Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
9.28 MB
2010-06-03 15:05:08
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
451
2158
Zala 1891 február

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


6. szám.
Nagy-Kanizsa, 1891. február 8-án.
Jb0IMUi SL atmttm.
Hl iillnlJI t lap
TMttkaaé «i»«i» kldislly
hnUoú iwrt k*-fcfWtatuk
XVQL évfoinm.
ZALA
Vémhinttmi 5. ata-TkaM FUfji
Eidrimtii ARAK: fefaa lm T7 . . ! (n - h. Félévre . . . . . I . » , Kegyedém . . . 1 . M ,
iLZJ&Z
Politikai és vegyes 'tartalmú hetilap. '
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénstáninés a Bankegyes alet hivatalos köilflnye. legjdraik I^-Kuinán |ie(eaklat egyner: vasárnap.
Hbibttel Jntáaj iaa« crtaritistuk IjUtttr cm M te.
wMtfcwtt Piwjul ggHá May*. ■Bí iMhÉBu
Kettős cél.
Réaben | szegény gyermekek tápjnté--zete, részben az ev. rej. egyház segélyezésének kettős céljából volt tegnap este mff-kedVelői előadás, melyet -még olvasóinkkal as idő rövidségénél fogva nem közölhetünk; hogy azonban, addig íp, mig az előadásról számot adnánk, olvasóinknak .élvwetet nyujtsanki a szerző szívességéből, az előadási sorrend elsi£ részét közöljük és pedig kivételesen nem tárcában, hanem e helyen mert a közült prolog költői emelkedettség*! és lendOletfl, mely .megérdemli, hogy lapunk ' első részét díszítse, annál is inkább, mert . forró hazaszeretet lángja vonni át az egész költeményen, mely érdekesebb az- által, hogy azt városunk egyik szakférfia irta-
Az ínség oly megkap'óan van festve a- költemény bevezetésében, hogy - szinte szemeink előtt látjuk azt, amint foszlékony ruhájában, rémül f'arccal elvonul előttünk^ a * megkapó kép után jól esik a Jó tékonyság alakját látnunk,annak nnű ködését figyelemmel kisérnünk, hogy e köi-1 temény megérdemli, hogy nyilvánosságra jusson. '
Hoffmann tanárnak a szerzőnek neve' sokkal ismeretesebb-az irodalomban, hogy sem tőle mást várhattunk volna, mint ily szép prologot, melynek szövetre következő:
Jótékonyság.
— - ■' ' ftrflL -
Irta : Hoffmann Múr.______, ....
A raegény gyermekek tápiatésato i utr. nf. ogyliis jarira február 7:én íendeittt hangversenyen novklta:
Darát Malmi t. a. J .
Az In ség vándorútra kelt a tört, ~_____Ruluíja f«Kzlány, arcq rrmülrt; ■ ••
Szeretet, hit s reménynek szende fing* Kihalt megtört szeméből, elveszett. 8 fényt, utat vesztve boh/ij a II S'jjjfcÜt t „' °—Csapás .ffueusént 0 mfiMfai feleÚ, • Hová csak fordul, minden rész homályba 8 elborul a nap fényt_fngára.
' Körülit minden búr és némalett,~ " Bokor B&gé. rejtőeék a madár, FelTeij borítja a derüli tgel, T.T~ A zcihj" vidék kihallva már, S rohan, mik/p ha mné lligezet. Szint, ihttt mii erdf, ril háfér : ~8 hővá betépett, élet forradása Gyázz, árvaság kdt mindenütt nyomába}
De int a J óiikonsjsAg szállt » fildre Az ét « üdvöt hinlh JjjWtl,
KumukiUiAl a
Erdő, mező szép zöld színét letöltve Étetve kél; — madárka viijr deda Fennen lebegve ád óz ég Urának Hálát, liogy uj életre támadónak.
■ S nem szállt a Jótékonyság vissza égbe Hisz az intég pusztít ide lenn: 8 hol ideit, békét összerónia, tépe, —' Az áldott angyal ottan megyeien.
Hitet, reményt sugároz szende kép* 8 Új hiti remény hat dl « szíreken j ft a megrigwtíll u tat U imája Zeruj, mini AosAum a mesmyeUe soülta.
8 a jótékonyság temploma felépül Az oltárán fellobban majd a láng; Emelkedik a szerttel ezivébil S az ima teng : Immár megráltatáfk.
Az 1 WjM ts émnartlinfa jutJjaáll
tww ' ívmr ww nmvnyTV ím vvww
Kik áldozunk et oltáron - reánk é' megszületik az BdtSi mié béke Az emberiség e tetériS fénye.
Ez olUrfdl nethUUzik kilimítlg, Érte és gyenge, etellem és anyag Aldírzni jönnek itt. hogy egywktetéi Jó tetteik nulyekbtl Sár fakad. ' í Xines eálaeziá'eonal, csak a^kütüteét Kicsit, nagyot, mely tgyenlSn fogad A mít -kértünk ? -a stírtiei eMja Ét mindé* szir Ürömmel azt úrija.
Oh jfjjetek, 'áldottatok (MH(L Hisztn elittink drága s szent « hon t Hpnzzeretetnek tzép emléket Hlil, A ki fflilöz ily szent oltárokon. XJgy biztosítjuk szép hazánk határit, Ha szivünk együttírzö ét rokon \
Ott frzfi ttTcfét nyujftunk sojédetmei
tér títtkony&tbtj ttnrjyula kttzHtit Szállott az ette, elfőtt 8 ide. Üde nektek hát, a kik ma el jótétek A szeretet adóját nini le. Ide, a honnan távol az önérdek S hol áldást szór a szeretet keze. j # A mit ma mindegyikük szírrel áldoz: Mint tömjén fittje ezáH az ég l'ráhotf
A „ZALA" tárcája.
, _ Sóhajok a távolba.*)
Kie fiam. leánykám, .
Édes feleség!
Jaj, de nagy közöttünk
Most a messzeség !
Szellő arra indul.
8 én nem mehetek. . .
Pedig ctak ugy szép az élet; -
Együtt, teletek.
A város zajában Hallom hangolok; Azt hiszem, hit szél zúg : . Erzsiként zokog. Mi bajod^ kk. angyal f Mit hozzak haza I Oh ne legyen stivecskédnek Bája, panasza 1 ^ .
Majd Endrére fordul Nyugtalan szemem, — Minden kis fiúban - Gmk öt képzelem.
Hajzol-e belüket " 1 a rffrmii Mfrnmnt ? i i..
Spinem reszket , .'. tán at éjben O sikoltozott I
B mikor oigre csöndes, Néma már at éj: - . .«—^ Várjak, édes asszony !
Hogy róluk beszélj. ' ^ ^ ■
__ *] « BÜT ÉnÉwl 4rt lullemUyt s j'-'lei ueriil „aj Usjrr" shU WUUbW IsoHitUilJUk. Á kutat li^koMltbb meg C«t Jf Inal, Wk/vjok arr» olyuíúk tyelmét A iiirk.
Jer, csevegni . . . csitt! lásd íSzépen ahzamk, —
Ne riaeezák hát fel őket Csókok ét .szavak.
Vagy mi ezt ... . -kezecskéd Meg se foghatom ? . . Te is messze vagy most,
- liniiiiillmn *— _■*
Ctqk a képzeletnek, Szállott üdve rám, -És a boldog viszonlátást Ébren álmodám.
Kie fiam leánykám, Édee feleség ! Hozzátok eóvárgó í^-Szivem lázban ég . . . Távolban etőtem ~zr— Eltakart a' köd. t
Őrködjék az élB Isten * Almotok fölötti
fiudnyintsky Gyula.
Könyv a magányban.
Cáfolat kedésre.
h vonul alatt a vonal feletti élűiéi-
Türelmes a papiros, és szabadon csaponghat a képzelet. En a két körlilméDY eléggé megma-gysriiss aii, hogy sok dolog feleU. melyei némely1 író, valami kellemetlen bebftt&s következtében, vagy éppen epés termésseta miatt papírra vet, ez az utóbbi el nem pirul, a.mihez ^Üllin-ben sokszor nagyon is oka volna, s nincs semmi, a mi a képielefsl magasan rÖpkedő csapoogásá-bpn, ffl«tybm ti «im vtttfót mti ütőben latja'
megállítaná, rtmutatvs*arra n szilárd alapra, mely-jQLegysdlil -lehet jóianul tsllógni -ás- rasgiWlni minket?
így jártam én is, s megjárta velem ön is sasr-kesiiA ur, meg az ön IflrelmeS ötvasó közönsége is, midőn ömlengéMimet olvasta, s (alán hajlandók voliak mied ketten, már t. i, ön is, meg a türelmes olvasó közönség is rámondaoi: bizony ennek as embirnek igsZa van, i tálán el is fí-citálták Petöfinl:
Be más volna itt az élet .ttt.
Ha ..........
Csak azt al írtam voltsíépen demonstrálni előbbi cikkemmel, hogy nincs a világon as a só-phisma, a melyet tetszetős alakba öltöztetve el nem lehetne hitetni az emberekkel; söt sokkal előbb, mint az igazságot; hiszen a tapasztalás-bál tudja s világ s tudhatja minden egyes ember hogy legnehezebb az emberekkel elhitetni az Igazságot, s mint látjuk, hogy a legegyszerűbb" igazságok is oly nehezen vetnek gyökeret ai emberek szivében, llig az álokoskodásra nagyon hajlandó az emberi elme, a hogyha a dolog né-miképen a romahtieismos varázsával yu köriil-vévCj akkor hamar meg_ van nyerve as emberr sziv. f
Azért nagyon is ajánlom niinden _olyasónak». í-kí án sz első Vonal mtmti cikket figyelmére méltatta, hogy jól gondoJkoaiék as ott mondottakról, s hogy némi könnyebbségére legyek, magam cáfolom meg önmagamat, s azután Ítéljen a kegyes olvasó mága, hogy váljon vonal fölült' vagy a vonal alatt volt e Anlhroposnak igaza.
Rousseauról, as »EmiU híres írójáról azt mondják, bog; — a d^oni tu loménjos támaág egyszer pályásatot írván ki e kérdésre ; Minő bftással van a tudományok fejlődése as erkölcsre?
Hagf-faaiasa, rasArutp.
Zala 6. ttám. (2. lap.)
1891. február bó 8-áa.
Tn felii Ausztria.
Nincs beleszólási jogunk ahoz, hogy "Inatria saját tHehelyén minő VeszélyesIán gok fenyegetik s kormány állását, ahoz semmi közünk, hogy a slavismus mily nagy mérvben képes a németséggel verse-nyeini, biti már régi közmondás az, bogy Bécs a legM«bb caeh váron, de igenis ahoz közünk van. bogy'a monarchiában tehát mindkát államban u a kötelességszerű béke uralkodjék, a melyre Auatria és Magyarország egymásra utalva vannak.
Oly országban, abol csak két héttel ej-előtt a legfelsőbb kézirattal a Reicbsratbot azon motívumokkal szétoszlatták, bogy benne a stagnatio oly nagy, bogy es feladatának my- nem felslbst, oly államban, bot a birodalmi gyflléa széUigrsntatik ax okból, mert egy mérvadó éa compactpárt a parlamentária hivatás betöltésére nem existal, abol a kétséges majoritást viszonyok minden actiót megakadályoznak, a hol nyíl ván kimondják, hogy a jövőre oly parlamentre lesa szükség, mely osstrák értelemmel és érzelemmel birion,~ab&tíehát fi parancsolják a baaa sieretetét, bogy a jövő választásoknál oly majoritáa .alakitassék, mely hasafiatlan éa túlhajtott igyekvések ellen erős véd fal gyanánt szolgádon, és a mely aa idők jeléi a társadalmi kérdések-, ben is megértse, és a hol mindezek mellett nem csinál titkot abból, hogy e cél eléréae Auátria sok-félesége végett nagy erőfeszítésbe kerfllend, oly. állam bizonyára veszélyes szeszélyt Ua akkor, ba a vele kapcsolatban levő állammal ok nélkttf civakodik, \ civakodik pedig azért, mert saját .házában békét nem talál.
8ajátszerUrhogy épen azon elem, mely a magyarok támogatására legjobban szorul, t. T a németi kezd egy oly harcot^ mely^ lyel előre láthatólag ftlat nélküli lőporral kudarcot éa teljes megveretéatvallanak.
Ha a német osztrákok elégedetlenek OnOnmagukkal, mert a cseh mozgalomnak nem Jképpsek ellentállni, ha kénytelenek tűrni, hogy magában Béca városában mindegyik v&laa/.tókflrületben caeh képviselőielölt ia fellép éa ha, a kormány maga is a cseh
kiegyeaér tflihfteGÍ&im gyengének éa tetlennek mutatkozott, ugy ' megkeltene nyílni áz osztrákok a szemének, hogy egy össze tarii^nemzettel éa egy erős kormánynyal szemben mint.a jelenlegi magyar kormányaikra asállni hasztalan és önfejűkre szégyent hozó doloj.T
Az osatrák hadi (Izet pro forma a hatalmas Baross miniszter ellen szól,-de valójában a hadi izenet azon belső zavarok kifolyása, a melyek Austriában ugy a politikai mint a társadalmi viszonyokon ural kodnak.
A tehetségek szétforgácsolódnak azon fractionalis particularismusbsn, mely a jót sem feöttrtány avagy a rossz helyett ujat alkotni nem képea. Támogatás nélkül alulról, 'felülről pedig erély hiánya folytán általános hanyatlás mutatkozik a politika és társadalma egész térién ösziönsaeröleg tehát, a mint az egyeseknél mondani szokás, kenyér irigység bői. kiiakad most A uatria Magyarország ellen "fif a tőrt egyenesen Barossra tartja. ___
£ hatalmas miniszter által alkotott áru -tarifa Magyarország ipari viszonyainak emelésére céloz, különösen célozza azt, hogy Magyarország ne legyen árugyarmata Aua-triának, és ne kapjuk drága áron vissza azt, amit Magyarország olcsón Ausztriának termeszt
Igaz ug^an, hogy ez árutarifa az osztrák, ipar éa kereskedelemnek'egy erét megvágja,, de ebből nem következik, hogy életére is xáüirnekfáj ez aa osztrákoknak annyival is inkább, mert ez ellenébe szolgáló mentő eszköz a vasutak államosítása aiegnagyobb nehézségbe ütközik ; de vaiSvjoguk e miatt az osztrákoknak neheztelni-? 18071 év Óta érzi Magyarország az ipar és kereskedelmi terén Auatria nytlgét, és bár hányszor változtatták is a vám éa kereskedelmi szerző dést, oly előnyöket azonban sobasem vőtT képea maginak klvjvni, hogy még távolról is a versenyképességre gondolhatott volna, csak egy Baroas vaskeze van teremtve • viazás helyzetnek megszüntetésére és saját !
BéaaMI a sajtók i^asá-ről hozzánk átfúl elkeseredett hangok, még a tihanyi visz hangok sem felelnek rá, csak egy satyricus megjegyzéssel válasaolhatuok Aostriánák : > parancsolj otthon. <
Hogy as ország minden résaébeil mily nagy örömmel fogadják Baroas miniszter nek hazafias és tevékeny irányát mutatja azon körülmény, hogy renditbeilen bizalommal fordul mindsabi tevékeny bégéhez, de lagfényeaebb bizonyítéka azon ifjúság lelkesedése, mely tán egyéb Uflmrll^ között közöny nyel viseltetnék fpár kereskedelmi kérdések iránt, most ujongva magantalja Baross lángessél és • lelkesedésnek nyíltan ád kifejezést,
Fényes bizonyítéka mindez annak, bogy a hazaszeretet éjj aa őszinte egyetértés a basa polgárainál egy védíaTai képez, melyet az ellenség még erő* rohammal sem képes megdönteni, ml padig csak azt kívánhatjuk, bogy ily kormányférfi mint Baroas sokáig vezesse a kormány rúdját,
Dr Molnár X ~
Belügyminiszteri rendelet-
A Koch féle gyógymódnak a macán orvosi gyakorlatban való aíkzimasáaára a oelögymi-Dísztér igen érdekes rendelstH bocaájtott ki, 1 melypt kötelességszerűen és ssgy örömmel út* ■ jmertetfink. - A..kormány igen jói tudja, bogy a Kocb-féle fgyógymóonak alkalmazását a magán gyakorló orvosoknak nem tilthatja el, de a kellő saigoni intézkedések előírására jogosait a kormány, sót kötelessége az. s e kötelesség érsstból adta ki a belügyminiszter rendeletét. . «•
A rendelet as orsságos közegészségügyi taaáss előterjesztése alapján keletkezett, s zőVetkeaö tartalmú :
A dr. Koch féle folyadékot alkalmasé macán, orvosok, valamink- saon bármely állásban lavi orvosok, kik á lolyadéfcot magángy akin lalakbsa alkalmazzák* figyelmeztetnek eaen folyadéknak befecskendezése utáa némelykor fellépő vészé-Ilyes t üne tefc re, mtnöfr: a gégefedS vueayő, sriv-Igyengeség, tüdővizenyő sto.; es okból a tolva* aék alkalmasáaát a legkisebb adagokon kaadve. lassan és szabatos körtilts kintésssl tokoesák s
hazájának jól felfogott érdekének kivivására. ^noaS
Nem irritál bennünket tehát aa osstrák felügyelet alatt álljanak; tartsanak továbbá vak lárma, csak gyengén hangzanak nálunk | készletben as esetleg ssükségeeeé válható gége-
— e kérdésre pályázott s azt bizonyitoua be,; a korho*, melyet a naturalisták uralnak a regény bogy a tudományok lejlödése káros belolyással irodalomban?
van az erkölcsökre. E pályamunkával el is nyerte a dijai. Ámde ő ugy ia felelt erre kérdésre, hogy a tudományok fejlődése a legjobb befolyással van az erkölcsökre, s ezt is napnál fényesebben bebizonyította. Vájjon melyik pályamunka felelt meg az Igazságnak, ezt nehéz volna eldönteni. £n sem tudom, bogy helyesen megbi rom-e magamat cáfolni, legyen az 1 olvasó ebben biró. : A vonal fölötti Anthropos —> más mint én — azt állítja, bogy: Nehéz, göröngyös az élei utja. Csak télig igaz biz ez. Élelmes embernek nagyon is könnyű volt es az nt. Élelmesnek és hidegnek. A kinek szivét a éenliméntalismus köde nem fekssi, az Twvesei látott az életnek gondsnjlotta, könnyel leli arcából. S a sorsnak egy-egy legyintése [egleljebb is piflSoitra- állította megütjában melynek göröngyeit, ba máskép nem lehelie átugrotta, g azután ballagott tovább — gondtalan lélekkel.
Az ilyen embér sohasem keresi a magányt, s a legnagyobb része"cíak ilyext, Egyedül a költők, rajongók) az áhrándozók szerelik a. magányt, s vilik benne feltalálni a boldogságot, s mit pedig az sohasem nyújt, hiszen legtökéletesebb romantikus költőnk is énekli:
Abriidotáa 11 Mst suiroaMjt
Msly ku< Halni flHrtett-efefebe üó» Es az a kónyvj
Már micsoda vigaszt lelhetne az ember egy ' köoyvton, s legyen «t á IsgkiiOnöbb, a legpóm tiásshfa. H liogyju) UUk aa « föld) rög Iliié- emelkedés a ,,/!>» de níMf' hnf i ,a. Iiarvln ée a tor véMsUuóományok.Ullsadbláféiwk korához ? shos
Az élet sebeit, ba .van olyan bolond, ki ilye-neket vágat magán, csak az élét maga gyógyítja ki. Kár epedni az 'eszményi légköréit, melyért az emberek mai napság egy fityinget sem adnak, de még nagyobb bobóság, hinni ilyen eszményi légkörben az emberek között, kiknek egyéb vágyuk nincs, mini kielégíteni a pillanatnyi vágyat és kivánaágot, szedni az élvezetet leli ajakkal; böveü és jólakni vele az undorodásíg. -
A mit a vonal lölölti Anthropos elitéi, éppen az a világ kelesztő sava, a fanatismos'minden téren. A naturalisták ax emberben a bestiát lestik s a tulajdonképeni ember ez: gyarlóságaival, lék-' tolen szenvedélyével, gőgjével és élheteilenségé-vel, Ezen diadalt.nem fog aralni sohasem aa essményieég, mely- békóba szorítja az élvezet vágyat, megloszt a váfódí gyönyöröktől ígérve másokat, utalva n majdre, a mi talán sohasem lesz. Ki hagyja magát az ily'enektffl a modejn korban tévulra vezetői. . ' ^, :.. . Egyben igaza van neki,jbQgj. a föleitek rugója
ugy iog bánni, mint esakOaOkkst, melyek jók addig, ínig hasznukat vette. '
A léiek *megza*art össibangja — ez tulajdon képen egy kopott frázis, melyiyel ma már gyeaas lelküeket ijesztenek. A ki agy fogja: tel as mb> béreket és a világot, a hogy kelt, a eszményi téreken nem kerget Utópiákat, annak lelki ósa-hangjai nem lógja savarai semmi; különösen padig, ha ugy lép az emberek elé, hogy már a priori nn tartja ökei jóknak. As ilyen ember íurlsngjávsl mindig leiül fog kerekedni és a nyugalmat nem fogja elv^zteni s azért nem lefogja keresni s könyvben és a magányban, sohasem lesz szegényebb egy saáp illusióval, tajdalmst nem Iog érezni, s a becsület, ragaszkodás, szeretet, csak holt fogalmsk lesznek nála, melyekkel s regényekben és költeményekben ugyan szép halált leket elérni, ós a vsló etetben talán kevesebbet nyomnak, mint sokan nianék.
Ennek a fste sem tréfa, ilyen emberek vannak söt szerepet játszanak a társadalomban, mintegy demonstrálva, hogy az emberek közt sokszor1 tulajdonképen as ád értéket, ba fiiogatják azokat
sobasem a valódi humanismus, batftm az emberi ja tulajdonokat, melyeke* csak - Isiitér idealisták hiúság,, az Önzés. ^ kiáltanak ki szépeknek. Életrevalóság I amely
Csakhogy abban téved, hogy ezt hibának tarija. - . ./
Mintha lehetséges volns. hogy sz ecíberek akármit Is más okból mint hiúságból, önzésböl tegyenek. As élelmesség és - életrevalóság. ^ul« iwiTmagát az ilyen éiatinoliókon, s nem jsjgal fölötte, hsnem mint megmásíthatatlan lénynyel számol vele. fes skkor a gyarlóság' TMött sem
abban nyilatkozik, hogy tsmenk aa úgynevezett jobb, bsngsdójarsulat gyengéit, kiáltó- islésta* lenségét, coavenlTonális állhatallanságál, s est tel is tudják hssználni. Szegény, boldogtalan hfk landó, a ki ebez nem áriess I a ki nem tudod, hogy gyarlónak, rosaznak kell annak lennie, a mi tetszést akar kivivfii. A mi önálló, eredeti, as erö egyéniség vonásaival biró, kételyt támaast
fog jajgatni, hanem iken bölesnek fogja est tar- a baayomáoyas lélkegyelmttség Ösvényén kell sátáni, s s mint csak képes falfogja hssználni oél- nak haladnia, bogy , rokouaaeovet,' söt totsaéat jaira, s as emberekbeo, kikkel élni kénytalsu,lébreszaa. .
Nagy-Kanáaa, Taaárnap.
Zala 6. Mfcm. <3. lap.)

Mipdea gvakurló otto» Wtttw » dr. Koeb-féle folyadékkal kezelt betegről pontos jegyző kOnyvet vezetni ■ a hátiéig felhívására a kór-állapotra vonatkozólag részleges érteti lést adni.
Köteles minden gyakorló orvos a dr. Koch-féle folyadéknak alkalmazása közben eiőtordalt haláleseteket a hatóságiak haladéktalanul bejelenteni. ■■"'■•' ■ . - ■■; <___
A hatóiig felEi vására :koteleS a magán gyakorló orvos az általa alkalmazott folyadéknak eredetét é* származásit vagyii azt, kitől, honnét
bármennyire is belemélyedünk tanulmányozásába nem vagyunk képesek kitalilni, hogy tulajdoa-
• a szivryenge
•ég leküadéaérs izgató szereket, mint káufort,
ISÍAÍSCÍ*!! Wen mi ez a nénimé. Ausztriára, a mi ellen
előhaladt tüdővészben, cavernáknál én gé«W- . . . . , . ^ . . . .
My^h,, o«trák teatrémnk proteetál« meréwkfflaefc.jirT
■él sem, fíleg ha agyUrtyzbántalom forog Kevés kivétellel az összes szállítási kedveimé L"
termékek réesérttdlügil
nyek magyar ipán fennállottak: A magyar gyárakhon duett nyerít termények és a magyar gyárakból elszál-litott késs iparcikkek szállítási kedvezményekben részesültek é csak abban állott különbség, hogy eddig a* év végén az illeti gyárnak a megfeWő-aaillitási okmányokat a vasúti igazgatósághoz kélte felterjesztenie s a szállítási dijelengedés — retactia — vissztéri tfe utján adatott meg neki, holott most- a dolog égy ize*
és mily mennyiségben íttffítf be, hitelenen ki- j rüsitve lett s azonnal a feladásnál, rovatolás matatni. LZTTÍIZZZZIZI Utján lesz a mérsékelt díjszabás alkalmazva. 8őt
| az iíeesse fffitrvii lipft egy igen fontos körülmény telemlitéeét, mely a helyt* világításba helyezi aa osztrák
Más különleges célokra .engedélyezett és be-
sajtó naivitását, rosszakaratát vagy tán tudatlanságát e kérdésben. Hiszen a mult év novemb.
dr. JEoAfcfololyadékkal való keselés csak kfc lön e célra azo Igáló engedélynek a belügymi aiaatermsrtól kikérése és esetleg elnyerése mellett engedtetik meg-
Ha ezen pontok-birmelyike megszegetnék, a, , , , . . . _
hatóéig köteles as illető ellen fokozatosan el- haviban azosztrik kereskedelmi mmiszter kör-jirni; oly Wifijtivil ritka ée-ttHg feltételezett] rendeletben a haláskuiélw Ui
ecetekben pedig, a midőn a kérdéses folyadék osstrik vasúti igazgátóságokat, hogy a szám-alkalmazásának betiltása, mutatkoznék netán ; ^^ „factüt töröljék el a helyettők mérnékelt szükségnek :erről az Bgynek r^zletes felső- di]léuleket alkalmazva, egyszerűsítsék a díj-rolásával és törvényes szakközegnek, meghall- 1, , .. .r* . , ,
gátasa mellett ide káaéddem nélkül jelentést szabást j_eziltal könnyifiék meg a kereakelem
taígi.....• " és iparnak a tarifák bani eligazodást, vagyis
i----I mis szóval: cselekedjék meg az osztrák vasptak
azt, a mi a.magyar királyi államvasutak 1891. I január elsején életbelépett tarifájának alápgon-f dolatát képezi.
Természetes, hogy e»t az osztrák sajtó szán-
,,Kötelességem lelkiismeretes teljesttéeébea miféle tásszdás nem fog megingatni." Oaraa-elit litnnk ezen szavakban a jövőre nézve is a
koió mosolyra indíthatnak bennünket, Baroea Mjrté t Mgy 411"^" savait; „ki nyilvánosan működik, aa ellen az egésa világ hadi* libon áll, mindenre el kell kéaafllnie, mint a csatiban. Teremtenie kall éi mindig njra teremtenie! Minden uj teremtése egy sjabb győzelem. £ 1 ff r e 1 ez legyen jelszava."
Haduraid József.
Külföld.
Az nj árodijszabás.
Soha sem foglalkozott a közvélemény oly behatóan'a közlekedés ügyével, .mint a mióta az
alsó-ausztriai ipartestület s annak révén egy Jdékosan elhallgatja. Nelp csak az srtr szeget
bécsi lap az. 1891 janair 1-én életbe léjKrtt nj_! a szemében, h^ a mérsékelt dijtételek attailma-^______ __
magyar árudijszabásban - foglalt s állítólag | sására vonatkozó utasításban e szavej^l^yar hogy a kormány javaslatát a ház többsége le* Ausztria ellen frinyuifr sérelmes tétekkel fellyytr ^^aenti közeg könnyebb eligazodása eél-nenji fedezte.-Pedig, már a mult év ősién tu- jából vastagabb hetükkel vannak nyomtatva, domást vettek az nj dijszabás lényegéről, mi-(Nyílt titok, hogy az osztrák sajtó támadásai dőn as a képviselőházban ^Jelentetett s a bécsi j-ezen általa gyűlölt két-eeó eHen vannak iri-lapok nem győzték eléggé felmagasztalni a.ase- »y«»a, s midőn a vaaminíszfert, kiért tegnap niális- magyar -minisztert-,- ^i- a- en«nélyaóna|'l'c»kymnuszt zengtek, ma a legpiszkosabb mó-mestermüvét az áruszállításra is kiterjesztette | üldözik, benne csak ezen két szó megtes-és sorra regisztrálták osztrák valamint kül-1 tülését, az önálló magyar ipar eszméjét kivin-íöldi lapok is, hogy a m. k. államvasutakon az j^k elfojtani ^
árudijszabaf .l^-^ kilométeres zónák szerint Teljesen megnyugtat bennünket a válasz, me-egyszerüsitve lesz. Es tényleg nem is történt lyet Baross a magyar kereskedők'é» iparosok semmi más. Előttünk fekszik az u{ dijszabás alországos értekezlete ottségének adottá
Niestpél«r«ir. Az összes orosz lapok kl-löaös örömüknek adnak kitejeaéat aaon körfU-^Mgi»<ny folytán, Hogy ftrtnc Fmlinémi főhttPWg közelébb aa orosz fővárosba érkacik Aa egyik nagypelitikaj orosz lap igy piól: .Nekfisk oroszoknak nem lehet köiönyös egy oly herosget fogadni, kinek a ssotssséd és hatalmas oaztrik-magyar birodalomnak jövőjére aagy befolyása lesz, minthogy as uralkodók saemélyes érzel-mm tői függ részben a két birodalom kösötti vinony." A főherceg látogatásira aagy készülődéseb törtéhnek az oroei fővárosban s tiszteletére udvari bált in rendeznek.
BelgrAd. A szerb kormányniLmiaisater váltság volt a lefolyt héten. Az egész Oitda kormány iemondásáró] volt szó, azonban csak Gyéj* belügyminiszter tette le tárcáját A király elfogadta a miniszter lemondását.
Kóma A olasz képviselőházban isjos vita folyt a behozatali vámok éa a szeszgyártásra kivetett illeték felémeléeéről szóló törvényjavaslat tárgynlW'AI aunA követksaáse m la»> |
(zavszta amerre Cflipt miniszterelnök beadta lemondását a királyhoz.
Pária: Spanyolországból érkezett hírek sae-rint Oportóban katonai lázadás ütött ki. As oportói helyőrség nagyrészu hü maradt a kormányhoz.. A lakosság nem veea részt a zendülésben. A mozgalmat csakhamar sikerülni fog elfojtani Lisszabonban a a vidéken nyugalom van. A kormány különböző fegyvernemek hsa tirtoxó csapatokat öfszpontosipott több helyőrségből, mely qsapatok már útban vannak Oporto leié.' -
A'kf ezt a/ éteipliilosopkíit könyvből akarja megtanulni, az tévúton jár; ezt csak az élet zajában lebet ellesni, mindenesetre erös akarattal megáldva, s olyan lelkiismerettel, 'mely nem riad vissza eg; kis erőszaktól sem, mikor arról van szó, fogy akaratának érvényt szerezzen Ez az erőszakoskodás imponál, ez visszariasztja a gyengébb lelküeket, a félénkeket goodolkodóba ejti, a gyönge elméj&ekben pedig gyakran bizonyságra érlelik; hogy ez az eljárás egyedüli helyes módja, , s teljesen fedi erkölcsi téren azt az elméletet, a mit a létért való küzdelemnek saoktak nevezni.
Arra a sok kérdésre, mely a kétely állal rakta tolt elmében felmerül, olyan könyv, a minőt a vonal fölötti Anthropos keres és nem talál, feleletet nem ad ; s ki tudja, ha találna is, meghozná-e a várt nyugalmat, az .enyhe vigaszt. — Hiszen ezt a tátongó ssélységet, mely lábaink előtt van, csak sejteni, de tudni nem lebet, s csak egyes helyeit világítják meg Zola, Ibsen és Tolsíöj, s neáí' tartozik-e hálával az emberiség ezeknek, kik oda világítottak a setéibe, s egyes részeiről húzván el a lepett a társadalom testé* ről azokat az undorító sebelet, melyek azt fedik,, a maguk valóeágában mutatták meg. Igaz, hogy talán kár egy ideges emberiségnek ezeket bemutatni, de hit nem j'óbb ha az egyik a társadalom hatalmas limasaait mutatja be a maguk szeretetreméltó eredetiségében, a másik kettő pedig a hizas életet a maga fenséges valójában (?) mintsem hogy serdülő leányok ssimira Írnák feHengső romantikus stylusban müveiket, dicsérve a legjobb világot, melyen javítani való semmi sincs ?
9 minek lirhoztatni annyira a fanatizmust? Mikor éppen a fanatísmus as, mely egygyel
| emeli azokat as állati vonásokat,. melyekben as I ember egész jellem oly annyira bővelkedik.
Fanatizmus a szeretetbea, mert ez a gyűlölet határvonalát érinti, fanatísmus a gyűlöletben, mely a megvetés mesgyéjét érinti és fanatísmus a megvetésben, mely csúcspontját érint a legridegebb önzésnek, es illik olyan jól a modern korhoz ; a sebesültek és hollak fölött hidegen haladni « czél felé, ez a'dicsőség legbistosabb leltétele.
Magas álláspontról lenézni arra a nyüzsgő hangyabolyra, melynek a neve emberi társaság, hogyan kiabályja tul egymást, s annál jobban, mentől ridegebb a szív, mentől üresebb az elme Gúnyos kacajjal kisérni azt az eszeveszett hercehurcái, melyet — csekélységeken összeverfkve, a nagy tömeg mulattatására elkövetnek—ezmenti meg az embert azoktól a károf iUusióktól, melyei álmatlan éjszakát és rossz jjjwmrotV okoznak, s a szegény ábrándozó!, "ki az emberi gyarlóságok fölött még-'fájdflimat íj érez, s ki elég naiy, hpgy világjavító gondolatokkal ia-tépelődik
— legfeljebb kinevetik azok, a kik az ilyen dol-'* gokra rá-sem érnéaek.
De talán már elég fertősz ebből, — nem tudom, hogv meggyőztem-e a szíves olvasót, vagy önt tisztelt szerkeáztö nr. A mi engem illet, habár nem akarok más irélete ele* vágni,j és tűntelek minden meggyősödési, ha az enyémmel homlokegyenest ellenkező is és én nem oezthátom,
— én meiyillotDtjpMrt nem akarom magamat a megszólásnak kitenni, s talán önmagamról szabad Ítéletet mondani, -» én a vonal lölötti Anth-roposnak a nézetéi * állom, mert — hogy is feleztem ki magamat ? rr aí ember méné csak legyen ember és ne illat. jinAropos,
A mi szerelmünk , .
Rürid toll a stt utreimink, Iivvid mint as álom.
Eltűnt! h én hajszolom, iá Sehótift. találom - .
v Bej !űia as az édm álom ^zí_ íjiysfer- biúzalérnt í
Te hitnél az in bit nims Legszebb gyöngye^ fittye.
S hej ha vili rittzalime Régi boldogságom.'. ^ Mi lennénk legboldogabbak Hidd el » világon . . ,
.& Rövid volt a mi uerümünk, t Söüid mint ^z álom, ■ Eltűnt iu ét in hajasokon, d* Sehölse' találom
Poiczntr Árpid.
Milyen a tnöb f
-- Epigram m. —' " Hogyha nem óhajtasz szerepelni miként a világfi
Mefoet a Hm léged, mert modürod filtútj; Am is ha', sikkes, szellmei is elegáns modorod mm: Lelkesedetten imád e hallani Ijtm lehán t
Szigligeti lobén.
I"
Nig^Kmim, vasárnap.
ft^rR —fi {Á up)
1891. fabruár kő 8-áa.
lei* alán (AHéat njános elhunytai. á boMofttit hűlt tetemei I. hó frán délután 4 órakor l«fMá EötvM-ier 58. aa. saját házában a r. kath. kii-vallás Marian** Marim baaaanialiaiai éa a
Hilví "BÍdflflsAffflk fMb 1 írt, Battyáadi gyülekezet 2 frt, Otos-
awyi ujawiMgw. JJJ ígyh4, & fö c^fa vároa w ^ Kfir.
— As Mljérti. Ugy iá taxik a tál megelé-! monyai egyhátő trt, Szeghegyi egy ház 4.50 gelte az előidézett nyomort; a teljes tix héten §r™W bivek 8 SÍ kr., Hodnaéhek MihályC _
át tartott omkorgó hideg vifTt fflegtBxt, i a ^T" TJnm gyffi*— 36°. Marké Antal 1HÍME. L. a yMaavét'-hea dmaett teaMtkeséai Mblyt hét elején a bólellegek elvooulsa^kide-1 állomásfőnök gyűjtése 4620, Howubwi nép- vaiklala Afiai» hely tolt r. kalli> atftVUMlOT* rilt aa »g. előbukkant a nap. aelyntk ugyan i hank 2 frt, Szomba t hely vároa 6' frt; Marod | családi sírboltban örök nyugalomra helyeztetni. A* még csekély melegítek ragarai,. de mégis eMg járáa iMlglte*j» <0 kl., űikáaai gMalwat^iatlaÉiate ■iHMiaaálriaut a bó <-*n delelőn 10 erőésk arra, hogy a hórétegen kenestül törjék {rt- Kunasaombati egyház 1 Irt, Debrscwii egy-]órakor fog* helybeli »«ent Kerenc reoduek p'ebáoia magukat » igy bár lassan, de mégis megkmdő-' ház 3 frt, Körmöcbánya vároa-10 frt, Szirki [ lempiomában a Mindenhatónak bemuiatiaini. Afdaa dött az olvad aa Volt pár verőfénye* Bajnak,' " ■ J>~J " I
naiv alatt jó része veszett el a hónak, a habár • hó őrén még egyszer megkísértett szállingózni pelyheibejt, az már nem növelte a meglévő tö-
____jio . m
gyülekezet 2,20, Háromszékmegye lóiapánja 2 J «s béka hamvaira1 líyermekei: Irén, tty ula, Maria* irt, Baranya selyei körjegyzőség 7.65, SzigritsI ka, Pali, Saidonai. Krisztim.Tea)vérei: Jóurl, An-Gizella k. a. 2 trt, Schmidt Mari Csonkahegy tál é» Vince, Agyászoló család fajdalsái enyhítse 1 frt, Sipoa Eszti N. Lengyel 50kr.,-^>tiímpbold | a közrészvét,melyben ni m osztály reazi»e«ünk.
■eget. Az éjjelek folyton erős hidegek s fagyot1 Erzsébet Sst-Mihály 1 irt. Sav. Mefkly Antal hoznak, mi azonban ríak előnyös, mert a bir- né i frt, Paraia Imréné 60 kr, Saathmar-Né-
telen olvadást, a etzel járó nagy riiárt akaA-i"* vároa 1U frt üj »*omiK.ki hírek6 frt, _ ^^^ l 4M|a|a ^ Jtli lyözzák. A vidékről is ngy értesülünk, hogy »|ZélyemJUhje» egyház I-öU, Abani-Siántói egy- oréT ttbrnár Ű7tí tafe Tollár t»trüi hkr>ár
.....i megindult Ha nem változik rosz-jhaz 1.60, Kapolcai egyház 2 irt. Mosom főispán • 6» K«vé« Omíi K» a te, £ilusi Jtefaá
IU frt, Polgarmeatar |^>núr l-4a w íVm, Katajek jSuwf Mrar Na a «»»•, IrajififeJdi egy.hiz_á.4Pj
hó olvadása jnegindytL.--^^^-^—--_______^
aaabbra időjárásnak, van" reményaég, hogy a ® frV Kecskemét város tavasz első ibolyáját nem sokára feltűzhetik! Káa-Sat. Mártan 1 frt, Fi
•jBtywit_____ . __ ■ . : H'
W*W Fül febrair 4-ia It «**.
iee varoa
OyAxmlilr. Lapunk axcrkeaxtőjét és cla- ('* J«i»fat •gyhá«^-trtr kiakárö^ Udját az a csapás érte, hogy nevelt leányuk!^ fii Szeged varoa 20 frt, N.-Kóroa váru* 26 t —ofariwgttk irma irmánálí- nővére Ki'fíwl 1 ^ Békéa Bánfaival hitek 1.0a, Breaaó bánya-
aBokahupuk -Srenqtt frmánáfc' nővére Krmytl Jozefa Schönenteldi SckOnenfetJ László Kraaaó-negyei főszolgabírónak fiatal neje rövid ötnapi ^limrggrtfta. uiaii mej^I^A -leaaftő' hír, melyet a család távirati ntoa lapunk zárta előtt veit, lapunk szerkesztőjének nejét, kinek a megbol • dogult onokabn'ga volt mélyen ^leverte, mi a beteges nőnek kétszeresiti súlyos helyzetét. Krengel Irma a fájdalomtól megtörve, kéjitalaa
ápolni beteg nagynénjét » nevelő anyját.---
—- A a l»r iifric) Iri 1 hó 1-éra egybeltr-▼ott közgyQl&e. megtartható nem volt, mert a tagok a azavazatképes"éghes kellő számban nem jelénteli mni Az u| közgyűlés vasárnap d. u. 2 és fél órakor fog megtartatni.
— A polgári rifyIrt kózgyQlése volt e hó 2-án, melynek legérdekesebb s boxsja.i vitára, adott tárgya azon indítvány volt .melyet Scbwarc* dr. és társai nyújtottak be, s célozták általa a|
V &f Ofl y (f^ fiB0flt(!8 vároa gyfijt^-T.70f Kroi paclii egyház t,3Q, Dj fazeka* varaandi egyház 1- frf, Bndapest főváros 30 frt, Hatnscbánya város koztmsege 1H trt, - ^ehértemplaa várna kár zönsége 2 frt, Makó vároa közönsége 4.30, Baoa Keresztúr gyűjtése O06 kr. Véssey Mibaiy aagy-birto|os 10 frt,- Félpéúi bivgtc if.Oá, tiross Samu 5 frt. Gross Samané KíÉ;i=i —u *
frV Surdi hívek összeAn- 377 frt 93 kr., - eddigiekWu eiaxámol tátott 2673 frt 70 kr., a iiyfljtés eredménye 2951-. frt 62 kr. Fogadják a kegyes szívű adakozók az épitkező gyülekezet legforróbb, leg-hálásahb köszönetét. Nagy-Kanizsa, 18!)I éyi fgbfiiÉr "faó 6án. Lengyel 'Lajos s. k. gyűlek. felügyelő, Thomka Endre s. k. gondnok pénztárnok, Uütter Lajos s. k. h. lelkész. .
— TeaaelCa. A nagy-ksnusai járás egyik
tlrrtik ifKT'T' ^t'rf1* M|f** I*BT"XI ,e"
Mgltoldogult a n.-
tagsági dljaioaE felemeléséi. Ax indtivány erOt . _ Vitát keltetj^de a s/a vaján eldöntette az ögyel j mellék e hó 3-án Uels«n. A s az índiiványi a labbsén tiem Toptdra el. A~tir-|kanizsai járáa jogysOi karénak vakmiot a gelaai kftri terjedelmes jelenléti, ugy a költség elöirány- töwltöegyleinek elnftke volt Temetvén a vidék zatot a kúz^Qlen helybenhagyta, illetve elfo-|ö»»aes iutelligentiája jelenikerttt ;.a nagykanizsai jadta. A tisaiik»^-válaa»lá»a kűitaücez&lörténtes lüzwltóság Salkr L»jo» lőparaoomok,
OTdméuyl mutat lel: Mc»vtla»tsiaiiak; KlnAk;l^^^jllláfragea urvos és Sírét"JlHW Dr. Benizik Ferenc. Alelnök: Guttmann Viímo* szertárnokból álló küldöttség által képviseltette leír. tanácsos. Titkár: Dr. Tripammer EeisO.! magul. Saller Jöparancitncfek meleg szavakban le-Cgyéaa: Szalay l*jom Penziárook: Hliiier Lajos. i«te ki az egylet részvétét a gyászoló család Könyviártok: Tóth lalván. Háznagy: Faics La- [előtt. A megboldogult * megyében igen nepszerű jos. Választmányi tagok : Bagyay ödrtn, Cseres- ember s a maga nemében specialista voli. Az nyés Sándor, ErdÓdy Ujos, Farkas László,' Györ- utolsó idökjaen nagyon bonzantolta az öreg urat
fly János, Grfinbot Hesrik, Herteiendy Hála, ör. Hugonnay Kálmán, Koausz Boldizsár, Knortzer György, Lengyel Lajos, Miliényi Sándor, Nensied-lefTsr," Plaff Juzsel, Plihál -Ferenc, Somssich Lörincz, Verner Ferenc, Viola József. Számvizsgálók: <Fagyas Lajos. Falb Adolt, Gogl Lsjos, Székely Tivadar, Tripammer Gyula Este lakomára gyűlt össze az egylet szép száma közönsége, mely a legkedéjjjáelib hangulatban számos talpra tószt mellett aa éj késő órájáig maradt együtt. _ - " • - ."I
— A -k«nl»»i»l IpirlMlillet" e hó 2-án megtartott kSrgyfiléién következőleg választotta meg -a testület vezetőségét. J'Inuk lett: Takács József, alelnökök: Dór István és Jalenek JóxseL ELSljáróiági tagókká választattak : Heil János, Viola József, Tóth Károly, Samu József, 'Sáretz György, Torma Lajo», Mestery Ferenc, Datler János', Szabó Károly, Wildenstatt Rudolf, StepáneluAlbert, ifj. Nagy Károly. Per nesz István, Sobár György, Hartmann Ignác, Schapringer l'ál, Szabó József, Csillag Kifoly, Újhelyi Ferenc, Szivos Imre, Cséka,. Nándor, ifj. (íertner ViTmo-. Számvímgálók lettek -. Mii koffer Ödön, Uttrtler Ágoston, ifj. Csemíts Károly.
— A* krre«kr<l/MfJak unképzo egy'efe Nagy-Kani/sdn lífttfr lebruár hó 11-én, eaii 9
»órákor sá|át helyisfgélBéh lurtjH XX. évi rendes közgyűlését, melynek tárgysorozata , 1. Elnöki megnyíló. 2. Titkár -évi jelentése. 3 A s/ámviz*-
^ WyfhitkaMW- rettOuh, wslysl iféaa terjedelmében a felelőségnek beküldőre hárítása mellett köalftnk. A nyilatkozat igy szól : .Tisa* telt 8*erk«wu> ux \ X ker. jótékony qőegylat réaaéről' a 'tVrtént elaí fakioMtAs atkataábo) c Zalai Közlöny ezen műveletet ,k&ti>otr>i*ynaii* mrvnte v fel hozta j»n. 24-jk számában; hogy mig az úr. hitközség QU 61 fát oaat ki, ( azt a szegények lakására hordatja, a kar. ját. nőegy-»p«i mvj;K , pl4oaton hirdetí 5 g( lab,osztását, ahova a
5 .szegények és betegek a vámTigen kiidéaut ilao, Q Labló város 2 frt ^/>z 0 vonatkozólag én egy
cáfolatot küldtem a aaerkeastóségnek. aat vélve, hogy ismerve a hr<i#iqu(Uf elvét .hogy ott a védelmet ú elfogadják, a not^vád «aaal-[tetik*. valaai éilég, ama cáfolatban felliúztan? hegy - a ker. jót. nőegylet elve „a jötíkanyuig mm a sa4 fU tu alkalmai idSbini aUéttan áU, az, hogy a ker. jót. nőegylet öt öl tát 4d aa általános nyomor enyhítésére, (inert saját an*" gényerngyra havon a int penzzel, élelemmel tá-val segélyezve lesznek;, a: a» kótboiréng, mart áz egylet: kezdő egyletf-L-tíf Írtjával a saáa-eirekkül rendelkeau hitközséggel * a 301)0 hold erdtvel ljirő várossal vetaenyre heoi kelhet, de én ngy tudom, hogy esek közül egyik m adott tmmif (azóta a, vároa a népkonyhának egy tél lőier adott, a huküzaég1 pedig mint halkim a |>a pókban 3ÓÜ trt üt osztott kij ez voh a cak>-latban; a az, hogy a város vegen osztottak ' kl 4 fát nem volt ok arra, hogy nem jöttek érte — inert mind elhordták, a végül rábíztam a közönségre megítélni, mily gyümölcs az. metyen a darazsak rágódnak s hogy kell megítélni egy hivatalos közlönyt, mely aa egylet érdekeit oly gyönyörűen védi. A plakátról iiallgattam, mert aboz seukinek MDDI ku« ura niwi,nii, melyik utat éa módot tartjuk legjobbnak acél eieresere. Erre « Z. K. 5-dik tizániaban a StTStfttot zsebre dugva oly színben tüntette fel a hírrovatában, mintha én csapa talótíantágokal hordtam volna össze 8 a lényegről, 'a mely szerinte nem az ót öl fás köabotrauyra, ttanem a plakatirozáara éa vasárnapi fahordásra tétetett — hallgattam volna. Valakit azzal vádolair-fragy tutMannígot álÜt —- a* cdftlalát Htm Icöwlni, nem moadoni hogy nem lovagias de nem is művelt emberbe* illó dblug — de hogy ki állitott valótlanságot, megmatttyk * fenti % asámtt Z. K. hírrovata, amelybea a fakioutási hírét illetőleg maga £ Z. K. elismeri, hogy valótlant állitott: midőn maga jelai, hogy ,a tugényekit inségmk egyUtf (Tarnak ohne groachtm) adott $$ frtot tár*. Ezek a tenyek, ezzel tartoztunk as igazságnak,, hogy a plakatirozás milyen betegség — aat leg-j jobban WaMlits '*r tadja, akinek táj talány hogy Weisa L. f.-nél nyomattak. Sem harc tehát ma beké l hanem egy kis baklövés volt a Z. K.-től — tán egy kis tegédtzerkeutZi ügyetlenség ama hirTliözzétenní, mert Bátorü arról, aki aa egy* letet létrehozta, aat föl aem .tételettük.
egykor volt segédje. Grün/eld József jelenlegi sormási jegyző, ki Sormáson tűzoltóságot állított lel, az öreg Stingli nem akart—hátra- maradni, azonnal felállította ö is Gelaén a lüzollé-egyletet, de Grüoleld lovább ment, zenét is szervezett a tűzoltóságnak; nosza sietett az öreg ur is felállítani, a gelseí zenekart; GrQnleld tovább^ bff-szantotta : polgárt , olvasókört létesített Sormáson, no most már.....de nem lehetett, nem követhet le egykori tanítványát a mester, -mert az Or lsienjnagához szólította hü fiái, s igy nem lett még Gelsén olvasókör, r- Aa elhunyt gel*l sei körjegyző helyebe a föszolgabiróság helyettesül líalomtoky János voit segéd jegyző iett meg-1 hizva..
— Tanító tálauláa volt január 31-én város hnk szomszédságában lekvö N.-Sit.-Miklós községében, Fárady József eddig volt'-bajcsai tanító lelt egyhangúlag megválasztvaa németszentmiklósiak s különösen Sáringer Károlynak, a megválasztott tanitó ipájának, nagy örömére, és megelégedésére. \ v*.
-• A déíl vamit nagy-katiizsai forgalmi ki-' renaellsége kővetkező surnli közlésére kért lel: Déli vasút A Iiagy-kánizsa-p8c»ujhelyi vonalon lekvö" Szt.-Itxin Zala-Egerszeg állomás névé : ■Zala Náeul-lt Aii'-ra valiyziaiotr meg.
— UyAsahlr. Köarészvétet keltett városunkban az a szomoro bir, hogy a széles körben
Babon László titkár.
Jlatcla legnagyobb ajándéka az egészség. A
számvizsgáló-bi^tiHág és egyleti orvos válasz- test v.eilük a celládtól; 6iv, WeBer Fálné s.ül. ^' ®^®'!01,^ 6v »*« beonu°-
tása. 8. NeJátíi;indítványok. _ f
— 'VI. HylIvAno* e|asAm«IA*. A nagy kaoixsai épQlőfélhen lírVTT evang. templom slel-kéazlak építési KtHts^geihes járultak ar V-dík nyilvioos elezánolás óta: Arad város közönsége 10 frt, MiakoltrltOzrinségn 5 frt, Néntet-járialVi bivek 10 frt 28 kr., Tóth József Bncl.-8st. Mi-
lládiól
llalvax Stidoma saját, úgy áluliroit gyermekei, sógoraj tjr'a sz4mn» relönök nevében ' bánatos sslvvel jelenti a lel ej llioí lén féri illetve jó aiya, telivér éa rokenaak lF»6er Pál atr-kfr. postáéi! lávirdaliszt urnák 7. évi február hó 4 én esti ,lél l2 órakor éleiének 32. évében rövid sxenve-dés é( a haldoklók szentségének ájtálus felvé-
kel leljen biztossággal: Eggtr dijjutalmazot, NeJt-PauiUllál! S/ámlaian hálairai tanúskodik. érről és senki el ne u I a s z s z a idejekorán ezek használásai. Kaphatók: 25, hQAzoa éa 1 frtos eredetí-dobozokban a monarchia valaMOyi gyógysaeriaraiha, valamint aa tggsr A. la cég.
'♦X'-í" ús.1 —i %
NSnJhaiMa, Ttaárntp.
7*k fr inti (5 lap)
ICxüatságok.
valóban megérdemlik a dicséretet e vigalom mindenesetre kedves atrléket hagyott mindenki aai-vében. A hölgykoszorú betűrendet névsora : Fi-scher Dávidné Szidónia leányával Szenttnáriáról. Horváth Károlyné és Hóber R6xa Becsehelyrét,
— Egy leli Ml. A febr. 1-én rendezett bál -elite bál, pedig midőn a farsang 10-én lejárs a kö-
■flnség kiadatta magát, mérés* vállalat még ily el......
rendezni■ hamégis sikert!, a rendeíöségei méltán Kisené Tbeodora leányéval, Kele liyöfgyae
Koitoribol; Loncsárils Vilma k. a.' A-Domboru-a. A.-VirinvMrQl; Tanicji Jóxselné Regina leányával, Pollá* Lipólné. Pollik IgnAcné, Pollák Henrikné, RózsaiMónié Irén és Ilooa leányaival, Rabenstein /Samuné Szidónia leányával szintén Kotlönbóíjf Réceey Juliska k. a. Zala-Ujvárróí, Stemauer Józsetné, Sáfráo Jánosné, Somogyi lika, Spiegel Jfizselné özv. Vogrin Jánosné és őxv. Vngrin lgnáená Kot toriból és Zeisler Miksáné A.-Vidovecrők A ren-dt&óség köszöneiet szavasz ex ulon is Kőn József kataszteri nyilvántartó, árnak, ki a bálilerem feldíszítéséi mQvéaai srakavatottsággal—v esiette,
volt; ikl»l-_ a ielékooy
-ffietrélismerés a aa egyleti bál bátran mondhatjuk,]
»A aJa—iil ia ÉJBIIÉ
JTI HOUVj ÜTTT^H«r»iQ IIIIUIIIUUVU Q||1ll<r
legszebb báloknak^ A terein ingen csinoaan volt ex alkalommal földíszítve, a falilámpák erősen fokoztak a csillárok tényét a a virágokkal ékesített alsó része a teremnek igen kellemes benyomást tett — a rideg emelettel szemben. A bál 10 óratájt vette kezdetét, amikor is már ott volt a közönség színe java, Sárközy Jancsi, mintha csak megakarta volna embereim magát játszol! kedvével éa hegedűjével, a a hölgyek ia már a elaö csárdás-alatt belemelegedtek — a a kedv főlo-kára hágott. Ax első négyest 30~ pár táncolta.
0» voltak: Ámyné a leánya, Bentxik Ferencné, ngy, hogy. az általános bámulat tárgya Beaedüiuié é» leánya (Tapotaáról). Bánotay Ma- j mély köszönet éa bála kiíeiftíéeével tild, Cseresnyés Sándorné leányaival, IÍS5:ii»4Í9kJ<í« «»on egyenek neveit a kik tfteás leányai, lleiáényi Elekaá éa leánya <Mé p^ffi IMlfaatoi aaiveaek vollnk • 4 richely). Górby . Jánosné, Fazekas Káíffljané,{Z»'*n Lipót János 2 Irt, Ujlaky Bodcz Endrén^ Roaenherg Rikárdné. -Blau SiípéOOrii Hírsetfer Jakab 5. Irt, Kollay Rókus 4 aonné, Lövenateinne (Sxl Péterről), Dámné ésM*. Vogrin János 3 trt, Rózsai Mór 3 frt, Keié
leánya (Sut-Betau,j Tora manna Mattosch Gizella, Varga Lajosné, Gózony Sándor né, Tuboly Gyuláoé, Plihál Ferencné. Hau*«r 1 Jánoané, Bejus Terka, Ráta Gizella és Aranka, Sári Piroska Késit héfyr®, Ilartmann k kából) itb.
— Aa Ollop eetély a kasino helyiségéhen ngy erkölcsileg, mint anyagilag teljésen sikerűit, A város intellígenliája, mely' nem minden alkalommal vesz resxt az ily előadásokban, ex alkalommal teljes stámban jelent meg. A törvényszéki einök. bírák, ügyvédi és orvosi kar együtt volt, a katonaság részéről a törzs éa' lőtiaxiek jelentek meg a Ollop nagyuámu tisztelői xsiifolásig megtöltötték a termet. Az előadáa, melyben Ollop f megszokott humorával aratott köztetszési, egésx

______ József' I Irt, Heufeld Henrik 20 kn,NeuleldÖdön
a (Bocs- tgCC kr., Oudlin Károly 20 kr.; llecbnitxer Adoll [20 kr,, Berger Manó 20 kr Pataki Viktor 20 kr., Pollák Ármin 20 kr., egészben 34 Irt 60 kr. Az ö»aze» bevétel volt 80 trt 20 kr., melyből a kiadási leszámítva, maradt a rttixoltó egylet javára tiaztán 25 frt 02, kr,—
— A isla-aieal^rétl bál multhó 31-én l.etLjnegtartva. Hetekkel előbb folytak már serényen ax előkészületek, a a rendezők láradozásái siker koronázta is, mert a bál minden tekintetben tregielelt régi jó birének és megyei a szegények jaxára szép összeget jövedelmezett. A íne-
ben níkerölt, kár hogy Mfochild Samu né urnm i KT» legelőkelőbb tagját jelentek meg a raitikia
filléreiket a nemes gel oltarara; a hölugk*xebb-nél szebb loileltekben tündököltek dlf axámkáp-»Ráióiiak«-at■ rázUtn vállozatosságban, a mlnot Szent-Grötou ritkán láthatni. A lagaa táncterem, a megye ci-
ékiive, s
= ki gyengffliéOtft, - — nem^Itallhaituk. .ia Uet fin és Brüdder Vilma .szabatosan játszónak a iQui vive« galopot. Utisn Rixa a szavalta elég ouboniasaággal. Az »Impressariől Ollop szerzeményét Sotenbtrg Adám zenéjével jól! merevei diaaitve éa megyei színekkel fogadu a közönség. A »Doloraa« keringőt Ollnp | nagYsxerfian világítva bánuilatra ttr Hlfltn kigasdzonyi Boronkai ÍYaffciskiradták ' elö állalánoK telnzés Mxölt. Szatay-•Hólntlában< cim alatt felolvaaást tartott. Jól lette Ollop, hogy ez alkalommal magyarul is éne
. _ l&il.iebruár há feto. ^
irt 60 kr., a többi aor lfrt. Karzati ttlóhely"!
frt Belépti díj 60 kr. Jegyek elóre váltkáték
Práger Béla nr gyógyaaertárábaa áa eete á pénztárnál.
Ktlönfélék.
- ii wtnr ttthaa. A királyi nrfrar iámét Budapesten van. E hó negyadikén érkezett meg a magyar fővárosba, a magyar király udvar* tartása. Kólón vorfaton jött a varcsendAriég, a szolgaszemélyzet; a kirtUf pedig este indulva Bécsből 5-én reggel 8 órakor érkezeit Budapestre, a királyné Müűclienböl ottani nyólc napig laá> nyánál Oútlla főhercegnőnél- váló tartózkodása után érkezik Budapestre, hol több bétiftogiriúzai.
AL ;,á| — — l,JL k.tni|,Lá» m iliiit aljfl - --I-*----'
llrUv V 00 nttOntiltl Suutx voKr Byt»T»Ww logidlatáft. v
-- Kll«nt«(K NtQT ás ttfyfik hotxk méltó kitüntptéi ?rt® .Vturf^wf j
, kÍBítr a tnearemg^ mezőgazdaság előmozditiaa kSrfll aaeraett érdemei minden gazda előtt iameretesek. 0 Felsém a király n^yanis ax árdemee céget mely %
Lii.ie i^^^ai r UlTlipH 11
i k
lépőh Ax eleő aégyost-tánooJtw. A-liöU Sándor f gyek egyszerit, de igen ixleses táncrendeket sap-lak, legyezőt, virágcsokorral ékiivei, Jelen voltak. Awonyok: Ózv. Bogyai Jánosné Sármellék, Botka
ragadta a be-[ ,;..,.
kelt, ezt többszőr is megtehetr, birja ő annyira j J*noen4 UjtatorBogyai Aniainé Rendek, Bolka
muLtt.b.i L_______: í_-1____!.l__.:__í__i__i I 4u.i/.nÁ tlali/it r/iMnlna KAlm4nnA Mínálwío
nyelvünket, hogy azon ia érvényesitheti egészsé gea bnihorál. Az előadást tánc követte, melynél' négy oolonban táncolták a négyest. A jelenvolt hölgykósxornból kővetkező neveket volt alkal-A « a » o n y o k : |jf. Blau Simonné, Dr... Szekeres Józ&efiíé, Blaú Lajosné, Sluk Sándorné, IJáiischa Ottöné, LiiwilT ger Lajosné, Weias H. F.-né, Dr. Nenmaan Edé-né, Zerkoviiz Albertné, C'ément Llpölné, boka Tódorné, Dr. Sxnkiis Nándorné, UngerJDilmann ■Elek né, Práger Béláné, Fisjchl Fa Iné, (Yoidsiein
Lásxlóué Haböi, Forintos Kálmánná Mihályfa, Forster Ferencné Kőveskut, Uaál Miklúsné Pacsa, Ulavina Lajosné iíelse, Koilér-Jímisné . Pápa, Malatinszky Ferencné Csány,- Nuukovics Vil-uiosué üetye^Jiagy-Lánzlóné Andrashida, Oltay -^'viörtrknxfttnT Qnidó Sztgyörgyvár, .. Kobári Józaélne Sxlgrót, Skübljcs Sándorné •Sxtipiliály, Vértessy . Ivánné Gőrbő, ZaÚiureczky -Zsigmondné Palin, Zathu-reczky Marlonné /sigjnondhg/a. Leányok. Bogyai Oiga (rózsaszínű, ruhában) Botka Aüce (fehérben) Berger Tini (róxsasxinli), Bogyai Ida s Elvira
Fülöpné, Hírschlerné AlmVÜomborurÓT, Boronkay-1 (rózsaszínű), bogyai lréir(féfiéri, Csesxnáu Cle-né, Lőwínger Ignácné, Krása Sándorné/ Weiser " '
Jánosné, Dr. Schreyer Lajosné, Breuer Ignácné^ Weisa Adolfné, Acsné, Brüeklerné, Plebeiszné. Leányok: Weiss JEUza éa Klemenlin, Pollák Sxa-bina, Weias Nina ^a Zsófi, Uoldscbmied Berta, Martinszky Riza, Brnckler Ilka, Vilma és Emilia, Boronkai Franciska, Reicfienleld Leopoldin, Csorba Krengel Irma, Lőwinjrer Amália és Kamilla, Keszler Lina és Irén, Pollák nővérek, Duk'a k. a., Ács Adolpbiue, Goldatein Emília, Zerkowitz Teréz, stb.
— A kereekedelaal IQ»k kirterk felkérébére főlisat. Dr. Neumann Ede (őrabbí ur izombaion 1891. évi február hő 14-én a nagykanizsai Cafíno diszlermélien 'Műveltség'-röl lei-Olvasást iart. Kezdete 9 órakor;'pontonmegjelenés kéretik. A felolvasást tánc követi.
— Kallerl bál: A kottori ihlelligentia állal, a koltori önkéntestűzoltó egylet javára január 8f. rendezeti táncvlgalpm minden lekicieiben igen jó sikert eredmépyeMtt; mert a nagy számban megjelent vendégek mindegyike dicsérőleg nyilatkozott a azáp éa valóban—mQvésxiaen keresztül tíU diámlú, a pontos és tapintatos rendezés, de különösen azon benső fesitlétan harál-ságon modor felelt a mely ax egésx bálikbx.únsé-|en ölhinllilt á« a kedélyeket'a vig hangulat leg ■agaseBb fokiig felvnCToyőxta, •rrr' hathatósan kóxremttkódőtt Horváth Zsiga geoekara ts l«ete-nyéroi táradhatlan Alsxhingsatos szép senejével,
mentin (rózsaszínű), Forintos Zseni (lehér), Fors-ler Elvira írózsaszínű), Grn.l Amla i fehér), Harger Zseni (kék), Glavina-Mici (f.ehér), Koller Ilona (fehér), Nunkovics Vilma (fehér), 'Skublcs Irén (kék), Sknblícs Carolína (febér), Szladovics Mariska (vörös), Vértesy Gizi (löld), Vértesy Lujza (ffhér) Zathureczky Margit |kék). • '
— A >ialas<eal<grálhl UhkIuÓ', saját könyviára alaplőkéjéuek gyarapítására ez évi február 7-én saját helyiségeben zártkörű láncvigal-n>at rendez. Személy jegy 1 Irt, csaladjegy 2 frt 60 kr. Kezdete 8'órakor. Felülfixetések kósxónel' lel (ogadlatiiak s hirl.apilag hjgigiáztatnak.
— Vaequea Jlslllna gréfnt hangver aenye. Vutquez Moljisa grófnő a m. Jűr. opera drámai énekessője éa LieJt Fereno hegediimíí-yéez szombaton, 1891 febr. 21 én a C&sino dísztermében Hombtrg Adám zenetanár, sfívee kga rem&ködése mellett hangversenyt rendeznek, r-Mfisor: Saint Saens „Rondo capnooioso" előadja Liedl Fereno.Verdi „Niluai jelénet" Aida operából énekli -Vaanuoz grófné. — a) Liedl .Mythe hongroiae*, b) Basli 8. „Praeludium", o) Wieniaweay »Valse oapriue*'' előadja Liedl Fereno, — Hohumann «liOtoablume", „Du blst wte eine fiiamé". ,Wandi'rIi«l" énekli Vaeqaez irótnfl. — Baraaate „Zigennerweisen" előadja Liedl Fereno. j-r Maaeenet, .Dal* ÚíU operából énekli Vaaquea grófnő, Kewiete 8 éa fél órakor. Jegyek ára 1 tó éa B-lk sor 2 frt, 3-ik aor 1
gyobb dijat á diazokmányt nyerte, moet a F«> rene József rend lovag keresztjével tüntette ki, Öezintéa 3r9tQnk i magyar teraények. diadalának éa a magyar cég megérdemelt kitünteti* aének.
=r — A I». K R. örökös tagjai sorába lépett Szombathely városa, fihmándy Géaa kSm'ődl földbirtokos ppdijt 16l> trt tat a* egy-Wt alapitA tag. jává lett. Megyénk alispánja Curii» Karoly a megye 1000 frtoe alapítványát már bek&idö'feas egyJet elnökségéhez. Mint értesülünk a D. K. E. alelnöke. Beksils Gusztáv.ersx. képviselő közelebb mégkezdi (elolvasásait, a felolvasó városunkat te megfogja tisztelni látogatásával (elolvasás céljából,
—- éjrása Islral tlsiteMK tsttUt Za a-iH8fyí»r a xala-egerxzegi xt k. templom bah Sitiior János Melkiiidvéért, melyet Balaton Jóxse1 esperes, plébános*végzett, káplánai segédlete melleit. A gyászmisén jelen volt Cserfán Károly alispán vé» zeiéae alatt a vármegye liaztikara, a honvédhuazár Ijbálöság, a helyben székHő j hatöságok, testületek, a tannló ifjúság taituóífc I vezetése mellett éa szép száma közönség.
— A. klrAJ) 1 táblák működésűket ex évi •pájus 4-én .kexdig meg, s igy sajnálaionkra a n.-kanixsai"törvényssék elnöke,- mint'a pácai kit. tábla tanácselnöke, májusban fogja elhagyni vá» rosonkai. —Minthogy n' nagy-kanizsai törvényszék a pécsi kir. táblával őmieköitetáeben It's/., célszerűnek találtuk a pni kir. tábla tagjainak
a hivatok lap utáa. A kii»ve*» leltek kővetkezők : királyi táblai elnök : Sbsko-vich István. Janács elnök: Cttrtmgü Sándor n.« kanizsai tőrv. elnök. Táblai bírák : Puler Imre, Balogh Károly, tlruber Gusztáv, Kisfaludy Inre, Pilch Antal, és Bahich Mihály jelenlegi budapesti királyi Ítélőtáblai bírák, továbbá Znbakoasky Ferenc, Bócz Alajos budapesti és Grali Károly szabadkai kir. lörvénysxéki, jelenleg budapesti kir. Ítélőtáblai kisegítő birák^ Segédlogalmsxó- OrA'd-tiyíj.Ede. A %6gédhivatalokhoz kinevezte a miniszter: segéohivatali igazgatóvá Ptrtián Ivao jelenlegi budapesti kir. Ítélőtáblai segédhivatali jeazgalót; irodatisxteké Ta^losy Ferenc éa FUUf Jóxsef jelenlegi budipeMr kir. ítélőtábla iroda-liszteket; írnokká Stilyok Károly jelenlegi budapesti kir. ilálötábl$(~)ferulnokot.
— Unarsdl kiigyűIM, A xalamegjji gazdasági égyesQleinek ez évi január-12 én megtartatni szándékolt közgyűlése, a köziekedéid akadályok miatt elmaradtL A közgyűlést tehát az egyesület inosl február 9-én d. e. tO órakor (gri ja^jpejt Zala-Kgerszegen.
lUiafnyl Kde világlnríl, hazánkfiáról következő értesítést vettük ; -Reményt Ede e hő ,11-án rendezi utolsó hangversenyéi -Londonban, onnét ^erlinbe utazik, hogy gróf Ütirhenyi oealrák-magyar nagykövet esléjyén, mely a nagy magyar művész tiszteletére rendeztetik, résztvegyen. Február 17-én érkezik Budapestre ás 9 napig marad aJóVftroaban, hogy az ut fáradaU mait kipihenje. Vidéki körútjának egy rásaát 21-én Egerben kezdi meg. Budapesti egyetlen hangversenyét március.Ko] negyedikén iSj'ijnfflBg a (öv. vigadó ösaaes tqrmeiben. A'vidéki kórM -véglegeeen á kö,veikez,ö városokat öleli fel: Eger, Miákoló, Nyiregyhása, Debrecen, Nagyvárad. Un|-vár, ÜsatWár, Nagy-Károiy,1 JíaaBá, fcfwrjee, SsV
Ragy-Kaniraa, vasárnap.
Zala 6. agám. (6. lap.)
1891; február bó 8-án.
pd, Temesvár, Arad, Lúgos, Szabadka, Zombor, Újvidék, Essék, Pécs, Iig/.HuIm, Vee*. prém, Pápa. Györ, Szombathely, Pozsony, Sopron Nyitra. Nagy Szombat, fcisitergom, B.-Gyarmat Baja, Kolozsvár. Brassó, Nagy-Szeben, i«hát ösz -a—aaaa, 84 tárca éa hiwawMy; saetyeA Ajni-li§ hú 12-eo nyernek befejezési. A hu*véti balét Baménvi caaládjával együtt Budapesten tölti. . — Ht| A temesmegyer uj aradi
kerület roll-.kép viselője FrtUűth Gusztáv halála ieíytáiv,ftprÍ8el6 nélkül máradván, a kerület uf ktpvtaatőt választ. A Itorrtteypánl választók gr. Hadik Sándort kérlek fai jelöltül. A gróf a jelöl-léget elfogadva i nőm otaua be kerületét. Éliás jelöltje eddig nincs, megyálasatatása ké'ségteen.
— Aa nitéik év. Magyaromig fenállásá-nak eieredik évfordulója megünneplésével máa a masyar miniszter tanács is foglalkozott. Hitele* erte»ülesunk leriat agyania a miaisaler tanács elvbeo elhatározta, hogy az ezredéves ünnepélyt 18!i6-ben vagy 1896 ban tartják meg,
modott Pozsony várostanácsáboz kérve, bogy a kössége kötelékbe vegye fel. Az ifi magyar állampolgár nem régiből vásárolta meg Samarjay Károly podoayi btrtolái a aioet agy verseny istállót alapit a megvett birtokon.
Irodalom is mflvészet.
álfal hivatva van, mint más alig, hogy méltón álljon aa ország első drámai intéseiének élén. Maga is európai hírű zeneművész, e mellett át-
- _rr- ,. . ., halva a nemzeti müváami élét aspiratiótóL 8.1
daaernmmsetre «m korában. Aa Isghivnptisbbrfcegy aaw pályára terelje aa o
pőgnBE:____________
GyuU miniszterelnök, Wekerle pénzügyi. CsáLy gr. lultur- éa Barou kereskedelmi minisiterek-hfii átló előkészítő éa végrehajtó bizottságot küldött ki aaját kebeléből a minisziertahács. - — llmtr eaalékeaete a szabadkőműves páhohbau. Szabadkőműves ünnep volt Vaaárnap Budapesten. A magyarországi symbolicus nagypáholy gyász munkát rendezett e napon a szövetség elhunyt latrainak és főleg aaoknak emlékezésére, kiknek Magyarországon volt szabad kőműves hazájuk. As ütraep igen méltó módon folyt la. Galléri Hír, a nagypáholy nagy titkára Olvasta fel a nekrotogol,. melyet a nagyszámban megj-lent .testvéréit kegveletleljes hangulatban hallgattak meg'. Ezután Vészi József, a szövetség tanács tagja tartott gyászbeszédet, melynek tárgya a szabadkfművesi fölfogás volt az élét és a halál problémájáról. Mintán a jelenvoltak hagyo-aunyos szabadkőműves! módon kifejezték az elhunyt leatvérékéri érzett gyászukat, egy oly nyi-HEEözat történt, maly aa egész' országban r feg-melyebb benyomás fogja kelteni. A nagymester; . ,"w a"'ŰI-Bakovusky ishán, felkelt "helyéről, hogy emté-' üu
— Aa aj izlakákl Intendáns Tudvalevőleg a nemzeti színház 'és operabálnak volt ia-leodénsa Beniczky Fenne pestmegyei főispánná neveztetett ki * az intaadánsi lisztet 0 Felsége, gróf Zieky Gézára ruházta. A korona e bizalma mindenfelé a legjobb hatást keltette fal ugy a
művészi, mint az irodalmi körökben. Zichy Géaa ,_. , ,. ,, ._.__
ia egyike Magy^g legjobb kól.^ekUe, ^^^^^^^ irodalmi képzettsége a éles esihetikai judictuma
— Igen. Tix nap múlva a régi kastélykert hátaó részében a két aagy cserfa alatt fogat »»)> mag-mérkőmi.
— De az Istenért Köróssy úr, nem félti ta szép fiatal élatét? . '
~Mit nekem már az élet. Hallotta®, hogy önt Sáros*y már eljegyezte; engem pedig nem lát aaivaaaa társaságában. Így tehát wir az élet aaa» öröm Mkaaji^ mert a kiért étiem, az aogem nem szeret, a nem is fog szeretni soba. De Sftroaayt sem, mert a_ párbajban én lesaak a győztes.
De Kőröaay nr, nem célja tán Sárosayt magölni ? hisz ha ön est tenné, ugy boldog a nyugodt élete sohasem volna önnek.
— Oh igen; sót ellenkezőleg. Ha fit megölni
ráz, mmljm flljmhst iféljmW, mslyskf
nem teljes sikerrel törekedett. A mi különösen az operát illett, anyagilag rendezeti yfsaonyokat talál Zichy gróf, melyek azon helyzetbe jgttkjs jSI, hogy financiális gondok állal nem gátolva, egészen az operaháa müvészeii előrehaladtára fordíthatja teremtő erejének gaadag fcSségél. Az uj intendáns jelentöaéges. müvészi múltja teljem kezességet nyújt, hogy sikerrel fog műkSQni ez irényban.
— Még nséat alnra király hymuusz. Az üös. magyar dalszővetség legközelebbi közgyűlésén hirdették ki a király , hymniwzra hirdetett pályázat eredméuyél, melyből kitűnt, hogy a hirdetett pályázat . eredménytelen maradt; ennél
da ha legyöaöm, nyugodt leszek, mert ö nem fogja becsületemet többé sárba tiporni, mint tette volt tegnap. Vagy tán Sároaay tel ? avagy megbánta, hőgy párbajra kihitt ? feleljen Elvira kia-aaazony. ' • - . _. .......... „^ . _.
De Elvira falalel helyett hangos zokogásban tort kt. E váratlan esemény Kftróaaua nem tett binyomást, habár nem volt kípes nlrtelec Feí-togni KI fira zokogásának indokát, egyszerű üdvözlés után elhagyta a kastélykertet, eielert 4 is segédekről gondoskodni.
„Elvira mély goodojatokba merüli, nem volt képaa felfogni a két 'farftnak, mint jő barátnak ama elhatározását, bogy a párbaj karddal történjék meg és böjgy egyiknek a harctéren .káliján maradnia.
L, Leült agy cserfa árnyékában elhelyezett .padra, Gondalatai szüntelen Sároaay felé vonzották; mert tudta, hogy 0 a kard forgatásában járatlan, tehát nála a balsorsnak be kall következnie. Elhatározta magában, hogy a párbaj színhelyén.
fogva, m szövetség maga vette kezébe ez ügyet s I * k",<lJk«.rt f«) ,r«í,ek h,lí.,t
felbattiimaaiB . ^a | fog magának kiszemelni, tói mindaddig mozdu-
hS?leíén mé^mindent^-tógy I l*ü*DJ°* maradni mig . párbaj kamolyabb ol-„ ;r„x lAta.__' . . jr. dala be nem következik. Ha Sárossy gyöngébb
a jövő évi dalárünnepre a király-himnusz már meglegyen. így tehát van reménység ahhoz, hogy végre vslahára, lesz eredeti magyar királyi hym-
nussunk is- " ____ -- ^ j0f
- Fel pályAaetra ! A „}fl*'aludy lársa-
káes Kriaziina alapítványából egy 500 forintos
miatt az egéss ország gyáriban vari ; es fez egy-ázi fejedelem
^Uzteawn, miszerint Simar hrtcygrimi* iS^UftLyadijat tü. ki „Magyarország törté*M' a nép , ... . ... .'és a gyermekek számára egyszerűt művészi nyel-~ , -..........valiújnagitáaárar Válóbaa hésagpotló leaae
vMJ'ŰMrn,4IVí V^Is /Uö. oiert löriénelmönk ily modorban megírva törekvései feföl s küzdött elléné.^A szabadkímű- ni hi„ük bNzai .ö^nészeink kapni fog vesecazonnan, az igazságosság.as lareiem>apos-
az alkalmon s a pályázat szép ' eredményt
folatV Áenri&merik félre Simor érdeméit, ki kO-lönnsen a nemzet es a korona kibékítése' körüf működött közre s a koronázás által uj, üdvös korszakot inaugurált hazánkban. Tetszéssel fogadott beszéde végén felAóttfolta a nagymester a jelenvolt testvéreket, hogy a hercegprímás halála iránti részvétüket belyökről való felállással feje* . aék ki. Mélyen meghalva lellek eleget a szabadkőművesek nagymesterük e lelhivásának.
— A te«eevárl klálllláahes. Gr. Bethlen földmivelésfigyi minisztes a temesvári kéres-ktdelmi kamara kerületében létező irdShiiatátS~ iof.piasilotia, bogy a temesvári kiállitásoo részt vegyenek. Boros* kereskedelemügyi miniázler pedig elrendelte, bogy a miniszteri főfelügyelet alatt álió összes.hazai ipari izakitkolák részt vegyenek a temesvári kiállításon, s Szterényi Jó-aaef ipsrfelűgyelöt miniseteri biztosnak nevezte kl.
. —- HáMf öngyilkos volt Budapesten. A »Mentők Lapja* ez évi január hóról magjelent számában érdekes Ssszeál.iítáát találunk arról, hogy a fővárosi mentők hány ízben tettek szolgálatot öngyilkosok és öngyilkosságot megkísértetlek körül a lelolyt 1800. évben, ugyanis, hogy hány öayilkosság lordult elő a fővárosban; ez Ueszeállitá* az öngyilkossági nemek — és az esetek hónapja szerint van összeállítva. E szerint kővetkező öngyilkosságok fordultak elö: mérgezési eset 137, lövés aliali öngyilkosság 64, szúrás által 32, vizbeugroit 23, lelKIasztotla magát 17, eiiieleiekröl leugroiiak száma 11, megmérgezte magal 0 egyén, összeégette magát öngyilkos tafndékiből 1, — az összes szám 904. Legkevesebb eset fordult elő november hóban: csak 8, és legtöbb volt március hóban 40, a többi b6-'napokban követkeáöleg oszlanak fél az öngyilkosok száma januárban 20, februárban 81, áprilisban 18, májusban 2B, jnniusban 31, julius-hap 30. augusztusban 20, szeptemberben 21; ok* tőbariMn 19; és (flwemberben 2!>,
— Hagyslsritág aj állampolgára. Maiul-Omol* Hágó gróf ki eddig I randa alatt Vali volt, megnősülve, magyar nőt vfft el s Po^ ágonyba lelépedeti la. A napodban a grőf fölya
tog felmutatni.
Q3 ATglSTO^.
Sároaay gyfl lenné előjön rejtekhélyébőt és a bárbaji személyesen fogja megakadályoaui Szüntelei^ lelke előtt lebegett a gondolat, hogy ha Sárossy a harctéren Aarad, reá nézve megszűnt minden földi botdogság.
És ha a földi boldogság megszűnik, ugy megszűnt reá néxve «az élet isv
'• .." _ _ (Tágs kivslkssík4_._______________
Közgazdaság.

A szerelem áldozata.
— Bíssíly. —
Irta: Bchuóhel Gyula. FotTtstás. .
fi elfogadta ? — kérdi Elvira. — lgeor-a"liz nap múlva a régi kastélykert cserfa alatt fogunk
' — Badepeaál gabnatőzsde. A buta üzlet ismét szilárd, a kinála* meglehetősen nagy volt; de vételkedvben senyjévév hiáay, mintegy 18000 mm. buza kelt el a int eddigi teljes árakon. A többi gabonanemekben változatlan irány éa változatlan árak mellett gyér forgalom volt.
. — A helyi gabsaarergalambaa a lefolyt héten ngyan eléggé szilárd hangulat volt érvényben, de jelentékenyebb üzletmenetei nem volt észlelhető. A speculatió tekintettel a sovány I készletekre sziveseu fejtene ki élénkebb tevé-[ kenységet, azonban akadályozva érzi magát
mindig nagy szükségletét a rend-mihelyt aa
árak bármily csekélységgel |emelkedtek. Mai áraink: basa 7-70-B0, rozs 7-20—80, zab 7.30, árpa 7.80—8JO, tengeri 6.30, bükköny 6.75—80, fehér bab 5,80-8.26, tarka bab 6 frt, köles 8 írt, dió 18 írt
hátsó részében, a két nagy megmérkőzni.
— Sárossy-? az Istenre kérem, ne legye, azt,, ... , , talán éleiébe kerülhet, akkor én boldogtalan le-1 "által, ^pgy a fogyasztás még szek örökre. Ne legye jövő boldogságomat koc- könnyűséggel birja fedezni kára; ha egy kissé szirel, ugy nem log egy oly ] szeiint felhagy uj bevásárlásokkal emberrel párbajt vívni, mint Kőrössy I'
— De én e párbajt el nem kerülhetem; mert hisz én hívtam ki Körössyt; Ezen változtatni nem leiretvö igen jó yivó, mig ellenben nekem kevés gyakorlottságom van benne, mert már évek óta nem torgadiam kardot kezemben. Tehát „feledjük a mollal, várjuk á iővől" Tiz nap múlva elfog válni, melyikünk fog\yö*ni. Ed léhát Sávosom, meri segédekről kell gondoskodnom. .
Elvira aggodalmai most mégjobban fokozódtak, mert megvolt győződve, hogy tiz nftp múlva' egyik a harctéren fog maradni, vagy legalább ia veszélyes sebet kapni. De alig távozott Sárossy, Elvira lement a kastélykertbe, s ime, Kőrössy jókedvűen fütyörészve közelgetett (eléje.
— Jó napot Elvira kisasszony, ön egyedül itt?
— Igen; mert keresem a ma|ányl.
— A magányt ? csak azóta kqresi nemde^M-óta Sérossy urnák imádottja.
— tfem; sőt ellenkezöle|.~~Az ön jövője felitt gondolkozom.
—,As én )ővöip falait? Mit jelentsen ez Elvira ktsaiiiioiiy.
—■» Sárossy or ludlomra adta, hogy önaal pár. baji log vívni. Igaz ea állllil?
Szerkesztői üzenetek.
38. A. RadspMi, fgss, kcf/l tinim riasát U-rom, szirt ijii' is tiralsunk lessünk, hogy tievffrjuk, mlg fosdosss tpoltátUttU Usrtébea issiM kinyílik agy ssép rózsa lajinnk sSánárs.
89: ■•Meri. A kat kinlés jslr* cwkíly volt a fsIsUt. do jobb valami, mint ssmmi; s Psgaznst jó lesz kis saM' slóvsl fslCrissitsmi tudjuk nsgyoa Jól, 'hitgy Am/ím Hlst ss de ba jól tartják atg is csak rái áiha aébs agy élvezetes' poSBÓl f ■ * .'
40. Mak*. Ktsaóast, jóasi fog mind, ssditt korai, esdi ponti IMS máskor is sum s gazdik tirntsla, hssssi a ks-rssksdók pspirklsalsMa quaél túbbst.
Ma. Hclfkes ,A rUdsr tudós MUs', t misndik •pTgrsa ói .Anyám slqáa" atul tsakaikai vállosósssl jósai log ) mikor f Hs ldsjo tara., á Wbbl asm hsssastbató. Több flgyolmst ^áaluk,a'kMol|oaisnt, s tshstsóg asfvaa. ájial-|ak s sugysr klasstkssok ntorzsUiM alvssósáli
I
1
Nagf-KaniffB, vasárnap.
Zala 6. szátn. (7. kp.)
1891. február M 8-
NyÜttér*)
lOOOOi
ftfclH, fehér éa uIbm hIj« krMI fel efáu 15 (rt 65 kiig métonnklot in vagy Ur-káaott (mintegy MLktMabóat minőségben, színben te min-táaott szövőtöket (körttlbelal 80011 szinben) kaid vérenkin't V vám n iHMtaJlJmtntiwm Bmit«n «. (cú. és k ndvari szállító) gyjtá raktára Züriekfeea. Minták megrendelésre azonnal kttiíófaiek. Ltnhht fliNy'rés 10 hrm ifces r*-
- I|flrt>wl.— lltrttlendy Jiaef vindornyálaki földbirtokos nrrál imb-lm. oki eagsa becsületemben aljút rá^tlm&xn -módon megtámadott; ♦ (ut-üfcrism-kÉrt lovagias ittgtitei áüasa Jól, a Nagy-Karnisán .1891. Mmlr Ma segédeink között tett tárgyaiéi mtáa alaplalán indokokkal kitárai akar, lovagiak ólon nem adván nekem elégtételt, a további tárgyaltokat beeatatotem te aa igyat Iteteyee léaé-vittem
Nsgy.Iaetiséi, 4891. febroárrS.--- 7M 1- 1
_,_l>r. Iwatlle H*»a. [
a Felelöt turlcmztS: Cl P»l*lml Ákos
Czigarettázók!
—1 II >—Ilin tl garattá ztk. I nlje eil. hugi á cigaretta jóságánál nemcsak • dohány, I teomsága is mérvadó: Ezért, de még igianige érdekében la figyeljen minden cigarettázó, hogy jnpbr finomsága miadeahételjrt kizáró hpaa. loljea —a»rarréa»l teJáiahMMLks—éUstá_.a--
„Les derniores Cartouches"
; -- t - ... BBArifSTKIII FBÉBEN
KrHf i R I I I (I I Á « i B (K M. BOl'LBVAKD IIILI1II
«| Ál • rovatbai MaiMtektet »i
MoUMtte
vállal Bkfája a eaerk
IBI (lililtlt M. 1 való eiganttapapir, melynek kittat voltát tekiatátyee bel- te k&lSldJ tudományos ftrtak Ismerték eL Gyárak | folyton oda tteekeaik, hogy nemcsak egyformán finom, de aauyiaágn nézve Is mindig egyaaauayi papirt seál litaon. Tapasztaljuk azonban, hogy a fogyaszMközünség eok féireveaetáenek van kitéve • vannak oly gyártai-I ayok ia, melyekre gyártóik cégitk nevét kinyomni, a mit padig a Ueatességee gyáros mindig megten, nem merik | Süt-oly gyárosok is vasiak, kik a papírnak kesdetbei teljee lapszámait te eaaak minőségét Ja lewálliljak áe . Jereeebb, silány papírt esállitasak. Elekre utalván, bízvást kiaeath, hagy minden értelmes cigarettám a mi I „l-e* áeralena Cartouches" jegyit árukat fogja' hssziálal, mely évek óta bizonyult jobbnak, minden | más cigarettapapírnál, Egy nttal ígyolmeztotfink mindenkit, hogy wiwnrt cimlapjén cértak n áll
l 793l=u BRiUNNTEIJV FRKKEX.
Czlgarettapapirunk te lilvalytink gyári raktál* Béeakem, 1., lekettearin a(k na. alatt létoaik
OoOOOOOOOOOOÖOOOOOOOO
X HE BEMET.-—-—:——*
>f Széles ismeretséggel bíró s al»»i- ^ X mas egyének egyének könnyű szerrel ji I ^ keresethez juthatnak mely igen jöttddmuS. 0
Ö á lán ajáaláaok l/rprQryu cim alatt Sckalek A I Bearlk hirte nMllwE I tárt Irodiyálja--*
p címesendők BÉCSBE. 796>01^a
OoOOOOOOOOOOOOOOOOO
8 3c
o XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXX***
Jósziv-Sorsjegyeket,
folyó
bnaáa
évi febru ár hó 15-én
Fényerfemény ÍO.OOO forint
____eladnak
részletfizetésre
kivetkező csoportokban:
• drbot M kul réwletf i - MM kr. M n M n n „ 1 v M ,
»0 „ 36 , • , „ 9 „ itt „
Már aa elei részlet késheavttali atáa kapja a veví aa eredeti sorsjegyek •oroaat- te iyerfuáBal>al ellátott ráealetiret, mely ---------— ———
—aaBO-nnall jéttélsjogiu /1
jogoeit.
Vidéki rendeiáeekaál legoáleaertlbb a megftlelí Oaaaeget postántalrányal feladni te hogy ajáalra kUdkoiatk meg a ráaaletlvet, kérünk aa elet- ráealeten kivol mág további 90 krt hozzánk juttatói, 791 9—i
Az „Els£ Magyar Iparbank" váltdüilete
Budapest, IV. Deák-Femo-ntoa S.lsa.
X X X
8 X
X
X
X
X *
* x
X
X *
i X
X l
, A nagy-kanizsai TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
folyó M. éi inár he 10-én teleli 10 tór
taftán'djá
XLVL ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyhez ."•••.„^
a t. c. részvényeseket sz intését hivatalos helyiségébe tisztelettel meghívj*
as i|(axgiliiág.
792 2—2
■■■■^AAAAA/WJW^-
TanácskoaíST tárgyak sorrendje:
megvílasztasa és
K
far* ttllctiriu-PMC-Crém.
Á fogak I Nálkfllóahetetlea rövid ideig ez ép i ég o. I tárté haaxnálatta.1 a fogak tleatitáaá
ALODONT
Etfhzséijüijyi kalitig Utal megbírálva. "Igen alkalmas utazasoknál. Illatosait udito.
Árt*lna*tl*e még % le(ryöngobb fogso-mtaenál la. -ai Jegyiák : Námetorsiág te Kranoiaorozágbnn a legnagyobb oredménynyel van 1ia>ználatban • agy az ndvornál, mist a legmagasabb kUrfikben te ai egyszerit- polgár házénál la használtatik. 695 18-96 Kapható jr gy4gyiaeráa»k te illatsnréaieknél: Ára egy dnralJíiak M kr. Kagy-Kaaiasáa Sehwáhs te Tanbor, Bosenfsid Adolf, StroméeKlein, Marton te Hnber te -Prá-_ger Béla gyógyaiertei nrnól.
1. Elnöki megnyitás. — Á közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2 Az igszgatísági és felügyelő bj-zottsági jelentések felölvasása.
3 A mérleg előterjesztése, as osztalék megállapítása, as igazgatóság és let-ügyelő bizottság felmentése lelett határozat hozatal:
4. A Hivatalos közlöny kijelölése.
6. As alapszabályok értelmében, a sorrend szerint kilépfi 10 valamint a visszalépett két igazgatósági tag, ugy a három tagból álló felügyelő-bizottság helyett ujak, esetleg azoknak isméti
a sorrenden le vőDanneberg Jakab, if)T Feaselhofsr József, Fischl Pál, Mascbanzker Mór, Práger Béla, Sommer Sándor. Scberz Albert, Siern l M., Vágner Károly és a visszalépett Dr. Hanser János helyébe behívott Sartory Oszkár helyett három évre, míg Ebeiispanger Lipót igazgatósági tagnak 11-od igazgatóvá töri ént megválasztása és Gárai Benő igazgatósági tagnUk visszalépése folytán belépett Kfirschher Ignác-.és Schuz Richárd.póttagok és a 3 feltlgyelV^isottsági tag helyébe egy évi időtartamra.
& Netánii indítványok.
B
X
S
x
X
1 X X X X X X X X
X *
8 PM^^^B
XXXXXXXXXXXXXXXXX1XXXXXXXXXXXXXXXXX
Naptárral Irt. 3.70.
J£6YZ£T: A t. c. részvényesek figyelmeztetnek, miszerint (szavazó lapjaikat 1891.„évi február hó 9-ik napján d. e. 9—12, d. u. 3—5 'óráig az intézet helyiségében .átvehetik.
" Megjegyeztetik, hogy az alapszabályok ll'-ík §-a szerint ssavasati jogot csak as gyakorolhat, kinek részvénye B kiizgyülést megelőzőleg négy héttel' nevére átíratott ' •

uj találmányokra
eszkösOl bármily államban, továbbá elvállalja ások fculartáaát, védőimét é» értékesítését, .j. «70 «'-»
Réthy János
n*mMtki»i jntrntíki h etahadalmi irodája RalapHl, Krssékslkttrat I I
liM véditek beloJstromoztatnaJt
H H K H Z T rt - ó K .4 sak er-nerkrut t«l éa 4t)fl viláfltó nájalappal Magaaaá|a 18 omtiaétor, nickele* H-J0 aaU árulókkal, 7t|
HA ¥ E H EMIL
árapárt rakMia,
I., i BECS. Bkusmmsrkt 12. u. Ö ári árlap | minden fali- 4a sss bórákról un yen
jMSí
X&fy-K&nim, wárnap.
Zala 6. szám. (8. lap.)
1891. február hó 84a.
A NAGYKANIZSAI
BANKEGÍESÖLET RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
f. 1891. évi március 8-án d. u. 3 órakor
s aj át he 1 y is égében Tizenhetedik évi

tartandja, melyre a t. ez részvényesek tisztelettel meghívatnak.
A közgyűlés tárgyai:

___a). Igazgatósági; és felügyelő-bizottsági jelentések.
b) Az 1890-iki mérleg feletti határozat és az osztalék megállapítása.
c) Az igazgató-tanács választás utjáni kiegészítése az alapszabályok 15-ikr§-ának figyelemben tartása mellett. (Ez alkalommal sorrend szerint kilépnek: Lőwinger Ignácz és T^eiser József urakj
d) A felügyelő-bizottság megválasztása
e) Az igazgató-tanáes indítványa az alapszabályok 29. és 45. §§-ainak módosítása érdemében.
Azon tisztelt részvényesek, kik a közgyűlésen szavazatf jogukat érvényesíteni óhajtják, felhívatnak, miszerint az alapszabályok 33. §-ához képest még le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket f. év februárijától ihárczius 7-óig terjedd időközben-az egyesületi pénztárnál letéte-ményezzék.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1891. február -i
1W 1-8
fa igazgató-tanács.
"NyftUMtott FUohal FlllOp Uptulajdoooauál N«fyiKái)iMÍn,> 1891
7. szám. jggjíft^ Nagy-Kanizsa, 1891. ftbruár 15-én. v' XVŰI évfolyam.
■ i -
■aiiáimlhll V^V AM flB VMiMtailtataltaUM*
_wn, « ....... : f jg; J-, gjE' -m_^ J_!_L" -
iiMNiitiMMMi --^m-m ^^^m ■ ■ «**-««■*• rf.-.;
Jfciintii 'MF; SX. f:::!; S
—Snsr" ;; "Politikai és tegyes Urtatat, hetikp. I^SggS
' A -Kanizsai- és Délialai tatarikpénztárak és a nwfc^)Klliil hivatalos kfldOoya. _____________t HMM*
UakkiiMiiBkiltok- \ " »mi>iift rwfi
Meg|elanlk lagjObaháa hctenklittgyner: Tuárup. lf111 "n"TI
Ai új olaubkli&et
Critpi volt kor-roánye'nököt u ólam képviselő ház leszavazta i ennek folytán « kormány letette műsióját á király Fezébe, azt- olvasóink, lapunk mait Márnának külföldi rovatából tudják.
A király elfojradta a kormány lemondását, s R u d in it kormány elnfikké nevesvén, öt bizta meg az aj olasz kabinet megalakításával.
Sem a Crnpi lemondás*, sem a. Radini kinevezése közvetlenül minket nem érdekel annyira, lmgy azzal lapunk vezércikkében foglalkozzunk, mert feállitótt programmnnk szerint politikai cikkeinket belügyi kérdéseinkre nézve szoktuk megírni; ámde ér-' dekel a dolog niagg, érdekel pedig annyi ban, amennyiben tudvalevőleg Olaszország a-bál— aiftvetség eglA tagja. .. -
A Németbirodalom - — Osztrák-Magyarbirodalom é* Olaszország között fennálló hárma* véd- és dacszövetség, oly életbe-' vágó kérdés birodalmunkra, a közvetve hazánkra,, hogy mindenki méltán felvetette 9 kérdést, mi lesz a hármas szövetséggel, ha C r i a p i visszalép, ki les/, utódja a -mily nézetet fog vinni magával a kormányelnöki székbe. t:
>' ' ' i Na már e kérdésekre meg van adva a
felelet, mindenkielőtt ismeretes R A dini állá*pontja a hárman szövetséget illetőleg.
Az aj kormányelnOt, mindenben átvette hivatali volt élűjének nézeteit, Hive 4a
mely aem kívülről, sem belülről nincz veszélyeztetve nálunk aem.
-p«dig4iajibatatlan- hive a hármas taftvet--------Egyébiránt nem baHgatjuk el xst ■ %B-
'ségnek, melynek nemosak fenntailását, ha- rülményt, mely Radini személyére oly netin még szoróaahbra való fUzéaét Olasz-! aatrencaás véletlenben nyilvánul, hogy ország elodáahatlan kötelességének tartja, ugyanis, bár az aj kabinéit!nök aa olass-pAzon meggyőződéstől vezettetve, Eogy el országi jobb párt tagja, mindazonáltal ki-hármas szövetség elég erő* arra, hogy te- naveatatétét a Itgrokonastnvtttbbtn fogadta j kíntélyét latba Tetve, Európa nyugalmát aj a Tjsloldal is, mi nagyban mtgköonyitatta békéjét megzavartaiul nem fogja engedni a kormány elnöknek ugy a kabinet öatze-■ soha, s ha azt vakmerő kezek megtámadni állítását, valamint a kormányéi veknek ér-i merészelnék, elég erős am>, hogy .a meg vényre leendő juttatását, a mig egyrészről Izavart bókét ujból helyreállítani tudja, —ja jobb oldal tántorithatlahul áll aa aj ka* i éa e meggyőződéséből kifolyólag az uj ka-i binet mellett támogatva aat, a baloldali is jbinetelnök az olasz hadseregnek kibővítését; bizalom mai viseltetvén a kormány iránt, team tartván nzBka^gnatirk, már első fellé-jannak főleg külpolitikai kérdésekben ntjá-| péaével kieszközölte, hogy a király a had- ban állani nem fog. I sereg fentartáaára előirányzott budget léte- Még csak röviden vázolni, akarjak as oj | leiből, jelentékeny öaszegek törlésébe bele- j miniszterelnök egyénjpégétTkt Szicília egyik í egyezett; a mint kormány elnök Rudin ijőenemee caaládjánás ivadéka, Huszonhat la külpolitikát is vezetni fogja, a melynélüvea korában már Palermo város polgár-' mtnt már kijelentette, egészen a régkÚÍBv mestere volt, a leverte az autonomiata. párt Lfog lmlndni - . : [álbil kezdeményezett lázadást a vároti nem-
Az elmondottak tehát azok, mik az olasz- zefőrséggel. Egy év múlva Nápoly preíee-1 országi kabinet változás* nálunk is érdekessé ; tusa lett, majd » WAgyel* királyi bizto-IlieUék; a : kormáiiyxáltozáaból megtudtuk! sáv A neveztetvén ki, mint ilyan a katna* azt, hogy Európa békéjeAllandómtva ma- rába lépett. Négy évvel ezelőtt a Criapi | rad" ezen túlra is, hogy e béke_ íavartalan I minisztériumban a belügyi tárcát vette át. [fentartására a hármasszöfetaég nem csak Általában igen szeretetreméltó embernek 1 fennmarad, hanem lehetőleg még inkább ismeri egész Olaszország a a király taljea meg fog szilárdulni; megtudlak, hogy az I bizalmát birja; mint fogja betölteni mia-Iolasz kormánynál az eddig követett külpo-1 sióját, főleg a külpolitikára nézve, aat ás IHtíkájábaá mi változás* aem fog beállani)idő fogja magmutatni l 1 h így nyugodtan nézhetQuk a jövő elé, I CÍtrba Jkot.
A „ZALA" tárcája^.
Petőfi kor-és méltó költü társa a korán elhunyt Vachott Sándornak félárván maradt leánygyermeke leányától; tékát a nagy költő költői lelkű kis unokájától mutatunk be .olvasóinknak- egy ki% gyermeki tiszta érzés s szeretettől sugárzó verset, melyet a fiatal költői lélek mellett őrködő nagv költő özvegye, as ország köztiszte-, letében álló nőköltő, a kis lantos nagyanyja, Vachott Sándorné a következő sorok kíséretében küldött szerkesztőségünkhöz:
JltiS-Ltndva, fér. S. líil. TUzldt Sarkarti ur ! Addig ö, anf a Itglciztktbi napik tyyikln egy kit tárca eikktt küldhetik, alig tizennégy éta unokám egy kedccs kUlemény-kéj& tűzék bátorságot ide cwldlni, ki minduntalan meglep meleg «m> etjy-tgy kit ialüxd, .mintha nagyapja bitjét Örökölte tolna. Át I Shajtisa kiff kit kífteményc tinttlt Sfrkuttf ur htcttt lnjjibnn i4*éon napvilágot, a km érdeminek tartja egy tizennégy étit gyermek HtirUtfntk helyet engedni, örvendeni fog Stzinle titzieUje: "yaéhoit Sándorné ezül. fmpi Márta
Kis koromban . . . Kii konmbaH téli e$tín, MmUUÜc anyám mentjén. Zengett éde» kedves kongja, Mint- a költők Itgtztbb lantja. LtfttU tündér Ilonát, Sarkig éri arany kaját. ~ ' Tündér ortzig ragyogátát, Ezüst tana arany habját. Hol örökké nyilik lombján, Rótta, ibolya, tulipán. 8 örök ifjutágban élnek, Egytíl egyig a tündérek. , . Gvémtnt trdi legközepén, KottonuoU tópart uélén
Ugy mezélU, áll a gyöngyház, ——
Ifat tündér Hona taton.
El olyan izép a milyen '
Átért hozhat áldást a tó.
Melyben hajnal ébredéskor,
Fürödni jár röggel jókor.
Mert ki utánna meg/irdik,
S e tó melleit imádkozik ; ~
Ha calmffít szivéből kér,
Megteszi a nyájat tündér, '
Ok anyácskám mért nem mondtad,
Hol találnám meg e tárat.
Hogy benne meg/üridistném,
S a tündért felkereshetném.
Arra kérném esedezve,
Tekintsen tzieem mélyére.
S * mit l«gforróbban vágynám :
„Adja viista édes anyám.'
OyHqfy Ilona.
zenéről.
L r t a: Szüts Miklós.
Egy sincs az emberi szellem nyilatkozatai közölt, melynek hatása annyira megfoghatatlan volsa, színia csodsszerü, mint a zenéé. Bármenynyire igyekezzünk is annak titkait megérteni, gondolkodásunk legalján még mindig ott marad, mint annak feltörhetetlen magva, a talány.
Ez ösztönös arra, hogy leírjam gondolataimat a zenéről azok szamára, kiknek talán lesz
I zenéről tartóit fulolrasasomst közlöm; nézeloim htzóla némelyekben módosullak is, de nagyban éa ! egészben ugyanazok; a ezen lölolvasáS tartal-mát előre kell bócsájtanom, hogy isriuett ta-nnlmányomnak másik két része érthető legyen.
I De mindegyik rész öamagában teljes egészei képe; ét így, ha a körülmények a íobhihek megírásé bsn meggátolnának is, cikkem, aboz mér»e | ami kereset mondani tudtam, nem lesz befejezetlen.
L
Költészet, (estés, szobrászat, építészet éa zene testvérek; olyan ékkövei ezek egy koronának, melyekhez hasonló egyetlen másban nem ragyog. Csakhogy ez a korona, nem is egy ember, banetn az egész emberiség fején ékeskedik.
Különös mégis, hogy ez aa öt teslvér nemka« pott egy, közös családnevet: szépmQvtezeteknek nevezzük a négy utóbbit a KliSzérnélkiíl, 55p-zömftvészetek,alatt értjük a festést, szobrászatot és az építészetet E három között bensőbb rokonság van; külön állanak a költéssel éa a ztoa. De valámennyvjiöz£]egrejtelmesebb, legcsodálatosabb a zene, mert ennek hatása legközvetle-nebb, legnagyobb ét mégis ezt .tudjuk legke-vésbbé megmagyarázni. Ezért a zene a-legtöbb aestbeiiknsnak hajótörö szirtje volt, a a nagy bécsi zenekritikus Hanslick aat mondta, hogy minden a üvésiei, de különösen a zene számára külön- aeszibeiikát kell készíteni. Ez igaz is, any-nyiból, hogy a filozoi feladata csupán magyarázatot adni, bogy mi a zene, de azután ftt kait engednie a téet a zeneianárokuak, mer', zeoé-
relmQk azt elolvasni; mert aa ilyen talányt nemcsak megfejteni, hanem csupán nézegetni is ér- Töl szólva, csak a hangokról lehet beszélni, demee.
Hogy azt tehessem etöször is egy három érvet ezelőtt s székesfehérvári Vörösnarty-körben a
De mégis aat hizxtm, hogy a nép, valamint aa igát, csak egy IthtT, ét így a kóliéssttbta valamint a szépmövészetekben nyilatkoaá szép
N»gy-K«ruzsa, vasárnap
Zala 7 szám. (.2 lap.)
■1WI. február hö 15 én.
Htfj'Eunm önállósítása.
6pSrfy János IjnrnM. a nála aagaukatttaUori nagykövete gróf Apponyí estélyén *
higgadtság éa uóoota hstásaai lejeste Jó saját, jhallgatóMtt játéUval tg.....•Lnpáu
N«n mai keietS at^ óhaj. Wr Kayv kJ|«" Haafóltafc aajwi meggyősődásét, hogy a< A^követkeső *v tavaszán már^adoBbaa hím Ónálló törvényhatóságé rárótt tétessék. 'telolrssott tényállás^magint tojafrtoi megterhdt»jtaláMkas alig 17 5*5 ip nmvéaat, suai i De as óhaj megvalósítása mindig ieUMkjUm i tikról asó sein lehetvén, as önállósítást óhajtja, ,H«r Majésty's Theater" opershá* zenekarának akadályba ütkösStt A vára pojgáfiiffá asoabaa' ~ bossátette, bogy óhajtania kellene est min- saertődött első hegedűsét. Itthon azonban kv nem. adta fel a iwteyt^ht^M óka> végre ;díB poigirnak még tókor is, haas njabbi swg- fitvfa a nabadsághare, a lelkes magyar ilja ja Tslasúkor csak beteljesül Őrömmel ragadta terheltetésekkel járés, — mi a jelentben nem biissis<»tt. hogy előbb fegyverrel keiében,
aseg tehát as alkafaaat most, midőn a karmésy nál, a törvényhatóságok rendesése körüK véayís vaslatok .vannak napi renden.
A vára legawgasabb értelmiségéből egy kis scikköri értekeidet, beszélte meg az ügyet, aa-tán IBjdMay György polgármester e hó 11-ének
fordul»án«lő, kössönttet mond PlihalBak felöl-1 majd hegedűjével lelkesítve szolgálja & basa tasásáért s kéri a jelen voltakat, mondják kiaz ssent ügyét k világosi fegyverletétel a tán S önállósítást is a<ámüsetésbe ment.
Egyhangú éljen volt a felelet, mire a polgár- Hamburg volt esatáa as első várai a hol mester indítványára határozatba, mént, nogy aj nagy félkarolás mellett, a saámisőtt magyarok Plibál iélt memoraodnm kérvény alakjában te«s I fblsegélyaiésére hangversenyeket adott; egy d. aTs irájLa'nagy fcekesletet hívott egybe elkésmtendő s as ösasehivandó közelebbi kös gazdag, előkelő polgár annyira megaaereté * a városba* nagytermébe j gyűlésnek két példányban azon kéréssel fog-J fiatal magyar müvén*fc, hogy örökbe kívánta
Meglátszott, hogy as ügy mindenkjt érdekel,I MtarjessUtni, hogy azt aa oruággyfllMea éa j fo«d»í; de 6 honfitársaival egyfltt Amerikába mert alig láttak még a termei agy megtolva, a koraányhos terjessze fal, A kárvény forma-1 kait át s még as Oaeánoa » • hajó termát, ■nat as ártekezletaa, Melynél az emelvényes: 'ásására dr. lU*tnk. Jtapö, VtJMí F«r«nc, U» . hogy hallhassák a muvéatt. tubbssux hangver-JhMck*, polgármester, HtriHndy Béla orssgy,*?}^ ^rai HrpAja Rttpock flymk ta-[■anytff—wé alakították át. - .
képviselő és PlMi Ferenc közjegyző foglaltak gokW álló -kwdőiteá£wUdetett E J De félév mnlva visszatért- a kontinensre, aa
betat Ezután-elnök megköszönvén a részvétet, as pedig előbb Pariaba, majd., a december X-iki
A polgármattr rövid beszédében jelesís, bogy értekesiet d. n. 5 órakor véget árt. j államcsiny után Németországba így került
I s*íw rW ohaiuáaak itlúdii* ^Mwawk--------____________-----llllMtm IM PsrmImlBrMa-irgiau ba
jábél kim Smt ezt a 5ttSÜ4«t Remén VÍ E3Ü " w ff■«*t"' oldsUmelléittanalmiiyotván
zelhivta a jeles voltakat, avasak nyilt kifejezést | ^ j«bb mint agy évig, - tőle egyenesen Londonba
óhajtják a a vára Saállóeitásit, hogy ha as Századunk hegedűművész konfensai közjitt pH » Wpd idd alatt as angol királynő aztán általános óhaj lenne, ss ügyet a várom; kétségkivSl mindenkor kiváló helyet tog Ke-1 magáasawtólhajatott, a királynő ,solo keg^ kösgyfilés elé vihíssa. 4ményr Ede elfoglalni, a ki - mintán tÖbbasS. |d«s*nrii« elmét adománynsván wkt.
,|r..J Szabad idejét aa jdőtajt rand—sn Jeiatn asi | gátén Qnerasaeybaa lőlté. hol Hago Viktor,
Miia UWHW vumj wie, ■> ugjrrw • ; aww^fti * Hl i
Ösgyfiléa elé vihesás. -jményr Ede elfoglalni,
tUrUUiulv Béla htfsssasabb beszédében körtn- i fősen beatazta as egéaa mővelt világot, -aalnZta aa öaállóaág slőayeit, meleg szavakkal ■ közelebb rövid időre viM'atirt basájába, emlékezett meg N.gy-Kanizaa kultorálls törek-l Alig egy éves korában ssQleivel együtt Mis- mint még akkor szintén saamttaStt nagy kftltő, táamrti: feteaJitettekogy a törvénylöveteTte; kolcról, a hol született. Éger váraáb> költös-!t«.'4t^«»» méltatta őt, a geaiálm magyar feltételek e városban meg vannak és hogy mint! vén át, iskoláit itt járta, a mint alig 8—9 éves müvfcat
tudja, a kormány sem idegen as önállósítás esz-! gyermek, as érseki ssékeaegyhás egyik karmea JU «1 a dieaffste gyors ssárayaia májétól, miárt m a már együtt volt azöksbbitere Bsrtmana Józseftől nyerte első okutását rOWíi K év, midOn 18® vígén Reményi éd«f-- bizottság megbufr PtiUl arat, bogy állítsa fa hegedUjálékban s mivelhogy zenetehetsége I anyja kérésére és báró Aagnss Antal helytartó-osize Nagy Kaaisaánal jelenlegi kiadásait s a \»akhamar kitűnt, a különben egyéb taanlásai-ttaoiMi etnők, kiváló zenebarát k»sbenjárSaára jövőbeái ssfikségletekét, s Mkérte Plibált, hogy! baa is jeles ifjfct 13 éves korában atyja egészen Ö Felsége, királvnnk, kegydmat. adott Bnma az általa ómtsetilitott muhkálatot a nagy érte-'a mávéssi pályára szánta. - — --:--jnyinek. aki aztán lMfiO. év január W án Unkasiet elé terjesbe. I Eger akkon főpapja Pyrker Jlnos Láasló donból egyenesen Budapestre utazott
PWtf FtrtM a iehnvoltak osztatlan figyelme!éraef, a tudományok én népmflvéasetek buzgó! Ráday tfedeon gróf, a nenmetlsslnhás akkori mellett mist egy.tíl óráig olvasta ast' a me-1 művelője saját ssalonjaiban többször ballvan! intendánsa, még Londonból, igen előnyös, falté* ssurandamot. mely ugy^z^avatottságánél, mint játssani a hegedűs gyermeket, pártfogásával j telek mellett, hat hangversenyre ssersődteté át, styiáris fogalmazványánál valódi Orö|tbe«a|'ehetővé tette azt, hogy ő a bécsi Conservato- de mindjárt as elsó fellépte ntán, midAa Is aa ■tmkát képér A ihemórandnm Nagy-Kanizsa riumba jntott, mely intéielíiek»rt^yanakkor j euthuraáft s a fővárosnak vaióbaa sxNi-javtt keletkezésének történetével kesdődik, elmondja, I Joackm József és Btümetbergtr ifózáef is nő- j képeső roppant nagy kfaöaség ssttaai nem akaró hogy már 1516 ben r. tan/ vára'vnh, jejtegetij vendékei valának, a mindhárman a híres 114hm kívánatára a Rákoesy-jndnlót programmoa kiásnak mint végváranak jelentőségét majd fej- Jóssef tanártól nyertek oktatást • I vfil el|átasotts, Prottasn csáa*. katonai rendőrfő lődését a jslenkoh helyzetét; a számok csalha- A szünidők alatt Reményi minden évben as nök a további föllépéstől mfgvonta sa esgsdélyt tetlsn pontossággal matatja ki. hogy Nagy- «|gri Lyeenm na&y szálosiában rendesett hang-Jéa teljes két hónapba került, míg njra szabad Kanizsa jelenleg a megyei adminisztratióhoz[versenyen matatta be haladott játékát A con jíőn fellépnie.
oly összegekkel járnl, meíyet'ha saját köhsé-jeervatoriom bevégzése után pedigelŐbbGyőrött,! Ezután aa orsaág több városaiban tartott geinek kiadására fordithat, a rácot lakóit as majd Budapesten a .Gyülde" és a nemzeti azin-1 hangversenyt Időközönként Bad a pestre visasa-Önállóság mellett legkisebb anyagi ... ' •' meg- házban lépett fel oly sikerrel, bo^y 1817 ben, Itárve, 1861. január hó 6 án afllharaMnlai haag-terheltetés sem fogja nyomai. A • -haros eijün-1 gróf Széchenyi István ajánlatit la hirva, Pá-1 versenyben, majd később kassara értélyeken ml-__sással fogadott felolvasás ntán :— - • j- ____ riaba ntazhatott s. i>t kfiUinösan a monarebia i küdött kuare . haágversenyei tíasla jövedela^
bízonySrs mindegyíkból egy és ugyanazon kut- lemetlenek. De e«elfkózt isinél vannak oljanuk, fwrtera me^y rianza. . ^ • ~ - 1 'melyeknél a ha'Ss kellemes vagy kellemetlen
A zenei szép magyarázatnál két tölévedéanek voltának okát adhaljnk azon befolyásban, melyei
van as esiberí szellem kitéve. . Egyik az volt", bogy a zenében éppen agy, min; egyéb dolgokban szavakba foglalható, k'imagyr rázható értelmet kereseti; ha már nem tndia é jaonatrilni azt, hogy a zene gondolatokat f"
I as iestünkre gyakorol. így pl. a meleg kellemes, iert- testünknek szüksége van hőre, az oxrgénes i -g hálása kellemes, a kén fojtó gőze kellemet m, ssinéest jól (adjuk miért, ezekhez a szépnek n>nca köze. De vannak fizikai érzékalásak, ma-
ki; legalább azt vitalia, hogy érzelmeket fejez t> íveknél talán csak s legalaposabb tudományos és hogy ez a feladata: é* ebből-a szempontba, kutatás tudná a hálás kellemes vagy kellemetfogta 151 az egész zenét. Pedig a zene igazságé-! len vol/ának okát kideríteni, melyek lesii jóllé-kat fejez ki ngyan, de nem gondolatokatés bár tünkkel távolabbi összefüggésbe s m hozh'aiók. érzelmeket ébreszt, de hstarozott' érzelmekel. szóvei s melyek minden meilékérdfk nélkül let-egy-kel tó kivételé vél, ki nem mond, a felsdlM-saanetr. így belesik valamely ssis árnyalat avagy nem is. ez, hsnem csak szép hsngokst mondani, ^egy bang, így tetszik pL az u. n. diatonikus
"A másik tévedés as ellenkező luiságba megytdarskáls. ál, midőn a zenében tisztán s fiiíkai hatáM véli Mteik s szellemi elem, melynek hatása annál csak találni. E szerint s zene nem más, mint jelentősebb, mert talán nem tévedek, ha azt men-
^pasztán oly együlihsngzása és oly egymásutánja a hsngoköife", mely a fülre kellemesen hat, azt tetszetősen csiklandozza. E szerint a zenének jslfifliösége; mivel jSffl.- voJna .több, mini egy jól ■összeállítón tuzíjáléká; de sőt azt kellene mou-dánunk, hogy még sbbsn is Iflbb sz értelem és a tartalom. De hogyan volns sz lehetséges, hogy egy ilyen művészet azt a kimondhatatlanul mély, velőket rá tó, semmivel össze nem' hasonlítható hálást tenné sz emberi ked|Uyrel melyre a zene , tényleg mindig képes ?
Mielőtt a zenei szépről szólnék, röviden visszapillantok arra, mi s skép. Első tekinteire asi -atóndhaljukT szép az,, a mi te'sxik, de puszlán ónmattáéri, minden mellékérdek nélkül.
De ha tnvább negyünk, látjuk, hogy ezentet-sjé»nek kéltéle eleme jván, már* a szép megismerésében érzéki löllogásunknsk fppen olysn ;fontos szerepé |ul, mitii essüuknek.
V«n egjf fhiksf stemerVánnsk Dziksi érzések a melyek kellemesek, és másokf tt melyek kel-
dóm, bogy a fizikai elem hatása is erre vetél hei-ö, vhs'.S.
Szellemi tékinlelben a szép nem más, mint ss il«z, a mini bi'onyos körülmények küsölt jelent: kezik, móndhalntm bizonyos látszög alatt tekintve. 1 .
As igazság megismérése már önmagában Véve, bármilyen szárat Tegyen, as, valami gyönyört okoz. De as igssság is többlété- és megismerési nek módja" is löbb.. - ■'. . ~ .' - .* . *.'
Vsnnak jelentékeny - és jelentéktelen igazságok, örökigazságDk és mindennapi dolgok Megismerjük pedig.as igsdágot vagy fizikai gondolkozás .utján, a midőn gondosan kiválasztják azon es'ellégés jelenségek ' tömegéből, a.melffck-kel együ't jelenlkjszik, s ilyenkor ugy tűnik (el mini fogalom, ítélet: ^agy mint következtetés. Avagy pedig megismerjük a nélkül, hogy ason esetleges jelenségektől külón választanók, a melyekkel együtt jelenikexik, etek mögött kíérezzük vsgy bennük meglátjuk, néha a nélkül, hogy lo-
gikai gondolkodás szerint vaaak ^záraot. adni bt tudnánk róla míjmnkpak. Éz ai IgsriságBak sas-thetikai megismerése/
A szép s dolgokban rejlő őrőkigasaagoknak szemlélése vagy szemléltelésé a dolgokon keress-ml. Aestheiikailag szemlélheiönk, megismerhetünk egy Igazságot, melyről egyébként ludoroinuok sínesen i gyönyftrködlieiünk benne anélkül, hogy értenék. Ha p*. valaki a római szí. Péler templomot sasmléii, vagy tasz aa rá halául vsgy nem. Ha nem teáz rá hfti&u, akkor as igazság saslhetikai fölismerése iráni nincs érzék*; da ha teasjé hatást, akkor, habár a legegyszerűbb ember volna is, ■ ki'mit sem tud s természettan tételűből, mégis a hatalmas kOvakban és oszlopokban, a lelket pánté lenyügótő óriási épé-let ben ki fogja érezni asi a hatalmas erőt, mely a tőidét, a nap fórUI mozgatja"ffsely sasbályossa a kó esését: a nehézkedés, a grsvitatio világtörvény ét; kiérti lovabbá s leslek áihsisllsnaágá-riak, a szilárd iéslek egyensúlyának, a borderfl-nek iófvéay*il, kiéftí as embere sseHem diadalát, mely ezen óriás erőkkel megküsdólt, mely -eltalálta, hogy aa oszlopoknak mely alakjr -falu meg a horderő maximumának, kiéezi aa emberi szellem törekvéséi a magsába, tóllsté, melynek lennészetes bal ára az un. siabilíiás, ss állha-tóeág mechanikai törvényeiben-van megszabva... • Almában minden ember Shakespeare', mondja Schopenhauer; viszont aat is mondhatnók: egy
Íl épület szépségeit áiéretve minden ember éwton.
Igy lehetséges, hogy ms is, midőn egy szép hangban avagy egy ssinben gyönyörködünk, kj- '-^rezzünk bei&íé ás isaertaken kívül még más ftzi-ksi igazságot isr mely a logiksi megismerés azá-mára talán csak szása^ók multán leaz teliárva s csak akkor fogják még jobban megérthetni mily nagy ipatfg volt az, mi már a korábbi
U

MmjKani—, rutnup.
ZaJ* 7, Mám. (I. lap)
IMI. Mwtfr M IMa
H|Hli>réili Myj. éi asassti MMte, sgy, begy ímm(i siúUíf esegéay aaradt A fcJáliitáeáosk twvfo MSO. vé
)úti«os»»eiekia ,e tslteafofoib MnÜnwrfiyi Jbastastfoápirfy-i (MasIt* • aagy tarfiai iiriit ár ttaamias art* - *ia«a4be«aj, ka* ebi hwgwmyttö lg»*tieff táboraJk, jgstáa kisaAlivá*, H« U«h kik&ul *tiw»n lerssK aa*rk6vet mtomwUhi a ftSvafa&fI páráik
ufjrlifii i wwMnnUhg | palota n«gy uráét sjáafoti* fel, * b<>! te
bivetoégilpáratla* telkinél*! iUmtt slrf A asigatak* eyftagfén aágy hónapig Majd m
hév jatt" W ÉÉÍ
gá* JísWMwn ieg»asou Mg telkét** a l»e»ttfpáo 1(1 tnukm itések állottak rraiislkssáslri.ée joSSm bá atejáa aa altikai b«aua*a*ra vü*». iw/rififJíU/ltíi arra aéers a swsgsisut, jArxMai a sagy márnát magfrUmá péral eMkelö bAlg/eb. lásváa át, att Port Natal, üapstarft, Kiabarlaf, uklstélyss pisáét mmtml * eéira fa#*»»4*. j 4ytwUÉ t» ftnym MtAevS ****** Pár*. tfraka—nw, fokaalakarc la a tflbbí aagyskfc sgyitt gyámliHütáUg' Pfohmh Aneatri* Msgyararsság ínttr várasba*, esétai aa agáin ■
Már wftp t—mg vett ii (M sissl ükarékpéncU/t**, mUán
a ter ;sMtt»s* p*rf'g egsal tiautts ai ét, kegy kieé
vat a yravteeriaa ki/rmíhyu gygajjMís^ttjaí ssos rétével *gyiti a p« leiévé Ui kivta lakáén. fpkil/b VMM ftfnáw míg
végtag sMgaJekiiotta sir kiou. (IW0) as
boiy a péss taláe skaor éle egyette* "(ia; Z»t<á* láaogslisái* leHttts—ik. ■•gkia eifonl forakarftsb, rfe luméuyi smi Ugitott g kisgryesés IIDHÍ-f álío l is/wir'Miiituifiit, SÍ által* issswstt aUasksa áa tmlékst IMh*-IfS «aá*gpM leláliHbaU, I&igy«bb«r Heaesyi ibÍf sms volt basájába*, Ss le»ét assi tgtmum fpfy luggfl karilattsyekstk te's^fosiusrfo. imtg w 1NM b** Méssbes basgvsnssrMStt ;
Htmmmágj wbb véjosíbyí TMfJifl,, IfBasbaff BipcaV, .rab*. WsMMrsa* adott als-
gaM a. jából ii liwftwll a k*m(tfo B**e-pélyek végéit tírt ba/* lUaiirf, okkor eyert* a c*. é* kir, kaMsrsssaiss i.ímst.
A Iwtvsass dvsk sls)áa agy fog a asaNMtl «aial»4s»«w#»*sska#é**ii ♦•rasayswws «*lti » síjil 1K71 kas a«giMI|i a leissH mfiköívélí, >ns4*s A* sssn4 flv Antal l»Aayál. tfissllé* varán >il—%1> n Mvarasé paroflliíálU t«sipl«sikM MaysálW /. jse kélmmí 4ft*M Mlx/rsók áliá SMg. i as ál dls assi te sgsra4i sl, asn g alvását scjr |f •alva áfép kslbb s/snaak ia ás laáaykávai Srvs»laststi slag a»Ja, a kik a ksrasatságbss
Caa («i«s iábas IsUss káraa írat a l^pagfebb aksvak kW OMM. Vágr* i4iákra4l raaaa a 'ágy a váa Ksrápéá fisasatlátkatai KoátbáJ 1MU aéjw 8»4s gyára ráaMa (bataitM sliaáalvia, aár jsiw lik Lswfoaba árkaasM SMg, aaéto Angol' ás MuM-srasáfkaa slragádja a nagy stM >w»i(a* As a«jf»fok 4* atl tsai ssaasiiaAst. kfia-s'nrra aisl AmA latarmMUl bsssilik MCTta Február II Iff ott (sriotiák it rasraÜfo? 4a irtgyitw a fanttán «ji msgyarok ia, ti ás astiáií, Igts rovta káára, issMM látjuk áa aaivbas játakái halljak.
•/veit
1 „Zili" tissttit olTtlWhöt.
4m tsáisUtHW stksrult líssfvsraeayskst, Ibrr-1 Tibor é* A4rúna« asvet sysrtsk Ifalm ss adva? sÚtt siasstr>i Msyart>s*r zoq< lt*sUayl a«4ig mág tgyasar rásásJt ki Ifo gnrCklsárat* fflsíklt Jálaaall s a airáassti sagy |dap*ti4Í keletre, Mwttaí Ai«is*4riát ás Kairát
araavWesMNsi tűn tették ki, a ssáss-SMiaisgaai toéeíjwtesi is rsaáje(lei Ustetvás ki
Majd Prágát • Cssk ás Murrmnmág tSbb aás arasmávstél városái k«r*ia j«f Má**úinó ét— b#a íwmab» aaai a ss Htját Lisst fferaa* vá- aa -kttti Is ki4rélag,
fett, ki ott akkor s papi oályára Upett, kivst M/t ávbsn isaMalrs, 'iísasor»ság több aá* sagy városát is kaagvsrisayMvs Mksrasvás.
'iSMA bsa egyike veit aaoa táhbehsek, óllá báttfttak, hogy f.iast Feraas, ki akkor a •sigásyaMár^l irt f tévesen aagyaráistt aára awtt ígsa Mfaaertitlsa #üiuvá vájt hoa iai *)(% Jtfqgynw&Agba baa^/öjjüa s itt % ,Zm«Ii" gfl ávss iabilrasula korsaakos sHlváti ,lNaat Kr^sábst* oistoriuwát eiöesor Itt Uau taasa i vala a
Mwl|ált kásDbk aansk, bogy Listr Feres Néaetorsaág áJtal aagásak viadikált urna kéme*. víg legesen baaajatt e ..<frwlapset*a < állást (ognbtt sft
Reményi padig rividsbti hossssbb bsagvsr miyniru k*li i'áris, Ürassiias, 1/traskt atb,. fá> lesek ba, wa/ii kelet r» lfjlil, tavaesáa aagy wiiörif liskareati uosesrtjsi után Konstaatiaa-1 ppfyki, hjj ax snrép^íav arsllett a iirik slÁelü vl'áf^t js saáo os bsafrarfonybsn ffbAyflrkbij' 9 tatls, Abdal Asiss asujtáa slatt padig kátsasri [jáissott, widőg fai a ftffOny által elrálasstottj ímm ia ksitepttak |á bogy Medssidjs rsad 0a |
Mássdukaak teláa*ai biró íí«it gadia,
A saép ishál M ígsKégiiak olf in elismerés*, unitnál nsvsueiss ás IsgiBbbutiNi ki)*>etf*n ••s-rspttk jui érsakainkak. A logiasi. goudxilkodésiól a ssttáig sgf sorosai vssst, mstyask es a k*<ió káOégrA earks, Ai alsó si, minél ai igsssag
keres vén Mi, b«t a klwdtve palotájában is vpit tfibb baagvsrassys,
IÍÍ7Ő bán sstaa raaiáájával sgyltt Fétisbe Jffill.'Míí áUaadó lakásra, amku Oaaagát oda " 4« két év aialva e'íbb I/on<ioftka eieutt és A ágiiéból sgyssisis Nsv« Yarkba át*itorláaváa, aiadjárt aagárkeiéas utáki aaa4b, suitali. 11 vés ott áriáéi sikerrel a kik | lépett fol.
A siksr á* islkrssdés fekosódott $ áf*« át as Kgyseiit államok valaasasyi aagy városébas. Caugrlában. Mnikobaa ás itaraaaabaa, koaaaa i hillas végás áaastrália (slé iadalt ás stáSsbenl M**tlwkh saigstebaá ári itt vés, a hol Hagy koiápig |4MU, aiár oktális^ ká slsjéa -» seaesak bogy kibékült eaaek folyté*, míuiylm*, Aoestrália Isgnagyobb kjkótii táró-aeiüset, da s sssrspláss indító (Jtaai, sában siragsdia a Itíísáeságet kegaiij* varássá-
s i vaj és a leljjt'1 Isgnagyobb siaerrilaflQ&rU lAaaatrélia vaíamenayi sagyokb rirosat, Tas mániát ás Ifj Hesláa'í sslgeutt.
Iw a rnávásf pibaiást htm isnsró Urmássets |flt már ffuft ÓSvévsl Já^l ssigstárs vsa^tta, kol
I Un*
Innen>
ja l *a*
astlékUfaskksH a sralM tékát. Magától érlelik
agaajfyobb slrsgsrititással fogsiltatntt i iN^liába, 1880 nyarán psdlg ntiaábaa, I íiieilfg /appáaba viforláaatl. itt is mint miauit IsIkraeii'Si ébrssiitVN Toilobaa — a mi ott míg soha aló niiffi folylult v aaoa kitiafoiáshsu rá-asséttlk, kogy a Mikádó aslávsl sgyiUt haiifvaraaara alkalmával a PábalirkM asgjsleüt, I (fonaa isatet ín<iiába, aiataa poaig Mlngapóréba sünt, áa ptábbi klkfit^ várasból pedig egyearass j
mint s«ap sir*
asglsmerás* sa érsaki msgieaeréetAl l*glnkább al v«/i kttlnatira, a« Mlóbbiaál as a káttó i jgfg baasóblisa egfaetiJ j a/ért olyan nslisssn msgfof-ható a logikai goadoikadas ssaiaára a <sns A rsn* m, a H'iaél •« sgfmtefl SrsSáiitl, ■ bstlas áriakéval, Ittibtgbaiá pusits baag ssaaikép al aaa rálasiibaló aa Igasságtol, mai fit beáss w*g isaisrlok, vele agfOlt áll ás ssik, saátrálassia-nuiik a kstiói Htm Isbsiség**.
A skálái igf illiianam föl | íj logikai gondol Mis, t; tollasam, 8) Issias, ssobrásiü, Aj épt> léssst, f) isns. ü soroiaiban ai 'gaiaág őgy»t«l) láss aa.ánáti sismlélsiitl mladsgyrs bensőbb Isai, aig vágr* lagfami lokál ári al a isnsbeti, Kaag sanabsn osakodarmaii állítások, és nincs alkalmam valltk bahaióbbsn loglilkoaii, lólhoií t*m aiágis osak gaárii mart talán aieg fogják kóanyitaai tárgyamnak magvllágiiáail,
Ast illlfoai ugrania, bogy a aanábaa ia aa aasikmlkaiaiagisMarés ai, • ml lyónvörkódlai, a ml a*ap: l«>tt nem passla érséiemklsadosy Ml vi« sio, bauew aa igaasig aa, ériákl sismlálatiól kttlónrilassloii logikai alvoat ságiban, bsnam asan sssmiiisi által ás aaon ka-rsssttll fogunk (öl. habár asial alvilhalstlan agjf-séghsn Meg vu benne g isisiés ttilksi eleme, ■art a ssÁs osak a tklnsk rissga naa Islsiö basgok sorából ápttlbat föl, da ágik mogftti mag fai i (elenlAs iirfofom te
iisklink i világol 'rtloflijál, mart osak
i énékuak rali, mtl/tk fAli/ltjáb is altikirjik. /ólai
illsíuk lamarjllk mi| l vifigoi, ás eltakarják,
tusrt siauiialan ssilslsl slspján oksnk van bírnak | bogr a minifottség asm ar, 'amit sisk matainaa , ssiala íitfoii kurtianab le r*( ée csak fisn ti-lynlnn bsr***lftl btmarjQk meg ail, VilOeagl*an! ninse (énj'i ssia, bsug; iwpk sí sstbsr vagy aj ItevsgA mnigáss, l>s dl érsékink kOsAl ősik as sgystlsn bai'is Sraike a/, melynek agysisri | eredményén, a bangón, sgéea müvássat, a »<ép uak egy binmalisa, a ssns, alapul Ima a láiáa értakétifk kósvsiian aniags a ftnf á$ sónak skátaja a ssinst^ its s Iss'áeisibsa saakaak ko-rSaeem jut e<on ssefitpilkj mint - haagnsk s ssnábaa. A képaa gyóavorkódtat a tény, da osak mint a dolguk megvilágítja is a ssin, da nssk átint a tasiaknsk nins, egyik sem puailin ón-aiagiban.
H raljon labsina<« annlk néail magjrariaatál lelpl, bogy miért Wnos kQitfa nidvással • lusly puaafin a lányt, avagy pusiiin as illaloi, as iit Vénné fal anyagiul, nagy nakktl olyan hatist érjsn al mint f tana f í
Kurt I^asewila így ragy kllaao évvtl sasl0|l msgjslant rsqijklvQl t^ísdsii albessélómunkájaban, ,Zwal (issohiablsn aus dsm lié iisa uritl OÍl sisn Jaibundirt*, al ia utondja, bogy a husiounsgye dik aiiiadbau mir nam a tana, hauam ai illa-lánnílvéri/et gyónyarkidtaii aa emberi nemet; kofloerib* lódul a kóiiniég, • hol topán agy bl-mil nsui fcjtpa illatsongoravirtuóe iétssik aa illataongoria, uialy hang balyatt Illatokkal iraaatia al a tar mat| aialyban •ZunArar«-ak balyati •/.urisoher*-if vannak talan, a kik aa illatoknak <mymisba siovóilass, lólbomlisa, mély jalanlósig* ia Ősei. bsiisisioe sora lólfttl gyOnyórködnak a iapaoljik ss illatakkonlukat. Mlndai ktimidtának Igsn ja, da aét bteiam síig Ing kiialkadnl valaki a fOl0tt, hogy ulyau uiélyrabaló uiQvisast, miai a sans, puaali lénynek vagy a nuaaU Illatnak |álé-> kim soha aam lasé alspiiható, r"
Aaoa —gttestsli bisafoa, waly lapaak krA> i ayibaa aa a) évrai aytlváaait, abba a hetla» 1 sMtas bslysetbs keaHt, begy a* addigi iliaai llaiakaá) míg tibb áldsaattal esspsritbatfol, a ' tgy Ispusksak megígért aettákUtét. sserkes^ jtiak ragéayM
.A Mnilitsátl ssaiéi' <* loly Aisass kiadásba* boeeátbatjsk olvasóink 1 tssdelksséairs. miaót iagyssisss sgystfo* vbMM j Isp ssat sd, sót s Mváram lapok kisil la ssah slvétvf egy egy klld sMtsstiiasfc.
Tskiafottal aasabaa arra, hogy a ragéay, ■— jrnf-lyut s hóban már saétkiMQsk, — saak Uaa* laye* aegbatáfosott ssámbaa latt syomva, a osak as«k kapják á^jtaiaaal a bérámáira, átá iymr Mfg fiiéit MfiutMktt ttnyhj ásiaWéi, V lékírják miwlaim tlSfytí/ífHktt, Mi áárrsrtüha
i rawwsá él • btá u/ MyméMí fofmMáaaá, tea
I íl(jaihit UgkáiéU /ebr hA MS-éty UkiUml iiimM/sw, bogy a ragéayt eiáaskra mag* j kildkssslk ; asgTsgissimi bag* a ragéay la*
Kwia ksavsaiaényék*ii ráasswlaak a*es te, k a .AaMi' labráár bábas, atálag rssislik asg' egéss vagy félét re.
A 11 ivre Urjsdó diaaas kiállítass ragéay esétkHIdéaét ftbrwér hé tt Mhfdjtik asg, s igy olvaaólak a msvéti tUmepekra saéy táresáslai ; olvalaiinyt kapnak.
Nagy Kaaisaa, fsbniár kése pás IMII,
A ^lALA^kiftáikiwUU.
Ka Iti |uioi|a«M u| aoiiak biag»*malah<»», bogy | a sasai siápask is, habár a logikailag mag nam i asgyart<b*">, da Msiliatikaili| lollogtxi igassig a tartafota. Mart a tttaa*bb lilvmmi kénlásaai | msgyariiitil abban vita* tnlistatbaiai, bogy as ! smasrl gondolatay11viattásnak, ■aettsaN vHagaak liiikal msgnyltatkusasának lsgbsMóbb, Isgkis-j vsttsaslib esi kés* * bang. NeaHNMb gAnao'ataiok, da telkOnkaab Isgaiaaibb ladutstai, brrtots, gyi> I ayirOsiga, ss*roaga>a agy óakéayistsattt biarsas* lati banglian aUlvanul, avagy aa slnéaaliebaa, js atsly, mint birtslan baagsaiasi, sajátén a Itta •sáaiára, éppaa olyan sokai ssead, aűa' a bang» a hangból les* na inak, *ai éaakbii laai a
X6I10,
Rs valaaiiat a baag mögöU, ba aa awbsrtAl srad, van irtaiaai t éppaa u«y vaa érlelem aa inak is a aana tnllgDii te. Ilásoellisak osak óasaa i iHikAerM is a •Ifott arkaifo* t, as sgyik ro-biifo ling, • másik mittiaiiosaa bnapolygd Hm. JKtgf kisirt sa msg valaki agy operában, mikor i kél his párbajra késiül, ftkel sgy eapalli irta mallalt magvivatai. avagy kiairtsa mag a Iteat-bovan-lila gyáailndulo atsllsit ragy a Lob*agrta> hői Kliánsk aissia4a|ó|ára baklsaosk könrtii ba-illjtó bohóaokat Ifilliptafai; ■indkmti Aly vas* tag laUgfleaság volaa, aairaa a kötöttség fól-háhíjföirnék, Oa söt aUaden bsngaak megvan a maga irtaimi ia siarapa, — legalább ball, bogy lágyan, — olyannyira, bogy sagyoa lénysgw si iditartam ia t laaddig bsngosialal kall, áa pj. Wlgnar Rlobard •Dber daa Oirtgiraa* oiait röpiratában bosiankodtk a lótott, hogy ttestbo-vsn C-aMÜ lyuiphomajábaa a második laotua-hsq slóiorduló Isrmstit a sausksr aam ladji ksllő idil| egyenlő srflvsl kitartsál fWyteíjab.^ . r
Nagy-Kaniam, ttaárntp.
Zala 7 Hám. (4, lap.)
1891. febrair hó 15-én
Helyi újdonságok.
— lflnyt E4e fcaag verseaye Nagy* Htaiuáa. A Reményi Ede bucsn hangverseny körútját Magyarországon rendelő .Harmónia* zenetársn lat, városunkban levő megbi. aottjaival végleg megállapodott aNágy-Kaaiwán
deklődés városunkban már-moat ia oly aagy, hogy a rendelkezés alatt éHó ülőhelyek legnagyobb része már le-;van foglalva, minélfogva gondoskodva lett arról is, hogy karzati ülőhelyek (s kaphatók legyenek. Egy karzati ülőhely ára 2 «D
adott alkalmat a. városban, amennyiben sskaa
azt hitték s hiszik máigJs, hogy a .sctgán^tieztttg vsn eiheijaainj- Hl'kossá® pénztárban
tanalók tápiniéaste* eime alatt a Népkonyha volt értve s a tiszta jövedelem egy réan a Népkonyhát illeti £ kis félreértést a hozsáak intézett kérelem alanán eloszlstjnk azzal, hogy a hetediki jótékony előadás jövedelméből a Népkonyha — annt a melynek javára rendezve tartandó hangverseny iránt, melyn nézve az ér- nem is rolt, — nem kap semmit, kan— as , A nlzssí kerssk. <■ ipsrbsnk őrizete alail. Takarék.
----—-------- ----1—!—1 z-ixiii.—Ji--->—^—.xtjJ- pénztári beiéi 1150 Irt. A kibaaasitiai aisp U''
trt 71 kr. és 6 darab on-klr.-arany, mely kflv.i
nagy-kanizsai felállítanod szegény tanulók táp-intézete* alaptőkéje javára szolgál. Essél a félreértéit helyreigazítva nem kételkedünk, hogy a most már rnlvilágeeitott félreértők ezentúl sem fogjak megvonni jótékonyságukat as oly 'áldásosán működő Népkonyhától.
, m^re v*y m*rf«^elői*yez«^Jgft óhajtanak, kér]ük lapnak szerkesztőiéhez, vagy : Kdar Samo ur elnöklete alatt évi kózsyOléeit a ftsdkrf Fülöp könyvherssksdéaéhsa ferdnlai . kgwsk *f marhank belpKeyéhen Elnfik " A hangverseny napja márctiu slspezsbalyok 33 §s értelmében cmstsiálfáa, részletes mesállauodisokat alNor « jelenlevők határozat képesek, aa Oléat
készpénz 1700 írt, aa izr. bitkössig ke*cle»e a'att, 8 drb. 1800 iki sor jegy névértéke MU tr», 6 drb. tissavidéki sorsiegr névértéke 600 frt. 1 db. anst löldhit. int. sorjegy »é'érteke 100 M, 3 db. esa-gyar. jeís hilb. sorsjegy névértéké 800 fri, Hagy. papirjaradék 6% névértéké 14 0 írt, a May ka-
kerékp. betét* 6 arany és 806 Irt 71 kr., betétkönyvecskék az **jM pénstárrpk órisete alatt. Az nj választás megfejtése céljából: S<ető Gya-lani, dr. Rothschild Jskaboé, Markbreiter Upót-" né úrnők — Grűnhul Henrik és Rwwttfeld Lajos urakból áTíó 6 tagn szaraaAtasadA bizottság kftl, detvén ki, a jegyzőkönyv hiiel*sliéeére pedíf Hsimler Jdseefná és SaliUr József né urnók kéret-lak meg. A beadna sasiam-eft<ményskét»V kihirdetisteii, miszerint a sotnadben kilépő >i-laastmáayi tag és padig» Béillbeím 8am»a».
aatveakedjenek
Hiks. — A részletes megállapodásokat ... . ... . ~__■ . - . — ...... . . _
....... «-.:.£ ,~is ii.jSr^t -""T*?** »ajeryvőtonyv hitelesnél: CwrU na Beaóne, Kuett Páta«, tftlMH Ütilttnmih ttt-
yeaiee i•mm ismao mmsnunym fffn* "jjWsarftps és LUofmii Ámío fés»»e»yeseket mosne. kamrnmirol Laoai, Kan> ld*s»*, L»-
ItBéSm^ '-i^—tiőzSi 3 yilágnirft BépoB: f^Jkérve s megejtendő siaisiáihns ioú>v«zals*§4* --- * -------—---^
művészi B«áA Alajos fővároei aoagera mívésai bízottastul: Ltngyd lgaác, Dsutsek Morés FUiaek fogja kisérni sároanakha, a vele megosztani a mű-! kaktr Ferenc megbiaotiak. A tárgysorozatban
eort melyet most .ár mnt végiegwm -egáüap-;m' \ zfeg .1- . .. .. , . " vetkeseít, ssetyeit dr. Eapock Gyük olvasott el,
tottnt kővetkeséikbea közlünk: tübay**r**»y mtf kíUQi, hogy u egyesA'eiusk jelenleg
aora Aoyy Kanosán Világhírű kaiáikfla fe^yjrUgiafja vág.^ik ösasAeó 75«8-üxl*lrés<vé(iy-
EtU da. ée'kir. ndvsri éa kamaramővész baaú |nyel birnak, z hogy a nyeremény az V. ciklusra
'JSmmmsiilá" M áfcJ|> MÉtwIlhi j '1 fek 78 kr^a Vi. eikhisra pedig 3 frt 61 krM
közreműködésével, ilitor : 1. .Adaate éa - 1*** ff™ «*«etréixenkint. pffteriMXte-. . , , , / ' ,„ „ ,rr.. tett a mnlt én zárszámadás, melynél a mérleg
le' a í^gedűVersenyből Meadelsohntól zongora- ^^ ^ ^ k||a[ Utl<L CmuUP. AlWs, B»
kísérettel játssz Biminyi Ede nr. l a) Paraph-1 ronlcay és Rapock rövid megjegyeseik nián,
raae-dé Ceasert at na théme—8phuberttől.' ugy a titkári jelentés, mini a zánaámadások
bj .Habanera" .Carmen* dalműből Bizettől S tudomásai vétettek, s az ipz^lóságAstefl>gyelo|
•__1—■ _.. —• . . D_,_• oj.í bizottságnak, a lenntartandók fenntartáei mellett
■M^n^Sri átírta é, játeza Srnin,, Ede ! ^^^ meH,a , kftlMft|<, Elbttim.
nr. 8. a) .Nocterne* Chopin, b) .Menntte' fa-1 ,llt0|t exutAn j,ogr u egytg, hivatalos lapja a derewski, c) ,Bereense* Bölcsődal Huber Ká-{,Zak' lesz, melyben az összes az egyesületei roly, dj >Perpetuum mobile" C H. Wébertől. érdeklő hirdetések s közlemények közzé teendők, előadja Bodé Alajoe nr. .Phyera* fhaláar j^iMvarta eznián jk. Bépoek m ^
etsflf La|nan* ésHStlop'1 Sswwné njbóf SMgvA* íattt&ttak. A Számvtsacáló bimlisásb* válaastst> tak t Blau Uiesaé, Grünbul Henrik és Székel? Tivadar. Esuián még iteUei tfirtmena Viioosoé urnő a tó-e mejpzoltoit kedves modorban, elarta Meíeltbéa gazdag beszédei tartott, melyben aa egylet aaoo szent cél Mekéboa, mely őket egye síiét 14, öasaetaftáara é« aa egylet iránti tokosat-tafib érdeklődésre bogdltarta. A ietaatavMaét a lelkes, őszinte beszéd, élénk visssbangva talált j vajha megwrivlelnék a kívül illák is, — A köz-tytHée napirendje letárgyaltattán, elnök a kóz-gyűlést bezárta.
— Vihar.* kftsgyftlAa* volt f. bi II éa a karesk -ifjak ősképpó egyletének. Esti 9 órakor nyitotta meg Ijtmjytl Ignae ejn^ik mintegy 100 tág iaíealétében. A kóagyűléá tetszassel vetie tu domisul Hofhwflld Jótset titkár terjedelmes és nagy gonddal szerkesztett évi jelentését e meg-
adta a vi*a<al*pő igszgsiósignak a lalweatvényt^
____________„ _______„ __ Követkésetl is 1891. évi krt?tsé|{v«tés tirgyaláen
, " ■ i.-|tal a változott viszonyok éltei köTutrlfilaa kidnl 'mnlyusk si orvosi ilijaiÉsiiil iitWtl léÉIéiiet físd
aal), ^pateado-(varga táacy spanyoTfLieoTf^, „j-.,^,^,^ mejyek á|„ ftcwfor emelt. Szépen me^kolt és szö»
' jn*satetAl. )»tsia Beményi Ede ur. & a^Rigo , A közgrütes a lelotvaeon aíapsabilyokat j noki hévvel elöá^bfl beszédében figyelmeztette a * letto* Ábránd, b) XV. magyar Rapszódia Linst-; legkisebb változás nélkül -eltagadta. E'Otán a | tagokat, hogy ne engedjék magukat egyeseknek tői, zongorán előadja Bodá Alajos ur. 6. Magyar ilSiítikar lemondván megejteteti a ssivasás s esti |>semélyee moiiirn-uok állal diktált kívánságai il-jiemzeti népdalok Reményitől játsza k,i>vetJk9i'e?ett' !*" ""P'1" eredménye ki- tsl lélrevezeitelni, hanem togad»k el .a« egriét
—--n—u ■ n ^. "7rrj', i i hlWMW: llsadiiO)T 8I szavazólap, mely 1HU belbékétéoek biziosttiaára trinyn'A azon indít*
Ede ur. 7 „Hommage á Paganini (hódolat, K(lvazalol , KIS juietréazvényt k^eit. Meg- vonjál, hogy legyen az egyletnek a lolyó évben Paganininak) sur le théme nel cor pjn non Ai ? Tálaxzits letfel; Elnök Vidor Ssmu, alel*$k: I két orvosa, mi a<tai mind a két pártnak elégté-aento* magán hegedűresjerzéit játszaBemiayií Fesselliofer Józ*el, dltnór.- Go)dwrbmid> Dávid.!iel szolgáltatiit s as jngaua meg eenki ztamS-Ede ur." A hangverseny kezdete ? és féKórekor I Igozyalitági tagokká lettek-: &>«enberg Richárd, Uyea indokból kson e<*jr*« nemes céla épületet,
F» '.^r •" ___!_ | nfmit. itteniy .Tam»i Kl»in t i*« 1 mályi ^n svi lirádosia é* SS indítVányoaó -
■ , ' , * ; ' .J-- ,.•.. . | Lengyel Bernit, Beck Miksa, Weész H. I., Kapoch I pknja tagjainak önfeláldozása emel' mai tekln*
- - A M«a*rl lak. Iga>x><4l illas, mely (;yu|1( -vV-eisxmayer M ,r bizottságba télyére. Grünkvt Henrik alelnök. fism/sM.Lv
rT'Ö^r/? vo1' ! heválís/tsitak 0<«e«zíy A.ilriJJ^chrach niuUjjos és CMsn hasonló s^nbaLjMnáliak. mire
.lAyát^déabe jo t városunkban már ; i^h Mór. Kttag lett: HalpH Krtr. At ered- az'indiivány Wött, lo-JhUás következeit. En-Jió óta betoltetlenul maradt; minek oka, hogy, ^ kihirdetése után az elnök az Olésf besár- nek megtörtéu'e után, még es eredménynek as-.megyenk derék tanfelügyelője_oly egyéntakartiy4n; R lagok „ ,|áök ^joa.éljenzésé.el fél 8 elnök által történt kihirdetése előtt a szavazás
^állásraBjerni^k.ugy^kepzetteége,mintórakor e|hsfylik a .aniMkozási termeL ..............nilüé&rdult aubálytaiaosagnek jöttek nyo-
SSS^sS —»«r. »«egytet februárhó 8-án Fiáor márs, mire oly - izgatottság követk^t, hogy
fS^B^alX^B IJ^nfeJr^ eVtámog^t Sr!Í uk. hogy aderék ecetben tly
" »•. .....» . ° - ... utVnrA a hittnr ai noslai nnnsoe Ki«ataainak 1
-nu » » jövőre lg. hogy az egylet nemes hivatásának szakadások történhetlek, talán idő volna még, as
" mSr^n'megfelethessen. Azegyet- egylet nemes célját esem előtt lel
JK ti yértést hirdető elnöki megnyitó a jelenlévőkre ki- belbékéjét fel nem zavarni és *
vár)nk az nj igazgatót, ki mmUrtesulunk ttoö hal4sl lm H ie|ke^ei; ^éijenaztetett. Az | előnyt k.e^e^t léte-.ten-
ei'et'*,. ana*k mindkét' 'Imre
eius-4-én foglalja el AUását Hozza rfinkbe
— A
éljenzés iecsillapultáral Bostnfeld Ltjos egyleti I titkár olvasta fel igen szépen szerkesztett tárgyi-imCj'-kitiii/.Nal klAIIIIAera vonat-í-lágös, évi jelenléséi, melyet a közgyűlés általános kosól g ertesitést vettunk az iránt, hogy- orsz. j ,elsxéssei fogadott. A titkári jelenlés szerint az
képviselőnk Hertdtndy Bela nr, a kereskedelmi ^Ijléjf vagyon 1881 óv kezdetén csak 1390 trt n. 3 órakor, as izrselita mmiszter urnái-járt ez 'ügyben, asonhan ott nem 53 kr. _volt és noha a lefolyt 10 esztendőn átlag rendes közgyűléséi, a Ieg30l.b reményekkel biztatták, mert* miniss mjnlegT 2Ö00 Irt utaltatott ki évenként segély-1 — TraioaI* az aleáa
I— Névmsa«yara«l^*a. K»hn BiMÍ,)g és Pal nagy-kant'sai lakos-ik, bíltmydi^uiHztsn eugadélf-lyel, nevüket „Kertész4 ré^UKMaitak. É— As Izraelita hltkéMég e bó ű-éo d.
iskolabzA tzrtja évi
E hó 13 áo I
____ ___________ „ ______________ ...___Jpjjfjgl
küzLj^akösó* ési ía^gi j kelöknet sz't kellett tHpásztalniok, hogy a Tóth aa 1896 96,;é¥skbtu. m«^tartsnáé hou^apilási j m"eiieifc sz egylet leleulati vagyona jneghs- Lajos léle Házból a tragyáié kiWlik a* utcára « ezer éves jubileatn világkiállításra, ktádlitások ladja a gOOO iriol. mi első soAan az egyleti eHés gyönyörűen végig folydogál a járdán, -iái rendezését egyatalában nem hajlainfó _engedé érdeme, mert fi gondoskodott arról, hogy az bizony sem a báatulájdouo^nsk, sem a városnak lyezm. Mint halljnb, a város polgárai most kul- i egyelnek nj meg aj wsgéiyiorrásök nyíljanak; ne- Uejn a mi köze<észségi viszonyainknak nem válik döttseget menesztenek a miniszterhez ez ügyb,u |yek 8z intézetnek az eröl, a szűkölködőknek pe-l díszére. - Ajánljuk az erre bivatótt közegek «zl- *
— A •SépUonjka' jayára Matejká Ede ajdig az enyhülést sdják: 9 év előtt _a*„egyletnek 1 ves- figyelmébe. ,8«rvaa" vendégUiee ehóil éá katonai zeneiméjt egy: alapító tagja sem volt;-aselsöneklépettl' — ü«aaai»aa Xagy-KaaiMóa. esv. KorW Jiassat ^hangversenyt rendezett a Szaryas termeiben, be 1882 év .elején gelaei Gütmmn Vjltnosné ur- ^ 'dÍJÍ.1 ÍT
Bevétel volt 92 trt 40 kr.. fel01 fizetés 4 frt 60 nö, kinek szép-példáját mindinkább többen tn« fe'J'g^ ' ^ ^
összesen frt; etrbőf a; kmílást^XO Irtot | töbjien Wvtüífilt, ugy hogy az egylei^eloelenleg t ^ -levonva^ maradt a .N^k^nyba" javára 27 frt,r2aalapító^ tagja. van. A rendes lagok sjámá 1 S_. 4 íifpneveléaügy terén felmerülő bajok mely.Eszeget Matcjka, Tiífor Saraané úrnőnek Uiszteleibeli tag vap egy. A lelolyt évbed tagsági mind Sürűebbekkc lesznek, most úmét erős pa-elküldte A díszeit társtoág, mely együtt Volt,|dijsk u<*n bévételezletetr 603 Itt ftr,-segé-1 nas/.t vettünk, mélyei e beküFdöo kívül, lapunk vMánrfcedélylyel tőrtőíle as időt ken. haj.ualig^Uye»éBtkre pedig kiadatoli ia4ü.ftt r6&~tr. ~ A egyik leljesen megbizl}'«'ó monkatirse nem «sak ~ UU J^lreérléa'A f. l(ó 7-én volt í p^ns'ár W vsgfonlüntttatás etöterjeseietvén a I egén*'terjedelmében, tgaio', hanem, azt még pót-jótékouyeéln elöadáé, mely részben a .szegény számvizsgáló bizottság indítványa alapján a>;el-' l'asokknl is,kiséri, nincs okunk kétkedni a boz-
tanolók tápintézete<. részben ez ev.-rref. hit- I-Vl—^^ . - • < ' .......• "" - ■
•1 község javára -rendeateteit, nésft- félieéiléste
I nókségnek é» prtulárnoknak a telmentVény meg- jzáuk 'bekttldöft n'yilatWnt _____
• adaioH. Az Izf. HWgyTíT jeTeDlegi"vagyooa 75151,01^1 att égéss ierjed-iméb>n mely 'így hang
J
I^HMMHHHMH
. Ilafy-Kánim. Taaáraap. afk t »TekiBtaHa*B tarkeaiiő erlMfaTa közflgy
kar őaziata pArtoMja, nem mulaszthatom ti, hogy ama boirAnyoa állapotra, mely a áaasilsái iako-laaal aa ido szerint uralkodik, a ayilvAnoaskg figyelmét lel na hívjam a egyettal aa Bgyelaei-teásam kötelességének leljeai'ésére aa — illaté lat tnlttrrito hatáaégnt Thrt'ftl >ha aaéti lék. azarkasatö urat, legyen szíves becs* a IspiAban jelen soraimnak helyei adni. — Eltekintve áltól, hogy a kacorlaki kéuigi iskola U* Bitója már caak képzetteégbíAoya miett se* felelhet még ama kötelezettségnek, melyre hivatala késali, e mellett meg olysa lőbbreodekbeli iWjwí trkólm kihágást ia elköveted, bogy aat itt papíron megnevezni ia -tiltja szemérem éa ex er-kSlcai érzet ... 8 ezek dacára még mindig — üzi egész nyagodtan . . mesterségét. Elvárjuk,
eredménye. Tekinleies Szerkesztő urnák maradtam a legmélyebb tiaztalattel Gmorföldftn 1891.
Zah 7. artm.(&. hp.)
Qsaaaaly Aatal 1.40 tKT Piikál > ifimt*m kpéez > «aw Oábaf t fct Xfc wtager Lajos I Irt, Heitfricb Miksa 40 kr. MM. 10 kr. Varga Lajos ügyvéd 5 Irt, Ebanapaagar Leó i Irt. Ebanapaagar bpoi 6 írt, Etwnger Henrik í frt, Staek Sándor 1 irt, Rapocb Gyuta 6 irt, Somsich Lőrinc 2 Éti Eisinger Samu S forint, Thoinii Efidrt fi ír', ö'^icrhobtr Látnia 9 Irt, Vidor Samu éa neje 5 frt, Wstaar Jáaoa 5 firt, Töltőssy Béla, > frt, Lovák Eds 1,40 kr„ Tri-páanr Gyula I "frt, Wieoar törvsz. jegyző 1 fr, Wamberfer Sándor 1.40 kr. Wetai Lejoa 1 irt, Sréerz J. H, 1.40 kr., Tóth Mihály 5 Irt N M W TSfiJ Méttteágos Karap Ferenc Budapest 6 frt, ősszegen 202 ItSOkr. Kelt N-Ksni-sa 1W1. lebr. n>. Batvs Lajos pénztárnok Jávory Nándor st-iflnőr. Bevétel 1al4iflsa<éaakb«| »0Í forint 10 kr.
Jegyek eladáaahól 441 In a6 kr, egyebekből H frt I _
: nsaswaa 8flT IW 6 If, >IMU MAibMb 100 m 8»jRoé-aüéld- A'dólI 1-szív^ár^" Rotbmae'^Beláad
Alajos földbirtokos.
/
Mulatságok.
1891. február hfl 1M».
Dstks. Vii—a> 1 olaaa aaet serviee, Haia Mihály 1 tvag cognaar' Dr. Haosar Jáaoaaé I broac tintatartó, Imit, Jóssal l dobos női gallér, Jandáoé I 'irigdisa Klein Llés 1 ü«eg peasgó, Kareag Bétáié t pár majolika alak, 1 Mfottka ioné, 1 majolika kancsó, 1 japéai legyeaő, t japáai gyu'aianó, KaBai Máryér 1 pál rt pajta. Imii éi, : 1 japAgi saaianos, Lúsrlager Igiit egy sőrta kancsó, Ooaortáoi Mike Mártoa. 1 dobos teijag felszerelés Morándíní 1 dohányszelence, Maiké Istvánné I kötött htíósipkar Maron fa Babér 1 üveg liqueur, Nad éa XMe I tvav Itquanr, Neumann Adolf 1 kávéfőző eszköz, Pragar Bélé I öveg peisgó. Pintér Sándor 3 tttág badaoaa* layt, Pofiák S. W 1 ftvat liqaeor, P4hál Ft» Irtpagé i dohAnyszetance, Prezimaytr D<m<ch 1 éjjeli lámpa, dr Raaaak GralAnél sewarieeté
kr. Tisau jövedelem 404 Irt. 17 kr. A kőare-nOkődókoak. lelOJfizetőknek a Auslabaa mind
évi február bó 8-án, alázaloa szolgája; fttigAny moKrtak, kik | jólékonyfél eRimrisditAsAhoIrhoi
*Sjárulm síivaaak vafácak, e bátyán w Qsaifflle
A ksttés eél elérve. A nagy-kaniaaai •szegény gyarmakak tápiatéaaia* 6 á .helybeli
- -ev. raf. egyház javára*, e M- 4-ée, e polgári egylslba rendezeti aökedvelői előadás a leg-féoyesaSben sikerfiit. Az egész termet betöltő karzatot a páholyokat eJfogtaíó dísze* kös&Bjég
igazi élvezetét talált a műsor minden egyes prtnt- _ . . ,
jában, melyet Hofmmn Mór JMkonftig" ctmö | ^A jókedvft adakozói azereii az Isten." grologja nyitott inig] előadva Darán Malvin k. 1 kaaiz«aí izr. nőegylet lift.-évi fiibruár a. által, ki szép előadása a bsngmil yozAsa állal csak emelte a szép* nyelvezettel irt mü hatáséi. A müior 2. számát Schfoinmgtr Erneaatin k. a. Mendelssohn >CágBcció< müvének praecia előadásával tőhőlte be. Ezután következett VörOs-i mart hy „Szép Ilonka" című kOllfcoéoya, Ernyey «»ra válthatók Práger Béla ur gyógyszartArában. József zenéiének kíséretével. Vörösmarty az őrök- Pé'O 6*etéeek kóezftnetiet elfogadtatnak é* hiria-azép költeménye nem maradhat aoha.batáa néJ-t pil8«_-m-ujtfázlalnak. Kezdet^ 9 órakor. Péeztár-köl, hál még ha oly kedvesen adják elő, mint] "T**** 8 órakor.
'i* &*mjkJMn K a. szavállá. Vajón ba 8 " * »—aitára—MrWalyO
_Jalt volna Szép Ilonka, engedelmeakedeit volna-e *»' március hó 7 én' »a|ái be'yiségalbea^pKjué-Mátyás király az 01 „hivót'kQrt hangiának" T S; o^oa t rendez. Kezdma M óiaker. Tagak nem e 8 lett volna „rab a aaép szén sugará- U»egbivott vendégek.saiveseo láttatnak. A vidéki nál"? A szavalat, melyei 4tTfr& fldőn ur ki- t. tagtársakat felkérjük, hogy étel- és ital ado-sérl zongorán, oly nagr tetszést keltett, hogybá-} ■ényaikat ayilvAntartás -xégea e. tarsaakőt tit romszor hívták a lámpák elé, ""Szép Ilonka bA 'kArjAvel közölni méltoziaseanak >, a helybeli I.
- jos szavalójAt. Majd a „Hármas szövetség" cimO! tagtársak közl eaen rtlbát "aláírási iv log kórós
baifts kösiönelét uvil>áuíija~a" Mely összeg mégáöapódás szerint az ev. ral. egyház és a lápintézel közölt leloaztaioii.
— Jelaaes bál. A nagy-kanizsai Izrael, nőegylet e bó 2S-án jafaextáncestélyt rendez, iaely> haa » éiaaae' faataaatlktts megbi»ók»t .goaT'kOltfta szél s rendezőség. A méghivóC vörös éa kék körzeti selyem papírra jetmezeket ábráaoló alá-kekkel vaeeak nyómva a Vitesd Fülöp nyomdáját dicsérik; A meghívó szövege következő:
á nagl-
■P hó28-sn
a >Saarvaa« szálló dis*lermébaa z Art körit jelmes-táeeeatély i rendez, rodai (éa h. esalád|át) BKgbtvja a leadwőaég. Belépií díj t szemé! yeokínt I frt kr. Ksrzati szássozou'ülőhely 1 Irt 50 kr. Karzati jagyak
I saivanartó, Saller Lajoná 1 liqeaer mmpvIos, 1 _doiián>ii garoilura, Sirém éa Kima 1 ing 3ck»arta,.áa Tatlbár l ftaag. 11m, 1 >>ég ^ítéeiii >(jmily. jAast ap tttaftn e'trsrtarto, SteanMr Kálmán x vmnaK
SrktAr Vilmos 1 cukortartó, Sottwaich Lőrino 1 pár azlat gysrgvaiartá, dr. Ssakarea Jésaaléé 1 moeea sarvic*, Taaber Alajosáé t Tvwgavrutmr; Tivoli Jaooa 1 Iwg liqiieor, WitUeter Aaiataé 1 baeUilla cukorkákkal, 1 dobi aakasáa éa ( dobos sütemény. A tombola után rageaiia tartott a táecvigblom.
— Maagwresay WlBaa^em. A Samagaa 4 bó8-án megtartott hangversenyről kővetkező érta-aitéat vettük: A hangverseny programja a kÖ«si> kező voltf I, Egmont. Quvettnre ||iálwwi'>. jMAkoayaé^a {Zoegoráiták Ma/ur l oeka éa áfstsia Tarán k.' lelyrb aresá- s. 2. Titkos osók. Operett réaalat. 'L mgora kisé.
ret mellen énalalték Ürámáw lhtta as H <rts k. a. 3. A levél. Monolog GsbAnyitóL Előadfa fit ísm k. a. 4. Kilencedik eeeoart Eh. da tísrtot tői. Hegedűn előadta fW/jt JóMl ur, soagerét kiaérta Mafttr Magda k. a. 6 D asaa Uiktg. Humorisztikus lalolvaaéa IJorcélk Resaf Úrtól.Jl Pepita Opereil-részlet. Eeakalték Btkmktr Ilona éa Berta k. á- 7. Árvisi hajóa. Kóis»*u> Vb. Irősmartytól. 8tavalta /./«/ria~Arsaks k. a. 4 [Magyal-népdalok: CigÁnyki«érel meíieit bagedle játszotta Bilff Jósaal dr, E gaadsg protramat mindegyik s<áaM neme* él vasatat oiuj'o'i ; éa a s Isgnsgyohh hattal aUgis Vii Aaaa ki«saainny ssiejátéka és HaJfy ur remek hogeééto kauatle^ Mojzer Magda k. a. finom és dtazkrét aeogora kiaeratét s<mtén klonősaa ki kall smalnéuk. Hangverseny nlán mageredt a téee, • nagy *ai>
Ktlönfélék.
Klráljiiéuk lilhea vaa Miadigóróa
vígjáték — Torkos Lászlótól — kihetkezeii, elő-1,elBl
adva Wtiu Nina (Kamilla), farkai Vilma (Olza),| — A • n agy >U anlmal önkéntes türtltó-^H
Darái* Vilma(Piroakáj li 1 unitiéyok-éa dr. Fri»i\atyjai állal á-kó >-áa a .Szarvast asálMa dtáil"óval e«é«a a reggelt érákig Myt. Tksh Jővft. Ödön (RélCalvy) ur által, a 3 szép gzövetkezö lermébea a lAiolioaaerek felszerélésére, a rendé-! delem 260- frt; ez akkori anyagi siker, mekke* folytonos derültségben tartá a közönségéi, csak- zöaég dicséretre, méltó fáradozásai mellalt teljes j rát Sümegen még semmiféle jótékony paí nem bogy haaztalan szövetkeztek, meri kijáiszotia ökei sikerrel rendezett tombo>Aval egy beköt ót 1 lánevi j produkan. E aikarbea ez oroszlán réiz^ M Réilálvy ur, no nfm is csoda-, hiszen íjiért ügf galom alkaliaáyal Inváielezieteti 258 Irl 61 kr. Pongrác löszolgabiró arat mái, ki meainq'aiia, véd, de kapott is. honoráriumot — Piroska ke- kiadatolj 42 Irt 55 kr.,: maradt "216 frt 96 kr.,!%ogy e l«ltime«»te is győsekWré siaal a sa^kx, sét —' a szerződés felbontása iránt tolytaioti sI mint tiszta jóvtiStlem.' Adományoztak : készpénz-1 melyet kezébe ragadott.
megnyert peréért, mig a másik két nővért még j ben Karrag Béta éa l*tván 20 frioi, Gelsei Gut4 -------- imut i«
vigaazialta az operáim -való."menetel, a Kluger minn Vilnoa 5 frt, Vidorné Gutmann Hedvig 5 sütemény é a közönség tetszést nyilvAnitó tapsa.[irt, Ebenspnnger Lipót, Hirsebel Ede, Wéíaer J.,1 Euitáa kővel kezelt a mü<or&. pontja: Mandela- j Löwioger Iga. három barom lorinmt. ilr. Szukits | sohn ü moll thója, de az már nem műkedvelői | Nándor, Fajcs L, Bubick Nándor, C«re*ofés|
előadás, melyet 3 oly művész, mini iU^dr Fal,j Sándor két-két frtot Z^rkpviu lrijos. Ssrtrtry l iftlii el a magyar ember aaivét, vabiháitysaor SUrntek ZsigmoniTés Ottóp Ernő . urak adnak IOsákár, Ka<t<*. Miksa, Wéiszmayer Lipót, Lővy rajongásig szereled királynénk bó •aaryarjat köze elé, A művészi magaslaton Allo előadát freneii- Adulf, Rntbsshild Samu, Székejy Tivadar, Lükftcs jöp, j|y (j-zinie iírőnt tŐltí el kehiünké' most Is, kaa tapsra ragadta a közönségei, mit a nevezeti Gyula, Riicherífeld lg. ét fia, D ibrin B , S»u j midőn értesülünk, hogy a lelséga* a>s<ooy, oly urak azzal háláltak meg, hogy még egy darabot | kitsch Z-sigmond, dr. Nb 'iedier Anlal, SissooG., boaszu idd uian isméi fövArostiekbaa vau. Eltó játszollak, melynek remek előadása sokáig emlé- r Lengyel Jozael és" fia, Goldschmiedl Oávidne, egyenesen Münchenitől, — Hűesben meg kezeiében marad azoknak, kik hallottak. A mű- Györfty Jáoos, dr. Fülöp"Kázmér, Belus LajoVsem Állva, — egybuzomban jbi|Budsp*«tre, bova sort Schletninqer Ernesztin k. a. zárta be Sainr- Venrzel R*<söné. Sebesieny Lajos, Steru Aladar,; reggel fel kilenc ónkkor érkezett. A reggeli bt-Saéos ,.AlegrQ_Appasia-natB!' — szabatos elő- dr. Fried Öltio, Wbí*z Frigye*, Főt. Fsrkss L.,IHegben is nagy ftözőnség gyűlt a palyabáa ele. adAsAval, melyet a-kozöoség tap-tsal jnialmazoit. dr, &tta' KáimAn, Kocsis K'ájmán, Oroazv^ry I A perronra senkit -sem bocátott a r^iidfir«ég, Öli volt, azt lehet mondani egésu Kanizsa. Fe- Gyula. dr. Moinftr J . dr. MayérFerenc, Tripjui-: meri igy kivAnla est a löudvitrmesicri - liii-«'a. lülfizeltek : Pap GAb^ ev. ráf. püspök Rév-Ke-1 mer Gynla, Tivoli János, Grit flugonnay Zsom-jAi udvari rárOieraui körül llieronym Ká'oty, mérőm 2 frt, Eborhiifd Anial pr»BlalÍB.'tt-5:ipron bnpné,".Hevesy. Flóra;..iirv. Fijttmr ,l«*nŐnéj Sluck^az-ns.t'i tkanagyar államvasút tgazgaiujd, 1.50 kr., Huff nsnn Soma ügyvéd Keszthely 2 frt, j Sándor, Kohn fivérek,' SzukiU Huurik egy-egy Jáoos lökapitaáy. Mitymer vwuti tclűgyt'Ji) aa Hirécbler testvérek AÍsó-Domboru 10 forintot,|foríriioll & isenfetd-Lijos 1.20 kr* ölaü Lijtts, JTiimunii AllamA>lóuitk fsoportosuiiük. H
KárSzag Bélá foldbiriokós lő loriolot, Gelsei Hdchwald Jvzsel, Hacker Vnmtw,—N. N , ÍN. N., ófa után a pályahAz «é bajtaioit szsrnys-g'da Gutlmsnn Vilmos és neje 25 forintot, Grüuhuti hatvan-hatvan krajcárt, N. N., Tachauer József,] vei a. király s egyenesen'a váróleremtie ment, a Fülöp és fiái 15 forintot, Ujváry Henrik biz. lő I dr. Schwariz Adolf. Milbofer 0 lön, FisclTér AMr. j hotman esek akkor sétált ki ápentWa. a úrikor Ulkár S frt, Karczag laUAa lO forintot, Jlelus I-N N.; dr. Fiscbl Pá', Fürst Saiidiír, Kende M., • a királyné vonata már az Állomás közelébe!) Lajos 5 frt, Bolyai Dénes .4 frt. Hosenteld Adolll Klein József, Kút>cbner Jakab ötven-Olven kri. j jarr. A mini a vonat mrgál'oit,'0 felsége 16 iti»n» 8.50 kr., Fesselbofljjr József 3 frt. Szv. Sauer Nr N. 55 kr.j N N.l^kr^iL N. Gürjner Vnm.Ja szalonkocsíbA s ou Odtöcoüe csóska. oeié^al iíBÖnf 7 frl, Schercz iiiebárd kr. Horváth Fieischaker Jó/sel bármibe haftnínc kr|. Oisirei-Jn királyas«z >Bjt. A<lán lesegítette á»kownr.tl s Ferentí I frt, Danscha Qtló. 2 fet, Or, Kemény cher Bernát ély.T--jl. N. IP kri. Tárgyakatl'jkaronlonva vazéile az udvari "érmen At a fogai-Fülöp l frt, Dr. Friedj^rön 1 frt, l)r. Blau Sí-'Armuth Náthán'.1 üveg f>enedtkiíni,.Beltibeim és1 boz. melyen v.ele együn foglalt helyet. A kft/óe. inon 1 frt, Dr. Schwarlz Ardoill I irt, Dr, Szabó-Guth I gulyásbtigre, Cement Lipiiné 1 mujoliki|,egnek feliünt, hogy a királyné arcát mi nem Elek 3.40 Ar., Dr. Svaslics Géza 2 frt, Dr. Lökejkanctó, ifj. Fesselholer Jóisef 1-üvag cognac, il| jtedie az a sűrű fekete'fái yol." melyet renfeaen Emil 1.44 kr., Dr. Tbomka 60 kr , Dr, Szüis Fis;her Ferenc t üveg cognac, Fisdler Antalné viselni szokolb A teVéges asszony kitfym sztn. Miklós i frt, Dr. Trípammer Rezső 1 írt, Dr. 1 pár virAgiaftó; Feiglslvk Ádoll 1 sütött lant, ben van s folyton mosolygott, mig a király ol. Dieki frl,- özv. Kaosób Lajosné ff orv.Szt,-Mikr 1 Fant! fivérek 1. doboz japAni zpebkendó, GrAcz 4ul|a kocaijátg kaSfitl).. Ptémea ázegél^U sapka,
fórUrrj Sé^ái-lz GiiszláV 1 m. 'MlUMyi »ab-|-JiüiTTT«prríoHár; "Ö'sieuoer fivérek 2 üvegvil der 2 frt, R N. 60 kf." Softogyl Henrik t frt, | lányi bor, G-üuhut Heurik 6 Üveg olasz riáitig,
lesihes Alló róvid kabát a fekéle rulut volt'rajtiu Vele jűt't Nopcaa báró lőudvariaasier, Festetlek
H»|T-ICaaÍMay vasárnap.
Mária grMnö udvarhölgy, Parenoay Ma alapit VAetyi hölgy- felolvasonö, Claudy (0 utlmarsal,, Féifallk udvari tanárnő*, továbná a görög nyslv-VMater éa több laolga. A király a kiaéral tagjai közül Nopcee báróval ás Feeielick grófuffvel lo-KOtt kmt. a királyi pir a pályahámál és ai wcakon várakotó közönség 4lj«nil»e kliat hajta-*-i~4eét (ál a budai várba. — A királyi palota ssant Zaígmond-kápolnájál>an ínég délelőtt Hornig báró veazprámi püspök, Vézinger Károly plébános ts Port Iván dr, káplán miséseit Ai egyik ml-lét a luráVyí pár is meghallgatta aa oralóriom-ból. A király délután ketiedfél órakor Gödöllőre utazott, de este visaaaiért a fővárosba.
— Cd vari ülrrk. SUfania óar. trónörö-JftraO Atanáfca utazott, bel bosatasabb idei-(og tartózkodni. — Klotild löh«rcegnö, József ÍOherceg neie, leányával 'z JUria Jkratlydtal,' Al--csmrol uwtapestre-utaztak. hogy az udvarnak a
Zala 7. «Ara. (1 lap.)
1891. február hó tfréa.
cwrn« pre-
aálkoaó 14 alkalmat, ffMaoUol Ivok mui dr. Molnár J,, a4, dr. IíothiMlil Saaaaá 4o lapnak utkuttljMl, a alvót aogroadolal klváook, béraaly Ivo* alálfbatják wagraa-dilMbi. .»' ;
- JAaaai Mart ala».„1lektrá* cím alatt agy Ift lapra torloilll üiiiulmiiiy Iqlafit mi SlngoV éa Wölfuer ki»<lá»ál>a», liiütotlMt/ PMM. Aa éfflokéa tanu4iuáiiy ára *> kr., kapkaté lapuk kiadója MWi'íi, FttlSp kŰriyvkWójOíSaáiiílion, -
Közgazdaság.
— KIAIIIlás. Felhívást vettünk az 1891. évi l-l ól szeptember hó elsejéig tartandó '„Komárom városi és (negyei ipar- és gazdasági kiikliitie" érdekében. "A lelluvás igy. szól; A Komárom városi ipartestület lelbu»dulva az ntóbbi években az ország számos vidékén rendezett ipar- és gazdasági kiállítások sikerén, jt >Komárommegyei gazdasági a »Th In-Tó vártai ipafteai
tüIet. közreműködése, valamint Komárom vármegye éa Komárom szab. kir. város lörvényba tóeágának támogatása melleit — egv .Komárom
fővárosban tartózkodása alatt annak közelében légyenek, -r l^iftlilkfc kiiönteié"
AtiUiiMi Manntmb
mv»vr»i v vwmmvi
THftor randi ügyek terén
rene Jóaael rena lovag k«resti|evti temette n. t ^(^él logad a kiállít, biaotts. az ország__
A W*»| Ittrbsa IsmsH derék kanonokai ért leg hgj^ rdazábdl la HMbblájla gásdaaági gépekel, a SHifasabh kftt»m«t»sh« BlU öezinle szerencse L,),^^ Mö|ömüvelés,.! kertésaet és kisipar U vágatunkkal járulunk. —.——— - [köntyébbás oéluerObh üaésére alkalmsa eazkó-Magyaraaadé izr. hitközség. A mura-' »üket, sserazámokat és kézi erővel működő ki-
9PS9HH9 I A »Zala« cimü hetilap (. hó 8-án megjelent mm és negyefrípár- ás gazdasági kiallitáe" B Ik »tmih.n Itr &uuíiUOi»í ui' ellenem kfta—.
J^'l pl^^^ivtw "a™""1 nft'*f0i"* M Mf TOrT'/tt»t Tnylláf¥özálfiak aáon kilelelét, mintha aiap-
kiwt^^ Felszí irk|rált .Wr ®bin Komárom város és megyé ipari éff-gaz- „, rágalmazó módon megtámadtam és az •serzell érdemei elismerésein a M-Jdaságl haladkaát, fejlettségét kivánpi ia bemutatni, ^ , iértlovagias elégtétek adás elöl alaptalan
A mura*'
ssomliati izr. hitkiiz-ég, mint értesülünk, elha-tároata. hogy ex évi' tébraár 7-től kezdve, ima-bftiáhar. a« ÍbImiI tintáiét részben 'ihagyarul fog történni; a kihirdetendő hivatalos Ügyek pedig )üaárúi«a atagyar -»yelven*ihoaatnak a- hivők tudomására.
- A mával áak. láullt-ngylH febr. hó 9'én tartotta meg tisztújító' koágyttltaét, mely alkalommal a tisztikar következőleg választatott meg : "Elnök: Ft Tornyos Gábor es
asbb gépekéi, s főleg oly gyári és kézmaipari készítményeket, melyek városunk éa megyénk te-| rtllelén nem állitaltnak elő. Nem zárja ki a bi-sottaág aa iimrossegédek és tanoncok munká'a-talt sem, s iiülöiiös ügyeimet tordit a nöikfizi-mUQkárl, házlartáni cikkekre és a fiézT iparnak a megye térületén müveit összes ágaira. Midőn pedig a kiállít bizotis. e kiállítás megtartását elhatározta, tetle ezt azóo fneggyö/.ffdépben^bogy úgy Komárom varosa mini a megye érdekeli kö
per-s. alelnök Lévay István ispán, jegyző Lóljy! ^Ikesédéssel ingass pr-eszmél és buz-
Jéisff kántor Unitó, pénztárnok l'M-sáy I gulmávsl, jóindulatával lehetővé'teszi annak ki-
gyógysaerész. ellenőr Kppiagcr Sándor. Fő na rancsnok Qnttman (lynfa, alparanosnok Ijsta
parani.'snok Kaszás Lajos^ bAnÍ Harváth .1 áti'ibontó [láfancsnok Kúle Károly,
sMrtárnok Iváncsici Aafel járási orvos.
viteléi, lehetővé teszi a sikert, mely jómagunk, Komárom város és megye lávára, JispUTetére ss^dtiszt (tnttman Jani, salvattyn 11X0lgálatid, £p e végből a legnsgyöbhTíszfeleilel Most_másyó paramjuik^ hlzafammnl tbrdul f klálllt. BlzóBs. Komárom város és megye I, iparosaihos, ipezögazdáí--faox, vgjanhit mindssokhor, Ifik női kézimunkával, háztartási cikkek előállításával, avagy házi iparral mgiatiosnak, högy a_jelen lelhivás 3-ik nasiékossbb étel roglult >szervezeti »zatfály<sl< értelmébe
e kiállításon részrvégyenek, s á kiállított termé- (őke oyélt,;Qgyé|, iilésflk és gyakorlati munkálataik
Dénes, orvos dr. Bathelo
biriljaaak, ka «a ott nnqiyu horvát kaitívol birttlaa— ■tg olt aélnot vsnét, a mtlorditiara aésv* P«dfg aaa wj. I^yaéiaah, hogy aki o aséval él ,aifofdtt4s*. Sadala kall hojy agy a alsók a^lyol fordít Üaaxikiiaaak, mint a for-dttáaaak irodalmilag raűvószlnok kell loul, Sa sajít néraat vonéaok fordításit I»v«ii mafordjlitnmk,,f* ff klaoé több mint tiéar»*r Magáal«rol«k nMnuia IdDak, a aSBőf vofsot 4o «H}fer4it4t a papkrkpsírbB tottttfc.
Nyilltár.*)
Báli eelyaasaaS vetek S0 krtál W égte ÍM krig aMaroakiat (mintegy 300 .kll<aM«( falafeoa la almámul, rtoabikakiat és végaakiat la via 1* portó-dijoaataMa kttld ■•aaebarg X (os. h k. ,'adv. «zal-litó)Jgrárl raktára Urlakk«s Hintik kívánatra taoa-aat kaldotaok. Lentiekre Scajcba 10 kan büyctj rogas&i. iandó. ' - " T71
K>
Wyllatkesst.
ÜutílAkkal kitérői akartam Volna, viassautasilom. ín a fégyvéhes elégtételadádT segédeim áltar felajánlottam as esőire, bt as 6 elintézetlen ögyet tisztába hqzatnak; de a békés kiegyenliiéare ia a tántorgó körülményekhez képest tisztességes ajánlatot tettem. A IÖrvényes uton való megoldásnak nyugodtan nézek eléje.
Viodofnyálak, 1891. február 13.
: . - '• • ' Hirtelendv Jó§$if.
Felelői jzerkesztf): Ca. Paletal ÁkM.
As*
fololKilgot
o rovatba! ktal&ttoklrt nem
vállal aogán a oaork. i
HIRDETÉSEK.
- Hrwfl fmll s is, lm nincs éfvág)uuk AtMltágy qtrjtutftir* ugy mint íniinlunncinti gy»aurl>s|uk «lle«. mele-—gau njlttíljiíE uUasóínk fl|fy*!inébe K^itor díj-Jatalaiawll S«Ma|HHillllAlf. Kaphaiák 8U knijiiiifnii eredeti dobozokban ti monarchia valamennyi gyógyszertárában, valamint'Kgder A. fta Wien-Nuxadoií győgy^zsrlQtöulegessegi |yá-
fában, . ._-_. _ Irnmni mauitn az „i.^ú
- A l«g/«lil»aii Ismert Ur. iWa^éir)^'*,[„^T-Ti^a.i., életbalssam (Fragner H. gyógynertárából Prá gán) azékelést idss elő, de nem jlcaetikos has
« Árverési hirdetmény,
Aa alulirólt bírói.kiküldött az 1881. évi 60 t. c. 103 §-a értelmében ezennel közkirré leazi, hogy a n-kanizsai kir. jbiróeág 6648. 6965,7265, 11699, Ü5Ö5Í II932, '13229.13480, -13487. l3ÍÖ8,13242, I^KHO/fiOO—64/Mtt ' " «t»pjlf
SchőnlékUMikaa imára 860 irt és t>47 trt tőkék, Lnstig jSStÖl és társa részére 200 frt hátralék
aa A^neuin rész vénytársaság részére frt 17 kr. tőké, hátralék F.SchmiVdt cégrészére
Is isnuaitvs, 0 kiállítás-'Sikerét előmos litsák biztositaák. Komárom, 1891. jan. 8. Nánhegye-seli Zftber Játuf, főispán, tiszt, elnök, Hitirieh József, kőza. sTpaelsk. tanító, Jiiillitáai titkár. — Flsel árak |>»|B^ggisf, ^ jg^ héti vásár alkalmával,
atenéat_a~anélkttl, hogy a vér ssUkséges anyagait elvonná. Elflmoiuitja az eméaatee minden nemil tevékenységét, s egy miadentttt bsoiillt nyógysztrré lett. Kapható as össses gyógy-sasrtárakiian.
Irodalom" Is otvészst.
— A sunar alktmll f|;«all«laek, mely kl rátyatak t reldtge vldaakiiOgv nl«u Ili, klvaUloo kSsltsyK a „tó/itíMüii l*)Mln«!"• IlUtfo taaak aa tvl >M mlailt vulUIk, A ütlill llltalratilval •II1U<T! aalaoa kiállítása ím boriukba fésűit folyóirat • asloa kAvatkost Urtaloaaal ji loat iiip* ' .iloldiig ii| Ivot I lllmW Ivás. — á „Noaswr nlo nadaur". lioaoiar lJwall. — .(hinvátalak." IMwOtltr 1< — ,k (rátapod arllélt*. IHador Iváa. ~ „A IrgaJaljIi otoll). ktaasllí' - .A r^aalkla nwgakádllyiiaáoa." Karnak titán arfsváaár' eladat Ivaa. togvoo. —* A mMióna gtiadja. — Kgyaailatl mondaulvalö. r- A ailayvplaeról
bortUkw TagdUkiaitella Italáloaáa. Máa ao vlMsárok lavtlaaakrlny. A folyóirat, t táraidul tagjai as tvl tag •ági dlj fcjlko (I frt) karfák. KláttaalMI ára i agáaa ávn frt. Alá|llsk olvanllaá ItgyalMába',. kllAaUaan á máliáaootlol fógtelkoxn gaadáiak, koaaáal loailék áo Jigysók valalnldl
rsadatlaaioiaak I* o aaakfolyálratol. ttagrpsdilkitl)! liodat váaoál áiMot II. íl'oldjf K"»««i ni. a Ik h. vagy lapaak kl aéo)aaál AWAW rib>|) ktlayvkaroaludllaál.
— .ti Magv" Isaa a etas Harfsydsnáyi Ornls lalw Miása ,wpHak la>ál|a t aaakUáoa állal aárass ts-árs kUdoadá >gy katoi kálloatloyások, molyifa as eMIMMol folr Uváaohsl a kitiw aár aaátllldl*. Vátnaaakh* ll vsa aáj^áa/ alllránl Iv, s alat at IVtarMkUl urSmawt t,i.aala»k «a .Iá Iráask aolpaa gyllaab lapskk asoikasaUtJáall la nár loblaa Irtaá alá, • fawUa Mada^sMka kl
ao agyodllt uool4,oál alaéoo aáa foglolloaáa aolkll, klsáftlaa a tuMtoaak Mi Mg la ártoalll s tttMMklals aologt párMáaAI. aawaa/lti'S MáVal MIMI eawlá»4aUji*fi*l. oaáp sralvoaoHol, i mtn
CmmW lookslkával vaaagi HMglrvo | mklvjak olvaaáluat, tr ka sMlaoaaák al o aaáp lólUH kHotlaogoawaáoáre kl
állat a magyar ipar 6s tnájiOgaadaBág 'haladáséit 69 frt 37 kr. töke, Lederer Zsigmond javára 17
gg Ktein testvérek- cég részére 66
frt 20,kr. töke, Grimm Gusztáv javára 33 frt 51 kr. löke, Luszky " Mór Jávára 31 Irt .77 kr. tőke, Wodiánet F. és tá\f cég részére .60. Irt táka, SuhönleM Mikna javára Ü0Í4U 15 kr. töke, — a nagy-kanizsai takarékpénztár részére 5Ó0 Irt tőke, Klein lestvérek otég javára 60 Irt tőke-, Franklin könyvnyomda -részvény-társaság részére 100 Irt töke és Blűh Sámuel javára 31 Irt . 71 krt töke, s a. fent elősorolt tőkék utáni kamat és nftgitéll peri költségek erejéig, -r- Wajdios Józael nagy-l^anizaai lakos ellen teljesített kielégítési és |>)aloailáai végrehajtáséit alkalmával bíróilag le éa leiül foglalt 7840 trt éa 59 krra becsült könyve^ papírok, bolti álványok, folyó iratok, hangjegyek, továbbá különléle gépek, belük, szobabútorok a egyelőkből álló jugóságok nyilVánoa árverés ul|án eladatnak. "
Mely árveréanek a hely aainén, vagy is Nagy-Kamaaán végrehajtást szeovedett bolti és nyomdai belyiségeben —'1 továbbá lakáaán leendő essközléeére, 1M»1. évi Mraár hl Sft-lk iiapjáuak d. e. U> érája határidőül ki-itlaetik s akkor a venni 1 ftzlMttosók ezennel oly megjegyzéssel liivainak tnes, nkgy aa érintett Ingóságok áaen árverésén,^ 1q81».\ évi 60 1. 0. t(l7; fin értelmében a leáiöbbet Ígérőknek beoe-áron alul is ellognak adatai. .
Az elárverezendő ingóAgok vétMára aa 1881. Avi öO [Á c. 108 8 nában megállaplij^ fettételek saarint less flieteudő. Kelt Nsgy-kanlssÉB 1891. évi tebruár hó 8-án.
FAHIÁN FERBNOZ." l-l 790 birél kiküldött.
viísülF
következő ársk iegve/.i«lt«k a vásftrbiröi. Itivaial-liftl r baka 7.30—7.60 ; ktiuerui 6.6U—70; rou 0,211—d,4>í 4rp» 640—t>.«h ttngvri 010— 0.30; 10b 7,—I.1U; kiilu 5.80- 5.60 mmássán-kllil; 1 zsák burgonya 1 00 ; 100 klg.i ualonna 10 -42 Irt j IjJÜ klg. háj 45-4H frt,
A. bot)I ual>iialur||almau a jobb idő beálltával élenkehb képet nyújt, meglehetős meny-nylségü hozatalpk és jó vételkedv kedveaően balnak az Üzletre. Mai áraink .< buaa 7.8Ö— 90 kr., iozs á 10' 20 kr., 'zab 7.10-20 kr , bükköny 6.75 kr., tangerl 6.40 trfehér bsb 7,70 - 8 Irt, tarka 6 Jrl, elstö árpa 0 Art 25 kr., dlö 18 Irt, keudermsg 13 "frt.
Szerkesztői üzenetek.
41. V.a.r«é*leé-L«aAv». A ráaaváUalt aorakárt, ngy » gyilayitrtt r«|oárt, nalyot UgkAao||kb ktalSuk, —. fogadja NagyAd lagíoalaUbti kaaaiiaatamt. lUaaváto kálosaM" irtlkl, mart attól JÓ kl mag* In lamarl a aaauvoóáat ás a kl aajál páldálávsf laall Ural áa lagaagyubb mapáat lo
411. A .HáklauU Uaak' atarkMaiMglaak Bpoot. wvállwn klfqasall óka|át, nual tllkalja totjaalt|lk. A lap llloU) aaáma aagy, a fojyólrat roadoo klldloál kárjlk. 4«, H. Uf' biwkaltái. Aa aradmáaysyol m*l lisasea ■UgmtvK, 1 dolog liápao ayilba vaa 3lVo, lílira iarátoa, lia a pvolát a aaáp imiu vaoal pértfiigáM alá, aa arkóloal julaloa jHiáUélt • iiórvus roma la klksrll.
4á TaaAr Melffcea.'Káoaóoot aalvaaoágáártt' do aár altlsDIag mán kátUH |a aagkoptak a aywadába adlnk | Jtvlro lo kárjnk aalvao láatogaUMt
Hl lf|. V. Melykaa. Malvao tadáolMaáárt, ~ anlvM imgy lalllaoaaállaak, lapaakból lálliaU, - fiigélljk aalog kóoMsallakal
47 Ki J. kallkoa 5a WMgklylt Uil lallasl. I 4[l«ll fugjn-fMt aat viffl JhUIí OftiáU larl oaala fiuiűr ha homiIiio fohll|jsk aat Jaloatl, kngy I ,Moa aladaakl aallo-lolt kóllflaak "
4S a le Sírta (Horvátonaág.l A ao«r*r «a«' Mkaok aáa dotgsk vas, Mist m, kogy \ám> iMUaUayokol
A«Mlrla-Magyarur«aág aa Ik legaa^iakk at>Nadá|o WMyataraaá|l kápvloolljoágr Jhvuaáa liras áa atéákta Mp-etn t -n vujwtal aaaaáftoalk 4s 0 olln
megbízható szolid képviselőket
karoo. Ajáalalnk Uaa UpM síkot, IMSjWt, Br> oeSkeállr ia aa. r —
Nagr-Kaniraa, tasárnap.
Zala 7. Mám. (7. lap.)
1891. február hó 15-én.

RAKTÁRA
aülz- és betörés
elleni í
•pKBítreiijfikoík 8
Wiese Tódor és 3
táraitól. A
Stemnier Kálmán v&aftru kom- ?v ketl&w Nagy-kit itlzmtii-
IpiMtt Mu ^MaHkitefik tiai ____rMMHk.
"788 6-6
^)OÖOOCO<ÖK)ÖÜOÖCÜtK
XXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXj
x
I MEGHÍVÁS. zz=±
* A Dél-zalai takarékpénztárral egyesült
önsegélyző szövetkezet
pl.- • folyó M Ém tó l-éfi Miéi 9 Mr sajái Myiséfto
tartamija • r ""*" __ _ - """"
X. RENDES

aépík »tót» • 2
fcirM X ■arvú Sarf 11*
kiriíltpié
Károly azokat /eltalálták, 0 Felsége logfolsógoHsDt!' tfralkodó* cnalád mis tagjainál valamint t •hercogi házaknál ia alkalmazásban vu. Ajánják » kílon-isgusígokot; Leiti/ bárt ~ta»ir. JMrs, ZtieM i_8(htr:er udvari tanácsos, tanárok', továbbá ti uüvari fogorvos Titmn flérabmt W Miiitei Ootkábaa stb Olvpfirin H7ftnnftn wWÍI tamíatutlan papírtat VljCenn szappan ia,burkokban «« kr„ dassks-dobozokban 6) kr.. 8 db. 90 kr., igyonklnt árain 3 db. 60 te. _ ,
Móz-Clycerra szappan Jgf^3 íb;60 Folyékony-Clycerin szappan1^""
fa ltgJoW uor a kiirt U irc nzípltésibai.)
mmi&m
mélyre a t, öÉrésirioW tiuttf tfiírM .
IS.....•—tfr — f'''* . » TT■:■ ' , '""■■"•i'-
Clycerin ájok krém ^^ &o kC/
(liijnSvosatóan), ■ a htifko _ i távollaáaára atb) llvogboa t írt.-
Clycerin blastol0 14
Pipere-carbóklycerin fSft ftt
lÍQe'ndnnt Clyoertn-fog krém, ^«bja ?í> kr. '%iUUUIII (Hövíd liátuálat után. Mit fogtiutltt T 1.0— 26 nékttloiliotlouná' viliik.)
V. *. aarg fla éa Un* e* éaklr. wlv. *«ailluk Béaafcaai.
Raktár Nagy Kaiiasii Scliwin Ua Tankar, BoMihld Adolf ( Stnrn és Klóin,'Marton is H«Mr úa l'fagor Béla gyógy-■zoréu iraál.
X: X
x x
X X X X X X X X
i
X *
* *
X X'
£00 1—1

TÁRÓ YfiOROZAT
1. A szövetkezeti elnökiek a lefolyt üzleti ívre vonatkoió jelentése,
If.- A felügyelő biiotttégnak a szövetkezeti szitnádáaok ét könyvtk 1890. ári feliil-viztgálatróli jelenléte, s ennek alapján as igazgatóság ét számadók felmentése.
III. Az 1888-189:1. évtártalatbeli Itfok rétiére kiatalbati további köletdn ömrgnek megállapítása
IV. A támlati közlöny kijelöléte. . "V-^.;/-
V. Az igazgatóság közül az alapszabályok 24 íj a értelmébtn kilépi alelnök ét 6 igazgatósági tag s. p. V Kocsis Ferenca, Leaoftky Ármin, Lttwingtr Ignlci, Miltényi Sándor ét Thomka Endre urak helyett ujak vagy ugyanazok, ugy-szinte 3 felügyelő bizottsági tag megválasztása.
Kelt Nagy Kanizsán, 1891. évi február kó 8án. \ ~~ ~rA« iKugaiiaAg.
JEGYZET, A feliig, hltotta Mlal tolllvlaagált vagyonmérleg „ nxdvetk. Iwlyltógbon bármikor bitvklttkvU.
* A- társulat küuyyolbo' tn^égyzáit HaUMnUHokiMk naraza'Japjalkat folyó f-vt február ki 17, éa 88. napjaiban a nővolkowti liolylségbon átvobntlk.
*
X 2
3
I
X
I
5
£ ír
x
X
II X
x
s 8 x
X
s
M
1 X X X X X X X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXiXXXX^XXXJÖS^XXX« - 4 u
s?tw -

ggi gpiÉM l 3Élflfetl6Í6llieí Bliím.
Aa cgútáég ftnlirláiifá; aa (letncdvtk ■ mk folytán a-Tiruk n'i fartittáMm t^i Jé oi«BtM tltHgttMrá a tigjobb t i»Rlaih»t«iblS n«r
kfivfít
tbilltáii'rá éii Unta állapotban t mái la mlndepAtt iama-
életbálzsam Dr. ROSA-tól.
kun vUibttvam á ktjoAi lenyOujhatáMab ují(;)(ü»«kbtl a ltf|«iiéoMkban van klaltv* • bOltotMa miwlffQ tatetW bajok,l»ei>K,r|íto, iUáiyUá*}, ravatitii l,lliul%i>, rértiialAs, aranyén" Injuk Itb. Mk. tll«D Irljtun balliatil||k bizonyul, ljy kitüoC Uliul kürcilmtrbtn «« áklbaluaa «fy
MtM^ift, »mblaliatil báitnarává btt a aépmk. Ara agy nagy Üveggel 1 Irt, kit üveggel so kr. Bllamerő Iratok ezrei bárkinak betskintés végett rendelkezésre állnak.
ÁttábI UamWtáaok alktrtllU (éfttt, mlndcnkii t|ytlm«(at«k, koay m •fi*14' általam ar.nndctl uUsltás aurint kéalttlt „Dr. SOIA-ÜU élstbal-I" minden tvrfMtk^)* kik borokba vaa nomafolra, maljnak JioaaaoMaUin
\.,Dr. BOBA életbalzsama a „fekete taaboz" ozlmzstt gyógyszertárból. FBAOBEB B. Prága a04-Ill M a^mtt, ewh, mafyar u tnaaia fayalrin olvubatO, iitlti liláin pttfig a> kit nyonott Tédjtjy lat bálik
Sr. BOIA életbalzsama valédlan kapható csak a kéazitó
_ PEüGNEEB.
1 tuj.n- nraktárában, gyégyzzsrtár a „fekete gaalioz" Prágában 308—111 is BUDAPESTI® Török Hiút ur uíuua&uil, Klrály-nlua' 11. n. Bndal Emil w vára-»l (yi(y*MHáiibu a Vámliáa lérte.
Aa aMtrSh.nyyar ■mrtkls nl>dtp aagyabb iy<pnwl>ri>as vaa rakUtr Mti éUlkalmmbil _
V. UfyaaoU kapbatfil 76 5
„prágai általános házi-kenő~c6a
tebb »itr UUanyl «Uta. Exeo I
*«fk«p*»yiitlrtill dióiéikor, iTflivtttyuil, várdinnaioknáij etnyea fakadikvknát' pek'oWanjit, ktrfiaifyOk-«*l, » nvynovewti kOrOörtrejnél, «.k<máiy«ééaikMI, relpnfiwlaaiikiiál i,'lr%)daiualokaál, ulnlwanatok fái, írxékalitn tagoknál ítb, Mlmteii gyolaíliat, daganatot, rlktmiuycdétr; MiufftdáM • legifivtAbb lilí' .Jl'sU tHároUt; < ahol már (tnitdia mutalkoilki otl * dpjjmmJol lofirövldibb tilt alatt Őjdaliim nálktt M-»»l»Ji,klt»*tl M 'klgyógrlljt.
MT SapkaMTts éa M krajozáiet azeleneiékbta. *3M
. _______X t « ItlUlán k prágai állaláuM háílkwía'Oi •oktmov nHnim««, —-t—
UVnS 1 kit flgyelmntalak, hogy •• aitdatl uImIUi anHnt «ak nálam lm Unttv*! > M*k akkor valül, lu a várga ticwi«l«Maa, nwlybo tolleift, vfirtt Iwmiiálall flánltiliiklia' (mtlj.k t nyolveti nyómvik) M kik kart, »b«7ímlyln •• Ua lyfoniötl íéillagy látbaio — burkolva vau,
HAJÖjAM BALMBM a ltgli«blaoiiyiltibb,MáalaUaMfibatái ál-|ii'laglilitowbbi>n állllntit atar a nahiaballte klgyigytláMé • m atta»n •IvaaaMlt liallisl lehaUfc vIwaanyarMra MfJ lv«g ára, 1 Itt

m


Vjlí "i-3!
+ÍJ3. ifi
NS|||«jí»
1 Hi:
Ül'ííiI'S
® ■ a ® r «*> fi-U "1
á jűj
bálanyllatkoratlil államért MatOS gyógy(ZSr mlodaaUla gyuiadiáok, aabak ia gaayadáaak i kantaa blatot credminynyal huinálliati a lifil unlö gyuladáránál, a trj teapadiaMl a aa am|8
W I I MII
it
9 2 4 i
5 í 1 * • 11: N Jib m i ' 5 a
■O 5 m «
fii!! « üfl
N
.3 « M M
Ji J« I Sl1 s
á íl
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxx
cö n
as II * fi • 1 >
3 S ■
Mft
m ® fl
«
Ptil
i is
2 " -

.2

aVagy-kanizsai
bankegtesölet részvény-társaság
f. 1891. évi március 8-án d. u. 3 órakor
— - --r-----$ ■ - "*----. •-. ---- • " - ■—--- "■ -■ - - *-,
... -........:.....: ' —^ ; ; ,, .;.
sajat helyiségében
Tizenhetedik évi
tartandja, molyro a t. og. rOazvóDycsok tiaatolottol meghívatnak
. . ' * ' ^... : > A közgyűlés tárgyai: ^
a) Igazgatósági ós felügyelő-bizottsági jelentések.
b) Az 1890-iki mérleg feletti határozat és az osztalék megállapítása.
e) Az igazgató-tanács Választás utj&ni kiegészítése az alapszabályok 15-ik §-ának figyelemben tartása mellett, (Ez alkalommal sorrend szerint kilépnek: Lőwinget Ignácz és Weiser József urak.)
d) A felügyelő-bizottság megválasztása. .
e) Az igazgató-tanács indítványa az alapszabályok 29. és 45.--§§-ainak módosítása érdemében. Ajtón tisztelt részvényesek, kik a közgyűlésen szavazati jogukat érvényesíteni óhajtják, fel*
hivatnak, miszerint az alapszabályok 33. §-ához képest még le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket f. év február 28-ától márcziui 7-óig terjedő időközben az egyesületi pénztárnál letéte-ményezzék.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1891. február 7,
k igazgató-tanács.
Nyonwioit f^iahal FOlOp UptuUjdonwinjJ HifyXuilün,' HIT. • 1 " "" 1 11
8. szám,
Nagy-Kanizsa, 189). február 22-ón.
XVIIL évíolywt
llttjar-atc* 83. báasaiB.
Mi laUmM • ht mrihal rimtn ii írtul aMm >IiI i I j'.
ZALA
ElaééMTaáali — Wlnllll ll— &, mám VbeM FlMp U«yrtiiii>i<l«i
BimIiIIii ImM aak Inarl k*-Mkbil fcptoiaak «L
Politikai és vegyes tartalma hetilap.
ElöpiutAm Arait: Sgétt Ívni . . . . 5 Irt — tat, MUm ... . . 1 , tű ,
ltfj«din* 1 « . . t , K-| HW.ttaik Jntt>r<au BáattUtuk. ■rUttér patttsora M kr.
tlaáiiUk ím mm UUiML
A Nagy-Kaniziai- és Délzalai takarékpénztárak te a Bankegyesfllet hivatalos közlönye. nMl|Mllt TlUmiít , uiMtakia
wirtuft riMM
Ktgjcltnlk 5a|7sKulnáa heteokiat rgjaier: vasárnap.
fllh U«JT-ta Kandik.
————
akkor ia bár bevételünk i*a porod ott a 83.084,729 frtot matat a zárwámadáa, es-tel szemben 84.OT4,TqO frt volt apadás,
i igy m?g mindig deficit vnlt az állambáz tartáaban; de már a harmadik negyedben robamoam enyészett a dtfloil, i haladt éltfra a felesleg, a mennyiben a 100.894,792 .éttjfrtnyi íwételbÓl oaak is 88 738,472 frtot vissonyu allamháatartáa, mit tehet egy eméáatett fel • kiadás; a még Örvendett célszerű takarékoskodással vezetett állam- aebb tolt as utolsó negyed, a midőn már kormányáét, rövid egy |v alatt ia. bevételeink 112.456,273 írtra rágtak a a
Oly' tényekkel láttunk""saemben,- -mélyek kiadás oaak 81,842,172 frt volt: s igy a a kétezer-kettő megdönthetlen alapelvén j számokat Összeadva aa egésa évi bevétő nyugszHuak, e tényeket elferdíteni nem lehetr lt|nk ki tett; 376.642,666 frtot, nielylyel. e- tényeket megcáfolni lehetetlen, mart a! szemben áll as évi kiadás ttsssege 842.906,098 számok soha sem csaltak, nemcsalnak ma ! írttal, vagyis 32,140,667 frtnyi többlet, sem ■ csalni nem fognak soha, mig a ssám-1 Ha. fontolóra vessz lik, hogy as elósd, tan ezen első tétele kétsier kettő négy állni 1889. évbeb még 4.410,863 forintnyi defi-fog; e tételt pedig soha'sem fogja meg cittel zárult az állami háztartás zárszáma-dönteni semmi. ■ Idáim, sőt 1888-ban pedig 9.769,961 forint
„, Arwlményt látják, mnat azt l&Büttk^l volt aaállamdeoit; akkor felfoghatjuk.__
miként került elő e felesleg; mily ij^Kl megérthetjük, hogy államunk háatartáaának-
_jdelmai voltuk; wt államnak, tr-gy a nagy- vezetéas a ligkOzélább lefolyt 1890-ben oly 1
mint a mind a' miénk, melynek kulturális I mérvil fölösleg előállott ? -1 takarékos volt, minőt évtizedeken át nem
és kereskedelmi, ngy közgazdasági éa ipari A zárszámadások ismét rideg betűikkel,' mutat tel aa államaárssámadás.
csalhatatlan indokokkal állanak élőnk be. És ha hozzá tesszük, hogy e fölösleg
most már lehetetlenné tette, hogy ismét deficitbe jusson államháztartásunk, akkor A legőszintébb örömmel mondhatunk bisal-
Hiitartásunk fölöslege.
SJőitflnk feksaik moait mát a lefülytOSflO. évi ájlamgaadálkodásunk sgéss kép, nwly telte* vlttgtatba hetyesí, bngy kormányunk -mily péntQgyi gazdálkodást folytatott a mait évben.
Asek, kik még emlékekuek as 1890, évt áttamkorrpáiiyiát, költségeíöirányzBti vitákra, kétségkívül emlékezni fognak arra ia, hogy a költségelőirányzatban 608.901 frt, tflint deficit volt feltűntetve, i akkor senki sem hitte, hogy a magyar korajánynák sikerülni fog est a deficitet eltávolítani egy év lefolySsarj •Isit: még kevésbbé merte volna hinni,! még a legvérmesebb reményű honfi ii, hogy nemcsak a deficit lesz eltávolítva, hanem felesleg, é* pedig oly jelentékeny felesleg' fog mntatkoani, minőt az állami végmáAadásokban ma találunk.
Nem k|t—bb miul &2 willUt -íctliylJ bruttó felesleget tűntet fel a múlt évi sár* számadásunké valóban, egy oly államban
a fölösleget, — ha, mondjuk, — nem e rideg Káinokkal állanánk nemben, alig
volnánk képesek elhinni, hogy a Magyar állun, mely évtisedekaD át a deficit karjaiban vergődött lelkendezve, ma mint Pbőnix saját erejéből tdkelve, moantyogvs matatja a világnak, h<%y mit tehet a jó
iellődéie oly mérvű beruházásokat igényel "minőket egy állUB sitiin kénytelen beruházni, mondjuk egy ily államban mint a minő a mienk, egy 82 millió forintnyi felesleget feltűntetni, csaknem regesserü-nek tartják : é* ba nem. a' rideg ssámokkal állnánk saemben, melyek ép oly mereven mutatták évtizedeken át államunk dilicitét, mint a mily" watfr&t»'lmaljgasnliák most
e
Ua a bevételt a kiadással egybe vetjük, előttünk a 82 millió felesleg.
VoU pedig a magyar államnak a lefolyt év első negyedében 79.711,871 frt bevétele, melylvel saemben áll 88.730,764 frtj kiadás, asVlM negyedben tehát még a deficittel kUadöttűnk H;riem menekülhettünk mag
mat nemseti^Kormányunkmtk, mely as állam hajóját nem csak kimentette, aa ast elstllyedéssel fenyegető deficit habjai kSattt, hanem bístos révpartba vesfita,hola vihar, attól a másodrk_nggy*dban twm, mart thégjdilljon as bár éjssakról vagy nyugatról,
A „ZALA" tárcája.
' -- A zenérSl.
Iria: HrtU Mikiii. (««..)
I.
A hang a iDdöböl és a torokból jő, de ia ének, éppen ugr nini a beszéd, agyunkból ered, és ex meg Is etulk rajta; As ének éppen ugy aélió « emberi egybos mint a bstséd. De csak mivel hangunk *so, lu lunk hangol gondolni, hsa-(Okban gondolkodnij a ihsil ss égből lople as smber, de a bangót ugy ajándékozták nski as Istenek. Saját téliünkből fényt nem Jgdunk kl-válaiiiani, ugy mint hangol és azért a fényben és nlnekben bensőnk, ugy mint s bsngbin, mig-nyilatkozni nem tud; sem belé Őnlial, nem be-löle kivenni nem tutijuk sst a mély értelmet, Mint a hangnál* A dnynyel is ember osak vl* légii: a hangbin nyililloilk.
A biogoi uiyinli kétléleképbiunáljuk.Siig-gaioii éi lagoll alakban a beuéddél, lolyionos, de nlúdulált alakban is éneknél, Andi a bestédnél a klijieii né «• annak értelme kön köivit-lea, tsrmésseiM l)inelO|géi nlnoi, ölik történni, mint ni a nyilvlejiödéi migával 4losts, tlleabeo mikor ss smbsr bangját Elsrsistl, as-ssl febsáli és lejebb szállítja, csapong, IdOmt ntbe Drill, moll- és darvillosaiokbs tér tl, agy-egy hangot kllarl, sióval mikor éoikil: emAgOlt ha alaes li uavakba foglilhaié éftelem, de van jelentőiéi*, még pedig qlyin, mily a Ittrlémlml fejlűdémtfl lűgifilea, nem guntán *Mil*|ii, ha-n»l» Utjessn egy a hanggal, a melyben nldlén ai ember sselltm* dolgaim éi leljiiea belelek-
sxlk a, hangba, nz emberi agy működése lüktet benne, nem mond ugyan gondolatokat, hanem liisillimüli hangokat, bangókat, melyek mögött, ifit bennük magukban nellsm «in.
Tihlt a bestdnél valamit, a mi binnűnk van, tudtára Ittunk * külvilágnak * értelmes hangja* lek bán, ellenben ai éneknél niqién valamit, a mi bennünk van, köalUnk a külvilággal értelmei hsngokbsn.
As én munkája nyilatkozik a zene hangjaiban már ai állal is, .bogjr gondosan kikerüli miudui, mi i tűiét lérliné; mmenk igaiiágo-kai blrdii, hanem Igazságokat respektál ii. A diiloulkus dur skála nyolc hangján épül (öl a a*m ; miért éppeq ezek azon hangok, melyek som külön, iim Assséiéliliikbin a IQlil mm sértik, isi mm tudjuk, de valöaaljtű, hogy a hangok rez-géiailámilnak egymás közt való viszopyátöl, vigy mái ihn hasonló terméssiiQ mennykégtanl vl-Hzonyiél függ as. Az Smhengiatlaii törvényei ItllOtfSBen, ennek flzlkil aservesetében^s i hangoknak ihhii és egymás kttit való minnyliéglanl vissnnyáben-vsnnak letéve, la képesl mintegy a külső midért, melybe ai ember egy égési tengert önt belé,' ft Műk mederben a lignagyobb vállvaatOMágot lejti kl a sanmersö Jeleményei-•égs, s nélkül, hogy enuk határain tnl klokkpne.
Leghívebben és legtalálóbban lehet li a ssnét a lengerhes hnonlllsnl. A léleknek vagy mondtuk, iMllimi Individualitásunk öaimégéaek soha mm mttnO hullámiá*s, apálya és dagálya ai, ■ll g s*m Inul. Hilnti aal lehiine mondinl, lioiy a iine a mepplolyAuá leli léjek. S ha ai éplifliMt rimikilnél a isilárd leitik nyngiíná* nák, vlnooi i nnénél ai általános mosgáa és a hullámmui|ái lOrvényelnek aéiibellkal nem-
Sélése is nagyban hozzájárni a azép érzetének fölébresztéséhez;
c ,
Még pedig kellős mozgás aa, minek aestheti» kai memléltetésévef a zene lyOnynrkndiet; a fizikai mozgás, milyet a hangok iora ábrázol és a lelek mozgalma, hangulatainak hullámzása, mely I abban ssiutén kifejezési' nyer. £s ez által jal a ' lenének egy másik lymbölikus szerepe, mely nem kévémé fokom uépiégéi.
Mert olyán fontós éa gyaköri a moagái a világon, hogy megszoktuk azt ugyssölváa a dolguk lénytigének tekinteni éa as életnek, valamint a' természetnek legtöbb ikluiál, melyekben ezen moigáa viszi a főbb neripii, jelképileg, (lymbo-lloe), jelesheljűk avagy kjiéthaiiűk aszalapuiata hangmosgáaaal, mily a zenél képezi. Ki ezen, továbbá a hangutámáion, alapul a zenei hang-Issiés. Igyk-vairdelesve pl. Dávid Felicien Iránéin zeneszerzőnek »A sivatag, című nagy sene-mQvében a nap lölkelte. Mint hajnalban néhány elObb fölvillanó, sugár jeíii előre a nap köielc-déiét, ugy alkálik elöiidr innen éa onnan jövő -néhány hangstagár lűlünkba; azután mint a mindinkább közelgő világowág literül, ugy iséifafoak a hangok Is. mlg végrj -as egyiserri és rohamosan fellépő hangok felhangzása jelzi, hogy a nap óriáil fénygömhjo a láthatáron égysaerre lölme-rűlt. "
Ha nem tutajuk ast előre, hogy ea a nap fölkeltél ábrázolja, ekkor a zenéből nem lógjuk aal megérteni, de ha lucHuk, akkor gyönyörködünk a Inisonlnlowiágbtin, milylyel ezen ábrásolt moa-gáir.ak terméiseléi a tene allaláUa. Ilyen Setnt HiAngnik „Dante Maoabre'-jában (holtak lánoa) u, a mint neaeiak a wllá) táncot,, hanem ko> yo|áauerQ hangokkal i nontok lórgéiét Iá áb-
Hagj-Kaaixía, vasárnap.
Zala 8. ttám. (2. lap.)
1891. február M
bömböljön bár keletről vagy délről, nefln fogja megingatni államháztartásunk most utál teljesen nwgniláiduK mi minket tftljea megnyogtáiisal tölt el, midőn a 82 in Illírt fölösleget constztálva látjuk a múlt évi aármámadáaokban 1
' . Ctorba Ákos.
Reményi Ede.
Már vünatért basánkba a nagy művén, a ki 16 évig szerzett földkörüli utalásában dicsősé-
«■'' ■Muar uénnk. . , ,„,u)Mti
vágya kiragadták hosssu időre körfakWf, de- ^ hangvernnyea tör
nem feledtük el ast a hatást, a mit Reményi pfcyftrl játéka kaltstt nivainkhan, A fiatalabb generáció csak hirtwJI ismeri, de nagy reményekkel tekint a nap elé, á melyről sünről-■ián láthatja a műv&«t, a ki a 6ö-as évek sok édu órát nenett * magyarnak. Mert Reményi msgyar volt minden 1 sében. Mnvénetének WV jellemvonása ax, kap magyar. Mntere a népdalnak, 4 mely, ba be (pdfljának bnrjain felhangiutt, páratlan lelkesedést keltett s olyan jólesett a magyar síivnek.
A 60 as években mégaaósem volt arról, hogy aa uri kissssiony zongorája, vagy gitárja ■«-lett magyar népdalt énekeljen, A polgári elem pedig mint runáaaiban, dalban Is ai ttri osztályt atánozta. A 60 aa évek szülöttének bölcefdalai a .Hegfagyott gyermek", .Ili ver tel snlyos álmaidból '*, .Csendes völgy ölébe kit fed... ?•( „Mint a hajóé vihar után',- .Hervadj hervadj violám < stb. voltak. Mindetek pedig uokhot a „fájós-édn* nótákhoz tartóztak. & melyekben nagyon kavéa volt aa igaai magyar népdalbél
Reményi éa Blahánénak köstönhetjük első aorhan, hogy a legelőkélőbb szalonok ia megnyíltak a magyar népdal előtt. Rendkívüli ba. tást keltettek ai ő magyar nótái, mert as el-nyomatás sötét korában, abban aá időben szólottak lepletekül a magyar saivhea, a midőn 'a honfi bánat csak leplezetten, nyilatkozhatott.
De hát Reményinek magyar iskolája a na badságharc völt» A Ion doni operának volt első hegedűse, midőn a szabadságharc hirére hasa eietett, hogy hegedűjével lelkesedést öntsön a magyar seregbe. A szabadságharc leveret éee után követte honfitársait a szimtizetyebe. A külföldön hangversenyeket réHÍefétt U ott élő magyarok felsegély esésére Reményit űzte a
forgása alatt aa an|ol-királyaő zaoakarába jutott, mint a királynő »szólo-begedlin«, Innen hangverseny kőrútra indult .Angolországba. Pá-
9 kőrútjában aratett Ekkur jalutt azuroa barátságba Hugó Viktorral. Az angol királynő annyira kitüntette, hogy több alkalommal meghallgatta játe-kát és knlönöseá aa a nóta ayerte meg teíszé-
•4tf hogy: .....
.Hej, huj, magyar ember összeüti bokáját 1 * 1860. január 28-án jött Reményi Budapestre miután a királytól kegyelmet kapott Alighogy hazajött, a nemzeti színház ljtku4 ialfflHTáaaaf grót Ráday Gredeon szerződtette hat hangver-
hangversenyen törtéét <meg at a jelenet, a mely örökre feledhetlen lew aa akkori waMKskMeeég előtt. Reményi játszotta a szebbnél szebb magyar nótákat a hegedűjének bánatos hangja vigasz volt a sziveknek. Óriási lelkesedés átállta maga közönséget s egyszerre I egy raráa»ftteTs, tombolva követettékfo-ményitől a „Rákdoiy*-t. Ott volt á szinháaban Prottmann ia, a hírhedt rendőrfőnök, és szigorúan megtiltotta Reményinek a Rákóczy eljátszását De a köjijoség tombolt és a tőmboláa valóságos viharrá- nőtte ki magát, midőn Reményi megjelent a asinpadon i késmosü latokkal jeleste, hogy tiltva van neki a közönség kiváoatának eleget tenni. De a közönség nem tágított és egyre hevekebben követelte a rég nélkülözött >Rákóczyt<. Reményi ekkor áthatva a honfiúi lalkeaedéatől, rázendítette hegedűjéna kivánt dalt a hegedűjének minden kangjs gyújtott a as eaután támadt lelkesedést leimi lehetetlen. Aa emberek fölugráltak helyeikről és elképzelhetetlen lelkesedéssel éltették a nagy művészt, a bátor hazafit. E tettéért Reményit Prottmann Budapestre internálta és hónapokba került, míg újra visszakapta szabad-sását.
Ezután tette meg azt a körutat, a mely alatt lázba hosta játékával az egész Országot.
Reméuyi, dacára annak, hogy bangveree-nyoire eeak ugy aarándokoltak, mindig szegény maradt. Mindig volt egy két pártfogolja s azonkívül nagy tsssegeket fordított jótékony és hazafias célom.
Haaafiss szempontból nagy érdeme Reményinek az, hogy neki köaaönhetjiik tulajdonkénen, hogy nagy lírikusunknak, Petőfinek, a szobra Ott áll? Dunapattöü. Reményinek, a nagy he-gedűmfltéeznek lelkében fogamzott meg az as
honnbánat éa Amerikába vltorláiott hmen fél ] eszme, hogy emléket kell emelni a legnagyobb év mnlva visszatért Európába él 1868-ban Liézt j magyar lírikusnak. 1860-ban, Halason kezdte Ferenchez került Szász Weimárba. Liszttől na- meg erre a gyűjtést, ezthttil jövedelme • najhr gyön sokat tanult,, ugy, hogy rövid egy ét le| részét erre a nemes cél fa főrüítöttir. A Petőit
szobor azóta áll U, hirdetve nemzetünk nagyságát, de a mű vénnek, a ki megteremtője volt
aem volt' alkalma láthatni egyik legremekebb ______ ^ | "; ..
Reményi 1868-bah Uécaben lépett fol óriási elismerés mellett Eretán pedig evuápal kömtra indáit a mtuéni játékával miadenfltt elragadta a közönséget. Abdul Aziz nnltán annyira Inttfl-tette, kan kétaaer ia ■•ghallpáta játékát. A hetvéflea évek elején a nemzeti ssia hasiak volt első hegedűn, de innen csakhamar megvolt.
1816 (leién hagyta el a művész haaáfát, iogy. elöaaőr a kunldön, azutíLft pedig idegen világrénekben aaereaaen hasijának húrt, diwő> séget 1878-ban vitte dinvigya. mirmáaodasor It aa oCTánöri hat irtg gyöut5t>M<éWt «f> vésű játékávaT u EgyMŰIt-AlIamok lakóit, a kik vaüaéggal bálványozták a nagy müvésat.
Kyngtelan termésMte itt hagyta pihenni. l8Si-bea Anatráüába vitorlázott, melynek valamennyfnagyobb városában páratlan aikerrel haagverseajaaett Esntáa Afrikát éi Ania egy ránét tárta b«. Tóiéban readkiviii Mkeee4ae> nl fogadták ée abban akittntetéebea'reaanttlt, hogy a Míkádó nejével együtt jelent meg egy hanaversaayea a aáholybaa. lIHT-bea újra Af^-rikába ment e a Gap gyarmat nagyobb városai* bán példátlan sikerrel hang verseny caitt. 1890. május 38 áa indult el Cap viroaabál Európa fele, hoavágygyal nivébea a junias 16-én er> keaett Londonba. Aaóta Angol-éeSkótoreaágbai csillogtatta művészetét
A székelyföldre Reményit a nemrég elhalt Orbán Balázs vitte be. Alvincen a Mnrtinusei kastélyban tolt szállva s itt matattak be neki aa akkor «ng ifja kegedűmavésattaket, Máté letváat Reményi később írt ia agy levelet Máté érdekébea egyik nagyenyedl tanárnak, kérve abban Máté részére pártfogásit Máté István, a kinek a levél birtokába jutott, még moet la kegyelettel őrzi a művén kéziratát, Máté különben nyomdokaiba lépett Reményinek, a menynyiben csaknem egyedüli knl ti válója i magyar népdaloknak*)
Volt Reményinek Mátén kivtil egy máatk pártfogolja te, Ploléayi Nándor, egy kedvaa, gyerekképű fiatalember. Reményi rendkívül nagy vonzalommal viseltetett iránta ée sá^át költaá. gén képeztette ki PloUnyi azóta Finnorsaágba nakadt ée ottrendki vűl gazdagon nősült meg. *)
Reményi ezirét Igen stépen illusatráija a következő ent: A budapesti vakok ínténtenek
*J KIM iitvlrMvei régi bsrttsstst is dlntlnl fog nagiftrii, lingy agjr hsti'oraNTt mljon Micjr-Ktiimés ia ItbwriSíma^sli&Ai e!6Hi HMrkwitA.
I **) OrVaSnl értMttlnk kedvM hsrttssk • széreówéliWli kit ktsiskbui lifttaí koribii sokan louruk, grittaiilaak ntki » UVolM. Swrki»«tS.
rásotja ; ilyen Schubert >Erlkönig<-jébena gyors ttgetésn^k s a palkódobogMnak terkzolása, vagy Schumann »Néma<-jában a gyaknbban jellünö, színié insriiku'élt hang, mint a némának öszfön-szerű kísérlete a ssegHólamlásra. V
__Aa ilyléíe hsnglnlénkné! nöhyörfcdist ben-
nüpket «0n igszságnak sejtelmes megismerése is, hogy a dolgok közt átaliban a legnagyobb benső rokonság van, ugy bogy egyik a másikra utal, egyik a másikat magyarázza s ennek legtöbb alapja a bennük rejlő mozgalom, a közös küzdés a létért Ha nem tudjuk is, bogy mit akar a zeneszerző jelezni,-íalálunk helyedé magunk egy képel, a melylyel illusztráljuk; igy például a fentebbi példában a nap fölkelte helyett képzelhetjük azt is, hogy a hangok egy rórsssziget-nek keletkezését a tengerben és kiemelkedését habok közöl ábrázolják, s as is gyönyörködtethet. Ily félé képek gyakrabban lepik meg xeoeközben azt, ütire sx hatással van, néhány taktusra azt képzeli, minihaj»gy üvegpalota hirtelen összeomlanék, má sikra mintha előtte egy törpe táncolna, .vagy ismét, mintha á levegőben itt is olt is fény gyulladna ki, mintha csillagok röpködnének jtb. stb., .általában ilyen és hasonló fantasztikus képek kisérik a zenedarab élvezőit. S üiTpl. a hangversenyteremben mindenkit megkérdeznénk, bogy micsoda képek lebegtek elölte egy-egy darab hallgatáu közben, persze hogy találnánk néhány olyat is, kik előtt csak az édes bóbiskolás álomképei lebegtek, de viszont sst is észlelhetnök, hogy mindenki más-más képeket látott, de atok között mégis lényegükben van valami Öszhangzó.
Hogy milyeb nagy hatása van a hangnak, a mely egy eszmét mtgában rejt s azt beouünk fölébreszteni képes, erra még ciak egy igen egy. szetQ, de meglepő példát hozok fel, Ki uem éreitt, ha egyedül volt a saobában, est ft rendklvQl
idéz lel bennünk? Etf a mély hatást ezen egy-szerű kis zörej csak azért teszi, mert az időt méri ős jelzi s mögötte mint háttér óriási kont-rasstban a végtelen id( tűnik iel képselödésűnk elölt, <mindörökké, soha többé, soha többé, mind-örökké« mint Longlellow olyan ssépen mondja.
Pedig az időt a zene is éppen ugy állandóan jelzi^ söt sokoldalúan feldolgozza s az idő képzete mér a mozgás képzetében is benno van.
Rennünk rejlik, legbensönkböl fakad a hsugok viliga és nemcsak természetig velünk született képességünk van hangot hallatni, nemcsak ennek segélyével fejezzük ki gondolatainkat is a beszédben, hanem ezzel fejezzük ki lelkünk hangulatait is, nemcsak az öntudat szűkebb köréből, hanem abból a titokteljes, homályos részébőr ts szellemi világunknak, melybe az öneszmélésnek logikai világossága nem hat el; de a melynek létele, sőt állandó működése fölött nem kételkedhetünk.
Ezért a zene mögött tartalom rejlik és ez a tartalom nem más, mint maga az ember. Hogy mi ez a tartalom, azt részletezve elmondani nem tudjuk, mert aa csak elintlulni lehet. A kívülről felfogott világgal egy belülről merített világot állit szembe ezintén érzéki alakban: és a keltőnek rokonságában gyönyörködünk. Némelykor eljut egéss a halárig, melynél as öneszmélés, minmagnnk megértése kezdődik, ezért van érzés, melyei a zene ki tud fejezni ki tudja fejezni a szoinoruságol és-as örömöt, de azért föladat! nem sz, hogy érzelmeket fejezzen ki,~ hanem az, hogy fogalmak nélkül hangokban gondolkodjék s ily módon kifejezzen lelkünk hangulataiból agyunk fesseréjéböl valamit, a mit csaVlnekel-ve tudunk kimondani:
Ily módon terméiselas számtalan érsésl s gon« dolatol megérint s megindít bennünk, ha maga megmarad is megffjlbslétlen titoknak, H ha lehet
poétikus nép ériéel, melyet ez óra kelyeg<te|é* van (teltem! munkánk a melyről nem le üt
diink:./..miért ne lehelne szellemi müködésűnki melyet szavakba nem foglalhatunk ? Világnyelv ex, de lefordíthatatlan. Képzeljünk oly világot a melyben uzn lények laknának, kiknek hangjuk helyet fényük tolna, melyet képesek volnának xzabályozni, pl. ceodálko* aisntl egyszerre kék, haragjukban vörös, irigy, ségükben zöld, léltékenységben sárga, sterelmük. ben röasassio sugarat lövellnének msgukból, ijedtekben pedig hirtelen elsötétednéuek, továbbá szaggatott és tsgolt lény * segítségével tudnának beszélni. Ha egy ilyen világ volna, a melyben az emberek olynnok volnának mint a szentjánosbogarak, melyek talán ragyogáaukkal tudnak egymásnak szerelmet vallani: akkor, hiszem, hogy ebben a világban a fény venné át a hang tze« repét, — habár erre kevéebbé alkalmas, — ak* kor ezen világban nem volna _tene, banem a helyett egy más művészet, a melynek egyedüli anyaga volna a fény, s a Cecília misékre gyönyörű lángokban sziporkázó úrhölgyek és gavaU lérok mennének, a kiknek kótta szerint eljátszott tűzijátékukat kéjittas szemekkel inná magába aa áhítatos közönség.
At ember at igazság, melyet a zene hirdet, még pedig azon az érzéki szemléleten kertui&K melyet nsak a fűi képes felfogni. Hirdeti e mellett aaját anyagának a hangnak törvényeit, az önt-hangzattan, a mozgás igazságait és hirdeti at időt; ezek segítségével pedig hangfostée utján jelképesen ábrázolja a világot is. -Eaért aa érzéki szemléleten kereutül lölfogott igazság ugy jelentkezik mint saép s a zenében a lélek nem önmagát ad|a csak önmagának képét. Hiába akarnók est as igazságot mintegy kihántani a héjából, mert m oly beneő uöveteégbea van átaal, hogy enk a fülön kereutttl tudjuk megártani, ée ebből köveikesik a senéaek atoa fólörvénya, hógy eleö eorban puntán aenéi aaép-
Na*Y-Ktoúw. jraaámap.
akkori Ijjftigw^ft ftlk*r**ts a mávéiat, hogy járuljoa valamivel Waaaá a vakok tatosete tők* jének gyampitáaáhoa. K*m4nyi divta k4ass4g ni tjánlkoaólt, hogy segít á *aareao*4tlaaekea <a lagkOaalebbi hangvereenyének egéaa jO vadalmát, kftrilbelhl 400 tortokot, a yakök intéaati ■u adomáayoata. Máikor msg meglátogatta ■a tntésatet 4a a vakuk épen Aidaluk, midőn Ramiayt belépett á» Igáagató miadjárt felkér, te, hogy gyönyörködtesse a ssegéay növandé. kakát mlvaaaijátikával. Reményi aaunnal elő* vett* hegedűjét «■ aa abid tttltttt éljitaaotta a stebail saebb awgyar dalodat, nagv őrömére a aaaginy aDv*adék*knek én méltó bámulatára aa ing igaagatónak
A nagy hódítások után mo*t végre hautirt a mivéas, löiidéaai hon Hal kabalában aa almait idők édta emlékét, itthon aaives logadtatáaára tog találal, sort ál aUg a atlv*kh*a *vk aemea taHénak amlékaaaU.
At , Kyptbik' Mi.
Zala 8. aaáni. (8. lápb
«at, Bogy aa valósig, aa kitűnik abból i*. hogy. a kit gyaiftnrttott agyint yár ssabadon bocsi tottlk, a f*IJ*l*ntőt aaoabaá gvilkoaaág kísér lat« miatt átadták a blr4«l|nak.
tárakká Haaaárnláal part fijesatt ba a napokban a krakkói törvényszék Aa IMHA lki lengyel felkaléa alkalmáyal nagy hírre vergődött tfyohlinski UJolk vonták falalduégr* ba-ssárulás címén aiokért a kimaaolgilatokirt, mlyekat aaóta Urossnratágnak tatt Aa aakűd-t*k vétkesnek mondják ki Hyohflniktt * hasa árnlialian, minek.alapján ót a törvénysték bimm évi etilyo* börtönre Ítélte. Aa alitélt iratai kttat elfogatása alkalmával
tsámos russsnfll térkénét találtak, köttök Magyaroruigról, Ro
SHUStt^ m^ »
tífl. február hó
-x l Hilyi ujdoaaigok.
— Raméafl Bi* bu|*eruajt. Világ* birtt kaaánkfláaak március 14 én eate 8 órakár a polgári egylet halyiaégaiben tartandó haag-veraetiye iránt oly nagymérvű as érdeklődi*, namoaak váruannkban, hanem a vidéken iá, hogy a jegyek csaknem teljesen elfogytak * „ronda-tőaigtiil mindOaass 18 elad osatilyn s 80 másod, oaatályu a néhány ül. ia IT. oaatályn jegy» valamint 40 karaati ül ősték van még rendelke-aéa alatt. Minthogy pedig különösen Zala Eger-*aeg, Csáktornya, Kesstbely igen jelentikeny
rtüRü
ahwa. Aa Droamnaighan idflaő ttoma J'irrfiailWÍ Whsresg tíssislstérs a moaakvai tó-kurmáayii (M taHtiktl dttaabédet adott. Ai elíítl folyamán a főkormányió poharat amsit éa él< tette Vsrano Jóaasf ő falasait és a Mhercegst, mint a Mhem*g a* ura** «art élíeíloi A tofltn saöntőkat a jalanvoltak, .hurrák* kiáltáaokkai fogadták • a WNMbar aa oaatrak, Illetőleg as grOaa aáphimnnsst iátasotta. A főherceg kiaé retivel együtt réaal vett a katholiku* templom kan tartott isteni tisatoiiton. Esután aa oaatr^ magyar talap küldöttségét fogadta, a mely pont pá* kivitelű felirat kiaaratibsn aa osatrák-ma gyár -**gitő egyesület jelentését nyújtotta át a ftM>*rc*gn*k, a ki a kűldötteég mindan egy** tagjának vlnonyairól érd*llőiláaa«tl tndakoaódoil, *A Idhárf'eg a dilután folyamán magtakintatta a váriM u*v*a*t*a*é(«|t a j*l*n volt á lóvar**-aynben. a líol dijakat oaatott Itt'. Aa Orluv-Da-vtdnv TftadvarmaaUi által adott *bid ntán a IAItW"*f * vá***l aag» **laliá*haw tartott opa-rai aldadáat niata végig.
Ma«tNa Aa a hjr, bogy Ferdinánd tt>j*d*l*m Sllan B*«aa**kflviat fodaattk fai. Hitalea irtaatt ' léaNnk aaarint a dolúg 1gy áll Kgy aaóflal ki' rátiÉilmn 0 " mbti fl**ss>Pii*tt agynámtf t rr kflaben aa *gyik ké**nráat kapott, Hoasuból I Mtitán f*ll*l*ittá*t tett a wlwatilt a rwntlnnég | nil, btigy barátai 5a*a***kllv4*t atUIuék F«Tittliáii(t l*i*dal*m |g a miai*at*r*k itllmi, A vlaagálat ki , d*ritattk, hogy m a f*lj*I*pti* tsU«wiT alapta lan * hogy aa tllaUI n*ak botaubol mondotta
*aer1(M*tfljiv*l, K^olakovaakival. a kinek kösve ■iilÖBÍ mellett ajánlotta fal Hyehlinakl Ornaaoi-aaág réaiérv siolgilatait.
Á yjakl* títtiúi oWMéto^ - -
Aaon megtlaatalű biaaldh, mely lapnnk Irányában aa t\j ivval nyilvinult, abba a kelle-metea helysotbe Iiostitt, bogy as addigi áldosa-lalnkat, mig tüffi ildoaattal saaporitbatjuk, a
tatai óhajtja a rendasfiaég a város mSértO^kS-allnaágáuak ute fisait, m«ty még addig jegyit előre nem jegyaett, hogy ea iránti óhaját mig e hó lolytán legkésőbb március 1-éifc a Fitehd
IfUlft;. t^a* ^Ul^t -
elmegysésbe vétetni sslv**kedjék. A hangvar-seny napján irkaaő világhírű mfivéaa a aa aat kisérő Hadi auj«« *■•
igy lapunknak magigért mellékletig, *s*rkeaa> tőnk raginyit i
,k aoraMIdltatttt raalid* ot oly ditse* kiadáaban bousátbatjuk olvasóink rsndslkraaiaér*, minőt iagy*n**en egyetlen vidéki lap **m ad, jőt a iűvánul lapok JÜutlI U-Xiiak jrixilvc. sgy *gy kllljl *lflfl**tóln*k. '
Tekintéttul ásottban iarra, |togy a r^gány, — m«lyst a liflban már saétktlldllnk, — csak bltu-nyo* megbatárosott ssámban lett. nyomva, caak aaok kapják díjtalanul t tgüt . nagy
Itlkrrjilk mimtiitiiH elH/itttílinletl, kik htitrulilkban vannak it a kik 'qj tntyrtntltlilí lápÜHlcnukjhpt/ dijaikat ttgkMbb frhr. /1<> HBitto MnUd* a«»i»t«//W', hogy a ragányt aaáouikra mag ktlIdbaMttk; meg]*!..
résasHulnek ások ZMl* február hóban, utólag
mwg egéss vagy félévrt. _
A lif Ivr* t*rj*dd dlssss IciállltástT regény *«étkUldé*it Mirudr M 36 JnJtudjiVe m*g, * igy olvaaáiiik a iimiYitl Uuuvpekrs ssip táriadafwi olvasmányt kapnak.
Nagy>Kánla*u, fibruár kntt»|lin IHÜl. . . .A „ZALA" kiadóhivatala
teendő inliakedéaekről atólago*an fogjuk' a tintáit yároai kftsftnséget, még idajibaa értealtanl, hogy a aajyélyw fogadtatásban riaat vahuaan mindsnkil//ki Jimémfhuk művétii ia basá&aa irdam* iránt tiaatalattal viaaltatik.
— A .Magykaalmal lakarékpéntir j résstéaylársssáii' e bó 10-én tartotta XLVI.
I kősgyUlését. A felotvasott ígasgatósági jelentés i nagythb ""'"'tafaiti h?v*tktf*k-
ben ktisOljUk i Coastatálván a jelentéa, hogy i í Qsleti forgalomban saaporodás
t * , * /olt, igy szól i _ gyarapodást találunk első torban betéteinknél;
.... , , í*TT.wt "Iugyani* as év folytában betétetett 781 arany, kapják dijtalannl * bérmentve, kik 12g(fo ,rank 1;211>1|6 |rt, visssafixettetett 788
füM Mli**Uuik»t Unylty bekiUdlék,i m;a»y, 1786 frank, l,002.82t frt lft kr., tehát
67 aranynyül apadt', ellenben 1060 frank éa 178ti|S)4 irt 81 krral szaporodott betétszámlánk fídíni i egyenlege, mely jelenleg 6501 arany, 11020 ■ J frank, 2 41 HlWll frt 11 krt te*L Jeltálogkől-
m«gj*gy«svin, hogy a regény in-t^"ölnS^Of^ny. k*dv*aményében
IM,
1)1)00 - frank, <11 >808 Írttal emelkedett jalenleg rm.drlik!<lll6 arany, 9HIM) frank. l.."ft&,684 frt mig aa eaen külctonők utáni kamat bátralék, jóllehet j már uralt ávb*ii -i»- mírséhtlt «olt, Waábbi ' 1)211 frt 64 krral apadt, igy ez időaserint a ka-| mat hátralék 11.480 frt 8 kr.. ebből kitűnik, ! hogy aa igaagatóság kellőleg őrkíidik aa ese-. i dékes kamatfiaatések pontos teljeaitése éa 'a ka-I mat hát ralék falaaaiforuiláaáaak meggátlása 15-/ | lütt. Váltó tárcánk as előfcő évihes képoet 9H 97SÍ
segra tSrakadfik, n* itkittj'Ui. más Jtjurtl, in|lU sssp hangok ssőv*taég* éa sora, síén adják m*g asAsl, a iáit nfintlgábcn kllnlníj l»uynn stuftsnr bao sasa la oiak másodanrban prngmmms*n*r
A nagy taobnfkal haladások mellett, — klllll-nőa *l|antit I •» a *an* as ujaltlt kornak Isgná-gyobb is málló hUaskaaég*, atillái bt ililiftlili, tlivrl * sséuiuűvéasatak kösül *s as (gytllsn, titvlyb*n »a ujWlib kor *s simult Idokat «i«m*« IDliairnyal)a i* * Isgutohbl kél aiásad s*n*bA**i. a régibb Időbdl n****h*lő valilyiársak nélkttl állnak *IAHQitk, K l«klnt*tli«ii talan csak ***gy Pala*liina kápaa kWiiall. A ttsgv gondolkodok kő«m egy Arl*tol*la* lá t'lálo, *a u|abb korb*n *gy Üaniitt, a költők kőaol * utoiida»a*rQ *A Hómért n*m I* *ntllt<« wgy Kalltlas* é* Hop-hoki**, aa ujabbak kftsflil tgy Hhak»*p*ar*, a nagy maihatnailkusok kOsOlt sgy Kuliddá* 4* Aranimcda*, *s ujabbak kősOM egy l)*sn*rl**, l'asoal, Nawlon, a laslOk knsől agy /.*ual* 4* l'arrhaslo*, d* I0l0nn**n ** ujabb korban a fa*-iflknek randklvttl n*gy nnoporlla liftomirdo da Vinni,- ftlbilittl Aagalo, fUfa*l, llub*n*, llsmbrtodl, a *sobrá*s*iban sgy l'lildits 4s l'r*sll*lM, a nagy 4pM4sa*k köaol bt *gy l.lltiiiiíiH«li líívlu, Hrawant*, a naay kék kőtől *gy Tatillus 4a *gr Moflialgn* Mjliftiy i mind ttagyon m***s* mim lölUttkj da a*4rf oljfan álsőrsngu nag|f*4g(ib. kik, ha n*m uiol4rttat*t[*n*k, d* legalább Is fftlQlmiil' hatatlanok l*a*«)*k, *ől ast k*ll llliutUttk, lltlgtf *gy Hb*k**|mar*i figy/ltalá*lt Itoaifi) ssésadua alatt 's*m alándákoahai u|ra as stithgrl n*nt gá nln*sa. (laaitl* a Hite aa, a melyben a multai IsuHM-aam méfliai|l|k a |*l*inisl> Vslóban *rda k*a Itlkuség, bogf I saitélisi képMl a kőll4*i«l éa a ss4pmit«*a«*i*k tőbbl ti*m*l ugy lönnák 1*1, mimbe asakst I4**an kapta voln* *» *mlMr, ■tat a* laftask aj4ndákái *ll*nb*n, haUi a Mai hOlnaőléi lltg«* kl*4rl aa ttabefl nemei,
Nldbli kslk't jfji'idnls •* ftibirlsigiiM * oask aaulin, agy nmgHNnbb fwjlődisl fokon, kasdell Igj-iludnl a sitiin ; lialiár tt/,1 Itibuljllk, bójjy' öklior rövid IdA 'alall lie*ihov*nn*l lalőpontját éi'lú al 14* ésen lulitisnnl ssnssssritő soha nem fog;amit
* i*n* HNOtiiul lojlőtlllll, kUlUnüsitn Wsgttirál'al, as már Inklbb estik a anns *lk*ltntsásál" 4rli)lf K* árd*k*s un In, Itogy h kii* épptn n*ak it Klje* alllnomulÉtt, *t *k*rai 4i arö l*nkadá*áiiak korssakában lépott llll halalmiban. A régibb *tnb*r, * ki ntág csak a Ifi lk saásadbau Is. a legjobb «s*ib«n esak * Ugyvarss h^ike burssakál élvaaia, Onniagáit*k voll r*udőr|*lajiaját legy varára 4s kirrjáru *sorull. hogy 4l*t4iSi v*d tátit*-' dánok ttllitn védlinssti, liln irs4kk*l a dsohráss 4s
• fa*IŐ Altul áhr4suli *rői*l|«* Idomok, kllojlotl Ismok 4a küadő lealállások iráni, blri értékkel * ir*g4dla nNgytiiMtnr* ftilill rajtoll Óriások klla-tmlm*, Öldöklés* 4s vérnnlAsa 4s a m*ll*lt n pol-girhiboruk v4rfoly*mábatt I* lenyéaso ssalld ér-salmsk á* 4l*IOrOttiOk *g4n*s4g*a vlfftgiil Iráni i da magába mélyntU** a ltolilsug4rssarll bálvány r**a4ss*l lölltlllikli/ll kl*m«lk«dO a*n4lg( mely a maliéit as Idefbfkel iiiltuliíliiiél *rO*ebb*n m*g halfa, mely annyira 4ra4kl 4s tn4gl* annyira ti* Viliit) elhalni n*iu ludolt. lisak a lefagyversall béka lehatolt * s*n* ba|nala j egy antbar, a ki 4n«kai, m mini ktltil mbb4, a* a gardol litttto. tC*tm4n)fMbbii*k 4* 4lT*nvárabbhak. tol|a**n ina ' gába milytüoiiak, •IpultulialiAuak, ilo iMll«m4b*n rmidklvOl iiriiiiuitlt killttl as antitornak lanni*. hogy a sans ais*l a stáruyalo i* métylit slannalltó. lalkai 4* lastoi mintegy mftii világba alragadé baláaával IAll4pb*«**n. A( utrtlitírt n*m alpuhu liaával lápall (ol a sant, silnla mini a bstog kagylóban a gyltngy Mint n4m«ly bilagak n4lia mMÚa4|ii|lntk SMttvedo arnuk föloil a végtol*n*4g aaéljával | Igy eugáiiiHa ba aa *wlxrl«4|«i af
újkori nono tllaktaljaa. finyéva^y Ea a sok stan-jvodóH árán megvásárolt bik4nek legstebb virága. , lia kiváló Ijrdokkol js hintossaggal bir a tane * magyar ambarra, a lólbl dal koliojiaak éa l.'olőll. halbalallan népdalainak nemtelére. Nem. érdakea-e aa: van egy éneklő nemiéi, és *t a magy*r, Maga ndnálja dttlait, A hol tnagyarpk Ölnek egy Mattolnál, ligyen as ő*»baju litsle* matróna, vagy at iljuságiól harmatos leány, lágyán pa|sán legény vagy a /qoto* aklák köat insgnggoll láblabiró i ha odalip a -hot-sánk nőit barna tenás* bdvOs nylrattyűjé-ve|, mind lAletigad •gysaeeva, egymás stAjáből ragad|ák kl a dall, mely saróvel lerem mint láp a m«ggy. d* mind végig kosloliflk, mind Ismerik, mind ludják haléva, Csak egy hangol kall megülni és mind megérti as egáaaei, ejfy 4rti*, égy gondolat lingja forra*sl|a Osst* ők*t, a cigány egy ililisrt a nótát olliilAljti 4s foly a dal, mely asak III tormáit, mari mindan namstlntk van cigánya, da asak a magyarnál ltU at sanáaa.
A magyar sane olyan nemtall spaciiliiás, mely ittlv.nl népies, nam képviseli 'még a l*gf*l*0bb lajlAdéil lokoialoi, dé gasdagaágában 4* jollog-selass4|14bau kinosbányája lobot u tenakőltőnai, mtlybfll olyan aan4*sak mint Omi 4* Brahma aa agé*i világot gyOnyőrkOdtotO motívumokat mariiattok. ,
A magyar aana túlélni n*ma*tUnkát, ha mllői Iston óvja, •Ivasihaiail,volna; és magaranyosnl, hsragynani fogja haladását a lagmagssabb kuliura léié, malynik ui|án| riM|fott.
A hlraa maihamalikinl, Kitslnert, kigariihmus-láblikba alnélysdva lalalla Leasing éa rá *tóU i hlsa abbaa'nl&oa agy ukua gaó I »tlo van tok okoa nám«, (•Itali KAsiner. k á*ni|Al I* *lmoadhatná valaki t hlaa abban nlno* igy okoa *tó I • mire •a* bűssk* válást i <da van sok lokoa hang.
Ka aséri olyan aaép » sana.
Nagy-Kanizsa, vasárnap
kr, eiaal)tadáat tOntat tal jalaaiar.^Me
Zala 8 szám (4. lap.)
1891. február hő
árt 91 kr. Értékpapírjaink egyenlege 78 088 irt «• kr. emelkedést tűntet Tel, a mennyiben a baMtak saaporodásából eredd péntfílötleg egy-rémit értákpapírokban helyettük el. ElőfordBt
azttk nyere-
atonban évközben értékpapírok eladáaának aége it, mely eladáaok 7047 írt 63 te, i menyt aredményeatek. Át Í890rik évi oettet nyeremény at igazgatósági jntalék levonáaa után 89 arány, 46 frank, 37.440 Irt 88 kr. aa afa nyok éa frankok oaat. ért átaaámitva 178 frt 86 kr., tehát ötatesen 87 617 frt, 73 kr. áll a 1 kösgyülés rendelkexéaére. £aen összeg feloaa-táaára néave aa igazgatóság következő tervezetet ajánlja. Tekintettel, hogy a fenti üsletered-vényben aa értékpapírok eladásából származó 7047 frt 53 kr. nyeremény it foglaltatik, az ígMfl'tótág által kerábhaa is követett aljáját aanat — togv as értékpapírokból eredi nyeremény a külön tartalékalapra helyeztetett; ezúttal az egész 7017 . frt 63 kr. ét még 462
19.600 frtot tevó külön tartaléktlápuák 60.000 frtra leendő kiegészítésre. Az intézeti házak leltári értékéből 2000 frt leírásba véteesék. Osa taléknl réazvéuyenkiat # irt, tehát 6<»4rb réazvénv ntán 2íŰÜ0 frt, iizeteasék a tenmaradó összegből 1076 frt a t k&zgyüléa elé terjesztendő jegyzékben felsorolt városi köt- éajótó Sony eSlöterW adotaáayoztaatákr végtii 4*frt 73 Itrral as általunk léteaifett vároti kfizhaaznu éa közművelődési célú alap gyarapitaasék ezzel a rendelkezésre álló összeg kimerül, lnditvá-1 nyoaza továbbá az_ igazgatóság, miként az intézet egyszáz forint alapítványi összeggel aN.-Kapizzán alakulandó tmnánt. közm. egyesttlet-alapiió tagjai torába lépjen. A jelentét egész terjedelmében elfogadtatott. Az igazgató elnök Hertelendy Béla megemlékezett' beazédében arról, hogy a lefolyt évben két rendkívüli közgyűlést kellett az igazgatóságnak összehívni.
Jmmler József, póttagok: flfiphen Mór.
- A~> Rs|j*ksalt*sl Ipab-s kerssk. baak> a bó 16 én tartotta meg Eperjeety Sándor elnöklete alatt évi kö«gyülését, melyen elnök oOnstalálván, hogy az egylet határosátképe*, letol van ták aa igaagafóeági jelentési, melyből követ-keaökel említünk fel: •MieWt't kötelességünknek megfelelve a lefolyt Uzletévröl szóló érdemleges jelentésünkbe bocsájtkoanink, más szomorn kötelességei kell teljesítenünk azzal, hogy a tekintés közgyűlés tudomására hozzak, miszerint a bankra nézve a lefolyt évben egy igen gyászos eset következett be, todnillik intézetünknek érdemekben dús, szeretve tisztelt alapilóját és el-njjkét, gelsei Gutmann Henrik urat múlt évi már-cius 6-án a kérlelhetetlen halál körünkből kiragadta. Mélyen meghatva és iájdalomielt szívvel emlékezttnlr meg- a^mat kOzgyütee alkalmavafr elhalt tinókünk számtalan érdemeiről, melyeket 6 intézetünk 23 évval exelótUftTléni megalapítása körül izeriett, szoij páratlan iigybusginágárol, önzetlen é» felsorolhat tan b*fet intézkedésekről, melyekkel az igazgatóság élén ezen intézet len-álláta óta ennek ügyeit mini, elnök vexeite. Hitzen nagyobbrészt az 0 átváló érdeme, hogy axálíalif alapított éa bosszú évek zorán át veséiéit bankintézetünk oly szép virágzásnak indtili, minél lógva eaen intését örök halával larlozik lateobeu boldogult elnökének éa annak magérHXéaéve), hogy tz igazgttóság a társu'tt nevében a hátramaradt család tiazielt tagjai iránt mély részvétének mindjárt a haláleset bekövetkeztével kifejezést adott és eltakarításánál a boldogultál meg-ílletelt liszteleinek nyilvánilásánál közremükö-
Schwarcz Gusztáv, I ildvöaölve, aa iMst megnyitja éa felhívja aa
egyleti jegyzőt as évi jelentés felolvasására. Dr. Kemény Fülöp jegyző felolvasta a* évi jelen téat, mely taerint as egyletnek jelenlég 68 működő éa 8 pártoló tagja van; a lefolyt ér-ben 'öaazeaen két válatztroáayi üléa tartott. A válaaatmány mait évi mfiköüésének legjelentékenyebb moaaanata tornásza ti szakkönyvtár alapitáea, valamint aaon intézkedés, melyt*e-rint as egyleti toraalermet aa egylet tagjai keddén, csütörtökön és szombaton ette kizárólag vívásra haasnálhatják. Az egyleti tagok aem a szakkönyvtár haaanálatáért, sem a vivízórákban való részvételért az évi 6 frt tagsági díjon felül ^yéb költséggel nem terheltetnek. A mnlt évi zárszámadás és a folyó évre szóló költségvetés felolvasása éa elfogadása ntán. követke-_ zett a tisztikar és a választmány Megalakítása melynek eredményekép meg választattak ér pedig elnökké Dr. Qerí József, alelnökké Simon Gábor, jegyzővé Weisuberqer Sálmán, pénztárnokká Smékito Sánder. mifaliyysióvé M**
yrr ljipót, szertárnokká Moikíekild Zsigmond. Választmányi tagok lettek: Ebentpsnger Leo, Fitdirr Sándor,dr. Kmtény Fülöp, MUJtoftrOáin, 4r. yemdler Antal, Varga I>ajoe tfiö Wem Tivadar, Weimmayer M»r. A közgyülét aa elnök éltetéaével ért végei
— A „Bf.-kamfaaal alt. b*t«|-segélysl rgylet" a bó lí-éa d. e. 10 orakor tartotta lAwinger Ignác elnöklete alatt rendes közgyölétéf. A titkári .ét pénsiárnokl jelenlésből látjuk, hogy az egyletnek mait évben 7369 frt 89 krnyi vagyona Wr w tiy as atozo évivel szemben a va-
ezúttal még azt indítványozzak,-S^ttó ^^ ."»' £ K Célokra
—|mondw „.„,ai»«fkk I kiadatott 1156 Irt 30 kr. A belegek azé ma 726
a tekintetes közgyűlés mondja ki legmélyebb sajnálatát a szerelvp tisztelt elnök-halála fölölt, továbbá, bogy gelaet Gutmann Henrik-elhalt . elnök neve és emléke a mai közgyü és" jegyző-, könyvében megörökítessék Az elnök elhalálozása!
Az egyik közgyűlés március hó 24 én tartatott j következtében az elnftkt hivatal üresedésbe jóvén. ét p«d>g az intézetet ért azoii zulyoa erkölcsi at igszgaióság mnlt évinpril 4 én tartott ülésé-1 veszteseg pótlása céljából, mely az intézetet ben indíttatva látta magát' eihstárouiyaíftzerint úgyszólván egy hónapon belől két igazgatója, tekintettel arra, hogy alapszabályainakaliekövet-1
jaáki' Titk Lajoi é» golsci Giitatawa Henrik el halálozásával élte. A közgyűlés határozta el a aiégboldognlt két igazgató iránti kegyelete és aaeretete jeléül azoknak életnagysága arcképeik beszerzését és az ülésteremben leendő elhelye-z&éfrtfefre szavakban méll at va az elhuny tak érdemeit, bemutatja a természethűen készült arcképeket, melyeit a terem falain díszlenek. ▲ második közgyűlés 1890. november hó 26-én volt, mslyen s« intézet alapszabályai módótit-' tattak. Felolvastatott az igazgatóságnak jelentése a lefolyt évi ittlétről, eztel "kapcsolatban a feltigyélő-bizottság jelentése, s a folmenfvény megadatott Elhatároztatott hogy osztalékát réázvényankint 46 frt, tehát BOOdarab részvény ntán 27000 frt fizettették ki. Vároti jótékony ' ét közhaszna célokra n. m.: a főgymnasíumi múzeumra 20 frt, a polgári iskola céljaira 20 frt, a közaégi iskola céljaira 140 frt, a községi azegénytorta növendékei ruházatára 60 frt, az ixr. iskola céljaira 140 Irt, as izf. iskola sse-génysorsa növendékei raházatára 80 frt. azizr. kórházra 70 frt, kereaztény házi szegényeknek 160 frt, itr. báziszsgényeknek 160 frt, az ipa-rottegédek betegtegélyző egyletének tO frt, a kiadednevelő egyttüTet javára 20 frt, az Önk. tűzoltó egylet javára 60 kr, a betsgsegélyző egylet javára 30 frt. a helybeli népkonyha javaira 60 trt, a vöröskereszt egylet javára 26 - frt, a helybeli: tbgytbes- népkönyvtárra 26 frt, a kereszteny jótékony odegylht javára Üg frt;-összesen 1075 irtot sdfimányoztalott a fentíma radó 42 frt 78 kr. pttflg a jéttvénytártalat által létesített >Városi KSmáácnu ét közműve lödés célú alsp" gyarapitlsára fordittatik. A ■mérlegltöl kitűnt még, hogy 'a tartalékalap 2700 frt, a ayugdij alap 1200 Írttal szaporodott. Az inzgatMág előttrjwztéie folytán hivatalos közlöny gyanánt a helyben mggjelenŐ JLaLaí cimll hetilap jelöltetik ki. Következvén ajt alapszabályok értelmében torrend szerint k'l^pö y'i valamint a visaaalépttt kát igazgatósági iag, ugy a hárots tagitól siló felUgyslö bizotlság hslyttt ujak, ssstlsg asdk isméti msgválasstása. Meg választattak 8 évi időtartamra i Ifi Fssstlhofer Jógasf, Martory Uszkár, Vágnsr Károly, Ma-W'hanzksr Mór, l)ánusl>erg Jaliab, Holtára Al-bart,Htern •(. M , Hunimsr Hándor, PitniiLJ^I, Prágar Hála. I évi Időtartamra t Hnhsrns Ki-nbard, Kttranhasp Ignác mini IgasgaUjsági póttagok, Mint ltlSgytiőhizottsá|tT tagok ni mtg> válaamt attak Junása György, KtgllHtdtr LajflS,
kaséit e*elbao uj elnök válaíütását jiem rendelik, és olyannak válaaziáaa szükségesnek sem muialkozoit. dt iülőwőstri az elhalt elnök íránli mély kegyeletből az elnöki szék a legközelebbi rendes közgyűlésig betöltetlen maradjon, és megbízta igen lisztéit alelnökOgke'/ J^wjwy Hándor urai as einöki hivatal vezetésével, ki farsdhsilan buzgó tevékenységgel meglefelt ezen ielsd^tnak és bölcs intézkedései állsl kiérdetielle ezen inié-zet halaifti és elismeréséi. Ezek alán áttérve jelentésűnk érded>)eges tárgyalására, ezennel van szerenesénk a tekintetes közgyűlésnek a mait 1890. üiielévi zármérlegel bemnialni, mély lel -áHfiasánál és a hoazá fuggeaaietl forgatmi kimu-laiáauál lógva, elég hü és könnyen áttekinthető képét nyújtja mult évi tevékenységünk és- az ez által elért- eredménynek. Következnek az 1890. üsletáv menetelére és as elért űzleieredményre vonatkozó részletes sdalok, melyekből kiemelendő, hogy a tartalékalap 2800 irdal szaporodott és a mult évLll'200 frlról kereken 2 (100 írtra emeljioilell! SlrlHöO, évi tiszta nyereményként kimulatott 13018 frt 89 krt illetőleg indítványozza az igazgatóság, hogy ebből 1890. évi oszlalék fejében 12000 Irt, azaz mindén részvény után 6 frt a részvényeseknek kifimllesaék, a 18 Irt 89 kr. lelesleg pedig aj számlára elöirasaék. A bank híyataloa köalönyéül eiyhsngulag a 'Zalai helyi pol. lap jelöltetett ki. Msgejtetett rzalán as elhunyt eluök és a sorrendben kilépő 4 igasgatósági, valamint a 3 felügyelő bisoltsági iag megválaHxtáss, Megválasziattak, elnökké: gelsei Oulmann VllmOs, - igazgatósági tagokká: Grünhut Alfréd,' Vidor StmiikHapoch Gyula és W/om Hál. poitagokúl t dr. Hakier János és Le-dofuley Ármin, A Islügyelö bizottság tagjai lettek ; dr. Jtetiliile Kereno, Lengyel Ignác es Hal phen JUlór, póitag ; lUickrach üyttla. "Kgy három tagú bizottság meghívta aa újonnan választott elnököt, kinek megjelenését r hösgyülét megéljenezvén Kperjessy tudtára adla pgvhangulag til-nökké lelt msgválasststáaál. Mire gelsei (iutmann elnök egésa a könnyeséiig meghatottan jelenté ki, hogy alyjá Iránti ktgyeltibOl elfogadja nn nlnökséget s iparkodni fog a bank javára m'tt» kliditl, As éljtttsésstl lngadott bstséd uián, a gyűlés vágat ért, Vf
t Hét(ji|lé«. A nagy kanizsai tornaogy l«t fehrnás M 16 én, vasárflap délután tartotta meg évi randát iköagyűléaét, nulyntk lefolyása a követksaó vulli I Hs (Ml J/tatai élnök- a " tároaatképst ttámban ntg|alant tagtársakat
gyógykezelési napot s 395- Irt 16 krt vett igény-be. A ^önjáró betegek - száma 260. Megemlékezett e titkári jelentés gelsei Gutmann Henrik és T6th Lsjos haláláról s az előbbinek, ki az egylet javára 60 frtos alapítványt tett végrendeletében, az egylet a megboldogultnak emlékét jegyző könyvileg megörökítette. A pénztári kezelöaégnek megadatván a felmentvény, a tisztikar lemondott, s az aj tisztikar választása eazfcftsftilei«H> Mag — választatlak: Első elnökké: Lüwinger Ignác, 2-od elnökké lett Lengyel Ignác, 3 dik Fischer József. A választmányba megválasziattak : Löwinger Lajos, Rechnitzer Vilmos, Kohn Gábor,' Frager Béla, Lsáflíakí Ármin, Weíssbereer Zsiga. Hartot Janót, Bitaa Antal, Uerger Adolf, Muzikár Jánoa, Orning Józsel, Munkácsi Nándor.
- - ____; :
— A nagy-batilaaal >Chevra Kadischa. jótékony izr. egylet e Itó 16-én délután tartotta évi közgyűlését, melyen LSvy Adolf elnökök. A felolvasott titkAjPvás. pénztári jelentés Mzgj'int a kórházi alsp ^óvétele volt 360 forint 42 kr., kiadása : 1365 frt 37 kr; segélyezésre kiadatott 662 frt 18 kr: a takarékpénztárnál' lévő. kölcsönből .befizettetett 60t) trt, tenmaradi még iftrlentvi^ff Iflteüp 850 frt Ári égy létévi bevét«lr-volr- 4247 forint 91 kr„ kiadása pedig 3037 frt 68 kr. As egylet vagyona aktívában 3162 Irt 60 kr, a a nagymennyiségű ingatlan, paaaivában 641 frt 63 kr.-, yolt a mull évben 24 kórházi ápolt, ebből felgyógyult 18, meghalt 3, gyógykezelés alatt maradt 3. a lelmerüU kór-házi költség 444 frt 4t> kr A felmenlvény megadatván, elfogadtatott az ttfhsgnióság azon javaa-lata, mely az alapszabályok 37 § át változtatni javasolta azaal, hogy ezentúl aaon ikraelitak is kik nem a városban laknak, da a városi izraelita hiikö<ségnek 4 éven át tagjai, as egylet rendes tsgjai lehetnek. Ehentpanger Lipót bizal- „ mát fejezvén li a vesetőeégnek, Indítványozta, hogy jövőben a titkári jelentés is magyarnl olvastassák tel, mira-elnök kijelenti, bogy lelsad-laló nem v»lt az ülés elején jelen, midőn aa elnök 'már es iránt, felszólalás" nélkül is, igératet tett. E<uláfl a kilépett 6 választmányi helyett uj tagok választattak, ét pedig Weiter József, Ma-echantlcer Mór, gelsei (Vutmaan Vilmos, Tochanor Jiznet, Rottnftíd Adolf és IFriar Manó. Ezzel a gyűlésnek vége lévén, a tagojc a. templomba mentek, bol Mózes halálának* emlékére itteni IIhzlelet, volt, malyen Dr. Neumann Ede rabbi," uinolkodott Ringu hésiMtien iwtiktfzatt meg a jótékonyságról.
■ ■— Msaataiyl bir. (kereimyé* Sándor árr a péogl kir. tábla tanáot elnöke királyi kihallgatáson volt Budapaaten. megkössön vén kinevet-tetétét. Át tanáoa alnök májat tltő napjai-bau távuuk kiirünkbfll, lulgy a mondott hónap b én nngkatd|a i| hivatalát
NtgyJUbiiM, vasárnap.
Zttk 8. Brfm. (5. lap.)
1881. február M tt-én.
— An ^)»MMÍi városunkban március 6 és 7-éo le*z. Polgári elnök : Cmián Károly aH*-páa, polgári orvoa : dr. Manyin Károly főorvos.
— A ktffdl király fíeményi Kdének tarosunkban tartandó hangversenyt, mint látjuk a legkeletneaebben lopta meg a vároa műértő kft-aDniégél; legalább erre enged követkestetnünk eltekintve a tömeges jelentkezéstől a egyébb más jelenségektől, axoa körülmény is, hogy dr. Bm-atik Ferenc, a polgári egylet: elnöke, kihez as egylet termeinek átengedése végeit iordnlt lapunk saerkessiOje, levelében kövsikezőleg ir: » . . . . hogy kifejezési adjak örömömnek a falait, hogy h nagy mflvésxszel régóta tenOállö bensőbb baráti viaaooyát saives volt szerkeestO ur arra lel-használni,. hogy Ot K.-Kanizsán hangverseny tartására magnyerje e különösen; bogy ezen estély rendesértre, mely a ma ál& kftsönségflnk-nek-jialájos botiig emlékezetes' tog maradni, épen a mi szerény polgári egyletünket méltóztatott választani.. Midőn a szerkesztőnk iránt nyilvánoló ez slfemerésf megköszönjük, ,egyb«F & vároa műértő közönségét arröt, hogy Benczik urnák tökéletes igaza, van, mert a Reményiestély művészi benyomása örökre meg tog maradni
^ Nagy-Kanizsa emlékébeo, és az a hatás, melyet Ö művészi játékával a világ mind «az öt részében elért, Nagy-Kanizsán, e műértő ée mü«ze-rcttö kűzönaégnól annyival hatásosabb tesz, mert Jiitiényi nerii e*ak mQ»ées, hsnem különösen magyar művész, ki ugy szólva megteremtette a magyar aeaét. >Rákóosy indulója., és >K0pQlj leeaké«-je ép ugy ismeretes és megbámult Ausztráliában, mini az európai égess uontinensen.
— Naivra MvU«|**lléaal, A részben cpekélységam által is kibocsátott i a február
%7-én lefolyt hangversenyről szóló meghívó azon réaze, mely a szegény gyermekek tdpintézetéröl ssólt, félreértésre adott alkalmat. Sokan a Nép-konyhát tévesztették össze vele, pedig hát csak a szegény gyermekek táplásáfa vonatkozott ez. További félremagyarázásoknak elejét veendő, kijelentem, bogy a hangverseny tinta jövedelmének harmadrésze annak a bizottságnak ada-■ tott át, msly az é Kas ő gyermekek táplál ál* Őéljából gyűjtéseket aszkösSlt s e gyermekeket a helybeli nép- és polgári iskolában etii. összeírta J£s a jótékonysági aktus semmiféle fennálló egyeeűlettel összeköttetésben nem áll s minden erre oélzó értelmasés téves. A bizottság elnöke Knausz Boldizsár, pénztárnoka Stern Sándor nr. Ho/fmann Mór.
- Meghaltak ■afj-Baataaaa Beakee .linélhrftyb-rimr 14 ép ti éves, Nemes Mari fobr. It-éa 6 hónapon, Horváth Ujee fobr 17-éa »? int, Miff Pál ttbr. 17-én 4 ha* tee, Hal Ojrtifjr íebr. 18-án Iketee, Kohirt Mariska fclir, Ib-áa 6 éret, Sav. Xeacaer Jáaeeaé febr. l8-4a 81 éves ko-lákaa. , . 1 sfs.. - - - SS------------^
.— A Isgssgyebb 414 Irénk, Magyaror saág legelső regény írója, a küllőid állal ismert, • a magyar némaet állal anuyira szeretett nagy köllö, kinek nevéhez irodalmunk—egy léi—saá-zada van kötve, a magyar Dumas., Jilkal Hér a hó 19-én Ünnepelte szülei éne napját csendes osaládl kórben. Ünnep ez egész Magyarországra nézve, mert 1825 é»í lebsuár, 19 én lálotj! napvilágot az a lény, kmek szikrázó szelleme mar is tóbb mint Jéiozáiedou kérésziül vlditjs lel a magyar nemzetei.; az ő művei, mind megannyi világító tornyok, melyek a magyar embernek utalt jelölik meg ; az 0 műveinek minden sora, egy drágagyOngy, m$y, a magyar Irodalom koronáját dlsziif; az 0 könyvei' oly piramust alkotlak részére, melyei as idő vsslogs soha sem log megeméesieni* Jókai érdemei örökre Isn-marsdnsk, 0 örökre élni log műveiben Mit mond* junk éieirajzáról ? Hisz, bála a nemzet Geniusá-nak a még mindig if|u, rugókon y lélek lll élkO-'BÖüUnk, szembe lathaljuk jóságos srcát, ballhaljuk sengzeia* nyelvét, s igy még nfem kell élet-rsjsát megírnunk. Nem is tessük ast, osnpán annyit SmJíiünk lel, hogy 1825 évi lebruár 19-én szüleiéit Komáromban. iskoláit akkor végezte, mikor a szebsdságharc kilOrt s Pelöll él Vas-váry társaságában ő leremteiie mag as 1H4H március 18-ét. A honvédség körébe lépve, végig kBzdóllf a szabadság harcol, s annak lavaréaa utátt Hajé n#v alélt beszély ekei irl, Halma, Tű-rokvílág Magygrersatgon stb. etb hessélysl malg ll példányképei sbwzélyeknek A „Polliikéi ^ valók* niulu regényével s birojtrsilku* kori saiy-
Petöfi társulat elnAke. Tagja a magyar törvény hosá testületnek, s a király a Szent István renddel lünieile ki. A nemzet 'áltat kilejezett Ahsjhoz mi Is lelkesülten járulónk hozzá, kívánva, bogy Jókai Móri, a magyarok letene ax emberi élei legvégső haláráig tartsa meg a magyar nemsef és irodalom OrOmére 1
Mulatságok.
A >l(sgy kanizsai Kasain A' ez évi márcins 2l-én saját helyiségeiben a >Donánluli Közművelődési E/ylet« javéra, műkedvelői színielőadást rendes. A közelebbi résziéieket lapunk jövö számában fogjuk közölni. , j L — Plmeér fcAI. A nagy-kanizsai pincér kar es é. lebruár hó 4-én az .Arany azarvas" szálloda dísztermében zártkörű láncvigalmal rende r.ell, meiy a legfényesebben sikerüli. A mulatságon képviselve volt a város iuieligenliája és a legszebb hölgy közönség, — díszes közönség á
négyesekét Tivoli Gvnla és Kóctán Sándor orak rendezése mellett 60 pár tancolta, s a táncolók sora még a hajnali órákban is fáradhatatlan hévvel járta a viradtig szóló csárdást, a halanyai tiaztei Bogtnrieder Júzaelné urno lelkesült kedéty-Ível töltötte be reggelig. A bálon felülfisettek : Hirschlar Miksa A-Domboro 3 frt, I)r. Szüls Miklós 1 Irt, Hogenrieder József lS fr^ TivoJt János 5 Iri, Knonzer Frigyes 3 Irt, Mstejks Ede 8 frt. Getsmbos Dirik 3 Irt, Tóih Antal Bpest JTiH, Petrics Ödön 3 Irt, N. N. 8 forintot, Konrád Ágoston 2, lrt; lfj. Gross Miksa 2 trt, Mty tort (íyula 2 frt, tovfibbá—Horintot fizettek te-inl^ftffilt Jakab,, Zeigrav József Sánc, Wucskice Jánosi Robrer Károly, Wallner .Samu, ForróFe-' reno-Kis..Komárom, Hicelberger György, Hell í.j Káufer József, Hordós Vince,. Unger Uyörgy,i.Afs-búlh János. 80 krf. Neuleld Salamon és Bttrn-vi'cs János. A felülfizetések hálás köszönettel
Ms llliSISllltléaii ssegjeleani ksgyeakadjék. A király megígérte, hogy lerándal Pécsre.
— A ésaéalstt késmlvsIIIM s«y»l súlet ismét tftbb nagy alapiiványnyal gazdagn* dott; igy gróf Széchenyi Tivadar orsa, képvissíé, Emuul Kelemen vassMgyei és Far*ler Géza Ins. márommegyei fftldbirtokosoS^gr. Széchenyi Gyula, Gkfay József és dr. Kaakonct Kálmán 100— 100 frtial alapitó lagoknalr beléptek- Ezeokivűl többes léptek ba pártolóiagokoak évi 10 a na-des tagoknak évi 2 hi tagdíjjal,
—■ OyásSklr Sapka Jeremoa sirci apát meghall £ hír villám gyorsan futott végig a Balaton környékén, hol annyin ismeretes volt a derék egyház nagy. A boldogultbaa a ziro-cisterei szerzet jeles főnökét, szakavatott vm* tőjét, a magyar clerus egyik kiváló dagját ■ a magyar imms^il ngjik liil fiái HMÜlli d , ifc rosunkban lakó naokaöeacsa Supka postatisstet nagybátyja veastesége felettidájdalnia teljem, lesújtotta. Legyen kflnnyfl a föld a darák sfi^
ftiwgtfartWff yfiriidtttr hái nági hamvlT felett, a mkonokat pedig vi* r; i n r- „t. in >,. ni.in, ■ , i ...riCr»i.i _i___u__ti fu.iiL..
nyugiástalnak.
— Nyllvánas ssAasaélA* «a k«M«ae«. (Bogyay Ántalhé s*tületatf Urávici
gaaztalja meg aa a réssvát mely általáb— nyilatkosik az orsiághaa a sirci sprsetet égi e csapás felett
. — NegmérgesU Wrjél. Sokján fái náp. rádfai lakijai felesége — kivel lotyioo vissályko** dásban ólt —- a mull héten báliadéi maggal megmérgezte. A' férjen: aióts Orűlési jslsk mntst-kosnak, 'A női viasgáisti Ingságha (lllilL
—• liereseaéllssség. Deetez Lajos . orta> házi lakó* két társával s hó 16-án • községi erdftbsn Iái vágtak, egy nagy bükkfa ssonbaa nevezett azsrenoaét^n embert, a mint ledőlt —-a szó szoroa értelmében leljeaea üssr.ezuzta. Km
ia Sa ka—aát Viátr'a ' . i
tn xjj Rl^lUI □ 81 Dag|wiiuaua.
firáaiklr, Következő gyászjelentést vettünk : Nagymádi és Várbotyaí Bogyay Elvira, Aureí,* 1 ona, Malvin, Jenő, György, IrBra és Ida mint gyermekek, agy .s maguk mint ss Asazss rokonsál nevében megtört szívvel jelentik feleit-het leír édes snyjoknak Nagymájdi és Várbogyal
esi és
GörcsAayt
A ,leieny«i _éá ogyedatai . polgári dater^egylet" | Mihalovitli Jda urnOnek e hó ltt-án élete 65-lk állal e hó K-án Letenyén rendezeti Tiangverseny | evének agyszélhüdéaben JÖrtént gyászos, halálát. j-ésaáaevigatiMn alkalmáfiól a kftvetke/ö felüifiie- i Az egesztelá szentmise áldozatok a hó 21 én d. lések 'történtéit: Halász Olivér (A>Dobas) 10 lvtJe. 10 órakor lógnak a csabrendeki r. k. lempiom* Hirschler testverek (A.-Poinhoiut 5 Irt, Békesay . han megtartatni. A boldogult bült tetemei ugyan Rezső 4.Ö0 kr., Lasíovils Ferenc 2 frt, dr.Csem M nap d. n. 8 órakor a csabrendeki r. k. lema* pesa Kálmán 1.60 kri.. Kilipich lános, Tbasay I tőben órök nyugalomra léteinek. Csabreodekea í ltsjos, Bécséi Sándor, Wensiky Lsjos, Leitner IH91. jebrnár 19-éű.^Btte áldás puraifat —
Jósse', Fű/y Neast*, Hlsvoihv János 1—frt; _ ,
Wesel Róza, Wesel Adoll,'Wesel Jakab, Weaell —latén legnagyobb ajándéka az egészaég. A Manó, Arady Alajos. Deáí József, Gazdag Ádám, | köhögéa, rekedtség és elnyákásodá* szomorú kft-
rásia, majd as Általa alapított „Oslököebén" mini Kuka» Mártim Isti örök nlrnévr* sasrl. Komoly ngénvei ayési konyvian képesnek, « njnoe ma •TV ház |,„| uintit nem íasMwnék. Tagi* s ms ÍIBr •kgdémlának, a Kisfaludy társulatnak * a
Zakál Gyula, ö«aterreicher József, Leitner Pál Béései. Jóasel, Kapnav Antal, Málits János, Ko-vais Zsigmond, Sós N., dr. Hajós Sándor, Keg-lovicb Dezső, Hozján György, Mikica Géz*, Baom-gsrtner Károiy, Hozbnr Jtmnt, &&tmy Jókssf Ál) —00 kr; Kovács Ignác, ParcsamíJ>, 40—^40kr j Devecseri J. 25 kr., Kámáax-L)«jns 20 kr."^ ösz-szesen 43 frt 7ö ír. — Méty ssives lel&IOzetése-kért *z játén lewsl hálái köszönetét»rendezőség.
— Vaaquf< Molins grófnő ésLiedl Ferenc ur e hó 21 ére hirdetett hangversenye elhal asztal oU*
>-'Ktlönféiék.
— Sflhalovlca blboroa érsek meKhalt. Lapttnk zártával veassllk a megrenditó hírt, .liogy a aágrábi bíboros érsek M i li á I o v i oi Jóssef kissenvfdett. Lapunk utján már tudják olvasóink, bogy a bíboros egyháznagy hossza* idő óta he tege*kedett, néha néha javulá* állott be, de ss outk időleges volt, a halál hatalma msgtOrte h férfias erőt Mihálovics, Temes várt, a own&di egyházmegyében volt ka> lionok s onnét lett zágráhbi érsek. Mint politikai államférfi, mindig -Itive volt a magyar államessinéiiek * lIorvAtorsságban a magyar kormányt támogatta Sokkal rOvidebo na idő ; bogy sani a halálesetről résslete* tudó*itá*.okat hoifiatnánk.
— Negyei Mnavaséka. Beuetm ll«nó ni«* gyénk asaraisli főispánja, a In*güresedett megyei levéHárnokl állomá*ra Fit** Marion árvaszéki JegysOt nevest* ki, agynejüleg kioeveste s lelenyel lárásbs hslysttes *solgabiróvá llomor János sadigi msgysl slssámvsvOl. ■
— A péesl pfliptk í)uUnieky Nándor a lűvárosl^an járván kihallgatáson volt o Felségénél, • Islkárla á koronás királyt, hngy a fQ(yá évi |nnlus havában Péasetf tartandó *sélteee|j
velkezményeilOl csak egy szer óv meg béimánkéi teljes biztossággal: Eggtr iijjutalmatoi, WrlUFaatltUII Számtalan halairae tanúskodik erről és senki e l Aia mulaszsss ideje-Lkörán esek használását Kaphatók: 25,50 kros é*l .frlos eredeti dobosokban a monarchia valamennyi; gyOgysserfáraiha, valamint az Egger A. fia cég.
Tanügy.
—.A laMkAajrvblraiékrél. Altaláno* a panasz, hogy néBilf TK&köűyvbtrálo legiobbétor kevés lelkiismeretisl, mégkevesebb szakavatottsággal, de annál löbb-rossi indulattal birá')* meg a könyveket. — kivált ha vi déki szerzőről van saó — még akkor i*, ba az nem egészben iskolai, hanem magánhasználatra van írva. Ezért kösiöin a >Magyar írási belük szemléltetése és üiemzése* eimU könyvem hivatalos bírálatát, melynek alapján as engedélyeahetönek neta la-lálliitdtl. E hlrálálTiT szemben a magam érdekében nem tartanám érdemesnek tollal lógni, dt kt'itelesógem ezt tenni aa ily i nagyképűsködő ék semmitmondó bírálóval asemben akkor, midOa munkámról'GröAczy Pál igy nyiiatkoaott hivatalos leiratában.Kiváló didakiikára valló mua. káját pedig lerjés<sze be< 41b. E leirat a Szent-lsiván*Társulat igazgatója : Kies János urnái van letétben azon eredeti levelekkel, meljek. a magyar Cleruetól érkeztek hozzám annak idején, —. B levelak közt, található ai Ungvárról nyeri, me-gyéa püspök leirata, mé yben igéretel lett, hogy munkámal püspöki megyéjében yiegszerzendőnek elrendeli *ib, A iV-ik egyotemes lanílógyüléssel ksposolntoa takola»zer-kiállíiá* rendesöpiaotisá- — nak hozsám inléaeit * Itt köalött levele: Jukies Réter, tanító urnák Nagy-Kanissán. — A-aegyf^*" dik egyetemes tahliógyülésael kapegölaios tsko* laaier kiálliláe btráló bisoltaága íolyó évi október kó H én. tarlott gáró ülésében Önnek kiállt-40tt tárgyai uján elismerő oklevelet iiélt Midőn est Ida maUákelsa vaa asaeeacsem magkQldaat, eiytltlal megragadom aa alkalmat arra, hogy '
Nayy-lfrnim, ruirttp.
Zak 8. atág. (8. hp.)
ehhez Önnek a aipa részéről ia szereaaeét ki-Yiaitlt a mély >MH1HII fejeztem ki azért, hogy kiállításunkban való részvételével ennek éikarét emelni aaivan veit Budspest, 1890. nov. 10-én. Kiváló tisztelettel Koaocsa Tivadar ». k. • kiállítást rendeeó bizottság elnöke. Folytatólag ~U a levél nellé csatolt elismerő Okiévét' »A iY-ik Egyetemes Tsnilógyülés lakaJasserKiállitá-aa, Budapeet, Cliíi-nt. Kön elek. 70/1890. szám. Aa 1890. évi sugusstus bó 18-81-ig Budspes-len tartott negyedik egyetemes tsnitógyülés és az a gvliiéssel kapcsolatosan rendesett népoktatAai takolaaaerkiállilás randeaö bizottsága, a kiállítás jnrytanácsának elöterjesitéee alapján Jnháaa P. nagy-kanizsai tanítót, asabadalmasott izámoló-és-mozgatható betűgépeért. Elismerő Oklevéllel tüntette ki, minek hiteléül ex okmányt kiadtuk^ Kelt Budapesten. 1890. aseptember bó 30-án Swibmftry Gyikg? a, k e tanüógyülés elnöke. Koaocsa Tivadar a. k. kiállítást readsiő bízölt-aág elnöke. Trájtler Károly a. k. a jorytanáca elnöke.. Zalamegye kir. tanfelügyelője 1886.évi' december bó 13 én 8588 ft/Ott. aa- hivatal sa leiratéban esekat meodja: Hintán pedig én aa 6a művét erdeueinefc találom tan testületünk
A szerelem áldozata.
— tmmUj. —
1891. február hó 23-én.
- Bmmtíy. —
"Irta: Sehuelul Gyula. ~ (Vágs.)
Végre bekövetkaaett a várva-várt nap. Elvira tudta, bogy a párbaj mely időre volt kitfisve. Már réggel négyi^órakor, atyja engedelmével — kinek a párbajról tudomása nem volt, — azon ürügy alatt, bogy magát rossxnl érzi, friss leve gőt.óbajt élvezni, lesietett a -régi kastélykertbe éa a véss színhelyén egy nagyobb bokorban elrejtőzött, láaas kiváncsiüsággal várva tf „hősök" megérkestét.
- Pont Wl hat órakor-magjelent KőrSaay kát segédével éa aa orvossal; mitsem sejtre, hogy a bokorban egy angyal -van elrcytőzve a párbajt megakadályozandó, s as Elvira.
A uap már magasaq, lenn voitar tiwta, teÉ: égbolton; a madarak fidám csicsergése, s a kastélykert századoa cserfáinak Halk susogás* nem is sajtették, hogy itt még ma ifjn vér Jóg folyni a zöld fflre.
— Mindjárt ti óra, mondja Kórősey segédeinek éa as orvosnak.— és Sárossy még most sincs itt. Tán nem fog bennünket cserben ügyaí
— Azt nem tételezem fal telöle — szól az orvos — ismérve nagyra vágyó törekvéseit, hogy Elvirát nejévé lehesse,..ama reményben, hogy a párbajban tr tész a gfőif«s,; meg m fog jelenni.
Elvira mindent hallott rejtekhelyéből. De One í jön már Sárossy j egész vugan Iiőzb-lédéit Kőrössy falé. ép oly jól kedvvel, mintha
... - —- .. ,_ y., , táncra készülne. Midőn Elvira meglátta, szive
pem utá* részemre esendő tiszta jövedelem .^nTevasen dobogott, de arca halálsápadt lön a fé-réazének egy nyolcadát tz Eötvöaalepn e másik le|ein)W hogy p4r perc mdva ;övfl boldogsága nyolcadát a-WekeMt. tanítók, ezek özvegyei é» L, fog a ^ tiportatni, árvát telsagélyezéaénerelaptökéjére adományo- Tu nrcQyi pih«néx ulAn 8 két íéT egymássátf aom r mj^nek lesHmolésa annaklde|én lapilag, newht0 ^ A kHrdpe^ket összemérték a a közöltetik. Jnhása Páter tanító aaép- ésgömb-tró. LjLdek jeWtrft nirieadödólt^C.
« j • - \, _ . , j \Hosszas vita állott be, míg végre sároaay el-
li WNU^pi/' es muveszet. lenfelének balkarját -egy hatalmas vágással meg-
. _ /T _ . _ ^ • • . ..sebesítette. Kőrössy neon csüggedt el e mély váJ
— A (<aida«ágl Jlérnék ctmu közérdekű — ■ - • -■• - — -
gézdavági- és műesaki hetilap es évi 7-ik Máma, Ql ^ mén Sárol«y nyakára, bogy »s a kővetkező gazdag és változatos tartalommal s -
figyelmére — szívesen ígérem, hogy legkőaelebbi körözvéoyem alkalmából megfogok róla emlé-keani. Zala Egersseg, Dr. Kuzsicska s. k. királyi tanfelügyelő*. Azután kőaőlve van a bírálat s erre a szerző boasras reflexiója, melynek sárszavában est mnndja i Ifogy « mánkkal hnl megszerezhető, azt a legközelebb a „Népnevelők Lapja", a „Néptanoda", ugy a „Magyar Állam"-ben kóaaé teaaem ; leikérem I. szerkesztőketezen köziéményetír átvételére. Árát nagyon olcsóra aaillitom le csupán é»ért, hogy kedves és mélyen tisztelt ksrláséáfla wupa kuriwitásh reazék ! Vágttl vagyok bátor megjegyezni^- -hogy munkám, ugy a számoló és mozgatható betütt-
^—----, n.
• —Sároasyt nem birta feledni, fftába biztatták nOIef, h«áy ka az Dr megáboa azólitotta őt, felejtse örőlÉN. Haaztalan volt xatttdaa biztatás.
Egy aapo* mér e eaendea örültaég jaiai ■■> tstkoztak rajta. Hogy Maki által aa héhorgatla*-sék, magán azokta zárai aa ajtót éa miodif 8** raaay oldala aaHatt képzelte magát.
SeOJett kétaégbe ejtették leánynkeek szeren-eaétleo seereltme; nem gondollak árrá, hogy mily boraaaztó vége laaz ez eseménynek.
Egy alkalomaeaJ, ép midőn EJviráa a asaűdee örültaég jelei auitáikOBtak, atyja falent meg Dák, bogy táa eltudta vele fieledietei Sárossyt. Atyját Sároasynak képzelte éa aűdőn az belépett hozzá, felngrott ülőhelyéből, a legnagyobb örömmel fogadta, csókokkal halmozta el a MaaéU:
.Kedves Sároaay f mily szép álmám volt az éj-jel. A kastélykert tavának partján nefeiejts Málékat szedtem i a hány nelelejtset letéptem, minden nefeiejts szálból egy csepp~ ~irir cseppent A tőbe. Minden oeepp vérből egy hattyú lett Mily szépen úszkáltak ők a tavon éa aaedték ki csőrükkel kezemből a n«f«Ujt. Málafcmt- Kehlada___
akariam jüsni, da a hatlyuk felemésztették azokat*
.Axtán aaebkéeemaiel rózsái akartam levágni, bogy est tűzzem kebledre de elvágtam kezemet éa láttam folyni piros vlremeL Ekkor aatáü) elkezdtem énekelni:
JBvágtaa aa <|aa, Jaj <U ttj I fftpgk Irrskt IMM r» :
fűk Isvek oégritsé a»* Iwia kis sagjal— esókol] sm|
angyalon
f gée fájdalmától, banena minden eTejét összészedve,
mtnlegy 18 "pl>*L,e'"J Hajmeresztő sikoltás ballal
meg: A gazdasági érdekképviseletről. — Műszaki - -áttachék ajtővetségek mellett. — A Vasúti tarifa-
reform kérdéséhes. — Hawley.féle amerikai saél-BL-^- kerék. (Egy ábrával.) — ■f^rmészettan és mö-■aaaki intézel Néniéi országon. ■ Telelonberende-aés a csák vári uradalomban. (Egy ábrával.) -r B^^vTOtiartavok :"'fftidtwó phyUoasraljBsbendazéa. ís. " hez. — Hamokzzőráa gőzzel.'—■ Csöves ponyva. > jr- Félrúgóa Kocsi. -lh(eii8Ív. Jéiigu gázlángzó. L ' ' — Vízi ügyek: A Tiszavölgyi társaiét- központi EffjCr. hiVvot.i4ftjj^. — Há[óxás: Az enrópai Duhabisotleág, hu-I... — A német vlsiüiak Torgalmárót. — vasul? ügyek: A-veszprém-dombővéri vasútvonalon. — -Fehér vármegye vaaiilügyi biaoiiaága." — Az oasirák-magyar állafnvaauilárssséili. -^Maerb vasutak. — Állattenyésztés. — Fa-ipar. — Mezőgazdaság, — Vegyesek. A ^JsadasAgi Mérnök megjelenik minden vsáéi nap díszesen kiállilvs,. 12 [ ~r oldalon, külön színes twriiékhsn. Szerkeszti és ki* adja Gonila Béla műszaki tanácsos, műegyeiemj m. tanár. Előflieléat éra: Kgéaz évre 12 frl, lál-' évre 6 frl, negyedévre -3 frt. Az előfizetések a 'kiadóhivatalba (Hudapeat, IX. Lónyay uioa ll.) küldendők. Ajánljak ili év óta fennálló szaklapot a művelt kösöoség ssives figyelmébe és támogalásába.
— .A rlaihslsm" cimii folyóirat L füzetét vetíűk A folvóirat célja jelesebb cimbalom jjQvéasemktől Időről időre cimbalom átiratokát <■ . —• s szerzeményeket kős&lni. Szerkeszti: AUnya (Wza, kiadja a (Mmbalom kutdihiealala, Bpeet, Erzaábat kőrút 8. aa. Megjeleuik minden bó 1 én ée 16 én 10 oldaloa válogatott senemflvel. Elő-' fizetési ára: egy évre U füset K) frt, fél-évre 12 ftizet rn, 6 írt; negyedévre ti fűzet 8 Irt, egy tttsrt H0 kr Aa alsó lüsei tartalma: .Füredi emlék' AlUgm UéaáUil >Jaj de magaa ég • .Igazán, — igáüán . . . * 'Ha meghal lok oaillag léaaef belőlem.• .Plotowt ária • Márthá-ból». .Verdi, árja >Trovatora operából* átírta AUay« kandal F, .DaN átírta Kún I^aaló. .Ha meguétad róiaám" r'-odal. Állaga, Ahéaag pótló Kplyóirátot malagen aj»i1juk a olnrbálom-mal foglalkoaó olvaaómk salvae figyelmébe. — R*. Magsaadslbatő lapeak kiadója utján la. . .
Jelszolt a bokorból. A jelenvoltak legnagyobb rémületére E\vira rohant elő a bokorbői ég ájaitan .eseft Sárossy mellé a
főidre.
K jalanalat iái vs Kfiefjssy, haragja még na-gyobb lókra lépeti, odarohant és inégegy vágást akart méjgu ellenfelére; de a körülállók meg-akadályozták e ietiében.
Nagy lárma keletkezeit. A kastély lakói mind a helyszínére szalaaiak, látva az ott lefolrt eseményeket kétségbeestek főíeg azon, hogy Elvirát itt litiák. __
ta aztán felébredtem. Mond caak mire magyarázod e^f áz álmof?*
Atyja mgmerbvülve állt előtte, látva borzalmas helyzetét. Nem bírt lelelni leánya asavaira. Kiment, hogy rögtön orvosokért küldjőar tán leányát még megmentheti e boraaaztó helyzettől.
Elvira kebléből midőn látta, hogy a képzelt Sárossy ily gyorsan,, minden szó nélkül elhagyj*, nehéz sóhaj tőrt ki s ajkai rebegték: t-s— Elamá<, elment, nefb fog engem szeretni, engem, a ki kész vagyok érte a halálba meaói; Nem azoritja szivemet kebléhez, ..... mit ér így az ölel. Aztán énekelt;
.Hall|stok levelek.
•RejtMtftk sl engnBí, a
•Mert as éa angyalom Mást sssrst, nem eojera "
Axtán kinyitotta atyjának szekrényéig abbál egy-elefántcsont foganiyns forgópisjíaiyt vett ki mellének szegeale, elsütötte. r\
. . r. Egy dnrranAs, is Elvira szoba padozatára.
. jtfhsL szerelem
íttoaítt gyeoaisau*
halva esett a
Közgazdaság.
As egyik orvos Kőrössr sebeinek bekötésén fáradozott, mig a másik Elvirát iparkodott' eex-méletre hozni.
Legjobban meghatotta a jelenet Elvira atyját, aa.Orag Szekrényessyt. kinek a párbajról tudomása nem lévén, azonban a lármára a véaz helyén megjelenve, az ellenfelek melleit saját leányát látta halálsápadt arccal, beesett szemekkel.
Sároaaynak sebe életveszélyéé lévén, agy ott álló kaelélybeli szolga'rögtöo kocsiért küldetett; de as öreg Ssekrényeesy felajánlván logatát, azon vifeiett lakására. As orvosok semmi reményt sem kötöttek életéhez.
Elvirának e párbajjal letűnt remény csillaga as égről. Hiába féltette Sárossyt mégis ő lett a párbaj áldozata. Az eredmény annyira aggasztotta szivét, bogy egész é^ket vlrasstott ét,-szüntelen Sároaay eszméletlenül feklídl teste lebegett előtle.
E naptól kezdve a kastélykertben la siriosend uralgott Még a mádarak sem .daloltak oly vidá-man, mint eaelött; mert hiányzott á keit leg szebb lakoia: Elvira. Saobájába vonult, még szüléit aom kívánta körében látni.
Néhány nap múlva villámgyorsan terjedt el a htr aa egész környéken, hogy Sárossy ügyvéd a plrbajban kapott seb kővetkestébeu — daoára minden orvos! gyógykeselésnék — meghall.
A hlr Ssekrényessyékhez is eljutott, hol a lrg klnoaebb benyomáat lotlo, Dlssee kosxorat be-lyeatek ravatalára A hlr hallatára Elvira esz itaélatát veieté ée a feUMU báaatAhaa minden oap lett, -^r——-—-—'—«—-
I— HudapeatI gabaatlssde. A Mre üzlet iránya nyugodt. Meglehetős nagy kínálat mellett forgalom jelentékenyen nagyobbodott a mintegy 90000 mm. bnaa kelt el, teljeeen változatlan árakon. —- Jfd* gttbnátteifükben gyenge forgalom volt, ae. irány, éa aa árak nem változtak.
— A hslyi gabaafargaloai A malmok részéről érkező megrendelések a gabonaüzletnek kedvezőbb szint kölcsönöztek. A közeledő tavaea-azal külföldről a különösén .Franciaországból várhatók nagyobb megrendelések, minthogy a hoeasn tál alatt a készletek lecnagfóbb része elfogyott Piacunkon a hozatalra szaporultak a gytM elhelyezésre leltek. Mai áraink: boxa 7 frt 90-tól 8 irt 10-ig, rout 7.10—80, bükköny 6.60, zab 7.10-25, tengeri 6.40-60, fehér bah ó 7.60-70, uj 8 86, tarka bab <6 írt, dió 18 irC
Szerkesztői üzenetek.
49. T. K. Helyim*, á két sia« jSnnl fog ka s sor rá kerttl, aa Sa Mkrostikos kissé tesSgás, tahst-eáu javítással út Is ktatlal íogjnk. Slsirtsé mag prózai dolgozatot kissé* Wai. Tshstaágs van.
50. «, le Mrtla. Jól fogta M. Trtils volt. Annak; Jj Költött vsuls ;.iMn alatt aarabaa vaié rajtik. fgaaa vae kosssas sugáa liv«>sks> asa mtviaia lesslsk, és aaázt kisért lovolot klldbst ka liltd* vaa asgfc mogirMho*. Aa A/> /WtfaUk (sasi Igigtauák) a Csanokbaa kg ssjii Hágai látat,
.ÜT. énéiiigl BWsth Spsat. Upookst nsiima klUUtk, a ktkjMMt él^Wsaak utat a iáám tsaiuilja, sie>
gst Utt0.uk.
I »
I
N*ct-Kmícm, vasárnap.
9. S0RB. (7. kp.)
ÍM. febrotr hő f
Nyilttór.*}
BilÉrtll Müiiill ••lyeaa MfitolHi 16'/* »'/,*/. te W% mámUk úmgtdh&tl aa «wM ina alól, aétareaHst vagy vógenklnt, vám ia posta dijmen-taaaa küld Imiim «.. (os. te Ur. ad?, uálliu; gyári raktára IMiUia Katik kívánatra asoenal ktild*taek lámáért SvtfabtciOkrot b&jpg ragtusiandi.
Kllyebár köaség házénál Dr, Téboly Gyula felperesi j Légrád köaség hátánál dr. Tripnmmn Aa
helyettese - kőzbejőitével megtar
ro nyilvános árverésen eladatni fog.
Nyllalkesal. Hertalendy József vindornya-lakl fóldbirtokdsnak a,
Zala"
tan®
Kikiáltási ár * fentebb kilett becsár Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kikül dött kezé/iea letenni.
HVevő köteles a vételárt három egyenlő réas-letben, még pedig: az elsőt aa árverés jogerőre i emelkedésétől azámitandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 9 hónap alatt, — a bar ipa
«lma poL lap 7-lk ssámában megjelent nyilatkoztára, mely- {dikat ugyanattól 8 hónap alatf, ba. azt állitja, hogy a lovagias elégtételt függővé tetteattól, pUB_in» *,én ' „.„Múl
perest ügyvéd Tftr iiíjiitiii iflifctfiNff tartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár é fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becrfár I készpénzben vagy órsdékképes papírban a keséhez letenni. v
Verő kfifaiaa a tételért három egyenlő leiben, még padig; aa aMt aa árverés jo( emelkedéstől számítandó 1 hónap aia'r, második ugyanattól 9 hónap a Imi, r— • he dik ugyanattól 8 hónap aiait, — minden i
hogy ia állítólag aimaly figyémet el nem iatéataa; aaaaaal kijeföntam, hogy »> vaMUaaaig, meri a kezeimnél levő s nMlag kiizzé teendő tárgyalási jegyzőkönyv taafcigakiat, sem Harteteady, sem segédei-ily elintézetlen figyeketjfel nem említettek s csak ia utólag kosta fel, a nélkül hogy sa Igyekst megnevezte volna; mlg ellenben mU igen is vsának elintézendő ügyei, hogy többet aa aaliteak, ott vaa a gttlBnbro kijsleittém.' hogy at Ágyét tflr-véeyes ntrs torelvén, lifrlaplkg eaak innak bakjwéss ntin fogok szdUani, egyelőre annyit jalasvia, hogy a* e'hó 20-ira kitűzött feayW vizsgálati kihallgatásra Herteléndy «r — általam sem ismert okból — nem jtkat mag.
Tfigirintf. Aflflt. fahinár ária : •: : --"--■
. 7— - . TV. ÍMüOi Giza. —:
minden egye-
réaalet után az 'árveréa napjától számítandó 6'/*irészlet'alán na árverés napjától számítandó kamatokkal egyOU aa árverési feltétetekben meg.j kamatokkal együtt aa árverés feltétetekben i határozott helyen éa módozatok szerint lefizetni. I határozott helyen és módozatok szerint lefta
t ííi^f"®40; ' ,?"ék"ÍDl!6,®kkönri Kait N-Káhiraán, a kir. tazékmint tetokkón batóeágánál 1890. 4n november hó 22 ik napján, j hgförtg4n4/ t890. éwi november, bé nap
- GÍL IBJflflm -kirendeft kir. tnséái bíró.
804 1—I
- fift. HTICnfTAT
w■ ii i|wlen ■
kirendelt kir. tvszéki
bíró. 805 li-1
6171 tk. 1890. £rk. november 4-én.
FtlMs tzerk«azi6: Ca Pal*Uii ikee."
1 As MelSaépt
« ravatbas kéaiattekirt asa
váltat magán a ssárk.
* Árverési hirdetmény.
Aa" alulirólt~birói kiftföKTu 1881. évi TK) t, e. 102\g-a értelnWben eaennél közhírré taezi, bogy a nagy-kanizsai kir. jbiróság 6648, 6966, 7866, nn«90,11535, 11932, Jfl8Mt 1 Mőfi, 18487,13498, 18842, 18890/890-996 éa 64/891 as. végzései alapján Schönfeld Miksa javára 860 frt é« 647 irt tőkék, Lnatif József és tárna részére 200 Irt hálrtfék tőke, aa Athenenm részvénytársaság ré-«uérT^8 trCl7 kr. tőke, hátralék F. Schmidteóg részére 59 írt 87 kr. tőke. Lederer Zsigmond javára 17 írt 89 kr. tőke, Klein testvérek ceg részére 66 trt 20 kr. tőke, Grimm Gusztáv javéra 8t írt 61 kr. tőke, Laazky Mór javára 31 frt 77 kr. tőke, Wodiáner t. és társa cég réezére 60 trt tőke, Schönfeld Miksa javára 999 írt 16 kr. főkeTY n.-kanitsai takarékpénztár részére fi00 írt tőke, Klein testvérek cég javára 60 irt tőke, Franklin könyvnyomda részvény-társaság részére 800 frt tőke és Blűb Samuéi javára 81 frt 71
kr. tőke, a a fent elősorolt tökél utáni_kamat
éa megítélt peri költségek ereiéig, — Wajdics József nagy-kanizsai lakos ellen teljesített kielégítési és bialosiláW végre hajtások aJkalmável'i>|« rAilsf le és felOl foglalt 784^-frt é««9 krra be-omt könyvek, papírok,-bolti alványok, íoiyóira-tok, hangjegyek, továbbá különféle gépek.^betUk. azobabutorek a egyebekből álló ingóságok nyilvános^ árverés afján sladatnak. s _
Mely árverésnek a hely színén, "vagy is^ Nagf-Kaaizsán végrehajtást ssenvedeti bolti-ée nyomdai -helyiségében — továbbá lakásáé leendő eszközlésére, 1H»1 évi fekrsár fcé M4k napjának 4. «. lO Arája baláridőOl ki-t Űzetik a. akkor a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy ss érintett ingóságok ezen árverésen as 1861. évi 60. t. c. 107. § a értelmében a legtöbbet ígérőknek becs-áron alul is ettognak adatni,
As elárverezendő ingóságok vételára as 1881. évi 60 t. e- 108 fisában megállapított feltételek szerint leaz fizetendő.
' Kelt Nsgy-Kanitsán 1801. évi tebraár hó 8*án.
FÁBIÁN FJERENCZ.
9—2 799 bírói kiküldött.
A nagy-kanizsai kir. tvseék, Ikkrí osztálya részéről kőahirré tétetik, hogy Czmerk Tamás ée neje Jadan Hegina végrehsj lat óknak őzv. Lopar-nik Antalné sa8f. Stoics Krirattna LoparnikJ Krisztina (én. Fink Ferencné Légrátli Loparmk Joeefa (érj. Herga Aajmundné vamposicai és kis-korú Loparmk Cili, János, Sándor ée Ludmilla képviseletében Fink Ferenc goodnok végrehajtást szenvedő Légrádi lakosok elleni 100 forint tőke 1890. éri január elsejétől járó 6 százalék karna tai, 18 Irt 60 kr. pér, 18 frt 20 kr. végréha)t kérelmv8 frt 68 kr.falenléfi a még felmerülendő I Költségek, iránti vhajtási ügyében a lent nevezett kir. lőrrssék. területéhez- tartozó a légrádi 1218 astkvken -4- 8941 a hrsa. a. Hergá Rajmundné,; Loparnik Jóseta, Fink Eerencné, Loparnik Krisztina és kiskora Loparnik Cecília, János, Siód- J dor és Ludmilla lutajdonáidf íefvett 455 frtra I beesült ingatlan, továbbá »JégriAi 1629 számú j tkvben -+■ 2084 hrsz. a. ugyan annak Tülajdo-J-nául felveti 82 írtra beesült 4ngallyr~
1891. éví luárelu* hó 36 napján d. e,j 10 ómkor
oooooooooooooooooooc
00 irrDTCTTrarr «<at#«ü«r-ter itcncaicincii iibaku ^ <■•»*■
Oldsif sséfes bmerateégőir van, BgyoSksigsá itiéésiára. A btsományha vMutfi árak igen kedveltek s könnyen A Wárwithatek. Ajánlatokat, aa eddigi volt alkalmazás X felemlítése mellett dm alatt a Sokatok I
a Hetik hlhbtisJ irodájába dawadfik Búcíba. i
nOOOOyOQOOOOOOOOOf
cnric tilleeriH-JPuK-Crém.
A fopüc j SilkfllSzlíétítlen rff«M ru épség a I tarié haesaálattal • fogak tteatltiaára
ALODOÜT
Egészségügyi áaftrf/ állal w&gSjíHm. HT Igen alkalmas stazaseksáir Illatosat édtti. tm j Ártalmatlan aaéf a lefyjrtafébb dagaa-j
máaeaál lmt\-mm
Jegyzék : Wéaehinság és R^ándaonságbán a legnagyobb] errfménynyel van baassi latban > Bgy aa odranutl, miat l a legmagasabb kArúkbea és aa, Sgyuart polgár káaásil |
is baaniltatik. «t$ 14-
gapkstt a gyégysewéesek és illst»»«réas>ka*l : la ogj I darabnak SS kr. Kaor-KaateaSa Sekvars m TaaWr, BossaíUd Adott, SJmiiaKUi. XuIhh Haksr g»r >il« g/<ajs»üiíss armál
fOOOOOOOOOaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^
■MzUarettázék!
rn~
A fti éssszertieá eiganttislk. ta^ja tat, hogy 'a cigaretta Jéaigiaál náncmk a dohány, ki ! Jlnomsága is mérvadó. Érért, de még egészsége érdekében is ágyeljon mindén dgaráttásd, hogy a | papír ilnomtó'ga minden kételyt kizáró legyén. Tatjai megnynpváaeaí is bizalommal' kaiaaálhatá a
i s papír
Les derniores Cartouches4"
BBAUJf STEIH FKKREN - tiáiai BJt.ináléi, aa. m— o ■> * v a m m ni iiiíii
való dgaiettepapir, molynuk kitftnfi voltát tokintélyoa bal- és kalÁtfdi tudomiiiyon férflak ismerték el. Gyéraak J folytOTnoda toraknik, bogjt ^bmérak egy formán- ánom, tlo mennyiaégra nésva ia mindig ag>aaauaft pafiirt aaai- j .litaaa. Tapaaatatjok aaonbaa hogy a fogyaaitókftaöaaéír sok félrevezotú«nek van kitéve ■ vannak oly gj-irtmá- . ' syoi U, iMlyékre gyirt3irHgBk asvét klayoaal, a ntt pedig a tiaalaaaágaa gyáros mindig aegtsaa, nem marik; I [ 861 o(y gyiromk Is vannak, kik a papinak kezdetben teljaa iapsziawit te aaaak ai/aMgét ia leszállítják éa ( kovásabb, aitiay papirt saillitansk. Szakra utalvin, blsvist hiaisak. hagy minden értalmos ciganttisd a mi ! I hLm Saraiena CartaaalMa" Jegyit iruakat fogja haasailai, mely évak 4ta bizonyalt jobbul, minden | | máa eigarattapapifaiL Kgyattal ágyalaaaUUak aűadaakff, bogy papirosssk eimlapjaa oégtak aara áll |
793 a—it RBAIIJVNTKIIV FBÉBEft. t
CsigarsUapapiraak te bávalyaiak gyári raktára »é—fcam, I, eikillsarlag SWS. aa. alatt létaaik. £
íqqqoqoooooooooöoo
8979 érk: 1890. december 16-án.
Árverési hirdetmény
A nagy-kanlssal kir. lörvsték telekkvl osstálya részéről köahlri létetik, bogy Dr. Tuboty Oyuia ügyvéd mini ismeretlen tartósbodásu Nórák JAaaef ügygondnoké végrebeiiaióaak, — Nóvák Mihály végrehajtást szenvedő (Ityéhási lakos ellent 168 frt tSk«, 1886 évt február l<löl járó-6'/. kamatai. 6 Irt peri, 7 trt 90 kr. végrebaj. táa kérelmi, 9 frt 60 kr. árverés kérelmi, fl Irt 80 kr. ietenlegt,.s még telnserttleodő költségek iránti végrehajt asl ügyében a feni neveseit kir. lőrvénysaék teroletébaa tartosö a fltyabáai 109. »«. tjkvbén Á. L l)». 244 a, 2(><i b, 819 a, 874 h, és lift a, bsss. s. Kovák Mihály tulejénnánl Jel veti 1490 fóliáira )*<*UU Ingsilaa
átetei évi ápsllls hé léik MK|ás 4. a. IO érakar
napr%rral frt. S.78
Tr i 9«"i

r - *Nm
^^ siústözótt V ( Xét- éa asztali készletek ^
{Zfl.aorO tokok baji) Kliirolagoa uláull, iiillodák,
f Kliirolagoa uittfk, aiillodék, •aadaglSk^Mv*.
káaaS, aavaldék, SaM *» llutl MmhI rénérm UIMmWHki, Uw l<l«rUM apu 4a MnaMi
Christofle
társa.
ós
tel]
étkészlet
l«v.aaaaa«é<
•aalall
villa
■aalall
■é.
Mi
kitti
la.aamOTe
l«|<a«HI
.1.1.(4
.HKbai
na*
kuli
iMJ^..
11"
z«éj
Nagy
Sfl
TI 3
H
f;HHicaiTó.óná
aeker-aserkeseltet
íéa étel vUádté saémlaanni.
I Magasátga 18 — timétar, afnials 10- iO aatt énetekkal. TM
BAYEB Elit
traarast nkites. I., BECST^Bauernmarkt IS. se, 8 ári árlap minden fali- éa
-zsebórákról ingyért:
IhgT-faniBia, raaáninp.__Uk 8. Min. (§. Up.) - 18>l. febniár hó 22-én-
A NAGY.KANÍZSAL
BANKEGTESŰLET RÉSZVCHY-TAHSASAG
f. 1891. évi március 8-án á. u. 3 órakor
s a jat helyiségében
Tizenhetedik évi
miüi
tartandja, melyre a t. cz. részvényesek tisztelettel meghívatnak.
A közgyűlés tárgyal:
a) Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
js^jS b) Az 189Q-ÜÚ mérleg feletti határozat és m osztalék megállapítása. ,
c) Az igazgató-tanács választás utjáni kiegészítése az alapszabályok 15-ik §-ának figyelem-Jbön tartása mellett (Ez alkalommal sorrend szerint kilépnek: Lőwinger Ignácz és Weiser József
urak.)
d) A felügyelő-bizottság megválasztása.
e) Az igazgató-tanács indítványa az alapszabályok 29. és 45. §§-ainak módosítása érdemében. Azon tisztelt részvényesek, kik a közgyűlésen szavazati jogukat érvényesíteni óhajtják, felhívatnak, miszerint az alapszabályok 33. §-ához képest még le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket f, év február 28-ától: márczius 7-óig terjedő időközben az egyesületi pénztárnál letóte-ményezzók.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1891. február 7*. •
^ f»Ű-8 1 i ' Ifi f
_ fa igazgaio-taBacs.
Njonatotl rWal ruop Upt«Í«>iomwM S^T-laaÉaáa, IMI.