Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.39 MB
2010-06-03 12:01:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
642
1739
Rövid leírás | Teljes leírás (302.89 KB)

Zala 1888 november

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


45. azAin.
f
l ux ixs m m ni ti ■MrkMtHaéci j ttufc'Uj U*Mj«amea nrtéi
I BilaiaH » ka wiiiai riaaln vseafc*1 taaé aMaa Mriwiy,
| Uaééfctvatal TInÍMmi« t
y WnawiHUa* UnM aaak iwm fcawl Ut fogadtatnák «L
é
VtalnM VtwU M* kiirt tett. m m m m m
Nagy-Kanizsa, 1888. november 18-án.
^PoljLtlfcal ém tartalmú hetilap.
A Zalaroegyei ügy védegylet! a Áagy-Knnlwai- é* Délwlni (aRnrékpén^ritk, RantagyenOlet az Alttó-muraközt lnkim'|ip<tyK.lár rétkVénytáranilág ét öné. n/övalk lilvatnlon kfly.lünye
Mégjelenik Na.gy«Kanltaán hetenkint egyezer: vasárnap.
XV. évfolyam >
zn zn zzz nx jd riArizrrfwi Araii
RflÉMI éfff
ffówt ji
fi írt - lr
«- I/.|
1 .Ml/1
H Illrl.lUk )nláf./írt»n aéariUataiá.
iJl kimkd a tffib Mvtft!« Mréalaiarfk
Brn tr WlwHH'in MCI 109 m% I H mmImi ariata* mééft tgf W tf.
VfUMér pettUora li kr.
»»t tn m xa ' m
A kor árnyképei.
Olyan világot élünk, hdgy Ho-garthnak aaép dolga akadna carrioatu rik rajzolására. Sok ferdém, tel fordított dolog. 8 úgy tUnik fel jölőltjllnk némely kor társad almi viszonyaink szemlélésénél, mintha minden a fejei tetejére volna ál|itva; mintha nem is aaon sokat dioaőitett, sokat gyalázott 19. Másadban élnénk, mely a nagy íran-csia forradalom után következeit, a melyen a társadalom keresztül menve a teljea átalakuláson azon atadinmba juthatott volna, mely már a megálla I podás bélyegét hordhatná magán. Mintha nem ia a természettudományok óriási fejlődésének századában élnénk, mely tennen van vívmányaival, a tudj' latén még minő eredményeivel. Azok j a kórtUnetek, melyek egyszer másszor a társadalom fejlődése folyamaiában feltűnnek, azon sajnálatra méltó következtetésre juttatják az embert, hogy a 1 társadalom nagyon távol van még attól, hogy oly epithonokat követeljen magának, melyek csak akkor illetnék még, ha kevéabbé beteg, kevéabbé zilált volna, f kevesebbszer hivná fel a gondos szemlélő figyelmét kinövései éa tévedései iránt.
Szerencse az, hogy eaetleg nálunk politikailag békéa viszonyok uralkodnak; a ezek zavarólag nem hatnak a társadalmi fejlődésre. Ha politikailag zavart viszonyok között élnénk s egy-egy kérdés behatóbban foglalkoztatná a közvéleményt éa izgatná a ke-'délyeket: akkor a társadalmi kinövések is nagyobb mérvQek volnának. 8 bármily keveset is törődjünk'a franczia boulangerismussal, a német belpolitikai viszonyok fejlődésével vsgy az osztrák Tasffe kormán? nemzetiségi ügyeivel: társadalmi fejlődésünk egy-egy vonás-sal gyarapszik a külbehatáspk folytán, mert u izolálás mai napság már lehe
totlen. A politikai íejMftlés pedig bizonyos iekihtftben mindig mérvet titme-Ytytygéébeh állott a tárjtadtllom tejtödé-séjíel. ' ♦
Korunk társadalmának egy nagy hibája vánj £ hiba jforriUára viaaza-menni teljesen fölösleges dolog; meglehet, hogy nagy részt ujz ujabb időben túlságosan hajhaszojtt gyakorlati irány is egyik forrása je hibának: ■ ez az önszeretet. De {nem az, melv bizonyos mértékig a a I szükségen korlátok között jó is, haasnoal is, — hanem az, mely jnyilatkozásaiban ozéljaiban mindenkor piaskos ét gyalázatos Aaon Önszeretet,. mely egjyea kivételekben maró gúny éa megvftét tárgya lehet, de ha egész osztályokat megragad éa j megmérges, akkor a! legnagyobb mértékben kárhozatna és jvéasttiozó aa ; egész tártadalomra | nézve, Ebben a hibában leledzik társadalmunk elany nyira hogjy még a jótékony egyeaü letekbe ia [befészkelt^ rniagát, általában a nyilvános intézményekbe éa egyeaü letekbe, a a magánéletbe ia, a hol a közszellem kifejlését gátolja.
Ez M önszeretet oka annak, hogy ifjak, kik Isiig rázták le még lábaikról az iskola- porát, toron kivül helyet követelnek msguknak a tapasztaltak tanácsá...