Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.17 MB
2010-06-03 12:00:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
251
2889
Rövid leírás | Teljes leírás (326.18 KB)

Zala 1888 október

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


i__^fM
/kulturáltmmk Recbnltz József f«rtér J.-ffle .íjra* I
; / / / I1 VirfltHifh la hHaránk W" Mámé „nu, ef mmi um i*ij* jog-
m m*t, k**m k*< é, ipéri mén támenhkvléj* MégfKáuMn / I fJf V*; 'r^'^K^l ,li* MM ^^ •
T-. 77T-. ■ Utiir / 7 I l.*Mac*vlíMfídái kttémkn $B$nLn$n be am bítotytloiták rolm A ImMtmbb metekbm aia^a V.
, atplM 1iMtráUfm ttfw/Mtui r- -w j TTp, { 7 / J \ nyulak, // Un ItkbiéJml 81 kr 'l Uktm ídftoai/ I bt tkr. MdmMIm m«.HkilUmJír 1 frt 10 kr
# ff / r. /_ Ugjobb birüj tíncx ifikolAmbtn napot)l* / 1/ JJjfMmi Ml^ Mi^ ^m^mnrn Mtl^ k^^ »fc,n uUm I frt I
UráWi1 BT 4 Imán l, , - , 2l a dluTL ~nAAn / Ikr• \ * 6110 *r H 40 b; 4 4 irt 40 kr 6 i,k«a 6 bt 9) kr.: 10
Di Uhü w MíaiiilaU m w*0? f*4 aodfn / II ) * kr, k***^ crif uk^n w^im »»j ■
_ w m jtiMiJiwUu jm/iAw Xi^jmmí ári n<ri | 1/t Mh ■ •^ip^ij • I^MP — K
fi ; 1 TI; ~ fifflM ílf w m Im I iPSf í p
I í ORSZÁGOS • lf j' SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ' í
^7 íBWiiOTHÉauE l|]|;!t:ll
miomi f
I mmmm Í|Ppl|
I 1 1--í
________1 /" r-7f /..-^a, 11 ) l i1— "t^^wr r- _____
#7 4-a/fM/1 jKEjid
/y^ . ■ ff^^i 1 'I—Hl ifíB/'tl blÁri/oo! /fHhxlfíti'3 ffií- K}.
^ h tr«MlD«hem olraihtó, í Í M I | ; sorol/íj b tekerj el*í<<i>-réL<ín t*- I I Wr 31
hl iyctÁs elmosódott, a bátoUal djo- I fll | Úlhtá/ j ÍL \\ I I Jlfl- j
IJiíaa átúí, alj oldal restaurálta. j-'K J ; i j: jj j J' j Í'' I^IH ff'1 ÍJ
' ' L M .n mSlfí ' ' mi11— mi i —-- ' t i!
% ■ ' / // '// / J f: ír r . ; i i • MM . r i. grII
miémlÉ m MÉMmŰ^ I 1
JBBpi^Wf/ / I Jj híén/ió rwek ifa kiÍDyrtiír/illó- ■■ ''^Ij i I Ij\ j jll I rannak pótoln.'flésrletea l^y I I r 'j
j^B" f^BW li I li' / fl ^erca oleJén-r^/D./ m'jyt ■ •« 'j
. I^^/fIw// ! 11 tekercsen taUMó hltís rkvk, ( Ili 'flL,;. ' I llffi
' AL^ /f/V V 1/ * Aí^/oir /VíW^a.: f' I L I 1 j |
|i||Imi a -I j
li?Iliim li / 1/ 11 Wmép^i jrlA lé tötct íelsl részén, f. l .
■RS AR mI i # wMl M ^ ^l^fl.:.!' •■] I 1(1 h/ íi^fe ^ 1 k Ibi
P-vi/l Mimi ■ jíf v i' 11II;
l^JU^&UmU ^rlr^ í 1' 1 ' 11'1' 1 tJB^M?^
tátötu^Ú jl/• //7ffÉ'^''/^• -i Ípj VÍ ' í I iH'
I y
mmmmií ím B''ff íÍlMI" :h '^íf1 '''^'M
""'!"'* ' T jfffl hplSt Űf'dinft: biftr í, MhL gipiiriimimitoi jf W
IimM^MwM 0 11/ í, I^^^I^Aí.Wf.Mfta I fi
U, JTiJ M fl J. ; I Or POPP10. tiplim, j ■
fflWW^ / I Ji
f«mMK taéjFéplipéjiomil Mfli W [ ' j ' j ' j'Jl
IkmMlt szesioot Recbnltz József
"tl ITfifli'U üínnjoü, /flnrietfa fel sorol/ía a tekrrfs elejón-rétfn ta-iélhatö,/
| Mén/tépetett jelit jif tötct felni részén, HUtu«ojltts aimtl ÉM # baíoJda
lén Ultiba tóit, II I ML i 1
I mí^ ttpkU ífMf Nftf íf Mm L jöttöm, SmtMd
li» Mér i.|á Mutni ff>Mf hMi I ; i! í'ílíi' I Df POPPJ, G. ^Amptmi

•$m éhmmt mán Ina ká* * tféri támeahk*láj* Mtulaaéu
t/tata* M; ^^^^^^^^JL^^t^kgU^Mg^
HaáréUf yw* iqmiMUat r- r^lil^. 7 / f/V^Ml^ tthW*^ 81 irr / Uk»m«ed«6^a/
H_/__— flfi / legjobb luru Uncxinkükmban Dapotjl* / f/ JAJ^TPJ!*!**. Elíífl/**m"m MUHém* I bt
Brázay Kilmin * ^«r4n I
Irwtl D0heieo olmható% a fyct/ís elmosódott, a hátoldal njo-Ifaa átúlj ne oldal restaurálta.
lÉW^try étiMéá- i il l V*lÓdl*kn*fc emk 0fAlr « lff)^«0Mlr
i dö. ab Íjiiíiíh ~
Ai eredeti sérülése tiatt a azöre'g
J IS' L
JI hiánjzó rfatek mí'i könyrtiír tíllo• ényúbÁl rannak pótolta." Wsr, le tea íelsorolÁa a íelrerca mjén-r^ü./
idetiá tlntü Íb$j cérna ük-toJ/sgytéBtí, tintafoltok.
\k ' U I /
véitl nlntí
\ íf|—■
41. szám
i
r i I
"Nagy-KWiizía, 1888. október
XY. évfolyam.
Sziliem! élet a vidéken.
Alis Iá no* ss tt né/,ét, h'og? h kül ? imái iuitvid&H m orazágbatt általában ■ *zéri oly Imwu, mert szellemi élet n i vidéken vagy nem mi sincs, vagy igen tevét van
Van ebben a mot)dá*ban egy kin. | igazság
A tudomány. mfivénzet irodalom Wfízpontja a főváron; áll m a mi távéi , rttaunkrúl aokkal nagyobb mértékbeli, niini bármely mán lö városról.
Minden nevezetesebb Mellemi nmz falom £ fővárosból indít) ki, a mig a /fővárosi otthon tűzhelyénél élvezi, a vidéki ember cjniik ériéül róla
Jó színházak, milváiioa könyv ti- j rak, ezernyi látni é« tapasztalni valfl, Inépszerű, tudományos felolvaaások, az I oriággyttlé^i lárgynIá-ok eleven, moz- | galmaii képe. ez mindmegannyi* lé- | nyez£,ét képezi h fővárosban a feliem i élvezetnek, ennek folytán a haladásnak. I Mi vidékiek mindezt nélkülözzük s c*ak | az újságokra vagyunk utalva, melyek bői nem ritkán a történt mozzanatoknak nem éppen valódi képével ismerkedünk meg.
A fővéroa polgárságának lépten* nyomon alkui ma nyilik a szellemileg [ tiemea asórakozásra. mely mellett szá- j mos oly részlettel, ojy -(térdénekkel én' tudnivaló dolgokkmI ismerkedik me£. melyeket oly kellemes módon sem1 könyvekből, sem újságokból elsajátítani nem lehet/
A mi szellemi élvezetünk egy-egy hangverseny ben tetőzik, mely annál kevéabbé elégitlu-t ki teljesen, mert av. ia nagy ritkaság, a az ily .élveset iránti érsék e miau ralftmi nagy mér tékben ninca is meg. A színházi élye, set ben, mel) it vándoriái aula tok nek tttik évek óta n)uj>snak, ninca köszönet
Marad még as egyleti élet. me lyett alkalmijuk van egymáassl érintkezni, s a njilvánoa helyeken faló
reakdea H«-*n|iivetel melyen! vagy szó-rakoztató játékkal töltjük asahail időnkét* vágy újságokat olvasunk, vagy pedig mikor annak épen; ideié éa alkalma van, politikai eszmecserét folytatunk. «
El^jgulailiiniil Ítélve bizony nagyon szegényes eredmény ez; de hát bármi út csflrjük, csavtariukj « dolgot egyebet sem hozunk ki, a jökszea azel lepni 4lv^zetiiuk jóformán azokra a tnti-iajtségokpi redukálódik, mélyek a téli évadokná át az egyik vjtgy mi'mik » let ré-iéiól a jótékonyság érdeké bliii rendeztetnek 8 ez nemcsMk. nálunk vau igy, hanem liszánk legtöbb vidéki városában,1 a hol' hiába ipar kodnak útját vágni annak a szellemi meddőségnek, mely teljesen lehetetlenné teszi, hogy a vidéken ia, legalább a vidék nagyobb, intelligens elemekkel I bíró városaibán életerős sztl|emi központok keletkezének. i jí
Már próbálgatták, nie^Kisérlették ; nem igen átkerült, vagy egészen máa I lett belő'e, mint a mit aqkndékoztak. i Van egy pár város ugyan hazánkban a hol vagy régészeti, vagy történeti I társulat van; van város, a hol muzeum j létezik, s talán iit-ött a nagyobb kr» z<»n»égben ia mutatkozik némi érdeklődés ss ily szellemi mpzgalom iránt: de o\j város, a mely mozralmaa szellemi életével góczpontjft képezné egy nagyobb vidéknek, a úgy>kólván értelmi bélyegét sütné erre, kevés van. vagy (talán nincs is. 8 igy megmarad nak ezek a városok piind a szó azo • | rosabb értelmében vett prpviucziának,
•zük láf körrel. kevés életrevalósággal,' | i s kicstáyea íelfogAsasI, a köztispi gon ' • d k és bajok közepette/
A'tOiekié* mindig erpdmény telén j js fog maradni, a mig egyoldalú leK/f | a az ÖMzm erre hivatott tényezők rgyet-értőlig nem n«tködnek közre. Mért a baj oka caak/ részben fékezik, kttbő i küiülményekbarf inkább a vidéki jár- j
sadslmak egy jiugy hibájában. Ab* I bilit ugyaiiia, hogy » lővárcm axellemi I mozgalmairól töibtiyire hamisan élje- ! sülvén a lapok utján, igényeink nagyobbak, mint tehetségeink s törekvéseink már ebben ia akadályra találnak, a Nzután rendesen azt, ami szerényen, hangzatos követelés és reklám nélkül lép fel, kicsinyeljük, semmibe se vasa-aztfk. Innen vau) as is, hogy nem any-u.yira cnendbirn élvezni, mint tajnmn mulatni akarunk. |A ki ezt az ítéletet általában a vidékre nézve, szigorúnak .találná;, az vonja le egyazer egy esztendő szellemi élvezetének resuméját | a vidéken — éa nekünk fog igazat adni.
Kzzel korántsem azt akartuk rnon-d»iii, liogjy a magasabb szellemi érdeklődés a vidékéti' egyáltalán hiányzik, t- korántsem. Van elegendő mindé j ntttt; de részint aporsdikus jelenségek, | s még nem hatotim át az egész társa-dalmát, ré"'/.int. pedig az a körülmény gátolja az utóblát, hogy a kik e maga-asbb azellemi éndeklődéasel bírnak. ezt j másokban is .felkelteni, vagy nem akar- 1 ják. vagy nem tartják magukat reá , hivatottaknak.
Magyar doliénjjötedék.
A magyar'ddkányjövédékallspotiról a »P. C« leljeaea kedvező adatokat köcöl, melyek ugy ipari, mint felHimpénzügyi szempontból igen örvendetesen hangzanak, mert egyréazi a dohány- és asivsrgyArtés Magyar < rs/égon tootoa iparágat képez, mely ezreknek ad keoyeret, mé«réa<t e en lövedék imént leljesileli reformjának a/ ■ feladata, ■ hogy az állam mérleget léoyegesen a tartó aau |avitás. f)s imfe a reform. letjesili köt* . lesaégét: a iogyasstó közönség ellenkezése -a azökségeasé valt áremelés eliea^ hamar ^ negszQnt és már augosztus hó 77/?/8 írt. i bevételi' többletéf jmaiat lel s múlt év meg-megfelelő időszakával izemben (1887. sag. ina 3.072,104 (rí; 1888. aug: 9.149,871 írt.), míg siép'ember 100.00',' írtnál jöval nagyobb többletet log hozni. Hogy pedig a gyártminfok minősége i* aerény gondosko- |
dáa tárgyát képezi, az kitlnik ss emelkedő ksdveltaégbTil, melynek sxivsrjsink s külfftl-dftn ftnendeoek. Igy pl. Ameriksbsn s La l'lata államok egyre sOrgetftbben s mindig lAttbiaagysr vírginía szírart kérnek; sagnaz ina végén 25 nagy láda kDldetetl ods és. már aiepteml^en még tsfemesebh mennyit-ségtjkei kellett utánkfttdeni.
A sigfiMBkatl k^iéfl Agf-re vonsikoz/Mag kAzli a »P. G-« hogy az /j eastergomi tanlelDgyst/i az uj vallás- és közoktatásügyi miiiia/ternek személyeaen lett jelentési 0.nsgyinéliúi)ága ügyet eredetében r fejleményében mt^vizsgálM • immár ; az annak alkalmából lelvelaii kérdés atsg-oldasáboz íog. Gról Csáky ezen íinwagábajig jelentéktelen, de mindentéié félreértések által sggaazt6an nagyított ügyben a leghatékonyabb eszközt alkalmazza, azon fisom tapintatot, ately ezen rokonszenves állsm-férfií oly nagyon kilflnteti i ninca kétség, hog|- a megoldáa oly alakban fog megtör-ténrli, mely teljesen számba vesst az állam* kormány tekintélyét (s nélkül, hogy azilhim- '< ban a legmagaoabh egyházi állás méltósága f _ mely sajnálaio* uiMon vonatott he ezen kellemetlen ügybe, megfértem ék, Mintán a nézeteltérés tnlsjdonkép oiár létező szabályok a korábbi rendeletek értelmezése körül torog, nem lesz nehéz antheatíkua értelmeséit provokálni a minden comnentárt feleslegeaas tevft tftrvéayes hstározstot sikoüu. Miután s kontroverzis íotytaláaét sem a kormásy sem, s prímássá|í nem 6hajijs, s veteti helyen mindkét télnét meglerA jAskarat mellen könnyen log aikerfllni helyes vágányba hozni as Ojtyet s réget *e«ni s/ aláreadeli közegek poleiaiájának.
Mint m #F. C.-el ér'e«ilík Rómából eredetileg az volt a szándék, hojry a látoga-táars érkező német csi-iér élé Amsdeo here/eget az olasz hstárig küldik; 01 Qdv6- , *ölni, ettél azonban-ismét eláUtak, mert nem akitfiák az oj házast mézes beteioek boldog-»ágáb6l &lnssztsni. Ecen tervváltoztstAakos idás az is ho/zájaroli, bogy a fiatal Lasri-tfif berczegnö kit Amadeo nflQl vett. leánya egy Na^Kiieoniiak. Egyébiránt kfi>teAs súlyt i^nkisem belyéz ezen caekély ügyre és leplezetlen bOttke nrífmmel készül egész Q'ksaon/Ég, IftIAoAsen pépig sz Örök-Város a felséges .vendég fogadására.
-- i a ■ ii
érői dkEslás ért. Szeiil-Ciy5rgyv6rt is liveret a Jég.
Hát júl van! A meg nem vesztegetett torka emberek szt mondják rá, bogy ezs*i s látogatásával csak jót akart tenni sz Úristen ss emberiség részévet. De bál azt kérdem* én lelkemnek lehető legalaposabb aggódásával: mi lett 'ulajdonképen ott sz/idei termés? Mit ad ott ss ösz? Hogy bort nem: az régi dolog Eczeies rí-?et sem adhat, mert áz eciethőz egy kis cznkórtartslom is csak kefl; as pedig ss idei jégvert azö'őfürtftkben drága imádságért sincs. Tiszta víznek >irgslmsilan zavaros, tesz. Olyan leas az legtöbb vaJfczial-féggel, mint a csigsvér. Jó, tekét as idei szentgyörgyvárii ne nevez*Bk ss ecettel cho'.erAHitott víznek, ss mrzicótnak, hanem csigavérnek. Na hanem biztosíthatok mindenkit, hog^ettöf nésa » fog el séökft titokban a bonmebtO balparti érzetem. C«»-gstérbe inlsd s titokban csatázó eseni-györgyvári hazafi-ág. Hál tatán <gy vala sz. eívégerve a legfehóhb lonimon.
Most már csak egy érts bitem, egy aMg-ingatkatattan bizalmam van Szsői György-vártain.
Azt mondják a. L a tltokszer- i rettegő és taoais^ayoaé okos emberek]' bogy azt a magiét e*be< eitee parazitát ía msjd valami nád—ia pnszijija ej. Sokfelé jftri, sok saötökegyft megcfatan^ofe már tx a ksgysilaa térsg, de teae asivfo életö ^sxéc nincs semmi iirctmaiiója as epédemiara. Ds éa méf »■ wentül bássm, hagy srihaiyi ennek a tötd alatt posztitó s^snpl tatár léregwek egy része s szeatgyörgyvári mö-tókbe iat: a fillókszeréra ki van mondva a halál. M«kélii a szentgyörgyrlri tökét meg-ízleiik, a halálnak bslalátat hatnak; msa tea kiöl kéafftk a dögvész.
Ia»ieb*: Saaal-i^Argyvar »Wfk
Csskksgy ad s ásgy )*vöfét ama 'is
XáizczsL.
Az ösz.
— A »ZaIaf anéati tinaúja. —
Hideg szél sivit keresztfii s kopár ipe-sön. S/al*adon nyargalászhat olt; nem állja uiiát senki, semmi. Csak nagy messzeségben ! áu iit-ott, egy-egy darab földön még levá-gattannl a vihar-tépett tengeri-szárak ko-paat serege. Aa stant járó bűvös szél meg-megrársa aaokat. QJry zörögnek, olyan kj-séne'ieseti, miniha valametmyi egy*egy, «r-bül Atötl, basáttan c^oal váz tolna leien tadia mi mindent nem brsz^nt k! milyen nsgy titkokat fecsegnek! Mi ném értjtik. t* u nagyin jól vsn igy 1
Kubuiben ki is mennstfla mcst ball? fx'ni s lergeh-szárak titkos besrédjéi I Mtkur ojyan néptelen most a inező Nin-esaa ksaven pac»Írtsdal. A hervadó bokrokat asm röpkéik ha, aem szál jak meg a Ürge teogeltezek A égböt nem haltaai Mystlaa teeaát ewe ergést. Csapén egy-egy Sütpsi «méh 61 tanyát as öt sorában és Sfiátva, QMfv*f«s. rabba kapkodni a Lattá-dék»». A levegőben meg varjir párak mái-üag<maak. As sayéssatel keresik. Őket ss élfffi legjobban.
Kl aiaai smsí a mmén ? Hot /csak sayésati vsa és ptma<*lJM»! Hal még sfasp-aaggr aaaa nát, awvt sisayes (éays mlyaa a tuiáiif, Mai árikor a tagodét irány-ayaf tyéméaiial éMHL
JmmA taa s»aá i»aaéa kefate a várar ■Ab I asr»* sasg« IpMll as eméü aréfbaa.
ank a^Hdygéa vsa. Modern-lépetik. fcmil haK'i arak eavéksasaik a
ki'fisási. I*««mb as éisM. fsgy Ü la mhv a tnspl) jfi isyéwsíaí, a batmAa letiÉf ÍBMS Mi ra ak amgaé ks^aéhsa. Vsa a Wfckfeé iiaáésa
I ;
gavallérokból éj/g. Es táláa valamennyinek mán a czétjs/más a gWztvsaL< Vgnnak ott a házá^sftgot luxuknak tartó. Vidám katona-'tinztek, ^ háza^ögöi mtfgwabb politikai avagyi ^nancziaiis szempontból mérlegelő ifi^kíiliKok', knrátslan bajban leledző doktoruk, • a jövő Század méltóságos uraiból: jo'ggY"-kornokok, tÖnéoyréki jegyrA (mind if«egV iatmyi! ren énybeli cuiiai tai>áés elnök.) Éppenséggel nem lehet csodálni, ha ókét olyan kegjes piUas'ársikksl kisérik a corrói tündérek) Mert bát melyik rem weretne méltó-aágos mszony lenni a mai vfégtán, mikor [• a ditat oak a nagyságos iliftdláig enged srahad gazdálkodást, azután uár a mono-poüum kezdődik. Nem croda,! ba a i&/es. niliaaiásók hevétől egyik, mijaikosk sovány! bordája alatt nagytot dobban a szív és az | élet materén megtehető;en kiászalt csontjaiban megmodol a velő. Esraaek valéaágos gyönyör az frs. E»etet pzujnak a korzói levégéb&ly úgy hat az rájuk, bint mikor az etayOtt ídegO eiábeibe mwfiumot lees kendernek.

fin is szerelem ss őszt. a lehulló levélek zizteréaa, a vidék álomba hívó aéma-sága, az a hivalkodás hétlöjil elteaetkezéae tt-indmnek, a»i caak nemiégi ia pompázott, ragyogeti. kábított, gyöoyorrél kináJt : ágy letaais az éa békéi, csendéi megvooolás' sseretö és áhitó lelkemnek. %y rzeretnéa*. ba es s esendia eln álás, az enyészetnek a/efi minden t borzéin s«*égi nétkfili ké^e | *trgfte<»é sz tfém emberiséi '«iké<, bogy t h Ármémn (asia bstdóktása] íöt^t menne j végbe aa egva Iáért éléa, a i meretei nsgy | éa sftat Alelkasése. Hogv m lesne többé l g|l Bm í Hogy eladnék ki ás, smhart sri-! véfchét aa aa fcáögssttsita llt, aasty atyaa idcghar*rafs«é szikrákat mkt M sokszor j B és a fceUiébw sagyaiaaM mea»fkl«| ist \ lljyé^ <4ea v^tea akkor Ma «etf Hogy
I s/ünnék me^ egy<|zerre minden mese a po-| kotrót, minden hal az ördögökről. Milyá) egyszerre beufolélnók magánkat a most I meg mis/tikuk köddel bontott menny-I \ot>zághnn! i \ De mit bes/Jélek éa világ blk^öl, az ^mle risé^ nagy ölelkezeaéröl. mikor a. jósági a Isten maga is megdöbbentő módon nyi-i laikozott az idén, szőlöverő bsrasjabsn. A i kanizsai szőlőhegyeket ia, de löbhet mon-| dok: S?eni-Íiy»irgív^rt m elverte a jég.
Lám: milyen a*pyok»i c*at/4Íbaiik az ember még legbi^tmabb hitélten is! Es s | szőlőhegynek k<">rts*iÖii ví/okádó lókebslom vott az én kedveiiinék, homoronmak mindig fibsen tartott villám-leiepe. Ha benne ml 1 lam, ba rá néztem, ba róla beszéltem vagy i csak ba rá gooddliém: pnkkadormm* kel-I lelt a nevetéstől, bogv miképen képes meg-| babonázni okos, jsnali, aae lemea űriembe-I rek szája izéi is aut illusio I Termeszt olt | azon a hárman h'egyh&tMi ebbói a m* \Jro-j sunkbóí m egy e^eaz regiment okos uriem-I ber. minden eeMnidöben pár sxtz akóra menő ec/ettel cbeierátssitoti vizet és (uram fialj az a sok okio* uri-ember mind jóizfien isszs, mint a bon és az a sok oko« úriember riad esküi ijearoe rá, bogy bort iaaik, csupán azért, mart szó^öförtből vagyon pré-i söívfe. Azok a 0(HNln&k 'pediglen nem : egyébre adattak: dda a. jó Istentől, mint [ h«gf hfsznel e aUg as jgashitdk a Kánai candébaa? fin téjijtó irszotiak, hogy .aem c»ak hisznek; rfe maguk is áféKk a csodál, hibetet'enöl eMM wgié« enpétével a gyar-| tó emberi torokagk. í| [> ' , Hál éa fkéjrrm a%san( as alAH pár | lasiendAveJ irég eröeea hséginstaitam, bryy j S/e»t Oyör»yvéri sz laitn orapaaok ií rel-| tegve ktiO ik el sz D ayat^Jtsi okozó ned-jrenek o»i«i»a. A jbstárbsn daa jeges zíva-(tank eg)id#i|t ^éptfi az én asaraim sas-I iiat (afetiskik^j sallt. De ss ádéa aao'Aa
ui :tz zzx m ui zflB I V,'j | : fln fft
H ^.rax-^T j i rf XT X1 r *
• ff -:JJrj; :Fl;..i J' . f\
5 gUaééhlvatal U^Uní-n |. | h jy [ ^ J MA g Hir ^Wk jaU^MM aáaHlá aU. ^
BÉmtamlM i»».Uk M| Ucmti :'. I • • MKKtfKtm ^M^. JBk éAHBHÉV éM*L JL 1' ArvtrM • ifjét* ktvaialM I
O) h»f*«h»in»k 4, Bi' « • 'll | ' \ ^J H » kr t4lr*f«l|oa Mai tép rtÜZ I írt J
I! ! Fblitikai éa veg-yea tartalm^ ii^tilap. RI' ^ * ' B
Éí ^ ^ _m m. .Jh * Zaitneiyei'Ö^yvédögyld, n N|gy-|{nntai- H Délzalní takarékpénztárak, ftinkt»Kye*ül€t fiL aauusra ia kr. k
fla asAtoówtrakfn (■ kiir^kpéfuliár r^v^tiylái^it^ s/.ümk. vitin los kíí/.lünye. m m m n' m
Megjelenik N&firy-Kanizain hetenkint ervizar: vasárnao.
A néaet eiáwár Bécsbea.
Ni|) Kuua október .Vés.
Bmnflk fyedelmí vendége vaa K hó I aa áriaaelt oda H,1 Vilmos német csásaár. 'hÉMAlll W*óaAlvt N néf> MVjlAi. A ki-mk I ikugnjaai Muutek, • Hécs kfi-Köiott is Irffé, hagy uralkodónk fejedelmi vendégét IrtOMttl látja falai közt, s bogy • látogatást • béks taWiáaának biatoaiiéha gyanánt
Hont i Arakor érkezett u udvart kttlóo-i, asaljf a némát eaéaeárt hozta a esar-aare a zenekar a »Hetl dir im Sie-#mkraa»« a porosa hymaust játszotta, a muriét mfbattotték a a díszszázad tisztelgett. Híg a vonatat megállító! ták', királyunk szá-latftlt Viak* eaásiárnak, ki aa üdvözleteket ialoeáaao viszonozta. Majd Vílmoecaá aaér iforrna leugrott a koc iból a a leiéje jévé Féreaca Joaael király elé sietett. Mindkét uralkodó levette lövegét, háromszor meg-caokaiiák egymást éa keaet szorítottak. tdvAsiéa ángyon azivélyea volt A német eaászár, ki as Ö osztrák-magyar aorearadénak ezredesi egyearabáját viseli e a Szent* Istvánrend nagy keresztjével, azután a trón-' örököshöz ment, kit szintén eaókkal éa kéz-ssoriiámal üdvözölt, valamint Karoly, Lajos és Albrecht lökercaaaeket is. Mintán a német császár még a többi föhercaegekei, a Retus berezeg nagykövet által neki bemutatott német földieket üdvözülte a Ubi polgármesterrel néháu* pérczig tárMlgott volaa — kirjilyunk oldalán a tyhere*egek a' a Jtif-ére^ áfal követve • kijárat leíé tartott. k pályaháa előtti szabad téred a va* dáazok fefjjyvéreikkel tisztelegtek, a kürtösök a generaimarsot fujtiák s a közönség hoch kiáltásokban j tört ki Nyílt kétlovas udvari fogaton ment! Vilmos császár királyunk mellett olve a Bprgbs, követve a kísérettől s a .lökércxégekifll. Igy vonult, a közönség folytonos • bocbJ kiáltásai köst a kél uralkodó a többi lejedalini személyek által követve a Babenberg«tra»»én végig a Burgringen a külső Bargifite, hol az őrség a lejedeimi menet érkeztekor legyvérbe lépett. 0 lébé-geik axján a; Halláriahox - vonultak
Közvetlen a saertsrtási termek elöli Ö felsége a királyné, Stefánia Irón őrök ö*né s \ a többi (öharbtegnök üdvözölték a magas- 4 rangú vendéget, mire a nemet császár a királyné ö felségét karon veaatve a »tükör azdbaba* ment, követve a királytól, a trón-örtyköslö) a a főhercegnők éa lŐherczegeklől.
A Pietradura szobában tisztelgésre volf tak rendéivel a legtöbb udvari hivatalok, a gárdakapijányok, az udvari szolgálattevők, ö felsége hadsegédei, a kl)lQgyminiszter, a magyar és osztrák minis/terek, a királyné . udvara a ö tébégeik egyazerü kísérete.
A képző művészeti akadémia meglátogatása után 8—V,4-ig Vilmos császár Ko burg Fülöp hfrceget, gról Schötborn pra-gsi étaeket éi Tiaza Kálmánt kü'ön kihallgatáson fogadna. 4 órakor a király éa királyné ö lépégénél családi ébéd volt a Sándort eremhen.
E/t megelőzőleg Bismarck gróf tél 11. 'órakor meglátogatta Kálnoky gról külügyminisztert, azután Szögyény osztályfőnökkel társalgott annak hivatalában Bismarck gróf szombaton Szögyényvel egy napra Buda-pestre jő, mert óhajtja I6*árrsunkat látni a aa illeni körttikkel megiamerkedni. Felegy*
sejtik á szőlőtulajdonosok, kik orrukkal az aaaott búborká csalódásig hü képét mutogatva baliaaiutk a hegyhátra a lehelő leg-vastagabban fátyolozott ösju hangulattal.
Ók nem látják az ösz költésretél. Te-kinietdi bánatosan tapad az éretlenül meg aaaoH, megtönbedt siralmasan lóggó lürtökré éa kinoa sejtelemmel gondolnak rá. hogy ba az idén aaölftnedvet akarunk inni, nem eaenlgyörgyváfi termeit, hanem bort kell inniok.rN
í * * •
Igy köeáönt be az ösz ide vidám amoda bánatos hangulattal. Egyik mereng a caendes enyészetén és megnyugtáa s/áll|a még |clkét; a mánk könyet ejt a lassú elmúlás tálölt; a harmadik desperál a rósz termésen ; a nejgyedik yilághékéről álmodik éa rossz lárcaával bontanija — — — s ásta'gyórgy várt szőlősgazdákat. Eh igy tovább?
C^yéhkéni bérkinek bárbógy tbsön t^ aa Cm csak tat pez nobiscuml
Vért az ösx enjés/eie, mikor virág éa gyftmééeaOaö ia gyönyörű lombja, dudvh és éa léaa lom, értéktelen gaz mind egy siré Itatnék . olyan igaz. kép* annak, bogy mi is égy aayalőtd Wávat egyesülünk mindnyájat, aáker ir, ba aaeretiüak, akkor iá, ha lyWIAak
á testvérpár,
MattfrUatfa >
fm M téafvér. kik ragyaa aaermft I _L éa i valáaak egtméa
•Mtfá^tébae. aa «fy«áaek Anyag, a aás<k-aM Masliam a aeve. fcvrtw évre. seáaaáefc* f« ajgaésása aaty ha ada*i tett a kH mm egyák A markiak segítségére
iMiitfferiii
kor padig báni Omay miniszter és ozögyéay oaatéljrlöoBk lálogiftMit téti liiamaaek Herbert gról állntfiMááK
Hét órakor iidjvarl haagvtr*ééy voli, maly fönvre, nézve fjáriái ritkiiolim Aa ope-raháa |ega^álébb iag|si énekellek [a annak «enekara jsiaajali. A oarola alkalmtjval Vilmos caáa>Ár And^y (lyula grÓflhl több mint 10 pércaéa lát beskélgeietl. Mcgzaóli totla Saapáry fífza grótol és Széchenyi Imre grólot is. Itt1 órakor ért véget a hangverseny.
Másnap eaütjörtököa az uj burgsxin-házat látogatta <ueg a német caáazár és igéo dicséröleg nyilltkoxolt aa épület belső pompájáról és gyöáyörü beréndezéséröl.Azu-Un reggeli volt rjeu»s berezeg ná^ykövet-1 bé;, mely után a diplóm(tl|ai leslft'^tet lo> gadjygé Később disz ebéd volt a bgrg nagy ! redouitermében a német caáazár tiaswetéréi
A negyedik lógás uján a király löl* emelkedett s a kővetkező pohárköszöntőt mondotta: ai
»Benső öröntömnék éa köszönetemnek adok kilejezéai, hogy ö lelaégét, Vilmos császárt körünkben üdvözölhetem A bennün-' kei népeitok javára Ösazekötö, szívélyes, hü] é* lelbonlhaliillan barátság és S>Öve>ségi| \ iszony érzelméiöl áthatva emelem pohara-; inat császári vendegünk egészségére. A! Mindenható kiaérjé {azon az ,uion, melyre iliui erővel, és léiliiii bölcsesaéggsí és elszántsággal lepett. I Ö le'sége, Kémetorstág) császárja és Corow^rszág királya, éa ö lé!-i •nége a csásaárné éal királyné a királyi ház ! zal éljenek.*
> A két uralkodó koczintotl, a zenekar; rázendíteti a porjosz béphiinnu«Zra, mire Vilmos császát* jnondoil poh$rköszönlŐt,| mely igy hangzik:
•Mélyen megindul azivvel mondok) benső kiMzönete/ oaáazári és királyi, lelné-J ged kegyes szsvaiárt éa különösén örömöm- j re sxolgsl, hogy ezt felséged névnapiján le-1| hetem, Nem mini idegen |öttem»ide, hanem már évek óta felséged jósága által kitüntet-j ve, is'enben boldogult, nagyatyám aeer.l ha-i gyományá* teijasitem. A Itipröháll li'irbellen! (•aráthág érzetében eioelem poharamat mé-j lyen tisztéit siöveúégesemre,# ö felségére, Ausztria caAs/ára és Magyarország királyára, ö felségé a caéiaarné és királynéra és az egész császári n királyi bá/rn!. Éljenek!
A német c-aá^sár Tisza Kálmánt rend-l kivfil baráitágoMti fogadia s azt mondottaj neki, hogy minfjig nagyon jól érezte magát a szép Magyarországban. A német ésáazárj Tiaza Kálmánt a lekfle sasrend nagy kereszt-; jévef tüniatte kV Kiiüntetéseket kaplak Kél noky kü!ug\mims/ter és Szőgyény osztály lő-nök is.
Külföldi szemle,
Nagy-Kanizsa, oklóber 5. 1
A némei saiiöi még mindig a GefTcken. eset uralja a! kiváló tudós és publiczislal darázsfészekbe ínyuít. mikor Frigy* ^caáazár; naplójegyzetei! a >l)culsche Bufdschsu*' czimtt folyóírataan lözzéielie, s aiigha meg gondolta, bogy p. a, dolog oly nauy zavarrs, oly eszeveszett Jtiirlépi polémiára tog alkalmai azólgálftint.
Mikor Héjgolaildhól valj'i visszatérése után. megelőzőleg, már msga jelebié ki,
lellek atkplásaw. [. Egyszer 'azonban lör-j péihk számilásd' sierini néhány évezred, irán, a szereiéi és odsadáa daczára jel kezdett a két lestvér vitatkozni, vájjon melyik közelíti meg leginkább atyjukat az Istent.; Persze az Anyag, mint idősebb testvér jogot tormáit magjának arra, hogy öl illeti az! elsői-ég. »Mi "volnál ,nálam nélkül, hiaz lakásod sem volna, ba nem segítenélek.* •Igaz, teleié a Szellem, hogy lakásom l. i. az emberi fest a te müved, de [ mennyit köszönhetsz viszont le'nekem; ttélkülémf bármily ismos' tehetséged, psrlagou hkverne, h mini réngeirg viz, vagy kopár szárazj töldteiülei nyilvánulnál. Igy azonban a Titeket kiaknázzuk, a feltaláltam jhűvárha-J ranggal a kincseket bélöle felhpzpij ha jókon | a regielenaéget is beutazni, eszközöket aj remmii hozó ktelleé földet megművelni és! lerc ékenykeni) minderre! én a s/ellem e?ő-j morditom baiálmadat. Az Anyag azonban állhatatos maradi, áiliiván, miszerint 0 adja a vüágttwágol éa sötétségéi, mit a széllem részint nflvémeti árnyékkal ielletutV Ijozhai. a sötétség leJlen pedig a lijfiló éal gyula lelialálá»a öt« egész a villámotságig! srámtalan eaiközzf) tud srgiittoi. Hál. a meleg <és bídeg, mely tőlem ered, montjja az Anyag mit tudsz ez ellen lolbozni.« uh ezeken a kis tatokon régen lul fagyok,I mert ba talaágna njeleg van, erős építményekéi késritek, Wrá melegséged csak a ku'cslyukon fér kő/Hal be ?elély mennji-résliep. hideg slien pedig iBréi szitok, tülök, Bogy a levegő hőméi sékleiél teiazésem szériát álakitoBt. Kjtenbeit Hátad bel vol-aáan il'atos rfoviid. eaerféíe potnpáa virá-gld, ha naa< nettieskeoém beolláa éa égyébí époláaaal, aaiai oly gyakran elraga4óf bá-aeiaios és a asép 1 Anyag. Nem irigy elles •sért, mert bssontó jogokban részesülök mlqi le; ?an egyeit emberi SzélM mely már MNsÓjébeit éteayészik, agy mtot aa Anyagnsk kHösm egyts aövéayd, mely napookmt. hetenklm, Iveakint meghal éa ajra életre jtm, aa iákért SaaikM egyesi
I hógy. a nap'ái ö telia klbsé, Hm itynfgbsn a kájób^l kiléppil, nyomban ejlogti k; s ItU-marckaak lelíogáaa aaarini (lel Pgíi nem kéveaabhet kövsleM el, «|al hazkrulftsi. Krről különbén s német blibdalmi tör* I vénysxék log ilélnij Ot) mégaem lártjug mag-! egyeztétbeiönék égj (otállam kijárásával, [ iiogy GelTckeat igy|fogták el, mint valamely I gonosztevőt egy a sajtó úljáti elaöveleti bü-j nős cselekményért, feltéve hogy valóbaa oly i lőbeiárö büut kötetett él a napló közlése : áltaj. | . , V
Nagyon érdekea a német lapok magatartása. A conservativ lapok; kik még mielőtt a napló közlőjének neve tudva volt, a I szabadelvűek büneül rötiák tel elet a el sem képaelbették, hogy más táborból kerülhetett | az ki; hogy tnpst jkitlintf hogy el közlést egy I eonaervaiiv ember teile, ssaretnik magukról | lerázni az ódiumot a mindenléli mesterfogásokkal ugy tüntéinék tel a dolgot, mintha ! (letteken nem az ö láborukboa tartoznék, , habár [ény, hogy nem mindenben ért egyet i Bismarckkal. Némely la^, mini nld o ,/W* j Gejfckénnelc tudományos quali icíliöjál is ] kéiségbe vonja, mikor igy ir nlé: Mikor mint aj Hapaa városok követe Bérlíphen mü-I ködöli, visszaélt követi állásával! hogy elö-| mozdítja a schleswig- hals'eini parijkulárisz-tikua áramlatot Í\)roszorazág .ellen. Mükő-I déseért a schleswig holsteini partikularísták nyilvánosan köszönetet szitvakiak neki. 18t)Ü'han mint a Hanla v&rösok követe f I^ondoaha ment, hogy a némel kormányt | tehetségéhez képest zavarba ejUé a hogy a luxeiihurgi vitás kérdésben ax éaaak-német szövetség ellen iptriguáJjnn. SiraMburgba I való meghívását nem tudományós képessé-i nek, hanem a trónörökös kőz^ijírásának !• köszönheile, a kinél bizonyos i mértékben, | bizalmi álláara tudott vergődni. A Mrhxsburgi tbdóaé et azonban nem volt ínyére, meri politikai azerepre vágyakozott. 1876-ban ax t akkori I trónörököst rábirta, bogy ajánl ja dip lomáciiai szolgálatra. Dé lekinie lej Ueflckeu mulljára. ez aa ajánlás nem hakzaáli a igy j a strassburgi tanár nem tudujlt béjuttti a diplonmcisi karlin. A külföldi {hírlapokban; (ieiíck^n folytonosan lámad^a a német I politikai s a császári kormányt olyan nagy mértékben lehurrogatla, hjogy centrum és a szabadelvű aa|tó mjázéaét ki-vivta.'GefTcken mindig ahoa a párthoz tartozott, mely ellenezte a német egy* | séget a porosz vezetéae alatt. |4y lebái hol ! a wellekkel. bol a centrummal,Ihol a aza-| badeivüekkel tartod, .(ieffeken politikai ér-| ze.neit illetőleg — igy végti as idézel!
Uiság — a Windthorsi-léle welfséghez, egy* I bázpolilikai irányát ilielöleg a •Kreulszig* pártállásához tartozott. Ennéllogva a napló I közzétételéi a W indthorai-Hammeraiein-fele szövetség természetes gyermekének lehet le-! kinienj. A *Kreutzzeiiung« saerinl Geltcken' nem konzervatív, hanem csak I^lkrs barátja Angliának. Hogy mi Ville rá ai okirf^nyt | közzéietelére, azt nem lebei lutni, de wj-leni sem.
,A (íefTcksn -Ügyre vonaikoáólag a kö* . veibe/őket írhatjuk: \
Egy ' hamburgi bir sxerini Geflcten . rokonai inditványémi lógják, hngy a tudósi elmezavar miaíl gondnókság nli Delyerzék. (ttfíoken áltiólag finftr volt egyszér gyögy-in'ézetben.
A Iliiteken ügygyei kspctmlainssn a némel lapok ismét Frigyes császár ellen ugy
alakjai naponkinL évérikint, né sokszor bosszú idő után JtK/.nek semmivé, de mig az Anyag lenáll, a Szellem sem Ing soha kihalni. Annyi bizonyos, hogy valamiül alyánlt a jó Isten lathalaiisn és kézzel meg nem fngható éa csakia alkotásairól isménk, ugy le az A^iyag éa én a Széliem! qgyiortnán hasonlítunk hozzá.
Igy vitatkozott egy ideig ti kél len vér, alyjukj az Ur mégis íhegsokslvlm a dolgot, elTépen szólt hoxxájuk »Szerelem tapasztalni, (ha a jogokat éa erőt, melvekei reátok ruháztam érvényében! tudjátok, de nem ám egymással való vilaikokáitban, hanem sjvjlág folyásánál. Mert nem 'azért neveltelek (benneteket ily nagyra, I nem azért lejlesz|em tokról fokra leheieégjtekell bogy a^kotápajio^ éredményéiöl elkábulva elbizakodna a szé'ditő magas állásppniröl a v|-taikozáa nemtelen lejtőjére aÜlyMjeték, hanem akarom, bogy karöltve egymássaf, testvéri Mereteitől kisérve tanuljatok el tőlem a Tilái kormányzását, hogy mire láéadt leszek, [csak trónusomon ülve, pnegéihenve szemltlbessem üdvös - alkotásait okai. Addig ia csak hagyjátok a féuyea csfljagoljai ragyogni, a diszea virágolíal ' illatozni, a vidám ijiadarakiít a légben repkedni, halakat a Vizbeu uazkálni, hagjrjáfok aJ embereket örömükkel éa béaétukkél, árenvedélkükkel, törpe nagy/ásókkal, ábrándon sj eralmükkeL szenvedésükkel, törekvéseik és küsdélmeik-kel, erényük és hibáikkal a lölni létei át' émi éa a világ tolyásél rendei médrébeá
hágyni, mig ,ti is, Aoyég és 8
méltó gyermekeim ^.i nem meri ItA, amidőn
Mrsogó szóiátom mindegyikkel
Megállj
aVem mint
itMBélaadja:
r. ir. üáM.
beszélnék, a mlnf legalább nem 1 illik. Igy közölvén, bogy a viasgáláti iraiolr már át-adatlak az állsmügyéaláék. a »Kölaische Zsitong* igy ir: »Ha Vrigyes osászár naplójának másolktáií oly emberekre bfattg, mint GefTcken, usv nehézen lehet elfojtani azt a gondolaioyftogy sokkal erösebb volt benne az as érzet, nogy assaz emléket, melyét naplójában szellemének emelni vélt, a bámuló utókor jelölt leleplezve lássa, mfnt a fis, dinasztiája éa basája iránti kötalaeaég éraeie.«
A kiegyezés, melyet Nsihália szerb királyné éa Milán király között annak barátai mégkiaérleltek, valószínűleg eredmény teleit log maradni. Habár a feltételek, melyeket a királytoé elé szabtak, elég kédtm* xök voltak, a királyné makacssága bsjtlp-lattannak mutatkozott. Ezt a makacsságot már most a királyné barátai ia eliiéiik. A mini egy belgrádi távirat mondja, Pírom' naci a királyné képviselője e napokban vé» dencze részéről e tárgyban utasításokkal ellátva Bukarestből vistpaéfkexeif s ennek lolylán hivattak Milojkovils, Chris^'cs, .és Gyorglevics a király áttal Gleichenbeigbe, hogy mint a király joottsnácsosai sz ügyek mai állásál megbeszéljek. Most már bizonyosnak tartjákv ly>gyra királyné makacsságán meghiuBiili eddigi, kísérletek után nem lehet gondolni sem kibékülésre, sem más ffiegegyezésre és ugy á kormány embereinek, mini a| meghívott jogi tanácsosoknak véleménye azerinl a király hásssságánsk falbontása okvetlen sxükséges. Maguk a királyné barátai ia elismerik, hogy a jelen körülmények között as ügy másfélé rendezése teljes lehetet len. A válópörben, mely a competehs fórum elölt fog lefolyni, ax Ítéletet derzember elejére várják.-:
A tornászat érdekében.
vLspunk egyik előbbi axámában irtunk^ a lortiászairót e czim alatt: .yl Imi égéiz-s^g érdekében" az aradi orazágos lornaüa-nepély alkalmából. Hogy m.tat erre vissza-térünk, alkalmai ad azon felbivás, meivet a • Magyarországi lornneg\lelek s/.övelsége* a tornaegyietek felállltáaa és létesítésé érdekéhen szélén e hazában szétküldött, buzdítván Ós ösztönözvén tornaegylétek lelálli-lááára, s a tornászainak minél nagyobb mérvben való gyakorlására, olt, á bol addig tornaegyietek nincsenek, s a tornászatoi caak az iakolában tanítják. A Islhiváa igy hangzik:
»A magyarországi lornaegylelek szövetségéinek igasgalfaága, levékenységének azon ágában, a mely uj tornaegyietek szervezése körül keres működési lért, első aor-,ban azok lámogalására van i utalva, kik a tealgyakm'ás általunk elfogadott rendszerének már megnyert hívei, söl avatottjai; és a kikre ennélfogva azon erköUsi kötelesség is bárul, Ihogy az általuk helyesnek lölis-mert rendszer térloglalását minden alkalmaa módon elöaegiisék.
Fölzérjük szért Tekinleiességedet, hocy a jelzett irányban lervexeit mozgalomnák leendő ineginditáaára nekünk segédkeáei nyújtani, s abban közreműködni, uiásokatl a közreműködésre megnyerni, bennünket' a helyi viszonyok a a megnyerendő /tényezők iránt tájékoztatni, és ezen igazgatósig elnökével mielőbb érintkezésbe l^pve,. jelezni aziveskedjék mindazt, a. mit - a mozffálom élénkké tétele a a cxélhox leendő vezérlésének megkönyitése végett Takinleteaséged s az ottani ügybarátok, ezen igaxgatöság részéről megteendőnek tartanak.
Fogadia fekinteléü&ged stb. Krentdica Gyula Hegedűt Sándor
titkár. ' .' . alaák. •
Nálunk e felhívásra sxükség nincsen, mert lornaegyletünk van, söt a tornaegylet nek igen szép számmal tagjai js van* I bak, s Maién a kanizsai tornaegylet a budapesti után a legnagyobb e hazában. Ép aséri most, mikor as egylet kebelében a reujszeres tornaoktatás ismét kezdetét veendi, helyén valónak tartjuk, Hogy a (elhívás közlésével felhívjuk a tornászat barát isit, az egyletnek tagjait, bogy ajóüpyet veaxni ne engedjék. Valóban nagyon keié* | buzgalom kall aliboz, hogy a kanizsai tor | naegylel virágáévá legyen, és sikeresen ki-| állja a versenyt bár nqe'y hazai tornaegylet tel
: Különfélék.
— UlrAlj Í felvége névnapién — okt. 4. - a helybeli plébánia templomban ! ünnepélyes széjnl mise tartatott, mOtyen aa j Összes |világi, ás katonai hatóságok képvisa-j löi részt vett et,1 nem különben a gymn , póigt éa községi népiakolák tanuló iljuaága. laná-' raik és taniloik kiséretéban; á kösöuség j, azonban a szakadó eső miatt azatial csak
1 gyéren volt képvíatlvs. _
| Ha. liüfcyto i*aisail k| Szabad-I ságharózunk vjiia—i*egyik légtjjc*őbb|éu»k ] özvegye hunyt el saaptambsr W-éa esie 6 J órakor, Dáka Vészprémmegyei községheu. A megdicsőült 71 éves özvegy a női jelleme* igy igen kim^aaló alakja voll. Férjét Batthyány Lajost, a asahadságharez léayaa, hsl-; hatkilse nevű szereplőiéi elveszítvén, aaéla fitét folytonos gyáeshae és a Mtakoai^g aág erényének gynkortéfbaa löáwia Hagy vesztesége HMOeii lájdalina raaoées hihaaltá I latt, mely elkísérte öt sírjáig fárp vértaam
fekknal ktaoa seKkiffl b e sírig horf |
étm MAtt mellett éppé* Ü áltaf ragyo |
gott fi nftl jéUemé ft taeftd tenaég* i Wa. fetf? l«Mé« * megbocsátott | ató
fe(tsage«K*ebb értetaébea. Fájdalma egy ttegnbfcMti angyal boszútlau tájdalmává m*ga*at»*uli Kétje vtrtaaunágáaak 39 ik év|wdu*ja már öl is sírban érte, elteméire estet lájdalmával Emléke (g aagy Térti* aué»at egygyéleniaa) élni fog, mig egyeljen magyar mi dobog a löldon.
- A király Mleapjál (. hó 4. Keaatbtly hatóaága éa leatAlatti, valamint a lakotaág a eaokott módon megünnepelte A r. k tee-plomban ünnepélyes itteni tisztelet tartatott >Té Deust* mai.
— Mae Mély I hírek Featetica Tas-«lé gróf éa eaatádjaa matt héten Keszt-helm hol ai egész Oaxi sa'tsonl töl-taadik. — |)r Kuhcz Adolf csornai prépost, a keszthelyi gymnastum kegyura, t. hó 1-én Ktaaiheiyra érkezeit s pár napi ott időzés után Tfertére utazott.
r- Matkrel vidékünkön általiban ok-tober 15 én veazi kezdetét a legszomorúbb kilátásokkal Jégverés után ugyanis a szőlő fejlődése teljesen megceököH annyira, hogy uagy része még máig aem lejfcdöit ki és aórét alakjában mindvégig éretlen marad. A jégcsapoti türiök tele elszáradt, fele pedig levelek hiányában elvörös< a kadarkánál. mig a fehér > tót-szülő« éretlenül öaszelöppedi, a még tisztességes eczatet seb produkálhat. Hossz éa kevés is! miután temérdek lehullott Ilyen lesz idei szüretünk. Mind a mellett 5—0 krt kínálnak elvétve, litereiért.
— Nagy e tergnUes az uj készt -lieiy b szt. györgyi vasúton s különösen áll a az a személy forgalomra nézve, bogy nem egyaaer már zavarban volt a forgalmi személyzet, hogy hová helyezze el az ula-zógat, levén a társulatnak egészben 4 azaz négy személyszállító vaggonja. Kívánatos, Ho*y mindig ily jót menjen a forgalom.
í — (lyáashlr. Merkly Antal ügyvéd és birtokon ural és Merkly Antal kanizsai szolgabírót fájdalmas csapás érte, neje illetve anyjs halálával. Merzly Anuuné, ki páratlan szereiéi lel csüngött családján, valóban példás anya éa derék' honlet ny volt. A család gyászában az ian erősök nagy azáma oezfosik. A kiadott gyászjelentés igy utói: Merkly Antal z -sz.-mihályi földbirtokos és ügyvéd a maga, ugy gyermekei, Beasenyey Ferencz cs. kir huszár őrnagy és neje, szül. , Wodtaner Irén, Beasenyey Mari férj. Szid-nay Anialné, Beasenyey Lujza özy.| Kijátz Gyultné, Merkly Antal a neje Belua Anna, gyermeke: Józsel, Merkly Karolina lérj.l Rang Sándoroé, gyermekei: Jenő. Rudi. Mar- | git, Merkly Gabriella fetj. ScbaetTer Andor-né, gyermeke: Andor, azomorodoti szívvel jeiehtik fe'ejthetlen szerelett nejének, a példás jó édel anyának, nagyanyának, nap-iukgak Merkly Antalné szül. Kovács Teréziának lolyó hó 7-dikán reggeli 4 órakor 68 éves korában boaszas szenvedés után . lóriiént gyászos elhunytál. A megboldogult /hűlt tetemei lolyó hó 8-dikán déulán 4 órakor fognak Zala-Szt.-Mihályon a róm. kaih sírkertben örök nyugalomra téleiniAz engesztelő szent-mise-áldozat I. bó 4-dikén I. délelőtti 10 órakor fog a zala-szenl-mihályi templomban a Mindénhalónak bemuiallalni. ' Zala Szem-Mihály, 1888. október ?-án. Ai-dAs éa béke hamvaira!
I — (•riialrld Alfréd kamtrtmü vesznek mult bó 29 éa megtartott hangver aeiye nagyszámú díszes közönség.előtt loljft le is kitűnően sikerült. A kiváló művész ez | alkalommal ia tényea tanújelét adta bevégzett művészetének, melylye! a közönséget eltagadni képes. A 8 órakor kezuett hang-versenynek 10 órakor volt vége s a közön- ! áéjt egy rendkívül élvezetes est benyomá- j saival távozoii.
— A névét kérvén) Mikolásch Samu helybeli festő közélébb holmi német kérvénynyél keréste meg a pécsi rendőrséget, mii ezelr aatán szépen visszaküldték kapitányságunkhoz kézbesít és fvégett, azon kije-len léssel, hogy ők nem Iqgadnak el a magyaron kivül semmiféle más nyelven irt megkeresést. Nagyon helyien) - Példát vehetne róluk a mi ktpitámsá'gunk is. mely nemcsak hogy eilogad német iratokat, de ha*onló módon vá'assol is. Pedig hát az ily ta hajtott udvariasság teljesen fójfislege*!
— IlmlAlmaAs Özvegy MÍil Mihály-aét és Kormos Adolf budapesti kir. ítélő •ábiat btrót »uiyos csapás éne fia illetve lést vére Kormos Izidor Jánosnak a kolozs-moao^ort gazé. tanintézet gondnokának váratlan halaiéval Ösalole réazvéttel köaöljük a követező gyáasjelaniéet: Kormos Izidopé.n. Kohsnr* LeopoMtae, mint neje; Hornos Adóit budapesti királyi Ítélő táblA bíró iWtol testvére, agy ftav. Koch Mihály né, szül. ,lreba Krimi hm mint anyja, a maguk éa éaaami rokonságuk aevébaa tadatják Korám Izidor János araak, a Kdozs-Monos/ ion kir. gardasági tanintézet gondnokánál
saepember íö-én e*ti 9 érakor, éti* téetk ifi évébee, agy lobbea történi gyá-saea athnayát. A boldogulnak hftlt leieméi | Idei mnaielari >. laairféset MépAMé-Ml «Ü astpismker MÜ |MH I órakor fogtok aa ég. mag kéltaiás aaertar tárni saerki a koioasvári HümOiWk' ayegaJapre tétetné. A Üli 4a gHgg
• A hamk Méaneefc faatial ma Okühar I ü Mü miöraégáak testen a wmm ftvagak éliea Néhány
koroamát ét ÜvegraktAH mtglátngaioti s megvizsgálta; vgjjon nem hámlsak-elaa ott livö üvegek. A razziának hatalmaz éedmé üye voli, A korotmákban Öttseaen 110-~lfi0 ás Üvegraktárakban pedig 80 db. kittbb nagyobb köblarialmu hamis üvtget táláltak. Főwiük jt rtndöraég tiaiáriumot tírloll t valtfmenityjil isié-porrá vtló törésre ítélvén, rajtok az ítéletei a helyszínén nyombán végre ia hajioiia. Amint halljuk a razziát egy (előre be nem jelentett) napon folytatni lógják.
— Gyáaaklr. Vesiprémmegyében, különösen Pápán és vidékén általános meg-Idöbbenéai éa részvétet keltett az ottani lártadalom és közügy egy lebelségeaés buzgó tagjának, Notzlopy Gyula, nosalopi föld-| (birtokosnak hirtelen történt eíhunvta. A korán sírba szállt a általánosan kedvelt férfiú mégetak 34 éves volt s a közügyekben való éléak szerep'-éséi eléggé mutálja, bogy i a legutóbbi követ választás alkalmával a i somlyó vásárhelyi kerület ben a lüágetlen-L ségi párt jelöltjeként szerepelt. Uhunyta í alkalmából a család a kővetkező gyászjelentést adta ki: Özv. Noazlopj Gyullné tftül. ! Kapornoki Kelemen Irma, ugy gyermekei ! Kmma és liga, továbbá özv. Noezlwy Ta-I másné szül. Szent-gyÖrgyi Puzdor Bleonora | édesanyja, Özv. Puzdor Dáoiéloé szút. Eöcsi Kelemen Krisztina nagy anyja, valamint I Szentgyörgyi Puzdor Gyula nagybátyja ne-! vében ia, láidalomtól megtört szivv« jelenti I forrón szereteti leiedheteilen férje,! atyjuk, gyermeke, t(nokája ós unokaöcscse Nosalopi i Nos/lopy (ívulának , élele 84-ik, s boldog 1 házassága f-ik évében, folyó évi! szemp-I tember hó én délelölt 8 és '/aj ómkor I srivtaélhüdétben bekövetkezett rögtöni ht-j tálát. A boldogult bült teteme oki. ihó l-éu-délelőtt 10 (órakor log a noazlopi sírkertben örök nyugalomra tétetni: — Az eéges*telö saent miséaldozat okt. hó l én, réggeli 9 órakor a néazlopi plébánia templomban log , j a Mindenhatónak bemutaltalni. Kelt Nosz-lopon, 1888. évi azeplember 20-én. Aidát ét béke pojaira*
— Aa fesl napok ismét prötnnáel szorítják városunkba az >armer Réísender* urak diesö alskjsii, Jó volna a rendőröket egy kis szigorított utasítással ellátni, liogy
| as ilyenfajta naplopó koldusokat nagyobb tzimatial kisérjék éa fogdossák el.
— 6ngyllbeaaág. Űdvantf Károly a keszthelyi urodalomnál gép tüip, skepi. 90-án este forgó piaztolylyal agyomölie magát. A 25—30 év közi levő öngyilkos 'csak nem régiben nősült; a házasság azonban nem leheléit boldog, mert a férj iazákoa volt s keresményének legnagyobb részéi a tpér léktelen boa-, páliakaivásra adta. |A fiatal asazony keserű szemrehányásokat leli, legutóbb pedig kintasitá férjét alyjal házától, hová ugy házaaodotl be. Ezen aiutasilás vitie volna állilélag az öngyilkossápa.-1
— Battrejl. -Keszthely vidékén a szűrei oki. 1-én kezdetét vetle. A három első napon, ha nem [ia vígan, mert silápy a Iérmés' ugy mennyiség, mint minőség Jekintelé-ben. de ákadály nélkül folyt; csütörtökön, 4 én a shrüen aláhulló esö már skadályt gördített a szüret4 folytatása, illetőleg be-végzésé elé.
. — A Hatat gaadAaaeH a muH bélen már berugkollak Keszthelyre, hogy az oliani wki gaza. laniniézeiben lallgassák és megtanulják a gazda«ági lúdományokat. A tanév oki. 8-án nyílik, a beinalásök a mull héten asaközöltetiek. 'Keszthely egyezerre élénkebb, ifjabb lett!
— Tamilé gyűlés. A .Keszthely és Sümegb esp. kerülethez tartózd r. kaih. Ianii6-égylel« öazi-közgyfiléaét f. hó 3-án d. e. 10-12 órá közt Keszthelyen á közrégi elemi iskola I. a) osztály tantermében tariá' meg. Jelet) Volt 30 tag és a keszlljelyi közs. elemi iski tanítók mint vendégelt. Glarer Gyula Z.-&zt.-Gróthi tanító, mint jpgylpi elnök csinos megnyitó beszédei mtézéH az egybegyűltekhez, fejlegelvén a gyüléaek czéb :át. majd erősen banganlyozá, hogy a tani* lóknak imladoi keli g ezt lolyloij művelődés állal eszközölhetik. Az jfcljenzéasel. fogadolt megnyitó beszéd után a mull Ülés jkönyve Olvastaioft fel. Akién Febeie! Gergely zsidi plébános,, egyleti tag, »A káté, mini as oklatáa-neveléa czzköze« [czim alatt gyönyörű nyelvezettel irt,j igen unuíságos értekezést olvasol) fel a mepgértej hogy jövő gyűlésen folytatni' topjai Az egylm tisf-tvise-löinek méndatuma le|árván, tisztujilás is eszközölt eteti Glaser a neki ujből Velaiáuloit elnöki iiBkt{et nem fogadván el, megválasa-laiqtt egyleli elnöknek : Wellner Alajos káptalanfa!' tanitó; jegyzőnek: Nyersllmréaaán-lói tanító| pénstárnaask: Nagy Jdzsafipebi; könyvtánfoknak Nyers I. szántói jiaei ó, éa II tagú Válaastmány. Az egyl. segéíyHíyüiiő bízott rágj él nőkévé pedig Fektm Gergely ptébáme'választatott meg. Aa mitványok sörén Fékeié Gergely plébános aerkccHé a tagokat as irodalmi munkáikodásn; lélem-Hlé, kori a veszprémi káptalae évenkint pályákérdésekéi tüz ki a a legjobb mankák köafll hálttal 80, *), 10 frt juialomban lé-sataéti a Békey Kristóf té!a aiapbál; buzdÜja a ttgoktf vegyeoek részt g pályáséiba* j inditvtnyotza, hogy az egy lel is, ha tagfai kftaüt jumimat aver valaki dotgoAiáérf, még azon lelA iz juttJmtisa. Aa iadflréay elfogadtatván, 1 drb arany jutalom állapitta-lotl mag
U A kls-kaalsaal polgári olvasó-krtí taglal, tagtárauknak Herlavecs Lásiló nak folyó hó Hn .történh|fásaoa kimultát telentik. Temtléte l; hó ián jlélulán 4 órakor volt. Béke hamvaira)
p- falé ealgámj halártzélről érletittnek fa Stájerországba is áimei lopás,- rablás? éa iámadj gyon ttrmészetes f— szo épen nem telizhetik. Mej tartó tanácsuk nagysebti teriumót', hogy lehelő li intézkedjék ezen ijesztő láza éllén; —| mintha bi lebb csendőri vittonytik| kai is alktlmtttbbak ily meggátlátára a mieinki legyenek képesek j- csek| — megfelelni terhes felt
elek — mim a rinUbket már ek garázdálkodni ikkál, bí aa-sséd sógoraioknak is kereste hely-n a magyar miaisz-nagyobb szigorral umuaok átbujká-oéy az ö rendezetnem volnának sok-eszélres jelenségek élj kik bár itt ben ly ssámukaál fogva daluknak, i
T«c<MlliMUa témyk. áUltáaokat taaal egy kpióiyfl liahorn erre a tEÜziégei bizonyiUkoka1 attkUIBaal aokkát nehezebb dolog. A k&rtoj^pwki .el-vitázljuUau joga vak. aaaa álitásoitra nézve, afalyek nyilván tótotU'lci bisoayiUkokkt kiheteloi. Még caak rövid lldfi AU lőtt agy káaailtMay közhírré léve, mely más országokban «kr li aagv kinevet uerxett magának! - Aligjlfthétne hinni, hogy a belfStdün la ezen ^áisHa^ayaek csodálatok éhlcmei egy oly rtvid idük' zbén gyógyítások által mogktaáHve lettek ia igazaknak bebizonyultak volna, azónbaá már oly érté-keeekliek bizonválták ba eaaa gyógyizorek, hogy ezt már ik a kigyógyultak aagjj száma ttakéatéa blzo-xyitviayokkal kiiHzfinuttol taktuétjáki — Alább közöljük a birtokunkban lévő [nagyszámúi köszönti-ira-tok egynéhány kivonatéit: „Közbl 12 év óta kótjag-'hurutban azonvwjve, már tflbimbr gyógyitottnak lettem kijelentve, jmógU a viaayonáa a a üledék éa viíz-ketéa itb. mindig megmaradták 2(1 tlyeg után as'izaz-aázhoa képaat Waruer'a BafojCnra-je; jelese igét ki kelf jelentenem." Záránezki Szanlazlé, ci, éa kir. főtür-vényazéki igazgató Krakkóbiu. ,A kapott Warier'e 8ala Care üveg kitfinőnek bebizonyult.' Pétérfalu Erdélyben. Bedntjna Adolf k. jj.gyrf. „Waraér'a 8afa Curo-t-ol rendkívüli sikert ériem; ol.B Kralovitzon, Sell Lipót! cs éa kir. kta|agym „Minthogy .Waraer> 8afo Can" egtanégamet toljéaon halyreállitotta ezennel legmélyebb köiaönetemat[kljoientcni. Mindenki U> mnl annak ca<4at«ijoa gy4gy|utáaa fölött." PaticheK der A. St. Martin |ltied mol ett. Aim-Anaatrta. ,KI-i lenes! év 4t^il nálam a Hfiglit-Rlo vesebetegségnek olaö feléaargei mntatkoztak ta teljén egtaaéget aakol vissza nem; nyerhettem. Ki Wamr,a gafa ('űriből 7 iivi'gft haaznállam! ol, magamalj alajionan iámét helyreállítva látván, a1'- aaeavedö lembertaégaek üzen gyógy-■ ezert a legjoblaa 'ajáiilom.11 Kflkűpberg Egér mellett1 Wolí Alex ayng. tanító. Ily liyilátkozatok éa btso-nyitányoknak miadaa kétaéget) ai kellene t&vditani éa képesek lennénk még asára egyéb hálaköasftaatét ide csatolni. Ezren azoavedneki ma, mint szenvedtek azok éa ngyanaaon gyégymtir tuumnáláaa által agéaa-aégfiket iámét viaannyerhotnék. Tadd ozt, mielőtt ké-afin volca I Waraér'a Safe t'pre egy ftveg ára két frt és a legtöbb gyigvrakertárlm^ kapkatö. Ftaet ingyen éa bérmentve aegattdetik. ciinitzendü Warner II. H, éa' ta. ftraktára Poaaoaybaa. 255
Sölétormos segédlelkész ur cziméhez.
Sölétormos segétflelkesz ur egy Zala-Merenyéről keltezell »Nyilatkozal« ot közöl z >Zalai Közlöny* 39. számában, melyben bennünket megtámadj mondván hogy: a »7.hIs« 88. számában égy qualificálhatlan ostobasággal és páratlan rossz akaratiul (ipsiasima veiiaj irt cáikk jeleni meg a veázprém egyház megyei kaih- papság ellen. Azután mosdatlan ajakkal szól a »nemlelen rágalmakról, melyeket a czikk írója a veaz-prémi püspök elődeire sáz alpspaágra szórt* s iszonyatosan jajgatJ hogy az e ozikkre irt választ nem közöltük s kó/iraiái, melyet Hofjmann Mór megnkugtafáaára a felelős szerkesztőnél hagyollí nem kapia viasza. Olvasóink ismérvén alapunkban a püspök beiktatása alkalmából megjelent czikket, fölösleges odtmuitintink, bogy az, a mit Sölétormos György úr e csikkből kiolvas egypzeröen nem igsz, 'mért abban támadás a püspök elődei a az alpapság ellen nincs. A lanalÍNmius mindenből képes rosszal kiolvasni. S. Urnák 9 baaábnyi válaszát nem a mi í reputáliónk hanem az övé érdekében nem közöltök, mern OlvasóközönségQnkel csak nem boszanthaii|ik!o)y éretlen és megfontolatlan kifakadásdkkal. melyekre valóban illenek SÖlélormon urnák fenli szavai; A Kéziratot pedig nem adhattuk vissza egyszerűen azért, mert ncím tudtuk S. ur hol! tartózkodik; a mikor pedig a szerkesztőnél jár ollhon nem találta, ja azzal távozóit el, hogy más alkalómma iámét visszajön, a mi azénban nem történi. Ezek után pedig azt báni utján bármikor átveheti, s az'örepu-látiója érdekében aj&aljuk neki, bogy sem miéitse meg. Hogy pedig S. ur a sajtó be-] cstjletéről másnak lécekéi tarthaason arra nézve ö neki még soilat k^li 'anulnia, sokai kell nőnie, meri imi ión) irni két kfilönbözöj dolog s a fanaliküs górombáSkodás még nem iráp, ha pedig már ö is ritált, citálunk mi ia la eszébe juiiatjuki a mit Krisztus mondott; ...... >és az ifltzsá| fog benneteket
szabadokká 1eimi!« i
Irodalom.
I - Megjelent Flaekel flllp kka|vhlt4áták|Bt Daase Hoagroisa, irtp Rométry Ádám A teaémt igen sikerét át irat okai tsrtslmu magyar tánezokból és Kercsag Béláaé szOl. Nádaay Katinké* nak vaa ajánlva. Ari l kt 20 kr. Ajánljuk a zenekedvelők figyelmébe.
— Jbgytr < Mládu g oime a legújabb képet aépirodalmi hetilapnak, mely Abrai Károly rig ismeri, jónevfl regényírónk szerkesztési alatt a jövő hóban megindul á melynek motalváóyssádla elÖHDnk fekszik, A muiatváuytzám gazdag tartalmú, a melvben régi ét áj előkelő iró ét költő ntvekkél találkozunk. Murai Károly aa ifjú irói nemiedék t kiváló fagja »Ntm szemük egvmást* szimmel elbeisélésl kezd meg; másik sokat igérö elbeszélés' a szerkesztő tollából folyt »Szerelem és becsület* etim alatt, a1 harmadikat ;»A psavargót* Szent-miklóai irta. Két regényt kezd meg': >Hazai titkok« seasatiótou ígérkező eredeti regény Abrai Károly mjivé; a másik Karlovszky hírneves orosz regény íré »Hiim ét ke-gyenoznö* czimfi remek tlkotáaa. Kötleméoyt Eeudrödi Sándor és Hlyét Bálint tdnar t lUzeibeo. A heti tárczát Méazáros István, az >0rzzág-VÍIág« egykori szerkesztője írja állzndóan a lapnak, a ki egyezerzmind iő-mupkatársa. Képei igen szépek, kedves jele-nelekm ábrázolnak. — És Ily gtzdtgtarft-lom, njulaltató olvasmányok, képek, a boríték tarkaságsi sok előfizetőnek kedves olvasmánya — mind csupán 6 fii egész ém. — A legmelegebben ajánljak e lapot, mely a fővárosi hetilapoktól eltérőleg a magyar vidéki életet, s a vidéki érdekekét fogja fölkarolni, mint azt az .előfizetési tel-, hívásból oívarbalni, melyet, mint mutatváay* számot minden magytr olvasónak megküld a kiadó hivatal e czita^atall: „Magyar Omlód* Budapest} Üllői-Ht \IL szám,,
— Blagyar njrlviyekerlaColc. Ily czim alalt jelent meg Boronkay Károly elemi iskolsi tanilólól egy iskolai kézikönyvecske az elemi II, III. és IV, osztály asá-mára. A nyelvinni tananyag ez osztályok részére jó módszet1 szerint van (eldolgozva. A' sikerülten fogalmazóit, szabályokat számos példa előzi meg, s áz ismétlő kérdé-| sek áttekintést nyújtanak az egész nyelvtani anyag lölött. A 8 füzet kemény tábiá-ba kötve 40 krérl kapható ^ischel Ffilöp I könyvkereskedése uiján. De külön szeres-I belő meg a 11. JQzet és 3. 4. füzei is egy üli!. Ajánljuk e haszonnal alkalmazható könyvecakói az érdekeli tanítói körök I-i gyeimébe, ^-jl- u^*
Közgazdaság.
. Czeae.
Ha agy peoaimizta kételkednék hogy a jó ér-vényre jnt akkor diadalmaaaa maUthatnáak aaoa eredményre, melyet a caceo a köz vélemény boa éa az általam* haanátatbnn álért. A eaeao oly gyártmány, melynek proveaienti^ja alig a eaáaad alejéra ayálft viaaza, de a mely oly nagy éa hatgraattt kaladáat jelent aa emberi élabai ée egénaégi aaerak terén, hogy gyora diadalamattbaa bódította mez a közvéleményt éa általájoe haaaaálalba vélelett.; £a minél aatfabb diaenaiókat vaaa általánoa haaanála'a' annál inkább győződnek meg es italaak jeleaeégéiOL
Még e mázadnak kezdete a eaeao bogyónak nem máa hamálatát mint chocoladenak, oly itatnak, malyaek iaieteaaéga kétnégtelenebb volt, j-mint egéak-ségi tekintetben való ajánlhatáxa. Aa orroaok joggal álUtották, bogy a cboooladé zsirtartalma a gyermekek sőt a felnőtték gyomrára ia ácialmaiuá lehet
Vrról volt tehát ázó hogy miképen tárolittat-aék el aa úgynevezett raeaovaj. bogy a Cacaoból ápolási aaar leimben. C. E van Honten agy hollandi gyáron eat á gondolatot kitartóan kinérte. A fára-dalmas kisérlutek bonHzn ée nehéz ntja végre a kívánt czélhoa vezették, ó megtalálta, t.miképenj azabadittaa-aék meg- i cnowbogyó a cacaovaítól. 'Vaa Bontón aaoa térüakboz tartozott, kik mindig haladnak Mag volt találva a mBvéazat, hogyan keU a cacaot a ea> caorajtól megazábadttaai. De hogy a belőle kéazttett élelmi éa élvezett aaar miadaa igényeknek megfeleljen éá ugy a gyónnék szobiba ralit a aatonokba behoaaaaék, még két tnlajdonaággal kelta bimla. ülőben ia könnyen oldhatónak kelte lenni, má-aodazór a nyara anyag finom aromáját' kelle megtar-taaiaj Eaaa két kivetelméaynek aaálhtl tétetbtt elég, bogy a eaeao poralakot nyert, llnst már >a oly töké. leteaaégben állott itt, bgy mint élelmi mint élvaarfi éa egészségi szer, hogy jeleaaégelnak ilyetén Öaaae-kötteiéRében elönyösebben jolcnik aiag mint a cboooladé vagy a kávéi Nem lehet tehát csodálni, bogy bly elteijedéat nyert inint az előbbi kettő. Meg la érdemli valóban, hogy a kivé éa tLea előtt plöny adaaaék neki * .kfllőn'öaen g erinekeknek éa rekoavaíeeemrtek-nek nagyon ajánlatos
i CL I. van Bontan éa Zoon caéga. Weeapben Hdlaadiáhaa ezen gyirtmánynk által a ebokoladé gyártáabva egéan átalakulást Idéztek efó. Bnen élelmi éa élvezeti szernek kallamea ize ktaayaa bojnttatá a közönség minden körébe. Éa aaoa ilómwratatbaa maly-lyel es a caca>> felé fordnlt, még i^egerfatftotfltt az. • rvoaok éa vegyészek egy banga ítélet* által a caeaa. egészségét előmozdító bálánál illetőleg
ilyen körülmények között k$ar»a fplíofUUv'
hogy tieateeaégtaha. concnrrontiéja a hamis mánia-jak I a czikket- hatalmába ejtette. K*en ntáaaiaak azonban nemcaak a valódi eaaa Jó iáét nélkülözik, baneb kygieaikaa tekintetben a hatás »k aaetben aa egéaiaégre ártaháaaaak muUtkoaott Jfltamnl tebát' a aév: Van BaMen tiszta eaaaaja egy oldható *H a melyet aa említett világcaég g^ártminynaknak, alalt v v| \
J Bwr a közöaaég a bamWtásoktót lehetőiig óvakodikla a jélaiisaett tnéglas M maiad mntaWÍ Ja ak'amslkedft irgalom, melynek a caóg gyárjtü j nya örvend aniivlra hogy a gyárbely^aég évrtl éénj nagyobb terjedelmet ojítr.
Sok vflág ói séikklálltiáiakcw Tan Hovtaa cacaoja lUaaellaiahkkal éa araay érmekkel tbritMa* tettjki, a ad által aa általáBoe iUiet éa' a mknk la oMÉabni Jaryk áMal fényea módon ktvatihaaa iga-
iApÉML Tf'.'] . ' V l '
: , I ' '/

Felelöt szerkesztő Hitit I. A J O ■
jPjpooooc^^ ^m^tatiSS^am^
C Tánci* és illem iskola. J 1 ukPniii aaövfr kk | ' i K
I« A.*»i .M*ta»at mTiU éa iftackodvdo X { Q i ."tTl^rT • # ! V SÍL^ÍE üí* ** jjj) rfüf1 jíí 5 1
i UK y ! 0l6í9l*iinAOt %J ■ »A»i«nla kö»éikMi*bwi i
Nh) Ka*U*A. r * »k<Ak*r I»é l 1, , P-" piri itb*a > C l * ^"T!^ É • ■ff*** I 11
I I . . A I MrtuMft. # I W VflMlMM. *agt Mffn« fir*|HMa !
,1 ** ***** Q;| ttgt altfaat ; i1 winrfen ar<««ndiu W
tánoz-tanfolvamot 8 ^sr^
II nyM - fc Hí*; ö j X fMttIM kUldmilkil A
I ii Mteiv rwik. . kaa4 m+álrmm* mm*** ét X * {^y* X CSAK S KOKl^TÍ.RT X
» aaato f« tart— a wméUwWa. IJ lUMl, .----M W 71 y,
l lunWi « w^fcV • MívM-^bh kar- Műi é* MMb >uné»< , \ 1. ' IjkTTi i fi (* puwU timnVkdMrl ad.*a • h«»»y *iifci<
paii*^ #*wi%va wimi aliMK. kik grt»—l«U»t a ua«—ivéaaattaa kikfépt* / « j '*f 7 * n *éitt ktflriUtjék. u)r« klUYtlaÍkt«ftt*l<ua W
5 i taritu^ilTaiitÜtMl-itoa M Filif-fele Ma tmm 8 ^ti^Sto 8 S^S^'^^Tírfe &
Q Hé.rwkM mt.^1. Q raKítw fi m 5
i \ ^ I j . . . . .. . A IW M<IM kMNtlM, Mríttndíld-rluíl • lf
J M«.». t a A kftró-ag « i. Vúto "W* V r&VX^^ET 8 <Abh<»wa te^lNmta E*«a <*<«)<* fi
/ D L^él IW. f X I ' hfll wWkca alk W aaftvtirbLAi b Iri M> kil»t kfrúK fi
íj m i-i Recnmu JOZSST UMM«té«. 0 , «W ! 0 ^ Ukk<il Híei q
Jxxxxxxx^oooooococxixxxxxxxxxxxxxxy „ ifi c"" " 4BTVV'^iínítt g
IVihhAx N hölK,> r k lirt / | ^ ^
Dr PlMMÉta 'i'awmn im4i—i íruk »ik«r«ll u ty—f t*g«Ma*i Hf^íjriwl WP A SV W W ^V^ ▼"1 VT
Ml tr.a Utf ImmíU IrkétMt irMaUlm Mltr qalrlal IU|n W'mhm ur liMw iftr»»»»«»k! m FA VVI ÍJ I 1 II | Hl" |VI A 1
k«r»M,ui.un m y m iríU LI X Hí lH tiszta
Km* ln*n t«bjj>>»»á|a M»y •wf'^' il utuiimk fttul íjtilfi ■ ™™ ™ ■ ^^ ^^ * ™ ■
« |mm imkw • ii* kiaéaM Mr« 10«l>k unMmtk i^inégtl c« |4 jmm ^ jm m —« B
itoit Umir«u wtj w*4m*. tak^li k aértW* k M Mfmit^Mk. i » „ •« !,,„.„,„ M A A li 4 0%
WtlaalkaiWsMk knaMyth mnifi ■■> « ifi« k«Mwk k>*»« • ri ,nM 1 ' " ll II II ■ I M
ktl rttfté ImiÉli' Ittl IM mik rliftaun • m aitsUi iiwn|» tt m úljri»4Ui|Jft - ^Ér I
4» aiciUr Hf iítnmU AMwaffark u rntluUt kiiM featAaaiMk i« i Ur kltéwMtl iia*uiUa»A|«i- j .
Mk lut*lit«nra ««}«4ali Mstaa fciaMd kér. Jé »».4f«latok»i lm i««éMé a k.tUr |MliilMAr« f »•««- . * 1 I 1 I
nrakUr f|Mt Hauarwtui i*m«ii > »a<aH>l. «>»lrl»t Alajaa. ij^léralm 9. >it».
| a legjoDDnaK a legolcsóbbnak.
Arak 1 aa0 ií|»)jr Dr Pimlta-fcl* kto- ét aicakanócni Mi kr. 1, Uc*(> M |r. I l««f u«»iw4«la | frt % áskM (luftr kMr tífj rtmnUI *> kr. Ma 10 kr I rfén fel* t ftt U kr . rW
• Dr. ritM^a Ul*léáe)e. Miaára •igvhkaa ka»aaiiaii kiaaiiaa Jm h|jtla«ain»». a ! I aafcaa^aV^ 1 l'J' L
k*w "*"* ** Br-""^.r.r Ut")i" !t kiló éledendő 100 csősze IpM niUSIM,
KapkaM a kératkaa* gy*eyawNeeeáa#l: Arad lln.K L. AIU Iltr^l H. ápia IWica J , ®
Bákva-UvnU Wiuklor Kar, Hnaan |i|k 1, Debrmni UihaUiifa J. Kairk UImum J. Ki»iü: a..v..i - . .-1 .. . J ,_______. .__. ! . ., ; . ,
ScU,d.'l. Kakaatu Dr Illa. G., M. Kalna. /x K.Jn.M. Schaiid i.Vr aíéMrf-iüttí + '
A. Um Vér*. L. Htakak. UJháai K.. BWjar K, kl.ua,. I.. |wjn a IIU njtlo lamtaM* t«t M>
Jf^V mi i, FMaara Daaar F.. ha^H »an*ai K., S«..|nok : Adlrr II., huUrfka JU K„ ftHrualM: Ito-fi.lVlU -AilolIwAI
I Takfavar Aihart A lluwu tM I - l'-l) " |
liríaczilli gfomorcsöppek. i RÍ ^J^T 200000000000000ooooöo oooooooooog
Li^a wAaa ur a hm Ma kili0l|i»M. X tk m A ■ _ f)
JP i^irf-di^ mlllit l 8
(4 Wika. B*m~+mnL p ■■ mw. ] Urt.« puf>iia*ara a kdaakaraakk íérfiiytnmk Q 1V1 Vi Mi X Vik ■■ HM M A
^ íSk^S^atóí"' kulnn.Wi, M|.k.Vr ófajaH aipaia mkívií«iU>k«» rí i X
>>•() U, ilM • I) '«Mrtll|
m^ I I n>«rb^juk alk IKnrliM aa «vt« i-a m«llék«lt ataat- I U Űll^ i lKADflU illTNITÓ-TlRIAliU O
>: B**!^art-Miki, • o» Ua aaé' Ai Ar UUkMa no at*avM> 1 A 11 impIlV Ónuinl 1 fti'DO A
'Tili'Tm .r^ M't wii«rki-.4ifrt.4fH»ü^ *aiitt >kr. f KZEtKRErVlűIliUoEll. IMKiiuhmmvDaáktárm.aiJAtháa«Anliwuivm• X
MMalatak - I ka|i al.i a (lúfiraarrla^akUB. KorakUr TttrOk U » .. . . . J
má *')__*» ara ka*<aAI«ll iia- | Jamf un)—artara Say littaigy
,+y ! a A iiratM| minden na •Bbar •irMiuiaiiiMrn vonaik.uo llilriakkal foglal Z
B íi'Av'ín ír."M | I Sarkr.lr muv«. Sipet ütrÁn h <)iM V koxik, U. H) IuIöIíhÍ «Vi» Mlltt<MÍIAMÍ liiáloallHn ik , b) Imlrtlwll bUI<»ÍI««>ik j q)
I "tXSSÍÍSaSíi'í-' I Kitmim « O |ártdék Iniiomiáaok IJ
B^^ST*"* ' I I | l<> 0 NinrwiényrfrwrOl IÍ<alHI a llr»a«í| Ki halAlaanii biaioaitAank uUn h« i»m Q
Kalité wtftdfn oyéfYMtftlfbin. ' | Q díj Vt>*, Ai; k) a tö'élíai Aa lnbAu-imai biitoailAi'*k umn áilag a biaH«m»it, < J
m. a fiMi awtrtw4iip.*nm»wa««aaa. —X '^Anfk 9Ü* f*Ai, • l|y inni(|»n biituniioll 1000 írt uimi IS90 írt Hmv(i$í$iI,
PSX&TGfúT e. n + UMoiiéki mimP W
M^jlH I^t* i^* inikH MlM« t\ , V IH87 dec<«mh«r h<"> Ul én , i , , IH 84 5ia.07tt.IK> U
aa Mr«M^'awI<r'uaa!* Ik-urík kéa)I j 111*«\ lf 0r/A0r/hlni i 0 Alllallé Alléi JtlfNl^l lléHal • bll' Q
l'V lldllll (111 oM^VilllllV ' Q iohíiamI ahokuáiiy IPMl.dtu«.Iió8l*ln yoji » iftktj q
I Valódj alaéaAcUa kapkaté | ______ . !' ...... i. ' . J X ÓM • «8,000 44 iHrt^k. X
Praiar lUla AWartaf Uaik II. gjio- (aa« «»aaatra aaáal kaaaa káai éa ipari raAakra , U . IAI..A.. Aim lnalAIMa«il {W
aaart I.JÍ7 Callaar Viaraa éa •'kalma f^.,......i adó»aalM aaaasi réaaM aik4*a A 1 ür»MAg lélr^Aar éli li»IAIrarll *
lai.a. Mmrrtmh, RMatiktar oémrm. •«> Hl^akaial MMllak ,1 V klhaaaaMnkl |ilalMlllAa«kArl W
Jfe^/riaiariM fe»a né«}aa. ferrfeja. *1 X WTXI X ^ IHI7 déo?«n«bnr bA 8I M MA^fii J , , • AH 0i0.l0.M0 Q
K«r«i L gjai;aa Mw*»«mLi Bak* iw.^m HFttZá V im3 iITIH II 0 Oljkttayvéaahélilial írl.Ua.—na—aa.lgai • laaérfcéftlaaléaég ■■Aa^aaMa | )
- • • , _I .z^^^riu, 800000000000.0000000 c000000000000
A l«arj<*l»l» a bovi aiaéaa 100 lltart Mag wm kaladé rviidaijiiinyli " „ . --
> SZIVARJA papír h""'^ L, (íl ^'H1"" TiTszryllcxex&. yJ
! tAto magyar itw/lHomi/óyyér fiJ >1,1 I . J 4 IMr j
JLKHüKKU KAROLY é» riA tuffl i ^4* Ui^mw (wtoMim) papiul \4f^f
r llfll ini HU 1 1 , 1 Wu BeH^tfiliii wliMlMlmi ntw aUtl. ÁVMA^
I P" Hl ni NI I Ili (l\Ma Kaxa .áriáiul a ia|k>«lvaaéMi tralHI •!, i an' KÉb'MCi
LL IlUUULUll I ' 1 VAjS^Md rniadaa iaJIMoal -Ujluai.Wa. al|i«MUllaWk, a laM fatlM aallalik QpV'HI
^^ ' ■■■■■■■■1 í HÜ ukfliaiara h>rg*ll»4<4akr» latyaaaa aikailMllaaM laaai A a»«gU*a
irmiriria |fyérin>lny jn(| ^ ^{j „i^ ^ #t||# u . / VSm ^
I a»ir aa I ián iti I t.Lkaa ■ Bf fi B martak la ákM W»liaiuiéa4i laWUtWaa* laaal ét a ttmft ki|iaa»|al J^^^M 1
7 t>UMI> ■ S- Jó mv sorsjegyei ■ Ajfflffipr*^^ yW >
OraHM *< •*•<**«- [I Nnpoi.kém 10 Imimül Li»i«n II ^ K^J Uh^1 % lirojwár.
f»üí!/Lfc ÍlÍ*"' 4,1 ■ II luk waaipliiiil ti II 4Uémkii éiáWlA—l i rifttliW tawlAHwíléiij
| |Aka éa rialké uflkal Urki a .Jé anr* a«rr || * JZm* llM^^m^^
Z ■ Itfjrak ÍH 13ÍS SSuMA a»IM r^é ■ • ^^1 WJ
^^ Lua-^LZ^ .•I.ja ■ ái|.| méImJi., M oo0 Al A Hl W kü4#r|a.» l-Ali lobéra A »élfrM»aa A Mai.
_. ktla>awf?a. « • U-» ■ T^lTlJlrjST V " '^ || éa a^i^édéa.1 a ^JaMi éa ia.lu.lVai iaUlaiiHia.U &lllH»!ll» ItlétfalM. r
Mliooiailrtw jf^M f"* ■ ^jéalalaJB laléaaaéék. ' ■ Aaé««Méal ailat^a V4r»*Ua *t
iEg^t? 11 •» I Moly czigaretta papír a legjobb!
^HHÉHBHHHHBBSSSí^ l I Úréit tiln<t#n c llnrané^m néa>» liny/un Imilua ^érdéa mir
■ ' _ • " . 1 __1 "1 mmb^ma^w — - - 11 l)él»éI'éli»MHi/i IMjldon líbiaonjöll.
MS* • "TM | | , H BMlgMm^/vB^ Ív* Ar* rrhlAw, Uiwm élMi(lt) HulouUliyt..» «
! I FinVCltMPZtPtM ' 1 1 H^MVl ' A néTyl«éfék HMaI OMa«hA«onliioil yt|>«imtf4«»k alnMAn a lor-
ft l mjwwwcfcacaoa i miU|m,ii élAlordllló ji.bli n.itiA»|tt> P.||ar0ila|0»|>ir.il| kmbNi A
f w;rfflJ^.^^^kT^tk^a^Tmaaiat Bia. Bj -j „Les dorniéres Cartouches"
1 analMa aaanén u .lna*aaM«l éa klM klélli«a«al kwMk éwg«laska, aaaéléa* Ifi (HÉSHuDhI L & fl Mraaa^ala )r#'*a |,ár*k«l
- . -r*** . : ! \'**mmu»*wmP, I M ÜZ, JJ-^^r-; L, M
k.lliaii aa taaati 4a a .héf3l»aai ak.ria. aa kbjm I' W \HBMTT11¥» ■ AilHI)**/ m*fm I htkU mmrfttnqimilfAÍ
, Dr. Popp-félA ÁBottArlB-fiáJvlitt. E ^irf i^í ^ W|Mil 1 ^ ^Wtf*1
Art: Mf J «f«t 1 frt 40, ktlőob I frt éa kloal tó kr & li aVT JVIÍAiI 'T"' ^ ,#nAf * '^yk^riaii
. A ll ra.^. ''k*'-fa ilMta é«akaf aa J."'«»a Uaatt aaé|iai ab.r aa k»r)«ai I | n, nHI é-iikéa Ifiiidkn állal mo^Al ......... IlM |l|l, MljUtl /V Ibpk*
ÍDr Popp féle Anatnerin ÍO|pAAXtál J iHH^^EilyM MtII«M Innér Alial I irrafni i.Vim r|vaia»nn. •Aéa»aé«n0|ri
Ara I fH 22 kr. * 1 [ 1H|MK'M »rfi.|X»oll0'l t)abh DaairbaHiAlllA NyyWwáaAK t laltaih lagiétifa
| [ <Ak< a UW4 éa a bna^-a imum U é»la. af kkrjw | |t% ta/mBtík lU ^M* #«AIÍM*#liy k«r«i»i»ié é manayil-fi* a >lm ámrimu (W^
X>z. IPopp-fél# arcmatiikua fo^p4MZté.t | nftw^aSwBLiJiL1* MM' <m»r»iui'>i»if vrt- u\ >( künnvibb «»>♦»
, Áfa: U kr | ! f wmwi: i |ilHilit)v BH-TT^Al Awwti aflieiiAééi Uileliiw*,
. *kihk*'tá'ÍR ^ííí-!1^' 5 ^EW/ lliyS^MéJ »4 • »n#y#l»»éAé« |»|4I I^I naak éipn M
^ WpP-f*** fW'XL l HMtMÜÍflBSl <}4nii< Ifjélioé l.t«ii.in éa IMa
ékl "éwa- f 0..M *a#»ara *é*')l M'Wén . »a karjaa R VUM aJ/^üiBI L> I .. L«J; i Ln ' I
tlr r.p^-WU f««IA»M (Vimmh*.) Ara I fH. f FT.^ÍLÍLu i ^ _____
| é l«aa* »iiéál ü i.iHl— a»aaataa+gr, aa MimI » \ M^BHMn; A K)ár té»fm^l»fmf4i)mtutk ét nagyima
Öy yorp-MlA nevécay»xapp«it>t Ara y kr. r' N JM^^H^VV^V élérUliéén »é^aii
Ég mmv! tatWMt A.. H-í- prér* R. rér^lijArt t«a.af#M Ij' HmMNalr Im FréfTa
A.. MM I ^ frM^ jHjrj éd^^ |v« mnihÍíam'^ -é)A W#«é tlali HUám, I kor. MéfNk*^ N. «*j ». raliAH
| rT' ■!_!! >—-W | ^••N-* um nyillll, l ivAhltA knplitiO nílinlan A^yukk Hii.raiO , Hkhai lm
I f-» ' ****** a-»léA kiawlaélaal H f 4([ X ^
VyonMott IMtl lllop lApiowfdo«io«>i»ál K»|k- KioMp IHilH.
i anci* t* illem iskola.
I luaitbfal érHwmn a «. f. k^aftiaéf i At iéneak«dv«lO ifjú
kaaii^éa t A tklékéT hé 0 ** M hMá
pAr kl«Mr« atAnl téri léd atArtlI InbA f | M«ftrA« t tflrwfc vAwlsH(9 kAtpIkmlébén | t|i «k*»ta«w*r*4i iw i ■>|ki»Aal AytrMi , ', •al «9)é«kM. «agi na*i»xi h pArtitkkta S mindén lr«a * adiu ' >'
T«»|t4t ft) párt f*i«M • letujNbií1 f béonl4l«|t MorlMiPs/pfH kfkmltoli ' r
r m t^nivtt ftu mmuM 8
CIAK I POKINTÍRT X
(a puwtA n*«nktdién tdotit, • k««| wnki X kéi«iké(^ék. n[m k|iytUlki«UM«, lf « ttrfr^té (W<y«M» Mií^ ^ V tiw^rtya^ t aroAti vkmtlcf^dvMu. P ka aa w n» Mivel tm i«adra|ttk Q
Ijww kakiak, iÉ»»n immWuli X
latéi nái«m l^tmraai. Mffrandal^aknéi a s lébbwwa »ffiélM«i>dA Egfiu ftliftaiAk w U||«na»nn aa&vairkbli h In $o ki bt ktrAK fi nak Oak A'éiitéiial kQtdéiik mAi. fi Ciiai n A iilri Béc< I. KWhau.ki X
Nti 8. VII t*> X
táncz-tanfolyamot
■a (kaattakaa a aaaka »a r« lartW a tliaaáalaatoa, A <aaaaWa « tf^pkk a l^éinlMikk lér- cwatra ét aoauwti kaaawjkté-
iWkMM iinHImi ta Ina i. aHAM. kik gyamakaikat a linaalilMlln Mai ityua xkani a tAacaW4««M iQtkal bk kik a latMjamkaa «alé| réaaivaaai MaataMéé JalaalÉaaaé aaá.aakakaaak.
Tátikká h^ vélaaükkta kap-kakik aalxtwnl AUi&ll l.aa gara AlaM atnak. hÉanlia «a Aaj uli kakatoAra Uéaa ta* ééaaak la gtaáákaak, IViavivaaa éa TWliig |akaM**t) paaa-lék al oflfruYukiY alb
Foiklváia m hölif^rkiír*!
|r. flaarili rgfa»aífBg.vi laaécMa urnák aUartll aa maUéwl j é«; vagréaaat aagéljéral agy arcakor laaaMé IkaMaM trlialalm. latitc( Oálrlal Ala)oa f^gpaaréa ar kiiaa lémlayaaéki »a gpéaa a a. k. kamát/lél aj«n wiiaáalaaa ihjÁa allli 41
Ka*n kaséra lakjaaaakfa. Mfjr örrg« M. hóljy ikaél at aicariacaak alaltUléaa által agéaaaégaa tét áa laoa arraU-rt a Igjr iíj»t-l> kiaéaM ié«a aéé. IfjaM. kilgyak uttMrltak taépaégél M Ééaaégét ré (14 tfé alaii karrlajaaaa 4j.aéé*i. kagr aa*a ialajdoD»k Maaalt tlrtk* kftft é«akig awg—raéaak. Tavakét ialllaialballaiaak kiatajaH ■laáiantél tfnfblluk, aaapMk aa tpra k4éaak alWa, twlv kUav • ktl rövid kanaaiiai ntáa aaaa aaak rliuni-ii kaaiB aa ai«slk taa—agai m léw|ii ia balyttáUilja. ét artaéér rég alraatalt tééaaégrark aa arttlaaléa béiat ktléaaittk éa t kér uiindaanrma tta.téitaaaAgai* aak • IWralitéMra agjraétli kéalaa kaiaaaal kér. Jé aaolgalaiokai laaa lavéMA a léaUr pabÜAaéia éa |to> ■Itéatra aéata.
rirakW rgfaa Mag)arwraaág réaiér* i Bada^tkl. Dalriai Alajaa. aJrillralMa A uéti. Arak I M0 légalj Dr Plaatiit-IUa kéa- éa aiaakaaéca Ml kr. ' , ligfl> 60 ki I Ivrg treaaaaévlt I frl éaWa riaapar l-Mr vagy réaaaaaUI kr. )/, kia 10 kr. I rgéat ét>at I fit • U kr,. miml Dr. fiatalja uUlmaa** ÜiaéMi iéga|)kaa rjj' kaatétlaii aiaailaa Jtr. Kig)vliaralrirMi a l k«iM Mgai kag| raakia aa laAlaiaaéé Dr. Maaaélt léU krtéraaak a tal^aak légv|)ét jiyyjiiirirtt'
faliiti kitin vta.
Kapétlé t kévaUaaé gyégyaaeNaeeÉB*! Arad Uiug L. AIU II. Agraa iVwira J*,
Ut-ki'»-(iyuU Hikkiar Kar, Rraaaa Kuglar ÜL. Dakwra^a klilialuviica J. Káték lkljauw 4.. Kp>i>a: Scka.idl I. Eaéaaavtr Dr Illat Qf. aaaata. Mégai G.. Kmk.mii Kaiaaa b. la— nai SrhtiidlKait-r A, Ltgaa Vértaa L. ktakuka DJkaat K.. Kagjfttiaé lilrjrr K Nkg\>lk«aknák. Mraaar I.. IWmj Sckola A , IV« Oéél K . ftaaaara Hauar F„ Si-grd: taivaal K,. 8»4ték: Adlrr ki., haaUékt J«4 K„ Ta—aatr Aiéatt A llataaia 8M I 10
VAN HOUTEN «>..«.
el van imtnr CACA0"jel
a legolcsóbbnak
100 csésze
Valódi mk a vidiagygjral frafaaaar Ar. UaAaa
tartúa gyégyllá^ré a kgiaakaraakk ftfcfkythiaé kttlSnWii aépkér AfajaH aigfalt atiréakagéa gjra> Mariájuk alk Aé<ikkal aa Irag éa awllékah alaah Ua aaad.' ét Ar illlt#a kaklMéaa vagy atéavét> tol ftwgrkkaa a I frt, 3 frt 50 kr\ *a 6 Irt .'•»• kr. kap at* a gjrágyaarrtétakhaa. Kértktér TMk I Jéa—f gyagyaaartéra kaéapaalaa Say Kéral gv égy I aaaráaa Maaéaair émraá. Sifwv Ittnla 4$ OlW Kd/méa gyégyaa. l é—li
_. T_ in k-ii
Ü1T> Ét J tUéDfJk UlTMITÓ-TlUUliU
VEZUVISIIÜSEG: liuilt jm tlr n, l VAk IC4! 6. at aajÁI l|Ai v A likai udviu •
A lértaaég mindén aa tgibtr éla'Miiuidlétéra vonalkntd iUlatakkai figltl-boáik, a. m a) mléiéai ét ^ibéaatiiéai bialttaiiét rk; b) halélwrii biii««iiétiik, q) ilradék biiioaiiAtok.
NyaraniényréttrO) futirii a iir»a«ég a) btlélaatii biiiotilééiik utAn aa éki díj tt'vftl; b) A il'éléti Aa kibélAalléaí kiltdailAltk Qlén Al|t| A liialnatlolt, ifkhén«k 90* ,-ai, t igy iniiidrn biiinaiioii IOOO l'rt uién léo^lgg 1000 frl fliriitiau. Néaitégyllkf éa bláloallékl tltp
I88T dacambar bn a 1 én . j , IW »4 5ia.07tt.05 4 a iilwlaA ilalrl JelriilAa nerlal I bla
lOalUal AlUMAoy I^HT dOuA. IlÓ Sl*0l) V0|l a I0.1.K.10.00U,40 (OkO
é« I a8.000 44 jéradfk.
A I Aralka A g lélrtéar ól a li alAlr-el I éa lilhARnaMAKl bliltiilAatkérl IH81 déo?an*bar bA 3Mg Mflaairn J , . • Vi O'iO.405.40 lHJkUayvteakékkrl éa falvtlAgaaliAa—1 atalgAl a vaaérkéfvlaaléaéf gadaaaalaa vagy a kalyl Agynak. Kii I I
iy6yy«ef1kr>an.
Valódi tilalilgkia kapktlé iKaayAaalaaéa, fVagar Ilii gyégyaa Haű.tivt ka I gyégy* taart jfianiér, Céllaar VI aaaa Aa Aaktakay XéitiAt gyogv.a Harratll, Kftrta Viktor gyégym. Afftrajr, I MarW 8a— négy a*. HtffBifm* Kfirta L gyégyaa. Jhaata—Aaf 8étaa li Agyas
W tt-oi
— élvaaatr* aaéal. kat— kéai ■ éa Iptri rabiakra kain... fogva*.U>l adé—tlaa MWll rr.alcl ílkiUa' caé^éM tgy klaarélagpa RUarakatol lélaailallkuk .
Brázay Kálmán
aagpéaraaMI iraéf. fímiuytiU ii, iBMBBhklral ga-lk aaáai alalt, a bővé tűtéaa 100 lllart'—| k«nhaladó rniidaljiiényll ialéati kérftk, '2.MI 1-8'
EUCt matjyar utufftit'mirtyyét
LIIVZKB ÜÍROLY én Fi A
Irtó M tii|iyHH/.(\r (hk^iiíí^iiou) plithpIlHi Bct]n)i\iitoi|tii A8.9I7 aanbadnlmi taAfit alatt, ttl
Ka«a aaar alial a iagk>ilvatéMi tMaiéay éralMl al, a airt' miadaa IrjlAdaal JlaélaaiakaH ripu»aiiiiauk, a lakj Mét aaltollk QÉ ukyliaiara h<rgHkaiéaér« la|]aaaa alkalaMllaaaa laaal A laar a»»gia*a y^K d.tii kairg lókéj l«u—a uj a alia éliraaali éa agaa Iragj^aaM •Ital ajp iwaraak la ékéi Ikkatoléaal <akalat|aaté laaal ét t tofiait k*|«a*gtl KL h— |ja|yktt fukaaaa. t Vj
^ K^ I4kf bllu^r B/% Itrajéiár.
4rak iM.»agi.l4aaal p III <Hjé»—t«a >iA|I|U»hI k rArfaMtl vaanlAllaiáakai, h eéiamaiaAii I ^ll'ilA • 4n0n léhér. i aékégiiMa h 10 kr, I niiU-niii<aiéi( I MMu il-i»\i lók ér* t atélantktat MMint, Ml kii* (suii n. 11 4.11 lóktra A nélar—taa 0 éirial, >agt»téalétak t va|Wla.|i ét lailmlk'ai laUilaU«inaikaa ^Alé Héfcf a' llléMI ItaÁtklMéal alia—a VArpaiu a
irt nrmt yyérlirány
$ Jó iiiv sorsjegyek %
Kapónkéul 10 Imiiüot liitióii
llkt éa ritlké aéikéj bárki t „.M in'r' gtré* fagyak iAat kadvaéé OllNalak —Iktt vaié rlatiiaa alul. —lyrlj l-i alat fa mi jS 1 ft-tyar—éaayal aérwMb k Ié4a hm. ^ jéakéak kMaaaéH 1.
II I ll M Z N.
Aaéaprai lUhlaiil nii*a H »*ain.
I Oralt^aaé o* aféaréwéféf. B papírt idr, J J. Pabl, ét. K. Laéalg, Dr. B Uppsaaa arak ktaaé agyaigHi vagylatértk balé* ééaaa tjájiijék kitónó aiiaéalga. akaalal liaataaiga Aa — laMj kagy tkka aatMÚ AWti»at atytg aiaaaaa _ btiakavarva. | • Bi M
ÉPSöTKHIS
mF !! Figyetaeztetés ! i ^H
B'*»ia fa4«aia-<>aira )«lalt. Im«; O M éta kéaaUaél kipróbéll éa [at m4m m nHfLim IrtrHt nagy kiír dóaégkk »WU kémáMii lllattlag aaAa.j
gyakfaa analawa aaaraga* l. kamuit, .Iaa*aaa*al éa kllaé klélNté—I boaaak mfal—ka, aanlifag-«t ikiaéaakH a btratkaaAkfa égy»leee|etak J ■ t ^ ^
- A II «aééf ahgaaat kM.»* rélal, kgaN t fakótól ■—atUéilttl, tofk—i klMallaal, a ■téj kalkaaw< — mg|- ia a é«fiijéai flió*nlliaal akarta, aa béijaa
, Dr. Popp-félo Alutóeríli-wAJvitetj ÁrAí M|ry Itéf I írt 40 , kllsok I frt éa kloal 60 kr
A kl «a*y«gé ftír—, i|—a é«akal éa IMUawa liatik atéjiat ahttaa klrjaat
Dr Popp féle Aftatnerln fogpaixtát
Am I M 22 kr.
«Abl t ball mh kakaé «a t kgakai killalia liaaiité fcgateppeaeek k'UJé, a| kórját'
3Popp-íéX# arcmalüiltuo fo$pmm%tát
Afti lé kr. Aki a kcakt kg taaab U»rt«ja/ té kórját1
Dr. V<ipp-f*l9 foyimrt. Arm 11 kr
. AbÍMlvt>» v m aa—r* *k«r)k bi'étM. aa kóf^at flbr Papa^Mr ItgléMél (haabi.) Ara t frt A b—é Mtttl (ipara óa IjégiaaapHan aat aa bórittl tk. fotr-MM OlTtlByOUWMit Ar* I* kr. | Mamb bagkakO mmf-Krnmt»o4- riAjta O. IM— gaéga— ilMkla taa»af»M 4. naiTr I. tfara*** 4 9V»tp»* laliailna _ Dr POPÉ J. Q, ífmrw .
üyiomit iWfctl lllDp lapiöhijiluirtirfiAl Kafk: KanW|» 1
1§.
II, szAm.
Nagy.Kanizsa, 1888. október iU-én,
XV. évfolyam.
ttt r szí «m w m -j •aatMRtAaéfi
amMar- * KMtMy-iim earkáa
I Nwa
fcmá eiaá»
| naáOtralalVIreata ,tm l
' llrammn M «ak Imh kw Mi ftpfotaak el
j. KWraM vbaia m kálmtatfc.
5Őa zzz m -w mrm."
Zi /iJLA
y Mn évj* R Filém [j Negyedévre
P
ZZZ in TXT XXX
ZI/díIZKTÉM ina
ra JB
I M. — kr. I]
1 - fi - H
i . 5 . n
Politikai és veg-yee tartalmú lietllap.
2 n A Zalamegyei űgyvédegylet a Nagy-Kimiml- és Délzalai takarékpénztárak, BahkegyesÜlet hB az Alsó-muraközi (ak^r^kpé^Ján részvén Jlársasrig és őt\a. MÖvufk,!hivajalA.s közlönye.
Megjelenik N^y-Katüiján hetinklnt egyazerí VMárjMip,
HirJeiéiek JoIíb/otm «á«itÍeUl*k
Arreréd a egyéb hivatalos klríatsiw'sk m kr bélyagdlioa fatál 100 asdfg ,1 uaatil minden eaéért efy ét t*.
ílyilttér petlteora 10 kr. i** xrr -m-'rtrrm
A cselédügy.
Azok között a kisebb nagyobb •dagW mutatkozó mizériák kötött, mik városunkban a közérdek rovásába itt ia* ott ia boszantják a szemlélőt, tatán a leghatalmasabb ftdagu mizéria: a cseléd ügy.
Nem akarunk, nem ia szándékunk a cseléd kérdéasel a közmorál szempontjából foglalkozni, 1 csupán azon visszaélésekre fogunk rámutatni, amiket a helyazerző asszonyok révén látunk magunk elé tálalva.
Moat a aztlret után azoktak faluk-' jtól vároaqnkba özönleni a cseléd-leányok. A taluai munkaidőnek ily énkor; vége szakadván, a minden oldalú ken) árki reaetre utalt, elszegényedett \ nép gyermeke, bogy otthon teher ne legyen a a keservesen kereaett kenyeret ne logyaaaza sőt a tél folytán-egy ' kis ruhára valót keressen: bucaut vesz otthonától, hozzátartozóitól éa* eljön városunkba, bol a cseléd leányoknak tagadhatatanul nagy kelendőségük van, különösen, mikor még aa itteni viszonyok által cofrumpálp nincsenek.
Igen, de mi történik aa ilyen cae- | lédleánnyal? Még jószerint körülaem i nézhet a városban, már a aáakákként , vándorló ée erre arra özönlő cselédszerző asszonyok keze közé kerül. Ezek után szereznek neki helyet Hurczolják kereatftil-kasul a városban. Nap, nap titán telik, mig végre akad nagy nehezen a t szegény lány szánjára hely. A szerző aaazonynak van gondja rá, hogy egyszerre ne akadjon, mert mig hely nem akad. addig a szegődni akaró leány a szerző asszonynál van tartózkodóban éa fizet annak naponkint 60 60 krt Igen természetes, bogy ilyen körülmények között a hely azerző-aaszonynak nincs valami erőaen érde kében a szegődni akarónak helyet sze- I rezni, mert az ily ként tartózkodásra I
bejelentett cselédek utján a havi lakbér szépen futja a még az élelmezési költségen túl ia marad szépen acci-dentiá A komolyabb belyaeerzés azután csak 'akkor kezdődik, mikor a szerző-asszony látja ée tapasztalja, hogy-az illető cseléd leánynak' fogytán van pénzecskéje s igy nem telnék a napi & 50-60 kr. |
Talán mondanunk is fölösleges, hogy pénz-fogytán a hélyazerzőnők védő tzárnyai alatt olyan kereaet forrásnak ia út nyiitatik * nem egyszer, ami közerkölcaiségi szempontból s közegészségi érdelekből, megengedhetetlen.
Igaz, hogy a rendőrség e tekintetben elég szigort és erélyeaaéget tanúsít, de vájjon hol van az a szigorú ellenőrzési erő és képesség, melylyel a közerkölcaiaégtl vjaazaéléaeket mindenütt és minden alkalommal észre lehetne venni annyi cselédszerzőnővel szemben, mint a mennyi ebben a mi nagy kon-zurencziáju városunkban van.
Alig van utcza, ahol egy |tét helyazerzőnő ne grássálna, az ő elmaradhatatlan cseléd télepével. %
És mint mindenben ugy ebben is ezen egészségtelen és mód nélküli versengés szüli okozza a bajokat.
A szerzőnők élni akarnak minden ároii s igy azután a kereset-biztosítás ág bogas és legtöbb esetben megengedhetetlen raffineriájávai oly módokhoz nyúlnak, amik; a cselédtartó gaz dák hátrányára és kárára vannak A szó szoros értelmében oorrumpálják a cselédeket. Azon vfthnak, hogy mentül többször történjék cseléd- változás Minden változás alkalmával szerzési dijat fizettetnek a cselédekkel is, meg a.gazdákkal is. Igy azután valóságos kereskedést Uzuek, fölhasználva a hely szer- ! zés minden furfangiát A különben j megelégedett cselédeket gazdáik ellen !
! lázítják Kecsegtetik őket jjóbb hely* j lyel és minden alapok ok nélkül föl-j mondatnak yelök. A gazdákkal, kik i cselédre .vannak szofulva, aaemtéJenttl j játékot űznek, Előbb 4—5 olyan cae-n lédet szegődtetlek be, kikről tudják, hogy legfblebb 1 ~2 hétig fognak megtöretni, a csak azután ajánlanak egy érdemesebbet Ezt az üzelmet terméaze-| tesen csak ott gyakorolják, ihol pénzt | éreznek.' De ily helyeken azután való* aágoa szipolyozáat visznek vogbe.
A helyszerzőnők ok nélküli elszaporodása óta már anynyira | ment a a cselédszerző körüli visszaélés, hogy a cselédtartó gardák már torkig vannak s úgyszólván közóhaj: ezen tűr-hetlen állapotnak megazüntetése.
Erre mi ia teljesen elérkezettnek, | látjuk azi időt Végre ia Nagy-Kanizsa vau oly nagy és tekintélyes város, hogy itt a sáskamódra elszaporodott I és a helyszerzéa köpenye alatt klllön-| böző üzelmek bői élősködő helyszerzőnők helyébe egy tiszte*eégea cseléd-közvetítő intézet állitUssék föl
Egy ilyelt intézetnek megvan városunkban nemcsak létjoga, i de létalapja is. Éppenséggel nem látjuk te hát be, bogy miért tűrik az érte il|p-tékpi körök a helyszerzőnők visszaéléaeit. mik az érdekelltek türelmét már a végletekig vitték r! Éppenséggel nem értjük, bogy miért nem intézkednek egy — a város tekintélyének megfelelőbb, tisztességesebb s az általánoa 1 igények kielégítésére alkalmasabb csel(dközve titŐ intézet létesítése iránt ?
Hisszük, hogy a közérdek szempontjából teifc jóakaratú fölszólaljunk megkeendi hatását ott. honnan á cse-lédtlgyi mizériák megszüntetését most már elég régóta várjuk és reméljük.
Anyagi helyzetünk, j
Nem Írunk politikai czikket. Nem keressük jelenleg aaoa viszóoy szálalt. melyek kftlpoliiiksf lieiy&etünket egy befűzik, nem tárgyaljuk politiksi viszonyainkat, s nem ezekből szándékozunk raegalkoim helyzetünk képéi. Anyagi állapotaink, vagyon; .helyzetünk foglalkoztatja elménket. Etek as álla-poiok nem töltik el reménynyel keblünket, ez a helyret nem adhat lelkünknek megelégedést, megnyugvást, ba nem is engedjük magunka; a lényleges viszonyjpklóí pl-ciQggesxieni, ba oem is tekintünk reményt-•vesztei len a jövőbe. Nemsokéra be less hordva a bortermés, ia, élialAnoa tudomás sierini, szomorú eredmórfynyel. Atlekiolhet-jük most már a gasd. e-stendői, legalább vidékünkre, megyénkre nézve, hiszen első aorban bennünket ei erdekei; átjékiothist-jük, a vonhatunk le belőle köve kóztetfest Uiolaó lelünk, a mint minden olvasónk velünk együtt jól emlékezhetek, egyike volt azoknak, melyek kétségbeejtő vpl-lát a lskosságnak köfytoöeen ax a része érzé legjobban, mely lökével nea rendelkezve s keze munkaira utalva, njég betelő falatját sem kereshette meg, ha ebben as időjárás viszontagságai is gátolták. Hogy a bosszú tél, benne s nagy hidegek s általában ax abnormis időjárás rossz beíolyáaaal lesznek s termésre nézve, ezt tapasztalt gazdák előre láiiák, előre iá mondották' s valóban vidékünkben, magyéekbea is oem volt olysn termés, melyet kedvezőbb időjárás mellett várni lehetett volna, s nagy zivatarok, s jeges viharok nem egy gazdá-nsk reményét lelték. tönkre.
fis igy sz idei termés sebogys^m gyarapította a gazda nép vagyonát, sőt a rét nehezülő terhekkel szemben síláuyoák, oem jól fizeiönek mondható a termés, meJyfyei alig fedheti rendes kisdásait, terheij, adós-ságiul és befektetéseit. Hol van azután a többi, a mit ezen felöl kívánnak a mai igények, s melyekel mörelt rember nagyon nehezen nélkQlözhet, sőt Mm is szabad nélkölöznie? *
Táicza,__
j Mór diák krónikája
• a IHHH, évi a a fi re Ir 01. Mikor li$r utági bárom nyolcxaat irtuk, A eaAiltisgasdák mind jajgattak és airtak; Kasarvea kínjukra de nem termelt irmsg,' l**nk éneklője esnek a nsgy kínnak.
»ala a^avasz, jó termés reménye .Hallott a gazdának aggódd leikére; V«M tlég eső ia, sütött a nap lénye: t'«y tés>ek fidtaian a nyárnak eléje, fid áa >011, el k ma» ; bej csakhogy elmüla! Otqpla volt s ayárban a bősz kánikula. Sok reményt tóekre lest még a jégverés is, Hétbe cask üldözött volna a nemézis '
Ifálóbegy éa F&rbéaea, Tkaba4becy, Oyöi |vira,
Kül Somogybói nézlek savanyún Zalába;
aaelt .^eg r^atak gy keservsa nota, •eaaytff eaűékaatMa már 04 óta.
IhfieikflM báii tstea látja klkem, friff áa Mt magamat artíy báaael tar beimet; imé$ ksApuai mag nagyobb vátait volaa, Rsa pépáh sség ilyet Baranya éa tolaa.
ts i« Mássá, Mna vééám tMtfft^e; M* vtnása iip áa hm* es légy olyan dare, Aa áa pagaiaanm aMMfaa sseai elftra, Wagfle snás aiaea, aá^i aaak kláaMtf ~ Iflra.
Q| «s« Mtsaa. U » Hala^nfát liRifi ti |paapH laai jái f
|| | lé iMlsm f#| skaaria« aaegre -r ÉgtelewAe.
[ Hiszen le voltál az, ki egyik'éjjelen Legédesb álmomban, előliem megjelent; Teli kulacs volt a sisak a fejeden, Szőlötürlök lóggiak le hajadról zölden.
I Megkínáltál vele, megkóstolism egyel; | De nem egész ffiriöi, haném csak egy szemet ; I Hej de ez az egy ia o!v aavanyú vala, Hogy ide a azép szó ajkamon elhala.
U Végre mégia kérdém: Hát a galamboki? } Te nevettél egyel, s azt mondtad hogy: czohil «- Ez bizony nem illik egy múzsa ajkára, I Ki álma közepén lÖr a poétára. Aztán eltávoztál, megértém azándokod; Látogatásodat megbánni nince okod; ^Az egy szem szőlőnek kínos benyomása ^nzóia elmémet izgatja és bántja.
| Másnap s pegazust megnyergeltem nyombab, | Arany János alán lőrtetlem írómban; I Ámde csak töredék maradt, nem Ml egész, ai ae vesszen, hál álljon in e kis réss:
Hot]
Péter bácsi Látó-begyea A kadarkái aaedegeti; Itt is talál, otí ia Műál, A vederbe gyfijlögit|i..
Oh Irgalom at^l ne hagyj éji |,
Odajönaak a ifetwakt ' • •tíea apám, mit ssedegat?« Tauja Isten, mllyétf szőlő; Otyaa kemény pl|k| töppedi..* Ok Irgalom atyjtfl ne hagy el!
Oéejőeaek a nonaáéóok: Bál Wj, ml leás Mtjtyrt Hallgaáaalok, valaW íeaa ; . Vagy eeeet, vagy vises lőre... Üb irgalom aljjvi ne hag)j el!
Jön a pásztor; »Gazdauram, Egy pobár bort, áldja Istetoíj •Addig nem kapsz caicss, mig e Puskssorét présbe' nincsen... Oh irgslom atyja nfe hagyj elj
í , ! j I Szép a présház, készen mipden,
A szőlő mind behordva már;
Szívesen vjár még a gazda,
Jaj de bizony hiába vár____
Oh irgalom atyja ne hagyj el I
{Kemény ugyan a kadarka, De ha ezef lelke volna; Azt a nedvet ez a borprés Habár kínnal — kissjtoljs... Oh irgalom atyja ne hagyj UI
Megkóstolja már a gazda; Színe ugyan nincsen neki; De bogy íze csak lehetne— , Azt a gszds csfk kiveszi... Oh irgalom síyjs ne hagyj jrilj
De azért mégis megissza, Hátha elflzi a gondot; S Megiasza, nehogy azt bigyjék, Hogy a szőleje megbomlott...
Oh irgalom atyja ne bagyj éli KörfilfiNk már as asátalt, A gulyán saápen párolog; Ds mártsd ion' utána — Háj Ms az oém tréfa dolog.. Ob irgalom atyja ae hagyj ál
Mennyi volt a kend termése? Kérdi tőle, hagy bírája. ; Ugyan hagyja, Istent kíséri. Hogy as ég Dra megáldja.... Oh Irgaléet ialyja ne hagyj <11
't íÍ
Kilencz akó bsrmincz helyen Haj de ki is tehet róla, ' Hoasz csillagok jártak rája; Jég elverte, szél elhordta.... Oh irgalom^iyja ne bagyj él 1
És igy megy ez mostan minden szőlőhegyen:! Látóbegy és Fórhéncz, Gyötgyvár, Szabad-;
[begyen; .
Nem is szól a Iczigáoy muzsikája mostan, Szomorú világ van mindfoftit moat ollao.
Szomorú világ< van, kihall ott az éléi, Hol máékor a rossz kedv is^ókédvraéledt; Holdvilágos ratén oII leaed hiába, Víg szürefelőknek nem ssvar danájai
Még a saedegelés is most céak égy aMgyep, Hogy valami neve a gyereknek legyes; Máskor más is őrölt gazda Őrömének De gyáasdajlá lett a vidám öföm-énekL
Node régi yóta: Több vészen Mohécaéál! Hisz e sopánkodás agy csöppet sem kennél Majd csak valahogyan kibevéijdk esi ia, Hisz ugy tudom aaoál rosszabb bármely
Ha moat twimorn volt es évi isMIltk, Jötö esztendőre majd jobban' •■ftteftek,* De Maoay s rímnek se tagyiak kedvére, |alatunk, ka előbb aem, mához egy évit.
Befejezem immár gyászos krónikámat, ámde végén béoija lelkemet a bánat) EUmnerem vétkem, nem lehetek róla: Hol ttyea bor teres, nem terem jobb Béla.
I
42. azam.
Nagykanizsa, 18
38. október 14-én.
XV. évfoly
am

A cselédtgy.
Azok között a kisebb nagyobb
mWUu mutatkozó mizériák között, mik városunkban a közérdek rovására iu is, ott is boszantják a szemlélőt, 1 talán a leghatalmasabb adagu mizéria: I a cseléd ügy. i . ,
Nem akarnnk, nem is szándékunk a cseléd kérdéssel a közmorál szem- \ .pontjából foglalkozni, csupán azon visszaélésekre fogunk rámutatni, amiket a hely szerző asszonyok révén látunk magunk elé tálalva.
Most a szüret után szoktak faluk-.hói városunkba özönleni a cselédleányok. A falusi munkaidőnek ilyenkor vége szakadván, a minden oldalú kenyérkeresetre utalt, elszegényedett néjp gyermeke, bogy otthon teher ne legyen s a keservesen keresett kenyeret ne iogyaaeza. s6t a tél folytán egy kis rnhára valót keressen: bucsut vesz otthonától, hozzátartozóitól éa eljön városunkba, bol a cselédlányoknak tagadhalatanul nagy. kelendőségük van, kűíönöeen, mikor még as itteni viszonyok á)ta) corrumpálva nincsenek.
Igen, de mi történik aa ilyen cae-lédleánnyal? Még jó szerint körül aem nézhet a váróéban ji már a sáskákként vándorló éa erre arra özönlő cseléd-szerző asszonyok keze közé kerül. Ezek aztán szereznek neki helyet Hurczolják kereafcttil-kaaul a városban. Nap, nap után telik, mig végre akad nagy nehezen a szegény lány számára hely. A szerző asszonynak van gondja rá, hogy egyszerre ne akadjon, mert mig hely nem akad. addig a szegődni akaró leány a szerző asszonynál van tar-tózkodóban éa fizet annak naponkint 60 60 kit. Igen terméaaetea, bogy ilyen körülmények között a helyez*reő-aaasonynak nincs valami erősen érdekében a szegődni akarónak "helyet szerezni, mert az ily ként tartózkodásra
bejelentett cselédek utjáh a havi lakj bér azépen futja ,a még aá élelmezési költségen túl ia ■ marad [azépen accij dentia A komolyabb' belyaaorséa az-j után oaak akkor keadŐdiXmikor a szerző-asszony látna és tapaadatykhogy az illető caeléd leány nak fogytán vwj pénzecskéje s igy nem telnék a nap 60-r ]&0 kr. 1
Talán mon&anuMfi ' is fölösleges hogy pénz fogytán n helysaerzőnől védff szárnyai alatt olyan kereset fprj ráanak ia út ny Itátik nem egyszer ami liözerkölcatiégi szempontból s közegéezségi érékekből megengedhet tétlen.
Igaz, hogy a rendőrség e tekinj tetben elég szigort éa erélyeaaéget taf ftusjt, de vájjon hol van as a szigorú ellenőrzési erő éa képeaség, melylyel a közerkölceiségll viaazaéléaeket mindéi nüttéa minden alkalommal éazve lehetné venni annyi caelédazerzőnővel szembeni mint a mennyi ebben a mi nagy kow 'kureucziáju vAroéunkbatt van.
Alig van utcza, ahol egy kék helyazerzőnő ne grassálna, az ő elmaradhatatlan cseléd telepével.
Es mint mindenben ugy ebben is ezen egészségtelen és mód nélküli versengés szüli okozza a bajokat.
A szerzőnők élni akarnak mindeá áron a igy azután a kereset-biztoeitáa ág bogas éa legtöbb esetben megenj-1 gedbetetlen rafinériájával oly módok|> hoz nyúlnak, amik a cselédtartó gas dák hátrányára éa kárára vannak A azó szoros értelmében corrumpálják a . cselédeket. Azog vsnnak, bogy mentül többször történjék cseléd-változás Minj-I den változás alkalmával szerzési dijait fizettetnek a cselédekkel is, meg a gazdákkal ia. Igy azután valóaágoa kereskedést űznek, lölbasanálva a helyszer-zéa minden furfangiát A különben I megelégedett cselédeket gazdáik ellen
láaitják Kecsegtetik Őket jobb hely-lyel és minden alapos ok nélkül fölmondatnak velük. A gazdákkal, kik éaelédre .vannak azorulva, szemtelenül játékot űznek, Előbb 4—6 olyan cselédet szegődtetnek be, kiurŐl tudják, hogy legfblebb 1—2 hétig fognak meg-türetni a oaak azután ajánlalnak egy ér-demeaebbet Ezt az üzelmei természetesen csak ott gyakorolják,i ahol pénzt éreznek. De ily helyeken azután valóaágoa akipolyozáat visznek végbe.
A helyszerzőnők ok nélküli elszaporodása óta már, anynyira ment a a cselédszerzés körüli visszaélés, bogy a Oiteléd tartó ga'dák már torkig vannak s úgyszólván közóhaj: ezen lür-hetién állapotnak megazUntetése.
Erre mi ia teljesen elérkezettnek látjuk az időt. Végre ia Nagy Kanizsa vau oly nagy éa tekintélyes város, hogy itt a sáskamódra elszaporrfdott és a hely szer rés köpenye liláit külön* böző üzelmekből élősködő helyazerző-nők helyébe egy tisztességes cseléd-közvetítő intézet állittassék föl
Egy ilyen intézetitek jnegvan városunk ban nemcsak létjsga, de lét» I alapja ia. Éppenséggel nem látjuk tehát be, hogy miért tűrik 4z érre ille-tékea körök a helyszerzőnők viaszaéléseit mik az érdekeltek türelmét mér a végletekig vitték?! Éppenséggel nem ért* jük, hogy miért nem intézkednek egy i —• a vár oh tekintélyének megfelelőbb, tisztességesebb a az éltalátyoa Igények kielégiié«ére alkalmasabb éselédkőzve titŐ intézet létesítése iránt ? v, •
Hisszük, hogy a közérdek szempontjából telt jóakaratú fölstólalásunk megteendi hatását ofcn honnan a oae* lédügyi mizériák megszüntetését moat már elég régóta várjuk ée reméljük.
Tátrcza,.
Mór diák krónikája
as 1N&R. éri ssirelrU Mikor ezer után bárom nyolcsaat irtak, A aaöltösgazdák mind jajgattak éa sírtak;» Keservei kínjukra de nem termett irmag, Lestek éneklője ennek a nagy kinaek.
Szép tata a tavasa, jó termés reménye Szállott a gazdának aggódó lelkére; Vük elég asö is, süiuii a nép ténye: Ggy résiek vidáman a nyárnak eléje.
G la jött, el Is mait; bej csakhogy elmulat Dupla eeH a nyárban a bflas kánikula. 8ak reményt tönkre tett még a jégver{gg^ Himba cask öldösött volna a nemézis
Léióhegy és Hrbéscz, fkabadhery, György-(vára,
lik Somofyból eéziak savaayén Zalába; Ram asélt ayt rólatok Ny keservea nóta, Meaayire emlékezem már 64 Ma.
tfaglqétiltik béil leiem látja lelkem, Megy éitmosl magassal mily bftaaéi terhelem; Aáaés betgaiei meg nagyobb vüak vplaa, Nem pipék még ilyet Baranya és Talse,
fca ie Kftasa, kedvem vMém éllelJ)e; JM «(gyasa masNo rám. ta légy otyaa dőre. ám éi popeaeom menjen ssnai eiéra, Begybe —i aie ii, m^á enak leikeHU - Ifire.
# érné Mfeaea, kJ a »«lepsé«él Mi Mhméi» ka paagmi teatjai; fis, * ki Mamii rég akaeeüsa esape — í Wene Ifidamdb*.
i Hiszen ie voltál el, ki egyik éjjelen. Legédesb álmombaa előliem megjeleni; Teli kulacs yolt a sisak a lejeden, Szőlőfürtök lóggtak le hajadról zölden.
I Megkínáltál vele, megkóeiollam egyei; b | De nem egéaz lürIÖl, hanem csak egy szetaei; í Hej de ez az egy is oly savanyú vala, Hogy (öle a szép szó ajkamon elhala.
I Végre mégis kérdém: Hál a galamboki? í Te nevettél egyet, a azt mondtad bogyi esfn/ Es bizony nem illik egy mússa ajkára, . I Ki álma közepén lör a poelárs.
Aztán elftévoeiél, megértém szándokod; ! Látogatásodat megbánni nincs okod ; I As egy szem erölöoek kinos benyomása | Azóta elmémet izgat ja ás bántja.
I Másnap a pegazus) megnyergeltem nyomban, I Arany János utááj törtettem irombán; ' Ámde csak töredék már*{Ü» nem lett égést, Hogy el ae vsaaien, bál álljon fit e kis rész:
Péter bácsi Látó-hegyen A kadarkái Szedegeti; III ia lalái, ölt is talál, A vederbe éjrüjtögeit..
/Oh Irgalom atyia ae bagyj éti
Odajönnek a gyerekek: •tdee apám, nrtt asadegetf* Tudja latén, müyea szőfcö, Otyaa kemény otyaa töppedi..* Oh irgalom atyja ae hagy el!
Odajönnek a eaoroasédok ^ Bátya, haji mi leae beiöfef Hatígaaeaielt, valami laaa: Vagy aeaet, vagy nzsa lére ... Oh irgalom eiyje iM bagyj ftj
Jön a pásztor: ifiazdaurám, Egy pohár bort, áldja intcn!« • Addig nem kapaz cejcsij, mig e i Poskssöréi présbe' niacaenU. Oh irgslom aiyja nejiagyj ell'
$zép a présház, készen minden, A szőlő mind behordva már; Szívesen vár még a gazda, Jaj de bizoay hiába vári... Ob irgalom atyja ne bagyj ell
Kemény ugyan a kadarka, I)e ba ezer lelke volna; Azt a nedvet ez a borprés Habár kinnal - kisajtolja. J. óh irgalom atyja ae hagyj éli
Megkóstolja már a gazda; Szirté ugyan nincsen neki; De bogy ize csak lehelne Azt a gazda csak kiveszi... 0h irgalom atyja ne Hagyi elt
De aaért eeégia megisszaJ Hátba elűzi a gondol'; Megissza, nehogy azt binjyjék, Hqgy a szőleje mégbemJeM,.»• Ob irgaloa atyja ae lagyj- élt
Eörélftlik már as asstallj A gulyás szépen párolog; De már esi inni ntáná -r Ht) biz sz aem tréfa éelog.. ..
Ob irgalom atyja ae Ikgyj ell Mennyi volt a kend termése? Kéfdt tőle hegy birá|a. Ugyan hagyja. Istent kísért. Hegy as ág Ura megáldja..., Ob Irgalom atyja ae ugyj ell
Anyagi helyzetünk.
Nem írunk politikai czikketl Nem ké* ressük jelenleg aaoa viszony asátaii. mélyek külpoliiiksi helyzetünkét fgybejüsik, nem tárgyaljak politikai viszonyainkat, s onm ezekből szándékozónk megalkotni helyzetűnk képéi.' Anyagi Hlapotsfok, vágyén! htflyp* tünk foglalkostaija olménket. Etek as állapotok nem (öltik el reméaynyel keblünjet, es a helyret nem adhat lelkönknek meg' elégedési, megnyugvást, ba bem Is engedjük magunké! a tényleges viszonyoktól el-csüggeszteni, ba oem is tekintünk reményi-vesztei len a jövőbe. Nktnsokára be Imm hordva a bortermés is, álislános tudomás azerini, siomorü oredmény'oyel. Aiiekínifaei-jük most már a gazd. or-zlendíjl, legalább vidékünkre, megyénkre nézve, hiszen élsö sorban bennüuket ei 'erdekei; iátlekinthai-jük, s vonhaiunk lej belőle kavelkeztejési
Utolaó lelünk, a mint minden otva« eóok velőnk együu jól emlékezhetik, egyike volt azoknak, melyek kétségbeejtő tollát a lakosaágoak kölAaösen á% a része érzé legjobban, mely tökével nem rendel* kazve s keze munkéjáre utalva; még betevő falalját sem kereshette meg, ha ebbea az fdöjáráe viazoniagaágal ie gátolták. Hogy a boes/fi tél, ttsnne a nagy hidegik e általában az abnormis időjárás rosaz belolyáaaal lesznek a terméare nézve, e4 tapasztalt gazdák előre ládák, előre is tpondoliék » valóban vidék bakbaa, magyéakkea is ama volt olysn iérmés, melyet ksdvasöbb idő-járás melleit várni leheteti volna, a aagy zivatarok, a jegea viharok nem egy gondénak reményét telték tönkre.
Ea igy az idei terméé sehogy sem gyarapította a gazda nép vagyonát, sőt a reá nehezülő terhekkel szemben silánynak, aem jól Bzeiöaek mondható a termés, melylyel alig ledheli rendes kiadéssit, terheit, adóe-ságéii és befektetéseit. Hot van azután a többi, a mit ezen felül kiváaaak a mai igények, s melyeket müveit ember aagyoe nehezen nélkülözhet, sőt nem is szabad nélkülöznie ?
Kilencz akó hsrmincz helyett —
Haj de ki is téhet róla,
Hossz csillggok járlak rája; i Jég elverte, szél elhordta...* Ob irgalom atyja ne bagyj ell
Es igy megy es mostan minden szőlőhegyen: Uióbegy és Förhéncz, Hyörgyvár, Szabad-
l'kegyea; ;
Nem is szól a czigányl muzsikája moslaa, Szomorú világ van mlndenftit moat ottan.
Szomorú világ vaa, klbalt olt és élet, Hol máakpr a rossz kedv le jókedvre éM; Holdvilágos *siéo olt lésed hiába, Víg szűreielöknek oem zavar danéfe
Még a szedsgeiéa Is aenat csak égy megyén, ! Hogy vakuai neve a gyereknek legyes; ' Máskor más Is Örült gazda őrömének De gyászdallá lett a vidám ftróm-éeek,
i Node régi féle: HBbb vsaaettj Mohácsnál! | Hisz e sopánkodás egy csöppetisam baaewél | Majd csak valahogyan kiheverjék est is* Hisz agy tudom esnél raessébb bármely | [pestis,
i Ha most aaoswni vei aa évi asftrailak,
Jövő eaatendőre mafd jobban *mf eüak.-I De bizony a rimnek as tegytsft kedvéra, ! Malataak, ha előbb nem, máhéi egy évre.
Befejezem immár gyáasoa knMflrtjmsl, Ámde végén béntja Isíkemet a bánat; j Diamsrma vétkem, sms lehelé réis: Hol ilyes bor
S' m tw m rn-mr^m __1 L ' ii i 1 i ffi» « nr zzrmnrrz* >ffl
- - ******* T fBHT \rw i ÍT JW. T zt^fiurrtoi áiuiiT T
C n AT A u .M/.tnU u
| DaWIralal Vlmfcéa ehea l | M' J ^BBA - ■ j AHH^ M ntrieünk jeUerema séaKlellit fl
>l anelSlie tefüT^aá kmmi hal- H MkH/M JL* ' JEL JknV jL JIL '1 f á.vsvW . «jéá Mvaiale. Mdel^áarel 1
, ^ kfUUtaa ri. D mmmm. — • U SO fcr Miméig MSI U» sséíf! I H J
I^i^invaé II ^olttlkpl és ^•aryé® tartalmú h.*tllap. f) ■
fl, jn m ni f|| h Zalamegyei ügy v'élegylct'a Nagy-lCani^ni- éa Délzttlni lalcurékpénzlánik, B&nkegycflülcl X MfUMér pstttseira 10 mt r-J,
BS m ai Alsó-muraközi jLkítrékpénislár résxvéi yláraaság és ttutj.' axövnlk. hivatalon kji/IOnyü. EcP ut ' ^ T *1íJ
__Megjelenik N&gy-K&nizaán hetenkint igyiur: TAlánap, _1
— 'J I. I a . , 1 , , ., Pl I II j . ■ I MII........... ... I - I_iiBT-r rxrva
A snatoha viaaasyokat, melyek aey-•ytn gátoljak vafjeaoaoéeaenksi. még mód sékál tanti i mylifcbw ijeeatö módon IljUkhu • elaaapmrodó phyltezera, ez • mir, Mt| t eaátflsgazdát tetjas tönkre* j amméeell letyigmi, mely aayagi léteiének iHp|>it torréaát táeutdja meg, « mely vele egyán | Semett vagyoni tőkéjét ia megtámadja A bivaíaloe lap ágyremásra botsa ayÜvánoaségra aaoa szőlöieJepeket, bol é paaatitó rovar teli ép, a legújabban tettünk említést mán* arröl a szomorú lényről, bogy auat mér Leasacii TomajOa ée igeien ia kéftetátélték a phyllftzeni lei lépései. Nem. aa okom é, bogy megyénkben a boriidét ia, mely megyénk lakkmiiágának egyik Itf jövedelmi lorriait képezte, pangásnak in-éattf S ebbes járni még a mar néhány év óta faiadén évben egyenlően beálló roees tarasÉa, mely a ga idaemberre, különösen nyomasztólag bal, a reményét is elveazi, bogy valaha jobban (og menni. A gazdaság és kereskedelem pedig oly szoros vi-Bzoayban állanak egymással, annyira íelté-talasik egymást, bogy az egyiknek banyai-léaa okvetlen gátolja a .máaikat fejlődésében,' s igy végköveikezésében nindenki megérzi a gazdaközönség sanyaruaágát.
Nem' eeoda ily képen, ha aa elaaegé-nyedés veszélye lényegeii köznépünket, gaz-dakQsönségünket, a az oly immtaena ve- J ssély, mely ellen a lehetőségig küzdeni minden tényezőoek kötelessége. , I. A bol ceak lehel, a legszélsőbb laka-réknaságji kell menni, e mostoha visaOnyo- I kon má&ép erőt venni nem lehet. A hiva-toll tényezőknek vállvetve kejl közreműködniük abban, bogy e vissonyok még roeszsb-bakká ne váljanak. A munka ée a takar j rékoeaág legyen egyrészről a jelszó, más-részről pedig, kik önhibájokon kívül kénytelenek s szegénység keserű kenyerét enni-ők, azokra legyenek figyelemmel a jóté- I kony egyletek.
Ismét egy minden valószínűség szerint szigora tél küszöbén állatok. Sokan, bizonyára nagyon sokan vannak, kik nem mioden rettegés nélkül nézask e tél elé! A j jótékony egyesületek legszebb feladatukat ilyenkor teljesíthetik, mikor felkeresve a , Szegénységei hajlékaikban ott és avval se gileoek, a mi legszükségesebb.
A megélhetési nehéz vissonyok közepette valóban istenes cselekedetet végerlH-nek azok, kiknek erre a lehelig ée alkalom megadatott.
Bármily sanyarúak is legyenek azonban a viszonyok, melyeket itt a tényleges alapon kilejteni iparkodtunk, nem esünk kétségbe. Van annyi erő, eszköz és lénye \ tö, melyek nemcsak elviselbetökké teszik a jelenlegi állapotokat, hanem azok javulását ia eszközölhetik. 5 ez Isten segítségéve} sikerülni is log, ba magunk hozzálátunk, bogy a mennyire ea hatalmunkban áll, ma guakou segítsünk.
Politikai szemle.
Nagy Kanizsa, október 12-én:
A lengyelek felmondták a barátságot a caehekoek. ha a csehek vezetői aa itju csehek pánszláv ágitátióit elnyomni nem iparkodnak ; hogyha tovább is bele lógnak avai-kőzni a birooalortt másik felének Ügyeibe s különösen ba a szláv, és rnssrpbil agitátorokét támogatni lógják, mely állal a Magyarországgal való alkotmányos kiegyezés ve-széljextetik, a 3-szor, hogybs a cseh nép képviselői még tovább is kftideai lógnak a Námetoraaággal való szövetség ellen, e ennék helyébe az Oroezotszághox' való közeledési akarják hozni. A leegyel nyelven msgjeitafl »Pr?eglcd Polski* czimfi foM-iraiban aa ia vaa smodva, bogy a remNI utasítás, melyet Slrorsmayer a királytól nyert, mint »intelem és leddée* egyúttal más szláv slsmsáei S küéaőaaa aa ifja cseheket UsH.
. •
Minél V*bsa közeledik S traaesia ke-■arák WgsyÜáaáaak ideje, esaét buzgóbb éffcásméi fajtetoek ki a köztárseeéggai ettan-aipe pétiek, táHaflesa éa arieaataiék ások Ml e é^tatmksa a flgyalmet seagskra von |lk. Amallwn ba, hol ietsateg a párisi SÍ tartáaÉaélá valóaégse aaiMefcláa térién*. Joéeeille baresag ée ée Qmrelle ge-fiMÜ skk ide érkaataá; ide váratnak Mrslasil márki és más royaliat&as se-
1 béesi reécéstatb ség a»ermt aátíber Iá ás log mspy Elélni a ) A Jesraal ém Mtáa spy bécsi tudó-atf baem as* miáee mtm* n paeta, erta
határozta volaa el sm^i, bogy a macedóniai kérdésben körjegytékái küld a lörók követ-aégekbea. Apűrta e körjagyKékhan kijelenti, hogy azon animoeii|J mellett mely a Macadoniái lakó nernsmtMtsk közt tóanáll. lehetetlen, bogy a msijedoniai kérdést botygaesa la bármily reformokat léiesiteea. A porta nézete asarint a raléQlegi uralom változáaa elkeseredett harczévaj idézne lej a görögök, bolgárok, szerbek és {románok közt, kik jelenleg Macedóniát lakták.
Ai „Erdélyrésíi Magyar Közm. Egyesület44 köréből.
Az »E. M. R, báróin rendbeli tel hívást bocsátod ki. kz egyik Magyarország leányaihoz szól egy Lobogó érdekében melyei mini a felhívás in. tudja Magyarország asszonyainak kéli üaizeadniok:
»Igazgató v álami mán y unk, e szivekben S a köztudatban önként jelentkező sjtehát ftl löt nem sorolsndó indokok alapján, szükségesnek mondla ki a magyar Erdély ^megtartása végett alakult Emke számára egy | lobogónak elkészíti élesét.
E nemzeti trikolor, a magyar taj ős- • i eredeti jellemvonásáéak, a nőiség cultúszának symbotnmát, az istenanya képéi lógja magán hordani, jeluvén, bogy Magyarország védasszonya: a nő, ki aá erkölcse igy a nemsei.
Erre kérünk bármi csekély, legkisebb adományt ii. f -
Legyen e szentL ügyünk magasztossá b&t méltó, tündöklő lobogóban minden gyar uóiol egy asal.ag, egy szögecske.
Öröklődjék le századokra e ragyogó jelvéoy a !ontartva napjaink küzdelmeinek emlékezetét,, birdestje a igazolja hitünkéi, hogy végül is e IcftH^gó Vlalti békés küzdelmeink fogják befejezni azi a munkái, melyért Ősidőktől oly sokszor lobogtalánk csata vértől pirosló zászlót hadainkon. V A legkisebb adományt is ennek a czél-nak és ennek a munkának jelképea megörökítésére örömmel fogadjuk és minden nemes, igaz {nagyér nöiöl kivétel nélkül kérjük.* |
ÍAjánljnz e kérő szózatot hazafiasán érző hölgyeink sÁves ügyeimébe és meleg pártfogásába.
A második (elhívás, meiy a pénzintézeteknek szól, zárszámadási jelenlest is tartalmaz as 1888,. évi zárezámadás alkalmával a jólékonyczéln össcegtiöl való részesülés ügjében.
A jelentés kimutatja, bogy egyházaknak személyi járandóságra tiz éves megszavazod regely első részlete gyanánt (35 kö/agébeii) 3645 trtdl; — egyházaknak dologi kiadáaokra és egy évi segélyként (1K községben) 6'00 Irtot; — fióknak személyi járandóságokra lu évre megszavazott segély első részleiekint (82 községben) 5363 fri; — tiokoknak befekiélésekre és jutslomra egy évea segély k^pt (22 községben) 21 >05 frtot; a) népkönyvtárakra 1000 Jfrtor; ipari czélokra 443 Irt 41 krt; Gyeriyánffy alapiu i vány után lOtl Irtot; összesen tehát 20.píí frt 41 krra megy az Emke f évi direkt segélyezése. . M
Teljes joggal mondja tehát as Emke kérelme bevezeiéaében:
Éppen s/ért önérzettel rontathatunk rnutt már rá mindén vonalon, jelenléskében az áldozod inibeteknek, megindított akczi* ónkra, s hazafias bizalommal hivatkoeva az ' ígéretre, kérésképén a kiérdemelt tovább támogatás iránt.
Nem szólva a nagyszabású a kósel ismert közgazdasági, ipari, kereakedelmi stb. ! ^aozgalomrót, mit ^z Emke immár harmadik éve kitejt; nem pártatlan programmról, mit a magyar ielekezetek (róm kath, reli luth., unii., zsidó, göl. kaih.), a nemzetisé | gek s társadalmi osztályok irányában követ; elég csak colturalit lényeink számbeli kimu-tatására bír átkoznunk, hogy nemcsak 'nemzeit, de általánosan hnmánus jellegünk is meg-| györö bisonyoesággal kilessék, a csélban és erköjcsi jellegben kettős lonioéságu ügyünk I izsmára a kér/s előjogát mindenekelőtt indokoltnak társuk.
A kérelem indokolásául pedig a köret-k esőket mondja.:
Kksztods ée lekötötte lebái as egye-eület teljes tökéjének kamatjövedeltréi a | mindezzel a bejött igazolt kérelemnek alig egy negyedéi elégiietA kii
A mit tettünk azonban, abban teltemé-réssel la béfori<ánem kísérik a cselekvés módját »jogfs és nemes maakaakra áldásét küldő* löhiégcjs frankon, királyunkon kezdve, a magsa koraéáay tagjai, a magyar egyházak fejei, a kanalas aaitá, megsegélt vi-dékfUsk s kivétel,lélkN öeszes kör életi elé-kililgilsl
I Ni adjon aa béteraágot iámét és imáét sOrfetaiakr
Mimáa menkapt ugi smmsak szériát mindannak jővadAséi, a mit eddig kaptánk — $ 0 Oi 0 tn ét|kamalail atketásamkra laéöAtték, aaonWn, tolni aa eiéjaá Imawe ieé i> a meghédloiinál még miniig végtelenéi több méghdpasdó: MágySSSljik-e e kérés fcBulssrtját mit masa a aamomt adott
mint erdélyiek, hanem as orazág lanpállásá) tallélelaiö Krdéjiy megtartásával megbízód őrállók gyanánt Itérjök a aegéiytJ
Minden étbén a szátuadátjoH teiáráea* kor baaai pénzintézeteink meghozzák átdo ; zaiukai vaiiimely jótékonv eaélra s Van-e I jótékonyabb annál a munkánál, mely a .nyomón nem caak palástolni, de a aaellemi | lelvilágoeodáa és ai erkölcsi felfamelkedée, | valamint az anyagi jólléti, aaaközlAe alapján a t népet a oyomor legyőzésére kteesiteoi e 1 .igy ember: gyanánt, egyszersmind hazai-vái is lenni' jsegtti?
. Nsgy Bzéchenyink es álmát! ina meg-vifósitándój törvény gyanánt lobogójára az Emke.
E nsgy munkára nim azOnlnk meg a segédkezet jnibdaddig kérni, méz megsegítendő van r
A hazafias napi sajló egyhangú véleménye pedig, hogy a támogatás ntenzivilá-sírnak Erdélyre nézve meg e<ak most kell kövei kezűié.
Erre nézve (esszük mi mea most ezzel is a formai lépést.
Ideje korán emiékezeibe hozzuk az ez idő szerinti legaktuálisabb hazai ügyet, s mély liazieiedel-kérjük, bogy s gondviselés áldásának évzáró szátsba vét elekor jusson ki az Emke ügyének is aa érdemeli figyelem.
Jólékonyczélra annyit áldozó batai pénziniéxeieink s vállalataink asénlebh czélokra s sikeresebben nem haszááliaihsiják (Öl a kiosztandó ösaseget, mini az Emke áilal. <'
A harmadik lelhivás Magyarország óss/es varmegyéi, önálló törvényhstóaágu és rendezeti lanácsu városai közönségéhez szól. Mel ékelve vannak as Emke «xerveze» léről és ahnak működéséről szóló jelenlések
Az Emke törzskönyvének kivonata jgen érdekes világot vet a vármegyék, járások és városok részvételére. Magyarorazá* Ö*8<es 05 vármegyéje közöl 8 vármegye szerepel mint örökös tag. Mint alapitó' tajg II vár-megye. Ezek kőaött ZcúatArntxmc ninonen. Az önálló törvényhatósággal biró várps közül örökös tag van 10, «ln|>itö tag 9. Magyarország rendezed lanácacaal biéó 118 városa közül: örökös tag II, alapitó tag 30. Ezek közöli Saqy- Kanina nincsen Mugyvr-ország 12665 kia és naky — a 7051 pusx-' tál, leiepet majort, vagy egyéb lakóhelyet nem számitva —■ közaége közül örókóe lag | nincs, alapitó tag 74. Magyarország 407 varmegyei járása közül ömkös jsg 2; alapitó lag l.< A felhívás meleg hangoo fordul I a vármegyékhez ás váratokboz, s nem kételkedünk oennej bogy tömeges legz a részvél ezek részéföl, látván, bogy egyesüli erővel mily dicaö czélokat lehet léiesiimú. A vármegyékhez stb. iniéseil szép l^lbivauból a kővetkező részi közöljük:
, »KimuiatáíOnkbk'betekintve, meggyőzödbelik a nemzet, hégyknaenl áldozáaál ép oly tapintattal, miol sikerrel vettük munkába, miról legjobbanilanuskodlk különben aa eli-«meits, miben im már jhárom éves egyesületünk oaziatlan részesülj
Elismeréssel és béloritáksal kisérik •jogos és nemes ügyünket*, íölséjges urunkon, királyunkon kezdve, a magas kormány tagjai, a msgydr egyházak1 tejei, a hazafias sajtó, megsegélt vidékeink a kivétel nélkül í összes kökéieii előkelőségeink.
S miulán'kimutatásunk yérint mind-| ázl, a mit eddig kaptunk alkomsainkra le-I kötöttük, azonban mint as eléggé isme-| retes — a megbóditottnál még mindig vég-j telenül több a meghódítandó: siégyeueiiOk-e i — ismételjük, ott a hol meltáriyoa s illő
— a kérés köielea«égéif mini maga a nem set adoti kezünkbe és. vár el tőlünk, midőn Hl ném mint erdélyiek, hanem az oi-
| szág lenállbstásái feltételező Erdély meg-* tartáséval megbízott őrállók gyanánt kér-j jük a aegélyt
Hol különösebben nem mérideied ki részQnkre as áldozás, a bálával logadotl segély óléin is sok mód áll iámogatá.«unkát ilietöieg Hnidelkesésre. Fölemlítve riöször ia k rendszeres pót adó létszinen levő kérdést állandó ügyünk metté a hatóságok: akár rendszerem alapiiványayal, éjei eegélylyal
— vagy ba es meg%ae •— jjéldául egyes ! birtokosoknak pótadó öakén'eif felajánlására i megnyerésével; a legkisebb községnek is
legalább rendes tagul belépt elesével; avagy I biaioeitáaával snaak, hogy aa engedélyesed nyilvános előadások, vagy vérmegyék részéről a falpsi. fonó* és láorseogedalyek dijának tjizonyos másaiák a a*j E«-k* javára lolyjoa Hb. Aztán csak 17,000 féri és a( volna-e Magyarországon, ki aa ez idő szerint lolyó honvédelemnek tagjá íebei, s honnan jöhet etve nézve a legbatésoaebb iss-pulsus?
A btuajra nspi sajló e«haaga véle« Seéays, hogy e támogatás mtaasitásának még csrit mbi kelt kévmkasam.
Erhl nézve leaatlk mi ismg atost a pormai !«isá
A félbarés e szavakkal Végzód-k: ,4 mmiii jmtUM imAs itdfl « $ itmfh M éféri n iiMltodi tejtnoi) utm f<smi;s/
kaaAakbe és ÉIIMá pMtl Ül
Különfélék-
i— Nttsiéiyl hlr. AVawJ Ujat és j^ti) (Huh oraaággyMéai képnrisetők a újult hét e'ején Kanizsán jártak. (Az előbbi a liuttinan családnak, köieli rokonainak Iá togatáeáratjöti városunkba ée páij napol itt lőliött. Ugyancsak Guiimtinék veonégl volt Szlávi Olivér is.
— ■éaaáraa Náaésr kir, taoáeeoe ée a pécsi tankerület föiéazgaiójd pénteken délután vároeuakba érzetett a helybeli lőgymnasiam láiogaiáaára.
— Neaaaell ««laí«n, A matt bétán járt id Komlóxsy Józ«e( síinigazgaló lít-kárjs. s mint értesüllek) Koaüós^. mintán Jakab Lajos színigazgató visszalépett, az engedélyt megkapta. A miol {az alábbi szint jelenlét sejiie'i Koinlóásy József sz in-társulata jó erőkkel reijd^lkjezik a veidben örülnénk, hogyha a több évi kúparcz uián egyszer már oly lársulat ékezik varosunkba, mely az intelligens közönség igényeinek megfelelne. Komlóesy társulata e héten érkezik várostokba, s nemsokára kezdi meg
I előadásait. Így\ alkalmas taisoni ia választolt, i s nem kételkedünk bogy a társulat műértő I közönségünk részéről a kellő pártfogásban j log részesülni.
Klueveaéa. Uju Stoeker Antal I af igszaágügvminiasleriumboz aegédfogalms-sóvá nevesieted ki.
— Aa elet *saUnli« A hosszú csörüek már megjeleniék vidékiünkön. As elsőt t. bó 10-éo a sccmési erdőn ládák ; t bó 12 én pedig lapual szerkesztője egyet főtt az eszieregnyei hstárban
— R«aa »*ö rei. Az e bó 4-én beál-i loit ée több napig tartó esőzés Keszthely
vidékén nagyon "megrontotta a Szüretet. A szőlő a tőkéken gyors rptbaoáanu indult s csak hozzá kellelt nyuln| a szőlofurihöz, ez elég volt, hngy a.sfóiószemek mind a földre halljanak. Minek lolyián ezen a vidéken I kevés must s az'sem valami jó szüreted a [ bordókba.
— A krasllirl) I |{) MUNsIiiBa lét -' kérdésének Qgye e bó végén ujik tárgyslás j alá kerül a minisztériumban, az juj kultusz-I miiiiszler veselése alglt. A gymaáaium kegy-
i ura Dr Kuncz Adolf, nem ezáédékozik a keszthelyi gymnasinmot bes/.unielni, sőt j hatotatiHyurá óbajija tejleasieni, ha ebben : neki a varos és kormány segédkezet nyuji. j Keszthelyváros képviselőtestülete már az év tavaszán határosaiilsg kimonda, hogy kész {' bármily áldozatokat hozni a gimnáziumért; ! bizonyára a kormány sem lesz! szűkmarkú ■ a igy a kies lekvésü, szép lejlődéaoek indult ! Keszthely várue baladai fog. Ugy legyen! A j keszthelyieknek azonban nem sásbsd össze-; dugott kezekkel lesni, várni a t-egkiaieoeiell, | bat.ém mozngni, 'eni.i kell az fin érdekében
— lVUlvaaé raléljr. »rakosái, a j birnévrs szavaló értesülésünk szériát i.nwem-i berben érkexik varoanakba egy jazavaTó -es-i lélyre. A kiváló regiiaior, ki a (null tavaaz-
azal téri vissza amerikai kőrútjából, való-! gatott műsorral t(<gja meelepai közönságüa-két. melynek élénk emlékébeji lesz még utolsó leiolvasó es'élye, melyen a müvén a jelentőiteknek válóban rendkívüli műélvezetet szerzed.
lagyeaei aépkiayvlár, A vároeunkbaa tenaálió ingyenes népkönyvtár J két havi szünet után e bó T-én nyittatod 1 meg újra, s bogy sdkan tódultak ismét a • könyvtár helyiségébe könyvek| vallására, azf nagjon természetrsnek találjuk. Azok |á,i I derek emberbarátok, kik s népkönyvtárt létesít el lék s lentariiák, kezdeménye/esfikkel azt a dicséretes czéli akarták dőmosditaai, bogy jó, erkölcsös, lélek- és júivnemesiiö | olvasmányokai juttassanak iogyjen szoknak j kezebe. kiknek máskülönben vahy nincr alkalmuk magukat hasznos olvasmány okkal tovább képezni, vagy oly selejtes soksadr { erkölcsfelen olvasmányokkal téltik azabed éráikat, melyek olvasása inkább károsan \ hat. A mini alkalmunk volt meggyőződni, I az ingyenes népkönyvtár jele* müvekkel rendelkezik. Jókai régibb és ujébb munkái. Vaa (tereben. Vadnai, Vértesi a máz egy | nagy esowó kitűnő mű részint jazépírodalmi részint közhasznú, tanulságos í tartalommal áll azoknak rendelkezésére egészen ingyen, kik szerény állásukban is érzik a lélek | müveidének szükségéi. S márjs adatokkal leheme bebizonyitani, bogy eékaa jönnek könyvekért, kik máakélönben áz Ukásáara | nem is gondoltak vo'na, Aa iagyeaek nep-J könyvtár megérdemli a közönség intelligens í és vagyonosabb részének érdeklődését és pártfogását, bogy a népkönyvtár bizottsága i évről évre gyárapéthassa könyikészletét.
— Elllegea aslmfcáal Jeleallel bocsát ki KmUmy Jimi súeigaatfió,
| melyben értesili városunk közjtoiégét, hogy i kitűnően szervezett és a vidéki szinésaét I jdeaább tagjaiból áll diésM-, vígjáték , Sáp-ssiaml- éa operetie táiwtaiávaí azombarna eát. ia napján <? Saark) kezdi meg előadé* sainák snroaatái; Hagybaaga írva easvak helyéti, egysaerűes — deű^atánaziigéíkctL hogy szintársolsiával vállvelvá, mmdent 4 I lag sövetni, hogy magakai a közönség U-I selmára, kegyes, pártfogásán a ssiamüro-éek* ajabb éa taisaabb tenaékaibál sow dossm batanali aljaéáeailksO, M irdsmsmé i éa a»állóvá »ebeseik. — 'Szorgalom éa komoly törekvés a színpadén, tisztességes $e mea viamM a társadalmi éímkaal* as lsm I jsWvak, melytyel megnyerni és swgiartaat I létőiekvésákei képezi. A táncai a kével-
V

keiíí Ingükből *H: AB* : Erdei Berta ope-rtue én népMÍtuntt4n«ke*ttO, Rótb Kielka, operait* eoloratur-énekeanő, N. Bodrogi Li* na, drámai és vigjátéki szende,(Fehérvári Ilka, operetté Nagy né Köny-
ves Mari, aiiyatzinészuö, P Vidor Hermin eoubreite én operette énekesnő, Liptayné I Ke**!, Udanyi Marinka, Kózsa Marinka, Köröm Hermin. Férfiak: Kotnlóasy Jozaet, ope-i rette butTo (igaagató), • Deréki Aulai) drámai ét kedélyes apa (mUtezeiő, rendező), Nógrádi Jánojr operette-tenorista, Pénzes Bandi operelie éa népszínmű "énekes, Bagi (iyuln bún és társalgási szerelmes, Liptay L^joa operetie és burleszk-komikus, Kapusai Andor, Hétre Ferenc/, segédszinészek, Gikn czi . Gyula, Makra Sándor, Havatsi Géza kardalOsok. Rólli Lajos karnagy, Karkas Júzset szeri arnok 2 segéddel, Galambos Mi* hály jrühalárnok. Előadandó újdonságok; »Georgette.« — »Chami»lae.« — »Az egér.«
»Sarah grólnö.« — »Czifra Juczi.« — > > Az uzsai gyöngy.i — »Marcin, a világ szép asszonya.« — • PipaesŐaz király.* — •Szegény Hadóné.n- »Vöm" uram kezei.*
— »Nebántsvirág.' — -»A siró gyermek.* Bérleiárak 12 előadásra: Körnek 10 irl. —- Zárt szék 1 irt. — Másodrendű zártszék 5 frt. A bérlet eszközlésével -mtivezelőjéi Deréki Antal urat bizta meg, a ki majd azemélyesen teszi tiszteletét a n. é. közön-aégnél. —■ Csak lapunk jövő számáhuu szólhatunk miijd arról, vajjou meunyibeto vállja be Komlóssy ur szavát.
— Utiifii^M k Az igazságügy-miniszter nz alsó-lendvai járásbírósághoz írnokllá: Hosenberg Mór cs. és kif. közös-hadseregbeli számvevöalliazlet nevezte ki.
— Azj elhunyt Dávid János sótárn )k helyébe Nagy-Kanizsára Kru'say Ágoston, itteni sót ári I ellenőr, ennek helyébe pedig Sieiner Ferenc/, mázsa liszt neveztetett kiiu pénzügyminiszter által. A töldmiveleéügyi minisztert 'Farkas Sebestyént, aa htvánlelki iíöldmíves iskola lőkerteajjél a Keszthelyi gazd. tanintezet föker löszévé nevezte ki.
UJ tMNiiti licaxtffMMA megye törvényhatósága a maga részéről a j( eszi hely-balaton-szl.-Györgyi helyiérdekű vasút igazgató tanácsába tagul i>r. Duiint Kerencz apát plébános! küldötte.
— 4j}| Aftshlr. Thökolyi Késmárky László m, kir postamester és novai járásmegyei ulbizlos közelebb e'hutiyt Szent-Adorjánban életének 43-ik évében. Béke poraira! •t' — WegerŐ»llé« A vallás- és köz* oktatásügyi minisztérium Alszeghy Alajos Csáktornyái polg. iskolai rendes laniijói állásában végleg megerősítette
— 6nxÍ tAiidorlANokal tapasztalt igy ilyenkor rendőrségünk u gyanús egyének, tolvajok slb. részéről, kik vidékről téli gazdálkodásra beszívtak városunk* ba szivárogni. Ezt megakadályozandó, szigorú Őrjáratot rendelt el, mely'éjjelenkint ÍOrmáÜs zárlatot képez az egész vám* körül. Igy sikerült már a 10— II-re jáimenö éjjelen több bandukáló jómadarat viasza-rezzenteni, kik mihelyt'észre vették 1 a szi* ves vendégfogadási, kereket oldottak és ill' a berek! — az uláopk erea/iett vakl^vós sem volt kétyps őket megállítanlJ Dqrök rendőrségünk ezen előrelátó éber i intézkedése méltó dicséretet érdemel, vajaiiiin| azon rég várt, s általuk minden váhigntftsj nélkül végrehajtott város-tanácsi intézkedés Is, hogy járdáinkról a bolti -láda s egyén loiiasz*kirakat ok végre-valahára eltűntek Minit hall* |uk, a sértett (!) kereskedő injuk ejt ellen iellebbezésl ingnak benyújtani, dg hogy hol, tán maguk se tudják.
— A kereskedő lfjaak éiiképicé ktire szombaton este 0 orakor tartja meg ez évi megnyitó ünnepét társasvactorával.
— Ong) IlkoiMAtfok. Keszthely város csendes ngugalmái a napokban j|et 'öngyilkossági esei^Hvarta meg. udvardy Károly gépíütő volt az egyik; a másik pedig Kürmendy Károly végzett fóldljirlokó*, kik nem győzték továrni természet és halálokát. Előbbi lorgópisztolylysl, — tiipbhi llőlegy-verrel oljolla kJ életet.
— %'lz j A/Mim inti renjdőr*egünk a közönséget bizoiiyoa Klychlflller Lajosné idegen tsriózkodátu nő ellen, ki városunkba
— a rendőri lilalom daczára ~~ gyakran belopózik koldu'nl, 1 ezen ttrttiy alatt — ha tibeti — minden keze ügyébe akadt, lő* leg konyhai tárgyat elcsimélgéti — Termete közép, 62 éves, öltözete pedig |szegény, de polgárias.
—, A kAnilnok tlík* A Helybeli barak katona szaklcsai a főzéshez kiadóit anyagokéi, mint: li*zi, só, asjr, apránkint eJcsipegettek annyit, hogy az tiltani| kánti-nos lazílk- vagy fontszámra is vehelell tőlük nem egyszer zsiradékot yngy egyebei lehelő legolcsóbb Arakon. Hendprségünk kö* zelebb — egészen más irányból — nasónlö anyagokat nyomozván az ocsó vevőnél, a helyett véletlenül emlilett turáis-ágra jött reá. Tettesek 11 Wő balói.águlliál azonnal bejelentettek.
— 6 tempóm! ... f&y klá-kanl-zaai legény l hó II-én este, midőn a munkáról kissé pityókoaan társaival haza (élé ballagod, egész elhaiároxássat mondogatja, bog) ő me|bal. ne* akar élni lovátib. ps eaíkugyrt tőlük visaianaradvá 1, nyakát a vasúti einre fektelé, várva prfl jzfeötfl 1"'*
Iái, miiől aaonlian a köjteli őr
lók Kikérült^
megnénléni, bár nig)fnehfzen ungedtti caa< az Aotyilkoaielftli, Qgy, hogy érővel kellett A sínekről elvonszolni.
— ÁlheljrtsH A keszthelyi állam* aegélyen ienlartolt polgári flu iskolához a vall. és kőrokiaiási infnlaxter Saijn Károly deési polgári iskolai rajztanárt íielyeale álí
— HalAUsAi Neuvárth (iákor, derék, jóravaló, tősgyökeres magyar vendéglős I. hó 8-án elhunyt Keszthelyen, Temetése f. hó 10 én nagyi részvét mellett men| végbe.
— Tanév mf^yHéi. A keszthelyi m. kir. gazdasági lanjntézeiben az 1888 9* tanév (. hó 8*áíi nyittatott meg ünnepélyei »Veni sencle«*ve|, mély .'után Deittinger Itnj re igazgató a hallgatósághoz alkalmi szónoklatot intézett. ' ír • j 1 , r
— A liCM'tlielj I alsAíoku iparin-kólában az tKHtylMk {tanév oki. tí-án kezdetett. Az eddig;beirt iparok lantilók szá* ma 95, de el fogja érni a 1 ji0 et.
— n^K snkra \ lliettli A heiybeli iparos-iskola egyik osztályában \V. R. lar nitójuk asztaláról pár pillánál alatt, mig I] i. egv Irilonyitványra pecsétet üiöti^a jóvérű-nebulók ugy eltüntilt^k |noiu*könyvéi,| melylie viseletük és haladásuk fölöttit tapasz* talatait érdemileg jegyezget éj hogy etfon inasj-csinyt.már aligha les többe nlkaluta bele} örökíthetni •— Csinos dologi
r~ A kmtbÚyi lékarékpéiiii* tAr a föulczán 30.0Q0 frléri házat vásárolt, Saját házába a takarékpénztár a mull liöteii költözködött át a (íö|k-télé bérházból.
— I»k lakarékpéiixlár, A keazlj helyi elemi isk. tani ók a lezetósük alatti intézetben az 1*8H|9. lanévr^ élet belépi ették az iskolai takarékpénztárt. Eddig 54 tanuló betett Itirt Irt 1 krt
• Fara <'M'l. A szómbalheljfi pá* lyaudvar egyik mozdonyán -)• Tolatások köz* ben — gépész és tütű egykép elaludván, a gep majdnem Aidádig elhátrált, daczárá, hogy minden őr uayancsaK erőben adta a jel) megállásra, mi cink akkor tiirlént meg, mikor már a szusz illetve gőz teljesen, kitogyoit a kazánból. Erre már aztán a ke*
ébredtek, hogy mire, ek fogják megmutatni, iouyos ájulás veit meg a vasutak tör? páratlanul álló mát
zelök is valahogy fö inajd a következmény Állításuk szerint hi: rajtuk erőt s Így eseti (éneiében valószínűleg lörjük.
-- Ferinkrél irják lapunknak, hogy az ottani őrs egy rég garázdálkodó Jlolvajf bandái logotl el legki zelehb. Kovács 1 József, Horváth laiván és Matuza Adám |egj|eduiai
zenés/.-czigányok (!) » nyíre — vonó helyett feltörés sat. >cs'endese morú jele az elborult vigaszt huzalni sincr
maradna is ~ Egy társukat. pedigk kj velük
rendes companista v (íyörgy — I. lm 9*én vát-országból cséndőr^ink — FeUüléN. í
Ili
zemélyébén, kik tübb —, ludlopáa, kamura c*el foglalkozlaz. Szo* Időnek .. nliki j* még miliői, hogy juj na
olt. — Pintér Itácz é|jel hozták meg Hor
i, J. helybeli lakós a mája baza-vite'él rá ilczai suhatjczita, oly kosár viíiszahozaialál ícsijánál, mi meg is
piaczon vett kosár bizta egy ismeret len meghngyással, hogy a ő bevárja az eladó k
történt. Délben azutái kérdést lesz az alma agyol néz, hogy még liosérti s^ép,aliwknak perszq tuda-
iránl, mire caaládja osak fiát se látta a 0 suhanczsága eltévnáztelte tosan *— a vevő laki sál.
— JlrirJArlw (i J, kupronczai ke-re«kedö segéd I/ógráifon, hol lleaek Hegina doinasinec/.i dézsa hölgy gyei. kit egy regényes éjszakára sikernll — minden vonata* dás nélkül — megnyernie. i Don Juanunk ugyanis a gyönyör kRbléröl Moi;phéua kar-jalha andalodván, csakhamar és mélyen elj* aluut szobájában, mely kedyező kDrülmenyt az ébren álmodó falusi Viiiius arra hiisz-náltfleLjiogy G. János lárilzájából 05 irtot elcsineíl és vele budfiitltn lovaiib állt; mire az ifjn ur félébre«tt mán osak hllli helyét lalálta kincaeiues. Vigasztalására «zoi|-ban Megina hQilenséjle nem addig kézre körüli egy másik ftaial honpolgárnál a szomszéd t<tluhan, kihez állitólag szakácsnőnek állott be. Hogy pedigl lejben szükségelt i)é szenvedjen, 2u frt (Ifl kronHvetetett is gazdájával azonnal egy ellenei^ a többi pénit aztán 16 frl kivételével egyre-másra s|époli elköltőitől Dé'hát a iLtyibnh nem is kell. Jüan meg a veszett lejsze nyelének eléggé örülhet, a többit tanuló-pénzül számítván be. — l'rositl
— MxereiiraflleiiN#g, S/t. (irólli-ról írják nekünk: üjlvarl (lyörgy kohidai lakós folyó hó 6 én Vendel nevü 28 éves fiával a hegyre merít dolgozni. IJtlvariné délben uiánuk meni edédet vitt s mivel dolga volt a hegyen — meszelni akart -r künn maradt. Alkonyat- tájban fi kél férli haza Indult, Udvariné azonban (élve a sok esőzéstől sikamlóssá nini mondá öreg 0
elfsik, majd1 cwak mleghál a padláson, ott maradt Heygel a flu kiment anyfáhos, de haszliilnnMl zörgetett az ajtón, nem .válaszolt senki. Már azl hitté, hogy anyjá elment hasa s vissza akart fordulni, mikor öaztönsaerüleg benézett az ajtó hasadékán ott látta anyját feküdni. >l<(Wat sejivti felmászol! a tetőre, néhány ssnpnot leszaggatott, a nyíláson hehitoli a hajlékba* az ajtóhoz rohant, otl tálálfa anyja Imltiesiéi. A fju kuiaioit, megialhlia anyjénsk fekhely el a padláson, liónuaii az illéveaztve a
vált talitjlöli mert — már, (Ifi éves, liarnnr
le|árá*h(* használni szokott létráit vagy leciuszoit, vagy ugy bukott le. j-4! Mzt be-szélik, hogy nagyon szerettei a Üor ; azon napon is aligha valahol le ttem Illa magát, A megejtett orvosrendöri boAczvi^sfglűat agy-velörázkodást contlaiáll.
—- Tlkz. Tar (iuha István igtülevészi lakós lakháza tolyó hói 1-én eddíc jki; nem nyomozott okból kigyulad^An, Íedgetí. A kár minfgy 180 frl; biztosiba npn volt.
— Tol vaj ián Csap JaUati krajnai születésű szédelgő, mull hó E29 énj áz alsó-szemen yei pzat^cs : Ferenez Antaltnl mintegy 100 frl. értékű áhié4kketj élíopván, nzókkal Muraközben házáljgatollj,; imigneni útját szegte a — latarlóziátás. .
— Itl^KkerAII Hozvári lv Péter csavargó kanászbojtárj kiről (wylk mull számunkban emliieilükj hpgv a knrpavári serlés-lojiássnl gyanusitiaiii. Most őszintén bevallottá viseli dolgaii nje|y Maerlni Söj-törön Oabi Lajos kárára I iih. iérlésr 100 frl értékig ellopván, eiiekllől egu plholloiií egyet Tótli Márton jrígynezi, lafmudikai pedig kis-kanizsai* - I kinek nevét maga sem '.u<i|a —• lakóanak! adiiit át! gondozás végett, jnig a negyediket Varga raer ven-te pusziái kocsifnak juttat in. - A korpavari sertéseket j- nyomában1 érezvén a csendőröket — Válicska-|iüszmi elkapta ma-gáiól; melyek aV.túu visKzn .jík .kirüitek tu-lajdouoMukhoz. migónyá JánijiH Iftiikiinizsai lakos kárára eijoppltt lárom] daiatt sertést a rigyáézi öreg-liégy alatt $|ték le, és ebből egyet az ollapi jieg)mester: [Szilagyi Mihalyuák adlak át, kinek szólejében a csont maradékokat meg is lalálta ! a vizsgálat^ s ki mind a melleit jlagád||a' a gyanús üzletet, bár a !pincZéjénén talált vérnyomok erősen reá vafláualii - 4! H^ka uráírnék aliuiia lógnak égybainar 1 serléshusi pecsenyééi* de még nevezett orgazda se, ki mini elöljáró 'kétszeresen adta szomorú jelét a iiapml-napra ijesztőbb színben! mu lulkozó rurmipiiutink. iírj ■
Á I«'kI*Im*I»I» wAul^kUl^li A Kobe-
aati-M'k ia- pMk kVi'^iiLmu liilötli oiálUtiMája. m**ly
a kAlónf ti- uruámik .kltluiisi kórlifiuibtii 1 uanZeállit-' \»tüli, miilalja, ln*y ,a »<'lM*nlii:k lotul kAm k mája urg y«»U ■trüjvtj 4 kigfóiy 1 liik|||ezrM'kiíljvbb •láutéksiiMál diSInBzIM.i |ia Hí-rv ojj: «>d
m#ZMirfllvb volt ifuilcé gyt^wnlák atii íjoki; wujifcb kitnnjié jiuijHi'rtlíwok^l Snt
•1 a fi
Klbaliruatá MUrefj
(ek, m«ly«k ka k^nlé aaoi liirillltaak 41-válnak <■* icgydamikUn Mhii* mai; ia Dr. MihMi lit«r K. »rvps ki>Vt>lk«a6 «ia\Mtk NTI<«lnl«Unl itTtMitnii, Imicv jVarasr'a M4f« latuiii tnltttt S)4lls|t«in^z «>tl«ii jé I fclk4«wl tolt." Wurni i» Hiifr J'iii* ngy Síjig ar»|ik« a laglAlil 1
ia M>rau>ntvi> iiifgkttlilKlik, ciliii»«aii|o 'U' tm ta. Draklar* 1'wUMuybatt.
Irodalom.
— Urél Vm) IIAulfl ».\U»gyaror-'siág történeté ••bili, melyet; ité|ia|'.erü hangjáért oly örijmmel üdvöjfllt a kajtó, — "mogjoleut a második IM k A fiizi tek rendkívül olcsók, is szép jkiálluásuák. Egv egy tlizel ára 15 krajezár. lAs jii) el ffiaelök at eddig megjelent.Api lí|f(jlql iegys»r|e is kaphatják, Mutat|ánvf\V/e)i|két Ingi'eÉ kljld a kiadóhivatal Debrecáenlién, |
— íérlri) iriiohl ex^r elbeszéléséből, illetőleg «M)i| K)i|jjemémruől, mely Vértesinek összesi munkái 'foglalja Imagábnn megtelent a 8 jk üzetjfi leKutáii: l etenltént pontosan jötinoli a tovhliljl nliaélolj is. Aa eddigi vaskos bárom Ifiiel kilenés |nvo4iia* tott ívre terjedi sí a kttvelkpső qrdbklesMiŐ,
szépen iroll elbani^léséli
hullámok kosti, M bHesulat dí)n«( »A Ilink*, *A d^mbrátl Esek mind larsiulalmi InoVellál, Uo tnás alatt levő nrtgyedflt fthteiltea oly érdekes elbesjféles (larkiija! al tartalmát, mely
lavtalm^ika: »A li'gen föl-majális*.
a nyo-jtnár iegy
vilio»áU»s lldöklnmj játszik. Vértesi Arnold ösaies inüvíji aók'wénél sa
•ÍM-
egyes elhrsgéléseli elbblyeaése (ekfntetében a Kiadóhivatal igun he yesen gondbi lordll a változatomságrii a nemaokálrit már egy hosszabb regény IljÖBljísét is megkezdi, A jósán magyar kőiaiin^H oly náiy Isaáinmal sietni I elólUetnl, ji vol tban páftolásra meitó szép váPalatot lámogálnl, Imgy bnnak kiadása nemcsak hiatnsIlTa van, hAimin bÜ4s* kén emlegetheti, Hogy hasonló mennyi»og-bon, komoly IrOdájmi .ertékknl lüzejes vállalat ninóft olimjjedt|e '«* ottaaglMiu. fis mint érdekes, iroaJilmi, vis^onyalnkbat érintő dolgot örömmo)!lud|iliákj veltliuk, hogy a nép kórében is téiveson üdvöst llék Vériéti nagy vállalatát, s[ blvanok.í klkilé móst rém-regényeket lukmpIlaK; kijplenilíildk, httgy] kidobják azt házulliól, a al heltilt aa ezer elbeszélést taiidei k meg. Aá oljyaf lüselek
pársllan oiosólt, daczára, esik
A 'lifORI
15
uj Uől ietók iktat ngynzerre Aet mgren k
f E F
volt z&r-gyfeító
ia lökiilulÚH kiá|tiiUl aflk'lwéiiií. .uoii; bwMitUlt^kiiflk, kik t f"jtjii, t n|<löko( vij! KKyfl) tiaijM j >Mrvtkea utflit z Núrotmul kd|itak, Hohkitl namjitlib illiil;\-)i»k van gyAgyulAart, mint ja pájjtérlIi^kMK KtjjetWiré l>iu» uyiijti, mily uoiiim aaary u |raij ti sotr zj'öu^éü a najru tflriiii^z(tlti1ii|ni. 3I« a yotróKtiit I vóf. fa Iwtaa 41 a tliil'tlw folyik^ |«gSté»kór a jii[ijuii| [kai^jtKtlU BHVyeu, iti t nióf'g"/ rttzJ |6| nii'g|ÍÍM(ti.|ia ik ; s jVwxinl, ta tttt&azlnuál. ivitiijí mint haji|wter |i»ln| Hu ívlmi n máj líjí^'l'-H álU|»liltiutj vnnózua 4ltuf>'k nsy jrúaza inánál'' i| tejo|iu<lik. a krtyoji IhhU' aaút Í'IM niflvrn t lo|;iiiiiMx(jt latokat rrtzn t vírliü on'utvoji 4t c4
élrivrúi í'N (iió-Mrj,-)'! a i(<»i ni|inl(41 HsUjlt iiiízuo, at i*(Hia íjuiilf-xi-r' ténkr* |ti>.sxi.: K> Irlktttük ainn ni^j. vijnz«'ly»H |dkj*| w*
knliiinxf'Ml. ajkkor, rien bon wk* ' liii^ök, t i g)r nnúrik
ISTil
k kl»lroo-álitl ko-i Ijotegné* jüdQllakké
llllí'HKl'lliHk.
ak J irúja!
Cijui ni* liu»|«nü)ta-_ _il lojrlat 4a zyattrUrban kaplia^. Fliat ingyat
I..M 11, 1L
m
Nyílttá)
ÜRI gyakornok felvétetik.
f Gabona fa és börűzietemben egy gyakornok azonnal alkalmazást nyerhet, -ajánlatok hozzám intézendők.
Marczaü október hó 1888.
w 1—3 lengyel lézaef.
Szétküldés
Arany - j
és Ezüst
melyjyel mindönki azonnal keratat, fát, fómot üveget, porctaliáat >
nitadta gondolható tárgyat atc* aratyotktt. atgwiattabtt ét ki-javíthat. Felöimniiiatlan ftaybM,
tinZUwig ím tartóttágbta. Ára ttvagtokiat acMtUl I frt | 6 Üreg 5 frt 12 Ivag 9 frt kfildét otáavétttl. Megrendeltek' cZititfadék:
Depot chemlscher Producte Brfiat, Ft4ditudgute Kr. 8.
. As' e rovatbu kfttlúttiUrt aao tíUaI gtn felelöxégtit ' t Mtrk.

Vasúti menetreni
1888. június tájétól.
gjora vnOat|v«Ky, *(inai|ax. von. mm foall
r««i*l | rtff*l 4. o. aaU 6 n.aat). 7 ó, 80 p |í ó. — lZé. 01.
gj. r. na-n. voiwi aat« rtftal II ó. 7. 4 a [40 p
K»nií»* -Hada-paat liul
«MN Vtgy. VniIRt Ht4a|iM Ka <U1iiiAii aala tUaa Ede. I •>. 60 |i tO t. 46 p,
mai vuunl f'Uí Ind j0 45 p
Ka K-k
l)«n v»unt
ratt'l
gy: t, mai, toai «U raggal •11, 10 5 4 fl f
ai, v, mm. votti é, • «a|t o ú. rr p.l | 1,16 li é.» f.
«>•« |uiikl Mtm. vonat I " V. Kttb-4-i'Ntfa. i^fi reKgat é. u.
Ind 15 p I C o &5 p\ |.
•Mm. vuimt as>m vi»«l|w>
Bv'B-Ktnhaa ■) „ I
Erk|; l 4u44p|lp4 ff p mm vmmlf d «, 14. ..I
Ktniaaa-ltaitt tud
rtggt' 4. is
•*a«m. vwnatl lltrr*-Katiim I
<£rfu!|| 4 tf p.|
reggel
64S
aa. v.
é. a. 140
Felelős sserkeaztő: ¥ A K O A I. A J O N
IIIIIMTÉMEK
a . II ■■HMM
Recbnltz József
tAu<*al«k«IAJa Na|y Kaalisáa t régi poeltkivtttl b«lyia4g4btt (Iaktr*kp4astár4|4let)
Legjobb hi>ü tánca-iskolámban naponta véti tnek fel jelentkező tanulók éa a modern Összes láncsokban eddig uiol nem éri aód szer aierint tanitAtnak.
6717/tkf. 1888. '
Árverési hirdetmény.
¥
A nagy kanizaai kir. tfrvényasék telekkönyvi osztályai részéről kőzbirré tétetik, hogy öreg Palkójlsiván végrebajUtónak ilju Palkö István véjtrehajiást szenvedő oroaz tonyi lakós elleti 76 torint 60 kr. tőle, si«Í Irt 46 kr. per, II tri 60 kr. jAttolttfi s még lelmarülendő költségek Iránti Wfwhai-iAhí ügyében a tani nevezett kir. lörttrék larüleléhea tartozó a dtóskáli 848 as. t|kr* ben A -f 65H, hraz, a. ingatlannak ilju Palkó Istvánt illető vAltságköiele* 484 Irt (16 krra beesült 1, része, At oroaatonyi 166 sa. íjkvlien A 4- hraz. a. ingat latinak ugyanazt illető váltság köteles 898 frtra be4 esUlt része
1K8H. évi tloc/.oiiilirr hó 17. napján délflúll 10 Arnkor
OroaRiony, cl. ti »t érakar Diónál község házánál Hemeie («óza telperesi ügy-véd vagy helyettese közbeiOtlével megtartandó nyilvános árverésen eladatni log.
' Kikiáltási ár a lennehb kileli beceér. v Árverezni kivánók tartoznak a betjaár lt)% ál kétapénkben vagy nvadékképes pA* pirhaii a kiküldőit kazéhea leienni
Vevő köteles a vételári három egyenlő réazistben, még pedig: az elsőt Az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó I hónap alatt, —• a másodikat ugyanattól 8 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól I hónap alatt, — minden egye* reazlet Után aa árveréa napjától számítandó 6'/» kamatok kul együtt az árverési teltételekben meg baiárosotJ helyen éa módoAatok szerint li* fizetni.
Kell Nagy-Kanisaáu, a kir. laaék, mist leiekkönyvi halóságnál 1888. évi augualftti hó 6 napján.
M6H l-l Ur, HIHiONNAY
kirendelt kir. latéki biró.
K I - ff M í 4 M í THÍIÍV'* 11411b 18HK WAAAAAáAI AMMAAAM
AKVKKIiSI UlliDKTMIÍNY, I J H !j,
a l i/' i [ú irt j J.i . e (a - fl 1 r w% V * i i C1 mái* kiviuir* «am lérfl téli aiőveut ifién i. i
uu ^J^ÉíUftt h^rt » l0; 111 IMI * ® ® • 1 H £ h lelem*!! váaiartla kftvaíkexléU | ,
ü r^'^'ÍE i Uií°íf pH NfcUr. I > >U viaaiamaradl # Ml a nJbl,A*t Hynrl«m , I,
SSB Wj* lÍCT^Í!^ Ji# i.Tiííü;. i í > •iranklni, vngy nMfAl.il páfUkbin V vágrobaiiáai aaenvmf} éMileragityit akőgal mmmmi 1 p' LLá-,,,1___J'i,'. 1 I
IMI ITIH »6 kr. bálrllék* löki IHHI.évI M % Mi Cl * . . 4i i11
mftjUH l.o U lOl játá , kamatai 9 irt 50 . W>M áiiáN|ká» R PMlftl IHU pftrt IWk n lágll]allli í
kr. jölontagi • még fyl marit landfl kttllaágek 1 wjtjf J,,JJ,*V W M«hI<I1vuI NMr>HÍMé|l|tMl Maniláit V
' i| m itii-mm m ímj ti g
teragilysi «4 aa. tjkvfa A + WH hra* • «»•"• tf <M4 14 * COlllNTKHT K
•^intatlannak lianl M«|| < ;; C'tei^ ' I te munkádig adoni a hogy l
btoattlt | téaaa a. aeziaregnyii £* ai w , J kénrtkadjak, u|>a klnylláikmuT«,m. iJ. 11
,lkVbM ^ U+üA7 Trn fí lffiH,míl WlOOl OlnlBlVllN. 1 I a **dn\y,ii . mL] nX 1 f ugyanazt illető ü <r«ra bbrittll ijto T«vai,i,a ÍJ ^iMiam ka* 1 I /tál ti«tfc»JÜa ....ia via«*Ml»Hmn IJ
a. aailaragnyat H4ü M. Ijkvjian A f IHÍK. Mk aijraiaaMl ,!, htl H Mlva! a.M naVkgok I
tZ MtH^ í , • IW.M ! "lé, nálam leölni, Maglailala^k nil V |
ramyai 1187 ai. l|kvbnij A [ ,1117 líraa a. u r„.ki..H mMM^IN. I V laMnaaia i.u.g|nll li>tulll. KhMi MlAn^k V1
ingatlannak ugyanig I lol/| 4*4 IrlM li«i|Hltlt ui .ai i||n ..yiikr« itt* | l «itfyM«iHMiii a«liiaiaÚli(i| H IriUli krlia ItarQl- I I
» réaaa é« a rlgyáijul Wll na. i|kv >«n U6o I .W ii.'«,iií A mmm »,{\iiiiMi \ 1 \ „4. (;Mk nigjivéilal lidlitailk aMl r\
hr»«. a. tngailannali kigvánaal HalA lüll ItMirfaiMs .! . M . .J, „. , i-j.., . .. rf
írtra haoaüli vallaAgljöikin ^réuk éí 110 ! ^ * ; 1 -1 n "WJ ta 1J
dig az aailaragnyat 14] lU.I Ö7tt Aa M ^ I I V,í' fi
aa. (Jkvban 0. Illktva C I aljill Uiv. —HwwmwwwwmmwmwwmwwJk
Dani Jánoané átül, aolváoa Katalin aaaia- j rrgnyat lakda javftra lilailoallott IjkMoa 41* veaoli aanlgaltnl jogj ápaégban liagyAagval
IVijbUAa n lilllK.) rhlM,! | k
1888. hI Itovomlirr 10. llllpJAll í»r. rianalla «gA«NéftR]l tiatwei araak alkaHlll •• Di'vo«lt|lmiiAiir J v«gy^t „^MvfcvM
llélüllltl 10 tinikor W k»aaaiit l.n.ul.l m.iy.t ^.Uli.l Ala|M mHtfi* Ilr lilaa larvMmlkl H
gym • m k kareéftfUI k»(rl Üld |4«||>W nUi.Un tlln »|0
. .__Lí . |i. L Al . _ - -____[. hw,,M'* 'aty^ailn, iuiy Üf«a*ti. k<il|)«kMI M irfaiAa^ik iUImIiÍm állal H4«M*aN
Eaaiarainye kóaadg HgalnAl <1. 11. II Ara* lnln Oiwt.t arraborl 1 tjpj.il, iil.t&i Hl!. ,111, fri»M> Ibl^ík ar'JlMiieí nIITíMZmZZ**
Uor Rlgyána Mlaaég liAiángl Varga f.ijna 'I'1 kiivákviKM él» at«wlo», ka«y w*n tuli|ít««auk tnkpui akr^iM kbrfi >»»ki| n*iaiaifilari
lalperaai Ügyvéd vágy tlalyaiiaan kaiba* rr»»altl»* MoiNiuikiiliunk liláiméit m|bi)<m)>«m» imfitlioi, »a*jitab l|tr4 bsliaul altaa, m*T« biaayv
ionéval megtartandó nyi vánua árveféaaa I K ffifJSiú l![ll!i!l'l"kí!JTLT.Í,!f í1* .? 11 Wt®)^
1 , . . . p T 1 i*a aríihftf r*| iUuhII ||lilrai|4n*k ih Mm* hMa'inak éa 1 Mr atladaliiwail liaatillaaiiaal-
aiatiaint log. tiak •Itévnllléaata «n>r<lbli bliliia |ia tMal bb, JA aaiilgllilakal laaa tayá|iU a kéalili uukltAatHa éa ilao
■lláaért aliva. 1 I Kiklálláal ár a lehaálib kitilt báoaár. Varekiar vg#aa Naaiararaiái ranéMi MHa»a*"ti<laiHaUtaJ«a,^«tiai-ai«iaa.aaam • , .. . 'l L ul . 1 11 1 "W légaly Ilr jliwlla-ftli M* »a aroékaftOua Ml kr, '/, llg^j AO kr [ Ivai arniiNMávU t Arvaraim kiválók HrlOMnak a bMaát* | frt •/> iIiiInií rtiaiwr ti-kjtr via> réa a^lak 4(1 kr| •/. éulwi (in kr„ 1 apu d«t.<.« lln M) kr„ wlad 10*/, át kéiipénalian vagy óvidékképn | |pr> l'lanalla lalálaita>al lllmliii wP !>!••>« «ny baaaiitlatl ntaalléa Ur. Fliyalaailaiain » l, knaaiaégat. panirban a kiküldőit' kaiéhaa leleatil. ' í ^ " ,,r |'l«"« la pH kmámak, • aiaiynak t|ga|jf»ii „yiiMtií Mi/m urfuv"" • 1 1 I 1 Rávevő kőlalaa a vélaláél bárom anvanlá ... . K*i'b»tA • hovalbaao íjt* raMHMakaéll Arad lliaa I-, álla tllmat 11, Ugraw l'aMin j. . . :• 0 7 J,] : I A !>T: 1! Wké..Uyala wiaklír gar., Iraw. Hh„Ih K, n Iim-.^, Snkálnvtlo II. fcaáki ülLioa ,1 Ki^rlaa ráaileiben még |mdi|): ka elaOI ia árveréa . hqIimiI.Ii g„ gi.|ÜMvár In, Ilim íi „illláa líbiai tl„ g«MkaM*i Kiinni la.. H«Xm HiLiEÍ ÍOgerOre linelkedéaélAl aaámltandn 1 tyénap 1 ; A . Lanoa Wárlaa l.„ Mlkknln tljláal Ml. Nmvlra* Itlayar K, gM)l ItaMkarak | MtuMr |J |W>«; ilali, a mAaodlkal upyánillól 2 hétinpalalt, I >*« l'Wfi OAkl R , Wiumvi ii*n« ¥,, H*««wl iiucmi g , hkuIi ok 1 Aiilot M, NaaMlai JhA a., I baraadlkat UgváiallAl II llótiiip iulltll, | Taa»a»ár Alharl á Klmymaii | 1*0 k 10 minden agyia ráaaíe|l alán aa Arvfprén ui»|i- ■•■^■■•■■■•■^■■■^■■^■•^■■■■■iBBHmBMMm^nBBmmBÉBmBBm^
(ától aaámllandá fl'í kamatokkal égyQlt ag _____...
árvaréai liliánlikbea megbatároioi|i Italyeti
áa médoáalok aiariut Irliaeini. | _ . [ \ t - -
Kall Nafy.Katiaaán, a kir. lMk( mint VV
^•kkönyrvl balóaá^ll IHB8, évi |ullt)a bél tTiM Irl6 éa triigyilH/rr (HRétlkénog) pllo-jrli.it VJpLi'
I l| JÉyÜJm Bojelaiitflntt IIJUH7 agaltadnlml nnáfVi alatt, kSjfjJm
267 1—t ' Gr. HI^IQNNAY ' |MM Ma«a »a.r Ull«l a laikaévaafllil. aradraáng érat^lt áll a n»»a» ^Hj
l i I. Li ,ILil 11 a TÜMm ailidaii I^JIAdáal ilMllnmAliim al|Hi*atlllilik, a ulaj lartAtlaalMIk QÍH H kirwKH'ii Mir. tagail WfO. ^Bl Mámra ■•■ilkiiMr* lallMaa alkalMallaatiá IihI. II Már m^Um. iC^Hk
tloü Ui>| tahát tf Jmaa aj áiatn ébnwall áa »aaa trMgMá« állal a M V ....... mmmm | i I i V^fflJ^L, tovaniak l«|<átibl jakal«laaát lakatattaaaá laaal áa a ufiao k*|>ma*fa1 AHk "
nantr a laolnhh! 111 % T* Ua,u<,a- •/»
UdUll .1 tü lvfLIvIlUI Ank raonitolAaaal r|»alt dllnaalaa aaálllláaal a »4r|-loi^| malállaaátta
B • ' l 01 71 AM . , A (kfiartaiMái I faládá " 4i*a» tákára á, atátoratáma afto kr.
, —- ...........garailáaóra né^ve nagyon loatOa kérdéa már; l 4 Mbu t^MKi tikéra áa>M«rftáaaa a r..nai
^a^V) * kél^égielenebb m/idon bebuonyult. ] 60 kll >it*»n K-étNI titkára á aiMaraáaaa A - farlat. J
llifc AflQl^xlQ ttrf* v^ialAMB, banem alaMandü lildonényoa a«#- Káréáaak áa »agraadaláa»k a vagy a|»tl áa taakalkal Ula.rtalaflMail.aa ytlaéáfakr^ latáj-éétl. -
■Hw J jfl mélyiaégek állal Oaaaebaaonliiott vagyAn^áaik alapján a lor,- ' agáthétdáai áit«wáa Vár,»io.a.
'a! ilölordulé jobb mlndagéü evflareiiapapirok kftjlöll a IJ_____. i|. 1______I f L', . ___________
[®HfiBp\'ij „Les derniéres Cairtouches44 1
flBBBnML LT jfl lírMUHMtoln gjianábab mmmmm-wmm
t*aiilWBIA4llAi1gll«irj \ I'driii, $6. Houhmrd ikélmant, , IA IV ff Vf m fl
Wt tHBBüniilf mind jóra! kdnpytbb « Itatott rriüflrW/iatofr ellainerlalaU Mlvil ' 1/ A |\| Inl II II I M-^^SCüRlvi mlr 1)r' li,,Ar * >>4r,li ^y'amagya i j ¥ Adk M, 1 M^JL W A JLi
temen, l)r. Liétrmonk lanár a badaaiali állami vattyklaárlall H. [Wll átlomáa lőnóka állal magállaptioit l$8p. jul, bOban. Pr. ttot/ka vn(| (ainrrvt4
'v ' ^Hj^^^^Uiy^l Hyfieaía-tanár állal a prágai néni. igyalamaa igáaiaégOgyl 1' J^^^HH^T |l.jl aiamponibél a|«bb ftaazahaaonlliá Hgyjiimtéti a labatfl Ugtényá"
^■Jn^^bft m ifhh 9,c4linénT korooáaii. a mennyiig a „U dmUtm « * . . • ^ ■ lt««iHáiaiiiaM
tBiliaflBc^gC^t .l0ueh"' wil,r,,uEfPir W-Wt-aI Mnyebb éa^lmgy aldo j Q, 6g10PDÍ)9.k 4 Ipanlr^hhnaW MvttfW^SÜ^U hánvlüilbsa 18- al tkrrrn4 ilijgqi aikairéail tartalmai, ■ 4 Itr^ültiüUUllllKá
UBMl m i minl 1 vigyalmeaeii papír — Voltéi oaik aaon papír, t ]
^ff /'Jaj J1 melynek ellqueiije mellékeli rajrboa liiaonlO éa BrnuniÍMi\ L( 1 I 'i | Ij .11 iaál alá Jutáit
Shil6 eleflflndlt100 csétte "P®"
CNHI^nf gtnihiibI»In IVAro. Kaékalé % gyégymarUralkaa, émiaarta éann> áa Aaaarka^akadámkUa 4 ^kréaaéákUa
^—Z ■ # , . V , 7 Fi. plábd«l«Mkliaa « »/„ •/«, '/« klIA áartl* tartalöriiHiat- ÜM-II
v $mmn» mm mm aajái oaége alatt Jitcmen, /. kar. BchoUinrinf w. u. a, raklárt __MM__nyílon, továbbá kapható minden nagyUb Ilynemű calkket ára I Eláruallái pfog^AWigila, llna^nífild A4»ifiaai
ailó kWaakadőki|él| | 1J1L' A Ipwi^fpjwi^ '
I |Ai etil ^^ •nirak t | i
I Ajtó-, ablak- és szobatalaj-gyári I
I % I tiriasig I
I ItAffi Hfturotirig118*6 Nr. 18, alapíttatott 1fi|7 1
I DVVO NAHMtKT n. vatatéai alatt lOlll I
I ajánlja aagy ArnrakUrAi kén ajlék|él áa ablákákkél lakilataMkával igyált, valamint |Hihn ltaJOpa<lf»«at áa ItlcifttMI vnlA anaerlbat I I arfaalékaa* éa parqurlle piÜNalakiab. 8
I | gyir agy anAma fiMtyigah aagy raktáránál méal kW árainak kéaalftánél lógva aaoa kalyiaibaa van, bogy bémily «akaéglat«i a lagHIvidabb 144 alatt ktaléjüthn. I
■ i gyár aaodlirtl feA|NMá«k«l, liMnArayáli, bArliAáak, IftfeflAlt IrWAIi Mb. Hb. barandaaéaait raililAifttlIktki miaden Aágyaágban, g gép által ttoáJtliaadA min* |
■ daaiMMéi laaaMnliálial a kiváni rajaok áa miatAk alán al vállal. i
I Parugony-matráczok ára 8 frt. si I
MjogBAtott Fbabal Főtóp lapItlnjéUmoanál N^ry Kaniaaáo l$M
A Hii IlitÜNNI lŐÖvrlKK aaéHl^ja piti ánkaa
pár klviltlra aaánl lérfl léll aaDyatU tllaO mutrág a lalamalt vámtarila kbvalkaiiéUa Itt viaaaamaradl a ail a madbliáat nyáriam aal agyiak lat, vagy nagyobb partiakban mtadan ároa alakul
Táliéi ng) pArt oM'iij a liiaiijabli béualdivat aanrlillaié^fn kéaaltMI
(HMáM raktára
iiraana**, : Igy i|«iii|i mi ékM Mi lérfl éllniii IkAa ila|Mulé 1 aa|aaé Q.nl m. kaaaaa *a éUfal HM t ntápákái* 1 bt 4>kv Haáaaáial : ! ii .V.fl Ilimtti ' „ 1)0 M) ilaaflaaiaal|l> ( I
ii la.á> jin |ilklvllll| Haa«^
Í'H % 14 « r O II I * T f . It T | (ii pilaktá miinkadl|árl adoni r In.gy aarlkt> i aam kéialkaitjéti, njí» klnyllalkoalainm, Imgy l »ni/rfl//o/. tltyitt^, MMfOgj rr ti mdm uMii ftbfl iiiii/riii/tik a NMokal viaMatogndom, ha aa nnni igaaaag Mlval aaan naorágtik gyaraan kainak, atiaaan miadankl aaltkaíág< Imiét nálam bra^irilaiii. Maglandeláaaknál, i lábbuiaia magjaltllMdO, Kiéiá AllAnyAk iigyiHiit/on aitlfaialjl^ll H |ril Ml krlm kerül' nak. (Unk fiiálivéllal kl Idullk aaái. t íiim Ül A piál lléna li Klálaclimarkt Nr. H. VII. IMi II iy w wm www wm tta w www wm
Tavákhá jimpj- ^jaMlákkaa kag-káték n>il.vo|itjiiijl átaaWl kaaa> iára li^fllUI inwniuk, t'^lhM i»i>m( ""'v Wé^kn ld*aaa va* dáaiuk ái gaáaáaaahi l%Mvlaaaa áa 1'uaklai aalaaélloarllla, gaaa*
lé| iiftl| ijlliluyiikíM >l|i Jú iiin (fij mnIM aáilMtiéaá'i
^MIWlNlk, [ IUnldk (nágaM A MrfiUifi'c,
A nfiiaraiáaaél I faládá i -KXIl tákára á, a^l^aáma aAO kr I iMáUnaéaaái 4fi>lf»U i» Hím tflkára á mátar»áaaa N f»riat AO kll ffaata l ám tékára á aMaraáaaa A.- farlat
idégeb aikairáait tartálmiij — Valódi onk aaon pnplrj lioac DiaonlA éa tírauntbii)
kráaadákUa
Kafkaté % gy||/maflAmtitaia. érvgaarta riaiaagá la fMaatrliáakaéMkkaa ái plákéaliMakbaa a '/„ v, kllé jatla tartalommal.
Eláruallái' |iV»//|/ /úi»»'s*il»i, llnaánffild jáilolfAál.
Denaturált szeszünk
(aaan ^vaMtra axáat. kanom háai ál Ipart raélokra aláalaaa foo'aaatáaí adAaraalaa «aaa) réaalsl alaéáa má||áWI agy kiairdUroa tllankaM létaaltaMtaá
Brázay Kálmán
rayjfáai'aalwrfl ilméi, JMapaefr*, laaHBKklnl aa^k aaáai alatt, a kővé aUadaa 100 lltart m| aaa kaladá raadalfb^t
taláaal kárlek.
UOll I-
1 KUB magyar $t$ufinomitágyár
LI9IEB KÁROLY é% FIA
géft birái valódi
SíUatali piwppöl;
iUáhoa aaaraataaakUt.
IT ■
| II Ojmm ái löaabaiok klaiaa jyótyitáaárm. I Jll aljaMkaak la aalvaá atailm add
ft ófjficriak allaat állotuk. kW Miit pmikuit aalvdnbogáa, flifijáa atb. bévabM .a ' miadaa Iraf mellá Utt pr»a|»»ktti«oa, — KapkaM i gféayaaahiiakkaa 1 lva| M kr aagy ivág I frt 80 kr. — Főraktár Tlrlk Jó»aaf gyéeyeaháia Badap«rt. Hay BaaaA |jbfj—ráaa gaákaalakérráwtt. gipBoa Jutván ái NW Kámán gyégyax. 1'áoaaU.
rVi fc ím a—is
0l4l1kv íwa
> ff !
ARVKM HIRDKTMÉNY.
A n. kanÜNiai tArvénya^ák to-lakkvi oaaiálya réaaét#l inabtrrá léiaílk, bogy Varga Lajoa vágrebíjtiaiáaek llaní latváa vágrób^jiáai MMvedd failangnyel lakna il-Imí Hö tri kr. báiralákoa löki IHHI. évi májua luk U tol JárA I', kamatai fl Irt fttl kr. ialontagl i még lélmarttlandO kttllaágek iránti vágrali^jtáai ttgténen a (out navaaiil kir. türvényaaék tirüljiiéhai larioaA aa aaa> laragnyat 04 a^. Ijkviaa A «)* UH braa a. ingatlannak Daiii iliivAtil illiltv. lUfl írtra bioiltlt «/, taue aa aaalaragnyit 37V aa, l|kvban A I. «f* taraa. a. iiigailanoknak ugyanaai ittelO Ilit írtra baeaült ráaia aa aailartgnyal H4(t |i. tjkvbnii A || l(H?H. hraa. a. ingatlannak ngyaaoaak Itinl laiváni illető Bit frtra l>eraü|l jáaaa u|< again rignyii HH7 ai. l|kvbmj A •[ tV7 braa a ingatlannak ugyanul ipatO 4i) Irlfti boiiHÜlt ráaai éa a riayáitai jbÖt al, ljkvlnui IIŐŐ hrai. a. ingailannili iigyinaat II elő I(áll trtra bioaüli vállaágHőijilaa '/„ ráaaá éa na-dig aa eaitangnyei ÍM R4H Ü7B ál lln);; nx. íjkvban 0. g. illatai G. jl. nliilli Uav. Dani Jánoaná aattl, nnlváoa Katalin laa'a-rrgnyii lakőa javára [blMaloaiioit likéioa él* vaaali iiolgalini jogj épaégban bagyáéávil
1888. hI iiovtMiibiT 10. MtipJAii tlélt'llMi 10 órakor
Kaaieragnye kőaaég Háaánál d. N I Ara* kar Riiyáoa Mliiég Itáiánll Varga l<ijna lalperaai ügyvéd vágy llalyeiiaae luVlm jőtiévil tnaglHi'lnndjl nyllvánoa árvifáain •ladaini log.
Kiklálláal ár a liitaibb kitilt bioiár.
Arvireanl klváaők iirloünik a bloaá^ | 10*/|-át kénpénal>an vagy ővadékkápn papirban a kiküldői!' bnaéhna liliatil>
Vivő kőnlka aj vénláH három igyenlé ráaileiben még pedig: áa elaől n árveréi jogerőre iinilkefléaéíől aaámltandó jl hónap alali, a máaodikal ugyinillól 2 hőjtap almi, | a harmadikat ugvaiiaiiől S| bónip alall, minden agyia réaalnft alán m Arvfpréá nap-Jálől iiámilindő 6'/L kamatokkal egytlílt ag árvaréai liliáülikbia mighitároiolll Italyiti áa médoéalok aairiia iifluini.
Kall Nagy'Kit^aaán, a kir. Iáiákt mini í lelakkőnyyvi baiőaágnál IHH8. évi julitla hői 14*ik napján '! » '
267 l-l I Gr. HUdONNAY »|
kirendelt kir. tagékl blrő.i
Hely czlgaretta papír a legtöbb?
fcran minden c/igar«lláxőra nétve nagyon lonlo* kérdéa már a kélaéfielenibb riadón bebizonyult.
Htm ilr** reklám, banem ilkőiiindü líidoményoi an*( mélyiaégek állal Őaeaehaeonliiolt vagyainfntéiik ilinján a lor-galomban ilőlordulé jobb minőagaü o»hiintl|áipiroi kőgőlt a
„Les derniéres Cvtoudiei"'
* IraiMtala rráMa gáMMt
\ . IHrit, 66. Houlirurd Jűeélmam, mind/dm/ künnytU i legjobb rtiyarfllwavirillainarlataU Mivel ex már többi kőal ÍM M/ tanár álfái a béna) vagfani egye-j temen, bt* Liebérmann laaár a budnneaii álliail vebykMrmtl átlóinál tőnóki által megállapiioll t$H|). íjul, liAlmn, \>r. Hoj/hi Hygienn tanár állal a prágai néni. igyeieman eglamágügyi aaampontből ujabb őaaaabaaonlilő itgyMimtéli ■ I uh ni fi legíényá-aebb eredmény korooáitá. á mannytnin a Jaí dim^irat touthen* rxigariltanipír 28—74*L-t] Muyebb áiyhogy a'do
"i-m

bánylüaiböa UH- 77^^-nl tkm»& mint a többi vegyelmeaeii papir melynek eilqueiije mellékeli rajrbot Frhrtt raégat vIhoIí.
A fyáf etifareilapapirjainak éa etigkrétíahUtulyeinek filgybaa •lároaiiáaa végen
llrnmialelii Frérra aajál oaége alatt Jlícéen, /. kar. BcluÁhnring 26. u. a, raklárt nyitott, továbbá kapbatő minden nagwbb ilynemű caikkit ára 46 47—50 illő kiftekedőifjál*
l?An n httlggynlihrA!
I (aiifjrmia araak alkartill aa urvoMupiiáii? áa ngfiaaat aagétyávat *l. malyai qalrlal ála|M ly^gr^Mráa Ir kltaa léfváiraJkl vi 1fdal»a aliiiíán állit a|fl, ugy énialli ktilirakaál áa aria.áinicik alalallkM által >|laaatiai jáéáat iílfia all, IQalib liiilpynk araal^iráaak náMágél áa 44Mgét ré-ktfV aaaa ti(la|iitim>k fnkimnlt infihliHi káaáltakig fa*gaari4aak. m|iiildii|iuiun araiAillak. aaajdak h ágrá kaliaal 'allai| naiv hiány..-|llliilntjl. Iiaatm aa areavőr Aamaágál it nd»Nfgil ja kalgraáltllja, -•k liKklaatáa kárua klláaaiaak éa a! bár niiiidn iihihií Iiiat4iláiái|i|< áa^al liti, Jé aaulgálilakal laai i«vá)iM a kéalfr |iHkliáaá«a áa flax
nti^lloaceaíaL
Irtó Ah tr|igyuH/,rr (wAnkAnftK) plinapliat mjaleiit^tntt 1)9.017 agaltadalml a*Am alatt,
lkai aaaf •Wal l lagkaémfltil. aradaáig áralMI al, i rt»»»r laladaa |||láláal judliiMálma al|iHaallllallk, a Ulal fariÁttaallalik itlíjflioiira aiaaálMiéáára ta|laaai ilkitaatlaaHá laaal Ajaár Marníaa* doll ImUi tlkát lájmaa aj álatra ábraaall áa aaaa tráiráaáa állal i rcivaraak l«j<ábbi lakaiolatit lakatattaiaá laaal áa a ufiaá ká|*aaágat aagglam fuaiiaaa I
JfSgg/ tilt* láWlatjg* krnjnaár.
*«iai|gnláaaal r|»uil lllaaitaa aaálllláaal a várpalai^l faaaiállaiiáabta
ffMaá 1-400 lékára á wMoraáaaa ő farlat. , gánláaak áa taagraidaláaak I »a|)^ai»u áa laakalkál laUrtatorlaakaa Hllad|fihri" liláMiééb.
Haálbaidáai álbHMáa- Várfialaia. MII I
tiszta
GAGAO-Ja
AB
á legolcsóbbnak^
fi n kaaanálalkaia
tiriaiág Heumflhlgaiae Nr. 18, alapíttatott
'"vB ggAHMt.lt 1 H. vezetéae alatt
^áal|á aagy érafnliáárAá káaa aj Iáknál éa alltak ab bál lakná«iM«akAfal igyátl, valamint p«kn k^JápMnaal éa tttlgyfáből tnlá aaiárlknl
areaalákaa* áa pargarllé padoaalobnak,
k gyár igy asAraa l)Mii/ác«k aagy raktáránál mial kW árainak kéaalftánél lógva aaoa kalyiaibaa van, bogy bémily aaitkaéglalit a lagrlvidabb idő alatt kütépHbál. A gyár aaodlivil k«|NMáaí«l» kMnAmfáb, kárkA^ak, InkflAk IraAák Mb. Hb. barandaaéaait raklMAIknl miaden Oágyaklbatt, • gép állal liááHHandA min-
dááDMHI flamaatkkilini a klvátti rajiok él minták alán ilvállall
Farugony-matráczok ára 0 írt.

Mjoiitéd Fbabál TUlOp lapfalájinnoanái Nqry-Kaníaaán
atrucitlli gvomorcsappek
Má aák» apa a jgaaa aaia mápéaakm,
ÉDl ^ jp^ajpff^
«awa&«ata. a «« B ttairtkiMt ia|ti
■g i»Iim. »«*». aMMMá. W r m*t la
ki ' ' »i« ••• H •j'étt*; HÍ1" kr. Mw H
aiaéaa ayáaynirtáráaa.
. A wHl <m irwá«M>aka« wkal
iMMMéU - > : ' - ■ . -s. A ttMMi MÁT attMM MNa a mm iiiwad aMaa wiilato IM a*«>ant> aanaa •* % vM« iiu-ttrikull
aaMM" wmit»n fe-..k kvii ■»>•• I.umí ti<my
It Knmmíotm h«w4 kaá k.m) iinaiÉIJÉáik «yo> aaaa ai
ViMA ataM|ka kaptató Mafgaaviá,
h^av aaa áian-áix n*«k a agé^
maii Mmmét falta* Vtaaaa k Babaabag jaaaii kariawK, KOrd* Viktor gjr|(*aa.
Ikaf^ fkriaabar Hum Dáfjraa. Aa^ji-lUij<m.
Káaa L AáwaaewLl IWIna II. ayá^aa.
II 41
E
13. szám
Nagy-Kanizsa, 1888. október 21-én.

tt* nt mm m
^irtMlillÉII y feÁjri*^ ti KMal*K Mi-kát
I N fcttmél a ttt mmUmbí rtatira mi teiftá altéit kttNeáty.
I *UAéAWtUl nrnUi tltM I.
Itvthk «tk fanttrt htnl-Ml A|té«tteak «L
I
B
iMniok
kibttMk.
m "T1 in 1 ur*
j: ZALA
SPolitln^ és va* y#a tartalmú' ka'M jg A Zalamegyei » Nagy-KánlztiHi- # Délzulai Inlturékpéi^láruk
uj as Alaó-murokttw takarékpénztár róazvénylárMiság éa ütié, szövőik. Üival
XV. évfolyam.
w sn mm m ns : RI^NXITMl AHAát
gtéfti 4»m
filém
NMjrtMvti
• At Ir
t", B
ÍJir.MM )tiAcy«M téalUawtk.
Megjelenik Nagy-Kanizsán hetanklnt egyszeri vaaArnaj
A tél és nyomor.
Még néhány hét és a téli évad egéea kegyetlenséggel fog bekövetkezni, aői hamarabb talán, a mint várnók éa szeretnők.
De a tél nem jön egyedül, a szegényebb sorsuak és egészen szegényeknek magával hozza kísérőül és kellé metlen vendégül a nyomort is; a mig amaz letarolja egészen a mezőket s dermesztő hideggel hajlékaikba kény* szeri ti az embereket, addig a |byomor befészkeli magát azoknak a szűk lakásaiba, kik előrelátó gondoskodással szeret|eir volna ugyan mindent megtenni, bogy kevesebb félelemmel várhassák be a telet, de kik erre kedve-aőtlen viszonyaik következtéiben képesek nem lévén, a nyomort kénytelenek befogadni, mely nem is marad vendég a tjzegényea hajlékban, hanem parancsoló úrrá lesz.
A jóllakott ember nem ismeri az éhezőnek kínjait: l(i a meleg kályha mellett elmélkedik a világ folyásáról: sokasor az emberek gonosztágáról, annak sincs fogalma azoknak ügyeío-gyottaágáról, kiknek nincs elegendő ruhájuk, hogy sz időjárás viszontagságai ellen magukat védjék, s nincs iájuk, bogy rideg lakásukban kellemes meleget idézzenek elő.
Pedig ez a nyomor az, mely ki-< -áltó ellentétet képep, azon jóléttel szemben, mely az életlegnélkUtyzbetetlenebb szükségeit minden nebézadg nélkül beszerezheti, a ha ninca ia minden bŐven, van legalább annyi, hogy másra ne Szoruljon. Hát még azok jólétével szemben, kik mint sorsuk "kiváló kegyenczei, a bőségben úsznak, kik egyáltalán nem tudják, mi az a nélkülözés, s kiknél / aa évszakok változása caak az élvezetek változatosságát jelenti ?v
A társadalomnak azonban köteles aége, bogy megemlékezzék ilyenkor
ásókról, kik embertársaik sngélyiŐ kezére szorulnak, kik nem kölqulnat-nak küszöbről |tlaeöbre járva, a pilla natnyi segélynyújtásért esedezve; de kik mégis szükséget szenvednek a leg-uélkülözhetleüellb dolgokban[ olyanok ban, melyeik épben télen nélkülözhetők legkevésbbé: élofonÁboii, iában ruhában.
A társadalomiak kötálessége ellen* sólvosni azt a nagy egyenitlojuségét, melyet vagfronj tvkin tétben aa (emberi vissonyolclétsísílenek a emberbaráti könyörületesaégből aegitaégeti nyújtani azoknak, kik eltra ráazonlllnk, ide kik saégyenlik aat világgá kürtölni1, s nem is tehetik meg,
Igasságtalánaág volna társadalmunkat arról vádolni hogy elegendő |ótf konyaágot nem (ja. A ki a fáréadalom helyi jótékipnp/igi cselekedetéit unfn igen kiaéri figyelemmel, annak fogalma sincs arról az igazán lelket injlitó kii nyörtiletességrfl, mely tárai malmunkat jellemzi éa sok eteerre rúgnak ttaok az összegek, melyek mind annak janomoa és szent caéltiak szolgálnak, hogy a szegénységet gyámolitsák, hogy a segélyre szorult|ikát támogassák.
Valóban igazságtalanság volna tehát, .ebben a tekintetben vadat emelni társadalmunk ellen, melyj amúgy is megteszi kötelességét. De I nem is e* ellen' volna nekünk kifogásunk. De |ia az kérdefczük magunktól, honnan vmi tehát mégia, hogy mind e illékonysági cselekedetek csekély eredményt mutatnak akkor étinek okát kétaégteleijül a segélyactió; rendszertelenségében, a segélyezési módozatok és lészközök bi* ányosságábutL kell keresnünk, s itt fel is találjuk. Njéltuik, a hol a, szegényügy rendezésének még lleLréhijén sem vagyunk, a a hol ugyszólyáij minden a véletlentől függ, a nupjihkpiit gyarapodó szegénység és ityomof láttára, ideje ti^ár á szegény Ugy rendezésének legalább alapjait megvetni). A pénzbeli
mt i
•egélyejjéat a, minlmumr kálni, mert eszel atjm a si jgitve ni nos, sem a társad a lyesés helyes útját nem k
Vjmnijk a kiköt sogélyezni, mert akarnak oaak azért) szorulónk i j nincs munkájuk. Vannak I kis* al/lleg segítene, s va a természetben való segé tártalanul Inagyobb szolgái minlha egy pár kjrintot
A télén pedig itt nálu felállítását tartanék aiüMé as égést szegények iugy tőt le nebb viszonyok közti padig oloHpli jó mjileg étt Nem sok kell ennek létf Kanlasán kétségiieleutll és Üdvös szolgálatot tei hogy idŐVej maga m Vagy legélább ieiitartáaá lenének oly nagy összeg pillanatban sokau hinnél
Ezt HZ eszmét raga> egyleteink. Valóban ét lettételre.i
A tél a kttsiöbön
in jéf>ki
ni ik
I>iinkegyea(llat t>ó kö/.lötiye.
A«vAf«'»l i »|yAli MttíiUs MMraéiflfc ft) fr (élvMItoa Mit 100oéi||| H íiHhliif «l»tl*M »|f Al nr.
Ryllitár pattUort 19 Aá
T''
kell redu*1 1 igényen ae-
nn a segé
íVjet^. J j lkával kell j itlgoiul, s ra, mart kiken egy a kiknejk i i)y||'/.éHstd liaj ml teszllnki i (Ilink |iakik>j
)<j népkonyha
IgMlMk, Itt
s|i, a kedve- I i] {élő munkás
llei juthatna. ! isibóséhea, s itt
Igen hassnos ' Díé. Meglehet
kifizetné, |
i]|k nem kel* I
k. mint első I

Hl MI fff
adóvá lin| Ujost vátasilollé nsfl, Kgjfüt*/ III slliaiároils, hogy a hpsaAi laslloil kflt tftrvényjivaalsi láriyfléaát hétlC n t. héflMn d' s. tél 11 yridtor tartandó I lésen keadi in«K és ptidl^ *ss állami ilslmirésl (Avédék mégválláss tolytán adandó kár alsnltási-rél ssóló iárvéuyjsvsilallal. A hiiottaág több ia|ija Islkéréééro Tisza miaisitt rolniik klje-lenté, lioiy a regAl«-0|yre voi sikosóisi a pénzüiymioiiiiiériumhan Assniytyive levő adutokat ké«aé|g«l rsiidolkeié lére lógja bo« esátsnl a bliolUágnik.
Az ipiroi-uBvitiég
köréből
I ák mák nő emes a kísér*
•Ml
Nagy-Kaitisa oki. 18,
A képviselőház októbi r; IMkl ülésén választnlls meg a regálé liílOliségnt éa a közoktatásügyi bisoltvág htjnyzó tngiél^A regélt- blzQliségbs msgválssiiwisk: Andrésty Manó gról, Utwéijj ViklorJ ouisaoviosHén-dor. ifokros Klek, DsráiJilMgnáes^ Kaik MikNS, Készt Ijajos,' llegtdÜHi tjándor, llorválli 'Oylila, lludfár Károly br, kjrtiQsialusNy Vilmos, háug U|es, ravjeknvléti Ottó, l'ulsily Agnnt, Stiiislovszky vsléi. | HsJvák Imre, •Szoirt(ványi Kálmán. Tlwnr ikjoa gr., llnger Alajos, IJgron (Sabor, Aval rmann Mór.
A khzoklaiástlgyl bisglunbN pedig meg* válasatatott llok János.
A kéj>vi»fllóhás regálellgyl képvlselöiiás ülése után ülését és elnökké Tlsss L
blsottaága ma a (Mrtolia alakuló i jM grófot, elő*
TáirczsL
A tanácsos ur.
— A aZtIt" Bwdoti 'táretája. —
— »Igazán kiváncai vagyok, meddig fogsz elém jönni ilyen szurkosán, piszkosan? Mindennek van határs, de az én türelmem határtalan.«
("Ezzel a megjegyzéssel fogadta Lakat Péter kolompárné az urát, mikor már tálalva volt ebédre.) '
Irakat Péter, a kolompáron, levette asorkos kötényét, és letette házi sspkája mellé az ágyra.
— ej édes feleségem, beh kár rAs'elní á tisztességes munkát. Elfeledted már, hogy ez a szurkot, piszkos mesterség nékem már tisztességes szép vagyontMbti.«
— »<íaj nekem l Hallgass azzal a vagyonnal! Mii éi nekünk ss a nagy vagyon, ka azért mégis csak a „kolompároték" va* gvank. HA azért mégis caak »a*sio0ytág, ilasssooy* járjs. Ha azért mégis csak min-decnsp ery tálbóí kell ennem a te szurljos idényeiddel, kiknek lát tárt elmegy as ftt-vágyam az ételtől, a kedvem az éietnl. B«ueg másként van az élet Borotékjiái Az Ar: alfkiaietes ar.< as asszony: 'ifkiole-les arszoay« Házába slókeiö orak járnak. Vaa tAfcíotiHya; arl Hadig bál az ia csak ■aeter es>be% azaa (pArdoo*) ipámé voljL Mm is t«4oU szerezni szép vaiyom; deaza iAa t«éeu atertaoi vagyonához méilé tiiz-üasifaf is. Moel városi (Aoáceos. £s igazán PÍPp galé saeropet jAtsssoak A AApok-|i Is esAl agy forrt • barag, mi-Iat IÉÍ#Í bogfao »sorong*<Dsk kezei az
ÍotomJ ppft lekáHsok, doktorok, HriÉ^iiOl orak MindiArt arra goudolttm. aMfjtéJ Hpl magmNté et a Mai*-■I ee éa Pétafa^e*. eái soákal
embei és sokkál fiatalabb in ahhoz, hogy I ezt a' tiszteletei tneg Ittdjá értTetriehii, Lft-I ! lod Péter! méit íiem követed! telis az Öreg I Boross szomszéd példáját V* '
— I *Ne beázélj nekem; atfról a vén I bolondról,, arrbl ii kétzulácsoii vén rókáról I
Még néháiny övvel ek elölt ai urakat szidj, i ta; átkozta a kormányt; a függetlenségi I követre szsvsáott. Most az ufakkal cter^sz-i nyézik; itt llagyjoltl bennünket: kormány* I párti lett, hogv csak városi tknicsos lelten, | seii. Nem afioit a tisztességéért jegy lyukas | Üstöt, Én' egvsserü iparos emper aksrok I maradni. Püggetlenségemst nem jadom som mifóle rangért]* "J.
— >Épnen ez a baj. Te mindig a függetlenségeddel kérkedel. Tetszik neked, hogy a tr ilyeni olyan iparos-pajtásaiddal egy követ Idhalsz. Korteskedei s balpáft mellett; viszi I s balpáitti kpvet sászlaját. Neked as gyimyórütég, ha a kormány ellen szavazhatsz.'Költöd s pénzedet,! rontod sz egészségedet; el idegenít ed magadtól az arakat Szerelném ludoi: mit kspsz érte? mivel fizetik mcp nsgy balpárilnágodai?«
— »Semmivel 1 Elég jutalom Aa nekem, ha tudom, hogy becsületes utcái járok, hogy lelkemej nem sdorn el séákinek.*
— »A klkedetl Ugyan kinek\kelleaa ; a ta lelked? Benkinek. Mit nyérsz azzal a I vítézkedéssel r Mig ellenben (igen etokelö
/ ártól tudom) Inagyon' lölkarólhánák, ha! más-/ ként vtselaéq amgadat. Asl ttajn is kívánnák föladj hogy egyszerre hagyd ill marbs pajiáMidaf, 'éaak na korleskédjél. Kai pedig | úgysnesak kOaoyt szérrtl ategteheied 14-lod Péier: menayi pénzed affgjaarad, Amit most hiába éárba dobá'az. Asipo lálod: kél bél araivá taaáetoe- válstziáa leaz. Niade-MII aat besiélik, bogy senki ara oly méltó arra az állásra a városi poliárok kóeöl, mint le. Csak olyan kemény fejed nejvolaa. Edéi Péterétf! ledd mag á kedvemért:
Ilakul Nándor, mint as brss. IparsiA-velség idslglenés végrehajtó bisotUágáaak elnöke kö^vslel intézett ai >rtilgos iba< rosMÖvAiiéK tsgjsihot s általa tan a magyar iparügyik Okslnto harétjslhoi, Melyet miután oly dologról vsa szó, moly ál alánon érdek* lödáaro tarlhat siámot a jtövelkéiőkboo kOiIünk;
A null évi népfslkelési Iwapalok stjor* vsiéns alkalmával sürgAaen asügságeaaé vált kntonal ruliá/atok gyors elkéáiiiéaénéi Magyar orsiág kéamlil|Htrotai olyjtemü verseny' Képtaaégot (anusilollsk, a may a logluláot-tabb kOvalélMskst la klslégltlolle,
' As alton év junius aurának végivel lejáró s é honvéd* ruhááatl aiükaégléiok bssierzéséiiúl szóló ssállltáil iieriódésék 101* mondásl tiátárldnjére azonban a ssétssérva is igán tekintélyes hszsl lisrot-srOk áom voltak siinjylrs sservosys éa] esoportosltva, hogy sz erre nézve ssskérlekekletot Osszs-hlvó honvédelmi mlnUztor ar s honvédru-házstök szállítására vonatkosó sisriödésekot nyugtalian foimondhátia volna.
Ugyanazon évi július hn olajén a hada* pesti korsáktdslmi és Ipsrksmsra áltsl tarlón tlaiiüléaében Háili Károly kamsrai al-elnök ur állsl, ugy s szsMrU)! értekailét, vslaminl é miniszter ur eljárása élesen bíráltat vári egybsn a siakértskazlsl tsgjai Hát|i ur áltál gyanusii kitéve.
i Eien alelnöki lolssóhjl mint kamarai tsg azon lo] tettOi hogy a miisem tevő toréról )({>jünk a tettek terére és szervessük azonnal a hazat iparos*aijOkol, a köz-vállakózásokra síükségoi alakban és mértékben.
Mlra nézve ükkor a kamara Hálk ár elnöklete alatt égy bisoliságot küldölt ki, || mt
némely tatásnak vöilai
lés után alólirt ális fölikólilást gysausltgslások
meu| el a pnlgáfmootor i egy jjó siói. Meglátód, mll|y$i nagy lisslos ségrO Jutimk egyogerratH
Tovább folyt volna t n(g a pár-beszéd, de a legények is bejöttek' •bédelni. Evéshez Ollók mindi) ájin. A legények Özemre oiro néztek) bá multak. írni le|le o májaid Ji urat? lywkor csskugyin psitogtHt tőiéit jviooa, a tréla. Most egy fzól sem szól. íoni is esaik. Egy kél fslslót vet a .szájába |áz is esakhoigy ki áero lordul onnan
! Bizony Kakiji JMteri ez 1 volt egyéh|>e! s dolgsi akkc/r, nemcsak íjjmindennapl is| tenádta | kenyérről. Felo^ie édes ezavai nagyoti-hagyén mogfeküdt k lelkét. ■
Elgondolta msgábon Ibogy iiieh nagyon sok. Igasat Is mondáit' | az ö felesége Mert hat Igaá. hogy ö lujgy hive yolt a balbártnak; de hftt moa a*ár a bálnárti uraknak se lohol hinni. AÍ; mondják, hogy az a ht jíjári, amit m.wt. fnjmdtnak bálpárt-nak, lujájidonképén nem Is balpárl, liaaem etak *ljauorék.« Ualpárt |tanént adják a jóravaló becsületé^ embsjnok. Hát ai ilven pártot mk hagyni a fakéanalt nem Iá be-csüleibé vágó dolog: meil hát ott a másk táborban mégis csak tljalább busát mérnek, lm mindjárt nebeMib Is a dolguk mert hát hiába 2 vérébijn van as már a magyst embernek, liogj- aki a kormány mellett küod, (há jé. ha Irtaaz) ast mondja ráj »oboiúg,t Pedig liájt obbea megint nijios igozság. Mert hát az a mosiani kormány ooak elég régen Vézliti az orsaág sae-kerét, állán nemhogy kidőlt volna, de még osak nagyot te sOkkint.l mi padig ugyan-osak bajos volna rátognl hogy ml valami bőségesen éa klasségaéa adjak a bájai. Asért bak megy; [ha laaoao lé, de nem nyikorog legalább. Szóvá) hát ba jobbról, balról jól meghányja veti sz emhar a dolgot, bál belátja, bogy al ltostaai Állapotok
rlioa, saólj neki I mellen nom ealnálhal egyik párt oe osodát.
Akármelyik Ülne a kormányra, esak úgy akadna Ügye, bs|a elég, esak ágy nem ipd-jia egysiorro jegitonl a oolmn. Uiiony igaza is van ám az istsonynaa: merő nolond* ság annyira leszegetni az ilyen dolgot. Aztán még h esak többre- mégy ai ember, ha nem áiájsukodlk annyira. Abban is igaza von jsi asszonynak, Hogy békességes, síép uton-módnn mégis csak előbb vergfld-hetik valami tisztességre az ember, különösen padig ai ipareo ombar. . 7badeooi ar,* 11in I Milyen oiép titulus! Aztán arra Is osak rá lehet ssolgálal booaületlol, hogy igazán meg is^rdoitooljo as ombeR, Abban is igasa van az |»ioáynák, hogy vagyolt ugy (a sdoti sí Isten elég bőven, esak .megtelelt) tisztesség, tekintély kell még hossá. ,7Wwi-Mt$ iani\rt09 nr.,é Hml Milyen nojnná* lila* lunl A nán meg io lehel nxi érdetaalai iga-sán. Még io osak nagyobb! tiazieteég aa a kolompárosságnál, Bbben iá (Okéloiet Igaza vsn ai assaoayaak, Kepét itogni a polgár* meoter úrral, a tOrvényssékt elnökkel, i birákksl, a fiskális éa (doktor arakkal I Együtt beaketiesoi valók, i ahol Igen valószínű: öt is lel fogják Rüszünleni, Müven pompás dolog lesz sa; mikor fnajd a kir. kftstegyiO ur (sldaél talán még Tisaa Hálásán se beszél szebbén) loiáil és elkezdi a losrttfjál ily énképen: > Urjim, uram, lakai Páter aram, szólok aa árhoz 1* Aztán A meg tülkei tantaosi méltósággal s olt abban as ünnepélyes osAáaboi rá mom\ja: (oaieos pakedli kisérotébea) >AHok okbeU Ekkor már annyira] átadta magát a jöyö ábrándjáaak, bogy. csakugyan föl is ugrott és (elesége dftit magái saAgbe hajtva, asl mondta, hogy >áuok elébe l«
Akkor már véget ért as ebéd. A legények azt hitték, bogy a jaajaaier ar esaal I azt akarja mondani: »egesiségtokraváljékU Felugráltak adud u asajaMI o kimentak.
Í
HEi | V
mm Spl
H t&g|á*á **v««t|te<t, fttÁ Wm HHIárta 8twh (imi, hogy l M» ik MNM íttfl |#llwM|k é<4 okok iM • tóktijáött Uwwl hiáQiV* ■áa 4*ára lém aaaaaal kiadja meg mun-k4*«d*4t Rá«h ar erre háromheti h*la áéáw* kárt a angtgtri. hogy a buooaágot •naaaai &n«táB(ia h*vól, 6»i pétiig M jelen-*»ihN», Imái *iat a biaoüaág tagja a nini a ttr S* agadén megalakult jól iierváittt áa hifim mákodő 'katonai kŐaaaá»litó-eaó-vatáaaat fiadba azonnal hoaaálogok • vidéki trok töneriiltnhu, a uirtuki-
Tthakoinon hl! ái Iránt éa ti^rl,
hogy.
Háih ur. • ki {éj tudhatná, W ánri* letea elég éaftael ftlilollil mag hliijy ina/ midőn 11 oraaág{M !l|>áro« MOvalaétf ugy* nólván megalakult
•sövatgég régrehajtó-Hud«|»«ni»4 éi iMtoatnn éíeptiá*' •k mi illetékes ihl'yef aláhsIvAn, a íoldmi-
Km küaduláai eaemény óta egy év karúm htVuap mu'I el, • Buk ur a ki" n kinini bmiHaiiioi hm napin mw hívta (Vw* S helyen a< általa aiarkesslett »Iparügyak« c*iwl lapjában lolylun agfiáll •a aftatam toyátiaan megindítóit kői vállal-koMHuittetiÉgi mozgalom ellen, Korainik áHtlváa a ktubaéiifraiMi, holott már a hl-aottság Itktiuáne** u bizonyos káros kó«e • áelmatáidra nuleazia«anak pótlására nézve tőr*eai
Azóta alóiiri; toltii es idöaaerinl már ai ot»*ago» iparoi-exövetaég ideiglene* vég* ryhailo biiotiiágáiiak alnöke, folytonosan a bakát kézmUiparoe erők őszinte Jőmöriiéeé-1 vei i a mÖvelNég iierveaésével foglalkoztam,
Maaréaii ax eien azerveikedés ellen iodytaljolt agilácaiéK leküz(tó«óvel ii kellett ai általam aserkntxMi • Ai(oldi Ipar lap« ni* ján foglalkoznom. j' j
A axövaiség síérveiésénél vezérelvül tüsien ki, hogy ugy afháxáflas magyar kormány iránt, valamint a kiegytue*i törvények *xo-rt;Qt közöa*é vált l\éCHi ós. kir. badügymi-níizterium iráni ik ai őaainte, nyill, de loyátia ée kérő baogol éi a tiszteletteljes viaeletet benaöleg n ogöriaauk, axon követelő „kijtltHié#ii"-l#n áradozó tormával azemben, a melyei a magyar iparos ügyek önként éi jogtalanul ÍBitolnkodó úgynevezett oraiágti vezérei uoktak tanúsítani.
MAtrúut oda is törekedtem, hogy főleg a kŐKŐ»bádsorég ruháxata ssál|ilásának j meltanyoe megoaxtáaára irányított axövel-■égi mozgalom a !i«/h legjelesebb tértiai állal a delegácxióklnn ez iránybau teli hi* vaialoa lépéaekkil egy Hányban haladjon, j s hog$r a szövetkezést mozgalom a nyomott áa nehéa anyagi vnxonyok ,köxőtl élő a igy axerle busé iparoe po'gárság között Hátli ur ellen agitácziéjs ioíyiáii le ne Ibhadion, de a lé| énről-lépésre valö haladásban azQgyek bivfiaios mo/gatésával lépétit larison.
Tovsbba még oda is irányoslam a m^agalom vezeiéiét. hogy a lökét éi mun> kái a kaadag és szegény iparosok, vagyis A nyeráanyag kévajlök és a tőldolgoró ipa-roaok ferdékéit k!ibékii*eui, a'mél)>énrket át hidaljam i if jj j u
Erre nésve hataiinaa lárnssaul, 'iboIm gáli nekem a ezegedi iparieslülei, az ciiüek^ kebelében aiakult ^őr- éi yoaató-ipari köx-vállalko/ö-taovetkezetek, lobb tekintélyei jőxan éa értelmes gyakorid iparos es főleg néhány jeles' hasad és mindeneklőlőtt maga a magyar királyi honvédelmi Biiii*tlér ur, kiknek midőn'ezennel a közjó nevében hazafias elieaieréM legÖ»xiuiéhb kiíejexésével adózóin, végre is egé<x nyillan kell löllép* nem Eáih Károly urnsk, inint kamarai és ipareg) esQieti aieltíökiiek ezen álláaához nem illő vinelkedése el'en. '' / Tniakoxnom kell ezúttal már nainoiak as, eddigi lőnijelseil hivatalos működése el-/ laa, de liliakornom kell áVtguiahk ti ''ő 9-én az országos ipaiegyesőlel egyik osx* lálya kebelélten 4anueiioti magavisélale ellen is. Tiltako/aom keli as orviágba iparos^ növetség s a jó! fölfogott baxai jparí kö8' érdekek nevében.
Lakat né lat lelkali a kimeni. Maga maradt oiihen Lakai s'lüite tovább goncjolataii.
•Taoácsos ur!< ^ *Tekinleies taiiá-caos ur!« igy fogják majd titulálni. Már ott képtelte magát a lanáoterem zöld asx-tálánál, Uoros melle(i. Nagy dolog áa Moat már nem fog a vén róka egyedül parolázni aa urakkal, ö ia olt ieas mellette. £ppen olyan »tanácsos or,« mint ő. Talán még Valamivel több is, nagyobb ia; mert bát aeái legalább éist is adott hozzá az laleo, aemeaak vagyoni, mini Borosnak Hiába: mégji caak rcép lnzieieeg ax, ha valakinek ott lobéi Bni a zöld aezialnái; bele lehel aaóioi a város nigyfonioaaágu ügyeibe. |gk mikor képviselő lealbleli ülés van, ott Ofot a vároa p<>tgára»faiere melleit a maglstfá-taabao éa jgyöoyoröséggel ballgainl: milyen asépao rtlorál a potgár.mrs<er ur a laoárs batárosaiairól, amikben az ő fejők nem is tüt sóba Haüiimaa ás kényeioiae lisstaaség aa nagyon I *
A polgármester ar c*őnget. Nagy caőad. A' 100 .telintetea kepviaelö. kősői legalább és 100 Wgykedve, írígységfől sápadozva ball* pai|a, asiat »tekintete* Lakat Péter laná-aaoa ar« atve ssőnyegre keiül. Fádig oda fcarü. A poigármaater ur a nagy oéood kő aa^attá jaíávf, bogy ttakiátataa Lakat Pá- | tár laaáíinar m ■ágbi'á'váft a lamaiá-ráá- : émémf, vaa mtnomtm jeleoíeni, hogy aa gS •otetka/oU biááyok laijaata pélálva
| kámaad A taflMtd kárll giká- | ____ A la^nlőr a sírok rnsgrotgálását éa i gM^ain'^fr'^^ illáiőlág laUiflUá <é- ]
mm ., I áa i íttW -■Ma tákbi. ^
Iá mbé bátárosottan Ukát Pálár laaáosoa 1
k mtjémk MM» I
ma, midőn iian I bizottiáia
bályatt bamutaili s a I ken kifogAntalaanak
I veiéi', ipar- á« karakktfdslmi mlnUijieiilui^ alölegaa albirálásáOál kétiysgtilan ililjk^a|mö-doaüAaok uiAu 'inagiHiátendönak jyjllvftiil' tatlak ? na, midőn a aaövataég köllségfaan aiarveiva van, Háth ur a tbnlirt hlaolmág' bau egy uj, egy taAaodik asövtiség iarve> aatával áll elő.
Miniha nem Iboaá, hogy. ha mlailsn ' erőnket öaaieveij.bk la, ejág gondol alt a köxöshíjdiareg Wik a^áaadoa msg"aokot|»ág azerinl meggyökereMdeil köaaiátlllmányi aaeriödéaaiaek meaaae kinőtt ,médosalail megvAMoxiatal, a niibllw nain luduA, jiogy a hasajlaa lőrékvéaak 'palladiumAt a nniu-aeii őaáietariág, aa egységei itkitriiHny (váltul Ah íépeai, viaigavoiiáai kőit a kési ijiuu-ka aliab, a mit miol a töntirl kaiiiajai hi* sollságj elnökének lelt frolits nédjáj vélsni éa a lobbi lionfliátsaival egyérlslambdn meg* alkoialj de ő neki dikiálura kall le alt és hsiigxs>toa *alkoliHflny<Ni\ jelepiéaek« lö lslé,
Üysnuaiiani i/iliidtliikii, inig aa e lana fúlhoxoti hasonlö — tsián aain(oly 4* ti|ap-lalan aajlövádskra injft asm tniéikedáll.1
K[iso))biiéae s vidé|i i|>aroa-iömŐHÜligek* nek h Ii»verő milaem (evéa as orezag kél nsgy övi i k^liaégvetéaaal rendslkaati Ipsri oxélu 'tpsill|"léliMii, a löivároal kainarábálii és aa oi'Kpgim iparegyefüla^ban.
Ivómul üres dikoglök éa dtuom drtjiifttti mulaUágokra, axenaadőllgea eli»Mt AIIiVhi'ii ixg^é g) üléseket rand^ml ax oniágpaii
8 midőn a bitMloiaaoi;, öasit iáji éa komol^au dolgoini aíkaré inaroaipMurok eire neave raarvealtítlUtk előállni J s axl mondani; »ez nem jjil vsn, tnsjd tju jobban loapm exl lenni N • ] v
Mii sxöl orriu aa ftlkoimánynaj Inagyst" kormány s mit log géndolni s b'cal kir. közös hadüg)miiiisziárinm? Erre iie ( kérjen I leleletet töiem aem a lövároai kantsrs^setu | as oraságoa iparegyeaüléi, a maly ezen ügyel jőváieheti,
De ax országos ipsros>si(hvalsjlg lii'gjiiil, a jésati l i'paroaokal h ax ipái ügyes ősainle barátaitj löl kell kérnem, hogy ihjtii már ne ensed|ék ezen közügyet a xárLaj ni'eni.
A Itéoai o«> kir. közön hadügypnlnias* teriumma,!. a megver királyi honvpdalAii és kereskedelmi minbujleriumokkul sitöpeli éa | iráaoe érintkezésbe lépeti az országuljiparos- ! a?öveiS' g végrehajjő-hisollaága : | kezében vannsk sók olyan ügyek, melyeket a kon-Iradikcriéba borsájjkosni akaró emberek I újból megbolygatni akarnak.
Ha ez nekik | meg Irsi engedve, sx ügyel elrontani talán elkerülhet nekik, de jobban, cselekedni sohá. •
Káért Hl a Itttlőbh ideje, hégy dönlő körökben eren ügyliétt'neai lógják .engedni a néhány ember ha|almiiakodásAi,j sia jobb-, tettekre, h ipsroi ka/erők igyrégeé |őmö* riié'éra hivkiuii oraa. iipsregyeaüiel j'eljisobb lin/ttll«k'Jióí >Alló löbpi | vezetői ilejj&t viaxik as ersrigmi huiiiA/ipak.
Mi sziveaeu lógunk- velük kezel a kősjé iérdéképen;
Addig pedljg sjt ors«ág(>s ipafsiiöttelaég harozoaai, lolylskaág buzgó mükő^lélükii, velünk a |ök közvéleménye, ■ mit |oagÖrixni legyen sxeol kÖiéleHségÜnk. —mmmmmmmmmqmmmmmmtBmmm*—m Éljent Éljen! ' Lakai lel ugrót I és hajlongini jkfzdell. Ekkor vélje csak észre, hogy ejjfedül van saját szobájában s kívül éftineziek i legények. A l'ÍHia jnáa éppen belépétl.
— >Mi az olt kőn le PistaH
— »A végrekíjlő megy erre, annak éljeneraek i legények. <
I — >Hm I Mi örilögérl ?«
Bejön Lakatná la, kikelt aroxozafl. Nagyon izgatott, sápiol vqIi.
— »Mi ix bttkün, (aleaégem r Add elő cssk kétlek a ilekeie ruhámat, meg a km.ény kalapomat «
• — tMiáek édes Péterem l«
»Megyek a poigármeaier jurhos. Szólok vele egy jé ssól. Tudod, hogy/ közel van a tanácsos válasstás.« j i
Lakatná felkápta urának etiédelőlt le-vetett kötényét és lelett bási sipkájái i 'reszketve nyujiotiij át.
— »Nesze, vedd (el, édes Péterem I Ifepj • műhely In dolgozni I As őrag Uoroi ssoma/édnak, a taááenn prnak monl |foglal* la l#7míndenái a végreha|iő. Antialf álji* nextm a le lagényaid Is, hogy airii Jutott a kivély, gőgi^s Bőrös őtagségéri, mivel as arakkal eaárlisoyfeli) ágy tállal. Naase, édes Péterem, Ifi van a sapkád al Eredj a mflíieiybg dólgo^íl A legényei) már munkába álltak. #
Néhánf ngp múlva kl kai ibsni aa alakuló-kőagyülés magtariaeái, akkorra a már
lőlnondoii ig a fővő évbia Iáién)
sjsriödé
ssk helyett köiándő uj sskriitidési <rá oáiva
kl lisansk |rva a nindanasstrs
Márii til|asit)iiiátlan aaáflltáal föllé algk, sss kel oaak igy igtségsa, srtta aisrva Miijei blfó, la áa fdllhjé Ibiialmát iklltő, i aegány áa gsadigot kilifeijltö iiöveliégi surraaet alá gllM ki. ÍM a mi ^iiarvgsalürk, llátran előre, f *
Torofero.
N» hét Mánkénsianak a kön illltrt III, Krlgttás naáaxár ssill ifeljlHVirlájqlt jiiyugalmáböi, ha á /németek etldlg IA nyugodni hag; ől, a mi aaunbát) aaxflkbia ssn 4k| de legalább la annak raaottoi olgsnok a kik jnm igea tnutaiial ai élő IrAijl, kll rajongáaaal ve világ lobhjálnal aaéntni, a mé| kegyelem iaiiuMlankk a megholt még a MAI igm minlill, mag iei,et)t)ógUk(öl.
Kgy tnsrlir.klt még holn láanak.
iskéa, di
A biáyoaiéSi milyit Manker isax ss o vsiilri, s Isgmgyphh elssumnriló. H i) ki a sorolt kői vganl nkirtj, it) ilk lelki elé oly kap tárul, [hogy lígonduhii ia fájdaimii.
Minői axmiyadéaakI, Minő i Iája I A lejimauagsbb pólusra »e ea ember a [gsó legnemeasbh aejblí érlelméliMi aodsvalvaigy ei(perimeii|áiji|inak, a kik egymá ériem nojn ekjti'jAk, iliialsii minoriiik rmill, hanem lelki klnol lasnvedale. Vj|löbiiii, lis nsm II vi Imi Hkól kl magának el na emléke/ fjiliiiifl prok'smáolóivn
vtj la msg-«• ulolng tijábin a Iák volná vojl,; láván ár|a jréttta, klgyelilil [körül a kevesalih Iránt, kii jss kagyi-
tá|n Is gjfN*
J ,
iltl könyve ítjénékí|ttn ölt is kait laxonytáló
UH|tk a loijmrtijjrtlib ré^uvájiil lelt 'tn« olvganl ennek
t.Jái
érö
nlyiiiik önmag-
a hai|<gaégnak JnrlsniU flázinvadéeéhés emberfölötti irt lagadáe 'Háíjotjr-
lis a ml V azépan Aa néma ia| einalks* : dlk kl ti mjed||lmi mariyr alakjt Maekenals I ikónyveböl í«, ily viaasajaaailé ta nit as as Wéi* orvimi íjtirputvar, jtielyal i tjámet ltt« dón dokloiiol/1 kezdtek el, s nelVet mósl Maekanritj !lol|fist (s,ifl|| ha lo| iMttíl bel as egyik pátjt asarlnt ItiljoA alkar al, a másik
agat int örimsgát Is srerltioséileti
a vaduk ellen, melyakit ellene emellek.
Mi IHkuáok kivl^ reapeet ts| árazhi* tIliik aa iw iiálomany élőit. Mirt; minden vádaakodaa éi vedelem nem átéssxlhatja lel. iiz elhunyI német esásaári,( lilnek neve iénh éa kejtyefelliaehb emlékre néllo, mint hogy loiy qnoáin meghüroiolisi »ék.
i nétt |I orvoaok
Pfdlg ugy lá'ssik, még vége i döloghail. Egyelőre raak dunk, hogy ij német or«vaok
agxil vádplfákl kitzoléhöre adti Itjii, a houylát giogykiaelték Illán élolo in i sle könyviből
ki|rántainca apatit lurl Marit eitvial
bogy dly betf|aég gyógy* migát, a moiyli mm ár-kisárólgg a nán alj orvosok volna I I. Krig rtMt, akkor i^glariluilé etl vo mii Mscken-láljuk, hogy llgtui értenek sálion ural'' iléhllk alatt
Ildiig
wanoiii axl a némel ^irvpi (jk ludáliánok, sémmll, hogv Hsl|ellég Ii saerenj kpdó halalái, hogy is 6 kix iltnyi ItltHg Kűtn élt voljta wb*
Hit Ishát oly ni|ty |i ludal at\alg mindkét részrtjl, lijil a wmbwt Vtjgy padig MysairUllb kérdéal Vptlihk leli M If/M' uoV Bijus v<ilna ixt moat i mfidjnrt m|g
hgtároxnii yuosk, igaaal, dl olUiooa tiem kitlénijl i állanak.
akik amaso mák idnak
vannak Ma Ok ii
A ijesta igaxaágpl i ábbin a dologban talán solfa mm lehet migiudm. [)e idővel talán megkögelíieni lihfi. Egyénre Maékm* éle könyfei fóo.oou példányi I lémeiora/ág* |>an lifoglaliák. A kőnyykiadó sse'lansém* miségi piusaat nyujtottj be, Hr tbádeWÜ né
mel lapojt haU|roxoitin rnsaial illannak laftjtik ax állimügyá
átég pedig alá pártján
ák, és Igax* gnng iljárá-
éát; hi meiijelfnheieit a né nei orvoaok könyve, ttlért ne< jelenhessék tieg Msoksn* xie kőnyko la. Apánkét moat hroli|ák Lon-dóitbin angol nylilvréi s egy 1 mjloni távirat már aal mondja, hogy ia esőiben, ha a Miokénaie Itőnyvénak letoglaláaa hely* benhegyátlk, akkor Ő ás angol] Madó nlio, ki i nénjét orvoaok rőpiritát alakja, heostt*
lairértéii ée kárpétláii pőrt foá liidllanl. f
8 es a rál és viaaaaiaaalió polimia látaglk bele II, Vilmos oJiszoikiági Urlóa* kodáat nápjiiba. (Jyőnyöifl natok, a melyik Hikán Isméit lödnek. A német esáiar (nápolyi fogadtatása olyaa Volt, hogy a legragyogóbb liatázía is alig kápei olkfepjelnl. Mtoő elleniéi; köxdelim egy mártyrj tűrje lelett; oosmány, mugys kOadelim; i aa olawor-avági Onfirpeégek ama fe)edilmi ináriyr ftá-aak tiigfeieiénl
Viíóhin i rtfánylró képialete neo ind nagyobb álleniéifwii lellöiiiitnl, mint a minőkéi is élii a maga doí»a náliimu sAban nyuju
elld tikra-tiltva, hős és: legtelje aoinó orvm . mm árilk,
i Ibiiighlk
aliia át kall , Hrlgyeáről
ii í ávUllliiő , Akkor ii
ül 'Uastásva
Különfélék.
Héaiérw J»á»A«r kir. tanáean* , é« |>ét»l tankarflliti (őIgiagaió m. péoiakáa délután érkezeli hoaiánk és laaréán dél otáalg larlóékodott városunkban Ki Idő 1 pjkfl á fögymaáaiun ömbu osklállfalt látó* gklft nag, Itgyilimmal kísérve is [előadAai, a maggyfliődva a lanui/ik elöniaetilérlA. flsardAii délflllllt nmtaramrlAl tarlolf a tané fl karral é dálqtáii Indult el körútját 10* vább folytatandó. Kiaétjiaaégieeranoiéain.
ffaggar aalMáaaai Komlóiéy Jéiaef társulstávsl igen szépén feláiiQnk In járt a tárauiat titkára* megtilts a laáka|gai •lőkészOlsiikn, távirat utján lalapttaiie a silapédoi, kinyomatta a sxlnj laisntáaakat kltttsiák i játaaindó darabokat; oaak Ők hiányollak még, hogy — eaonbaiijn elöadá-aalkai magkisdjék, de sf hirttk, aa hanvak. Ugy láisalk őiias som varőditi Ul)áH|n, Innám miliőit saerveakidiik volna, nár iitéjjii is tnxoliak. pa' még egy árva sori sem írlak asokbos as ambariknesl' kik iijá Miukrn alölagsapn kollaégsakéttlakl ssolgál* ták Ugy ármUlOnk, Itogy Knoiisir vám dáglfls már aiájjal ssádgila a (elálfllott iua* paooi. Nagyon, nagyon oaodáljuk hogy a kőxponi as oly aiabireknik la Ungodélyt ad siltnársulaiok sairváséaéri, kis erre n^t* vi iligendő ginniláf nnn nyijitanak, s miggoiidolstlsniáguk által a vidpkl színével rspulslióját sérllk, pádig i vjldéki ssl* (iiésaitaik inkább a közönség I kedvéi sn killins jáVrtia, hogy a páfSoláaliak Mg* t|yirjék, Aa HVin ilolgok aaoiiban lagfal* ||hh elidegenít lg s kóiornégei 11 ixináiipt-tbl. Mert ugy IiIhií/,!)!<,/ hogy kmulőgiy ur m,i|lahetőiiii |.liizlAhtilj lltifliH I ia iríllol, vájton all(erü! e majd neki aamibrauldtot saerviini vsgy nimV Caodál|uk I0I1AI, hojty Ő msgáusk Ili kladaiia is engedélyt, mikor i|iég igljeien sservaieit aainiáraulata nutn Vdli; mert jiogy nem laheielt, aM méjdnmn hlannyomak látásik. Vagy hi vol neki l»r< sulita, akkor ss Iráni keliilt nak! tktálá* biin isnnii Imgy a tagok egyelt amr|td* isk*e ? Mtndiákapen meggondotátlinui ose* likediit, i tilt* jó eifllgáliiot Ilik a vidjftki asinéasHinek, nulynik sofah (hteaen ők ijta« (tik Ii* ínlyíná nániaikmlnak) pám irluy- ■ lesre méltó. Jks hi is mm aiir iavulmj s ti psnaai tárgya mig dem aaQiihalik, akkor kálaágiglan, hiatf jó ráhinti msáuk a jvi* iliiIn ekialáraulilok okll ennek, é kár twn dig i publikumot okoani, — E akiiitáraolil' ra vonaikoxolag a »P. H.*-baa olvasatik : Homlósy Jóaael aiiniársuláii, mluika két hlüg tgrtyáiotl a főVároahsn a1 nélkül, | bogy nart Ijjri volna tenni a N. Kanlrsftra való bevoau* Ijiaához szükséges niikölUóyie, iáloailqlt l a mely lárauláil isgok msm bírtak ntáimiva ilaasgödnl, mim a lővároahen tangődnek nsgy nyomormág kőit,
Oraaágíaa »á»áriiuk f. hólftjén hihető i arüretl munka miaitj — nagyon de nagyon lilánjf volt i' még réndis háii* piioniak is alig Illett be - A iitarbavSaár hm kíné uiágii nagyobb élénljiég mutat* koxolt; no meg i dilettáns alkalmi tolvajok rés'árOi, kik isutlil sem hiányosak a aágo* i'ok körül, randöriágünk aaonnan gálot ve mit >u enyves knek aikerének, | s kösO flk lObbet le is iHrléslatolli i „
-^A llriia áradtAaa| Légrádról
Írják IspunkniÉ: Ihhsí. és iBBH. i két év as mélyít háijitn biiflutt Légrájl i hoéleli érŐnvizek aoráha. Ai lelőjtbihiá kukorijná termíaünket létlo tőnkre eit Arvik, uióbhnal áki. 0-18-lg iővő ramwtyBakét eemmisitáiia meg. Mit kőit l«égrád, mini járad, mily küs* delmekel áll ki e rakonosátliá Dráva és Mura yM Kiomhen, ait oaák ml ludjuk. 1 örókős küadiltun, folytonos biraa i vléak halalma ellent s est mégis a [lignagyébb tttrelemmil otlkongodéeiiel toljoslii ia ugy Ii •tuliágoain megisrlielrt nép. Nem sugolőalk, nem kárhostat ainkltl — Mint ai árlaljlan hárány migy i közmunka vágóhídjára! 8 midőn a kés érinti nyakát, még akkor ^im jajdul tel, hinam nljisiti ouigóa, lilkliijni* retinn haaaflui, polgári köteleseiét. Moat |i midőn i vilik árji suitotti, {éjjelt tntp* pillá nit, i vas siorgNlntninal lörekejlett msgánsk ái i|s államnak tmgman^aai agt^ a mit megmenieei lehel, Hárum néterajflrá emelkedni ii ir; karöltve Issadoli mtadaokl. Mindnyájan e|yért, egy miqdnyájáéri I 8 e lörekVŐ népéri semmi I •begi's magidon» aa lilin Is gegil,] leríja i köitnoaHái i kiad, Isaid, sainved éa — — flgn A kökle>* kidáa tiljmn megakadt, as uiáltat lönjirft-íolfe j miknek helyreálllláeán bnsgólkodnak lilinlig, dioaáriiea buigaloBimal aa aiőÜá-róaággal élén. HemányÜnk vanj bogy mW tán már aagyráeit almait a veéaáiy, rlvid idő alatt aira inégoyillk köilokédésftnk, - Mefiijllá Imkmrnm K balybáli
kereakedö Igák őnkápiő IgyéJölolé t. kő 10-án sikerüli tárra* lakomával nyitotta meg as idei téti ávajlM, a laáok ú nép aaámlian vettek ráest Íolköpöíiőkben naai volt hiány, kOlönöeen, mikor kaár Habárnak, a kareikedilml Caeiaó >»indéglöaénak |d boni megnyitották a aaivekéjl ég a|kiftal» Poharai emeltek: Lengyel Igtiács (el|i)k) ai egyéeOleti 16 kQasaellamre; Welwi 1|va* dir Lengyel Ignáoi elnökre; Dr. Fáénak Uaalo ai egyeiftleire; Lengyel jdr. Pirulák* ra éi Bsalay Sándorra, mint megjeleni trat* dágakre; Ssalay Bándor ag Hléoi kir^ka* delem jövöíérej Sohwerv, OrÖnhui Resfikfá éeSiékel y Tlvedarra; Uohtsoheií Pál aa agy* lat lagjálra; Sebwan Uttóala Pálra:
I I
$áan Afcáár 11 ateékta, UitaaUrffc- Hu-liyve Wtihiiat Üpól • Ha«tiknrr«i)r. fttr-mk a* abokr* A eatpon sikerült lakomn a*Asi irt Mindvégig Horváth fefca eeoéazlak éa ttomk eeétekare g^ymftdWíe gyapó nótáival i lakomára •ftVtlWtekat.
»*** lie volt I hó llén 8or-mémni, meiy « délutáni órákban keletkezeit — ismeretien ókból — « még a kéaö «a<be is átnyúlóit, bár ai ottani éa tőlünk ia
M|]iliit tttsoliók majdnem atnbar' fottUt arW lejtettek ki láaaa működésükben, minek Inlytán sikerült mágia a dühöngő aattfvéas dácsára a lakháaakal megmentem, a igy 16 mellék-épület esett caak áldoaaiul aa tféM tálul fenyegeti veaiélyuek. Kliarne rée a derék (bohóknak!
r MJagyaéa. Ih. tímw Adott orvos | Kgerstefrői e uó lH-án jegy este el Kaim \ .4nim kisasszonyt, özvegy Ksiser Júlia ked- J vet. Mereteire méltó leányát N.-Kaniisán. A aaép Irigyhea őszintén gratulálunk
A ..Jé mitek" Hgyilmékf* X ég esak néhány hete. hogy jószivü közönségünk, mely minden nemea ügyet tOle ki-telhetöleg pártol rövid idó alatt egy a kórház kápolnájában szükségelt, phiaharmoni- | kára összerakta forintjait és garasait, ágy hogy a szükségés összeg csakhamar együtt | volt. Most ismét ilyen ügyre hivjuk fél a közönség Agyaiméi. Ugyanis a helybeli reform. templomban is szükség volna egy I phishiirmonikára. Azon biztos reményünknek adunk kifejezési, bogy ez alkalommal j is, ha az adakozáara való fethiváa kezébe kerül, nem fogja sajnálni adományát ily azép eaélra.
— HafclAe. Alaó-Lend várói írjak la-punkaak, hogv a közelében levő Lipa községben Herboli .Alajos tanitóhoz I. hó 18. reggeli 2—3 óra közt bét légy veres rabló heheiíoll illetve 4 a folyosó-ajtónál örl állni maradi, míg három benn végzendi munkáját. A zörejre fölébredt tániu'i észre vévén I a veszélyt, puskát ragadott éa kétszer rá lötl a rab ókra, mire ök kívülről hét lövés- | sel lelellek, szerencsére azonban sikertele- J nül. Szegény tani,'ónak ily túlnyomó erO erő elten nem lehelen más védelme, mint a I menekülés, mit kilelé nem lehetvén, a pad- I lásra s/aladi fel, hová neje ia karián csecsemőjével követte öl; a rablók pedig ke- j ayelmesen végeztek munkajokst a mintegy 13U Irt értékű ruhanemű és 1? Irt néhány | kr. ; készpénzzel minden további üldözés vagy bántalmazás nélkül tovább álltak, (iitz I lettesekéi felismerni nem lehetett, de a ru- J harabljtabór gyanítható. hogy csigányok le- I h'etiek, kiknek garázdálkodása ma mar a léktelenaégbe csapolt át, a ha az országgyűlés e bajon mielőbb nem segít, rövidesen rosszabb lábon t.OR állni közbiztonságunk, mint a Sobrik és Kózaa Sándorok idejében, amikor .legalább. a aaegény embernek békét hagytak* Legcaélazerübb volna ezen undok parazitákat a csángóktól elhagyott helyekre telepíteni, legalább lenne bizonyos fészkük,' hová őket tolouczolní lehelne. Videant consulesl
— A rAlknl erdőn legközelebb két fegyveres csavargó inul átkozott. Nem lehetetlen, hogy ők is a lipai rablók bandájából va.ók^ Cendörségüuk miniden irányban a iegeréfyesebb kutatásra mozgósiilaiott.
J — Dr. NéasAron KAiid«r, pécsi tenUérületi főigazgató f hó 17-én keszthelyire érkezeti, hogy sz otlsni gymnásium egyt* osztályait hivatalból meglátogasas.
- ftngyllkoN*Íg. Az oknélkül vsló mellpztelés, A szégyen érzet Tskács Nándor II. éves gaxdaaágtan hallgatónak Keszthelyen
'A. bé lb-ikén gyilkos fegyvert' adott kézé-Ím, melylyel életét akaris kioltani. Kétszer mellebe is lőtt a szerencsétlen, de neszül talált; a mull egész héten reménytelen álla potlian feküdt kórágyán; lehel, bogy már hsloíti lesz, mire e sorok naplényre kerülnek. A szerencsétlen ifjú farkavdi, nyitramegyei szülétésü, teljesen árva, nagybátyja gondnoksága alatt él és tanult itt Keszthelyen a matt tanévben. A szünidőt is Kaszthelyen lötlé a mikor csak lehette segédkezett a legyaöi irodában. E isnév elején, bogy s tanintézetbe msgát beírathassa, pénzt kért gondnokaiét. A pénz késett, de azért az igaz-gáió fehétélrsen felvette a rendes hallgatók kócé. Takács lObb Ízben irt éa aürjtelle nagybátyját pénzküldésére, de váhuzl >e'm kapott. A szegény itju türelmét i/Wwé, kétségbe eseti s a hatálba akart menekvést keresői. Pályaiánsi éa faaársi, kik a szolid éa szorgalmas tanulót ismerték lel bénne, részvéltei vannak a szerencsétlen iljaUrsa íránt. szívesen is segiienék ki súlyos bajából* él AÜg ka log aikerOtni.
— „llhelHlee 4a aaaégka «s[é.N —, Egy alsóbbrendű polgár és M)a mefkóe-tolván ea idei •aasnigyörgyvárit,< oly jónak tflAüsk, bogy egy pintért csakhamar elfogyass* toltak, s kóstolás alán a legjobbat jósolták belőle. — Boldog halandók 1. . K sorok írója iftkább élWtle volna, hogy valaki savikszóf ivott ea kelét nyelt utána, miét esea kolera-e-e«fe* alnerdomot, he see<leg nála nem történik — Bár igazuk lehetőé! mintás até"éyNM( illetőleg is általában alig isiére Mtf ki tersMalnk A lavelydwa. — Roeaz aértsaok iánmk!.,,
kAsetebb,
laaaaA öyala derék körjégyvö kezdemény-sieavel. lasoua egylél elska*t, mely m*v t» méaásgy aeeyvse tsgot srámlál é4béréjéböt |gg tfcüflakwdói ateaaal kessersefti, s(M a
többi saükségea sséralvéüyfkal I is Jiasonló módon mielőbb be fogta ssereaktl. ftljonuk' Dicséretes példájukat pedig laeligen ajánljuk követésre minden valamire való köaiégiiig, A Halai gaadázaakl a keasihelyi gakdasági tauialéaet hallgaidi, f.Utó lü-áii tartották meg as »Amazont sjtállíjdábah Ismerkedési estélyÜket. Aa I. uó évLs hallgátók szoktak ea évenklnt meg>mt;| ujuló ismer kedéei eetéiyokat rendeani, lioiy köaalebM ismereiaegst kótheeseuek ll,« ét Illesd év|)H pályatársaikkaL As iniései tanárai la tnég' asoktak laleitoi a fiatalok löatj minél fogva sasu estélyelhas kedves maradandó emlé* kek fűzik a iellnlevökét. Kzen első Ismerkedési1 eaiélyt nem sokárs egy másik fogja kövélnl, Emikor a llatal galtdáasok mag a keszthelyi , Dalai leányokkal óhajlnnftk msgiamerkedlii, meri hál Ividlimsággal lobban telik aa idő; aztán uiea a komoly munka, tanuláá utjtn rá fér fjura, öregre a t|idámaág, ef az élét fü^ierfl|, sava-lmnia,
Ilink
kásslUaásv UkaaelaU •löt; m r lákecM mm, smI/-aak hatá niall gyégrer*J« m i asarvSkri vall, Au agysiluti, addig Hm*>ret«e Alval; palrak a visa, a máj éa hólyag asNvaléa4laá) Állát as M/áll g;skai«l sak. trt|.*wi«lt vigyléééaak 41 va 4a s^mrékálva láaetlk J HaA ikmis ttév á)«ii
ft esalálélaa hntásif 4a eradsd iyál ialall Igaa íjw* aaa ■> atltpt vllágas I Italaa jatt Dr jjoysi
iK arvas aaaa |^ácras*rrét •IT katag aOsh a kluáj éa jüáil, a kiaál ailwtáa agyált atl taUiink valtak It|ü|sm|s n náiiy uéiklll W«f;»ar i H*á» enni syéff.ra«er h«ass4li lájiák agyasért negál állal tsaglatMlva láttáin
aérléi
lagkiljbaat^jáaluliaai éa fugum fk j'uw l'ivag áfa a tortát é Urkaa kaitkati, fisai Isg/ta dalik, mfiBMsétl' Varsar II PoáaosykaSi I
SkirkiutBi
Ms. éif • Ui/rétl llsi n a kásraSilkádéaét
orttu. líd.' Tfii-
vaaaa vaaas|k. 4s. Iniillstlask.
Ígértet vi
A leányok ia álig várják o második kedést, Lesz akkor ártatlan lorQ-(or|) viiágoa-kivirádtig tánes.<
- JArAaláttrl tmillél gittMál tart a /alant. ált. tanítói tasfülel (eaztlle* lai járási köre Keszjhelyen, olit. hó Hl-én. Ez alkalommal a lolyó ügyekén kljlül llly Emma és Nagy Margit keszthelyi tinltónbs gyakorlati lanftásokst, tartanak i lóidra)/,, illetőleg a számtanból, (iráber H mdör alít, ! . i
györgyvari, tanító pedig oljnéleli értekezési tart.
irjjí Hlnr«eaéa.. A földmivdéé
miniazi i
f» Ipar-Viliin
ktlr., A polgár-
f. H. A roaiésrz a Jr
Velalöe ssei
14 II IJ A
rjtjk, TiaaUlat|iétéáByt vti aaésikaa Jéa.
kéaalö:
i. a j o n
Nyilti
éa kereskedelmi m kir Sebestyént, as istvániélki földmikesj iskola lökorlés'zót, a kékiihelyi iá. kir. [azjl. tanintézet lOkertészévá nevez ei ki f[ a! kerté* szeli asskisnnak á laninljwhtén leendő elméleti oktatásával hisla meg.
I^Mkerélé*. Tspnlozáról írják nekünk e hó, 11-én; H. Kderloá felé ívan egy ugy nevezett jóll dotnl), ^bol Ueltn IgMlnak \an nagy ssOlOhirloka. Midőn lognupolölt javában lulyt a szüret, jó>evéN és IyásuMn a Dstal legériyek összevurt'kei tok, mely épü-letea mujaisáaiak as volt a^aége, hogy egy tomaji, fiatal l|ev.es vérű muakás pyakába szúrt egy némeflalusi 28 évea aznlldnok is-m.ert logímynqk, ki nemsokára meg j Is háll, Tegnsp larjotia a tapolezai járásórvus a hivatalos közegek jelenlétében az obdukllól; a bűnöst peddig bekisérlék a eaeíidörök Tapolczára. j
- AlhrlyeséN. A villás- és kthr oktaiásügyi m. kir. miniazler rlanca; I^ajoal, a keazihelyi polg. iak. rsjzlánárál a deéai pelg. iskolához helyezte ál.
Kulkik hali ^ 17-án d. u. • 6 órakor, aj ^lorti-féle téglagsár kilenez öl mély, keregel kútjába Váes [Férés,nevű IH éves munkás-leány viimerés közbén belebukott, s esés közben oly arán zusódásokat asenvedeit, íkogy teetél már osak halva húzhatták ki, a azonnal a köakqrházbii siálli-lotlák, hontjét m^ansp d. u. é| órakor temet lék el a Szerencset lent.
■p Klvniell Inrnl egyleti új utc'/áhan bizonyos] hölgyecske napokban ejvéssieltea turnüiwt, a bár észrevette a kritlikua hiánylalol, ylssza se lekln* téti piruláéba ejtő jtywágára, pedig egy aira I sétáló rendőr ia flgyetqiéitletie nyájas mosoly közben vesztéségére. — Aa a di.yntl.l as a diyal! az a; turuür!..
—A uhylIáíarA ellen alkalmazott | gjféritési eljaráara a ssÓlöbiriokosOk állal szükségelt ijzéi kéneg éa azéniénsgezö fecskendők beszerzése tárgyában a kpvetkeaö hirdetményt tette közzé a tömni.-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minlsztej<ium.i A aaénkéneg tiiétermázsájának Éra: 1, Zalai-I aán a lobáayahivatalnál 19 Irt. 2.! a mé-! neai szénkéneg rakiárnál f% n-t. 8.! A tar-czali azénkénég-raklárnál 24 Irt. 4. |A buda-| foki aaénkéneg-raktárnál S4 Irt. A szénkéneg ára az emlitett raktárak helyén érlfln-' dó. A raktárakból a megrendelési helyre való szélütés költségei, valamint a kiürült szénkéneg édényeknek vipsussálliláfi költ-aégci a megrendelőt terhelik. Gyérítésre az állam tulajdonát képező hssznált, de kijavított és áislskiioü (isstipe-féle fecskendők. a neveseit sxénkéneg rskjiárognál uarahón-kini 16 frtiával kéazpénzflzetés mellett megszerezhetők, Miachinek Jánea géplskstosaál (Rudspest, II. ker, Kspás utézs 17. sz.V az állnia szerkesztett éa jónsk bizonyult Hun-garia szénkénegezö fecskendők pedig dara-boakint 80 Injával ott kaphatók. Ások, a kik aiéakéneget Abajlsosa, a minisztériumhoz, esetleg s ménesi raktárra nézve a ménesi, a tarc/.ali raktárra nézve a lareiali a budafoki raktára nésve a budapesti vin-czellériakollík Igazgatóságához forduljanak* A szénkéneg ára |itánvételezéa utján szedetik be.
- TéraaBk<\ mlalt Irodai ml éa kligatdaságl revatunk • számlál kUrorull.
- A l*IAI»A«j«k léék«M, A ia-ik aaáaaé éa kivált aa li láé évUsadak kaéaakalkatá toláteáajrakat aatataak fal. ' A eélaUaaaés ieJAleA-aaa ti'éka v«aia aa, ka ailaéaa tartileUs áagy Alk-Maisak éa talUaéBraIr tartásáéért, naak ak drtöatu-I éeariayl mm aaa; snvi aMfl a Ubw oljlaok aam
«aak kkUa MlaégéMk éa hNéaSMath, ikiaws as aeikeheéeadk kSISaSa aWajréra 4a taaw4> aa^gál-aak. Wataars Sak Oa>» aőr «j)y Karmaldkalé aaa< rraoaé* •evaMaéesaari talwMaf V la laaa ads-éaa katogaég Mlaal atqpm, aaaekaa tttbtktoéabb a wea, a siéj éa tM/af alaéae ■m»allnbll Basa
tygy helybéli szülei éatt nő, ki 1b évig Olaazországban (Velenoilhen éa Kloranoa-ben) élt, és I a< olasz nyelvet szóban írásban teljesen bírja, a: olasz nyelvből
Iniz koiiversátloból, és német ludo-mAnyóikból leozkékel ad Iflvebb lalvilágo
irodalomból, valámlnt ép úgy s német irodaio
silásl ü lap kladobivata Aban
ügy k) iikorno
G|hona fé éa boti ilélemhan egy gyakornok azonnali alkalmi /.áld nferhsl, aján látok hozzám Ihféiendö i.
Msresall október li
I0U l-illi
Szétküldés »»iyiy*i
Arany j
és Ezüst
Javttka
Ont Ara üv kvtg A t
kaid
ffinanail Depot Iltlaa
As a,revstbaa gára folakkégat
al gaaéseaa áassa4Hlt onlsg MOH , Vl/Mf'l |
gSégyiaárl. a staly sa
áékalkasll Irjai „volt aaákatMaá|kas asMie-attsssatl asarak alkar
Is aaag léssllstéirt njáiilsn). Waraar*i as-aj lagtskti gyéggasar és bérSMMtva Dieglitll tl. éa la. IMén
tlxinitik.
végrehajtás kéralml, 0 frt 60 kr. jéléálefi l még felmerülendő kijllségik Iránti végraba]-láaf ügvéhen a feat aevau't Mr< f^fvszék terüléiébas tartozó lüstáliyi 60 satjkvbao A Jf DOf) hraa a. Riieb Fi enoz s Mié Srbla-nlnger Antónia tulajdonául felvett íiÓO frlrfe
haeaftlt ingatlan as IH8I. 1*1 ponlja áriáiméban
IMttM évi iiovemlior
délelSM 10 trAkor
évi IJO I. ez. IW5
bó 9 tiApján
rf)
KüuAl(y község házánál Dr. Ileék Hámnál ' lel|>érás| ügyvéd vagy helyettese kökbéjöttévaf magtartando nyllvánoé árverésen feladatni
fog. I ;
Kikiáltási ár a fepnibb kitett bacsár.
Árverezni kívánók tarlóinak a bWJár lOV.-ál kéaapénzbén vagy óvadékképes pá-pírban a kiküldött léiáhés letenni.
' Vjjvö köteles a véfe árt három ágyául 16 rtk|sieibfQi még padig j as ojsöi az árfa* rés jogerőre emelkedésből ezámlljiodó 1 hónap alatt, hónap alatt*
hónap platt, ft. minden égy* rémdeit után az árverés napjától siámlietidó 04/ larpia-lókkal egy ült aa árverési fellételaknaa mag határofoll helyen és máaossiok szeríni lefizetni,
Kell Nagy-Kanizsán a kir. Mk, mini telekkönyvi bslóságnál IM. évi apgusztus h6 24. napján.
M66 l-l I ■ ■
a máaMiksi ugyahattól 2 a harmatflkal ngyaóattól 8
(r. HIJlíONNAY klreadéll kir. isséki/bíró.
2tl«i l-l
ftuirrnl:
ím
i frl % hírlik.
Üfltl, szám, I8H8.
iHUtt^NI III
1 Ahlllrt kiküldői végrehajló aa lH8l. évi 14. i. os. Ityl. irtaiméban eáenael köihlrié lesni, hogy ai al|óiendvai kir. jblró* aág 91114/0. lü^. számú vá|MM által •iorján Juli braionozi lakos |aváí|a Jorján János dsklezaini lakos allén ;jo() I Irt toke^
1HHH.
ennek jálöl
IHHH-lk évi áprill azámitendó 0' >
g«anggal JéaéM*í.
rái, rém|t, uv«ig«f
II llllloll
araaynal
aléilaakl azonujil karzat, isirvaalláat a
aliulhalé lArgjal a»»z BMfaakatAakai 4a kt
\h\M
Kslslamllmtla" féeyliaa, a4a és tart/aaáilias, mital afaattal I frt I , lg Svai tt frt.
fiséi-
éajréttal, ItagraaüatéMli kr
hemlseher P^odaele
Káhlliaailgaaaa Nr, H.
htukiri aaai vállal ata-a asark.
!l/lkv. 1HHK.
tVERÉS
MIMBmMllJk
A
osztálya
Sl II
nagy. kánizssl I réékéröl köx
(iraepel Hugó végrehsjln végrehajtást sasnvedö I len 70H frl léke IH87, járó 6,% kamatai 4 I váltódlj, 19 Irt 76 ki
KDETMÉNY.
Ir liirvszék telekkvi déré téieiik, lingy lónak Heioti Keranoz tsh-hahóil lakóa ab évi okiébér hó 1-tOl |lfl kr. óvási ViK per, Itt Irt 26 kr.
Ha hó V4lk nap-9i kamatai i éa eddig Oaaieseu 8H toriul |IR kra|eááí költség követelés erejéig elrendelt kielégítési végre-hajtás alkalmával biróINg lelogtalt és 4|l írtra |»ensüli 80 keresst osépietlen buga, 8 szekér aséna, egy lehéal egy üsal, agy bika, ií borjo, ? góhe aertvée, p, malaes, 10 mérő aastnes roil, külömbiúá hási éa Éliiliilfl tárgyakból álló Ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek i 4196 p H8. sr kiküldést rendelő végzés lolyláft s helyssl-nén vagyis Dsklevsinhen Jorján Jáaoa lakásán leendő easkösléaére
IHHH AvI oklólitT M «r»-ik bnpJA mik (Mtalillíl 10 örlUa
batáridőül kilUzélik és anoa a venai ssáa-dékoaók eiennsl oly meg)sgyiéis|l hivat nak meg, hogy as érinléit Ingésáiok esen árverássn as IHHI, évi LX. I. ez, 107. |>a érinlsmbeo a legtöbbet ígérőnek jbeesároo alul Is eladat fii fognak.
As elárverezsudö ingóságok viételárs as IMI. évi LX. I. es. MOH fában mag állapított félté lelek szériát lesz l|if|zateni)0.
A iörvényes hstáttdő a limlstmény-nek a bíróság tábláján liitüggiuláMt követő naptófsaámlitaitk.
Kelt AMUndv||á. IHHH. öVij október

208 I
nspján.
Vresilt Elek kir. blr. véittehajló.
Exxxftoo cioooooooooixieixioqooo^ett A NEW-YORK \t&
ÉLIiTRlZTOMIT Ó.T A « H AJ M A G.
y iijrrt I S
KM
AMjj
_11 HAH, jam
Inyerenéay-többlet] A toké |ej tartalék W/VM enl|
FriiiiAli áa» éla, inmn Jiaaár l-U a társaság k Iákéi el I:
K«edékes blstosllái )kiérl........ÍTS57SINI4 Irskkoi.
]viaasvállásnkérl . . . -i ÍI7H IMIO.HAO, Li tel vett biziositások 668 millió trsnkra smellátdnek. |nrÁ|m fOvnioniiltitin épagy aiiat AaaUhaa Aá>k4kaa, Annylkátwa l'.AI^ikat atéa kfttwawowágaa álapat éa aitatáa rlsoMaak réaaHar* laajliettak htaárélaa*a tala|4«aa bmtM, Melerenezlák nsg^ararsrágiiii. |A aiaygst Witilénm Nlffáaaá, A pé*n4llé i , Imámig
hrréiM^mí Inmk, i Stmm /f A'C»(y IholtMth m
Dfultrh Ifftidt* f* fi* HudhpttlM. \J Közelebbi tel világoaiiaat ad ( KKU YOHk ' élelklalMllé láriaaág l|si|sl|aá|a Budapest, korunabercasg atoaa a0.
XHXXXH*X<*XX*X*X*HXXXXX:
IPla.3rlloaeersi
Irth jéa trágyAaaer (srAiikóiieg i phthpliAt Bejelentőtőlt. 68.917 ssabsdshmi ssánt alatt.
aai aaar 41 tol k lagkaévttAfcl} sraéa^ar ératalt al i * w nlailaa jhJlMéal itaélaaiékia slpasattl|atlk.' a tok) krtátlaatIMk skytlsum aMfélkatéséra taUaaaa alkalaMtlaaak laaal A »>kr aMftiaaa* aatt lialjtg [tikét totjaaaa «J élaüa ébraaaU éa sa* tiigyásák Aliit S tji'klilil bahalolkaát takatollenaé taaal k a tanai KápaMgtt lakaku.
«y Ilke klIUége krajeaár.
árak aaesalalkaal «gv|tt iiyataataa aaállHáaal a véryaktol VMktálkiikáM: I ayafa^aaAW f«)f»lé' a—4000 lAkér* i néteraikiaa SJ0 kf.[ 1 sMahaáaaAUI MMé S-SHi tokéi* 4 mtmmém A— kriaL 10 klkfftftia I—éti) tokén 4 nétanakíaa A.— krtat. Ké^éaak k Sagiaalaléik a vagréaaaU 4a taebaikat laboHslorfuadioa ,Bailafakra* latoaaaélk.
fcétoklétt állaatoa: Vkipaku. m ;
kasl. X m i 3 Ji

A NEW-YORK 1,2
É L K T II 1 Z T O N I T Ó.T i II H A H i I
K Alt piitotolt 1816'bn i Huté* kőittöKŐmtym alaoul. I JK
jr 1888. jsntáii lén ss sktlvlk 480 millió trsnkra rugtaA. j- KeloasthetO W
3 nyerenéay-többlet 84 471,818 frank. j O
u A töke leiélék jövedelme 19", millió frank ami az aktivál B*/,-át, ki Q
K tartalék ÓVi.-át easl. A
k IViii»aiiláa» éla, INHK Jeaaár Mg a társaság klDkeiell: X
K K-edékrs biztositán ikjérl........17* 57SINI4 Irsbkol. X
a Nyereményekéri éi viaasvállásnkérl . . . 4 97H <HMI to40. i, W ul Az 1887* ulont mi felveti biatOKÍtások 668 millió Irankra emsllmdnak.
A A iéru»é| I urép* f»»*rowll»s épagy mist AaaUhaa Afr kékaa, AsHrtkéka • éknkti ft
ftf ■ 4lltHt kl. Minién íliatoa kfltw»so*ég*a aU|>at k ailatoa rlsoMsaA rkaviaraajrf, a ték* Sa ja
U MgérfaaéMg a lalkl aallallek AlaArélBBM iala|4«aa Mraki. W
J |l eíerearzlák Nsg^nrarsrágnn. ft
R A mif/yar WlahlttH Mfri/xtsif, A muftit péturélU a ,/«aarfw«féM kmi. M
■ A i*th Msyyar InrWM)/al lm ni. . Slnum A hfntp lH»4ni«*ti* )É
D /W*rA lf*4ei U fik hndafttlfn jT I , O
I KOzvIebld telvilágoaitáai ad I ' B
K a ^BW lOBk 'élilklilaallé láraaalg l|aigalial|a X
Ir Budapest, koruaabercaag atoaa 10. 200 1-3 ll
lVnaturiűt mauk I Recbnitz József I piiiff Purbofi: J.-«l, jl
Virflivfli/t lakdirtnU ma .uh, m mui eavat tlaijw ji*
M» ■ IBI I «iti Imm HM 4a IMH NiUa i ÜN«alck«UUa *®gJ Mamímém ,w l,MHlü lailliai/WN „i magérdeinflk, alNl tMiwu alig létiilk M aatykaa t .
lKém*> WimMt U^ataakaa mm) rtaatak aUAia labdawak oaadáa baltánkat iMriMi^i Mm Ua^aylMták valaa A ta»abaaaaVb aaatatkw mlaAaa
■itfcllnl irt lirMint fttii lkakat litMllitlUI i réfl natakiralal balyjaégékaa (takarékpéaetlr-ékHtlat) llkartaUnll alknJmaaUU»l<aakaUlxta<*'k •Umtsliw. t a iagrartdaU Ida átall gyógyaláat aradaié
ayailak, I dnbaa IMabtlaMMMÍ Ii kr. ijubaraaédelMaMi I frt Ikr ^—i'-iH i'kaiHketiiméar t frt 10
fi— X — —. — WT 1 1— I_ Lagjobb lurU táaoi lakolAmban naponta A ^mn-m allbgaa bakiidé* a«llau pkau»aaiaa ukitákaaai un i wt«r, tabda* 1 át
or&zay kuodui w ^ziil agmSaa ^
» ^ ^ ^ M I Öhmiqh tAauaokban whlig utol nem mi utód | MF* Valódlaknak oiajt tiok a lebdnnaok Miklmtiot^k, melyek utkaltáM
m&mmhm m fij^ufr, Mtr M#rl0| lati,tlllt|t tua » -a j ' J-JPwj'hofer om iMlrAaAvil van ellAtvA, i tnilyek a (lobot fedelén ugranaion
■—«mi MiUNi mém mm, I nlvaJAIrAat hordJAk verae Máiban. "fte
• WH anta u»> ttkact mm mi WM* nsAalméajrk Hiámtataa laiAl érkaaali aklyakaak Iriil kilát moadiaak a lakdéraakérf. matyakaak a iéekUlafr
<*mm ktritl Wi l-l i . i l ék lagaalyaaakb IwiagaégakUu adiiQlyik kalyraAIUlAaál; koaaoatt A kl mh tgyaaa, ktitihu T||
ralik, tovább ajánlja.
| . | J | -A. Jcö««te6 léroUMml néhányat ide lrank :
•VMUmy Hilli iiinll)«lnmn Mvmb Wi »____ . ' . T" . r" ' ' " ■ ,wiawa aaaaiu
^jpiL n'HM'Hv>.nwr.««i. r<t*« luJu |«U' n»«ralM» lff«Má, fr»* iirtim liauaállaMa. Ti|]aa UaaUUtUI
A l«Kj«k>b jfZk~\ V^TO ! llrniMil'm, lflíltt natMl I Wl aiapL IV,' *mmfm TMmla.
SZIVAREA PAPÍR 1 AlBK ; ^tÜit"fífv„ —
|MJ ^j^i^M.Maa^ilMUaW; ífj, JWjl ^ " ^fw M'' Oattaal-dorf MMl nallatt Oukt NalLu 1W6
1 m^O^Jf »'•""« lUluU.llaln IimIi.ii* IoMh-i »'4ar* MHi « Illír hl».».,>4H III..* .luL „ i.bMl»r A.
■ M ■■AtflB^a AMB W^t&K •'iH-wi^r, Hiiu.uk, U|. I»«J. * I vrf|h»\,„y|,, ImI.u.1 uil.l^ j! TÍ T-blalala. Ilr I Kima aalva^MlUfeh«baai .gr
I ■ llnllnl flll KTUfJ ti tiÉMIiTwJiMrL1 i It1*1 1 'íf "ft i<i»iwaiMi *n.tul„r,-« ■■».____zr^R
I P HIHIHI (IN mlfm ^.r^'if -^r^
LL IIIIUULUIV lilMmŐU K^rS^!
c... - ».«,..« r.,^.. Küüíüí kSI I ......«■» vH-'/Jj '"kfi'Wrtok' .S fff'
- i lakai A v^l|^arlll»«^.r^i^ka(aÍÉal , Íi tS "^ .
Ormivá múlt mm utámMÁ-klÁl MfeHu •• «•»».•«»» A valMUAclalM ml,ilr. I , ■Wff 5 *vl| lilttll »|.im..rlioml|wn
vtimM»u*MiuMMi, . TZpl ^ijw, , fVwü vf^ifyrl^lAiiMlwrHflí . bi vw MvMtL kll wll M aía- BikiMi IIH Mr. U.
K papírt ir. J. J. P»kJ. dr. S. Lndwlg, Dr. I 1 tl^ TlJirf^'C^ÍT tT-! M» H W !v/-K" l"M f*MI«al TflilaW« (fr| Mali |r MN.uf u-tu.
•Mát ajáalják kiuaö Bialaifa, akaaiat UaaUiAp mML T 7 ' I I ]•« '-aaiaklit aUa twgw tf) ul> Trllaa t .^l,li. i h.imi ....... » 1^,14, Íta4katlaa
. -mk*, k^ abb.^1 ArWmu«yuValódi .i.MfUa kipkaüi: ^A'.^a, Wai«a,,i»t J.avU hm MMu h mm f [klflUMm '«ffavi«l(l|k
UgauJfi ^l^feíife í • i .......13ir
I HB a'^^^r IJUaiAa KW IM. Vlkliti^ t.k,.,^ taPt »JV, S ^ ^ XffibT^ '
i 5CöS i rtataak* Waa oépm. Nl/'l^m ; klllnui vfrtl.ptll.t jM «,|lí I kiilil' i jl ' .w
S J5as3y CS) '"■■W IIAIH L Mui^wM BUm ll.| G^m ! "1 ""P T fc— \ '---■■ AaiUU,
'Hlaiwifliiiiiii tt.wnfcwr.kffi ! m 44 'S Fairvltalvaatn IMirílÓfir J.-Ml. rak Ma allaaiarN I . i u i » itt w, ta
wmm—mamm—mmam—mr 1 : ' 1 .» 1 ^H^oaiuui^T^i,,^ JT hAmti«S Angol oaodttbiüttam^J^^Jíi,1
, , . 1 ' ] . 1 ! I t'»Kvli..|ok allk vilanlat pnyaa i<li|ll aab k atb, - . - . • K ^ ■ / '
' * ^ j " __ í _! i I -'lak Ii, I tteél; 40 kr, MrataaUi k|ldkaaa| lift ,r, PlnlrArnnt* rekiiNi, I«kte4a aHáal
H1 •• kr. iwiiiiai, kBld. 10 k»
VeihlTk. • kaic^hral I i TT UtltUnedv litSTiE Tinnoohlnto htlk.nSoi
Dr. PlunaiU »(kamégOgvl Uaácaoa nmak alkarllt aa orvoaludómini éa Vffg/^wt 4«41/|vat | tllui . I uvott tíH kr. I tiym ulm rMIvl I Iri íOkr. i,,,,^,,kVffc i
arr arcabtír finomító kntoftt laltalálal, awlyat qolrlul Al«|«a ijy^yníréa bllaa törvéa/^íkl va- ( jj i 1 L ...JL L . -J ,„. mmM, mm «aar «llaLrra arra-
gyíaa a ui k. kaméaytól avart alibidalom aliiiJAii Aliit all. . V I ■ j 1 Amerikai kŐH^V^ny kon j(1M ""1 »<««• hl fl"Pii»«k klaUlloO ilull | frt,
mm kaaóca t^jfm^, ka|? I^kk ktBjyakaAi ia y<arAaw>k í rl.mmaaaa.tt N«b, tSmu^Z Prrvatflrtina tr.nMna **«•»•)•(UakrM rAioti
i éa Aaaa ambirt a Igj iQabb kiaiakat UUa alk. Iflabb kalcyak arcaUrkaak ^paéffét ^ JrA> ^ t írt 10 kr KM00Í aaart J«kra. nla».
| *14 UA alatt katráaraaaa alj aódoa. kofr m*i tulajduaok fokaaott mérvbaa béafl érákig »a|aéiraddak. 1 -- j m ■ » ■■ |Hdi|alii MtélfiUi u Hilmlaamiml daiaéitnb alUn
Torkbbá Mltealkaüaaaak biaonjult miadaaaaBi arctfultok, aaiplAk éa apró kaiéatk allaa; maly liléi yn- UK tzzudáll ollfllll tlOP !Ml hr- Idóaiabl fdl....^ . lililkk^lrah bAiaauaérafl Hb>k
k.t rövid kaanáJat ntéa aa. Jk altlaUll. baa.m aa araakAr laop^t éa KMtét ia halyr«él(ltJa,T- UZUU«b OllOni pOI. „ l(llJ(1)(llw „lWM. ^^^JJ^JJ^
A a artibóf r*g aitaaaatt Mria^géBak aa arcatartta káioa katéaalaak éa a Ur aűadkaaaaf tliatAthaaéial- aat 70 kr. ..........I j,,,,^ t,(»<iN> i.lt. Kgy tégtlv 10 kr.Btftmtaa kll
aak rttévolítéura agjadttll bixtoa batéiail blr. Jó «olfilitakal tara tovAbbA a léaMr puliltéiéra éi íluo- • > nAlMvahnlv*Bm 4 KOlyvéwíVak déaal 76 kr.
^tAaéra a^ara. ! I UOíyVaDa,I,am'allaa l Ira i |0 kr lli^ai M Z1T w
rmtklár egéas HagyaroriaAg réaiéretBadapcal,^ulrtal Al»joN»i^)|vl|IAK.kit«N»tf.aaAiu. ] (M klbléaaal Üi kr. , ■______EgyeteitlAS tllZllt4-ló ",, M,.
Arak 1 aagy Mftljr Dr. Ptanalta-féla béa* éa arcakaaJea 80 kr. '/, té|ab 10 kr.. 1 Ivaf aroiBMaérki 1 • x. . • í. UrlClI mm ik Mtronlolt Mm.Im.íh. ..„„.„,f.if.i^»i M
frt V, dobo? rtTpi I, hír vagy rdmadal 40 kr. «, doboa 60 kr.. 1 agéa débak 1 frt '0 jr.„ ilad I Elofe.SSiOnOXla g'.K, S JjJSKZ SK^l.SS ,
to. Ptaaatta taJéteéaya. Miadaa tfgalykaa agy kaiaaAlati ataattéa )ér. Kifjal«aitala» a t. bliöaaéiai aaaik iHaaiWab allaa, Wt|al kéalaa r Hraaiaa 10 kr. nliaUa kar fí*>m»t , tri aL _|a! |
bogy oiakia aa ukiataadft Dr. PlaaaiUléla ktnfaaaak. a aaiyaak tégelyén Jlnot ' . T ..... . „ . .... ' . „ „ . . ... ' ,
*J fcliiat bovíHvo vau | ] i 'í*,,u ' wgwwwtt kéaallt éay«kai kivnl ai Hiaima[/u|»ikl»mi feinkaati imm oal- 4a kllflkli
' KapkatA a kAvatkaal gyógyaiaréiaakaél; Arad: Hint L. Alba: Illegő) jl., Agrára:' l'Lln J% g)A,jrkrt|rti.lagoH«rK.,k rakUrua Url i.nik a a aaUléa kéaiMkia mm iftr| aalkkabrll klrAaatra paataaaa
/Békéa-Oyala: WiakJar Var., Hraaao: Kaglar K., Dabrécaaa: MlkAlorika J. Kaiék: DUaaif J«jSpaMlí Í MmÍéIi ^.JSi.-i. ___, mmmtMttálJ .„ L ______'
fctoidkT Kolaaarér: Dr! Dia. Qy. laaaáa. »é«al 0., Kacak^ft Kata.. K(Jn>.: AlliíZr . • Hkiléf .
\A.s Lm: Wértaa U Miakolca: IJjbaai I., Kagyrárad Btayar I.. Hagy-Bacakarak Maaaar L, Poaaéay _ ! 7*' "J? i': . L.t ^i.. . _ , ._________ ,
?chola &., Fka: Qfibl Paaoaova: Üinor
¥„ rt^gHl Baxcaai JL, öaoUok: AAIat Mf, Haabadka: j«A K., I |C . A P6,|Z 9,0 W? WHll/tlfiOfB IpO' UUUlflBynyil) 8 poriO «- I
;' ^^^p^^^^^^^^^^ wh^bA lAtolAi oi4ltb7.il, mut u'A n vét tol
bhOnni s/Iovkj-ek
1 r^uVimr^l Mely czigaretta papír a legjobb?
MáUltja gfúi éakoa I A. . . . . .[,. J ... i., I. A lii.nó minden (UigirtiHliAri nAjiva mijoo lonloi kérdéka mir,
S, í • « I ■ m i wplr kivitelre eaAol lérfl IA1 axtfretO IM w . » ivi.u-«..I,.» i
. iigél-Imhof 3 SU.5 Kgmgajnm'ÍÍTÍr
ö iU, ,i,"'m"r'<11 ' .»] ö „léilMltk Alttl Itmgbwonllloll .<iy.lmnM .i.mjém i fc
8 líkii w a laaujaki | ( M..ÍAlSÜ^
eiagaadö i komi w WCHldivttf h/rrlitf né\mi kéiuMltetl X TummEIIniIwfifWH l\hii, 65. Hmfornl^Mmm,
i [. . « w i-ojjf{ km g ^t^t^í^Aic .^rar^^ ^
H 7.71 Aaaaa A CSAK 2 VO BINTKBTl} t«»oiii Dr. lauAr a bodapiili Állatni fiii)fkiiArllll
" t'fSiSSSf^ i S (I puixta munkadíjért adom, a hopy rtenkl- | J 0■ ^K/^flUih\|I á,,TM ,0nöil> AIíhI ,H8?' )«'• ^bao. Dr.
- #L1, A Mm kéielkedjek. ajra kíéyŰaikoataioB, liogr A lu/'■Ufl^Kftly H Hyéliöla UnAr Állal a prágai ném. e|yaiamin e|«aiaA|Q|yi
V3I0CL1 £T3PJUZ0TElD0l. 1 { • MMjok elegam, vanlwj, etilt ét mr!■<, Yi [(J^HFml iietponiból ujabb Owiehaaonlílá Nyaf/ataiM a libiiö li«(éoTl-
Tovabbá aagy ráianukbaa kap- Q ftltönadrájjolf i agokat viaagalo^Nrlom C lul "''I'' éndmény koronlxii, a mennyiben a ,Im dtrnitrm Qvv
katAk: Miyaimat Ataaitt kamm- | j} ba ea nem í«ü£hű^ Miyol (í/.on nadrUfrok fi ímISittuKinti I t'Mhtf* naliaraltapipir kAooyibb éa bogy a dp^
gara ftlöltfl aaov»uk. Palmmton A RyorMon kelnek, eieaeen mindenki aaükaé|(- A ^g-gJ^-jl^M*.J linnylünllilir. ^feM^íl itallá llkllréwt UrUlmaa,
MrnS fa rati^k* A oAlam btaxrreani. Meftrandeléaeknél é A HRV/" VU&S^J 0,1,11 » MM va»yelmeaell papír - Módi oaak aioo papír,
4a Todkiaf^tfteaVekn. jf lábbora/a megjelölendő. Egén omíylii V Bm^^jRmÉ\ aullékilt rajibog baeonlO ée HrmntMn
kék mbi dtttayAkra »tb. I J ügyanar.on iiövau kből 8 írt 60 krba kerUN W ^ ™ VÍM,Í>
J4 érmén ét ponto* ndUiiététi I J nek. Ceak úlAuvétlel küldetik axét. fj I A gtAr csigartllapapirjomok ée ctiyanHahúrtlytintlt negybaa
ö Mm: 0. Amíel Héo* I. Kleiarbmarkt I ft ^JB^^^By T* Vé,6"« - . aJ
' ^ * "STÍ:,, ö VÍL 260 4r-li A l1?"!!!? BrnuBülelH Fr^rlNi
■hmmmmmJ I M wwwwm ívvwwwA iwwiiwimmimw ' »«»)aI oiége eláll fíktbtn, /. kir, tiehoHtnrkg 96. u. a. raklárt
, _________ [ >*M orlwii további kapbiló minden nagyobb ilynemQ oalkklt Int-
H - K! ^ ^fftO ellO kereakedAknél.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO .....-- .i - . .
Jr Mk _ M |B || W ; I BC öUkad|llk a h«ailalUa«kial. 1___ I
LAlf ir IIK r-J- firiflyelme^i! I <m--|l
A V W jCHL^RJ jLjB^ II 11H i 9 II ailwlA* ladnMéaoaira Jatajl, kagy 4IM*to h^atuu klprékAH éa aa rném mhilit* m
X V T rtíéfh** knimli fit* éi itiU^blélTMttrt*** aaft bab'44aéc«k lalatt Aa«M^AA DaOUf aáe, Cl
□ IXBT- ÉS JÁRADÉK BiaTMITÓ-TAiaAaAti J gyakran érjaímiw aaanakal ia kiLa)ó »laaraala»al éa klW klAllliéml kanak ÍBTgaloékba, leakthé- |
A Mvatitivénviav7kciúfí 1 4 ■taéaawt a bAaatlaaeira WAjniMtlM:
X ÍEtBlíf flStJböSIS. Btidapcafcan,Daákfér6«n.aajitl»Az„Ankatudrar" |l ^ mfiffiilj .KJÍVklK^' ^ ^^ " ll
X A téhméi míodei ae mbar élitbiaiolüAaára vonatkozó Qaletakkel foglal- I , |f Dr Pepp*féla Anatherin-aaájvltat
X * bíftwltéiok; b) halAJeaelí bigiodllaok; c)| | 11 Ara: aa*y üfiTl frt 40., kiiabb I frtéá kiflii 10 k* l
V f™^* Msioaifaaok i * A kl ragyogó/.Iliénél, tlaita ágakat éa killamaa tinta eaAftat akar aa kéijaat I Q HyaranényraaarOl fliatut • íAraaaAg a) balAlneti bfxlost(A«ok utAo aa évii Dr. Pöpp féle AnatheHn fOffpBBltáL
Q (fij Wifií; b) a túié/éai éa kibA«wílA«i bialoaitáaik uiAo Aijeg a bíaloeíjolt I 3 Ara I frt 22 kr. !• |
X métafe IO*/#4fr I igy minden bUloailotl 1000 frtolAo (inyllf IBOO frt fíxetllllU. J I Akt a katWaeaa kabaé éaj a tbgakat kltlalaa ttaaUté fngaiapivanaik kart\|a, aa kér>a: I
V mémiémiMhrn éa blal.atíébl alap JJ g ZDx. ^opp-ftó© axomatikU* fOCPMBBtát. || y 1991. ómmmb* bó ll-éo ... frt §4jl**7»M V i int II kr. r Q Ab wtrntmA letet JeteatAe eeerlal * htw- Q 1 Aki le bgjakk Aataml barétli, aa kérjnai
a 9mHáUi éiUmámy Ml émt. bó Sl-éB roll » IMMM*J*nA% iflki fi 1 f rPP'f*1* /ÓffpöH. Ara aa ha.
H áa » atttálA J4 láfn/l^b JL fi Aki aekii rutait tamaga akarja kllfimnl, ai kérjaa; P»
0 á tArtmttám IHmém étm htlálmJ P*™ Q 1} , Npp-fe« fugtttmai (Henke.) Ara 1 frt f.
H * ' *!?! S ÜSm O ■ ' A fcieah klllallalkar* éa nAgy^ipgaaraaaa aalkaéga, aa kéHüt 1 I
X & i^^ífl, J^Éf^^1 . • X Vr. BOTfermppaSt A» ao k,. H
Q NP ^ ^ *M* kliaatatl ... O ir. g ^ ki|.lii(Ak fö/Sfch, Prém, n , Het«- t„, fi*p~r*Alae, iMafWé Jl
A gMhMreaBIIM 4e fejinageaHaa—1 watgél e vaalra4pvtaallaét leiiewtie O I át* ' Nartaa dl Habar eatatfkaa f,
M mr e N»t Bl/alit. Hit t X "j pr PQPP J. 0. ^mn/^rmr.
oooooooooooaoooooc»oooooooooocoo L ■ y rmh h^r ^
NyowatoU fiaBUl FlIOp UptelajdooofoáJ Nagy-Kanittán IM.
__z_U_"-" -"--_-» ♦Bk.tik.^Jiil r iiji'it'nifcy>'imr*t^ _1 ...' •'_,_
Rechnitz József
tlaealekeme Négy KmilMáii a régi ihMtahlvatal katyiaéMkaa (takarékpéaetAr4|p«lat)
Legjobb liii'U Uaoi'iekolAmban nauoula vétetaak fal (tlaolkiaO tanulok é« •] intldorn daaeee tAaoaokban eddig uiol neta éri utód eear eaertat taaitatnak. tw!i 9 'l
i Mg »a» kalaAA raadaimkajrt IM I—I
tmmfimmitif* ér
A legjebb
SZIVAREA PAPÍR
frascxia gylrimAny feala éi H«itr|-lAI l'Artabaa.
lAttataaaégadaak
Otalcoéjtmk aa uléniimklél. B papirt ér. J. J. Pafcl, dr, g. Ladwig, Dr. B Lippaaaaa arak bétái agyetami vagy tanárok kliA-afiaaa ajéaijék kitaaA ■latitgr. akaaiat tiaataiága ée aaűitt, bogy abbamaiBii ártalmai anyag aiaaaaa baiakavarva. *>9
Ho' rlwfb \m. frkr. m '•a ffrl Muli aavtabr havában 'mI^'iI raadatleai mag óaaM. le egy If'^l'b 'lka* éaalittek. jUalkatlaa m i'w Maaa aeéklitbae Maaradllik, ll fidiaab i kAlaégbaaaé^aa, kikér
i vágynak míg. Ka iinn; áa ea lab I lettak éa MMaaaliadllaiuAk a laű> TümUiMtai |T|
Ült Aaüd
wl jkiiliel ki
FaihlvÜe n bOlir^rlélirB!
Dr. PtaaaiU egéiaaigOgyi taaénaaa araak alkarlit aa orviiatudómáliy ép rafyáaaat afffélyjvaj agy arcabör finomító kraftcaftt laltalálal, maiyat |alr1al Ata|aa gyéfy»aaréa dr bllaa tArvéayuékl l»a gyéaa a s. k. kormánytól nyárt aaibadaloa alatiláii Aliit all. J. j I I
Baaa kaaAca lalajdaaa&ga, kogy bragcbb hAlatakaél aa attaráaciok abdraltéaa állal, agkaeitkaa Ida éa Aaaa arcakert a Így iQabb kiaéaéat idéa alft. IQabb bnigyak arcabérkaak *aépaégát éa IdMgét jrtl> vid idí alatt katváayaaaa oly módon, bogv aaaa tulajdonuk fokoaott mérvben kéaO árakig magmaradaak. Továbbá Wlteaikatlaiaak biaaayatt mindannrmtt arckCollofc, aaiplók éa apró kaíéaak allee; mily I )ilét|yft« kat rtvid bánaálat után aaa eaak attlatati. kamm aa areaUr laapaáfét ée UdWkét ia halyraAl^liJa.I — A a arraber rfg aéraaaatt Iddeaégének aa arcataaléa kAroa katáaaiaak áa a bflr mjiiübiinemtl tiaatAtauiaéial-aak rltávaiitáiara egyedüli bixtoa haténál bir. Jé ixolgálatokat taae továbbá a kéijbör puliitáléra jée flaa-aitáaára n^ive.
perakUr rgéaa Vagyarariaág réaiérei lidiptil, t)alriel Héjait ^|lrllég>etMe|. lúei. Arak: 1 vagy téga'y Dr. Ptanaita-féla kéa- éa altakaaéca 10 kr.. '/« tégait 10 kr.J 1 Ivag arviniiiióvttt J frt. dobot rtaapor t* bér vagy róxrarainft AO kr.. dokaa 60 kr.. 1 ágén dótok 1 frt "0 ar., étaé Dr PtaaaHa laJátekaya. Biadaa tégalykM agy keiaaAliti ataaitéa 1ár. rlpeléeaieteai e t. kéieaNiat bogy caakia aa takiataadA Dr. Plaaaita-iéla krnAca>ak, a aaiyaak té|aiyéa ,Q*iHni Ala/ui ppépfftumt0 # > falirat havéava vaa.
ffapkatá a kóvatkaaA g)régyaaar4aaakaál: Arad: Ring L.. Alba: Riatal ll. Agrani l'áaaica J-, jBékéaOyala Viaklar Far^ Braaao: Kijltr g., Dabrécaaa BikAlovitca J Kalék: DUmmjJtjweet fr-kaídt B., Bolaaarár: Dr. Biaa Or.. Raaaáa. Bkfai 0„ KacakmH Katoaa Za. KemAraa: tlrbmidtliao»r jk Lagaa: Vértaa L, Miakolca: UJbAad l Bagyrárad; Btayar L. Wagy Bacakarak Maaaar L., Poaaéay 9eketa B., Fka (HM K., Paaoaova; Üanar ?., Hargad Baroaai K., Saobwk: Adlar Ml, Haabadka Jo4 K„ Taaaavár AJbart A Kiaoaataa. 280 10 .10
A legjobb
brOnni szövetek
asálJltja gyári áAkou
Sieg-el-Imho:
poaató gyári raktára Irleelia. Igy elagaae Artt vagy téli férfi öltönyhöz alagaeil ! eaapoa 8.10 m. boaaaa ra A Mai rőí 1 mpN éra Art A.»0 kMeaégaa r ii 7.7| fiaom / ii 10.60 legfiaomabb „ tléO raadkirfili flnom ,
wea minden axígiratilKOra nékve nigyon lonloe kérdée mlr
( l utteégielanabb módon bebixonyull. i JÍIrfm Mr«a rohlAm, Imnom ileOrilidO lodomAnyoe ne-I mélyHégek Állal Aeigibaeonlilotl vegyalmnéMk ilipjAn ■ lor ] gnllmpan ilAlordul^ jobb minéigéQ oiigariilipipiroi kOaMI a
„Les derniéres Cartouches"
j Jmwilili rré'aa gyArébAL
j j I^rit, 66, boulmurd/btlmaat,
[ tnlrjd járni kőnnptU t, Itaiobb cMigarHIampir illeaiiriitill. Mivel I ll Mr lObbi kOit Vr. whl Unlr Állal a béoel vigylitil Igfl-I ienjon;, Pr. Litbtirmim laiiAr a budapieli Állítni vkiykieéríltl AllianAa IftnOke Által megAllipilolt IHH7. jul hAbaa. lb. Hoyka HyéieDli-UnAr Alul a prágai ném. igyiiimin iféeieégttgyi exeliponiból ujabb OeexehaionlilÁ rtgvtlmmkl a labató leglénvk-eeb i ii (Hímén y koronlxia, a mennyiben a „Im dtrnitrm uav /ómnaigaraltipiplr H8-74nL-el kflnayibb éa hogy a d{A I bánylfubOa A-eeee#66 it^gaa alkilréut tartalmia,
mini a löbbl vagyelmweil papír - voléii oaak Axon papír, I mel /nők ii|quill)i millélilt rijxbog bieonlO ée #rflmu(fhi /W w cxégei vieoli,
A glér ctígarHIapapirjainoJc ée ctigartltah^vtlgtintk nagyban il^riaftlia végett.
Krnuniitelii l'r^Hw eiijM oxége ilill liktbtn, /. kir, Sckolttnrkg 15. n. a. raklárt nyiipilj továbbá kapbaló mlndio nagyobb ilynemQ oalkklt ár«-46 4l)-j-ftO tlló keraekeddknél.
pár kivileire eaáot lérfl léli agflfvatQ leled nadrág a ielemeli vAmiftríln kövalkeifében itt vlaaaamaradi e a/.l a negbixáat ayérlem axl egyenkint, vigy aiiyobo pariiukl^n minden Aroa ilidni.
Tfliái egy párt ext'ii b legújabb b^oildlvaf H/erliií nrlpen kéiBlteU
férfi tilM relsfinailráfokból
INAM 9 FOBINTÉRT (a puexta munkadíjért adom, i hogy fjonkl-eim kételkedjék, ajra kíiyŰafkostMfoiB,:l<ogy # nadrágok elegant, vaflag, etőt ét meleg szövet felső nadrájjolf e ex okai viaagalogadoirt, ha ea nem fgaaaAgl Mivel exen nadnt^ok gyorean keinek, eieaaen uiínderíki Mllniégl' i leiéi nálam brexereaai. Megrendiléeekaél A lábboraxa megjel6lend& Egéax OllfiinyAl ugyanazon eativalekbtfl 8 Ííl 60 krba fcerUN I nek. Ceak úiáavélieí küldetik azéi. { Cxim: flf. A piai Béde I. Kleiarbmarki I Nr. 8. VJL 260 4r-l2 j
Továbbá aagy vélaaatékbaa kap-katAk: Mlyanad Ataaitt kamra-gara. feletti Wniil, Palmeniton éa Boy tétí kabátokra, Lodeu va-dáaaak éa gaadékaak, FWaviaaaa 4a Todkiaf atíoalíteayekra. poaa-
tók aU öltönyökre »tb. Jé énéi éi pontos toéUiléiétl buotkoiünk.
Mimiik infftn éo bérmentrr.
940 A—11
éiakad|iak a haalilláaahlll
klinika tadnmAaoMra lalatt, Ugy ta h au hAaatérM klgr4kAB éa aa rném mml*4tí riífahtifi ktilficll fty, L uMmifh-uié Iimima nagy bab' ddaéglk mlalt knmiiiljék 11 akiiig aéa, gyakraa ártalmai ntnlil I« kakalé aluaviiéaia) éa klM kiAliiléMal kaaaak forgalobK leaktlig-va aiadankit a kóertkaakkea walaaatatak:
A ki Máját alapaaea kaaka'VáJal. fugáit a IbghAlAl atagmbadlktal, tafkaaát bOMNat, A »aáj kallimatiaa Magié éa a f«»g(njáa« nllArolitaol akarja, aa káijaai
Dr. Fotip-féla Anatliarin-BB4JvÍBit Ara: ftag-y Uiii í frt 40., kliabb 1 frt Aa kloai AO kr.
A kl ragyogó filbéraégi liaata fhgakat éa kaliamaa tiaata aaéfiat akar ea ktajaet
Dr. Pöpp féle AnatheHn fogpaBitAt Ara I frt 82 kr.
Akt a katWaeae kakaA Aa a Vbyakat kltlalaa UaaUté Ibgaxappaaaik bírája, m kír>a:
2Dr. PPopp-féí® axoxnatikru* ÍQgpMstát.
Arai 11 kr. Aklji bgjubb Atgr-araak baréiji, aa kérjnai Dr. Mnp-féU föffpm. Ara ae kr Aktevaa ffigall lamaga ikaqA kliámai, aa kérjaa
Dr. P«ep-fAlf lagMltttflt (lklombo.) Ara | frt
A klaak klilalialjara éa o*rt«i|ifuriaaaaalkakga, u kérjaa:
X)r. 9Mp-ífle nerrecLTVMppaait. Ara kr. g Marák kipliiWk HwrKmltjd* Prégar B., Halas I.., gydgyaaartérAlae, leaiafitiT Ah BlMiapv I. éa llaHad á Radar ealatHaa . _Pr PQPP J. 0. -Imrifiiorm
ÍIIT. ÉS JlllDlI BIBTeBIT^TiBBABAO
frailpyue , Budapeaten, Daákfér 6. aa. aajál ItAa „ Aftkei udvar" A tA^aaAg eetodaa at tuber élatbiaioijtáaára vonatko/,6 Üzletekkel foglal-: koatk, a. ■. al lúiéléal éa kiháxaalfáii bialoidtAaok; b) halóJeselí biztoailAiok i o) járadék khtomiéaok '
Hf§nménjTémról fi*Ml a láraaaág a) balAlnetl hlxlonílteok után aa évi d|| Wíf*t; b) a túiéléai éa kibáaaaitáirt bialoaitáaik mán A'leg a biatoaltott ÜléMfe I0*'9<él, a igy minden bíxluaiioti X0O0 friutAa (énylig ISOO frt Aaeltilall. léeevéayllba éa kliteellékl ilep
1$$1. émmmbar bó ll-éo . ... fH M^II4)79.M Ab mémtrnA telei jateatéa mmrlmi e Xáfs-
l—éláaé élmmtémf IM7. éa«t. bó 8l-én volt » ININMM (Oki
ói a .S,MNI.4é jéradik. A tAr—m§ léimé— étm liWeeetl H |Ibémmitéal bbleelléeebérl
ÓMM^bir brt ll-ig kffi*#Bl< ... AA M9 4M.4A MMrveaB4IM Aa faérflAvaaMAaaal ■ algát a vaaérB4pvlaaHaét teliiMtH f«gr a batgt Igyaik. Bt 1 A
NyomatúU fmbtí IWp JaptalajdoDoasál Nigy-IanisaáB XM,
44 srtm.
Na^y-KanizHa, 1888. október, 28-án.
XY. évfolyam.
A „czigány-ország.'*
Akárhányan,. kik eljöttek basánkat különböző szempontokból,' klllönöeen pedig- etnográfiái szempontból tanulmányozni, leginkább gyönyOrkűdtek a velünk majdnjem teljesen egybeforrt, de as eredeti tipikus jelleget parányit sem veaatelt czigány fajban. El is nevezték hazánkat ctigány oraaágnak.
Jó részben igszuk Volt. Hazánk csakugyan mindig édes föld volt a czi-gánynépnek. Es mi nem haragudtunk érte, hogy itt éltek kötöttünk. Megosztottuk velUk sziveaen a lakóföldet, a kenyeret is. Pedig ugyancsak bera-■ józták hazánkat. Hérom fajta ctigány-nép UtOtte fel köröttünk sátorát éa él itt még maiglan ia A futó (kolompár) eaigány, a teknős czigány éa muzsikua j cugány.
E három faj kötői egyedül a fok-* HÓs-czigány munkás; ez dolgozik. Karavánokban sátrak alatt élnék, meg-Őrizve sajátos .asokásukatt mindenben és rsgasskodva keményen nz őe nomádélethez. Ezek egy-egy belyen osak addig tanyáznak, míg fölmunkálásra alkalmas fát vehetnek. Há kifogynak I a feknőknek, kanalaknak s más eféle feestkötök készítésére alkalmas faanyagból. fölszedik sátorfájukat s tovább állanak. Becsületes, munkás nép, a legprimitívebb igényekkel. Mindenkivel békében éjnek; senkinek kért nem tesznek. Szűk igényük kielégítésére tisztességes munka által ia eléggé ké j pesek, efit meg is takarítanak. Sem a hatóságoknak, sem a' népnek, aem egyeseknek bajuk nem Volt e czigány-tajial Maguk ia bizonyos büszkeséggel ásóinak származáaukról a i a romén-nemaetség szakadékának vallok magukat Ez a fa) a változott viszonyok' dacára is teljesen és nyugodtan megtűrhető.
A másik (asintén ismeretes} cti-gányfaj:' a futó czigány (Mttnkálalan
| élhetetlen nép. Efréi^ élefb a itzó hío-ros értelmében futásból áll Még a jobb | világban, mikor, pasánk népe jobb na* I poknaky jobb módnak Öpveniloü, jó életelvólt a fuló'tjzigányiufk is. Sátort ütöttek egy egy tálu határiban; bojár* ták a közöli falukjttt s rendesen tömött tarisznyákkal, teli zsákokkal tértek viasza tátraikba. A jfl humorú' magyar nép plftókáaott vallj li. At asszonyok kai kártyát vettelek i jövendőt mén* dattak Eh viatonaáau] nőin haragúd* tak rájuk valami | erősen, ha az önként adott eleséget) feljll irt egy két tyúkot, ott egy-egy málaóiot vagy -kövér libái saákhl dobtak. Nem üldöztették őkot ilyaá ártatlanabb,' fajta lopáaért a ha-tóaágfokkal, mert hál. kellett tőlük egy kicsli tartani ia, liog? föl j ne fyujtaák a falnt, Abban at időbeni még a azo mély- és vagyonbiztonság éppenséggel nem i állott olyan lábon, ljogy ilyfajta országi a lan, hazátlan néppel veszély te lenül ki lehetett Joliin kötjni. Átért liát a magyar nép megoitisfotlia a ftitó-Oti-génynyal kenyerét isi csakhogy személy ében vagyonában kár no történjék. Abban aa1 időben könnyű volt ennek a dologtalan sehonnai, profeasionalus tolvaj népnek élőaaödnt j hazánkban, mert] volt a mi népünknek is fölöslege.
De azóta nagyot fordult a világ. As állapotok és viszonyod óriásit vál-tóztw. A nép anyagi, (rxiitencziália l> érdese egyre kritikusabbá, egyre akutkbb jellegtívd lett Ma Inár ott vagyunk, hogy ja mi népünk nagy része ia majdnem alamizsnára szorul'; másít része pedir csak éppeft annyi' jövejleljemmel rendé kezik, amennyi-ből családját fenipriiatja. Igen ferrtié-1 szeles, bogy ilyen jiürtllmények között' a dologtalan aa élheletllen résznek vesznie kell; mert. a yagypói sifik viszonyot sohasem kdnal alkalmai a dologtalan éjeliM.djH. Igen természe-tea azután az is. |e>gy ily körtllipények kÖzöjM, a munkálata nem stokott a a
folytonos tátiéi!
kóborlástól megválni
liem tftidó ctigány faj az önkéntes adakozás híjában (ly asskösök éa módok-üóg nyül, mik minden emberben meg renditik a asemíly és vagyonbiztonság
bizalmat. Már nem itj itt is, ott is várta-lenséggal végrehajtott mit (a helyszínén lajt adataiból kövotkez ok követték el. Minden lápos a panasz, a Ibi-
iránti lujnpolgá'i i egy lábon törte gyaaztó kegye rahlógyilkosság. megejtett vizagll ve) flip naigány felül erős és jajduláa*
Kft eisel, a gonosz parazita-néppel azembén gyöngének bizonyul min* den biattpáffi lettlzkedée. A atemély-azonoMájg bebiioi|yilása aa egyes fölmer ttljtl esetek b|si| annyira lehetetlen log ismeretlenek) bogy ojiak nagy ritkán Jut hálároiott eredményre lyiamatba télotik is, ha is, a „bizonyítékok lábad lábra tirosili a
(mivel kzemély a vizsgálóbíró velük* kom bo n U
s ha ke ügy tárgyalásra kor elégtelensége* gonosztevőket.
Próbáltak néppé) különb* szer intézkedést hánytuk, a más dig. [Folytaljái
már ettel a rettenetes aő humánus és kény-de aa elsőnek fittyet (likat kijátszották min-tovább ia megszokott életmódjukat él moat már egyes vi-d eke klet (így i. megyénknek gOoseji részét-) u szó a) oros értelmében rettegésbe)) tartják.
fr Van az ideje a futó Kzémben törvény hozás I. A legszigorúbb létért kellene velők stem-ni s aa ellenssegtlIŐket tiijiehi, mint sztfkevé-/.veszélyes csavargókat.
Valóban il cigányokkal utján jinlézkedi) le pitééi kniyszj ben foganajoaiti (így kellene te nyéket, mint k
Mert az a hunlaiiismiis, amit e veszé-
lyes ctigány faj korolfuuY má ba tovább tart rea következni 1 mgy azokat k
Tstrczsi. Románcz.
J t
Sárra levél axáll a Kihslt puszts tájra, Eoek elö nem tör Kik madár kebléből — Csendes, néma minden.
Oly sóvár, oly meddő A lombtalan erdő De ott a bükk alatt, Mit nyáron galy takart, Kis lak oosolyg dfe
Hó színe rajt a csin, Szerény és oly kiosiny; Nem éri föl eíme, Mist férhet meg benne Egy tél és egy tavasa
öss spa s leánya, Egymás boldogsága. Bár a Iánv szivében — Szép ifjb képébea Más is foglal helyet.
Hiat hajnali izellő, Barna asép iffa 6 be apja aiaca otthon Bábeleket liikoa A saép láey szemébe.
UI is ayWk ajka tdes lágv ssavakra: tSserafleií té mm KaaieJyke vímM el Légy eeyéei Örökre l<
• De a leány sxemat ÍSüt le »Az iieiji lehél — Szól — nem lehet, nem én, Te gszdsg én szegény, így hozzád tieiri V lló!«|
|A szerelem titktj Ij ! ,| Nem marad kaStba; Hegy völgyet bejárja ! Ha egysiier. kiszáll a j Nyitva lelédt ajtónj
Oss spa szilvén meg j Kelreped s Jkéreg, Hogy kitörjön rjijta ; Laza dl indulatja Keserű asavakba i
»Ném, nem léasz, míg élek Préda te ió lélek; Alázat a dtlyinek, Vadgalamb aa ölyvnek Elhiszem hogy kéuL.'
• ! mm
Harsogó kiljelét Váltja lel a leiét, ösi bükk sáld galyja Újra beiakáría A szenvedés lakát** — — •
Maid iámét beáll a Lombok hervadása, Kgv halom friss rögrá Hullanak eeOrögve A fonnyadt levelek!
Palgár Béla.
1
al] szemben addig gya-* leiérte ne-tovább|át a öly borzasztó oly vényeket szülhet másfélül, sóbb nom lesa képes a
I jojpMigorubb intétkedéa sem belyrebosni | vagy enybiteni.
A harmadik oiigányfrj; a muifi-I kua ozigány. Ez teljesen összenőtt nem-j ketllnkkel. Kísért bonntirik^t jó ás roei napokban. Ha nemzeti l^tí emésztett ' bennünket, velünk sirt hegedűjén, lia nemzeti örömmel ckprdultíg telt sgb faUnk, a oeigány hegedűjének gyújtó. | dalai mellett áradt jé tört ki lelkeae-léssé. A nemzet sgivdobbaoáea, lélek -i ázárnyaláaa volt mindenkor a czigány-! jtaue. Sokat is adtunk rája, eokat ia I kdturik érte. Érettük, hogy á í/.ígány-zono édesbhs zengése ágygyéiorrt sál | Ivllnk érezésével. Meg is ontottuk velük szivasén utolsó falat kenyerünket itt, Csakhogy „megnehezült aa idők árása fölöttünk.* A falat bővé tovább j nly kibiinyre szabódik, hogy nem lehet jnegosztant. Már is megléliet látni se-nésg-oaigáuyainkon a nebés időket plagy kUztfelembe kerül ezegéinyekne^ a lét-lentartáa. ba fnkonkint igy aiállunk, nemiokA|ra oda jutnak, hogy nem il leninek képeaek még a minilennapi kenyeret sem megkeresni.
Nagyon jó vplpa eteket is ideje I korán munkára ébresiteni. Nagyon jól lennék tenéat»ct|gányáink, ba gyerme-I keiket a zene mellett valami mesterségre is taníttatnák. Így azután hatá-i (roaotlan hisiositva lenne as ő lételök | is s egyúttal tiijileltebb helyet foglal* jnának el á társadalomban.
Ha megnéiiUk hazánkban (pld.t/ | Veszprém vidékén a svábok) egyéb / | nemzetiségek te|)ésteit, ait tapasztal-! jjtik, bogy azok mind rendes társadalmii ffoglalkoaást ütnek s a tene osak mellékfoglalkozásuk, melylyel a vigalomra i stánt időben liskteaseges irtöllék-jöve« (leimet biatosilanak maguknak. Miért j juo lehetnék mr| ezt a mi otigányaink, mikor most már fl vitathatatlan tény, I \ hogy a muzsikálásból nálunk sem élhetnek meg beoiflletlel? Már eddig ii
entétek.
Á .Kali" dmtntl láirsija.
A lö^léneii fejlődés lulysmábsn alig van kor, melyei annyi joggsl sz ellentétek korának lehetne nevei ni, mint a jelenlegit. Egyen nemzetek élőiében kéleégielenül vannak ily időszakok, á melyek s bennük nyi-Isikozáará jutott jellemetek állal báaiulaira ragadják ia emlnm, oe es elléaiélek osak mint Mtonyos jeienvégek1 eredményei tűnnek lel. jgy vajönan saiátaágos, hogy s francain irodalom virégiátlí Itora, melyet s legkiválóbb sael|emek működése jelez, éppen 14. l.itjoH uralkodásával! esik össze, s ugyanezt n jslenséget ésslaljük s spanyol nemzet történetében is. Mi adja meg a politikai abeo-luliamus idejében az irodalom legmagasabb virágzásának ímpuliusál ? ez oly kérdés, mslynek megoldását sokféleképen lehet meg kisérleniv pe e fejlődés egyik tényezőije kéiségkívfil az, fapgy a fejedelmi zsarnokok hiúságának nem asvéesé hiielgelt, hogyha koruk ég^steremáid a szellemi isrmékeny-aég terén is kltÜhlJ s az irodalom virágzása is uralkodásuk idejéhes s igy némi tekintetben nevükhls is lUiődOtt. La Rru-yére U. Lajos kpra egyik legkiválóbb irójs, aki a »Jellemek f (isimé alatt é kor érkötőiéit irta le utáijoihatatlsn siellérnewéggel, A nagyokról sióivá egy helyén est mondja: >Aa tndvarbapi ée Pariiban ugyanazok a Htónteaélyek. egyjanázok a gyengeségek, ugyanatok a kltslitwek, i szellemnek ugyao-non lardffiégci, a osaládokban és a legkö-köselebbl rokonok IBaött ugyaoaion félre* értések él égyéflfelléarégek; mindenütt menyek és Juiyótokí ftrjrk i» nök, válások, össsakootanáiokbil fél kibékülések; min-denjllt uessélyei, hirsgkitörések, pártoe-kodé sok, nletyksiágok és ai a mit gy elásó nyelveknek nondiiiiaK Jó nemmel minden
fáradtság nélkül éiurevesai az ember a kisvárosit, a Salat j Danis utcsa úgyszólván Verssilltsbs és Poatainsllesaba van Átültetve. Asl hiszik itt, hogy nagyobb büszkeséggel és fenséggel s talán nagyobb méltósággal gyűlölik egyatást; különösen nagyobb ügyességgel ée ravsszsággal ellenségeskednek egy* mással; a harag kitörései beesédesebbek, s egymést 'udvariasabban és válogalottabb kifejezésekben lértegeiik j nem sértik meg e melleit a nyelv tisztaságát, csak as embe-ieket és jóhirükei sértik. A bon külső oldalai síép látssaltfl bírnak; de ások ugyaa* as,a ml a Isgslaótb rendüekaél; ugyanazon alacsony érzület, a jellemnek ugyanazon slscsonyiága, ugyanaa a méltallaaaág. Ezea vsgy azülewiQl, vagy a n>rs kedvi
vsgy méltóságuk állal oly magas polei álló emberek, oly kiváló ée ügyes tök, Oly Unom miveltiiégü éa seelleaMs nök: mind •
megvetik a népet, s Ok is oeak — nép.«
>A ki ail mondja: — nép, többét je* les vsle, mint caak egy dolgot: terjedelmei kifejeaás as, s aloaődálkoenél as ember, mi mindent foglal magába a ad miqdeare t terjed kii Van itt egy »nép* mely éRénté-iét képesi a nagyoknak: as a csőcselék és a nagy tömeg; a más oldalról van *eép,« mely elleaiéte a bölcs életűiknek, a darák ée erényeseknek s ehes tartósaik aa előkelők Kalsosony rangúak.*
>A nagyok as érzéki értelem állal urallatnak; henye lelkek, a kikre eleintén míndea élénk benyomást tesa. Történik ve* lami, s igea sokai beatéinek arról, majd keveset bestéim k róla, asután semmit aem 1 éi soha aem fognak róla beszélni: cselekmény, viselet, munka, esemény minden el van feledve. Nem szabad tőlük várai sem javaláai, sem előrelátni, sem megfonloJln lém elismerést, iem jutalmat,*
•Bizonyos lieméíyek tekiotatébea at lllmkeió néietre hajlik m imber. Halálak
Di zzx nrrtn-m.-.zB «Mj ljjr m
r T rv tt w i N4N»nm 4HH f
es«l»év alsáUaé/-auaa mtkU [j ¥ M ■ , i
nmisrar-^fl # i\ ' I A ' • •:'
kmá mlüu k*hmév y M ■ g \ R N^eÓfn .... IJi/fl
J KUáéklvaUl VlrMléa-alMa l B f Jj ^P"®^ I a M/KK^L j| n„jmk»7tm» sAa^Uatail. |
I ümamlM tavakk tmk l«aart kaeak- [I MŰMWm JtL* Jb* jJHHMÉÍ JkL. JLk, í1 • tnkU ktvaul«< klié«t«4ar«l f
Ml fypdtatsak d. R | [ i H V) kr Utr«éél|os Mit 100 aaétc I Irt j
léalratok vtanTaia kiintsek. " politikai tjftrtálmjaj h#tllap. | ^*"1
bi m Ui .......m A Zalámégyei ügyvédíjgyldl, a Nagy Kniiittuii- éa ÍÍ)óIm(titkáré pénztárik, Hankegyealllet X »f«wér patitaors te kr. yl
b m iB u Alsó-muraközt laJ(iirfkpétiziúr részvónylársiaóg él önt, ^ v^lk. hlvalalos kü/.lönye, W&* m m rffl
_Mayjalanik Nayy-KanlteAn hotenklnt egyn er: vaeárnap.
r
mertllt M ellendk (falu helyeken) kisebb nagyobb mértékű panasz, hogy nem tartják valafoi nagy tiszteletbeli at idegen vagyont, n ba ídŐ folytán lételök nehezebbé lesz,, nem IdHsitvok-o kénytelenek Ők ia nagyobb vétségek elkövetésével jutni at életfentaHó kenyérhez? Jó tolna ezt idejében meg érteni, felfogni maguknak zeiié«E;czigá-nyainknak ia, deg azoknak k kik reájuk befolyáat képesek gyakorolni jó tanács utján.
Mert ám éljen kOztUuk íjnind a három ctigányiaj; miattunk iu nek ▼ ilágfutókká; de mi ia m teljük, hogy ha, már országún gány-ortzág,u i hát becsületes < ortzág legyen.'
egye e^köve-,czi ztgány
A „Polgári Egylet"
A „Zala" |
A polgárságunk által annyira kedvelt • Polgári Egy let«jünk a legközelebb telje-aea befejezett építkezésekkel fejlődésének virágzásá'nak egy uj stádiumába lépeti. 'Kétségtelen igaz az, bogy oly helyiségek, a minőkkel »Po ligát Eg y le tünk* jelenleg rendelkezik, hozzájuk való felszerelésre is szorulnak; hogy az egylet teljesen negteleljeu ctéljáqak; a kényelemnek, melyet az egylet tagjai joggal várhatnak; a külső csiiinak ,és dinnek, melyet ily helyiségekhez joggal küt1 azok látogatója.'
E)z a körülmény indította nrra a Polgári Egylet választmányát, hogy a felszereléshez 8' egyéb kellékeknek valamint a petróleum helyett a vilhknyvilágitásnalr' .bevezetésére, illetve azok beszerzésére szükséges péoiö>s/egtek mi mótjlon való előteremtése végett tanácskozzék.
* E tanácskozás eredménye aton n|om-tatott (elhívás, melyet a Polgári Egylet. elnöke Dr. Bentzik Ferenci^ a választmány nevében és megbízásából al polgári egylet tagjaiból' szétküldött. A választmány ugyan-': is annak beismerésre jutott, hogy az emiilettek beszerzőéhez wükségés 2CKM 0 Irtot nem kaphatja meg péftziaftzeitol oly oJcsó kiraiatláb melleit, a milyenre o azt hoásfobb* törlesztési időre lelvenbé
Az ej;ylet tagjaihoz fordul tehát a kö'csönért, s az egylet tagjaitól reméli, hogy ezek, kikel végre is legközelebb erdekei a dolog, valamiképen abba a helyzetbe fogják juttatni az tyy el Vezetőségéi, hogy az, elöhb ' elszámlált szükséges .kellékeket beszerezheti.
Megvalljuk, hogy az eső pillanatén egy kissé vérmesnek látszik az egylet Vu-lasztmányanak reménye, a ezt maga a választmány is érezte,. a mint az e felhívó szózat bevezető • sorsiból is-huhatjuk, mikor .a tagok áldozatkészekét' újból igénybe veszi, De közelebbről tekintve a dolgot, a vá-
Után a satyra körüljár a nép közöli, míg a templomok boltozatai j visszhang/amik dicsét-< reitiktö1. Némelykor sem gyalázó beszedeket, sem gyás/szónoktytökai nem érdemelnek, némelykor mindkettőre dióitok.« ;
>A hatalmatokról hallgatni kell. Kóluk jót mondani majdaeui hízelgés; rosszaimon-dani róluk éetökben veszedelmes dolog; s ha meghallak gyávaságra mutat.*
. Az eltentélek kora volt XIV. Lajos kora, de az ellentétek kora még nagyobb mértékben a miénk Ez elleniéleket a maguk valójában rajzolni, La Bruyére szelleme ée tollára volna valakinek szüksége. A közönséges emberi gyarlóságok mrsl is körülbelül azok,, mint voltsk néhány század elölt. Mert az ember bűneivel, gyarlóságaival, erényeivel, jó és roi-az tulajdonaival egyaránt általában és több vonásaiban mindig ugyanaz marad; csak a háttér vállbzik az idők ífoly a mában, a világitá^ lesz más. A- közlekedési eszkörök óriási kiterjedése kot egymáshoz vidékeket és embereket, de csak kbhö'eg, hogy ugy mobdjtm phizikái-lag, szellemileg a közellevök is távol állanak egynjástól. At általános műveltség ex* teativ éa intensiv terjedővel azt hinné at ember, bogy a különféle népeket és fajokat óss/ekotö kapocs szorosabbá válik, js bogy ez a szó humsnismus nem üres ábránd, hangtalan szó £p|*n e/ienkexőleg, a kiket egy anyalöld láplat, a legkeserűbb gyűlölettel vannak eltelve egymás iráni As egyesítő emberi/eszme nem talál ,bivókreL a szé'huzó nemzetiségi eszme éktelen jelszayf alatt egyesülnek kölcsönös támadásra, kÓU cetafta irtásra. Mily gyengéd figyelmei fr] nmálsnak egyesületek a szegény állatok' iram, torna szeretnék aegóyni mindentől, a ari etek érheti; mennyit kAltékesnek as aréGfr vadainak, a lég aMdaraiaak mw
lasztmány valóban nem leheléit mw4 s liógyha (ekintei.be hoay a IKr
vásbsu foglalt dolgokra, ugymijit uz lelnek kényelmtt ds izitof (tlmrkfa , j \i mi §j>$Ú hrlyiHtytibrft a kfaiipl MfrrtW} he-egy fMMta, j|ÍI ui
hit ásahim, a rilMniriláyiwri» filópan szükség van. s feltéve hogy | Mát ezeknek bizonyosan legi|)hbjéré;| s ha továbbá tekintetbe vesszük azt, hogy a [választmány kérelme lapmiaiosl méltányos sággsl lordul azokhoz, kjk valóban áldozni képesek a egyáltalán szabad elhatározására bizza a. tagoknak, mit, hogyan, és ijiénjiyil akarnak áldozni — akkt»r \néttí2 hizonyps-sággal. hihetjük, hogy a IválasziMáuy kérelme, ha nem is teljes jegészéfiöó, legalább nagyobb részében ineltányoliaioi log, a az egylet tagjai nem, fogjál! megengedni, hjogy a választmány az Egyletnek emelését cz^hó tevékeny>égúben ott akacjjon nieg.iá h íltfls a miben ez az Egjflet haladásának rováHára menne.
A s/igorúbh itelei jtalán egyelőre ! fölöslegesnek találná a villanyvilágítás behozatalát, mert kétségtelen hogy a 20,(K>) Irinyi kéltség nagyobb fjele erre taenne fel; s ta an azt fs mondántniá, hogy vácjuk be, míg a város Ing hnt^rozjni a viláéíiíis fölöil, majd azután az Egylel |s intézkedhetik; .de hát megfordijvn is'állhat ez a dolog, s az egylet után talán Aakhamar a város ia hal; mar rászánná magát a villanyvilágítás be- i vezetésére, a mi azután sokkal könnyebben menne tón. t .' , . \
A tagok jóval í nngyobb ítésze találj olyfofmán támogatná az Kg\ leiét ozéljai kivk ! telében, lm ! egyenkint | egy bisiónyos ideig .talán 5 évig néhány loriniial többet ti/.omé-nek tagsági dij fejeben; uzaz*löumagiikat { adóztutuák meg. Ke(s/áz tag ulfin 2 Irtot i számítva évenkint ez egy évben 4t<(), öt évben 2flt)0 Irtot lenne s ez is a járuféa egy ; része volna, melylyel töket Vagy legalább kamutól törleszteni lehelne.
Hogy azok, a kik tehetik, s ezek sincsenek kevesen az Egylet keblében, halba- ■ t.ósan fogják elŐsegitenij a szép czélt. abban | egy perczig se kéielkedúnk, s jigy azi hi«z- i .s/ük, hogy a vatas/imán^ ieljp.Men í'ei^szulve fog megjelenni' az egyljehivandó kö/gyülés elölt. —
A fizirkcmlii W/lryjfyytifa.
A magunk iis/eróí teljjsen lielyrael-jük azt, hogv" a vainázimany az euVtei* he-lyisfgre | .'■ziik'éges fil^/ere éti kölfséáekét behzere/ni kívánja s ebben a jtekininben a e^/f BdJi kényelcnog ^ elnsrbyfmk;. d** erre néz\e lejihe yecej.biiek lailánc k,! hogyha az egyleű tagok tagsági dija egypnlökepen felen elteinek néhány littel; de ixigyhá ezt a va as/tn any az, Egyiái ázerei|yeí!í) isjnrsu tagjai iránij lekinjeibQl ózéiwe'rüliekf nem .tartja, akkí)r. azl ja helyeséHük', ha átok a
tagok, kik ezt önmegerölt etéxuic néJkí I le
hetik, önkényt ájáalanájk fel la! Ifibbel tfgiági díj gyaiúnt.
néhány
is a letazerelü*>rej s a; ki kségfseknj éffjük. [A villanyvilágítás nevéül helyeselhet jük, meN e t d |sokkal czéls/erühbj, hn|a mig a várox a- kiv|lág|l|ás érdekében nemrég it rkedili fog. Legyen di akár villanyvilágítás, aL«I kor mindenesetre könnye fpifat egyik vagy. a mái kho^ jutol
éaét kha éji: irán (kikké azut
A konverzió-
. 4
Azoii zseniül s tffijnt és szeren(tfé4 kezél>e vjel lőtt pénzügyeink, rendazé munkájlában egy yégze (el.
cÉriéU
f)e «i |(t*ak«
ezonliaq nem isi lerw és let
:4 j melynek ztühki IíÍIózt n iásár
izuun ;agar gaz, olgáíi Kgrlejtj ak-ben és olcsMatl
iférniiak, ki iigyet e nagyon megrom^
íöl,' egész órvpslási ea sz nrágáa mjiradr
na vissza, ha a kiadásoll jéa nevélelek közt ismét helyreállitoii egienUly ijiellefj a?, úgynevezett 'törleszteni jáiadékok< [évenkinú kibocsáitásn megmaradna. Ele épb olyan lenne,
mely a »P. C.« énétÜlM szériát ívalóazi-nü eredménye lesz, semmiesetre sein ara-had kicsinfieni. á löldtafiefmentesitési kötvények konvertálás^, mely külön eszközöltetik, alkalmasint még tekintélyesebb 6sz-szeggel lógja megkönnyíteni az évi kóliaég-vetést.
A helybeli reform, egyhiz érdekében.
Midőn az alábbi felhívási, melyrOl már lapunk mult számában; is említési tettünk közöljük, azt egyszersmind a legmelegebben bátorsodunk városunk {közönségének áldozatkész fígytofrnébe ajánlani. Hiatzük, hogy a szívből fakadó szavai meg fogják találoi az utal a szivekbe, sjhogy Kanizsa város közönségének »jó sütve* ez alkalommá! sem fogja magát megtagadni^ mikor oly kiválóan, nemes, oly kiválóan pártolásra - méltó czél érdekében fordul feléje jaz esdő sz^izat.
K N l> 6 H '£ Ó l Á T
- mtn| a »P. C),. egtj o y széllemdüs, 0 ^ Lmizmi^/MeyyházéM^.
mint különösen a fenforgn kérdésben jjlleié kes államférfi nyilalkotaik alapján kasjonlál-képen említi, - miiit a' hogyan nagyon gyakran látjuk oly alkalmakkor, midőn egy graudseigneur, vagy valamely nagy család fiatal sarja »rendezve* lesz: a szanálandó becsületesen elkészíti adósságai lispláját, csak valamely ötimagáhan jelentéktelen •csekélységet* hallgat áiszégy ériből. É/en csekélységből' azonban idővel rendesen egész özöne fejlődik , ki az ujabb uzsorátarto/.a-soknak a a szanált egyén ismét) jiatiens,
jeheri el nem az egész gyü-
vásáré és fcntariávera, a mily rendőri ligy'e-leio 'táryyai a has/in»s íiázi állatok, -r a teher rabs/olgakereskedes Jfdig ! e '-.gyen-ged fig^elemucl szemben bünietleoüi; Őri embeijirtó niuokajat; erején t(jli)(i munkára kehyszertii, a élélmet nem ad, eiegetidö táplálékra, ruhát a leél eltedesére. Áz ember elete biiangj()8/ág; s a numanisii<us a/ áda-lók erdekében lejti ki munkáját. Az egyenlőség korában a kasztssjellem harapódzik eí a társadalmi ostlátyokj élkülrini|ő falainak felállításán fáianozik mindenki;[ sokaii[saj• ná'ják azokat at elÖj<tgokai; metyekel az idők nivelláló hatása megcsonkítviit, s visz-szakivanják, visszasovénigják k nem egy nemzet körében már uzon törekednek h rá-barátai, ht^gy a lUrvénylMzás ék viss/a biöljb annak alapjait, hiszik, magától ifi fog jqnni. árják ellensúlyozni; a népmi-nozdiió törekvésekéi; azért íjkar-tani ft rég| iskolát,! ja keveéehb iskolsidöl. Mert a miveltség többé kevétbbé szabaddá testi az embert^ jobban felfogja jogait s nem engedi oly hamar megcéörbitani. Ez ellentétek egymás melléit terjeszkednek, tűnnek fel, és jelentkeznek oly törekvesekben, melyek a harczoi ipMobbanj elkeserítik. A szabadság mellett az ézt | elijytímm vágyó ti>rekvések; a miveli>ég ösztöne melleil az amazt megésorbiiani jtörekvö yájgy; a humanizmust sjllán hordó s/ájhösk<)dés liidtlell a nemzetiségi g^üiöiködééek és jturiótttaok,' kicsi erények mellett j nagy bűnök: valóban oly ellentétek, melyek korjanlla lényegesen jellemzik, de melyeilel; etek giiaerttve koránt sincsenek.
II
valamint az nprótéreg, hk id távoliltnlik, léjtsankenl jujlés/i mölcsöt, melybe magát; bevetté
Ez okból |lulnjdón|tla a »P.|Cl«éppt azon mouientum miatt, mejket a| bécsi s. j némely b(idape.sti lapok ia mujduem ószlen-t&tiv lityniálnak, i i. áz| ámoriizácztu idejének megh|v88/abiiása miatt, mi ni tol telesle-ge^Hé válik mindeu évbeaii ujabb' l irlbsztési járadékok kibocsátása, — a nagy j kön ver siónak, a mint az a niaj:yar kormfluv ás a Koibsrliild-konzui eium ki ízt immár {m^gálla-pitiatoll^ a legnagyobb kell, bogy az i>y nagy n kamat meg akatitás is le a jni ket^égkivüj meg is kotandit egyesiiétl c/im járat'ékok jelen ábá-ával fognak kilíocsátiHtni, a leg kisebb kamat leheme mint a koiiiersióba; bi bármelyiké; de ennél| lout^ább leg is jelentekeny' njyei . lorlesziesi jauidek meits eV ben inukéi iuiiii«> líjliiyi get s evze- a <bl'u-it állai a költsegvetesbe.
Es n ég egy mesbe .••Ittlhéllan, és pedig nemcsak anyagi, hanem erkiinosi. töt (toli-liRai becsű előnyt is ■ Ijo;:. |a konverz o Ma-gyarors/ágoak: az aw^sfiai ofimjélek uniti káe.iója végre lehetővé logjd lei hi a jioitniáhy-tiak és a nagy közös int ujele
é)tekjeL nizényara Uveletnek Közvetlen tyen a/ eredménye, lesz. tniuinn az al*-etek legMlahiti ia a eg\ en>ö ánó(\ anion jíiiajlék pedig! jelen-ven aláia vetve levonandó Iv.imlHek uetjiüéyr-es<^nek tbrijuk a uniet,..mely minden i íárlólyainnres'ittsé-uüm losirnmt! llujzta.
ímH
óke ájial irátságos Magyaroiskágra oly
kaié
Mötl1 és / li
gi előjogok utján Bzerez a többi úgy Azért is al veliséget e!fj ják virszsáll
j vele oly- szorosan iMel 1 Bóibschild C80|»0rlnak, a | megszégyenítő és halbnyosl kÜlAhbiégnek i megszüntetését, mely |kü|önhség a miiezím-leteink kurzusálian lélezlk az losztrák hason-nenü érfékekkel szemben. En oly peWfigyi I caoport, melyhez aa ösizea Hothschiid-hnzak a i berlinidiécontobiujk ltieichrúderrel,«izosztrák j CreditáeaialL a magyar, liilélbánk s az j .osztrák röldnit^itársa^áglariotnak^nly pénz-I fügyi csoport, mely api konyCíjzió Iterbsziül-I i vitelét főleg a7éri vá|!hll|i|p el, jmert van ereje az illető fel milliárdoj a pajga és legintimebb klifntélája számára megtarlahi.; I ily csoport, ha komolyait akarja éa ezuítal határozottan akiirja, ki llulja Iviniíij hogy a | magyar járadék az osztrákkal egy árén je-
-iiolia, >b. kitol di*
g\eztesFék. Magyarország |bthizbn hogy hitele/öi érdékéuen a ^egnagjyo dozatokia vállalkozik,ja légnágyob|> i lést é» bizalomra vi 16 tréjtóaáéót mentálla, most immár! hfecsti éleséi) súlyban tartóitj. hátlarttiital ia! fog . blsonynyal megérdemli tehát, hOg){ narchia másik aitamáisj1! a biielképi vonatkozólag is tjiljeseu ejgyenlő rang roztaasék.
Ezek a legszembe melyek s i agy konvefz határozzák; dé árért másfél millió forintnyi
Qaöbb mom ;n
ó magas l>e
e|i évente njintégy kamatmegteki irilátl,
doku-Ntyw-
biijni: «o-t*ékre ba ao-
um|ak,
jm t nieg-
Kegyes jólterö embert est véreink!
Evangyelium! szerint reformált egyházunk, az islenigondviselés bölcs ounkáasága és kevés á«.ámu hit sor.sósaink buzgalma folytán folyó évben alakul! meg bumán-inféz-menyeiről ismeretes városunk — Nagy-Ka*, nizaa kebelében. IJ
Állapotunk, czéluak — a magyar református egyház százados múltjához híven: Istennek a legfőbb jónak evangyelium szel le-méhen,való Ijhádása, a szerétet vallásának, mely telekezeli türelmetlenséget nem ismerve, testvéri csókkal üdvözöl minden vallás gyermekét — kegyefeles ápolása, hirdetése a kor szfnvonaiáti álló tudománynak, művelt-ségnek buzgó terjesztése, a magyar nyelvnek csekély erőnktől • telhető szorgalmas müvelése, munkálása.
Nem taboziink hinni, miszerint önzés és elfogultságtól ment lörekvésünk nemes szivekre .talál, nem habozunk hinni, hogy parányiságuuklól senkisem irigyli a lén, mit a vallás nevében: jszerietel, lürelem, egyetértés, teatvériség, müveíllség, nszsfiság virágaival akarunk mi is benép^iieni.
Azonban kicsinyek vagyunk, saját váltaink nem biriág a terhel, önerőnkből egyelőre nem vagyunk képe-ek az Urnák imaházat, a vqlláH-erkdlcaségriek egys/.erü csarnokot is emelni, s azt a nétkütötheilen föl1 szerelvényekkel kéliőeín ellátni, czélunk vhló^ülasa szemponejabid jóiekooyságbangyö-nyörkodó, a'do/ní kés^t, nemes testvéri szivekre: ti rátok rin szükségünk városunk fenkölt s/elíemö kiizonSége!!
Szeretetet hirdetünk, szeretelel kérünk e« vá ónk: azért is minden igaz, szép és j'tert lelkesülni tudó szívelek oltáránál testvéri bizalom hangján esedezünk hozzátok Nagy Kanizsa nemes szivü fmi és leányai, .miKzeriiit iotjRtiel humán törekvésünk czeijára »«égiíseiek beanQnket erőtleneket,< (T he-s v. 14) i segítsetek bármi fekély adóioánynyal, mit nélkülözni képesek vagytok!! hálára kötelező >edvea ajandék lesz az nekünk, mely mindannyiazor buzgómmá-ra hangolja szivünket, yslahanysaor a hoz-záiarulastok által emeléndö imaházban ösc-szeserogifink lélekben és igazságban imádni mindnyájunk édes atyját, Isteni, azon Kiválóságot, ki neveteket, velQkk tett emberbaráti szívességiekért, az örökélet könyvében, a jótékonyság lapján fogja megörökíteni! '«. *
S :
Kérjük a kegyadom&nyokat a fenti czélbol majdan megjelenő nemes emberba-Hltok, egyházunk pecsétjével és missionárius-lelkész aláirásával ellátott gyüjtöiveire bejegyezni. Testvéri szeretet és üdvözlettel 1
Nagy Kanizsa 1888. október hó 24-ikéo.
Cstrestty&t SAndnr, presbiter.
Tóth Mihály, gondnok
Járory Sándor, nusaionárius-le^kész.
Különfélék.
Érlekealel. Herttkndy Mú ke-lületünk országgyűlési képviselője a napirenden levő regále-törvényjavaslaiok feletti eszmecsere czéljából, I, évi november hó 4-én délutáni 8 'órára, a városház egyik termében értekezletei kivolt egybe, melyre vonatkozó meghívót alább közöljük. A kerület bizonyára őrömmel lógja fogadni aae-retet t képviselőjének a fontoáabb törvény-javaslatok megismertetéee a azok feletti esi-mecsere megindítása iránti buzgóságát, minélfogva reméljük, hogy a meghívottak áa értekezleten miiéi nagyobb asámmallógnak megjelenni. A meghívó köveikeztteg siói:
át Aliami italtaéréai Ii ennek
*MVA« a jtfcnlagi tula|dwu»okaak adandó kártataaitáaról eaóló tOrv#ny|*vMbtvk ter-Ufulókh alkolBMoytM tArgyaláa Vlgttt m omáagyálé*
Ktto tőrvanyjavailaiokal a tulattono-«k • koanégek u érdakíWkré aáevt oly fomoMkitak, aa egyeiok vagyoai' viüuonvníra ia léayageata kiható, uiyiiálvAn komakot alkotó tnté<tményntk tartom,. Wgy baiy«>ltvna«k találom, mi ml • korüloi or-xaégoa képvtetlóie a vAkiaaiókerUloiemhiu érdekélt rvfaletolajdonoeok én köaaégek ké|» tjtMÉftvát a lörvéttyjanelaiokat a« oaak Geéijatt infgiimtrteioi In Mikii vonatkoxő váleoiéayllket meghallgatni,
R ciélbol elhatároltam, hogy I. é tto-atabar hó 4 cn délután 3 úrira Nagy-Ka-gisaa vAroahBsft egyik termébe, a aaóban-kirgó törveayjavaelalok lililii teameoaere indokéból ériekeeleiat hivők lagyha, melyen a törvényjavaslatokat ée caéliaikat röviden ■egtamerteiem én ax érdekaltok ialvilágo-HtiiHait i éftxrevéiiliit meghallgatom, hogy Mértig axokat ax illető bolyon lelhoxhaa-mm. ha atükaégei látom, a köajó érdeké- j ben lelhüixnálhiinim. 4
Kxrn érlekeilélre a cximel tliilllillll meghívni van Miranc*ém.
Hudapexten, 1888. évi,októbir hó JlÖ llfrlrlriMl) Bél* n. k
a nagy-kanlxaai válanalóktrülil onuAgoe képvinelőjé.
— Ilulottnk napján A hollekra való kegyeleten megemlékexéa napja 1 kőn-ledik. Al élők xarindokoloak ax ollninylak1 lirjálioB i-t I a air gyulai Pál uerint gok mindent elfed, hui, őrömet, lényt, iierel-mot. Igeni* elfed, de nemcnak elfed, hanoin egyenlővé ia ima, a gaadag ée a koldue, aj htc'QleiiN én a gaiomher, a ixetény ée a hiú; ki langkeble hevével a« imberieégat eatreiné kehiéra ölelni éa boldogítani, vagy a gyOlólkődő, kihek gyttlőlaégi apAról fiúra bxóH ; aa etnber|éf|aa aaivO éa a axQkkiblQ, a jámbor ós a híjadén, aa ön»ö úa rideg éax Ka, vagy aa őnaellen lelkű, ki a magiéi aaiveaen Itóax uiegoexlani embirlAraaival:
Ok mind egyenlőkké Itatnék ax anyalttldj Ölében. Ott leim a hideg tárban nem huxog többé a aaereiel lelkeeUIO levékanyiégben ;| ott nem leskelődik tjöbbé a kaján irigység, ott nem kiéért a gyűlölet éa boiró; nem puaxiit ax tmbarieleoeég, — nem asö nlal-| tomos gyülölnéget ax elme tévilygéie — oaak néha napján viraaxt a nirok lalatt al búa vieaiaemlékexéa,«gyújt a eetétben gyenge fényt, Áthatva a gondoláitól: — por hamu eammt' vagyunk. S évről évre felgyúlnak, a kegyeiül ea megemléktfén lángjai. A aimk haxája liopépoxtil a a h/üIö vagy a gyrrmek, a rokon, avagy a jóbarát elmennek nxeret-leik lirjli megkoixorurai, h könnyel adóani a drága elhunyt emlékének, kit feiedni oly nehéz., hiexen halála oly nagy ttn hagyod a nxivekben magit mán. 8 a npmxei nagy fiainak Mirhául ia fölötl ii kigyúl a extráiét; fénye; kicxr lény abhojt/ képeit, melylyel Ők! eláranxioüák a| nems'me!.
Kani/aan ii kearüinek a Halotiak nap , járe. A inemeiiio móri euilék|*t|ii ax élő* kii, hogy mivel tarioxtiak eihunyi|aiknak A bplybéli fögyawHtium lljuHAganak ia van tégy drAüa halntt|a künn a kanUi'ai tantv)-Iliben. (r'rf'MMWMM JijHóc: kegyearendi ihiibi ^airja aa, lioi ax, itji^Ag minden évhou meg-jllenik. bogy a feledhetetlen jó IjaitAi' »lr-ján a kegyeleiea ineaetólékexéN adójel leró-i ja. Mily i/ép e liAladaioxKAg aa IQu^ag ré* aaéről, aitkoy tanárai kinő relében mogie-1! Iiaik a holtak vÁronéban » ax alhunyi | kodvee tanir emlekémk Aldnxik ixép vl? rágok koaaorujávalt ék«-e exavakkal, milyo-kon a háladaioa éraélem harmatcHepp)ei ragyognak; áhíiaioa énekkel, melv ax el húuyinak leiki üdvéért ax egekbe isálk S eat leginkább aiegérdemeiie ö, ki ax Inteni (ficaőtiö Ahi'aioa ének tanüiaAval annyi |ó j \ magot vételi a logékony fiatal nivekbel De \a kagyelet, melylyel' ax elhunytaknak ál-doxunk, legye nciveinkel elnéxókké ax tjlök iráni ie. Jutnunk gyarlóelgunk beinmiréHé-re. mert por hamu semmi vagyunk. Memenio moti
— Dr. JHótUárna Nándor péoei1 iankarUlaií főigazgatónál, ki í. bó 17-től 21-íkéig a kehi helyi; gymnaaiumban lett hivaialoA láiogatáai, liaaielgett Kaaxthely vftroa elóljárónlga a ludako/odgka gymna-Ríom ügy ál'áoárúl. A íőigaagaio — mint j értenúlőok — óda nyila<koaoli, hogy a gym-naaium braíiönleiéae moal már axóha nem! jöhet. Annak 0, rietleg 8 raglályra való! Ítlbővíléae jóréa/b|n Keexthely táron él vi-l déke áidotai kéaaaégéiöl IDgg. A iOiga/gajó! ogjk van érlttliIve, bogy a gymr laiumo' féotarló prépoaiiág hajlandó a ki nxthtlyi j gyainantaaiot bal, kéaőbb nyolox vilályra •aalni, (IÍaiőlé| kellő axámu ké|>xeii iinerő* vei allatai, ha a várói a gyginaiiumiiik ■aglaliló uj épolrat amiltit i ■ koraáiiy évaakiot lagalább KU) Irt eagélyt ad IÁ lóiflgixfató a Bála liexialgB 3óljáróaág|al taítta fa fftvrara migigérta^ kogy ba a vafoa najat kH lallogatt érdekében bíjlandó ail aa álioialot botni, flilalóbb laiyen kaaáa»éaytiő lépést, | a kdiokiitéiBfyj IfiJffcAsyoAl a Mfál| Btagadáaa érdekében kAabeajáv. A gynnasium Igybea legköielehk Mf»viaaiá<liilltt4 gyök* lOf keaaibelyen
Hm
— lAlnrvaaáa, ÍM Kmény TMf ANvédjalbltat ag lga>e#att|y»iiN»xlar a hely-M| |Ir tárvMálWi aljgiyaótiab naviila kl
-j A kalilnl||ikA)éiAal ráaa ványlfranaág okt. al An larimia alakuló köigVQIéait, melvMi ilnökül Knitirliáay Mihály irAlut, iegyaőv^ llUvv Tivadart mig válaa^tylNi kÍMtoiiiÖr JtaiphoitM a lörvA-nyia al^kulAal haiáronitt)iat. At a|a|ieta-bályok btegAllapliAia ÚiAn a vklaMlAiokat loganaiomiottAk i biválMiiaiiakl ai-lgugi-tóaAgbat Kaitirháxy Mihály ii, Nldaedy Kirtacij gr éa 8xarv|ey Hánatjr, a lilU-gyalő bÉoiiiAgha AndijAimy (léiá gr., Inkey leUrAn, karolyi KimIó gr. ex Vtnianry KoJoe. A láriaiág alaplőkéjé 80,000 M mely Öli* nxeg a taár megkexdeít alAirAx<|k iiljAn a migleliu óanxtigrt( fel log emeljélnl. Végül Kiitirháty Mihály gról él Sxáívixy Hán-dor urajinik i kÚxliaainu VAllulnt létnlléNi kórlill jdklrex fAradoÍAiaiért a kölgyüléi jigyx(lkt|nyvileg kóixűáelAk nyilvánul
— íáráakárl k^gjéléa. Meg hivó, AjZalamegyei Alialanox Tanii^leaiQ* let nagyfkitnixHai jArAnj kbra ur idei öiai köxgvQlwiél november! 8<An tbi|a megiar-tani ;Naay-KaniiaAn a j polgári likolg rali' lormélieh, mplyro a jláriial kór t. Iag|il exenpel |tnéghlvaiuik. |/il»'</ymimiiit 1) KI* nöki ilitei ylló én )ilét|iéa V) A mull (ta< vaui) ItüigyUlén jogyiőkttttyvéáik jilolvi* eána, B| Ijiioiliági jeftiléi n péii/.IAv állá-eáról |j A vj{lúi)yoHHÍigróÍ| Klőadó Muri/on-hémr J)loAn, polg. iükj Igugilil b) luVldí rijii iMxkb a li$nyiiikola B, ^iilályáhati1 Farkat I l'wma k. ii.-lój. ll« Nyúgdi|ilgyi)iik, Előatló MojrvHÁay hVnw/, 7) hfotAni iniliij vAnvok. A küigyülén tleggoli U órakor vi«. aai Koxtloltl. Vtindégeg nxivirnoó ládáinak llojfmunn i.l/di', |Ará|iköri olttók. • il<>k%t«'ui HamiHon Mária liet-caegnóéH, [gról KÍ'iIoIíIíh TimiIó anyúiuW'ri, (. hó ^2-fkn a keixt^ilyl pléljánii ioijip| lomban ni gy rekviem tnifatiill. jA gVAnainli xén aa jurddi tlmiikarOn léivtbl a váltóul kó{ aönnég Ih |*>aép axAntm^tl megjeleni.
-J llakttvB. ojakd liela, a kelxt* helyi gúdiiiRl inniniaielaél giiidielgi in| léiő noy, hó 8 An oliArltox vimdIí Sxality Krxaike ikMaiuuioiiyi, l||ikiinger jímra ga«d, int. igaaga t) aógiu:nó)ét.
—■ A nyári kMedevidAk Ugyé{ ben alyi lontomAgu rendeMei int^xeit it belügyminlnxier (I. vél megye kjvtönlégllíox
rónaiul |e»i Ax ArltMÜiK rtmdÓrNég i fiúi ranonélliti iBigylIkoijiltlIlll kórhéxhl iH|l Iliimlu, Rjalllliói nlijtta. reméiiv,
- NrtUrénrb tul»ajlá» lenieken
éijil liM|l)iitfn:»ttt tolvi plébánfi kaiban. réln tp^őn-lAÍIé eeUokai kUdMtoHAk
lek. A»tgy|ka*k ®
llll lótiéni i bmbfll el)iotiioliák ugynnta a i|(t i ia olt i(U kl>» tlig ixik lóixtkiii niutl I lóriját lopták r, axob
klvOl tij nHMiiiajrtl, latiiplö niltn.jai, i
xlkmtk Minién lnltrt
lotill képnib igy p ir liairitKántOi. A lolvilj-
I4« kóxél éjlal ilüit mirii ia agyik kooii lilkill, e iltjíor ml lém. A 1111*1 vagy Kg) <lnli lóglaloll ll (töillihl Oraég. Vllóliin bllg xxigoru lllalOttt An e dtlfioló Mlolifínyj-Mái landnk la iliMKin motidti lioAll R Ily Ii *iolt)o törvény, ha - Tila
híj ll én (liluiájtt lajlj 1(1, gyirulegek vurgAai mliiii. d. \t, íl (írttlinr agy égel.1 la, ax||tié|i haijyou |)efmiliek n4|iÓiik ainíjmoru | ml i legkomolyabb ne kl^l.h Uj, hojy
menhelyek halva ■ mi|yi bÓlo«r|éle ii ■MMaJ
Al n a pléllAnil lllltil
afíiy illán lörré|iuili)ii étiéi ulia agy | órakor
ii goltüHiiÍAg Inlgllli' a ielleaekal nyin(io/«Ak Oh)•«•»«• iM|iéaat tár-vjirotunkhiBi a iioiil hlilUk, hogy ai! u|i(ib let)őnéa mai leit ily Un yla«-ról inf'fj eii|k hal-m itoo; ; Ni'ii lilápa riaW|t<ilMr íj htwy nam mjigaxegheiq ikmiÍ vnlijti, H miigyar< llle/Bbeti í egy Milmijklilal gy^U' viayAxallint [titjk»« Hil" 'ittligvilin ikIíi tí^jlii lallhái ée liprolii pnjlu hixiinló, oklióI, n nguklri lllal Omk Iliim .iflujil lilákból, a Htln.n|oi) vb* hlélgpkgl; n|i még Üx u liluel | iiv(i|lhl< én SMoJlji iit*ipiH vár
óti ax igén mbNlI vllágbin iliirladi liia* ibiim! xai|vliénik pélaoiMiH miaiaio taegoigyobuilji ugy, hoty oÖ kroe Amllü* riii «xá|vlM mi nimwii • iMjokh, liiwro taanaylaég lakinletébeii a legolrióbb ii. KaáJ-vliénik I (rUM éi I Ifi, 40 krai piliogk-jll ir Irtóblnégoik mnlilaló nlgyo(ib lainnvliéjlii (irtaiméinak, /.imloe fogpipl-ÍA|a lao kr,), Aaatliirln lognauiáji Qv^g-légilylain ll Iri VH kr.) éi novéoy loiMri (jÜI ír.) oly rég ellunwi külonlegiaiAgak, melyikítei letnatiféli mle Ily iiir naai Ijlionlllható,
K naireki kiphiiók llmjitpeilitii dr. llójtp vixérképvinalöaégéttél. HlViy uiűii lg, éi SatjH'Kunit ián; l'rlger B, él ílolun J| gyógyaiarénieknél; Monálild A.. Moai* Hmp Jm Martoa !éa Hobir kireikéMiaál,
!4Th- • i | • I /.. • :|
Irodalom.
l'árlMl ArutiMI öeiléi tntjnká* ijiól iimnrtc ii b'ik fUiat la megiilial i • iM^oik'eiO itovillAk ili|él éi folylitAiél nr-iklqia^ta »A hohóei niii,< A HAlaitgi NiJrt*if (iróftié utolió kilindjn lg »Harbat m leetyló vá||.i Vértant, raak l Htuíl hét roll a fOviroihin iiradik novai* tiána ilkaltaáhól mgyuirtt üti-
ÍOlyiinAtt
l|i|a filOlVi
tteoéltilé
k lArgyi i Igy Omih munkai-
éjjtd Véri Jknoé la
mll| ái té|y duple I gyvert ellopják. A g)a
nu | riidjii ikinOI lolij irAnVul, miliiAn (pordili líyoáiüt la'
Am rí <1 Aki likbi I. Itó Üli ón n
oilgányök MOK l||V|'«>
18h8 lügünal ui SD*én köve kekőleg aaól:
í)H,(H!K. ta, a, •A vArtnuye
mely lUrtvh
kdrlél eaedeaeivéti iQti|(ji iBvqhiáira legyvereaflnlviügö kiltinatollkk.
- Vnrlku^Mit
Láailó feiíjhiil'ir ii Jililiikon H lulva ■vij Noumirk 1 #.j lep un táhniá ál -' ' áll
k i kóbof i hli kiirU) Hag.
. I llaliő JálttM) líaliHiil ualpéleri erjlolinii vgtl-pjnvnl, uildÓi) tiljlól. 1(1-lt|álliu linloí'ldjlli, két negiAmatlia, i rmiA|áliól
hiiollNákáijik I. évi ji iliui 18-An él kim taivi iijrinll köxgyfilétléről nxerljeaiifil'i.i f. évi Mganxiui 18-ár»l I0li,l!l. |ix. a. kell
lohttl, Ni'ilinuik lAiároe likixálU éjjel kaioll a a , óii'iiyini al-lukon iilmt Jivó I |>én-U 1110 Irlliil'ellopta. A ifHenildrÓk luariáilaliák llorválh Joxnnl
10 évii, keinhelyl
nxl|lilénO oaipéiilagétiyli
alinnáni jeMBtém! filti ben rai na. a. loglall határoaiaidlt, hogy a axl a kózHég vagyoni nyári k nd^dovodak kr évi kŐl|t.éfvbtói aorán gyeltnekieiem a ciimoi nem lll lörvényee lila nem nq jogot a lüf hogy v köMégoket éx
hóxxA)AruiB*a nélkül bnrtm cxiniin il liiva
ialhól iaegiidóktaai*a, négak iMvknyilég hixit jo^kóréU ax 18H6
§ aban, elaoroll anoiok n kívül ada kpaxók Viijjon teili loge Ariuni éa a réndelei 'álla
nyáron Ka lAiuheiyet)
kire gyanú volt, h0|y la iolva|l|tit ő köville
rjeaxtott jégyiökünjfvi hitAroxai ixerinl el* kó/négben ot|, ho| hilyxeie megengedi, htióreirftl mér tlH^Ü,. golidunkddiinak, Ki( , hogy i haiái inai »on, meri! a jürvény eiiyhaiónágmik nfrat •k meghallgat Ami él
alaBiim luigy a köxj hi tón ÜuKormAnyRai| évi XXIIJ I. t-a. Vili
volna il. OiiirnAk aljárkihiíó \lMgá|l|t kinek hün^A ildélel
lavlióháil^ti lólihit
mi lerhelö körűiméi ne, nanhljHabra It hélyexén umui lelMn frl órirtko rnhm vá tarló/laiimoli $ C b»'va Holt it,. bt'gv it de a pétliil liUgVillK tiur.ni kulim dobta ból a viliéi lil^jivil jíii lelllgyéléie ivlitil de Nhbau nagyillAt égy NVumérk l« 101
Iában a kMedóvAn ü/yépek, iely épneij Vfjlh eaulAti.lemm.IlUm otl, viiixivoutit elöl
ly tiegyori fontoa r
1'álaBgwN nlnpHll. Imilb IIndulI,
riiirex | idlijón ea Ituymiiil lietjlinban i|gy{ köny v jelem meg, niolylieji időroiidhiio vhih nak öviroilliivit a jövji év vihafin, 'lóldvenj geaei át i. A kiinyv el< jón KalhiKudblf lol-aorolia astikii ti/ évekpt, a míkpr nk Állnia meg|ón(|lt fnldrengiinéki nag^ en6xé*tlk^ nagy aMél'viharok réayieg ho||ÖV;Í)IHti/<lokJ tmi)d a mt Hinni év hatrilvvö ri^xéiíek < h 1889-iki évnek vAlKAg<|« najtjni lolaojrolAnA'J ra tér Al. Ilyen vtiay.oilWp nn|ii>km 'helyea kilAiAnhe a jelen évhnii naV. 4, IH. ijh deo/ S-AB. A jovQ, évben Kalli nem; km|a»>el)b, min,i 26 váinAgoe niptn, löiyindöL tnélyikej a voMKuIyé-Hchh én a koVő^hho venxélyeii napok aserint hArom ItniegóriAhá lorox. Ag elnő kalegóriaba tarloxnag a gövaikexők j áprilii 15.J májúi löjókióher 24.. márcci-uh 17.J a^piember novomoor !i8. ón auguntiui 11; a mAaojlikhau a kövéikexő^ kei ami lll jfmlun lll.. ixemamhér 25, do-i aeiiik'ij^., lanuAr ll, juniua Hl,, mArcxi' un )., október 9., lúliaa 12., mároaiua 31.,' labruAr ||f>; végre kövvikaxlk aujpmitui )ífl., noveinbér ?., áprilii ül);, januAr 17, jóliiin í*8.( deratlmher 1., niájoi 21). éd )Ctllun M íme már tnoel elori Imljitk, melly n$poklót kell félnünk. Cngk áxütAn viliitől ntjiiy Vöt ixfdeluiii ne ho/tHnai érők a tittpok, me> lyekei a kiiliindáriutn vlirl'nt l)nneptiip|ai iiiilleit völtiinl ayáixtieiiinnel llellotio mogr különböltieini. -i L j I i
— Jéaaág-rlftdáa. A mint érínO-lünk i llatidrlii gról )<WAga, Hitllia gardát ceerélt. A palliai |ói4ágol ngyinli értaiü-léittnk eairini Komié hudipenil gyáron villa mag 4 millió Nőkért a jut ilidáin vonplkostó aiirfődée mér jogérvénynan megköitiletl.
— liápaarfáa plaraul a plaox-Hrek elbk volta miatl i várnai köikórhái alóitl iar jilölialiii ki, nig i k^toiila'áro-Ia* 4 vádi a tart.
— ¥álaaxlávbrrl akart H élHIöl Biegvilm WiBgil Hibrík navQi gloékolttili
BigykaniaaAi öráiMny. F, hó M-Ib (többnepl lumpolái ulán) valahol válaaxlóvixböx jutván, abból Qngyilkoeiági •aáadékkil fót huioil A traró folyadék oaakbaAar migtiiti balAeáií il óráiligéay
hl vullomanAII n iniir aaonban nem 1 jitjlvi a v|^i|Alut bt jofv^nyH/éktiek.
TAa. TA| y i'ilökÜuk puy httly eapi, mini JHurlIw éjml iamél hatom' Ii Uai Ugy lá|nxlk, h ny re gyujiugalánhól yolnit nx Ilyén pnml tiiabh iilói'O liüvónve fatti.
Colrhrlo írntblili iillnl j ben Iliit tlbh vunnak a Imroi iij ogy anxonynik cafcrkéjót.
- A n#p véithhé lohelöx, de hu nxáiái éx logait láU«. kénytelen vol éovéxeii mixiurAyal Al txi *ttiegjárla* i yalitmli baiieált vo kikményekei vont
r||iváron Ij.hó Ül'éti n ól inbhfélb" rubaiie
Miklóe kmihilyl kir. alA vevé HorvéOiot, limereiei (ai laiódi ü évol), dé « om gim-Aem In/oiiy liiviin elle lyáxll, A MahbdlAbra Itogy llorvllli iHi-ÖD ártdi. Kkkor ujliól Ii-enktiAk v iixgAlOliirónik « olia.i rHakugyin ő volt, rlwai egyuii igy mjku A vlaegllóbifó a kut-üHtaiia i Avalonati na il knliil killnilillallii, «l bt pótul tit*m, hitnéin vhiió iríiHi i iNlAlt, Hor-
Éili miglelinéae Iráni innál tjlgyoh|i ál Atdikkidéi, Rrdlkeinok (irtjuk taiginljlioli hogy hk eindiiiók kniöU bilinként igy Ili frt ériákü vireakiriaai norajegy norioflalik kl, i, hogy atár • kellen vollák Oly eaayan* <itó«ik, hogy a lómjegyol DignVirték, Ai agyik eprijigyat Höie Juliika klatnújaony' Del.reeiénliÓli i mánijfal llom0r()0gl Jbgiéí, ^Ivitalnuk ftxigadröl nyirti mié A iáidig ijii'lalinu higiiM vállilaira ujliól lilhUjui ^alviteúink llgyilatél. Klőfliilhitnl' poéta utak viány UlfAti liibreoienbén negyed évri 18 füaein I fii ott kr#l. KüiolonkénMD krért A könyvkerétikiiléeigbén Ii nigrindethiifl. h u| olölmoknik ai addig taggjilaol Itt* éetek igynirre mi^kOldlIala,
i.áBláJa krrlngi" jilinl mig áongnrára t léin a •llirmoalii kl|d|ibiB Hirna IimÍ hegy lebtaéilten r^ittaaüb *KU limlnigyi oxkinü o|>«riiii|ébAI. X k íéiihgö Ari I .illi kr, kiphalö ée megreidilhetö Fiúiul Fülöp kö6yvkt N Kinluél.
Smkiutöij Uzonot.
R. O. Aopdni Vmnív mm kUKÍlbitJllk | ai| wm Ilik fcwg I Mártikat.
Felelői iBirknalö: V A IMI A I. A J O B
Hylíttér*) !"'
Ilgy gyakirnok iVivéirilk.
tiabona Ja él hoiüileiimbft) égy gyakornok axonnil alka'maxAnl nyerhet, I)á0* lmok honim liiiéxétidők.
Muruilll októberi InVlHHH.
m
l.rng)ri Jéaatf,
\ a> Inti cl gfliiilulliiiii) lárgvai meg
Vt\ 11 \ ' ilnnij'iixlail, uitw^ililitllifi ki JflJI T Jívlilix'. PilllMMilai BiiyUa
ia lannkgAt )éill« Monl ÍM/.iíek a kó|iéiiAk. mi ejéréal tiyer, áiid|ák i
IqgAhi)! írják nekünk génen litiiji Aiit|yl; lüi-hiil i muli |HiiBoken t Jeli i lAugok marta* gy e üzenetek legtöbb-n|trinuiiiiki Nim ron üiAlun |fÍ'ujlÖ|íli(.m llOKt-nmAIHI ár|Mlmtti(aNnA
T 1 íllíl
iáink. A llákpeky-ul-kel ArlaiiiitMi aabiriii-Ml jlopáeók' li<égl^őiillhb igy olio loplAk al 11
| Hiélküldái mi'lyly«i niiiUiki nioAtti) k«ntit, | fit, föiiiul, Ivagvii riwemllAit a iludvu iMibilbitl ilrgyvt tmg< Jtt*
□ívttiii'. MiiiMnaiUMK iPtiybon. •f \ liaxlini Ii IcHtMAglwa. A-. A fi HVftjffliikint QctMtel I bt. I tJp Iim ft frt| II Ivté I Öt. Mt-ki|ltb<« uUnvtiUI, lligneAillert 11 .. . MiWMnüAk.
Wj/A ISI Dopot cbenlirhír Preénti Driimi, rirtliikaégMn Nr. I.
II Jll HETÉNEK
büiMiniA kénőhh i ingán illát
afálvfar. R|lt|'g I ke-iilnHigeni i^|(A(ui|jiÍ •gyaliilán ánhlw iMkar* mjinden oly axájVUnik hfiir.itI. moly oltiaA volt. i ugy láluolt, »tmniltit na|ie.« 1)o mily kbyoi* nx Ily ironk Aliaodó
Máriaczelli tjyomorcsbppek.
gllüiil hit«»u »wr t jyjmor ihtntt«n lipplgália. ViHlliUV. I t'olliliitiilhnlalUn 4«4|>h|*H|,
J-^^—'-r>«tl MMNJNNÍ'
, (•>|jijlm|i|•lii'ttiyti (iiÍÍ'<)ÍTfi|m, iilta, iivnin-ii tini ni, jynMrwék LV M ThUXM
Itifflélhélllélllk it/olt
Inijon nfg|lv| /U*|(yf Ibiiétőa ii képkM leg itibni iríjvia birtoké Popp J. U. udviri
mm.

uatial
•IÁI
I.UJOflff «i>> l\R«íitnlrtll Mli»-
faii 4a ■M
Itlil
■ulAl mmM*— í M»if«
iiÍ«>»i »• jij mt in K, | HiwtIn-
ai kik
arról lokál (Ily ibltttó*
ixereke) hoi|i|hh I leié hiMnlllAk. l|ogy
JTinogy a keyáiuhé fett egy kjlütiötiék elli-ba juittl, ilbailroaia dr. fojgorvöH, bogy 40 áv
Kapható mlnéin oyégyiiirlárbin.
é«á«| A uHl hnuMttűi uiam*«b|Ii- A fMHtiditf |vWtl nititf«a IflVUnnb n lililt Vr»IJ»-j)A*'l fintiftft b»f1(r|l* IJrjKgWM í-niilf > H iiÍMhi IMMM
bMiRüiPil uiHmi||MiH Mi v:i"ii. Mar
M KrtiiMiwbNi Uh»ok ttvntlk kftijvnjmtMUu*t»ti uw MÜIQÍL «V
} Valódi kiakill: WA^inéA,
l'Vitpnr lüla A'ti/nrUr tl^k n, tyAg)-
iicrt, Aain^rér. Oallaar Ylin* ll lUbHbi) KAItnln Jfióv*a/4, KAmVIkMM gyM|rnk Jtffivagt, Vilinket fene gj|Jtyili iVitj^lt^wa. Kirti 1* gy'ilgjrii. Mummwtit OUIoa a. gvimnix.
Itt AA-M
lOOOOC OOOOOOOOO00000000000000000
a, mypalwil kit. temnyNik »niki rébaéiBl koaUtriA tM*tlk, »ua»rtit » kir. tié-vébwIkMlpti ia lórink lirkbili l«vft kM|>Mti, caiktnrajrxl. kmllitl)!. naríakl Ii litMyit ktf.
I JártNM<é>4éikii»l ki iMV tl) llui-l| tarktlA hlrvtii Itl léiHnHan ilitt nlka^lrtél kuaVtkWl Riankll^ék alőAlinAaá (m raAtlttAaa tixMjVrl«ll f. évi aavmnbar ké lo tk napjAn i. a. B árakat i Mt tkrvliriaikl IrMla-tiaűalá 11. náni IwIvbftébM ívilváaM arlrjtén thg tértitai.'
BltK k»t|rliittt naeklUiuh ilMlliiáfAt ihlllelel eaAatlékvaék imi tlgy*lw«UUwíl lrif«m*la»k, Ittin il iliril MalgAlA Irl^jitai frlu^Mk i kir, Hrvla^nlki li«énl|ugttl II nAni blilllil Ml^gluii na Irbjtfc Mg|Alg teWkl»t)wt(tk
Big).giaM« \m október IV. •67 ÍM], j: . I ktr. lárvaaókl alaák.
OOOOOOOOCOOOOOO 0000001000000
r
é BOfl;ela. lm U
i Hirdetmény.
5 r'^v L J JlL ^ ''^L J
\ \ A. Mi)(k.tii«Mi kir. ir.»vfi.)«*k nlfelka réaaérát kttabbvA utrilk »ua»rtit kir.
w vlAvnalkelpli aa antk tarkbili Uvl k«i|«.*o nikinrayil. k*NiMti ptrUkl la m»bv»i Itf.
J JirmltíMHkiill ki lMi-tM llui-ii ilrkél kan-in Itt blAUrtaai lUtt nlkaé«lraéf kMvvkltéi
m Riiakllvn MMIiaiai ** aallllllai tittyM4l f. évi aavmnkar ké It lk aapjáa 4. ». a
5 árakat a Mt tkrvliriaikl ItMU IiaanlA II. »iáu n k*lvbf«^|iM ajriltlaM arlrjtén r««e lartaiat J5
g BIHM nitWtiiHl üaaklUiuk •iMllliávAt ahlllalil eaAailékaaAk axon IgjlliHaktalénét U
[1 *riMltt«la»k, k«|i il alafil nnlgtlA Itl^itai fpUHilék a kir, Hrvla^nlki baéaliugitl II nAni fi
K bt>atalt AnlytaégAlca aa Irbjtla lakáig Makiatlwttik JL
K ftagz-KialaaéN IWH aíiUWr 1U. A
K M17 laki1 kl*. Ilm«*lil .kik m
i papír a legjobb?
tai eaigsrtiiáartre nésvs nsgyon fonlqs kérdéa már X . WW ™ Jjg
S • seuegieftnebb módon Mdaonjull. N W M! T II I % T O M I T O-T A K M A fl| ^ 4i)# V
3 irea rakliai. hanem élsflreiMfo ludomlayoe IM W AlaÉitlalott m u * Hután MnfínöSym atomi, W
I mélytáégek vegye meifcek alapján rlor-i jD m fJ(/ir lé., ax aktívák 480 millió Inukra rúglak. - Pslottfhsló fi
3 Hlo»baa tdölorduldHőbb mln«aléUe.lgaréiispsph-ok kfyrijlt a | liy6l,0HIÍ,|y.,j)|/h|itk#,8Í0 frsnk. fi
„Les derniéres Cartouclies A,töke IMlak Jövsdslme m% millió írank ami aa tklivik éa a A
amuaMi írére* K)Ar*b4i. j i lnriaíék ÍViMM léaai. X
/¥ri», 66. Hanlnnrd Kxrimant, I VraaAlia«a Ala. IHHN. Január l-lf a társsiág kiflx«|«i| • ] j W
I mind fd<W kvnniftU $ kajáié rtiparrfln/Mijiir sliamsriafsll Mlv.el | W Kaedékes liiaioiiiléadkéri 979 IWH (tlíM frankói. w
I oa mát inblii kost Ihr. lanár állal u bécdi vegyiani agya- | W NyéraméayakéH la vlaasvéliáaokérl ... 1I7N IMMt'i40. „ A
I temen, Ur. Liebmmann isnftra budapesti Állami véiylüaérféli 1 01 A« 18H7|ien i||omijtn lalvail füiioaitáiok 5ÓÖ millió frankra emelkednek, Q
I állomás tonóke állal megélispiioH 1887. |u|. hóban. Dr. Ihykn j 8 A Urutiijátrty* fívárosaibas ápagy aiat Aadákis. Afnkábai, Aaerlkábai X
Hygieniatanár álla) s prágai ném. egyetemen egéasaégtigyj fl WJ MliiUaJMtto ÍLhSÍÍ ^nmú tknkymá, n lék* Aa W
ónomból ujnhb b^pEl ó vmlUt a léglén e- 8 • M^iJ^S
nebb eiedmény torniáiis, a mennyiben a Jm jj n I ' K5a a ** j !' ^, , W
. .../ u , : * . I . mjai i i.. rvr 7 űi 1 , ,'1 i! Amagimr lyin iUii n m Mimiik, I A tirnyiii- lítium ő * Imdwoló bank, X
i eiigsrettspsfcnr W-WVa-el könnyebb éa hogy a do-l U A,hÍ! mLr kl|./.i W, HinZTfaTht mama, fi
nánylüilhoa ?£--7/%-al h\nm idegen aikairéaxi tartalmai, G i f /w#r* /«yfa llmtii^iitn, m
mini a löbhi vegyelmeaeii papir — fa/<kfi eeak aaon papír, In [ Kóaelebbt lelvilágoaliáNi ad ■
I melynek eliqnellje mellékeli rajxhoi hnHÓuló ée fírdumlfiili I X • „WKU' VOIIK" élrll>UI<»aMA láraaaáK ItfHXgMlófftfgft W
Vrhvt eiégei viaeli. jK liudapoNl, korenahercRég'UleRa 90. Mfli w
.hÍuSÍL''X"'........... nlttr"t$kMt*'* n",yl>" iIWNMinMnnoeilpMM
Jimuiintelii FréreN 1 -........-—1' ~ ! -yj^f' ' -il j- ' i i íif Vifr|í|ilfí
"itt* Hkdtn, f, kor SchutlenviHg Ví. u. a. raktári mmmmmmmÍ^mmb | WMmmmmmmM émmmiMmmM aw
iá kaf^aló minden nagyobb ilynemű tudakel áru-1 Al««|iibti| ' fi fllk lUUk^i^^ í
^iió kereajiedóknél. ; , , HRDNNI RZMETBR ' | Wr í
fer J.-félé Sl9j}l-#öf 1 i ixr!;;
Hl „tltlIJI.. lUUllliMrftt. \ ' |hmiM gyárt tikiéra V 1 vTMmNra(ll " "*' > megt.i/áat ayerl«m |<>
r«irnnS laUlacpok axr* alaii, m uUI.si t.i|,. I J R/i tgymkinl. vagy nagyobb parmkbaa1 3 Jrmlik, Bhat naklig^aa atlf I.ImiK bbmim1„ , Rtr al agái) i J [ minden áron eladni I 1 i 1
biao*yüották rotál. A l*(B>akaM<(ltb Mwlatlita rnlajlm 0*11 *<Ujy mi, ' O rn l A a. !
•aánUlaaainr, a alagrttvidabb litil atill gyógratáll orö(li)if! flrfl llílakkél A |lArl l'/.eil U IéMCIlJMl»l> ■
n ! ih'^jiit''l,0MW I H béonl divat *«rerliil n^peu Musltatt |:
m 1Í&1 * T 5 w 11H10 i rrt iroíL 8 M tM lÁMtim x
a labdacsok tekinthetők, melyek utasltáaa I , rjtft iii...m | K^NAIÍ 2 FORINTÉRT*
átva, s melyek a dobot fedelén uiryanaion - 'O taglwHbk v tlJ....... .... . , . . f
tLm "g/anaxon )|4l| ^JTJJ ^ 4 (N pupiU munkadtiért sdom, s bojfy aenki- | J
1 halál Moadaiiák • labdanakáM, *.\yk»k t W|kltANf»- \M flfIIínS^flWPfhftl I ! Sílílíí^ M,fi Í^^^'T'T ^
jrr»Jlna»át h(«i„bik A ki ttak «/aiár klaáTl«l*l Ml UdPJUilUVOlllUI. $ ttadréjjolt rlfijaan, ratUuj, mii * mrtvj Yt
Topábbá aair vátaasjákUa kap- U ' MÖrH fifill nudrúyok s sxokst vis^séláfédom, Q
:61 néhányat Ide írunk c M,{*aiMl á,f*,jM ,(n"!m: I! í ba ta nem igssasg, Mivel sxsa nédragok Q
uM bJ (.hT MMm C'L uiLt'ut tet I I I fírtuA 0
In tliianr^Miari aa állván Iwa, * ............ a dáaiak áa taadákaak, iWavlMia i 1 lel4' l"*"*re|ni. Megrendsléaéknél S, S
liul caak alkalmai lm vavlurl MjáuUal jo|piii). áa Tuiklaf aaloalllAa r||ra,
w téhhoeaxa megjelólsndó, Kgéai iltónyókj W
baulmaatiM, « kr«a.>M«m«i t«Ua>> ••.•ríni lék abl álloájá r* ilb O ugysíjsion a*llv»iek|.fll H Irt 60 klis kerül- O
hanaiiáll uaa. Ta(J* li«al»lrttal M ^ , , nik. Caak (itáílVéllel küldetik nU|. fi
lp -ÜT*"Tk#r#li'1 ; im» Kt áL^ Li1:1 ^ " All•,aBév0f,,' 0
«„ L . ... . n mo 7 -ií 11 f i Nr. 8. VII. SM) 6-12 A
flottaclldorf. Kol llmrl, u«||ea,Oailr. HxitralN iMé MBBhJ I MV W WW f Q
IWktltataaQrtKi-ivw K»lvriiw||.k aek*M w I I ' 1 i í | ,,. I \_ J |
6 dnlmalml ulló lrk«ri'M<i u l>n i'nf « ifm. « úrii-Mii"
labdantaihit kuhiraí. ('mk m ba írMMtálal«« laWa ^^^
rniaak kOMUMtfiani. hi^v noáurUU.an.J •u-ly I I—TtI 1 ^"VATa 11 Á
ti étaa át kiSaott, mrpuMaliíjm. Kru brafiaI ]• f^fVK ■■■ fa \\ A
aálaai «aek «líi»icyni «4an«l Mély kftw^afH Hiüs .J/L A . . . aLmJ*^ . . . . \ W j
■uadttk IckimntrwM-Krdurk. ! Jrtváló (UaU>4rt lllW IrtO ON trAg>'HNr.Or (Ny>||lc^|||*K) pIlOMpliait Vfl^/ A Amm* JhnÍV Béjelentefett H8.917 aisbadslmi saám alatt MA
n i i i imm < i >m iLtoB 1U> *a*r áUal a taikaéraaébl* aradaUax tralall «l, a tfitt CCtiJM
Hocrpcn noir. atiadan f^lAtiáal tlaitlanáliaa »l|>aaai|UaUk. a talaj fcrwaUpo.MiWB
Tt'kíntrtra Urt Mull «bvr«b«r baválaw ynl |.bvllámm mcgálkniáaéra latjaaaa alkalatallaaaá la«t. A »ár amftáaia-
••ry l> k<'h't> labdHCMit n>nd«<t|m i»i«k "iu>' I h> ftO ( dult Í*i*« lökát latjaaaa aj áiatra ábfM«tl áa »aaa Irágyáiáa állal a # \
míai aotii a Itgjobb aikirt ^xWlÜk. Mnidkaifra r»vatLk lu ábbl babatoláaál takalailoiiá taaat áa a toraio ká|iaMáf*l mjf^/k 1
l)fvr« fiiinjM.lwn i-n riMni *k*kl« Irn »«i*|ttrdlbbk, AffiWQL. DNKy| fukimaa. y nV |
HJ )i<W Wiat mltnnk a uMklawíatia, tiálár Tt A m , x ■ ». i x / V^r *
««k w/'ök.va<o'UBk la as'iR • ^Sgy toké kiilaégf f/4 krijeiár. r
duntai rwi^ákal tolták áa.^UíMiak a Ifd d,ji(MI,M ^j,),^ , riaaatloiiáafcpa:
f TJIailelalUI j * f, Mfirrwaaaálul fi>IMi> 4<tlMi tiikár. á. Mátarnáaaa afin kr
%j 7 Mst AaláU. J Mifl«rmaa«álál falfatá IK- a* 0 Utkira á aálanaáiaa I — fariat.
tp j DO kilniraatia 8-4<o inkuM á aiáiaraiáiaa ti fvriil.
Antml ncA^oKal<veon« ' ISkrjl! > | Kárdéaak áa »agr«bdc ^4k a vagyruoli áa larbaikai JáburialoriuMhaa ,bad afo k ra" JitáaaiitAk -
AUgui tsoaaoaizsam.u,^, ff, ■ (| |kr. | [ HaálklkláaUlluaw VárpeJo'a. , U\ 4-1
FlfllrAmAr kaitt .nkadtaág, kohAirá* xllnu t I _____i . ' , . ; i_ I < 1 i
riaKerpor dofcoi,, Ap^ Qy. a0|kr. ----------- —' 1 " ! 1 ! - ■
Tannochlnin hajkenőcsK^jjj „ , __ _ __ ---
. , I«sj«blmak inBwrt bajaíivaaálii aarr llWwrva «i vt»- TT M TT W 1 T| r ¥ 1 ¥7* i | . _ i A
I ktovtaTfa ",k TH l*y r|r^uun kj^llttit dnbéa V frt i y II ry J-f II II ■ fja 111 tiszta
Egyetemes kenőcs T ff H A ít 1 A U
Kjr^^kr. s?piatftj! .....l/Al/AU'la
B^raaalaa klldéa- eBáJasyuladáai áa I aattaly l«i|ok atirn árfMmkUa T' W
nlr Liak ^R Tfe^ ** TT "T"^!*1, i ■ | I ] 1 L lén * fciMU»ál«flMm
Eg^.ti.ztítM^i a legjobbak |a legolcsóbbnak.
iil Mafroníott mer.UltajtarfUa acgiarart aiu<aht*»af|t fi^ájáai iát \ ' ,
wvwaw.vMH«w Kyoaior, roaaa aMáattttminden- aaédllléaiifl, gyftBMr|c«trn«áj araayerm liaJbaD, In | ' I £ M j liJ'jala
^rr^rrzS^-LÍ^Su 11.:feí" kiló Jlegendö ICO csésze llM mML
C}"C.vknlon!»jtPi>» j:tk raktaroa Urtatuúk a a aaUláa knuűa>b«a míb Utó eaikk«krAI kifáaalra pwaUwaa
ta olwÓB gondnak odra la.ad. .. .... Kahbalá a rJác%H«rtárakhaa dronaria taaaMca áa flaaarkamkadáaakbaa áa orakriaadákkaa
■altra tac7 aláavátalleL J r". "
A pénz elöieges beküldése leghelyesebben (^ostautalványhyaj) a portó ol- j Qérusités AV/0-üírm/^fbi, Woaeiifelil Adolfnál
eaobbá tételét eszközli, m.nt utánvéttel__| , [ . \ \ t^mmmmmmmmmmnm^mmmma^mmma^mt^^^^^mmmm^mmmrnmma^
Ak el^^ ••JtriL
Ajltó-, ablak- és szobatalaj-gyári
társaság j
RArS 1V- Heumühlgassc Nr. 13, alapíttatott Ifi]H
Dvvo HAKHt:KT n. vesetése eláll
aiifelia siir érarshlérál kén* mjiékkél és sklshsliMI Isksteasisskársl égyátl, valamin! puha liajópadoxat és tilgyfálpél vslé üWeriM ^^ «reasléke«' és |isrfatlli gsásulsftask.
rmn fnmmwngmk asgy rsktáránál mint késs áruinsk késslelénél fogva ason kelysethen vari hogy bármily ssOkaégfelet s legrövidebb Idő slatl kielég|lhet.
El ksMislékal kmnármjék, kértánmk, |ek«IAh lr«4Ali atb. slb. berendeséieit réhlAdláliM minded nagyságban, a gép állal előállítandó «»• mmrm -r # denoeml Umumkálí.l a kívánt tsjsofc és minták utáá élvallal.
Farugony-matráczok ára 6 frt.
mu-te |
Kyowitott FWtíd Ffllöp laptulajdonoantí Nagy-KaíúsaAn 18U.
HXt>|lt.
JllOW" I
aaak aeadatfay^rAl muukómai
Íí: i- i: t a i i r o h i t O-t i r h a h i u.
AmilMoll ÍH46 Uh i HulAn kaietflnöuéym alapul, tHHH, január 1 én sx aktívák 4IJ0 millió frankra rúgtak. - Psloatthstó nyáreinéijy-ióliblél U4 4T1,HIS frank.
A #íi>lft> Ip4lek Jóvsdetms 101/* millió frank ami sx sklivék S'/^lg, és s tartalék J'/^/ifálj téssi.
femiálMaa éint IMNK. JmiiiiAé- Mg s lárssiág klflieteili | |
Kasdékss bisUifrilásOkért........979 M* iVAi frankói.
Nyereményekért ié vieaavaliáeokérl ... »7NMMI 'i40. „ As ÍHH7jlieii uloanan felvati |íiitoaÍtáiok DfifJ millió trsnkra smslksdnsk.
A Uraaáá|íáérá|ia fSvároaaJlNMl ápagy mint iaatábai, Afrikában, AaMrlkábas fákakat állilitli át, MiiiUa itattál kAlaaanOMáiaa al»|)nl áa miután Claoaaaak ráaaváayaaal, m l|kM iraraaiá^ a tiiijtoehoUMli kliárálaiai lata|daaa mmtM.
Herereneilák jnagyiraraiágaa, Amgaar ifilahhiihi ktutiaaíi. I A w»a^ftr fJnitéllé $ Imitmltoló Urnl.
<l/»i*// mtumiiy b'iiÁ'ritrlmi hnik, Hlrosm fa K/lalg llmlaptittn.
ikultrk hadfi fa 'ila llititnjitiha, KOselsbbl Islvllágoslláal sd s „NKf VONk" «lflblilMllé lérisiéi Igasgaléeága,
liudapoNl, koronsherciég-uleRS 80. MR r-3
pár Ijlvllelrfl aiéal Mrli téli siAvMb Islaó nsdré^ s fslsmtli vámtsrlfs kóve kpxtéhen itt viéissmsrsdl s ail s meghixáat áyertam sít egyenkint, vagy nagyobb pitjtiekban1 minden árpn eladói.
Tollát rgy pArt ma ft lenujibli Moal divat H/ttrlnf rn^peu kfasitutt
i'HAH 8 IO R 1 f\T í. R T
(a pufila munkadi|ér( adom, s hogy aenki-asm kételkedjél*, ujrs ktayilstkoeisna), hogy $ uodrdi/alt fltgnatj nuiay, mit il mtltg itörH ftM nudráyok a axokal vlafialofédom, ha ra nem igaaaég. Mivel sxsa nadrAgok gyorsén kslnsk, aisaaen mindenki uOkéég' leiéi hálsm Itesisresni. Megrsndeláaéknél s. labliojtH/a megjelnlsndó. fisési iltónyókj ugyaíjsion ainvetekbfll 8 Irt 60 kr|l>]i keríti-itek. Cask úlájivéttsl küldetik issét.
Cti|a II. Amlel lléea 1. Kleiarhtasrkt Nr. 8. VII. Wf 6-11
gata MöllJJ aaAvalakl líalaeratoa Boy táti' kakátakn, baéaa va> dáaiak áa faaéékaak, iWaviMaa áa Toaklag aatoaaliAp ragra. p«hh>
lék SÍI áltAi/á r»> a|b. Jó éraM fa /unitot éfdlUldtfal 4*f«NrrrfflN I, Hí ni dk iOffm fa éiaiNiff
MO V—II
tcliüM, lujgjj Auáka Jabdaáwik értéJrára aáara fal laa t'llHiiitTiM<inii aa iiyiU/iiíjlKtiin, a iiilinlriiini i Ind ««»k iilkiijiiiiim lm mk*! ajáalaal jnyiuii. K. l-lintaliiiáxinil, panra kSaaAetfaaiat tataelw »a«rlal baaaaátl aaaa. Tatlro liaatalrUal
Irtó An trAgyüNKcr (ag^nkAnog) plloaplut Béjelentefelt A8.9I7 agsbsrfslmi asám slatt.
gaaa aaar á|lal a taskadvaaébl' aradatáay áraiatl «l, a fftwt aitaddn frjl<Ml.-ai tladlaMéltaa fl|tinai|ilallk, a talaj brtMIatiMik pkyJMiara magálkaiáaéfa latjaaaa alkalatallaaaá laaal. A már iMftéfea- A dult kalág lokai latjaaaa aj áiatra ábraenl áa aaaa Irágyáiáa által a (A mvarLk Io ábbl bfbatoláaál lakatatlaiaá taaat áa a UnaA kápaaaágat aagyl ani fokuaaa-
^ l^kr kldla^ % kmjrxár. f
Alak raonaioláaial . k>OM dljiiaalaa aeéll|láaat | váipatoUJ raaalátloiiáakai ti nfirraiaBaáiMl fátfatá '-400(1 (Akár*- á. Mátaraiáaaa a 60 kr, 1 Mflaraiaa*aiAl faUatá IU- la o iak4r« á Mátaraiálaa S — Zárlat.
Q0 kiloftiwsi H—4<o Ifikéf* á airUraiáBaa ft, Amil.
BagraSd«ié4k a vagyáaaaU á* larfaaikai lllioríaluriuMbaa tB ad a fo k r a" J Haálklldáai átlotnáa: Vánala'a. i
Ílyvinnyak
. Báraaa-
Hyomaiott Fioekal Flidp laptulajdonoinál Nsgy-Kanissán 1888.
Ajtó-, ablak- és szobatalaj-gyári
t árs as ág
RArC 1V- Heumühlgassc Nr. 13, alapíttatott |fi|7
DVVO VIIMHfrKT n. veselése síül ■üllll
aiifelia mr érarshlérál kén* mjiékkél és sklshsliMI Iskstaamsskársl égyltl, vslsmini puha k^JépMleiat és tilgffékéi vslé i«éHksl ^^ eWmifftiM' és |isrga«Hi gsásislekssk.
Á evár ötfv asftr*s fnmmwngmk asgy raktáránál mial késs átfoiosk késslelénél fogva ason belysétbén van, hogy bármily saOkaéglelet s legrövidebb Idő alatl kielégllhet. A Vtkt MMonk.vü! kmmrnmmUkmt knmérmték, bérfcáaak, |ek«IAH lr«éák aib. slb. berendeaéieii réklAdláksi minded nagyságban, a gép áljai előállítandó Imin-éi"BMfmmt 91 **** * dennemfi l»wunkák«f a kívánt tsjsok és minták aiáá élvállal.
Farugony-matráczok ára 6 frt.
m u-ié
Moly csigaretta papír a legjobb?
Caee minden ealgsreiiáiára aésve nagyon fontos kérdéa már a kétségtelenebb1 mádon beliiaonyult.
Kesai Area rrkláni, hanem eliórendQ tudoméayOs sse< mélyiaegek állal Aaaaelisaonltioll vsgystmaiések alapján a forgalomban előforduló jobb mlnóagéU eiigarslispapirok kólóit a
„Les derniéres Cartouclies"
Sraaaatala Iráraa uárAMl. I\éri», 66. limiltvttm JMnjatis, mind /<}«»/ küHiiyrlé » faambb ciiaarHiapaiiir eliamerteiatf. Mivel es már lóbhi kóat Ihr, Tolfl tanár állal a béotii vssylsni egyetemen, Ur. LitbnmuHH lanar a budapsatl Alinmí velykiaérletl; állomáa lOnóks állal maKállapiioll I8BT, jul. hóban. Dr. lbukn Hygiema-tanár állal a p|'ég|ii ném. egyeléinen sgéaiaégügyi axemponiból ujabb Asasehísaojullló Wfji/elnmw s lehslO léafépys> aebb eiedmény koronáiiSt s mennyibsu a bJm </«rMf#n||('4ir> toncku* eiigareiUpJpir XH- 7^®yal kónnyebb éa hogy a do-l hánylttalhOa ÍS—77*^-sl ávttmU idegen aikairéaxi tartalmsi, mint a tObbi vegyelmeaeii pspir ~ Valódi csak ason papír, melynek eliqnellje mellékol! rsjihos haaonló éa Bmundtin Fréreá eiégei viseli. '
A gyár cai^retfojMj'irjmnai' éi mymitakMymd' nsgyhss eláruaiiéaa végett.
ürNuiiHlrlii Fréréa ssját oxége h'Ihm Bktbtn, l kar. SchutttnnHg fö. $$. a. rnklárl nyitott, továbbá kapható mindsn nsgyobb llynsgiQ osikksl áru-1 4o 49—Ml míió kereskedőknél.
aaaaaima ratius mm tn^tpfftm UM
Pserhofer JM U1sin{
| Gyógyszertár
Bécsben
Virticvtitn lohdareak aaaIAU luiaw tabdacaok a»r« alaU; aa a<4bSi vat iatlaa lak' fül lIOAlllll IdUUdtoUK r%\ nafárdrmlik, »hat <a.ku^«a aii| látaaik Uia*M* ».lyU«, tabdacaok csodán katáaakai aaamtraaaa ba aaa biaoayilották rotla, A laffnakada^bb aaalalbaa imíiiiI.m asyábiia.'raikArt«>louiilaikaliuajilulolllasaiilalidui*Hok aaáaiUtaaaaor, a n lej^rtívldohh Idd alati cyó|rnl4|t aradat-ayaitok, I doboa l'ilabdaoaoaal II kr I takarca6dobolakl I át 5kf. bánaáataUaaiiláuvtUkiildeiiióiiv lilrl Io kr A pátutaaaf alAlagva baklldáaa naQatt pMlaaiaataa átkljdéaaal knül; | tJkaM laWéaa I ifrl ^ kr. | takarca t írt 00 kr; I takarca 3 frf 40 kr; 4 takárw 4 irt 40 kr , A takuiwa 6 Ol ü l kr. |0 takarca. g frtJ" kr. Kavaaabbat mini agj lakanxat asátklldaal aaa Iákat.
Mh Valódlaknak osak azok a labdaosok tekinthetők, melyek utasltáaa J. Pserhofer neve aláírásával van ellátva, a melyek a dobot fedelén ugyanazon névaláírást hontyák veres Írásban. "WAt
Haáatalaa tevét árkait aalyekaok irói halát bm«danák a labdaraakárl, a^lyakaak a W|kltOafl-lább áa taganlyoiabli bata|aá|akbaa agáMargttk balyrvátliiaaát kaaittajk. A ki caak atyaaár klaárlatat lati •Telük, tovább ajánlja.
Jl leöszönó lovolelt'ből néhányat ld© lx*unlc
ScMiarbach. fvtmiár 17. 1888. TdtiaUtaa Urt Aláaattal alnliroM aa Aa valA-baa baaaaoa h kitSaA rúrtiutitA ItbéamiM ajabb 4 lakaraaak átkilldiV-l káli Taljaa tlrtrtrlettal
Ncaraltar IgaAra, jryak. orvos.
II
liilxln. iluk:
Hraarba. PtSdaig aallatl. 1887
Takiatrtea Ur! letaa akarata volt. «MU kesaabe ksrSitak a imoit Batae ágyamban mc^liUIIrni. agy hogy munkámat nem tadtam többet végetni a már kiaayáaaa mcgtinlium volna bogyiia oandálataa labda caai eagra nrn BN* I tattok volna. Iataa áldja mrg i-retie aánoar. Van bi-j JaUmam hogy labdacaai agyasai aiaaafcgják adni ' egíesaágaeet. ugy mint másokat ia agéaa<^giwa^ toltok.
Knlfle Tberesla.

Wiener Kcnctádt. 1887. deramher 9. .
TaUatotoa Urt Hálás ktaaAaetot mondok 80 tvaa aásáa nevétien. Ba 6 évig idillt gyonmrhnrntban áa yixi batopágbn aiaavaéatl. Élete kin volt raá nrx-ve a aár ait hitte hogy tan. VrietleaKJ e^y doboat kapott as fin labdacaaibúi a aaakbid Laaauw baanálat atán nieggy/igyutl. Tejjel tiastolettol
W«laeaelU iaacfa.
Mitteriaaeradorf Kirclidorf mellett, Fatafi*Aaatoia 1888
Jnntiár 10,
Takiatetet lTrt Hximkrdjék poclán egy teker-caat kitSaA vértiastltA labdai-aailiiál kaidnál. Nem
Gollaclldorf. KoMbaeh mellel?, Oaétr. ftd|áala 1HW őktAber W
Tekiatatoa Urt Kéiva láüvniied^k aekaa •>«> 8 dobMlwl álb) lakarcaet- as pa earatoaiol »értl»»iit» labdanajtag knldeai. Caak at ím Uodátali* labda r«inak kiMuml elem. hogy gyoiLrliajiiBtol lady ttt évas át; kijtaKt; aanMbaJaltia. MaA bfbnai aálaa esek elfogyni Aa esáanal! aály kAaaMatei BMtaditk toklatotaaaégadiek. ! Fiváló tlastolejtel Xhrlekl Aaaa.
fiáliraadi 188(1. felír, 'M Telunleira Urt Mull áv ravrabar baváttaa egy tokaira láhdaraol n>ndnljem meg fiúiu l Ha agy aiat B'im a! legjobb aikert faib<liuk. MiadktlUeii heve* aifáláHban Aa roaas apklailien aSeavedlUak, ugy hf.gyli.iH voltunk a látoákl«*ai*kaa, Imbur «mk jty éveatik ,v»g) unk aók. Jjjjj im«; áa UB'lkb danal laodakat lotlek áa aiafaiaUditoiikk a ImJ t<íl. ^ ' liiaatojattot j
■ _' í I x •/ Mai Aalil.
Fncrvhahaom PMrhofer 1 ^ éts aliaaanfa S agy riljnt , I^bitioübb aser báraiíála
fagybajak altén valamint nagyon tdStt aab k atb. allan Ja. 1 tégely 40 kr. Báraaatoa kSIdéaaat (.6 • r.
■saaárkarnt atb.
üüfUnedv itti^'
Amerikai köszvóny-kenöcs
tagaaaggatáa aa lllaaaggatáa
irhenmaaserli bajok allan. 1 frt 10 kr.
Láb izzadás elleni por. fá^mm
al 76 kr.
Golyvabalzsam, Ijif ~ 40 kf
tea ktldáaaal éa kr.
caappaki megromlott roaaa enténstb aiadaa-
Életesszenczia
nemű sltestbajok ellen, kitűnő básiasa11 Ivásra ^0 kr.
Esen itt WfMtftrit káaiilaéay-kaa kivSl as aát rá< Bfolitaaa kirilou-n gy^cykSldalagaaaéfak raktaroa tartatjuk a a netalán' készleibau aaái lorö cslkkakrAl! kitáaatra. poatoajta éa olcsón gondoskodva laaad.
eaatol ssétklldések parsaa fafaaaleaillataak a péns alélagM baklldéte mellett tmgj alAavátolteL
A pénz előleges beküldése leghelyesebben (jtostautalványhyal) a portó ol eaobbá tételét eszközli m.nt utánvéttel ] j í \
A lag|oMJ i
IIHÜNHI H/OVKTKK
•aállllja gy^rl Mkoa
Siegf el- Itnhof
9 iwaalé gyári raktára llráaakáa. Kgy alnglas ős ti wyy Mi Mrfl IlilaLkéi ala|isdA I aaaiaa B.f'a. koaaaa »S 4 Maai mt I Mtapaiáii frt VQ koaAaifcaa ,. 7,Tft llsoa [ .. 10,AO leghaiLahli i „ 1140 raadkirlQ Itaaa
falidl naiuófiii.
TavAbbé aíjgy válaaalákjaa kaphatok «t«*aaai álUlfit kaaa*'
VAN H0UTEN •■.««.
CACAOja
fj MIit Uiiiürvi1
(éa a linaajáAlalbaii
a legióbbbak a legolcsóbbnak,
kiló elegendő ICO csésze JM&
Kapkató a piógyMellárakban, drognnria caaaaga áa flaaarkamkadáwkkas áa cmkfénéákkaa
»ktaa a 'I/iU'/, UJA aelto tirtaJaaaal. sfai^fl—lö
Uárttsilés- Nagy-Kamtidn, Itoaenfelil Adolfnál.