Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.17 MB
2010-06-03 12:02:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
888
2080
Rövid leírás | Teljes leírás (366.01 KB)

Zala 1888 december

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


19 szám
Nagy-Kanizsa, 1888, deczember 2
■4—
átí.
XV.' évfolyam.
1
Rí isi
I M
f ^«iitÍM|i j X
MfcHty fe KuftMi siria arku
L
H * Un -.Hinni tömén vMtftl- C
to»sa ku»t«rti4njr.
q RUééktvalal VJurtwkka «(•«• I.
'! SinNMttllMi ia««ri bw>
UH ál
Kéatr%t«k IIMI »«* kttl.»tMk
in m in m ni
follt'lkal és vtr^rti tartalmú ixotll^p
• tti in iit ur~: m KlrtriilCTtoU iaAKt
■f
Klin Itra
Pitérra
N*fjf«l4vra
i m - kr. u i - - i
IA
Jm A Zalaímeg|«i ügyvédegylcl, u N»$y*KittiiKHiii- (In Dtjb.uUii Inkiirékpónzlé ™ «i Alzd-murakÖzi UkirékMjuüár rt^ivénylárflanég ,ée tiim Hevítik hl
Megjelenik Nagj-H^nitein heteukiiit egyittr: vuárnap
A szélsőségek közfitt.
Torlódnak hz események száza | ^uuk utolsó negyedében e vén Euró- ! pában, ezen ii beteg földrészeit, mely t m aggeág bajait ée iájdalwait érii minden tagjában, s melynek h^'oivo-H(fk —/uKy látszik hiiba tanápaol-iikk, javaaolnak gyógy nzert, o«ak nem akar gyógyulni.
Akármily államán tekintsünk «z(*t, mindenütt, att tapanxtaljuk, hogy állami, tAVundalmi tényezők egyaránt a nzélnó' Régek között mozognak, h nem tudják megt«lá|ni ezt az arany középutat, mely a népéknek a tartón békét hiztoxil.va egyszersmind azokat a nzllknégen föltételeket szolgáltatná neki, melyek által erkol&si ée anyagi boldogulásukat el nyerhetnék, bizUnuUnák. n úgy iejleezt j 1 íelnék, hogy ez biztató volna a tar | tónaág tekintetében.
Mióta az irtózató* francain porosz j háború lezajlott, mely az \eddig ez i f európai civilizáció élén haladó Franczia országot megalázta, mély sebeket ejtve I rajta, ezóta Európa, hogy egy közel' fekvő hanoii lattal éljünk, álmetlennégban sxenved. Béke, béke van mindenütt, de nyugtalan, izgatott béke, melyet jó itüen nem élvezhet nenki, mert az orgánum unt folytonos láz gyötri, h a prae-eervativ szerek' csak pillanatnyira nyugtatják meg a fellázadt idegeket s a kínzó álmatlsneág csak annál nagyobb fájdalmukat okoz
A parlamentáriftmim álialábsn uanyatláinisk indult az európai conti neunen; Icgvigsnztalóbb képét még a magynr képviselőház ti) ujtjs; a pártok működése itt nem mutat ja ezt a szomorú képet, melyet másul) láthatunk. A ÍHCliók nem azon nevctnégen tömörülését, minőt a birodalom másik felé* nek h Németországnak parlamente mutat; nem azt sz elvtelen összeverő-dédé', minőt a franczia parlament elénk
tár; nem in ásóivá a kjiehb államok 1 parlamentjeiről, melyek özek sz sla- I kulás stádiumában vaurink itiég, a mely i stádium 'mindig sz éretlbnaég bizonyoN 1 fokát matatja.
8 ttok helyütt maguk a pártok nem pártok; maguk a pártok nem ké-
Iieanek tttmnr egészet, hanem ezinlén lisebh frnctiíkra oázisnak, az egyen tartományok igényei Hzerijit, h a nxa* vázatok ín onpik kompnomlnnum árán szerezhetők meg az egykektől az egyik vagy a másik dolognál. Hiányzik ax a magasitbb essme, a moty a npi par- j lementi' pártjainkat aniiyira kitünteti; az a maganabb ©*xme, mely előtt a pártkülömbség gyakran meg ia nxfíuik - a hazaszeretet eszméje Nem egyéni 1 és tartpmányi érdekek jhiirozolnsk egy-máanal nzemben, ugy mint a birodn* lom másik felében én NéroatornzághiMi in, hanem elvek. A hnka boldogitásái'a czélzó törekvések módpzájai lölött foly itt a vita. 8 .ez tenzi parlamenti éler i tünket egésznégeasé, Hűt aok tekintet ben irigyeltté sz európai contineiiaen. llpven lehet nálunk eqknzor a vita, de keresztül vunul rajta ed[y enzme, melyet n»idenki megért.
Eunélfogva nálunk a nxélaónégek | áltklában nem oly kirjvók, mint axo kai másutt tapasztaljuk. A magyar álUmeszme erős gyökerei vert, tok oly helyen je, a hol előbb nem akartak benne hinni, a hiazlluk a gondvinolén...