Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.47 MB
2010-06-03 11:55:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
589
1488
Rövid leírás | Teljes leírás (346.52 KB)

Zala 1888 július

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


27. szám.
Nagy-Kanizsa, 1888. julius 1-én.
XV. évfolyam.
H ftx ni iri m m [ii Nii>l1lil|| : WtOri.; «• fHklalj Hlai nriria
Hl I»M«hH « h.—n—lllMtH rwmt-M aiaiH kklnii,
HMéhlvatal: Vinakái-ilasa I.
WrainUtleii lavatA «ask lra«rt kaaak-Ml fopulUlnak «t
IWrtM vImw non kílrttnek.
~m r:iu m 111 ía.Ta
Folltlkal éa vegyM tartalmú fa.»tilap.
A Zalamegyei U^y védegylet, a Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarék pénztfirak, BankegyesOlel az Alsó-murakitai lakarC'kpénziáP'ntezvéhytírsnsig és öns, izövelkhivatalos közlönye
Megjelenik Nagy-Kaofzsán ietenklnt egyszer: vasárnap.

ELörantn lu(
tién tm.....I H - kr
nttm......* . m >
HtfíMm .... 1 , » .
HtHillill JidpjMU •WCtarfut
irwW • <oM UnlulH MrláHmi 30 kr. bUMriIlion Mtt 100 aséig I «. uMtií akta laMrt kt aí kr.
ByilMf pttluor* 10 kr, : xu ni sí zxi ■ '"T
4
Előfizetési felhivis
„Sala"
1888! évi juliua—deozemberi folyamára. |
Julius 1 jével uj elfiiuetéájt nyitunk lapunkra. Midőn ez alkalommal lapunk régi barátait előfizetésük megújítására felkérhők, n t. közönséget is' újból felhívjuk lapunk p&rtolás&ra
A „Zala" mint politikai éi társadalmi lap eddig is mindig imijfelelni iparkodott azon kllvchnénycknck, melyeket mai nap egy vidéki láp iránt támasztani lehet. Kösleményei irodalmi színvonalon állottak l változatosság tekintetében is kiállja a hasonnemü vidéki lapokkal a veraenyt.
S habár első sorban különösen helyi érdekeket képvisel, figyelmét ezentúl még jobban ki fogja terjeszteni a megye többi vidékeire is, és a társadalom vagy közügy térin bárhol felmerüli mozmnátokröl gyorsan fognak érteatllni olvasóink.
Ki sem fogja tagadhatni, hogy megyénkben és városunkban minden Őreit sok még a teendő. ügy mint eddig, untán is figyelmeztetni fogjuk intézi híreinket a netáni mulasztásokra, tkrgetni fogjuk a halaszthatatlan teendőket egyszóval imetlenúl tovább is megmaradunk a közüi/ynek, a közönségnek szolgálatában, mely tőlünk elvárhatja, hogy minden irányban felvilágosítsuk.
E czélra azonban nekthk is szükségünk van a közönség tömegesebb pártolására
Buzdítani ott a hol kell, sohasem
szttntfink meg s mindig hangostattak, hogy sierelnih társadalmunkat n valódi haladét, a pengi fejlődéi utján találni.
Nincs kétség benne, hogy a közönség szórakoztatásira sókkal többet tehet a fővárosi sajté* melynek helyzete hafonlithatlanul kedvezőbb, mint a vidéki sajtóé, de nincs józsn ember; aki bármely vidékre níioe fölötte szükségesnek ticm tartani a vidéki fajtát, a nem mérlegeli a körülményeket az, ki emettől annyit kíván, mint amattól. A vidéki sajtóra szüksége tan a tártadalomnak i kevés belátásra mutat, ha a vidéki sajtót csak ugy félvállról nézik, meg nem gondolva annak fon touágát éa sztlkségét ott, a hol a vidéki lapok vidékük érdekeit minden irányban képviaelik.
Azért újra kárjttk a t. közönséget, hogy lapunkat pártfogolni szíveskedjék e pártolás mértékéhez képest leszünk azután képesek mindjobban és jobban érvényeaiteni a vidéki aajtó nemes hivatását és czélját.
A szerkesztőséi/ Az előfizetési árak a lap élén lát-
hatók.
A kiadóhivatal.
Á megtámadott adó-alap.
Tagadhatatlan, hogy nálunk minden talpalatnyi ftlldet föl kellene most már használnunk, hogy úgy mondjuk: kiaknáznunk arra, hogy mentOl értékesebbé .tehessük hazánkat, mint adóalapot is.
Más országokban, hol a népesség szaporodása már rá utalta az embereket a föld értékének emberi szorgalom,
leleményesség, az agrikultura öntudatos fejlesstése! által való emelésére, kis területeknek óriási értékök van a mi földterületeinkhez képest Vannak országok .hol egy hold földön termesztenek a...