Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.31 MB
2010-06-03 11:58:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1366
2071
Rövid leírás | Teljes leírás (375.63 KB)

Zala 1888 szeptember

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


36. szám.
Nagy-Kanizsa, 1$88. szeptembetj Mn.
XV. évfolyam.
i
y József föhircseg.
Üdvözöljük honvédségünk nép-Hzer& foparanonokát városunkban; azt a fóherczeget, kinek nemes szivéhez, fenkAlt. nemeHeiv gondolkodó lelkéhez a magyar nép a szeretet, a tisztelet, az igaz őszinte ragaszkodás ezer szálaival van fűzve.
Ezt a szeretetet, ezt a tiszteletet éB az őszinte raszkodást 8 fensége a legnagyobb mértékben meg is érdemli, üa igaz az, h»g> a népszerűséget könnyebb megszerez ni, mint megtartani, akkor bizonyára igaz, hogy egy nép, egy egész nemzet, oak az igaz érdemnek adja meg azt a tartós elismerést, söt azt a folyton fokozatosan emelkedő tiszteletet és szeretetet, melylyel a magyar nemzet a fenségen fSherc^eg irányában viseltetik. És ez az érdelem nem csinált, oly szoros; és H/éttéphetetlen viszonyon alapulj az, mely bensőbbé vá!hátik, de lazulni sohasem fpg.
E viszoi\yhoz a kulcsot azok » magaM erénye\, n az ezekből folyó érdemek adják meg, melyeket József fŐherczeg a magyar nemzet irányában szeneit.
Eltekintve tudományos törekvéseitől, melyekkel szintén csak a magyar név fényét és dicsőségét igyekszik emelni; eltekintse azon leereszkedő szívességtől, melylyel
minden szépet, jót és nemeat ma-ga» kegyébe éh pártfogásába vesz: minden magyar ember kebelét búsz k^séggel tölt el, hálára és elismerésre ösztöböz azon körülmény, liogy ő fensége József lőherczeg magas családja mintaképe a családnak, ne velése U- a magyar nevelésnek; ipint 8 maga mintaképe a legnemesebb kAtele8ségérzetnek, mint azt a tüzolto»ági intézmény körüli fáradhatatlan, buzgó és hervadhatatlan érdemű tevékenysége bizonyítja.
Valóban a1 magyar sziv méltán lelkesül oly férfiúért, ki honvédségünk élén állvto, magas állásával és hivatásával oly páratlan módon tudja Összeegyeztetni a legnemesebb honpolgári érzelmeket, fagynak és kicsinek egyaránt példát mutatva a kötelességek szigorú tel jesitésében.
Csoda i\ ha rajongó lelkesedés, szeretet és tisztelet környezi Öt mindenütt, a hová lén? Csodá-e. ha nemével a benső büszkeségnek vallja öt magáénak a magyar nemzet ? Csoda-e, ha népszerűsége meg-ingathatatlanul gyökerezik a magyar szivekben ?
Üdvözöljük őt a lelkesedés leg melegebb érzelmével, s kívánjuk, hogy honvédségi intézményünk j fejlesztése, a legmagasabb védképepség fokára való emelése érdekében jmagas családjával együtt az ég azj élet legvégső határáig tartsa meg.
Éljen József foherczeg Ő fensége.
Közbiztonsági állapotaink.
A békén' termesze tíí ét nyugodt véralkatú embernek íjiegborzonjí a náta, ha vissza gondol azokra a szomorú időkre, mÍKorj Magyarország egyik másik vidékéi líem lehetett két drírwi járó földel megbírni a nélkül, Hogy az utast meg ne Állították volna a „szegény legények.b
Furcsa állapotok voltak akkor nagyon.
Az a legkülönösebb a dologban, 4- hogy daczára az akkor inditott erős betyárébajszáfcnak, 4- évek során át fl|em lehetett rendes lábra állítani a megrendült közfa ztancágí állapotokat.
Az akkori idők szelleme, a nép felfogása, a betyár-névhez fűződött nők regényes kaland, a rablóvezérek-nek a mesék Világát gazdagító tettei bizonyos nimbuMszal kt ríteft/k azokat, kik részint dolo|gkeiUlljslK>, részint elkeseredésből vagy a bűn let éneik erfllése okáért, de leginkább regényes 1 hajlamuktól Űzetve, » puszták fiaivá JetjA, Ez a körülmény okozhatta aziiláa, hbgy az erős Mjszak, a szegény-legények folytonos Üldtíiése daczáia sem lehetett véget vfetni egyszerre és rövid utón a betyár világnak A nép dédelgette. rejtegette a Regény-legényeket. A bctyár-fogáklioz nem értő katonákat a nép ravaszságának minden módjával ipaikodott félrevezetni És ez legtöbb nyire sikerült ia.
Mindehhez azután kitűnően pasz-szolt a kedélyes paildnMilág Azok a mi jó panduijaink, kik legtöbbnyire minden orgazdával komasági vagy só-gbrsági viszonyfian voltak, nem igen törekedtekUzonJ hogy azokat a .szegény fiukat" nyomon érje az üldözők csapata. Tólük Ugyan bárhol szabadon ntfködhettek. Nem i* tartották azokat olyan erős üldözésre'méltó gonoszok-
nak; mert hát iszen nem bántod ták azok a azegény munkás embert, hanem csak a nagy-urat, a papot, meg a zsidókat Hál ez azután a mi kedélyes pandúrjaink előtt nemcsak hogy főbenjáró bün nem vili, hanem olyan dolog, amit nem is való üldöani.
Hogy ez a felfogás csakugyan megvolt náluk, tény igazolja Olyan tény, melyre még sokan .emlékezhetnek megyénkben.
Egyik nap fényes délen beállított Kutyási, a hírhedt kegyetlenség!! haramia-vezér, aszabari plébánoshoz, hogy kirabolja. A rablók &s*ze*en négyen voltak Kettő bement a lelkészhez: kettő pedig kivül maradt az ajtónál, őrt állani.
A bátor lelkész a két betyárt olyan barátságosan fogadta, hogy mind a kettőt mellen ragadta s egyiket jobbra a másikat bálra csaptai földhöz. Segélyf kiátásukra bement a kint levők egyike is s most erős és heves küzdelem fejlődött ki a lelkész és a rablók között Ez alatt csak a künt levő rablót kellett volna cselekvésképtelenné tenni s igy mind a négy rabló fogolylyá lesz. A paplakot körül álló nép közöl tán akadtak volna is a segélyre vállalkozók. mert egyre biztatták a közelben levő begygyepü mellett rejtőző hat pandúrt, hogy jöjjenek elő és támad ják meg a rablókat. De bizony azokat még mézes kenyérrel sem lehetett előcsalni rejtekükből. Ott megvárták szépen, míg a rablásnak vége lett. A távozó betyárok után pro forma egyet kettőt lőttek, mire azok még a fíilüket se billentették meg.
Ilyen erélyt. szolgálati hűséget, odaadást és vitézséget abból az időből nem egyet mutat föl a pandur-világ története.
Igen természetes, hogy ilyen körülmények kftzfttt a betyárok nem fogy-
TáLrcza.. Az önzetlenség.
— A „Zala" orflJeti tárnája. -
Igy szólt ax Ur egyik angyalához.: •A világ romlik, egyre romlik és romlását egyedül as önzés okozza: menj el szolgám a világba és keresd föl az flnzetleoségei, beszédem less vele.*
As angyal a parancsesal nyomban le-nálli a földre. \
Legelössör is egy nagy városnak tartott, gondolván, hogy ott a népftzönben leghamarabb rátalál as Önzetlenségre. Megállt a legnépesebb alexasarkon s gondosan vizsgálta a járó-kelőket. Sokan mentek el előtte: gyermekek, ifjak, vének, bíborba és darúcaba öltözöttek, egészségesek és bénák. Hallóit éktelen xaivajt, szentimentális imái é* darva káromkodást. Lattá a vesxekedések egésx cfaaoszai, — a romlottságai, midőn •gyík karján a lestett srcsa képmutatást, r*-ikon s meztelen könnyeim ínséget hódolattal viszi as erkölcstelenség (esztelen isten-u^íének látta as elvetemöltség kezeben mn megvillanni s gyilkol, lárvája mögött a rwlAst h glóriájában s nemeawrivüségei: de, sokáig vúMgaíódsfi bár, sa önzetlenséget Mm látta sehol.
■ — Rowx helyen járok bizonnyal. A fény ée as árny Ki mind mind eg^edM as *«heri sima, leremimetíye, itt nem lakbalik as önzetlenség. Igy szólt as angyal s meg-lebbent ^e éxárn$ait gyanú tovább ssállt.
Amint a magasban előre lebegi a Mflxies (ég remegő bullámat epedő hango boatak alaJróf ftltibe. As antysl kötetie a beadok Mját s s« egy árkádlei völgybe mtii# t# riea s begvsk párkiajsivel még 99fti§*' es nap agár s lean a smmö
; patak csalitos psrtinál s csalogány máfja-váhsn sengle bűbájos énekéi az éjbemuló i esti szürköletben.
Illstoxó hárs alatt ifjú pásztor nyuglalá fejét mosolygó kedvese öliben » azo* az epedő édes hsngok azok ajkairól áradoztak.
Az angyal megállt közel a hálok mö-| gött s ballgslódsoli, hívén, hogy itt, anol a boldogság van, kell. lenni az önzetlenség-nek is.
r- Szerellek forrón, mondá sz ifin.
— És én még forróbban viszonta a | leány.
— Te vagy a menny, mely leikémei | üdvözíti.
~ És nélkölecV3>okollé váltóznék az j én élelem
Ax angyal nem hallgatódzott tovább. | A hallottakból megértette, hogy a világon a ; szerelemben van a legnagyobb önzés s bogy i az önzetlenséget más helyütt kell kereánie f Ismét fötxzállt a magasba 's lotább | lebegett, dp lekiniele nzöntelen a földel ' fürkészte.
Sok vidéken repült már kerexztöJ, midőn végre főn. ax örökös szelek sxonupéd-»ágábsn rgy kikőnvöklö sziklatömeg védelme alatt rozzant kunyhót pillants meg. Ide, benézek -r- gondola« — mert a bol a termé-I szel csak zordonságában nyilatkozik s apob-| nsn kizárva van a világ: olt ax onxetleosé-gen kivQI nem lélesik egyéb.
Midőn belépeti daróczkam?sáha öll$ziiit | sfgssU^n kuporgott ax egyik &egle|ben s egy Iérdéin kitárt nagy könyvbe visli-mit ify. *
— Mi! csinálsz ? kérdé as angyal.
— Kutatom, a természet li'kaif.
~ Miért?
— Hogy ss smberís^gnek bajnpál* I jak vele.
— magsdról megfeledkezel ?
— Kárpótol az érdem, melyei s szá-zaiclok elismerése nyújt.
Az angyal elegei hallott » gyorsan od^hb szállt, de útközben jelgondolkozott axbn, hogy a ludumártynoz mily ki^/el van az önzetlenség! Csupán sz e rHem valasztjs el löle.
Mig igy gondolkÖKOit egj' csalasik fölé eraezeit. Bizony ide a kényszergyillfOlás nagy mezejére le se ázálll solns, ha egy jelenéi meg nem rag|ma jigkelméi.
A csata sorsára jfflnio bélolyáHsal liiró poziliót viffielmezett egy maroknyi kis nsápát h daczára s tizxzerex éj enerónek, nem sdta fői] helyét, mig uioljájrá egynek kivételével eluullótt valamennyi az egyeiieilen, kösde lemben. £xi az eg^eisjmroasrf | kiírpl gyú-rfia^éM. j , • j|U 11
Add magajl í kjjáltá s vezénrlö
liszt.i i {' ' f 1] ni v
A kálomi látvanjliogy cfak a hatói és* a megsdác kozi va|a.%|l|ial kpiiönijn |>iszt«»-Ifé s homlukánsk ftWlán körülnéz
s k,|a hiseáért balok| meg i ! szavakkal főije lövi magái.
;J.Aa en álló VI a fogtöj Mjegypié ne vctmmint jretténihi tlen hMi ^ vnzetfen bskafiét.
Az sngyal áze nbaij csák| a fej^t bajio-
gatia.
— Elismeynét i én ben az önzetlen* éjit l, .rj kém úgy jiepzéiP, b>gy axiri nézet( köijQi, íojji
Az angv^l "npn t Befépiilie a vi tág annak egy léfreteö pootj
meb, s njjtá lekptöi re .. ___
A gyermeknek oino sen mi jvt tk>; de mivel asfotszáMt Kók éá nagy cap spk lálogatiák a>ég. s lő Mgtuo| iiélsle fc lériat, > a lőld gaáaaa Jeleméi aiy<dtil p tóífel *ebei
is sziveden! e hő»-gOpdcsA — de ne-lielöW életén kioltó, látjal-ie xoksn ? torM>b s/alll. gnaaypbb iisséi • a Mulyát pillsnia y svó gyermekei.
t.'sak lecsendesíteni, h miután meghalni önkényt senki sem ajánlkozott, a sors épen e gyermekre esett. (
* Az égő fáklyák már közelegtek s máglyához, midőn a gyermek anyja előlép a tömegbői * fölajánljs áJefé{ gyermekéé helyett A gyermek,azonnal le vitetik s hely éhe föllép sz snya. A lángok ésakhamar körfii-veszik fa ö ott áll mint egy bős s nyogod-i tan mint egy xsent.-
Az angyal egy ideig elbámul a ielene-teti; de csakhamar szétfújja egy lebelleléve) s lángokat s oda fordulva a fölmagaszio-sülj alak lábaihoz, igy szól:
— Ismerlek nagyság! Te vagy, csak Te lehetsz az önzetlenség egyedül.
! — Kn az anyai szeretet vagyok, test-, vere az önzetlenségnek, — szól e megdic^ ). ült nőalak, azután összeomlik s bamrait szétfújja egy feitómadi szélrnham.
As angyal már már kezdetl lemondani arrólj hogy ax ónzéJlenségei valahol a ftl-dón ktalália s azért nem is irpQlt többé a ' felbős fölé. hanem szomorúan tova ballagott a földön. Nagyon bántotta a/ a ludat,*ha'gy as 'Uf paranrsái nem bkja teljesíteni. I
Aknint igy haltagoti. egy nagy temetőhöz érkezett As öreg sirásó éppen egy sir-baimnn öldögélt. As angyal hozzá lépett s eimondá utját-ak cáéijfi, az öreg ember tknácsát kélte.
— Jer velem, szól a sirásó, én megmutatom neked az önzetlenséget. Ezzel megindult a sírok között, követve az angyaltól.
,A temető egyik szegletében megállt s egy ifivel benőtt sírhalomra mulatva <sólt:
— Ili van.
As angyal lehajóU a sir igénytelen em léklájábos. a íneiyen eme két saó \ volt ol-I vasbaió V i
.JJaiva aüUttt -
P' m m " ° m -X i W' L iilj • » 4B
—aasar- 7 Afl : A! iSCri-riíí-iT '
0 KU4éaiVftUi ftftás i B J J mBH^L I_ . Mmmk a |
l] MtmiMIM l«f»Uk tmk Imi kwk II MBKKM JL. JL jMt/KttÉ JIL JL ' • «7*t» Saito 'l
Ml for«4t.t*4h fL B ! i i jí nii Wtl t H -
iiaifaisk vfsms m« MiiMaia 0 ^olltlteai és vegyeé t;artalaik ^ijtilap. 8 —w1
ELi m mm m nr:iffl ^ Ziilainwjfei úgyv^ilpgylrl. a Nagy-Kanr/HjU' én Dőlzala* Iakaré|pé4lá|;ik Ifcink^v^nb-t fa pstítsors it a». ^U
W ™ az Alhó-murakö/.i litk.tn kpéiixIAr réaz^ytársjiság és jíns szuveiw hii'.iíUiM. kú/Jonyt- 091* m ra m m m «flB
|__Megjelenik N&gy-KAniuán hetenkint egyezer; vaaarnap.
'H : J
lük én A !Íí^í!ljl£tíl(|«ítgÍ <il|a|»olok hall itemfei javulás nem mul»\i kozoit.
liatárraoit yat ulá* caak i- Azóta ^mlt'lnitil fiiiótA kormányunk a kHio> ItAllAtl DVrTM^II CM'll(i<W)(ft h'lfiiilH'r Hawiilithailunul kedvezőbbek most a kOtbialoimófi ál'aput ok olt. lio) ji Qfceft-ilőfség mflRíklik A rablások tolvajlA-Htik NUlialikája ima már nem oly IfAsdag. rnjnt volt e« élőit cwtk égy évtizeddel is Ez (habozás íjéi kül fl kel| mondanunk) elad sorban u katonai szigorral nifíkíídfí csendőrségnek kOszdnhetö Az a biztos tervszerű ^éjf, ab a megállapított r<nifl«zijr, tnftly-lyel a enbfidsi'hég líyotnoz tettese kel üldöz J szinte lehetetlenné teszi a gonosztettek homályban maradását
A csendőrségnél nincs sój/orság, komaság, ismeretség, baróiság, Minden lépésüket. kftteleaségtudás katonai pontosság és gyorsaság jellemzi Ma mór nincs i« olyan józan gondolkodású eni-ber, ki a jcaendőraég intézményét ne > helyeselné * magasan a pandúr intéz ! mény fölé? ne helyezné Nem azt akar juk ezzel mondani, mintha a pandúr világban Hettitái Hem itfriénf voIiia a közbiztonság érdekében, nem azt, mintha a csendőrség már elérte volna a tökéletességet. Azt Hem, ezt nem V«»I tak a pandúr világban ím igen ügye*, kötelesség! tudó. odaadó működésit erélyes közegei a közbiztonságnak; do caak k i v é te I (*s e n. Vannak a énen dŐrvilágimk ím hatalmukkal visszaélő, a kötelesség tel jenit énében lúlhajl/) vagy mulasztást, lazaságot tAiiusitó egyénei; de caak ki véle lene n. Azt akarjuk tehát csal állítani, hogy a pandúr intézmény |fenállásak< r n jó volt kivé teleb moMt a csendőrség fenállá* sakor pedig a r o s z a kivételen. HJbben van a különbség É* e fcillönb-aéget az leszi, hogy a csendőrség katonailag ívmi szervezve éa hivatására kiképezve,, mig ellenben a pandúrig csak hgy a |ó leien nevében tette, ütötte, vetette dolgát.
Mofld már, Iia vizsgáljuk a váro-Mok közbiztonsági közegeit, szintén arra a meggyőződésre julunk, hogy a b<>l bizonyon katonai Mzigor áll tenn a rendőrségnél, ott a közbiztonsági állapo-aok sokkal kedvezőbbek, mint a ihol pandúr-világ emlékeztető fesztelen kedély esség tó uralkrdó szellemi
A mi városunkban: Nagy-Kanizsán. I a rendőrség körtil-belül átmenetet ké-pez a pandúr éa a csendőr-intézmény i között. Vannak (ígyen közegei; de |
vannak oivanok iM, kiknek még jenai primitív fogalmuk mu^m arról, hogj rni »*gy rendőrnek a hivatásA: aiiIioi pedig éppenséggel liftjn ty kjniy tanak hogy a nyomozási hol kelljen Ikezde . uie én merre folytatni Teltát liíniiy xik a képzettség, hiájjiyzik k terUze rttség, a katonai sziujor, mík nélkű rendőrj működést (IiiHiiHom jmftliö lést képzelni nem lehet
NAgyon óhajtandó' dolog vplnij (ehát a rendőrséget ki képezi élésben óh pedig katonai szigorral kére»ztulvitt kiképezi el ésben részegíteni nálunk ép[ peji- i'igvmini minden oly i városban hol ónálló rendŐrnég |míík(id;ik. plert i (iMeiidŐrnég teuiilhÍNa |tHj, háj a löaluV.ll toiiNági állapotok ellen Hzámba K'eheto panaMz merül ím föl, az legiókáliblcHnk az öuállii rendőrséggel rendelkező vá[ roHokbAn fordul elő. Ideje volna tehái iYÍomí , már mindenütt nzakit^jii h ttedé-lyen paiidni rendNzeitel én (éljen jcai.o liaí xzigor alá helyezni a közbiz|oiiHág|i Közegeket, hog) azoknak niiimtiegyik • tudatonau legyen ^kepea teljéi le ni kü telen^égét Így iizutáu közbiz onn/igi állapotaink mindenütt kedvező Ilépek lógnak mutatni.
Mint ii »P. (!.* érteHÜl, a köz cljedési miriinxier állai a köziminkH-iivv líi^yAliaji imM/eliiit s hz 0 elnhklelif! iilnil iilésí ő:sjtnt latiAcKkn/.mAuyhan eilili||[elé a Irgtöiiri iii^ u jninm/teri munkaiul alapélvoi R Ifgéiiypgi-Helili liaiarn/mányai mellett nyilniko/utf hoyy Miiinssnak a ig U s/ oka a szál ko/.nn'uiy lulyinn nagyohK
..MN . ItoxOlktf ajla^DklMii tilt
id a C.«; hiugy a t
niitikok gtó .
ajlPMiilo^gO kort nJorml i ntAii>/.aj ziitMö ilii tj iiabcmiv a ktizei l^oxttnyi tAre/A) iw esi He'ni. Tímz l>ehAt6 ítinl(i.-si'< e!pbb minden e» hjin uiin|iH/,leriíii' aí az illető jaVAHlAt jejsztenei
Jfnlíifye.ki?'
CHAk A rlijiiheli

Si^Hi
iríralrmk. mejtte-
líkeut
ijllH/.lí
takkc iji^m A
uJ/.Ví'j ik (lufn íiiiirii I njndefi Ufiteknjiényt
im páni zr mi fog
.kit őr
Vallás
A .nemzet
ej
Utli
érje itt' bttjnji)
égiiszitfüsémel' érzett uyáfz ki hazalii. a/ ifillu veti/út iblken n jniegdipííiilieii HzivbenJ képB a ((jiHzloH pzfllemríl mtneitsfg 8 tudnnii s mnjdneni bolijiliai meg a nagyi he iiyeknekL melye,) deini 'IVelgr ili
köz
veivel éj-teke 'ejlHéKén
A fujtja (el liiAzi, mi* reliíiík tiA* azonban he) én A itivnD -föjg AVBIADOM, él Nxokta. {•Mi Horni, niieWiii ié/J lelter-
oktatás.
mwidlJ naLy lialoiijftnak a
kiiotj, »
fut, [a át in
min adi | vihkza kepe minden
hepi ik
tmiftea vaIio/.li|l^BokA't
•ai ní auapiNumi^ alaii lét(-H|)ll' liir1-venyjavasU'on A tiirvényjavaslai Inindeij*. eheire mé^ az idén a lurvényhozAs elé lesz terjesztve h leheiHéxes, hnjjy métt a Imdgei eüMt feg larnyaiiAtni a pleniimhiin. ÍA hun* getre VOiiatkozólaK isirétli a • I*. C.«i a mintegy kél hét elolt hozott jelentéséi, j- nely a/óin lilás oldalról némüeg kétértelmű alakban lesz (erjesztve, ho^y a kormány, az uj adóielormok igen szerenyen szAmilojt jhnté konyvAgának feltételezése melleit, i laSB-re csekély, kizArólat! a rendkívüli k indésok tethére esí» defieitet; IKQo-re pedif teljés eftyeiihúlylinn eiOirAnyzott köliségveípij vesz kiiáiAslia. Esetleges feleslegek irtrlBHZ'éTé Inrditlainnk. imiríil eddig Mvenkint ezimleiek áltfal gondi sk'idtaif, a mi
csflletefipn ler< lila a lyel b nnvy jelkí ltoz< meiediespüll mzé 'emu nek eszményei | dlen a szén vedelj ni' yos man mérenKénbín hagyni. |. A|,n fy>hoi fi87Ínte szivheli telni velünk. -azon intézmény
hívod éjeibe av i Cégűvé,, élénk
kodást *>ük> éginek ma ke'lj gondolt:
Qlelet ki ne
AH H<i
szni)*, ma évi zHztni
.Sl'ibi gél
iiNziniéii s melyen fort Agoniont, a judomAni' H mtí-oíüő nyughelyere
emliernek, ma n/etét a modern
■di (uiHlatliira vezette
roxAiai teremtette radamiö inlézmé okon á logjftk hír-iljigyarorszHg he-
KJft irjA
kegjyi léi anójáí. mely-ittnék izriOKOtt,; az 0 s egbtz leUdü's éleié-való bliin lenne, müvét vésziig fijlöiii f&jdal hossz logijlt zuak
A
agy Apc
tiak méjió litódjn legyen,
l'ro\ iH-i int iíi ah b»téioM>UHn ellete !en
néuk s hisHzük téllessi Ük, bogy
lÁvollété idríanii írn jes»z; I Hálásba. A kirAly
jáiradék iegjohp
esetben a stains qno fentartAsát jijfintetie
nz AHamadósségl'á. TulAjdonkópen non tűrendő, 'lörleszfjéH,' mely esetben különböző köiyények kies kedvez(>iie.n időben pedig az állam rtreghedését. a kamat dr/(gu)Asál in
Ama sokféle knnjekturftval szemben
,ieelyek a teledheijen Iréfori elhuny
rams a kedvező ;réléséí, ndössAg ol állá.
!il>b időre ArvAn tniniflzterért való nem szabad] feled-íj. Cj« fr hogy k, melylel e a nagy halolt fejlés síelt modern jelen-Iftsi, tyftmoli'ó gondos-niini[ig és azonnal Mar hogy a megboldogult-
hogy. nem 'évedünk, midőn
olyw
tm» u
ezfs
lat
ndh
i miazterelni*k caak
la Állal
Mlhen '•nn.air hiheiii, Jhogy az minisziér kir^e-/ De öl-hat l éi a kormány vált Treforl 'áiongó pillanatbbn ki
de Magyaroisz^ |íji' Isidnnek nem szefény rjagy államiéi fíui lalentlujnokban s az üresedésbe) jön larezíip ii»!l'b, a |ii^zleletre s l g.yelembe v éléire l|i.vé)jelj néiküj igen méltó jjilöltség- kinálkozilj
erepr i>k Osiendében;alig alias éa ki i^iktaiásiigyi e miiifin megtöriénjék. megii i lónik, i<ddig pedig ik llfgja íog szignálni, mji^y lijt hagy hátra, 61 e pqtq'haija 'ökéletei^en,
üreaedésba jött miniszterség beiöliéi^re vo
Mjudenek eliwi litkár, a nagy há!él
ilyéu Uérzeviczy állam* nak kiprObélt munka-
Az angyal gyorsan mint a gondolat lö!repüli a menybe egyenesen az Ur elé s elmondA utjának eredményielei ségét.
Az Ur midőn végig halgaila, nagyon, nagyon elkomolyodott s csak mutyit mondóil magában: akkor nem menthdm méj " riM-//Öf. »—*
fíédvy Itt nbi.
Egy gonosztevő.
Röviddel etelAtt a new-yorki Jailban i (a börtönbenj egy geniális iparlovag halt , még, kit az; égést világ rendőrei ismerlek. Bensőn Henrik a neve s száma a gonosztevők albumában 3HP5. Bensőn nem hall meg természeies halállal, a mint késObh láini fogjuk, a utolsó ellogaiAsa alkalmával í ékszerek laláliajlak ná!a, melyek kénégte- ! lenfii a legutolsó, Mécsben (irnniMistfidtennél j lörlént betörés Alkalmával toivajollattak el ! Mi módon juiott Benaon az ékszerek birto- ! kába, őrökké talány log maradni, meri a j gonosztevő meghall, de a ki Bensőn élete folyását iameri,. nem lehet kétaéjtbén az iráni, ki köv'etle el a nagy bécsi c/égnel a , betörést, a ki hozolt belőle hasznot.
Beoson Henrik oly múlttal t ír. melynél mozgalmasabbat a regény költ A hem ;lud képzelni. Angoloiszághan szüleien k az Oz-íordl egyebemen végezie a jogot; de nly '] köfinyelmü' életei foiyiaioti. hogy szülei I elfordul tak tőle. 187' -ben az angol bárónét — meri ez voíl Bensőn — mint tiszt lépett . be a íranczia hadseregbe, vitézül visel'e , ■agái a caekbamar kél rendjel diszilelte mel.'éi Ha a rendííri fapport arról fzóI, ; hogy e böaiea kaiHjisiiazi 18<3/74-bén Lon donból a bttriftnkórházbóí megugróit, körülbelül elképzelhet^, Iiogyi Benaon mily dol-dókat végxeit ez idö Algit E Atoke* maga egy wftényféjezet. Benaon Londonban több ! évi bört8|re Hét lelett. Rá sem leheteit gen-dotnt, hogy ooaao Bfgs/Akhefalli. Ekkor a \ goaoiiievfl agyában egy alig elképzelhető terv fogamzoit meg. Égy éjjel egy petro leumlámpás laiialmAi öoo>Agáni öotftne,. a aiegyyu|iotia jMéii. Segiiaegére sieiiek meg-mentenék öl fi égési sebekkel tele a kór-bárt A vUlél. Alig AiH Benn n ábára, vár Mf la AaöUii. itehkáte Bent, é» üt a I
Mzabadság országában virágzott buzájs. De klsöbh in ia elérte balcaillagzaia. Benaon lenién kél irtOzalrts égísi seb jelőliej 01 mini — gályarabol. Európar embernek nincs sejtelme ari/»l, mii jéleni az. ket évet spanyol gályán löiieni A koliHtrtageirodalonHlegíVzo-nyaiosabb leirásai irfasie mttgötie maradnak nz irtózatos vak hágnak, fis Bensőn Henrik ilyen két évet éfl Ai. Meg nem tori erővel lépett isn ét a világba. Alakjára néz ve ériás, fellépésének e'egentiájára és tiuoni-ságára nézve páriái kerfsve, elragadoii ezen gonosztevő mindenki', a kihez,, csatia* kozott. Olyan nyelvialeilium volt, minőt rií-kán lehel lálni és kivájó zenei képessége kedvenczévé telték mindazon kfiröfmek. a melyekbe behatolni tudott.
A% utolsó ckíii, mely öt az egész világ beszéd Tárgyává leile,' egy genáliaijn kigondolt .-zédelges volt, mely Eur(páh|ií JVhxiköba jáiazoti át s melynek középpontja egy hölgy vala, kinek neve az egész .Irijd kerekségén szép hangzással bírj j Pult Adriim.
F'atii Ameiikába jiiii, hogy a Yankeék doll; rjhival megterhelve férjen vissza. Beoson eíkesziteli^ tervét ^ ugyanazon eözha-jön, melyen b nüvésznö utazott, Rö>|vet.l«ln a mellette levő kn.)üiót béielte ki. In kileste áz egész uti piegrammot, in meglúdik kire bizaioll a jegyek eMJegés elndíjfa rs BenzovH nappal eobb volt Atrxikóian; mini Padinak a jegyek elárusitásával nekhizolt embere In mim a Patfi hangverseny ék jegyeinek eladója lépeti fel. és síkéiul neki 4l00t^dollarl bamisitoii jegyekért jbeveíii i, Msgn a korOám/ó ,(,00 dollári Íizí) eti|. ja szédelgőnek jegyekért. A korn ánpij ejgy-szrire. bizalmatlan kezdett lenni é* élren-j déite, hogy az e'olcgesen qegyUlj fénzik leiiieményetiessenek tíenson láiiA.1 hogy a termes veszélyezlel,vb van és levólijeg teleli, bogy , a pénzekel másnap, a Vi.vánu Invaia-' ioa helyen leiéienényexbi logjáj fijml kocs o a legközelebbi vakoláklomásbiz ment m egy olt szolgáló nigger 600 dollárnyi ajáá-dék medeii iésznek nyilatközoh az niarln-vagot a leharvonaion elrejteni. Henaon la niggeroek kiiolbaló ágyába buji, a oioirá-ctoi eliávolitiAtiAk, a az ágy, Aiely] néirik-
ható volt, összelolaiott. A szökés sikerült, külimősén, merí Beoson! oly előrelátó volt, hogy elhagyott aráll&sár 4(M 0 ezüst dollári visszahagyott, azon nitet qkarv'áu |elköíteni, liogy még vissza ijijt iériii.; Behsítn elérte Newyorkot.
Ilii a biztos réMhen az igazságnak kezelje e»elt! Kgy este kiment ol utczára,! s itt egy tjigger megszölifolta A lekele légény részeg volt és 2000 dollárt kéi i.f ljJgyaijazon lekete \joli ez,i ki BenHonj elö^egileiie. A
különbér oly e lómmal; cserbe j liivánságál dur rálámadi Benső egy rendőr jp'/J nem mondott j .fiz' Bensob « Bénsob el ba vilték Ö, » ezen ett böl nem igén Iphet I mer a második eme etenl veji meg akartai vetpegétni
[^vjgvázatOH: emtjerl, ez alka-)hf|}|ia okpssága A nigger án megisgadlal Á nigger
ura, ez leléneil |ét egiejbei
volt adoi
kinyiihátla jvoltja. || égp« belül egy njegyi SRabaditásáfrl. das. egy Ami ember ieljejiitej kilátás| volt M> xikijimk gályáhöz váló 1 isszáiérés den ijepelnije merült tel k baiárOzáK
tfcdelme/te magái, annak 'a nigger mini e ázavakat: oll veijzve. A'Jnil-sen örtzeli börtön >kíülni.{ Fjensonnak célláia; Az őröket ®()0 dollárt kész melyliel czeiláfái * vagyonát, kör&l d mjililöj i loíSári jiel&es neg-Mindhiába |A ,viisgftlAlol Ma-riku a ik vándoroli magyar e. laeUsöi rá nézlve caak egy
kuldsérll"
ben laviani nz üidqioo lejjel legitségérf pl lik,
Mf többé. íBci
Az örséji
kiszolgáltatni, s a |'V muitijak min-ipkéletébdíi s 4 go-aljutoit: f agy meg-
pgha ni. ÍKív éjjelen az őrség
megjeleni éa ki:
nöszievö nzfiin e s/ökni,|vagV m úján caéngölett' vftnaiA: szerint
kön. Ili Bensőé gy<fr*A{) | ti>eglordt|rit s villámgyorsan I telf Rácsozaton al kál; hogy aj Lo telje s megriérü véletlen máskér
tenaint lévezetté n lépcsö-
ulolt isnjét ja lépcsőkön s a evéii mji|jál azön i szándék-donfbanjteit kísérteiét ismé-• korbábtbo vi pssék. A rta. Az elfő emeleten
ve akti
lévő őrség á g<inon tevAi (át akaria e»ésé-
esési irány megváltozóit
seut
soií
a intvetetj-e,| a mikor gonosztévő nem nox-flehiik íia oM volt____
B. T.
m I WSm ^m^Sí
i iáról,' ki régőía ténylegeaep veaeli A tárczAt s képességének parlamentben és az Adioiniaz ! tracinbao kiiünő prőbáil AdlA a korát kivéve | j bír mindazon tulajdonságokkal, melyek a j- jó magyar vallás- és közöklaiásügyi mioisi- j ! lerí teszik. Ha ö kinevez.teínek, mialegy Barossa lenne a vaIIIw* és köxoktatáaögyi tárczADAk. Ugy hisa/ük, hogy a Barossal teli | kísérlet elég kitüriften sikerült arra, hogy az ismét lésre telbátoriiaon. Aztán létezik még két fiatal, előkelő, igen rokonszenven és oagy bizalmat kellő erő, melyek mini miniszterek mindeneseire igen hasznos szolgálatokat tép* i nének az államnak: gijóf Zichy Agodl.fiumei kormányzó és-'gröf Károlyi Tibor, Mind a j ket lő fiatal mágnás, igen müveit, majdnem ; ludös, művészeiért s tudományéii lelkesüli | s emelteti igen telvilágésodoll s becsületeaen szabadelvű, A bárom [közül bármelyik (esyj I • hívAiAioa, az válaaztotti feszeo.
: József fSherczeg fogadtatása.
rrogrannu:
Jözaef föherczeil ö fenségének mn fogAdtAiásánt az előkészületek minden irány han megtétellek, és i^y k fogadtatás ugy j népszerű (öherezeghe*, miul városunkho 1 leljeaen méltónak igérliezik. A vánwliáz ni cza sarkán pompás j diadalív emelkedii mely az egész utcza széléi elfoglalja, ügyes díszítései ver impfisans benyomást tesi Egyik oldalon Irien hozott, a másikon Cc feHtiyetfatk diazelg szép nagy belükkel, házak lobogó diszt ölloilek, s a vArosj kossága őszintén örijl hogy a népszerjü föherczeget falai közötit láibaija.
A tisztelgésre éf fogadtatásra néz\ a következő sorrend állapitiaioit meg.
Ma i vasárnap) délulűn egy órakor j városi képviselőség, fekete díszben, vaj y ; diszmagyarnanAaz egyes lestljleiek,, s! ej y | bandérium' a váfasházjelöli iisszegyüjekeznck s kimennek a vasúira; a hol a perronon fe állanak, \
Mikor a jronai megérkezett a ő felsége kiszáll, elsó sorban Ctesznák fífnC i kir. 2ti, sz. léldandár parancsnnka lesjei
meg jelentését; I I
azután Üdvözlik ő fenségéi előbb
megye nevében a főispán, valamint a város j részéről a pojgáriwster BaLóehay György, a tűzoltóság részéről a lüzolló égy lel parancsnoka SalUr tájon, kik a délután 4 órnknr tartandó diszgyakorlaira, s a vörőskereszf-egylet állal.a .Polgári Egylet Kertben* rendezendő séta hangversenyre hívják meg ö fenségéi. A tisztelgések ulán a menet reii dezkedik.
Bandériummal élén bevonul a diadaj kapun keresztfii az »Arany Sznrvaa* ven-'dúgfő elé, holj ő fensége szállva van. 4 ón kor a főtéren! lesz a tűzoltóság diszgyako lata, és esii H órakor a Vörös Ker. Kgyl séta hangversenye a Polgári egylet keríjf ben 30 kr. tijelépii díj mellen. - HélfC reggel larija meg az ide egybegyűlt léldai dár fölön a szemlét ő fensége kedden reggjel távozik városunkból
Különfélék.
1 mm
- Ittkolaév kezdete. Jönnek ia
deákok. Megérkezett a szeptember elseje; beállónak; a lieiratás napjai. S elérkezett Ja könyv- és pnpirkereskedök szüreije is. 0Jt-hon a csendes faluban, vagy kisebb hegységben, a hol a kiképzésre bővebb alkalrnn nem kínálkozik, betek óta járják az előkészületek. A gondos Anya körültekintő figyelemmel készíti össze a szükséges fehérneműi. hogy kejdves fiacskája sen miben hiányt ne szenvedjen; |)fs/.evarrogat mindent, a hol valami |hiányt fedez fel, a közbe-közpe >egy köny lopódzik szemébe, mikor elgondolja, hogy fiacskája idegen emberek köm jut, a kik irányában sohasem viseltethetnek annyi ázereietiel, mint a mennyiben otthon részesült, mert az idegen emberek azt pénzért teszik. Ki ludjA, nem lésa-e egyben más-pan daczára ennek fogyatkozása f. Ki tudjA, jninö veazélyék környjezheijk? flátha bewg lesz; fogják e oly AnyAi gondossodás al ápolni, mint oilhoo, a -hol öl minden ros «• tol megóvlak A búcsúzás pillanata eléri e* zik. A kcffer lele van a. szükséges ruhgtA* rabokkal, a jé anya pogácsát sütött az ut-ra, annyii, hogy három napig is eléli el belőle, ha egyebe sem volna eooi valót Keserves a búcsú a ázülői házi ól. Caak n komolyabb ana látszik egészen érinietlin-nek. Az anyii, a nővérek pedig élig lojihit-iák viasza az erŐszakkAl kitörni Akaró I A-nyekei. Különösen az előbbinek oly neléx
a szive, hogy élig bi kell lőrt^nni. A kocs
szólni. No de n bt van fogva, a
vak türelmetlenül loporsékolnak- Maid i»Aafc Htamük valahogy Ma a liz hónap, a*lán vannak a karáesoéyi éa húsvéti aitin«iek' wuMógtegy ede« anyai <M>ik, azután kor«ira ölnek Ad|a l*ten, hogy örvendett* legyen a tihtoatlfttlg*
— pi»ua» teikilég, Keszthelyen az a kir, h^T Hexaő ti^nórókoa f» 'tcn«eg** axopt ember hóltan Ké-*ieii<-« Tamdló gról vendége le»a Keszthelyen. Axi ia hírlik hogy KealvtioH gról keszthelyi vadáM/iefrüleiein mar evégből nagy előkészületek folynak
— iicadkhűll képviitelOlestQleti Jiözgyliléa volt augug/tua 27 én délntán 3 tompot, A közgyűlésnek egyettensJArgyál képezte: ZalavSrmegye lek. ;ilispánj; hivatalának t66r»4: KK sz. a. rendeletével a kö /«*>« hadaereg azAmAra ópileni tervezeti lak tunya epiiéai vállalat ügyéhert megküldött m. kir, béliigyminiszteri haiArozat és ennek alapján a módoailoti árverési fe'iéielek elö-lerjeaxltse. Baböchay polgármester ur ponl' han 8 órakor nyitotta meg a rendkívüli közgyüléal, melye a képviselők nem' nagy számmal jelenlek meg, s leiolvassa a lak
V tanya épités ügyében bozolt belügyminiszteri határozatai-. Kgyutlal előterjeszti a módosítóit fóverM feltételeket, melyek szerint a laktanya teljesen, készen jjfBQ.'j évi julius 19-ére adandó ai: az épületek pedig 'I8H9. évi okloher l»-ig hozandók lelő alá. A vállalkozók egyszersmind azoi^ Ígéretük betartására tagnak lelhivaini, hogy a lehetőség szerint helybeli munkásokat alkui mázzanak ax épiike>é«nél A közgyűlésen jelenvolt képviselők tudomásul vet lék polgármester úr előterjesztéséi.s ez/el a rendkívüli közgyűlés véget ért.
Tiiznlló-*/ö» elnég I közgyűlés knpcjiolülhati á czom h/H helyi nnk: lü/oltó egy lel liaenötévés tenallasuuik jubileumit--val tartatott augua/lus 10-én "Szombathelyen, melyen Kanizsáról is 8 egyleti la« jelent meg élükön Lengyel Lajos nngykanizsai lüzolió egyleti elnökkel. Több
í mini 30() lüzoító ieleni meg ez ünnepségre, mely kiiiinöen sikerült. Ünnepélyes Teileum ulán 10 órakor vei le kezdetét a Kionthat helyi önk tüxoltó egylet közgyűlése, mely alkalommal a 16 illelöleg 10 év óla működő tagok érmekkel leitek kitiintehe-Délután I órakor társas ebéd volt. melyen azonban a \Aro« polgársága nem igen veit rés/t; Délután 3 órakor disxgvakorlat vojl., melyen a szombathelyi tűzoltók lüuieiték ki magukat. 20-án délelőtt 10 órakor kezdö-I döli a dunántúli keiü'eii 'Üzoltó szövetség rendes közgyűlése, A'ordrx Kúráig zala-eger-sxegi polgármester, főparancsnok és szövetségi alelnök elnöklete alatt, mivel az elnök P. Szabó Károly nem volt jelen A szomorú nfiatokal tartalmazó jelentés szerint n szö-vaiség ügye csak teng, a pápai indítvány szerint a kerületi szövév&ég feloszlatandó s ' helyelte mégyei szöa ets-égek volnának alakítandók Az IndiiVány a jelen gyűlésen nem tárgyaliaihatván 'unjfel Mihály pápai lŐparancsnok és Lnujiid hajon nagykanizsai egy lelj elnök felazóllalAsiti • után a íjnzgyü-■'és elhalArozza, hogy . a kerületi szövetség ■ feloszlatása iránti inctiivAny egy jövő kö/.-gyü'és napirendjére fog kiiüzeini. A szőve I-f|égi pénzlár állápoia nagyon szomorú Itt sem fizetik be a to^sági illetményekel. Az ünnepélyeket sikerült népüi^ep zári a be a Hanhyáhyi ligetien. Fetiün/si keleti, hogy \tvi»bb vasvániiegyei lüzolió egylet távoliéle állal tündökölt.
Tol unj l.ajo* orsz. képviselő' a mull héten Keszthelyen időzött « részt veit a keszihe!y-b. szut.-györgyi helyi éide-kü vasút igazgatósági ülésein, ntolyeken a vasút megnyitásának módozatait állapilák meg.
— ftiigj IlkuNMÓg. Piszi Komán,. morvaországi születésű vasúti liszt aug. 30. d. u. 3 órakor, a »sóháx« épületben forgó pisztoiylyal;— száján kérésziül magátv agyon lőtte. A szerencséi len meg fiaia' nőtlen ember volt, két leve'ei hagyott. ífatra: egyet daráljanak s a másikat fitérének. Végzetes lettének oka állítólag a (ölutli büs-komorsága volt, hogy a vizsgán mér két* sxer megbukott. Holtteste azonnal a várt si kö/kórházba szállítóion, honnét részvéttel Irisért lemelése is 'történt. N\ug»(Jjék bél ' kében!
j — H»ereiie*éa \ételien. Mnlt hó 2J-én a Knor'zer féie nagy vendéglő üteg-hollozaiáról, munka kö/ben Horváth Jmics kőinives lezuhant; — - ugyancsak hasonló foglalkozás s illetve a Weiser-fé'e géprak tár cxioizásénél Soti-ogyi József; meg a-iskola-aiczAbsn színién építési állványról, egy szegény. segédkező (czulAyer) leány.— Szerencsére egyiknek sem eseti nagyobb baja de mindhárom esés haiallal is végződhetett volnf. A biztosabb állás készítést ajánljuk ca illető felügyelők lelkiismerete-sebb figyelmébe.
— ttrflal rüaiáN aka4át;s||. bűi. Tspo'ezán desxksépDIeiben á'doxnak »Wn*szeijrk Tbáliánsk. A közönség Wpen is látogatja a színházai. Itt történj á n ul( na^ók illetőleg esték egyikén, hogy a sírini | előadás csak nagy akadályokkal inrténhe-MNl meg. A deexkaépftlet ugyanis nagyon ! szellős, s a szél nem igén kérdezi, bogy melyé lésen >egyen látogatást, ha egysaer el <
kezd tűni. A mondóit estén frs tjpHzerip aívaiar kelei keséit eloads* körben} |» egy
kevéssé szilárdan álló j peirojetitn lednÍM>ti. A lámpa ehörftt, az, Mfj um szétfolyt. A közönség már léit színházi katasztrólaiól éa kezdett k •etnt. azonban csakhamar etoltotia
as előadás tovább tolyt. Szél ur^nt azon* i
arővel . nak ax néhány c nesöfe-
újra meg lehe Ha eső vlan, ak-fláligii-
livmpáHi patiole-
fele ]tuj>-L1 lÜzW
han nem elégedett meg, es egeü neki ropivan a deszka alkolmán 1 óiw/es lámpákat eloltotta, úgyhogy i perczig leljes Küiét»ég uralkodott a ren s a színpadon mig tett gyújtani a lámpákat. kor bizony néhány cHÖpn az ajtato r lóságnak is szokott jujtni. De az már [csakugyan nagy gorombaság a azéltöl, I hogy a szinhaznak tel teieiet ielviite Már ugv lat ! szik, ha zavartalanul akarjak élveani |*h 4ó | lapnlczatak a s/irii előadásokat, 'alkdr azt a deszkaaikotiiiányi erösebben kell jösisz|?-i illeszteni.
- IImnkverseny* (irünleli Alfréd • a par excelence zongoraművész, ki már I löbb izlien élvezetes estet szerzett mfláriö J közönségünknek remek zongorajktékáv^l, i ériesülésüuk szerint szeptember lolyainában I hangverseny! fog\adni nálunk. 0r<i mmel je* ^lezzük előre is a kínálkozó milélvize et. |
■ — iiin/SiiIii innifhl mull lió 29. d. u. valami kél Irt.jogtalan elköl éjjé u ián Sárecz Lajós isnieri kutcsínáló fin ia, s midőn a rendőr épen e miall herendim nftltt megjelent, Peiőfí-utczai lakásának kejli szil-i valájan mar függve lalalta, de iiotiienlán meg is mentette Őt, elvagva a hal lhoz ve zető kötelet. Hossz nyelvek hf-szé tk. hogy nem is annyira a két írl, mint ii kább ax azon henyakali horféíe hamu ily bódiiórag érzékeny szivére
- negttlle Ifkl^rjél, A mn'i légrádi vasér alkalmával, Pévecz Mihály es ócscse Pévecz József a, vásáron be olyi pénz lelett (zivódván. miu'an Pévecz Joz-el a I.Atyja állal kivájt pénzt neki ál íem adta sőt hAtyjához egy korsoval felé' doliojl. Pé vecz Mihály e feleli annyira dimbe jött^ hogy öcstrsél a kévében levii krssel agy sztirla nyajtop, hogy az lehány perix múlva meghall.
l«öddaé». Már löbb i'ben felszólaltunk ellene, mindannak dsczAra a napok-í • j»an ismét,egy suhsncir ijesítgetié Khmer-leié lödözéssei a Köztemető környékén járókelőket. A legszigoiuhh' hünieiest kellene , rendőrségünknek i:y könnyein ü. s nsgyon Jk veszélyes mulatozás ellen etkalnarni.
- lijlllioikák. Légrádro! ' punknak : Egy laíkelled ^ya H In
égészségf'l fiu gyermekét a Dnáválfi
í| k'u serypfe,:
m sütemények
N 7
irga iléat Iára:;
rum Ijaji, vttl Vijáínl m
íl) mélika) t) jméllért^tt e
*fj\ Mp aijyágnol kesxii 4 Az iga^gaii
czeiokaj köt es méhessel ja melyek in
zkr» H&k
nyiségeiiél logvk na
kiviielré ké iermelöK, hegy senek be. a gük meliéM mik a a me is ■ elfogkdhe
A.M tói pergetéi
kilós üyegrkhei leiftzéa Uzer nti ben; vjaitsbpl bői készttH jfoly
eiv#i i e nős
<Bs^t. Kibeil
kii
jónként] ti nyékből lő egv darab, első kdldenién) nyiségénc nfgvs^erfj|ét 5 A pejé
jwési iv egyé iillletrf.é sze| a bejelenteti oí j^zepl. ^5-ig hé ti; Minden Habb módon io kiAllitó nevét f vezésél. rneiinjf
ax u
eírah iliÜ
gek
UVá
sak yek na|i|'oht Ivek n
Und ■ mi úti /h(>ii
zeskalámk
laMertte
eM(fc%
imaoseg i» ött tOsktian.
ilH
Diiruieli alkalma^ jij^rilij i meztUényi ág k zár«'>.ax gyakorlaii jppar tly njéhtfnuekek
ük letiótdeket 6b sfbaí
olyat
es kerü
itdék
ú mk eklati
i teraieits nieny-val'.» eladásra ua ItfkérMnek a ézikkeket tftfnt-
Íl SZQ!UI Uó minő«'» límtel ih rendelkez-_j b 'I meg f'éndeléaeket
/ j mei<| beküldhe-
ilfej,]. li4 [gézből íl) kiló : es ükegedéuyek
m{i!i6pel|bŐt lt« kik\; méz DkUljés beint lekből ia-
Övé { sj rauMfkakliói és sutémé
a méliészeti cszközÖkl>ől
io^ábni jteMiiiliiáaig jsdíg az mf bala<í)a még ezen inet y
eniéH az ide merekeü heje? rovataínik: jjonjös kiiötiéss leijijler Hu lii'éigjeszko/'endő ikkele pedig légJj^'öbl) i e
tiil íkdM
k'űldetMay a Uvalkalma-e.'ijinauólap'lö é" hozz^ia a > lakhelyét, a tárgy megne séféi. sjiíyÁl és;árát magában foglaló jegyzek csatolandó s minden egyes darabra á liifil'iW'hak esinosan nyomaton vignettája ráragasztamlil A kiildt
vnény lartalmá^ I zeum igazgaif|sá| lérlesiléndö.
A termelj ;de knáitképpen • érdekébeiji is kiilö niindeiibfid t-sas í< 'uoségU cxikkékrt ! rendelések eaeiér
az ártatlan gyermek hólt leiemet e zugójának lánc/fiba fenakadva tal a test még nteleg volj s így vi kevísai'l a tel'iiialas elölt köveiie nyű tettél a gonosz aiiya, a lelt ulán ö napig éhen szonijan hujdtjkolt. mig
vé tal|ál-éi| he^al-tíjv liíin-
irjftk la-na;pós ép, dobía; iy maloiu illák meg; iiWyinüleg el N>ör-'IkÖvéiése
végre egy s/enés pad'áwoh elréjtői iák n eg. hol eifogtlk;!szörnyű let lotta s rht|si börlönhep várja m iieö'sct. .1; (juj •
— llévlzzen a ^sison mái le közeledik Caak kevés vendég lürdő wudáíj gyógy ere jéí azok
lödnek már haza 'eléj Keszthelyei Bwa-já jökarnan/larti^ára
lárakai szabin ki eladás lehéíelíen (kükbeii, iik
jhogy ilyi eljá ké)>esek ;ti ku-f"
vége 'le-elveti a « i készö-
jmézkititelUnkf t. A kiá' ínek nelvnek í ö6 „ nak jjléil 8. Tértlíj állvAnVokal .H gatófága díjial A mo>eii n«giíjntftlfc^l
í). Ármiií Czikkék eron ugyan kápéri mindazon mii
alnnak fela<ls|»»Lor a mu-» levéi. tiltsn külön is
uja kai saját [érdekükben, li ieln | iihnjlolt kivitelünk i|isen figyeimeztntiük, hogy iljétMrail lisztn és jó mi (i|lits]|imk ki k hogy meg a ijzillitolt [ niinosfg IkíMlitoll e- mégri i|delt| ^ inósétlnok] teliesen |megleleljen
Tapasztailal )lli lukábhá ai rddigt kiftl-l'itAsolmál. hogy egyes lérróeltilj túli -igázott
i i'ínek j' lolylán n nagy ham iplt: jennéllogia saját érde zlelj'lik a t. kiAllitókat,
belie
(liléi herseirré/het|ii és s ál'findj? taiu j í kj vafiiit igaz<ihánytrnyer vasúti iszálii'áíi dij
Hiflll' a
asz a lóli jó iuijl | mm
res/i.kes-iiiain esz
ton fürdőt még -okan használják kúlöm>-sen a helyi lakosok, kik iendc*eiH ilyenkor 'i/lenek bele a lürdöztsbe
sziliéigen szfpl. 3-2i> napig tartó nagyol bszerli bmlgyako lnlok lög tij'k tariatni. melyekben a/onhan -sak hon-védhuszArok TfsziW'k íVszt
~ lAv i»J Iliiig* a késztlehi nép-oktaiAst irrlé/elekben cs a gymi asiunIjisn szepleniher hó ö-én illetőleg ti án veszi delel. A heira'asok e h<> 4 e'ső ni pisin Közölteinek. ,
— (J Imi ár A keszthelyi gynua siumhoz, f)r. Kuncs Adolf ptépost a gyóin kegyura, Cxathó Alajos fe.'so ieáni iskolai la-nAri reveziu ki a rsjzo'p geomet Ilii eirudó tanárává*
— öiigyiikosMAg* HofTiritn! Jozsel tó'-sKerdahelyi számiarió; e ho l4-en délután 1 órakor'reyolverrel szíven öillc na gái öngyi kossAgátak oka haílomns szerini szoi^á'atából elbocsájtáiasa»
mely és a
m ,
a/kliálh n elv
10-ig íntm r«i dc'k ízet},
befolyó i»s< reáde keré éri1
Budilpes tf
| . elifk.
utjái* ifji" eunj igay láss ene
test.; minr
i solm sem leszünk
>dP4ere t írl hatnak igén.y' i.fiii' li?< téndő;; a szükségé*
IRfiv
a ■ nju/eutr. . állal jaí ; m ilM rszközöli e'ariAsok és juiaíék fizetendő. (atosAga A beküldött éhén nem nyujlbai Uzorjálial megteendi mpliVék szoknak
kedéseki
k Al Hol! t
As %4tfe|e kii
élell
fb i bo
1K

lelő R í-
iiézv ? szüksezesek.
II Általi
Vt
dlHlMFJKK
Közgazdaság.
vásár.
iHéh^yefl hinlliliU é* 1886. éi'i október hai'úbui
1. A budapesti fierrskéde'm múzeum a vA/on'igeti nagy ipárcsarnojinsk idölegfí kialíitAsok «zAmAia ien'ar'oii rtszében a kiilóidele méhlermenyekhől Vs méhisze'i eszközökből kíál)i>ási rendez, me!] í é. szep-lemher uio'só napiaijban megnvittaiik és október hő Bl-én bezáratik. 2 A kiállító* rzétjai a fogyasztó közönséget hilajnint a bel-és külföldi kereskedőket aUiazánsbanj ler-melt e n«*mii csikkekkel megismertetni, [azok kolendösétét előmozdítani es száinukia .itthon, de lóleg a kÜlli'iluön u) piac sokat áné IfZlii,
4 tidllitdi térfjyai: j») mfa és pedig-:l téhér íépeánó/ keretekben és pergeieii mé* Ovegékheii b) különféle méÁMHi htari úgymint: néxi>>ei'z, njézbor, mézif kör, n éreerei. mézben btíőtt
4l3«,l!kv 1888
• |A. t'AW:. iekkvj <is»Ai} a m, íir Ílf iHalinlá»J
; rgvak axon réaxe, léig el t:em adatott •lító aovemler hó e!sivf|ez<r i| i és s oi:a.(AÍa> M Aiálliió :í tog.j
i suga^zlAs>h0 I én
\\n„H, hm t i^azgaló.
kesziöp I I J lik
\K\ EEf M ffBBE'JSENT.
kftnjj a . iizéM
tSt!
kín
0M
bánok-széltmöMj . krt bptraiékiM i# 9 még i felmerii énei hajiáiji Ogyélin a szék jteiöieiéaez
;|A
|f frtrl 9ki
P áo
,4í ; 111 251
K'lö!
ftrméktle, r, n ézli-tölcaök
g |rüli
| gyi 47 sz. tjkvbér. ! vett- ingatlanból P leivel ingntlánb/1 (elved ingaifanbfi j felveti ingatlanlx | fel veit ingatlanb ifelveij ingailanb (Pálinkás) JópséfM i nok-fzent-györgy | sortzi a. felvéti I Józsejel illető 8
IBSHUyI 0uu jfrfelfli I liánok Skeni-tiyör|iy I liftjosl felperesi Üt] néd | bejöttével megtartj rjdq ; eladatni fog.
Kiktáliá|ii il fln \ Árverezni Íií^p
ii
trtr*
10
1 ír. tiijvénysték ie-} közbirjé 'é'f'ik. bogy Tt>HHejta'ön»k Bu-g;tlarAst sseniedö ljof iüoVi !4 fr< 34 50 kr. jelenlegi s kjíINgek iránti végre fen n íye/ett kir. lör^énv arjjg i bánbk-szen|^yor-406 hrsz a fel-4- íál hÜz. a HrA. 4 Ml hr'sz a.. 4 ^ íirsz ,a. Ita, 4 TOft hrsz. a
rja, 4 H kw* "
(fira becsült Niim i, rész ugy; a bá Ijkvben AImQB ||:j Hésa (Pálinkás) |l becsült Vi résre líd napján ómkor
ség. hkzAnál Vslrgs agy tjefyeflese köz-Dyilvaaes árverésen
nebb kiteli becsár inru ánsk s becsAr
10*, át kéazpénzbeu végy óvadékképes pe > pirbaQ a kikfifdött kazehez leienni.
Ve*o köjeteji a vételári három egyen ■ részletben, ímeg pedig az elsőt az árn > jogerőre jemelkedlaélol számilaadé-r hónap aiati, 4- a ináiudikat ugyanattól nőnap alatt," -j a barmadtkai ugyanattól hónap sUit, 4 nundea egyes részlett u(jí i az árverés uajpjAuiI askmitsndó 6* t karof ■ tokká! együit az arverjhii feltételekben mai ba'ározott helyen es; módozatok szerte t teüzeigi
Kéli Naay Kanizsán, a kir. t^xák/mje i telfkkönyvi batősAgnál l^H. évi június h
9. napján.,
21J1 t ' j (ír. HüOOyNNAX
kirendelt kir. iszóki birí
.S034 ikv.
ARVERBSI" U1EDETMÉNÍ
A nagy aánizjiai kir. törvényszék leMj* konyvi (Mztálya reftzéröl közhírré létew, hogy a kincMAr végrfeliajlatónak Süle Vlj-rona ismeve'«t>í ürökí sei részére kirendelt ügy gondnok jSehesiyén Lajos úgyvéd véfr relisjlAst vnvedó áisoissm lakos elleni végrehajtási jügyébenj a tivA, nevesed kit-törvszek leruleiébex -tartozó a csomyefölai IBI' sz. tjkvhen A hrsz. ji. Lancsör
Kerenrz. tu'ajdonAui b^egyzeti ingatlan Véífll Binión letriiyei íaaiíB utóujAnlata lolytán 00 in utó ajánlati bn-sárban
1SKS. é\l\ ^epténiber 20. napján iléifloM. 10 órakor ''
Csórnyelöld wizség bjuánál hivatalhói npl-tartandó nyilvános, árverésen eladatni log.
Kikiálláéi ár az uy'iajániati becsár
Árverezni kivAnök tartoznak a becsár
10, át k< ^.pcnzl éti uigy övadékképes papírban, a ukü'.dött {kezéhez letenni.
Yevö köteles a Uleiárt három egyenlő részleiben tpég pedig3 az elsőt as árveM jogcrore?eiréikedéséi(Íl számítandó 1 hönan . aluli, a u As<«likat ugpnatlöP 2 hönap-alatj, a barmadikat ugyavaitöi 3 hónap a1Wi miudeu egyei ; észlet ulán tu árverés nab> , jjilól szAmitai.do 6ft „ kamatoxkal egjüíl az árverési feliáeiekbetij meghatározóit mtlyen és módozatok szerini lefizetni.
Kell Négy-Kanizsán, a kir. iszék. mini iclekkon)v\i| hatóságnál 1388. évii jiw hó 9-ik napján.
•23ö l—l . ■ j lii. HLliONNAY i kíiiendeli kir. tszAi bmj.
-1057 tkv. láiji
Árverési liirdetöiény ,.
A nagyjkani/sai'kir. törvényszék, teleki' k'inyvi osztalytt réfzéről köz húré léteiin. h< >gv ii ' ha i K nzn-ic« I íyöi;gy hagyatéka ROadk noka Dr. Tubóly (.'ypla i'égrehajiatónák F.r delvi Ján<s vegtfhajtást szenvedő gelse^szip yfii akós' 4Meri végrehsitási ügyében' I lent nevezeti kir. toRvszék /erüleiéhez - járj-lozö ge se-sza^i 81 (sz, tjkbén A I hr>z a'an Eidélyi Jáuos tulajdonául bejegyzi- ingatlan Varga Ishán niósjánlata folrf tán fi'íl tri.f- a gelsei 263 s*. Ijkvlien" A-4- 2'' brs^l^laíl Rrdélyi Jánost fele vész-hen iileió inkai'an íjaiga Isiván utósjánlatá folytán 30? írf - iiieigéri utóajánlati kikü a'ási-Árban j - -
S>»S. ^vlj^/i'piéiiilii'r 22. napján
(lólelojl < 10 órakor tó sén <lértif*'í» :t órakor Gelse-Saigel ten község házánál megtartandó nyilvános árverésen eijidaini fóg< . Kikialtht ar a! fennebb kileli beGéáCv
.Aivereí-ni knilu k larioznalí-a heeaw ' ..,-ii ke>spfmbm vagy ovadékképep w-• f)i4<á)' ;« kfíbidöttjleztbéx letenni I
Vevő |oteles«a vét»*lári hárem egyen ío reízl'-'lwii még {lédig: az elsői az jpve^ rés jogéröríj . emelkedésétől számítandó Itinep siattJ- a t^Asodikai ügyanatlól hönap a'ati.j háVmadikat ugyanattól h<>nap alatt,:—.minden egyes részlet tttái .ir. Árvetés áapjAt*'lJszámitandó kama n-kkío e^yüj* az arMeré>:i teltete'ekben meg hauiniyott tíeKeii és módozatok szerint | le , tizetni
Keíi Nagy-Kan zsán. a kir. iszék. niin 'elekkönyvi (hatóságnál 1^8- évi joniue w napján. |
á:ib l-l í I Ur. Hl'tiONNAY;
kirendelt kir. 'tszéki bim
Aiífjtbk
SZIVARJA PAPÍR
A * A 1.0 I V

Iramziv gyártmány < ■»lr I i iij'OI lálhln '
, rf<nié(ílK1fl.| f,;
K p«piri ár. p J. ar. E. Ladwif, Úr. & béwí -jgyotemi vegylaijairok Kfltff-•ÍMÍV iil&nö Minősége, absolui tinlu«M Miatt, hog\ abba whiai árulnia* aqrag niaofi l»laH»rtrt». 16-11
VooiiarlSf ^ A . !
XXXXXXXXXXDOOOOOOOOOl

n

m
XI %

Ifj. CSEMITS KÁROLT
fr&fművési és látszerész j
Nagy-Kan Imán, Ffllír T^Bf^ffl^ házban.
Ajánlja dunai! felszereli óm é* lálNj&rita (Optijker) nktirÁt
Duh válHHzták mindennemíi arajiy, e»öfif> íilcfeH, (töhwmi) jrMhÓrlikhiill. további,
Inga, mI«b, ébr**»t6 é? Imii 6rákl>*», valamini miodennetoü láttj/eréweíi ctikltekhen u m iMMilvegrk arany, ezüit, nicÚ, aczti, teí^Meka {hfebildpjitjí és kmtschuh hretckhm, ftxlaháxl Iái enéveki ortoHl maxinál hőmérőket, továbhá tíalon, tzoba, /ünffi é*% ablak h'fiHirrtikei n legdiMwehlj kiáltifáslmri' hiyany h Aoetrié UgmhSket jmtown regulázva, villanyon etem/lika a welyrkrt \fr! fa Ali Hot, /olyoMnurtékeket pl. bor. pálinka, eczet, lej nlb a legnegbiibilóbb pontosságig, ugysmfe a legjobb kivi(eíü
MIKROSKOPOKAT, STEREOSKOPOKAT,

valamint minden nemű iiagjlló II vegeit el éa IfiJkrökH a mindenfele lel nem hoíoIi Jála/eréweii Wrgitknt.
J jMttit iíiiö a íeí uMM elfmiMés a lep tolta, tömni i a « pra t'W.
294 6—6 Mh V ldéltl argreadelM poiIaferdullAval InfRálelnek el. ^
IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
\
ocxxxxxxxxxxixxxxopaxxxxxxxxxxxx:
M TEKÉK MIKLÓS Q
n m.k államvasutak v^t'i'VArn ve^riiifynftkeést/ibb kiválAgn/dnsAgiir«'|»*vír képvi-e r» •» Q
Budapest, ülloi-ut 25-. Köztelek. I 0
Ma
8 8
a in í \ v: alNiff'iHHBS
leliilmulhatatlan munkaképesnéRÜ
IH", IM
Ajáníja a m kir Állani in sulak géjwyátt'ihjin fcf^zftff, fii veszélyt elli Ari'() M/lkrafOf(wal ellátói! és faszain v tgv szalm i-/ülésre berendezelI II. 8 10 léerrJA
LOCOMOBILOKAT
melyeknél a nujfy iu/.szekrény íoty'án iQzelA ahyaghau nagy ineKtakariiás erediiiényezlelik; az ugyanazon gyárban késxQíi
éN «<> NtélM
vaskeretfi gözcséplőgépehet
két szab. s kiváló fonlóaxágu zzerk u|iiással éa pedig:
a) aa uj. maguk közöli négy*zrtg& lyukat bezáró a roslólyzat alakjában «f\-másra illezzied keményta rudaokákből alkotott törekrosta, mely állal a lőrékben IHO szor kevesebb szem megy veszendőbe;
b) a megboazzabitott rázó-azzial, mely a s/aimának egy második kirá/ásái esxkötli s mi állal a szalma krtzl 2'/fsxer kevesebb mag marad viasza, mini hz eddig ismeri legjobb gÓxc*éplttgépeknéC mely eredmények a m.óvári és kassai kísérleti állomások állal számszerűleg hivatalosan konstaiálfatlak. - Azonkívül ajánlom
2. 2', S7a é* 4 lóerfjíi lorw Mobiljaimul
bo//á|uk tartozó pámv.ols/.oges cséplőgépekkel, valamint mindennemű járgányj
■ os^plftifepekei. Ht»lIing-vvori-sxenagerablyékel, líikaszálókat, aratógépekel ás injn-
den pg<6l> leyjnbbaknak hixnnyuli é« szolid s/erkezetü mRxőKazdasági gépeket J lex/ftllr«»ii árok melkii * 1 y r íjnjtfZt'Lii kuÚHutru íny^n á> L iméntn. y
OOOCOOCXXXXXXXXXXX X50QXX500CXXXX x9
Hely czigaretta papír a legjobb?
Ezen minden ^/igareilázóra • nézve nagyon fontos kérdés-már a kétségtelenebb módon bebizonyult.
Dfem firm rfklAa, hanem elsőrendű tudományos személyiségek állal összehasonlít olt vegyelinezések alapján a forgalomban előforduló jobb minősgéö czigaretlapapirok közön a
..Les derniéres Cartouches"
BrauaMi Fréres gfáráML
PÚris, 65.JSouUtcrd Exelmans, mind /éra/ könnyebb s leyjobb czigarettapdpir elismertetett Mivel | ez már többi közi Dr. iW tanár által a bécsi vegyianijegyetemen. Dr. Liebermann tanár a budapesti állami veajvisérlelí állomás főnöke állal megállapított 1887. jul. hóban. /M. tioyka | Hygicnía tanár által a prágai ném. egyetemen egészségügyi j ftzempoBiból ujabb összehasonlító vegyelmtzést a lehelő léz/énye-aebb eiedinény koronázta, a mennyiben a ,X«r dernieres Car-lomét*' czigarettapapir 28—74°,0-rI könnyebb/és, hogy a do-hányfQslhdz kevwbb idegen alkatrészt tartalmaz, |
mini a1 többi vegyalmeaetl papír — Valódi csak azoh papír, melynek eüqueflje mellékelt rajzhoz hasonló és BrhHnsImn fWrrn c*égei vizeli.
A gyár e*ifarettmpapiry**naJc én czigarettalfütelyeineM éagyban elárusítáaa véget i _ Braaaaleia Frérez
; Mjat caéfe alatt Bkúm, I. kar. Schotíenríng 26. aa. o. raktárt « un Qjjtott, továbbá kapható minden nagyobb ilynemű czikket ám > 46 41—50 zi(ó kereskedőknél.
K
VelUirá* n hfílgyekhez!
Dr. I'laiiili frbxnftpyi Izo^cmk uraik kikerüli >z orvctludmrii v én xcpynnt fiegélyértj rgy anzlNir lirnwitj l<ii"ih.i fclitilúlui, mihef <|iiirini Áh*fon r)(fy>nti* ur hile* lönroypxíéi vei gyin u in. k !ki<mjiiii)l6i tijnt hllad*lm al*i>jin állit elő.
Kzcn kcnlrf ihUbli vt-wj>. Iivf) mi (•/.'■ hl- Jin/p.i rknil hm tUMrínrti'k t-lrímilám ilhl. cféxt^'-reij.. ti de és fiuooi itcxMtl * M- ifjahh kim'xi'kl idóx tí)C> Jíja Mi lu.lpyrk nrrzlu'ríutk »*«;+«>•» üdrHgét röf víil it10 »/ntt htlvimi-MU hly nn'd>>i>. hopy ézra luhíjdtiiwk íokimifl nrrn Un kbb érékig aegniaiadnal Tovitbá felülaitdlit jluiiaikl hiti,»y élt mindi tj-m ö mtz/nlhk, nepIM h »pró kelbek rllra; mely hiány* km liívid lu^ziiflf.'itJulin fai nün «ll6nf«lí Xi««mi» «z air*Ii/ii hnuntégál h hdef/gít ím hehnáfliijá. Az arczt'tir rég ehtwll nlltUngiiiik az anztoli* kin* Imi ám inuk h z Ur miudenoririú liVWáJ/aHíágaif zzk dtivolilázara rlyi dvln hi/h* In láma) Idn Jó rzoJjti/aiokaf tr>z tnvihlé z kt'zlfir pvbitihin éa fínol ml tán ni nézve. I
főraktár igéaa af«ju«r<ii»zé* ten4-tv. llutluprul. Uvlrlvl Alujti*. ujvllúg-utezu 2. bximj |iírzk!: 1 ragy légélj Dr. lilav*ii* léJr kén- é» auzkenhv fcO kr. \i!gel\ 60 kr„ 1 öwg aronmtUiz I frt. 'L doboz jizayoT krtl\t$y i(izn>nihü 4ó kr. doU* 10 kr. I rgén doloz I írt 0 kr.. ziizi I Jir. Plaoidtz laléliaipta. Jtfiidin ifpvlyhrz rgy harznilati ulusitr* jár1 Figyelmeztetem a t. ki/zvnBégetl hogy'an li jfMlhidtl jir. rhmtxjléln kfiiih.-nik. #aulyatk tigtlyéa r{fiiin't>i Alujon gyógy***"**
* felirat Uvéave van. > J J.
Kaphl^ J Hulktzö pyígyzi ihxiktn l: Alád Itiag I... Alía: Riegel II. Agtam l'emiea Jjl Békít Fyala Wiaklkr J-'erl llMf>". K*gbt K. Htltittit Uihálnritfá J. F.hztk JHJenea J., Ej»rje*U
Uigt
Kraktmél: Xoici-a Zk Komárom PcJunidthaoefl
Imiili X . Kfikilbyái In, Jlij.z (!y. fi A. Ikigff. WéiiíjJt. Kí>ftoj(z ll/Wzi K. X*g) »»|»it ill«»fi K. Magy Köknek üinzfr L, Pnzriayll :imla K., i'««> dtij K., í'Woura JI*uirJF zigid Raioai Ji., Szálaok; Adler kt. Szalmdka : Juó KJ[ Ttmcívár. Albert é Klaaamat-
280
IMARGIT'fi
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS
ai
Vegyel JmTi L bndabwü m. kir. r|jilinn. Szan-Dctét m/j taartadt, k«Té« mWi dl fudaf, W r kölöú MxénuiTifirtAliJiH kiváló határanak Msonjalt kaiflete-n tUd^MoeatmzImél • bot • mbub^aM< c-eki'(l>ehb )rl«ilét« L^góvjá a beteget * Jtártw, oöt reesedelmee izgatásról, eUenbea a AUf kőrótt náMT gazdag-aig*,« KjS'rrhMtáaii llkmtr-ésfkoik * beteg tMinánxe.be v4ÍÓ'g>ori ia biz'oa /elvéreiét ■ w>flafí Imb i-lmjBou-i jgáui kflifflohitl» Marpit-jforrAi u»o Uviló elfloyé' i* bogy m fx-1 nxahidüzénBnvtarts'ómban *erff i"
Iruek, mint a aelu«rai«leléhi'nbergl, tUdóhajokbzn, küjőnfa o tttdőréraéneii n^l mér jit'in alkaléuuli*a»k. » Margit-forrát iu. fa a kataa melleit fuljrtoa (uuinálUiik.
A tii<lr> 1>«>VUimitiku* g/ógy ImtéMeUihm. kül»uö>en • lechiucat tt«bb Görbemdon-lmn. - Mt:| w'i ihün-a rili — Orvosi t-kintélj-inlc "lindapMten : Dr. KorAwajrt, Dr. ue'>* lilirdl, DÍ-. Mivrriífl, Dr. Póór, DrJ Kétl^, Dr. Uui liiÍMt R*Wn Dr. Bzm* horjfor, Dr. UuZflhek • b. a legjobb mrwdméujm/ml iltalaai4t a Iiggntf-, omóa/to- éa liiiyj azurreH áltiűi'XM bwatoe biotálaiéinál.
IW
int ívóviz«
priiaorvatlT Jgjrógyzn'raolt blaonjitlt Irffk^taelebli Triuzt• Ffnaiabza KOLERA m«vbet4*gedéa ellen •
„IIR(jir[borral hmndtod a legegészségesebb Ml
"ÉDESKUTY L^e
főraktár
Úgyszintén karíhaté minden gyógysze tárban, fü8zerkere>kiö> sben éa wanáénlSkben
m
=fc
NyonoztoU Fbobel Fülöp laphümjócoontál
áaULú**
ím
Al fi8 OSZtrak
Ajtó-, ablak- és szobatalaj-gyári
társaság ! | tf 'f :
DÁaq IV. HeumOljtlgasse Nr. 13, alapíttatott Ifi 17
Dvvm TI 4HIÍKKT TI vezeifre Hlail M%9mil ^
ajánlja nag} árumlilárAI kéai aJtákMI éa ablakabl^l Jakjiioftiniiiil*Avul eigjűll, valamim puha Imjópiiilosiaf és IöIkj fából %mlú mtuerlUnl
rrmtékra és pmrquelle padoxatakaaki f'j
A nyár ugy nanm* Ikftnj^ok nagy raktáránál mint kész áruinak képleténél fogva azon helyzetben Man, hogy bar mii) tixük^lelel a leumvidM idő nlntl kielégilhei. A gyár n/onkivül kftpuaatakiil, k»aartrnj ák, kórháaak,-lakolAk Ír<wlák nlb. 'Bib. bereitde/weit rak ládákat minden najryKágban, a gepaliaL elönllítmidú
(Jennemii lamuukákaá a kívánt rajcok éa minták ulán elvállal. II
Farugony-matráczok ára 6 frt. I71 9 26 I
37. szám.
Nagy-Kanizsa, 1888. szeptember
9-én.
XY. évfolyam.
Megjelenik N&gy-KanizsAn hetenkint egyszer:
vasárnap.
Uj megyés-püspökünk beik-v tatása.
Mire « flórok napvilágot látnak, már végbe nrtent Ifőmig Károly báró, uj megyén püspökünk beiktatási Un nepélye.
Oly alkalom, oly mozzanat ez, mely nem hunyhat hidegen a Veszprémi dioéeesinben senkit, tartozzék bár mán felekezethez; Jegkevéabbé hagy hatja pedig a sajtót, mely mindenkor hivatott; kifejezője a kozóbajnak, lelep-ljpzője a fen forgó hiányoknak, a bajok forrásainak,' hivatott. őre, a maganabb minsiojn egyének tetteinek
Lepünk már azon hILultimból midőn Hornig Károly báró egyház niegyénk püspökévé kineveztetett, fii tóla^oífrn- kitejezé-l iidotl azon felada-!<>knr.k, miknek betöltésétől ui megyéd püspökünk mflködénének áldÁnossága föltételezhető. Már akkor hangoztattuk, h gy erélyétől. lel késségétől, odaadó atyai szeretetétől én buzgalmától igen nnkat remél, igen sokat vár a társn-dalom, a közérdek, igen sokat remélnek azok in, kik atyai fenhatóséga <«lait ítészben a legszentebb, réitzben pedig :iz általánoH kultuláris érdekek küzdői; aokift tűrő, »okat szenvedő. d« panasz-lalan bajnokai annak a haicziérnek, hol fegyvertelen a küzdés, ko.-zoi utlan (legtöbb esetben) a kivivott diadal
A Hzentehb én magasabb érdekeknek igazi lelken p rőtektorául, lángbuz . galmu előmozdítójául óhajtjuk mi ia Üdvözölni Hornig Károly bárót, az uj megyén • püspököt, beiktatása alkalmából.
Ugy tudjuk, hogy lelten barátja a sajtónak a a Hajtó utján kifejezett közóhajok elől nem nzokott a niuoa in Szándékában noha elzárkózni /Midőn tehát ez alkalomból, Őnzinte lélekkel tett üdvözlet nyilvánításunk kapcsán, ma gan figyelmét egy házmegyénk híve-
inek óhajára n az uralkodó bajokra fö hívjuk; IqnnzUk ezt azon biztos jtu* diáial, hogy fi nagyméltósága beikta-táai ünnepélyének lényéi én mélMoá-gát a najtó őszinte hangja zavarni ion tani egyé talán nem f«g!;a
Föl kell tennünk, hogy midőn uj megyéaptlnpökünk a legmagasabb! ke pyet elfogadta tel jenen j tisztában volt u rá várakozó, nok tekintetben' kényen én nehéz ftihjdalokkal Mert erŐ* fel adatok azok <|rkölcsi é* anyagi szem pontból eg) aránt.
Elődeienk elzárkózása az oly dolgok elől, miknek előmozdiiána, tqlka-rohína, anyagi én erkölcn támogaté-m nz Általános érdjekek "xempoiitjaból óhaj'andó, nőt égetőn nzüUégen volt mont reá ró minden mulasztást. Hogy az ő elzárl ozAhuknak, mi képezte alap ját; hogy az általánoa érdekkel szem ben nem -egyszer t.musitott anlagonin-munnak mi képezte rugóját; Hogy minő czempoulok vezérelhették Hornig K'woly bárónak, uj megyén-pUspökfltik-nek. előliéit: azt e helyen taglalni, az hz fjjuiepien alkalomra való tekiftijii* bői, n«»n túrijuk időszerűnek, nőt meg engedhetőnek nem
De annál inkább kötelességünk nek tartjuk kimondani, hogy a taiwi- | dalmi s az általánon kuli urális éidtjkpk erkölcsi én anysgi támogatásának nsem pontjából, uj megyés püspökünkfői Bokát remél és méltán remél sokat egjy- j hézmegyénk egész tátsadalma Az e tekintetben szétáradó jó szellemtől vá j runk, remélünk egyházmegyénk széltében hosHzában ébredést, lelkesedést a | magasabb érdekek betöltése, a köz- ! óhajok megértése szempontjából egyaránt.
Az ő lángbuibgalmáiól várjuk a jobb nzellemet a köznégekben működő lelkészekre Mert amily őnzinte öröm, mel ad.uk meg az elismerést egyházi ; térfiaink azon lelkes egyéneinek, kik szent és magasztos hivatásukat meg I
éijtvp. fölfogva, jnziy|k. telkük teljen ouatfdásnjral töltik |e a kék ÍR jutott kis jköruen in elvitaliiiatlaüul gyönyörű ' missiniukal: épe n my őnwntéir de el boru't lélekkel kell míjgvál iiiuijk, hogy magsabb minsírtjuHnt megértő. valódi kája%ésöke!t híven, I, el k éjen, odaadás sal teljesítő falui ):ipj|ii| (tnak finnen onnan magJH vé«z. Falán az „It eapiti* foetit pin«ÍHw lat n InzmomMsniik igaz sága jutott eddi^ érvényre.nálunk in; de az bizonyos, hogy papjaink ujabb nemzedéke imili »lyt legyik másik ejay jó fárát kaji) a káplánkori szép
egy
föllevéseket s szélnek ereszti <
miatt még Az* lene esni Ez az tudva azt, hogy
Ilyen éa eh lapotok] nirnak i
mkganabb ambiiiói édes nyugalommi dŐl a realismun lényeimen párnái közé. Támadhat miatt mozgalom; nirha pusztulhat az isi ügy: őket bold nem zavarja ki Aaért vanna
községben, ktllö Ugy el illetőleg na
se mim, k i önei lyal linn.
>k bármily láma dalmi a községi közszellem; ola jajgathat a tan-■gykedvünégüWiol
senki zuláii a legtöbb az skolát, ian-állépotokj mik is pn utasba kel-ínban tutin csodálható, éveken át sem látja a | fal unj lelkész iz iskolabelsejél.
íez hanoii ló egyéb ál-, j megyén püspökünk elé Hinznzük. hogy niem is fogja halogatni,1 hogy egyházmegyéjének köz szelleméről szei lélyen meggyőződént szerezzen. Hinsztlk, Ipogy[élen tekintetéi. nenji fogják elkerülni jlizók a hiányok es bajok mik jlizony mont csak úgy rajzanak a leghiggadtabb a a legtárgyilaf osaliban szemlélő elé in Hisszük, Ingy báró, az ő magas méltóságához fűzött rifmenyeknek megfelelően kezdi meg egyházmegyéje kor mányzánát s az egyliázi férfiak körében hz általánon éitlekek javára oly köznzellemet terem!, melyre mindenkor büszkék leszünk atr én a melyet irigyelni fognak fw/soff!
kiindulnak. l>exi i, mely egé-tx feli x ido sokai vet*
Hornig Károly nzeikiélyéhez és
Lelkünkben e reménnyel nzive-seu üdvözöljük mi is megyén püspök ő nagy méltóságát s kivánjük, hogy a Ilsza, nz Egyház és egyházmegyénk javára tettekben gazdag, ihonnzu élettel ajándékozza meg őt a' Mindenhatóság!
József főherczeg N.-Eanizsán.
1. .4 logHillaláN.
A mint mull nxAmunkhan erolilet-lük a m kir. honvédség nénnxerQ löpaipoe*-nokii' e hú 2 an vasárnap aélután I óra 69 perezkor érkezeti v árosunkba,
őszinte sajnálkozannal emliljQk, hogy már eges/, szomlníton éjjel nagy esfi volt, s vssámap délelölI is csak rövid időközökre s/üm meg; de ^ppen mikor a haiöság lejei, a/ egyes lefülelek képviselői, s a városi képviselők a kiifi/,öti haiáridötien, délután egy órakor a váiosháza elé gyölekezlek, hoyy onnan a vuspAlyára kiindulnak, kex^ deli, e' jölthan esiíi a/, esö, húszakadásra váll;. E ronn/ el ugyan az linneni íngudialftn iényéhöl a városlmn, de nem lubnKZiotla le axl a meleg és i szinte lelki'heilenböl fakndú. érzelmet, * melytyel városunk laknssfiga a néps<erli fó heiezegei várta. f ■
Így is sxép éa nngy közönség gyül; egybe a vasúti indúhá/nál. ÖH volt a megye ré-Hzéröl Smslils BcttŐ főispán disxmsgyartiail, a városi haiú^ág. élén a pplgármes)érttel, Jiolmrhay (iyüryyyytl s inién dis/mngyarbán, \
— a katonai hatoságok, h vörös kérészi eg\let |iií|gy képviselői; — a keresztény nőegylet válászló tagjai közfii sokan ; a tűzoltó testület zenekarával, — a tornaegylet (» egyenruhásán; a hadastyán egylet tagjai egyenruhájukban és sok városi képviselő, nem számitva a nagyközönség százait. Pont
1 óra 59 perezkor robogott be a vonat az indóházba s a főherczeg kilépve onnan, dörgő*éljenekkel fogadtatoil, a tűzoltó ze-nekiilf' pedig rázendjíelte a Kö'csey Hym-nusl.i |,egeíöszor is Csesznák Benő féldandár parancsnok jeleniesét fogadta Ő fensége.'azután elúlépelt a löispán, s a követ- v ke/.ő beszéddel Üdvözölte Ö fenségét:
Cs. királyi lenség! Kegyelmes lírunk!
— Határtalan öröm érzetét kelti fel bennünk azj hogy Fenréged megyénk lérlíleté't magas jelenlétével szerencséltetni kegyeskedik : — e teleiti örömünknek egyetemi
Táicza. Öröm-hangok.
KogymólfósAgú és Főtisztelendő Kr. H«riaijg Károly
Veaxzrémi megyés püspök ö exciaiftnak M«éltr«glii|A ti ii iie|»ére
frfr, szerencse! din, husünua! Megjortl, Iften hozott. Mint kiirt szírünk szerelme Milr oly réy óhajtozott, t dr! szerencse. Dics, hosau int! JjékésŰlú zemj szarunk, Hogy T$ líil mi jtí Atyánk h FS kegyelmes Pásztorunk V
l^tnepélycs zaj s öröm kőit Vjjnny Vsszprfm fis ftiln; Három rttrmryy/nek ajka I isszhaugiik nej áltdiii S mimt, mi 'ssfip dicníl, mujuszfos Hódolón! adja ilt, Mint szerelnie Js Irizál ma - Tűrhetetlen zátbyi'ü
Mfrt Te tayy mi Atyánk, rs M Ti áldó gyermekid, hurt legszentebb fizhkint A ss erelel egytsii. Melyben a tni hit■ rrm/nyink Htnyonya ingatlan áll* Szent bizalmad szikla ttirijs* At, In ( kikitfit tahll.
Nagy dittik, hfl(almnsnknak (m aljte már i hely, Melyet etrfd hn dtetfénff. M woot hagyomány emil.
Hal mindig lobogva igeit A hit, s a honszeretet, A tudomány, is műrészei Az erkölcs s a kegyelit.
()s Berizló, Héderrári, Bornemissza. Széchenyi. Biró, Bajzát és Kopácsi, Hitünk jeles ékei Itt szereztek mind netüknek Halhatatlan értlemei, Melyet szent hdistnónképen Most nyújtanak át neked
May Te is oly nagy * dicsli, iuiuf\ Oh calának egykoton, Hogy rirul/on tetteidben Hit, tudomány és a hon Tudj leszállni a magaduil Hóra égi krgy emelt Megismerni a szegényt és Magatlhoz emelni /el
^t mz legszentebb hatalmad fa emdiiek. oszlopa. Mert a hit s a szeretetet1 Meg arai dönthetik soha, E* ki igy lére dicsöré A valóai nagy 'csak az. Mini kt századok multán Dicsfi emléket fakaszt
Élet és i.evelés
(Ájur{iUtl A „'/.alít" |.Ír«P
f*) | U tinslji.
Ax
ntlalános n(|f hogy a/.ok a javak, szellem fejlődése hóssjju közkíncsekké válisnakji he/, jóyóliahoz képest denkiuek u'ai inúdoi by boldogulásához, fté akjk kóla s/ereieiiel ápolt ^n nak,ja t'anilö pedig becsmérelt, száiiila|Hn^z s/ámosK egy szei Inek
ne)
neveim 'arija való, véljél az emberi uijiit nieghóditnti, indeijkioek igényei-Vrrii p'ó, hogy min. u|tao{ , alapot adjon )r tegyen nz az is-é/e'e h I árfja dalom-i leiwiteii, sokszor r (é kfismeri nap nllotij ügynek
Görögországban gyemiekek nevelői és m emberek azok, kiknek j embJreket kellene aevkl
nlis^lgák vollak a a seijj mind sxabud' illemeUt, derék jó niölc. :
L
tdr, szerenrse! dics, hosanna i Lelkesülte teng szarunk, IU Jdogulra stir szeret (te. I.égy ma ihlcőz általunk filj sokáig, nagy s dicsfiként! liörgje I eszprém lísr fala, 8 három rármefyének ajka Visszhangozzék általa
JHalkevIfw Ojalá
A paejdagogia mekl alizálást, l. i. hogy a b be a. gyermek egyeit |i száz gyermek kel szem leleiséges-ez? Az lltaK séc nagyban előmojdilo mégoklalást, melye kárhoilat.
ővele i az individu ni tó vejgye figyelem: eitin|tjzeiét. De hál
Feli (Idő dolog, Img zetiék jobb | viiktonyt kai a binek oka ugy 1 a Itépéxdei okiatá övről négyre aíu|t fonnak nyüdébetí hoiy növenjdikeil negia szí illemével, bogy í zt a helöfég szei int éri ínyei
litnxil habi emelkedi i
léTi fsláha magát, Idős iSKolaköt cl ezét i-la ail a gépies Ití • Hkedagugia annyira
11. MmI
ai ijtji tanítói nem-iikmj Mtesílell eddig, , nlilmti rejlik, hogy r h tanulási idő két i, [ínég mindig az muaog, a helyeit, lándné a törvény aiMi maga is a le-iterii jképen legyen.
Az osztályok tűltömöltsóge okozza, hogy h tauiló.a (örvényben előiri kövelelm/nyéknek megtelelni aknrván, oly mesterfogásokra ragadiatja inagsi, melyeknek az értelmi és kedelyképzés egyaránt nusgadják ax árál. Itt gyökerezik a lélekölő I inechanisinus, a diútiéjba sioritoii apró, tudóm nyos sysle-mii'val megírt lankönyvecsicék magoNna, melyeknek has<nálaia sohasem volt ugy el-t erjed vei mini IiihI S/igy : x a hasxnos tananyag megemésztetlenül terheli a gyermek agyát, mig vénre szerencsésen elfele|i% Aa éleibe pétiig nem visz ki egyebei, mint az iski>laban eltölt úti ' unalmas órák emlékéi, mely még .akkor seti^ hagna el, mikor fel* nőtt, b maga is iskulaba kezdi küldeni gyermekei!.
ir I
' A nevelés cxéfyfct nem a növendéken kívül, hanéin a növendékben magában kell kerrsni. A-ki ellenkezőleg cselekszik meg-losztiilla magát a jelietnkepzés legkiválóbb lényézöjótől; mert jellemet tejlesaieoi lehel, k nem rálaniiani.
. * •
A szellemi nevelési allieveléstudomány három ágra szereli oszlani i az inielleciuális, az aestheiikni és ax erkóicjsfre. Minden költészeti termék alakját és tartalmát, tárgyát és kidolgozási tekintve a nevelés e három irányának s/.olgálbai: az álak és a kidől- « gozás módja az ái>theiikajnak. a iar<al»m pedig és a larlalomltan levő erkölcsi alapeszme az értelmiiés erkölcsinek.
*
A nyelv legkiválóbb .eszköze a iormá- I ^ lin képzésnek; ez egyszersmind a mi ernkA^' ' »ünk és a melytyel magunkát megértéijóki ineitiö! jobban tn Íveljük ki a növendék nyelvét, aonáJ jobban lejlüdik ki inlellectuátis1 erfjje, gyarapodik nála a gindolat én aaö-bőség, mely értelmi leilödesének nélkülöz-hetetlen lényexőie. Válamiol a gyioilaiol
ffin m m-m ^^^ || I BL ^n Ttwi * mu^MU \ JB
^aerkeaaUaéfi X §^BT Y ^BT X n^r«kttei Arak T
,1 lat^-k aarua I' *M M\ I H ' ^ M\ L-ta T . . fl
H Ih, » U|i »*.||«ihi r*»tir« *■>■«! B M MM ■ M M R Félftrn ... t „ 10 H fl
l-fci mUmUr %An\imi*y R M m M ■ -m M N«ri*l*«r» I . 14 .
5 Kiadóhivatal Vkr.HUi* I | M A I \ J ^HilA ' jj IftrI«i4««k jmánjona váalttataik. rt
'' IIAr«Ml«lUii Uv«k<|i awk lm*rl k'uh I] ^HHHÉf rfJKk. jJHBHÉV ^éHL 1 JMbk. Ar»«-r.«i i «|rv*l> birtial* hird.l»éoft» J
B | Ul fiigai|l.ilit»k «I □ I l I I h »l kr %lr««4iÍM felll 100 nAi( I Vt- J
■ n Politikai és yeg'^es tairtklxaaja lietilap. ü J
ÉL _ m m. A A Zalamegyei ügyvédegykt, a Nagy-Ktiijiksai- és Dé|/.alaijtakáréllpét pláiiajtj Batikcgyékület X ífymtér patiuora w kr. U
it x'fB az Alsó-murakdzi tukarckpénztár rörtvénytár8as«1g és jitis. szdycik liíval|los li^lünye. WP m XTT XI* m
MAMUUMIIP HAM. L.l.-Ll^l . M.ZMAH
érartÉ Eeleaaegye tftrváaybsióaága ás annak Nagy Kuíim vétóm neveban mi va-tyw>*w>rim itiil Keaaéged előtt tolmá-danhri, és te« a<Qk én a magfar haiafias-aágnak aaoa beaaö Wd* dalával, mely Fenségedet a Kárpál ok lói Adriáig mindenütt. — Hatánk bérevein — rónáin ás tengerén fffaraat bt ven íkí*éri éa a lelkesedés magasztosult értet ének ismeri vallja éa bir deti eitdegennhei lenül én kizárólag magáénak. Midőn tebát Feneéged boldogító érke-sée* elé teltárt sziveinknek bensó érzetével rebegjük aa leien hozottat, leghűbb ohaj-látunk abban Öa>ponio*ul. hogy valamint nékünk Kenaéged jelenlétének ékessége ie-aai mé« szebbé és kedveaehbé megyénké!, ép ugy legye ast kellemessé Fenségednek m igaai magyar honosság érzetének vará-3a. Aa Ég áldja eláras/tólag Fenségedet éa Fenséges családjai ugy, a hogy azJ sziveinkbei) kiiörülhellenüi é.'ö kegyelelünk óhajtja, éa a kire — mint dicső honvédségünk fővezére —-, büszkeséggel tekint hm-münk, Femégedel as laien megszámlálhat -lan boldog éveken át a legszerencsésebben éltesse
A főispán mesftse elhallsiazó hangon tarlón lelkes beszéde lőhh izheq a közönség sajos éljeneitöl ssskiiiaioii léibe.
\ E beezédre ö lenaége a következőleg válaszolt: Igen örvendek, hogy Kanizsára jöhettem, addig mindig csak futólagosan látu gaihattam meg e táron!; annál inkább örű Ifik, hogy ez alkalommal huzamosabb ideig tartózkodhat ov\ itt.
Én a hasának sorsát mindig stiremen hordom, annak minden rhzeét s igy ezen megyéit ii, de nemcsak a megyéit, hanem an nak minden lakosáét, legyenek meggyőződre róla', hogy szeretetem mindig relilk van.
Lelkes éljenek hangzói jak fel a föher-cseg szavai után; ekkor Habáchay György polgármester ur üdvözölte a löherczegei a kővetkező szavakkal: Császári, Királyi Fenség i Hódoló iíbzi elei lel éa legnagyobb örömmel üdvözli Fenségedet Nagy-Kanizsa város közönsége és egyutisl egmélyebh háláját lejezi ki azon kegyért, melylyel a várost magaa laiogaiá-ávnl azerencséllelni kegyeskedik Isién hozia Fenaégedetl
Ez üdvözlést ö fensége szívélyesen megköszönte ■ kétszer kezei szorítod a polgármester úrral.
A löherczeg aztán a sorfalai képező lüzolió leatület elé ment, a itt a csapal elén Sallér hajon parancsnok Üdvözölvén a' fő? herczegei jelentést teli a catpai lé'esámá-ról; a következőleg: '•Fenséges urunk! Od-vözlöm a nagy-kanizsai önk. tűzoltó nevében körünkbe étkezéséi, van azerencaém jelenleni, bogy a uagy kanizsai önkénlet tűzoltó egylet léi száma 76 tagból áll teljen fel* szereléssel éa anuak kelteiében álló zenekar. A löherczeg egyszer végigment a soron' a azután kiséreiéval a várótermen át el* hagyván ka indóházat kocaira ült s behajllal-loll a városba.
Ha szép napos időnk van, a bevonu-láa impozáns képet nyújtott volna; mert dacsára a nagy eső s a félásuti földnek, mindenütt csoportok á'lotlpk lelkesen üdvösölve a löherczegei: az plcza hosszáb«n szépen voltak diaziive az ablakok, a melyeket hölgyek foglallak el. Így hajtatott be a hosszú kocái menet a »Szarvas Vendéglő* elé, ő fensége száiláaához. Dé'uián az eső kissé megszűnvén, ö lensége kíséretével a város megtekintésére indult, a közönség pedig hullámzón az utcsáÉon.
Hétlön reggel a katonai (fakorlátok tartattak meg Kis Kanizsa és Sprmjás kö zöiií léren. A löherczeg teljes megelégedésének adoli kifejezési a csapatok Itilogás-lalen magatartása és képessége fölött
A lAaellék áliagyaksrlala.
Sseptember 2-án délutáni 4 órára Iftz-o'iói dissgyakorlat, 5 órára pedig a »Polgári Egylet * kerti helyiségében (ártandó aéta-hangverseny volt tervesve. Mivé! azonban ekkor az esőit idő miait egyik aem volt megtartható, mindkettői másnap, azept. 3 rendeslék. [ ^
Sallér Laiox tűzoltó parancsnok éáJac Ede, lüz védőrégi I. liszt jelent és tettek ö fenségénél, hogy a tűzoltói gyakorlat 4'óra-kor veszi kezdetét a arra egyúttal meg is. hivták.
Józeef lőliern/eg pontban 4 óraikor sa ját kíséretével az • Arany Szarvas* isSáJló-ból kijön, A helyben állomásozói közöshad aeregbeii és honvéd iNztek már várakoztak reá a szálló elö'i éa kiséreiéhez tíáallakoz lak. A Fő éren hol a gyukorlaji tartandó volt, már uagy néptömeg hullámzott s a löherczegei — amerre ment — | mindintill lelkes éljenzéssel üdvözölte a közönyig, mii ö katonás üdvözléssel viszoesolli Mikor a
Iyakorlatra azánt és elcordonozoilj helyidhez ért, a tűzoltói kürtöaök mtjgaldlák a tűzjelzést, mire néhány perez alalj meg jelent a tűzoltóság a fecskendőkkel és szerelvényekkel. Egy csapat megszállta ja volt •Oroszlán* vendéglő helyiségét, egy másik pedig a közelébea levő berezegi épületet, ahol előbb a >Casinó« helyiségei [voltak. -Az első csapatban működtek: llódisl Jáncm mászó-pirancsnok, IaíszIÓ Holdi/sár, c<ö«e-zeiö, Mnzikár Vincse, László fvijosJ Schd-vd Lajos, Heffer Jó/sef, lüzollók; a második caap'tthaii Gyűri János, Krdllyi \ János, Márk Józsel, Ars János Dukay jílyörgy lüzollók. Mindkél csapat kellő gyorsasággal a letöu termen, gyorsan megerősítenék a létrákat a néhány pillanat múlva a j ceöve-zelök halain aa yizsugarakal bocsátottak s/erte az épület letőzelére.
Adoli jelre a mászók elhagyták a tetőkön eiioglal i poaiiiókat s ékkor kövét kezelt az ugyiievizsil mentési munkálat. Etöbb két egyéni mentő zsákbsu leereszietlekj a volt •Oroszán* szálló II. emeleiéből; ■ azuián Scharel Lajos, egy valóitan gyönyörű és merész ugrá-H'il veietie le magát szintén a II. etnelel egyik ablakából a lent tartott menlö-pony Ara József föherczegnek ez kiválóan megnyerte tetszéséi s kijelentelte hogy ilyen szép, szalályoa ugrási még nem látott éle-léjíbtu — Muzikár Vineze is László Lajos kötelén ku ziak le szintén a II. eméieti ablakból; ami színién megnyerte ö fensége letscésé' s mosolyogva jegyezte meg, hogy as 0 alusuthi tűzoltói nem mozognak ilyen könnyeden, meri azok megcsontosodnit vaskos termetű béresek (Qhbnyire. Általában ugy a gyakorlatok keresztülvitelével, valamint a szerelvényekkel nagyon meg volt elégedve a többek közöli hangsúlyozta n mentő zsákok roppant fontosságát s azt mondta, ha a bécsi Ring-xzinliAz égése alkalmával insntő szá-kok voliak volna, igen sok odaveszett emberéletei meg lehetett volna menteni.1
Gyakorlat véjez'ével köszöneté' lejezte ki a lüzolió lópsrancsnoknak és a csapat-parancsnoknak.
A vörtt»kereaat eg) lel sélsliang' vers«a)e
A lü'o'töi gyakorlat után ö fensége a Polgári Egy lel kertjébe indul a Vörös
karesxt egylet álla as mdzö (nap befyeit e napon megtartott aétehaogversenyéra, A délután folyamán njármelfjfM atttöli a nap, habár aa eső (oj)ián a lég erősen lekötvén, este felé már hüyötirií vili az idő A pénz-láraál ültek az egyl«[t cíf>as#Ől; rischel PÚlné, Kninsz lUMlissátiUÁIltenspanger hiuótné és SÁéktly oándorni úrhölgyek, és Knausz Bol ditiár út ők éa a hndezŐ bízAliaág lagjai fenór kajrkötör. piros ^erefejei nordtak. ö fenjége 4 óra 40 pep zkor érkezeti a kertbe, -4árö Nyáry a! tábori ajy, a'ölierfzeg szárny-Dobit' kj[, wiizadog, Rófsa dandáa-Inok, esniaa OraaÉy és .több más liflftl kistereiébeír® ilm! 4(J' perezjg sétált a Ikejr beit,, hol nuy I Haztihfhullámzón s loglalia el az awjta'psat. A. tfiroliózenekar és Horváth Lac<[ ziijeksra pedig felváltva hullák a különféle Mdnlóbt és uóiákal. As ünnepély! ezen Jréske r is | igen sikerQitnek imonabatÖ. A föli erczegl ö ;óra 4|il pereskor távozott a főispán ki -ételében a kertből és nev|éi aajáikezűieg bejegyezte a polgári egy-endégkőnyvCbe As aulaihoz, lépte al-nával a pénzt! rnál Űlő válaanfnányi tagok a ő! nevét beírván a
let
kai
fefk
vet
m
m
m
elve ülőhelyi
\zer lelőnek a hal a rfrösker mire
jegyzi!: latén uie zömté^lelkes éljénei exeg a \erihöl. ^ ha kr.
ikrö
dégkönyvhe < s/.ayakiil |lnjondft: Majd ha
lóról, akkor ajánlom ma-iszt égyléÚ szép hölgyeinek
Kiiá Dise
V
86 íti 80 kr.
tsz Boldizsár úr meg-ei <01 jfanségedel. A költözöl lávo/pn a főher-igvemeny~nrulitf jöve-melyiiől fdlülfizetések.

Mint a »| Gj-el Hukaresibö!. érte-sitik, Nstália szerb királyjiél, ki je euleg nővé-rénél, Ghyka heijczegnénél tartózkodik, na-gyón le van verjre- A boldogtalan assgony jelenleg caak ,odá töijekezilc, hogy ázassága Ine Ibontas^ék lel teljesen és megmaradjon a joga, magát kirá ynépak nevezhetni. Konok-sága meg van lifrve.
| | Mint a »P C« nek jelenlik Bécsből, oU már előkészületeket | lesznek a német csá szár fogadésára, kinek oii léte alkalmából ki akarják lejteni az egész földön nem laláihaló azon teljés fényi, mely császári és királyi udvarunk nagy Ünnepélyességeit körűiragyogni szókta.j A magyarországi méltóságosat és főnemességet megillető fényes szerepről is gondoskodva van.
Képviselőtestületi közgyűlés.
Nagy-Kanizsai város képviselőtestülete je ió 6-án 3 romkor tartó ja meg közgyűlésül a városház nagjyjerinépen, melyen a képviselők elég érdek löaést tanusifólag megle-í hetbs számmal jelentek meg.
A közgyűlés első láMtyái sz 1889, évi j városi költségelőirányzat képezte. Az 1889. éjik előirányzott kUdás pl.789 Irt 22 kr. j szemben az 1K88.J évre [előirányozva volt Sál. 549 irt 19 khll. A pótlandó hiány 16066 forint 30 pr. szemben a mull évi 155847 Irt 62 krral. OW. évre pótlandó hiányra 115,277 |lrt 5r4tf, államadó minden egyea forintja utján 58 kr. pótlék esik.
A képviselőiéiűlet elfogadja s költ-ségelöirailyzaiot, mégis az egyházbeii kiadásoknál s 81. léteuzám alstl felvett 6>Ü jfrínyi emelést, egy a városi közkórházi lelki-
atya ellátására szQkségis évi kiadás, *elye a városi pénaftgyi hizoBtság megszavs*lalni ajánl — FliMI fereritdl felszólalására elei-lel le; mivel ez Összeg a közkórház köd-/ ségvetésébe tartozik, au összesnek a város* költség előirányzatba való lölvétele-jtrKiit nem indokolt. Ugyancsak a városi pénzügyi bisoKs aszolgaszemblyzei fizetése és ruházatát illető pontnák teti indítványa, hogy *te. Itiki vet mik ép községi rendőrség sem a tör vény állal felhatalmazol! hatáskör, sem szemé* lyiség? által azt a halápi, melyei a jó rend és csend megkiváni kifejteni nem tudja, a . helyes közread és közbiztonság szempont, jából a v. tanács oda utasíttatnék, hogy a tárgyalási as illető ha húgoknál megindítsa az iránt, bogy ez eddigi közbiztonsági ezé-lókra évenkiat fefjnerfili költségek mérvéig a rendőrségi teendökui a msgyar királyi csendőrség vegye ál* 4- Plihál Ferencz fe|. szólaláeára el nem f. gadia,*) •
A költségvetés XXV. rovatának 198 léteiében e|ölördnló' Ip2 frinyi iUum, mely a 122 léteiben dlőfoi-d^ló s a Pec^ varasdi úttest feniariásához a helybeli m kir. adóhivatal pénztáriából a városnak fi zelelt 2662 ínból fanmarad, s melyet a pénzügyi bizottság a lovább éjiiiendö kongó úi költségeire letétbe helyez, hogy a p'c<vn-rasdi államutou levő klinker a város nágyöhb meglerhelteiéae nélkül tövábh kiépiiessék — ax előterjesztés szerint fenlartaiott.
Ax erdők jobb j<ivedelmezősege irán utasittalik a gazdasági bizottság, hogy ez ügyben tanácskozván, jegyen elöicrjesoest.
A gyűlés 2-iki tárgya Hencz Antal építész kérvénye volt a hönvédlaktanya épiiés utáni kárpöllás iránt. A jogügyi hizoiNAg-hoz tételik át véleménwdás végett. |
Maár Nándor várnai állatorvoa (érvényének fizetése és dijai tárgyában hely-nem adatolt. ; (
Horváth Vendel községi isk. lauiló nyűg dijűgye etiniézést nyert. * 1.
Szó volt a közgyűlésen a vjjágílá*]kér déséröl is, a mely a pénzügyi hizotiság fi gyeimébe ajanllnlik, felhivniván, hog\ n tárgyban jelentést legyen a közgyüléMmk
*) E határozat ax aatoaoBikiM jog faatartáa-szempontjából helyeselhotfi S óhaj'taudó bngy a vánwi rendflreóg nalghrtbb fegyetea alatt jobb kikép«ű«téa ben réaauflljöo: a mikor ax igéiyeksak ia meg fug fololhotni. &rtk.
Heti szemle.
Sok zaj semmiért — igy lehelne nevezni axi a confliklUBl, mely Olaszország és Francziaország közölt a miasovai adók ügyeben kitört. Goblet-neki felfogását, minilm Crispi eljárásával a nénjogoi sértette volna nem osztják a nagyobb európai'hatalmak, s Ausztria-Magyarország, Németország és An golország az olaszkormány álláspontját oszt -ják, s a párisi külügyi] hivatalnak egyelőre csupán Görögországgal kell megelégednie, mely eddig ax ő állítólagos fiaival Afrikában nem sokát törődött, kiknek biztonsága kü-
csak saját porával lehet kö<*xörülni, t'ivy s nyelv ia caak a nyelv állal tökéletesedhetik; s régiamert igazság az, hogy gondolatait c«ak as képes helyesen és axépeu kilejezni, ki mentől több remekművel olvasod; a jeles müvek olvasása nem utolsóját képezi a jó Btyl törvényeinek, mert a jeles müvek olvasása által egyszersmind a helyes gondolkodás törvéoyeit sajátítjuk el, •
Habár nemzeti nyelvünk, úgy a mint 'as irodalmunkban elénk lép, nem külömbö-zik lényegében a nép nyelvétől, a nálunk disiektas abban az értelemben, mini más aemaeieknél nincs, — mostani alakjában mégis azázadok lejlesziö munkája, melyen nemseiünk legjobbjai fáradoztak s igy oly nemzeti kincs, melyei menifil tökéletesebb alaktan sell átsxolgáltstni a serdülő nemzedéknek, mert benne van a megiesiüll népszellem.
A szülői háznak ax oksserQ nevelés irénti bűne ngyanabbaa gyökerezik, a melyben gyökerezik a társadalom bűne ax er- I kölcstörvény ellen — a lálsxat dédelgeté-sében. A nevelőnek tebát jellemnek kell ! lennie. *
A conveniionális formák nem követelnek egyebei i lálazalnái. A nevelőnek pedig érkötőd' személyiségének egész súlyá-vai kell ennek megsemmisi'éeén dolgoznia j a a paszta látszatnak undorító voltát ki-matat ai.
e
A conveatíoöális nevelésnek legnagyobb vesaedetaM ott rejlik, bogy a kedély-élaa elbanyagoiiatík, vagr bogy aa ennek laiiiasiéaáre axolgáló discjpllnák ia a hiúság aaolg*hlában állanak.
#
A laniló a léfektaf ludománya nél-kftl • taailáabaa üéalilqaa-rtvé válik, a
nevelésben pedig csak tapogat, mint a vak. S mivel mai napság általános meggyőződés az, hogy sz iskola nevelöinlé'el is, a tanítónak s'űkségképen ismernie kell ax egyedet, az egyed természetéi, hogy e sterint nevelhesse. Ax általános iskolakötelexeit-ség terhesebbé lette ugyan, a laniló mun-' kájái, de nem mentelte fel nevelői kötelezettsége alól.
A chahlonszerüség, mely különböző egyéni természetű, hajlamú növendékekkel egyformán bánik, nem végez oly sikeres nevelő munkát, mely le'jesen megfelelne. Ax átlftgosaág a nagyobb vagy kisebb töredéknek rovására megy.
Gyermekeink már nem is akarnak játszani; a koraérettség egyik tüneménye a blásirtság, már ax alig serdülőknél mutatkozik. A já'ékot vissza kell helyexrti* jogaiba ; inkább az élénk lapHajáték tolttán egy pár lörötl ablak, mint később tört remények.
. ♦ I ! l
Első sorban a tanítót és nevelőt (én-heti azon köte'esség hogy az ocsmány tartalmú irodalmi termékektől' óvja növendékeit; komolyan intse arra, hogy az ilyenektől őrizkedjenek. Figyelmeztesse őket arra, bogy az emberben ax isteni szellem egyenes lealázáaa, a tiszta emberi érzés megaéHése, az emberi méltóság lábbal liprása czélo/.ia-tik ily irálok á'tal. A romboló hatás, melyet pisakos Sajtótermékek a' fiatal Kedélybe, gyakorolnak, csak sejthető, de ki nem számitf ható, A tiszta képzeteinek ax olvaaoltak állal való beasennyesé^élöl kezdve égésa addig, mikor a bes/ivott méreg hálása roly^ ián a lélekből kípaaziú'nfk a nemesebb éraelmek As gyökérre kap az a taegbotrátikos telő cyniamus, mely a modern einliaátiönak, — nem mial a civili«áijo természetes klfo* lyáaa, hanem mint annak lerméettieUenee
lejlödése — egriül nem fl/ép jellemvonása, egész skálája van as erkölcstelenségeknek, melyek rothasztó befolyásukat kárhozatoa módon érvényesítik családban és társadalomban egyaránt
I Az iskolai iskolai fegyelem; I rend, az engedel nyelt, melyek az s kerét elömoz" sikertelen mindeb
di i]
áíel lalaujá, lelke a szigorú ehhnl (oly a figyelem -éo a mesflég es mindazok ax eré-iakplai nevelés és tanítás ákj de a melyek nélkül egyébí buzgóság.
A vallási I napság sok csaját I aa iskolái o * nagy voli ax ind | ban sok család kor azok, kik is jxárólag vallásoki j inkább meg lehe t mondani, bogy aötl] szokást és vál az iskolába, k&zd a laniló és áldásos hatását tényezők, melye az iskolán kívül
ii idiffi
ilTerentismuséri. mely mai körttbeá íel'alálhaió, sokan . Igaztalanul Hiszen-elég ifTeréniisujjus a vallás dolgá-tőrében még akkor is, mj-tolána járlak, majdnem ki-atásban | részesültek. Tslán ne jordiiani a dolgot, s azt gyermek! sok oly megrög-i rkölbsielenséget boa magá melyek {ellen gyakran hiába nevelő Az iskolai nevelés nagrban [gátolják azok a belolyásanak a növendék ki yan téve
A nevelő cktatéanak mindazon lénye-jaöket kell magái an foglalnia, melyek a gyermek jövendő bob ogságát előmozdítani képesek. Csakhogy át e'ynek sohasem szabad egyoldalúnak lennie. iKüljiifesen nem lehet a nevelésben elv i merev jöáxés Mert kevéab-bé ártalmasnak ogiu sk emberi társadalomra nézve ám ás embpri tartani, a ki ábfábdo^ mint ul a ki mindig azon töri feléi, hogyan keseritlíeii meg esupe felebaráti szerelel bői — felebaráta éleiét
A gyermek önfuaatlanúl vonzódik a költé-zel lennékei iránt maga is öntudatlan korát éli,, k öli ölt világban él. Kzi a körülményt nem szBbad figyelmen kivül hagyni a nevelőnek. Legjobban felel meg a zsenge kornak a gyer(tneki életet különféle vonatkozásaiban feltOnlelö dal, mely a gyermeket természeti önzéséből kiemelni igyekszik s fejlődő lelkébe oltani ifjarkodik : a aafilei és testvéri szerelet ssép 'érzelmeit, a melyek gyökeréből később.a félebaráti és emberszeretet lakad; a könyörűlet, a báladaiossig, a tisztaság, az engedelmesség, a rend éa pontosság, szép erényeid
A történeti turtalmú elbeszé'ések, románcsok és balladák jki áló támogatói a történet tanításának; s|mig ezek a hősies mull legkitűnőbb alakjaival népesítik be a növendék élénk phanláziáját, termékeny harmatként bálivá nyíló lelkére; addig a haza fias dalok a jövő leladaiaira készítik előői. a mikor msjd a hátáért lelkesülnie kell,
nem tartva nagynak semmiféle áldozatot. #
As ember oda van kötve a természet-bén a családhoz, a társadalomhoz, a nemzet béz, a hazáhoa éa ax egész emberiséghez; erős szálakkal fűzi ezekhex as öram és a bánat, a vígság és a keserv, a szerelel és a gyűlölet, a rokon és ellensxenv, a bála és a kötelességérzet, a tisztelet és a hftmW; és oda van kötve as ember lelkének gyökér szálaival az Istenségbe^ ia, mely végső vágyainak és reményeinek tárgyát képezi; vigssiának aoha ki nem apadó forrását. Hogy exekel as éraeiineker a fejlődő lélekben öntudatra éhreszsxük, arra szo'gál a kóllé-sxef is sa--r.
Ital** (Haésorsaág védelmé alatt megéri a*i i csekély adót, mit reájuk kivetettek. Olaszország aaa fog engedni, * Francziaors?ág. aak kait majd élégsdnie a puszta tiltó- i koiáasal. A barátit ax olsaaok éa Irao-cstak köáött ex a dolog nem fogjk emelni, ' aN ellenkeeóeg még tápot fog adni annak a gyttlölségnek, mely a két nemae: között ! lettnáil.
• I % 4 *
A • l ime*« muli hó 81-iki száma közli I Natália saerb királynénak a zsinat consjs- í loriumáhoa intézett vádiratát A szerb királyné emlitést sem teáz a válásról, söt bevallja a cselekedeteket, melyekkel vádolják, igazolván ti állal a király eljárását, de | mindegyik cselekményére talál mentségei is. f Arra nézve, hogy a királyról sértöleg j ffyilatkozoit idegenek elölt, azl mondja, hotfy j iigalmas állapotban mondhatott oly szava-kai, melyeket most sajnál, de, nénileg nyilatkozatai Kérleli érzelmének lulajdouiihaJtók i Arra aa áUiijásra, hogy a király ellenségeivel közlekedett azt válaszolja, hogy | a/ok a szerb politikusok, kiket bizalmával I megajándékozod, nem vollsk a király elletf j ségei. hanem csak (iarasehanin miniszter politikai el'enlelei, s többen ezek kö/.ül ax idők folyamán a király miniszterei voltak. \A beldrádi orosz követhez Persiánib&z való barátsága n«yn politikai iniriguak kilolyá«a volt. Ö c<ak#jó tanácsokkal szótgált mindig.
A mi azi a vádat illeti, hogy a király- | I né mindent teli, hogy a király leköszönósét I élömozditsa, arra azt mondja, bogy a király többször kifejezést adoti ebbeli hajlamának.
Mikor ezt a szerb bulgár háború uláu tette 6 azon nézel ben volt, hogy haladéktalanul regensségét kell alkotni: Azért küldődé el ax ismert táviratot, a mit mosi arra magyaráznak, hogy nincs szive. A király Itöbbször kifejezési adott annak hogy belefáradt ax uralkodásba. A királynőnek erre csak azt kellett meglontolnia, minek kell lörlénnie fia érdekében. Aliit ja, hogy aoha-sem axoriioda a királyt a leköszönésre, a nélkül hogy nem mondta volna neki azi sem, hogy ö nem szándékozik tovább vise!m az uralkodás terhét, a királyságot mégsem ho • itatja zavarba, hogy a kormány nélkül '.egyen.
A uöieiieaség és megtérhet lenség > Ad-iára azt mondja a királyné, hogy há*a»« élete nem voli boldog,* de hivatkozik arra, hogy anyai kötelességéi leljesiielle caak, a
Istenre bízza ax eldömési.
*
Az ö csehek. ve. ére, Bieger az országgyűlési bizalmi lértiak-collégiuma ne*ében nagy párlgyülést liivoti egybe szeptember 10 ára l'rágáha.
PeterM zsenge gyümölcs
Berlinitől, előkelő helyről irják a P» C t-nek;
>HogV fiatal császárunk északi ulja nem volt cxéltalan, a/l mindenki India, a ki II. Vilmos éles eszét mark-ins akaratát némileg ismeri. Az nlazás hasznos cselekmény volt s már ma mutatkoznak remény-dús virágsi s bimbói, sőt zsenge gyümölcse - is. Vaknak kellene lennie annak, ki ama nagy iqterdinasziikus jelentőséget, nemzet -kö*i horderőt látni nem akarná, mely a görög királyi háznak a német császárival való össxeköiteiésében, a spártai berezegnek, a görög trónörökösnek II. Vilmos császár testvérével váló eljegyzésében van,
Schleswigi- KiisztiAn unokája az, ki Hohensollern 1. Vilmos uuokalányál arájául választolta; a achle^wig holsteini véráztatla csata sikokra a megbocsátás és feledés megszeli lelt tátyola boriitaiik, a győző és aleg győzöd tél hőseinek sírjain myrtbus és narancsvirág nyilik', illatozó ékessége egy császár-lánynak, ki élte boldogságát egy király ti kebén akarja feselni. A nászharaug, mely spártai Konstantin menyegzöjére szól, ax utolsó harangozás a német dán duzzogás és daczolás temetésére, a Német birodalom és Dánia közi a caaiabárd végleg sirba téteted s behanioliaioti.
A görög trónörökös azonban nemesik a daa király unokája, hanem fia is egy orosz nagyherczfgnönek, ama rajongó Olga oroasnönek, ki szerencsét hozó szent cselekedetnek tartotta, ha a késői gyümölcsöt, melylyel a szerencse kegyétől elárasztott házas élet néhét n-ég a nagyanyav&g küszöbén megáldod a /szülőföldén, orosz íöldon hozza világra. Midőn Vilmos császár ilyen férjei választott nővérének, felel le ériékes kezességei adod a világbékenék és Konstantinnak eljegyezvén Z"óAát, va'óban mindén lakintelben szilárdságot egyesfiéii böl* cseséggel.
E* a császárnak második buga ar, kinek részére megcsinálta ax utat az oltár-hoz; első buga, a menyasszony Zsófiánál négy évvel idősebb Viktória hercegnő, vőlegényért várnr kényleien. Nem mintha a esészár kevésbbé szeretné öl, miut iljtibb húgát; ö egyenlő Jmuső,1 bár aajialan gyöngédséggel szereti Anyját s valámeunyi leai* véréi. De Viktorja hernxegnö Bsitenberg Sándori választotta eszményképül s ax a házaaaag jelenleg még mindig lehetetlen. De éppen nem mondiak la róla s a császár távol jüj adót, bogy nŐiéte fxivéből e hü ■trelMi kftépja; *öt inkább ax u) rokoni kötelékben. mely nővérének a görög trón/ örökössel leendő háaaaaaga által báxál a esáréval összeköti, sikert Ígérő eszközt lát arra, hogy, HL Sáudornak saeiid érzelmek
iránt tulajdonképpen igen fogékony jíaivéi kiengésztelni megki«érelja unokaöcsével bogy lehetővé legye Bntlenberg Sándornak4 befogadását a caár császári kegyeibe, ha ex nam menne, ügy C.umbórland B&r-czegnek a bolgár Iránra emelése által a bolgár kérdési s eszel az unoka lesl véreket egymástól elválrsxtó harag tárgyát száműzni a világból s iay tenni lehélöv$, hogy Baitenberg Sándor és iHohemo^ern Vik lória megpecsételjek szivük frigyéi a nékül, hogy a miatt a cxár kedvetlenségei iés fél?-tékeny haragot érezzen. H^a császár a bécsi udvari meglátogatja s az osztrák alpesekbe vadászni megy, ez időszerinii otthonokban fel fogja kei esni a wel'-családot, ha t. i. Cumberland caak nemi elöxékenységet log ia mutálni, és ki log békülni velük.
A mini mindebből látható, a zsenge gyümölcs, melyei a Halai császár ós/a ki utia érlelt, nem kicsinylendö becsli s oly virágok és b>mbók veszik körül, mélyek a legpompásubh békegyümölcsök egész bőség szarkát helyezik kilátásba a jövőre.;
Erélyeseit s e | mellett engedékenyen erőien ós okosan lép lel ax ilju császár; a mit ssemei előtt tart s a mire összes uralkodói képességeivel törekszik, az íi világ béka fenntartása oly értelemben, a milyeu-ven azt mint xxent missziót és hagyományt nagyatyjától, rajongva tisztelt eszményé'öl átvette. És sikerülni fog neki. Láthatólag követi nyomdokait a szerencse, a vémélkUli siker.«
Különfélék.
— ElJegjaé*. Dr. Hauser János ügyvéd, előkelő birtokos s lársaiéletünk egyik kedvelt tagja mult vasárnap szép* lember hó 2-án tartoiia eljegyzését, Eper-jessy Sándor Ügyvéd, a délsalai takarékpénztár igazgatójának kedves leányával. Az ünnepélyen s a menyasszony szüleinél ex alkalommal tarlóit fényes estélyen részt-vett vendégek közt voltak: Svastics Benő főispán, Cserián Károly ali«pán, fii hé1 Fe-rencz kir. közjegyző, Janky Károly lőgym* nasiumi igaxgató, Dr. Tuboly (iyula ügyvéd, Hirschel Ede, Unger Ullmann Elek, Belus Lajos, Plihál Vidor, a családtagok s a rokonság,
— Aa augal trénörököi, a walesi berezeg f. hó 17-én Keszthelyre érkezik s Festetics Tassiló gróf vendégje lesz. Festetics T. grót és rsaládja f. hó 4én már Keszthelyre jöttek, hogy kellő előkészületeket-tegyenek a magas vendég fogadására s arra, hogy Anglia jövendő királya egy magyar mágnással jól mulathasson. A mulatság nagy részt vadászatokból fog] állani.
— A helybeli lYgyasaaelpsa-ban a f. iskolai évre bejegyzett rendes tanulók összes száma 332 és pedig ax I. osztályban 64. a II, 67, a III. 44, a IV. 55. az V. 88, a VI. 84, a VII, 22, a VÍII. 18.
— Ezek közül rom. kaih. 244, gör. kel. 2, ág. ev. 7, bel. v. 6, Mózes v. 73. Aoya nyelvre nézve magyar 307, német 11, horvát 13, vend I. A növekedés a mull évi létszámhoz képest 22.
— Herezeg Tknra és Taxla Eges, baltavári nagybirtokos Miksa, és Viktor üní a IV. és II. osxiály tantárgyaiból f. hó 5. és 7, magánvizsgálatokat lettek a helybeli (Ögymnssiumbsii. Ax ifjú berezegek atyjok jelenlétében ax illető szaktanárok elölt jeles sikerrel ledék le a szóbeli vizsgálatokat.
— Hároaaessraa betörés. Aug. 31 -szept. 1-ére átmenő éjjel a Bákóczy-ut* czában Krausz Hajdú (iyörgy kamrájába bementek, s onnét egy zsák lisztet elemeitek*
— Ugyancsak azon utcában VidovicslGyÖrgy kamrája falát is kibontottak, olt azonban mit se találván, kudarczukkal tovább siettek kárpótlást keresni, mire a Rákóczy* ulczáhan lakó Miid Teréz lakamrájában — pár db. lécx kitörése után — rá ia akadtak két jámbor lud képében. De róka úrra ia caak-hamar rátalált ax éber rendőrség, a a fö dilettáns: Andri János ismert betört és tolvaj (kinél többféle bűnjel mutatkozott) — már átadatott ax Uleiö bíróságnak.
— I <1 AJ Ar Amink néhány áap ola szépen neki derflli, a szőlő azonban] mégis caak nagy nehezen kezd érésnek indulni. Mióta a jég megverte, alig fqjlödötl tovább, s íkí #g "ók se jo nem tesz idei bortermésünk — Legtöbbet igér a kukoriczá; bur gonyánk szintén, de alig lesz eltartható, legalább ax eddig fölszedeltek romláfa ellen általános a panasx
— ^ Kedélyen öltözködő. Folyó hó 6 - 6 éjjel Horváth Andráa király-otezai szficsmésier nyugodtan aludt negyed magá-vsl zárailan szobájában, midőn valaki szép csendesen beosont sjtajukon, levélé; kopott ruháit, s felőlié — cxipöklö! keadve végig
— az ott talált iobhakai, sőt néhány darabol még ezen leiül is összenyáláboxVa, kicseréli toalettjével elégedetlen tovább álli, de csakis állt, miután a rendőrségnek isiké* rült nyomban elcsijmi a másoap már vizsgálat <ilá vételeit. Azt hisxssük H. a uram se log lt)bbet a világ becsületességébe!^ ennyire megbixtji s bezárja éjjelre sjiaját.
— Dr. Mclireyer L«J»*t kir. tör-vényszéki és pAlyaorvoa lakását a takarékpénztári utoxában levő újonnan épült hasába latte at.
— láluev hogy dr. Szabó beli jniröaáglüoz
Öijöljnmel vettük a hirt, Eletq tsdéli jegyző a hely* albMvá, | dr. Kiss István
pedig aljigyeszsxf na^éztftlflt ki. kattanj, hivatal nek is ^ísztelei bi voltait, a igy ext
Mind
aáy tágaadalai életünk a nÉQkftdö, e ismeri tagjai n érdemileg törtéül kine vezlei|éseke| v^rjwunkra Cstk nyereségnek mond)iatink
Hévls^a Wagyal1 János veszprémi •kanonokon kívül máik nlig van 1-2 vendég. A kanonok ur szept 15-ílíe előtt ue:n akar ja elhagyni Hévizet, mely láblájd^lmait napról napra jobban- és jobbijn enyhiii.
— laaiéÉ ajealgáayak Sxent-györgv völgyén *HÍ>ze'je|jb egy oltani gazdát, midőn éjjel sioliáiábM kjijifti, a kóbor czi-gányolt súlyosan inejjsiihésltetiék. A csend* öoég blisl azonnal laiartőztaloit tettesek ax alsó'lendvai jarásbireaághax kisertedek.
r- llelj relgaaltA*. Upunk f hó 2-án megjelent 9o*ik s^unában »Kö«biz* lonsájji állapotnak*! caiiiil alád egy csikk jelent meg, melynek [irója a csendőrség s s volt páudurok ijúkMéaél haaonlitja össze s ez utóbbiak rovására fé hozza, hogy ax akkor garáxdáikodoji. sregónylegenyek Iráni rokomfeenvvet 4ls«lipitafc' <*a es állítása igazolására egy ette el, a sxaburi lelkész kirabollatásál bes<éti I el, mely alkalommal szerinte a Kutyást ti liároni társa állal al* követeti rablást hal i fMnc^oir, dacára hogy ax Assiiegyült lakostik által a rablók meg-iiánkdása s elfogására lel lettek hiva — lélllntt nézie végig Ezzel!iszemben a lény* | állás helyreigaxiiasán egy jelen volt tanú íértesit ; bennünket, hogy;' á kérdéses alkalommal nem pnndurok, háiiem kél csász. íkir. csendőr volt je ep, kik mulssitásukért 'mégis bünteliftiek. | [ (Szed-.)
4 Pnl gyiiléa A csurgó-kerüleii esperesség lelkészei f hó 4-én, Nagy-Kanizsán, a szent Kerencz rendiek zárdájában tartották korons-gyülésüket, mely alkalom* >mal. több üdvös intézkedés nyeri megoldást. A gyűlést szokásos díszebéd követte, több irányú lelkes felköszdntövel fűszerezve*
— Vízbe halt* pai F. lelsö-sseme-I nyei községbiró 13 éves leánys köaelabb
dscaára a szegény szülői tilalmának — Ifürödni ment egyedpl a Muráb.«, melynek ! sebes fblyása pillanat alatt magával ragadta I n szegény leánykái ugy annyira, hogy holttestéi máig sem lebatpti megtalálni.
•4 Ucqaleai. BohL Trafori Ágoston volt vajlláa* és köxoklalásÜgyt miniszter lel* ki üdvéért a keszthelyi rl k. lemploinhan f. hó Ö ön d. e. 9 órakor iiequiem tartatod, melyen a gymnapíum és népoktatási • tanintézetek lanáramanitoi és a tanuló ifjúság megjelent. Az lanionzetaken gyáaxlobogó lengett.
—r LeaaejndAa. Wagner Antal, a j keszthelyi köss. elemi isk.-hoz aug. 10 én meg választatott ianiló, egyidejűleg Székes Fehérváron ia állomást nyervéu, a keszthelyiről lemondott. A lemonjdás folytán üre-I jsedésbej jött laniiói állomásra a közi*, iakola-! szék Rithbduer Zsigmond igelsei tanítót hiv* ta meg.
A kcaatheiy b.*sil.>g) érgy I I tavat köréből. Miko^ liife érkezed, hogy a iro/«*i hercteg 11. nó 17*én Keszthelyre, i Festetics T. grófhoz Jpveonl rögtön a legnagyobb erélylyá és | megkétszerezett erő* I vei tol fialták a vasukon a munkát, hogy ax angol Irónörököá már aai pj vasuion sxá!-j lithia-ftk a délíl vasul b^zl.-györgy-kesai-| helyrállomásáról Fe^elics grof palotájába. { Azonban nehéz akadály láeiadt, mely ugyan alháritiatoti, de átérti a vasul axepi. 17-ero I aligha fog teliesen kénan lenni.
— A bel«ntA|i«k S helybeli Imiin-| iézeiek mindegyikénélI véget'ériek. l«eglovább j tartod ja kis muzsalii k nybxagóae a nepis-i kolánáli hol a lleirt növendékek létszáma j imegkövfeíili az IzUO-ai. K iölszám szonban
még mindig nemi üli meg az előző évek lét-jszámá1) A lelsf -lnnyiskolái) in a beiialkozott [növendékek lélsaáma. 7ü| Megjegyzendő, bogi is 1. osziálk'ba csak Az elemi 4. leány-| oszt ál y| kitűnő, jeles es jii lália'ános osztály-jzalú növendékei vételiek IBI, meri lölib a jfelsö lányiskola I szült leraeiben nem tért volna él. Ax elairi 4 láaybsztály növendé <keinek! létszáma;eddig: 76 Most már a 4. ; lányosztáiy tavyilvi, tjlégséjji's általános oax-lályzal ii növendékei na ji | felsö-lényosxtály-ba vételnek föl, akkor ott tágasabb tanie* reiuröll ha pedig a a odatAlyha vétetnek | nira (mint ismétlők) lakkot; legtöbb valósa-nöséggel oaslály jiárlaizamositásn'vl lesz szó IJSrre nézve az iakotalxék jog majd határozni. — A kai ti. ÍÖgymtiAslujnban az ifjúság létszáma szintén emakedeli. A többi tanintézeteinél nenr észleltető nagyobb változás a létszámban A x elftadasök csupán a felső és j alsó-népiskolákban ! nem kezdődlek meg; itt t. hó 10-én ItariHinak ax első előadások) Ugy a Manemknek, mint a tanu'ó iijuságiiak ex év tornára j jj« erőt, kitart fist kivánunk.
t Tolv«JIAa A Horvát s/eni-mik-Iiöhí határ köxelénen loVij pO szám vasuli jörliázÚM t. hó 4t 5-Jitj kuaenö éjjala sxa gény nmének lí réciiikéi s 5 lyukját ellop [ak. A msná sai. niwmwiisra esik, hu) a nyomozás azonnal tolyaiámba is vejetelt.
4- FUy«ai«Blt^féi. Aa ipariskolai beirailsok ^zrpiamrat4 !iUtÍ*ig bezárólag mindén vasár- és Ünaetmai) d. öj 12, d u. «"l-igia népiskolát 4-ik ílofflály lantéi méhen ösr közöltetnek
Beád köas^gbo írjak lapunknak,1 kogy
ott agy szeraccaéilen öngyilkostól — bér ax orvot elméháborodoiiságot consiatált —-a lizztességes temetést megtagadták, sőt la* maipn kivQI valami félre eső helyen áslak airt számára. S mindez la 19 ik asAsadaaAv sodik felének végén történik. Mert akár volt elmeháborodott akar nem, már csak kftx-egészségi s rendészeti szempontból is hogy tagndhalalótt meg löle á (emelő?! Ezt valótlan nem értjük ?! Az ily barhAr eljárás, bármily elfogult ürügy alatt,..,, .csak saé* gyene lebe'ett még a allét középkornak is — Ugyancsak vastag öreg szűrben járhat megolt Zsid körülás alkotmányos korszellem I - Ketutbelyra mint már eaalitetlük lapunkban — a vicinális vaaul-yonalon aam rég imi tatoii meg ax elsji, ünnepéiyea próba* I menet, Kzen alkalommal a grófi miijpr irányától a varosig tartó léjiösebb vonalrészen oly sebesen neki lódult a vonat, miután fékezője nincs, hogy majdnem a Balatonba szaladod. No, akkor legaláab - csakugyan léit volna benne egy — gözkrokodib — Most ujabb költséggel a lejlöt tetemesen alább fogják szállítani
Közgazdaság.
IdőledeN najtblállltáa (sajt-vásár.)
188H. évi októltér karában. 1. A budapesti kereskedelmi múzeum a városligeti nagy iparosarnoknak időleges kiállítások számára feijiártott réssében a sajtkiállilás (sajtvásárt) rendes, mely í. é. szeptember hó utolsó napjaiban megnyittatik és október hó 31-én hezáratik, 2 Á kiálliuk cztlja: -a fogyasztó köxönségei, valamint a kereskedőket a hazánkban termelt aajlne-mekkel megismertetni, lyxok kelendőségét előmozdítani és azoknak u| piaezokat axe-rezni.
8. A kiállítás tárgyai:
A) a aaQt előállítására szolgáló gépek és eszközök (sajtka/ánok\ turógyuró-gépek, sajtprések kisebb segédeszközök stb.)
B) Tekénsajtok :
1. emenlliali. 2, félementhali, 8. groji, 4, léglasajt, 5/ lintburgi, (I. romadoér, 7. eidami, 8. lágy csemegesait,, i. Hunaaiis, 10. Excelsior, 11. lejszinsaji, 12. Imjlenál | 13, munkáa sajt.
C) Sajt- h tn ró félék jnhtejUl :
14. Iiiss juhturó, 16. lötnlöturó, 16. ksskával, 17. karíkasajtok tiszta jublejből 18. nagyobb kocxkasajlok juhtejből, 19, kis lágy csemegesajtok juhtejből, .20. epvébb | jusajtok, 21. juhsajtok juh- és tehéntej-ke-I verőkből.
D) Sajtok bivalyUjbSl.
4. A muzeum igazgatósága kizán'dag | gyakoriali cxélokal tartván szem előtt, eísö | sorban oly ssjtnemek beküldését óhajtja, melyek minőségüknél vagy a termelés meny-I nyiségénél lógva nagybani eladásra és kivi* I telre alkalmasak. ^
A beküldött sajtnemek a kiállítás ide-! je alatt eladás tárgyát lógják képesni és a | fogyasztáshoz képest a muzeum igazgató-! ságának értesítése alapján folyton mag-I ujitandók.
*5. A beküldendő mennyiség nem sza-| bályoztaiik: kívánatos azonban, hogy minél | nagyobb készlet álljon a muieuro igazgató-
ságának rendelkezésére, és bogy különösen r I nagyobb lögyasziás esetében a megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltessenek.
Tájékozásul ajánljuk, bogy kereksaj-tokból 10 kerék, léglaaajtból 40—50 tégla I limburgi és romadoür-sejlból, valamint cse-| mege- és tejszín-sajtból 6 luexat, juhturó-| hó), azok nagyságáho* képest 20—50 bő-I dön küldessék első küldemény gyanánt
6. A bejelenlés ax ide mellékelt beje-I lenlési iv egyes rovatainak pontos kitöltése j melled f. é. szeptember hó 10-éig eszköxlendö.
A bejelented sajt szept. 25-ig küld-
I endő
7. A kiálliiók vasúti igazolványt nyer 1 nek. melynek alapján a .vasúti asAlliiási dQ
50*a-nsk elengedésére tárt hatnak igényt a ^ Minden küldeményhez a kiállító nevét | a saji elnevezéséi, mennyiségét, a darabszA-i njot vagy súlyát és ez ért magában fog-| laló jegyzék csatolandó. , *
A küldemény larialméról annak fsfaia* | sakor a muzeum igazgatósága levél ot{An is | értesítendő.
8. Térdij nem AzetendA; a szükséges I állványokat és asxtalokat a muzeum igax* I gaiosága dijiulauul szolgáltatja. Hasonlókép I gondoskodni fog aa igazgatóság jégszekrényekről, a kényeaatft) sajtnemeknek elhelyezésére
A muzeum által enköeBIt eladások és i megrendelések után 10*^ ju\alék' fizetendő.
9. A nmxeuni igazgatósAga a beküldött sajt elromlása eseiében nem nyajthat ugyan
I kártérítési, mindazonáltal niegteencK mind-aaon intézkedéseket, melyek a sajt j6k|rbsn tartására nézve szükaégesak.
10. Azon s«ji, mely a kiállítás befejez-I léig el'nem adatott s a mely lelett a kiáU | Illó november kki 5-ig nam rendelkeseit, el-I árverexleini és a befolyt összeg 10*/, le-I vonásával a kjálHtó rendelkesésére bocaáu
látni fog,
Budapest, évi augusxiás hó l én. | Mallekwics Sándor Németh hnrt
elnök. ifugaló.
Felelős szerkasstö: V | IC A fii A J

* "Wf f ' T T-J^'T'T' "I ' tlí 1 1FP r w:- • • * • %r
mm —níl,— 4'I7ÍM*
■ftft ARVBRÍ81 HIRDKTMÉNY t LUJ Ll f v.A . .i^./I ö
Bl/V fJ^ aU-im4* fí Ifl'MfK. ' /otsvármegye al»apá«i)ái6l U
■ŰKJ idtf ••rö-iUXirjt, A nagy karnisai kir. lOrtényssék letek IH f [,, - '--ö
tortái ir<pi*M*r> a tagissksrsaMi iJ^úUntk könyvi osztálya ié*zértfl köabirré lélelik, | íj j J j ♦ g a * t ő
hogy a m. kir. állam kfneaiár végrelfa is. Jt I iftV/ut I ' I 11 Viliéi I fi Át 1 \T A
mM^ I lónak Üu afPidinkáe) .M *égrebajiA*t ' >f * HlyH/iHII 1111 I lt >1111.Ily* W
Mm *u«tt A» ai .l«l. *■•« Mk'mm v«k.» __ i. . / , ' * ,1 .7 7. fj lm ' fi
i.) flvf««kw« s i fr». a m i>i ki áaTm w kr. "wnveno bánok s/ent .gybrgyl lukon elleni 'r W
kaakaM » ftiraklér Tttrttk M ín 81 kr ||/lll«lek"H löktí f) II I Ml kr O „ J ,1 • ' / / . t< ,, , O
woipi^niMirtoi Hipiknayjfy | ^lenM • még (elmer lile dfi kobségek irán |Q /a aviihny ye novai jaro«anak orvoaa mtíf hívatalarol g
mm ^'^rvt-'^n-r^rr-1*' * ' U légn-hajlá*! ft*y*l«n a (epífieve/ett kir M |,.|nOH(|V;i|), llH^0ri'K(«l('íí álloiílíWa mely Nova aftdillfdv- fi mii ii i ittrvéiiy*/.ék terttleiébe/ (artozd b/»nok-«/em • ,4 i ^ j.MÍ J .íhi - „ . » ' « ,... • t> , . ' xl ---!S±iL kyorKy! 47 §/< I|fc%bt(( A + 4w6 hri/ „ 1 M v»» f^Y' 1 y hirdettetik oly lioz/.aada^al, bogy u £
. lel veti iiigsllaabói űíi írtra, -f 488 brst a Ide vonafjko/j> tíir vénytk ax 1883. évi 1. t. rz \) i a értelinélien ö
,«, ss íz í ™ g 8
4RVERÉSI HIRDETMÉNY. K ÍJÍffi ® j 7I»Í ^ „" j 5 fblyó évi október hó 10-ik napjáig 5
A 'ii.-ktmizaai kir. törvényizék mint te* »jlv»n iagailaabftl 48 Irira becsüli Uu«a I1? í f J 3 , 4 Q
tekkvi oasiálya részérM közbirré léietik, bogy (i álínkás) Jözaetat illelO >/« ré«z ugy a bá- Q Alinyiva1 is ipknlm lM*n/UJIailflOK, minthogy a ki'Kűhtttli érkitZO Q
Remete íiéza végreliajimóiisk S/arka Péter "zeiii;gynrgy|í 251 az ifkvlien A I. I-6 U'\ tol'lcilllH' vétetni ltom fognak. 5
s neje végrebsjiáni s/envedeti oroszionyi ws', s, íelveti uifatlantjól Busa (Pálinkás) J, ^ h A
lakások ellen 82 Irt 16 kr ir.ke 9 In Rí) kr. ^zeelet illeiA 851 IriTra bee-Oli '/, része | g A j^i'ÚHÍ üTvoai javadaltlia/ÍK 250 frt évj fizeti a 150 *
líUa,^^ 1888 ÍL * I fi !H U,í t0Vábhá H ^í l'ÓWÓ al«p f,r «
rebajtási ügyében a lent nevezeU kir Kirv- Cl <M' IQ llére magit Hajlít otl a lljujíd jazá^iál azánilit liem vejioío 250 A
a.ék; területéhez isiire orojz.onyl M?ee 14 A.»ok Sxr „ lC i >ii r K yk. ^ házánál Varga \f : frt fí7/4.,é, ^ 50 frt ufintnláiiv jiójlrk, végül a novai Urorvoaí 5
Ijkvben A -f 11 8'srka Péter « , Lanwi IH|)e>enj ügyvéd vagy helyenea** ltiz- I M , , I .. ' 1 ' „ , >t
Veeje Kádi Ágnes tulajdonául lelveii váll- hpoiieve! megiariaiido nyilvános árverésen JT tiíUtKlökerl inejialmpltolt 12(1 Irt Utltt alanV- W
Ugkftleles 686 írtra bec^tt'l ingatlan eTadaini log. | W Q{
1H88. ávIlkkiOlittr liA 16 liiipJAli Kikiáltási ár a feniiéhb kileli becsár B Kall Z$11 tfy*r«x«j('Wf. 1H8M. xg-pt«mber 6 én. • Oj
dél(>IÓK 10 Órakor Árverezni kívánók lariogiisk a becsár ^ XL
j 10% ál kéaspeozlien vagy óvadékké|ien pa V I CSBrtáfl KáfOlV sk n
Orosxtony kósaég házánál Hemeie (íé/a tel i pirf,«n a kiküldött kezéhez leienni. O \ft<1 , . Zy' ö
p^es, ügyvéd vagy helyeitese közbejm.ével Vfffl ^ H ^^ ^ Q 28J | /alavármegye alisp^p.. K
meglartaadó nyilvános árveréaen eladai- u r6 | lh . . . . 4 -H , H
ní ,(ív , . , „ k , „ t^ ShITI WKKKK»í »ooa ww« w««KKKXK)oaooooooí
Kikiálláai ár a lennel b kileli becsár hrtMp ^ _ § m4rodjkl(( ü|yinit(ó, g | 1 T
Árverezni kiváaók tartoznak a becár | hónap alall, - a harmadikai ugyenallól 8 ! f" — -------"" '" '
JÓ*/, át kéerpénal*en vagy óvadékképe* | hónap alailt — minden egye> eéezleit ulán |
papírban a kikü'dölt kezéhez leienni. as árterét napjától »sámiiand'i 6*,# kama > I
„ I tokkal egy üu érveré.1 leliéUlekben meg I Felhlfái. « MÍ^^UU^l
Vevő kftielea a véielárt három egyenlő , |ltlér(IJW)ll |ie yfln „,ódo/.niok s/erim Pr« ríámmtm nlautftg^ imámé sraak 4kertli as unfhwái.y léjitjém* w&jlnI
réHzlelbeu meg pedig: az elaól az árverés i |lij/H(fJI ^Sf irrzl^f n*vmká Múlíli/i. wíIjpI <t»lrlni Alftjoa vylwntih nr Wlm \bnk*j*+k\
jogerőre M^dól hónap K,|t NtÉ,y.Ka,,«án, a kir. l-zék, mini ' ^^te^'^Mri'tó^ ^aaá^ eUfttT élf. ^s-
aiali, a má»odiksi ugyanailól 2 hónapa au. ie|fkkónyvi hni<.ságná> IHKH éti innin- ht u .rrdln »!l»y KJeíTkl^i i^z cli. IQil* bélayrl .rrzWrHwfc M*gaé«M « ai~tt>i tk
a harmadikat ugyaualiól 3 hónap alatt, ^ napién ' "í" *,"t t"!*??"*** a><>i«» Im« «a«k t«laié»ank iuk«M(i MnU» kM ^t«kig »«fttftrt4«*k.
minden egyea réa/let ulán ax árverés nap- u Ttnrábü r»)ii»siksiiaamk i<Ism/«ii ainídmMsii ar(zf»in>i, mptak r« »|#f. k«iwk wl/ h'mr *
íától számiiandi. 6* kamalokkel együH ax * 1 (Jr HlMíONNAV . kai r*vM ImmsühÍ .ua «Mk *iii»Ml. kwai .a .r«k*r ^ U Mf^^^r
1 I I.A, III u Jr'Z I..-. , . I .. . ... , >S ereslér rk »lt*iwV! l*M**e#k u írnfwli* kéroa kiUumh é» a Ur »l»»ilmr«l li^Uil«»4z»l
árveréai leliéieleklam meghetároxoil helyen , kirendelt kir. t^éki hml Mk .|u»®iíiéMr. L..iati Mai« H-uumI Wr. i« ^*Élai«k.t im leváblá • kW4r ás módo/aiok
saeriui lefizeini. i I yiian séztt.
«* v . . . . , .. . rirakUr n»w at»irtni»k| ére> ^alrlal Atojw, ■Jtll*»'alwl wáa
Kell Hagy Kan z«án. a kir. ta/ék mini , , . J , . . ' ; ^ 7 , ' , . . .
.^i lla • i .A a ai i^fl z-x - . ... Ar»k I ragr Urj l'Unailc M- ki*, m im^Ikw" SU kr. ', U) kr,. I kv«f *ommifl* |l
telekkönyvvi hatóságnál IHH8 évi i nfu-Hu« .. I m i ,|„u>z ,jK<Jr i iL tzgy kr.. 1, 4«u» eo kr. I <*£** I ín «0 kr..
hO 4-ik nnpiáli i Ibul.p^ IMII iaa7i H7H Dr, llawllz ialál*ia)a,jllia<l<« tj luwakUll nticitéa Ikr. Flg7«laM«<»ie» a I.
l-l íir. HUtiONNAY tagylfaadilav'l ArMfémi. j Dtweklavkt » tekiku^n Dr riM^ts-lélá ^w^^^^ak i^lr^-Va^e/
kirendelt kir. I»séki bíró. . , KipkaUi i k»rptkní> tji>fjn*T±Ml*k\ kni Rizg L, Alk Riax«l H. Agr f'a«afc»J.
ni f f Brl^-fjnla W^ktr Fér., Bra^ gaglcr K., Ibbrttta MlkáteriUa J.. KflAk Dljaen. i, Rt> r>«
$ N 11 rUlV lr I t Miamit «., Kal«Mfár Dr. Hi«z Gr., kuhi Méfai 0., K««ak«a4t Xatoaa U. Komámm
.1 61 V aPA MMt 5 9 a, Ug'Ni Wcrtea ... MÍakol« Djkási K gyund Hlayar K. N«zr l^-k^-k Maurr b,
, ■ || ytlA r^Br ÜUauCI - ' »., (lil KI Faa«»ft Itoaw r„ Bariéi K, Adl* «.. S»Wki M
• láriaczelli oyomorcsöppek. É T _ ..............
M'JM hálám uar iflw am4a« Ma^áfiÉia. M kír, |,s P©^ acak.ele«Meré< konlí'!!!!'ííí^; ml eo^Omid • cement* é» jP^Ji^x jí^'^'^uy1 M'"*^*, vliksUai gyár ______
P' Bfk í'^Tiihi/^fcVífíwS B R O C » I II B! A H. ótnkMiifanfc » a>ii»iia—kiai. -^t 1
hBji j. * ^rwMr! ** !' Figyelmeztetés !1 l'
ffllfj E rivia Bodapesteo t, Rodolí-ratparl 8. szán y
Mi liín f'i'l'.f.rd.omrn jnlnii, kofj 40 év Mm kéaillatt kipróbált áa aa wáaa cxfrÜltdllI ■ 1
iMf 7 íBB SíKl* B TátUUtok, foldunok oJk % ksaaifl ^ agykkal | a W km» ar.ala^. arakat- U ,laa».^al éa kIM kiáfllláaad koaaak (argalMaka. I
|BQB S^iMHUytkaWI^ a^Éay kára*! •Iftljáríiaajok, *alamlat a a. é MlA kOaAa^c 4 ■l^aakll a k6r4»k«/.k« flfjrl^airtfk • . . __
Ucm lAalsába Műit gyártmaaya l|H|e^l 9 A kl -uijki .(.,..«. k«i.«. «al... f.«ait a f^kAiül ^^WiUal. lafkaaél hUritUmJ. a «
v . «. . . .__.. . *» aril WUa^taa at*|át áa a fo«f»jáai altáiwIHaal akarta, aa kA^aa: 1
tymté e^iaden ^art^ n Q f { . (J l>r. Popp-féla AnathTÍB^YÍX*
aJSÜ i^nTTlte^fí,^ y . , ,. I Ara: nagy üveg I frt 40, kisebb 1 frt éa kleel 60 kr. S
fw^íS és vízhatlan meszét, 1 l Aw
Uwíauíi a^.lT.. mm sIhÍ wj '.^VnnT iSr 4 Dr. Popp féle Anathcnn fogpaiztat
aa araauhrtiMi IhmI lltmUi tUmj»ayniwá^tl aa m'lyk kladaaknr agyaa'li jé «lnaaágtw« B Ara I frt 22 kr. W
'**ioa ' ** »aalitiataak | g Aki a kafl-a^a kafclé éa a l*«akat kMlaVt itotH* íofmaj^aaaak hará<K as kérjaa- * ^
j \alMI ■la/W^fUa kabkaU. Saff9-Kut>iBsám, mm^ Árjefyxék a arAeail kl- - a Dr. 1? O fe P - fól# aiOZ3Q.atl3irU.» fb§npflU®2!tált |.
Praaar Bála tjágraa. Aléwlrtil Bwk B gzéfj- . . . . , , . ... ,2 ^ ^ .
^fetiö % Haafkflldallk. |3 • fiTiíJS^ - ^ f
: KKS^lS! I ^í^/^inMk I
XML fyáfjaa. Jí.raa^LrB.ka "g,*,* ^ " 1 ' , í Afcl óéra, f»alf akarj. £
_»J»ltó 1 _ " __j f Ikr Paapfa-féle fogloniAl (1'loaslM-.) Ara 1 frt
t M A kfoak kHkaé glpaei ka gjé««aa|i«ara«aaaaikaáfa, fz kátjan: J.!
tn ' ■ -—i-;---------i__________________. y t>t. ^opp-féle alövértyez^ppant. Ara 30 kr.
8 III g tvtfk kaakalAk Simii-Kmih»U<: Vrhgcr S. R#Im f.,. rrárrwrfárálwa. IA
I ■ : | j- """5* %%j':tZ„r, jjm. _|f
SF («k m feidobDat aaokáéli b»nlalU«l.
XXI VC1TOI iiuuciiiiriiv. u! -P-B-—--'
U Alulirt kir bir. végrehajtó mini bir. kikílldOtt ezennel közhírré O
O testi, liogy a nkanitsai kir járáebir/iaág, mint kernakedelmi birAság Q MA|VV ^^haIIa #k IlkiriAkhf
ö 6345/888 saámu vég^ee alapján OranerO^azela-egersregi lakos lulajdo O ITlGlV CZl£dr6lld PdDIl d 16£lUDDl
0 nit héünó mt. éa 1887 évi lermésü mintegy 160 hedoliter l>or a ő ^ °^Kzen minden ci^ettíTóra nézve nagyon X kérdé. már
D f®"^ begyben mely Hcbönberger Mór aala-lovfii lakos mint vevó által O a .kétségtelenebb módon bebizonyult. .
Q a kiilltő't id6ben át nem vétetett és a melynek l>ec*értéko 1200 frt Q WítffKKjfjA^^wl JVeai Ar«« reklAam, hanem elsórendD lodoaaányoa aae-
Q o é képviael nyilvános árverés ui|án Ieend6 eladatáaa elrendeltetvén O WftMxSUri ÍM ^^V^ állal (Mszebasonliioti vefyelmezéack alapján a tor-
0 ennek a helyaainén vMg)is a gelseí asől^bagybiti leendő erakOsléaére ' Q »Utmh*u eí,0friü"^^i11^0^^ 1
0 * a a a « «. ti <a t_ , o jmHV^v'm .Les flerméres (/drtoucnes > 1888 évi szeptember nó 10 napiáiuk d e. 10 óriia X wSKHáitil i>rMMM. re«r«. „aeaMt.
1 X matU4Hkl1<lK»r! IVri», 66. lUtulnard Kxiimm,
C 1 határidőül kilttsetik és ahol a Vonni stándékog^k etennel oly megjegy* O lÉ^xBWBmUVD.l mind/órai könnyebb * Utútbb ntyarrtiaj^pír elisinerleteM Mivel
t sáasel hivatnak meg, liogy ax érintett lx*rmeiiti) iség aa 1881. 60 t cs O m J ift 91 mAr í>r á"*1 a vegyteni egve-
< 107 1-4 élteimében a leg'Obbet igér6nek bec4ámn alul is eladatni ing. Ö Ll ÍT"!: ^^ ÜSÍL* kaÜF'i} "E^frT
I A ÍZ \r A L L 1/ idu< fin. .no o n ' ' K/iJkBfll\\k »,k«iáa lónóke által magál'apnoll 188'. u . hóban. lh. Hoyka
C - At elárverartndA ingóaágok vételára ••1881 «0i ct 108 §-éba„ O Hygisn.a tanár állal a prágai ném. egietemm, egé.z-ég*yi
C megállapiUHl lelUtelek siennt lena kifit^tettdö U t^ HHnT'V azempomból ujabb ^-/eha-oniiio a leheió leiléaye-
C i .. . O Vfff!rBk itt aebb
6iedmény koronázta, a mennyiben a rfwaiwa
C txTu I mT* JT n T" " Véí U,ín u O rfi«SÍ!SSa*«tt é/igsreita|iapir 28-74\\\ kóanyeW. éa hogy a do-
1 rwpig aa 6 birdmbaii é- pincié)ébeii a vevő veszély ére maradbasa^nak. X U^jiSj^SSg^^J hánritteih&s W-77%-«J M idegen al kai részi tsrtalmsz.
0 A. HWki bélyeg . ve* térbeli a vételáron Mül Ő » ^l^'X^^éL^Ja^ Zví
Keli N -Kaniaaán 1888 évi augunius 28-án. 2 F ^t* Wj"1' . , f . ,
n V flQ^HjBMi; A gyár citftrmtafWfnrjaiMUt és rtiywr$U*kQt*lyfintk nagy hsa
Ő Fábián Ferenoz 0 xfmmmm&j "" , . „.
a . « . | Á q « HrBHiateln rrérw
J 111 . » g aaasaffnB *«au Mta r aeját csége eleit Béedm, L ker. Muitmriny 26. u. a. raktárt
J ___X e^iwaa. iisá ntiioii, továbbá kapható minden nagyobb ilyaemft nákkH ára
000OOOOOOOOOOOOOICOOOOOOOOOOOOOOO J_| 16 lt- ro ailó kereknél.
Nyomatott Fn-cbel FtJlOp )gpiolaydo$aoenál Négy-Kenujáén 1888.
jk I J f 1 I II ffljfi 1 '
A nagy kanizsai kir. iftrványaaék leiak | kóuyvi oaziálya réasérfll i kö4blrré tétetik, I hogy a in. kir. állani kincs1 át* vévraba<ts» | tónak Üu a fpalinká*) J"K«ef «égrebajiáat H/envedó bánok H/eiii.gy8rgyl lakos elleni U4 ín 81 kr háiialek's lóké 9 Irt 60 kr j»'lenl«i'í a még íehiffrüle dó kóiiaégek irán-[ ii végri'lMÍiá*>i Ügyében a lenih^ve/etf kir. i8rvéiiya/.ék »erttleiébe/ tartózó bánok*sreft'-gyórgyi 47 §'. l|k«ben a 4n6 hrsz. a. (elveti ingatlanból ÜV írtra, -f 488 braz a (elveit ingafiaaliól W ínra, | 6tl braz. a (elvett ingatlanMI V2 (rUa. 4- 704 braz. a. lel vei i ingatlanból 30 írtra, -f /(J.'i hrfz a lelveii iti^aKaiiból Üti (rira, { 714 brs« a. felvett ingatlanból 48 Irira beceüli Uu*a (Pálinkás) Jézaefet illeló >/« ré*z ugy a bánok Hzetji-gyttrgflí 261 sz. íjkvlien A I- 1-6 sors/, a, (elven ingatlanból Busa (Pálinkás) Jézaelei illeló 351 írtra bec»tiit '/« réssé
1888 évi nktótier líd 5* ll pjtiii dé elöli H) ór<tkor
Bánok Ö/.enl (íyíírgy kozxég házánál Varga l.njoH lel peregi ügyvéd vagy belyetieae lóz* IsjtMlével inegiatiafido nyiiváitoa árverésen eladni ni log.
Kikiáliáai ár a fenueldi kitett becsár
Árverezni kívánók larioznak a beoaár 10% ál kéespenzlien vagy óvadekképe* pa-pirban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevfl köteles a v fiiul Ari három egyen-ló réazleiben, még nedig: az elefll a/ árvr-réa jogeióre einelkedáséiól asAiriiando I hónap alail, — a márodikal ugyanattól X hónap alall, - a harmadikéi ugyenallól 8 hónap alait, — minden agye> féezleit után as árreréa napjáiól »sámiiand<i 6% kama lókkal egyfiii n/ érveréai leliételekben meg haiántsoli he yen és inódozaiok s/erini h fl/Mtní.
Kell Nasy KanssAn, a kir. I zék, mint j telekkónyvi Imioaágiiái IHKH éti juaiiia h< | 0. napjsn
811 V-'l (lr. HUtiONNAY
kirendelt kir. i»/éki bira I
/attvárm^ y<* novai jár/gátiak orvoaa <*zeif hivataláról jeinontlván, Az (fjjy un^üreKodelt áiloniáara mely Nova kltelv-|ie;. vau K0(je, |Htlyá/at hirdettetik oly lio2/.aadá«*aal# liogy at de vonat«o/|) fíirvényt k az 1883. évi I. t. cz. 9$ a értelméÍM*o fnla^relt.alnlirotlhoz
M88 tk« I8BH.
arverrsi hirdetmény.
A ti.-kanizssi kir. törvényszék mint te-lekkvi oaatáiya részérM közhírré léietik, bogy Remete Géza végrehajtónak Szarka Péter a neje végrehajtási szenvedeti oroszionyi lakósok elten 82 In 16 kr lóké 9 Irt W> kr. korábbi árverés kérelmi 4 frt írt) kr. islen-légi i még telmerüJendó lóliaégek iráaii vég rehajlásl ügyében a lent nevetett kir- fftrv-szék területéhez lar'oaó oroszionyi 67? sz. Ijkvben A -f* 76H hras a Szarka Péter a i neje Mádi Ágnes lulsjdonául lelvelt váll-tágküleles 686 (rtra beoü'i ingatlan
1888. évh)kidlif»r IM 16 mipJAii délelőtt 10 órakor
Örosxiony kóaség házánál Hemeie (áéza (el-peresi Ügyvéd vagy helyei lese kÖzbejiM lével meglartaadó nyilvános árveréaen eladatni (og.
Kikiáliáai ár a lennel b kilelt becaár
Árverezni kiváaók tartoznak a becaár l0*/9 át készpénsben vagy óvsdékképea pspirbaii a kiküldölt kezéhez letenni.
Vevó köieiea a vételárt három egyenló réaxletben még pedig; ax elaOi aa árverés jogerőre emelkedéaétól sxámitaadó 1 hónap alall, a máaodikai ugyenallól 2 hónap alall, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, minden egye* réazíet ulán an árverés napjától axámiiaiidó 6* a kamatokkal együtt ex árveréat leliéielekliau meghatározoli belyeu ás a^*doraiok aseruii lefizetni.
Kell Nagy-Kania«án. a kír. tszék. mint lelek könyvvi ímióaágnál IHMg évi i<upu«ziu« ho 4-ik napién
?3i l-l (ír, HUtiONNAY |
kirendelt kir. taaéki bíró,
fblyó évi október hó 10-ik napjáig
áiwyíva' fa ipkáhh benyújtandók, minthogy a k«'*a5l»ben érkerJS j« loutke//'jHfk| figyelembe vútetní nom fognak.
A jái'áni bfvoni javadalma7Ía 250 frt évi a 150
írt uti átalárjy, továbbá a uiegyej botejíápolixi pótadó ulap ter bére megíillajiitotl óh a nyu^d jajnál számba nem veJio(ő 250 frt fizet ók «#! 50 frt utiátnlánv pójlék, végül a novai Unorvnai teendőkért megállapított 120 frt utiá alány^
g I Csertán Károly sk. fi
K ^öü I —1 j | Zalavórmegyc aiiapán|H. a
KWKKW)0í »000< WXK X«XKXKXKX)0000<>00<
Baáapaat IMá.l g.-Ptiáaká- IW7.I Lm4m 1I7« Mtgy dlaz rrklav ' Aranyáram j IHaMklávát
a áa kir. kia ^^ agak,ele4eaeeé< ni Partiaia ^ cement- és
tlikallaa ■éaaayár
II K O € H I fii K A H.
Kőt ponti iroda /a rulctár:
éiakué|«ak • kaaiUlláaaklál. _
W !! Figyelmeztetés !!
Minláii ttid/uwpomrt jnMi, kogj in ér éim kéeallefl kipróbált áa aa tóim nirtíitáll t. 'dplmi LnlrtK fug, m itfyívmr, tAii íttrdntti u»gy kde 4/Mfkk niall hamiríljdk lilaMNag aéa, g)akraii áriáimat ifrakat- U hm-^i.i/ .|aevaaA»at áa klM klálliliaaai karnak for«at»ttba, awMag-\n ininiUnkíl a kűv^lkwt/Skfa Itf^^lM^alalrk *
A kl aaajái kaaia válni, í»xalt a (nglMi MiakaéMaaJ, kgkaaét /a|//iattani. a
arij kwllouiut m m|U éa a f"Rf»já«t Hlávilitanl akarja, as kár)aa:
Dr. Popp-fála Anatherümzájviíel Ára: nagy üveg 1 frt 40, kttebb 1 frt ée klcel 60 kr.
A ki rajrj** liAánáfa. Oaala Utakat áa kailrM IMi aaájlat akar as kárjaat
Dr. Popp féle Anatherin fogpasztát Ara 1 frt 22 kr.
Aki a katWaaáft kakaó áa a fofakat kitbnörn liastHA hgmáyt**mk ksrá<K as kér^M'
Dr. IP opp-féle aroraatlkras fogpaeztdt
Ára: II kr. Aki a Uc|»bli HP arssk Inrátja, aa kér)as: Dr. $}(>f>[>-/*le fou/íort. Ára ea kr Aki wiva. r-jr,il» MiaMfa akaija kltStaai. aakáajaa: Dr Pappfflr fog^mól (riombe.) Ára 1 frt A kjnak kUas6 pipára éa s>éo«aa|faiars«as asikaára, fs kátjas: 3Dr. Fopp-félm aifivmnysxappant. Ára 30 kr. R wtak kapkatAk Simii-K«uhVrégpr B.. HelK« f^. grArrwriMU*. R#Hie/íreld A., aotittrlrr J. « Sarlan A H'ikar DiHÜMi
Dr POPP J. C. Wr'ff/ A^ym"
sjásljá s I. épl'lss áa ^pllésMatar arak ápifkasásl vállalatok, AklUrtokaaok ^ ktaaáfl áa agykási elSljáráaá(ok, valasitat a a. á. éplté kflsésaág Imw Igyalsába uját gjártaiásys. IIHIS—
fiortland - cement 68 vízhatlan meszét,
m*lfak klndaaknr afjaalft jé BtlnésáRlMi asiliUalssk.
Mh Árjegy»#k a aaagjarikeail UI-»ánnlrai lté»x*éggel ategkOhlellk.
KacakaaaH 187/. Rakat krm. UJrldák l»7f>. Ara»y árasi Bsagad IB78 \ húm-kn*. \ Trlaaat IMi. áru; ina.
Kaphaté minden gyógyaiertárban.
éváal 1 *iMl atiteriflll nuaMmtMaki nialüák aa MbMnk. A aaMNaét jrlfal i pMÉm, a iMrtl *<-<IJm) iO'tl rl|u<rfl lm
Wltákba a«Uáfc»k
Valódi aiaflaágkaa kapható Pragar Bála |jé0as. Kadurkut Bark B, g/égy ■aart KaMtrár, Collaar Viaraa Aa Bfkoekay Kálaán gylgym VaraaU, Körön Viktor f^ágjaa. Mtmg*, FMsckar Hamu (fágjaa. ftinjy-Hajóm jKöröa L gjáf jas. Muruiiombat Bálca B. gyégras.
ae 38-52
<«ak a Irkakkal iiakUtk kaailaltoal.
Alulirt kir bir. végrehajtó mint bir. kiküldött etennel közhírré teazi, liogy a ii kanizsai kir járásbir/iaág, mini kernakedelmi biróaág 8845/888 . azámu végzéae alapján Oraner Géza zala-egerazegi lakna lulajdo nát képező 1886. éa 1887. évi lermésü mintegy 160 hedoliter bor a geUei begyben mely Sebőitberger M4r zala-IOvői lakoa mint vevő állal a kíIMft időben át nem vétetett éa a melynek becsértéke 1200 frt o k. képviael tiyilvánoa árveréa ui|án leendő eladalása elrendeltetvén, ennek a helyaainén vagy ia » gelaeí szőlőhegyben leendő eszközlésére
1888 évi szeptember hó 10 napjának d- e. 10 órája
batáridőül kiittzetik éa ahoa a venni szándékozik ezennel oly megjegy* zéasfcl hívatnak meg, hogy az érintett bormeuit) íség az 1881. 60 t cs 107 f-a élteimében a legiöbbet ígérőnek becsároti alul is eladai ni h>g - Az elár^ererandő ingóaágok vételára as 1881 (?01 cz 108 §-ébaii megállapított teltételek szerint, lesz kifizetendő
Árvere*tető megengedi hogy n megveti borok a vétel után 8 napig az 6 blrdőibaii és píncséjébeu a vevő vaazélyére maradhaaa4nak.
As illefcíki bélyeg • vevőt tárbeli a vételáron MQl
Kelt N • Kanizsán IN68 évi augunlua 28-án
,f Fábián Ferenoz
>51 1—8 - b rhi6
Hely czigaretta papír a legjobb?
Ezen minden c/ifarttieróra nézve nagyon | íoaloa kérdés már a kétségtelenebb módon. Iiebifonfull. leaa Arra reklAaa, hanem eMrendD ludnaftnyna sse-mEj^(• J JÉ mélyiaegek éiial öaazebaeonliiotl vefyelme*éaek alapján a lor-KjHmH^rA yfw aabimban elOlordulé jobb minfogeb eaifarenapapimk kOaAlt a
EPQöa^A'-j ,tLes derniéres Cartouches4
HkjbJBÉ l l 0 BrasaaMa Tréraa párákéi
'mm a».gntJUt> Al 'Hfnimr; lilris, 66. Jioultrard KzeJmaai,
W \MHE£T3LV£J ttind/(W könnyebb > laotobb rityarÉtfajtaptr eliamerteteii Mivel
F-I^^BCSRlfl 91 m'r 1,1,1 ,,llAr 4ll>l 8 Ȏayianief>e
I aHir jMvBJvll temen. I>r. Lirbermann tanár e budapesti állami tenykiadrieii ftlkrmás irmoké állal magállapitoll 188?. jul. bohan. tor. Noyka I lM^B^P'V Hygienia tanár állal a prágai ném. egyetemen etéaxaéfllyi I \ HKfllF' 'H> arempcMbAI ajsbb rsimeha-onlilrt gmimtsát a lehető lei(éaye-U /j^Mjflna Itt "vhb eiedmény keronáiie. a mennyiben % „Lm dtrnúrm Car-fit^rMSacJSICitt ^ijiarettapapir 2H 74" al konayebt* éa hogy a do
ftülf-I^SK^ hány/Ustb&a 28 - 77*^-al idegen alkairéazi tartalmaz,
W lé i 'Jíkl i 0>,nl a h ve>T>lmts*n Valódi caak azon papír,
r /MSrjJ meljnea eHqueii|e mellékeli raiaboa hasonló és Brnuntltin
Yrhn etégei viseli
^N^^BflHBjj^MMl A gr ár etiyantlapafrirjotnok és rtiyonUtMhtlytinfJt nagy ha a MU^^DPf elárusiiáaa végen
Hmunatrlai Prérea iMtfáfTiia >M*u Mta p aeját czége alall JUcAen, L ker. Sehotomring 26. ae. a. raktári a***!*** láak nyilán, továbbá kapható minden nagyobb ilynpmfi raákkH ára 16 II- fÜ aiió kereskedőknél.
Nyt matott Fík!*I FfllOp lapiolajdotioanál Negy-KUi^áu 1888.
i i
38. szám.
Nagy-Kanizsa, 1888. szeptempbr 16-án.
X(V. évfolyam.
A világítás kérdése városunkban.
Fejlődő városnak nem utolsó követelménye a világítás is. Két ^ ségtelen, hogy nem, csekély mér-t fékben, terheli meg ez a rovat a város 'budgetét, de e kiadás elöl egy város sem térhet, ki, s ha a kérdés többé kevésbbé mindenütt hosszabb ideig szokott vajúdni, mig általános megelégedésre megoldatik, de mindenütt iparkodnak azt a kor követelményéhez, az illető város sajátlagos viszonyaihoz képest megoldani.
A világítás kérdése régóta foglalkoztatja már városunk irányadó tényezőit; hosszú beható tárgyalások folytak már a gázvilágítás behozatalát illetőleg a város mérvadó körei 8 a gáz-társulatok között; az erre vonatkozó szerződések is ki , voltak már dolgozva, csak meií kellett volna véglegesen kötni az egyezséget s a szerződéseket alá kellett volna irni; — de hát mindannyiszor abba maradt. A kivitel elé az f utolsó pillanatban is akadályok görbültek, olyanok, melyeket leküzd -hetni nem véltek; a gázfogyasztó közönség kevésnek bizonyult, s a város pénztárának súlyos megterheltesse nélkül nem ment volna a dolog, b ig}' a petróleumnál jobb világitásunk még most sincs. Jelenleg azonban ez is kevésnek bizonyul; a város minden oldalról épül, s vannak jnár jelenleg utczái, a hol egész hosszában egy, legfeljebb két lámpás egymástól párszáz lépésnyire
Tátrcz;©-
Á „bűvös vadász."
— A „Zala" eredeti tirexij*. —
Belegy Kristóf, anlalíai földesúr két dologról vala nevezetes. Először, hogy vén volt már és rozoga, mint a mádi torony; másodszor, hogy a felesége fiatal volt még és üde, mint a harmatos virág.
Ehhöz a két nevezetesaéghöz azután nem kellett egyéb jó tulajdonság, mint hogy Belegy Kristófnak nagy legyen hirneve a vármegyében éa azon kivflj is. Mivel pedig nála ez a másik kél dolog nem hiányzóit, hál vofcis híre neve. Nagy tiszteleiben és becsfilésben állon az agotlsbb korúak elölt mini kitünö boráss, a fiatalság elölt pedig, mini kitűnő feleség tartó ember
Vszárnaponkint egyik foigat a Imisikai érté. Volt dinom, dánom, lakodalom; volt muzsikasró; szólt a nóta Henczhidálól Bonca-bidáig.
Belegy bőven adta vendégszeretete áldásait. Vendégeié volt mindene, sssbadon rendelkezhetett a vendég olt mindennel. Caak egy volt tilos, még pedig nagyon lilos. Az asszony.
Aa srsny fiatalság lehetőleg meg is tartotta a tilshnai és a szigorúan megkövetelt három lépési; da hát végre még is, hol van az a lijpe fertilel, hova as orvvá* dáaz még élele Ifoczkáztatásával is be na hatolna V
A Belegynél mulatni szokott arany* fiatalságnak voli egy igen daliás tagja, aki valóságos élteid lelke volt a társaságoknak. Kitűnően lőtt; minden lövése talált. Pompásan vivőn. Élczei csakúgy pattogtak. Elő" adása, bumors lebilincselt mindenkit, ha nÖ volt, ka féri. t§ még mindehhez kjlogyhs-tatfan voft a bűvészi produkcsiókban.
szórja csak kétes világosságát. Aj dolgon tehát gyökeresen segíteni itt az ideje.
Ép azért igen időszerű voítj Garai Benő városi képviselőnek, aj városi képviselő testületnek e hói G-iki közgyűlésében történt felszólalása a világítás ügyében. Felszólaló utalt árrá, hogy a város már évek óta vajúdik a világítás kérdésével s magán értesülése szerint a gázvilágítás tárgyában több projec-| tum feküdvén a városnál, melyeket a pénzügyi bizottság részben vágyj tán egészben ils tárgyalt már: sze-j retné tehát tudni, hogy minő sta* diumban van az ügy. Minthogy pedig már nagy ideje volna tisztességes | világításról gondoskodni, indítványozza, hogy a pénzügyi bizottság i sürgettessék meg s mielőbb tegyen] jelentést a képviselőségnek. Nézete szerint egyszersmind a város érdekében fekvőnek találja, hogy a gázvilágítás bevezetését maga a. város initiálja; ne pedig egyesek1 vagy 'egyesekből alakuló társulat, mert nagy különbség van abban, ha a város maga a gáz tulajdonosa és egyesek tőle veszik, mintsem hogy az megfordítva van.
Nagyon természetes, hogy a közgyűlés a tárgy meritumába nem bocsátkozhatott, de nem zárkózik el annak szükségességének beismerése elöl s ép azért nítegbizta a pénzügyi bizottságot, hogy t nul-mányozza az ügyet és terjessze jelentését amink (lején a közgyűlés élé.
Nem kívánunk elébe vágni a
pénzügyi bizottság tanácskozásának; de szükségesnek tartván, hogy a világítás dolgában legyen világosság; lapunkban is megbeszélés tárgyává tesszük a dolgot, a nagyon örülnénk ha szakapatotjan szólnának hozzá a ddlóghoa másoki is.
| Á köllsóglvetjs szerint az 1889. évre 5052 fru 45 kr. volt előirányozva a világítás lczim<*n az 1888-iki 5103 frt 4p kiiral szemben; csekély differentiat mutat tehát a jövő évi különbözeti Városunk Jelenlegi I kivilágítása tonát^í ötezer forintnál többe kerül, elég qzép összeg, mint ilyent, véve mely a városi budge-tet terheli, | daczára annak, hogy | mint már előbb említettük, nem elégséges, !
Az a kérdés tehát, nem lehetne e jobb és czélszerjöbb Világítást nyerni, akár gáz- akár Inás legyen az, olyant, mely némiképgn a mellék utczákra is kiterjedne, mert úgy látszik 173 métermázsa petróleummal elégwges módon csakis a főbb utczákat lehet megvilágítani, habár nem mondhatnók, hogy ezek valami nagy fényárban úrfiak. A pénzügyi bizottság tehát | bizonyára megfontolandónak fogja tartani, hogy' nem volna e czélszerúbbl még most is kísérletet tenh a gázvilágitással, habár kétségtelennek látszik előttünk, hogy a város költségét ez néniiképen emelné ; vagy pedig arra fogja magát haltározni, I ogy egyelőre a petróleum lámpák gyarapítását hozza javaslaton, s később talán a most már s^ofc helyütt sikerrel alkal-
mazott villamos világítással fognak | kísérletet tenni?
Mi abban a nézetben vágyunk, hogy a gázvilágítás behozatala jelenleg nem fogna leküzdhetetlen nehéz i Bégekbe ütközni, b talán oly teteme-| sen sem gyarapítaná a költségeket. Jiogy a'terv a városi képviselőségben ellenkezésre találna; mert a képvise-' lŐség körében sem zárkózik el sen-kisem azon tény elől, hogy a jelenlegi j világítás, amellett! hogy elég költsé-| ges. nem elegendő, s valami uton I módon kell az á'llapoton segíteni.
Nem ismerjük ugyan a város előtt fekvő gázvilágitási projectumo-kat közelebbről, (le lut nem csalódunk, van ott egy| melynek számitá-; saí alapján gázvilágitási vállalat nálunk a város nagyobb megterheltesse I nélkül létesíthető i volna.
Ha pedig ez még sem volna lehetséges, mindenesetre arra kellene gondolni, hogy a jelenleg világításra szolgáló lámpák száma gyarapittas* sék, 8 mindenhol állíttassanak fel uj I lámpák, (különösen a kevésbbé ellátott mellékutczákojri) a hol ezek szá I ma eddigelé is elégteleneknek bizonyult.
Ugy hisszük, liogy egy városnak, melynek évi költségvetése egy negyed* | milliónyi forintot tesz ki, a világítás dolgában sem szabad fukarkod nia, s más hasonló {nagyságú városok mögött visszamaradnia.
Ha nem ismerviŐk a város áldó zatkészségét, talán jobb időkre hauy-. nók ezt ügy ajánlását is, de tudjuk hogy az áldozni képesek készek is^ áldozni s szívesen áldoznak ott, a hol
Bálványosy Gézának hfvták. Pöerdésse volt az Easlerházy*féle dunántuli uradalmaknak.
Pajtássi szokolian és bisslmsssn csak •bttvös vadászinak hívták, mivel kitűnően sikerüllek bűvészi mutatványai. A nők körében ia elterjedtté lelt' ez a neve, csakhogy ott már valamivel mélyebb jelentőségű volt.
Okos és tapasztalt emberek számára teljesen fölösleges dolog mondénunk, hogy Bálványosy Gézának. hatalmas szerencséje voli a nőknél; amiből asulán megint, az következik önként, hogy a. férjekre nézve veszélyes ember volt.
A szép Belegyné után epedő szelsdo- , noknak egyike volt ö is, azzal s különbséggel, hogy az ö epedésének volt> a legtöbb alspja. De aaért a jól őrizett szép asszonyt teljesen megközeliteni neki sem volt mód-jábsn Néhány szó, e^y-egy égö tekintet értetlék meg csupán s szép ssszonynyal, bogy a »bűvös vadán* ssive érte dobog, érle ég. ^
A lángoló lakintetak a bitslmssjiprv lomások viszonzásában a szép asszony sem volt fuksr, különösen; hs férjétől nsgyobb biztosságban lehetett.
A sok édes szónak, a lángoló tekintet vállásnak azután mindkét réssröl az lett következébe, hogy a sz^p asszony is, a »bűvös vadász < is, fülig szerelmes lati. Églek, lángoltak egy ingyért olt hatatlan vágygyal.
De a vén farkas jól őrizte s tilos te* , rűleiei.
Csakhogy nincs olyan srgus*stem, mit ki nam jálszsns a szerelém furfangja.
A >bűvös vadáss* á Balegy éknél tartandó legkösalebbi estékra egy egéaten uj hfivéssi mntaiványnyal iférta meglepni a vendéckossorut.
Igen lermészetsa, hogy egyik aaa
meredt volna <11 arról az estélyröl a világért sem.
Mindenki ége t a vágytól, hogy mi lesz s »bűvös vetíáss* legújabb produk-cziója ? I
Majdnem valamennyien hanyatt estek bámulatukban, mikor kirukkolt vele, hogy a szép úrnőt fogja éllünteini egy bambusz-nád-székről s adott jelre ismét visszavarázsolja.
De már ez egy kisáé mégis hihetetlen boszorkányság' Különbért sok egyéb hihetetlen ördögségat megcselekedett már szemük ládára a jbüvhs vadász.* Ez is sikerülhet neki. J .1
Mindenki nazüli kíváncsisággal várts s büvéazi mutatványt. Itélönösen pedig az öreg Belegy, akit minden alkalommal szerfölött mulattató t a tbűv$s vadász.*
— »Bizony ördöngös fíczkó ez a bűvös vadász |J mondotta feleségének; aki csak vállat vont rá. |
— »Különös, hogy j!ti ezt a Bálvá-nyosyt annyim I tok benne, mint
| sokat látott, sok i a láloAfk' és
■ ezt lálványoaaáiok. ín nem Iá-felflleies, üres világfii, ski at tapasztalt a nélkül, hogy tipaailalláh lelkében, szivében mélyebb benyomást tettek volna. Es Ö most ezael a kétes értékű ismerettel akéht gazdálkodik, hoiy bólonddá testi, ahol lehet: a férfiakat,]ahol lakat: a nőket.*
— »l)e kérlelj léceseim, hogyan tudsz ilyen erős bt liléiénél lemii szegény Bálványosy iránt r Valld meg (jetinlén, hogy maflád is skárhányssor Mininél hallgattad kaczngtHjló tréfá l.t
— Igaz f .mert (ninden ostoba bolondságnak yaq íjksora ;,vonzó ereje, hogy né* hány pillanaJpi cssk rá stenial as ember. Vigyázz rát/hogy as s mai btlvéssi mutatvány sem más. mnjt (üres folüllelés, melyre csak azért valltjjkotlpm | a ti imádon bo-vésstsklel, hogy még inkább nyitjára
I jöjjek annak a közönséges raflíneriának, melylyel benneteket elszédít és vakká tesz.
Az öreg Belegy csak a fejét csóválta ilyen bestédre, bogy iriiképen lehel egy asssony olyan erős gyölöieliel valaki iránt. Hsnem belül ugyancsak örült a lelke. Mert hát hogyne örülne as a férj, kinek nejéi teljesen hidegen hagyja oly férfi, kit az egáa nő-világ, de még a férfi világ ia bálványos.
Ej; aztán ssszonyj-hflség!
fiitól at asszonytól kilelik, bogy as * egész bűvészi produkeziót elrontja s elárulja a bűvészi titkot.
Mosolygott már eten előre a jó Belegy. Milyen homéri kaosagáa lesz akkori
A >bűvös vadász*; ezalatt jelt adott, hogy kezdetét veszi a produkezió.
Egy bambuaznád'Stéket lelt a szoba közepére; atután fölkérte Belegy feleségét, hogy foglaljon ason halyat.
A szép ssstony gúnyos mosolylyal ült s székre, mire a »büvijs vadáss* agy le* pellel leborította. Ekkor kérte 4 társaságot, hogy vonuljanak mindnyájan a mellék terembe, mig némi készületet tess, bogy as eltüntetés teljesen sikerüljön.
A kötönség vigan nevetgélve1 s élete-lödve ment ái a másik teremne. I
— Kricsi bácsi t ssólt Belegyhöz egy fiatal ravastkás mosolyú földbirtokos —■ nekem es a büvésti produketio igazán pompásnak latssik. Et at első eset, hogy valaki elöl a feleségét a saját tudtával és beleegyerősével tüntessék el.
A társaságnak teissett az Ötlet, Belegy Kricsi bácsi is jót nevelelt rajta.
— .Igazad van Öcsém, igazad van. Hanem én attó| tanok, hogy es at én M&l-osim (a milyen csintalan feremtÉa: kilelik tőle) tönkxa testi szegény Bálvtafnsy barátunk egész büvésti birnetét. Caak pár perctoiei flöbb mondta nsksm, bogy oaak
L
----.-TI----
,/ 1 , \ 'Mi rv"j wm • \ ■ __r' ■
t zn ta m m m Jl ^^^ ^^^ ffli ■■■ rir. tp' ■"effi
•serfcsartSeéri | TKT I Ff-ÖFiZETtei ÁRAI: ff
!l MrUr k KkMaéy-aiaa swkáa | f M Ml ■ i i JA Uaim . J l . . IH - lf. ü
I K laüiMél a laa mmümbI rénéí* mai* M M \ I m P14"?^ ' \ \ ' ' ! H S " I
4 kmk ataéta kft.l..tR7 M g % | ■ ? J ^ • * Y .» 1 » u » |]
B KUááhlntel "IteiS^aMaa t. , | j s J ypÉ^'. H Blrdeliwk Jal^W sáattlalaafc d
M ainBMUUu uJZTH.!. ____ l^l I MBB ^L jMi JktKKtÉíJÍ. ^ r Ar,,ré,i " Mratatai klrd.t»*ay«k 1
ril L ,— , FoXItlteai és vegyée tartalWu b.etllap. R •™t,í ™ m kr' $
II KéilrtU|k vima nem kllretart 1 • T ' J % 1 |J 1 .
A X A Zalamegyei ügyvédegylcl, a Nagy-Kanizsái- és Délzalai takajőkpépzlárak, Bankegyesülel JL »fUtt*r P^Mora 10 ar. 0
öf1 »» u Alsó-muraközt taknrökpénzlár részvénytársaság és önal azbvetk.hivatalos közlönye. IjD1 1,1 1,1 -Jr1 1,1 T2S
Megjelenik Nagy-Ka^lgain hetenklnt t^yii^ar: vaaárnap._ ___
\
a vároa előbbre vitelének fejlesztésé-nek égy — ha uém iaeteJivudÜ — té-nyelőjéről van sió! Azért bízvást reméljük, hogy sem (tarai Menő urnák felszólalási, séma mienk tied) marad a pusztában elhangzó s megvagyunk győződve róla, hogy a pénzügyi bizottság fog találni utat módpt arra, hogy oly javaslatot tegyen annak idején, mely által a jelenlegi világítási mize riák meg fognak szűnni.
A noképzés hazánkban.
De Ger&ndo Anionina egy kérvényt intézett a képviselőházhoz, a hői középoktatás kérdésébén, a melyhez szükségesnek tartjuk a hozzászólást. Teszszfik ezt azsal a tisztelettel, melyet a kiíüno hölgy, ki leányokialásunk érdekében annyira buzgólkodik, teljes mértékben megérdemel* habár egészen más eredményre jutunk, mint ö.
A kérvény lényege a következő pontokban jut' kifejezésre: 1. > Mondja ki a képviselőház egyszer elvileg, hogy a női - középoktatást Magyarországon megalapitsn-dónak nyilvánitja s ast múlhatatlan szükségnek tekinti. 2. Hogy a nők középoktatása czéljául nem a szakképzést, azaz: bizonyos vizsgákra való dressirozást. hanem a gondolatlejleaztést, az értelem helyes gyakorlását, a szép és jó iránti szeretet ébresztését, ss erkölcsi érzék jnegszilárdiiásál a nemzeti érzet erőteljes és| józan lejless-lését tűzi ki. Kárhoztsijs az emléke/ó tehetség gépies terhelését Keveset kiván felölelni, de ast /rlM nmhn, a n.úvellség valódi követelményei szerint. 3 Ezen iskolákban a tanítónőknek ép annyi jogot biztosit és ép oly erkölcsi tekintélyt, mint a férfi tanárnak. Egyenlő képességnél pedig határozottan mindig a nőnek kiván elsőséget adni. 4. Elrendeli, mihelyt lehetséges lés/., egy középoktatás] tanárnő képezde szervezését, mely a lentebbi értelemben képezne tanitónőket és igazgaiókst a női középiskolák számárs.'
E jávaslati pontok indokolását, ugy, mini az de (ierandó Anionina kérvényében előttünk fekszik, szóról szóra nem reprodukálhatjuk, lapunk nagy terét venné az igénybe,! csak nézeteinket kívánjuk elmondani e pontok kapcsában, habár az indokolás nem egy részlete bővebb fejtegetésre hiv tel bennünket. Mert — és azi itt előre megmondhatjuk — bárrjiily dicséretes a szándék, mely de (íérando Antoninái kérvénye fogalmazásánál vezette; az indokolás bármily erősnek lássék is az elsÓ pillanatban: behatóbb elmélkedés után nagyon erőtlenné válik, s csak atjnyíi bizonyít, hogy a kérvényező nő nagyon lelkesül a Jobb leány-oktatásért, de az eszközökkel maga sincs tisztában, a miért is csar általánosságokban mozog.
azért vállalkozott a bűvészi produkczióhoz, mert nevetségessé akarja lenni a mi ked-venczfinket. He! he! he!í Bizony még kitelik tőle, hogy kikaczsgiaija szegény Bál-ványosy?.«
Erre ssután meg a vendégek néztek nagyot és már előre nevetlek, hogy milyen pompás dolog is lesz már dgysxer nekik ksézagni a mindig máson káczagó Bálványosy felsülésén.
így besséigetve, jó negyedóra múlott el.
A vendégek már türelmetlenkedni kezdették sbizisiiák Belegyel, hogy éljen házi-uri jogávsl s tekintsen be a praeparáló büvészhöz.
Belegy át is ment s bűvészi terembe.
Megint elmúlt egy uj negyed óra. Ekkor már s vendégek teljésen elvesztették tbrelmökef • a szó szoros értelemben fro-hammal vették be a bűvészi termet. Ugy lódultak oda, mintha valamh rengeteg nagy pooy várói gurították volna le őket egysaerre.
Hanem eaakhamar mindnyájan elképedlek. |
A bambuss-nádszéken csak a lepel beveri; malist la pedí* az öreg Belegy le-küdt eszméletlenül Kezében egy ezédula voli, melyre a »bűvös vadász* saját kezűleg es' tata: -
»A prodokózió azt hiszem — teljesen és pompásan sikerült. Isten Önökkel:
(»éza ás Málcai.t
a a •
Citől fogva Belegy háza valóságos kolostor Is'ttW Gazdájának is hjra vessen s vármegyében.
A »bOvős vadász* meg most valahol Braziléban irtatja as srdöt.
K
Caak végig kell olvasnunk javaslatának pontjait, s nindjárt inutábao vagyunk vele, hogy a mi paedagogiai követelné* nyekat állit fél as állata tervbe vett és ajánlott női középoktatást intézetekre uezve, azok a követelmények minden iskolára nézve állanak. Hiszen magának <u elemiokia-tásnak is törvényesen s nemcsak a józan paedagogia állal követelt ezé!ja: a gondolat fejiesztéa, az érlelem helyes gyakorlása, a szép és jó iránti szeretet ébresztése, az erkölcsi érzék megszilárdítása stb. stb. Azi meg épen szerencséden gondolatnak tartjuk, mikor jsvsslsia 2. pontjában azt kívánja, bogy a nők középoktatása czéljául nem a szakképzési tűzi ki — ex meg azt a gondolatot ébreszti fel bennünk, hogy a kérvényező a női középoktatásnál a mint ő értelmezi, csakis a gazdagok leanyail tartja szem elölt, kikkel minél több »irodalmat és történelmei* kell elsajátíttatni, s azután a a műveli nő ideálist érték el. A javaslat e pont|ábol nem . lehet jól kivenni, vajon a szakképzés alatt caak tudományosai ért-e? Bármini érlelte, a tudományos szakképzést egyelőre mi is feleslegesnek Úrijuk, de sn-nál inkább szükségeseknek tsrlanók az ipa-I ri szakképzést a nők részére, a 'mint az Németországban sőt Oszt rákországban is lennáll. Hogy ilyen iskoláink nincsenek, ez okozis, hogy középosztályunk és kevésbbé ' vagyonos vagy szegénysorsú polgáraink le ányai mind tanítónői vagy óvóképezdébe mentek, mivel kevés más kenyérkereső szakira áll rendelkezésükre; igy történheted, hogy a tanítónői pályán túltermelés állott be; elannyira, hogy a miniszter kénytelen volt megszorítani a képezdékbe *áló felvételt. Ep azért a női középiskoláknál sokkal lontosahbaknak tarianók a leányok számára a polgári iskolákkal kapcsolatos keres kedelmi és ipari szakiskoláin1, hogy a leányok a tai'iiinöi és óiócöi pályán kivül valamely más s>akl anis kiképezhessék magukat, hogy a családnak ne csak fogyssztó, hanem Kenyérkereső tagjai lehessenek. Ha eiek esetleg kevesebbet fognak tudni a történelemből és irodalomból, de lesz nekik képességük* hogy a praktikus éleiben kezűknek és eszüknek használ vebfs«ék. Ez se hogysem zárja ki azt, hogy jó hitvesekké, gondos anyákká, i derék honleányokká ne váljanak, ha esetleg — saját dolgaikkal elfoglalva —- kevesebb zajjal is vesznek részi a korteskedesben és ; követválaszlási mozgalmakban. Keni női ' középiskoláink kellenek nekünk; a felsőbb i oktatásról — habái ez relormra szorul is — | ! gondoskodva van a polgári leányiskolákban, ] ai állami felsőbb leányiskolákban, a tanító-nöképezdékben, melyeket ugyan mi seiu tartunk a nöképzés bámulandó ideáljainak, de melyek jó reform mellett javithatök és virágzó állapotba hozhatók.
Nagyobb szükségünk vsn nekünk oly i leányiskolákra, a hol a leányok az élei küz j delmére képeztetnek elő: a melyekben mind- j egyik saját hajlama és tehetsége szerint egy | szakmában képezhesse ki magái,- mely öt kenyérkeretővé leheti, anélkül, hogy a szükséges elméleti tanulmányokat elhanyagolná. Németországon nagyszerű szakiskolák vaft-nak, melyekben évenkint 'ezer és ezer leány szerzi meg későbbi feniarihatásának eszközeit. Nekünk ilyen intézeteink nincsenek. Az állsmi felsőbb leányiskolák többnyire drágák, s ezekre közópmódu szülök gyermekeinek nincs is szüksége. S az a nevezetes, hogy azok a kiváló németországi ós austriai szakiskolák a társadalmi törekvések eredményei. Külföldön felismerték a nők, mire van szüksége szegényebb sorsú testvéreiknek, mi még ebben a tekintetben a kezdet kezdeténél sem vaayunk, mindamellett, hogy egyleii életünk annyira ki van fejlődve.. Ha as özvegy leányainak adnának alkalmai, bogy jól főzni megtanuljon, vagy más szakmában msgát kiképezze, kevesebbet kellene az ösvegyeket pénzzel segélyezni, a mi csak pillanatnyira segíi rajta.
Evvel úgy hisszük halomra döntöttük de Gerandó Anionina egész okoskodását, mely különben a tényékel is elferditi, és bsmis feltevésekből nsgyon természetes hamis következtetésekre is jut. u
M6g egy pontja ellen kivánnnk megjegyzést tenni. A harmadik pontba 'értelmében a tahitóiMntk az általa larveteli leány-Iskolákban ép annyi jogot kitár, mint a tanítóknak; tterl de (íaraado Anionina n*-tele szarint, s isnitó nem vsló íái.yisko'ábs, mert nevafní nem lud stb.
Eltel oly kérdési salait fal, mely meg-íoaioJéwa íreJió, <je mely a ár aokssrr te- ^
ható megfontolás tárgyit képezte is siváló egyesQletekbinj Ha 4 vdtumokat "összegezzük. hogy télsőHb leányiskolákban • oötanttó-e vagy férfit^intd* —j akkor a kérdés az atöb-, biak. javárai (MD el. S ki tudja, az ismeretes miniszteri leirat a lépezdébe menő polgári iskolai nőtanumk itasbelf dolgozatait illeiő-leg, nem abbaradiU okát, hogy a felsőbb leányiskolákban máris fölös számmal vannak a tanítónők, l lik az írásbeli dolgozatokai nem azial edarai szigorúsággal javítják, séges, hogy eredmény éressék élen ényt idézek. Egy sweiezi
a bogy ez Szül el. Csak egy
iskolatanács efcókei Dr. Wagner, a ki nem
hivatásszerű könyvecsket irt erről a Holiigr férfias] erkölcsi
f iedseogas| de egy igen szép A nönévalés éa nöképzésről« il igy nyilstkozik. A tanító ereje, akaratának erélye, mely
tiszta értelein á ital imnyozj aiik, az a törzs melyen a leány! t( gékoay kedélye, mint örökzöld felkúszik. Kjgy no sem képes hasonló áldásos belolyási gyíak >roln| saját nemének gyermekeire.* S ebbio ár véleményben vaanak a legkiválóbb ps sdagogasoc.
A nélkül hoey (jle;(lerando Antonias indokaira, melyek ut-otii még külön indokoltra szorulunk, tovább p kiterjeszkednénk, álon véleményünknek ndinnk-kilejezé*l, bogy az országgyűlés as ' előlijeit kérvény fölött napirendre tog (érni
Á veszprémi püspök beiktatási ünnepsége.
— A , Zala * tfmtsU jtailtotin. —
A múlt bét n olsó nsp'iai hagy izga-toitságban tartottak nemjísak Veszprém vá-1 rqsái, hanem az egjesx vármegyéi is.
Az ujon kinevezel) püspök, Hornig Karoly báró megérkezése és togsdiatása. asiüán a püspök (edzeniélésére jövő hercsez-priirás érkezése éa logadiaiása: a püspök-szenta'és, a reá kövét kezeit fényes bankettek oly .mozxanatokat képeztek, mik ritkaságuknál lógva a közönség Idegeit erősen leihangolták.
Spk terel igénybe venne ünnepség lefolyásának teljes leírása Erre lapunk nem vállalkozhalik.;
Mind a! mellett szükségesnek láttuk snnsk főbb iMzzanptairal rövid lömörséggel megemlékezni.1
Első vendégül f. bóp én Honiig Károly báró, az uj megyei püspök érkezeti, ki elé égy kUldöttségj élén Klet jár Ferencz főszolgabíróval, VáriPalo áig meni.
A vonat-érkezeskor a püspök a vasúti coupé ajtajához jépeti Is onnan hallgalia meg Kletszár üdvözlő beszédét; mire azé- | pen válsszoli s bfflosiintts s küldöttsége^. | hogy minden tprekvjéséi hívei boidogitáéára fogja irányozni.. -4-j Klefzárt meghívja h coupébs. mire a liózőnség za|Os éljenzése I kiséi etében n vonat tova robogott Vresz-prém felé. fi. .1
Veszprémj»e (elles zájtalansággal szán- | dékozqlt az étkező |püs(i^k bevonulni, an-i j azonban! leheti tlenne vallott; mért az állomáson Pribék István föliaeatell püspök vezetése mellen a psaság. Víghely alispán és |{ováo luire polgármester vezetése mellett pfdig i izecye és város notabilitása .várta az érkéz) püiipököi,
Kiszálltai pr Kovácsi. Imre polgármester üdvözölte, mir I a püspetylröviden válaszolli; azután kocsiba I szállóit .s a logadök kíséretében gyors tn inethán hajtaitak a föllobti-
gek. A székesegyház körüli tért az ifjúság ■ lobogóik körül az egyesietek és testűié-lek foglalták el.
A prímás a győri és szombathelyi püspökök ki serei ében érzécett meg A fogadtatás után EazierhásV gróf főispán, vala mint a zirexi apai js 1 a kísérethez csatlakozott. Elül hafadt a Invaa bandérium, azu tán a tűzoltósági a éti követté a lénye* kocsisor.
A prímás is j előbb s székesegyházba meni a szokásos ima elvégzésére, hol az »Ecce sacerdoa magnus>-«al fogadták. Itt a szentséggel i áldást adott; azután a püspöki lakba ment, hol Lak-g Krisiólné, a törvszéki elnök nefe fogadia 60 fehérruhás leanynysl, bokrétákat hint,ve etéte.
A püsppki lakban logadta a növen-dék-papság, a kir. lörvéoyazék itMatelgéséi.
Este a prímás |iisztelei re nagyszerű, kivilágítás áa láklyás zene rendeztetetij mely alkdlomtnaf Vifár Lajos városi tó ' jegyző üdvözölte a főlapot.
• i . ■ / íi
Szeptember Mn ment végbe a püspök-azenlalés. A szertartás reggeli 8 őrskor vetle kezdetét, melynek ia szokásos egyházi formákkal való) véneiével következeit a tulajdonképeni beikíatas, mely alkalom mai megint Pribék István tóbx. püspök üdvözölte ax nj megyé»lAs^öfln a psp*sg nevében, mire ax uj püspök többszőr zokogásba tnló baugou s latin nyelven válaszolt Ezután a megyei papság minden tagja egyenkint üdvözölte az u) püspököt, melynek végeztével s szószékre lepett és 'Dicsér-tessék a Jézti* Kristi$s!* köszöntéssel üdvözölte híveit s egy valóban remek beszédei intézeti liozzájok.
Ax ünnepies beiktatást bsnkett követte.
Ax ünnepségeken "Széchenyi miniszter, Máday és Sxécheny Jénö oszi, tanácsosok,, továbbá Somogy megye küldöttségének élén : Tallián főispán is jflen voltsk, nagyban emelve annak fényéi. ;fU!amegye nem voli képviselve.
A beiktatási tínnepély igen sokáig emlékében log maradni azoknak, kik annak intposaaa lefolyásának tarui voltak,
As uj püspök | föllém||e mindenkire mély és kedvező henyiomási tett s ^rorény nyel néznek további működése elé. r
A király Belováron.
Nagy kanizsa, szept. 12.
hullámzó uiczá hol a püspök i nen a püspöki logadta s nnnnjk püspök üdvözöl szédre adott vi
gőzölt jVeszprép város aOrü népiömegekiöl n át jegyeaesen a templomba, szoiásös limát végeste. In-palowbá meni,, hol a papság é'tti Pribék Isi vén tolsz, le. Hprnigl püspöknek é bs-laszaban különösen nagy tetszést és lelkekeoést keltett e kijelentés
mstyt ts i
jszw/Mptv io/ydeZ' magyarabb és szeblt inei/yt f Nem hivatott eolna gond ■ jóimra."
A papság lávostáva a megye és város tisztelgett nála. Azlulóblii küldöttsége üdvözletében adott válaszáén lAhbek közöli ezeket mondatta; Jt rdmr öröme &után az én örömöm is, fjfdsMi i#afg az én gyfazom i« leendő | |
A püspök érkiuése ufáni napon, szept. 6 án, agymn. bizottság Hiiltner Sándor ejnök veselése melleit és a kam. iskolaszék, továbbá a takarékpénztári küldöttség, az uradalom 'gazdatiszt! Mra, az adólelügyelőség. és adóhivatal, a tönénysiék, a kir. Ügyészség, s városi képviselő] testület, a lutheránus gyülekezel,! a raforjnjjtusok és izraeliták küldötiáége, a iüz([lpáe |k gazdasági egye-stUel^ tiszialeglék. Algatdasági egyesületnek sz nj püspök siapité isgjjlvá lett
f 1 b j lf j Srepi. i-jkén érkezett Simor János, jieiaegprimás. Ka ja kaibmrn a város^ épületei gyönyörűén föl volták diaziive s agy impotshs diád Ikajput állitoii es egyhás-mrgje e fölirattal^ L>|i jgykikmeyye tdrÖ iöl*\ más falll: Ijit | tyyhótmegye mája kisér," jA váró
kspu állott a i HiraijokUlt > Fj
údrőeőlk —. tílj
• A vonalhoz di gaiokoa vonulták
elöW ssiniea diadal-prémmeyye iáig a hazának!* <ie>att>nai díszesebb foss elfogadó kfildöttsé-
A belovári hsdgvjtkorlaiokst megelőző togadtaiások egyik epixódia megelégedéssel cs lelkesült érzelemmel fog fogadtatni széles e hazában. Mindeáün, a bol a aiivek ax alkotmányos fejedelem iránti szeretettől dobognak ; a hol ax alkotmányos hazát sxe-retik. s a bol kárhozatosnak, veszedelmesnek, hazaárulásnak lartji^ a panalav agi-tfliót.'
Olvasóink emlékeznek az [annak idején Háílalnnk is reprodukált táviratra melyei Stroes-I mager djakovári püspök megfoghatatlan el-I vakultságábsn a kiéri ünnepélyek alkalmából !'. Moszkvába küldőtI, kívánva Oroszországnak^ hogy vílágmissióját teljesítse
Hogy mit követéit el a magyarok iráni gyűlölettel eltelt püspök é távirat elküldésével, ezi legjobban megmagyarázzák a ki-'ráiy ?xavai melyekkel Stronsmayert a kié-i ras tisztelgések alkalmával megdorgálta.
A belovári szept l?-én kelt táviratok szerint a király ax egé*x papság jelenléte-! ben s fe'hozva az ismert üdvőalő táviratot | és_ felháborodva a következőket mondá: í »Ön magánkirül rolt.' tm bet^g tolt! Játon « j észszel a monarchia m saját egyháza eHf .-> ; ilyent nem leket cseletíisu.« Előzőleg ts utar a megérkező (király fogadtaláss alkalmával ugy ö Felsége, mini Rudoll trónörökös által teljesen ignoráliatoii, pedig ott állt Mi-bálovics bibornokérsek és AngyaÜes patrí-árcha mellett.
Hogy a király ferfdő szavat bizonyos körökre kellemetlenül halottak as nagyon természetes, mert azt remélték esek, hogy éppen a iírájy belovári utjál fogják csajaikra kiaknázhatni.* Hogy aa uralkodó — mondja egy belovári távirat — Strossmayer viselkedéséi egyenesea antidynasztíkusnak bélyegezte és élek haOgsnlyoxáS'ia! öpen a nagy számban egybegyűlt alsó papság jelenlétében lette és a püspököt ily módon — mindenesetre érdeme szerint ugy szólván pelengére állitolts, a püspöknek eddig mindig hü követőit felettébb zavarba ejtette.
0 felsége belovári fogadtatása rend-kívül fényes volt, Szebtember l&én reggel érkezett Kőrösre, hol a körösi'polgám^ter német nyelven üdvöfcölie. Maga Belorár Ittl van tömve emberekkel. A város bejá. rátánál készített diadfilkapunál, mely magyar és horvát nemzeti zászlókkal volt fel-díszítve megállott a király s meghallgatta Ouint polgármester travAzlö beszedet, melyre kegyesen válaszol!. | Azután a lényes ki-séreitsl,behajtott a varosba, hol sájos zsi-vio kiállásokkal fogsdtsiott. Itt történt, hogy mig MiHalovirs bibornokérseket s An gysKes peirísrohát mttjd a király, nind Rudolf trónörökös megszólították, Strotmayer ptepőkit teljesen melltiték.
Tia órakor kezdődött a küldöttségek logadiaiása. Jöttek: aj kötös hadsereg és honvédség ilsalikara, melyei József löher-caeg vezetett - A kkthoÜkus kíetas Mi hálovica érsek vezetésa alatt, a akkor róna asag 0 lelaége Sirosaimyeri a kierí lávirst
\
■folt — Aíulán a gór. bel. egyház Has-tetgeU, mire • tiikoa taaáűaoaokra ét ka-lMtirtkaokra következeit • sor, Azután Relo var, Kőrtta, fágráb, l'ozsaga, Várasd és Varőcae megyék küldöttségei jöttek töia-pánjaik vezetése alait. Fogadta meg ö lel-aége Zágráb éa E«aék váromk küldöttéé-gett, a megyei éa kerületi hatóságot, a lőr-veeyss^ei, a járásbíróságot,; a városi tanácsol. k görög keleti és Izr. hilközségekei külön (éle hivatalok tisztjeit, a gimnázium és elemi iskola tanári karát, végül a körösi é* vagycnkusaégek ' küldői tségeii. Mind e küldöttségek a magiztriUH épületében logad-latiak. — Délután ő lelsége meglátogatta oldalán Khuen Hédervári grúflfal a kaszinót a katholikus egyházat, a szerb egyházai * éa a körházat Esti 6 órakor udvari ebéd volt 67 teriiékkel. 13-án voltak a gyakorlatok. ö lelsége a valesi herczegael pénteken este urazol i liödöllöre, Hudoll trónörökös pedig Bécsbe.
Különfélék.
— A l»el«»árl hsdgyak«rla> tok. Király 0 lelsége e hó 12 éti hajnali 8 órakor utazott keresztül Kanizsán I belovári hadgyakorlatokra. Kíséretében von Budoll ^trónörökös, s mint vendége a valesi berezeg* is, Anglia trónörököse. A vasútnál a városi kapitány és a löjegyxö jelentek meg. A kora hajnali órában a közönség csak igen gyéren voli képviselve. A vonat 3 perczig keséit s azután lovarobogott. Mire lapunk megjelenik a belovári hadgyakorlatoknak Is végük lesz.
— JéiM'l flUirrczeg Hsal»"áa. A Józael -föberczeg fogadtatásáról lapunk mull számában megjeleni közién ényhöl Ctttiáti Károly alispán, Stwlics Károly lö szolgabíró és llrritlmdy lUHa orsxággy. képviselő nevei, kik nindhárinan díszmagyar-ban jelenlek meg a fogadtatásnál, s a főispán ur állal ö fenségének be is mulat tatának, s kikel ö leusége Utléte alatt megszólítással kitünteteti, sajnálatos tévedésből kimaradlak; mit ezennel utólag helyreigazítunk.
— I.nltiiiii) n épilén. A közös hadsereg laktanyájának epilése Erdélyi Mihály és társai állal már megkezdődön, s körülbelül ket hét óta serényen hozzálát nak. A laktanya helye körül van kerítve s már néhány százezer téglái oda hordottak az épület hoz.. Jelenleg a kutakat ássák. Megelégedéssel constai áljuk, hogy az épít-kezeshez szükséges anyagól, u. m. téglát, ,
: fái, meszet helybeliektől «zálSitialják s mun | kásokul is kizárólag helybeliek vannak al knliuazva Az epület nagyságáról némi fo-galmat nyújt, hogy hozzá ö- 5'/, millió 1 tégla log szükségeltetni, Ha az idő kedvező lesz a vállalkozók meg ax idén 1 millió téglái ilógnak (elhasználni.
• — Mrqiilrnt. Boldogult Trefort Ágoston volt m. kir. vallás* és közoktatásügyi miniszter lelki üdvéért az alsó-lend-vm polgári iskolaszék es polg. isk. lantes Ittlel a r. kaih. templomban szép hó II. requiemet larioti, melyen n polg. iskolaszék, a polgári és r. kaih. elemi iskola tantestület tagjain kivül képviselve vollak még a kir. járásbíróság, továbbá jelen vollak a polgári és r. kaih. elemi iskolai tanulók is.
— A MMlrul hereaeg bélfőn I ho l?-|én érkezik Keszthelyre Krsleties yról-hozL Ugy halljuk, hogy a keszthelyi Fen-lelips-palotái, melyről vjóságos csudákat beszélnek, hogy mily mesés berendezésű a egész épitésmódja mily rendkívüli, most ex alkalommal fogják installálni.
. — U»i|>jiikN. A kis-kanizsai . pol gári olvasókör f, hó Ib-án. d. u. (>• órakor tartja rendes közgyűléséi, melyre a tagok . külön is meghivatlak Kő tárgyát a száma dás megvizsgálása képezi s netám indítva-' . nyok. Kívánatos volna, ha t zen üdvös in- ! lézményl Nagy-Kanizsáról is minél többen j lel ka rolnák.
— A polgárl-egj let vendéglő bérielét — a közzétett pályázat után — I ismét Torma Imre előbbi bérlő nyerte el. Nagyon helyes A ki megküzdöli a kexdei nehézségeivel, illik, hogy basznál vegye a I majdan hálásabb napoknak is. melyek a ! nagyierem megnyíltával — ugy hisszük — épen nem fognak hiányozni. He személyiségét tekintve is, igazán rászületett, rilka jó • modoránál fogva sem igén találhatott volna ' ax egylet alkalmasabb egyént ná'ánál. — Ö | akar és meg is log a közbizalomnak telelni, -j
■ — Jéiiágififl, Sommer Ignácx ur a helybeli kereskedő világ egyik fiatal de- j rék tagja megvette örök áron Odonel gróf I csapit jószágát 138.100 írtért.
— A ktailbelyl gyasaanlani-hmm ss 1888-9 tanév kedvező körűimé-ayek között nyílon meg. Ugyan is exengim-nssiem első osztályában 42, tehát jóval több j tanuló iratkozott be, mini aa előző évekiien. Arról hogy e gymnasium benxüMetiessék, most már egyjáialán nem besxélnek. Ugy halljak, bogy ss indító ok ia megszűnt, meií i a szombathelyi gymnaaiumban megszűnt a I 'ulwyntjiség azzal, bogy Szombathelyen polg. üu isk. állíttatott lel.
— Iteaslhely tár«a képviselő lestüJetajl. hó 11-én tanon fitésén tárgyalta és állapilá neg ax 1889. évi köllség-vetéet; Mőiranyxai 1880 re bevételekben l» M6 trt 1 b kr. kiadásokban $,661 frt 76 kr. Mutatkozik fedezetién 9,696 Irt 60 kr., mtiy községi póiiék utján ledeseodfl.
k rt
r
A községi pótlék slapjáí képeső ádókgsajf ge IHMOre 24,809 Irt. Adó frt után számítva községi pótlékra, a hiány {fedethető lesz. Ugyan ezen ülésen Készt, vár tanácsa jelentést terje«zlttt elő az IBfl évi működéséről, tt deficites korszakba jól esik tudni, hogy Keszthely város pén ügyi viszonyai örvendetesen javulnak] ui y annyira, hogy e város már is kénes éven kini, s polgárok megerőltetése nélkül 211 Irtot középületek emelésére lorditsni, honvédlaklsnys mellé pedig 4600 írton ra tárak épületnek I8i9-ben, 600 Irt petli csatornázásokra log fordíttatni Keszlhe! lehál, ha lassan is, de halad előre, me jó kezekben van a bírói pálcza, id. Kei«e Venezel jubiláris városbíró lud és skar hat almával élni; ö okos ésszel és vasazo galommal magának is, de' vároaának is létet szerzend. Ugy legyen!
- Hír Alj ö! felsége ál utazása alkalmából pénteken este a Csengery-utrai Aljáik lényesen kivilágiitaioii lámpiónokkal. A vpnai 10 örakor meni keresztül* mély alkalommjil nagy közönség jelent meg a perronon
- A Dunai Jé axlv iinnepél lyel a rendezők, mini több helyült olva suk ismét fiaskót csinállak; a bevételeik aligha tolják lődözni a kiadásokat. Itt Is csak igaz' marad a közmondás: Ki sokat markol, keveset szoril.
- KlgAaolla a vonat SallérRáá-dor helybeli vasúti kalauzt, melyről f. ijó 13-án Kótiori közeliben Véletlenül leeselI Ja sinek közé. A szerencsédén ember halálát özvegyén kivül még 7 gyermek siratja.
Rajt* iramtett csakhamsr azon kin kanizsai tolvaj-banda,! mely betöréseivil nálunk már legutóbb épen nem boldogu t a folytonos rendőri szemmel tartás misit . és Somogyba költözött ssárencsét próbáin . tins működésükéi mindjárt l'ogány-Szeni-Péleren kezdték meg, de' vesztükre, meit midőn a lopott zsákmánynyal betérlek eg; köxeli erdőbe, s csurgói csendörök szen -közt lalálkoxlák yfelük és röglön kézre került a jómadár kompánia
Hókühlr. tfityeházán Bosenlhal Mihály otlani korcsmárost ól közelebb lp darab ludat elloptak, meiyek közül keltörp a Rtuiizsai piacann ráismerlek, a nyomok llii|csáig vezetlek, hol a kutatás erő«en megindít taton az ismeretlen lodpeeseQyére gusztáló róka ur után.
liHinniIVIrnirléw. Mini a *l ('. »• nek Bécsből sürgönyxik, az oszirák-mn}-gyar bank. főtanácsa a kamatlábnak 1 kai. 4Vról -l'/u-ra leendő lelemelésé elháiánizta. Kz intézkedés elengedhet lenni lett n bankhitelnek egészen rendkívüli, loly ton emelkedő igénybevétele folytán, mai" már as osztrák-magyar bank Összes jegy Isrlalékának ahszorbeálásávnl fenyeget. Ila ezen absorbtio bcköveikeznék. a bank nak legalább „ ra kellene emelnie a ka mallabai, miután a legújabb kiegyezés ális tudvalevőleg azon kötelezettséget vállalt magára, hogy ama jegyek uiáú, melyedé,, 2( 0 iniMió Irton leiül érczledezet, nélkül ki no, ív „ ol az ál'an pénztárakba fizet. .
Oiiuj ÍIIíohiiAk. Horváth Józsej vindornya.loki liddbirtnkos neie szül. Karka
ne sziu. h ral szm'ti
Juli I. hő 5 ön egy pisxtolylyal szinti lőlle magái. A golyó a szívót: szétroncsolta, mi rögtöni halait okozott.
Ilii felen liftllkl. Vékási KsófJ oeléit I. hó 11-én Fábián Kerenez kir. vég j rehxjtónál tisztogatás közben ősszemgyoU és azonnal meghalt. - Az orvosi vizsgálat szivszélhüdést consiatáll
TAa Folyó hó 7-én éjjel 11 órakor a letonyei ónk. tűzoltóság] vészi jelzői kürtje riasztotta tol az alvókat első álmuk-ImM. A mondott időben ugyanis a becsehelyi hegyen eddig ismeretlen okból egy pincéé kigyuladl s a pusztító elem jcsakhahuir a mellette levő pinexét »is lángba borílolta. Mire azonban a tűzoltók segélyei megérkezett volna, a lüz is teljesen elaludi. (
— MaerenefcMIraaN^it. I.elenvérol| írják nekünk: A letenyei állami ülőn a Mura hid|ánál ax állám egy Alkoprói lákási s az ahhoz szükséges szereknek elhelyezésére való inktárt épiitet, melynek egy része eme'etre van építve. A már majdnem elkészült épület 1. hó II-én délülán j összedőlt s négy munkásnö, úgy Oe«ierreieher zalaegerszegi vállalkozónak fia is megsérült. Egy letenyei lakos nspsxámosnö mellén zíizo-dási szenvedeti.
— .Heg járt a. Egy beesebelyi urodnlmi kocsis a legutóbbi napok egyikén1 leiipraiolll illetőleg lellökeieti kocsijával bizonyos somogyi asszonyt a nélkül pedig, hogy gyorssn,h vagy vigyásailanul hajion volna, s igy as asszony csak önmagának tulajdoníthatta kellemetlenségéi, mi szerencsére nagyobb jiaji nem okoxóti neki. — A kocsis mind a mellel félvén a rendőri beavatkozástól, megcsapkodva lovait' s villámgyorsan nyargalt
a le'sőten-plom irjányába, melynek kötelénen egyik kocsikerék kiesvén, feldűlt j és mégis — stonnal — rendőri kézre kerüli, jtnely ax ulczai gyors hajtást esetleg bünletéssel; is ellenőrzi!
— Qj Aashlr. Hntics Béláné, .Sólyomi Lipót, tsp«onyi ka^aár leánya f. hé 12-én Mihál don 28 éves korában meghalt A fiatalj kedves nőt. példás jó auyát térién, á kedves gyermekén éa közelebbi rokpnsinl kisüli nagyáramú ismerőse gyászolja. Iléke pamvaiial
— A etlglralese daexárs többszöri (elszólaláftnaki a a közegészség vsszé-lyezietésénék/még mindig aölden virít nos-
ványos mm rében, Bizony nagy kár, bogy Jóikef főhei czeg megtekinteni nem szándér ktfíia á vátosí jkÖzktírházai, akkor legalább volmi ralami, ésen mondhatni pisiok-eml^ t elMriuiUra ■ — No, de rétnél-jük bogy as ösk beköszöntével s különben alk|ilmas nzep k*i/.k.irhftzi tér befásitása sem fogleliimfaani, mi »an nem gálolká a szépészeti bizoMsághaki (alán egy későbbi (ervének megralMtásHi,! púldául sétáiért ille tőleg. mig sz egészségre nézve addig is —. löleg a kórházi íibtegeknek j— vajmi nagy szojgálatol tehetné.
Trraillke MlSU tébb rr.dWcll kéi-lasíMfáak t asaaaMI airt>roh
Hal l elyelt liuila. A keaxtbe lyi halászok I. ÍÓ lOjés ll-ik közt a bala loni vasúti liídpi il egv iérfíh'ullát fogtak ki hálójukkal. A hulla Készt helyen orvos rend-örilég megvizsgkltsivan, rajta küleröaxak nyoinai nem tiUi tltaiituc. A hullában Mikulka l-néj kéihelyi lukos ajijál lérjérc, ki Két-hol ven magláro* voiti| ismert.
— Hirtelen halál. E hó 1-én Vékonyán (iereucér László földmives hirtelen meghallj Felesége ellen ez a gyanú támad), bogy féljél p mérgezié meg; ennek kövfelkeztében c letenyei kir. járásbíróság a gyanús asszonyi letartóztatta és a mérge-zés kiderítése vegelt a szabályos bonexolást eszközöltél te. lugy ez igazolta-e a gyanút? arról levelezőnk nem i enilékszik meg.
I*— Kyllvaass köaiönrl. A n.-ka* nizski iparos ifjúság önképző segélyzö és rokkant pénztár tagyftlülele szón tekintetnél fogva mert mu uáugtiszius 19-enSxi. isiváni Ünnepélyen az egy lej javára rendeseit műkedvelői szim előadás alkalmával Pichler Boxa, Kondkr lleon in, Kis Verona, Seüg Fáni, Lirheim Teréz Bodis Mari és Molnár Teréz, kisasszonyok mégis Ha{vss Frigyes, Thurn Lipótl Hmvsx Lhjos, Metz U|os, Szilák Andor. Tólh Lajos. Scbröder Zoigmoog. Metz Jó2sef, CsallanVi litván. Horváih Mi-* hály, Cuilentug József, Szondi Károly, Sáréiz •lózspl, Bonsa Béla. -j- tíeiger Miiéin és Kondor .lenö urak körije működni szivessek voltak, legittzin óbb; köszönetünkéi nyilvá-nitjuk, éa lilábbra ts az egylet iránti pártfogásukat kiirjükL N,-Kanizsán i$H8. szeptember l;i-áa. A választmány.
Fmvfrea lohnjok. Néhány nappal ezelőtt lét ismeretlen egyen éjjel beionódzoll l'eti Józselne sormám lakos udvarába, s onnét a spineseket elhajtották, (•ál jnevii as^mszedjs azonbau észrevevén a •Iliiül murával utána iramodon a npvnjcikiN k, Lik íiégy lövéssel felellek 11 'i öikj kiásásaira. Sierencsére leni laláiil s igy tettesek jóna.k máiy há{tahagyásával kerekei an akkoríhajiotiák el a rigyáczi i öl idrlt aertest, melyek — da-yes nyomozásnak — máig sem
viss/a egyik lövi i láttak u zsál oldali. — Ilg ! kanász, elöl ii rzára aa eré j kerújlek neg.
— FeUő-KxcancnjcrAI írják lapunknak, hogy axoilatu bíró 13 évcs>)nányá-! nak lilillája, Ikirö mull száninnsban 'leltünk említési, ii napokban végre megís megtaláltatott egyik inuriji malom közeiéilén.
Iradatánbsrálak njeb %é**cU Hujdaiélie! Alulírott kiadásában nieu fog jelenni a Maimar mftlrlorlf-1 Hifi s;illái (i m/réyiU' >iyrhnnlfkektfiJ a
nyrlruiihífiii/. A Magyar ludomáuyos akadé 1 mia megbízásából löhjb szaklérli előzetes kózrentűkiidi^éveli szérkesxtelték S;«r-rat (iálu'f r'ü SitiMHyi - \XsiyiHond akadémiai i tagok. A nyelves/ek, nx irodalomharátok, az iskola emberéi s a ázaktudományok művelői rég érexiék [egy áyelviöiiéneli szótár
* szükségét, mely liztos föl világosítást adhasson mindazon esijekl#a, melyeklien a magyar kitejexéselo korkm vagy történetére nézve kétségek merülhetnek föl A nyelv-ujitás annyi s | (1 y besszemenö változási eszközölt irodalmunk jnyelvében, hogv a
• hsgyománynak számijilsn szála elszakadt s nyelvérzékünk is annyira megzavarodott, hogy gyakran crarbeimagyott vagy alulra vezeial? annak a megilSéséhen, mi he.yes, mi helytelen, mi régi! kincse nyelvünknek s mi ujabb- szerzeménye. Hogy az éget<> azükségnek eleget jtegyeo s hogy nyélvtu- j dományunknak megve$«é a lepbiziosahb ala- | pot, a Magyar' Tudományos Akadémia meg bisla iiiVnl netjexatf szaljemiiereinket a ma- | gyar nyelviönéirti stt^iár szerkesztésével. 1 A nagy mii, melvet' szájiuis évek munkája érleltJ immár elljésziili úgy hogy gyors I megjelenése IIíximíIvm {van. Magában log-lalja é sfólár aj jnyejvujitás lelölii gazdag irodalompak lehelóleg teljes szókincséi, fölsorolja pontos in rí szóknak alakjait, jelentéseit, mondai lelt UeijkezeieitJ azonlölül a velük nlkoloii á|landé{ jszólftsokut é< közmondásokat. í lindéz phniós idézetekben van feilünieive, mi lyeíd az m pádkori nyelvemlékeken kezdik sl ejkiséhk a szói őriénél et egészen a n ulti náijaH végén megindult nyelvMiiás kQ tzőMig. |A szerkesztők kritikával dolgozti k Jipan jíöl az anyagot, de
s Ielnagyoltl íljráyiiagtissággal közölnek mindejnt s övi kodnak is sauhjékliv msgya-rázgalkstól. M ig a Saóphak latin , s német fordítsál is, i nmnym léhetetF, a régi szótárakból m riieHék,j s a sióknak törté- j neiét tosgukA I a Ijól j iáe^válászloit idéxe- í lekkel beszélte ik a. Htjgjf as összetartó szók egymasi ia mej világcjsitpák, a M. T. Akadémia ss etimologiaiü orreji^et aíkaimaztatta, de csak annyiban, a menhyitón a kétségtelen s oyilvánvsló itámznbk és összetételek ; lár^ys Au mindig kozvetetlen aa alapsaóé 1
I után következik, fcátnoa régi szavunk a I szótárban van előjixör kiemelve a feledés I homályából, sok mas itt jelenik meg először valódi alakjában s jeleoléaében. Sok szép éa velős ásóim és közmondás -megya-rázódik meg e korjzakos munkában. Ssá-í mos alig ismert kimjezés van itt a mai köl-' tői nyelvnek s a mai műnyelvnek rendelkezéséra bocsátva,] úgyszólván cssk válogatni kell benne. 9 igy e szótár a tanul-! ságnak dúsgazdag tprtiaa less mind a sző-i fejlés, mind a moodattan, a mind a nyelvészet, mind az irodalom száméra. Nem ia t kételkedünk, bogy w magyar kösöoaég a tudományos és hazafias vállalatot megér-í detn.ett támogatásban fogja részesíteni. A magyar nyétvlörténéti szótár ' 10—lt ivas I űzetek ben jelenik meg. rendesen öt-hal háti időközökben. Egtt-egy füzet ára 1 Irt A tüzelek száma körű belül 30 lesz, s ezek I három nsgy kötetet; tognsk képesni. Mind-sson tiszteli előfizetőknek, kik azen munka ! megküldésével bennünket bíznak meg, a 1 /füzeteket megjelenésük után azonnal bér> ! mentve küldjük. Maradunk kiváló tisztelettel Hornyánnzky 1 Vrtor akadémiai könyv-l kereskedése.
Eözgud&sig.
A belügyminiszter e hó 7-én tüzren-dészeti rendeletet bocsátott ki, mely s tűs-oltásnak kötelező Mhosatalát az egész országban dekretálja. A miniszter hsngsulyossa; hogy minden községnek tűzoltósággal kell bírnia s felhívja a municipiumokat. bogy a tűzoltóságok lelállilápát 'erélyesen eszközöljék. -
Óhajtandó volna, hogy e rendelet aa caak írott malaszt maradna, hanem mindenüti as óhailoit sikmfrné el, a községeket pedig felverné páratlan indotentiájukból, melylyel a közvagyon százezreinek pusztulását a legnagyobb egykedvűséggel nézik.
Elég az lHHöl 1884, és IBK3. évek ttizi statisztikájára oda mutatni, hogy mindenki belássa a szervezett tűzoltóságok szükségességét. Es évek statisztikája a kővetkező adatokat szolgáltatja:
1888
1881 8614
1888 7817
1836 1101
6C03
ir.sa v
67911
U 114fi8 71 >96
xMt I inc
105
nsi
A tlsawtrk niai
/ likai nyújtogatta VlK^áülUaiAz Villám
InMnltn okok' Az elrpil táigysk u«u- [
frték* l6'j8785V 11868616^ 11310883.
niEiiiziló tár«Má|aktél ] Ssotolt <«s*.'ppk A8&6862; 467663% 3646842 Ezek a statisztikai adatok nemcsak azt mutatják, hogy évcttkinl a jó tűzoltósági intézménynek hiányéban jelentékeny értékek lesznek a tűz martalékává; hanem ezt .a szomorú körülményi is hogy fl rl 884-ben hií14 tüzesei közül $7i»l eselbeh a tűz oka kipuhsiolhaló nem volt; 1885-Hen 9781 esel közül 6003 esetben nem tudták meg a (fiz okát. Ezen körülmény kétségkívül a (üzrendöri intézmények hiányos voltában leli magyarázatát, s [valóban ideje, volt már oly intézkedéseket lepni, melyek biztosítékot nyújtanak arról, jhogy a jövőben szigora vizsgálatok fognak | inditialnj a tüzeselek eksinak kiderítésére.!
Felelős szerkesztő: \ A R ii A I/A J O H
I A legjobb
SZIVÁREÁ- PAPIÉ
[A VA Itil
LE HOUBLON
franexis gyártmány ( •sir éa lleári-lél l'árlikai •
Ortlvdjuf& Jt uláutétokiól. i v. K papirt dr. J. J. pohU dr. E. Ladiríg, Dr. S lappmáttB arak béeü amtpaj TÍajrtaaársk kfiltW aöM« íjánlják kitűnő tíníWigo, Aalit tintuá|S it uatatt, hogy semmi ártalmas asyig aiacw iMleksWve. ssS 19-88
alZEEEStal
•ítwuniln^wmd II.ra»SVn«*'.»niB
Máriaczelli gyomorcsöppek.
KitUnö hatású szer a .^jjnor

JF* ú \ Írtait H
F»tuiiH»nmfaiUu> snyUMft ty.i>ni.rpM«ikw»,«, row SÜHi M. Winv.nlV*, Mviuym MMtW^ knlitcn. KToinorburat, S3 hntD'>k-| v> entoiMii, talajra* nvABMIÍMU6w> vndora.
li;m>Á*, Ii'«Á.ÍA« >1u »Kyom»rt«it mQj ■rowwrfta^ ml'wwU*. • 0ie •RMnwkTv^MM m SaMtlml v»tó lulli íllvl.--,'. )dl(<«l4lu t«"|Vr, HlÁJ- 6 iiwjm* MMiliwk (m<b. — b} iwtn* ím kuniktl nt»-atliml rcySli 40 krM kfltda pa* lartk min, I
K.%4;>nrtwtkuM<w Sri!) Kárelj -á>if*» Uul Krentlertea {Mar>.
■iriiu^
Kapható minden {gyógyszertárban.
II in*rlnr)it'lli mmntfiMlftl mMI wini II TiMliái ji-ícui mlndm
Srk»! A « tobaál m ftá»»iUi. .1 TiMláiMH ir«an»4 fdtW t ftnil ^fpfftl tttMI boritákbH k«S (temlrti' Imtlt í*»«lnilui|í>n Infkn 'mellékeit bMkaálail niiüiitáton m-d krll )h)tiw Irmil. hoay ai KmwMai tiank llcuilk küjjjrnyoiuiliQihiu ayo-
Valódi aiaMtbta kapható: Sép-K*niuéa, Prafar Béla |yóf.VM. A'W«rinf Beck fi. Rrógy. nwit Ktumér, Colluer Vincié ia Babeckay Kálmán tjífjn Jftwtáwfí, Kflrts Viktor tyótyaa. itemtff, Fiowkw fiasja nt&m. SffB^jtm. KtorCa 1. ly^yn Mutgj:im>Ut Bölcs fi lyáóss.

IpOOCÜOOOOOOÜOOQOttmOttKXm XXK KKK
Hirdetmény.
A keszthelyi uradalmi tisztség1 eaennel közhírre teszi, hogy a Tolnai Oióf Festetics Tassilo cs. kir. kamarás Ur 0 Méltóságánsk keszthelyi uradalomhoz tartozó Balaton'fenéki hidvdm secdési jog a hozzá tartozó lak ház és mellék épületekkel együtt i. évi október 1-től számítva három évre zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverezés utján haszonbérbe adatni fog.
Ax árvareiés f. hó 25-én délelőtt 10 ómkor a kessthelyi uradalmi ssámtartói irodában fog megtartatni, mely idő'g zárt ajánlatok ia oda adandók be az ajánlat 10% ának megfelelő ■ bánatpénzzel.
As előlegez feltételek mától fogva a fenjelelt számtartói irodában megtekinthetők.
Keszthelyen 1888. Szeptember 13.
241 1—1
w Á Mk\]\ uradalmi mmiartöi hivatal. 5
W00C0<XÍÜÜÍXXKWK«I«KK«K KWXXXXKXXXÖ
Felfalván a hülgyekheil
2>r. PlaaalU agéoaégtgyi tanárnő* nrnak-*)korü)t ax orvoMudomáiiy éa vegyéaxat aegiilyóvet a|j arexbör finomitA kwiftuM láttáiéiul, melyot Qalrlal AIb|om gyógyaxaréa nr, hites törvény aaéki v«-gyéaa a m. k. konaáiylil nyert naaladaton alapján állit atí.
Kaaa kaaScs tnlajdonaága, bogy oragpbb bAlgyakaél aa artaiiarank ftlalaltáaa által, tféuuégt*. U» éa Iim arrsbört a így ifjabb kiaéaáat idéz «I6. Ifjabb hölgy, k arrxbfcrta«k MZi-prigfit h UdpjiM't rfi-tM idd alatt batváayaaaa oly ntklvn, hogy iui tulajdonok fokozol! mérvbe a kéaö évekig aitgsiariduak. Továbbá falnlmalbatlaaaak bixonyult mindennemű arcxfoltok; raaplfik éa apró k«léi«k allai; melji hiány.;-kit rövid kaasaálat után nem eaak alttaUti. haw-m ax arcxbftr (taoaaáfát éa adanégtt ia balyrrlllilja. — A a arcaMr réz «ItmmU Iddaaégénak as arrsfaatéa káron baláaaiaak éa a tór mindonnrmu tiratAÍlaaaágai-aak »-ltávolilá*ara Bgyadtili bixtoa batáaaal bir, Jó aaolgálatokat taas továbbá a kézbőr pobitáaárs éa Itao-mitáaára néave.
rárakUr rgéfli Saijararaiái rénxére t BadapMl, Qalrlal Alajaa, ujvllág-utexa t. axáatt. árak 1 aa|J tégely Dr. Plasaits-féla kés- éa arcskaato 80 kr. >1égal> 60 kr.. I üveg arrxa<aóvis I frt- % éoboa riaapor lehftr vagy rósnaaxiaft 40 kr., »/, dobna 60 kr. 1 agéax dnbo*' 1 frt 10 kr., mind Dr. Hasalta találmánya. Miadaa tégolyhcx agy baasaálati ataaltia jár. Vigjalawatataa a t. UsÁaaégtt k«f7 oaakia az tokiaUadA Dr. Planaitz-ióln kasfaaak. a matyaak tégalyéa putrim Mujo* gyófy*:tir*t*
falirat lavéava vaa.
Kapható a kAvatkaafl (yAgyasaréazakaé). Arad Biaf L. Alht Rlagal B. A|raa: IVwin. J , Békéa-Fynla: Wiaklar far, Braaao; Kaglar K., Dabrrezaa Ribá tori tea ).. Kaaék. Dijaaaa jJ Kp»rjaa: Hrbwdt I , Knlouvár Dr. Rias Ov. Raaaáa. Kégal 0., Kattkaaét: Xatoaa Za.. Komárom 8cUaidlliaa«r A, Lagoa; Wértsa L., Mlfkolea: UJbáai K Nagyvárad: Blayar K. NagyBtakarak llaaaar L, Posaoay Bcbolx R, Péca Uobl I., Paaaaova Rauar F. Usagad: Barnai K., ttaolaok: Adlw M., Szabadka . M K„ Ttmttvár Albert 4 Hianaia g|0 1—10
Hely czigaretta papír a legtöbb?
Ezen minden czigaretlázóra nézve nagyon fontos kérdés már a kétségtelenebb módon bebizonyult.
Hem tirea reklám, hanem elsőrendű tudományos személyiségek átlal összebasonliiott vegyelmezéaek alapján s lor-gslomban elölorduló jobb minösgeü czigarettspspirok között a
„Les derniéres Cartouches"
Braanatela Frér«a ptrábéL
IMrit, 65. Bouleeard Extlmuw, mind jóval könnyebb $ legjobb ctigareUapapir elismeri etet t. Mivel ez már többi' közt Dr. Ibhl tanár álfalj s bécsi vegytani egyetemen, Dr. Liebermann lanár a budapesti állami vejtykísérleti állomás fönöke által megállapított 1887j jul. hóban. Dr. líoyka Hygienia-tanár által a prágai ném. egyetemen egészségügyi szempontból ujsbb összebssonlitó vetjyelmezéM s lehelő [legfényesebb eredmény koronázta, a mennyiben a nLet demieret Cár-touchee* nzigarettapapir 28—7VL-*\ könnyebb és hogy a dohányfüsthöz 28-77%-al keveM idegén alkatrészt tartalmaz, mini a többi vegyelrhezett papír — Valódi csak azon papír, melynek eiiquettje mellékelt rajzhoz basonlft' és Braumtein Fréret czégei viseli. j [ J
A gyár czigaretlajtapirjainak és cziyarettohürelyeinrk nagyban e(árusítása végen. i
RrauoNteln Frere* ssját czége alatt Bécsben, I. kar. Schotténring 25. ez. n. raktárt nvitott, továbbá kapható minden nagyobb ilyoemü czikkef áru-46 43/-50 siló kereskedőknél. '

IftWHTIS rw*t 'UH
a^tirm itu
ü
—4"
Régi híreit ralédt
liúm monőpöl;
a jin<7, i 11 á Itdh-fizrrr^ t< sek t&l. •aor M[idasbnok blxtoa (tyógyitáíirn, fit B"f »1yaá«ftaak füMiflyrk miadaa addigi alléit állottak, ki*. Miit jcyomnrlmmt aaivd(ÍMMáa, fl>íájá« atb. IMrabbet a Küida Iveg aatellé Itist pruSpaktnana. Kapható gyógyas^rtáraklNia ■ ftv^g So kr aagy Irag ' ftt 20 br. - F»r-kt4r T4r4k Jéxaaf gyógymtriin Hadapaat, Kay R«x«p gyégyaiaréax Hxrkwtabénráratt Kiimán gyógyaa. lácaMt tM I—lí
1
J
I a legkitűnőbb szer minden rovar elleni I
f Ea aa oj, kitűnő specialitás bámulatos erővel és gyorsasággal kiöli a fétgeketja llkáscuból, kony- f
1 hákUI, szállókból, valamint a háti állatokról, az istállókból, IIvegUzi ésl kerti növényekről Az ignzi csakis ■ | b*"M
f návaláiráaaal éa védelmi jegygyei ellátott eredeti ttvegbtn kspbiitó A mit pusztán papirzácskónan mérnek H j JR
B kí, aa sohasem igaai rZsrherl Hpecialitás!" I , j , ! tn7t--io
^ W«f7 Kaaiaaáa kapható FaaMlbafrf 1. araál. I AlaA Uadtáa kapba A Farba Fardiaaai) gytkyaa'
1 : : ^nt^J 1 I ^
I I . RaaaalaM Ad araál. • ■ • ' tfíSfí1 i
| ! ! Marta* AioU ar> ál • • Oraaaf Uatrérataél j ■
1 , I Mmtt éa Daataebaál J tkafgki , Ha/a*t Akarta*! B
* , , A mai Satbaa mái ] haái . Hfbtaiftr M 0. K
I I A € H B L J. Bées. | i fL- i: i ■ _
A legjobb
BHÜNNI SZÖVETEK
axállitja gyárí árakon
S iegel-Imhoi
paaió gyári raktára Brfiaabeía. R«y flagaaa Sszi fagy téli férfi <Ml«u}hfts alagaadA I aioaáoi 1.10 a. boaasa ra 4 Mari rét 1 eoapoa ára frt 4,k0 iköa&aaéfaa ! .. 7.75 flaoa I „ 10.60 lagáaeaubb I „ 12.40 iraadkirtli finom
Torábhá aagy rálaaztákba kay-hutók: aaJyaafcal átaxOjl kaaa-garm. fftöltS niovotok. Patmoreton éa Boy téli kabátokra. Lodaa va-dáasok éa gazdáknak, Poruviftnne éa Tinkíng aaJ^aflllAayAkra. poax-
tók nöi étbayAkra atb. Jé tiruéri ie [ponton nállititért kestfMBnk.
UintAk ingyen é* b^rntnilrr.
Bndappt 1885.1 K.-PaUaki" tF87.j !LoM4on 1I7S, Nagy díaa oklev' Aranyerem | DiaaoklaHl
ea. éa kir. kis. aal Partlaaé
M ] j
■tkrtaéairé •eaaaal* éa
vlakallaa aiéw pár
B £ O € H INBAN.
(C Mtrpenli iroda ii rwHér ,
Baúapestn V. Radalf-rakpart 8- uást
ajánlja a t. MiAaa éa ^plllaMalaé arak. Apilkaaé* vállalatok, fMdblrtaknaok kliaégU éa agyba* alMJár4aé|*k, valamint a a. é ApétA kMteaéf flgy»lméb« saját gyártmiayn. fis ÍH-ki
ortland - cement és vízhatlan meszét,
atalaakar agyanlö jé aialaégba* aaállUataak.
Mh írjrgjiék a asgyarátal kl váastrsklnséggel aaegk iildellh
ioaakaaét láfí jUtat iénaaT; ÜJriéék 1876. Arany »gad 1978.; jKrdna^lsat ' Trawt IMi Araky érta.
Njoaaatoil Fiadbe) Fülöp laptulajdonosnál Magy Xaiiiaaái) 1888.
Ai elii SfiK oiitrír 1
Ajtó-, ablak- és szobátalaj-gyári
társaság i
DApc IV. Ileumablgaüso Nr. 13, aláp itatott JQ|7
DVVO IIAlUáKBT 31. vezetése slslj lOIfi
ajánlja aag; áraraklárát kéai aj (ökl»ói és sklskskbél lakatoamiakávsl egjttll, valnminij pult a hsjépsdsaat és lélg^fákél vslé amerikai
erentékes* és.parqnelle paűoaalokitak.
A gyár ügy asAraa faanyagok nsgy raktáránál mini kész áruinak készleténél lógva azon halyaaipaij.]vao| hogy bármily szükségletet s legrövidebb idó a lati kielégíthet I A gyár azonkiaül k apu xa lukat, kaaxArii/Ak, kArhAsak, lakol A k Irodák stb. stb. nerandeaéseit! raiklAdAkal minden nagyságban, s gép állal előállítandó min- L
dennemü laaauukAkat a kívánt rajsok és miaian utáni elvállal. <
Farugony-matráczok ára 6 frt. nil0.ie J
39. szám.
Nagy-Kanizsa, 1888. szeptemt
erl 2$-án.
XV. | évfolyam.
A vadházasságok.
A i közerkölcsiség iránti érzék tompultságát mutatja az ír, hogy korunkban mind inkább szaporod-^ nak a vad házasságok.
Fértf és nő a Helyett, hogy a szokásos és megkövetelt törvényes formák betartásával kelnének egybe, . — egyszerűen egybekelnek közös háztartásra csak ugy naturális módon, mintha csak Jókainak „Czigány báró*'-iának ama poütikus részlete ihlette volna meg lelköket, hol a „czigány báró" szép áriában elénekh, hogy miképen keltek egybe virágtól iftatos | pázsiton, szép aranyos fák alatt, a fülemile hangoknál.
Hát ez nagyon megjárja színpadon, különösen pedig operette ben, de hz életben cgyátalán nem lehet azt olyan szemüvegen néznünk sem i közerkölcsiségi, sem nemzeti érde kek szempontjából.
A törvénytelen házasságok vagy miként azt, igen helyesen nevezni szokták: a vadházasságok rendesen ,oly köjrülmények között s oly czélból [erednek, mik má> magukbau sértik a moimlt, az által pedig, hcjíiy másokat is hasonló lépésre indítanak, vagy Indíthatnak, határozottan veszélyes példák.
Abbéin az időben mikor még a tisztességes, törvényes uton való család alapítást emberi rendeltetésül, élet-czélul tekintették, a vad-házasság majdnem a hallatlan dólgok közé tartozott. A vadházasságban
I élőket sújtotta a törvény szigora, süj- I
totta a közvélemény, a társadalom-i nak az emberek egészséges erkölcsi I érzékén alapuló ítélete, ami bizony | & legtöbb esetben visszariasztőbb ha-; talom magánál a törvénynél is,
A ki abban az erkölcsileg szi-j gorubb világban mellőzte a törve-i nyes, a szentesített formákat, azt a j törvény elitélte, a társadalom men-! vetette. És igy volt jól.
Ma már egészen más hurok pengenek, Most a törvény hivatott őrei nem is tudják, tudomásul sem veszik a meglevő vad házassági eseteket, a társadalom meg éppen nem érezteti az illetőkkel, hogy dolgu- . kat, állapotukat a közmorálba ütközőnek tartja. A társadalom- iu^l ! I meg is adja az együtt él I nek a férfi rangjához méltó titulust, j Különösen azután, lur módjukban van egyszer másszor egy-egy gaz- I d«g terítékű estély t rendezni* akkor egészen rendjén van a dolog. Jó Jtonyha, jó pincze, teríteti asztal mellett könnyen szemet l)ubynak \ ! az emberek, könnyen elalszik ben- j n^k az erkölcsi érzék, az (erkölcsi I szigor. Így szentesíti azután a vad-I házasságokat maga a társadalom.
D D T ' . I
Iiol van itt azután a magasabb j felfogás, az emelkedett gondolkodj?! í Hova törpül, mivé lesz ilyen körül- i : mények között a családi élét szentséges volta? I ;. 1 , ! „ '
A családi szentély mégszűnik családi szentély lenni. A házie-életi j köteléket nem szenteli meg, nem . |. emeli ki közönséges materialisztikus
állapotából semmi magasztosabb tudat , semmi sze itebb czél.
Minő HÖzerkö)c»iségi állapotokat teremt, nova-tovabb a házasóleti' kötelék szent volta iránti érzéknek és szigornak ilykéní való meglazu lása? Aki jezt I komolyan meggondolja és figyelembe veszi, az be fogja litni fölszól kiásunk jogosultságát és ; időszerűséget is.
Kötelességünknek tartottuk ezt úgy is minlj a sajtó képviselői, ug}] is mint , hazafiák, kik szomorúan tapasztaljuk- és látjuk a magvar fajnak évenkin^ rocpzabbuló szaporodási viszonyait. Ajz aggódásba ejtő statistikai adatok is jó részben visz-szavezethetek á vndházasságokra, miknek minden egvéb lehet és szokott is ezélia lenni, csak család alakítás és a családtagok számának növelése nem.
Ez már pedig azután olyan dolog, ami nem annyira közerkö -ősiségi, mint nemzeti érdek szempontjából Upzélyes.
illetékes hát Óságoknak volna föladata a valdházassági eseteket
ki puhát o. ni
amint mar
s a
íokkal szemben meg
tenni a szigorú lépéseket; de
leni bb
fennebb is emiitettük a hatósági k tudomásul sem igen' veszik VHay na éppen tudomásul veszik is, mint p. annak idején a mi városi Kapitányságunk: nem jár el elég szigorral, eleg erélyességgel. Egy kicsit megrezegteti ugyan az illetőket; de azok esetleg (ugy kapóra) olyan nevet találnak oda vetni, a minő teljesen elég arra, hogy a
hatóság a közönséges dirregés durrogás határain tul ne lépjen. Végre is kénytelen bármelyik hatósági személy belátói, hogy vagy egyenlőn kell a törvény szigorát alkalmazni vagy sehogysem. Mivel pedig egyenlőn nem alkalmazhatják, hát se-hogyse alkalmazzák.'
Igy vaii ez nálunk Nagy-Kani-zsán, hol pedig már egy alkalommal tett intézkedést a kapitányság. Hát azután minő állapotok lehetnek ezt illetőleg az oly helyeken, hol az illetékes hatóság még csak szempillát sem mozdított!
Hány elválási esetnék adta meg a rugót éppen az a{ körülmény, hogy hatóságaink semmi gátat sem vet nek V vadházasságok elé! Ha vala melyik házasfél a másikat megunja, ott hagyja iminden teketória itjélkül és vadházasságra lép (vagy miiént a nép mondja: összeáll) egy másik olyan egyénnel, akinek kedvesebb a szeme székja amannál.
Ez pedig most már tűrhetetlen.
Végre- is, ha minden, forumon fennen hangoztatjuk a közerkölcsiség! állapotok javításának szükséges voltát; de folytonosan egészséges morálról beszélünk a kathedrákon és folyton arról írunk a sajtóban: itt van az| ideje, hogyLa nemzet és a társadalom boldogsága, ereje, virágzása érdekében hangoztatott igék ne maradjanak pusztába kiáltott szók.
Reméliük, de várjuk ?s illetékes hatóságaink erélyes intézkedését.
Táirczsu
A vén színész.
Irta: Dundet AlphtlM.
Azon este voli, mikor az ifjú Bloucourt a »Chat ter,Ion < cximö szinmtiben fellépet I. A darab, melyről még nem feledkeztek meg. de mely már éveken a: a könyviárban pihent megtisztíttatott mindentfii a mi ósdiná-gára emlékeztétőlI s igy majdnem ujdonság-v képen jelent meg, * as előadás ugyanazon érdekeltséget ébrenzlé, mintha premiéréröl lert volna szó. Azok, kik a darabol ismerték,Nt nélkül, hogy a színpadon 1611A k volna fes^üllNigyelemmer hallgatták az elfiadáal, melyben a szövegnek számon szépsége, elmés megfigyelések éa megjegyzések elvesztek a a a lámpavilág melleit úgyszólván elenyésztek, mások isméi a dietio ereje, a nyomatékká!, melyei nekik tagíejiémk állal a művészek kölcsönöztek, annál jobban előtérbe léplek. Azok meg, kik a darab elfibbi előadásai! latiak, megelégedetlek valónak, hogy ifiukoruk néhány óráját elővarázsolták, a ökel visszahelyezték abba a korba, mikor első mflvésn Ösxlönjésllkel nyerték. Egysxó* val — a régi darab a kövönséges napi re* partoira baaáliiáaai közé helyezve, elragadta éa kielégítette tx égész atinházi közön cégéi.
Mindeneseire meg kall engedni, hogy jobb és csábiiébh Cbaiiertont alig leheletl képzelni, mini, a milyen a fiatal Bloucourt voli. Mini uinéazeknek fia és unokája valódi n>Ü vész vér voji ereiben éa ex estén teljes bizonyságot telt erről.
Mindazob emberek közöli, kik mindig ofabb éa ujabb taisséanyilaiko«alokba löriek ki, kiknek szemei a színpadra valának he-ftzve a kiknek kezei bele nem fáradlak a fapnolásba, időről-időre egy férfiul vettem áasra, ki faahányan éa láibaiólaf frliagatva,
msjd ill, majd oll (Dal íel a páholyok és padsorok hátterében/ Bloucourt voli az alya, ki ma eljőli, bogy fiának diadalánál jelen legyen. Nagy lelki izgalomban néni voli maradása sokáig sehol, folytonosán vAliozinj'a helyét, megjelent mindenülI a színházban, a majd a páholyok hofnályos hátterében, majd a felső karzatok em bértömegében lünt fel alakja, mintha ezt a sikert, mely részben az övé is voli, egész terjedelmében j akarta volna megismerni, mintha minden ! irányban akarta volna kiszámilani.i A közönv I ség csakhamar felismerte és egyik a másikallv| lette reá figyelmessé Azt mondák; >Nézze csak az öreg Bloucourt ( Hja, ez ma boldog és elégedett lehel.« S hogyha a nézők egyszer ismét tapsoltak, 0 feléje is [fordullak, mintha a nagy mfivésxt is résxellétni akarták volna lanilványa sikerében, ki egyszersmind az ő fia is volt.
Bizonyára nincs dicsőség, ihelyr rövidebb élettartamú volna, ni int a színészé. Mihelyt ő 'a színpadról lelép, mér vége is van a dicsőségnek; nem foglalkoznak főbbé véle, nem gondolnak többé reá. Részese a kimondott szó sorsának, bármily szép és magasztos legyen, léteiének vége, mihelyt elhangzott a hangja. Ugy látszott azonban, hogy az öreg Bloucourt, bála fiának, a nagy színészek e szánandó sorsál eikeiülni fogja. Már elhalványodó dicsőségéitől uj sugarak látszottak kiindulni, élete végén egy várakozások és reményekkel teljes u) élet látszott számára kezdődni.
A szegény énibijr nyilván a legmagasabb izgatottság állapotában vol. Mig a szinpadon elhangzott szavakra figyelj, idegesen reszkettek ajkai és keaei. Aj (elvonás közökben a loyerban Járt fal alá, éa figyelemmel hallgatta azt, a mit ax egyes csoportokban beszéltek, a mindazon/kéiszori-1 áaókfták, melyeknek réaaeae leti, mindazon axarancsekivánaioknak, melyek körülölte
' rajzollak, a débuiáns zavarával iparkodott útjából menni — szerénysége, mint atyáé, valóban megindító |yoll.
Az egyik lehonásköz alkalmával mellette állottam, s ném leheltem, hogy csendes szerencséje fölpti való részvétemnek kifejezési ne adjak. I
•j- ön igen igen bpldog lehel, mondám neki,ke/éi memzgrjtva, valóban nagy aiker—
— Hid^K^izíkdó lmzei éreztem a ma gaméban, a melvjtyoraaa, mintegy haragban iparkodott •nragát kivonni az enyémből. Rút inosolygán játszott a féifiu ajka körül, mikor] azi mopdá nozxám:
,— Mii?JIÖn v, — ön ia bókokat csinál nekem?^1]ehái egy sincs, kinek sejtelme volna arról, mepnyii szenvedek! Ah! nem birom ill ki líjvábh, megfulladok! Menjünk!
Magával vonl ki.
Kagyos, nidei szél fűlt ax oszlopcsarnokban, mely la sxinhéx^pQlel homlokzatán végigbrizódoit, de a vén sziaész nem figyeli erre. >Ah, ez jót lesz, éz jó!« mondá, ké jelegve magába s*|va a friss levegőt. *Azi liiitem, hogy meMr&lök odabenn Kél óra folyásjg kell e za os jtÁpnokat, e lotszésl hallgatnom, ez ostromlói szerencsekivánaio-kat, melyek minő »ly Ighnyosan hangzanak — önt ámulatba|fljlí, a mii ill mondok? Nos, igen. bálinn kimondom, féltékeny vagyok! Féltékeny Miyíjk ea ifjúra, ki hiszen saját fiam, Félipkönyj vagyok, hogy belé halhatnék I Aa iwtoay^tos, ax utálatos neih-de? IJ>e miért rafol* e Ixerepemet? Én vagyok ax, én niagak kii ek a szerepet ját-saanN kellett, vciy. Starepkőrőmbe vág, s aton kivül 'igny, aidarab szerzője, hatá rözollbn néke a ígérte. Nyolc* nappal halála elölt még a/i monda hoxxám: »Biou-courü ha a 1 MiatjerionJ megint egyszer a -repenoirra jön, Mmiltok önre.« Elgondolhatja tehát, U Ily | IQrelmetlenül óhajtóilam
e pillanatot. Már régen nem -játszottam és Páris már kezdett elfeledni. Reméltem, hogy e szerep megteremtése második ifjúságodat? dicsőségem iaegujiiá«ál fogja eredményarai. S most éjjel nappal tanulmányoztam e szerepet, mást oly sok uj nuanceot találtam s már is kész voltam.
— Egy! napon haza' jön a fiam és nyakamba bejru'. Ali, tatyám, mennyire meg vagyok elégeáve I Cbaitertont fogom játszani! — Ö ludia, jobban ludta, mint bárki más, hogy a szerep nekem volt ígérve, de örömében nam is gondolt erre. Hiszeu gyermekek szerencséjükben oly önafik. Nevetése kés8záráskén( falóit szivembe. Axt is elbe-széllé, bogy eredetileg nekem akartak e szerepei adni, de később még is azt találták, hogy nehé/kee vagyok boxsá. Nehézkes, öregl Ax képzelhetetlen voli! Hiszen önmagam fölött nem csalatkozhattam annyira* Bé mikor a hiri vettem, akkor étxém, kogy ti perez alatt hun évvel öregedtem Ha a fiu csak a*^ sajnálkozás egy szavát, csak egy gyengéd indu'aiot muta* j tolt volna, akkor egyszerűen axt mondtam volna neki: Ne jáistd ezt a rfxerepei, megölsz vele. Meg ia vagyok gyöxöove róla, hogy ex esetben nem is játszotta volna, meri végre mégi« valóban ugy axeret, mint gyermekem. De igy a büszkeség visszatartott minden byilatkozaitól, Kicseréltük né* zeteinkei a ixerapről és tanácsomat kérte. Két hónapig nem kertth le a kÖByv«ax asxialooiról; együtt olvastuk a darabot a én mutattam neki, mint ! fogom fel a dolgot Időről időre kifogásokat' tett, s. n egilélte a szerepel más sxemponlokbó) --• fi oly axa* mekkai látott, a milyenekkel én már nem birok; ő ismeri a mai közönséget, fogásokat ladexett fel, a hol én olyanokai nem is ládán — ab mit sianve^ltam és tűrtem értekexéseink alatt. Axt lapasxlalai kell, hogy ut|na lebe«en árazni. S mégis sem-
* j i m . ' I : I i,' 1 . í : -M > • l u ■ - ' • ;
5Hx ~xxr ttt txx txx m itin I J__Bfft zzx. u*._ zxx .Tjaz_ m Ttffi-
axarkantáeéft \ [T W^^W j/T Hl^ ÍBu m Fl^rfMTtei ÍRAKj . ! ||
J és Kl«(»tndv «lr»» urkU I f M fl | I ^^L U . . . j . * frt ~ kk II
B K laUMaJAitepntlteBlréBaAr* vml- B M M^ I \ M M B - • • • | • • - JJ - B
Iné mintUa kAal^ánf. . P M % I M M ö » » ' 1 ' " • W
í KiadóhWaui Váriba i. U ' M J I ^ j\Mm\ ^ BlrM-i jrtáa^ iárturtaak. g
MnM.u.Un «ak i.m.ri i ^^ í^^^^m JA. '' w kf ^ySlN W« 100 nílf 1 frt J
Wt ft^lutn.k .1 g f^.JI J . I ,n 3 ,MRtnl »lod«i> tz^ri ftl kf. B
fi n ^olitifeai es vegyed tar.talrib.-d h.»tllap. ___
KAtirtlnk fim* nem kdlratnak. IJ : ^ | II '•] _ „4.. ... • w_
X X a Zalamegyei ügyvédegylcl, á Nagy-Kanizsai- Ma Délzalai lakjékdén^lárak, Bankegyesület JL »yutl4r P«uuora 10 ^ JL
as Alsö-muraközi takarékpénztár részvénytársaság és öns. kzővbtk. h vatalos,közlönye. E&1 OT -m °B9
-H-——I-
Megjelenik Nagy-Kanizsán hetenklnt ayyszsr^ Vasárnap. | , '
Belpolitikai hírek.
Éidefce» e*kftdiuifci tárgyalás ví»ii Ammíuo t hó 17-en. Ai aradi aAAdii^k ngv •■!« e oepoa tiriralu Ihdm Tatján ■faprvMuolt tábornok n\ji<ipiiflH, apiyet n Államügyészség ellene megtadiioit. A »ád aUpj'át uoo siáltvBay kepezte, me'yet Doda Triján *Poaenn«f* ezin alin a k>rtn-sebest váFaszlókerülel váloaziótboz intéseit ét Karásaebeaen éa vidékén kiosztott, a melyben a védlevél a nemzetiség elleni u-J falé* vétségét lélia beigazolva.
A sajtópőr tárgyaién nagy érdekíö-déa*erl kezdődött. A vádlott azonban nem 4 jelent meg. elmaradásai beieg«éggel indokolva.
A aajtobir«-aag 'OÜrnbay Károly elnökitől, valamint Pifczely Ferenci é* Petrorrzky Jáinef szavasóbirakból állott Jegyző; Simon Ákos. A vádhatóságot Csrma Yhtcze főügyészi helyettes, a védelmet ffiHtös Károly képviselte.
A tárgyaléa kilenc/ órakor kezdődő*t; Eötvös Károly kivánta védene/ét képviselni éa kéri, hogy i-merjék W, el védőnek A főügyészi helyettem azonban ezt ellenzi, s kéri aa esküdtszékei, hogy a védőn* való tekintet nélkül az (tgyéazi előöTjesz'e alapién mondjon i'eletet. A bíródig ez indítványt fogadta el, int ellen a védő ügyved semmisége pana-zi; jelentéit be. Az esküdtszék «erre megaak naivan. teUdves'ak a védlevelei, majd ax inkriminált kozvaieiiyt. a ez ólén a/ ügyeaz indítványára a vádion- ' nak vatloméaát, melyben az iiikri»rína>' ki-ieieaesek árfaimaflanaágál iparkodik behi sonyitani. A/.ulán Csema Vineze 1'ariotfu meg vádbeszédet, melyben Doda Trajan kiáltványának dakoromaniai tendentu-u* utalva a az eaködiek honpolgárt érzőiéi ére áppellálva, a vádlott eltiélietését kéri. A vádbeszédei a hallgaiósíig zajosan mege'ie-nézte. Az elnök azulán < s*zelesve a vádat telieszi a kérdekkel, melyekre a/ esküdlek egyhangúlag igennel feleltek. A törvényszék a büntetőt örvénykön v 172. sz* kas/a értelmetlen és a/ 1867. máj. lí en kell I. M B. #3 a'ákaszának figyelen l*vete'evel , Doda Trajánt két évi állimfogházra'es ezer pn. pénzbünte'ésre, ese'leg további barom hónapi fogságra és a kölisegefc tíö ín 4-> kr. megtériieaere iiéíle.
'J'isza Kálmánnak e hó >7 én volt alkalma- nyilatkozni a király szavairól, melyekkel Strossmayeri .lesújtotta, A miniszterelnök ugyanis e hó 17-én Paparaérkezet' a retoraiaiu< egyházkerületi gyűlésre! Tiszteletére déli \l órakor díszebéd tartatott, mi lyen Fapp Gábor püspök a királyra mon- : idolt lelköszonioje után l'isza felemelkedni a a következőket mondotta:
•jAk iga/ság érdedében s/ólok. A bor válorsfági megérdemeli hideg -uliany lorrá-a ama jii szív, mely mindig hetz.atik érdeke, -alkotmányunk szenisege állal ve/éreltHik. Engedje a magyarok Istene, bog) e nemes j aziv minél később szűnjék meg dobogni. ! Éljen lirálypnkN
A miniszterelnök é szavai', melyek ' leikesü i éljenek re nigadiák a dis/.eh.'diu réssl vevőket, azoknak kő>.Iése inel etl a bécsi lapok ia élénken commenlaijak.
mi«em volt az ahboz a mafúriumhoz hasonlítva, a mit a mai esi alall eltűrtem.
Pjeraze, bizonyos, Iászén nem volt szükséges, hogy a mai előadáshoz elmenjek, de ez túlhaladta erőmet./Engem a kiván csiaag kergelelt ide. és/szégyenemre keh bevallanom, a tilkos remény, -Jwgy mind e tetsz.eabe a nem teiszes egy |c<e is vegyül, vágy pedig a személyemre- való meg-emiékezes egy tele. Azt hittem, bogy az egyik másik azt lógja mondani; »Ah. ha Bloucourt az atya jáis/oiia voica ezen szerepet !«j De, nem. nem, semmi ebből, egy azó sem. Nem volt egyébre idejük és elméjük, mini a tapsra. És e mellett a fin nem is játszsza jól a szerepet, sői^ igazán rosg/úl. Mindjárt, mikor a színpadra lépett, *.azi hittem. hogy ki lógják íülyölni. Hál >ad e menni?[Hál tndia-e hogyan /viselkedjék nyílt jelenetben I Tudott-e valami különöset csinálni e briliáns, larialoindós ssetvjböl? Nem! A fiatalság eg*§z elfogulallam-ágaval éa to> ré*saégével fogon bozrá, ez aünden.
Ö» a :eike.«edes tartja lenn, nem pedig lebeiaége. Us*a. mikor Cbaiterton a Kelly vei való nagy jeleneiben —•F'}
S moM a szegény ember h< s«zan ki tejie'ie,'miben ál'otiak fia hibái. Uiánozin fcangsnltosásái, mozdulatait. A srini tech-aika álláenontjábói ez előliem nagyon belves nek kgyeiemreméllonsk letsren é« meg voltam lepel ve, mikor kimulatta, bogy 'rnin-denben, mi nekem előbb annyira letszeii, annyi báans és bibas volt De most, mint előbb, hangson |él benl a ieremben s let-, ssészaj, e balkeh balolt ki hozzánk — éa aeiálaágdsan hangzóiI a saj e csendben, mely a színház folyosóján s az etőne való téren uralkodott
— Caak tapsoljatok, mondá a aáána-lomra n jüló öreg színész, ki a.inden taps-Bál elhatvtfóyulí, csak tapaoiatok. Hiszen ő még fiatal, a fiatalnak lenni minden. Igen, ifen, én öreg vagyok — éa nehézkes. Ah t jaily buják, süly buták f Halkan, mintha ftamagáwa bearélne, lolytaiá; Meg(ogbaiai-lift tatai B mi éraésAak. iát van tiyea $gy
Tőbb lajdma bíaonyoanak fállíliatott, bogv TMfcy Albin gról lesz Trefcjr* utóda, « bogy a bivaialoa íap opár legközelebb hozni fogja kírfeve/leteÁél. Mind' a •Und Corr • iría a miniszterelnöknek esak e hó 19-éa nyílt alkalma, hogy .a kiaokiaiá«i lárrsa bH«itifae largyában lanác>4özzék. Ei Ügyben hatáspzal a legk/»zelelf» napokban tog hozatni, ügyláiszik. liogy|az eddigi híresztelések koraiak voíiak. Egy -bécaí íap kü'oulieii azt akarja tudni. hoay. Dr. Her zevie/y államtitkár lesz Treíort aloda.
A testi egészség érdekében.
•• N.-Kau í z sa, szépt 19.
A budajienli országos kiállítja alkalmával larlalott meg az első országos lor-naünnepély; akkor határozta el országos 'ornáazszóteiség közgyűlése, liogy min-. den barom esztendőben egy or*z.) lornaün nejféiv tartaasék as oiszág más-más váro-• sanan. E/eii második országos idrna&nne* 1; péty lartatoll meg e h£ 9-én Aradon. Po*t lesla ptnnenk, hogyha mosl e Uelyuit a/ aradi lornaünm pely leloi)á>«aiyd akamank bo?á>abban releráini. Kúlonbeu ia az Un-nep*eg un'ató, nzára^ leírása ín ui é/.e:un». küb'uofteii az ünnepély u<án l4i napjai. Iht mivel h mi kanizsai iort>a« gypüuk ii .képviselve volt háf»m tagga. Ha'iM'yrr, Bfithrníeld e-s II rití urakkal," s ti t'Hiia-s/atot ália-ábaii ijíeo Ióntól lenye/őnek san juk a nemsei lesti neveífeének i<|iesz^é<e ben, a n iiitlu gy kóteezo e. h > «ti behozva tanodáiknban: nem tartjuk idotséijil-énnek ez alk*luiiio;al az aradi turnaBQoe|>é!y-bői kiindulva a/iHigy'erdemében ^gyeima^1. ei mondani
Ai aradi lornaünnepfly a mi az oltani lornaegyleinek, » a hatóság (Obhjeinek vendeg^/ereiő lelkesedé?ti ideti, sttp siker re! dioekedheiik; habar mint az ottani lapok emliiik a fomarmcny és a lál kive-leiévé! a!«g lehelet! 'látni az aradi közönséget. S bogy az Aradi Közlöny sbjá' szavaival é'jek»a lornái^ők egyalie álan üém va'ami nagybten erezhettek ia mlaj-dnnképeni vendeg^zerelet melege' a vendég lo és kibérel: privát lava-'-k >ajá|iíngosin ható helyzetén kivü>.*
Az is feliünő, s e tölőtt eiétgé ném C>oda ko/hatunk, hogy a legközelebbi váró- , sok tornaegylelei nem képviselténél magn-kat s iornászai lávol maradtak ez országos Unnepely tő', mikor e/ektői Iegaöimyebben lett volna elérbeiö Arad.
On. a hol a lornas/aioi igazán mint nemzeti imesményt tekintik s annak rend-szcres lejfesziésere minél távolabbi ki»i<»k-b*»n val«* terjes/ié*ére mindent elkövetnek, — a/t tapasztaluk, hogy «/.á/ankéái seie-geiuek itssse a torná»sok a legtávolabbi
íierkö, ki mindenemet ehessi, neveknet, di- < csöyégemei; ki alig várbalja, hogy; mégha- j lok, hogy azokba a <-/ipökhe bujjekj n elye-kei én h<»rdnk — s mégis szereinfm ke'l öl. Még ia í-ak fiam ö. En neveltem' fel. én ; okiaitam es kepe/lem — a mikor most hallom, hogy >iy leiazésheu részesül, skkor ' . mindennek daczára, sőt akaratom ellenére mintegy elégedeti büszkeségei érzek. Különben a fic/kö némely dologban ma esie valóban kitűnően s/erepeli. No a szerencsel-lenség abban leks/ík, hogy saját szakmám- j ia képeztem ki Mást kelleti volna vele la-nuliatnom. Akkor minden tartózkodás nél- í kül örülhetnék ma i eki, akkor igazBn büszke lehetnék reá,sakkor az sem lájna látni, hogy harmincx évi sikerdús tevékenység semmiként enyészik el diadalmánák első napján
Ebben a pillanatban kezdé a .közön- ! «ég elhagyni a szinháaat. A darab véget : ért. A n ég as imént oly rideg éa puszls hely tele volt emberekkel, é>énk "fir^éa-for- | gas fejlődőit. A lelsz és morajjá futóit^ cso* j porlriil-esoportra — a siker aibmopnaerája i haioll ki úgyszólván a,ierénhfil a térre, s ' elömlött a csendes utcsákoa a áradt el egész Ptfria fölé. A vén azinéas lehajolt fővel álhitt egy oszlophoz támaszkodva a figyelt az. utolsó elkéseti nézők teimésnyi-laiko/ataira.
Hirtelen élénk mozdulattal egyeneseden lel-
Isten önnel — szóla hozzám rfcviden. Szava érdes volt s egészen mlisként hangzóit mint előbb. Ez meghökkentett s vissza akarám őt tartani.
i — Bloueouit, Blrueonri, kiáltám én. Hová megy. ün ?
Hozzam lordoll. Vonásai s/él voltak dfiíva. de asemeiben kények fényiének.
— Hová megyek r ÍMeoem, tret akaróm ölelni a fiút éa ezIveBnbőj aaen^ncaé' akarok neki kívánni.
»B. T.« - - ■ Ii
vidékekről, qikor olf^n 'Gauüamai'-íSe lendezletik.
Az aradi
téLnker iflán azf kell iebáí
sajnonan lenéi »le<Biak, | liogy a lonássat kérdése, még inin^ig káraés a bogy a három óv e&Hi íiBámeali ka iomaSnaeptiy óla nem ícfUk 2sfi. nem gyarapodoll semmit, % a loroBszat ügye iraaii bazgólkodá« ha nem b (ogyotlj dei aagyfbb sem lati.
Ezt igen szomorú lelógnak tartjak Mit ér az a sok kép sz4« a mit üdvözlések, bankettek álka!mával jdltaoKosiataak, a közön ség talrengető élje^ei közöli áradó lelkese-de>«el betűéire aziögyrdl, mikor ennek az ügynek, évtizedeken át nem lefaet megnierat Magyarorssag iui^iigen'atjÉf; a mikor es as ügy azóta bizony őriáidlsg tej&dbeteti volna, ba erélyünk. akanKunlj és példaadásnak nem gyorsan ellápgolő ázalmat&z volna. Mikor az ügy iránit érdekeidéül nem vagyunk képesek bevinni! áziélésebb körökbe. Mikor még az iljúrág. tnielyüek imalatság lehelne a lesiet edző lomásda. »e|n melegszik érte, s Ugy iálsxik nem i«;akar!róla tndni aemmit. Mi' ér az a j^tr ^mberr ki el vaa telve a wneniesetib sfacilíkkah a ♦ig-zenfebb aka-ralial, ba minden; ktserkp daczára nem ké-pf* megtömi azt !a bgyiiazio k"zőnyl,meiy nálunk vpen a inr^aüjiyjiránt mutatkozik? Vagy a ke;eii f.«j jíódo'eqiíája vágja ennek ntját: vagy aa a köc olv^ág mely jellemző tubjdoneagá al aiagyar enbernek. bogy az ilyen mungairt pr[ éuctk'knak sohasem voft* nagy liaraija. 4 tényleg a magyar fajból került ki a legkéjreaejib kőmfdiá« ográb* mu-ve«z. bnkfenczUánro? J
Ki ludn'a InHgmagyarázni a kuzőnvi ? £«. ugv lál szik a tornászainak az i^kolikban
jAaőky akik' aa jelentési 4H óra iák, közbialnseág
e| éa a nerint h ünle énnösN
)/. A bejele Kéé'
jhrőrág n indenel
tleg^nek, ímegstáiiSsáról a alakit mtóentti elmulasat-eljé ii kihágást követnek
eiőt
$ dást szerezni tartosík, msrt nézve a kór-séfek a iflainlgatoiró, a yáraaok az ak«p*a kőzbesjárM 'veeodik igénybe.
S A tóiéMiark «>b Jí wioőaéféaíef | állajáltatváai uaik a kős*ég ieri»e<éo vaka lartázkodáaa BfilváBianAeba jetyaendé^a | öírvéiiybeo kitömi 3 fcA leteKével (pedig, I amennyibeo a köílölci eaea idő a a« te-• ként nem /elea»keze»if lakhatási eogedely I iráoti kerveayéoek 3 aap alatt leendő be-| oyapasara Mkitaoéi
fi. Ha a kHUA a bozsá intézeti tea* j biváaoak meg nem telelae afcW az eióijá-1 reieág a f**zoigabir6b<*z teiéatéat le-*, ide-i lAeg a retidőrtapitaayl ériáarí. aki a kö-j riii eu.tkbes képe4 a büntéíés kmn%m I irán* eitő íokuiag intézkedik. Ha a kfillőliü j a a napon tal. nem XttjtSktő haiáiídfa | belől faként nem távoznék, akkor Bika! akas módon vab» ebávoütiaaral goudosko dwdő. Ha pedig a külföldi iakbaiás iránti kérvényei a ki'iuöi! batáridő aiati beayayt ' ia, a képvámiőtestaiet az esgedör mega-« da«a érdemeben haiároc. A lakhatási enge-déár megtagadása e^én a határozat jogerőre eoeikedese után a kiliö dmek ak5*» , *ég »ároa|, íMeiőieg azon eaesbea, ba ren-! dőrii'-g veszélyes egyecteiek lenne 'ekioteB-I dő, az ors/ág i*Túletérfi: «*Uávc4áAaa iránt ínteskeidiá.
7. Minthogy a lakhatási engedély e«k i* a kó/aeg (várót) ierü»e«éo vsöö lartó/-kodasra kö/ségi szemjKánból adatott ez a;'al a főszoljsabírónak 'irendór»apitany r « álíatrrendőn szeiepontbél íennatló MHas-köre nem érintetik, minélfogva nevezeti koz&ek a k^ íöidi mjgaiartáHát figyeieni-me feí^erík e^ ba bebiz/tnynina. hogy annak az ország terSletén viűó tartőzkodáaa' J' temeriniett szempontokba ütkösík, eliávo-hlása iránt ja lakhatási engedélyre váló ! mindéi: - tekintet néliftl a feqnálló szabályok szerint Intézkedni iaftnzjk.
val«> k.'nele/öv ■ (ffele* daczára, mibelyi a niivendek kikérj i?>koÍáb<d. már derngá' neki a tornádat, nem akarja. \ag» nem hrja felfogni, Ihog^ efil fdzö s 4 te»ln»-k egé^zséj^i ehiBnzdito gyakorlatok azok, melyeket kár elhány airilui. 1
Han* ii mi .4»in«.; az i yen íelszóla-'.ásí'A iniinl Ajjjusziában ji:ingzai.ak el Hiszel ^a f i a '<ri e'ek életéi ilfel. hát azok e len nem iebaine nggy panaszt- A helybe i tornaegylen is ijzep azámu tagokkal ren dekezik, de míjkr-di) i.«gja kérés van, olyan lagja ki rendefeti: liáiogatná a inroaorákat s valóban részi venne rendesen a lornáazat-han. Majdnem á/i Mell leliételeznunk. hogy tornaegyle'ünk |v irág/ási ideje már elmu't; hogy abban a boldog időben volt az, mikor 30 sót 40 >ag t(jruá-s;/n!! rendesen, s az even kint visszatérő di-z.íorn^s/.alok^a közí'm^eg I en is lolylnn vbreá tártéi iák a tornáazai Qgye irán< i érfekliidést.
S Vjen az á'lé|s»t dgy lái-zik «zer«e az országból M'--n»h:i ügy ez- melyei nem kedvelnek, s mélyért c«ak néhányan, kevesen lelkesednek,'s vah-l-an e^odau bogy e e krsfdes egyáltalában meg van.
A mii i ujár jmomlpm s>ép volt as aradi Ünnc;ély i-; de nézetünk szerint az egesz lomaünnepely, de kfllöaósei^a ttrseny r.em azon a niv|>n állott, ja melven a lor-nászat ma már Magyatorazágon alhatna. S inig egy közős {jzellém. mély msgának aa ügynek lorrásliból veszi lelkesítő tápiát, át nem logia hatni jaj közöi seget, addig mindig S2éy sikrrrtf, faj miQi mondani szokás) fognak megtartatni la* ünnepélyek és orssá-gos gyűlések, de n ágára a lomászatranézve egy pár lejkeéii^ bHréden'és lelkes loaszton kívül semmi hatásuk ►em iess.
Kölfoldiek nyilvántartáSa Mi gyarors2ágon.
A Magyarorsrágnn lariózkodő, vagy itt letelepülni akaró ; kültóek nyilvánfM^ lása ügyében a belügymini?7ler a lörvénj" hatóságokhoz korrjendelftet 1 ocsátotl ki, melynek több pijntjai a kővetkezők:
1. A közaégeabjen áa városokban tartózkodó külföidjlkM ayilvániartás vezetendő.
2. Even lyiUántárlásnak alapúi a 4kkástadoknak, I tgadWoknak és vendéglő-soknak at idege) ekj jmegf-áállásáról teendő jelenlétei szolgál; iái.
3. A kSssé [i'íti U (Mb (ül megssáltó idegen, a • ki ne élj Aa kijeiét I bemondani, valamint a lakát laqökj fj>aadésok, vendég-
alapján a koiségielól-az időének kfillMi
Biinóeáge lelői k betQeg biatot meggyőző- 1
K tlönfélét
— Ax aj ktMl- lalaaác) I r*aail-ni*«trr. o fdéfyr. mi fit a jtíkiralglu*. . litídttji C'vrt.*4 írfásil. nsUás- nt Ifeok-latiiviyyi miiützttrré .Vywyyr föi*p*njit..
tf hirrudikéz itkíiivktt. Ceiiy AH»n yrif i'm>z'udtn,bS Mrttzie ki. Ez c tk£ rtrl. hogy
i*ini*2lerHfL totiM* ir nnxüeleH ti, tér * \kff Mf*7/ú*fj> trw üncffrr&efliu A firmdi-ház airitiöL'i tzrke azonban t kinrrtzá által mnjnHU.
— .4 araival hereae*. .KrSíelics Tassiló grófot .most már mátodizben éri a sze rencsé, bogr az angol tronörökö*. a./araleti berezeg, Albert, őt Kesztbeiyenjimg** la»o-gaiásávai megtiazieli. F, bő 17 én. a dé i vasul 14. számú rooaián fiudapettről ma-zoli a kesziheíyi állomásra, hol Pesietics gróf várta s{ jiompás fogatán rópleíó t*-pe«lelmi {wiótáiaba. A walesi berczeggéi
i érkézéit meg Apcrnyi Albert gróf, Roih«child 1 baro, Kund sjióbb mas magas anstokrata. | Az e^esz hét fo'yamán nagyszerű vadásza-,iokai rendezel vendégei száoára a házi i gazda. Vadasnak a Balatonon vadkacsátr*. i a mezőkön toglyoknt nyulakraj az erdők-ben őz- é* szarvasra. Vad temérdek eseii. m**ri a rendezik fc lönő voli. E' alkialomri Fesleiics <g"róí Berke* handa.ál hHKesz'belyre bo/atia|Budaj«siről b<»gy a waiem berezeg a magyar vendégszerHelet 'magyar zene ( fülbemászó hiBgjai mellett is éive/hesae, A s-ík honrétlbaszár; ezred a berezeg iis*-leleiére f. b<> 19-en d u> a pAboki «.e-zőn . diazlelvonu ásókat larfott Eddigi bi-rek szerint szombat folyó hó */2-ig lesz Keszthelyen a walesi »herczeg. Keszthely város lakosságé grófjával együtt örült a magas látogatás fölül*; örAmé* azzal nyilvániiá hogy a berezeg érkezésekor egész nap nem zeli zászlóval tfi«zite lel a bázakai.
>á aagj«kaal<aal kercaatéiiv jótékony nőegylet* legközelebb -következő átiratot .intézte a helybeü uéptskolak ig^a-gaidjáboz: »Az egylet jőlekooy m&kóde^e; ' minden -oldalra azandeknaváa kUeneatrai.
— különösen szegény, de segélyre érdeméi dzm leányokra és jkubt, kik aa isko la tubán varrásban, női ■uakakhan vagv-lanuláaban axép előmenetelt »évefc pályájuk lolytatáaában reményekre jogosítanak * — az egylet fehtjáalra köxremunkátásái a szegény árva fiaknak iBnrak iskolai kőay vekke<i aegélvaésere. a leányoknak a szabászatban t*ül eég«t anyag beszerzésére, de s^ileni akar ár«a gyermekeknek me«ieraég-re lanitiatásábaa, meaterinasok elk^lyecéae-ben; — iskolába akar járatai szegény) leányokai, eteket ruházni a .tanszerekkel segíteni, egyes kiváló nőket a varrás.* saabá-szálban, női ipariskolában kiképeztetni, vagy a 'ecetesebbeket lanitőnövé és más női Jog-. lalatosságra is lőie lelbeió módoni képezte-t^séltea aegéíyetni; ézllészetre taniitatni:
— szegény fiukat mesterembereknel elhe lyezni, — e végbő; felkéri az illető igak-gátóeegokat. -a azftkaéget adatok időröl-idn re, kül 'pösep pedig a til beBlliával leendfí szíves beterjesztésére,* Ily emberbaráti aze retet, ily nemes buzgalőm jneitan megérdemli nemcsak a tegbiasabb elismerést de ritka 'siép példájának minél azál^ebb körft. követését áa, melye? kísérjen mindenit I Ba klen áldása I
hpp—yl inWH ir4fl HA %So*aa Kr«ztheiyról i&vaí, a hol Peeteti™ Tm-ailo gtot vtoOTff vát a n»gy-fcanta*ai pálya wherfaa erka*ett Iskay Laa*lá roeglfttoga-fására. A va«u<»ái pártéival k^söl lugadialá «éin többen jelentek mag. é« Maériek M al Réo*art.
% Ainbm* Mihály ha
hón apái keszthelyi plébános eletkora ill ik, átdozáraága 4l'4k, apatnAga ü ik évé-|««a b»«*4a* Menvedéa aláa I. bo 17-én akónyi. A tisztet állást viselő egyházi lér-|u halalbirél a plébániai-templom tornya* h'MMMM alá tengő fekete zászló és a harangok mélabús hangja messze és fennen lurdeté bakó vei kezelt halála perezétői — a rideg sirgödörig. A középületekre ím (elvontak a lekete aászlokat, melyek barom na pig jelzek a gyesei, meiy a hitközségei a helyi laraadalmi —- é« hun.amis intézmé nyéket halálával érte. A Megboldogultért a szt mise aldozal 19 en ouitatuiott be a Mindenhalónak. A gyá$aiii*él Mihi Mihály sümegi ppépoal plébáwH monda segédlettel, A misén jelen voltak az iskolák növendékei, tanárai, lanjioj, a városi hatóság, a föszoigabíróság, az urod. • kormányzóság j* nagy szamu közönség. Temetése ugyanig nap d. ii. 4 urakor meni | égbe. A gyász szertartást ill ia Mild prépost végezd.,mint egy 8(f lelké-z M*gedleievel Az iskolák ta-narai, laiiiioi és azok növendékei a lest illetek es hafoságnk * egyesek számosan belát ha tailian ho»azu sorokban kisérték ax e-hunyt apat-pléliánn* porhüvelyéi a Sgi Miklós temetőbe, hol örök nyugvohelyre tételeit- Béke nbrniral
ügy sará
llr. faeMpet' k'tluuin
védi irodáját a |ővÖ hónapban Kani;1_
Letényére teszi ál. ,
TrrlWi-uj a**. A hélybeli tó gymna«ium tanári let'ftlnie a tanuló ifju-»aggal egyetemlien a/ 1'rbaii elhunyt mi nisler lelki ttdveeri t. hó 2.' én gyász inteni tiszteletei tartott a felső templomban. mely alkalommal az if|U«ág énekkara valogalolt alkalmi éhekéivel hathatósan járu l a gyász szert art as ünnepélyességéhez- A plehann templomban istarta'oli gyász isiéin tiszteié1, hol a nep- ea polgári iskolai ian>slüjelek a a taniilö itjusag .ven reszt. A istiui" iljuaágou kivül uagy->'/.ámii közönség is ím ajialoskodoit mindkei lemp'omban u nagy nevű miniszterért tartóit re<piiemén.
— FlIh'Xetn. Miklós Gyula orsz borászati kormánybiztos f. hó 17-eu meg jeleni Keszthelyen h ax nap d. u •» órakor a fillnzera ellen való v»dekezesröl előadás' tarlóit a városház tanácstermében mintegy 40 intelligens szöilösgazda eloii. Ni^O^kéi-s6«; — agy mond Miklós — hopy á^lil lozera nem-'fenyegetné szülőinket, Hiedelmünk egyik lorrásai. E vidéken már a meszes gyórki szőlőket elpusztította.1 most a Tiri-íéle gyönyörű wölöiélepel Tornaion, n\ely évenkint 4-5 ezer hektoliter finom fajbori adott, támadta meg a féreg. S ha M. (íyörkön és Tomajnn már van lilloxera. valószínűleg az égess vidéket uralia s ne künk gazdáknak meg kell élnünk a filloxe-rávnl.* Az irtással .aló pusxtitá»i es széli,-kénegezésl nem ajánlja; ejöbbivel czeli nem érünk, az utóbbi sokba kerül. Ajánl ja. bogy legjobb erőben levő, meg lilloxera meni szöíölökéinket a'ar.t a földben oltsuk be amerikai s>Ő!ő fajokkal, melyek ellet állanak a (illoxerániik. Ez. olias pián szép .vesszőt kapunk, melyei 2-ik étben lehúzunk éa
* gyökere/le*,tük: a 3-ik évien haza jo fajú szőlővel beoltjuk az amerikait a filloxerit ellenálló szőlőt .nyelünk. Ne rezzük össze-dugott kér/el a lelünk közelgő iiügy ves/.élyi, hanem — ugy mond — ideje korán védekezzünk !
— HangtrrNeMj. (írünteld Allré<l kamaramüvésznek lapunkban már jeixeK hangversenye e hó 20 én lesz a nagykani-zsani C*sino nagytermében a következő mű-sorral : 1. Szakasz. I. Mendelssohn, Fraeíu-diuiti Fuga E moll. 2. lteefhoren, Sonale I) moll, op. 31. Allegro, Adagio, Allegrello. 3. Grűnfeld a) (iavolle b Menuello c) Sera-j nade Nr. 2 d) Máznrka Nr 4 e) Shifife, Durcb die Sleppe. 11. Szakasz. 4 Srhn , mO>in, Eludes ►y ph< niques 5. Choján, a>; Noriurne bl Etude. v) Mazurka. d) Grün felé (a dolgoxa^), Magyar tánezok. JPénziár-nyitás 7 órakor. Kezdete |fontban 8 órakor Jegyek előre lái'ha'ok Prőger Béla ur gyógyszertárában és es'e a pénztárnál. He lyak ára: i. sor 2 frt .it) kr. 2. 8. és 4. sor I fri 60 kr. a többi számozott ülőhely
1 frt - karzati üiöhety I frt 20 kr. belépti jegy 6 ' kr A zongorát Bécsből Bősen-dóriét iröiára k«állit|a.
— MIlttNleléa. A helybeli Blan M |a aaég n pécsi iparkiáilitáson cognacot es a6«bor*>aeaai allíiott ki aaiát gyártinányaib«>l s anat érte-ü ünk gyártmányai kitűnő minő séf* a jury tetszését annyira megnyerte, kogy a c/ég al aranyéremifteJ Ittnieiteie't ki. Midőn axi esivesen lalemlii|0k, figyel mez-teijök olvasóinkat lapunk jelen aaamának közgazdasági lovaiéra, bol a sopro< i ke-raakedelmi kamara jalentésének a c/ég említeti gyártmányaira vonatkozó köziemé-ftjMí repfSdukajuk.
- CiákUraialaalásiealltéa mkU Ii«l9l ériek! ia»al. A köz fnuakn é» köz'efcedésügyi mimsziera G»ák-tornyáról ZaiaasaanvAaoa At Ukkig vese- j
>
lendő helyi érdekű vasat engedélyezési lár-gyalásái elrtndelvéii, ax a részbeni értekezlet Lukaoe lléla allamutkar eliiökteKi alatt ez évi október 7aa d. e. It !órakor lexz a köamunka é* közlekedésÖgyi niniaz-leriuailian
— Ml lm timHóiI m|»AI én kcail* kvijl plei>aii<i«? K kénlea feleit lóp renkedeti a mull Mién Keazihfly éa tidé ke lakossága. Fe*Milc* Tassiló] gróf, mint patrónus ez ideig méí! nem hklámzoll, el levén foglalva a ma.'** vendéglátássá.. Egy pár nap múlva bizonyosan löBbai tudunk Emlegetik Kavulák béfzenczei. Király haho-ti. Dr. Duns' I. tomajl. Kránita páhnki és Hajba szánioi plébánosok neveit.
- Tii* K hó 16-án délután 5 *'»ra-kor litrstíitlyen i»mé' Híz Hlöllj kii Ez d-ka lommal Hé»-*ei JózM becselieiy) lakos pa|« Iája gyuladi ki, «i ö*S'eH'Ui< 2 paila 1 istálló/ l gabnakazal, széna és szuíijuj takarmány neműek estek a puszi ily elem* martalékául. Heesehel^ községben rövid (iái é'- óla es, már a &ik tüzeset s aligba családunk, ba azi hisszük hogy a legtöbb gyujtogaiá> eredménye. Es alkalommal a letenyei önk hí* olló e^vteti mfik'ídd tagjai mutviák be e'^> ízben ügyességüket 1 es dicséretükre legven mondva, h >gy tekintette Iteesebetynek
taviitságára ofiA szereikkel a s/er/eif remek fecskendővel gvor-san megieleniek a lüz M/inhelyén s mükíi-désüknek a "/eleaendes idő isj kedvez vér a pusztító elemel cakhamar elnyomni Kikerült
han kevés M .mW a korábbi esős idő miatt beállt njthádljs »» Mk kart tan. I
— őwaj A duíiár szerint szepfeml-ber én van ax élJö őszi nap. Keflemeé (viuk keadőaii e jnappal. hogyha az ídő» llrit o'yait. aj mindnek kellene fenni, s az Őizf eKözésék [évadba nem korábban lép l^e, mini kellene, ((iöjáéásunk köiönfien az uloli só beiekliea tértásain azép »olt, ,Krre aaxő lőnek ugyibi liagy azlkkaége voli, de nkgyon űdyÖS volna, hójiyán legaiébb a szűrei ig kellemes fnjelee jidői járnának. Sok .gazda állítása ftisnn] ez an|r nem "okát lendítene az idei p>oi|oh, tiiay miinvség tekinteté ben aligha m*i jOj^anj mini a Utvaü volt. Az (iszi idq Millta már meglátszik a lár-áas egy leieken lia^r vacsora után még mjndig keveien jelennek njeg ezek helyi-ségeiben; de jljini ülni már nem igen ie-bet. « a ki a kant aéiáia»t nem szereli, mégis felkeresi ujár a máron át cnendes egy len belyi^Jfké'- A-fák már üde zóid azin-tieij poinpáinnK, s ineg mi sem eielétaz-let a — inijlándáságra. I)e majd nemsokára a -Isátga ;l<m>h fogia jelezni a nyár pomp&jánsw miilásái; a hideg azebo
leket én alví katáiozafokat 5—0 belffol beszereznie A mp kiadására a< a téren már elóofAsea ismert Mbreczeuí könyvárus és kiadó if .Caaibf Káro'y vállálkfEtptt. ki hez 1 Irt 50 kr. előfizetésí ár kttdeodő.
Rülni
busiomr nyár log
ijik.
tényei ól vi az újonnan
VallnaAHok a helvl*eli szedi-Eerencz-randiekl házában: Betdiu JánK s/igetvari há/lónök helyei lessé, Ihelyebe pedig Notak Fé'ix uevezieielt ki; (iudlin (tiil-lért kis-kani/-ai hiiokiatóvá é« jpallini pa-lerrá; — Nm-ecz Marion |n«ter pedlig Segü^dre helye/teleli át az oll -j aug. 21-én - tartott kormány-tanáe<«i ülésjállal.
- HeiixxAltttlI.Tóroktíiorgy, elől l> váriMinkban is lario/kodoll tolvaj. Somog ban lobbrendlieli l/elöre-en lopás mi<tt ül dozielvéri, mint fpgyvera* oa^argo a cs^nl-őrség állal ellogatoii m a c-uiTöj |srásbiro-sághoz l»eki*ert eteti. Kényelmetlennek •a alván « dutyi éleiéi - szerénr-ósen mej;->/oköil, miről csand én rendópé^unk egj<-aránl erierinelven. er«»*en nyotnosiatik. 'fc •
■y tajtimlilr Ozv. \\ eg«c|jeider Kris: ti- a Hzü'. Wm-kanl urnó I. hó 17-éa pjfi u'an I órakor é'eiönek Ii t-ik év éljen elhuny Temelese e li-> >H áH meni veglié nagy ré'*/ vét mellen. Az en^/teló azt. Uise áldozat pedig e liá'llt-en d. e lo. órakor lartalo t meg a plébánia ietnp'pmhau. Az eihuBvl úrnői nag\számú n>konok • gyászolják Helqe hamvaira ! c ■ ^-d
— ilk«H»áK. Walper Sándor
Keszihclyi deli vasúti forgalmi fiazl I. 1)6 17 én éves korában öngyilkos raödo lioliá e'etél Hír szerint pár száa forint hi ány ledezieleti lel a ez ville volba a végzf tea léjiésre t
[.ék 1 a/t a győzelmet melyet nt fejwf kilivotf. S akkor élén tárbeli M a gyakoribb együll-
léi iwak.em'lai togi>i azi a barátságom érzel Ik üdn'H kezdemenyezé»nek lliát[li a társadalomban.1 s a utalt lagiaiuál Hát őMiiek' éa a télnek anak a -iz idők kör hejö ismét a vál
ly;; M.
J~ _jn
egyntásra e.Ujb'e ia-. j tár
csakbánúii
, — 1 féktelenkrdé ezlgásjak Soningvbol irják lapunknak, hogy Hajmás közsegben közelebb liáMio térti, kőbor-czi-gány lólopá««i kísérleti íreg. de a szemfüles hazisk á-lal elugrasVlaUak. Ugyan ezen czigányok azept hó 10-én Uirincz I). zse licz-kíptaludi lakosi a szomszéd | községlrö hazatértekor megtámadván, agyonütőnék . elrabolt korpijál lovakkal együtt a iegkö ' zelebbi erdőben elrejiei'Ck. Pár nap imi'vtH má' hyolrz lerfi és epy nő tagból állt ax I' iWa/evergratöii gaz kompánia ex Kis Hársá gyon ejjei kezdte meg gará/dá'kddá^ái, ho egy - i«talojn elöli frkve laláll H J. ne-l tű lakosi agyonüiőtiek é« záraltpn istaló-^ ja bol kél db mintegy .#50 frl értékű loval elhajlottak, valamim egy másik lakot ét i«j ugyanakkor. - Hogy pndig nálunk folylas sák Irönikajukai. Hahóiról értesítenek ben nőnket, hogy bárom otlani lakostól szintén Kóbor e/igánvok. ugyanannyi lo«at loptak el. Mig Makári István lótlaki korcsmáros tuvaro-anak' ömt frtos lovait lijliék liieK forgó pisxioly lyaf. Mi ugy lörtént, hogy nevezett korcsmáros Homok-Komáromból poi.y-va a at' egy szekér bort szállított haza leié mikor ket czigány Zsilkóc/.núl —'I este levén — uiáiía Sopózoii a kocsinak, melyen holmi Vásári arukat gondolván benyúlták a ponyva alá és motozni kezdték az oll szundikáló korcsmároai. Persze hogy ennék se kelen löbb. Látván a veszély), Oobro-nok közelében elkezdett kocsisává! együtt éktelenül kiabálni segélyér. Ekkoi1 lörtént ^lovaikaa a kél lövés, melyt miau jDohroaa-kig elérlek ugyan valabocy, de j oll mar az egyik ló összerogyott. [Azonnal jelenlés tetetvén, caeudörségünk jrösen áyomoaza itl is oit is a vakmeró let leseket. í—- Mióta megs'ünl hazánkban a r*gf jó paij-iitrchális éitít. a/óia kóbor cigányaink mindinkább félelmetessé tesznek nyomoruk miatt jf--országszerte; no, mea a lulhuinanué bírót eljárás ia csak fokozzál vakmerőségüket, . bőgj* meddig? felelten meg' rá a magas kormány mielőbbi erélyea intézkedése,
4- Nit. tírél % lilékén ax ősai va-téa iiiájr kezdeiél vette, lOnnyfl szántás és eimunkálásu esik, elegeadö nedvességet tartalmazván a föld. — Kakorícza éstfkrumpli szedés már szintén folyamatban, mindkét (fi elég bőven les/, —'' KiiQnŐ időjárásunk lévén Jó bort remélhetni, mennybAfre azoa-
mei, mely | forrásává I ti'ir-.nln om c«ak nézzüii k Örökké- ezé forgiisábun
lozás j TTT
Síel lé-lopA« Ki trpa váron Iegkö zcieblt lóirom darab aértfcil kiptik el Mar c/in Fi'ronc| líUm^ertö!, A gyanú valami IV/.vári I'élér kwászra esik, kit a csendőrség cre-yesen nyfnnnz it.
— A MzAhI ujrwk. ki e*zelris ujj iimiogaiáMa p |m képiről mint vice *Súllhal« ismerete* vá|ro«finkl»*nL nem egyezer a »ze •nertnei nagyon is bolranyosan sértő szakadozott rongy k' sz'üiiili-n őgyeleg ax iskola ház körül, mikor nz iliuság onnét kiserag-lik, nem kis miilaiiaiisára a - -inialan ne bitlóknak, ívig a gyengéflebb resz pirulva kenylelfti undorával />ivál»l. «ziladni. Ajánljuk e/rit erk'ilcsioiiiii kijru'menyt rendőrbe günk b k-zigorubb (jgyktilebe .
Wrgkéurllr - Vámofj Jó/sef f. Iio |0 en e-tr ifij!alia|as közben bajtársát: Tőrök .láWf. Ili a íti dörségnél e miatt psnaszt eimilvéiiL etlenbk a vizsgálat meg indiuatoti.
Iln«>oh ló éniek szól Kis-Kanizsáról is, Imi Horvaih •lánnsné korcsmájában I. hó 16— l) kimi* éiipl több odavaló légén y osszeverekejlvénae kozl»en Aner Lá«z ii'i társuk lejét béiértél, haiezomhján j»edig egy arasz'nyi Iiohsxu nágást ejtettek. - - Az ért esi lett rendőrség rögtön olt lermell a még az éj folyainón kjvileté a városi orvosi s a vizsgalat j jegk'zőkönyi'él másnap már áileiie a kir. íörvénysziéknez.
— As lp«nöp%^H> magyará-iáin. Mióta az mariónvény hatályba lepett, a kereskedelmi j naaisxterínm oly számos elvi határozatot « reiale'e'ei ado't kiyhogy egves x/aka-zokra nézve egés/ serege keletkezeit a komiáijntároknak. Ezeket kívánja (írűnwáld Jóasff; a I debreczeni keresk. s iparkamara fora!maz/na, ki az ipari szak-irodalom leián eddig isi sikerrel munkálkodott, egyl-egylilém s azi érdekeli közönség szán ára hozzaiejljelövéj tenni. Az e tárgyban kihocsápotl ijnhivnibá' adjuk a következüket : Ás ni ip|«riorvfny é'etbe lepte oia a törvény egfea kaszainak értelmezése re vönalkozóiag annyi jminiszteri rendelet és annyi elvi baláro/at adaton már ki és
j jeleni meg nótsmrva.j bogy az iparügyi j vitás kérdéseibe* i/'elni j és íiiráskodni hivatott közegek j- á legjobb akarat mellet', is — alig. vagy] épét nemi képelek, a törvény 1 egyes j-zakaszninaH magyarázatául vsiy fe -| merüli analóg eJelelf i alkalmából kiadón I miniszv'eri renp* letekre ^s közeiéit elvi ha-| lározafokrn eir'ékivhi,1 vagy azokat a rendeletek, táranak es a minisztérium, hjvnia-• los közlönyének halmazából fe kutatni. Ez ,r volt az indilo|ok,!mely in munka kiadásira t; ösztönzött. Azi hifzem, hogy ez által liasz- '
nos szolgálatol leszek mindezen hatóságok-I nak és iparie«|aie'flknek, melyek ai| ipar-törvény állanÍ|ó hnsz.iiálai^rn: utalva vannak. l>e basxlos ^ólgáíjatoi vélek tenni a mű kiadásávaj áltálában az összes h«/«i kereskedő és jpxrw közönségnek, mely hasonló,! a miniazieri rerldéletek^l és elvi ha lározatokat magában foglaló mű hiány ában | |a törvény inti tzkeiM einak he'yea értelme zése ^s niegérlése e|iinteiélien te'ies iáié kozailáriságbaii! vitt liagy va. Munkám, mely mintegy. |0-h|ö byolczadret ível log magában foglalni, akiéit lesz beosztva, hogy ax ipartövvén\ jegk'eB megfelelő szakaszainál feltalAlkjatóf lmzn|líj ax illető sza-vkas/rn vonatkozó eldigi íisszes minisztert rende'ekek és elvi mlánoiatok, valamint a< egyéb Ulhaigazijó magyarázatok Tehát ugy az iperhoióaafNMi éklipahlsiűleiek, mini ax iparoaok ^ kerUkraok e műben együtt log-nak; találni mintlen (já ni] mint az ipar és kereskedelem kóréba tarlésö törvényas intézkedés e mailnauii(• érvényben van; miáltal ast ki a munkai magszerzi abba a kellemes halyietba jutl hpgv jnam laaa kanyta-leg a különböző időkben mtfjeitut rendele-
Irodalom.
BmémpmII tUeUp. Á .Bafcpaf Hír-U^"-aak a tani iaSv«ll rtn»6íl**eséf ratatta mf sttpfit A Uf rknn %ra awgirteitii a aMf^ar kA-s*whg mlkaH eíaisa ^trtirM awlUteMval kis-4«ti nniht- ét h'fkekksi n tgjslka JihaitiJ• mmfftar.ág' TumI t» irwjf bfkiriifU litsIB-tme ájft » umzltiai tfái a lappű, Alknbt u> "ly asédöB. adj páratha s pígjar jj^girái lurti—4<U». A kuai mjfUkem miig a kgfiafawkk wslaicajt a .Briiyutl Hixiap* Wt •(, kfátoaBa-rafcfc. UgtrrjiiiuU itfft ax omágaak. A kik* ■iolgiiáiámlf ágért wrtféa kávai a mrtMiiiapil *«« I M#S Ufí> vaa awqrjiil tgy wgyes lap mm Mpmik, aiudm nnatol kaüa mali gmka a W.rl taéaMtiSM hivtl. a kik t tup tktimkS leitt. Míaiíen fnaúnhb M- n& kllMi mméuj MM*, tfAm IitiIiüb kíval mji» kiüm tuáúsití trtmtt közvrtleaöl. a Uvkali wnlfálal iauair eéy OküeU *a raa Utwhiw Ugjr tawákaliak: aaai UrU-alk a rlléfog j<lilikwy Mag a aüktl. kau ■ MtpMti ffím^ airAI Nftta aa a$M ká 4i kÍMrlU lodósitást. « .Bmtmfuii Hírlap* pjjt&m Kilirit Kim Ivar liáryRák<*+ J«aS, Balogk Hl fejik mia kivik kasai yrttirtlikkal kivaa a Up ílf-frtl-B, aagyar. partM4kakal aa<a Inal «safiaai-1'iMikni kim. aiUsken laiaikarnhiaik atftf-jáa a lere*ikiakal«ifcti forriaakwl námHaak. As orwiácKyalói'laiiáRiiaa^iat a gyitniréi (egyzdtek alapján MSflrke«i*t|t. Macyararaaág. politikai ia kéaélala f«IW távirati írlexöléwkkfl látnak d raafa lualirfk. Miaukkal minden TárMtmi *M aagyokk k*ea*skee ia kér a lap: Jimfep^tí Hírlap4 Úriníti hMfUimi Mirntip már kl/mü <fjr/dl* állatink m- rHágtdjti tujjttímH rr.;.ff AirvsiJfálatátwl bfápa iaaaia MrifaliaiUi Uakatiil KoaKtaBliaápai-tg Mjá<-to-dAaílók vannak a kik agy az ott Mrtéat aaaariaja-ket mini as ddtnam drntoa oda fn'ó kirakat rijg-ton megti iratoxiák. A AaMUi raaéaa mééaélékea kivil mind*B fdatosahb mumkaj MM a atarkanti ig külön kikólJétrin tij^ja aHiak gjora ia UérteaitáA. A .Badapaati Hírlap" a ciálokra havon kint oly, laa-aargat foniif, mint a nxmnyi nalOtt 10 árval mig rgy-agy hírlap egén köjüi^veléaa volt; 4a sikerűit ia alrraia. bogy M a ItpjoMati, ItyjjormUm* Irta-, allü nrzaanma a zajlónak. A „IMtfUti Hírlap' Tárrzmr>.rmta TaWky Káadar iróf, Tóth Bála Rákon-Viktor Siptiln«) éa tóbk kiváló irik kiirraalikódiaa ■allatl, a lapaak pgyik ariaaéga a aiiaáig goadflí-' f»» «lit rá hogy mígmaraiJjrin aük>U asiavoaatta / »mpinmifiArtit kitonő zsarnaliflajtt aiutirtllk a a helyi crWaSUa iaaiert lnigyaMab taélfciAra vaa hiava. Kmd-'.n'rzi éa törvéaynáki rovatai klna.kalla nwrkMxt'i a főváros sBtéi eaMBnayait ia n^dig oly baapia tárgyalják, hagy a .Badapaati Hírlap" hajjal foglalhat mimár* rmláű asztalán. A ki^asJaaáfi nmtlmn a angyar gaada. tdrtakas iiazoa. karaakadft megtalálja ariadast, a mi táiákasaaára wlNpi A r^/riii^>fii7iokh(iH caak kiváló irák lagnjabb aiávoit kwaóljfek. As •lóAwtca föltételei; Egén #vta U frt. . (elévfo 7 rt argy^dém 3 frt 5" kr. így hfcra 1 01 21 kr. Aa aífij aethrk vidékríl iagcaálmrihkaa poa-Uatalváaj\yal rxzkozőlhílSk -klvatkaal aim akit: A . llntbipr*1i\llirlnp' L-ínifú-himlaláuaL', IV. hrrü-Irt MafHihzá K. stám. U4 I—t
Egy !<«■ fisai Ipartelep.
A Kü'pnfélék rovatában laláihaló W-| rönk kiegsziiéseöl ill közöljük a soproni keresk.- és iparkamra ez idei jelentésének azon paasusái, mely a Rlau M. fiai baly-ieli ezég eognak és sósborsze«-gyárára vonatkozik. At ebben közlött adatokból is kitönik, hogy a cxég rövid fennállása és a rossz vámviszonyok daczára máris szép hírnévnek örvend, melyei eddigi törekvéseit 'elintve, bizonyára mét gyarapitani éa tovább terjeszteni log. A kereskedelmi éa iparbank jelentése e gyárról a következőleg szól: {
Mint kamarakerfllet&nknek a jelenlésünk tárgyát- képező évek elsejében létesi-teli egyik különlegességéi Blau M. fiai nagy-kaaiz-ai bejegyzeii kereskedelmi ezég c0|-nac-gyárái kölön is (etemiitjflk. Ezen gyári telep az 4898. év telén keletkezett, a legújabb és legózélszerDbbnek bizonyult gépekkel van felszerelve, naponkint 15-25 bl bort képes fádolgozru s évenkint köHUbe-101 120,UOO egész 150,000 palacak col ról és 200- SOn.M'O palaczk' sóa borozd (Franrhnwntirainj állit elő. Gyártmánya tő fogyaszt^ területe, a külföldi kedvezőtlen vám viszonyok következtében, Ausztra-Magyarország. Kiválóan élénk a túlsó Üllámfél felé irányított forgalma a mint hogy Pá-ső-Auaxiría, Cseh- é* Morvaország, Sziíézis és Gácsország likörgyárosai a bordókban, ~ ezen országok számos anyag , csemege -és lOsrerkereskedője pedig a palaczkokban forgalomba bogon gyártmány repdes vevői1 köxé számit halok; mig Gácsorazafbea éa Bukovinában ezen cognac orvost- eaélokra használtatik. Béobea é+ Budapesten aaan törekvő és fáradbatlan ezég raktárral egy-bekötölt Iőképvi*»löiéftek4i, *. Triesztben, (srácában, Prágában, BrOnahen, Linzben, Bíelitsen, Balaban, Gsarnnwitxen, Brody-ban, Krakón, Lemberyben, Fiumebm, Nagy* váradon, Eszéken. Temesvámtl, Kolozsváron, Zágraöban, Sziszeken, Batiy^unn éa Belgrádban ftgynök^égeket szervezeti, aőlv Indiába és Zanzibárba ia manaaztetl a|ty« \ prrihakQldemén.veket.. Reméljük, bógy ezaa iparvábá a'unk, mely kamarakerfllefM ta* , rttletén régen érzelt'hiányi van hivatva pó* tolni, jalan tapintatot, körQliaklatA áaaaka- . valotl vezeiese mellett, csakbana)r erős gyökeret lof verni éa sikerrel megküzdeni a küllőidnek a téren eleddig orajtodA ver-v.
'.' V. : Felelöa szerkeatlő:
sen vével.
tlBflá L A J #1
rggflgf-

mm. m'ms[ IIÍRDETMÉNT|[Í: Árverési hirdetmény. g I
mmimMmMBbmma A nagy-kanizsai kír. lőrvébynék felék-1 f j " A
tf é' mttia+ranri könyvi oaziálya részéről közhírré tétetik, j íj' VnnfoníAkoft Sitmumí A Theodor Weitz ftőd)/op*réhtz tartozó azon akiit jr
V&Iull mailftrcna. bogy Sümeg Nándor régreA«|i«(Anek Kimer • W kóvelelé*#. irfelyek f<vm*ggflfidftok által a c«ődvále»z.tmánylkft f/éii hh. w
,, . Nándor e lámái végrrhaitáal srenepdő páftai 1 w hé tl h\ keniratas szerinf még b*ha;lva nincsenek. - ííSOgr Irf 43 ktf levő ő
; W8B. hmm bmn l«ko» elleni 125 írt lőke, 1801. éti oktober j! A osszegt*n|a <iMvá|at/imány hsiaroztta lojyián nyilvános ármétea eladattak. Q
; hó 2ő>ik napjától járá 6*/, kamatai 20 Irt M A Arvtjrési Ihkiárnapul I é*l wpf. hé 25 Ik nmpJánmU 4. a. 3 érála M
fr..» .-i TM.MMW* ptr. 12 fri zá'ogjog előjegyzési 15Irt 76kr. |j a a'ulírl fomegg'jndnok lakásán (Oengery-oU-ta 4. MA/eHk, * hová a* árvereíai II
tpt- l*!!* , f'S'p 1% t ! é* ft írt 36 kr végreh«jlá« kértM 9 írt 50 j W mV/Mo/M afegbivatask. egyo/tr-mind ott aa adósok névsora í* a«pookint dél- V ""
kr. jelenlegi s még (elmerülendő költségek j O ufén 3-5 oraj kórlB megtekinthető. Q
„^ rEJJ* í?nH r^J^fí^ • lf0' wmpttlj Q Arvérésí 'leltéfe'ek: Árverezni azándékozők tartoznak bánat péoaől a tömeg- £
ai*a »tliőá "rll1é-fJ,> iiirvaiék területéig tortozó n.aróc*i ft gondnok ksze.jié/ 100 irtot letenni s a legtöbbet íjrérő a vételárt készpénzben Q
i. T »"Mtl fL! "Z'T1 ?7 *?'J**vbeDt£ + {<' brsr. a. h,t«n*r ay,nnií J tAjIBl Jevona^val kiegészíti, mig a többi árverezőit bána<péoceiket H
ÍX '□g**, «ri» iT;l , J6mi 69 So™8 Anna tulajdonául he- V H/(miía, Ig^gM. Továbbá: a tömeg az árverés alá bocaátol követeiteknek ff
* I I----rvrtesí r4,,'4« 780 ír,rt ^^ ; V nem íennljilM tem bahajthatö-ágáért tzavaioseágot nem vállal, . bogy azon kő- O
rtw£* ak aTn í n iTa ,ng- afl | V telelések meljrék iránt a biróeág elutamtólag már )ogérvéoye»en ítélt, eladá« tár- Q
' r ' 18H8 éTl októhfir hó 20. napján lÖ nemKikiáltási ar a név.zenntí érték vagfiaíri 43kr Végre J
rvjr^i | «i. «. iAt«i«ii ia / i O ^ " á'lpialwnzt a vételár ereiéig azonnal ki aern egészíti, bánatpénze a A
iímí *• aj«* » r JL1L W CIOII 1U ornalkr A tömeg ez^i kétségeinek Msaésére viaizaiarialík, a'vető abba belenyogodoitatk Jz
mm tommt n»m jw< rf lekiiilelík I ■ j ■ í J Dl
Ife »'K«r.im 4 a 'fi*1 Maróct község házánál Isóő Perenez lel- C 1 I • ' ' ' O
grfc; I *'.ario* h rMiL peresi ügyvéd vagy helyettese közbejötiével | q Na^y Kanizaa Ihhh szept hó Hf W
Nmíms-hma b'"*1 megtartandó nyilvános árverésen eladatni A ts«t'i_t't' jf
«•<_____71v fog. ^ Dr. Farnek Laszlo O
'Ma.toMi L,.,.. . . - ,, .. . . w 24ő I —1 ügvred lőmeggwdm»k. y
a.ff. .... \ u. Kikiáltási ér a fennebb kiteli becsár J* t ; 9 V
\ Árverezni kívánók tartoznak a becsár
10^/j-ál készpénzben vagy óvadékképes pa- I ____! _ ,______________4
pírban a kiküldött kezéhez letenni.
Hirriptpwk * ísi^ Hely czigaretta papír a legjobb?
Ilii Uülbwun a rés ingerőre emelkedésétől azámiiandó 1 ^ ö „. . 4 . • ■ , ,
I III wawww.t a _ ^ uó, % ' í mj0,í Utoi<*kéráé%
hénap alatt ~ a harmadikat ugyanattól 8 1 ■ MMM I I !■ I ' if^^f^ebb módon Iszonyúit. ———————————— ' hónap alatt, - minden egye* réazleii ulán KS^ ^
UKInubn7nncűriíinb finwolmóhn " árverés napjálól ámítandó ö)/, keme WfflW J ^lyb-egek ál^l öj^zel^h.^vegyelmezéaek alapján a lor-
Halgykozonsegünk tigyeimeDe. ,ühklll CKyüll;; ^rver6>li (l.„éteiekben meg. í,,,oinh,,n k",!íw, 1
Van szarenosém váittsunk I bőlgykö- határozón helyen és módozaiok szerint júpj^Sti^^v . . J ffL6S 0Grni6r6S CdTtOliClIBS
zöniévével ludaini, miszerint mintaraizM* 1 lefizetni. fflHaSjOÜHMl I.x m Brsmteia i rére» uaiktt
izakáuat női rvhnkfizUh . (bécsi mód v u v „ . ..' , . , *Wti ikmuuiiu rmnm : Wris, 65. Boulaard Kxdmatu,
rs±v«5rr: pL-s inS ^r^i^sr?^-^
aai lenfolyamol nyílok. Tekínteiiel arra, ' niW,n temen, LieUrmann tanár a budapesti állami vegykisérleti
bogy caak e*y bízonyot <*ekéiy saámn U- 24.1 2-1 Gr. HUtiONNAY ' 'O^^j^űUk4""®É" ,Anöke á,,", ®«vAl'apíioil I8» . jnl. bólian. XV. Hofl* j
Díiváayt vabeiek lel, kérem az eien lanfo- . , . ... ... 'A *l'«l • P^gai ném. egyetemen eges^-égügyK '
, lyamon rémlvenni szándékotokat nálam dél atrenoeii atr. iszeat ntro. m, mggmmgr^^ szempontból ujibb r^zebasonlilő t^yrfatezAf a lebetö Jetféoye-'
Hőm II 12 óra kőzi, minél előbb jelentkezni. _____rkJBMJmf* Ll ^ t,eAm*n1 koronázta, a mennyiben a ,La <Urniere$ Car-
_ , . , » f" ittnSSBSSS-iiSP toucket* czigarettapapir 28—74*L*»\ könnyelila és bogy a do-
6677/lk. 1888 Btf jrii^^l' ^ylWbü." 28-77V.I WA Klel«1-»lk.!rt.Ilt2«Jin»I,
Kuienhera Adaaané W Jn^j mini a többi vegyelmeaett papir - Ka^it caak azoo^pir.
246 l-l Eötvös-tér Keller féle ház. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. W.^^^^fflfljl fne,,ékel1 n'J*h0Z hM0D^ 6,1 BrnUHSt"n
_ i A n.-kanizsai kir. törvényszék mint te- I CMxflftfera ^rrMapapirjamak és nagyba.1
__lekkvi oaciálya iészéről közhírre téietik, hogy i vége „ , „ .
/MHHHHBBBHHII UtUio Anna és Herbai £va végrelnijtmók- ™ t KrHiinatf»In rréres
M " ^^ M nak llenke Peier végrebaiiási szenvedeil »MM*TiM/au«$ 1 stjáf czége alall Bécsben, I. ker. Sekotíenring 25. n. a. raktárt
■ £ Jó S2ÍV sorsieevek 2 ■ e«teregnyei lakos ellen 60 In tőke 1876. 11 um nyitott, továbbá kapható minden nagyobb ilynemű czikket áru
■ „ — ■ ápril hő 6-tól járó 6« kamatai és 33 frt 46 44""'° •il0 keretkedőknél.
■ Naponként 10 forintot bttlon ■ kr. per 7 frt 30 kr végrehajtás kérelmi i S kereshet H j 0 írl bO kr. jelenlegi s nég felmerülendő
■ tAk« it risikíi srikii bárki > 0J6*tiem »orr H t költségek irámi végrehajtási ügyében a--■ i .. ...... ■.
■ j*f7«k ign ki4vMHi MU-itM m^lMt való ■ fenlneve/fil kir >orv»>ék leiü etehez tar- Badapcst 188'. g. P»Uskáf 1*^7. Laaésa
H •ladáak álul, mvlvek h>sím zöooo frt ti- H . . ' ___ • ... a i i a gwd»«okláv Annthem Dizznkletél
I nyanwcss^rl mér okioUr H ■ '»kvf,en A 1 '"f I ' > '--I
■ ajáaistok iatéznéúk H i 10—26. 27-81 és c3 SOiaz4 a. 1191 | • I LflBOa . Í. í A Ierjot>b
S H ] t; H Z N I < írtra becsült ingatlanoknak Benke l'éieri ! fK&(\\ § BHfíNNí SZÖVETEK 1/
I Itodsp^t, Hstvtti-rtm Já ■ ! i,le'0 ,€íe régye • ,,r,0rA ^ ,eíel0 Í,,C,■ Hil fl UA |MMf Cs saAIJi^ gjriri árako.
»^nyei j |j U S1 i£ r^^ J0ZS62 gj Siegelrlmhof
• ; 1H88. ^Vl <ikl()lier lló 22 llllpjáll ^E* — a" P«wtA ytri rátára
----— -.......^kor SASÍ | Ti1 -tísrs1, "iT^r
Üáriar7plli nvnmnrr^nnnpt b4^DfdlH*,e,ehiJx Uami.. »é»^ár rfrt iX)b»i
mű! tflUÍCHI yjU.IIUlbdUppcR. 1« lelperesi ügyved vagy helyeiiese közbe- ; || K O € H ] H II A H. • élendő i n^iinakmi
gMM katáM lur i uomor m>»den jönével megiariandó nyilvános árverésen ^^ /rt/x inda ft mi fér- •z4bkdr<f
v*4l«ty töiuiiunihMUüfK Hré&btirtj, eladatni log. j ^^ fr"" j " ' rp r- letapsairs y
ÉSSKSS Kikíllttxí ir • lennehb ...... b«,kr. BÉJIgW V. IJlfllMjJrl 8- «f| ^ IjlT*
MOklk 11 " I ajánlja I 1 <Utas h ifiiittitr arak a-pitk.. 10.10 Ugiaoattkb
MnjA*,ftvttja*(iíiáa^ynuuíft^í'prw^ knttttM kívánók Itrloztiak a becsár I Viiklslok. ffíill/ir^ko&k ko^fi és e^faáxi raadkhftíi ím
El^^'kKí^iSíkfciíK; m át kéazpénfben vagy óvadékképes slWjá/óaéifok, val«a>íst t a. A épltö Mt r«|Áijí mnÍB(7Qypthnl a
utUrrMtmr, «tii«<uk, lép-, máj- éa ! papírban a.
kiküldőn kezéhez letenni. í I1"** to^f1* f»:»-M I »íl«»U |Jflp4«f61lflll.
anui)»f« Mfiuimak ^-iHimi. - T) 4 1 J l Tovlbki aarr vilsntékkaa kap-
Sa^í'SJSife I Vevő ftőieles a véieiárt bárom egyenlő I űT 0 T t \ ű Jl ű - C t Hl B Ii t , katok át-^t ka..
a^ií,' részletben m^g pedig: a/ elsői az árverés I V •'! í ____
^SMÍÍ^® i jogerőre emelkedőétől számítandó 1 hónap i éS Vízhatlan JUeSZÉt, ^í f^^^LZ
Kapható mindentgyógyszertárban. j alatt^, a nádikat ugyanaliől 2 hónap alatt, | k ttil,kor .jn&aégtau í. To.kl.g -J«!6iM.Vikr». pM».
éviJi a vaifkii „, rl "In ° , rf fi ' * harmadikal ugyanattól 3 hónap alall, T «állttttaak. t6k Bl"' íftüsyökrB stk
kMiiaiolk éa ! minden egyes részlet ulán az árveréa nap- j lr léaitéh a mnirtaiAanl kl- Ménért 4* pont* udUitéeirt
tragMk pkm, a fnMl véttHprnal riiíintt bortMiba iaii'l s/áliiílaiidO fi°. ksmalnkkal POvOtl hí i ^^ á .ktetArdümk.
kall UmnU •• a mlnírfl uv^hn mcllrk.il ' SamaiOSSB' egjU" az áanlr. késtliélftf'el meeb fíldellk I VfM/áÍ- i»BW» A Urmrni»
uméiMi lasit^ UI xr«« I-n árverési leliéielekbeii meghatározóit helyen *aaairaawiiif||e« ar|aarariia. 1 Mintát IHfrrn ^ bérmrníf*.
aaJlrMatartMa Unatk llrunk kuojrvnyoind^altu ^o- > ^ hozatok SZeríllt lefizetni. , . üj,idék l87r,Ara»y I ^
• . „ I trf». ÜsfgN 187a.' Ervea-^ve.. * Triatct IB8.'. ^^^^
I Valódi aisMcbva képkaM: Soff-Ko»i$*én, Kell Nagy-Kania«án, a kir. lazék, mint | [ Ar—y hm.
Prifér Béla AWf^it Brrk B. nógy- ielekkönyvvi halóságnál I8B8 évi hubuhzium i
szert Kawonér, Collatr Vises* ka Baborkaj | , . . ' . * ^ f 1
Kálfflín győgyn Marnoti, KftrSaViktor gyögjras. I "O 4-ia napján . .. _____*J_____ 11
Mtrtmgt, flaiackar É*'ama gyógytt. Nagyítóim. , , f. ntU-AMMAV 2'l (f» fi ' 4
KtMa L gjégyuL Murutzwibot Btirs H. gyigyu j <42 1 — 1 í»r. HÜ00NNAY j * _ j t |____-____- j
99 40-to I kirendelt kir. tstéki bíró. , MC óvak<ia|aak a k»ni«.iuhMkui. "Wt l
—:------r—------4--— r | aSF !! Figyelmeztetés!! ||
mmmmmmm^mmmmmmm^^mmm mmmmmmmmmmmmm—mmm—mm—-mmmmmmmmmmmmmrnimm~ | Miolás tmi'.iá-iaara jatnlt, kagy 40 él «U kéflIMt kiprMált ki U fém ttipilifík m !
V iLi x . a, 77 « ^^ I f rilJfUm knW Jm- h méjíumtnyéU ttmnmrt aafy kuk é/béftk ■Ult k*mi$itjik iüaMkf aás, C;
JPeinivax a linlg|eklieil »7aknh áruisu* [amkat U kazalé elMvaa«»«l éa kákft kiáUitáMi haaaak toyilaafe, aaaálhr- 1
2>r. PlaaalU tgknúgügyi Uaéesos sraak >ik«r8lt as wvwrtaéo»ái^y h vegyéwt argkljétal \ »iajwklt k kuUikésAkr* flrrrUwuiek , . t i
•gy arrskkr danmíló km&cvlii ieitslalni, neljet O.trtal Ala|ea gytgpterh wr lu'lrs lftrvéa>*séki va 1 !| " kl ■"•í*1 •ts|««asa kanA váiai, f«gait a f««Wt£I ^fsuhadltaai, tagkaaAt MftWkal. a «
!7éM • m. k. korbka/tAI wyprl rnMaio. alapjku állit rlft r £ kvllemctlno mgü U % fegf-jist rltévoliuní aksris. az kk^aa J Kin talaj4«a»kgs, bogy krvgrvk kálgjéktél aa atcariactxk dai.lti^a állal rgiaeégw.
Dr. Popp-féle Anatberin-Bzájvizet |
!íf i^fí^'^.'íS11idfs! köJmk »rttbörtn.k s^gÉt és adagéi rj- 1 |ArJ; nagy üveg 1 frt 40, klaebb 1 frt te kicsi 50 kp. 4 5
íi^^í^Cífir Z Z' tnlajdospk fokost .érvben kW évikig .figmaM«»k. ► A kl rajyogó^ér^gfi, tikMa fiakat ü k.ll^a tkst. «i(l»t akar aa kkrjta: B
Tevákáé tMIHattkitlisask Mgoavalt .isémse.1 árts fal tol, nwj.li/k és apró kcUük clUa; nely k'ésv * \ r\_ t5 rxi a ♦ r J. i S
kit rtvlé küaaáiai atéa a*. «Mk Hia.lMi kta.. is arcab&r laoMigit és ld«égét k Wljnéllttja. - | f I P^ rOpp féle Anattieiin fOgpatZtAt ' 9
St sresMr rég al»Ma«<l UiW(0*k as amkaté* kim katéMbak niUr .iséüae.t tisvtátlaaaégai- Ll Ara 1 frt 22 kr.
ssk ltí»aliti*ara agjrarflii UstM katkaai bir Jó nolgklatokst Um levkbbi a késbár pskiUaára ét flno- n Aki a kill-w|««n kakaé éa n fogakai kitkslra Uaatité fefaaappaaaak karálja, aa kérjenr
aiiwri»k«. . o 2Dr. Pqpp-féle axomatilraa fcg-paszitdt g
r**skUz ryéii aapamwég réiiénigi4ipirt,t|iiriil Alajw,aJtHég<iml.irt^ j T i Ara- fi kr. r
Arsk I sigj téftly Iír. Hsaitls-ftk két* hu smksaáia 80 kr. tlfil 60 kr. I flvag arti.otó«U 1 I a Aki • legjobb fog, sraak baritja, aa kérjat;
frt V« Mn rkapar I kér vagy réawsalst él kr. '/• doltoe (0 kr., I igéss khn I frt 0 kr., .isi |«9 ry* d>nnn.Mf fnnimrt iM m w
áigj Maák sa WktaUMI Dr. Pk^ték kjjj^^^ tíg.ly* „WrM Ale^ grfrgamfc.- | ^ Paap.f*le foglöakdl (IMombc.) A» I frt f
Kapható i kévittétl gyégyasafliaiksél Arad. Kiag l. Alka Rkg#t B. .Agrs. Ma " , 1 ájWttt kTtáol plpwi éar -nniüaaafekaé^, sa kér)aa: f.
Béké^fgfk Wiakkr fw. Ima: gagkr F.. Dikracsaa IlikáievilM /• JUsék 1>ÍI«»m i., Eprjsa: Xj)T. PpRp-íél© XICTróH^TBZappant. Ara 30 kr.
giátriét g . í«lw»vir; ÍH. Hias Ov. Kitaka. gégai 0., Kelmétí Xüísi Zí. gsaáraai Sek.UthiB'r |L P. ssrrvk l|é|Mk Hi^-Knnh^h- PrAjrer H.« Itefn* T... rvétvwrtArikia. ItfHivnfrtil I J!
A. bagas Wért» L, Miikoka Djkéai X. Ihgytkná: Bl#í»r %.. Nagy-Jktakerak Maaair L, flpuM y j V i- AHa«ir mrr J. «'•« aarf««A Ilit ker taMéhra.
fltásts B, ht» ö*ál I., Psacaovi; íkwr F., Hs*g*d: Barnai -K., Saslaék: Adkr Haakadka . iné K., ■__j_I_pr POPP J. C. tWwn>>rf« _|
I * __*-'0 , r . : I: W <■»>. I^i.1.1... ...uiék ---
Nyomatott Tvcbel Íttítíp lápfolajdoooenál Nagj Kanisnán 1888
' _' ' - - ; _ -• . - ' \lT'' 1 Hl _ T ll, lí?_j ^.jfi".!. ;i' _ Via?_
;xx^»oooooof)oooo»ooooooc Árverési hirdetmény
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
A nagy-kanizsai kir. lörvIhyaUk lelek-könyvi osztálya részéről közhírré léleiik, hogy Aftmeg Nándor végre5a{ta'ónák Eiwer Nándor t lárstí végrebaitást szenvedő pákai lakos elleni 125 fri tőke, iHgi. éti oktober hó 2őrtk napjálól járó 0*4 kamatai 20 In per. 12 írt zá'ogiog előjegyzési lő frt 76 kr. és ft írt 75 kr. végrehajlás kérelmj 9 írt 50 kr. jelenlegi s még (elmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. tőrvszék területéhez torioző maróczi £8. sz. ijkvben A-f £77 hrsz. a. Ki«ner Józeel ét neje Sümeg Anna lultjdonául be* jegyzeit váltság köteles 780 írtra becsfiit ingatlan
1888 évi október hó 20. napján #'elöli 10 órakor
Maróct község házánál lsóő Ferencz felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáliáai ár a fennebb kiteli becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lOVa'ál készpénzben vagy óvadékképes pa- ] pírban a kiküldött kezéhez leienni.
Vevő köteles a vételári három egyen- ' lő részletben, meg pedig: az elsői az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó I , hónap alall, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikal ugyanattól 8 hónap alati, — minden egye* réazleii ulán az árverés napjától pfámitandó 6)L kamatokkal együtt az árverési leliételekben meghatározón helyen és módozatok azerim lefizetni.
Kell Nngy-Kanítsán, a kir. t zék, mint I telekkönyvi halóságnál Í888. évi julius hó ' 80. napján.
24*1 2-1 Gr. HUtiONNAY '
kirendelt kir. is/éki hiró.
J i' Vagyonhékoti Sigmumí i Tbeodor Weisz tődtőmegéhüz tarioző azon akii* jf kóveteléwv. irtelyek i'»m^gg"r»dn"k ál'sl a e*ődvála>zimáa)br>t l**drw {.'én W*. w hó 22éo )iífntPAtá?< szerint még beha;lva niru*tnek. - fc 'r* Irf 43 kii levő ö összegt»ettj a ffMválaa/lmány hsiaro/ata folytán oytfvános árverésen eladatóak. R Arvtjrési miinapol I évi asepl. ké 35 Ili aapjáaak 4. a. S érAJa A a'ulín lorHeggondnok lakásan(C-engery-at« za 4. kif&zettk, a hová az árvereíai XI M/j(zdékoM»k nfegbiva'aak. egys/er<miad oft aa adósok névsora ís naponkint dél-W ulán 3 - Ő oraj kórlB megtekintheiö.
W Arvérésí lelitek: Árverezni száodékozók larlozaak t*ánatpéoaól a tömeg' Q gondnok kezeibéz 100 frioi letenni s a legt"bbet ígérő a vételárt készpénzben ^ asonnai a banai levonásával kiegé«zití, mig a löbbi árverezőit l»ána<péoteiket JC azonnal vhazaktpják Továbbá: a tömeg t/ árverés tlá boctáiol kőveieleteknek if sem íeon^lá**, tem Irahajthatöságáért szavatosságot nem vállal, t bogy azon kö-\f vetélések nielyék iránt a biróeág elata«iiólag már jogérvényeseri ítélt, eladta tár-
« gyál nem képéztk. Kikiáltási ára névszerinti érték, vagfit^V* írt 43 kr Vegr* ba a vevő a bánatpénzt a vételár erejéig azonnal ki aem egészíti, bánatpénzéé A lomeg e/"ii k^tsé|e|nek f^decésére visazaiaiiaiik, s vevő abba belenyugodó!inak JL (ekiiilelik.!
M Narfr Kanizaa lHHH szepf Ijö Ifi
M I tt
Dr. Fárnek László
w 24ő I — 1 0g) ved lómegg^mdrwdr.
Vunti manitreni
ÍHftm t'fflffl
jgyUM '"Mi
' i é n p.j
a«ak**-HéMb-
tiwtl
Mely czigaretta papír a legjobb?
Hölgyközönségünk figyelmébe.
Vtn szarenosém városunk I bölgykö-zönsétrével tudatni, miszerint mintám/z'^U uakátzat , női ruhnkéizitét . (bécsi mód seerin') selamint mindennemű női kézimunka oktatására íolyö évi október bő I én ni lenfolyamol nyílok. Tekínteiiel arra, bogy caak e«y bízonyot csekély siámu ta-niiváayt vabeiek lel, kérem az ezen tanfolyamon részi venni szándékotokat nálam dél-elői'i II 12 óra közt, minél előbb jelentkezni.
Tiezieiettel Ksneakerg idéaaé 246 1—I Eötvös-tér Keller féle ház.
•itt mviun íi tmnne'
5077/ikv 1888.
AEVERfíSI HIBDETMÉNY
A n.-ksnizsoi kir. lörvényazék mint telek kvi oaaiálya lészérói közhírre téietik, hogy Heiluii Anna és Herbai £va végrebiijtatók-ntk llenke Péter végrebaiiási szenvedett eszteregnyei lakos ellen 5ő írt tőke 1876. ápril hó 6-tól járó 6% kamatai és 83 frt 20 kr. per 7 frt 30 kr végrehajlás kérelmi tí írl f>0 kr. jelenlegi s nég felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyebtn a fentnevezeit kir *5rv»>ék leiüíeiehez tar-lot/' rtzleregnyei SO sz. ijkvben A I. 1—4 7. 10-26. 27-81 és 23 soiaz. a. 1191 írtra becsült inggilanoknak Benke Pétert iileiő fele része a tarioró és legelő illetménnyel
1888. h I okiólier hó 22 mipjáli
délelolt 10 ómkor
Esateregnye község házánál Herielendy Béla lelperesi ügyved vsgy helyeilese közbe-jöttével megiariandó nyilvános árverésen eladatni log.
Kikiáltási ár a íennehb kileli becaár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10% át kéazfiéntben vagy óvadékképes papírban a kiküldőn kezéhez letenni.
Vevő Itöieles a vételár! bárom egyenlő részletben meg pedig: az elsői az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alall, a máscdikai ugyanaliől 2 hónap alatt, a harmadikal ugyanattól 3 ín'nap alall, minden egyes részlet ulán az árverés nap* jaicl s/ámiiando 6°/t kamatokkal együn az árverési íeliélelekben meghatározóit helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kell Nagy-Kania«án, a kir. lazék, miül lelek kőn yvvi halóságnál I8b8 évi su(iu«zius i bó 4-ik napján
242 l-l Gr. HUtiONNAY
kirendelt kir. iszéki bíró.
lumnnl /Hm nm latMtotMa na
jf Jó szív sorsjegyek 5!
Naponként 10 forintot bizton kereshet
tAka éa rizikó arlkll bárki & trie* »orf jif/ik igss kwivBwi IbHétekk wlktt való síidé ik álul, awlyek k< xéss 10 oftfl frt Í8-iiyfcn-ffléuiij-cl már okioUr hi líbén len. <4 jéulutük iatéMaéűk -
K1KNZ N.
BadspMt, Hatvaai-tkaa Iá ni.. 247 1-3
Badsp«st |w« Ba gy oklév
ftléaká* London Aragyérem . Dkaokkvél
A kgjobb
BBtTNNI SZÖVETEK
sziUítjs gyári énkoa
ponté 0iil raktára Hrünuben. Egj alogaai
<Sfrí rogy téli létű tlliajkis
kii. i lub.ckémré-
IhimI ^ rtmrol- én
vfvkatla. m^si*g|ár
O € h I K B A B.
HttpoHfi utdu h raktár1.
ikgsadl 1
gMM hatáiu mr a gyomor minden betegségeiben.
Védjrif)-. KAISIiunlhatalláS Hrégjbiinr,
É_ IISiHn. %rL ii'ltiiv.i(l«., «!»<f»iivn MUifinM, kollka, Kvoiifirbörui, nsaoriyM, homok- « dirthrinMn, M«é|pa MiailíSirttw. tárgatkg, utuíor r*
kásjrA*, Imijá* (ka a yyotaofMU mdl, nnanfRAin, H^knámi i n*. nomak rii-Whli^ m Halnhkal való
aranym* li4nUtmak wfrlbni. — Kcv mhm Ara kaaiaéiatl au-aitMaal rgyuti 40 kr., kittét pa-
KAipnnil'mMlklililríi Bfiflj Untf KX'<Sf«<^rMa állal Kr*miltrbtn' M/ir-vaománi.
Kapható minden gyógyszertárban.
ét**! A valíidl HkrimllljnoniR»AmkSaokal luffllaiilllr áa mtmntik. A viliMkéa ieléU minden kyat piroo, a rmi v*<0«in-n'*l Hkuntt boritokba feHgSNgTftlva Irnnl* n a ansim Avcgtm melléktll kansálsii sfaallá-An meg kell Jngww lenni, hogy sa Kreowierben Onaak lleurik kOnyvnyoindájáb*u aro-
a*a .a
#
Valódi aiatkégbia kipkaté: Kigy-Kaitissán, Pragar Béls fyégyaz. Kodorlut Brrk B. gyógy-mrt Kitpoerilr, Collatr Viaess éa Baborkay Kálmán gyógy** JVorrsoli, Kftrts Viktor gyógy as. Mertwgt, Fieficker Si.a gyógy dz. Avgy-Jiojom. KArta L gyégyas. Jluraezonibot Bálra B. gyógyn
89 40-62
• t 4 bécsi itt ! eaapaaén 4/ 0 kbsAaségü .7.75 áas. 10.60 lrgiaoa«kb 14" raatfkivftli ftnü
ajánlja i t Miéas.1 és iptiimerítr arak épilkrséd véikiitok, flidbirjokoaik kteiégi és igykésl ilAIjáróaégokJ %ala*ípt a i. é. épitA ktaAaiég becses Agyeliébe saját gyárt.éaya. Il8tá-Bi
fiortland - cement és vízhatlan meszét,
BMlyak aliakakor rgVw'A jé .InAaégbaa íssálraataaL
Ml" írjf|{j»ék a mag)aráaal kl-
váaalraké»|ké|[Kel aiegkfildellk.
XeeakiSiétTflf i'. Etkst irrm. Djiidék 1875. Arany ér*.. Hsrgsl I87B.) Erée.-«ve. * Trksct 188.'. Araay érc.
Tovlbká nagy vátanlékkaa kap-bstók: a*ly nmtk étsaftt kaa.-gart fMtá novctek. Pahasrrton lé* Boy téli kabátokra Loéia va-i | dáüxok- éa gaztiáknak, Pemrknn* éa Toaking aaiaeáitAayAkrs. pasa-!
iók nui &Jiüsyök» stk M énért ét pontot udttUétiii . ktt*áknia*k.
Miniéi fagyén is hfrmtiút*.
l'éO t- is
!! Figyelmeztetés !!
Mintán tinli4itk#urars jnlntt, bogy 40 év AU kéfilletl kipróbált éa aa fém nmliték rűéfbii* MMi /*■• ét néjkunsnrété «trrtimel nagy kik AMgtk miatt hamittijik iUateiag táa, i gyákraft irtajwM norakst U ba«oslA elaeveé^ol éa ktkA kiülitéani haaaak krgaia.ba, «aálkg> va .iaiisklt k kuáraikMákm flfVr|io«ai*l«>K ;
a kl na ját ak|«*ta konA vélai. fogalt a fogWtfl mBganbadttani, logkatát MftMkat, a' nzij kviioMtlia angát éi a fogfájást rltévőliuai akária, az kérjen :
Dr. Popp-féle Anatherin-Bíájvizet Ári: nagy üveg 1 frt 40, klaebb 1 frt át kicsi 60 kr. k
A kl rajyogó fdáénégi, liaata fogakat éa kellnaoi tinta aiijitt akar aa kétjsa:
Dr. Popp féle Anatberin fogpasztát I
Ara I frt 22 kr.
Aki a káli a küa kábáé ki n fogakat kltkalra tkaUté fngmppntntk karálja, aa kérjen:
IDx. Pqpp-fól© axomatilras fog-passstdt
Ára: tá kr. Ali i kfjobb tkg.oraak barétjá, aa kérjtá] Dr. <Popp'/riU fog/tort. Ara 63 kr Akiiévst f' pii áaa.ga .ikaija ktlfinui, an kérjen: fc)r. Papp-ffle foglőiadl (l*lombc.) Art 1 frt Aj kinek kitial aipoft ét gyeo-cupf^art na nükségv, n kiléte: ifer. ípoRp-fél© nftxreziTSzappazit. Ára ao kr. X n*r*k sájibaijik Ntfy-Kg*lt»é*. Práter B, Helwa T,.. nlgiaittártnt. XnatilkM I j' AÁ a«irmrr J. •« tarieiá ||ak*r likiWa 1 "r. ' j_I_Dr POPP J. C. »«lnn>o»rr»*
Felhlráa a hfilfyekhfi!
Dr. Plaaalte egénaégigyi tsaéean srnak •Ikertlt ai orvoitado.éi y éa vegyésart argétyével. agy arrsbAr dnnmiió k*aóc*M feltálalni, ncljet €|nlrfnf ála|ep gy/gyrjrré* ur bítrs i&rvénywéki ve gyén a .. k. kománytél ay*rt naWAaio. al»pjau állit rlá.
Ean kepára takj4oa*égá, bogv Arefrká kAlgjákaét aa itcsráanok elaiuiiii-á állal MianégM. •4á és áam irfabArt $ Igy IQál'b kiaétést iáés olA. IQabb bAlgytk arnbAréaek népaégét éa Adtséáét rövid iéá atati-bitvényASSá oly inadon, bogy ean tala)doaok fokosott .érvben ké*A évikig m(tgmaradn»k, Továbbá tMIBaatkatlisaak Msnyalt .iadnaml arcsfollet, eao&IAk és apró keléük itln; a»ly b<ány • kot rövid ban^néUt atéa ao. eeok *ltlat*ti baa«. aa traabAr leoataégál és ádeaégét k belyrráliítja. — As aresblr rég atvenott Qdde*fgén<-k n areakaté* kém katéaaiaik ét á bór niadeane.t tisvtátláaeégai-aak • IttvolitáaAra agyad kii bixtn k* téanl Ur. Jé Molgélatokat tan továbbá a kéabAr pakltéaéra és áao-.jiíaAra aétva.
riraáUr egék Sagfarernái réeaére i BaAspeei, (|airlil ikjee, ajvil*c-.ieaa a. saán. Arsk I sagy tégely Dr. Piáwils-féle két> és arnkseAca 10 kr. 'Kgel 60 kr. I ávag aredaolévU 1 frt % éokn rkapor I kér vagy réaeasalsá 40 kr. '/. dobn <0 kr., I nén dohn I írt 0 kr., .ind Dr. Pisaaáts taiéteátja. Mtadaa 'égolykn egy boaaaákU uijutlUs Úr. rigyelanleti. t t. kOalaaégit bogy áMák aa toklatoadé Dr. Pteaaita-lék kátáenok, a »«lya«k tégelyét „Quírtm Alajnt fgéfpggeréu'
kHrat kovéavt vsa.
Kapható a kAvükátl gyégyüirlmkaái Arad. King L. Alka: Biegel B. Agrs. lV«|f« l, Békáé-fnk Wiakler fer, Bnaaa: Kegkv L, Dekronn: BikAiovilM lUaék: lMkaa l. Epéjén: BiáaUt a., Keloasvár; Dr. Hias 0v. Saaaáa. Jfégál fl., g*ea^e.k Xatna Zí. gráérm 8ek.Hlhaa*r A, btgaai Wért« L, Miikoln Ujbáii X. Bigyvérad Bkyrr X.. Bigy-Beiakirik Mnaor L Vtaanv; Kiáek B,f Ha 0AU i , Paaanva Baaer F., Beegad Barcsai X., áaolaok: Adkv M., Baakadka: Ío4 X., Teaeavér Albert á Xlaaetm { M0 8-10
Jj^ raak a lefj»bbai ■awbtáb k»vylaltaal.
Nyomatott Fiacbel Íttítíp lápfulajdonoenál Nagi Kanitaán 1888
I
i * I I • « 4
Nagy-Kanizsa, 1888. sza^mber $04& XY^évlolyam.
Sí xn xxz xxx xxx xxx r^ - * ( a arg a iii iffi
r iwkmtiMi p PV M^ ) TÍ' " niJfüJCTáS itát: r.
^ f M gy ■ Effcs ta* . . aAft —Ir. íj" /
a laUa»»*aa»-lta» rtMtn R ^T Mm ■ / M m jj Mám ......a „ M „ | i
k<*é mámtm i <ai««At.y r g ^ ■ fesT M M M » • • :
g KU4*klvaUl *4I-Wáa 1 g J \ J JL J g j«*afa— ddm'nk g
y hm.«hi P mssmm JBL Jkmmam JL JL. tv** 2 ^sfíffift?? I
B Mt bfaduiaak al G ^^ ^^ g 1 H J
* f ^clitlkai és vegyea taxitalmíi S^etllap. | a
B*«irti«k timi aaa klfrauaafc ^ 1 iTl
Jk fmr A Zalamcgyd tiííjfédegflcl, a NíigVrKafiizsai- OélriUi takarékbéfjíiárak, Bankegvesulet J,^lltUr w *» ^
{££*-*« m xxx xxx xxx x^jg az Akö-inuraközi Jakaríkpénzlár térvény Iá r-aság fe öns kö/Jönye m m m srr" TS
t . i ] ■ i . i Megjelenik 'Nagy-Kanizsán hetenkint egyszer: vasárnap.
közt feiínál. c»ak javára szolgálhat ha- keleti vendégeinknek' srrsf hogy sze
zánkuak, .a oly perspeclivát nyújt a j mélye* szerezzenek az
jövőbe, melylyel érdemszerüleg foglal- Altaliink előállítóit fénmíkekröl. a au-
koáni kötelességünk. i top-óa utján mérkaalhcmfk. mely mér
Belátással biró politikuaaink már : tökben vagyunk inroek szükségletei
évtizedekkel azelőtt oda mutattak arra. I ketfödözni. ft
bogy iparunk éa kereakedelmflrík aúly- I
pontját « Kelelfe kt'l helyetnllnk. A * mint 't1)11'^ el.be.,
ntóati ipi'wi nem veweyeahe'lflnk I P litíku«.i.lt fe ingnák
míg. de » keletit «ok letiriteil*.. telUl ' m4r " KeleUel W WekkíWta^ta-
múljnk, . h KeletnekinhMjllq i kel h em"'k mégbeqflllifc
rallk^e van reánk. A konnUntinípnlyi | le,ljjn |ÍM. f
vHHut ált«l teremtett helyzetet ennél » W^HÍrd.tá-ára Kem
fogva mindenképen ki kell aknáznunk, »l"f|llk P,,"lU íjffHfH Ven'" ',IOl'",
fel kell használnunk az tflkaloia., " mf flKP^I kel
i . . Li-i'tk »í — i reakedelmi kamra ielnijfke Zicnv Jenő
melyet most kulouoaen a azalo r II
niki kereskedők' bud.pe.ti látognt.W ^^ ki " megírkraé
». ... L i irt / » "" « nők ; alkalmával Ddríhiölte. mondott, nyújt. Kiváló kereskedők éa iparosok
• „., . .j . „ , .__1 „ Kiivmdjé efendi török nyelven a följöttek ide, hogy fővárosunk neveze- ' J n ^ J
.. ■ ' . i • L t-i i gsdtstást megkoJziinve eízeket ia mondá:
teaebb ipartelepeivel megismerkedjenek. ° 7 j 1 I
ii 1/. ../i » , , I » j „Ez a vasúti cnNllakozáH drága hazánk
Meglátogatták azokat, s a benyomás : , I 1 i • I
. t .1.1* , 1 . 1 I Európával való előbbi összeköt tetemeit
melyet ők iparunk fejlődéséről nyertek, ) r T [ [; t -,
,. . , 1 .» 1 • 11 ! 0 | uiég szorosabbá tette éf ürümmel lát-
bizonyára a lehelő legjobb volt. Sza | " I T ;; t
1 ... ,.,1 • . 1 . . . • ! jnk. hogy kerwkedelmi öaszekiHteté-
lomki a kelet legvirágzóbb kereskedelmi ... J *] r .
. \ . . , 1 1 1 1 • 1 seink köre naprnl-iiabra tágyl De azon
városa éa inneu jőuek a kereskedelmi ■ . \ 1 „ .
, . it, , , ■ /,;,*!■ . , . .. 1 nagy tlőnvök \n(ellet», melyeket ezen
éa iparvilag legkiválóbb képviselői, ro- J , , , ! 1 j í. j ,
... , . . ' rré . 'Át vasúti tíallakosán s kereskedelemnek
vtudel azután, hogy a Konstantinápo- ; ■ • j j]~ j ' '
... ... ... j *.' .' étv*iparnak hozqtt. kz általunk régéi
ív ig vezető vasút megnyílt, a bizonyara r T .
. ... . f ,, lápiáit forrő óhajunk kielégítését i
abból a czélből. hogy az élénkebb 1 " L '« 1
1.. 1 % / 1 < 1 •/. I lehetővé tette, ;ak őhaft. bogy t. szóm
bsszekCttetésuek és forga ómnak ;utját ; j T 1
, , ,' ,„ szédaiukat meílátogatssuk."4
egyengessék . fővárosunk, kfíiönOsen ;
pedig az érdekelt körök, azzal a me Meglátogattak ai vendégek a Ke legaéggel fogadták keleti vendégeinket. teskedelmi 31 üzenimoji is, hói \ém<tl mely a magyar vendégszeretetet min- j miniszteri tanái^oa .által fogadtattak denka jellemezte. S e látogatásnak • Az oriens kiónina, Jhitini Károly it érdekelt kereskedelmi a ipari köreink ! Xénifth muzeumi; íga;gat<taiak azt a janinál inkább őrölhettek, mert csakia vaslaiot ,tette, hogyj itt iparosokból 1 személyes érintkezés a kereskedelem conaortium álljon össze az iparczik-^a ipar irányadó köreivel, létesíthet oly ' kek szállítása ccéljából ő majd otthon összeköttetést, mely mindkét félre gyű- egy keieskedelnii e^jnso^tiumról gon* mölcrözŐvé válliatik Bő alkalom nyilt j döfködik, s az otjlómafi frankból a
kötökéi ké»*i(enek. <Ká(ínak {azokért a helybeli Baclirach -czégitéi 1 daiabonkinl ö kr!, Ax áuyag kerül B krljai Tehát minden da-. rab | tejkötöl 2 krajqzhrértj készítenék al. Ebből vestrek rapookíjii kányerei és mécs-olajijf. hogy éjjel is jdblgQjfiatsaoak, mert a nái pa'i muiikaböl | nem félnék elég kenyérre sem. | J • :H • • V j • V:
A meleg étel olj^an ótiési luxus nekik, hogyl arra még csak riejcn is gondollak szegények soha. j | ;i jl| II I
1'élsxák idejéa jaég a kenyérre va® pénzi is k^ife'é oszolij j Felét a ta emé^x-leltei meg, bogy jéggé I iáé fagyjanak, hogy dolgozni bírjanak. j ]
Azért a legulóhHí szigorú léi még ia nágvón mégví^ellejőteti Ajli* artadan le-ényqk a tKtrxar'zió | líidíjgl ynsat.t vérzenék, kis tagjaik össze-visaxá lágy lak. Ax anya erős beteg leli.
I Igy tálalta öl el a|ny(ir.
Igy tálaltak | két izok a jó lelkek, a keres/tény nöegylil lapjai, kik röosl igazáa angyjalokként járn kj a földön, hójty a rejtőzött njyftmorf j ölledesxék és enyhii*ék.
A szegény jatflt sö lélénken rejtene el árcxAt rongyai sífek mikor a téoye«en ölröxöii nőket a ny >taor bfiibödt idepborzoo-gatn ianyjtjáha j| Ita M^i* A sxegény kis lánykák amijükhöz Islniuit ik s a gyenieki ériahaofá^ jűegíiií itKráaiv lAjgéval bgyekex-lek rotszin Vedeli i eiiuf)n rrodt>e s'édni a ruha-rong)v>|at. j I '
Mik«»r imeglut inM ŐIóí, hogy a* ir a lőni éty kltnyöiölt l Imáit nevében fíiíiek, hiValniasai lordul aa 11 itlxi ftjjuk éa jax anya s/.eu<eböl slrQn ot il+in k > íönyeki A lánykák arcsaé |biu>oI? tóök Dlyan tolt ax a mosoly,/ttiaiba f oper oi ^aoolváx (akadt vóloa stoamgasra K I
A fnevő^ aa (yak k nijtiiílb, bíxalmai
kine- ■ vatlisjy tori sxükségesséi
Nagy-Kanizsa, 1888. sz
angyalokként járm k iii a tóidon, hojty a rejiGzött nyömort öatóhék é* enyhiisek.
A szegény lefejt sö félénken rejtette el árcxAt j rongyai Ifffce, mikor a lényeden öiröxőii nőket a ny >nor bOjbödt ídegbprattMt-gató[ ianyjtjáha ,1} ltja l^ptó A sxegény kis lénykak mnijukho !s|niuli i| s a gyeni eki árlahanfág jnegíiií ithráaiv (Agával ügyekex-lek rosszul ledeil estuQn reodt»e szedni a ruba-roó|r)vtfai. || I:
. Mikor nygiw tak mlót, hogy ax ir a-loiií éty kltnyöiöli l lmun nevében föílek, Itiráiiitssat lorduli ik I itlxi ájjuk éa ktx anya s/euieltöl ilrQn otílátHk 1 íönyekj A lánykák arcsáU muVob fiát üli. Dlyan tolt ax a mosoly. ,wimlia koptr oi caonlváx (akadt voloa sioamgasrá | |
A )Víevő^ aa <yal« k ilátalö, bíxalmai
Keletre magyar!
* Az anyagi hátramaradásunk, a k&gazdssági bajaink miatti panaas éa feljajdulás lapjaink rovatában mindennapi. Eh ép Yigy báliunk minaennap jó tanácsok at innen ia. onnan is. hogyan miképen lehetne a bajokon segíteni
Vannak ugyan, mint minden (Itt nálunk ia olyan pessimieták, kik lekete szemüvegen keresztül nézve mindent, nem ia remélik többé bajaink orvoslását; ezek azonban téves uton járnak, a a felszínről i tél ve, hajlandók elvetni a sulykot. Mi a dolgot nem nézzük ily feketén éa megvagyunk győződve róla, hogy hazánk anyagi felvirágzása még be fog következni exután. ha Egyszer meglesznek a hozzá való feltételek éa tényezők, melyek ezt biztoaan előidézik. £ tényezők megszerzése Tré-azini tőlünk tUgg ugyan, részben azonban kübő körülményektől, melyeknek befolyása alatt áll minden nemzet
Hel) retünk, geográfiái fekvésünk, lŐt ipari hátramaradoitságuiik a keletre utal bennünkfet. A Keleten kell fejlődő iparunknak állandó pisezokat teremteni, a iparosainkmak összeköttetéseket létesi leni. Most, hogy a vasút Konstantinápolyig megnyílt a a balkán belévona-tott az eutópai forgalomba ismét egy tény erővel többet bitünk, egy féltéiel-lel gazdagt dtbnk, mely iparunknak lendületet adhat, kereskedelmi Össze kültetéseinket gyarapíthatja a anyagi gyarapodásunkra eddig nem sejtett mértékben befolyással lehet. A Keletet kell megnyer ti ünk, a az a Otölo önös viszony, mely ipar éa kereskedelem
közt fennál. c>ak javára szolgálhat hazánkfiák, a oly perapeclivát nyújt a jövőbe, melylyel érdemszerüleg foglalkozni kötelességünk.
Belátással biró politikusaink már évtizedekkel azelőtt ods mutattak srra, hogy iparunk éa kereskedelmünk súlypontját a Keletre kcM helyeznünk. A nyugati iparral nem veraeyezhelOnk még, de a keletit sok telíiriteil»n felül múljuk, a a Keletnek természetaserüleg szükaé^e van reánk. A konstantinápolyi vasút által teremtett helyzetet ennél fogva mindenképen ki kell aknáznunk, fel kell haazitáluunk az dkalmat, melyet most különösen a azalo niki kereskedők budapesti látogatása nyújt. Kiváló keresfcedŐk éa iparosok jöttek ide, hogy fővárosunk nevezetesebb ipartelepeivel megismerkedjenek. Meglátogatták azokat, s a benyomás melyet ők iparunk fejlődéséről nyertek, bizonyára a lehető legjobb volt. Sza loniki a kelet legvirágzóbb kereskedelmi városa éa innen jőuek a kereskedelmi éa iparvilág legkiválóbb képviselői, röviddel azután, hogy a Konstantinápolyig vezető vasút megnyílt, a bizonyára abból a czélból, hogy az élénkebb összeköttetésnek és forga'omnak lütját egyengessék.. Fővárosunk, különösen pedig az érdekelt körük, azzal a me legaéggel fogadták keleti vendégeinket, mely a magyar vendégszeretetet mindenha jellemezte. S e látogatásnak érdekeli k?reakedelmi a ipari köreink annál inkább öiülhettek, mert csakis a személyes érintkezés a kereskedelem éa ipar irányadó köreivel, létesiihet oly összeköttetést, mely mindkét félre gyümölcsözővé válliatik Bő alkalom nyilt
keleti vendlgeitiknef]srrá, hogy aze mélvea tyeggyősíriiqat szerezzenek az ítltalnuk előállított férmékekről. a su-topióa. utján mérleosHiessék. mely mér lékben vagyunk niUíek; szükségletei ketiödözni. .. m
| mint má^ eitilitém mélyebben látó p litikuaaink rjégeii hang«*z(stták már a Kelettel 1 érdekközösségünket éa emiek felisnietiése megbecsül belet len előny nyel jár az öaszekőlteiéa ientyrtására ék ipea^ilánütásáni Kem akarjuk puszta frazMiak venni azokat a szavakat, melyeket -a, szalonikii ke-reakedelmi kamra elnöke Zichy Jenő grófhoz, ki a vendégeket megérkezé w»k : alkalmával Ddv(h/dte. mondott. Kitf andjt efendi tfirök nyelven a fogadtatást megltuzdnve tizeket is mondá: «K/. a vasúti csi|tlakozá|i drága hazánk Európával való elő|>bi (isKzeküiteléaeit
még szorosabbá tetté é4 ürömmel látjuk, hogy kereskedelmi öaszekötteté-aeink köre imprnl-iiabra tágul Dé azon nagy előnyük WeUtft, melyeket ezen vasúti aailakosá* jt ktreakedelemnek éti* iparnak lioziit, jtz általunk régen táplált forró óhajunk kielégítését is lehetővé tette, |áls óhajt, bog)' t. szomszédainkat me^IátogaaMUk.'
Meglátogatták a vendégek a Ke-teskedelmi )liiz^umol is, hói Xem*th miniszteri lanápt-oa {által fogadtattak. Az oriens kr&usa, Áluttfhi Károly itt Németh muzeumi igazgatónak azt a javaslatot tette, hogy; itt iparosokból conaoriium álijAi össze az iparczik-kek szállítása ccéljábi5l 5 majd otthon egy keieskedelnii con*o^tiumról gondolkodik. s az ottOman bankból a
szükséges öMzegeket előlegezni fogja, A Kereskedelemi Muzeum jelenvolt képviselői szód nézetüknek adlak ki fejezéat, hogy vegyes bízottságott kell kiküldeni, s bogy s magyar közlek éa keresk. miniszterek mimlefnt el fognak követni, hogy olcaó tarifát lehetővé legyenek. \
A legőszintébben óhajtjuk, bogy azon várakozás, melyet joggal e látogatáshoz kötöttünk, minden irányban teljesüljön, a hogy a .Keletre magyar!' jelszó alatt ez időtől azámithsasnk anyagi viszonyaink javuláaát, iparunk lendületesebb fejlődését: a vele kereskedelmünk nagyobb islvirágzáaát.
A főrendiház egyik alelnökének kine- • vezése, a mi gróf Csáky Albinnár a és közoktaiásögyi minisztérium élére lötg. lént meghívása folytán^ vall szükségeséi — mint a »P. Ó« írja, — sok gondot ad a vezető köröknek: igen kényes feladattal állnak szemben. Főrendi kőtökben a »P. C.« szerint leghatározottabban azon kívánat észlelhető, bogy gróf Szápári Gjyula hivaaaék meg ezen magas állésra s ha jképvísdöí maoda-1 urnái leienni nem akarná s a megtiszteltetés! ez okból elutasítania kellene, úgy Ssá-pari Géza grófot tartják annak, kinek kine* vexteiése a iegiöbbáknek rokonszenves lenne. Arisztokrata körökben in hdenesetre számítanak arra, bdgy a kinevezés körül őket tekintetbe fogják venni
Bécsből írják a >P. C.«-nek. »ÍHeni pénzügyi körök Budapest ibvárost még majd-nem egészen érinieilen hitel- és budgatvi-axonyaival mar régóla nagyszabású müve-leiek leletie csábos láicyául tekintenék. Most igen jelentékeny pénzügyi erőkből egy csopori alakul azon c^b6lt bogy gyakorlati kísérletekhez fogjon, t
'_Táixczsi.
isgyalok a földön.
A aZala* eredeti tárcsája. —
A novella író urak sokszor olyan szépen le t adják írni a nyooHort, csak úgy képzeletből, olyan- poeiikuaaa. hogy ax embernek szinte, kedve volna abból egy kicsit átélni.
Ex a nyomor ídaalizáláaa,
A isoxxanatai megkapóak.
A megosztott utolsó falat-kenyér. £des nielegedéa, IQtözés a szerető szivek Jángja-mal. a hideg szobában. A kölcsönös vigasztalás és vigasxtalódáa. A lel felszakadó kö-nfek gyöngéd elrejtése- A mindent odaadó sensiivel beérés. A szeretet semmit nem kívánó nélkülözése.
Olyan szép, olyan lélekemelő, préti- { kua mozxanaiok ezek, bogy (meleg szobában, jó lakottan, tele gyoirorral, tele min den bőséggel) ^ehetetlen egy kicsit meg nem i kivánoí belő'tik.
Olyan igen szépen is todják megnyo I tftorojtia'iií bőseiket ax idealaiia novella-iró urak, mikor úgy képzeletből írnak. Pedig bát wWg ágy írnak éa fun>igal|ák a na-luráliaia kotlegákat,i kik a közvetlen éle-tat lm*ik, úgy nmíiil elé)ö| tárul. Pedig hat ex as ígssi élét; es sx ami nem <nal meg basnankef se írásban, se képben.
Tessék caak kértem, édfs novella író ' arak, axt a nyomort lestani. amit as étet aíéjök tár, ns'féljet ek atiól bogy meg nem lodíiják. aa olvaaót. As iga a, hogy azi a j nyomon sxstás sem kívánja meg még a I tagrtvéayesrbb hajlamú és jredélyö olifaaiV jok sem. Oa as a nyomor áruién szánalmat Hmm besoök; förÉM sxivökban minden psrásvt idagff, bogy Ik irgalom <a könyö-Jt&íff weos áavebes rselekadjmk
Láiiam én is néhány hete ilyen nyo mort. Le ín irom teljes közvetlenséggel ugy amint az élet elém tárta. Nem trsz.ek;'hox-xá semmit, nem is veszek el belőle semirit. Olvassák el az urak és irianak belőleig^z-I tusuk szerint novellát. Mert lehet belőle irni igen szépei, igen meghatói. Különösen, ha nem feledik el azokat sem, kik mint a jótékonyság földi angyalai, a nyomor nor-zalmas képéi enyhítik.
a a #
Néhány bele lehel, bogy a »nagy-kanizsai keresztény nöegvlel* egyik lúgjaival lalálkoztam. A jó léleknek mind a két szeme vérpirost a voli sírva.. /
Kérdezfem, bogy miindiioitaűgymeg? Elmondta, hogy a nőegylet ejnjiktiö-Jé vei éppen akkor jöit egy szegény ésatá-doa anyától, kinél az Istenhez kiáltó nyomor a szó szoros értelmében megrázta minden idegüket. .
Itt lakik az a szegény nő Nagy-Ka-níxsán. f
Meggyőződést a zerextem köz vet len öl is nyomoráról. Aa utolsó belÜig igaz 'ex.-
Egy parányi, (lalán mindössze 4 négy-axőametecayi) szobában, lakik ax a sxegény .nö léi leányával Mindennek mondható ax. csak szobának nem. Paláról csorg a viz. padldzáta nincs. Az ablak nyíláson ax öve-grt egy elnyűtt rongydarab pótolja. Összes j bútorzata egy sxueiie verslag. Ezen van { íigen vékonyam egy kis nedves, faxinté ié- ji lig roibadt) szalma. Iit fekszik a sxegény nő betegen Arcra halvány, niot ayirkikóé. f^esir róla a* légóriásabh nyamor; az Ínség. Tesla alig van kissé takarva, csupán faak íj ilorgyokkaJ Kőiig blöheiyxetben van ís na rányi fejkötőcskén dolgozik resxkelö le- íj sekkaí
liaJleite jobbról baltlói két kis, bal- | vány, inségssxalt lányka dolgozik. Egyik 10 évag, a másik 6 éves lehet Ok ra apro fej-
kötőkéi készítenek, Kapnak azokért a helybeli Bacbracli-czégnél idaiabonkint 5 kri. Ax ányag kerül 3 krljai Tehát minden da-> ráfi | (eiköföl 2 krsjqxárért készítenek el. EhhOI vesznek rapon»|ii kényerei és mécs-olajat, hogy éjjel is jdblgoziiassanak, mert a nái-pa'i munkából jnem lelnék elég kenyérre sem. j - - ' • v ) -•, ...
A meleg étel olj^an ótiási luxus nekik, hogy arra még csak uexn is gondollak szegények soha. . | j ü'j
Télszák idejéa jség á kenyérre való pénz i* kyfe'é oszolt ii Felél a ta emé<x-tette meg, bogy jéggé pé fagyjanak, hogy dolgozni bírjanak. 1.1}
Azért a legti|óbiji szigorú léi még is nagyjon mégviselleiőfeti Ajk is áriailán leányok a hdrxss'zió niéeis tpmtjt vérzenék, kis tagjaik össze-vjsszá fáRvtak. Az anya erős beteg leit. I,
i] Igy találta öl el ajny^r.
Igy találiák ('4l ázol a jó lelkek, a keresztényi nöegylt 1 iljgjái, kik most igszáa
hogy ax írca-nevében főnek, I itixi ájbk és jax anya g ülönyeki A lány-Olyan tolt ax a ai ImootTáa fakadt
í ébresz'Ö szavaira a nyomárba aütyedi beteg I nőnek téveteg szenében ik csillául fői egy | parányi derű.
Elmondta sorsát. Síbeszélte élitlör-ténetét.
Férje egyik előke'ő | dunántuti város rendőrkapitánya volr. A áö maga egy előkelő családnak saris. Jomédu fényben éltek, mig férje hivatalban volt.
Később a férj sikkasztás miatt a börtönbe jutóit. A nő szülői ^szegényedtek, al is balták. Egyedül maradt,a nö, két lánykájával világgá kergetve
Igy jutottak fcbhe aj sok mindent elnyelő és ellakaró városbal Itt éHe el őket a nyomor, az ínség netovábbja. Száraz kenyéren ablaktalan zugban fagyasztó hidegben, ruhátalanal éhék áll az idén a legszigorúbb b*lek egyikéi.
Most, a nyár végén, találtak csak rá a jótékonyság angyalai a jólelkű Bök, kik most olyan fáradbatlaanl keresik küiet$ak a aze-mémte* koldusokat, a rejtező nyomort.
£« hogy minőkre taláttak, mulatja a sxegeny nő sorsa, ki arra kéne az Mdol Iftlkü nőkét 'mikor orvost ígértek hozzá küldínib hogy csak addig ne kfitdlerickj mig testét eltakaró ruhára nem tesz szerig
Most már a szegény lányáról és g$érmékéiről gondtiskoduak a jkéresztény nőegylet jólelkű lagjsi.
Valóságos angyalok a földön!
Milyen igazán a szív mélyéből fakadón lehel az ima, mit a megmentei! család
ezekéri a földi angyalokéit röpít--• —
az egekbe!
{kiálló, bizalmai
II , i ;
40. szám.
Bi xn nz xxx xxx xxx r^ . V / ffix xxx xxrr zzr xxt~ ■■■ i(P
V ssarkaaaOaéc. p WEtB fltT ) ■ n^ftums itat: R
.aM^rasr éá ii^MMto. .ru. . f M gy f . . aan-ir. fr /
S I— laiéa.aéi % t»» a»-|ta» r—*n r**' H M M ■ / m m g F*ktn ......a.M.fl ,
kaaé éiwi k+ai««4fcjr í g ^ ■ fjfr M M ^r*^ . . ) 1 , • . '
B KUáéatvftUi *4/~w4a 1 g J \ j m^ j PH g {
y amaiaUM 1.hm mi»r<M P MEwml JBL JL. jEmmam JL. JL. • I
B wvi r i ^ q ^^ ^^ g m >r hür^m Ual I H J
I f Politikai és vejg-yes tiaxtalinaji hetilap. s ^ ■ 1
B4«tf»iHk It«u um klfratMl ^ 1 FT
ttflft Tg\ K Zalamegyei ti^yyédegykl. a N.igy-K.itiiz^n- fb Izálai tak«irékbéfjkárak, Bankegvesület JL *rUttér p^itmra is kr. ^
mr m ™ m m az Ak4-tnuraküZi l^k ^'kpénzlár té^vénylár-as;ig ö:t.*. szöveSkínral^lo- közlönye m «r xxx xzr: xxx. xag
- - | ■ I i I ■ 1 I Ü I
Megjelenik 'Nagy-Kanizsán hetenkint egyszer: vasárnap.

An UmA, hogy t magyar toyjffmit mtoriMAirt, itiviiffikn központi város* Mi ápiiáaén lakóijára eaatteg; a * iliam-
* kt»M#f#*érí éa a itfé* adósságai egyaaéláaára ti kaawttlIÉn mUHégy 1Ö.Ö 0000 Inra Imm t/uk-égg A ko&tof-ettem mösi oly Irányba* tanulmányozza aa llffi, koff Aljon a várnának egy
rtt köícw/n' ftid» (AriOfUHl, vagy bef»| min fa mni| i^rMiányklMai koettnn Báli* aorettgyskkel ajáal|oo-e ? A caopori szakértő kiküldöttjei mar legközelebb Huda-prsirt érkeznek hogy éríntkézé*bel*pí6nek agy oltani intézettel a a város vedelő f/a
♦ d|lyatv#l, '
A bécwí löxnde erőn ázsióval ödvöző'oé a budapesti értékpapírod «
A keszthelyi rasut megnyitása.
A keazibely-balaton-azentgyórgyi helyi érdekű vwul mfl'an-rendorí bejárása I, li*> jffi-én d u 3 órakor Lakató* Aladar mi-Ipíazíerí kiküldői! elnöklete, Z«la e« Smnogy megyék, továbbá a déli vg*ut ké|Mi»e|0í jelenlélében pagy ünnepéi ye-aéggel weiii végbe A bejára- eredménye a bíjotiaágot léíjanen kielégítene, /nme lógva a forgalmat f. hó XblŐl fogva engedé'yezle, A bizo«t*ág tagjai voltak Lakatos Aladár mim»/ierí lb* káron kivttl Keil bléa távírda igazgatósági liikár éa Mark Károly Útfelügyelő; a déli vasul réaxéról Veber József h Kováén Aladár forgalmi ellenőrök, Lukács Kálmán Koazika Aipád ea Sronvá'hy mérnökök, 'SchtiHzer János szt.gynrgyí állomástoiiok; Soii ogy megye közigazgatási bizod'ága ie»/e-rol bogyay Odón marczalii löwlgabiro, l^eip* ezig főmémök e- Pa»z* Mihály hízniisági tag : Zalamegye réazéról (átertan Karoly aoepan, Takács Imre keszthelyi főszolgabíró. Látyi Kálmán lömérnök; a keszibe y I -aleionezt -gyorgyi heSyi érdekli vasul igazgatósága rés/érol Pap Sándor elnök, Renchl Venc/cl alelnök, Isnanl Ernő, Heck Sándor, HóíTi ann Soma, I lein inger Iliire, Oirke Ivau é* Henc/ ♦ Aulái igazgatósági tagok. Jelen vollak lo-^váhbá: Totaay Lajos kinek lelügyeieie alaii j a pálya k*»züli, Unger Alaji s a keszthelyi, Herlelendy Uéaa nagy-kani/sai választókéiig a fel orxzággy ü!é*i képviselői, flogyay Maié, Töreky Aladar Inldbiri kosok. Ptibál Ferenez n.-kknizsai közjegyző, Varga Lajos a •Zxla* Nuerkesztóje, Schwnrz Henrik a IVs'er í/oyil tad(Vii(iji meg s/amo« meghívóit i ven-dég, A Hudape»tró' jött vendegek a nagy-kaaiz»ai vona'tal d u 3 érakor tMcgerke-teil vendégekkel cg* üti a lombokkal é- a ' vári s esimerevel leldisziteii vonalon a dé'J j va»ui keszthelyi ál i »*•**! ól kin du.hu Ke>*i helyre mentek. Utkö/ben a ha'aioni nagy híd, a lóbbí kisebb hidak, örháa slb, mesviz--gáltalván minden rendben ialá>taiofi, a a vonal d. u, 4 órakor robogói i be a poiipá aan feldiHfiieti állomásra az tsóa'ídö daczára beláibailan mp által ie>k/sen fid^ö* söitejve. Ax éljenyé* leesilla^aidiavsl túrkut Mikiét gymi aaiun i iga/galó Üdttíyöiie a bizoiiaágot éH vendegeket, a lakcs-ag öröinet tolmácsolván,- hogy a vasul megnyílása ál'ai annak 23 évi vágya és^remenye teljesüli. A Szónoknak élienxé!«Hel/Jogadoll sxép hesz ■ déré Lakatot Aladár miu'iiteri liikár fXépszavakban lelkesen válás/,oll, megköszönve a fényes fogadiaiási és örömének adva kile jezési, bogy 6 koronáyhaila be a btleje/eii Qifivat, melynek alapköve leléielénél a a köaigasgaiási bejárásnál is jelen voli,
A hivatalon eljárás és a jkonyv be/a ráaa után esie 7 Órakor 10a teríiékö ban-kjéíí voli, melyen Krs/lhely város éa vi-dékéi-ek faine java jelen roll/ Számos lel-köazőniöi mondtak; az elsőt Pap Sándor tgarfai'Rági rlt.ók ö felsége a királyr*; dr l)w<si Ferenca kcs/ihelyi uj apai a kőzle-k«déa<igyi kormányra é& annak jelenlevó kép-víaaiAia. Lakatos Aladárra; Lakaica Aladár a aifl síkerfi'éaél előmozditö Pap Sándor igazgatósági a'nök é» Hf ischel alelnökre; Lé aárd Eraő gról Faatfiics Taasíló a legnagyobb risxvtayes é« a vasút létesítésénél leglőbb factora éa |ólie* öjére; lieininarrlm-ra Oarián Karoly alispánra ; perián Ka-My a nőkre; Beek .Vndor To'éay Ujcara • Tidiwy a részvényesekre; Pap Mándor a déli vasat jelenlevő fiaxivi«elöi(0, Herlelendy Bébi Urger A'a jósra; Unger Alajos válása* lóira; fíeck Sándor, a sajló képvine-lóira ; Mwercx Henriit a Pesier Lloyd tu* dósítója Kfáaibely városára; Tolnay Roller Fértowre; Bogyay Máté Dr. Dánsl Kervncz apá»ra; í)tíaai a pctfái»ágia; Oer'án a
Uétéétkie i Ct g*
Ütnél**) bt ara; tflfcál
1
faemrt as IflMpély r*»d#x6tr« ; Varga Ijty* Létért Kraőra; Uaftr Farkas Mik-ln«ra, Kerti* Totoyra; Tolnay Üctilagwra sik. Ca u'án falofvasaltak a* Sdróilő i&virsiok, Vasaan Kokw ptMoakaímí lűapái. Mvasties lleoő íöí*pAn, Habodkay Uyörgy Nagy Kanizsa város potgárma^ri H Sluib-lí' S Gyula löfdbiriokosiól. — A baakel a legiídámsbb :án^ulaiban éjfélig tártait, midőn a vendégek a vía^xamenő vonallal a városi elhagyták*)
A vaaut Iwee építési költsége 2>*0,00ü tn metf 1120 árt, 100 frt névérték B lőrrs ét lOftO drb 100 írt aéeértékO elaöldsiégi részvények kilfoc«á|tá>a ál'wl a/erezteten l>e, A re«xtények teljes névértékben Us -áx-iatit«k ki é* lelkesen l>efízettetiek. Az épít kézé* f/évi márrxioa hó ^5-én kezdetit meg é* ií hó alatt teljesen belejazieieft. A síneket az osztrák-magyar államvasút reub czai fíányaja, a gözmo/donyokal « magyar áliamvasutak gópgyara, a személy- és pod-gy**Z'»sAJi|ió kocáikat (íanz és latsának kra »zal itotta. A koc«ík igen »zeyiek és yaifik. Van egy ÖU i/téteres balatoni t* ket kísí'bb 5 é« 4 méteres fahíd. A ke-zt-hefyí állomás igen siepen van #'ke»/ílve a magas építmények, melyek ál'anak egy-cmeleiea lelvéfeli épiííét, egy göxmo*dony-ftiii, »4éiiraklár, pályafentar<á«i raktárba At epiui Hencx Antal epitőmesirr és Hulí-mann Mor vállalkozónak dicséretére taloak. A vasút »>ze|.? 27 én nyiftatoii meg a ^dalon at a koztoryalomnak, S/emé >-t pod-gtás/ é- teheráruk mxAI ilasaia van t^ren dex»e. Vonalok köz'ekediek Kesztlielyrol II S/i. Jíyorgyre e- llalalon S/l. tíyörgtröl Keszthelyre naponkint ff'.i/ör fól es n-vür le. Meuefdii Nyemelyeuábil: í, "sx'^yhan kr., II. m>zialyban 10 kr., |l|. oxxiáiylan 3" kr Vi'tiiifik kiadatni »*fo in ritnif-ra fzofo neinkcii jegyek i». A/ u'al ez. ido szerűit íl'1 perez alwti lis/i iceg.
Feleletül Matkcvich Gyula urnák*
migyé* pü»pökünk l»eikia'á«á, c/i* men hoxtnnk f ea>37ik nzamáhan egy ve-zer c/ikket, melyben a/ új pfi^pök ele tártuk az egyIiá7jm<gyei nlb<jiofuk^i,
N»gyon ierme»zeie- dolognak ta-al'uk, hogy a v«iíí>>liknak lipezeilen tóliaijtsa a meg liatsl lüzztl telivér káp'an urak jegyi- < k«l ma>-ikái nem enu'e/te valan i kelleme-sen. Rozii ok Miilkovh h üyula ur Z» a Széni-l!aiHz-röl ta IOZ' irt a ilií cvikkui t|re a • Veszprémi K'>z»úny« be.
Vu'i'$/Hi ^zéreitök volna teljesen ö^vel-imii knu hagyni, de a ilvzie'endö árok | »i»miia mew tan te»e-/i e a lo^itája, Imyy lehet* ilm ót létedereiie nem lígyeni<e/lei. | nbnk.
Va.'aizansl^ szenelyiskedé»l>e m"uö paan7U-aii migla cráijuk e« Utudiuk (nfai- ] Hágának ífe a/t mar nenta4'<>(sá'ha'juk meg . Is nem ré/he'iük ,e' neki,4iogy mik épen le-Irei a mi c/ikkünkei azzal c'átolgati'i hogy hi/ony roeszak a fínuri í«ko'ák, de hál an | nak a papok nem okai, hanem a/ok,, /ikik r a> inkoláka' községivó lettek, oka a íőri'fíiiy-hozán, oka ii kultUNzininis/ler'oka nz, |iskolaszék, a tanfelügyelő. A pap tilágéil sem* De hisz mi a lis/telendö ufiÖl is joggal elvárhattuk, remélhettük, hogy mikor a megyés püspökhöz ax iskolák érdekélten a/olunk, akkor ne értse a kőzeégi iskolákat, hanem a kaih, lelekezelt ískolákit.
Lapunk I. é. 26-lk számál-an faz uj pü«pök kinevezése'aIknlmáf»ól» Irtczikkünk-ben is már irtuk s/óról szóra; *Kovaca Zsigmond nem lehelte vizsgálata tárgyává a néplialadás legelső és feglántwahb te nyez/*H.a kaluai kaih^ íckolökíji. hol kon-dási fi>eiín.él ia ross/abb java^anarás melléit nypmorgó taníiók dü'edeaeli vjnkó-lan, »<mmijét taie^zlört nem tátott (nem tan»erUieklíen, húnen ) tanksfrarákUn bin legelik; a yallás és tudiniátiy macvjaii. Nem ifbetie! vizsgálata tátgyávála fa'jira p*ebá-tu">(>k,1 káplánt k sorfát, pfjuig kö>őlük nem egy n fl*áa tör a' >or»a jaVi'á«át.« j
íVhál mi azokat a/, ^kólákat | értet (fik a azo|ra az állapotokra czékiriul'k rxik-künkben aj Új tnfdyff*! 11
íáf kávéliáziMi, a tatiifó Mkáfaa oébako-ztk: at <Ay»u moá^jr fakasztó oaívaág, •al e«ak fe%$etmH{ ■kaágazuimi t^eaáé-aylahif.
A ralaa/ írója aáég emk parányit em gyö/ótl meg az sWáqlrtrptfH *mi minket, akik nézélfinkef kó/f^laa tapmuialaiM pao-rí^ft&k, sem azolafJtik fiilalunk cukkittk utján vetlek tudóinál* az eiybázmegyében ur alkodé állaffotokró). 9a 'm y nem győzte meg az efVmke/Ofó) ma&t a megyés ptn-\i(ik arai «em, ki egiébkévf úgy bmxúk — igyekezni fbf kóxjretiai méggfOtOdétt szerezni az általunk írojtairóL
Cppen ezt aaaHuk eíérni a sajtó őazín-
te hangjával. Az
nOnket. 'Annál ín) ább ewojláliuk, bogy ép-
pen azokaak fajt való leplezetten fi valő lendítés Agy kük it.
Mi vélemén következet essegg eJ juk, mig bennünk meg a tapasztalati
igy érdeke vezérek ben-
az iga/aag kimondása, a i)iákÍMf kiknek az Ügyön •z^lyán személye* érde-
tűiikibt továbbra is va*^ fen^irtiuk ki is mond it az jelletJkexóröJ nem győz
K-ilaVármeyyj
saga e/ eȒ oktob
i Megye; ügyek.
Ax nlUptMl Jplenlé-bOI.
tó(vénykaU»sagi bi/'Jiif-ir I M es (olytaloia^tanjs meg Nközeleldil közgyűlését
Az nlispánajik áz ez évi ápri'i* b« I -lói au^U4/.tus' bn vegei^ terjedő id^ai<akról szóló jeleaté^éliől köziljttk a kővetkezőket : A kó/.e^e-/-4^i allapor ugy a te nótiek mint gyermekek kö/t a lefolyt eg^s/ Kb'x/ak alaft általában kwégitá. sőt nagyobb rész-l.en kedvező tolt m«arbe!fjtüsn egyátalár. nem aok iordalt nő; a nyári ln«napoklian. ha .néha in tmi<ib>i| emelkedett ia a kor* eurtek mzárna, e/ek legiMgyobb res/lien enyhe 'elolyásoak viiiak. npril éa máiusbona-pókban a >gzó«>eni bama'vak észleltettek legnagyobb számban.' íitoM> ax.-mban e'ö-térl«e up'ek a/ emes/i^ szervek l<eteg«pgei, i»e*e/eie»eu a s)oii»on>i»r a es be hn'ut. ezfiken kiyül egyes vidékeken endilést. er-•letfiió e/amban a va)tó!áz; es in An hasi hagy máznak egyes cselei; (i«at»rendeken pe dig augus/ius bonap fölyaman hat egyenén pokolvar — A»biax — eaz|p||pieil, ko/üiök 1 n eghall, A bajnovaterjedésenek mcg«k» dfliyozftsa lekin'etéböl az(ikn«*s ini^zkfdé-ek a-zonnai fnvaiiaio>iit«tiak.
Gyermekek közli a lenlebh emtifett emészt0 H/ei vi l>ama ujakon! kit Qi, meg ka nyaronak éx vorbenynek szi>rvr<ny< s e-elei i« merfi lek lel egyes hélyekáti, nemkülimbeu (Ibiben 4 ágyknrloli. ■
A hevpnv lertózőj kóroki ak kutóiifée ueinei lb kóz-égben bfióiij'll isnányos iet-legét, de iim us'Mis hoiiaji |ejjtő leieben már mind meg«/üMek é» Így )e|etifeg a heveny leriózó beieyse^ekUiI nwgyénk egész teiü'ete járvány mei.les.
A járt;«riyokai tiév-ze'im * egyenkint em i<te:
A' torlfeny K«l^"l>órgic»e és Ki"-A|»aii kö/segektien ura'gpll, hol meglieiegűli 21, a hetegpli kö'ül iijeggyrtgtab 12.
já himlő Nagg Pecsel. Akdlrs, Kis-. Ui a Orvenyes es llaéacHiáy Tomin koz>e gekHen merü't tel, Lejniéleiüll 2»7ö léiek-s/amliól 4í. meggyy»gyti|i 3fil
Kanyandan lleínct^véex, Notakovecz, Vaspiir, Szent-tírót, Léimvaj, Peiesház, Bolla-panooz. I (>ókiornyti és I^BaíI löáyi népességéből k egynek' kivételével mind
tine/, tíanicfa, L Aranyod, ös*>7e"ett meghete. Qli 921, kii n eggyogy uhak.
A perfaki és; i«zemoés köibártyá vedö betegek gyóg
endtsi j(írások területén lobi an (irachoina) szén-'kezélW rendszeres eU jarás-al hatósági te'üg}felei mellen történik.
A perlaki járisbaii ugyj a mull, mini mini a folyó évb n áz lúiMes lakosságon teljesíteti vjx igálaawj találtatott 72" ii)kéleie«, éa OH gysluiM! trachoma esel = 1294; ezekből neggkM^t 125 tökéletes és 'ill.gyanua esel ~ WÖj jelénlegi gyógy-kezelés alatt áll 4fö tael«faa és 103 gya IIUH =r. 96H.
Á leodvaT jár isban a múlt év augmiz-lés és szepiemhér hőnapjUpan lel jetiién vizsgálatkor találta ott |2kaJ I)eteg, ezekből 203 husxonöt vend iöz>ágbe|| lés 22 kilenca^ magyar községi Ink ok. A héjtgekl ől ez i eig nieggyógyu|i t* 3. icváhl i gtógykazaiéa alatt maradt 132, kik mii d vendajB i kő/>égbaiiek. Jn'ias hó fölyan áo ZalaíKoUkny községben *is ö sfctmoés k ödhnriyalolif! »a< n eiQlt lel; a mint azonban a nal^ág nt ről értesftlt, lepsaigorubb iliiézílHéseít emtiiial foganato Mitaiiak.
Bot
CZAIZf
ma-
ikor is már és moat iá amik az püspök hafá*körébe canék. fi'fiiunk ftuho/oii dolgokat la föltárt l-ajokft, hibákat aztliéjtl aaral ozftfol-gstní íoklpOn mírt baaákoknD keresztül, bogy mily«n roesaak a kőaöa ialiolák, ml* lyen rdaatél vannak fixen é a községi Iskolai laaíiók. bogi a lanblügyelő n«nnjii
tepsii leteti, hua/otAéisiér.iőir rénya»éki m^t* birás lolyiáu, iO-airr j^dig rendőri tekin* tétből. >
Kü'aő hnllasremlt rAjlőrí tekinleiböl talji sifteietj él eaatbet |os testi ifénfa l'éjéíe^twel) 41
Ongyilkoaaáiat 22 kik kövOl gyula oldaiot
Jvo
aksaztá M», visba ugrot^ 2/ llij vigaT életének ö.
ázéia
51 esetben
egyén követett el, I It, magái lel-It vés által ve-
Öaiiijkméii Ml volt 4, aa tkUSk moérnü mtymmitiieí,
Vélaűaa euremeaéUnmég Állal fagyén mét ki
ftmekérmk W#m tan bvamiaa U^ avatkozás tárgya; a bHSfeá bfcfti 6 amai un in Őrta Hú laTmall alatt hagyat// *. 7 asztaléi végett kúriáiba ktijvamu, 3 pedig mai kózveszé^yem, az ai lájpas tdMy-daba szátöiaiolt «
Vew»ftaég ffiavjttiá votl ebek 7 egyéni martak meg, ezéi k^z&l f meggí^ gyuft, agy megbail Baiá*an.
mntplummk ax lÜaUt Udkéeú bivatalok kímufaiázai ataf^áa ónaa»-áHtioti számadatainak lnai»fi a tizenkét jaráabaa ogy Kagy-KacM éa Z«ia-€«er-szeg rendezett tanáeeu Mra^kUa i iolfé 4*í április ká 1'tAI aiymuiias bú végéig terjedő időszakra vonaikozóíag a fcétaM. S/ületéaak összcfe 0312. Hátaknfeaoá 42^3. Sxaporodaa JÜfll.
A kö/láztaoaág a megye uvilefáa fc-e-égitő volit axemely- éa pagjtmbitUmaég erőszakkal nem lamad'atott meg. A Iá, de kiváJfag a aeriés foJvajiáa hráakak legfőbbször elő, a cmndómég enHye« nyo-motgm faistán azonban at etiópéit tárgyak ígaznll lu'ajdonosaiknak v«a•/aaUtfak.
A o*eodőri öejénkok aJkateával U-tartázlalva lett gyilkosság gyávájáért 6. rablásért 6. betöréses lopásén (2f. lopásért 76 lopás kúérteíért 0, igazolvány nétkftü csavargásért 27, >alyos ie»*ts*rte'ért In, em-berö'énert 4, jogtaian ebaijatitá^rt í, gjai-togatá«ért 2. gvujtogafáaert 4, mérgezési kísérteiért 2. méhmagzat elhajlásért 1, gyermek kiléteiért t, gyermekgyilkoláaért 2 agyén továbbá 3 katonaszökevény éa 0 körözött egyén f"gatoit el, a szolgáltatoU ál at illetékes hatóságoknak.
A folyó évi ápnl bó' l-től aoguaztoa bó végéig a megye területén elöfurduít lüz-eaetek száma összesen 1CH volt, melyieknéi az rissses elhamvaszloit érték a bivaiaius kár fetvéteJ^jegyzőkiMiyvc^ szerint I71.4K6 forintot telt ki; ebből bi/tositva voli 76,415 forintnyi érték, s igy a bíztositlanul szenvedett kár ít'».07l forintra rag.
A tűz keletkezésének oka a teljesített, vizsgálatok szerint 9 ecetben gmidaitána^ ö esetben villámcsapás, 7 esetnen gyttjtp-gatás és H7 esetnél kideritbeüen voli. . T Fo!yó évi augusztus bó végén állami adóhátralék volt l.49<>"»4 Irt. Augus/tns h«>bán egyenes adóban 9*H írttal egyéb larto/ástik czimén pedig 42n6u írttal Htbb folyt be, mint a múlt év basnnló szaz^an A közmunka vál'aágWil a köxpfinit számve«Ői nyilvántartaa s/ennt a folyó évre előirt, s re*'ben etőzfi éri batraieául fenmarsdt tarolások i'>rles/ié«erv befi/et-te*e<i augusztus 'é^éiz a/ utépí'é-zeií alap-ha iWs'ft»en 3 Irt '6 kr. ««arsdt lehat még befizetendő 42272 In 53 kr.
A vftrmegVie Wzsvagyona ált f^sziot
i lőldieltermenlesitesi és Nkar^kpen/ián-, ré-' szint pedig nagan köt ven vek ben gyumöj-I csöző'eg e'lH>fye/eti 22726 frt 22 kr. tőke és ezutan esedékesé váll ?40 Irt kamat köveretesből, öelv utoBhiiiak bebsjtáaa íraat az fntezkedes megiéteteit s igy (Kfgft befo-' lyand^ kamat ftts/eggel | együtt a megyei törzsvagyon tőke állaga jelemeg 22065 Irt 22 kraic/árt ie<z ki.
A megvei közigazgatási összes központi és járási hivataloknak valamint a megyei árva«zéknek ügyforgalmi kimuta'a-sái a folyó évi ápnl hó i-iől augusztus hó végéig terjedő időszakra a kövjetkezö számadatok tü(iiétík fel:
Az ali-páni hivatalnál, a megyei ár-vas/ékné! es s/amvevőségnél, Nagy-Kanizsa ; és Zulaegerszeg v. laiiáosainal a lapolmi, süiuég', keazhelyi, szt. gróthi, kanizsai, pa-caai, z egerszegi. novai, 4- lendvai, letenyei perlaki, c^áktomysi jár. j szolgabírói hivatalnál 1888. ápri'ta 1 jéfőJ hátralék volt ösuzesen 411)9 Qgydarab;lez év éprii l-jélői auvusxitt1* végéig befolyt 03.141 drb. öasze-6734n. C'intéxleiett ÖlőfiO, augusz(us végévei maradt bátralék 27ltü[
A törvényhatósági bízoilság közgyűlésén előforduló a lelárgyaiandó 41 ügféö-zül mini lonfoaabbakai lelemliijük: A nagy-mélt. belügyminiszlerium rendelete a iüt-rendésxel rendezése tárgyában A köt-igazg. bizottság jeten^ése aa 188$> év I. feléről. — Több megyei árvaszéki előterjesztés. — A m. kir. állaicépilésxeti hivatal előterjesztése ax alsó bisztribzei mtinka-azabál'yozásí munkálatok tárgyában atb.
Etlicféllk.
— Pl. Dr. Dm mai Fe reves le- \ aeneie-tomaji p'ábánnst tjévexte ki Feata-' < íics rássiio gról. mint kéayur4 babóii apáttá és keaaibelyi plfháiM s»á. A kinevezés szepü, 23-án lörtént meg, a axt F. T. jról agy általa, saját keilieg {wr sxép levélben, ludaita Dr. Dunsttat, ki asMnnai sze mélye-sen mondott könzönetat a kegyúrnak. A ' kine vezet lei' nyomban üdyöxÖlte Keszthely város bírája éa ügyésze,a több mások, Dr, Dunsi a \ prezentéi bemuiát)a a veszprémi püfpöknek, ki megerősiti éa banedikália. fa a két folyián valóssinlleg megiórténand a axtán elfoglalja ax uj a^át helyéi Kasst-helyen, bol axivas örömmel fogadjak. Aa nj apát 1845-ben Veszprémben sxtkletatt, atyja ott^ legutóbb polgármaster volt; a t e»aprémi egyháxmeaye kábelébe lh66 ben lepett. 18t 9-ben ^pap^á axatiteiiaieii, 1h7Ih| káp-
!lf}] t I m . m
i g 'f' 4 i i * "lőrf • üi - •( j. •• ív gg&wf , * •
lánkodott, • nevelő voll ffcrtelendy Kálmán k edeimi iskolai igazgató kereskedelmi eali ! já • kgaw*Wai»at/.bb á vfaol tál iiiwimmí a* < w • ii* l
volt islai főispánnál, ettnek ferenci ha tanfolyamot nyíl oktnbar 15 ón ktttöajanon * * f3!j2fzb!lt■ p^üssorcsbinl
mattéit. 1877-ben nyerte el »i i. tomáji pl- j ctok es kölöri segAlek résrére, melyen heti £ h'^JíJÍI&Í^ uL fW* * *«« ^
bániát, f>r. Dósat nagyon tehetséges és szép 3-8 órában a magyar éa némej | ayélv ,„ |..kfc»i »mj*« **r»*t«é kmbk í* í v><n*o ;
#térfiu, szónok Az egybáai indományo- j (keresk. levelezés) keresk. számlán él könyv- 'í » fjp J^W^íi Í>"'<>J Mfoh i J^'y •
kun kívül kedveli 41 jttgiakai, csak ex év vitel elő lógnak ada?ni a tanfolyamra tja- í íijí***' ''''' w v!' )ztíjtlnh% r i f 'ttk í ' '
laaaasán tmt jog'uooti szigorlati* a bperfl ponkint jelentkezhetni. a feíbivá«bóf| melyei » u^l* j ■ j^-1'
egyetemen- Heoval van e*ze, tudománya; a' érdekeltek figyelmébe ajánlunk k'ttöllpk ■ d4 cr vaaaah.-* kik uo u ít 1+5*1* l »
aj állásában sokat tebet a« egyház, a hasa a következőkei: • Alig van város Mágyaror- k«, wíwt. ** *|.nitf *>t*k ífa ajt bir*k* ': j 1 bssjl' gj
és társadalom javára a hogy tényleg tehes- ; szágon, melyben a kereskedelmi jljusig io- t^t*^***^*^ k ^ i aufíü '^fafctfafc l > 1 ijg'l j j ^ kjaáxn£ft ~
aen, adjon aa Isten neki állandó egészséget vábbképzéséről oly kevéssé gondolkodva kj i*n íírar^/^ru^teejtí*«jwfcc wmjp^ret ! tí& fsíp*kkjbkjt
ás Vidám öregségei! ' volna mint n,-Kanizsán Mig az iparp ta- a „bnd»j#sti Ifiriap"'<ji"*rf bajfjelai cíy h*- | w^g^ggd .. .....
~ ülne% e«é»«*k éa Aihel>eaé- nonc/nk beti 7 órán ái rendes oktatásban « tifhii, »j»t « máskát «y»n ,!lo v*t bhblsá", :
aek. a m. kir. igazságügy miniszter te'ek | rés/esölnek, kereskedelmi lanonezaink min- j n ^^i' 'p'*1 ^fl'j.-t -f'j i Kapható minden ayóoyfiertárban.
konyv^zeiövé a iatenyei íárásbirosághoc den értelmi laniiás nélkül iiőiiek fel, s mjg , j j it^slí'^x/aai.'h"1*?' i ax ..1......-^.'r ' '
Frettag ííézft perlaki e. telekkönyv vezetőt; a legtöbb városban al érettebb keresk. Ifjúság Ttrrtnj',,1 niy "fn\rky háni!jfir jprjff, t«as bikwf } kaas'^ir »• wafeiíak a (imsáir ima i
segédtalekkönyvvezetővé pedig a perlaki szellemi iőkdiyeshedéae czéíjábói szaktan* f vi <u.r jyfwlwi ^y titáiv tr«^;jknap»»aká<wis .
kir. járásbírósághoz Horváth Pál nagy ka- loUamok állanak fenn, a mi tüaink ajl nél- i """'arna t»i»a»k «sylk • >1*11/ go«l<k | Ggaáiaii j^. ^
• li_ ,,. • , . ,. ..,{., ., í ... , ' 1. 1 *ix| t 'üt ti wy »wzbianid»b *iák*ie axiavuuika .1 i a» ar«wwr»>i» lletink iwüjibw
aizaai kir lorv. széki írnokot nevezte ki külo/ik, mi állal azon alkulomtól ia loaz- | m j^ljj i^jjt^rw«xtík s .« j ■wött ••
Himfy Lajos nagy-kanizsai kir. (örvszéki tatnak meg. hogy szabad idejökel ugy érté- j kt?i m laa^rt maiy^i'k jlw'-fiíykru vaa } J »iamgkm kapkab, s«-jrKu*u*i*,
aljegyzőt a letenyei járasbírósátfho/, Kovács ke^iihessék, mint eat mind maguk, táind ! tUmáaníé fo 1 pngtr bru gynjn Kj*iark*t b«ek & crttt
Laios/períaki líir. járásbir/wagi aljegyzőt pedig lönőkük éideke megkívánja.* j ja"rk«zt..;» » V'f^ | •s«i l'*Bmr Flaas fa BtUektj
pedig a nagy kanizsai kir. törvényszékbe*; nverl»lnldoliönj.aorajejoelt s km^k^'^wj [i'ss^r^íls í 0*7'''' ^^^zjsb?*
Pihleries Tamás fflákiornyaí kir. járáabiró- a szerbiai királyság dobány«mont^oliama- n .„^ £ ■ | fj^lS^laS^a^BTgjéoZ.
sági írnokot a nagy-kanizsai. kir. törvény - ! nak megválására és állami kezéiététiek » ztsi^iju mixúzt. a mí. jty'kwa»iwí jwákaég- i»í A | 19 41—al
azétyiez és Kaposy Antal nagy-kanizsai kir költMégeíre fordítandó 10 millió jlranknyi klitttó aik jff^11, ^ | ii
lőrvsWki írnokot a leienyeí kit járásbirő nyereméiif'kölcsőnt a • Wiener Bánkvein« t'ul 7* í* físíííjfb sftaa'^á 1 bt ^-wtkv. i8s8.
sághoz helyezte ár. Polgár Bélai a nagy-ka czimu elsörapRu wesi bankintézet ketle á> * kf. ax eitóiíd' vsllrtlc|3fife»«bwa jár arvpr^ai llirrlAimánv
niaaaí torvszék elrfnke a kanizsai járásbi i Eeen kőlegőn 10 Irank névértékű Hiitlti.imü..1 tartait^aya} ^skfajforák gj>v..(iija-. cüm ***> cicái uiuictiiiouj.
| rőságboz joggyakornokká nevezte ki. ' drb. sorsjegyre oazta'ik lel é» a szerbiai *( 't'á wf, j|| '-a'í z ' " nagy kanizsai kir. törvényszék iriek-
-r- l.akthii) «-é|)lté«. Az uj lak dohány-monn[m)liuin jövadelméliől lórleszie :ti rl j íl kinyvi os/iálya részéről knzhitré téieúk,
tanya körül serényen dolgoznak. £rie*Ulé- j lik, minden eddig forgalomban lévüj ki«ebb j ..»aerkreai4l aaeaékjk.*4 A tj^ti hogy Kiscber Adolf végrehajlatónak Benezik
bflnjk saennt már inegválászlatoil a lakta- sorsjegyektől pedig abban kUlümbftzlk rend- jíy'ap1"t^^f ^'yplí^[t^^p Mihály « neje végrekajiást szenvedő kere-
nya fe'Ügyelő bizottság is, mely az építésre kívül előnyösen, hogy a k5 évr tdrleszlési ttdnvéur^nuv*^^ twa ljtis mő ^ényi lakos ellen 7fi frt tőke ;ié. iannár
használ! anyagot már több ízben megtizs- idő alall — évenkinli 8 sorsolás' melleit íiiliiwwinra kö*«i nnpwi aaua ajai hó 1-től járó 8& kamatai 15 frt, 16 kr. per
gálta Moai már a kulak elkéazüllek s a folyioh nagy főnyereményekkel van egybe- kzásrmket c»«k ax a £] a kimfoti ía- k Irt 70 kr tegrehajtiks kérelmi, 9 írt 60 kr.
lala/ást megkezdenék. Az építkezést pedig köive éa pedig 800.00", 230 (!00. jlS.i.íiöo, a fwij nubp rája- jelenlegi s mée felmerülendő költségek irán
az eddig hadgyakonaion volt Erdélyi Mi 100 <00 éa 75.000 Irankig; a kisebb nye- jxjíatv'srlííaikrt'slki^as huit " "égrehajiási ügyében a fent névezHI kir.
hálu szenéyesen vezeti. Kddig az időjárás' remenyek ia ugyan számosak és jqlenieke- . ík.^,n.ct t»ni<*Jtt fnriiata|s«rba}tia<^ch^. «itú- lorv^zék területeiéhez tartozó ^ kerecsenyi
is kedvező vuli, s ha egy ideig ugy marad 1 nyek, míg a lörleszlési sorsólásua) is az kei isunakfmlnik err-íf a'i>xíbii r..»ii«lia- .mely* sz. Ijkvben a 4- tl.'3/a braz; a. ingat-
mint eddig1 akkor megíehclősen előre ha-" egyes sorsjegyre e*ö öss/eg l^11—40frank- yjáftájréi. »ely|ajiriapla^faga^-lanoak Bőröadt Hozaliái illebi váltság k«>-
ladbalnak az épiléül»en. ig emelkedik. a szerbiai dohány-s'»h«;egyek w^ií^i! |yixseais" st 500 tr*rn l,et'!,1i;' {e!e ré*7t ■ c. i. .
Éjjeli hare/. TreiberJ'»zj«eí sas nyilvános aláírás tiijaeMlarabonkiiil 0. é. pj^ Uírl^InsP íljntk-a if5íjirtvr>^ays4aki, a!ati bot öndi Mibaly javára l|ekeblezetl ki-
vendévlöi lőpinczer i. hó 27—28 kö«ii éjjel jb.f.o krral i. evi ohoher hó 1-ső n'élc-n *ashtr és utídt-rtnt/ai a/-tki-.ol rj>i m.-'.,'-^- l'.iirenybői állo szolgalmi jog épségben ha-
3 uriikor hazament a s/.enaiérröl, Ollop báz. fognak kiboesájtaini ">*lylormftn, .hoáy leiül m tárzák ** «sui »»ó k«írra.kií»kji-«wiik a pr«ti ^yásával
melleit kinemő szük ulezában 8 9 h«ka jegyzés őseién az aránylagos feJos/jta* (re- "^"i^^'v^^l^fe fjlf jr 'sst 18*h. évi IIOVÉinber 12. napján
ainazl állni minden ok nélkül meiMámsdia- pariiezioi a kibocsaj'ó banknak van lenn- mílm mínulaposk »iftmzi..)'j oltó^*! ágvlaiig tlólelölt 10 ófukof
folt; — ki maga is ha-onlö minőségű ki- larlva. Abc elsO littzáá már 1mh9 ik évi ja- keilija ai-g * ltg«4»«iw>! »«i'ti|««k i/v>'n ujjsy ' —
szolgái! kaiona leven, nem vélte iratára a j nuár v-án ejieiík tneg; lőnyereméiiy akkor |wf||>ftt kr. asgywj^e 4 ht k jp' \ Keteeseny ki'izség házánál HemeH (iéza j
dolgot és derekasan védte magái brutális lOu.tllkj Intik. Aláirásokai már mtsl ello fttjt^í hlftjffifp^ as '. íeljieresi ügyved vagy helyetlese kózbe|öi- f
lámadni eilen; mikor pedig dulakodás köz gad a Nagy-Kanizsai Bankegyesü/el ufín/, s^ttnuu^um/.kit u klskj "égpa r- ii- j niegiartandó nyilvános árverésen el- l
ben sikerült egyiknek l>őriasal>os omaletiy- vény-Társaság Nagy Kanizeán Az aláíró- veisie. ] » '
véréi leszakiiatii, oly hősiesen hadakozoti , soknál mi|iden jejftsétt darab uiáh 0. e . j í í 1 * t Kikiáliási ár a fennebb kitett becsár.
vele, hogy kényte'enek vobak előle az éj 2.n0 kr. foglalóul fizetendő ic kés/bénklién, közíétzortswi ' | , Árverezni kivám.k tartoznak a becaár
vi'ézei, megszaladni, egyikük azonban, kit ii amiről nevesei! inlézei i^zftsítpjila^ol- í ' . j i0'• 61 ke«pénzl>en vap ovadékképes pa-
karddalrrösebben nyakba váuoii. a küzdieren gáliaiílr4i és mely loglaló a sorsjegyek kel- , pírban a kikpldóit kezéhez letenni,
maradi löbb darab corpus delid ivei ugy, ! ló idölieni áivéielenél fizeientii hálrolékősz- Nagy-Kairfgsa, l>»HHj szepibr. 2h , Vevő köteles a véielárt három egyen-
bogy a rendőri őrjáratnak kellettől korház.- szegből le log vonatni. i f. i a^ii ' ni jiftípidőbenáem ! résziutbén, még pedig: az elsőt az árve-
ba szá'lüsni. - Mind a lámadok mind a — a uő/lii.dő ukl." i—5-iÉ kazán- my és nem sok kedvez, ii jeenihetünk. a jogerőre emelkedéaéiől számítandó i
meaiamadoil már illetékes binVáguk elölt | javiás miau zárva lesz. [ i kül ő di bevásfirlitsok meizüiidse köveiket- jl,,n"p ~~ 8 másodikat ugyanattól 2
állanak'viz-galatoii h»-mél|iik. liogy az em- — Vndaas eredmőny. Aj walesi lehm a Inrgaíom bij^>aé 'irtn gyönge í-ieti hónap arait, - a harmadikat ugyanallól 8
bertelen féllesek a'legaxigorubb bünteiéssel heri-teg Keszthelyen muíatása a kalmával és mindeddig nem wmejkedMI, amb.ir az j hónap alall, — minden egyes réalei után
lógnak lakolni gyáva lan adá^ukeri, mely- a míndennapj szarvas ercrkeszeten wivfll, a / ái«íffiava) eflőkkenlMr.! árverés napjától *ámiiandó 6*/t kaaia-
nek Oká« t. j. vallomása azerini meg csak melyeken ói nap alaii osn/eseil lh darab 1 vg««al;b árpa jobb llétendiiségi ek örvfiid»*tp, j [okkal egy üt 1 az árverési lellélelekben meg-
nem is sejtheti; - unnál is inkább, leiuiAii azarvasbíaa bika eseit, melyekliől 11 bei- ifit(jfeu szín vagy mUs tmb'eUieh éiun)ktbb ' haiározott helyen és módozatok szerint le-
ezen rút :esei városunkban majdnem pél- c/eg 2 drls»i lőtt, a köveikezo vajrlászalok ahi vnu-a mindig érik taeti 'imie/en lehel : hzeini.
dáilanul áll, bot a katonaság é* a |íogftri laitailak az alább olvasható eredmény nyel: j ehiltii. í»ozs a n»ér«dó naáőmon- nlrs»bb í Nagy-Kámzsán, a kir. tszék. mint
elem mindi* a legszebb egyeter és es.ti-z .szept. ih an a kis Ii .laton. fi ejtetéil vada- ári km kell el t* etóiclft gva; u'iink is- ot 1 telekkönyvi hatóságnál 1888. éVi július hó
telelheti megféri égvina-sa Kivái eaíati var sz.at'*n eaeit vízi vad 417, ebből a berezeg 1 enbb leli. 7,ab inni mitnlig esak oekely j napjan, j ur*í*nín»atr
^ ?juk a vizsgalat ert-dii'ényé í ' lílti drbol löli,. szepi. l'n-áit ti. ei n hajló- í indrvben kéj^zi h Iprgaltim íijirgyal, váilo- 1—á ^ fir. hüGOhnay.^
— Ily uien. Dr; ^izigeiby Kárttly vadá»/ainn esel 1 .vjh drb. lóg ily, ebből a , xaiian árak mellett. j| ||] , , ' kirendeli kir. Iszéki bíró.
brtlalon-Hiredi kőrorvos — kii városunk is j berezeg 188 drlwtl lóll. j Araink v100 kilóhkéní: bura őh0 7.10; 1 y 1 ■ ■ ■ i i
eleggf ismer in töltött muHrébol - f. hó - Tli*. Idényéről írják nekünk: k. árja üüo-tf^o; rozs ő- 5.iii zabő-íün. ; n.-Wáaká«iss7.; beaáeaugi*
',7® . . , , . 1.x . k " t Negy<ito*okkir ■ Aranvcrem. DtexakkrÜ
19-én vezeiie oltárhoz a nemes-pécz.el^ bérlő : hó 21-én deinian 4 óra tálban gr Anaráfsy - i • -^v - - - ' - —' r ^ leányát, Imrék Izabella úrhölgyet. tíratu>á- i Aiadár ur zajk-finialai majorjában, ;a maior relelőa szer^eszltj: ^ b^k '^g __ lünk! / i kfriiése mellett össze halmozott szalma ési \ a li ii 4 g. 4 jón j ' . Mt&j&A |f .
— Tniillőv aliis/láa. a nagy-kani- polyva töredék Valószínűleg gyermekek ' l j^ . ^ g pglll ifwmt ' j 9 zsai kn/aegi iskolaszék e hó.2(Uán lanifő- áüal meggyujiaiván elégeti es az egész ma-
111 icifi ti si:u isi üs fi fv' j015ö ifi
vá|asy.tassal loglatko/oti a megyei közig bi- l jort a sttk lakarniánynyal epyiin a légna- k ő
aoiiság kiküldötte Ei*rje**tf fyAndor őr gyobb veszély lenfegeitc. de a leietiveiónk. «j l aq q7«iri/clcmafhsi pisíí^q j|á
elnöklete alatt. Mini reudes laniirtk lé|nel- ! lüzollók gyors és erélyes leliépé-e sok ezer- 1 lllr 09 wm vnohhlip ciauao. ée kir. kiz. enb.ielsiaeeré<
lenek elő: Vdnj J6uef és Korács- (.'mag re menűkárt bárflott el - a lüztpk Ügyes ; \ ( ,j a po.ei|jre mi Porti ao* rrufl>-
lika a rendes laniiói állomások beiöl.eae | localízálásáUl. j ; ■■ | v au(}tm,bjuf, lovlfll Lnb Kesielí^- . ^
ulán egy üresfdeslte jön senédismiói állo- | - Mzttref. Tapolcaáról írják nekünk, j»é g j|f kq)ö)]|i,e jüruj:|wfiww.mar/<rt ll k o l n 1 ^ r a h.
máa tölteteit be. Megválaa/taioit erre: Sta- hogy azon a vidéken a szűrei márlkezdeiét ; y/ ■ 1 ! fyf' Mpmti »rw« k r„k«r> *m
konyi (»éz a okleveles laniló, ki egy ével a veiie: de mennyiségileg a legrosszapb fered- ii nj v 11 j tr u
- bódapeslt polgári isk. lanitnképezdében is í mény van kilátásban, sőt némely kieebb he- j j.vl l-l , rielaelllér cijiila. BDÖcÜSSÍCD t. i., HDUÖlI-T8Kp2Íl 0- qfll
i gyeken, hol a jég is pnszlilótl, a ! minőség j . i 1 l 'íj ,1 'j , ,> ajánlja a t ía épltánesft^ arak. ipttteki
— a helj ItelI izr. tanintézetek la- ' sem Ingja kielegüeni a gazdákat. \..iui«tok. niébirtokomik. k«i»égi fa sgyttsl niióiesiülHe i. hó 22-eVi larió" ériekezleién . í \whhhhbhkmhbbbbhb^hh^b olöljár«fák«k, vshaiint a a. 4. épitö ksaomg Bún Samu ipnpM trefoi-i ak»«i .allíd- i , , -, 'p1" '"i""'* c bf ta ,.;„ lűiwjuv ■ "w*"0* ^^^ m*>~* ta köaokl.líaüíji miniidcr gftoim elhini;- | w' v" i r jö szív boríjegyejt-g ■ ,P f) rf 1 (Itl Á - PPTnötli iáról meiieniléirivéii. iudnvtiiyini a Imldn- j ■ik.lmunk <«»l*'>l»» hrakw^lda^bol i ■ .. .. ,•.„„■ &br.ll*u 0 c boieül
C^zr í i , , íurf! i és vízhatlan mészéi,
rJír ' r, I feFiSMÍE^ ^ ^-fi »
látazik szakadat anul. a mennyiben a mai . ' 1bí.í . l^^klil l i ■ ewiiw álul, iselytt büiw áatfo/rt, , . isauiwaaa.
«r.éo,k....i .i»on,ok km nekik Ul.r> ! ijsí i ! 1 i ''''"r1 rttlfi ! . »..w«rá»l kl- n
Mabni, narárdtlkodáaaikil n eglékezni. „.- ^„„k * ' '< i j?h1 "t-^l i .*»í«r.ké.m*„.l -ntlloue.ll.
xj .m .1 .. j pl . .< i igényeinek •meg nem telelnek. k ii i i' a f. h k
mád éleiük melfeit majdnem lebeteilen, ba 1 0,1 l .a-m | jj» ■ íj » a m. ■ jfai^mtümfaata.;tqdi^i^ib . .
csendőreink egyebei nem lennének is. c-ak i j ■ j4a7 s1 |!f; Ma ittn- ******1878' £rtieai-4r«^ ;Triesat lflsl
őket üldöznék szél lébe-hosszába — Ugkö irflt1a.lrtttl ' Araay faw.
zelebb a perlaki csendőrök kél veszélyes / iaöuftaoib' mummírmmmsissms
lokótő cziganyl Varasd vidékén lelartóziai- . Badapeati Hírlap. a „bnda^i Hir- ' ! 1 í>íi|iív6m a liöltfvfklin! .
ván, a knéret elől egyikök: Horvaih Józsei ub'-aak a baiai nnivitit ousstikizaaeng véu-tto meg _ l - nj ull . , ,, , ....
megugrott, de sikertelenül, miután a rögtön a up heiifii feigva algíriéit, a amgyer k f : Ili ,dr i'sí.iíiííl" "ttt^í
alkalmazn i lövés balkariái erőben mease- ! n,iu^„ pártkdkk a^tfaléw] köz- h| ^fcr'i ^ ffe fej t \u ! « 'örvíayszéw va-
» . .. 1 i ia' a u i l d4tt neaiiellUik- fa felqakétt es rgyellen. Jelmitil *j- k^ff ^' t ' í^ v t' , • , . . i
beattéfte Igy ápolás Végett Perlakra vile- | mmt,ymúit Vtawet ss ország legkivélAlili lalslli- j lj ktjnti kntflol tnlsl'«l.v ttsg'w' w'lg^ktfl fa »rra»áart.'k elwaiWia kttal egfaaséges 1
lett. a iegtádi rétiéi pedig f. bó vö-én es geaciáje fi ezmloit* luagtt a lennel, ffilkemlra , nfl íf ftn'm ,rrluf,r1l^ffr'í*^ wtlt ""í*^1 fa »desíf*t rj
. le csendőreink egy egész karavánt foglak 'ly módoe. ieiyrp4r.tiaa a -sgy-r ajrógirt, kki^lí^^rvnílil st si^siífls!^jlv tüí
i 2 u kiérlek \1 m.«f kik hnr tart«im>tálmh. a hazai aeJlAUa atkig v ttgftCyaeebb fjvebbájíHlila,nlh«lkk..k ww et«y..ll.k, wj.ll.k fa a^ ketfaek elka, wly háay.-
♦ el ia kísérte* be nagy Kanixaára. kik rlor- (rrt)ij j , abdei*eÍi lllrkü*' érte el ^tegaíp.v. w r»vw kéaaáfat ittá a m dakmifinuii keitn u eirrut ftn-n ^git fa bde^gil i« belyrcáimja. % ,
válOf>aágl^an elkövetett rablógyílktssággal rább, l«gterjedeit»liti tspje as 0r*táffnair< a kklea i a in atabCr ]»g etvwmlilki dh'fws.'** fnafts^e kktoe batfaelaek fa a b4r áriiiwaal tifaUlkníágal-
1 vannak gyanúsítva, minthogy náluk csak- dolgosaiknak etfaa aengfa kl*ll a sferkfaxliisfgaek j a^l^vallljiitra ^fdwí bj«i«kUeifaMl bir, Jm *a>lgAlninka' tért továbbá « kfabfir pahiliaára fa ttao-
Z^tr^' ^ "r,>" rip^^a l^.ror.m. .....................................
tatairaa meg. j lu(j,m,(llkl||l h|,„| a m , nai, értékeiét Írjak. í Arsk i »egy italy bri pátiul&l« k.a- fa eakkes<ii-x mi kr. légei- 60 kr.. 1 áve* araaMtedvia f
— Flijllvina nzigiigei, l^eiszeg aisden rnabtssbb bel* vagy kátóitli iwa.*ay felal m 1, débsk rlk^t i vágyj ua^rlcrti 4n kr. > dcfca COiir.. i egfaz ikiboa IJrt u kr.. aiiad Tomaj ét Oaí'fPlidftk község szőlőiben readae leveleaAS kivlil miét 1/ÜlOn Itnlómiú érieftit j I itr. 1'lwiVlt* lelálmaajn >1 wli-i opy kcirielati nte»il«a jár. Kigyekaettcteai a l kótoaefaet megállaptltalotl a pbilloxéra. e községek ba | aftvetlesat; « távirati molgálst Imkit Vlyl takám*^ , 'kjjfy oaekia aa Uklatésd^ >t l|Uttailk-l4k keafasaek. a melynek Ufrijéa Mni Ahju* yyéfpstrém* lárai tar aiá k«ih**i«h*b a az első a föld- *,m m l^adtaes hogy dataadba^ai: |ea tárté- j j wíral
tarai zar alá heiyegieiies s az eiso • 1010 § ^^ jXn(í.k(,ny d0|0g e allkll, kogy - j Kspliaió a kfivétl esü kji*iw««^knfl; Arad Itiag l álba Riwl ti., Agnua Paaakt k
miv. ip bere«k. ninisvieri reimeietiei a .Badepeail lllylap's1w1 rbgtHa n ad|m hl fa 'wkfa-gytüa wiskl^f^. ilrafiat: attgur k., ikbrrciwn: llikáinrites l Eeaékv Wienw ít., bpejjea?
mefállept'0«l mesza4gyórŐkl Zárlal cso | kla^rllá ladóeiláet. A .IiwtaptMl lliríúf yolitÜNif j f»ha.idl a.,il£tolof*m: Dr IlitI tívl kse»é«. mi't«i 0.. kcrek^mi't k^.iaa '!#,. komáwm ijchmidthaoer
norfhoz osato'laloll i 't. i ftikb-u Kaas Ivar bárá, fbkaey Jsad, IklflgV iii lr* i i au bogoa. wártes l'*i k|diájkil [QjbÁal k Nagy várad; Dlejar k.. yagy\IWceker*k lleaaer Ii, Puaam
u . . i ^eee J4k atka kiváló kasai gablidaUkkal kl«aa a Kp flg- Htímla ww; tiöblK., ^acmva | jtanw Haegri, Baiteai k., Maolauk: Adtot m., tfaabadka: Ja4 k..
— Mereakrdelaal rali flaala jptlea, aiajryar, aártéokkeket at* i'ksrl esallemá- i: tsatenráy Albart t ikleMBna táO 7->10 l/aaa. bon Hamu, be.)bei eletei éa keres fa. ftiutími hirti faékekOri faegektlladaek aup i shmmmbmmkaafaaiahmhbbmbmmmmmahlammmhi
_ '_mm___ : _^_'__i ' •'•'•i ^l.'l 11_gff-1-.- líí;.-ft?_ 111 k. hl 1 iwtl •. '{>-ffier_mmtfflh&m*' :__> _
Üakedolt, g nevelő volt IKírielendy Káinon volt zalai főispánnál, ennek rrrencz fia mellett, 1877-ben nyerte el a I. tornai! plébániát. Dr. Dunai nagyon tehetséges és szép rtértiu, |efae aaAm>k Az egyházi tudományokon kívül kedveli s Jogiakal, esak az év tavaszán lett jogiufori aiigorlaiot a bpeáli egyetemen- Heoval van esze, ludotéánya; aj állásában sokai tebet az egyház, a haim és társadalom javára a hogy tényleg tehea-*ea, adjon as latén neki állandó egészségéi ás vidám öregségei!
— 14 Ine vesétek éa ál helyezések. A m. kir. igazságügy miniszter lelek k"nyvezetővé a ieiényei járásbir'tsághoz Frevtag (iéza perlaki e. leiekkönyv vezetői; lagédtelekkönvvvezetővé pedig a (terlaki kir. járásbírósághoz Horváth Pál nagy-ka-aizaai kir lörv. széki írnokot nevezte ki Htmfy Lajos nagy-kanizsai kir. lörvszéki aljegyzőt a letenyei járásbírósághoz, Kovács Laios / perlaki líir. járásbirósagi aljegyzőt pedig a nagy-kanizsai kir. törvényszékhez ; Pinterirar Tamás rrsákiornyai kir. járáahiró-ságt Írnokot a nagy-kanizsai kir. törvény-azéldiez és Kaposy Anlal nagy-kanizsai kir lőrvsWki írnokot a letenyei ittiL járáabiró sághoz helyezte ár. Polgár Bélái a nagy-ka nizKai tőrvszék elifokc a kanizsai járásbi rőságboz joggyakornokká nevezte ki.
-r- l.iak Imii} ia>ó|»ltéa. Az. uj lak tanya körül serényen dolgoznak. £rie*ülé-bünk szerint már megválás?talotl a laktanya íe'Ügyelő bizottság is, mely az építésre használt anyagól már löbb ízben megvizsgálta Most már a kulák elkéazüllek s a lalazást megkezdenék. Az építkezési pedig ax eddig hadgyakorlaton voll Erdélyi .Mihály szenéyesen vezeti. Kddig az időjárás' is kedvező voll, s ha egy ideig ugy marad .mint eddig, akkor meglehetőseit előre ha-' ladbainak az épiléehen.
Éjjeli hare*. Treiber Józsei sas vendéglői lőpinczer I. hó 27 —28 kö/ii éjjel 3 órkktjr hazament a s/.enalérröl, 01 lop ház. melled kinemő szük utezábari H 9 baka •ínnál állni minden ok nélkül megtámadtatott; — ki maga is hasonló minőségű kiszolgál: kaiona leven, nem vei le íre'ara a dolgot é* derekasan védte magái brutális lámádéi eilen; mikor pedig dulakodás közben sikerült egyiknek boriasakos o!da;fegyveréi leszakiiaui, oly hősiesen hadakozott vele, hogy kényte!enek voltak előle az éj vitézei* megszaladni, egyikök azonban, kit ii karddalerősebben nyakba vágoli. a küzdléren maradi löbb darab corpus deliéi ivei ugy, hoay a rendőri őrjáratnak kellelt ői korházba azáüitani. - Mind a lámadok mind a megtámadott már illetékes bírságuk elölt állanak vizsgalaton. 'Reméljük, hogy az embertelen leli esek a legszigorúbb büntetéssel lógnak lakolni gyáva támadásukért, melynek oká* T. J. Vallomása azerini meg csak nem is sejtheti; annál is inkább, miután ezen rúi fesei városunkban majdnem példátlanul áll, bot a katonaság e- a po gari elem mindig a legsxebb egyeterés es.ti-z leletben megfért egvma-sa Kivái eflínti vár juk a vizsgalat eredményé
Ily aifu. Ilr. ^zigelby Károly bitlaion-füredi kőrorvos — kii városunk is eléggé ismer in töltött mull jóból — I hó 19-én vezette oltárhoz a tiemes-pécxel^ bérlő leányát, Imrék l/abella úrhölgyet, (jratuiá-lunk! /
— TnnllővAlnazláa. A nágy-kanizsai kö/fegt iskolaszék e hó, 2i>-An lanhö-válasKtassal logla*ko/oti a megyei közig bi* aoiiság kiküldötte Ei>n'je#*ij Mndttr ín* elnöklete alait. Hint reudes taniiók lépiel-lenek elő: Váry Mzwf és A'oróes-<nillag lika A rendes laniiói Állomások betöliese ulán egy üresedeslte jöit segéd laniiói állomás tölteteit be. Megválaa/taioit erre:. Sza-konyi Géza okleveles laniló, ki egy évet 11 búdspesti polgári isk. lanitnképezdében is végzel'.
— A lieljlieil izr. taninlézeiek la-aiiólesiüiHe I. hő 22-eh, tartó" ériekezleién Bún Samu igazgató Trefori Agosl vallás-és közokiatásügyi mimszier gyászos elhunytáról megemlékezvén, indítványára a boldogult emlékének jegyzőkönyvi megörökítése határoztatoti.
— I»méi a enigáayttk, s ugy látazik szakadatlanul, a mennyiben a ina) lőrvéoykezéai viszonyok kőzi nekik határi szabni, garázdálkodásaikat n eglékezni, nomád éleiük mellett majdnem lebeteilen, ba csendőreink egyebei nem lennének is, csak őkei Üldöznék széliébe-hosszába — l*egkö zelebb a perlaki csendőrök két veszélyes főkötő czigányt Varaad, vidékén lelartóziai • ván, a ki<érei elől egyikök: Horváth József megugrott, de sikertelenül, miután a rögtön alkalmazón lövés balkarját erősen megsebesítette Így ápolás' végett Perlakra viie-leti- A legiádi tértél pedig f. bó VS-én este csendőreink egy egész karavánt loilak el ée kísérlek be Nagy-Kanixaára, kik Hor váiof>zágb*n elköveistl rablógyílknssággal vannak gyanu«itva, mini hogy náluk csakugyan lóbb rendbeli löpoii, rabol) tárgyat találtak meg.
— pliy llezein Szigliget, Cserszeg Tomaj és 0*aor>*ndek község szőlőiben megállapuiaioil a pbillozera K köxségek ba tárai zár alá helyeztettek s *t első a föld-mfv. ip.N^ti kere«k. triahtiirí rendeletlel mefáHaproM meszaigyőrőki tárlat cso porthoz esfttoíiatőii. I %
—, Mereakrdelnal eall Inala Bon Hamu, le.)bei eleleiáa keres
kedelmi iskolai igazgató kereskedekiű eaii tanlolyamot nfít oktnbar l."» ón küV»n fanon ctok és kftlön segétlek részére, mely eh beti 3-8 órában a magyar éa némej nyelv (keresk. levelezés) keresk. számtan él könyvvitel elő lógnak adaSni A tanfolyamra tja-ponkini jelentkezhetni. A felhiváaboi; melyei az érdeleitek figyelmébe -ajáritúnk kó/öí(i;k a következőkéi'' *Alig van város Magyarországon, melyben a kereskedelmi jljoség io-vabbképzéséről oly kevéssé gondolkodva volna mint N.-Kaniz«án Mig az iparVis ta-nonezok beti 7 órán ái rendes .oklalásban részesülnek, kereskedelmi lanonczainÜ minden értelmi laniiás nélkül nőnek fej, s mjg a legtöbb városban ai érettebb keresk. ifjúság szellemi tókdlyeshedése czéíjábói szaktanfolyamok ájlanak fenn, a mi iljaink att nélkülözik, mi állal azon alkulomtól is loez-tatnak meg, hogy szabad idejöhet ugy éné-ke»iihéssék, mini ezt mind maguk, táind pedig lönőkük étdeke megkívánja.^ J
- NmblsldoliAu)*aorNjpg)ek A szerbiai királyság dohány-mono^olinmá-nhk megváitasára és állami kezeiéi-ének köliséfteire fordítandó 10 millió franknyi nyeremény-kölcsőnt a »Wiener Bankvein< ezimu elsőrapgu bécsi bankintézet vet lé -á> Kzen kölesön 10 frank névértékű l.nuil.iH tJ drb. sorsjegyre oazta'ik lel é« a szerbiai dohány-monoitoliutn jövedelméltöl tárleazle-lik, minden eddig lorgalomhan lévő' kicebb sorsjegyektől pedig abban külömbőtlk rendkívül előnyösen, hogy a Ü5 évr törlesztési idő alatt — évenkinli 3 sorsolás melleit folylon nagy főnyereményekkel van egybekötve és pedig 300.00", 2301*00. p&MJOO, 100(00 éa 76.(100 Irankig; a kisebb nyeremények is ugyan számosak és jieeiiieke-tiyek, mig a lörleszlési sorsolasna) is az egyes sorsjegyre e»ö összeg t^J't—40 frankig emelkedik. A szerbiai diihány-sors;cgyek nyilvános aláírás uijao- (larabonkiiil 0. é. !».: U krral f. évi okiol.er kó l-sö. I« 'éle-n fognak kilsHitáitaini ">*lylormán, hojjy leiül jegyzés aselén az. aránylagos ftíos<9ás (te-pariiezioi a kibocsaj'ó banknak van fenntartva. A;/ elsO hiizáá már - l>|H9'ik évi január V-án ejieiík meg; főnyeremény akkor lOu.ODÖ lr Mik. Aláirásokai már mt sl ello gad a Nagy-Kanizsai llaiikegyesü'el flesz vény-Társaság Nagy Kanizeán Aa aláirn-soknál mi/iden jegvzeti darab ulán 0/ é 2.ó(i kr. fogialniil fízelendö le keszpéuzl*en. amiről nevezel! inlezei rés/érbl nyugia szolgáltai és mely loglaló a sorsjegyek kellő időbeni átvételénél fizetendő hálralékösz-szegből le fog vonal ni.
~ A uő/liirdő oki. I -5-ig kazán-jav iás miait zárva lesz.
— %'ndftaa erednaénj. A walesi berezeg Keszthelyen mulaiása alkalmával a mindennapj szarvas eserkeszeien [kívül, a melyeken ói nap a!aii összeseit lh ditrah szarvasiiilta bika esed, uielyekliőt a Itei f/eg 2 drbol lőtt, a következő v8jilászhtok laitailak az alább olvasható eredmény nye!: szept. 18 an a kis Bi!aiom>ü ejtetett vadászatin eaett vízi viel 4.17, ebből 11 berezeg l;;n drbol lön,, szejti. l'n-án tl. e. n bajii--vadás/aimi eseit 52K drb. log 'ly, ebitől a berezeg 138 drbol töll.
- Tii/. I^eienyéröl irják nekünk: K. hó 21-én deinian 4 óra tájban gr Andratsy Aladár ur zajk-fiuialai majorjában, a uiaior keriiése mellett Össze halm<izott szalma és polyva töredék valószínűleg gyermekek AMal meggyujiaiván elégeti es az egész majort a sok lakarniánynyal epyiiii a legnagyobb veszély fenyegette, de a leieüveiönk. tűzoltók gyors és erélyes leliépé-e kok ezerre menő kárt hárított el - a lü/nek ügyes localizAlásával.
Mzliref. Tapolezáról irják nekünk, hogy azon a vidéken a szűrei márjkexdeiét veiie: de nietmyiségiieg a legrosszapb eredmény van kilá'ásban, söi némely kisebb hegyeken. hol a jég is pusziiiott, a minőség sem Ingja kielégíteni a gazdákat, j
— Aplel .tl. Isjtunk mai számában foglalt hirdetése figyelmet jérdetnel. Volt alkalmunk az a|ánloit árukból egy darabol látni, s mprdhaijtik, bogy a kívánt ár valóban csekély, s így hirdetése nem- látszik olyast ígérni, amii leljesiieni nem lud/vagy nem hajlandó Hotvá játul nég ax is, hogy visszafogadni ígéri a migtendellekéi. ha a megrendelő azokkal meg nem elágazik, a igényeinek •meg nem lelelnek.
véaol hát <aéraaiaak. Aa a gg i«iirf i kgyasuh akj>-léf idiUn íi keidete: Iklaa t d kndiia favdaan
eáthaestlh Magyarorv H tájiiratl irtaMeaAkiii eikkel aiíadea «ár>wl««é

in knfaM ala-jttt in keu kan pa*
ir*
1téét téntf
Kapható tninden gyógytzerlárkaa.
A etfüMa
I Valádx Mtafaégbea kapható: SagfrKamnéfftj Prager BrU gyégyes JUdarkut Beck B, gyigy-esert. Kn^t»r4r, C«0eef Vtacze fa Bsbeehay Kálmán gyr<gy«*. Umrnah, K4rte Viktor gyfajK. Mfirnyr, Klctecker Saraa, gyégye^ Xuytj-lJftjm. Köm L gy««fy*k Síufunmlat Boka & gyégjea.
» 4I-Ő5Í
Árverési hirdetmény.
r *
A nagy kanizsai kir. törvényszék letek-k-myvi os/iálya részéről közbitré léielik, hogy Ki#:her Adolf végrehajlatónak Benezik llihaly « neje végrehajtást szenvedő kére* igényi lakos ellen ifi irt tőke I88S. iannár hó l-iől járó kamatai 15 frt. 15 ar. per K Irt 70 kr végrehajtás kérelmi, 9 írt 50 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek irán li végrehajtási ügyében a fent nevezőit kir. lorvszék lerüi'eteiéhez tartozó kerecsen yi J19C sz. Ijkvben A -j- 798/a hrsz: a. ingatlannak Borondi Hozidiál illelő váltság kölese* 500 írtra beesfiii fele. részé a C. I. a'ati B<>ti'<ndí Mihály javára tyekeblezett ki-lóinenybői állo szoigalmi jog épségbea hagyásával. .
is>s. v\ 1 november 12. napján i|pkiölt 10 órakor
Kerecseny ki'>zség házánál Reme1| (*éza leljteresi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen el* adatni log.
Kikiáltási ár a fennebb kilett becsár.
Árverezni kívánok tartoznak a becaár 10% ál készpénzben vagy ovadékképes papírban a kiküldőit kézéhez letenni. *
Vevő köteles a véielárt három egyenlő résziéiben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alall, — a másodikat U0anatlól 2 hónap alaH, — a harmadikal ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet ulán az arveréa napjától ifcámiiandó 6% kamatokkal együ'u az árverési lellélelekben meg haiáro/otl helyen és módozatok szerint le* lizeini.
Kell Nagy Kanizsán, a kir. tszék. mint telekkönyvi hatóságnál 1*88. évi juliua bó 31 napján,
24S 1—4 fir. HüíiORNAY.
kirendelt kir. iszéki bíró.
.Maerke*zl4l Itwnrlek
Itéálaftiiani kikut aapV'it aaj ftzaaeniket tm-lyrk-1 oah az fa
Nagy-Kaintsa, l*HHj szepibr. 2H az tirőlső időben áem ilok íji és nem sok kedvez ii je enihetünk. A kül Suli bevásárlások mejá<züiiese k'Wetkez-lebih a lorgalom liiizal.an igen gyönge lelt éa mindeddig nem; jémejkedéji, ambar; az ó|> k; jóval fsókkeníMc. Jjdib tiiinösevÜ tilá-gijabb árpa jobb llétemaiségnek örveudeti, iMidibeu sziu viigy mujs tea.fli'dtnen silányabb ári 1 ínég mindig c-áK iaen tn lie/en lehel elii Ilii. líozs a ii'énféd«> iiiíaiiaokon olcsóbb án km kell el »ta. e^feiéifilgvar jiá'unk is ot-<-< bb leli. 7.ab mejj milnlig csak c>ekel| mérvben ké|«eti a Iprgalom ijugva!, váiltv zatian árak mellett, j 1 ! | ,
Araink '"100 küónkenr: hura Ő H0 7.10; árja hűÖ—fr^O; roia-o- 5.1(1 zab fi—filc.
|.ft»t 1885. N. Paláakiii 1SS7. Loadaa.l87t»< dtaz oklev. Aranyéréin. Diazakkril
szert eszlli:
Juh- és szarvasmarha eladás,
cs. fa kir. kiz. eaab.e
ni Pertlaad ^ een
v Itkaliaa aifai^jár
BKOÍNip
|f Kő:po*ti irtdu é$ raktári
ajkaik a t ' rpitfaa fa tpitfaesfar nrak. ipitkeafai váltaiatek. fMdbirtokotok, kozt^gi [fa egybáai •Idljirófagiik, veiaaiSat a a. 4. ép|tö káa4eai| becMm ágyvlmebk eeját gyártináayaJ 118 80—tü
§ortland • cement és vízhatlan meszét,
a^lyek mindenkor egyenlő 14 | aitU|bi •sálittataak.
Mh ÁrJegjsék a aaiyarátat kl-
vOuntrAkéazaéggel Biegküldellk.
f»pcskoi»iM>J87L'. F-iüít rrea. ; Újvidéi I87f). Araajf ittn. Sat-gtd I87Ö.J í-'cdem-vrem. * Trkaat 188i Araav ina.
atresl)
Ilike fa rizikó nttkÜ Hni i <* áy c k iprn k«>dvnA Dil éfiii|f)K» kljsl, nely» bnu ! ityi'ii-nit tiayrl
I ^jáHlatdtt iatH
Irodalom.
I Feihliás a hülgyekhei!
De. IMaaslta rn»a»fibKvi taB»rec» nraak -»k. rólv; »* orrn*iwloioAi,y fa..ngyfaaet *egily4v«t eiy arfal'or htun íti'1 fkri<im! iíjltkii.' »íiijii 4|nlrlal Ala|fa gwgy»ierfa ar hite* tárrftyasdti «e gjrfaa.a m. k kom Apftiil. iwi)j|ait»»la!»k' altplái) állit rl". j
RÍen kenődsí tale, oi>«>ufi?bf<a>* j* ieg*til< h&lgyktif! fa arraiiareok elMmltáea állal egéemigee I naa fa Inon arfsbftd e Igy ltjába ki'ftíKcíji Wfa eia. IQat>b b<iigyek »r< at-«>r«aek eaejifag4t fa kdeé^fit rl-[vnl idíí slnttl Itatváa.wasa t ly, sslliju, bog| eki-a lulsj^lcm-k ^kusott atfrvbaa kfaá ivekig mpgmaradnak. Tiiv.'ilili.'i Veliilaiulhatkjtsak l'»k" iijt lí aiidriiern.R enyoliik. >xr|M fa a pro ketfaek elten; tnely httnjv-k.t|t.; rövíq bassakfat iiiátl tv m qak rltkatOi hanai at airaliAr áar>a>agit fa ftdestgét k belynállHJa. ^ As arraU.r ifg elv»»kitt kides*eaaf k aa enkátoa beiaeataak fa a Wr tsiadiaafaik tieatáUaaaágaJ-atjg iltAvolitifaiira <5gtVíd )li M»i<a'k»ia«»el bir. Jö aeHgáiatekat tea lerébbá a kéaMr,pahitfaéra fa laa-mjtáaáni afaVf. 1
l Oruktar rn^aa Natuaruresau rrsiere 1 Hndapest, ((ulrlal AlaJon, aJiilág-Mtraa a. aaáM. árah, I tiAgy ifai-ly hrj I'k. »- fa arixkoa^i's 80 kr. ' , Irgr1> 10 kr.. 1 Ireg arvaaMeévia I fii 1, dabsk rlkepor j IpVvsgvf róasa*KÍüa 40 kr. ' . ú»U* CCkr., 1 egfax doboa Lfrt 0 kr., aiiad Ik. riaiulta teUlaieaj*. W mlnj K-ifb'" * "f? he«aaálati ntaaltáe jár. Kigyehaetldtai a t. höasaséget iitjif ijliuölk-lt'le kraftteaek. a melynek ttgdjia Alajos yyéffuerém*
IfVlirat betrfave vaa.
íiiil! esü fkígysK"rii'a»-knM Arad Riag b.. Alha Rittd fi.. Agnua Paaks S''% M: ItraQíi: gngHr E., Ikbnttun: llikálorítca í. Wkt níjvaes ít., RpejjM? j Dr llitjáj ÍJVI Kaaka. Ilrgal (!,, Kecskeadt Kdoaa Kaadraa: ddiaMthaaer llje dvif ÖjJiflíi t- Nagy«árad: Blejar K„ lagypkcakerak: kleaaer Ii, Pasnay. ráunna n., m.r; uomJRJ taoMVi Ikaár ^ Haegrd, Baiteai K., Sp>\wk : Adlar M., Üubadka: Ja4 K„ taatamráf Albart t Iklala má.\ M0 7—10
- Badapeatl Hírlap. A .Bnda^irti Hír-tap'-aak a hazai ailvklt oivawíkŐxIlnKijg vfU-tlu aieg alapiét. A lap rteilfil fogva n» jr« rlujto a aiagyar kí sáaaég axelkmkt; minden pártéidek máiliizéüi'vei küldött nemaettyik- fa ií*|ljhkétt es egyetlan' jelndval miyyowiljj! Viszont as ország legkiválóbb | latalli-geaciéja 1$ asoBoeitbt^a, magit a lappal, fölkarolva aa «<ly módon, mely piratlaa a atágyaf ajságiria tartkaetéUa. A hasai Mjtábaa miig a Uaftayaa»bb crrtlmóayl a „gBdapeeti HirUpa'éria al tega^pnx^-rább, kgterjedáll'-lih fspja as orstáfoakj A kaiső dotgoaótársak eg^Hi Miregfa klvll á sferkfaalllsfgaek aaayl Iwktí' tagja vsa; mennyivel «gy' ssigyar lap eea1 dolgozik; kladnn nivatot klikk vewilft'gondos a helyi tudAtfftóbiin klvll, a kik a aab íjirtóáétlt Irfak. Mimiim fnatoaahb bel. vagy küfíitll wlSifay lelfil readaa lerelMflá'kivll mját HUíWt IlkJóáftú érksil kCbvetlákBl; a távirati mo'gálst Imktéf mlf tákéktei eea vaa liareadtavs kngy etmeadbakok; iák tárté-alk a vllagoa amml jejealékesy dolog a ailkll, hogy a vBadapesM Ilfriap* srról. rágtOa nő ad|^a hl fa kiaMdlA ladfaitáat. A .HwIojMlI llirlaf yolUfkni ttiíekrU Kaaa Ivar báró, Rákaay Jaad, IklogN III írják ma kiviló kssai gahlidabkkal kl«aa a Kp Ág-püea, magyar, pértétíkkeket bié Uamrl esalleaié-^ea hlUmi hhvi iáékakirl faaSekktladMk ikp-
12928718
rm , üLÍIEÜSOK ;V-I;i
névért, ttx arany-frankos ' j;I ;i§ í
.erbiai állami sorsjegyekre,
melyek az 1888, 3 ® -iki törvény 1 alapján , ^
a dohány-monopolium megváltására és annak kezelési-költségeinek fedezésére kibocsájtatván
oMuy-monopolium jövedelmével vannak biztositva
n\V\t 3 nyeremény és 3 törleszti sorsolás e]te\iik meg 3QO.OOO, 250.000. 200.000, 150.000,
100.000 franknyi fo- és egyéb nyereményekkel.
imfen sorsjegy legalább is 12«~40 frankot nyer.
„"Wiener Bankverein* czimü elsfirangu bécsi bankintézet által kibocsájtandó szerbiai állami sorsjegyekre aláírások elfogadtatnak ' h
1888. október hó 6-ik napjáig a , .
Ha^farai Bankegyesület Részvény-Társaságnál
, U sorolt a sorsolási letvezet is betekinthető. I H-l
| k sorsjegyek hivatalos kibocsátási ara darabonkÍDt 0. é. 6.50 kr.^erre | jegyzésnél o. é. 2.50 kr. foglaló, hátralékos 4 íorint pedig a czimletekf | . v szállításánál fizetendő k. . I ; . *; Jfj
1 Megejtett repartieziówitán az átengedett' sorsjegy mennyiségek a jegyzési helyen < | f.éTÍ o3sct6"bex q —2&-ilcéig' átveendők. • «9i-i |
| '"^i ii! élfai osztraa I ; í|
1 Ajtó-, ablak- és szobatalaj-gyári i
■ társaság I
■ Dáah IV. Heuttriihlgasse 13, alapíttatott 1ft17 I
BVVO NAKkKKT Ki: ve*eté*e alaii MwMli &
l)ln\|i am ArmraktArAI ként íjtékbél é* «bl«U»kl»él takat«»**mtiiikAvnl oajült, valamint pulin ImJépNdnciit én íöIkj fából ?»lé NMcrlItiii 9 ■ crfittékcN' és paiqiifttc |>ad»>Rt»kn*k.
k gyár ügy a*Ara» faanyagok nagy raktáránál mint kéaz áruinak kéaxletéitéf Ingva A*no l»»*l\»Htb«*n van, hogy harmily szük*egleiet a legrövidebb idö alatt kielégíthet, m k g^ar azonkívül kapuzatuk at, kauarn) ah, körhéiak, tnkolAk trndftk *tb. atb herQnde'.&eit rnU liUlúUul minden nagyágban, a gep'riílal etyiállitaiidó »»»i»-Y n dannemü lawuukakat a kivont rajtok ea ininiak u*án elraltal.
1 ' Farugony-matr&czok ára 6 frt. j mn^ I
1
,gareita/óra ne*\e n»vy«»»> tunloa kérd** u**r .1 A WtT Vt ID^^^^ Iái lllMl^BQ V/
múdon l*bi*nnyult. 1 HHCNNI fW^gK rf MV.VW ^MH Q
flre« r«-Uiftm. hanem elaflrendü tudományi* axe- 1 j Q ,lAr kivitelre Mamiért! teli asftvatQ Maö Q i*egek átt*\ ftmehaannHtöri vegyeltue/éaek alapján a tor- |SÍ6ffCl"llIlll0f 2 nadrág a felemeli vámtarifa kö»e»ke*»ébén Q
mban elMordulA jobb minA-geQ c/igareHápap'lrok k«»zött a 1 iTifí 1 O 'll ^wwHtfad1 * *tX " mejílu/Ast nyerem Q
„Les derniéres Cartouches" I 1 «riliiL.' yt >gy«nkii»i n»gvH»b r«n4wn g
Braautcla frrérc«i ytráliél. I K k v .11 «l|jn n h ' I w miildon aruii e atini. r/
Pária, 66. Boulnard Kretmant, I .a m'aJi'Í! ifi fi I H T^llftl ftgj pArt e/.f'lí H letttlJnUh 8
ld {6m*\ún»yM ' ^ ctiyareltapapirttifiu erIete»\ Mivjék I .^.JMj Tl^A W iKCst illvnl K/crUl< sy.ópCtl kiáltott V
n>ar többi Vf»*i Dr. Ml latukr állal a t»ec«i vepyiam e^e- J I ..^WiU fi t e - « n r j lvü O
nen, Dr. biúemann lanar a^Jmdape.ii állami I , X JgfJ l61l'S70YBt lBlSO 03^3001001 *
lomfta inunké ü\ia\ meak\.a)>iio\t \8H .')ui. liMmn. I>r. i/oj/Hj I fvi 4 o • y i'Ml U «> l' n IM \ T í' U T K
tgienia-tan&r Állal a prftgái. néni. egyelemen egységűnv» I iVSiIitI-J Ml-RliK « rVK^Nlli "i1 G
'®»poa»lrf»\ u\nbb G»«*eha«onlilA vtyijelmeztel a lehető leulénye-| 1 I " 24ÜVcíSiíűí j,l(im R p»w*«ta nmnkadijérl adoih. h ho*y f*
ebh etedmfny koronába, a mennyWieu a „Les rfernierr* Car-1 \ 1 - i .í.A t^>««tktdjek. újra Vtnyilhik«>xt »i«.in, luiiiy fT
ouchea* A/inareitapapir »8-74*/- i«l könnyabl. é« h«py a do l 1 1 mm (ÍJiJJllS^ÜlllOl. W < mulntyol tle<f(ws, rastaó, tt9$ * X
ItanytnsiUöx 28-77*^ 81 kevesebb idegen a kaiféa/J lai taluur/, . I t..v«1»i.<» i»ry |vái««.i. kiwi. W szűre* frleő Modrugvk s nxiKál vÍ8s/a<oj;««düm,
ann* a liSMii MevyelnteMli p»pir Valódi c«ak a/on papin lW ljiv»t«k: M-i)V»inft!'*iusMt-k»mm- , i "rj lm « a n« Di nratfag. Mivel e*» ti nadrágok Q
«••»!>nek «tiiqneM|« n<eUak«U rauhna lmmm\» é<« Hraiin»tei^ T r l«itA !*iiliÉécr»lot|| M gymiMUt kelni k. nie»>en mindes-ki asúkea»;- M
Frérrn cmeget vímI}. ' kX l JílC A l«"é« ná am l«Mértani. rendeletnél « if
k a. ■ , . • ■ .1 I dimik m iiuhimli, lNnikktn I rj . ,, r , ^
A f)"1, fyarelíapapírjaiaa* én csiyarsttahütdyeipek nngyKaitl to^kin* pou- JX i*«'»o»a»a DiegjelolendA. .bvla* oll^nyAk W
e\aru«iuaa 4 1 1 «iii«>»yókw »ii» ! O ugyanazon *jri»ve'»kl»öi H In 50 krl>a keiül- Q
llnttiutt fin l'r t^rei* 1 \j>> 4r*4rt ,m»i.ii »r.Wiíii»Aí • Q > nek. Oak ú>*n\éiiel k|Q!deiik a**l. Q
memtnmmmnm ' wjat ertge aUli B4abe*, /. kar. ScAoUenriaa 25. ss. a. rakiérl ' I ÍÍuIZ^ÍLL # ö C»im . M. A|»lel Híes il. Kleisrhinarki Q
ua ajilMt, lo^abbn kapható minden na«yobb Uynemü nikkel aru I ' '^T ^Joilif ö Nr. 8. Vll 2öU l4i2 M
ftUé keTMkadOknél. i fa—J l A ^^^
Nyomatott Fiaobol Fülöp laplulajdonoan&l Nag^-Kaniaaáii 1888.
tirsaság IV, Heumühlgasse ísr. 13, alapíttatott 1fi17
HI4I HI n: ve*eie>»e alall »wMll
A l. cjnl'l'
B^bMNt pzpykiBK
erá'lítju Kjmi inkon
CSÍK * rOKIKTKK.T
fa pu'K/.ta munkadíjért aduin, a ho»j s«iiikí* M'iii t>e>«*lkedjek, njra Mnyilaík<<tl «ium, Imgy f nadnlytJ: eltyany, rdsituf. eióe él w«iy ezűre* feleö ttodrúgok m niulál viawiafogHduiii, ba <a mm nras^ag. Mivel; utn nadrágok KViMsan kelni k. ne>->en ' m|ndei>ki aaúkaa^--le*é* né'ain I • sxertani. Meilrendelé^eknélj a iablitHaya meg;elMendA. Evési ölt6n\'i'.k ugyanazon M*öveitkliöl 8 In 50 krba keijül-nek. Oak úiénvéliel kiüdeiik axél.
Cv.im : n. Bécn il. k'leieohmarkl
Nr. 8. Vll} tM)
TnVAbfaá »>ry t*alaM^klM> k»|.-JKnU'k t w -*u»nti ki<n>m-
pVl r IftttA M'ivtlak. rulacfttna i<B«j 1*11 kiuiahi Imm ia-I dáiBok f» (•BOkksik, ParwiaaM lii Tomiul MlnAlairftktB! pou-
t<4 BAI MitajrAkr* la^i I s/(t divél i* ! mhIm inlllifM f
I Mnihil.- lll|MtH él Wl'MIflIff,
I . I ' *W 8—lf,
fm < ÜLÁIEÜ'SOK '
névért, ttz arany-frankos ■ I
4erbiai állami sorsjegyekre,
melyek az 1888, jj J-iki törvény álapján , ; | •
a dohánv-monopolium megváltására és annak kezelési-költségeinek fedezésére kibocsájtatván
loúuy-monopolium jövedelmével vannak biztositva
euV\t 3 nyeremény és 3 törlesztési sorsolás ejtetik meg 300.000. 250.000. 200.000, 150.000,
100.000 franknyi fo- és egyéb nyereményekkel.
tóén sorsjegy legalább is 40 frankot nyer.
k „"Wiener Bankvereina c/Amü elsdrangu bécsi bankintézet által kibocsájtandó szerbiai állami sorsjegyekre aláírások elfogadtatnak !'
i^-Utói Bankegyesület Részvény-Társaságnál
4 U ott a sorsolási lei vezet is betekinthető. I nj
I k sorsjegyek hivatalos kibocsátási ara darabonkÍDt 0. é. 6.50 kr. erre | jegyzésnél o. é. 2.50 kr. foglaló, hátralékos 4 íorint pedig a czimletekf | . v szállításánál fizetendő \t . >
1 Megejtett repartiezióvután az átengedett' sorsjegyménnyiségek a jegyzési helyen < | évi o^sct6"ber ó, IS—2&-iIls:éig, átveendők. • «9i-i
l)kn\|l na^y ArvraUIArAI Uéaa ajUkbél éa ablaU«ltl»él lakatoianauuUAvnl eiotltl, valamint pulin, tiajépadocat és fAbóI ?alé aaierlkat
ermtékfii- és |»hm|ii«'II«* |>acl«yaloknak.
k g^fer űry asAras faanyagok nag^ raktáránál mint kéax áruinak készU'lénét tn^va a/on MyzfttliRn v«u, hiiay liármily szök^églelet a legrövidebb idö alail kielévtiihei k g^ár azonkívül kapusatokatt kawxAriij Ak, körkAaak, IwkolAk IrodAk ntb. atb ber<$»ule/.e*eit raklAdAkal minden nagyágban, s gep'nllal elháHilaitdó »in-
üeunemü lamuukAkat a kivűut rajzok ea tnimák O'án elralial.
cxigaretla papir a legjobb?
u»(»r
in azé-a tor-
Ereri'lniiulen cv iparéit a/6ra né* ve nayyob tontna kérd** a kétségtelenebb nt6don bebr/on^ult.
Xvm Arra rt-klAai, hanem eladrendQ tudomfiny* inél\i«egek attal Öw/ebaaonltidtt vegyelme/<&8ek alapján galoinbati eU'ilordnló |iibb min6«gfQ cyigarettapaplmk k<»7,ou a;
„Les derniéres Cartonches'4
BrMuicta Irfrr* |}*ráMI. Pirii, 66. Boulerord Kxeimans, mind jóval könnyebb i leaiebb ütiyareltapapir elisn-ertetett Mi\ ea már töbl»i Vozt Dr. Vühl tanár altat a béc«i yeiiylani ey temen, Dr. Liebei*mann tantor a 'budapesti állami vejijlicíl átlomfta Iftnftke által me^ábapitolt l8ft . )ul. búban. Dv. IloyWt\ H^giema-tanár által a prftgai. néni. egyeteinen; egeszséjtöjjvil Hy.empbntbúl n\nbb öss/elmsonliiú tegyelniezést a lehető Ve«lénye-»«*bh eiedmfny knroná»<a. a mennytben a „Le* demieres Car~ iouches* i\7ivaretiapapir 98—74'/.- al könnyebb. é« hogy a do-hánytáatb&a 28- 77"^-al kevesebb idegen a katféa/J tarUlmaai mint a tftbbi vegyelmezeti papir Valódi cnak a/on papir]
"•elynek eiiquett)e n<etléVelt rajzhoz baitonlú én Brauntlei) Fréres caéget vlaatl.
A gyár apapirjainafc én eeigarsllahüeelgeimk nngybái
eláru«Uáaa végen. ^
Vlramintrln t'réren ttját cv#t« alnti B4abe*, I. kar. SeAoftatriay 25, ««. a. raktár^ itott, továbbá kapható minden nagyobb Uynemtt aaikkel aru kité kereskedőknél.
nyitott, I 4b 4S-f
MJ
Nyomatott Fiaobol Fülöp laplulajdonoanál Nagy-Kánisu»ái» 1888.
Mely