Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
7.85 MB
2010-06-03 11:53:31
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
238
1713
Rövid leírás | Teljes leírás (232.48 KB)

Zala 1888 május

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Nagy-Kanizsa, 1888. májra 6-án.
XV. évfolyam.

BT "' ff T ■iirtiwIlÉi *» IMWMf-tiai isrfcá*
| t* fsSésmM a hf wikmi rktkt* vaaaft- B kmá Umém MriiÉif.
| Beééfelvatal fémkáe I. I
' MfWMMtUn l*»*t»k mI kmsrt kn*k' U I uu í*fvluu*k at H
zzz m " zzr zxz sx
ZALA
Fólltllcai és vegryee tartálmvi Ixetilap.
A Zalamegyeí ö^yvédegylcf, a Nagy-Kan izsai- és Délzalái takarékpénztárak, Renkfgyesdlri az Alsó-muraközt (akarfkpénifár részvénytársaság és ds» tóőve'k. hivalalos közlönye
Megjelenik Nagy-Kanizsán hetenkint egyszer: vaaárnap.
' nizzr :* m. zzz F{/#T7«7t>f ítil:
R CHém Siyiérw
I írt - 1/ M
I , H, B
i . n , r
g fiitutémm )lKi/WI ^■Mfflt g
jiiwW * mit Wiafihs MrMNafsS !
M m tf Wf*:<litm um 1 M g
{* iiwwl Míftfec Miért hj Ww R
■fllttér yittMn II kr. b: zzz z sxx ttx xzx zxx
4
A színi évad végén.
Ha barátja volnék a szép. de tartalomnélküli frázisoknak, akkor hym-nust zengenék n megvár színművészeinek; annak a missiónak, melyet a nem* seti nyelv és a szépérzék fejlesztése érdekeven teljesít a a rideg valóval ellenkezőleg oly képel festenék, mely aok tekintetben fölötte bizelgS volna agyan, de u igazságnak nem igen szolgálna Abban a nézetben vagyok, hogy a nyilvános sajtónak első aorban mi igazság szolgálatában kell állania a mindazokról, miket tapasztal, mikről meggyőződik, lehetőleg liű képet kell nynjtsnia.
K eorok irója több mint egy negyedszásadon át kiaéri figyelemmel a magyar vidéki azinéazet fejlődését Látta a színészetet a hazafias lelkese-déa idejében, mikor a magyar azó szabad, tijilt é« őszinte lehetett iámét, mikor nem kellett már félni a cenan-rától, mely minden hazafias vonatkozása frázist vörös czeruzával kitörölt a a azinész kénytelen volt a legképtelenebb. aokszor tel lesen kiforgatott kifejezéseket használni, melyeket az iró nem is irt darabjába
Azóta nemzeti azinészetünk két ségtelenlll nagyot haladott; van azini tanodánk, a hol a szinészi pályára hajlammal bíró ifjak «z irodalomban, aesthetikábsn, szavatláaban rendes kiképzést nyernek a csak több évi kiképzés a tán bocsáttatnak szárnyra.
És mit tapasztalunk mindennek daczára, a daczára annak, hogy egy negyedszázad óta a miveltség ia kUÍ terjeaségben fejlődött, szóval hogy több az ember, a ki a színművészeiből élvezetet meríthet, mint volt, vagy lehetett ezelőtt egy negyed azázaddal ? Azt, hogy a színészet, s különösen h vidéki színészet élethalálharczot küzd rendezettebb viszonyai/daczára: hogy kevés, igen kevés nálunk az a város,
mely két-három hónapon át egy ví déki színtársulatot eltartani képes le-gyen; hogy a közönség, ha eleintén talán egy első bérleten el is látogat gyakrabban a szinházbs, csakhamar beleun, közönyössé lesz * hogy erősen izgató szerek, (valami nsgy művésznő vendégfellépte) szükségesek. bogy a közönség, még egy pár estére a színházba csalogatható legyen, hogy azután ismét ugyanabba a közönybe essék viaaza, a a pár napi jobb bevételt nehezen pó'olható deficites házak felemészszók.
Zum Teafel űrt der Spirítns
Dss Flegma íat geblíeben,
Ugy bogy a vidéki színházakban való vendégszereplések, ha csak szok nem a szini évao legvégére esnek, még nagyobb bajba rántják a vidéki szinígsz-gatót, mint volt előbb a csekély lá togstottság alatt. Mert mentül jobban tűnik ki a vendégszereplő művésznő vagy művész bevégzett játéka mellett a vidéki színtársulat tagjainak hiu erőlködése és gyarlósága, annál kevésbbé hajlandó a közönség azután , a azinházat látogatni
De hát mi voltaképen a vidéki azinészut rosaz állapotának oka? az oka annak, hogy a vidéki azintársulatok ritkán képesek a közönséget a színház azorgalmasabb látogatására kapatni, sőt nem hogy élénkebbé válnék a látogatás, hanem ellenkezőleg a közön aég csakhamar teljesen jóllakik vele, s a társulat ürea házak előtt kénytelen játszani? Vájjon a nsgyobb hiba a közönségben fekszik-e, vagy a színtársulatban?
Iparkodom e kérdésekre megfelelni.
A vidéki színtársulatok rendesen nagy ígéretekkel jönnek a városbs. Mikor én ezeket áz előleges szini jelentéseket olvasom, rendesen elgondolom a Fausttal:
£o hallom az igét, De kinin nets tadok.
' 8 csakugyan rendesen igazam szokott lenni* A nagy garral igért előadásokból tgy rendszer nélkül Öaz szeállitott, eleaépdt darabokból álló repertoire szokott válni. Az első bérlet húzódik kí, nyúlik; mert ha a kö-l zönséges darabok között kerül elő valami újdonság, az már h^rletazünetbe megy, némelykor kevéssé, vagy mérsékelten felemelt helyárakkal. Már ez a mi jó vidéki közönségünknek, habár bérletet csakis a gazdagabbak vesznek, nem igen tetszik. ••— Sokazor két hónapon át; van előkészületen valami darab, legalább így mondja a színlap, a mikor azután végre csakugyan előkerül a darab, élvezhetetlen a szerep nem tudás, jaz össze nem vágó játék miatt; hái erre bizony nem kell annyi ideig készülni Azután fájdalom milyen az a repertoire ? Hogy ez valami nemzeti missidnak szolgálna, azt * nagyon kétségbe vonom; nem szolgál biz az. 8 micsodái nemzeti missiónak 'szolgálhatna pélqánl az az idegenből átvett operette. Vagy a franczia vigjáték. Az egyik kéz I ujjain lehetne összeszámlálni azokat az eredeti drámai n} fi veket, rne lyeket például §6gby társulatától hallottak. már azok, a kik ott voltak, de nagyobb spibaau drámai müvek is csak a vendégszereplések alkalmával adattak elŐ. 9 itt azután kitűnt a vidéki társulatok gyengéje A vendégművésznő mellett a valóságban eltörpültek a többi szereplők, eltekintve attól, hogy azerepnetntndásban nagyszerűek voltak.
Ilyen eszközökkel nem lehet a közönséget a szinbáz szorgalmaaabb látogatásának megnyerni, s ily eszközök sem a nemzeti nyelvnek, sem az aestHetiksi álvezetnek tényezőivé nem válhatnak.
Hiszen ezt sz eredményt látva, azt kell hinnühk, bogy Kanizsán egy állandó szinházbsn egy hónapig sem
bírná valamely társulat kibézn! Nem tagadhatjuk, hogy Ságby társulatának is volt egy pár tehetséges tagja, de kevés a sikeres ösazjátékra, a számot* tevésre s a publikum meggyőzésére. Mert az a műveltebb ember csak két-szer menjen el a színházból, nagy ürt érezve lelkében, kedélyében, a helyett, bogy az élvezet, mellnek részese volt, egész valóját átmelegítse — vége van minden jó szándéknak.
Evvel azonban nem azt mond* tnk, hogy a mi közönségünk minden hibától mentes. Korántsem \ A publikum zöme bizon^ nem a magasabb neathetikai élvezet kedveért megy színházba, nem magasabb szempontok vezetik esténkint oda; hanem mulatni, szórakozni vágyik.
No hát ebből az operette eleget nyújtana, ha vidéki színtársulatok rendesen oly sok jó hanggal, oly fényes ruhatárral rendelkeznének, a i minők egy operette élvezetes előadásán^- feltétlenül szükségesek. De hát nincs; már pedig az operette illusio és szép hang nélkül nyeletlen kés, a melynek pengéje nincs. Magasabb színvonalú drámának, esetleg tragédiánál? as idő szerint bizony még kevés látogatója akadna Kanizsán, de érdemes a kísér-lettételre, hanem annak azután más t előadásnak kellene lennie, mint a mily nivóu ezek állani szoktak.
A vidéki közönség Mm megy, nem mehet mindennap rtinházba. Vidéki színtársulatnak tehát hétfőn és pénteken nem kellene játszsni, elég ötször. A két pihenő napon a publikum is kipihenne, a tánulatnak is ideje ■volna jobban elkészülni egy-egy darabra,' a mellett, bogy mindennap játszva, sz emiitett nspokon jó szerencsére előrántanak egy elcsépelt darabot, vagy jutalomjátéknt adnak ilyenkor, ily fogásaal ösztökélve a közönséget, a mi pedig uti figura dooet, nem igen használ
Táircza..
Nagyon nép róztát nyílni látni Napfénybe zöld bokor felett; 8 hot/!/ pattan két felé fl. bimbó ? Mint egy leányajk ha netet.
Szép látni a kinyílt kebelnek Hamvas mosolygó bíborát, 8 mikor oly trüx inig, mint egy angyal,' Érezni kedve* illatát.
8 ka megszólalna egy ily rózsa 8 rólad szállta, te jó, te hü, Hallgatni akkor e beszédet Az fenne aztán gyönyörű.
Báíkf Lajvs.
A nigeti boszorkány.
— A „Zala" »r*l«tí tárcsái*. -
Mindig nagy kucao szokott esni Ssípe-len. Tslá« éppen azért, meri igen osgy hírre vergődött s falu, amióta Selymei Márion, a kfaság Isfrgs/dsgabb embere (eleségül bozia Nfírff Borcsát KíJhnánbrtl,
Hogy mién 7
Hát sz' s Nyirö Borcsa gyönyft-rWgea lersmiése volt az Istennek. Csak hogy nem ebben volt híressége, kenem ebben, hogy a nép hite szerint eztoborsség-hee Állott ss ftrddgfcel. Mindenre veit valsmi btihéjoi szere. Asi heszélték a mindenben skadéfcdMrxk) sfslvek, Itogjr Selymes Mér* ion uramat ís valami !>0bi)o« szerrel etette magához. Mert azt már esek nem lehet fölírni, hogy valaki rendes elmével, egészséges szivet harmadszor is (már vén kori• hsa) aMfhésesodjáfc s stregye s ssjAt édes
JeAnyét. Már. I. f. olysn fehér személyi, aki bizváal az édea-lánys is lehelnem
Iszen meg is bánts ám keservesen é< meg is átkozts azt s pillanslot, mikor Nyirft Borc«ái legelsőben megpillantotta. Már mért nem volt akkor mikor lalftlkoziak, valsmi reiieneies napfogyatkozás! hogy ne látla volna meg szoksl n napvakíW fekete szemekei, azokét a szépséges pirps ajkakat, szokat a szédOleihe ej'Ö gömbölyű vállakat, szl sz egész mindenséget, s szépségből, ami rajta voli, ami részegített. Késő volt. Késő volt annak fúlni, aki szokből a szivei i rahnl fogói gyönyörűségekből csak egyen ia 1 rajta felejtene pár pillanatra*a szemét.
Azért bál Selymes Márion is hiába átkozódott; rsbja volt lelkével, rabja vult testével. Talán még most ia rabja volna, most ia lángoloa érte ölt hatatlan, élstfo-gysazlő szerelmével; most is átkozná sor sál, asi s pillanatot ] mikor Boráét meglát ia, ha meg nem hslt volna szegény, As latén | nyugosztalja meg I Most már neki őrök nsp-I fogyni kosáss, őrök sötétsége van ábhoz, hogy I Borcsa ragyogó azemei meg ne roniaáa ! nyugalmát.
Pedig nyilván nég a másvilági nyu-| galmái la (étietie alléi s bűbájos! asszony lói, meri bossjpj rorvassió betegsége alatt lesla-I men'umot loiaáliaiofi és mindenéi az utolsó szegig Boresánok tealália.^
Az igáz, bogy sz a szépséges hoszor-1 káoy» meg is lette, hogy hálajatosságból I még icsak közel ae ment a sírjához a leme-j téi óta,
i Hadd nrsgodjéb békében szegény öreg, I Még meg lálálns dobbanni a sír, ha k6se-| lébe lépne Még szuián egvéb oka ia volt | asi s bsbsniott sírt, sem náborgstní, Nsgy I iltkot láksr|sloil szl
A fnlti népe esek nsgy liiolbsn, mé| I a szellő föléitől is léi ve suttogta, hogy Sely-
mes Márton omsi talán nem is a jó Isten számából kerüli ja másvilágra?
Akik nem kittek a sxép Borcsa tudományában, azt mondták rá.: mese beszéd, Az olyan vén bojlondok, akik esti pillangó módiára *égsőig neki mennek a lángnak, mind így járnak. Megeméa* lel te, sirha vilié a szerelem.
Hanem azéfft a bfibájos Borcsát mindenki kerülte. Féltek még az árnyékától is Meri hál skát így, akár úgy mull is ki szegény Selymes Márion az árnyékvilághói, az azután még sem volt tisztessége* dolog Barcsától, brigy ézóla majdnem minden is-fenáldolts vasáruspon dínom dánom, Isko-dalom volt ^ báínál. Húzta a cxigány. Dobogott a tánéz. Víg nspjok vjjll olyankor a rokonoknak, ikikel a bánaitalan özvegyasz-azony msgálaia hí volt. Es már azután éppenséggel neta vőd szép töle^ akár szerei le az urái, $kár nem, Legalább as egy esztendőt megtarthatta volna ezért a ssép vagyonért, amit Selrmes Márton ceki léniáit.
Csakhogy azt is beszélfék, bogy arra a diaom-dánémral a zajra, s mámorra nsgy s/Oksége voli a isép porcss lelkiismeretének. Mások ugy Uiekédtek, hogy ural skar fogi.i a nála mulató I Jegények kő/Ül. Na ugyan ezzel ia yftrbatott volna nég egy klcail.
Borcsa meg azt! gondolta magában, hogy nagyon nagyon elég volt sz szívbeli epedésnek, ti|koillbúbápaln«k, amit sz urával átélt. Nem jwrelld soha; huzaá meni a módért, sj gazdaságin. Móat szabad a szive, szabad; a kese; moal tetszése sae-rint, uivs ssérini választ hat magának élet-
Párt.
Válasslqtl k. Hájnál Gergelyt, Kili-mánhól. Egví lí nfiilek, agyftit gyerekesked-tflk; egy üli kirgel ék s rét pillaá|úil, egy-máansk segítve (Unták. koszorúba a virá-
gokat, együtt barangolták naphosszat a madárdalos erdőt, a gerlés ligetet
Egyszerre csak szt vették észre, bogy egyikftk fejlett legény, másikuk fejlett hajadon leit.
Gergely elment katonának, Borcsa meg Selymes Mártonhoz (harmadik feleségnek.
Bizony Borcsa sorához nagyobb vitézség kelleti volna Gergelyénél is, ha akkor már lassú kézzel nem kezdett volna egy csendes sirt ásni künn a lemetőbeo, Imibe majd azt a szegény öreg SSfyiseat awp i' módjával örok nyugalomra fektetik. Amint I hogy el is fektették ssegény fejét.
Mire a Gergely három esztendeje ki-] , | teli, az öreg Selymes berukkolt a másvilági\j ármádiába.
Azok a dinom-dánomok ott s szép özvegy házában nem is a ktümáni rokonságnak voltak szánva tulajdonkénen, hanem Hajnal Gergelynek. Az is meg volt ktva í mindegyikre, oe nem ment.
Hiába járt utána idegeseit Szívvel ' Borcsa. Mit neki az olyas tehérnép, aki « már egy vén embernek adia a kesét Annak a szive sem valami erősen lehetett a | másé.
így gondolkozott magában Hájnál Gér-■ gely. Ehhez azután nem kellett egyéb, minthogy találkozzék ftgvegy Matali Ensók nénivel, aki szive, lelke egésa teljességével ; gyllölie Borcsát eleitől fogva. Unykorában azért, hogy a labájoa msierségével Erzsók * asszonyt megkárosította: mo»t pedig különösen azért, hogy egyeileasaer ae hivta meg 1 magáhoa.
Jól Iáita a haragos véa boszorka, hogy | Borcsa Hajoel Gergely után fombolii.
Addig bandukolt, iezsgett, bic*egeit a kiltmáni kertek alatt, míg egyszer négy-; szemtSi ksphatta Gergelyt.
s 4 tó napot édea Gergely öesáml Ej I aye be neki embereaedtk Saép Isgéay válj
Sgynióvnt nagyon szomorúaknak találjuk h magyar vidéki asinémet viszonyait, • korántsem látjuk fokda-iának magaajeián, de még as ea után való törekvést sem vagyunk ktfpenek benne felftdfcni. Hogy errtfl nem pusztán a vidéki színtársulatok vádolhatók, bánén részben a közönség is a kevéabbé kifejlett vagy hamis irányú mfiislé* — ai kérgen felül áll. Hogy kín áll ^ esen a dolgon segiten*, az a fentebbi ekból kiolvasható.
Törvényhatósági közgyűlés.
Zafamegye törvényhatósági biíottsógátiak L évi május t-éo és folytatva megtar-tolt közgyűlése szép látogatottságnak őrven-detit és habár a mostani megyei közgyü-lések ugy küísejökre, mint as átokban lefolyó ' tanácskozásokra "nézve nagyon távol állanak j is a megyek virágzó korszakától és a csak tii év eiöfli megyei közgyűléseknek is csak halvány árnyékát képelik, mégis azt coo-' stafálhatjuk, hogy megyénk ínfelligeniiájának jó nagy része most is asivósan ragaszkodik a megyéhez és élénk érzékkel bir a megyei * aatonomia iránt.
Főispán ur ö méltósága a közgyűlést megnyitván, ékes ssavakban és a töle megszokott szónoki lendülettel emlékezeit meg azon nagy férfiakról, akiket a legutóbbi megyei közgyűlés óla veszten el a hasa és Sennyei Pál. (ihicxy Kálmán, Somsirh Pál és Perczel Béla emlékét Zalamegye ezen közgyűlésének jegyxökönyvében is megöro-kiteni indítványozta. Csen általános helyes léesel és mély tisztelettel elfogadott indítvány I kiegészítéseként Karkas Ferencz, bizottsági tag a nem rég elhunyt Kerkápolyi Mór, volt megyei bízol tsági tag és a szahadságharcz egyik hőse enilékéoek megörökítését is indítványozta, mely indítvány hasonlóan egyhangúlag fogadtatott el.
Minthogy az alisnáni jelentétnek felolvasása a legújabb törvényes intézkedésnél lógva, mely szerint az minden bizottsági tagnak megküldetik, feleslegessé vált és mellőztetett. főispán er őméltósága elrendelte a megüresedett keszthelyi főszolgabírói állásnak betöltéséi, mely állásra Takách Imre, volt Upolczai szolgabíró, mint egyedüli jelölt egyhangúlag megválssztatván, az ekként megüresedett ta polczár szolgabiróeági állásra színién egyhangúlag Székely Emil valaaztatott meg azon uiasitással, hogy egy éven belOl az esen álláshoz a törvény által előirt quali-ficstiót megszerezni tartozik
Ezután egyhangúlag és minden vita nélkül elfogadtatott áz igazságügyi caélokra átengedendő * .-egerszegi i nagymegyeház helyett szükséges közigs/gáiasi helyiségek előállítása tárgyában leloívasou küldöttségí
javaslat, mely Menni a megyének ugyne* vezett ssállásháza udvarán és a mellette
Lajos és érdeklársai által e tárgyban ben dóit lelebbezést. Az! állandó választmány a levő telken fóg a szükséges épiikesés foga | felebbezés elvetését és a februlr 2-án ho-
soti képviselőiesiülefi határosai helybsuha* a bizottsági
; naiodttatni I e csélra a rendelkezésre álló, , 50,000 Irt és a Kanizsán levő megyei ház-í nak, mely jelenleg katonai korházai szolgál eladás utján nyerendő vételára fordíttatni, A Sst-lváatól Csáktornyáig tervezeti helyi érdekű vasútra vonatkozólag I felolvastatott a nm. közmunka és közlekedésügyi minisztérium leirata, mely szerint ézen vasútnak kiépítése attól tétetik függővé, hogy az a nyugati vasúttal ősszekapcsoltassék, minek folytán a közgyűlés vita nélkül és egy-hsngulsg elfogadta az állandó választmánya nak javaslatát, mely abból áll, hogyi a megye ama $00,000 trnyi összegből, melyet helyi érdekű megyei vasutak épitésére már megszavazott, s szóban forgó vállalathoz 40 >000 forinttal járul, de oly feltétellel, begy a miniszteri leirat értelmében a megkívánt csatlakozás a nyugati vasulhoz Sitf.-lvánMi Sümegen keresztül vezettessék Boba-János-házához, vagy a nyugati vaspályának más
alkalmas és s pontjához. A
megye érdekeinek
megfelelő megye-
megvzavazoit összeg pót adó utján tog s megye közönségétől behajtatni.
Ezután tárgyaltatott a um niszterium leirata Szedlmayen László és társai, k.-kanizsai lakosoknak Kis-Kanizsának önálló községgé leendő alakulása fránii kérelmük tárgyában. Nem hagyhstjuk itt éiin-lei lenül, hogy e tárgybsn (iósoay László megyei főjegyző «r a kérelemnek és egyál-tslábsn a napirenden levő tárgynak iigy köz-igazgatási, mint jogi oldalát teljesen megvilágító, és ugy stylsris, mint jogi szempont-s legnsgyobb slsposságra és a kérdésnek valóban komoly tanulmányozására valló, igazi remek munkálatot leijesziett a köz-
gyását véleményezte és ás ftgy közgyűlésen ily értelemben adatott is elő. Garat Benő bizottsági tag felszólalása után azonban a jelenlevő bizottsági tagok túlnyomó nagy többsége megismervén s való lényállást ésmeggyőzeti véq amegtámadott határosainak törvénytelenségéről, ejleokesö véleményre jutott és Hajós Mihálynak a felebbezés elvetése, Plíhál Ferencinek pdig a megtámadott hal árosai oak ö*sses előzményével egy ölt való inegsemmiaiiése érdekében lelt felszólalásai után a közgyűlés a megtámadott képviselőtestületi határozatot megáemmUi lette.
Kői'tp.n ár öméltóságá a határozatot igen röviden, ésaki néhány szóval hirdetvén ki,- a határozat pedig megszerkesztve annál kevésbbé az érdekelteknek kézbesítve még nem lévén, nem tudjuk határozottan, hogy minő terjedelemben történi t|s de minthogy cjakis a
a megsemmtsi-képvisélőtestületí törvényellenes j bat&ozatj volt a felebbezés által megtámadva, igén természetes, bogy s megsemmisítési határosai is csak arra vonat
belűgymí- kozhstik.
A lárgysprozáiba felveti többi ügyek* melyek elvi jeleniGpégüek nem voltak és a megyei sdminisztrstió» rendes úgymeoetébe tartozók, minden vita nélkül nyertek elin-
tézést.
gyűlés eíé, melynek eredménye a nek feltétlen elutasítása és mely Szedimsyer László bizottsági tagnak a tárgyhoz nem is tartós^, csupán magánjogi állítólagos sérelmek felsorolása és löispán ur ö méltóságának arra adott lelvíiágosiiása után a közgyűlés által helyeslőleg és egyhangúlag, elfogadtatott.
Ezután kerüli azőnyegre s j nkanissai lakianya tárgyában Varga Lajos és érdekiárssi •által beadott felebbezés. Tisztelt olvasóink ismerik ezen ügyet, tudják, hogy a városi képviselőtestület f. é. február 2-án tartott rendkívüli közgyűlésében elhamarkodva és illetéktelenül szavazott egy olyan kérdésben, melyben semmiféle szavazásnak a törvény szerint helye nem roll és a mely kérdésre vonatkozólag a városi kÖzgyü(és csak aziráut nyilatkozhatott volna, vájjon az árlejtési bizottság a feltételek és szabályok értelmében helyesen járt-e el vagy nem? Közöltük annak idején Ispnnk hasábjain' a Varga
Ztlöcfélék.
— Vasisry Keltű pannonhalmi főapát jelenleg Zala-Apátiban, a benczés-mid birtokán iidőavén, a múlt héttőn láto-kérelem- g*1*"' (Ón Keszthelyen levó rokonai,- jóbs-
ráiai- és tisztelőig. A nagy tndományu, kegyes főpap Keszthely városa kiránt meleg vonzalommal viseltetik, mert itt született, bölcsőjét itt ringatták, a keszthelyi gymns-siumban nyWle el»Ő oktatását. Vaszary íö-apát Keszthely közintézményeinek, de különösen az oktatással foglalkozó apácsa-zár-dának állandó jótevője.
— A megvfl gazé. egynilet a legutóbbi megyei közgyűlést követő na pon tartotta közgyűlését. Ennek egyik fontos tárgya volt a 'titkár-választás. Szigethy Anlal volt titkár leköszönvén, helyére' Orosz Pál földbirtokos és Sznodies Viktor, főispáni titkár kandidállattak. A választás Szmodics Viktor győzelmével végződött Most azonban kérdés tárgyát képezi: vájjonc«m-patibilis lehet-e valamely állami hivatal betöltése egy más! fizetéses állás betöltésé vei? A mi nézelüál szerint — nem.
— Ffilftln Taasllé gróf msga< családjával együtt! Béopől keszthelyi pompás palotájába letip ál lakását a mull héten.
belőled. Mákszemnyit sem csodálom, bogy úgy utánad esett az a bűbájos Borcsa, az a hires boszorkány. Hanem azt tsnácsolon) édes Gergely öcsém, kogy helyén legyen s szived. Hs huz hozzá a szereteted, ám vedd el! Gssdag, szép vsgyons van. Élheted vele világodat. De vigyázz, mert nem hiába sörgi a haraszt, hogy szegény Selymes Mártom a fiatal felesége küldte másvilágra.
Gergely felütötte szép fejéi. A nemes lélek fönséges hsragja sötétlett nspbsrni-totta arcsán. Izgatottan lépett Matali Erssók elé, megragadta annak venségaszalt, reszkető, fekete kezét.
— Mese beszéd ? Vénasszonyt roende monda? vagy való igaz ea? Erzaók néni!
A vén banya gonoszul vigyorgó képet vágott, etipietett a kél pislogó téveteg szemével. Meg volt elégedve a hatással.
—• Hát bizony édes Gergely fiam, ea olyan dolog, bogy a leszületve senki sem esküdnék meg igas volta iráni; de azért b izony így tartja az egész falit, a vénasszonyok ugy, mint a fiatal leányok, az öregemberek ugy mint a legények. Különben édes öcsém, ha annyira bántja lelkedet ez jt gyanú, könnyen megtudhatod, bogy Selymes Márton halála Borosa lelkén fekszik e csakugyan?
Gergely szigora asemmei vizsgálta a vén bnuorkényt, hogy nem a pokol küldöttjeként áll-e előtte?
— Halljam a mód ját I
— Hm I édes fiam I Hát ampán egy kérésedbe kerti. £tméaa szépen özvegy Selymen nehéz s aztán — — — De hajolj esek közelebb édes fism, nehogy valaki (lihegne vegye beszédünket.
Gergely egészen a ven banya kötelébe hajol! As halkan, suttogó hangon magyarázta neki, bogy miképen győződhetik meg Borosa lelkiismeret ének tisztaságáról. Nem lehetett abból agy árva hangnyii sem hallani. — %
Gergely végig hallgat la, untán elbu-
(Mntf éppm
Hsinsl Gergely alig várta a reggeli. Már a barnai Szigeten találta, ott járkált a gazdag özvegy háza kfrül. Jsj neki. ha igazat suttog a világ.
A szép asszony is korán talpon volt nagy bncsut akart (jtrtafti. A kilimáni rokonokat, ismerősöket várta. Ragyogó képpel lépett ki gyönyöifi portájára. Még ragyogóbb lett a képe, mikor Geigelyl látta oda belépni. De képe egyszerre elborult, mikor Gergely homlokán fellegei látott.' Oda sietett hozzá. Reszketve fogta meg annak kezét.
— Gergely, élelem! mi bajod?
Borcsa! nézz a ssemem közéi
Iszonyú dolgot beszél a világ. Ne reszkess! Az nem lehet igas! De ha igaz, úgy jobb volna, ha elsüiyedne lábad alatt a föld. Todod hogy szeretlek. Azt is megbocsátottam már, hogy kezedet másnsk adtad elö azör; de nem ludnám megbocsátani, b i igaz volna, amit a világ beszél, bogy az öreg Selymét Mártont te küldted másvilágra; le elei led laasaa ölő méreggel; te voltál a gyilfósal
— ín? Gergely* Elhitted? Szólj: el* hitted? í > <
— Nem hittem el, nem is hiszem, dé nem birok szabadulni e rettenet ea gondolán tói, míg meg nem nyugtatsz. ^ /
— De hogyan? Mivel?
— Van rá mód, csak akarnod kell. »
— Szólj I Parancsolj) Mindet I megleszek, csak el ne taszíts magadtői
— Jó. Tudom, bogy telies életedben bátor fehérnép voltál. Éjnek éjssakájáq meg mertél lenni a sírok között. Na hát. ha csakugyan nyugodt s lelked, Mtooyítaa be ártatlanságodéi ügy, hogy jelenj meg egy bélig minden éjje'en SelyaMs Márton sírjánál, i*ádkmaál a lelke fidvteégéért éa esküdjél meg, hogy nem votlá) halálának oknaójs. Meglessed?
Isten ve'ed! Addig engem nem látsz. Hajnal Gergely ott hagyta a sápadt asszonyt, ki roskatag léptekkel meni be hajlékába. Erezte, bqgy ez a próba rettenetes
tesz.
A kővetkező; éjszakákon minden éjjelen meglette a borzaímas alját az özvegy, bestéit n sir fölött. Hogy mit? a mineeniifltó l>tec tudta.
Mormolt, csak ő és
Már a negyédik papon olyan volt, mini egy valóságos kisértetArcza sápadt, dulott volt. Összeesett, íjuniha óriási betegseg gyötörné s ráfeódnéf fiatal életén. De azért csak elment n karetkéző éjjeleken is, mert ismerte tierielyi'.jtudti, hogy minden síri látogatását megfigyeli, látja titokban.
A hetedik létogáláakor már slif bírt a sírig vánszorogni. Gondoláiéi megkusxá-lódiak. Egy héi Ma sem éjjele, fecni nappala nem roll.! Sem enni, sem aludni nem bírt. Nem eresztett méfáhan zenkit. Folyton zárva tartotta ajjajáti Caak éjfélkor tette meg mindig a sirlátogatást nagy titokhsn.
A faluban találgatták, hogy hol lehet mit csinálhat a sMp, a vig Özvegy? Bizonyosan valami rwienetes mérget kever megint: airt ás valakinek.
Nyolczadnajka vétmdóea azután végig tolta a falut a Jbir, hogy a saép boesor-ny megőrült. KjOnn van atésM:őben;fog-és esküszik zürzsvs-lehet onnan csalni,
f
ja az ura sírkereéai)ét rvs beszéddel Ellnem
mert azt hajija eéyre, hogy ő oda van Ián-ctolva a ott lelj neki esküdni míg meg nem hal.
Hogv mire nkart beszédével, est aj jő
esküdni értbeletten Istenen kívül caak Haj-
nal Gergely, megjMsteli Erssók tudta.
- Ttdd meg káli
- Mechfvé. A magyar szent korona országai Vörös- Kereszt-Egyletének nagykanizsai városi vátassfmáays l&tó. évi május lS-án d. o 3 érakor, a kisddBÓvöda nádor-ntczai helyiségében íariandja évi rendes közgyűléséi. A közgyűlés tárgyat; 1. Elnöki megnyitás.11 Jelentés a lefolyt év I működéséről. 3. A számvizsgáló-bizottság ; jelentése é. A sorrend sserint kilépő vá-j lasztmáayi tagok helyeit ujak, esetleg azok I isméit megválasztása. 6. Netáni Indítványok Kisoroti tagok: Ebecnpanger Lipótaé, Hoff-mann Mórné, Kürscbner Ignáczoe. Sommer Sándorné, Dr. Schreyer Ujosné, Weíss Hen I riktté úrhölgyek, Blaa Lajee, Ebenapanger Lipót, tírünbnt Hennk, Markó Antal, TóUösy Béla, Tnpamaer Gyula vak.
— Eljegyséi. Bölcs Sándor, csák-j tornya-járási sscrigsbiró eljegyezte Getschiá-
ger Emilis kísasszooyt, Geischí^ger Jóssrf keszthelyi postamester leányát.
• — Jegjzfl nfgsrlsl volt máju< I hó ?. 6* 3-áa Kaposváron, mefjrre Farkas i Ferencz városi slkapiiányunk is jeienikez-| vén, a szigorlatot nép sikerrel !e v tette.
— Elltél! figyvéd Közlik Jáoos
| csaktornyai ügyvéd ellen többrendbeli bto- . í cselekmény minit folyamatban levő ügyben j leérkezett a curiai Hélef, mely szerint vádlott 3 vádpontban bűnösnek találtatván, i J évi börtönre és 3 évi hivatalvesztésre és politikai) jogsinak felfüggesztésére iiélte'eit. I Ezea ítéletnek természetes következménye lesz ügyvédi állásának elvesztése. Az ebő ' bíróság csak egy vádpontban moodia ki an-! nak idején bűnösnek s % évi börtönre iiéi-; te. A kir. tábla ezen ítéletet helybenhagyta. ; A curia azonban megxnltostaits s két ehő ; bíróság Héletét.
— Iilsteetl hlr. Ságby Zeigmood* j színigazgató még mindig fitr veti a dolgot,
hogy valamiképen dűlőre vergődjék. A* na-; pókban pár előadásra Csáktornyára rándult ! bogy társulatát az ottani közönségnek is í bemutassa. Onnan azután megint vissseszáa-! dekozik az ugv neveseit »búcsu-előadások* i megtartására. Na hát az il^jta próbátgalá-sok eUen még nincs kifogáUnk, ha^efn azt már ha a bir csakugyan igaz, nsgyosL en>< vakmerős^nek tartjuk, hogy Fiúméba i<« el akar menni társulatával. Az biztos vereséget hozna nemcsak Séghynak. hanem a magyar szinűgynek is. Ottani magyar laptársunk bazafiasaágátöl bizton sivárjuk, bogy ezen a magyar szinügy ellen iran]4ott merénylet megakadályostatásán teljes erűvel rajta leend.
— Öröasnaet fogadta a kesrtbdyi járás polgársága ama hírt, hogy járass első megyei tisztviselőjévé s törvényhatósági közgyűlés egyhangúlag Tbbfcs Imrét választót! a meg. Adja a jó Ég, hogy ez örömét a polgárságnak soha meg ne keserítse a szeretettel fogadott főszolgabíró!
— Tta volt legközelebb »Oet<Ö«-o, melynek ifj. Hegedűs lászió pincséje (töö írtos préssel), továbbá szomszédai: Btanocom és Dolitiányos (György istállója és phvczéje essett áldozatul. Az összes kár mintegy
, 1400 frtra tehető, mit az ottani ssől6pása-tor vigyázatlansága okozott oly torzsán, hogy Hegedős pínczéje mellett s tárói madarai lővén le, a töliényfojiás a szalma telűi meg-ayujtotta. Szolgáljon sok közöl e szerencsétlenség is intő például a kellő vigyázatraK
— Gj áuhlr Megyénk egyik jóoeva családját érte súlyos veszteség dr Arvay István elhunytával. A közszeretetben áMott fiatal ember már fiatal korában is nagy hajlamot mutatott * húskomorságra, mély két év előtt a lélek teljes elbomlásával végződött A család áhel kiadott gytsajelemé* így hangzik: »Arvay István atyja, Gocnelia férjezett Rieger Józsefné. Maihild, özvegy Nagy Uyuláné, Mária, Carotine és Lajo* testvérek, Oillagh Irma özvegy a legssé-lyebb fajdalommal teleniik dr. Arvay Istvánnak a páratlan jó fiúnak, legjobb testvérnek, ietejthetlen jé férjnek elte 34-ik bo'dog házassága második évében hosszas szenvedés után történt gyisaos betalál.* Aa e&ionyiat as itteni kórházban ápolták, lu is szenvedett ki Holttestét a zalaeeemegi temetőbe asállitották. Nyugodjék békén *
— lárUsagálsi. A keszibelyi ipar> iskolában, hol a a magas lanttgp kormány engedélye folytán a tanév hét hónapra, ok-lóbertól npritis végéig terjed, az 1887 fi, tanévi zárvixsgálat apntts lS4n tartatott meg^ az iparhsiósági aMghiaotiak éa atőtyá-róság tagjainak jelenlétéhen.. Aa iparoe tanulók feMetei a hM<tmtx. történeten, asámta*. könyvvitel, ügyírálytaa, mértan sth tantárgyakból meglepjék a hallgatóságot, a tanulók rajzait pedig jól e*ö öröm éa gedél hőst sseen^ték. Aa igazgeiá évet lelkes szavakkal zárta kt, kitefesést adván a maga és a hallgatóság nevében is aa elért és felmutatott eredmény leletti örömének.
— Ms* E véssee eteaa, nmly na or-s»ág ssásws közséféi feldúlta már e tavasa feléru megyénket is felkereste s mindjárt as eteó alkakMMnsI (adja Isten, hogy es Hcren ntoksor isii aagykárt ofcosva. iWss köz-régben, április rNa éjjel támadt a tis, mely reakhaamr tO épületet easéeatatt tel; leégett a sstdó ttmplom. papiak áe iskote-ház a több magános egyen hajléka. A tis keteUeWee álliiókg hnsan müve, melyet n v magáiét lees hivatva bdenteni.
— taHAHn ÜArmli Cwwgóre k**-veesti ni pMhimsa a hiiAihi
megete -
a tan-
COOOOOOCOOOOOOOOOOOOCOODOOOOOOOa 0 v
0 Legolcsóbb BÚTOR bevásárlás* S
5 Fiálovíts Lajosnál N.-Kanizsán 0
0 Dél-ialal takarékpénztár épület az udvarban Jobbra ö
0 I hatel van »zereaeaÉ»c a t i kő'«spég ttxfcma-ar ■. 1k-/i>í, X
0 raktáram tulhalmozottsága o
0 Oiiatfi mindennemű batárokat tetem*»eö leazá£íi<tf» áralu* kru-il* eí. Raktára- >2
Q mon találhatók cowpfette o kHmí miiisndeu's' »-reasi«4i»efi et-r-twit M* ^
0 ^'ÍF ragy diófából iéeyeze" Latorok miedea alakba*, ké*z «r<*s n Q
m oitnrák. <fl»án»k oJiomáaak, kanapék, 'ukr>k. képek, tájj <k é« ná4<zeke* Q
V nagy iválasziékfon, v
0 Elfogatok mindenoema asztala* e- kárpitos sonkák kéazáéaét. megyek 0
Q ízléses é« stylszeru kiviteleen kezeskedem. Q
q l g)wintén arait btitoraksi i* átalakítok u<. i*íyben arat a vidékén g
z Külöo<aen íelhífom a a. é közönség b hgfelmét 2
0 szo*ba/ta.pété.záiso!kzxsi. o
0 Mi iu—15 evi tartóssága » azépsége által, dónyó^bb a íestéaoe' f.- O
Q mintán iott kü'fotói gyárral direct óa«ek.»<ietésbeo állok, azon helyzetbe* v»g<o* Q
q bogy ilyngmu munkákat bamoiatoa olc*" árért készíthetek, ée éteken ál azerze* Q
O tapasztalataim toíytan tartósságukért mindenkor kezeskedem. a
Aj n. é, közönség azivea pártfogását kérve, maradtam V
5 kitunó tisztelettel t 9
0 __, 0
Q- Ff.4MlVITN L.4JOH Q
g iM 10 ! c l kfrpfeaáaéWtf g
COOOOOOQ^OOOOO OOOOO0000000030-00
Hmicjr végeladás. Tacbimkrl
A föráanakm 30,ér óia felsállá araay- éa ááaaaf- ^
Sslateakat s káa kvMalaláaa falytáa *<fU( fWad- ' ^jjf.
jak, aiaél fogra H
araay, Márt éa ékaar rfcnakkól, kltáaá ^kvA
ivá{«d srsv éa Mást wMrákkél VLSÜ^' átló őaazaaárakémtetéaletkatéMgHagaagwéélyaaatt 1
végeladás utján
trt>MMW a 0árt árakon alal eladjak, vidéki atfMldp'k fmu MUtiviI taljaottat- cs. aak. Mff »4m wM tárj falc kiemrüutmtk. taatíf asokirt a furnér w riaazmtéfitttiik, ka S trx
MSI atiUÚemV timzapttattal.
ROTTEB F. én TÁRJ*A j iö6 1-10
arany, a8$i fkaztr At tmUrm ffán raktára Biáayoti IV., BatiaaHitna S. »l 136 7-10 í ^mm—mmmmm
Máriaczelli gyomorcsöppek. 11 11
UM htfáau aasr a ||ii» mmiw MafaéyaAM. ÖV
VmUmj. yAtttarntfestalai »Mt»yMáay, { ||
É **"<!ISa*******' MbMfaw*. I ^^
■SUT mwriMral fywrrf*. I I na 1 i
bfflirtlt- « ftemk'^C. Mké«w ! A- \
«írim4ic, aa4nr» j
■MldSel^ MibUikalűk { jtfi*
laÉifliilM*. iflfcouk. íép-. a^ M j \!"í/|) ^
anaycm >ifihi> - j ^t W f i
Kq Iwntf ára tomiliit ota- i . \Vjr i üZanl fsnrött B tv, kettő* pa- ■ ^ ▼ J UrxktOir.
ZWip—<1 iMCStMM Sraar Untf > danmi tiéllriAi B ai IiwWii idUl. éa kwrwtmáL
Kagiiaté minden gyágyzzertárfcan. 1 ^^ ^ásjfey^
Óváat A fáWi MáriacMtü gyoBoreröp^k^ ,
aakat baaí»t|U; éa atáaoaaák. A valódiság ja- TaU4J léül »imU ákazaak pina. a festi Wéj^^al
ellátott karitáklM kall law i* a aria- ■OXE1- 1 •
éaa avadÉz mdüékett használati uUsitAson ÍL^JPT^L
mg kaUWya^a laaaí bagjaz Kraaaiarka Ga- W
•ek Heank kÖByrBToteáájábaa ajoautott. ' ! «Jaii» Já«
f ' Kral taMI Kai Valódi[MiaAifbM kapható: Xff-Kamssi*,
jtáa - '■» I
Pragar Béla CJ«7sa. Kadarknt Bcfk B- tjáfj- rastaa etirfes uaiiptiiin aláim—at kek nj»-
nari Kémarjr. Cdiaar Viacxe és Bakockaj h»a éa ktjtpMil tiéjajjíiiM a kairf i —| I na
litaii gpg7*4 Maradi, KMa Viktor gyófyaz. blkaanálai, Mia ácratjwak a Kral laláál
lftrv*jKl VMN^ar tea fjéfj*. Karaüaaalkall IMiiéiUiM t a^riiM,
Koröa L gyégyja. Vurauvmbat Bika B. sféfjaaJ nacUugra kéraa aiadaa haaoawwS gyartaia*fukat
'11'. » I m!;«úi akmai á> hogyant tWjajrta kiáaf-
f—- - -| i ii aik — vbesaauahsaf auykaijaaaá
LEOCJABB ■ VéiaaegéMfaéi, gyaageaég. frhrrkAr, kár-
w L . M . . - ■ vélj kér (wr»pala»í Mrf gyéegeeés, a. a.
arl aaovetek ■ ateaal aélkfUgw|Hi tdj«i a«ji|jil-
1 iMi nff* ■ aak a Mna, jíl iamart év tttb kát- -ét ktlfltfi
aaéftiMi| atáavéllaá li|ilni»ia M mVwí takiaK^aklál ajáaiatt vévtaatílé
rtó^4!^ ( Först vasezukorja folyadékban,
-.! J L ■ Dr U<«ar mM> tarát tMlfitva, matj Párat
ylB?6i J. W • | Jáaaaf gj^jouém által Prajákaa a ,F«áér
D H iaiyal'-koa — lett jaritra. Egy It«c ára 1
. brimnUn ■ j lírtMlff, ' , «V«| « kr
paisté gyári raktára. I O^l an
u^tS-SU'tl ' ^gyéo^M ét.aIjfaallg.lai,
Ü Syí?7é TÜ... ^"r ■ kMlMiég., hányás, uaainlrwlk. és
t ff akarják Ualatf lapoa aalra^Ml- ■ FÜTBt JÓLZef
limftóS L "' ■ ! nk7—i- a á^'-Wa
UuMé !|| ! I^pijakb mÍHtatírtfimol m- ■ glrmktár. TÖKÖK JÖZMI I É,j —,hmwU.
| yyra ^ fámntfra kaMto Mg. ■ Ktráli-airsa !• »áa.
mab. cM aseré- ^BjHHflHHHHHHHl __ * n in.mii.
OOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXDOOCXDOCOOOCS
x A Uvaszt idény beálltával van aeerencaém a n. é közönség b. V
V figyelmet dúsan felszerelt a kivájd min&égÜ raktáromra, miút: C
8 BTJTOK, 1 [
ő szőnyegek, érik, tükrök, képek, lámpák és varrógép- X x különlegességek 8
Q kWhüvni1 s tiazteletteljeaen megkérni, miszerint b. megrendeléseivel ( J «®rtooeéhetai szíveskedjék. - KlTAmtrn liafl rénzíelíörlesílésekre. J
I j Tisztelettel L
5 66 M Sehsn Lujtq fa C
CO000000^00000OOOOO0000000010 . 0 0
IAlt melyei a évig mint aegédlelkéM éa hát-oktató saelgált, pprilía f9-éa bnceoaott el kflayek kfiai a áitáa május h6 l-éa elfoglalta uj é* szép állását Csurgón A távozót a keMtbelyiek áldáaa kiaéri Szíjártó helyére az agyhátmegyet kivaiai GyOre Jáooa eaur-gói káplánt rendelte Keszthelyre, ki káplánt é^ kitoktat ói helyét már ai is tog-(álla.
T»p©leaárOI írják nektiak: A héten itt egy kereskedelmi kaszinó alakult ag)előre caak 8t taggal. Megváiaaztattak •foOkQt: thr. Fitehtr Hyuh. alelnökül. Lutz lif Júm/t pénitárnokul: Hleiner Ferenci, éa jegyzö&l Jung Lajoa.
— EsitüvO. Linfer Pál zala-apáti
I postamester f. hó t-én tartá eak&vöjét,
Oeuisch Tinkával, Deutaeb András keazt-belyi polgár leányával.
— Táa. Múlt hó ápril 29-én virradóra Törje községben özv. Erdős fíyörgyné pajtája addig ismeretien okból kigyuiadt, a (fiz Horváth János szomszédos házára és a közeli Koczka (éle szérűre átcsapott, melyek szintén leégtek, nagy szertoeae hogy az elözü napon dühöngő azélvéez éjjel lecailla-pult, különben a fél közaég leégett volna, a leégett épületek tikkár ellen biztoailtf voltak.
-j Aaftzoiiy-vlftdaf. Mióta lant éa .duda azól, elégszer bebizonyult már, hogy nemcsak két dudáa a csárdában, de még két >aaezonyi állat* ae igen (ér össze egy helyen. Így történt múlt hó 30-án, hogy Iváncaícs Otlilia vadházaaaágu éa Tasler Rozália férjétől elvált asazonyaágok összeveszvén valami (szokatlan) felfújt csekélység miatt, T. Rozália I. Ottiliának (ián karmai hiányában?) egy lúggal telt nem nappali edény nyel képébe vágott, mi elöl azonban megtámadottnak a fej hirtelen félrekapásával aikerfili mégis kitérnie. Többi a kapitányi hivatal dolga-leez.
— Egy derék amgyar vendég* lé«. A nyári aaisonhkn felette élénk Készt- | hely városnak •Smzdi uéüoda« czim alatt ismert vendéglője utóbbi időben qj vendéglőst nyert Varyn Jánot neméiyében, ki nem csoda, hogy az allöldről jött, de érti
ia az igaai szives magyar vendéglátási. Pom- | pásan berendezett szobáit előzékeny azolgá- I lattal tárja az érkező elé; konyhája kitönő magyaros, aztán a körülményekhez képest minden olcaó. Akik ez uj veeidéglösuél meg- > fordultak, nem győzik eléggé dicsérni a mi j örülünk, bogy magyar üzletemberről ilye- | neket írhatunk. B. —.
— Tavaszi Idjll. Lazanakhan Vim- ! mer Ferencz, Kránitz József éa társaik mu* ( latozás közben Szakooyi József honvéddel összeszólalkozván, az bár félre lette a azé- !
, gyen! és futásnak eredi, — a sok felruczczant ! kétlábú tollatlan hős nyomát érve, ugy el- j agyabugyálták holmi padlábakkal a egyéb' alkaümas ötlegekkel, hogy a szegényneksulyos testi sér&iéa miatt egy hónapon át kell a j katona-kórházban ágy*1 Őriznie. Vimmer éa Kránitz, kik közfii ez első szabadságolt hu-szár, híres verekedő és házsártos természet & | jómadár, átadattak a helybeli járásbiró- f ságnak-
— Fant Kér helyben a délzalai takarékpénztár épületében üzletel nyitott, j aiántjuk lapunk mai azámában megjeleni hirdetéséi t. olvasóink figyelmébe.
Közgazdaság.
Felblván a magyar gazda-
kSiSniégheg!
A magyar gazdák jégbiztoeitáei azövet-sége, mely keletkezésekor a gazda közönség meleg rokonszenvével, a a külföldi biztosító társaságok féltékenységével, zajos gáncaoló-dásával egyképen találkozott, immár ep gyakorlati munkásságban letelt évre tekint vissza.
A sors. mintha áj intézményünk életképességét mielőbb a legnagyobb próbára kivánfa volna tenni, épen az elmúlt évben | példátlanul számos jégverésaei látogatta meg vetésein kei. A kártérítések egész özöne — melyet jégszövetségflnk mindjárt az első esztendőben károsult szövetségi tagoknak nyújtott — nem engedte meg,hogy az elsÖ év ftzleteredméoye nyereség legyen. Deszö-veteég&nk — a kivételes rossz esztendő minden csapáaai közön szilárdan, beoülettel állta meg helyét. Életrevalóságának oly lényes bizonyítéka ez, melylyel szemben nagyra nő a bizalom éa elnémul a gáncs.
A szövetség — mely a zaange korában reazudult — rendkívüli kedvezőtlen viszonyokból megedzve kerüli ki, nagy éa biztos jövő előtt áll. E jövőbe vetett bizo-daMnak adott ép oly észszerű, mint bátor kifejezést az etaő magyar általános biztosító társaság, midőn túlhaladva a szövetség meg-alakításakor elfoglalt álláspontján, hivatalos tudomásunkra juttatta, bogy a jégezövefeég tagjai által a tór/ahevalfásokhan lekötött ké*/fi/etÖ kezességi örszegekről egyazeramio-denkorra leaK>od, a lekötött Összegek befizetésének kötelezettsége alél a tagokat bár-mily esetre való tekintettel Je felmenti, éa a saöveiaégbe ezután be!épö gazdáktól sem-wifélé ketesaégi összeg lekötését aem követeli. —'
Klválíslja ezzel az elaö magyar álfa-János kttfeate táásarág «o vétségünk ért a legteljesebb aayagí felelőségei A társaság, melynek m&dee kétaégen MM állá aayagí ás leááfeal »e|Uflmtóaá|*i kilte kaagan- I
I lyozní felesleges, korlátlan aravaloeaágot vállal káraink pűotoe éa teljes kÜsetésaért. I Ha káralak megtérítésével díjbefétefftak elégséges nem lenne, a társaaág a mutatkozó veszteségét saját vagyonából fedeti, a ezzel szemben, csupán a jövő években esetleg | mutatkozó nyereségeinkből vehet magának ! kárpótlást.
Ez ftjsbb, jelentőségteljes nagy előnyön kívül, mindazon előnyök is épségbea , maradnak, melyeket s szövetségi tagok már : eddig ia élveztek.
Ilyen a20*/,-os díjengedmény, mely a jégszövetségi tagság egész tartamára vissza votthailanul megadatik. Alig szükséges figyelmeztetnünk a t. gazdaközönséfet, bogy e 1 12 évre szóló díjengedmény sokkolta éné keeebb reá nézve, mint a részvénytársaságok egy-egy évre szóló dijleszAlliÚsaí, melyeket bármikor fijabb díj felemelések követhetnek.
Ilyen maradandó előny a kárbecslések ama szigorúan igazságos rendszere, melyet i a azövetaég a bizalmi férfiak intézményeinek életbeléptetésével alkotott meg. E kárbecslési rendszer, már az első évben is ki-| tűnő szóigálatokat tett a károsultaknak, a I szövetségnek és as igazaágnak egyaránt
De nem folytatjuk a számos anyagi előny felsorolását, hanem végzetül komoly figyelmébe ajánljak a L gazdaközönségnek még azt a megbecsülhetetlen erkölcsi előnyt ia, mely szövetkezésünk tényében és szövetségünk virágzásában rejlik.
Szövetkezésünk pozitív [ jele annak, hogy az egyes kisebb erők felismerik már e hazában is az egyesülés szükségét, mert belátják, hogy együttesen hatékony tényezőkként szerepelhetnek a közgazdasági feladatok megoldssánál. Szövetségink pedig élő példájs annak, hogy egy msgseabb hivatást valló, a az&kkeblüaégtől ment részvénytár-sasát, nem a közönség mértéktelen kiaknázásában keresi üdvét, hanem épen a közön ség közgazdasági műveltségének a önálló-ságának kifejlesztésére törekszik.
Bízva ama réazvénytársaságben, mely szövetségünk megalakításával a magyar gazdák érdekeinek iatápoiáaa körfii üjabb elévülhetlen érdemet azerzetf, bizva az első év csapásaiban megedződött, megerősödött jégszövetségben, bizalommal lordulunk Önökhöz, t gazdatársak, s nemcsak a |égszö-vétségre való tekintetből, de saját érdekükben is kérjük Önöket, lépjenek be a magyar gazdák jégbiztosilási szövetségébe!
Immár minden akadály d van hárítva, a mely eddig tán az aggodalmasabb gazdákat a szövetségtől elfordító.
Immár ez, ki a szövetség tagjává leszen, minden anyagi felelősség elvállalása nélkül lesz azzá. — Az eeetleges veszteség a szövetségi tagot nem illeti, az esetleges nyeremény a szövetségi tagoké, e mellett olcaó dijak, becsületes kárbecslés e néhány szó fejezi ki szövetségünk czéljái és lényegét.
Erős a hitünk, bogy a magyar gazdák érdekeinek védelmében, a magyar gazdák zöme éa legja^s velünk lesz.
Kelt Budapesten, 1688. április hó 23. tavtolt esgy gyűlésünkben.
Hazafias üdvözlettel
A magyar gazdák jfgbiztoziláá tzőtebégfnek
frlüyyelö- h rizfgáló-bixUteága:
Qréf Jamkovicli Lásalé elnök, valóságos belső titkos tanáeaos, a somogyue-gyei gazdaaági egylet elnöke. Hétezer Gfmlm alelnök, Borsódmegye alispánja és a boriódmegyei gazdaaági egylet elnöke, ■ereseg Thurti- Taxla alelnök.
Felelöe szerkesztő:
VABGA LA JÓK
HM D£T£H£1£.
Budapest 188A.1 Y.-PáKaká> 1887.1 Loadoa 187P Hagy disz okler j Aranyérem, | | Diaaaklsvél
ea. éa kir. kis. ■irwtfaaé.
aaab. elaé aacré-cemral- t*
vlaksllaa aafaa kiét
BEOCIIÜBllf.
Kiafmtí inim ia raktár:
Mejölilt, RiM-ralpart 8-
ajialja a t építész éa tptttmmtar arak. építkezési Táítalatök, MiUztakaaak, káaaégi ia agykéai atÜjáfMfak, ralaaiat a a. é. építő kéaéaaég Vmsm ágyalaéka saját gyiitaáays. 118 9—JÖ
§ortland - cement és vízhatlan meszét,
mafyak aúaéaakar ecytxtS jé alaáaégtaa aaAJIttataaá.
h árjegyzék a magyarássl kl
iáaalrskésssé|gel aeegkAldelfli.
tiaialt ttit. taertánaa. fDjrÜéff^Árn} Iwa. iargaé lttm* Erém km. I Trtmt ml iraay éaam.
Fiálovíts Lajosnál N.-Kanizsán pél-galal takarékpénztár épület az udvarban jobbra
| £*ízel van
reáesem
raktáram tulhalmozottsága
IrtllOft>
tákrik,
lüott ársfcoa á
N'C^-fCSaiMi
[ minden alsk) képek, tfge>*i
kárpitos munkák ké^zaését metyak
Uiiatfj mírtdéfinernü /;utorokat tetaci mon ialálljaiók cowpletie 6 német aí íóazcAák ttlgy vagy ótíűbúl fényese* ateák< <nváank. ottomáaak, kanapék nagy; választékfon,
Elogadok mindennemű aazfakx 4 iziéa* éajalytazerü kiviteléért kezeskedem.
(ígyszintén avntt bátorokat U átalakítok agy helyben min! s vidékei KníónöMn felhívom a n e közönség b. figyelmét
sz o"b 3-t s.p ét slz áisoikzxa.
Mt l»—15 évi tanóaaága s szépsége által, dönyóaebb a (emésoét. miotáo tóbb külföldi gyárral direct óaszekonefésben állok, azon helyzetben vsg< bogy ilynéasú munkákat bámnlatoe olcao árért keszúbetek, ég éteken ál szer tapasztalataim folytán tartósságukért mindenkor kezeskedem. A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradtam kitűnő tisztelettel . r
o o 0 o o o
o □
o 0 ú 0 0
8 0 0 o
Jfajgy végelatlíi*.
A föráirakn 30|áv éta faasállá araay- éa cfcasar-naUiaaktt a káa hvaaikaléM Mytáa végl« flrfaé-
jnkr minél fagvs araay. Márt éa ékanrárakkát, kiltoé
■ «á|eal araay éa nM laeMrákkél álló é—vaárakémtatéalatfcaléMgitag féélyaaatt
végeladás utján
Utaanra a párt árakon alal eladjak, vidéki aMZiwéaSwk pwla fordaltáral taljafltut-wak. Mtf utm wM tét/falc HmrAWaé, eaatbf asokrrf a tfmér u r*aazatérititiik, lm " aayw Mii aéáUÜeuV rimzofattolmak.
ROTTEB F. én TÁRüA
arany, adtai masar ia tmUru fféri raktára Haéapf«u l>.. BalvaaHrtaa S. aa. 136 7-10 í
Tarkiinkfl
■ 'i'17
kávé
Valódi ff L» L ! L r tkiíatiiait ai t í
(takarfk ét fwftkiri ») a legjobb pótíék a iabká-véboz. kellemes izü nagy megtaksrüás' Tieklaket t|sst fist cs. kir gyárak: Bécs, Ubositz, r^chfmield, Uibaeh
Képviselet Budapest ft^ulg Ciy nlánál.
1Ö6 t—10
mar a gysawr mm
IWWkMila MriujkUi | oiairnkMioi. BtaiaM
IfeáflHa, 0wairiMaraC rrnaannmi barnák- « áankfmtJ*. tsbxe ■yáaakeaaMéa. aktf^kac, aai r<
Kapható minden lyégyszertárkan.
óváaa A taWdi ■érfatarfH gyvavcalpplki* aakat kajaMtják éa aiáaoasák. A valódiság js-Iéfil a iadta litptk pina. a (aati védjagygyal ellátott karitikUa kall gínyih» laaaia éa a aria-daa aveglfcs radilékett használati utásitáaon ang kall jagya^va Iaaaí kagy as Knantrka Ga-aak Beánk Harvayiérfájákaa a;oautntt
Valádl ataMgkw kapkatá: XffKamuán, Pragar Béla cy«yaa. Kaáarkat Bcfk a gyégy-aaart iéeeewér. Cdiaar Viacza éa Bakacfcay látoáa wx Marcali, Kárta Viktor gyégym. ilermft, Fktacáer tes (jégysa. SaffBajam| Kőrös L gyégyáa. Murwamat Bika & gy%«z,l r 1 • : : m Í7-WI
LEOCJABB Jfjári szövetek
j raltíi ffopju v
zzétkáldíj atáavéllaá ligilféHia aiagmtwn árakoo a reálisnak éa zMKdaak! lagjabbaa inasrt
Siegel J. W.
j Brtmmkm paisté gyári raktára.
A lihéwatlr arak, kik mim takártyáaal míg nm Wiják és vtvflk káréi ftU*i< aaaW astar-lak MdaifasáM állriaajgyahWlazi aloujék iaraladi lapos aalraaáid-jeaek hojtziw kiaalaaaaa Malai.
Ugawá mlntakártaáami m-fftm h Mnme0n k&ldBm Mf. 149 B—tó
Kral valódi Karolinenthaii
Dávids-tbeája
hírneves és jósak bizo-
nyult mell éa tüdőbaj-
jban szenvedőknek.
Kral taMl Karaüáea* láall Báitéa-Cártja am> daaaaae tádobtjokiúi. éa kaláaűt«a fáf-, lm MU- ia kaintmál, aatkéraa tikáfimM ia az fyjpr> üti óttaer a zaiái üt (Takokalab) atka, aaly Imegi'-pő wadarfayayal kzainálfitlfc f— gaeska ára: 20 kr. óváa. Békásy Ipafiai Kral valódi D*tld»-ikrája éhaat aHwjdika-caegíe vs, aagkiaérurtttk kaaiaitéaakal UpiMta Ikazai. a kagy a aaláéia aaaál afaM lafjaa, ép agy laamljilr, adat ast m kafwaattaa Hiat-bogy miolen tlyai kuatdltáay kalAaaétkah kefírik, laaiy aiaé arra láwzü atkakaasra laaaC Wr á Kral valódi Karallaraikali DaiMa-ikta l*—abafi»aaak kaeayalfw; aaank folytán *tkaia> rataa ■laéia caaanfacaáara atálraaaaiat kék aaia. baa éa Wjmatt tédjatywaaal a kilai caaaa(olá^a Ukaanáfai, «ia ácyatjaaak a Kral valódi KaraUaaatkall Dá« Ida Ikra i ca. dárai Üai, aaacUogva kéna aiadaa fc—naaaaMI gyártatáayakaí, aatyakaa aktriaaai éa U^agyaatl it^jy hatty-
0É - twtinatef ■naáadjaaaá Vérszegénység* gykafcaéf. lebérkór* kér-vélj kór (ftnpiiw} Mrf gyaegeeée, a. m. aiéaaaaaá aéikficgw|fk teijesaa aMggyégyal-aak a Utaa, jü kaaart éa több bal- ktlfléfi arVaai feUstfJfaklil ajaaiatl. rértiaatitó
Fürst vascziikorja folyadékban,
Dr. Hagar módja szarát ékUtn, áaty Ftot Jéuat gyégyaaaréas által Prágába* 7- a ,Pakér Aagyal'-lM — lett jaritra. Egf áveg áeai
1 frt ae lir, Vi IMI eo kr. 3 Q-aatxoplia-n, '
ktttaS gjégjaaw rtT*ptalaaiÉ|ail, fadaó kattcaaég^ káayáa, uaaia»|liwlfc' éaj gyaaaérégés ailaa. 1 ftveg ára TI kr,
Fürét Jóxaef
yégjaaaiéaa a .Pahár áagyal'-kaa Préfáfeaa
flraktár TÖRÖK JÓZSEF waiiaarf. Badapcat, Király-vieaa J» -TÉaa
m
XXXXXX 50000000000000C
4- tavaszi idény beálltával van aeerencaém a n. é közönség b. figyelmet dúsan felazereh a kivájd minőségű raktáromra, miút:
sifaye^ek, érik, tükrök, képek, lámpák és varrógép
felbivni e laegteletteljeaen megkérni, miszerint b. megrendeléseivel szerencséltetni szíveskedjék. - kívánatra liafl ré»tieH9rleBxtéfi6kr«.
Tisztelettel Scheru Lujta fa
I.-Ki
íémsí
! 1
i
Kováid Péter
Rndapfst. Gyára; VUL Bodzafa-vtcza 18. as. FtőSjc: IV. Korma ittetm A.
Ma selyem-íestő és vegyészeti tisztító intézet,
számot ftefyen magatatíb kitüntetést nyert
mindennemű nőt é» uri öltönyök, egyenni-kák, disxitS éa bútorszövetek, függönyök, szőnyegek, színehagyott végáruk stb. számára. KSlimlejatig: felöíiök, télikabátok, köpenyek, férfiöltönyök fel f ejtetlenfil minden divatos színben festetnek. Báli ruhái fel/ejtés nélkül 24 én alatt tisztíttatnak. Tudomására bfizom a t. ea. közönségnek, hogy üzletemet jóvá] nagyobbítottam, agy, hogy s lehetőbb igényeknek megfelelhetek. Vidéki megrendelések lelkiismeretesen utánvéttel eszközöltetnek. Az irántam eddig tanúsított nagy bizalmat megköszönve, ajánlom magam továbbra is kiváló tisztelettel
m
I
948 0—12
A legkitűnőbb szer minden rovar ellen!
Ez az uj, kitűnő speciálisa bámulaton erővel éa gyorsasággal kiöli a férgeket * lakásokból, konyhákból, PZÁllókból, valaminí a házi állatokról, as télállókból, üvegházi éá kefi növényekről. lAz igazi csakis névnlÁiráxsal én védelmi jegygy eI ellátótt >redeti üvegben kapható. A mit pusztán papírzacskóban mérnek ki, as sohasem igazi ^Zacherl-Specialitás*!
ZACHERL l, Bécs, I. Coldschmiedgasse Nr. 2.
jfggjr-KuiÉMáa kapható Ft—J botor J. arsál. I ZsU-Kfsmsfsa kapható Kanlkr 8. mit. Caék toraráa a StrsUs tostrérekséL I , Dr. üapr gyigym. I ■ A
„ ___ Gtacs L. arasl, | LmxÜ*ljta , Kinota J., SehWíer á.f » •
4 vidéken Mvsl«él Zacherlin" ott kapható, hol Jsekírlts falrsisask
o o 0 o
s
123 5-5
Kováid Péter.
Vágányok
Nagy mennyiségű régi járható vágány 23* u és I4S ,a Klg. per fotó méter oíeaóo ekdo
Jónrf Brukneft-
lémi ksph. Búmat JUlsén gjifrm. Ommt nscMfanál • « 8aaW Ints araU. UUhsMk.
164 S-6
ét, Mehne H'iez II Sotűrugasse 42.
I
f FANTLMÓR
NAGY-KANIZSÁN
Üzlet-megnyitás!
Van szerencsém a n. közönség becses tudomására boani, bogy helyben
a dói-zalai takarékpénztár épületében
(a „Korona" vendéglő átellenében)
divat-, vászon- és kész férfi fehérnemű
üzletet nyitottam.
Számos éven kérésziül több nagyobb váróéban szerzeit tapasztalataimnál lógva úgyszintén helyben bét éven általi működésem alatt volt alkalmam a helybeli én vidéki n. é. közönségnek követelményeivel megismerkedhetni mi is azon kellemes helyzetbe jnftif, hogy b. igényeinek mioden tekintetben megfelelhessek.
Midőn Arról biziosifom a n. é. közönséget, miszerint törekvésemmel oda fogok hatni, hogy
pozxtos és szolid.

kiszolgálás által bizalmát kiérdemeljem, maradtam zdnség becses páf/qgásábi ajánlva,
161 1—3
magamat a n. é. kö-ii.«zteieiiel
FantI Mór.
JIbiik ma íímns ^hUetaii 1
OOCXXXXXX^
( FEHÉR IIKLÓK X
a m. k. államvasutak gépgyára vezérügynöke és főbb kiváM gazdasági gépgyár kép viselője
Budapest, flllől-ut 25*, Kor,lelek.
lil^iwj í: mvSP^B^^S
Ajáníja a m. kir. államvasutak gépgyárában készüli, tői-veszélyt elhárító szikraíogóval ellátolt ét faszén vagy szalma-íöiésré berendezett 6, 8 én 10 léerelA
LOCOMOBILOKAT
melyeknél a nagy lözazekrény foly'án ifizelő anyagban nagy megtakarítás eredményezi élik; ^az ugyanazon gyárban készöli, ilfiíaolbalaiJan munkaképességű
48"f M* én 60* aaélea
raskeretfl gőzcséplőgépeket
I szab. a kiváló (ontméga mrk. njjliaaal ét pedig:
a) ff aj, magok kőzSfl négyszögű lyukat bezáró a roslélyzat alakjában egy-tara illmteit keménjíM rndacakákból flkoiotl lörekrosta, mely állal af förekben ) ifor kffMbb az$m megy raeseadóbe;
h) a migkomiábiMi rizé-aazfal, mely a malmának egy második krrizáaét közli a mi álla) a szalma kőzi 2', w keveaehb mag marad viasza, mini az íg i*mn( legjobb gdze#épí<lgépeknélt mely eredmények a m.^várí éa kaaaii kitér állomátok állal számszerűleg bivifaloaao konaU'áliatlak. j- Azonkívül ajánlom
S. f1, 1. •% éa 4 létrejti ;#r«w«blljaigaiat á/t/k íarfort páncz>ifzAgaa cséplőgépekkel. vtltaiol mindennemű járgány űfépatai, HohjDg$wort***éMger$bIfék$tf íökaazálókal, éraJigépeket éa mtn-ttyéb lifjMmkcék bttoa/ult b uoiid aierkisetQ oazópadaaá|j gépeket Jjfotí árak m$llni.
U |0 ÁrjtytAtk kirénntra t*ypn é UmtntN
XOOOOOOCXXXXXXDOOCDOOOOOCXXX
^M .vtfáfa^K 'SSI
0 fit
O BTBRNBKKQ ÁRMIN hangszer-gyára.
Sf Budapesten, VXL, kerepest ut 38. (a Bókna knrhissa1 neMfcen) ^ Q Mindennemű ütő-, vonó- éa furó-haagszerek, harmonika- és hinnooiam ||lía w A él lapisgyohb Tálasztéka raktára. BdRBdi ét ealó£ otaas harok raktára. Q
A Kpjahb feltűnést kettő meohanllrat sálon kanfsserek mint: Aratón, 2 o H -ophon, Orpbena, Pböeiz, Súnphofuon gcaktára U
Legrnjabb! HaraonDca-fnvola II Msatyisei, mt> Q lyek a supktba rxio feöaayi befarás által keBaaaa A
~ milltllWj haagnkat adnak. Azonnal megtualható éa játszható. W Q ■ Mindenkinek, kicsinynek, nagynak cgyaráat alkalmas Q
V malat6-eaikőí. Ára 2 írt Mindennemű hangszerek jaritása pontosan és jotiayosaa U > üttetik, ócska haagsarek ajikra kecsexAtetaek. 200 képpel fenteU aafy haag- W
OS-er-katalogus kiváaatza ígyen éa hénaentrt kaUeük. HanaeaAiMt H Q
külöa népes árjegyzék Bécendők g
Mely czigaretta papír a legjobb?
m
mm
fáaosTfis racse fant um
Ezen minden cziggretiazóra nézve nagyon lontos kérnés már [a kétségtelenebb módon bebizonyult.
Xeai ires rekláv, banán elsőrendű tudományos személyisegek állal összehasonlított vegyetmeiének alapján a forgalomban elulorduíó jobb minőségű czigarettapapirok között a
„Les derniéres Cartouches"
Brnnnatein trévea páráML
Mris, $5, Boulevarú Extlmant, mind jóíűl könnyebb » legjobb czigareitapajjir eitsmerteletu Mivel ez-mar többi kosi Dr. Md tanár állal a bécsi vegytani egyetemen, Dr. Liebermann tanár a budapesti állami vegykísérteti állomás lönöke állal megállapított 1883. jnl. bábán. Dr. Hoykn Hygienia-tanár által a prágai ném. egyetemen egészségügyi szempontból njabb összehasonlító wtyydmsétt a lehető légienye-sebb eredmény .koronázta, a mennyiben a „Les dernierts Ott-touches* czigareltapapir 28—7^/0-al könnyebb éa hogv a tk>-bánylüatbőa ífi-TT'^-al kanét idegen alkatrészt tartalmaz, mini a többi vegyelmezeti papír. — Vdédi caak azon, paper, melynek etiquetije mellékelt rajzhoz hasonló éa Bnttnubn Frértt czéget viseli. " i
A gyár czigarettapapirjoinak éa czujaretiahÜMiyeinck nagyban elárositáaa tegeu.
Brauoaleiu Frérea aajál czége alatt Béabm, L kar. 8ckoUmtri*y 25. aa. a. raktftit nyitott, továbbá kapható minden nagyobb i.ynemü enkktt áre-45 26—' Ü aitó kereskedőknél.
{fi! || |
j| 11
1
5
7 ^ ha -
® -T T S
A S t o
<J 2 • 2 9 T 2 q, n 5 el ** » -«
o Jl
s K
m
42
(D -8IÍ-I
n w ' t) i
Í3
H 5 M íil 2412 ra 21 3
lll l! st ^ ® 1
h ii S 4 a
i1! U ■ a
1;! j I I
n J: sl i | -
• e

líjonstoü Fisokt) Fdl0p laptalaj^onosnil Na^y Kuuaán 1888.
21. szám.
*
Nagy-Kanizsa, 1888.-május 20-án.
XV, évfolyam.
I KD ai nx ni aasskasstéeéi i j fc<tk/*»/- Is ICUftkWjr Bt«i» nrtéi
| t«# toélMwd* a lup ts*lltsrf rkúti TWl k»«t mímUti kftslfttylny.
EUöóhivaUl Vironhta-nteM L
■f
•mI*IIM l»víil»k
Ml fopulUtnák <L
iMMTt k*Mk-
Kblnlflk rima
i klIrvtMk.
n. zzx ni in xxx xxx
é
ZAMi
Folitlikai és y-ég:ye& tartalmú hetilap.
A Zalamegyei Ogyjrédegykt a Nagy-Kanizsai- éa Délzalai takarékpénztárak, Bankegyesülel ac Alsó-muraköj&i takarékpénztár részvénytársaság és öus. sziveik hivalalos közlönye
XXZ_iU_XZZ XXX"
f.lMUSTfcM iZAK
[I Kcias ém . . , . . I kl - kr H félém ...... 1 . 10 „
{] Hw*dém .... 1 . H ,
jj Btriillnfc Jatáayasaa ■áaHkhuá
■f
I
hnrM a «c7*k kiuOiot UiMrá ) » kr MtaféiH MU M0 nüc 1 H J mhuI mIiÍn náért «gcjr M kr. D
Vfilttár astitoere 10 kr.
T XXX XXX. : XXX XXX Z XXX
Megjelenik Mafj-Kanlgain hatanklnt egyezer: vaairnáp.
Az idők jele.
Budapest, május 15.1888.
n.— A mult héten folyt bécsi minisztertanácsokon minden jel aze rint a magas politika nehéz esélyei képezték a meg hányás vetés tárgyát. Kzt bizonyítja már maga az a liir is, hogy & közös hadügyminiszter a delegáczióktól ötvennégy, mán for rás szerint hatvan v milliót fog kérni. Ez a rendkívüli hitel kérés csattanós tanúságot képez arra nézve, hogy külpolitikai helyzetünk a rend-kívüliség jellegét viseli magán. Államunk pénzügyi és közgazdasági helyzete a lehető kímélésére utal s ha államunk vezérférfiai mégis ily rendkívüli áldozatok szükségét bizonyítják, akkor föl kell tennünk, hogy cselekvésük olhárithatlan politikai nyomás alatt történik.
Kétségtelen hogy ebben a pillanatain a helyzeten a nemzetközi politika az uralkodó. Uevenyén kitörhető háboru-veszélybeu — a „Nemzet" minapi allarmirozó közlései daczára is — nem hisz ugyan senki, nnert ezt majdnem teljesen kizárja a szegény német császárnak egészségi állapota. Bármennyire szemmel láthatólag női is Oroszországban a németellenes áramlat s ha ma már semmi kétség sincs arra nézve, hogy az orosz czár teljesen a panszlávok részén van, méiis a legbefolyásosabb politika sok annak a nézetnek hódolnak, hogy a béke ellenségei a német császár életbenléte alatt nem mernek háborút indítani, mert ez által az egész müveit világ érzelmeit
maguk ellen zud tanák. De abban is egyetért mindenki, hogy a char lottenburgi kastély nagy betege sokáig már nem viheti a akkor a békehanceai nagyot hanyatlanak.
A német császár halálát türelmetlenül várja a pánszlávizmus s addig is egész keleti Európában készíti az aknáit, készíti élB a nagy ■ világháborút. Kréta szigetén s Ma czedoniában a hellenizmust izgatja fel a létező rend ellen. Mivel a f>oi-gárok éppen nem látszanak hajlandóknak az orosz csalogatás beve-vésére, a görög elemet használja fel Oroszország, hogy előmozdítsa a keleti felforgatás tervét. A Ma czedoniában dolgozó kezek működuek Román> ál tan is, melyet eddig a Kelet legmegszilárdultabb államának tartottunk. Szerbiában a dolgok any-nvira kiélesedtek, hogy a király az ország többségével le ető confliktus veszélyére is uj kormányt volt kénytelen kinevezni, mert a szerb radikalizmus, amely i kiveset kü lönbözik a panslavizmustól, már trónját, sot életét fenyegette. Akár merre tekintünk délkeleten, mindenütt látni a panslavizmu8 aknamunkáját. Jellemző e tekintetben a már mindenki által lejártnak tartott lg-natieff tábornok hirtelen előtünése is, aki elnökévé választatott meg annak a szláv jótékony egyesületnek, amely az összes pánszláv izgatás ezerfelé nyúló zálainak a központja.
De hát ezt caak a nemhivatalos Oroszország cselekszi, amelyet az orosz hivatalos világ le is tagad-
| hatna, ha akarni Hanem még ez is elég érthetŐleg mutogatja foga-| fehérét. Bogdjmovictf tábornokot az orosz franczia szövetség szószólóját, akit Bismarck kívánatára a czár a hadseregből tjltávolitottl a belügyminisztérium legfontosabb polczára nevezték ki, érthető intésül németnek francziáiiak egyaránt. Eközben pedig folyton tartanak az orosz sereg szaporítások határaink felé.
S azután ott van Francziáor-szág, amelynek köztársasági állam rendszere kínos hárezot folytat Boulanger ellen, kinek jelszava az orosz szövetséggel Németország ellen indítandó! háború.
Ily körülmények közt inajduem bizonyosra vehetjük, hogy a magyar és osztrák parlamentek által megszavazott tartalékos törvény rövid idő alatt életbn léps valószínű, hogy a közelebb lefolyt bécsi minisztertanácskozások ezen kérdés fölött is döntöttek. Nem <$oda, hogy ily tenyegető bizonytalanság által még fenyegetőbb helyzetben nagy áldozatokat kell hoznunk a monarchia védelmére. A háború koczkájának elvetése nÁn tőlünk függ azért minden eshetőségre kés en kell lennünk.
Eis-Eanizsa és az ovodafigy.
Nem szándéknak vizel a Dunába hordani > az ovodaügy fontosságáról beszélni A hol egy. iolázméoy annyira beigazolta szükséges voltál, mini aálonk Nsgy-Kani-zaán, hol a srijlök most már legalább jó-részben teljesen meg vannak győződve az intézmény Aldáaoe voltáról, olt caak ismét* I
lésekbe bocsátkoznánk, hogyhs most ijjrs éa újra azon befolyásról elmélkednénk, melyet a jó ovoda általában a gyermekek jobb és czélsaerfibb nevelésére, különösebben aaok testi éa lelki ápolására, megóvására gyakorol.
Ha jól emlézszem, a kisded neteló egyesület titkára Bálorfi Lajoe ur volt az, ki szemben a megyei bizottság lépésévél, melyet a falusi menhelyek és ovodák ierjesztése éa leláUiláia érdekében tett, hangsúlyozta a kisdedoevelő egyesület egyik vál. ülésén snnsk szükségességét, bógy Kanizsán mentül előbb ovoda állíttassák.
Nincsen tudomásom róla, de ismerve a kisdednevelö egyesület vezetőinek és választmányának már több alkalomkor kifej* lett dicséretreméltó buzgóságát, meg vagyok győződve arról, hogy az Ügyet a vál. kebelében nem telték ad sels, hanem foglalkoznak vele. De valamint a közönséges éleiben is helyén van ez a közmondás: Bis dal qui cito dal, bogy duplán ad, a ki gyorsan ad, ugy a kisdednevelés (erén is csák-ngyan megbecsülhetetlen dolgot cselekszik, ki habár elsielés és elhamaitodás nélkül — mentül előbb diadalra juttatja azt az elvei, s az oly" annyira szükséges intézményt mentül hamarabb bönosiljs meg ólt,-a hol valóban nemcsak, szükséges, hanem ugy hiaszük a kellő teltételek is hamar beszeresbetök.
Hűs-Kanizsán nem csak a gyermek -óvás szempontjából, bsnem a népnevelés szempontjából is majdnem szükségesebbnek latijuk ezt az intézetet, mint akár nálnek, vagty más nagyobb helyen. A falusi tanító ugyan legjobban Ítélhetné meg, hogy menynyire üdvös volna reá nézve, ha az alap-fogalmak, helyesebb beszéd és kiejtés bitlo-kában lépné ál a gyermek a küszöböt, egyszóval egy már némiképen fegyelmezett, az iskolai rendhez, lisztsaágboz már asoklatntt kis. sereget venne gondjai alá, mig amúgy már az is mennyi gondot és fáradtságot okos neki, mig a legközönségesebb iskolai dolgokra szoktathatja, s mennyi idő vesz el,
Táirczsi, Az adóss&g.
A „Zala" eredeü tárcát}* —
Nem képzelek nagyobb bolondságot, mint olyan magyar állampolgárt, ki adósság miau vet véget éleiének.
Édes Istenem! isxen, ha Magyarországon az adósság elég józsn és alapos ok volna az öngyilkosságra, akkor éV*ö sorban az egész státus kötelei kölhetne a nyakára. Ennek csak elég rengeteg az adóaaágn, elég rengeteg esztendönkini s * deficitje és még sem julolt eszébe senkinek, hogy amialt pisztolyt fogjon vagy felakassza magái; sem ssoknsk, skit csinállak, sem azoknak akikért csinálták, sem azoknsk, a kiknek fizetni-ök kell.
ez igy van jól! As a csodálatos, bogy az Állambölc^e-ségnek esen legkönnyebben elérhető Inkáig sem bir letemelkedni minden állampolgár. Hányan lógnak pisztolyt és vetnek véget élelóknek, meft fülükig csapon ax adóssági Na hál ex a melleit, bogy óriási bolondság, még irgalmatlan nagy adag udvariatlansággal és háláilancéggal jár a jótállók, mrg a hitelezők iráni. Mert líiss majdnem minden, de legalább is legtöbb s kü ö-tHfeen a bipoiéka nélküli adósnak hitel* alapja ss élei A hitelező, ki a kötasönt ndja, a jótálló ki kezeskedik, egyaránt sb'-a bízik, hogy n unkaképes éleierós ember, előtie áll a jövő a szerencse; még sókat tehet, Jeteerthei, jótétre Is I vergődhetik t mert bál az elet mindenki telelt nyilva áll s akiben van Ulki erő tehetség a küzdelemnek terére lépni, anask reménye, kilátása lehaTüebérra ts. was, hivy elbukásra Isti
Is hány hiietexő, hány jótálló kénytelen beláiai hogy es a bHel-aísp héaoay hi-
zony nagyon értéktelen ingóság; mert kOby-nyebben semmivé lehel lenni, mint a leghitványabb cserép edényt. Egy szokatlan vonaglás mely végig fut a testen, melyről még azl sem tudni bizonyosán: fájdalom-e vagy kéj? -j- s asnlán vége mindennek. Egy adós elbúcsúzott adósságaitól. Nincs többé.
Vslóbso nsgy előnye volna a hitelező urakra nézve, ha egyúttal mélységesen nsgy pszikoiogusok is volnának, hogy megismernék : melyik kölcsönre szorult embernél lehet bitni a hitel slapban: az éleiben ? melyik érdemli meg ennél fogvs a hilell T — Akkor minden esetre sokkal kevesebb volna a csalódás s igy sokkal nagyobb volna másfélül a hitelképesség.
Fáidalom) napjainkban egyre nő a a lelkiismeretlen adósok a Igy a caalódolt hitelezők ssáme.
Éh milyen lelkiismeretlenek azok az adóeok kik minden teketória nélkül III hagyják éx életei;' adósságaikéi, a jóhiszemű kezeseket s á készséges hitelezőket I Még asnk a hitelezők, kik kezesség mellett adták a kölcsönt, könnyen belenyugodhatnak, mert h!á| olt van a kezes. Pedig melyik hitelező ad ma kezesség vagy hipotéka nélkül)
Hanem vannak még is olyanok, kiknek óriási kincsekkel tarlósunk, akik od'ad-lák nekünk mindenüket minden kezesség nélkül, hlpóléka nélkül; még csak iránt sem kérlek róls fis a lelkiismeretlen adós még ezekről ia képes megfeledkezni mikor elölie tátong as öngyilkosság szédületes örvénye I Ritis ss, skli megállít a vttgbelel-len, nalárn^lkili blzalommsl kezünkbe lett kinojeknek gondolnia. De Béá is aljadt
jEgy jöbsrátptn leveleHeassIk jelöltem. Rendkívül Isnalaágos levél. Már elolvastam vagy hnsfjxor, de el fogom olvspni még hasztaor, d logom olvasni talán mindennap
| betanulom, mii t a jó gverek a bibliát s amnlellként fogóm átadni gyermekeimnek is az élet küzdelmeihez -f |— — | — — A levél iay hangzik: -j- »Kedv[oB egyetlen barátom! Megbocsáss, bogy Ily sokáig kétségben hagytalak hallgatásommal! Mujikbrí kétségbeesett levelemre itduii váliiszodbsn sürgetsz, hogy irjam meg lenlezeitan(i!| mi fekszik lelkemen"? Imi az á söiét terv, mely megülte lelkemet? Kérk hogy tárjam löl előlied baráti bizalommal hely zeitemel, mely bogy I miként teremmel bennem oly sötét gondo-i latokat, szerinted: érthetetlen.*
*£rtsd meg léhát kedves jó barátom I i — MiÓIs elválunk | engem sok csapás ért, a | jó Isten gyakorta meglátogatott; Nőpi, gyer j mekeim hosazás beiegséae irtóztató sok sölt-ségbe kerüli. Hogjr szegény jó nöm éleiét I megmenthessem, Bécsbe vittem operaczióra. ! Két hónapig jföll ólt. Képzelheted a rengeteg kiadást. Kölcsönre kölcsönt kellett halmoznom. Elainte szolid pénzintézeteknél, később mikor átoknál a jiiiel bedugult usso-I rásoknál. Hallatlan perczenlet fizet lem. A kölcsönök Teljenet^s, kérlelhetetlen Moloch-kénl ttyeliék el elölünk óáy szólván s mindennapi kenyeret k Roppant sok nélkülözésen mentünk ke^esziftl. A borsasató nagy katralok lö'eméaziötték havi fizetésem legnagyobb részét Családommal c«ak a fizetés morzsáin lángódtfink. — A sok nélkü-I löséanek, nybmotjgásnak daczára la oda I jnloliam, hoiy Végre áem a kamatokat fizetni, sem löjleskieni nem voltam k^pea. Sokszor azl aojudofliam ssivem reped meg, mikor nőmet, gyermekeimet éhesni lállam. Ezért isnulláijnl etfrt U&ádöilem hát életpályámért, hogy tisslelességes honpolgár csalfttíol se ' légvek kfpee fentartani I El keséje leltame' egy sötét szettem csirogat-ni, rábai ejHcl altnak mindéi gondolatai. Szüntelenül tidgyi koeaágfji gondoltam, Gon-
I dnlaiomat elhatározássá érlelte az a körülmény, bogy a ki nem elégített hitelezők I mind pört indítottak ellenem Ss mindenemet I lefoglalisllák. A kezesek megtámndtak, ke-! serün kikellek ejteneni. bogy mért nem fizetek?! mért kevertem őket gyalázatba, í kárba?! Ily körülmények között nem ma-' radt egyéb hátra, mint végrehajtani sötét tervemet. <
»Az első árveréat megelőző estén ir-I tóstalóan dulott szívvel tértem baza. Nöm i és két gyermekem valószínűleg as éhség-1 töt kimerülten már aludtak. Elővettem revol-I veremet, hogy e'őbb nőm és gyermeketa, I azután a magam életét oltsam ki. Reszketve, mint orgyilkos,, léptem a nyugvók í fekhelyéhez. Mindketten édes aayjokat ka-j róílák, kinek sápadt arczán as anyai hol-i dogság angyaltissta mosolya derengett. Mag-I állottam Ezeket óljen* en meg? Gynkáa, I ön véreim gyilkosa legyek? Nem! Haljak meg én, de esek éljenek! Hogy ölhetném -meg est a jóságos lelkű nőt, ki szerelmét szivét, leikét, egész lényét nekem adta ás éde« odaadás teljes löliéleléve( nem kérve bizlosit^kot, nem kérve kezességet. S 'hogy j a nekem adott kincsek Összeségél betepne a I eg boldogi több kincsekkel, megajánaóko-I zott kél gyönyörű gyermekkel. Menáyivert adóm vsgyok én ennék a jóságos térem-j lésnek, s ki még is oly jó, oly gyengéd volt, bogy adótdpmta sóba még egyetlen tekinieiiel sem figyelnjesteiélt. Istenem, ha | minden hitelezőm ilyen jó lelt volnal|Adó-aág! Hitelező' Megálletlam e két ntyeae-tes fogalomnál. Majd tovább szövődtél gondolataim. Tehát íme egy óriási adósság* annak talán ha nem 6 a legnagyobb, de mindeneseire a legszentebb Ea egy kilróod-hatatlanul gyöngéd hiteleeö, aki teakadet-lanal adja as A klnreeit, kinek HdadSt aa enyém, elhalmoz mindennel és nem kér viasza soha semmit s még esek a kamatok
lyiaunaiM mái mamihog egy fél iv melléklet van csatolva.
: y
a mig kossá tőrödnek a raodee bestédhez • ká|i»ik ngertm a tanítót iib. atb.
S a helybeli kisdednevelő egyesület valóban ^dicséretre éa látnogaláva méltó dolgot követne el, ha a Kis Kaoissán álli-taadó ovoda eszméjéi msntül előbb, vagy legalább még a jövendő ösaaael megvalósítaná.
Mi abban a nézetben vagyunk, bogy kellő utánjárással, (elvilágositással éa buz-ditáaaal a kia-kanixssi vagyonosabb polgá-^ rok is szívesen áldoznának valamit, hogy aa intézmény létesülhessen, bizonyára a város is hajlandó volna egy kis áldozatra, s a kisdednevelő egyesület is vethetne ki valamit e czólra. Hiszen nézetünk szerint nem szükséges, hogy a Kis-Kanisaáa létesítendő ovoda annyiba kerüljön mini a kanizsai minta ovoda. Fel lehetne azt állitani sokkul egyszerűbb eszközökkel is, szerényebb költségvetéssel, s szerényebb fizetésű óvónővel.
\ Lassankint azntán fejlődhetnék az ia egy{ szerübb viszonyai melleit is igen derék kis-dedoVodává, mely nemcsak a földmives szülőknek volna áldásává, hnnem igen nagy ' és igen fontos Hsolgálaiokal tehetne az ottani népiskolának is, az alapneveléssel1 ter-mészelszerü s mi által sem pótolható módon vesetné be a gyermekeket aa- elemi oktatás előcsarnokába, már előre is logé" konynyá téve lelküket a szép és jónak be* fogadására.
Szükségtelen e dolgot külön is figyelmébe ajánlani a derék kisdedneveíő egyesületnek. Bizton hiszszük, hogy a tevékeny í elnökség] és választmány mentül előbb hos-zá fog la szép ügy megvalóaitásáhos, a csakhamar bírt adhstunk a köaönségnek sr* ról, hogy Kia-Ksnizsán megnyill as ovoda a falusi zsenge csemeték ápoláaára és meg* óvására. ; I
Pünkösdi elmélkedés.
Béke után áhítozik ás eped mid- ! den; a' földműves ekéje, a kézműves 1 szerszáma mellett. Nem szeretné sen-kizem, ha egy napon a harczi riadó j elszólítaná békés foglalkozása mellől, A háború mai napság kevés családot hagy érintetlenül, ss általános védkötelezettség mélyen belenyúl a nemset minden osztályába, minden rétegébe Épen azért, mert a háború győzelem ! esetében is nagy áldozatokat kiván, mindenki óhajtaná a békét. A mint as álhfmok politikai constellációiból látarik, Igaz, bogy a megfeszítésig teszik meg j az előkészületeket, hogy a háború ne táni kitörése esetén minden eshetőségnek, s minden esélynek elejét ve-heaeék; igaz, bogy minden áron azon vannak, miszerint a háború esélyével szemben, már az előkészületek is azt bizonyítsák, bogy a valószínűség sze- ' jfint biztos győzelemre számit hassanak de (nig egyrészt az európai nyugati '
ra sem emlékeztei, Vájjon nem ezzel szemben óriásibb e a lelkiismeret szózata, mely eszembe kell hogy |ultassa a hűségei, a becsületességet? Azokat s zaklató hitelezőket, ha itt hagyom, nem sokat veszítenek, mert tőkéik igy vagy amúgy biztosítva vannak. De ez a jóságos lény elveszti mindenét. mart az ö mindensége én vagyok; nekem adta át mindenét s vele szemben csak egyetlen kezesem volt a végbelel len szerelem, de ez a kezes meghal en velem!*
• Idáig jutollsm goodolataimmsl, midőn nöm kissé fölemelte kezét, mintha valakit csirogatni akart volna s Így szólt álmábán:
• Ne félj Elemér, a jó Isten megsegít bennünket í« Ez a szózst fölemelt. A revolvert eldobtam magamtól s ods borultam alYó szentjeim, őrangyalaim fölé, megcsókoltam őket és Istenhez emelt lelkemben felgyűli as Önérzet tüze, hogy tovább küzdjek.
•Másnap elárverezték mindenemet. Nyugodt lemondással vettem. — Mosi egyetlen kis bútorozott szobácskában lakunk. Küzdünk, élünk liagaiikodom a* élethez, hogy ttfittlheswii lauankint adósságomat « beerü-lei tel halhassak meg, ha egykor eluzóllitatom.*
ÍM a levél tarialma
Utolsó sorait nagyon Jó volna rámábs foglaltatni ások számára* kik az adósság kérdését revolverré! vélik legbecsületesebb módon megoldhatónak.
Hova len Ily öngyilkosoknál a szigorú Önérzet V hová a becsületességV Mi szédíti, mí ejti meg annyira lelkiismeretüket, bogy lériát megoldásnak tartsák esi, ami gyáva* ság, — a becsület megmentésének akt ami becstelenség, bs valaki - bár teljesen tönkre-téve, s legnagyobb oyomor elé nézve —• azzal a gondolattal ragaszkodik eleiéhez, bogy lessanv lassan leróhssaa tartozását s ugy. halhassóa meg? vagy ss, ha valaki akét káaysaanto korülmányak, akár köav-folyiáo ataságal adósságra hal
államok kétségtelenül aa előkészülés ason stádiumába jutottak, bogy elmondhatjuk, mtsserínt teijeeen fölkészülve várhatjak be as események fejlődését, másrésst, ezek az előkészületek, me* lyek különben még most is folyvást itj és uj készületeket, új és uj beru házások Hőigény elnek,1 oly annyira igénybe vették és veszik a nemzetek áldozatkészségét, anyagi erejét, hogy már tovább alig lehet E*ael szemben s ss áldozatoki daczára kétségtelenül oda irányul aa államkormányok intentiója, I hogy a békét minden áron fentartaák. S ez intentió — a békének minden áron való feutartása teszi szükségessé azokat afe áldozatokat, melyeket nz európai iépeknek hozniok kell, hogy | az éjszaktjól fenyegető veszélyt) el szem be szállhassanak.
Az ilyen békében azonban kevés az áldás Nemcsak as erők oly meg- | fessitésétjteazj'szükségessé, moly hf^ ~ tá«át sokféleképen érezteti, hanem meg bénítja ai törekvést az emberi cselekvés sok mezőjén Útját állja az ipar, fejlődésének, a kereskedelem fellendülésének, de némi tekintetben a zavartalan tudományos fejlődésnek is. Mert érzi mindenki, hogy az állapot caak ideiglenes, hogy tartós nem lehet, hogy az összeütközés bór ideig-óráig ellni* luMzthiitó, de hogy sírnak be kell következnie. Egyszóval a béke ilyen állspotát átmeneti időszaknak tekinti mindenki.
Az ilyen átmeneti időszaknak, melyben mindig bizonyos neme a forrongásnak észlelhető, meg vannak a maga kellemetlen hatásai minden nemzetnek beléletére. Tapasztalhatjuk azt Németországban,Franciaországban s a! velünk szomszédos Ausztriában is. Amott Fruncziaországban 100 esztendővel a nagy franczia forradalom után, j a köztársasági intézmények a legújabb j köztársaság második tizedének végén ( még mindig nem képesek teljesen meg- I szilárdulni. Az a szabadságszerelő franczia nép, melynek földjén a Marcillais ter- | metf, nem- tud mégbékülni sorsával, kalandorok viszik vagy kezdik vinni 1 a vezérszerepet a milliók hajolnak tfieg 1 a nap bálványa előtt, meghajolva oly I eszmék elCtyt, melyek nem régiben még gúny tárgyát képezték, a ha kérdezik, hol vannak Francziaország nagy fiai, nem kapnánk kielégítő választ; j vagy meglinltsk vagy visszavonultak ■ a mint hogy rendesen tenni szoktak a jobbak, a mikor a nemzet ócska > jelszavak után indul, s a józan ész szavára hallgatni nem akar.
Németországban a beteg császár vivődik szörnyű sorsával, mely ba meg is engedi neki, hogy a folyó
mosvs, helyzete súlyoz voltának belátásakor egy pisztoly durranással leszámol s s leszámolás sulkosabb részéi szoknsk hagyja, kik bizlak becsületességében?
Könnyű elbírálni! Valaaúnt azt is. hogy nem ss a gyáva, ki szembe mer állani a reá várakosó nebés jövővel, ss emberek nsgy részének fonák felfogásával, ki becsű letességénjek megmentéseért vagy hogy úgy mondjuk: újból való kivívásáért teljesen szakítani bir múltiával, — hanem az. aki a küzdelem, a rezignacziók legóriáaabbja elöl a halálba menekül, hogy a reá várakozott sors másókra nehezüljön, a küzdelmet má-Bok végessék?
Nagyon jó volna asl meggondolni különösen azoknak as uraknsk, kik a* tyuk-szemtiprásl is becsületbeli kérdésnek tekintik ; de a könnyelműen csinált adósság tisztázása, s hitelezők éa kezesek elöl a halálba fúlni, egy csomó jóhiszemű embert teljesen reménytelenül anyagi zavarok közi hagyni: nem tartják becsielenaégnekl
Akár könnyelműségből akár csspások imait történi is aa adóságcsinájás, — annak lerováas becsületbeli dologi Aki előle elmenekül, gyávs ia bécsfelen is.
Nagyőri jó volná jo Elemér barátom levelél biblia gyanánt olvasgatni s fölötte ! gyakran medi'álni a becsületbeli •kérdések* sson szigort) lóvsgjslnsk, kiknél s sok löluív | taiás, a lejigernyl pénzt elnyelő sportolt vége rendesen a halálba futás
Csakhogy, akik sgész életökei lófutia fásokkal (Ultik, nem igen meditálnak s e«nk ssoktak leginkább lóful lábon vágeaai as adóssággal és — w — élettel.
flgyek elintézésében részt vegyen, nem engedi meg neki, hogy erőteljes karral ragadja á nagy német birodalom kormányának gyeplőit a hogy magas eszméinek szelleme | súlyával érvényt szeressen. 8 azalatt a pártok szaggat-ják egymást! a melyek saját éraekeiken tnl nem látják a haza érdekét, mert es nekik Üres fogutóm Nem a hssa érdeke* hanem az önérdek hevíti szenvedélyeiletJ ez előtt háttérbe szorul mindé,n jmóg a legszenteblfkegye let ia. r I XJ
Ausztriában pedig a nemzetiségi, a clerikálie és egyéb töredékek as* piratiói már csak w nyilvánosan Űzött botrányokban ijyilaflkoznak Az osztrák kormány annyi kis töredékkel szemben már alig tarthatja magát, s csak folytonos compromntstimok árán képes megszavaztatni a költségvetést is. Vsn ottan mindenféle politika: cseb és szláv meg német neáinugégi. s a garázdái- j kodó antÍKeiiiiftlk némelykor oly bot Irányokat provokálunk, hogy oz a po lit'kai érettség nemi igen nagy (iszte létre késztetheti aj világot^ az osztrák parlament tapintats iránt
Mig ez államoknak elég dolgot ad belül a nemzetiségi küzdelem s egyéb partikuláris asnirátjók. addig a mí közös ellenségünk Oroszország veszedelmes aknamunkát folytat sz európai béke ellen. Kétségtelen, j hogy a romániai parasztok fellázitása, a rablóbandák keletkezése Macedóniában Szerbia és Bul- I gáría nyugtalanítása végett orosz ma-chinatiók és otosz pénz müve, s bármennyire szeressék is és akarják is i a középeurópai államok, mint Német-onuúg, Ausztria Magyarország és Olaszország a békét, melyért és melynek megtartása érdekében egymással véd-szövetséget kötöttek;, s melyért oly sok áldozatot hoztsik már a nemzetek, a hivatalod és iiQm hivatalos Oroszország magatartása kétségtelenül a háború , felé tereli az államokat, s ha a jelek nem csalnak, a béke minden ellenkező biztosítása daczára sokáig fentartható uem lösz Oroszország d'plomácziájának magatartásában félre ném ismerhető, hogy ott csak az 'alkalmat lesik, mikor teljesen elkészülve fogják magukat hiuni. addig is a báván j kis államokat kiváltja cséljairal praeperálni. a nyugta Isnaágot ott előidézni, egyszóval a maga számára n talajt itj elkészíteni, bogy . annál simábbajn mozdíthassa elő nagyon jól ismert tefveit. Még most a | tollnaroz járja, a hivatalos éa félbiva ■ talos lapok kösött. Csak szeretetreméltó bókokat mondAnak az orosz Isnok ss i osztrák és magysr lapoknak és viszont; de vsjon a tintafohást nem fogja-e a vér folyása követni a csatatéren?
Egykor és most.
Még mikor iíjju korom Szép tavasz éveit éltem; Olibon a*.édes anyám Apola s jfjhrada értem; Tarka mezőn szsnassét Űztem a tarka lepéket t Mez vala akkoriban — 8 most épe nékem ss élet.
Még a midőn szaladék Csalfa njomába a hírnek; Még zaíkoroo hite volt Empér-eiényUen e szívnek S benne remény ecsetelt Égi U jövőbeli képet: Mennyi yirágo) adott — S nlost ee sivár es az élet!
Még a mikor saerelem Rózsa károkká) övedzett; Hósjut körébe| dicsőn Tűntek az udvtsli peresek; Szén blbbr alljairól Sziitom áa tdéni édet: Kéj özönében juszáin — 8 meat oaupajlkin es az élet!
I Vázaea|l Béla
Bármini bányjuk-veasQk ia a dolgot, nem engedhetjük át magunkat a tartós béke reményének As ity-4egy-veres béke. mely a'ati a népek nyög-I nek, előbb utóbb is kitörésre veset,. s az európai obnstellácio oly.m, Oroszország pedig késsülődéseivel már is sunyira exponálta magát, bogy az egyik másik állam jóakaró intentiója még nem elegendő arra. bogy as Európai conflagratio véglegesen lehetetlenné tétesaék, s a dolgok keleten békés megoldást nyerhessenek
j A vadállományt pusztító háziállatok ellen.
. {linlinn* a paműu, a kóhor hétitMe h .n hűi macskák nagy pusztítást tesznek a raddllományb<w, kénét, mit ttwík legyünk ásókkal uemben ?
Hogy a mezőre szokott kóbor háziebek és bázimacskák csakugyan'sok radal pusz-tjianak el mezőn, szőlőben és erdőben, azt mhfttenki tudhatja és bátran elmondhatják; hogy az általuk okozoA kár évenkint pótol* Imllsn, söl oly nagy, melyet felszólalás és panasz nélkül nem hagyhatunk, legkevésbbé maradhatnak hallgatagok a vadász bérlők, kik a vadáazat által nem csak mulatságot, hanem hasznot is óhajtanak szerezni elég érzékeny költekezéssel.
A kutyák és a macskák állal okosótt I vad pusztítáasal szemben asjnálstonkst vagyunk kénytelenek Mjelenteni afelett, hogy | s vadállomány szaporulata előmozdítására | nagyon kevés készség, tényiegea intézkedés épen nem észrevehető, pedig jóakarattal sokat lehelne segíteni a dolgon, mihes nem kell más, mint a vadászati törvényeknek szigorú, mondjuk: szószerinti loganaiueí'ása.
A törvényhozó-testület 1883-ik évben | hozta a XX. törvénycsikket, mely szabályozza I a vadászatot és a fegyveradót, ebben van megírva az Is^ mit te vök (%yünk a wadása-| területen kóborló házi ebekkel és háái macskákkal, de olvaahatók e tárgyra vonatkozó egyéb szabályok is, úgymint a kihágásokra I alkalmazandó pénzbeii büntetések.
As idézett t&rvényczik III ik fejezetének 14. §*a feljogosítja a vadászaira jogosultakat, ! hogy a vadászalt területen kónorló házi
macskákat, kutyákat elpusztíthatják. F A 16. §. tiltja a vadászatra nem jogo* I sutiaknak, hogy bár mely fajú kutyát is ereszszenek a vadászati terűiéire. Csak a nyálöröknek asabad augukkal vinni ebeket, még is oly határozattal, hogy azok ebeik nyakára oly nehézséget (czölömpöt) kösse-! nek, mely alsó térdetken alul érjen legke-vésbbé 3 centiméter távolságban.
Az idézed lórvényczikk V. fejezetének 31 33. § s a vadászati kihágások büntetésével foglalkozik. Ugyanis a 31-lk §. tiltakozik az ellen, bogy valaki ebét szándékosan •ereszsze valamely reá nézve tilos vadászati térre, elrendeli pedig, hogy aki ez ellen vét, tehát kibágáat kővel el; valamint az a nyájör is, aki az ebeire vonatkozó intézkedést megszegi, 1 foriuttól 10 loriolig büntettessék. «
A 33. §. elrendeli, bogy a kihágások isméi lése esetében a büntetés megkettőztetendő oly módon, hogy a kiszabandó pénzbüntetés a megelőző esei ben alkalmazottnak miodig ketaseresét tegye, mely ^azonban a 300 lorintot meg nem haladhatja.
Ha a vadásztörvénynek e §Jai szorosan megtartatuának, ugv bizonyára nagyon meg lenne asoritva a vadállomány pusztítása kóbor báziebek és háiimacskák által, é« korán sem lehelne uton-uilélen annvi nyúl-lábat, Összeczafatnty nyulbört és madártollat látni, miot mennyi látható e törvények lo* gsnatoaitáas körüli közöny ősség mellett, mik* nek a n.-kanizsai vsdáwtsrületek hegven-völgyön éppenséggel nincsenek hiányával, lesznek poszt itást itt is eleget a aratóra szokott kóbor báziebek és macskák, leginkább a sáncai két majoros ayájörvö ebek és a gyepmester kntvái.
Vajha felszólaíálásunk által elérhető lenne a czél, i»l. hogy a mmiöre, hegyekbe, erdőbe járó kóbor háziebek, macskák irgalom nélkül agyonlövetaéaek, a sáncai városi és urodalmi majorokban létező nyájörxö kutyák pedig megkapnák nyakukra aa áto-irt nehézséget fczölö«pöt\ a gyasmeslsz ebei pedig tartatnának naahoseaat laneaon, éa bs énei szabadon bocsáttatnak, viaelné-aek azok ia oly nehézséget tesöltopöt) nyakakon, minőt viselni tartoznak a nyájórsö ebek. Igy aaetáa mi sem látdánk úton-útfélen nyullábakat, fogoly tollakat, ném tennénk kénytelenek nézni, psikep vadászszák ke-résztül-kasul a vadászterületeket mezőn, saőlöhegyen, erdőben a kóbor báxiebek, s mikép lat tovább akadálytalanéi elég ravaszai akarhány macska a fiatal ayalakkal, • foglyokkal.
fia kérjük ia aa illető hatósági köteg*-1 kei, hogy telssóllatásank tolytán tartsák szemmel a nyájörök ebeit és rendeljék el as idézett büntetés tenyttékeével, hogy saok nyakára oly nehézséget kössenek, mely\alaö térdeiken alnt lógjon tegkeváabbé I centi-méternyire.
i kóbor hánt beknek áa maeskáknak etpwahtáaa iránt iatáskedai fogaak a vadáazat kértéi % leddas Jhii
%
a inig hassá törődnek a randas beszédhez a képeseit megérteni a lanitót alb. stb.
8 a helybeli kiadednevelö egyeaület valóban dicséretre és támogaláara nifltó dolgot kóvetne el, ha a Kis Kanizsán állítandó óvoda eszméjét raenlíll előbb, vagy legalább még a jövendő őszszel megvalósítaná.
Mi abban a nézel ben vagyunk, hogy kellO utánjárással, lelvilágositáasal és buzdítással a kis-kanizaai' vagyonosabb polgárok is ssivesen áldoznának valamit, hogy ax intézmény létesülhessen, bizonyára a város is hajlandó volna egy kis áldozatra, a a kiadednevelö egyesület is vethetne ki valamit e czélra. Hiszen nézetünk szerint nem szükséges, hogy a Kis-Kanizsán létesítendő ovoda annyiba kerüljfti) mint a kanizsai minta ovoda. Fel lehelne azt állítani sokkal egyszerűbb eszközökkel ia, szerényebb költségvetéssel, 8 szerényebb (Izeiésü óvónővel. Laaaanklnt azután fejlődheinék az is egyszerűbb viszonyai melleit is igen derék kis-dedotodává, mely nemcsak a (öldmives . szülőknek volna áldásává, hanem igen nagy és igen fotilos szolgálatokat lehetne a*olta-ni népiskolának is, az alapnevelénsel természetszerű h mi által sem pótolható módon vezelné be h gyermekeket az elemi okialás előcsarnokába! már előre is logé* konynyá téve lelküket a szép éa jónak he" logadására.
Szükségtelen e dolgot külön is figyelmébe ajánlani a derék kiadednevelő egyesületnek. Bizlon hiazszük, hogy a levékeuy elnökség éa választmány mentül előbb hozzá fog a szép Ugy megvalósításához, s csali hamar hirt adhatunk a közönségnek arról, hogy Kis-Kanizaán megnyílt az ovoda a falusi zsenge csemeték ápolására és megóvására..
Pünkösd: elmélkedés.
Béke után áhítozik és eped minden ; a földműves ekéje, a kézműves szerszáma mellett. Nem szeretné sert-kuem. ha egy napon a harczi riadó elszólítaná békés foglalkozása mellől, A haboru mai napság kevés családot hagyj érintetlenül, az általános védkötelezettség mélyen belenyúl a nemzet minden osztályába, minden rétegébe Epen azért, mert a háború győzelem esetében is nsgy áldozatokat kiván, mindenki óhajtaná a békét. A mint az államok politikai constellációibói látszik, igaz, hogy a megfeszítésig teszik meg az előkészületeket, hogy a háború ne táni kitörése esetén mjnden eshetőségnek, s minden esélynek elejét vehessék; igaz, hogy minden áron azon vannak, miszerint a háború esélyével szemben, már az előkészületek is azt bizonyítsák, hogy a valószínűség szerint biztos győzelemre számithassanak de mig egyrészt az európai nyugati
rá sem emlékeztet, Vájjon nem ezzel szemben óriásibb e a lelkiismeret szózata, mely eszembe kell hogy lultassa a hőségei, a becsületességet? Azokat a zaklató hitelezőket, ha itt hagyom, nem sokat veszildnek, tnW> tőkéik így vagy amúgy biztoeitva vannak. De ex a jóságos lény elvpsxti min-. denét. mert az ö mindensége én vagyok; nekem adta át mindenét s vele szemben csak egyetlen kezesem volt a véghetetlen szerelem, de ez a kezes meghal én velem 1«
»Idáig jutottam gondolataimmal, midőn nőm kissé fölemelte kezét, mintha valakit ' ciirogatni akart volna s igy szólt álmában: »Ne félj Elemér, a jó isten megcegit bennünket í« Ez a szózat fölemelt. A revolvert eldobtam magamtól s oda borultam alvó szentjeim, őrangyalaiéi fölé, megcsókoltam őket és Istenhez emelt lelkemben felgyűli as önérzet tüxe, hogy tovább küzdjek.
> Másnap elárverezték mindeoemei. Nyugodt lemondással vet lem. — Mosi egyetlen kia bútorozott szobácskában lakunk. Küzdünk, élünk Ragaszkodom az élethez, hogy lefizethettem lassankint adósságomat s becsülettel halhassak meg, ha egykor eUzőUitatom.«
Ez a levél tartalma.
Utolsó sorait nagyon jó volna rámába foglaltatni azok azámára, kik az adósság kérdését revolverrél vélik legbecsületesebb módon megoldhatónak.
Hova lesz ily öngyilkosoknál a szigorú önérzet? hová s becsületesség? Mi sxédili, mi ejti meg annyira lelkiismeretüket, hogy lérfiás megoldásnak tartsák ash ami gyáva-aág, — a becsület megmentésének azt smi becstelenség, ha valaki - bár Jelieden lónkre• / - téve, a legnagyobb nyomor elé nézve — azzal a gondolattal ragaszkodik életéhez, hogy lassan laasan leróhssas Jfcrtosáeát a úgy halhasson meg? vagy az, ha vplaki akár káaysaeritó körülmények, akár kftoy-ayeimftség folytán MftaaáfSl adósságra bal-
államok kétségtelenül az előkéfcüléa azon stádiumába jutottak, hogy elmond-, haljuk, friiaserint teljesen íölkóaaülvei várhatlak ljje az eaeQíiények fejlődését, másrészt, esjek az előkészületek, | melyek különben még most is foljyváatj uj és uj; készületeket, uj éa uj jueru, házások at igényelnek, oly annyira igény*! be vették éa veszik a nemzetek áldfrf zatkészségét, anyagi ertjét, hogy máif tovább alig! lehet. Ezzel széniben a az áldozatok, jlaczára kétségtelenül oda irányul az államkormányok iriteiitiója hogy a békét minden áron fentartsákj 8 ez intentjó 4- a békének mindeij áron való fentartása teazi szükségessé azokat az I áldozatokat, melyeket ai. európai népeknek hozitiok kell, hogy az éjszakról fenyegető veszélylyel szembe szállhassanak.
Az ilyen békében azonban kevés az áldás Nemoitak áz érők oly meg* feszítését ftfHW szt|ksiSgeaaé. moly- h'fjjk tánát sokféleképen érezteti, hanem megj-bénitja a törekvést az emberi cselekvés sok mezején I Útját állja az ipar fejlődésének a kereskedelem fellendülésének, de némi! tekintetben a závaij-talan tudományos fejlődésnek ia. Mert érzi mindenki, hbgy az állapot csak ideiglenes, hogy tarlós nem lehet, hogy az Összeütközés bár ideig-óráig ellni--liisztható, de hogy annak be kell következnie. Egyszóval a béke ilyen állapotát átmeneti időszaknak tekinti mindenki,
' Az ilyen átmeneti időszaknak, melyben mindig bizonyos neme a forrongásnak észlelhető, meg vannak a maga kellemetlen hatásai minden nemzetnek beléletére. Tapasztalhatjuk azt Németországban, Francziaországban s a velünk szomszédos Ausztriában is. Amott Francziaországban 100' esztendővel a nagy franczia forradalom után, a köztársasági intézményekn legújabb köztársaság második tizedének végén még mindig nem képesek teljesen megszilárdulni, Az a szabadságszerető franczia nép, melynek földjén a Marcillais termett, nem tud mégbékülni Borsával, kalandorok viszik vagy kezdik vinni a vezérszerepet a milliók hajolnak meg a nsp bálványa elütt, meghajolva oly eszmék, előtt, mellek nem régiben még gúny tárgyát képezték, s ha kérdezik, hói vannak Francziaország nagy fiai, nem kapnánk kielégítő választ; vagy méghaltak vagy visszavonultak a mint hogy rendesen tenni szoktak a jobbali, a mikor a nemzet ócska jelszavak után indul, s a józan ész szavára hallgatni nem akai1.
Németországban a beteg császár vívódik szörnyű sorsával, mely ha meg is I engedi | neki, hogy a folyó
mozva, hélyjzele súlyos voltának belátásakor egy pisztóly durranással leszámol s a leszámolás suljyopabb részét azoknak hagyja, kik bírlak becsületességében?
Könnyű elbírálni) Valamint azt is, hogy nem az a gyáva, ki szembe mer állani a reá várakozó nehéz,jövővel, az emberek nagy részének fonák felfogásával, ki becsli leiességéiiek megmenléseéri vagy hogy úgy mondjuki újból való l^viv^saért teljesen szakítani búj múltiával, hanem ax, aki a küzdelem, a rezignacziók legónásabbja elöl {a halálba ineinékül, i hogy a reá várakozóit sora másokra nehézüljön, a küzdelmet mások végezzék?
Nagyon jó vjolna azt meggondolni különösen 'azoknak az uraknak, kik a* tyuk-szemlipráat ia beee&létbeli kérdésnek tekintik; de a könnyemflen csinált adósság tisztázása, a hitelezők és kexssek elöl a halálba fújni, egy Csomó jóhiszemű emberi teljesen reménytelenül | anyagi zavard közi hagyni: nem tartják becsielenségnekl
Akár könnyelműségből akárcsapások miatt töíjléntj is az adóságcainálágj — annak lerovása (becsületbeli dolog. Aki előle elmenekül, Mává ia becstelen is.
Nagyon jó vWna jó Elemér barátom levelét biblia gylnání olvasgatni a fölölte gyakran meditálni ja becsületbeli »!kérdéaek* azon augoru lovagjainak, kiknél a sok lófuttatás, it tengernyi pénzt elnyelő sportok vébe rendesen a halálba lutás
Csakhogy] alnk egész J éleiökét lófuila! Másokkal töltik,i5 nem igen meditálnak s e/ek szoktak leginkább lófaliátlan végezni iadósaággil éti fi f- ,4 jWtefi
" ezeg ■i az
ügyek éHhtéjtésében egyen, nem engedi meg neki, lijogy erőteljes karral ragadja! a nagy Jjnámet birodalom kormányának gyeplőit a hogy maga* eszméinek szelleme súlyával érvényt szereszen 15 azalatt j a ipártok szaggatják egymAii, a I melyek saját érdekeiket túl mm látják) i
haza érdekét, merít ez nekik llre* fogalom Nem a | 'haza érdeke, hanem ag önérdek hevítii I szenvedélyt likét, ez elott háttérbe szorul mindé, í még a legszentebb kegye let is.
Auszti iájbai} pedig a nemzetiségi, a clerikálii és egyéb tOredékek as-piratiói mi r estik a nyilvánosan UsOtt botrányoki tan nyilaijkojznak Az osztrák I kormány innyi kia töredékkel szemben már t lig tarthatja magát, s csak folytonos (ompijomiHstimok árán képes megszavaz atni a költségvetést is. Van ottan mindeníéle politika: cseh és szláv ft meg német nemzetiségi, a a garázda I-I kodó antis itnil/ik némelykor oly bot
• lányokat jrovokáltluk, hogy ez a po ! lit'kai érettség peml'igeii nagy (iszte
i letre készetheti a világot az osztrák parlament tapi,i|tata iránt
Mig < z állandóknak elég dolgot ad belül a m mtet|ségj küzdelem a egyéb partikuláris ásmrátiókL addig » mikö-zös ellenségünk Oronország veszedelmes aknamunkát folytai az európai béke ellen. Kétségtelen, hogy a ' romániai parasztok Ifellázitáaij, a rablóbandák keletkezése Macedóniában Szerbia és Bulgária nyugtalanítása Végett, orosz ma-chinatiók es orosz pénz müve, a bármennyire azereaaék is, és akarják is ia középeurópai álltimok, mint Német-lország, Ausztria Magyarország és Olaszország a békét, melyért és melynek megtartása érdekében egymással véd-| szövetséget kötöttek, s melyért oly sok áldozatot hoztak már a nemzetek, a hivatalos éa nem hivatalos Oroszország
* magatartásai kétségtelenül a háború felé tereli az államokat! s ha a jelek nem csalnak, aj béke mjnaen ellenkező biztosítása daczára sokkig fentartható nem lesz Oroszország djplomácsiájának maga tartáaáunn félre nem ismerhető, hogy
T ott csak az alkalmntf lesik, mikor tel-! jesen elkészülve fogjájk magukat hinni, addig is a balkáni kis államokat ki-

Igykor és most.
Mé^ mikor ifjúkorom Szép tavasz évelt éltem; Olt ion ia édes uyám Api la s Ifáradá ériem; Tat ka merőn szanaszét Üzlein a tarka lépékel: Mé; Vttlrt akkoriban — S uOst epe nékem sz élei.
váhja czéjaira pfuepferální, a nyugta laiiságot o t előidézni, egyszóval a maga számára t talajt i^ elkészíteni, hogy annál simábban n^oidithassa elő nagyion jól ismert terveit. Még most a toljlharcz járjaj a liivatalps és félhiva talos lapo c között. Csak szeretetreméltó bókokat mondanak az oroBZ lapok az osztrák éi magyar lapoknak és viszont; de vajon a; tiiitafolyáut nem fogja-e a vér íolyá^a követni a csatatéren?
a midőn szaladék •
Csalta l yomábaj a bírnak; M^g mi] taroo hite volt EmbéMrényljjenl e szívnek — S bt
enne
reményi ecsetelt figil t- jbvőbeli I- képet:
Mennyi S mosl
rirágat kdott — de si|)ár ez az élet!
Még a Hózsa Kóiaa Tűnték Szép bi Sxittlm Kéj 0aö|< S mL '
t fiikor szerelem k írókkal |övedsell; kMbd dicsőn ix udvteli peresek;
a^jaUl as édaiii édet:
éjien] íaspti
nézám — kin ez ax élei!
^álNiyl Béla
BármíruTíányjuk• veeeük ia • dolgot, jnem engedhetjük át magunkat a tartós béke reményének Ag ily fegy< veres béke, mely a^att a népek nyögnek Jelpbb utóbb is kitöréare vézet, s az európai constellicio olyjn, Oroszország pedig készülődéseivel már is annyira exponálta magát, bogy az egyik másik állam jóakaró intentiója még nem elegendő arra, hogy az Eu-| rópaí conflagraiio véglegesen lehetet-I lenné tétessék, s a dolgok keleten békés piégoldást nyerhessenek
I A vadállományt pusztító háziállatok ellen.
ÁlialfiM* a panasz, hogy a kóbor háziebek és
a házi macskák nagu pusztitáet tesznek a vadállományban, kérdés, mit tfvök Ügyünk azokkal etemben '4
j Hogy a mezőre szokott kóbor háziebek és bázimacskák csakugyan sok vadat pusztítanak el mezőn, szőlőben és erdőben, azt mftícjenki tudhatja és bátran elmondhatjuk, hogn ax általuk okozott kár évenkint pótol-hatlán, sőt oly nagy, melyet felszólalás éa panitz nélkül nem hagyhatsnk, legkevésbbé manjd ha inak hallgatagok |á vadászbérlök, kik a vadászai által nenr csak mulatságot, hanem hasznoi is óhajtanák szerezni eleg érzékeny költekezéssel. s,
A kutyák és a macskák által okozott vad pusziiláasal szemben sajnálatunkat vágyunk kénytelenek kijelenteni afelett, hogy a vadállomány szaporulata előmozdítására nagyon kevés készség, tényleges intézkedés épen nem észrevehető, pedig jóakarattal sokat lehelne segíteni a dolgon, mihez nem kell más, mint a vadászati törvényeknek szigorú, mondjuk: szószerinti foganatoei'ása.
A törvényhozó-testület t883-ik évben hozts a XX. törvényezikket, mely szabályozza s vadászatot és a fegyveradót, ebben van megírva az is, mittevők legyek a vadászterületen kóborló házi ebekkel *es házi macskákkal, de olvashatók e tárgyra vonstkozó egyéb szabályok is, úgymint a kihágásokra alkalmazandó pénzbeíi büntetések?
Az idézett lörvényczik III ik fejfezelének 14. §-n feljogosítja a vadászatra jogosultakat, hogy a vadászati területen kóborló házi macskákat, kutyákat elpusztíthatják^
A 16. §. tütja a vadászatra nem jogosullaknak, hogy bár mely faja kutyát is ereszszenek a vadászati területre. Caak a nyájöröknek saabad magukkal vinni ebeket, még is oly határozattal, hogy azok ebeik nyakára oly nehézségei (czöiömpöt) kösse-, nek, mely alsó térdeiken alul érjen legkevésbbé 3 centiméter távolságban.
Az idézel t törvényezikk V. fejezetének [ 32. 33. §-a a vadászati kihágások büntetésével foglalkozik. Ugyanis a 32-ik §. tilta-kőzik az ellen, hogy valaki ebét szándékosan ereszgze valamely reá nézve tilos vadásááti térre, elrendeli, pedig, hogy aki ez ellen w, tehát kihágást követ el; valamint az a nyájör is, aki az ebeire vonatkozó intézkedést megsze<ri, 1 forinttól 10 forintig bán-tettessék.
A 33. §. elrendeli, hogy a kihágások ismétlése estében a büntetés roegkettöate-tendö oly módon, bogy a kiszabandó pénzbüntetés a megelőző esetben alkalmaaottnak mindig kétszeresét tegye, inely azonban a 300 lorintot meg nett) haladhatja.
Ha a vadásztörvénynek ;e §§ ai szorosan megtartatnának, ugy bizonyára nagyon meg lenne szorilva a vadállomány pusztítása kóbor háziebek és háiimacskák által, és korán sem lehetne uton-ntlélen snnyi nyui-labat, öaszeczafatolt nyulbőrt és madártollat látni, mint mennyi látható e törvények foganatosítása körüli közönyösség mellett, miknek a n.-karáxasi vadászterületek hegyen-völgyön éppenséggel nincsenek hiányával, tesznek pusztítást itt is eleget a mezőre szokott kóbor háxiebek és mscskák, leginkább a sáncai két majoros, nyájörrö ebek és s gyepmester kutyái.
Vsjha felszólslálárank által elérhető lenne a csél, t. i. hogy a mezőre, hegyekbe, erdőbe járó kóbor háxiebek, macskák irgalom nélkül agyonlövetnének, a aánezt városi éa urodalmi majorokban létező ijyájőrzö kutyák pedig megkapnák nyakukra ax előirt nehézséget (czöfompöljt a gyefanester ebei pedig tartatnának naphosszst lánczon, és Kis éjjel szabadon bocsáttatnak, kiélnének atok is oly nehézséget (czöioí-pöt) nyakukon, minőt viselni tartoznak a nyájőrző ebek. igy azután mi sem ntnánk úton-útfélen nyullábakaf, fogolytollakai, nem lennénk kénytelenek nézni, mikép vadászszák ke-résstül-kasul a vadászterületeket meaőo, szőlőhegyen, erdőben a kóbor háziébek, a mikép fut lovább akadálytalanul eléjg ravaszul akaihány macska a fiatal uyUakkai, j foglyokkal.,
£a kérjük ia az illető hatósági (közegeket, hogy leiszól tatásunk folytán tkrtsák szemmel a nyájőrök ebeit és rendhljék el ax idézett büntetés fenyítékeivel, bofey ások nyakára oly nehézséget kössenek, mely alsó térdeiken alól lógjon legkevésbbé I centi-méternyire.
A kóbor háxiebekiek éa laacékáknak elpuaztitáaa iránt intézkedni föCMlt a vadászat bérlőt % radátz-hérldi tag.
(ritjÉiÉÉB a
II
186 ttft&taám.
Árverési hirdetmény.
AMirt k». híMségÉ végrehajtó u mi. évt* i»\ ». 101 értelmiben eaennei köshirré tani, bogy az aUiendvttt kir. jAíásburdaág 223. fii ét W> t MtsaflaM végaése által Vuesko láttán. Skáta* Iráa bellaiinezi et Jorján András melMneai végreAjialók javára Krá-ajecz Márton issakócxj lakos ellen 350 írt tokt, ennek |Hga január hé 7-tÖl járó 6*, kd%>')* ugy járulékai ereiéig elrendelt ki-etegiteai végrelwjtáejat|almával bíróilag felél foglalt éa 619 Irt 77 krra becsült 2 ithea, I Imaö, 3 borjú, 4 aertvéa, azobabeli biitoraatok, léczek, deszkák, különböző gazdasági tárgyak, készpénzköveteiések. és egy murai eüi maiom ; -ából álló ingóságok-nak oyitvánoa árverés utján leendő eladalása elrendeltet vén, ennek á helyszínén vagyis Krányech Márton lakánál tzsakócson leendő eszközlésére
év május iith23-ik napjának déleioU 10 órája
határidői)! ifleetik ésVahboz a venni aaán-dékozók {ezennel oly megjegyzéssel hivatnak mtn: bogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az-1681. éri IX t. es. 107. §-a értelmében a legtöbbet igerőnek becsáron alul ia eladatni fognak.
As elárverezendő ingóságok vételára az lbSÍ. évi LX. t. ca. 108. §-ában megállapított teltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Alsó-Lendván 1888-ik évi máius hó ll-ik napján. 176 I—I j
VHESITS KLEK kir. bírósági végrehajts.

Eisinger Henrik és Társa utódai
x *
Nagy-Kanizsán
ibott gyári
főrak tár szepességi 'honi gyártmányokból, vászon-,: fehér- és színes ssatalneműek ben
árán mélettj
<■ c 11 j<<t»Ci ?" JI<TK;M jMfoi < i j^timsv ui^iji^in. u>4i
Nagy-Kanizsa, 1888. május havában.
< 9
10
Van szerencsénk a n. é. közönségnek becses tudomására adni, miszerint Bécs éa Berlinből a tavasai bevásárlástól vissza érkezvén, rak tárnokai mindennétnmü bel- éa külföldi m—é én gyapot, férfi és aM divat Idény kelmékkel dúsan (elszerettük.
Egyidejűleg bátorkodunk ssepe—égi boai gyArtasAaja váaxou. fehér éa aalaea sntsl< héaalelelaket valamint előnyomtatott aaxlalfaté-, kredenc*- én Járon-kendŐJcet becses figyelmébe ajánlani! Chlffun a legolceóbbtól a legfinomabbig Sefarolt Benedek én flml czégtői, bátor kelme, tat* én aaxtali siiajcgek, kész Jate>, bourett- éa ealpke-fhggönyöfa, anlal- éa Agjr terítékek, paplanok, matrációk, fehér és színes férfi Ingek, nap- éa eaétervyflk. mindeneszakpzába vágó csikkek nagy választékban kaphatók.
10 tartatot meghaladó ésstsgaéj a megrendelt tárgyakat hérmenteaen kőldjtík el.
Mintákat és árjegyzéket kívánatra ingyen küldünk.
Mh Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.
Kecses megrendeléséi kérve mély tisztelettel
na Eisinger Henrik és társa utódai.
Mumaék n^ijiMakr* flajTlfnl ieul —

m-vlteli-hi át,
96 -90
TICHO BERNÁT,
Brünn, Krautmarkt 18 s^ját házában,
utánvétellel küldetik:
Nyári-Kamgarn.
Maradék tgy to^M AráMtéajn makató áiu atUr «acha tL a.
Gyapju-loden
dapptasx-tes. agr seljW niaden niita. 10 ■
ca^rapja-beigre
dappáuad*, a taftartéMhb teljeá nkán i 10 méter fi. SJM
Z^d-Fcrule
ftígjnpj* <taypliiÉÍw qj fel-jw rakta. 10 uétnr 1 5.-[
Francain gjapjnatlnax ■taSra aai axiaben tükm — kaaakáa, a legojabb dapplusriM ls aitar 1 6.50.
Fekete terno
Saám autimámj dapfluaála. •CJ telj* nkán ju aéur 1 ÍM
TIz méter
Terao veloure dappliwilM, tiata prafya i dtfataaiahra'
Háromszoros
lujitt aiaáir| 61. out ttéim 10 n*Ur 1 ÍM
Jaquard szövet
6> cm
► lf jititi umiw 10 métn S UW
Francia voal
10 mét«r «(j esÍMiiUnh, mmbmlA. II. a.—
Cosmanosl cretton
J aéMr —íb*tó agy teljen ru-kán. É. ÍM.
ISTői ing-ele
Uanb
Ti* méUx ka«ká«
Ruhaszövet
e I etm. nélM kf^jakk 0—m|T> rái fl. S4á
Gyapju-rips
u aBatwa. b0 etm. a 10 nátor 1 S.M)
Kcr.^c H A 11 Vi N I O I */4 ü:. fl. 4.50. IL 5.50. in- «t TZ\n g-szevés
/i nü« Jü rtf tt'jíM jvkk biii!
vácaaa II. a
Iwia
CHIFF0N
flaom fl. 5.30 bfjtfkk mi aéMz fl.
H hit ÍM 1 vrf j0 ruf iaaljraaüaa fl. i.Aa I , 10 , Törte fl. SJI
Uara*kaMTáu 1 vég áOráf ikoljruaiat ki pára fl.fi
ia «t Ozfor
ikaiá fcgjokk aiaWz fl. 4 Ja.
Angol-Oxford
| t Icf^áalkatákkb 1 Ttf 30 'nií fl. iM
Egy ríps-garnituxa
i igy éa 1 aMUllsrítá selyem-rojtoaattal. fl. 4M
Uj
Jute-garnitura
||y f9 1- iretaJterilá rajttal
II. Uá
Juíe Függöny
tarák miita *%? tetj« (*fF>*7
fl.2.30
Mim iám
l"—IS
ttrriri aandckokha> II. ÍM-
Kjsy nyári ídállákradá fl, 1.50
Bor
X-ópolcrócz
0 etm. ko—Si ISO tia. aatha i|t«a jé miaéMrf fl. IJW.
ÜBMNGEK
Mjat itrartmaar, Itkár »« nim
I. hja II. hja fl. IJO
Nöi ingek
ckÜMbál 4a tímH ktmnniawt t drk fl. ÍM
P)os2rtó-Mvdtell-B37éxLxalrtáj:.
hűi MtásM
[m.mlék 3.10 a, koana •fy aiiM ftrföltoayra fl. Z.75.
gjó alkalom vételre"
teüni frfstói
Maradék egy teljes férfi-öltönyre 3.10 m. fl. 4JA.
Irtili firatoM
aandék UV m. kimwa H7 teljes férfi Sttáajrra fl. 5.50
Fel51to6sS?«t
kffiaemkb aiikittgj trfj» feia tSra. fl.a.
Xlaták éa áQmiékik ingyen és bérmentve. Heg nem felelő árak minden askéaeég nélkül bérmentve vianavétstask.
Legolcsóbb BOTOR bevásárlás!1
Fiálovits Lajosnál N.-Kanizsán ♦
Dél-zalai takarékpénztár épület az udvarban jobbra.
Esxd van szerencsém a a. é. koxun^ég b. tudomására beznt, hogy
raktáram tulhalmozottsága
tiüi". m ifiden nemű bátorokat, tetemesen leszállított árakon árusítok el. Raktára-, inon laiátytók enmpleite ó német aUika (altdeutsch-reoaisance) ebédlök és ká-ió-zobak tölgy víjgy diófából, tényekeit bútorok minden alakban, kén sálon garnitúrák , divéank.; ottomának, kanapék, tükrök, képek, függönyök éa nádszékek, nagy választékban,
Elfogadok mindennemű asztalos és kárpitos munkák készítését, melyek ízléses éa stykzeirá kiviteléért kezeskedem.
Úgyszintén avult bútorokat ia átalakítok ugy helyben mint a vidéken.
Kütónösen felhívom a n. é közönség b. figyelmét
szoTd sitsip é tSLZ SLSolrr sl
Mi II—Í5 évi tartóssága s szépsége által, előayAeébb a festésnél & miután több k&'áddi gyárral direct összekotietésben állok, aaoo helyzetben vagyok, hogy ilynemű munkákat bámulatos olcsó árért készít betek, és éveken át szerzett tapas/ia antini (ótytan tartósságukért toindeokor kezeskedem;
A n. é. kosoaség szíves pártfogását kérve, maradtam kü&nö tisztelettel
FIÁLOTITS LAJOS
kávftea kíialt.
MMBflMBHMflHflBHflWil
. C ~ | X
ájS^ I J 11 f l J
S* I I ? l 1" I 1 * S
« 1(* i i H f ! JI " i . !
I M <í -s-lí 8 I J Í Í5.CO S
Jfciíhí-JilfMl I
■S s t zfr^AU? 1 Í 1 í ^ £ • «t ^ g ü
M ttfWÍ^I L11 s fi ! ít-8 1
i 1 mJJűSB&F ö | r H t « cí' w
ftéÜS flTl ? ! 1 l l t i'í i l ? 1 s Hr wtiM s = 11 fi I
a WGj r ■ 11. 1 i - * i JSI 'Fs liflriiP iSÍlS^tl*-! s
rnm pH % |;J U|> W 1
- flES ? í I •1 * 2 1 I
-S * j I i | g • |
2 1 5 j S I ;
0 0 0
8 0 o
COOOOOODwOO OOO OOOOO OOOOOOOOOOOOO
Ifantl mór"
■leriAmsAi
Ift
d.itt a,t, vászon
(61 3-3
ÉS
k KÉSZ FÉRFI FEHÉRNEM01
nagy raktára
i a dél-z^lai takarékpénztár épületében, a „Korona"
I i | | i
vendéglő átellenében.
Kívánatra minták bérmentve küldetnek.

AfriMiriirir/Joiii Generáli 18N7. övi mérlege*
P"tvtm-:iw , ^iTt^g. in 4 wK*fí<»tltf«. (f W7.) í KfaMláfc TlfliltW iif I / i
tim | Vhtm | L/1 1 0+i [ fnvm | ö— Vnnlía ps| 9801
A t*tél mmrm t»ev«4i&efe I A t<*tel M tívn K JRj 1 SuAémAGa ■Ali
r j R" HM Ad ti ~ M I iti' t«j fri Jg J1K II»»I»««
„rraa, i I %ZS£StZ** 34 ^iriia^ (takarékét/2<itMsil>.)
. *3TEsV-i *** mmhki I ^ SSÖT** SSp k^á 1 ^Jí^-^r1*4" t
SA*1*"*14 ____1 » : , í黫im"' ' I • MI-M véhö2 jjeJiemgs aö nagy
$ Vttmaail hlmin MMM* lNtN«kli«bl. Urakra aM.JII U Klj** f »eftlksriláa
MH«i I »túKto.i,„í kir» J (! Tachinket Agesí űni
IVfa ^Mt ÍM.....——ÍJWtiS .... (ntnív Mx(kjMbl MMM - *P**f I i { i L 0!- iCTc^fctoU I
« »1 in mi - mmim'm c, imIi.i7.iii kiül. 1 mimmmí »jmrtM 'II cs. Wr gvirak: Bécs. LoooMts, acnooietd,
I ««•((»,.aojinít-rííto, ........tmtsm J Ma^UMlNtkÉnin tJM1» tftfetojl . Lsibsck
• a-SSta; .......P^mmlm " j j *Tr ' 4~Mtt í Képviselet Budapest Könlg a,itlAaái
i'fe^ I j H «g Lu * m
- ..............L —.y1 ' LJ!l!»u_Li 166 3—10
i7T"f . . ■« . .. mmkm 4. Jstaüfe* ■ ._ í tmmm - tmmm
• fcrt*««k» 11 *W«f»k kanattu . . | fM« <>Mutná*«................j IljWlf ; I ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ jj
jjum> a» <rt*kf*pirnk ka—fai éa | | ' •) nllilaé|lii**l>'............3 ff i ' I ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ j ] V
ttMai . ......I c; iíikiiliMfa................. ISMS
t) Kmmm «ill.lnrÉMtfcHI. Mji uiaikaNI . { I rT" ,f «*7ft«« •!•'• I ........_ F.
£*5» . . . . . . .................min i j 3 uuiáno* k*#M UMvi........ I,. . • snpt* mtitm
I 1- | mmsf tm#*i Am u a^Skk..... - -•}• ...... smrtu —————__
fi S|i—wi>| ItAluaM* trtíkuSiüfc tttpém. ...!.,. . . .{.. J4*37»J«. KiMnid |P*rtár kamat»i • - • , •} j • »»- tSMT— I •
A lt<WlMMtt«i irta tef*Uhik > bát^ 1«. Itta k^uMiak • • } ■■!■ ■ t^tt* tll.i *
tiú.b*,, tkii T r . I .sr«wéí '»*«"iTTwau Isagy végeladás,
(hmtmm ■ |ixo»?vm| iis.M' i j -»• | iV«m . i H ><47]tmm I ^
N VO.-OH4V Om vcM/KW'((Hi»iniln n II >n^rl< «rhoX - ^o(l>lstoMÍi<l»i o«Wl.| rf W7 ) tSíüí^X. f" 'ÍT _______ ^^ * _ ____________ n, 2 1 7 '11 1 ' I : 11 l ' ) f : ttwtaiket a hál UwWIÍm MjÜm vr^i^ frUd
L OiMartakh * mK .......* , j, .. ... tI I * . -au r: I ivnc.i« I í1^ aiaN Afn
. T.f'^k füff-ő kwukr, ......'----... mmm •- -^frn^m^TmSŰ iWk mrmmT H tm** ZZhLÜZZi
, issarfe: j j í síaaa^^^ i ra 'isi - I ■: ^
f 0 ^ár^kn nééé UiféH^kn tSTMttlt . .' . I «TTfr»W j •*(»»«<'«• 3/Wt ii ■ j r ,
4 K-4ir8T4U . ■ • !J »«»• í rtBaföl-itáwk fcjiéwi i Mttljn 1 V P (TP 2 fi 3 C H ti in
V OiS'STLmi líwéiiiiÉn )kra -;-f • ,.]«»-■: 1«jm>S iiimlr • v CgCldUdb uijan
« ElhílyfTítt Ufcék llnilÉii ■ ■ Li 1 I J ; ( "* ;"f ■•Mtrt L tiAínm Uifív | __________, . . _
4-JíiMtoik^Si^k knwatoi ! ■ I, _ . . 1 ... . rfPfíE, «gj«rl iwmkmm alal ^UmIJbIu
' •.pttEk.d* karnak. - - | J KN^T-rm^ ^ . . ' ; '[• " ( " , ' 1 UAi Mháral
») iTuetitoak lwrta -j* ti7l«*,77; ] ;j u iaM.*n »ra»larii IMmm r p^sun fid ' | *tmrrt m tAtUr u rimsmffriUiiik, ka * mmm
fi i^Mtt kétvtffM*UMliMrtfkUiMlaf , ; I T I vl7,l*í!5 M& $trud*nml runmhútut—k.
•i ion«jn tn ( ' ' ■ q towkmwil - iti«Ts; ft> LI L f I i • ff | .}
' ••»*•«' - utjm'M-timk I ; ROTTER F. én TÁRA A
mvaJ . , * • • f"M«»i«j MMM [ ■ ; oécUlSil I | f 'I
I W||jiiwii ktftaMt értékwWw* Mytte . X I • • • • -I mí'm *** " l Ómtm* 1 ' . mSaíu I j I Attnr h ff**
v : I i I I Umw • tii^BiUá iéedrtrtM .. iS7t7W'|t' ' Budapest, IV.» HHiuű^lm S. «.
\ 1 IJ II -II íw-b^.wjh.k. - .j-azit+tu - , tfísm u IK S-10
\ B , P J f•Ügy? «ér Wy»«4k k,*« ....-!.... Jj ... ttí-u í- 1
\ I íÍ'ÍSTLi™. w*
x. 1 M P ' ' *• AS6 m : 1 . .-...-. , . ij. MCI77...... M67177 I _,
\ I * I f I SaMUk »• ajtrrm WilwiMUli tátin ....... L . . IMn fi ismi vt
\ | ; 11 • i I LMTU UIM iifvuiMiin... ......|... t''!::: í;!. iSS-' SS
^_ _ ' ! Xymaw . jj. »3MH» WW75 77 tlTIIIM
Ammt* ! MM<«S4V ttrtfiiíwnöüTI I fkBAMi........ji.. . M4MBR«9 .itaS^Mfí! Budapest 188-5.1 V.-Rüáakia 18^7.'- London
Ax ANKK'UHAZIONI <;K> liliALI vHg.vontUlnMn IN«I7, deo»«mt)er íllUo. Hajy din okkr j irujérm. | UnkM
VAGYON * " |0um" " ! T EH E 11 1 | 4 I » 1j á irtttífH L
,, m H i j.- , h h "kj^sr i, I j*f aggyn gl
II ....... lOTiO. -j 1M7W M7AW0-I I j , . j «.']»•- MM. - um . • -ifLjL J
t h.í«ih»l«M , I TáWrtl I ÍI97ÍUM WilMPa «MMt1 - g LM 19 JLWM MMf l« «
flMtoo« MM •• ÍÍÜÍÍ2? T'^^ W^rf^-k aií^totaJoájáwk Ct^w^ . tt»í7 H mmu J-p UHÉA f^rT UIUHHI S P i
a wafciitob* .taaiMfl WUnal' .........(.. MM« l" 4 Jftotorítai IvUMm J ]' (Ott* r ^ SS»W
I IM7. tearabr II m«t el nwn j,Ml |v4«n(i t«r- I i Iwtllak UrfaM . >. laUMM MU9W áa W » I
■ÍM a Una*Ax IftMMitnfcaifciil ... ..... II4M7S7 1SMST47 « Tartalrkatjf krtn klrn^ft -l--.il ♦«■> - «M> aHM- ( ■ * 1 i I
' a aj KMr*>nAk a Umaat él»tbárto»U<l kMváarrirv . . . L B49IM41 | 1 7; lU^ktrtk htxMkrrn akJU nj.»,nmr-uf»lrk . . . L tuStt- JliOA - tSig» - ' , . É^BB V
te Akti* éMjartUakok aa jafaaiog általMitiaéMt. 4falak • í ,tt»3ii74l » ». INjtatutdc wtMfWn Irtó. . . * :í t ! o. « kir. ka. »nt ehwufrf*
j teUbknr MraaaM tMk fátofan............... 4IS4&-I j ] M Ai A awrlapa. .! . .j c *m*n* «M7Mi« ml l'ortl»«d. ^ tewal*^
4 Kamai. M \ » J 1 , ») f » » a B Mkm .1. . . ( 1. ; tsT&ai U tttimt M
Mt.4M.M4A. ' I 9i Tarta,ü,±f de ^"««^.. | TltMaAla* m^jér
\ * jAj^SZl^^km • - - .- I4Í.7MI. .««7M.. ^Aa^.. J.'-[.| w^r ... A,W« BEOCMIV B i K.
' Urtf-k kir éteti tal ' 1 | I AB —Imi . .,...:.. tl*<f7U IIMV7SS I
I *6ic»<«4k latátaMTwU áUa» éa aáa ártékMpirokra. ^ OMO«7 MMi«7 1«1V»A4 I" "WlaJrkalap i» eUkiilo- | „ I^Jl I Kiefmíi trúéa df rmktir:
R Állam m ■vrrUkparin*............. 4UW*: Ot IMttUA» 17571151« j jjjjJ^lu* 1 A SfiKif 44»«|T! 44lM&n t . _ T*" .
•< wtitlnaiiaaialTaak ahpaai La'fl p»l> 1 . .(.. »M7feM MMTÜff U kjtouESck rUatt^ páMUninak ..... | , niHI M ... »«I4M xMlMtH I. L. KlUiHuISfl 0* tffl 1
» P«n»k WVÁ«áMkji ktMakfofiMakokaáléa%ftrbaléaHrkarl IIM477ks 50ttM U iUfítíU II, Mulo|lú<aHiA...................II , ± _ _ / ' u
1» Ktiryéaa kani! a taaatti aa aatwcid n«ipl»iaérA pam- i. I a kiaoakoWték aamia^n.............Mi Ím m M7MM tMI7«4 ' * t ^ fpitúaírtír urak. ^>itk«á«
' ****................., »MM? mwim I*; ......... I tümn aa»« anaii ráJkbMk, foldbirtnkoaok kintó h tgjkési
111 Kh^m^msM »Mkak péutántea...........i «t«W44 4M»ll JMf*" l» a ........ h«lMi|i i*fí * ftoWs alólivÓaé*t»k Taksál a Hinaiir
lg! Bawéráf a nawttolHák a»MÜÉiMI........J 5«W4 11 IIM'M S74S1«Í10 _ » UOak Waat* aa bot- nUk nnul r..........j^fe, ^ IMS7A9 M5MI 4* " vV*;' " * ^ 7 V®
l«i Mv*4m«t u i»Waet iokiatnak atánUiM...... > anonu l«77«« IMMMA4 >• A B ncrW f I>- »^aüajáMk V JJ. . . | ^^ «a>at crartnuara. 116 11—80
U Mara«h wt ■ A marta foljó ■taaláikái . - ......'....!.. S«74MM 5«74MM alapit xáHf.......... . ' V»ö ji - UBik . . . .
Ifa ai Aáaaak klMM cótrk alaU...... 4MMM IIM44M 7MMtM ö»l afapktakf.................II 7£n Sá «nu D /) Pf / /T fl /T _ ft O ITi ó f! t
t, A4éaak iaiaÍH-Ukataakra haltaMua kamatokkal .'...!.- J377 Ti H7775 1* fíalAekaria^t alapátraBy........... . . C Mw_ IH»- I & U * i l U il U L C üi C li L
c> I«t«iaA kanani éa kiHaaitak rya«áa<......' 5ASM4 4S 40M70: v»Ml4t I I A. II. OMimak' i ^
rf■ Lrtei GoMarkwMh sJaj'ítxány...... SS.----- I•• Pj tdoaribatófayam. írt 4MMft.II frt «WM7M»lpfc.«|l Xfl, mr7n ofl O Y\ maaflaé
IA Dijtwtafck álaiatt ifal-TiaaoeMawtáeekiB............ 5364JÖ - MMM- j Le r Alvitcl a v.-nsl- |: í YiZU&llclU UkSSZSl* » '
1 llt fintorul éi vaaoakrMfak a UnaaAc óaaaaa UnlalaibaaJ 1 I ^"y'^ay-Ur J' 445(14M Vttn* tMMM < '
eaigttfclák. papira*nyomtatTányaadrambtarakba»- I- — f- - h j talrk jirtr* frt IMMtff Irt 1MMM f,l 4!nStt lOj j j ■tírek mindenkor (CTMlU íé ■inllhhM
IS Előlegezett jutalékok aa winiM költsétek..... . . I - - J H I I frt 44MMM frt «IU3 70 frt aMST^j ' MÍlittitaak_
,101 wr.lt Mi t*m* g 3it7it7356.07 ! . sj s ST^TS í _ t
As tM7 rfeawbw 31-ín a JMff érékre émafbr maradó \-f i . V i^' - M^ Árlr»sék S ■IfTtrAul lil-
éftSkáuSk értéke: frt ts 766,1'Jfi W j | AJötoérckten líjarandó Mubútc^itau %>k Ui MTK'fO. ff m
A cs. kir. szab. Asskuraiioní Generált központi igazgatósain Triestbcn: Dr. Baszonl Klohard, B«s«« U , ©r. Oalabl B. »r ManroKonato t, báró Karf«rg« Jéaaaf. TáMWtm slw>ln»l ■<|klWdll.
•raf Papadopou dlaal S., Begré T. A yazértltkir: Baaaa JésM*. Magyarországi VBZárügyníltsó,* Budapostah az Intézőt rtját JházáMn, Doraitva-utcza 1& n. j Kecakefflét 1872. Exáit éra. J Gjrídck 187a. Arany
B5vebb zár-, valamint kárkimutatások az alanti főügynökaégnél kaphatók Ugyanitt felvilágosítások legnagyobb j ucm' ,87A«»y !ra! * 1
készséggel adatnak és bistoaitáai ajánlatok a tüz-, jég- éa életbiztositáa ágazatokban a legszolidabb feltételek és leg- j MMHWMMMaKMHaMMM*
olcsóbb dijak mellett eaikOsOltetnek. i I ~__\
A nagy-kanizsai főögynökség : j ——————m—
LEGÚJABB B
SCHERZ én £BÍ«L.Í]VD£R. üjárf savei^k I
. . .. | . .■ , ' ' ' roéiklldi ntánTéttel Ityaleti^bkaa H
Mgmbott árakon a nilkank la jfl
IlMtlIIIMIIIIIUIIflIHNWIMIMIIIMMKIIl i
■ 2 >1 J- I
S ■ J II Brtm*m i
H ^H ^ ■ ponté Rrári raktára.
■ ; f T ^ 8 .
• éé ^ Mmm ■ 1 mr M^mjm. ▲ S ^ ^doiraa-aitdn^un, ■ s I if y^m Mmm mm Ki ■ ■ y^a S i ^^ ^^ ^ I
■ fflbMy^gn. ' m ■ Ayft V^ ■ ■ | jtMkkanás bialMaMa MihL X
ja.;j}>bfWmaPp^T ^fill, I
s mrunmMg^^t&ftttf^ !
ifi - ' ' ^ ^^ ' j V ^^puua ^MtWfNí ara kauMUHia
• ' * ^ ^ 948 10 — 12 ! *] S n^KjáSS Unh
I A legkitűnőbb szer minden revar elleni |
^ Ki az uj. kitűnő speeiálitáa bámulatos eróvel és gyorassággal. kiöli a férgeket a lakásokból, kony- ■ | ílVu^k'i'tJ^í^l' A^nléüicJ^
• hákból, asállókból, valamint a házi állatokról, as istállókból, üvegbáii és kerti növényfekró). Ax igazi caakis ■ 1JMU -ilS^'ÍI^^mTTSI-1
■ névaláirással és védelmi jegygyei ellátott eredeti üvegben kapható A mit pusstán papiniseskóbsn mérnek 9 I baSmiiatí ataattásM S ki, 'as nohutm igati „Zsclierl^pedalitás-! j T. fy, j| I - I ff
I ZACHERL JL Bécs, I. Coldschmiedgasse Nr. 2. 1 (
■ Saf7-Kaaináa kafkalé fwülnfcr J. aratl | TmU Fgaraaiirta kapkafé Kantfar 8. amál I K»roavárán kapk. Nkirfk) Káltoáu jjáfjar A ' mmí Kyfér, OriteM >«»«a M BaNnekat S l'aákUrnráa , HtfakU Iwtfénknél. ,1 , M l a Dr. tf»nw WétTM. | , , UkaH^r Vímm wnál A Kálata pTt^tta Mmr^i, Zárta VikMr
■ ' , l 0«MS U. araáJ, | XmlUMa ! . ImntM J., StkMfcr A.| , \ , MaM urnái W j Mwfft, fl^rkar Saan cófraa
I ar A vMékM „imU4k Éomhmrlla- ált kaahaáA. hal „laoh.rlla falra*a«n«k'4 UMMlili. 1 OHJ^ Mwusmht Mm k|
ÍimilllWlHtMIIB>^IÍIÍil>MÍll8WÍtlllWllÍ -—
Nyomatott Fiiohel Fülöp laptulajdonosnál Kag^ Katózaán 18SS i
% ír. f i || l ff I- 1- ' I SÍ S • ' ' ' : ' "
k j iriw í - - }.:r.'t 1 ; vil • j 11 jy J . 1*, . . , „
l| |"l | . ' . j '■; •...'.•'>■ J 4 . . ! V .V
Tacblaikel
Khuláa.
insln m A m«*rt('
VacrM
(takarék és füqtkáré stb.) a legjobb pótíék_ajisbké-vébos. kellemes ízü nsgy neftsksrítáa Tsetkinkel Agaat Isi cs. kir fTkrsk: Bécs. LoboaUs, Soböaleld, Lsibsck
Képviselet Budapest Kfinlg Djrsláaál 166 3—10

MtMtH
IdJoMK
4. Miki
Nmgy védelméén.
A Wrinwkaa 80 ér éte fawté^ arany- ét ékamr-tzUtánkat a kán UnatWUaa folytán rrjiaf Mad-jnk, miutí hgft
nrmmj, mM éa ékneránkkél. UMaé
"ájeri aran/ éa MÉM MrálfiHll éllé kmsm IrüartHilni hifcháffly i^WMyanMt
végeladás utján
Utonwtn a 0ári árakaa alal «inéjnk. lídéki migrmitUmk pattá fordoítáral UdjamtUá-nek Mag mm /Mi tájfy* f kirarrfltlmrk. tardéj iMBm a t/ttUrr ia aiaaswf*ríttatűt, km S wmpam MM afrittífmii riaaoaputminak.
ROTTER F. én TÍRAA
ura *jr, tzü»t fkastr h strkira fféri raktára Bad apest, IV.. BnlfuHrtat t. m. 188 8—10
L Díjtartalék a ni md .
k. ajUrtaM aa.álaAaU ti . Tartalak (Iqí kánkta .
UMMfT
Káe*páeeá.; TafaílkV; iMniiwr] IS07P MM*ij4ri (Mk , J iMUMhr;) JéMM
liMMljMnaMlf ' '
MMlM ' tMÉMr. nmnw áiMrr p
ig AfartM swp)
IMIM M M4MM
IIHMM 4SMTOI* '...'rtl I7IM M1 ■ . UIM J
klÜ^iM
I KM*Mr>tvan«ttiAitá*>A
Tartalék. Kmtigtak IHmtm.H
MMU It 1 IIM1J0 07; ]M5JM ' IH47>7,M- LI <L
M< 1411 m , "mm m 1 wnittM . . . J..»I>4»,M
. . imm.u'
•k aj'irwk kiaaali
■an IMMM M italékát iJMIMM mi . , "SsijIM M
Budapest 1889.} V.-Páláakéa I8t fcpfla okler.j Artayérem.
Undon 1878 Dinskkté)
(UUIM
M1M4M
ajánlja a t épi'éaa ka kjMmtsUr arnk. épiiktiéri rállalnlok, földbirtokosok, kksaéfi cfjkási •iőljáröaáffok. valamint a n. é. éfátű kéaiMHf beem Ipnlaáka saját jrirtmánra. Uh 18—80
gortland - cement é$ vizhatlan meszét,
BM(y*k mindenkor efjaaU jé ■inlaégbw axálittatnak.
Mh ArJrgjsfk s ■a|jarátnl k I-
váMBtrakéMsséfgel aie|kildelfk.
K«csk«BétT871 Enáft éra. \ ÜjridékT87á. Arany érem. Swgnd 1878.; WkM ; TómM 1881 Arany ina
attpu
I7MM II
MuMM MHMtil MMM a?
ua js éta
M7MH MIM* %mfí gi mmm
LEOCJABB Ijiri nivclek flfi*
szt-lküldi atéavétMl ItplMébkni meguabott árakon n reálisnak M ■noHdnak legjobban ismert
SCHERZ én
ENGLA1VDEB
Br§miben ponté gyári raktára. A níliMMir arak, kik aia-takártyáml mkg mm blrjU én Tevéik körit ffbtu notii Kitt-lei foldolgtaása által nagyobbítani akarják levelexő lapon nivNked-jeneí kMaáa biaalmaaan fijídnlnL
Legnjabb annimkirtmimmt ta> fftm ia Urmoürt küldöm M(.
148 8—12
KtM hatású int a jyomor Mda M^éfaftM.
Véd^pr. rMél—lfcalailaa
®gjaiii|0 >Miiia. raaa HlMafaM-wtiMiaeiMaa. Mnajn MMSa^ iNSka. fpawkani, jpn—xMi^ 'ImM< » fané lailaii, mMc* 4iknfcpjtt-V!*--. aátgaaáa MMlar a*.
gpaatMgiwta, m(k*axnkk\ a inomak^fh-WV^l :irtaftal
!lfWiyw*B bMünak Kq if»|ta ára kMiaáliH ia> lllM«al Wlti S kr„ kattAa pa-
KM|«MlaM4k*léM SrM« Mik gy4gywf*aa áleű IK«aa)aMa(ll«t>
Kapható minden gyágys^ertkfban.
6t*«! A valödi náriacnlli éjywrtppéy aakat hamiiutják ia aráaaoék A valéüaáfjs-1411 minden fivegwV piros. » Mii vWjegygyel ellátott baritékte WU |l»Mala éa a Mto-d«« üvegben aalUkdt >asi»41stt ataattáasa meg kall jegyanre tanai Wyaa KraaiarkM Oa-aak Henrik klarmysa^ájábaa aya^MÜ
Valódi miaWgben kaplaté: Xmrfaniaaán, Pncar BUa győgyw. Kadarkút Baek 1. |jé«y-Mail Kmaaaár. CkUnM Yiaana M Bakaekay Kálmán gyágyaa. Marnak, Klrta Viktor gjréfyaa. Mart**, rWaefcar Samn gyógyw. Ha* B^am. Kferta L gyécyaa. Mmrtmaamkal BUm B, gytVpM.
18 ff-«
Eü as u), kitűnő apeoiálitáa bámulatos erővel éa gyorsasággal, kiöli a térgekel a lakásokból, konyhákból, szállókból, valamint a báli állatokról, as istállókból, üvegházi és kerti növénykkról. Az igsii caakis I névaláirással és védelmi jegygyei ellátott eredeti Üvegben kapható A mit pusstán papírzacskóban mérnek \ ki as sohasem igszi „Zacherl-Specialitás*!
ZACHERL JL, Bécs, I. Coldschmiedgasse Nr. 2.
Bafy Kaaisaéa kapkalé Fniáiki i. árnál, | Kala-Egantkegfri kapkalé Xaastlar 8. árnál I Kapavárta kapk. Snbooinv Káliaán gyágyas. Csáktornyán a Hlr«kw tastvéMhsél. I Lj » i .1 j , Dr. ttsfar pép**- I a » Vianaa araál
| . „ ■ „ Oéaas U. nrnál, | IsastkaMs i j. . Karaastaa JI áaklaifcr A.| a Imra amál
■riT A TtáákM nvafté4l laakarlisH KI ksskalé. kai Jbakarlls ralrafanaak'4 l«Mk.
■SBSBfiBSB»BSBSBSlt—Í>SÍ#Ü—ISiSBt—■€—■—•
Nyomatott Fiachel Fülöp laptulajdonoanál Nigyj-Kanissán 1886
Melléklet a ..ZALA" lí^Bf). évi piájiw 20-ón 21-iki számához.
(F>1jí«Um i féUpbéL)
Különfélék.
4 Ylrl« K«rf»t r|) IH. A nagy karnisai VMröJi Keres/t egylet e hó 13 An délután 3 órakor tartotta meg közgyűléséi fiahóchay Oyőrgy polgármester t% egyleti e)a.»k elnöklete alatt. Ugy a titkár, mint a KSáBívitugáló bizottság jelentése tudomásul véietell s pénztárnoknak a lölnentvény megadatott A kisorsolt tagok oagyobbré-sze ujliól meg választatott. Ezek a kővetkezők: Ebenspanger Lipótné, HoíTmaun Mór-né, Kürschner lgnácsné, Sommer Sándorné, Dr} Schreyer Lajosné, Weisz Henrikné úrhölgyek. Rechnitz Vilmos, Ebenspanger Lipót, (irünhut Henrik, Markó Antal, Lengyel Lajos, Tripammer Gyula urak. Ennek kapcsában még értesítjük olvasóinkat, hogy a fault számunkban emiitelt katonai sene aa egyik pünkösd napján a Koronában belépti dij melleit (og játszani; ai összeg a Vörös Kereszt * egylet utján az árvis károsultak száméra Ing elküldetni. Kelhívjuk e körülményre olvasóink figyelmét a reméljük, bogy gx árvízkárosultaktól senki sem lógja megvonni segélyéi.
— Záré ünnepéi} A nagy-kani-xsai katbolikus lógymnasium ifjúsága 1889. évi május hó 26-én szombaton délül An 5 órakor a főgfmnaaium nagytermében a műének-, serte- és szavú latból álló záróünnepélyt tart, melyre a t. szülőket éa a tanügy barátait tiszteletlel meghivja az igazgatóság. MGsoroiat. t) Alkonyi dal! Mendelssohnétól. Előadja a fögytnnasiumi énekkar. 2) Szerelmi kellős. Konti .1-(Ok. Előadja *a fögytnnasiumi zenekar. 3) Dalkeringó Abt F-töl. Előadja a tógymn férfikar. 4) Bou-te en tráin. Ketterer E-löl Előadja zongorán Száz Sándor 7. oszl. tanuló. 5) Szavalat. Előadja Tóik Károly 8. oszl. lanuló. 6) Hegedű Solo, vonósnégyes kisérellel, Dein-hard CM öl. Előadja a zenekar löbb lagja. 7) Magyar népdalok. Előadja a lőgymn. énekkar. 8) A pályásatok eredményének kihirdetése. 9) Induló. Zs. E-iől. Előadja a fögymn. ének- és zenekar. 10)DisztornAaás.
Gyászhír. Városszerte mély részvétel keltett egy italai, kedves nőnek Veber KArolynénak elhunyta, ki még I évet sem töltött el boldqg házas életben. A kedves . fiatal nő, ki nemsokára életet volt adandó egy zsenge csemetének,' rövid házas élet után hagyta el szeretteit, és sajátságos tragikus végzet, a műit év május 23-án esküdtek s pünkösdkor, mely ükkor később eselt, volt a fiatal házaspár látogatóban Kolozsvárod a szülőknél ;s most május 19. ugyanezen nlat teszi meg fájdalom, mini halót t. A lesújtott c«alád gyászjelentése igy szól: Veber károly kir. aljárásbiró mint (érj. Plihál Ferencz és neje, szül. Hammel Josefa mint szfilök és Plibál Margit mint nővér, lájdalomlelt szívvel jelentik maguk és az összes rokonság nevében felejthetetlen nejének, illetőleg szereteti leányuknak és nővérének Plihál Vilma lérj. Veber Károlynénak élete 21-ik évében rövid .és boldog háAssága után I. bb 18-án reggeli 4 'órakor súlyos betegség következtében történt gyászos elhunytát. A boldogult lifilt tetemei szombaton I. hó 19-én reggeli 9 órakor fognak a róm. kalh. hitvallás szertartása szerint a Csen-gery-utcza Iső számú házbsn beszenteltetni, ennek megtörténte után Kolozsvárra szál-litaini és olt örök nyugalomba helyeztetni. Az engesztelő s/enl mise áldozat pedig I. hó 19-én reggeli 111 órakor fog a helybeli széni Ferenczrendiek plébánia templomában a Mindenhatónak bemuladalnl. Áldás és béke hamvai felett!
— írók la ia Ítészek k Iránti tftjáan. Értesítési vettünk az •írók és müvéüzek társasága* elnökségétől, bogy a társaság julius havi kirándulása alkalmára városunkat is prográtnmiAba vet le. Hozzánk julius 8-An érkeznék a déli vonattal, Szombathely leiül. Szándékukat megyénk alispánjával és városunk polgármesterével is tudatták. Ez uiial csak jelezni kívántuk előre a bennünket örömmel eüöliű hirt. Jövő számunkban bővebben fogunk e dologgal foglalkozni.
j; Halálozás. Séra István Csáktornyái kir. ibiró hosszas szenvedés után lét fi kora derekán I, hó 17 én elhunyt. A család a köveikevő gyAszje'enlést bocsájiott ki. Osvegy Séra Istvánné szül. Stuller Mária, Séra Irén, Séra Eugénia, öregebb Séra István. Séra Kálmán, özvegy Stuller Imréné szOI. Karkas Katalin és a család többi rokonai mélyen szomorodott szívvel jelentik bfa szeretett férje, édes atyjuk, fia, fivére, veje a szeretett rokonuknak Zábori Séra István kir járásbiró, köz- és valló ügyvéd Zalamegye bizottsági tsgjánsk I. évi május hó 16-án esti 11 órakor, éleiének 44-ik, boldog házasságának 19-ik évében, bosszú és kinos szenvedés • a végszentségekben való részesülése melleit bekövetkezett gyászos halálát. A boldogultunk hűlt tetemei május hó 18-án délután 5 órakor fognak a * róm. kath. vallás aierisriásn|, szerint az illeni sírkertbe örök nyugalonÍMi helyeztetni. _ Aa engesztelő izeni-mise-áldqiml május hó 19-én délelőtti 10 örköt a plébánia templomban fog a Mindenhatónak bentntatinini. Oáktornyán, 1888. május hó l?*ín. Áldás ée béke hamvaira I A járásbíróság tagjai ká'ön gyászjeletiiést adlak.
Urlnftli Allréi s himeves zongoravirtnox barátai ée ismerőijei látogatására Kanizsára érkezett. Nem tudjuk, váljon iiiléfe ilatl log e hangversenyt Urtani, mindenesetre nagy élvezetet uereziié közönségünknek, ha műrészeiét egy estén előlié ragyogtatná. Grüníeld briliáns technikája mindent kifogáson lelfil áll, a mini erről már közönségünknek volt alkalma meggyőződni.
H— Ooaflraaátlé. A helybeli izr imaházban 'a . zsidó pünköed ünnep első napján aaegdáa délelőtt tis órakor az ünnepi isteni tisjstent eltilt 17 leáoyka eoofir-máliatolt. A leánykái: a szent szekrény előtt ünnepélyes hitvallást tettek, s Dr. Neumann Ede lelkesen nuzditó beszédet intézett hozzájuk, meiyjbetl lelkükre kötötte azon kötelességeket, pejyek reájuk hárontoloak. As ünnepély meghaló volt, a Dr. Neumann Ede (Őrabbi ur felismerést érdeméi, hogy e szép vallási ténykedést a kanizsai hitközségben meghonosítani iparkodik, a mi ugy leiszik teljesen sikerülni is fog.
— Omgyilkos gazdám. Valószi-nülég a szerelem sötél vermébe jutod Bip Géza, a keszthelyi ni. kir. gazd. tanintézet III. éves hallgatója s onnan nem talált kivezető utat, hál a halált válaszlá megváltására. Fegyvert ragadott s egy {barátjának lakásán közel a titokban szeretetthez, .szivébe ereszjé a halált hozó óndatabot. Barátai, kik Kocsis J. honvéd.Hzáxados iránt ulolsd végitszlelelöket rótták le, önnan visz-szajöve, mar vérében fekve, holtan találták. A gyászos etelröl, az öngyilkosnak Qyomán lakó édes atyja értesittet vén, az válaszképen szt sürgönyözte; temessék 0l egyszerűen, költségeket fizeti, de el nem jő a temetésre. Ebből lehel némileg következtetni, hogy az öngyilkos már nem állhatott valami nagy becsben szülei elölt, s hogy nemcsak a szerelem, hanem az adósságok sötét vermébe is benn volt. Az öngyilkost bel. hilv. szerint f. hó 15-én d. u. temették el pályatársai. A gazd. int. hallgatósága gyászlanot adott ki. -f
f Halálozás. A magyar kir. honvédségnek egy igen derék vitéz tagja hunyt el hirtelen! Kocsis Jdnos, százados személyé-lyében Keszthelyen, f. bó 11-én. Még ugyanaznap reggel, hivatását teljesiiendöfá lovagló iskolába mjent, hol a legkitűnőbb egészségben, szokott vidám kedélylyel járt-keit, szórla a szellem szikrákat s telié századosi kötelmeit 9 órakor egyszerre, mint az égből földreeső villám, Kocsis összerogyott, megbénult, eszméielét vesztene. A rögtön megjelent- orvosok, kísérletei eredménytelenek maradtak; a szerencsétlent lakájsára vitték, hol fiatal neje a borzasztó csalás láttára egyik ájulásból a másikba esett.; Már d. u. 5 órakor kisxenvedeit a derék harczos, ki 36 évig állott a hadsereg és honvédség szolgálatában, mely idő alatt a katonai érdemkereszttel és a hadi éremmel l üti lelt életi ki. Temetése ^ jó katona és szeretett barátnak t, hó 13-án d. u. ment végbe nagy diszszel éa imposans részvéttel. Koszorúkat tettek koporsójára szerető neje és gyermeke, rokonai, Laky bonvéd ezredes. Vojnovita százados, {tiszttársai a keszthelyi jóbarálok és Hay Marion mély tisztelője. ;
— Egy kétszeres rablógyilkos elfogatájsi«. Pleifer Mihály Nagy-Kanizsa városi rendőr, I. hó 17-én tolonczot kiséri Zákányba s olt az állomáson várta a Ka nizsa felé jövő legközelebbi vonál indulását. E közben leltünt neki a vasúti étkezőben, hogy egy jfiátal suhancz feltűnően költekezik. Figyelemmel kisérle s később v^le beszédbe elegyedvén, megtudta, hogy az is Kanizsára szándékozik. Ezen kedvező alkalmai a szemes rendőr felhasználta s a suhanczczal, ki magát Bedesics Jánöa labi lakosnak vallotta, egy coupeba [Üli. Mikor Kanizsát) kiszállottak, meginl csak egyült maradiak és ugy ballaglak be a városba. Ilt a »Fehér Galamb* szállónál a suhancz azon óhajának adoil kifejezést, bogy vacsorálni szerelne, mire Pfeiler s a közben társpl szegődön Horváth Károly rendőr, ajáojlollák neki, hogy menjenek a vFehér galamb* vendéglőbe. Be ís mentek. Itt vacsorál!jés sörözöd; Ennek megtörténtével Pfeiler rendőr azt ajánlói la neki, hogy menjen vélük a rendőrlányára; olt alhatik és biztonságba lesz. Az ajánlatot elfogadta, de később ezt megbánván, menel űlnl akart a a rendőröknek azt az ajánlatot tejtlé, bogy a náln levő 66 Irtot oda adja nekik, cssk hagyják öt magára. Ezen körülmény még etfösebbé télié a rendörök gyanúját, kik most íjiár kény-sseritették, hogy velük menjen a jkapitánysághoz. Ilt Bay alkspitány, ki íépneu éjjeli inspekc/i^s volt, rögtön kilial'gálván, beismerte. hcígy 'ulajdonképeni neve Hevea József, leilei születésű s legutóbb I Beasenye (Somogyik) községhez tarlós^ .Czukor" nevű pusjstán szolgált Boér Mátyás erdősnél, hol gazdáját s as erdőt nejének nö-testvérét baftávál jneggyilkolta s á szekrényben levő pénzt msgához vévén elmehekolií Bűnjelééi egy ezüsf óra és láncs, további «3 frl kész péns talflllatotl nála. KibaltgatAa I után szuronyok közölt kísérteit ál á helybeli ügyészséghez ; I nagyaládi szolgaliiróaági pedig láv-' iratilag léit étesitve az eliogatásról.
— Jas IIkallaa UIvaj. F. hó 18-án regge1, mikor a helybeli tőzsde HMaft ajtaját kinyitották, valaki a belafl ajtót
HűsHr
nyitojta ki s »enékült. 4 boltnyitó utáaa eredt s elfogul ál renáönégnek átadatván, kimotoitatottlé 30 fiion felül volt nála készpénz mit;a tőjudé kasszájából vett ki Ex a tolvaj nefszérínt: Schwandner Károly 16 éve* kémépyseprü tanóncz, ki azt a körülményt, 1)00)1 a löasdg belső ajtaját belül, a külsőt pedig livüi 'zárják be, taár rég kileshette, s m% á tftzgtfai boltban elrejtezett s úgy köjetlej el ajjlopást. Különben is rovott előéleti] tolvajjá* ipíall lóbbatör büntetett javithalatlanl suhaoc/.
i— IIa«g»er»eny. A kesshelyi m kir. gazdasági tanintézet kebelében fenálló •Zene- éa dáleghflet* «ép életjelt adott magáról I. Im-lt4B este á »Zsillinszky-íéle színházban, ugyanis ^jgtn gondosan összeállított programinál íépett elő s hangversenyt adott, Imelyre igen díszes közönség jött Össze. A műsort a zenekar Dormics indulóval nyitáJmegL mire rövid szünet után a dalkar Nnrmabóí énekeli; most aztán Hauer Sándor m«*)eg érzelemmel elszavalta Jókai »Lengvélorezág jjfeliér hölgyé*-!. A legszebb részi Péoely László HL éves hallgatónak jutóit, ö HaKkal »I)eserteur-<\ét énekelte szóléá, zjongora jkiséreiiel; pompás bariton hangjai van, mélyjet szépen érvényesített. A közönség tagúival árasztó el s kívánatra énéljeltregy magyar népdalt is, mely szintén hagv íetiuést nyert. Ezután vonóé-négyes voltf elftsdiák a »Repüli fecskémét. « Coriejla J. évés hallgató zongorán szép technikajvai Hannf Béla >Galopp-*ját játszá el. A éálkdr igen szép összhangban elénekelte *Nem szól a íjSinkóm* s régül a zenekar egy pbtpourrit jáiszotl. S aztán a nagy tereáibmt reggelig tartó táncz roll.
• — As Hall Bognár János 56 évea, nős, gyermekes pakodhegyi .'akós a (. hó hó 9-én megtartott hegyityülésen részi ve-vén, ez alkalomm|ű kimíé többet ivott a kelteiénél; azonban, mint a féle részeg embereknél már szokáában van, a helyett, hogy békésen haza lávpxott volna, elment a szomszédba, bol egész késő: éjig mulatod. Ekkor részeg fővel híaza bandukolt és a mint egy mély ut partján végig iluió gyalog ösvényen halad-, egyensúlyát vesztre a 4 mAter mély . ulba bukotl; nem binján (elkelni, reggelig olt feküdi a bidegeu. Reggel találták meg félholtan. Lskáiára skállitolták, hol még azon napon meghalt. A megejtett orvosren-dőri bonczvizíjgáiai szeriét a halál oka szív-bénuHts volt.
— Borzasztó baleset történt fl hó 18 án. Kél napszámos egy oly hordót mosott, melyben szesz lenelett. Az erös rázkódás közbeni a hordóban fejlődött gőz a hordó lenekét kiütötte! a az egyiknek oly erővel csapódott arczába, hogy feje szé'-robbant s szfifnypt halt, a másik pedig szintén nlegaérüli! A szerencséden áldozat ör> vegyet és 8 .Inakéra gyermeket hagyott maga ulán, kikét keze muukájából tartóit fenn.
— Jótékony tnéín elóadáa. A zala szent gróu |xr. jótékony nőegylet I. hó ltí-án este saját pénztára javára Friedmsn Liua k. a. Bjérkokics Albert, Kluger Sámuel és Szűcs Imré urak közreműködése mellett lelolvasást rendekéit, mely különösen sikerült. Tiszta líiveneletn 10 frt ?5 kr. volt. A köxreroflkpdöknek szives fáradozásukéri ez uton fejezi ki bálás köszönetét sz elnökség. íj J ; i
— Talvatlán. I'ar Ferencz azt.-lász-lói lakos f. hp 8[án Sümegre meni a vására. Indulás elölt 55 fii (evő pénzét erszényéből kivéve,, n ládában levő papirosok alá telte. Mig> a gazda a vásáron volt, ismeretlen tettes fa siobábá halolt és a nyitva hagyod ládábnlj áz ö5 jlírjiot elemelle.
— jlemeaiiég ndamtámyaaáa. Király ö felsége Pick Zsimond kis czeili lakosnak (DfJ Sohreyer Lsjosné Urnö édes atyját és töltényes utódainak a nemes-dö-iiíölki elő név vei] a magyar nemességet adományozta kózhaaznu tevékenységének elis-méréséül.
—■ FsigyItárak. A fagyos szentek még sem mfitei el minden baj nélkül. A mint bennünket sapolczai levelezőnk értesít, Antalja vidékén1 különösen a lapályos helyeken a fagy nagy károkai okozod a szőlőkben, j
— Oiwsákaa táaáruak (I. bó 14.) sátoros része! nem valami vérmes/sikerrel ütött ki. Annál élénkebb, nyüzsgöbb volt azonban a marhavásár mind eladás mind \ételhenj kiviével a lovakst. Legjobb vájárt csinál', volnaj ez alkaknnmsl Farkas Anna nagy-récsei bspatámosná, ha 35-félé (csak) apröbb lopéjti lárgygyal, é|>en egy lárcza kicsenésnél a rendőrség el nem csípi. További eljárás' vétaeli Ügye ál létetelt as illetékes biróMgboz. egyelőre ssabad lábon hagyatván, láinthogy kél hetes szopós gye^ meke van.
: —Klgán^lta a vasal. F. hó 11 hajnalban, Kis Komárom határában levő 80 81 sxámu Örlházkik kOkfljli vasúti töltésen a vágány jnellétt égy <0 [évesnek látszó ide gen pórember halva ialáltatott. A eseren-uaéllen e)éj(e yiüó este a töltés melletti Ifiben aludt éa heggel filé a (Öltésen átmenni akarván, éptm a vágány mellett össaero-gyott. s igyi sz) arra balsdó vonal egyik kocaijának itpo^öje 'eiét megvágta, illetve liMéazilcilaJ a ml halálát okozta. Aa orvos-rendőri boDQzrizaaálat alkalmával a szeren
lott, hogy előre haladt tSdólobbeB azenvédett éa ez okozta azt, hogy ál haladéikor a vágány melleit Összerogyott.
— láeastkelj váraa, mint erkölcsi testület, képv testületi közgyűlés határozata alapján a keszihely. b. azt. györgyi vasnt rész vény társaság elsőbbségi kötvényeiből 30,000 frt értékűt vesz át, továbbá, hogy a vanútréezv. társaság ügyeit a legelőnyösebb helyzetbe hozza, 24 ezer írtig kezességet vállal érte a m. kir. állami vasalak gépgyáránál. A keszhely b. azt. gyftr gyi vasút részvény társ. léhát teljesen s szilárd alapokon van fioánczánava.
— JlaJálU. A keszthelyi polgári iskola ifjúsága I. hó 16-áa, az urod. er^ö-; ben igen látogatott, kedélyes majálist tartott. A mulatóknak pompás idejók volt egész nap.
— ■egtaaltalta a ksplláaj* ságot. Az a derék asszonyság, kinek a kapitánysággal szemben tanúsított vitézi voltál lapunk arait számában eléggé méltattak hamar leszállott a dicsőség piedestáljáról, mert szolidabb koniyboz nem illó eljárását megbánván, etmeot a kapitánysághoz, a főkapitány arai megkövette és könyörgött neki. hogy vetessen föl vele másik jegyzökönyvet. Ennek megtörténte után azután nyomban meghozatott as ítélet is, stelylyel Ábrahám Károlyné 20 lórimig megbiraágoltaiott. Erre
0 lehajtá lejét éa.....megnyugodott az
ítéletben.
— öag) llkoáaág Major és Lakatos Rozi helybeli szolgálók, egy óralopás mialt bűnvádi vizsgálat alá kerülvén, elhatározták, bogy a szégyen és börtön elöl a tűrhetőbb halálba fognak menekülni Kimentek e végből a vasútállomás melletti •Práterébe, s od susogó lombok alatt, a magukkal vitt hat pakli gyulát oldatképen bevették. Mihelyt azonban kezdték magukat mez-szul érezni, síeltek a városi közkorházba anélkül, bogy az ápolók előtt bajnkat őszintén bevallották volna. Minek folytán Major Bózi másnap reggelre meghalt. Társa remélhetőleg mégis felgyógyul, c
— Sajtóhiba. Lapunk mull számának »<t méz egészségi és gyógytani szempontból • cztmfl czikkének 7-dik bekezdésének 5-ik sorában e tétel: »naponta 12 erőkanálra caló elegendő« : »I—értendő a *12* helyed.
Közgazdaság.
cséüea kiléte nMeg rifékj
volt kitndkalé ivalóasi-us); csak az con4atálta-
B^HI
A«slruraslonl Geaerall. E társaság részvényesei kö^gyülésöket Lé. május hó „ l-én tartották meg Triestben, midőn beterjesztetlék az 18S7. évi mérlegei.
A jelzálogüzlet kivételével az magában foglalja az összes üzletágak eredményeit
v Ha tekintetbe vesszük, hogy a lefolyt évben a politikai láthatárt folytonosan sötét fellegek borították és bogy a gazdasági vi- -szonyok is különösen kedvezőtlenek valának tehát azokat a körülményeket, melyeknek befolyása alól magit egyetlen egy biztosítóintézet sem vonhatja ki, az üzleti év végeredményét, habár az nem öli ia meg az előbbi évek mértékél, mégis kielégítőnek kell tartanunk és benne annak ujabb bizonyítékát találhatjuk, hogy mily szilárd alapokon áll e társaság és hogy mi(y kiválóan van igazgatva.
Az előttünk lek vő zárszámadási jelentés mint rendesen számos kimutatással és táblázattal van ellátva, melyek ez összes üzletek, de különösen az életbiztosítási üzlet menetét .és fejlődéséi világos képben tárják szemeink elé, s örömmel látják ásókból, hogy ez ízleli ág folytonosan halad elörp, minek világos bizonyítékául szolgál, bogy a lefolyt évben 16.907,385 Irinyi összeg erejéig költetett aj bístostiás, mely-lyel as 1887. évi deczember bó 3l-én érvényben volt tőkebiztositáaok összege 106.782.858 frtre emelkedett.
Est a következő eredményt köföoöam ez igen méltányos biztosítási feltételeknek és a tartalékok folytonos gyarapításának / róhatjuk fel. A tartalékok 30,428,271 frt 32 kinyi tetemes összegei értek el és nem csak arra szolgálnak, hogy biztosítsák a hatalmas társaság pénzügyi helysetét, hanem arra ia kiváló befolyással vannak, hogy a közönségben fokostaáak a társaság iránt a bizalom, melyet az tobb mint lét-százados hasznos működése által már különben is nagy mérvben nyert iheg.
Szükségtelen, bogy dicséretekkel halmozzuk el a társaság igygatásái, sokkal ékesebben ssólsnsk magok V számok, melyek annak jótékony befolyását tanúsítják abban, hogy az Asaicuraaioni Generáli kártérítésekben biztosított teleinek az 1387. évben 10,099.647 frlot, alapítása óta pedig 207,879,8(17 frt 20 krt fizeted ki, tehát oly tetemes összegei, a minői, bátran mondhatjuk, a szárazföldnek egyetlen egy bistosüó intésele sém mutathat fel.
Miután a készpénziartslékok 1,914,668 frt, 64 kr. tekintélyes összeggel ssaporiiat-tak, tiszta nyereségül 706,621 frt 6 kr. ^ maradt meg, melyből minden egyes réaa-vényre 106 frt aranybaa vagy 266 frank jut osztalékul.
Felelős szerkesztő i
TAIflt Lálll
00000000)0000000 iwrátmnÁ pill- . Itm ~
••• BUDAPEST. KOTZO P á L flllÖHit ». száa
_iÉHilrtil*! --r
NMvMHyfaüü rtgijirM vágány G A R R E T T^R és F I A J & * kV " " ~ — cprt mm títW mm 1 ml IImtUlit jirgiayciéplfiit,
Jéaef HruUiier A Héhu* ' " Ijr hoMÉláfh#lA dRMi^ k.lll. iMMnl *** TÍSÜÍ'
40* t tüzelőanyag *or,n?*n nozaáiemetö, JFiPTBfn bMj m *** iirwiitw
IfiM ii Awnsyaw 42 I kiváló szilárd, tanányoli | áf|il»il il és Ketsó-átie
164 4—uktrltátttl Bélkoihajiitoii tedeiu urdtiisaié
^^^^^^^^^^^^^^ tüzszekrénnye! BHm^SD dabalaekhel. "J aHyokaéin*
■■■■■■■■■■■■■■ | A^HS&MU'j? ös*eacaafétyakafyal*-
* i Fa- ö síén- rabiul sulma-ItelóR «- TL A
00000000(0000000 I ^^■jjj^^f<éi^pi6i>I»*i—4
\
lygy I
O STERNHERG ÁRMIN ha.nfTSMr-crvara. ^^ ^
STERNBBRG ÁRMIN hangszer-gyara. Q Budapesten, VZL. kerepeal ot 38. (a Bófcaa Mrkiml niabn). A Mindennemű Qtó-, vow'v és fuTÓ-haanzerak, harmoniks- ás harmouium-fyáfa W4e Wfnagyobh választéka raktára Belföldi és valódi okún hurok raktára. Q A lecujsbb feltűnést keltő maohanlksl sslon kaafsasrsk miat: Ariston,
OHerophon, Orpheua. Pftősix, Siipphonion főraktára.
Lsfttfabbl ■anaoalka-ftvela 18 billentyűvel, ma-OUmmimnl a ^'P**6* 'öoayíl Állal kellemes
\ XUét éti Iáit V hsatokat adnak. Axonnal megtanulható i» jáUxható. » " * 1 Mindenkinek, kicsinyek, nagynak egyaránt alkalmas
fjaralató-taakdx. Ara 8 Ért Misdennrrnű bangszerak javítása pootsssn és jutányosa® i , talpattrtik. ócska hangszerek uj&kra becseréltetnei. 200 képpel díszített nagy hang-'asef-katalojus kívánatra ingyan ás bérmentve küldntik. Harmoaiká^l H uai^wyjr:1 |ról kOlös képes árjegyzék kérandé. {
iln
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXDOC\
f a
A Ufani idény beálltára! ran szerencsém a n é. kfiaftnség b. figyelmét dúsan felszerelt a kiváló minőségű raktáromra, mint:
szőnyegek; órák. tükrök, képek, lámpák és varrógép-
különlegességek 0
felhívni! a tiszteletteljesen megtérni, miszerint b. megrendeléseivel szerencséltetni szíveskedjék. kívánatra luvl rétfflettörtast&ekre.
Tisztelettel
166 4—ff
Scherz Lajta fin
S.-IaalsM.
VÍXXXXXDOOCXXXXDOOOOOOOOOOOOOOa


oooocxxxxxxxxxxxdocxxxxx:
X FEHÉR H 1 K LÖN
Q s m. k állam vasutak gépgyára vezérügynöke és több kiváló gazdasági gépgyár képviselője Budapest, üllol-ut kitelelek.
Ajánlja a« m. kir. államvasutak gépgyárában készQlt^ tűzveszélyt elhárító szikraiogóvai ellátott és faszén vagy szalma-(ülésre berendezett 6, 8 és 10 léerejA
LOCOMOBILOKAT
melyeknél a uagy tQsazekrény folytán tüzelő anyagban nagy megtakarítás eredményezhetik az ugyanazon gyárban készüli
lelfilnulbatailan monkaképesaégü
48", 54" és 60" aaélee
vaskeretö gözcséplőgépeket
két szab. s kiváló fontosságú sserk. njitással éa pedig:
a) as uj, maguk kózült négyszögQ lyukat bezáró a rostélysat alakjában egymásra illeszlett keményta rudacskikbOl alkotott törekrosta, mely állal a lörekben 180 szór kevesebb szem megy veszendőbe;
b) a megbosuabitiott rázó-assisi, mely s szalmának egy második kirázását eszközli s mi által z aáalma közt 2' ,-szer kevesebb mag marad visaza, mint az eddig iamert legjobb gőzcséplögépeknél, mely eredmények s m.-óvári és kassai kísérleti állomások által számszerűleg bivatslossn konstatáltattsk. — AzonkivQI ajánlom
2. 2'8, 8', éa 4 ióerejft laeeaiablljalaaal hozzájuk lartosó pánczélazöges cséplőgépekkel, valamint mindennemű járgány cséplőgépeket, Hollingswort-szénagereblyéket, Hikasz&lókat, aratógépeket éa minden egyéb legjobbaknak bizonyult és szolid szerkezetű mezőgazdasági gépeket leszállított árak melletL
146 3 — 10 Árjegyzékek ki rónaira ingyen é* bérmentve.
XXXXXXXXXXXXXXXXDOCXDOOOOOCXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hely czigaretta papir; a legjobb!
Ezen minden czigarettázóra nézve nagyon fontos kérdés már a kétségtelenebb módon bebizonyult
Xens flrea rekláaa, hanem elsőrendű tudományos személyi-egek által összehasonlított vegyelmezések alapján a forgalomban előforduló jobb minőségű czigarellapapiruk kőzött a
„Les derniéres Cartouches"
Braaastola Prérea gjárAML Pirit, 65. Boulttard Exdmant, mind jóval könnyebb s legjobb cigarettapapír elismertetett Mivel ez már többi közt Dr. Fbhl Isnár által a bécsi vegytani egyetemen, Dr. Liebermann tanár a budapesti állami veíykísérleti állomás főnöke állal megállapított 1887. jul. hóban. Dr. Hoyka Hygienia-tanár által a prágai ném. egyetemen egéasségűgyi szempontból ujabb Gsazehaaonlitó vegyelmezéd a lehető legfényesebb eredmény koronázta, a mennyiben a ,Les dtmurtt Cartouches" ezigareltapapir 28—74'L' sl könnyebb és hógy a dohányfüsthöz 99~77°l«*l tatfMáó idegen alkatrészt tartalmas, mint a többi vegyelmeseti papir — Valódi éssk azon papir, melynek etiquellje mellékelt rajzhoz hasonló és Brnunstmn Frérts czéget viseli;
A gyár cigarettapapírjainak és csigarettthücelyeinsk nagyban elárusitása végett.
Ilraunateln Fréres saját esége alatt Béabtn, J. ker. Schottsming 85. as.«. raktárt nyitott* továbbá kapható minden nagyobb ilynemű csikket áro-40 28—50 sitó kereskedőknél.
XXXXXXXXXXXXXXXX)XXXXXXXXXXXXXXXX

Táróul ig«ti
Testegyenesitö gyógyintézet
BUDAPESTEN,
íezelött Dr. Fischhof-féle viigyógyintéset) Hermina nt 1525 #
Vik sstfeacaéak a t. kö«taaá(|«t tndatni. misaarint a mai oapon • fsall péglatéwtot ■«ga;ltattak.
latáae'tak a Aviroa egyik IsfBagaaabb kianbk ás legegiaaaígewbk kalyte feknik afruaaM ter&leien, mehet aééig • I}r. FISCHHOF-fete wéndiftii ntfyiffimUstt foglalt el. — A 440.0 Q méternyi stráa haŐdtott talksa épSlt Cattag*- épálet 30 tissU. egesaaég<M. kfttéa bejárata ajsMaa Átalakított aaobát foglal magában, — {Caainóval sári is (üthető folyosóval tekepályával, latMakkal «lk ub _ kjf A flvárassal tSű* isssekllMésl léieaalek éa Ursaskswtb kftsvetttik. *vJ
As iatáaaUakbaa felvett batagak miadea bitac teatalkatá-l - . ; | . MJ». nak éa Injának megfelelSen külön aMáltiMt kéaaáték
tyivel raadaaeriat műtét aélkU gyógyíttatnak. — Kitfl-aá éa eddig el netn ért sikerrel keaaljSk kálftaosea a kővetkező Iwtogsup'ket a. v.
I. As taasa bármely alapon lejMltt (e-ásae kteváayea gBuűkoros) IsileHyilháaakal, - II. Osalllrtsi ket, flesaawkal éa eseknek valamint u liilMp^ I»dáMokn»k aUba(all, n. m. (aaafor) isflletmerevségelíet korlá'olt moaughatóságot végtagrűvidáliMket, elgörbtóéeeket
__stb. III. A vele ulleteU éa klieUieiméajfs «l-
llrbáMseket n. as.: a geríncznsalopoknak eláal- mell és hatfelé irányult elflrbáléselt, angolkóros vagy caigolyaaaávaa alapon keletkeaett pAjH»k*t, tyukuiellebcti ikbesjtksl. donjca- lud ló- éa sareklábat, doupfano* lérást. — IvTiGyermekkttdétiá és kftvetkaasaéaydL - \. Xaiédáiekat, essut éa kiuvéajt
Kéectlékejak a blaaatikai mlvcnat legmagasabb fokán állvan, megvalóei^ák a madara test-egyeuésxet legmerészebb követelményeit, minélfogva mladeu tetefsek kivétel mélkftl « fkaa-lárásl éa as «féaaaéffM fekvéai laléseMak UaaU levrféjékea ralé ssabaá mesflsi, de elaé sarbaa • m^etét (operáeaió tel|ee mellőaéaét lehetővé teaalk. As eddigi hidegiis gyógy kettlés folytatutik !
Rovabb falvilágoaitáat agy as efyibb eautul fel sem sorolt betegségek gyógyitá«U — mist hsai saobálysanakat illetóleg, könyvecskékbe ílsön értesítőink nyújtanak, melyekkai kívánattá bár mentve saiveasa sacágálssk.
Eia kttshaasmu intésusénjümkre kérák s U kflstaaéf pártfogását. ITO 1-5
Igasgaták:
dr. Verbéljl Láaalé dr. Kólh Adolf Flaeker Oylii
felelői főorvos, egyetemi m. tanár testagy. nasitő ea. k. sdv. ssállitóarroa-, »b,- mfi
a Statáaia-gymmskkijrháa aabéase. aa istásati betegek rasdelá orvosa, éa tostegyes, aagélymlrak gyáraaa
K, __t ilAMkMk - ^ MVfl^Jl
4—
twmit]' ratass hm
tavUMMM 11M
X±±±£ick±±±X±±±±JL±'>*;dt*.±±±.±±±±.
AI.OÁSI IGNACZ utóda
s *
i
I í
S
I
I í
1
AA Aiif
Sl
BUNZL L BUTORRAKTÁRA
NAGY-KABlIZttilV
AH „ARANY SZARVAS" SZáUODA MELLETT, LÓWINfiER-FÉLE HáZBAN. ' i TT
Van azerenrsém értesíteni a n. é. kőtönségef, hogy 12 év óta fennálló s olesóságja miailjs la legjobb hírnévnek Örvendő butorraktáramban wladeaaeaaA bntar+k a leyjpbb aalaCaégbea és rendkívül olcsó árakon vásárolhatók. A kiszolgáltatott bútorok kilfinő minőségéért jótállok.
Ka^hflók raktáramban teljes berendezésre ó német bútorok, ebédlök, hálószobák, íjalon (garnitúrák, divánok, kanapék, tükrök, képek, függönyök, a mindennemű egyéb] bútorzatok nagy választékban.
Kárpitoson* aki Bécsben dolgozol t, * e nemben kitűnő munkát véges biztosítékot npjt * 1- közönségnek arról, hogy a nálam megrendelt munkák Ízlésesen, íjartósau elkéasitisinsk, a miért mindenkor késs. vagyak kezességei vállalni. Kérvén a nagyérdemű közönség pártfogását, maradiam tisztelettel
f
t *
l
BUNZL L.
botorraktár talajdnaoe is nA^my Startot" ttálloda mellett, LMngtfflU hát.
176 1-6
szám*
> '/P-T' J I WW
V1 m ax xrt iM
1 lii^ihg Is iüililj mi mm. I
I 8» hüÉülihmm MMr «mat I ksaátrfÉbs lHlnl f.
I KlaAéttvsIal ~TÍwáh il - I. |
•taaiiiitfiB úií an& IMI k«»t I]
I
Ml *f»éUtMá «L IM»M rium a»« ktfestavk. nOTÜJB". ZIZ__SC XXX.,'
Nagy-Kanizsa, 1888. május 27-én.
ZALA
XV. évfolyam.
rubraxrta iui
•] ^SiteN.....• Ét - * 11
fi Mm | f
^olltl^al és Tregryee tartalmú lietllap. A Zalamegyd ogyvédegyld, a Nagy-Kanizsai- és Délzaiai takarékpénztárak, BankegyesíÖel gj, az Abó-morakÖzi takarékpénztár részvénytársaság és öos. szdve-tk. hivatalos közlönye.
Megjelenik Nagy-Kanlxsáa hetenkínt egyszer: vasárnap.
g BilÉiilllÉ JiiAif iii sjwiratsifc fl ínmt. « «0Üí kóraata kwáiSBá^jSl
m n fa nij Ml" s« mmtk i nt w
8 mmná mUm awi <t1D |j
■fOtttr fitttMn M kr. tzz m 7zzz riif—iB'
As írók és művészek kirándulása.
Lapunk előbbi számiban érten* tettük I olvasóinkat röviden arról, fcggy az írók és művének társasága ea évi kirándulásában városunkat is fogja érinteni, megígértü k egyszersmind. hagy e dologról bővebben irank.
írók ée mfüvészek a nemzet szellemi életét s es életben a nemzet as-piratioii képviselik. Általuk jut kife-jeséare mindaz, a mi a nemzet szivét megdobogtatja, Ők adnak kifejezést vá gyainak ée reményeinek, lelkesedéeé-nek, de nemcsak kifejezést adnak ennek, hanem ha felfogják ée teljesitik kötelességeiket, ők ébresztői és fejlen tői minden szépnek, nagynak éa ne meenek, a mi egy nemzet életében, mint annak legkiválóbb nyilatkozása, maradandó emlékesetre tart igényt; ők irányosói a lelkesedésnek, s ott vannak as első sorban, a hol akár a nemzet öröme, akár búja kihívja őket a részvételre.
írók és művésftek voltak azok, ,kik a nemzetet ért csapások enyhítésére ecejöket egyesítve nagy részt kértek* as áldozatkészségből, melylyel a nemzet sietett as elemi csapások ütötte sebeket gyógyítani; Ők voltak ások, kik as árvis által sújtott vidékek nyo morának enyhitéeére is s maguk részéről is siettek a segítségre.
As írók- ? ós műrészek társasága tehát es évi kirándulásában útba ejti városunkat is és as alább egész terjedelmében közlött programm szerint julius 8-án vasárnsp érkezik hozzánk ! óra 44 pereskor, este irodalmi és j
I művészi előadás és n tán na társas lakoma és tánczvigalom van általuk tervezve, egyébként pedig a fogadó I bizottság elhatározásétól függ, hogy ] minő ünnepélyességeket szándékozik I ama programm helyett létesíteni. A programmot kísérő levélből pedig azt vesszük ki, hogy a kirándulásban réaztvevők száma 75-80 lesz, köztük j 25 30 nő. s hogy az elnökség hivatalosan értentette a megye alispánját és városunk polgármesterét A mire azonban már előzetesen is figyelmestetjük olvasóinkat a programmnak azon pontja, mely igy ssól: ,A kirán dulással kapcsolatosan rtadezendó iro | dal mi és mu részi előadások égést tiszta ; jövödclme mindenkel s fogadobizottsá gok állal meghatározandó helyt jótékony czélra fog fordíttatni
Ebben is as írók és Művészek társaságának nem eléggé dicsérendő áldozatkészsége ée önzetlensége nyilatkozik, melyet a magunk részéről csak ugy jutalmazhatunk kellőképen, ha a ! kiránduló társaságot városunk és vidékünk intelligentíájáhos és a kirán- j duló írók és művészek hazafus vállalkozásához méltóan meglelő fénynyel és lelkesedéssel fogadjuk.
Ast mondtuk, hogy városnni éa eidéke intelligentiájanak megfelelőleg, mert habár as előadás tiszta jövödelme helyi jótékony csélt fog illetni, ast hisszük, hogy ily kiválóan hazafias j nemzeti esép Ügy felkarolásában vi- I dékünk értelmiséginek is részt kell vennie, annak is meg kell rontatnia, hogy a nemzet szellemi barcsoeaít, kik a toll és szó hatalmas fegyverével szolgálják nemzeti közművelődésünk,
szellemi haladásunk Ügy&, Ők is | tányolni tudják ós akaiják.
Hogy a Íogaáía&s ngy a kiváló j vttdégek, mint városunk hírnevéhez méltó legyen, mint frömmel halljuk, I a polgármester ur készségét nyüvá-nitá a mozgalom éléfe áOni, s legközelebb a társadalom összes tényesfr-nek Részvételével s fogadtatás módozatai s a rendezendő ünnepélyesség megállapítása cséljábil értekesiet fog | tartatni s a rendeső jbizottság megala-i kittatni, s mivel érkező kedves ven * dégeink között hölgyek is lesznek, czélazerfinek tartanók, ha a fogadtatás a helybeli hölgyeknek közrem Üködé sévei is történnék.
Ksnrzsa városa hazafias lelkesedését több ízben megmutatta már, s bizton hisszük, bogy; be fogja bizonyítani es úttal is. mikor oly testületei vannak, mint a társaskör, polgári egylet, a kaszinó, magukban egyesítvén a város összes értelmiségét, belevonva a vidék értelmiségét, ia.
Nem lehet megengednünk, bogy kisebb városdk e tekintetben túllegyenek rajtunk; bog/ kevesebb értelmiséggel bíró faelyek nagyobb egyértelműséggel szebb sikert legyenek ké» peeek elérni.
Kikeli tennünk magunkért, meg kell mutatnunk, bogy ott a hol a nemzet szellemi elfharcsosai iránt tiszteletünk ée elismerésünknek kell kiieje-jesést adnunk, egy szír vei és egy lé lekkel tudunk buzogni és bevfllni, tudunk, ha kell. esemélyes áldozatot is hozni. -
Tettre fej hát! A julius 8-dika
legyen őröm napunk, szentelve a magyar nemzet irfi és asűvésn képviselőinek, kiket an tárt karokkal és hazafias drömmef fogadunk körünkben, s kik — bizton hnzsSk — a fegfn&t és legszebb emlékekkel fognak tőitek távozni
Frogr&m&ja
at lrék-ét ifmaé íinam^n. ásta?
xtmió m$. púim hí4—U-iti
(Tan, Gyér, Psanuhzlns, Pipa, Sinaaliat-lnly, Nagy-Kaaázsa, Keszünty. Bakin Füred, Veszprém, íjUkuSífii »ni
klrásé s liaássk. 1 nap. /üm i. fSankJ)
tndniás léggel 7-ker. a el áleams-otak k0900*1 radekbazáboí, a 10 sz. imÁtí személy roosttsi. Megérkezte Tatára pereskor. A láíst valók megtekintn. tt It Órakor naiinée, 2 inkor társa^fbéd, 4 in 29 permkor tovább utazás a i gyors TOBZiisi. Megérkezés 6fMr&én4t perei km. Erié 3 órakor támsbkoms.
2. nap, jetmt S. (CMrtík.) r ^
Regeel 7 árikor kirándulás kocairoa Aiiimfatsás. A könyvtár és nttnod megíek raiíse, 4 árakor nsszstéré* GyÉhm Esie -ö órakor irodalmi és ssfrésa előadás a srinháihaa Dáaa táaczvipJem. $. ssk jnimi 6. fflmtei/.
DéMfin 9 árakor a Kvfclndy-eniéft-bézottüf disz-öttése. í I én 45 pnukn indulás a lOi. ss. aw. sumüpeeenti Megérkezés Msáss déli 1 árakor, t énkor társas-ebéd. Este léi ft-ksr soisSw es siúrésn rfesdát a minbiikss Utász Ótocz-vigalűnj.
4. nép, jeSm 7. (Steeéel X
i)éklóü 10 órakor a >Pápe is riáéke köznivelűdéH egye*le<« kósgytié*. M 1 órakor indalfts a 104. sz. rtnéessseneiy-voosUaL Megér kezés SmadatMfrr dálntás 3 óra 23 pereskor. Grie léi 8 órabor ko-dsÍ«H és nfirésn eiósdáa. Otána tarsssia-kona. Táoczrigalna.
Tárcza, Nyár kezdetén.
— 1 ,Zili' waóati tárnái*. —
•A fagyos-szentek< hava végét járja, itt van a nyár. t
- Lehet kinek-kinek izzadni kedve ellen is: a munkásnak a munkában, a dologtalannak az unalomban.
Áldott évad ez a nyár; egyenlővé teszi az embereket, ilyenkor mindenki verejtékkel eszi kénynél: Bismsrk éppen ágy. mint a proviacsisüs városok Haaserkái.
Igazán pompás demokracziá!
Bismsrkrói ssseisbe jut bngy ■ dip-knnaiákosk furcsa nyaruk lsbet a .jyaran-firotott európai béike" árnyékában. Szegény (irdógAfcí náttk nég az ároyékbao is bőiid-náok kell. Vslóazin&nek kbet lartaoi, bogy eaoek a mostani békések árnyékában a raskaocxellár üt föífog kiáltani: »Ha Bi«-mark nem voinék, szeretnék bolgár Fer- 1 4<oánd lenni* Ven is sónak s derék Ko-borgnak egykedvinégében, parítaoiamira-bso sok ingyisai való.
A no«*ka czár dot-tot, ezt ia akar as! is sker, mindent akar, caapatokst noz-gofH; fegyvert kovácsolm. kauesnkákai gyánsf s egyuttsl belét kíabát.
A bnrkus, m\ni a legtérólsietareifebb ,,Bnrhcssk nézi és agvet-egyet norran jelentve, bogv ő ném kezd, de kéesn vea itt Miiaáiosk hajszoljak a sssgény békákat; vsa rettenetes vak >abuagszn»rs<, iHokbsa fonták ss ,^eter1", ssúvei anjd a jntykmUeséi eüéf" sUA . . * » latnak.
sz as áldott lorwéasstfi Feréinénd valóságos bulgár flegnávsl nézi minden és ! orss*gSbO<, abból a kis bordá-tejedelnssés-bét cssk sanyit mond rá. bogy. ffnt myyé-tek 4 amit mm adtotok f« '
S bizony-bizony nem keli ralsni Nagy Sándori talentum annak belátásához, hogy midőn e Diogeoen igéket nondf*s, az igazság mérlege az ö réssere billen. Csakhogy diplomatának lenni nem annyi mint igazságosnak is lenni s ennél fogva nem csoda, ' ka az európai dipkneaczia meg azt mond/a a fejdelmi bordójában szerényen gubbaszkodó Oiogeoes Ferdinándnak, bogy Jé meg ne vetted volna d, amit mi nem adténk/,á f Ilyen felfogás mellett azntán cseppet se csodátkozraok, ha egy reggeles arra ebredfink. bogy a bolgár Diogenesböi fjfepn-' U hollandi" lett.
Ezért a kis komédia sdtaáért — mielőtt improvisáltsinék — fegyverben áll egész Európa és a lányok . . . nem mehetnek férjhez.
Igen kérem I Ne méltóztassanak Ivókét rázni! &t ügy vsn! A napokban alvásiam egy statisztikai kimutatást bogy amióta s néptötketési törvény meghozatott a Európa olyan nagyon békésen fegyverkezik, sokkal kevesebb kásaraág köttetett, mint as előbbi- években. Ez igen fermthzeies, ( mert ugyan kinek volna kedve ilyen ,^tkée iii4 alatt bakkancatsia és pangamMben cselád-atapi'ásra gondolni?! Ilyen világbao kirtak jáma eszébe a legszebb, a legangya-iibb nő előtt is lerakni a fegyvert?! Kfttóo-bdn vannak gono«zvesé}A emberek, kik ki , ia mondják bogy azért nem nősülnek, men félnek s bábomtól. És kénytelenek vagyunk eBúsni.
Nem maiad egyéb hátra e koraimé-oysk kőzött, sünt kedvező sikalentsal tör-dőre menni a pedig lehetőleg hideg ÍÓrdöre s ott a larsangi ábráadokst s legtenséate-tssebb karával IshOteai.
Készül is már miodeokí a fürdői asi-aoors. A fisial srak, bo0 íek&ti*nekt a ma-Mák, bógy frimtljné, a láayok, bogy aas-
legjtk ne legyen j s papák, hogy száaúákst fitssseoek éa ngpűsnilnraJ itsodjenok.
A kisvárosok fámskóembeo fogy az J elevenség: szübig vsa levegő változtatásra. A mamáknak már valóságosan astbnáfnk van: fntadosnak; és siralmasan panaszkodnak, hogy nem kapnak: elég szűk midért.
A kassraonykak vérategényaégbn ísledie-nek s nem tartják tora dolognak a pepz szeme láttára a inépfóiketó alvarló karjaiba ájulni.
Nsgy asaxdDyokatl kisnssioQyokaf megszáll ilyenkor kütonb&eö oiyss betegség, ■ bej. aminek miademke a .Jottányi sását'-közé tanozik. Hasam ízért zagyasssonyok kbastronfok egyaránt pompássá, kittaően emésztenek", oik e ssagéffg jó papák sssn-vednek emésztési tneotekins: nem győzik fizetni azt a tengernyi siámlat, amit a nő szabók, eopéstek, pipenHtrussk, ékszerészek, masamodok a a Jó ég tudja: mMle meg r^k" ügy aMlegében eU^Ők tálalssk. Ns SBSjd mig a mamák nseg s lányok fftrdőn lesznek, őz Isj kiptbeuik magukat. Ilyen formában nekik ia «zAkségóá vsa levegő vátioztaiásra, bógy lodoi illik ne ők távozzalak, hanem a t*egS tisztuljon.
Tehát hiába olyan remén) téten a politikát betysel, a családi éa lárasdslsn élet-ben uj remények gyataak a fflrdőssHoaoat. | Mindenki elmei a multtol a mosolygó fSvő bőa. A nyár uj reményeket értél. Sok kok agyebet » érlel as áldén nyár. £rW nrma* (iasiámra buberkát ia, nsMbái nekünk, sssgény ujségtróknsk jut M legbővebben. Ne-kOnk azonban vaa aaagi estink, bogy kn ciit ia találnak boSzft.f
Cs a kedves áltatta aá^ank Is kétléie a vad és síétid. A kjcutí^ nslnni •valami asMrikai ujaifbaa* teraaasek éa kőnytakaaatáaif áavntetó bofomkAgok; a j rfeoKd kacsát' nár jémborébb fajta jaját 1 neréée** illatok. Veilsképsa mindkéi ky- i
tárok a kir és laptitftsHft ntán ven^ékező újdondász urak rsoda-szttóttjes.
Tessék ethiaai nen is vakarni ée-. Ing ilyenkor nf4gn emnálsi 30-32 isk ; melegben, mikor az álon mketéag a hajnak scálánsk végez U s "csak agy kiest kai ereszkednie, boígy rloyonjon bsnntsket í telfesea.
Valsan áknoi reporfőr ári valósijai ieg a amnap egy vidéki njsigbaa Jmert . xzitíB szemedélf* és valami áhzos pofta •lődözte 18 mse végén aÉ a Ifoseisi Amie-j rikát, hogy ,az ember, etekit tmker*
Soóvsl sok misdon terem skh! ifcbn \ s nagy melegben. Lagtőtb a esonja* embe-rtábői. Egyre ző a zsomt, egyre fogy a ( pénz. Dagad a sőrMi keble és apad aa , «r*sesy&nk. A sdrfisök éa ItedősAk a kg-Msrentsásabb hatsnáék ilyenkor Mioáoski s a maga keserves vnejtskezéiiai ét azoknak más renglékszésa dönti a jövedelmei. Má«ok syáron voéáayodssk, asoá dyankor híznák nty arősan, hogy téiSB is a a fán jafrfeól élnek, nini a nedve.
Nekík mindanaaetn igen kedves évad Sebei s nyár, de ée zen igén nilagssm csak tflr
A ayár nálam véges végig jnmaíáé. siratom a urasat.
Igaz, bogy z nyár malifi MK .sng sa áldást; ds annak zivatarja szokta iets-ralni a batárt, aa édes ránényt ellépi s kofchwéolot ad a ssagény vertKékesó emberek kanba. Sriai, ds párasól m. Termeszt, da döí is. f aa ragyogd nzpya, de van nt-lázws taÜegs k Vmfeksstet, lamésjt sd és végre négis nem agyasn knségái ep.
Nsken is ayár sd>a meg boMapégs-nst, fői* IdtBniginii, da aa is ve«e ek Naásn is sdott áMAn. váágot, éa el is vetie, le is tsrofta, nikor a Izgédanbb ralannil czftagten rnfin. Nen hagyta ang aa őaansk, méot ana PzzkeHas a letel
Lipuüi mai asámáhoi egj negyed iv melléklet van csatolva.
x*
5. nap, jtdiut 8. (TaftlrMp.)
Indáiéi röggel 11 órakor • 302. mi. rendet személyvonattal. Megérkezés Saay-Kanizsára 1 óra 44 pereikor. Este 141 H kor irodslati és művészi előadás. Utána társas-lakosa. Táncsvigalom.
fi. nap, Julim 9. (HM/S).
Indulás reggel 6 óra 28 pereskor a 208 as. gyorsvonattal. Megérkeiés Keszthelyre 7 óra 1 ti pereskor. Társas-ebéd. Utána kirándulás a hóvvizi fürdőbe.^ Este fél 8 órakor irodalmi és művészi előadás a a«inhátban. Utána táncivigalom.
7. nap, juliue 10 (Kedd).
Indulás reggel 6 órakor a balatoni Kisfaludi-göihajóval. Végig hajósás egésx hosszában a Balatonon. Megérkezés Balaton-Füredre délben. Este fél 8-kor irodalmi és mtívéaii előadás a nagy gyógy teremben.
8. nap, julius ll-én {Szerda.)
Plhenduop BalaUa«FAreden.
y, nap julius 12. (CnUlhiök.)
- Indulás kocsikon reggel 7 órakor. Megérkezés Veszprémbe 9 órakor. Délulán 2 órakor társas-ebéd. Délután kirándulások Este fél 8-kor irodalmi és művésii előadás, Utána táncsvigalom.
10. nád julius 13. (Péntek.)
Indulás reggel 7 óra 40 pereikor a 21. az, rendes személyvonáttal. Megérkesés Feiérrdrra d. e. 9. óra 20 pereikor. Délután 2 órakor társas-ebéd. Délután kirándulások. Esle léi 8-kor irodalmi és művészi előadás a színházban. Utana lánczvigatom. Másnap visszatérés Budapestre
A kirándulóétól hajmolatban rendezendő irodalmi ét müvétzi emdátok egész tiezta jövödelme, mindenhol a fogadó4>izott$ágok által meghatározandó helyi Jótékonyaiéira fog fordíttatni.
Részvételi djj az egész körutazásra 22 frt. Mely összeg Dolinái} Gyula titkárnál fizetendő legkésőbb julius 1 ig.
A kiránduláson részi vehetnek az >Irók éa Művészek Társaságé«-nak tagjai és családtagjaik. A bejelenlések lehetőleg június közepéig kéretnek.
Az »lrók és Művészek Társaságáénak' választmánya 1888. április hó 25-én tarlotl ülésében elhatározta, hogy miként egy évii-sed óta minden nyáron, ágy az idén is rendeztessék kirándulás. Elfogadtatott az előzetesen kiküldött bizottság által javaslatba hozott itt közölt ül irány és progremm. Meg-hizaloti a tisztikar, hogy ennek megfelelően rendezze a kirándulási. Elbntároitafolt továbbá, hogy a Társaság nevében körzété-tessék a program m és hivatalosan bejelen-
hullás. a virághalál; hanem elhervasztotta Idő elölt; pedig nekem csak az ai egyetlen egy volt. V
Talán éppen aiért találom én olyan derütlennek a nyaral, talán azért lebeg aiüntelen előttem ragyogó napfény melleit ia fekete felleg, talán azért nem löltl be lelkemet a költészet édes melegével, boldog ihletével, mert folyton azt lálom, hogy
„Minlou kii kapabai rdass nyílik II India kii kapuban katlii, három; ('aak as eityiit) hervadt el s ayároa"
Járok-kelek.
Járok-kelek haloványan, betegen, Nem a festem, de a lelkem fáj nekem; Fáj, t)Ogy annyit küzdök immár hiába,., fcdes anyámj mért szültél e világra I
8 ha magamért volna csak a fájdalom I — ,0b, de én a más baját is fájlalom, — Szivem minden szenvedőnek kitárva I Édes Anyám mért szültél e világra I
Hasán sorsán töprenkedem aggódom, De légii ni, megenyhítő! nincs módom; Pedig szivem ezt oly buxgón kívánja,.. Cdes anyám, mért nsöltél e világra t
v y
Kedves szülöm, ki már annyit fártdoti, Soha nem kért, hanem mindig eaak adott; Miatta még asivem ssakad kínjába... Edei snyám, mért ssüllél e világra I
Testvéreim — én teremtő istenem I — Ezeknek sok baját is 4n viselem; Hisz lelkemhez odaforrott mindnyája.., ftdes anyám, mért aittlfél e világra I
É« az a sok embef, a ki azüntelen Jobblétért küzd - s hasztalan a küzdelem; Vért IzzaÖ — és kenyérnek van bfjjába... £dos anyám, mért széliéi e világraI
Volttá módom — mért hogy nem adas, Isteoem ? Segiinék — bár vérem árán mindesen; Gyönge szóm csak pusztába van kiáltva... Édes anyám, mért szültél I világra 1
Vánevy^ Bál*.
tessék a kirándulás mindama helyeken, me4 lyek megállapodó pontokul fölvétetlek.
Budapest. 1888. május hó Id én
Az „ írók ét Műrészek Táreaeágá ' nak tisztikara:
Jókai Mór örökös elnök.
Dr. Molnár Antal
pénztárnok. Hentaller Lajos
igazgató Szohner Antal igaigató.
Jhlinay Gyula liíkár,
Urváry Lajos
elnök. Paulay Ede alelnök. Dr. Várady Arial alelnök.
EMönfélék.
- A hivatalos lapból. Di. Horváth Ferencz, volt nkaniuai törvényszéki kiró, kiről csak ai imént volt alkalmunk örömmel iN, hogy Budapealre a kir. tflblá^oi kisegítő bíróul rendeltetett, mint a hivatalos lapban olvassuk, törvényszéki elnökké neveztetett ki Nagy-Kikindára. Örömmel registráljuk e hírt is s as uj törvényszéki elnöknek ujabbi előléptetéséhez őszintén gratulálunk. Nagyszámú barátai és tisztelői a közszeretetben álló biró urnák ei emelkedését biionyára a legbensőbb-örömmel és megelégedéssel veszik tudomásul.
- Városi közgyűlés tartatott Nagy-Kanizsán f. hó 24 ón, melynek tárgya volt a városi pénztáraoki, gyámellenőri, orvosi, segédmérnöki, földadó nyilvántartási s egy irnoki álláa betöltése. Caertán Károly elnöklő alispán, 9 órakor nyitotta meg az ülést s fölhívta a képviselő testületetJ hogy a kijelöld bizottságba két tagot válasszon a maga részéről Plihál Ferencz és Vidor Samu urakat jelölle ki kijelölő bizottsági tagokká. A közgyűlés a saját kebeléből: Eperjesy Sándor és Kbenspanger Upét urakat küldötté ki. A jelentkezés megtörténvén az orvosi állásra kellő jelentkezett,; tl I. dr. Rátz Kálmán és Farkat Ferencz urak. A törvény értllmében csak dr, Ráis találtatott kvalifikáltnak, miután tudori oklevele csak neki volt Választás* egyhangúiig történt. A segédmérnöki állásra ölen pályázlak, de közülük egyedül Bakó István ur megyénk szülöttje találtatott kvalifikáltnak. Választása szintén egyhangúlag történt, (Megjegyezzük,! hogy a hivatalos lap a választást megelőző napon hozta Mebádiára állami mérnökké történt kinevoziolépét; ö azonban itteni álláaát fogja elfoglalni) — A többi állásoknál a pályázók mind kandidálhatók levén, Aegalakittalott a azava-zaiszedö bizottság A pénslárnoki fiáira Weitt I\J£ és Ollóp Ernő urak Jelöltetlek. Az élsö kapott 98, a másik 56 szavkialot; tehet Weitt l H. 42 .szavazattöbbséggel meg válasz tat ott. A gyám-ellenőri állásra jelöltetlek: Szekeret Mu ti, Bora uyörgy és Kotnlóty Kálmán urak. As első | kapott 78, a második 48 a a harmadik 12 Isseva- j zafolj tehát az abeolul többség Szikem Jóssef úrra esett, A földadónyilvánlarlási állásra Perger Károly, Fleitchhacletr jés Ars Jóssef urak jelól(ellés| kik közöl a sssva-zatlöbbsóg Peryer Károly uré leli. Aa irnoki állásra Cednyi János és Mayer Ödön urak jelöltéltek. Ctányi János válasatatoli meg. | A megválasztottak as esküt asonn ál le Is telték. Cserián Károly alispán ur Uegkö-asöntf a képviselő éiiület buzgalmát s a példáz rendét és alkotmányos érzületei, mely-lyel i választást megejtenék. Vargtl Ujos nr vlaaont inditványoaia, hogy a képviselőtestület is mondjon köszönetet az ielnöklö alispánnak; mit a közgyűlés lelkes ftijeoek* kel fo|gadoll Ölés után, délután l| órakör lársas ebéd volt a »Polgári Egyletében, melyen Babóchay György polgármester ur kössöntötie löl Cserián Károly ellspán urat.
- TanltégjAlés A nagy-kanizaai jkör tanllói f. hó 24-én Paliinban tartották rendes lavaézi közsyülésüket, melyen nagyon érdekes tételek fölött értekeztek a asép ssámban megjeleni tagok, HofTmann Mór elnök tapintatos vezetése mellett. H Bsalay Sándor: *N6k a bibliában* paedagoglal szem-pontból, cxim eleit olvasott fel kitűnő dolgosa-tot, mely mélián kierdemelte a köxtetszést: — llajgató Báfjtlornak »{Mlnö álláspontot foglal el] a jkörl tanítóság a felállítandó gyér mekojennelyokkel szemben* tételre vonat-kozó ügyes indítványa egyhangúlag elfogad tatottj; még Sáringer Károly általános he-
köit olvaiott feli ittkép lehetne t
nm
tavaszi és nyári ratoaopkban faluhelyeken az iskoláaástlczélsierübl> foódop beosztani, hogy a nagyébb növendékek in iskolai kö-telesettségünljnek eléget tehetnének s e mellett otthon szüleik segélyére is lehetnének és a hanyag iskolázás mint volna legcsélszerüb-ben megszűntethetb« tétejröl talpra esett tapasztalati qolgokat s vele kapcsolatosan csélaaerü indítványokat ig. Végül Altmsnn Mór a Komáromi] Lakils és Péterfl-féle olvasókönyv 1 bírálásáról jelt jelentési. A tartalmú gyjilést Kedélyes lársas ebéd követte csattanóé felköszö'plókkel fűszerezve, melyen valamint az egéss gyűlésen Zálhu reczky Zsigmond jószágkonnsnysó ur is jelen volt leereszkedő kedvességével feled-hetlen emléket hagyva mindenki szivébpn, mint ritka, őszinte tanügy Barát és igazi magvar vendégszerető maepenás. As ízletes ételek és italok kiszolgálásáért1 pedig Wolf József vendéglős érdemel méltö dicseretet.
— Ily ári saelslaég* A perlaki társaskör, saját könyvtára1 javára, 1888. évi junius 17-én Óitokon á városi csárdában sárlkörü nyári mulaLságot rendez. Kezdete délután 5 órakor. Beléptí-dij: személyenként 1 frt; cssládjegy 2 írt 60 kr. Kedvesötlen idő esetén a mulatság Perlakon a városi nagyvendéglőben okvetlen megtariajik.
— Helv. hltv. Isteul tlsitelet tartatott Keszthelyén, pünkösd másod napján. As ünnepi sztL beszédet Sebestyén Gábor, köveskállai bplv. jhitv. lelkész lartá.
I— Késgyttlés. A zalamegyei ál', tanitötestület keszlnelyi járási köre f. hó 30-án, a gyenesi i iskolában gyűlést tart Tárgyai lesznjek a kyülésnek : gyakorlati tanítás; miként lőhetne á hanyag iskoláztatást megszüntetni ? Miként lehelne falun nyáron a tanítást intézni, bogy az iskolás gyermekek a tanulás íjaelleil szülőiknél is segítségére lehessenek ?|folyó ügyek.
B— Tsiislsjányl kirándulás. A ■ kirí gazd. int. III. és 11 od la tanári kar vezetése alatt, a nagy tanulmányi kirándulást in és Baranyában.
— Báéati. A bqmok-komáromi búcsúra az idéi ugyanénak kedvezett a szép I idő, teljesen megfelelvén piros pünkösd [napjának. Vo t is elég áhítatos és mulató
kessihelvi éves hallgatói mult héten tellek Tolnáb
közönsége, s vajláat s egy czanást, állal
leszáraiiva; néhány kisebb tóikét jélentélpelenebb összekocs-iban kifogástalanul sikerüli. - Jót Ikoeyesélu saikodfolél oldódás. Siebb és kedvesebb eseményről alig irhafnánl, mint azon műkedvelői azini
int a
előadásról, tjieíyel a jkesslhelyi jótékony nőegylet alap lökéjének gyárapítására keszthelyi mükedvilök (nők ia lérüak) május hó 19-én adlak < lő. As előbdáa iránt nagy volt as érdeklödéi; á ésinhisi páholyok és elsőrendű Ülöb lyek [pénsjjppyiláskor azonnal elkellek, mint ia Ingyen adták válna. Szerencsétlennek ér»le. í»agát az, kinek jegy nem jutott. Midőn a si|nh|ii, ajiailmegnyiltak, csakhamar ünnepliruháoaj öltözöH közönség töltötte meg i szinházatl mely óhttjiva várta a lüggöny fe húzását. *s rövid várakozás uián fel ia ei aeikeUett > előliünk álluk a műkedvelők, le nem, hsnem a művészek. Igén, igen t mert 1 ők ketdettöl végig ugy játszottak és mozogtak jólétiünk mint meg annyi müiéaspk. örülnénk ha a nyári aaiui saison alatt Slághylk oly bsssevágó kerekded előadásokat nyujlartiknak mint müked velőink máj. lil-éij nyujio[tok. Silnre kerüli „A kát Ügyei,11 ét „fíox ét
Öoii° egy (olvonámos plgMlék, melrekben müvésskedlek: lllv Ktéjna, Kovács Maliid. Nagy Margil, Vértéaay lOUella és Oiaman Kalfoaa k. $, lováubá: [Kénesül Imre, Hoos Péter, liáró l'opin Náníor, Hauer Sándor és H Üaál János nrí jí. As orosalánréai Gsray Sándor renaezönfá jutott ki, ki mes-terilcg végéate nehéz munkáját. Králitz Oyula kitűnő súgónak ttulália be magát. A közönség jól mulatott, ^okat és soksaor tapsolt a műsedvelökneki 'Az erkölcsi sikert bö anyagi siker követ e. Aa előadás után )>e-dig tánei volt reggelig.
- UJ Mlslaslarl roeéelol bo-oaáttatott kt a pos|ai o«otaagok, pénses levelek és láTiratoknak levéljegyekkel Inndö bérmentesítése és eset) jegyeknek mikénti alkalmasása tárgyában, Lapunk jövő ssá-mában közölni fogjuk. I
— A kiwalknlyl gyssssalssi ttgyo. Upunk egjfik slöző stámában egy áagyobh terjedelmi levélét köaöltünk aa ott a gymnasium ügy éhen megtartott értekei-leiről. Közöljük mpsl alon jelentési, melyet e dolog érdemében Dr. Mészáros Nándor királyi tanácsos m peual lankerüleii fő* igasgaió a vallás és közoktatásügyi ma gyar királyi íjalniazierhez (eüerjeaiteil: - -A f. évi márek. 2U>án 98. min. sa. a. kelt kegyes megblrts « éa áprtl 19-én s Illető-leg Id án 14)1 főispáni as. a kelt meghívás folytán a kunJlhelyi kalh. algymnasium léte ügyében a helyaaláén |. hó 88-án tartolt bisoltságl értskesletröl. melynek résaletes lelolyását as jalnőtt T öváslits Renö aala megyei HMspia ur álla! löltexjésstindö jsgy-zökönyv Ingja tnrtlilittaini, van aaerencaéai röviden ai allbniekat jelenteni.. Keaaibely városa ée vidékéinek köaonséfo a csornai premontrei rénd kormááyánsk a kérdéses gymn. megvAatetNI Irtni lelt kérelmét
Bl diJISH^
sem jogosnak sem indokoltnak el nem ismerheti. Mert Ssombatbely élőnyéérf Keszthelytől a királyikor adományozott tanintézet el nem vehető; az intézet* csekélyebb (apály és dsgálysserü) népessége ellen felhozott indok alapján pedig körül-belül még 10 hazai hason rangú, sőt néhány teljes középiskola (kecskeméti, lötísei? nagykállói, reáliskolák; pancsovai reálgymnasium sst.) lenne véleménye szerint beuüntetendö. Az érdekelt közönség s ennélfogva a helyszínre kiküldött bizottság a laiin nyelvvel vagy esetleg iparszaki tanfolyamiba! kibövítendö polgári iskols mellett nyilatkozott zalamegyei tanfelügyelő s keszthelyi polgári iskola igazgató kivételével — a keszthelyi gymn. további fenlartása mellett foglal állási elany-nyirs, bogy a nm. minisztériumtól s Keszthelyen fennálló polgáriiskolának már a jövő 1888/9. tanévben leendő beszüntetését s a gymnasium V. osztályának megnyitását kérelmezi; a jelenlegi algymnasiomot legalább a helyben fennálló nevezetes 'gazdasági tanintézet* előkészítő iskolájává 0 I osztályú nsgy eeetleg 8 osztályú fógymns-siummá kiegészíttetni kívánván. Az V. és I VI. osztályok költségeinek fedezéséhez a j beszüntetendő polgári iskolára eddigelé for-| ditott összeget kéri a nagyra. Minisztérium állal engedélyeztétni, mig a VII. éa VIIL I osztályok esetleges kiadásainak viselésére | Keszthely közönaége bármily áldozat árán vállalkoznék. Mert a keazlhelyi gymnasium | sem a latin nyelvi rendkívüli tanszékkel | sem as ipsros, kereskedelmi sai. szakosztályai bővítendő polgári iskolával nem pótol-I ható; előbbi esetben ugyanis kötelestetné-| nek a növendékek valamely lávofeső gym-) nasiumnál teendő viisgálattal kiegészíteni I hiányos tanulmányaikat, utóbbiban pedig I Keszthely ós környéke as ipar és kereske-I delem csekély voltánál fogva a növendé-| keknek alig nyithatna valami gyakorlati tért. Részemről Keszthely városa és vidéké-I nek alázatos és méltányos kérelmét támogatni s a nagym. Minislerium magas kegyeibe legmelegebben ajánlani bátorkodom, mert I szerény véleményem szerint, ha Keszthelyen gymnasium nem léteznék : e város szép múltjánál, nevezetes 'gazdasági tanintézet I énéi, egészséges éa gyönyörű vidékénél Idgva ia itt azt nyitni kellene!
— Kablégyllkears vonatkozókig kiről mult ssámunkbsn már bővebben szólott unk, bivataloe megerősítés érke&tl rövid időn illető biróságunkhos arra néave, hogy Heves Jósset csakugyan a körözött gaztettek és vallomása teljesen igas volt. E sserint a további vizsgálat ellene azon-
• nal lolyatnafba vételeit.
— Kstono-arne. A 48, Emészt gya
' logeared zenekara, mint élőivé jeleztük f. hó 17-én Hév-Komáromból városunkba ér keaett, a már délután térienévei kedveskedett a kíváncsi közönségnek. Másnap mérsékelt belépti dij melleit a »Korona« vendéglőben tartott vonós hangszerekkel concerto!; vasárnap és hélfön este pédjg a •Xöldfa'kert'-ben játszottak, közbe ejtvén még egy délutáni térzenit, a szombaton a gyakorlatról hazajövő batalion zenés bevonulását s egy katons temetést ia Nagyon . ügyes gondolat volt as itteni tiszt uraktól a ritka élvezet esiköiléae, legalább ebből ls kijutott a pünkösdi ünnepekre.
A koaalkelylok pünkösdje Az aranyoa idő keilemeit éa gyönyöreit a jó keasihelyiek a két pünkösdi ünnepen ugyancsak (elhasználták; de volt is hely és alkalom, hol ki-ki illése, hajlama és tehetsége szerint mulathatott kedvére. Pünkösd vasárnap aa önkénles tűzoltók majálist tar* tollak az erdőben, lit a polgárság zöme családostól — és az iniéamény vezéregyéniségei jelentek meg s pompásan mulatlak a természet legszebb ölében, a zöldben, Aa íntelligenlia sgyréÉae s a kereskedői osztály Hévviare, e csodás szépségű, gyönyörű völgy? katlanba rándult ki, hogy itt megfürödve • már is 88 B. fokú gyógyvisbeo, utánna kel* lemes sétát 'tegyen a hévisi fasorokban és lenyvesben, melyeket égési nap a bétvisi zenekar öszhaugsatos, lülbesaásió lenéje töltött be. Oovorosin vendéglős konyhája és plnoséje pedig az éhezők és siomjssók tgé^ nyeit eléjité ki teljes mérvben, kiváoságuk szerint. Benn a városban a Sbrháakeri, de még a balulnn-psrti Körmendi vendéglő ia vig mulatósokkal volt telis-iele. A 'Nemaeii saálloda* vendéglőse, Varga János, szintén as ünnepek alatt nyitá meg ujon épült és berendezett kerti muláló helyét, lu Is volt, még pedig esén publikum f Hlssik csábos lenéje a flalalságol még táncsra>össtönié s ugyancsak járták vigan reggelig - Esek* ben nyitjuk a keazthelvlek pünkös(Uénik halvány képét; örülnénk, ha rő|ink csak min dig ilyet leölhetnének!
— Klhsrosln s MXOlvéi pünkösd hétfőn egy nelybeli osinésimogéd | >Pelrios«-féle korcsmában, hol as ünnepi kegyelet vagy »Blanmontág« nagyobb diceö-aégére kissé többet talált a jóból bevenni. El ia botorkált eale Dr. Piök A. városi or-voahoa. (a egyúttal a rendöraéghea ia) hogy vegye tel a látleleteit mert oeki a korcs-irában ssoltálö leánv a nyelvét leharapta, A leány vallomásából aztán kiderült, hogy ö soka nem iamerte áa nem látta tlftM a •lábtyu niftvéss' uracsot, s csak eiáeyll
A moly.
tud ex esetből és felöle, hogy nagyon udvariatlan viseletű volt e víganó ir&n, a hogy i kadarka-mámor lódilAsa folytán két azé-ken kereexiül ölelvén meg a legjobb édea envfti, ekkor haraphatott nyelvébe. Kijózanodás után dandy nk íe bele nyugodott a vallomásba, s befogja nyelvét minden to-vábbi panasz nélkül.
— Nalnénaet. Sághy Zs. szintársu-lata, mely mint a axini jelentéi adja — 43 tagot s /.enekart ssámlál, Keszthelyre érkezett. Előadást szombaton, f. hő 26 én tar-(asak elöször.
— A uélik és a téli fagy. A múlt kemény, télnek káros hatása a szőlőkre most kezd előtérbe jönni. A szőlőtök Keszthely vidékén caak agyból hajtanak, mert a szemek a vesszőn sevée kivétellel
l mind elfagylak. Az agybői jövő BzŐ|öves7.-szök pedig tudvalevőleg mindig silányabbak és kevesebb IQrlót hoznak, mint a szemesek. Minélfogva bő szőlőtermésre egy ál alán gondolni sem lehet.
— Aa irék és nlvéssek jul. 4—14-ig lerjedö kirándulásuk programnjábs felvették, hogy jul. 9-én Kesstbélyt is felkeresik, hogy megnézzék Hétpoiz fürdőt és este irodalmi és művészi elősdáaaikkal élvezetet nyújtanak e város' kősőnségének A keszthelyiek örömnél néznek a nagy nap elé.
— Közgyűlés. A helybeli önk. tűzoltó egylet f. é. jun. 3-án tartjs évi közgyűlését. Tárgyak: elnök és 12 tagból álló választmány és számvizsgálók válaaztáza
— Mngjnrnrzzág Iparügy*. Megjelent és bekQldetett hozzánk: Magyarország iparügye irta Bobul a János. A 440 oldalnyi nagy 8-rélü kötet, melynek ára 2 frt 50 kr. oly azakférfiu tollából került ki, a ki tárgyát teljesen átértve as egyedül helyes szempontokból fejtegeti. A munkáról érdemleges ismertetést fogunk hosm lapunk egyik legközelebbi számában, addig is melegen ajánljuk különösen iparosaink figyelmébe, kik abból ! igen sokat tanulhatnak. A munka Kókai La- I joa bizományiban jelent meg éa minden könyvkereskedésben kaphat d.
— Színészet. A budspesti német t ssintársulst városunkba érkezett néhány
vedégelöadás tartására és (szombaton) kezdte meg előadásainak sorozatát Dumas: k „Francillon'' czimü színmüvével.
— A badacsonyi fürdőévad megnyitása e bó 21-én történt meg a Hableányban. Tapolczáról és vidékéről számosan jelenték meg a Balaton e gyönyörű pontján a a zene hangjai mellett vígan mulatoztak. Őszintén óhajtjuk, hogy a jelen fürdőévadban mentül többen látogassák e pompás | helyei.
— Omaérgesézl klzérlet. Tapol-nxáról írják neküuk: A napokban egy Belet Luiza nevű tisztes cselédleány gyufsol- | dstlsl megmérgezte msgál. A méreg nem halott mindjárt, s s cseléd leány még dolgozott, i mikor vízért ment, éppen s városház kapujánál ttgyolt őaaze. Gyorsan hazavitték, orvosért küldöttek, ki ellenmérgét adott he s szerencsétlen leánynak, s mi haaxnált is. Tettének oka sddig ismeretlen.
rf UlllArsái lopta meg hisonyos Erdei József nevü, Ixr. vsllásu 1B éves kefekötő-segéd ossvsrgó. Vismegys felé utazott egy laposa Károly ncvlt egyénnel, ki Leposa lat kán nevü, ss illeni gyalog-esred-nél szolgáló bályját látogslta meg s ennek polgári ÖltŐxelét magával vitte egy bőröndben. Csxteregnylén megháltak egy pajiáhsn. Éjjel Erdei maijához vet le Leposa holnijét s olt hagyta a [faképnél; visszajött Kis-Kanizsára. Ilt a ruhát értékesítette s azután bement Bay (Usors) korcsmájába s ott evett ívott. Egy rendőrnek feliüot ss ő feltűnően kopott öltözőiével össze nen egyest el belő költekezése s rnínt gyanús egyént letartóztatta. Ekkor sxután kiderüli bűnössége. Leposa István, ksions, ezt álliije, hogy testvérénél 30 frt késspéaz ia voll. Leposa Károly kihallgatása iránt átirat küldetett sz illetékes szolgabírói kivstalhoz,
üasznos tudnivaló.
Anióta a gyertya világítássá! (elhagytunk, sokkal több a noly, mert a moly éii lepke levén szokása as égő világosságnak aeki röpülni, hol rendaaen vesstét leli. Petróleum lámoaviláglt ásnál vggstét nem lelhetvén élete biztos, es is egyik oka, hogy jobbén rgsporodlisllk.
3 fajta moly van. Van rtihsnoly, szőnyeg éa banda moly. Azért veszedelmes lepke fej a moly, mert minden ruha, szőnyeg ée azöff kelmét tönkre tegz, mennyiben szókba rskja petéit. Kikelvén s hernyók iszonyú pusxlilásf tesznek.
legnagyobb ellensége s s*abad levegő világosság, porozás, kefélés, azért is a ro-katárakai aagy ssorialovnal kell szellős-
tetei, a ruhaféléket porosai, kefélni, napra vinni, legjobb idő e munkára a kora tavaas.
Biitos irtószere a noly nak a tarpetin olaj, ruhsposxtó rongyokat mártunk bele éa több helyen kereastüi szúrt akalulába leex-azttk, elhelyezzük pedig a ruhatárakban. E szer amint áthatotta elillanásávsl a ruhatárt, azonnal haaznál; hasonló hatással bir az ugy nevesett naphthalin is. Erősen átható a sxaga, és es is exenkép elpusztítja s rnolyt mint a terpetin olaj.
Amint a téli ruhára többé szükségünk nincs, ládákba fakjuk darabonkint és rétegen kint hegyibe szőrünk naphthalinl (moly port), vagy lerpetint rakunk közibe s fenti módon. Nagyon átható szaga miatt legjobb helye van az igy ellátott ruhaládának zárt padláson. Nem lelealeges a szobában idő-közönkin! gyertyát is égetni, hogy az ilt repkedő moly lepkék abba repülhessenek és elégjenek.
Eözg&zd&sig.
Csitt.
($aját tudósítónk lói,)
Nagy-Kanizsa, 1888. május 20-án.
. A pangás, mely az idei gabonaüzlet állandó jellegét képezi, a lehető legnagyobb mérvben volt észlelhető piaciunk és vidékünk e havi gsbonaüsletében. Mig p. u. Budapesten ak ottani malmok jelentékeny beváaárlásai folytán, nemkülönben más nevezetes pisezon is — azon kedvezőtlen hírek folytán, melyek a vetések állásáról hazánkban és Amerikábán nem minden ok nélkül keringtek — legalább e bó elején igen npgy lorgalom né mi kép emelkedett árakon jött létre, — nálunk ss üzleti pangás és kedvtelenség a lehető legnagyobb fokot érte el és sohasem . volt inkább la-tassialható azon szomorú körülmény, hogy a mi vidékünk a s kivilel teljes megszűnte óta nem annyira a máskor mérvadó piaosok áltslános, mint iöleg azon kisebb tartományok epecziális viszonyaitól függ, melyek szükségletünk; egy nagy réazét még; mindig nálunk fedezik, melyeken kivül azonban más vevőnk nincs. Már pedig a készletek ezen tartományokban —- főleg Stájerország, Ka-rinthia és Tivol — meg mindig olyan rendkívül nagyok, as oltani malmok kttlönösen a bpesti concurrenciis köveikestében gyártmányaikat olyan nehezen adhatják el, hogyf szükségletük nem lehet nagy a bármilyen csekély legyen máeréaxt a kinálat, ex utók* bi még miudjg jóval túlhaladja a szükség-, letel, különösen most, hogy a termelők be* folyáséivá a vetésekben aa utolsó esők után mutatkozó határozott javulás által a fentar-tott készleteket elsdáara hozzák. Exen fölötte kedvexötlen viszonyok ép ugy illetik a buxát mini a rozsot illetőleg a sahot, melyek eladhslása, amennyiben erről egyálta-Iában szó lehet, a legkisebb mennyiségeknél is elig hihető nehézségekbe kerül és nagyon lermésgeles, hogy ily körülmények közt sz ársk nálunk daczára sx általános árirány-zatosk normális vissonyok köst egyelőre nem emelkedhetnek. Aránylag jo árakon kel e tengeri éacask ss ssjnálatos, bogy ss árjsvulás inkább sz erőltetett börzemsnöve-raknak, minf a lénylegea sxükséglelnek tu-lajdoniiható. mert a szükséglet igen gyenge annál la inkább, meri axép éa egészséges árui es idéá vidékünkön síig találni.' *
Araink na a következők; buza6.80— 7 frt; — ftf80-6.50; - vnb 6-5.10 -tengeri közönséges 5.60-*- 6.80 frt; cinquan-lin 0.80—6.90.
Felelős szerkesztő. VARGA liAJON
rfg
JBsL
Vasúti menetrend.
Í8tl7. junim tjétől
u, , • SfVtf fOSSl»S||f.VOllál
KéntMi.itüdn^' , r ,,
|l A. ÍB p, lé. 40 p IllMSl. *UMl bsgjf. tossl
Isi1
S'éiassl'Jgs Iilus krk,
K.lltlM- »'r* rlmf Ind!
áélstta |l Ai IT B.
IMMS. vonal
d. u.
*erniw «n« x o, 40 u
. , „ fgvsrs v«sat IWb»l KsX mm |r
MIS
loé a p
Isi
Kani**
•^h'JBB
Bé*sRaaM i ii.
Wj ára Iá y.
■ -'-■I- VOllCl
Kaiilua >llar«l I _
Enszm
■raggsi Ü1ÜJW
sasi. vasal tuék. vonal
Alls« I tagal ttáii p| • á Ii
VtinattMtn. vonul HU
to a h p
b. von. L u. | I á. M,
gy. v. aata Ilit. gyí v, aata 11.10
aaam von a II i 09' Mla
•tan. vonal
'•sast 4A 40y saain. von a I NgsáJ I A 10 f
I.U II á II |«
Jnsn. ssssi Baisa-gaaMn Ml* nkjli i ts r
:,L '/ jé
d. a. _l.ll, S. Vas raaral
rnr
». vas
W
ia. 140
v«gv. vonal Htlfilán Iá 10 » Hgy, vmmí
ra«|al 11 ö.Wp
Hirdetések:
Nagy mennyiségű régi járhetó vágány 23°/I0 és UVti Klg. per fotó méter olcsón eladó
Jótef Brakner ék, Höhae Wien Ü Nioragpsie 42.
164 6-6
Jíftgy végeladás.
A fővároabaa 30 év óU fen a ál ló arany- és éksnf-OiletOnket s hás laromboláaa folytál végiig feladjak, silsél fogva srssy, uáil és éksssrándiaél, kttlsé
svá|esi srssy és esZsl uekérákMI álló ömnms ároUssIsttiksthstóságilsg nsgsdétynsstt
végeladás utján
(flMMsrs s oári ártkoa slsl eladlak* Vidéki sMgrudsBsek posU fordultával UljsdtMt-nak Mtg nem /tUló tárgyak kintrrüUtndc, tsrtltg atolcbi o tMár is fústatfrittrlik, hé 8 napon btlül ürltilenül ritizajuttatnak- .
ROTTER F. én TÁRHA
artny, nütt tinttr U utbórn gyári raltiárt Bséapsst, IV., HsIvsaHitssa S. ss. 186 10-10
KXXXXKKKXXZXXJCXXIXXXXXXXZZKXZXKKZ
g
x x 8
II Eirjem P. T. Puhlirum hiermit die höfliche Mittheilung, daae die Gesell-
S schaft dee dentecnen Theslers in Budspest suf ein suf 10 Abende berechnetee Gsat-fi spiel hier eingeiroffen isi und die erste Vorstellung Samstag den 26. Mai stattfand.
jf Zar Auntthrung gélnnKen diebesten Sehau- m LuNtspifle,
1 x
X
I 1 1 1
\n > >
X 180 l-l
X X
xxxxx

Jt
I
1 1 I
X X X X X X X X 1
9 8
I
X
xxxx XXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXX
OOOOOOOOOOOOOO OOO OOOC000000031
Lejoicsöbb BÚTOR bevásárlls!
Fiálovits Lajosnál N.-Kanizsán
Dél-zalai takarékpénztár épület az udvarban jobbra Eszei van sierencaém ti n. 6. köxönség h. tudomására hoinl, bogy
raktáram tulhalmosottsága
miatt, ni
indennemU fiutoroknt, tetemesen leaxállltott árakon árusítok el. Raktára*

inon tal ilhaijtk (jjnn ilnltn ó német alakú (alldeutach-ranaiiano*) ebédlők *éa há-lóssobál tötsy vagy nióflból, tényexett bútorok minden alakban, késs sálon gnr-nlturákJ divinnk, (Ottnmáinak, kanapék, tükrök, képek, tüggpnyök éa nádsxéaok, nagy válaaitekbntl, I I I
Kllogadok minüehneoü SMtatos és kárpitos munkák kéiailéeét, melyek isléses és stllsserü kiviteléért keseskedem.
(Igysxintéh évült bútorokat Is átalakítok ugy helyben mint a vidéken.
Kttldnöeea telhii'on a n. é. kőiöneég t> figyelmét
szplssLteLpótdLzéLSOÜkzxei
Mi «0—16 évi tartóssága s aiépsége által, elöhyössbb s feetéanél. t< mintán több kültOUi gyárral direot őasaakötlelésben állok, aaon.helvietben vagyok, hogy llynenl nunkákat bámaleioe olcsó árért késsilbetek, ée éveken át ssersett lapoaxtolaiaim fqlylán tartoaaágukért mindenkor kexeakedem.
A ol é.' kósóniég szíves pártfogását kérve, maradtam kitűnő tisztelettel
1*0 ~ió
IIÁLOYITN LAJOS
kárplMs és étsslte.
000000OuOOOOO00000OOOOOOOOOOOI
ENStMBLt GASTSrltL S
átr §adapester Theater-fiesellschaft J
Eirjem r. T. Pnblicum hiermit die höfliche Mittheilung, daaa die Geaell- X
ichaft dee dentecnen Theslers in Budspest suf ein suf 10 Abende berechnetee Gsat- V
ipiel hier eingetroffen isi und die erste Vorstellung Samstag den 26. Mai stattfand. S
Kur Auffllkruiig gelangen liiVI'esífii Sehau- v. LosUplele. )g
Vormtn xinyty au) Fauteuil* und Sperrtitte wtrden in der Theaier-Kantlti X
entgegengenommen. f éé
PreNe der PIKUe: X
I Fai ilei^iM in den i ersten 2 Keiben t fl. 60 kr. X
» Faiilenil| in den' xwéiten drei Keiben I fl. 20 kr. X
» Sptrraitl 1 fl. — kr. X
S Pu lerre Enlreei |j. - — fl. 50 kr. M
» (Ja: erije Enlreé ...........— fl. 80 kr. X
180 l—l j ' hochachtungnvoll X
Die Direction. fi
vnnisiigeii
Testegyencsitö gyógyintézet BUDAPESTEK,
(ozopt.t I)r, |»ohlp-féle visgyógyintéset) Hermina ut 1526
Vsa nérsniiéttk Í 1.1 kftstLaéggnl tudatul, s^lsssrlát a issi sápon s fenti gyéfrlntéasCsl iMegsyltoti«|i.
Iatéiaieak i frtvéroa agyil Ugsisgaubb. kiánbb ét lagnyéi—éganibb helyén feksslk. ngysasaoB tarllnsn, nslytS «4di|« l>r. flsCHHOF-féls térniiyrti rüggógginlétH foglalt el — A 44 00 Q séur-syl adrttn befáiálott i slkéii Ut CojtUgn- épllst 80 tJisU, Sfésíwéfan. kllAs bajárntn u|oannn áukkitoct ■subái foglal usfábak — jpaafaAvsl sárt él lltkstA folyósával lakapályával, Ingaankkal atb. ub -IsST A févárssssl % m1»> [ ttssfektttlelést lévsssásk és lárssskssslk kSsvsUUk. 9
As iBtéssteskbss kivett heteitek niiadra bslsg toslalkatá-rJWP-''"' .- ■—j i "W" nak éa hajának BMgfalaláfs ^oloa •ISáUttott késsSlék aaeá-
'v' ' alJ lyévsl raadsaarist mdlét nélkül ayágyiltsnak. — Kila-
hly^'.jSOjfe-• afl és addig al sms ért sikerrel kaaaljlk kltéateas a kávát-
^^VBy^S^Mg^^l^^BffRHHH I. As Aasaaa b&rniely alapos lejlAilblt (sásos. kOaaráayaa ||i| nnían/lki •'Tlf v Vi^ glnókoroa) IsélsIgyzUsáássási. — II tMsn>r»ai MSi !Mnf WfliillTi 11 ] ttSl b<>t» llrssmoksl eaeknsk valamint ss UaiHcjs-. ^^TUPkSSJSw^A, J 1|Hh IsSásokssk iiféks|sl(( n. ni. (iNUxorl lallatnarev^c^at' jL/ju . . : • 7 korlátolt moao|kalááa|ot. végtagrévidlléaakel, a||brbSlésakat
HK4L '' ^umomJtIH >t^ IU« A tele ssaislsll M kételkeis^syet sl-
gSrkOlésskst s. is.: a |arlacaoaalO|ioksak óidul- wetl éa kátfslé irAuyiilti «||árMIMel|, asgulkároe vagy reifolyaaaovas alapon kalatkaaatt pápskst, áyskMsllsket« gérbsa^sksá, dongs- Ind lé- és ssroklAknl, dssgs-gsssss ktéei — IT. tilyernteknüdéet m kAvaUMsíényalL — V. SaaAdássksI, vsnai r» kSsavésfl.
Kéaallékalhk a plaaklikal mftvéaaal l«f*a|aaabh tokán állván, RMgvatáal|Ják a naéam Mat-agytséasat tagsiaréaasbb kávalstsiéayail, nlsétfogu minden betegnek klvélsl sélkai s ffcnn-lárést és ss sgéjiaségsa fskvésa Isléssiazk llssts IsasgéJéZss vslé sssbsd muMi, da sjső aorbas s Mtél (i>|*eracaiói lsl|ss msllésésél Iskslévé Issslk. As aüdigi kiáagvia gyagy-keasléa folylaltalikJ
Bfiiehh fflvllágoaiiiul my aa ecyébb aiultal fel aaai aorotl balafeégak cyágylUaát — mlat káil ssobályaatuakatlJllUtÖlac, kAayvacakékba tttaAlt értaailAisk aynjtaaak, aielyakkal klvásatn Ur manlVa sslvans nkolgálinis.
Ksas kSaksssan Inlésssénjankrs káraik a I. kftabaeái pártfogéaát. ITü |<r&
IgásgaUk: v
dr. Yerli^l) I I4salé dr. Réth Adslf fisrber tJjéaS
lelelAa foorvua.i eiyajasil n, laaár tanlagytaaailA oa. k adv. ssálUlá awa, ssb,- •«
^aMtsIáaU-gysmsskékáa u Intézeti baMgak wmlnlft onroaa. éa tMtagyna. Mfálynlvak lyáwaa.
Mfcffift" (:. ;" ■ Ky ÍJEM,-i:.!:
umámmmmmmmrnmmmmiwmmmmmmmmmmmmmm
tlf ■"■ ' • • • '• * 3
oaelra* L,
>-, ablak- és szobatalaj-gyári
társaság j
DArs IV. Heuműhlgasse Nr. 13, alapíttatott 1Q1Q
DvVB MA IIKKKT W. vezetése slall lOlfl
aj lék bél és ^bltkthbél l«kat«HiHHk*viil ckiAII, Lliiiol liuhft hkjépadtmi és fölgj fából valé amerikai
fimlíkfii és parqiiclli1 pado>al«|knak. p N j
gy rakiArAnAl mini kéBxJ ái-ulnsk készleténél lógva asonj helyzetben van, hogy hArmily szükségletet a legrSvidebb idő alati kielégíthet, laiárnyák, kórházak, Iskolák Irodák Htb. alh. berendeléseit ralf ládákat minden nagyságban, a gép Állal előállítandó mindennemű jfamuukákaf a kivánl rajzok és minAk uián elvállal. A
Farugony-matráczok ára 6 frt. . m 2_26 I
pl Eisinger Henrik TTs Társa utódai jfj
|| Nagy-Kanizsán f 11
9 $ főrnktár asepességi boni gyártmányok bél, fásain-, fehér- és xzinea asztalnemilekben, szabott gyári í J- f (i 1 » . 1 áralj mellett. ' jr\ t j <1
"il t'ft ' i o y
(I c (! I : Nagy-Kanizsa, I888.(.m|ius ha válton- ' 3 n
■ i 5 i . l ! ;w J > 21
Mii" * 1 . • • í 111
Van szerencsénk a n. é. közönségnek becses tudomáséra adni. miszerint* Bécs és Berlinből a lavasxi. « " 1
| ( bevásárlástól vissza érkezvén, raklArunkat mindenné nmü | bel- és külföldi monó én gyapot* férfi én nrtl ,' 2 ¥
« divat Idény kelmékkel dúsan felszerellQk. • 5. L
5 Í I ' . • ' | * | Jj
í « Egyidejűleg bátorkodunk nxepennégl honi gyártmányú vánzon. fehér éa Mzluen aulai- | 8 l
2 > készleteinket valamint elönyomlaloll ansfalfajó-, kredenc*- éa táexn-keiidAket becses figyel dlbe r li. í
i 3 A ájánlani. Cbfflon a legolcsóbbtól a legfínomabbig Heliroll Benedek éa Aa! őségtől, hu tor kelnie. fpil6 iJg- «
, .g | én anxtall nsőnjegelf, kéna Jute*, bourefl! én enlpke-fAggttnjttk, analal-én ágyterltékek, kl|;l
1 -fc t paplanok. matráexok, feliér én naliien férfij Ingek, nap- éa enfleruyOk, szóval minden e szakmába I gl í
l $ X
VAgó cyikkek nagy választékban kaphatók* ( l.'í' f • 1
i B ] I i; ^ • JL
'' o [ I® forintot meghaladó öuxegnél a megrendelt tárgyakat bérmenleaen kAldJAk el. <1 S F
11 Mintákat és árjegyzéke^ kívánatra ingyen küldünk.
ÍMt* Vidéki megiende'éselú pontosan eazktfzültotnek. f J f
§ J I Becses megrendelését kérve mély liszielellell I J J
j | U a-i Eisinger Henrik és társa utódai. | \ |
JÍJ f WC NélMilMifk n^|r»x/i>Unkrr flgjrelenmel lenni! H [ <l|
■ LEGÚJABB k OCXXXXXXXX XX Bfyárl a*övetek | X fc i
: valódi gyapjú ■ V
•sétknidi nüavMtoi ^afoictóbbta B V Á tavaszi' idény bf
mimsboU árakoa t rsállmak h gn fj , . ! / ,
Kulidnak u(jobban lamart JJ X figyelmét dásan felszerelt
Siegel J. W. ■ X j -De
DrOmibeii H j (y mmmm
a J±SÍTt I í 0 szőnyegek! órák, tti!
iaktrt.Várnat n6| nnm bírják és H 10 T 1
rovflik kOrit ftilőtlt *tolM *tört- I I fa
Uk faldnlKoaáaa állal iagyobbitabt H V . „ , , . ..
akarják lavalasfl lapos aairaakad- ■ Q felhívni S lisztálettel)esen
- janak hoasám biMima«ao fordntni. ■ . X sIerencséltet ii szijfeskedjék.
0 165 6-*
<XXXXXXXXXXXXXXXXXXX vXXXXXDOOOOOO
Ítta papír a legjobb?1 f^Tlf^
n minden czigaretlázóra nésve nagyon fontos kérdés már IX ^ A I - I' u I
M ig-g—niin' n 8 kétségtelenebb módon bebizonyul!. í 1
K^^^jUVyK Xem Wrea reklám, hánem elsöt-erMU tudományos sze- I T DTTUTVW V
BM^^fl^Hpj-.J nJj mélyiségek állal összehasonlilott vegyelinezések alapján a lor- ^ lllf]j|flli Ali
SSSRBB^E^^'iJ ^slombsn előforduló jobb minö»égll czigárejlapapirok között a A
lK^Bm^A'^ „Les derniéres Cartouches44 | I
HHBEHmIi'I Braaaalala Irér^ páMb^L 1 , 4D4liV ciibuíC'. «7J
(♦ itm n—IMIS u tmfivt , Miis, 65. Iíoulmrd Eéhlam, 2 ^nnm ^anvaa su
yjBBPPIff l^ijj mind jóral könnyebb t legjobb rsii/areflajHtpir elismertetett Mivel, n I J
ffi 4^^P^it 1 s|l in ex mAr közt Dr. Ml tanár által ja bécsi vegytani egye- Tl Van Siereitcsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy |2 év óta •fennálló s
! JvK\W tpmen> l,r- t'iflfmtam isnftr a budapesti állami vesykisérleti Af olccósága miatt is k legjobb hírnévnek örvshdO bulorraktáramban mlndeMnemA
AilomAs lönöke Által megállspilolt 1887.'jul. bóbsn.Dr.lioyka J liutorok ajleirjohh mlntfaéHben As rendkívül olcsó árakon vásárolhatók.^
á H^Blv Hygienia-tanár állal a prágai ném. egyetemen egészségügyi J A kiszolgáltsjolt bátorok kilünO minflségetért iótállok. «
! mi, fB^KraPFT Ti; srenpontból njsbb összehasonlító a lehelő legfénye- o Kaphatók j raktáramban teljes berendezésre ó német hulorok,
ebédlók,
l^ JMBBi iM si'bb pipilmény koronA/ta. a mennyiben a nIjtt derniere* Car- ^ hálószobák. Halon| garnitúrák, divánok, kanapék, tükrök, képek, IQggönyóI, s
I SflSS^^^raaeast czigareitapápír 7d°/t«al könnyebb és hogy a do- I mindennemű egyéb! bulorzslok nsgy választékban.
yg«m«T PWWWH ' |M',nylüsiliÖz 28-77*l^ sl keeeiebb idegen alkalrésxl tartalmas, 7 Kárpitosom, aki Bécsben ilolgozoll, * e nemben kitűnő munkát végéx,
wK'1 ílPütok'^t n>in( 11 vegyslmeselt papír - Valódi Uak azon papír.. T hisiosiiékoi nyuji Iá t. közönségnek arról, hogy | nálam megrendelt munkák isié-
wfi ■jyfSB. "TI ,,,f'ynek etiquetl|e mellékelt fsjzhos bssonló és Üraunetein 4 sesen, láHésmt slkpssitleinek, a miért mindenkor kész vagyok kezességet vállalni,
r 1 ^a^lTÉim^ Ml czéget viseli. i Kérvéta a tjagyérdemü közönség pártfogásáig maradiam tisztelettel
{ 1 A gyár c*igaretlai>apirjainak és eeiyareitahÜMtyeinek nagyban 1
V|jMHHEV |j ii I - K B U N Z L L. i» » «
" -Ul -tgs alatt Déeeben, I. kar. Schotlenring 26. u. a. raktárt | f bniomkiár M .
továbbá kapható minden nagyobb ilynemtt csikket áru-; i <is Searras" eedlloda melleit, Lttwinger~fAe hAe.
50 sitó ksfeakedösnél. ! A
:xxx>xxxxxxxxxxxxxxx?dt
NyomatoU fmohel Fülöp lapliajdonosnál NaL-Kaniiaán 1888.
i WvT-iT- Fi^r- NS"- ; ■ v
■ I« ■ Mi B.. •,. i ÉSséJlfctiSk
'ÉSTEIITÉI.
Vaa Maraarafok fiaauel Üsy.inloilol tudatni, ■inwríat t. vartiiaknek tóblwztir nyilvánított kiváa-aicáaak aMffblalai tVhajiváa. f. évi
társaság rJ Heumühlgasse Nr. 13r alapittatott 1fi17
91 AB ki: BT ifi. vezetése slalj lOIfl
ajánlja nagj árnraktárát kéaa ajtókhói és jáblakokhál lakatoemunkávnl együtt, valamin! Ipuha hajépadoxat és télgyfábél valé amerikai
ereaatékea- és parquelle padoaatejknak. .
A gyár úgy márai faanyagok nsgy raktáránál mint késxl ájulnak készleténél lógva axon! helyzetben van, hogy bármily szükséglelet s legrSvidebb idő alatf kielégíthet. A gyár azonkívül kapuaafokaf, kaaiárnyák, kArháaak, lakolák Irodák stb. ath. berendeaéseit rakjládákat minden nagyságban, s gép állal elŐállHandó mln-
dennemfi tamuukákaf n kivánl rajzok és minák után lel vállal.
Farugony-matráczok ára 6 frt.
május lió alaajáa
flok-géprakfárt
nyitottunk
Butinpenfea, v6c%l-kArul 76. h/,.
faa OHztr.-niftgv. allamvupálya kiiaalában) • l(oi iiasa«a f}'ártnán/ainkoól dnaan falaa^ralt aafjr raktárt áa
mint a-k i állítást
tartoa*.
ItaadaléMkut kíijiiV vagy a hntlapcsti llok-K^prnktáru n k hox. vagy jHullg soaaánk Béfnba ktildoni. 1?S 1—12
KitUub tíutalattal
Hofherr és Schrantz
gxadaaáfi feiD'ár fa vsanstbda Bécsben, X, Érlachgam 2(j. szóm alatt.
Baktár iYf^á'omWN: Ham ke éa Hofimaiiii uraknál.
Nagy-Kanizsán
főraktár ascpoNH/'gi honi gyártmányokból, vásznn-, (fehér- éa szinea asztal nemilek ben, szabott gyári
árak mellett. r t
Nagy-Kanizsa, 1888.1 május hsválsin.
Van szerencsénk a n. é. közönségnek becms tudomására adni. miszerint* Hécs és Berlinből a tavaszi jieváiárláfitól vissza érkezvén, raktámnkst mindenné nmü bel- és kttlföldi moaó én gyapot, férfi én nrtl divat Idény kelmékkel dúsan felszereilük.
, Egyidejűleg bátorkodunk naepemégl honi gyárfásán)u vánxon, fehér én aalneo anatal* kéasletélnket valamint elönyomlaloll avsfalftaiA-, kredenck- éa fáexn-kendflket becses figyeloíltie ájánlani. Ckfffon a legolcsóbblól a legfínomabbig Neliroll Beuedek éa Aal czéglől, hu lor kelme, tfiib én anxtall uéuj^V* kési Jnte*, houretf ! én rNlpIte-rftggttiijtik, anxfal* én ágyterltékek, poplanok. matráexok. fehér én naliien férfii Ingek, nap- én entferuyOk, sxóval minden e szakmába VAgó czikkek nagy választékban kupha'ók.
10 forintot meghaladó Öuxegnél « megrendelt tárgyakat hérmenteaen kAldJAk el.
Mintákat és árjegyzéked kivánatra ingyen küldünk.
MT" Vidéki megtende'éxeld pontosan eszközöltetnek.
Becses megrendeléséi kérve mély lisxtelellej
Nit. LiikáeNfBrdéRudapesten
(Malaf áa langyos kénta-forráaok.) latapflnlilk (Z8—60* R aialag buzgó farráaokkal.) f/rí uttoda, nSi Mívda, url ffftzflirdfi, külön kö-kád poraMllás* áa mártSsy fürdSk atb.
Mbit 88* R.
Gyógyhatványok:
k. rliannmtikiiH bajok cxús, issadná-i . ayoa folyamatok, csont áa istllatak bantalmai, bárnfíy a'adatfl caoat* hártya lobok ingntna avpkilia, bfir-fokótyek áa kfakvtay < flan. Tl a q n d é k • Anatmia, stlpkár, bürbelrftn/gtk' áa
U S á II U d I . idfjtt^g fUni.
Mfímigi d» riilumo* gyóppkrsilét. A II hév forrás 1 168.1 Tti köbláb bévfisat aaolfál tat mindon 21 órában. — Lakáaokat a kOrUlavö asál-
lodákban a Ifirdöirasgatuaég dijtalannl kSavetit. Vasdáflö aaját kaaaUaban, »Imó és Jó koayka áa italok. Abbosneaent. KürdO orvos: Dr. Dootor Frigyes
A Hzf. LnkáenfflrdÜ Igazgatósága. 179 l-l
173 8-3
' LEGÚJABB Bfyárl névetek
í ralidi gyapjú aaétkBtdl ntánvéttel legolcsóbban nieganalwtt árakon a reálisnak éa ssolidnák legjobban ismert
Siegel J. W.
Űrünijbní iNwxtó gyári raktára.
A axahómester arak, kik min-lakártyárost m6g neia bírják éa vevőik körát fölötte «jrvlid *tört-irk feldolgozása által éagyobbitant akarják levelező lapok aaivaakad-jenek fiosaám bisatmasan fonlnlnl.
l/ügiíjulil» miutékdiftudmat in-ggtn bérmtntr*j kllíiiüni meg. 149 9-U2
Eisinger Henrik és társa utódai. |»|
Néltóitasiék rséglrgynjésttakre flgjrelenmel lenni 1 H f 'XJj
.J ft. k inttytri WHf | fn^g 1 iflomir»
xxxxxxxobooocxxxxxxxxxxxx
| te I
A tavaszí! idény beálltával vari szerencsém a n. é. közönség b figyelműt dasan felszerelt s kiváló minőségű raktáromra, mint:
szőnyegek, órák, tükrök, képek, lámpák és varrógép-kiilűnlegességek
felhivni a lisztélutteljesen szerenoséltetni szíveskedjék.
165 6-*
megkérni, miszerint b. megrendeléseivel Kívánatra liaTl rénzleftörle^téBekre.
Tisztelettel Scherx Lujta fitt
N.-Mánián*.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . . M u
Mely czigaretta papír a legjobb? f****^
Ezen minden czigaret lázóra nésve nagyon fonlos kérdés már j T a kétségtelenebb módon bebizonyult. [ | j
Xem Aren reklám, hánem elsőrendű tudományos sze- ( 't mélyiségek által összehasonlilott vegyelujezések alapján a forgalomban előlorduló jobb minőiégü czígsreitapapirok között a
„Les derniéres Cartouches"
Hrnannteln Fréren nráMbóL lUrie, 65. Boulerard Erelnians,
XXXXXDOOCXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IlBÍSI IBXACZ UTÓDA |
BUNZL L BÜTOBRAHTARA í
mind jóral könnyebb e legjobb rzigarellajmpir elismertetett Mivel ez már többi közt Dr. fbhl tápár állal a bécsi vegytani egyetemen, Dr. Liebermann tanAr a budapeéli állami vesykisérleti állomáa lönöke állal megállapított 1887.| jul. bóbsn. Dr. Itoyka Hygienia-tanár állal a prágai ném. egyetemen egészségügyi szempontból njsbb összehasonlító regyelmexést a lehelő legfényesebb eieriinény koronázta, a mennyiben'a nLee demieres tar-lonehe*' nxigarettapápír X8—74°L-*\ könnyebb és hogy a do-bánylüalhöz ^-770|v al keeeáebo idegen alkatrészt tartalmas, mint a többi vegyslmeaett papir — Valódi wak azon pspiru melynek Hiquellje mellékelt fsjzhos lissouló és #ratM«foíft Fréret cséget viseli.
A gyár ctigareHajtapírjaínak és reiyarettahürelyeinek nsgyban elárusffáss végeit.
BraunafrlN Fréres saját cségs Alatt Bécsben, J. ker. Schotlenring 26. is. a. raktári| nyitóit, továbbá kapható minden nagyobb ilynemtt csikket áruéi 20—50 sitó ksfeakedösnél.
XXXXX>XXXXXXXXXX)XXXXXXXXXXXXXXXX
AZ j.AHANY SIARVAS" SZÁLLODA MELLETT. LOWINOER-FÉLE HÁZBAN.
SMSHtia fstaaa mm
íMeltfWi ItU
Vsn Szereiicsém értesíteni a n. é. jközönségei, hogy |2 év óta •fennálló s o?ci<óságs mi alt is k legjobb hírnévnek örvendő butorrakláramban mlndennemA huforok allegjobb mlntfnégben és rendkívül olcsó árakon vásárolhatók.^ A kiszolgáltsjolt Qdiorok kitűnő minőségeiért iótállok. k
Kaphatók raktáramban teljes berendesésre ó német bulorok, ebédlők, hálószobák, sálon garnitúrák, divánok, kanapék, tükrök, képek, IQggönyők, s mindennemű bgyóljl bútorzatok nsgy választékban.
Kárpitosom, ski Bécsben flolgozoli, * s nemben kitűnő munkát végez, hislosiiékot muji é t. Iiösőnségnek arról, hogy s nálam megrendelt munkák isié-pesen, tarlóson slklssitletnek, a miért mindenkor kész vagyok kezességet vállalni. Kérvén a tjagyérdemQ közönség pártfogását, maradiam ttaslslellel
B U N Z L L.
bntorrak tár lulnjdonoa . iiraay Searrai" etálloda mellett, Uwinger-fHe htU

NyomatoU Fiwhel Fülöp laplulajdonoanál Nagy Kaniaaán 1888.