Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.31 MB
2010-06-03 11:58:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1329
2039
Rövid leírás | Teljes leírás (375.63 KB)

Zala 1888 szeptember

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


36. szám.
Nagy-Kanizsa, 1$88. szeptembetj Mn.
XV. évfolyam.
i
y József föhircseg.
Üdvözöljük honvédségünk nép-Hzer& foparanonokát városunkban; azt a fóherczeget, kinek nemes szivéhez, fenkAlt. nemeHeiv gondolkodó lelkéhez a magyar nép a szeretet, a tisztelet, az igaz őszinte ragaszkodás ezer szálaival van fűzve.
Ezt a szeretetet, ezt a tiszteletet éB az őszinte raszkodást 8 fensége a legnagyobb mértékben meg is érdemli, üa igaz az, h»g> a népszerűséget könnyebb megszerez ni, mint megtartani, akkor bizonyára igaz, hogy egy nép, egy egész nemzet, oak az igaz érdemnek adja meg azt a tartós elismerést, söt azt a folyton fokozatosan emelkedő tiszteletet és szeretetet, melylyel a magyar nemzet a fenségen fSherc^eg irányában viseltetik. És ez az érdelem nem csinált, oly szoros; és H/éttéphetetlen viszonyon alapulj az, mely bensőbbé vá!hátik, de lazulni sohasem fpg.
E viszoi\yhoz a kulcsot azok » magaM erénye\, n az ezekből folyó érdemek adják meg, melyeket József fŐherczeg a magyar nemzet irányában szeneit.
Eltekintve tudományos törekvéseitől, melyekkel szintén csak a magyar név fényét és dicsőségét igyekszik emelni; eltekintse azon leereszkedő szívességtől, melylyel
minden szépet, jót és nemeat ma-ga» kegyébe éh pártfogásába vesz: minden magyar ember kebelét búsz k^séggel tölt el, hálára és elismerésre ösztöböz azon körülmény, liogy ő fensége József lőherczeg magas családja mintaképe a családnak, ne velése U- a magyar nevelésnek; ipint 8 maga mintaképe a legnemesebb kAtele8ségérzetnek, mint azt a tüzolto»ági intézmény körüli fáradhatatlan, buzgó és hervadhatatlan érdemű tevékenysége bizonyítja.
Valóban a1 magyar sziv méltán lelkesül oly férfiúért, ki honvédségünk élén állvto, magas állásával és hivatásával oly páratlan módon tudja Összeegyeztetni a legnemesebb honpolgári érzelmeket, fagynak és kicsinek egyaránt példát mutatva a kötelességek szigorú tel jesitésében.
Csoda i\ ha rajongó lelkesedés, szeretet és tisztelet környezi Öt mindenütt, a hová lén? Csodá-e. ha nemével a benső büszkeségnek vallja öt magáénak a magyar nemzet ? Csoda-e, ha népszerűsége meg-ingathatatlanul gyökerezik a magyar szivekben ?
Üdvözöljük őt a lelkesedés leg melegebb érzelmével, s kívánjuk, hogy honvédségi intézményünk j fejlesztése, a legmagasabb védképepség fokára való emelése érdekében jmagas családjával együtt az ég azj élet legvégső határáig tartsa meg.
Éljen József foherczeg Ő fensége.
Közbiztonsági állapotaink.
A békén' termesze tíí ét nyugodt véralkatú embernek íjiegborzonjí a náta, ha vissza gondol azokra a szomorú időkre, mÍKorj Magyarország egyik másik vidékéi líem lehetett két drírwi járó földel megbírni a nélkül, Hogy az utast meg ne Állították volna a „szegény legények.b
Furcsa állapotok voltak akkor nagyon.
Az a legkülönösebb a dologban, 4- hogy daczára az akkor inditott erős betyárébajszáfcnak, 4- évek során át fl|em lehetett rendes lábra állítani a megrendült közfa ztancágí állapotokat.
Az akkori idők szelleme, a nép felfogása, a betyár-névhez fűződött nők regényes kaland, a rablóvezérek-nek a mesék Világát gazdagító tettei bizonyos nimbuMszal kt ríteft/k azokat, kik részint dolo|gkeiUlljslK>, részint elkeseredésből vagy a bűn let éneik erfllése okáért, de leginkább regényes 1 hajlamuktól Űzetve, » puszták fiaivá JetjA, Ez a körülmény okozhatta aziiláa, hbgy az erős Mjszak, a szegény-legények folytonos Üldtíiése daczáia sem lehetett véget vfetni egyszerre és rövid utón a betyár világnak A nép dédelgette. rejtegette a Regény-legényeket. A bctyár-fogáklioz nem értő katonákat a nép ravaszságának minden módjával ipaikodott félrevezetni És ez legtöbb nyire sikerült ia.
Mindehhez azután kitűnően pasz-szolt a kedély...