Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.16 MB
2006-08-28 11:50:19
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
706
8770
Rövid leírás | Teljes leírás (584.59 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1876. december 097-104.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

yAQY-KASIZSA, 1876. december S-fa.

67-ilE sWB&na.

TlunStMlk
f 1 ,|í.i ívre .
ZALAI IOZLOIT
előbb .ZALA-SOMOGYI SOZLON"ST.'
Hirdetések
nábog |ietiuurUftu
6 l
! tnribhi xnrírt fi kr
XY1I.TTKKBEX
'* i..r.i»kiut 10 kn'-rt \í
1 tutink M.
Kincstári illeték mtndeo őé kUlíin liietendő.
áe^y«A hirdet* iK' kr. fii<
>,Kanizsavaro» helyhatóságának, nemkülönben a ,n.-kanlz«al kereskedelmi 8 iparbank', a „n.-ka.liRai takarékpénztár*, a „xalauegyoi általános tanítótestület", a „n.-kaBta>aI klsded-nevelo egvegfilet", a „soproni kermkedetmi s iparkamara n.-kanlz8al kalválaHztmánjra" 8 több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Jcgj zőfcffnyr,
viely a zalamegyei 1848/9-ki honvédek
egyesültté részérái lS76-ik évi november
19-ik napján Nagy■ Kanizsán tartott köz-
nyiiléj alkalmával felvétetett.
Jelenlevők: Kerkápoly Mórelnök,Gaál Eodre alelnök, Martintovits Károly, Bain Sándor, Belus József, Eperjessy Sándor, Xucsecz József, Kollirits János, Ritter Já-DOS, Darázs Zsigmond, Komlósy Ferenez.
Elnök ur a jelenvoltakat üdvözölvén, a gyűlést megnyitotta.
1-ör. A mait gyűlés jegyzőkönyve fel-olvastatván
észrevétel nélkül helyben hagyatott, s hitelesíttetett.
2-or. Olvastatott az országos Honvéd egyesületek központi bizottságának átirata, melyben egyletünket a f. é. november 26-án Pesten tartandó országos Honvédegyesülésre meghívja és képviselik küldésére felszólítja,
a meghívást egyletünk örvendetes tn-domásul vévén, részéről képviselőkké Gaál Endre alelnök és százados, Hácky Kálmán főhadnagy és Inkey László hadnagv urakat nevezi ki, s részökre az igazolványok kiál-littására az elnökséget megbízza.
3-or. Felvétetett a megyei alispini hivatalnak a pacsai szolgabiróság utján egyletünkhöz intézett átirata, melyben a n. m. m. kir. belflgyminiszterinm által a hozzá helybenhagyás végett felterjesztett egyleti •lapszabályokra tett észrevételeket közli, s azok szerinti kijavítására az alapszabályoknak egyletünket felhívj*;
a közlött észrevételek tárgyalás alá vétetvén, nem csak elfogadhatóknak, hanem

olyanoknak találtattak, melyek az alapszabályokban létező bizonyos hézagot pótolnak, ennél fogva:
a. A tagoknak önkéntes kilépésére
nézve 4-ik szám alatt egy uj §. iktattatott
be következő szövegezéssel:
4-ik §. az egylet tagság megszűnik önkéntes kilépés által is, de tartozik a kilépő tag ebbéli szándékát kilépése előtt három hónappal az egylet elnökének bejelenteni,
ennek folytán az eddigi 4-ik S- az 5-ik számot nyeri s a többi §-ok is az eddiginél egygje' nagyobb számmal jelöltetnek.
b. az alapszabályok változtatásáról
szóló VlII-ik fejezet s ennek most már
25-ik §-a előbbi szövegezésében megmarad
agyán ; de a magas miniszteri kívánalomhoz
képest ennek, valamint az egylet feloszlá
sának s vagyona hová fordításának kívánt
bejelentéséről egy nj fejezet s következő
két §. csatoltatok az alapszabályokhoz.
IX. az egylet feloszlásáról.
26. §. Az egylet feloszlik, ha a tagok
számának fokozatos (elhalálozás vagy rész
vétlenség végetti) megfogyása miatt sikerrel
tovább fen nem alhat, mely esetben az egy
let vagyona a m. kir. honvédség, vagy ennek
megszűntével esetleg a külön magyar hadse
reg nyugdíj alapján forditta tik.
A felos...