Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.18 MB
2006-08-28 11:36:20
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
885
9725
Rövid leírás | Teljes leírás (542.17 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1876. május 036-043.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAG1-KANIZSA, 1876. május 4-én.

TUenötíJdlk érfoLyajt,f
t Irv V
6 huaboi pvtiuorb&s
7, BMoásEor 6 > minden
további Borért 6 kr
NYILTTÉBBKN tortiaftiDt 10 krert **■
y«i hirdetésért kfll >ü kr. fie*»ti>ndo.

ZALAI IOZLOIY
előbb: .ZALA-BO M OGYI KÖZLŐN "5T.'

A lip uaUeml
illeti kasleaés | uerkeastohes. Takarékpénztári épület fold-1 KÍot, — anyagi rénét i illetfi köslemérjyek pe-
di( a kiadóból bér-i m«m.« iméseniiök:
Benn önteti* n l«T«l«k
1 »ktdl fofadtatoak •!.
c
Kisiratok
kUd.tn.k-

Nagy-Kanizsa város helyhatéságának, naakHUabM a .^agy-kanlzaal karMkarieM « ipartank'-, a .nagy-kaaizaai tikarékpéiutár' a .zalamgyei általános tauitt-
tertUef, a .Zaia-SaMgy* tfcfcajézasi réevéoytanulat t tto ángyai ét vártai egyatOltt WvataJa* értesltija. '
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap.

Zalaniegyc közgyűléséből.
- Míjus 1-íii IH7« —
Csutor Imre, Zalamegye köztiszteletben álló alispánja.mint ez idöszerint árván hagy ott megyénk föispini törvényes helyettese az eleve kellő időben kihirdetett megyei közgyűlést megnyitván, a gyűlésen megjelent bizottsági tagokat, kik fájdalom, számra nézve nagyon is kevesen voltak, üdvözölvén, a gyűlést megnyitottnak jelentette, a szólni kívánókat Botfy Lajos aljegyző jegyezte.
Mint mindenkor, ugy ezúttal is a gonddal szerkesztett megyei évnegyedes jelentés "Ivastatván íel, mely a megye állapotát tükrözte elő. a jelentésben érintett két főtárgy a gyakori öngyilkosság és az adó tetemes hátraléka vonta magára a figyelmet és Novak Ferencz bizottsági tag ur, ki első volt, hogy a jelentéshez hozzá szóljon, beszéde folyamán e két tárgy közt váltakozott, elmondta ugyan, hogy az első, vagyis az öngyilkosság uitggátlása körüli eljárási a megye bizottsága se megakadályozni, se azokat elodáztatni nem tudja, de a tetemes adóhátralék tárgyában még sem lehet közönyös, mert azok a múlt évi hátralékkal egyetemben már is az 1-só negyeddel 800,000 forint körül mutatkoztak, mint mindenkor, ugy ezúttal is csak a szolgabirák vádolása állott be, hogy a nagy hátraléknak a szbirák mulasztása az oka és a bizottság figyelmét oda hivta fel. hogy a szbirák utasitandók lesznek minél nagyobb buzgalmat kifejteni az adófizetők buzditása körül, hogy mily kellemetlenségnek tették ki magukat az adófizetés késleltetése tárgyában; — ezt követte Skublics László bizottsági tag fe'.szóllalása, ki iparkodott beszédében hangsúlyozni, hogy nem annyira a szbirák könnyelműségének, mint

inkább az adófizetők tehetetlenségének tulajdonítandó az adóhátraléknak a jelen mérv-beni állapota, mert úgymond: a folytonos adóexecutió minden lehetőt meg tesz, hogy a hol csak behajtani való van, az behajtas-sék, de, ha már a gazdák igavonó marháira kerüit a sor, mi lesz jövőben, ha a földet, melyet munkálni kell, hogy a jövőben adót fizethessen, adóba veszik el, igaz, hogy az állam gépezetét vezetni pénz nélkül nem lehet, de ha fizetni a nép nem tud, azon sem lehet segíteni a szbiráknak.
Erre Bessenyey Ernő bizottsági tag ur szólalt fel, Skublics László bizottsági tagot figyelmeztette, hogy mindazok, kik a népnek azt tanácsolják, hogy ne fizessenek, azok annak a legveszedelmesebb ellenségei, mert akkor csak annak tartozását szaporitni iparkodnak, igy mind & töke. ngy a kamatok, valamint a végrehajtási költségek csak súlyosbítják a helyzetét és veszélyessé teszik állapotát, pártolta Novak bizottsági tag indítványát, erre igen természetes, hogy ...