Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.07 MB
2010-06-03 11:50:57
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
300
1617
Rövid leírás | Teljes leírás (340.78 KB)

Zala 1888 február

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


6. sz&in
Nagy-Kanizsa, 188S. február 5-4n.
XV, évfolyam
9-
nu nr n
■f
mm
•MrfcwOeégi ! B»tUjií/ te Orfilwljf'ilm arUa
B hÉÉBii <1 > ka m iüimí r>—éh nmU-kmé mímm kfl*l*»injr.
B KteáákWat*] firotkU+tm* L
J Bér— t*tf*n Uv4»k mk l—irt ktatk- [I
Ml fcfsdutaak .1 R
* Késlralok tIiiu nem kllralask.
XXI XXX XXX

t
ELÖnZCTte ÍRAK
y Igém tm . . .
R ráttm . . , .
[] . » .
Ú BirftUafk jtiácyi
2?olitilijal és íregyee tartalmú lfa/etliap.
A Zalamegyei üjgyvéükgylcí, á Nagy*Kanizsai- és Délzalai takarékpénztáraik, Öankegyesület X u.Alsó-murakŐzí takarékpénztár részvénytársaság és Öns szöveti. hivatalos közlönye. BP
Meg-jelenik Nagy-Kanizsán heten kínt «gysz«rs Táiárupi
Imréd t étyib ki vafeka kluliiBÉinfc 10 kr bfcJy^dijoa Mii 140 mtíg 1 írt mrtri wáaim Máért hj IW kr.
MjriltUr y«ainn !• kr.
ni in '
I át — kr I . • • » •
1 • » , [ ^áatttatiik ö
n
Zalavármegye - a kisdedekért.
Zalayármegye törvényhatóiági bi-zohaága mu!t év decs. 5 én tartott közgyűlésében ' foglalkozott a kisded óvásnak megyénkben való terjesztésé vei, különösen nyári gyermekmenhe j lyék' felállítását czélzó intézkedésekkel j Ezen közgyűlésből kifolyólag most küldetett azét a törvény hatósági bi- { zottság felhívása Zalavármegye kö- | zönségéhez.
Midőn az alábbiakban e felliiváat olvasóinkkal megismertetni kívánjuk, lehetetlen örömünknek kifejezést nem | adni a felett hogy megyénk törvényhatósági bizottsága kezébe vetie az ügyet és köznevelésünknek ezen a nemzeti élet sok oldalára kiható tOntos Agát a legnagyobb mértékbeu fejlesz- 1 tenr kívánja.
Az az általános panasz, mely nálunk a kisdedeknek nagymérvű halandósága iránt napirenden van, nem kis I mérvben arra a körülményre vezethető ; I viasza, hogy uálunk a kisdedek gondozása, sokféle bajtól való megóvása, nem történik annyi figyelemmel, mini | a mennyit az megérdemelne. Nyáron | faluhelyen', mikor a földműves szülők ! munkára mennek, a kis gyermekek több- j nyire felügyelet nélkül maradnak ott-hon, vagy pedig ha nagyobbacska test- i véreik felügyelete alatt is, ez még sem 1 óvhatja meg őket különféle bajoktól, i és igen sokszor ezek a gyermekek azok, I kik vigyázatlanságból gyufával játszva gyakran a legnagyobb szerencsétlen | jiégek okozói szoktak lenni
ígen helyesen mondja a felhivás:
»Ax erőteljes nemzeti létet nyelvben, fajban és művelődésben egyaránt bixlosiiani vágyó társadalom az odasdás minden áldozatkészségével lát a kisdedóvás kimondhat-lao fontos és szent ügyének szervezéséhez. Zalavármegye törvényhatósága bizalommal lordul a menye közönségéhez!*
>Bizalommal fordul a palotáktól a kunyhókig, mert senkisem zárakozhaiik el azon |
szomorú valóságtól, hogy Magyarország ha* landóságának 60} iiO százaléka a hat évet meg. uem haladói tehát még iskolába nem járólgyermekekre [esik.
A tudailaasák nyomor, felvigyázat hiányából keletkező balesetek é« legborzasztóbb véletlenek tömegesen pusziitok kisdedeid kei; Agy hogy ez országban, melyben a szülelések száma aránylag ^nagyobb. mint bárhol másutt, aggódva kell fajunk pusztulása ellen Védekeznünk.
Zala vármegyének iöí|h mint 60 ezer tankötelese vefczn,lürvényés czimekeo igénybe az állam, községem,ék felekezetek áldozatkészségét; kisdedéi ezreinek sorsát vegye kezébe a társadalom!
As iskolában! szószéken, hivatalokban, községházakban, urnák és azegénynek hajlékában váljék égető napi kérdéssé a kisdedek védelme. Mindenki a maga táraadalmi és egyéni határához képest msgyarázza, világosítsa meg a népnek és községeknek, mily csekély áldozatoktól lügg e megye kisdedeinek étele és egé*zséfce; lügg a külső munkákra utalt szőlőknek otthon tjagyoit gyermekeik állapota felöli lelkiismeretes meg-nyugva^s. Magyarázzák meg nekik,, hogy ezután nem kell pa^rolniok munkaerőt honn hagyolt gyermekeik megőrzésére; nem kell mindig rettegniük, hogy háxuk és községük a felügyelet nélkül hagyolt gyermekek állal fetgyujiaiván, lángok martalékává lesz.
Ar^isdedóváanak mai fejlefiségél|ez képest, kisdedeink védelméről az anyagi viszonyokhoz és népességi arányokhoz; mérten főleg háromféle módon gondoskodhatunk.
Kisebb és szegényebb községekben a mezei munkákra és a gyermekpusziulásnsk főleg a nyári hóaspokbsn feltűnően számos eseteire való tekintetből nyári gyermekmenhelyek rendesendők be.
Nyitva tartatnak junius, julius, augusztus és szeptember hónapokban. Legalkalmasabb helyhégük az iskolánsk ilyenkor ugy is üres tanterme; ennek hiányában valamely lüzmenfes s árvíz ellen biztosított íekvéffl bérhelyiség. Sok szegény kü/ség-ben akad nemesszivü emler, ki kenjenek vagy gyümö'csösének egy részét e czélra felajánlja.
Deszka és ponyvafedél, esetleg a jól megkavicsolt, 'liézla udvaron vagy más tregfelelö szabad térségen lelálliiott sátor vagy egy iól belődött szin megvédi az idő viszontsgságai ellen kisdedeinket, kik hintával, vesszőlerakássa), kirakásra alkalmas
kockákkal s egyébb j olajó játékszerekkel szórakozva, az odahordott homokdómbon játszadozva, vagy táráp játékok kőz£-*idá-dalotgalva. kis verseket tanulgatva, bet és elbeszéléseket naUgátva, a na-
>bak a kisebbek laik&va, napi
szemmeliatiásával is étymükpt kesiö időben elfogyaAtTa bevárják a pexei munkáról hazaérkezil szülőket.
Az elbágyadt gl'ermfekek |szalmazsákon vagy gyékényen [is kipihenik a nap bevét és kis játékuk (áradélmkitl
Bármely alakban is rendeztessenek be e nyári menhelyek lödolog jó lévegöröl, a kisdedeket védő árnyékról^ egéaaégea ivóvízről s a helyiség tisztántartásáról gondoskodni.
Ily nyári gyermekmenhelyek vezetékével 10-16 Irinyi havi díjazásért, állásuknál s különbeni loglalSózásuknál fogva főleg tanítónők tsgy tanítók nejéi bízatnának meg. Ezek hiányában,! mérsékeli havi díjazásért, lehetőleg a lelkész, fDszjlgsbiró és orvos közmegegyezésévé) példás életű, vallásos kedélyű, testileg ép, munkaképes, irni olvasni tudó, a magyar nyelvet tisztán benzélő s a gyermekek irábt szeretettel s odaadással viseltető nők fondanttók fel.
Ezen menhelyek ber« ndezesének. fenntartásának a községi háztluiás ; keretében megállapít ható s 70-lőí I20j írtig; terjedhető költségnek jelentékeny forrását képezhetnék a kereset képes szüleiktől pénzben; vagy terményekben szedendő s a községi j képviselet állal a helyi viszonyokhoz Képest megállapítandó, de mindig igen mérsékeli havi dijak, b&nteiéspénzek vagy társadalmi körben egyéb czin en befolyó Ősszezek.
Tekintve az ily egyszerű jn^thelyek fentartására igényelt a egyések roeglerhel-tetéae nélkül külómbonD nlakhani gyarapítható áldozatoknak csekélységéi: [nem lehet kétséges, hogy a birtokosaiig,, felekezetek, köztisztviselők s általában az jértelmiség együttes buzgalmával sipelea érdeklődésével felkarolandó mozgalomban isméilőíini fognak megyénkben is a hazafiságnak s emberszereleinek, a gyermekek ivúelme körül, hazánkban már löbb helyen megindítóan nyilvánult csodái, aielyek az o<|daadás melegével, a törhetlen erő kitartásával a kisdedek védelme iránt 1 tájékozatlan közönyös, sőt olykor rosz indulaiu szülőt s ellenállhat la-nul fogják e rendkívül fontos intézménynek elhódítani.
Óhajtandó volna, Ibogr a megyének legalább 18(0 lakossal bíró mezővárosaiban

Táircza..
Ének.*)
Dicsőség néked, ó urunk! Kit imád a főid pora. Hirdetőd a magas égbolt. S a föld lábad zsámolya. Egy vagy! hatalmas! szenti Névvel meg nem nevezhető.
Diadalunk te I reményűnk ! Bizodalmunk szirtfoka! A kibe bízunk a remélünk S nem csalódhatunk soha.
rKegjrelmed itt fes égbe (enn Örökké tartó! végtelen!
dicső
Klaa Jézaef.
Egy kellemetlen látogatás.
Elbeszélés.
Irta: Imám Hándor.
Unalmas fecsegő ea)Wek társaságánál (okkal jobb az egyedüllét.
Ilyenkor elmerengünk emlékeinken, *ag) ábrándozunk a jövőn a elfeledjük a jeleni, mely sohasem rosszabb a jövőnél
llfsaertt merengésbek adtam át magam a napokban s véftmen boldognak éreztem magamat emlékeim társaságában
Hogy es emlékei kellemesek voltak, mondanom is felesleges. A választás fölém függőit a ilyenkor bizonyára mindenki csak s legszebbeket keraai ki %
mmm
•/ M«<ftUUr lair^ml mpk aistt kv«. ,0s-A saarfL
Senkisem oly szegény, hogy legézebh^J emlékei ne legyenek. Ha boldog volt: jarnCM gondol, midőn legbol^ogabbnak érezte magát ^ ha boldogtalan: midőn legkevesebbel szénve-deil; s az emlékezet, ez Jegyedüli megra-bolhaiatlan kincse a szívnek, különbén ís | hajlandóbb ~ falán önzésből — az édes mibt a keserű pereseket állítani előtérbe.
Kellemes merengésemből kellemetlen koezogás ébreszie fel.
— Szabad! — kiáll ám oly haogon, mely kotlára téve bizonyára est fejezte volna ki: Eredj a pokolba !
Körülbelül harminc* éves féíjfi lépett szobámba, erősen sQtötl fürtökkel a jól va-saJlt inggel.
E két lulajjdonról alig'la felismerhetné, vagy csak elképzelhetné is őt a nyájaa ol-vaaó, de e két tulajdon mindössze is^ mit előnyére felemlíthetek... Bocsánat! csaknem igaztalan valék j birt még egy tulajdonnal, melyet méltány'oaságból szinte meg kel) említenem: öltözete mind kelmére, mind szabásra nézve a legutolsó divat rzérinti ! volt, —
Vannak ismeretségek, melyekre magunk sem tudjuk, miként leszünk szert} Látogatóm iívszerüiishrerőseim sorába tartozik.
— Bocsánát !| .
— Tessék I
— Talán lláborgatom önt?
— Oh épen! nemi (Átkozott udvariasság 1) Szivesaedjéki helyet foglalni.
— JCőtzőntm. Nemde megvan lepíatve látogatásom által?
— A legkejJemesebben
— Örvendek- Aztirl jövők, hogy egy szívességre kériemjönj.
— Végtelen boldognak fogom magamat éreani, ha valamiben szolgálatára lehelek.
KdsaAoőim; és eogedje ön aylvá-niíánom, miszerint nem is vártam epebei | előzékenységétől. I >
lenni!
em-lszivok] regáliát.) indon tartózkodás
érti iQlvej ön szer-
01 őo bizonyára
titkos veWró.1
— Le vagyok kömlezije e jé véleményeért.
— Tehát J. 4 Tehát ?
— Megvallom kissé závarbaé vagyok. Nem tudom mikénf moádjam el...
-- Csak minden tesz nélkül.) De nem gyújt Ön rá?
— Ha oly jó aka: (Szerencse, hogy
— Szóljon öUi nélkül.
— Ha jó| vagyoi keszlőségi tag.
— Féligmeddig
— Mily szerenci igen boldog ember!
(El vagyok veazve
— Mennyiben? |
— Na, mert haaonazeHu esetekben nem kénytelen másoknál alkilmallankodni.
— Igen rosszul teszi, ha e szerencséi alkalmatlanságnak nevezi.
önjóaiaa íelbátórit. rehátiL —j Szóljon Őszintén. 1 | H Igaza van es a legjobb, jön meg fog lepeim.
— Imádom a meglepetéseket.j —lí Én nős vagyok.
—f Lehetetlen.
—I Becsülelemre. És 4i töeb szeretem nőmet.
— Mily sziréncse -r Jól mondja ön. Sieretal
sierencae. De...
— De? j
— Nőm uem szeret engénlr
— Ab!
— Azaz hogy kissé kcp|ia|^ » találtam magamai kilejeanj; 6 4e égy másvalakit ib széret.J I
— ön oldalánál? Sajátságos!
mindig
aáerti, szerei,
I és községeiben már állandó gyermekmenhelyek állíttassanak fel. Ezek számára az i iskola helyisége igénybe vehető nem lévén, I mindenekelölt a kisdedek befogadására egy tágas, világos i egészséges szobáról, e melléit pedig egy árnyas kertről, ndvaitó) vagy szabad térről kell gondoskodni
As állandó gyermekmenhelyek vezetésével megbízandó nők valsmely rendes óvodában néhány bét alatt elsajátíthatják a gyermekek állandó elfoglaltaiáaának testi a 'lelki épségben tartásának, rendes, tisztasághoz való szoktatásának ama fontos kötelmeit, melyek a kisdedeket a rosz példa veszélyétől megóvják s így kedélyben valamint értelemben bizonyos (okig az iskolára előkészítik. Ily menedékbázi dajkák az állandó kenyérkereset kilátásától ösziönöztei-ve. ebbeli kiképezlelésüket saját anyagi erejükből is ezkőalendik. Bizton remélhető azonban, hogy a megyében fennálló vagy szervezés folyamában levő kisdedóvodai egyesületek, jótékonysági egyletek, egyesek és testületek adakozáaából, végül pedia az állandó menhely felállítását tervező városok I és községek támogatásából as e czélra al- ~b kalmas nők valamely rendes óvodában magukat saját anyagi áldozataik nélkül is ki-j képezhetik.
Az állandó gyermekmenhely költség-j vetésének tételei: a) a kibérlendő vagy a j község lelkes közreműködésével újból épi' i tendő'helyiség költsége; b) a menhelyet ve-| zetö nő évi fizetése, és c) a menhely első I felszerelése.
A készpénzben kiszolgáltatandó havi | béreket jelentékenyen csökkentené némely ' szegényebb községben azon intézkedés, hogy | az ápolónők a szülőktől sorrendben, vagy I egyébb megállapodás szerint kapnák napi I élelmüket.
Alig szükséges rámutatni, mennyire kívánatos az állandó meded ék házak érde-I kében, hogy a helyiség, felszerelés és fen-j (artás összes dologi és személyi viszonyait a megindított mozgalom első peresétől a I szervezés minden folyamán keresztül egy, az ügyet szerelő s arra hivatod egyénekből álló bizottság vezesse {s rendezze
Minden szempontból óhajtandó, hogy j a kedvezőbb anyagi viszonyoknak örvendő i s már 3000-et megközelítő lakossal bíró városok és községek a kisdedóvásnak legrendszeresebb s legfejlettebb módját érvényesítsék oly kisdedóvodák felállítása által, melyek személyzetre, felszerelésre s helyiségre nézve egyaránt a kor színvonalán
ön is ugy találja. Örülök, hogy nézeteink egyeznek! Hanem hallja ön és bámuljon!]
— Egész fal vagyok. t .
—'E más senki mint egy rokonom.
—' Lehetetlen.
— Becsületemre igazat beszélek. Ez egy egész kis regény. Szinte kedvet érzek önnek eleiétől kezdve elregélni;
— Csak néhány csattanós jelenést és a végét kérem. En a franczia modort szeretem.
— Éu is... Az a Dumas sz az isteni Dumas! Szereti ön Dunupt?
—' Ellenállhatlanul. De ha szabad kérnem...
— Regényemet? ön kiváncai nemde? No de ki ne lenne ily dolgokra kiváncai ?
— Annak bizonyárét hiányzaaék kebléből a szív s agyából a velő.
— Helyésen francziásan van moodva. Tehát...
— Tehát?
—- On türelmetlenkedik Ennek örveri-dek. Ez jó jé'. Azt mutatja,v hogy érdekelve I van. Átkbzott szivar, mind egyre, elalszik.
— Szíveskedjék egy gyufát!
— Köszönöm De hogy végre a dologra térjek... Ah, de talán feltartóztatom önt. Ez eeeiben máskor jQvök. A dolog nem olyan sietős.
— C«k méltóztassék folytatni. Jobb lesz, ha most egyezerre áleeünk rajta. Minek fáradna ön másodszor ia l
— Ne igyekezzék tagadni, ön kíváncsisága fel van gerjesztve, a az udvariaaeág csak lepel, mely alá azt rejteni akarja. De én élealáló vagyok. Láasa ön: azonnal ke-reaatül láttamtervén.
— Valóban uram, ön előtt mit sem leket eltitkolni!
(YStjrt'.kftf.J
ükmk, * • mmUkbii vezetőinek kiks-psafaHséft IamMvIva alkalmat ayaftsaek
A meleg hangú felhívás azután *U*ámlA)j* niodiső^at a könyveket melyek i gyermekmenhelyek, Iwlfd' ovodák feláJlttáee kőetíli miéekadémk iránt tájékoztatják a megy* kösdnségét
Mi eteoiul In ógy mint eddig figyelemmel bgjtíh kitérni • fontos nevelési Qffjrit • Mgy örömünkre fog etolgálnr, bi megyénk bivliia és él* dosatkéet lakomágát ezen a téren )■ Mit Ml tevékenységre egyesülni fogjuk látni A felhívás régül igen belyeaen mondja, bogy sürgóaen kell intézk' dm Mi#oár régen elmondtak a lapokban, hogy a kisebb helytégek intelligentiája egy ki* buzgósággal nem la nagy ál dosattal; az egyszerti falusi igények* bet mért ily menhelyeket könnyen léte* sitiiét. 8 falóban ezer áldás k ui fórrá-saívá fognak azok válni köznépünkre nézve
Azért hit; Munkára fel!
A vizsgálat eredménye.
0 M<jtj-);im;mi fáUwtU't* üyyrhnt.
f A „Pesti Napló" január fl-iki száma egy Bagy-kaaiz»aí levelet bűtől fenti tárgy* ben at lukey párt köréből terméssstesen az fi szemüvegén keresztül, elferdítve és meg-hazudtolva a tényeket az 6gy jelen állásában is, mint azt tőle már megszoktuk, hangulatkeltés h a közvelemény félrevezetése czéljából.
Kim* a vizsgálat vezetésével megelégedve, de az eredmény mégis kielégíti, mely szerinte a kormánypártiak vesztege-téseit fényesen bebizonyította.
Et alatt éppen sz ellenkezőt kell ár* teni, mert különben nem lesne ok a vjza* gllat vezetése miatt panaszkodni s a peti* | tiónak a Pesti Naplóban újból propsgandát csinájni.
Az a szerencse kfilömben. hogy a publikum már nem sokáig lesz vakítható; a bíráló bizottsági végleges tárgyalástól már alig egy hét válaazt el bennünket, a midőn meggyőződésünk szerint nem cssk a j flsrtelesdypártisk ellen felhozott vestie* I géiési vádak alaptalansága derUl ki de a vizsgálat adataiból rá leket matatni azon * nagykepfisködés és szemfényvesztésre, mely* | lyel at ellenzék s választásoknál való tiez- ; takezfiségét merőben jogosulatlanul hirdeti.
Mert hát mi a vizsgálat eredménye? At, hogjy 146 Inkeypárti tanú kozfil egyet- I lenegy sem volt, a ki a Hertelendypárt irányában vádolt vesztegetések tekintetében posjtív és kfcvetlen adatot; tudott volna szolgáltatni; a kifogásolt 296 IJerteleady párti szavszat kozfil csupán 90 választó neveztethetett meg mint olyan, kikről részint mások befzeltlk, részint írsguk mondták volna, hogy fejenként 10 írt nfepidijai kaptak; és még sz ily. ,sstncndfák'-féle bizonyítás mellett sem igazoltatott, hogy a napidijak a szavazatok fejében adattak, avagy igértettek volna'
KI lenben az Inkeypártia nézve közvetlen tapasztalatokon alapuló tanúvallomásokkal, 103 szavszst tekintetében bizo-nyittatott az irányukba elrendelt vizsgár . lati kérdés: at etetjfa, itatás; ugyancsak közvetlen bizonyít ttokkal, legiőkép önmaguknak at lukey-párti választóknak tana* ságtéteJéVel 08 szavszat tekintetében mutattatott ki ugyancsak sz etetés, itatás, napidíj és fatarkkttztás; ugyanez igazoltatott közvetett módon 24 rzavszat tekintetében, összesen tehát 225 szavazatra nézve bíaonynlt be az Inkey páit el?en a vesztegetés.
A .Pesti Napló" leveletője arról is panaszkodik, hogy a bizonyítás reájuk aétve megnehezíttetett s hogy a vizsgálat nem egyforma irányban teljesíttetett. Ez te alaptalaa. Mert a kö)rsöaös 'kérdések csak azon községekbeli tanuknál történtek, a bol miadkéi párt ellen el volt rendelve a vizsgálat, s az meg is tartatott mindazon helyekre nézve. melyeknél a vizsgálat kát irányban volt slrenáelve.
A bizonyítékul félhozott bonok komáromi esetnél az a kőri Iméay forog teaa, hogy azon községekre aétve cgak az Inkey párt vsastsgetéaérs volt í vizsgálat elrendelve, ellenben a Heriahady-pérti választék ellen ily via^jálat elrendelve asm volt, tékát a HerteJeedy-pártra • községnél kérdések szóba sem jöbettsk, valamint nem
| j/tttek «zób« as lakey pártra vonatkozólag
í sasi oly köaségaMál, melyekré aétve sile*
I aftk a viMgálat isi asm nadehetett
[ Báláz., nitekati sérslmdl Isi nem hosható.
I meri ítt mlélshjl párt irányában aliee-! deltetett a vú^jjáínt, ' p-
A levelest I azon tiüíósitása; is valót | Jen, níntbá a] kérvényezők képviselője I bármit is íiráában kívánt volna bead sí, hogy az a vizsgáló biztos által visacaata 'síttetott volna Egyébiránt, ha ily bead-váoy eankugyaa vimaut*»ittatott volna, I a vizsgáló-biztos nagyon helyesen iatéz* kedett volna, mert a házszabályok s következő szakaszai szerint a vizsgálatnál 1 űifi'* helye Írásbeli beadványnak.
Azon állítás, mintha kérvényezők több, i tanújának kihallgatása megtagadtatott I Volna, hasonlóan alaptalan, mert a hársfa* fcályok 86. f, tí. pontja értelmében, csupán ; Bródík Lemkert palliai ispán, ja kire a j ritsgálat folyama alatt a választásra vo* nstkozó törvényellenes cselekmény eíköve-' tése bizonyait, toyábtá Kozári tíyOrgy, ki >(sga i* kérvényező, nem hallgattatott I ki tanúként J sőt ellenkezőleg kérvéiyezők i által a vizsgálat folyama alatt indítvány* bs hozott -tó tann mind kíbsllgattátotl As ellesiék míg szt remélhette, ' hogy ss eredmény azájaize szerint fog bekövetkezni, msgssztalással, dicséretekkel hízelgett mindazoknak, a kiktől előnyöket ' remélt kíbi/eJeghetni. Magasztalta Kráj-caiksak a pártatlan eljárását is, de mert már a vizsgálatot befejezte, s gondolván, hogy nincs többé reá szükség, most lerántja Ex idő szerint még s bíráló bizottságot msgssztaljs. mert attól a magasztalán fejétxn még kivási éj<]flyftket oyerni! de n<i s/entill megvsgynnk arról győződte I s erre el lehet készülve az áltslnnk tisztelt ' bíráló bizottság is, hogy sz Bgy befejezése utárt' az ellenzék őt is Krsjcsik sorsában fogja részesíteni, vegyit, hogy ugyanab-bsn s .Pesti Naplóban" melyben most fd-msgssztalja — le fogja rántani.
Hogy miféle bizalmas nyilatkozatot tett Krajcaik némely ellen/éki egyénnek négyazemközt, azt mi nem tudjuk, de nem hiszszüt, hogy a neki tulajdonított nyilatkozatot tette volna, mert épen p vizsgálóbiztos lehet legkevésbbé a neki tulajdonított véleményben; ha szonbsn valami dis-kret szavakat még is elejtett volna* valóban Jovagiatlsn dolog abból tőkét csinálni s a bizalmas nyilatkozatot piaezra vinni.
Ilyen a mi ellenzék fiuk.
i gufUMfémi alán a kMgfltas az építkezésre f voamkótó s&srjaasffcf imUk feíbsísf-| murim a ♦a»a**ináSajrt az épiikesésesfc saask idéjén »sió lomaii^tfcsér^. a k6lcsórj telvéfetérs vsaaUtasi kbmjWéei haiaroaai érdemébe* as almsabévfok értsMbea {pánt/, o* 4-ére njsbb fog Sffbe*
, ívaioí. 4 kátgt fctés [s|| Ha asiad íeíhata)-iMzza a vakuufssámrf, ftogf az épaésrs pá!fixálót birtkpbmib t VsJlaftoz/'oak ki-adhoaa. A kázffdé^U. mIjh a fttrmtíi léié telek megr*<érme ínuttí eiMerje*tiéa volt, melyet a váJaazLnaé I0#O írtén vett me$ ntf formán, bomr 1110 Uít* még ex étben N<egfi/tf, 4H0 fitial keéid FetóeUni háláiéig aAl» maradhál Vlogalialoil. Dr Beocík Perenez köáaloetM ni&ránitván a mtgt e» Umttrm ntaébaá az írántak fa-nusnofi hízásért, váltást eiren-
deJí, a mai j^f/öfeőofKlésére IhrM Jóxttí é* hlat FA! atakal fténén fel, tum-vszsiiteedö tnu*i*égi ^tagokiil Kmumz lUA-diiwár, Huz'jonyi Lmjáé ét fxgjét ÍAjtm, — ] NemetIj Ifnáez, Bereezki ticfor és Schmidt Károly urak küldetvén ki] a választás a I következőképen ejieietí meg: VAw>k Ben- | czík Vermeit alefndk ííutnjann Vilmos, M-kér \H Tripammar fiezsAj fafA-z Simon ) ■ tíábor, pénztárnok Knorczsfr tífírff, k$nfv-I tárnok Tótfa Utván, t^&znsgf P$kx Ufoa. Választ mányi tagok: Ofeteantás Sándor, Honiméi Urrinex, Miliénjí kián»jr. íír, Hn* gnQnsf Kálmán. Bospsjr ÖHőn, vilim Jó-I rsrt, Kcoács Béls, (i)ófííf János, i'fsff Ka-ro'f. Jslkr Kin»ly. l<éofye| IBerdin Msrton,^ HeneJendf Béts.i Vajda Háüni, Vernrr Kerencz, Grönbut Henrik. Neo^ed-ler Pál, Knsusz Bódí.
— Kauérsjaiff. A o>. kir. kd-z6s hsdsereg részért építendő kaszárnya üfyéimn január 30-án volt az árlejtés. A tervei és kölfrégtetést tiéiszl M. épitéaz kiszitette, s a kíXtségveféai jfriszeg 3S0.164 írt 76 krbsn volt leltére. Pályázisk a kó-vetkező vállaIkoz/«k; Hirsqil és Bschraeb rtéf, írás ésoz/ibelilfg; i|a*b. Í6.9* 4 ayi iceogedésfcel; Henez Antali azób. Jirsszek és Krsusz azegrdt irétéi. 19Ö*/,, Erdélyi Mihály és társai Szeged, irásb. ét txób. iráabelilejr 2é.VL leaigedésf siáatva. Hrrnigaberg I<eo Záfrái>,iráibl tó*Hoaeafeld MQnazier és Kaiter Mohács iráah. I í.l2\ Hencx, Sallér é- M'irnedini, »rá-b. '12.2j leengedéat siánUa lel. Az ébiiéazeti bizotf-aág, mint lefelőnyosebbet sz Erdélyi Mibáíy és tárni szegedi vállalkozók ajánlatát fogadta el. a terjesztette efó á február t*án délután 3 órakor tartót! kpzgyOlé«nek. A közgyűlésnek ez egyetlen táfgya volt. Polgármester ur e>6teríésstrén s közgyűlés egy
l
behivávának c*éljál,^a| Iskjanya építésére
Különfélék.
— A polgári egylet k«i|yfilé-■r Mint minden évben ez évben is február 2-ikán tsrtsini! meg a polgári egylet kózgyb!é>e. HencxiL Ftrmcx léi tizenegy [ őrskor nyitotta meg a ko/gjü ent, üdvözölve a mesjet^nt tagokat, s (elkérve !)r. Tripam-mer Itexw tukán a jelentés íelolvsatrára. Itr. TrifiQMMer fíeztS a kiolvasott jelénlés-lert erdekes képét nyújtja a választmány n ult évi n ül üdédének és sz egylet íéjlesz lécére irányzón lörekvéaeinek. Az egyletnek |eleoleg 37C rendes és VSküllsgjS vsn, s léi»/Sm tehát szsporodoff. A könyvár i'íto hotelból áll; elnök fgyuzersn'ind megemlíti, hogy (tatmann Vilmos ur 100 Irtot adott a könyvtár gyarapítására, mit a; közgyűlés eijenzésseJ fogadott, A jö'.ö évben O) szekrény felállítása* s köoyvrárjegyták kéaziléte lesz azükaéges. A vtlaaztmány sz év lolyiáu 19 ü'ést tartott, melyekan sz egy fel ügyeit tárgyalta Az egylet vagyonát illetőleg a jeléntéa előterjeszti: föcvwzég öl 842 Irt. a tethek tuszege 27471 (rt; sz egylet reális vágyom tehát 24057 írt, A számvizsgáló bitcotlság jelentéséből kiemel jük, hogy sz elmúlt év bevételei írtra rúgtak; s kisdások 5059 frt 80 krf. a péifi-kéaslei 802 Irt 20 krj A közgyűlés a| (elment vényt megadta A folyó évi költségvetés így állapíttatott meg: bevétel: 5904 írt $0 kr. kiadás: 6860 Irt, maradék 44 frt áOkr Elfogadtatott. Evvat bpeaolatban elnök indítványára kisotvolás eszközöltetett, Kisitr-sóltattak az: bélf I5»j, 415, 229, 539,7,
276 és 338 w. részvények. Dr. Jlai- ! C2ik Fermcz éJfiíík' azután előterjesztést teáz az építkezésre tonatbozólsg. hosszabban gondja a válssztmányosk ez iránti törekvéseit j eImMdia,'hogy a {belyi pénziotézeiekaét kölcsön nem vont k<e*zköjötbetö, végre sz építés tervérek elkészítője ikkőnt építész j ajánlatára a töfczegi falarákpénztáihoZ lor-dnll a viissttmány, Hol is at épitlíeZéfre szükségelt »(MHj0 Irinyi kölcsönt V.6#/( mellett 40 évt iörleszlésre kleszköMa. Részletesen lejisnil urnán a tervet, mitfa | közgyO'és :érdekie| íjsUgatoitj a elmoái hogy a vábastnkny abbsn a nézetben vfn, hogy a felveendő aöfmuat a jsgdijsk él lése nékttl logjaltOHseztfoi, íjiihál FsrSn[ fíförflV János, p^méli Gyiiia s ss di#k Benczik Ferencé rám bsn teltilágosfió
vonatkozó oaszes íratok, az I építészeti sza-bályzatok, az épté.-zeti Ljzosiság állal felvett árlejtéai jegyzbl<myvf az árlejtévi folyamodványok atb felofvaatattak. Sióláara senkisem emelkedett fel s így pVlgárruester ur elrendelte s névszerinti «zavatástj Nemmel szavazott .'14, igennel Kzzvaznti 4q, s így az építészeti bizottság javaslata el] nem fogad!alván, uj árlejtés, fog kilQzetnL
- P«lgArl rá) lelt bál. A polgári egyletnek februárit én tartott bálja a legpompánabban kikerült. Fesztelen jö kedv uralkodott irindvégig; M négyeseket 36 pár tánczolta Nagyon ternaíszetés. bogf csak a reggel vetett véget a kiválóin aíkérfilt lé-nyes lánezvígaipmnak. Jelen voltak: l)r. Hedó Béláné, l'r. Hencük serenezné, Bo gysy Ödönné, Mtréxa> ftoszlávné, DextO Kéláné, Ur. Kárnek UwlOoéí ííuttman Vil-mosné, Jsnds Károly né, Juímaz (zjúrgyné, Jubáaz ' Kerdínándné, Mantaanő Rezaöcé, Msttus Jó/selné, Ozeaziy Antslnér Plosszer Ignáczoe, SeMyén LajecnéJSornssich Lö-rínezné, Stirling Sándorné, SzGke Perencz-ná, Tbomka Endréné, íir. Tdboly (iyuláné, Ur. Tripammer Kezaöné, Vjsrga Lajosné, Wajdiis Józaefné, Wiener Sándorné, Viosz LáazlOné urnök. — Itaráza Malvint, Darázs Vilma, Orolielti Maríski, Hégedfts Margit, Jznda Hedvig, Juhász Emma, Juhász Lujzs, Ladányi Sarolta; MaotoianO [lanka, Mattos (íízells, Schrever Nelüj Sofnssíeh Katinka
Tbomka Ilo-iriskn Wajdiis
Rövid
Szökd Erzee, Spftrer i'őférek, ns, Tretter Mariska, Vídat M Irma, Wajdiin Fiúra, ktSa»*zonyok
— A Misrelrm átd#*«te. s história, s melyről Aennönaet éffsmtenék, de igaz es érdekes. J6uiodn gazdaember 0, kinek azonkívül azép leánya m volt. a kinek egyszerre két kéröjé ia sasdt. Effy jegyző, kinek értelmíaége van, de pénte ninc*, ■ egy vagyonos falusi | legmy, kinek az anyagiakból jutóit löbbJ A leány amahloz vonzodmt, a aztfök ez utóbbit óhajtották, a habár a leány, a ezftiök egyetlen jyenneke ebez semmi áros aem akart mennii a szülők sddig kapsciláitAk á leánr'í m[g véére a kézfogó megtörténi, s ja fsrsapg rövid levén s lakoda'mht siet tették J « ihár csak bárom asp volt még hátra Amláif azonban a szülök sgyetmásl hailojtak kotinni a vjö-legényről/ mi nem igen letateil n«ik, nzért lel is bontották á víszoijh. Sjíkor a leárjyt erröt értesítették, nagyosí szo tatkorotl, anélk&l, hogy bsn a Másnap reggel sfeonban ipivei czsjisl ébredett lel a örftlt dúlt mindenki felé. Nsav ni besai a szánandó leányi áijfbájfekjfrníi ludt ét nyoles n^pot mlidu Átvéve, ha pár permtré Méáziák vsgy lejei AnivaissáhlbaJju ▼attak: ki a leányt lelsxbalol
tnor ftriak L zkodi u volaa. íset arö ha-i^eveiélsel fmr-slkerQll bol efc-űoobsn lévait
I r
r>r ortroal fct* nak Syílvání-
knta s azt ejéakéH, kegy ÜaátpUis vi-fgáfc. sahrtflgf 6 asss föd rajía wpiisi. Az apa esskagjaa 4ntte? p*H béérn ehé gysnsefcáf a Mspatfi kbmksra. bef a aes-naneiim isáay lovát* akak a e«aÉ ha j iélrétaák, hogv tilsas i'ápMéfcei intamtk axéjába, auodig ugyanazon szavakat rshsfi [ exi apámqak kfmfmfanem A vicsartsksiiaa apa a aspoUaa ériezeff haza /slsmegyé-I he;, kátaéghassve egjelka gjermekéntk M-i sorsa MlSti. -0
— Lspás HsmU lifuU maratnom I hali itfsfMgft szohsfesiö l hé 29-én fé-Jőp Uxxaé gReseí fóMssívasssI, ki Hagj-Ka-taván az orodaloanái saolfáiá fiát megé-togaiaadú Nagy-CsMiaára sfasoti, a baki ' karesasábea lalélkosnif; Üt Fftióposá: mér | fú kedve levéa. H<r«ck eUbb teA kénféb pedig utazó tarnak hozzászegődni; Fitty nek azonban megártott a begj lété t az nfon ebeeit t éaindi, HxrsHi Wks*iaálrlB az mkalmat Kitop zaehéMf ennek íl irt készpetízét kiresie s oiifánét elhagyva, sfyedil jéli Kaaizaéra, in a könnyen szerzett pénzből rokál eetf a a Kraísier korcsmában mulatót/, hol öt a readvrxég, wuA igazolván? néíköíi emtargk leiartőzfáUa, F«löp kialudván mámérái, at emelet bsfe-lenteite at egemegí ctenóUnégaéé, ezek nyomoztak Htnebit s egész Ksaízsá% ját-lek utána, bot Hiraetí mér a neiúnég fogházában voh. Penze Kanizsán láttak a négy személyből áiló csend(f őrjáratot, mindjárt caínáliak a lent részletezett lopás-hót, rablást gyÜkosaágol a Indja isten mit nem. —
— Mtovswsra A polfán egyleti február 2-jdiki köz vacsora élénk részvétel melleU folyt !a ez évtea ia. Sráznál IsM voltak a részvevők. Hogy az áldossásokban sem volt hiány fetesfege* mondsni. Az elsű feJkószónlöt Dr. Benézik Pereme* az egylet, elnöke mondotta sz egylet leAirágozteára: utána ítr. ÍMkaduU Jakab az eSaAköi köszönt ót te lel. Simon Gábor Oattman Vilmosra ürítette poharát Garuy Iteat ai iparosokat éltette, mini kik az egyletet megalapították. Rapoeh Gyula tréiáa löszt ban a háznagyot Vtict' Lajost élfette. Koeáct tíHa azt kívánta az elnöknek, bogy a 40 érea kölcsönnek ntolaö rátáját is jö egészség ben 6 fizes*e le. stb. stb. A vígfetána-ság sokáig kedélyesen mutatott egyúii. 1
— A wémérrét. Lnkáca Jáaosoé szö». Pintér Teréz és Likníker Mibályné bíjcsai íflelöségti ismert vftaáií tolvajok s 30-án megtartott vásár alkalmával Marka* Frigyes helybeli kereskedő kirakatából egy vég perebetet emellek el, de a tnlajdoaov meg korán éazrevevéa a hiányt, utánnok fatott és a rendőrség aegitségével eifogts öke:. Átadattak a bíróságnak.
— nibmígmmiiám. Lapunk mull számának a fögymnáznimí Janky-fiooepdyre vonatkozö közleményünkbe tollbíba kúszott be, melyei ezennel belyreígaziiank. Föl. Nyáry Józaff helyett (01. Vőrit Mátyás fögymn. tanár olvasandó, mert 6 et, ki önzetlenül ét elismerésre méltó buzgafommtl fáradozik a íögyamáztnm iil/wég ének-okta- • táaa kórfi(, a melynek fényes bizonyságát adta az említett ünnepély alkalmával is. Olvasóink! a tévedési bizonyára a lap olvasása közbéh í* észrevették s azt helyreigazították,
— A lil m mám Isvslt aaere(f. A f. hó 30-án megtartott omzágos vásáron Kaláno* János, Kolompo* Perenez, Teke-nős laiván és Lakatos Sándor fotó cigányok, mivel a vásárra bozolt 5 ló jogos tnlsjdonát kimutatni nem todták, a csendőrök állal letartóztattak. Egy társuk megugrott a csendőrök elöl, kiJrszf öldözöbé vették a miután a csendőrökre pisztolyt fogott ezek több'lövést tettek utána, mire dolmányát eldobta s a kis-kaniaai nyires erdőbe futott, hol a csendőrök nyomát vesztetlák-Az elfogott czigáoyok öaazss pereputlyukkal a váftKi rendórség'-ek adattak át, bol még I. bó 3 án is rettenete* lármával igyekeztek árt a' is n» águkat igazolni, de tebogy sem stkerfilt odúk.
— UJ résért lik 4r. A magyar-fran-czia biztosító részvénytársaság Iadatja ftgy-nölíeivei, bogy a nagy-kanizaai vezét ügynökségnél ideágleoesen titkári minőségben mfi-]iödött Róinay Mór föfelögyelőt a központba vtssrahivta a a nevezett vezérfigynökséf vezetékével Vjréry Benrik titkán bizts meg.
— Megf««j»tf. Tollár OAborné ss. Gséri Teréz 56 éves koldusnő folyó bó 20-áa Udvarnokról, bol a korcsmában főt bepálinkázott, bugyorral a hátán, Zala-Saaof-Lászlóra igyekezett menni. — A dermestltf hidegben és nsgy hóban kifáradva leölt, hogy Éagát kipihen jev azonban részsfégébsh felkelni pem tudván, megfagyott. Hulláját csak másnap tslálták fheg ss arra járó emberek, kik mivél a vindornys-stöBési határban volt, oda beállították, hol az előlegesen iae§r ejfétt orvásrendőri bonczolás után, eltemet- > teteti. — I 1
— Táamlgalam. A h-kanizsai vendéglős, kávés, mészáros és pínczérek betegségéiyző egyenlete 1868. évi febr. bö 8-án sz • Arany szervas* szálloda distler-' méhen, ssjál pénztára javára _ zártkórö tánczvígalmai rendez. Belépti díj:, szemé-I yen kint 1 frt, családjsgy I frt 50 kr. Kezdete 8 érakor. Ajánljuk e jötékonyeséla tánczviga'iaat kösönségftnk figyelmébe.
— Kftve»kállAr4l írják. Vala-bára aálank ia megelakuii az énkéntsalfta-ohó egylet, mely eddige'é is mia'sgy 75 la-
fM "il 1 1 ; !« « I ;
j
I, I | | J .
j Sbcuauuf.
Oazi rá k-m agyar bank.
Nagv bankjekyiol :*etüfik, amonarchia ; ösezes kereskedelmi h jrjtelíorgalmának ' rbgulalora! s cgysaersm nd lű * tükre. most tétie közzé 1887. évi cArax^madátAi. .mely végeredményében ■ t .sxefint a kezeié* egyes legfontosabb ágaiban ha nem is valami nagy, de ímár azérí is örvendetes lendületei mutatI fel, Imort! ezen lendület egyúttal kereskedelmi elétünjk lendületét is jelenti, és az 1881. évinek jóval kevésbbé komor képét nyujjjs, mint a mely az általános liieijelemheii edaig laezett. A bank helyek száma ltW-beá 39«jzel, fi fiók és 22 mellekbelylye a birodalmi jsnAcsban képviselt i királyságok [és országokban, 2 ! nókintézejiel és I) mefllékljt lylyeí a magyar korona qrszágaib tn. rapoiodoti, A bank ' összes miiveleiei I,3]re40pl4 írjtot tettek, | lellek 35.607,421 frttaj lobi jel, mjut 1886-■ tan. Vallok 779,! 7.1,5 nOj Irt összegig számi* I (oltaltak )e, melyi kbölh-sak [34,428 írt ere-j jjéig lettek behájtl atlagok. A zftloglevelfor-j galom 4Í18, 300 írttá emelkedett. Az Avi 1 tiszta jövedelem 5,950,68 > frtot tesz, e szerint a* 1*87. évi wztalák 3í» írt bO kr. vágyás a befíxAiel t tőimnek 6.t>3%*a szem-benldafalyi 38 (rt tiÖkrral, vagyis 6.43* ksl. lij ]
jBzen eredni Snytj a résevényeseknek I. j évi február hö|3-áa tartandó (közgyűlése mindenesetre na|y ffl< ge'égfdéssel fogja üd-' vözölhi. A monaj chili e legnagyobb intézetének igazgatná a mini mindig ugy ezúttal | is bebizonyitollj, hc gy teljes msgaslalán áll nagy feladatit iák.'
r - H fi Hr 'i f 'f l rv'
Kelj őa uerkeaztö: I UK I 4 I, n o w
Piizcni kivi
i AB KLSÖ l'IUKNI HÉ
lYagjbaiil eladáa liorck f^jT A pa] i' zkoi tólléiforl használt okazeta
] miáltal • Mr min&argp é* tutóm .Árjegyzékek inguen h bérmentre, vidéki i
Főraktár: SÍ C H L E I N Z
|] Budapesten, 1III., Nagykanizsán knpliaf^: KllOrlzer í
Első oaztrl
ísotóegy-ellenőrző iroda I
Tliüb mii ló forintra rágó nyeremény bever kítizeteUeail, mert a tulajdonosok nem H
' tudják, hogy aorj» jegyi k raetírj már t'i kibántott. A napilapok többnyire elkésve éa rendetlenül közlik H
i bnzia kai kinek mi g aonjjegye vaa. n« m ér ily lappal cxélt, ha töblwzvr tárol vu hazairól Be máa H
lénylege* roatajég ín adaitMaapi dolog. A kinek a legkiaa^jb ayaraaásfayal hozatott ki az értékpa- K
pírja, ázzál bog* ki iem cxarélheti, elvmii kilátátát nagyobb nyereményre. E koxtndoauua tények H
oly intézk«di>iÉ megt-télértI bírtak, 'melVet mindenki a kiaek bármily nemű értékpapírja ran bizonyára Bt a l»Tnngyobb urammal fog tupadni. •'•''* |
fMt* ntiiiúÖHMze 40 kr.-ért I
ax 0«ate« ttidtanáaoara adett értékpapírok eddigi valamean;! baziat ellenőrzőm éa aioafelil as B
óMar^l búzásokat eu évea belül. B
lleltöilawétí tehát a birtokában levő hatásnak alávetett ömrs értékpapírjait nekem H
jegyzékben bekBldenj vaej mmúlyescn bejelenteni. Az elleafirxésért járó évi 40 krajczár dij.t B vagy postántalnayayii, vagy ~ a mi legolortbb — bélyegben ragy egjaierü levilbra tessék bektldaaL , B 1 Ezért íjé a ktjldük nyugtát a 40 kr. éri allead'Zó díjról h egynttal értesítést, ha valaawlj fV B
pírja a bejelenti* napjáig bízatott. Ha valami/ sorsjegye ávkuabaa bnzatik, zári lerélbea kóldők mt
értesítést. — |T ' j ■ . (p J ■
é. E R N Y E I A. H. * 1
MC* Proipediiaok kitáustrs lagyra éi béraseulve. ^g S
| ^übSSS
I * TTT ■ i' f
ii Ezennel Kőztiidomáisra hoztuk, hogy Sommer József ur lemon f dósa foljijáii (lgyribkségdnká Nagy-Kltlllm ét környéke részére T
f WEISZ is LEDOFSZKT |
H urakra ruháztuk jit, kik már biztosított t cz feleink esedékes dij-
vf j nyugtáiiii k b ehajtiásáról is gondoskodnak. n
T Bud tpea1867. deciember hara. n
| [l ; Teljes, tisztelettel ff
í Á: Mr" él^l- tó járaöel-ÉtiisilHírasáí í
^ auparoruá|i vexérig j alkiéfe. R
i Kap<-ólaiban lenti hirdetéssel örömest szolgálunk mindennemű fehilágo*
+ 1 tással. ug'szintén az általunk képviselt tárrsaság dijkönyvee^téivel. (Prospeet) u
. és hangso iyoa uk. j/ngy a háláim!re Hyerfairnynytl biztosítottak az ff
T oá utolsói Mi'fi aíj/ri díj 24—W\*ét kfitfáí osztalék gyanánt, gyermek-buta- #T
^ } fiiatoknál /<«/(; - a tíertmiky eddig átíao a 'biztosított tőke 30*;,-dt tette ki, ffr
i Nag -Kanizsa. 1887. deezember hó. ^
I | Kiváló tisztelettel U .
| 9t 2 3 j WEISZ és LEDOFSZKY J{
■ jg|iliFsÉiifflirii^i1 icojii üí|5.is
■ ( [E ii l!gl,iiÍÉl*t''lí "9bI® -fll i 11? >| I = lif.M lilZiir:"tH «l»ifl" "fikCilirlSS ■
IP 4 fJ!íliiírtif í j^l^iM? Wtii- *
i-l 4 11 Ilim lliflis ilpigaslilíI
■ SS "fl. Jf ae»f-rar r- *r 41 s.ss. I St IJÍ í-g.-ir L^r S - r 0 B iZr na
% ti ilflill lui^m {
■szémofu héten ugyanis öngyllkosaág (KirálvE
éves
szakköröknek osztatlan magának. Jelen* figyelm hát az, hogy a gazdakt asen azép éa tájékozfaf jult, megjegyezve, bog] még olyanok, kik ea Ói keltetésben még nincsei vánnak, turduljanak ez a'raSfhez (Hudspesteo, cza ín) mely ismert el ÍHys^iei jKwiafordttiláv atentve küldi mef.
— A MMgJ*tti ám lel lkját ej éti február hé ll én a díszierméi^o ttpibolára kfyrV lánestifaiaiat rend érakor. Belépti díj szta
Nagy bankjegyint >zetüek, a tponarcbia ömzea kereskedelmi h Mtellorgalmának regnlalora s egyaaersmnd lű* tükre, most titie közzé 1887. évi eársMmadáfát, mely végeredményében s t .széfint a kezelés ■gyes legfontosabb ága Imi! Is, baj nem is yalanű nejgy, de jmár sízéfl is Srvendefes lendQlefeti mutat!fel, mer! ezen lendület
képviselt 1 királyságok [ éa flókintézejiel éa I) maiéi korona qrszágaib m. Má| oaszea miivelelei 1.311,0' lellek 35J507,42I frtta[(i1 ban. Váltók 779,: 7J.5(>0 tollal lak le, melyi kből jeni jéig lettek behájil atlaiLk. galom 4.816, 300 friim ei liszt a jövedelem ö,9pí),t szerint ajr, Ih87. évi oszd ragyáa a befi/Heit IGlmne benliiafalyi 38 frt ti Oki kai.
jEzeb eredni ínyt a r évi február hó 3-áa tai
KT A paj
.Árjegyzékek
Főraktár:
kanizsan
folytán, keziében
got szamikl pAparaáesnokul egyhangúlag tiyOi^fy IHmcráez helybeli ífyvéd válásai a-lott még A városi képviseidtestttlet egyelőre 300 uioi a^afazott meg az egylet támo-' gatására Bált <s tart az egylet tebruár !l, mely mivel vá%»uakbsn az elafl és' való-azinftlesr uioUö is lesz igen sikerültnek Ígérkezik. vsnask aronbsu azomoru eaemények ia nálunk. A mull héten ugyanis kétöngyil* kotuágt ki*ér!él, illetve rmgyllkosság is lor-duli eln. Az egyiket Király Jktván, Király János hetykeli )n>lgár 1B éves As követte el, ki félbproi állapotában egy kétcsövű l iutolylyal mellbe lőtte magái As orvosok álmáaa szerint belehal, mivel a caőben levő aórét a tftdöt iSbbbelylMt kérésziül fúrta. A másik ftngyilkotfságof Morva Dániel jó-| mndu löl^müves gazda halódik gymnáziália osztályba járó jUániel nevü 16 éves fia követte el. A fin állitolag egypár száz forintot' ellumpolt, a mivel anyja ezért megdorgálta, I íöbelölle magát. Az öngyilkos mint igen szolid maga viseletű azép éaztehetségb fíu volt ismeretek a~ tragikus vége városunkban általános részvétet kellett. \ — l'Altesánok a heljl»«ll hon«#d llsalikar Itttrében. Oaál István szá/ados., a honvédelmi minisztérium népli)lfce!é«i ügyosztályába helyezteted át. Hóm Alajon löhsdnagy átbefyexteiett á 13, » fő'ldaiidár 3-ik s/ázsdához Ó tiyailárn. AV lass Endre kei^lftij«zt helyelf pedig, ki Széked Fehérvárra veaényelletelt, Szekeres Jő-ltos főhadnagy helyeztetett át Körmendről városunkba kezelőtisztlé.
— MrgltljfKjiflk figyel iulbe> Wehofcaits Adolf szt. balázsi körjegyző egy 6 latiof vagy polgári osztályt végzett fiatal embert, ki a jegyzői pályára óhajt lépni 1 keres. Ajánlatok sürgősen kéretnek.
— Vaaiu«k gazdáink köitttt NoUan. kik azt hiszik,, hogy a magárjegy-zékek csak ázzál a czéllal bírnak, hogy vevőket hódítsanak az illető czégnek. (Nsk-.hogy ez a nézet nem helye**. Magkereskedelmünk terén a kimerítő és nagy gonddsl I kiállítóit árjegyzéknek a* a feladat jut, hogy I
, tájékoztatva a közönséget a magüzlet ösz- ! Bzes viszonyairól, kiszoritna az ügynökök- 1 nek a gazdaközönség félrevezetésére irá- || nyúló szereplését,, mert tudvalevő, hogy az j áru tisztasága, valódiaága s megbízható torráabol való azármatása aehol sem oly fontos és sehol ázsel oly sok visszaélés | nem történik, mint1 a magkereskedés lerén | és épen ezért a gazdakó'zönségnek egyene -1. sen szolgálatot lesz a czég, mely a mag-Qzfetrdl a legrészleteaebc tájékoztatást nyújt- j ja, árjegyzékeivel. K tekintetben hazánkban I első helyen áll Mauthner Ödön magkeres-kedelmi telepe Budapesten, mely még a I külföld letfelső világczégeivel is vetekedhetik,' az általa évankint kiadott gazdag lartalmu | és díszes magár jegyzék kel, melynek 1888. évi folyama e napokban jelent meg. £z j árjegyzék egyszersmind Mauthner üzletének eddig senki által el nem ért nagy kiterjedé- j sét is igazolja, mert csak ily * tekintélyes jj üzletkörrel luró kereskedő van képesít ve Hy j tökéletes árjegyzék kiadósára, közvetve tehát ez árjegyzék annak jeléül is* szolgál, hogy Magyarországban egyeden üz'et sem ' részesül a gézdaközönség oly általános iá- I mogatásában, mint a nevezett czégé. A ve* j tési időszak küszöbén nem téa? felesleges j az érdekelt közönséget arra 'figyelmeztetni, | hogy a nevezett c/ég. mint a • hazánbár) j fenálló üzletek e/yik legrégibbje, már egymagában főállásának hosszú tartamában is soliditasának legjobb bizonyilékái nyújtja, de figyelmet érdemel továbbá az is, hogy a ! magüzlet összes reformtörekvéseit ez a czég j kezdeményezte s ezzel a mezőgazdaságnak j oly fontos szolgálatot leit; mely a növény* termelés baladását kétségkívül hathatósan ! mozditolla elő, amit az ia igazol, hogy alig van év, mely e czég kitüntetéseinek számát ne szaporítaná s igy a lefolyt évben is az országos 1 kertészeli egyesület nagy arany érmét nyerte et e czég, oly kitüntetési, melyre még eddig egyetlen czég sem találtatott érdemesnek. A ki a nőkereskedelem terén felmerült javításokat megismerni kívánja, az e szempontból bizonyára a legtökéletesebb tájékozást merüheii Mauthner Ödön lőárjegyzékéből, mely rendkiv&l gazdag tartalmában oly tájékoztató segédeszközt szolgáltat, a minővel eddig gazdakö-zöoségünk nem rendelkezel!. Maulbner fő-árjegyzékéf az eddig 96 oldalról 144 osgy quart oldal terjedelemig nagyobbította meg, a mi által a gazdaközönség minden irányú igényeit kielégíthetőnek véli. Külső disze pedig saját kertjének egy részletét lünteii fel, oly művészi és ízléses kivitelben, mely hazai nyomdaiparunknak (a Deut«ch téle művészeti és 'könyvnyomdái intézel nek) valóban becsftlefére válik és a legilletékesebb ssakköröknek osztatlan tetszését virfá ki magénak. Jelen' figyelmeztetésnek czéfya tehát az, hogy a gazdaköaönaég érdeklődését asen azép és tájékoztató kiadványra felhív -jult, megjegyezve, hogy a mennyiben azt még olyanok, kik ez Üzlettel rendes összeköttetésben még nincsenek, megismerni kívánnak. forduljanak ez rránt levelezőlapon a ra*fhez (Hudapeaten, Koronaberczeg ut-csa 1H) mely ismert előzékenységével főár-itfgyz^téi Mwiaforduiiával ingyen éa bérmentve küldi mef.
A <u»k j -k «uias»l Haéáv (|áM l-^)iet >fcj«t egylete javéra fM: éti február he K én a »Korona* vendégtf (Hasiarasét>en itpibolévaf egybekötött sért* ftjtitt tánestifaimat rendes Kezdete H éaléi gunybóia. érikor. Belépti dij szemétyenM (agy (ott* /rt 6é ir
bolajegygvel) 00 kr. psaládjegy 3 személyre l frt 2u |r KelUilizejések köszönettel fogad-falnak. 4
i:tűi 11111U tan ttplegel H. fa Táraa budapesti mmereakedO; czég tavaszt árjegyzéke, | mély 1 czég mind Jaj gyümöl-eaészeti, ínind bedig a magkereakédeími téren oly szép törekvést fejlett ki, Hogy csak* ugyau megérdemli ja közönség bizalmát. Hogy mennyire kilüijö sikerekeí, éri el a czég magjai valJ azt nem Spiegel [ mondja el öndicséröjeg, hanem a kertéazkeqő' és gaz-daközőna^g mága nyilatkozik árjegyzék első oldalán. ítészünkről csak ainpák megjegyzésért szorítkozunk, hogy oly magkereskedés, mely {egyrészt ralionáljs számítás
Osztrák*Ma|[yat bank.
bii el (org almának Hifi' Ilikre, most Káriz^madáiát, ,mely szeyini a kezelés s, ha nem is azéN is Srvendelea meri ezen lendület
tíiásréiizt^a lömegea pArlólás k<ivei* mull évbén a magkiszletét oly tisztára eladta] hogy most ismét csupa kitűnő éa löleg Irís magvakat nyimhat a küszöbön ájló vjelési éVadhoz, egy ily magkereskedés mégiji csak apeeialitás, a njinöt még külföldön jseiri. találunk és liöxönségünk Önmagái |iis/.|e i meg, ha ezen cséget keresi let rendeléseinél- Az] okszerűen |Összeállítóit magyarázó rajzzal bővített ébiráni eddig uj és egyeden
egyúttal kereskedelmi eletünk lend&'etét is jelenti, és az 1887. évnék Sóval kevésbbé komor képéi nyuifja, mint ja mely az általános bieijelembeii edoig laezetl. helyek száma JHW-beá sMzel
HOOO Haagárls Drill mrvetlt szállítóit eddig
Kfihne E.
gazdasági gé/yyára Mosodán Főraktár; Budapest VI. vácztrkorot. f^szállított árak. Utánzatoktól . óvakodjunk! 1-2-3 barázdás vaa-ekék, Lezake-féle rétborona Thall-'msyer-féle Aranka választó, *Acme< amerikai borona. 95 1—3
A bank fiók éa
meliékhelylyel a Ibjrójthhni lanáeaban
uintegy 140(| ánegyzek eg a maga ne nem holmi k hanem e! kii!
qében.
mert cnjoos küllepját léles hasznú czifrázaa tölti el, ajp magában ia már mintegy 40 növérlynek i gyönyöj'üen és Niven színezett luagvarázo árjegyzékét képezi, termé-t|zel után kékült feni menyekről] hazai első művészek álntl wjzólvjn. Ezen igéit érdekes árjegyzék mindenkinek ingyen esi hérment^L , , ve megk(lldejik, ki érette csak llevelezö la- nindfneifetre nmy m<
évi mztaldk 3M (rt bO kr. beftxeieé főimnek 6.03' «-a szem-
pon fordul Spiegel magkefeijkedéséhez ! ▼özölhi A mond cliia
Budapest, Andrásay-ui 16 sz.) ÜB 1 1
Irodalom és Művészet.
Imejlléklji lylyelj ^ a|L|kifodott[ k,3B
ffrliaL
7.1.5^0 frtl összegig számi* ak [34,42$ frt ere-. A záloglevélfor-lriia|i emalkedelí. Az évi ,9p0,68Í frtoi tesz, e
a magyar A bank fóOJüll Irtot lellek, (öbljel, mint 1SS6-
Irt tiÖkrral, vagyis 6.43*
zeueiuiii ek. Reínprecbl Aláveti venqfglőstöl H tánczdarab lelyek az idei fajrsfng báljai
.-jltjl jos margilszi jelent még, 1
és hungv^rsáiyei ujdubságaif kepezia, ezek a következöH: 36-ik mü. »Vig éet« gyors polka ára 7u kr. 37-ik mü. »A kis csacska-lengyeike ára In kr. 3H-ik mü Margit keringő éra I Jfrl E báróin igen jkedves, dallamos és népszerű tánczdarab Taborszky és Parsch ^amseíi zenemükereskedésében Mű-dapesten kdvnató, áruk egyben postával egytiit ll lrti|80 kr.!
a réasvényeseknek f. tartsndó közgyűlése Jgelégedésse] fogja üd* e leghagvobb intéze-ni mindig (igy ezúttal is bebizonyitolli, htjgy teljes magaslalán
'njiir|>ua|»ok.
Irtai Kiss József. »Ijnnepuapok« az ájtatosság-hitben való
a magas rendeltetés i.« igye be aj magyar dal
A költémények, melyeket cziin alatt sajtó alá adtam nak, magáhá szállásnak s a megnyugvásnak vannak szentelve; nem vi* lági hangokj de kisérfetek az jegy házi köl-léssel térén] mely napjainkban kevés mi velőre taléj. Azon félekezet oltárára teszem le e virjágálpózatot, melyhez lárlozom, nem mint papja, de mint egyik szerény tagja a gyülekezetnék, akinek adatój't pengetni a • kinor*. « hárfa börjnit.
Ima, zsoltár, ének, hymnns és óda váltakoznak a kötetben, melynek a minden költészet véígczéljáli képező aesjheiikai hatá son kiviül még az jutott, hogyj első
zengzetessel a zsinagóga szehtélyébe, hogy a szószéken mindinkább' meghonosodó magyar egyházi beszéd melleit Helyet követeljen s msgyar énekszónak ia.'Mert ha igaz az, hogy magasabbra ragadnák bennünket az áhítat szárnyai, amidőn anyanyelvünkön rebeghetjük el szivünk soliaját, viszont anyanyjelvüitk is felmagasztosül és szenteb be lesz az jáítal, kogy istenhez emeljük azon imádkozunk.;
A múltból merítettem e dalokat jövőnek adóm át: annak a' zsidó fiatalságnak. mely magyarul érez és gondolkozik, Legyen neki magyar imádsága is!
Budapest, 1888 január végén.
: KISS JÓZSEF.
A köl3l előfizetés utján háromféle ki* adában log közrebocsájlatni. I I. EgySzart kiadás finom velfn papíron csinos vakon! :i|tésbeh, ára 2 frfi.
Minden
1 magyar iiáztaríáaban divattá vált már a
jLexicls:
kávé
használata s nemcsak azért, mivel msgyar gyártmány, hanem mivel aroma, illat és az alkatrészek kifogástalan minősége tekintetében fölülmúlja a kereskedelmünkben elő
fralQÍó összes kávépótlékokat LENt'K-kávé kapható minden fűszer és csemege kereskedésben, s a hol még nem volna vagy a készlet el* fogyott volna, a t közönség követelje mint magyar gyártmányt. Mintákat kívánatra ingyen és bérmentve küld.
Lenek M. Sopron pótkávégyára, hová a megrendelések is in-tézendők. 83 4—15'
1
Piizcni kiviteli ászoksör
Ia» ajjő PILZEN1 RÉSZVÉNY SEAFÖZÓDÉBÖL
Xik) likul eladáa hordákban én palaezkokban.
'rzktjlj tfilléífafl használt- okszerű tültcaaád a szénsav hgparájajribb veszteségét kizárja, bíÉmI a wr min&argy és tartóssága kBlónüc jónak bizonyait,
ingyen fo\bénnehire, eidéki megrendelések lelkiismeretesen eszközöltetnek.
Sic H L E I N Z KAROLY és TÁRSAI-nál.
BudapeftfeM, VIII., itáeilé*atczs 17. az.
kapható: Rltorfzer Frigye» urnái Arany fifzarvaj szálloda.
•• 41 8—10
és
és
Eled osztrák- magyar
bolrsjegy-elIenőrző iroda
Tabbf Biti lé r«rialra rágó nyeremény liever kiflwteUealt, mert a tulajdonosok aata ' tiiilják, kogr gorojegytí le nteHrg már. r»g klhaaatott A aapllapok többnyire elkétre éa rendetlenül kótlik a haaia kai kinek rm g Mnjlegya v(a. aeu ér ily lappal cxélt, ha töbiwzör iávo] von hazulról. Be aúa léayltn* resztöjég fa adatfnaapi delng. A kiaek a legkiaa^Ii nyeremén^nyel húzatott ki ax értékpapírja, pasai bogjf ki i tm raaréiiieti. elvemti kilátá*át nagyobb ayereBényre. E kóztndomásn tények oly inléakrdéacfi megt -télért! bírtak, melVet mindönki, a kinek bármily nemö értékpapírja van bizonyára a Irmpgyokb on)mm«lj fog tbradai. ^i'- ■ f"
miiiilofiaze IO kr.-ért
ax 0«atea tttdjjmádonra aoátt értékpapírok eddigi lalameaa;! bnzást ellenfirzönr éi ruonfel&I az o.tar4i buaáaokat eg)' évea belli.
lléllóxiajMéti tehát ía birtokábaa leró kaiáanak alávetett összes értékpapírjait nekem jegyzőkben beMBldeaj Tani azemtüyesea bejelenteni. Ax ellaafinéaért járó évi 40 kzajezár dij.t vagy poatanlalnlayayal, vajiy — a mi legolcsóbb — bélyegben vagy egyszerS levélben tessék beklldexL .
Ezért íjén ktjldük nyugtát I 40 kr. évi ellenfrzű díjról éa egyattal értesítést, ha valamely ps? pírja i bejaleatia aaptáig bűatott. Ha valami/ sorsjegye évközben bnzatik, zári levélben küldök értealtest. — ||
kJ é. E R N Y E I A. H. ESS* t
Proápecluaok kiváualra liagyen éi bér
Radapeat. Vh I
I>orottya*u. 5. 1
•éraaeutve. |
85 8-e V
kiadás legi arabivik-jki ára 5 frt karion! pfplron selyeniKoMfben, csa k ino)1
iaomaM) rjzettelj AjAoilékkiadá
2. Amateur* karioa-piipiron szines siylszerQj bőrkötésben: Wailimsn-iélé arabeszk-körzet tel, Ezen kiadás
színes
Ara lo frt. példányban fogj nyomatni, a hány megrendelés érkezik. Kinden példány a megtendélö névével fog elÜUatni.
A£ >|0ooepnapok* kiváló műgonddal lesz kíftllimt és busvéirá megjelenik.
Ax lei tfaetés^k legkésAp február végeik szerzi nevére (Budapest;,, véczi körút 80) 'intjézeji dök.
4- lAboruk) éa Farack nemzeti téneiá ükereskt désében Budapesten va-cxi ntésa jlK). azAm megjeleli: *A bolondok gfóíja i Jókai Mór eredeti bohóságának vAlogatoltí dalai énekhangra xongora kísérelte! vagy xongorára külön alkalmazta Hercx^nberger István. 1 Itl maradnék véle* lek. 2i íj/flpj állat a hatlyu. |9 Kis kertem ben. í E*f á kla lány de Atm B
H Ezennel Löztíjdomásra hoztuk, hogy Sommer József ur lemon dósa íol)|jáii jlgynjjkségtlnká Nagy-k'iilllm ÓH kÖriiytíke részére
WEISZ is LEDOFSZKT
urakra ruháztuk át, kik már biztosított t cz feleink esedékes dij* nyugtáim k Lehajtiásáról is gondoskodnak.
1867 deezember hava. | Teljes, tisztelettel
Az „Aíier" it- is járaléMiztositl-íárffif
znagyarorasági veaírigy aSkaége.
-olajt ban lenti hirdetéssel önimest szolgálunk mindennemű felvilAgo-'szintén Sz általunk képviselt tájraaság dijkonyvecskéivel, (Prospeet) yo» nk, linytf a halálesetre nyerynénynyel biztositattak az +Jnkrrf~nef reké adjÉ
>*4
róxaAái?
Elaiégy a világ. 7 bár-
Minek nekem ex na pifoa És szflxécske. 8 Zavaros a Tisza. 0 Zalai l|ijlékaik a Maroe. 10 A nagy hiri dédanóíjak,] II (t|o varja kéréséiről 12 Be-tamilé, jaj elmnla. 13 Azt aaokták sxemépre vetni! 14 Ksen as uion menjen kend. 15 laien aii aa aralAst. 16 Ax Ja róxsAm^ís I? Kerek as én falapom. Ara I
|ihi dij 25*í%~ét kejtfák osztalék gyanánt, gyermek-bizto-yrmm'ky eddig átlag a biztosított toké 30*j,-át tette ki. ' '-Kalnizsa. 1887. deezember hó. Jí
Kiváló tisztelettel U
WEISZ a LEDOFSZKY J
MEÍ ja."Brspc se.a.1
ffrt saÉaiál. F^aía^fiöüul agyhangu ag t.yörffy furám tó Mi •ipád váltai tátott Mf. A várad M|»fi*eHW6$ei egyelőit M f»ií»s «*av ázott meg a? egylet támo-gatasára Hali n tart aa egylet Itbmir 11.. Miy wm fiioMikiHHi n tiaA éi
igen "ikerültaak ígér-*toBOra események n ugyanis két óngyit-PtCw1*^/1* tor-, Kírf
MNK POW|» im kasik isnsak itMM * nini. A Bab hét ko»«agi kaiért tiltva (tuli elá- Aa sgytket iá*
l-tván, Király Wfffceli |*Hgát 18 éve* fia követte ef, kr léibofoa állapotában egy kétcsövű naiolylfil aMélbe lőtte magát. At orvosok iIíi'ím szerint belehal, mivel a esőken levő a tftdőt löbbhelytitt keres/föl turia. A másik Öngyilkosságot Morva Dániel jó-íiíóílti lölda&ves gazda hatodik gymnázitlis qaztalvba járó ífáníei nevű 16 éves fia U* imitt e!. A ha állitőlag egypár száaforintot •lumpot t, s mivel anyja ezért megdorgálta (fjbelőlté magát. Az öngyilkos mint igen ssotíd magaviseletű azép ésstehetséeü fiu fUi ismeretes s tragikus vége városunkban általános részvétet keltett.
Yáltstáaak a helybeli
llaztlkar hírében, (inúl 1*1-rón százados a honvédelmi minisztérium néplö'ke é«»i tiyosxtályába helyeztetett át. Ilim Alajos főhadnagy áthelyeztetett a 13, iáldsndár 3-ik s/tzsdthoz tMíysllárs. Ka-tán Enth-r kezelötiszl helyett pedig, ki Székes Fehérvárra vezényelteteft, Szekeret JA-noa főhadnagy helyeztetett át Körmendről városunkba kezelőtiaztté.
— tte|édJrg)iAk figyelmébe. Wehofftiiia Adolf zzt. bslázsi körjegyző egy 0 latin vagy polgári osztályt végzett fiatal embert, ki a jegyzői pályára óhajt lépői keres. Ajánlatok aflrgúsen kéretnek.
— laansk gazdáink között sokan, kik azt hiszik, hogy a magárjegyzékek csak azzal aczéllal birnak, hogy ve vöket hóditsauak oz illető r/égnek. íNak-hogy ez a nézet nem belyes. Magkereske-de Imiink terén a kimerítő és nagy gonddal kitilitoft árjegyzéknek sz a feladat jut, bogy tájékoztatva a gözonséget.a magú/let ösz-azes viszonysírél, kiazorítaa az ügynököknek a gazdaközóniég félrevezetésére irányuló szerepiértél, mert tudvalevő, bogy az áru tiaztasága. valódiaága s megbízhatni forrásból való azármazáaa sehol sem. oly j fontos és sehol ezzel oly sok víenxaélés nem történik, mint a magkereskedés terén és épen ezért a gazdaközonsegnek egyene aen szolgálatot teáz a t/ég, mely a mag-üzfeiről a legrész^etesebc tájékoztatást nyújtja árjegyzékeivel. K tekintetben hazátkban első helyen á'l Mautbner Ödön magkeres-keddmi telepe Budapesten, mely még a fcöiíükl legelső világczégeivel is vetekedhetik, . az általa tvenkint kiadott gszdsg tartalmú j é» díszes magárjegyzékkel, melynek 1888. évi folyama e< napokban jelent meg. Ez árjegyzék egyszersmind Mautbner f&zletének ! eddig senki által el nem ért nagykiterjedé- ! sét is igazolja, mert esek ily tekintélyes • üzletkörrel bíró kertskedö van képééit ve ily ; tökéletes' árjegyzék ;kiadáí*dra, közvetve lehat ez árjegyzék annak jeléül is szolgál, j hogy Msgyarországban egyetlen öz'et nem részesül a gazdaközönség oly általános tá- ; mogatásaban, mint a nevezett czégé. A ve- !
lesz felesleges a /gy elme/t etnt, i»r a bazár
tési időszak kflszöbén nem az érdeket közönségei arra hogy a i.evszefl c/ég, miof a kazánban fenálló üzletek e^yik legrégibbje, már egymagában feaálláaának hosszú tartamában • is solíditásáoak legjobb bizonyítékát nyujljs. de figyelmet érdemel továbbá az is, bogy a magüzlet összes reformtörekvéseit ez a czég kezdeményezte s ezzel a mezőgazdaságnak oly fontos szolgálatot telt,1 mely a növénytermelés haladásai kétségkívül ha'bstóasn mozdította elő, smit az is igazol, hogy alig van ^v, mely e eség kitünletéaeinek számát ne siaporitaná s igy a lefolyt évben is az országos kertészeti egyesölet nagy arany érmét nyerte el. e czég, oly kitüntetést, melyre még eddig egyetlen czég sem találtatott érdemesnek. A ki a n>agkere*kede!em terén felmerült javításokat megismerni kívánja, az e szempont bői bizonyára a legtökéletesebb tájékozási merílhefi Mautbner Ödön főár jegy/ékéből, mely rendkivöl gazdag tartalmában oiy tájékoztató segédeszközt szolgáltat, a minővel eddig'- gazdaközönségünk nem rendelkezett. Mautbner lö-árjegyzékét az eddig W oida'rol 144 nagy quart oldal terjedelemig nagyobbította meg, a mi által a gazdaközönség minden irányú ' igényeit kielégíthetőnek véli. Külső dísze pedig saját kertjének egy részletét iönteti fel, oly mfjvéazi és ízléses kivitelben, mely hazat nyomdaiparunknak (a Deut«ch féle művészeti ég könyvnyomdsi intézetnek) valóban bec«ö!e!ére válik és's legilletékesebb szakköröknek osztatlan letszéset vívta ki magának. Jelen • figyelmeztetésnek czélja tehát az, hogy a' gazdakösónaég érdeklődését ezen szép és tájékoztató kíadványrs felhívjuk. megjegyezve, hogy a mennyiben azt még olyanok, kik et fizleffel rendes Összeköttetésben {még nincsenek, niégísmerrti kívánnak, forduljanak iz iránt levelezőlapon a nwghW (Budspssfen, Koronthtre/eg ui* cza U f mely ismert előzékenységével főár-jegyzékét postafordultával ingyen és bér-mentve kfildi meg.
A Magj •karnissal Hadá** l/ám ft*#let£sjtt egylete jav ars I8s8; évi feb/tiár ho n én s »Korons« vendéglő dísztér metán tombolával egybekötött zőrl-körü táncsv«simat rendet Kezdete 8 és fél . árak*. Belépti díj ssemélyébkiat (egy lom-
boJajegygyet) 80 kr. t'saládjegy I személyre 1 frt 10 kr FsMftsetáask kÖszőMtlsl lopd-tatnak. 4
KlfllAnk vaa Nplegel H. és Társa budapesti magkereskedő czég tavasai árjegyzéke, avety czég mind4a gyfimől-rséatsti, mínd[ pedig a magkersskedeimi téren oly szép (őrekvést fejtett kí, hogy csakugyan megérdemli a közönség bizalmát. Hogy meaayise kitűnő sikerekel éri el a czég magjafvsL azt nem Spiegel mondja el őndicsérőieg, nanem a kctlészkarlő és gaz-dakozönség maga nyilatkozik az árjegyzék első oldalán, tléaz&akről csak annak megjegyzésért azpritkoznnk, bogy oly magkereskedés, mely: egyrészt nUiottáit száantás ■ folytán, másrészt a töinegea pártolás következtében múlt évben a magkészletét oly tisztára eladta, bogy most ismét csapa ki-tüaö és tőfeg fris magvskat nyújthat a kfi-szöbon álló íjstéai évadhoz, egy ily magkereskedés mégis csak specialitás, a minőt még k&ífóldöB sem találóak és közönségünk önmagát Iiáztak meg, ha ezen Czéget keresi fél rendeléseivel. Az okszerűen összeállított mintegy 40(1 magyarázó rajzzal bővített áriegyzék egyébiránt sddig ujj és egyetlen a maga netnében. mert csinos kbllrpjál nem holmi-ketes hasznú cniráiát tölti el, hanem e fc&lfap magábaa is már mintegy 4ü növénynek gyönyörűen és híven színezett magyarázó árjegyzékét képezi, természet után knz< festményekről hazai művészek almi rajzolva. Kzen igenf árjegyzék mipdenkinek ingyen [ ve megkuldefik, ki érette c^afe |
■f^égefl
pon fordulj (Budapest, ^indrássy-ut
etso érdekes és bérmenf-' levelező la-magkereskedéséhez 16 sz.) Í0 1 1
Irodalom és Művészet.
- FJi
jos marsit szijgei jelent meg.
mc
aenettAvek. Bfúnprecht Ala-i vendéglőstől 3 -tánezdarab yek az idei farsang báljai
hang versenyei újdonságait képezi t, e/e k
: 36-ik mfi. »Víg élet* gyors kr. 37-ik mi). »A kis csacska-75 kr. 38-ik min Margit ke-1 írt E báro'm igen kedves, dal-lamoV és népszerű tánezdarab Táborszkyéa Parsch namzeti zenemükereakedésében Bu-
a kovelkjzök polka ára lengyeike ára ringé- éra
dapesten együtt 1
ka|ih«tö, Irt :80 kr.
fiai
áruk egyben jsistával
minden
inepna|»ok. Irta A"- Jiiztef. A külleméinek, melyeket *Lnnepuapok< czim alatt sajtó alá adtam, az ájtatosság-nak, magába szállásnak s a hitben, való megnyugvásnak vannak s*enl/fö>Jiem világi hangok.; de kiserlefek az (egyházi költészet terén^ mely uspjsinkbafk^eKs mive-lőre taláj. Azon felekezet oltárára teszem le e virágáidozafof, melyhez tartozom, nem mint papja, j de mint egyik szerény tagja a gyülekezetnek »fcinor«, lm
lakoznak; á P^Ü^H költés/el véBczelját képező ae>shetikai hatáson kivü! még az a magas Rendeltetés i-jutolt, h»gy{első vigye be a magyar dal zengzetessését a zsinagóga s>.ehlélyébe, bogy a szös/éken mindinkább ineghionosodö ms-gwir egyháki beszéd,mellett helyei követeljen a magyar énekszónak is. Mert ha igaz az, hogy magasabbra ragadnák nemiünket az ahiiat slárnyai, amidőn anyanyelvünkön rebeghetjük el stivünk solisját, viszont anyanyélvüjik is felmagasztosul és azenteb-lesz nz aital, kogy istenbei emeljük és ■Jljoziuik. - I '
■meriteiiem e dslokst aonak a zsidi
akinek adatott pengetni a a hárfa húrjait, zjxoltár, ének. hymnii* ésódsvál-kötetben, melynek •zéhát
ut
azon
jövőnek
miniből adom át:
és a fiatalság;
a
nak. mely (magyarul érez' éri gondolkozik, Legyen neli magyar imádságá is!
BjtdsMsi, I88H január vegén.
Kiás JÓZSEF.
A kötet előfizefés utján háromféle ki-adában-log kuzreboceájtatni. I. Egyszerű kiadás finom veljn jispiron csinos váMzoiikötésben, ára 2 frf, 2. Amateur-kiadat -legfinomabb karton-pispiron színes arab^zl-körzetlel, slylszerfi] bőrkölésbéD: ára 5 frt íí Ajándékkiadás, |Wa|liman-féle karton papíron, színes arabes/k-körzettel, »9yemt(>iésben. árt 1(1 frt.l Ezen kisdás csak annyi példányban fog: nyomatni, a hány megrendelés érketik. Ífínden példány a megrendelő nevével fog elláttatni.
Az 'Ünnepnapok* kiváló műgonddal lesz kHGIitva és húsvétra megjelenik.
Az előfizetések legkésőbb február végeik szerző nevére <Hudaj>esf,, váczi> körút 80) inl^zendők.
Közgazdaság.
Ositráknaagfir bank*
Nag} bankMyiatéteUatk, a monarchia összes ksreaáedMai p Mistforgalaáaak regalators s egyatgrsmpd hü fűkre, mait tette kóz/é 1887. evi nwrtiatdását, msly végeredményében a a szerint g hetéét egyet legfontosabb ágaihaa ia, ba nem is bár [azért m örvsadtfes [fel, ímert ezen lendület
valami nagy, de lendületet mutat
egyúttal kareakedálmi IkHtok lendületét is jelenti és sz t8Jn. étkek jóval kevésbbé
komor képét nyuijja, míat a mely az lános hiedelemben! eddig létezett. A helyek száma l*$jrbeá 3%?zel. 21 kéi
PÍIM-W
■diékhelylftj a •viselt királyságok
áíía-bank b lók és birodalmi tanácsban onzágok baa. 2
S4KHI Hss|árls OHII ssrvetlt száHitott eddig
Eöhne E.
fmzdotAqi yjpffAre Memekem Főraktár : Bodapest VI. vaezi-kdrat. f^estáilított árak. Utánzatoktól dvakodjnnk! f-2-3 barázdás vaa>ekék, l^zake-léle rétbtrsaS Thall-msyer-féle Aranka válaazto, >Kcme» amerikai borona. 9b 1—3
II!
fcokinfézettef éa Hl korona országaiban összes műveletei
rneiféfcli
szapor
icfyiyet
a magyar A haak
tettek 35507,421; írttal többet ban. Váltók WWAXlO frt ö (oltattak le, mstyikből jéíg lettek bebajAttlaé
irtó! leitek, jmint 18t6-zegig számi-tah 84,4?8 In ere |fc. A zálogtevétfíir-évi
galom 4^18, yOOj friis|j emelkedett. Az tiszta jővedetefp szerint sz |t*87
frtot tesz, e Ifcví űsztafék 3« frt 80 kr. vagyis a befizetés tőkének 6.ö3* t-a szem-bena tavalyi jfrt ríO krral, vagyía 8.43'
- E/en eredispnyt s részvényeseknek f. évi február bó p-án tartandó k(rzgyölése mindenesetre nagy amge égedétsel togja üdvözölni A monsrehiaje legnagyobb intézetének igazgatósága mmf mindig úgy ezúttal
bebizonyította, hőgy nagy feladatának.
teljes msgsalttán
Felelős szerkssttö: V A K » 4 I. A J O H
Minden
magyar káitartáshai divattá vált már a
ká?é
használata s nemcsak átért, mivel magyar gyártmány, hanem mivel aroma, illat ét at alkatréazek kifogástalan minősége tekintetében lftlmalja a kereskedelmünkben előforduló Ösates kávépótlékokat LEXCK-kávé kapható minden füazer és csemege kereskedésben, s a ho) még nem volna vagy a. készlet elfogyott volna, a t közönség követelje mint megyái gyártmányt Mintákat kívánatra ingyen éfl bérmentve küld. '
lifnek H. Sopron pótkávé-: gyára, hová a megrendelések is ín-i téiend^k. 83 4—19'!
Piízeni hiviteli ászoksör
AZ Eim PILZHKI RÉSZVÉNY SEaFÖZÖDÉBÓL eladAa hordókban éa
Xsgjban tél
>
Árjegyzéken ingmn fa brrmett^
IMtl ÜIIIII
fmr »\%imrt'
ituzém Mtiiséd a uns tiffásifi kiléa«i jáaak
ídtki megrendeUtek lelkim

palarzkakbaa.
kipaWSjU iuiiat|á koM
a. -ga
reteten eszkfaülletntk
és TÁRSAI-náf.
Főraktár: SCHLEINZ KAROLY
ÜNdapealen, VIII*, stáezlé-nfeza 47* az.
Nagykanizsán káphal6: kliorfzer FrlKjes urnái Arany Szarvat szálloda.
41 8—10
Elatf osztrák mng)ar
Tftbk Iddjái, fcf-fT M
íémfHgM T tnimi pírja, inal
irrruri
soi'sj egy-el lenőrző i roda
millió fariulra rigó ■ysmftésy bmr kitKtetlni), SHVt ■ Istzji—iink mm irfjá mit r*g kilsxat«tl. A sapilspsk tiWtsfíw iftém b mdetímtti tíctik
k tdg torAtfj* ni arai rf By bpftl eiitt, la lilMr láts) -na Imfaü. D» esős S i« piséeaacpt éthg. A kis»k a Wfkówtítt íjswéa/iyS ImnMt ki «s «rtftfa> ki *8i rs*r»-ikeii. ehtttíí fejíatá-;/ njtitmi»yn. B klAtsé—óm tieyék
rnegiHf.1 mi birtok, nirlv-ft ■is^skr s kifrk tánsíly scaii értíkjapirja ?as kintyin
)■■—!! itt foe
» Amim todanáMo«ni *d*tt értik <Mao kozákkal rgj ryrn belül. Méltóik
mincloMAze 40 kr.-ért
>ink eddigi itkiaraiji kratat ethaécséei
asaafcMl «s
jeg^xMIiea k»HftM«a{ v ráf7 poflaiita]ni;»jii, <
EiMKi kaiddá
fVJt
fellát a Urtskiksa hasásaak atavrlHt ötna frték|mpiiykit mkm li(7 utmüyr** Ujcksitsi. Az efl*Mnmvt járó ári 40 krajezár Üj-t praj-jr — a ni bjplcMSfc - WjffS^a ingj tgjnzerü totélWs Uitk WksUari. njnriit a 40 kr. M •Ikmhxi dijrót n tgjmital altaritM. ks rakaalj m-■Ha valamij *«r»jcj7* étkvsbca kssatik. (árt ifiétkca kSMáfc
lt«Jebatp uijéitf bstalotl
baak-j iúitéká* E R N Y E I A. H.
Proaperluaok klváuatra ingyra éa bérmesfve.
Rodíap«sU DaraUfM
H Ezennel íiöztodomásra hozzuk, hogy Sommer Józseí ur lemoD ^ dása fulytáti jigjnökségilnket Nn^J-k'»IIÍZMa h környéke részére
I VOSZ és LED0FSZKY
vj urakra ruliázjuk át, kik már biztositoU t cz feleink esedékes dij-nyugláinak uehajtásáról is gondoskodnak. BudlrpesL 14^7 deczember hava. : Teljes tisztelettel
ki „Aoter" élet- tt járaiét-Étosi-lára?
aMoararuári reké t ftgj aShaége. \
Kape<olalban fenti hirdetéassl örömest szolgálnnk mindennemű folvilágo-táasal, úgyszintén az általunk képviselt társaság dijkőnyverskéirel. (Prospert)
rí bizft
fok
.1*41
eli mem- |
• Táboratky éa zeii zepjemfikeieakrdésében fludapestetULvá-vJ czi utezs 90. azám megjelafil: >A borNK^ dok gilólja«í Jókai Mór eredni bob^iságánali válogatott dalai énekhangra zongora kisé« rettel vagy zongorára k&|öu alkalmazta i
iayVdv onzttlék ioiztoeifeH tSbe
ifyamitti 30* ,-ét
tHte ki.
éa hangsúlyozunk. d halált
fi íj',^' H^rfiUtpy njiliif ótfaij a í deczember hö.
. Kiváló tisztelettel
WÉISZ LEDOFSZKY
thfliő freltín ai oknál jifrfiy a Ksgy-Kaiizsa,
92 2 3

Herczéabérger látván. I Itt lek. 2 H/ép állat a hattyú, ben. 4 ti>m lány de rózsám ? lyWííiflf nekem ez ns pifos fis szűz íl /ajjsl fjtékzi
msradnék vélef 3 Kis kertem* áfvs. ő Elmégr a|vi;ág. ? Bari* ske. 8 Zavaros a Tisza, s Maros, fiíj A nsgy Isiét
varjú karwetröl. 12 Hé Azt sáoljlák jáasméntn; utón menten kend.
deds|tknak\u^i|u borulá, jaj slmula
vetni. 14 Ezen az utoii mfnjen kend. Ifi latén azt az aratási. 16 Az [élj rózsám k(s gunyhója. írt 60 kr.
17 Kerek az éu kalapom. Ara jl
I SfpfKiflRUmf1ír 1 colij is í 5«!s
3a__6 felfi xl Sí r *Sl . r: ; igiO *1J,»_|j- JTSŐ ~
Szs s ,1 líilfjltlffl lrM,a rllsi i<ifiHir'S-g
i 11?3 !te í 1 IP \iűh }i
% m iiBHl Jit f^iil r3
-+H-----j-1-
I wui' I - ' » t .
(
ÍM '»
I. A Nagy-kanizsai Bankegyesület Részvény-Társaság I
|jj £1888. évi márczins 4-én d. a. 3 órakor t |f
1 saját helyiségében I
| tizennegyedik évi I
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
Ml tartandja, melyre a t cz részvényese1* tisztelettel meghivatnak". iC
ff lsözg3r"Cilés tárgya.!: ' *7,~a B
a| a) Czeti jelentés; a számadások és mérleg jóváhagyása a felügyelő bizottság jelentése alapján. |||
b) Az osztalék meghatározása.
c) Az igazgató tanács választás utjáni kiegészítése az alapszabályok 15 §-ának figyelemben tartása ||| g|| mellett. (Ez alkalommal sorrend szerint kilép Löwinger Ignácz ur.) í gg^^^^H jBl d) A felügyelő bizottság megválasztása ![ . • ^pHH^^B MjS e) Az alapszabályok módosítása. 2fi SSjj f) Egyéb alapszabályszerüleg bejelentett indítvány tárgyalása. jljgj
Azon tisztelt részvényes urak. kik a közgyűlésen szavazati jogukat érvényesíteni óhajtják, az alapszabályok gg Wá 35. 55-álioz képest felhivatnak, miszerint még le nem járt szelvényekkel ellátott részvénveiket f. évi február hó#fg| 5| 23-tól egész márczius 3-áig^ terjedő időközben az egyleti pénztárnál jletéteményezzék. ^
Se Kelt Nagy-Kanizsán, 1888. február 4.
B ~ r ^ Az igazgató-tanács, jjj
Mely czigaretta papír a legjobb? j JT T[ 1 ^^^
n minden cxigareilázóra néave nagyon fontos kérdés már _ __ __ * _ T —^ ?
végtelenebb módon bebizonyulL I Tl M D RFR N A l
mi flrea reklám, banem elaőrendü ludományoa aze- 1\>11V/ JJlrfl\l\il A »
iegek által öas/ehaaoníiiott fegyelmezések alapján a lor- BrÜflU, Krauímarkt 18 saját házában,
ban elölorduló jobb minfatgü czigareilspspirclk közölt a % -20 < otáarétcllel k'uldetik: "
„Les derniéres Cartouches" —rrrrs---=—-■
Braaaaleia frére* gyárából. Nyail-Kamgarn. HárOIXlSZOrOS
Púm, 65. Boulerard Exchnam, Maradék egy t»ljeaftráöltöayre legjobb minőség 6 >. cmt széles
ióral könnyebb s legjobb czigareltapapir elismertetett. Mivel ■nbatá 6A) mitrr inéie* 1 a.— 10 méter t slso
ir lobbi köst Dr. fahl tanár álla) a bécsi vegytani egye- r , . , —_ ,- —
, Dr. Liebermann Isnár a badapeaii állami fegykiaérleii UyapjU-lOden Jaquard szövet is lönöke állal megAllapilott 1887. jnl. hrtban. Dr. Hoyka d.pplae»i*, «y telj* aO-rabán 6) ^ „ám isg-^w, Ma. lia-tanár által a prágai ném. egyetemen egéazaégügyi % mi%én wUU>-10 1 4 ~ .0 méter 1 a^o untból njabb üaazebaaonliló fegyelmeiéit a leheld légiénye- CB-yapJXL-ToGig'© "F*vra.T*> r.\ a. Troal íredmény koronázta. a mennyiben a nLes derilieres C'<tr- dappUaclei, a'kgtmrifc egy '' czigareitapspir 28-14%-i\ könnyebb éa hogy a do- telj- nüW 10 •»"»' isihoz 28— 77%-al kevesebb idegen alkalrés/t tartalmaz, ■ 10 a*tw i. sjm mmh»u, fl. satöbbi vegyelmesetl papir - Valódi csak azon papir, ■ Ind-Fokll© rVwmannqi rrattnn ik elíquelije mellékelt rajzhoz liűsonló éa braunstein ■ Pélfwja d Uaélw tRJ le, WSmailOSl CreilOn
czégel viseli. | ■ jes rabára- 1U ntóteKfl. ™
pár ctigarettapainrjainak és czigareftolultelyeinck nagyban i H j fcám. fl. m.
lása végett. ■ »'naaemia gyapjaatlaMx -K.TA4
* „ * t w i i fl »iad" ^ nialMa; eaikae éa JNOl illge^
Ifrnuiiatriii trí^rea i ■ koai4l> . ^^ ^ TájBBaW r> u ^
yége alail Msftra, //. ker. begerlegam 8t u. o. raklárt fl le »*ter t afé. ^ ^^
továbbá kapbaló minden nagyobb ilynemű czikket árn- i fl p . . - ——
-50 iíió kereskedőknél. fl *eket? 16,00 4
______________. , , __! ■ Saáaa gyártaaáay daipUa4Ua. MAII VUIOl
fl egy leljea rabára miUr * t S ti fl. 4.50.
Árlejtési hirdetmény. g lattSt-'S^XlSS"
g V J M fl 1 t7' rárton y 180 ete \*> tim, »lea
k Körsdös Uwy M T. nagy-kanizsai kereakedö rsf^álasstmányáoak I8Í8. 2 I fl ^t^Jr1!!; ru-rrvAir <gw ^ ",<<Wg g'
rf éti január 30-án bozoit határorata folytán a leiiánlag. 8489 Irt 34 kira becafilt W M . IlUliaSZOVéC UlilIIüHi ÜBI-INOEK
C rötba árutár bolti lelazerelvényekkel ajánlaü árlejtéa utján eladainak. C 81 ^ ^JffT ^ ^Ilr "ÍÜ^ «ár •• -^aa
! As ajáolaiok 7árian e jelzetlel: »Löwy M. T. áriejtett tömegért. fi ---K\%k\inz--' fai' g
;! I r.é. f.krMár ,o-.K 4<ii ia 6ra.« g | . JSXT^ ! ? SJgT^l ÍS |f(& ín^eJr
I l» RotWbilil Samu ur, válaazimányi elnöknél 348 frt 93'kr. bánatpénz leiéiéle M 10 méter 1 a.do i»c§y)ftfiWyaIS^Hfa8«.«cyi^fír«' ilao
| illtt»e bekQldéaa mellen adandók be, hol ts a leltár éa a fellélelek megtudhatók. A , , i [ , . __ ,
| j | A tálsaximány nincs kötve a legkedvezőbb ajáníalhos ?em. ö ' _ ^ofejztó-'íciTriteli-gyáxŰ ralrtár.
SKeli NagyKani/sán. J88h. január SOán. M . J Íja a——5—1-Z"—:--
w Krtui frJPrS ré^fr*B ítimi iutotot ralSltüMövat
Dr. BlorirennUrii JAkó ö mfctol ftóteét m^wTSmm IWWWM0W
n M «tJ tflUw fómwteifrre '[Maradák egy lalim fériI- egy telje* lér« éltlayra
3 öllféd. H ■ i W I f^110 i. a.gq teljem fel., ^
V M H válaazimányi jegyaö. O Minták £ ^U^t Uff f éa bémaatre. May aaaa fauu árak aalal^-
Nyomatott Fiachel Fülöp iapiulajdonoanál Nagy-KaojasáJ 1888
b) Az osztalék meghatározása.
c) Az igazgató tanács választás utjáni kiegészítése az alapszabályok 15 §-ának figyeleml)en tartása mellett (Ez alkalommal sorrend szerint kilép Löwinger Ignácz ur.)
d) A felügyelő bizottság megválasztása. %
e) Az alapszabályok mt&ositása.
f) Egyéb alapszabályszerüleg bejelentett indítvány tárgyalása.
Azon tisztelt részvényes urak. kik a közgyűlésen szavazati jogukat érvéiyresiteni óhajtják, az alapszabályok
mm miii
bwrhMM {(M
Ezen minden czigareitázóra nézve nagyoo fontos kérdés már a kétségtelenebb módon bebizonyult.
XfBi ftres reklámi, banem elsörendfi tudományos személyisegek állal összehasoníiiott vegyelmezések alapján a forgalomban elölorduló jobb mínőaégü czigareiiapapirok közöli a
„Les derniéres Cartouches"
Braaaaleia l'rérca gjárAML Páris, 65. Boulerard Eieln^ani, mind jóra! könnyebb s legjobb czigareltapapir elismerte telt. Mivel ez már többi közt Dr. IW tanár állal a bécsi vegytani egyetemen, Dr. Liebermann lanár a budapeaií állami vegykisérleii állomás lönöke által megállapított 1887. jnl. hóban. Dr. Hoyka Hygienía-tanár állal a prágai ném. egyetemen egéazségügyi szempontból njsbb összehasonlító fegyelmezést a lehelő legfényesebb eredmény koronázta, a mennyiben a „Les derUieres i'ar-touches' czigareltapapir 28— 74% aI könnyebb és hogy a do-bányfüsthoz 2#-77%-al kevesebb idegen alkalrés/t tartalmaz, mint a többi vegyelmezell papir — Valódi csak azon papir, melynek etjquelije mellékelt rajzhoz hasonló és Braunstein FUres czégei viseli.
A gyár ctigarettapainrjainak és czigarettahütelyeinek nagyban elárusitása végeit.
Bmuiisleiii Frérea saját é/ége alall Bécsben, 11. ker. S'egerlegasse 8. tz. a. raktárt nyílon, lovabbá kaj haló minden nagyobb ilynemű czikket árn-45 —50 siló kereskedőknél.
gWOÖÖOOOtXHHHHaHH »
Árlejtési hirdetmény. !
Köradóe Luvy M T. nagy-kanizsai kereakedö caCdválasztmányának 18f8. évi január 30-án bozoit határozata folytán a leliárilag, 8489 Irt 34 ktra becsölt rőtbe árotár bolti falszerelvényekkel ajánlati árlejtéa utián eladatnak.
As ajánlatok ?árlan e jelzetlel: »Löwy M. T. áriejteti tömegért*
f. é. február ID-I^ déli 12 óráig
f>r. KotWhild Samu ur, válaazimányi elnöknél 348 frt 93 kr. bánaipénz letétele illetve bek Uldéae melleit adandók bt, hol ts a leltár éa a feltélelek megtudhatók. A táJaszimáay nincs kötve a legkedvezőbb ajánlathoz ?em.
Kell Nagy-Kanizsán, 1888. január BO-án.
Dr. NorgemterH eiákó ügyvéd, választmányi jegyxö.
SíOOOötW»X)»)OOtW)000<K«WKWWWK»KX«W:
TICHO BERNÁT,
Brünn, Krautraarkt 18 saját házában, % -20 i otáavétellel k'uldetik:
Nyári-Kamgam.
Uaraéck egy Mjea • í«rflöllóajr» ■nbatá 6.41 aUter aaélee 1 S.
Gyapju-loden
dipphaaclaa. «gy teij«s nöi-rabira minden niiUt. 10 aéter 1 4.
&3rapj,a-'b©ig'e
dapplasidei, a lagtaranMv egy leljed 'ruhára
10 méter 1 4.30
Ind-Fokile
Féigyapja JapalaaiélA egy tel jea rabára 1U méter fl. 5.—
Francxia gyapjúaiLaax minden aiaa azinben! exikoa áe koczkáa, a legújabb aaaphaaálee 1U méler 1 Ö.HO.
Fekete tetno
8aáaa gyártaaáay daáplaetiea, egy teljes rabára Ju méter L 1.54)
Háromszoros
legjobb aiiafaég 6». cal né la 10 méter á. 2J*1
Jaqaard szövet
6 ) ctm. aaélea kpjiUi Ma .0 aaéter 1 3^0
Francia voal
10 méter egy eaiam aéteraha, ■Mlmt* fl. S— '
Cosmanosi cretton
i0 méter aathtlt rgy Mja rabára. fl. ÍM.
2>Tői irigefe
erus téainsM dpUni Ü darab
fl. m
Tlz métert Terae releare dapplaanélan, UaaU gyaé.á mirnleo divatait*baa | 1.7.
Tiz méter kecslib
Ruhaszövet
ctm. aaálaa. legnjalib Deaiii fl. ÍM
Gyapju-ripa
minden aziabea. GO dia. taika 10 méter 4.
%y víg HAiiiánioi v4 9 n fl. 4^0. » a fl. 5.50.
TC1 n g:-3z^>vés
V'i saééea .a» rúf t* jobb miat vá»x<in fl. «.— ■
Egy vtf
OHIFFON
0 ró' ftaaa fl. U« legjaU ad a&frff fl. Ui.
Uk%k\AHK 1 90 rtriaaiyaaaiaft fl. ÍM
1 i a , ím fl. ui
<i'ani hanaráea 1 vég I.Orííibilywxinö kfiia ál
Egy tég
O.* foxd
arakat* Iegjsbb anaieég itf teQaa fl. I M._
Angol-Oxford
a fegajáalbalébb 1 rég 30 meter fl. S.S#
Egy rips-garaituia
2 Igy éa I aaxulteriíö aetfam-rajtaaatta). fl. 4JI

-Jute-garnitura
Agy éa I aotaltarM rajttal
fl. aáe
Juti Függöny
török míata egy teljen Aggitay. fi. 2.30
I BHVK
10—12 métereri iara«el>>laa fl. á.at>.
Igy nyári IrMlekrwlé •, iMau fl. 1 jB#
Xjópolcrócz
ISO dm. hm—a 130 «tp. aa.len laaa ji wlaftriK fi. I.^to.
ÜBI-INOEK
ajái gyártmány, Mér c« iúm íajn fl. IJS. 11. faja fl. l.Sn
$01 ingek
cktfeaUtéa rámwnMI bimvarrisKil. IH g. LM
•ts lajtoe SrftáltMbrre jjhnáék egy Wks ftrá- egy telje* férfi öltönyre Mjwmabli-jn^egy I fl. a.y». <lt4aytáj aiO ai fl. IM._fl. I.M__telje. M> *fr n.%.-
lalák ^.Fdamttft 1ntysn éa bánnmtra. ligaiai telal* árak tab.lm
Nyotnatott Fiachel Fülöp laplulajdonDanál Nagy-KauWfl 1888
A Nagy-kanizsai Bankegyesület Részvény-Társasag
11888. éri márczins 4-én d. a. 3 órakor >
saját helyiségében
tisennogyodik évi
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
tirtandja, melyre a t cz részrényese!< tisztelettel meghivatnak.
Isözg^^-ű-lés té^xgyoJL:
'eti jelentés; a számadások és mérleg jóváhagyása a felügyelő bizottság jelentése alapján.
35. Jvához képest felhívatnak, miszerint még le nem járt szelvényekkel ellátott részvénveiket f. évi február hó^gfl ||| 23-tól egész márczius 3-ái^ terjedő időkőzben az egvleti pénztárnál letéteményezzék. jj||
Kelt Nagy-Kanizsán, 1888. február 4. I
Az igazgató-tanács.

Hely czigaretta papir a legjobb!
7. Szám

^XXX "TW ni m

aaerkaastlaáci
|| ét Kl*falady~otcaa aarkia
8 l*» tsiiiwH t lap mii—I rimán toaat-karó aiadaa kftalamta/.
| KU46klvaUl Tárobli itM f.
J Wfwaatatlíft UvaWk oaak íimert kaaak-V41 fa|ad Útnak «L
Elsiratok rima
kllrataal.
Nagy-Kanizsa, 1888. február 12-én.
XV. évfolyam
xxx xtx~~ur~ :ui_"gr
! ' ' limi H
P'olltllcal éa vegryeei tartalmú jli^tilap. A Zalamegyei ügyvédegylct, a Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak, Bankegyesölet az Alső-nfiucaközi takarék pénztár részvénytársaság és öos. s^velk. hivatalos közlönye.
Megjelenik Nagy-Kanizsán hetenkint egyszeri: vaaárnap.
F.Í.ÓPIZEJK3Í IftAK:
[J ím.....I fci - k».
R félém ...... 1 * 10 „
i] K«sy«dém .... 1 « V i
Ü Hlrdatiaak jatáafaaaa aiaiittaUak.
H ..II. ■
; Árvaréat a egyik Usatal* btriataésyak
h 90 kr. kéépféijM MSl 100 ttáig 1 írt g
R aaaatal niadaa iáéért ff »l kr. D
■jtlttér pafltsara 10 kr.

Széchenyi sxelleme.
f A nemzeti kaszinónak ez évi Szé-
I r \ clienyi lakomája nevesetea enuucíatíókra I adott alkalmat és Széchenyi szellemét láttuk nyilatkozni ez alkalommal úgy az Ünnepi szónok, gróf Károlyi István, 'mint a többi felszólalók ajakán elhangzott beszédekben.
Az a körülmény, hogy gróf Károlyi István nagyhatású szónoklatának végén Széchenyi gróf ssellemére éa emlékére emelte poharát, szolgáltat alkalmat nektlnk is. hogy néhány azóban Széchenyi szellemével foglalkozzunk, azzal a szellemmel, mely a múltban is hivatva volt a nemzetet a szellemi és anyagi fejlődés ösvéuyére vezetni, melynek a nemzet minden téren kétségen . kivül igen sokat köszön, s melynek enyészéaét fájdalmasan és sajnoaan tapasztaltuk
Pedig ha azt akarjuk, hogy a nemzetnek e fejlődése voltában kiható legyen, szükséges hogy Széchenyi szelleme újra áthassa az egész nemzetet; az a szellem mely a nemzet hagyó- i mányait a civilizáció követelményeivel, a józan liberalizmust a minden | ' . experimentumot kerülő conservativ ha- J ladáaaal összeegyeztetni képes; az a szellem, mely a nemzetet megóvja a viazásságoktól, melyek anyagilag éa | erkölcsileg kiszámíthatatlan károkat" okoznak, a társadalmat degenérálják j a simulá* és összeolvadás annyira szűk- j séges tényét lehetetlenné teszik, a mi j által a nemzetet legvitüisabb érdekeiben sértik és károsítják.
A legnagyobb magyar egy anya-gilag gazdag, erkölcsileg szilárd, nem- | zetet kívánt látni a magyarban; ez volt eszméje és ez eszme tevékenysé- j gének, áldozatainak és folytonosan ösz- i tönző működésének alapja. Kétségte- ! len, hogy mindabból a mit Széchenyi akár a szellemi, akár az anyagi téren I
akart, halála óta sok léteaültj; és as is kétségtelen, hogy szelleme még most is egy vagy más tekintetben irányozza ia tevékenységet. De bizonyos, bogy a társadalmi élet fejlődését I Ő egészen másként képzelte; a jövő magyar társadalomról Ő egészen más képet alkotott magának, s ha a mai magyar I társadalmat látná, a maga eszménybe I f ebben a társadalomban rá nem ismerne;
sőt sok tekintetben visszaesést tapasz-I talna. És mivel ez igy van, szüksége* hogy a magyar társadalmat njra Szé- 1 chenyi szelleme hassa át. £ szellemben felismerheti hitramsrsdottságának okait. Mert igaz ugyan, hogy casinók, olvasókörök, társaskörök, ! társasegyle- ' tek mind Széchenyi előrelátó szelleméinek köszönik keletkezésükét; az ő buz ditó és lelkesítő szava ébresztette fel a nemzetet tespedő álmából; ő ndott' ösztönt az egyesülésnek, a társadalmi j. tényezők és erők közös tevékenységre, közös czélra való egyesülésére; s igaz ugyan hogy az egyletek éa körök tesz-nek és működnek, s rászolgálnak erre, | hogy a társas életet előmozdítsák; de1 jfgnagyobb részüknek csak az alakja a formája van meg, de hiányzik belő- I lük Széchenyi szelleme; az a finom j demokratikus szellem, mely az egyle tek ben és körökben a találkozó mű-veit elemek között az elválasztó ellen- j j téteket megszüntetvén, midőn a valódi j társas élet fejlesztése által a, demokratikus társadalmat megalapítani ipar-1 kodik. egyszersmind az egységes, szí' lárd, hazafias, erkölcsileg szellemileg és anyagilag fejlő magyar nemzet ren-j , dilhetetlen alapját veti meg.
Károlyi István gróf felkö.«öntőjét melylyel a legnagyobb magyar emié-l ; köt ünnepelte, hallották az egész or szágban; vajha az egész országban meg-megszivélnék is. Különörien szívlelnék meg, a mit az országszerte tapasztal-lm'ó visszásságokról mondott, a melyek okaiul a gyengeséget, az elnézést. I
az engedékenységet és főleg a személyes tekinteteid, Tet jeleste.
Mi tovább mégyüjnk s azt mondjuk, hogy ezt meg Saéchenyi szellemének hiánya okozta j melyről társadalmunk megfeledkezett, a minthogy eáváltalán nem igen szokott valami n%y kegyelettel viseltetni elhunyt nagyjai iránt, hanem Hamar megfeledkezik róluk. Csak Széchenyi szellemének hí ánya, vagy az uj nemzedékben, — mely tevékenységdt nem ismeri — e szellem fogyatlozááa ragadhatta a nemzetet, a magyi r társadalmat oly viszás-ságokra, a melyek ugyan némiképen tünedezni keidenek, de melyeknek mentül gyorss ib megszüntetése nagyon itos nemzeti kérdés.
rekszik és szilárdsága és ereje érzetében less magyar és becsületes.
Ez volt Széchenyi eszméje; vajha az eszme teljesen meg uf valósulna; nem lehetetlen.4
de nsgyon fo
I t I ^Uj/ Ha szert} aa országban megfog
ják szívlelni | ^róf Károlyi István aza-
vait s a tapas talhktó viszáaságok meg-
szüutetésére idiómák használni az ő
általa ajánlóit tény esőket is, t i. az
„erélyt, a szty ort, a kérlelhetlen igaz-
angliozatalt s
kintetébe nen
személyes érdekek te-ételétff akkor a február 5-iki Széchenyi lakoma nevezetes fordnlóponW fog jelezni a magyar társadalom történetében Ki tudja, nem oly helyről jptt (szóra volt é szükség, hogy Széchenyi szelleme újra utat találjon a magyar társadalom szivébe, hogy ugy mint egykoron, azt újra regenerálni gégitsé Mert hogy ennek regenerálására szükség van, azt min denki tudja, s nagyon jól érzi. Szé chenyi szelleme a mi beteg társadal munkát újra egészségessé fogja tenni, szilárd és erős lem a reá háramlott nagy kötelességek; teljesítésére, feladatainak végrehajtására; le fogja rázni magáról a tespesátő álmot, mely tehe tetlenné teszi s elfeledteti vele ama nagy czélokait. melyek után haladni, akaró nemzetjnek töraie kell: ki fogja magából vetíti azt. a mi rosz és undok, s az eijők szét forgácsolására tö- i
A Vsak apu nabálytiáiA. A »P. C.t értesülése szerint s kormány, nevezetesen a közlekedési és a pénzügyim-I niszterium igen behstösn fpglslkozik s vsa-i kapa szabályozásának nemzetközi tekintet-! ben oly nagy fontossági kérdésével, mely-| nek megoldását, éppen nemzetközi tekinte-i tek miatt igen messze időre balssztsni töb-I bé nem lehet Egy bankcsoport, mely nsgy | előszeretettel foglalkozik magyar üzletekkel, | ez alkalommal is igazolja szorgos körülte-j kiölését s mérvadó helyen szándékát már í határozott alakban bejelentette, mely szerint a magyar állam védve alatt loganatba i veendő nagy- nemzetközi m& megalkotásá-| nál a pénzügyi közreműködésre reflektál.
Mint a »P. C.« jelenti,^aliitelintézsti csoport nem akarja a 30 millió foriátnyi | á* (-os aranyjáradék kölcsönt nyílvánosfalá: i irásra bocsátani, hanem a czimleteknek szabadkézből leendő eladásra határozta el | magát, a mi gazdag és kiterjedt klientéiája i mellett nem fog neki nagy nebezaéget okozni. ■ Kornleid igazgató ez ügy érdekében jelenleg Bérli oben tartózkodik
A tornászat és a torna-egylet.
Demokratikus intézményeink között nem | a legcsekélyebb fontosságú a tornászat, Ule-I iüleg a torna egyletek, melyek á mult év-I tized végén hazánkban is nagyobb számban j alakultak. E Pornaegyletek közül a legré-j gibbek egyike a nagy-kanizsai tornaegylet, | melynek éltető lelke, összetartó eleme a boldogult Wallbach Mór volt, ki (valóban az ügy iránti lelkesedésből áldozott Időt, fáraá-ágot és tehetségei, hogy az ügyet mentül szélesebb körökben megkedveltesse és ler-, jessze. hogy a tornászainak mint a testi erő edzésére szolgáló legkiválóbb tényezőnek az iljuság körében is propsgscdát csináljon.
Az utolsó éviized visszaható áramlata a tornászat intézményének is országszerte
TáirczsL. Egy kellemetlen látogatás.
Elbeszélés.
Irts: Balázs Sándor.
(Folytatás.)
— Hjs, e földöo, különös kegye s soisnsk. Ez egyszerre szülelik velünk. £zt sem tanulmány, sem tspaszialatok által aem lehet megszerezni.
—s Most miután tudjs ön: esedezem...
-- Regényemet? Rögiftn, rögtön. Csak még egyet!
— Parancsoljon!
— Kérem, mit lart ön a női hűségről?
—- Ez igen határozatlan fogalom. Mindenki saját egyénisége szerint értelmezi.
— Igaza van. De nem találja ön bá-mulatósnak?
— Mii?
— Hogy nézeteink, gondolkozás módunk ennyire találkoznak?
Valóban ez bámulatos.
— Nsmde ? De nem fárasztom tovább türelmét.
— £gek a kivtncsisSgiöl
— Sun'hgy jói esik önt igy hsllani beszélni I
"— Az istenre kérem folytassa ftnf
— He. he! Rz aztán a bstáal Tshát... , ^ fís saabad valamire kérnem t
— ^Szolgálatára állok.
—' Ez a irhát legyen sz ntakó, kezdjen óa raféaTéhez — valahára.'
~ öi elkomolyodik.
— Meiő kíváncsiságból.
— Tehát. Na, na. ca tftrelsretíenksd- t fék, ss már igazán as stolsö Nőm nem , ürtt,
— Tudom.
.!. . i
4- Az sz, hogy mást szeret.
— Tudom.
— S ezen más rokonom.
Ezt is tudom.
•j- No most már olyasvalamit mondanj | dok, mit még nem tud. Azt, hogy miként tudtam én meg!
j- Kíváncsi vagyok.
— Meghiszem azt. Ezelőtt mintegj másfél évvel...
J— Mit mond?
f- No azt hiszem eleg világosan fej jexlem ki magamat.
Ezelőtt mint egy másfél évvel.. j— Bocsásson meg uram, nem merek füleinjnjBk hinni: Ennyi ideje' tudja, mi[ szerint neje mást saeret?
Egy hóval, eu nappal sem többi Épen ma másfél éve, hogy e körülménynek nyomára jöttem.
f— Bég. Folytassa ön
r— Ön éléok részt vesz sorsomon.
KöszftnöM-
>— Nincs mit. £n bámulom önt igazi de..h ||
U Se?
f— ezért épen nincs oka magát lekör telezve érezni.
f— |En nem förkészem az indokokat. Ez nagyon angolosan lenne, ön bámul a én magamat lekötelezve érzem, skár akarja ön, akár nem< 8 csak remélem nem akar korlátozni kegyeletes érzelmeimben?
j— Kergesse me»zire tőlem e vétkes gbndélatöi jó szellemem!... De esedezem folytássa Anl
— Amint aMNidám, azelőtt mintegy másfél évvel... De mi bámulni valót talál ön shban, bogy éppen másféf esztendő óijs tudom, hogy nöm mást is szeret ? Én ő sióién szólva, mi különöst sem tslalok s górj* dolaiban ellenkezőleg igea prózainak tartom^
— Éa ia. De kérem...
— Alig ^nerem bíani, bogy ez érde-I kéltség szívből jön, oly bem remélt sz rám
nézve. De ne türelmetlenkedjék a dologra térek. Egy nappn.J
— Egy fi apóra?
— Azon löröm a fejemet a bét melyik napján volt ez ?.. Eh, vigye patvar! a dologra nézve te jeses mindegy s Ön remélem lesz oly kegyei a feledékenységet megbo-csátsni ?
— A legőszintébb jszivveJ, csak ne engedje magát závarthtnii j
.44 Egy napon mint mondám, a cssinó-ból, hói 'táni kávémat szoktam, pár jó emberem lám nágábab elkölteni, burnót sze*- . lencsém után] melyet bonn feledék...
— Ön bi írnótbsik íj
— Szenvedélyesen. , rr Érien I 1 1
— Mit é rt őd ? í
— Hogy a kávéházban nem egészen jól találta magát, s hogy a szokojtpál korábban tért Haza. Mert ugy-e, ezt akará mondani ?
4- Bei&r M, belűré. Szállásomra érve midőn szobám >a léptem ... | ~ Midői szobájába lépett ?
— A sz< msz( d szobából, mely nőmé vo|t, hangos s tóvájtás ájé meg füleimét. Eo figye'ni kezdél ...
— Ön fi tyeliJi kezd ?
— S esi
khansr fi^ismerem nőm és
rokonom baqjfiát. Meg voltam lepel ve. - Ön ueg iolt rtMtvéí|
Becsilstsmre Közelebb íépek ss sjtóhos i lábúi hegypn s mit képzel ön. mii kellé ballanos ?
t mm 1 aa eszem.
Tiszt in l|iveká|ém, hogy nőm és
Hm mjtl
rokonbm lege: r Ah í i— Ez rt
giöá gyasn>nak lel síeli, mert
jelenlétemben minőig igén hidegnek mataiák
[ magukat egymás iráni és sohasem axólitik 1 egymást másként, mint: sógor úr! sógorasszony !
ön engem ámulatba ej*.
— Türtőztesse msgát: ex nem minden.
— Hogyan uram, ez nem minden ?
— Efeö gondolatom az volt, hogy meglepem őket. Később azonban jobban meg-
j fontolván a dolgot, czétszerübbnek találtam I tovább hallgatózni, hogy igy sz egész titkot
leleplezhessem ;. j — Helyesen s mit hallott öo?
. — Olf szavakat melyek nem hogy eloszlatták volna, söt ellenkezőleg még inkáb fokozák gyanúmat?
~ Mit mond ön ? %
Világosan haliám, miként tesz nöm szemrehányást Gáspárnak. Igy nevezik rokonomat.
— Szép név. De beszéljen Ön.
— flogy már három nap óta nenKilá-togatta meg s három egész napon és éjjelen átengedte öt gyötrő tydalmaitól kínoztatni.
— Es Gáspár?
— Menyre, földre esküdött* hogy neki a távollét épen ugy fájt, s csak azért nem jött, nehogy gyskori megjelenése által gyanút ébresszen
-r Gáspár ur esséiyes embernek látszik. 4-
Hát még ha közeiebről ismerné öt? Maga a megtestesül gondosság.
— &s nője miként fogadta imádoflja mentségét?
— Ast hiszi ön, megköszönte e figyelmes gondosságot? Ne higyje, meri konokul csalódnék. Még élesebb szavakban tört elő szemrehányása s kereten (adtára adá imádon jának, a*isserint egyetlen szavát sem hi-szi^j nevetségesnek nevezte: hogyha már hazodai akar, mért oem teszi ügyesebben.
Lapunk mai számihoz negyed iv melléklet Tan csatolva.
r L
u»ui mmi, még mm!&i « Besszei bea üíljiiMn gyökarai verhetett tolna, séf ntte-löti f*rm Gtttírjfilefi volas, bogy tfrmé-ssetassri fejlődése gótnak leli volna te-kiB<b**o. í« igy ' coMk a jelenségnek vo,»unk (tititi, hogf szép virágzásnak indult tornaegy letek oraaág*zerte u idők raosfoba-skga» következtében hanyatlani kezdetiek, ugy, hogy dMaefyikbsn nak aa iartdság tartia még a lelkei Változó viszonyokon aeat keresztül a nagykanizsai torna-egylet \ i«. >eanslí vég és dicséretére legyes mondva |#ettlégi vezetőségének, ugy a bogy működik is; aöt a budapesti országot kiállítás., aIksimával rendezett országos torna ünoe-gAlyen impozáns számban reti részt; de magábao a városban nem igen iparkodik a tornásza' ügyének mentül több hívei szerezni. Pedig az Ügy maga nagy mértékben megérdemli, bogy úgy hygienikua szempontból, mint annak a szempontjából, bogy az ifjúságra nézve leendő katonai pályájára meg becsulheieilen előkészületül szolgálhat, érette ' meqiük nagyobb körökben érdeklődést és -* Íefkesídésfc ébresszünk Az a feszültség, mely I ín társadalmi osztályok közöli az utolsó években oly nagy mérveket öltött és mindig távolabb 6* távolabb köröket vont bele az oktalan áramlatba, a tornászai intézménynek is nagy kárára volt, s bizonyságot • tett arról, bogy mily gyenge alapoo nyugszik nálunk az oly intézmény is, mely any-nyira összefügg a testi egészség fenntartása val Pedig a lornászati intézménynél Igen könnyen el lebet tekinteni akármilyen osz- i tály-külömbségtöl.
Fekete József felolvasása
sarka — a nő, M méfis azért nsgyoa csalódnék aa a tudóé ki la a0 leikének tálkáit a (ogarithmosi látó ikon) akarná fetfedasat
Mily furcsa volna például. ha valaki js»vft válsa/io ttját i yen [szerelmi vallomással akarná megbodiiaa : »^iiiattay, a naiíez-Mkábaa ba vaa lizoavitva, hogy miaden 0OÜ$ tértre és minden 10,060 nőre esik egy házasság; hald mgyék én önnek a nyolc/ezredik, és fa gyen on énnekem a Iíz-ezredik N
Mivé válnék i z első szerelem varázsa, ha csak minden lyoUjz,- vagy tízezredik szerelmi vallomásai k 1 emel ne hiími, vagy ha sz ötezredik kéröné s válogatós leányok azt felelnék az aggódó \ apának: •Ráérek, hátra van még ágyis bár m vagy négyezer kérö.« i (As volna eask a t áldok világ a lányokra nézve, i
A leiolvasó n< m avarja indokolni azlr miért tette ö felolv sása ezimébeu a házasságot a szeretem eí H nem vitaija, hogy sem e azoknak van igazuk, akik előbbre, te-i s/ik a szerelmet és ésak azután a házasságot.
Akárhányan vannak, akik a teleaégfiket bárom hóval az «kü*pjük előtt még nem ! szeretik és olyanok] skiji Ókét három hóval | a házasság után már nem szeretik.
Ügy látszik teoái aj azerelem nem szük-j séges teltétele a házasságnak; olyan sz mint ! a fűszer: az egyik szereti, a másiknak meg ! elrontja .s gyomrát.
Azért legjobb, [ha lássa életünket nem litzzuk a szenvedélyek ingatag lelekvesztőjére, haneim bizonyos programm szerint rendezzük bl az életet. Haáz meg száz ilyen prog- | iaram forog ms mjtt köjzkézén és felolvasó | is kapott egyet valahonnan, melynek czime: ( A jó fbj fi:paranc$*)lata.\
fiz a Uzparanctioiat melyet alighanem ; a nöemancipalió kongres*u«án codiácáltak, oly érdekes, bogy meg nem állhatjuk, bogy azt itt egész terjedeknébén ne közöljük.*
A jó férj I. a pénzügyi! fárcza veze- : lését vállalja magára és aem haragúik érte, ba neje meg gyakran a hadügyek élére áll
2. A jó férj társaságban sohasem beszél, hanem rábizza azt tejére, aki odahaza j ugvse gyakorolhatja magit eléggé ebben a művészetben.
3. A jó lérj ne tartéa méltóságán alól | .ásónak, hogy sétaközbeni hóna alatt ezipelie Ipünda/Uanit neje a bobokban összevásárolt. '
4. A jó férj kötelessége Őrködni neje fthna teleit és kötele* ringatni a gyermekekét, ba azok éjszaka leiébrednek-
5. A jó férj az atztaiaál mindennel megelégszik, amit neje elébe tesz, a levest sohasem találja eleósoffnsK és ha kozmás is, esetébe nem jut emijktt duzzogni.
ü A jó férj züietesj kifizetni nejének ö*szes számláit és szemefi huny a •rendkívüli kiadások* rovata fölélt
7; A jó lérj köteles ja házi béke kedveért az anyósa iránt mindigndvaríasnak lenni.
8. A jó férjnek nem szabad olyan hihetetlen dolgokat elhinni, hogy a nő csak akkor kedveskedik neki, ba valamit el akar érni. —
9. A jó féri kő jeles | nejének mindenben igazat adni, miég ábbaa is, ba azt mondja, hogy a házasságban csakis ö sz áldozst.
t0 A jó férjnek számos más köteles-légei vannak, melyesei mind leirni lehelet-ssaség. Ite ba minden kötelességet teljesíti is, arra számot ne tapson, bogy a felesége vele igazán meg legytn elegedve.
(Mr. 14a.
A nagy-kanizsai tornaegylet keletkezésekor azt a feladatot tüzie ki magának hogy Nagy-Kanizna intelligens fiatalságát az egeszség előmozdítására, a társas élet élénkítése czéljából egyesíti Ezen czéljsit az Siaő években teljes erejéből előmozdítani is iparkodott s s 70-es évek elején rendezeti torosünuepély s nagy-kanizsai tornaegylet értelmi erejét, tehetségét, tsgjsinsk, ügy-buzgóságá', s toruászsi ügyeért való lelkesedését a legszebb színben tüntette fel. Elérkezettnek Isijük sz időt, hogy a tornaegylet ujrs felemelje azt a zászlót, melyre a tornászat eszméje lel vagyon írvs. Szép az az ö zajtalan működése, szép az. bogy a tagok idö-áözotikint most is összejönnek a tornászat gyakorlása czéljából, de ugy hisszük, bogy a tornáegyleinek meg kell kisértenie az egylet regenerálásét, s ezzel együtt a tornászat -nak városunkban való nagyobb mérvű lej-^sztését. '/
Mi uton módon történjék ez, erre nézve mi nem érezzük magunkat hivatva kész javaslstot sjánlani a tornaegylet intézőinek ; f Ők maguk tudni fogják, hogy e/en igazán lontos czél érdekében .mii cselekedjenek, mit kezdeményezzenek. L BARNA.
— Ah! , /
— Jól tudod, — kiálfá kedvesének — hogy e majomtól nincs mii tartanunk, s mi feincs képtelenebb, minthogy ő gyanakodni merészkedjék! Ezek nőm saiát szavai s gyanítja ön, kit értett s majom név alatt ?
—- Nem merem sejteni.
— Senkit sem mást mint épen...
— Mint épen?
— Engemet
— Önt? sz lehetetlen!
Becsületemre: l)e nézze ön ez átkozott szivart mennyire gyötör, ismét elaludt. —
~ Szolgálhatok egy másikkal V
Köszönöm ?
— Itt s gyufa.
Majd csak később gyújtok rá.
— Amint tetszik. Folytassa ón regényét. Mii hallott azután ?
— Haliam, mint tevé (íáspár nőmet bizonyossá azerelméről, hűségéről, s mint csendeseden ennek haragja azon mértékben, a mini tífcpár szavai szenvedélyesebbekké váitak. Végre ^
!r? Vegre?
— Fokozza lel ön phanlasiájál, a kep-zeljen vslsmi iitoza'.osat.
Egy krokodilt?
— Egy férj e!Ött még annál is irtózatosabbat. " "'»•;'
—■ ön engem meg akar gyilkolni. Beszeljen gyorsan.
— Hallja öa és {hán>ufjon. Világosan hallék: egy csökrsuppaaast!,..
— Lehetetlen. Os bizonyosan csalatkozott!
— Higyie el uram, nem csalatkoztam. Jó füleim vannak.
Távol legyen tőlem, hogy kétségbe akarjam vonni. De hátha a felhevüitség, i látás ingerfiltség...
— Sohasem rzoklsm mgtrültséfha
Fekete iössef a • Magyar Ssaloo* szer-kessiöje laponkban már jelzett íeiolvasását a Kfreskédő Ifjak őaképsAkőréksk SMghr-vása folytán szombaton e hó 4-én tartotta meg* a Gasmö dbiterssében. >A közönség nsgy érdeklődéssel várta a felolvasást, s igen nsgy szjtaimsjl jelent meg a jelzett esten, megtöltve a nagy termet A hölgyközönség szokatlan nagy számmal volt képviselve. Röviddel 9 óra utáa fiit Fekete József a fetolvssö asztat mellé s rövid bevezetés után s causerie modorában irt találó élezekke! és szellemes apercukkel fűszerezett dolgozatát olvska fel, nielv egy éra hosszat tartott s mindvégig lekötötte a közönség ügyeiméi, gyakran derüli mosolyns fakasztva azt. A felolvasót régül lelkesen megéljenezte s közönség. Azon szerencsés helyzetben vagyunk, bogy bö kivonatban ismer-| mertethetjük olvasóinkkal a felolvasás tartal-■p mát: — I
A felolvasó azon kezdi, hogy halálos ellensége a. *tánczczal egybekótöt) jótékony v hang versenyek «• nek Mert az még caak bagy-~ ján, bogy valami segélyre szoruló szegény embert azzal vigasztalunk, hogy:»Tárjon csak egy kirsil, msjd tánczolunk előbb az egész ségére,* de az már mégis sík, ha a közönség mulatni akar, kénytelen előbb egy bosszft classikus előadást végig hallgatni. Bármily kecsegtető is az ilyen borzadályt< keltő eJŐ-| adások classikus hálása, felölvaw nem tar- j | lozik azok közé, akik erős borsot szereinek j a (közönség, orra alá törni és noha hat esz- j j tendős múltja alatt a házasságban elegét > ! halottá csirögoí saját kezein Hfmen u. n. -j roz^alánczait, a físlslságot nem akarja elri j aftziani a házas élet zivatarainak felidé zésé«el. jj
Nsgy-Ksnizsán úgyis egész ligájs sz I Összeesküvőknek létezik, skik s házasságot [ az ö rideg grammatikájukban a szeretni ige ! i szenvedő alakiának tartják és akik nem ' akarnak azóu rendhagyó igék soraára jutni, akiket a nők- kényük kedvük szerint hajtó- i gatnak, bol cselekvő, hol pedig szenvedő alakban-
Nem egy-zer hallotta ezen dsszee*kü-vőklőL emlegetni, hogy mióta a háza«*ágok --az égben kóiietnek, nem lebet velük hol- i' dogulni a földón és hogy a színpadon a vígjátékok azért végződnek mindig házas- | sággal, meri az életben meg a házassággal minden vígjáték véget ér.
A női lenség paniheista tanainak terjedése 0|cál -íélolvasn abban , találja, hogy mi- ! óta rtfabb időben annyit foglalkoznak a növel j a tudomány minden ágaiban (»* nö a nemzetgazdaságban, a nő a fizikában, a nő a I cullurbiaioriában stb«) azóta kevésbbé is- | merjük őket, mint mikor még csak — titok-ban voll szokás velők foglalkozni.
A nő olyan hint a napsugár, melyei analyzálni nem lehet és minek szédszedni | a virág szirmait, hogy ezerféle bájaiban külön-külön gyönyörködhessünk.
Azt ugyia minden ember tudja, hogy a nö a fizikában — kitűnő hővezető, az akuBztikában — hangadó, a vegytanban — a a/ellem és naivság, a szeretet és szeszély, a házi béke és perpsptvar kimagyarázhatlan keveréke
Azt is tudja mindenki, hogy Arcbime-desritk az a pontja, melyből a világot ki lebet emelni sarkaiból, a térbak Achilles
LeheietJso a feiolvasás mtndeo szelleme* állatét sség csak kivonathaa m kösél-ní, ds már székből is láihaló, hogy r ekele József, kit eddig csak mint szerkaaztöt ismer-ifiak. olyan kiváló hnmorisia, kniek aem eahe«stt netázé/e a jelenlevő közönségei— egy teljes órán át ioly'ooos derültségben tartani.
Ktlfcfélék.
jönni. Orvosom eliillott minden iadulstos-kodásl. Nyugodt voltam mint most, s oly józsn észszel, mint é|>en e pillanatban.
en maga-eseméntek
— Tudja dn uram, bogy mon kiviil vagyok e rendkívüli hsliaiára.
— Nem mondtsm? Oh ez egész kis regény. í)e hallja cssk tovább.
.. — Leirhatian érdekkel.
Mint mondám, világos csókczuppsná>t ballotiam.
— S mit tett ön ekkor?
— Erzém, bogy vérem hevülni kezd, bogy közei vagyok az indulatoekodáshóz, de eszembe jutott; orvosom tanácsa, s visszaszereztem hidegvéremet
— On rendkivüÜ férfiú. Kár, hogy nem szentelte | magát a tudós pályára. Engedje n>eg, hogy másodszar nyilvánithsa-sam bámutalómat ön iráni.
—■ Másodszor vágyok végnélkül lekötelezve. Visszaszereztem tehát hidegvéremet s bogy a két szerelmes bugásának véget vessék...
— Rájok nyitott?
• — Nem, Hanem becsaptam ajtómat, s mintha csak akkor érkeztem volna haza, elkezdtem hangos léptekkel alá s Isi járkálni szobámban, sj hogy annál bizonyosabban észrevegyék megjötiemet, közbe-közbe nagyokat prüsszenték.
Kedves egészségére.
— Oh ném önkénytelenül jöttek, szán dékossn tevém! Nem képzeli ön mennyire hatalmamban áíi ez. Bármely pillanatban képes vsgyok akárhányszor ismételni
— Szép. | De mondja csak ön, eredményre vezették ez előnytelen szabályok?
— Tökéletesen Alig telt bele mátod perez s egy palástolal akajjó ájtónfikorgás mi nöm szobijáböl hallatlüzött, énéswnre | adá, miszerint [Gáspár urfij őt perez álsit házamból legalább is ötven lépésre leénd
— $ mit isii On ekkor?
— Pamlagra 7elém magamat s mintha mr sem történt volna, világon legkö-zönyösebb arczczal egpr könyv lapjai közé temeiém tekintetemet. |
— És sikerült | önnek nyugodtságot £zin!e!nL?
Nem képbeli ön — dicsérem magamat — nálam a semmit
Most
tor-azo-szép
Tökéletesen, bocsánat, bogy ismét mennyire természetes mondó kifejezés.
j — Képzelem, hisaeml j I — Oh a mostaaaöt ítéljen ön. némileg izgatott állapokban! vagyok. • | — On izgatott állapotban van? i — Becsületemre De nogyj térjek téneienre, nőm néhánt pércz múlva báidha lépett. RátekintekJ Oh mily volt: e pillanatban. >
— S ön átadta magái azépeége bámulatának?
!-— Tehettem e niáské)? Ellenállhatlan balalommal uralkodik felettem. Qh de aram ő ei pillanatban oly ssáp iajvoltj hogy már-vániból kellett volna faragta lennem, bogy lángra ne gyúljon éramben a vér. T — Ön lelkesülni kezd?
— önkénytelenül. Arczán a szökött balvftnyság helyett, a bajnál féajre piroslott Lélegzetében a nap melege, s&lötl s pihegő keblécskéje s víz iÖkrének égy gyenge hullámsására emlékezetén! j
í ~ Szokott ön verseket irm^ r- Még eddig sohasem 'kísérletiem
meg.
— Kár. Ön igen szép Jszerelmes* versékel tudna kéazileni
I — De folytassa ön. A mrdakesehb-* belyfn hagyta félbe. '
— Mosolygó uracsai, Jáakotó lekia-teiiel közeledelt lelém, érMspra adá, miszerint végnélkül édes meg^petést.szereztem számára, midőn kiitoé koráuban tériem basa, ^iint rendesen szoktam.
i (Mt.J
— A felei téral prépcstaég már be vaa (öltre Batihiány StratUaaan Ödön
| berezeg ugyanis az elhúyt prépost helyébe j Vurgíies tiotafáv nádaadi f Vasmegye} plébánosé nevezte ki préposttá Felső-Eórsre.
— öiagj llkaaaág Uider Iáién 31 | éves bécsi lakna, jó módú gazda, kit neje
Szomj Ilona irányában elkövetett súlyos testi sértés miatt a nagykanizsai törvényszék 3 évi böfiöare, a kir. tábla szándékos emberölés kísértete miatt 8 évi, a eum pedig 8 évi fegyházra ítélte, — t bó 7 éa a le-tenyei urod. kert észkertben kereszt ül rágott torokkal — halva találtatott Az ehtéliaek most kelleti volna büntetéséi megkezdenie. Ez a körülmény f a mellélte talált borotva nem hagynak fenn kétséget, liogy Héder öngyilkos módon vétett véget életének. A szerencsétlen ember ügyében hozott felsőbb bírósági ítélet mély megdöbbenést és sensa-tiót okozott. Az eset egész terjedelmében közöltetett a büntetőjog ez évi január 5 iki 14. számában. Legközelebb lapunk is fog ezzel bővebbenJegialkozni, iflustrálpi akarván, bogy mily iszonya anomália a büntető ügyekel papírosról elbírálni? Héderre nézve-már a bünper folyamán száintalan jelenség és adat merüli fel, hogy a szerencsétlen ember lelki világa nem normális, hogy elméje zavart; a közegészségügyi lanacs is kimondotta, bogy vádlott a cselekményt oly izgatott lelki állspotban követte el, mely felismerési tehetségét bizonyos fokig kétségtelenül megzavarta. Ennek daczára a curía Csemegbi tanácsában, Sümegby előadása meffett vé&l mek alapján megállapítva a szándékos ember?* ölés kísérletéi (az asszony hízik és egészséges) akkor midőn az adott minősítés meHett azon cselekmény bevégzett bűntettére rendeli bánte-lés maximuma 10 évi (egyház, a beszámítást korlátozó okok daczára puszta kísérlet miatt — «ez sem helyes i ft évi fegyházra ítélte. Megjeffrzeadö, hogyjá megölte volna í is — ami nagy és megUiérhetlen különbség, sem lett volna T és 11 évnél többre itél-I bető, mert súlyosító körülmények nem vo tak..
— Táaeivlgalsm. A kereskedő 1 ifjak önképző körénk fánczvigalommal egybekötött felolvasó estelye a legjobban sikerült. A felolvasásról lapunk más helyén referálunk, itt a tánezvigafomrőf szólunk, felemlítve, bogy 60 pár tánczolta a négyeseket. A hölgyek oly nagy számban jelen-. lek meg ez alkalommal, bogy lehetetten volt j őket összeírni, s igy ezúttal le kell monda-j nnnk a sok szép hölgy nevének közléséről. [ Csak a kora reggel vetett véget a kitűnően I sikerült mulatságnak, mely a jótékony óéinak ia bizonyára szép összeget juttatott.
— Aa alaé-leadval bét. Az alsó-lendvai fiatalságnak február 4-én rendezett zártkörű lánczmulatsága — daczára annak, bogy a közelben lévő Csáktornyán, továbbá Kanizsán, Egemegen is ugysnazon napon tartattak mulatságok, — a várakozáson fe* | fül sikerültnek mondhatói A mulatságban kevés kivétellel A.-Lendvn összes infWIigentiaja részi vett, a vidékről is többen, sőt még Kanizsáról is voltak vendégek. Este fél 10 órakor a casino nagytermében már egybegyűlt a közönség A terem egyik kiváló ékessége volt a rendezőség egyik tagja Kassai Nándor rajztanár áltál készített és műért ekkei bíró tánezrend, melyre a közönség figyelme irányult Az allegorikus, nagyméretű tánezrend fehér papíron szénnel rajzolva egy vas-szeggel megerősített paptrleker* eset ábrázolt; rajit) a nézőközönség fe'é ezélzó, hamiskásan kacsiató, nyilai lövő Ámor érdekesen megvilágítva sötét felső háttérrel, melyből a tánezrend felirata és programmja kiviláglik; fa tekercs mögül báli emlékek n. m. álarcz, hangszerek, pezsgők stb. kikandikálnak. A hölgyek igen szép toUettekbea jelentek ott láttak a többek közöllr K. Hajós Mihálynét, dr Király Móráéi, Szepessí Jánoanét, Kelcz Gya-iánél, Töpler Károlynál (Lenti) Szita Etek-nét, Gájer Pálnét (Pórszombat i Poszt»iuét fZsíiköez) Újlaki Láazlóné. Ebrénreich Itán-dorné M. Szerdahely) továbbá a kisaasao^ ayok közül Záriecakí Gizellát, c Cmkics Irmát) Simon Hedviget (Bellaiines) Ráth Ok-taviát, Ráth Mariskái. PosztI Józsál (7sü-kócz) Nagy Mariska stb. A mulsiságoo mindvégig vidám hangulat uralkodott, sőt reggel felé a jó kedv a legmagasabb fokot érte el a pezsgők hatása alatt, a csak 9 óra utáa oszlott szét a mulató kösönség nsgy része. Bisnnyára még nagyon sokáig és kedvesen fognak visszaemlékezni a mulatságra mindazok, kik abban részt vettsk. Felttlfiaettek: Lsubhsimer Oszkár 5 Irtot. Lenek Ödön 2 irt Ráth János I Irt, Csa
N
L
ik* Aá t
dl kr ♦
Ifi, tiáieM'll t frli (iaál Ist-táa 00 kr. * arabei yuai Klek 5» kr. Rács K erein • 60 ir. dr Jium Fábián 80 kr. ét. Dónál Károly Ml kr. A fe!ülliseté*ek jóié-koay "«*lra tordiltslnsk •
— A Magjuk aalssal liaxU önsegélyző szövet ktfci logyaaztA"! osztálya f. hó 5 en lartoitn meg rendkívüli közgyűlései, melyen ennek véglege* (eloszlása hala* wiafbe meni A keresztülvitellel a pénz-oastály igazgatósága bízatott meg.
Kabláa, Xala-szenlgróti levelezőnk írja A maláriáiig eljárás elrettentő példája ugy látszik népünkre nincs halássál; a rab-lá-á szokatlan egymáaulánban ismétlődnek. C-np nemrég tárgyalták a gutorlóldi a mi-kelaiak rabláai ttgyét, már iáméi fordult elő egy ily esel. — Scheiber Lajos t(írjei lak6* üveges t. hó 2án üvegszekrényével hálán Jánoeházáról jövet délután mintegy fél ti óra, tájban a nyavaládi erdőn két parasztru-hába öltözöl! ismeretlen egyénnel találkozott . Egyikök ki alacsony termetű, széles vállú, 56 év körüli, vörös arcxü a ilyen bajuszú volt, megszólitá Sebeiben, no|h e mén a kivetkező napon Szent-tiróthon megtartandó országos váaárra, Scheiber azon vála-szara, hogy nem a szentgróti vásárra, hanem l Űrjei lakáaára megy. a két idegen hozzá szegődött, hogy — mini mondák — Türjéig együtt mehessenek. Útközben a magasabb termetű Scheiber háta mögött maradt, a kisebbik jiedig mellette ment. Egyszerre a hátul menő Scheibert batyujánál fogva bálra s a földre rántotta, lársa pedig ugy vágta arczul, hogy Scheiber eszméletéi veszítettemegkötözték azulán Scheiber. kezeit, lábait s igy védekezése képtelenné téve, 1 drb 10 frlos, 2 drb 6 frls, 45 drh. 1 frlos bankjegyekben 65 fri készpénzben, egy egyes ledelü ezüst ancre órái, melyről a lánczot tarló karika hiányzik, ledelén pedig egy szú alak, ebben Seh. L belü van bevésve, — a belük az órán löbb helyen meglátszanak — végre egy fehér sávos kővel elláloli aranygyűrűt elraboltak, azulán feloldiák Scheiber kezét lá^át a a kötelet magukkal vive, eltávoztak. Scheiber magához térve, felkelt s dactára an-na|(, hogy oldalára egy 6 lövetű forgópisztoly volt csatolva, a rablókat, kik semmi esetre sem voltak mások, mint vásározó parasztok, akadálytalanul engedle zsákmányukkal tovább menni s mégelégedett azzal, hogy as esetet a nyavaládi birdnál bejelentette. Az ntóbbi állal lelt jelentés folyián a tettesek utáni nyomozás a legerélyeseb-ben azonnal meginditaioft s reméljük, hogy al gazok nem lógnak az igazságszolgáltatás etól megmenekülni.
— Eszeveszett liajua. F. hó 4-én délelőfi1 ] 12 órakor két kiskanizsai suhancz a jó szánuion egymás szánját elkerülni akarván, eszeveszetten kergették lovaikai, mi-kőiben Póazolecz Ferencz a Sas korcsma előtt Szmodics Ferenczué 84 éves asszonyt eliipralta, ki sérülései folyián másnap megholt.
— Eljegyzés. Németh Józaef baki kántortanító február hó 5 én jpgyezle el Ráth János birlokoa kedves leányát Mariskát Alsó Lendván.
■— Kemény harca betörőkkel Folyó hó 10, reggeli 5 órakor Koqsis János városi rendőr a föl éren végigmente Máy Mátyás boltja mellett üzv. Sieinerné gabona rakiárját nyitva lattá. Feltűnt neki a korai kinyitás é^ közeledett, alig Jiogy az ajtóhoz ért három egyén rohant la a raktárból éa futásnak eredtt a rendőr pedig egyedül utánuk rohant. A Koltai korcsma közeléből a menekülő betörök egyike visszalőtt az üldötö rendőrre, ki hallotta füle mellett a reposzt elfütyülni, de még sem riadt viaz-sza, banem folytatta puszia karddal kezében aa üldözési. Ekkor jött a magyaruiczán szemközt Zolder Károly kömives, mii a menekülök látva befutottak Koltai Ferencz nyitott kapuján annak udvarára. Kocsis rendőr, kinek személyes bátorságát igazán vakmerőségnek lehel nevezni, nem törődött a sötét udvarral, sem avval hogy azok hárman vannak, sem hogy neki lövegyvere nincs, ide is utánuk rohant. Álig lépett be a kapun egyik a kapu mögé rejtőzött betörő egy doronggal ugy vágott a fejéhez, hogy ha eltalálja,.mentül összerogy; a rendőr azonban elkapta fejét és a rámért ütés a kapui zuhogiatta meg. Erre azlán a ren- I dör felelt viaaza a karddal és a támadót jól fejbe vágta, hogy meg ne sánluljori! Erre már Zolder ís odament és a rendőrnek segédkezeli a betörői elfogni és bekísérni, I aki nem volt más mint Takács Gizi József I kik kanizsai megrögzött tolvaj éa hírhedt betörő. Társai a Koltai udvarán keresztül | elmenekültek, a rendőrség azonban minden lakatot elkövet a gazok kézrekeriiésére.
— KI fi «l ereklye. Kozaanik Béla Alexandriából hazájába, Nyitramégyébe ntazó könyvkötőnek ereklyeként ör/üit gyűrűje, a Magyar Király vendéglőben, hol átöltözés éa mozsdás közben azt letette, eltűnt. Keservesen panaszolta el a rendőrségnél, miajrerint ho»#zu ut»gát% bar igen nagy néíkü-löz^knek volt kitéve, családi gyüiüjéiől még atoi váll meg s most valami gazember megfontolta löie, Erélyes nyomozás után sem sikerült előmenteni
— t»jawua rgjén. V. hó 3. éa 4. közötti éjjel a rendőri őrjárat észrevette, hogy egv bosszú kabátos ember a Scbapringer Adolf boltján levő lakatot próbálgatta felnyílni, a rendörök köteledére megugrott, a a* Üldöző rendőröknek nem tikerült öl elfogni. A rtftdfrkapliáoyyágnak gyanúja van agy qtieera. Mi moat figyaiemmel kisérnek
Kallók lap. Kisfaludy Károly I j! • születésének százados jubiieum&fi a »Győri [.Hírlap* szerkeaiiöjének, jSzávayi tiyulának j
azerkeazléaében' szépen kiállítóit emléklap ! jeleni meg] a | következő tartalommal. 1.
Kisfaludy Kárajy arcsktpe (Kis* líyörgy I | mellszobra |uián) 2. Kisfa|udy Károly ere-deli le\ele | atyjához, (tacI similei 8. Kölie-ttnény, irta i Kisfaludy Árpád. 4. Kislaludy-1: hoz, Költemény irta Ábrányi Emil. 5. Kis- ' |. laludy tanulóköri lakóháza. 6 Emlékbeszéd I Kisfaludy féléit. Irta Dr. Kollayk Virgil. 7. -Kisfaludy kbliemjény, irta Kákosy Jenő. B. Kisfaludy Sándor eredeti levele. í).* A' Kis- | j laludy szobor ügy városunkban, [ irta . Szá- | vay Gyula. I Az emléklap ára 30 jer. s tiszta ! * jövedelme a szoboralap gyarapítására szolgál. Hirtelen halál Szűcs Teréz | nagy kanizsai lakos, ki Reitner Józsiéi nevü j.' íérjétöl elválva él, f. hó 4-én reggel lakása I ajtaja elől) halva találtatott. Az orvosi szemle agydzélhüdést konstatált. >
■—Aki veaitére azeraett aatfltfl. | Hedö (íyörriy kiskomáromi szölöpás|tor, sok '" évi szolgálat után egy kia szőlői szerzett maginak, hbva mull vasárnap egy kia szív- I erö^töre kiment, azonban annyiflalált inni,1 > hogy elaluqt s a közel volt lüz öl ruhája I meggyuladván, oly súlyos égési sebeket szen- j j vedeli, hogy másnap már csak hdlltesiét ta-] lálták jnnezéjeben.
— Kapós váróit a kereskedő ifjak
! lársulalánali meghívása folyián el hó 18-án ' j ÍM Ágay Adolf a Borsszem Jankó szelle-j mes szerkesztője tart felolvasási a * Korona* I vendéglő nagytermében.
— tJ^eriuek kaiig verseny* Ho-! senberg Ádám zenetanár ur, mint már lapunkban jelezve volt e hó 5-éh tartotta
I meg gyermekhangversenyél, mely alkalommal a *Ca(iinó« díszterme aprókkal, nagyokkal SHijfolásig megteli. Az apró műkedvelők csakunyan .kiiették magukéiji, Közreműködtek: Illan Hezau, Kalivoda Kata és Magda, Weiaz Melánie, Ars MalvSn Práger Sarolta Taasz Jsnka, Janda klsrgit, Wallenstein M. és Kallivoda J.
— 'Jhiereacséllea esés Menázs I József kőműves f. hó 6 ári a Kaiser háznál I vízvezeték kijavításával vplt elloglalva, nem | tudni mi okból,; de valószínűleg mert megszomjazott eakart menni ja Knorlzer állal j
' béreli pincaébe, azonban ^ lépcsőn elsiklott 1 I s 18 lépcsőn lepómpólygöll. Oly súlyos sérüli I léseket szebveoett, hogy kórházba keM^^ I szöJlittfni. | j .
— Nem Jó aokat Inul. KósaVík-h lor azenlgyorgyfölgyi Mlelöségű molnár fi hó
B-án lelöntvén a garatra a (első templom | melleit eleseit á elaludt, | — szerencséjéig I a rendőri őrjárat még idején, megtalál la ,s bekísérvén pikérüll a félig megfagyotial még I éleire hozni.
— ÖnnyJlkoMMág* Horvát János zala-szent-gróli lakos, 70 töves öavegy napszámos, haj csak szerit lehelte, naponkint le illa magát a sárga földig; folyó hó 4-én dél ulán 2 óra tájban valószínűleg részegségében, lakásának padlásán, egyjerös zsineggel lelakaszjblia magát. Mire á házbeli* ek észrevették, már meghall, j »
— Egy lolenea sorsa. Pót Mihály | <10 éves szeni-grróti illetőségű elzüllött egyén i munks nélküli csavargás miatt, f. hó 5-én ! d. u. 5 óra körül mini toloncz Aranyodra | érve, a bíró iatálójában. hová a hideg elöl. I vezettetett, Imegbalt.
—. Vlgsloni. A zalaegerszegi keres-I ki-delmi kör vigalmi bizottsága a Zala-Kger-szegen alakulandó kenyéregylet alaptőkéjének gyarapítására a »kereskedelmi kör* helyiségében 1888. évi február hó 25-én zártkörű calieo-báli rendes. Kezdete t)';, órakor Belépti dij személyenkinl 1 írt.
— Vsknertf támadás. Nóvák Péter, Nóvák Mihály és Pelkoviés Mihály botiernyai lakósökat f. hó 6-ére menő éjjelen .a rév íjizesi csárda közelébeij (l fegyveres egyen megiámadla és őket megverlek, a csákiornyái csendőrök nyomozása során kiderüli, hogy a tettesek Bagladi János, Klug József | kiscserneczi lakósok slBedöJsI-ván ezt.-király-uj^majorí kanász vqltj kiket a csendörök letartóztattak és a náluk laláli fegyverekkel együtt az al.-lendvsi: kir. járásbíróságnak átadták.
— Tel vaj Iá*. Szaboticzai bírótól f. hó 2-án Polanecx Fülöp otlani I lakón a kamra feltörése után 4 drb. sonkát, I zsák kukoriczát és 2 kas méhét lopott ej a csendőrök a lopptt tárgyakai nála megtalálták, ól ielártóziava a perlaki járáabjróaágnak átadták.
— Nem Jé a zsebben gyulát tartani. Szabó György ik. komáromi lakós f. hó 26-én lakásán megrészegedett] s lefeküdt. A zsebében volt gyufa méggyu|adl, et(6I alsó rúnája valamint ö maga is elégeti, és meghall. A pázbah levő buior nem1 gyuiadt meg. A bulla 25 én bizollságilsg félbonczol-tatván megállapitatolt, hogy setnmi féle bűnös cselekmény nem forog lenn(,
— áa IS8S-kl brtiaaell kiálliiáa alkalmával folölle érdekes látványnajk (es/nek tanúi a résatvevök. A ttyebsjtó bizottság ugyanis egy 1800 □ méiérnvl .lérronumot reservált . rsy Afrika beliejelöl aiirmsró törzsnek, a Pabuínak iörkaérféH főnöke tslmárs, hcll a [ekelo földrész ffai és leá-ánysi eredeti tgjátpágukbap fogjak magukat bemutatni, É n/pförzá j íegelösiöi) lép a legrégibb cnlinmoniJngeos foldjéito, s igy bizonyosan fagyj fikerre Bzamllhálnak a az ethoologok iüqoös érdeklődését kelthetik lel. ^ Megé^keiÉsOk elé fbsaOHeu tároek.
iitllil
Űlitáv rendezéséi e4 évi bizottságot küldőit! ki magát az. iparosok kai eket a tanonczaik f Ital kiállításának elöinólditá kiállítás határideje későt
l>eziráaa lilán a Pahui-
feab'ti fognak menni.
K brftsseli ikiálliián pák a páriii villáál
Ipareuénnekeaélt munkakiál-lilása leaz keszlhel en <z évben is. A készt-jielyi íparlealület ii| yani > a napokban tarolt rendes íliavi ttl< sébea az Ily munkaki-
Közgazdaság.
(Udamalmálal iezöiensége alait áz ipa sál többet Szenvedtek t jnelyeknek nemcsak az menet, hanem az eszki bán nem igen kényes k dühtől égő gyülöléip éi kellett küzdeniök él gt bámulatos léiét éa lett mennyiben kevés kjyélel egész nevezetes campagne-tJ Igy
la ; elhatározta, s cz^jnól, hogy ez érintkezésbe tevén, césziiqndö munkák ára megnyerjék. A fog megállapitlalni.
:) Íl| mull év ked-• egyéb ágainál aok-magjj'iir gőzmalmok, iltalanos rosz üzlet-;eik En^egválasztása-iltöltli versenytársak irí||yKége ellen is zinaltnaink Ivalóban rőt lanusiioltak, a íl mindenek daczára nveretéggeL zárták le a ál •Cpnco^dia göziöalom
Részvénytársaság* 0049a frt |[73 kr. nyereséget ért el és az igázga jósági azon helyzetben vi|i, hogy a közgyűlésnek részvényen-kint 2j|frt |5° „ oszlaléki adását fogja indít-iányozní. A * Paiinónitu* minden a'^psza-nályszerü (lolatió | ieljesilésel után részvé-
h yen kint 4(| frt 4tt(J osz Az > Erzsébet gözmíslom a szabályszerű dola iók ézen kívül ÍI0.000 I *Íoi
alékjjl fog adhatni, ársalág* nem éri be lelje.|tésével;, hanem nég llnrlalékba helyez és ennek dacifára részvényeinket 1 ti frt
B' ^ j úttal a rész vél * Lujza gőzmalom« > Itedeli, hogy a hely moliiia, ha a móriéi: nös szigrral jár el^ évre (iHzlalékot nem
yeseknek osztalékul. A igaz ;alóság^*7lKv véle telte az Mai kell szá-ön izeáljlásánáiykülö-rísz vén yHs^jcjr mult kapjnak, de vállalatuk
Alapja ezzel annál'inkátib meg szilárdiltatik.
30 mlllltf arany járadéknak a idővel ezelölt aj l^özeléllónak jelzeit nyé vált. A pénzüg lézeti csoporttal az • budapesti tőzsde lat (jeléül közzétette, m dék czimleiek éa pe A. 150,001—löO.ÜÖj
Irl .P.
rfott kiboi min
sjeh 1,000,000 frt
,p00 frt összesen 44Ó.OOI'—468.000 s -28,000,000 írt. ö
íjé véri ék ben, a korábban | arany járadék czimk tekk j íjan részesülnek. íjt I val szemben, a >P. | közlött számításnak | Ijyamok és az aranj)
éyenkint tüntet !qI szerint a
közel 2OI.00G
belföldi
járadék ina még egyedü l'erheléslöi megkimé telik lározva, hogy sz nj aláírásra bocsáttatik e, v, Szűk, bogy az sláirns a nak en elésére csak elön
üzlétet ácsa ily 1 Üg: ) sz B.
0. me á/si<
scz
TlazltiseKk axek. azabék ésj álta kik ülő életmódot fol aranyeres bántalniaikril
lilmésztésök rendeiléh, székrekedés fejfájás
silj jelenkeznek. egélvt nyúlénak a z-félfe avájezi lab-elenyészielik. De loalalkozásuknál bajtwra hailandó-
sal, vertorlóJás, szédülé 1 Mindez esetekben gyors tíraudl Bich. gyógyszeréi: dscsok. mert a baj okát mindazoknak, a kiknek lógva a löntebb emiitelt ságuk van, ajánlatos, hody k(jbtonkénf Svájcai labdacsokat has^nálvi e. usjoknak elejét vegyék. E labdacsojc dob)za j|p kr. a gyógyszertárakban.
Felelős szerkesztő.'
ér lék A 4*;,-os C.* Által huzamosb 1 azóla ismétellen sátáSa immár tény szterium a hitelln-megkötötte. A a ézükaéges hir-erini az tij járá-
á 100 írt. össze-80(^)1-82.000 sz. f,q00,000 írt. - C.
1000 frt összesen zesén ^0,0(10.000 frt. kibwsátylt 4" ,,-os hiiBpnló elbánás-pirjá^adés kibocsátásá-állal annak idején (felelbleg, az árfo-ma állása szerint
írt! megtakarítást
az aran; járadék kibocsátása. E
s, melyre a pspir-van utalva, a tul-Még nincs elha-járadék nyilvános igy ném? azl hisz-járadék árfolyamá-»s lennne.
tanítók, rxfpé-ában mindazok a latiak, többnyire lianaszkodnak.
mm
1888 éri márc/.luH hó 8. d. e 10 órakor
napján
Erdöcafs község házánál Varga Lajos felperesi ügyvéd vagy h'elyeUese közbejöttével megtartandó nylvános árverésen eladatni log.
Kikiáltási ár a íennebb kilét becsár.'
Arvérezni kívánók isrtoznak a becsár 10V. át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részleiben még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónapalati, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, minden egyes részlet után az árverés nap* ját ól számítandó 6°/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagykanizsán, a kir. Iszék, mint lelekkönyvvi hatóságnál 1887. évi deezember hó 2-ik napján.
99 l-l (ír. HUGONNAY
kirendelt kir. tszéki biró.
7399 tk vi 887. november 21. 887.
Árverési -hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. törvényszék leiekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár végrehajtatónak ííj Bagó János végrehajtást szenvedő polai lakos elleni 41 frt 44 kr. töke, ennek 39 frt 10 kr. után IK86. Július 1-től járó 6*/, kamatai 4 frt 70 kr. végrehajtás kérelmi tí frt 70 kr árverés kérelmi 3 Irl 50 kr. jelénlegi s még felmerülendő költségek irán-. ti végrehajtási Ügyében a fentnevezeit kir. törvényszék területéhez tartozó polai 60 sztkvben A I 1—8 sor sz. a. ilj. Jtyagó János tulajdonául fölvett 980 írtra becsült iá- / gatlan az árveréxeni vevő és késedelmesT* fizető Vésel Simon leienyei lakos veszélye ' és költségére
l8S8.6vi felír. 16. iinpj&ird. e.
10 órakor ,
Pola község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni tog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár '
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°',, át készpénzben vagy ovadékképes papírban a kiküldölt kezéhez lelenni.
Vevő köteles a vételár! három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedéséfői számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap slati, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alati, — minden egyes részlel után az árverés napjá'ól számítandó 6f kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helven és módozslok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1887. évi november hó 22. napján.
101 l-l Gr. HUGONNAY
kirendelt kir. tszéki biró.
25. szám. 1888.
Arverósi hirdetmény.
j(*)v A II <J A I A J O N
Hirdetések:
• ilí í. ' 1
7593(tk 887. deezember.
ÁRVERÉSI HIIpETMÉNY
A nagy-kanizsai kir kBnyvi osztálya részéföl k{
a |nagykanisaai kir. kincsiár képviselője [jégre caán Jakab yégvéha) ást Mos elleni 43 frt 8< I kr. is kr becslési 9 tri 40 I
sárlési 10 frt; 91 kr. ri tszi liiási 6 frt korábbi
átverés kérelmi, 19
kkérlési B fiit 15 kr rtllendö költségek irá^iii bén a fejilndvezeit k léaiez tartozó erdösfa
párí Hoaéval) lulajdt becsült ingatlan, aa I sor 4 lielyiajzi szí bál Oproscaáin Jakal oaBIt V, reaz
ligyéizségnek a m. kir.
rl l(
aor szám alall Upoft áosái 1 Jaftéb (nők Szá
törvényszék telek-zhirré (étetik, hogy
lajtatónak Oprós-szenvedő erdősfai raltisrlási 8 frt r. árverés megki-
kr. árverés meg-jelenlegi! b! még felme-égrelisjtási ügyé-törvénrafkék erüle-Í3( satlyben 1.1—11
nául fahett 317 írtra rdifafüi I sztkvben 1. m al itt Idvett ingatlan-ot 11 elő 85 frlifa be*
.Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. | évi LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel I közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. jA-I rásbiróság 7576 #87 számú végzése által Ben-czik Ferencz nagy-kanizsai lakos végrehajtató I javára ^Horváth Zsigmond hahofi lakos ellen I 125 Irt' töke, ennek 1886 évi juIius hó 21 napjától számítandó 6% kamatai és eddig összesen 39 frt 15 kr. perköltség követelás erejéig alrendéit kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le és felülfoglalt és 430 frtra becsült szobabútorok,v ökrök a egyebekből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 26./1888 sz. kiküldést rendelő végzés folyián a helyszínén vegyis j Hahólon alperes lakásán 'leendő eszközléfére
1888*1 k évi február lió lSelk
impjáimk dólelöit 10 órája I
határidőül kit űzetik és ahhos a venni asán-dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az< érinteti Ingóságok ezen árverésen as 1881. évi LX. t cz. 107. §a értelmében á legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. I. cz. (08. §-ában megállapított feltélelek szerint lesz kifizetendő.
Keli Nagy-Kanizsán 1888-ik évi január hé 21. napján.
102 l-l FÁBIÁN
kir. bir. végrehajtó.
Sá. v , ... HúOO líiingérJn Drill Mrvclll
í IV A R K A PAPÍR ZSm'm$
i f unnai nu
LL l|l|l||J| |||1 í Főraktár: Budapest VI. várai-körűt.
™ i. T B1 I Wllitott árak. Utániatoktól
< aai ^ gyártmány | j óvakodjunk !
a« e* titylll ririabaa «i| barázdás «aa*«kélf,
Q-thdptfZ utUtáiiktS ff | III T Lezake-féle rét borim a Thall-
K , 4^,, 4r J j tukl dr K Ladwig Dr. E ' | Imayer-léle Aranka válsazlO| »Acme«
ÜpjLaa arak- bé*i egyataaki vagytaaárók káJu- / [I amerikai borona. 95 2—3j
Mm »i*»ij»k kuaao adaóesfa, iMri 'ft^lt-ági • II__________■ j
• *puft, M0' alilia aaaai ártaJaua aayag alacsa^ '•- f r •' —-L- .■,..!-------................—-----------~
i ^ Háriaczelli gyomorcsoppek.
*y-*urm — ttngcrrrs U,m»tmtl ,iHta . ÁL^MOL k>.Iik.t, ^-.Wirliriíu^
| |j H^HLjI 2*n> J«,|Ü|«J». Iiaa^fijnirfiltml>.
ára Msmálsfi iiln-jfjTji\ íiiii^an-síiili 13 ke.. katltfa M-
toiacSSSl Kói|-»í»li»i*IkuWÍJ Brad> Ur I; JMI^SWJ ryiSKytrrmt állal Krem$l«bcn Mor-é™1" ' I1- wtMÁg;.
* Kaphaláj minden gyógyszertárkan.
Óiia! A Valódi raáriaezelli gyomorcaüp peke I sokat haaisitjsk ét aráaoszák. A valódiságJr j léül mintlen tragnak piros, a fenti védjegygyei ellátott bari tiki* kell gOagyólr* lennie ia a ■ iádra Ivrghaa melléksft használati utasításon
dsafuLl tttdöbnjoknnt, da ka lon^n gfr-, "íj"1 " KreMerben Oz-
tf«ŰT* A-ra/ad/, tuzítim Wuvjwü * «tgyt. Hesr.k kóáyvayomdsjábaa aiaastott.
dih Irfwr n swriWds (Tul* rkul</») i-lias, m»lj Valódi miafaégbaa kapható S'agy-huniad*,
aaagt** aradméRynvfi hasxtialiatik. Egy emm»- Pragar Béla g*»gy»*. Kadarkút B*$ H. gyógy-
gocakl éta JO kr é%á». Séháay iparS*. Kral aurt. h'gtutrtír, CoItaer Viacaa éa Babochiy
valééll DAildMkréjit óriáai alterjadáéétól kr- | Kálmán gyógyak ifarezali, górta Viktor gyógyas.
csrgtavn, aMgki*értetl«k kamiailáaokat firrgafopilia ilrrrnyr, Fleisfhar Paaa gyógjs*. Kayy-Ih/m.
hozni! ■ hogy a raslixiaa aniial Irljwabb laf»aii. J Köröa L jry»g,m. Muraizombflt Bólca II. fyófjrgs
ép njár nomac-ljtk. mini alt éa IrTraaUam ItiMt- j _j [ gg |r, _ frj j
k«S7 piádra ilyri hamiMtvánv batáaaélkSli krvarék, I '"*'
' naiv aBlnd arra laimk alkaliaaiva laonl. h< * 77 . g
KrMhuioai Kurwllnrnilmll Dátl4»-llir« Minden
"-pí! ^I^ira'ra'uii.iim^r.kj magyar liáxlarláaban I bn i 1 br^fjialt rfdj^yrmwl a kilU c^ruar'U»»u divattá tált már á
falbat [Bélai, MTK lixraljon«k a Kral tAmhII Kan llaralball Wtld» Ikra « ci «lir«iiiii,
•anrll «va kérna rniadan báauun wd varliaáiiyokai. adand WiiJaW
t aityi KB aUirMom éa Haja|Cj *< U r«<|ag}aa klán/-
tik - vusuatMitaái ^ivatkiNiJeaak. i ktt\(l!
Vén legpnj.H^, w 4.(tKí^^.irh<-riiór, k^r- j használnia s nemcsak azéi t, mivel
vélj iör (Skffi|io|u-| idrc uaiiKr*é(, u. n. J I . . , , . ,
■idH i.-mu ■•iiK>irs«4*ark tdjV^n ■assyéfyni magyar gyártmány, hanem mivel
nak* kim, j*i i««rrt * ¥r1^rl^J"Iíöld< aroma, illat és az alkatrészek kifo-
r*'»d u* nt jr i» aja 011. \ r in gástalan minősége tekintetében fő- '
Püistvasczukorja folyadékban, ■ lulmulja a kereskedelmünkben elő
JSJ jordoló Összes kávépótlékokat
Aai yai' koa - fett jaritrk Uj a?«g árai LENCK-kávé kapbaló minden filszer
I Irt 20 Lr, 1, ttve* SO kr. ! . _ « , »/ , , ,
j j és csemege kereskedésben, s a hol
# G-astroplian, még nem volna vagy a készlet el-
! iogyou Totoá, » t közitaéjr köve-^aömmorégés eitanr. i üveg a» 70 kr, | telje mint magyar gyártmányt Fftrit József Mintákat kívánatra iugyiD és
VhLmiiml a .Fakér ABgyal'-hot Prágában. b^riltei)lT6 küld.
Fftralair TOKOK JÓMKP rrényaxaréaxaél. | I I^eiKjk H. SoplOll pótkávé-
■udapesi, üiraii-«ir«a i- ^ Igyára, hová a megrendelések is in-
0 « 49 ] jtézendók. 83 5-15*
I TlCHO 3ERNAT,
Brünn, Krautmarkt 18 saját hálában, I N -20 f utánvétellel küldetik:
■ Nyárl-Kamgam. Háromszoros s Q o r d.
H 1 aradék agr Ulw* l^niülluBvrr laciwbb ariafrrc 6 rntt aaélaS , , , ... m
■ . . ~ ,, 77 . , • ^ ■nahatf) Irjfiobb ■iaoaés ZU töt
■ i oahato &4') B»éter aiélea rt Z.- 10 nHar fl. 2.H4I fl 4.50/
Gyapju-loden Jaquard szövet Angol-Oxford
■ iipplaasélea. egy taljea BÜi-rohán. 6 , rta |fg,.j»I,b daaaiaa » Irgajáalkalóbb. I •1 4isde« ambaa. 10 aéiar 1 4.- ,0 aéter í S.SO | Tég 30 lÚ fl. S.50 ^ :
1 ^oai'Zg? ripa-garaitura
S taijaa rabira 10 ««wdtar»ba, f ^ { mUj(ent<1 „i^..
■ I 10 aélar fl SJM> aoBhat, fl.Z.- rojtoMlUl. |i. 4
I Cosmanosi cretto/i lntm 'fL{tnrm_
■ Féltvapju dappüaaélaa agy tal- njL_____ t _ ' JUte-gamitlira
■ i>!a rnbara lu aéter U- 0 lie,,r ^ ^ ágy « 1 d»t"l«*rit« rojttel
■ kára. fl. tM. ' II. aJW
I a«d.?^r ^Tn "SÍÍST ú istőí ingreir Jute Függöny
■ kocxkaa. a Jagujabb dapplaaséiaa «röa ráawmból caipkérat 6 darál tórtk aiata agy taljea függöny.
■ tO aéter 1 aja. fl ^^ j 11.230
I Fekete terno Egy rég ' ""1 szHjfg,
M .Saáaa gyártmány dapplaaaélaa, ■ A H % A Mi « O M ,1 „ .^adékokbsa
■ ; agy teljat rabára métar *Ji 33 rt. fl. 4.50. II. t fp
I J_1 4M__& 4 ^ " A- 5-50. igy m/ért ^nit«-kaaa«
| Tiz méter ~ ^ T 1 -
r Tiraa sdaare KÍHg-S25ŐVea ^
fl Aipplaaaclaa. tfaate gysp.a aűadaa l/4 aaélea f réf te jaa jabb aúat XuC^pClCIOCZ
fl éraiaaiatos 17. *á»aoa II. a.— \ 190 ct». haaaas 180 dák aaélaa
B TuráéUr koetkia E«7 "S jigaa jó aia^atg fl. IJf.
J Ruhaszövet CHIFFON UBMHOEK
fl S" da. aaélaa Wg«)abb Daariai ^ fl,n® l«gj<»bb mi gvurtmáay, fakér ét axiaaa
fl _fl. S-—_ starg fl. a^a. | im.ii. iája fl. i^a
■ n___a__»__aa*4VAaa r ím „ --. .
I Wjapju-npa i «ég ao rüriaHyaaaias fl. i.aa Mfíi ttlffÍK
fl aiadas Muabas. \U cta. >aéUa 1 " . 11 M® JLI,?? x 'ÍS, T
P Ctera-kaasvá«a cbif</abü te réoaaból kianniaaL
r » 10 aéter á. S.aé 1 vég :.OriritwtyaaalaS te pirsa flJS 8 drk fl. 2.50 '
1 g>o»ztó"iciVlteli-g3ráii)Lraj&
K kim jÉÉtoM r«ültiil8nt
flaaradék Ziwta. kateaa VUll plilllrWIi aaradéb* -Utj a. bawaa
■ <ay taijaa ■váSUSaT* Maradák tgy Ui|N ftrS- agy tal)n (drS MtSayra Ugájwaakk ■áateégegy
■ S.7S. Siteayrt t-lu a. fl. I Ja. fl. aj«a teQaa fals jt a.—
■ Mtaták éa ádsavsákak tamn és bénaaatrs. tUg mm felalá áivk mlaflsis
íköi béraiaatra visssarétstask.
Nyoma tolt Fiaobal Ffldp laplnlajdonosnál
á ligjsbb
S2*1 VAREA PAPÍR
A liLéM
LE HOUBLON
tancsia gyártmány
I Dr. E. agyalaai vagytaaárok Jeüla-aiaéaáfa, abadat tiaataaéga
abba aaauai értaJaua anyag aiai katekararva. taf 17-
**
ll.m&ímtr.iWitt
HOOO llaagArla Drill isrvfllt szállítóit eddig
Kflhne E.
óazdatági gtygyára J\lotonbon Főraktár: Uudapesi VI. vflui-kffrui. IjOSzállitDtt árak. Utánzatoktól óvakodjunk! lj-2—3 barázdás tas*ekék, j.ezake-féle rélboroiia Thall-•raayer-féle Aranka válps^(0| »Acme* amerikai borona. 95 2—3
Arai valódi Karolinenthair
Dávids-ttaeája
hírneves és jónak blzo
nyúlt mell és tüdőbaj
ban szenvedőknek.
étaaial tSdttajokaal. da kl Utll-iét hurut ml/, Milfifot i
Kral taládl líarolliion-ihuti !>««tds-tlieája min abiRAaaa fig*-, tibtS*,
'/iÁradt ár tíz ryjrr-(Tub-rkabme) alira, awly jrayrl bnK7.iini(a(ik. Elí.V c*o go»Kk ata: xu ti úihr. Nákáay iparSxí Kral valólll DAiian-lbrajn óriási altarjadaáétál ka-l ategtava, aMvkiaértellfk kaaiailáaakat b-rgalomiM kaaml a bogy a caaludaa anaat teljaaabb ép nja rK'Bugoljék. mint ast éa bernaallatA liini-kacradadan ily. ■ kaaUitvány kaiáaaélkkli kararvk, flalkalaasva laani. kngv a Kra(talédl aarsllaralliall DáiMMbra ■laaaaak bitonyuljun, run-k í»lyláa «)baia-aladea raamia-H «kara alálrawiaat kék aain-br^gyutt rédjrgyrmwt a kiirt* c«omag»d*»«»u falbajáaélai. etra Ugratnak a Kral taládl Kan llaratkall OStitU lhf» t cs •Unviiui,
(va kéirca miadan báaaaa>*afl gyártauknyukat. aa dairáaom b bajagjMC ra^jagyaa kiáay-sik — mauaiaaiiaSl »siraakMÍJeMk. *g*ay»ég, íjéaKrkéf. frbrrkér, ktfr-
Mrf méagrwg, o.
aélbrlrgNYrk kim, ját inacrt éa tel rvusi tekiatél/aklfil ajai
meggyógyul Ifkl- éi külföldi it vértteaiitó
Füj st vasczukorja folyadékban,
Dr. 1 agar módja aariat elii&ílitva, moly First iésaa gyógyaaaráas által mgábsa — a rF«b«r An|yai*-koa — fett jaritrk. Egy •*«§ 1 frt aa lur, Va l,c< 00 kr.
O-astrcpliarL,
kitásé gyógyaaar iHiáulalaaiágaál, entéssS* katléaség.. hányás-* KyoaaargSrssak* éa ^gljsaasi égés allaS. I Üveg ára 70 krf
Fftrst József
Fakér Aagyal'-kot Prágában.
TÖKÖK lézsi:r gyégyaxartataél. Klraiy-atraa I* ->xAin.
tó ^
gyégjjaertol a
Főraáir: TÖK ti ÉudapeMl, I
Mariaczelli gyomorcsoppek.
lölOnÖ hátáiu uar a gycmor adaSca betegségéiben.
Viiiljf^y. l1USaullul*tlMÍ *ÍTát(>kUajL
MftnoiüL, íá'vjuiviiílillft.irííwt, ka, fy^jn-3 <>k- (UrmkrpaidK m*IMk(y.r«Mr.. aénaMs, nmUtn ■aayéa,m|Uáa lia a «y■ unurtiij er*><| >. g)'iin'>rj.'űnr», ./«k-í<»niU». a tuurnnh Hftafckri m ltokkal v«|i> talUrbfMM. Bíll^f-ik- n.oj- aa im)iTH UataHaakl ntrt-U**. — Kei ar<«r"« áis hsamái«ti ata* •tiaanal rfftti M) kf.. katiaa aa-iacak ao kr.
KfiíjjwillmtkÖtitW Sraiy K4r;lj Ij-ífjtirrwj állat Krehuletbeii [M«r-vaaraékí- ;
Kaphat! minden gyógyszertárban.
ÓTást A fatódi mariaczelli gyoaareaftp paka aokat baáiaitjak éa aráaosaák. A Valádlaágjeléül minden iragaak piros, a faaÜ védjagygtal aliáteft bariták(a kall gflagyAlr*- taaala éa a minden irrgkaa aailékait használati utasításon a»g kall Jagyasva laaai kagy aa Krein.n'erb«n Oa-aak Haarik kófynyoadijábaa b; ómat ott
Valiidi aiapaégbaa kapkató: Sagy-Kmiiudn, Pragsr Béla gyngyia. Ktdarkut Baek H. gyógy-aurt. Asiwámr, Coihttt Viaeaa éa Babockly Kálaáa gyógyak Marrza/i, Körűt Viktor gyógyax. J/rrmyr, FlaiKkar 8aaa gyógyaa. Kapy-lUt/m. Kóróa L gyógym Muraszombat Búica R. gyógyas
89 15-M
Minden
magyar liAxfarláaban divattá vált már á
ILezicür
kávé
használnia a nemcsak azért, mivel magyar gyártmány, hanem mivel aroma, i illat és az alkatrészek kifogástalan minősége tekintetében fö-lülmalja a kereskedelmünkben elő
forduló Összes kávépótlékokat LENCK-kávé kapható minden fűszer és csemege kereskedésben, s a hol még nem volna vagy a készlet el-fogyott volna, a t közönség követelje mint msgyar gyártmányt Mintákat kívánatra ingben és
bérmentve küld.
Lenek H. Sopron pótkávé-gyára, hová a megrendelések is in-tézendők. 83 5-15'
Kixriteli-liáz
TlCHO 3ERNAT,
Brünn, Krautmarkt 18 saját házában, f utánvétellel küldetik:
Nyári-Kamgarn.
Maradék agy talján fírfifliUMiyra ■ oakató 8.4') a^tar aaélea fl. Z.
Gyapju-loden
■ndaaaélaa. agy taljea b ói-rabára aindon aaiabaa. 10 mrier fl. 4.
G-jrapj-a-beigre
dippiaaaéiea, a bgtertóaabb 'egy taijaa rabára 10 aéter fl a^M>
j Jud-Fo-ule
Séigyapja dsppiiarlaa agy tal ] jaa rabára lu aéter fl. a.—
Fraawla gyapjaatlass oiisdan aiau aaiabaa caikoa éa löjcakájü, a legújabb dapplaaaéiaa 10 méter fl a.50.
Fekete terno
;Ssáaa gyártmány dapplaaaéiaa, ; agy teljes ruhára iu méter fi. 4.80
Hz méter Terao iclaajre dbppiaaaéfca, tteata gysp.a aűadaa étralaiabM fl. 7.
Háromszoros s
legjobb minüwg 6cat laéiad 10 njítor fl. S4I0
Jaquard szövet
) cta. aaélaa legi<jaub daaaiaá íO aéter K. S.SO
Francia ttoal
10 aéter egi' caiaaa aétaraba, mosható. II. a.—
Cosmanosi erettoji
0 méter mosható tgy teljes r kára. fl. 2.50.
2STŐI iii^e^
aroa ráamabói caipkérat 6 darál fl. 3.25.
ii A s i vA h s « a 4/4 33 u; fl. 4.60. 6/i % n: fl. 5.50.
T ír aéter kaeakfe
Ruhaszövet
P» ata. aaélaa iagajabb Daanaa
fl. a.aa
öyapja-rips teiaflts anafcaa, 60 stai, taéiM ■ 10 aéter fl. a.80
Egy rég
ICirig-szővés
aaélaa mi réf te jaa jobb mint vámson fl. a.—
Egy
CHIFFON
-JO f4 finom fl. 5.50 legjobb mi aéaég fl. US.
BAffAVAaa !1 vég 80 rűf iaatyaasial fl. 4.SO I , 80 „ vórü* fl. 5JK>
(lara*kaaaiáM 1 rég ^Oiifikotyaasiaá te plraa fLS
Fgy rég
Oxford
anaható legjobb aiaAaég 30 taijaa fl. 4.50.
Angol-Oxford
a Irgajánlbatólib. I-I rég 30 rjif II. 0.50
Egy ripe-garzuton
i agy te I aasteitariM Seiyaa-rojteaattal. fl. 4.50
K«y
Jute-garnitura
ágy éa 1 daateltaritS rajttal
fl. a^o
Jute Függöny
tlrfik aiata agy teljes rtggday. 0,2.30.
miii átpojpg j
IS—11 méternyi maradékokban
fl. á.eo.
I g) uyAri írlöliö kendő */. koaaaa fl, 1.50
Kgy
X-iópo!krócz
190 clm. bawaa 180 dák aaélaa igen jó aiadaég fl. 1JM.
ÜBMHOEK
njit gyáitaMayj fakér ét aaiaaa I. fájn fl. 1.S0.II. lkja fl. 1.20
$ői ingek
ki tea bél éa ráaaflabót kianrrtesal. 8 drb. fl. tJI f
fosztó-jcl^teli-gyótiíLraJikéx,
rTr'-TTT-ffiitTirrwtur - - -{--' i .........
8 Jé alkalom rétslrsB
BfÜfiüJ fftliflMfl^i
Maradék Hl taiitf térti- f Ktáayis 8.10 a. fl. 4JO.
Bröoöf
maradék agy telj*i
ti iiítei 1 .<.!«] ■. ki a fárS 6|;
M
bawaa liSsyra
fl. aiao
FilóltcuSrit
legfinomabb aáalaégagj taijaa faié lén. l/L *.—
Mtaták éa ádsavsákak lagvsa és bémsatrs. míg sasa Iklalá árak askésség aélkttl bérmentve vlsszfvétaiask.
I 6970 tk. 1887. oWOM SI.mIMT.
irveróst hirdetmény.
i
A osgy-ksniksai kir^ [ji^rvénfszék le lekkőnyvi osztálya; rés|érölj k6<hírré léteiík, ht gy s m. kir. kimatár régrebajtalónak Hardi János ismeretlen wüköaei részére kirendelt Bgysiononok Dr Nemidler Antal Úgyvéd végrehsjlást sjjenvedo nagj'-kanÍJtsai lakós elleni 143 írt 50 kr. toké, 1877. auguszuts 2-tól jfiró 6t; kámataí, 6 írt 70 kr. végrehajtás ikreim, 6 írt 65 kj-. korábbi árveréai 3 ifirint 80 kr. jjelenlegi s még lelmerőlendö kőlMégek iránli végrehajtási ügyében a fent navezeit kit tdrvssék területéhez tartozó a [ kis-ícomáromi io. tkben -f- 12 hrsz. a. jíoglall ingatlannak Hardi Jánost illető 333 Irt 2Í> kna becsült egynegyed (' ;«ed) réaza
1888. fehruár Ihi) 15. napján d. e 10 órakor
Kis Komáromban s község házánál ásegtár-taodó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kileli beesár.
Árverezni kívánók tartoznak a beesár—^ »-át kántpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételári három egyenlő részleiben, még pdUg. u elsőt as árverés jogerőit emelkedésétől számítandó i I hónap' alatt, — a máaodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden sgyea részlel' olán sz árverés nspjától számítandó ő* kamatokkal együtt as árverési feltételekben meg határozott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kit, fazék, mint tellekkőnyvi hatóságnál 1887*. évi nhvember hó 2. napján.
GR HUGONNAF 100 I-íl kirendelt kir. tszéki bíró.
$ Meghívás.
W A dél-aalai takarékpéuxlárral
í b N S E G fi L Y Z ŐT S Z Ö V E T K E Z E T
S fi ni/íjw/iJ? hó 11-én d. e 0 órakor haját helyiségében tartamija ft I VII. RENDEM ÉVI
I KÖZGYŰLÉSÉT
| >melvre a t üzletbirtoknsok tisztelettel meghivatnak.
r Tárgysorozat:
jr I. A szövéikeseii elnöknek a lefolyt üzleti évre vonatkozó jelentése.
1 II. A lelügj-elő bizottságnak a szövetkezeii számadások és könyvek 1887.
5 évi leiülvizsgálBiárpli jelentése, s ennek alspján az igszgalóság'és számsdók telmeniése. \ III. Az 188^—1890. évtárMiiaibelí tagok részére kiutslbstó további kolcsön-í összegnek mdgállapitásá.
( IV. A lársulkti közlöny kijelölése. 1—*
ÍV. Az alapszabályok 24, 25 és 35. szakaszainak módosítása. VI. Az {igazgatóság közül az alapszabályok 24. §.-a értelmében kilépő & igazgatósági tag sJ p. Kocsis Fereacz, Ledolszky Ármin, Löwinger Ignácz. Miüé-[ nyi Sándor éa Thómza Endre urak helyeit ujak vagy ugyanazok, ugy szinte 3 [ lelügyelő bízol isógí tag tnegválakzláss.
[ j J A a Igazgatóság.
I Kelt yrtoy-Kaniiiün, 1888. éri február hó 5-én.
I Jagysel. AWigyalp bizottság által felülvizsgált vagyonmérleg a szövetkezeti kalyiaégbas káraikor { betekistkatők. TI
A társulat köayreibe bejegyzett nzletbirtokosok szavazatlapjaikat folyó évi airexina 9 ) éa 10. rapjaiba* a szóvetkezeti belyiaégbaa átvehetik.
2ÖOÖ0OO09O00OG<O)e

Pserhofer J.-féle
Singerstrasse 15.
m„m- reichsapfél"
etemea taUaeaak aalatt; ex otóbbi aarai teljes jqggal ]niivel caakagya* alig létezik batagaég, melyben a labdaeaok L A Inrantiaeaabb esetekben, minden egyék asar rikaitaia-
Gyógyszértár B é c s "b é n
Vértisztitólabdacsok
csodás baláaokal aaamaraawi ba ém btzunrit»tták volna. A Irgankaéaabli _____
i.fil alkal maitat ott rxw labéaesak asáatakMaaor, a a hgrfividebb M alatt gyógysléat eredaéayaslak. 1 doboa 16 labdaeaeaal SÍ kr. 1 likára B dobassál 1 fft l kr.. bénaaataUaa aiáarétkftMaateny I tarint 10 kr.
A r-éasteseg alUagte bakl'déa* ml Un. pnts»maataa átkMéasal kerál: I lakerea labdacs 1 ft* 19 kr. I takarta í frt 10 kr.; S tekercs 3 frt éü kr. l ukerrs i frt 40 kr^ 5 takarc* 5 frt 10 kr. 10 tekercs » frt 10 kr. Xara-Mbaat, miat egy takacaat ésitkfittsai mem lakat. I
Siáw^sha laajét érkisatt, tM^eknak Wi káiái awateiiak a labdaeaokirt, aMlyekaak a lagküteafUébk te Isg• •uljosalib baitgaégekbea agássaégitt kaiyreállitását kösiönik. Akt csak sgyasrr kisértatst tett vatSk, tavibb ^áa'Ja.
Mt^ löszöké levslelcból néhányat Ide lronlc: "fefl
Letjagana
<888. májas 18.
Igaa tiaateit áraa tláa öa labdami valóban caodáa hatásnak, aanlolyaaék. mititii"k aaa kidicsert aaar; esek vaübaa aiadaa baj ellas aagitaégai b> ojtanak.
A kaarétra raaáalt iapdacaék lagnsgyobb réasét barátaim éa iaaMrfacia kőzett oszlottam azét a valamennyien jé kaaaaakat rattu, még augaakont éa külön téle bajban, tategaigbea [srnylfld'í szamályak ii ezek által, ka aaa ia taljw agéeuégftkjrt, «1»? 'eAemas jam-lást ayartak éa toráM ia akarják] használói. Fogadja aa éa legbensőbb bálimat é« mindazokét akiknek aaa-raacaéak volt aa Aa vissza egéaaaéfSkat.
Béga> 3st-Giórgy. 1S»2. február 18.
Tisstelt Uram I
mélyebb hálámat az (n labdacaaiért inért latea ságit
aéga után egyedi! as ki már érek. óta sx-alSra még aéba ba ké aéga aár aaayira kelj
Fagybalzs <m
fagybajok rllen vatsi la. 1 tégely 40 kr.
faerko lat
labdacsai aagiteégiral avarai Dealiopr Márton.
Nem fejezhetem ki eléggé lag-atert
Ba iablacaailót gyógyult fel aót ladatt | miserébaa; éa habár egy-I vann raálltl
laia a iakdaeaokbót da agéas It hagy fiatalos friaeeaéggel
ázketi vataaea-yi fogtalkoaáaáir Kérem nivetkedjék a káteayilatkaaateaaat aa összes aaaavadók Javára fel-kaaraáiai éa egyszersmind méltóztassék ujbói kéé tekercs Ubdacaet éa két db. ckiaai szappant küldeai.
Kiváló tisztelettel aar dtea alázatna szolgája
Korák Alajos, ÍBkartéas.
Tekiatatatea Uraa! Ama (Slteréahaa, hogy aa Ba «ala> ennyi gyógyvm egyenlő jókatáaa, u.iat as la bllfinő fag} balzsama, mely az éa caaládoaban néhány idült tagydsgaaatot hamar aagaaaaiaHatt daczára aa agtnévezai agvateaNa szerek allaa éraaU ailasszezreaaek arra katároztaa A magamat hogy aa da vértisztitó labdacsaikor folyamodom, hogy a kis galyócakak segítségével ea*raaoljaa sok évi hlawrtkai dália bajomat Kém habozom Önnek beval'ani, hogy idült bajom négyheti kaazaálat atáa teljesen aagazást a hagy isaertoia kóréhén igaa buzgón ajánlom a labdacsokat. Nincs la semmi kifogásom aa eDaa ha 8a a aarokat ayilváaoaaa. — da aévaláiráaoa aéikti — közzé teszi. Kiváló tisztelettel
Bács 188'. Cifar. 80. C. v. T.
oar J.-4|l, ével a lagbiaiaaakk
évek ó>a alismerve szer bármiféle
(priáai eaappek megromlott gyomor,! rosz teaéastéa atiadaaaa-
lat aigyoa idült aebek stb ellen Béradatea káidéaaai 8'» kr,
Golyvabalmrá,^ "iVr,"^
taa küldéssel 6ö kr-1 1
Életesszenczia
ma altestbajok ellen, | kitőnfi hásásar 1 Iragcaa SO kr
UtifUnedvS:
ellen. 1 Ivag 60 kr.
Amerikai kősí
rhaaaaaaarl 1 frt 80 kr.
oaaa Ismert; kitfiaö háziaaar ka rakidteég. asaatárkarat stbbi 2 IrMcaa itésvéttel 1 frt; 0 kr.
kds vény
bajuk, jagaaan
-kenőcs^-:;
(gsláadafllaaaggatáa allaa.
Alpesi fü-likör
Láb izzadás elleni por.
Egy dohos 80 kr, fléiaastea kti-
déaasl 78 kr.
Tonnanchinin hajkenocs ^^
legjobbnak ismert haj óraaató asar aliaaiarva orteaak Utal Kgy ategaaasa kiállított dohos 8 frt
Egyetemes kenőcs S^^/ÍSÜ
iadalala fekélyek éa aiadaaaaal daganatok allaa. idSasaki Mtftréaaa lablakályak kteSaaaér'g. aakal, aaa-lőgyuljidasi éa hsaaálá bajok altes sokszorosan Jéaak bizonyult. Egy 'égely 5»kr. BéraaaUa klldéaal78u.
Egyetemes ÜszUtó-só
W. tál CitSaá háaiaaar Miad-afáte aKpaavart saéaatéaaél l^jfájásaál, saédi-léaaéi, gytwafgánsaél, araayaras bajban, dugulásban. Egy csomag 1 frt
Ferencz-pálinka. fv eo kr.
p. Bars kard tói. I Irag | fegy (É4vag Íj Irt 4*»
D' Romershausen -fclcdemeszenczla
I Irat s jji SO kr. >él ájag I ^t tO kir.
kivfti aa aaatrá^ lapok taa kiréatett éaaaaa hal- ia kUfDdi aateláa kéazla bea nem lavá czikkekrói kívánatra faataaaa
fagaaalaalllatassk a péas atélagaai kaklldéaa
8i —41
A pénz előlegek beküldése leghelyesebben (po tautalványnyal) a portó ol-csobbá tételét észkfttll, Ouit utánvéttel.
Nyomatott Fsadul Ffldp laplulajíjonosnál Magy-Kanifláán 1M8.
Melléklet a „ZALA" 1§§8. évi
Mely czigaretta papir a legjobb?
Ezen minden czigareitáxöra nézve nagyon fontos kérdés mar nyn a kétségtelenebb módon bebizonyult. ! . V r^á Nena Ikren reklám, hanem elsőrendű tudományos sze-fi* jfM mélyiségek által össxehasonlilott vegyeltnezések alapján a lor-i w ' rí galomban elölorduló jobb minőaégü c/igarettapapirok között a
xtd ..Les derniéres Cartouches"
k' ^ KrnuiiMtetn I rfren g/áré bél.
Ptris, 65. Boiflrrurd Exelmam, mind jóval könnyebb a legjobb czigarettapapir elismertetett. Mivel ez már többi közt Dr. BtM tanár által a bécsi vegytani.egyetemen, Dr. Liebermann tanár a budapesti állami vegykiaérleti állomás lönöke által megállapitott 1887. jul. hóban. Dr. Hoyka Hygienia-tanár állal a prágai ném. egyetemen egészségügyi szempontból njabb összehasonlító vegyelmezésl a lehelő Jéglénye-sebb eredmény koronázta, a mennyiben a „Les dernieres Cartouches* czigareltapapir 28—7f%-al könnyebb és hogy a dohányfüsthöz 28—TTlo-áí kevesebb idegen alkatrészt tartalmaz, mint a löbbi vegyelmezett papir í -r Valódi csak azon papir, melynek etiq nettje mellékelt tjsjfiuiz hasonló és Brawistein Fréres czéget viseli.
A gyár czigarettapapirjaUiák és czmarettahüvelyeinek nagyban elárnsitása végett.
Brjuiiinteiii Fréres saját czége alatt Bécsben, II. ker. Xmerlegaste 8. sz. a. raktárt nyitod, továbbá kapható minden nagyobb ilynemű czikket áru-45 — BO siló kereskedőknél.
nuu>STtia mais piii^ töm* Vtytot UIA I
V ±±±±±±±±±±±±±±0 ±±±±±±±±dtdlMt±±±±
*
M #
*
M
M #
* *
M #
M M
Ezennel köztudomásra hozzuk, hogy Sommér Józset ur lem<tn dá*al folytán Ügynökségünket Nugy-Knill/iXii ós körincke részére
WEISZ és LEDOFSZKT
urakra ruhóztiik át, kik már biztosított t cz feleink esedékes dij nytfgtáinak behajtásáról is gondoskodnak. Budapest, 1887 deezember hava.
Teljés tisztelettel
Az „Anter" élet- és jfrMíojiíiHHf
magyaroraaágl véaérfigynökMége.
Kapcsolatban fenti hirdetéssel örömest szolgálunk mindennemű felvilágo-tásaal, úgyszintén az általunk képviselt társaság diikönyvecskéivel. (Prospeet): és hangsúlyozzak, hogy a halálesetre nyerménynyel biztosítottak az „Anker"-nél\ az utolsó évikben az éri dij 24— 25%-át kapták osztalék gyanánt, gyermek-bizto-Vitásoknál pMig a nyeremény eddig átlag a biztosított tőke 30° 0w tette ki. Kagy-kanizsa, 1887. deezember hó. , yS Kiváló tisztelettel |
WEIŐZ <*» LEDOFSZKY '*¥**>f wqqwppniw
I
február 12-én, 7-iki számához.
| ! Eláll
soi^jegy-ellenön
Tttbb satlllé forintra rúfcó nyeremény bever I tudják, hogy aorajegynk íteetlegjínár r*g kihúzatott. A napilap a haaia kat kinek még tfirejegye van nem ér ily lappal czélt tényleges ve»zteaég (a mindennapi dologi A kinek a legklaaebb pírja, aaaal hogy ki nem periéit, elvifiaü kilátását nagyobl oly intéxkedéaek magtételére tártak, melyet mindenki. a kinek a legnagyobb ürömmel fogj fogadni-
miiidihize 40 ki
as ttiUaea tudonúanpara idolt értékpapírok eddigi valainen j összes kuzúaoket egy évein belül.
UeltósUunék tolult » lijrtokábaa lévő hutádnak I jegyzékben beküldeni vagy «3Ífemúlyenon bejelenteni. As e | vagy |ioatantalvásyartü, vnkrv -U!n mi legolcsóbb bélyegben Ráért én küldők [nyugtét a 40 kr. évi elleső zó dijr i pírja a bejelentén Bániig Húzatott Ha vSlamtly sorajegye évk , értáaitéat. —
b»»k. ^ laitéLá* E R N Y E I A
ProMpectuaok klvánslrs Ingyen éai bérmentve. "^fcg
b& 4—é ki
' IMII MM 11 ■ÉMM^M
i^ll^ \ il n >i (caillapit éa megazüntet minden fog-
^Uwram Uraj ÉUZS «íiVi !íT"° i""di bu*
/^(iWíMÍjmé^ _________________n,.n.it.
/ft!Sfflra\ Bráíay
lljjr*t* . . , a szemgvengaséget ttljeaaa
fmiiMftHM to? lÉwaimt g* • —
I itWfLI fa a tl/^JL I r» ■ l i, n kitfinö hatása van liéanláaok és
a^iilllllll'Wja^í Brszay sosoorszesze ^p^***^****
V^ÍiZVmfr"■■ ■ jlB'yéH/wWffB a maaaage gyógymódul.
Vffl^^L i^fmjJ Biázay úúmmí "
áoS^ Jk^S^^j^y n t t i nagyon ajánlaton fejmoiáara, haj-
^WÜjotyHamlalláaeklél éwko4|aak.
Védieev U19. is 3gO sz A Briaay-féle aóabomeax palacxkal ax itt falt&itetett
JJ ... . L ., I , ... védjarygvet vannak ellátva éa a ciéjrfolirattal öntve, az
Uksanatati ntaaitáa mind -a dvfeghea mellékel- ^ ólomknpakokkal egrutt.
tetll | ' ifni a k'isrbb jtahtr:htak 40, a nai/i/imk $0 lr.
' Kapható: fiadapeatan Hrizay Kálmánnál mnseam-körnt aaját háa éa Nag*y-Kaáiaaéa Honenftld A. Schwarx éa Taaber. 8tria éa Klein Peaaelbofer J., Belna J. .St&rcaöki B. f mlmayer éa Dentacb, |_I P«|Br B., JUartoa éa Babar. Marton A., Ajrmnth N. L 9ÍI7 5—18
• i i'íl liíü-t lilfJfi ?°Js H-é k fifíS MoJJ.fi SllM ips frl-^ 1
síi I S liHIsl un is" I
J P ^ 11| f^ f fl || g II ||1 f Ifib ssill.la ||l
ilh f|l$ liísrr'lisln'lP« 1
fS'f ííJl ÍlÍ«o£ ^lilHiilíi^^.sli9!a I
Védjegy 319. Ss 320 sz
Utuználati ntaaitáa mlad a Oveghea mellékel tatll.
Kapható : Budapesten Br ixay Scnirara éa Tanber. Stréi. éa
ElaA oaslrák-nasgysr
soitjegy-ellenörző iroda
TObb satlllé forintra rúgó nyeremény bever kifizetetlenül, mert a tulajdonosok nem tudjik. hogy aorajegynk (Mtleg már r*g kihuratott A napilapok többnyire elkéare éa r»ndetlennl közlik a hnaáa -kat kinek még mnjegS'c van aem ér ily lappal cxált, ka tSbbaair távol van baznlról. De máa téaylegea \-e*zteaég l» miadaaiiapi dolog] A kinek a legkiaaebb nyereménynyel húzatott ki aa értákpa* pírja, aaaal hogy ki nem pereiké ti. elvmzti kiláti'át nagyobb nyereményre. E köztudomás tények oly intézkedjek megtételére tártak, mellet mindenki a kinek bármily nemű értékpapírja van bizonyára a legnagyobb örömmel fogj fogadni-
miiiiloM*ze 40 kr.-lrt •
as ttAnaea tuiloruáwipira idolt értékpapírok eddigi valamennyi hnzáat ellenőrzóm éa aiAafelál az OMazea buzüaokat egy évein belül.
UéltóaUunék tahit a lijrtokábaa lévő hutásnak alávetett <«azea értékpapírjait nekem jeg>*aékbea beküldési vagy aafanélyeaeá bejelenteni. Az ellenőr*éaért járó évi 40 krajezár dij t vagy imatantalváayayk), vwy 4-ilh mi legolcsóbb bélyegben vagy egyaxerű levélben tessék beküldeni.
Ráért én kaldftk tnyngtát a 40 kr. éti alleafi aö díjról éa egyattal értaaitéat, ha valamely papírja a bejolentéa nanáig nnzatott Ha vSlamaly aorajegye évközben huzat ik, zArt levélben küldök értaaitéat. —
E R N Y E I A. H.
ProMpectuaok ItlvAusIrs Ingyen é» l»érnienlve.
|§| Brázay
kitűnő hatáatal vaa esaaoa aaargatáa ellen
cailtapit éa megszüntet minden fog* fájást, különösen állandó használat mellett, caaknem azonnal megszünteti a tej. fájáat.
|a szemgyengeséget teljean megszünteti éa erősíti a szem-idegeketH kitűnő hatáaa van béanláaok éa zxngurok ellen.különösen ajánlatot a mnssape gyógy módnál, a leghatásosabb fog* éa Kzájtiaz-titó szer, a agyon ajánlatot fejmosásra, lmj idegek erősítésére ét a fejkorpa eltávolításra
Hamtaltáaoktél éwkod|aak.
A Brázay-féle sósborszesz palaakai aa itt felfü«tetett védjegygj'el vannak ellátva ét a czégfolirattal öntve, aa
ólomknpakokkal együtt. ' Ara a kistltb pelnezknak 40, a nagynak $0 kr.
íálmápnál muzeum-kömt aaját háa és Nag*y-Kaáiaaá n Boteaíeld A. Kjein Peaaelbofer J., Belna J. Szörcaöki B. ÍYezImayer ét Ilentacb, B.. IjMarton éa Haber. Marton A., Árninlh N. . 9'J7 5-12
m a j m
m -a — m
K—
i' t
5B

E fíaiá*


4 t E II
február 12-én, 7-iki számához.
I
m
M m
A Nagy-kanizsai Bankegyesület Részvény-Társaság. |
f.1888. évi márczins 4-én ll n. 3 órabor
saját helyiségben |
tizennegyedik- évi 1
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
v " i | |. ■ | I j ]' "i ! fii ; I . ' .• J'j
tartandja, melyre a t cz részvényesek tisztelettel meghívatnak.
Hsözg^^'u.lés téirg^red.: J - 97 2~3 j
a) Üzleti jelentés; a számadások ós mérleg jóváhagyása a felügyeld bizottság jelentése alapján. i
b) Az osztalék meghatározása. 1 I f
c) Az igazgató tanács választás utjáni kiegészítése az alapszabályok 15. §-ának' figyelemben tartása | mellett. (Ez alkalommal sorrend szerint kilép Löwinger Ignácz ur.) i S
d) A felügyelő bizottság megválasztása. J . L \
e) Az alapszabályok módosítása. I • .
fi Egyéb alapszabályszerüleg bejelentett indítvány tárgyalása. I
Ázpn tisztelt részvényes urak, kik a közgyűlésen szavazati jogukat I érvényesíteni óhajtják, az alapszabályok | 35. §-ához képest felhivatnak, miszerint még le njem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket f. évi február hó j 23-tól egész márczius 3-áig terjedő időközben az egyesületi pénztárnál íleteteményezzék.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1888. február 4. \ 11; * . i i
, Az Igazgaté-tanács.
H KAm.
Nagy-Kanizsa, 1888. február 119-éo
XV. évfolyam.
tm ax ns m ,fgj
^iflimliil! Mfiaf itt KMUM^-MOM IWlái 8 Mrtailn i«>toii.lliÉriMéi» mrt. I lnt|iÍM<i IMmt^.
I ^HOllllll Vlnéta ■!«> I. I
y üipiiinl* Mé MKfc immt kwk !] Ml áigséteiaaá «L
Rásársisá vímé
ZALA
XXX —TT*-~ XXX " ZXX -t3
rL&frmtM iázz , . . I Irt
V t .
. . I.
Esfas km
-te u
2 - I
A
M BlIfMM.
i .u m xxx m xxx i ti
E'ólitiJcal és xregryes tartalmik iietllap. A Zálamegyei íigyvédegyict a Nagy-Kanízsa>- é» Délzalai takarékpénjftirak, Baxikegvesüfei az Alsó-mumJcdzí íakaréfepénzlájr részvényUtoaaág te öoa szöfetuívitalo* közlönye
■liíillii* j*Iijissi dsütalssá Ü
irmtá s HfitÉi IktsMas* | » kr MII I Jj
mmtmmHA <cr « w
WftíUée fút—rt lé kr. xzx" rxx xn -ZXX —xs
4
Megjelenik Nagy-Kanizaán hetenkint egy§zkr: vaainup
Tanulságok.
(4 Untlrtoiátí leőlltígrftéi tárgyalóm.)
Aj közoktatási költségvetésnek tárgyalásit elé az prszággyülésen való min-% küíbitöR érdeklődéül nézünk Hév. tn*rő jelez azon gondos kodástiak, melylyel ahonalk'ák a közoktatásnak nagy fontos* •águ flfyét szívükön hordják, egyáltaljá-ban azdn érdeklődésnek, melylyel a kőz-mívelts^g fejlődése iránt, az ország szellemi balsuása iránt'visel letnek. Az idei közoktatás budget 26,000 fitul kevesebbre van felvéve, mint a miilt évben, örömmel regiatráljuk, hogy e hiányt pénzügyi vmonyainkra való tekintetek iga-tolják, hogy a felszólalók a kormánypárt és az elletiz'k részéről egyformán ssjtiosnak tslálják, hogy az országnak ezen a téren takarékoskodni kell
Örvendetes körülmény, hogy mindkét oMalról igazságot szolgáltatnak Trefort Ágoston közoktatásügyi mirtisz temek, elismeréssel adóznak az ö tö-tpk vésetnek; Ügy buzgalmának, mellyel sz ország szellem' haladását előmozdítani igyekszik, de még örveridetesebb az a tény hogy egyik oldaltól sem zárkóznak el a mindenesetre létező hiányok és hézsgok elől, • hogy ezt maga a miniszter ia beismeri s ezeket pótolni és javítani akarja,
A iárgyaláá első napjaiban figyelmet kellett Hock János volt kapós -vári bitfanár felszólalása, a ki ezáltal kétségtelen bizonyítékát adta tájék í zottságának és a mivelŐdéai szükség letek teqes felismerésének Különösen megkapó volt betzéd.ében annak sz igszságiéik hangoztatása, hogy az is» kola még mindig nincs annyira az élethez kötve, a mint az szükséges volna. Czélazerünek találná a kézi munka behozatalát is és különösen kárhoztatja a sztllŐket, kik még mindig a tudós középiskolába járatják gyermekeiket, hogy azok valami hivatalra, Állásra vergődhessenek; hogy iiálunl még mindig *kevé» azok száma, kik felfog'
nák, hogy a munka becsület- mert nálunk a munkát és a munkás-embert lenézik, a miért a józan demokratikus irány lábra kapni nem bír j
A szónoklat, mely helyei alapból kiindulva helyesen fejtegeti tárgyát, a hájr minden oldalán tetszésben része* sült —
A képviselők kőztíl többen a kisdednevelés érdekében is felszólaltak, a köznevelés ez ága számára szintén az állam támogatását kérve, habár mindannyian beismerték azt hogy ezen a téren különösen a társadalmi tevékenység végezhet nagyhatású mun* kálkodást
Hétfőn be is fejezték már a köz-oktatásügyiköltségvetést,melynek moz-zanatai közül különösen kiemelendő nek tartjuk sz akadémia ellen fordult felszóllalásokat s a már említetteket
Az aksdemia ellen ltaitgoitatott vádak teljeseu alaptalanok, a mint azt Thaly Kálmán és 8cbwarzj Gyula kifejtették; s azokat a bűnöket, melyek voltaképm az olvasóközönség rovására írandók, az akadémiára szeretik róni. Ariaiokratiánk el van foglslva a nport-.tal, nem sokat törődik a tudományuysl a tudományos irodalommal Taniratuk, urtlósaiuk nagyobb részétől nem telik, s igy ezek a legszükségesebbeket nzerzik meg, a^>énzaristdkratía sem pártolja a tudományos irodalmat; a középrend pedig - mely nálunk még mindig conglomerátum, megelégszik a selejtes regényekkel s a sensatáót hajhászó napi irodalommal. Minden olyan' könyvet, vagy közleményt, mejy mélyebb gondolkodást igényel, kerül.
Az oka pedig az, hogy nálunk a kritika nem íráoyozója a közvéleménynek nem azért, mert nem is Icritíks, s vagy egekig magasztal, vsgy; porba sujt s bsllgatással mellőz; dicsér és msgssztal, pedig gyakran oly dolgokat, melyek nem igen érdemlik azt meg, s elhallgat vagy gáncsol olyanokat melyek figyelmet érdemelnek A magysr tudományos akadémián
T
"nem múlik, igen becses könyvtárt adott | az már ki és elég oidsófí. csak vegyék; | rle nemzetünk még öem nagy olvasó-kJMnaíggel dicsekszik
Igy vagyunk ajBenedek Elekkel említett ifjúsági íroda|>mmal is. A megjelenő termékeké® országszerte éven kínt tennen dicsérik Ispjamk, s kétségkívül ez ágban n^gycjbb a szükséglet, mint I termelés. C«s|hogy ezen a kormány nem nagyon áegúbet, nem is annak a dolga. Mert azon, hogy a franczia és angol if juaági iratok jobbak és szebbek, nem csodálkozhatunk; — a mieink nem lebetnfk még ilyenek, náluuk még az ia járulván hozzá, hogy nevesebb íróink iem tudnak gyerme kek számára imij mert egy sem pae-dagogus, s amit írnak, nincs benne , sok köszönet. A i monopóliumot pedig i éppen ezen a téren nagyon állástalannak tartjuk.
Orveudetesen hallottak említeni a polgári iskolák szüloiégea voltát; a munkás művelt közép osztály iskolája . lesz ez, s maguk a kik jelenleg még I nem fogják tel az iskola nagy hord erejét és fontosságiát. később befogják j ismerni Eötvösnek ét Csengerynek j bölcs előrelátását é anrjak. az eszmének | jogosultságát, mély eszmét nekik Magyarország anyagi és szellemi fejlődése sugallta
Á nagy-kanizsai takarékpénz-' tár ZLIII évi rendes közgyűlése.
I. A* lgasgiiféspg évi jelentése.
Tisztét íözgmléé!
' A leíoljl tK87-il évi zimokmtdári s | : i. kozgjfilés elé lerjpztvk, nem óhsjtoak i botsxsssn sz urslkods, al msxöfs/^sságol, a kereskedelem és ipár írsjd niodeo ágát , egysrioi sajté, kedsezötlni uszonyokkal | íoglslkozm. noha iizieiOnk Is szenvedett azok belolyása alatt. ^ ^
Hogy azonban In képet nyojfsunk s j leloljt é«i üzletről, meg iteil emlékeznQok | s |>oIifíkai ú-zoijyok oydmssztó voltáról, j
TáirczsL. Egy kellemetlen látogatás.
Elbeszélés.
. . Irta: Máz* Sándor.
(FápMtía.)
■fi £* mit felelt ön ez álszevakra?
Mit teleltem'/ tudom js én! Azt hiszi ön olf konnyO doiog egy szép ssazoojf-nyal szemben, kii szeretünk, a ki hozzánk kipirult ssczezsl közelít, Bibarsgosi jáiszsni f
— Ellenkezőleg, szt hiszem, hogy az nagyon nehéz. De a jelen esetben...
~ Elfeledéin a történteket, átkarolám derekát s az ördögbe M ereimben nem Mé banem torró vér buzog: eivessiém ön-'adatomat is!
— Enxedje meg harmadszor is kijelenteni hámulaton at. ; 1
~ Harmadszor vagyok lekötelezve. De, bogy e!besiél#semre térjek: msgaviseletében snnyi báj. annyi elteeáilbatlan kecs feküdt, hogy efészea ell ttvAbettem általa és sehogy sem tartem ráveeai awgsmst, bogy e ked-vestereBiiést »aeaneháayássiaraMlkesertisem.
—• Oa valódi példányképe »férji gyte-gédségock.
— £ tnln^doBornsMl agy hiszem jogossá lüjrelgeá msgsmnak.
Effitázbatstteo. Tebát míisem ssölf ftn 7 . ♦ t TT "
füstien egy ragy imkto-
tsilsl sem adám tudtára, miszerint tudomására jóilMB a gyásrfaa iltokaakl
— VMstsm mii sem rállozottf.s ralO-baa mtágáay kis aöesáémnsk igen sok srvs és léleáísanirvtiel ke'lett volra Mrmo, bogy rslsiaét gysaithassas.
^ TlluU fia mtfál^i rejlé smave*
f ' F -
— Hs orvosom el nem tilt minden rendű és rsgu lötíndolást: érzem hogy végnélkül soksi szenvedek, de igy ..
— Ugy vette ön s dolgot smint van ?
— Megnyugtstám msgsmst némileg azon remény áltsl..>
— Minő nemény által?
— Hogyhs a körfilményeo a véletlen nem változtál...
— Nos?
— Majd csak hozzá szokom valahogy.
— E bölcsészét önnek minden Időben becsületére fog válót
— Tehát Cd helyesli viseleiemel ?
— Azt nem mondám. Hanem értem és természetesnek találom, mert az egyéni-séféből (oly.
— Higyja meg áraui, bogy snélkQÍ, bogy magamat legkevésbbé is dicsőíteni akarnám, meg kell vsllsi om, miszerint azt hiszem, hogy helyzetemben ritka férj lett volriá képes annyi önuralomra
— Igaxa^vsn^ E viselet mejgepöle ritka. Minden máa férj tatán máskép lesele-kedett volna.
— Ön Igazságos a ez nekem végtelen őrömet okoz. De halija ön, mi történt tovább. Nőm viselete tokonként nöngédebb s szeretetreméltóbbá vált. s én lészánilvs némely kellemetlen jeleneteket, melyek Lbkább vsg kevésbé ilyszerfi elömiést eíőinféfjkédé-sek slkslmszá»át tevjék szfikaégessé..!
— Hailsadőnsk találta magát megszokni.
— Azt bitiem, b^gv as lehetséges tyigyje meg oras» komolysn hittem.
— £s most?
^ Mástél évi oaáaiiiás ntán látom át, brgf at leheteti, ángy az fiVOlmu'ja erőmet épaa ágy, mint aksrsiomsf.
— £h mo*t végei akar vetni e kellemetlen helyzetnek? j
— Semmit óbsjlok iakább.
i — Ue mondja fin, miért ttűáljs most efviielhetellennek azt, mii- másfél éven kérésztől elviselhetőnek farion? 1
I — Őszinteségem rlsczáraJ mit őn irányában tsnusíték. e láatgybén egészen nyílt nem lehelek. Tudja öi| vanpaln dolgok, mikről ! világosan beszélni nem szabfd, annyit azobbsn tájékozás végett mes keil emliienem, mísiernn sz egészet nőmpekj ^y bizarr Bzeazélye okozá, mely magában véve jelentéktelennek látszik agyan...!
J — De mi őn előtt mégis; fontossággal bír 2 J r
— Ugy van I az /égé*i vtótfy egyébiránt semmisein egyéb, bizoayoé évés lülöttí vitánál, melyet... De talán warMÍjrf ts mondtam p
— Nyugtassa meg magát! Őo nem mondott .soka).
— Elég az h'zzá, bogy ej kellemet leu helyiéinek végei akarok vetni, i
— Ea most tanácaomaj jőtp lémi, vagy épenj segédjefil atar leinzőlitní vetélytársa elén ?
— Távol legyen | tőlem é Ivárlsgylslő gondolat.E tekinietbeu bstámzo^nézeteiket biroiEgészen más tervem van, mékljel szint-úgy pzéít érni gondolok a malbek azon előnye is megvan, bogy ní vfcauNye) sincs őasaááőtva
-r Halijuk ezen veszély teleti férvet?
U- Mielőtt azonban ezt mjaondaaám értesíteni kell önt bizonyos körfuteényekről, bogy I áfái basra. miszermi non éaelekedhet-tem máskép.
I— Késs vsgyok izok« Bjyalsmmsl ■egbaligaini.
— Képzelje aram éo egf flWJ vagyonnal smi birok.
U Oly tntsjdon, iZelybée bafia kíVöl milíiÓK ossiozBsft.
(fi* wk) i I I
mert ha nem ia küzvetíea, de kózvet*é visszatükrözik annak sz ákalánoa viszonyokra gyakorolt behatása, mérlegtak egy t«eiéaél.
Tekintve a lefolyt év ftzfetí mámé nyál, azt az előző értoti kedvezflbkaek laláJjsk. Az érlékpapíroknál azoafcoa ez évben nem származott nyermaéay, holott az előző évben oly lateses öaszeget ttatsuiak W, a melyet asár akkor readkivftfiaek jeleziüok és a minőre számítanunk egyáltalán nem is lehetett. Igy a 'lefolyt évi, mint tisztán az ÚalefUH származóit eredmény, az intézet jövedelmezőségének számi-tásba vételénél biztos alapd tekinikelő.
Jóllehet üzletünk nsgy' torgahaa és tőkéje melleit nagyobb anyagi eredményeket tudnánk elérni, de legfőbb törakvéstok arra irányul, megletetni azon kívánalmaknak. a melyek az adott viszonyok kőzött velünk, illetve hasonló pénziatézeiekkel szemben jogosan támasrthatők és bátran elmondhatják, miként a takarékpénztáraknak már évek óta oly sokat vit Att ojjá J alakítása és uj rendszeresítése tárgyában T számbs vehető oldalrőt czébzerünek java-solt mődozatok bármelyike sem vonná üzletünk irányának vsgy forgalma terjedelmének lényegesebb átalakulását maga Etlán* A forgalom a lefolyt évben oly tetemes volt, a minőt még egy eiöző év tem mutatott fel, különösen betétekbea.
Az év lolytában 2168 ar. 1390 trank 1,277,17^ frt 43 kr. téteteü be és 448 ar. 5090 frank és 1,310,^1 frt 00 kr. fzcüe-teti viasza, ez állal s betétek egyenlege 33,509 frt 17 kr és 3700 frankkal apadt, ellenben 1720 ar.-nyal gyarapodott
Hogy betevőinknek müy méri ék ben biztosít jók tőkéjükkel való szabad illetve azonnali rendelkezési jogot, kitűnik abból, mjléni a* lefolyt érben (elmondás nélkül 682,000 irtot üzenünk betevőink kívánatára azonnal visszs.
Jflzátog üzletünk, mely tőkéink elhelyezésének illetőleg kamatoztatásának legfőbb ágát képezi, szinte szép forgalomnak örvendett.
Az év folytában el helyezett összeg 66,870 frtfsl haladja meg az ogysn ezen időközben visszafizetett összeget, igy' jeízá- | fog kölcsöneink egyenlege 1*216,666 tr1 4121 ar. és 8700 frankot tesz.
Ellenben váltó tárczánk tetemes spa-dást tüntet fel, ez sbban leli magyarázatát, miként N.-Kanizsa városának e czím-leten nynjtolt kölcsönök, egy a város ákal kölöO conversionáHs kölcsön felvétele folytán visszsfizetve leitek.
Váltó tárczánk ezen jelentékeny apadása, de egyáltalján annak csekély voltánál fogva utalvs vagyunk, nehogy betéteinknek nelání tömeges felmondása esetén meglepetésnek legyünk kitéve, tetemes értékpapír készletel tartani, melyek a szükséghez képest elárualibalók, esetleg más utón ís lehetővé teszik nagyobb flsingek ' gyors beszerzését, ezek folytán szoo kedvező helyzeibén igyunk, bogy betevőink, fokozottabb kívánalmainak is bármikor elegei tehetünk.
lagafJsnaink illetve házaink érték egy emiege nem szenvedett változást, a mennyi- j ben ss éf folytában beruházása kiadott 609 frt 49 krayi összegei leírásba vettük és igy a ta7Bli árban »snnak felvéve.
Egyéb ingatlanaink egyenlegénél sem találunk említésre méltó változást. Az el nem sdott ingatlanok száma folyton apad azok én éke pedig akként fán felvéve, bogy könnyen eárusíthslók.söl még azok eladásánál nyereségre vagyis főbb bevételre számíthatunk,
A kamathátralékok egyeolege aa évben is mérsékelt. As stöső évi egysatsgysl szemben löbblsl matatáoatt ugyan, de ü oly tétaiskb4l származik, melyek már btot
iíig fójsrtálva levén, rövid Ídí>nS béto-lyandanak.
Különben in 1/200.0 0 Irtot mén haladó jeíaMoá kölcsönnel sxembeii 11000 frtot tetO kamathátralék nagyon mérsékeltnek mondható. Iv
(sfekpapirjaihk Állománya 188d de-czemher hó 31 én 830,850 íiji névértéket képvŰi, 1887. év folytában üIhíIAh és ki-sorsolás folytán 45, 500 frtlul Apadt, vétel folytán] 81,000 írttal gyarapodott, jelenlég 855,Hftó Irt névériéket lesz
Ezen/ lélel ai, melynél jelentésünk elején lelejnlHett nyomandó politikai viszonyok bshatáai észlelhető, a menyiben azok rendkívüli, árcsökkenést idézve elő, papírjaink értéket apasztották, miért is az ez jftvi zárlat alkati mavsS fenti értékeket a kereskedelmi törvény kívánalmának megíelelöleg a deczember 31-iki árkelellel, nem pedig a beszerzési árakkal! leheteti felvennünk, mely . (elvétel I folytán lierhüukre 13,850 frt 64 kr árkülönbözet mutatkozott.
Ilinlhogy azonban az I886.éví ériék-(íspir nyereményből 20,000 frtot, a bekövetkezett árfolyam csökkenés ájllal kellőleg igazolt óvatosságból; árfolyam csökkenés folytán jzármazhaló kiány pótlására külön tartalék lapra Helyeztünk* vissza, abból a fenti hiihy fedezése után még bl49 Irl 31 kr maradt' rendelkezésünkre.
Hgbár ezóta az érték papírok árfolyama ismét javult, igy szoknál javunkra újból tetemes lobbiét mutatkozik, mégis kívánatosnak tartjuk a külön tartalék erösbitó-sét miért is a jelrejl 6149 frt 31 krhoz a t. '.közgyűlés jóváhagyásának reményében az ez évi iüzlet nyereményből 3K50 frt 69 krt helyeztünk és igy 10,000 Írtra kiegészít-ve, mérlegünkben ki is tűntettük.
Végül leiemiitjük h'ég miként alapjaink, nevezetesen a tartalékalap és .nyugdíj alap az alapszabályokban/ előirt összegek magasságát thár rég meghaladták, de azoknak további növesztését szükségesnek és czélirányosnsk" tartjuk, miért is ezen alapok ér>ékpnpírjainak jövedelmeit azok emelésére fordítottuk, ez állal az r»2Í0l frt 03
í krt tevő tartalék alap 2696 frt 63 krral a I , r
124,445 Irt 42 krt képviselő nyugdíj alap pedig 1198 Irt fO krraf gyarapodott, e szerint az ehő 55298 frt VG kr az utóbbi 25673 .irt 72 krl tesz.
Alapjaink ezek szerint a lefolyt évben az üzlet eredményből kővetkező gyarapodást tüntetik lel: Külön tartalékalapra helyeztünk
a tartalékalap1 gyarapitaaa értékpapírjainak adómentes szelvényei által a nyugdíj alap gyarapodása ugyancsak értékpapírjainak adómentes szelvé-. nyei állal
Összesen A külön tartalék alapnak 10,000 lórimra vhló ki-gészitésére (ordított valamint az igazgatósági jutalékleszámitáss után a . mérleg két utolsó léteiében kitüntetett összeg u. m. már megadóztatott házbéljövedelem és nyereménytjyezmépy (adómentes szelvényekben) 31 ar. 90 frk
összesen 31 sr. 00 Irk 28492 frl 52 kr. áll rendelkezésünkre.
■'m Ezen összegnek következőkép leendő fflbsziásál ajánljuk.,
i Osztalékul résavényenkint 45 forint vagyis 60 drb. részvény után 27,010 forint Azét tessék.
Az általunk jóváhagyás czéljából előterjesztendő jegjrzékben foglalt városi jótékony éa közhssznu czélokrn 1000 forint adomán foztassék.
A már létesiteü közhssznu és közművelődési czélű alap gyarapítására 492 frl 52 kr. fordít lassék; t í
a tenmaradó 01 sr. 90 Irk. pedig * jövő évi nyereség és veszteség számlára vj-lessék ál.
Eszel zárva jelen lésünkéi kérjük a t. közgyűlést, miként az állatunk előterjesztett a felfigyelő bizottság által is ajánlóit felosztási tervezetet ugy as alapok gyarapítására vonatkozó intézkedéseinkel elfogadni illetve jóváhagyni és nekünk, válni) iiií a felügyelő bizoitrá'grifk ts ss 1867-ikévi Ügy ésszám-víielte ioD|ikozóla| a felmeiiivényi megadni asiveskedjék.

3850 írt 69 kr.
2696 frl 63 kr.
1198 (rt 50 kr. 7743 Irt 82 kr.
3850 frt 60 kr.
6652 frl i 95 kr
21839 (rl 57 kr.
Jfgyzfíkiiiit/r
felvéve Nsgy lfaajssán 1888. febrüár hp j W 7-én a nagy-kan zsai takarékpénztár rész vény lársaság Xllltl-ik évi rendes Ijözfryü-(étéről.
Jelenlevők: Tólh Lajos igazgatósági elnök elnöklete álatl, (íelsei Gutmaini Heti rik igazg. Il-od ; elnök, Tr pammer Grul a ikv. vezéiö. ijeréöl József, JJIau Háj, Blai Lajos, Broch [Adolf, Chinorányi (lézi) Illan-neberg Jakalj, Ebenspanger Lipót, Ebem spanger L«ó, Eisinger Henrik, Engljínaer La} jos, Eperjessy Sándor, Fesselltofer Józsefi iíj. Fesselholer József, Fischer Józsefi Ftscbí Pál, Gsrai Benő, (jielsei Gutmann Vilmos; Grünhnt Alfréd, Grünhut Henrik, íjrfiohut Fülöp, Hslphen Mér, Dr. Hsuser János, Hertelendy Béla, Juhász György, Klein Illési Löwinger Isreel, Iiö\vinger Ignácz, IMayer-hofTer Sándor, Nucsecr. József, Plosszer Ignácz, Práger Béla, Rosenfeld Adolf, Dr Rothschild Jakab, l|r. §chreyer Lajos, LScherz Albert, Schwarz Samu, Sirem Vilmos, Sommer Ignácz, Dr. Szukii* Nándor, ptirling Sándor, Unger Ullmann Elek, Vágnér Károly, Vidor Samu, W$sz Manó, weiser József, Weiszmayer Mór és ?WeJisch | I^jos számszer int 49 részvényes kik 381 deitfl) részvényt képviselnek.
I. Tólh Lajosi elnök örömmel üdvöali a ^zép Számban mégjeleiíleket, kjk ar. inié-zel iráni érdéklődéssel viseltetvén a mai közgyűlésen megjelenni szívesek voltak, gyukorlandő i zon jogaikul, a melyékel a törvény részükre llizlösij. Konstatálja miként a részvényesek az a'ápszapályok 152. §-ában körülírt határozat-képes számban vannak jélenj u gyűlést megnyitja.
A lefolyt iutlelév részletes ismerteié* ére vonatkozólag utal az igazai óságnak felolvasásra jutó jelentésére, kéri' a l közgyűlési, miként asl figyelemmel kisérni, az abban loglall elő erjesztések és javaslatok felelt határozni kegyeskedjék Jeleli jkv.
A közgyűlés sz elő h|zotlaág jeli megelégedéssel veszi dudo
ért dményél. Elfogadj gatjóság'áHal előterje* et és az osztalék írtban állapitjs meg. A tartalék vslaiéint kpspirjaik kamata
II jóváhagy vs az
hitelesítésére Gurui Menü és Nucsecz Józse!
részvényes urakat a közgyűlés hozzi1 választáshoz a
k^ri fél; egyben kijelöli járulaswai a megqjiendö '•/.avazalszedö bizottságot
névszerint Ebénspanger Linót, Grünhut Henrik, Práger Béli, Dr. jRpthschild Jakab, Sommer Ignácz éi Vidorj Samu urakat.
II. A tárgysorozat Jl-ik pontját az igazgatóság és fl felügyelő bizottság jelenléseinek felolvasása képezi.!
Az igazgalóHág jelenléte számol adva; a lefolyt évi üzjettöS, ismerteive a mérlegel a nyeremény fe owtláiára nézve az alább következő leloFaiári tervezetei ujáhljit ello-gadásra.
A felügyelő LizolisAg jelénlése fi|nusá-got tesP. arról, miként az; előt^rieszleli a szabályszerűen vézclell künyvex alapján I készüli mérleg a valódi belyzelnqk megle-lel, miért is az igazgatóság állal javaslatba hozol! osztalék megállapítását részétől is sjánljs; egyben a]lefolyt |j8^ik évi pzlet-vezetésre vonatkozólag néki valamint azl iga/galó válaszimanynak Ss n felrnen véhyt megadni kéri.
III. A mérleg leheralnpjának két utolsó tétele u. m
ai már megadóztatott ház bérjövedelem , 6152 frl S5 kr.
b) nyeremény egyenleg (adómentes szelvényekben) 31 nr. 90 tek .2l>839 frl l(7 kr Összesen 81 ar. lOlrk. 28,492 (rl 52 4. áll a t. közgyűlés rendelkezésére, mely ttiuc* szeg (elosztására nézve az igazgatóság kö vetkezőket ajánlja.
OsztalékijS részvényenkint 45' forint a/ az 600 drb részvény után * 27,000 lórim fizettessék.
Városi jótékony és közhssznu ezé lókra u. m.
1. a gymnnsiumi muzeumra 20 frl.
2. a polgári iikola czéljairu 20 >
3. a községi iskola czéljairá l4t) »
4 a » szegény- ^
sorsú növendékei ruházatára 60 »
5. az izraelita iskola czéljairá 140 », 1 6. az h» .» szegény sorsú {növendékei ruháza-\ Iára i fit) «
7. az izriielitfi! kórházra 70 it
.8. keresztény házi szegények-nek 10Ö
9. izraelita hánl szegényeknek 160 II
10. oz Iparosaegédek hetegse-gélyz/i egyletének
11. a kisqedmivelö egyesület javára
12. az i link. tűzoltó egylet, javárá
13. a hetégseflélyzö egy lei ja* vara
14. a helybeli ingyenes népkönyvtár qséljaira
15. a n.-kanizsai vörös-kérészt-egylet javára
20 2
50 8 25 25
^n t Itiüó fit.
ösrzesen adományoztassék. Az általunk létesilciit városi közhssznu és közmű velödósi ciélu aláp gyarapítására 492 fiit 51 lAr. lordittsssék,
a féiimarndó 31 ar. 90 irjiiik nylereméiíy maradvány pedig a Knvö évre iriieitiék át.l Aa igarg uósftg; jelentéséből! kilnuw még, hogy s la 4tsléí«lsp 7606 forint 6H kr-t)Hl, a nyugdiiallp plédig lift* frt 50 kr|H gysrspodoit as áv folytában fiiéipuir&i kamatai állal.
én tás
felügyelő bizottságnak évi ügyvitelre nézve hangulag megadja
Garat Benő ur figyelmét egy körülnjényreL ihély neki is cssk most jutott tudomására,! vslószinü közgyűlés többi tagjai re! és; ugyan is s mai éslr
előtt se n volt isme-köKgyüíéfael össze intézetünk nngyrfllbecsiili ij-od elnöke
gc\lsei (fiiimaiin Henrii (Itia; és tevékeny miikí működése az jntezei gyakori kifejezési nyfrr,
ténént megválasztásán ik.2o-ild Bvlbrdulójá
ivanja, bogy az m-od elnöjké még évek en tisztel, melyet a páratlan buzgósággal le.
Hjeurik II od elnök önt meg |s szeipélye etr Bjeiinitatja az in-lödéit mpgyálasztá • , mely szem t az in-i lig! halHillak még a enle'g a Kát milliói fe-lüléulják, óhajtja miként ;az| intézet! a jövő-
vai mely alkalomból lézét mélyen lisztéit II sorain át viselhesse leiolyt 25 év alatt, oly oly önzetlenül (öltött I Gelsei Gutmann meleg szavakban köss ipáit tanúsított I fígyeln lést tnek ll-fl|d qlnőkké sávil egykorú inérlegé lézét bet él ej sikkor 201,000 Irtot, holott je
ben is oly arányban aranyban gyarapodott
| Weísz Manó ur éz kivau megemlékezni, lak megyénk kiváló fé gel tekinihelünk visi Gróf Ballhány Károlyt; Ferenczet, f.*ányi Lás ezer cs meg' többeket, [de Iá síig élnek azok közül
néhányan/kik 43 évvel |ezelöil at' iniézet ^lapkövét lerakták, de üinöl iseil oly mér-mi jc'enleg élverbet
kiv tnj'a I lelőni az elhtinyiak iránt, mig áiásréizt elismeréssel
nem élvezték annak g tékben a minőben azt jttk.
I A kegyelet adója
járulni azokhoz, kiket még sorainkban üd-vöznlheiüuk. Ezek egy kej as intései szerel* ve lisztéit elnöke Tóth Li|jo, i ur, kijjaz aln-piiás óla mint igazgat* ével már mint igazgat az intézet jóllétén, a ifásndfk Löwinger Is rael igen Ksztélt tag mé|E sokáig éltessen. A közgyűlés lel
Wefoz Msuó^ur intézel nek Iffirl
Tólh netet a kö^Köigj tiinlpiésért.
i IV. Következvén pontja értelmében a ki gi lag valamint a 8 t bizottság helyett ujak megválasztása. Elnök szavazniszedö hixoitsá|C
iWsék és á fel* 11 megkallgalva, ml k lefolyt év vállézs Iánál igazlett felWtóai terve-rékzveateökim 45
ni ló gyarspi-igaigalóság uky a is aj lahjlytj 1^7-ik i lel|meptvényl I egy-
feihijja I a közgyűlés
urnjikJ kineik áldás iéttét is merj dk, mely jegyzölumyv|eiben is
v iiM
: oa :Ü
elnökké
lyarahodják a minő a lefolyt i{5 év alatt.
intézet alapilóiról ikoekj soraiban vol-rfiai kikits büszkeség-za. Kozliw találjuk hazánk bölcséi. Deák lót1, nümekjhy Keren-
!ági
ár.s,
tes f
lélsz^ Islásá lioz éllelv
két
egh|iio|ta tanús
dalom ma már
ag és maid 20 elnök működik
kiket at Isten
IjenzéssHI járul
•e az
alápiwjit.
mond küs/ö-itott lelkes ki-
á lárgysorosát -lik prinln III igszgslósá-gliól álló felügyelő fenéi let azok isméi ii (elkéri n már kiielölt tagjait j mülOdésük lariiimárü a
megkezdésére és a választá gyűlést (elfüggeszti
Megejtetvén a választás Ehénspanger Lipót ur az újból megnyitót) közgyűlésnek ,következő választási eredményi jelenti.
I Beadni ott összesen 331 szavazat. Ebből nyertek mint igazgatóság tagok 3 évi időtartamra,
1. Sommer Sándor 3(1) szavaz.
2. Siern I Mór j| 294
3. Maacbanzker Mór
4. Löwinger Isráel ü, Herényi Józsen
6. Fischl Pál I
7. Dr. Hsuser Jálios
8. Danoeberg Jakab
9. Schirz Albert! 1*), Vagher Károly!
mint válaaztmáiyi pó
1. Blau Pál
2. Tauber Alajos
3. Klein Illés mini lelűgyelő hixotisági
tartam
1. Englflnder Lajt ;
2. Julwsz György I 3. Welisch Lajos mini felügyelő bizottsági
1 Tsuber Alajos i 2. GrÜnhut A'lre< mely eredmény tudornál iV. A tárgysorozat
lagoi
11 s
291 ssávaz. tt | » 271 . póttagok 76 » 19 • ul vételik.
5 ík | lonijál neiáni indiHányok képezvén, (Intik l elhívja a jelenlevőket esetleges Inc itv*An aik megtételére ;'índitvány léiéire a rofihan ki sem je-lenlkézik, elnök a lát iysor< zstol kimeri-
telinek és a gyűlést beliiezstt [Miről jeljen jegytől|önyv aláirwik.
K. m. f. TWpamniér (Jt/ula jegyzőkönyv vezető
t Jelen jegysőköny
Különfélék.
4- M/ikiy D
széki pirő mull j>z|)tnha|ctn| alkalmából lényes estélyi sdo iöiélet és láraad^lomi vs*érfé: fí löbUn \ éllek réfal. Jelei töltik
12 72 2f 267 2$ 2sb 24b
lagok 2tt
I éti idő-
iek jelenti ki, felvétetik és
fM L(\jo* ignzjjatósígi elnök eléül; | i BmS NWrisrs Jós\rf .
|őMiiy| olt névnapin
melyen a ai közül ki t Ciertsnyés
j Sándor, Herlelendy Béla, Bahochsy Gjrörgf, | Eperjessy Sándor, Plibál Ferencz, Svsstícs I Károly, Tötlösy Béla, ilf^Horváih Ferencz, i Nábráczky Lftjos, jdr. Szekeres József, Var ! ga Lajos, Szabó Eleije. 1 A vendég szerető I házi ur és kedves neje fáradhatatlanok vol-j lak a vendégek miilatialáss körüli szívesség és készségben, s ezek a gazdag lakoma, jó í borok s pompás kedv mellett kí is húzták s mulatságot majd csaknem reggelig.
— A a álarrioa bál. A hushsgyó I keddi álsrezos bál a farsang legsikerültebb
mulatsága lett. Ennyi népet a polgári egy-i lel egyhamarjáb^n nem látott. Mini valami I nyüzsgő méhraj hullámzott az ember áradat a terem sima parkettjén. A piros dominók meleg csuklyája alól gyöngyözött is.a verej-: .lék, ugy hogy fanápsos lelt incognitóhan n*m ! sokáig maradni. Lassanként azután a garde-j robból az ismert szépségek egész világú került ! ki, kik közül följegyeztük:
Acs Vendelrté, Ur Benczik Ferenczné, I Blau Pálué, Bogyay Ödönné, Boncz Endréné, Boronkay Károlyné, Cseresnyés Sándoroé, I Darázs Gaszlávné, Dsuscha Otlóné, Eperjessy Sándorné, Erdődy Lajosné Eisínger Henrikné, Dr. Fiilöp Kázmérné, Fiedler Gyuláné. Gózony Sándorné, Jaok Edéné, Jsnds Károlyné. Juhász Györgyné. Juhá«z Nándorné, Özv. Kaiser Sándorné, Kslivoda Jánosné, ö'v Matlos Józsefné, Man'nanó Józsefné, Oszeszly Antalné, Pandúr Ferenczné (Sárszeg). Plosszer Ignáczné, Pléheisz Gusztávné, Percei Akosné, (Kaposvár id. Szekeres Józsefné, özv. S/ékely Lajosné, Sebestyén Lajosnfc, Slirlíng Sándoroé, Sza-lay Lajosné, Sómssieh Lőrinczné, Szentgyörgyi Dezsöné, Sebőkhé, Szita Gyuláné, id. Tripammer Gyaláné, Dr. Tubo'y Gyuláné, Unger Ullman Elekné, Varga Lajosné, Wajdiis Józselné, Vajda Bálintné, Wiener Sándorné, Wiener Ferenczné, Wusztl A la- I joshé, özv. Viosi Lászlóné, Wagner Károly-né, Zok Nándorné úrnőket. Acs Adelftn, Blau Camilla, Cseresnyés Etelka és Rózsi, Darázs Málvin, Vilma és Tinka, Eperjesy Jolán, Gro-betti Mariska. Janda Hedvig, Juhász nővérek, Jack Irma, Kutrovéc^ Mariska, Kaiser Anna, Lerch Tinka, ládányi Sárika, Man-tuanó Janka, Maltosch Gizellái Rózsavölgyi Paulin, Somssich Kalicza, Szekeres Mariska, Spörer nővérek, Sebők Irms, Tretter Mariska, Tallián Irén (Pécsi, Tripammer Belli, Viosz Mariska, Vajdits Irms és Flóra, Wusztl * Adél kisasszonyokat.
— CJjilkoeaág. Balassa György (Do\i(^T)ÖBftóhelyi. lakos, Kérznár György oliaái lakos volt epdöírsfillen, mert ez őt li-losbani legeíiei.ésért íéüelenlvón büntetést szenvedftt, már egy év |el0it boszut esküdölt. melyet I. hó 10-én) kegyetlenül 'végre is hajtatt. E napon Kénmár borárt, Balassa ped(g egy lapállal kesében havat hányni j a >Pálif nevezetITifégybe mentek, lionnan az éjjeli—2 óra között hazatérő Keramart, Balassa,1 kHesben állott a hóhányó lapáttal íígy fölbe ütötte, hogy a bonczolás alapján adott orvosi vélemény szerint szörnyet halt, Balasss eztilftn még valószínűleg fejszével Kerzmár lábszárába vágott. Balassa letartóz-láttatott s bár a tanúk vallomása és bünje-lék nem hagynak len legkisebb kétségei sem, hogy a neiles 0 volt, tettét vakmerően tagadja. -
— Véres verekedés. Miilei Imre. Miilei Jóssal és Miilei Péter kiarécsei lakos test vérek I. hó 12-én a hegyről hazajőve! I betértek a nagyréc<ei korcsmába, hová későbben Tálosi György, Tálosi Jéssel, Csizmadia Aurél és Kocsis Jössef nagyrécsei
Is kosok, szintén a hegyről jövet utánnok mentek; a bortól felhevüli két községbeliek között szóváltás történi, mely később véres verekedéssé fsjull; a nagyrécseiek igaszeg és szánvrakonczával felfegyverkezve s Millei teslvérpfcel megtámadták, kik közül Imre a verekedés színhelyén hslvsf József pedig oly súlyosan megsebesítve maradi, hogy életéhez bevés remény van, Péter bár ssiaién súlyos sérüléseket szenvedett — elmeneküli
— Bál A n. kanizsai vendéglősök, mészárosok és pinczérek egylete saját pénztáruk javára I. hó 8-án a szarvas szálló disztermébeii egy sárlkörü lánezvigalmai rendezett, mely minden várakozáson WÜl sikerült A siker érdeme Knortstr fVt-gyes egyleti elnökön kívül leginkább /fa* itikéig kávés urat illeti, ki a bálbisotl* hág elén minden lehetői elkövetve, ernyedetlen buzgalommal csakis arra törekedett, hogy a mulatság a jelen voll hölgyekre nézve mindig kedves emléket képesten. A sok virágból álló hölgykoszorú kivilágos ki-virradtik pompásan mulatható!!, mert Ügyes tánezosoknak nem volt hiánya. Az elaő oé« nyesi 50 pár járta. A négyeseket Menits Lichtschein éa Hochwald urak igen szépen rendelték. A jelen voll hölgyek sorából a következő nevekel sikerűit (eljegyeznünk: Bogenrieder Józselné, Özv, csákányi Berecx Györgyné (Szakácsit Wininger Antalné,Sáliamé, Baumgarlner Pálné, vörösné, Torma Imréué Rotlmsnné, Hlatkó Jánosné, Vogl Lsjosné, Szitár Ferenczné, Grosz Miksáné, Simoncsicsné, Nagy Datsőné, Merkliné, Ro-sealeldné, Zsigrsiné, Rliterné, Oiiné, Vrabl-né, Belnischté, Kanásané, KolUy Ferenczné, Bohnekeroé, Nsgl Józsefné, Vikolinaa-kyné. Pápits Ferenczné, Holcztrné, Kohoné. Továbbá : Lirheim Térés, Knorlzer Malosi, Srilak Marcsa, Simon Erzsike, Trébár GtaeV-la, Hitler Tercsi, Vrábl nővérek, Szélig vérek, Oolenuky Marcsa, Bajor Torka, Schwarz \ nővérek, Szitár Viciória, Hősen-
fald Nina, Skeiner Marcsa, Kren nővérek, liártnef nővérek, Fein Sárika, Kii Verona, Kardos Marinka, Kollárcaik Kraaike, Kincs SaaUná, Gintar Juliska, KoUmann Tara, Zsemajer Jőaaa, Koltay Katieia.
f Halálozás. Zaiiinszky Károlyné, Lénára Erna keszthelyi tekintélyes Ügyvéd napa, ?. hó 7-én 55 éves korában elhunyt. A tiszteletre méltó derék jó nő hamvai í. hő 9-én helyestettek el nagy részvét mellett a keszthelyi sírkertben
Furfangos paraszt leAajt csípett el a napokban a rendőrség Zala-Szántón, kr ott s a környéken valóaágos szélhámosságot űzött. Egy helyen 6 Irtot másutt 50 krt. meleg kendőt stb. csalt ki ha-zudozásaival. E ritka falusi liba neve Vöröss Julianna 18 éves, szép leány, kit a keszthelyi kir. járásbíróság elkövetett cselekedeteiért 3 havi logságra itélt.
— Habi A* Habos Anna a bánok-szentgyörgyi határhoz tartozó »Jánosbegy «-ben lakó özvegyasszonyt, I. hó 8 án éjjel két ismeretlen csavargó kirabolta. A készletben levő csekély élelmi szereit s 3 frt készpénzét vitték el. Káros leírása alapján a tetteseket nyomozzák.
— TAiiosvIgiiloui. A nagykanizsai izr. nőegylet 1888. február hó 25-én a cs-sinó dísztermében zártkörű álarczos tánczes-félyt rendez. Belépti-díj I frt 20 kr. A tiszta jövedelem jótékonvczélra fordíttat itt Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtázlatnak. Kezdete 9 órakor.
— Vigyázatlanság. Tapolczáról írják nekünk: A héten egyik esteleié beálli-tolt egy itteni nagykereskedésbe egy parasztember és revolvert adatott magának megvétel végett elő. Töllést is kért hozzá és amint próbálgatja a töltéssel, egyszerre csak elsül és a vevő egyik ujját ellőtte. Megijedve dobla el az ember a revolvert és elfutott, anélkül hogy vtot volna,; azt állitá, hogy Pe-tendröl való, de hogy kicsoda volt, ast Isten tudja. Nagyobb baj is történhetett volna, mert csak két perczczel előbb húzta elj sz inas a kereskedő kis lányát a vevő mellől.
— HAsAssáff. Mult varfáruap vezette oltárhoz Sebó J. r. kaposvári lereskedő (íyertyáníTy Ilona kiaasszonyt, Morgenbesser János polg. isk. igazgató kedves leányát, a helybeli plébánia templomban. Isten áldását kívánjuk a szép frigyre.
— A nagy-kanizsai vendéglősök, mészárosok, éa pinczérek egyletének bálja alkalmával, felülfizetni szivezkedlek: Bogén-rieder Józseíne úrhölgy 3 frt 60 kr. Mayr Antal déli vasúti főmérnöke 2 (rt Scbilhán János lütöházi lönök 2 frt N N. 5 frt Weisz Ii. éa F. urak 5 frt. Görtler Ágoston 2 frt, Mayíort Gyula, 2 frt Jellosits Ignácz 2 frt Rechnitzer Adolf 1 frt Welko-borsky János 1 frt Konrád Agoiton 1 frt Blau Pál 1 frt. Schranz 1 írt: Varga 1 frt Muzikár Ferehtz 1 frt, Dani Ferencz I írt Wittinger Antálhé 50 kr. Sallér 60 kr. Wi-kolinszky mozdony vezető 50 kr. Holczer 50 kr. König 50 kr. B^jor László 50 kr. Weiner Ferencz 50 kr. Szilár Ferencz 50 kr. Sirém 50 kr. Gross Miksa 50 kr. Hlal-kó János 50 kr. Koltay F. 50 kr. Frabel A 50 kr- Zsigrai József 50 kr. Simonka Já rtos 50 kr. Kohn 40 kr. Ceánk János 2 frt Sirém József 2 frt. Lázár Antal 2fg. Plank Adolf 1 frt. Talabér Károly 1 frt. Horváth Géza 1 Irt.
— BAI Ferinkön. A perlaki társuk őrnek február hó 11-én rendezett táncz-mulatsága a várakozáson leiül sikerültnek mondható. A helybeli inteífigentia kivétel nélkül részt vett a tánczmulatságbah. A hölgyek igen ssép toilletiekben jelenlek meg Jelen voltak: Bsnelly Sándorné, Barla Vilma, Berger Etelka, (N.-Kanízsa) Dr. Böhtn Szidnayné, Ebenspapger Miksáné, Fiacher Nina (A Kralievecz), Gölz Ferenczné, Grész Riza í Csók tornya). Horváth Blanka, Horváth Délinké (Csáktornya), özv Konyá riné (Csáktornya), özv. Kostyál Jusztináé, Lángé Kelemenné, Laubhamer Jolán (Csáktornya), Resísek Carolin. Maltersdorfer Lma, Spitzer Józseíné, özv. Sipos Károly né, Sípos nővérek, Slöger Mathild, Verbáncsícs Nándorné (A. Kraljovecz), özv. Zakál Hen-richné (Csáktornya), Zakál nővérek (Csáktornya), Csesznyák Józseíné, Csák Kornél (Keszthely), . Weisz Róza (Keszthely). A mulatságon az igazi jókedv éa vidám hangulat mindvégig uralkodott. A kitűnően sikerült mulatságnak cenk a kora reggel vetett végett.
— IIAzaaaAg. Porjesx József ur, a bécsi biztositó társaság pozsonyi titkára e hó 14-én vezette oltárhoz a kedves Weisz Recha kisasszonyt s helybeli izr. templomban. Fellegielen boldogságot kivásunk a fiatal házasoknak.
— A balatoni halászoknak rossz telük van. Jág- halászatuk eredménytelen volf; nemes halat egyáltalán nem foglak keszegét, gardát stb. apróbb halat ia csak ritkán és keveset.
— Brill Álla férj. Csukelter Ignácz nagykanizsai iparos neje sxQI. Baranyai Rozi, férje embertelen bánásmódja elöl menekülendő f. hó 10'én nagymennyiségű gyufaol-dalot ivott. A gyorsan alkalmazott orvosi Mgálylyel sikerült a izevencséilen asszonyt megmenteni.
— Hasassá*. Készt helvét) f. hó 14-én Tantossy Sándor honvédhitdnagy oltárhoz vesejie Vojnovich honvédkapitány ssép leányát Anna kisasszonyt A boldog pár eaküvö Után Budapestre utazott, bol Tantossy állo-máson vau.
— ItftsfjAlések. A kassfbely-bala-tan gsi 'györgyt vasul-társaság ísbr, 26-án,
—• ugyanaznap a keszthelyi ált. ipartestület ia köigyÜléet tart. Előbbi a vasútvonal óiként történendő kiépítésében kíván végleg megállapodni.
- Eljegyzés. Viosz Béla! kir. aljhiró végzelt gazdád eljegyezte Gáspár Lenke kisasszonyt Keszthelyen.
I — Államsegély. A keszthelyi államilag segélyeseit községi elemi iskola f. 1887/8. tanévi költségeinek részbeni fedezésére a rá. kir valtán és kösoalalási minisztérium 1500 frlót — 400 írttal kevesebbet a kéri összégnél — szavazóit, illetőleg utalványozott államsegély képen, f- A keszthelyi polgári iskola 150 irtot kért fölterjesz-tetl költségvetése alapján a jelen taoévre. A takarékos mioiazterium a 160 'fit helyeit leiratot küldölt, hogy 1 frt 60 kij. felesleget tsláll, melyei az 1888/9. tanévre; kíván átié-telezni.
- Tol vaj Irts. Folyó évilfebr. 9-én virradóra Prosenyák Mátyás tómserdahelyi lakós kárára as udvarán levő pajta caur-gása alöl ti kas méhet 90 frt éftécben ismeretlen lettesek eltolvaiolták. |
- Farkaaak a vidéken. Zals-apáthii szent-benedekrendü atyák pincemestere a mult nspokban, midőn esti lftl óra tájban borért a szőllöbe, illetve a pin-czébe kiment, közvetlen az ajtó < nyílásakor egy feléje közelgő ordas állal Üldözőbe vétetett éa csak az volt azerencséje, hogy mire a farkas teljesen beérte volna már azon perexben az ajtót kinyitolta és a pinczébe menekült. A farkai aztán lovábn állt snyomát nevezett határban többen is látták], — Zala-Koppány ban pedig egy kökségi lakós, midőn a malomba ment, ökrei ajtemeló körül hirtelen megállapodlak és semmiféle nógatásra sem hajolva állva maradiak. Emberünk midőn körülnézett a közeli párton 2 farkast lálolt. Erre megfutamodván a faluból puskás embert hivoft ki. dp erre már a farkasok tovább álliiotiak.
Közgazdaság.
— HaasIsllAsoktól óvakedjuk! A mai pérzsóvár-világban rendkiviili mérveket ölt a régi kipróbált és elterjedt gyógy-és ház-szerek utánzása és hamisítása. Sőt vannak kereskedők, akik az ily ju'ánzatokat jobban ajánlják a vevőnek awa, hogy| épen oly jó mint a valódi, de olcsóbb. A legtöbben ezt csupán önérdekből teszik, meri ott valószínűleg több nyereeégük van. Mivel a híres Brázay-féle sósborszenzt i is erősen hanisitják és utánozzák, kötelességünknek tartjuk a közönséget a saját j éltekében figyelmeztetni, hogv vásárlásnál csak Brá-zay-féle sósborszeszt kérjen.
Hatásos gyógyszerek. Vannak hazánkban betegségek, molyok. roppant aüriin fordulna e)Ö, Ilyenek a vérszegénység, sápkór. migraiu, rosz emésztés, álmatlanság, lankadtság, ideges izgatotjság, mely már kicsinyeinknél ia igen gyakran mutatkozik, is sasr bajok elten használt .prasparatumok. nitt vasas borok szörpök sat. a ható anyagokat nem tartalmazzák ole-gendö mennyiségben. Ezeket pótolják A Hazalinsaky Károly jónevü fővárosi gyógysseréss j által ujabban készített vasú Peptün conserv felnőttek számára és a vasú phoaphor pasi illa a kicsinyeknek,! melyek undorító szagtól teljesen mentek és mint kellemes iifl ose-mege aziveasn vétetnek.
Y Nyilttér*) 1
Miután Sternberg Ármin podspeatl hang-■strkere»k»itfi nyomtatványain, áíjsfjrsékelS él u ujsáfliir delésekbtn hamia á^egjrséet és valótlan adatokat baaaaál, mely hamla eljárás s t. rs. kOsanséget tévén* vtsstné ás a magyar hsagaiergy&rosok solid hírnevét |károsítani Igen alkalmas, a VII. ksriUetl el&Uáróetg, mini Iparhatóság a bsnapMti lungtmgyárossk íaljslsniéeére Stsrnberg Ármin elten, s Tiw|ál»tot megindltstts. Mintán a vlisgáUt által essauuiuiott. hogy Stembers Ármin, mlhsljiysl — annál kevéftbbó nyárral — nem Ur, bogy assn Iparágat soha nam tanulta, tsen Iparhatóság Sternberg Ármint a hamis adatuk alajdás 100 ■Irinyi blrsáfra be Mm hajtás esetén 10 napi otsárásra éa minden sssn hamit adatokat tartalmát", sromiatványok elkubiására elitélte.
B.J-H, <
+) Az e rovatban k&zlftttekért nőm villái ma. gára felelőséget | a^zerk
Felelőt szerkesztő:
VAKU A Majl JOH
7843 tk. 1887. november 18. 1M7.
Arretósi hirdetmény.
A nsgy*kanizsai kir. lörvjényszék le lekkönyvi oaslálya réazéröl közhírré tétetik, hogy fíajer liidor végrehajlalónitk (isricsá* necz János viégrehajtáat szenvedő .egveduiai lakos elleni 41 Irt töke 71 frlnák 1878. évi augusztus hő; 28. napjától 87P november U ig 41 frlnak pedig «78 november ll-löl járó 6% kamatok tO frl 40 k^ per 6 Irt 30 kr végrehajtás kérelmi 1 frl 50 kij jelen-legi s még j felmerülendő költségek iráni i végrehajtási Ügyébena fentnpveselj kir. lörvényssék íerüleléhn tartozó egyeuuiai 2 sztkvben 2 hrsa. a. ingatlaiihoM Usricaáoecz Jánost illető l|6li írtra becsült jleleréize sz egyeduiai 22) szikben A I I —[/ i-or azám a. ugyacaniiak tulajdonát kénerö s 899 frlrn becsült'egész ingáilannak
1888. február hó 29. napján d. e 10 ónkor
Egyeduts község házánál Málics Jánqs lel-pereii ügyvéd vágy helyetlese közben lőttével mogtartandó nyilvános árverésin elgdai-nl fog. As árverés a már elöaáegrvécrábái* lási zálogjogot nyert s osa lakomlnak! kimondott tté&fl Jóasel 62 fH 02 'lí'r Is' jár. iránti köveielii erejéig la meg fog' tartatni.
Kikiáltási ár a lennel b; k tel becsár.
Árverezni kívánók tartóznák a becsár 10%-át késapénzbah vagy {óvadékliépes papírban a kiküldött kezéhez lekenni*! |
Vető köieles a vételért hltytp egyenlő részletben, még pedig: u el^Őt as árve-réa jocsrőrs emelkedésétől asáimiandő I
hónap alatt, -j- a j mjwédikajl ugyanattól 2 hónap alatt, — a hannadikgt ugyanattól 3 (hónaik alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6° „ kamatokkal együtt as árvéréai feliétéjiekben meg-jhalározot! bel yen és ^mődozátok szerint le fizelni.
Kell Nagy-Kaníswit a kit tssék, mini lellekkönyvi hatóságijai 19§k évi november hó 19. napján.
(ÍR. HUGDNNAY 104 1—1 Ikirjénpelt kir. tszéki biró.
' Kitűnő minőségQ csinosan kidolgozott
tölgyfa, szőlőkarók
LOO, 1.25, LM \mter komuidgbati jutányos ;árbaa kaphatók
Untaiaiin N. H. eséguél | 103 1—3 Kaúy'Kfínittdn.
HOOO Hungária Drill sorvetől szállifotT' eddig
Eflhne E.
gazdasági gépgyára Mosonban Főraktár: Budapest VI. váczi-korot. |; Leszállitott árak. Utánzatoktól | óvakodjunk! 1—2—3 barázdás vaa-akék, Lezake-féle rétborona Thall-'msyer-féle Araoka választó, »Acme* amerikai borona. 95 3—8
)Xral valódi K^rolinenthali0
Dávids-tbeája
hírneves és jónak blzo-i j ■ ír * nyúlfl mell és tüdőbaj-
JJibían szenvedőknek.
rysr #>
|'V/ J
Hnál patódl Karullurn-thull DáildsHbeája min* dennemS tttdóbajoknslL de különösen y/y-, tüJű-, idült- ü hurutnál, Mxkfrth köhöfésitil ts (U rgtft-dűli órutr fi torrarlkt !(1]ul*rkc&>st) elles, mely msgkpó eredmánynyél hassnáltatljt. 4- Egy cnnwa-gocaka ára: 20 kr. wi ás. Néhány hiaruzii Hrml
valódi Davias-lheájis CMgte ve, megkisérte||ek! b
óriási jeltérjedMlAI ke-misitásukat forgalomba
hozni, s hogy . a cna|*lüáf innál teljeseid legyen, ép Ugy cfomagnlják. nint ;st éa he*|raettsm. Kist-hogy minden ilyes hanisitvi uy halisaélkftli knrsrék, I mely mind arra látszik al ;abnazya [lenni, b<»gv a Kral vnlódl liarollor ntliali DA» iiln-llirn rosszbatisunak biaonyuljnn; t-nii**k lolytán elliatá-rostám mindea csontagocski ra aláiráspsiat kék azin-' ben és bejegyzett védjngVenjeet a kóUji CMmagoláaou felhasználni, erre tlsy«Ü"Vek a: Itriil valOdl Karollneuáliall Oavlus lliea t ea. elaru- itúi, ennélfogva kérem minden halwnm-nifi nrártmányokst, melyeken sláiráaotn és Ifjekysi-tl véíjegjem hiányaik — viiazaaUanaai szirtskUjenek. Vérsargénység, gyOugUég, íVljérkór, kttr-vélykór (Skri)|Ndns) lÚrk gyöngeség, u. m. midennemU atflbelégaéZ1 'k te^jesep me|gyógyul-nak s híren, jól ismert él tóbb [bs • és kfllftldl orvosi tokintélyoktől íjánlott. vérllsztitó
Fürst vasezukprja folyádókban,
Dr. tlager módja szerint József gyógyszerész által
elóátUtvá, mely Fürst i'rágálsuJ — a „Fehér
Angyalihoz — 'Isitl jkvfltva Ggyíttveg árai 1 Irt 20 lir, Vi üveg 60 kr.
' O-astraplian. J
kitfinfl gyógyszer étvágyiklMságaAl, emészt-ketleaséf., üánjás-, sjssssfgeresik- és gyomorégés ellen ifiveg ára 70 kr,
Fürst József
gyógyszerész a pFehér A igyaf-lioa Prágában.
Főraktár: TÖKÖK JÓZNEP tívügyszerísznél. Budapest, KlrAljUitcza |h «sám.
-> J;
Máriaczelli gyomorcsöppek. i
Kitűnő hatása szer a gyomor minden bstsgségaibenl
ím,
[MBj r t^nrí
VíjfUegv FAlülmulbatáÜAti tSré^yUárm
syom<irKy«in^rM-fr. mas illata létekf is, fei/arode?, savnnya ídMAsés kollkii, if)'»»i;ir|iim!i. jyomoséfai
tiomók- cm dinl^isÁH tuiaégoi. wllkik^uMM. Sfjin^, undor és lrtnyi»,rófÁji* baagysjeortólmii gj'Huoqtiirr*, asekssonűáa, s gyo4 ranrnak eielvkkrl. és italokkal vsM tolterlieIr.«f, slUasták, máj- eé otijwm hintáink efatelbm. 4 Kcy fivegrae ára kssínáiatl ilti sitáaaal egrln B kr. kitUt i.a-Iseak 60 kr.
Köxpontl satfkUdés Brsd) SárSf gTOfrywré«z által Kreailerben (Mor-▼Romig).
Kapható minden gyógyszert&rbaiv
óvást A valódi máriaczelli gyomorcaéppfik^ sokat haminitják és nrásozzák. A valódiság Jeléül minden üvegnek piros, a fenti védjegygyei ellátott bnritékba kelt gÓngyülvo lennie ás a minden üveghez mellékelt használati utasításon meg kell jegyezve lenni hogy az KremJierbes Gs-sok Henrik könyvnyomdájában arosutotL
Valódi miaflségbsa kapható: Sagg-Kanittá^, Pragsr Béla gyógysz. Kadarleut Beek B. gyógyszert Kaponér, Collssr Viscss éa Baboduy Kálmán gyógysz. Marrxali, Kórte Viktor gyógysz. 1Itrtnyt, Fleischer Saaa gyógyss. Nagy-Baj**. Körte L gyógysz. Muruttombal Boles B. gyógysz.
Minden
magyar háztartásban divattá vált már a
ILezicIkc
kávé
használata a nemcsak azért, mivol mag}Tar gyártmány, banem miv^l aroma, illat és as alkatrészek kifogástalan minősége tekintetében felülmúlja a kereskedelmünkben' előforduló összes kávépótlékokat LENCK-kávé kaplitjtó minden fllszej-és csemege kereskedésben, s a bot még nem volna vagy a készlet elfogyott volna, a t közönség köv* telje mint magyar gyártmányt. -;J Mintákat kívánatra Ingyen és bérmentve küld.
,£ieuck H. Sopron pótkávé-gyára, bová a megrendelések ia in~| tézendők. 83 6—15^

Baviteu-iiéas
96 -20
T1CHO BERNÁT,
Brünn, Krautmarkt 18 saját házában, . 1 utánvétellel küldetik:
Nyárl-KaingariL
Maradék egy wljeti JférflóltBnyro mosható 6.4U niilor iszélos ll. S.
Háromszoros
^ legjobb misö«rg ti< nit sz< 10 méter 1 2.80
Gyapjiu-lojden
dnpplaasélss, A tdljai női-ruhára minden sxinbanJ lOj njétor fl. áw
Qyap3pj>peig,e
dnpplsiséles,
teljes ruhá 10 aiétsr fl. é.50
tósabb cgj'
lad-t^c
Félgyapju dupilasiólla sgy teljes üuliárn. U) ntétdr 11. Si
l'raaeala kyap4aatlaas mindeu sima áuabea csikós á« koczkás, a legmabfa jdajiplasaélee 1U métflf 11J US.
roabb tflf fl]
FeketB terno
8sáas gyártmiay dspplaasálei, egy tsU« ruámdiu méter fl. 4.50 1
Tlz méter
Terno veloure dupplaaaélra, ttskta gynp,u sdnden divataatsbsa |_Oi . 117.
Xls méter konkkás
Ruhaszjöyet
6 ) éta. széles. loUjabb DeSsiaa ii. ki*
Oyapju-rtps atadss sslsbaá, t|0 Mni.'lszélek 10 aáteV fl S.S0
Jaquard szövet
SD ctm, eaélra legnjabh dessiss 10 méter tl. Z.SO
Francia voal
10 méter egy wlsos sétarsha, mosható. II. H. -
Cosmanosl oretton
lOj möter mosható egy tstjes ra-hám. II. m
2STŐ1 izigrek
erós vásznául csipkével' t) darab
ll. a.ta.
íKgyrég II A X I V A N s o v4 33 r»! n. 4.50. 1
Kgy vég
Xing-szövée
y. saéles :iti róf te'jss jobb mlatj váaaotr II. a. ■
Kgy wg OHIFFON
H) róf flaom II. 5.K0 legiohb ml sósif ll. a.ao.
KANIIANI 1 vég 80 róf ioolyusalntt II. 4.80 1,10, vttrOs II &JO
Uara-kaaaváss 1 rég Mrtf ibotyaasiaS és piros fl.a
Kgy vég
Oxford
mosható legjobb miateég U teljns 1. 4.80. y
rM
Angol-Oxford
s lefajáalhatólk 1 vég :in rW fl
a.ao
Egy rips-gtr&ituri
2 agy ia t aaatalteritt, selyem-/fDitosattal fl. 4.aa
Kgy
Jute-garnitura
n ágy é« t asstáltsritö mjttal' II. a.so
Juti Függöny
tilrok minta egy Mjsa ftgg^y. (1.280
ÍIÜi ahjtf
10— 1S méternyi maradékokbi| ll. a.eo.
Igy nyári felllté keadó ' , kosasa j l.as
Kgy
UK)
Xjópokrócz
etm. hosnn 180 ctnu wiéles jfei jö ntllinpég ||. 1.50.
ÜRMNGEK
Kaját gyártmáuy, fahér é« saiass I. fajú II. 1.80.11. fajú 1(1. IJSO
$ fi ingek
di.ifonból ás vássoaból himvarrással. 8 drb. fl. 8.50.

Dfböi^^^^Iteli-gjréxLralrtáx.
irlui NBlteirHi
marádAk 8.10 a, Mpl Ijdka ftrilMápit II S.7S.I
♦n
alkalom vátslrsfl
{Mii Éiiuiiaftft
MŰMk így toli*s f^rfl-
iMNyrf a.li) m. fl. 4.50.
Ilröüiii Jivatóft
maradék .1.10 m. hosszú egy teljes lérS öltönyre II. 5,50
filSllöstivet
Ugttsomabb nuu<^-; UUeaWOÓri. II. 8.
Klaták ás láatefnáksk lantsa ás bánasatvs. Mag asas falaié árak mtadsn askáaság aálktU bérmentve vlsssavátstask.
Y JSR * „SSS.
^ u * I i I ; ] | ■■ I,: I I i ■ v. íj- j -.. r ■ - in,
I A Nagy-kanizsai Bankegyesület f^zvény-TTársaság ^ j
j|. £1888. évi márczins 4-én d. a. 3 érakor p
x saját helyiségében E !
J tiseíinogyelik évi 1
.iRENDES KBZGYDLÉSÉtI
^ tartamija, melyre a jt cz részvényesek tiazteljettel meghívatnak. ' §||
S • ■ táixg^ráii: i .97 8 ~3 §1 j
^ a) Üzleti jelentés; a számadások és mérleg jótahagyása a felügyelő bizottság jelentése alapján. mgí
H b) Az osztalék meghatározása. , | | SS
OfQ ' O —t—T- cjjo
Ba c) Az igazgató tanács választás utjábi kiegészítése az alapszabályok 15. §-ának figyelemben tartása egg ^ mellett. (Ez alkalommal sorrend szerint kilép Löwinger Ignácz ur.) Hí Hl
fea d) A felügyelő bizottság megválasztása. [ i 1 1 S5
SIS e) Az alapszabályok módosítása. j 2X1
Slg f) Egyéb alapszabályszerüleg bejelentett inditvány tárgyalása. ; 9(8
' ml Azon tisztelt részvényes urak, kik a közgyűlésen szavazati jogukat érvényesíteni óhajtják, az alapszabályok
35. $-ához képest felhivatnak/ miszerint még le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket f. évi febru&r kól|| « 23-tól egész márczius 3-áig terjedő időközben az egyesületi pénztárnál letéteményezzék. ,wt
H Kelt Nagy-Kanizsán, 1888. február 4. ' í I » 1' f : jjBkli
9 Az igazgaté-tajnác^J
Püzeni kiviteli ászohsör Mely czigaretta papír a legjobb?
AE ELSŐ PILZENI RÉSZVÉNY SERFÖZÖDÉBŐL _M_ Ezen minden czigareltázóra nézve nagyon fontos kérdés már
Nagybani eladAa hordókban éa palackokban. K^SBÖRB^ÖK 8 két^,elenel,b módon hebizonynlL KT A palatikok UttMaél haasaált bkmrtt tfiltéaaód a .aéaaar lagparáayibb vaastaaégét kizárja, . flrw, Pekl,á"» hanem drfrendü 'ndományos széni iáiul a »or miaflaéga éa tarttaága kuiönön jöntk blioiynli. fl mélységek által összebasonlitolt vegyelmezések alapján a tor-Árjegyzékek ingyen és bérmentre, vidéki megrendelések lelkiismeretesen eszközöltetnek. 4 Vj gslombsn elölorduló jobb minönégü czigsreltspspirok kósöli s
Főraktár: SCHLEINZ KAROLY és TÁRSAI-nál. "Les„^SfüíLÍfhes"
B.d.p..<», VIII.. .UtiM-ulc. 47. «. W* flín., 65. Boulxard £«W
v i . . , , _ , Vr JK^^^KjVjJvtlVl mind jural könnyebb s legjobb czigarettapainr elismertetett Mivel
fliHgykatuxsán kapható: Hliortzer Frigy 6M urnái Arany Szarvas síáiloda.. ' ei ro4r tobbt közt Dr. Föhl tsnár állal a bécsi vegytani egye-
ti í| ; .. i _ _ pl 9—10 bt plM^ jKHMtl temen, Dr. Lieberwtann tsnár s budapesti állami végy kisérleli
_ —— p. AytgUBflB t \U állomás főnőké állal megállapított 1887. (ni. bóban. Dr. Hogka
■ ___** __rái Hygiema-tanár állal a prágai ném. egyetemen egészségügyi
VERSZEGENYEKNEK t! \l> W9fBSz\»mi «*«»Pomból njsbb összehasonlító tegydmexést s lehető legfénye-
I " * ■ * I TI rrftiBrl In w*>b eredmény koronázta, a mennyiben a „Les demieres Car-
VaíÜS Ppnlnn rnnvppv VAS4S PHOSPIIOK-PASTILLA. ui>IgRMlhScmi<cm jt touches' Cigarettapapír 28-74°/.-sí könnyebb és hogy a do-TdSdi rüUIOD'lUOStS! f _ 7 rnUOrrjLOM _, WfMI^lnbSSSíA hánylüalhSz 28-77*^al kevesebb idegen alkatrészt Urtalmaz,
■ nra íss:^ védje^ tóÉDJECYJ PícQí/ Rum mii' \,6hb* !?ye,n^si ^pir - r ^'.ri T PT'
I hp l ■ haio nay^its 1 R«adkívB) trMtd keliwtiM isit l\|ju ^^y^^^j^MNF3,.J melynek eiiqueti|« mellékelt rajzhoz hasonló éa Braututem
I W ■ fadkivst artiilA «ekork» Mgolkóree. gar^U • t \ Frértt CZéget viseli.
I í €TSL{ÍP?U W*ü\I 1 ^ITmli'^^Mmém^^ \SBHSDWn; A gyár czigarrttapopitjoinak és czigarettahüriyeinck nagyl^au
I iH; ^íT^JuZ- ) TO W^uuyir elérU8i,á,a végeu„ .,
raUSfii •♦g »ignu»/ (MgjSyM áiiatiBstaági 6.W* f v^1 w— i BmoDatein Frérca
I mss® tohhx eménrtén, |Bkkii 1 ^TW^ttíl' uiWlll^- •w»a*Tii». mtUu mai MjAt czége alatt Béaben, ü. ker. Negerlegme 8. ss. o. raktárt
I 1E11y KSTboa tK ^ollMJ^, fHr nyitott, továbbá kapható minden nagyobb!ilynemű csikket áru-
ü tasgee iageiettoagViiei..Na kr* Na«.v dobos M PMÜIUBpTlJ^i fc^ 45 —50 siló kereskedőknél.
J irt 1 doboVaak 90 kr. [mHÜTZMVrKE ~ ; . 1.1 j • ' - ^
I K.phauS gyígt»rtir-kb«» WoTcliyiQykv K4mlv "rDAPUTT, ^ h .Í2 ISI ! ÍS í & & A'
■ £a a feltilAlómAli HaZMinsZJí) IvaTOiy ym. ker^a*«a«r-Ur a. J^ p a I-Sfeí ®e|2ij|B B1 ^
rn K »<rlfi«i-Ffk killaA ménéijijal téUtlek dr. Bóka; Jánon, dr. Tordiij I erears " I I fe S ""I r J = °= = • a ^^ co
m f|)»t. ai tatár «uk által h i.M' fvój»mt«t»tl*n. m«hakrol éJtaliaácaa eliancrö biaoatltváajrok. — A | r» ^ "3J , J • m _ gi J , íísíjh *°s -I
f illiitatirk ki. Fi<» nif}>«tr«k hltitaiwia »«nla»|altaltak h Tédj^gyat láttattak aL. *'fOB 1— S '2 IkJ11* ('•►^í í*!*? 1 &*•}"" 1Z • ■ S S^H
f «5 00,5 illáig ^il^s?-LSC-!5 Int
7 -- -----i- ■ | tí e|; iiifl Síllfií iJbbÍ?SII
fr^latf oaalrák-Hagyar S | 1 í 11 f S |fj .S f* P1^ |!l Wü ll 5 I
sorsjegy-ellenőrző iroda
T«M Ml Ili* fonalra rögé ívtreminr Wt*t kiflwtollaill, bmií a talajéoMSok aaai I ^^ " ^Söfej^®^"!^^! X^^NÜSt1 tudják, kotr tor«itgr*k «MÜrc a»r r*g kiknxitott. A upilapok t6bb«nm ttkéara éa i*adattaafel kftalik
• ktuáa k.t kiatk »rf nnjw tumS ily lappd eaétt. \Á tüblaaér Utol ru baaiML Da «á« : kMMMMt WM W WKtttMX b niBiUBiapt dokc A kinek a lagkiaaabb aja|«é»jr»yd bwatott ki as értékpa-
pír;* «aaal k«|jr ki ara oartlkati. atventí kiláti át aagyabb njwaéayw. B ktetadoBáaa tények |g ^fH . i z____"í "1 ^ * ff
oly iBi»«k»il»»»k mefirtelái* bírtak aelret niidenki t kisek bármily a««>ü értékpapírja vaa bisooyára U I tjpZSZlSL ©■LSLCLSlS t M
a l<r»»frobk ur&aaMl fog tocaéai. __ ' S I I fl ' g
Mt^ MiiiafflSftMse 40 kp.-ért j A balalon-magjárodi urodalomban, kisebb és nagyobb mennyiségben 5
ii Saasaa iudomá**ra adott érUkpaitirsk addigi talaaaeaajl kisiet ellaaörsím éa MMfciai as Q | | I T <11 T a V V a: i S
Maaa k««s«kat *%} étM kaiai. r t M UV'l H
Máltásunk takát a birtokibaa lat< haaéaaak aláirMt óm« értékpaplijWt sakaai , LKa^iLátll—b ^JiL; L-ia If
jegya^kWa iSB »afy aaaaaM^aa WWleataai Aa aUasIriéaért Ijéré éti 40 krsjíaár d^at g » fcövetlezö árak mellel eladó: 1 . g
TSty >aa«astalTéiysyaJ. »a0 - a ml l*g»ka4áb - bétyagbaa rsgy «fj«aavi tarélbas taaaék brtltdaai - X fklUJllfaa raUAL LiLka. a- u. K
i Itaért éa klldak ayagtát a «t V éti allaairsd dijr^l éa agysttSl értaattéat. ka nlaaaty BsISlomMsg fsrótjnn helyben mótermázsá a 2 írt — kr. g
mifU L kajalaskéa sapkáig kasatatt. Ha vaiaaMJ; asnjagjra ávkaabaa busatik. sArf letélkra kkldok J KommárváltlS állöináabosSSállitVS a 2 IH 15 kr. £
frtw.íwt. - j !_______ _ II Nsgy-Kanismral Wálíitva . . 2 Irt SS kr. X
kaak. é. vAifohás E R N Y E I A. N. SrÜS^V ! H Megrendelése^ előleges befitelás mellett elfogsd %
T 1 ^ X Taekaaar LIinU |É
IT rrwprrlsask hlvásstrs Isgysa él bérsifstve.^ 2 107 íj ' NigyKinissánT S
'^pbmmmmbbmmbmb^mmémb xiwimxim
NyolialoU Flachel Fütóp laplnlajjlonosnál Nagy-1 lum aáij 1U8.
-1_i_..________!_ü_I 11 1 -f I__1 Iffll 1
A Nagy-kanizsai Bankegyesület Részvény-Társaság
11888. ént márczins 4-én d. d. 3 érakor
saját helyiségében
tisenneryedik évi
tartandjaj melyre a t cz régzv6|yesek, tisztelettel meghivatnak.
3S:ÖZ^3ti2L1ÓS tá^xk^áii: i .ft78"3
a) Üzleti jelentés; a számadások és mérleg jótáhagyása a felügyelő bizottság jelentése alapján.
b) Az osztalék meghatározása.
c) Az igazgató tanács választás utjáni kiegészítése az alapszabályok 15. §-ának figyelemben tartása mellett. (Ez alkalommal sorrend szerint kilép Löwinger Ignácz ur.)
d) A felügyelő bizottság megválasztása.
e) Az alapszabályok módosítása.
f) Egyéb alapszabályszerüleg bejelentett inditvány tárgyalása.
Azon tisztelt részvényes urak, kik a közgyűlésen szavazati jogukat érvényesíteni óhajtják, az alapszabályok 35. $-ához képest felhivatnak,' miszerint még le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket f. évi febru&r hó 23-tól egész márczius 3-áig terjedő időközben az egyesületi pénztárnál letéteményezzék.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1888. február 4. | v
czigaretta papír a legjobb!
AE ELSŐ PILZENI RÉSZVÉNY SEHKÓZÖDÉBÖL Nagybani Had** hordókban éa palacakakbaa. KjT A palacskok tAltéaéaél haasaált okasaiü tfiltéwód a aaénaav lagparáayibb vaastaaégét kiaárja, miáltal a ai>r miaAaég* éa tartéaaága kttlönö* jónak biaoaynlt. Árjegyzékek ingyen és bérmentre, vidéki megrendelések lelkiismeretesen eszközöltetnek.
Főraktár: SCHLEINZ KAROLY és TÁRSAI-nál
Budapealtn, l III., itáfilé>uleis 47. aa.
Kagykanizaán kapható: Kliortzer Frigyen urnái Arany Szarvas ss&lloda.
41 9-10
Ezen minden czigarelláióra nésve nagyon fontos kérdés már L -riB&dK^l 13W) a kétaégtelenebb módon bebizonyalL
ifl Area reklAaa, hanem elsőrendű Indományos axe-
\ jff mélyiaégek által összebasonlitolt vegyelmezések alapján a lor-Vj gslombsn elfilorduló jobb minŐMégü czigsreltspspirok körön a
QB^BEWy „Les derniéres Cartouches"
Braáastcta Frértü lyárábáL wmmjmÁrnjam, ^ 65 Boulmd Exelmans,
•I könnyebb s legjobb ezigarettapapir elismertetett. Ilivel
**már ^ ,an^r á,iai *i,éc8i .ve«',Bi,i eR^e'
r MPT/. JKBlvAlVl temen, Dr. Lieberwtann tsnár s budapesti állami vegykíaérleii ^VUÍKIRv U állomáa főnöke által megállapitott 1887. jnl. bóban. Dr. Hoyka i I H^BSr^iJ Hygienis-tanár állal a prágai ném. egyetemen egészségügyi K i M szempontból njsbb összehasonlító fegyelmezést s lehető legfénye-
^KjBSSKUk ÍM eredmény koronázia, a mennyiben a .Les dernierts Car-ISS 8HMÜ Sirucail 11 toMke** czigareltapapir 28-7i'L>*\ könnyebb éa hogy s do-^llífca^ hány (üsthöz 25-77° („-al kevesebb, idegen alkatrészt tartalmaz, BR JJ I^SSfrÜ^Íí ra'nl B többi vegyelmeaeti papír — Valódi cssk azon papir, R^GKw^E^NRSjJ melynek etiquettje mellékelt rajzhoz hasonló éa Braunstein í | fréns czéget viseli.
flrjlWBIMlR/ A gyár czigarettapapitjainak éa czigarettahürelyeinek nagybau elárnaitása végen. —BmnDsteiii Fréres 'STua' saját czége alatt Bécsben, ü. ker. Negsrlegusse 8. u. o. raktárt mi nyitott, továbbá kapható minden nagyobb ilynemQ csikket ára-45 — SO siló kereskedőknél.
jg A balalon-magjárodi urodalomban, kisebb és nagyobb mennyíaégben
X I HATOLT HZ KU X
)f a kővetkező arak mallUl kiadó: I X
X I ' fii i \ : M
S BalalODfMsg faródon helyben métermázsa a 2 (rl — kr. S
2 Kommárvároa állojnáshosszállítva...... Irt 15 kr. J
J Nagy-Kaaisiira sjállitvs , . 2 Irt 3$ kr. U
H Megrtínde|éseké| előleges befitelás mellett elfogsd %
X Tseksaer Llidt tf
3 107 1—3 Nsgy Kanizsán. S
KXXXXXKXKXKXIXXKXXXXXXXXXXXXKXXXX
NyottaloU Rachal Fülöp ]aplolaj|lonoanál Nagy-1 M aááí | lttt
9. szám
Nagy-Kanizsa, 1888. februái 26-án.
XV. évfolyam.
p
xxz: xxx mm
assrksasUaáft
fetthytaf- éa Ktafslsdy-stau ur kit
0 NlaMiluwilNirWnT«a-M aaisfaa kfateaáoy.
| Uaáéklvatal TámkáiUM 1,
' linmwlii Unlak tmk iamart ktssk-W1 fcfUtatatk el.
Kixlrstok tímu m kiíratást.
HP
llALÁ
Politikai és vegryee tahalmu lietilap. A Zalamegyei ügyvédegylct, a Nagy-Kanizsaij éa Délzaíai (akarékpánzjárak, Bankegyesület az Alsó-muraközi takarékpénztár részvénytársaság és öqs. ézjJvA hjvatalos közlönye.
Megjelenik Nag:y-Kanizsán hetenkint eyymd: *l«áriltp»
m:
ELŐFIZETÉSI álAK: . . i Sri
kr U
H ♦ i „ ® . f;
a
U Rfén *m H Filém fl-Mpiiém
Ö Bír lelitek jatinjama staaWstsak
; j ÁrwrW a egyéb Uraiaioa kiriatatajsk
h SO kr bél/agdiiofl Mtl lOOaxéi* I W.
R uMtal olndín Kéért agy M kr.
Mytlttér patiuora 10 kr. zzz..: m
Böjti gondolatok.
fEgypöl-njásról.j
A politikai helyzet — Saia képe. Emberi nem nem képes kereszt ül hatolni a azon a leplen, mely politikai helyzetünket eltakarja, legalább közönséges emberi szem - nem. Hogy miképen vélekednek azok a nagy diplomaták, .akik az európai politika szekerét tolni segítik, as más kérdés; de a be n^m avatott' emler, a hírlapi köziemének, cikkek, táviratok alapján azt kifundálni nem bírja, — Egy azonban tény, hogy az izgalom, mely a kedé lyeken snnyira erőt vett. Bismarck beszéde után meglehetősen alábbazállott, b a népekben feléledt a remény, hogy a béke megtartatni fog Egy kicsit drága ugysn a béke, de ast tartják, hogy a legdrágább béke t« még olcsóbb, mint a legolcsóbb háború, mely f még győzelem esetén is drága
Egyelőre még a tél uralkodik, a hó még mindig elég nagy tömegekben hííll alá, s valóságos orosz télnek illik be a mi telünk oly hosszú az. Kegyetlen az a szegény emberre nézve, kinek kereaeti viszonyai legtöbbet ezen vednek az ily abnormis időjárás mellett, mikor heteken át a forgalom is meg . van akadva, s habár a jótékonyság i Siet filléreivel segítségére a szegény neki bizony sokszor csak annyi az, mint cSepp a tengerben. S mennyi nyomor van és létezhetik, a melyről a jobb módban 'levő ember nem is álmodik. Kisebb varosokban még hagyján, meg lehetősen ismerik őket, s ha van ejz-köz hozzá, még segíthetnek is rajtok; de a nagyobb városokban már nehezebben is; elfeledve, elromolva mennek tönkre a jobb sorsra érdemes családok, kikre az idők nehéz súlya kétazere-san nehezül, kik szégyelik magukat ala-mizanáért könyörögni, 8 kiknek csak arra volna szüksége, bögy az, ember a kétségbeesésből emelje lu Őpt, ad-
Tájccjáfeu
A csodairás.
— Zsidó történet. —
Ugy is hívják, hogy *kméá«, de ezt s szót csak a régi zsidók értik. Azok, akik nem dohányoznak szombaton s hosszú népkor nem mennek gójhoz ebédre, mert zsidónál ilyenkor nem töznek.
Ezek az istenfélő óhitűek szentül meg vsnnak győződve, bogy a kméáboz képest a^BiHroth vsgy s Korányi recipéje kevesebb a kismiskánál, nfert mi a keresztény doktor tudománya s kabbala mindenhatóságához képest? A kméá U( amolyan reczi-peforma irás; hosszúkás pspirocra. írja a lepecsételt könyv titkaiban jártas rabbi egyikét ama mondásoknak, miket Jebovah felruházott az ö halaimának exermilliomod részével. Ez as ezermilliomodrész épen ele-gsixtö srrs, amire egy zsidónak szüksége lehet, legyen az egészség, kincs, gyermekáldás vagy ss ellenség romláss. Jól megveted* sz a boldogsága alapját, akit kedvező sorsa egy csodarsbbihoz versien, aki kméát irt neki. Amire s kméá szól sxmeglesz. S hs bosszú is az út Máramarosból Galic/iába, Tisza Füzröl Sundeczba, a Herskó zsidó mégis meglelte est a nagy utal, mert ennél nagyobb volt ss ö baja. Ezen ss i«eo igen'nagy bajon nem segíthet egyéb, essk as a1 titoksslos csodairás, a kméá. igazi, bsmisiisilan, »érvényes* kméát pedig ez idö szerint csak a ssandecii rabbi adhatott.
A biblia esodái valóságos vásári mutatványok, ffyerekámitó, kéikrajczáros szemfényvesztések shhoz képest, amit a sasodé-esi rabbi szemének egyetfeo hunyoriiá>ával assáósött Szolgálatában állottak a titkos katafcaak, a rak—ácáó aaataek valame
jon nekik eszközt a becsületes fenntartásra, nehogy elpusztulni legyenek kénytelenek, nehogy a nyomor és kétségbeesés az öngyilkos fegyvert nyomja kezökbe
Nálunk a szegény-ügy rendezése még mindig a kezdet stádiumában van, s talán még ott sincs. Igaz, hogy com-I plicált ügy, melynek rendezése nagy | közgazdasági körültekintést igényel, I de nem lehetetlen. De kétségtelen, hogy már társadalmi szempontból is a legnemesebbek verejtékére méltó. Ha va lóban oly kevesen vagyunk, (a hogy sokan pajia«zkodnak) mentül több exisfentiát meg kell menteni as elzül-I léstől s alkalmat szolgáltatni a becsületes megéjbetésre, ha nem akar, kény I szerrel is Erre pézye bisqnyos, hogy kevés az intézményünk, dólogtiáz kel-kne mindéi) megyében, 8 a népnek munkára való nevelése a legszélesebb mérvben. Minden emberrel a nemzet | ereÍe gyarapszik, s mindén munkás emberrel a nemzet anyagi gyarapodásának egy tényezőjét nyert Nevezetes, fontos Ugy a szegényügy Vajha a rendezésére irányuló törekvésekről mentül többet hallanánk
3
Az európai szabadéi vüséget ntgy veszély fenyegeti A san remoi beteg fölött szétágazó híreket bodsát szét a távíró; az ember kétségbén van az iránt, hogy mely híreknek adjon hitelt, azoknak-e, melyek nagy optimis-mussal n beteg német trónörökös teljes felgyógyulását helyezik kilátásba, vagy azoknak akik a katasztrófát elódázhatat-lannak tartják? Akárhogy álljon a dolog az európaj liberaliamus aggodalommal tekint San-Remo leié; mert valóban, a trónörökös halála első aorban Németországra nézve, s különösen a német szabadelvűekre nézve volna mélyen lesújtó* Hogy ennek; befolyása
Európában is érezhető volná, az két ségteíen. Ahogy eddigi a német trónörököst tsmerije, ő szabadelvű gondolkodású, ezt njem titkjoDta ő sohasem, sőt ellenkezőleg elég sokszor határozott és félre nem érthető módon kifejezést is sdott liberális gpndojlkpdásának.
Nagyon termaszetes, hogy á ber-Hit conservatiy körökben nem nagy népszerűségnek örvendett a német trónörökös, a kitol azerettéz volna, hogyha ugyanazon iránynak hódolt voloa, melynek képvisel5i ők. 8 e coo-servatíveknek szívtelen és nyomorult durvaaágáról tesz tanúságot, mikor most hogy a trónörökös beteg, elannyira hogy életét is [féltik, már arról beszél nek, hogy a trénörokös jogaiba Vilmos herczeget, annak fiat, kellene helyezni Persze. Vilmos herczeg* abban a mit eddig tett, egt ebet sem mutatott mint azt, hogy autokrata tudna lenni, s érzelmei is a cónserya ti vekhez vonzzák.
i i.-tanii fir. lévő-: tir. j tírJpiséf
■ Metil t a i m\m\
Azért szeretnek ők nem foglalhatná el hangoztatása ákko örökös még | él,
rőség 8 oly tapintatlanság, minőt csak
a conservativek en
tönkre fogja Tenni valóban az európai dekében is megbec a trónörökös [vissz ínyemé egészségét
, ha a trónörökös a trónt, s ilyenek , mikor a trónkétszeres vakme-
edhetnek meg ma-
guknak. De \aji istc ni gondviselés talán gonosz terveiket, s szabadéi vüség ér-lülhétlen volna, ha
legalább annyira, képessége kétségbe azért tekint egjész mai San Remó felé
várja a jó és kedvező híreket; mert a
kataaztrófa nemcsak első sorban, hanem el vüséget is, mely
oly biztosított,! bog y oly oszlopának
kidőlése, milyen nyös lehétne
hogy uralkodási nem vonatnék S Zurópa aggodalom-honnan naponkint
Németországot érné az európai szabad nem oly erős, nem
trónörökös, közö
Alább közöljük a nagykanizsai törvényszék lerületén működő bíróságok ügyforgalmi kimutatását Ténaüks szorította ki eddigelé s közleményt, melyet annál is tövesebben közlAok és ajánlónk olvasóink figyelmébe, mert bizonyságot lesz arról, hogy biróságsink gondos ,és kifogástalan működése a legnagyobb elismerésre méltó, bogy a bírák szorgalma és buzgósága teszi cssk lehel övé azt, hogy daczára s rendkívül nagy számú perek ép egyéb ügyeknek oly kevés a restantia. Ezt a körültekintő és nagyszabású vezetésen kivül kétségtelenül annak Sebet köszönni, bogy minden egyes hivatalnok helyén van, s végzi kötelességét lankadatlan buzgalommal, pedig a munkából kijutott mindegyiknek bőven. A nagykanizsai törvényszék területén működő bírákra büszkék lehetünk. Ajánijpk e kimutatást az érdeklődők figyelmébe s meggyőződhetnek maguk is a mondottak valóságáról: Kir. lérvéayszék.
Polgári beadrányok: mult évi hátralék 80. t évben érkezeti 8178 összen 8258. elin téztelejt 8217. msradt hátralék 39. '
Közpolgári perek: m. é. b. 314, í. é. érk. 252, ösz. 596, elint. 25f, m. h. 345.
Csodilgyek: m é. h. 18, f. é. érk. 16, ösz. 34. elint. 15, m. b. 19.
Örökösödési ügyek: m. é. h. 19, f. é. érk.' 16, ösz. 57, elint. 29, m. h. 28.
Váltó és kereskedelmi per : m. é. b. 42, f. é. érk. 524, ösz. 56ü. Mind elintéztetett.
('zéi/bejegyzések: m. é. h. 3, f. é. érk. 37, ösz. 4*1, elint. 38, m. h. 2.
Czégkitörlések: m. é. h. 2, f. é érk. 10. ösz. 12. Mind elintéztetett.
Úrbéri [terek: m. é. h, 2, f. é. érk. 4, ösz. 6, elint 2, m. h. 4.
Bűnügyi beadrányok: m. é. h. 0, f. é. érk. 5285. Mind elintéztetett.
Bünrűsgálat: m. é. h. 25, f. é. érk. 188, Ósz. 213. elint. 16L m. h. 56. * Büneádi per: m. é. h. 243, I. é. érk. 620, ősz. 863, elint. 561, m. b. 312.
Teleklri beadrányok: m. é. h. 6,1 é. érk. 8212, ösz. 8217. ^1int. 8216, m. Ü. 1,
nyien: ö parancsol! és erek íziben teljesítették s p.irancsot.
Aki ebben nelalán kétkednék, hallgassa meg ezt az; egy esetei. Ekesebben szóló bizooyiiék nem is kell.
Csodakörulat tett a rabbi i a maznrok földjén. Valahol Jssló Iáján, egy kis falu közelében rettenetes zivatar étié utol a szent férfiul, fki elvégre is kénytelenségből engedett \ ele egy biten levő kocsisa rábeszélésének, hogy húzódjanak meg a falu korcsmájában addig, míg elvonul felel tök a rosz idö. fEz a kocsis különben egy sre-mélyben titkáijosa, pénztárosa, ulimarsalljs és belsó komornyikja is volt az istentől csodákra kiszemeli rabbinak.)
Belértek lehái a korcsmába. A kocsit loval künn hagyták a szin alalt, ők maguk pedig lefordultak a vendégszobába, "csak egy kis melegedés kedveéri, mert keresztény lévén a korcsmáros, olt sem enpi-ök sem inniol nem volt szabad. Mert a keresztény etében öl szüretelt és préseli bor, s nészseh ép oly lüloit: vslam) s jámbor zsidó el&M, mint akár. Uram bjocsá', maga a malscspecseáye.
És amiát belépnek az ivóbaj ott Iáinak egy aszláí melleit egy kaliáhos szakállas tincses alakot, ajtóival egy valláshelileg feltétlenül bozvájuk tartozó emberi, ski ott ült és egész lelki hyugslommsl jvolt' a gój cssp'áros néazsch-jából. - »j
A rábbt mentén elfutoilaf.a szent düh. Megcsinálja s jobb kezének kősépső ujjával a hárbniHzprosj vaéázskört a homlokán s oly hánfos|a, bogy a mellelie álló ijedt-f ségéorn majd Ikövé meredt tiikáros is meg-ballods, Kimondta s rettenetes átkot:
Oh urajit áldsssék a le asved, add, hogy most rliiön öássedQljöo ea s hás s msgs s lá lencse est a s«toké$iArö zsidói Ü Mire a [reszkető tiikáros,/még jobban megijedte, ctoagta priacsipálMaaki
Soiá Jiszróel, mekgondolis-e a rabbi, hogy ha ez a ház mosa öskzedől, hát nem csak azi a halálos véizü iembert üli sgyon, hanem engem is meg a rabbit is.
Az argumentum, kivált az utóbbi hatolt. A rabbi újra megrajzolia a bárom homlokkarikát és helvre^gsziiá az átkot:
Oh Uram, áldassák aj te neved, add, hogy most rögtön ne fűljön ősszé ez a ház s ne temesse maká alá ez| a szentségtörő zsidót.
Es a varázsmood ks jnyomban beteljesült A ház nem >düli össze, 0n áll mosl is
a mazurok fold jé: végén; most is még több zsidó bort, mirtl hajdar Ilyen csod rabbi. Neki nem
Jailó iáján, egy kis falu orcsmáut ]szolgál s most ázik pei)ne( gój szüretelte
ve, sem peiiiagramma
aranyat tudóit lei is. Tekintélyes re/te.
Még egy est lyei a szent rabb hallalára sem táborába, azon segiteni, sz nem csen benne bü.
Mielőtt pedii; csudateltnek elm( ráznom szoknak,
lkat mivé I a szandeczi kellel sem a bölcsek kö-ö kabbalisia volt s emtefií még a semmiből
igyon kt tudományán sze-
dát ladd mondok el, me-njivi it A ki még annsk plártol a föltétlenül hivők 4ár egyáltalán nem lehet lilrezluni, mert nin-
van iSijes fogsns
ber égy ül leséit bc csátja sához. As ilstgi lék i >Minjen< legjtlábl) fis álljon. Már | mos hm osodslevö rabbina k. ak
lei érdekében sok a többnyire csak bal pihenői, ahol
son kívül nincs m ti
még, hogy a zsid^ imádságnak essk skkor
hs
izor i Dlyan
lóg
bele ogbék eonek a nagy ndásl baj meg kell msgys-akjk netalán ném tudják
MMuább is its em-a Jebovah trónu-isistö gvülskasat, a »mb«rb9 kell hogy nan vegyen a mi bajkjin lévő hitté-pndimzát atoo van heljfiétjekben tart?
as eiy BÉfc
enhároi
korcsmáro-sszleudön
felül vsló, minjenképes ?sidó ember, honnan vegyen 6 a reggeli, délutáni és esti imádsághoz, smit különben is sokszor magán az országúton kell elvégeznie még nyolc* emberi? Mert ö, ha tudománya százával ér is föl, a jámborsága pedig tízezrével, az Isten elölt mégis csak egyetlen egyet számit épen úgy njint a kocsisa, akivel együR kei len vannak. Honnan veszi tehát a többi nyolcast?
Az a temérdek hitsoraos, aki évenként nagy áhítattal és lele bugyellárissal megfordul a csodarabbi házánál, szent borzalommal szokott tekinteni egy fekete ras-ládárs, mely a rabbi misztikos díszítésű dolgozószobájában, ss ott levő külön frigy-szekrény függönyétől félig tskartan, feltűnő helyet foglal el. Első látszatra ez as slkal-msiosság miben sem különbözik a közönséges kocsiládától s utazásai alkalmával a rabbi tényleg ülésül szokta feltenni kocsijára, jó puha vánkost rakva a láda feléjére, Galicziában is vannak kátyús országutak, amikv nem teszik tanácsossá,a puszta vasládán való ülést még a legszentebb férfiú számára sem.
I De ennek a kocsiládának megvan a maga misztériuma, épen ugy mint a suna-gógának éjfélkor, smikor összegyülekeznek benne a halottak lelkei./ hogy minjenné csoportosulva fohászkodjanak Jebováboz régi bűneik bocsánatáért. Az a vasláda — a rabbinak van rá gondja, bogy mindenki megtudja, aki boszája jön — épen olyan vsinagógaféle, ~ abban tartja a rabbi as uti minjenL Tíz lélek rsn abban a ládában s smikor s rabbi imádkozni akar, egy bűvös mondással élő emberékké varázsolja őket, hogy teljes saámmal együtt dicsérhessék ss áldod nevet.
Esi mindenki tudja s ezért tekfat mindenki félénk bámulattal srva a ládára, ezéri ueip mer ssaki ouk öl lépésre is
Ttieikényri tfm 9m. fl, Mmt ll
fkáéáfisgrt iüyf érk 40*4. osa. 49&if, k, t %
heyytimi Htjffjii fii,
8. Mtftd tltuiétlriett
Mir. m. é. h. 2, f IIJ1 (ms. 1114. Mind elintéztetett
II f. é. érk
m #. m. h. 7.
» á. fc. 3, t ehat HÍÖ5. m.
h I, í érk.
é. érk.
étk
érk,
/iíhmldí pssfffot ■ ni é. h. 18.
#1." tm. 74, ejiat 5Í, ni. fa 16 AiMgtlri toi/Á. tn. é. f), 133,
t é,
49*. j elint 3(6, m liuyek 6016,
t P 182.
m. é. elint.
b
hl 1719 4801, m.
I. é. érk
érk loly.
fl
468, III
fm $tm IVá
Kir. |igj ^Mf*.
MssAW**. ni. é. b. 8, f. é. ^intHetMKl mind. pUittni m é. h. 454, I 10*0, Pintét teleti 822,
érk.
> é. m.
Ai
talkes Ügyekben érdekelve volt ItltHI egyén, 1055 re néxve az eljárás befejezteted; M6-re ne*ve pedig folyamiban maradni
]V.*ltaaliMl kir. Járásbíróság. lUgtíri beadványok: m. é. h 30, f. é, érk. l 'Í4ti6, óa/.. I2:t9n, elint. 12467, tn. b. 29.
Summátperek: m. é. h. 483, Lé. érk, 1801 ösz. 2374, elint. 2080. m. h. É8.
ihŐkűsötlési ügy: m é. h. f. é. érk* 416. <>*z. 466, elint. 446, m. h. 20,
liüníigyi beadványok: m. é h. 7H3, 1. •é. érk. 6UÜ0. ösz. 0703, elint. 66$. m. b. 140.
\Hünvádi vizsgálat; m. é. hf 104, f. é. érk. 160. ösz. 261. elint. 160, m. h. 104.
Kihágári tigyep: m. é. h.' 509,1 é.érk. 699, ösz, 1268. eiml. «9Ö. m. b] 673.
Kisebb potyán }*rr*ilgyek: m. é, h 88, ! f. é. érk. 1210. w»sz. 1243, elint. ÍV3Ö m. h. 8, •
í sákUrnyal kir JAráablré««K.
Polgári beadványok: in. é. h. 0, f. é érk. 58132. Mind elimé/teieii.
Sommás perek m é. It. 13 <?. f. é. érk 32 í, Ösz. 4ö4. elin'. 336, tn. h. 88.
Örökösödési ügyek : m. é. h. 524, 1. é. érk, 224, ösx 748, elint. 427, m. h. 321. ^ Pünügyi beadványok: m. é. h II, f. é érk. 2428, Mifd elintéztetett f
Bűnvádi riísgdlal: m. é. h 36, 1. é. érk. 65, fos. füö, elint. H7, m. h. 13.
Kihágást üt/yek: m. é. h. 120^ f. é. érk 317, ösz. 437, elint. 3*7, m. h. 80.
tvlyó telrkkri ügyek : m, é h. ö, I. é. érk. $768. Mind eliméxtelett.
Telekkönyvi perek: ni, é. h. I, f. é érk. 3, ösz 4. Mind elintéztetett.
Kessthtljl kir. Járásbíróság
l\tlgárl beadványok; m. é. b. 35 I. é. | érk 8846, ft*. 388 li elint. 3831), m. h. 45.
Stnnmás perek: w. é. h. 25, f. é. érk. 167, ösz. I!I2, elint. 166 m. h. 26.
Örökösödési ügyek: m. é. Ii. 26, f. é érk. 108, ösi. 134 Mind elintéztetett.
. Bűnügyi beadványok', m. é. h. 76, f é. érk 8014, fc 3090. elint. 2905, m. h. Hő Büntádi vizsgálat: m. é. h 13, f. é. érk. 05,'íjsz 10H, elint 8n, in. h. 23.
Kiha/ási ügyek: m. é. b 86 f. é érk 3Ő0, ösz 135, elint 295, m. h. 140
Folyj tdekkri ügyek: m. é. h 18, I. é. érk. 160% ösz. 1623, elinl 595 m. h 28. ;
Telekkönyvi perek: in. é. h. 2, I. é. i érk. I, elint. 2, m. b. I.
FerinkI kir. JArAiblrésAg | Polgári beadványok: m. é. h. 326, f. é. érk. 4078, ös/, 4104, elint 3980, no. h. 424.
Somt\tás iterek; m. é, b. 95, I, é. érk. 247, ösz B42, elint. 216, m. h. 126.
(frölwsöilési ügyek: in. é. b. 367, í. é érk. 203, jtmz. 66(1, elint 858, m. b. 302.
Bűnügyi Iteadeánuok: m. é. h. 16. f.é. érk, 1938,1 ösz. 1951. Mind eíiniézteift <
163, Ass Folyó tdfkkvt t. é. érk 996H, Öa4 b/154.,
TrUkkri jterek m. h. 9, As*. 14. éMk 3, m. h. II
l.rlrNjrl k|r. JArAshlrdsáft . . /W(fári Arádranyok: m é. h. 4j I, é érk, Ö534, tUi fi'JH. Mind elintézietett
Sommás \>erk\: m. é. b. 13, f. é. érk. 264, ösz. 277{íftIiiiL 260, m. h. 17. i
t>rokösödhi «gyek : m é. h. Oj 1. é. érk. 202. Mind el riiéziei#it
. liünügyi beadványok ■ Há'ra'ék nem voft. A {. évbfn éikezeit 2462, mind elin lézt eleit.
. liüiirádt: rizigálal: m. é. h. 22, í. é.
j/^KP; I - 11 ii i
reg slfAíSík s hirtj btxry az álid Muraköz lelkpszsií jegyüöf janítfi, vamojim ai összes kod<égsk\plöliánMgai l'erlskon tosirAl Ke-renbz szolgabifé^ mik Jele ajatj «rtaieilst«l tsrlotlak, meíypn ff kisdedovddék h nyertnek-msohelyek j«tvéVfll lotfalkoislj. Kz ertekez-Isiin több oldalról haagsulypziatwt, i hogy a vidéken külöitpsed nemzsiiségij tempómból vsn sz iígynek kirátt loijlöJsáip, meg is s'akiiotlák s menbelyi bizí»i ságokal olykép, bogy minden jegyztíseg leiulslée egy-egy
einsköl válaszolták Isdáta jutóit, {ipgjj sx s a ntél iránt lelkesQ manens bizottságot a meimenhely létesítésé! vslvs. Mindért jegyző az filieiö plébános vált
érk,
érk.
61 raz. H3 Kihágási tlgi 258. oss. Jlbí
é'jnl. 69, m. h. 14. tn. é, h, 188]
: Jrlrk viszi'
HM Vmlványok ált bitrmkot: • pdl^ári, atbi iWlelM«n mfz|«l mümii wm miil*/ j*t>
iMüutfSé ■>. h. orapásj ss lkso« kinntstáMsáí j*l«nti s Hsráél psrsk' hflsriaifsl«U>k
iá liKj-aksrl II m. h. <1 My<-
érd •-ág kei,
.eléd
íkében óhajtjuk, h ik meni ül előbb k< Olyforjmán. bogy
elint'817, tn. h. 63.
már ez évpen minden ségjw, letábúisssansk. miijdenképeii könnyeiii en t
Különfélék.
-i Férflsk bstyabáljs A nsgy-j ksnts«s| lérsaNkftr t hó 18 iki vigsinia kedély és fesztelen ég do)g4bsn ifilféll sok I kiméri jeilaftöhjdei ÍMrsnngi »sojrée dsn-sni«-I on. Igaz, hogy <«jik férfiakból állott, kik I a/onban a vidéki tyldbirlókos osztályból is [ nagy számmal jeledlek meg, é« olt vj)liak a I kicsi hófehér kezelt shal ké^ziiell ízletes éle ele js a buiidoiio, a frikondoo-lol és ma-jonéstöl kezdve a tormás frankfurti; virslii kedves alak|áig! A ti^méayielen élei H ilal szellemes losziok m közbeveted czigáfiyzena által lüsserezteiett: A losziok sorát a bés elnöke Töitöny Itiéís inditá meg, lelkesttt-len és humoros ha|qnlaloltkal éhei vén a kör tagjait, Uiánna 'Vüholy Viktor tréfás verseivel nagy listást keltve, as elnökért iyoti áldomást Verseiből e rész; 8 s mi fB; «n oly sikálj Nw-r vole n tirudolom Mrl.v Ksiilsnin skéi van törra Egyitafll n jMrasslörbs! : lelkeneöesi és tapsviharl idézett elö. Később Tu »oly Viktor Ügyvéd közkivánatra legújabb satiricus költeményéi olvasta fel közle's/és nyilvániiáss közöltI Utá/ina f'lihál Ferencz közjegyző a jelenlevő bonvéd tisztikar kitűnő vezériérfiára, Hózsa Uerinlan ezrededre emelte poharát, ugyanaz később C*erián Lászlóra, mint Zalámegye' jelenlevő nesto-rára, — Rózsa Bertalan ezredes az »e#yel-érlésre«lj(/ulK)!y Vikior és l'lihál Ferencz a közös hadsereg lisatiksrárs, Tödössy] Béla azokra s hö'gyekre. kik s kör mulatsága érdekében, otthon oly izivesen fáradozlak. Makay Dezső Tuboly Vikiorra emelté:poharát l>ezsényi Elek poiurát a társaskör hazafiúi pzellembeni egyesülésére emelte, stb. A rendezőség kiiQnÓen viselte magái s kezdettől végig azon iparkodott, hogy a nagy- I számú előkel társaság emelkedett hangú* latit semmivel meg ne zavartassák. |— A • muri« világos reggelig tarlód és egyik kedves emléke marad a társasköri kedélyes élvezeteknek.
— KIsdedotodAlt s Narakii* | l»ni. Lapunkban többször említettük, hogy kúlönöxen a Muraközben mily fontos nemzeti minsió vár a kifdedövodákra, gyermekmenhelyekre. Mos( bogy az ilyenek felállítására mngálól a megyétől indnli ki az iniiialiva. bizonyos, hogy ax Ugy a legszebb s n legjobb megoldást fogja nyerni. Azérl örömmel I
összeköttetésbe, mely nyíre nem is mások,
| kinek Jsipéi sz s fs-illető ikwwég érlélmes i férfiak egy perli kitson, tfiely á gyer-eszttóznljii lesz hl-ég iérQ|etfln elnökül sxlsiqtl 'meg. A rzél gy sz egyes hizöil-tzdjék még működésű-meayeí lelhivásbsn
bőven kórvonsioz itt nkári menhelyek
itt, aj hói dsak lehet-A tópbíkkkel azulán
Nomuakriii U^iAri 1. Ki ne ismerné e j»világhírű* nevei tneií'iyél a hírlapik oly mesén dolgojtat hfziák és hoznák nbsn legtöbb-mesék. Utóbbi nadokhan a »Budapt ster ^Tuglssit« azon " got, no meg Somos-polgórí házas«ágrs ty, de felfönö szép-I /apunk ógjjjk barátja, ispesifi tőzsdén való metismerkedeit. e
birsei leple meg a vili 'keíiyt magái, hogy készöl lépni egy szegé sége zsidó leány nyal ki Somoskáöyvel s bu szereplése "alkalmával hírre vonatkozólag lev ilileg nagy nevezetességre szert egyszersmind megkérdi zvén
már. vagy kíadandji
sí mint
kérdési telt a léit férfi oboa, vájjon, kiadia-e ezátáh [eletrajzát? Somoskeoy ezen kérjlésekve következőleg eb és Náhml lőss-dei I jelszavakra és uraságod Wc<és személyére, s essk azon csédálkazom. miképpen hihétle el a »Bpe«iér Ta|gb(at{» sQlellen lUilenléseit, mikben csak snnyi igaz, hogy egy' szegény szerencsétlen, de pecsQletes-nekl és erényesnek ismert IpááyV veszélyes helyzetéből kiszabadítottam, és oly üzletben] helyeztem el saját kiiliségiémen, hol a romlott és erkölcsiben sulyedni kezdeti főváros szennyéjöl isénive lesz és becáületes ulon kenyerét megszerezheti. A lapoknak s főleg a Budapestjer Taghlattnak rám vonatkozó meséi (száfolcatásÁval azért > nem foglalkozom, me{i ekkor egy külön irodát kellene tartanom, ha mindpn mende mondái értékére leszállítani törekedném. Biogrsphiám kiadására sem idónil sem kedven] eddig nem volti meglehet azonban egykor elhatározom szamai érije csupán afcéft, hogy ez állal is valami jótékony czéf-nakj szolgálatot lehesselt. Egréíiirntit fogadja sKives tiszteletem ávilvániását melylyel vagyok igaz tisztelője Somoskeövl (iéza,
| — Csalás. Keller Ignfltco: helybeli czippz f. hó 20-án a rendőrségnél panaszként előadta, hogy mull év l< ibruér havában egy előde ismeretlen egyén lovsgkorbácscssj | a mfgát llaán i 'css|)lárosanak >iteti|Kellernek, küldésére hívja | ibau ily czipő ! niónÜoila, hogy ! e/ipákért. A 8 | •lel .kézbesiielt pöjk| kiadására i
ismeret-elejéb Keller a besiivén kitűnt, I
kezében megjelent üzletében Kálmán szabari föfdbistokos adtai ki, s egy levelet Kézbe melyben Baán két párczipö fel. Kellemek akkor tUián nem' lévén, az ismereili ín nzi 8 nap múlva el t'og jöi nap elteltével ismét eg Kellérnek, melyre Baán felhívja, mire Keller a lennek ki is adta. — F számlát Baán ui részéie kéz
közelíteni fozzá, ezért nem is szabad senkinek sem is titokzatos léleitkripiához hozzányúlni, még a tiikáros kocsisnak sem, aki egyébkén! á legtöbb csodájánál asszisztálni szokott s rabbinak, Ez n aga teszi fel a ládái a kocsira, amikor uira kelnek, odaérő-siti szilárd flakaiial a kocsi oldalához, hogy szentségtörő tolvaj oí ne emelhesse, ha ö pár pillanatra nincs s kocsi melled. Egész véletlenül ulon pedig rajta ül a rabbi a láds tetején és s kocsisnak azonnali serléssé változtatás büntetése alatt meg vsn tiltva a hátratekintés, smikor s rabbi sz! mondja; »Jöjjetek szellemek, imádkozzunk!«
A mo t elmondandó csoda pedig ma-gysr földön lörléni, Mársinsrosban egy rengeteg erdőség közepet le. A rabbi Magyarországon utszgslod, gyógy ilvz némákst, sántákat és vskokst'éi mivel ve egyéb csodadolgokat, amikhez képest még a bibliában el* mondottak is olyan törpékké lesznek, mint az issáki zsídotemplom, ha a prágai ózsi-nsgógával egyhuzamban emiilik.
Ott a nsgy erdő közepette rablók lá-msdják meg s rsbbi kocsiját. Megállítják a lovskai, megkötözik a rabbit és a kocsist s az öt betyár mindenekelőtt a vasláda feltöréséhez fog, s nsgy lakatok uláo nagy kincseket sejtve bennne.
Irtózatos vpfl a .veszedeiets a ládába zárt tíz szellemre nézvs Istenem mi lesz ve lök, b« s rablók kézébe Jtérülnekí
A koe»i* ury reszketeti félelmében míol a nyárfsisvál, Cutk a rsbbi nem vsssietta el hidegvérét Nyugodtan iskinielt a ssivá-ayokrs, kik fejszéikkel döngették a láda tataiét majd rátalálva s izétsserübb módra, Jóiislé feszegetni kezdték azt... Még néhány perci s az < rŐ»tember eléri czéljáf,
fckkor s rabbi ktSetnsk fordítva arczát, kaagoMa mondod egy *srássssóaatot, amelyből a meglehetősen itniveletlen kocsis csak aaaytt értaet, hogy a iisffeaeket valamivé
átvállozlslni van hiVsiva. Hogy smberekké-e vagy valamivé, azt nem tudta kivenni a chaldeus mondatból.
... Egy kemény csapás a láda leleje alá ékeli lejszefokra s a vasteiő felpattant, akár az órafedál, mikor a rugót megnyomják ... A rablók zilálva a kíállott íáradaloóitöl, vad sovársággal vetik magukat a »kincs*-re Rögtön visszahökkenlek azonban, boszusá-guknak hangos kiabálásában adva kifejezést A >Kines«-hez nem nyúlt senki, terészeged-niök veszedelmes SeM volna,
A ládában fiz üreg 'pálinka roll.. Ezzé változtatta a rabbi !%- szorongatott szellemeinek et
Közelgő kocsirobogásra elillantak a rslilók, a megköiözötieket feloldozta ss srra jövő vásáros nép, aki mind a saját szemével lálhalia s nsgy csodál: a tiz üveg pálinkái a szellemek helyén...
Hiteden, ki eddig kétkedni merészeltél, téri bünbánólsg magadba s adj igazat a tiszaiűzi Herskó zsidónak, hogy nem rőslelve a nsgy uist, melynél nagyobb volt az 6 bsja, Szsndersba meni kméát kérni a szent rabbitól.
Elösdva péaig azt a nsgy bsjl íkövet kesöképen:
— Rabbi, tizenöt év óta vagyok bérlője a gróf jószágának. Ssép jószág, jé föld s busás jövedelmei hajlott miodig. S mi több, megszeret lem azt s földét ugy, mintha szülőföldem voltja a i agyonbúsulnám magamat, ha el kellene hagynom, Eddig^nem kellelt ilyenektől félni, meri bírtam a: gróf kegyét. De most egyszerre — nem tudom mi okból — ugf látévik mintha kimarsdtam volna belőle; slgrót haragszik reáni;i nem fogadja köszöntésemet, sanyargattál á jllasl* tartója által, ha panasz végett, vsgy ssért ho(|y öt kiengeszititem bejelentetem magamat aála, nem bocsállat be msgához, holott szslöd szabad volt járásom kelésem az ö házánál, Kövid időn lejár a bérletem s igen
bbi s
félek, hotfy a gróf más pedik — mint mondám Hsbni, adj tanácsol; n
j A rsbbi föl sem li ikinte köayvröl, melynek olvasásábjt annyit mondott: 1 — Száz lorinlí | Herskó szótlanul asztalra.
! Erre a rabbi egy pocskára irt valamit er
Bal s a »kinéá*-t odaailta Hu
— Fogd ezt és i felelt a visszanyered a Herskó bálaiellen dsférfiunak s gondosan irásll De nem búcsúzod
— Kell még valumi?
ni a ' lev a cz
czipöfet az bó
bérlő
tette
keskep hetet
seld gróf csókol eltette méi
int a
fáson
ember olyan hangon drága az ideje.
| — Még egy óhs Meg:sksrsz hallgatni V
I— Szólj, de rövitjen, a Jehováhé.
— Nem fogok I Még jegy kméá kelten feleségemnek. Négy évi mád házasságban élűnk egyfilt, ő Jerikó rózsái, olyan egészséges non czedrusa, szerelmfibknél lésönk lehet nagyobb, a as á van lagadvs tőle, adj az 6 sz bogw édeskésőn gyermekekke > házam.
A rabbi meginl csak eti
U- Szát lorínt
Herskó sóhaitva szórta is, mire e rabbi kiállította a utalványt egy másik esuds
— Ezt viselje testén fi jön a gyermekáldás.
Herskó aa örömlöl égési;
iy pergamen la-
I en] fnresa irás-rszótiak. testeden, szived regyét.
II keaei a cso-a bflvös erejű
el M rábmiöl
kébl| s szent kmek nagyon
ibfe
a másik kméát is:
hogy ez. soha levelet nem írt Kellemek, a hogy öt valaki rászedte. Keller tehát panasxi emelvén sikerfiit a rendőrségnek k tettest Dukász Kálmán ismert essló szsmé-1 lyében kézrekeri'eni, ki át is adatolt a bíróságnak
- Mésgyttlta. A keljtbeli ísr. nőegylet ms (febr. 26-án) tarts közgyűlését s | kitkőzség tanácstermében. Tárgysora a jrö vetkező. Efnöki megnyíló. Titkári évi jelentése. A pénztári kimuisiás elüt erjesztése jfts a számvizsgáló bijtottság jkleniése. Az aisp-szabályok sterint á választmányból sorrend szerint kilépő 8 választmányi tag és pedig: Oel«ei (iuimann Vilmosné, Klein lllésné, Físcbl Pálné, KsrtscbrasrofT Leoné, Olfop Samu né, Bettlheim Ssmuné, Löwinger Ls-josné, Dobrin Benőné helyen ujaz vagy exeknek újbóli mcfválaszláss. Háromtagú számvizsgáló bísoirag válaszláss. Netárii indítványok. Ezen egylet mely Vidor tiamu* né urnö körültekintő és buzgó vezetése alatt áM, szép tevékenységei feji kj a jótékonyság lerén.^Mult évi e nembeli müködésébö! kiemeljük, hogy szegénysorsu tanu'ökért tandíjban 225 frl, rendes havi segélyezésekre 486 Irtot,- betegek és ínségesek segélyezésére 687 irtot 30 kr, 'gyermekágyasok segélyezésére 60 Irtot fordított. Az egylet , vagyona 6706 frt 71 kr, és ö drb. aranyai lesz ki.
— El Jogolt szökevény. Említettük annak idején, hogy A|tós (Ajtai) János
I s mult év május hsvábsn sz alijó lendvsi kir. járásbíróság börtönéből tnegszftkött A jó madár ez ideig ide oda csavargóit;! a i csendőrségnek végre e hó 17-én éjjel 11 , órskor sikerűit öt özv. l)sni Istvánné. ! rigyáczi iakósnő házánál elfogni^ a *s neve-| zed növel együtt az illetékes hatóságnak I átadni.
- A középiskolai tanulók szánts. A »Budapes'i Közlöny* s mult napokban közölte sz idei beiratások eredményéi a középiskolákban. A végeredmény a következő: a gimnáziumokba beiratkozott 31, 749 s reáliskolákba pedig 6705, tehát összesen 41,454 tanuló. Ax idei beiratások eredménye annyiban, nevezetes, hogy a gymnáziumi tanulók száma fogyott és pedig löl-el; a reáliskolai tanulók száma pedig ez idén 401-el növekedett
- Talált gf^rnak. Folyó 22. a rendőrség özv. Dani Istvánné rigyáczi kóanő házánál házkutatást tartott, s ez alkalommal a sertésólban egy 3 nsp elölt születeti gyermekei. lálált a szalmában elrejtve, a gyermeket Dani Istvánnénak Anna nevű hajadon leánya rejielie el, való-azinüleg szégyenéi titkolandó. A kegyellen anya ellen s vizsgálat megindít i-t tolt
— Tnpolrzáról írják nekünk e hó 20-iki kelettel: Tegnap délután 2 órakor tartotta a lapolczái takarékpénztár rendes évi közgyűlését, melynél bejelenteted, hogy sz évi forgslom körülbeiül fél millió forint volt. és a részvényeseknek sz uiolsó év 23 frt osztalékot (dividendej jövedelmezett. A tisztviselők'ujotsg megválasztanak; igazgatóvá- Szigli Jóisef, pénxtárnokká: Pollák József és könyvvezetőül Szabó Dénes. Elha-lároztslott, miszerint sz osztalékból essk 20 frt lesz kifizetve, s 3 frt pedig egy építési alapul lartktik meg, mely már az idén is 9(10 frtot tesz ki.
Katonaszökevény. A Círácz-bsn állomásozó 3. szekerészezredtől szökött el t?gy katona, kit a csendőrség folyó hó 20-án letartóztatván, a nagy-kanizsai hadkiegészítő parsnesnokságnsk.adott át
i-l
uláo néz. Ez halálom lenne, gilsí
a vastag szent mélyedt, csak
lé a pénzt az
volna rabbi, rt az én időm
rabbf Lásd newm. — s hogy boldog Dlyian szép mint mml a Lilia-csans (sienfé-dás pégis meg ámarlis kméál, népesüljön be
unt mondott:
ki ezt a pénzt gólyának szóló rák I képében, a meg-
káUttltaa lelte yainaltal kö-
szönte meg s rabbinak jóságál, s millió remén ynyel (nem is sok érte sz a kétszáz forint) indult hszs.
... Négy év muiva véletlenül Tiszsfü-zön vilte át utjs a csodarabit. Beiére Hers-kóhoz, kit lűsiént megismert, lévén az ö emlékező tehetsége is csodálatos.
Nos ugy e használtak a kméák? kérdé a zavarodottan elölte álló HerskAlöl. Itt vagy még a jószágon s bárom apróságot is látok nőd köré csoportosulva
Herskó- bárgyú arczczal, fejét vakarva dadogóan felelt:
-<» Nem ludom... igenis megvan... azaz hogy.-, furcsa viszonyok... laUo tévedtél rabbi .
—. Micsoda ? Még bogy én tévedtem! Vakmerő lélek, tudod-e, mit mondtál most! Hiszen minden beteljesüli a mit kívántál ••• Szól} lebát mi bsjod?
Ezalatt Herakó némi bátorságot szedett össze s kereken kimondta szíve keserűségét.'
— Rsbbi, án srra két telek volt, eszközölnéd ki csodás hatalmaddal,' bogy én a gróf kegyébe jussam s bogy feleségemet az ég gyermekkel áldja meg. A kméákst, miket drágái pénzen adtál, szivünkön víaéW jük azóta. És íme a következmény: Nőm jutott a groi kegyébe s a gyermek nekem jut évenkint...
A rabbi agyát hirtelen sejtelem szállta meg. —
— Mulasd meg a kméádat, rivall rá Herskórs.
Es elővette ruhája alól a csoda irtat A rabi egy pillanitst vetett rá, aatán ravasz mosollyal kérdé:
~ S s másíksi feleséged hordja keblén ?
Igen rabbit négy év óla.
— Szerencsétlen, elcserélted a kél kméátl
A »Zala« számára irta.
LapatsM,
/
füekkümw* per 10, &«s ff Jtv< IA
e&iééájri falml «Ijp §* Irt. fm. 0M,
k I.
regpdmi AmI 4. Misd rtmnmfl,
Khttikmfé ém m. é* h. 2. í 1112. 8m. 1U4. Ilmd aliettzteistt
4 II fl t: é. M k t L
W 4 h. | 1 L fbst i«|A *
I. Ii. 0, f, & éri
érk
érfc. i.A
Ülr. A|)MMéf.
1
é» éri
érk
fa 182. b; 1119 48élt m.
f é. érk
éri (o(r
» é. I 8, L é.
9s». ÉÜ fifesls*á0MN wjirifl,
//, Hs^dtost ra 4 I. 454. L é. 6:6 íim. 10HÖ, elintéstaietl 622, m. 4ft&
III, As mm» ügyekben érdekelve voli UK) siyéa, 1065 re nézte ez eljárás bifajtaktfli; 635-re aétve pedig folyamaibm tnarad^
X.«hMl>Ml kir. JártM»iréaá|.
tbtfári beadványok.: m. é. h 30, t é. éit. !74d6f ősz 1299(1, diót. 12467, m. fa. 29.
Sommátperek: m. é. h. 403. (. é. érk. tfcfll öss/ 2974, elírni. 20m h 288.
ttrÜkíMdéti ügy: m él h. SO, t é. érk. 410. ósa. 466, elint 44b. m. b 20
Bűnügyi beadeányrA. m. é k )V3, L é. érk. 0UUO. ősz. 6793, elint. 8653. m. k UO.
rlünvádi riagálat: m. é. h. 104, f. é. érk. 16% tm. 264; elint. 100, ml b. 104.
Kinógáti ügy A': m. é b. 669.1 é.érk. 699, (Wz. 1269. elint. S9& m. h: 573.
Kisebb polgári perrsügyek: m. é. b 33. f. é. érk. 12 tO. ösz. 1243, elint. 1 >35 m. k H.
C'aáklarnyal kir. Járáablróa**.
Polgári bead rángok: In. é. b. 0, f. é érk. 5362. Mind (elintéztetett, f Sommá* perek . m é. b. 132. f. é. érk WL\ öaz. 4Ö4. elint 330, m. h. 88.
Orököoődéti ügyek: na. é. b 524. I< é. érk. 224, ösz 748. átint. 427, m. b. 321. Bűnügyi beadcányak: m. é b 0, f. é 2428. Mind elinie/ieieii. Bűnvádi vizsgálat: m. é. b 35, t. é. 66, 100. elint. 97, m. k 13. Kiháyáti ügyek: o>. é. b. 120, f. 317, wr 437, elint. 3i7, m. b. 60. /folyó teiekkri ügyek: m. é b. 0, (. 27óh. Jlind elintéztetett Telekkönyvi perek: m. é. b. 1, f.j 3, ösz 4. Mind elintéztetett.
Bümrtíi nnyitof: » é k fH t é. 01 74, ehnl tf, k 10 AiAdyd* ^ tik lilj í, 4 363. Ou 4M. eiNtf. SI6, ■ fWftf Mátírw Ogmfé: m. é éri őti Sbib, elint. ^ 164.
TeUkkn perek: *> é- h. á fin. »4, etinf. 3, » b. II. Leteiyd klr.léréaMréaá(. Polgári bfdrányi: m é. b. I. í. é. érk i>334. öt*, irtot. Mind etotéxteleti.
Sommát perek: m. é. h. 13, (. é. éri. 2(1, ön. 277, dint 260, m. b. 17.
OrőkőeMi ügyek: m é. b. 0, t é, éri, 20?. Mind elrinézfeteu.
Bűnügyi beeedeányok: Hi'rmlék oea vojt A í. érben érkezeit 246?, mind elin téziseit
Bünrádi rizsyálaí: n. é. b. 22. f. é. érk. 61 fiwx. H3. e*inl.,69. m. b. 14.
. Kihágást ügyeli: m. é. b. 123, f t
I
td $ké Mmkéx fáJsÉHg az óm» WMím Kn^fftl f#. Mtfi évieúzleiai étgyir—t ectak. Ei érteket-
érkr 258. iwz. elini. 317, ro. fa. 63.
Jelek ■aparáiala. «- k caapéa aa <wa-fMaJWaérásfak altal|a«a kmatitawaiil jü—tí a a flgih. isotááí pMvk l<»lll(llllit alk rénictaw* m^mi ftcjaind aa ra. k.«r jdf-
Különfélék.
-4 Férfiak bal/ubáljn ktntt^in
érk
érk. érk
érk
é.
érk
Krazüiel;! kir. Járáakiréaág
Polgári beadványok : m. é. b. 35 (. é. érk 3M6, ím. 3B9I, elint- 3836, m. b. 45.
Sommát perek: m. é. b. 25. f. é. érk. Ié7v 192, eiint. 166 m. b. 26.
Itrókütüdm ügyek : cl é. b. 26, í. é.
érk. 108. (m. 134 Mind elintéztetett.
f Jiünügyi betulrányok: m. é. h. 76, I é. érk. 3014, <». 3<t90. elint 2995, m. h. 95 Bünrádi vizsgálat: m. é. b. 13, L e. érk. 95, ön 10H, elint. m. b. 23.
Kdtágőti ügyek: rc. é. b Bo 1. é érk. 350, 0*2. 436, enm. 295, m. b. 140
Folyó teiekkri ügyek: m. é. b 18, I. é. érk. 160c>. itn. 1623, e.int 595 m. b 29.
Telekkönyvi perek: m éa h- 2, 1. é. iérk. I, elint, 2, m. b. 1.
Perlaki kir jAráablróa** fiiigári beadványok: m. é. b. 326, f. é. érk. 407tf, Asz. 4104, elint. 99HO. m. b.4?4.
Sommá* perek: m. é. b- 95, 1. é érk. 247, bea 342. elint. 2(6, m. b- 126.
Orukötoilfai ügyek: m é. b. 367, (. é érk. 293. osz. 66n, elint. 359, m. b. 2Ö2.
Bűnügyi beadványuk: a. é. b. 16 f.é. érk. 1938, ón. 1951. Mind eiintézietfli.
A.aafjr-
íánrawior I. bó 18 iki Tifsíma ke j délf éa fetzielett*éf dolgában «úHeíl aok i kimén je'lejfö hideg Urmofi *anérée daa*ant«-I on. Iga/, bngf c«sk férfiakból álíoll, kik ( azonban a vidéki fdldbíriokos oaatálfhfá ia í nagf azámmal jelentek mag, éa ott v#Hak a | kicsi hófehér kezek ál'aál Jíéíátelt ízletes j éieek la a bandonc. s fríkoodoo^ol éa ma-I jonéatót kexdve s tormán frankfurti virslii i kedvea a akisig' A töménytelen étel éa ital | azellemes loatiok éa közbevetett «igényzene által lu'zereztHetf. A toastok aorét a bit > elnöke Tóttósy Béla inditá meg. lefteanl-len éa humoroa hasonlatokkal éhet vén a kör tagiait. Utánna Tabnly Viktor tréláa reraei-vei nagy hatást keh ve, az elnökért ivott al-domáat. Verseiből e rész.
S a ai R et <Aj alkaUaa.
Sf»f vala a tinaéalaa
Krl; Kaaícaia aS na Unt
Egjttél m laiaaakúrte! lelkesedést és isps\'ihart idézett e!6. Kéaöbb Tnboly Viktor űgjvéd közkrváaatra iegojabb sstirieos költemenaéi olvssta fel köztetazés nyilvániiása kőzölL L:tánna Plihál Ferenez kü/jegyző a jelenlévő boovéd tisztikar ki-tfii>6 vezértértiáraJ Bózaa Berialan ezredesre emelte poharát, agyanaz később Caertán IOszlóra, mint Zsamegye jelenlevő nesio-rára, — Bózia Bertalan ezredes az »egyei-érté*re-Toboly Viktor és Plibal Ferenez a közös hadsereg liaztikarára, ToHifeay Béla azokra a bd'gyekn, kik a kör aaaialatfa ' érdekéhen, oltbon oiy sziveden, ráfadoziak. i Makay Dezső Tnboly Viktorra emelte pofaarii, Iiesaényi Elek pcturtl a tánaakór j hazafiúi >zeifembeai egyesillésére emelte, stb. A rendezőség kitftáden viselte magát s kez- | detiől végig azon iparkodott hogy a nagy- j számú e)6ke:6 társaság emelkedett hangulata semmivel med ne zavariasaék. h- A j •muri* világos reggelig tartott éa egyik kedves emléke maradja társasköri kedélyes él- | rezeteknek.
— Uladedstodák a Marakát-ben. Lapunkban iöbbnör emütettük. bogy kfilőnö^en a Murakizben mily lontoi oemzeti miasió vár a ki^denovodákra, gyermekmenhelyekre. Most bogy az ilyenek felálliláaára j magától a megyétől indult ki az inilialiva. bizonyon, hogy ar ügy a legszebb a a legjobb megoldáat foaja nyerni Azért örömmel I
rsgwfálfűk a km, Mttsaei, téfjMői laafc kóyéfik emfáróaifsi ns^t szolfsbcró slaökj toriatok, motjea a k I M^balysk i/févsl léten több oUtofaJ haáfwlyáziaialt, bogy a vidékea kfiMofisec mmiwimm aanspeaibál vaa sz figyaek kívis ase* ás
a'akírctfák a ■aabslyijbíssfttÉfDftai oíykép, bogy minden jtfyi<a<| tmUÍém egy-ecf tmkrn válaazfoltak. i femet anaét az a fe-ladaia jü-'oM, bogy aztelő kózséf érteiaMS s a {-jül iránt IdkadUi lérifkkól egy per-msatna bizottaáfol aklkiiaosi meky a gyermek menhely létesítéséi eazIfeaMai lesz kávaira. Miodea >egyzó«f ferÜetéo etafikü az iüefú plébános r£q*zsa<eit meg. A rzél érdekébea óhajtjuk, b4fy ai egye* biastl-?á j!0k aaea'fil eíObb Imák jmtf mákodért . kef« otyiormáa. hogy k ssssei httirlifan ' elég börea kőrvoaaíozsit arán meabelyek mát ez érben miodemé*, a [bol e*ak lebei-aéfés, tdálh'tonmonk. A löííbíékkel azoiáa aundeaképen könnyebben foi smbbí.
- Maaaaakeéy Ciéaárét. Ki oe isaaéraé e »víbighirt« ínerétj mellyel ahtr-íapók oly mesé» dolgokat btfziak^éa bozaak óaátskMtsiéxba. meíyék siywbssi latlBbb nyíre nem »» mások, mint ae4i Utóbbi napoltbao a *Bndap€s4er fafUslI* azoa bírást leple meg a világot, no ineg Soaroa-keőyl asagát. hogy ez po'jári názswégrs készül lépni egy azegésy, dé legtné szépség! zsidóJeáaynyal. Lapnak agylk barátja, ki SomrekiöfYeJ a boéapeaij tóidén val6 azerep!eae aikalmSral aaegisssakeden. e hime votiaikosólaff íevélileg kén|é>i telt s nagy nerezefesaégre szeri. len; léráthot, egystersmind anegkérdttvéa, vsjjaa, kiadta-e már. «agy kiarland^-e nótán ;eietrajzat? -SoiaoskeAy ezen kéHMsekm következőleg vaiaszohKmlek«/em Geb és Nsíbm! ttoa-dei jeiszsvakra és uraaáfod berkes szemé-lyéré, s c«ak azon csodákorsap. miképpen hihette el a »Bpe*ier Tagbbtt* sitetten l&lleatéseit, mikben eask annyi igaz. bogy egy szegény szerencsétlen,* de beertletes-nek éa erényesnek ismeri lé|fyt veszélyes helyzetéből ktazabadiioliam, és oly üzletben helyeznem el aaját köliségeaMo, hol ; a romlott és erkölcsében súlyadói kezdett lőrSroa szennyéből mentté lesz éa beeaőletes utón kenyerét meg'/erexbe'i. A lapoknak a lóleg a Bolapesier Taghlaiioak rám vonatkozi^neaéi luálolgaiáfával azért j nem foglalkozom, meri akkor egy kőSon J irodái kellene fartanom, ha minden meode mondát értékére tesiailiiani törekedoéaa. | Hiographiám kiadáaárai sem időm sem ked-vem eddig nem von meglehet azoabaa egykor elhatározom magamat erre csapás í azért, bogy ez által éj {Valami jótékony czél- l nak szolgálatol lehessek Efyébiriat fogadja ssives iiazte»eiem ajpivániiaaaif meíyíyel , vagyok igaz tisztelője somoakeöy Géza.
í — Csalás. Kelier ignácz helybeli czípész f. bó 20-án a rendőrségnél panaszként előadta, bogy mnl ér február havában | egy idö'ie ismeretlen effén lovagkorbácsoal . kezében megjelent üz'eiében a magát Baáa Kálmán szabari földbínokos rsaplárosanak adta ki, s egy lerelet tézhemiett KeUernek, ! melyben Baán két párjrzipő küldéaére birjs fel. Kellemek akkor mkiárabss ily czipö nem lévén, at ismeretién azt n»ondoita. hogy : 8 osp múlva el fog jönni s erzipökért A 8 ; nap elteltével űa^et egr levelet kézbes»elt \ KelteTnek, melyre'Baám a czipők kiadására ; leihirja, mire Kelier ajacipőket at ismeret- j lennek ki i< adta. — R bó elején Keiler a ; azámlát Baán m részén kézbeaítvéa kiiüat, i
bogy ea aoka IsreM mm kt Kcftmk. J s hogy bt vafakí rftassd^ Kafiar leá^f ! paaasxf amafvés aíkesüt a readflrségssk a • mm Mini Kákaás isaert easl* aassé' ' lyébes léarsftarraM, kí m k sdslaü a á»> j riaégaak
Kéa«yA Hm. A héjbék ur a6-| egylet aaa rtobr. 2Lá»í in kAsgyiWI a : lüfcőzség tsnáiaisimálta Tárgyira * kfr sstkazó Mi msgsjüó. Titkári éri jetea-léar A pénztári lamaiafág téWayestíéae és a számnzagal6 Mastbég jtátmtlat. Az ship-nakÉlyak szerint a rátaMfstáaybáJ smrasd utna kitépő 8 rtaazfmáay lag és piSbg Oétí Gmarnaa Vdaaosné, Kiess Misáé, Fásebl Pálsé, Ksrtadmsrof Laosé, OBop Samaöt. fteuBmm Sasisné, l/mwmr U-yoaaé, Dobria Besősé bsiyea óik vagy ezeknek ajbdi saegrálaazüsa Ittrostigi azámrízagaló bóoilaég rálsszláss. Xsláaí tadüraayok. Ezee scyisl stfj fibr /teásáé orsó UriÜstÉBiŐ éa bszfó vnateabtt Itt, szép lerakeayséfri legt ki a jMkmy. sag térés. Ifaft éri e semiei mbk>Aé*ébb kitmstjiá, bogy aisgéayamaa tasa^ókést lasdijbss 225 tfi, resdss bari asféfyazé-aekre 4s6 inat, betegek és ia«égaw8k segélyezésére 597 fiint 30 kr. gywmelrlf jasol sefdyeaeésére 00 kia brikstl At egylet vagyona 5706 kt 7l kr, és 5 drb. arasíyat lest kí.
- Ellsgslt saskerésy Eaaiüef-ibk annak idején, bogy Ajtós (Ajtoí) Ji&»
| a ron't ér májm havában az siáá lesdraí ' kir. iiráebtrbtu bőn őséből megntüktíL A jó madár ez idog ide oda ecarasgofí: a csendőrségnek végre e bó 17-és éjjé! 11 érakor sikeréit őt atv, Dani Jalvéasé. rigyáczí lakoaső bátfcaál átfogni, s a aere-zefi sővd egj&it az fteiéke* hakwágasfc Áladat.
- A kiaépkkslsl Uaalék aaásas A .Bodspes»i Költónt• * mnk napokban közötte at idei beéracáaok eredményét a középiskolákban. A végei sdmésy a kővetkező': a graioázHuaokbt beársikassft 34, 749 a reáhskoiakhs pedig 6705, tokét öaazesea 41,454 (aaaló. Az idei beiraiások eredménye annríban- nevezetes, h&gj a gymoSzrami lasslók axAsm bffotl és pedig Idl-d; a reabskolai taaalók száma pedig ez Hés 401-el oövekedeti. -
- Talált gyeraaek Folyó bó 22. 1 a rendőrség ösr. feni kiráané rigyács 2a-kósaő házánál házkataiást tarfalt, s et alkalommal a sertéaólhaa egy 3 nap efitt stfileleii gyermekei tálak a szaksában e!-> rejtve, a gyermekei Dani Istvánaéaak Aa-na nevfi hajadon leánya r#eOe el, vaká- t szianleg szégyenéi tákolasdó. A kegyetlen anya eÜen a vizsgalat mepoáiuiioti.
- Tapatexárél írják nekünk e bó 20-iki keletlei: Tegnap détaáa 2 órakor tartotta a tapofczai takarékpészttr rendes éri közgyűlését, melynél begeSeatesan, bogy az évi lorgalem kórübaMf fél miHó lorist volt és a részvényeseknek az afobó év 23 frt osztalékot (divideodej jövedeimeseit A tisztviselők njolag mexválaszfaiiak: igazgatóvá: Szigii Józae^, péaztárnokka: Poflák József és kőnyvrezeiöfl Szabó Déses. Qhs-lároatatoti. mhoermt at osztalékból csak 20 frl lesz kifijeive, a 3 frt pedig egy építés alapul laxtatík meg. SKly már at idén is 990 (rfot tesz ki
- fásIssssaskeTéay. A Gráez-bsn állomásozó 3. szekeréatezrediól szökőst el egy katona, kit a csendőrség Wfö bó 20-án letartóztatván, a oagy-kanksai hadkiegészítő parancanokaágnak adott áL
közelíteni hozzá, ezért nem is azabad senkinek ?em a titokzatos íéiekkriptához hozzányúlni, még a titkároa krr«i«nak aem, aki egyébként a legtöbb csodájánál asszisztálni szokott s rabbinak. Ez iraga teszi fel a ládát a kocsira, amikor u'ra kelnek, odaerősíti szilárd lakattal a kocsi oldalához, hogy szentségtörő tolvaj «•! ne emelhesse, ba 6 pár pillanatra nincs a kocsi mellett. Egész véletlenül nton pedig rajta, ül a rabbi a láda tetején és a kocsisnak azonnali sertéssé vállotta-lás büntetése alatt meg van tiltva a bátratekintés, amikor a rabbi azt mondja; •Jöjjetek szellemek, imádkozzunk
A mo t elmondandó csoda pedig magyar földön történt, Máratnaroaban egy rengeteg erdőség közepette. A rabbi Magyarországon otazgstoit,gyógyiira némákat. Bániakat éa vskokat'és srivelve egyéb csodadolgokat, amikhez képest még s bibliában el-ssoodoiisk is olyso törpékké lesznek, mini at ttaáki zstdotefcpiom, ba a prágai ózsi-aagófával egyhazamban emiitik.
Ott a nagy erdő közepette rablók tá-smdjált meg a rabbi kocaijál. MegáHitják a lovakat, megkötözik a rabbit és a kocsist s aa öt betyár mindeneke'ÖM a vasláda fel-löráaéhei log, a nagy lakatok után nagy lioosaket sejtvs benőne.
IrtótaJo* vall a *vaazedele« a ládába téri Isa szellemre aétve Istsosm mi lest va lék, ba a rsbíók kezébe kerülnek!
A kooia agy restke/etí félelmében mint a ayirislsfél. (%sl a rabbi nem vssitslle «f kidsgvérét. Hyvgodtan tekintett a asivá-ayokra, kik Isjsaéikkel döagstták a láda talajét aujd rátalálva a isétaaeröbb módrs, toüalé leesagstai ke#diékasi.. Még néhány párta s aa Ői irős' smber eléri czé^át.
Ckknr a rabbi keMntk lordüva arezái, hangosan mondott egy varáasaaóaaioi, ssMty-bél a MgMMiéssa mtotoka kocám caak mmfü Irtatt, boyy a aasflsmslst valamivé l», ííé
átváltoztstni van hivatva. Hogy emberskké-e vagy valamivé, szl nem tndts kivenni a chaldeua' mondatból
... Egy keoiéoy csapáa a láda leieje alá ékel! fejraefokra s a vastető felpattant, akár az órafedéf, mikor a rugót megnyomják .. A tablók zilálva a kiáltott fáradalomtól, vad sovii>ággal vetik magukat a 'kincs<-re Rögtön vi9tabökkentek azonban, boatusá-guknak hangos kiabálásábsn advs kifejezést A •Kines«-bez nem nyúlt senki. Lerészegedniük veszedelmes !e>t volna.
A ládában fiz üreg pálinka volt.. Ezzé változtatta a rabbi a szorongatott szelleme-mekei.
Közelgő koc»irobogásra elillanlak a rablók, s megkötözött eke* (eloldozta aa arra jövö vásáros nép, aki mind a saját szemével láthatta a hagy csodál: a tíz üveg pálinkát a szellemek helyén...
Hitetlen, ki eckig kétkedni merészeltél, lérj bfiohánólag magadba a adj igatat a tíszalüzi Herskó zsidónak, bogy nem röstdve a aagy aiai, melynél nagyobb vojtaz 6 baja. Szandertba neaHtméát kérni a szent rabbitól.
Előadva pedig azt a nagy bajt követ k esőképen:
— Rabbi, litenöt ér óta vagyok bérlőié a gróf jótaágánalL Szép jószág, jó lóid s busás jövedelmet hajlott mindig. S mi több, megszerettem azt a földei agy, mintha szöMAdem volna a agyonbúsulnám magamat, ha el kellene hagynom. Eddig i nem kellelt ilyenektől félni, meri birtam a gróf kegyét De most egyszerre — nem ladom mi okból — ngf látszik mintha kimaradtam volna belőle; a gróf hsragszik reám; nem logadja kóstöniéasmei, ssnytrgsUat a liszt-tartója állal, ha panasz végett, vsgy asárt bogy ét kwngeszieJjesi bejsleaielsm magamat aála, asdTiőaiéttsi ha bolon ssalötl azabad vsi járáaom kelésem at 6 Rövid időn lejár a bérletem a igen
bérlő
leiek, bogy a gróf más fcérlö mán néz. Ez pedig —mint mondáim — halálom lenne Rabbi adj tanácaot; rabbi segíts!
* A rabbi föl aem t&inle a vastag szent könyvről, melynek oivaáásába mélyedt, csak annyit mondott :
'—"Száz fonott Vj
Herskó szótlsnQÍ 'te«e le a pénzt az asztdra.
Erre a rabbi egy keskeny pergamen lapocskára irt valamit eribeteileó. furcsa Írással sa 'kméá»-t odaadta Herskóask.
I— Fogd ett és viseld testeden, szived felett; s visszanyered a gróf kegyét.
Herskó báíatelieayCaókoli kejsN a cso-daférfiunak s gondosan eltelte a bftvöa erejö írást. De nem búcsúzott még el h rabbitól
.— Kell még valami? a érdé a szent embar olyan hangon, mint s kinél nagyon drága az ideje.
í— Még egy óhajtásom volna rabbi. Meg akarsz hallgatni?
— Szólj, de röviden, mert aa én időm a Jehovábé.
j— Nem fogok fecsegni, rabbi. Lásd Még egy kméá keltene; nem nekem. — a feleségemnek. Négy éve már, bogy boldog házasságban élünk egy üli, ő olyári szép mint Jerikó rózsái, olyan egészséges mini a Libanon ézedrasa, szerelmünknél cakk Isteafé-lésönk lebet nagyobb, a at ákdás mégis meg van tagadva lő*e, adj at Ő számára is kméát, hogy édeskésőn gyermekakkd oépasfiljöo he házam.
íA rabbi megint essk ennyit mondott:
j— Száz lorint
Herskó sókailva sstota li ezt a pénzt is, mire a rabbi kiáütnAa a gólyának szóló otslváayt egy másik áasdaáta képében.
— Ezt viselje terfán feiaaágid a megjön a gyermekáldás.
Herskó aa örömtőlJagésS kábiátan istts zaebre a másik kméát iá; aaély aHaattaikö-
sxöote meg a rabbinak jóságát, s inüfió re-ményeveí (nem is sok érte at a kétszáz forint' indult haza.
... Négy év mibva véltílaiö! Ttszafö-zöa vitte át útja a csodsrabit Bemére Hers-kóboz, kit lősfést megismert lésééi az é emlékező tehetsége is csodálatos.
Nos agy-e használlak a kméák? kérdé a zavarodottan előtte áBó HerskótóL kt vagy aiég a jószágon s bárom apróságot ia látok nőd köré csoportosulva
Herskó bárgyú arwrsal. fejét vakarva dadogóan feleli:
— Nem tndoai... igenis mecvsn .. száz bogy.-. fut est viszonyok... tsláav tévedtél rabbi. |
— Micsoda? Még bogy és tévedtem! Vakmerő lélek, tudod-e, mit saoodiil amst! Hiszeo minden beldjestb a mit krváatál M Szólj tebát aű bajod?
Ezalaü Henkó némi bátorságot szedeti Össze s kereken kimondta saive lenafi-aégét;
— Rabbi, en arra kéitalek vak, an-közölnéd ki csodás haiaimaddal, bogy éa a gróf kegyébe jansam s bogy klaségsmet as ég gyermekkel áldja meg. A kméákat miket drága péaaea adtál, wihkóa xw* jftk azóta. Misei kövatkezaény: Nöm jutott a gróf kegyébe a a gyernek/saksi jat érenkiat...
*A rabbi agyát hirtelen sejtelem asáflta awg. —
- Matasd meg a kmáádal, rivak rá Httskóra.
Ea tíőveité rohája alól a csodairásl. A rabi egy pillantást vetett rá, aaián ravasz dlyai kérdé:
- S s másikat feleséged hordja kebiéa ? Igen rabbi, oégy ér óla.
- SasrancséÚas, demtihod a kü kméát! á »Zals« számára Irta.
\ _ Upslaa
é
— I.apás K hó 18án déltájban agy iparoeeegéd ki hátról hátra járva könyöradományokat ttföjtfyjelett, bement a Csengén ulcta 4. at. a hátba ai emeletre a honnan ésarerelte, hogy a padláson ruha van kitéve szárítás végett; ebből hamarjá-ha körülbelül 30 frt éri ék U ruhát ösatasze-dett, • egy vánkosból a tollat kiszedvén, a ruhát abba bele telte s elvitte. E dologról délután a rendőrség értesülvén ex Iháros Berényben a tettest Seifi András személyé ben letartóztatta; a ki a lopolt ruhát ekkor már Horváth Józsefné szenlpéleri korcsmárosnénak I frt 10 krérl eladta volt. A ruhát Horváthoénát a rendőr*ég lefoglalta s a letleai a bűnjelekkel egy ült a bíróságnak átadta.
— Kimutatás A n.-kanizsai iparos iljuság önképző egylete által 1888. feb. 12-én a >Korona vendéglőben* rendezel! jótékonyczélu jelmez bál|áról. Mely alkalommal az összes bevétel 181 frt 30 kr. a kiadás pedig 81 frl 9 kr. e szerint a tiszta maradvány a (önt czimzeti egylet javára 100 frl 30 kr. A nemes czél érdekében ielül fizetni kegyeskedtek a következők: Simon (iábor vendéglő* I frt 40 kr. Tan-ceics József 20 kr. Scbwarcz család 20 kr. Kohn Káróly 40 kr. Savay Andor 40 kr. Pernesz István 80 kr. Péter Józsefné 60 kr. Müllpr József 20 kr. Siepánek Pál .40 kr. foáVa Ferdinánd 20 kr. Thurn Lipót 40 kr. taényi Sándor Ao kr. Márkusa Gyula 20 kr. Hradina István 20 kr. Mészáros Pál 25 kr. Czimbaiek József 60 kr- Hslvaz Frigyes 50 kr. N. N. 20 kr. Giirlner család 50 kr. Spiczkopf N. 20 kr. Pozsgni Imre 20 kr. Kovács Ferencz 30 kr. Oslay József 4d kr. Ur. Blau Albert 40 kr.'Bubick Nándor 60 kr. Erdélyi Ferencz 20 kr. Otaeszly Józsei 40 kr. ifj. Fessel bofTer Józsei 40 kr. Horváth Boldizsár 3 frt. Giirtner í«y^la 4'l kr. Sobár György 20 kr, Weisz papírkereskedő urak 2 frl. Mely összegekért fogadják a mélyen liszlell felü'fizetök hálás köszönetünkéi ugy színié a nagyérdem'Ü kötöttség, kik bennünket jelenlétükkel megtisztelni kegyeskedtek s magunkat jövőre i* becses pártfogásukba ajánlva mnradunk mély lisz lelettel a — rendezőség.
— Uarázda suhanc* F. hó 22. este Mészáros János, helybeli czipész lakásában Varga Penerz János kis-kanizsBi su-hsncz a szőlőhegyről hazajövet bement, s az ott tartózkodó cseléd leányt, ki állítólag ledvese, hűtlensége miatt megpufogtalá. Mészáros és áldoit állapotban lévő neje a leány védelmére kelve, ezeket is megtámad-la s a nőt földhöz vágia. A rendőrség az ismert garázda ficzkót letartóztatta, ki a fogságban is oly módon viselte magát, hogy képtelen volt a rendőrség megvassliatni s öt rendőr alig volt képes ől megfékezni Nekik Szakonyi Lajos ismert elzüllött egyén is segített, ezt Hzooban Varga ugy megrúgta, hogy vállperecze kificzambdotl, a kórházba kellelt ót azállüani.
— Hangverseny és tánesvlga-lom. A z.-egerszegí ifjúság több tagja 1889. évi márczius hó 3 án a helybe i nőegylet pénziára és a Zala-Egerszegen alakulandó kisdedóvoda alaptökéje javára a Casfhó helyiségében (Arany*Bárány szálloda) felolvasással és hangversenynyel egybekötöd zárt körű lánczvigalmni rendez. Kezdete 8', órakor. Belépti' dij: személyenkinl I frl, családjegy 2 frt 50 kr; Felülfizelések kö-szönetl el fogadtatnak és hirtapilag nyugiáztatnak. Müaor: 1. »Magyar ábránd* S/é kely Imrétől zongorán előadja Schleininger Erneszlin k á. 2. * Magyar népdalok«pásztor furulyán alöadja Kalona Pal ur. 3 Németh Elek ur {felolvasása. 4. »Magyar ábránd* Liszt Ferencitől, tongorán előadja: Schleininger (rnesziín k. a. 5. > Alpesi emlék* fiöfim Theopbíltöl, fuvolyán, zongora kiséieliel előadják Schleininger Erneszlin k. a. és Kaionajrol ur. 6, Változatok, » Cserebogár és Biró uram* magyar nóták felelt gordonkára alkalmzals és előadja Ltynyi Kálmán ur.
— Csálék. Ankerer Gyula stíriai és Geier János alsó bajorországi születésű egyenek f. hó 21-én Zágrábból a déli vasulon ide érkeztek, s azon ürügy alatt, hogy ök íparossegédsk s pénzök leifogy olt, kénytelenek ezüst órájuk és lánczftkiól megválni, a több órát s lánczot eladlak a városban (12, 10 és 9 forintért. A rendőrség azonban rájöll, hogy a nevezettek nem iparos segédek; hanem szédelgők; kik értéktelen pakfoo óráika! szerelik jó pénzértle'adni. Letartóziallsk t a bíróságnak átadattak. ■
— A farsang; áldoxala. Hasxtics Imre perlaki harangozó e hó 14-én ette 8 óra Iáiban legjobb kedvében elhagyta asztaltár' salt, bogy a torony órái fogja igazítani. El it jntoit az órához, elkerült meg is igazi-tani, de azonban midőn már visszafelé kezdett bal adni a lépcsőkön lába mege*.uazolt éa* a néhány méternyi magasságból lezuhant, feleiben maradásához kevés a remény.
Egy kellemetlca látogatás eziroü besaélyt lapunk csárookábebtn közöljük.
— 75 krajrzárérl egy egész hónapig bárki egy jóíazérkietfell népies irányú ellentákt kénes politikai napilapot járathat; a KII UNáii-st, mely Budspestsn Wo-dianer F és Fial, bpesii könyvnyomda*!, könyv- és hirlap-kiadéhivaialábáo jelenik meg. — A »KlB OJflAtí* nemzeties ellen-slái politikát kovai, saivós kitsrtásssl, len* ksdailsn erélylyel küzd a haza boldogságá-
ért, s i bonfenhlartó magyar faj iuralmáért. A »K1S ÚJSÁG* nsgy gondot Ml, bogy hogy olvatóinak igényei! minden itekinietben teljesen kielégítse. Ugy a főváros, mini az orstág és a külföld minden híréi naponként híven éa gyorsan közli, A uwz\te8ebb napi eseményekrl szép kivítelíl képekkel illusztrálja. Ezenkívül rendkívül érdekfeszítő,j 4- többnyire a /orároBí \ életből merített, regényekéi km\ a melyek bárki Alisat | könnyen élvezhető r.épiea nyelven vannsk megírva Előfizetési áraki félévre 4.50; ejgy negyed évre 2 25 és hsvonkénl 75 kr. i— Atillát-vány&zánMk bihwiifyk- egy hétig ingyen killdet* nek, hd e lap kiadóhivatala [Budapetf, IV. ker, Sarkantyús u. 3, sz.) (ecMesfí lapon felszólUtátih. 80
Törvényszéki csarnok.
A kaposvári választási Agy ben, a kisebbségben maradt I Körmendy Sándor egyik jejöíl részéről a választási jog ellen elkövetett vétség mini ti 296 Széchényi-páni választó, köztük több somogy -megyei kitűnőség ellen emeli bűnvádi panasz tárgyában [törvényszékünk mini delegált bíróság f. nó I3ffin hozta meg az eljárást bettóünlelö határozatot. A nagytér-jedelmü és nyomtatásban kiadványozott határozat és indokolás Ma kai/ DezsG előadó uiúnkálala, az ügyészi ; véleményt dr. Sas Etemfr\V\r aIügyész (erjesztette eltt. Az indokolás nagy alapossággal óé meggyőző jogi érvekkel, felderítve az előnyejmozat legapróbb részleteit, mutatja ki, hogytyár a vizsgalat minden (ehető adatol ösaiegyüjtöll : panaszloltak ellen törvényszerűiig elfogadható terhelő bizonyíték mindazonáltal elö nem állíttatod, t ekkép a bűnvádi eljárás további iolyiaiátának minden bázisa elenyészett.
. Cjsarnok. Egy kellemetlen látogatás.
Elbeszélés, jlrlal: llalázt Sándor. [
—• Azaz, bogy ne értsen leniéi e. En jómódú ember vagyok és mégsem birok semmivel sem. !
— Ha néiji szíveskedik világosabban kifejezni magát, sehogy sem bírom elképzelni.
— Vagyonomat nöm után liirotn.
—• Énem.
— El igy miután egy csepp ketjlvei sem, hői valóságos idegenkedést érzek, a nélkülözése^ és Szegénység iránt...
— Nem asar nejével szakítani.
— Eléggé eszé'yesen von kigondolva.
— Nemde ? Hanem ez még né® minden ....
—- Ah, mii mond ön?
— Igazat, i Legénykorom ban' söf nösU-lésem első éveilaen is könnyelmű, kicsapongó életei folytattam. Dorbézollam, kártyáztam és mi ennek természetes következése: adósságokba vertem magamat.
— Hogyan jurám, ön adósságokba verte magái ?
— Bdrzatflólsg. Es cak képzelje ön, löbb mint tízezer frl tartozásom vau; a mi helyzetemet még ijesztőbbé les?.!.,.
— Uram, un rémUlelbe ejti •
— Ea összeget Gáspár rokonnak tartozom.
— Ah!
— És pedig oly kölelezvénynyel, mely szerint hármeiy pillanatban börtönbe csukathat. Es igy...
—■ Vele sem szakíthat. Ez természetes.
— Miután azonbiin helyzetemet nem bírom tovább elviselni...
— Öngyilkos akar ön lenni f boldogtalan ember I
— Uram, ön gúnyt ttz belőlem |
< — Mentsen islen. De hát mit szándékszik lenni? j I 1
- — Mindjárt megmondom. Nöm mód nélkül szerel oly^eni.
— Hiszen áz egyike a legszebb tulaj• donokunk.
— Nemcsal, hsnem s regények különös haiásssl vjánnek jó szivére. Képzelje
ön, mióta »Tap folyfosan *önŐzi
— Szép. I esemén yhez?
- Sokkal ön. Miután 'tud( oly nagy liaiáii
ságom I
- Ha ön leiratni, akkor lom, de mltsem
— Nem, eluiaaitani. önn
.— Mltsem
Míg ki — Az ei elben hogy haatlalsn
ás bályál* olvasta, eselédeil
1
lé mi köze van bnnek ez
löbb, mint előre gyanítaná m, hogy nőmre ni olvasás gyakorol, szertjlném ha valaki története net szépen leirná, ióh.U -Ésl
E ézélliól jöttem önhöz és önnek nem atabad töli m e szívességei megtagadni. Kitől lügg jövenflöm, szabadságom boldog-
ét eceményl szépén olyamotljék máchog lehelek önért nemi ön nem fog i| meg kell ígérnie. Ígérhetek.
kS arja Bajiiá-
engem
— Addig ném távozom innét)
\\ önt lágy liánom.
ll kell je|enteneo, leeod litléte, mert ezzel caélt nem fog éjni. fcn távozom ^ itt hagyom önt MUért nem folyamodik máshoz?
. ~ Ninct öMmeretjaégem. Egyjedtíl Önben van biaalma^. ; : N
remény nélkül elupasiti}
— Atláitain, bogy tőle máskét', meg kelle doskodlsm róla, liogy oly határidőt szabjak szavam beváltására, meiyá kényem kedvem
I szerint hózhatok, balatfhijitik agár az örök I ké vslóságig.
— Örömtől sugár/. > ai'dtctiö távozott s ] engem sajátságos gondi daioa közt hagyott
e- fis önnek nem szabad engemet
lik I j'
ném menekülhetek iMfiém; de gon-
e ihóm«t leled: a az emberiség lörlénetér í.
— Czivílizálf férj ilyen; de harbar j- bi Néhány nap múlva ez
zithllkafUO befolyása
Imát (Öbb ia van onbjra egy sincs. Ibészélés után eset-
legesen öaszetalálkoztsn vele.
— Szinte féltem, liogyl regényévél fog gyölőmi.
— Csalatkoztam,
,' — Orömvugárzó arczjcisl adá ludtom-I ra, miszerint erre mi r sjtúkaég nincsen lőhbé, miután az esé legeiség i 4- miben ! mindig reméli, segiiett I éjáijl (yáspár meg-ilialt és pedig összes vagyonát peki hagyó-I Hiányozta.
— En neje9 kérd* ni Imjpsi már valódi kiváncsiséggal.
• — Öii megakarja
— Nem. Hatjem reliene'esen készü re, meíynsk vizét
reder
— 0 megbontulja dám magamban lif t én
rajta egy megrabo l déli töltőmet?
Be bizony me [boax ilom (!•—j batárzám. a melyet nagyon unal-az (lvnsörwi*is tnegbo-|tam: ba megbánja, hogy
jleirtuin e jelenelet masniik fog találni szulliatja magái ra kérésziül olvasta.
Közg
llégl szokás, hogy a családok-
nál mindig tartana
gckben, megesküdt hajdan, de igy var szer a másikat vál kenőcséi a Italát
rendes széke sála |rok lift horgai iák rész-féle svájfrti la szer, mely biztos
Ky i, kölijí jötjV üW| helyett hová Pamdia svitórii iürdő-elrnfn gyűlöli, magüt 'nején, mon-iiej jbó^zuljam meg
azdaság.
valamely jgyf»gyszeri,
melynek bjzlos ha ásáriu az illető belegaé
i is iésaeli, Így volt ez ez |tu^ )ma is Egyik oda 'fel, a; piutiorember pótoló n iftlyváHi linlndö i(idománv s ma már a niklis) iaj tudja, hogy mely szereket has«náljna lie nincs élvágya, ban lia omós'/tiéM zavs Braadt lilblil gyógysze-iducHnk jmi|ná|i^ág az a (elletaesi a |eljc,H ártalmatlan ha(ánánál bgva, mjnW e fájta készítményt kiazorili ill a (orgn lomból a ez idfíszerint majdnem ej yedül jhasználtalik háziszerül, Kaj4in ó u gyóg^sjterlárakban. dobozonként 70 kr. M iidjg megfigyelendő Brandt Huili.névaláiráss
LeéletáxolV Iz-liaiiiUtlók.
Említve volt már, nogy
Ir, Popé J. fi Ivari fogorvosnak, tiz eg^xz h|jvi|izh|i bau elierj"df éa kcnlvelt különösen Magyaroszágl iák és hazonló eléévezé Balomba. Miután ropp t most Budapesten magyi
viselö-égei é- försklárt f Ilit olt lel, a pesti
ház főnöke jónak I tarló ban az ily utánzatok el nagyobb könilra indulni ereménye is volt, smenr rosbnn 10 helyen 130 ü rin-szájvisel knboztntot! ellen megindította ti lön n múlni?ág sok pétjxbe feltaláló már egysxar aln hoz'akar nyM'ni kfsziin hirnevéi«ek megövzii min lók niosterfége még jnl sék elliaiározta a lílinlál palaczkok nagyságái, s mint egy 'piával nagyol zaiot szívesen boata ah hogy a közönség eMután gyenge utánzaioki^jl jol
és csak Popp-léle Aniaihi rin máj Vizet és tog
liO kr
pasztát tog kérui p ugyanazok maradna t nagyságáhíM képesl 1 frl 40 kr. A Po|i(i féle halók Dr. Ptipp J gysrországi löraktá rály ulcta 26, sz., ji delének iniéztendök, I),, Beitta J. örökös) és Deutwh, \Velsa ti fer J , és Sonuner • ózse
Felelős V A II 0
| 20iü|!k 888. január
ÁRVERÉSI
A nagy-kanimai kirj könyvi hatóság rész BauerJánoa végrehá végrehajiásl HtÓuVw
(15 Irt 50 kr] léke 27 ik napjától járó végrehnjtái kérelmi h még felmerülendé hajiáaí ügyében a fel területéhez tarjotó I A 1. I - 0 s0st a, nául felvon 453 II
1888 éri máj
Ifi li
|J|)ak kösség hátánl ügyvéd vagy helyett landó nyilvános árva i Kikiáltást ár a
ud világ-
At|albériii*Hzájvizét tn |e|iiKéti hamisít-abiiij hozták for-r. iiulvari fogorvos rom4ági vezerkép-,
flaT Magyarország n vomása ctéljából, Ejt |i(i(/.áHnnk már yilien éjidig 9 vh-eg Báiitis Anathe-el é| a hamiailok énvtjk eljárási. Ez erol i ugyatl, de s jioz jremlaxábályok-éiiytl 4" éves jó il. |-|íg)v a hitmisi-mnl Ineunehetitl^a' i, ipy az eddigi i»r tloinnijk löbb bitju Ezt az áldo-tan |t reniétiylten, a ll Hmtsiiókiól és bitit!!fog óvakodni
c Minni At árak vágyni: a pnlscxkok . || 1 Irt, - és kéamlniények kap-édvJ ||lo|forvos in a-ll datieaie:, ki-I M|h||li megren-
ál.ai liov
és ilt hiélyboa Práger
g)ss« pea'mayer doféntyi1 Fesselho-kéreslt, uraknál
Nzerzetuajll -I. A J O M
én.
BNY.
liiii vétiyíjzM Imini lelek-i röl köziim tétetik, hogy linlöiakjHnriráib Jócsef ő ujlaldi .(tikos elleni 887, évi i hjlroxiu* hó K Namátkl 0 frt 20 kr. 9 frt 5lf |kri jelenlegi ]köllpégekj/iráiiti végre-l novozelp^. iör<taaék újlaki 170 sz. tkvben lorvath Jjó^ol tulajdo-ra Leóéitj ingatlanok IIa lló I. IIiipjáll óljakor
Bemei 11 Xieka felperesi i köabctflliávelmeglar-esenjels lami tog. loiiqebt kitel beoaár.
Arvérezni kiváttótT tartoznak a becsár ! J0*/V át kéazpénzhen vagy óvadékképei papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a véteiárt három egyeoiő részletben még pedig: az elsőt az árverée jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól í hónap alatt, • a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, minden fgyes részlet után az árverés nap* j jától számilanoó 6% kamatokkal egy ült az árverési felléleiekben meghatározod helyen és módozatpk szerint lefizetni.
Kell Nagy-Kaniz«án, a kir. tazék, mint 1 telek könyv ví hatóságnál 1888 évi január I hó 11-ik napján 108 1-t Gr. HUGONNAY
kirendelt kir. tszéki bíró.
| 4891/1*7*1887, oktober 26-án 1887. .
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizaaj kir. törvényszék le* I lekkönyvi osztálya néstéről közhírré lételik, i hogy Frsnkl S. végrehajlatónak Pint Fe-| renrz végrehajtást szenvedő nagy-kanizsai lakós elleni 445 frt 37 kr. töke, 1887. évi junius hó 5 napjától járó <J° 0 kamatok 14 | frl 05 kr. per 12 Irt 70 kr. végrehajtás | kérelmi 10 frt 05 kr. jelenlegi a még felme-ríilendő költségek iránli végrehajtási ügyében a ieninevezeft kir, törvényszék területéhez tatozó n.-kanizyii 30HO sztkvben A < | <4- 807/6.1. hrttám slatli ingatlannak Pint i Ferertczet ille'ő 675 frtra becsült fele része j és a uagy-récseí 176 izikvben A 4- 4556\ —4560 helyrajzi szám alatt'ugyan annak lalsidonánl bejegyzett váliság köteles 842 frt 50 krra becsült ingatlannak az ugyan-j azt ijleiö felerésze
: 1888. uiarc/ilUM hó 10. unp|án d. e. 10 órakor
| a nagy-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi 1 osztályánál, a nagy-récsei ingatlan
uk y ti ti iwiiiip d ii 8 órakor ! Nagyrécse közaég házánál (sarai Benő (el* | peresi ügyvéd, vagy helyelleae közbejöttével < megtartandó nyilyáBÍÓs árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a lennel b kitelt becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10* fát készpénzben vagy óvadékképes papirhnn a kiküldőn kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részleiben, még pedig; az elsőt az érve-i rés jogerőre emelkedésétől számítandó I [ honsp alatt, — a másodikat ugyanattól 2 ; hónap alatt,'— a harmadikat ugyanattól 8 | ,hönap alatt, -+ minden egyes részlet után { az árverés napjától számítandó 6% kama-I tokkal együtt az árverési feltéielekbeo meg | határozott bel yen és módozatok szerint telizel ni.
Kell Nagy-Kanizsán, a kit itták, mint i tellekkönyvi hatóságnál 1887. évi október : hó 27. napján.
Í(1R. HUGONNAY • 110 K-»l kirendelt kir. tszéki biró.
i 934 tkv. 188S. érk. febntár hó 6-án.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A nagy-kanitaai kir. lörvényaték tekkvi I osztályú rétéről körbirré létetik, hogy Kovács Lsjos ii.-kanizsai lakos végrehajtató-; nak Pandelek József végrehajiásl szenvedő bnkónaki lakót elleni 93N frt 60 kr. töke 43 frl 50 kr. per 17 frt 19 kr. végrehajtás kérelmi 13 Irt becslési 10 frt 15 kr. korábbi 5 frl 50 kr. jelenlegi éa még felmerülendő köllaégek iránti végrehajtási ügyében a leninevezett kir., törvényszék területéhez tartozó bakönaki 921 számú tjkvben + 406 hrsz. a. felveti ingatlannak Pandelek Józsefet illető 200 frtra becsült tele rcate a bakónaki 022 sz. tjkvbej A f- 409 hraz. alafi foglalt ingatlannak ugyanaat illető 17 forint 50 krnjezárra becsüli \-ad része 842 hrsz, it. loglali ingatlannal ugyanezt illető 59 frl 25 kr. liecsült ' , rész, 84$ hrsz, a. loglali ingatlannal ugyanezt illető IS frt 18 kr. becsült 1, rész. 849 hrsz. a. foglalt ingatlannal ugyanez! illető 16 (rt 50 kr. becsült 1, rest. 1399 hrsfc. a. foglalt ingatlannal ugyanezt illető 30 Írtra becsült V, ráss l 158? hrsz. a. foglalt iugatUnns! ugyanaat | illető 17 fiira becsüli < „ rést, 1588 hrsz. a. loglali ingatlannak ugyanéit illető 18 krra becsült '.rési, s végre 1H07 hrsz. a foglalt ingatlannal ugyanezt illető 63 Irt 88 krra becsüli V» rész
1888 4vl iiitiju* lió 22-én délelőtt
10 órakor Bakónak község hátánál Horlelendy Béla felperesi ügyvéd vagy helyelleae köt bejöttével megtartandó nyilvános áriáréeen eladatni fog. <
Kikiáltási ár a fennebb kitett beceár. Arveroxtil kívánók tartóinak a becsár |0%-át késtpénilien vagy óvsdékképes papírban a kiküldöli keiéhei letenni.
Vevő kötelet a. véte'árl három egyenlő i részletben, még pedig: at elsőt aa árverés! jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól j hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap I alatt, — minden egyes részlet után at árverés napjá'ól számítandó 6% kamatokkal együtt at árverési feltételekben mechaláro- j ■ott helyen éa módotatok szerint lefueini. I Kelt Nagy-Ksafcsán, a kir. tsiék;, mint | leiekkönyvi hatóságnál 1888, évi lebruár hó 7. napján.
fclll Gr. HUGONNAY
kirendelt kir. latáki biró.
I " XXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXX*X
I VÉRSZEGÉNYEKNEK 11 x T%xégeiM. el^dlau $
Taui PplílldltfrT VAS4S THOSPIIOK FASTILLA. V . . . .. g
| l>flHWI»il ^ |—----—. g A l tlniou magyarodi urodalomban, kisebb éi nagyobb mennyiaegben J
I CSÜr k véOJC^Yl^^, * 1 * HATOLT II t VI ^ ' 5
§ F l AT wrn vétj— ■ ^ilÁc/.y"^' 5 * kH'kwf áiiak mellen eladó J
8 bw ) kl^íl^líí. 1 tw 5 1 alatdn-taftarodon helyben métsrináasáia . 1 bt -t kr. S
fl ÉM Í] í^ i^i-. Két£Z!ZBilmmt,mmaá*- rKJ I lYwL 5 K "mraárviroií állomáahoa szállítva . . 1 Irt 15 kr. *
1 P§Mf~~. TSSZn, Baflfl^kn^ baKl IWK * HagyjKaíiméra atállitva .....2 Irt 33 kr. X
■ IXMglUBi 5»g|U ETSil io pMtíite. fo| L^jnlr^ X Megreadeléaekei előlegen befretéa mellett ellogad * « u._, V. 3BS«lkr. Hagy W , Tmebmmar l.lprtl V
■ BkÍSe X 101 Hr j Nagy-Kaoi-áT *
I Kapható ryóKr.Mru, 7itl„ei;ner,i, v Kómiv ********* wmiw^ XXXXKXIIXXXXXIXXXXlCMMXXXXXXXXXílXxS
■ ÉM A I KI.TAI. 4l.Ó!% 41.: II®Z®UIII*Mkj Iliit Ul) \|1|. ker.. fcSudor-U r
1 KiaárWUs^wk kitSa* endméswal tétetek úr. Béka/ Jáuo«. dr. Tnrdag »ereaca
1 agyat a.-taaár arak által h tobb jnAcyintraciben. awljakröj általiaoaaa «li»mn.» liiaoayitv»Bj.>k
I j|ejy CZjgare^ paptr a legjobb?
Ezen mindeo czigsretlázóra nézve nagyon fontos kérdés már Arra reklám, hanem elsőrendű tudományos aze-
)(( TTiSLl jr í í ' X TKlI^^llnS if" mélvi>tegelt ö,,al összehasonlított vegyelmezések alapján a tor-
W J, OlgylQ'GldQuS. W | JMHBHBppf^,j galomban előforduló jobb minőségO c/igarettapapirok között a
ÍA keszthelyi és bal. ss...győrgyi urods'mak erdőinek rendes vágás terei- * 'M^MH^^'A V nÍSS^flS^S^
ífil, a keszthelyi déli vasúti állomástól fél s illetőleg két és fél Órányira, 780 X ; 1'ltSiM^W^;
* ^b. 23 clm-00 etm. le'ső álméréjQ, 3-11. meler hojsauaágu ésjminegy 7t£ W a J* mind jóm/ IvssyeMs /qrótó cziganltopopir elismertetett. Mivel X tömör köb métert tartalmazó, egészséges mülát.sk alkalmsa to.gy itnkok és WgW^MlUU fi/ J^ ^^ ^ ^
W ^'Mn még álló törzsek. tf r gEf>,JMmWALiebermann tsnár s budspesti állami vegykisérfeti
* f Ávi márczins 8-án délelőtt1' 9 Órakor X fc wilfiwÍW ó,,wnáa főnöke állal megállapitolt l'887..jul. hóban.
X X. evi márczins 0 an aeieiou. ^ oraw A fj, ggggg^W 1 Hygienia-tanár ál«.l .prágai ném. egyetemen egés^égugyi
X s keszthelyi jószágigazgatósági irodában sári s|ánlstok utján elfognak sdatni. m 1 jtI!T ffl&PNE^' ■ l\\3 szempontból njabb öaazebasoolitó Moyr/mrz^ s lehető leslénye-
X 500 forint bánaipén/zel ellátott zárt ajánlatok, a keszthelyi jószágigaz. )|( ISi aebb eredmény koronázta, a mennyiben a ,Let dermere* <ar-
w gatóságnak czimezve, fenii haiar időig fogadtatnak el. As ajánlat gömbölyűén W [ lixMga CtortMCgR t touchcs* czigaretUpapir 28-7^%-al könnyebb és hotv a do-
w és kéreggel mért tömör köbtartalom után, tömörköb mélerenkint, aa illető vágá- 0) ma jStgSJ^ hányfüathöa 28-77*1,-81 kettsebb id^en alkatrészt tartalmaz,
Q sok azélein átvéve, leendő. Q W Ié^ 'J I^B^imio1 a löbbi veuyelrti€«e«i papir - Valódi csak azon pm>ir,
X Fizetési s egyéb leltélelek lenti helyiségben megtekinthetők, M ! iygJ^S^SHijBplSmelynek etiquettje mellékelt rajzhoz hasonló és Brnunsteia
JK Becsáron alul. eladás nem eszközöltetik. X j! rJjKgK^jJ^^ | Vrtrts czéget viseli.
X Ketzthe/y, tU88, ftbriuir hó 19. , . 109 1-2 A vöSSH^^^BSfy A gyár czigarttiapayirjainak és <zigarettahücelyeinek nsgybsn
w W ^^SiliJMC^' elárusitása végett,
jí As urodiilmi JÓ«iyií|{;iKnxg;HtÓNá|c. ffi > ,„, ^ Braunatein Frérex
50000ÖÖÖCXK ** Otit H^f nyuUlJvábbá1 kapható'^mindírnll^^nem&^ikkít8 áíu^
i --—- >* | , | --45 —50 aitó kereskedőknél. *
Máriaczelligyomorcsoppek. I g2TVaVí-TVaptp. \ -I II 1 11—1---^--
KitM hatáiu »zer a gy-mcr n.nden beteftégvibcn. M 4/ 1 V A ÍV A A á A á 1 ák HHBB^^BBBIBBHBBHBI^^IH^^^H^ JMf&teé -
éfim lehóűbloh > llliíifewiiyfii.
Í-^B^^^J frunc7ia gyártmány ljl| * ||S I -fl® Is5 111" í í ® ^ S
BSttCjd ^^tVV^^'^i'.ln'a.a. < owle és Ilenrj-lől l'árlabaa. S [.= j H | ||| * = 11\l\ ! S. E ,
i|9 »»tiU.«l raralt 35 kr.. krt:». |.n- --| ■ eo- &g B'S- r S-sB-S^w-i " » • I Í rír ^ -
iMl r iW..... ,, , .. , • J, ,tJ, í ■ 00 uS- r%w E-f'-'7 r- T í» ^^ 5 5 a. SS.
• jl K«\í|«inti wikfcl«t>* Srad« Itirjiy Ot*«*j*nk az minsdeoktU. M ^yS-oíg l ~ t O í1? - | 3 «
sramwrsaatn^ , B papírt dr. J. J. PoW, dr. E. Ladwig. Dr. E. ■ |Tfif §lt|rÉÍ ^IjS I r5? 5.
ir.nkotA m.n^.n .wA Uppaua4 arak bieal agyataW vagvtaaárak kllé- j M . p rlír íía.-:rl r.ar ' 3ES-?'
, KaPhatá mmdcn nyőgyszerlarban. I ,lüScu ajaalják kitünö iSiuö* a£olnt tiaatanga ; ^---1
Óvás! A valódi ■áriacaatU fjoawrcaüi,|>öka ! *** »kbaaeatm. ártalmaa aayagaianaa j I II ' ' • . '^Mfelfi
aakat hamisítják éa ariaoasák. A yalódiságje . balakavarva. 36
létű aiadaa bvaraak plroa. a fenti v^djegygyal í § "bOO /4nni'» S * jöi/^' ______
ellátott baritékba kall KSagyülv lennia éa a nia- g e—»| >iHPHHHHHHBHHIHHflB^SR I BSSH8I
daa tvafbas aMllékalt haainálatl uUalUaon SjCTcJ^^Vjíá, -jr--JL I ■ -— %\
a^s kall jarvaara laaai bogra* Kraaaiarbta 0a- 9 a^IíliSi—-^ T^TTT-iti=>1 \.há-T
aak Uonr.k köayvayoaidájalMia ajoautotl. ~ C'a| „ „. 1 J5-LVlieii J^A^t
* ' nc-nnu aautnocarra IT.rai Itijii | • Jjr
Valódi atialarfcbaa kapható .Yayy-A'mitzjdii, ■■■■■■ggBMHV < rv^ "T T~T /^V v-fc T-^ f TkJ M T^
Pra^ar Béla ívógyaa. AWortwt Back B. ^órt- ■ ■ I I I H I 1 Kr It N A
aaart Kayonár, Collaar Viacaa éa Babocbay | -h---1—-!-i--X lV^llV/ JJl^lVllll A f
S&ZXföjl | J, , .. 1 H i I i Brünn, Krautmarkt 18 saját házában, 1
Körös L gyógyaa. Murauvmlmt Bólcs 11. gyófjraa. ' V^ral VaiOCII KarOllíieilthckl'r x 96 "P ' Utánvétellel küldetik: ■
W 17-M | kt i I ' _______ ■
VlálTlflc thöál^ Nyári-Kamgarn. Háromizoroi Q d I
II d V lUO * 111V OJ ft !. Maradék lágy Uai ftrűoltóayre Iffjobb aüadaág 6 c»t aaélaa - ^ XI O ^ ^ ■
m—mmm—mmmmm—mmmmm—mrn~~—m __aioabatéÍ4>Jaiilar Méla* fl I____10 aiétcr 1. 2.HO , fl .«,
- hírneves ésjónqk blzo» -4—f-C---^r n' * - ■
KiiQno minőségű csmoran kidolgozott . . . ft... : Gyapju-loden Jaquard szövet Angol-Oxford _
Mt ^ t fo tuOOQgJ" dop^laaalaa. iv tejjél aoi-rubira g, ctm. j^ujabb daniaa » leiajáalkalibb. "
tölgy fi szőlőkarók Szenvedőknek miadea ajiabJlO ytar fl. ;o niftrr tl ».SO 1 vég 35 róí fl. 650 ■
. J l9. .... , {. l4rHl vnlAdl M,ü,"ll,,<,M- P^PWbe^Francia voal Jgy rips^waitura 1
1.0{f, l.lO, l.oO. meter kosszutdgban IHm l r ■ (hall Dávld«HbeAJ» nm- , dapplaaafiaa, a lertartósabb egy .. • •
I jultnyos Árban kapbilik J-Hk#f 1 i^"tL. "ISTal * * * ' TTlZ^ I
"/1/t- M hurut mit, aukirm kOfan/kiié! "wi 1 J J arttér 1- áyat moaiuio. n. •»__r«,»)tozattal. fl. 4.50 M
rf^b' órJetr a sornvIá< (TutrituliHa ) atl«?n, a^ljr L j K»v 9
(ülltmnilll S. II. caégnél »agkpsT.radnUnynyel használtaik..- Kgy FaTfriÍ COSmanOSl cretton troUíitira S
gooka ma; 20 kr. (kiás. Nébáty IttarSwi krial | Fél#ai>it dapillaaséléi acr laí- A l . . .• " ww*®*®**1"*11** '
103 2-3 Zagy-Kanizsán. Davltfa-theáj, érlZi ka. ' TSfc tuL | ° m,er UOéhA" *** te,jM ^ 'ágy áa l aaaUltaritő nyUal I
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ewgta v^. aiegkiaértvlkk banUétisokat t»rgal««mUj : / | | [| | kára, fl. t^O.__fl. UO L
, b«i»ni. a|hogy a caalúdaa anoál uljaaal.b legye... \ Fma tala lyaklsallaM 3
é|» ugy rnomaguljak. mint azt én baveiattrm Mint- aiadaa i aia aaiabaa catkos éa XTOl íngTeiC lltt\« CUggUUJ ^
_ H* mirr .^Wtvány tjatianálklll kev«tk. I^ttkia, lag^abbfilapplasaélN eröi vásznából csipkéval ti darab tKik minta agy taijaa fcggüay. ■
w; , U aialy ailkd arra latsaik alkalnauva lannl. Mv a i 1Ü «4laf 1 ! fl ,>U fl 9 W I
Oimaen ■ ltrwI vAióUt ttnrollncntlmll l>úvl<lH-lhe» V -I Xjl- —1 _n* ^__g w K
mairyar liázUrláabRn I ■^^ b.wayaijaa; MjM* «ii»;á. i Fekete tWno " -Egy vég Mul MVff ^
I nmtaai Snndea ranaiig«»cnaara alairiaaaiat kik sain- B . T. • i X:] ... ■■ i « a k m m v ' v 1
divattá vált már a á-Wn^i véd^n^t auwcmsmgub.. ^tfcdl^ í V" fl 4 50 1
frlH«siiétai. an^ tgya j.n^k a Kral talOdl tsljmjuhknű .0 méter /4 ál r. n. _fl. 3.*0. d
. aIwi Karollaenlball l>a«l«Ulbeia t ca tUn itul. L [] 7a ^ 5.50. Kp ayart fclöllókcudó M
aiwVlírJLiiWJíito «nncir >^vaj kiríni luimjeu íiasonnj-nid gyártfjiány >)c;»r, Lu L^aJ^IÍ Kgy vég ~ * « Wa^aa fl. 1,80 1
kAvé ! Kixig-szövés
bn-ználata s nemcsak azért, mivel virJl U-,^ sim.^.fiu^ir, kt- SSfeT # "t" ftü^ ""
tk , i • . * élj kór ffikivH**) tU ttnaeiég, u.1 m. . "T* -' u. 190 ctm. koasaa 130 ctm. m -
^"gyar Gyártmány, hanem mivel j ttőlbete^< gek trljaaaa meggyógyul- 1 It métí kotaás Kgyjvég Igaa já MlabMi fl. 1.50.
aroma, illat és az alkatrészek kifő- I a híres, jól ismert a több bel- áa külföldi RuhalszöVÖt CHIFFON ITRI-TOOTÍ1C
gáatalan minősége tekintetében fe- í ^ t^kU,é,JtkUi, I Sfri®
lulmtilja a kereskedelmünkben elő FOrst vasezukorja folyadékban, ■-Síi^LO--SiTST-
lovaló Összes kávépótlékokat. LaftA"^ p^-^J^ I Hf j « ^ ^ Ö
LENCK-kávé kapható minden fiiszer Ángyalj-hoz - MMJtoN^ ■ -W ilaU eoUW - ^ eKif^W^awLvaná^l.
ét caemege kereskedésben. S a hol . 1 frl 360 1 lfef ■ 10 métái 1 fcéo Lv«gSOrtfibolyasziníiéspir«afl.a| I drb. fl. itat
még nem volna vagy a készlet el- " G-astroph.an, W i LU. t . , , ---------------—
fogyott volns, a t kOKiiinéí köve- étvágyuiUágm^easéég. ■ poaa^kiTrlteU-gyárLraktár. I
' ' S *uvo baUemÍMhí.. liányAa-. gyotnor«OrosttU- éa P" ■ - ■ i -- • -H——-t- --------^------------- - -__
telte inint magyar gyártmányt. siWa i üveg ár« 70 bri p ^„j -Ujgfa | bjó alkalom vételre!! ^ FllÜitÖSZSvGl
Mlllt/lkál kívánatra lllg) cil étf Fürit József Míaaradékjü.ium, kM | Mlll fmUMTMÍk maradék 2U0 m. kaaasa
Kór in ah I v a Llllfl í - iL s.u.iJLkuft „ fffgv tálka llriMttaym Maradék agy leljfs férfi- agy taljea (ért óltóavre legfinomabb miaó^grgy
l*rmtn\ fe kliw. nW> • J** hw^ rrHAhmm fc > áT aW1 1 ksyrs 8.10 m fl. IJt. fl. 5.50 maMó'áts. fl.a.T
I^-rk H. -opron pótkávé- I Hl.Uk 4. ád^kak l^vaa és bámaatva. «H — faWÓ kral »Ud.n '
gyára, hová a megrendelések i« in- i Mirái^irta i- -*á«. ■ T ^iaáaaág bttWU bénaaatvs vlsnarátstask.
tétendók._88 -15 | p 86 '. 1, j ^ I
Nyomatott Figcbel Fülöp lupiulajdonotnál Nigy- íaáiasán 1888.
_ _ - >'' ^^^B^amm^ ;.í IK- 1111; 1 ' • : I
XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX xxxxx x Széx^SL elsud-áus. $
I J . .. —^
A balaioomagyarodi urodalomban. kisebb és aagyobb tnennyiaegben ^
K HATOLT NZÉNA ♦
X s kdtiilkezl arak mellett eladó ' 2
J Iblaion Magyarodon helyben néisrináaaáia 2 Irt — kr. S
2 Hommárijáros állooáabos saállilva • 1 Irt 15 kr. J
X nagy4Kaáisa*ra arállitva • 2 Irt 33 kr. X
X Megrendeléseket előleges befiretéa mellett ellogad jg
I | Tachmuer UpOl ^
fi 107 'sJ-j-3 i H Nagy-Kaaiaaán. fi
X XX XX *XXXXXXIX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
vé0ji6y. \
VÉDJEGY
lUnilkivül jsrtílu'j jkallaaiaa M cznkorka. éagalkérae, gOr-vétrea véraseféajr a általién gyenge gyermekeknél na MfiMaég. bégyadUAg. áliimtlnunAg. Ixxndáa hnngréagttrca awtéhaa.
Hapanta f darab adatik' ba
Ríit dobna 10 paatiIK '0 kr. Kagy dnbua paalilts IS kr.
y| Ajáaitatlk: a »Sp kér, »ér»«egény-seg wlgmln. MHKT raaai entwléa, |50ttfT/iUHtí J almnllnneag. ' " ' fnnkndtnag én" Ideges lagnlntlnSg ellen. Naponta 8 darab a—add, in 1 doboznak 00 kr.
SCHUfZMÍRKE
Mely czigaretta papir a legjobb?
Ezen mindeo czigsrettázóra nézve nagjon fontos kérdés mir
Ía kétségtelenebb módon bebizonyult
Xeaa árra reklám, banem elsőrendű tudományos aze-| mélyiségek által összehasonlított vegyelmezések alapján a lor-i galomban elólorduló jobb minőségű cigarettapapírok között s
„Les derniéres Cartouehes"
1 Brnonaleln Frérea gygurSbai.
J l\iri*t 65. Boulevard Exelmans,
I mind júral könnyebb s legjobb czigarettapapir eliamertetett. Mivel I ez már löbbi kóst Dr. T\M tanár által a bécsi vegytani egye-ltemen. Dr. Liebermann tanár a budapesti állami vegykisérfeti I állomás Iónoké által megállapitolt Í887..jul. hóban.Dr. Hoyka I Hygienia-tanár által a prágai ném. egyetemen ege^viégugyi I szempontból njabb öaazebasooliló tegyehnnitl a lehető legfénye-| sebb eredmény koronázta, a mennyiben a „Let demiere* ('ar-itouches" czigarettapapir 28—74°[iral könnyebb és hogy a do-^hánylüathoa 28-7?\-t\ kevesebb id^en alkatrészt tartalmaz, t mint a löbbi vegyelmezetl pspir _ - Valódi cssk azon papir, i melynek etiquelije mellékelt rajzhot hasonló éa Braunstein ' j Fréres czéget viseli.
/ A gyár czigarettapapirjainak és czigareilahntelyeinek nsgyban elárusitása végett.
Braunatein Frérea
saját .czége alatt Bécsben, 11. ker. Xegerlegaste 8. sz. a. raktárt nyílott, továbbá kapható minden nagyobb ilynemű czikket áru-45 —50 siló kereskedőknél, sfe .
J Tölgyfa-eladás. 8
ÍA kesgtbelyi és bsl.-ast.-györgyi uradalmak erdőinek rendes vágás terei- M
fiöl, a keszilieiyi déli vasúti állomástól fél s illetőleg két és fél órányira, 780 M
X drb. 25 dm—60 ctm. le'ső álméréjQ, 3—11. meter hosszúságú és mintegy 7»0 W
W tömör kiib métert larialmazó, egészséges mülának alkalmsa tölgy tCnkük és w
O részben még álló törzsek, jjr
fi {. évi márczins 8-án délelőtti 9 órakor k
X s keszthelyi jószágigazgatósági irodában sári sjánlalok utján elfognak sdalni. X
)|[ 500 forint bánsipén/zel ellátott zárt ajánlatok, a keszthelyi jószágigaz- )|(
w gatóságnak csimezve, fenti határ időig fogadtatnak el. Az ajánlat gömbölyűén jjj
w es kéreggel mért tömör köbiarialoni után, töinörköb mélerenkint, aa illető vágá* w
A sok szélein átvéve, teendő. Q
X Fizetési s egyéb leltélelek lenti helyiségben megtekinthetők} m
Becsáron alul, elsdás nem eszközöltetik. I
X Keszthely, 1888. február hó 19. l É , . 100 1-2 W
■ 1 X
J As urodiilmi J6a%ágl|;axgslÓNág. Q
KttlaS hatása usr a gyaaicr n.nden betc«iaéjeiben.
VmU«W Ki'IiiIiiiiiIIi iI iil.ui élvrtjryhbuiy.
franczia gyárlmány < uwle éa Ilenry-lól rSrlabm
OiuLímÍjhhL- az utánzásoktól. B papirt dr. J. J. Pobl, dr. IE. Lsdvig, Dr. E. Llppmann arak bécsi agyatami vegytanaink kűlö-nuaea ajáUlják kitűnő aiiaóaé^b, abaolnt tisztaságú éa amiatl^ hogy abba aammi ártalmas anyag aiaraan balakavarva. 18—36
l«l«U" Bradj Kiről} Krem«ltrbon;.\liir-
} Kapható minden gyógyszertárban.
ófáa! A valódi máriactelli gyomorcsliiipöke sokat hamisítják éa nránozxák. A valódiság;Ja létU minden üvegnek piros, a fenti védjegygyei ellátott bnritékba kell göngyülv** lennie és a minden üveghez mellékelt használati utasításon meg kall jegyezve lenni bogy aa Kraamlarbea Oa-aak Haarik kúnyvnynnidájálian aioautotl.
Valódi miafiaégbaa kapható: Sagy-KaniseáH, t'rager Béla gyógy aa. Kadarkút Back II. gyógy-aaart Kaposrdr, Collaar Vincze éa Babocbay Kálmán gyogyaa. Maresuli, Kflrta Viktor gyógyas. Mtrettye, Flaiacbar Hamu gyógysa. Soyy-Bajom. Köröa L gyégyaa. Muraizuiubat ltölcs B. gyigyas. ___19 17-W
rac-andu aaLtngerrra
TlCHO BERNÁT
Brünn, Krautmarkt 18 saját házában,
utánvétellel küldetik:
Dávids-theájal
Egy vég
.Oxford
-akató legjobb minőség 9) röf 1,-ljM fl. 4-50.
Nyári-Kamgarn.
Maradék agy Mjsé ArÜltftajia moakaté d^J méter bélas 1 j.-
Háromszoros
legjobb minőség 61. cmt aaélaa 10 méter fi. S.90
hlrnevea és Jónak bizo-
Angol-Oxford
a legajjuilhalóbb. 1 vég 30 Íöí fl. t*o
Kiiünő minőségű csinoian kidolgozoll
v \ nyult meli lfld6baJ~
SÍrtf/^ sienvedőknek
: Sjftjr Krnl vnlótll Ka^ullnen-!ei íj Ti rl (hull Dávlán-ibeáJ* min-dasamtU tldébajoknál, d<- kulünöaen géy-, ttw>, idült- éá hurutnál, Mzkórtm kűhtHji&iiéi ét vi fjfjM'' I d%U ár mer a torradd* (Tabesaloae) ellen, i|ifly niegbipo ersdni^nynvi'l hn.«zuáltátik.. — Kgv cw|aia* gotv>ka flra; 20 kr. Ót ás. Nehái.y ipurilkö Kral tulóill Uáilds-tbeájii óriási elterj?;K>úiől ke-ewgta vé, megkiaértetkk bambétásokal fírzab-inlu b«*ni, s kugy a caalúdaa annál tatjasabb lagiran, ép ugy noaugoyák. mint azt éa bavelaltém. Uiat-:lhigy miadaa ilyes hamlallrány batásnélklll keverék, mely ml id arra látásik alkalnauva lenni. hi«gv a Kral válódl linrolItienUi'itlI Dávlds-lbeu inadűialiaaBak biaoayatjon; aqn«'k- folytán rlktla-rntfaai minden canaugucakáTa aíalráaoaiat kék szia-bea és lejegyzett védjegyemoet a külső csomagcÜMm felksniiéíai, anal tgya'jaaek a Kral .valódi Harnllmealball l>At t«ls tliou i ca. tLrwitú!, enntlí 'gv» kn m uiindeu basoan^mt gyartmá»>y »k.ii. majyakaa aUiriaom ék (^j«g.varit védjegyem biánv-
Slki — vi.ssz.i:ijtAsitani hüíveHkodjctisk. Véraaecéajség;. gy Oiigenég. fehérkór, kbr* télykár (Ski»p>du<) Idrg Kjttnacaég, u. m. •'•deaaefcá u<>ibi lrx«« (<*k trljasea meggyógyulnak a kirs*, jól ismert aa tobl> bal- áa klÜttdi orvosi t» kintélyektól ajánlott rirtlastitá
FiiSrst vasezukorja folyadékban,
Dr. Ilagat módja neriat alőállitva, mely Flral Jósaaf gyógyaaaráaa által Prágabaa — s .Fakér ángyaidhoz — lett javítva. K«)r ttv^g árai 1 frt 20 ltr, '/, ttveg 60 kr.
- G-astroplian,
kliisd gyógyszer étVá^talMsáanál, euiésa» heUeaaéc- báayáa-. gyötnorgOrcstVk- éa ponttlrégés allaa. I üveg ara 70 kr,
Fürit Jónef
gyógyaaaráaa a .Fakér Angyáj"-hok Prágábiam.
tflraktár: TOKOK lóXMKg grógyaiaréaéaál. Badart, Hlrál|<aksa I* -sáa.
tölgyfa szőlőkarók
Egy rips'gir&iturt
2 ágy éa 1 aaztaltariti selyem r«»)tozattal. fl. 4.50
LOV, 1.25, 1.50. méter kosszuságbun I jutányos árban kaphatók
tíulosanii N. II. caégnél 2—3 Sagy-Kanizsán.
Cosmanosi cretton
0 méter moakatú rgy taijaa rabára. fl. t^O.
Jute-garnitura
gv éa l aaatalterítö njttal fl. ÍM
nia gyaajmallaaa ma nlabasj csikós éa lagujabbí liapplaáz&lea
török minta agy teljes függöny fl.2.80
Minden
magyar liáslarláabaii divattá vált már a
Féketb terno
Ssáas gfirtaáay otjpplaszéle>, egy teljes ráiknu iw méter
l lm lí
10— IS méternyi maradékokban
_fl. a.aa.
Igj nyári fetall^keaáé
»:. Wu fl. i.m
kíivé
bannálata a nemcsak azért, mivel magyar gyártmány, hanem mivel aroma, illat és as alkatrészek kifogástalan minősége tekintetében fö-lülmulja a kereakedelmünkbcn elő
fntduló Oaasea kávépótlékokat. LENCK-kávé kapható minden fiiszer ét csemege kereskedésben, a a hol még nen\ volna vagy a készlet elfogyott volna, a t kOxOnség követelte mint msgyar gyártmányt.
Mintákat kitránatra lllg)cil én bíirinenlv(» kllld
4 Jjeatk H. wopron pótkávé-gyára. Iiová t megrendelések is ín-téseridők. 88 H15
divatazlal
,B|yivé|
CHIFFON
30 rái finom fl. 5.50 legjobb afiaég Ü. e.50.
UBI-INGEK
saját gyártmány, fehér c« aala^ I. faja 1. i.m. 11. tya fl. i.«t»
Dasaíaa
Kmuű
1 vég :>0 rőt ivwly.i5ziuü fl. 4.90
I , SÜ , Wros fl 5JD0
t.ara-kaan%a»a l vég oOrofibolyaszinn és pirva fl.S
Gyapju-rips
■ akiabaa, 10 otjn. isálaa 10 méta fi. L$0
chifonból áa vászonból kiataniiaal I drb. fl. fisa
BJÓ alkalom vétalraII
I Brtiai poszlotsaradék
Maradik agy teljes fárfl-jaltsnyrs mu m fl. 4 jo.
IrlHi Jivatóift
maradék ^.10 m. kaaasa agy taljea férfi ültöayrs fl. 5.50
IilSltössSvei
legfinomabb laiaó^gr taijaa Mö >ára. fl. 1
maradék 3.Ml m. jok^ egy teljén mmibji | ^ fl. fl.7l/l
sn és bámaattra. Mag aass fslsló áruk ssladac Ml bérasntvs vlsssarétstaak.
Nyomatott Fiscbel Fülöp ijiplulajdonosnál Nágy-kaoiMán 1888.