Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.8 MB
2006-08-28 11:46:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1012
6245
Rövid leírás | Teljes leírás (590.96 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1876. október 079-087.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

HK6. október 1-éa.

•7&-US. aaftm,

TixenStSdlk évfolyam.S^MmtMMér: I fű i«» ■ • • • ♦ .
X Iss szeuezil rtszst 1 DMthWn« » í wrkeattttoz, Taka- | rékpénztaii estist fSM-•xtot, - UTS«Í »•■•* illet* aoll»Més\|«T f» djf s lriaaaBM Mr. mm iutaadtk: Xa»T-U.SIZ&a.
WV
■MStSSSt
(baaiboa netllaorbaa
oríbki lotirt 6 kt. JYILTTalRIlíli 10 krtn M
Bimurtstlas ImU esak tanárt naokatir-saktíl fogadtatnak •!.
ilik mindan hirietiiirt k«o> 10 kr. fiseundS.
ZALAI KÖZLÖNY
előbb: .ZA1.A-BOMOGTI KÖZLÖNT.1
a ^-kaabaai karaakaéalag) « iaartaiik", a ,n.- kanizsai takarékpénztár' a .zalaaMgyai altaünu tanitéta»ta»f, a :*, a .Mpraai karttkaMarl a ^arkaatara a.-kaatatai külválatztnánya- * tiba angyal ét várni •gyesffiat hivatalát értatita]a.
Me.enktnt kétszer, vasáraap- s tsatörtöliöD, megjelenő vegyes tartalmi Up.

Ürményi József,
Zalamegye főispánja.
Ürményi József, az ősi Ürménji, előbb Ilfflérí nemzetség ivadéka, hazánknak egyik legeréljesebb fit született 1807-ben Szé-kesfejérvárott.
- Nsgyatyja Ünnényi Jőzsef tz onzág-biró, nagyanyja Komjáthy Anna, atyjaÜr-mésyi Miksa, akkor a midőn József fia született Fejérmegye alispánja, anyja felsőbuki K»gy Júlia, Nagy Jóssef kir. szemilyaSk leánya tolt.
Tanulmányai befejezése ntin 1824-ben a bölcsészeti tudományokból tadori koszorút nyert.
1839-ben tette le íz tgyvédi vizsgi-lstot s fogalmazó-gyakornok lett a fiaméi tengerparti kormánynál.
1830-ban Fejérmegye t. aljegyzőjévé neveztetett, mig 1831-ben fofegyzijévé lón s miül rette Tolnai Festetics Antalnak Amália leányit.
1836-ban alkotmányos éneiméiben sértre érezréo magit, hivataliról lemon-fy még agyanaian évben roppant szó első alispánnak választatott.
1839-ben országgyűlési képviselő volt.
1840-ben az alispánságról leköszönt és a kir. tábla előadó elnökére, 1841-ben pedig alnádorrí neveztetett 81843-ban mint ilyen, részt vett u országgyűlésen.
1846-ban Tolnamegye főispánjává lett és e minőségben a főrendi táblának 1847-ben egyik kitünőbb szónoka és vezértagja Tolt. Ugyanezen országgyűlésen a kir. £6-•jtónálló hivaulra is helyettesittetett. Főis-psnságáról 1848. apr. 11 én lemondott.
A nyilvános pályáról lelépvén ugyan,

de áldásthozó volt folytonos mnnkissiga és erélyes befolyása hazánk szellemi és aaragi felvirágoztatására a ott volt ó szóval, tette) mindenau, hol a fennforgó körülmények lelkes részvétre hívták a buzgó hazafit.
A« nj deeemvlratug.
II.
A közigazgatási bizottságok rendszeré-aekeharakteristikonjaépen a szakértelem előtérbe tolása, munkakötelezettség kimondása és a felelősség nagyobb mérvű megvalósítása.
Az egyes közigazgatási ágak képvise-Kiképen helyt foglalnak abban és főfó működő szerepet viselnek azon hivatalnokok és tisztviselők, kik mint az egyes közigaz-gatbi szakok előadói a tulajdonkénem mnn-kát végezik.
Ott vannak a főispin — mint a központi hatalom általános képviselője; az alispán, főjegyző, tiszti agyész, mint a megyei közigazgatás eszméjének hordozói ; — az árvaszéki elnök, mint az árva ügy előadója, a m. főorvos, mint a közegészség agy őre; azután a kir. adó felügyelő, mint a kincstári érdekek ellenőrizője; továbbá egy kir. építészeti hivatalnok, mint a közmunka-Dgyek előadója; a tanfelügyelő, miit a közoktatásügy képviselője; a kir. ügyész, mint a közbiztonság őres végre a posta-és t á v i r d a ig azgató, mint az ezen szakba vágó ügyek előadója.
S ezek mellett 10 választott bizottsági tag, kik sem állami hivatalnokok, sem törvényhatósági tisztvis...