Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.61 MB
2010-06-03 11:51:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
825
2288
Rövid leírás | Teljes leírás (374.21 KB)

Zala 1888 március

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


10 szám
N^gy-Kanizsa, 1888. márczius ;4-tín.
XV. évfolyam.
m $ zzx m xzz xxx xxx
■serfc—stéségi
! Mt^r lUfrUdjr*tm wUi I
fi w IrtnW * Up Millwl rtwlri ml- B koé alaon kA*lemáajr.
Jj Kiadóhivatal V4r«hfcz-ato» I. H
k«Mk i
MMlaUai ImUk cnk in W3 fogad laliuk el
KWnltk tissza
a *XX xxx "xxx
ktlraUMt

! tALJJ
FolltUcal és vegyes tartalmiéi h.etilap.
A Zalamegyei ügy védegylet a Nagy* Kanizsai- és Délzalai takarékfaén^tárpk, Bankegyesület kz Alsó-muraktki lakarékpénzlár Részvénytársaság és ons. sző ietkj hivatalos közlönye
»tl 1111,1 ujünarta ábak
Efte lm.....6 ftt - kr.
-f
R filém < Hujtttui
BrtniMk jláij— xásfthtttk tf
irmW a <fyéfe Mratria Ufáitaftsp* fl
10 kr béiv*rd:5<;-5 Mái IflO «tif 1 J
uostel mÍm méfcl «or W te. fl
■yttttér pstitsors 10 kr.
xxx :xxxr=33x:
?
egjelenik Nagy-Kanizsán hetenkint egyszer: vaiárnap.
\
Korcsosodas.
. Közeledik ismét n sorosán Ma gyaromAg ifjúsága oda fog Állani a sorozó bizoüsáji elé h újra ismétlődni tog az ii jelenig, tnfcly évek óta ftiiy-hyiszor viaszaiért, a magyar ifjúságnak a sorozó bizottság elé állított tömegé Ml talán legkevesebb 50 százalékot mint a katonai szolgálatra képtelent vissza fognak utasítani.
Népünknek testileg való elkorcso sulására nézve a katonai statistikából igen szomorít dolgokat' lehet kiolvasni. Míg azelőtt talán ti* esztendővel a so rozás alá került ifjaknak legalább in 14 ed réffp vált be, jelenleg a fele vagy talán még ennél is kevesebb találtatik képesnek a katonai szolgálat teljesítésére, másszóval as emberanyag romlik ; ai ifjúság testileg gyengül Mi lebet ennek a nzomoru jelenségnek oka? Micsoda tényezőkkel lehetne a további elcaenevészedésnek elejét venni ? Oly kérdések, melyek beható tanulmányt és kimentő feleletet igényelnek ; de meg is érdemlik, mert nemcsak nem-« zetgázdasági, etimológiai fontosságú e kérdések eldöntése, hanem egyszersmind közerkölcsi és paedagógiai tekintetben is megfigyelésre, tanulmányozásra hnéltók, mert alighanem ez utóbbi szempontok azok, melyek a végső consequentiában helyes teleletet adnak reá
A sorozás közeledtével érdekesnek tartjuk a kérdés szellőztetését, s hab4r kimerítő választ* reájuk adni terünk sem engedi, főbb vonásaiban óhajtjuk összeállítani nézeteinket arról, hogy mik okozzák az elkorcsosodást s mily eszközökkel lehetne ennek gátat vetni.
Mondtuk már, hogy /a kérdés nem oly egyszerű mint a minőnek látszik. Az elkorc«osodás különféle befolyásoknak összeredménye s más és más alakja van a különböző néposztá lyokban A köznépnél, az elszegénye-nyedés s ennek következtében a ro-szabb, kevésbbé tápláló eledel okoz-
* hatja a testi egészség romlásának to kozatos növekedését. A silányabb táp lálék nem látja el a testet azon szükséges anyagokkal, melyek anyagcsere folytán, szakadatlan megújulásban és növekedésben tartják a testet különö sen abban a korban, melyben a test leginkább táplálékra szorul s mely ben a gyomor legtöbbet tud emész
-> teni A silány táplálék mellett, ha meggondoljuk azt is, hogy a munka nehéz, a testnek okvetlenül el kell gyengülnie, gyenge emberek után gy en-ge lesz a sarjadó nemzedék ia.
A középosztálynál más tényezők működnek közre Itt a túlságosan gya korlott fényűzés, a rendszeres testedzés hiánya, a korai enerváló mulataá gok gyengítik, a növekedésben levő testet • teszik igen korán képtelenné a terhesebb katonai szolgálatra
A középosztály gyermekei már ' igen korán oly élvezetekkel ismerkednek meg, melyek a testi fejlődésre nézve, nagy hátránynyaJ' vannak, a as erkölcsi és szellemi fejlődését károsan befolyásolják. ft' testedző tornagya...