Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.39 MB
2010-06-03 11:49:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
609
2649
Rövid leírás | Teljes leírás (379.47 KB)

Zala 1888 január
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


$! NZAIII,
N*MSy-Kani/JBa,4888. januAr 1-én.
XV. évfolyam.

ffl» m m m m mr itt , St«rk-até«áf.
J ÍiMlf4«f M IWUadr ataM Mtli* I
8 k lnhiirt t u» —m—i vm*i b Iné RÍMN kötUmin;
| KUéékt v tUl Vároih4x-at«s* 1. tj
' Nnwi«ka loHUk «tk i«m»rt k«nk- [f*
g ^ MI (^dtataa íi.
—i' [ r , >----H—|—r-
MTOI jjr : i\ I ; #l\
jzfiL Liri
tzr. zzz - m ax asz n/irimfcsi iui
*f
I frt - kf 1 - » -1 . » .
(falrtuk viéM
kiints*
itz min m
a
Folltllcai és végzés tartaltau h^ilap.
A Zalafíiegyei ügyvédegyltl, h Nngy-K
az Alsó-muraközt lakíjrékpériialór ré izvénytánMg és öt». ö^yefic. híralalda kö/.lünye
Megjelenik Nag^y-Kanizsán hetenkint egyszer: vaaárnap.
El6fliH«»l fHiiiriU
kór as simult időszak sok azomói ti em
lékel ügyeltetett (el vele. 8 mely ber volna az aki elmondhatni
„ZALA"
l8H8-diki ér folyatnám.
A inai Mámmal lapunk 16. évfolyamát kezdi. Uj élófUeléat nyitván lapunkra, (elkérjük t. slöflietóinkel, hogy lapunkat ezentúl Is támogatni ■ annak terjeeziéaében közreműködni aziveakedienek.
A menyét, a várost éi annak vidékéi érdeklő Usyeket elaö aorban fojtjuk eaenlfil Ir figyelmünk tárgyává lenni, a mindent el* küveiní, hogy irodalmi színvonalon álló közleményeinkkel olvasóközönségünk igényeit mindenképen kíelégíiMik.
y Kfáw ht* • . •
| riiévn ....
■ NiUuMm . . •
JJ Hírifliwk Jutá»y«» aáéHtelaafc. tí
ArrwrM $ tgjft klvnlsto kkéHRrfaf* j h ¥) hr MIjraffétyM Mit 100 wHff 1 A m MMtal OI(H4«O arféf* hj M */ 0
nizaat- éi Délzalat takarékpénztárak, Bankegyeaület
Hflltlér fsdlaé«> le kr.
ni m m _;zxrJ XXX.
4
k em-magá as ör-
KLÖFIZKTKSI ARAK.
Kgéan évre .... S írt - Itr. félévre . . 9 „ 50 „ Negyréévre .... I „ !l«l
A ftrrkmihrQ h kiadóhíratol
Újév.
Iámét egy év pergett le az örök-
kévalóság fonalas kerekén; az idők véghetetlenaégében egy pillanat, az em-be^iaég életébeit egy perczenet; de népek életében, babér nem aok, aokazor mégi« gazdag tapasztalatok nevezeten idópon'ja éa egyesek életében egy év. 806 nap, melyek mindegyike gyakran tordalépontja a boldogság vagy bol doglalanaágnak, események ée eredményekben gazdag a elhatározó egy egéaz életre.
Az enztendó ónak ki« szeme a véghetetlen idó azakadatlan lánczának, a mily parányi az egyea ember a nagy emberifiéghezképest, de amarra nézve oly parányi idü, mint egy esztendő, ia sok Az Őrömnek éa bánatnak nem kellenek évek, felemel amaz éj leaujt emez egy pillanatjabitt, a hoz gyak ran sírig tartó bút, szomorúságot.
Az emberek örülnek egy év elmultának; különösen örtil akkor, '
mi
ról, li 'gy az egéaz ltowizu évért vendetea eaeftlények egéaz lioaR rát jegyezte fel? Valóban a bo|dogok Nórában Illeti meg helye
' Emberi gyarl^nágunk okoz ia azt, hogy miijd^ytatlnknek kijut azenvedéaekbfll, a «zlntén emberi t Ieiii«égUnkböl következik, hogy fdagunk in iparkodunk evymáa azenvedééeit te tézui. Van valami állatiaa abban! hogy eok embernek mái azenvedértcj okoz gyönyörlkéget; n megeléged ée ti máznak az ejégedetleniiége.
A múlt eaztendft ia hozott elég bajt, nemonak egyeRekre gyánzl, azo-moruaágot, hiazen ebből kijut minden évben, a az évnek minden nnptában; hanem asl ÖeéaWgre, a támadalomra Ír
Egy h vigaaztaló, hogy a tár-aadalmat árt cmpáaokat a tarRada-lom ip irkodott enyhíteni Ap>k a nagy tüávégzek, melyek hazátlk néhány yMjypi vidékét dúlták, ocla vi lágitotj^H a táraadalom ni vébe I ír, hol 'a megindító részvét legill itonaljb .virágai tenyéaznek. A cmpáa aúlyák eny hitelte az ezer éa ezer teetlvérkéz, mely aegiiéni aieteit azokon, Miket a tüz azegén...