Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



 
7.85 MB
2010-06-03 11:53:31
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
227
1671
Rövid leírás | Teljes leírás (232.48 KB)

Zala 1888 május

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Nagy-Kanizsa, 1888. májra 6-án.
XV. évfolyam.

BT "' ff T ■iirtiwIlÉi *» IMWMf-tiai isrfcá*
| t* fsSésmM a hf wikmi rktkt* vaaaft- B kmá Umém MriiÉif.
| Beééfelvatal fémkáe I. I
' MfWMMtUn l*»*t»k mI kmsrt kn*k' U I uu í*fvluu*k at H
zzz m " zzr zxz sx
ZALA
Fólltllcai és vegryee tartálmvi Ixetilap.
A Zalamegyeí ö^yvédegylcf, a Nagy-Kan izsai- és Délzalái takarékpénztárak, Renkfgyesdlri az Alsó-muraközt (akarfkpénifár részvénytársaság és ds» tóőve'k. hivalalos közlönye
Megjelenik Nagy-Kanizsán hetenkint egyszer: vaaárnap.
' nizzr :* m. zzz F{/#T7«7t>f ítil:
R CHém Siyiérw
I írt - 1/ M
I , H, B
i . n , r
g fiitutémm )lKi/WI ^■Mfflt g
jiiwW * mit Wiafihs MrMNafsS !
M m tf Wf*:<litm um 1 M g
{* iiwwl Míftfec Miért hj Ww R
■fllttér yittMn II kr. b: zzz z sxx ttx xzx zxx
4
A színi évad végén.
Ha barátja volnék a szép. de tartalomnélküli frázisoknak, akkor hym-nust zengenék n megvár színművészeinek; annak a missiónak, melyet a nem* seti nyelv és a szépérzék fejlesztése érdekeven teljesít a a rideg valóval ellenkezőleg oly képel festenék, mely aok tekintetben fölötte bizelgS volna agyan, de u igazságnak nem igen szolgálna Abban a nézetben vagyok, hogy a nyilvános sajtónak első aorban mi igazság szolgálatában kell állania a mindazokról, miket tapasztal, mikről meggyőződik, lehetőleg liű képet kell nynjtsnia.
K eorok irója több mint egy negyedszásadon át kiaéri figyelemmel a magyar vidéki azinéazet fejlődését Látta a színészetet a hazafias lelkese-déa idejében, mikor a magyar azó szabad, tijilt é« őszinte lehetett iámét, mikor nem kellett már félni a cenan-rától, mely minden hazafias vonatkozása frázist vörös czeruzával kitörölt a a azinész kénytelen volt a legképtelenebb. aokszor tel lesen kiforgatott kifejezéseket használni, melyeket az iró nem is irt darabjába
Azóta nemzeti azinészetünk két ségtelenlll nagyot haladott; van azini tanodánk, a hol a szinészi pályára hajlammal bíró ifjak «z irodalomban, aesthetikábsn, szavatláaban rendes kiképzést nyernek a csak több évi kiképzés a tán bocsáttatnak szárnyra.
És mit tapasztalunk mindennek daczára, a daczára annak, hogy egy negyedszázad óta a miveltség ia kUÍ terjeaségben fejlődött, szóval hogy több az ember, a ki a színművészeiből élvezetet meríthet, mint volt, vagy lehetett ezelőtt egy negyed azázaddal ? Azt, hogy a színészet, s különösen h vidéki színészet élethalálharczot küzd rendezettebb viszonyai/daczára: hogy kevés, igen kevés nálunk az a város,
mely két-három hónapon át egy ví déki színtársulatot eltartani képes le-gyen; hogy a közönség, ha eleintén talán egy első bérleten el is látogat gyakrabban a szinházbs, csakhamar beleun, közönyössé lesz * hogy erősen izgató szerek, (valami nsgy művésznő vendégfellépte) szükségesek. bogy a közönség, még egy pár estére a színházba csalogatható legyen, hogy azután ismét ugyanabba a közönybe essék viaaza, a a pár napi jobb bevételt nehezen pó'olható deficites házak felemészszók.
Zum Teafel űrt der Spirítns
Dss Flegma íat geblíeben,
Ugy bogy a vidéki színházakban való vendégszereplések, ha csak szok nem a szini évao legvégére esnek, még nagyobb bajba rántják a vidéki szinígsz-gatót, mint volt előbb a csekély lá togstottság alatt. Mert mentül jobban tűnik ki a vendégszereplő művésznő vagy művész bevégzett játéka mellett a vidéki színtársulat tagjainak hiu erőlködése és gyarlósága, annál kevésbbé hajlandó a közönség azután , a azinházat látogatni
De hát mi voltaképen a vidéki azinészut rosaz állapotának oka? az oka annak, hogy a vidéki azintársulatok ritkán képesek a közönséget a színház azorgalmasabb látogatására kapatni, sőt nem h...