Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.41 MB
2010-06-03 15:05:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
895
3580
Rövid leírás | Teljes leírás (464.5 KB)

Zala 1891 március

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


szám.
jesrtsartlség:., ■
ViOV itei M. kiinim
Jée lutt—M » Up wlW rWn vosstkasi minden kQilamin/
Umutotlan l.r.Uk cnk inert kouk
Nagy-Kanizsa, 1891. március 1 -én.
Politikai és vegyee tartalmú hetilap.
XYIH évíolym
Z A LA
itaitumúi _
Tlmth Ttn K mám FueM ftUg ktayrkimkiMsi.
tata érf» f&im .
Ml fogmdUtuk «L
Kistritok Viíita mm kUdotntk.'
iLómntai ÍBAK :
... i firt — kft
."». »s v wim<*n» ■ • >•» « » »
HLrdrtimi jitáijrMU uáaittaiaak. VyUttér jMMm M kr.
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak, a Bankegyesület, u Ipar- és J^onuk^
delmi bank, s a Nagy-kanizsai segélyegylet-szőVetkezgt hivatalos közlönye. || KMáwtáwk, „lUmínt iWiikÉi
' B ' í?(___wsikasék Ftnktl PUto klayr-
- - r 1 .————————— . tmihlÉfh trtlniyk,
Hej^éleilk SagyKanliiáa k^nkint tgyner: vasárnap. .
Három egy háznagy.
s Mintha Q*ftk feladatául tlhte volna ki, U idei szigorú tét, hogy ft legnemesebben ériEŐ szikeket fogyassza meg, egymás iftán oltá ki hideg leheleté vél három egyház-nagy áldás dús életét ; alig hásom hét
alatt három gyászra vatal. mellett zokogott meRÜrtsedett prímási székébe; > mart igy
vet, hogy a kombanátióba, vett főpapok közül, kit ajánljon a koronának, az ország legelső főpapi, 1 legelső politikai jelentő-Kégli állására. Nincs kétségünk benrié, hogy nemzeti kormányunk megfogja találni a legalkalmasabb egyéni. "hogy beültesse azt, as elődei hes -elköltöaüttr- Himor Jánoa
a katbotikns magyar klérus.
Mif ha nem lettek volna |b mint egy-háznagyok, as egyházi élet szereplésében zászló vivők, akkor ia ■ megemlékeztünk volna róluk; de még inkább temetik azt, nxat fimnitt lobogtatták ók ait a zászlót. mely alá a magyar katholicismus tömö-rölt; sőt eltekintve ettől I magasztos fii? Tatásuktól, mind három egyházpagy még politikai jelentőségű állást is töltött be, melyeknek hazafias .betöltésé, igen sok, és jelentékeny befolyással bir baaánk közjogára, annak alkotmányára.
Áz első halálhír, mely S i m o r János hercegprímás elhunytát közié, Kárpátoktól Adriáig, megrázta a nemzetet, könnyekre fakantá a kunyhó lakójától fel a koronáig minden szemet.
HogyT* esztergomi hercegprímás mily politikai jelentőségű egyén Magyarországon, már volt alkalmunk elmondania hozzá .füztUk azt is, htfgy ez állüna.k betöltése, mily körül tekintő figyelmet igé nyel nemzeki kormányunktól, s a kormány érzi is azt a nehéz feladatot, mert nem "siet a prímás kinevezésének élfefjpzréié
vagyunk meggyőzödéit, a -legnagyobb bi zalommal eltelve, váijuk a prímás kineve aését
- A mártftdik nagy halott Zágráb biboros érseke: M i h á 1 o v i a h József, ki hossza sabb' betegeskedése atán halt meg Azág-rábi- érsek, bár főpapi állásánál fogva a többi érsekekkel egyrangu lévén, még is annyiban előttünk áll, hogy ő nem csak Magyarország néhány egyház megyéjének, hanem ezeken kivtll Horvátország főpapja is. Nem kis feladat m^fcsak a két országban elterjedő egy has megyék főpapi kor* máuyzata sem ; de m^g ennél sokkal nehezebbé teszi * zágrábi-tfrsek állását-, áaon politikai missió, mely aá 5 személyéhez van kötve Horvátországban. A zágrábi érsek, mint Horvátország főpapja tagja a
horvát kormánynak s tagja a horvát törvényhozó testületnek; ő tőle függ, az al*ó papságnak vezetése oly . irányban, hogy Horvátországban s a magyar állam sértetlensége megtartnsaék, s hogy a páo-sftáv törekvések gyökeret ne verhessenek a magvat szent-k orotffc társországéban.
És M i h á I«, v i c h József, e nehéz feladatát teljesen meg"ldoUa. A magyar ál> lameszmének rendíthetetlen bive és nemzetének mégis igaz fia volt, tettelben magyar, . érzelmeiben magyar, a- nélkül, hogy meg-t...