Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.61 MB
2010-06-03 11:51:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
633
1962
Rövid leírás | Teljes leírás (374.21 KB)

Zala 1888 március

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


10 szám
N^gy-Kanizsa, 1888. márczius ;4-tín.
XV. évfolyam.
m $ zzx m xzz xxx xxx
■serfc—stéségi
! Mt^r lUfrUdjr*tm wUi I
fi w IrtnW * Up Millwl rtwlri ml- B koé alaon kA*lemáajr.
Jj Kiadóhivatal V4r«hfcz-ato» I. H
k«Mk i
MMlaUai ImUk cnk in W3 fogad laliuk el
KWnltk tissza
a *XX xxx "xxx
ktlraUMt

! tALJJ
FolltUcal és vegyes tartalmiéi h.etilap.
A Zalamegyei ügy védegylet a Nagy* Kanizsai- és Délzalai takarékfaén^tárpk, Bankegyesület kz Alsó-muraktki lakarékpénzlár Részvénytársaság és ons. sző ietkj hivatalos közlönye
»tl 1111,1 ujünarta ábak
Efte lm.....6 ftt - kr.
-f
R filém < Hujtttui
BrtniMk jláij— xásfthtttk tf
irmW a <fyéfe Mratria Ufáitaftsp* fl
10 kr béiv*rd:5<;-5 Mái IflO «tif 1 J
uostel mÍm méfcl «or W te. fl
■yttttér pstitsors 10 kr.
xxx :xxxr=33x:
?
egjelenik Nagy-Kanizsán hetenkint egyszer: vaiárnap.
\
Korcsosodas.
. Közeledik ismét n sorosán Ma gyaromAg ifjúsága oda fog Állani a sorozó bizoüsáji elé h újra ismétlődni tog az ii jelenig, tnfcly évek óta ftiiy-hyiszor viaszaiért, a magyar ifjúságnak a sorozó bizottság elé állított tömegé Ml talán legkevesebb 50 százalékot mint a katonai szolgálatra képtelent vissza fognak utasítani.
Népünknek testileg való elkorcso sulására nézve a katonai statistikából igen szomorít dolgokat' lehet kiolvasni. Míg azelőtt talán ti* esztendővel a so rozás alá került ifjaknak legalább in 14 ed réffp vált be, jelenleg a fele vagy talán még ennél is kevesebb találtatik képesnek a katonai szolgálat teljesítésére, másszóval as emberanyag romlik ; ai ifjúság testileg gyengül Mi lebet ennek a nzomoru jelenségnek oka? Micsoda tényezőkkel lehetne a további elcaenevészedésnek elejét venni ? Oly kérdések, melyek beható tanulmányt és kimentő feleletet igényelnek ; de meg is érdemlik, mert nemcsak nem-« zetgázdasági, etimológiai fontosságú e kérdések eldöntése, hanem egyszersmind közerkölcsi és paedagógiai tekintetben is megfigyelésre, tanulmányozásra hnéltók, mert alighanem ez utóbbi szempontok azok, melyek a végső consequentiában helyes teleletet adnak reá
A sorozás közeledtével érdekesnek tartjuk a kérdés szellőztetését, s hab4r kimerítő választ* reájuk adni terünk sem engedi, főbb vonásaiban óhajtjuk összeállítani nézeteinket arról, hogy mik okozzák az elkorcsosodást s mily eszközökkel lehetne ennek gátat vetni.
Mondtuk már, hogy /a kérdés nem oly egyszerű mint a minőnek látszik. Az elkorc«osodás különféle befolyásoknak összeredménye s más és más alakja van a különböző néposztá lyokban A köznépnél, az elszegénye-nyedés s ennek következtében a ro-szabb, kevésbbé tápláló eledel okoz-
* hatja a testi egészség romlásának to kozatos növekedését. A silányabb táp lálék nem látja el a testet azon szükséges anyagokkal, melyek anyagcsere folytán, szakadatlan megújulásban és növekedésben tartják a testet különö sen abban a korban, melyben a test leginkább táplálékra szorul s mely ben a gyomor legtöbbet tud emész
-> teni A silány táplálék mellett, ha meggondoljuk azt is, hogy a munka nehéz, a testnek okvetlenül el kell gyengülnie, gyenge emberek után gy en-ge lesz a sarjadó nemzedék ia.
A középosztálynál más tényezők működnek közre Itt a túlságosan gya korlott fényűzés, a rendszeres testedzés hiánya, a korai enerváló mulataá gok gyengítik, a növekedésben levő testet • teszik igen korán képtelenné a terhesebb katonai szolgálatra
A középosztály gyermekei már ' igen korán oly élvezetekkel ismerkednek meg, melyek a testi fejlődésre nézve, nagy hátránynyaJ' vannak, a as erkölcsi és szellemi fejlődését károsan befolyásolják. ft' testedző tornagyakorlatok, a ezek közül az egészségre nagy befolyássá! Jpvő rend-gyakorlatok; a jó- j tékony befolyású lapdajáték, séták, Üdítő mozgás hajyett már k<>rán a j táncs járja, oly korban, melyben még
• táncénak éppen semmi értelme sincs A koraérett*^. akár testileg akár szel-
lemileg mindig az elfajulásnak, az el-roncsosulásnak a jele, s hol maradhatna ez ki, mikor tömegesen látja as ember a nagy reményű ifjúságot melynek még jóf irmán a gyermekszobában volna he* lye, bor- és sörházakban, kávéházakban is megjelenni. A sporttól pedig és ennek különféle nemeitől egészen idegenkedik ifjuságunk. Iszik már akkor mikor még nem birja, s politizál, mikor még éretlen s voltaképen még egészen az inkolaköny vnek kellene élnie. De daczára annak, hogy a tánczmft vészét, pukerlizás titkaiba korán avat-, tátik bele, s kor^n szol^áltatik neki alkalom arra, hogy a másik nemmel mindenesetre ártatlan, de egyszersmind teljesen haszontalan mókáit Űzze, melyek a komolyaib s jövőjére nézve szükséges szellemi munkától. elvonják — nyersnek elég nyers. ítélete többnyire^ferde és helytelen^ felfogása nagy éretleuségre vall; egyszóval léha. könnyen fellobbanó és sem testileg sem. szellemileg nem egészséges.
A többnyire korán kezdődő éjszakázás, megrabolván ezzel a testének annyira szükséges alvást, szirtén gyen, gitik testét, annyival is inkább, mert nincs ennek ellensúlya Sajátságos jelenség, hogy éppen abban a korban, mikor legjobban belátjuk a testedzés szükségességét, mikor a közegészség-I ügy érdekében legtöbbet tesznek; mikor napról napra gyarapodnak — a tudomány haladása következtében -az e czélnak szolgáló eszközök, mondjuk, hogy éppen abban a korban kell az iskolának a legnagyobb küzdelmet kifejtenie a társadalom és szülőj házzal szemben, a hol az áldozatkészség ugyan | igen nagy minden nevelési eszköz megszerzésében, de a legközelebb iekvőt > elhanyagolják
íme, ezek főbb vonásaiban első sorban okai az emberanyag elkorcso-I sodásának; hogy minő eszközökkel le hetne ennek gátat vetni, az a mon-j dottakból könnyen levonható Jobb közgazdasági viszonyok, az anyagi javak gyarapodása ismét erősebbé fognák tenni köznépünket, — jobb vagy legalább is okosabb anyák a középosztálynál, kevesebb fényűzés, a korai élvezetek szigorú megvonása az arra nem való ifiuságtól,. mely várja be az időt, mikor azokra megérik; rendszeres tornaoktatás, sok mozgással és erő gyakorlatokkal, s kevesebb bukfencz-czel; ártatlanabb játék és mulatozás a serdülő ifjúnak, mely a vidor életkedvet el nem öli benne — mindezek oly dolgok, melyek középrendü ifjúságunk testi épségére, egészségére nsgy és jótékony befolyással 'volnának Míg' ezek meg nem történnek ésj egészségesebb irány nem honol meg, külö I nősen a házi nevelésben, addig a so rozó bizottság stálistikai adatai mindig szomorú jelenségeket fognak (eltüntetni népünkre vonatkozólag
A* állandó színház kérdéséhez.
A »Zalai KóWayt |. éri!9. számában: »Hol legyet) sx állsudó színház* cxim-mol megjelent csikkre akarva vagy nem mm kérdést tárgy akii, szükségképen kell felelni, helyesebben hozzászóflam.
Tagadhatatlan <Wof, hogy Kanizsa városinak nagjr és éjtelmes közönsége van s a számot a aöseii helyeken lakó értelmi -séf is nagyon pörelj.
Ily nagy közönség jogosult lenne arra. hogy Kanizsán állandó színházzal bírjon « e tekintetben a pár érvei előbb megindult moiulom szép eredméáyré is jnloll, bárha sx Akor ezen kérdésien fellobbanó tüz a szalmalángjához hasonlóan nyomban elaludni látszott: s hogy most a 'Zalai Közlöny* erről említést lesz, ex azíal csak ezt tanúsítja, hogy helyi tápjaink al közügyekben meleg érdeklődéssel munkálkodnak, s felszóllalása alkalmai nyújtott nekem ü! arra, hogy a közönség elölt eme kedjvenex dologról nézeteimnek ujjolag adjak kifejezést.
Igaz ugyan, hogy az állandó minkéi kérdésében a »Z K.«( hasábja in pár évvel előbb szól emeltem, azonban akkor senki sem szólt hozzá, tehát s megjeleni közlemény irint értéktelen olvasatlanul félre léie-tett. Annál jobb, hogy taosi ájolag szőnyegre került az Ogy kétfése. igy legalább labet tapasztalni, hogy az érdeklődés nem hall ki egét-zen a kozöo»é| keklé^l.
Kel! állandó ^zinokz N.-K&misán. az bizonyos, de ennekj keresztG|viteie nagy nehézségekkel jár szerény nézetem szerint, hogy anoak mutéremíésébez, még nagyon sok idő és löbb pénz kívántatik, mint a mennyivel jelenleg itudcanásotn szerint városunk közönsége e pzélra rendelkezik.
Egy állandó {zinhliz, a kor igényeinek megfelelően lelépi! ve, oly sokba kerül, hogy azt eibamarkodni Jjózan ész melleit nem szabad. Jói ál kel! gnnuoliiij mii kiván a közönség, mit a Uor, mely csak nagyszerűekben találja macát jpl,- egyszerűség nem elégit ki mai napem senkit. Hasztalan küzdünk az egyszerűség melléit; mikor mégis mindig a külsőségeket pártolják.
Benne van a koriján a nagyzá<i inger, nem oly köbnyü tehát azt mondani: állandó színházai építsünk.
Az a feladat mindenekelőtt, hogy ezen czélra elégséges mennyiségű pénzzel rendelkezhessünk, s most mir szép tőke áll ugyan e czélra, hanem s* méjg sokkal kevesebb, hogysem már az állandó sziliház hol leendő felállitáslról szólhassunk; ézt csak akkor lehetjük előbb nem, haj legalább is kétszázezer lorint lesz arra összegyűlve, mert kevesebbel hozzáfogni elveszett dolog lenne.
Nemcsak arról van szjij hogy egy nagy pajtát épitsflnk, hanem arréfy hogy állandó I színház legyen az. Egy állandó színház nem 10—20 évre, hanem legilább is egy századra épiténdő, s hogy ezt len tartani is lehessen, aboz alap kell, s ez alap mindenek előtt a közönség páriolákában keresendő ez pedig feltételezi a színészek josigajj vendégszerepléseket, lenyes kiállításokat Lb. melyek né!- | kül a közönség pártolása okvetlenül elmarad, s az állandó színház bizárra várná a feltámadás dicsőségét, ha ujjyán bekövetkezhetnék valamibor ezen neiij biztos állapot, Alkalom nyílik exittal kifejezést adni annak is, hogy léses eszme az állandó színház helyiségére oty beíjyet i ajánisni, melynek megvételj ára négyszer felülmúlná az ezen czélra eddig ÓsszekyöU összegei. Már pedig az »Oroszlán* veadéglő helyisége s a mellette levő katonai korljftii épület nem volna megszerezhető oii köfanyen, mint gondoljuk. ezek ára 6(p—7é ezjsr forintra menne, ennyi pénz állandó szíijbázra még nincsen, léhát bk niegvebeíő vpítta is, nem kész épület, miből (ognáM a i színházat felépilení, miből a dissletekej a gwazMtítel megvenni, miből díjáanánk a jeles ssínljkniasáÉot, stb. oly kiadások melyt cet ligyaln imosl még meghatározni j ugyan njim Iphej, azonban nem árt, ha a dologtól, tt mégis tárgyalásik tojnak.
Ír Ikréét UssM.
Lehetetlen, hogy e sorokhoz a magunk részéről is némelyeket borrá ne tegyünk. Olvasóink teljesen ismerik az állandó színházban consequeater követéit állásponton-kai. Mi az állandó színházai a mir éhség és mivelődés szükséges tényezőjének tartottuk s tart jak mo*i is, s eddig még egy saisont sem malasxiutluok el, bogy a színház ügyében fel pe szólaltunk volna; sőt többször kifejezési adtunk abbeli óhajunknak, hogy a szinügyi bizottság adjon életjelt magáróL mert bizony bizony nem igen sokat tudunk az állandó színház ügyének állapotjárói; pedig a dolognak nem szabados elaludnia, s nagyon szükséges volna, hogy azok részéről, kik kedvet és hivatást éreznek magukban, hogy a tárgyhoz hozzászóljanak. mentül többször eszmecsere tárgyává tétetnék az ügy. Mórt még czíkk"-iróval együtt korainak tart jak a helynek megvételét az ailandó színház számára; a színházi alapnak volna ugyan háza, de nem volna színháza: hogy erre éppentetszáz^zet írtra volna szükség, azt nem koocedálju% ogy hisszük hogy sokksl kevesebbel is fá lehetne építeni és szerelni; .« ha olyan színházai epíthetunk, melyben a színi évad alatt oak két hónapig is fenntarthatja magát a társulat, azt már mindeneseire közönségünkre nézve dicsőségnek tartbatfUk. Mert a példák, melyek az utolsó évekből előttünk állanak, nem vakuní vigasztsiók e tekintetben: Székesfehérvár, Pápa, Nyifra, Szombathely e téren lett tapasztalatai nem nagyon biztatók. A mit czikkiró ur a jeles színész társaságok díjazásáról mond* airól nekünk egészen le kell tennünk. M.-Kaaí-zsa városa megteheti talán, hogy színházát ingyen engedi át a színtársulatnak, dehogy neki valamire való díjazást is adhasson, ragy subvenlióval lássa el. mint azt Temesvár, Pozsony s talán még egy egy pár ráros teszi, azt a mi várnáink kassxája nem birná el. De nem is lenne szükséges. Az eddigi tspasztalatok Kanizsái, azt bizony itoi iák hogy a jó társulat 6-8 bélig, a színi évadban fenntarthatja magát Hogy egy társulat nálunk lovább is kihúzhassa azt mi még az állandó színház esetében is lehetetlennek tartjuk; arra a mi közönségünk kevés.
Ép azért mi is azt tartjuk, hogy nagyon is jó volna, ha a tárgyhoz mentül többen hozzászólnának, hogy az eszmék minden oldalról mentül jobban tisztáztassanak. S azért abban a tekintetben teljesen igazat kell adnunk a i. czikkiróoakjiogy a dolgot elhamarkodni nem szabad, de egészen elaludni sem Szabad hagyni, mert ha azt akarjuk, hogy valami létesüljön, akkor ennek érdekében a lehetői, habár lassan és fontolkodva, meg keU lenni. Sserk.
a
A
Kiváló, igen figyelemre méltó pétervári forrásból veszi a »P. C.« a következőket:
> A cxár eltökélte magát, a diploma-cziai akezió folyamatban van. A hiralmss lépések, melyek a tu^ajdonképeni hivatalos diplomácziai akcziő részére az ul egyengetése és annak elhárítása végeit tétellek, hogy az akezió ne ütközzék mindjárt kezdetben boszantó akadályokba és csalódások-ha, tökéletes sikerrel koronáztattak. Mint a (íiers úrbdk érkezei t sürgönyök bizonyítják, .< Oroszország azon lépése, melylyel a Balkán félsziget ügyeivel szemben tanúsított szigora tartózkodás és passzív hallga* fás lániorílhaiiaa következetességgel * elfoglalt álláspontját elhagyta, hogy a betjini sierződés többi sxignálártpsaival leendő megegyezés útjára lépjen, az összes hatalmak által leplezetlen örvendetes meglepetéssel udvSzőketeít és barátságos előzékeny* séggel viszonoztatoii. Visszautasítás, vagy csak a kétely -nyilvánitása as orosz javas- i lat törvényes jogosultsága felöl egyetlen oldalról sem volt tapasztalható és as összes hatalmak készek egyHértö nyilatkozatukat hivatalosan is meglenni, ha Oroszország hivatalos alakban javasolja, hogy szóliumák fel Törökországot a berlini szerződést irt összes hatalmak nevében, miszerint mini szuzerain jogát és kötelességét teljesítve, Bulgária és Kelet-Rumelis szazerain országok lakóinak adia értésükre, hogy a jtren törvény ellenes kormányzási állapotost megszűnése é« a törVény ékntk s a berlini aser-
ettlre, hogy Bulgáriában a i örvény ex viszonyok helyreállítását katonái segéiylyel kel-
aáéis bet árotmán farnak megtelelő reade dmk hetyet engednie kálit
A taáf nem ásít iá magái utat, hegy I *hóigársérdéa« egyedjtf Ferdinánd papin áttn levő tl*i stámkivemetvel már meg tan oldia. De inféakedéaeit is e szériát tette a ■telftti elhararona ?o'm magát át ikeiiú útjára lépni, iHgfantoti minden sshetóiéfet, rotíyéf figyelembe kellett venni aa oly kényes kárdé> On%/m-rág érdekeinek megfelelő megoldásánál atfgkmariáftáoél Két mo-miuittm látszik mi kúlönó«en fontosnál, sőt éppen döntőnek as <M#<laf alkalauuandó kényszer rendszabályok, át a Ferdinánd ha* lyttt állit* rulo Irónjelőli személye.
Sándor caár, kinek politikai tehetségé a világnak még több nagy meg'epetési okozhat, mind a két kiemelkedő momentumot itijA jelentőségük »tenni» méltányolta és mindent előre meglontJt.hogy azoknak a kepselhetö legkimeríiöbb, legmegnyugtatóbb. módoo megfeleljen.
Aion kinoa bizdimatlansággal szemben, melylyel a porta minden kívülről jövő uor gélmazást, hogy hatalmát a saját tributáriu-M|< ellen fordítva, logad. igen valóezinű, bogy az eset beállitáeával Vonakodnék a Bulgária állani ezecutióhoz Európa mandatumát elfo-gadni: azért veszi a czár kilátásba azon mti ifik
. lene eezközölni, <egy ai összes szignatarius hatalmak áltál egyenlő contingensael megerősített occupáló sereg küldését egy német tábornok parancsnokai alatt. (A »P. C • által már jelestetett.)
£s a mi a második még footoaabb mo-mentumot a Ferdinánd helyett a bolgároknak javaslandó jelölt személyiéi illeti, ha arra kerül a sor. a caár oly tromlót játszhat ki, melylyel minden kártyát Ölhet: csak Battenberg Sándorra, a szSivniczsi hősre kall visszanyúlnia, a kihez minden bolgár szív azonnal rohanva rohanna. Battenberg végre is Téréből való vér, vele első (okban rokon: a rokonok közti kibékülés példa nélküli valami, még eddig nem történt meg soha? Egy fejedelmi trón vissssadasa, melytől csak a legmélyebb szívbeli bánattal vá- j lünk meg, melyre egy magasba törő szellem j egjr dics- éa tett vágyó lélek összes érzelmei* I vei viaazavágyunk, nem alkalmas ár e a még j oly mélyen megsértett büszkeség és becs- I vágy kiengesztelésére ? £* nincs ezenkívül eazköjí a kiengeszteltél a bála és az érdek- I közösség széttéphetlen kötelékeivel fűzni az egykori ellenség s immár vérrokonhoz, barát, és a védő szivéhez
A tiszteleten és kegyeken kivűl, melyeket a caár adhat, a Homanow-báx ha-aoneradetü és (élvérü rokonságában valamint annak ótalma alatt álló lejedeimi csaladokban nagy választéka van azon gyengéd lényeknek, kik Schillerként •himmlische Ro- j aen weben in'a irdische Leben!« iu van példáéi Alexandra görög herczegnö, azüle- | tett 1870-ben. és Nikitának. montenegrói
fejedelemnek leányai, — éa Battenberg Sándor még tnötlen....
A czár »végső eszköze* egyszerű, de klasszikus győzelmes, ellenállbatlan. £s el van tökélve a czár, alkalmazni azt.«
Fővárosi Levél.
—- A • Zalát-nak irja Lupulus. — Budapest febr. 29.
A böjtöt farsanggá változtatta át a mulatni vágyó fiatalság, mely szívesebben hallgatja a tánczi erem ben a Berkeséit vagy a kis KáQz Pali talp alá való nótáit, mint a pap »meá culpa«-ját, mely epikureikus Ízlését jennetse dóránknak rosz néven sem tudom venni. Sok ember csak annyiban böjtöl, hogy dús ebédjéből annál kevésbbé hiányostalja a mayonnaisses fogast éa a tatár-mártásos tokhalui, mely eledelek, szakértők állításai szerint, aokkal táplálóbbak a legkövérebb böjti predikácsiónál, kivált ha a hatféléket holmi jeles kappansüllek követik. S ami a bankét lezést illeti, e tekintetben tud-'valev öleg Magyarország a kivált ennek fővárosa lefőzi & kontinens legczivilizáltabb vidékeit. A múlt hét végén tartották meg a képviselők piknikjét, hol 15 forint volt egy »réaz vét jegy* ára Nem tudom mi szükségé van olyan embernek, aki tiaenöt pengőt költhet egy vacaorára s aki azonfelül hon- j atya, bármilyen »részvét*-re.
Inkább illeti meg réazvét azt a tragédiát, melynek utolsó felvonása ma délelőtt játszódott )* Budavárának legszomorúbb épületében, melyet a véletlen gúayja »For inná* nak talált elkeresztelni A tragédia elaő felvonásai elkedvetlenitők és viaexata- i szítók voltak, de a rövid befejezés batáioa i volt ás megrázó. Egy revolverlövés vagy amint Itt történt egy őnmegkéselés halálos kimenetellel, megrázó volta által kibékíti a publikumot a tragédia szomorú hősével.
Váltót hamisítani senkinek sem szabad, | legkevásbbé pedig egy tanfelügyelőnek, kinek Alitea aesscsak polgánlsg. a hivatalbelilag j etfkeií), de azoflletűl flyan tiaxta fehér hl* ! vatali tógát éít a hivatal viaelőiére, mely lep- I len szemet szűr a legparányibb mocsok is, .Vba e fontos kőafeivaiaJ viselője meggon* | doiaiíatwág, könneetmtt<éjg vagy még alantabb I álló indító okok a örrtk estében ellentétbe helyezte magát a társadalmi éa morális rendéfel, ka ennél lőbbet, rosszabbat lett: ha oiynennt követeti el, mi által elvesztette a a beeeftieiet. eefekie Isikai öngyiikoaeáfáveJ
í állíthatja helyre a isrsadalora kebelében a | megnyugvás egyensúlyát. mely erősen meg* j readuii a eseráocááílen ember erkölcsi ön-; gyilkosaága által.
De' van a 'dolognak más oldala is. i Nem tartozem aifk köaé, kik életfeladatuk* iá tették a korrotastó ellen való áxlnatlan i ábajgatást. Valamint nem igen Uszek az olyan ember bazaftxágában, ki folytonosan ! ajkán hordozza a hazafiságot, vgy a par <tnrce »entikorriippzkMnatá« korrumpálatfan voltáért sefs merisém tűzbe tenni kezemet | Jmde az mégis megdöbbentő lehet!- minden I egyenes goQdolkozásu emberre nézve, ka aaf látja, hegy olyan rontos. kulturális és j .fáraadalmil^g annyira jelentőségteljes állás, I mint a tanfelügyelői, fx álfás ennyire dísz-í kreditáló emberre hizaithatott, mioti amilyen I volt a mai' nap öngyilkosa/ Nem vagyok annyira bamba, hpgy a •kormányul hibáz-tftsHam azért, hogy egy kinevezésnél meg- ! I tévedett az{ illető erkölcsi kvalílttácziójá-ban, ilyent csak a iegrebulisxiikueabb op-ppxiczió róhat fel büneftl annak, aai a hi> I vaialt adja a személy közvetlen ismerése | nélkül; de egy kis óvatosságra nagy szüle-| ség lenne, épen a kormány érdekében, melylyel sxembsn ilyen ebetek igen kényelmes ellenzéki kortextogásokra adnak olcsó ess-• közti A moj'álról már nem is szólok; ma-nap már a neve is kóxhelylyé lett.
Nini azon ve*zem magamat észre, hogy magam is felcsapok böjti prédikátornak, holott épen e sorok elején meglehetős kicainyléssel szóltam az e fajta emberjavi-lókról.. Vigasztalódom azzal, hogy az em-bérjsvitást ugy aem veszi már (omolyaii senki s a hálátlan mesterség üzöj maguk is meg vannsk győződve törekvéseik biú vol iáról.
Epen ugy, mint a fővárosi tanács, mely most már nem is sőpörlet havst, belátva, hogy ez amagy is hiába való dolog mert holnap megint csák esik a hó. S igy annyira vagyunk, hogy Budspest ipaholnap hegymászó touriaták által sziveeen j felkeresett város lesz s az utcfáka< borító hóhegy- i ségekre fogaskerekű vofiatékat lógnak épi* leni élelmes Kobnok. Valamennyi Kohn t.i. élelmes ember és Nagy Sándorral mondom: »Ha Lupulus nem volnék, szerelnék Kohn lenni.* Aki ezt a nyilatkozatot szerénytelennek nézi, abból sobáe válik jórajvaló — Kohn.
I aárnag, február 96-ád tartoffá *ls4 kőzgyt-léaét. sselyea elae^Usstétfett [a beUgrml-níszter által fóitáhagyofl laí$p*tMúiljűk. megráfss/iaioil az fgyleti eln^knő s a 2$ bizottsági tag, az ftg}é«z, az lo^ros, a titkár és másod titkár. A ; választ^* ereda^nye: •következő: Elnóknd jCleaesti Upótné. Vá-I lasztmáflyi tagok: BcjgyaiIÖaöpné, Beotxik Pereocxné, Markó Artislne, Msebs Ottooé Sebestyén bájosáé, Witiiager Antalná, Er-dődy L^joané, Janda Karolw, Somaiefa Lőrincsné, Miliényi nándarnéi Knausz Bol-dixsárné, Uoger Üffmann Hekné, Cseresnyés Sándnrné, Krfppel Mária, Schmídt Frigyesné, Koltay Perenczpé.jF'árnek Lisz-Ióné, Zad u bansxk yl4 j o*ot, Juhász György né, Stásb \Vjucakiis Jánoené,
Vajda Bálintnét C^svlly Aulainé, Koch Mihályné. Németh Igááp/oé, Vajdii* József-né, Tripammer lÜámCTaaa pjmoBiié. Ter-sánsxky Jóssefné, Sjaeitl Uásjoimé. Ogyéaz: Faic* Lajos. Ortoa:! Dr. Széleres József, Titkár: Babom László. Máspdtiikár: Dr. Hansér János. Az ekként jine|váiassioit választmány pedig febraár hó 29 éo tartotta első szervezkedő Üléfét, me%0n az alap-
szabályokon reá ruházott va megválasztana az Ödönné, a pénztárnóknöt
az élelmi saenárpokriét Wittihger Antalné,
a ruhatánmknöi Fáraek I zimunkafelflgyelönét Zad személyében. Az egylet legteljesebb sikert aiván sajnál ja A bogy egy elök és nemaert bevülö arnőt rehózásában, úgyszólván az
haiáakörénél fog-leljjököt Bogyay Dstuacha Ottoné,
ászüóné és a ké-ibanszky Lsjosné működésének a uk és cmk azt ;lő minden szép ki áz egylet lét-eszme megva-
Különfélék.
j Ghjeajr Kálasáa. Magyarország nagy halottainak jegyzéke egy jelentékeny névvetgazdagabb lett, az ország egy felvilágosodott szellemmel, egy odaadástéljes ha-zafiss szivvei szegényebb: Ghyözy | Kálmán elhagyta a küzdelmek és tévedések ^illagát, éi) beköltözött a teljea nyugalom é?| kélség-telenség birodalmába. Áz óva-intőnek tiszte-letremélió alakja örökre eltűnt szemeink elől, de sokáig tovább élni fog mindazoknak ké-gyeletleljes emlékf^etében, kiknek van szivük a közj* iránt és a kik a iözjónak szentelik gondolkodásukat. Lelkiismeretesség és kötelességérzet voltak jeileménea legkimagaslóbb, markans vonásai, nála egész eszménnyé váltak azok: lelkiismeretessége egész a kinos töprenkedésig, kölelesaégérzete az önfeláldoxásig fokozódott. A mi nsgy^yá lette öt és köztiszteletet ébresztett személye iránt, az gátolta, bogy még nagvobb legyen s tette elszigeteltté. Embere volt ö a tanácsnak, á bölcs, jó megfontoló tanácsnak, de nem volt! embere a cselekvésnek. Mint képviselőházi elnök s mint pártelnök is a legtökéletesebb vezető vólt ő, mint miniszter csüggedt éa szerencsétlen. És önmagá nak bölcs megismerésében és azon pnaetlen szerénységgél, melylyé csak a lege öke'öbb jellemek képesek változni, átengedié ő, kr már 1847-ben a rendi lábián elnököli, 1H48 bsn államtitkár, később az igazságügyinii nisteriumban Deák Ferencz utóda vélt s kit 1861 -ben a képviselők egyhangn Ibizal.i.a a képviselőház elnöki székébe ülteiéit, pártjának vezetését az akkor még egéaz fiatal Tisza Kálmánnak, kinek lángelméjét] tetterejét és basoolilhfilan jártasságát rögtön felismerte és téljesén méltányolni tudta] Ghyczy volt az is, ki a fiatal Heros ntját egyengette a fusióhoz éa miaiszlerelnökséghez^ sőt ö volt az, a ki a lisztes fejére véve az odiu moi, a nemiéiben e'öször ébresztette!fel ama kötelesség és becsületérzetet, melynék egye- ^ dfil keli köszönni, hogy Magyarország las I sanként megbarátkozott az adóképességnek I éppen tüneményszerű megferaiiésévál, hogy becsületben megállbasaon, mint fizetőképes jogállam. HalhaiaAlan less Gbyczy Káfmán-nak a legválságosabb időben mondott ezen j intelme: »Az adófizetés nem áldorai,hanem becsületbeli líftteleeség.* Ezen alapon hozzá logbatott Tisza Kálmán érős ügyes! éa szerencsés kesével a regenerál ió'-mkgaszlr.g müvéhez és felemelhette Magyarországot azon magaslatára as állami tekintélynek éa világrészünk sorsára való hatalmas befolyásnak, melyen bizalmas országokkal szövetkezve, hatalmaa országok által f«ve, valamennyi állal elismervcí, áll ma. j
- A kerMsIéity Jétékeáy nő-eg) lel Mtrgatakuláaa. A városunkban legközelebb Mtesüjt, a szegények éaatfiköl-ködök, a batégek és máa nyomorbaJ? (evők segélyezést} ckéQálíól alakult keresdány jó-lákoay nőegylet 4 aa izraeliták ckjf már korábban keletkezeit a ma már ámaosáD működő hasonló egylettel bírnak, mull va*
lósitáaában oly fáradbatajlan működőit — a választmányi tagon sorában nem találunk.
— iáulyáa Jtnű ; kir. törvényszéki bíró úr álispotábac, mint isazl Őszente örömmel értesülünk, a tegnapi ísp folyamán némi javulás mutatkozott. Jádja isién, bogy beteg-ségének e jobbralordplása valódi és tartós legyen, hogy a közinzteleiben álló szeretett ! férfiút a társadslom iámét magáénak vall hassa
f Halálozás, (rode tiajos, a keszthelyi járás föszolgabiHija febr. bó 26-án este meghalt. Betegsége, melyet pár hét előtti körútja alkslmával, hivatalos kötelmei buzgó teljesítése közben az^rzetj rövid, de rendkívüli súlyos volt. Tüdő- és hashártya gyu ladást kapott, melyeit kio iák tevékeny életét. Pedig b keszthelyi orvosi kar és a me-gye főorvosa, Mangin Károly mindent elkövettek, hogy a járás első fiáztviselőjének életét megmentsék, \de leheletlen volt. S habár nspok óta nyilvanvald vdlfj hogy nincs mentség, mégis mély megdöbbenést keltett vég kimúlása Keszthelyen, hol mini szakképzett, ügybuzgó 8 igazságos köztisztviselőt s ugy is mint felejlbejlen jó Barátot, a •kedves Lajos bácsj«-t, mindenki tisztelte, beoeülte, szerelte. Gyász foglalt helyei a szivekben, melyet külső képen is jelzeit a vá-i rosházáról s a in. kir. gnzdasAgi tanintézet épületéről alálengedező feldeie zászló. Teme- . tésén, mely febr. 28-án d.Iu. 3 órakor ment végbe, nyilvánult eklatánsul a mély bánat és részvét. Keszthely örege, apraja, a hatóságok, testülelek, egyletet mind megjelentek. A járás valamennyi községéből a földbirtokosáig, papság és fóldmivelők nagy szám-'ban, továbbá a szomszéd tárások tisztviselői eljöttek megsdni a végiiastéletet Sebestyén Gábor köveskállai HelvL ihitv. lelkész tartott pyásibeazédet s mondóit meghaló imát a koporsó feletIjj melyet szebbnél szebb koszorúk fedlek s aztán elhelyezték porhüvelyét a Szí .-Miklósról neveaett sir kertben, hol leljen teste örök nyugódaimat, szelleme pedig dicsőüljön a magasságban!
— Kftagj fi léai A nsgyitánizsai tornaegylet 1888 évi márcsius hó 4-én d. u. 6 órakor az egylet helyiségében közgyűlést tart.
— Baxdltáaul. Az jorsz. magyar ■ gazd. egyesület iskolafakarekpénztári bizottságának elnöke Weisx B. rerenícz, 3 kötet a m. t akadémia kiagásáfapn megjeleni közérdekű könyvet kÜldmt a naplóiban Bányai Károly keszthelyinépimtolsiligazgalónak pénz» lári kelőnek azon kivánMcgál, hogy az elismerés e csekély jf ét bfezditásul tekintse azon ügy további balhálAs pártolására, melynek czéljs, hogy a lusréllosSág erényének terjesztése utján szereietilhszábk jólétének Jejleaztésébén közremi iködjünk.
f Halálosé*. Városunk egy köxlisz-l elei ben állt fárfia Btréwi Jé**f nyug. iiszlartó és legutóbb |áros| gyáini ellenőr, hunyt el e héten kinék halála azéles körben mély részvétel jog leltem. Temetése febr. 29-én a közönség impozana részvéte közt ment régbe A család állal kiadótI gyászjelentés következő: Alóljrotlak mély fájdalomtól álbatolián, saomoroclott szivvel íelenlik a rokonság, ugy az ismerősöknek, hogy mélyen szeretett férje, atyjuk, ipjuk és nagy: apjuk Beréoyi Jéltseinát, berezeg Batthyáni urod. ny. llasttanéJ jfenleg helybeli városi áivaasékj e)líndra# folyó hó 97-én délután l1^ Alikor éleje 178-ik évében, rögtöí) történt jgyáaioallibűnyíjll. A
boldogult hamvai f. hő 19- kA
kor fonák Batthyáni uleii 9, Muna uját
házából a rom. Imi. sírkertbe
éJbtán 4 óra-
a család bír-
f bobjába örök nyofaloowa tétetni As an-gNzie!ő szent mise áidótat pedig t. éti már-cziits bó 1-én d. a 10 órabor fog a Szent-Fereocz-rendiek plébánia templomában az Crnak bemutattaint Nagy-Kanizsán, I98H. február 27-én, áldás és béke hamvai felett! &ek, Ilona, József, Kálmán, Pál, Miklós, Zsiga, mint gyermekei. Bérényi Frígyeake. szil, Novotny aunt nej*.
— á kssstkslyl fskarékpéas* tár réazvénytársalai Hoffaann Soma ügyvéd választott elnök elnöklete mellett a napokban tartotta meg éa 1987. ftzletéví zárközgyüléaet, melyen Béck Sándor igazgató évi jelentése letol vastatfán, örvendetes tudomásai vétetett s igaxgaiónak s ax egéaz felügyelő bizottságnak, valamint a inxiikar-nak odaadó működésükért elismerés és köszönet szazaztatott. A felügyelő bizotisáx javaslatára a közgyűlés által a 4121 frt 22 kr. liszíanyereményből egy-egy 100 Irt névértékű, de melyre csak 40 frt fizettetett ed- -dig be. osztalékul 10 Irt, tehát 300 részvény után 3000 ín, tartalékalapra 900 frt, jóté-kooycaélokra és pedig: keszthelyi szegények -nak 65 frt. községi elemi isk. ezegénytanu-lók ruházatára 40 frt, ugyanazok tanszereire 10 frt, apácza zárdába járó szegény tanufók ruházatára 30 frt, tanszereikre 10 frt, a keszthelyi kórháznak 40 frf, tűzoltó egyletnek 20 frt, iparos ifjúsági egyletnek 10 frt keresk. ifj. egyletnek 10 frt, a polgári isk. segélyegyletéaek 10 frt, a felső leányiskola szegény tan. tanszerekre 5 írt, fa hal.-füredi szeretet háznak 10 frt, a Sármelléki tűzká-rosultaknak 30 frt, eperjes-n -károlyi tűzká-rosultaknak 10 frt, összesen 300 frt szavaztatott meg. ■— Az igazgatóság éa felügyelő bizottságnak felhatalmazás adatott, bogy a keszthely-b.-aztogyörgyi vasúton eleöbbeégi részvényekei jegyezhessen. A felügyelő bizott-ságba pedig beválasztanak: Beck Kálmán, Koller Ferencz, Slocker Antal, Oppel Károly, Lázár Sándor, Oszmán Pál és Prager Farkas.
— Helyette* llsselgablré. Svas-lica Benó főispán ur a Göde Lajos elhalálozása folytán megürült keszthelyi főszolgabírói állásra, belyettesképen Takács Imre ta polczai azoli;abirót nevezte ki s bízta meg a teendők végzésével. — Hírlik hogy ezen megürült főszolgabírói álláara már jz sok az aspiians; a többek közt Gaál pacsai, Botks J z.-szt.-gróthi, Vértessy novai főszolgabírónak, r s mások neveit emlegetik. A keszthelyieknek mindegy akárki, csak ember legyen a szó-szoros értelmében a talpán az iuető.
— TáncavJgnlons. A helybeli izr. nőegylet a minden évben rendezni szokott, lácczvigalmál az idén február 21-én tartotta meg, és ugy mini minden évben, ezot-lal is a nőegyleti lánezvjgalom a farsang egyik leglá'ogaiollabb mulatsága volt. A Casinó nagyterme annyira megtelt, hogy éjfél előtt alig lehetett tánczolni éa az álar-c/.os bál nem maradt puszta czim, mert tényleg szebbnél szebb álarczoeok tették az estélyi érdekesebbé. Az első négyest löbb mint 80 pár t/mczolta, e miatt le is kell mondanunk a hölgyek nevének közléséről. A fesztelen jókedv mindvégig tartott és a reggeli 6 óra még ott érte a mulatókat Az estély tiszta jövedelme 347 frt 60 kr. mely ' össteg a szegények közt már ki is osztatott. Leheletlen dicaérettel meg nem emlékeznünk
a nőegylet derék elnökéről, Vidor Samuné úrnőről, de általában az egylet buzgó vezetőiről %s választmányáról, hogy az egész tiszta jövedelemnek felosztását elhatározták Oly télben, mint az idei kétszeresen kínos a szegénység, s igazán szükséges volt, hogy a szegénység és nyomor ez alkalommal azonnal enyhülést találjon.
-XyUváaes náaiadáa és ké-aaénel. A nagy-kanizsai izr. nőegylet t é. február 25-én rendezett álarexos táncz-estélyén a következő felülfizetéMk történtek. Scherz A1 ben né 3 írt. Welli«ch Lajos 3 frt Tiipammer Gyula 80 Kr. Práger Béla
2 frt. GrŰnhut Allredné 3 frt Ebmiápsnger Leó 5 frt. Blau Béla I frt. Danneberg Ja-kabné 3 frt. Boseobecg Baulina 5 frt. Zucker József 80 kr. Feitler Jézsef Bécs 80 kr. Kűrschner Ignáczné I frt Hosen-berg Kroő 90 kr. Blan Pál 40 kr, Dr. Scbwarz Adolf 80 kr. Blau Pálné 5 frt. Goldhammer Károly 1 frt. Tolnny Lajos 80 kr. Klein Üléa t frt 20 kr. Bosenberg Richárd 80 kr,\ Kosenfeld Józsel 80 kr. Scherz Ödön 8') kr, Deufsch Zaigm. 80 kr. Vidor Samuné 10 frt. Lövy Adolf 60 kr. Schrefner Bpest hO kr. Scherz Zsig, Boglár 00 kr. Samueiy Olga KO kr. Dr. Neumann Ede 60 kr- LÖwinger Lsjosné 5 fti. Báchrach Gyola 1 frt 40 kr. ifj. Deutach Lajos 80 kr^ Sommer Sándorné 10 frt. Fridríck Ferencz 80 kr; Dobrin Benfaé 5 frt. N. N. 50 kr. Sáliét Lajos I frt Lövin-ger Jgnácz 2 frt 80 W. Ksllivoda János 1 frt. Dr. Blan Z«igmond 60 kr. Hirschler A, Domború t frt. 60 kr. Fisehel Fülöp 1. Ilaachsnsker Mórné 3 jrt, Bapoeb Gyuláná
3 frt 80 kr. Weiaer Jóssefné 4 írt 60 kr. Löwenaleio Emil 80 kr, Scherz Richárdok I Irl 40 kr., Dr, Vizlendvay Imre 80 kr. Stern Sándor 8 frt 80 kr. Blau Lajoané 1 írt 60 kr. Marton Ignácz 80 kr. Rosanfeld Adolfné 60 kr, Kias Arthur 30 kr, Ebao-spangér Lipótné 5 frt, Leitner Anna 1 Itt, Dr. Schreier Lajoané 1 frt 20 kr, Satiler Mór 60 kr, Sigrita Róbert 3 frt 80 kr., Wdiasmayer Mór 3 Irt 80 kr. Seben Tivadar (Bcadár) I frt 40 krn N. N. 80 kr, Lassnar Heorikné 6 frt. Bogenrieder Jóssefné
I M F'jgadják i BiféMifft adakosók m «HlM tsffccróM> kösaftaat*. Székely Ti-vidtf MyMI titkár
lilali«#l Hi|k|[ igakjod jói Mtarv**a4i aaintársaleiieJ érk eseti városnak-ka, Ne »i">iiii<gton; a Királytogással kezdi mag #toedá*atnak MOfti. udvttoljfik Báfb< i|fia'4ili várassak baa és moh remén )üok aaá aéank hogy érdekes reparlatr
(MifiiMéiÉvii • kógöoaéget meg fogja a\sr»<^ a maga etániára éa ágy a kft-véfwk HHmm mint; a azíniámu-a «*k dtftestt oéíkliii aaíeoti(a lm, A lár-•ula' 44 tagból álló és köziftk több olyan, • mk városunkban alőayösen ínuereieaek
llaMg«+ra«Mj, U'ilt Mária mí asonyásk alörs hirdetett bsrifverstoye márezíus 1 én folyt ls s Casinó íiaztarmé-bea A világhírű művésznő bárom opera és pe|íg lton Jüan, Heroani éa Hunyadi László nagy áriail énekelte, rendkivftli hangiéval, moly évtizedek óta semmit aem vasr.ieli vsráraábol, elbOvőlve és fokozódott lelkesedésre ragadva a közönséget, moly
ssegtólióile a Cssiaó oagy társét fmop Erső ur kél ktaaaíkus darabbal és utóbb a* 6 magyar népdalaival, melyeket oty kedvesen •* praeciae senki som tud zoogofján előadni mulattatta a közönséget, msjy á isifvbas szól& népdalokat megújráz talia itoseoberg Aoám ur valébao elismerést érdemel, hogy Wiltné msghivásávsj oly élvezetes estét azerzeu nemcsak a kanizsai [hanem a vidéki közönségnek Is.
4- A Uesstlirly I kereskedő ifjak őaképiö-egylote alaptőkéje javára 1888-évi m4ruziua hó 7-én az Amazon szálló nagytermében zártkörű hangversenyt rendez. Rszdaje este pontban 8 és fél órakor. Belépti díj sxemélyenkint I Irt.' A baogverssnyt lánc* löveti. Műsorozat: 1. Ábránd. Schulhof Gy-iól, előadja zongorán: Oeínínftr Imréné urbölg^ őnagysága. 2. Isién dicsősége. Hsai-hovéntől, előadja : as egylet dsllrdája 3. fonala. Beethoventől, előadja zongorán Brsyer Lujza kisasszony. 4. Mohácsi koldus. Nyízsfjyay fíuaziaviól, énekli: Kovács Emil ur, xóngorán kísért; Molnár János ur. 6. VigAdáa közben. Nagy Imrétől, előadja: az artlet dalárdája, 6. Népdalok. Előadja czímoíjlmon: Szabó Ilon kisasszony, zongorán kíséri j Molnár János ur. 7. A csónakos, deli Jánostól, előadja az egylet dalárdája.
H. Változatok magyar népdalok lőlőlt négy-kézre,! zongorán, előadják: Puly Irén kisassz. és Molnár János ur.
i IHHH évi sjtansiái Zala-váralj) éb«a. Márczius 1—6. nagy ka-mánál járás. Holg elnök Oertán Károly alispán, polg. otvos dr. Msngin Károly S»t-gyei taizti orvos. I. koroszi. 306. II. korosat. 2*f. Hl. koroszt. 219 — Márcz. 1-9. Nagy-(enizsa P. a. Caertán Károly. P. o. ár. Mangín Károly. I. k. o. 143. II. I48. III. m. 4 Márcz. 10-16 Kasztba*). a Pap Sándor. P. o. dr. Mangín Károly. I. k. o. 277, II. 192. III. 212. — Márcz. 17-34. Tapoiéa P. e. Csigó Pál. P. o. Mangín Károlyi L k. o 460 11. 288. III. 280. -MárczJ 25—ápr. 4 Sftmeg. P. a. Korifllos Kálmáh. P. o. dr. Lukouita Gábort L k. o ÍM. II. 222. Ilf. 203. - Apr. 5-10. Zala Szent (iróth P. e. Ko/.ári A. P. o. . dr. Ma'ngin Károly. I k. o. 194.41. 148 III. ; l»6. 4- Afk. 11—13. Zals-Kgerszag. P. e. Csertáh Károly. P. o. dr. Msngin Károly.
I. k. o 76. fl. 43. III. 41 - Apr. 14-10. I zala-egerizegi járás, P. e. Cserián Károly.
P o. fr. Mangm Károly. 1. k. o. 273, II. 216 10. 234. — Apr. 20— 26. Paosa. P e. Árvay István. P. o. dr. Háry István m. I t. főorvos. I. k. o. 266. II. 192. Ifi. 209. Mindegeknél katonai elnök Grünewaldti Haasz KamilJó cs. kír. Őrnagy. Avató tiszt Wastol József cs. kír. hadnagy. Honvédségi elnök jVikfoviv János m. Ilr. bonvédszázs-dos. Avató liszt Pléheiaf GdaziáV m. kfr. | konvfé főhadnagy. — Továbbá: V Febr. | 29— nfárcz, 3. Nova. P. e. ÁrvaV István. 1 P. o, dr. Háry tsiván. f. kísn. I0Í II. 129. 111. >89. — Máról 4-10. Leienye. P. f. Málita János. P. o. dr. Hsjós Sándor. L k.
0. 940 II. 24IT, III. ,230. — Márcz. 11-17. Perlek P. a dr. Bénizfk Perrncz. P. e. 4r. I Bőbm Szídney. I. k. o. 251. II, 26). IU. 242 f- Márcz. 18-24. Csáktornya. P. a. Molnár Elek. P. o. dr. Krásovecz Ignácz.
1. k. |r>. :tö7. II. 344. Ilf. 2o3. - Márcz 25-ápr. 7. Alaó-Leodva. P. a. Hajós Mi-hlíy o. dr. Kirá'y Mór. I. k. * 480. >f 341. III 307. - Mindaxeknél katonai sla^k Major Aruád lovag, cs, kir. öroagy. Avsióftíszi Saydel József es. kir. bsdosgy. I Honvédségi slnők Psraez lankáé* m. kfr. j toavéf százsdos Avstó lisst Kalas And- | rás 4 kir. honvéd főhadnagy. — A m. I kir. honvédséghez 89,ööt főnyi njooczjo'a-lék éé 9Wt főnyi pétiarfalÉtf jutalék ki-viatatok, ebből gsik'a lapolntai sorosó já> | rásrs 64 ujoncz és 6 pénarfalékos. a sft- < megttife 41 nj. 4 p'- kassihalyfra 66 aj 6 | p».f kanizsai járásra aj. Ö pl, pacsaira | 43 o|, 4 pl, zala-agsrssegi járásra 64 uj 6. | pi novaira 27 vf. I pf. aala*ateni-íp'rUmrs
12 uj 3 pt 'Alíó laadfalra 61 ti. 6 pl. I MHanysffi uj. 6 pt perlakira 3o nf, 4 f p( raakiorayaira M uj. fi pl. Nsgy kaai-m táfoeara 38 a\ 4 p* Zala Cg«r«zagra 16 lynaos éa 2 póiisrtaJéáos.
>
Csarnok. A viador és i gfeíi,
(Hnál
IMgásra fnüM Uf$» Ilmd$ *uM Mgy i váaésr. Méj alatt ai(yftirtSii, . HMM 4ket Is Isak^Mr d^ari -aaif sss»j, é$ ss Maif, fl assi talál iibsti kstal Isi agyr illáit M iwtiritg flsgtoé, 4 Isawgm tséslt Titste g| «jjRál, — «a»» UUu huátf aflg rmék & tér eták tgjr assfelr jlaas.
<1/ StMN awn sil s SSÜ..Í
D* la lávU Mf nM Ml. ta SMfSWi ÁM pmtijt- — Olsái as, l— abí fd ka wal, v üs MalMf tmk «iz*Wf ... „Mfcpál kik Imm liatá. ESm/«s ártsak asak mMkw Mért rajtad am kHyértkmk ! Ingéi; TÍala így sókajtos ggyal lakmt jlkks. balra. Haifai Mm pihaaiaak, — A glsSaaak asir aiaca s/ssh, AggUy*i igsra sisak. A |ls«a Éflaaáaáa fal A aak alaft oMIns vitta, lílf ao*j4 A la mtíjáim jd Kikéi)Itaét UaU7...
ktrdjt aaaaM-i. liH'kwf kasalt kin-, Jobb laaaa láa. kagjr a kaaalt Isdsll. oda Timii Uraa, Da Ifi I Mtutba d6rtfaa lg, Talssd olt flaiaikM aat. — t-lj |Mt ghi, — bnbw rai a|lf. AUk látási falut* poat. Zilál alat v aslf • I latag. As st«ji •! saai aksá, f. klblmal fa) raazttar Vágj tarktsal alig kaiad. A gyati flata Jwrá Ira taúat, aükar Jat as ada. Igj ■éaakltra, aliff aasre. Ma taax-e as. aragy aaka? f gfoúa Is báfiu han, —■ A távolbas attáat véjra. * legény váador alkagyatfa. Ftl-lal alkajUs as Ign. Da aaoaaort. aftgiadt lelkit Magklaafití agy goadolat, Agyában alt taf^aoto aaM K kit — $jon la lefe'r — von»|. ,A gyora (fiala ftrtatt, mist ár." ! „DáfizógOU StlfaM. — azért" ~ JíitartlaaaJ. laaaakbsa bár" i ,Mlgi* flaak lllaaáaba ért".,. BáuHtá Ml a tadat, léin fofta ráadorbo^ál Hátra kafSolt kaaaaa utat, Maat... náht... allré iűaját.
gitartáa a pk*r tiika OaHbas jati as, Irt ast - Wrja...
Vlrá|kcgyl Jéaaaf
Közgazdaság. CtM.
Ujr-Ksalaaa, IW. alrtslaa 1-ls
■A fobraár arí gabosalslatriH aaa aak kadra-Isit JatastkaCásk. A b«ssl<l4t állapoU katlrwwtlu igaa kadf aalüas. Tkbrsár hl ataí aapj«ibaa a Mkl» aabk potitikaJ taltbgáa folytán «lr jaasár vlgt Ml raökkaat árai ozyaa caakáljlyal aaalkadtak asoabaa as agán klsapeaját inalt, affaaUrla fU/tOMasa, kaaratlotuk la aá árak ma tényleg legalább fa 40 -60 krral olcsóbbak. Hindameliatt az ttaJbt sasi volt klpaa aafjobb kliarjadlat ayaiaf. OUasoratá( a bn aaváswt 3 írankrjll dtra aaMlta fel éa lgy lagalákk agyalóra aaoa caapljr kf vitai la aMps^at, malyiral aa utolaó lÜbas Uéf Uvtaak. Ebdla aaatlbaa Uhát klaárllag as oaztrak «lpaal taiiomiayokra vagyunk utalva; ott aiaskás a matrook aayilaat bioylag még jileu tékeay le etsl W rnak, zéásrtoctpsdJg:. aroaasliaat. •alatlltalMriyáablva.alf a BMtaál árakat mm taráik alig otcalkaak la aaai tagadkatl. kogy aso^ paáal-■iastíku aésat akgy Jofoaaltalggal Ur. jmort as Irakat asMtaal aivaaajoksa »am a tlaytaffa aslkalglat UHdlag klaálat, jiJtaem caak a solltlkáai alapuló kallasü tartja. Valamiy«! kadrtalbb a ramlsiat aMiyaak kiaabb SMaayiaéfak állatuk nmUkaaialra éi Igy az Irak dpaaára a oaakélyakb lalkaéglatnak nem dUkaakaliÉI oly igaa. Árpából! vidékünkön aMWt már eaak kÜ klmiatat lakat találat; a forgaloa Ukat már aaaUfagra aaa lakat valami #lak. A aak la kakarkaa áraaá'áaylag ml tárd aa Bsradaak: igaz kogy as aUUd ealu as Tdlaykaa vidéjkÖnkőM caak kiaokb ■laajjaljakkm fordul dl, adf [a kakoríaaa Islot talajd<wkép4a etek aaastal fof BMgkaadldai.
Araink a kdvatkoalk: busa S.90—7J0, rasa kAO—M0 árpa 6.10. - 6J0. aak 6J0.-ÖJS. táagari
Nyílttér*)
Hálrtiiy Hntkozaf,
Míndázoknák kik Rerányt J^zaaf nyög. nrod. tisatiartó éa Táros! gyámi allanőr, mini sisrated ajya és férj, elhunyta alkal- 1 mából aslras résavétOk nyilvánítja állal a teaiád mély gyákfát enykiiaoi kegyeskedték, ezúton fejan ki jhAlás kőasdaetét
119 1—I \ . 4 ffydüolf <*>Idd,
FthlOt sssrkeaatő: VIB«A liiifl I
HfBBETÉMEK
7146 tkvi l^fl. II
AH VERÉS! IIIKBETMÉNY.
A nagy'kaaizaai kir. (6rvéayasék MÉkví oazfáiya rénérúl M/b»rré (f?efíkt ken ^ara Bernát zala-egeraM lakos véfrabaáat6aak Béáo Hozálía féri. Zakái %s)áaé >igr» Uaj'ánt szenvedő mteoyet lakna elless 1A0 Irt tőke ia62. évi; okioUr lé 20. nsp^t jiró 6a kamafiri is frt 6D kr per 9 ki 60 kr. végrehajtás kérelmi fi fn 60 kr. je-lenlejp úgy a taaitykoateak kiaMadoti (íyergyák György Jés nme (íáspár A ons le-tenyeí lakosok rovábté séyHmitsiéitaak 120 Irt tőke eaadf 1WÖ. évi január 1-től Járó 6*, kamalai 9 iii 30 kr. per 9 fit 6« kr. végrebafást g még felmerülendő keli-ségek iránti végrehajtási Útyébtn a fent nevezett kír. t&ryszék teralítébez tartozó zajkí $45 asikvben -f 176 hm. a. Zakái ííyuláaé Bááa Heaálía inlafdonáel felveu 118 frlra beesülr vákgág köteles togailan és az ugyanazon tkrtben -f- 475 hraz, ugyanannak talaidonloi lel vall 562 Írtra beéaliil váltság kdtefea ingatlan
\m évi már; bó itrén délelőtt
J10 6r$kor
a község ! háztínál Boadiáo Oyulz éa Málics János altnt ^yergyák tíyőfgy éa neje képviselője felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kik'állási ár a Maoebb kMalt becsár.
Árverezni 'kiráaó( tartoznak a bee>Ar 10*-át készpénzben aÍgy óvadékképes papírban a kik&ldőU kezéhez letenni.
Vevő köteles a váefárl három egyenlő r észlel ben, még pedig: az efeőt az árverés )Ogerőre emelkedésétől azáoútandó 1 hónap alaii, — a máaodikat ugyanattól 2 bónap alatt. — a harmadika! ugyanailői 3 bónap alali, — minden egyss részlet uláa az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal egyOtt az árrerénj leltét elek ben mezhal áro-zoli helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kell Nsgy-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi hatóságnál 18H7. évi deczetaber hó 14. nspján.
115 l-l Gr. Hl'GUNNAY
kirendeU kir. tazékí bíró.
M»)t um4 t-#si6*á» mff: Msa M Mégy Mm álar.' Énkféim IImmíM
íj Csík aP Uj]
ritkallaa Miiaa gytfts
as áa m. kas KaatfnSaa
BEOCIÍIRAI,
ffT KAtpmáí á rmktér
Bafayezia T L, BaMf^ntgal S- nái
afárijs a t IfMai la áflalwaaar ank. éf&kméá vsAalacafc. filflMMi. kkaaági la ^jiád aÉM^áféiÉfA. vaiaartat a a, A áfása ftasfeáAg kacáa IpÉdli aa^ás fyfcrtaaÉayi. 11S i-g
Portiandi cémeat és vízhatlan meszét,
méym
aaálMaSaak,
MV*- irjfgyiék a msgysráasl kl
vásalra klaiilggti migkAMtUk.
Inak wít Műt. Eíáat *tm"j QrklIk'tf^uAra^ éraaa. | aaayad 1S7I. Mm ínm. | Tr^aat ISSt. Arasy km.
Jó tanjics aranyat ér
K aaavak igazaágit különöaan kat^aég alkalmi' val érzi as ambor, * aiM1 a SlcbseMéls kiadó intézet a lagasivfllyaaakb kálairaWfcat kapta a sBa>taf-barát" calaiá iHfaaUlll káayvccka kaidlaalrt. Kbben a /^oóó la lynvgbizkot/M késúaértk kimart Híd j—wtatva vsuak a a baasa foglalt éa s MXarenrmrH fdfyúyifultaktil szártaazó levelek egyucramíou ast bízonyitj-lk' kogy aok aaatbas ajijuzerd hdAtzrrtk U cvgmdhk ama, kogy a látaaólag yy'/pytlkmloM britykiyti rvtii iái alatt laaggylgyMaak, Ha a batagsek a megfelelő oar áll resdalkealaén kkkor srfg HtUz bdtatifM I* gylgy"láe várkatl] miért ia agy Utegn-k eea kollaao almulamUaal llvalail lap Ital Kkkter kiadó-kivatalától Idpeeékas[a „BategWát* csáml kóay vacakét magraadalaL (K kii, slvaalan méltó
I aagélyérei aokkal kóaiyabbaa fog kalyaaaa válaas-taai. A awgkeaaláa #nmw< kúUiyb Ictrtí. 119 2—1

vKral valódjj Karoiíncnthali0^
Dávids-theája
ttrnetas és jónak bizo-

qyultj mell és Iüdói3aj-
libanj szenvedőknek.
írsl íttlddl K«rollufjj. jmlí pátil»4heája mis-dasaeml lldóbajoknálj de ■álűd6#a M^, /A/I-, Mit- U hurutnál, uátádrJ IrUtójémM 0 as ejy-düli ónatr a aoráutfa (TuertjslMa; alUa, mely amglnpt eradménynyel kaaaaUtaiik. — Egy c—au. gocéka Ira: 910 kr. más. féhsoy ipartuó Kral valódi ttávid**tfejjájM Arláai nHerjed^étói ke-eaegta ve, ■agklaértatlik kamlai|lM>kat fuigstoalM hozni, a kogy a eaaMUe a mái leljaaakk legyen, ép agy csomagolják, mtnt w t ód béeaaottooL ülni- j kogy mladaa Uyr* kamaltela y tiNilamílk ull keverék, mely miad arra Hfir atk. tankra losalfaogy a I KrsJvalMI MarSflm«s IIubII IMvia^km rseaikaláeenak b^aoan|)oa; aa*h folyiáa «HutS.f rostám minden toemijwrakiar t alalideoaut kék as1 Wa la brieggrzott vidMyeiM a a slfal CMnagoUamt felhasználni, arra 8graij«n« á Krml valéall Hareli urat kall lUtidetbra t. ct •Ufiritoí, ennélfogva kérem misaa kaajasaiajij gyárta^avokal, melyeken alálrlaam m Ujegrzetj l^ftdjagyam kilay-
aik — vuazaauaháafl emdatadjeaftk. Vérszegénys^ gjjlai^fakérkér, kk> vél/kér (gkrapoia«i!iarg! gMgeség, a. m mtdoasoml méia»fgadgaK uyaaen meggylayal aak a blraa, jll iameHi éa jöbb|§»l' la kálWdi orvoai tfikinlélytíktól ajwiott, rlrtinUtl
Fürst vasczukorja folyadékban,
Dr. Hagar módja MÍriat itöillifta, mely flrat Jteaef gyágyaaarlaa által mttit — a „Fehér
4766. tk. 1887. és 246, tk. 1888.'
Árverési hirdetmény.
A periaki kir. jbiróság. mini tlkvi ha-• lóság közhírré teszi, hogy %&Őn&d M>kaa nagy kámzsái lakna ▼égrekajiatóaak, Melóira Iván al vjdeveczi lakos végrehajtást azenvedő eUení ÍM) írt tőke, ennek 18*3. évi ápol 24-lől járó 8*, kamatai 20 írt 90 kr. per, 8 Irt 115 kr. végrehajtási éa 9 irt i 10 kr. jelen árveréaj kérelmi köKaégek elleni végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. törvényszék (pariakí kír. jrbüóaág) területén fekvő Alaó-Vidovcez és Aisó-Domború községekben levő, nevezetestől az alsói vídoveczí 243 az, íjkvben A-1 I—7.9-15Í sor. 299. brsz. ingatlanra a rajta levő 156. népsorszámu házzal 446. 663. 933. 1144. i 1597. 1600. 1774. 1903. 2372. 2904. 3231. I 3462. és 1756. a brsz. ingatlanokra együttesen 991 írt beesárbsn, — az skó-vido-vcczi 314. az. tjkvbeo a 4- 528. brsz. 48 Irt. 1609, braz. 466 Irt, 1776. hm. 100 firt 2820. hrsz. 54 Irt 3230. brsz. 9 irt. 3450 brsz. 43 frt. 3608. kr». 39 frl becaárbaa, I végre az aL-domborni 593. sjtjkvben A -f-1442. brsz. 33 frt beesárbsn az akó-vido-veczi ingatlanokra Alaó-Vidovsez község házánál
I 1888 éfí áprll hó 27-én {hawn-
hetcdlkén) d. e 10 órákmr
az ai.-domborul ingatlanra az aL-domborw község házánál
1888. évi ápril litf 27-én (baason-hetedlkén) d. u. 3 ómkor
I 0r. Rothschild Samn n.-kanizaai lakoa felperesi Ogy véd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen el fog adatni. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. árverezői kívánók tsrtoznak a becsár 10*/,4* készpénzben vagy óvadékképes papírben a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő -részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat u. a. naptól számítandó 2 bónap alall, a harmadikat u. a. naptól számitsndó 3 hónap alatt, minden egyes részlet ntán az árverés napjától számitsndó 6*, kamatokkal együtt az árverési feltételekben megbatározott helyen és módozstok szerint lefizetni — Ezen hirdetmény kibocaájtásával egyidejűleg megálbpiiou árverési teltételek a hivatalos órák slini a periaki kir. jbiróság tlkvi osztályánál s AI.-Vidovecz, Al.-Domború község elöljáróságánál megtekinthetők.
Keit, Fariakon; 1888. január bó 29. a kir. jrbiróság, mini tlkvi hatóságnál. H6 l-l SIMON kir. aljbiró.
Asgyaí"-hes — laltljavltda. Éé» ftrag ávmi l4 % év«g ao kr.
1 frt!
/ C^stiropHari, |
kHIsl gylgyaaar. étvágyImlaMágBál, awlasl alsaálji, klagdk. líemenaw-h és gysÉisráaSs «llaa I 6VSÉ érm 70 kr,
FflvilJdiMr
gylgyasarlaa s ^kttr Aag^al"|l|ta PrágAkmm.
ffiraktt*: TÖKÖK 1ÓMV.V
galayaat, KlMály«t«M •• .akam.
tt
Minden
■agyar hézlnrláahan divattá vált már a
Z-.em.c3s:
káré
használata a nemcsak azért, mivel magyar gyártmány, hanem mke) aroéna, illat é* aa alkatrámk kifoi gáatalan minősége tekintetében fölülmúlja a kereskedelmünkben előforduló Összes kávépótlékokat LENCK-kávé kapható minden Sláger ós osemege kereskedésben, a a bol még nem volna vagy a készlet elfogyott volna, a t közönség követel ie mint magyar gyártmányt Mintákat kívánatra Ittgjett éfl
bérmentve kaid.
Lenek H. Sopron pótkávé* gyára, hová a magrendeláaek ia in-téiendők. 88 8—15
VÉRSZEGEN YEKNEK !!
m Ptptn ctutri íiftJlC kV
■V MMpn Ufn I Ajéehedí • eÉy-fcée, téntacgéay* •é| aUiraia.
taKltfUj ál— itaeeág, 1 1 huhiéliti éa
l<HH l«s*4*4Uég 806". fa-Mti I 'jaííl nwdi.
VA&4S PHOSPHOB PJOTJLLA.
védjegy.
ára I MNMt
^ víwógy j
í
saniMMÁi-
Itaikiili «WH Uhaa istjr . J%k oakali M|«ll|*m, vélye* véraaegéay • »a 0Mgt pMwÍMkaéi SöT
áiaailMMlc, tmmáái
jhmmgréag»m m**ka. Ki|iiU 1 étnh nUtik kL Kis étkaa 10 pasülia. *0P t [kr. Kagy Mm W pastilU]
__te^j, _
SCMUTZHARK£
vPT
ti Ip
Kafkalé HnTfilÍTK&líY Kárül V EÍ^T14"* "f4™'
Ül rCLTUiUlUi liaZöllUaíKJ AaiUlJ %U1. ker.. Hémúar tér A.
8i»ile<oa'>s* kítiBö máitijijri tétettek ir. Bék«| lton, év. Tordajr FflMaea af m. m.-taaÁr arak éfcai 4. több gj ttjltaifcá metyaárü aJtafceeaae iLHH NM^WliJik Állíttattak ki. Ette gyogjuwak kiratoíapMi ■afTtefáilatiak te védjegyei láttattak el. Q5 j—8
s ZJm i!h}jiliii iiá; |
2 rJ i'í' 55«I llnil» 'S?t -i8 attil
i 5in«, lííjiTj: JJÍ jfjp1!!!!*! a
'IS <fi í wMt
ti M ¥ JS-ll k Tt-SS Z3mm S«t 41I» 3 *
WHHHHMBil , ' .1----■ • ■ ■ j ? ■ ■ I ' : —
XXXXXXXXXXXXX X xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Széna ela.cLsus
X
8 Sí
J| A balaton magyarodi urodalomban. kisebb és nsjyobb mennyiségben
HATOLT NZÉSÍ 4
X t következő árak melleit eladó:
x
X
1 X X X
Balaton-Magyarodon helybea méiermAxsAja Kommárváro* állomanhoa aaállitva » j ,
Nagf-Kaaixsftra a/álluva » . <J
Megrendeléseket elölegea befizetés mellett ellopd j
x
X X X X X X X
2 Irt — kr.
1 trt Is b.
2 Irt 15 kr. X
X
IOi
Twktwr Llptft Naf|-Kinii»ti.
X X
XXXXXXXXXXXXIXXKXXXXXXKXXXKXXKKKX
7
Piizeni kiviteli ászoksör
AK ELSŐ PlLZENI RÉSZVÉNY SERFpZÖDÉBÖL
Xag) baal rlsdái hordókban él pajlacxkok ban. 17 A palarxkok UtUáaél kassaált okaiéra töUtsmúd a anar legparányibb vesztesééit kááiji,
miáltal a aftr miaieég* a tartóm ga kftlönös jéaak bikooyulL Ar jegyzi Lek ingyen h bérmentve, ridéki megrendelései MkiimerHrtt* etíkit^flHntk.
Faraktár: SCHLEINZ KAROLY és TÁRSAI-nál.
Budapesten, VIII., atácalé-alcaa 47. as.
Nagykanizsán kapható: Knorl7.fr Frígje* urnái Arany Szarvas szálloda.
41 10-10
AXXXXXXXXKXXXKK XXXfcXXXXXX^QOGGOtft
Tölgyfa-eladás.
fi 5
A A keszthelyi és bal.-sat.-gyórgyi uradalmak erdeinek rendes vágás terei
m bűi. a keeztbeiyi déli varuti állomástól fél s illetőleg két és. fél órányira, 780 X
)K drb. 23 cím— 60 clm. le'sö átméréjü, 3—11. meler hresiuságn és mintegy 7ti0 V
ÍtOmör köb métert tartalmszó, egéwaéges mfllának alkalmsa lö.'gy lenkók és w
reszben még álló törzsek, w '
X f. évi márczius 8-án délelőtti 9 órakor $
X a keszthelyi jószá gigssgatósági irodában sért ajánlatok nlján elfognak' idalni. X 500 forint bánatpénzzel el á'ott sári ajáola'ok, a kesz'helyi jómégi(az>
gatóságnak czimeive, lenti határ időig fogadtatnak el. Aa ajánlat gömbölyűén és kéreggel mért tömör köbtartalom után, tömörköb méierenkitl, aa illető j vágások szélein átvéve, leendő.
Fizetési s egyéb leltételek lenti helyiségben megtekinthetők. Becsáron alul, eladás nem eszközöltetik.
Keszthely, 1SSS. február ki 19. *,0I
Ak urodnlmii jémág[Í|{aygAlóiág.
•XXXXXXXXIXXXXXXX XXXXXKXXXKXX % •XXX XX XX XX XXlVX VXiVX XX >X XX>XMg
Pályázat.
9 5
X
i
s i s
s
s
Huszár Láasió alsó rsjki tanitónak, aaoa kj^aégi laoitói állásról iélt le- y mondása lolytán a tanítót állás Qresedé.«be jővén, aatak letöltértre folyó j j
s
5
S i
Is
I i
IHHH mArcxiun 17. napjn úéMéiíl érákra
* a pályázat kitűietik. a kfüő okmányokkal febreteH kérvények áron napig aa Alsó-Hsjk község isknlsszékébes adsadók be.
Javadalmazás:
s Kéaspéns fizetés — — — II—.- I — 181 mint
U b; Mmt^ty l« mérő gabona — - 'I U 4» U»
* ti Kollecta bor 10 aká - - - j j— I — 90 Ml
d) KM öl tftztfá — — — I— | : —' .j 46 J»
e) I', hold fMd használata — — — 1 ' — 16 k J I Lálaápénz —— — — -y I i 6 » g) jPaieftiég használata — — — — | • — | II j;
ösáseaeB 500 lorinT
Kelt üalséa, 1988 febraár
llf l-
Hllnglf Márólj Urjégyri
0X XX XX XX XX XX XX XX|>X|*X|XX|XX xx x*jm *
110l|ik WR jwiuár f-én.
AEVERÉSI HlfeDETMÉNY.
I A nagy-kanizsai kir.1 törvényssék Hal teíek-kdnyvi hatóság ráaaM klem* 'étetik, hegy Bonca Jáaoa vétrehasiaiünafc (orváih iótüí végrehajtás naish ^jlakii lakos elleni 65 írt 40 kr. tőke |fl67j évi i máreztu- bó 27 ik napjától járó bmhí 9 in 10 k r végrehajtás kéreimi 9 frt 50 (kr. jalamlap a még teimerülend>Gí k&taegek iranft véfre-knftáa ügyében a fent nevezeti kir törvaaák területéhez lartnsá w afaki 170 az. tkvben A L 1-9 aoaz. a. Horváth Józset lulajdo-aáni felvett 453 írtni IbeotlU ingatlanok
1&N8- éri aiéjtt* hói. uapjrtii d- f 10 órakor
ü|tak k'izség hálánál Rassis tíéza fe perest ügyvéd vagy helyettese kbzbej^tievel megtartandó nyilvános infávs eladatni tag.
Kikiáltási ár a- íenpebh áneti becsir. Ár vérezni kivánók tartósnak a becaár 10*« át keazpéoahán fagy <»v ad ék képes papírban a kiküídöti kezéhez letenni.
Vevő köteles a: vét^árt három egyenlő részletben meg pedig: az elsót aa árteréé jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól ;2 hónap alatt, a harmadikat ugyunatuil 3 Uaarlbtt, ouo'im egynt részlet után aa! érverés napr jál<-l Acámitandó kamatokkal ngjüítj az árvereki leltételekbeii megbatáto^tL Jm\yen és módozatok szeriéi lefiieha,"'-
Kell Nagy-Kanizsán, a kir. (szék, mint lelek könyv* i hatóságnál j !8b8 évi jannár hó 11-ik napján.
108 t-l Cir. HüGONNAY
■ káreodelt kir. tanéái biró.
láríaczillí iifoinorcsöppek
A . ni mmtf/9 SaMW^
jf^a yy***
á^^BBBI |n »»hih m iMiáaS a. aSS^H «Mi Win s Ir. laa» p»
^^m i n\ tMit
KapMé

éviit A nMA márimtmM utaavlffai akit haaiatjik éa tnmmmUL X nMMgJe léfll Inpak fán. a flariri it^^JL"*
Wleiett hBriftíkáa Ml ^püv* taaaia ás a wm-dea tn|fai mWMi haaDálad otaaitánoa Mf Ml áljrsa*. lati hsKFM L'wúffan öa-al lank kwninaá^ÚM i mM
ViUi iiMfiu kSfáaH: .Wjff-Amttaim, Pr«fm Béla gfHjm. Kodoríxt M L gyéfj-Wt Kapnmir. CWhMT Twcm éa IMp litaáa fyifyw. Ihr^arf^ IMi Tit. ui||a Mnrmjft, FhÉda Subs gf^aa Sff-Bmjmm KM L u^hjml Marmastmai Ma E
3s
Kitűnő minőségű ensoas kidolgozott
tölgyfa szőlőkarók
1.00, 1.25, L59. méUr 1 nrt jsaéyóaa jutányos árban kaphatók
Gtitnaanu M. II. czégnél 103 3—3 .Vsfjh£mtnái
Mely czigaretta papír a legjobb?
| Ezen minden czigaretlázóra nézve nagyooflontoa kérdés már
a kétségtelenebb módon behizonyuk. V^a »m iirea reklám, hanem elsőrendű tudományos sze-mélyiségek által összehasonlított vegvelmezések alapján a tor j galómban előtorduló jobb mino*égü czigarttlapopir^ között
„Les derniéres Cartouches" 11
Braanatcin Fréf«a párábéL iVrit, 63. Bouletard Exdmai, mind /óra/ könnytbk » legjobb czigarefth^apir elismertetett. Mivel ez már lobbi közt Dr. iW tanár által a bécsi vegytant egyetemen, Dr. Lübermann tanár a budapesti állami vegykisérleti állomás lőnöke állal megállapított 1887. jnL hóban. Dr. Héjfka Hjygienia-tanár által a prágai nem. egyetemen egészségügyi szempontból ujabb összehasonlító regyeimazétt a lehető legtéore-sébb eredmény koronázta, a mennyiben a tLes dernieresCúr* faeke*' czigarettapapir 28— IV ,-al könnyebb és hogy a do-hlrnytüsthöz 28-77%-al kerekebb idegen alkatrészt tartalmaz, ^jrt mint a többi v egyei mezeit papír — YdUi csak azon papír, 31 melynek etiquettje mellékelt rajzhoz hasonló és Braunsteia Prém czéget viseli.
A gyár czigartttapapirjainak és czigarettaküceiyeinek nagyban eiárusiiáaa végett.
Braunateiii Fr^ren saját czége alatt Béaben, U. ker. Negertegasse & sr. n. raktárt nyitott, továbbá kapható minden nagyobb ilynemű csikkel áru-45 17—S0 si«V kereskedőknél.
ia
EZiTriteli-liáz
TICHO BERNÁT,
Bríinn, Krautmarkt 18 saját házában, 96 — 20 ! utánvétellel küldetik:

irstl'S >am MM
m ItNW StH
Nyári-Kamgarn.
WaraJtk »jy |»|jéá ftrádlUayn Bo»luió 6.4 r mtítr néke 1 a.
Gyapju-lodén
JappliwAlw. egy teljes női-rabára minden színben. 1Ó; méter fl. 4.
Q^rapía-béier1
dnpjilsszöles, . legtartósabb egy teljes rabira I 10 aétar i; US
etFlrancia .voal
10 néter egy csinos sétám ha, mosható, fl. a.—
Jud-IPovue1 •
Félgyapja dapdasMes Jtgy tel jes rabára. 10 míter.á. 5. •
Fraaeala gjavJMUsun minden sima saiabia ckikmi 4a koczkáft, a legujabli dadpfiwMii IU méter Ő. 6JML
Fekete temo
Szása gyártmány* nappaaéibs] egy teljes ruhára 10 Mar ' 1 4.5Ö
Tlz méter
Terme veWari dnpplassiíes, tísata ^ap.ij miadea divatszinbea | | É. 7.
Tix aétsr kécxkárf «- '
Buhaszovet
6» ctm. széles, legtajabb! Drnii
_l.ta |
Qyapju-rip.
mindea saíabea, ti( 10 méter &
I Műi psUdJüt
maradék 8.101 '
saunias
UI
Háromszoros
legjobb alafacg 6\ oat széles 10 méter 1 Z.M)
Jaquard szövet
6 J ctm. saéles legújabb daaai .0 méter 1 3.S0
Cosmanosi ere tton
i0 méter mosbatö egy teljes r hára. fl. US.
£Tői ingrefe
arös tíwiiWI ajeUnl ti darab
fl. m
■sy.*^ HÁII VÍNIOI 4 4 3ű á fl. 4.50. v y4 a ti fl. 5.50.
Egy T«g
ISIin g-szevés
a/t sbüm 3ü rőf ts'jes jebb mint vászon fl. n.—i
Egy *ég
0HIFF0N
10 röí finom fl. kM legjobb mi afcée fl. 64M).
KAXkVAU 1 vég 90 röf íselymlal fl. 4.90 t . N , rítta fl a^O
<>ara*kanaváka 1 reg wOri/íkWjruaial és piros fl.6
Egy vég
Oxford.
mosható legjobb ■iataáf 80 iái teljes fl. 4.80._
An^ol-Oxford
a legajáalhatóbb.
1 vég 9S W fl. a.ae
így rlps-gwtítwa
2 agy és 1 asatalteritó selyem-rojtoaattal. fl. tJN
Egy
Jute-g&rnitura
ágy <• 1 aaUlterité rajttal fl. a^o
Jute Függöny
török miata egy fágguay
fi. 2.30.
Mui SZÜBVPg
10—12 méternyi .maradékokban fl. a.aa.
ifj nyári letelté kendő •(. boton fl. I.Sa
_________Egy
Xjópo^xócz
tw ctm. baana 180 ctm. sztles .. igen jé miaMMt fl. 1.30. H
UBMNOEK
saját grártBáay. fehér aai^a I. faja fl. I.ÜÖ. IL fajú fl.
ingek *>
chifooból 4. váswaWI bimrarrewl. 3 drb fl. tM
I 'ofiMp^^lteli-gjráxLxalrtdr.
egy tattM SráiNSa^a fl. 8.78.
Ilá által— vételre G
j tMwúmná
aatmdéft m telim féri
I^Sayt JLlU m fl. U(
bnvintflifft
maradék 9.1tt M
agy Mja férfi ftlttajie _
íilöltöuovei
WgfiMMabb kiS«wc;rKy] teljea fetó fiie fl.
Hinták éa átfatMM lagyea éa bérmentve Hef na falaié lak Mtndas I aélkttl bémeatre elaaaavétetatk. t
f
Njonitoil FMbel Fülöp Ispiulajdonosnál Ki^Kkomttd 18M
Nagy-Kanizsa, 1888. márczius 11-én.
4
XV. évfolyam.

M Sisrkustóséf:
! B*ttkvá«y- U KUfelaéy-itcu urkin
fl h* hiléi—JI» Itp aulUtnl rtisért vonat-koaó mtnden kfalomány.
0 KisdóhtvaUl j Várwhix-utcss 1.
[! WrwmtatlíB levetek enk ismeri ktwk-bfil fogadtatnak el.
Kiilratok viinu nem kiilrátnek.
a. : m~ iu iu .m
f
F fALAi
Politikai és vegrjres tartalmú Hetilap.
\ Zalamegyei üg|védegfe a Nagy-Kaolzsiai- és Délzalai (akarékpénztárak | Bapkegyesület az Alsó-muraközi takarékpénztár részvénytársaság és öns. szövelk.hivalajo9 (tőzlonye.
m_ ni _- iu- xiz~ xxx__cfjjy
KLÖFIZETÉftl ÁRAK: ^
Egén évre.....5 frt. — kr.
Félévre ...... I 80 „
Negyedérre .... I tt ,
I
(Iirdetéftk jctinycsan n&mittsUik. rt
Arveréei ■ egyéb kivsUlot birdetmények !j
10 kr bélyegdijon felfii 100 n6íg 1 írL J
azontúl minden esMrt egy fél kr. ^
Nyilttór petltsors 10 ux_"rxx rxxzzzxxr

Megjelenik Nagy-Kanizsán hetenkint egyszer: vasárnap.
A küzdelem vége.
Midőn a nagy-kanizsai képviselőválasztás tárgyábáti a képviselőház bíráló bizottsága vizsgálatot rendelt el, akkor e lap hasábjain azt rajbndottuk, bogy nyugodtan szállunk szembe, a a vizsgálattal, mely csak támadóinkra nézve lehel compromittáló és reméljük, hogy a vizsgálat bejejezése után az egész választókerülettel együtt fogjuk kiálthatni: »£ljen Hertelendy Béla képviselőnk.®
A mit akkor megjósoltunk, az bekövetkezett.
A képviselőház birá'ú bizottsága fényes elégtételt adott megtámadott képviselőnknek I s ez ellenzék legocs-mányabb rágalmaival elárasztott pár-. ltunknak. | .
Hertelendy választása a biráló bizottság által igazoltnak mondatott ki, és mi büszkék vagyunk ezen eredményre.
Nem a veriíicalio ténye, nem a győzelem képezi büszkeségünk tárgyát, mert erről annak a ki a tényeket ismerte, nem lehetett kételkednie, hanem I büszkék vagyunk joggal azon erkölcsi erőre, mely pártunkban ezen küzdelem alatt is nyilvánult.
Míg támadóink az irigység,. harag és. gyűlölet nemtelen szenvedélyeivel 'léptek fel és küzdöttek ellenünk; mig az ellenpárt az erőszak minden kigondolható faját .jés módját alkalmazta megbuktatásunkra; míg a kérvényezők képviselői eszeveszett dühvel fohanthk nekünk és! nemcsak aljas rágalmakat szórtak közszereplésünkre, hanem még magánügyeinkbe is beleavatkozva,egyéni jejlerfiünk megbecstelenitésére is törtek: afldíg mi fölemelt fővel férfias önérzettel és az igazság csalhatatlan diadalának meggyőződésétől áthatott nyugodt önmérséklettel közdöttük végig az elkeseredett harezot.
[ > És ezen magatartásunkért meg-
kaptuk a várt jutalmat; becsületes és kitartó munkánk gyümölcsét bírjuk a képviselőház bizottságának f. hó 16-án kihirdetett igazoló ítéletében
És ezzel a küzdelmet befejezettnek tekinthetjük. A pártszenveilélyekj által mozgásba hozott í hullámok elfognak simulni és ellenfeleink a most! már megmásíthatatlan helyzettel előbb-Átóbb ki fognak békülni
Utóbbiakhoz van azonban még egy szavunk.
Jól tudjuk, hogy a pártoknak rilindig és mindeiiütt azok vezéréi adják meg az irányi és. jelleget és azért szerencse minden' pártat nézve, tja vezérei higgadt és jellemes férfiak, mig ellenben bármely [pártnak, biztos vesztét jelenti, ha aljban szenvedélyes és gyenge jelleitíii emberek kerekednek felül. Ezek rendestíiviKnép vad [szenvedélyeit korbácsoíák jfel és a demagógia sohasem vált Brtíg hasznára! semmiféle pártnak; ezek a pártot ! csak vak eszközül használják fel önző czél-jaik elérésére és nem riadnak vissza attól sem, ha ez a párt helyrehozhatatlan vereségeinek árán történik is. Rajnaijuk őszintén az ellenpárt azon egyénileg tiszteletre méltó tagjait a kik a mostani már csirájában félreismerhetetlenül hasztalannak látszott hareznak áldozatai. Sajnálj lik első sorban az ellenpártnak a harezban elbukottijelült-jét, kinek (tiszteltre méltó szefnélye és jelleme ellen az ellenpárti vezérurnk nemtelen példája fcllenére pártnnik részéről soha táitíadás nem intézeteit, sajnáljuk őt nem |a bukás miatt, mely alkotmányos éleiben nálánál, nagyobb férfiakkal is megesik, de sajnáljuk azon aljas, hozzá méltajtlan h^rczmodtjtr miatt, melylyel az ő] kortesei ellenünk felléptek és nem tlörődve mással mmt saját egyéni érdekeikkel öt egyszerűen ezen önző magánérdekek vak eszközévé alacsonyították la I
A döntő ütközet befejezésé után
a háborút viselő felte í biékétj szoktak kölni é$ a győztes fél, ha netnes czél lelkesítette a harezbjan, na Indyqs és Jrasznos közérdek szolgálatában lépett ki a síkra, a győzeletr ben is 'mérsékelt szokott lenni és nem kívánja a legyőzött ellenfél megaláz^ tásál | j
Mi ily értelemben Kívánjuk felhasználni ^yőzelmünlxt, mi baráti jobbunkat nyujljuk azon legyőzött ellenfeléinknek, kik politika i mejggytiződétből, melyei mindenkiben i l íszléliink. vették fel a küzdelmet és csuk azokkal kívánjuk majd éreztetni a vae vícljs-t, a kik piszkos kézzel magánügyeinkbe is belenyúlva, rompromittálásunkra is törtek.
Képviselőnket ii .meri úgyszólván a választókerületnek! minden egyes polgára, ő közöttünk öl, yelünk együtt működik évek hossÁl során ál, jelentékeny része van mindazon küzdelmeinkben és lörekvéseirikbenL melyek mindnyájunknak, ezen yurognak és ezen választóketókerületnék ktfzös érdekeire és felvirágoztatására vonatkoznak, az ő tisztá jellemén még az irigység sem találhat kifogást, az o önzetlen, elfogulatlan és nemes bumlknátja [tisztességes ellenfélnek is! méltányolnia kell. Alkotmányos fogalmak [ szerint , is ő nem egy pártnak, hanem égy egész választókerületnek prszággyjifei képviselője 8 azért jogosai remélhetjük most már, hogy azMegééz választókerület fogja velünk, együtt) lelkesedéésel kiáltani: Éljen Hertelendy Béla, országgyűlési képviselőnk j!
Képviselőnk igazolása.
Annyi vslóllan*ágó|, annyi koholmányt, annyi hazugságot, n mennyi) az Inkcy párt m Hertelendy párt ellen m ézeli támadásá-ban rakásra halmozott s a mennyit a had-vigeién tartama alatt össze hordott, nem egyhamar lehet együli, egy rakAmm látni.
Mar ax első tárfjijalás; alkalmával, mi-elöli a vizsgálal elrendeltetett volna, a lámadó kérvényben névazerint felsúrolt vá-
lasztók közjegyzőileg hitelesített nyilat koza-taival mutattuk ki, hogy mind az, a mi a kérvényben felőlük állíttatik, bogy 1.1 némelyek Inkevre szavaztak, szavazataik mégis Hertelendy javára iratlak, hogy továbbá mások távollét nfiatt nem szavaztak, szavazataik mégis Herlelendyre beirva lettek: , valótlanok. Csendőrségi hivatalos jelentéssel, helyhatósági nyilatkozattal, rendőrségi hivatalos Átirattal mutáltuk ki éa bixonyilotiuk be, hogy azok a meg rohanások. bűncselekmények, emberhalólt előidéző vérengzések, melyeket a kérvényezők czinikus vakmerőséggel kérvényükben szemhunyorítás nélkül a mi fejünkre hazadnak ál: kivétel nélkül, de mind egy szálig Áltáluk leitek elkövetve.
Habár e szerint kélaégbevonbatlan alakban bebizonyult, hogy a kérvényezők kérvényükben csupa valótlan dolgokat hordanak ósKxe, melyekről éppen ók magok nagyon jól I adják, hogy azok nem igaxak, habár ez által a kérvényezők megbiz-hatlanMága eléggé jellemezve van, a vizsgálat a/, állítólagos vesztegetések kiderítésére elrendeltetett.
A vizsgálat befejezése után e hó 2. 3-án folyt le az igazolási második a. egyszersmind utolsó tárgyalás, mely Hertelendy, szereteti képviselőnk igazolásával végződött.
Ebben a választási ügyben a színfalak mögött egy ügyesen szervezeti inlrigna har-czolt pártunk ét kerületünk érdekei ellen, de hála a biráló bizollság hazafias gondolkozásának és igazságérzeiének, a titkos in-Irigua vereségéi szett vedéi ( és képviselőnk végleg igazollaloií. .
Atiérünk ezek ulán a iárgyalás lefolyására, melyről a kővetkező tudósítás lek-szik előliünk:
A tárgyalás márczius 2-án délután 3 órakor kezdődőiI. Ernők gr. Eszterháxy Kármán, előadó Laikóczy Imre, bizottsági lagok: Gaal Jenő flelvinezi), tiáiáry Ödön. fírün-vald liéla, Czierer A kos,' Szeged y Héls. teljes számban jelenlek meg. Hertelendy Béla képviseleiénen Darvai Fülöp budapesti Győrfy János nagy-kanizsai Ügyvédek, a választás ér\ ényességét védtí választók képviseletéhen (íafai llenő és Dr. Fülöp Kázmér n.-káni-zsai ügyvédek voltak jelen, a kérvényezőket pedig Kovács Lajos n.- kanizsai és I)r. Sik Sándor budapesti ügyvédek képviselték.
Elnök az ülést megnyitván, mindenek-elö|t a tanúvallomások olvastaiuk fel A kihallgatott 191 lánu vallomásának felolvass** as elrö napot teljesen igénybe vette, azért a lannvallomások felolvasása ulán,
TáircziSL-Az ifjúsági irodalom.
— A „feftU^ eredeti tárexkja. - '
A karácsony rendesen meghozza a maga irodalmi ajándékait, s ezek kitölt a kisebb és nagyobb gyermekek számára valókat is Csakhogy az ifjúsági irodalom terén megjelenő munkákban már évek óla nincs köszönet. A megjelenő munkák löbb mint lele fordítás, vagy a régieknek ujabb átdolgozása, de nem csak fele, hanem lehel i mondani, hogy legalább két harmada s ez sem valami becses tarlatommal dicsekedhetik ; az eredetiek közül, ha kellői Irármst kiveszünk, mely számot lesz, a lobbi kritikán aluli férczelmény, többnyire más köntösben elbeszélt régi mesék, kisebb elbessé-lések stb A serdülő ifjúságnak e könyvekből síig jut valami s ha külseje és jtiálii-tása a könyvnek meg is felel némiképen az igényeknek, nem annyira a tartalom; azonkívül pedig a könyvek drágák ia a mit a benne levő pár kép és a czimkép okoz, ugy hogy közép vagyonú vagy épen középsőt*ü szülők a könyveket meg sem • vehetik, *— A kiadók és ugy látszik nem 'annyira a könyvek tartalmával lörödnelt, mint inkább ast akarják, hogy külseje legyen tel szel ős, Így azlán vevőre akadnak. £* épen az ifjúság számáru írotl könyvek gyenge elterjedésének egyik oka as, hogy nagyon drágák. Sokszor egy pár oldslból áll s könyv, s mégis 12 Irt s boJIi ára, mert egy pár rosszul szlneielt, tarka képecske yfff 1>enne.
A megjelenő könyvek legnagyobb ré-m mesék f* regék. — nrituar hallották a iíjía átdolgosoliak uj. fejelése. Schmidt Kristóf nagyobb ráas elavult elbeszélései-
nek uj fordítása és más formáiumban való kiadása; a Holtann féle elbeszéld tik különféle varialiói, azután egy caoporl indián elbeszélés, mely ulóbbiaknál nqm ttdjuk, bogy voltaképeti mi czélra szolgáljanak, mert a lorditást bizony meg nem érnem lik már e kiadványok is mulatják, hogv ifjúsági irodalmuk még mindig gyermekkorát éli.
Sokan azt hiszik, hogy az ájtall lehelne a bajon segíteni, ha hírneves íróink írnának az ifjúság számára is. Mi ezl nem hisszük, Stylus lek ni etében bizonyáré kifogástalan munkálatokat adnának, de [kérdés az, bogy gyermekek számára megiitnék-e ezek a mértékei? Ugy hisszük, hogy nem, legalább nem minrleti esetben. Metil más az, felnőttek számára regényt, elbeszélést vagy rajzol Írni, más ax, eltalálni |azl á hangol, megválasztani azt a tárgyat, melyben gyermekekhez kell szólni, vagy melyet gyermekek számára lehel feldolgozni,/ Lehet valaki jó lanitója a felnőtteknek, djo nem következén, bogy a gyermekekhez isj aiólni l adjon.
Ha akár Ndmel- akár Angola vagy Prancziaorsxágba nézünk, olt meg jván a gyermekek réazérel hogy úgy mondjam ax írói gilda. író és prónö akárhány van, ki kizárólag gyermekik számára ir, s valami nagy szabású rigényírónak sohasem fog eszébe (ülni, jtogy )t gyarmekirodslnlat művelje. Meg van anaiak a maga művelője, a fejlődik a gyermekirodalom. A nagyobb Író csak akkor száll Is a gyermekekhez la, ha fud velük beszélni,ja igazán érdekes tárgyal a gyermek léllogáaához mérten elő is lud adni/ Náljinkjn gyermekirodalom nem fejlődhetik. Meri |iá valamely kónyv nálunk nem valami áeyea külföldi író, vagy valami igen jó nilO haltai iró neve alált jelenik meg, ak>6r nítics neki kelele, naé ve-azi meg senki a a kiadó kárát Iáim, bármily jól (el^íjin ta meg a könyv lartálaa
q^jr bizotíjtis gyermeki kornak. 1 Ennék az oka meg abban keresendő, jhogy | nincs nálunk kriiika; valódi oUjekiijr lmlilíában a nagyobb müvek sem iwxesélnek oly mértékben, a milyenben akp nltpláhmi ax irodalom és ax olvasóköxlíaség, értjöke megkívánná. Annál kevésbbU van- objék iv, igazán fejlesztő és termékeny (trilípja; ax ilju-sági irodalomnak. A wülöi vagy axi, ki egy ifjúsági könyvtár egybeállitlwával loglal-kőznék, nem igaxilja ullín wmmii A nagy napi lapok nem érnek fft ilv cáékélyaégek-kel fogtalkoxni, s a mufelenö tlj könyveknek többnyire csak megépülésért} sxoril* koxnak. A vidéki Iripójc leglühtíjei egysxe-rüen jóhlssemüleg nyám|á|t lei axokat a kísérő sorokat, melyent inaguk á kiadók küldenek könyveikkel ifgyüjt a azerkeszl8<
séghe. S a mi legsajá szaklapjaink, melyekne leaségük volna az ifjushgi
ágosabb, pedagógiai [ első sorban köle-Irodalom termé-
keit megroaiálni,axok \»\ sgy Semmit vagy öpen
keveset foglalkoznak aa
Ily módon irodaltyunkj ex elhanyagolt terén segileni nem jelit t. Kávés a munkása.
meri a kritika nem lm léplmt lel mindjárt jisn dig ha vesszük^ met: ifjúsági irat jeleuili
íljuHfigi irodalommal
taljl a jft kfixdő nem eri névvel Mar |>e-nyi aijápv, lordiioti leg évpjikini, akkor
jlíiijuk, hogy mily ktevjw aaón il)uitá|i Ij-pk száma, kik eredeti mtjgYSif í'i #fjí fígp kéaxiléaével loclal^osnak. Tia annyi még mindig nem volna sok Itojy a silány, idegen lermék kiszorillastíék. Oe a ki nálunk egyszerre valami kiváló íetes lerínékkel lel nem lép, ax ugyan liMba HápaMltóriik. Tévesen érielmexve aai pa ismeri el vet ^ Ugy »A gyermeknek csak iá leginbtj nlég |ó«j a minek emlegetésében különösén « nem |«s-dagogtisok téisxelegnek maiuknklc, |a<i bivén hogy nagy .bölcseségát momlatmlj, ax ilju-sági irodalom tsrmákljrs néavá is oly követelményekkel lépnek lel, f*1?6*
I nek úgy a józan paedagogía, mint a gyermeki fellogással. Hogy az, a mii a gyerme* I kek kezébe adunk, jó legyen, az bizonyos, i ebben nincs kétség. Legyen ax alakilag Szép, tartalmilag érdekes s nyelvezetben a szigo-i róbh igényeknek megfelelő, de alkalliazkod-I jék egyszersmind szigorúan a gyermek fel-I logásáhox is, mert as olvasást csak ágy log-i j" a gyermek megkedvelni a csak így fog élvezetet meríteni belőle, mig ha azsal a a szándokkal, hogy a legjobbat nyújtsuk J neki, s felfogásának meg nem felelő kftny* i vet adunk kesébe, egészen elkedvetlenítjük, a aa ily gyermek haszonnal éa élvezettel sohasem log olvasni.
Kevesebbet is olvsa nálunk, mint bár* hol másuti, meri aránylag Oaial korában iul már oly könyvekhez, melyek gondolko-i >Mását kort éretté tesiik s Így az igazán a | gyermeki kornak megtelelő könyvek és ol-; vssmányok nem elégilik ki. (iyermeknek, a ki sokszor még a gépies olvasás neháxsége-| ivei küzd, zsenge lel fogásit felülhaladó könyvel keiébe adni, valóban elhibázott el-járás, mely éppen az ellenkezőjét eredmé* nyesi annak, a mii az olvaaái igaii cAljá-1 nak tartunk.
A msa* képek, melyek itjuaági irataink legnagyobb résrét "disiitik, vagyis inkább eléktelenítik, azok sem felelnek meg a hivatásuknak.
Itt már inkább olkalmaxhaló, hogy a gyemeknek a legjobb elég jó. Mert a képek nemcsak arra valók, hogy ez olvasmányban előforduló egyik másik eseményt aaemlélhe-lövé tegyék, a e« állal az emlékező tehetségei lámogateál, hanem arra is, hogy a gyermekben as aestheiikai érzést, aa ízlést önkénytelenül lejlesraxék; a mit a rosté, Ízléstelen kép éppen nem segít elő; s kltste-I rtsen bajnak kell tartanunk, ha lodjek, | hogy % kének túlságosan meg is drágitják ' a köth'vekel. Van sok ifjúsági iratunk,
Lapunk mai számához egy oegyediv melléklet van csatolva.
5M
■aty I órától I éráig tartott, elnök u haraftesristte « a íegkö*e*ebhi Aléi apgfsr-•á«er* ^fclvstkeaA nap ö óráját Hall ki, melyen • képvisslő Mf*J*k azóhsli elér ariássi voltak mégha lígatsndék.
Mianap défnián 3 Arakor • bizottsági utó* megnyittatván, at a'nftfc e-ossör ia a t kérvényezők képviselőinek adta i szói, a felhívta Akti •wlmh és«r*vétsleik elóterjse*-téaére. Erre felteit Kovác* l^jos és snge-ttolmet kert. hogy ö aa adatait, miután aaok aaéátokból állanak, agy olvashassa fal, mire aa engedély neki megadatott éa Kovács lajos e kezdett olvasni. Azonban nem azá-mokah nem adatokéi olvasott lel, hanem egy nagy léradtaéggal kidolgozott munkát, telé kőrmőnfon! okoskodásokkal éa furfangom következtetésekkel, számadatait pedig totazés szerinti nagyságban éa csoport osifá-aokáal olvasta le, melyek a vizsgálat adatai* tél teljesen lügget lenek vpltak s a vizsgalat eredményévei a legtávolabb összefüggésben sem állanak Már egy egész ivet olvasott üss/e. mikor végre is sz elnök figyelmeztette, hogy tessék észrevételéit élő szóval előter-f j jeszleni és ne olyasni. Az adatok leölve* sását ugyan megengedte, de egy kamkaringó*, hosszú, kidolgozott beszéd leolvsaását ném engedheti meg Erre axntán Kovács Lajos Imgakadt, elhalványodott, majd meg elpirult, s elkezdte papírosait szó nélkül elő-re-hátra forgatqj.. Egy hosszú kínos pauza után valamit morgott, azután elkezdett ismét egy helyen ojrs olvasni. Ismét elolvs-sotf egy léi lapot, mikor az elnök újra figyelmeztette, hogy ne olvasson, hanem, j ha akar, beszéljen élőszóval, mert a tárgyalás szóbeli, így a felolvasási nem engedhet i meg. Erre újra as elöhhení kínos jelenei következed, melyei a roppant zavarba jöll Kovács Lajos némileg magához (érve azzal fejezett be, hogy ezek l/öl világos, hogy 303 Herlelendy pjérli választó meg lett vesztegelve, tehát kéri s választást megsem-. misileni.
Ezzel leölt.
Mosl következett utána dr. Sík Sándor I fővárosi ügyvéd.
Ez a Sík Sándor sajátságom egy alak. Apró, fekete emberke, halvány, fekete, sima arczbőrrel, alacsony homlokkal, sunnyogó, apró szemekkel, melyek nyugtslsn btzal-mallsnsággat mozognak üregeikben.
Mikor aztán leikel, beszélni kezd, egész átalakuláson megy ál. Apró szemei baljóslatú fényben lobognak, arczizmai rángatóznak, kezeivel hadonáz, hangja rekedtea kiabálásba megy át, « egész lénye az izzó .'szenvedély szánalmas képet tárja elénk.
Szájából szennyes zuhstagként ömlik a szóáradat, mely nem meggyőz, hanem (felingerel, nem lefegyverez, hanem lelháborit.
A tárgyalás végén még egyszer megragadja a szól, s vérfagyasztó fenyegetések közt becsatolja azt a rendes keresetet hitelesítőit alakban, a melyet Knorfzer indított Remete által a Hertelendy-párt ellen korfeft lakomák áráért, a mely perbe szerinte Györfnr János és (tarai Benő in megjelent védők is bele vannak vonva, tehát az bizonyos, hogy ezt a kél urat itt nyomban mindjárt el fogja nyelni a földgolyó éhes szája, mely ulán még nyomuk sem fog többé maradni a löld színén.
Mennyire elbámult aztán, mikor azt a két urat a föld nemcsak nem nyelte el menten, hanem inkább felkelt (íarai Benő és komoly, férfias erélylyel kijelentette, hogy 1 az a kereset ép ugy, mint a kénvény ezők be ném bizonyított többi állításai/egyszerű siirfplex hoholmány, mely az inkey-párt ' egyik legfőbb kortese, Hemete Géza signaturája alatt jött létre, s kohoitalolt azért, bogy ez a győzelmes párt ellen legy-verül basználtnsséb Kovács Lajos pedig ez alatl kiabálni kezdett hogy »bec*ület!« »be-csillét U mire (íarai és a többiek, s kik
melyben a képek is megfelelnek a követelményeknek, .de van még több. amely lelve van ízléstelen, rossz képekkel. Jobb, bogyha semmi kép sincs a könyvben, minisem hogy rossz legyen.
Ifjúsági irodalmunk fejlesztésének és terjedésének sz szolgál tehát különösen ska-dáiyául, hogy nincs kritiks, és hogy termékei nsgyon drágák. Két forintot fizet a magyar szőlő olysn könyvért, s mit Némeior-szégbsn 2 márkába, Krsncziaorazágban , 2 frankba kerül, eltekintve itt a tartalom becsétől s a kiállítás díszétől is. Igaz, bogy ez országokban a fiatal olvssöközönség nagyobb, de ez ifjúsági iratoknak nálunk is van kelet ük, s mivel mindenül! s mennyiség teszi, az olcsóbb könyv nagyobb elterjedésnek örvendene, s behozná a kiadónak is a költségeket.
Dt ha I fittségi irodalmunk belbecsét akarjak amelni, akkor első sorban szigorú kritika alá kellene vann) a megjelenő újdonságokat * minden pajtáskodás mellőzésével objectíve kellene megbírálni és megbessélni as ifjoaági iratokat, hogy a szülök tájékozva légyenek az iljufágnsk szánt irodalmi termékek tartalmi becse és ériéke iráni.
. Egyel ez érdesben meglehetne az akadémia is. Igaz, bogy első sorban tudományos czéloknak veti hivatva szolgálni, da soksl .'endiiheme sz ifjúsági irodalom ügyén is, ha a sok díj közül, melyeket évenkwt kiitta* egyet ifjúsági iratra is kilOsae, versenyre szólítván ez által azokat as írókat, kik az Ifjeaégi irodalom müveié* aéra hivgtáif éreznek magukban.
Kovács Latost ismerik, elneaolyodisk azon. hogy Kovács Lajos becsületet kiabál
Igy ért véget ez a rémséges és szőr-| ayl bábonr
l)r 8i| Sándor o'án 0r Darvsi Fülöp szolalt fel tíi jelent re, hogy üres saóharezba bocsátkozni nem fog, a fanyege*és#k, üres koholmányok dicsőségét is átengedi $ik Sándornak, a kit arra a térre, melyre ét lépett 6 nem lógja követni, reflektál egylzerügn, da híven, a vizsgálat- eredinényére a mintán .abban a líartelendy-párfbefi válasziák meg-f vesztegetésére nézve egyetlen közvetlen bi-I zonyítek sirfs, kéri Herlelendy igazolását.
Győrffy János szé'ak fel ezek ulán s ; kijelentette, boay egy tseppei sem csodál-trosik azon, kogy Sík .Sándor oly elhibázott i .következtetéseset von Is é Kovácst Lajos által előterjeszteti számadatokból.
A via«gálat összesen t3 kozségbeli 598 rfálssxtó megvesztegetésére, len e íren de Ive' |(ik közül a Herlelendy fért terhére 2fW, éllenben az Inkey párt terhére 31)2 szavazó jíteg vesztegetése volt a vizsgálat stírán ki-- nyomozandó.
Tehát már a vizsgálat elrendelése alkalmával ia a kisebbségben maradt Inkgy párti szavazatokból több azavazat észMhe-leit megves/iegeté* állal szerzettnek, mint j a kalönben la többséget nyert Herlelendy | párti szavszafokból. E szerint már a vizsgálat elrendelésekor ia ugy állon á dolog, hogy ha a vizsgálat körébe vont 998 választó mindegygyikére bebitjonyiiialofl volna' ! is a vizsgálat során, hogy szavazataik meg- 1 I vásároltatlak, akkor ín néni a kisebbségben maradt Inkey László nyerhetett Volna a tényleg nyert 14H3 szavazatnál több szavazatot, hanem a házszabályok 71. j}, b'ponl-jában körülirt compensntió alkalmazásával éppen megfordítva, a különben is többségben levő Herlelendy Béla nyert volna az által, a tényleg nyert í>5 Szótöbbségéhez fl J szavazatot. Hanem azért á vizsgáiét elrendelése ulán az Inkey párt asgyhsngu nyom- I tátott kiáltványnyal áras/tnna el a választókerületei, melyben i v z^álat elrendelése feletti örömmámorban njoag, szt azonban I nagy b«»lcaen elhsllgalja, hogy *zen elreti- | delés nagyobb mértékben compromlllálja a | kissebbségben maradt Inkey pártot, miot sem a többséget nyeri Herlelendy pártot.
A Herlelendy páni 296 vá.asztó ter* terhére kihallgatott 146 Inkey párti választó pgyik sem tud a megvesztegetés valóságára nézve pozitív bizonyítékot nyujínni. Valamennyi lanu csak beszélni hallott egyet mást, de közvetlen tapasztalata ulán nem tud sem-
I
Mikor valamely kerületben a képviselő választás van napirenden az egész kerület . összes lskossága izgalomba esik. A közönség politizál, lármáz, vitai kőzik, beszél összevissza mindent. A más időiben nevetséggs-i nek talált állitások, képtelénséggsl hatáfos mende mondák, kalandosnál kalandosabb híresztelések szoktak ilyenkor lábra kapni, forgalomba jönni s komoly hívőkre találni; • A ' zaj, a lárma, a mozgalom ezen zűrzavarából kspkodlsk el a tanuk egyes hsngokat s azzal. mini vsló, komoly lénynyei jelenlek nfeg s vizsgálóbiztos előtt s Herlelendy párt ellen tanúságot lenni. De a ksezaj. éljenzés, kortestivomyák zajából hozott ezen tanúbizonyságok jellemző vonásokat tüntetnek lel, azok hitelességére és megbízhatóságára nézve.
Ezután szellemeden s jogászi aispossággai a legapróbb részletességgel demoiislrá'ja a viz?gálsi adatéiból kérvényezők álláspontjának (srihailsnsápái s ez/el szentben a vásszfás tőrtényerrégéi, amit szonbsn legnagyobb ssjuálslankrs' helyszűke miatt nem közölhetünk, s leszédjél következőkép leje-zi be.
Hozhstnék fel s vizsgálat eredményéből több sdstot is, de s kérvényező Inkey párt jellemzésére ennyii is elégnek isrtok s most már csak az van bálra, * bogy megbízatásomhoz képest a nagy-ksnizsai választókerület Herlelendy párti válarzlóí nevében kifejezzem mély köszönetemet a mélyen tisztelt bír. bizoiisáágnak azért, hogy a viza-gálatot elrendelte, s ez áltsl alkalmat nyújtón nekünk arra, hogy leleplezzék azokat az urskai 'a kik kerületünket az ország köz vélenényének ítélőszéke el6tl meg-hurc/olták s sz állal válaazJókerÜleijtnk történetében nevök szomorú eánlékét megörökítették.
A mi képviselőnkéi a személyé iránti ragaazkodáa az elvei iránti lelkesedte hozta he a törvényhozó testület csarnokába, kova Inkey l^ászló nem volt képes bejutni; Mi nyn- j godtan les/szük la kerületünk sorsit a mélyen lisztet bír. bíz. keveibe s kérjük mél-lóziassék ssgreteit kép-viselőnkét igazolni.
Minden rendeslett társadalomnak egyik legfőbb fölfele á közegéssaág-0gy jA állapota. £z éredMnyeai a népnek, mint nemzéftestiiek rendes kö-rfllmánrek kőzött iüb szaporodását, erősbödését, a nemaetlétel fen maradi' sát leginkább bictmtit^ fellélelt, a így az egész nemzet állapotára lényegen beíöfyáasa] van Náilnnk tehát, a hói még ex irányban kezdetleges víago-nyok vannak, ngyszólvátii lelkiisme-retbelí dolog a közégé«zaégügynek gondozása a minden lefeető enkóxnek felhasználása, mefy | a közegészség tekintetében nép Üti keit a nyugati nem zetek nívójára emelje, j Vannak is a közegészségügyet illetőleg kttüntf rendszabályaink s nincs kétség benne, hogy a hivatott. köttgekj mindent meg akarnak tenni,: mi via|k>nyaínkat e tekintetben ia jobbítsa; de vajon elegendő e a k0gdgek lelkiismeretessége, buzgó akaraté? Tehetnek-e ezek valamit ott, hol a iktiziíép megtörhet-! len indolentiája keresztül jár a legbnz-góbb akaraton; ha az 6 fid vét eztí , zó intézkedéseket gyanús szemmel nézi, s azt a mit jávárit akarnak ten-Mii, cs« úgy tekinti, mintha a legnagyobb veszedelem rejfenék benne ré-azére? Mit ér a lelkiismeretes munkálkodás, ha a nép nem akarja be- I 1 látni, bogy csak aaért történik, hogy a halál angyalának bő aratását meg csonkit'ák, a hogy neki az emberibb, ; a tisztább életmód eszközeit nyújtsák ?/ Mit ér mindez, ha a vak fatalizmus annyira megy a népnél, bogy mindazt bolondnak, feléslegiesnek találja, a mi az egészség íentarláaa érdekélen történik, s betegsége esetén szentül meg van győződve arról, hogy úgy ís meggyógyul, ha igy van rendelve, ha pedig nincs, akkor ugy aem használ semmit .
Valóban, minden melegen étző emberbarátnak el kell szomorodni) oly vastag tudatlanságod tapasztalva, mert nincs kétség benne^ hogy ez gátolja a legtöbb esetben' a czélszérü, biztos éa jó intézkedések kerrsztíllvi felét; az ily tudatlanságon sienved hajótörést minden becsületes kezdeménye-
Ilyen aa állapot fefoöiwége* éa re|ides viszonyok között Még romubb azon-bán, mikor valamely beteagég járványképen lép tel. Minden jobb törekvés, hogy a ragályos betegség okai megsem m isi ttesenek, dugába dől.' Sokszor egy kis szobában öaaze zsúfolva ott fekszik az egéas^gea a beteg | gel egy áfyban: a,szoba ffilledt levegője más emberre nétve épen lehetetlenné temá, hogy pár peresig azt kiállja, de köznépbeli családunk ötöd | hatod aŐt nyolesad magával napestig ! ott van a romlott levegőjű szobában és ha a gazdának ajánlja az orvos. I bogy dezinficziáljon, jókat nevét a szeme közé, hogy nem bolondult meg. 1 bogy azt a mérges jósságot hangnál |a; ' a helység házában kiragasztják, a i templomban a pap a szószékről hirdeti, mind nem barnái semmit a népnek, nincs érzéke saját javáért, konokul és makscanl rMgn/nkodik saját esze járásához, a jó tanácmt pénz ért sem fogadja el éa gyanusítgatásaal fogad mindent, a mit aaját jóvoltáért neki ajánlanak
Ilyen körülmények k&zött a né-feleikhez makacsul ragaszkodó öregek kel keveset lehet már elérni, a fiatalabb nemzedéket kell tanitani arra,hogy az egészség a legdrágább' kincs és arra, hogyan őrizheti meg e kincset legjobban, és tanitani kell arra, hogy első föltéte a jó egészségnek a tisztaság azután a frís levegő éa a száraz világos hajlék Ezek nagyon egyszerű dolgok, olyan egyszerűek, hogy sokan még mégis mosolyogják és mégis oly kevesen értik vagy nem akarják érteni Pedig valóban ideje már, hogy hazánkban megértse ezt valahára a legegyszerűbb iskolás gyerek is
zés. Köznépünk tudatlan éa fogékony talan még akkor ial mikor aaját érde-■Éta helyes
Msffnssa Uér.
Köznépünk is a közegészségügy a vidéken.
Lapunk mtilt számának vezér-czik kében népjlnk korcaoaodásáról sióllo:tunk, melyet legjobban ononyit-nak aa éveiikint a katonai sorosásnál előforduló jelenségek, a aaa statistika, mely aa tmberanyag fokozatos romlásáról f&ől.i ftóliunk e -szomotu jelenségek < kairól, a elmélkedünk az eszközökrőlJ melyekkel a fi>kngatoa elkorceoenlásnak elejét lehelne ^enni. Nem csalódunk talán, ha » jelem ég egyik ólául lülönösen a köar.éptiél a közeg /aga/|0|) i vis^ny okai ia tekintjük.
keinek felfogásáról! józan és megvédéséről van nó.
Köznépünknél |k ül Önösen a gyermekek halálozása fjagy; mérvíl Köz népllnk indolentiája éa tudatlanságá ban áz érdekében fáradozó orvoat haszontalan embernek tartja, kinek — előtte felesleges —(rendelvényeit megmosolyogja, | mint olyanokat, melyek csak szemfényvesztesre szolgálnak éa nem segithetnek; a le tudatlanságában saját őgéasaégét íjont ja, élete éveit megkiirliija félsizeg bánásmóddal, visz-szás eszközökkel, melyeket tudatlansága helyeseknek tirt 8 ha tanácsot adsz neki. szemeidle npvet,! mint aki tanácsodra nem s^ijrul; mért az apja meg az öregapja is flllbtte a nedves szobát, mikor being volt a házban, habár az egészsége^ emjbert ia megüthette benn a guta; száraz, tiszta alom csak a lónak, marnának kell meg jó térea istálló, nyolog embernek, a mely közül kettő beteg, elégaégea egy két négyszögöles szoba, a jícM*mindnyájan elnyomorodnak, elaenevésznek.
finnek a mi köinépllnknek a falusi élete maró iröniáia annak a fa Inai egyszerűségnek melyet a költők annyira magaaztalaak. Nyáron még megjárja künn a séaba{l, fris levegőben, de télen, mikor a caalád mindenegyik tagja a a*obába saorul, oly axobába, melynek éblalta talán egéaz télen át ki sem nyílik és nyirkos pad-fatán ölelkezik a piszok a porral, meszeiellen faláról pédig taorog a bed veaség, migy egyik tugápan a vadgomba terem. Es nincsen a ki a nép ne-hézkea gondolkodáaánaM irányt tudna adni. A jóakaratú rendkaUlyok többnyire irott malaszt maradiak előtte.
Ideje volt, hogy a közegészség-ügyet a tanítás tárgtjává tették aa ' iskolákban, dJ ha Caav amjyira fog-
ják tanilani, mint > az nem nagy hasznot vári
Alig van valaki, ti kf^li nép ne
hézkea gondolkozáauak irányt Indna adni. H lek intet ben még bepj4
alkoümányiant, álunk től0,
egészségesebb iszen ebben a' nak atm hna
A laktanya-ügy.
Még bizonyára élénk emiékezeiében lesz lisztéi! olvasóinknak a városi lakianya tárgyában f. é. febrnár 2-án megtartod rendkívüli közgyűlésen megejtett szavj-zás eredménye és azon felháborodás, melyet ez városszerte okozott. Ama közgyűlése lefolyása és a névszerinti szavazásnak az elnöklő polgármester ur állal történt elrendelése szabálytalan volt. Eszünk ágában ! sincs ezen állításunkkal polgánaosterüoket gyanúsítani* ö aaját felfogása szerint mm-I den esetre jóhiszemftieg járt el, mert lehetetlen volt feltennie, bogy a közgyűlésen I jelen volt városi képviselők közül többen, annál kevéabbé azok többsége bárki rábeszélése folyán egy a várost nemcsak erkölcsileg compromiláfó, hanem azl közvetve I kétségtelenül károsító s a mellett határozottan jog- és törvényellenes lépésre ragad-| tassa' magát.
Városunk képviselői közül főbben ezen törvényellenes közgyűlési határozat ellen felebbezéat nyújtottak be, mely a megyei törvény hatóság legközelebbi közgyűlésén lárgyaliatni fog. Ezen felebbezés szóvégét lapunk jelen számában veszik l ól vasóink.
Reméljük, hogy a törvényhatósági közgyűlés méltányolni fogja az ezen felebbe zésben felhozolt jogi és erkölcsi indokokat és a megtámadott köagyüléai határosai megsemmisítésével meg fogja óvni városunkat nemcsak a pártoskodás és protectió vádjától, hanem az anyagi károsodástól is.
Egy város tekintélyével és egy városi független és értelmes képviselőtestület mél tóságável semmi esetre aem fér meg a követeli eljárás.
Tekintete* Várom Tanáét! A laktaoya-épités ügyébea á lakianya bizottság javaslatának jóváhagyása végett L é. lebruár 2-ára Őaaaehitt reodkivüli közgyűlésnek törvényellenes módón hozott éa az anyagi magánjog szempontjából is törvényellenes és sérelmes határttata ellen
felebbezhul Y *. élünk és azt megsemmisitietni kéQük.
líielölt lelebbezésünk indokait előad-nők, bálrak vagyunk a következőkben röviden elíQlerjeaztenf a panaszolt törvényellenes hálároeat történeti a'ötményett.
Nagy'Kanizsa városa már régebben elhatározia egy közös hadseregbeli gyalogzászlóalj és egy pótsásslóaij számára való lakianya épitéaél és aa ebez szükséges előmunkálatok elkészülte után ez építkezésnek nyilvános árlejlés utján leendő kiadása czél-jából kólfrégvaJésl készltfelell. Éten lalt-üartihi a rántó épiíésztli hivatal réttérr Hindid éa Ikwkraeh htlyUli ctéantk, mely néhány év óla építési vallalalokaal foglalkozik, tpitimntirt, Gtiá Már, n.-katUmt tpütmnter khtiMle, a várnai építészeti ki-vaial a annak afőietjaaztéae alapién a vá-roa közönsége fa u ezen köllségvalés eredményeként kitünteteti 160,16* ti 76 kravt üaasaget kikiáltási árai aUofadia Eanek
SMiy 3 Mlót 6 Mg iftrifttt, elnök u HM hsreksutette « « legh^bbí álés magtsr-táaára a kővetkssö n<i|> 5 óráját iftrts ki, melyen s képviselő ügyvédek szóbeli előadásai voltak megh*ligaund< k.
Máuiji délután 3 Arikor • bizottsági ülés megnyittat ran, at eínók először is » kérvényezők képviselőinek a.Jta a szót, s ÉfhM őket szóbeli ésarevételeik elöterjess-résére. Krrt lelkeit Kovács l*joe és engedelmet kért. bogy A aa adatait, miután ások » MámokbOl állasak. ugy olvashassa léi, mire ii engedély neki megadatott és Korács ijftjos e kezdett olvasni. Azonban nem sxá-■oJmi. nem adstoksi olvssolf fel, hanem egy nagy fáradtsággal kidolgozott munkát, tele körmönfont okoskodásokkal és furfangos következtetésekkel, számadatait pedig tstsxés szerinti nagyságban és csoportosításokkal olvasta le, melyek a vizsgálat adataitól teljesen függetlenek voltak s a vizsgálat eredményével a legtávolabb összefüggésben sem állanak Már egy egésx ivet olvasott össze. mikor régre is az elnök figyelmeztette, bogy tessék észrevételeit élü szóval előterjesztem és ne olvssni. Ax adatok leolvasásai ugyan megengedte, de egy kacskaringós, bosszú, kidolgozott beszéd leolvasását nem engédbeti meg Érre azután Kovács Lajos megakadt. elbalranyodott, majd meg elpí- I rult, s elkezdte papirosait szó nélkül elő- | re-hátra forgatni.. Egy bosszú kínos pauza után valamit morgott, azután elkezdett ismét egy helyen uj'ra olrasqf. Ismét elolva-aott egy léi lapot, mikor ax elnök újra figyelmextette, hogy ne olvasson, hanem, ba akar, beszéljen élöfxóval, mert a tárgyalás szóbeli, íjigy a felolvasást nem engedheti meg. Erre újra as elöbbeni kínos jelenet következett, melyet s roppant zavarba jött (Kovács Lajos némileg magához térve sxzsl fejezett be, hogy ezekből világos, hogy 303 Hertelendy párti választó meg lett vesztegetve, tehát kéri a választást megsemmisíteni.
Ezzel leült.
^ Mösl következett utána dr. Sik Sándor i föVárosi ügyvéd. %
Ez a Sik Sándor sajátságos egy alsk. Apró, fekete emberke, halvány, fekete, sima arczbörrel, alacsony homlokkal, sunnyogó, | spró szemekkel, melyek nyugtalan bizalmatlansággal mozognak üregeikben.
Mikor axtán leikel, beszelni kezd, egész átslakuláson megy át. Apró szemei baljóslatú fényben lobognak, srczizmsi rángatóznak, kezeivel hadonáz, hangja rekedtes kiabálásba megy ál, s egésx lénye as ixxó szenvedély szánalmas képet tárta elénk.
Szájából szennyes zuhatagkent ömlik a szóáradat, mely nem meggyőz, hanem , leiingerel, nem lefegyverez, hanem lelháborit.
A tárgyalás végén még egyaxer megragadja a azól, s vérfagyasztó fenyegetések közt becsatolja azt a rendes keresetet hitelesíteti alakban, a melyei Knortzer indított Remete által a Hertelendy-párt ellen korles lakomák áráért, a mely perbe saerinle Györfly János és Garai Benő itt megjelent védők is bele vannak ponvs. tehát az bizonyos, bogy ezt a két urat itt nyomban mindjárt el fogja nyelői a földgolyó éhes szájs, mely után még nyómuk sem fog többé maradni a föld azinén.
Ková<* Lajost ismerik, aJsKjsnlyodtak azon, hogy Kovács Lajos becsületet kiabál
tgy ért véget ez 4 rémséges As szörnytt háború
Dr Sik Sándor után Dr. Üsrvsi Fülöp axólalt fel kijelentve, hogy üres ssóhanczba bocsátkozni nem fog, a fenyegetések, üres koholmányok dicsőségét is átengedi Sík Sán-
Mennyire elbámult aztán, mikor sxi s kél urst a föld nemcsak nem nyelte el menten, hsnem inkább felkelt Garai/Benő és komoly, férfias erélylye! kijelentette, hogy ax a keresel ép ugy, mint a kérvényezők be nem bizonyított többi állításaik, egyszerű stmplex hobolmány, mely sx lnkey-párt egyik legfőbb kortese, Hemeté (íézn signsturája alatt jött létre,, a koh< itatott azért, hogy ex a győzelmes párt ellen legy-verül használtassák. Kovács Lajos pedig ex alatt kiabálni kexdett hogy >becület!« »becsület!* mire Garai és a többiek, a kik
melyben a kepék is megfelelnek a kőve'el-ményeknek, de van még több. amely telve vtn ízléstelen, rossz képekkel. Jobb, hogyha semmi kép sincs a könyvben, minisem hogy rossz legyen.
Ifjúsági irodalmunk fejlesztésének és terjedésének az szolgál tehát különösen sks-dályául, hogy nincs kritika, és hogy termékei nagyon drágák. Kél forintot fizet s magyar szülő olyan könyvért, a mit Németországban 2 márkába, Franciaországban 2 Irankba kerül, eltekintve itt a tartalom be-esétöl s s kiállítás díszétől is. Igaz, hogy ex országokban a fiatal olvasóközönség nagyobb, de ex iljusági iratoknak nálunk is vsa kelet Ük, s mivel mindenütt a mennyiséf teszi, sz olcsóbb könyv nsgyobb elterjedésnek örvendene, s behozná s kiadónak is a költségeket.
De ha itjosási irodalmunk belbecsét akarjuk emelni, akkor első sorhan saigoni kritika alá kellene venni a megjelenő újdonságokat » minden paftáskodá* mellőzésével objectivs kellene aasgbirálni éa megbessélni az ifjuaáfi iratokai, hogy s szülők tájékoz-va iWyestfk sz ifjúságnak axáot irodalmi termékek tsrtslmi becse és ériéké iránt.
Egyet ez érdekben megtehetne as akadémia is. Igfz, hogy első sorban tudományos ciéioknak van hivatva aadgjW, áJ sokat íenditbetne as ifjúsági irodatem ggyén is, ha s sok díj közül, melyeket évcokíot kitör, egyel ifjúsági irstrs is kit üt ne. versenyre szóin vén es által szokst sz irtást, kik az ifjssígi irodalom művelésére kivstást Vrtsaek swiukbss.
Msfaass Már.
dórnak, s kii arra a térre, melyre át lépett 0 nem lógja követni, reflektál egjteerüen, de hiven, a vizsgálat eredményire S miután abban a líertelendy-pánbeti választók megvesztegetésére nézve egyetlen közvetlen bizonyíték sírás, kéri Herteiéndy igszolását.
Győrlfyj János szólalt fél ezek után s kijelentette, hogy egy cseppet sem csodálkozik azon, hogy Sik Sándor oly elhibázott következtetéseket von je a Kovács Lajos által előterjesztett számadatokból.
A vizsgálat összesen 23 községbe!! 698 választó megvesztegetésre lett elrendelve kik köxül a Hertelendy párt terhére 29d, ellenben sz inkey párt terhére 3021 szavazó fflegve<xiegelé*e volt- a vizsgálat sprán ki-' nyomozandó.
Tehát már s vizsgálat efrendélése sl-kalmával is j a kisebbségben maradi fnkgy pártiSzavazatokból több Szavasat iészlrlbe-
• telt megvesztegetés által szerzettnek, mint j a különben is többséget nyert Hertelendy I párti szavasatokból. E szerint már a vizs-j gálát elrendelésekor is ugy állott * dolog,
hogy ha a vizsgálat körébe vont 59# *á-
* lasztó mindegygyikére bebizonyít talon volna j ía a vizsgálat során, bogy szavazataik meg-I vásároltatlak, akkor is nem a kisebbságben j maradt Inkey László nyerhetett [volna a ; tényleg nyert 14tJ3 szavazatnál tóbih szava-
; zatot, hanem a házszabályok 71. §,l bt pont-jában körülírt cpmpensatio alkalmazásával j éppen megfordítva, a különl>en is <töhh«ég- | I ben levő Hertelendy Béla nyert Volna ex i által, a tényleg nyert 55 szótöbbségéhez ti szavazatot. Hanem azjfrt a vizsgálat elren-delése után az Inkey párt aagyhangu nyotn-tátott kiáltványnyal árasztotta el a választókerületet, melyben a vizsgálat elrendelése ! feledi örömmámorban ujong, azt azonban nsgy bölcsen elhallgatja, hogy ••ztín elrendelés nagyobb mértékben coínpromitláijn a kis«ebbségben maradi Inkey pártot, mint sem a többséget nyert Hertelendy pártot |
A Hertelendy párti 296 választó ter-terhére kihallgatott 146 Inkey párti választó egyik sem lud a megvesztegetés valóságára nézve positiv bizonyítékot nyújtani. Vala-mennyrtanu csak beszélni hallott egyet mást, de közvetlen tapasztalata után nem tud semmit. —
Mikor valamely kerületben a képviselő választás van napirenden ax egész kerület összes Iskossága izgalomba esik. A köxön-ség politizál, lármáz, vitatkozik, beszél összevissza mindent. A más időkben nevetségesnek talált állitások, képielenséggal haiáfos mende mondák, kalandosnál kalandosabb híresztelések szoktak ilyenkor lábra kapni, forgalomba jönni s komoly hivökre találni. • A zaj, a lárma, a mozgalom exen zűrzavarából kapkodtak el a tanúk egyes hangokat s azzal. mint való, komoly lenynyel jelenlek nteg a vizsgálóbiztos előli a Hertelendy párt ellen tanúságot tenni De a kaczaj. éljenzés, kortesiivornvák zájábol hozott eien tanúbizonyságok jellemző vonásokat lünielnek tel, azok hitelességére és megbízhat óságára nézve.
Ezután szellemein s jogászi alspossággal a legapróbb részletességgel demoiistrá'ja a vizsgával sdatáibcl kérvényezők álláspontjának- tanbatlanságát s ezzel szemben a vá'asztás törvény elégét, smit szonbsn legnagyobb sajnálatunkra helyszűke miatt nem kösölhetünk, s letzédjét következőkép fejezi be. ' j
Hozhatnék tyl a vizsgálat eredményéből több adatol is| de a kérvényező Inkey párt íellemzásére ennyit is elegnek jt'ariok a most már csak az van hátra, hogy megbízatásomhoz képest a nagy-kanizsai választókerület Hertelendy párti választói nevében kifejeztem mély köszönetemet a mélyen tisztelt bír. bizottaáágnak azért, hogy a vizsgálatot elrendelte, a ez által alkalmát nyújtott nekünk arra, bogy leleplenük szokat az urakat a kik kerületünkéi ax ország köz rélenrénrének Ítélőszéke előtt meg-hurczolták s as állal választókerületünk történetében nevök szntaioru emlékét megörökítették.
A mi képvh4lfinkel a személye iránti ragaszkodás ax elVei iránti lelkesedés hozta be a törvényhozó lestület cssrnokábs, hova Inkey I-ászlij, nem volt képes bejutni Mi nyu-godtsn lesessük le kerületünk sorsát a mélyen tisxleH bir. ház. keretbe s kérjük méltóztassék szereteti kép-viselőnket igpzolnl
Köznépünk és a közegészségügy & vidéken, f
Ltymks. mult számának' vezér-csikkéjín íifjpiink korcsosodásáról szóllojt^pkvádlybt legjobban bizonyit-nak ss éveiikint a kstnnai sorosásnál előforduló jeleiWjm, s ax a statistika, mely as imbct-stiyág fokosatos romlásáról szóli fzótyuák |e . ssomoru je* lenségek cikaifó), i dlmélkedQitk at eszközökről, anely^kk^) a fokozatos elkorcsosuláanap elejét lehetne venni. Nem csalódunk talán, há a ielémég egyik okául walun a közt épnél a kőcef iWgOgji viasony olat is tekintjük.
Minden rendezett társadalomnak | egyik legfőbb főltéjele k jóugtomég i ügy jő áll^poial És ere^ményosi a ! népnek, mint nenásottestiiek rendes kö-j rUlmények kősőtt vakj smorodjéflé^ erősbödését, a nemMÜétel f^nmaradi-1 sát leginkább biztóliitó peliiéteÚ, s így ss egész nemzet ^ll^pptárít! lényeges I befolyással van. Nálunk tehj&t. a bol még ex irányban; keadetie&es visso-( nyok vannak, Uffszólván lelkijsme-retbeli dolog a | közj^éwsaégilgynek gondozása s míndeh leuető eszköznek I felhasználása, mély a fösefészség te-| kintetében népünket a nyugati nem zetek nívójára emelje. Vannak is a közegészségügyet illetőleg kitűnő rendszabályaink s nincs kétség benne, hogy a hivatott közegek mindent meg akarnak teriuj, ml viszonysinkat e tekintetben is jobbítsa* de vajon elegendő e a közegek! lelkiismeretes-aége, buzgó akarata? Tehetnek-e ezek valamit ott, bol a köznép megtőrhet* len indolentiája keresztéi járj a legbus-góbb akaraton; ba az ő fidvét ezé] zó intézkedéseket gvanua szemmel nézi, s azt a mit javáza akarnak tenni, csak úgy tekinti, mintha a legnagyobb veszedelem rejtenék benne részére t Mit ér a jel kit smeretes munkálkodás, ha a nép nem akarja be- i látni, bogy csak' S^ért történik, hogy a halál angyalának l>«> aratását meg-csonkit«ák, a hogd neki as emberibb. a tisztább életmód esslözeit nyújtsák ? Mit ér mindez, ha a vak fatalismua annyira megy a népnél, bogy mindazt bolondnak, feleslegesnek találja, a mi az egészség ltjntartása érdekéten I történik, s betegsége 'esetén szentül meg van győződve arról, hogy úgy fs meggyógyul, baj igyi van rendelve, ' ' ha pedig nincs, alokor ugy sem hasinál semmit .
Valóban, minden j melegen éreő emberbarátnak el kell szomorodni, oly vastag tudatlanságát tapasztalva, mert nincs kétség benne, hogy ez gátolja a legtöbb esetben n czélszprü, biztos és jó intézkedéseit terrxfetfllvitelét; az ily tudatlanságon szenved bajótd- j rést minden becsületeii kezdeménye* j zés. KöznépUnk tudatlan és fogékony* j talan még akkor iá, mikor saját érdekeinek felfogásáról, józan és helyes megvédéséről van azó.
Köznépünknél különösen a gyermekek halálozása nagv mérvű Köz népünk indolentiája é$ tudatlanságá ban az érdekéből fáradozó orvost haszontalan émbemek -tartja, kinek — előtte felesleges | rendelvényeit megmosolyogja. mint [olytinókat, melyek csak 'szemfényvesztésre szolgálnak és nem segíthetnek; s e tudatlanságában saját ' egészségét rontja, élete éveit megkurtítja félszeg bánásmóddal, visz-szás eszközökkel, melyeket tudatlansága helyeseknek (art S ba tanácsot adsztneki. szemeidbe nevet) mint aki tanácsodra nem ssi rull mert as spja meg sz öregspja is fűtötte a nedves szobát, mikor beteg tolt a házban, habár sz egészséges embert is megüthette benn a guUÍj száraz, ^ tiszta alom csak a lónak, maijának kéli meg jő térea istálló, nyolca emjberaek, a mely közül kettő bete& elégséges egy két négyszögöles szobs, a | hall mindnyájan elnyomorodnak, elsenepésznek.
Ennek a mi köznépünknek a falusi élete maró iróniája jáanak a fa lusi egyszerűségnek, melyet a költők annyira magaastiilnakJ Nyáron még megjárja künn a rtzabad, íris levegőben, de télen, mii or ja támlád mindenegyik tagja a p zobába szorul, oly asobábs, melynek iblajta talán egész télen ál ki sem n] ilik és nyirkos psd-latán ölelkesik a \ iszok a Iporral, me-azeletlen faláról pelig ceqW a ned
vesség, mig egyik
ba terem. Es nincien k ki a nép ine-héskes gondolkodásnak irányt tndna
adni. A [jóakaratú nyíre írott maiasz
Ideié volt, begy Dgyet a tanítás árg1 iskolákban, de ha csal; ják tanítani, mint nem nagy hasznot
Alig van ralik i héskes gondolkozá inak irányt tudna adtt tekintetben még
zugábah a vadgóm-
rendszabályok több-mkradnak előtte.
az vár
á közegészség-
ávfc tették! ss ; aatiyirs |bg* al kot mánt tant, látunk tőle,
)|t!i nép ne-Hflnmségesebb l isten ebbeli á Mpjínstk sem
Ilyen as állapot kösőnséges éa rendes viszonyok kösőtt Még rosesabb azon. ban, mikor valamely, beteagég járványképen lép tel. fiinden jobb törekvés, hogy a ragályos betegség okai megsemmisittesenek, dugába dől. Sokszor egy kis szobában össze zsúfolva ott fekszik ás egészséges a beteg gef egy ágyban: á szoba fülledt levegője más emberre nézve épen lehetetlenné teszi, bogy pár peresig azt kiállja, de köznépbeli családunk ötöd hatod sőt nyolcsad magával napestig: ott van a romlott levegőjű szobában és ba a gazdának ajánlja as orvos, bogy dezinficsiáljon, jókat nevet a j szeme kősé, bogy nem bolondult meg. í hogy azt a mérges jósságot használja; a helység hásában kiragasztják, a templomban a pap a* asóeczékrŐl hir-deti, mind nem basznál semmit a I népnek, nincs érzéke saját javáért, j konokul és mskscsul ragaszkodik aa-[ ját esze járásához, a jő tanácsot pénzért sem fogadja el és gyanusitgstással I fogad mindent, a mit aajátf jóvoltáért j neki ajánlanak.
Ilyen körülmények között a né-I seteikbez makacsul ragaszkodó öregek , kel keveset lehet már elérni, a fiata-j labb nemzedéket kell tanítani arra, bogy I az egészség a legdrágább kincs és arra, h>gyan őrizheti meg e kincset I legjobban, és tanítani kell arra, hogy i első föltéte a jó egészségnek a tisztaság szután a frís levegő és a száraz világos hajlék Ezek nagyon egyszerű dolgok, olyan egyszerűek, hogy sokan még mégis mosolyogják és mégis oly kevesen értik vsgy nem akarják érteni Pedig valóban ideje már. hogy hazánkban megértse ezt valanára a j legegyszerűbb iskolás gyerek is
A laktanya-ügy.
Még bizonyára élénk emlékezetében lesz lisztéit olvasóinknak a városi laktanya tárgyában f. é. február 2-án megtartott rendkívüli közgyűlésen megejtett szavazás eredménye és azon felháborodás, me- -lyel ez városszerte okozott. Ama közgyűlése lefolyása és a névszerinti sxavasásnak ax elnöklő polgármester 'ur óllal történt elrendelése szabálytalan volt. Eszünk ágában sincs ezen állításunkkal polgármesterünket gyanúsítani, 6 saját felfogása szerint minden esetre jóhiszemüleg járt el, mert leheletlen volt feltennie, hogy a közgyűlésen jelen volt városi képviselők köxül többen, annál kevésbbéaxok többsége bárki rábeszélése folytán egy a várost nemcsak erkölcsileg compromitál^. hanem axt közvetve kétségtelenül károsító s s mellett hstáro-zottan jog- és törvényellenes lépésre ragadtassa magái.
Városunk képviselői közül többen ezen törvényellenes közgyűlési hsfározst ellen felebbezést nyújtóttsk be, mely a megyei törvényhatóság legköselebbi közgyűlésén lárgypltslni fog. Ezen lelebbezés szó-végét lapunk jelen számában veszik t ol vasóiok.
Reméljük, bogy a törvényhatósági köa-gyülés méltányolni fogja az1 ezen felebbe-xésben felhozott jogi és. erkölcsi indokokat és a megtámadott közgyűlési határosat megsemmisítésével meg fogia óvni városunkat nemcsak a pártoskodás és proteclió vádjától, hanem az anyagi károsodástól is.
Egy város tekintélyével és egy városi független és értelmes képviselőtestület méltóságsvai semmi esetre sem fér meg a követett eljárás.
Tekintek* Várni Tanács!
A tsktsnya-épités ügyéhen a laktanya bizottság javaslatának jóváhagyása végett I. é. lebruár v2-ára össsehitt rendkívüli közgyűlésiek törvényellenes módon hotott és az snyági magánjog szempontjából is törvényellenes és sérelmes hstárosata ellen fiMbesiml {
élünk és azt megsemmisíttetni kérjük.
flielött felebbeaésünk indokait előadt nők, bátrak vagyunk a következőkben röri« den előterjeszteni a panaszolt törvényellenes határozat történeti előzményeit.
Nagy-Kanizsa vároaa már régebben elhatározta egy kösös hadseregbeli gyalop-zászlósi) és egy pótzásslóaij számára való lakianya építését és ss ebez szükséges ető-munkaiatok elkészülte után ss építkezésnek nyilvános árlejtés ólján leendő kiadása cxél-jábói költségvetést készíttetett. JEjcn töt-sávrHé*t s sdrost fpitétMti kittttaJ részére Hindui é* Baekréth WyMi aéqmk, mely néhány év óta ápitési vállalatokkal foglal-koaik, éfMmemrt, Gml Mér, n.-ktmum fyitőmester tístti$ttty a várnai építészeti hivatal a annak elöterjesztése alapján a város közönsége is M ezen köfaságvetés ered-aaényskáot kitüatetett 350,164 frt 75 krayi " ' Shmé 1
k»s öHisget kikiáltási árai aMepÉiá.
•IftMftA m iri|>*i dkeiérooialail, ag értej-
téH Mié'etit *rféU*|><"«M«k *s ontása Mié a *ném etóirt Mi a wéétm nirsifaáté m * kifliimin nézve
fi
Aelasftkké vliw _f* lénHeM és V érklfáe
ártajt* knténmpfa hdaígéjf » fcteaé-
érteim
tnjekmteim
Mlvi" MWtff1
v t<&étdét fjpike akként fa-< ftyarfraáM Oféaiaiat éasí ét W fóiüHeáy áttnl t>éttaíí£'t;!j ■ 1 VftfM
irlietelaitftfsa. Ki, bét e
nvttk tekintetes vámi li
•Sbály*
pér, Mt )»iWlkf< Sa MM 1» jflltgf ngye-Mft, w^M lúd, bogy a várwí képviselő lesnél eikktt itl bírálhatja act vájjon t kikuidoti áriaftéai bizottság által meglartai-madazon alakszerűségek é< eljárási >k, melyek a jogereíüekk* vfttt és közzétett áriejlési tehéietekbea tlő voltak írva é* Ha ezaa tetötíki art találta, b«gy mm alakszerűségek éa eljárási szabályuk ag) tke J^l megsértve, akkor mar a reá nézve kötelező teltételek értelmében a legolcsóbb ajánlatot lerí oo ipso minden további tárgyalás, vita éa átárazás nélkül vállalkozó.
Az árlejtés eredménye au vob, kofy Erdélyi Mihály és érdekiároalnak írásbeii feiániata volt a városra nézve legkedvezőbb, * amennyiben ozm ajánlatot tevők a kikiáltási árból M.iJJvOt engedtek al éa igy az összm ajánlató! tevők között legolcsóbban vállalkoztak a lakianyának e lerv és fettete lel érteimében való felépttésere.
Ezen előzmények ulán február ?*ára hívatott ussze az ártejiési eljárás én ezzel az átfejtést eredmény jóvábsgyáss caéljából a várnai rendkívüli közgyűlés, mely a/ el* járást jk«ek él a kfinitfÜktiáűleii lakiantpj-btzMtmiu itiraslatúnal, wétf *zrrint az «}»"• rés jvMtoé/i/m li'kMi'uyrzfydt, felolvasása után abban a meglepőben részesüli, hegy ugyanazon Hirachel és Itsehraeb czég,melynek építőmestere azt a koltaégveiési készítene, h melynek alapján a kikiáltani ár 350 tö4 frt 10 krban lett megállapítva, írásbeli nyilatko' tatot adott be a ráróni tanácshoz, mely a közgyűlésen szintén felöl vason nyilatkozatban ezen czég sm valósságot vállal aziránt, nogy a megtartod árlejtés megsemmisítésé nek esetén legalább oly kedvező ajánlat log bMdalni az elrendelendő ujabb árlejtéshez aminő voli az Erdélyi) Mihály és érdektársai állal beadott ajánlat. — Megjegyezzük, hogy mint az iratokból kitűnik Hirscbel és Bacmcb czég is pályázott a vállalatra de ajánlata Erdélyi Mihály és érdekiánaiéná! kedvezőtlenebb voit.
Ezen egy körülmény, a Hirscbel és Baebmdh czég ezen nyilatkozatának a I közgyűlésen történt lelolvasáaa egymagában is elég indokol képezhetne a közgyűlési fhatározat megsemmisítésére, mert ezen nyilatkozat nem más, mini egy utólagos ajánlat, melynek pedig a város közönségére nézve fettéiknAl jogerejü én kötelező ártejiési ieltétalek értelmében helye nem tehet.
A jk<ek és egyéb iratok felolvasása | után a közgyűlésen elnöklő polgármester tgfázőBtólfa a közgyűlés tagjait, hogy a Mpi- j rend tárgyához szóljanak és miután szólásra senki aem jelentkezel!, az elnök névszerinti szavazási rendelt el azon térdéara nézve, hogy a közgyűlés jóvá hagyja-e az árlej-lésnek jelzet: eredményéi vagy nem.
*. £s éppen ebben lek szik az egész, |eb-ruár S-ikí közgyűlés lefolyásának, a megejtett szavazásnak s a szavazás eredményének j törvényellenes és semmis volta. /
Arról nem volt és nem is'leheteti a február 2-án megtartóit reodki* üli közgyűlésen azó, bogy a város közönsége az 1886. j XXII. tcz. 50 g-ának utolsó bekezdésében j foglalt vagyoni miveletek valamelyikéről vitatkozzék vagy határozzon, ily kérdés nem | volt a napirend tárgya; a laktanya épiiéare vonatkozó határozat amennyiben ezen kérdés a hivatkozott törvényszakaszban felsoroltak közé tai főzik, már régeo meg voli hozva meghozatott az a törvény által előirt módon akkor, a midőn a város képviselőtestülete azon kérdési tárgyalta és elbalároats, hogy épiisen-e laktanyái és megállapította vagy elfogadta azon feltételeket, melyek ezeo határozatának foganatosításánál irányadók lesz nek. Azon a tárosra ronatIrazó vagyonjogi kérdés tehát, mely a Mratkozott töreénysza-kan hifimében nfrtzfrinli tataiam* utján dünltnilil el, már rég meghaladott dolog, wtdg-r& a február 2*éh megtat Ml küzggilhrn $zó nem leheteti.
Ezea közgyűlés tárgya nem voli és Mm is lehetett más mini annsk a megbi-ráláss, bogy a kiküldött árlejM hitotltág eljáróm a feUfteieknek h eljáráti sadályok- j nak megfeietó roll* rogy nem.
Ezen tárgyra peeig az 1*86. XXII. fez | f-áMk utolaó bekezdése nem vonstko- ! zik, hanem mioián az elnöklő polgármeater j ftr az áfíej'ési biaoiiság által köveiét! eljá- i rást a legkisebb résztelekig előadia volt és a közgyűlésnek égyailen tagja sem leil az • áríejiési biaonság áhal követeti eljárásra észrevételt, annál kevésbé IrdoMii lel ab-bne biéayl *agy eral<álylalan»ágot, m elnöklő poigftrmasi-er or tartozott vo(m a J kttegyllés határozataként kimondani, kogy az irlcytési bizottság eljárása ellen kifogás aem es elrgt vén, annak eljárása s aassl agy Ott ss árlejtés wedoénya kalyeslö tudomásul vétetik.
Minthogy tehát sz ataöklö polgármester «r aaaéiktM, bogy tát kfogvtllat tag •savasáéi, annál kévéséé névszerinti ssavs-sást kért vo(m éa a^aéfikftl, bogy a lór-véay • laalergó emlra ast etömá mégis aévsaariaii •savasáé* tmdeU el, aaaétlsfTa
vsáfoa, begy mm eljártat és eMaye seaMía.
f$l$miti bírói érveréméráéi aa ár-veréat fMéslé taríwégboz az árvarési iratok aa érveiéi jévakagyáai végmi ba^ar-jasstatnati és a binúsAg ba térvéay vagy el járási Mabllf megsért <s nem «sti, azt jóváhagyni kiseées. épagy Ütási icét yol> m a tttiár 2 iki readkiiM kdugfBlée az árlejtést jővÉfesgyoi, asíbelyt arról aMg-győződött, hotf sz eljárási szabályok meg teátok tartva és valamiéi a béró, ba lörvé-oyea iadok aélkül 'az érvérért lóvá Mm hagyja, hanem toegaemsúszii, téprMyettaM-sen jár el és ezen lórvénydtefles e»tárásával okasott jkán és költséget awgiér/teoí tartozik, épagá lf.-KanizM váno* képri>e-löiestűleie tslí jelzett eljáráss áHal okozott károk éa költségek megfizétéaére volna szoritbat/Á ba törvéaydfeees etjárMa meg mm eeaáaaattietik.
A Itötgj/mliti jurtámat mcget mm i ütiw'n tehát az cíaff induk az, kugg opjf napirenden nem km tárge feleit határozxAt k kűzgakUe, , mifitbogy a IkőzgyuléMiek tz előadottak asarin'. csak ábei volt joga. bogy az áríefté-m bizottság 'eljárását bírálja meg és a mennyibM ap ^járásban törvényt vagy sMbálysértési jnem észleli, a bizottság eljá* rabi p'»vábag|ja és a/ eredményt tudomásul vegye. .]
Ha azon|*an tévesen lett már lettogva a február ?-il|i közgyűlés hatásköre é« azoo kérdés képezÍMie volna a közgy&léi tárgyát. Iwgy az ^járást szabályoknak teljesen megteSelőleg megtartott árlejtés , eredményei a közgy űlés elismeri-e vagy nek, akkor is törvényellenes!lati rolna az e^árás, mert a tőrréng *ter\nt ezen kérdfa eidantbMt nrm kirántatik mra (*> úm a nérezerrjüi ezarazái, liz isg pedig bem, de még egv sem kérte a névszerinti szavazás elrendelési.
A máton^k indoka tehát a február 2 Űri j kőzggüléti határozat megmnmintfeéeuk a nér-*zeriHÍi etaeazuenak iudokolatlaa eirendeééee.
Azon fejten, de aemcsvk meg nem engedett, banyai leiftgwkt kizárt' eveiben, : 1 hogy a köggyülé* hatáskörébe tartozol! volns | az alakilag nem kifogásolt áriejlés eredményét birálal alá remi s azt ésetleg jóvá | nem hagyni éá leltévé azon meg netn enge- J deli eaeiet' hogy a feltett kérdés névazerin- j li azavazás állal lettl volna eidöntfnd/*, ak-kor is lörvényelleMs és semmis s közgyűlési , határosat, mert a uarazátban tdg tgyrnek it reitek rrttt. akik az rldöatemlő kér*té» körül közvetlenül érdekelték, ami pedig az ] IH-ő: XXíl tcz 67 fának utolsó bekezdése I szerfal határozottan törvényellenes és aem-mur
Kétségtelen ugyanis lek. Városi Tanács és komolyan aenki állal sem tagadható, hogy j Hirscbel Ede és Bacbracb Gyula urak. kik a Hirscbel és Hachrach f-zégoek egyedüli tagjai, kiknek építőmestere készítette a laktanya tervét és azt a tárnom* költségvetést, amely- j bői 26. 2*,-ot lehet elengedni, akik az I árlejtésben, mint versenyzők részt vetlek, de n feltételek értelmében, mint nem legol- ! esőbbek, a vállalatét el Mm nyerhetlek, j ' a kik a törvényesen, de reájok néz ve eredménytelenül lefolyt árlejtés után nyilatkozatot adtak be a polgármester úrhoz, melyben arra kötelezik magukat, bogy az Erdélyi Mihály és erdekiárxai állal bMdoll ajánlat értelmében maguk ia kötelezik magukat a lakianyái felépíteni, határozottan és közvet-leuül vannak éridekelve.
Minthogy pedig ezen arák daczára tzmbeötíá frdekeiteégöknek a nfrezerinti Mzaraíáelfan a Lfzggültí jkrtanueágakrnt mfg-ím réezl rettekf \ nyilma lörréngeüene* é* semmi* ezen 8 indoknál fogra is a hozott közgyűlési határosat.
Ezen világos és a positiv törvényben gyökeredző, és a felebbezési fórum állsl « semtrikép aemí Ignorálható semmiségi okok- ji on kívül számlslsn olyan okQt lehetne még i felhozni a közi yülési határozat megsemmiaí- ; lésére, s melye i ugyan oincsenek s törvény- j ben. de annál mélyebben minden érdekleien és független i árost polgár jogéa erkölcs-érzetében.
Nem aki nnk személyeskedni és azért caak dxi kén eszük, hogy megtelel-e ^y város méllósáf kbsk, egy városi képviselőtestület lekioté yének a követen eljárás?
Nem-e k »z skMdslnm az. mikor egy város árlejtést hirdeti idecsödii a szélrózsa minden irányá ml váílalkozókai, azt moodja nekik, hogy i legolcsóbb ajánlaiol tesz az le«z vállaik izé; és az áriejlés befejezése ulán ugyanazc 1 városnak képviaétölesiolele, mely szon árle tési feltételek bon a versenyzők-nek est megi(érte, az érteilés belejezéM mán ezt m i| Hetet feljesütoi nem akarja, a kifogástalan árlejtés eredményét el nem iameri a ezen MUároiatál mivel sem indokolja, mert indok ölei Mm ia képes.
És kérdjél továbbá, ba a városnak ismét lesz egy kiad* vállalata éa ismét árlejtést fog hirdetni, j *a-e valakinek kedve idejönni és vrrenjrezn a kByetait eljárás utéo azért, bogy hetekig k váróé terveit ési költség vetéseit isnuimjinyoz^a, hogy Költekezzék éa Ot íliára kuévatteMk?
ía kérdjél további, aem fog-e a városnak a varseájy ilysíén kizárása rengeteg péMébe aeiülni, míkor a jelen ételben is azt láijttM, lij/ly a i, város résiéra olyan iditségvetMW iéj?aífénék, amelyekből t(í*;-oál lőbbM lehel elengedni é« még igy is aeasza töf|»j idajjöanl, a váAetaioi bt< fejezni éa rég Undig jlsztességes nyereményre szeri Imbí r
Ha magápéiabcé ugy jár el, mint e mi varrnunk kfnvise'őioiü'ete a fehteár t áa kotolt balaroraiist, akkor jfptmőep
Hfi aaersöéét lejjas^ftse 4a esatkv kártéritéa íré* Í)mi feafe Imftil ái baaonié aan érai?
Míaéu iM MÉei 4amÉra és aso^aa aam taleUieznők 4 kö«yliéi baianaasát. ha m a váras tWiiséptinU ktahaSklM meg egyeznék ba 'i a assvmái áHel elért téUmég atm asi^^b tészteii ^rdekali, az érdekalUÉ ákal e icaCMi itffcért és bat^á-eaii és mindMlfié mejjékikmMMi veaé-rét egyének niareMtajibótpesblf reiaa Iá.
KffíJtan luMBéMlMj jbqgy * TároN
közválaíaény tel t^a bAberadva a büretetí tdjárás a bóaott határozat jüiaít
azért Harjatonk kmAk a tekíate-i tea Városi TaMau:
MéHórtanéfc fteteaj fartibe/ésiiafcii" az összes ügyiratok aajn saa 4«iamegye tekbMa* j tea törtéB|bat6slp BiiotisÉgábta teUffiesz j teoi, a bot az inal íaieéesűnk taíaaeiial I N-Kaaicaa Város lépváelötéstiiieteMk £ é. | február 2 tán tartat readkrslij kösgyttéséu | bozoti ttörvéaye<lMe« hitár^fst"' megsosamá wíenj kegyeskedett- i Tmz'e>tiel i
AűfriLtzttrf: SLZ attírétet?
Ztlóafélék.
— Oiatlék Ifrrtrtcadj BfIáira k. Végre l ahuárHa nagy-kani «así vá-lasztökertéetMk Megvál%sziolt orszaggjtiési képriseK^e HariaMady Béla; és regleg ígs-zoltatottl. VólöbM |l«rliatstbn az f«öm éa I a lelkesedés, melyp az oly régen vért btr < várónkban es ai egész ker&ietbeo kebett: , mert aabár Uzalommai lebéliűnk ía a ví«a galai eredménye tíjlat, ás a bíráló iázottság igazságérze<éi(n nepéibétlük is, Isjgy szere-j rett és álialánoeacj tis/j^i k^ivi*«el<4ik igazoltatni log, másrészt íu'l'uk azt is, bogy i eilenfeleiok semnaoemjü eRtkuzöloiöl aem : naduak viasza msli törekvésükben, buzy ' a válaaziás megsemmisíttetáserd a választó ' kerület és várostttm nyugalmát újból. íefza-j varbaasák.
Amint a távíró t bó ö-áo d. u. 5óra-i kor az örömhirt ! meghozta, a végrehajtó , bisotiaágnak miattgy S0 tagja -e^űktileg | tízlelgeti Herietenpy líéla urnái, a hol a ; bitfitiság és a válfszióa nevében VsrgaLa-í jos párte'n"k tolmácsolta Üelkei^n az ér-! zelmeket, melyek mindnyájak keblét dagasst-i ják; mire Hertetatjdy llela ia meghaltoiság j hangján kosa^ofde meg barátainak őszinte ; ragaszkodását, a védőknek odaadó, htuégn i éa önzetlen fáradozásait Ezzel a valóban j imposans jelenettel azonban a végpebajtó | bizottság korántsem fejezte még be tüntető | működését, mert már vasáronp I. bó 11-én
I lénye* bacquetla-t ;és ftklyásmenetet ísrai.-! dei szeretett képzsselönk tiszteletére, mely-j re az előkészületek már nagyban folynak^ és i melyen nemcsak a helybelj párthívek, de
a valaszto kerület távolabbi vidékéről ts ! í^fi sokan részt venni «zándékoznsk. Ezen külső lünietéseknél nem hiányzik a belső érzelem sen sz igaz ügy iránt, mert tán az ország egyetlen egy kerületében sem fejleteit ki nemesebb harcz a szabadelvű eszmékért, mint nálunk.
— Iáitfisil«lén. A népszerű és mindenki által tiaztelt Rózba Bertalan bonvéd ezredes ur számos katonai érdeme jutalmazásául és elismeréseii] a vaskoroaarendet nyerte. Üdvözöljük, és örömünket fejezzük ki az igazi érdem ezen elismeréM tőlőtt!
— Fényen ml élj veit Gelsei Gut-mann Vilmos kir. itanáraoanál f. hó 3-án Wilt Mária csász kir. kamara énekesnő nek városunkbM i ídőzése alkalmából. A nagy művésznő a | Gelsei Gutman család vendége levén az C titzteletére rendezték a lenyes estélyt, melyen megyénk és városunk notabiiiláaai zőziil merhirott ven-dégekül jelen voltak: Ibérián. Károly alispán. Italát*/* Jázaéf za|s-eger»zegi esperes plébános, dr. Manóm Károly megyei főorvos, llfosa Hertabjn boav. ezredes, Flihál Viktor, Epcrjesg Hsndcr, dft InMy (jynia. Qlfap Kinő, fireniics Károly. Hninendg Béla, dr. N&$tjdter\ Antal. lioknberg : A dám. Wrsrhel Júe. dr. tiptezik Fereacz, ; Varga Lajos, a Zalá* szerkesztője, dr. i Jheser János, ilel is Lajos, fíosenberg Ernő fíosenberg Richárd, Stemeck Zsigmond uak. Az estélyt Wiltné győiyörti éneke' nyitof- j te meg. Részletei cet j énekelt „Norma" j „Tronbadaur" éa ;Lu<ia de Lammermorí* operákból. A jeléi voltak á szó szoros ér- . telisében el voltai ra^Sdfátva. Ezen kir&l Ollón Ernő zongi rán és 8terneck Zsigmond gordonkán j itszdttak mulattató darabot és aratták az jéliamerést Ezután | következett az estéi éd ajkövetkezö meanvai:
ifrán \du j. kan.
mUj|b J SáunlioM Saáee Vert Ikmnf kramé akz létaaiea. ! Chevermjil. ]|(anatuade.
Rotis. Baladeal Cptnpotes. Gláces. C'réqne len Wmchea
Hl
Estebéd alatt Meleii é|éskséggel iolvi a társalgás s kilBDŐ tmztbkat mondottéin Gutmann Vilmóa ás almáura, Herteleady Béla (iutmann j VjlmoiÉmé, Gátamon Vil- j moané a vendégeire p !VUiltné kamara énekesnőbe, Geértán a|Ítapkn a tíatsMna ; osaládra, Hiracbel Edé (ienei Gntanna j
II enrikre. mist!esálidfőre. Halston Jáaaet , zala-eaetszeai esperes á hizi aessMyva éa . házi; urrs. Varga Lajoé Gutmann Vilmos- i ra éa alóbb drTflufm Károlyra. A ki- : tünö m ólat rég raalk a Ireggeh órákbaa ért végei
Nem oevetbetjük js/éfg lekj mert nem. voú : elíre elhatározd!,\rm Matt Éwrtaiptgt — 1


egy jó gondnka aattie. oMépei vaiőmtottsiu Cgyanis saonárnkm déd után m itt ééüaő n^oncaMo iaaotlsÉig tagjamaáí egyik jé iMMxűas art hozta miurMfba, begy w estét yit lem* a társaakfaiM tfii-<s«l — Az entme a'jdn levők kbrt párta-' láara Inlak, — a a ssoMyue as ié& rövidsége engedte, hamar lerjii teyifc, — agy bogy raeanra atta igM sMp szánra iérfi-. j{g (Ma. «J«la valtak Cserién
SLár~iy» ainfiáa, ttr Mangic Hfcnáf «agyei J lá»rf«, llr- flséslyi és tk Feobnmlea az-| niarta* mak, s a kér tagiai k^jáí! msal-I egy MgyveaM, —*• a baaiaiMM raáőségM kis aeM esiélf kerekedet? — Űr. Hnéalfi esraéorvos ar győny-wri InritM haaijáa tíÚ> Hasadt o« darabot taáá, Uc. Profaaasfca taederm ar, és (AÜop Ernő nr zongaia játékkal a társas kéri íérfi n^gyea Mimén tMé dal elének lésével iénét az est afte-I lébez, agy begy a jíütnterők valéságon sb-i éhrezetbM rMMbliá.
— Vili Mária aasaony. ki Művé' au éMkévd i íiomiiIí kúzunséfét trtjeaM megböéi^tta, nem akart MÜéek meaeu lé-t voni, míg jólékoDy czélra is aem bangver-sMyez. )b, i. bó HNn. vároannknnk bárom | í^kÁnny efpeié javmia iog énekekn. A 1d-IkmUv'I sMfkivó^y boátok Jótékony eafla bangrerseoyt rendez aaa (ssoébatM) a keresztény yótéfany nőegylet, az tzr jóiékmf , nőegylet éa a kiadedaev^ő eaycaálot a easi-m diezteraaébM Vft Máru asszony cs. kir. kamara enekeanó vs'amot Obop Ernő üterneek /Mgmvai. PaUék M&aa és Rosea* berg .%dám arak szíves közremfiködésévd köretkeaőntűsi^ral I. <«ooood Jfeztsi Medcta lift goriuckán előadja Stemeck ur 2. Belbtti ^Nagy ária normábóP éMkü Wilt Mária asszony 3. Magyar dalok zongorán előadja Ollop Ernő ar i Verdi .Jfagy ária Troratore dalmiiból énekk Wik Mária asszony S. a Cbqpia Mazorka b) S'erneek Kantázu .J erome Királyi románcz fölött gordonkán előadja Sterneek ur 6. TbomM ..Sagy ária tyamletbti. énekli Wilt Mám asszony. A fconeora kíséretei Roaenberg Adsm és Poflák Jliksa urak voltak azive* -sek elvállalni. Hely árak: Kőnuá I. sor 3 Irt. II. Ili. és IV. sor ) trt, V. éa VL sor Hrt 5i> kr. a lűbfai sor 1 Irt 20 kr. Karzati ! ülőhely 1, aor 2 bt, H. sor 1 bt 9 kr. FfUj szint I ixí. Jegyek előre várhatók Pf&g«L ar gy^gyszertárábaa és erte a pénztárMkl Miután az egész úszta jövödelem a helybeli szegények javára lordfttaták fizetések köszönettd íogadtataak s hiriapi-Isg nyugt áztatnak. Kezdete pontban 8 órakor.
— Houtasleh éa HayaM A lapokban ethanyl Somsaich PM életéből jellemző epizódot mond ei Keményi Ambm a néhány év elóü: A modern Magyarorazág-czime, alatt megjeleni német könyvébea. l'gyanaz a konservaiivpoitiikM —igy hangzik az érdekes reminisceofiB — a ki a forradalom kitörése előtt Metternich vízagáló lekioirte alatt s a dynartía azon tagjaáiak cabineijében, kik az uralkodoboz legközelebb áiiottak, hangját nem mérsékelte; ugyan az a comerraiív politikus, ki a forradalom lefolyása alatt, a dicsőségéoek tetőpontján álló Kossuth előtt meg nem hajolt. — ugyanaz a «.-onservaiiv politikus akkor emelte fel szavát, mikor egész Magyarmszág egy sinnezöhöz hasonlított, a hol a sírkövek helyett akasztófák jetzék azon helyeket, a hol az pmég legjobb féifiai ulofeő sóhajaikat lehelték ki, mialatt g bresciai byena Pesten naponkint tuczatszámra nta alá a halálitéleiekei s a szellemi élei az egész országban szüneteli ágy, bogy egy hivatalos újságon kívül semmisem nyomathatolt, jeleni meg hirtelen egy röpirat: Dm legitimé Hecbl L'ogarns und seines Königs von Psul von Sommskh < Magyarországnak és királyának legitim joga Soainúch Páltól,) A rémaralom azoo idejében, mikor egy ujságezikk elég lehetett egy embernek meg-semmisjtésére. ezen szerző teljes nevet lette a röpirat czimére, egy pipíratéra, mely erőteljes szavakban attentáiumnak bélyegezte a reartioMfíM rémuralom tettest a legitimitás és a, fejedelmi ház ellen. Elképzelhető minő hatást gyakorolt ex irat ama kor közönségére. £t valóban a szerző a generálislöl, a In lakóhelyének közvetlen közelében parancsnokolt, azonnal azt az értesítést vetie, hogy a míSy gyorsan caak lehel keresse fel resten a főparancsnokot. Somssícb Pál azonnal ntra keit, s útköz-bpn slkalma volt neki a külCnbözö álkaná* sőkon hallhatni, a mint m emberek egy-másnek beszélgetlek, bogy Haynau Somssícb Páll daczára ismeretes conservativ érzelmeinek elfogta és Irt ia skaaztaiya. Ilyen kedvézö anspicímnok között lolytaiá Som*ieb útját tovább Pest felé. Itr megér-kezvé azonos 1 Haynau elé lépett, a ki néhány beszélgetés ntán még asztalához is meghívta. Végül HsyMy azon igémet tőve-telie' Somasicbtöl, bogy ne írjon tovább nyíl jftnoMa. *iót van viszonzá Somssich — kész vagyok nyilráoosao nem írni többet, de akkor engedje meg, hogy időről-időre önhöz írjak, s a mit m országban történtekről és a hangulatról írni iogok, azt öo-nek a cf ászár tíé kell terjesztenie. Haynau beleégyezeít és Botnasich valóban irt is iéÖrőMdőre Haynannas. Egy napon Petfre jön; Haynau előarobéíhan minden a legnagyobb zavarban éa aggodalornkM volt, őt azonban mégis odaeresstetlék a hililmas ember elé. *En megtsrtottam igiriteaMl monda Sousaick, nem írtam nyilvánosan, megtartdtia ön ia, a mk ígért ?« • Nem* mbodi Haynau. *Nm akkor ssahad vagyok* faléit Soasmíeh »éa isméi irhatok oyUvaansaa* *lrjua a aut akar« menny-


i • i
Hsyasu éá elboeaAjtotta Mikor SMMfcirh eltAvfyfölt, ériesUit arrál, boify Hsinau éppen most hallotta meg, bogy ái-lasitol fel akarják függeszteni, • bogy s t«i*r, ki a hivaialoa rendeletet botsa mér atban van Fest felé. K« volt as a nap, a melyen H%yoau, hogy magát a bécsieken ■agbosaolja, a bebörtönözött magyarok k«>-süi Mázakat minden virágaiét oélkül am * neetláf*. 1
— Vegyésk sllapáajiaah Caertin Károly tiszteletére e hó 8 In csütörtökön este kedélyes vacsorát adott Ebenspanger Lip4t vendégszerető hátában, melyen a hatáság fejei jelentek meg. A kis társaság
\ fess teles ió kedvvel volt együtt a késő éjjeli o'rákig a vendégszerető házi gazda és házi nő sőrében s egy kellemesen töltött est emlékével távosott.
— Ilymen. Városunk egy kedves fiatal hölgyét Weit$ Gizella zisasszoyt Weisz Adolf kedves és müveit leányát, a mnlt napokban jegyeste el Feiertag budapesti fiatal kereskedő Gratulálunk a a szép frigyhez.
r- Bankett. A ..Kereskedelmi s . ipar-casinó" egv évi fennállásának ünepély-ére e hó ö-án saját helyiségeiben társas-vacsorát rendeseit, melyre a tagok nő családtagjai is részi Vetlek, és igaxi magyar zamattal s lesstelen kedélylyel hajnali ö| óráig • mulattak. — Az első (elköszöntöt Dr. Férnek László, az egylet elnöke mondotta, szellemes hasonlattal fejtegetvén az egylet rövid muH-sát, és ecsetelvén snnsk reményteljes s uziiárd jövőjét. Feiköazöntőjét szűnni nem akaró éljenzés követte. — Szellemes felkö ssön|öt mondott Hirschler Ödön igazgató, az egylet elnökére mit a társaság hossxan tartó éljent éssel t bravókkal .lo^adolt. -*-Felköszöntőt mondtak még: flleek j Miksa háznagy as igazgatóra. Harsány! Dezső titkár a demokfátikus ssjióra s annak jelen volt képviselőjére; Rátorfí Lsjos ismert a talpra eső húmorávsl a hölgyekre; —Toch L az elnökségre s lisstikarra; Fieischacker Jakab az egylet vezérére és Poszávecz Ferencz a közkatonákra.
— HAgli) Xslginoiid jól szervezeti szintársnlata szombaton f. hó 3-án kezdte meg előadásainak sorosatát Konti
• Király fogás* cs. operettjével. Az első elő-sdás meggyőzöli bennünket arról, bogy a társulat a vidék jó erőiből van szervezve, az előadás zsuloit ház elölt folyt le; sajnos a löbbi előadásokat mint: »Doklor bácsi,*
* Kokat ház«, »Szökött asszony* nagyon kevesen nézték végig, pedig a társulat megérdemli a pártolást. — »Csigány báró* ismét zsúfolt háa elölt adatott A társulat iobb erői Erdei Berta, Rövessy Róza. E. Kovács llks, Szapári Janka, Sághyné, Nyíregyházi. Veszprémi, Deák Pál. Moori Havasi, Ságby, kik mindent elkövetnek, bogy a t. közönségnek élvezetes estéket szerezzenek. Melegen ajánljuk e derék társulatot a közönség figyelmébe.
— .,A lilsrieihiet elŐ-eg) estilet" táncxkoszorucskája fesztelen mulatság volt, habár ez alkalommal kevesebben jelenlek meg, mint közönségesen. A jótékony ezélra azonban így is elég szép összeg jutott. — Ez alkalommal felülfizetlek: Vidor Samuné 10 frt., Gutmann Vilmoané 10 frt, Weiser Józselné 5 Irt., Janda Károly né 3 Irt., Szűkíts Nándorné 3 irt, Löwipger Friderika 3 frt, Knausz BoldizFárné/2 Irt, Scherz Szelina 2 frt, Dáuscha Oltoné 2 frt, Schmidt Frigyesné 2 Irt, Matoss Józselné 2 frt, Fisebi Pálné 2 Irt, Eisinger Henrik né 2 frt FesselholTer Józselné 2 frt, Lessner Hen-nknó 2 Irt, (iarai Benőné 2 Irt, Bogenrie-der Józsefné, 1 Irt 60 kr, Babochay György-né 1 frt, Torma Imréné I irt, Scherz Al-bertné 1 frt, S-illér Lajosné 1 írt, Ilalis István t Irt, Blsu Pálné, 1 frt, Dávid János 40 kr. Öaszeten 62 Irt. Belépti jegyekből is 62 frt, összes bevétel 124 frt, kiadás 37 frt 30 kr. Tiszta jövedelem 87 irt 70 krsjrzár. Valamint a kegyes felülfizetők
. ugy a tánczkoszorucskában résztevők fogadják az egyesület tiszteleiteljes köszönetét. E tánczkoszorucskában láttuk: Babochay Gy.-né, Dauscba Otlóné, Dávid Jánoané, Fülöp Káról yné, Eross Istvánné, Juhász György né, Knáusx Boldizsárné' Matosh Józselné, Oszessly Antalné, Sallér Lajosné, jScbmid Frigyesné, Sörös Józselné, Wiener Sándorné, Wittinger Antalné, stb. úrhölgyeket, továbbá Horváth Etelka, Juhász nővérek, Knánsz Katinka, Matosh Gizella, Tuboly nővérek, Tretter Mariska, Szabó Juliska stb. kisasz asonyokst.
— Vauit! baleset. F. bó 5én este 7 órakor s Király-utcza végén levő vasúti bakterháznál as őr elmulasztotta elzárni a sorompókat s több kis-kanizsai fuvaros éppen akkor ért a vágányokhoz, midőn s megkésett szombathelyi vonat odaérkezett, a as elsőnek haladó Dani (Marna) József fával rakott kocsiját oly erővel csapta sl/hogy aa szilánkokká törött A repülő fa a mozdonyon levő fűtőt fejbevágta, ki súlyos sérülést szenvedett, liani t Marosa • lovát mellett haladt a legkisebb sérülést sem szenvedett, sőt a befogott lovaknak sem történt semmi bájuk asm. —
—- Iseskék állal aaétwaresaa-gall halta. Mint már lapunk egyik előző számában közöltük, a nagykanizsai csendőrség s Dsnt Jstviaaé rigyáczi lakosnál, bol Ajtás. Sándor ismert láblót aUsfták, r megtanított háskntatás ajkai
mával- a dfessaóélbaa egy csecsemő hullái talált, melm Dani Istvánné Anna nevli leánya szOltj jéa Wjt#tt el. A hulla törvény-székilejj megvizsgáltatván, átadatott a községi bírnak eltemettetés végett, es pedig az éltómstyetjésesl járá kellemetlen-ségektól menekülendő. az anyának adta át a hullán; ki ;mint a községben beszélik, babonaeágwl gabna közé tette, hol a macskák annyira szétmarczangol tik, hogy csak I frje s egyik lábssárs maradt meg.
A kisrifdóváa irgj ét igen s/é pen felkarolták Tapoiczán és "vidékén. Ta- í polczáról éiMhik; lapunkat, hogy ott I. tyű hó 5-én nésár gyálés volt, melyen a vidéki \ I k5zaégek mmdegv ke szépen vi>U képviselte. 9 A gyűlésen leUisiáfoslák. hogy a lrgköiu/ lebbi nyár Bolynmán minden [faluban' fognak berendezni egv a gyermeióvásra alksl-mas helyiséül, hoí a kisdedek.egyelőre csak egy értelmei és mpgbizható nö (dada) lel* i Ügyeletére léaznek jbizva. A kisdedóvás Ügyé-I nek ezen példásan meleg lölksrólássért őröm-
I mel üdvöyöfeük Tsjpolczs városának és vi- j •lékének lelkes közönségét. Már megyénk más vidékein is meginuult e téren sz örvende' í
II tes mozgalom; Vajha I mielőbb általánossá j lenne megyénkben i!
— A iléll vaaut magyar vana-
I laft. A BudJ dorr.lirja: Ama bécsi hirek, ' melyek szerint j Baross közlekedésügyi miniszter a déli vasúttársaság iigazgatóságát leiszóliiotta Volna] hogy msgysr vonalai f bevételeit és kiadásait nem é<nk a lolyó évre, hanem (nár j 887 re h osz'rák vonalaitól leltétlenül elaülönitve tartsa, illetve ! mutassa ki: ebben az alakban a mint I illetékes oldalról értesülünk,, tévesek. A I miniszter azoinban már cak arra való tekintettel is, jbogy a déli vasiii adómentes-i sége a jövő év végén megs/Ojnik, minden-I esetre srra llirektzik, hogy i e/en vssut msgyar vonalaira nézve elkülóéitett számvitel lépjen éleibe s kétséget sem szenved, hogy a délf vbmiI a saját érdekében, ia lek vő ezen követelésnek meg )■« log leélni.
A n. kanlxsal keveakeilé II-Jnk önképző jegyielében Dr. Hajós Ignácz ur „Ahol az élőket temetik" czimü (elolvasást tart 1888. évi márczius hó 17-én szombaton. Kezdete esti 9 órakor. Vendégek szívesen láttatnak Felhívjuk a közönség figyelmét ezen érdekesnek ígérkező lelolva-sásra.
— Betörés. Folyó 7-én éjjel Werly ferencz perlaki takarékpénztári pénztárnok éléstárába ismeretlen tolvajok betörtek. As ajtót felfeszíteni az erős zárak miatt nem
| bírták, azért a fedélzetet megrongálva jutottak be az éléstárba. Ugy látszik, hogy munkájukban megzavartnttak, mert egy 10 literes, xsirral megtöltött fazekat magukhoz véve megugrottak; pedig s/alonna s> másféle füstöli hus is volt ott elhelyezve.1 A vizsgálat azonnal mrginditaioli.
— Húsvéti kIránduIá*. A húsvéti ünnepek alkalmával mározíus hó 29. a bpesti városi menetjegy iroda által társas kirándulás rendeztetik külön vonattal Bpeetről, Ssékeafehérvár, Nagy-Kanizsa, Prágerhof, ( ormon, Mestre, Bologna. Flo-renzen át Rómába Tartózkodás Kómában ö napig, onnét különvonattal Nápolyba, azután o napi időzés után visszautazás Budapestre. — A kiadandó menettértijegyek árai; Bpestről Komába és vissza, a romai & napi tartózkodásra kiterjedő teljes ellátás éa elszállásolás költségeivel együtt 1 oszt 140 írt, II. osz. 110 frt. r— Rómából Nápolyba és vissza az ottani 8 napra terjedő ellátás és elszállásolás költségeivel együtt I. oszt. 4o frt, II. oszt 38 frt — J* kiadandó menettérti jegyek érvényessé-, ge 46 napra terjed ki, melyen belül a visszautazás! bármely személy | szállító vonattal, tehát gyorsvonattal ia történhetik. Visszautazás alkalmával az utazás az olasz vasút vonalán 3 szór, és a déli va-sut vonalán 2 szer télbeszakit ható. A vidéki résztvevők számára a különvonathoz való csatlakozás [végett Budapestig és vissza 5Óé 0-ál mérsékelt menettérti iegyek tognsk kiadatni. Előjegyzések a budapesti valamint a'vidéki [városi menetjegy irodákban elfogadtatnak, hol aénány nap múlva réazletea programmok ia lesznek kaphatók.
Közgazdaság.
A budapesti komái raspii-lyi-táraaaág 4' />oa elaőbb-: aégl kölcsöne.
A tökének is, jól kamatozó és a legkitűnőbb biztosítékot nyújtó befektetés kínálkozik. A »pesti msgyar kereskedelmi bsnk* s budapesti kösu'i vsspálystárssság 1,710,000 Irinyi 41/,*/,-os elsőbbségi kötvényeinek ifj évi február 22-?n t&rténö aiáirá-fában való részvételre ni\ya meg a közönséget. Az aláiráái ár minden 1Q0 frt névértékért 96 Irt;! a kölvénybirtokoaok sem minemű adóval {vagy illetékkel oem lerbsl-tetnek, thlnlbogjj eseke s Imaga társaság kösvstlenél líze í] a kötvények beváltása 60 és alatt kbprsolás utján történik névér-lékben. A kötvények kamaioatfiiáaáéri és beváltásáét á jársaaág összes S bevételével és öaaass [ingó éa ingatlan vagyonával kezeskedik. A kötvények úgy a budapesti, mint a bécsi tőzsdén jegy ez tel ni fognsk. Ezen kői tények: elsőbbségi joggá) bírnak
a társaság mindéi gfivtl szemben.
i Jobb tőkéé sem [lebél, itiin* k azon egyet leje budapesti köaoti nyesginak átlag 13 46
Oaitrák Bécshői' irt vesejíb mint Iny
belyézéajt valóban képzelni ■ááooiltására elég csak ényl feljioznunk, | bogy a vaipálya-társaság részvé-azjuli Isó jtiz éjv alatt | évenkint nri oszfaléjioi adott. >P. C.<
psztozatok. közt,
gyajásokat vejtel legfontosabb kii1 illető; a kormán'
n más
fizetési kótelezettsé-
magyar liloyd. Itk a ■»Pj !j 1.-nek: *Nem ke* )'cz pontban vannak igen lényeges kQlcsnbf égen azéá kivánalok kö/t. melyekel as é^zi rák magyar Üoyri | képvise-ilőt mint elkeijülli eilenaket emeltek és azon
melyeket a külügyi hivatal
mint n két áiUo i k'cjrinűjoy nevében a tár
ha óság megállapi>oM. A inhozeii j pont s sqbventio*l évinkint if200,€O0 frt ot siánloit, s táíjsulht szonban iamélélten kijelentette és fzil irdul megmsradt s mellett, hogy szzsl leijei 'ebaietlasség kijönnie. A bizonyítékot é I ikinteiben minden további kételyt kizártV m idon szolgáltatta tegnap s lársulst akként, iogyla kormány nem zár-kózhatik el azo i meggyőződés elöl, bogy ba a Uoydot {állt mi ázélokra nézve ezentúl egyáta'án figyélnvn kívül; hagyni nem akarja, akkor az álta'ános feunventio telemélé séhe bele kell nvjugodniaJ IHintbogy a Lloyd ssagálatsit s monarchia nem nélkülözheti, a lubventio fel fpg emeltei ni; minden mas pombsn azonban s IJoydnak lég kelleni engednie.
iHIndeu iióiiek a legmelegebbe ii ajánlva tjSidzjna ((jlaiiczia^ u. p. Jor-danór). Ke'e^óuem májd egész öt évig szenvedett gyomorbajokbsn, székrekedésben, étvágya is teljesen elveszeti, bedig ugyan csak szedte a Morison és rsehofer-télé labdacsokai, — végre is Braádt Richárd gyógyszerész svajezi labdacsáinak használata után nyerle vissza egészségét a elvesztett étvágyát. Fogadja ezéijt legszívesebb köszönetem! Wiats Lajos, népiskolai Nsnniió; Aláírásom valódiságául azolgáljon e hivatalos iskolai pecsét. (P. Il i Bfaudt Ricnárd gyógyszerész svájezt labdacsai a gyjogyskertárukban egy dobozzal 7U kr. ksplulók, figyelni kell a raita lévő lehér Nkereszt re vörös mezőben, s Brandt Richárd névaláírására.
I — V \ » s j -1
J s ^ a> a ® I \0 S j i
•r « ^ £ - \f% " \ S S a "2, i
e vNAHA í ' a - -
^ < Ji s I s "13
5P - «s sl-5 v^1 # \ í a i ?
I f£1*111 I \IAVV5
.3 " ■« IHS \ ^ 2 5 I | aí; pa>\ 13
I asíiiBS^
^ MM , , ., - ^
Kováid Péter
\ Rndapesl.
dijára: VIII. JMbafa-utcza 18. k. Fiókja IV. Koivnf'Utaa 6.
Mű selyera-lpsto és vegyészeti tisztító intézet.
számos heb/en ni
ufiis^ltl) hta
kitüntetést nyert
mindennemű nöi: uvi o|l)nyök, egyenruhák, disritó és lluiortzöjtílek, tüggónyök, szőnyegek, szinekuyoit Véaáruk stb. számára. Küliniteáam: lelólttik, télikabátok, köpenyek, lérfi«5löilyök leMfijlelleiifll minden divatos sztnhen (ésteliiék. Báli ruhák fel/ejtés nélkül [óm Wo/| tisztíttatnak. Tudomására hoso^n fi l. (jz. közönségnek, hogy üzlelemel jóval nagyonbitpllám, ugy, hogy s lehelóbb igényeknek megfelelhetek. Vidéki megrendelések ^lelkiismeretesen utánvéttel eszközöltetnek. Az iráálaa eddig lanusítoii nagy bisalmst megköszönve, ajánlom magam továbbra is kiváló tisztelettel
Kováid Péter.
123 I -6
- ül fi festéssel. Alig találunk ma már nálunk iparágot, mely bizonjtos tökélyre nem emelkedett volna. Mig. azen íjjajr ágok is, melyek ss elölt, nálunk teljesen ismeretlen voltak, most már kellő művelődésre laíálnsk. Ilyen a müselyemfealész is vegyészeti tisztit^. Drága ruhák vállak n véletlen következtél en haszná*ebeiei lenekké Volt alkalmunk egy ilyen intézetet Budapesten látni, mely gézerőre van berendezve. Selyem, bársony stövet és más !ajtl|ju férfi és női ruhák egész újonnan; kerülnek ki ez intézetből. Kováid Pétert a gyár tulajdonosát azért minden vidékről, sót külföldről is felkeresik, ki is kitűnő munkájáért nem, csak egyesek elismerését, hanem számos kiállítás kitüntetéséinyerte el.
.Jleklelas Káralj éa TAnal urak tekintetbe véve a vidéki megrendelés érdekeit Kóhányán egy átmeneti ípalaczk sör, raktárt nyitottsk és kérik tisztelt vevőiket rendelményeikkel hozzájuk Budapestre VIII. staesió, utcss 47 ss. fordulni z*jve»kedjenek.
Felélös szerkesztő: t' á K U 4 1.4 JON
HÍHDKTKMEK.

leinisch' Schonfieits-Grenie Nf 1.
Bizoujilváuyok állal a tegmelezefebén ujánltolik a béc*i klinikn UaárslUl. Evi uindek 15 pm ilitt lehácmza íáitla lom Rttküi s kfütlan Urrétlpl, mégoyitja i likacsokat, írliárnliija a pattanútokat, racyéi, faltokat éa liegeáéaekel i u arcs Anont « Ad* niat kap siker biztrisiuatik. Ára S frt. prübadoboz S frt* Ezen pyűhyürü nép arczUír Aftttarlatik. a 2 szama Irjcrrme á S frt. r» 3 mai szánni lúréijr |Mfel«ml a t 'rl. Kapható a » ér óta f*aalll4 Utabmertárlna
Helnlack II. 124 l-t5
Brrabra. II. kerület,PraleralraaM SS.»a
.... % . l! y-zt-ikfi un kiizp^as- vagy nliitttel.1 I
K1 Xévre éa ezimre vlxjftxal, ártalmait kaalilniijikUl óvakodni kell.
^ Kral valódi KarolínenthalL
Dávids-lbeája
hírneves ós jónak bizo-
nyúlt mell és tüdőbaj-ojj .'ban szenvedőknek.
lliiT ** I
Kral vnlútll Karoltaea-(hűli Dá^ida-theája mia-dennemö tüdőbajoknöt, dr kitlóaúMB ffrr , trndi-, idült- 4* hurutmit, atzkórw kéköfnxM í» aa Jüli órsztr n tirádát (Tuberkaliíse) ellen, mely meglfpfi errtiinénynyfl fcawnátlatik. — Egy csórna* gocska ára: ÍO kr. Ótáa. Néhány iparnzö Kral valódi Dá»!d»-thrája óríán elteijsdésétfll fe>. esegto ye, mrgkmérteUrk hamiaitáaokat forgalomta hozni, k hogy a csalódás annál tri_j««b& ' tegroo, ép agy csomagolják, mint azt cn bevezettem, itrat-hngy minden Uyra tumisitráay katáMtélkSlf ketarék, mely mind arra látszik alkalmazva tenni, higy a Kral valódi KarollneothaU IMvldo-thra roamkatasnaak hisonyntjon; oaaek folytán elhatároltam minden caoBigncakára aláírásomat kék színben él bejegyzett vedjegyemeet a külső csomagtiláaon felhasználni, erre ügyeljenek a Kral valódi Karolineutbali Dáticktkea vaeltrailü, ennélfogva kérem minden hasonnemn gyártmányokat, nielyoken aláírásom és ^jegyzett védjegyem hiányaik — visszautasítani szíveskedjenek. Vérszegénység, gjóngeaég.feliérkór, k»r-vclykór (Skrepolnf) ideg gyUngeség, a. m. midennemfi mélbelegvégek teljésén meggyógyal-nak a híres, jól ismert éa t&bb bel- éa kZlAUi orvosi tf kmtélyfktGI ajánlott. vértíaxHtő
Fürst vasezukorja folyadékban,
Dr. llager módja szerint előállítva, mely Fnrst József gyógyszerész által PrágáWa — a ,l»Mr Angyalihoz — lett'javítva. Egy Sveg éra* 1 frt SS lír, '/« Sveg S0 kr.
- Q-astroplian,
klttaH gyógyszer étvágytalanságnál, emsóart hetbaséf., bányái*-, gjaeaergSreaak- éa gyomorégés ellen. 1 üveg ára 71 kr,
Fürst József
gyógyszerész a ^Fahér Aagyal'-hoa Prágában.
Főraktár.: TÖKÖK JÓZSEF gy.*y?ter«aza4l Budapest, Király-mtesa I* uám.
85
VÉRSZEGEN YEKNEK!!
NyomatoU Fischel Föfep Isptulsjdonosnál Nagy
m
1888.
VERSZEGENYEKNEK1!
Vasas BiH ] VAS4S IMIOSPIIOR PÁSTIItliA, » í [Víojtcr^dnJniáSaKit"VÉDJSVID ... al .... „ . '4
UjW hatványa|katj^».U
[lA I ^Ajé^featiL gywskakmél^V^fflw
Uffi f kér, vérWny. ^ÍS^f* UI ) ifet
IBWBi aéc mikráin W^Ujü^^kSlawllaaség, iaaadáa ésV f
pMBstSa roan rméatlém ^VS^Yrjr^lMiagréagSreaaietéhaB. mJj' J\Bkv ÍSGHTTIilIll álmntlsaitác, ÉW/ílli íí,p0"ta 8 dtr*b "Ulik ^ H' kLI^B
idrgra l^ututtaág jelíe |. Ha- ^ W Kfi^ÖS
' Ára 1 dobcaaak W) 'krj ^ I (wBflwlwtf;
Kaphaié gy<Wmar4ér kfsk TTftTclincyL r Ttőrnlr ***F'ttr*t- w^apest, fia A FELTALAiIöRsÍKi nQZSUDSZK} naroij VIII. krr., Sándor-lrr S.
Kiaérlataa^ak kaiac] «*éméaya}«l tétettek dr. Békay JÍaoa, dr. Torday Feremem egyet m -taaár alak által ik [alib gyógyintézetben, melyekről Náttaliaoaaa ellemorő WseayHvaay»k j állíttatták ki. Isáa gyigymw hivatalosan megvizsgáltatlak h védjagjyal láttatták aL »» 8-8 i
\
Minden
Magyar hAtlarlánban divattá vált már a
eaa. c3s:
kávé
használata 8 nemcsak síéit, mivel magyar gyártmány, hanem mivel aroma, illat éa as alkatrészek kifogástalan minősége tekintetében fb-lulmuija h kereskedelmünkben elő
forduló flwsea kávépótlékokat. L.E)NCK-kávé kspbató minden fllsser •< psemege kereskedésben, s & hol nég nem volna vagy a késsiet el-logyott volna, a t közönség követelje mint magysr gyártmányt Mintákat kívánatra lllgyeil éa bérmentve küld
Lenek H. Sopron pótkávégyára, hová a megrendelések is in- II téjndfik 83 9-15 I
| 2152. ik. I8S7
Árverési hirdetmény.
A keasihelyi kir. jbiróság isind Ikvl-bstóság rés*éröl kftrhirré léieiik, hogy s m. kir. Államkincstár kép, s nagy-karmsai kir. ügyészség végrebajialónak, CsissAr János esztergál yi lakos végrehajtást szenvedett elleni tégr. ugy ében 302 frt 80 kr. lőks s Jár: kielégítése végett s nagy-kanizsai kir. törvényszék, illetőleg a keszthelyi kir. jbiró-I ság tertleten lévő és ss eaztergályi 112 az. Ijkvben. A + 365 hrsx. alatt (elvett begy-vámos (Jeliérthegyi szőlőbirtok: 666 írt. megállapító! kikiáltást mint becsárban és az aluiirt bíróságnál, mégis az eaztergályi elöljáróságnál is inegtekinihető leltételek melleit
1888 évi Április bó II. napján délelőtt 10 órakor
I Esstergilybsn s község házánál megtartandó nyilvános árverésen s szükséghez képest kikiáltás, mint becsáron slulis eladatni fog
y
Árverezni kiváoók Isrtoznak s kikiál-
tás ár 10%-ál készpénzben, vagy s 'örvény álTakovadék képeseknek nyilvánítóit érték papírokban bánatpénzül a kiküldőit kezéhez letenni, avagy ha ez a hatóságnál előzetesen már megtörtént volna, az attól, kiállított szabályszerű elismervényt ugyanannak átssolgállstm. A kir. jbiróság ikvi oszt. Keszthelyen I8H7 novber 21
STOCKER
121 t-1 kir. járásbirő.
A legjobb
SZIVARBA PAPIÉ
A VALÓDI
LE HOUBLON
Irsnczis gyártmány < és Heary-tél Párlsfeaa.
Orultdjunk uz utánzótoktól. E papirt dr. J. J. Pokl, dr. E. Udwig, Dr. E. Lippmaaa arak bécai egyetemi vegytaaárok ktlo-atosa ajánlják Jcitimö minősége, abaolat tíaxtaaága és amiatt, hogy abba aaaai ártalmas anyag nincsen belekaram.' i a>9 19—88
a
-ic^MoiMLtnoctTTf l7.rwarwf.jPim » J
10133 azám. 1887.
IRVERIÍSI IUBDRTMÉN'Y.
Alulirt kiküldött végrehajtő, sz 1881. évi LX. I. cs. ipi fa értelmében ezennel köshirré teszi, fcogy s n-jkanizsai kir. járás birőaág 8038'881. számú iégzése állal 8ausr Ignácz n-kanizsai lakna végrehajlstő javára Sssiek Lajos n-ssuiassi Mos ellen 500 frt. tőke, ennek IJB87 Ér angosst. bó t nsp-jától számiisndéj 6*/J kamatai és eddig Ösz-azesen 26 Irt kt- perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajt ás alkalmával bíróilag feliül loglali éa 478 írtra becsült szobabútorok s egyebekből álló ingóságok nyilvános árverés ut|An eladatnak.
Mely árverésnek a 10133 1887 ss. kiküldési rendelő végzés folytán s belyazinén vagyis N-Ksniz^án alperes Iskásán leendő eszközlésére
1888-1 k évi ntárczlQH hó lg»lk napjának délelőtt 9 órája
haláridőül kitüzátik és ahhoz s venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivstnsk meg, bogy ss éjiméit ingóságok ezen árverésen sz 1881. évi EX. t cz. 107. § a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron slul is elsdatni fognak. -
Az elárverezendő ingóságok vételára sz 18H1. évi LX, i. |cz. IÓ8. §-Absn megál-lapitott fellélelek szirint lesz kifizetendő.
Kelt Nagy-Kanizsán féSH-ik évi február hé 25. napján. !
125 1—1 ; FABlAN
- kir. bír, vétfreÁjió.
Ml tk. 1888.
ÁRVERÉSI
HIRDETMÉNY.
Máriaczelli gyomorcsoppek.
tűt.at kaiáaa fitt a 9jomor mmim >otogaé|eikaa.

VcilJrgjr. Kbtólmnf hatatlan Hrifjkiimj,
]^nmimtteMr|{, ma illatú l-'Vlí-Ift. ff|luvHlí-C h»*aaja fttláSm, i itíkiL gjomtifiitm, niwnun>i, pw* 0*1 rjiirak'-jfíiiií^*, tnl»vijf«« uváIkSk é|>//r4t«. uriua^. i«(il.,r 11 ímyák r<w<0M ÍM • a/wii'tiij indi, jr>"ii»'írKMri.-«. -.s.'k*/. mit i«. a n». tti>iiii»K Hilmkrl italokkal vat*. I«lTcrlM'-»% flIi./Hk. Ir-f. iiuíj. m •renyiár* fjii&itiuak rf*-t*ílnn. — B*y Ifrrjtwé ára lio«/nál;<0 «*b-»|t*».«l imlf fi kr., ketló*. lacxk 80 kr.
Kr4|Kiri|lMii|U(iIr|«» Bridj Kár .1; gyngy&erettajoil Kreniierben Mnr-nanagl ' ]
Kapható minden gyógyszertárban. '
Óiáa! A raJódi ■áriiralü gyoaorcaAppóka sokat hamiait ják és aráaozsáÜ. A valódiság Js-léttl minden üvegnek pirw. a fenti védjegygyei átlátott borítékba kall gttagyíijve lenni? és a aain-daa fivagbsa mellékelt Issfjállt! utaaltiaon meg kall jegyezve lenni j bogj{ az Kramaierbaa Oa-aak Henrik k&njrrnjromrajábu ,nj omatott.
Valódi miaMgbaa kapható: Nagf-Kanistén, Prager Béla gyógyaz. Kkdarkvt Beck B. gyógy-szert Kapottár, Collaar Vjaesa és Babochay Kálmán gyógyaa. Marami, KMa Viktor gyégyas. Mtrtnft, FMackar Samu Owyaa. Sagy-Bajom. Köröi L gyégyas. MurUxombét Bóka B. gyó^n.
N 19—59
A nagy kanizsai kir. törvényszék mint leiek-könyvi hatóság részéről kö/birré tétetik, bogy s kir kincstár, végrshtjtafónak Gazsi István, Gazsi JózSel és neje Herczsg Katalin végrehajtást szenvedő alsó-rajki lakosok slleni végrehajtá-i ügyében a fent neveseit kir. trvszék terület ebez tartozó sz alsó-raj-ki 27 sz. fkvben A -f- I sor '">ő<; hm. s. Gazsi latrán tulajdonául felvett Gazsi Jó-zsel és neje Herczeg Katalin javára elő-jegyzett váltság köteles 77s írtra becsült ingatlan Blsu Pál n.-kanizsai takos utd ajánlata folytán
1888 éri Aprll bó 14 napján <1. e 10 órakor ' Alsó-Rajk község házánál hivatalbóiJ felperesi ügyvéd vagy helyettese kösbejjwével megtartandó nyilvános árverésen eladatni og.
Kikiáltási ár a lennebb kirett becsár.
Arvérezni kívánók tartoznak a becsár 10% át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő résziéiben még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ogysnsltól 2 hónap áláltt a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6° # kamatokkal együtt az árverési fellételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kell Nagy-Kanizsán, a kir. (szék, mint telekkönyvvi hatóságnál I8S8. évi február hó 9-ik napján.
120 l-l (ír. HUG0NNAY
« kirendelt kir. l-zékí bíró.
Jó tanács aranyat ér!
E na vak igazaágát knlönöaan betegség alkalmával érzi as ember » ezért a Ricb er-fife .kiadd intézet a lagaaivétyeaabb hálairatukat kapta a „Beteg-barit" czituő ül aatrált kőayvec-ka meg-knldéaeért. Ebben a Ug/U6 éa Itgutegbizhattib hdiüzerrk kimerítfiea iamertetve vannak a a benne foglalt éa a tztrtncwhtn ftiffógyulUúaéi szármaső levelek agysactnisd azt biamjüjék' hogy aok esetben tgftztrü tiázhzerd: it el^endők arra, hogy a látszólag fyájpitkatbn brltytipd rlrid Idé alatt meggjógvitsnk. Ha a bategnak a megfeleld asor áll rcadolkeaésén akkor még achh btttgsfgnü ia gydgyalás várhat^, miért ia agy betegnek sen k*lloaa elaakaataai lavélazö lap által Richter kiadé-hivatalától Lipcsében a aBetegbarát- czhnn kéoy vacakét megrendelni. E kis, olvaaáara mélté mfi esélyével sokkal kóaayabbea fog kstyaaoo válaaa-taai. A maghozaiás tmmí UUtágQ m IwfitJ Főraktár: Ttrók Jdzsai gyógysaertára Badapoatoa 111 S-l
Badppaot N.-l'aláaka • 1^7 Uadoa 18Í-.
Xajá diaa oklav.j Aranyéra*, j i PisaoklaTél
dEiik Wpj
esi éa kir. kis. ^r' nab. eloéaaeré-■al Purllaná- • eemaomW éa
tlihallaa mésa-gyár
R K O (1 NI 91 R A I,
gar* Kötpthili innia ia raktár ^g
Budapesten V t. RsdriT-nkpart 8- m
ajáatja a t épfiéas «s épitfiaasotariSrak. épitkaaéai vállalatok, tbldbirtokoaok kftaapgi éa agykáai olöyárdaágok. valamiat a a. é. épitA kAsAaaég b•<** Agyaiméba aaját gyártaaáaya. IIH 2—AU
Portland - cement és vízhatlan meszét,
aaanrak aiiadaakar agyoatfi jó miaMgbon aaalit tatnak.
MB** Árjrgyaék s Baag)aráxal 1(1-
vAaalrakéaaaéggcl asegkAldellk.
Ka«komét 1872. EaAst jvam. | Ujridék lS7&.Araáy tnm. | Saagad 1878. Krdam-éraa. | Triaaat 1882. ] Araay éraaa.
MdléklH t 1$88, éri mármf H-én tUitcí márnáim
mmmm^mmmrnmmmmmw m . j WT ! í Fígf^JttíH !! ^Ü jj
VOirrítMll'hJtíZ | IF «»**étm ***** Tf. yto f I
I 1 wXm ** wr/ ghtfygS aiUW Imwltffrlgr itMBtat m» |5-j
TICHO BERNÁT, 1I j .....— --------Ú\
Bftíntif Kntítmzrkt IH **)ál fcázátafl, iá Ur, T*pp4áto A*Ath*rlit ttájrtz*t
% sfégtMlaf H III Mi mfy í M #.t, fentii f fn á* *&afl M Ér.
HykrUKnmikrn. I Eáromwurro* - A !?«.,« 3 fl ** A**rt$eite
g„.xi w TtLtjmurJhúíitw-tf - I Bl I ^ ^ - J, . AntPiXek* t\
' -p _■ I | axömatliniö íbe^s^c*** í
Jaqokrd ülfit I Aar*Hh:/*rd I I Ifj 0 T J, . * * ^ ffi ]
- r* w .. ^ . , I w ^B . • > Jb > *t AhK Vn'gfcl 4* K - £ .
1 0" w*"™* _ ■ J /A, WtMrfJUf&Ot***' At*mm
nrö>%wi Mr mmi> V Ir I jA C A m I i .,_ 4. „< ■ « ca ^H 4 '
« * ^ m " 5 ' IM-VW^ • • isrtpm >
arymjtfürvoalTlg fy+gmüa* 1 | iííáí4
j ^ w I a< I l A** m *» r I
. >fr f atf I I tA\fAi*ti& ü.-^ I I & títník tf (írül gaiyfaiaat* I ÜiiiiwtMrsnNa m éhihhbíi áwwpiawaui t^MMí láU
InA-jroulön crrtion " I--Z^-
fi w . ^ . ^ éwfarMiira ■ gf* ion»■m»MI* <i »i<aixi»aa.
Nr i t.. I *_ " ' W át i mMtamk nfltf ! UaMHmaÉHAidbMaHaMtfÉ
9tw—*m t,rn$irnmí0w ] ^TJU I JmiA 7ÍBB$1i1 ■ I ................1 ., ,1, m.,-, , . r
jXMfrii nm wáím i*Hm M Q1 IZiftjC I fit* f IffpBJ
T'Üyl'" I Hely czigaretU paptr a legjobb?
Pl**i tfivrmmf Upfwm I nkt.í%k*t*% I, t2 mt+rrf
^ ^/tS " ^ • 1 ^ I J í
' 1 ' 't ' I *** fl jjj^^^ESÉSás^^y^
' " ' I ^fibifiaidf1 lr > Irjr^^iui/iloit n | ^' 100'léÉéf
# m I, U rfajBMEBT M
.....-...... —ím——iiééiii. ni . I-. . - ^ - .. ,--------_ . .... llMMni |H # Bn| t r * 'f.kA" '.W VÍa
WÍÉiMt VU éJUéUm wé^éMÍ ^öl^M IVálAJLilinvL fl Ríf .Illt?***^ a WMké
■i»t4* «i kHpéM iftfjM a* WiaKH muh mm MM árak iüih 1 mmiSi
■iiiiMig NvMfi rtpaaaréiataiiÉ. ü
timsírn* ***

7)2 métar
TICHO BERNÁT,
Ertlno, Knuitütörkt tó Mjái házilwn,
tHwéttfM
Hyáii-KamgAm.
HiraaiMTM
GyipjU'lodtri
i wMt tff ttffn$ alMiw 'vV ié § l/-
Jaqoaird i/^vat | Ar^ol-Ozford

I auM
ertíum
/tfe nwMa W mmv Í
rftWNla ifMjmieii 'VjTiM ^ ÉHMar I •
Ftk«U> Un>o
if ; «t ImmmM nj Mt á^Ma *f / a*wwf hm
Ciáö
Wf
ff4/> It4«*#:9
in,
** aiO/ .1 iái artwl
M. ÍM

öyap)o-Tipa
OHIFFOI
■ 0 a A* «<v 1
j, ut, |
TTííTO" j-
. iv É tJMN
uemvoex:
> j, fcy g, Í V*
Kdx ingek
Í.
Jl'W ÉK IMMMM
fiiMtit
ff Jé allialwa réértre'
. v 7 - 9' |WM I
m»HM» MrS- í .'r,' M^M Mft triijni I A*aA*M)Mrt
m* ^íi « g. S- .Vs I MNm» Lfe
■fcMáH <• tefff«» WnMMfi. MM MM árak min
KriitH ilaaaariiaixfc.
Hely czigaretU paptr a legjobb?
K/|W Mktlív irt** Wtgfm NWW MW
tfMgl iVW'i^anfitmmm g
elei éerwém Caftendwr^
arkraXa.
fwfifi. thaétw&w '>*Mfiit iMiffi átaatf .faaw iiirfll # Makl^ iyií<mrTik>yoywr #iMmawirággg^y Hwil tu -f.'trf />/ mér M" * * MÍ^ ^^y^WÉ* "*"*
íh. ***** »"lár a ÍUlrfliyW I Öf
IMiifiíi^ÉMlMÍ fw)^ kgB, MUMI ttf j numé tíhá g ijj?;^^ éMrtMwKi*
g SMKMMgMg* g f '^if1*
éawiwréi'taggaw' . 4 giMmwgai) #»« fa/ft g
.m Tr - A MumMH' aMgugi
ytpéf .- MMN g0MH ÉMMMMN mifevx htttttiiv gr w <»f
Hragg«(r|g Fr^fav mmM "jégi algM //v Mg^ /wwiyifiiww ♦ gg, ^
kigéigaii giütiMg MaMéti) pyaMA
^•ww MMP k gttfHk' 'gwwíBba'íP
; >l*ltlilil tf a I I i i i ílM . __.-j—.
* '■WMIIfp f^iNMMM<f
g mümL MI a
T>r, A r<*.th47Í+-*tá}rlz#t
a a í m^/ I M v* IMII | fn és fttfsf W w
|j Dr Prstyltte AT^bttw lÓgywtáC
* ^^ J ' IW 4a. t ivfMMStMm ^aigW^ WWto aa ügnjaii j
f! T i#g-. J» kr,
f /f W'qjtr/H" ita- ki
§ IN Uffit'miH (rum**,) it+ t *r. 19
* I A hiM<*k Mggt ** lyK*.* 'ft'iynw
jv Ex, m ** V
th t>*y> l & f^ . I
12 szám
i nx m tu m: xzz
n<rtmtlié|i
[I B»Hkriar- IhMsájr-atam «urki»
Q tnAioM» Né tMUrairtttfa wnt IMÍ wmh kö*le»4ny.
jj EUdóhtvsUl VAmsŰk-uIc*^ 1.
II NmwNÜe* lovalok aak Umert k.uk MU fogiulttitnuk «t.
Kfalrstok vhnu nom ktlrstsék.

f
Nagy-Kanizsa, 1888. raárczius |&an.

\tt TU" ~TXt - TttTZX
ZALA
XV. évfolyam,
IFolitilcal és vegrjres tartalinn tietilap.
A Zaíatnegyei ügyvédegylct, a Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak, Bankegyesület az Áísó-murakÖzi takarékpénztár részvénytársaság és öns. szöveti. iWtaloB közlönye.
Megjelenik Nagy-Kanizsán hetenkint egyszer: vasárnap.
'»" Ml l"" jHi ef^FlZETÉSI árai:

BféM lm Félém. . N«(jr*4ém
I Irt - kr. t 80 M i . » .
iHinMafk Jitisjrtssa -sáulttslazk.
Árverési • egyéb blvsUloi klrdítm4njr»k 30 kr kélméi|oa Mit 100 nélf 1 trt. montnl tainden méért «0 fél kr,
Nyllttér petitsora 10
« -HÉ
A néphaladás érdekében.
Elvitázhatlan tény aa, bogy a mi kormányunk igfiiisokat tett a magyarosodás a ezzel kapcaolatban a nép • múKWgi fokának emeléae tekintetében. És éppen mivel erről elvitázha-tntlau tények béasélnek, kénytelenek beismerni azok ia, kik kormányunkkal nincaenek egy politikai állásponton.
A kormány nemes és sok kiadást, igénylő intentioinak keresztülvitelét elősegítendő, támogatandó, itt-ott a társadalmi erők ügyesen tömörültek, szervezkedtek. Igy keletkeztek a közművelődési egyesllletek
Ezek az egyesületek igen szép' és magasztos eszméket irtak zászlójukra, többek között, a nép haladáaának előmozdítását is
Fölösleges azt bizonyítgatnunk, liOgy a köznép haladásától; gondolkodásának, eazméinek tisztultságától vad föltételezve a politikai érettségnek azon foka, mely egy nemzet létének, teljea meggyökereztetésére, állandó megazi lárditására okvetlenül szükséges
Amely állambían a nép elég érett arra, hogy as ^egyjes politikai álláspontokat megérteni,Imegítélni képes; ahol a nép ismeri jogait, kötelességeit a tisztában van aiza]; mit éa mennyit lehet kívánni, keresztülvinni ia a fen-forgó körülményeit! között, olt az izgatásnak, a politikai szájhőaködéanek, talaja veszett, mert ott a nép gondolkodik és ítél, számot vet a politikai helyzettel és nem kerget ábrándokat A mi népünk, a magyar köznép, értelmes nyilt gondolkozású; de a ha ladottaágnak azon fokán még sem áll, hogy teljea önállóságra vergődhetnék a dolgok megítélésében.
Azöknak a nagyhangú hazafiaknak, kik a legártatlanabb tyúk-vésztől a legóriáaihb krachig, mindennel csak h kormányt vádol,ák, még mindig akad lelkesen tapsoló publikuma.
Nagyon hálátlan munkát végezne az még nálunk, ki oda állana a nép
elé 8 azt mondaná: „Jó magyar nép! nem ám az a te bajod, hogy aok adót fizetsz, hanem az. hogy nem ismered azokat a módokat éa eszközöket^ mikkel lakóhelyed kínálkozó előnyeit kiaknázhatnád, Olvass, tanulj, s méglásd hogy boldogulsz u Hanem ha valaki oda áll s azt mondja: ,Qh "ép, szegény sanyiargó magyar népj! aaöllődet pusztítja a«mloxera. Ki az> oka? A kormány! Földedet elborította az árvíz. Ki az oka? A kormány! Ha marhátok eldöglik, oka: a kormány. Ha elő-szénád kevés terem vagy elrothad; ha sarjudat fölégeti nyári szárazság, oka: a kormány. E* már azután jól beszél.
Hogy népünk a fonál ló helyzet megítélésének magaslatán emelkedjék, mindent el kell követnünk, társadalmi uton is. Azok az egyesületek, tnik a néphaladás előmozdítását is záailójokra írták, haasau^k oda, hogy a nép önálló gondolkodásra jusson, hogy megismerkedjék a haladás minden vívmányaival, mikkel magának anyagi köny-nyebbséget szerezhet, jobb módra ver-gődhetik a ily ként magának nagyobb éa kedvezőbb erkölcsi függetlenséget biztosíthat,
Ennek elérésére szerény véleményünk szerintigen helyes mód vplna úgy nevezett vándor felolvasások tartása, A közművelődés előmozdítását osélzó egyesületek gondoskodhatnának arról, hogy vidékük elhagyottabb, a haladástól elesőbb községeiben népies felolvasások, népies előudások tartassanak Ily;uton azután megismerkednék népünk a helyzettel; megismerkednék azon módokkal, azon találmányokkal, mikkel közelebb juthatna a boldoguláshoz.
Ha az Angol szászÍA) szerencsé- 1 sebb/lakói között gyakorlatban VAn ! az a anód, bogy a városok műveltebb i lakói fölkeresik a falvakat éa ottjnép-szerü, tudományos felolvasásokban ismertetik a legújabb találmányokat vagy az egyes érdekesebb kísérleteket,
mért ne lehetne est nálunk ia gyakorr latba hozni ?...
Itt van p Nagy-Kanizsán - hal ugyan még itt van a j ,Magyar irodalom- éa művészetpártoló egyesület * Ez tehetne valnmit A közvetlen érintkezés, a közvetlen magyarázAt sokkal mélább és erősabb hatossal van a i)ép ldftére, mintha ugyanazt a dolgot olvasmány képen juttatjuk kezébe.
A nép hal Adásán ak előmozdítása végre is olyan dolog, mely mindenkinek szivén fekhetik, pártkülömbség nélkül; mert a nép haladottságában h ez uton elért politikai érettségépen gyökerezhetik meg a valódi alkotmányosság iránti érzék, mtjly egyik: alapfeltétele az államok b<Mdoffság4nAk.
A n.-kanizsai képviselőválasztás igazolásához.
Ax alább közlftjkt ítélet mely a képviselőház II. bírálói bizottságának ítéletét és sónak íodokait| tartalmazza, a Herlelendy Béla szeretett képviselőnket igazoltnak jelenti ki — az utolsó pzlefnény, melyei ez ügyben hátra, vsd olvasókkal megismertetni. A kik az ítéletet és annak indokait olvasni lógják, nem fognak megmenekülni áltól a benyomástól, hogy, a mi kedves ellenzékünk sok zajt csinált semmiért; hogy hónapokon át hiába MkiaiiatoU fel választókerületünk nyugalma, s meg less most már győződve arról, a mii mi mAr régebben és löbb ízben moadolrank, hogy jobb lett volna, ha ellenzéküak belenyugszik a vereségbe, a nagyon is mSgérdémlelt vereségbe, b nem viszi saját szennyeséi a világ elé. Am az ö akarata volt; megkapta a mit keresett, szemfényvesztő játéka nem sikerült; a hamisság vereséget szenvedett s az igaz-ság győzött. De ' hadd szóljon az Ítélet — indokaival együtt — maga;) mi önérzettel mondhatjuk, pártunk molett lés pártuuk érdekében híven éa lelkiismeretesen küxdöliünk, s ez s mi legszebb jutalmunk.
A képviselőház II bíráló bizottsága — a nagy-kanizsai kerületben megválasztott Herlelendy Béla országgyűlési képviselő kérvénynyel megtámadott —* 1887. évi október hó lí-én megkezdett, ugyaaaa és és hó 15 én folytatott, az elrendelt és foganatosi-lolt vixagálattal megszakilott, és 1888. évi márczius hó 2-ftn és 3-án tartott tárgyalásokkal befejezett igazoláai ügyben következőleg
Ítélt:
A Nagy-Kanizsán 1687. év junius hó (8-án megejtett országos képviselő választás érvényben fenntartalik .és az ez alkalommal megválasztott Hertelendy Béla végleg igazolt országgyűlési képviselőnek kijelentetik.
Isdokslás: A nagykanizsai választókerület tizenhét (17) választója 1887. évi október hó 1-én a házszabályok 53. §-s értelmében felszerelt beadványt intézett a képviselőházhoz, és abban a Nagy-Kanizsán 1887. évi június hó 18-án megejtett országos kép viselő válásit ásnak, megsemmisítését kérelmezte azért, mert >a csupán ötvenöt (65) szótöbbségei nyert Hertélendy Béla nem egyenes uton, hanem nagymérvű visszaélések révén lett képviselőnek megvála4tva.« A panasz ezen általános alakban előrebö-csájiolt megjelölése után az állítólagos visszaélések következő négy csoportban részlet esteinek :
>t*) hogy a megválasztott jelölt Hertelendy Béla személyesen vesztegetett, —
2.) bogy a szavazás alkalmával a megválasztott képviselőnek ellenjelöltje Inkey Lászlóra jogosan azavazni kívánó választók visszaulasittattak, jogosulatlan szavasatok Herte!endy javára a szavazati lajstromokba bejegyeztettek, —
8) hogy a választási szabadság és a választási törvényben előirt válasslási eljárás megsértetett, végül
4) Hogy Herleléndy Béla megválaas-tása érdekében mások állal is elkövettetlek nagy mérvű vesztegetések.*
Az I) pont alall idézeti támadás igazolására a kérvényhez mellékeltetett */» sz. alall Tik Mihály eger-aracaai bírónak egyszerű aláírásával ellátott tanúsítványa, melynek kiállítója oda nyilstkozik, hogy peki Hertelendy Béla 16 Irtot megvesztegetési czélxaltal adolt át; — ezen bizonylat azonban czáfollalik a megválasztott képviselő én a választási védő választ ók részéről együttesen beadott nyilatkozathoz B. alatt mellékelt Leilner Simon eger-aracsai, Simon Gábor nagy-kanizsai lakosok által hitelesített alakban kiállítóit bizonyítvány azon tartalma állal, mely szerint az alattiban panaszolt
Táicza,__
Márcziusi napok.
— A „ZftlS* orwleti lirexij*.
Az uj nemzedék, a mely csak hallja ezt a kifejezést, alig képes magának fogalmat alkotni arról, bogy voltaképen mit is jelentenek azok a * márcziusi napok*? Hogy is volna képes arra. Ax alkotmány már egy ötödssázad óla tart Ez a nemzedék tehát legfeljebb az ujabfc alkotmányos a ara haj-nslhaxadasát lálta, legfeljebb a párlök küzdelméről van neki tudomása. De nem látta e nemzedék a szabadság hajua {hasadjál, s nem ismeri a küzdelmeket, melyek ezt megelőzték. Mit tud ö exekröl a küzdelmekről, melyek sóhajba és vérbe föllak; mii tud Ö arr^l a bainairöl, mely bűbájos világosságot árasztott erre sz országra, azon hosszá éjszaka elölt, melyen a nemzet csak álmodhatott a dicső napokról, a véres napokról "aak álmodhatott as alkotmányos szabadságról, s melynek árát oly drágán, oly nagyon drágás kelleti megfizet ni. Csak a ri-d*g betűkből értesülhetnek sz utódok elődeiknek fáradságos, vérér küzdelmeiről, s bs egy szemtanú beszéli1 el nekik, olybá •unik lel elöltük, mintha rege volna aa •gész, melynek fele sem valóság, hiaien valóban oly regesxerű as egész, bogy alig hihetné aa ember, ha annyi sírkő és annyi elteleti »lr nem lenn® bizonyságot arról, **>tj valóság mind as. Valóság a páratlan .elkeaedée, valóság a ritka hősiesség, valóig aa a rendkívüli eröleszités, valóság as íz áldozsikéssség, valóság az önfeláldozás annyi nemes, megindító példája, valóság a kötíes küzdelem s tú'syomé erő elles, va-
lóság a gyássos leveretés, és valóság, hí-szeo a kiöntött vér a szabadság rózsáit termelte — a feltámadás ia S e válóságnak I örülhet az utódok lelke is, meri ehbtjl tűnik ki, hogy a lelkesedés, a küzdelem, sz áldozatkészség mégsem voli hiábavaló. Az éjszska ném tarlóit örökké, felváltotta a szabadság bajoala; a bosszú álom után a feltámadás órája Ülöll, s ha van a mii av utódoknak leróniok kell, az nem lehel más, mini érvényesítése azöknak az eszmékuek, melyekért az elődök küzdöttek, s kegyelet azoknak a dicsőknek, kiknek nevei elvál-hsilanul vannak összefűzve a nemzeti nagy küzdelem örök napjaival, napjainak bámulatos sikereivel.
Igeol érvényesitése azoknak az ee*> méknek, melyeket egy nemzet óriási küzdelme szentesített: melyekért Oly nagy áldozatot hozott, oly nagy áldoaalot, mely lyel a nagyobb kotl törpébb utódsi [alig bírnak logalommai. Es eszméket lomtárba vetni, ez eszmékről megleledkezni egyenlő volna a hálátlansággál, a legszentebb kegyelet megsértésével. Mért ezek azok, melyek a nemzet fenmaradáaát ujabb ezer évig biz i losithalják, s lemondani rolok annyi volna mint a nemiet haladfisának, tjz ország virágzásának út ját vágni. Mert a ha Indás azon uijál, melyei az ország 40 év ótaiett, kát»égie!enűl exen esaméknak köszönhetjük. Ezek tevék lebelséaeari, hegy az avult rendszerű Magyarországból az uj alkottná-nyos Magyarország fljlódbaiett oly gyorsan, a állatában oly kevés rázkfultatásitnl, án'nt seliu) másult £xek aa easislk'leiték lehel-ségessé, hogy száxadok mulaaatásait ugyso-sunyi liiedea alall péliribalfuk; esek teltek lehetségessé, hogy Magyarország szava súlylyal bír a oépekj laaáeaában. Kossuth La/oa a demokratikus szsbadság hsrososa
I voh; Széchenyi István, a nuinkátl s ax en-| nek nyomán járó anyagi gazdagságot és függetlenségei, ax egyesülést tttále xász-I Injára; Deák Ferenos, ||a jpg ás igazság ! fegyverével gyöxölt; Eöltös jlózse tanulttá 1 és miveltté kívánta teáni npmxejéi S ki ' tudná elszámlálni rniná ama diosö, nagy | lérflakat, kik ez eszmék szolgálatllfban állva kfirdöttek és szenvedtekJ s oly Szolgálatokat tettek a nemzetnek hogy a leghálásabb kegyelel csak részben róvhatja le ' iránluk a tartozás adóját-
Mily szerencse namrelDnkre néava, bogy as uj Magyarország küszöbé^ ily férfiak állottak, hogy vézémsillagokul sxolgál-janak. Mennyire áldbaijiat az isteni gondviselést, hogy óemaetüokneB ily férfiakat támasztott, kik nsgy éssikel éh bátor létekkel (elruhásve önzetlejnü Állottak I a haza szolgálatába a örökké raiyogó példát mulattak, mint kell lelkesülni 1 lisata eaamékért, mint nem sxsbad csüggedni a vész és vihar napjaiban, a mint kell szeretni a nemzetet, hogy rávezettetheasék a boldogság ösvényére S ha a 40-es évelj s a függetlenségi harcz története elégendő példát adnak az utódoknak, máraaius 16-ike maga as iljuságnsk nyújt "példát arra, bogy mi-képen kell lelkeaüini at igajs eszmékért. Mily' nemes i(juság volt is a! 48*iki, mely oly hatalmss módon érvnyesiieite sxsbad-ság iránti érzelmail. TAvtfcl voli fölé a b# leges seotimentallsmus; sem pyerséség és durvaság jellemezte féliAngoláwtt, s a miért lelkesült, azt a nemiet élévAlhetlen jogainak lekinlelie, oly jógáknak, melyeknek ma már birtokában van i népzetu s melyekel a mai il)uság, íaiijt manzülrollakal olvbá lakini, niniha szokj mindig meg lellek volna. Égy nemzet topjainak nagyobb szükségük, mint bígy külösösen sa
I ifjabb nemzedékben — a históriai éraék folyton ébren lartaaaék és fejleszteaaék. Ez állal sok hamis nézetnek, sok léves smbi-lónak, sok ferde ítéletnek eleje vételik. — A ki a multat, vagy a közel tsulial nem ismeri, mint idegen él a jelenben, s az eb-[ bői folyó jövőt nem képes megítélni. A mult a jelennek szülő anyjs. S hogy bírná valaki a következményt helyesen megítélni, ha nem ismeri az okol, a melyből amaa fejlődött. A ki erős históriai érzékkel bír, egészen máskép és kétségtelenül helyesebben fogja lel a dolgok rendes folyását, mint a ki'ilyennel«nem bjr; es utóbbi csak lapogat, mint a vak, s a legközönségesebb dolgokat aem képes magának megmagyarázni a dolgok rendes folyásában. A ki a multat bálványossá, mert a jelen nem elégíti ki, az megfeledkezik a természetes fejlődésről, melynek alája van vetve kivétel nélkül minden s a ki a jeleni vdicséri, megfeledkezve a múltról, az a kegyelet ellen vét, melyl/al az utódok aa elődöknek tartoznak. Az jár a helyes utj>n, ki hazafias érzelemmel, a nemzete iránti szeretettel mélyed a múltba,' hogy annál inkább legyen képes megítélni és megbecsülni a jelent s a nemzet igényeihez mérten vess részt abban a közös munkában, melynél a legcsekélyebb, legparányibb arCt sem nélkülözheti a hasa.
A nagy márcziusi napok megérdemlik, hogy a nemzet apraja, nagyja, örege ifja kegyeletlel idéxxe őket visaza emlékezetébe; évről évre mindig meleg lelkesedéssel finné* pelje meg a szabadság nspiának felkeltót. Kevésbbé azért, hogy ama nagy napok szereplő emberei iránt kegyeletük adóját róják le, mint ii kább azért, hogy aa évről évre Magyarországon serdülő nemzedék megerősödjék, megizmosodj azokban aa eeasíék-ben, melyek öt la aaDárditfák, hogy évről
[.apunk mái szántához negyediv melléklet van cfcatojva.
a'ksiom^l ugyancsak Tik Mihály, oiiol Hsrteleady hátúik hívé utóbbitól • válasa-tel beszállítása rjéljáhil íuvarpénirc, akként tórvéeyeaea megengedett rziaen kért és ka-pult ia Is friöl.
l'gyaneaen 1) pont alatt felhozott pa-* DWi kispajtására a kérvény 14 aa. alatti osstolmábyát k Állított öt oagy-radai lakos azon aylatkozatára történik hivatkozás, miszerint 1h87 évi június hó lö-án, Nagy-Rada k<)i«égbea, jelenvolt Hertelendy Béla ellenmondás nélkül tűrte, miként ott egyik párthíve j nyilvsnosan a hegyvám elengedését ígérje ax esteire, ha a választók Herte-lendyrt fognak szavazni, — a panasz e ré-ste eeul volt figyelembe vehető, mert egy-reatl a képviselőjelölt párt hírei által tett ígéretek az illető jelölt s iíJeiőleg zépviselő terhere ja személyes vesztegetés fogalmát meg nem alapítják, másrészt a nyilatkozat DD. es KE alatti mellekletei szerint az e/eket kiállított négy nagy-kanizsai és oroaz-tonyi lalos azt álhtja, hogy az 1887. évnek iuoius VÖik napját Nagy Rada községtűi igen, távol esö vidéken Hertelendy Béla tár- j saságában töltötték, ekként ntébbi a pana-szolt helyen és időben jelen sem leheteti. • A fi psnsszcsoportbsn leihozott vádak j igafcoláss ezéljából kérvényezők részből | hivatkozással a 13. sz. alatti magánbiznny-latra ekiadaiik. tbogy a szavazás alkalmá- I ' val az aaö szavazatszedö küldöttség elnöke meg, nem eogedte, miszerint 9 megnevezett nagykanizsai választó Inkey Lászlóra, sza-vazhaasdn;« — ezen panasz azonban ir.e röen alaptalannak bizonyult, mert részint a lesZavszptt ' választók lajstromából, részint a nyilatkozat T. U. V. W. X. alatti csatol- | mányaíl ól kétségtelenül kidéről, hogy a kér- i / vényben megnevezett Ö nagy-kanivssi választó kl zfil kettő Inkeyre, négy Hsrtelendyre szavazó t, kettő a szavazásra nem jelentkezett, eg r pedig választói jogosultsággal nem ia bírt.
U| yanezen pont alatt azt is panaszol- i ják kér Fényezők, miszerint Hertelendy javára ira Kak oly választók szavazatai is, kik 1 a válassiás napján távol voltak, ezen vá- ! dak egy részét k ülőmben a kérvényezők, j az 18871 évi október hó 14<én tartott tárgyalás alkalmával önkényt elejtették és csupán hali (6) részben vasúti, részben távirdai — a választás nspján állítólag Nagy-Kani- j zaától távol, vidéken időzött tisztre tar-tollak fenn; — ezen állítások ellenében hivatkozással a szavazási lajstromokra, a ! megválasztott képviselő és a választást védő választók, az Y. Z. AA. BR. alatti okmá | nyokkal igazolják, bogy a távollevőnek állítót! bal váUsztó közöl három tényleg jelen j toll éa szavazón, három pedig egyáltalában nem szavakon, és neveik a szavazási lajstromokban elő aem fordulnak.
Ugyanazon panaszcsopcrtban azzal is vádoltatik a választásnál eljárt szavazatszedö küldöttség, miszerint három megnevezett és Inkeyre szavazott választónak szavazata Hertelendy javára lelt írva és bejegyezve; ezen a kérvényezők részéről bizonyítani meg sem kísérelt állítással szemben a nyilatkozat CC. alatti csatolmányában a megneve-. zett három választók egyike valótlannak mondja a reá vonatkozó állítást, a megnevezett másik két választó neve pedig a szavazati lajstromokban eiö sem lordul
Hogy a 3-ik panas/cscport szerint a választási törvényben előirt választási eljá-| tás megsértetett, kérvényezők azzal indokolják, miként sorshúzás folytán Idaey pártjának kellett volna ekő sorban szavazni és daczára ennek, mégis Hertelendy pártja bocsájtatott szavazásra — továbbá, bogy a második szavazatszedö küldöttségnél a szavasatokról sorszámok nem vezelt&lek.
évre ismételje magának ez a nemzedék, bogy a magyar alkotmányos szabadság, a szabad haza, a szabad sajtó és szabad szó, drága áron szereztettek meg, hogy voltak kik érette szenvedlek.
S ba a fiatal nemzedék ez eszmékben megszilárdul, skkor nem kell lelni attól, bogy a némzet legféltettebb kincsei valamikor ismét kérdésbe helyeztessenek; nem kell lé'ni attól, hogy a magyar ifuságban találkozzék valaki, a ki az eszmék árulójává képes volna lenni. De azért és ép azért mégsem szabad ám megfeledkezni arról, hogy nehéz volt ezeket ugyan megszerezni, d-nem'kbnnjü dolog megőrizni, megtsrtani ia. Pedig minden magyar ember egyszersmind leiéiemé-nyese ía e kincsnek, s kell, bogy hfl sáfárjuk legyen. Azért ismernie kell sz elmúlt kort és saoygalfnsit, ismernie kell azokal, kik abban szferepet játszottak. Óvakodni ketl ezokiö!, kik hazug jelszavak által a 48-éiki nagy éazméket discreditálni akarták, lelianóztaive ez álla! a nemzetet ter-■léaxetes fejlődésében, há'áHanná léve oly kor iránt, melynek a bsza újjászületését k&wónhen. A reaetto szava sima és behízelgő, s éppen avért őrizkedni kell tőle. A józan haladás útjáról letérni nem szabad, ba nemcsak biztosítani, hanem egyezers-miad magazilárditsni kívánjak szokat az intézményekéi melyek a nemzet újjászületésével jöttök. Ezeket megszilárdítani hasa-Aaa érdek. Ezek az érzelmek töltsék al kebleteket, mikor visszagondolunk aéH-ss már* cziosi nagy napokra, melyeknek lelkes vívmányait szent hagyományként kell tiszteletben tartsanak.
H-m
A válasstási jegyzőkönyvből kitetszik ugyan, hogy léayleg Inkey pártja Ml volna .hivatva a szavasáét megnyílni, aaonbsn ugyanezen közokmény szerint a . sorrend szert nem volt betartható, mert hqnzú és sikertelen várakozát daczára egyetlenegy Inkor párti sem jeleotkezetl a szavazásra.
Alaptalannak bizonyult továbbá ama panasz is, bogy a második szavazatszedö küldöttségnél sorszámok nem vezettettek farina, mert a szavazási Isjstromok ez állj-[ lás ellenkezőjét bizonyítják.
Ugyanezen porit alatt kérvényezők a .választási szabadság nagymérvű megtérté j sét panaszolják azért, rrferfc a választás nap-! jáu, jelesen az esti órákban a csendőrség i az úgynevezett »egy jeti« kertben összegyűlt Inkey párthívei közé minden ok nélkül aor-j tüzet adatolt, minek közvetlen eredménye. [ az letl, hogy négy Tálasztó súlyosan meg-f. sebesült, számos Inkey párti válásztó pedig a* megrémülés hatása miatt a szavazásiéi ! lártókodoll.
Ezen állítás ellenében azonban a CCC. és 01)1). alatt a nyilatkozathoz caaioll Nagy-1 -Kanizsa város rendőrkapitánysága, valamint I az illetékes csendörpsraacsnokság részéről I beleÉesztett hivatalos jelentésekből kitetszik, hogy*a választás napján az Inkey- pártja | kihívó éa támadó magaviseletével nemcsak egész városrészekel e'reitentett, de a bat«V-1 ság intézkedéseinek ellenszegülvén, a rend megőrzése ezéljából kirendelt honvédséget I és csendőrségei is tényleg bántalmazik, utóbbiakat különösen tégla és kődarabokkal megdobálta és közöttük ez állal sebesülése-I ket is idézeti elő'; a csendőrség tehát önvédelem indokából kénytelen voli fegyverét | használni, azonban részéről nem sortűz, hanem csak két lövés esett, ezek egyike nem talált, a másik pedig egy egyénnek a karját sértette, a ki ugyanazon pillanatban ke-I zében nagy követ tartva a csendőrség leié czélsott. Miután e hivatalos jelentésekből kétségtelenül kitetszik, hogy a csendőrség beavatkozását a kérvényezők párisprsnsai-nslc magaviselete lelte szükségesség ehhez képest a beavatkozás következményeit is eayedül ök tartoznak elviselni.
A kérvéoy 4) panaszcsoportjában. — hivatkozással a bemutatott tizenhét magán okmányra, — lelhozatik, hogy Herlelendy . Béla megválasztása érdekében számos köz- j seg választója Kl—15 írtig terjedő nspidi-jakkal letl megvesztegetve, hogy eme bün-tények megtor'ása végett az illelekes fenyítő I bíróságnál a bűnvádi eljárás folyamatban ; van, eme ügyiratok szeriot, a panaszolt j ■vesztegetések be is igazoltatlak.
A megválasztott képvi elö.és a válasz- | lást védő válaszlók nyilatkozatukban általá- | ban és egyenkint is tagadásba veszik a ter- j bükre rótt vesztegetéseket és támaszkodva j a bemutatott huszonhat (26i magánokuiányia azt állítják hogy Inkey megválás/tása érdekében 1 írttól—10 Irt-ig terjedő napidíjak lellek a választóknak ígérve és fizetve, egy-útlal bemutatják a nagykanizsai kir. iszek lenyiiö osztályának azon végzéséi, melylyel a Herlelendy párt hívei terhére állított vesz- j tegetések miau folyamaiban volt bűnvádi vizsgálat beazüntetletelt.
Miután eme .két ellentéles állítás az 1887 évi október hó 14-én, és 15-én tartott tárgyalás alkalmával a felek szóbeli elő- i adásai fliital sem lelt tisztába hozva, a bíráló bizottság a házszabályok 70. és 71. §ának b) pontjában foglalt intézkedéseit szem előtt lariva szükségesnek tsrlolia a tényállás keltő I felderítése ezéljából vizsgálatot rendelni áron j döntő körülmény kinyomoz*** végeil, valljon i a jelöltek uiegválasziása érdekében mások áltsl elkövettettek-e vesztegetések általi visz-szaélések, — és ugyanezen vizsgálatot elrendeli határozatában tüzeie»en megjelölte a vizsgálat tárgyát képező harminczkét (32) ' ténykörülményt.
A megejtett vizsgálat folyamán kihall-gattaioti a kijelöli 32 esetre összesen száz-kilenczvenegy (191) lano, — mindezeknek vallomásai azonban alig számbavehelö parányi kivétellel, lörvénykezfri szempontból csak kétes értékű jelentőséggel bírnak ; mert míg egyrészt a hit alatt kiballgalolt tanuk a bizonyítandó körülményi köz vei len tudomásból nem iamerik, másrészt az egész nagy vizsgálati anyag daczára kél kilogástalan tanúnak egy és ugyanazoo lényre vonatkozó egybehangzó vallomása nem lelhető. A vizsgálat ilyetén eredményéből lehet ugyan azon egyéni benyomást nyerni, bogy as egyik vagy másik jelöli megválasztása érdekében a \álasatdk részére nagyobb vagy kisebb menoyiaégü napidíjak fizet tettek, de mert a fizetett napidíjak mennyisége között ez esetben külömbaéget alig lehel tenni, a mennyi? ben mérsékeli (uvarpénzen kívül a választóknak nyújtott bármely más anyagi előny a (örvény világos rendelkezésével össze nem egyeztethető, ezen okból a választási még azon esetben is fenn kellene tartani* ha érvényessége fölön csak pusztán egyéni benyomások, nem pedig bizonyítékok alapját; Ítélni kellene. Minthogy pedig aL házszabályok ex esetre alkalmazható 71. {j ának b) pontja szénat a választás csak azon esetben megsemmisítendő, ba bebizonyít tat ik, hogy a képviselő megtfálasstasa érdekében vesztegetések köröttének a), áa egyszersmind sxámsserűlegtnegállapiihaió, bogy e«én vesztegetések nélkül a megválaaaiolt a vá>su-lók többségének szavazatát al aem nyerte volna, a vixsgálai eredményáhes képest azonban szabály?serQ bizonylsiok alján aem a
■egveazlefetés ténye be nem igazolható, még kevésbbé dönthető meg a nfegválasztott képviselő szavazatainak axámererft aránya, — következőleg a bíráló bisMIság a kérvény 4) panaszcsoportjábaa előapolt támadásban — tekintet tel a vizsgálat mjleaéayeira, — nem talált a választás negaaauBlritésére szabályszerűen alkalmazható alapot
Nem vehette végül figyelembe a bíráló bizottság, kérvényezőknek [a f. é. márczius bó 3 án tartott tárgyalás alkaltaával felhozott azon állítását sem, hegy a Hertelendy párt hívei ellen megvesztegetések bűntényei miatt folyamatban lejrö fenyítő ügyben a budapesti királyi lákiá az pső bíróság beszüntető végzésétől eltjéröleg két panasz'ott ellen vád alá belyezéfi bajlároza'ot hozott, mert bűnvádi perbenj a lapuk csak a vég-tárgyalás alkalmával íjiieziátuek meg, a hivatkozott és még c*fk vad alá helyezési fokozatban levő bűnügy adatai lefolyást nem gyakorolhatnak a! bíráló biar>ltság elbs-(árazására, az eljárás jfr* viásgalai czéljsinak kűlömbózö alakja és jogi lértnészetétöl elte-kiölve már csak azon okból aem, mert a bá/sxabályok 89. §*ábÖI kifolyólag a bíráló bizottság ítéletéi csak a hit alall kiliafig i-loit tanuk vallomásaira leMetbetí.
Minthogy akkété a kérvény panasz-pontjai részbén alaptalanoknak 'alaliaitak. részben pedig be nemi bizonyiiniliak, mindezen óikból a Nsgy-Kadizsán 1887. évi juoius B H án oiegdiett hálaadást érvényben lenrar'ani és a názszábályok 6!). § a nyomán Hertelendy pélá^ végleg ipazolt képvíseőnek kijelenteni keljeit,
Budapesten. 188S. évf márczius 6 án A képviselőház II. uiráló bizottsága nevében:
tir. Eslerháxy Kaimáu s. k. elnök.
Latkéeay lesre s. k. előadó.
A laktanya ügy.
A képviselő lesifileinek e tárgyban hozott határozata e'len, nemcsak a képviselők által maitkor közlön lelebbezés adatolt be, de megfelebberiék azt a közvetlerUl érdekeli Erdélyi Mihály é*i társai vállalkozók is. Az ügy a májusi közgyűlésen kerül a törvényhatóság eíbirálása alá. A Dr Rolbschiid Samu állal szejneszied fe'elibe-zést a kövei közökben kózoljfik:
Tekinteted Városi j Tanár*!
A csász kir. nad^erw részére Kanizsán építendő lakianya iránti áriejlés ered-menyének jóváhagyása lányában f. évi február bo 2. napián tartott j képitise'óte«iüieti közgyűlés azon balározata elleó, melylyel az árlejtés eredményét jövá nem hagyta, tisztelettel
/eiebteéssJf
élünk;
Mielőtt azonban (rlebbezésünk va!ódf indokait elsorolnék, szükségesnek tartjuk mindenekelöii as árlpjiési) feltéleleknek 6. es 7. $-it a kővetkezőkben szószerint idézni: »Etőször a szóbeit árlejtés eszközöltetik, s tart mindaddig.! míg! ígéret léte-tik; a legutolsó igéreiiöl 15 perczre kilü-zöii zárt hstá^idö elmultával a szóbeli ár-lejiéa lezáraiik. Ezután nyilvánosan felbontatnak a beérkezeti zárt ajánlatok s a val- ] lalat annak részére, ki 4 kikiáltási áron ! alól legolesóbUrt rállalkozily a tOzgytilés jó-ráhaatfásámk fenntartásáról ftttéfeleten az fog kijelentetni.• Az ártejiési és zárt ajánlati eljárás belejexese uian a legolceóbbért vállalkozónak bánat pénze jvisszatartaiik, a j •többieké pedig kivánaiukni vissxsadatik. A kire ekként a vállalati szól), arra nézve a 1 jelen feltételek s esek ben fogalt minden kötelezettségek azonnali kötelezők, építkező városra nézve azonban ezen feltételek csak a nyilvános árlejtés zárt ajánlati eljárás lelett hozandó városi i közgyűlési határozat értelmében válnak kölelezékké. Ha többeo együttesen vállalkosnaa, aiok kötelezettsége egyetemleges. Vagyis az arlejléa megtaitá- | sára kiküldött hárotníagu Maotttág által a teltételek értelmeben I a pállalkosóoak az volt kijelentendő é* ahnakj óvadéka viasza-tnrtandö, a ki a kikijltási|árnn alól a legalacsonyabb ajánlatot j teszi Ha az a félté-lelekltea nem foglaltatott volna benne, akkor mi ajánlatot neiníis lettünk volna, a mini más alkalommal; a njfdőn a feltételek szerint a választási Jng aj löbb vállalkozó közül a közgyűlésnek ^enn voli tartva és* a város nem volt kftveiartgj a legkedvezőbb ajánlathoz sem, ajánlatunkat nem Is adtuk be.
Szükségesnek lartjukl továbbá felemlíteni. hogy azoo kftiflgvamst, a mely as árlejtésnek alapját Iképezifó és a melyből 26'/,, száxalékot engedtünk el, tíeisal Mór n.-kanizsai lakos épttéfa készitette, a ki a szintén, de a mieniénel drágább iQántatot levő Hirsebel Ede éa Daenraeh n.-kani#aai czégnek állandóan alloztaumott művezetője.
Felem iteodőaek íartjtik továbbá még azt is, bogy a közgyűlési jneghiyókon tárgyal nem terhes saeriödéa^ vagy a vélünk kötendő szereödéa fövihagfása volt ki űzve hanem a kösgyüléa.a :jnfainaat as A. alaH( melléklet igazolji, eft^behíwtoit a megtartott ériejti* ermiméngériil tiilá jtlemU* jé*I-haggása tágéit. 1
Áttérve eztk utál) felpbbeaásüok egyéb indokaira, hivaikoxuak mia^eaekelöti aa árverési leltételeknek totHáetft pontjában
a képviselőtestületnek fenntartott jóváhagyási jogára. Ezen jóváhagyás nem oly jog, melynek gyakorlása merő szeszély éa önkény tárgya iebetae; hanem ezen Jóváhagyás csak alapos iadokok folytán éj csak akkor tagadható meg, ba oly körülmények forognak fenn, melyeknek elkerülése, volt épen a jóváhagyás fenntartásának eredeii ézéfja. ,
A .jóváhagyás fenntartásának pedig más czélja nioos és nem Is lehel, mint lehetetlenné fenni azt, bogy több váitalko-uló összejátszva caak színleg adjon be külön-külön ajánlatot, bogy a relatíve bár legkedvezőbb, de önmagában aem elég előnyős ajánlat a városra ociroyáibaié ne legyen.
A fennforgó esetnél azonban a viszonylagosan legkedvezőbb ajánlaionk önmagá ban ia olyan olyan szembetűnöleg előnyös, a város által elkészített és az illetékes forumok állal felülbírál! költségelőirányzathoz képest oly meglepően olcsó, bogy a jóváhagyás megtagsdasa nem többé a fenntartásának alapjául szolgák indokból, hanem azon famosu* nyilatkozat folytán történt, melyei Hirscbel Ede és Bachrack czég a képviselőtestület elé terjesztett és melynek figyelmébe vétele egy részről etleakedk a jog és igazság követelményeinél, másrészről oly veszélyéé praeeedens, melynek a jövőre nézve igen súlyos köfretkezn éoyei lehelnek.
Mert ba megengedtetik az. bogy azoo vállalkozónak, ki kavésbbé kedvező ajánlaton leit és lehál kísérletet iett,a bogy reá nézve nagyobb nyereséggel és a város nagyobb megterbelietésérel vállalja el az építkezést, ba ezen kísérlete nem sikerű1, alka-| lom i'yujiaiik arra nézve, bogy ujabb ajáa-i latot is lehessen, akkor jóvörp hasonló ki-i sértetek még vakmerőbb alakban jelent-' kesnek, még nagyobb nyereséggel járó ajánlatokat tesznek majd azzal a speealá-liöval, ha siker&l, zsebre vágom a nagyabb nyereséget, ha nem sikerűt, garaniirozom a legkedvezőbb ajánlatot és újra pályázom és végezetül ezen eljárás ^riasztja az ajánl-kozáslól a solid üzletei és meré*i és nem reális specolatiók martalékává lesz a közvagyon, mert bogy ilyen előzőiének után | milyen lesz annsk az épületnek belső jósá-J ga éa tartóssága, arra szomorú tapasztala- j lókkal szolgáihal épen Kanizsa múltja, üle-töleg az itt épiieit több rendbeli középületek, a melyeknek rosszaaágán a tisztelt közgyűlés többsége valóban okolhatott volna
De ellenkezik ezen eljárás a méltányosság legprimitívebb követelményeivel is, mert az ajánlat megtétele a vállalkozóra nézve tetemes költségekkel és nagy ídömu-lasziással van egybekötve, a terveknek és költségvetésnek beleken ál való lanulmá-nyozá-a, a mely áldozatokat ason feltevésben hozza, bogy ba sjánlaia legkedvezőbb és önmagában is elég előnyős lesz, a jjg es igazság legegy*aerűbb kovetkez«éaye-kép övé lesz a vállalat; bogy ezen jogo* leltevésében csalatkozzék, az egy városi képviselötesifi'etbea — mint közérdekű és erkölcsi közülethez —* valóban nem méltó.
£« Jia a lisztéit közgyűlés ugy értelmezi azon fenntartott jóváhagyást, hogy az kénye kedvétől függ, hogy elhatározásának helyes okai adni nem tartozik, bogy tehát mi csak költekezzünk, mulaszszuk a drága idol. 'de ha legkedvezőbb és önmagában is elég előnyös ajánlatot teszünk, azért azi szó néikül elvetheti, akkor mi a mennyiben a közigazgatási felsőbb forumoktól orvns-lást várakozásunk ellenére nem kapnánk, a törvény rendes utján az illetékes bíróság elölt fogjuk kárunk megtériiését követe'ni.
A közgyűlés lefolyása sem voli olyan, bogy a képviselőtestület valódi többségének akaratát kifejezésre juttathatta volna, meri Hirscbel Ede és Bacbrach czégnek, vagyis ugyanazon czégnek, mely az érintett gsran-tiát a városnak felajánlotta és a képviaeiö-testüteitől az ujabb árleiib elrendelései kérte, hogy ujabban pályázbaaaoa maga is, a mely czég tehát a Szőnyegen forgott ügyben közvetlenül érdekelve voli, — tagjai."név -szerint Hirschl Ede és Bacbrach Gyata a -6. alatti azerint mint városi képviselők aa 1886, évi tí. t. cx. 57. §4aak világos rea-detkezése ellenérv nemcsak a tárgyaláson részi- vetlek, hanem ajánlatonk jóváhagyása ellen szavazlak is, és tekintve, kogy Hirscbel Ede a déízalal takarékpénztár al-elnöke, as önsegélyző szövetkeze^ elnöke, a keresi-edeimi ás iparbaak igazgatósági tagja a igy a helybeli hitelnyújtás egyik nyezője, a tárgyaláson való puszta jelenléte oty megíÖem|Jtő volt, hogy a kápvisel»es-lület számos tagja a szavazástól lanüaked-ni voli kénytelen, mit aaon körülmény is tanúsít, bogy a közgyűlésről felvett jegyzőkönyv saerint sokkal többen voli a k, aa ülésen jelen, mint a mennyien a szavazásé ban részt vettek. 1
Ezen kivftl részt vettek a^aa azásban; Hirscbel Ármin, a kinek neje Hirsobel Edénének lestvéiie, Betilbeim Gyöaö, a ki Bacbroh Gyolánénak testvérié; fietilheim Ssmu. a ki Bacbrach Gyaláoéoak ééee atyja.
I>e törvénytelen volt a köagyüéa Mo lyása még azárt ia, mert a laktanya bizottság azon javaalaláoak felolvasása atán, melyben az áriejtés eredményének jóváhagyását indítványorza, szóláara senki aem jelentieseit ée a szavazást senki sem kt-vftata; agy bogi igen sok képviselő a teremből aaoa fellevéabea táveaott el, bagf

etamOitvány nem tótéban « laktanya bit sótttitt javaslata agyaaerüen elfogadtatott, éa u árlejtés eredménye jóváhagyatott, a arat hogy a hivatkozott községi törvény 59. |-a OrtekaObst a laktanya bizottság ia vaalaia éltogadottnák\ éa aa árlojtts etod-roénye jóváhagyatnak lett volna kiuondan-dó abban a pillanatban, a mint a polgár? mester ur felhívása folytán senki aem |e* Isatkeaott ssóláara éa a assvsaáat aem kivárna aeuki, mert a hivatkozott § értelmé ben szavazásnak általában csak akkor van bolyt, ka kivárnánk; éa terhes szerződések kötésénél ia névszerinti szavazásnak csak akkor, ha a szavazás altaliban kiván-tátik, különben ia jelei esetben nem lehet ezé terhez szerződés kötéséről, mert a terhes szerződés megkötését a tisztet képviselőtestület már elhatározta akkor, mmor a laktanya építését elhatározta éa a teltélejekel és költségelőirányzatot határosa-tilag megállapította.
Végül as 188A. évi 22 t. cz .25 § S. bekezdése értelmében a C. alatti bizonyít-•ványnyal igazoljak, hogy ax ezennel jogar* voalatial megtámadott sérelmes határozat 1888. éri február hó 2-án a közgyűlés alkalmával nyomban kihirdeltetett.
Mindezek alapján D- alatt megbízolI ügyvédünk által tisztelettel kérjük a tekin -\ete* Városi Tanácsot:
szíveskedjék jelen lelebbezésUnkel az illetékes felsőbb hatósághoz (elterjeszteni, hol az iránt esedezünk:
miszerint a közgyűlési határozat meg-változtatásával a laktanya bízott-ag javaslatát elfogadottnak és ax árlejtés eredményét jóvábagyottnak kimondani, esetleg pedig a közgyűlési határozatot megsemmisíteni szíveskedjék.
Mély ii*sleleiiel •
Különfélék.
— Pártunk öröme. Hertelendy Béls oraaággyülési kepvisetönk igazolása lelkesült őrömre gyújtotta a sziveket. Pártunk mindenegyik, még legszer'nyebb tagja ia önérzetes büszkeséggel tekintett visssa a párt küzdelmeire, s érezte a diadal nagy-aágát én örömét, melynek annál bensőbbnek kelte lenni, mentül kajánabb volt az irigység, melylyel a mi lelkesedével kivivolt győzelmünket megtámadták, mindent megtéve, bogy tiszta örömünkbe ürmöt kevetjenek. Mihelyt megérkezett az igazo-lás hire. azonnal zászló dis;be öltözött a város, s lapunk múlt számában említeti ük már, hogy s pártnak előkelő tagjai a pártelnökkel élén azonnal üdvözlésére sietlek a képviselőnek. A hangulat városunkban és a
I vidéken is emelkedett volt, s habár éreztük mindnyája^, hogy az igazság részünkön vsn, mégis örikltbnk, mikor ténynyé váll, hogy az igssság valóban győzött. Ez emelkedett hangulat tartott folyton, s különösen sz egésx vasárnapon ót, mikor a képviselő tiszteletére délután 1 órakor bankett, eale 8 órakor pedig láklyás zene tartatott. Ezek lefolyásáról más helyen találja az olvasó s tudósítást.
— A Msbadehfi párt ünnepe Folyó márcziuB hó 11-én Nagy-Kanizsa várop utcsái ünnepi szint öltöttek, a tekintélyes épületek fellobogózvs és a kíváncsian járó kelő közönség által élénkítve hirdették a nap jelentőségét; a nagy-kanizsai választókerület igazolt országgyűlési képviselője Hertelendy Béla tiszteletére ugyanis, pártjának végrehajtó,'bizottsága által e napon ünnepélyek reedez tettek. A képviselő tiszteletére rendesett banquettet e napon kiválóan fényes siker koronásta. A „Koronához" czimzett szállónak külső és belső éttermében, rendezett 2*20 terítékű asztalnál helyet foglalt válogatott helybeli és vidéki intelligens közönaég Szigrits .Róbert fogadós dicséretes kitűnő BMenűtt-jét és bóráig élveate, de élveste a szebbnél ssebb felköszöntők szellemes egymésutáni áramlatát is. Pontban déli 1 órakor lépett a terembe as ünnepelt képviselő, kíséretének élén s megye főispánjával, Svastics Héttövei —- és a második fogásnál as ebédet fűszerező fosztok már megkezdettek.
As első lelkes felköszöntőt, Scattits Benő főispán mondotta; éltetve alkotmányos szokás szerint Király 0 Felségét Hatásos felköszöntőjét jelen voltak állva hallgatták végig, a harsány éljennel fogad tik. Utána I arga Lajos végrehajtó bisott sági elnök többszörös éljenek közt, Hertelendy Béla igasolt képviselőre emelte poharát. Garat Benő Tissa Kálmánra, s vele ss összes mtfgysr minisztériumra mondott áldomást. Ezután Tnboty "Viktor függetlenség?' párti — köszöntötte fel Hertelendyt kővetkező veress tosssttal:
Válasatisaál a leaériaa lénaflj mns elhatol; Alkotmányos msgyar Mbar ' a iSMwéfwk acgksjot
Ka ua vtgjrok komáa/páitl, B UUa sóba aaa tasak — Ds la azért Maisai a Mf>*l—tett kSvs-ttl
Tbrrésajal aa§«rflsítrtt K«vS már HsHsléséj, fártlSl—bsif sélkai lakát jjKsgteitfi Hl Jilisal
lírásom, begy kivü fagyta tfmgémr ai0ir jkaaáaftaab, I Mttaft saivás kw^a Mlsd—kna faakaásaft I
■>• nlialit Hft karti í%sa hl Swd«4|j»
Hsggytaftfe Ka szóljon. Á l>ilgíruk VW}« bátrai,
m jé s baaáil
«Ma n iaavasasa a aip jojját
F. válta és i Ligvaa sskl u üdaxsoa A kftaiasig
Igf majd a K&sóuttak
Éljeo«oká!
Sokáig He r
vált, i; lé karát, s áfOél aélkál r
kerület oltára — i aa ol társa jptviiai;1 ' 4
|i sgjrStbrt^t iNgtarsaiU jj * Igy tljta
elund v!
A kitűnő lelkesedést keltett felköszöntő után GfSriy János — a kétszeres öröm kifeja^séjraT — a győzelem hathatós támogatóira, a esek közt elad helyen Svaa-tits llenó főispánra köszöntött.
Htrtekndi Béla válasstói bizalmát megkössön ve s azok ssivea támogatását kérve, a kerület üsazjes polgáraira páírtkülömb-aég nélkül. Séattita Benó főiapán Herte-leadyre a a kerület szabadelvű pártjára. Éapoch Gyula az öasses választókra, párt-kü löm bség nélkül. JMraBéla Hertelendvi*, mint a méltán kiérdemelt közbizalom képviselőjére. Simon Gábor a választókerület kézségeinek elöljárói és polgáraira. Hertelendy Béla Radocsa Jánosra az egerszegi válssstókerület képviselőjére, ki a verifiea-lás napján szívélyes távirattal üdvözölte ŐK fülőu Kázmér Dr. Krajcsik Ferencz a vizsgálat megeitésére kiküldött képviselőre. Tahóig Viktor ugyancsak sikerült verses alakban a főispánra. Dr. Mothtchild Jáknb GyőrflV János, ti arai Benő éa Fülöp Kázmér védőkre. EbáisjHWfjfr Lipót Varga Lajosra mint a végrehajtó bizottság elnökére. Lenkey Károly a pártnélküli ma gyar hazatiságra. I arga. Lajos feabóehay György polgármesterre. Makay Dezső Eper-jeasy Sándor választási elnökre. Tmoly Viktor mint pártatlan és páratlan — jótékonyság — férfiúra Gelaei Gntmann Vilmos kir. tanácsosra. Schrarrz Adolf Plihál Ferencire, (iy'rjfy ,linót Svastits Károly főasolgabiróra darai Benő Ebenspanger testvérekre, Sraditi Benő főispán 1'uboly Viktor ügyvédre emelte poharát — találón és köztetszést keltett versekkel köasontve fel Őt Simon Gábor s választókerület jegyzői és biráira. stb. A hirmtbtydHökrr, Radócza János ét Dr. Krajcsik Ferencz ortz. képritelSkre mondott lelket feiköszöntök haiáta alatt a párt nyomban üdrözlu táriratokat küldött. A banuuett — melyen 2'20-an vettek részt, délután 5 órakor vépődötf.
Este a választó polgárság Hertelendy Béla képviselőnél fáklyásmenettel tisztelgett, mely alkalommal Simon Gábor üdvözölte őt a választókerület nevében.
— Haiigveraeiiy. Még cgyaxer WUt Mária asszonyról, a világhírű művésznőről szól s nóta, ki e hó 10-iki második jótékouy -czélra szánt felléptével bizonyságot tett arról, hogy kiváló művészeti tehetsége mellett nemesen érző szive is vsn, mely a szegény-Bég. a nyomor elől nem zárja el magát. Ha tehát első felléptével, a melyről mi bővebben megemlékeztünk, valóban ritka műélvezetet nyújtott niticrto közönségünknek, gyönyör ködtctve szt elragadó hangja, bámulatos trilláival; akkor második felléptével s nyújtott műélvezet mellett, megindító jelét adta nemes lelkének, (a azt nem mindes művésznőről lebet mondani) mikor Baját nemes elhatározásából megígérte, hogy Pécaröl visszajövet a helybeli nevesebb egyletek — a keresztény éa itr. nőegylet a a kis dedsevelő egyeaülct javára — bsngverse-| nyezni fog. A hangverseny e hó lD-cn tar tátott meg. a a nagy művésznő a nagy áriákat énekelte ^Norais*, ^TrovStore" éa , Hamlet* operákból, sagyon természetesen ez alkalommal is. mint első ízben, lelkesült tetazéssyilstkozstokra ragadva, elbűvölő, bámulatos éneke és művészete állni a közönséget, mely másodízben is megtöltés Cssino nagytermét; fölösleges mondani, hogy tapsunk, kihívásnak alig akart vége szakadni A hangversenyen mér közreműködtek; Ster-neck Zsigmond ur, ki gordoukáu adta elő tiounodtól , Faust Meuitatío* Chopin egy „Mazurká'-ját, a a aajít maga .Fantaaiáját* a „Jerome kiiily* czimll roiiiáncz fölött. Sterneok Zsigmond ur folyton igen azép haladásának jeleit adja, b ez slkslommsl ia valóban oly mflrésztlee játsaott, bogy a közösség aűrtf tapaskkál és éljenokkel jutalmazta a valóban törekiő zeueuiflvéazt. Sáiát azeneménye ia azép felfogáaról tanuakodik. Ullup Ernő ur kltBaő népdalai sokkal iamer-tebbek, mintaem külön Kellene említenünk, hogy azok iámét megnyerték a közönaég tetszését. Pjcplák Miksa teRosenberg Adám urak, a művésznőt kisérték a zongorán, közreműködésük által Ők is kiérdemelve s közönség kjíazönetét. Wilt Máris asszony, ugy mint élaő ittlétekor, most is Gebei Outmasn Vilmos kir. tanácsos vendégszerető házának aziveses látott vendége volt A hangverseny anyagilag ia azénes sikerült, s mennyibe! a három egyletnek jbgylttvéve 8DB frt 90 kr. tiszts jövedelmet IfcXott A sémealelkű í n.flvé|inőt klaér)c á jó ég szerencsés uijáhas.
— NárealMB I5«lke oljM nap, ttely a haxábsn táján egvetlea magyar bsh vet aem bary érlatellaaBÍ. Olyan őa) azsnt jogok vérátilűll viaazsviváaánsk emléknapja es, mikeo önállóságunk, egeaz alkotmányunk sarkallasak Cssrp es minden lelkes aoaf
előtt, kitek szive édbs basájáért dobog. Meg-ülése setn pártjog vagy kötele^ég. hanem joga és kötelessége miudénkinek] pártkUlüiib-Bég afUdtl. Azért vsa, hogy e napét az ország mtSdes részé bén Isaeppé teszik soat ia, negyven hoaazu ás potitikai fórdslatokbss gazdag ér stán. Igt történt Nagy Kániisáu is. As 1H48, év ■uBeites 15-iképek negyven évea emlékére a varos intelligeas egyénei nagyrészt s HPoígán Egjriet* i wlyiségeibeh gyűltek egybe s otf igsíf hazatías hgngslst lal töltötték él az tatét Az űanepies eatélyt Oláh Miakának U tagból Wó ujon szerve zett jeles zesekara nyitotta meg a Kossuth indulóval. A térem nefnaokárá zsúfolásig megtelt. A felköszöntők sorát í/yór/Ty János nyitotta meg, történétét sdván márez. l.>cnek, felolvasta la nevesetek 12 pontot, hogy ,mit kíván a] magyar oeguzet!* Továbbá felsorolta; UikboT álloíí a 14 tagu végrehajtó bizottság? a végül e bizottaág nag\' élő alakjaiért Irányi 'Jánlel éa Jókai Mórért, maid Kossuth l^ejoaért Britette |k>-harát Föíay Ferenci a magyar nemzet jobb jövőjeért emelt poljarat. Oyörfly János az egyenlőség fogalmái fejtegetve, {egyik jelenvolt 48-as veterán honvédre: Anjsy Sándorra mondott felkösxőstőt- Wajditt József Kossuthot éltette s iuditványozta, hogy sürgő* nyileg tldvözöltessék. lltnrz Antal tréfásan commeatálta a 12 pontot s régül éltette s hazát Unkey Károly a magyar nemzetre emelt poharst. Gytrffyia magyar honleányokba emelt poharst rlajgató Sándor Ms-gysrwszag függetlenségeiért; h'tráa Béls a 48-ikt eszmék a igék megtestesüléséért a jövőben. Szita Gyük (frefSsan) Győrffy Jánosért Fülöp Kázmér s testvériségért éa hazáért. Az űnnepelók a hajnali órákban oszlottak szét Torma Imre \*esdéglős mindent elkövetett, hogv vendégei kitöné kedvben töltsék az estét t es sikerült is neki.
— Egy ksmsrss alakja dőlt ki a nagy-kaniznaí társadalomnak, Dávid János m. kir. aótárnokban, ki jóiaű anekdotáival nem egy társaságot kaczagtatott meg. Halálát szerencsétlen lyukszem-vágás okozta. Temetése I. hó |li-éa ment végbe szép részvét mellett A t*a|ád állal kiadott gyásxjelentéa igy szól: Dávid Jánoaoé, szül. Farkaa Constantia a maga. valamint gyermekei: Dávid Nep., János, Dávid Joláo özv. (írosz Istvánné és Dávid Irma nevében szomorodott szívvel [jelenti feledhetl«n férjének, illetve édes Utyjoknak, Dávid János m. kir. sótftmoknakiíolyó hó 13-án ^reggeli 8 őrskor, élete 56-ilt boldog házaaaágs 31. Tévében, rövid szenvedés jután történt gyászos elhuny Iái. Nsgv-Ksnizss, 1888. márczius 13. Áldás és\{?étye hamvaira!
— Kerrastéuj nSegylel. Örömmel registráljuk, hogjf a varosnnkltan meg alakult keresztény nőegylet alapító tagjaivá leitek Karczay töfáné urnö 100 írttal: Kárczág Béta és Itt fán nrak 100 frt; Hir-fchel Henrikné tirúp AIsó-Domboráról 50 írttal. Löwinger Jgnicz ur mint értesülünk 6 irtot ajándékozott ja. kér. jótékony nőegylet cxéijsirs.
— Jf egy énk. közszeretetben álló sl-ispánja Csertán Károly ur a mult héten Keszthelyen időzött! hol az időközben el foglsllsága miatt vjaBzalépett Pap Sándor helyett polgári elnnk volt a folyó ujon-czozáansl.
— NxrreucMéiIrnaétf. Tspolcsáról írja t. levelezőnk: E hó I4<én reggel egyik helybeli családnál ssnlgáló szakácsné kúrán reggel felkelt és meggyújtotta a lámpát. Látván azonban, bogy már csak kevés olaj vsn'Lenne, s már égö lámpába akart pet-rpleninot önteni, 8 pétrol-um azonban meg-g^uladt a a láng a ssskác«oé bajába kapott. Mire s háznép is szerencsétleu leány segélykiállássirs őaiojeszslsdl, a leány haja arcsa és nyaka vslamiut torka is nagy égési sebekkel volt borítva A szerencsétleu leány lelgyógyulásáhqz kevés a remény.
— TAs Az eláiult napok vslsmelyi-kén Díszeiben tü* iilött ki a egy melóm melléképületeit bamvsszlolls el.
$ (JjásiJelenlé*. A következő gyászjelentést vettük; Daráza-Horpárzi Da| i ráxa Zsigmond, Jozefa öavejty SkubÜoS Lásxlóné, Frsucsisfcs özv. Pirovfts Károlyná Ágoston Józsel és Borbála lérj. Kro^tz j Jánosné, saját, úÉrj rokonaik nevében is fájdalommal jelentik tisztelve szeretett édes I anyjuknak Boncsóföldi Nagy 'Uorbálának 1 öav. Darása-Porpáezili)sráss Jóataeíivének I j hó IU-én reggeli 1 érakor éleiének 84 ik évében, végelgyengülésben történt gyászos éíHanyiát. Kelt Nsgy-Ksnlzaán, 1888. már-eziua htt 10-én Aldáa ia béke lebegjen hamvai feletti
— Nierrlaes pék legény. Neve Franki Mihály, foglalkozása pedig a Klein i féle péküzletben, hová naponkint több dézsa-hűlgy beköszönt kenyeret süttetni. A sok | közül találkozott sitás egy Bzemrevalő, csinos is, kinek eeillogé szemeitől] a péksegéd szive az első pillanatban (tizet fogott s neves ölelésre kéazteté. Áj leány simibsn nem I fstte tféfára s hirteMnkMéal, ma kemeaeze-hőst derekaaaa vállon jbaranta B sllletfenség i ástáa assyirs lekűtél a peklegéay iué szo- I relmét, hogy vonudnja eaakhamsr gyűlöletté j proflnnlt, a a leásvt [ugy agyba-föoe Verté, nogv ez orvosi látlelet áaeriat hat napig I munkakópteloniló vón. Mi természetesebb | moat mát, minthogy áz egész ' tragieomiktts jelenet s bíróságnál mg nyerni kellő meg-oldást p. , I • I
t HaláUaáa. Láag Henrik városi | pénztárnok úr mu't szombaton halt mag ; hoaazsbb betegség után 76 éves korában. I Temetéae hétfőn ment végbe nagy részvét ' mailett. <—-
— A wkmtlrtlk működésére, mi temetéseknél agy, mist ~ gyskrsbbaa —
! a piaezon ia napról napra nagyobb mérvben nyilvánul, felhívjuk rendőfségűak figyelmét, mert'a facbuetazőkcl* a rendőrök nagyos jól ianerik. eask'több éberséggel kellene lenniük.
— Sem vall reudéa a aaéaája Gudlin Ferencz kis-ksnisaal lakosnsk, miért is jóaak látta Horváth (Gyuri, Férkó) Józsi ugyancsak ottani lakóé homok-komáromi sző- * lejéből egy kocsival ellopat A gyanít aaoa-ban nyomára vezetett a turpisságnak éa nevezett tettea átadatott a járásoiróságásk.
— IKütless barát. Horváth Jóisef kefekötő segéd egy régi jó barátjának, Ki Iák László foglalkozás nélküli egyesnek éjjeli szállást adott, ki azzal hálálta meg jóvtettét, liogy tőle H Irtot ellopott, a miré s rendőrség letsrtóststta. már sz atolsó 4njgsárig el is költötte
—Tapalesárél írják nekünk, hogy a vür-heny a gyermekeké félelmetes ellensége, mely eddig s Tapolca körüli falvakban s s vidéken lépett fel járváayossn, most már Tapolcaáa ia felütötte tanyáját A város hatóságilag intézkedett, hogy a szegényebb uéposztály a szükséges orvosi kezelésben részesüljön, sehogy a hívatlan vendég sz áldozatokat kénye kedve szériát szedhesse.
— Kljegjzé«. Hochst&dter Ignáez tspolczai kereskedő e bó 11-és jegyezte et .özv. Hoffaianu Mórné kedves leányát Lotti-kát, ugyancsak Tapolczán.
f ClyAashlr. A zalamegyei tantestületnek egy törekvő fiatal tagja hunyt el Csáktornyán. A halála alkalmából kibocsátott 'gyászjelentés így szól:1 A Csáktornyái áll., a. polgári fiu-iskota tanári kara szomorodott szívvel jelenti szeretett kartároának Greskovits János polgáriskolai segéd tanár urnák I. évi márczius hó 9-én d, u. fél 1 órakor, agvhártyagyuladásban, eleiének 26. évében rövid, de- kínos szenvedés és a vég-szentségekben való részesülése mellett bekövetkezett gyászos halálát. Béke hamvaira:
— Megkerült kocsikerekek, Or. Pláuder Antal éa Furdán JóJkf kis-ka] nizsa lakosoktól már a műit év végén ellopták kocsijok kerekeit. F. bó elején Furi dán kerekei Martinecz (Cslgó) Jifús nagykan izsar lakosnál felismertetvén, a rögtön megindított nyomozás kiderítette, bogy károsult kereteit ifj. Gudlin Ferencz és Drai-ler timrei) Ferencz rovott elö életű kis-fs-nusai lakosok lopták eh As ügy sz illetékes bírósághoz áttétetett.
— Naötetkezell ki«g|AMs.« A délzalai takarékpéaztárrsl egyesült önsegélyj zö szQveikezet t hó ll-én délelőtt tartotta közgyűlését
Az igazgatóság éa felügyelő bizottaág jelentése tudomásul vétetett és a felmentés 1 megadatott
Nagy vita fejlődőit ki az alapszabá-| lyok némely szakaszának különösen, pedig azon szakass módosítása iránt tett igszga-| lósági előterjesztése körül, mely szerint az igazgatóság és felügyelő bizottság tagjai — kik eddig díj nélkül működlek, moat dijas-tassanak éa pedig as elnök évi 600 frltal, az alelnöki évi 20(1 frltal, as igasgatóság . tagjai Ölesenként I írttal, a felügyelő bisott-asg* tagjai pedig lejenként 50 trtlal dijastaa-sanuk.
A módoaitvány ell»n~ Or. Schwarz Adoll emeli szót, hosszabb beszédben utalva arra, hogy a segélyegylet nem nyereségre alakult magánpénz vállalat, mely , millióuyi betéttel éa ssját hitelével üzletekel köthet, hsnem közérdekű infésmóny korlátolt iövödelemmel, melyet még s fiscua aem csorbít meg, elengedi ss adót, béiysf-mentességben réaaesiti a kötelezvényeket, nem járja tehát, hogy az egylet önmaga csorbítsa meg szt; az igaz^atóskg tagjainak kilátásba helyezett díjazása évsnkint lejenként 25 írtra rug, ez pedig amúgy sem lehel ellenértéke a felelőségnek, de mag oly \ csekélység, hogy azért az egyletet jellegéből kivetkőztetni nem érdemes; s módoutváuy ^ hát rssk abban culminál voltakép, hogy aa eluök 600 trtot Vapion évenkint, as pedig teljesen méilányislsa, mert a törvény szerint aa igazgatósig tagjai solidáriter felelőnek. aa alapszabályok szerint különös te* endöt sem utalnak hatásköréhes, sőt még aa igazgatósági Üléseken ia c«ak, a dzalai tkptár elnöke akadályoztatása esőién elnököl. itt tahát egy siae cnra rondstsrositéas ozéioalattk szegény emberek pénzén, mely ellen eléggé v protestálni nem lehet. <— A módosítvány elvetését indítványozza. Fél-szólaljál hatásosan támogatták Dr. Hoth-schitd Jakab, ki különösen azt mulatta ki, hogy á szövetkezetnek eaak kárárs vatv sa snysintésethsa való visaonya, mórt az egész ragte felet fizeti éa betétei után csak kamatokat kap; inEább azon terheket kellene enyhíteni, nem pedig ajakat rakni rá; majd pedig Remete Géaa tytotte ki, hogy as egylet alakításakor nem elölt lebegett íniontioknsk s módoailvány nem falói mag, és ö is a leghatározottabban eJansi; csak a ielügyeiő bizottság tagjai Haséra szavazná meg aa évenkénti 50 frtot.
A módoaitványt Rapoeh Gyn'á. Vidor Samu éa Blau Ujos védélmealék. aszal, hogy nem lehat kivinni, hogy a IslsiősigBi minden dijazAa uélküi visajjék, hogy aa
Jáeeüssmsa kora IcfÉrt, maaep eeaki aa dó)-gneA ingjén, aa •ÜttnétflAfl tevők la megtuetiflik munkájukat, bogy kAlöeöeoa aa Ify véisá Mai «aeli^f ingyen dolgozni stk
A ma bezárása ynao még Rperjesey Nándor vette a megtámadott takarékpénztárt védelmébe. mire a ssavasás kóvetke-seti, melynek eredménye ar nk, hogy a 4 ko*gyfilé» az igazgatóság elötefjes/léséi aeé-többséggel el N.>gaihn.
Vágni a közgyűlés 3 évre alelnökül Srhlesinger fiyelát választolta meg Dr. Btaeaik Ptrean ellenében-
Kiilekréfil akadályok a déli vae*t»s A déli vaaal nagy kanizsai és mart kereaaterf állomása köst a pragerhoi vnaaloi, ítyjesa közelében levő vasúti hidal éa lAltéet ai olvadás következtebea nagy mertben ószazegvttleialeU via alámoata, mi nek következtében a közlekedés csak át szálláp mellett törtenhetik. A n. kanizsai álló- | más hivatalnoki kara miideat elkövet, hogy j a rendes közlekedés minél előbb visszaálljon.
— Márnlaa l.Vél a keszthelyi m. kir. gazd. intézet hallgatósága s vele a keszthelyi közönség is lelkesea megünnepelte a következő programmal: .Hymaos" j ••neklé az iit. énekkar — „Talpra magyar* szavalta lián Péter,* — emlékbeszéd, tar- ' tolta Králítz Ornla; —' .A gólyához* sza- | vlKa ilaner Sándor; - „Szózat* éneklé az int. énekkar.'
— Hmm; Béla volt gazd. intézeti tanár s jeles zeneszerzőt a m. kir. fóldmivclési miniszter a keszthelyi m. kir. gazd. intézethez pénztáritokká nevezte ki.
A keulbrl)*b«sit*g)érgyl helyi érdekű vasat kiépítéséhez már a. legközelebbi ok pókban tényleg hozzá fognak. Az építést tfczetö vasnti mérnök már Keszthelyre érkezett. A kiépítést sz igazgatóság házilag fogja kérésztől vinni.
— A gjsrs hóelvadás következtésen Keszthely város Lebel-ntrzájáhan több háfc veszélyeztetve volt. A viz a lakrészekbe is behatolt. A megjelent öek. tűzoltók a veszélyt elli ári ták
— Kifogott sikkasztó. Horváth Jáaos volt Keeztbely polgárvárosi községi jegyzőt, ki otóbbi időben mint állami nt- ' bim volt slkalmszssbsn. s mint ilyen pénzt sikkaaztott a megszökött, most Pozsonyban elfogták I illctösép helyére, Keszthelyre kisérték, hol átadatott a kir.jbiróssgisk.
— Közgyűlések. A keszthelyi csónakázó-egylet, mely nyáron át megnépeeiti a azép Balaton délnyugati nynjirányát, í. bó 11-én tartotta évi közgyűlését, melyen be-matattatván az évi költségterv, az elfogad-tatotr. A'/ittán a volt tisztikar —dr.Csanády ftosztáv elnökkel élen — óiból egyhangúlag mcgflálasztatolt. Uj csónakok beszerzésére i| felhatalmazást nyert sz elnökség. —• A keszthelyi ipartestület is njra alakult a napokban. tygválasztatott elnöknek: Kazsieska János rézműves, alelnöknek: Talabér Károly vendéglős.
darab elé aagy ti-a közönség, de a rial mentek. A darab aoráay s mulattató bővelkedik: hanem zené nébáay
Homilalléklél óvakodjunk. A mai penzsóvár-világban rendkívüli mérveket Ölt a régi kipróbált és elterjedt gyógy és háziszerek utánzása és hamisítása. Sőt vannak kereekedok. akik az ily utánzatokat jobban ajánlják a vevőnek avval, hogy épen ely ió mint a valódi, de olcsóbb. A legtfdben ezt csupán önérdekből teezikj meijt ott valószínűig több nyereségük kan Mivel a híres Brázay-iéle sósborszeszt is erősen hsmisitják és utánozzák. kötelessekünknek tartjuk a közönséget a saját érdekében figyelmeztetni, hogy vásárlásnál csak Brázay-téle sósborszeszt kérjen.
MaaJko»r.erva|tf aaerek IimiiiI-jiiiáNM. I)r. Popp J. G. udvari fogorvoa azt a tapasztalatot tette, hogy hires száj-tisztító szereit, melyek minden gyógyszertárban kaphatók, de különösen Ana-therin-szájvízét hamisítják; illetőleg más, sokszor káros szert is hasonló elnevezés alatt és bazonló külső kiállítással hoznak torgalomba. Ennek következtében figyelmeztetni a kö/önaéget, hogy csak dr. Popp féle szereket kérjenek és fogsdják el, .ha csalatkozni nem akarnak.
Színészet.
Márczius 12-én színre került Csiky Gergelynek 9Jó Fülöp* czimű 3 felvonásos vígjátéka, melyben éppen olyan sok a gyönge indokolás, mint a mulattató epizód. Teljesen rajta van Csikynek jol iá-mert rbablonja. mely néhány, itt-ott fel-rsiilaaö erőteljesség mellett egy-egy ki-tfiaő karribatnrával bódítja meg a közönséget. Különben „Jó Fülöp1 olyan műve, melybea a darab tőezereplőie annyira excentrikusan jellemzett alak, hogy Moori-nak összes ügyekeze te s odaadó játéka eem bírta életrevalóvá, érthetővé tenni. Éppen olyan elmosódó jellemzéssel van eléak állit va Goth Mátyás, a moi dva csinált gen-try. Sághy ugyan sokat segített a szerzőn. ds még sem lehetett abbéi valóban életteljee alakot teremtenie. Élénken ját-eaottak: Hsapáry Janka, Egri né, Mooriné éa tíánkásy Teréz. Fekete Váray Ottó) szerepében még a aaerzön ia túltett, bogy az államtitkár minden egyéb csak államtitkár ne legyen. Veszprémi (Vattay) ko moly-törekvésű színésznek mutatkozott be. Ktaöaaég eeekély számi sn.
Márts tus 13-án kissé fölemelt árakkal Kost) József, .Sahaacs"
hely czimü
I operettedét adták. A
rakozással nézett I nyek jó részben füstbe
meséje sajnálatosán 1 részietekben
I je ku'önösen a II. éa 1ÍT. felvonás f jelenetében igea megkapó. A ríj bé»i lepel Erdei Berta játasotta s itt-ott aratott ia I ia tapsot, dácsára bogy a közönség nem I volt valami tapsoló kedvében. Egriné (Elit) igen kallemeaea énekelt. Kár. hogy erő teljesebb hanggal nem rendelkezik; ez esetben azt hiszszűk igen pompásan be-I tölthetné a ezimazerepet Még valamire ' való éa hálás szerepe Moorinak < Bizot > voli Az <3 mókái többszőr megnevettették a közönséget. A darab nem valami gördülékenyen ment s meglátszott különösen a kardalokon, bogy a különben sem excellá-ló kar előtt még meglehetős aj a darab. A ház ez esetén tele volt
Márczius 14 én ismét .Sabaaea* kertit színre ugyanazon szereposztással. As előadás ez esten elénkebb volt s a közön-aég sem fogadta oly hidegen a darabot A ház meglehetősen telt volt
Márczius 15-(n Havasi Ferenez ée [ Fekete Miksa javára a „Szép Helena* czimü operettet adték. írták: Meilhae és 1
szűkség roll, mert a bönjügy daczára annak, hogy elaft pillasatra egyszerűnek látszott, még sem veit ás. s mint az a vádhatóságot képviselt Tatflggésa beszédjéből is kittet. Ugyanis j befejezne?vén a bézooyí-tásí eljárás, köz vádló megjegyzi, bogy ezen bűnügy rejtélyes bis«aelsi|ensiet képez, de azért befatzooyitoftaak faltja, bogy Korák Jakabot mull; évi aaSjms 24 én közel a Mara lolyóhoz dtrabia Pál és Baraayai György előre megfontolt szándékkal agyonütötték, pénzétől, mely bőt Baranyáinál a tárcsával egyén 41 irtot meg is latáliák, a melyről ez elismerte, bogy Kovák jJakab 'ulajdonát
képezte — meglosziva, ták s igy ellenökbe a határozott gyilkos-ág,
a Mura folyóba dob-'
btk %
| 278 § ban meg-lí M f. szer. a
rablás bűnteltél beigpaoliáak tartja, a igy ezért valamint B iranyai |Györgyöt a btk.
j. szerint is miatt is a mellen kéri
331 és 3í6 § 1 pontja a 1334 minősülő lopás bűnhalmazaté btk. 91 §-áaak alkalmazás etilélni.
Sajnáljuk, hogy |a jeles vádbeszédei, melyet l)r, Sass Elemiér alügyész es alkalommal tartott, hdyaz^ke miatt nem hozhatjuk; s a védbesxédeket íp csak rövid kivonatban közölhetjük.
Dr. Fámek László, mint I. Halery; zenéjét ezerzé: Offenbaeb J. Fór- | Sirahia Pál védője a (e^lorgő ditotfa; Latabár. A mulattató epizódokban és egészségee ebietekben gazdag da-
r. vádlott bűncselek-
ményeket, a gyilkosságot és rablást egyeo-
rab mindvégig jókedvben tartotta a kisszámú. közoaséget A ds rabban Kötetig Róza tündökölt, mint a czimszerep szemé-
kini elmelenleg fejtegetve I kimutaini törekszik, bogy a jelen eaétben elkövetett bűn- [ lelt a btk. 248. §. érlelőjében gyilkosságnak egyáltalán nem vehető, mert ezen § lyesitője. Kissé hideg, de ^ mind a mellett áM bal|rosoilan megköveteli azon teltétel, megnyerő színpadi alak; nem éppen erő- / melykszerint a tettes ^zándékái előre pieg teljes, de igen kellemes hanggal repdefke-y| is toltolta volna, határozatlan hiányzik, az
sik. Élénkebb temperamentummal ^ ^ ---" " '—"—
meghódítana a közönséget. Maori (Menelaua) tsljeeen elemébea volt a több ezör mogkarzagtatta a hallgatóságot talp
teljesen/ letleébk ellen bizonyitta a jóilaluk beismer-Sándo^[,-t^aem lelt. Azután | védencze érdekében tovább fűzve a védelmet, kimutatni véli, hogy az Nóvák Jakabot egyáltalán nem ia bántalmazta, halálát Q nem okoeta, a mert be nem ismerte, a vádhatóság állal felko
Paris)
zoll erre vonatkozó betonyitékot pedig nem
illeti,
ra esett rögtönzéseivel. Sgiregghá néhány réezletben csinosan énekelt e tapsot is kapott, fekett Miksa (A^amemnon) _ ____ ^ ____
és Uarasi Ferenez (Calchas' jó kedvvel tartja elegendőnek srra, hogy ily solyoa adták szerepeiket: oedig nekik ugyancsak | bűntettben vádlott büüősneg Isnne kimond-soványon adta a közönség a jövedelmet A darab ügyesen volt rendezve s gördülékenyen ment
Márczius 16. ühnet György m Vasgyáros' czimü 4 fel vqnásos színmüve adatott, Veszprémi rendezése mellett Az ügycsen rendezett darab iránt mind végig nagy érdeklődést tanúsított a középszámu színházi közönség, annak daczára, bogy egy két jó alakitáaon kívül a többi szerepek majdnem teljeeen elmosódtak. Veszprémi (a vasgyáros) igen komolyan foglalkozott szerepével g^nagy átgondoltsággal a a mellett odaadó hévvel játszott. Organuma kitűnő mozdulatai, gesztusa választékos, határozottan számba vehető teheteég. Szapári Janka (Clairei egyes jelenetekben valódi
az a je-bizonyítva,
mi-tárna.
drámai erővel játazott s aratott is tapsot. Egyre akarjak figyelmeztetni jóakarólag. Mikor néma jelenete van, vigyázzon szemjátékára, mely az indalat plaaaticai ér vényre jntáaát nála nagy mértékben lerontja Azt a jelenetet, mikor féijétől a párbaj előtt bucsut vesz, megrázó élethu-eéggel adta. h. Kovács Ilka igen kedvea naivának mutatta be magát tSaaanne' szerepében A kisebb szerepeket jól adták: Sághgné, Moori és Hacaji.
Jutalomjáték. Kövesy Rózának a színtársulat egyik tehetséges énekesnőjé-ntk jutalomjátéka t hit 20-án leez. Színre kerül a J'zigákybáráS Ez alkalomra felhívjuk közönségünk figyelmét s hisszük
hogy a jutalmazottat tehetségéhez pártolásban fogja részesíteni.
mért
Törvényszéki csarnok.
Egy érdekes bünQgy lár> gyalása.
Olvasóink bizonyára emlékeznek hogy mull év május hó 24. napján
még, nem Mura
messze Hál ka községtől s közel lolyóhos egy Korák Jakab nevű domasine-czi ember ellen gyilkosság és rablás leli elkövetve, a-kii a tettesek azután a Murá-
bűnös
ba doblak, bizonyára azért, bogy cselekményük nevezetes bűnjelét végképen || vétLi. volna
haló. A mi pedig a rablást len eseiben egyáltalán nincs mert védencze tsgadjal hogy Nováktól egy garast is elven volna.: s mert nála annak pénzéből miisem talállak, i ellenben úgy a ■árcza, mint a 41 fqrint pénz is, a mi Nóvák zsebeben volt, 2. rendé vádlott Baranyai György birtokában megtaláltatott, a az után maga is eiiamerv bogy ugy miot a pénz is Nóráké voli a azt 6 a bünteti elkövetésének aziohelyéröl .hozta el, ebből a legnagyobb okszerűséggel az következik, hogy a Nóvák halálai ő idézte elő, a a ö is rabolta ki azlVVjédö uerint a psycho-logiaí jelenségek, ba vannak ia, védencze ellen mit sem bízonyiianakJ mert az oly jelenségek legtöbb esetben csalókák s ha igen sokszor még a tanuk vallomása állal bizonyított dologban is lebet tévedés, annál inkább téves lehet a lélektana ítészei, következőleg azoknak mellőzésétJ figyelmen kívül hagyását kérte. A tanúvallomások állal sem látjs beigazoltnak azt, bogy a büntettet védencze követte el, mert amazok csak oly dolgokról lesznek tanúbizonyságot, melyek vádlottal és cselekményét csal gyanusaá teszik; puszta gyanúra pedig, habár ez több összetüggó cselekvényben nyilvánal is, valakit gyilkossági bűntett miau elítélni nem lehet. Védbeszédét azzal végzi, hogy a jelen fontos bűnügyben a bírói piggadtságnsk és bölcseségnek a törvénytuaomáaynyal \ aló párosítása melleit lehetvén igumágoe ítéletet hozni, védenc/ét az ellene bebizonyiitatla-nul levő vád és következményeinek terhe alól telóldani kéri.
Ezután Varga Lajosi mini 2. r. vádlott Baranyai György védeje hivatván fel védbeszédének megiarjásárq, (ojlegeli a fenforgó két vényből igyekszik kiauitatnj, esetben gyilkosság el nem mert a vádlottak, ba tettei is, a btk i78 § nem rendelkeztek; a prsenÉdiiájió előállítására, vagyi* letelere, nem etegeodö néhány-perc/, arra sok idő. gondolkodájf ked, itt hiányzott, meit vadjoltak eszköz nélkül lévén, még há
védő alaposan bjinteMet s a lör-hogy a jelen volt [ követhető, vjoltak volna által praeáiidiiáliőra idősei
mák
f egvszérsnánd a vádlottakra vonatkozólag a fenforgó léieklaní jelewégekböí köeetkfste-léseit, teftivia as itéiöbiróaig kegyességét s | jelen ítélet hozatalánál s védenexét a gyilkosság következményeinek tarba alél fclmee-teni, s egyedül a lopás büntetfében kéri kft-nöeaek kimondani
Aa ítéletet a bíróság a délutáni órákban hintette ki, mely saeriat minák* vádlott a Nóvák Jakaboa elkövetett gyilkosság és rablás büntette s Baranyai ezenkívül több r. lépésért i* a btk- ídevonaikozö §§. alapján életfogytig tartó legybázböatetésre Kéltotiek.
A végtárgyalást veaatö trvaz. elnök aa ítélet indokait legkisebb részletekig pontosan kitiaö préda Hással adta elő. úgy bogy a bonyodalmas bűnügy körülményeiből m aem hiányzóit, a mi az ítélethozatalnál a bíróságot alaposan vezérelhette.
A hozott Ítéletben ax Ügyészség megnyugodott, vádlottak azonbaa és védőik fellebbezési jelentettek be, a hogy ezt ily balos ügyben alaposan megszerkeszthessék, Varga Lajos védő kérelmére a törvényszék elhatározta, hogy az ítélet indokai írásban fognak védőknek kiadatni, s fellebbezést indokaik beadás ideje annak kézbesítésétől fog számíttatni. _
Szerkesztői üzenetei-
Alsé Leadván. TérasSk* natt tossmka* ttfgéaja mkiJW asáaáss jőket.
Nyiíttér ~
WímMssI KMkbruacs> né psattlÉlr. kjpbaiék > Wm lsd«u Isti iroda által ipuwii vagy a gtfjwitirtM £a isriny-vix árcsitökaál «f7 "loboz 90 kr. A sok joggal vagy jogtalan! magasztalt szerek között, ady«k*t klhlgte, rtMtoéf, (orok
es RyouornjráXkasodas ellea ajásioak mb » taikat M aly likinkit, aiat a Wl—Wd—t pa»-tinak » kaiért— íjáaUt—i Uuj'ut kagy aua-d"> gomba ém r*tka4áa képaidaéayt a torukban. valaaaiat a aaa^rkeka füjlMéal nsdM kassaáiat mallett ketatkez«ökbea megakadályozzák. F4vaktár Ont. Magyarorwágua: Brméj C gyóg*»a«rfaia Mrrmilrrb«a (Morvaomági
Felelős szerkmtö:
V A K U 4 I. A 1 O M
MYJU
A legjabls
SZIVARKA PAPJR
A VALÓDI
LE HOUBLON
franczia gyártmány €•«!• és Htarj-Ul rtrtobaa
Onioéjtmk ax utánzásoktól. K papírt dr. J. J. Poty dr. K. Lsdw%, Dr. E Lippmann arak béem egyetemi vegytanárok k&lő-sdMa ajáalják kitűnő miaMft, ahaotnt tisxtaaága 4a amiatt, kogy abba semmi ártalmaa aayagaíafisen balekemre. SaO 19-SS
■i r^^ fci ,
1J, m fcrmiM rálB
•icoonu M tstnwim
J6 .tanács aranyat ér!
E szavak igazaágát különösen betegség alkalmi-vaj árxi az ember, s azért a Bich'er-file kiadó intézet a legsziréiyeStbb hálairatokat kapta a rBeteg-barát" czimö flbsatráh könyrec ka meg-knidéMért. Ebben a UfjM és /yiajéíaémídil kásüsmk kimerítően ámerfetve vannak s a benne foglalt és a szerenctistn ftlgtfgyuitaktit azármazá Isrslek egyszersmind azt bizonyítják? kogy sok esetben tfftzerű háziezerék is áegendík arra, Ugj a látszólag gyégyithatian betegséget rövid idő alatt ■sggyégyitsak. Ba a betegnek a megfelelő I áll rendelkezésére akkor még mkés btUgségnél Is gyégy»lás várkat*. suért is agy betegáók sas kolleae elmnlaataai levelező lap által Rickltr kiadó kivatálától Lipcsében a .Buegksrit' czimS köay recskét megrendelni. E kis, olvasásra méltó at segélyével sakkal könnyebbea fog kslyssaa váb tani A megkozatás tmmi Utttégit mm JeeriU. Főraktár: TSrük József gyógyszertára lUdaptalsa 113 2-1
fl, a
a mi jainden Űtö ezék el is kőit ÍMbizonyilva
el»alAfják Migazságstolgáhajée elől remél- nem lál, ilyennek lehat el «ero [ogsdbat
szabadulr gyilkosság egyáltalánVíieni lett IdgÖvetve
vén, bogy igy ők is könnyebben hatna^t meg a büntetéstől.
E ritka nevezetességű bűnügy | került I. évi márczius hó 2 napján végtárgyalás slá a nagy-kanizsai kir. törvényszék büntető osztálya elé s két teljes napig tkrtoiis azt elfoglalva A törvényszék következőleg aiskuil meg. Elnök: Cseresnyés Sándor, kir. torvsz. elnök; ssavazó és elösdó túré Makog Dezső, szavazó biró: ErdSdy Lajos, jegyző Wiene/'Sánbör trvsz. jegyző. Á vád- | vnlrja hatóságot Dr. Sass Elemér kír. alügyész kép- | dig
vádlótIsk vala-egyedül Strahia ert Ö és Nóvák
ba Nóvák Jakab megöletett melyike által, figv a tettes Pál 1. r. vádlott leheteM, rd ugyanazon lalubeliek levén,: Bsnnpi egymaga, midőn azokkal nészémi o4m is ludoii, azok pedig a magyar nyelvet nem értenék; — bátorsággal nem is Ibirhatött árra, hogy lámadólag lépjen fel, s akéfegylalubeütm ber egyikét agyonűtoi csak pegis kisérlel le ij bizonyítva pe lédenóze Nóvák
Ezt feltenni néni lehf nincs, következőleg
viselte A vádlottak elsejét Strakia fíilt Jakabot meg nem gyilkblia;! azt pedig, hogy
Dr. Fámek László n.-kan. ügyvéd, másodikat Baranyai Györgyöt, ki ezen hQntényen
Baranyai a csendőrök elölt .beismerte, hogy Novjákot, midőn már leülve volt, 10 lépés-kivűl kél rendbeli lopás bűntettével volt 11 nyiiie segítette vinni Stfabiájral n Mura folyó vádolva Varga Lajos nagy-kanizsai ügyvéd ' feléi miután véglárgyal! védelmézte - A Baranyai léle-lopási bűntett- | | vonja, a most tagadja, ben máM tettesek a bűntársak is "(roltak, kiknek egyikéi Táncsoe Mihályt Mertíy Antal ügyvéd védla.
A szóban lorgó egyike volt azoknak hozatalában a
bűnügy kétségtelen melyek áz iiélel meg-bíróság higgadiságát, tspinta-
lát s törvén rben való nagy jártasságát igénylik, s me|yekban nágy szerep jut a bírói bóleeooégask ia Erre annál nagyobb
mél ynek nem tekintlieo. nye sem lorog lenn, mert ellép azért, hogy Iftrcnhi jutnasson védencze, elknvat
lyitoit rablás erőszak
vissza-körűj-bűnlé-Novák
és pénzéhez neíjt volt, mi-
utáá Baranyai állijáaa és beismerése szerint ő s péuziárrzál a löldfel vátle lij, a hová Nováknak zsebéből uíkiesMt védelmét a védencze ellen lopási bűnlellek lakisiét*
Előterjeszti fenforgó másik levonva
Nyomatott Fipohal Fülöp laptulajdonosnál Nagy
•Kaniaaán.
énen ia
1888.
I
10133 ezám. IH87.
ÍKIKBÉMI IIIRDET.HÉX1. Aiutirl kiküldött végrehajtó aa 1881. évi LX .,i. ez. t01 §-a érteinkben ezennel köshirrí tev^i, hogy c n-l • bíróság 8038/887. számú végzése által Sauer Ignácz n-kanizsai lakos végrebsitató javára Samek Lajos n-kanizsai lakos ellen 500 frt. töke, ennek 1887 év sugusst. bó I nap-jálói számítandó 6*/, kan alai és eddig Ösz-szesea 26 Irt 37 kr. perköltség köreieléfc erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag feliül loglalt és 478 írtra becsölt szobabútorok s egyebekből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak
Mely árverésnek a 10133 1887 aa. kiküldési rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis N-Kanizaán alperes lakásán leendő eszközlésére
18*8 tk évi Márczius hé 88. nap- j
Járnak é. e. 11 érája határidőül kitűzetik és ahhoa a venni ezáo-dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy sa érintett ingáságok ezen árvarésen az 1881. évi LX. t cz. 107. § a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron slul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LXt.cz. 106. $-ában magái lapított fellélelek szériát lesz kifizetendő.
Kelt Nagy-Kanizsán 1868-ik évi márcz hé 13. napján. FABlAN
115 I ^ ^
-—V-:-:—-
8052 tk 1887. deczember föéa.*
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A' nagy-ksnisasi kir. törvényszék (elek-köny vi osztálya részétől köihirré (étetik, hogy ; Parász Mihály végrahajtatöaak * Blaskovica István végrehajtást szenvedő domaajnetai lakó* ellent 238 Irt töke 1887. évi január hó 1-aö napjától járó 8% kamatai 28 Irt 06 kr. per, 11 frt 66 kr. végrehajtáa kérelmi, 9 frt 50 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. Irvssék területéhez tartozó alsó ssemenyei 213 az. Ijkvben A -f- 496 hraa. a. Blaskovics István tulajdonául felvett váltság köteles 328 írtra becsült ingatlan
1888 évi ítpril hó 18 uspjáii d e 10 órakor Alaó»l5xemenye község házánál Málics János felperesi ügyvéd vagy helyettese kösbejötiéval megtartandó nyilvános árverésen eladatni log.
Kikiáltási ár a lennebb kitett becaár.
Arvérezni kivánók tartoznak a becsár 10", át készpénsben vagy óvsdékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételári három egyenlő részletben meg pedig: az elsőt sz árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hóosp alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, s tharmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, minden egyes részlet ulán nz árverés napjától számítandó 6' 0 kamatokkal együtt az árverési leltételekben meghatározott helyen és módozatok szeriül lefizetni.
Kelt Nagy-Kanis«án, a kir. tazék, miut lelekkönyvvi hatóságnál 1887. évi deczember hó 23-ik napján.
120 l-l Gr. HUtíOfWAY
kirendelt kir. taséki biró.
7855 tkvi deczember 13
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék lekkvi osztá'ys részéről körhirré tétetik, hogy íirtln-feld Fanni féri. Holczer Józsefné végrehajtat ónak Fleischacker Hegina a társai végrehajtást saenvedö hahóit lakosok elleni Gold-berger Szidi férj. Beich. Istvánné árverési vevő kárára és veszélyére a nála fizetetten levő 1267 frt vételár ennek 1887 évi május 31-től járó 6*|, ksmata erejéig a lent nevezett kir. törvszék területéhez tartozó a hahót i 1033 sz. tkvben A + 106 hrss. a. Reich Józset és Reich Ferencz, Beich fg-nácz. Reich István és Deulsch Józsefné szül. Beich Hozália tulajdonául felvett 1476 frlra becsült ingatlan
MeléMet a „ZALA" 1888. évi m&rczius 18-tol2j-iki számához.
117 1
1888. évi márexiuB hó 29-én d. e. 10 rirakor
Hahót község házánál Hertelendy Bóla felperesi ügyvéd vsgy helyetlese közbejöttével megtűrtsndó nyilvános árverésen elsdatni log s jelen árverés kérelmi költségek fíold-berger Szidi sz. Beieh Istvánné ellenében 6 frt 60 krbsn állapitlatnak meg.
Kikiáltási ár s fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók Isrtoznsk a becsár tOvát készpénzben vsgy óvsdékképes pa pírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a véte árt három egyenlő részletben^ még pedig: az élsör as árverés jogerőre emelkedésétől ssámitsndó 1 hónap alait, — s másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanallól 3 hónap alatt, <— minden egyes részlet ulán az árverés napjá'ól számítandó 6% kamstokksl ^gyült az árverési feltételekben meghatározóit helyen éa módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, s kir. tszék, mint telekkönyvi hstóságnál 1887. évi deczember hó 14. qspján.
Gr. HUGONKAY kirendelt kir. Isséki biró.
Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitünd hatású szer a gyomor minden betegségeiben.
Vé4Jtfjr. yalBlawIhuUtUn élvígybiAny,
Kjimx>noröoff***^ n4 lllatn lru> ni frnrónu, nnuji MbMM^ kollk*. f$yoiu«>rhurnt, gvrimoivj;«!», ln>m«»k- M ii.irak<.'|tf'"«»!ti\ laMfM i>yMJ,íiki'|'íí"lo«, láoarije. unitár H Iwny A*. fí«í«JA$ '.hu i Kjumoftul ered), gjiMmitlRt, mhiimlá^ * J:YO-morusk ételekkel m italokkal vaj.. afariMléw, cilinUik, !t*|»-. »i\i- e* aranyere.* bántalmak mMlbra. — ttr lrrpH ára kuiullill utn-iita*«al mtu SS Wr„ kettő* u-hrik 6U kr.
K»zji"tili uétkflMés Brid) Kárai) gyrigynereaa által Krcmslerbcn (Itor tioruáic).
Kapható minden gyógyszertárban.
ÓTáal A raliéi márUcsslii gyomorasöppöke ■okst luualsit|4k éé nraaossák. A Valódiság jeléül miadsa fi*eásek piros, a fali ré<fyegy^sl ellátott baritékb* Isit güogyulre laaals él a mis-des ftveghss mellékelt használati utasításon meg kell jegy we,lesni hogy ss Krsaunsrbsa Qa* sek Henrik konyviyutmUjabas oioastott.
Valódi alafaégboa ksphsld: Asgy-Mantssda, Prsgor Béls tyogyps. Kadarkút Beck B. gyógy-sssrt Kaaotrdr,J Collnsr Viscse ái Babochay Kálmán gyógvss- Éamali, Körös Viktor gyógy**. Mmrtnyt, Fleiscbsi Saniu gyógy s*. Xaff-Bmjam. Kórós L gyógys*. Ihmusvmkat Bólét B. gyógy**.
88 ÍÍ0-52

------ —-
■.'. V . J i : í |
^■■■HinaaBM

96 -20
TÍCfHO BERNÁT,
Brünn, Krautmarkt 18 saját házában, utánvétellel küldetik:
Nyárl-Kamgarn.
flsrsdék egy U>y*s ferflAltósyre meekstó 6.4" méter sséles 1 Z.
Gyapju-loden
dapplassélss. egy toljis kwnUn minden ssiabsa. 10 méter fi. é*
G-yapóvL-TDelgre
dapplusélss, * UgUrtánbb rgy teljea ruhára 10 méter á. s.50
lELd-Fo-al©
Félgyspj* dupplsaséles. egy tel jss ni kár*. 10 méter fl. ,
Francaim uspjisltsu aiadsa siau saisbsa csikós és kocakas, a legujatt) dappjasselet iu méter 1 SJM.
Fekete terno
Ssáss gyártmány dappla^aéie*, egy teljes ntksra iü stétar 1 4.50
Tiz méter
Terno Telesre dspplssaüee, tisst* gyap a |mi*éea diTsissisbsa ö. 7.
Tis mcUr kocakáü
Ruhaszövet
61 ctm. sséles legSjsbb ÍBesmsi II. ÍM
Gyapju-rips
minden saistma. tOetm. isébs 10 iáéter 1 S.SO
Háromszoros
legjobb min&wg 6cmt nutlss 10 mHsr 1 SJW
F-0 vég
Csíoid
Kiható legjobb misWg 30 rőf Uöw S. 4.50._
Jaquard szövet
6Ó ctm. ssélss kgejsMi dsesiss 0 méter fl. S.SO
^raxicia voal
10 méter egy oíms sélsrnks, msslmlo. 11. a.-
Cosmanosi cretton
0 meter mosható egy teljes ni< kár*. 0. 2.50.
Uői ingrek:
erús tássa*búi csipkével 6 darab fl. S.S5.
Egy vég II A S I VA N S O X v« 8 n' fl. 4.50. » ti fl. 5.60.
Bgy vég "KZ\ n g-szőT7fés
Ang^ol-Oxford
slegsjéalkstéba.
1 Tég aa ivi fl. s.50
Egy rips-gwnitura
t ágy ée 1 assulteritt selyem-p»jtsa*tt*l. fi. iü>
Kgy
Jute-garnitura
4 ágr és 1 asaUl teríti rpjttal fl. S.50
Jute Függöny
t&rők mist* egy teljes füsgúay.
fl.2.30.

méternyi m*r*dékakksa fl. Í.S0.
I gy ujarl felSlU kreée kMXSB fl. I..VO
* ( sséles Sti röf l«Jas jobb mial rismm II. s.
Kgjr vtg
CHIFFON
30 rÖ. finum II. 5.30 legjobb mi-mb a. ím.
K k\ A \ \si. I vég 50 lőf ÍBoty*s*i*o fl. 4.90 i , n , vötök ti ajeo
Usrs-kssst éms 1 rég ^Orif ibolysssiaft a piros II.S
^ / Xjőpolt rocz
180 dm. bostu ISO ctm. igen jé *í»Wt It. l.50%
UBMNGEK
nját gyártaáay, Mér r « t. faja It. t.Mi.II hje fl
I.SO
ingek
éiklM ée TássMiböi kim varrattal, 8 drb. II. S^S
■4=
flos|ztó-lri.viteU-gyáxLraktáx.
Emii fa\M
mar*d< k 3.10 m, bossáa egy teHsa ÜrSSltSajSO II. S.7&.
BJé alkalom vetelrsü
JtrUii ffiilmnÉk
ansdék egy teljes íérfl-6ltbnyp> 3.10 m. fl. 4.50.
hui ilini^ffí
aarsdék 5.10 m. bosm egy teljes léié öltönyre II. 5.50
FiloltoMÖTi;
legiaamibb miafiségegy teljee feK> w fl.
Minták és Ineóséksk ingyen és bérmentve. Mag nsm fslslö árak minden sSk ét séf nélkül bérmentve vtaszsvétstask.
ft0agsi z
fii & V &
m 5 0 H
j t
liSíIÍ \\ f\ $
Hffíf \vA I
■ P' F ff 2 * \ \ V* I
'W9
Kral valódi Karolinenthalir,
Dávids-tbeája
hírnevet és jónak blzo-
H
nyúlt msll és tUdőba)-
dmwii tndrilmjok | idült- it hurutnál, d&ti óttttr n tmr, meglepd nroiiiii'iiirn |Mli ^ii 20 kr l«iMI SáiM«4kr4J« ■klMki 1
jbsn szenvedőknek.
kr»l tnlíVdl MurullurB'
timii uavia»-ui«ájtt RÍI-ui, út kul.<nw»i géfft-, lüdi~, uttLárvt kSháffitutí it m tdát (Talwrkuiuse) eilea, utaly iiMtnftluiik Egy CRou&-(V* Aa, Néhány ipartixfl Kral riáai elterjedésétll ke-iiisiiáwksi /urgslo»bs utál teljesebb legyes, I mű Iwveiettem. kiint' uMniiútviny bstásaélkSli koverék, Uxik HlialuiwKVft lenni, bogy a
ik. Miit
csagts re, m*gk kosai, i luiffv • ép Bgy eeumegi gy miiiünn ily mely jiftijtl erre Hml imIoiII fiurotliM'uthiill IMtlée4hM ttliUiiail hisonyuljon; türk fulytáa elkstá-rostom minden eKHU|ii«<kiri iliiruNÍil kék üli-i éa bejegyzett védiegyasMet i kkleó cweagolAaou fólhstjZnáÍHl. v bgvélj«nek u Hrwl valddl SareUieBthall INnMi tkee t cs eUrmitói, kifogva kérvui miiiiléu baMMtaeMO gyártmányokat, molyoksa sUirieom éa hejagysrtt védjegyéé hiány-
•ik — .vii*u4uiiutil »Bite*k*|jeá«k. Véraá'fgéwyiiég, gj onge»4*K. frberkér, kar-véljlufrr (HMrupeltui Ideg gjSageaég* D- n-ínufuixitU ayüb**ipg««-gfk Utljewn meggyógyul-nnk • bire.y/jól |iw«n ée több bel- éa kllAidi orvosi jUkintélyHktöl dj&nlolt. vértlaxtltó
FUrst vasczukórja folyadékban,
Dr. Hager módja aierint elöéilítvs, mely Furat Jóseeí gvógyataréei által Prágában — a „Fehér ÍB0iia-bu» — lelt jsviua Kgy Oveg Srmt I In 20 kir, ' , Iteg tto kr.
v C3-astxop3aan,
kitűnt gyégysser étvágy talaaiá|akl, eméaal> krilrmoég., bkaiéa*, gyoimorgOr«ftSk* fa i;emeré|é« ellen I üveg ára 70 kr,
Fürit József
gvógyasoréss a „Fehér Angyalihoz l'ré|Ékai
Faraktár: TOuóK JÓZNF.I" r.v'iryaaeráesnél, H<i«l«pmi, klrál;-eteia I* *sáw.

Minden
■i^ir bixIarláNbn divattá vált már a
Hencle
kárí
használata g nemcsak sséit, mivel magysr gyártmány, hsnem mivel aroma, illat és as alkat rémek kifo-hlan minősége tekintetében fö-lülmuljs a kereskedelmünkben előforduld <kmgea kávépót lék okát LENCK-kávé kapható minden fűszer éa oaemrge kereskedésben, s a bol még nem volna vsgy s készlet el* ogyott volna, a t kttsOhság kttve-lelie mint msgysr gyártmányt Mintákat kivánalra Ingyen és
bérmentve küld
Lftirk H. Sopron pótkávé-
Igyára. Iiová a megrendeléaek is in-téseudők. #3 10—15 -1
Budapest Itt Hagy disa
inoy N. I'slanká • l«H7.rj Losdoa 187*
oklfv.) Aranyérem i, Dissokievél
ij iú ki |i| f -
cs. éa kir. kis. iu I Porltaad
uajli. elié ueré-<emesl> éa
t Is katlan méas-gyár
11 R O € H I nr B A Bí.
KStjtOHli iroda it raktár:
V. I Rudolf-raipart 8- sé
ajánlja s t. építési és épltómestsr urak épitkeaési Vállalatok, földbirtokosok késaégl éa egybási elöljáróságok, valamint s n. é. épitó kosunaég beoiFa flgjelmébe asját gyártmánya. 118 8—ÍO
Portland - cement és vízhatlan meszét,
melyek mindenkor egyen'A jó minóségbsa aaslitiataakl
Mt^ <árjrgyaék h wN|{)arásal Ul-
tAoalraké«xa^i{K«l nar|(kttl«lellk.
Xecakeméi 187'1. Esístérem. / újvidék 1875. Arany érem. | Sseged 1878. ^rden-érea } Trissst 188.'. Arany érem.

xxxxxxxx xxxxxxx:
Legújabb caáax. kir. isabadalmasott „Haii)(ária<( sorvetőgép
szerint jobb sorvetögép.
Ez ídp a %

Hazai gyártmány!
s
A lefolyt évben is ss^aoa bel- éa kfilidldi gyárak ellenében elad dijakat nyert, nevezetesen: ( >
Treacséa-lllsvai kiállításom F.tttet érast
TaUi samsetktai Vetfigépverassyea Két dusokiev»l«t
Hsolsski kiállítássá ' Misoklevelet
Bérai gasdasági kiállításon 13] 1—3 Nagy államérmet
Bécai-apmlyi kiállÉáaos Vagy dissnkjsrslet
Nagy BéJi'si kiállááson Es&it dinokkvslst
Eses sriaylsg iegkósayebb, de mellette Isgsréeebb, legtsrtóesbb és legegysserabb aserk*-setfl sorvetAgépek a agy kaplsaal gaádaaágl gépgyári raktárunkban (üipúcx felső-templom mellett; megtekinUwtAk, bol is n iHeleaébb eredeti gyári árak ée legeltayóaebb feltételek mellet fótailáa neajpes^ábél, 1-C4I S évi leflx«lé»r« vásárolhatók.
Kérjük a a é. easda ko öaáéget, eortstSgépkak kol nos elóaysirtl személyes meggyó sódést ssereui
Hudxpest-Vágueredi gazdasági gépgyár Nagy-Kanizsai főraktára
Hpllser Isajomiál. X
v:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv
Hely czigaretta papír a legjobb?
Éken minden cpigaretiá/óra nézve nagyon fontos kérdés már kétségtelenebb módon l*ebironyalt. Kém íirea reklám, hanem elsőrendű tudománjroa aze-mélrinegek által daszehaaonlitoit vegyelmezések sispján a lor-galombstj elfíiordaló jobb ininőxégü czigarettapapirok közöli :
„Les derniéres Cartouches"
Braanateln l'réree gyáréból. ItfrU, 65. Boulnard Exehnatu, mínn jóval könnyebb » legjobb aigaretlapapir ^iameneteu Mivel ez a>ár tftbhi kőzi Dr. Pohl tanár Által a bécsi vegytani egyetemen, Dr. Liebermann tanár s budapesti állami végy kísérleti átlumáa Ionoké által megállspitolt 1887. jul. h6hnn. Dr. Hoyka Hygieuia-tanár állal a prágai ném. egyetemen egészségügyi szempontból ujabb öHsv.eliasonlitó regyelmezM a lehető legfényesebb eredmény koronázta, a mennyiben a nLe$ demieret Car-fouchet' czigsreltápspir 28—74" n-al könnyebb éa bogy a do-i'lüsIliBz 2a-t77°|,-Bl kevesebb idegen alkatrészt tartalmaz, a többi vegyelmesett papír - Valódi csak azon papír, nek etiquettja mellékelt rajzhoz hasonló éa Braunslein Frbt8 czégei viseli.
gyrtrj czigarettapapirjainak éa cziganttakürelyeinek nagyban ísjtáaa végett.
Hrnuniitein Frérem czége slslt Bécsben, II. ker. S<tgerlegam 8. sz. a. raktárt tt, továbbá kapható minden nagyobb ilynemű csikkel ára-9—M) siló kereskedőknél.

IBMmteCMTIKMS
I'
hjiU 51
BMoesniB nasES Min lin> hni'l Sí Pl;
A #8 legnagyobb résae Mm IimiiiI' > léit. A Kárpátok tál W u Adlíátg vagy magit a mfi töredéke*, besaédek éa levelek alakjában, rag) \a esek ayomáa • aaek ssoHamikaa ■cfvalúaitott intézmények fid vés toliHai látta aa olvaaft Treiort anaé-i*. la mégis aagy»«louiOeáai a ki>A«kte6 belyeábeu allua<xíXi H MtobŐzŐ egyéoek-bes inMaett taraiak eié baios éa óatodatos é*of*>rt<>*tfá«a szén, mert így a kilóabósö időben a elkűjőazőtten megjelent czikkefc moakaa egyezett erők hatásával lógnak biraoi közjólétűnk üdvén munkálkodni
Két réaire oszlik fel tárgyaayaga rtni Treiort müve, én pedig. kfooÍsefá*a-gyí részre s közgazdasági, művészeti é* ipari fejezetre. E két munkakör valóságos eodezét a jövőbeli fejlesztenének alaptervét foglalja magában Treiort műve oly határo aritsággal. minővel a kiváló szellemek nyomják korukra zsenialitásuk bélyegéi a irányítják a jövőben megoldandó kérdések lebonyolíts*' módját'
* K két rész magában foglalja tízenölévi miniszterségének 'összes kimagasló rnozzana iáit a mindazon felorAokat, melyeket több-kevesebb közdelemmar kivifott. Az irodalmi befolyásolást Treiort [mindig az elsőrangú tényezők közé sorozta/ bér miaisztersége daő fiz éve alaii mégis 'ói»ak nagyon ritkán for-dulbaioti ez asaaözbóz es csakis az or»zág-gyftlési teremben a választói előtt fejteget-hete a reformterveit, miotán többi idejét a mintszirrinm fel halmazodon adminisztratív teendői feleme*zték. Mióta azonban Herze-viczi Albert államtitkár az adminisztratív leendők jelentékeny goodiáiól fiúi gyengédséggel megkímélni kezdé Trefbrtot, azóta közéül betett ó aa angol miniszterek álláaa leié: eíleoőrzé ugyan az adminisztrárziói, kormányzá azt. de egyszersmind több időt lorditbatoil tanulmányai és élei tapasztalatai értékesítésére is. Ez idötól neve gyakrabban jelenik meg a ssjió hősei közt s hi/elgés nélkül konstatálhatjuk; hogy minden megje-lenéae, ba nem is kapott minden felől bók »t, elvi ellenei részéről ia korszakalkotónak, vagy legalább is atapvetónek tekintetéit esz-a.eársmiaisinkbsn.
A tárgyalás alá vett kötet legkevésbé isnjerete*, ds mindsrellett egyik legbecsesebb részecskéje azoo beszéd, melyet IN$J. a|á|u* 22-én tanott a rövid életű ország-ayülés lemében Éles. ellogulailsn eszmekor sugárzik ki e beszédből, melynek minden iaecskéjét a hazaszeretet és szabadéi* üség íj szelleme halja át s egyik legszebb műremeke < azoo pblitikának, mely Magyarország fennállása aa Aoszirtával való őszinte, és igazságos szövetségben kívánja biztosítani. Már ekkor nyilvánul azon kei lő* politika, melyet sasig vasérprogramatul hírt 1 refort és pedig a >mindennapi politika, mely kó/pontoaul az intelligenezia, vagyonosság s egészrég I előmozdításában,- és a msgasísabb politika, mely a forradalmi kultusz legyőzésé bén, az ^alkotmányosság szilárdításában, a vallás és egyház számbavételében a az államéletben : központosul.« mely utakat találá egyedül üdvöseknek a aaagyar állam s kultúra fejlődésére s biztosítására. Széchenyi példája szerint nem szűnt meg hirdetni, hogy országunknak szellemi és anysgi erőre vén szűk-
Isten, ha a színházat is a gólya hozná, akkor már Nagy-Kanizsának is volna nem egy, hanem öt színháza, de hál ez már nem olyan olyan olc*ó, mint a kedves gólya ajándéka. Pénz. tengernyi |»éna kell hozzá, amit nem lehet c*ak amúgy könnyű módon valamelyik Wertheim- kasszából előrántani, hanem teremteni kell a kitartó j lelkesültség minden megengedhető > szent« - furfangjával. Gyűjteni itt is, ott is, meg-pumpolni minden mulató társaságot! Ha van borra, pezsgőre, meg a czigáayaak, jusson a aagykanizsai állandó színház alapjának is. Teremteni kell az erre már egy időben oly szép, oly nemes odaadással vállalkozott derék férfiaknak, abol csak le-bet, forrást, melyből a szinházalap teljessé legyen Meg kell cz irogatni Nagy Kanizsa lelkes szépeit szelíden, gyöngéden, mint a tavaszi zepbir sz alvó rózsatöket. A nők, ha lelkesülnek valami szent ügyért, túltesznek a tetterős férfiakon is. Oiyan szépen, olyan ellenállhatatlanul tudnak ök kérni,, köojö^ j rögni, bogy még a legridegebb szív is meg-lágyai és fóiéres hallatukra.
Sokat nagyon sokat lehetne tenni, te-remteni. De ki kezdje meg újra? A hosszú hosszú álom utáa?
Csak tudnám: kik a szinbátfgyi bizottság tagjai — most arovbaa agy kdrüieád-rógátnám őket egyenaint szép szóval,, szelíd acya'géasel. bogy lelkesüljenek, tegyenek valamii a szent ügyért. Most hamarjában nem w todbatotá meg nevöket; de utána nézek azuáo fölhasználok minden újságírói fogást, furfangot, hogy meghódítsam szivüket, lelküket — — - -.--rl-j
Addig téged kér lak meg virágtakasaié, jóságos tavasz, öleld körűi óktt a e város lalai kóaoft ólej söréi mindenkit kö-.tésze-ted édes melegével, bogy a béke nagy mu vara, a nemzeti nagy eszmékre, fogékony J lagyea itt minden s»iv. Menj be bájos kikelet. muskáíi, ébresad — nemeaek a U - hanem aa laknie ia.

| «éf*. mert csak ekés általaknak vae tartós I jövőjük, mart e*ak erő ai élet, a gjeoge- 1 ség hatét
Hint valamely kitteden szerkesztett J j kaieídoakop, oly élénk és váboiatas túae- j zeta Treiort müvének béltartalma. Lagtéb- j í bet foglalkozik a ióaépidkolák szervezetével, I tananyagával, tanrak képzésé .'4, a latin és j
görög uye)v kiküszöbölése kérdésével, a i gyenge hírnevű középiskolai intézetek álla-! mositásával, a jogakadémiák szabályozásé-| val, a reáliskola védeia^vel, a felső leány- ^J I iskola alapnásával és léjleatésével, a ma- | ! gjar nöképzés kérdésével. Az emblelteken j ki«űl kiterjed éber Űgyebne a magyar kul- 1 taráiéi mozgalmaira, a .tanítói nyugdijaié-pókra, a kAaegéssségügyi intézkedésekre, az | rpirok taiáara és ipar gépész-iskolák szervezésére épagy, snai a természet tudomány ok ! * 8 vetésére, a szász egyetemek színvonalának emeléséi, a valtáeszabad«ág és feleke-zetí ügyek rendezésére, sok má« életkérdés melleit.
Mindezekből pedig azon lana'^égot vezeti le bogy az ifiabb generációi át kell hatni azoo meggyőződés erejének, hogy a munka nem szegyen és bogy az ország gazdasági állapota iránti érteimet es érzéket az iskolában szerzett alapon az eleiben lóké-letmiteai minden egyelnék hazafiúi kirfeles-ségef —
Kiváltképen kiemelkednek azon beszédei, melyekel mint az akadémia elnéke lar-toit « melyek jótékony Hatásai a könyvolvasás e- kéoyvierieszts* növekedésében lehat leli-merni.
A ma«odik ré«4^a legtöbb lígyeteasre méilók saoii sorsi, melyeket a képzőművészetek érdekében Ijkí vi Arnoldhoz, e hazai testészel érdekében ágyanahhoz ipsrügyek-l>en a kó/épiskola igszgaMt/áW. a magyar műipar pártolása érdekében a hazai tópapok-hoz, sz ;parmfivésg*t| pártolás érdekében a lorendihaz elnökéhez, az iparmüvéazetí társulat érdekében a magyarországi lapok azer-keirtoibez, a pozaonyi Toldy-körhöz, Buda-l>sst lóváros IV. kerfleti választóiboa ioié-zeti. Ezekhez sorozható azon eszmedús két beszéd, melyekel a képzőművészeti lársalat IKH7. évi &izi kiállitásáoak meguyilásakor, továbbá a magyar tudományon akadémia nemzetgazdasági bizofl»ágán'«k megnyitó üláséa mondott.
Kitűnő állást elfoglaló a nyugalmat nem ismerő kiváló szellem, alkotásait foglalja magában a mi.ban forgó mű, mely irodalmi értékén kívül halai éa gyarapítani van hívat a Bárba a rögtönzés közvetlenségével ha'nak úgy a szónoki beszédek, mint a levelek: kevés kivéeilel formai tekintetben is n intául vehetők; tartalmi tekintetben pedig méltán foglal helyet a mű azok közi, me'yek nj eszméket tartalmaznak s melyek époly hasznosak, mint elét ülhet lenek.
réeyazéfcí anaak rsggsá ? érakar, km
halotti szeftiségek ájtaéa klvéiak Bíán élé-
bi/a«*axen»k ff>ik dkm| A drága ló ?4 én L a 4 óra-n^ai 0 wz. házból nyo-
Ktlönfélék.
/ f tJulj áa Jenő. Egy derék családapa, egy kitűnő pályáiéra, munkás hivatalnok s iga/sn derek ember hunyt el tínlyás Jenőben, ki hosszú és kitioa betegség utáa e hú ?2-én reggeli 7 órakor zárta le örökre szemeit szeretett családiáaak, pályatársainak s mindazoknak, kik öt ismerték <>sinie, mély fájdalmára és gyászára. Mily türelemmel viselte ó hosszú betegségének pbázísaia keresztül sorsál; mennyire dagasztotta öl a felgyógyulás reménye, mikor jobl an érezte iragá', s mily megadással vbelte sorsát, mikor elölte is reménytelen-nek látszott a küydelem, me'yet az erős szervezel ü ember az éleiét lassan aláásó betegséggel vívott? De ha.a kegyetlen halál idörek előtte is ragadta ki az élte delében ben levő férfiul gyengéden szereteti családjának karjai közül, sz apa méltó büszkeségével tekinthetett legidősebb leányának Gizella kisasszonynak művészi "haladására; ö maga, a kitűnő zenész, a fejlődő asgy tehetséget oly művészi magaslaton szemlélhette, mely valóban büszkeséggé! tölthette el apai jteb>[. S épen ezekben s napokban kellett volna a művésznőnek hangversenyt tartania Budapesten. Mily irigy némelykor a a hangverseny termében annak atyja ravatalához kelte sietnie, hogy könnyeivel áztassa a szerető apát ellakaró friss hamvakat. Valóban ö róla nem alkalmazható a: Da mortuis nil nisi benei ő róla életében is csak ját lehetett mondani s halála plán is elmondhatjuk, bogy rWe agy ember, a kinek aHghe volt ellensége. Nyájasság és kedvesség voltak jellemének alapvonásai. A meleg részvét kifejezésével adóznak ás elhunyt derék emherpefe. Nyugodjék békével, tfyáezblíbonifi csaínfcáa kívül pélyáiáraai is adtak ki gyteslabol, melyeket in kósltok: ösv. Ga'ytó Jenöná taftl. Vajda Valéria a maga éa gyerwsakeij (üaelta. Kálmán, Jenő, Margit és valévm, ab aa éaaaea rokonság aavébaa fáídsl^mlöj jogiért szívvel jetenu feledhet Iso, saéreiejl fárjéaaá, iUetae aty-és rokoaaááak Gulyáé Jeoé kír. tér-
• { m -^rfr-'v-r^T -r-4-
a végzet; kiifSk a babér intett,
lének 444b a boldog évébea történt gyásaos Wlett bÜi tetemei f. kör lógnak a Kisfalad a helybeli rém. kath, éirkaétbea őréi galoesra tétetni. Az ea fmxtpíő ezaat áldozat ugysaaz nap^r íggeí 10 órakor fog a belybeü szf.-Fareaci ek nlebáaia lasipla-saábaa a Mindenhatón Jt tewatia'ai Al-dfts és béka bamvai feleit! Kanizsán, \¥M évi márc/in.% 2t én.
A nagy-kanizsai sir. tbrvéayasék, kéz-ponti kir. jéráabiréaái éa kir. ügyészség tagjai fájdalommal tuqafjálí szereteti pályatársuk aak Galyáe befl kir!törvényszéki bíró amak l évi máiciáii kft 22-én monkás életének 44-dik évébeja történt eűkaaytét. Nagy Kanizsa, IttÜ paáraráa 8. Áldás estiekére'
— Dr. Bamleskai Kálmáa me ^ryenk buzgó tftnfetfügy^lője i néhány nap óla . rsrosankban időz. lígyélmét ez attal á vf-iékre terjesztve ki, mélynez népiskolai ügye
. lobb Irányban teszi sseeéíyea jeteníetéi szükségwé. Kívánjuk, hogy taafelügyeiöafc buzgó éiAjfiakaro tbrefevéseli a legszebb st-ker koronázza.
— Kiiély. EbenspÉarer Lipót ur vendégszerető házának termeiben e b» 21. mii kedvelői előadás**! egtbekliöti estély voli. A h*z szeretetreméltó! úrnője es alkalommal különös élvesetei {kiváaé nyoitaaí ▼rodegeioek. a mi teíjf^en jniksfQli is. Már az egyfelvonásos vígjátpk H fiooas ízléssel voli megválasztva, mHyrul a miawture színházzá a'ülaki'oit. féoyiWn ritásltoti kűzép-. sö terem i< ianu<kodőe. Előadmna kerit: A mii dijJ'imalia, ffrstbiniiily—I azHemes szalonvig)a>éka. A szeérpfők voltak: Aúsy-tömier (Hlo :.r (báró kevrhazy Ivan, kor-mánytsg), Ain-e, neje LipÜai ttrm*), Kmma, az alöbtanek növere tSrkrtf' tr CtrnSm k. a.) Saarémv Sándor. ors>. képvmeiö (/Ar. &ráar«rnr Adolf ur), János Keveházy inasa (//riaWrá JMilán ur). Ki-'encz urakor gyűli usaia a fciesi de díszes tarsa-aj. s lét tíz órakai fogmlta el a szarná ra kijelöli helyeket a nyílt nínped elöli. A darab előadásról caak dicíéfetetet mondhatunk : a kifogástalan öpzjáték, a cselekvéay gyors bsladasa teljessé let léjk az illusiot és leljeeen érvényre juitatlák a{ szellemes darab finom poinlját. A ház ufnőjej ki Alia nehéz szerepével kű/dött mi seggel és természetes azt, minden jeleneié! •mely különösen az uli I Keveházy, £zerémy Alire díploinatiája kodi kifejezésre jutott. A szí kelt naivat kedvesen ai liji k. a. Fölötte jellem. Adolf és Englaader Oit{ játéka, s lieinrich Miksh ur szerepében) megkaczadatta
As előadás ntáa gazdag v?c-ora egyeaiié a 'szereplőket és nézőket [sz dsztsl köré, bot lelkes lelköszöolökbeo [nemi volt hiány, s hol a vendégszerető bfcziur és űrnő, s a család tagja Ebenspanger Leo ar kifogyhatatlan szívessége csak lűszerezta a vacsorát A társaság virágbs kedvben maradt együtt vacsora után isi Schreter Cornélia k. a szépen énekelt friss dalaival, Roeenberg Adám és Ernő arak zongorajátékkal mulattatták a vendégeket, tjlél | utáa 3 órakor hagyták ott a meghivotiak a vendégszerető ház falait
* — Többrendbeli islvajláa F. bó 28. virradón a Sáncz jfnsztabeli béresektől 9 db. sertést éllöbtak] Bozdán Károly kia-kanizsai lakosnak élé^lamrájAi L hó 2l-röl 12-ére menő ejjeien feltártéit s onnan egy véndeiy zsírti 4 db. sonkát, I ponyvát, 6 öltözet léhéyruhal elloptak. Sza-lay Iatvánné kiskaairsái lakba ayilt ludólA-böl f. bó 21-érél 22-ére meaő éjjelen a ludakat ellopták. F. bó 21 és|23. közti éjjelen Dávid Jófaefné kis-kanizsai lakos odva-vari éléskamrájának falát klamldltAk a onnan 1 véndeiy zsírt elvittek. A tettesek mind a 4 esetben bméreltenek. A csendőrség éa rendőrség erélyesen nyomornak.
— daárayvMil Tépeleaáa. T. levelezőnk írja: Tegnap délelőtt 10 órakor taipolcza és a vidék énetaűséfa gyűlést -tartott egy építendő szarayv^ut érdekében. Minthogy ugyanis már ámst favaszszal meg kesdik a vasút építését Sümegben, czéHze-runek tartanák azt onnan (apokezáig kié-piteal A gyűlés tebál f^nttbipní Géza bárót és Caigó Pali választottá m«, begy Budapesten éa Sümegben a vasún Ügyében tnjor-mácziót szerezzenek a aöltségek ée ax építés mikénti módiára. A Ikészi lerv raegsxer-zésére pedig, s^Iy Esztérházy gróf birtokában van éa egtéb teendőkre! Skublics Gyula és Heneleodi Feveaef kérettek fel Vajba siker koronázná az záaál.
- HMcésvedi Ugy értesfilttnk, hogy a velő egyesület a Kis-Káuí*«ftn Malitiaadó ovoda Ügyében laaácskmtik. Igea ietyes in-
tézkedés i azon mely megyénkben a ■ágiadéit, a Eisdedoi rak) IdaüKáva már ek bégy nemsokára az adftatwk hitt.
saénuiaa béit2. — érdekes felslvaaést tartott a
szaavedés és a j mtk szombafoa tk. Hajóm Ijaárr a btíy-| bab kereskedő tbak óoképzC kire kalyase j gében a Ifiíiífanfl. Fetóraaö árdikiaea éa | akpoaaa fejtegette tárgy**, ssély pillái áaa ! kai vetve a k*Mé»e kftalsék teűá vSágá-ka kik a bfintelö törvényszék elé kerftlve, ; ágysaólváa étre temettetnek el s mér epit-í tanaiban a társadalom által kizártnak érák t magukai. agy éráaél tovább tartan lel-olrseisi a aa<ys»ámbaa ma^díaat köaéa-aég levőit figyeemmeí kilgatta végig a i végül a liilatvaaéi telkesen mi|tljaaiali
— éagjtlk«Má|: Tapo czai le«e íezönk a kővetkező esetről értesít aeaaia-
. áe>. BsdacHoay Tomajoa egy Kraosz aeve-xita ózvegy ember, szötö éa bázbirtofcer, ki aMat báiaaodai is késaftM al akarráa ! venni egf szép IS évei leányt, a mél be lekben tüdő gyatodásba esett. Aa orvaaefc-nsk sikerüli siaabaa őt az éjéinek megíar | taai. Most ankor már a teaaélyaa Má «di, elkezdett lűreímeííeokedoi. meglehet bogy ! azért mert rokonai ama jó m ail kisérték fiázasulásí terveit. Emiatt elkeseredett s e | bó 21-éa golyót lőtt szájába s asoanal mag-1 halt * i
— Etr*g«tt rabié. Veortal Mibáiy i évek óta körözött fegyveres esavargót, ki | íSavanyó Józsi rabtóbeadájáaak tágja veit ) és IW4 év óta Báes-, Zita- ésSoasogy-asa-! gyékbaa lárkáh, a gelseí csendőrség f. bó
15-én a baböti erdőségben eilogta. A veszélyes amrarfé ké/rakeritése holta Hant ór-parane-nok érdeme.
— leglspstl flptaefér. A perlaki nagy vendéglő lópinczérje saoasort napra virradóit f hó 11-éa Ismeratleu tette* 16* frt készpénzét éa 26* frt értékű ékazt-rait ellapia.
— írili. Kei>es éjjelék vált, f. bó 20 áa a Mara melléki lakóiknak. A ká-l.íriben m szeszéiyea' folyó medret bagyoit s Mura Keresztár és Kollátszeg kézségeket ei-öniötte, A fölriasztott lakosoknak -ikerült menekü.niök a így emberélet nem efttt át-dozatul. 21-én a víz apadni kezdett s a Mura visszatért medrébe.
— Itamlaoal IlUlár. Akik (. hó Sl-én a >Sabinisök elrablása* czrmü vigjá-
í lék pompásan sikerűit előadása által al voS-' tak ragadtatva a illaeiótól dagadó kebeligl ; siettek baza a Fő-utczán. esakinuaar el vesz [ tettek minden iPozióyokat attól a förtelmes j bűztől, mely az egész otezát betöltötte s | mely eemmiféle, még legtávolabbi atyaiság-| ban sem á3 a páriűmmeL Hogv tíiöfl szár I mázott? határozottan nem tudhatta mag I senki, csak annyi a bizonyos, hogy díreel a Weiser-féle palotából özöalött ki Tado-másunk szerint olt már egyébkor is lőrtéct aféle kőzegészsegelleaea csatorna lisditás, mely miatt rendőri vizsgálat m vob folyamaiban. Ajánljuk a rendőrség flgyeimebe:
— Hlrtelem h»lál Tóth iáooa helybeli kovácsmester L bó 18 án kiment inasával a forhénczi begyen levő azöiőjébe, bogy olt fcokása szerint, gondját könnyebben szélnek eresztbe-se. Szándéka, miután az njabb és régiebb bormértékeket lelknsme-retesen kitanulmányozta, sikerfiit is olyany-qyira, hogy szintén pityókos inasának a pö-röíynél ia nehezebb dolgot adott öt hazafelé vonszolni Igy aaett azután, bogy az iaaa beleunván a szokatlan kényelmetlen karos-fogó aétába, elhagyta gazdáját és nyugodtan hazament feküdni. S caak reggel mikor á »me»szfram« sehonnét elő nem jött, Indultak keresésére, s a lazsnaki légfaRszni közelében meg is találták félmeztelen állapotban, egy trágya halom alá rejtve, ruhái foszlányait pedig az uton szétszórva. Hogy mikéat eshetett ez, vajmi nehéz volna kitalálni, miután az orvon vizsgálat gutaütés következtében beállott halált coostafáli. »
— Kitialeléa. Kocsis Jánost, a K eszi helyen állomásozó 8. hoovédbnszár ezred kapitányát, a csapatszolgálatbaa a áta-(án a csapat kiképzés körűi teljesített kiváló szolgálataiért Király 0 Felsége a katonai érdemkereszttel töltette ki
— 45 éti klMMlgtUat dija. Hescbpel József, veterán népisk. tanító Kttzt-helyen, 45 évi tanítóskodása lerbeit tovább nem bírván hordozni, nyugdíjért folyamodott s nyert is — az orsz. tanít ót nyugdíj alapból 1l5 Irtat, szóval egyszáz tiaeaöt forintot. Ha az iskolát feaatartó község sem len a kiérdemllt tanító iráni kőayöHM, bál bizony kddas tarisznyái akaszthat szegény öreg a nyakába' Szerencse, tagy Keszthely város közönsége miadig tud szél-tányoa lenni.
— émtladtj. Kovács Gyvla, keszthelyi születésű lehetséges i^u, bölcsészet » hallgató a bpesti ind. Jetemen, e napokba 100 forint ösztöndíjat nyeri as oesa. izr. ösztöndíj egyesülettől %J
— bkAvl Víosz Béla atoorí kir. aljáráabiró I. marczias bó 17-én, Keszthe-lyen oltárboa vasat ia Gúspár Leake kisasa-ezooyi, Hencz Antal épnéaznak aógoraaz-asooyái.
— UJ pllháasa. Snjárió Károly keszthelyi r, L segédlelkész és hitoktató Soaaogy csurgói r. k. plébánossá aeveaietett ki Feetetics Tasziló gróf kagyar által As ottani öreg plébéaea nyugalomba tér máras l-é^ - (
— A kMailaml lerélpeaU. A •egyei ko/igazgatán bizottaágaak I. bó IS-ia lakait havi ülésében fyeryesm Sáodor toottsÉfí tag üdbváÉyt Mt, bogy miaiáa Hagy- éa K»Kaaiaae egjémiett
ttjljes közvetlen-lénlkéggél játszotta eltalálva a hangot, éfctti jelenetében Ali^e közötti, hol ízoi vall, csattanós ílmas, féltékeny, ko-rá áíhreyer Corné-voljt Dr. Schwarz urák jol álgondolt (János huszár a közönségei.
^rdeílödök tárado-
i KMaalasáa helybeii kisdedse-
nemben, rás ügyében Us-Kwiasáa llan Reméljük, ■|gvaHwltaáiftl
sgufai
t. kir ssabadslmaaoU HHiagárlaM mnt^d
do sserfttt
W-
fc Hazai 0

gyártmány! v
A lefolyt évben ie számoa be) éa külföldi gyárak ellenében elad dijakat fj
T)««nri>llttni liillHáM Eda évaal *' JC
Tttf satatdkáti vtipfiT«rnirM CM jiiwkiiiiht ^
Műk) kiiilittai Dioáknlri X
EUcm pkluiji hisllitáraa Pl i—J SatJ éUarnétm* \£
IlMM-aíMri kiálliu«a Sagj diuokkrrl* Q
Arli'n kiállításra bbt diaraákwdot X
Kara iriivlai Ii^AmjvM. kkwIMu kfUnaaMi é» hmfuwlk ark*- Ni
X' hu wmú(()«l aatj-kaalaaat gmammaéfi gépgyári rakiáraakkaa {fapún filri fea»p- f)
.. t.im ttrilelti magu-kintMók, hal it a Ifgaltaékk eredeti (járt árak <« Ugeirayö*ebb Miéit- A'
/\ lek mallti |*lklláa urapMtJáM, l-íól S évi leflxetéare ikMIuta. V
X kérjük i i «. pdi ki NtifK, MfiHllgi pásk kai at* elüamröl mgxyo Q
iMMamai A
A Budipest Vágszeredi gazdasági gépgyár Nagy-Kanizsai fóraktára X
A Npllier laftjoanál. X
víxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxv
Hely czigaretta papír a legjobb?
Ezen minden c>igsreiláióra nézve nagyon íoatos kérdés már a kétségtelenebb módon bebizonyult.
Xeaa iirea rekldtM. hanem'elsőrendű tudományos személyiségek által összehasonlított regyeltnerések alapján a forgalomban előforduló i<fbb nunőscgö czigarfilapapirok köaíítl :
..Les derniéres Cartouches"
Rraaaalela l'rere» páráMl lYiris, 65. lUmlnarH }jrtin*aus, mind /óra/ könnyrbb t legjobb czigareiiapaptr elismertetett. Mivel ez már lobbi ki tat Dr. 1W tanár állal a bécsi vegytani egyetemen, Dr. Liebermann tallér s budapesti állami vegykisérleti állomás Ionoké sltsl negél'spitoll I8H7. jul. hóban. Dr. Iloyka Hygienia-tanár által a prágai ném. egyőleiöen egészségügyi s/empontból ujabb oss/ph:i««»nliiö reyyfhnttist a lehelő lewlenye-sebb eredmény koronázta, a mennyii>en a ,f*s dertier** Car-tonekes* cíigareltapapír 7^%-hI könnyebb és bogy a do-hánylQalboa 28 -77%-al keresem idegen sikstréut tartalmaz, Ü^t mint a lobbi vegvelmezetl papir. — VulMi csak szoo papir, j melynek etiquetije mellékelt rkjchoz hasonló éa Brnnnstein | Frirt* clégei viseli,.
» A gyár csigarettaj>apirjainak éa czigarcttahurelyeiiiek nagyltau elániHiiáss végett.
ItrHunntrin Fréres saját czége alatt Bécsben, l. ker. Schottenring 25 az. a. raktárt nyitott, továbbá kapható minden nagyobh ilynemű czikket ára-45 20—SO siló kereskedőknél.
Bi
MssasTns mas MM '
ttNM 1(11
Minden
magyar háztartásban * divattá vált már a
lellek
használata s nemcsak aaéit, mivel msgyar gyártmány, hanem mivel aroma, illat és as alkatrészek kifogástalan minősége tekintetében fölülmúlja a kereskedelmünkben előforduld ötazes kávépótlékokat LENCK-liávé kapható minden fiiszer éa csemege kereskedésben, a a hol még nem volna vagy a készlat el-fogyott volna, a t közönség 'követelje mint ^magyar gyártmányt Hintákat kívánatra Ingyen és bérmentve küld.
Lt'tirk H. Sopron pótkávégyára, hová a megrendelések is in-tézendők. 83 11—15
Kováid Péter
Rudapeat.
Gyára: Vili. Bodzafa-utcza 18. as. Fiókja: IV. Korona-utcza 6.
Mfl selyem-festő és vegyészeti tisztító intézet,
számot hé/yen magasabb kitüntetést nyert
mindennemű nói éa nri öltönyök, egyenruhák, disritfi és bútorszövetek, lüggónyük, azAafegek. szinehagyntt végAruk >tb. számára. Kütőnlegméy. felfiilök, télikabátok, köpenyek, férftoltónyók IW fej! ellen ill min-dra divatos asinhen (estetnek. Báli ruhák ftlfejth nélkül 24 éra alatt tiutUtütnak. Tudomására hozom s I. cs. k'taöoaéRpek, hogy B/Jétemel jóval nagyobbítottam, ugy, bogy a lehetőbb igényeknek megfelelhetek. Vidéki megrendelések lelkiismeretesen utánvéttel eafkö?ttll«io*k. Az irántam eddig tsnnaiioii ssff bíasJwst megköszönve, ajánlom magam továbbra is kiváló tisiteleltsl
Komid Véirr.
Bodspsst 188U N.-PsUskin l«87.l [Loadsa 187*. • Narr din oklev.i Aranyérem. 1 I Díszoklevél 1
a fflHk 1 'i S
[jCiik Jtílii
es. fa kir. kis. ^TK^ mb.eladsaeré-uii Portiand> ^ cement- éa
slskailaa mésí-gjür
R K O (j N I N R A H.
tf' Központi inda it rakiér
u
m
fialja s t. épltcsa és épltőasitsr nrsk. épitkesM vállalatok. l&Mbirttokosok. kksséfi is sgykirf •löljártVasRok. valamint t a. é. épiiö kAsdasjf bscsis ligyalaibc sajit nyártxninyu. 1IH 4—80
Rortlani • cement
w
és vízhatlan meszét,
■•írek mindenkor sQrsa>S jó ■iatsiybsa Bsslittatnak.
MV^ 4rJ«*g;j ■ niagjaráiat kl
vánslrakéni^ggel megktíldeilk.
EettkemTt 187± Kajüt érem.j| Újvidék 1873. Arany érem. | Szeged 187$. Krdom-éritoi. | Trieszt 188i. Arany érSa.
123 I

Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szór a gyomor minden belogtfigeiben. Védkajr. FvlühriolhflUUan Mv%jrhlAigr,
gjromorKjöewen, nm IlMto Wti-ük, feltatMk MVanyu MbT4n)M, Mas, manrliwiL mtaorMi iMMuk- «a IdinkftaMN) Isb^w srSlkskéMfdéa, aámaaAs; onil«r é* hányig MfuAs (ha a iryHinnrról erwl), ONMÍ|m. ■atkaasnUáa. ■ gvo-niomtik MaUtket éa luleual v'alo taHarkrt*»«JgtMwták, lep-, au^- é> aiaagrcraa latnUlnink aaaMSaa — Kcr iwk Ara feassaáistl aia-aiiaaasl mMii tk kr^ ketWn pa-lacsk 60 kr.
K«a|MNiasaélk*Méa Bradj Káról) gyóKY»erésk által Xramilerbaa (Mar-vsoraaáa).
Kapható minden ayégyszertárbsn.
ötáal A valódi miríscálli zyeaoraatopóka üokat hamlaitiák is oriaossák. A valódiság:Jeléül aiadra Irsfask piros] a fenti védjeggyel ellátott baritikba kéli göngy^lr- lennie ii a minden Ivókra smIlékelt haasnálaü utasításon bm| kdíl jegyesve tenni kagraa Krswsiartas Öo-ask Henrik köiiyvoyomdájálwn IjMiWL •
Valódi a Isiséf kas kspkitd: N<iay~KantitdH} Prsfsr Béls gyátjaa. Kaiarimt Dwk B. gjáff-sasrt Maaattér, Mim Vincié it Bsbsaksy KMmáb fjáfju. MatraéU, Wrta Viktor gyégfaa. Mtrrtft, Fleiacker lkai gj-ócya*. Ma§y fiyom. Kűrí« L ntsra Marauomjai Btlea II. fjéfyas ■ H Sl-fti
uKuunuun*** uuunuuuunnmx*********
§ Rlat*a ém leljea ^jé^jlíáMM ' 1
1 nx dfymyMt férnerM minden bektA vagy kgbfilafw i ts'auM oéíkáJ s arat- M V iftbán ntWaiatatf rétUtr Dr. Bmmái fmtmo-ffa |{
K BbEKTHO-M KT i LísO-JI ECfllN IK ÜS kfcxZCLÉkKKfi
a# l«M k«asi>k atáf a |alaak«r t fealiaannki és %baaaMaakk laliltsitjs aa'caak
2 kagy • hUmliawwi bamaéy laáaé >«fr küai p tpw alkalwaiaa aMM taljaaa ét araafiaf rvr 4 Ué alatt »-qcx*fy*ya basa aWM ksaiaMait áfi s ailah aagaatat iáfáS
M éa iamtkaá WfSMi, 4a atW latja— laataata wWéaífaa ké^aa aftataa. ^ á a*aa*áfb t»»Ht»»> asraaaBaa dfaySUi kir -.
II I. Miaiaki ki^aa a kwaailan MaSa %/asart slvaaáat atss aat aéaésdki tafitaáf att-
Xi kál effaéil aikaisiixai ,
S. Ka akaat vas aaAaatn. kagy afcataartaat airv aiaift tamMyam tatabáaar*. Ja 1 naaaallalakra ksia» tw& kaisi gjiaj— aa ssákaéfas lakát aa «cáaaai«rt tafyaaaa
Xirtikaatlsa.
4. á tekiutuayy* Sár aa aW aipra uwtiifan dkatS^k yt i OrafHt aiaia aalf dy aacraaárvt fajjjnaagaatfat m arta/hf Mdl iát alatt tatjaaaa.
^ Bakiért
5 J HM HKK F. KM T.i KM.i-nJíl
2 ■■dapraS^ Rattaaiaiaa 14.
X trak SS frt, M frt* BS frt. — f níldr m9rtm4>hmk £s*ay liiMáitii nyy BŰM >S ami-
M 1,71 -^
XaKXXKXKXXaXKaXXKKaXKXiXKXXKXXXX
VERSZEGENYEKNgK 11
tűn PeittMQUfrv
. ■ . mely áraa, kao ntMCmdaaaa tbtelaana a ■^T^BI hat.va»pceks|,jéiz< í A vji r adíivál stéátS fl® J na»ii|á. kéfafL
ájtatstik: a sáp-kór. vÍÉrsaejreaj*
aáf micraio. n»» eaaraatéa, álaM^Uaaaái, laakádtaáf éa U^n taaaiataaáa et1«>. Ka-wta | dank vaaii. ára 1 dabraaat »» kr. r
j
jjjijg; .-wenaSlfiíN
VAS VS t'HOsPHOK PAnTIIíLA.
lVÉW^YÍ k „,
- Wi lkaáinil araaw* kawaaaaa istl jo^ saakarta aatalkaraa. r*r- « Hl léljH tMwfNy * tltt- P" V. i II -.-■ afa* xyrratekekaél jSJJai lán>M(|. ktijadlatf, Brtálawllsaati. IsaadÉa ás baatr>a|áiw SMtékaa.
Xapaata t dtnk adatik ka I Kia daáaa 10 paatálk, íöj kr. Kacy Ma ti paatiUa 90 kr.
I- B I SQgiTZIIMKF?

^t^ffiSíu: Ilazslinszky Károly S

icwria Bt PAPBVT, 111. karM Sáador «ér S. Bténrsyel trtettek dr. Séka| léaaa. dr. Torday Ferearx liaaaaa diaawii kisrayitvsank
kftönü
írsk által lés több grégyiatcarlkra. adj
I
/i&l
Braraj scsbarszssze Brázaj sösborszene Üli mkmm Brazaj söstaeiii
Brázaj söÉrnj
Bráiaj sósborszesze
at aatsraai vaa ctaat lacgaiás tttaa
csfllspit cs »i)uitiiit aiaáaa f*| fájást. ktUaira sttaaéé laa sálat adhtt caakam azonnal ai^asSalüi a tr
| fájást_
la :aaaaajaa(sséaaL teljese aipititKi ia uáiPi aam
idepeket
kittai kiliu raa btaalámk l aragarak ellín. kSBataa ajáalaU « gyé(jaédaál.
a tagkatásnaakk feg- is aa^jtiaa ti tó saar.
ssgyra ajáakiaa fcjaxiaa, k idegek eraailiaíra is s fejkorp^ eltavolitássra.
ggf Haaifaűtkaaklél Arakadjaak. H
iríj;^- Old Aa R9n o* A Briasy-IHs aiakwsssas palacakai as itt íeltinteúti
Védjegy és UZU SZ. trdjwd vannak elUtvs iTanifWiiattal üstre, aa
Használati atasitás akdra dveglict mellékel- ólomkapakokkal eryutu v
titik. Jra a kmU piarslmak 40, a iffjaat (0 lr.
Kapható Badapestea iBrazay Kálmánnál aaaaw-kérat raját háa éa Kagy-Kaaiatáa BasrafcU 1. Sekvara éa Tasker, Slrém t* Khda. Feawlkakr J.. Mas J. Ssurcsőki B.. lYaafaaayar éa Hrataek.
Piagsr B.. Martra éa Bakar Jlaitaa a, Araatk N. 9J7 6-12
xxxxxxxxxxxxxxxxixx xxxxxxxxxxxxxx
B B X X B
laninta rendesett tanácsú városában újonnan szervezett ff állásnak választás utján leendő betöltésére pályását f(
Pályázati hirdetmény.
IC J988 t. 88.
X X X
X Nagy-l
yk segédmérnöki
H nyit tátik J(
X FelhivaUták tehát mindasok, kik esen 600 forint évi X
X figetéwel egy bt ki > tölt állást elnyerni óhajtják, hogy as 1883 évi I: t. X
X cs. 10. § a értelmében felszerelendő kérvényüket a városi tanaca ik
X tató|ába %
X X
X folyó övi ápril hó 9-ik napjáig nyújtsák be X
X Kelt Ni gy-karnisán 1888. évi mártius 17 én. 2
X | x
x 135 1-3 I A váróul'tanács. X
X X
XfeXXXXXMXXXXXXX XX xxxxxxxxxxxxxxx
MxxmxwyoixxMyoim
% \m/i. 88 M
II
Pályázati hirdetmény.

Nsgy-Kknisiéi rendesett tanácsú városban üresedésben levő egyik városi orvosi ttlláshak választás utján leendő betöltésére pályásat X nyittat ik |
K fblhiyalpak |tehát mindazok, kik esen 150 forint évi fizetés és
Q s szokáson dijják ébesetével egybekötött álláat elnyerni óhajtják, bogy M as 1883. évi Ij t 6z 9, | a illetve as 1876. évi XIV. t cs. 43, §-a K értelmében félsiereléndŐ kérvényilket a városi tanáca iktatójába A
K folyó évi fijprilis hó 9-ik napjáig imytsák be.
X Keh Na^y-Kjanissán, 1888 évi Márosiun 17-én.
8 »34 1-3 A városi (miHe.
KKwKKKVX«KX)000<XXK

Nyomatott Fiscbel Fülöp laptnlajdonosnál Nagy-Kanjwáii 1888
*iili»H i Mhá l íj MMMMMRI
11,1 !!««»». In*nli. V^^Rj £ ű ^ ^ ■ II II ■■«!»-—
SMdn mf se
r* «%■ * . ^^^^ f^ M^W ^ ^ ▼ ▼ ^ ^r ^ ■ MI'wjSfi g
■ t<¥'»l NriH. ■___^^^^__t«m flari, rminmfi |
llnfrr Jülflíf.
Síit Mtmtiftii uf bú iKbenfirbrabe Ckin, mtíá)t liürr bot Stftii uuftrtt /{eituug ffuffdjlufi gibt uub bit bnilfdjjeftiibt SOeoiilfttuiig unfttrt Oatttfanbel auf uftt Journal aufmttffam
alt kiffttCltit raödjtcn roir einfadj ■ttt^eiia, ml Bit í» ba »iti fettbat nnfn Kttt fífitlji, uftta i'tftni barjnbitttti in lm tagé marra _
Itnfer ScitartiW
nu^irft t.1. OnttAgc DM
Bt»f VIlwTt 'flpponpi •ttfm b. Bitté 9nr| •. ©olgár (Fitmenl Grmiifit fr«R| ®e«t)b((fti Sála ©ríinronib ffiiigen ffioál ©eiierni Btli* tynul Somffii^ Sabfifaué Xomclánpt , ©enerat tirr $ttmnnn BáaHtf •rmtí* tWftrr fflbolf S»¥ Br»f fflgrd
©ir roatcit fit btt Sagt iiocfjiMifjíijií
polififtíjc ^nitmírtp^
mit folfjtubeti $etfi>n(id)[tilcn ju pubiijiteu: ©taf Suliul Slnbriffi) Oitof >Penft
. . | . 1
Unfrr fttniflcíoit.
®t bSrfen mit ©tulj IjtnMrfjtbtn, bafi bal Antidra unfereJ iBIalleé fii) bet gröfittn $opii> laritüt bn uferen íeferii erfreiit 111b mit tütufo firofifr 5$reitbe rrfflDi n »»f, baji bú fjtruorra» genbflen tutin imb űíirififKUcr bn WegntBaO üli UHuatítte an unftttm tSiallt líjíiiig iparén ub fiit.
SJlotlj Sófai uberiitti unl )a^irric§( SraiKdout (banndtt cin rtragnietit Ml (Ám Síemoirai), fant bú 8)0. mane: „Dtr Sigemitrbnron" unb „Sin bumnttí fflenie" jut ífiuMfalion.
Aoíonian SSIffwtb létwfc bited fit imfet Blatt tát Jleibe btt in< j Itttffaitttfiat JaiOetmí unb jroti grüfjett 9Ie«*!• len: .NI SbelfrSutím" ub „Dal (Stal twn | Hánt"
Hornéi Stbtánpi |üü. nri 'raihiití itt nnfetem Wattt bit ftttfatiotieDcn I Vmar»|ri u Cémjai, bit tat btt 2Hoitarii)ií > bal fH* fluffefcen angttn.
Wtaf Wifoioiil ffltíbltn Jdjtflfcl UKHuHtd) mliibtfttitl jiwimal fűt nftt
SHiniflttptáflbtnt <Stil))i gfitfl ftrbiüaat Bnls«i«t QRlníRrzpráfiScitt ©araf^snln Btif lliMHIn
Hrrlbtrr ». (ttwt • raf V«ul 0)14111
Itnfrrr 3nformnítoiicn
tsattit, isit fic^r bité btt ba Otíbinbnngtn mii bot (jtnjorroijtnbfltti fíűlilitrtii btí Sanbcí non fdbft unfltíji, ftdl aué ttjltt CltSt gtfi^öpft ub ott bltfti mit Wtniifllfjuinij) batanf fjiitrafifrn, bnfj ja^Irtid|C fen fal ionette pDÍi.lifcIje 81tigttifft mi mfttttüStaüi juttfl gtsdbd ■nkoL
Unfcrt ?oIalrntrrir
bta^it fitté bú aitiffií|ifidjflfti ffliltíjíiíungm tttt bit Btujingt itt btt |tauplflabi. Qit m poiilif^tt $infití|l ifi nttftt Siait 014 in jtbtt anKtm ffltjitfjimg nna^Pngig, nb gtgttt alt filmii^ft brt Itfalti ffiiq 11*tftttI ncíjmctt nit mii aOtt Snttgit 6it0aig. ta| mit batanf btba^t toatttt unb ftib, unfttt £tftt ftdl auf btnt Sauftnbtn }U tt^aOtn, oá) ibtt alti Sífftnlvttt^t ti sritjtiiRn, bal bqtiga in jtbtt Slummtt bit SnuBriftii: S*(«l|titüüg Büb«t>tfitt fiebtn SMftt, fluit'fl unb üittralut
WíriélíbnOt
tittb Settininai^ti4ttn.
Matt ftiüt adftni)aftn, anl ttid)tt 8rfa4tung ub Stibug gtf^épftni 9iffd|t. St^lttt, btt j> ba SRttftrm bef ungarifi^tn ^tiildni jiiíjll, f^nibt nnr für bal „iSubaptfitr tagbiatt".
Jttatt gttéffalii^la Bit oon joigtnbnt ttfitn ugattf$a Vntota Stttilji: ©rtgot Cílfn, Snbtulg Zoinai, engen Síiíofjíái" ftf Aifé, 3>b*nü Bajjba, Qtltut ». 58« ülciftMB*j|*i SíomaS @jan«/ Mail Rértp 6»r«Atb. ©iiíielra M*t<ft
D04 ni^t imr bú !ungatif(§en Sifinftftiffet ub Sii^ttt ijflbtrt iii i^tt Unlttflilínng gtflt^a, frabtn n4 joijltti^t SBrifta bt* btutfdjat ub ftatij5fif4«t ^aildMl. 3*MCl*ttti( f(^ti|b fit tini fattfn Stitft, Vaui Stinbau ftdUc uné tinen Xnffat tttt fttuf jut üttfigu^
C«ibtt>8lt*f«4 tttífftnliii^tt ti unftttm Blatté fd'nt Stinutttntgá u llngani, íffitrefcfiaglit tifttnic ulti Bit itüiga 0uff3|)tii, Sínbaiue Sbam piitiiijirte bei/-uné 4|t Sndj ibtt Ungotn. db (ibottfe Dattfcti geflallrié ul einige feiner mt< ptn RntBa jn Uaft|a, ffütil Katio B*cn* fonbtt ul •kbet^eb bú fjOif^tfiat 8rji^[ungett ub au4 ®iift Volfo, bieftt fiiebiing btt Staia*
Unfcrt tdegrinit
fini ftdl bú anéiítyiQdjpta ul Gepa gemefta (. jm. fettm ul unfttt Hstttfpcetoún ji tla ISraSftaitoi iu bn 6hib, bú |«fi§líi§pea te. ptf^a gi pnbb|tta.
Unfcrt D0lfíiiirtí|f(|aft(i$t 9?u6rif
Weibt jtbem Raufmamie ub 4ksnbttitAaba u4 rore nor tin ittU|li4tt X«tt|fbtt nb unftt iMSlBctt^^cfili^R Mafttit (át Vniontét rrften Saigtl) ift gttx bttetl, ufón Kbmestn bneflú^t Kifftliffe |i ctt^cden.
Unfcrt Románc
ftub bú itufki nb Ma btt Sküiilnaint. Sl gtnügi, boi Btt tinigt jatt SDtbcüat anfü^ren, bddje Bit 6ié^tt Kiijfeniiu^ten 1 ,ter 3igtu«erbitton" nőtt Sítal Xügchwfr einet Uebtrflűffigr> DDR Xnr> fltnjtff,
„VépfW UOR tantét
„WermiRai" imr ,i«i«
„fSonalfc unb Jliftttt" oon Eelpít
„r«rüji" mi Bért J^atte
„®et Subentap^áei" pán C«4(T-9t«f»4
„irablesse Obl%e" ira Zpieibogen
„tie 2beat(rptii|tfnn" non Sor.
3b Saife btt 3eit íringen Btt Hamut non:
B*rt é«»fe ©»» bt »<üp«(|«rí, ^ant feopien, Sip^onft Xaibtt.
mdt ttfttnit Ul nitt Itbtita aul i^ttt ^tbtt. !$enter afdtienrn iu uiferrm fliatít 9eüdge na Ser. (latb >. Ülmpnior, Óéfar BlRatüt|«I, 3u> Ual B«ütr, Selij Da^it CWlbela genfen, ' Br» bt Sfaupaffant, St. ftatjferling (de bapeft), V M. Kvftgmr, 9ttWuüb Brof,
VütM 0biii||tt, 3R(i«t StcttcübeiRi, Ctaft
Biibttt, Bbatf KBUkMÜ, 3«b<«RH SUgltt.
3n aKttt eutopJif^ei WnjfUtta btfi|a Btt faifldnifltf^t Wlmfrdltt ub jnr fontba ul aul Söittt Ofleti,; aué f)irié
Ofidjatb flatifmaitii, atu OUw ». felrilng, aul BttUa Bt. Ott* Stumann-Jpofft
u. f. b.
Dtm StbffeniBdtm mbutm ott gauj befon* bttt $fítge nb alt Bú^tiaeu Stpiaéttu, afle iu< itttffanitn SÍj^tt saba patt atftta fianbigtn Milmbíilern au|ie^ab ub imneffott 6efptoá)eit. Sít ^umorijbf^tn @ 0 n n tag 1.9(tt il 11-l»il uftttl Matttl flnb ttite 6pqiaOUt, nxldjc (ei'n anbttel 3ounta| |i btda nrnMg.
1
f . uy ] | ■ ■ . II. B .|u a.
H555H5E5B555H5H555g5HÍJÜ! iJ'jJIMB1 iiiüiiLJÜiadhdhgbriSggiS

$
In
cj


W
Subaptfl, Satum bei fofftrapdt.
' JMI mrtít brr TtbflWonrítfn Setang brt Nri4>t*gf«bg(0thnttc* Xkrl Oreciik fhbtube „Subapefter Zagbtatt* l|) Imi elnjige wnljvtinfti imalifjltiigigc tiub oppotitionelle lagblall in bet fjaúptfutbHfajen bottfc^cn $teffe,
Süir trlauben 1118 Un. Kotygeboren linf bitjei, allgeuieinet Sieliéblfleit 11 ju iimájen. Dm ;,<8iibaue[tcc lagblatt" ifi im gaiijen Sanbc oktíjeíKiiiji twfaítnt
81 blingt Seitartifcl dók fjra'ormgciibcn ^olilitcni, bú burtij i)rc niminf|afttl SintnUn fftt kir frrifiiniigcti (ifiuridjhiitgiM mib bú roribttn
CtilK tfruiBelom iiub aui bet Cutfle ba gebúgenften litetarijdjtn "Ítoíulnon bei unb Kuilanbei gefdjöpft; ti
lagblatt" ni$t regelmilig mit (einen Sltittagen au|>
3!eu einttftenbe gbonncntm elaltat bú bid^erigett gortitíungtn,
zwei starke Bánde, gratis
pgefeiibel. — ®r rrfu^tn 3ie unt ffiillljeilung O&tct gennnen Slbrcjíc, bnmil mit Hljne| apf ffiuitfí; íBroícitillltlltern bei Stattté uncitígeltlií) jnjeobeu, nnt j^nen ScIcgtriP in biefcii, fid) oon bet 8otft#<$!eU unftnt íjeitung 311 überjeugtn. Ölei^jtitig trfltau roir tmi Bercit neutintrttenben S!6óimcnten bal „Subapejtrr pgWaff'
im ganzen Mionat Miárz gratis
}u (lefon, nenn fte ootiiet auf baiftQx fiit bai buarial Stprit — Süni — Qimt ajwinitttt.'
Die AbonnemLtspreise betragen: T^Út^^T^.-^
Die Administration des „Badapester Tagblatt"

ib Slittfenunug fty etfteueube SSatt aufaetffai burdi frifd)tn tim unb rtitben Jnbalt.
naimilibiflt unb jdtrounguolle Sprayt, bítd) ^nlnjejjtu bei 98rgcrtb**t' Kufjtben ettega.
latifa Dxtlbfoll, fmbem audi amufant, anjitbtnb, t(t In bieftt Jtubtit ftrtí angtntfime unb antegeube
1 bUtfeu, píjne unbefóeiben ju fein, benmbeba, baf
qiftitt tein nngatif$et S^íjnftjtíllk p«n fflcbeiituug, locídjcr bai „ffliibopefter fud|l; babéi ift abet bai genittaon bei „Subapefttr lagblatt" ui$t nut ül 3 mannigfaltig unb btjopberi mit Blicffify batauf tebigitt, bai bú ffi tanén ne fieltllrt ftnbe. j
Unfet JíacfjtlmtchbUiij't tjnt ftdj alujtit glltajtnb ícmiita unb ra 1 bú ®ebeimniff( bet $mtptftabt in leinet jjeitungi fo auifflbtlid) unb fo inteteff uit ij)ú im „SBubaptiter lagblatt" mugetbcilt metben.
Die iHubríf „öubapeftrr Seben" ifi eine 5pt jialitilt unjertp Jilattei, roeldiw íur^ bitjeibe )i einetnnglaubtiAeu ftopulatitti gdangt ifi. ju bitjét ülubtil jdjilbítn bú nHfrigfttti unb arajiöftfún jjbetn bai fojtole Seben bet {Kuqrtftabt Ditfe a nj iefjenben 811 IIut- unb ®il(enbi(bet fittb bem $ubl{f^m oeteiti jum Iíigíidjc 11 ötbütfnii ge> motben-wib bit StnjaBI sra anctttnnenbeu 3*fc^ti}teu, bú mit jumal áu^pet íuroroinj (jicfüt et^alten, jínbuni cin Oemtii,bag bú @h]}en Mefet Wubtifj bem Subapeftet Seben'fteti neue Seilen aigeuinneij unb ben Sefetn babéréin JBilb bei Hglic^ ipm§> ftlnbtn Sebeni unfetet mS^tig aufblilljcnben ^auptftabt bietai.
Bit Otubtileu Rt«ge<n«iigMt»", „Heata unb flnnft", ,;<perimtöwlle" bringen lag unt Zag eme fippige giillt ber inteteffanten Süttbeilungeu, unb IjniAt jteti in otiginclter gojtm unb aigmcljmcr SJatfiellnngnitift.
Dtn tiorgíngtn in btt ^tpniti) mibmtn mit eine befonbete Sínfmírfjnmfcii unb !)<ibtn bcétjnlli eine Knbtif „3lní bet jprovht)" bem 9tal|men unfetei Sfattci eiugefü|t. SWc luifjcniioerttjeli Steigmffe rnerben in betfeiben netjei^net unb ei roilrbc nni fteueu, nenn tntt (iut§ twn ^nen Mltt^eilimgtnj crljictlcn, bú mit in biefet ÜHibrif pubüjircn fSiinten.
Die SotjOgli^tejt uifeter iclégtab^if^cn Scrid)tctftatturig tp-lattfatn befann! unb bitó ailljtbtnni bet JW^e, búfdbe erft anjupteifen. Sto inmet in bet Síelt ein Stógnió non Suteteffe oar fidjjge&en mag, bie Sefer bei „Subapeftet lagbíatt" netben non bemfelben in promptét unb auifiUpliáKt Setfe untettityeL
íic Uolfíniivtljjrijiiftlirtjcn ^nformatioiicn unfereá ©lattfí jinb bit triíifltn unb wrtájjlt^ften; bú Itltgrap^i. jtben fiuribeti<$te non ben mi^tigjltn SRSrfttn bti 3" »nb Xnilanbei jtfa unfert Seftt in beu Stanb, fibet bú Scrt^ffaí-tuationeu in Sjitopa flcti auj bem Saufenbeu ju fein.
Die Jnlttejjtn bei $anbd{, bet Sanbmfrt^f^aft unb bei Oemerbei ünbtn in línftRÉ „Crfoitoraift" bie entf$úbes|te tr»b Ditmftt Setttetuug uib bú ^eruotiagenbjlen fa^nriffeuf^aftlidien fiapajititen finb jibnbige JRilarbeilcr biefet Snfrril. S!ir publijirtn gegemrittig beu nngemeui beifHíig anfgtuommtntn Komau bei betflbmten S^riftfteffeti
asgsgsgsgsgsBsasaBasssaBaBasBsasesaBgsasagasasasasa
Xirud tnm 3gna$ éffieTutget, Subaptt. ®ittetga|e (Stttliljifetue) Kt. 8.
Bddapester Tag b l at t.
. v -inf ; tf^^^^r-ili ^
Sacher-Masoch: „Russische Seelenfángerinen."
1
13 szám
Nagy-Kanizsa, 1888. márczius 25-éfr
XV. évfolyam,
ni nr iac xa xzz 1alMiilii|i y U lufctaáf-aicaa «rUa
I IN aMin»ifcimHwi rimifi r«*t-kasé ftiadun fcMiriiy,
| ÜMáktvatal TimUi iiHi L J MvmuMw U«*wk «ak tawrt kmk-
WJ ba^utaak «L
f ^
itattatok viwaa Mai kllrttaafc.
xzx ui *i*~„ttx—az.
fllBÚlR
IFolitilcai és vegyes tar tálra-a hetilap. A Zalamegyei ugy védegylet, a Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak, {Bankegyesület ax Alsó-muraközt takarékpénztár részvénytársaság és öos. azöVelk. hivatalos közlönye.
Megjelenik Nagy-Kanirain hetenklnt egy|M»r; ▼jgiitmafi.
m m in
ELŐFIZETÉSI áláftt
• fK - kr
> Ifi Ki
s.
Jj nilkm
n inyidtui
lifiiláiik jwiy— ÉiHiliil g
ámrtat » «fjéb hkrtMlm kfaMhqA |J
30 kr. Mtwéi)M MII ISO «Mf I H m
■nM aiaéM séfet «fy M tr. D
Czéhszellem.
vTáraadnlmunkban nem ritkán felhangzó a panasz, bogy sok ss elsfil löU exúrftentiá ju egyén, ki valóságos ve-HsedeWm társadalmunknak, mert végre ia kenwsre nem lévén, sssporitja as elégedetten elemet, a igen sokszor oly e*skösölikel iparkodik szükségleteit kielégíteni, melyek kollisióba hozzák a büntető törvénynyel. Proletároknak nevezik a nem annyira saját emberségükből élŐ, mint napról-napra bizony talanul tengődő embereket, kik bizonyos mfiveltaégre asert téve hajlamaiknak megfelelő munkatért nem kaphatnak, Ea azonban még nem teasi őket proletárokká, oaak azáltal válnak asokké, hogy máa foglalkosáa után látva, oly csekély jövödelemmel kell megeléged-niök, hogy műveltségüknek megfelelő életmódot nem folytathatnak. E ielenségnek nálunk két oka van: a protektio és a cséhaseilem. Mindkettő aláássa as egyéni önérsetet, i általában aa egyéni asabsd elhatároztat. A torráaa pedig ennek jó réssben a ne-veléai rendszerben van, mely még mindig jóformán bureaukratikus, módnél-kttí egyoldalú, a a társadalmi tevékenységet megbénitó csébssellemet nagyra növeas0. A ezéhszellem, úgy a mint aai azt értjük egészen a kaastssellem rendasere. Ha valaki hajlsmai, tehetségei, sőt sokssor saját skarata ellenére bisonyos el nem kerülhető körülmények folytán valamely pályára adta magát, ss rá sem gondolhst arra, hogy as esetben, hs e pályán éppen sem-' mire jem képes menni, más foglalko-aáa mellett boldoguljon. Részint egy öl-'daW vplt a nevelése, réssint óvást emel es ellen a cséhaseilem, mely nem szi-vesén látja a más körbőli jövevényt körében. Pedig a gyakorlati élet egészen más törvényeknek hódol, mint a theórís.
Már a nemzet vsgyonosodása, a I nemzetgazdasági haladás és fejlődé-Ír I szempontjából is megköveteli a gy*;! kórlati élet ss egyén mentát nagyobb,^] mentől fokozottabb tevékenységét,, s fison állsmoknak, hol a munka (bármelyik) nagy beceülésben részesül, kétségtelenül as egyén értélé tevékenysége arányában nő. 8 mig esáltal aaját léteiét bistositjs, egyssermind nemsete vagyonát is gyarapítja. Ehez azonban ssilkségea, liogy minden mun-ks becstlltessék értéke éa becae szerint, s hogy ss egyénnek asabsdsága legyen erejét ott megkiaérleni, a hoVa Őt baj- I lama vonzza. As a bureaukratikua t irány, mely a mi társadalmunkat jel* | lemsi. voltaképen c*ak- tf- hivatalnoki karnak biztosit tekintélyt, ha a legtöbb esetben anyagi gazdagságot nem is ád neki. Esen ki vili még tekintélyt sd a pénz Nehéz éa lasau tehát sz sriatokratikus felfogás billineaeiből való kibontakosAa, a beleélés sbbs a demo- I kratikua felfogásba (aminő az amerikai táraadalomjban érvényeaül) hogy mindenki annyit ér, a mennyit teás, s bogy a munkától msgát kivonni senkinek sem ssatisd, sőt ellet (kesőleg a munka adja meg még becaét az embernek.
Ast mondottuk előbb, hogy a pro-teotio és s ezéhszellem termi tulajdonképen a proletáritust. Meg akarjuk . est egy kissé közelebbről magyarásni.
Arról a prióri meg vsgyunk győződve, hogy a protectio sohasem fog megastlnni; bizonyos mértékben mindig ex is tál ni fog ez. De a hol túlságos módon és minden téren érvényesíti befolyását, ott kétségtelenül nsgy ká- | rára van a tárasdalom nak. Mert nsgy munkaerőt, mely különben gyarapit-batná a nemset gazdagságát, megköt; előtérbe tolván a gyengébb jellemet, a csekélyebb munkherőt, talán épen a hanyagabb! kevésbbé lelkiismereteset, s
nem engedi, hogy ugyanazon téren énjényre jusson as q dussadÓ erő. mely inkább helyén volna, mint as, melyet a protectió emelt oda, a hová sokszor nem »vaíó.
A ezéhszellem pedig korlátokat szab aa eg#oi szabadságnak, a tevékenységnek! s bisonyos munkakörökre privilegált osztályokat teremt. Már moat bisonyos aa, hogy arra hogy aki amely pá|yán boldoguljon, erre el is kell jtésaülnie, a pályán való meg élhetés feltételeit meg kall sseresnie, s mentül tökéletesebbé'tessi msgát benne annál jobb reá nézve, mert fölötte ssük-ségea az, hogy mindenki a saját pályáján, 'mentül tökéletesebbet tudjon végesni, wak Igy fogja kielégíteni önmagát, s igy környezetét -is; mely ssolgálsfoit munkáját, igénybe veszi. Ámde, ha valaki pályáján nem boldogul, legtöbbnyire el van sárva előle sz út, bogy más foglalkozás után néz zen, vagy a ezéhszellem zárja azt -«el előle, vsgy nincs elég tetterő, jcllemero benne, hc£y a viszonyokkal megküs de ni bírjon: a igy ssután as Ő élete nem kQsdés, hanem paasiv tengődés, nyomozás. Innen származik az a sok elztlllött, önmagával meghasonlott, elégedetlen existentia, mely helyes ösvényre vezetve, hajlamának megfelelő téren foglal kostatva, hasznos tagjává válhatik legtöbbször a társadalomnak. A nemzetnek igen sok ereje véss el ily formán, mely a kedvezőtlen viszonyok folytán érvényesíteni nem képes msgát. S ba ast mondjuk, hogy a ne velés-oktatáslfan jobban kell tekintetbe venni a gyakorlati éteti követelményeit, különöaen -pedig soha sem kell megszűnni a praktikus életiíe utalni, a munka becsét kiemelhi, akkor még korántsem álltun^c s rideg hassnossági elv csodálói és ajánlói közé De nem árt ss iskólábsn már s későbbi gys-korlaii élet küsdelmeit is ssemügyre venni Akkor talán meg log lassan-
Táirczsu
Kikeletkor.
— Csflvegta. — — á BZata" aredoti Urcaija. —
Brrrrr! Ha si elmúlt léire gondolok, még most ia didergek bele. A kényelmetlen helyzetűek whssem voltam barátja, de ezen s kegyetlen télen még bulgár fejedelem ia azivesen lettem volna, hogy szakadatlanul méeg&H legyen. Hiába rakták a nagyhatalmak olyan erősen s tümt, Európa egyre (ázott; legfölebb azoknak volt krnsé wuUgjők, aki* közvetlenül s tüz mellalt Voltak.
Furcsa gondolat, de caak kimondom, hogy taián a megboldogult óreg Vilmos csiszár ia es-n s goromba télen unta meg annyira as életét, liogy végre örök álomra hunyta le szemeit, latea nyugssztalia meg! Irigylem boldog nyugalmát; uefi (Őbbé nem kell téli fáról gondoskodni.
Oh aa a fal aa a Is! Ha as a la olyan buta nem volna taim egy tuskó, milyen rendkívül bOaake jóezág lenne as abbéé s ludat kan, hogy A túltett as embere-Ián* Ütteti s fejedelmeken is. Hs egy ember, ka egy fejedelem kidől, akármilyen aagy ée hatalmas volt ia, nem vssaf annak basznál seeki. Meghal', eltemetik: vége vsa; rsqstsarai is pseé, Hanem hs egy hatalmas la tw; sst körttírsjoscák aa smhsrsk, egymásra IkaitáJaak, drága pésat a4mh éri« a AKM, akinek a nyakán warsd; mert ennek holta |a«áa vassik «Mk igasán hasasá* - . |
Na dt cs igén lÜMtsr laBogáa. Én iu-ujdobáipm tűim szeretem a tát. Taisí-áStépen máM acatáa sgváltalSa aem s»e-' Mm, eaak á növényt IWts aisáf-
iró vagyok s a aserkesslöi irodák levelezési titkait ismerem, borzaaztA aok tőldtégben volt részem ax esztendő minden <i*akában.
Ast arere-ein enk zölden, smit maga ' s jó Isten teremtett zöldnek. Azért szeretem, imádom s kikeletet, mely fftlébteszii az alvó természetet; édes Isngy-melegével kiflikasztja s rfigyet; csirát (akaszt az alvó magocskából; derűjével megaranyozza az egésx földei a olyan lesz ss, mint az ébre-dó szűz, ki kedves moeolylya! gondol bei-dog álmára.
Oh én' tavammal qlyan igen boldog vagyok. Kimegyek a szabadba; elmerengek a természet csodás szépségén; hallgatom a kedves kis gontjlaian pacairts napsugirt ödvöalö dalát. Megállok egy helyben; megállnak gondolataim ia; teljesen s gyönyöré vagyok, mely betölti egész valómat sz édes snysierméaset ébredésének láttára. Elo'iem vaa sí (brtéh költénzsia Mennyivel asebb, mennyivet Mhájoiabb es, miat as Őszi csen-I defe enyészeté. Hiába az enyészet, a herva-dás, ha derÜ, ha mosoly kíséri ia, csak her-vadás, mdyneknaJáJ, örök elváiáa a vége.
Tiéd szavam, lelkem, te édes, le bfibá-jos kikelet! Szcptlék' végbetel lenül gdnaos figyelmedért, htey égy nrról előzted s;sárd tél hftlrg ijwyfll.. | Éisiwiitndokolhstok fda mepial kéjelegni a szivembe gyökematr csendes, Jalta an (ájdalomtnai, átadhatoaí a drága hanmknijk j isnutlan könyéimet,/!.j '
Te jwágote te tdes kike'et I menbji jí.t horvs jts a teímélö emberiségnél Te ■bdeftkivei esák pl lesisss; ta $$yj a megims^Q.t á'éáa. Nem hoxasx remmi tésst ' Nincsen roirboló zivatarod, nincsenek sajtó , villámaid; jnínci idegráaó SHUBayíU^Nd Oly szelíd I vmf .<...*,«« J .Lu , (
m *y 71 ■
Vslsaái unmors, hőoalos tompa á^s lmlbtssik a assseztséghtl. ZDrx« varos hangok vegyffléfta. ! Í
A ködöa távolban, a kékeiö sikou valami bizonytalan fehér lepel csillámlik lel; minlba á sik rónára fehérített vásznat terítene valami láthslsilsn óriási kés.
* A bép fölriad nyugalmából. A megkonduló 1 vészhsrsng ércznyelve rémesen hirdeti, hogy árad s Mura.
Rémülettől sápadó, jajveszékelő alakokkal lelnek meg a kissé kiemelkedőbb helyek, hó\a nem törhet magának utat a romboló ár.
Milyen jó, hogy még s vis eÖen is vsn mefekvéa.
(Egy ilyen magaslaton guggolva mondta as ám'z elöl ods menekült pesti muzsikás czígariy, hogy >édes Istenem, ba oko* ssn is réndelted azt, hogy a vizaek nincsen fogaskereke, mint a svábhegyi varataak.*)
De-hát skik menekülni nem hirnak! Mi less ásókból P Hol hsitják lé táradi fejőket nyugalomra saok, kiknek hajiékit elvitte az ár?
Tehát még ennek a jóságos kikeieinek sem lehéi miadenütt áldással járni? Ami nálunk áldás: s tavaszi kedves langy-meleg, ami föwageszii a tél fagyát, ami fölébreszti a virágok, Iák ezitít, ami daira lakasaifs s kis pacsirtát, amitől éled, boMogabhan ver még ssJembeid ásiv is, f- kse: sttsutt átokká lett Hol van az a nagybalateo, az a mindent igazgató kés, mely sssnt nyugatommal ilrt s Ivksvsasieit ár rosabotásál? Ennyi vészt nyugodtas látai és vtmsiesak-ugyan isteni tQre>sm kslll Sbhaa üt mtt van a -termrfseat megzsisrhsllsa nagy rsod^e, j mely fölött esek egy ss Of, akt ms^ükotta. ] Csakhogy ss |fthbé ys bstü nem M, ss meg asm váltostaija.
Hiah aa Dl aiedtelÁ esik Qr. Még eddig 0 lóié ktrifei szarni d«b jotott eszébe senkinek Dopán tfjf ti városi orvomak dr. Urterzi Fcreocsnek, aki >Mmé 1
ként szűnni a cséhaseilem, s az egyén is jobban less kénes megküsdeni az élettel, a helyett, bogy paasiv magatartásban el morzsol tassa magát.
Trefbrt Ágoston uj könyve.*)
Köztudomás szériát Trefort azon kiváló publicistáink közé tartozik, a kik a negyvenes évek klasszikái tannlmányatböl szár-maxó elmeéllel irnak és szónokolnak, hs másokst is megnyerni óhsjtsask azon korunk láikörét meghaladó eazmevilágnsk, melyei ök helyeznek és üdvösnek találtak hazájuk és nemzetük érdekében. >
Midőn 45 év előtt ss ósdi jellegű közvélemény ellenében megkezdették Trafort éa társsi s publicistái harcaot, sokszor [félreismerte s szüklátkörO társadalom ^zétsa-taik fontosságát és helyességét. Alig egy évtized folytán szonbsu már ods nevelték ök s közvéleményt, hogy csak elvétve kelleu a félreismerés ellen küzdeniök.
Az s kitűnő irói gárda, melynek hoss^ azu ideig büszkesége volt Trefort, legnagyobb részt eltűnt m^r sz élők sorából. A tevékenység terén egyedül csak Trefort maradt, kit a Teremtő asonkivOl, hogy ifjúi, erővel áldott meg. azon halhatatlanitó tulajdonságéi is kitünteteti, hogy agg kora daczára mindig nemsete előtt járjon néhány lépéssel s a legújabb kor vívmányait nem egy ifjabb generáció, hanem ö egymaga gyökereaitse s bonositsa meg Bálánk!
A kötet is, mely e pereiben bocsáttatik közre, minden lapján egy-egy csokor oly eszmét és oly elvet (cftsl magában, mélyet Trefort'előtt sem ki •nem mondott hazánk határai közt senki, sem annak létesítésére nem gondolt államférfiaink közül senki. Pedig hát nem keskeny földszaJag az, s hol TreforÁ eszmélete bolyong, hanem hatalmas tér. Nem letaposott mező sz, hanem viránytalan sikság, mivelhogy ott emberi kéz mO vetésének nyoma sincsen. As elhsgystoti és kiba^ználsllsn, de egyszersmind eröszaporításra képes, parlagon heverő ialaj felfedezésében s értékesítésében Trefort csaknem egyetlen. Vaskos könyvének számtalan helye utal arra, hogy bol kell keresni'a nemzeti erő ujabb s kihass-nálstlsn forrásait.
*) Badapaat. 1888. KiaÜa lbhsar Vtoas 384 lap.
czimen egy orvost zzsklspot szerkeszt és ad ki Na hát aki >hosszu életet* bir szer-/ keszteni és kiadai, annsk a jó Isten egye-l nesen beimunkatársa, mert a tartalom sser-zöje egyedül ö lehet.
Ezen ss egy derék doktor taron kitftl nincsen dyaa halalom, mely meg as hajol-na eJötte, hs mindjárt Hiasieitask hívják is, aki — amint tudva vaa — kijelentette, hogy a jó Istentől még s németek n téhsk, mástól senkitől. Csak asafán mikor tettre kerül s sor, meg ne ijedjeoek majML
Mo»t még békés s világ, mintha a diplomatákat is s természet ébredéséoek költéssete varázsolta volna meg. Vagy talán azt várják, bogy teljesen kizöldül} Akkor már nem ri annyira ki, ha vaJasü zQdet prodakátnsk. Hsnem as már szután még nem olyan ártatlan kikeleti prodoctió less, mint smiaőket a szerkesztőségek papirko-aarai ssoktsk felmutatni: mert as olymi pirosra festheti Európái, bogy minden fel-kss lény sdtfátf, kékül tőls.
*Ns de bízzunk s agyslöre maradjunk' meg a béke keményének sőldjéaé*. Hs pedig éppenséggel mégis kAomi akarunk látni, kérjük meg Sághy Z«%át, a Nsgy-Ks-nizsán »MülS< saiaéssigssgsiót, hegy reges föl repertoírefábs a */Wrsa kéken-Akkora sarcot ha a^es boa is, mint a iMira-', de legalább nem less olyan M i nem rotirál meg töte a publikum.
Ifivel már a szinészdtreotör orról, mig as^öisiabról vsa saé, hát csevegünk vala- V mit a aw'nááii 61 is. Arról as mondó mm-kétrü, mely Nsgy-Kanissán még jó ideig kas - fájdalom 1 csak ilimié] mindaddig amíg csak valóbsa állani asm fog.
Hejh, u lssz ám még s diosi kikelet SMly Nagy-Kanizsának szinhásat hasi De mikor lsss as? 8 vsj|oc leaz-e?
Lapunk mai sxámához neg) ediv mdléklet és Budapester Tagbiatt tWizctési felhívása van csatolva.
\
danára. hifi ugvanazen agy községben a pestéi mjtsabályok «erial es egyturü la* valek továbbítása 9 kréri eaakftftetik — « helybe küldött levefckért is 6 kr vitelben vmi a postahivatal t sssa vieazás Állapot megsalateiéu végett kerestamék meg a kerületi posta és tavivdá igaagat^ság. A közigazgatási bizottság ai indítványt fugáévá tevén, hisszük, kogy eaen valóban visszás áWetuk nemsokára vége laes.
- iM-UsdvIa I88H, évi máraz. bó It-éa a gyermek-műhelyek felállítása érdekében járási értekezlet tartatott, melyen Ueadráról éa a játásból részt vettek többen. Nagy Jéiseí főszolgabíró röviden vázolta aa öaezetovetal czélját s a gyermek menhelyek felállítására vonatkozó törvényhatósági iratokat ia felolvastatta, melyek meg-^történte alán felhívta az értekezletet, hogy az ^értekezlet további vezetésére válasszon el-aököt és jegyzőt. Mire értekezlet elnökül Nagy József főszolgabírót, jegyzőül pedig l'ataky Kálmánt váiaaztoUa meg. Ezek otáa Nagy József etnök as Ulóst megnyírja, a felhívja értekédetet azon módozatok megállapítására, melyek slapjáa as egyse kőz-ségekbea a gyermek-menedékhelyek létesíthetők lennének. A gyűlésen jelea volt intclligentia felfogva a menedékhelyek felállításának maasaztos ezélját, s meleg érdeklődésének élénk vitában adott kifejezést, A többek közt a tárgyhoz érdemlegesen hozzászóltak dr. Jóssá Fábián, Matyasovszky Vlaeze ée hányi Andor, atóbbi azt indítványozta, bogy mindenekelőtt jelöltessenek ki , sz alsó-lendvat járásban mindazon községek, melyek lélekszáma legalább 600-ból áll, s mindenik községből kéressék fel egy nár lelkes férfin, kik'az Ugy élére állva, bizottságokat alakítva, társadalmi uton buzgólkodjanak a gyermek menhelyek felálli-táss érdekében. Értekezlet Iványi Andor indítványát egyhangúlag elfogadta, a nyom-bail ki is jelölte a járásban lévő - nagyobb községeket, s azon férfiakat, kikre a ipa-rasztos Ogy iránti érdeklődés lelkesülés felkeltése, ennek slapján a czél Iphető el- . érése bizattk. Az a. lendvai járásban a következő községek és az azokbaa alakítandó körök elnökei és alelnökei jelöltetlek ki: 1. A. Lcndva, — 2. Petesbáza, elnök Fáiszli f József, alelnök a tanító. — 8. Lakos, Gyertyános, elnök Rádli Lajos, alelnök niháu Márton. — 4. Kapcza, Kőt. elnök, Rádli 1 Lajos, alelnök Kosiseh Károly. — ö. Cse-reaesóez, Tüskeszer, Zsizsekszer elnök Vog-rincaics Boldizsár, alelnök Grazsanovies. — 6. Felső- Közép- és Alsó-Bisztricze elnök . Yogríacsics B. alelnök Vörös tanító. — 7. Melipez. Iseakóoz, elnök a melinezi ispán. 8. Deklezsio, elnök Tóth László bellatinezi plébános. — 9. Lippshócz, Bratonez, Bella-tincz, ehft Tóth László, sleloök Lalim Leo — 10 tiraaicBá, elnök Luttár Miklós, alelnök a k biró. — II. 'Bagonya, FilÓez, Zt-lvúnoz elnök Horváth József, alelnök Bsranyai Kálmán. — 11. Strelecz, Zsitkóez, Jósecz, Dobronsk, elnök Nagy Károly alelnökQtampf Béla. — 28. Kadamos, Göntérbáz,r^Kámaház elnök Fatér József, alelnök YargaJános. — 14. Gáboriahfc. Szijártóbáz, Szorn bátfa, Bödeház elnöklíagy Károly, alelnök Feotös Ferenci. — lKfTurniscba, RenkóevBr^zá-vicza, Zorkoháza, eloökSzalai István, alelnöa Némethi János. — 16. Lipps, elnök Szalai István, alelnök tícrboli N. •— 17. Gamilicza elnök Némethi Ferenez, alelnök Qricsek taaitó. — 18. Rédics, K. Sárd, B -Bárd elnök ! Pokomáadi plehánpe, alelnök Török K. jegyző | 19. Kebele, elnök Mibolica Ferenez, alelnök Psczner Ferenez. — 20. Baglad, elnök Molnár K álmán, alelnök Kováea tanító. — 21. Szty-Györgyvülgy, M&rokfíiíd, elnök dr. Ber-ger Ignácz, alelnök Antal Dénes — 22. Csesztreg, Ujíalu, elnök Sándor János, alelnök Illés Fereez. U 24. Raksa, Györfa, elnök Baks Boldizsár, alelnök Kováea Sán- f dor. — 24. Pórszombat, elnök Gájcr Pál, alelnök Halápi Gáspár. — 25. Kémetfalu, { Péntekfalu, elnök Horváth Endre, alelnök s tanító. — 26. K.-Kutas elnök Hsaik Géza, alelaök Ferenez József és Resznek, elnök Gálos Pál
— A mék*leayéuléa érdeké- [I ben. Dömötör László méhészsli vándor tanár megkereste megyénk közigazgatási bizottságát ss Iskolai méhesek kötelező felállítása ügyében. A közigazgatási bizottság ebből íolyólag as eszme ajánló terjesztésére s a méhesek lelállitására való alkalmi buzdításra a kir. tanfelDgyelőséget felhívta
— Farai Járt talvaj. Matalics (Murzsa) Antal kis-kanizwi ismeretes betörő, ki ellen ez idő szerioi nem kevesebb mint 20—22 betöréses tolvajlás miatt van folyamatban a törvényszéki viasgálat, t bó gtt-án tel lopódzott H. LászJóné .kis kanizsai lakos padlására s ott nyugodtan gazdálkodón a letaéraemQ ládában, melybe 10 ír$ bankópénz is volt ez idő szerint- elzárva. Munkáját egész kényelemmel végezhette, minthogy a háznál esetleg senki sem volt otthon. A nemesis azonban mégis beleszólt, álaatteakedteté az srgos-szemü szomszédot: Horváth Ádámot, ki a padlás ajtót rázárván, a házi nép megérkeztekor egész Ünnepélyesen átadta a fogva voli jómsdarat, ki egy garsadáboa lapulva várta a barátságtalan fogadtatást, 'mely azonnal átszolgál-tattá as illetéke* bíróságnak.
— ■Megáll v aaélkáuas. A aagy városi kétes eztetemtak gaz Asaloei aéba-néba a vidéken í« követőkre találnak. Caak a közel mulibsa egt flaial 18 éves paaaflsl leáay ntftlmnflliii Z Saán-
ÉPpfe w elfogálfáOj Jewás mi-«ibel|í kir jblróeág álfái 3 havi Wjftft. — A múlt héten meg egy VMftaa aiavü nagy aiádí I illetőségű reményű akarta tuinjoiy módon Bea aa emberek jóhiszetitségét ki aknátni Ez majd Bogyay, máid Bárányi élnetek alatt mint gazdatiszt agy mássá-raeaélT eáflémarhákat adott el, egy veodég-löe'öj 60j per bort vett persze hitelre, etb. stb. A éieadöraég figyelmessé tétetvén, . Kiesért elfogta a illetőségi heljére tolon-czoziattal
— Aa ajaaemoiás «reéaéa)e a keszthelyi járásban. Felhlvá letl 917 ujonéz. Ezek kázö! bevált a sorezredhez • 63, 4- a pótlartalékhoz 6, — a honvédséghez pedig 22L — összesen 911 egyén. A sorozás a legnagyobb csendben és rendben mentj végbe.
i— A hábsrgé Balalaa is megszabadni! a mutt heten vasteg jégkérgétől. A mull hétlői ezét (eltépte a jegét ■ a salai partról a anmoáyira terelte azt; majd később viasza hozta. A keszthelyi esóoaKó-só agylet kikötő hídját a a iQrdöház lépéseit ösüetörte a jég, mely aloabán az! l|t tartojt csekély pihenő ulán a szél állal Ézl Mihájyhegy* alái hajtatott, hol ház magu-ságban tornyosul.
I — Maeataégtelea lopás. Betertd-161 északra, mintegy '/i órai távélságra ,mő íensikon áll egy kis kápolna. — A be-zerédi parochiáhos tartozik és a kegyuraság leríja fen. — E kis kápolnában évenmnt a védssont napján tartátik isién-liszlelet, mikor a falu örege apraja elmegy óda lelki vigaszt keresni. Nyáron1 át, mikor a közeli hegy a munkások zajától viszhang-zik,/s a Iák sfirQ lombjai tele vaooak éneklő madarakkal, a kápolna tája is népes, de ősszel és télen elhagyatva áll, csendes minden körQlŐiie Est az alkalmai haaználiák lel istentelen gazok, hogy a kápolna belae-' jébe hatoljanak és • olt rablást köveséének el. Folyó nó 12-én ugyanis ismeretlen emberek álkulescsal felnyitották a kápolna aj-táját, bementek ^ fzoo hiedelemben, hogy az ott levő perselyben pénzt találnak, nío-l hói} rohantak erre, de csalatköztsk, mert nem találtak pénzt. Ekkor levették u oltárról a .tebér hímzett lakarét egy egy píros, fehér! sávos másik ollártsksróyal és oégy gyertyával, miket a gyertyatartókból szedlek kí, magukhoz véve, elrabolták. A csendörségnél lett tel jelentén folytán a nyomozás megiodittsiolt ugyan, de nem vezetett eredményre. Szerencse, bogy egyéb értékes tárgy nem volt a kápolnában, különben az ía elrabolták volna a gazok.
\ — A vls. A gyors hóolvadás következében Szl. dróton és vidékén áz árvíz olysn nagy, minő évtizedek óta nem voli A Zajln mentén 'ekvö rétek mind víz alatt állanék, mi jő azénatermésre ad kilátást, mert a zalai rétek csak akkor bötermők, ha v» alatt állhatnak. A rohamos ár több hslyen átszakította az utakat; kuslánynál meg a nsgy tahid egy részét sodorta el.
tátik, a tőkének legkevésbé sala árt, sőt' a már letámadott '-éj bejteg szőllőtőkék iámét életre kelnek és termőképességét elő-segíti, mely eredmény Magyarország különböző riáékeia több msisslj!'/, millió szőllötö-kéa finjresen coostatáltaiott. Felhívjak lóbál t. olvasóink figyelmét aa erre vonatkozó hirdétésre.
I éhin/ mi » b4Uf*'<rki«ité«r4! A |Mnmw tiMM imcm li jvjiuvsirz n«m fuu^k hí«<> éfl4m*st afz. iumiii rt «r«Ut.Mf éa J4 fcjuizMv rrjloji K tuUjdomáKok (MM CMICM I MtuíiM uwnk hahrM kl'lhti'fi-r í* wakö^fű kliilfwa aui Máik «L UMÍ»khM addig aak a wriro* muUthal leí e (Ma Árádmötykktt, azon-t?n miiMUdiK itt iem MUÍkttaLlI ki H tpár oly márr-l*n, mtel M4 mia ájpikni) kaaaMka^ak Kunek oka aa tw«jr a rhajiV nélkül .kiló kiféa teagaaarkiaaM égj-mmrkn miiáoixdisiUtá. MkgjSreeatff kaazaur puáli aiArt a a kfcteftf WI8 ttwianU-rii mm titilkniotl. San kn Ármú Uaz«arz*VM Hu4a|Mat»a (kaiayatt nt M) fatadaiiuf |i ti« ki magának:iumtv fénuUknatak Mm oda-Katiit. Iioitij i kfiiöi»ÍKn«k M^lc nSaUlrfl baapaarak* kot aso%iítnUwi, da lHaa. Imcz NuUiíjfiUob árak foljrtáa 1-Ji'lőré Mnra aal. liopry 1<kHri ((Mum Me*haaaa azflkaéff-talél éa MrMMylalastuaalk[ kUMdra M|rdotni' Ugjottban
ldrnévnak
ftrtaad. JUm caodálkothaifil táhil, liojfj a«a«k kfiralkétti-ben tcnetíjfiánainak karazjit Votita Mfin, ka min<i«a alkalmai wirrazaéaak kam| eaéjél a nalaaétf elSlt 4b-erediiálják.|A kOaSMég aMábaa iaa 1/ irgalmakat iilékflkra ^tkllitja le.
Ifaaalja tat. hotf * mpsfdmi mlAdljt imcto ban érkeuttk éa Oxidé aa aaéaa 1 má|Mi Jé
— Koisi villám. Folyó hó 19-én este 8—9 óra közt Szt. Gróton nagy villámlás látszott délnyugatról, mii néha meny-oörgés szerű robaj kisért. A villámlás több izben ismétlődött.
1— Merté«toI vajláa. F.! bó 19-re virradóra egy helybeli (Garay-utcában lakó) özvegynőoek kél sertéséi ismeretlen , lettesek elhajtották. Á rendőrség a Rendőrséggel vállvetve mindent elkövet, hogy nyomra jusson. Még eddik s legerélyesebp nyomozás is sikertelen msradt.
— 75 krájeaArérl egy egész hónapig bárki egy jól szerkeszteti népies irányú ellenzéki képes politikai, napilapo^ járathat ; s KIM I JH Ati-ot. mely Budsb^ilen Wo-dianer F. és Fiai, hpesti könyvnyomdász, könyvf és hlrlap-kisdóhivalalában jelenik
• meg. 1— A >KíSIUíSAG^ nemzeties ellen-, séki jiolilikái követ, szívós kitartással, lankadatlan erélylye) küzd a hasa boldogságáért, ii hOn(ennthrló magyar'faj uralmáért. A >KIS ÜJSAG«jínngy gondot tofdil, hogy hogy olvasóinsk Igényeit jainden tekintetben teljesen kielégítse. Ugy a főváros, mint u ország és s külföld minden hírét nsponként hivsn és gyorssá közli. A nem^oAb napi eseményeket szép kivitelű képekkel illusztrálja. Ezenkívül rendkivül érdekleszilő, — többnyire a favámi üstből merített, regényeket kőzöl, | a melyek bárki által 1 könnyen élvezhető népies nyelven vannsk megírva. Előfizetési áraik lélévre 4.50 j egr negyed évre 2Í26'és hsvönként 75 kr. 4- Matat-ványszámok bárkinek egy hátig ingyen küldet-nsk, ha « lap kiadóhivatala (Budapest, IV. Icer., Sarkantyús u. 3. te.) toelmí lapon felssólittatik. 89
— Hal lapunk összes példányaihoz mellékélve van a Gretsák Károly or-ixággyüléaj. képviselő easrkeaztéeében megjelenő ^BodspÁster Tagblait* nzinM fővárosi lapnak elöfizeléei lelbiváss. Fölhívjak olvasóink figyelmét esén tsnslmas, politikai irányában iüggetlfn lepra, melynek a legjelesebb írék munkatársai.
. Phjllttxerk allea. Minden eddigi, a philíoxéra iárvány ellen ajánlott szerek közoU légtöbb figyelmet e|dj|tnél a »8chlenker Iván és (áru vegráaMi ^a teeh-ni»sí laboratóriuma állal Bndafákpn (Pro-moatór> feltalált irtó ée - trágvaeee*j (szén-kéaea, pbofpbat).! Anáál inkább ajánljak ezen szert a t ei|gfttrtölű|Mk figyelmébe, mart esálty a phyllozers g^Ökereasn kiip-
Szinészet.
Márczius 18 éA Nyíregyházi Vilmos javára a > Troubadour« ezimü operát játszották. A szép számban megjelent közönség sovány megelégedéeael a azzal s meggyőződéssel távozott, hégy kis sziopsdon sz eléle fcagy szárnyprába nem sikerül. Nem is ért|ető, hogy juialmazplt mért választotta éppen ezt a darabol? '
Márczius 18-án\ Bérezik j Át^ád 'Paraszt kisasszony*-ja sérült szinre. Hendki-vül mondva csinált darab. Mondva* csínált a meséje, a jellemzés; de legmoodvs csi-náltabb a megoldás, Imikor is 'millhá^drő-ion rángstnák 'elő és egymáshoz azokat, kikel a szerző egymásnak száat a szeren esés kimenet azükségjesatigénél fogva Színpadi értéke mind a mellen vah, mert epi-sódban és jól sikérült, mulaiialó ötletekben Eléggé bővelkedik. A: jelentékenyebb szerepek Kövesi Róza (Jolán) Sághyné (özvegy Göiiozölnéi Ráznáné \ Kelemenné) Deák Pál (Fátyol Gergely) mpori Sándor (Rezeda)-6s Fekete Miksa ^Kelémen) kezében voltak, kik jól meg is oldották! mladsiuksi.
Márczius 19-én a •Kölcsönkért felelég* ezimü vígjáték és »wpí Galqthea* czimú Operetle került színre! netn valami telt ház elölt. A szereplők mindnyájan szépen betöltötték szerepkörüket. í
Márczius 20-án jJóksi és Strausz »Czigány báró• czimfi ori^retljét adlák Kövesi Bóu javára. Dacsára, hogy a darab már máaodszor kWült a jmostani szini évad-jjian színre, a közönség leljesen megtöltötte a házalj Ezt részben la minden izében vonzó s a magyar gondolkodással és érzessél megegyező darabnak, részben pedig a jutalmazott iránti érdeklődésnek, na és hsrmadsorbsn annak is lehet iolsdonitsoi, hogy az itteni közönség egykori kedvelt komikasa: tfScesi Albert is föllépett Zsupán szerepében. A vendégszereplő komicust nagy tapssal fogadta a közönség és játékát is erős óváezióval kisérte. Hasonló mértékben aratta a tapsét nővére a jutalmazott is, ki nagyon elemében j volt, szépen játszott, Ssffit jól alakította, hévvel énekelt de a valódi ozigáoyvér! lorrponlját elérni még sem birta. — Kyirégyháai a (czigáay-bá'ró) szintén hangjáml folt és jó kedvvel játszott. — Ez estén íe^pnt Bánházi Teréz (Czipra) is (kellemes mezzo-sopgániávsl. Tetszettek nn: E Kosács Ilka, Deák Pál és Havasi Ferenez.
•>•' Márczius 21-én. Kővui Albert 2-ik vendégjátékául a »Sabionök elrablása* ezimü vigjálék adatott. Kövesi Albert,! mini Betlegi Fridolin színigazgató a szó szoros értelmében művészi alakítást mutatóit be. A sajnálatosan kisszámú közönség néni győzte tsp-solni, éljenezni még nyílt jelenetekben is. A régibb iíisdásu Azinészdireclórt ily töröl metszetlen senki sem mulatta be as illeni színpadon. — Bázsáné (Bányainé), E. Kovács Uks (Etel), Fekete (Szjlvjási), Szapári Janka (Szilvásiaé), Havasi (Msrosáo) Vm-prémi (Szendefi), Bánházy Teréz (a szobalány) J)ly kiiünő élénkséggel játszottak, hogy még Dunait (Bányai aroféssorl) iá esskba-mar belémelegítették szerepébe. A pompás és meglepő fordulatokban gazdag és szépen rendezett darab mégérdemelt sikert aratott s valóban bánhatják, kik megnézni elmu-laaztoHák:
Márczius 22-én igen érdekes estéje voit a színháznak. Színre került O'Donnel Malvin grófné „A férfi oyÜlölSk' céimü operett je. As előadás érdénéségét nagyban növelte az a hír, hog) azon a surzö is jelen lesz. Nálunk e nöirókimég mindig ritka és érdekes jelenségek; omn csoda tehát, hs s közönség zsúfolásig megtöítölle a színházat s a szerzőt zajos óvitdkióhnn részesítette. Az első fölvonás után tílbbsiör kitapéolftá|[ és óriási bábér-koszoruKát s gyöBTŐrü Virágcsokrokéi oyujlbttak m [néki. A szerző ez lután visszavonult a iszirlhás Uitsó (közép) ksrutárá s onnan bálljrana vÉng az előadást. Felvijnáaok között az iróáö ismerősei többén lölmenlek hoaaá gratuláltii, mit ö nagyon meghatottan fogadéit. — Színészeink nagyon élénken iáiaioltaíi^ mloonykjan. Kiváltak mégis: Kövem Hóm, Btíei Berta, Egrini, Béaádfi Teréz, Modrinl Meóri Sándor. Xylngyhást Hav^rmk Ht ée fekete.
a darab igen élénken végződőlt i hs nem tojttak volu Is, megesküdtünk volna rá, b gy nS írta, mert a végső ária euel a re-Irainnal ékeskedik:»Éljen a papucskormányi* Felelős szerkesztő
? a m q á i;un HIRDETÉSEK.
Porcwllin- edénjr végeladás
báualalaa alesé árakaa. Elutazás következtében vssárasp és hétfőa
• Zöldfa- ü ^rtbrn"
mindennemű pléh-email porczellán- és kőedények rendkívül leszállított árakon eledel nak.
Száew látogatásért esedezünk, hoge a nagyérdemű közönség áraink olcsóságáról es jóságáról meggyőződjék,
Babllk Hátj ás 141 l-l Klagenfurtból.
7901 tkvi 1887. decwmber 15 1887.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY..
A nagy-kanizsai kir. törvényszék tekkvi osztálya részéről körbirré (étetik, hogy Tóth József végréliajtstónak öreg Tóth György I végrehajtást szenvedő bánoksztgyörgyi lakos elleni 203 frt 22 kr. löké 1881 évi augusztus bó 91 napjától járó 6"J, kamatok 12 (rt 44 kr. per 9 frt 40 kr. végre-j hajtás kérelmi 9 írt 60 kr. jelenlegi s még { felmerülendő költségek iránti végrehajtási .ügyében a fentnevezett kjr. törvényszék területéhez tartozó bánoksztgyörgyi 67. sstkvben A -j- I—8 sorszám s. lel vett in-gsilanoknsk őr. Tóth Györgyöt illető 905 I írtra becsült 1, része ugyanazon tkvben A -{-I sorszám a. foglalt inga liánnak ugyanazt illető 95 írtra becsült része + 2 sorszám alatt felvett ingatlannak ugyanazt illető 116 írtra becsült */« része s -h 8 sor I szám alatt lelvelt ingatlannak! ngysnszt flle-lő 201 írtra becsült % ed része és a 4- 4 sor szám alatt (elveti ingallanoknk ugyan-| azt illető 168 írtra bécsüll \ része
I 1^88. áprll hó 4- napján d e. 10 drakor • Bánok-Szent-György község házánál Málics János felperesi ügyvéd vagy helyettese köz-bejöilével megtartandó nyilvános árveréeen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár, 10**1 készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldőt kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételért három egyenlő részletbeo, még pedig; sz elsőt ss árverés jogerőre emelkedésétől számítandó l bóup alatt, — a másodikat ugyanattól £ bópap alaii, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árve* rés nspjá'ól számítandó 6* kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatáro-aott helyen éa módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönyvi hslóságná! 1887. évi deczember bó 16. napján.
130 f-J Gr. HDGONNAY
kirendelt kir. fezéki bíró.
j ÍŐ38. érkT február 13-án TeST^
'Árverési hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Remete Géza n.-ksnizsaí lakos végre-hajlaténak Sebestyén Lsjos mint néb. Kovács Ferenez ismeretlen örökősei részére kirendelt ügygondnok végrehajtást szenvedő n.-ksnizsaí lakos elleni 56 írt 20 kr. töke 1882 évi'julius hó HMöl járó kamatai 5 frt 97 ttr. per 6'Irt 9i kr végrehajtás kérelmi 9 Irt 00 kr. jelenlegi s még felmerülendő Ijöltségek iránti végrehsjtási ügyében a íeotnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó dióekáli 253 sz. tjkvbao A -f- 563 Ursz. a. ingatlannak Kovács Feren-czet illeiő váltság köteles 370 írtra Jbecaütt Vj része ngyaoázon tjkvben A 689 brsz. a. ugyanannak tulajdonául bejegyzett 710 írtra becsüli ingatlan llt része
1888. éfl Junta* hó 8.BapJánd.e»
10 órakor Dióskál község ^lázánál Remete Géza felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöltével megtartandó nyilvánoe árverésen eladatni tog. Kikiáltási ár a fennebb kilelt becsár. Árverezni kívánók tartósuk a becsár 10% ál készpénzben vagy ovadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vévé köteles a vételárt báron egyenlő résalétben, még pedig: az elsőt u árverés jogerére emelkedésétől számítandó I hónap alatt, — a másodikat ugyanattól k2 hónap alall, — a harmadikat ugyanattól 8 hónap alatt, — minden egyes részlet után ' ss árverés napjától saámiiandó 6% kamatokkal egy Ült as trverési feltételekben meghatározott helyen ás módoutok szerint lefizetni. 'V 1 Keh Nagy-Kanizsán, a kir. lazák, mint tellekkőnyvi hatóságnál 1888. évi február hó 14. upján.
GR. hdgonnay
üá I—I kirendelt kir, lasékí biró.
deraáre, fetff agraasaoesty a
ptetei dtjssabilyok sesriat u egy-ssrü fenlek »ovebbi«a-s | krtfet ssskölitrik — a helybe kiidon leraakirt is 6 kr víteihért vess a postahivatal: ezen visszás állapot sagsztststise végeit kereslsssék mag a kerületi posta ia levááa igasnstQaág. A kftiigsagstáii bisottéág aa iaéttváayt magáévá tevén,* biaésül, bogy esen valóbsa vtauáa állapotnak asaaokára vége Issa.
- áhá léaivia 188* évi mim. ki 12-éa a gyermek-menhelyek felállítása érdekébea járási értekezlet tartatott, melyén Leariráről és a jártéból részt vettek többen. Nsgy József fSszolnbiró röviden vázolta ss összejövetel ezétyát i s gyermek-ama-helyek felállítására voaatkozó törvényhatósági iratokstHt felot vastatta, melyek megtörténte a tán folkivta as értekezletet, hogy áz értekezlet további vesetésére válasszon el-aököt és jegyzőt Mire értekezlet elnökül Nagy Jóitaef IBssolgabirót, jegyzőül pedig Pstaky Kálmánt választotta meg. Ezek stáa Nsgy József elnök as ülést megnyitja, s felhívja értekezletet azon módosok megállapítására, melyek alsftjás az égarss köz sééekbcn a ' gyermek-menedékhél^k léte-si&ctők lennének. A gyllésea jelen volt iatelligentia felfogva a menedékhelyek fel-\ állitásásak smaasitos esélját, s meleg érdeklődésének éJésk vitában adott kifejezést A többek kösts tárgyhoz érdemlegesen, hoziá-szóltak dr. Jósss Fábián, Matyseovsskv Yiacse és Ivásyi Andor, ntóbbi szt iaditvá-nyúzta, hogy mindenekelőtt jelöltessenek ki sz alaé-lenovai járásban mindazou községek, melyek lélekszáms legalább 600-l>ól áll, s mindenik klzségböl kéressék fel egy pár lelkes férfin, kik az tlgv élére állva, bizottságokat alakitva, társadalmi ntoa bsz-golkodjanak a gyermek-menhelyek felállítása érdekében. Értekezlet hányi Asdo»-indítványát ccybsaplag elfogadta, s nyom has ki is jelölte a járásban lévő nagyobb községeket, s azon férfiakat kikre a ma gaaztos Ugy iráati érdeklődés lelkesülés leikeltése, cniiek alapján a ezé! lehető el 1 érése bizatik. Az a-lendvai járásban s következő községek és sz szókban alakitandó körök elnökei éa alelnökei jelöltettek ki: f L A.-Leadva, — 2. l'etesháss, elnök Fáiszli Józéef, alelnök a tanitó. — 3. Lakos, Gyért)'ásos, elsők Kádti Lajos, alelnök Pnhán Márton. — 1 Kapcza, Köt, elnök, Rádli Lajos, slelsök Kosiseh Károly. — 5. Cse rencsócz, Tüskeszer, Zsizseksser elnök Vog-rincsios Boldizsár, slelaök Grazsanovics. 6. Felső- Közép- és AbóBizztricze elnök Vorrisesics B. alelnök Vörös tanitó. — 7. Mefines, Issakóez, elnök a melinczi ispán. 8. Deklezsin, elnök Tóth László bellatinczi plébános. — 9. Lippabócz, Bratoncz, Bella-• tincs, elnök Tóth László, alelnök Lsbm Leo — 10 Grásiota, elnök Lnttár Miklós, alelnök a, k biró. — II Bagoava, Filöcz. Z. Iváncz elsők Horváth József, síelnök Baranyai Kál-máa. — 11. Strelees, Zsitkócz, Jósecz, Dobronak, elnök Nagy Károly alelnök Stampf Béla — 23. Radamos, Göntérhás, Kámaház elnök Fatér József, alelnök Varga János. — 14. Gáboriabáz, Szüártóbáz, Ssombatfa, Bödeház elnök Nagy károly, alelnök Featős Ferencz. — lo. Tsrniseha, Kenkóez, Brezo-vicza, Zorkoháza, elnök Szalai István, alelnök í Némethi János. — 16. Lippa, elnök Szalai. István, alelnök Hcrboli N. —17. Gamilicsa elnök Némethi Fereacz, alelnök (kiesek tanitó. — 18. ftédies, K.-Sárd, B -Sárd elnök Pokomásdi plébános, alelnök Tőrök K. jegyző 19. Kebele, elnök Mikolics Ferencz, alelnök Pketnér Ferencz. — 20. Baglad, elnök Molnár Kálmán, alelnök Kovács tánitó. — 21. $st.-GyörgyvöIgy, Márokfllld, elnök dr. Ber-ger Igaács, álclnök Antal Dénes — 22, Ckesztreg, Újfalu, elsők Sándor János, slelaök Illés Ferecz. — 24. Bskss, Gyürfa, í elnök Baka Boldizsár, slelaök Kovács Sán-*'] dor. — 24. Pórszombat, elnök Gi\jcr Pál, slelsök Halápi Gáspár. — 25. Németfalu, j Pcutek falu, elnök Horváth Endre, alelaök a tanitó. — 26. K.-Knta* elsők Hsaik Géza, alelaök Fereacz József és Resznek, elnök Gálos Pál
— A ■séh-t^njfeatéa érdekében. Dömötör László méhészeti váadorta- 1 - nár megkereste megyénk közigazgatási bizottságát ss iskolai méhesek' kötelező felál- ( lilába ügyében. A' közigazgatási bizottság | ebből fotyótag aa eszme ajánlő terjesztésé-re s a méhesek lelállitásárs való alkalmi buzdításra a kir. lahfelügyelöságet lelhivta
— Psrsl Járt tslvsj. Malalics í (Morzsa) Antal kis-ksaissai ismeretes betörő, ki ellen es idő szériát nem kevesebb j mint ?0—22 betöréses tolvailás miatt vaa , tolyamstbsn s törvényszéki vizsgálat, £ bó j
SNkn lellopódzott H. Uszldni kis-kanissai kos padlására s ott nyugodtsn gazdáiko- i dott a fehérnemű ládában, melybe 10 frt hankopéas is volt ez idő szerint elsárvs. Munkáját egész kényelemmel végezhette, j minthogy a háznál esetiig seoki sem volt j otthon. A nemesis azonban mégis beleszólt, átsettsnkedleté as srgue azsml szomszédol : Horváth Ádámot, ki s psdlss ajtót riair-rán, a házi nép magirfcisHhor egész Dune- I p^yssen átadta a Jogra volt jómsdsrst, ki •If tersadikna lapulva várta a barátság- ;
fogadtatást, mely azonnal Itszolgáí-Mts as UbMfo bíróságnak.
— Ktfsg.tt mélhiasi. A •agy virosi kétes gzistssujlk gaz ftaskaei ; ■ék* s vidékea J köVetökrs taJálaak. í Csak a kteel muithss egy ftsiai XB étss J. psraezt isAay stiéhémesteiett L J
(óné Lakoa,íM sNofatvia, séüái miatt a ksssthelyi Ifir iblróság által 3 havi fogságra itélietelt. —: A moh hiten meg egy Kmm Vilmos nevű nagy atádij illetőségű aagy reményű i^u akarta azmiely módon Keszthelyen az emberek jóhiszeműségét kiaknázni. Ez nmd Bogyay, majd Bsrényi álnevek alatt mint gsadstiszt egy mészárolnak vágómarhákat adott el, egy vendéglőétől 50 Hlter bort veti persze hitelre, stb. stb. A csendőrség figyelmessé' tétetvén, Bisssrt eNogts s üleiöaigi helyire teloii-ezoztstta.
—• ás ajssesstáa erjáiéeiye a keszthelyi járásbanl Felhiva] lett 917 újonc*. Ezek közül bevált s aörexredbez 63, -f s póbnrtalékhoz 6, — s honvéd-séghss padig 22,: — összesen 91 egyén. A sorozás s legnagyobb csendben és rendben ment végbe.
A káhsrgé Balatss is meg-szabadult a múlt biten vastag jégkérgétől. A múlt hétfői szél feltépte a jeget s la ss-Isí psrtról s aomogyira terelte azt; majd később vissza hozta. A keszthelyi csöoako-aó egylet kikötő kidját s a IQrdöhás lépcsőit összetörte a jég, mely asonhaa ss itt tarlóit csekély pihenő után a szél által Szt Mihályhegy alá hajtatolt, hol bás magasságban tornyosul.
— Jtseateéftelen lopás. Bezeréd-löl északra, mintsgy Vt órai távolságra eső témákon áll egy kis kápolna. -4- A be-zrrédi paroctuáhoa tartozik és a kegyuraság tartja fen, — E kis kápolnában éveakint a védsaent napján taristik istentisztelet, mikor a tala örege apraja el megy oda lelki vigaszt keresni. Nyáron át, mikor a közeli begy a munkálok zajától visxhang-zik, a a Iák sürfl lombjai tele vaunak éneklő msdsrskksl, a kápolna tája ia népes, de öaazel és télen elbagystva áll, csendes minden körülötte Est sz alkalmsl használták tel istentelen gazok, hogy s kápolna belee-jébe betoljanak és olt rablást kövessenek el. Folyó hó 12-én,ugyanis ismeretlen emberek álkulccsal felnyitották s kápolna ajtaját, bementek és azon hiedelemben, hogy az ott levő perselyben pénzt találnak, mohón rohantak < rre. de csalstkoztsk, mert nem tiláltsk pénzt Ekkor levették sz oltárról s lehér hímzett takarót egy egy piroa, lehér sávos mázik ollártakaróyai is oégy gyertyával, miket gysrtystsrtókból szed* tek ki, magukhoz véve, elrabolták. A csendörségnél lett tel jelentés (oly Ián a nyomozás megindittatott ugyan, de nem vezetett eredményre. Szerencse, bogy e^yéb értékes tárgy nem volt a kápolnában, különben as Já elrabolták volna a gazok.
— A via. A gyors hóolvadás következtében Szt. Grófon és vidékén az árviz olysn nagy, minő évtizedek óta hem volt A Zala mentén fekvő rétek mind víz alatt állanak, mi jó azénalermésre ad kiiáláat, mert a zalai rétek csak akkor íbőiermők, Ka viz slstt állhatunk. A rohamos ár több helyen átszakította az utakat; Kuztánynál meg a nsgy láhid egy részét soderts el
— Hnial villása. Folyó hó Í9*n este 8—9 óra közt Szt. Gróton nsgy villámlás látszott délnyugatról, mit néha meny-dörgés szerű robaj kisért. A villámlás több ízből ismétlődött.
— Merléfttolt jiJIAs. F. hó 19-re virradóra agy helybeli (Karay-utczában lakó) ösvegrnönek két sertését isnmretlen tettesek elhajtották. A rendőrség a csendőrséggel vállvetve ynindent elkövet, hogy nyomra jusson. Még eddig s legertlyesebb nyomozás b sikerteien marad*.
Ssán
—. 75 krsjenárért egy .egész Tió-j nspig bárki egy jólazerkeszteit nopées irányú I ellenzéki képes pel.tiksi napilapot járathat; | a KIN l JNt«-sf. mely Budapesten Wo-diaoer F. és Flsi, hpesti könyvnyomdász, ,1 könyv* és hírlap-kiadóhivatalában jelenik | meg. ~ A jiKIS ilfpAG* nemzeties ellenzéki politikát kövalfeslrós kitartással, lan-1 ksdatian erélylyel Uzd a haza boldogságáért, ~a a hon'enntarió magyar faj uralmáért. A.*KIS ÚJSÁG* nsgy goodot fordít, bogy ho^y olvasóinak igényeit minden tekintetben telj&ih kielégítse. Ugy i iöváros, mint sz oraaág éa a külföld minden hinét,naponként L híven és gyorsan köaft. A nmujtsM napi meménMtd uép kmUiképékd iUnatrMja. Ezeokivöl rendldvül érdekfsssftö, többnyire a ftttlmi MOl mmtát, toginyekd kMI, a melyek bárki által könnyen élvezhető népies nyelven vannak megirva. Előfizetési árak télévre 4J0; égy/negyed évre itö és (javcinként 75 kr. h-rdnyarámol- bérkinek egy hétig lamu küldet-nekt. ka i tép kiadóhivatala (Biaafmt, /F, ker., Sarkantyús a. 3, ss*) ImlesS lapon fdsrflittatik [ 89
* — lapnak összes példányai-hó* mellékelve vsn s Gretsák Károly or ezággyűlési képviselő szerkesztésiben megjelenő »Bud*pssier Tagblait* oziufu Iflváro-si Isposk előfizetési lelbiváss. Fölliivjuk él-vasóink figyelmét esen tartalmas, politikai iráltyitbsn lüggetlsn lapra, mslynsk a Isg-jelesebb írók munkatársai.
— Fhyllaaere ellen. Minden ad-s phlüaxsra tárvány sllsn ajánlott sza-közölt legtöbb ágyslmst érdemel i •Sehleaksr Iván és táras vegyéesstt ás tseh-aikai Isbqrilöriufitt által Budafokon (Pn-monier) felíslált Irtó is' trájgyássem (uén-kéneg, phoephat). Annál #ább ajánljuk as^ szert s i azőttőhtrtokosok figyelsMhs, i mert etálial a phyfloxara gyöksrasao kiir-

tstik, á tökéaék l#iviéU mm árt, sűt a már megtámsdoli is Wteg ssé'lötökik ismét élfeire létnek is t^möki^asségét elő-ssgiti, bnely eredaiai Mágyarorezátg külön* bőző vMékem több miritj V, aalká'saAllötö-kén fényesen eoostsiáltskett. Felhívjuk lakát t. Olvasóink igyrfmi| as erre voeatko-só hirfiétésre.
A darab igen élénken végződőlt s hs aem tudtok volna is, megesküdtünk roia rá, hogy el irts, mart s végső ária ezzel s r* frsiaasl ékeskedik: * Él jen a papucsk ormán y!«
FeUlös szsrkssstő
y a ifi t «. tiii HIKDETÉMEK
i|v»lívfcie|f MavaaSSSHSSt „Jsrraí | Poreiíllia-edény vépUdii
hm Iiilssti a-jé tssetis ngm a uaűmme*
NUlSf mi s hw«wrté<*iée*l a '
smniIma műié s miitiii Mdunk Wyw Wvmmwmi
a li ilijil IMili III tíut MMlk «k fc*iiw« aáSg
tmk s mm ■■tollal Hlw ms daés lyui ilMk m HIT VPMMW m w Iws, «ial fest aá* toikisl h0 S MHSMCÉÍ
Mgf • MMl (MUl sas ktilTSfl Jrti MMplua. la^MM i* « kaSi UmfmhAm m
tslftlkoxott.
Áifa taiasii|áii'ala*i tkasiéS Uoj Hm ki tMgkatk >ii»4"W>r Ms Mf s kteOtHicMk tiijy
t-irtóré
kai a kfcMpik N||»a nM4«Z& taogfaonk-kei MffaMMt, 4c m, íRebsSMM ml Tnlytin Z7* ML, Isv saMfPss tMAmm atÜr
ll jliliiaillia küláiMre r«fdnlk! l^lHii
tp«M)s UL Imwj a iMf^csévlfMk SMl SBÍI ■ érktuth a fijioe aa agfsf homk^ui |o f«Tri swdalk ihatri aut mm' In»iáruinak harugjáí i«U manra, kJk bidmch alkalmai fmrcTapiítiak «M0 caMél s ha—a rrcditiijlbc; A késkeÉ* imkulw ily féfaWsak étlikSkrl ssáJnija le.
Snnésiet.
Márczius 18 in Nyiregyliási Vilmos javára a »Troubadour* ozimü Operát játszol-! iák. Aj azép asámbnn megjelent közösség : sována megelégedéssel s azzal a meggyö-! zödésnl távozott, hogy kis színpadon az i eléle nhgy szárnypróba nem ákerül. Nem j is énhelő, hogy jutalmazott mért válsszkol-; is éppen ezt a darabot ?
Márczius 18-án Bérezik Árpád raszt kisasszony-ja került színre. Rendkívül mondva csinált darab. Mondva csiahlt a meséje, s jellemzés; de legmondva esi-j náltahh a megoldás, mikjer is minths dróton rángslnák elő és egymáshoz azokat, kiket a szerző egymásnak szátitj a szeren osés kimenet szükségességénél lógva. Színpadi értéke mind a mellett vaa, mert epizódban és jól sikerült, njulslialó ötletekben eléggé bővelkedik. A jetyotékeayebh szerepek KStesi Hózá (Jolánj Sáyhyné (özvegv Gönczölné) Rizsáné iKelfménné) Deák Hál (Fátyol Gergelyt Moon Sándor (Rezeda) és Fekete Miksa (Kelemen' kesélien voltak, kik jói meg iz oldották fjriadatekat.
Márczius 19-én a fet*tét*
czimü vígjáték és •Sz^p, Galalhts« czimU operetté került zzinre nem valami telt ház előtt A szereplök mindnyájan szépen betöltötték szerepkörűket.
Márczius 20-én llókai ée Stranaa •Czigány báró* czimü operettjét adták Kö-vesi R«iza javára. Daczára, hogy a darab már másodszor került a mostani színi évad-^an színre, a közönség leljesen megtöltötte a házat. Ezt részben la minden izében vonzó s a magyar gomMlkodásssl és ér-sessel megegyező darabnak, részben pedig s jutalmazott iránti érdeklődésnek, na és harmadsorban annak is lehet _llUladon|fani, hogy as itteni közönaég égy-i kori kedvelt komikusa: a'órai Albert is fiU-I lépett Zsupán szerepében. A vendégszereplő I komicusl nsgy tspsssl i logsdts s közönség és játékát is erös óváeziAval kiférte. Hssonló I mértékben sratta a lapsót nővére a jutalma aoll is, ki nagyon elemben volt, saépeo játszott, Saffit jól alakította, hévvel énekelt de a valódi caigányrér ' forrpont ját elérni még sem birta. — MítfwyMri a (czigáay-biró) szintén hangjánál jvoli 6$ jé kedvvel iátazott. — Ez estén tejtjlnt liánház* Teréz (Czipra) is kellemes maiso-'oprániávsl. Tetszettek meg: R Kovács Ilka. Mk Pál és Harasi Ferencz.
Márczius 21-én. Kölési Albert 2-ik vendégjátékául a >SabiunÖk elrablása* czimü vigjáfék adatott, kövssi jvlbsrt, miat Rettegi Fridólin színigazgató s szó szoros értelmében mfiyöszi alakítási mulatott be. A sajnálatosan kisszámú kösöraíg nem győzte tapsolni, 4 éljenezni még urat jelenetekben is. A régibb kisdásu szinéslöirectoírt ily töröj metszetlen senki sem matsits be ss itteni j sünpadok — Bóztáné nBányaihé), R. Kováét Ilka (Etel), Fsktt^ [(Szilvás^), Szánén Jsnks (Sjtilvásiné), Havasi (Msroaknl Vtm-prém « (Szendefi), ÍUbhim Teréz (s 'szobalány) oly kitűnő iliakkÉÉtil játszottak, hogy még Dunait (Bányai phwtsorf) is csakhamar helemelégifették sssrépéki. A pompás és maglepi fordulstokheaj gazdag ia saépeo rendezeti dsrab megérdemelt sfltert aratott s /valóban bánhatják, kik megnézni elmu-Isszioltiilíl
Méfem'm 20-én igén érdekes estije volt a sfnháznsk. Szinrej került O'Dounel Malvin grófné ,-4 férfi sydUUür" odmü operait ja. előadás érdekességét nagyban növelte as k hir, bogy ssoo s snerzö is jelen leas. Nálunk e nöírók jmég mindig ritka és érdekes Jelenségek; mm bods tehát, (s s közönség! zsúfolásig megtöltötte a ssinhásat a s sseraőt zajos óváosióbsn részesítette. As slsö fölvonás ulán többször kitapsolták és óriási tMÍbér-koaaoruksl s gyöayörü virágcsokrokat nyújtottak fi neki. .A sssrsö sz níaú f vwssvonub a szltibás hátsó (kőaip) ksrzsiárs s onnan hallgalla végig ai étőa-dásU/relfnoások közölt az iróaö ismerősei tflbhen fölmentek boáéi gratulálni, mit 6 nagyon meghatottan foisdMU — Színészeink nagyon élénken iátaiöilak roifldjjiyájio. Kiváltak mégis: 1timi RóUa, fréti Berta, Sgriné, #ánháti Terizj Moáriné, MMiriSán- | dor. Kyirtgyhási, Umm, $ték Pál én jfotk.
Maaalatm sleaé irakea.
Elutazás következtében vasárnap is birfta
m „Ztl4f»-M>rtW*"
mindennemű pléh email porejeBáa- is köedi nyek rendkívül leszáfiitott árakon elédalask.
Szám* látogatásirt esedezünk, hogy e Má kSziméf áruink ilttitijiiti is jé-HggyhUjf.
Bakiik Háljás Klagenfurtból.
Mrain tájérél
141 l-l
7901,'tkrí 1867. decsemksr 15 1887.
I ÁRVERÉSI HffiDETMÉIsT
A nagy-kanizsai kir. törvényszék tekkvi | osztálya részéről körhirri tétetik, hogy Tóth j József végrehsjtstóosk öreg T^th György L végrehajtást szenvedő bánoksztgyörgyi la-I ikos elleni 203 frt 29 kr. tőke 1882. évi | augusztus hó 21 napjától járó ksms-{ tok It írt 44 kr. per 9 frt 40 kr. Végrehajtás kérelmi 9 írt 60 kr. jelenlegi a még I felmerülendő költségek iráati végrehajtási i ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez isrtosö báooksztgyörgyi öl. I sztkvben A -f t—í sorszám s. felveti in-í galiánoknak ör. Tóth Györgyök illető 905 írtra becsült 14 réssé ugyanaaon tkvhea A I aorssám a. foglalt ingatlannak ugyan-azi illető 9ö írtra becsüli ».4 része 4- 2 | sorszám alatt felvett ingatlannak ugyanazt ! illető* 1 <6 írtra becsült > 4 része a + 3 sor, ! szám alatt Isi vett ingatlannak ugyanazt illető 20T frtra becsült Ved része és s + 4 sor szám alatt lel vett ingatlanoknak ugyanazt illető 168 frtra bécsült '/4 része
1888. áprll lió i napján 8. e. 10 órakor
Bánok-Szent-György község házánál Málics János felperesi ügyvéd vsgy ^helyettese közbejöttével megtartsodó nyilvános árverésen efsdsiní fog.
Kikiáltási ár s fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban s kiküldött kezéhez letenni.
Vivő köteles a vételért három egyenlő részletben, még pedig: sz elsőt sz árverés jogerőre emelkedésétől ssámitsrittö 1 hónap alatt, — a másodikat., ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap akti, — minden egyes részlet után as árverés napjá'ól' számítandó 6$ kamatokkal együtt sz árverési fellételekben meghatározott helyen és módosatok szerint lefizetni
Kait Nagy-Kanizsán, a kir. tszék^ mint telekkönyvi hatóságnál 1687. évi depzember I bó 16. napján. 130 l-l Gr. HUGONNAY
kirendelt kir. f széki biró.
Í(B8. ^'február 13-án I888T""
Árverési hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhit ré tétetik, hogy Remete Géza n.-kanizsai lakos vigre-hajfatönak Sebestyén Lajos mini néh. Kovács Fsrencz ismeretlen örökösei részére kirendelt, ügygondnok végrehajtást szenvedő n.-kanizssi lajtos elleni 58 irt 20 kr. főké1 1882 évi julius bó fötől járó 6« kamatai 5 frt 97 kr. per 6 Irt 95 kr végrehsjtás kérelmi 9 Irt 50 kr. jelenlegi s mig filmé-rülendö költségek iránti végrehajtási ügyében s fentnevezeit kir. törvényszék tsrtUs-léhez tartozó dióskáli 253 az. tjkvben A •f 563 hm. a. ingatlannak Kovács Feran-czet illető váltáig köteles 870 frtra becsült Vj részé agysnszoo fjkvben A -|-o89 hnsz. a. ugyanannak tulajdonául bejegyzett 7Í0 írtra becsült ingatlan 11 része
i&ft ffi Junttts hó 8. napján d. n
10 órakor Dióskál község házánál Remete Gésa felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével amgisrUndó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kivánók tartóénak s becsár 10% áll készpénzben vsgy óvsdékképes papírban i kiküldött keséhez letenni.
Vevő köteles a vételári báron egyenlő résstabtn, még pedig: ss elsőt as árra* rés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — s másodikat ugyanattól 2 | hónap alatt, — a harmadikát ugyanattól t hónap alatt, — minden agyas resztet után ss árverés nspjától ssámitandó 6% kamatokkal együtt as árverési feltételekben meghatározott helyen is módosítok szerint le* fizetni. ^
Kélt Nagy-Kaaissás, ajkfc Iszik, mini lellekkőayvi hstóságnll 18$& éri február hó 14. napján.
GR. HUGONNAY liii I/—I kirendelt kir. tssiki kM.
f