Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
12.22 MB
2010-06-03 11:54:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
321
2294
Rövid leírás | Teljes leírás (361.47 KB)

Zala 1888 június

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Nagy-Kanizsa, 1888. junius 3-án.
XV. évfolyam,
Ui m m m m n ■sarkamtéséf t
J Márta;- ti DaNlaér-aMa aatHa
I Ka iaUmmlA i In nrilMt Haln vosat-kni mlnain Malimlfy
fi nutkifttal Vtnahia-aUaa 1.
I MmnMIm tavetek csak Iznart kutk-Ml hfttatwk alj
Italrat&k vtwisa nam kllrataak.
>n — in -iii nr-jn
ZALÁI
IPolitllcai éa vegyes tartalmin, lietllap.
A Zalamegyei ügy védegylet, a Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak, Bankegyes (ilet az Alsó-mtrreközi takarékpénztár részvénytársaság és öns. szövetk. hivatalos közlönye.
Megjelenik Nagy-Kanizaán hetenklnt egyszer: vasárnap.
Sp~nz rp nmir—ib. JWR
!T Klj&rtECTÉBI iliti' TT
[I Ittaa lm.....I H - ás. 11
R m.ra ......I .. » » fi
H Hajyidhra . . . . I , * • []
a
Dirlattaak Jutinjroian aiailttataak.
Arfaréai a aptb blvatitw kMelaéan* 30 kr Mlj«ídl|on (alti 100 «% I W. aaaatal aladai axéirt
IflltUr patftaora 1* to. m m ' zzx : m ~ tn
Szó és tett
Talán eehok a föld kerekségén j nincsenek annyira divatban a gyűlés, a kongreazszns-tartáaok, amint nálunk, Bzép Mngyurországon.
Szüretjük a társulást Sieretjttk hallgatni n szép dikcsiókat. Szeretünk j dikczíózni is;
A legutóbbi országos kiállítás alkalmával több volt majdnem a kon-ITreazszua, mint a kiáljitáai csarnok, Ügyvédek, orvosok, hírlapírók, ven déglősök s akárhány elfogadható fog-Lilkozáa ciak azerepel Magyarorazágon, talán valamennyinek képviselői tartót-' tak egy egy kongreszuuat
Olyan sok azép izó, olyan sok „nagy horderejű" indítvány elhangzott azokop, akkora volt a lelkesültség a I dikcziÓkbsn, hogy az ember azt hitte, I no ntioat azután minden bajon segítve | lesz egyszerre. Hatalmaz egyénekből szervezett bizottságok küldettek ki, ! országraszóló reformjavaalatok keresztülvitelére. Ez volt a szó szereplése! Eddig ment is pompásan minden.
Elmúlt az országos kiállítás. A I kongresszusok oratorai hazamentek a i mindennapi foglalkozás csendes verejtékezéséhez Az ügyvéd vitte pöreit, az orvos kúrált, a hírlapíró tovább küzdött és ... ollózott, a vendéglősök tovább mérték a rossz bort is jó pénzért. Az indítványok megmaradtak a türelmes papiros sárguló birodalmának; a bízott- | ságok tagjainak képe egymás elOtt elmosódott; és maradt úgy a hogy volt; a régi kerékvágásban. Ez volt vsgy inkább csak volt volna a t e 11 szereplése. Ez már azután sehogysent ment
Így van ez nálunk sok helyütt és sok mindenben •
Vagy nem mttködlk-e egy ilyen sok szép szóval, sok azép reform•indit-vanynyal mQkOdő bizottság a mi aép, a mi páratlan Balatonunk érdekében, különösen pedig annak Fáltenyészete érdekében is?
Ez is tart gyűléseket, ahol szomo ruan konstatál tátik a balatoni halállománynak -megdöbbentő módon való pusztulása; ennek meggátlása okáért tétetnek indítványok az orvhaláazat szigorú ellenőrzése iránti 8zéphangii jegyzőkönyvi megkeresések, mennek a azolgabiróságokhoz, „miseerínt a járásúban állomáioti csendorseget a balatoni on halászni szigorú ellenőrzésére utast
tani ét'... a tObbi.
Ide is, oda is megy a tok megkeresés, fölhivás,' buzdítás, hogy igy hogy úgy. Ez a szó szereplése Eddig a sOld-aaztal mellett országrassólónak látszik ar intézkedés.
Mindennek daczára azonban egyre fogy a halállomány. Újra gyűléseznek, újra okoskodnak, hogy hol lehet hát az a roppant baj, mely oly megdöbbentő módon pusztítja a hal állományt?
E sorok írója egy alkajommal szakértő halászszal beszélgetett e tárgyiban, ki elOtt csodálkozását fejezte ki, ihogy a szigorú intézkedés, az orvhalászat erős meggátlása daczára sem szaporodik a halállomány.
,Nem fog uaptyrtflni, de ki ii pusztul, uram — szólt a halász —- ka a sürü nagykáU haimálatit...