Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
16.34 MB
2010-06-03 15:06:06
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
428
2613
Rövid leírás | Teljes leírás (464.5 KB)

Zala 1891 március

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


szám.
jesrtsartlség:., ■
ViOV itei M. kiinim
Jée lutt—M » Up wlW rWn vosstkasi minden kQilamin/
Umutotlan l.r.Uk cnk inert kouk
Nagy-Kanizsa, 1891. március 1 -én.
Politikai és vegyee tartalmú hetilap.
XYIH évíolym
Z A LA
itaitumúi _
Tlmth Ttn K mám FueM ftUg ktayrkimkiMsi.
tata érf» f&im .
Ml fogmdUtuk «L
Kistritok Viíita mm kUdotntk.'
iLómntai ÍBAK :
... i firt — kft
."». »s v wim<*n» ■ • >•» « » »
HLrdrtimi jitáijrMU uáaittaiaak. VyUttér jMMm M kr.
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak, a Bankegyesület, u Ipar- és J^onuk^
delmi bank, s a Nagy-kanizsai segélyegylet-szőVetkezgt hivatalos közlönye. || KMáwtáwk, „lUmínt iWiikÉi
' B ' í?(___wsikasék Ftnktl PUto klayr-
- - r 1 .————————— . tmihlÉfh trtlniyk,
Hej^éleilk SagyKanliiáa k^nkint tgyner: vasárnap. .
Három egy háznagy.
s Mintha Q*ftk feladatául tlhte volna ki, U idei szigorú tét, hogy ft legnemesebben ériEŐ szikeket fogyassza meg, egymás iftán oltá ki hideg leheleté vél három egyház-nagy áldás dús életét ; alig hásom hét
alatt három gyászra vatal. mellett zokogott meRÜrtsedett prímási székébe; > mart igy
vet, hogy a kombanátióba, vett főpapok közül, kit ajánljon a koronának, az ország legelső főpapi, 1 legelső politikai jelentő-Kégli állására. Nincs kétségünk benrié, hogy nemzeti kormányunk megfogja találni a legalkalmasabb egyéni. "hogy beültesse azt, as elődei hes -elköltöaüttr- Himor Jánoa
a katbotikns magyar klérus.
Mif ha nem lettek volna |b mint egy-háznagyok, as egyházi élet szereplésében zászló vivők, akkor ia ■ megemlékeztünk volna róluk; de még inkább temetik azt, nxat fimnitt lobogtatták ók ait a zászlót. mely alá a magyar katholicismus tömö-rölt; sőt eltekintve ettől I magasztos fii? Tatásuktól, mind három egyházpagy még politikai jelentőségű állást is töltött be, melyeknek hazafias .betöltésé, igen sok, és jelentékeny befolyással bir baaánk közjogára, annak alkotmányára.
Áz első halálhír, mely S i m o r János hercegprímás elhunytát közié, Kárpátoktól Adriáig, megrázta a nemzetet, könnyekre fakantá a kunyhó lakójától fel a koronáig minden szemet.
HogyT* esztergomi hercegprímás mily politikai jelentőségű egyén Magyarországon, már volt alkalmunk elmondania hozzá .füztUk azt is, htfgy ez állüna.k betöltése, mily körül tekintő figyelmet igé nyel nemzeki kormányunktól, s a kormány érzi is azt a nehéz feladatot, mert nem "siet a prímás kinevezésének élfefjpzréié
vagyunk meggyőzödéit, a -legnagyobb bi zalommal eltelve, váijuk a prímás kineve aését
- A mártftdik nagy halott Zágráb biboros érseke: M i h á 1 o v i a h József, ki hossza sabb' betegeskedése atán halt meg Azág-rábi- érsek, bár főpapi állásánál fogva a többi érsekekkel egyrangu lévén, még is annyiban előttünk áll, hogy ő nem csak Magyarország néhány egyház megyéjének, hanem ezeken kivtll Horvátország főpapja is. Nem kis feladat m^fcsak a két országban elterjedő egy has megyék főpapi kor* máuyzata sem ; de m^g ennél sokkal nehezebbé teszi * zágrábi-tfrsek állását-, áaon politikai missió, mely aá 5 személyéhez van kötve Horvátországban. A zágrábi érsek, mint Horvátország főpapja tagja a
horvát kormánynak s tagja a horvát törvényhozó testületnek; ő tőle függ, az al*ó papságnak vezetése oly . irányban, hogy Horvátországban s a magyar állam sértetlensége megtartnsaék, s hogy a páo-sftáv törekvések gyökeret ne verhessenek a magvat szent-k orotffc társországéban.
És M i h á I«, v i c h József, e nehéz feladatát teljesen meg"ldoUa. A magyar ál> lameszmének rendíthetetlen bive és nemzetének mégis igaz fia volt, tettelben magyar, . érzelmeiben magyar, a- nélkül, hogy meg-tagadta volna valaha hazafiasaágát; ff össae tudta egyeztetni a magyar korona fennhatóságát a horvát érdekkel, e épen azért halála nagy vesztebég, melyet pÁtotni nem könnyű Mit és kit fog a kormány af'ko-rónának elffterjeasteni, ma még titok; de legyen aa bárki, két tekintetet nem saa-Baa a kormánynak szem elffl téveszteni egyik aa, hogy a kinevezendő zágrábi érsek, egész valójában híve legyen a magyar állameazménsk, másik, hogy Tegyen horvát születésű. "Nem kételkedünk, hogy nemzeti kormányunk e nehéz kérdést báliam érdekeink megóvásával fogja megöl* dani.^
A főpapok halottjainak harmadika 8 n p k a Jeromos zirci -apát. A ciszterciek lapátjának állása nem oly politikailag ex-jponált, mint a lentebb emlttotlilk két egy I háznagyé, de aaért neki ia oly hivatás* van, melynek lelkiismeretes pontos betöl-ftése, mesiire "kitint nemzetünk ételére. Tudja mindenki, hogy a Magyarország ne-| velés ügyével foglalkozó szerzetek között az érdemesek első sorában áll a ciszterci' rend. Az a rend, mely századok óta neveli Magyarország számára az ifjú nemzedéket, a J^iffca jövendőbeli oszlopát min-deíikor fő törekvéséül tekintette az ifiusá-
A^ZALA" tárcája. Az ember tervez, Isten végez.
A mult dalaiból.
A sxem hatását .
A izem kaláiát /ejlm/f,tted ; Be igazad ii volt neked: Ai én Ulktmbtn lángot gyújtott A tt igé*B szép sietned.
Él lángra lobbant a uertltm An Mm kínon, érteinény, Miig iljiutttitott volna régen Ha n«m bútatna a remény.
Trt/lled távol IMI epednem Hiu oly régóta láttalak, Hogy tokuor ait hiiim; nirilmm Egy tündi, eealfa álom cmk.
Pedig HtíH álom, iiuneidbUt Htinlam magetmba lelkedet j 8 lelkémUn kurdom addig, ml(J A eérok éji eltmii.
Vírágh Lajot.
— Rnjz. - .
Irta; Vachott Sdndönié.
Budapestre készültem Ilonámmal.
El voltam komolyan határozva., hogy másnap sz esteli vonattal indulunk.
Mivel utazásunk célja a fővárosban igen lényegei és tiagyfontosságú volt, gonddal válogattok óssxe ruháink kftüül, a siQkségesekel.
Kalapok, felöltők) fátyolok és ruhák, minden, minden egy&tt volt már a nagy utazó ládába, ugy lektetve és hajtogatva, hogy lőrést nesaen-vedjen semmi, — a hogy néhány heti távollét alatt a szükségesekkel el legyünk látvj.
A féli hideg ellen is jól löltegyvferkestünk pre-mekkel, bundákkal, de nem hiányosuk lormé-sseiesen, a plaMek s a kisebb-juigyobb meleg kendők sem.
Egyisóvai, ulatáskéssen fskttdlQnk fs jé korább, mint máskor siaktUnk, hogy indulásunk előtt jó kipihenjük msgunkst.
— Kívánok! 'Vagyok nagymamám,- mit fogok álmodni indulásunk megelőző éjjelén — stélt Ilona, midőn már mind ketten t«pttmJTOnkr~— Bár megálmodnám jó sjkers lesz-e utssásunknak. . Midőn szaval elhsngiának, már aludt, mini egysnlő lélsksetvélsls tanusttá, a i|y nem vála-ssolhaték. de magam is sít gondoltam, hogy bár nsialnualistuánk a Isgköitlibbi jOvOt.
Mivel s késsülodést fáradalmak engem. Is ki msrtténsk, tn ssm blFtám loadolatalmat tovább ftant, tásall pltláim Onkénylslsnbl Issárultak s én I|'mély Ilonba msrQltta.
Ds mini aéha (Orlénai siokott, álmomban folytattam a valósá|OI! ruháinkat osoúiagOlUm, otra
| készültem unokámmal, — fiamat több Wérs I megbíztam, de végre, mmt egy vsrásslatrs, mintha madársaárnyak röpítettek volna, egyszerre csak a budai- várban találtuk magunkat, oly kápráztató fényű palota termében, hogy ragyogástól elvakult szemeim nem binák kivenni, ki lebet az, ki e tányérban fogadott bennünket ... Elfogultan, csaknem remegve közelilék, — uóloi még nem volt eröm, — hangom megtagadá a szolgálatot, de sson pillanatban, midőn már csaknem tájékozni keidém magamat s szólni akartam, iszonyú tombolás, zúgó vihar moraja szakított meg s én — fölébredók.
Ilona is fölébredt álmából:
— Nagymamám, mi történt ? — kérdé rémülten ülve lói ágyában.
— Ugy látszik kedvesem, nagy hóvihar van — vlsaonsám magam is. borzadozva.
— ó pedig de szépet és jót Almodlam — keidé kissé megnyugodva, midőn a dűbgngö vihar csöndesedni lálszék. — Almomban Budapestre szerencsésen megérkezlBolk — s olt magam sem tudom miként, egyenesen esek egy olyan gyémánt palotában, találtuk magunka^Tfiilyen csak tutiuer iinuáis leusMtt. a pwutauau egj peiuw szép nemtő fogadod bennünket s oly nyájasan, oly biztatón mosolygott felénk; hogy minden félelmein megsiünt s tartózkodás nélkül bessélten^ ej aeíi nevedben, nagymamám, utazásunk eélját. A'legjobb válasa sugárzott felént szemeiből, de mielőtt szólbotott volna, az kxonyu, a kit&rfi vihar fölriasstott s mtgfoetts almon betsjssés*-töi.,,; . —
«ff Álmod annál különösebb kedvesert, mert as snyém is csaknem hasonló volt —■ •j-ifift-S slbesséllem és is, mit álmodtam.
N*gy-Kanim, vasárnap.
got önzetlen hazamwretetben nevelni, a » törekvésének fénypontját aaon idő alatt érte el mikor tizenkét éven át S u p k a ▼olt a rend iónoké. —'——
Zala 9. atám. (í.lap.)_
1891.
visaoayok daeára inthetünk forgalma nem- j szaporodásából eredf pénsfölőeleg csak hogy nem apadt, de tetemesen emelkedett, értékpapírokban helyestfik el
máreíu» M lién.
agyrfanét
l
Miként a kertéit azorgabnától függ, hog gyümölcsfáink termése dus és egéiwséges legyen, ugy a nevelést vezetők lelkiisme-retétól. ÍÖKg, hogy a nenruet jö»6 támasza
magfcljefi r h»iiA kötfli i töményeknek mert ez igy áll, a oi«ztercita rend főnöké nek áthatva kell lennie a hazaszeretet érte tétíl. áthatva a nenjset jólétéért val küzdelemmel, bogy alantosait vezetve, köz vélve hanton ás ifioaág hazafias nevelésén Ebben fekszik a zirci apát nagy rtrianiója. ba est híven tefjeaiti, iwm ónak egy háznagy i feladatit oldja meg, hanem íerójw kötelességét a nemset iránt, kiérdemli au* nak háláját- $upk a apát hárfáta e kfltfr leas^él s kiérdemelte a nemzet háláját, í air iánál nem mondhatunk égy ebet, mint kifejezzük azon óhajunkat utálja meg ajó Genina kormányunkat, HogySu p k á h o z
méltó .utóddal töltse be, a siroi apáti *sé
üt—--^J,, __;
A bárom egyháznagy bárom koporsója felett gyámba borult magyar Genius le begjen mindenkor, a a nemzetet vigasztalja meg a* Ég, at^foeikhe»elhfll<ft«fltt »bárom egy háznagy* elvesztése feletti ttjdalmáhan.l
' Csorna Mos.
ugy hogy minden agyt* Uiletágnál jelentékeny
asaporodáa mutatkozik. _'_
(zyarapodázt waiont" elaű sorbán hetéteink-
nél: ugyanis as év folytában betétetett 781 arany, 2836 frank, 1.271.116 irt, visszafizettetett 7HH arany; 1786 frank, 1.092.821 írt 16 kr, tehát 57 aranysyal apadt, ellenben 1050 frank és 178,?94 írt 84 krral szaporodott betétszám iánk egyenlege, tnely Jélébleg 6901 vuy, 110201 lésére, frank, £418:633 írt 71 krt teás.
A betétüzletben mutatkozó ezen nagy mérvti :org£töm kétlSteg indfil
hogy tőkéink egy jelentékeny réssét könynyen pH ■ ' " és ér: " kívánjuk elhelyezni, hogy-ezáltal betevőinknek
ElŐjEotdaH azonban évközben értékpapírok eladá* eáaak jdtksége is, mely eladások TO47 frt 68 ír. nyeretnényf eredményesteF
Az Irt90-ik évi össses nyeremény az igaaga* tósági jutalék levonása után 29 arany, 45 frank, 87.4Í0 frt 88 kr. m aranyok és frankok out. *t átszámítva 176 frt 85 kr, tehát íiaszoxén 87.617 frt, 78 kr. áll a t. közgyűlés rendelke.
Ezen összeg felosztására nézve az igazgatóság következő tervezetet ajánlja. " Tekintettel, hogy a fenti ttalet -an edméijrliw as értékpapírok eladlaábóleaármsaó70t7.frt 61 kr. nyeremény fa foglaltatik, a* igagjatéeáf által korábban Is követett eljárás aserTnt —
neai csak az alapszabályok által megjelölt kor- hogy az értékpapírokból eredő nyeremény a Iátokon belől; de kívánatra mindenkor fáimon- külön tartalékalapra helyeztetett; ezúttal aa
A nxgy-kaniasai takarékpénztár
rtowfay tártamig irtiugalótigának júmfiit iu 1891. évi február hó 10 éli tartott XL.VL évi rendes közgyűlésihez •
Tisztelt Közgyűlés I . ,
A midőn as 1890 ik évről késsQlt zármérleget, mely aa intézet részvényeseinek a mai közgyűlésre szóló meghívó' kapcsában ss alapszabályok shal előirt időben késbesittstett, a t köMvUlés elé terjaestjlik, megelégedéssel kon»-találjuk, miként a lefolyt üsléti év, ugy a forgalom terjedelmében mint az eredmény tekintetében az intézet folytonos emelkedéséről és gyarapodásáról tanúskodik. A múlt évi változó különösen az utolsó hóna
dáa nélkül is rendelkezéstikre bocsáthassuk tő kéjüket, ezáltal nemcsak a megtakarított tőkék, de a~ kereskedelem és ipar terén időnkint beálló pangás esetén. tétlen •érre utalt üzleti tőkék ie gyakran találnak elhelyezést intézetünknél, tudván a betevők azt,- hogy bármely időken rendelkezhetnek tőkéjük fölött; a mit igazol azon körífhnénVf hogy a lefolyt évben 680:000-forintot fizettünk vis«sa előzetes felmondás nélkül. Jelzálogkölcsöneink egyenlege a lefolyt évben 1870 arany, 3600frank 41,893 frttal emel ke-dett jelenleg 6116 arany, 9800 frank, 1.^5,684 irt mig az ezen kölcsönök utáni kamut, hátralék, jólle-hét már a mult évben is mérsékelt volt, további 933 frt 64 krral. apadt, igy ez időaserínt a kamat hátralék H.43Ófrt 03 kr., . ebből kitűnik, hogy as igazgatóság kellőleg őrködik as ese-
Hákaa lemmiflaati—k. pontig
m&tliátralék felszaporodásának megfcátlása fölött.
Váltó tárcánk as előző évihez képest 96 972 frt 92 kr, emelkedést tüntet tel jelenleg223,948 lét 92 kr. .
Ezen üzletágnak további fejlődését a módo aitott alapszabályok szerint, életbe léptetett naponkinti váltóbirálat folytán biston remélhetjük.
, Nagyon fontoalételét képezi mérlegünknek értékpapírjaink állománya, illetve szoknak miként történt felvétele
As igaigatóság az értékpapírok árkelei emelkedéséből ssáraaasó töbletet érintetlenül hagyja as értékpapírok számláján, azokat mindenkor jt beazarsési árakkal veszi fel a leltárba, igy éf tékpapiijaink állománya ei idő aserint is tekintélyes értéktöbbletet foglal mágábsn. trtékpapiijaink egyenlege 78088 frt 52 kr.
pókban oly aggályoaaá vált a feszüli pénzügyi | emelkedést lüniet fel, a mennyiben a betétek
egéea 7047 frt M kr és még frt 47 kr„ összesen tehát 7500 írt forditassék a 42.600 frtot tevt külön tartalékalapnak 60.000, frtra leendő kiegészítésre.
| As iltfaeti házak leltári értékéből 2000 frt
lwráebn vétessék.. - -——----.
Osztalékul réssvényenkint 46 frt, tehát 600 drh. réssvény ntAn itüü0 frt. Éaeteesék a f«n« maradó Összegből 1075 frt a t közgyűlés elé teljesítendő jegyzékben felsorolt városi köz- és jótékony célokra, adományostasaék végül 42 frt 73 krral as általunk létesített városi X^sbaasnu és közművelődési célú alap gyaranitassék, oszol a rendelkezésre álló összeg ktmerttl. Indítványozza továbbá as igazgatóág, miként az intését egyszáz forint alapítványt öasneg-gel a K.-Kanizsán alakulandó„lJunántul! Közmű-velödéai agylMttlef -alapitó-tagjai soriba lénjen, .
Jelentésünket zárva, kérjíi a t. közgyűlési miként as élőterjesetett felosstási ter^ezetat elfogadni, az osztalékot réssvényenkint negyvenöt forintban megállapítani és nekünk valamint a felügyelői bisottságnak a lefolyt évi Ugy és számvitelre vonatkozólag a felmentvényt megadni kegyeskedjék. At igatgntitáf.
JegyitkSnyv
telvéve Nagy Kanizsán 1891>ik évi február hó tO-én a nagy kanizsai takarékpénztár réalvény* társaság ALVMk'toi rendes kösgyüléaéről. Jelenlevők t -llertelendy liéla igazgató elnök* lete alatt, Ebenapanger Lipót 11-od igazgató, Tripammer Grvula jegyzőkönyv*vezető, Uabochay vyörgy, Blsn Pál, olsu Lajos. Brooh Adolf, Usnneberg Jakab, Ebenapanger Leó, Eisinger Henrik, Englftnder Lajos, Dr. Farnek László, Id. Fesaelhofer József, Fischer Józaef,
A tlhar fWjumoa iiiinbuláaa Mieteilenné letiel- Napokon, sör heteken ar tirmtt az igyrTOTttvsmtgTí, ugy hn'átsn'lair mliplanli, mintha valainf
hogy izmit alalhasmnk s i«y csak'beszélgetiünk ha némely napoó gyíngült ia kissé saséi fúvása,
reggelig, de alig viradi, fe'huztuk az ablákredő nyökei a "kii akim ék. \
Kémületünk le nem irható, \ Jfem az s gondolái ijesztett meg,\ogy ily,időben indulnunk lehetetlen, — hiszen idfi min-den pereben vállpzhaiik — de a télnek ily zordonan vad képét még soha nem Itttnk". rr~
A hó oly nsgy pelyhekben a oly sürüen eseti, s az iszonyúin bömbölA szél ugy hordta, csapkodta a röpité tova, hogy s sfirü látyolon ál, melyet a hópelyhek képeztek, egész láthslárunk izegni mozogni láiszött téli fehér köntösébe burkolózva.
A távol emelkedő stíriai begyek — Regede vára, s sz slsni elnyúló városka, minden, minden, vakitó fehér volt, mintha hó birodalommá lenne varázsolva.
Sem embert, sem kocsi! vagy azánkát nem le betett láini az üres, sz elhagyott utcákon, a hideg légben nem azállingált madár, csak r nagy hópelyhek küzdöttek kétségbeesve,' á dühöngő széllel.
Egész kis város kihullnak láiszék, a mint a hegytetőn-épttit ösi vár ablakából lenéztünk,
mindamellelt ugy éreztük magunkat.' mintha teljesen el lenünk volna azakitva a világtól a távol levő rokonaink a barátainktól, mert megszűnt minden néven nevezendő közlekedés; — a posta nem hozott sem leveleket aem ujaágokai,' a mi, mini valami hajótörést szenvedetlek a pus<ta szigeten, semmi eleijeit nem lenünk volna képesek adni magunkról végső szükség esetén aem,
Az iszonyú hidegség égető szükségessé te He s tüzelő fát, — helyben nem volt ksphstó s vidék röl nem szállilbsltsk.
A nép jajgatott, — A kis vároa külső utcáiban kiéhezett farkasokat véltek lálni . . . Iszonyúnál iszonyúbb hirek kezdének keringélni várható nyomorról. Mintha az éhhalál és a fagy leslvérieaen felkeresték volna egymáat a kart-karba öltve kezdenének kullogni s kopogtstni a nép kunyhói között ...
Ezer képzelt vagy valódi haj tornyosult egy máara, ezer képzeli, vagy valódi szörnyélég me rüll löl a zordon téli hóvílágból. Minlha szemle dől, minlha a halál sötét éjszakáját feritte volna szét ez a szüntelen szakadó, vakitó fehér hólá-tyei, melyei esspkodoit, kergetett a tovasodort a tazél, hogy megtöltse vele az árkokat, a völgye-■s uiasijk s eltemesse töltelálliatlauul
| De a vihar üvöltése, a sfét zúgása • lett azon agyazarre csak megállt .
mélyben lakunk, jnegfagyni-^érezte az ember ■inéen t'aepp vérét, ha elgondulia sz utasuk rk«$ a eltemesse löltalálliaihinul s járható utskai.
sorsát, kik ily időben künn szorultak. •----------j—De a vihar üvöltése, % szét zúgása s Mtalma
Ily gondolstokát igen természetesaé Jtötfllmény is. mely a künn dühöngö vihar tata-1 l-egyen osend és békesség! hangzék az tír bolásál még horzádalmassbbá lévé, iiogy a régllmlndenoél hatslmssabh szava s as ég kelté nyilf, Vár kéményeiben," mintha elkárhnxottak leikéi a régen nélkVösöU nap elöiört a faliét felbök dulakodtak volna egymáaaal. oly szörnyű robogás, között . , . A hópelyhek nem keveregtek, nem süvöltés s nem szünö mörs| hsllalazák a kiaérélésiek többé . . .'Az első póslamegérkezett nagy » kÜlsÖ vihar bómbóléaeit, K m*'l*tt a szél kl- caomó levillel a még nagyobb osomó újsággal, eértetteoen rft/,ta, kopoifstta a<vir iiljjaknil s A léget asélzúgáa hölyett az Ismét megindult ' nshány ■zooite ajtói kl- és UesspkodotX I gözvonat elaő Itlílyinléae hsallá; —'s u|y Ör-
esoda történi volna, mintha ilyet meg soha nem hallott a nem láiott volna . , .
És azóta laien jóvoltából, iámét élünk, iámét lélekzünk ; — ki-ki folytatja mit kesdell a mit a hóviharok miatt meg kelle "szakítania . . . Aggodalmak hélyetl minden szívben a'remények üiouek tanyát. Ami megszűnt, fetaksrtt. ui fetre ébredi, ki osaknem a kétségbe eséssel kü*dótt már rémültében, megnyugszik és enyhül s löl-veszi s lonált, melyet kezéből kiejtett, hogy tovább fűzhesse gyöngyeit, bogy folytassa élete céljait, föladatait.
Mi ia folytatjuk tehát, mit tovább halasztani kényszeriive vslánk, mert hiszen: a* ember tervez, Isten végez I a véges, eszű halandó terveinek teljesülése a holnapi napra nézve ^ia, az Űr akaratától függ .
Utunkat közel egy hónap előtt meg kellett volna tenni, — föl is voltunk készülve, indulásunk napja ia megvolt határozva, — de utunkat álta a téli vihar a mi nem mozdulhattunk ...
As elhalasztódat most kisértjük meg helyre hozni, néhány heire búcsút veszünk kedveseinktől s e szép megyétől, melyet a > Zalai Helikon < he aikerulhéi megaiakuláaa, ttj lényben
log bemutatni a hazának.
óhajtom és reményiem, hogy mire visszajövünk, jó hirek fogadjanak e részben s talán nekem i| fog sikerülni a fővárosban ez irányban mind aa irodalom néhány pártfogójánál, mind aa írói körökben, némi visszhangot ót rokonszenvet lh-ressténh
"f
1
Na^y-Kanuja, vasárnap. —
TSofil Pál, Fiaotwr Ipioi, Fitrtw ima;
(irfln'nut AlfrM, ttrünhut IWrik, Halphen Mór, Dr Hunr Ján., Heimler Józset. Juhász (Jyörgy. Kűrschner Ignácz. Lőwiager Mór, Lőwinger Ignácz, Lőwinger Lajos, Lílwy Adoll, Maaohanz-krr Mór, Mayerhofer Sándor, Nucaetz József, Ptosszer Ignáca. Rösenféld Adolf, Rosenleld J., Dr_ Rothschild Jakab, Rechnícz Vilmos, Dr. Ritz Kálmáb, Dr Szekeres József, Scbwarcs Gusztáv, Scherca Albert. Scharca Richárd, Steril 1. M, Strém Vilmos, Sommer Sándor, Sommer Igaica, Dr. Sznkita Nándor, Stirling
Zala" 9. ntm.;(írfcp.)
1891. március M I-én.
12. aa unk. tűzoltó ,egylet javára 13 a betegaagilyző egylet javára KIT* hííybelT népkonyha javára ÍM a vöröskereszt egylet javára 16. a helybeli ingyenes népkönyvtárra ,17. a kar- jó tik nőegylet javára _
összesen
SÖfirtl 80 irt 60 trt 26 frt 25" frt <8 frt 1076 Irt
adominyostaasék a fennmaradó 42 frt 78 4r. pedig aa általait létesített • Városi köahaaanu éa közművelődés oéla alap" gyarapítására fordít-taaaék. ' " . " .
Sándor, Dr. Tobo>y Gyula, Unger UUman Elekü l A mérlegből kitűnt még; hogy a tartalékalap Vigner "Károly, Vidor Samn, Weiser József és 2700 trt a nyugdíjalap 1200 frt-tal-szaporodott Weisamáyér Mór fezesen 52 rész vényes, 344 részvényt képviselnek. — -B~L Elnöklő', igazgató ur üdvözölve a megje
rasa
ÍZ
kik az év folytában értékpapírjainak adómentes aael vényei éutal. - zt
£ közgyűlés megelégedéssel 'veszi tudomásul
lenteket, konstatálja, hogy a részvényesiek azjaz igazgatóéig éa felfigyelő bizottság jélenté-alapaaabilyokban kürMirt Wfaoaat kipsissim-jsétj jóishaivja a"**lltel»llstlhaIlŰnrlCU)00 ban vannak jelen, — kik aa ősxzes résivények i torintra történt kiegészítését helyesli 2000 t'rt-
egy harmadát meghaladó saáaát képviselik a közgyűlést megnyitóéinak jelenti ki Megemlékezik arról. '
nak a házak felvételi értékéből saln leiráaát az osztalékot részvényenkint 45 Irt azaz negyven-a lefolyt 1890-ik
hó 11-én volt évi rendes közgyűlés óta két: évi ügy-ee a s/im vitelre vonatkozólag .;ugy az
rendkívüli közgyűlést kellett »z igazgatóság' nak összehívni. Aa egyik közgyűlés március hó 24 én tartatbit 4a pedig la fa féletet ért azon
mgitfl gálaattmány nini a felagyflIőrlazoM sálinak a ielmentvényt egyhaogalag megadja. IV. A tárgysorozat 4. pontja értelmében az
sutyöiértölfOi vesztsseg pótlása céljából; mely igazgatóság efcterj *»tése folytán hivatalos köz
intézetünket úgyszólván egy hónapon belől két únagatója. jaáki Tóth L^jos és gelaei Gutaumn Henrik elhalálozásával élte, Ugyanis ez alkalommal választatván meg a jelenlegi két igazgató.
Ugyan ezen közgyűlés határozta al a megboldogult két igazgató iránti kegyelete és szeretete jeléül azoknak életnagysága arcképeik
löny gyanánt a helyben megjelenő ;Zala* cimü tstilap jalBltafilTKÍ:—- ^
V Következvén aa alapszabályok értelmében sorrend szerint kilépő 10, valajsint a viaszalé-pett két igazgatósági tag, ugy a három tagból altó tetügyelő bizottság. helyett ujak, -esetleg szok ismétí megválasztana. Elnök a szavaaatazedő bizottság tagjaiul
R«i«rM. A szerb kabinet ösate van állítva: tagjai lettek, tárna nélkOli minístei, kabinet |elnök Pariét, Vuia pénzügyi, Gyaja belügyi, Oyorgyevic* külügyi, Otrtiet' igazságügyi. tflko-[ lics közoktatásügyi, Tautanorim közgazdasági, Velimirorict közmunkaügyi éa B»*a MiUtm ezredes hadfigyaiaiaster.
PArfa. BerlinWl jelentik ide, hogy Bi»m*rek, . herceget katonai becsületbíróság elé» állítják. A büntetés csak morális less, de a lierceg Íst spirált lapjait ftldözik. A XIX Siéc'e szerint nam valószínű; hogy a német oltsa szövetségét" publikálják, mert ez ellen Németorsaág tiltakozik. _ jf
Brrllu. Francia lapok azon hírével ütemben hegy Raddati! német alattvaló ZanzAírian mtg-" epy tzuaheit Uénwt, a • RetcEsanz*Tg«r • kije-lenti. hogy a zanzioiri szultán éa a teliaga tott lakosság tényleg ezzel a viddrfl illette ugyan Radilatxot, rfn a hitatalsa TiaagAUt eredmiaya 3em adott okot a büntető eljiris megindítására.
l.ondoH. Ás ir párt ismét mosng; megkezdte ra propagandáját Parnell mellett ki küaá-lébb egy meetingeb erős beszédek tartott. Bne-noa-Ayroaból jelentik, hogy PÍBaquánál komoly és hosszas ütközet volt, melyben a lelkalAat legyőzték. — l^niqninil a felkelők ia a kar-■ány háM kSKtt ifjabb SaaseQtközii volt, melynek kimenetele qig ismecetlén.
A „Zala" tisztelt olvasóihoz.
Azon magtuistik} bizalom, mely lapnak irá
\xWTi£»ét"ét ! Bira"lIjoe" SpSí^míut flwrik^ "J*1"' y^^V abba^ »lt««a-
sését. Meleg szavakban méltatva az elhunytak Sommer Ignácz. ég Unger Ullmann-íílek arakat jMÉ^ir |
érdemeit, bemutatja a természetimen készült jelölvén kr, a közgyűlést a választás tartamára
arcképéket, melyek a terem falain díszlenek, felfüggeszti
A második közgyűlés 1890. novemb. hó 2&én volt, melyen az intézet alapszabályai módosíttattak azok a helybeni kir törvényszék mint kereskedelmi bírósághoz 8823/890 szám alatti bemntattattak, a cég jegyzékbe folytatólag be-v—HuMak fllrtw jáfáhagyattakj így- teháL_a
jelen évre már az nj alapszabályuk lesznek alkalmasandok. _ . .
It. Felolvastatik az igazgatóságnak •/. alatt csatolt jelentése a lefolyt évi üzletről, ertel' kanestflatbaa:' a fsHlgyel&hizot.taág jelentése, „ mely.tanúságot te»z arról, hogy az évi Ugy és számvitai kellően ellen nriztetett, és hogy asza-hályszcrüeu vezetett könyvek alapján készült zár mérleg a valódi helyzetnek híven megfelel, kérve ezek alapján a lefolyt évi Ugy éa számvitelre vonatkozólag ogy saját valaminfctfz igaz gató válaattmány részére ia a felmentvény mepadásSt. _
" 111. A bemutatott zánnérlsg szerint u lgat gató választmány a t. közgyűlés jóváhagyási nak reményében az értékpapírokból eredő egéaa nyi reményt az az 7047 frt 08 krt és még 462 frt 47 krt" az üzleti nyereményből, tehát összesen 7600 forintot a külön tartalékalapnak öt-venezer torintra való kiegészítésére használt Tel, az intiaett hilaak Ulvéta1! értékéből idt 0 -forintot leirásba vatt ezek után még a mérleg két' utolsó tételében lú%tet0tL megadóztatott háabérjovödelem 6482 irt 37 kr adómentes szelvények 29 arany
46 frank <* f 22,608 trt 61 kr. illetve 29 arany és 4ft irank
oszt. értékbeni összege 178 frt 86 kr.
összesen K8.U7 2rt 7a kr.<
áll a t. küsgyülés rendelkezésére, mely összeg
felosztására uáavé az igazgatóság következőket ajánlja:
Osztalékul részvényenkint 46 írt, negyvenöt forint, tehát 000darab részvény atán 27Q00 irt fizettessék.
Városi jótékony is közbaaann oélokra. u. m.:
l. a főgymnaaínmi mnzeumra ' "20 frt
S a nplgirt i«knl> Iiiljafr* 20 frt
8. a községi iskola céljaira 140 frt 4. a kOzaégi iskola sséiéaysonu
növendékei ruliázatára 00 frt 1 U tir. Iskola fiijaira 140 irt 0. az iar. iskola ise|énysorsu növendékei ruházatára 80 frt
7. aa iar. kórházra 70 frt
8. keraaaUny házi sas|4ny«kask 180 frt
9. iar. bi*ÍBM|4ny«kniii 160 frt 10 aa'lparosMgédek b«t«jr«. egylt. 10 frt. II. a kudadnavtU egystSW (»vára Hü frt
A szavazatszedő bizottság beiejezven m&kor dését, a folytatólag megnyitott gy&lésnek a kővetkező eredményt jelenti.
Beadatott összesen 307 szavazat. Eb^J, nyertek'mint igazgatósági tagok.
3 évi időtartamra:
I. Ifj. Fesselhofer József 299 szavazatot
2 Sartory Oszkár 296
XTígnw Karoly~ " 'J55
4 MaBohanzker Mór 294
6. Danneberg Jakab 291
6. Sehercz Albert, 278
7. Stern J M- 277
8. Sommer Sándor 274
9. FíbcIiI Pál 271. 10. Práger Béla *r,"V 260

metes helyzetbe hozott, hogy az eddigi áldozatainkat, még több áldozattal .szaporithatjok, a igy lapunknak pegigért mellékletét, szerkea^ tőnk regényét
.A ■•raAldé/éll rwlid' ot oly díszes kiadásban bocsáthatjuk olvasóink rendelkezésére, minőt ingyenesen egyetlen vidéki lap sem ad, sőt a Meároaí lapok közül is csak
elvétve egy-egy k-űld előfizetőinek, c ■ ______ 'r-
Aregftry szétküldését most már a-^Bvftkátea
.giegkezdjük . •_ . ' -
A -12 ívre terjedő díszét kiállítású regény már kózelébb előfizetőink Wei kfizi teet, f igy olvasóink a húsvéti ünnepekre szérp társadalmi olvasmányt kapnak. Nftgy-KantzS, ftl>ruár hóbán T891.
"TA „ZALA" kUdóhivaUU
• ^Hf évi flőtartamra: -
'1. Sohtraa Richárd 288 - .
2. Ettrschner Ignácz k'OQ _J
mint igazgatósági póttagok: "■■ ■ -• ;
1, Löwinger Lajos — ti-t . '
2. Halphen Mór 6$ „
8. Dr. Rothsehild Jakab . 82 ,_
mint telügyelő-bizottaági tagok:
I. Juhász György r 247
2 Englilnder Lajos 239 ,-
8. Heimler József 227 ,
mint felügy. bízottá, pót-tagok:
1. Schwarcz Gusztáv 110
2. Halphen Mór * 2Í , mely eredmény tudomásul fétytik.
VI. Az igazgatóság jelantésáben foglalj azon indítvány, hogy az intézete Lelyben megalakulandó" „DuHántuli kOzmUveKiiési egyesület"' alapító tagjai sorába lépjen 100 irt szóval egy-száz^águnéntlapitásí összeggel, egyhangúlag, elfogad! atik ; egyéUi indítvány nem tételeit elnök a tárgysorozatot kimeritettnek éa a gyűlést befejezettnek jelenti ki.
MiriJI jelöli jegyzőkönyv felvététik s aláirat-t^ik.
K, m, l "' 1
Tripümnur üyuljt Jl* nitlB.
llwielmlij Ma (ffjíüijfn tó*
Jelen jegyaőkűnyv liituléttl:. Dr, JJfHur JéipH. Nucmcm Jimf,
Helyi ujdpíiságok.^
k — Aa IdAjéráM még mindig nem engod. A tavasz még nem akar megérkezni. A jég éa hó csak köveset olvad, mert bár.napközben kibúvik is a nap, az esték és éjjelek oly hidegek hogy csonttá fagy minden. Pár nap óta boraa-gós az idő a a -napot csakis a déli órákban látjuk pár percre, — két /papon át pedig valóságos angol országi köd borította a láthatárt, mi nem csekély kellemetlenséget okoaott elő a járó-kelőknéL 8 szerencse még e roppant zord idő mellett aa, hogy éjszaki szelek nem süvöltenek. Hogy mikor törik meg végleg a hideg, s mikor üdvözölhetjük a mosolygó tavaszt, most még el sam tudjak képzelni. Az ország egyéb részeiből vett híreink szerint mindenütt hideg van s itt- olt köd lepi fl a láthatást. A meteo-logiai jóslatok szerint, a legközelebbi napokban az időjárásban még semmi változás sem vár-ha.tó.
Itcsmtajrl hsa|iersenjs, az orazág minden réazébM), a legnagyobb réaavét mellett folyik, a nálunk mircina T4 4n megtartandó hangverseny oly tömeges látogatottságnak fug örvendeni, nogy Nagy Kanizsán, még egyetlen hangverseny sem diőéekedhetett íly szép száma kliztinséggel, A jegyekért valóságos ostrom alá veszik a yieekw ÍHUöp könyvkereskedését, min denki siet előjegyezni, e a i*(yek legnagyobb réeae mtr ls van foglalva, karzati jegyek azon-baa még mindig kaphatók kát forintjával, agy I. Ii. ifl. oaatiTjru jegy ia, meri a rendeaőség, hogy a tömegesen nyilvánuló óhaiaak akgat tehessen, aa ülő helyeknél U osztály soront
Nagy-Kanim, vasárnap.
Zala 9 szám. lap.)
1891. márona hó 1-éo.
me^aaporitotta. Nagy árdaklődéét tánusit Ni-Faaisse vidéke mely si«t * világhírű művééit meghallgatni. Reményi fogadtatására városunk is, a többi városok példájára előkészti ki ket tesz, a mini főleg aa ifjúság körében élénk • mozgalom a nagy művész fogadtatása végett; híre iár, bogy a Nagv-kanizaai nők. ez egri nők példájára díszes koszorúval akar ják meglepni Reményit hangversenye alkalmával. As árkesd mfivétst lapnak szerkesztője fogja aa indóháznál fogadni, s mint halljak a város intelligenti^ja ia készül a fogadtatáson, mely barátságos színezetű leás, jelen ltani. — Reményi a liangvexragy^napjáir ér késik városunkba, s ismét aanap éjjel tovább ntasik. Aa előjegyzett jegyeket ngy a műsort a rendezőség márcins 3—5 napjain fogja azil-lető előjegysőknek beváltás végett lakásaikra ^riflitmir v j-/"'-■ l- - =■ ' '
— dseasélyl hlr. Dr.BarÜta Gyula a helybeli polg. iskola újonnan kinevezett igazgatója iebrutr 37-én megérkezett városunkba, hogy as itteni lakás viszaftyűkMil megismerkedjék; mű ködését mint már jeleztük, március hé elején kesdi meg.
— Sakfftrff. Rotenfeld Vilma kisaszzony, városink egyik legtiszteltebb polgAra Botmftld Adott és neje gelsei Gutmtmn Bert a szel lem d us és bájos Itényának, március 8-án esküzzik örök hűséget Grünhut llenj-ik ur, széles körben ismert a köztiszteletben álló, közügyeink iránt lelkesülő lakoetáraunk.
— ftltlrsiás. Dr. Netynann Ede főrabbi Ja .kereskedő ifjak önképső egyletének* meg
hívása folytán febr. hó 14-én este a Casino dísztermében felolvasást tartott a >Műveltségről^ Közötiaégfekf mély ismeri a felolvasó mindenkor vonzó előadását^ óriási saámban jelent meg a nem tnlzunk, ba kijelentjük, nogy az idén ily nagy közönséget egy estélyen sem láttunk együtt S a közönség, melyben ott láttuk rárónánk bírói, ügyvédi, orvon, tiszti, kereskedői és tiszt-viselői tőreinek előkelőségeit, aaottal sem csalódott várakozásában. Zamatos nyelvezetű, eszmékbea és szellemes fordulatokban gazdag fel -olvasás * élvezetében részesült, melyéit Talpas tapssal és.jljenzéssel jutalmazta a felolvasót
A felolvasást tánc követtf, Aüyben nem kevesebb, .mint 1Ö0 pár vett réazt. fl négye«l .Vnagy colonban táncolták, a eaák reggeli 6 órakor ért véget a mulatság.
— I sagy-kusliasl Izraelita kHkés érig febr. hó 88-én d. a 3 órakor tariotiegelsei Gutmann Vilmos elni'iklete slatt évi köslyüéséi, melyen a hitközség titkára Somogyi a nagy m»m-msl jelen volt tagok osztatlan prdQljlódése mel-len olvasia fel aszép évi jelentést, mslynekgaz-dasági intézkedéseket tárgyazó első réssében CaoportÓHÍlotl számokkal iöliünféli, mind ama öas*eg*ket, melyeket, a hitközségi intézetek Ión-tartására, fejleszt éaéi.e forditatiak. Ezek szerint az iskola lönlariására 34004 forint 10 kr., jóié' kooystg- célokra kűlömbözö címek alatt 14348 frt 31 kr., a szorosabb értelemben veit templomi Riükiégletek fodizésére 2998 Irt 85 krt koliött. Áttérve a hitközség betéteiére, első helyen sz iskola átalakításának történtével foglalkozik, részletesen előadván ason, indokokat, melyek a hit-községet tanintézetének uj szervezetére indították, egyúttal megismertetve mindsma intézkedéseket, melyek az elöljáróság részéről a cél elérésére történtek. Végül kegyelet teljesen megemlékszik boldogult gelsei Qittmann Vilmos Hsnrik úrról a hitközségnek 86 éven át volt érdemdús elnökéröl, kinek múlt évi március 6 án történt hirtelen halála mély gyászba borította nemcaak a hitközség mindegyik tagját, de a város egéa* kösönségét és légkörű tisztelőit — megemlékezik továbbá boldogult IJkcingtr Izrael urrM, kiben a hitközség legkiválóbb tagjainak agyikét el-vssstelie, é« Taubtr Alajos volt eiöljáróságl tagról, kit tevékeny életének közepette, legszebb férfi korában elragadod a kér lel bet len halál. — A közgyűlés a siámjslenféat helyesléssel tudó-mássul vesal, a visszalépő elöljáróságnak eddigi működéséi illetőleg egyhangúlag megsss-vaaia a islmenlvéqyt, és slha'árazis, Iwigy a iöiu említett elhunyt elfll|árö*ágl tagoknak a hllk.Ö-saég lendítése körül szerzett érdemel jegyzőkönyvileg örök itt essenek, Elnök asulán kijelent-véa, bogy a tisztUisr, visszalép s as qj tisztikar megválasztására, már előzetesén egy saavszat-aaedö bisotiság lett kiküld ve, mely p lió 3B-án réggel megkezdi működéséi • 8b én befsjesl,
Samu, Dr, Scbreyer Latos, Ssomioer Sándor, Dr Szűkíts Nándor, Sternl M<>r, .Vidor Samu, Szegő Gyula, Vrisa H I., Weiser József, Klein Ede, Fischer-Igná>s, Deu*sch Sándor
aa#ttyf szapnradntf. A szombathelyt postánál - eddig alkalmazva volt s ai ottani körökben előzékeny modora folytán általában kedvelt poata-távirda liszt Horváth Antal városnak postahivatalához len áuévs.s álló--masáHebr -hó-tl-én már el is foglalta.—
A Kernkrdé Ifjak tskfpséegy lele I. hó 2£en esti 9 órakor larlatta folytató lagot kösgyűlését.'" Mindjárt a gyűlés elején heves vita támadt egy besdoii indítvány letelt, melyet sz alapsaabályok értelmében kellő számú tag irt ugyan alá, de etkésVe adatott b« A* indítványozó aiéf ispiniatos volt indítványát visssa vonni, hogy ezáltal aa etteseredettség ujsbb tápot ne nyerjen, mert a tagok nagyobbréeae nem aksrta megengedni, hogy ezen indítvány szavazás siá bocsájtassék. Pro éa contra valóságos nzóár látszott a_kö*gyfUé»t elözönleni, a mikor aa eíböknek azon párailan j4- gondolata lámadt, hogy. megadta ÍBdiiványozónak a végszót, s ezáltal eleje volt véve annak, - bogy a közgyűlés reggelig tartFon minden -eredmény nélkül. - Az indiiváuyiizú — s ea' 11 len felei is elismerik — szépen, higgadtan beszelj, indityánya mellett, habár egy-két meggondolatlanul odavetett gva-ntrsitástöl nem tarr níKfizkodnt. Kűtönben az ekként névtelenül aphpsrrofált Matmi tag, ezt «yit-. vánossn visüzaniasitotta. MhKan az inditványoaó kijelentette, hogy az egylet békéjének érdekeben indítványát visszavonja, megkezdődött az összes tisztviselői ksr^ ráfmrtfána. -^^Ekkor azonban már 11 t'ira volt s * ingok ftftr kezdtek oazla-dozni. A.<onban nagy részük oú maradt az egy-jleii helyiségben és a legnagyobb rendben várta be az eredmény kih^rdeiénéf, mely éjfél után 1' órakor történt. A szavazás eredménye annyiban volt meglepő, bogy az eddigi egyleü orvos, a ki
lovittim is as egflat étén. MefválaaztaUak elnökké: LmffM József, alelnökké: Őrünkül Henrik, igax«ato len Zm*t*ie» Lsjos, titkár Hockwald József, pénztáros ltj. fi-tcktr Józ»et, könyvtáros Liekttckám Pál, háznagy Wtim Bődpt; ezeken még megválaaziaiott a választmány is. következőleg: Székely Tivadar, Kobn Lajos. Hav Ignác, Pollak Józset, Thurn Lipót, Ebenspanger Ernő, Hősenfeld Lajos, Nádor Soma, Burger Sándor; Frank Vilmos ea Neu Lajos, --
— Béaaa asaasa. Volt Nsgy-Ksnizsán egy
tíféfí <a a küsxfSMat egfelóre létAggesgii. s js-nak folytatáséra lebruár 36 átaak déelőtt 11 óráját lűzi ki. A kőzgyBlé* (elkérte gslaei Outmmm elnököl, hegy a 8tf-iki gyöié^o ia slnökOskődjék, Február 86 án délelőtt 11 órakora szavazat' aaedö bizottság megtévén jelentései, kitűnt, bogy a bitközség mevvá'a>stoita, elnökké: gelsei Gutmann Vilmost. EtöljSrósági tagok Ittttk: Baehrach (iyula, Beulbeim Samu Btan Lajos, Dr. Blsu Simon, Deutscb Mör, Ebenspanger Lip<^>. Ebenspanger Len, Fisait! Pál, Grűnhm Fülöp, Grünhut Hearik, Halplen Mór, Hirwbi Ede. Ledotszky Ármin, Lő-vinger Ignác, Lővy Adoll, Maachansker' Mór. Rapoch Gyniz. Rmtiactriid Alben, Dr. Roihsebiid jó öreg zsidó asszony, kit általánosan R iz sa
mama néven ismert a város Örege, apraja; különösen az apraja, a dévaj iskolán gyerekek, kik sok tréfaságot csinállak sz ő rovására. — Igazi bsi«Qletesnevét kásás a sebét tadte, mert nem volt Qzleie felelt ngy betűkkel kiírva, s leglei-jebb ,ax in jó ko»dicksttok"-hos levelező lapoa küldött ekes magyarságú tyévi graiaiáiiokon volt Jblvaaható; özv. Stnger J«Ua>. Hajdanában mikor Jali nénit még kis Juliskának nevszték,. jobb Aapokst érbetet. Sok bajjal teljea élete mellett ia ritkán hallatott panaszából annyit lehetett kivenni, bogy mikor még a boldogult jó ura élt, igen jó körülmények közi vett: s ónefegün mo-solylyal emlegetia, hogy sok ember saaaae megakadt rajta, mert hát ő is votl ám valamikor szép asaaouy. — Aztán rossz idők követkeatek, melyeknek veafoga elmorzsolta a vagyont is a szépséget is. — Ezelőtti években a Csengeri-nloQin, áz iekola-ulca sarkáu, hol mo«i • Baehrach házát építik már kél egész eeateodőn keresz, tűi, — volt neki nját hátm; az a jó szívű épitO-mester.ki a legutóbbi időbeo köKözött el Kani* zsáról, építette neki ráta fizetésre és — idegen lugdusra. A ki neiu emlékeznek e kis liliputi háalkörs, kérdezze meg iskolás fiat, az bizonyára tudjr Ebben árult 0 szivart, sodaviset, sósperecei, tűgget, sipcukrot, narancsot éa almát, — fűzűt, gombot, szapantot. Kis házat szálrom-boMák, Tűikor a mostani nagy házst kezdték ott építeni, s kényleien volt béreli hasba meaat, a nagy kanizsai takarekpéaitáréba, bot egész a mull csütörtökig folytatta kia kereskedéséi, a mikor s kérlelhetetlen halál minden üzleti összeköt-tetését megszakította. — Vannak urak Nagy-
ellen mar hetek óta halalma* agitációk folytak,jjUnizsán, kik egy évtizeden keresztül sohasem
atlkan MAkAM ninl.n Baantia laaalalAll _ .
nem remélt többséggé! ujolsg megválaaztatönT Az ezutáa k&veikesö jelenet nagyon roasa hatással volt sz egylet ösizes tagjaira, mert sz eloök és alelnök kiielentették, hogy ezen hosszú évéi óta viselt tisztséget visszateszik az egylet kezébe. Az elnök betegséggel mentegette magát, as alelnök pedig ast hozta fel okul, hogy ő egy egyleti tag által megsértetett s"ezért nem hsjlandó továbbra is tisztében eljárni. Ez szonbsn hstáro-zottsn téves, mert az illető egyleti tag feltélelesen mondta azon néhány saót,_ melyet as alelnök sértéanek vett. Különben ezen ügyben depuiácio fogja felkérni az elnök' éa alelnök urakat, .hogy az egylet békéje és érdeke megkívánja, hogy az eddig elfoglalt" kiváltó állásukat továbbra is megtartsák. Reméljük, hogy a nevesftt urak, a kik eddig önleláldoaóan éa ritka buzgalommal működtek hosszú évek óta az egylet élén és annak már több ízben sülyedezö hajóját egy bíaloa révbe tudiák kormányozni, nem fogják as egyletet mostan elhagyni és maguk után olyan űrt teremteni, melynek betöltése az egyleti tagokra nézve nagy gonddal járna. Ha történlek ieapróbb incidensek, melyek épenségget nem szolgállak arra, bogy az értekezlet méltóságát emeljék, ha volt is szóvila mindkét fél részéről — értjük a két saoros pártot — mely talán itt-ott átlépte aa illem határát ; mindebből osak as alelnök nr által mondott exkitslo égy mondalál láljuk iga-zolinak, mely így hangzott>Fíatalok vagyunk, heves vérüek a igy megesik áa, hógy olyan kifejezéseket használunk, melyeket később esetlég megbánunk;* A magunkévá tesszük aa idézett mondat, a|ső seaValt « legyen a ftatalvérüaég meniségs mlndaaoknak, kik többet mondtak a kelleténél. Az, egylet pedig, mely már ss ország testvórogylolttl sorában tskintélyre lett wert, vi-rtil|inl .l'^Abbru ia mindazok vezetése alatt, kik addig in álén állottak -ás osak a tagok egyhangú véleményének adunk kiltjssési, jpldöp ajlt mond
juk, hogy a vlwzalépö alnök alelnök I jutott * jómadár,
vettek másnál szivart, mint a Bótta mamánál. Legyen neki olymn könnyű elöld,mint a milyen nehéa volt az ei«:
— Jegj arfválasattU. A gelsei jegyaő slha-lilosasa folytán meg üreseden jegyzői aiiás betöltésére, a nagy-kanizsai szolgai)íróság ez evi március 14-ét tűzte ki. Mint tudjuk három pályázó vau a ezek között legtöbb kilátása vsa Grünfdd Jósaet aormásí jegyzőnek, aki gelsei születésű, sokáig volt ott segé^iegyző, majd a nagy-kauizaai ssolgabiróeágnat voli slkaimssva, a onnét lett sormási jegyző. Grünfold a nagy-kaniáaai járáa egyik legkitűnőbb jegyzője sGeiss csak gratúiálhat msgáusk, hs s derek közigazgatási hivatalnokot nyári meg jegyzőiéül.
— Eg; kla adsma a régi világból. Nagy-Kanizitának egykori nagy, a országos htrft rabbija, a derék Fául nem bírta a magyar nyelvet, de hazafias köteleseégének tartolta ast elöfceiadt korában is megtanulni. Somogyi Henrik ■ von magyar nyelvtanára a derék oreg rabbinak, a Juli aaobaleány javítgatta ki a leiadatban volt hibákat. Megesett, hogy helyeairáai hibák maradlak a leiadatban, a Somogyi éssre vette. Ilyenkor aztán boszankodva azólt Juliéhoz az Öreg rabbi, a szegeny szobaleány pedigazemlesütve mentegetődzött hogy • bocsánatot főtisztelendő kr, én nem értek a g»o-grafidhoM.«
— Megkerült lopott JóaaAg Még a mull évi december 16-án tett ielemési helybfli fuvaros Lacktnbocktr Edi a reildörségnöl, hogy »»meiellen töltés 8 db. összesen 12 Irt értékű pokrócot lopott el* Istállójából. A rendőrség erős nyomozást inditottji sikerült-a lettest s véts a lopott jószágot vissza kézrekariteni. A tolvaj Brüll Jó-asef rovott előéléiü egyén, ki már 6 évi fegT* báaai is ült; most iamft a törvényáték ksas'ba
I a
9: szám.
Nagy-Kanizsa, 1891. március 1-éo.
XVIIL évfolyam:
■tllfclltllilg : IipiHtn M káata.
U> MI1r ~r • Up aulfeai iWn iMltiiJ >Ua Hiluly.
Mmutottn hnU aá hitit kauk-
Ml ^ídteimk «1 IMnM 'Int Mím kaldrtn.k.
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú hetilap. ,.—-
A Nagy-Kanizsai- te Déliaki takzrékpénzlárak, * BaaJugyetOJet, a* Ipar- te kereaka-deímí bank, i a Nagy.kaní^v«ép|egyfet-síOvelkezet hivatalos közlönye. gg
Megfelemlk XagyKnnlwán krlcaklat W»»r: vaaáraap.
ntiaiitMi rm*ii Í*M 5- -ám n«u nur
Ulytk—titol
KLÚmKTtU ÍIU i EMH *m . . » ftt - kr, rUém . .". . I „ M „ lfaO«détn . , I . M H
Briithl jutiojrwM >u>iitalmU-
WyUtMr patHaara M to.,/
illnki rtluW • klnUtfaskn Wlltutt FUebil milte 'M|p
hMblWbi lilliiiln.
Három egyhíxn&gy.
Mintha onk feladatául tMe volna ki, u idei szigorú tél, hogy n IegneriYésébberi érző sziveket fogyassza meg, egymás után tílti ki hideg leheletével' három egyházáigy áldás dús életét ;alig három hit alatt három gyásaravatal.mellett zokogott s ksthotikns magyar hleru<.
Még ha nem. Tettek volna ia mint egy-háznngyok, as egyházi élet ttferepléaében zászló vivők, akkor ia megeiulékeatUnk volna róluk ; -tta még inkább tesszük att; mert fannan lobogtatták ók att t zászlót, mely alá a magyar katholiciamua tömörült; sőt eltekintve éttől k magasztos hivatásuktól, mind három egyliázpagy még politikai jelentőségű álláat ia töltött be, melyeknek hazafias betoltéae, igen sok. te jelentékeny befolyással bir basánk kisjogára, annak alkotmányára. -
As első halálhír, mely Simor János hercegprímás elhunytát közié. Kárpáloktól Adriáig, megrázta a nemzetet, könnyekre íakaistá a knpyhó lakójától fel a koronáig minden ssemet.
Hogjf Iá esztergomi hercegprímás mily politikai jélentőségü egyén Magyarorttá-gon, már volt alkalmunk elmondani, a hozzá füztllk ast ia, hogy es állásnak betöltése, mily kOrflí tekinti figyelmet igé nyel nemseti kormányunktól, s a kormány érzi is ast a nehéz feladatot, mert nem siet a prímás kinevezésének e'őterjesztésé-
A „ZALA" tárcája. A mult dalaiból.
A szem hatását ■ .
A szem határit fejtegetted; Bt igazai is volt neked: _ Az én lelkeiriben lángot gyújtott A U igézi uép nmed.
Ét lángra lobbant a eztreltm Am édu tinót érteméiig, Mely eljmutitott volna régen Ha nem biztatna a remény.
TetNed távol kell epednem Bit* oly régóta láttalak, Hogy tokttor att kittem: uerelmtm Egy tünde, cealfa álom esője.
Pedig nm álom, tttmeidUl 8*ivtam magamba lelkedet; S lelkemben kordom addig, -amig- =£r A tírok éje eltemet.
Vtrdgh La/o*.
vei, hogy a kombanátióba vett főpapoki És M i hálo.v ioh Jóasef, e nehéz tóközül, kit ajánljon a koronának, as orsiUgl Udatát teljesen megoldotta. A magyar ál-legelső főpspi, i legelső politikai jelentő- lameasmének rendit hetet len bive te nemse-„égll Állására. Ninos kétségünk benne, Itogy téliek mégis igas fia volt, tetteiben magyar, nemzeti kormányunk megfogja találni a I érzelmeiben magyar, a- nélkül, hogy mag-legalkalmaaabb egyéni, hogy beültesse att, tagadta volna valaha hazafuaaágát; ő Oona as elődeibea elköltözött 8 i-m o-r János tudta egyeztetni a magyar korona tennha-
nwgürtsedeit primási stékéba : a mart így fagyunk meggyőződve, a legnagyobb bi salommal eltelve, váijuk a prímás kinave
lécét.
' A másodika nagy halott Zágráb bíboros érseki? M i h á I o v i o h Józnál,. ki hossia safab betegeskedése ot^tr halt meg. A zág*
tó»ágát._n. horvát érdekkel! a épen átért halála nagy v—steaég, melyet pötohil nem kOnnyü. Mit ét kit Jfog a kormány at'ko-rónának előterjeaatani, ma még titok; de lagyen aa bárki, két tekintetet nem saa-baa a kormánynak aaem elől tévest teni egyik aa, hogy a kinevetendő zágrábi ér-sek, égést valójában hive legyen a HM*
rábi érsek, bár főpapi állásánál" tojva M állameatménekj másik, hogy legyen (Obbi éraekekkel egyrangu lévén, még is'horvát születést!. Nem kételkedőnk, hogy annyiban-előttünk áll, hogy ő nem csak | nemteti kormányunk e nehét kérdést is ál-Magyarorstág néhány egyhát megyéjének, lam érdekeink megóvásával fogja megöl-hanem eteken kivdl Hörvátorstág főpapja dani.
is. Nem kis feladat már ossk a két orstág- A főpapok halottjainak harmadika ban elterjedő egyhát megyék főpspi kor-18 ti p k a Jeromos zirci apát. A eissteroiak mánysafa sem; de -ntég éhnét sokkal ne-1 apátjának állása nem oly politikailag ex-hetebbé leszi a tágráfci-faek állását, ason} papáit, mint a fontabb tfmütettttk két egy politikai miaaió, mely al Ő személyéhez J háznagyé, de aaért nfl^i is oly hivatása van kOtve Horvátorstágban. A zágrábi ér-; van, melynek lelkiismerétes pontos betol-sek, mínt Hörvátorstág főpapja tagja a! lése, mestire kihat nemtetdnk ételére, horvát kormánynak a tagja a horvát tOr-j Tudja mindenki, hogy a Magyarország ne-vényhosó teatllíetnek; ő tőle függ, az alió vélte Ügyével foglalkusó ssenauk kötült papságnak vetetéae oly irányban, hogy j at érdemesek első sokában áll a cisíferci Horvátországban s a magyar állam sér-! rend. At a rend, mely századok óta nn-tetlensége megtartasiék, s hogy a pán ettáv j veli Magyaronaág atámára as ifjú nemaa-tOrekvések gyökeret ne verhessenek a ma- déket, a haza jövendőbeli osslopát min-gyar nzfeiit-koioiih társoratágában. | denkor főtürekvésŐtlT tekintette aa ifiuaá-
Az ember tervez, Isten vége:.
— Raj*. — '
Iria i Vackolt Sándomt.
Budapestre készültem Ilonámmal.
£1 voltam komolyan határozva, hogy músnap ss estéli vonallal, indulunk.
Mivel utazásunk célja a (Óvárosban Igen lényeges te nagyfontosságú volt, gonddal válogatlak össze ruháink kftafil. a szükségeseket.
Kalapok, felöltők) fátyolok és ruhák, minden, minden együtt volt már a nagy utazó ládába, ngy fektetve és hajtogatva, hogy törést ne szenvedjen semmi, — s hogy néhány heti távollét alatt « szükségesekkel el legyünk lálvg. .
■A téti hideg ellen is jól löUegyvtrkesttnk prémekkel, bundákkal, de nem hiányosuk természetesen, a piaidek s a kisebb-nagyobb meleg kendők sem.
Egyszóval, utatáskésseo feküdlDnk lé jó korább, mint máskor szoktunk, hogy indulásunk elölt jó kipihenjük msgunksl.
— Kíváncsi '-vagyok nagymamám, mit fogok álmodni indulásunk megslöaö éjjelén — stélt Ilona, midőn már mlad twtéa lepibaaiDak. — Bár megálmodnám jó sjkert lesz-e ulssásunknak.
Midőn szavai elhabgzának,' már aludt, mini egyenJMélekselvételetanusitt, s ily nem vAls-nolhaiék. 3e magam is ezt gondoltam, hogy bár; megálmodhatnánk a legközelebbi Jötöt.
Mivel a késsülödéti fáradalmak engem is ki mtriiénsk, én na hírfáin goadolstsimat tovább fBtni, fásult pilláim önkénytelenül lezárultak s én is mély álomba merültem. . De nini néha történni szokott, álmomban foly-tatlam a valóságot: ruháinkat csomagoltam, atra
lkésiüliem unokámmal, — fiamat több léiére ! megbíztam, de végre, mint egy varázslatra, mintha madártaárnyak röpítet lek volna, ecyaaerre csak a budai várban találtuk magunkat, oly kápráztató fényű palota termében, hogy ragyogástól I elvakult szemeim nem biriák kivenni, ki Ifbet as, ki e lényárban logadott bennünket ... Elfogultan, csaknem remegve közelilék, — szólni még nem volt erOtn, — hangom megiagadá a ' ssolgálaiotr de azon pillanatban, midőn már csaknem tálékosai kezdém magamai t szólni akartam, iszonya tombolás, vihar moraja ssa-kliott meg b én — föléEredék.
Hona is fölébredt áhnábóL
— Nagymamám, mi tArtéat ? — kérdé rémülten ülve föl ágyában.
— Ugy látszik kedvesem, nagy hóvihar vsa — visaootám magam ia. borzadozva.
— Ó pedig de saépet és jót álmodtam — kezdé kissé megnyugodva, midőn a dühöngő vihar eeóndeeedai látszók, —. Álmomban Budspeetra szerencsésen megérkeslün^ — s ott msgsrn sem tudom miként, egyenesen csak olyan gyé-tnánl palotában talállak magunkat^nBilyeq «Mk ittndór llunájó lehetett. A palutában ági jMjolO --szép nenitO fogadott bennünket s oly nyájasan, oly biztatón mosolygott felénk, hogy minden fér leiméin msguüali tartózkodás nélkDIbsuéltea el aáki nevedben, nagymamám^ utazásunk céljiL . K 'tegjobb* válása sugárzott felém szttbaibOt, de mielőtt ssólhótott volna, as taionyu, a kitörO vihar fölríasslotl t mégfoszta álmom befoiesteé-tOl . .. .
— 'Álmod annál különösebb kedveseri, meri as enyém ia otaknem hasonló volt — víssonsám
elbeszélttm éa la, mit álmodtam.
Nagy-Kanina, vasárnap.
Zala 9 arám. (4. lap.)
■egmporítottA. Nagy érdeklődéit kanusit N.-Kaaizaa vidéke is, mely »iet $ világhírű mű-• véast meghallgatni. Reményi fojjadtatására vá-roeunk is, a többi vároeok példájára előkéttü let ket tesz, a mini illeg ai ifluság korében élénk e mozgalom a nagy müvéaz fogadtatása végett; bit* jár, hogy a Nary-kanizaai nők, u egri nők példájára diacet koezoruval akarják meglepni Remáayit hangversenye alkalmával. Ai érkező művészt lapunk aserkvstője tógja az indóháznál fogadni, a mint halljuk a város intelligenti^ja is késiül á fogadtatáson, auly barátságot színezetű lesz, jelen lenni. -~~~fteményi s ■ lisngvsiseay na keaik városunkba, a ismét aznap éjjef tovább utasih. A i előjegyzett ^ jegyeket ugy a műsort a rendexőség március 3—ö napjain fogja aziF lető előjegyaőknek beváltás végett hutásaikra küldeni.
— fiseaaélyl hlr. Dr. Bartha Gyula a helybeli polg. iskola tyonnan kinevetett igazgatója február 37-án megérkeaett városunkba, hogy ai itteni lakáa viszonyokkal megismerkedjék; mű kidisét minLaár jelestiik, március hó elején kendi meg.
— KaktV. Botmfdd Vilma kisssaxony, városunk egyik Jegfiszlellebb polgára Bomfili Adolf ás neje gelwi Gutmann Berta smltemdux éa bájos leányának, márpius 8-án esküszik Örök-hiisógel Orünh«< Henrik nr, saéles körben ismeri • köztiszteletben álló, közügyeink iránt lelkesülő lakoelársunk.
— FeUlvaaAa. Dr. Mwhoim Ede főrabbi n .kereskedő ifjak önképző egyletének4 meg hivátt folytán febr. hó 14-án eate a Caaino din-termében felolvasást tartott a »Mflveltaégről.< Közönségünk, mely iamerí a felolvasó mindenkor vonzó előadását) óriási számban jelent meg a nem tülzunk, ba kijelentjük, hogy az idén ily nagy közönséget egy eatélyen sem láttunk együtt 8 i közönség, melyben ott láttuk városunk bírái, ügyvédi, orvosi, tiazti, kereskedői és tisztviselői köreinek előkelőségeit, ezúttal sem cet 1 Adott várakozásában. Zamatos nyelvezetű, eszmékben és aaellemea fordulatokban gazdag fel olraaáa élvezetében réaaeaült, mélyért lelket tapaeal éa éljenzáseel_jntalmazta a felolvasót. A felolvasást tánc követte, melyben nem kevesebb, mist 180 pár vett részt. A fíéíyést 3 nagy colon ban táncolták, a csak reggeli 6 órakor árt véget a mulatság.
— % asgykatinal Izraelita kltkéi ttftg febr. hó 88 én d. u 31 Arakor tariolit gelsei űutmnu Vilmos elnöklete »lfttl évi kősgyűéaét, melyen a hitközség titkára Somogyi a nagy szám-
iéit olvasta fel a ssép évi jelentési, melynek gaz dáaági intézkedéseket tárgyszó első réssében csoportosított számokkal fSbünleli mind ama ösaxegeket, melyeket a hitközségi intéxelek lön-tartásárs, fejlesztéséi e fofdiiaflak. Ezek szerint az iskola töniariáaára 34004 fotinl 10 kr„ jóié-
in iérl is a k&tgyQléat <g|előre ítlfHigawíi,! annak folytatására február 26 ának deielőit 11 óráiéi tttai ki. A köngyUlé* lelkárle gtlMH-0N*iiMii» elnököl, hogy a 8tf-iki |yQJé«*n is elnAköakö^jék. Február 86 ín délélőH 11 órakora s«tvs>at astdő biaodság meglévén jelentései, kii Ont, bogy a bit-község me«viia«zloita, elnökké: gelsei Gutmann Vilmost. EUljárótági tagok Ultik: Bachrtch (íyula, fieulheim Samu Bau Lhjok, Dr. Blau Simon, Déuisob Mór, Ebennpanger Lipót. Ebenspanger Lén, Fimjhl Pál, Urttnhm Fülöp, ürüiihul Heirik, Haipfen Mór, Hiracbi Ede. Ledoltxky Ármin, Lő-vinger Iümác, Lőwy Adolf,. Maachanaker Mór,
RnlhafcKiiil Allmrt~ ftr- Piilhr1
tlWUKnim
Samu, Dr# Schrever Latos, Ssominer Sándor, Dr. Sxukits Nándor, Stety I Mor, Vidor Samu, S»egő Gyula, Vriaa H J„ Welser József; Kitin Ede, Fiacher Igná'a, Deu'sch Sándor
— P"»' ■"—jfft^-k iiapnmifntt A aaombatheiyt postánál -eddig alkalmasra rali a áa oltani körökben előzékeny modora folytán általában kedvelt poata-lávirda liszt Horváth Antal városunk postahivatalához leli áHévtt állomását lebr. ht-ft-ta-átr ef is foglalta; -.-..
— A HeresktM tQak ftekfpséecf leié f. hő 23*nesti 9 órakor larioftn folytaié hgoi közgyűléséi Mindjárt a syülés eléjén heves vfia támadt egy beadóii indítvány felelt, melyei ax alapasabályok éneimében kellő Kzámu Ing íri ugyan alá, de elkétVe adatolt be A* i indítványozó elég lapiaialot volt indítványát vittan-vonni, hogy ezáltal an elkeseredettség ujabb lá-poi ne nyerjen; mert a lagok nagyobbrészt ntm akarta megengedni, hogy ezen indítvány uava-aá* alá bocsájiaasák. Pro áa conira valóságos szóár látsaotl a_kö*gyttlé»t elíizünjgni, a mikor az'elnöknek azon p*r«ilnn jó (Ondblaift lAmadi, hogy megadta indiiványozónak a véga*ót, s ea-álial eleje volt véve adnak, hogy a közgyűlés reggelig tarirun minden ■ eredmény nélkül Az indiiváuyoaó — s ea* dlenlelei is elismerik — szépen, hizgadián be»/eli indítványa mellen, habar egy-kél ineggondolailanul odavetett gya-nuaitáklól nem biri tartnxkoduf. Különben u ek ként névtelenül aphoairoitlt egyleti tag, ezt nyíl* vánosan viaKzauiasitofia. Miután aa indlfványoiA kijelentette, hogy az egylet békéjének érdekeben indítványát vissaavonjar megkezdödöti az összes lisztvisélöi' kar* választása — Ekkor azonban mar H_ Wa volt n tagok már keidtek oanla-dozái. Azonban nagy részök oü maradi az egy-léli helyiíégbetí és a legnagyobb rendben varia be aa eredmény kihirdetéséi, mely éjfél ulán 1 órakor történt. A szavazás eredménye annyiban voli meglepő, bogy az eddigi egyleti ofvoe, a ki ellen mar hetek óla hltalma* agitációk folytuk, nem reméli többséggel ujolsg megválaaziaióll. Az ezulán következő jelenet nagyon roass haiáa
melJelVin vjill lagok o««iaüan ardeklodése «el- -sal volt « egylet fltaaea tagjaira, asert aa elnök
és alelnök kijelentenék, hogy ezen hosszú évek Ata viaelt tisztségei visszateszik az egylet kezébe. Az elnök betegséggel menleaede magái, az alelnök pedig ast hozta fél okul, hogy ö egy egyleti lag által megsérteielt s ezért nem hajlandó továbbra is tisztében eljárni. Ez azonban haláro-
konyaág- célokra külömböiö otmek alatt H848^mnan (éves, mert az illető egyleti tsg feltÜiUm
frt 37 kr„ & szorosabb értelemben Veit templomi aiükségletek fedezésére $>98 frt 85 krt költött. Állérve a bilköaaég betéteiére, elaő helyen aa is-J kola átalakilásának történtével foglalkozik, rész-lefeaen előadván azon indokokat, melyek a hit-köaaéget tanintézetének uj szervezetére indiTAt-ták, egfutial megi»mer(etve mindama intézkedéseket, melyek az elöljáróság részéről a cél eU érésére történlek. Végül kegyeleiteljesen megemlékszik boldogult gelsei Gutmann Vilmos Henrik nrrAl a hitközségnek 86 éven ál volt érdemdús elnökéről, kinek múlt évi március 6 án történt hirtelen halála mély gyászba borította\nemcaak a bilköaaég mindegyik tagját, de a város egész közönségéi és tágkörü tisztelőit — megemlékezik lovibbá boldogult LSwinger Izrael úrról, kiben a bilköaaég legkiválóbb tagjainak egyikét elvesztette, áa Taub*r Alajos volt elöljárósági tagról, kii tevékeny éleiének közepette, legazebb férfi korában elrsgadolt a kérfelheilen halál. — A közgyűlés a szám|elentéal helyesléasel tudomással veifl, a visazalépö elöljáróságnak eddigi működéséi Illetőleg egyhangúlag megsaa-fu» a fel meni váqytt és elhaiározia, bogy a fönt emlitei) elhuoyl elöljáróság! tagaknak a hitközség lendítése körUl szerxeit érdemei jegysö-könyvilqg ó/ökiltessenek. Elnök aaalán kijelent-vén, bogy a lusiiktr, visszalép s az uj llazllkar ssegválaetlására,L már előzetesen egy saavazal-esedö bizottság leli klküldve, itiüLy e hó 88 án rtggel megkezdi működéséi « 86 éh beftjesl,
mondta azon néhány saót, melyei as alelnök sértésnek vell. Különben ezen ügyben depulácio fogja leikérni az elnök éa alelnök urakal, hogy az egylet békéje és érdeke megkívánja, hogy az eddig elfoglalt kiválló álláaukal továbbra is meg-tsrtsák. Reméljük, hogy a nevezeit urak, a kik eddig önleJáldoaóan és rilka buzgalommal működlek hossan évek Ála az egylet élén és annak már több izben sülyedezö bajóját egy biatoa révbe ludlák kormányozni, nem lógják az égyletet mostan elhagyni és maguk alán olyan űrt teremteni, melynek betöltése az egyleti tagokra nézve nagy gonddal járna. Ha történlek is apróbb incidensek, melyek épenségget nem szolgállak arra; bogy az értekealet méltóaágát emeljék, ha volt is szAvila mindkét léi részéről -— értjük a kél szoros pártol — mely talán itt-ott átlépte aa illem határát: mindebből osak az alelnök ur által mondott exkusio egy mondatát láljuk igazoltnak, mely így hangzóit: >Fiatalok vagyunk, heves vérüek s igy megesik aa, hogy olyan'kile-jexésekel hasanálunk, melyeket később esetleg megbánunk.* A magunkévá tessxűk az idézett tnondal első ssavait s legyen a ftatalvérüség mentsége mipdaaoknak, kik Ifibbel mondtak a kelleténél. Az egylet pedig, mely inár aa ortnág ie*i <éregyleM aurában tekintélyre tett szert, v|. ruijotí továbbra ía mindasok vesetáse alatt, kik eddig is elén állollak és osak a tagok egyhangú véleményének adunk kilejesést, tpldön akt mondjuk, hogy * a vlisialápű elnök és alelnök
A,
^ 1891. DáfCNM hó 1-éD.
maradjanak meg továbbra fa' as egylet élén. Megvtiasstaitak elaokké: Ltmffd Jáxtef, atai-nőkké! Qr*nM*t Henrik, igazgató !•»* Ztrhatka Lijo«, liikar Hochmld Jóaa^ pénztároe Uj. ÍV »ch4r Jóx«l, kónyvfiros iictódtot PV, Btttt»|T Wm* Bjúépg; ezeken Wvül mag aM«falaMt»tott a választmány ie. következőleg t Székely Tivadar, Kobn Lajos. Hay Ignác, Pollák Jáaael, Tlrara LipÁt, Ebenspanger Ernő, Hoaenfeld Laioa, Nádor Soma, Burger Sándor,- Frank Vilmos ea Neu ttájba^ K.
— lUua aseaee. Voli Nagy-Kanizsát egy flrag atidA a»tony, kit áHafánotaa H ix a a
mama néven ismert a várqit örege, apraia; kö-löuösen ax apraja, a dáva) iikolia gjrarakak, kii aok tréfaságot csinállak az 6 rovására. — Igazi btatülelet nevét kévét tmber tadit, asert ntm voli Ötlete felett nagy betfkfcfcel ktirvt, « legfeljebb naz én jó konti*ck*ftok"'ho* levelező lapon küldött ékea magyaraágu újévi gralulatiokon volt olvasható: özv. Singer Juiia. Httidauaban mikor iaU nénit még kis Juliakáaali nevetfék, jobb flapokai érheiet. Sok bajjal teljes élete mellett is ritkán ballatott panaatibóf annyit lehetett venni, hogy mikor meg a boldogult jó ura élt, igen jó körülmények közt vett; ■ Önelégült ao-sulylyal ealegelis, hogy aok ember smsm megakadt rajtB, mert hat Ö is volt ám valamikor ezép aatsony. — Aztán roetx idők kö Vei keitek, melyeknek vasfoga elmorztolla a vagyoni is a *aép*éget is. — Ezelőtti években a Caengert-ulcában, az iakola-utca sarkán, hol mo«t a Bacm-raoh hazat ópillk már két égétw eeaiaudön ktreaa-Ifil, — volt neki uját háza; aa a jó ssivü épitO-mesler ki a legutóbbi ídöbeo kőllöaötl el Kani* zaflról) építette neki rálá fixeiésre ét — idegeji fundusrt. A ki neiu emlékeznék e kit liliputi háaikört, kérdezze mog/ískolán Hűt, u tóiö-nyára tudja. Ebben árult 0 asivart, aodaviaet, sAsperecei, lüggel, sipenkrol, narancsot ét almát, — fűtőt, gombot, siapániot. Kit hatat tzéiroai-bottáfc, mikor a mostani nagy htaál kezdiék ölf építeni, a kénytelen volt bérelt hátba menni, a nágy-kanissai takarekpénatáréba, bot egész a mull csütörtökig folytatta kia kereskedéséi, a mikor a kérlelhetetlen halál minden Üzleti öuiaköt-tetéeét megazakiloita* — Vánoak urak Nagy-Kanizsán, kik egy évliseden kereaztül solistta vetlek másnál szivart, mini a Hinta mamánál. Legyen neki oljao köanyO. a (Old, nint a uiiiyen nehéz volt az élet, ""
— Jegfiéválutlás. A gelsei jegyző elha-láloaása toiyiau megüretedeit jegyzői állás betöltésére, a uagy-kamzaai uoigabiróaág ez évi márciua 14-ét tűzte ki. Mint tudjuk barom pá-lyáaó ván a ezek között legtöbb kilátása van Órünftld Joasel sormáaí jegyzőnek, aki gelsei születésű, sokáig volt ott segéd|egyzö, tnájd a nagy-kauizaai saolgabiróságnál volt aikatuiaava, a onnét lett aormáai jegyső. Orünfild a nagykanizsai járás egyik legkitűnőbb jegyzője s (Isim csak graiúialhat magának, "ha e derék kösigas-gatáai hivatalnokot nyeri meg jegyaőjéül.
— Egy kla adsma a régi világból. Nagy-Kanizsának egykori nagy, s orsaágys hírű rabbija, a derék Fául nem bírta a magyar nyelvet, de hazafias kötelességének tartotta sst előhaladt korában it megtanulni. Somogyi Heorik • vofl magyar nyelvtanára a derék öreg rabbinak, a Joli szobaleány javítgatta ki a feladatban volt hibákat. Megesett, bogy helyesírási hibák maradtak a feladatban, t Somogyi észre vette. Ilyenkor aztán . boazankodva szólt Julishoz az öreg rabbi, a szegény aaobaleSny pedig axemlettttve mentegetődzött hogy
• bocsánatot Iölisztelendö nr, én nem ártok a yto-grafiáhoi.«
— HegkerAlá lopott Jétaág. Még a mait évi december 16-áu tett jelentési helybeli fuvaros Laekmbacktr Kdt a rendörtégnál, líögf iímöíeV-len leitea 8 db. öatteaeu 12 trt értékű pokrtoot lopott el' istállójából. A rendőrség erős nyomozást indított a sikerűit -a i«tteel a vele a lopott jAuágot viuza kéxrekeriteni. A tolvaj őtfflt -lé* asel rovott előéletű egyén, ki már B iri légy* báaat is üli r mott ismét a torvégyaaék ktstlba jutóit • jómadár.
1
Jiagy-Kánizsa, vasárnap.
ZÉh %. «ÉM6. h*)
1991. március M !-éa
— BaoÉf'Kl. Mindazon jóakaróim, bari taim és mertannrak, kiktfi BécaWl való át kSMiiéeem alkalmiból aaemWyeeen bneeát nem Tebettea, eaeaael mondok .Irtán hozzidot' UOfl kéftnS kapcsában: tartaaaik meg to vábbra la jnakaratokhaa Iá aaivei emléEflkbeit Hubtr Hantik Béce, Sonnenfeligaaee 11.
Thhmr
Auríaci FSISp Mr. lú 71 fess k*áán.
Naplómból
.Kicü: Eff mtgyei ltörorvos.
■Xi soha könnyeive mm etíe kenyerét, ki soha bosszú éjszakákat ébren ágyában srva sem t<51-
tíilt e*, az -nem tsméréenpat«ksl ti, _
így kiáltott fel égy német kőllő égy izbenj éo ízt mondom: .Akt e zordon léiben nem jág fa ínról talon, küzdve a borzasaié elemekkel és köztekMésj akadályokkal, az telel
Aszal biiöfi van egy kh bajánk doktor ur.'S végrehajtónk lába Mgftfyott nem mehet exe qullni, a nélkül meg nem fizet senki. De ha mi|d meggyógyul • végrehijió, alánná nézetek a dolognak.
E vigaizlilá»sal huyoasel»falnt. borf a méso-dik, harmadik a tizedik falában ia hasonló vfc gaszra találjak. Hit jó, hál caak Tárjunk, míg a végrehajtó
— Tál Óraházén • hó 18 áa fhfrnrnm Gaastáv tuiajdonái kapart gönmaimn i«*|wm le-égett. A tü« renet f ftrn mán ketetkeneit a ml. kor inzonyn srélvé*a dühöngött. A kftuáf lakói megvpltsk rémAlve, amennyiben az égft'fazsindelyt mind a fal* leié bordia a anéf.- Ai volt a whmw, hogy a házak tetőzete havaz, la* (yoa volt A maom padllsán 130 aaaázza ga-bonanemA leködt, me»y btsloeitva - sem volt. A
lába meggy ágyat, Jvsz a kőrorvosnak a levegőből kár 850" trt, a malom biztosítót t őssze«e 4178
is meglehet addig élnie míg éri diját beaeqaél-ják a isisei vágrebajtők F
Ztlőnfélék.
bl*« Rlaer rt^aleai. A< őrsiig miaden rá izé bál vesszük az értem téeakat, hogy a megbol Jinoa
repaiemeket tartották. Nem csak a pfiapöki j détyt adott asékvároeok, hanem az egyee plébániák ii meg
trt. A 'Az fceMkufréoek oka eddig isiseteken.
— TialtérAlaulái volt • bő 19 én Alsó-Nimes-ápsiibinHe—nőt pétyáső vslt, k»k k«-zti Törti Károly réhnfridvégt segédtinltf, KM megvalsaxive. GraJatálank a választáshoz, mert Zaiamegye aápaeeilM Ugyi j«íes tevékeny flalttl lareröt nyert benne.
— r«iárj*ge( ajwrt Ugrád városa. t
■indeokor
■agával, buty a telet, lolytooos aggodalmak áa Teaxéryk közepette kelleti keresztül élnem; a miként a fáradt vas szopnál Ielődül, - ha egy caeadisio csergedező pataknál énybitfieti stom-jái, leUqpitheti elgyengült tagjait, agy AdAltem és íef arlrdaaayt««ee. lataháayaor a botenger* mi t" isjs ««iiiiiá;Éi —iim mnpii ln4H"*** Több eimiábláa ezt a feliratai olvasom, * Tilos a tőldalán.' Helyes gondolt m iTyen-kor Magamban. Ez az elaö lépés a szegény ögv iwdiaáiáaik mty prohlea^iáboa Be
tartották a gyáai isteni tiszteletet. Nagy-Kaoi in tiruaa w nidl él i a várom piéBSfla templomban e bé jfl-ia reggel volt a ~
bnty hetenkint áa pedig keddi napoa hetivásárt tarthasson. — I I lllamt-méa álUmáa. Maraka
l-m ■ i'Hémw| mjmH
jegvxíje Szénái tijola aaemélyee ntánjt
daa, kiaek rnbsioszlányal alatt caak agy ahrit az északi "szél: maradj>m minden ember ottboa a iparkodjék maca murai lentartzni. minek m-aek más emberek terhére koldulásával. De nem b báborgatiák a koidwok a falakat, mert hiazeo ott legfeljebb egy darab kenyér, kis aó, vagy
WtM J«ta aaeaély ee n tán járásának, Simorj'ki' a karfilet képviaeloje > államtiUár Ftjir I Miklósnál szorgalmazta ál Agyat, a aaveaatt államtitkár hathatée" támogatáaa folytán, kisaw-kdaBlte á konnáayaál, hogy Manktrmthr-gotlétarag kftaaégkea királyi állami méaül*. máz tog telillíttatni ^mi kéaígkirfll a vidék ti-tenyésztésére nézve csak eüayCi len. Sratulá-Inak a kötaégajk iáradkátlaa* jegyzSje által elért ez eredményhez
■íJátiH* A Tftmrm oaatr. magyar
re^aiem, melyen a plébániai lelkészi hivatal eld aetea érteaitéae folytán, részt vett a helybeli politikai -hatóságok a katonaság telje* számban — — Ab aliai Ittkea. A mióta az áávar Budapesten tartózkodik, tebr. 2« ia volt leg-f mozgalmasabb napja a királyi palotáaak. Delei 5tt általánál aodieaciir* gyalrkeztek sokan, ntánaa katonai taaácakozáa volta király alnfik-
,___^^^ ff^J f rn^y ez év i.naár bé köa^éa^alt
bosi valaki toda.g, mikor oly haaarw ^Tfrl tiT '^"T' < ' j £ -'«■ ÍM -
meghptbpu magai é'emkorgó hidegben, Ifttegkol- ' ul^jra^: ymajeTszn wyaialMft OTtwlrtt gseaélyzéte, mely lf «•
==— lovag, vott oartr. nénafigymuuaater éa Echy ^ á))ott 6 Datrftt Hvéielérá oda nwtt.
W ko^^ UUoa bwá«o ^ A y„k Miha|| aaáaa Az Al-
; Bende Imre pfizpök, Szahó Jáaoa ptopok.1,^., ^bélyozázi mnnkiliUÍ most mir nagy WwdearhrwA Knatóf gróf követe^ taaácaoo, l uiajbéa Jrnmk. E hó 26 én volt a legnagyobb Katgrbáay lóqe gráf, Uoheniobe Klodvig herceg robb;DU, a 10.000 kgr. robbanó anyaggal meg-"Ü^^J^i ka"aíá8?!tiI töltött óriási akna Ortam* délbiT^áraüi lüaat mit Harekokfag^taajt ; pénzt nem ád:»eb«7» S™ »»P*n. ''""•ikedverf jákmtl HWÜt fel. A robbaatái tenyea
ott oeaki Annál inkibb me(láiogaiják a társa-j»agyéa«. ^íí1 tandmt íRelko*ic»iewdményayel iátrt
dalom e pinát a várost Nagy-Kanizsát. Itt ■e*jAlrtml F«at Kilmin •mttálytMáeaoa,f - ' .
mered eiéjók a .koldulási tflalaazó tábla< a a Esterházy Mihály gróf íórendibáai tag. Érdekes
Táróéban nem is átetmi ezerrel, hanem pénzzeli** Brvendetea dolog, hogy a mozgalmaa napon — Bvnrfl «vaatl a legvilaaatékoMbb Mai latiak el a koldn.t • ba egy kivé zzem tlon\kamMM9 TÍíwtt awlgálátot a bndavári p*- is, ka Mae* e'váiynnk At ktéfjf fwjmiUtirt tartja a közmondás, hogy >azeménnes koldoe l°tábaa. A caupa válogatott azálaa tegényekbíl uut mindennemű gyoMorUiö* ellen, mel— —á hwi nH«nT»t«.. t kiaék5vete!6bbjgenj»l«^ított boaréddtaég Caaazky százados vezetóeelgan aiá«ljak nlva»óiok fiiyelmébe Egger dlj« kSoaveo jat 1 trt 60 krnyi napi kereket bez kol- ^^ aai órakor von alt fel a virba. Elöl jBlataaa.it tMdipaMlHIall Kapha>..k
j}uiá«avai, _mily a^awsegeeske jat ebből ... haladt a 32 ik gyalogezred zenekara, folytonj30 krajclros eredeti doboaMtma a amawefaia
pálinkára ' Btzon bnoo önkente-eoui kitör ajka- m»gy»r nótákat éa indnifikat játszva A* őréé- j valamennyi gyógyszertárabaa. valamiat E«d-r a. mon : .Szesényöry rendezése, |öjjftn el a te or- f®4 "fptöaieg kisérte tel a várba I •« Wien-Noaadort gyögyazer kUAnieggaMgt iyá-
azágod. mielőbb 1< AdakaaAitak Az E. M. K. E- tavira vá-1r4Í>an-
A lentebb leirt gondolatokkal ehetve léptem be ro*onk köztietfaletbea álló polgtkra: Úngtr TJü ] — A leg|eákaa famirt Dr. Ro-a féle a kó/aé(i birt Jó meleg'azobáiába, ki annál ni jssaas Elek nr S Irtot, 0. S. egy elve>zteii foga- léletbalaeam iFragaer B. gyógyszer tárából Prá-vesebben ingadott, mért az el&zö napon megtsr- i gadáaa tejében színién 5 forintot küldótl ■ >Ba - gáa) aaékaléat idéz fii, de mv drasókaa baa-tort J—■fliiw aiAÉi litetikéfli Byaiati éméwtöl dapesti HMuji. * ininigiln. mely a bekűf-; menfat a laélkfll bogr s Tér ■nfcaá|ee aaya-azerveaetét, s iszonyo gypmorgwesei voltak. dóit összeget, rendeltetési helyére miatta j gaít elvnaná. ElómoMttja as emSztes miaáia _ Kérdésemre, hogy miként áll az egénségAgy [ — leméayl Kdének Egarbeo tartott I nemfi tevékenységét, s agy miadeaAtt bee -llt a talaban, a* érd-tnes bíró kö?etkezö teitiÜgo- (bsOgvenenyerAJ kővetkező ériesitést vettAak: Alházi gyógyszerré lett Kapható is összes gyógy-miást adott: mtlféazt a debreceni közönség valósággal elhal-[szertárakban.
Rendben vaa minden doktor uram, döglött eb, moáa kfitónféle óvációkkaL A hangverseny otán I macska vagy más egyéb nincs az ntikon • atcá-Ibáákatt volt a „Bikában', a mellen reszt veti kon, a temeiöhöz vexe"ö at pedig W van lapá-j Debrecen fienea inteliigenciáia. Az eísA leikó-J
tolvi. (Ez az 6 fogalma az rgáMségCgyrfll.) jszönlíit .Vértest Arnold miindlz Heményire. Sesz- í Az I sh I bonvéd kezében ■ aznraaytw Isey*
— Vare valami járvány a gyermekek közöli ? iim Lajos a zenede eiaökg, a zenede nevében | ver, az a mi a bnszár markában a kard. aaa kérdém tovább. \ jödt&zölle Reményit, ki .etelölt bon évvel két ! hírlapíró kezében a toll E« a mi fegyverfink,
— Járvány, ismétié a bíró kérdésemel i lele-1 azáz loriatial a zenede alapító tagjainak sorába j tneiylyel a szellemi harcot rirjak vérontás téí-iMbii lordolvi fofytatá : — ngy-trasszony aiacajlépeti s azt egy hegedűvel Is megajáodókotcta,|kkl ^ az az a fegyver, mely már oly sok. aentea járváay a fatnhaa, caak a gyerekek rkduiaik' Imetyet a mai aapig is nagy kegyelettel őriznek.;)* naey leiméért >i«otl diadatmai a as Mása nagyon mtiaea, náfank is, a szomszédban ia, jlteáéayi szívélyes aurakkal köszöole mett a ró-j világ által borústyáa koszoraval jutalmazott bag meg az egésa faluban; de ki is hirdettetem kooaeenv imponzáos megnyílváanláaát a kijeieo-3Bii3jirt, begy jöjjenek el a szülők, itt vaa s | tette, hogy mihelyt 224 íeilápéare tervezett ame-1 doktor ar, nem kerti a gyógyítás semmibe. (Kérlrikai kóraiját befejezi, hazajön. Októberig kA-An-j •óbb msgzyöződtem, hogy a hörg-hnrai járvány [ben ia itthon marad. Máanap délután Keményi
A mi fegyverünk.
ki vaa fejlődve e faluban, de azért a bíró azt' meglátogatta i főiskolában őrzött Petőfi szobor jelenté, bogy járváaj nincs, csak kebelnek a mintázatot a a debreceni zenedét ia. Xagiftárad-gyerekek: bnati sitnpücilss ?«)
— Hit a balálosáti' esetekkel bogy állnak ? folytattam további (Bdakoződáseaat.
— fiát btzon-bstnak in népen, kölönösen a gyárvkfk, — árit I lakosi kas (elejei, -e jtt vaa-la vonat megérkeztekor o»k a belottkótM jelentések, (Parssef balssf gon-1 nemcsak a mAvéast
ect, Ezzel a kis fegyverrel riviák a nemzetek nagy isi a szabad eszmék Jbarcát a a lego»gyobb magyar birl/iptró ia • kia Tegy vérrel bóditoUa meg az ország nagy többségét, e km tegyvettel hírlapjában folytatott eszmecserével rázta fel • nemzetet «ouyadozáaaiből. E kia fegyverré
rt&E táviratoszii, bogy Reményi fiával odaórke-1 bóditotia jnng.a legnagyobb köfiö a szívekei, e aetf. A pályaudvaron nagy kós5n*ég fogadta, ajleikesitéVe a nemzetei >Tarpra Magyar.-jávai, senekedvelók egylete pedig testületileg vodtflt | Eszei a pici fegyverrel védi a hirlapirodalntp a ki, Mezey Mihály elnökkel az étén. a kia mfivászt (nemzet jogait ás szabadságát a pici lagyver bír.
Advözdlte. Reményibenldeti til|g»/erte a jő, nemes QaíafiSffiáiél atty fttja, hanem a Sa-|minden.lárytdalomnlk eluö'aJap feltétele.
dotám, mmrt abőrg-barvt egyre aaedta áldozatát, Izafil és nimémüvO emberbarátai is. Reményi) Ezt ■ kis fegyvert akarjak mi nsl bnm«. de azért nem küldtek orvos otán.) meghatottan köaatate meg a meleg fogadiaiáat! tatai olvasóinknak ; nem azért, mintha azt as ^ Otvangalai kezdtem a balottkómi jelenlést. Egyik téá att ktráata, bogy a közönség is meglegyen j első iskolás gyermektől fel a mr száléi álló Igr Pi• M. I fHft a ami t 0imimU, álla.i alágedie «ela A mévésa a se—tfél a ' varas i mnggfcnyadt öregig, nem ismomé mindenki, anta mtfíMít ji, ágiál oka: mm tudóit lotM di»fo«*ián BWftgyiber hajialslt, a kinek' olt f hanem-azért, mert sokan vannak, kik i kw legy-hUm, agy mlsik; V. K né, 4U (hm, balét tartáskodaaa alatt vendét*^ A Ztaefced«et«b-egy-(ver készítésmódjai nem Ismerik; a ba leket a etet megette a méreg, mert tadta. bogy as orajleM bankettet rendezette alttá tiszteletére. " Lanomtef Mgyrarck, a Krupp ágyak keuttesé-i«H» tatáfns. (Kbbdl a jelenléiekböl leyyenastéa — D K. K. tagjkiaak néma örvendetesen ríl kSlétekre térjedó ismaretánaknt irú aa aaok* earter, i kl afaikattkár őaase tadéüttaal ) auporodik. A .pápai takirékpénzUr. ia belépett kel foglalkozó egyéneknek, tegyen akabnd tie-Hagy állnak aa orvosi tw dttfalf tölt otoláóJlegtUóbbl kftzgyÁlésén as alapjtb tagok ktaé 100 künk is, ú mint kirliptrőkaak ílmnadaai. mily kérááiim. ____________-........ | loftniiat. " I módon készéinek legyverslak a ráatstlak.
Nagy-Ianttsa, fksérnap.
Zala 9. szám. (3. lap.)
HU. mirriuÉ hó l én
a ftrdői életet rajzolta la, a negyeik pedig a j »aHÍ m^lpiíkfediam, annyit nevettem a kétség-falusi idill saámoa apró kóroikumát igyekezet | beesett iQM umti- (fcyea Icyttka vall, dh JHHI kedves kit képbe feltüntetni, mikor például két • egy 1*44, és a Jifeé agy éeiel. siet a parjb», ( tértid pontos fel]Sg) léséUl aa Ufágna aiiyír
szerelaies a holdvilágnál édes ábrándozó satto- £s mi tírtéwt a kéne-se*el ? aaakitá ifibe
gáabaa váo a higoshan, i iáikor odá%-jntóak 1 a ----
hogy épeo vallomást tegyenek. — * perebee sxa --{ —«• ön nsgy Don itraa, kedves bárói —1a-raikba Tág rettenetes ordít ásával % lombok ki*- nyegetődzaií kii u i jl i vat egy raU% hölgy — W-pA egy szamár. ; ^.. —'- -—j zonyosanj míg a: raagénj ker t|áa - néakm eára-
Egyik este K. báróra került • sor, högy elbe-1 k ózott — hiába* a bárd etalati megvigasztalta • szélje a {árvaságnak, bol toll, s mit csinált az BTíékeny k»»rtésznét'
almait nyáron. ."37"". I — 0 kérem .hölgyeim, ae gyanítsanak! ki ki
—Bö gyga éa uraim engedjék aieg, hogy nyári nmef^Bpüt amff megérdemelt. A. kertész nem várf kalandjaimbél egy kis bohó énSzfrtoit elmondiak j hifibe fl fehér sá.)fi* hartnft hólgy ■agiaktnt és [ kerti eagkftaők sth- képesnek, sóikért téféif $a§é« améfy engem jobbsn roulanatottj mist az utazá- a eeób c'csaltaaL flaaam ezt, egy másik javai bén egyesöleri tágők 80 Irt laalaek^ aéfyszAf* sok. vadászatok, vendégeskedések, ~— s kacér eró«ebb csattanás követte, a m*>éra áhítozó ker- méterenkint: oem tagok számár* terdij kivétel sók a flrdőbeu. akik nőtteaoak hittak. [ tesz — areea. nélkül négyszőgmétereokini 1 forint. - A friálW-
|A társaság ismerj a bárói, aki'érdekesen és. — Hogyan ? a bárónét elragadta a harag? — 'tfr* szánt tárgyak a kiállítás kelymégaibs 1891* kedvem tadott csevegni, őrSmmeí hallgatta eí- Í kiált ak főbben. ápritia 23 -23 ig bérmentve küldendők az orsa.
« .... » ---—-1 * ' ■ ■ * * — - — • - »»---■■-- ii -----ai.i -?-,!,.. « rm —rrTT-—X'X'—»
«VnVHWrx|n1 "HIP ^ISM. III. Ujnu^nn/ MPVfDali
növények, me vek tarmészé'ükoél fogva i|M ér* aékeoyek, nemkülömben tries g|Q«fttea aa
kertésze éa terikedVMjb M füül. A kláirtfáe tériraiaiak - bsielaatő irat a ktaJlité éM fcivaat
kertészeii egyesölel titkári hivetaJában már mo»t, de legkésőbb 1881 méretes 31-ig nyajtandok be, az easetai jaleotkazfth a ki vaut taiaMyn airna tarthatnak «xáaa. SgyaeftJett tagok «0 aégreaőg-méterig térdijt nem Ázatnék. Sttnégyzzőgmóterea tóiai g"1érdijt a bizottság letároM meg. Fenn. tartja magának azonban azon pjgot, hagy a kert ferQletet szfikség esetében arányosan lessáilit-ba*ea. Clvélalt csak a gépek, kérti bniorot»
Mintán sokai mászkáltam már óasae vissza, sodik, bar nádik, maH fül —. é? h»icibá*as kí>-kezdé a báró — a nyár végén laiasi birtokomra véne, mert a megcsókolt n/V — feleségem sál
voaaltam, t ott is maradtam keaft Oazif,
n^ teTIgp^^fea- kínt idtetl caftkévt l»téke<njé»ábiB iraab^t
táltsm a parkbaa Tágareitamböi aagy im iüiil i™** m-gtépázta a btt*t-n térjet Bn é* felesé kákal fejve, midőn hirtelen a hátam mögötti or j **» ábrándos Wö boíd) a bokrok mő-
goaa telrok kSzor, me^tít isar tev'^mket kez l-l?0 " ^^ »e»a«e*ei. és
lék kaUktm, de meg eleg^körűek voitaá^-iléiikiS^'UÜ Mí könnyeink csorogtak.
jaba bartrohriír kartéaz f»teséga vtrfr, gTTá ntj mi$ ápgnr^pintBirm7^^^^^^^!^
besza^atést hallottam.
íláfftif üaKdarküit fiiyl ■ niili hangád m' ^"iiSlFtfry^iii"a lulai^gem és a amgsm aevet j halottam említeni, megadottam. A kiváastság rs| J 14am is erőt vett, s mintegy onkénteleHÖi bebnj-; lam a- bokrok kozé, s jól közelről haJíjftfózni1
kdfi — —-
-ffeüffl beszélgetOwben a kowfaw^ jn iniü
a kégiészt ismertem W. • ~ . ~ ~
A kocsis így xélekeáeti:
— Hej. uram Isleáf ha csak az a pénz lehetae is az enyém, amit » bárA naponkint elkéHh^t |
* egész,, életemre boldog leooék, g nem' kivannek, többel!
Erre JFerkó, az inasom, így ásóiig—
— Ab én inkább sokkal jobban szerelnék egy szer a báró árral egy ssztafaát ebédelni. AbUI padig a kertész, nagyolt sóbajlotl és, ^ed6 bso ' foa meodt :
' — Mii ér mindez? Az én^ vágysm t» kivan-
—Ap éltl.
Mi 02 8H* btíegágy! Etitjtjkmj: mindrm lágy, Cm gyógyszer: a remény, Szerelmünk: lázeredmény. Az iái at mensiialr, ■ -
MütHeiwd - fogytuk. Ha mogkiníoti elfgef:y Mosolyogva eltemet . ,
vaum virágok, tala—int belátók flg>ü<iíiWl wt, kussorak, virágkowak és egyéb díszítssé-nyelt stb. a kiállítás megaritása aa^jáa mggeM ondhstom. 9 óraíg aaáffithatók a kíálítiási esarüokba. A ki* ÉllRáara bosoll aSfÜyaloak caarepekbas, kádakban vagy kosa^aahaa kell leaaiök, kivételt« asa* Ihály alél a gyómölédált áa tiihaataimrt sem ké» pornak. aáváayak értbailaa, hitysaea éa«i» iágosaa olvaehaiáui oevezeod^k meg a ig>swl gee,Jól aavelt si:*poib*n állitaadók kt í kiáül lók aave, nemk&idmban a kiálHtási program szá* ssai, mely a'sii a tárgyak vsraMiya^aefc, a rea Idaréenél lajfUalha beímandftif gl, ——-g
Schwam Zugos
Közgazdaság.
--P«4lsls*« a t. c insfjar
nrskboz ea a sszá^fái*! kir^o^- A
— tj augyar fína| laigjáa Tai labél mégis magyar fegyvergyárunk, mart a awfjar^ kormány előzékenysége áltál a fegrrar éa gép gjir felállttaea most már caak tdé kéfoW | Néhány héttel ese'Ótt, mikor a magyar bgyvvr* gyár mégbukott aa «llcmméki lapok haaábjaia a kormánv etténi minden kifogás éa gáaca aaoa a vádon rép&lStt, hogy a miaioataham saáa* dékoeen tette tönkre a vállalatot a eaáltal tadva főldbttiokos iéa akarya ekeaetá éiaékeay kági -a magyal ■MMáji'—L Most már a meghiosnlt vállalat i]r|
ségom csak az lenne, ha egyszer e meifóeagofl bárónét!
megoókolhat-
nek váíaszlmányá a tőbb oldali6! nyilvánul^ óhaj-1 keayaégének kell kőszónni, hogy mkerflt aa par* fásoknak megtoleiWeg, egy magyar gazdatiszti jéa kereekedelaH bank által msgksadett aa-cnogr?s«Qs tnegtaráKái etksiar«»sla. Célja esen j lás. Ebból nyilvánvaló, hogy aa elleaaék akt rl «M»ak a gazda^Hztek evhólesi és jnysgi fgáaesa^ igaslalaa voét, Ugy t>a » hwmése
Halai ^te^emfcmé»yeín<A.
helyzetének bi/tosifása, & gazdstw<ti nyogdu in-1 túiszigora, hanem a válli tpzet életbe lepietese, rálsmínt egyéb agy a gaz- rteljés elégtefea volta okeata á bakáéi As aj dati^ztek, mint a tö<dbirf okosok érdekeit érintő I gyárnak * szállítási ha tátidét tekintetében a
hirtelen eltéptem és s halálra ijedt elsápadt bárom szolgához e szavakat 4atéziem: -
— £n véielíenöl kihallgattam mind a hárma ( tok legfőbb kívánságát nem. akarom, hogy S nagy fontna-ago kenéseknekuiiapoe megvtíági f lekedvezőbb feltételek leitek saggdélyaare s a rajiam múljék annak megvalósulása. —í ta^a es megvitatása, .ezen kérdések megoldásának i már megréndelt . 66000 darab fagy iélsa feltt üaacai az éa napj jovődetssep, * mit napon-1eiókenziüse a sz&kaegesoek matalkozo határoza- > kilátáabs lett belyazvj a tartslftlüssls«ek saál-
kini alkóhhetek épen 800 lorinl ime, fogd, itt van bárom njdonat n| ropogós százas legyen a<*
tokánk hozatala áüal. A ga^dslisztí «ongrawa* f. I IHáaában való biztos réaaemtda.
máiim hó 6—8. napjain Budapesten a vlíózfal-| — k t«aie«%árl •felAIHUUra nézve srrÜ tied. Te pedig Ferkó csi^d ki keményen maga--?ken* fUítöí ut 25. sz.] log megtartatni A coi értesülünk, bogy a kiállítás Temesvár és Arad dat; —r! ma at H vfadégffi Jrniin ■. egy am 1 f ra"ll< űJé«ei miodix dél emu 10 órskdrkezdód- k^zt érdekes versenyre fog -altatna! azeígalal. taiaál tefack ebédelni JaArst í^mmtkep sem^aek. Ezen coBgtaaeasan mindén magyar BHEF | Krystjory János ^parfesf0|efí eleak akarta ellogadoi a pénzt, csak nagy nehezen ind- j tokos gazda;ia^t. részt vehet, a' ki ebbeli szia-j alatt ma számos aradi iparos járt*ítt, kik kü Aa lam azt reá erőszakolni. Ferkó pedig: pirnlva | dekát"a congreé<os rendező-bizottságnak legke- parilonf, esetleg tóíoo osztályt akartak kie-zkg. azabsdkozoii és meniegetódzdtt, hogy ő neki jójsőbb f. évi április bó 201g^e^elenli é< a* 1 fart-jattéi az eradi aiáliilókaak. A ktáUitáa titkársága
|m j frppybftfran it a maradékot,inai iban megállapított resz ete-i dijai etóre beküldi, i azonban az óhajtást nem teljeeitette, mtvel ily
Antalt pedig válósággal V l^ideg kezdte rázfi, IA coriirrensúa napirendje s következei: i. Elnöki! mmltzer mettett a kiállitás esetleg elTee*rh»fö* a fogai vacogtak, térdei óaazeveródiek, ogy meg-1 megnyit ó. II A gazdatisztek anyagi és erkölcsi | békés verseny jeliegét, egyebekben aa aradi kmi« volt rémfttve f érdfifeeínef biztosítás IIL A gazdatisztek ayog- j ütókaak, kik kfi&aóeaa bútoriparban aagy^cerl
— Ami téged illet-Anti meglátszik kiváaeá- J dij intézetének (elállítása. IV. A tiszti száztoli | kiáUitam ké^zölne mindenben kedvébe íamak godból, hogy nincs rossz ízlésed és poetikn* ier-1 rendszer előnyei a bírtuk jövedelmezése szem-1 a kiállítás ia'éző*.
mészeted van. Csakhogy aa a bajr-bo§f amit te i pontjából. V. Az áthelyezés szabályozása VL — Radap«Mll gabaallmdt. A yoims kívánsz, ázt éa nem adhatom meg neked, mert1 Beadott indítványok és határozati ja vaslat olt -tér jiatof ayagod. irányt követ- Megíehetős nagy ki* hát aa a feleségemtől fbgg. Haaem annyit mood- j gyalása. Tiszteletiéi felkérjük a eoegreaoosoe | aslat és mérsékelt vételkedv mellett mintegy hatok, bogy este 10 órakor a feleségem arra fog Tárgyalandó Bgyek iránt érdeklédő földbirtokom í 20.0(M) métermázsa haza kelt el váliezatlaa ara-aétálai, mfnt rendesen, mielőtt lefekszik. Mintán j urakat éa gazdatiszteket, hogy congressnson aze- j kon. — Mát goóonamemMm vállozatlaa irány éa most b&vösek az esték, oojy fehér sáljába lesz I o^lyesen részt venni és az iránt ismerőseik kő-1 változatlan arak meiiétl gyér forgalam volt. horkolva mint máskor is. Azt hiszem ráismersz. ■ rében minél nagyobb érdeklődési ke teni szives, — a krlybell gsbaafsrgalem eléak A többi azután a te dolgod. Éo részemről meg-1kedjeneL A gazdatiszt arakat még eeeafalftt fel- ilendöletet vett A ktajósáa heaazaa eajlaeteJéee eagedero, bogy feleségémei megcsókolhasd, haj kérjük, hogy a cmigressus napirendjébe lei vett j következtében tő gabonapiacai skos « kesz etek agyao hagyja magát Csak légycszereteire mél- fontos ftgysk előzetes megbeszélése céljából ri* ritkalnak. másrészt a ktltőldrdl la szilárdabb tó; de leiesagédnek azatáa el ne áraid ám ai dekáikén összejöveteleket rendezzenek és az ezea!hangalat lesz jelezve, mi által aa árak 10—a0 dolgot, mert fododt bogy a kis menyecske rette- őesaejőveteleken nyilvánuló nézeteiket a rendező- krral emelksdtek Mai váraink: basa S.10-10. netassa féltékeny, agyláissik aem ok néikíil, — J btzoftságpl KAsőlní oe 'erb^teesenek. A coo- rolt 25, bükköny kereslet hiányéban • ka iöégtudoá kalandodat, tudom mind a két aza- [ greesns érdekében vafó romden SSzleménytj «sgy | frt iO^áO kr, leacari 6.50, sab 725, Már báT medet kikaparná í ^ [ migkaraaé^ c-magyar gazdatiaiti congresaag na IJ ü^-tarka trt^ dA iti írt
4 léHéaz csak makogett, azt sem ' tudta tóit; dező-bizoiiságánaM Bodapasl, > Köztelek« eim) •- ... '
Bkoadjon^ de mivel réparaaaaoilam kát szemül I alatt kérjük beküldeni. Budapest, 1*91. február | magfogadta, bogy agy tesz, amiat kívánom. Já- í bó. A magyar gazdatiazti cougiasaus readggl^l mm szive már ott duzzadt a bárom aagya- Nzottsáaáaak meghiUsábó : Krocsák 6. EmiL |
Szerkesztői üzenetek.
•i-^tiiw. _ - 4 -—r-,- la. a ,anrtkilyl trif* —rkit iiigéaik. á to
— a Irág kiállítás BaéSM«t«B.At orsz. • maéMmMlvett ■akmtulAwi tsláza^lásk . mirnitfmm mm I. Vtrlgkíállrtása i vsgjraak aa Hj illssaiÉ i «st MM is iguo^sk, m »
ioa> százas. Midőn pedig az ebédet feltálalták,
Ferkét erőszakkal keUaU az élkeiOirtüfet ci-*®sgr»r kertészeti afyesa>e> Vl. virágkiállítása) *agyaak m így peltfToem. Csakhogy aem akart Mfét foglalni f a flroaDgeli ÉSesarnokbaa I«91. áprfOs MV-la lÜSL^tÜ.^. .
iM /arta alatt, még estáe kljele^etiem ejész ayiük meg éa méjas élsejen- zárol be. K kiálli- ^ JLia hV^ herekee, hogy odaköt balét aái a tzékkaa -r ezjUsl az ofazágoa magyar kertéazeti sgyesaietneft j tstisk « ■skáláit batetl. Mondbaioai, bogy derültebb, jobbizé ét-[a végre válaeztoti rendező bitottaaga faaati. A ^ "* * baaésre alig emlékesem f Keieséfésmei egyéU 1 kfálmCofl a magyar korona országainak miadeal
mlÉs Btem aurait 4 sééi^ asl fé»
it. meaisei 1 f t
Mai?-Hamvsa, vasárnap
Nyilttér •)
lilww Qrfélr fakato éa eeiaoe miaftaéfh
HMM I frittkiif niUrklnt (kWtlbotf! 18
bégl aiintá-
kltflt Wumeakiat éi véjaaklat váw- éa poata dU-■wiilin (<■. óm klr. udvari aaálll4)
fjféii rutáit. IIHiIib. Miatákat kívánatra aaoaaal áld Lt*é$kr$ 3mjc*k* 10 árat béímg rayaaxUtndó
' , _HA.
láianáfl klueüilk
kik int«tIii^eniM»bb iaraeiita családokkal vannak ÍÍMH/,ttktfHetéében, kéretnek,. cimüköt
nB Ylllíir""1
jetige alatt t lap kiadóhivatalába leadni, 907 1—1 \
Jly itoiinmu
Alulicottak köat fennforgott becsftlatbell ügy békéi atoa eliátéatetett. .
- Hifj Itairtiaái, IHOÍi ffhnitr *n S ~
HerteUudif József Dr. Sratitít Géza.
T.ci.
Van tterenceém becses tudomására kötni, hopp helyben mini fogorvos letelepedtem it a Vatuti--utca fi&tftíHr. m alatti felalauwiaH tmponim áráig rendelek.
Stives pártfogását kerve, maradok j__kinúLá fiizfelettd
Nagjr banizsánt fS&t. február havában .
Dr MELLER BÉLA. Felel&s szerkeszti: Ca. Palotai ikon.
*l ám 9 rovatba* költöttekért vállai magára faUIMget . a eaerk.
hiepetésekJjIJ
XX ttXOXXXXXXXX
RAKTÁRA
a tűz- és betörés
elleni X
péomtóiiptóS
Wiese Tódor és 8
társától
Hteiniiier K&lináii vanftrü kereir kétlta* Niiisy-Knnl/.Híui
llffiitM ó«ak» péaiiNlirét|«k bmm»
rtiiwifc —-—---
738 Ö—6
XXXXXXXOXXXüXXXX]
B. n ! 1 ti 1 it f R kaiA«UM«
SarjűjcEraiiejüsscji rn
Károly aaokaT kitalálták, 0 ftfo^e a jJÍÍJw ■ • I lafklaágnaehh uralkodó oaalád atáa tafjaiaáj valamint a
li«ro«'|f| háaakaál la alkalaiaaAaban vaa AlAuJák a ktlliín-l*ffeaaég«ket, Isibif/ báré tanár Uibrtt, /»»«/ $ Srkereer advart taalMaa, tanárok, továbbá aa udvari foforvoa Tkomé* lláeabea éa Mtirtrr Uotháhaa ntli
Clycerin szappan J^SfSftr.tt
dékoaokbaa 60 kr.. íf db. 90 kr., agynakiat árulva 8 dk.
10'kr.
Méz-Clycerin szappan ^^1 db 60 Folyókony-Clycerin szappan
(á híjobb aaar a kaaek 4á art) aaépltéaébea.)
Clyceriií Ajok króm
•vegek beg 80 kr.
Clycerin bloatol
Pipere-carból-clycerin TSSTt áfgft
Ifalniinnt 0!rMrl»'dM[kréaliUnl|ii.lA hr, naiuuuut ittovld lieaaaálai apa, aiét fogtlaaMté fll II aékllAalietleaeé vélllk.)
V. A. 0a»| Sa éa lárma « te klr. «<lv. Mállllék ■éaakaa.
laktéri Hagy Kaalaaéa. Sabwara éa Taakar, Raaaakld Atlolli Üma éa suie, Marto* éa Makof éa. Pragw Hói* gyégy<
1891. ujárcius hd U
Junker ós Gaertner
Budapest I?. vaezl-ulcxH 21
As 1890. évi béoal fárdaaáfi és trdéaxalí kiálíiiátfon a
vmumI klliatalva. fiBB^
S-íáilit: 8CH 1—80
asáttttkaté éa állasáé aaset h trééaatí vaiutakat
Erdéasotl koodk fclmaft éa ttslíá axáUl-Mava.
Pályaberendsaéáek kívánatra általunk e*zközöltetnek ét üzemre kitten átadatnak.
' Gyors | Miios segítség ejOHior&ajet i siet toyetteiaiW eilen.
Aa ifti—éf áfára, só éto»a<d»>k • »n«li U*U» o vitiMsk tlaaliléaáca éa tkdi álínpwrbaó jr&'A f«ntai'éMia. éa a jé Éakaiii allarfhéaáia a k«j«bb • itgl a.Méaahb a«r a már la itod».lH U»a-
krilvHt
, életbalzsam Dr. R O S A-tól.
_■ M,n litviuMD a kdolb a hfgjfáolntáaaab juéoíftvakUI a toggtedMatbaa kiaakvo •
uIOuGmu tnluOvii rméaaléal UJok, gyoin< rtíGrc», étvágytóátiy, t-iranVttt ulbai6fá#, léttélaléa, amtjaní rt hatiiatóiuak bi'-onyul. Vj kttiaé koléaal UvaikafttWa «*«o éktbalMaai « Ara mtv iut iwactl 1 ftrt. aia ttvacsal
b«jük';itb. atb, allén telj iiiblionynlt, magblabatd kéilwatévé latt a aépack
ira ary aa|j Iviipl 1 frt, Jaía ftfani] 50 tel Ellamarö Iratok éxraft tárklcak batakiatéa véfftt randolkaxéara állaak.
Űváa!
llartJlÉarh >lk<riléat «ágm ilidaaklt flg^im.#it-_»k. W; ITtalaa aa imiill ih#* axaífeO
SSK ■ladaa teápaakéla kélL-kirekl^ at, mm't*^*. mtiyoak bo—Hddalaln LDr. BOSA életbalzaama a „fekete saatéa" czímzatt pyógyaMT--tárbóL FBAQKEB B. Prága SOfi-iii.- uáu-Bt, «eb, aagjv á« lm ah
I nyelven olvulialö, asáU* felein paűig a*"Ue nyou ott Vvrfjt^y láibau*.
Dr. BOf A élettalxaaíka valédlaa kopkoto csak a kénitó
P ü & N E E B.
- Véd|»irv. fóraktárátán, égytxertár a „fokete aaahcz" Fri|aba SOe-IU Lm BUDAPESTElí Török Jdxaef or gyóg^auiácaál, Mlyoirto IX. a. Buoal Emii ar vévo-• I gyégywailérábaa a VáruaLáa t«»o.
éi at«lfák»aiapif ■aiattkla aiaéra aapalk népwryiérékaa <aa rafctÉr
tmm éietbmla»auibél r 7&0 fl
Ukyaia k«»Éé>éi
„prágai általános házi-kenőcs"
iCbb IM biűaoviiaikozatlal cikn>«rt biltoa tJógJBLT mindcuIeU KyulaJừ*, MlWk éa |inyáéaik •lltn. Kxro kende* biatpa eredménynytl haesBáKlé a ítél «aüé gjalaJái áaál. -a t»J ti^iiaiill a aa wü utagkeairny. déaéull niléakor» k-ltv.oyuél, vér daganatok náJ, gaayae fekadáktAjái, yakalranál, kéiéa^jfl>» avlt a« agyt.ivtaau kfréaftcigual, > keaéaytdéaaaaéU Hilpalkáiiaakaái ».irkyéaaiaaNkoél, tárápaatak '•ál, ériékatuo tagúknál Mb. Mindau gymladaat, daganatot, Uken>M.>• d*»t, l«Ji uU«dáal a Ugléi alatt altávolltta ab"l már genyedéa mutaikoaik, ott a daganatot l«gtoxld<lb i«iö alatt áj^-1- m »élktl M> •al»ja, kieratl éa klgvégyitja. * - '—- .. . .. _ ,
BÉT Kapható 25 éa 35 krajeaároe taela&eaékbeau
. • x i i Miután a prágai általáuoa báaibanéa üt »« k»*vr rténmni, nan« ■ UVoSl klrűgyalmeatatek, hogy aa aiadad uía»itáa axtrini caak aálaa kámltva, a cáak akkor valódi r bn a aárgn mnlwm, malyba lűKatlk, »4rfia V |n—Élit' ntanitáfukba (melyek 9 nyelte* nyomták) aa kék kart aba, melyen aa Ida -nyomott védjegy látható — barkáévá van.
HAT.T.ÁSI EALZ8AM a legbgbii .Jiyoltabbíamámtalan piébatét ki-tal' lfgbiatoeabbiuík elUuiert aaer n nebéiballáa kigyógyitáaaaa é aa egéeaao •Ivaastétt balláli Ubáttég VtUKáby«fé»lN Egy tveg áfa 1 itt
itaréaa araál
a & at 0 a 01^^^ ^pSBSS
f^A ét éa asztali készletek\VySSSS Z
JJJ55J3(Kalaefrák UkaáVaa). \ ^ i ®
JJJj > # Kleáralafee ealbáek, aaáJIWék, tn<l|lft,fcé*ál # f"™
■■■■■■■7 ' f Mia mviIM, daM éi tliftl éanmk réuin. 1 ^' » . ^ /vTl^jBrA t ^^
IB l^y^Op 1IB * »
P—1 11 leveeaakawál, II eealeil »M*a, IX aaetoM Ut, f L^gg
á——él^ It «Mfii|> dlh, >1 eeeaaaga kée, II kéaáe kenal, m JÜhhÍ Cfl^ ^^
5552% dl^ I lavaaaaerl, I telmeeé a I eéeleteH X ■ » . . . t 1
\^fj2£rébresztő órák
JJJ5J5JJJJJ5JJJ3 cr^^^^n /—■
ViN" j részletfizetésre
kíblimiléi aélkll kagk^lék JjJJHIIiJIlPWjJJ^® jVofy Aae><aU —»
Nyouialnit Finwlíel lTUlÖp laptttlajdiHioaiiá! Nagy Kaiiiaaén^bSl!
10. szám.
Nagy-Kanizsfl, 1891. március 8-tn.
Xmóvíolyám.
liirtiMrtlrii t ÜiljtNtH II. Uala,
M* I>MmM a lap mllanl iW» TiMtkNé minden khlwtaj.
UnMWln WwUk hü [iawrt kwak Ml fogadtatsak il;
ZALA
Politikai és vegyek tartalmú hetilap.
KlaMklvalal:
Váruké* Hü i. Hám HDU 1% W.ytkii*lillli.
ELŐFIZETÉSI Áli( : Ifim trm , 5 Irt — kí.
réilm . t . M „
Negy»d6ro -. . 1 . 10 „
a

jairirtM jaliajowB iiJilihBar"
,_ MjrUtttr p«tlUora 10 kr.
A Nogy-Kaiizgii- és Délzalai takarékpénztárak, a Bankagyeíttlet, az ipar- és kereske- ------
delmi bank, s a Nagy-kanizsai segélyegylét-szövetktóet hivatalos közlönye. gtMs«w»k, iiuiit tkiriwtato*
ktUdUnik __Tonatkoxik Fl«ch«l FStlp kloyv-
He||elenlk Iagy*K«niisáa hrteBkintegyszer: vasárnap.
kwMkadWflw UttooUk.
Szilágyi Dezső.
LezsjTotlt a moraj, mslylyel az ország-gyűlési ellenzéki hullámok az igazságügy-miniszter bársonyszékét megcsapkodták, elnémultak a bántok, mélyek véasteljesen ütődtek Szilágyi fülébe, visszaáll ama csendes szellői tnelylyei as igasságügyminister vitorlája biztosan tovább evezel.
Hatalmas dialecticájával győzött; győ-zött pedig oly többséggel, mely számra né«vg nem msatarkáit,—bsnesa—moggyőső
érvei hatása alatt alakult. És alic lelt elfogadva a cotífulári* biröságrél szóló javaslata, as országgyűlés tehát nemzete elé oly javaslattal lép, mely előreláthatólag ttir-yénynyé válván, igazságügyünket in ratlice meg fogja javitani.
Bármily kormányzati ágban történjék intézkedés; két cleiigedbetlen kellékkel kell hogy bírjon, az egyik, hogy maga as intézkedés korszerű legyen és a kor köVe-telményeibaa képest szükségesnek mutat, "kőzzék, a másik, hogy az intézkedést meg-yalositó egyének a kor követelményeit meg is értsék és stl még is valósitsák.
A bírói és ügyészi szervezet módosításáról szóló törvényjavaslat, melyet a geuiá-lis nagy-kanizsai születésű egyetemi tanár Dr Wlassits Gyula kidolgozott, praoticus éllel a kor rég óhajtott Üövetelményének •Üget te«s»n. -
A dZALA' tárcája.
. A múlt dalaitól." ii.
" Iámét elborult. . ■>'
Ha a 67 g-ból á)ló törvényjavaslatot figyelemmel ki«érjük, ugy kénytelenek va-gytmk be valllHl, hflf annyi tsjudáastán a bírósági szervezetnek oljr slapkSve lesz lerakva, melyen as igazságügy sziklaszilárdan fel fog épülni.
Hét fejezetben az igazságügyi orgánumokká! foglalkozván, blőssör is as igazságszolgáltatás- gyors de még is gondos realizálását tűzi ki célul.
Az első fejezet (1—17 §) a lelügyeletlel fogUlhoaih.
Iemit elborult az ég . Vajon Im i deri még? f 8óhiijlosm kérdem< Vagy élét bú között, Helybe Ulkem öiUtütt, TUtűm el majd illem' f Kirdtm búval tett etieem; 'Ve as nem /elei nekem, Gond, vihar me//tépte A világ teák bajt hozott Btivem megeeatatkoiott 8 elfogyott reminye.
Kgu emlékem fennmaradt, Km mm bármi eore alatt Horgonya lelkemnek Ei ~ egyetlen vigaeiom Miniig ati Kihajtatom ■ Hogy tigid uentlek.
111.
Mintha újra ....
Mintha újra hervadáe MiAUt le vén' a flUdre i Olyan komor kid heti m Hinn le i a vOigyre, Ámde gyorean elmniik IM • nap aa égin | 6 ss én eiium agy 'MII A eiép játul fényen.
'Bent-élet szüksége iránt tapasztalati érzék rőllanusködit a javaslat s része, midőn áltsla azt manilesztáljs, hogy az igazságügy üdvös listása magában a bírósági személyzetben megtalálj^ a legerősebb ga randáját
Azzal,- hogy a fokozatos (elügyeletet .megállapítja (1—3 §), hogy a felügyeleti jog körét meghatározza (4 §), azzal, hogy a jog kereső publikummal szemben a, felügyelőt i hatóságot r panaszuk eljogmlácára és azok gyors elintézésére kötelezi (6 $) a bírákban az igyekvést, szorgalmat és az egy oldaluságot kizáró gondolkodást, de egy -uttsl a bírált önállóságát és függetlenségét előmozditja, illetve megerősíti. És habár biráitik-legnagyobb részlten -ebbeli kötelességünknek 'megfeleltek; mégis különbség van abban, váljon 3 kötelesség a jóakaratra, avagy a törvény patancaára van fektetve.
Sokezlr ai én lelkem'm Elezoritjp bánat; •„■
—8 Ali "iMNtt^ M||f MS<—;---
A búe hrftadáenak. Am elűzi bánatom tínrelmed emléke ; & etáraatja ^edumet— Am örömnek ténye, • *t ■ y Virdyh Lajos.
Első Napoleon s gyűrűje. ,
' — TOrfésitt nowlln. — .Irts: KánUi Béta.
1801-sl irisk akkor .-midőn ssslábbkBvelkstö dolgok történlek és mégis a megtArtéutnik s történél Isplsln még nyomait som találjuk, — "talán síért, mért csekély sssrspst játszóit a nagy ember életében, — vagy nem volt éjidig senki, kl feldolgozta volna.
Vasárnap vsn, mely nap pihenést és üdülést nyúlt s kitársdt munkainak. Hamburg városa is
— hova kedves olvasómat a képietek szárnyain röpítem, —. csöndes, ossk egy-egy Amerika Isié (ordított pár hajó árbocán teng a lobogó, melyek-ttok oldalin tarka rsgassok, vagy fokéié táblák hirdetik: »Mt)rítur, Ulaklast kapitány vezetése I alatt s hó , , én Indul*, — vagy • Apolló, holnapután msgy Hat) Prsnaiskónsk.i As sgésipsrt busásában ifltávolnylrs sllg lát aa sin bér egy I matrózt, mindannyian a Sít'. I'aul kUlvácu*s> bsn mulatnak, melv egyik* a IsgoriglnállMbb lOlilnik, UKilyöt valins lánunk.
Menjünk «jtytm«s vonslli* Islslé a kQlvJirosbs,
— mely Út Altoas ék Ottinsss felé vésni, — s mely msllstt loltvfl tsaistebea mladsaktr as ala-l
Bendkivüli hatással leénd e j.ava»lat 7.' 10 é* 13. § a, mert azzal, hogy a bíróságok kötelesek saját tapasztalásuk után a törvénybosásv törvénykezési és rgazságtigy-igaZgatásl teendőkben véleményt adni, továbbá azzal, hogy a kir, Ítélőtáblák a törvénykezés (erén előforduló és a. törvények hiányairól adatokat gyűjteni és azokat egy bizottság elé terjeszteni kötelesek és asaal hogy a feiebbviteli bíróságok kötelességévé tétessék, sz alantabb bíróságok működését ellenőrizni, a tapasztalt visszaélésekét pedig ' kimélef nélkűl orvosolni, as Igazságügy fejlessíétének oly hatalmaa irányt fid, mely Magyarországot mint jogállamot feltünteti.
A második fejezetben (17—24 |) azon anomáliának a lehetőség határában törekszik elejét venni, hogy as eddigi burjánozó vadnövényt a bírói személyzet köréból kitépje, hogy V-i. a megkívánt képeaítetleég-gel aa alant helyzetből azon niveaura emelje, melyet ugy a publikum, mint maga a bíró előtt allegálő ügyvéd méltán meg-követelhet.
" Jelentékeny intézkedést tartalmaz a III. iejezet 33, 34, 35 és 37 §-ái. Egy nagy ^visszaélésnek gátöt vet azzal, hogy bűnügyekben, hol a személyi szabadság leg-inkábő a vizsgálatnál jő legnagyobb megfontolás alá és igy a vizsgáló bírótól nagy ygyesség, tapasztalat és szakismeret megkívántatik, vizsgálóbíró csak törvényszéki biró lehet; jelentékeny ét a nagyobb vájtok különféleségét látjuk a márvány oszlopokhoz támaszkodva. A hely ely hűvös, oly árnyas, bogjr " embert megkapja ér lebilincseli, D* mi nem akarnak sírt látogatni, hanem a 8t. Pssli életet kilesni. Im hát egy kopott veres znbbónyu spanyol matróz, — amott néhány amerikai 'hajós — káromkodik, — míg az állatseráglet bejiratá-nál dán kstooák beszélgetnek a felett, a ham-bnrgiakksl.
Víg trombíts szó hangzik ki a kurta korcs-mftfcbólf. de s sétálók még korainak vélik a jelt a betörésre, hogy a mámor ölébe vessék magukat. — Mindenki a látványosaáf és sátorssm-básak köre gyülekezik.
Ez utóbbiak egyiké elett-uy hajlott, sovány férfi áll, fsjén oolosális bádogr' sisak nyugszik, mslyröl hosszú tarkán festett tollak merész iveket képezve csügnek alá. Hórgö mellét hasonló páncél födi, sovány arcát lázas verették borítja. Csizmáinak hosszú szára combját verdesi, befed vón legnagyobb részét a sztneveszled trikó-nsk.
Most újra köhécsel, magsröltétéstöl magybarna [esz arca,' lábaival nagyolt toppant, sarkantyni pengnek és oly kiáltfsaal, melynek erőteljessé-get kellene mutstai igy skól:
•Tissék belépni uraim I öt perc múlva kezdődik a rendkívüli érdekes Portiéi alma; iragoe-dis három lelvonásbsn. Zenéjét Auber; szövegéi Schiller t'rigyss gróf sssrsé. Nem sokáig tsrt, cssk buss pere, a senfe elmarad, mivel se-néssslpk a kbrosmában vannak. Ktarn a nagy éa vtlágsssrts ismsfeiss Minta Edgnrd, — Massa nlsltó. a nápolyi viuc királyt játsaa. A néma egyike a legbájosabb sroa és legszebb termetű böl|yskssk.i ___ ^
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 10. seáffl, <f. lap.)
roeokra jótékonyan ható intézkedés leend, hogy több járásbiró együttesen mdktfdlie tik, aaael aa igaaságssolgáltatás pontosabb leend. Sikerrel fog járni továbbá es, hogy as albirák el*Ő évi működésűket a törvény székeknél törvényszéki bírói függetlenséggel éa önállósággal végiendik, mert ekép es ügyek sokféleeégében M_ tapasztalatot eze-reabetnek.
A IV. fejeset osak kiegészítőié az 186b. IV. t. e. 8 11 és tí §-ainak a folyománya gyanánt jelentkezik e jsvaalatbeli intézkedésnek.
- Aa V, fejeaettel (<S 52 §) i javadat) azon igazságot tartja szem előtt, hogy a kaieleeetteég előfeltétele a jog is, év bogy
~a szorgos gondviselő munkálkodás kellő és megérdemlett eliemerésre találjon,, jnint-kogy azonban ezen valamint a VE éa VII. fojeaetban kitüntetett intézkedések jelen cikk keretén kivttl álló dolog e helyütt seok birálstába nem booaátkosom. "" ügy hiszsm,. .bogy midőn e jsvaslst tárgyaltatni fog ellenzéki vihar nem fog tflnriiinL h**i ffiÍTif nj**n htrijflk a In*— üdvét ssivQnkön, mindnyájan- örvendünk, Ea alkotmAiiyjtnk kiépül oly törvényekkel, melyekkel a külföld előtt önérzetesen éa nemaeti büszkeséggel megjelenhetünk. -
CÜ4 vösöljük tehát e javaalstot és kivin-juk, bogy mielőbb törvlnynyé legyen, 8ailágyi.nak pedig.gratuláljunk, hogy oly kiváló tehetséget, mint dr. W'l a a a i t a ot sz igazságügyi reformoknak kiaaemelt, másrészről, bogy 11 es szemével éa praotious eesével kitalálta, hol kereaendő a lángeeaü Horváth Boldizsár ttvozázp óta az igazság szolgáltatás reperálandö kereke. .
» * Dr Molnár J.
A mennyei birodalomból.
— Váit>tot » aodari attrO. — ' Irta: Torkot Lajii
18*1. mtrchra hd
ket verjek kobasases a értekesésem köftemésy-nji váljék; da oly keserűség sem fog slömJeaá rajta, amely tárgyilagos, higgadt szemlélődésemben 4a elssehittatáeőmbas sagem akadályózni fogna. ,
A modern nők saeaban bizonyár* pálcát fognak törsi fölöttem a elfognak ítélni s nem fognsk sokat javafai, ds még sdni sem érteke-sésemre, — a mist air előre is ZMgvagyok
a kinyomatot"adni sz egéssnek, mintha tg?*** ^ j'*0^!;..foc-
ikról, hsnem ajővmidó nemzedék Ny-5
gáncsolni fogja, a kifogja emelni, hogy ösdi vagyok, elvagyok maradta a korUMrfflft|tol, s gyűlölöm a modern eszméket,*- müdmfta a mi a modern nőkre talál, falcul vagyok s' ily ^ féle ember véleményé nem is leket irányadó
dologhoa A tárgy Msgam is helyes-e a nőket, elemeit a minősé-helyesebb
Megvallom félve fogok a gúnyoménak, iáasvtslsnnslr sokat gondolkoztam, hogy mint a társadalom forrongó
fjükben feltüntetni, vagy tás sokkal enné azt
nem ír ezekről, hanem ajövendfl setéről lenne szó, s á eim elé ragasztani még egy jelzőt például „az igaxi modern nSk, vagy az emancipált nők* stb. hanem fogott rajtam is: legjobb az első gondolat — s én ahoz igyekszem tartani magamat s igy elfogadtam értekezésem tárgyául a cimet: a modern nSk. Ez
nőket, a nők történetét, erkölcsi életét. dalmi helyzetét, ugy. Kégen, mint a jelenben,—
hshir kis kmthen--» Üssélhasssz hixi éfe-
tűkről, r hástartás kormányzatáról, a női hivatásról; »égíl felemlíthessem mindenütt, vájjon a magyar-rrfHr jogi, társadalmi, vagy efkölesi iielyzete megkívánja e ast, hogy a modern nöi szellem nálunk ja tért foglaljon.
Látbatjáktshát t olvasóim, hogy .nemcsak a tárgy, hanem a cin megválasztása ia mennyi lej törésbe kerül az ewhernek, kivált ha a tárgy a nőket, a a cim a modern nőket .illeti a még mennyivel többe, Tía felfogjuk a kérdés kényes természetét.
A nőkről, a leányokról írni, vagy felblvaani azonban ha kényes is és eriticus, de (én egy találtam) báladatoe téma is, s a főok aa is volt, ami e cikk -írására indított.
Mert igy okoskodtam. Ha elmonddm róluk misd-azt a szépet, jót és magasstosat mit a költök raknak rájnk, tulajdenképen sem mondok, mert amit a költők
elég tágasnak tetszett a^iog .festhessem s "jL^^
A másik' pedig a ki kik harisnyás a ssó •zóna érteleiében aseempagaw—ni fog: «ff ember Téltménpt nem dönt stb. s kedves udvaroncuk -(már aem udvarié) esstsai lógja nézeteiket a-gyönyörűen fogja btepayitgatm. hogy " lehetet-lerfzég, képtelenségegén, a nőkről — férfinak írni, bírálatot mosdani, értekesést tartani, a éppen a modern nőkről, mert biaz azok ki-fírzészhetlenek mint a Nílus forrásai hisz Jókai is ast mondja: '
.ángyait, ördögöt megismerni könnyű, embert nehéz, ifjji leányt lehetetlen', már pedig hogyha leányok kiismerhetlenek, akik as sav Utói
ámiről a költők beszélnek, sz csal képselt világ, a igy én semmit se mosdanék a a közönséges iiil ni Irt aznrnpi'ili láltalniw magámra; ha pedig rosz oldalaikröl akarnám leírni őkst, azt mondanák nőgyűlölő vagyok, a nők ellensége, az pedig csak slfognlt lehet — és aem igaz zágoe
Amde hsbár nem is Venném jó néven, ha valamelyik azép leány, vagy szép asszony zzeme
villlmnkmt V«li», (mari' a Sva.
líd kék szemek mosolyát minden férfi még a nőgyűlölő is szereti), meglehetnek győződve, bogy sem a (modern) szép szemek, sem a (mo dern) ssép arcok, illetve a modern nők, nem férkőztek még annyira elmémhez és szivemhez, hogy elragadtatva, zzolozsmákat éa dicsérete-
se anya
sem messze esnek — akkor a nőkkel zincz különben. \
De éa foltéttaa magamban, bogy semmi által aem riasztatom viasza magamat, éa ha a nők migiz ellenségeimmé lesznek, legalább less egy vigsssom: meghódíthatom őket, emelje őkst Plntsrch, Sokrates, Perikies, Usmosthenes, Boc-én semmit Icacció az angyalok közé, mondja bar Dürer, mondanak, hogy ő eget se kiváa, ha Ott asszony nem lesz,
vagy állitaa oda Birken: a csodák csodájának, sőt ast se bánom, ha már Pláto politikai egyen-jogosultságot 'követelt részükre, Eyenig pedig női Önállóságot hozott Jgpártába; ily szélsőségekbe Saint Sunci úrral és Tonsierrel nem rohanok — és nem engedem meg bogy a nők férjet, szeretőt, nemzőt, kedvencet tarthassanak, de azért én megmaradok tárgyamnál, meggyőződésem és elvemnél s kimondom bátran t— és est hiszem ée vallom —> hogy a ni élete : a ctalád ; birodalma: a családi titkol); sőt kötelme nemcsak a káéi teendőkig terjed, r- de mint egy nagy erköios és neveléstani író mondja: kötelme a ttértiét, a vigasztalás, 4* a t»Sö ét ases-U* i* — tehát a tudás; mert e nélkül nincs tökéletes ánva ; e téren legyenek teljeses ssa-
Xz előszó megragadóbban működik, mint bár-aÉl^rdetttm^ap mWkti makhámlr agg telük nézőkkel. A lovag szonban, ki az arra hullámzó tömegei oly szépen bstudts csalni, egy
azűk oeláeskába lép, mely a szinnaddat haláron, szüksége I s m ti mamiién aüt egy -székre. Ugyan ekkor
még most vice király — megkell keresnem ko-porzóm árftt I ff«l, hajtsd HMjmdra a—Portiéi némái — ez ea utojiió tánc, — annak a direc-tornak bucsd slösdáss, a kinek koporsóra van
egy haláss aostűmbe öltözött fiatal ember lép aggodalmasan a kimerülthöz és gyengéd' hsngon igy-szól: «
y Nem kellene magát ennyire megerőltetnie atyám' I Különösen a hangos beszédet kstt jwüt-nlfli Hagyjon ezntán engem az utcára lépni bad hirdetem én az elöedási I
— Nsm, asm leányom I . > , . . Tehát a külszín osal, a férfi mezbe bujtatott elek nsm férfi, haltéin nő ; mlrs nem kénysseril a szűkség
r» Nem sngsdbetem, bogy még mélyebbre süly ed j,. mint mily ,mélyre már étyád kedvéért aű-lyedtél. Hagyj csak magamat vssznl ezen ocsmány kereseti mód gyllka alatt. De te fild éa kerüld mint a btlnt. Ta nem lehelsz-pojáca. — nem te lebeisz még kltOM színésznő s világ legbsesUlsteasfib lérsulstánál. I5k ml választ el a nagy művészektől, a királyi színpad salné-~saollöl? Hsmmi más mint sgy bágy csomó araay, sisly havi Azeiéssdet képezné. Msrt hangod fel ségea, tsrmstsd silfldL — minden — minden oly zsép — oly bájos rajtad, ossk az a kár, as bal, hogy aaon ktcsinaégből élsz, melyet nyomorult atyád s ssöeselék ssebéböl csal kl.
A nápolyi vtoe király ama végső asavai gör asös jtöhngéflte halt el. A Italai smbsr (lUetőleg nő) Aggódva pillantott ősa aty|ára óh monda
— Atyám, Annak nstai szabad többé játsaanta sKkg ez sgysasr | többé soha
iMl| sa egyaséf és ifibbé aoba* I moedá az örag ksserU moaolylyal, Igeit gys^msksm ugy less Msgtaksrithalod aslvböl érsnö sasvsMai I llégsa egfassn Ss.iöMWi sollit — est suttogta ilHiaran Is iülsntlis. jféj lljonv, hadit giinlttl[ön a uűt'dltii mlslötl késén volnsl M^g es *|)iiter igen
£s s cordiaa repül a msgasBs. . Egy órával késöb a beteges színigazgató ágyán feküdt; Mellette állott leánya, kinek nem volt még ideje Msssaniellö coatűmjét magáról le* vetni, — és atyja keséi taiíá jobbjában*
— Hagyd el gyermekem a vigasztalás!, szóiolt beteg, mielőtt kisdnám lelkemet, még fontos
közlendőim vannak. — Hiszem, hogy es a leg-végső batáridői
— De mi as? Hsllod ?
Az öreg felegyenesedett ágyában^ — \ lády pedig odalépett a azttk nyíláshoz, melynek aa ablak sserepét kelleti játszania, a elhuzá a cárion lüggönyt róla
— Zug a zivatar és menydörög ott kint I Igen zug, menydörög és villámlik I ismétlé
kezeit imárz kulcsolva. Villámlik I Nézd gyermekem, özek síromig kísérő lákláim, és ss e dörgés — hahaha ez a harangszó mely a túlvilágba kisér I tgen — igy kell énnek lennie; — nem villámlott — e akkorG, mikor utoljára béztsm aoyád azemébe,.ki engem átkával taté* sett V Kz borzsszlö volt I — jöjj ide gyermekem, légy vlg, hs nem leszek többé slyád. Ilelölsd még más is válhailk, mint a kűlrároal komédiás. Jöjj köaslébb, — már most bisooyosan nem élem fut a zivatart, óriási, halalom vonz msasisbb innét, mindén ilnrgéa agy erőteljes • indulj* — melytől lüleis Is zug. Tahái rajta gyermekem} párnám alatt, mflfsn a szslmazeákhan lek-szik *gy trat azt nlvasd végig, dé oiak akkor ha már sltimsttsk, Ingóaágslmat rád hagyom, lad'l pénzzé éa hsgjil ml» Buitaul kaniérkara-üBtttnftl Halji, nagyon szép vagy és haagod kitűnő - légy é n s k a » tt 0. Az öreg jMrnál kö«é hanyatlott, lélegzete el
állott, z a 16 éyea leányka forró ajka kiaaenve-deft atyja homlokát esnkdöaá.
p605. május hö 8-áa délután három ónkor ágyúdörgés és harangszó hirdeliék etaö Napoleoa
éa neje megérkeztéi. Eugen herceg, — Jourdan — aZ> ezen idö legnevezetesebb tábornoka — éa valamenyi Irancia nobiliiás követte őket, hogy jelen lehessenek ama nagyszert szertartásnál, mely a francia császárt olasz királylyá van hi-vatvá emelni. A dicsteijee es szerencse koszorúzta Napoldon uiegkoronáztatoit. Elhangzót! Milánó, mint középpontból egéaz Európába, éljen a király I éljen a császár I
Ugyan e hó 8l-en Milánó vártSíi ö felségeik tiaztelétéro a >Delin scala< nevű asinbásban ünnepélyt rendesett, mely hangverseny ée táaocal tolt egy Bekötve. A cnttar w MJ4 eserbangu evivával logadiatlak. A páholyban ülők közt Iái-halók voltak, Eliza herostnő, Eugen herceg, a genuai dog, Durae, Juordon, Mortier, Brua aib. . tábornokok. A császár körülövezve tényez udvari szeméiyzetétöl, a kőzépeö páholyt loglalta el. Jobbján a tejedslemnő, balján Eliza hercegnő ült.
A hangverseny Cherubini >Lodsiaka« című nyitányával kezdődött, Nem.zokára azután egy csínos, vonzó szépségű énekesnő jelent itSSg a színpadon, ki Piecini egy darabját az elragadta-tázig*ezépeo adta olö. A művésznő — Milánó osemetéje — alig választbstott volna esnél esi-nozabb darabkát, ~ mert ismeretes tény, hogy ricolni épen kedvenc compotaistája volt s ceá* ssárnak. Napoleoa aővekvő éberséggel hallgatta é kedves, behiselgö tulajdonságú - zenél éa még Inkább as édes éa bájós hangokat; mig tttlsi a a hangok várása erejében gyönyörködtek, —' addig nemeit az énekssnő *t)á|ain legaltetie.
Még nem volt énékasnő soha, ki ily beayomáát [gyakorolt volna reá.
(föytalilfclu}
% Nagy-Kanissa, vasárnap.
badok, logyonek uralkodók, legyenek nők, hit-rrwk h uyik I akkor maguktól oldódnak meg a nagy tinadalbí problémák, melyektől DSpek, nemzél'ek jóléto, boldogsága ttfgg
Mielőtt azonban én a módéra nőket tanulmányozhattam volna, — nagy dolgon kellett ke-resstűl esnem, ssakitaaom kellett sok ksdvsa eszmémmel, sok ssép emlékkel, meg kellett ta gadnom a skép< szemek varázsát, a női mosolyt, s elfelednem ss égieket, hogy lesxill|ni|,.B&k ama
a tömegbe, melybéri meglehet ismerni a nők i és erkölcsi életét, a nőket tűzhelyeiknél, hivatalok gyakorlatiba, és kinn a világ sajá-bari, a színpad deszkáin — csak azért hogy felemelkedhessünk tárgynak magaslatira, ,, .
A legrégibb időkben, a legrégibb történetek -ben is szerepet jitssik már. a aő,s minős az ó világnak aa az eposza, a középkor dalnokainak aa a lyrijí és a jelenkornak ss a drámája, a melynek (6 rngója ne a nő lenne.
A nagy Homer Odysseijs ott ragadja meg igaz érawlsket. aholNaasioa* lép fel.Hiie ott prönyPrltjjflleM taflésfa lslkűákrt, ahol. He-lenn és Aadromsahs üstét, sssrslmél festi a nagy elbeaaálő. Hát még a nagy költészet tra-
fjieus nőalakjai, Phsdrassenvsdélyének őrületes áza, Ladr Msebet nagyravágyásának sötét sreje; Júlia odaadásának meggondolatlan teljessége, — kinek váltóit ne ragadnik meg ?
Sophoklsatől Goethéig, és Haaáohig. aki az üdvösséget, S boldogságot a uflbsu IssleslU meg, bizonyára sok idő folyt le a végtelenségbe, de mégis tanusigul maradt fenn. hogy nők nélkfil ■aa élet siralom völgy, a melyet sem tudomány, sem diosöség, sona se pótol.
Faust, midőn már kifáradt a TanülSslianTít-kutatta as életbölcsességét, as egyedüli üdvöt a nőben találta,, s azóta is, as előtt ia, a nO as élst, a boldogság, a gyönyör kútforrása.- -
(FuljntJük.)
Zala 10. Mám. (8. lap.)
1891. nárdoa hó 8-án.
,1'Mndw kia hlaksa, j* walád ktfibaa fcUa(iUÍ ■ aifii . . . Uoiln na itt™ L IU IW wiiis <t attrttV' , ti tadal focitok : Vlauvicrlk Mit**, »!•»•» tl-koaailok I
Silvaa iti, .nyiljis IU koaaáa mlndm UUk Higln ta luWuabM sajogd Irt óraok, U Ifi nem mqíXA U álért? 7 ,."U túJál fogjátok j Vlmmvúgylk 'j\zívom, Tim U-lioiiAtok I
Siorotllm, b»rÍtím, ti jé rtikon M'ktk I Momljafii-o bánatom ? . . . Ktsnyekat miit ■ nftek ? . .
- Hiai iwénia, »lmk la'T Um tfii '-
Vlamvágrik aalvM, rims tl-knaitok "'
A második beszéd, mely .Bekössöntő egyházi beszéd" oimet visel, egy elő éar Utóimévá] van sllátva. Maga a beszéd, á papi hivatásról szól s ép agy mint-a bácsi beszédben meg van a bevezetés, a tirgyalis és a befejezés, érdekesen tirgyalva a papnak, mint Inttn köretének tiszt-
Mindkét beszéd porosan alkalmazkodik a szónoklat szabrinyaihoa, a példikStelt, idézetek magtapők » hatásosak, a ayelvezet- tárta, ssé-gytoos s laojjdhaüu kdltfli. ■ ■ ■ lj'
A búcsúbeszéd tissts jövedelme a nagykanizsai ev. ref. egyház templom alaptőkéje javira, beköszöntő beszéd jövedelme pedig a so-mogy-viszló templom felállítandó orgonája javira van felajinlva, s a Jjíjgaú.beszéd.(15 kr) kfcphstó N. Kanusán Fisehel Fülöp nyomdiji-.ban, a h^kjjagaijÜWjj'rt pedig (15 kr) megszerezhető a szerzőnél Jávory Nándornál So-mogy-Viszlón, u. p. Somogy Apáthy.
Eltekintve e két beszéd emelkedett irályától, az: ükaaóbiak > lügazehh olvasmányt "'ynjtj*lr,
A „Zala" tisztáit olvasóihoz.
Azon megtiastelO bizalom, mely lapnak irányában az q évvel ayilváonlt, abba a kellemetes helyzetbe hozott, hogy az eddigi áldozatainkat, még több áldozattal szaporíthatják, a igy lapunknak megígért swllékletét, szerkeze tőnk regényét r~ r
Á távozó lelkész.
Az elválás mindig fijó érzést költ. Fájó érzést a távozó keblében s fájó érzést a vissza-maradottakaÜ. Éa s fájó érzést,J!aak az együttlét emlékezete enyhítheti.
Önkéntelenül s gondolatok jutnak eszünkbe, mikor a Jiésory Sándor ev. ref. leikéss távosik sl körünkből. As a lalkéss, ki városunk 7aKÍ nak — vallás felekezeti különbség nélkül'-oestatlan tiszteletét, saersletét bírta.
A taposó leikéss egy a szónoklat magaslatán álló egyházi beszédében vett báosit a nagy-k'aniuai hitkOaségtől rsgy. baaonió beszéddal küssCntött be uj egyházába, melynek vezetését s hó 8-án veszi át, Somogy-Visalúl ref. egy-hisáha.—
Előttünk fékezik mind" a két beszéd a bftcáb beszéd, melynek fttmei*.Mi füsi a távosó lslki-
fiisatort továbbra is gyHlekezetéheal, a büasásó elkéss megbólifökült ídes anyja és atyja emlékének van ajánlva, s slso latiján >Anyám sirián* elmU költemény áll a távozó lelkész tollából. E rövidíts költemény a gyermeki sss retet érzetét sagalja -ki s végsoraifiau igy szól: .Boldog, igen I . . . boldog Isssfk. Has hantok alá tessnsk, Itt eléri ssivsm vágyát: Sárga földdel ha behányják' E költeményt, emelkedett ima követi, majd a beszéd maga, maly a szónoklat legszigorúbb szabályai sserint késsült, meg van benne a bevezetés, melybon a búoshzó leikéss elmondja, mily sajátságos as, hogy na-künk pályák — embereinek kBltösküdnUnk kell, a bevezetést; a tárgyslás követi, melyben sserső a beszéde oiméask msgfslslőlsv elmondja, hogy mi fttzi őt tivoaisa ntia Is volt gyülekezetéhez, t. I. as mttíuut, s könyirgit és az Mi: egyen* kinti fsjesstben tárgyalja ssután « fslvststt bárom eszmét, biaonyltásait nsm oaak- ss irás, és tOrtáasiem, hanem aa életből is igsn megkapó .módon, alkalmazva, as atolsó pont a bofejezos, ■s)yb«n idézi £s Ufsak szavalt, hogy: .vslstsk maradok lélekben* s végsaavábaa Így kéri volt gyülekezetét i . KmUkuiM*k rólam, ImAdkouatok estem ti le, hogy benneteket és szolgálaton) tsljsaitésébsn találjam OrOmtmH továbbra i»„ mindenkor. '
miért is, különös tekintettel azonban a hozzájuk kötött jótékonycélra, mi a legmelegebb ajánl hatjnk olvasóinknak.
.A Hnlldtail csslU' ot
oly díszes kiadásban boesáthatjak olvasóink rendelkezésére, minőt ingyenesen egyetlen vidéki lap sem ad, sőt s fővárosi- lapok közül Is csak elvétve egy-egy kfild előfizetőinek.______
Aregény szétk&ldéaét most már a jövő bétaa megkezdjük.
-A -18 ivre Ur^éif fimm ^ÉtiMaá'rafiaj mir közelébb előfizetőink kezei közt len, • így olvasóink a húsvéti ünnepekre szép társadalmi olvasmányt~kapnak.
Nagy-Kanizsa, február hóban 1891.
A „ZALA" UadóhlTaUU
Helyi njdoasigok.
A beszédet etóiiaa zárja be. mit a „Távolbél* üimtf leadflletes költsménr követ s végül sgy kalottijma .(Jsersenyés Annska koporsójáafu* sár be.
Olvasálaknak kedveskedni akarva, a „Távol-bit* oimO kölUsUayt egiss teíjsdslmébsn mey-isaMrtotjlik, mely Igy aaoli
. Külföld. .
r Bnkareal. As itteni királyi udvarnál nagy előkészületek Xolynak, mert Ftrmc József császár és kjrátyt valandnt YUmot csiszirt vir-jik, kik Ktfroly romin király uralkodisi huszonöt éves jubileuma alkalmiból a romin fővárosba érkeanek s a király vendégei lesznek.
Básia. A papa korunásisa évfordulóján, mely összeesik a pipa ssületésnapjival, a ke rész tény világ feje a bi homokok szerencse kívánatit fogadta. Az üdvözlő felíratott La VaUUa monakói bibornok olvasta fel,- mire XIII. Leo pipa azt vilaszolta, hogy tekintve as egy; his ellen iatéaett támadásokat, ismét kellemetlen és gondterhes évet éltit. A jelen viszonyok .hasonlatosak azokhoz, a minők nagy Gergely pápa idejében uralkodtak. Akkor az egybáinak a longobárdok és a barbárok ellen kellett küzdenie, a kik a^pápa tÜreliw»ségét vevék igénybe, de méglfilégtÖbbet kellett- szenvednie a belső ellenségektől, kik kevésbbé vadak, ds n barba-roknal ngyéSébbék v'alinak. Az utóbbiak mpgs tértek, a többiek maradtak rebiilisek. Bpn igy van ss ma. oaak hogy as ellsnség nagyobb ravaszsággal pirosítja a rosszak'aratot. AA csel-tevéseikkel mire sem fognak menni az egyhiz ellenében. Gergely pipa, a hit 'Ss a "Rómával való anió épségben tartása msllett, gondosko-disit as sgés* sgyhizra kiterjesztette; épp igy a pápa most a legjobb kívánságokat táplálja aa egyház iránt a Keleten is vigasztalással te-1 kint a hit teijédésérs Angliában. Gergely fipa j Hómát és a népet a barbárok és a byaanoi | császárok ellen védelmezte, épp igy S maga sem ssünik meg Qlsssorssággal ssemben folyton hangostatni, hogy a pápák lsgjobb jóakarói és barátai s hogy skttsdelem ellenük jogtalanság éa politikai esztelenség. Gergsly ---
pipa i ukodöt
arra, hogy Brazíliában és Afrikéban a rabssol-gwig oltöröltessék. Végül dicsérő szavakban smléksastt meg a pipa a kormányokról, a kik a hittéri tőket, mint a oivilisáoió előfpttrait vé-delsmbea réesssitlk és kilitásba helyezte, hogy ha Istsn ssgsdslmévsl msgéri püspöki jubileumát, a hivsk adományainak sgy részét a rab-aanlgaaig elleni kUzdslet^ oéljalra fogja lordi-tuf
Mariim. As itt*«i, egyik lektekintélyeaebb a aVossehlsehs Z," k német-os|trik-magyar ke rsskadslmi sasraődássél loglalkosva, aggodalmát ibjeal ki ama hírek fDIOtt, mslyek sasrlat
a gabopaváonkat esak ötvsn pfsnnlngpl foj Ják Isseállltaal és pedig nilnt különbözeti v ■Miket Amerikával éa Urosaorsaággal sa« bes
nilnt különböieti
°vl
— A taiui, a kiütök e soksaor megénekelt évadja nehezen tud - kibontakozni £ földünket takaró h'ó'tömeg alól; a szerény kis ibolya, vár alig várja, hogy illatával eltöltae a tájat, a kacér kikirics minden áron felakarja Ütni fejét, de nem bír megküzdeni * tövét szigorúan szorító fagygyaLf-jmig aa ártatlanság jelképe: a kis gyöngyvirág türelemmel várja, hogy-őt megelőző két társa, az ibolya éa kikirics diasel-jenek, ő majd csak utinói ffgja megmutatni kedves kis csengetóit. Március első napja verőfényes vOlt Ugyan, "de azéft az olvadást csak' kia mértékben tudta előidézni, s mintha megbánta volna, a nap, begy oly fényben tündöklött pár óriig, másodikán már el borait éa a kemény fagy nem engedett egy hajszálat sem, harmadikán némileg enyhült a legmérséklet, s bár nem volt nspnnk, mégis olvadott, mi nsgyedi-kén folytatva lett s igy1 legalább a város területén mir nem igen van*hA; — de ancil nagyobb és kellemetlenebb a ... . sir! Ha egy kis déli szellő nem fog lenge&ezui, hogy felszi-rítazaz olvadás előidézte sarat, bison bízón, leik mit szsnvsdniök csiaaáinkaak, cipőinknek, Az ország egyéb vidékén is olvadáatjelentenek de éjjeli fagyokkal. A meteorologiai jóslat szerint, derült_ száraz napokat várhatunk, éjjeli fagyokkal.
— RcanAmjl Kde március 14-iki hangversenyére, as előjegyzett jegyek, már szét vannak küldvs aa előjegyzettek számára, ki azonban talán még kéabsa nem vette jcgySt, forduljon fíteM Fülöp könyvkereskedésébe, hol azt minden órában átveheti. A nagy művész iránti tiaatelet oly impozánsan nyilvánul.városunkban s vidékünkön, hogy előreláthatólag a .Polgári egylet" nagy terme zsúfolásig meg less töltve. 'A város és vidék Ssszss értelmisége oly tömegesen rendelte meg a jegyeket, hogy aaok szétküldése több napot vett igénybe. A Reményi' fogadtatásához is késsületek tétetnek, s a n.-kaniasai nők diasee kocsorut nyújtanak át aa Ünnepelt művésznek haagvsrsenyén. A koszorú beszerzéséhez aa ösaass bők járulnak, a kezdeményezési; városunkban előkelőségről ismert úrnők vették kezűkbe; totjb fogat log^a vaspályához menni Reményi érkezésénél, aőt több vidéki flUdbirinkoa fogata is/.kinl laaz aa indó-biaaál. Aa IQnság tokintélyes küldöttséggel vees r<j»t a művész fogadtatásáail. iUaényi MUlnk biombathklyre atasik hol sOroiaa l<Ma hangvereenysa.
NapHUoixu, vasárnap. Klj««yMat Ub. SeÁuartt Adolf,
Zalá 10. szám. (4. lap.)
'Sjfjrvéd tr
«1J«gv«iU Whu Rísz kisazaaonyt, Wetss Adolf aagvasreekadí bájos h mö|V«ftlelkÜ leányát. Bolaaaságot kívánónk .a aaivsk •. megkötött lrigyéh ml
— Isltalfc FIrbtr Lipót ónak 189l.fabr. hó 86 én történt elhalálozása alkalmából, Btrpr Adolf ur kossorut pótló adományként jótékony célra 5 irtot éa asoanali kiosztásra 10 forintot adományozott. A Cbewra Kadisa egyleti ,' i
A péTtKflgyminikalflr iSarote I Ignáo uagji-kaníázal adóhivatal gyiikomokjeíöllet a siklósi kír. adóhivatalhoz ideig). VI. out adó-lisztté nevezte ki.
— Adaaaénjrak, az izr. nófgylet jelmezestély* alkalmával tartott tombolához. Adományoztak : Gath Arnoldné S virágvázát, Fantl testvérek egy kötényt, Kqlin Edmundné 1 varró satMat, dfr Melaár JakOné Sftndörné 1 aazláli caengetyü, 1 bronz óraáltvány és 2 darab porcellán alakot, Milhóler Ödönné, í cbiaa-estai kenyérkosarai, Taohauar Jotia kél TM& ftotictrild Seigmondné agy aaji tányért tfvegBöl lédáHet, dr. fijjfcJózfiefoé egy névjegy tányért, tílnshl Árminnál fiOnbonéjrél,Schwatti Ida névjtgykoaarat, Rotacbiid Saauné, gyertya-tartót, Klaln tUésné likörserviset tölt»e, Héíaler Msnóné fali kosarai, Neu Jozaefné iróaiappái, Setdemann - Saauné boahooiérat, üeiillieim Saauné varrb-kaastiái, Tauber Alajotaé 1 ke--r*» kosán] és két váa«, LOwIngér Ignáené 1 pár virágvázát, Polák Miksa agy üveg likőrt, weisz Samu bonhónlerf és flseoni, Fischer Jó-saetné atbomot, Wallenstein Krigyeaaé gombostü-vánkoal, Fiacher Saauné 2 gypaz alakot, Saiiler Mérné egy pár gypsz alakot, airéai Vilmoané l iísTiíiíjSf éa löStetdoskopot, Rsp^cb tiyuláné majolika csutorái, Lengyel. Sarolia 6 mooca csészéi, ifj. Rosenberg Miksa egy üveg pezsgőt, S'réa B»rn»iné két gypes alakot. Haimlar Gizella virágtartói virágokkal, Neuleld Anionia 1 kasénál, Alstádlsr Lipólné mocca servicet, Neu-Isld Zsigaondoé agy pár virágvázát, Weisz Ja-kabsé aallos lányéri fedéllel é« Ivókészleiai, Goldachmid Dávldné virágállványt fiaconnal, D'au Páloé dohánytartól, Rolacbild Albert kendőt, Ro-stuberg Jzraelnó legyezni, emlékkönyvei és are-képállváayi, Kolia Sarolt* dohány tanét, Felwn-burg Róza dlszpoharal, Élslnger Saauné kötényt, Matcbanaker Mórné varró kaastiát és haauoáé-szél, Rsicbenleld Anna haauotéaaél, ScbersRik-hárdné agy üveg pezsgőt, Ledolssky AraioöTI tintatartót és agy pár virágvázái, Fiacber Sán-dorné gyufaiartót, Mayerbolar Henrik levélnebe-zék éa hamu tartót, Ssagó tiyuláné virágedényt. Havas Róza diutányért. Marsbreiisr Lipótné II vtakoai, Nau éa Klaln agy üveg pjaagöt, Killar Hwriksé "Bjte '*"yAHi Wslaasr Jósssfaé egy páz nagy vázái, Piachl Pálnl ü üveg pezagót, dr. Raucb Zstgmoödoé laldiszitö- tányért, Éfsíngar Hearikné legyezőt, Reichenfeld Isnáoné gyümölcs-tányért, Wéss Ida linlatarlól, Bachryb^Tyuláaé aüKoraselsncél, I uttács tiy.ulájnfl i doboz larst papírt; Sebért Szelina lámpáéra)öt éa csecsé;, becsét, Waiaaaayer Márk ütné kártysprést, Zsr-
.Gstetinar Vilmosáé i üves bort, GutetinsrS. kosárkát, Dobrtn Benőné 2 disz ' vfrágcserspet, Kaulmann Béláné -dlsaiányért, Deu'erh Laióené poroéllán bonbohierei, Bsltlbeim Gyözdné t üveg cognacoi, dr, Neumann Edéné 3 Üveg peaag/M, Tsobauer Adolfué chlns-eztei eukor lógói, Ar-muth Natbénné egy Bvag likéit, dr. Blan Simon né 2 ssobadlast, dr. Sebreysr Lajosáé 2 »a-
• > 1891. március kfl 8-ia.
I esylaii orvosi liasiaággel megkínáUák éa asavasa-TSfkat reá adni kivánják, hogy reá Nm'uMttl, minthogy o a jelőliaégiól váaaalép. Erre a tagok agy réaae lévoaoti a h.i az ara Ián kft»»ik«-aeti uaraaái eredmény* as aaliteit közlsméay beku döjéi annyira megiepte, ugy ateo meglepetés magyérázaia c«ak abban található, bogy dr. D.rt, fenti kijeteolésének dacára, 30 tag mégia reá adia
sát, Kobn ödftnné «*iv«ri*iT»r, Deutscb Mórné azavazáié', liógy Iriatá lápiáft bizalmat ezsttai
9 Oveg bort, dr. Rolachjld Samun* bonboniaret, Fiscbel FBlflpaé kőnrval. Oaazaaen 176 tárgy került kiaoraolá«ra.
— F«MMa*tAa«k. A helybeli izr. nőegylet jelmezealélyéa falQlflxetiek: Alaó-domborni Hirach-ler leni»érek 26 Irtot, ge'aei Gutaann Vilmosnt
10 Irtot, Vidor Santuné IQ frt, Ebenspanger Lipótné 10 írt, Ebenapánger Lpo 10 tri, Blan Pálné 10 írj. Sommer Sáadorné "tű Irt, Bick Károly
8 fai HO kr
trrüt^kr, Wefaer-itóWfné 7 frt 96 kr .4r.Mel-ler fogorvos 6 irt 20, Lowinger Lajoaoé C Irt, Fantl tealvérek A frt, Danneberg Jakatmé 6 frl, Scharz M. J.-oé 6 Iri, Clemenl Lipót 6 (t^ Bau Lsjo* 6 frt, dr. Rotachild Samuné 5 frt, gélaei Gulmann Laci S ffri ^fTibrin Benőné 5 frl, itf. Deútsch Lajos 4 Irt, Waira Ti»adar 8 frl 8tl kr. ilj. gemélbofer Jóssal Ü Irt, dr; -Blau Simon 8
documenialja a neki némi eiégféieU'**olgál(aa*o8 azon agltatlóért, mely balek óta •!!«■•, nem peíig aaellaálé folyt. Nem fetel meg a tényeknek azon allilás aam mely saerini az alelnök viasaalépaaéi azzal iudokotta volna, hogy ót egy tag megaértetle. Ellenkezőleg,'az afelnók ugy a kSzcyfréi azine elölt, mini a később nála járt kttldéllség előtt kijelentene, bogy egy ejőlte teljesen idegen ember, kii ő nem ismer « ki őt aem Grflnbut Henrik 8 iamari, fit bármily m«nj^gyzé«e állal mefaérteni nem nent.bírja » ennélfogva aa ó elhatározására sónak azavai semminemű -befolyással aea bírtak. A legfényesebb elégtételnél is tóbb Isit volna a ragaatundán azon osMnlaliv nyilvánulása, aaly őt egybangulag ismét aa egylet éltes választotta s nemkOlöaben azon coosieroatló, mely a vá-
frt, Grttnbut AlfiédBá i frt. Roaenbarz IsraefST Désénak főokozói voltak. Sokkal mélyebben rejlő
kovlta Albartné 4 fivag bort, Fleisebaeker Józaafné , 1 Avag likőrt^ WilbslB Réglaa dobányadényt, Fischer lgnácné 8 üveg villányi bort, Sauer Ignáené iSváakoa', Weisz Dlvidué 2 gyertyatartót, Satllér Jőzsatoé agy pár gypas alakot, ifi. Blsu. Károtyaé 2 Üveg vörös bort, Broeb Adóimé agy üveg pezsgői, Fiaober Róza 1 doboz levélpapírt, Roaenleld Adolf né 1 gyertya, 1 aalvae éa I hamu tartót, Danneberg Jsksbné varrókénZtllékel, névjegy kosarai, egy pár kis vázát éa 2 üveg bort, Blaokaabsrg Vllaoané agy virágvázát, Blao Lajossá 2 palack cognacoi, Ebenapangsr LlpÓtné 2 váaát, KBrsebsér Ignáené brons hőmérői, Blu menaebslu Vllmoené -bonbonisrsl, Seb|ffsr Kát aáaaé sétartói, Kobn liegina 2 vázát, Vidor Saauné aaatalékai, egy pár muatár csészét és boabonlarat, gelsel Gutaann Vilmoané azlvsriar-lót é« H üveg bort, dr. Rolacbild Jakabné kenyér koaarat, FleUébakker Albertné bonboaierel, Kobn (•yuléaé falkoaarst. Kauiaaon Irma kézltáakál, OrUnbui Alfradaé azlvartarlót éa leválnebazékei, Wéláz Miksáné I pstsok bort, Mdnz Nlna kein-tvMsrtW, ftiberr Aftartué 1 pattét psugot, Mauaaan Adoltné aaéntsrtót, Karteehaaroff l/to-né t Üveg pezsgői, Mietnits Mórné 1 Üveg peaa-urtt', H^aenbetg Hlkbárdné gyufatarfó készülék, Hoflnann Móráé cukorbleföti Márkua frigyes uyBaŐn/agel, Hlraolil Edéné I lámpa fáidét, dr. Bsdő néláné stbumM, tvíbwsrz Ignáené vsjtt-taoakát, lilagar Lipótaé 1 dobea levélpapírt, f^old-aáeié Fálspaé kaseikéu gtstagaf Henrik éa 'Hársa 9 sssbksndét, Wsiaa Lsjosité 1 dobos Itvélgspiri,
2 frl, Leasner Henrik ne (Bécs) 8 £rT, Rosenberg Rikbárd 8 frl, Lőwinger Ignác 3 frl 80 Rossn-feld Adolf 2 Irt 60 Mascbansker Mor 2 Irt üO. dr. Dfok JMaefbé 2.80, Fiáchl Pálné 2 frt. Fiachél Fülőpné 2 fl, Szegő Gyuláóé 2 ft, Soberz Albertné 2 fl, Béttlbeím Hugó 2 It. Ebenspanger Ernő 2 tl. Danscha Olló 2 frt, Neulald Bernátiíe2 trt,Rol-sebild Albertné 2 Irt, Dobrin Rikhard 2 frt, RotHchild Sanmné-2JtiT Soombst Józaet 2 frt, dr. Lőka Emil 1 frt HO, dr. Rolsébild Jakabné 1 frl 80, dr. Schreyer Lajosné I frl üO, Englán-der Ottooé I frt ffO kr, Oazlerbuber l.suzló 1 Irt 80, Roaenleld Jóska 1 80, Sallér Lajosné 1 60, Scberz Ödön 1.60, Strém Vilmos 1.40, Ledolsaky Arain 1.90, Srernek Zaigmond, Weisrmayar Lipót, dr. Rácé Kálmán, dr. Szűcs Miklós, Pra«er Béla, KOrscbdér Ignác, Bffitl Béta egy egy tnotH GrOnwald (Barcsteiep) 80 kr.', Jünker (C<urjo) 80 kr^ O-sterreicbsr Bernát 80 kr., Blumenaehein 80 kr., Scbulhot Adolf 60 kr., Saitler Mór 60 kr., Klein Illés 60 kr., Próbáld Károly kr„-Fiacher Guido 80 kr., dr. Fried Ödön 60 kt., Kiéin Márlon 80 kr., Ebenapanger Ernő 80 kr„ Knortzer Paula 60 gr., Sehwsri (íus«av 80 kr., Heinricb Miksa 80 kr. Hajdú Sándor 8» kr., Bacbrach Gyula 60 kr., Díck lőbadnagy 80 kr., F!eischackar Jakab 60 kr., Tripammer Gyula 80 kr., Bedó Aladár 80 kr., Lsdofaky Ernő 80 kr., Weisz Ferenc 80 kr., Braadt Sándor 70 kr^ Fleisebaeker Albert 80 kr., üay IgnSc 50 kr., Heimler József 40 kr., dr. achwarz Adolf 2 frt, Waiazoé Práger Llna [Budapest] 8 frt. Krauaz Lipitné 60 kr. —•—A lelBtSaetéaek hsaaega 288 frl 40 kr. Bevétel: 85T irt « kr. Kiadás 120 Irt 46 trí Dazia bevétel 187 frt :- melyből 400 Irt e hó 4 én a szegények kőzi kiossiaioU; nagyobb kioeztáa lesz továbbá a húsvéti ünnepekre. A nemeálelkü adományozóknak és felül-flzetőknek, továbbá mindazoknak, kik a vigaloa alkaré érdekébeo táradozni aaivaakadtak ez hton ia bálás köazönelet mond az izr, nőegylet el-aőkaégs'.
— Hadhattak Zny-tnlnás TOOqr PMaraá r.br. SS-áa S6 ávza SaaaM Jáazaf aáralaz 1-éa 71 éves, Bemlag l|aás aáralss Mn IS ávaa, SaSIIM Ilonka mlrtltu l-ta.S ávaa, Abrakáa Mari aániaz S4n SS ársa, Sav. Fralberfar OyuJiaí hkr. ZS4a 01 év«s karábaa
— Nyllalkazalat vettünk, mely kővetké-aőlsg azól: Tisztelt Ssérkeartő Or I Becses lapjának utolsó száaában a kereskedő ifjak önkép sO-egyletének február hó 18 án tanon folytatólagos kózgyAiéaérOl'oly közlemény jeleni aeg, mely feltűnően tendenilomu aslnezeto állal hivatva van as egylet iránt érdsalodőkat félrevezetni Mini az említett közgyűlés Immár bfteleaitstt jegyzőkönyvének vezetője, kotaleaeégemnek tar toa azon közleményt a következőkben reoiifl nalnh-A lanit kanyűléaan agyeltsn u; indítvány aea létélett, baaea aa előaő közgyűlés agy indítványáról volt s«4, a mely fölölti ieaaavaaáa-kor szabálytalanságok merőitek löl, miért ia 81 tag IráabaÜ aa u|bóli leszavazást kívánta. Az Indítvány sllanaőlnak egy résw, lélve,a nnrraai Is-ssavasáa eredményéűlj oly heveaea stílül a ieaaa-vazSa ollon, bógy Indliványosó a béka érdekében Indítványát viaasaftmle. Egyúttal ktjalanieiit M«4-intyTtvadar ar.Tiagy megbízása vau Dr. D irányl Arpáil ur részéről, főikéről azon tagokat, kik őt
itsslás el sem fogadáaa után épen azokat töltötte el legiakább, kik a dolgok . ilynemű lejlő-
okok indítottak az alelnököt a vlaazatépéara, mint mi' yeneket égyeaek a világgal elhitetni akarnak, oty motívumok, melyek oaak kiváló jellemű emberek Isiiében birnak msgfogamsani, de a melyek tárgyalása nea tartozik a nyilvánosság elé. Ké-soraimnak b. lapjában helyt engedni s ajánlom magamat N agy-Kh ni teán, 1H01. aáre. 2-án kiváló listlelellel TlocKwiílt JAtuf mini a kereakedő Ujak ónképső égy laténak titkára. {Köszönet szíves toraiért I Ugy látssik, bozy a menynyiben személyesen nem lehettOnk jelen a közgyűlésen, lapunk mull száaaábtn irt közlemény-nyel, nea btiyes inlormátiót oyeriünk; minthogy pedig most a bitelea legyzőkönyv alapján irt értesítést vesz&nk, készséggel közöltük e aorokat egéss terjedelmében ét stétteriali taövegtben. >Juvemus venius< mondja a| latin kózmoodáa, a fiatat vér hamar bevül, s igy nem csodáljuk, hogy as ellen nézetek harcot idéztek elő; node moaf már lezajlón a kedélyek' vihara, óhajtjuk, bogy aa egylet ifjai kezet fogva, egyesült erőre! törekedjenek a közös cél felé, mert az /egyeaO-lés a legkisebb ügyet ia nagygyá lejleaatheti, míg a visszavonás a legnagyobb fi gyet is megsemmisít heti.« V41vetve iparkodjanak á cél eléréséhez, s az egyletnek hazánkban már eddig ia kivivőit jó bírnevéi törekedjenek nemcsak megtartani, hanem lehetőleg még emelni ia. £s óhajtásunkat kilejezve, kijelentjük; bogy as ügyben a további vitát berekeszteHnek tekintjük. A Sttrk.)
Mulatságok.
— Jelaseabál. Az izh -jótékony nőegylet által febr: 28 án ai „Arany Szarvat" dísztérmé ben tombolával egybektpotoHaa Kendezett jel-mezbál, az _é» sd jtgyill tagattariltabb mslsiaiga volt. A fényesen díszített teremben, mely mindenütt nemzetünk három szinét viselte, féayse társaság gyűlt egybe, mely. aaufoláaig megtöltótle a nagy kiltrjtdétü termei, míg osaknem a karzat leroskadt a díasea nézőközönsége-terhe alatt. Vidor Samuné úrnő, az egyjet elnöknője a nála megazokott elözékenyaéggel, szeretetre ^aétiúaág-gal fogadta a vendégeket, ott volt mindenütt, át-lekioiö figyelme kiierjedt a legkisebb részletre' a neki éa aa oldala mtlleti volt főrendező DeuCtch Lajos urnák köaaöabeló, bogy a közönség oly kitűnőén mulatóit. A -kifogástalan zene, a a azüo-óra alatt Matejko Ede ismert jé étkei a liazta borai oaak füazerezték azt az elvezetet estét~ mely a jelen voltaknak tokáig fog emlékükben maradni. A jelmezbálon, nem láttunk ugyan oly sok jelmezt; de az mi volt, szép jelmez volt, Nabés volna a jelmezeket föllünőaégük szerioL. sorolni lel, aaért adtuk ugy, amint épen azt-■einkbe tűntek i Á „Qi/m H" (Btaa Tiaka) riy űgyta jalmaz voll, minőt ritkán Iktlunk, magaa kÖosDg kalapja, hosszú alé!es vatenaőrdart, öaáz-hanshán állolt bársony Irakjával, s nagy sárga otpőjévsl, a kezében volt losagoatort a manók lit padig ugy keteite, inmilia nem Is a aagy-kaai-saal oorzón, hanem valahol Párta bulevardjahi tanfiltá volna. A ,\íoí>am kirn&Mr (Boroukiy Fáaikal jelmezé uomblnsUv Mutatta be ftjéa s a katélMn tartott bírnőki páloáa a tavast gyermekeit t s sasodé ibolyát, a kacér klkirlsaet, a
i
L tUfT-lf»niw«, vasárnap.
■ i I *' ----->V.......L 1 1 I"* I
iikM) gyöngyvirAgöT," örüüünk Oi i*4ni, vaját ig*<l bírnák* volnt t iKinuik A,,napraf»ryá" (Pollik Anna HéoaMil magleheifiuen muiatu b« öltözékén diszltétével, rtjdlaat ■ ítgyezfljével miivé-Hzlloii ktreaiiülviit — napraforgói. Nem kevéssé érdtktatk vollak Karraaaarnff OI«a mini „DrUtr Iái" 4a Ida nővért, mini );%if«y7í<Í»yV. Kú/ik vMgot^ Róstnltld Vilma, a kedva* flaialalab niuiaila he, agész modtNfibM állítva elénk, a teméaaél a jelentéktelen vlfágftt, Valódi „Jfayyar m**fctk*" voli Fltischtcktr Aliiért né, klaat roa fejkendője, fekete btraonyeaiftl zalnproü vál IÜz6)a éa febér vlganAja Jól voli dlazitve a, riam-attiaain aaallagokkal. Mellette íelstnllJjük a ,,Mn yyitr IMuff (Sauer Olga) a nővéréi Irmai mim „Tavaut" eainoa jelmezükkel. A kia „ImigythiB" (Préiaa Kftrolinl BéraécaujbalrAI) kUlftiM)«»n mén-lépő volt, némoaak aaép caapkAja a annak lebéi^ premia, nemcsak .jellemxíl_t)l)üzfiie,Jiiiniim- Jfllog-tatltal. hogy oly bévval a annyi tQaaal iárta a a csárdáét noha életében caak másodszor látta • nemzeti taoounkat, hogyha Mokány Berni je-Ím lelt vnlaa, 0 ia, valami magyácí alloldi UU éayaak tartotta voiaa'a vigkedétyü némtt hói-gyet; Voli még más „Űir/dnyltdng" la (Harimann Paula) #a egy második „Drótos tit' (Halni jer Irén'1 SaoBbalhélvről) Martinazky RUa. Győrből, salai „Nyár", a Worima* nővérek, mint „Aralik", belyeaebben • Karltaaleányok*, Boob Janka mint ,,K*rUu Mtty[t Léadvay Samuaé, mint „Béeri mmM', Hirwhel Hermina mint „TTretí »£', Wtiai Ni'na mini „Bmm ni1', Göldaleiit Fálópné, mint „FitttomS"' jelentek mef Jelmez nélkül ott láttuk a nök közölt: Altstádterné éa leánya Melnnie, Bogenriederné, Wuoakíea János'n'é, Mar-"T<5 Ignacnt, Wilhaim fertácné éa leánya Olga, Blamaebain Vttmoané, Sobuiliot Adolfné, Satrter Móroé, Flaisohncker Jakabné, Baam JAzselné. Lflwy Sándorné éa leánya Z-teni, Dr. Illek Jó-taalaé, Sohifftr Jakabné, Brook Adolfné éa le Aaya Hermina, Kapocli tíyuláné, Dr. Hauch Zalgmondné, W«iii*r Helaaa, httrn Linda, Hehtra Minna, Sauer Edéné, Strém Jöaaafqé éa leánya Ltopoldin, Waillar Uldorná, Vidor S«muné, Roiacliild 7.tigmondné, Spitzer Dávldné, Llwln-gtr Ignacne éa laáayai Kamilla éa AmálliaJ Kuracbner Ignácné, Kaailar Llna, Boronkay Ká-rolyaé, Weiaa Fertncné éa FBiBpné, Pltbtiaz Viktorod, Uotdachmltd Berta, Blan Lajoaoé Wilhtim Karoly né (Marcaliból), Sobtrz Ödönné tC-urgó), Sommer Sándorné, Maaobanaknr MnrnéJ Wumna, Waiaa nővérek, Hacktr Jaliakt, Lan-1 deamtcn Samuné, Mllhoier Ödönné, Dr. Bedő Bélaaé, Dr. Blaa Simonná, Daráaa Malvin és Vilma, Btlltr Lajoané, MarkA Antainé és leányai,
-Zala 10. Mám, (fc lep.) •
~ KüiSnfélét
— A királyi udvar vé(l«gaa ma^éllapodAa asarini mArefua 16 én hafy|a el a magyar IflvA-roat a visaaatér Béoaba, ko| már nagy elökdsafi-létek IftnéniMk A Felsége a királynak e bA 10 én tartandó névnapja mcgttomptéatfiev.
— kxiMrs •axlékaaéo. Öröm éa tájdalom váltják fel egymást as emberi életben, - a bAÍoMŰI ■ adtét sírig; éa a lerméaxet azon törvénye alól, hogy: „Orömr.e bú" még a koronáa Ifik sincsenek kivéve. E bA hetediké a legboldogabb nap volt arra ndre néave, kit a magyar neműt is annyira sieret; akkor lett jegyesévé ii>enégy évvel ezelőtt. Blt/ínia a belga királyi hercegnő a Hagyat Irőnflriikftanek RaM/mk, kibaa oly aok raményt kötött nemaetánk. Aa ifjuaAg virágában, areán a kikelet i rOxaáival szive augsllaiát követve nyujtá jobbját a fejedelmi ííjaoak 1880 máreins hetedikén á királyi her-cagqö, remélve, bogy érzeti éa viaaonaott jze-relme boldngáágáaak esilaga kiaérni lógja Élete pftlyáján; Ést. ».. . A kértelhetlen halál, mely „erAa mint a aaerelem",'hideg lahslletéval kloltá a lérftaa életet, s aa ilju özvegységre jutott trón-öröknané, Oiyegy látyola alait könnyezi most elmúlt boldogságát: Enyhítse fájdalmát a ludat, bogy a legloyaliaabb nemzet, á magyar, lelke egész melegével veaa részt, mély fAjdalmában akkor, mldAn aiaasarmlékaiik WtWévi márnaara eljegyzésének buldog napjarrr I
— A BAgrábl érackl »«k belöltéeeiránt az a hír terjedt el, hogy a vallásügyi miniaier Dr. Wola/ka Nándort lógja ajanlaai a koronának; bilelaa ériesüléadnk azerint azonban, e bir teljésen légből vsn kapva. A valláaUgyi miaiazteríumi kalholikua relerena kinevezésének a zágrábi 10 tfyháamtgye élére ugyanazon akadály áll aa aljában, maiy a beaatarcabányai püspök kiaeve-aéaét maghiuaitotta. Mihalovicb uiodját illetőleg még nem történt meg az elhatározás, de a mérvadó borvál körök résséröl kitajesett kivánatek lekiatetbe aéule mellett valOasinlllsg az agyik donánioU agybáaaiegye egyik kanonoka lóg kineveztetni a zágrábi érsekaég élére.-:-' — I> H. K. alapi lé tagjai közé ujabban
/
1891. márciua hó 8-én.
Ladolaxky Armlnné, Dr. VillAnyi Haarikné, Leit- 100-^100 forintos alwpitváoynyal HtrUlmif
ner Amália, Koba .Szenna, Zaikowlla Albermt éa leáaja Ttrés, Fiaehl fámé, 6svl Pollakné éa leánya Sabina, jKartachmarnIT Laöné, ö/.ogft Gyaláaé, Heimler Jeaaefné, Welaaberger SUlg-awydiA Walaer Jözwtné, Dakaialvl Daka Tó-a6n» ét leányt, Báró Kleist Bellt, Clement UpAtaé és leányt Htrmtnot, Ungtr Ullmton Eltkaé, Dr. Bauatr Jánoané, Fodor JAasalné, Melléi k, ii. Sopronból, Btohrach üyuláné, Htrém VilaMiaaé, Taubtr Altjotné és léánya Vllmil, Birok Onrirárn* Bni>«. Sít, Mlliótröi. Tlseber Báodorne, KohriNeiti piAskálróI. I)>, Mtuaitdltr Anlalné, Dr. Tuboly Oyultné, PÍlbál Fértntné, Slern LipAtné, Dr. Neumann Edéné, Kohn Oá-boráé át Itáayt Szellna, Práger llé'áné, (ir(lnlmi Allrédné, éa Klein Edéné. A tánc jó kadvvtl lolyt a öaaatatn OQ pár élit lel t négyeshez. A tombolt osak tíevenllelie t jókedvű muiatnkot. A tombola tárgyakat t tz anyagi |8vtdtlmtt lapunk mát helyén találja mag aa olvató.
-— A ■■le>«K«raa»gl haaalnó február bA ül-én tartott ealélye Igen fényesen sikerült, A ■uitiságnak majdnem, t raggal valóit vtgti. Jolán VűllaIf.- öav. Arváy Iatvánnl, Bsjommy lat-vánné, Caénnák Mándorné, Fthérváry (léiánt, Viloa MAftAmjié, tlDiony LáaalAné, Halik István-né, öav. Háry Kándomt, laao Altjotné, dr. Háry Istvánhéj Kpvíjmi Károlyné, dr. Mangln Károlyné, Mahvt Jöaaalna, Nagy l^wllAné, rAndrááhida), Nagy litiáné, Némtib Eltkné.Bkuhlloa ifivánnt (Btaatnyff), Hkubllet lairéné, öav. NI urat Oyné, Haévoatt Kálmánná, Tbawy Mikléané, Tshy Mttáiérné, Trattyénaaky OdAAné urunk. Iln|nniy novtrak, (jtlllwgíi Áarotts, Dsnl Jsnka lignit), Krhardt Msrla, (liaaa Vilma (%<<laps.l laoo.ifu-lltdtkj Imtj Mtrtakt, Kováét Héllt, Ntgy Anna, kag^fia, Ránt (Hullt (N Kanlnas), Tbaaay nOvérek - urbölgyak. (Klkéave érkattll, aaért ttok moti k8tMhti|0k,) Hurk.
rtno Itttnotlosuji túldbiriokos, Miltényi Jozstf tapolcai ügyvéd, zald-tgtrtztgi kaszinó, a sah-Jgtrüegi talcarOcpimlár lépiea Bt.
— kilatvaaaa, A aUmtgi keszInA labruár ü&án. lain|vaaA aaittyt tartott, mely .alkalommal dr. Jnvay (Itta ügyvéd olvtttt Itl tiktrOlt ttt szépszámú lárttaág által élénk tttizéaatl logadttt, humortaakjtt melynek oimt: >A papui»U$>. Felolvasta alán tarsss vaotort, maja nüvtsstt klivétkezell. A tttp nemet Eiftur Zalgmondné, dr. Jmtag Uétáné, KfUlfh ütamturné, Pintér La-joaoé, Sűmtfi Ttvadirnt, Htiktly (Junatávné, Halmi Mariska, koviet nővérek, 'l'akáek Vilma képvlattiék.
— Járvány Kapaevárt Mint ItVtltzAnk KtpoavárrAl értftlt olt tmuli liAnapban járvány-aatrQltg léptlt fel a ttrlteb, át pedig itglöbb-nylro dlfttrlllastztl komplikálva. Mintegy ötven hatvan gyermek Itkstik s már lúbbtu meg is lialtqk. A* Itkoláktt egyenlőre máro. hö 13-áig a balúaág Iniéaktdéat lolytán bezárták.
— Uáay ügyvéd vtt mtgyénkbtn. A zalt-egtratagi Qgyvtdi kamara lajal romába btjtgyztll ügyvédek közül Zalamagya területére 104 ügyvéd talk. tízek közül a aala-sgarastgi törvény-aaékhss lartoilk: 48, a n.-kaniaaai ktr. (örvény-aaékbta pedig ül ügyvéd. A 104 gyakorló ügyvéd tartózkodási beint oésvt kOvtlkesőlsg oaallk mag: /%y-JCatl'Mfi woi ÖT, 7.ala-Egsr-aatgao 17, Ktuthalyiu és .Tapolaán lo 10, Alaó'Umlván 7, Bttmtgen ta Citklornyán HÜ, Parinkon 6, Ltltoyéo II, lltktán,' Buldoglán, Kö\ ágd-Eíraftn 1—1.
— Tiltott Járvány g*éot«tl. A llluas járvány, mely .J/éuii vá'oaái uly boatau Idón ál laa-tutin ratiagétbtn, s már asttnö Iáiban, volt,mnat ujnll trövtl kinin, mámiua Il-áu ÍM, utgytdikén ptdlg HU u| járváuytMt lordull tlO Pénatlt'. At egéaa vároaban isméi a |árvány a knahtatéd tgg-gyt t raggtlttklnl uatpaluaán olvassák 'alt tat
berek, t vitte báaára iUSgíiaaaiaU bivaiaioa jtltntttektt a járvány állapotárAt. llgy ér<e«i0löak t kormány egy bedaptetl tgytitml proftaaort fog küldtni a járvány bt bt IA lanulirányoiáaa »égett. Miat halljak Rtményi btngvsrttiyt ia tl-marad Péoattl a tlluas mittl. A biratalo« köalt-mtny aatrini, mely a mait évi november óta ínyéi tef a járványt, követkesOárőt érien'hetrflk ofvaaAiaktt i a mait év november 10-ikt Aia február ftt-if htttifoaabt e-eil: tSl féri, 276 né, 406 gyermek j mtggyógyall: XS2 téré, 104 a*. 881 gyermek, ápolás alatt maradt : 18 férfi 17 nó, 18 gytrmtk, meghalt 81 lérfi, 84 afl, l| gyermek. ________58 .
— ÍJ pelttlkat aapllap indul mag Bu-
dapeat«n, melynek cime: ,Magyar Hírlap" tatr-
keaztfije: Horváth (rynla uras. képvittlé, tdmrns
katárs Mikszáth Kálmán képvistlÁ. A Up e bA
pi i_ .i ..i-----i. ■ . " .* . —
a i vh jeieuia wr namr. anyvr uii iaae
kiegyezM alapnaJr híve Uu a éppen ezért miadta
o|y törekvésnek töltétlea és kérltlbetallaa ellen
ségt, mtly akár ál-loyalitás, akár kon flikt uaok-
tététől tartózkodik, vagy a által érintetlenül hagyott jogkörünkfta caorb^t enged ejtetni.' A lap btltö dol^osótártai, kfilM mankatáraai, valamint bel ét ktlfllldi leveleadl ta ajtágirói éa iréi kar ktválé tagjaiból vaió e így kétaétaégttlta. bogy a Magyar Hírlap meg fogjt nyarat a Közönség rokoasatavér. Er| egyébkent már Horváth Gyelá ftlalAt asarkeaa-tónek a Mikasáth Kálmán (Amnnkatáranak addigi ayilváaoa szereplése ii biztosítja, Mikszáth Kálmán végkép kilép a Patti Hírlap atarkttt-tdtégébdl. A Magyar Birtap eldfiaaUai ára egy évw u HviétéfH 'T tn, BegyH <m 8 m 60 Kr., egy hóra 1 frt KO kr
— A lkuaa Jege megindult. BéeabAI Írják, bogy t-atadiaui Ind alatt már Öészé is torlódott s ha a jégiómtgtk a leiéiről jövő nyomás következtében hamároaan meg nem indulnak, vald-tzinü, hogy a viz kiont aa árterületre. Veszély nem igen fenyeget, mert a viz Állása lölöttébb alacaony éa a Duna nagyobb mtlláklolyéi atm aradnak. Btct fölött több helyén, különösen Urtiitaatain ta Kabltnbtrdorf közt mtgállott ta öiszeiorlAdott t ieg, de-közvetlen veijígiy 8 ht-lytknél atm Itoyegti. 'Pozsonyból táviratozzak t.a [Duna jege, mely hatvannégy napig állott, a mail éjjel 868 eentimtier vizmagaséAgnál megindult, de natkhtmar ismét megállóit. Ma tgéaz nap ropogott a jég éa Minden órabán várai lehet a megindulását. As Aryizbizotlaág már ptruiaatat ét a taviróbivatalban ia egétz éjjel axulgtiaiatot tartanak. A v{a folyton emtlktdóbbtn van. D a. nyolc iee voli t meleg. Hív alaloe láiiraii jelen-ie»ek azerint a hó éa jM olvadása ma Magyaromágon aa e|ét< Duot-mtdtaoébtn —• a Paa-ctova éa Ortova közti réaz kivételével — ta a Tisza-völgyben nagy arányok ban ktadttét vette; la itqna ta Tiaat állása a nap lolyamán tényleg valamivel emelkedett la. Minthogy azonban r ' Duoa aebol atm áil Wgasabban mint három méterrel t ttmpont felett, a Tiaat meg épen mindenütt null alatt áll, egyenlőre nioca ok árvia-tö'l tartani, lelttvt, bogy az énetek hidegek maradunk. A ínég mindenütt álló- jég különösen a Danán nagyon törékeny és helytokml •<akadozott,
— Klráadnláa Hanlaallaápelyka. A konattntintpolyi kirándulás, melyet a m, kir, Államvasutak meneijegylrodaja a buavéti ünne-* pek alkalmából rendez, az uiaaAkaak minden tlképaelbelö kényelmet fogja nyajtani, a menynyiben a külön vonathoa külön étkező éa btlo-köoai ia lesz'csatolva; előbbiben, mtly ftnöm fraqoit konyhát tart, történik aa tlláiáa útközben. A hálókocsiban -csak azon utasok loglalbat-' aak helyei, kik helyüket aa taértjáré külön dij Itflaeléat uiellett előre biatoshjtk. Réaaltita prog-rtmmok a mantijtgyirodában (Dadapatt, Huagá-ria ltálloda) kaphatók. ,
latau bgnafjfM ajdudika aa egéaaatg. A köhögáa, rtttdtstg as elaiákasudea aaomoru kö-vttktamtnytilől osak egy szer óv meg bennünket iel|ta blaioaaággal: Bggtr d\ji*talmanot, Halt-1'aalltiál! txamialau kaiairat tanúskodik oitül éa senki e.1 na>muiaeassa iUeje-korán estk használását; KaphátAk: 86,60 kroa ét 1 Irton trtdttl dobotokban a monarobia valasatanyt gyógyattrláraiba, valamint aa ligger A. 8a otg.
Nagy-JUnisaa, vasárnap.
Zala 10. ipte (8. Ijp.)
Tanügy.
LniiebéLt
IfiáÉ
1891. márcMM hé H-4n
— ■•»«»!•» • ImIMI IhIM letoae-Mm Irlal. A nagy kaniaaai kfiaa. aleó- 4a felső népiskolai tanítók mozgalmat indítottak meg anyagi hely telük — illetve flaatéattk eme léaa érdekében. Ei ügyben Beaaehivolt testületi értekezlet elhatárolta, hogy egy, aa egéaa te* tület neSHien a aláiráeávei ellátott kérvényt fog aa iakolaaaékhea benyújtani; melyben vilá-goean ét meggyőzőiig kífsiteaaenek azon okok,, melyekre kérelmüket alapítják, E kérelmük pedig nem áll egyébből, minthogy a feled népiskolai taniták törzsftzetését 700 frt és lukbérü-j Itat ÍM) irtra, a népiskolai tanitákét pedig 600 frt törz* én 100 ht lakbérre emeljék. E. méltányos ée igazságos kérelmüket már caak azért ia figyelembe kellene vejíM; mert Ba tekintjük máa Nagy Kaniaaával egyenrangú városok tanítóinak anyagi liely tel ét. azok mind kedvezőbb díjazásban résneeülnek, mint a nagykanizsaiak, MartNagy Kanizsán a aegédtanitók 326 frt éa 60 frt lUbérrel bitnnytalan ideíglO—16 évigj kénytéBBl mtiKodhi aegédiminflaégben. E szomorú éa tartbátlan állapotokon azt bisaatk már váltoatatni kellene a talán itt Volna aa iittjje, Nagy-Kanizsa városnak sem fog nagyobb megUrheltetéaébe kerülni, hogy tanítói érdékében olyan áldozatot botson, mint átSlibi haaon-rangn városok nemes iskolaszéke; A sért tehát nem ia vonható kétségbe, kogy városunk érdesen iskolaszéke ia belátva saál lapotokizomoni voltát ne érezné annak szükségét, kogy tanítói érdekében jóakaratnlag ée aaivee készséggel valamit ne tagyeo. Mert elhagyatott ée kedve ■őtlen helyzetünk ün a kérelmezett fizetés eme-~lilld BindUfOTW segítve lenne, a ml caak á tanügynek szolgálna javára-éa előnyére. K. (Mfnt tudjuk a kérvény már el is kéazültsegv St taga bizottság nyújtotta át azt vároanns közkedveltségé polgármesterének, mint asisko laazék elnökének; mit fog határozni az iskola-azék, illetve a flaetée felemelésére hivatva lévői eéift Mjii welfflMtlIliil, nem twMtk| de erósl meggyőződésünk, hogy e nsmsa város nameeen gondolkozó képviselő testülete, mely már eddi-
f|elé is. oly álaozatkéeseéggel járult a népneve-Hál ügyének emeléséhez, most sem fogja meg-voaai jóakaratát, a népnevelők e jogos éa tnel-tányos kívánalmától » kérelmétől, mely nemcaak sáluk, hanem a legköselébb megtartott IV oraágw téflltó|fyBI*eeh is hangsalyosva, a a kormányhoz előterjesztve lett. A népsevalők kesében vaa letéve a nemzet jövő nemzedékének nevelése, joggal követelhető, bogy a népnevelók . aayagi gajdoktól menten ámoaliaaaák : ■»-gukat magasztos hivatásuknak s hisszük, hogy est a városi képvieplet ép ugy tud ja mint
sl I tsUt «^<TTg
kor midőn a népnevelés ügyén lendíthetett va-"lamis, agy nem fog mset sem stükksblü lenni a a méltányos kérelmet megadja. . 4 **trk il
'Irodalom és mtivÓHet.
tagnak a retalábaa li^frÉsiaM ml.
vios (ifórar — Államférfiak kste)a. fordította l'rély latrán, stb. etb.
— O' Bsastl grófnénak, — mint a .Zene-lap. irja — legközelebb kéfazerzeménye aratolt nagy tetszést. As egyik „Ez az" citnü csárdása, mély a Madikuetiálon lett bemutatva Rsdios Béla leeekara filial, a másig egy ,JCtring9'-je, melyet
peetmegyei bálban Dubea zenekarának négy-►ser kellett ismételnie.
Fel. • püljáialral A népaainbátí bi-zottmány pályásatol hirdet egy alkalmi sztn-möre, taely es 1848. éyi március 16-iki budapesti eMtnéoyeket öleli fel, lehetőleg népies irányban'van tartva, a népszínház műsorába illik a egész ealét belőti. A szintnfi jutalmaJ00 darab 10 frankos arany. Pályázati határidő 1891 -fvi október bó 31-ikének déli 12 órája A jutalmat caak teljeeeo megfelelő műnek adják. A pá lyamftvnk ftpnyi IVtstrfl'népsilnhltl—bisOttmányl jegyzőhöz (régi városháza I. em. 22.) külden-dok be, a kinél a pályásat egyéb leltételei meg--tudhálók. f^j
á 'MaaKIs Lapja* aaarbeeiHaégéiOl felkéretiQnk annak kftaaáiételére, bogy a •Mentők Lapja* február havi füzete közbejön akadályok'miau mtg Nem jelenhetett, hanem helyettea legközelebbi tűzetek egyike kettős tarlatommal log megjelenni. ----r~r~~
— EIMmMsI falbíttásl vettünk „A Kereskedelmi Jog- éa Ismeretek Tára" havi aaak-folyóiratra. Az előfizetési JelMvfts. többi közt ezt mondja - A kereskedehai jog — éa vele rokon jogtudományok többé-kevésbé nemzetközi jelleggel bírnak es így a külföldi jogfejlődésnek szemmel tartásét különös mérvben szükségessé teázik da ssnksagsss* tesztfek: bizonyos; külön, [leges technikát ismereteket éa bizo-

Vek, lapunk k ladéjáaél, Flsrhrl MMp kény vér aa laletébea megreadihetlk
— A l«fknllnasnnnkk Nérakeilalé égy jó lap a est osekély 6 lórimert megsaerea-hsti minden eaaléd, ba megrendeli a .Képes Családi Lapok* cjmü stépirodalml éa lamerettqr jeaalö lapot, mely nemoaak hasznosan mulattató, értei em, érzelem és Islés nemesítő olvnnmányo-kal nyújt olvasóinak, hanem »Nö a báabán* o. mellékletével lill lánáoaadója a eaaléd miaden tagjának a gyönyörű nsak kiváló mOTésaeklöl eredd képeivel a asép érzékéi ié lejlssslí. Hogy aagMstos tmljáMk a .Képes Családi Lapok* mennyire megfelel: ast legjobban bizonyltja ama köskadvélleég, a melyben réssasül a előfizetőinek évről évre aaaporodó sséma. A .Képes Családi Up«k< előli <siés| ára egéaa étre II frt, félévre J Irt, negyedévre I frt 00 kr. lé kiadóhivatal (Mudapnaten, aagy korona-Ntna U0 §*.) molyhos aa alőfiseténak Ifgoáleserttbben ponlautalvlnyoa iatéaeadok, llvánatra bárkinek Ingyen 'él bér-meal.ve ssnlgél mulat ványlaámokkai. A 10. ssáth tartalmi! Kétuser keliö négy. Irtat Jókai Mór. -» RlOkáai lUéayánsaky (Jyulálól, iTloodo-latok. ^> «uairéala. I'slágyl Uinsiől. -*. Villa tatiaség - éa-«laA vlllany|épfí. falfldékltdl. — MtkénP virág olyan vagy . , , UpboMiAfl Uyu-lálól ss» Hallémalr. Marttal AlaJoatAI. — A hé-saaeág ragényi. Írté Tulstól Leó, Fúrd. Uraako-
nyoa speicália jogfelfogást ia. Csak ezeknek szemmel tartésa mell -II számíthatunk kereskedelmi jogfejlődésünk üdvös baladására és kielégítő kereskedelmi jogszolgáltatásra. E«en szempontok inditotluk bennünket Ara', hogy a hazai ke-
rasfcsrfslinl jng — lm nsltt enknn jogtudományok
részére- „A Kereskedelmi Jog- és Ismeretek Tára" cim alatt külön havi folyóiratot megindítsunk. —. „A Kereskedelmi Jog- és Ismeretek Tára" ktsérólag á hazai kereskedelmi jog- és vele rokon jogtudományok érdekeit tutija szolgálni é< hívaiásanak tekinti á fent kifejlett követelmények kieiégitésébex maga réaséröl a lebetöség-haz képest hozzájárulni. Ezen—cél elátéséra 't-gett kiváló srékférfiakat sikerült már eddig ia. magánk kőré e<oportosiiepi éa törekedoi lógunk as e lérttf kasai ssakférfiak saine-javát
a folyóirat unkban való. közremüküdésra megnyerni és ekép folyóiratunkat 'a tuiomány magaslatán f«niffrt*ol. As álóhvtési ár: fél ávra 1 tett — egtáz étái | lil. >A Myóirat i. évi'
** Jertek fiuk I. . '
Jertek fák Ljertek igyunk. Poharat a k&bt f
Nézzünk mfíyen, nagyon milyen A pohár fen&rel
Kinti sitivét a bubánál,
8 a kinek- a /ijdahm nyptt/e,
Sboy ásWjjl — annak moMan, ayiljík st a lorkn . . 7
Igyunk tehát! igyunk fiuk, Bort most (t. pohárba !
C$ak igy jutunk, juthatunk fi Á^istfJr- vienyur&uigbat ... ■
Polczner Árpád.
__^ Egy kii félreértéi-—
— tTswiiasak. —* "frta: Sdtk*.
K ..... i ar egy alkalommal kézi mulatságot rendes ven, • többek köst magam ia hivata-toé voltam reá; éa miutáa ott agy igen erdeti félreértésnek lettem szem ée füllatraja, el nem mulaszthatom, ast megörökíteni.
Sóvári Tivadar reméoyteljee dandy, fülig szerelmes lévén . . ur csinos (notándnm* jó gazdagi leányába : Iraté kisasszonyba, saintén részt! vett as emliletl mulatságoa. —Szerélméi íbár elég ideig volt udvarló) soha sem. volt. bátorsága Irma kisasszony élött élö szóval, s/emtől szembe bevsllanj, hanem miadlg arra szorítkozott, hogy több iibdn megjelent a ssép holdvilágos esteken ál az imádott hölgy ablaka előtt, a dalotá et — állítólag — ónké> ssitette mélabúa dalt:
SMét atat sa alabraatea, Hajlik mint a Pjiaaia, Kamcoyujrti aiat a laatna, Otyaa Va^ok aagaa — isi
De a azép Irma nem eok súlyt fektetett aa énekbe barkóit vallomásra, aút sem törődött a ssegény Tivadarral I
Eljött a házi mulffl'4lg "sg» "Vj*, Óé. bősünk ez alkalomra lervnsé szerelmének bevallását.
De-magy zavarban volt, mikép foganatualtaa est? ." __
As első négyest az imádott lénnyel járván, egyre hozzá akart fogni mondókájához, de aa makacsul
torkába rekedt. A nágyea után követ-kasfl Contra táaenUrmg tasasszony mással iéjt> vén, bús aaaialiiieaüak a lángrefemmel MöjjSÉÍE
ápHTts 1-én log méginjnlni, és atjói fogva ba dos wobáU ment, Wl o" agy szép éses fo-
vonkiat egyszer fog megjelenni.
— Nevezetesebb klaeeetek c-.'alaii Ka-eutdny Géza királyi lörvényaséki bíró szerkesztésében jelenik meg Lámpel kiadásébsn egy oyklua munka, melyből eddig két kötet jelent meg most hirdet a kiadó előfizetést a további 4 kölelre úgymint >Egy modern házasság lilka.i • Aa amerikai feleség.* »£gy bőröndlifjta,* »Egy kólaiás éves balálitélat Psslao. • A harmadik kötet előfizetési ára — agy miTÍI as első két kő: tété — 1 lorinl. (lyüjiöknek minden hal példány ntén egy líezteletpéraánvnyal szolgál' a kiadóhivatal. — A mű legkésőbb 1891. márelua hóban jelenik meg éa megrendelések a Lampel RC.bert (Wodianer F éa Fiai) oa. éa kir. udvari könyv. ■artakedéeéhea, Budaneeten, Andrásayot 21. sa. alá imósendők, vagy lapunk kiadója ulján is megrendel belő.
— Lsapel Kékért oa. éa klr. udv. könyv., kereskedéeének kiadóhivatali jalaniéaét vettük, ftltmliiendőnek itirljuk a ajánljuk abból, a ltö-vatkaső müveket: BrUy Sándor. Ssinéssvér.— szökő sasiony. Apróbb elbésséléeek, ugyanaz finom kiadás, Bun Samu. Egyaierü és kéttőa könyv-vMolt Köiápkereakedalmi Iskolák éa akadémiák részérő, második kladéa. Ofirgy Aladár, Müve* lödéi történelem. Herkules-könyvtár i fontolt L. labdajátékok ktlnyvo. fontolt J, Korosolyásás kéilkőnya. Htalty 8. Vitorlás tiélandok. A sport-világból, Igall 8v, Moolpelllértől Budapwtli vo-lonlpédeni /Wno/f L. A tornáaés kéaHtOoyvé. jljuaágt Iratok áa képeektloyvék P"Andtrttu mosói, — ujabb Mail, — ósesae ateaéi. Kitmér IhM 'l'Qndérmieéa. Ilo/fmann F, A könnyelmű, aég kOvatkeataényal. Játé kM, Képéa meaéh. HÍM Vilmos, Magyar népMondák. Sttniemhtgyi T. Balaaaébalon.
galmasványu levélbe öniae lángoló szerelmi v&-lomáaál, s azután majd ténekőabeo a bájos leányka kezeibe criusataaea ast . i » . azonban irt is mahleur üldözte, a szobában sem papír sem toll nem állott randalkeséaére.
Klbatárosé, hogy Irma kiaaaaaonyt kéri fai, mentse ki ebbéli aevarábóL Aa elhatározási oaakugyan tett követte.
Irma kiaaaaaon a contratánc végeztével viaaaa térvén helyére, Tivedar barátunk nagy alázattal elébe áll, ée nagy hajlongások következtében e kérdést inlési bőssé:
— Nagyaád, megengedi, hogy ágy kérént in-téshetek kegyedhez ?
— Oh kárain . ., , tessék .... örömmel meghallgatom.
— Legyen oly kegyee adjon nekem egy lev él pépirt ée tollai.
— llram! — tör}, „ki a báat kisasszony boszn-ssn éa laanjtó tekintettél nézve végig ssegény hősitnkei I
— Uram I önnek kérését nem hoizáip, hanem_ asobaleán * omhoz kellett volna intéznie I ^w .
— Do, kérem.....
— Sségyalje magái uraal Dy ügyben hoazáA^ lordului í
Esael olt hagyta a Itjképhil,
Sóvári eléinte tóth sóbálványához hasonlólaf mlotegy bélyébes lyőkeresve állott éa a gyorsan altávosó b&lgy után bámult. Azonban a másik periben átlátta -milyen nagy bakot Jött, a mily ügyetlen badaraágoi követelt el, a belátta végre, hogy a klsaaeaony félre értette üt éa méltán négttérutttdiialpit reá. 0 Is nagy aebtibea at«_ hagyá láw szívvel eddigi idyltt boldogsága színhelyét. K aaéranoaétlan lélrtértés aáttUé eaet, mely Miéit földi boldogsága éa mindeo reményei

Ftagy-Kaatm, Tasánifp.
%iD I5b roáfiolvi, még tok keserQaéget ít utf zett neki; mert téháay ármányos fia valahogy tudomást stersett esetéről, a volt szegénynek mii hallani, hogy Mikéit U főzött te Ima kin—ony ? No de megfogadta. hogy. ezentúl, ha még egy-sssr sseralmee lenne, miöd]|rr bf vallja azt éa padig « • . M szóval.
Zala lkJŐül (7. kpj
lS9tinirciaa hó «
Affhonsmák.
Jl.
ReMélJ I á remény as üdv csillagaats lel-leik tok hite egén ; mely pálfánk göröngyirt tuí-viltgi fénynyel bimbókat tymez esn keskeny ös-venyta — mélyet itárnánkra a itt tengerén a tor* kijelölt, — ka -haladva lábunk: vérsik és lejünk tlssédüi, büvo* varázserővel magához vonz és as tibukásiől megóv. % •
A sserei— a paradicsom hírnöke, de jutván as emheri«ég, ősi nyelvéi, az értést feledé Aa m. homályok örvényébe járva, ragadja magival az embert a sötétség falé. . m
ömzük bsrálsá|s árts dics, mely könnyedén oda" gurul, kova a tserencs* fuvtUttt tereH, de ka as megszűnik és megszorulván küszöbén kopogtatta: recsegve sséttőrtk . . és megsebzi kei ed
Mr------ ; SeklMM Zsiga.
Sport.
— ItávM fiftak • wélilftli Borwékröi rmmU at énkkea a^lrt kjűtwl lwráaát: A nM/ jékék téiaa
kai éa odajokbtf kitave 5k«i ebjtik. I aapakhafieily eil-ból Mt*U as efdS&'Rt bonaéki ember, ss ftreg SsabA meg Málé. Báakadtak egy barlangra ét találtak busa kát alig pár napot bocaot A sás. meéva aam nH etthaa. bogy mi leélt hatta. —ktw •Ilién tél Ha^éa imart aálak ■•( as raa mfcvtar M I4i taggal - M C* rolt i M«|) Akaija! ■jaghaljél, ni iw lik* iMal i bc— kit
• nikatyak kaartütll, lTaiiM| caaligaMaa* a^tu>-vMOk te makagyas mit u érték, műt a »éa medre u er-éM eéMtrt Amist ■fiitti a nltaitH. kfrtilia ftlma-•sett agy magaa Mér bi^n, a haaaaa Wpaakáaták. KHka méP péMáay vafc.
— A iwiwj fnMtuaü Praaeiaofeség bcUltotU á lanaáay agyaala tArrényjaraelatot arnjtott bc a kuu-i^kea, aaiybaa B'TeraenyfbfarttJofcnt, auj^sdöitatit kírtnií A kftprtnllk iiaabaa a nmiy fogadások teljes altftrtéaét ^■iwlymál 6mpáa Kerjen gréff u alAaéá. emalt aaét
• l*VMlat mattett, eúaeadráa a aálakk is lamert irpan-
ika> i bogy lévaraaay aétktl tófajéwtéa mcm foft éámk aélkftl padig peeraeay aiacaea Caaataae bel*zymi-alaalg aoa ktjijiiitti, kagy igyiltaláa a— rtfMakwtik a lif ÜMlbÍM ifi i.á fc .l^li.ii ^J, tolrt^—« 1 airtt^f tüiait titliwna, lm s ka»
ttava NO wórsl 144 itteÉtee a jivuUtot abaMfea a Gaa-«m aletaU kiadat m^aWM, aMtyaak *rtate*kaa Már-STáélg A|fi M Mftkad fculliitil kdtaJ a fraacia v»aaa;té<»baa.
ö D
— As alaf amerikai ailllltlepaa Kassán ktvégsOdOii ss amerikai venyigék nje-•ésa A rétskau már elküldött, rétsbto tU^jtgy-HW venyigéken kifftl még ttSOüO drb- eíms tssa-rtkai vttsal ktrftt eladásra a kövükaaö tatokkél : Kjpári* ta«vag«: Rjp, lomentoss, Rip por-mk, Rip. odorala és Sotoois és ^atgyvantsir darab béiyagos Furmint. A megrendelések Mtant János vKlt0 amerikai sadlöielepéra" Kassára aimsaodók, vagy a •BtOldsatil éa Borátsaii Le-pok« kiadohivataiákos, Kasáén.
— Am §r«iá|a(i mmgymr gsidaaágl •ffmélst. Badaptn, Késltltk, kAvtikeaO tei-kTtam ittlétté t gttdtkAtOoaégkes; Tktsltll utsdsiárs 1 As^orts magyar gasdttágí egyasQ-löt as idei makadési körébe Budapest Iftváro* ^rutaién, • VárotHgm —gttitie belféa, agy va-•ájra! kaposoiaios állat kiAlliiást rtades, aiaty-aok ÍOmoataaaisi a kavaikasdk 18111 áprtt apr.
^t íg banárélag VIII. lenyétsállatvátar ét WilJfiá*, mely mtüett megtagtdttiik gatdtsági •^•krstertsámok ét ttytgok bemutatása. 1991 *é<ua ü-*10 i| btráfOiag; laoyéas és kassiia-W lovésár éá feliilltáa, sseraatm éa ittasba-r*adttétak bamiiialásAvAl. má|iia 4-éa ktl-fa !oga|pfc l^gtiostra^ayt km lávoltégrt, •attts íTü • magyar TaUtnmll tgyM
méjiit V 4a aégytt lógaátk Ogaiavtrsaaytr-4U tifole^ra, májge 10 éa < térni
vamenyekbaa réa^ivan lovtk pálftsata condició dijrs, Í8fH". májat |8 ét 14-én hisóroarbaváaár ét kiáüiiAt. Réaalet* lelvilágosítáeou a retdesO-biiotttkág irndátábaxi; (Budapest Oliöi ót Kdstelek) kaobatáfc • ^ ' ~ ij
[" — gálAIMtMI asakáiysatr A Kállay Albert főispán védnöksége tttil állA vásárral 5tsatk6-tűit ktlf^érdtka h .(halor) 4ptm ktaWtaa Sse-geden, í>9t ben. A uegedi ipsHesiftlet faipari astkoasialya as 1991. évben vásárrt' Sas-asek6i5it betyi érdekű t* ibotor-) ipari kiáüitásl rendes. E célból kebeléből ety 21 taati kiállítási bizottságot küldmt k». A h Iái lilán 1*01. juHtw 12 én inyitttljk meg ée augusztus ^bnsxonkarma-dikán tárttik be. Beieleaf^ni határidő áprüis 15.; a tárgyak beaxállitáat jnlijoa 1-től jattot
10 ig, vittzs^záilitáis padig togoast. 2Mő) tag. 2^-ig etsk^tlendéL Bejelentéseket t kiállítási inFt» mgarf. Jgfndeöen»ti megkeresés hy címe-stndő: *fa- tbaior-) iptrkitilitas elnivkaége. Stéged (ipart-staleli hát, jegyzői iroda).« Ktáltjlátra (ts t, csoportba) csapén sttgtdi iparosok késaftt-métfm fogsdiatnak elA de a králht%si bizottság vldéii kiáilitók bajtlaaté^ is elioatdkaiia." Á máaodik. harmadik, negyedik, ötödik, hatodik éa hetedik csoportba bárboontn fogsdtttaak tl be-jelentések. Minden ategedi kiátliiö kél négjsaAg-"méternyi tarOleiig &ven kr.. szontelöl négyszög• sUterankiai t0 kr. térdi^t fizet a bejelentéskor. Vidéki fcjAtjftOk té< négytzftgméternyi területig 1 frt, sEonteiüI négystögméterenkint 20 kr. térdi éttinak stiatén t beteieulétkor. Fsion tevő terülttért lélaonyi Jérdlj fizettetik. Tört részek egéaz negyasögméieruak szAmiltalDak Az adható legnagyobb terültet a kiáHrí&si bizottság áüa-pilja meg. A JgfflIAsí fártyátnák * kiállítás lyére ét belééről való eUsállita«árM a^kiáiHtó, a t&zkarbiztOMlááröl és ittttogttáarél a kiállítási bizottság gondoskodik. Eseiteg tzlkkségas átivá-i ayokat a kiállitaai bizbtt sag -szeret be. A kiálli-táara keruő tárgyak aíadáaárOt, ha azok eladókt a kiállítási bisott«ág gondoskodik. Az a1 adási ár bárom ar'átaléka tsoobaa ——t vidéki kiafliték aal pedig ÓI áqulék — t kWMto péaatátr üleii Kiálli-ásrt csupán aaját késtitményft tárgyak logadtttntk el- A kiáititáai bizottság as Isrra érdemeteknek ttláll tárgyak ké«zii6it ökle-j veiekksl iUntaii ki. E kiUtnieitmik módozataira nézve külön stabálysat fog alkottatoi. A kiállítónak jogában áll korábban nyert kitüntetéseit I is kiállítani; stlamiat tánryaf* meilé áijegyzéke {kai, üslelí cimjegyekei, hirdetéseket helyezni alt. Belépti dijak a megnyitás napién ugy férfitk( mint nökrétzért 1 drb. sorsjegyei agy Üt t - 60 krban, vasár- és ünnepnapokon, csopán férüat restért, 1 drb aorsjogyel harminc krajcárban áliapiliatnak meg. NőtL ngy vasár-, mint ünnep -éa hétkötáapoÍbat firüiak pedig béik<»znspokon
Hiilalfcus.* Ifilririthrrtib ■«« ■ kiállítAat X
11'j'wifiai ím...... iib wn a BHimhwi rt ubm
rfta ntplaa való belépti dijakíöt kéaOhh intézkedik a kiállítási bizottság. A kiállítás sorsiáiékkai köliHik össze. A kisorsolandó tárgyak kizárólag s kiállításon vásároltatnak*- — Vételárukból azonban helybelieknél 8 Százalék, vidékiek oél 6 státaiék vooafik le a kiállitaai pénztár javára.
alatt levő földet könnyebb aserrel lakai Cafíof-gatai, mint az elkanyafoftat a folyton öltatbetö bele kapta nbvény — miodtddig, míg a ttlaida nos elegendő oltvány nyal nem rasdelkasik, asalp-nek felforfatöit mélysége teljesen elegendő aa oltványok, vagy mát amerikai fajok állaadó ti» tafétébe*. A földforgatás és egyidejűleg a régi lükék kidobása oly mérvbea lürtéaik, miként a pusztulás előre halad
A gabnararKalasirél. A külföldrA érkeiö kedvezőtlen bkak a vetések állása át léi mind s&Iárdabb irányt 4cölctönöznek a faboaa-üzletnek. Franciaonaáfban az őszt vetések nagr része elfagyott t a mezőgazda kénytelen veti-seinek aagy részét felszántani éa tavsazi árpát ét búzát elvetői Jellemző a francia aratási kilátásokra, hogy a képviselői kamarában iadit* váay tétetett at máfewtt havában elyo-tett MSSaeS á foXjj évben I foídaU ŰSA felmentése iránt mely indhváaykoz a szakmi-nister azon kikötéssel ho^áúáralt, hogy ezaa kedvatsaéay etak a kit gazdákra teijeaztaaaék kL Belgiumban is aukat árUitt 1 jl|J^JiBÍUr: idd azonban itt még mindent jévá tehet Hol* landiában a vetések a különösen a hüvelyen temények na|y rétté tönkre ment. Amertkábaa ellenben nagyon kedvezőek a kilátások, a va-tése^ szépen teleltek s nagy reményeket tüa-nek kz idet terméshez Indiábaa busa és egyék emberi tápcikkek rosszal állnak, csak: készül* nek hatalmat reportra világrészünk félé. Ka- . sáak minden réssébői még nem érhessek megbízható értetit&ek, vetéseink még legtöbb helyütt a hó alatt vannak. A gsbsaüsiet napon-kint juvelésekről ér késő kirak ütal vas hala-lyásolva. a keretlet is élénk, mert a- malmok készletei togynak s haiószállitmásyok még etak néhány hét utalva várhatók. ▲ helybeli piaci árak a következők: bnza 8.10-20. rozs 7 25, I tengeri 6 60, zab 7 20, bükköny 6.30-40. fehér bab laayhaló kereslet következtében 1.60 kr., ltarka.JJQ, diór 18 forint
Szerkesztői üzenetet
55. „gwtbUlyl Hírlap* ■■rt>aali|a. Mafii Imíg iatttk. A kúlcaoaóa íeWeriláwk folytáa ilMaé— taiaéaa kt> taly. A lap megy. Aa igérat jöaai fog. űév a kaltia kar-tárai jobbnak ! Alkalmilag többet
fifl m r fásat ■s^isstl HLtfftásLl ÚMám.ikk mahál? Várom soraidat. Lehetőleg a jHi aiÉmri.
67. CL A.' Badapeti. A türelemre ataft, éa batádilijét aam aaakta meg. Meddig Jartaaa a ttralam ?
58. Tasár Helyben. FeUaaaaálták sgéasaa. Jów U^ deméayét e hó végéra kéljük.
59. K. B. Helyben örtlftak, hogy maakatáfaaiak ao* riba lépett; kérjflk minél többszöri hkaaaftatéaéi hpaakaáL I 60. a % áinkajvar. Aa initmtayt a JM bétát tait^sl
Nylttér*)
— Ml lettél sms nslll-terAleMel, ■alyst Hjja telepíteni öli aj tank V) Mindazon szőlőbirtokosokt.ak, kik sso öjűkbao a philloxera-vész pusztítását eszlelik, első leendőjük at irtás, utt a talajt 60 cm. mélyre meg kell forgatni. Magától értetődik, hogy t stőlöktrök ttársvhslyrs hely esendők- és a tőidből kiszedett tőkék öaaz eszedet vén, tüzelésre hatssáliatoak. At Irtás helyt legtlább is mégegysier oly nagy terület (egyen, mini t pusztulásnak indult rész*. A töldforgatás nedves tsmjba történjék, ellenkezőleg, ha t talo) száraz, a munka nebétt-éa költséges lemen. A földforgstáa egy 50 cm. mély árok búsással kasdödik, midőo is a. közvetlen] mellette ássndö árokból lolylop aa előbbibe be-] lytstétik át a föld. Ha t talaj nem követ, s tor gttát átóvtl, ht igei), azon esetre kétágú villát kapával s Hadakkal történik; de legaiántatotsbb a kötet talajba t földei dinamittal meglatitaal. Ht valakinek ssőlöbirtoka rohamostn indult a pusztulásnak, Igyekesnfe kell as egésa területet felforgatni, vagy lelássiai 40 cm. hoetxu«ágo áaő ytl vagy két ága vllla kspaval, hésonlő stélvsti ftlktpálni, «»e)y munka alatt a régi tőkék titá* volittatnak. (Caen nagyobb területeknek előtt való tlkéssJtése átért eélpaarf^ mart a st4g munkalat
ftatstvátír Avar^r 'tttAsski jUytktrtaU nltluaif aUal Hö«t m«t]alasl jswi sisakiaa|y«l malifaa a|áa ftttl alvaaAlek IgyalstÜMi Ars aó kr J4
Nyara aalyem teat rabákal IMS kr♦rt 11 e g j o b h aayagkél aaállii rém- éa posla-Aymeataaaa ztld Heasakaig J (ea. éa k. táv. aaaí* Uté) gyárt raktára Urlikkia Minták kiváaatra aaatc ■I katdataak f infiftn rTn/il« tf lm
771
FMSt izcrke*zt#: €a Pmlsiml Ákos
At s ravatksa kSatSttakért aam ráilal magán kliHaégat —' a Mark,
HIKDETÉSEK.
SZABADALMAT
uj találmányokra
eszközöl bármily államban, továbbá elvállalja ások t*mtsrt*m*i, véd^siét ét frUkeiltését. t7é t-u
Rétby János
ttüti#lfii' mérwwi é twésfalsí irúddjm Btdspml, Rrssékalkérmt 14
ÜpQlhtíéiiel iBlfttmiöilatiiit
ItigT-lCaniaaa, fasáraap.
Zala Itt teám. (8, hp.) v
1891. március W 8-án.
i'íSS
IftJ^A fogak I jUlk«)Aahetetlen rűriá ideig
lEVlTépiége. | Urtó haaaaálattal a fogai
|H H-.titáaá^.
Aalodoni
Egéssségügyi KatMg által megbírált*. |MT Iqmi alkalmas utazásoknál. Illatoaan öditó.*
tÁrtalmatlan még* a l'r[7^aftbb fogzo-
■ál—ál in. % I Jegyaék : Héawtoraaág éa Franciaországban legnagyobb 1 eredményevei rsa haeaaáhtbea a egyaa odránál, minr la legmagasabb klrtkkoo éa aa earaeetl poltár kéaáaál
iá baanáhattk. •• gKapbaM a gydjjiaiiáaaik és illauzerészekaél: Ara agy I darabnak aa kr. Nagy-Kaniaean Sehwara éa Taaber, jBoaenfoW Adolf. Strem ég Kleia. Marton éa Habar éa Prá-
nr*|ái.......... |
prTTT írv fAÍn Vasöntöde és gépgyár RóMvény-XvllLJLKiClC Társaság Budapesten.
W . ^ Üvár ég irodákI _ Várod iroda és raktár:
VI kttlnd Táost-nt iea« aa. M. J. TX. Fodmaaiozky-atosa 14. iám
Ajánja kitűnő éa szilárd szerkezetű, 811 I-**
|(őz- én JárgAiiycaépl6-ké«zÍlletrlt é* saámoa eM dijak karkitdntetatt szab, MCHLICK-(<le t é» S va»u ekéit, és sub —J—T^f^mT^^ üiélyHI^Mélf, tstol' 6 Vidaü'fái ig/vaia gkUt
tal*j««iivelff e-szkH'/eft. boronált én rtteftirő hengerelt
"'"'iFJBl^ot raJamint SCHLICK-féle szab.
^ ^S&a^a&a^ sorbav©t<5grépeit.
Kés* let hon vannak továbbá: gabsaaat Inatl lé r«aUk (BAKER \
é« VII*ATM raaéaaar). laksnaáajkéaallé |épak« toajerl
m orseel éli és áaiéléih -akad Jéhay féle „■snáilig--WL'flS^fc "
tfarüé |éHk aréhajláara, érléawlaiak és alafauJaar ^^^SLM^LSdQ^ kaftsdfiáMk. Eraáatf aaiarikal kévekötő és marok- I
tnké araié gépek éa fikaiuÉlé-^ak, ssailllkald isasl
......I-Elnnyös flzBíési feltítelet Mtáip^M-—
Árjegyzék kívánatra ingyen ás bérmentve. "^fcg
i a MM
Fllip
tlfMÖ
i s * - j Ű.im «c
^mptfi^
íZkfrlHIaZ TN ~ (
íSííríinr.SO |p CD C 1 Mrrtíl'»' r
íírtíltP*!P t a^c
IwWílíi&líP 5 S ^ tiHfilí" ? I lí
Í luiV1 S * frlc
rii Hm
• ffiÍH? fi* C
•saMMMmMsassaMMBaM^
j Bésa, 1117a. i h gaáapati, IMft. 8 Eaaék,ieee. ;t l.-raláakáa, ia*7. , taMaa, l*7a. Érdem-érem. 1Kap dlaisfcl. !| jj IMaaaklssáLfl L ármmj ésssa *. PtosaklsséL
' csix józsepT r
eaásv ée kir. kiaárélag aaabadalas.
első szerémi portland-cement- és vízhatlan mészgyár
SSOCÜ:ÚtBXST^ 812 1—80
Központi trodia éa raktári HlÍDAPKNTK2lf Y., Umémir-mhpmTt H.
ajánlja a t építész éa építőmester arak, építkezési vállalatok, földbirtokosok, községi éa egyházi eliljáróoágok, valaaüat - nagy érden fl épitek&zóaaéy bacaoa figyelmébe-aaját gyártmánya
BC F OBTL A V D 0 SIE VT és VIZHATLAI M E g I fe T H
melyek mindenkor egyenlő jó minÖ égben azálllitatnak. — irjegyaékek a magyarazat kiraaatra kánaéggri ■ogkaidotlk.
[ Farta»iaar, . ü ' -KeaskeiMét, l#7*. t^tttéékTiTS ^SaetH. inra. Tríent. l<m
Breaiérem. 44 Estit érem. 1 Arany érem í érdem érem. Araay érem.
^ ^^^er ^ ^aer'Der
11890. évi bécsi gazdaság éa erdéazeti 1% asB mm€7 Mlal éremmel kttftatolTe. BB
! n4UlthAté állandó^noxai és erééanetl : Erdéaxotl koosik hoaazufa és tftzlta saálU-J^glWBfcj^l^aW Púlyoberendezéáei kívánatra általunk ssaád-
.• _%. a - "
j Árlejtési 4 hirdetménye
p Lég rád nagyköaaéft elöljárósága résaéről ezennel közhírré tépi tatlk, misceiint a f évben építendő róm kitl ll népiskola épl* i lénl íiiunkAlaialni 0181 frt 14 kr. ösazeg erejéig 1S9I éri i máraluM lié M-éu d* u. 4 irakar Légrád nagyköaaéf l tanáoe termében
verseny tárgyalás
i íof? tartatni, amely idő éa helyre a válalkosm szándékozók 10%
I • bAnafpéna letételének kfflelesettaége mellett eaennel niegliÍTatnak I illőivé, iréabali >árt ajánlataik benyújtására felsxóllittatnak. \ Aa épUlat tarvrajaa a koltaéf előirányzat nevezett nafyköa-—^
f «ég etŐljáróságánél a hivatalos órák alatt bái mely napon megte I kinthalő.
Kelt Légrádon (Zalamegyt*) 1891, március hó 1-éo.
Kováts Gyula Grangya Emil
k. jégyaő. 818 1—I ^ ' í! Uró.
11, szám.
Nagy»Kaniz«i, 18ftl. fnárciui 15-én.
XVillévfolj
am.
lurkMilMf HafjuitM II. klMla.
II* liiUMndí * 1*| adtai réaalr* mailtiet alaén kSetMéaf.
btr—trtlaa Imitt Mk U».rt Icuk (KA fogadtattak *l,
Iiatntak tíhh m kthloolc.
Z ALA
Politikai ős vegye* tartalmú hetilap, i.^.
A Nagy-Kaninai- éa Délzajai takarékpénztáruk, a lJankgffresület, az Ipar- és kereskedelmi bank, a a Nagy-kanizzai sogólyegylet-azövetkezól hivatalos közlönye.
Megjelenik Nagy-Kaniuán hrtenklnt egyszer: vasárnap.
KUléhl vetet
Tinikisrntss B. *sáa FíteM FttSp . ksartkmn»n*i.
CLŐnziTtB iuc : Égte évre 7 . I írt — tar. ruévn . . ... » „ aa *
%iAm , ... I . 10 „ —
Hlrd*té**k jutányos** f*»tlt«t—k WjUtUx pettásera 10 kr.
KIM*, lénk. Y*l»Blat * Mrdrtésekn yóuíd ozók n*cut rass MfijV*
Él a fáklya lobog
!
Aa ő*s Európa letbergiku* álomban szendergett, aa önérzet kihalni játszott a nem" astek kebléből a a népei kflltői Tűiébe csengték a neműteknek: »Nem látod a bossuló ég ostorát nyomorult basádon < s i nemietek nem ébredtek, a letha>gia tétlenné pdjti minden tagját.' A nap'rend-aMresen folytatta pályáját, lesütött a nemzetek által lakott lérekre, de moaolyogni képtelen volt, nem látva örömet, boldog ságot a téreken.
Mintha oaak teljesen, kihalt volna min-den öntudat a nemzetekből, mintha csak teljesen levetkesték volna jobb meggyőződésüket s törekvés iránt, mintbs csak min den reményt feladtak volna as iránt, hogy •Jönni fog, mert jönni kell egy jobb kor* a mintha a megváltéi Unában hőtyeieU bit égésien kiveszett volna a nemzetek kebléből, oly aivár, tehetlen, néma voh életük.
Ea még ia, e tehetetlenségben volt némi mozgalom ésslelbető; mint a tfizhányó hegyek, mielőtt a tflzlávát kiszórnák izzó gyomrukból, földalatti tompa mforgást hallatnak ; ugy vonult keresztül a szunnyadozó őse Európán egy mQrítj, melynek tegolatlan hangjából kivehető nem volt, mit jelentsenek, hanem bogy jelentőségük van, ast tudta, éreate, minden gondolkozó lény,
Nwn 'vwkáig"tartotté vulkácwterll murajr A föld feletti zaj tagolt hangokat öltött, nyugaton kígyuladt egy fényes fáklya éa annak vérvörös lángja bevilágította ss egésa ősz Európát, mely a lángvagárban olvaaá a hármas jeligét tűzoszlopban rezegve. E három ssó: „Szabadság,
EgyeII1 ŐZég, TastVIrTsig*
A neiMglgk. szemei kápráztak a fénytől, emelkeni
a lélek UnelkSJtai kezdett, a azivek megdobbantak, a kedély vimsnyerte rugsnyos-aágát a a tagok íaibbsdllága elosalott: a nemzetek felébredtek. A lobogó fáklya (elébresztette e ssunnysdó Európát. —Nagy idők HŰlte* ifrgy emberek ragadták kezűkbe a lobogó fáklyát s annak szövétnöke mellett motatták -meg nemzetüknek az utat, mely a boldogság kapu jáhos vezet..És a neqizetek követve apostolaikat eljutottak oda, hová a nemzeti ambitió utján eljutni aaázadok'óta. vágytak.
A kimondott hátasa jelszó mélyen vé sődölt s szivekbe, az ige testté lett, a megszületett a »Szabadság*, melynek árnyában nyugton piheubel a nemzet, meg-saületett. sz >Egyeniiség< lerombolva a válazzfHlakat, mely ember és ember között századokon kérésziül fennállott, s s „Test vénség" meleg érzetével ölelte keblére a honfi honfitársát, nem kutatva, nem kée-' dezve, mily Istennek s mily nyelven mondja el Ttnáját, ewk ait tudva, hogy egy közös anyának, ss imádolt hazának közös szeretett gyermekei!
Megtört a jnhbágyok kezeit, lábait bét kóban tartott rablánc, lehullott a kebelről Ss érclemez, mely s ssiv dobbanását megakadályozta, mi dőli szeretni akarta tnás felekezetű, idegen nyelvű honfitársát a aa alkotmány terebélyes tájának árnyában nyugodtan pihent meg a nemzet OeniUsa, fénnen lobogtatva a fáklyát, hogy legyen örOk világosság s el ne sötétüljön a tér, nehogy a nemzetek ismét letbargikus álomba merüljenek, nehogy iámét megzsibbadjon a nemzeti önérset, öntudat.
Es a fáklya lobog most is. A nemzetek ennek fényénél tekintenek vissza aa almuk félaaásédra, mely a fejlődés, haladás korát jelzi örökre s történelem lapjain, s fáklya fényénél- tekint s msgyar nemzet is vissza s legközelébb lefolyt átalakulásra s teljes bizalommal lévén nemzeti kormányához, mely fennen lobogtatja a nemzet előtt a Genius fáklyáját, mosoly ogva tekint vissza a múltra's emlékébe vési ■ nagy napot március t5-ét, midőn először -látta lobogni e fáklyái, mely .jövőjének tényét rajzolta telki 'ezemei elé.
Március 15 gjUjtotta meg a fáklyát, a fáklya világit azóta folyton nemzetünk alatt S nemzet bölcs kormánya tartja ast aooet is kssében s s nemzet nem sggódbstik, mert jövője biztos kezekbe van letéve^ > a hasa fényre derül*
|»ti S fáklya-Rrb-og!■* ' -' • Csorba AJcot.
A „ZALA" tárcája.
Iga» barát.
Kerttel egy Igái, fi barátot t tttmm t Hát olyat már ki látott ? Olgát j kit nem tetet ws érdek, Aki, — ka kell, — uentedni tud érted.
Egy barátunk van etak, egg itttrérütfk, A ki mindent, mindent meg tiu értünk, 0 bitünk etak a baráti kűritn. Tudod ki at, tbnl ran ?,,, tt tükörben/
Kelepeifi molnár,
KtiepeU molnár A keimet rerí, Mikor a garadra Ninet mit /elinteni,
De ka a i/arailra TuUU/aldntmt, KtltptiS molnár FeMgét tort, «»■
Oatdngi /Irpáá.
£185 Napolejn s gyűrűje.
— Törtimtl aevatta. — |Futytiili«)
Irts: Kánitt
Béla,
kérdé Napolson
Hogy hívják e Hstsl női f oeászérnéL
— Uram — mondé ö — Grssaisi (Juiseppá oak hívják. Ezen név élötiem nagyon ismeretes
— mondé Napóleon — sxentűgyre vévén létcsövével ai énekesnőt. — A marengól útközei utén égy fiatal növendék vizign léteiénél voltam ba nem tévedek épen Urasslnlnsk.hlvták. Aligha nem ugysnai ö, kit három évvel ezelőtt létlam,
— Csakhogy mozi aokkal ssebb.....hangja
is erőteljesebb, — mégis oly fülbemászó, oly hajlékony. ínén, ífen ő sz. E kis eialogány hangjában van valami megnyugtató, vigasztaló, valami lélek emelő. Az angyalok lem énekelhetnek szebben mint ö. •
Józsiin szinte Irigy leni lélssék e nagy dicséretet:
— Uram —- mondé ezután — még lobsaem láttam ennylrg elragadtatva.
— Nsm opoda asszonyain; mert ily bsngokal még lohaaem halmiam lüz olysn hang mely a aiivnsh's*lvél( hat la mindén eret vígsággal árasst tele, Hsegény Hitelei, le sírodban nem hallod azt . , , , , s> aiután a lene, aa ^nek.
Mldön a művésinO elhagyta ai énsklést posá ssgr volt as slsö tapsolö, kl megadta a léit az sgési udvari)ilk. Mindenki, kinek kese volt tsp. Miit, a bekövtlkeieft á tétiaéi rtörgö jelvénye.
Üeiseppa t/rasslnl, kl a királyt enaylra élre-getUtt egy aiegény pojáca leánya volt, kl valamikor jofélnék örvendett, pdniét asonban biesü létével aliátaiotla, Hokossitél éi blliliaőllől Ül»
I küllőidre menekült, hol nyomorban ten-í gelfe éleiéi. Ellislvln, c-eáély Ingó vagyona il egy papírtekercsen klvűl mitsem hagyott bálra ibenhat éves leányánsk. Ez kitudvás szárma-sását, visszajött szülőföldén hol Belzio tábornok -}egyik rukona -- által szívesen fogadtatott a ■ | mindenkitől elbsgyatott arra
Ez utóbbi zenekedvelő ée a női szépségnek tőmjénezöje, osakbamar leifedezte rokooábe a művészi lehetaég kezdetleges csíráját, azért ia a ■legjobb mesterekre biata kiképzését.
A roez nyelvű világ, mely minden jóban as Bnhassnot látja lappangni, sok hazugságot beszélt a művésznő felöl éa nem egysser hallották, aa akkorisk, bogy kedveseként tartogatja.
1798-ban Velencébe, később Nápolyba éa onnét a milanöí színházhoz lön primadonnáid meg-hWa, Grasainl alig 24 éves,— életének tavassal járta, szépségének teniihés állott. Méltán tárták öt Európa sfépségének. Nagy lekete szemei, ki* lővelvéri csillagfényét egy olassboni nyári éjnek, — duzsaéozö — de nem kövér arca, hófehér' fogai, aiigár termete, mely vetélkedni látszik a vld tfliőmmal, méllöságóa isklhlste, — azép osokrát. képezték ellenállhatatlen bájainak. _
Ugy iátssék, mintha a császárnak is tetsssns, mert midőn másodszor megjeleni, Ciagsrelfi egyik áriáját énekelvén, Na polcon — s mit soka' sem szokott — fslrsgadia Elia hercegnő látcsövét és figyelmesen vizsgálta a művésznőt. Klla est bten jolls*, monda a hercegnő a
ciásaárhoa. -----——. j ;
Qo', — riszomá Napoleon, közönyösen viaáaaadván a láteiűvet.
Concert dián megkeidődött a táao és Napoleon assk éjfél után hagyta el a sainbáaat.
— Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Ai ország kincstára.
(P. K.) Barát éa ellenség, |ó- és rosszakaróink egyaránt elismerik ma, hogy Magyaior aaág pénzügyi gestiója mintaaaerli, a magyar államkincatár álláea virágul Mennyit kelljen eaen Brveadete* tényből, azon eminent államférfin ériemének - jaaára irat, a ki Magyaroraiág pénzügyeit ép oly erői, mint szerencsés' kéttel veteti; ée mennyit a lakosság- egészséges erejének éa becsületes iparkodásáuak ? ezt mérlegelni felesleges munka lenne. Mert hogy ily eredményt ns csak előidézzenek, de hogy fenn is tartsanak, arra minién politikai éagazdasági tényezőnek ösasemüködni kell. .
És ez a helyes. Mert mit hlssnál a légügyi --—f^ti tn^js as anyag, melylyal bánnia kell
Zala 11. szám. (2. lap.)
mennyei birodalomból.
Miaodlk k««lcmíur
Irta; Torkot L*jot
' . ' '. .3' ' _
I Adám aki eltér istentől, a nő által ny'éri visssa Üdvét, s az ember, áki .elvesstette a ' meny országot, nő által - lesz annak ismét részesévé. És keresse béíki és bárhol a bármiben, — az igazi élet üdve,, boldogsága csak a nő marad.
Pedig as ember boldogtalansága, az ember kárhozatával, a kárhozat 'a nővel kezdődik. Adám tudta azt, hagy üdvözül, hs nem kővé ti fcvát s megmenekül a kárhozattól ha elhagyja a nÖt, de tndta, érezte azt is, hogy elveszti Évát, hites társát, vele üdvét, boldogságát s áldozatul hozta érte egész életét, az egész emberiséget. Nem csodálhatjuk, hbgy ez idő óta-a nők bisonyos alárendelt szerepre lettek kárhoztatva a világ szemében, s nem csodálhatjuk,
1891. március hí 16-én.
Az anyag és szellem, a test ás létek, as ókor és az njzor, a fény éa árny küzdelme veit, bol aa etfiUUatet, as elavult iogal makat az igaaaág fegyver* győzte le.
Dante a nagy olasz költő érdemeit sem ma-lasztom itt fölemlíteni, ki „Isteni színjátékában' egy atazáaát festi a poklon és a tisztitóbelyen á.t a paradicsomba, a bol őt a bét bolygó éa iá álló osillagégen át egy nő — Beatrice — által üdvözül, vele ér az istenség örökké nyugvó szép hslyéhez, a szerelemhez; az ideális szerelemhez, üeatríce az ideelii szerelem jelképe. I—'Ez idő óta a nők fokozatosan nyertek jogokban, tiszteletben a méltóságban.
A magyar, a nőt feleségének, ftleeegitségének tartotta, vagyonának részesévé, kiizszereőré, örököséve tette, a magyar nő viselte férja rangját, címeit, gyermekei nevelője, a hát vezetője, a beWJL— s legtöbbször, midin férje harcban
érdes; és mit ér a nép lsgnagyobb teljesítő képessége, ha nem hassaálják ki okosan és szerencsésen ?l • __-_
- -yngjifllfg-lTfflBtB^ kénpánaafc mire iordltását illeti, melyek a magyar állam-pénstárakat dutzasztják, a*ot nincsenek operációkat szánva, hanem = mintegy tartalék "alapul — legelőször as állampénztárak szakiétól re, azután ama nagy beruházásokra ren-dalvék, melyeket mindenesetre tennis kellend as államnak a közelálló nagy reformok folytán.
Hogy csak egyet említsünk : a közigazgatás államosítása s annak- modem szervezése az egésa orsaégban sok épitksaést fog ssükségsssé ■ tenni As Ily építkezések rendesen ngy történnek, hogy aa állam- a költségeket annuitáaok által kicsinyenként törleszti; jövedelmező üzlet ez aa építési bitelek adóira aéave s mért-ne tegye aa állam ugyanazt •; neki az adós, vagyis ő mága, bizony nyal jó?
tfestéinek hmvrmnbnH Bizonyára megtör*-ténnek a».ok, mikor Wekerle és a .csoport' jónak tartják, sem előbb, sem később. De esek a konveraionátis műveletek nemcsak Ügy utalva nincsenek a pénztári készletekre, hanem még lényegesen ssaporitaniok kell azokat és segíteniük kell a talulartnduft keresztülvitelét bizto sitáni, a mi szintén nem soká várat magára.
Mint hitelss kútiorrásból értesülünk, dr. Stein-baob osztrák pénsügyminisstsr a most folyó nicbsratn-válasstások után Budapestre szándékozik ntszni, hogy ótt mzgyar kollegáiéval ér-takaiaék ~a konvsrsió iránt. ,
lmfty a.uA^Tégi lfraa.1al.ai f^aliak ^"blfj^--^küM^azdaság ^^nytója volt
ha títeatvéreivai
— sö't sok helyen most is, nem egyenjogú, nem hssonminőségü. nsm egyenrangúnak tekintetett a férfival, hanem rabszolgának, akit férje tárgy gyasiat adbat és vahat. b .aa £l.félfiigáft üMft: fonálként hnzódík végig a BŐk erkölcsi és társadalmi életében.
A leány mer születésétől fogva másodrangú szerepre vöftkártroxtitvr-a legrtgibb korban. A leány, nem Is igen becsűltetett', a mit nemcsak a kor barcias- jellege bpMrtaüt, hanem szerint a szülők egyetlen vagya a fiúgyermek volt. A magyar törvény is .a méltóbb nsmr alatt a Rrfisemet, .örökös* alatt a férfit, a nőt pedig „maradék" alatt értette. X : t ■
A legeslegrégibb Időben a legrégibb népeknél és államokban, a férfiak még sokkal tSbbfa becsülteitek, mint a.nők, igy Mózes a férfiakat 60, a nőket 80 zsák ezüstre becsülte,. Homer a kiváló szép nőket 4 ökörre, a germanjog a férfit 200, as asszonyt-j£0 írtra becsülte. A spártaiak ha gyermekeiket kitették 10 közül -7 leány volt, a középkorban a nő csak csere tárgynak tekintetett, a kin a hűbérúrnak minden te-] kintetben joga van, a férj ngy váltotta, vette meg a leányt apja hatalmából, nem örökösödési egyenlő joga, nem veit feleség.
A nő méltóságos állapota csak a kereszténységgel, s középkorral kezdődik. Róma is már emelte a nő jellegé^ társadalmi helyzetét a matrónakban, s görög pedig a gynii eumban a házi élet urává, gyeiintkei nevelőjévé, a család élet köspontjává tette.. De azért azt az észmé-nyiséget, azt az ideális leifogást, mely később a nőt bizonyos polcra emelte éa a szerelmet, hűséget mintegy erkölcsi- ténynyel vette körül, s a materializmust háttérbe szorította, csak a Mária-cnltns volt képes megadni.
Az özvegyet gyennekrész, ment kihászsitás; » leányt, Örökölt nemesi javakban egynegyedrész illette.
meilenek e jogokra,_mert ha vannak hátánk történelmében jelesek, akiket a magyar emleget mindaddig míg nyeltében él, a nők közül: Qi-zella a kereszténység védan^yala, Mátyás anyja, Rosgonyi C'ieelle, Zrinyi Ilona ss fognak eltűnni soha a- feledékenység homályába. Azért aa er-kölcsblró, a nevelés tanító, az állsmférfi mindenütt, az sgéaa világon, előállhat teóriákkal, követeiményekkel, a kívánhat a nők részén több jogot, több szabadságot, ifagykorusitáat, a házassági éa elváláai jog szabályozását, aa örökösödési jog kiterjesztését, vagy épen teljes nő-emancipáUót, Magyarországban inrartr—~—
Ná unla a leányok részére meg -van a nyilvános oktatás, a szakszerű, sőt a magasabb művészeti tanfolyamok is. Hozomány nélkül ss vettettnek ki as élet tömkelegébe, mert vannak pályák, a melyeket elfoglalhatnak j belső ügyeikben gyermekeik nevelőét irányozhatják, gyermekük pályáját megválaszthatják, s ngy a kön magánéletben mindama jogokkal élhet-nek, mint a férfiak, leazámitva, hogy politikai jogokat nem gyakorolhatnak és közhivatalt nem viselhetnek. Ma a nő szabadon rendelkssik vagyonával. terhea szerződést köthet, tana lehet, végrendeletet tehet, sőt váltói utón magát obli-
Horatius azt- mondja egyik szép költeményében : az ember vakmerő a gonoszul a tiltottért küzd lángheve — s ha ea igy volt hajdan, most sincs különben.
. Sok nő — kivált a modern nők, édes-kevésre becsülik e hatáskört a küzdenek ellene, sőt nem
Másnap reggel Nspolson magához hivstls ked vsncet Duroc tsbornokot.
___— Vnit Aa tegnap asta színházban? ______
—— Igsn EWég I_____
— Eh. bisn I hogy- tetszett önnek (Jrisstni? r== Urnnr felette jól I Nagynn kívánatos temre"
a párizei'nagy operáhoi -ilyen primadonnát uer-sődtstni.
— igaza vsn ünnah tábornok . . Atyák, lis hazatérnek utjokból, jó gyermekeik szamára ajándékot stoktak hozni. Pária )ó népessége sse« inét-szájál kinyitná, hs ilysn hangot, hs ilyen szép gysrmekei vinnénk agáméra.
-v Cjpeeáak uflendulstet nyerne.
— Eri Is ugy gondolom. Adssson ón magának pénztárnokom által ilseser Irsnkot, vegyen esen ftassegeo egy nynkókel gyémánt kövekkel és szolgáltassa még ma ÖJeosége s királyié no-vébsn firssslni késéihez,
— Tissser Irankos tiyiikéjtel ?
' —« Talán ksvéansk vélf-r ugy vsgyen huiS-eserért, Jalslmstni ksll a mUváaaslet, — nemde Duroo v
— Uram An miadsnkor lósalvO baráljt volt a művészeknek I
— Iiu még ms msgkupja ám a nyakéket. Hsjáikezuleg nyalnia ál neki. Mondja, ,uogy a reásiáf elismsrolsg nyilstkosoti lelnie, — és ston óhaiáf njfllvániuftls, hogy szerelné ól minél előbb Párisbsn láilislnl. Rs hs rsáhlrfiátja ai odsjóvt-leire, kössön vele asonnsl sssrsfldésl s minden Isltetsle lsl)esl(ve legyen. ,
— Hány évre ?
— Ol . , i tli , , , huss évrn , , , s meny-nyíre akai.
Hleiók urtfm téljeslUnl paranusál, JaI via Diíröfi — mondá a osássár em-fiitCtt villái megveregetvén, kl a esblnl ssonnal , elhs|yá, hogy msglilsását itljesHse,
Két Órával később J)uroc tábornok a császári lenség nevében in&r átnyújtotta ,a nyakéket és sgygyel kéafibb -már a.-* mondott szerződés mmeg volt kötve, melyben ss állolt, -hogy Urasain! husiepér iranc hsvi. fizetéssel a parist ssinbás énekesnőiévé-lön egyelőre három évig.
M'dön Daróc a császár elébe tette a művésznő állal sláirt ssersfidéat, ss a tábornok leié for-diilita ürönimel dörzttullo össze kezoit, zaoll, — Duroc ön jól végette munkáját. Tis nsppal később junius 0-én Grsssini már Páris (ele indult.' Elutazásának előestéjén a császár Duroc által húszezer franko' küldött számára utasáai költségül. Junius tizedikén a császár msgs is elutazott. Qrasslnl a Rue-Cuantereine egyik nagy szál lodájábsn Jakod, melyet számára a király kibér-roll éa tündérpalotához hasonlóan butorollaiott be. Gazdag gobelin lappeták ^Napóleon legnevezetesebb harcéit Ábrázolva, pompás szőnyegek és mshsgoni bulorsst, gyönyörű lakot tüntettek
eíör -j !-
A bájos énekssuö, ki s asinbátban, ds többször a Tuilsriákban is énskslt, sgéss Pária állal tenyéren hordatott: bsngje és elösdáss mindenkit bámulatra.ragadott. A sserkeailfik, — a dicséret vagy benyomás ezen azakáeaal, — osll-Ikgokra juttslák blrét," fitii-ö a köjönkég ked-vsnce, aa. udvar bálványa áz a ctásiár kedveee volt,
Mindsn eele, lis s szUrkülsl bekövstkeistt, egy alacsony, kék telöltnjű emberke, lején bárom-ssögletu kalappal .hsgyta el a Tulleriákai, átlépve lt Msrssn psvtllon kts sitajánsk kQssObét, - meg btiottlátől ktaarva, — Rt hötsá bkáonlósn v$u öttösvs, t koestra ültek, mily i Hue-Cbaterelns 38 ssáms előtt állott msg.
As egyllr Napóleon, a másik Duroc lábornuk volt,
A császár: kedvese irigyéltéivé egész Paristól még sem volt boldog. Örs bjsszáig elült szarda-aápolyi* iukszús-iál bútorozott szobájában, bogy titkos buját mely szivét nyomta pergő könnyek áljába eméssze. Napoiconj- a dicsőség embere, melynek sugaraiban rgy tél. világ sütkérezett, Napoleon, kit szeretett és rettegett egész francia-ország, mely örömitaasan veté- magát ölébe, — sz az ambar nem tel szel t neki. ftsalaia, melyet az egóaz udvar oly szeretetre méltónak, mosolya melyet Franciaország oly megnyerőnek talált, Quiasppa előtt oly visszataszítónak tűnt fel; áa minél inkább kettőztette Napóleon gyengédségét, annál inkább nót irányában as ö gyűlölete, bár határozott okát nem is tudta mondani. Efy csók Napoleon ajkáról, — oly trtgy, melyért némely nő élétét, erényét, éa becsületét adta volna, — vérét megtagyaastá. £s még is elég okos volt igaai érzelmét elpalástolni Hiúsága sugalta neki, bogy a császár iránt, ki neki fényt és lisststa-tet sssrzeft, bálával tartoaik. Ezért lecsittilá valódi éneimét, éa olyat tűntetett Napoleon saaraei elé minőt szive nem ismert. — Örömest szerette volna öt ssivböl, jle bármint fáradozott is szivét rábassélni, hogy más irányú hsjlamát legyőzze, nem tudta, nsm bírta; már az általa megérintés ia hideg borsadályt aaü't benne. Lelkének minden erejét inegleszilé, bogy esen érzelmét elnyo mja. Csak női ssiv tudja fbifogni, milyen kifagy gyűlöli embernek szerelmet vallani. ^
A császár ki tőle valóban szerettetni vélte magát, tetszésének 'naponkint uj nyilatkozatát^ adta előtte. Naponként drága gyöoyökksl 4kité nyakát, dráguágut lttzütl fürtéi közé, . <r- miért (Traminit az egéu údvsr irigy szómnál nézte.
(V«|jrtatiak>

Nasy-Kaniisa, Tuárnap.
találják tel magukat n gyermekszobában, a nrn testál mellétt, vagy a konyhában ét ai éléstárban, itt kiotinyljileg uólnak r~föltotá iátokról, mit csendet trunka. qllcnílrzésük, fel-, Dcyelettlk által gyakorolhatnak, pedig térnék alninni, nem in mondom, de egy igen hiroa Mmsit gttda ; fltiin, hogy t mit ők évinkint tataroiu által fikirntmükbm megtakarítanak ét píloltttllt', (gymaga 3 millióra ; i a m/t a konyhán at állal, hón elnmtta, tietutlmül kidobatik ez, at, H'mitli/ etalildnál ^évenkrnf a milliói mm-Inuk meg. .
Ea még mit nyer ti által a nő, ha féijét a caaládi tüshtlyhei láncolja, ha u asztalt jóvá-, u otthont kényelmessé is teszi — nem ia szólok. Elég aa nekem, ha felköltöttem aa érdeklődéit a témám Iránt, roo»t már i bátran reményiem éc hittem' megfognak érteni, miért kellett
llll llllSSIIII llllll'lllli III lltlllllfr i "" "*"
_ró1, a kikről Nowáudqr azt mondta csak három ront van a világon: a tűz, a viz, meg t> aai-flzQnyok,_ -• "-
pr
□ L 3
r i. L
.Mflvész basája a nagy világ" — ec Örök igaa mondatot igasoltad TE, kit a világ minden nemtete övének vallani eae-retiié, TE: ki tenéd bflvöe hangjával meg hóditád as öt világrészt, TE, kinek itóles e világ otthonod.
De mégis, lelkednek <mak egy haaája van As a haaij melynek téréin láttad meg elő tzör a felkeld nap fényiugarait, aa a basa, melynek téréin töltéd el gyermek ifjú éveidet, m a basa, mely mfivésaetadnek elnö ihletét megadta; as édei magyar hasa.
TE hQ fia voltál mindig a közön anyának, ■ moat is midőn kifáhtdtál a tisatel-teténekben, dicsőségtől körülvéve, vivwatér-tél as imádott anyáhos, hogy annak 'dobogó keblén pihenhesd ki táradalmaidat s sí ő oltárára ragd-le babéraidat 1--------
Viasza jöttél! Elhoz tud magaddal basád és nemsatedért dobogó saivedat, mely ma* gyar volt akor is, midőn magyarnak lenni ■sabad nem volt, magyar volt akkor ia, midőn oly sokan megtagadták- as éden anyát, a» imádott hasát!
Visszajöttél I Elhoztad magaddal ast a mfivásaetat, mely gyújtott akitor, midőn jéghideg volt e hasa minden térő, ast a mflvéetetet, mely fénylett akkor, 'midőn sötét ború fedte a hon egét; ast a művé-tsetef, mely a vadon fiait elbájolta ugy, mint elbfl tölte a művalt ő*s Európát; ast a művészetet, mely minden isében magyar, csak is magyart
Viaasajöttél I Istan hozott! barátid, roko nid, testvéreid, a magyar uemsat öetteeége üdvözöl; Istan hoiott!
Üdrötlönk mi Nagy-kanissaiak évtise dak mullávall vissonlátásnál t Istan boaoM, ■hangold lel nyiretyűdet s andalitad el lel künket zenéd bájával, hogy lelkesülten kiálthiatuuk |al rftljeo, éljen a magyar hegedt! király: '
fcaményl Edei
Htorba Akoli
__Zala 11. Mám,
Reményi Edéhez ■
Zöldül a földaz ibolydctka körül, Nyójatbd válik a küzd láthatár; Ü* minek nmünk most még Jobban ürül : Hogy Reményi a mi drótunkba jár.
„Repülj Ittikém" hordta uét dict/l nevét S ímiisi Umlcomhífát öl rildgriu, ZZ
Ébretztí a nemzetek rokonnentét A magyar iránt. a nagy magyar művész/
Itteni húrodra lelkünk feléled, S mi művészi zenédben oly hiten él Bit múltján, jöcSt remél magyar véled
A kit nemzetünkben tmii fel nem ér, 8 ki bolygó etillagkéni mén erre arra; Atérted-e, hogy trendben f, *é»v~ ..jr^íift^'h •J(agyar, t bűttíe vagy e a hit magyarra 'if
•Bt mit it kérdem, éndkatom régóta :
magyar földön magyarnak etületeti, Legyeit életében firtat vágy fríg a. nátcLi " Nemzetéhez még ióhá hűtlen nem lett I
Légy üdvöz * h& titmötBdikén t -..—•:
JtfWy nemzetünknek a tzabadtág^ napja A «-Hord ff/ed eokii magyarítón bützkéa,' -.S mosolyog ion soká fíHrdntk napja Lh
Jottfa.
_ Külföld.
Llwtbta Tudattak már, hogy Opportóban katonai lásadás ütött ki E lánoasl asori&an már el van nyomva. A kápviaeloház utóbbi Bléeében a bás elaöke Mentette be % lázadás elnyomatáaát ét tajnálaosáaát fejesvén ki az Opportóban tőrtént etemények fiilött indítványozta. hogy a képviselőház ktildBtttég által (1MIII tl imiliiltlllWjil l tillll lillTII In dittány elfogadása után a belügy miniszter nyújtotta be at opportói laeményearól szóló jelentétét.
ltótiin. As uj olasz kabinet a Vatikánnal nemben toleránsabb magatartátt (og követni. Hatvan p.Utpöknek, kik évek óta hiába várták, most megadták a* exekvaturát.
Bruttto. Ar, ortzᣠ(óvárosában Rio d*Ja-lutriban bilitött s sárgaláz, s napról napra eró-sebben terjed, tömegesen szedve áldozatát a főváros lakosságából.
— Fééarvár. Al uruu usássáraó—jCánia nagyheroegnÓvel e hó KO-án Görögországba utazik meglátogatni György nagyherceget, a kinek Algírból Kortuba kell jönni. A oaáasár Krlmbö ntaslk, a hol megvárja a császárnék György nagyherceg betegsége kezdődd tüdfl-vész, mely, egy elhanyagolt tüdőgyuladátból kelttkesett, egy tapautalatlan fiatal tengerész kaseléee által.
A „Zala" tisztelt olvasóihoz.
Azon megtilt telt) bizalom, mely lapnnk irányában aa ttf évvel nyilvánult, abba a kellemetes helyaetbe hozott, hogy as eddigi áldosa-tarkát, még több áldosattal szaporíthatjuk, a Így lapunknak megigért mellékletét, sserkees* tőnk regényét
Itnai4«iltl nsIM' ot oly disses kiadásban, boasálkatjuk olvaeóiak readelkeséeére, minőt ingyenesen egyetlen vidéki l'sp sem ad, sőt s fővárosi lapok kőiül is esak elvétve egy egy kUld tlőflsetőinek.
A regény ssétküldését most már a jilvjjbétou megkenjük,
A IV Ivre ttrltdő dlssee kiállítású regény már köselébb elMsetölttk kei el köst less, s Igy olvasóink a húsvéti ünnspekra uép társadalmi őlvasaUlayt kapaak, Nagy Kanliea mároiue kóbaa 1801,
1891. máreiui bó 16-éo.
Helyi njdoaiifok.
— A tavast Megjött ment ugysa -keresztül, mi végre még i« esak itt Van, eltűnt a három négy napig
. Nekéa vajúdáson ig megérkezett, de
A hóréteg teljeses
tartott verő tényét
A „ZALA" kladóhh
áll
naptggár hatása ait t( t hossájárálva előbb egy kis keleti — .majd déli szél, felszárította -a tant ii*, ctupán a réteken áH t nagy hóviz, mert a fold még megfagyva lévén, nem képeeaáagy vízmennyiséget beszívni; azonban « bét vége felé megindult meleg e*ő nagyon könnyen fogja felolvasztani á föld jégkérgét s akkor kevésbé lese a víz a felszínen. Hazánk egyéb' részéről is verőiényél napokat^jefoznek, a hó miaden-
ve a felső hegyes vidékeket: * A meterologiai jóslat szerint: enyhe idö várható, dél- keleti ételekkel.
_— It. M. K. árdeketffln Bekikf GttSSitávOTtz
ktpvieelfl, at egyetttlel alelnöke, mini ast ssi már lepünk btn ^ előre jelezi lik, városunkba it eljön, hogy in, t D. K. E. céljainak előmozdítása szempontjából feloWesáit tkrtson. Htrititndy Béla országos képvitelőnk a felolvaaóvai elase-teeen ugy állapodott meg, hogy nálunk "april 8 áh tartsa még taWlvanáiát, » hogy a randeaét mn-latziatl ne taaavedjen Hertelendy ur e bó 9 éa d. u. a Városház tanácetermébe többeket meghitt a helybeli értelmiségből, t a rendezés aó-dotattinak megájltpjiása után egy nagyobb számú tanokból álló bitottisg válásztatotli mely %. (előírttá* rendezése körüli tttndflktt fogja—ságsaaL— — lieksics március negyedikén Za'a Egerazegen tart a f). K. E érdekében (elolvatánr
— Hilté«i«l N.-Uaiilt«an. A helybeli rendőrség a székesfehérvári ttiniánulatoak engedélyt adott szinlelőadásók tartására vároauak-bsn. Mint tudjuk, a társulat már Virágvasárnap-* ján megérkesik Nagy-Kanizsára * első előadását a nyert íiaióHági engedélyhez képest, húsvét má-todnapián vaty la március SO án rartjn meg.
— Hymenltlr. Roth Miksa fiatal, derók poata-. éa távirdatiszt, aki mint festő, hírlapíró ét zenész is iselee körben van. ismerve városunkban, eljegyezte Janda Károly ur éa nejének kedvee ét szép műveltségű fiatal leányát \ Janda Hi)dvigBt,'a uagy-kauizeaí hölgy koszorú egyik legszebb rózsáját A szerelem Geuinta Árassza el boldogsággal, a sziveknek e moat megkötött frigyét. Mint értesülünk a fiatal pár Ltküvője május ellő napjaiban lesz.----
— Lelke** változás. A helybeli evv rtf. egyház község eddig vőll -pásztora Jáevry, kit Somogy-VUsló választolt mes' lelkészévé, t hó 8-án tartotta meg bUctú beuédét at ev. rel. egyhát imaházában s még az niáp elutazott uj állomásárt. Utódt lett; Sarkady Titui, fiatal,de igen értelme* pap, ki édes tnyinyehünkfa kivül,
árja a német, Irtntua é* angol nyei-, veket it. At nj pap e hó Tl éoTírrja mag be-köttöniö beszédét at illeni imaházban; A lelkén váltotta folytán e hó 15 én nem lesz ititni tisztelet a* e*. tel, imaházában. A távoaott pitiként legmelegebb rukonmcenvünk kitérte működésének uj terére; at uj lelkétt pedig legyen üdvözölve lárttdtlmi köreinkben! I- fáétg/AIM. A „Nagy-kanizsai Bankegye* ület' a hó 8-án tartotta évi rendet köagyft-léeét, melynek lefolyásáról értesítjük olvasójukat, közölvén a jegyzőkönyvet egész" terjedelmében mely így hangzik:
fegytiköny a > Nagy-Kanizsai Ban k egyesülét Részvény-Társaság<r 1891. március 8-án tartott rendet évi kötgyüléeérőL
Jelen vannak: Karctag Béla, Som mer Jósaef, Lőwingei Ignác, Hirseblér ödte, Sahmidt íri-gyes. Lőwlnger liajos, Lőwinger Mór, Lőwin-' (ér Leo, Sommer Sándor, Mayerhoffer llenrik, Sommer Ignáq, ,Gstettner Salamon, Lőwinger Bernát, Prager Béla, ifj. Siagw Samu, Stöltet Gusztáv, fltrsehltr jjándör, JEbenspangar Leo, Wtitér Jótttl, Eisínger Henrik, Lőwy Adolf, Ebeaepanger Lipót, Maytrkuftf Sándor,-Mern Sándor, BehwariUuiitav, Dr. SaukitoNándor, Stréin Yilmoa, Stern J,~Mór ét Ebentpangtr Ernő részvényes urak.
Károatg Béla igasgatóeági elnök ar Üdvözli« a aefjaleataket éa a Zala oimü helyben meg-jtltoő htlilap.— mint m intézőt hWatalot kto-ltlnyo - f. I február. 7 IG ét 22 Lki oíjmÍ-nak, valamint a falragaszok egy példányának barnaiaUta mellett igazolja, hogy a kötgyülét aa alapemibályok 20. § ának értelme aasriat

Nagy-Kanizsa, vasárnap,__, ■'
kellő idaüw éi alaibe* köaaététatett; oorista tálja továbbá, hogy aa alapazabályok 88. ée88 U ainak megtelelve — ai intézni péaztárnál hmdes időbes 80 réas vénye* által 368 darab réirvény letétetett, melyek 978 szavazatot kép viatlnek • minthogy végre 89 részvényes nr azemélyesea megjelent — a közgyűlés kereskedelmi térvényeink 178. ét 178. Jjjai értelmében ia határozatképes ét igy aat megnyitja.
II. A jegysflkönyv vezetésével Stolser Gusz-tiv nr bizatik meg és annak hltsfeáltéáéw ít| nök nr Meyarboifer Sándor ét Eisinger Henrik arakat kéri M. A asavaaatszedő buottségba' Práger Béta és Uwy Adolf urak, válasz-, tatnak.
III. Stolser tíuaatáv nr felolvsssa as igaaga-tósájgi és felügyelő-bizottsági jelentéseket; előterjeszti ss lovO iki >ám érieget és nyerestégi klantatást, melyekkel » közgyűlést tájékoztatja a társulati vagyon elhelyaaéeéről valamint arról, hogy a lefolyt 1090-ik évi űslet o. él 16988-06
—fcpj MM)! 1
IV. Elnök nr felteszi a kérdést, vájjon az, igazgatósági jelentéiben foglalt éa a felügyelő Insnttaág véleményezésével támogatott nyereség-telosztáai indítványt a közgvü éa elfogadja e? mire a közgyűlés a zárzzámadáaok tudomásul vétele és alelméatvéay egyhangú megszavazása mellett albatárossá: bogy aa 16982 Oöiií tiszta nyereményből 14000 frttal a f. éfri aprii lére asóló-iéstviny tzelvények-darabontinO Írtjával Bár holnaptol kezdve váltassanak be a pénz-' táriifi a 28R2;0B kr, padig. iiy«remény-márad-ványképen sj számlára előírassék.
—r. Etsk után e wrrad mrturklIéPó'Ló winger Ignáo ée Weiaer Jóssef igazgatólanl-j esős urak helyébe uj választás és felügyeld-bizottság választása elrendeltetvén, r- a szava-zatszeaö-bizottság a szavazatCssjjeirás végett egy mellékterembe vonul éa működésének tartusára a tanácskozás fe 1 függesztetik
VL A cyülé* folytatásán a szavasatazedő bizottság következő választási eredményt hirdeti ki:- --1
Beadatott 28 darab zaavasati jegy, melyek üsszszsn 267 ssavasatot képviselnek; esek sz* rint megválzsxtattsk:
Ijazgatitági tandetotokkó:
Weiser Jéseef ur 867 aasvsssttal-----
Lőwinger Ignác » 241 ,
FdüggM bizotttági tagakká : Sohmidt Frigyes ur 287 ssavasatial Ebenspanger Leo • 257 , Lőwy Adol >868
FtlütjyM biwoUtáfi pót tagokká':
- - Bukitseh Zsigmond nr 228 szavazattal Blankeaberg Vilmoe !28 , >. ' I VII. A napirend e) pontja szeriot az igaagató tanács slapesabályaink 29. ét 46 jg ainak oly képeni módosítását indítványozza, hogy t 1. a knagytlléa kilurdstése"éa megtartása közötti 80-ról 10 napra röviditteaték, — ugy, hogy a köagyttlée ezentúl korábban is legyen megtartható) 2. aa igaagatóaágnak a 46 g-.ban addig 12%-kai megállapított jutalomdija 16%-ra fal-emaltéaaék azon óéiból, hogy az érdekelt haszon elvezölt jutalékuk után aaeatul maguk rójják le as egytsea éa összes pótsdót.
At alapaabályok tttidotUandi {jjj ai: 29. | eddigi szövege i „Minden évben legkésőbb március hóban Nagy-Kanizsán rendet köt-gyűlés fártatik. Ezt az Igazgató tanáoa írja ki, és s napirendre kitűzött tárgyak előéorolásával ezen tlapazabályok 6 (-a értelmében közzéteszi mégis a hírlapi közzététel napját 61 számítva karmíiw napi jdőkösark kall maradnia *
Vállalandó ittng*. ,,Minden évben legkésőbb március hóban Nagy-Kanlaaáa romion kllagyű-lés tartatfk. Ezt aa -igeagató-tanáoa Írja ki. éa a napirendre kitűzött tárgyak előseroláaávili essn slapasabályok ő Ik jj a értei inébutt közzétenni | mégis a hírlapi kossététtl napjától számítva ti* napi Időköznek kslj maradnia," * ifi, f tddtyl iSinjt i „As év folytán itlme-rült vtgaUaégtk át rtn4aa Halat! kiállások levonása lilán mulatkoaó tlaala nyeraméayből /fl'/i él ptdij ÍJ nAtrttk un li/iiij/ulMwitUt ttijj/ul i» a vetiflj/tíff/itl/if /*/. imllff ií fililj/ftlfí- bitóit*]// tni/iai favdn lűtnhrmilljkijifn ktadmuíi. iCztn jutalom-dónak az Igazgató tanáoa tagjai éa a társulati vtaérlgaagató közötti ftlotaiMának módozatait as Igsagstó lapát* van hivatva megállapítani. Ks*t kl«III sa igaagató tanács itu^tutiak Jalta iéil jegyei nsplblstosl míkMíatlklrt agyenklut
Zala 11 szám. (1. 8 frttal dijaztatnak. A Meonrit kifizetések
»«P-)
1881. mércbb hé 16 Ab.
tol-
jeti tét* után fenmaradó tiaata nyereményből tényleg befizetett részvénytőke a tét 6*/. kamat fiaetendfl; az ts Után mutatkozó öeasegwl 6'/,
atiá áéM isrioii a ■Aayyhsinasti TAr-mtUr» é hé 7-éir safét isrmtibto, ssalj at idei éved egyik le^lkeHnttá* eeéály* volt A (éave-**n világított aagy larmakbao egyttt veit a aör
a tartalékalapba btlyastttík, a maradvány pe- majdnem mioden ta«ta s aa asofc által maghivmi dig otstalékul jut a rétzvénysteknek."
VtUíofmdó ttöoo/t: ,.At év fnlvtáa felmarült veaatetégek és rendes üaleti kitoátok levonása után mutatkozó tiszta nyereményből 18*1, ét pedig 14\**lt at ifatjatá-iamde* tagjai k • ssaér-iféuatí, j'/i^ Burty' a ^lfyWf iuuflséj tagjai javára jutalomdijképi* kiadandó. 'Ezen jutalom-dijnak az igasgató-tanáca tagjai éa a táranlatí vezérigazgató közötti felosztásának módozatait as igazgató-tanács van hivatva mayállapitani; Ezenkívül aa' igazgató tanács tagjainak jelenléti
jegyéi napi-bistosi mfikődétűkért egyenkint 8 frttal díjaz tatnak. A feltorolt kifizetétek telje ütése után fe n bh aradé tiszta nyeremény hői—s tényleg befizetett részvénytőke után 6» kamat fizetendő; aa ezután mntátkimó összegből Ö*/,a tartalékalapba helyeztetik, * maradvány pedig otttalékul jut a részvényeteknek.
A közgyűlés az alapssabályok ezen módoai-tárát helybenhagyja és
VIII. végre elrendeltetik, hogy a jegyzőkönyv hiteles másolata éa a zársxám daaokaak egy eredeti példánya rendes idöbea beteijeeatesseaec a. királyi lörvénytsékkas. agyarintén a kérvény aa alapszabály ^nódositás hatósági jóváhagyása irtai. " " '
Egyéb tárgy ssőayegen nem lévén, elnök ur a gyűlést beléjesettnek nyilvánítja
K m. f. _,
TártiSfBSf* s7 k. elnök. Jegyzett* Bulut Qntztáv l. k. Hitelesítik Mayerhoftr Sándor a. k. Eisinger Henrik s. k.
— Oy4»hlr. E hó 9-én temették el Légrá-don Goldschmidl Salamon kereskedőt a nagy kanizaai járás körorvóaánák Augenfeld Fülöpnek ipáját A megboldogult, közlisiteletben állott Légrádon elannyira, hogy bár orthodoz zsidó volt, a várót lakói hitfelakeaet nélkül a légua-
Í^obb rokonsaenvvel voltak irányában, mi ktt-önösen temetése alkalmával tünt ki, melynél a városi lakottág.ditte java jelen volt, alépádi tűzoltóság ptdig testületileg vett réest a szertartásnál. a temetés alatt a templom harangjait ■agkaaták. eőtt légrádi evang. leikéss, 5al-váffi Gyula 'hívei nevében gyi«zbetsédet is mondott aa ortbodoz zsidó koporsója feletti — Családját vigasztalja a köxréazvét, mely oly inpoaánaan nyilatkozottJ }.. -
— Dr. Behwarea Z«lgH*ad keazlbelyi ügyvád ur azóbeli kérésére kijelentjünk, hogy nem ö aa a. Scbwaroa Zsigmond, kitol lapunk uébány verset és Affuriamát közölt eddig. A tztrk.
— Heg haltak Kacj-KaalaaAa. iteitos Aaaa aár-elat-é-áa l UawaegrM áve* Vorátaá. Oav. Horváth Jt-aoia'é aárdaz 6-án 78 évet kwihaai Varga Franclaka már-clnz 74a II ina korábaa. Dratltovlcz Mtrgit aáreiu 8-áa é heten korábaa. Itjovlca OiipSr atrclai Ola SS ivei k»-ráhss, frtMt.1 Btailnr aáflBál g áa g napoz ksiáiaa
L. B^ttipk. .
— Hév«ák«a< msgklvét vett Halt: A Dunánluli közművelődési agylelnek Nagy-Kanizsán alakutó,fiókja javára a «nagy-kanissai Cssiao< szombaton 1891. évi március 21 én saját helyi-ségsibtn láncvígalommal egybekötött mQktdvr lOl előadást rendez, Kazdsie 8 őrskor. Helyárak: 1, éa 2. sor 2 frl, 8. éa 4. tor 1 frt 60 kr. többi sorok 1 frt 20 kr., karzsl 1 frl 40 kr. belépti-jegy 1 frt. Félülfizelésék köszönettel fogadtatnak éa btrlapllag nyugtáztslnsk. Műsor: 1 „Szózat." Irta és saavalfa Tuboly Viktor ur. 2. Deínbard, ábránd Oonnod „tavasz daláról*4, gordonkán elő ad|s Stsrnsck Zsigmond uh 8. „Két nő sgy férfi él(sSMNMgjá|ék l telvonáaban, Dumanoir-lól. Személyek i t|srl«*«, űttal özvegy Weisz Nina k. a. Eugénia Ihtráz* Vilma k a. Martinéi, férje Tri-iiaaHáer Uyuia ur. Történik Martinéi lakásáé, 4» Lltw, „üébfieaa Druss" gordonkán olöadja StersMk Ziigmond ur. 6, „Aa alánlolt levét" vígjáték sgy Islvonáaban Lablohs lól. Személyek t ilortsnse fiatal özvegy {'■asrssnyés Etslks k. s. Vrannlos komorna t^asreanyéa Hóssi klsasasoay Kungaison, amsrlkal Kbenspsngtr Krnö ur, Dtva-IaIii lltoior, államűgyésa llr. Lőks Kmll ur) A. Hf«ktit Irakkban" maiánjalautt, Urtylua-tó', előadja Riéksly Tlvsdsr ur.
t aaivélysaen fogadolt vendégek ittjétea tgtél löiték a termeket annyira, bogy több vendégnek helyt aem leit. volna. A tagok áhaJ óattaasiaM étkek nemesak mentyiaégre nétvs teljesen kitlé-gitaiték a nagyszáma közönséget, hanem *úa6-
^ .ti I- . _ — a ^ 1 _ ^ I m m ^^ - L L 11 Mftla I akÁAiak
Nguin H11 e la a ii|iu^isemtsiivpiiBmiym-nek megfelelők voltak. A társas kör, mint básf gsads, az él nők tol aa utoiaé tagig, egyenlő sékenytég és szivélyaSééirgtl viseltetlek a vendé gék kint. a innét kajtkalő mag azon Itaataltn, cealádias bsnguitl, mely as agéts estén át a vendégek körólt tapasztalható volt. A telelte jót sikerűit bstyubálón jelen voliak : Bsranyay Béláné Habóiroi, Bettka Aliét, Biffc Oaakáróé, ÍL-Szt-Miklóaról, Clemtut Lipómé, Cterarayés Sándorod, C-eresnyé" Etelka ét Rózaika, Cttngsr Nisdorré, (imr|9t Lturt, Dtráii Gnnwiéi Otráza Malvin és Vilma, Dau«chs O 'oné, Dézsányi Eiekné, Desaényi Anna, Ddka Kalmánné, Fülöp Károlyné, Glavina Ksrolyné Milics leányával és Hartmaan kiiasasonynyal, GOaoay Sándoroé/ Hegedű* Jeoőoé, KWtt Oéla, Kozléka Gizella, Kőhfer Anna, Marké Anitlaé, Markó Lejaa és Irma, pléheiv Gosz'ávné éa Boronkai Franciska, Sébmidl Frígytsné, Dnger Dllatnn E>tkaé, Varna Lajoané, Wucskícs Jánosoé. A négyesekel 80 pár láncolts.
— Téar vlgalaas. A len'i-i iljuság ss ottani fiak, tűioitósgylet javára a Kóronáfioz címzett nagy vendéglő dísztermében folyó év! (Rirőius hó 24 én zártkörű láaevigalmat rendez. Beléptidíj: Sztméhjegy 80 kr. Cmládjtgy 2 frt. Kezdete esti léí\a órákor. Felülllzetések köazöqetlel fogadtatnak ét hirlapilag közzétélétnek. Az aetéii |vonalokkal érkező vendégek részére s Redicsi állomásnál kocsik lesznek rtndelkszéaűkr*.
Etlönfélék.
r«lapAnl lélsgaléa Megyénk kOstk-télben s sxerétetben álló lőiapánja Scoitict Benő ur * bó baiodíkán Durwum Antal, ezredes kité-retében Csáktornyát s hetedikén Pirlakot látogatta meg; t jelerr vott a magán lenyésztmények osziályofásánhl. 0 méltóságaik számos év óta évenkml kétszer jelennék meg ez ügyben Muraközben, s már megvan kézzel fogható nagy haszna a népnek a muraközi fajta lovak eladásából, mélyek nagy keretiéinek örvendenek írja a „Muraköz". Főispán urnák a muraközi lótenyésztés előviiélé ügyében soha el nem mosódó érdemei vannak s hálára köleltük nemcsak a muraközieke', hanem gs 'egész megye közönségét.
— UJ Magyar Mlampalgár, A magyar btlügyminiazter Hrylcdl Ede, pápai lakott, saját kértlmébtz képeit, a magyar állampolgárok közé lel vet le, illetőleg boae ütoim.
A 'Kalaatagyai k. é. vasút részvény-társaság közelebb tartotta Budapesten alaSuió közgyűlését. Szájboly Gyula elnök jelenté, bogy réazvénytártulat alaptőkéje 4718,300 lóriéiban van megállapítva és áll 11674 darab 100 forintról és a bemutatóra szóló törzsrészvényből a 36008 darab 100 írtról a bemutatóra szólú elaObb-HÓgi réssvényböl. A közgyűlés aa elnöki jelentést tudomásul vetít, t; alapszabály tervezetét elfogsdta ét as intézőknek az tlöaatmkálatokra nésvt a fölmentvényt megadta. Azután megválasztották sz igaagatóaágot," melynek megyénk főispánja Stuartéi Bsnó ur is tagja letU
— Q/teakfr. A. sala-egerszagi királyi törvényszék elnöké Bognár Géza meghalt e hó ötödikén éjjel. A boldogult alig pár évig működött Zala-Egersstgen se rövid idő alatt ia kiváló saakértelme, fárádhatlan munkásaága s törhstlen jelleme által nemcsak birótáraainak, hanem a város ösaata társadalmi köréinek osztatlan bt-beosülétét és tissisletét kivívta. A köztisztelet, közszerelet és közbecsülés, mely öt éleiében környtzé, legféoyéstbbia nyilvánult aJió bsto-dikán, ttatiétt alkalmával. Ztln-Egenizeg talán még soha sem látott olyan iupoeánt temetést mint s Bognáré volt. A család éa a kir. törv. kttlöu külön halotti jelentési adott ki, a gyáazéaétröU
w Arvlt kirakat valtlsk. Miut ntkűnk Írják levelezőink, a Kábát a-Dum visszazzoriijs, minek folytán 161 cmt áradt, a mi csinos ha ladáa a viséradáa terén. A Rába vízállása most 8.41 m. A Dhho áradása nspok előtt aág lényt gttö volt, dá.a jág 1'ussQnyoal aagíodult. Oi in%éi s jég magtarlódott, ds Ismét megindult s mint
JL
Nigy-Kaoitsa, vasárnap.
távira ti lat ártttáWaá, aitta veeaély el van hárítva. /Wttayáaa a Dana aa kát oaniiméten aradi A Dana a Mátéi vlaaatttoritjá.
— A ttMa Járváaj rtwitt, — mint nekünk írják, - a beállott aaép idővel ktad alábbhagyni romboláaaival. Ka a< időjáráa a járráayaak fartőaéa által való tarjeeztéeére épen eemmi batefyáatál niaea. Aa elmúlt hónapban ét hetekben megbetegedettek legnagyobb ráta* • typbataak caak eayhe alakját, t typboidot
Zala 11. szám. (5. lap.)
1891. márcioa hó 1Mb,
állou: Magyar Sérénadt 4 léiéiben, cimbalom éa 4 vooóthaageatrrt Allatától. Ott-moll Adagio H«eihov»niól át Ltmrtrl Etudt Állagétól, a 8000 ik cimbalmon előadja Schunda Irat. Suton, dalion torával, aaövegeatül irtt Aliaga, énekli Ordp Lébe I. Ima, vonóebangmtertk. harmónium éa aoo-torára Alltgáiól. a) Népdalok, állna áa b) Conetrl Ktudt, attrtá Ali., cimbalmon elódjs Vilgyi Kornélia. Dal, cimbalom áa voaóabaatMéreákel Kun Láaalótél, énekli MülUr Irma. fittiaaU glutmtuU
■Mavédték át a stsknth nagy rttar-már-WHr B'ude (vtrnk nttktP pengetve) A Hegem, 8 etm
épült; a hol egyéb bajokkal komplikálódott a laa t t hol a batároiott typbuaaá fejlődött a betegség. ott még ma it erős a vívód ia a kórral. De eaek ttáma aránylag aagyon csekély. Ujabb betegedések következő számmal jelentettek be :'e hó 7 érti 11. 8-áról II ép 9 érői A — 6ai)ilkeaO(. £ hó tfén Lenti Stom
halmon uniaono. 8atrh dalok í cimbalom, vonó*, hangaserek, htrmonium éa zongorán Állagától.
háza padlásán fölakasztotta magát Tettének iaditó oka tsmantlan-
= Tá». Brhó-ft áa Lenti Szombathelyen tfla volt, moly alkalommal leégett négy ház, köztük
az Iskolaház ia,—--— ; -
— — láUlittáa la-a Oeáktonyén. A salam*-gyei gasdtáági egyéaület, még es_év lolytmábta Ciáklornyán lermény- éa gyüwBlaskiállitást rendet éa ezzel kapeeolalbta Isnyéaz-azar vsa marha
dliaaáaMari. ..-.-___t-_____,
— A klr. táblák lelállitáaának Végrehtjláaa
iránt tz igazságügyi miniszter rendeletet bóctáj lott ki, mtlyntk (onioaabb intézkedése kövttke iök: A bndaptati ét Darotváaárhelyi itélOtéib-Iü amr ttaueelnDket H Biru, ijpt nu hihihi itélőiáálálbim neveztettek ki, az évi áprilla f8-tél. májns harinadikig^j|«bttdaágoltalnak. A jelenlegi kir. Ítélőtáblának más táblákhoz kinevezett előadó bir&i áprilla nyolcadikán teszik meg utolaA bejelentéseiket. A jelenleg lennálló kél itélőtáblt elnökei áprilla alsó telében uj, idtigltnta tané aenfcai alakittnak. a>tlytk április tutnnyolcadi kétől május hó negyedikig működnek, A telek könyti és viisgálAbiróságok működéét ápriliséi-aején megatttnik, a fegyelmi bíróságok pedig májua negyedikig működnek, de áprilit tiaenbele-dikén tnl nyilvátos tárgyaltat nem—tarthatnak. At tddigi két tábla müködént májat 4 én mtgtti nIk h at ujunhan tatrvtttll öttttt táblák májat ntggtdikén tartják JtS alakuló gyüUtüktl. A. m. királyi oorit ta évi májua hó 6 jg hoaott hatá reiatait éa rtndtlettit at ügyiratokkal tgyütt a mondott nap után la, tekintet néltüP't aatrvt-attl uj Ítélőtábláik illetőségére, a° budapesti vsgy t mtrosvésárhtlyi ítélőtáblához küldi Itt tzerinl, t mint t jelenleg iennállé iiélflláblák egyike vagy mátikt lerjeaatelle fal h>ixá az ügyet.
- ,tlyétlek béylartaaltél áHomáara A vaaaprémi pDtpőktég megyénk lerttlt'én a kő-vétkező kántor állomásokra hirdet pályázatot: A kettihelyi esptrességbe kebelezett ktrmtoai plébániához laríoaö TmdörA^l7ink kRnkl)ltknzseg-ben ez évi április másodikára. Jóvtdtlmtl i minden! káaapénabtn számítva 191 lorinl 6ü kr. A tannyelv magyar; a lanklHolsfiek tsámt 86 Ugyanaz asptrettégbt kebelezett keszthelyi pl* bániáhoa tartosö Oytntt (Diát) ilókhilkÖzSégben ez évi áprilit hetedikére. Jövedelmei: mindent készpénzben számilva 815 forint és négy hold föld. A tannyelv magyar; a tanköteleséi száma 89. A sümtgi esperésségbe kebelszelt szeghvárl plébániához tartozó Hantit flókhiikösségben es évi március 81-ére. Jövedelmnl: mindent késs-, pénzben számítva 918 Irt A'iannyelv magyar; a ttnköiiltttk t'ámi 88. A tapolcai espercsiégbc ktbtltstil saenlbékálai plébániához larioaó II.-Hunyt flékhllkAstégbto tt évi áprilla lé ére. Jövedelmei t mindent kéttpénabsn aiámltvt I8l) frl, A tannyelv mtgytr. A ttnkőltltatk aiáma barmlnoktttő.
f Hag/ar Iptraa Jablltams. A fáradhatatlan munka eredményének jubileumát Ülte t hó II én Budtpttttn Ikhunda Jóaetl udv. aaál lilft s hangsstrgyárot, azon atkalombél, bogy gyárábta a 9 Op ik cimbalom készüli ni, As sm-iékűnntp t VI. Vll, ktr. kör helyisében loly> le, dltses és nagysiámu köaóntég elöli, mely t légntgobb álvtsaiisl btllgtttt végig t mOaorl, t •élénk ittaiéténtk áem tgysstr vlbtroa Ittjittbfiik tubit jelet, tllamtrátsjd tdótván Allata tlut oimbtiom laévétsünkotk Is, ki tt ttnléb-'fhiwk ipfily) rélidtsll, A mütor a kovttkttö réasthből
— Beeaél veaail a legvAltstlékntabb étel it, ht liincs étvágyunk. At étvágy ytrjtuUtirt
_____jugy mint mindennemit gyoinorbájok ellen, male-
fiidmivtt 8"é ajánljak nlvaaólnk figyelmébe Kggar <l> ialtlmaselt Miédapanlltltll. Kaphatók 90 krajöároa eredeti dobozokban a monarchia valamennyi gyógyaaeriárában. valamint Egder A. Aa .Wien-Nusedort gyógyaztr különlegességi gyárában.
— A Ugjekkam l>mrri Dr. Ro*a-fUt életbalzsam Cfrtnar B gyógyszertárából Prá gán).,székeléat"Tdez el8, ds nem drastjkua haa menést a anéjkttl. bogy a vér atttktégtt anyagait tlvonná. Előmoaditja az emétttás minden nemű tevékenylégét, t egy mindenfttt beciült házi gyógytierréleU. Kapható aaötaatt gyégy-saertárakoan.
irodalom (s mtvísut.
oeAjnrox.
Hová lett a . ..
lhvá Itt a lanyha sasUi, UktUt Virdfoi Hl tiroli lomb, hit Uftít . . Tatatt — t nyárnak tarka kimm kinUtt Hogy éj áitabm Mtim/ék, — thé^t. Hova ka/ytad réyi Imiim ktbUmé, Jtti, ufra. hogyha ján AMtU'. . .f ,.Otti ni kall a /éréi ettndttm, Mindtn ctafpjt aat tátog ja : mhattm"
Arnyat lomb kM ntm dalol már a madár, Kit ktrttmbtn tl fonnyadt a rótta ttéll. ,, Madár éntk tail még a lomb ágirél,
jHtti ntttitt ráttatm it yiríraí_
Lett« újra uivmntk víg madara, KyÜ-t ttivtm rónájának bimbaja ... t „Otti tti hull a fiiról ettndttm, Mindtn cttppjt att'tutogja : tohattm."
Tar ágak közt dltitil at Stm ttél, Ctak hallgatom, estit hvllyatom mit áss#4 Otti ml mirtl mUog mért tátog, 4 Hogy ttatáíil tl — wttgvélai ntm tadak.,, Cttfpjttvti mintha kéttgtm hullnénak, Buttogáta bit tóhqjim tolnának - — Lttt-t tigatt, gyéyy tr. tyrs áárfstsm, -Bttak att tutogja, att tnttgja: „tohattm"...
■j ' & Elrdh Gytda.
I
Lapnak • rovatában laaaertetelt mitek, lapnak Útadójánál, Flackcl Ftlép kttay várua ttilstébea ■egreaéabtték
— >A mi4veltaégrél.< "E cim alatt kap tank egy tizennyolc oldalra terjedd fiuetkét, mtlyntk szerzője dr. A'eamoaa Edt nagy-kaaissai iórabbi, ki e művét a nagy-kaaisaai ktrttktdA ifják önképző egyaafllttáben olvasta lel, a melyet, a navezett egylet tz éheaő itkolát gyér mekek támogatáaára alakuló •Qyeraakbarái-EgyeeOlet. javára adott ki. A szellemet szerző müvében tlmondjt, hogy mily gyakran bangót tatjnk t azót •mtivelt- t aztán meghatároata, mi a müveltaég ét kit illet meg ez az epithe-tnn: • müveit., tarjedelmeten a mégit vonaAlag a azórako/.tatólag ismerteti a valódi műveltséget s megtanít arra, hogy; mit kell tanaié aa embernek, hogy müveit számba menjen, t t részben a görög philoeophia elvért támaszkodva állitja, hogy: „Az embert legközelebbről maga at ember érdekli. A műveltség elaő feltételt tehát, hogy aa ember önmagát iamtrjt meg*, s kifejti, bogy mire irányítsuk figyelmünket, A nagy aaorgalommal egybeállított füzetet bátran elolvashatja mindenki, a ki a „Müveltaég" eszmeivel foglalkozni tkar, A tüzet ára 80 kr.
• A Gaadaeágl Héráik • szaklap utolaó száma kőveiktaö gazdag tartalommal jtltoi meg: •Járási gazdakörök. — A luk&sok levegőjéről. — Egy gtsdaaági (ogyasalA szövttktttl. — YiahttlA készülék, — Szép gyümölcslék. — A mttőgaa-dák Mövftktsatt. — llsinadorl gabosviaagálo kéaaüléke. A Dunagöahajóaási társaság uj helyi dljaaabáaá. — A lej közegészségi elieuörsése. — A fiumei kikötő IbtfU.évi lorgslma. Találmányok ; Srólbiatoaiiáa. — Poraserü tüisték elégetést tü-zfllobuii. — OyOngyárpt hantón lett jtvl'átok. — Duaaaasió árpainoaAval t lovegőzéssel. Visi ügyök i A dudvsi Armentoj^lő éa belvitaatbá-lynzA táraulat. — Oactrak-mtgyar L'yod. Építészet ! Öumüködö anallOzttlA kéaiülék, — Aa ápi-tévaetl tabáoasdó. Ksrtéazat i- Aa akáola paiaa-iaiü|e éa káriékonv«ága Mtnogazdatág : A cukorrépa itrmtléaíől Hunyadvároitgyében. — A bartmégyei gaadaaágl egyesü el- — A néinel gáá-dák kungrtatuaa. - ■ Vegytttk.t Ajánljuk t Ifi1 snerkesa'etl ataklspoi olvasóink flgytlmébt, nő-ItVnöiioii gtadáattlnkntk nagy aaolgálatot fttf e lep,
- UJ tvevetfl. TábAraaky N^pdnr nemettl atntfflllktrtaktdésébtn lludtpett, vtcl ntca 90. Jssám tnsgjelsiil >Ni/tl^jlt> ktrlogő,' sztraé M«u-gabautr Jóiaal, ára 1 lei IU) |u>.
Végrendelet
London egyik ó-kontervativ jellemű ambtre • volt Ptrgamtn közjegyző : elég kiterjedt lattt-rttaéggtl hírt, t a vénából *oktn kereaték fel irodáját. Sajátságos tulaj lunaága volt asoobáB, hogy ba agy ügyiéi először jött hozzá, áa bánt tejelte gyanakvó volt, oaig iaaiert ügyfelel iráni leijet bizalommal viseltetett Ily feltétlen bizalma volt Downing John árkot, ki épen e percben lápén a közjegyzői irodába. K'öre haladt kom, beteges kinézésű egyén, kiről aaonbán tudva volt, hogy jövedeiutető papírjaiban szép vagyont bír. -
Downin nr becsánattt kért, hogy ily káeöá tlktimatlaakodik, — as idő 6 éa 8 ón köst volt már, — s^táa% leiét takart nagT sállősa-aaébb huzla, melylyel, bogy a megbüléaiől Ava legyen még szemeit is éltakarta t azájál ia sny-' nyira bebugyolálta, bogy caak kaik hangokat adott, néha-néha egyet kflfeéeatft, mint ■ mellbetegek szoktak, -
A köziegyző hallva a köháoatlétr,' figyelmes-tété vendéget, bogy a beteges tmbtrntk nem jé ily későn a bűvös levegőre kimeaai-_ . — Ham tudja senki, hogy hazulról eljöttem, szólt Az étkezett, Hozzémthrtozuim azt hittik, hogy mellbajom folytán most ágyamban fektet. De én eljöttem. Köeöa barátunkat Tunbtil tábornokot kértem mtg, ajánljon nekem tgy hir-ntyta t ltlkiitmtratts kösjsgytör, kiotk nemcsak őazinteaégében, hanem btllgttagaiágábtn It iseg-bizhatom. 0 erre nekem egy önhöz szóló levelet küldött, és én siettem azt Önnek saemélye-stn tlbotnl. MAst uj végrendeletet óhajtok alkotni, — fotytatá Downing, miuTáWpárator ert-sebben köhögött. Végrendeletemben ugy intézke-dtm, hogy tlönlálhaiúlag rokonaimnak ntm Itta aa inyükn a ezért oly egyén által akarom aat loga'maztaiai, kinek t jogátavilágbaa elismert tekintélye van.
|—— Tehát némi elővigyázattal, nemdt ?4-j— : — Igen, t tkyutltl önre akarom ruházni véf-rendeletem végrehajtását it uram. Onntk feladata Itt*, véglntázksdtstmtt érvényae emelni, ha aat netalán valaki párral lámadna meg.
Alig bitatm, hogy bokros ejloglalliágom mellett t mtgtitztelö megbízást tlváilalbato%JÜéll a közjegyző előre gyanítva, bogy oly végrendeletről van taA, mtly a rokonokat törvényét jo* galtlita megrövidilli
— Térmészéleten ntm kívánom aat öntől dij nélkül, — kaadé meggyőzni Downing a kötétge-töt, ~ On aaémárt, Itradaágatn ölatáa gutneát htgyományttok, -mtlyat Bji, ingAtágatm elátye* rastetar után aaonal lolvehet;
— Végeihaiároaáaomai a körttlméayektttl té* ssem függővé, kénss ludassá velem a végrendelet powtoea'aU.
/
Ktfy-Kaoittt, vasárnap.
Zala II. BEám. (Ö. lap.)
1891.~Báreíaa hó tf.-éo
— Nem tokból áll aá. Nőtlen vagyok, mini loófa, egyetlen kötell rokonom, at unokaöcsém, d« • flu oly háládatlanul vfaell* magát Irányomban, bogy elhalároalam, 01 aa SfMnégból latja mb klaárnl.
A, kötjegyső tollat vall, a kérte látogatnál,, folytassa a tóbbl t»ltélélekéti
— Öessee vagyonomat SebsHen Alfréd Ed: vardoak hagyom, kit ónaal együtt végrendeletem végrehajtójává nevetek ki
-J_U at a Schellan _____________•
— Ssotgállk
— Jól meggondolta magát uram ? I
— Ig«n Scbellen jol nevelt, müveit ember, a inkább löveg, baráiom, mint atolgám, lynek bá-. Iával'tartoaom 0 bisonyoaan célszerűbben fogja felhenoálni őröklendő vagyonomat, mint azt unokaöcsém lenné.
Másnap este Ismét meglátogatta Doatnina a a kOsjagyiOt, ttáma a ktát végreadeleie', me-lyet Pergamentnél leléleményezeii, kiűzette a lalaaámiiotl 'munkadijai i lávosotl. *.
Par hei múlva a* Srókhapó meghall A te-jigyiő ia.farait ánsretneas flröhftstr íibswt* vált sien, nyugodt, caendea termésietD mllvelt embernek találta.jücbellent ép olyannak, minőn :k aa Örökhagyó leeiette drOkOsér.Aa örökség kötlé-aára meglepettnek látmoti; de -nem volt telindutt.
Aa elhunytnak unokaőeacee a fematésre L,on^ donba érkeiett. A mini a kő«i»gy*ö a végrendelet tanaimét közölte vele, legkliebl. megül ödéa •em HJkrftzödött arcán. Ktfelentá ,högy nagybátyja iksrata ellenéra nősült, a így legkeyéebbé csodálkozik azon, hogy aa öreg ur kifígadta
— A kősjegyző ptMig hosszasabb táviratot küldőn Downlng ArtnVnalr; át elhányt onoks-öeae*ének.
, , , A többit az olvasóra blgznk .. . '
Palotai Ákot.
Sport.
— A iuMfr npmfl vlfclwra WABRíf lentik, bogy éilvain Dorjnon arcachori pékmester csütörtök reggel a Pont de Concorde-tói falábon fog utrakélni á moszkvai kiállítás meglátogatá-sárn. Oormon, ki.kilőoően jár falábon és már több laláhon való versenyfutásnál első dijakat nyeri éa as Eiffel-toronyra la falábon ment fel, különös spurijának esskiizét, melylyel Moszkvába akar uiasiti. atagá kéa»lt»ii«. Egy pár falábig melyen dladailal skar, Moszkvába bevonulni, már előre efkü döue oda. Minden lépéssel 1.3 métert lesz meg. Egy lullában 6Q kilóméiért log baladni. Naponkint-ugysa 80. kilemeiart is megtehetne,-déarfulán kéjhiHtást fesz, nem akár alélni. Luxemburgon, Cublenten, Beriinnen és Vilnán keresztül április 86. vagy 2f).án reméli bogy Moszkvába ér. Haaateié Elzász Lotharingián megy ke-keresztül. Lehet, bogy aa tesz legvessedelme* | sahb réme klllönúa. Jtij&n&ki_______^__•foáft.
— A Inlnlisttlér Franoiaorazágbnn. Pária-tói távírók, ho|yfn Iranla miuisgtartaaáee « töldmívelési miniszter állal elökésziteit s a 16-vetagoyek szabályozásáról sióló tírvényjávaalaiot
| tárgyalta. A javaslatot valószínűleg csütörtökön A lóversenyek kér
■gykátyjn tliHdiil teéla ilöit egfhwjmfflr a képviselőház álé: A lóversenyek kér- S S?? . (helyben legkisebb fsnvegetödaés Uésátmk » kürmány által tervbe vett megöldsss fJJh °t - BlS1 - 1 üme,"Tóg|r m öreg ur mégis öl! a lóverseny-isrsaságok körében akadályra talál; f, , t'trfi latoaaiiTlíi" r
sem
At. De mixel nagybátyja röviddel baléla elQit »gy]terjesztik a TtépvtseTöháí elé. levelet Irt' neki lén fölt, ast httte,
tette örökösévé s azért jött most Londonba. ' Két héttel ajemgtia ntán Scbellen inegjelent a Majegytti Irodában s Pergamen úrtól kétszáz font sterling elntepeaését kérte addig, mi a végrendeletei a hálósig lormasierüleg kihirdeti
az utóbbiak kijelentik, hogy ha a loialisalör és a bookmakerek pusztán megtüretnek, mind ki-lestnek téve a bírósági üldöztetés vsssélyének. A «Kredii Foncíer«-nél letétbe helyezed, ver-senyfogagásokból eredő négy millli'. tekintetében
érvényesnek nyilvánítja A közjegyző kiAÜliotia. elhatározták, hogy s*t II egyes departemeul-okai utalványt egyik bankházhoz, t snédját ffrg HanrjaéktinjtiélirinitMtek (ávára fordítják.
alkotta, hogy aa AsasegtQl nyug'it állibou ki a irssta slá Schellan urrsl; s eszel Pergamen elhagyta as irodát, dolgai ntán látva.
Másnsp reggel, midőn á kOsjegysö irodájába béKpalt, Migédja litoktaiossa jelenié nekt, bogy 0 majforán reggel a bankbásnál volt, a ott a kétafái font kifizetéséi aagtütotta, az ntalványt érvénytelennek nyilvánítván.
■-r Hogy tehene ön ast, mielőtt velem beatéit volna?
— Azon okból, mert~pár bénél esélfl't, midőn Downlng ur nálunk volt s végrendeletét .aláirta éésrevattam, bogy jobb keién jelentékeny torra. dáa van. "
— Nos, mi köze ahos önnek ?
— "ffajÓpAgoe, hogy ttobellan urnák jobb ke
r
Közgazdaság.
----láiétlitéa Flamébaa. A magy. kereskedelmi múzeum Rumét-állandó kiállítását e bó 8-án d. e. 1U órakor nyitottak meg. -A megnyitásról s következő., tudósítás fekasik előttünk: A kiállítás! József föberceg nyitotta meg, ki az ünnepélyre Wjável Klotild föhercegaasaonynyat éa leányávsl Maria Dorottya főhercegnővel jelent meg. A belépő* föhercátget illetve löbercegi családot gróf Sznpáry .Károly a kereskedelmi mu-: leitm igázgatójá éa a kléliltás felugyeto bizott-| *ágl liigl*' Mnhovleb- Emldm SmequKtarkámttnt tiikár. Maderspach Sándor, irj Coroasaea Fe
»abban beeaélgetétt. Miután a lAberosg grM Zlehy Ágost kormány tőtől, Ciotta potgéraisainr-tői és gitt Snapáry Károlytól ntbtwewett; távozol t. — Megnyitáson nagy számmal voltak jelen. A kiállításon mint kiállító Nan KaMmét e Mlea M. és fia derék cég képviseli diaansea bereode-sétt cognac kiállításával.
A aémeUrsaággal felytatett ke. rmkrdtlml tárgjatáask isiréi magsnakad-lak.- mérT a jiéme' meghálál mázollak, a kik nem-rég uissliétiokéri Derliulien jér**^. |>*"i' lurttak kielégítő atasilásokat onnan magokkal a most újra vissza kellett lernirtk a német lOvéroábk, A tárgyalások folytatása különbén ia kedtaaőilnn, fordnJafot Vttt, mert a német meghéMmaaouak -azokat az engedményeket, melyek Ausztria Magyarország Németországnak tenni akar, s a melyeket a tárgyalás aiapjkuí elfogadtak, moat nem
IsrfjSk kiolSjfll/1 írnak « njsM> Kftf TgtmAnySket
követelnek: RemétKeiro azonban, hogy e váratlan akadályt ia ellogják hárítani-a hogy a tárgyalások mégis kedvező eredménynyel fognak véptödai.
Badapeatl xabaallttsde. A bnaaüztet szilárd irány! követ. A kínálat meglahetós aagy vok, de kerea'etbeti sem lévén hiány, meglehetős nagy forgalom fejlődött ki, agy hogy úasze-een mintegy 40.000 mm. busa kélt el a aa érak 2",—5 krral emelkedtek. — Mda yntennemattea _ változatlan irányié változatlan árak meJlaitgyér forgaloSrvőtf.
— flame fargalaua. A behozatal, mely a mtflf évben folyton növekedő mennyiséget tüntet lel, ez érben ia lólylatja ezen irányt, ée agy a auly szerinti árak, mint a darab szerint azámi-tott fanemek behozatala jóval meghaladja a mólt Növekedeti különösen" U áa köáruk, a juta,^ tégla behozatala. Kedvezőtlenebb eredményékél mutat löl ellenbea a kivitel, mely valamennyi árunemnél csökkent. E jelenség aaonban mely csak réaaben tulajdonítható a kereskedelem pangásának, főkép arra vezethető vissza, hogy a forgalom január hóban aserínlett rossz időjárás lolylán ismételten megakasztva volt, kogy egyrészt a vasúton mindén forgalom hosszabb ideig szünetelt, másrésst a hájök rakodásukban és in--dnlásaikbén gátolva voltak.
— A gahaiiaftalelrél A külföld vetéseinek állásáról érlbsett kedvezőbb hírek követkestében az eddigi ezilárd irányzat megszűnt, aöt az ntolsó napokban ia. árak néhány krajcárral álábbazálloiták. Mindamellett i vételkrdv jő, mert ason számos malom, melyben a télét át via hiányában a munka szünetelt, moat iámét megindította üzemét a naponkint történnek kötá-sek osztrák malmok részére. Mai éráink a következők : búza 8 Irt 10—20 kr., roza 7 Ért 10, 20-iá^ tengeri S frt i O kfc, zab 7 írt 10—20 kr, bükköny 6 Irt 40—60 kr, bab 7 frt 20-40 kr., dió Í0 frt;
gén ugyanazon helyen ép oly begedéae van. Tag- rene íogadiik. A csarnokba érkezve Klotild éa
nap vettem jSíüibí ___
—B peruben si)lilMUl lapéit aajrodába egy nö. Taljas ifgatoitatgbán látatott lenni, s kezében tartva a köa|egysö által tegnap kiállított utal. vinyl, asólt i — Uram. mit ieleoUan ez ? ó ast ■Ondit Békém, kogy es utsfványra a baokbát 90(1 font sterlingéi itet nekem, A helyett, hogy pénzt adlak vplna, ugy bántak ott velem, mini valami isebiolvajjíl, a ide utssiiotiek önböá A pénstel én Hollandba voltam utazandó, búvá ff (s követni késit üli, a mint as örökeéget fetvesii. Ugy látom, meg vagyok caalva, moat kezdem látni a oaelatövési, ö ónak el akar Innét távolítani, nehogy lettéi eláruljam.
— Kiről beszél kegyed, kedves gyermek ? Ki aa is öt kérdé a köijtgytö.
— Nem ismer rim kÖajegyiO ur ? — Éti vagyok ált ki Ónnak as ajtót.fafnyiiutiam akkor, midün üo 0 hoasá jött, hogy tudtára adja nitT< bogy ö i saerenosée örököl Downlng ttr végrendelete iiérlnt. Látta volna csak ön öt akkor aaie, ml< kor önhos jött, i lelőlié boldogult nruak'ruháit ugy néeett ki, mint as Igául Downlng ur, én magam sem ismertem rá, padig jól tudtam, hogy ontok már akkor aagyon betegen feküdt kor ágyán, a végtagjait mozdítani sem tudta.
——mm. Mondta eeek gvrrtrsksm, volt a mifböTdo-gtlt Downlng Uf lollit kesén egy olyan seb-bé gadéa. mtnÖ Hohsllen keaén látoitó? , mm Nem, nem volt, srrs megesküdhetett j péttiröi-nerar* láttam késelt, mart én ápollim
JaÉMBMii : ■ -
* Pefgameni ur nesyol lálekaalt, lllokléljea p||-léatáat váltott segédjével, k! aaonnal lávoiott,
^ Mrktmalba üli a a Mndőnéghta bajtitott
Máris 1'i"n|ty* főhercegnökiiak dllees víragbok rétért nyujloUak ái> Gr. Szspary Károly üdvö-tölie a löhercsgei és kérte a kiállítás megnyitását, mire József főherceg következőleg válaszolt: Mily bordéréit} havánk, felvlrágtássrá as iper isi kereskedelem éa mily baihalóaan támogatják eteket aa állandó kereskedelmi muteum klálll-!áaalx'ékeretavakhan adta élő méltólágpd. Mint magyar orsságoa íparegyMület védnöke, minden ssavát örömmel üdvötlöm éa legbenaőb, leg-Östlniébb hálámat lejesem ki kormányunk iránt, mely p fontos kérdés megfejtése által aerkeol bennünket uj tevékeifyeégre. Hálámat fejésgm ki mlndatoknak, kik fáradhatatlan huzgóaággal alapi tolták mag Fiúméban, e gyengéden szeretett tengeri városunkban es ügyst. Majd otaaz nyelven Így folytatta : Mint a magyar fparegyesOlet védnöké Őszinte kősiönelemel lejetem kl gyen- i
Séden aaereiett városunk Fiume Iránt, különösen podeitink CJIotie lövag Iránt, a kik nagy but-gőaággal dolgostsk st állandó iparkiálliiisnak városunkban való léis«Héaén. Majd Ismét magyarul Igy lolytatá' fis innal Islan áldáaát kérem esen klállllásrs, melyet megnyliuitnsk nyilvánítok. Jóaael löberoeg, bestéde után, gróf Zichy Ágost kormán]Bó ki-éreiáhsnés gr 3«apáry Károly uimuiatása miílett megiekltttitté aklálllUat •iküaben msgiaölllláaaal tüoUtte kit Ltirow firtdüt Kuranda Emilt aa Adria lgaagaló)át. A löbsrcag a kiállítási tárgyakról általában dloné-rölag nyllatkoiott, klímáivá a fiumei hajlított bútorgyár, at első fiomil magyar selyemgyár •tép Olkkall. Mégtakinléa után gróf Biapáry Károly bfmuiiiia Klotild lOhernegaaaaonynas u lltéjéii átlatnoli flunati itépvlselöít, kluM hoaasa-
Szerkesztöi tinitek.
látja fettisszasl-hstyasatt sím
•1. «. A. ■néapssl. glsálast. Mist tok sssaasl, A hokvAtl asáaua kUátáaks igtratésak baviltúát ttrdmmat várjuk.
41 H. I. Ksssttket/. Lsrslsal tagját r»f«m. za!v»a fgüsUt vánai, A viruld tavaaa magrogja ksnal hjIISi ^ujnukat i aaimUjsa liltlknaisaakal tlntnl áatvss mc-ÚvlsMrtl ,
U. V. a.-s« Ala« t.méva. ViaasaérfcssMt sir Nao-aU tleakával t Ha tgan a aa at (áradatmatt klpikastlk, i4r-JOk gondoljanak ralak la.
H, «. K. lytrMlk. U«Mt vsttttk. a káldaartajt «l-olvaatuk, a klUtáihs hsljriasll ttkaaaraáai rajzot várjuk.
Nyittér.*)
' igtit —g ■■ ■ima^aw Nalniéai ím knn agta* sás kflff mitareakftt tktráiwsl 4S0 süatáhss) atil, aiUrnkiat tagr végssktat, váat 4a góttá d Qam-tsaas kaid Hsnssáarf 41. (oa. ia ktr. atv. nál UU> grirt rskUra laritkksa Misiik kivásstrs asaaast kUMotuok Lttiltkrt StijjaAaiObm Myqgrafatatssdé.
Máabérbi adás t —
NÉMS& ulMACZ népiskolai igaagttó-t anlió AfCfijf Jtnós-ulraai iOÍB/Í126. számú bása mely 4 ssoba, 1 előszoba, konyha, kamra, piaeta, mosókonyha, taháa éa beltellott csinos udvarból, (. évi május bó 1 tői 4ÜÚ trt évi bérárt kiadandó. - «10 l-l
FtlMi «tfkmtt: Ca ratelal

■Ml áa a savaikat - MglIMahlrt asm vtttat a^ln
Ntgy-faiira, vasárnap.
Zala 10. szám. (7. lap.)
18»1. tpárcitis hó 1 Ma.
HIRDETÉSEK.
«88Qj érk, 1890. nov. »B.-r"
Árverési hirdetmény
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya régiéről közhírré lélatlk, hogy a ktrr ktncitár végnbajlalóoak, Lanosák György ia nője Kulcsár Erzsi végrehajtást szenvedő kis-komároml (akó* elleni 38 Irl 66 kr. töke, 1889. éti január hé 1-töl járó ü°/0 kamalai, 4 Irl 6V kr. végrehejtái kérelmi 10 Irt 16 kr. jelenlegi a inén lelmerfi-JendÖ költségek iránti végrehajtási Ügyében a fentnsvezstt ktr. törvényszék területében tartozó, a komárvárosi 628 sz. Ijkvbén -f- IG'JS/a hrsz. alatt Lanesák György és neje Kulcsár Erise tulajdonául felvett 411 írtra beesőit ingatlan
-I»M évi Májas lié «tk napján—
d. e. IO érakar
Kosiárváros község házánál dr. Tuboly "Gyula felpérest ügyvéd vagy helyettese közbejöttével meg-tartandó nyilvános árvaréien eladatni tag —
Kikiáltási ár a fenlebb kilelt becsár.
Árverezni kívánók tarióznak a becsár 10%-át készpénzben vagy övadékképes papírban a.kuUl-kezéhez letenni.
Vevő kötetes a vételár! három egyeélö részletben, még pedig i az elíőC az árverés jogerőre emelkedéstől számítandó t, hónap sta't, — a második ugyanattól 1 hónap alatt, — s harmadik ugyaaailél 8 hönap aliit, — minden egyes részlet után ez árverés napjátéi számitandö 6ft kamatokkal sgyftit az árverési feltétetekben meg-hstárosott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N-KánizsAn, a klr. tszék mint telekkönyvi-haiöságánál 1890. évi november hé 16. napjAn.
«R. FÍÜGONAY 816 1 kirendelt kir. tvszéki birő.
Józset mint kiskorú Peres Mar), János és Kái* mán magán gyámjá végrehajtatónakTéib Fersee végrehajtást szenvedő klsrsdsi Iskös SO Irt tflbs, 1890: évi jsnuár Höl járó 9% kaipáiaipf vfrt 80 kr. per, 8 irt kr. végrehajtás kérelmi, 9 Irt Ül kr. jelenlegi s még lelmerOleodő költségek iránti vhsjlási ügyében s lent nevezett kir. törvszék területéhez tartozó —. a kls-redal 48. szánra tkvbsir zorzztm alatt félvett
Ingallsnnak Tótb Ferencet illető 716 frtrs beesOli fele réaze
18M. évi saSJas hé 5 Ik Napján d. e.
10 Arakar
Kú-Eadff köSség házánál Dr. TabolylGyoja felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöilével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fogj még pedig, tekintve, bogy fioldvilág Juli özv, Tóth Kerencné kizrsdsi lskös jsvára özvegyi haszonélvezet, ezt megelőzőleg padig jBlsátngns kftvale-lés van békeblezve, ennéltogvs s lenti ingatlan a! szolgalmi jog lentariásával hocsAjtalik ugyan ár verés alá, de Cssk ugy, hs s megelőző jetzálagos követelés fedezésére szükségesnek mutatkozó s
300 Inban eaeeael sss^UspHott Isiaign ss jsilsnaak as árveréseit: beígéri össsvételárs »sgf 'üti, s mennyiben s beígéri vételár a 100 fnqt meg nem Qtsé, sonyibau az ArVérés bsíAIytsIsnsé válik s ss ingatlan s szolgalmi jog tsatartáza nélkül a laatabbi hsiárnapon ujbol árveréa alá bocsá|lslik. .
Kikiáltási ár s fentebb klteU becsár.
Árverezni kivánók tertoznak a becsár 10%4t késspéesbeo vsgy óvadékképes papírban s kl* küldött kezébes letenni.
A vevő köteles a vé'élárt három egyenlő rég-leiben, még pedig az elsőt as árverés jogerőn emelkedésétől számitandö I hóosp alatt, s másodikát agysnsttöl 8 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alélt, minden egyes részlet után as árverés napjától számítandó 8* , kama-tokkal együtt sz árverési feltételekben meghatározott. helyen és mgiforaiok szerint ligaei ni, —A klr—tasék—mini tkkvi ftatééág N. Kuiaéftr 1891. évi jinnár bó 3-ik napján.
GB. HDGONAT 817 1—1- -•"-- kiresd. kir. tsztki bért.
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7V
' 5215 ."/;; -vT Zslávármegye alispánjától,
4»h l«9'.--j"*) 12 .
AüYEEtgl HlKDKTiKÉNV.
A nagy-kanizsai kir. Ivszék tkkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Sijnqn Gábor végrehajtatásak üarenoaér Józset vágréhsjláat szenvedd komárvárosi lakos ellen 8 frt 45 kr, töke 1880. évi december bó 8-iél járó 0°/, kamalai, 3 Irl 40 kr. per, .9 frt 15 kr. végrehajtás kérelmi, 9 frt jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehsjtási ügyében s lent nevezett ijr. törvényszék területéhez tsrlosó s komárvá-rosi 17(5. sz. tjkvben A I 228. 292. 887. 441. 086. 1087. 1II7.J407. 1484. hrsz s lelveit ió-gallasnak Gerencsér Józsele' ill»tő írtra be-csttlt '/i része, és s komárvárosi 88ö. sz. tjkvben A + löt hrsz. a. íelveti ingatlannak ugyanast illsiÓ/368 Irtrs becsült leié résis. épségben hs-írásával a mindkét ingatlanra özvegy Gsretnaér Józselné, szül; Gerencsér Magdoloé koiuárvárosi lakos javára bekeklezett özvegyi 'haszonélvezeti szolgalmi jognak
1891. évi ni áj u h hó 4 Ik nap|&n <1. e
10 britkor
Komlrváros kösség hálánál Simon Gábor lelpe-fosl Bgvvéd vagy helyettese köibeiöltévsl meg-fnrtnbdó nyllvinoi árverésen elsdatnijog.
Klkiálláai ár s lentebb kilelt becsár.
Árverezni kívánók tartósnak s bscsár 10%-át késipénsbsn vagy övadékképes paplrbin kiküldőit ksséhez letenni.
Vevő kötales a vételárt három egyenlő réis-lelben, még nddig; as elsőt ss árverés jogiröre emelkedésétől számítandó 1 hönap alatt, — a másodika! ugysaslfől 2 hónap Alatt, = s hzrmS' dlkut ugyanattól 8 hönsp slstt, — minden egye-réislei után ai árverés napjától námliaodó é% kamatokkal együtt as ámréni Isltétiilikbsn meg-hwésoaott helyen éa mödosalpk szerint lelhetni.
Kélt rt.Kinluán, a klr. Ivssék mint telekkönyvi hiióságánál 1891. évi január hé 18-lk asp|án.
(itt, HUGüNAY 818 r—t klréndétl kfr. tvnékf bfró.
II tk. 1891. írk, január 8,
jirverósi hirdetmény.
t A aaiuJianlMal klr fttrvényiiék Ikk'Vl osatá-ly« réizfyll knihtiTé tétetik, hogy iljn -Ko»á«s
ni 891
Pályázati hirdetménye
A Nsgy-Ksnizsa rendesett tanácsú városban üresedésben levő városorvosi álláara as 1886. évi XXII. t. az. 82. §-a alapján ezennel pályásat hirdettetik. ... ■ . ' í. ■ _
A pályázni kivánók felhívstnsk, hogy az 1876. évi XXV-ik t. ca, 149 §-a éa sz 1886. évi XXII. t. c'z. 73 |-ai értelmében felszerelt folyamodványokat bezárólag
folyó óvi áprll hó 10-lg
hozzám benyújtani el ne mdlaassák, mert s később érkeső folyamodványok
figyelembe nem jt^tetnek. —-----r*7"
A városi orvpii állás évi 150 írt fizetéeael dijaztatik, ezenkívül es voa reudőri vizsgálatokkor dijasedéere jogoeult.
ZALA-EGERSZEG 1891. márczius 4-áa.-—~——
or-
V ' 820 1—t
CHEHTÁH
Z« In vármegye alispán ja.
X X X X X X X X
R
X X X X X A X X X
X fi
X X X
VQCQCXXXXXXXX)QOOOOCX)OOOQOOOOOOOOQO^
/ Jttöker és Gaertner
Budapost, IV. vac*l-uic/.a fl.
Az 1890. óVÍ bécsi gazdasági ée erdészeti
kiállításon s Süá aap eaSsI énaawl altSalelv. agg bzáilit: 80a 8—80 esálWSaté és állaaM mesei és nééwslt vasatakat.
ErdSazeM kosaik hosazata és tUstfa aaálU-táara.
JMlytfbermdesiisek kifdnalra általunk eszkS-MUliuk és üzemre- késseiCattiatwtki
ím.
ArUkrtfHB.
Salaurt, isás. Nacr Sleeekl.
. Kmék.lSSS. IMsseh levél.
N.-l'al*Bk*a. IPM7. treaj kaa
LoadoB, 1S7S. IMaaaklevéL
uaéM. ia klr. klaltslag uabadslau
első szerémi portland-cement- és vízhatlan mészgyár -
BBOOSIWBAN. '■ 818 8-JO
lléipesll Ireéa és raktár i Hl MAI'KMTIvX 1., Hudall-rakpart 8,
uJ4t>|J» a t l|ltum k ItilMmoler Hrilkl i|illksaM viUalalok, WbtrlekMok, kO.aMgt is cgyliizi. oliltjltúílgok, valamint ascylnjaal tylWkuaoaaÉs kanaw tta/elaaSbe siijit gyirnuiuyu ^
Mr I é It L A 8 BO II 11 T k V I* I á t L á I Illlkf Tjp"
melyek Sllmtv nknr •l/Ilii) l<t ailatlilghaSkiállltlatask.'—' irjatyalktk ■ magr*riaal ktssaalra ktmu^ggnl ttütSBIUSUlf.
■•arie, iser. 11 WtiésúeiMé't, tara |tt|via*b, isva iuH< is7a. ; Tváewi. inna. H*aa* érem. i |l Háttal érme. I i lrea> érwaa. U t,l«ai <n«. |i ^ Arany
■ ' ------1
JjhfVRaniasa, vasárnap.
Zala 11. arám. (8/ lap.)
Mii méretű M ÚMtt
rilHHNtHINONIHMMi
v &yors 6s biztos segltsejg ujomorbajofc i ázol MwttntBl tfa.
( halért áaára, u életaadtrtk nmk folyt Ab * vértek IfadlIÉaÉiÉ éa I v«íó fantaitAílra ta a Jó aaiéaaiée elSiegHéiére a legjobb a Iegbaihaióoakb tear a már M r*lM ée kednH
életbalzsam Dr. ROSA-tól.
'BbfaUn
K»«u vUibelxtam a l«cjobb • Icggyógyliatáaoab gyógy íftvebbél a leggopdoaatbaa vaa MbIti » kOIODOMD mludao eméaxfol bajok, gyoanorgörca. étvágy hiány, aavaarita fctttUögia, rértólaláa, MH/W bájolt ttb, atk. reBta tejjaaen katltl^anafc bteonyni Ily kMáoá lattaaikCvatfceatébcn eaan étatbahaata agy babtaMjroh, megMabaló báatóarávé lati iKpM^ lri ÍH fil|7 QTVgftl t frt, ki* BveffOl
10 kr. EH«mtr5 Iratok exrei bárkinek betakintéa végett rodiUnaéara állnak. Ávifl| HamiaUáaok elktráléaa «égett, ml»denk$t flg)*!m«irt«tek, aa UY"' általam m trade ti uUaétáa tearint kénlutt „Dr. BOUfAU életbal-lllffl" mindeo flTegaeak^Je kék tarokba na cnwwagolta, malyaak knawnléaltiB i„Dr. B08A életbalxaama a „fekete it«LoiM oalmaett gTHf**** tárbÓL FBAQBEB B. Prin 805-HL- német, ca«h, magyar éa taM* 'nyelven olvaabató, axélea felein pedig a* M*ayvaott védjegy látkaih
Dr. 1011 álethallffl valódiam kapható oaak a kéwftl
F3B A GhW^B.
lt a „fekete eaahoa" gyógyturéKaél, Kiaáiy-ntct* 11 m. BnAll BBtt ar S|
11 gyógyaaerlárábaa « Városliás téren.
Aa •aalrák-mayar wmarekla atlade* aagjokk gyéiywfrtártWe tea iahlá>
v _ fgraktárában, ryógywertár a „fekete eaafcoa" Prigiba 108 ITT
ée BtJDAPESffeV TÜrök Jóltef ur gyógy eaerénntl.
élelb»ln»»uibóL
/ , " Ugyá«ott kaphatói " ;> = .-iJfcd
„prágai általános házi-kenőcs"
több e»«r báleoylletkoíetiáí allémért Mltot ffjéfJMT mludanféta gyuladáaö*, aebek áa gtayedéaak ellen. Kacs keuöce bjatoa aredménynyel faunná Iható a nöl emlő g)uladátfuál, a(t*j infilhliil • aa «bM uiegkt mtpyodéaéné 1 aaftíéakort blivraynél, vét daganatok oá I, genyea Cakadékokaái, pokolvartAl, körtmgyök-o('li ti tgyi<avca«it kArOmftregnél. t.kiieéeyadáaeaaél, Mfalbdáeekaát imrigj daganatoknál, aairdaganatok-iiál, 'értéket un tagoknál atb. MMeo gyttladáafc, dafaoatot, alkamée.) »dé«t, fcl, iíÉkdttt e laglQtnkbt itf-alatt ehávoliii * ahol már geaycdéa mutatkoalk, «4I a daganatot lagrfvj<Lbk }dft eleit ajd*í« m i»4tkftl M> •ilvja, kléttÜ kigyógyítja. ^ _
^^ MT Kapható 28 és 90 krajexároe mlneiékbta
A ' i JUltttán a prágai általáooa házik«a6é<0t »«-kíat>r ertmwa. mh i • UV&S I kk ágyelmeaietek, bogy aa oeáatl ute-itia marku caak aákm tan lUwdtve, • caak akkor talódl, ba a ürga e»g—nUacaa, melyW tittadk; várta beiználeti WÉÉPÉk (melyvk 9 nyeWm ayomvák) ae kák kart» aba, mcljteo
»» Ide ny^oti yédjtgy láibaiá —üoikottavm ------------
llWilitlá!iliáM . r.,1 ■!,!, ,,J itialib. wámtalaa ptóMéj 11 ial lagbiatoaabburfk eünuart Mtr a atbeabelláa klgyógyitáaáf* e aa agtema alvuMt balláai tabateég vbexauycréeóre EfJ ÍT«f ára 1 frt
Fesselhofer József Nagy-Kanizsán.
_ Keil Al^os-félc
Padlózat-fénymáz
(Glasur) Bécsből
legkitűnőbb másoló-eie^peke padló wámára. 1 nagy" palack ára frt 185 kr, — l kia palack ára 68 kf.
Vlaszk-kenöcs
la&jobb és lif^yiearflbb baaraestdH»ar kemény padU sümára, 1 kOeaöf ára 80 kr., 8141—10 mindenkor kapható :
fesselhofer Józsefnél Nagy-Kanizsán:
Nfqjebb Mark
A m. kir. államvasutak gépgy&a Kg|E7
Barkaaattt, » gyakorltlbaa Ugjobbakaak biaoayalt folilmnibatlae kitftedrtfftt, fa-, oaéa- éa aaalaaa-l Q ■ ■ww^vesv^Mi
ílléart WrrtávwU
6-, H- éa 10 lófrrJD lneomoblljali
nagy tfteaaakréayayel, aaab lalkrafbg^ral, valamint a kaaai vit1 Raonyokhojs alkalmeeott éa taáaiUUaa voraenyan addi|elá |I8 1—6 gyátkailaa maradt
48* 54 fin OO láb axélen VAakerelB
ff gözcséplögépeit
aaab Kfgba«nieekltott ráaáaietttUat éa aajitoa atarkveatá nab aagy tarakfanatável, maly raaáktvll alOavnkat n>«jtá ajttáaak-kit Immár MAI 1000 diarab működik aa oraaágbae e htfleyMebli tlkarval; igynetetáe a looomobü Hátad nitákarak^ej köttayati ét kéey«lm«aat elkalMeikatá, e) telál»áey«
Btl'box-féi® azabiAdttiazott közfCLxész^it,
Malyek •fyaearáiég é« «él«Mrt*áa, taklatetébae aii «<idig( Ntykctaioket meeexe feltUmlJák Továbbá e^lafcte* ftályaVk voaóotftt igikylft, ÍM0ereebbet^4Bt|6áA éi mágU .Itgblatoaekb kOUal végaad
Massey Toronto kévekötő aratógépet,
tv e atlt Avi páfltl vUá|klállttáa alkataival ÜelelelMM raadaieu aemaaikeel vameyea a yltáf lagktreaaMr
Ma|(t«áá|aU«al alkre atáHtfl __ r
Mh ,.«rá aa d O b J + í D' 4 r 1" •yarte i ae aafatlaa kltlataűa, mely Hf aaálja taomUpoa éa árabe Waaaálkelá tfvakátft mtéaéyit étkei; «4rt| a lafktiaaétab (jrAtitaaaf a 8,lVá» a éa 4 lé»f )i fáetaé^l6|treltitált ét Ugatóllaatib aearke eetl ]éf|éafaa artpMkáteltttt, atttimit etiedmeeit iteá|at"taéf1 giptli ^ttrettltimet Mttattak eraHett
Fehér Mikiét
ftjf A*|agf aéltek legyat 4a Nratelvt.
káiMiikfoa aéfak imu btty F. JL ki|ii8tzr
Károly aaokat feltaláltak, 0 -Púiig* a kirtöyni a a ItgValaégaaabb aralkodó caalád máa tagjainál valamint a hercegi káeaktál ta alkalmaaátban van. Ajánják a ktlBa-kgeatégekat; Lnibig bárd tanár. IMra, a Scktrmr udvari taeáéeot tanárok, továbbá, aa ad vari fogóra aa JPfomaa Bévtbea ée Meiéter Gotkábea ttb
Clycerin szap#n
dekwkbaa 6ü kx~ 4. ilL 90 kr.. «ci«akutt árai«a 3 db, 00 kr.
Méz-Clycerin szappan ^^8 ^60 Folyékony-Clycerin szappan VTÍ1^
(a l^jobb *atr a kaaak ée arc taápiléaébaa.) \ *
Clycerin fijok krém ftvntkW w k^ Clycerin blastol
J^ipöre-carbé^lycerm HUJm ífS^
Üfllflrinnt Olf wU-faa k»i«, darabja !»5 kr. ISalMUUlll ^Jiovid haeaaákat után, mint fo«ti»«titó 111 II Üfi aákiMabaUeaaá válUk .)
f. A. aa*f fta éa lAvat^ ea étklr. aadv. taáUlltk
aektát* Htif Eaaietáa 8eH«trt ét Tankar. loetafeM áéalf Htrtw 4t. altit, MaHee ée Bebar le lti(N Bálé |jráfp» taatlat nraál. tf",.
■Mnar » ..a ; ._._i.,. nnWni . i i —^ ,
^ -if IS mi j ísl
mSIMÍ -SLs Í^QJ ^ íllMfe ItT^m I- UllllI í-1
i^wjbí ilSífl^t
SS V *i T Sr » i » 1 H
íImU> | |lr£; ^ n
* - Hífíi E -is — <11 .s SSVSr h ?sra2 IZ. S. 2 S rá í * E I
? mii HHf^-tH é iwH HlU'l^i I
í^ : ^í I ^ ^ p-tl^ ||
12.
Nagy-Kanizsa, 1891. JMtcíub 22-én
y!
XVI1L évfolyam.
•ísrkssitftaét: Kagyar-atoa 88, káaaaisi.
JJ. laMaaadd a Itp hmIImiI fia»4r« vonatkoad aJadaa krtalomAijy,
Mnstiwrn imia wi MI Hift '-M fogadtattuk at.
Halfátok tlaúa nain íillilöBitE''
ZALA
Politikai és vegyw tartalmú hetilap.
ZlUttivaánli VlrakiMtM & ixiin rtuM rutf
Uiyitnititlii.
KiómrrÉst ÍBAX. ■
Eiiü óvna . . , írt — kr.
Filém.....r„ 15
Ná(ra4tm . l , 80 „ "
BrWW Jiltaja^i srtsrfMamsk
KjlltUr p*tttMra M kr.
A Nagy-Knnizsaí- és Délzalai takarékpénztárak, a Kankegyesillet, az Ipar- ég kereske- ——
(talmi bank, a a Nngy-k&nizaai s«gély«gylet-szővetkezel hivatalos közlönye. JBUs. J^f^1' '
• _ • vonali osok Ftadul FOlíp kHajv
__________1 ' ~ kanabdéaibe IsMsartlk.
H«ll|cl«Blk NagyilLaniMfta hrtnkiai egjrtter ) razárMf.
Magyar közművelődés.
— Dialóg. — ' * . Irta; Hoffnumn "Már. Személyek: A nemiet Géniusza. «- Dunántúlt magyar nti,
Géniusz
-4-
Filsiátad ita 'bolygok már e honban,
MWikíSÉ: "* Al/öld tíreii,
■Hal ijRa kalász ring a cíúimetSn,
8 a délibáb tündér-játékát itzi;
8 magyar dal fingéit fintor ajakét» - ■
B magva' tiil Miatt kunyhón;, palotában.
é M Mlrvagyok.-'
Gazdag vidékén 9 szép Dunántúlnak.
Mi utp a táj I Birckouorúzta halmok;
Bűről rigé/ü fénylő Balaton
Három mtgyi partját ölelve mossa.
Él halmain a régi virromok,
Hol tzellmu a nagy költ/mik jár,
~~ Bája rtgékbw tánanivu fit újra--—
A ,t<j lel Unt idők alakfait. Magyar dal uil itt magyar dicsőségről Vaj' magyar érzés U-i itt a tzivben? ' ü magyar 1ti zeng-e itt az ajkakon t
(Magyar uB ow(|.laa.) Mi u? Mit látnak Ut*n tzemtim f Ki vagy ttf
Magyar nfl.
.. Magyar nő vágyok, mint látod t,
Gínioat.
Magyar nl ? Oh Ugy üilröz általam / Oh mondd, hol vagyok in, minő hrlyen most f Szokatlan fényt és pompát látok itt. Tan ünniptlni jSttik ennyien ? —8 ha igtn, váljon mit jilmt tt ttniíipt
Magyar nd.
Stép ünnepélyri gyittünk össze itt. A magyar Oéniuiznak hidalunk. A uitünk tilt* 0 kon szer elmét el,
Keblünk diai eszméért léikéiül. Kii eieméÚt ültitűnk el ma itt 1: A Kötmücellség gyenge etemet éjit. 8~amI bennünket erre ösztönöz Egy édes érzelem, mely lángra gyújtá Á A hemzerelem. umL, firM lűzéL
(íéniusz.
Ok, hilaniieé, hogt^rt hallhatom! Mint idu zent cieng Jülembf izid ; $ remény 1 dicsőség hullámzik szíremben, Te magyiar u8. ragy, nemde így mondád, 8 •fUiztttad *KU tudói, hogy mit tengett A nagy köMS a magyar uri nSril :
„•Fitrlidbcn tengeaéseet éj, Seemelckrl mjnt a islllagltlz; Hot Aiuiyi pof ée ttnuyi" ki,j t Ki vnpjr te, márvdHpketíH atdaf
Géniusz.
Légy üdvöz újra I — Drága, szent hazám I Hol honleányok szive éret [érted, v -Ott a jővS^iiztosatL a tied. pUfjnt ilbfe) 8 mi íeu mmjé Ml -—-—
Magyte qfl. ^
A szellem versenye, A magyar kSzmÜtellsfjj szent javára.
Légy üdvöz te ú általunk Nernll, légy ildvüz nékünk /. És áldd meg lelked fényied Ok áldd meg mltküdéztnk >
KüzmüveISdii! — jelszavunk ; 1 E jlCbtn gyizink majdan ; ■—;— ti jüKlnft'iJi a',mM daggtT~f~ Elmulasztónak hajdani
Ki áldott hazánk téréin Velünk él rónán, hegyin ; Értéiben is. én nyelvben it Magyar-ét csak aa legyen.
m
—Fgy m'r'7 ' y/f ti/ina fűi/aítd i,
fitrn$nvo. mindent oM 'hasál / ifirt kit —mttHea ét—in teifmUe Mért Uraló a hang, mit ojM 1U f
Magyavutr* ^4 .. .;., .<.. ..
Oh hagyjad abba, régen volt, mikor A nagy küllő iijy száll ' az uri nőről. Matt minden nő a konért lelkesül, Éi homlokán-ragyog n hüttki fénye, . Onnan sugártik, ég hfn, lángolón Éi urivében ég forró érzeménye. Im, nézi kSrül, t hölgyek eljötének ' Mind honleány, nem büizke ét hideg A mint a kilti hajdan fúté őt.' Hiúin a költő itata'gyujtá lángra^
A tzikrát. melf űrlikki ég itivé/un,_
S elveszni nem fog soha, lokaiem.
"—"—Egy újubü ezred Imfctt-
Egységben leljen bennünk ; S a hol magyar szó hangozik, Ott feldobogjon lelkünk.
Hogy mindenütt maja egykoron E nagy világon mondják: Immár igytégm ét dicső A boldOg Mmjytii 01 stáy !
GfSiuaz. A boldog MagyaromigI Mi értét vonni lelkemen keresztül! Ok mint hevíti keblemet twimf. Légy áldtfá ti. dárék,-dirtS magyar t ni, ít bin.nfd búkat a magyar haza ; • Szived fogékony 'minden széf iránt, 8 hol ti lobogtatod a• szenteli záitÚi
> A. „ZALA" tárcája. Első Napoleon s gyttrtje.
Tíirt/jnnlJ novaita, — • • * .
1***)
Irta: Kánitt Béla.
Egy NU, inidOo a Mokotloái korábban jeleni ■ag otla, kOnnyazv* taltlta.
ön Hit* QuiMpp* ? kérdé a oaáaaár mélyén ntéglndulvn. Szabad barátai kitaQl a |«glii»«bb-nak ludnl, mély falhftk boraltak aaaraaoaéjé 'lényen egéré?
Uram monda (Irantini hamar SzazMzadva ma-' gil, ép aa olffbb nlraatam Délin aaazony égyik "tfiílébíi jPl jii» Villlara klitaiioiry élatranitt. Uram, mit tart 5ii Uján lélfll, kl Mindén 8SKÖ|r mtllatl li albagyé •*•» angyalt, hogy MonltaplUi.
Akartaiba hulljon V
Ah I Nagy Lajoa otm érdamalt ily igaz Mártírnál. Kgy oly-agolaia mint 5 iiam u*r«ih*i máat naik Anmagét . , ■ _ ■ C* Uvalliéra KÍM*azony? v*koronijának képsita koronéjéi ■ . ■ niAgimíl ifilé é* »a *gé»i «líá|lél«lbagyzt>a égy aérda rldag lithil ktial.
JOtOdrdl Qulsotipn lobban foguk gundoakudiil. Mlg élaz boldugaéguil liaa alaö gondom.«lm kid• mm fogadd 1 yyürlU, mtlyil igyhr a etáiiárnS radott nekem} ( guürü l'j/yin iiküm tanúja arra, bogy UiHÍniJgoJ ttü fflyéU tT,f Kint agy iw^kol nyomon bonlokéra, * áladé a lanMibb mondott gjríirttt.
-NyoJc nappal kenőbben hangverseny volt az udvarnél, melyen Grassinl megismerkedett a híres Rodé begedü nűvéazsnel, ki utazásából viaszaiérvé ujrn megjelent a Tuíleriikban. Az Qnnepelt mflvész ftrftmmel fogadtatott. Rodeépen egy ujsbb.darabjét jéiszoita "el, — mely annyira léiket td volt,JM)gy a ratsztrné kivánalméra ia-mélelnié kelleti. A szépr eomposilio, az érzelem teljes' elöadés és az odaadó leiazés nyilvánulása mély az udvar és vendégei részéről ltodénak kljutoll, (irassinira Is oly hatást gvakotoltak, hogy eileledvé hoí van, elragadva lelketQléaétöl a dsrab végével a mdvész nyakába borult és mondé: ~~
• Aa An hegedűje legszebb énekesnője a világnak. «
Hodé meglepélve zavarba jtllt, azonban észre-4élfve igy sxólt: , :
Kisasszony, mióta Unt hallom énekelni, tudom osak ml az ének.
Napoleon kinek ügyeiméi e Jelenet ki nem kerülte, a kinek l&lásu a féltékenység által Iírz-lulltl keidelt, cakhftiVr bolAtoll Qrassioinak tátyolborilotla ssivébe, s e per elöl asegvigy Áztatta Jumol tábornoka állal.
Kél héi múlva egy elOre vélt tliok nyomára ióll. Völháborodottau hivatta ekkor rendőr lönli-Mi, n gyorsán inléaksdeil,
Hsrgsssnn óa gyakran dleeekedeli aazal, hogy rendöreinsk árgus ssemei előtt nlnas tii.uk, Urain iái mondom most (g; Ml van. Mondja mai bál ki. azon tglln Ü. rövid Idd Ala é|jél a fiúé Cbanlerelnebé Urusl-nibes |ár? .
Az illető Rne Mooiblanc lakója, agy hegedű mOvésa, neve 7 "
Nos? kerdé a császár nyugtalánul.
Rode Péler I
Rodel Tehát Jonot aég sera caalatkoaoU, ki-álta Nspoleon fel tp alá járlilva, azután, fogát viceoritva fájdalma és mérgében igy szólt.
Vegyétek e nó lakását őrizet alá, fogjátok el azon embert, ^ erjétek öl bilincsekbe mint olyan gonosztevőt, ki oda merészel lépni hová ura a királya.
Bergmann aleteff a császár parancsait telje-siteni.
Graaeini lakásának szomszédságába M rendőr fülelt ssQrkQlét óta. —_
Végre éjiéi leié jön egy férfi, testét köpeny fedi, hóna alail hegedűt szorít. Hármat Bt a ka-parSj mire az mvgnyillik. Épen be akar lépni; midőn Bergmann emberéi köálil agy megragadja köpenyét., a másik egy kéai lámpát tart arca elé mondván: "" »»-—
ö az fogjátok el!
Ugyan e peroben a báa pitvarából egy éles.-sikoltáe volt liallhati, A rendőrök egyike berohan, s a földön egy háli., öltönybe burkolt nöf lát fekUdni,
Kl nem más mint Uraasiní kmtsaptony^ ki oaupa elOvigyásalból maga jött ki,' kedvesének' kaput nyitni. Midőn Rode Copoglieát éa a pa-ranosot .fogjátok el* meghallotta, — ájultan rogyott a főidre.
Károm rendőr vitte as ájultat szobájába, a másik Inltő pidip nödót kegédQj<t »ilték a rendőri bivaialbi>
Mfj-Knum, vetmep,__
ygefai /*f májé Mftta, apraja 8 It érdtmUd e legttm konarvt lm* • mmti *yúfija Jt mW (A OWn kuMit iy*|l • "HJ" sínk, >l>dkatlu k|
Ltnytn gySttlmi jel ékmt utadon, Mtt túl a Duna áldott tértin A nemzet Mikében mtflmnn; Vigyen majd yySulemre tégedet, 31 8 ía van még kunyhó, van még palota, Hal idegen hang üól at tyakou, Vardttiféd mi véljen ott ctoddkat. 8 magyar taó tmta-fei "~az idegent, 8 a magyar szóval magyar értét lopja Magéi a utvhe, hogy majd egykoron Mindenki büszkén vallja, hogy magyar, Bt hogy i tokai szenvedett nimtttnek Haldug Hü fia is hü Itánya. Ét tiUgtttrU hanotik maid a szó:
_ Zálá 19. gtáttl. (1 lap.)_ li orraik ál mk minden oly lépést, mely e kösigatás terén megkísértve lesz, i még inkább •it a lépést, mely u salkotmány vé<lbá*tyáit« támadja meg; a hagyományos kegyelet, melylyel a magyar' nép régi alkotmányából ragaszkodik, nem valami plátói éraelem; hanem a jogérsetből kifolyó követ keim ény ; s midőn eit beismerjük, nem' tagadjuk,-hogy jogosult a kegyelet ; de csak aion határig, a hol már a fejlődés vesai keideiét. Ha as ujitások mindenikétől annyira félt Volna nemaelQnk, mint félnek némelyek ma ai nj kösigas gntási reformtól, akkor rendi alkotmánynnk
as rtolit mi
UmmUm itta srijiebb un váltja M.)
(A D. K. E. fiókjainak felállítása alkalmából, lapunk maakatársátak e valódi Ml tói i Klet tel irt dialógját sietünk megismertetni olvasóinkkal, figyelmeztetvén a dunántúli megyéket, hogy ott, bol a.fiók felállításának javára műkedvelői előadások s>áodékoltataak rendeztetni, a dialóg slősdásaa legalkalmasabb a mfisor első poncul a ka a rendezőségek eat telhassaálni óhajtják, ssmsó annak előadásáhos as engedélyt áltahmk előzetesen is megadja e azon esetben, e lápunkban megjelent dialóg felbaasaálbató.
A szerkeszti.)
Üdv rajtad diai, boldofr Magyarországi _ _____
q» ium »'""-"f T*ift bmi* V*rt*' naná-i »nlm —m ISf volna n^pBp^ieeletivó ataft
kitva, akkor dikaateriália rendszerünk soha sem váltoshatott volna át felelős kormány -rendsterre, akkor ioeudalus viszonyaink soha sem fejlődhettek volna a mostani szabad viszonyokká A nemzet todta, érezte ssllkségét e reformpknak s igy módját ejtette, hogy siók keresztül is vitettek.
fis épen moet akadékoskodnánk, midőn a dikasterialis rendszer bői, a felelőe kormányrendszerbe mentünk belé, most akadékoskodnánk szon, hogy közigazgatásán
kat,---mely ha nem i» volt -rccet, amit
mi lein állítunk, — de mindenesetre óe diassá vált már, —átalakítsuk s fejlesszük óda, hogy a felelős kormányrendszerbe j teljeeen.beilleszthető legyen aa? Nem látjuk ennek okát.!
A kegyelet megmaradhat; de a reform-< nsk be kell követkeanie s est belátják ások kik as uj közigazgatási reform mellett törnek kopját. BelátjáRf-hogy e reform nélkül az eddig elért eredmények csonkák s hogy a haladás kitűzött zászlaját, teljes diadalra juttathaeeá kormányunk, kercailül kell még vinnie a közigazgatási reformot is. E reform keresztül vitele nem csonkítja
Az.uj köxigaigatái
Sokat beszéltUnk már pro et contrs as uj közigazgatásról; sokasor elmondták a journalisták és publicisták saját nézeteiket e mindannyiszor oda ütött ki a dolog, hogy, mint minden reform kérdésnek, nek is két tábora van: egyik, mely a hagyományos kegyelet piedietáljára helyezkedik ; másik, mely a reformok által iparkodik • magyar államot, mint kultur és jogállamot arra a magaslatra állítani, melyen nemcsak Európa, hapem ai összes világ kultur és jogállamai állanak ma.
A hagyományos kegyelet emberei, kik moet is szeretik még a vármegyékéi az »alkotmány védbástyáinak* nevezni, per*
a nemaet alkotmányát, nem sértheti az alkotmányos érzületeket. csupán egy kis
1891LmártJUS bá 11-to, earlangot szed la a régi vármegyéről, est pedig nem vehetjük tekintetbe akkor, eeni-dőn egy életbe vágó reform keresetül viteléről van sió.
Kormányunk megfontolva, hneseae és gondos tanulmányozás után készttette el a reform javaslatát, s a javaslat indokolásában teljesen megdöntött, minden e javaslat ellen feihozott ellenérvet, s kimutatott minden indokot, mely é javaslatot támogatja, s mert meggyőződésévé vált, hogy e javaslat által as alkotmányos reformok épületének tetőzetét fogja megalkotni, a nála megnokott következetességgel a erélylyel harcolt az ellentábor ellen, kiviván a győzelmet e kereestül viesi a közigazgatási reformot
A kormány intentióit, maga a törvényhozás másik faktora, a koronás király ia nemcsak méltányolja s aszal egyetért, hanem királyi eaavával ad nyomatékot e reform szükségességének, mint at köielébb egy függetlenségi pártMi képviselőnek kijelenté; e igy • törvényhozás mindkét faktora egyetértve nem kétkedünk, hogy a javaslat már a legközelebbi időben tör-
vénynyé válik. -------1 —~---■—■.*•
Mi részünkről, kik a reformkérdés felvetése óta mindig e reform mellett voltunk, csak örömmel fogjuk üdvözölni aa uj köa-igazgatási törvényt!
('torba A kot.
A mennyei birodalomból
r' •" ■ ■ '■'■—- lTimsálk Hilnáy.
A lelkei* sap ■rszága Irta: Toriét Lmja*
Mindezek azonban régi történetek, táa nsk is hcilleash, ast pedig ma, hogy esak három rossz volna a világon s esek közt is a legutolsó helyen as asszonyok — úgyse hiszi seaki, térjünk tékát tt azokra, akikről értekwéatok. •sói a modern nőkre, mert ha nem is árt sgr kissé vissza tekinteni a múltba, hogy méltányolhassuk a, jelent, s ka a nők sl is moadkat-
A rendőr löiKVfc egy kicsiny, de tiszti asobábs vezette RAdM, bol a reá helyezett bilincsekét' feloldotta, a meghagyta neki, bogy reggelig csendesen vi-ielje ma sál, nehogy ellene szigorúbb Intézkedéshez kelljen nyelni.
Hvts ki slfogsiásánsk okáról mii sem ludoli, teljes ludstábsn annak, hogy ö semmi bttnt nem követesei, stlegiiásái tévedésen slipolönsk bilié, s megnybgvásMl várta s reggeli, mldfln kegyetlen helyzetéből kisssbadulbai.
Heggel a rendőrfőnök jelentette Nipoleoanak as ellogatás megtörténtét, s kérdé, bogy«s to-golvlyal mi törtéoiéfc.
A fogoly s legszigorúbb büntetést érdemel —> Válaszol Napóleon — de nem sksroa, hogy ss Páriában hajlearék rajtn végrs, miért Is bíxtos fedezel alatt ma éjjel kísértesse öt vslamí kisebb tengermelléki Islubs, hol ssután tetszés szerint büntetheti. Mim sssreiném hs vele ai életben még egyszer islátkoinom kellene. Megértett?
Igenis felséges nreml Minden parsnesa ne-rini log történni — M»lt s rsndöiiősök s mélyen meghallva msgát iá»o«oit.
Midőn Uraosinl ájullaágából leiébredt, ■ rendőrök mar nem voltak ott. - felült ágyába, kerdte gondolatait Hutásai, s a lörtéoteket vissgálni, ltodéi ellgglák I mioseds bdni követeti el 1 Illliil V As lehetetlent Hode nem lehet bonöe hlss ö nem v ét»n sohs senkinek, nem báAlóll senkit, mindenkor nssk jfl nssk jói omlikedetl, • - ss nem Ii>IimI, es lévsdéi I ,.,.. u el vas (ogvs'liHliH'ntk Irllul, liftrtftilliHn és ts én síi tehetnliiiSl nássem, ittrjsm'/
lle mll lékelek éell . , , , Msgslásvs, térden esuKiim bírái, slé ksgyslsmért <« i kegyeimért
, , , . as hisz í nem bűnös . y , , nem-, .... de mégis .. .elmegyek hozzá ,, ,, , könyörögni iogok, hogy deriise fel a serét' homályt mely e dolgot lödi, nyújtson segéd kezet, bogy egy árteilen, ki vsgy a tévedésnek, — vagy s gonosz ml ármányaik esett áldosatul, igazság!h-Isnul ne bOnbödjék. Igen I hossá Ingok menni, á 8 teljesíteni fogja kérésemel, ..... könnyen leljeslthell, mert neki cssk parancsolni kell, hogy isahadnn bocsá|is*sék . , . hisz ö osászár.
így beszélgetett egyedül Urassini, nem ts gyanítván ast, bogy ép a császár oks kedvsee el-logafásnsk. Szemelt kerülte ágálom, s ss egésa éjjelt gondolatokba merüllen Aros iiékébm tőitől IS, nehezen és ligái ottan Várva a reggel kö. sdeélét
Reggeli kilenc óra felé egy (ekeiébe öltözött, s mély.en lefátyolnsott nö ment be a császári palota kapuján, egyenesen a császár lakosztályának tartván.
Itt a leetörök egyike megállttá, s kérdé, bogy mii klVán. '.
Itthon van s osásiár ? kérdé s nö, — kl nem volt más mint Orassinl.
Igsn, de nssk délután logsd — telelt egy issW örtlssi.
De én esonntl akarok vsle beszélni, kérem oeet JstsnÜMB bs.
Bajnálom, nem tehetem, meri a psrsncs kl lett sdvs, A est áthágnom nem ssabad
De reám e pertoos nem vonstknilk, — engem nem tarthat vtma, — kiált higgadtságából kikelve drssslni — nekem be kell mennem még pedig smmiiisI, Egy Ártatlanul elfogott ember iss Haiton bneaá)iás| érdskéhen.
Hajnáiom, de még akkor ti öktk )essék dél-liiítlt tds Iáradni, most semmi sistfs sem lebet'
Uram, még ha ...... .
Grasisini tovább aees foiytáthatá beszéde', mivel ép e pillanatban kinyilt as ajtó, a Napóleon lépett kt. Hallotta a heves szóváltást, kijött annak okát megtudni.
Felséges Uram! Meghallgatásért esedesem! — Szólt Grassini a bámuló ts meglepeti császár-boa.
Napóleon, erve nem asámiioii. A harcedzett, vitéz fejedelem csaknem kövé meredten állt égy gyenge nö láttára; arca as Ijedségtől bófebér, majd vörös szint (tissdlt, — meglepetésében nem jött szó az ajkára, — csak hideg mosoly-lyal üdvözölte Grassinit, s kesével mtelt, hogy szabad bemeanie. — Grassini betépett.
A császár as előszobában maradt, a jé ideig lel és alá sétált, bogy isgntotlságát lecsillapítsa. Ezután meghagyván as ört álló tfostnek, hogy egyáltalában senkit be ae bocsáásoa, maga is Grassini után ment
Kisasszony kegyed itt I esakitá sm| a nyó-massté csendet • császár, — mi vezérelte bős-
iám f ___'
Felséges Uram I ICljBtlem • jó barátbos, bogy tanácsát kikérjem rgy oly dologban, mely boldogságomat megalapítja, — e eljöttem a hatalmas császárból, bogy nagy hatalmának egy pa-~ ráiryt részéi kegyként érvényesítse, hogy boldogságom ne ispöaiaMék el; bogy (elemeije igaa-ságos szavát a^gasság és ármány genusa tordu* latst ellen, hogy kissabadiisoa egy ártailaa l tértül a börtön nyirkoa levegőjéből, hova asért kelte jutnia, mivel talán valakinek a gaiart ha-|talmksok kösül útjában állott, » ezért öt éjjel,
Nagy-Kftnisn, vtaárnap.
Zala 13. szám. (8. lap.)
ják -Vsselényivsl .mattadban nin<* öröm", d* „ár ott, a hol a jövőről na ssó felkiálthatnak bátran-biston Lilyvel: .Oh Uram ht meg kall állni 1*
Mart a jfivő csakugyan u övék I Ina I Aa a leány, a kinek a ssblstéee egy időben fájdalommal töltötte al a sattlöket, italán ■Olt ia I) ai a leány, akluk szUletéSa hajdan * család aaaraa ssétlanségéaek tartatott, aa ■■ párbubépaai att — kimondom egyenesen — a győzelmes Ml, aki eemmit na akar mist, rát megosztani a férfival nemcsak a jogokat, a heteimet a hivatalt és a dicsőséget, nanem egy-szermind leigázni lat, ■ visszaadni a kölcsönt, a melyben egykor a. sötétség százatdaibani rabszolgája volt
Egy nagy aaaionyhiborn w tehát keletkezőben, ahol a ndk csatavonalba áltitottak min. Jenkit, sót megnyerték magunknak nemcsak a sajtót, hanem a legjelesebb sta tusférfiakat, bölcsészeket éa irókat — éa megkenték i férfiak-aak a hiborut.
Ham amaxonok háborúja aa, akik nyíllal ke-reestllltvik a aaWít — miat Teli Yilmósaz almit — agy irtó háborn, hol a nők — K mo-dara nők nem ksvsesbbrs törékessnek, mint megfordítani a riaaoayt, melyben eddig voltak i elnyomni azokat akik eddig — sserintük — as t zsarnokaik', kényuraík, elnyomóik voltak.
- KiatBtt mit a harc la Mvit az sgfiea ssiras • (oldön iBC a viaen ia, iőlyíí veltakoaó szeren-
Th*otoriára, flloaoíara, aa orvooi áa termé-méazettuaományokra adják magukat, prédikál aak, mérnek, határokat igaaitaaák, gyógyítanak, pereket viataak, sok a< padig a müríazet aak, a mfivéeaeti iparnak, távirdának, postának te- éa aeélmetsséeaek él.* Eddig a hadi balletia f — • Elmondhatnak Vilmos esisairral: • Welche Weadaag "dnroh Gottes fügungt« Most már apai hatolom, férji hatalom aluli kiooaesezanáe helyett. Cl apai hatalomba, a férji beialqmbe válrt beférkőzés fog helyt.
Mért ne ringatbataá Lajos addig a .Pubif vagy a -Dndit. mig a mama a clubban vaa? Igaz ia miért na ? S ha igy haladnak meg ia lese.
Ha jil emlékezem, a germánoknál volt eso-kásbaa, hogy a férfinak gerelyt, a nőnek gu
——— .Jt.t ^^^ i.ii ntfifiiML iii a. ■i/rt
- ^ w hím ,
ia ne caerélhetnók fal mi férfiak a russalyt a gerelylyel ? Hit Hercules nem filt-e Omfale lábainál éa iont. Nagyon könnyű dolog aa, hisz a francia mondja, azétvágy avéa közben jó, csak hala kall harapni, 5T8ow mir magától jó.
A modern nők ugy okoskodnak azonban,.hogy őnekik tóbb szerep kell okvatlaa mint aayáik aak, tSbb aa országok kormányzásában, vezetésében, a parlamentben, a bírói széken, a közhivatalokban éa miért aa, kai Katalin korábea • nő vitte a világ sorsát, ha Hária Ttrasaaagviks volt kora legjobb uralkodóinak, ka a házikor mánybsn, a ni helyesen rj^ningy kormá nyozbat, miért na koriniajoeheiaa firszágokal is. hisz a házasság agy se más, miat agy kis parlament, melyben r kormány — hatalom: a minisztérium: a nő; a végrehajtó közeg a félj, a nő kiadja a büdzsét s a férj tartozik végrehajtani, hit ha ea így vaa, mért ne lehetne népek tölOtt is így! Nem jó viam-a a pereket otthon a nő, a nem ff a mindig a felperes, a a a féij Ea tűzbe jó, még kiengesztelésül fizeti a
Nézzük eaak Amerikát! itt illaak a legerősebb eaapatok a legközelebb a várfokához f Mi a hadi hallatta ? A nők- felszabadultak; a bő sehol H kmjd aaaviraa nyilvánosságot áaaa-hol sem tör&lík kevésbé a házzal, a háztartás? Bal, a családdal, mint Észak-Amerikában. Jár-nak-kelnek, mulatnak a nélkül, hogy férjüket ' kérdeznék vágy irteaitaaék, kimennek kényök-
kedvük szerinti társaságban vagj egyedül, al-___, w
fogadnak van meg hiúak házukba akit akarnak, [perköltséget is ' I A nó a ház első orvosa, 5 Ez az egyik harctéri jelentés. Vájjon nagy veszi észre legalsóbb, ha gyermake feje fáj: a dolog »., iogják rámondani etren ésesren nálunk difteritiat 8 aa, ki aa elsó segélyt tartóaik mégis, hit ea as a miért láaoagaaak, hiss akkor adni, így 6 neki nay is kallervoai ismti etekkel még nagyon hátra vaanak, ha nekik mir ea ia birai, Mért na bírhatna ifibbel ~ *1 ** bt
f- ff. ; 1111. mircíaa hó lUl
tűzhelyeiteket, férjeiteket, gyerssskeíukst, — kötelmeiteket a megatagátek-e foeztaai magatokat, hogy nők, igazi nók, a ház veaatdL gyár. mekeitek nevelői, (írjeitek saarvtói, a kós»etve aa embaráég boldogét gánsk, hslsriiaiask fítá ayeadi legyetek.
- Elismerjük ti teamek haaalakat jókká és rossiakki, ti aavaltek bennünket, ti ismeritek fal bennünk a jó éa rossz til^itaaágskst, ti irtaitok ki vagy bagyjitok meg smvenkbee a gőgöt, > butaasgot, a Maakaaégat, a hinagot, a rossz aaaavaMiyakat és inds latokat Ji aayik-ask jó: — nagy lelkű, aagy elméjű anyáknak: okaa, jellem ssilárd rrermökeik vaanak, akarjátok-e hogy visszafelé menjünk ? ■ Éa nem nissem ?
H
kivivőit győzelem; mi jarópai modern nók ezt mir rég élvpsaflk, ezért ugyan oem vplt érdemei csatira azállni, szegény Araeriksísk, hit ti még csak most fBdSatétek fel, hogy a nők ha-lys a sálon és nsaa a konyha, a gyermekek helye a konyha éa aam a aaloa, akkor aúaak a caaléd, ka ssi vígyiaiaak ra, minek az iskola ha ad taaitjak, akkor minek a divat, ha otthon tesnedfiak ? Ssegéay Amerikaiak I De itt jó a ■áaodik tudósítás. . , .Aa egyesült államok női, mir mindeo na gyobb városban politikai és M>eialistíeus irányú ««-y«»8latokat léissitsask, agy miat amaacipatio és rsfermalabhokat
is.; honnét karfii ki ósák az a sok ja vaa, karoaalA, -a nőknek még.4ipláaa aam kall,,maglik bategfft taaanak bennünket és csak rink néznek » mar Mggy6-gyitanak. -Ugy-e mily szépen érvalaak a modern nók ? De éa mjaos asm fogadhatom al mindesei okoskodásaikat sem készpénznek sem előlegnek.
Garay —* egyik jalea költőnk azt mondja: .Magyar hölgynek sstUettél, áld érte sorsodat, Magyar hölgynek születni, nagy éa szép gondolat' bit magyar halgyek, világhölgyek, modernbőlgyek akartok-e lenni, akikét aa arkWeai hivatia, a haza, a vallia, a nemzet nem Ja érdekel ? SrróT van szó, slakarjitok -s hsgy ni
orozva megiámadtatis. elfogatta a börtönbe va> telte. Ka aa éa legalázatosabb könyörgésem a jó barithoz. örOk adóaa laszak felség, — Osswlall kezekkel kónyötgöm — segiirtn!
Ki sz a férfin Qulseppa, ki kagyadat annjltt érdakii, hogy még könyörögni sem rastelt érette eljönni, sM art több hocsam? Rode a begedfl mfivéaz — felség. Dgy I Rode I — isméllé a császár gúnyon hangon, — aa ember tadtommal lelt elfogva, a parancsot önmagam adtam ki, a igy érdekében aaffrüom aam tabalak sammli. Ea embar arra steréaslé szemét vetni, kii ara királya válasz-toti, — neki vaaaaia kell I Ugy zárass engem ia el, ha vasanie kall veszem
01 szeretem, — engem csak 0 boldogíthat,— — boeaijtaasa ót ssabadon kérem, könyörgöm mindenre a ml felséged előli szent,
Nem, — nem Quiseppa 1 éa nem boeaéjiatom nt ssabadon, mert fn ié(ed szeratleki iaiadlak, imidlak, — jobban miot eddig; nem akarom, bogy masé légy, més gyönyörködhessék benned, — a én — én a császár agy hegedB mttvéas miatt mellőztessem I
Nemi soha I — kiállt. Ntpoleon térdeplő hely zetébOl felugorva, — neki mag kall hálni," — hamir aa aayém nem lehltaa, öe légy aa Ové sem I Téged pedig Qulseppa kínozzon as a la-dal, hogy miattad kellett OMfhalaia. Igen kinöz-zonl . . . . miként engem kiasaas la ... igy
éa la vele, — együtt egyért, — nélkOle agy I vesszünk mind a hárman I
Indflék tovább, élei, — mert én fit mmilm l í arcát kezével elffidre, örapsinl Iftiéálmaaaa zokogott. ,
Hit nem saantlik< én la léged Qulseppa, nem nyujtbaiok-é én ti aaayé élveaetet neked, mint a szegény hegedű mdvésa; nem gondoskodj tsm-e rólad eddig ia elég téayesaa, nem tsljert-tMtem.e minden kívánságodat ? Hál mién hegyez el engem Quiseppa? . .'. Szerellek — forrón, *— tgasia, . . , aésd én a csisajr térdemen kOnyórgfik aaarelmsééw, — légy aa enyém, a •boldoggá leáslak mMO még ném falt földi May I Napóleon térdelve, falit óeszekuesolva kéri, kfiaareami
Ohmíi I I Mim léays—riissl aam lehel I A •aerejent egy kaialeMs : erfle fa, mélyéi i)> kalmaa talaíihél ka kitsssask, ifibbé aam sD-Ht kt, elasind, meghal Re kívánjon ifilem m< haladtul; aa, hogy Igsi traelmeim sllsalrs Ml-éfe4m éa^saÉ imluam, nttgtsHtljfn j ért «*»k
Igsziág ? I feldúlni két aziy boldogságét, tönkre taanl as emberek eleiéi, gyiikojni — csups fin-sésbol — esiasiri, /ejettoíml Igisság, ntieneies való. Ez koll neked, — igy érezteted a gyengékkel halalmadal te, aa igazság öre, ki magad taposod lábbal as Iguaigot,' — de szerelmem meg fog kQadeai jogtalanságoddá), a le fogja ast gvöznl i elleni fogok neked állani, hawoini fogunk ishát éa ha kell életem árán le megsaarsa. sem Rode esabad>igái. Eddig csak gyülöteíek, mini arojitlan tcRakodóI, most mir ulillak la. Halld eséMár Uflillakj ~ "Ül mondom nt neked;
ae egyesem énekesnő I — Sainlelt barátsággal kfizlfldtél hozzám fényes ajándékokkal hu? ommIíI el, e miat esi osek aéérl, hogy roae wn féttai, hdff ■agaéMlt mm 1 megHirsss, bogy ifiak/e ledfi boldogiitontst t ttot dolog M eséssár I Viasaaaénm minuenedtl rlssas — s)áaéékidra .átok aekaeadlk. Olt vaa ulaoan beiaeéMMl saélodád, löhhé aMf fogom iilépni
—Rrnéaji hi&gvmnyi.
A hegedű ntolsó akkordja elhaagaott, a kitoló gőzgép tovaragadta körünkből öt, pár ériig miaak íol t; de tAvsattvelH rtdt emlékbe közöttüak, lelkünkből aa idd ti nem fogja törölni ezt a benyomást, melyet am aa ő művészete tett ~---------—
Reményi Eda, miat sióra megróH állapítva, Bodó Lajoe songoramüvéaz kiaéretébea miraaa 14-én déU I óra éO porckor PéesrA viroeaakba érksaett, m safia idd hátrál Utta főleg aéi tiéa-télőit a togadtatésb— réaalaeeai, a igy aa ia-dóhiiail kisebb kildfittaéj virte eaak. Ott tek • IfsfMsy |i 111 g á i ■ Ml m^ Ltfftl láxsei 1 jegyző, SéiMfén Lajos, Aisd dr. Ft&U Viotor ügyvédek, Cswtefae piarista ta&ir,lapwdt szerkesztője s aagyasima nézőközönség.
A vonatról leaaillott művészt ÚMréa Akoa lápunk szerkesztője, mint régi barátját üdvö-sölte pár szóval, mire Cnntebm Pál, a piarista rendház aevébee fslsjáslá neki a readhia ven* dégaaaretetét, mit a művész köszönettel fogadott A késsen illó fogatokon elől Mi éa topnak szerkesztője, ntjnak J?wtapá éa fWefes, a.-többieksn a jelenvoltak a városba - kajtattak melynek minden ateiia sorfalat képeseit a aé^. Aa ablakokbea a adk integettek . Hozott Istent" mig aa utcákon a férfiak idvéaiék kalapjaikkal Reményű.
A piaristáknál volt ebéd ntáa Reményi mag pikeat, mig Bodó a hangversenyteremben a zongorás próbát burtott
Eete 8 éra atáa a polgári egylet aágy-Fferme talfemm megtelt a vendégekkel Nem vei|
küszöbéi, nem hozok al belőle semmit, saálljae talajdonodba minden még az ia a mit nem tőled kaptam, — de esálljoa reád átkom ia.
Qolséppa I ast érdemellem éa tőled, — szólt a oíiazar — oaek mm Onktrülfiii áOapoibaa.
Esi sot többet 1
MftikUtM ftfeielem, hogy akaratom egyutrt-mind a te akaratod is inad, i » gyürüt adtad sskid tanujeleként t ht sea, idiaiifias m(mi $ 'gyárat, nem heU uUé/mtrt uküd ép oly honit,' hazug volt, mint 'dinek magad, t Isidfsdpad, Caáasir is enkfiuegő vagy. Már padig ki eet egyszer megszegni képes, as basájához, aemse lének tett fogadását is könnyen feledi I
A császári letemette as eUj4 doMt gyMI, azután egy pillanat alatt itvilloaoll, visazanyerta eredeti méltóaigteljea alakjál, e a távozni kéasdIO Quiseppa elé lépett, e tiszta, érces hangon igy szólt.
Quiveppa I Napoieon csássár sohasem negte meg eekOjéi — és ast moel ifim lesei — tagadd vissza a gyQrüt ennek Orék tanujelkéni, — Roda szabad I
$
Nspöloon beválté szavát, Rédét seahadee booaájtották, de tObbe sem M, sem a hadveH éaeUaeOt Párizsban lilái asm lehelete
Sokai beszéltek -a- Ulokleijea eltűnésről, de e valódi okol esek e közvetlsn iietaplo személyek tudták, e eaak hallgatlak,
Nagy-Kuniért, vasárnap, agyatlan egy UlAhaly mily Ur«MB maradt volna k város és vidék IntiIKgeatiéjt, értelmi éa péns-eriatokratiáje, tineértők él laikaaok siettek Reményit maghallgatni ; a mik kStUI talán egyet len egy aem maradt aa alkalommal otthon. A megállapított program allé tételének aUátiaáaa titán Gaorba Akoa pár né klaéretében a ,Nagy-kanlaaai nök" koszorúját nyújtotta At, A ko saoru, melyet a két nösgylst lalkaa veaéreiaek ktsdtm éaysaéaa huiott létre, a Junda Károly ■Akartén kaséból került ki. őyöayörű babér-koaiorn volt ts, gazdagon diaaitve ibolyával (Reményi t kedvenc virágával) iehér kameliák-kal éa byaointokkal. A koaaorn alján R. E. belük diaalettek. A négy métf r ..hpatzu, arany-rajtban végződő rózssszin moir antiqne aelyem
'aek — A nagy-kaniaaai nök", A programm minden pontját frenetikus tapsviharral fogadta a közönség a ugy Htmétyintk, mint boáinak eliaeeréaével hódolt. KÖÍönSaen kitört a tttaaéa midén Boái Liaztnek XV. magyar ttapzódiáját játásta a miilön Rményi a népdalokat muzii-kálts. A koiőnség szűnni nem akart óbajáaaK engedve, eljátszotta még Reményi a .Repülj (eoakémat* ia; aat az é foradarábját, melyét I mostani nagy körútja alkalmával 18 bangver Senye közül, csak háromban játaaa, N.-Kanizsa volt a negyedik város, mély a .Repülj ..feeské-satt* hatotta.
közönség hálás ro't a müvés^k^ánl, mert oly példás otend és figyelemmel hallgatta özet, minőt csak egy oly mfiértő közönségtől lehet várni, mint a nagy kanizaai, ezt Reményi mondá. ' 'Hangverseny után a kOsönaég együtt maradt a polg. egylet éttermében, a milvéasek azouhan a piariaták vendégei lévén, ott aateliztsk.
Jltin/nyi éa Boái másnap d. n. 8 éra 16perekor atastak el Szombathelyre, hol még at nap volt a hangverseny. Aa iadébáznál többen megjelentek a mű vénttöl bucaut veendők, kl meg ígérte Itt ia, hogy amerikai körntjs 'befejezése utár visszatér hszájába, s itt fog most már végleg lététépédnl a as alkalommal ismét ellát HagyL-Kanizaárau __ - .
A művészet Géniutt vezérelje művéezi utján s nsgy msgyar művészt Hmtnyi Kdét!
Cnorlia l'alntni Ákoi.
Zala 12 agám. (4. lap.)
A „Zala" tisztelt olvasóihoz.
üf negyed év előtt állunk, Lapunk olvaséi sokkal jobban ismerik már aíinak irányát, hogy sem szükségesnek tartanánk arról stóliant, azért mellőzve minden ajánlgatást, as eddigi.sziveé pártolásra hívjak fel a közönséget
Áldozat kéasségUnk nem fog lankadni ezentúl sem, s eszel izemben remélni akarjuk a közönség pártolásét is, mely eddig ia megmutatta, hogy lapunkat kedves házi barátjának tekinti.
Hogy a lap asét küldése körfll ss varok ne történjenek, felkérjük előfizetőinket, bogy előfizetéseiket minél előbb megújítani azt vesked jenek. _
A Zala sllfliatéil teltételei t
frt.
K«é*z évre . Fél évre - , Negyed évre
»
2 1
ȟ 25
kr.
A kiizHÍtji. jegyi/f it tanilő uraknak lapunkat évi 3 frt díj meHitt küldjük. Nsgy Kanizsán 1891. évi március hóban. A „ZALA" kiadóhivatala
Helyi ujdonsigok.
A P. K, K
niimbaton helyiségében a
Javára 1891. évi
_uaax
kanizsai
Külföld.
kuniistórium-
likasa. A legközelabbi pápai ban, melyet h uh vét Utánra halasztottak, * pápa több uj kurdinál is nevét fugja magjelMnl. Hó-szélnek arról, bogy a Khsor1 éa Minalovius kar-éináliook halálával magllretadatt ksrdisális méltóságok egyikéi agy oastrák papi fejedelemmel fogják betölteni.
MsANa. Maikiirof ttboinok,kl nejét Nápolyba kiaértt s nem sokára vissta akart térai iíulgá riába, it szinbásból hazajövet koraijában' hirtelen meghalt. A tábornok halálának liirér* a mi nisztartanáoa rögtön elhatározta^ hogy, négy 4 'katonatisztből aaa elhunyt fivérébőrálló küldöttségei indít Nápolyba, bogy holttestét Szófiába azállitiák, A küldöttség már elutazott. A timatéa államköltségin történik.'
Madrid Ihm IImj M Yul bécsi spanyol nagykövet araal a kéréssé)' íonlult a külügy mintszlériuinlmzj bogy AntztrizNzgyarorszag vegyen részt a Madridban -tendessndo amerikai jubileumi kiáliitáaon aa autstrial éa magyaror azági állami könyvtárakban és más intésetek-Inni esetleg található és Amerika lellüilr/éséro vonatkozó okirarokkal. K st a kérést, melyet a Isgasivsashben ingadtak, már kliaőlték aa uaa trák éa s magyar kösoktatáaltgyi uiiniaatériu -mukkal.
fér la, A múlt évben lulmUisInloU (Iross sihiilisiákat, kjk a párisi logháabél megszöktek altogtak ii aa angsrsi l<igháiba,*zálllUilták, uöu-i aét kiadják Orusaorsságiiak. —' I - Ki'ntii'la<ir« tsághm árvizeket jnlantansk. A Haraln
március bó 2l:én ssjál helyiségében a Dunántuli közművelődési egyesülőinek Nagy -Kanizsán alskuló fiókja lavárs láncwgalomiqal egybekötött műkedvelői elösdget rendez,. Kezdete tél 9 órakor. Helyárak : L és2 ; sor 2 frl, 8. és 6 sor 1 Irl 60 kr., többvWuk I Irt 20 kr., kariát 1 frl 60 kr., belfplHegy I irt Jegyek előre vál hatók Helus Lejön ur gyógy-sserlárábsn, aa előadás esté|tu pedig a pénztárnál. PtlU űsatéaek köszéneilsl Jogsd>stnak éa bir-lapllag nvugtáztatnak. Httzor: ■Szózat.* Irta éa szavalja Tuboly Viktor ur. <Abráud Gounod ta-vaaidaláróli Deiuhardtol. Gondorkán előadja Sltr-hak Zsigmond ur. — »Kél nő egy férfi ellen. • Vígjáték égy felvonásban Dumsnolrtól. Személyek: Clariaat, listai Azvtgy Wei-z Nma k, a., Eugáaia Darán Vilma k. a., Mariinet, térje Tripammer líyutn ur. - - ■LieKohanz Gru»s« Ltwtfeb- Gordonkán tlőadia Sitrneck Zsigmond nr. — >Azaján-' tolt levél.< Vígjáték egy felvonásban Labicht'től. Személyik; Horltnse. Antal özvegy C<eresnvés Etelka k. a., Franciba, komorna Cseresnyés Rózái k. a., Fouzaoson, amerikai -Ebenapanger Ernő ur, Davslsin Heclor, államügyéss Dr. Löke Emil ur. iKtkile brakkbtn.' Magánjeltutt Drey-fuss-lói, E'öadia Székely Tivndtr ur.
— Jeleníts. Sebért Rikárd ur f. hó 16 éa elhunyt fia Láaslónsk kegyelet jeléül koszorú helyett dr. Kotbtobild Samu ur éa neje Judit 5 IcL Enalkndar Lsjna át fia Ottu urak 6 irt. Steru Mór J. ét fia Sáador urak 6 frtot ado mányoatak. As elhunyt atyja Seherz Rikárd ur es alkalommal azonnali kiosztásra xzegénvek réazére 26 Irtot ajándékozott. N -Kanizta, 1891, március 11. A CbawraKadiaa egylet elöljáró* aága. "
— JrisaélvAlaattAa. A nagy-kauia>ai já ráz asolgabirája, s hó 14 én ejtette meg (sielsén a jegyzői válaaatáat, mely alkalommal négy pályázó. közŐl, még a választás inegkeidése fclott flrünfild Jésatf viaaaalépvén, Kw/lír Sándor pavaéri aégé<\jegyaő, tlaloniiioky és /V!| között iolyt a Imre, s eredménys lett, bogy Knytír 'Sándor V sséUSbbséggel lett hnigváliiáztvi |egy-zővé inig itali ssavazatot nem kapott. •
-- Ankéuteii ArvareN.A vái'iwuuklian lé-teaő ugynavezslt (lábur-utoal kaaaéruya, t bó Ul-An uttkéut^p áiveréi utján el t'og aiíatui iaz ss iránti birdstéit, a blvataloi ltv)t már köaaé ls. tette,
— A tarosáteretlméityeW-láaulaakM'
_1891, március hő
98, tőrőhaUtt I. Polgári aU4k wJíj CtarUa Károly Zalamegy* alispánja Mistndfárlarvas ugy a járás, mint a várót réméről dr. Hangit Károly kir tanácsot ét aatgyti tiaiti föarvoe működött, A sorozd bizottság innen Zala-Eftr-szegre ment.. C.
Bankét. A kereskedő Mjsk öaképtő egylete uj tlnAktinék,' Sárvári (inger Ultmaan Cftk át Saéktly Tivadar urak tiisitlétért ceüWrtökfta este sikerült bankett! randtattt, melyen mimtgy hetvenen vetlek résst. Ptsatelen jó ktdv uralkodott, melyet oaak oóvalttk a sikerült tOaalok. Aa eleŐ fogás utáo Hoehwilf Jótseí, tz egylti titkárja mondta el nagy halátu telkóaaönlöjét. Uralmi emeljük pobtrtlnkai uj tlnökeitk tféts-. •égére, Uager (Jllmann Elek ét Székely Tivadar urak éljenek I e szavakkal fejezve be- beszédét. Leírhatlan lelkesedés követte t teafákat, mindenki aieteii ta elnök üdvözletért. Ezután Lengysl Ignác mondott féjkőszöglól llnger Ullmsn E nft, í/bger Ultminn Elek lelket naivakban éltette as sgyítl tagiait. Ztrkoviü Lajot a vendégek re emelt poharai. Hoffmaon Mór Lengyel ignácra, Weiss Bódog ss egyeterte«ro, Roaenleld Lajos joisü hutaorrai s" vult ss jelenlegi elnökökre, Lengvef Ignác sz egylet Islvirágosásart, Ur. Karatk L. aa egyletre, Hotanltld Lajos Zsrkowits Ltjof ás EbtosfMgtrri, Weiss Bódog a utánns Unger Ull-msnn Elek as egylet titkárjára Hoobwald Józttfra Uálorfy Lajos Or, Ntumtnn Edert, Ur. f'ntd sz egylet rsgl^lrt, "Ebenspinger £rnö assgytter-tétrs, Dr. LŐÍe Emil Székely Tivadarra, Nádor Soma Weiss Bódogra, Hofimann Mór aa elnök nejért Uager Ullmtnn Ettkaé 0 ntgyaágsrt, Ro-senfeld f,sjos az egyleti orvotra. Meg néhány lőtit következeti t a mplálság éjfél utáo vldam hat-gulalban éri H
. — ■•■hallali ltgy.gislnás Spellár A«am Mf-Imit aurelaa I Ma SS évas, Olavaelta Jóaeéfat msreina lé-éa 68 ána, Borvátk Gyula maré. '44a 7 hónapot, Sekera Itl-cliárd mire. lé-énS é., Kot tea lat. aárt. 19 áu 23 á. korákat.
folyó tlönlttUt msgársdt a liá vlsállá«e (alatt.
a vssntl rem méttm
töltésvknl, A emel kciletl
Ithona tnilaa
jy a járáa, mint a vároa réatéről megtartott es lilni anrozáa kislégitö oraüméuyt mutat fal A kanlaasi [áiáabau öaazaatn 700 UadkÖtsléllit llttatott) abuől részint igazolva, tjétixlnl igaao lallattul 118 távul maradt; tmsokostatott 208, tttroltststt 0 — l'ulgárt élnök volt dr, Vis Isndvsy il issal magyal biauttaágt lag Nagy Kanigát ' ^ÉM lülvévii
Csevegés a Reményi estről.
Kedves H<irátnöm.l Tehai csakúgy.un kimerítően értesitsein Unt a Reményi-tétről, a mini ón levelében oly sürgősen kívánja ? Jól van labál, •könyörülök'önön éa közlöm önnel, azt a mit magam tudok, csak mükzilikát nem sztbad önntk lölem várnia.'
Szombaton már űunepies szint öltött városunk, mert tok vidéki jött vasúton; kocsin városunkba, bogy a nagy, művészi halljak. S ugy bitstm, a JegliVbbje meg nem bocsátotta volna magának, ht ts ily műélvezetre kinálkoaó alkalmnl tlmu-lasztolták volnt.
Mielőtt ts est leírására térnék át, bizalmasan közlöm önnel, bfigy i" még soha művészi éa inytgi tekintetben oly tényt* sikerű hangverseny nem vdlt-. Ez iz érdem kizárólag Csorba Palotai Akót ur kórfllitkinift ta tapintatos rendezésinek kösxtnbe'ö, ki a közönség elismerését valobta megérdemelte s tat meg is nyerte, t mennyiben a hangverseny végén minden oldalról gratulállak neki annak fényes lelolyáta ét tikáráért. Nagyon khánalot volna, ha es aa ur agy bizottság étere állana, a melynek feladata a város társadalmi állapotainak emo'ése volna- Kétaégtelen sok jó satköaó Itathatnék.*)
Uocaánal I Nagyon ia eltértem leltdatómtól, ugy, hogy méltán haragudhatik. Talmi gyortan vissta a bangvtrtenybta. 8 ea 9 óra közölt valóságot népvándorlás volt u polgári tgyltibtt, miután a műaorozaton pont H órakor állott, de a közönség egy kitté mégvártila t művészi.
öu asi kárdtti tőltm^^rT voli olt ? Ett tlH)on dini lehetetlenség, mert iunan és t környékről mindtnki olt v.oli, ki rangra, gazdagságra Igényt teribal. Egyszóval >toui le monda* volt olt látható.
Még nehesebb aionbtn 5nnek tson kérdáae I Hogyan játstik Heményi ? Nem oly könnyű arra fsíelni, mert tulajdonképbn ntm ugy jáiaztk, a uiint-.sai különben látni és htllani szoktuk. Ugy bánik bsgtdüjásal, 'mini tgy saertlmea it}u ktu* vesévé), Ssertlmesledes, oirögtiat aa észytugé* din kérvt histlgi t mennyei lutngokai. Xí o pia-uójti I uh ez a oaodálatoa hatonliihalian piano oly gytngéd, oly ügy, mint tgy tpedö szerelmi lóhaj kltthaiéae, éa mégis mtasze Ss tisztán ball* TiaUn A /örTt nll pedig át embar nt hltzl; hogy egy tgész aintkart hall és cHodájktituah, hogf a művész hogyan képéé agyatltnklmi Üitgsdűböl a
vároaábau llsszeson íl ibliőj távol mnrailt
/hadköteles Volt i()| liasurustatott I
-) ZUsséssa s talve« M 1 bslyt vlssaajrekkal ItaerAi
sksrtisl; és Inlaatwbk ta »tib ttráara keU aat lilsai
rbuM.
1
PU*r K«m«i*, vasárnap 4
ImtMiok Ily elöviréwolni, A mellett Apw mm vöImHuí ómiö a iegoeekélyibb. •rOfMiMéiil
A mdaor alafl pontié után C«orba Palotai Akoi ur. |k mttvéi*nek, kinek MemA)ye*i berétja pgy
Zftto it. agám. (A. lap.)

iMJ; ®érr;uie hó
Ariul bahArkoaioFti! ayaiioli át, saelas roasaaain asalngjan a !f»l|rttM»j; 11* menyi KdAnek i nagy-karnisai unk. Ki alkalommal J'alolai ur totiién* ««| logadolt rövid Imiaédel iitlé*«U n WÜvésahaij a ioalybao (U utáUalli.
Mutyik vall A lipsaebb dauh?ll*ipe a kérdésre laanehaaebh leUIm, mert régi dolog aa. bogy •* laléa kAIAnbttao Vannak olyanok, kiknek jobban latsaik ai ériéki tana, a iáméi olyanok. kik a klmatku** éa kemereaenéért tudnak lelkesedni,, tlt a mi mftvéiattnk aaekeiHar aiokat I* a regadta* As 6 kölflnben oly nyugpdt, hideg tartása láthatólag megfen k$; mikor aa 0 attenétthaiat-Un, elragadó dalabjaii. ni A „HapUlt tacekémah* lakára" ülttUl iiif— tfiovéi jllgia.-AlIg KBjAflltiaiítll
n n|oa, IsikeaQlt letiaáMt* Zongora kiaArftttl igen derék Aaiél mAvéaii jioboii magéval, Uodó Alnjon urai, a ki átfjf M*st télé »M*gyar Hbap* •aodta* áÍjfttHaé#4val n-b^aéMégai meglirtíNioUrt, 0 4«j4»«, pr megérdemeli LeiaaAit aratui(. mC Mindkét müváHi oly aaeretetreméltó Voli, bogy a nagy leiigeenyliatfcoiaiok után megtoldották egy egy darabbal a mhwrl,
sokan aat a aannrebányéit taailk nekem, hogy tuiiágoe líA^iotiaMb^l annyira latkeaadem ma véiieltikéri, éWÜá'í® aat telelem, hogy a politika ugyan mtivéivai, dia a tnOvésiei nem politika; A mflvaeigt namantkftaH Ae agéga vlléfa Nem ugy \tfwm an, mini a trmcti tettessek, kik a pofiéi lika mlali müvassalOknak Irtanak* ín lelkesedA* nmet al nam hallgatom, habar namelyek asotr nfáéititii vinnitt, fiogy ki 1 rnliigjwi ínttrtoife mueból arad I Kljén liaményl I
A heiigveneny uian mindnyájén 11 éltaramba tódullak 1 veeaedelméa lolongii keletkeieti. Fénye* uruk aa nyalka katonativtiak oetromálla< pótba balyaaiék a konyhái, mari elaártak aü Aea*| laekotietéai a (alvilággal, éa mlndant reumráliak, tpv 'jg M badiiorvaiiyuli ariahitéhtn liioaj a mi kciiU ugy«l)a aanll. Ké«4bb oiég f*gy ki« laiiooonka in vulT. n]a, aa Uiniiag t A többi tandigloiibaii kAvMmmklmti »h még éjiéi lilén U »ig«n vul-iák mutd^a hol a kuiunf i« caupuriuk kadllyaatft-agyoti ulidlf aa inuatlak.
Mnr »géa4 oaodalkotva lAlom Hm kérdaanl t\ Honn«n ittdom én mlndant V Non. alitmaram iar jifQftlvrt VéTka«ian, 1 uiliidaiiban au bt rAiut
viliim, flitony, binony ugy |ártam. mlul a né mm kOamonda* Otomíja t »Mligatangan( Miig« niogvo f l>n biaony agy r»f|»i»«i aam bénoinJ mnri niigyon élva«aia« aai voli*
Hitnfélaifl, klvaoonlaégat ial)aaan kUléglialtamJ a magangadi nakam, bogy magamai a)én{iao»f mari ai a|«naka mér nagyon atórabaladoir, llaait agra kéram, al na érai|a a lavalal <*anklnak, kti Ionban tóba *wi gyOnok Annak lobbé.
Omiuia barétnAja!
a büMiiálaira Mént bAl^kat magvlnngálni, aa tiaamlarv kAvalalményainak magtolalOkat plomba-Béaiéil állatni,, a Uialmi bloa^ak kandalakor a wfyiakok én hajók laaériaánál baló«é|llagM|éd-kiani n a kéUiaaail törvéoy é» Qa^gni«rv maglar lénél allanftfianl aaivaakadianak. A lagaáai jArn* lék minlmuiua' kololnkéDl agy kraioárban álla,* pltltfUiil mag. A« évi kftitaégvaié« lOŰtilri oavé« lallal én UOU Irl kiadé|i»ai állapítlaloil mag. — A iag«agi dijak iuliui 1 lg fl^iandok bo, aaao idün lul (JVi■ kéaadalml kamai fUataodO.
Mvrénylil fgy |>labH«#« •!!#«. An* karaskadO magialal|a uniídmt, a au f^jékoiáani
dallon^I^ijoH •4ombatiiáíyi nattl^iéiCT nyirádi (Za* lumagva; plabanoai a napokban élaívmélyanon inag»aboailaiia egy öcÜÍL Wallar Már iiyjjrAaí la-hónnak Jémal navO (la caak a minap axabadull ki an Örüllek bénébél, ahpl nokaíg ke««)é« al«ll alloit E hó' b én a Au~molv*rt vaH magéhoi n a/ó ué'kttl altévoxotl ba4nlról. Mikor a/tan Ainda*
lton LuJoh pléliélUul ái ImiípI llHztfllflifflj ^a^tflal — latéeii ^jémUka >i
m«nt, a Au flébt ugroil an uioan én rgűöfi, da kOhOgéi, rafcadfaég aa aJayáftáaodiar
OhhUh hiUtthtr Jiiíhy*
Stlflsíilék.
• A iilalinh a lllifrrigHAaéli Al Otaaégoa minénaagyaaOial barom lagu fcttldOH*aga V 910 k v MJfeka alaok vanaténa a)af| tl«nialgaii Méria Valarla (obaroagní>nélf mull a aiinéMnaii Mlliiii védnokénéi'a a lObar^agnO périlogatai magkOaaftava, ainyujioii agy» a foburnagiwi baiöi* v#| aiÉiöíf rOa<*n««in koiéaiu dUaalbuitiOf, maly a klélllléa lafanyké|Mwail larmaii foglalja ^ingébaií. A lAbar^agno anlvaaan fogadta a kuldAltRAgat 9 orommul artaalM a klállliáa nikarérél.
á II Ü. Üt4 vngyoiia' HtUr atagbaiad|a a M tarai, dacéra bogy a laágyOjlés alig pár hgla Ivlylk. ujabban nagyobb ala|ifivéiiyokai tutink < dr Maiirátf) Viktor miniaaian lanlotoif KariM.ag litván. |N)ry >1 romai |i llim^li Adoli btriok<H>ok
MHtb vgiariái fitnfMÍtu OOai |ról inagyar l/)udvarma«taf, llgnak hiUM ml máméra^ k» j«ifo«#g nagykOvaltlégi aMaebé, l»on«lMMÍi«n. magvalia baro Miko« Jauoa vaitua 1 ayai loroku^aiuai bolda« birtokéi tiM/IOJ Iriari «
—.4 lUUtKHt halAMdrigiil' krtu lébb maglafttfM éti íanda* koagyniéia alkatilla' vili, aifiaiéroiiat hogy tftrfivéi iiUao ariaiill a lagokai atHti* boay ugy aa alapiiaiHtilyuk ijíiil •aa iminv I. avl éiíril két l*én lépőik ftvaniba 1 aa éprif i tol ioiiio* lar^ado éllaliitoi (HlUliyDlíia mér a InlyAévbm m^nHainlii A lériiilat oiigktraaé a jérN nolggbirókal^ Ip/gy
nam ialélt• A ptébéooa tatainak aradi, uianna aa /JrUli iif a kí Ngnladéi kü«b«n inmét rélOit a pí4b4nö«ra én aauital Aodalionoi baaba ^aialla* A MabaaQU plébéaúi iíaiiíifi iavéa a ratfüiy*. m«ri uamaaahb réaat ia érinlaU a golyó. Aa aaai aa iglia környékit) nagf réaivHat kabali, mart a jólalkh ,plébAnoai miniiauki itaratia.
I4ér«iria«l érl#li«»Ur K bó 81-én
Ügaraaagan kérorvoai értakaalat iaas, mtlynak térgyal! A kfliagaaiaAgúgyi nolgálat'"lltamual-téaa Aa aa iHltt. XIV, t- e. Idavag^aaaknnaainak aa Artalamban való módoabéat irénl való karai-oiaiaanak ka<idav)éuyaaé»* ^ Maglaja^ Haafcéat fuvarét alany, napidíjak, nyugdijképanaég atb, iránt •^valé kéralmaaénnak kn^daményaaéaa. — Magyal korurvmt agjawOtii éa kéiObb origagi^rkftrorvo^í agyiittlai létaiitéaa. Kaat/gen inditvanyolr-iaf* gyalaia Erlakaalat u'áu köaAa abaH; nallagdél-uiáa ai Artakaxlat lolytaiana,
- A p#«»f klr lébii ilnAki. A nagy kini^aai tórvén^axék ludvitavöiag. n péo»i klr. táblAhoa iartoaikf malyiiak «li'<»k$vé ■ király fMtínkovkh lalvaot uavaala ki; nnu fbai tabai oivaiióinkra killamallaa, ha nlmoi«t|Uk röVlrt ki vonalban a tábfaf atnftli éléi — Illatva "hlvafalkodéul rajáéi, tilmlmlú Intvén exulal*!* •Müiimn, ÍHiíé iHii7 m a oakü klr^ltélAiabíanal mint |oggyakornok mQkOaotl. T07O ban fogalma* aOvá Ai inAg aa év lolyainAn atnóki titkárrá na-vaalaiatl ki a paali kir ilélAtábláhox, ahol 1B7ÍÍ bin pólbiróvé, lH76>ban padig rindai bíróvá léplattaialt uíft. Eaan biféakórban ma radiv a mikor a majryar kir. kúria aammitOiaéki onaiAlyábóa pófbtrwai 18H7 bao padig a btfda* paati klr. karaikadalmi AavállétArvAnynaAk alnO-I aAvA navaatatail ki.
— k IjHiaa l*#rarl a«UnOtAlbán van, a mannyiban a batagadéiak már nam tdrténnak oly tomagaaan, mint ai aiéad hélan; a hó G»aról bg|al«nlatatffM 7- ArAl l ix 8 áréi 11. 9 ArtJt 4, lOéirol bt I l-Avol 10, ri and 4 uj Uiag. -Ü^
| Kr mik batyatl Budapaitról dr CNaauai küldték a vilik vt/MgfttHfirn, dr. Fttdor Jt»n#<. dr- (Uakoa (wOlOrlOkbn dé ntan Arkaaall mAg PAnara éa oll aaonnal inígkaadla mükódAaAli
ÜtMlClttlIfl A aomogymagyal gaa*
diaagi igyaaUlai aa évi iprii 7 én dAiUlán tl ora kór nndkivüli Miéit lari a magyabAa aiokoii ba> lyiaégAban. A gyUIAi iérgya liand : a lAldmlva-léil oiinlaianumnak liiratára haiarviQi a tanyéaa* állítok baváiárléaál illetOiag i valljon a gaadmégi igyaiUlit a palra ad a éi (níly óiiaigtl.
l«4vH«llr. A aomogy magyal gaadaaági Ngyiaülai által n évi áprll rindiiandó ló* vaiár alkalmával a 9*lk námu magyar klr. hon*, vAilhuaiar urad, ugy a ot. aa kil'« nagykaniiiai| katonai péllóavalo l)iaoitaag ii fog katonai riélnkrá í alkalmai lovakai váiároiai.
Mllilfiillt uJaágalviiaNl igAn^ét toljüa niAH^kbto) alégIM ki a uipojklnl magjalaoA líd ilapgill lÜrlap. a illírt kuionljftnij ia aa Altaléno* Min aluoiirt tény vall. bogy aa, IdÓ Maoriul a JUplapagil llifjap a ItgallarjidUibli aa lagkadyab |
lobban vaiau bnraaolgálaléva^ A UM'ptali Ijlrjap^ lártiarotala a lapaak agyik aröüéga éa mindig gigidui lordii rá, kagy magmuadjon alA* kaJÁ aajoyoqal^it* Á« fiapl aovélokai/kiiQnO Hm-nalialák ixarkaaa^ik a a kglyi érifiótéa mmt lagtfgyaaabb todé^t^kra van bi*va. ^éadOgéli éa lórvértyaiéki /ovalai kA|Aii ktti6n aaarkaaalA A lévároa aóléi aaainéngaii U mindig oly bánnod táraya'jék, bogy a - rBudapaiii Hírlap4 Mféí logUlhal iniodan caalád aAatllán. A köigaada-aági rovatban a magyár gáatt; birtoköi, ipirog.
aaQkiégaa A ragénycaarnoában caak kiváló írók lagujahb mQvaíl kogii. MindaaArt a Budápaali blclapol, valamint annak lapunk oiqlaó oldalén lévő hirdaiéaét malagan ajánljuk aa ujiágoiva* aók flgyalmAba. ,...
as agéasaég. A moommh kö* vatkaaméoyaMAl oiak ig| oaar óv meg bannAn-kat ial|iM hi/ioniággal: * diijutédmatoi,
**•l-ff#a«tii|#»I S/4miaJan hálairgi tanuako-dik artw én iHrnki a I n a if^o I a a a a a a íSéfí* korán eaek finn/naíánálKapbatók : 25, 50 kroe éil frtoa aradat i dnboaokbao a monarchia valamannyi gyógyatariánriba, valamim asKggar A. fia cég.
Irodaion ii bUvíewI
U|»aak • nvslábaa limirleleM mft< vih, Ispvali hhuMJáaál, flukvl Fáiép kéayvára* Anl#léb«m megraadeUetlk.
----PAl/éanl Ifjatégl ilkimdUindk
♦ Magyar ll)U«ég« oimtt képaa illiHkgt lap palyié*' saiol hirdet agy 200—800 aofoe íJjuségí alliaaaa* lAari. A magyar lArtanclemhAt vatl lirgyak -ai* »ObbaAgben léiaaiUlnaji. A pályásat! határidő aa éti áprilla l&'ike, a pályadíj 100 frank. A ma -vek lelígéa levélkével ellátva, a lap asarkeesio* aAgAbaa (Hildapr.af; Kirolykórui 1b) küidaodők.
— Hutimp+utl MtmwŐr nm ahit h*tt*wp jelauik meg a fomost/in, maiv kilttnő külíöidr minták sseríni haladva^ baaai jugaiatfiáC biráa* kodaauok. Aa koaigaigításvok praktikus kérdé* hoivqI toflalkoiik. a nagy ko^öimég a gyakran alAlordujő jogi kArdaaskban tájékoxtaija, lalsaól-laládai éa életra való javallatáéi kóara taasí, as által Irina eaimeqiiarai leila«a( Aa a aiakkórokal a lársada.omhox köaaiebb hoiéa. A goadeaan •léarkaaitatl lap valoaágoa ürpótló, éa méiláA utaaérdaatlt aa eltartadáal. iMffkfsftAje dr. Main* lia Mór bodapaati iamart Ügyvéd. Eióttaaiáai ára egy évra 0 frt.
— „KM élü bárd ' óimmal agy igen érdakai a taraadaimi korainkban falUaaai keltO ré» gAoyt irt Tolnai &]oa a •Két** Cmiádi Lapok* aaámára. hl kitttoA aaépirodalmi .lapunk eaao ra* génynyal fogja Dr Váádí AigiíBSjta * Haia^rt lalkak« oimb áa Dr. Prém Joneloak a »Váratlan vaodagt dmtt albaaaétéaével egyttt* aa Avi aj»ri* Ilii nag)adAt magkaadfoi. A karom navea írónak nagybecsű) müvére aaaaoal Ielhívjuk as ol-Vaa6 krtiümag ligyflmét
— ♦ Nluiitr Jirm kamgprlaub aan lékoimü oagyadral Ilii lap. tí kappnl ailatoti munkál vaitgnk. A munka a kiadó na* targomi tAkapialaa állal aa( ori«agban a botHo-gult bibornok temaiAeen |alan voli alAkalOaAgak ÜOkoM nar iiéldánybfn ion asaioistva. Aaon* ban könyvárusi niág ia kapbatg. Ara 1 torini AO kr. I kiállítás ira nana la alatt rangú mnnka^ ma!yat a maglmldoguli hgpriméat jol laláli are* ké|m .diaiii, i kéiirutának tamiimilaiai mntatia (al dr. MWJi*' (ryula aaarkaaatall* A mu muii olvaimány n OrAk haoaü, mint amlak padig nam hláuyoibalik agyallén magyar karaiiiény <*walá4 tlésanat aam. A tagmaiagabban ajAnljok alvan ink flgyalméba. MvgrandalhatA lapunk kíadóia Fiavhai KÁIóp k^yvkaroikadAia által. •
A Ingijikb, ligtsrlilaiMikb iina-
tabb lapja ai igAsi oraiágoak, A Huda|raaO|kt>nyvl A|mo uumt Jalao mag l^UdvOaiég) Maria14 Hírlap jilaaaége l/ílag a' koValkaiOkban uyllvánulIimaiiDttyy kQlónosan a boldogságos aaüi tiiaiala-poljtligi alkkaifiak Iránya, uilnl sddtg, ugy naii héra. Irta Dr. VVaiiar (lyuia. Aa £iftt<*rgt<»t ftdA tlll ia oilndaokor nsmiati éa a pártérdakaklAl loagybaamagyai hat^sag iovahagya»ívii4 JUnna-li|ggat|aiii l'ulillkai biral nélaakórti osaiakoiteiA- dliíijbfti átnAiati éa bovitaii ktadaa. li<Mt«rgom, aalt alapján a Isgmagbllbaióbb InrrénokhAl nér IH1K) 10»réi. fUlo lap* A asarsA inlaidona. tftfffnak At oraiéggy&léai mmIohiimoUmi tt nym^• A iv agy avat luigy alanti imakAuiv luiioiiikki* Iról Jagysatak alapján iiarkaaiok* Megyarurnag a«iáia ütaaar paldanyimn napvilágot iátoM.lian> |)ol|(ikal !>«» kAlélata lalAI láviraii arlaatlléiakkal kívül győri eliftfymUie alágga bUutiyitja, manf^ láiják al a rendes levalaiAki "tnltibkol minden nfira lalal mag aUnall oáiianak, hogy 'a botdog* váróiban, aoi fUgyobb knaiégtmn la bir a lap aáaoa MiUi Oaataiata kinoi maghialiaio kalan* tliiidspiilt lllflgpi lév)v a(l iudtslfaeai minap •ül aiolgéljon. tarialmé bárvm ragura uaalik« mér leljasa^i agy tokon állanak a vilégegjtó lag (Mvlagin ajáuljuk a haibnlikus híveknek*
á
Nagy Kiutas, vssámsb.
«• gg**saaee a* MéaseHI munkán hWü ilAAaTareall ItoiA WY»r«Kyha«ifti kAnyvkaraa-kedo, olmii eiaAlAmlvalüi ugar rendaaer általában, de lagfAkénen a homok talajon.* A mtt ansfsAie Caapári Albid intlkertéea, gaadsaágl Iró. A mO ^alAflaeiéal Ar« 40 kr.. libft oly eaakily, hogy lat bárki migaaartahatl i Md Ara
tiVftl magaaeehh lünd. Ai iliHlÍféMÍ AaeSigfigfl tAnyvkariekedáe oaimáre kildendA be,
— A .apri^Mii I^Mk" o évi barma dik Máma Kifliiül kOvetki*<J fcatialomptál í Hatodik tavseai vlrigklilliiáa. A tavi róiiftk műlija ée |íIüí. dr. Staub Mórtotól. A rossák tsvsaal Olfetiae. Kiltir Páltól. Hogyin iiivel|Qnk virágot magról, Váoaitól. Magaaiöreaö virágfáoa kik. Balog Jinoatól. Anao«tooh|lua Hlam. Csmal-Ilik keaeléee. A Dlanihua oaryopbyllus II pl. nyiaatéaé. Kii apoláará alkalmsa növényak ég virágok. A'láetntok aa*porodá*s levelekkél. Já-ÉNh^iÉl a KHhidáalÁl mtigóvui, fmléksa* tetó. Crdekee vlriló növények raárolunban, Kaen klvil, GytaAIoeéaaet, Kariéaaat, a blr rovattal. A aaiküpot, agy tel ügy a lö biaottaig vaaeiéaa melleit Hasaa János aaeiufó eaerkeasti. Ajánljuk » jó lipm otmOtDk Oiyiímibi.
Zala II. fiitlrri («. lap.)
0&JLM2&0JSL
á vén loany.
Haji
1 r I a i Jfarsy ^rma
téli* vdla,
$ainhásb« kaeauirdtek. A két ittil leány igy-mát* -Mtrfilre ■ tirdaía tamra nintiTBfl,1ioff
'itt ott la, igeaitaon ttllöaikaiken valamit.
Anyjuk, mini isgtnbbnylre, moit la igen bar* otsa hangulatban volt, vörlln sros majd kloaat-üni, ■ mint aaélsa, ilblMlt termetű • aaoroa IQsAbo beprieelia a még aam labalalt olyan kartitt, mim it|n leányai.
Oyingéja volt, bogy aa IdAnik engedni nem akart, e- mi épen neu vott esuüititUSj HiJllMH tétbe vaaaaUl, hogy férje n&li néhány évyel Ha-talebb volt.
ICa boraeaató I aa nH tanatea I kiált* lán-
3ol£ aaemekkal, — liogy áll ea a derék l *r ttyan* alom f Aa egiaa al van ronlvi, trtnkra léva Laura néa«l, milyan rinvot Vil Itt i hónalj alaU. Nam lakit banna ilminnl ambarik ili.
mm Holnap ma|d maglgaallom, — aaAli I.aora kbrílnia¥i Ol, —■ i mlail ugyan bátran •)■•« | hala*, aaaN aam valiaio, Nimdi mondtam próbáld Ifi ? prAba nélkül a lagügyiaibb aiabO la' laai bibét " »
• Hát piraaa I Kgyáb gondom alnü, mint mlndtg rutiál nróbitgatnl t kadvadirt. Kárlak ballgiaal Inkább valld bi, hogy aaik magadnak akaraa oaiooaan varuí Ai itt ruháimat mindig ilrontod, nam hihatam, bogy nim káaaakarva MHM nam Ül ra|tam ia ugy, mint li ri)lad ?
Laura aan nükQI Olt «a agatalboa ü n|ra ka* •ibi villa i iáiban hagyott htmaiat,
•m Mlra haaa jOviink kéatian lagyao ám ia íi ing bilál Itiáliá Kmtaa, aa idOaabb l#ny — kát hirmuivi maglaaa ia aakOvftm áa l«aura nini kilügyim lilil nh kiüliitii mié il*
• Majfi maglitom, - (olyiit)i Olga, - bi án lérjhü magyik) nakam la ilyan asipin k!htmü»a mini aa Kmmlinik V
A Laura nibinik nim volt kidvg lalilnl» oaik fljával Mllaioit,
«■» Útira, kér lik, ^ kláltá aa nnigoay* «« ia latin áld|on mag, na aluttjl Nam hallod, mllv éktilan lanabonál nalnálnak a (tyarakik odiit r tlgyan ábradj mar (al Nrlik, légy oly kigyia, vagy vánkoankai kornak) bogy kényilmiaab* bin albaaa t
A dnrfi bitig, a loalaaA guny, malyan a aia ?ik mondva voltak* kAnfiyit oailt a aaagény laány aaaméba, lalugmlt a a mallékaiobába mant i gyannakak kim randai aalnálnl. Maamba |tttt vaia a Itia ura, livolt auiowa, kt mldnn A agyadltl, wlndan timaai nálkttl maradt i Vllá' gon, ló ailváirtl inditliifa magábna valta — a ki' nak náaánái aania a kagyalam nam ádaa kanyi rat atta
Mi ba|a van (.gutának T - aiAlt balápva, a* már magini kDnyaalk.
Mit kérdaatt mag • kia kadvaal magái I l^lt tudom én, márt Itnomdil miglnt V NagyaiirA I Mab^üti iiétlagra kall lamtam afavtimii, na nogy véiütinil magaérlaim A niiyaáiáL • Ml kii ¥ niffk íi, hogy lálbolnnd w|gi mlndin Via irány,
Klkéaidllilr i toilalial éa a* urnA kiadta Lau ráfiak i raiidalafai.
Ni Ara múlva • gvarakak ia vaowiralbjlt Ilik, aatán aludjanak. A Ólainak tAl káaát, uiáai na agyik —* éa gondoakod) bogy mlri miglArttnk a bálAaaolia miiig lágyan, i laábua forrjon a via a aa iaatil fi) ligyin boaaá fcaritva.
Baail klmantik, fclaalagaa dolognak tartván mlndan kAaaAotéit, még a laányok (a. Kia idiig még ballbilA voli aaaaax^ny ilaV durva bangia, mint oaalidjaii nim épilf váliaatékoi aaavak-ban ggídia ■ folyoaón, aalán bioaipódott • na-béa kapuajtd, végra almintik.
I^ura vaoaoril idoli a gyermekeknek, elké aiitiMi ágyallmt a aludni küldte. Aaok nim vol-lak álmoaak, aokáig alvnlkodiik éa bukfanoilük grfi^ágvak teleién, — Aaaaaoivódlak • igymáaboa vagdalták n vánkoaokgl, olpOlijL majd birokra kariak a agymáa bi|ába kapaakodvt,végig bdm* pAlyAglik i földön. ))<s migia bilaunlnk iaolym-ptt«l jálékokb^ igyinkinl aloaandoaadlik a csttk-biiair a lAbbhangq, QlánvaairQ aauaaogáa jalista, bogy mindannyian ilakguák.
Laura bimaüi • lámpa világánál, Sfiiiiíí buga kiliagyiléf. Még nam voli aa Igáxi vén laány; ha|i nam volt aaArki, arai nim volt radon, ipé< a bágyadt tinytt, aaalld aaimübin nam volt olvaabiló méi, oaak aaomoruaág.
trirmmr mjis bmeb 3 bbhohb
anbau mint ni áradat omlottak Iáikéra mdll|i emlékei, régi ilmoaódotl képak aiinaaad<* tik mig aaamal ilAII, rig iihimvadt émilntik ttlttllik mig aaivéban. n
Mini midőn igy avult kAnyvbAl ha elénk galk agy lap a a« ai Igp rá kéma^criL bogy *é glg olvaaauk u|rg aa igéaa rjlg filajtaU könyvel, ugy Laura la agy rég nim látóit a ma latnát •Ü)i tOnt aro miait, u|ra^ végig lipoata múltja mlndan ArOnél, aianvédégét.
Évák Ata nini látli. Ma lamét útjába |Att aa luloan. Ránéaatt, da nam iamaria mag, nam1akA> aaAnlé, kAaAmbAa arooal mant mallatti il. Di áa 6 iivlr, láaull aaiva. mjlybAl már rág a»lmtt«Att minden örn{a'F magdobbaát l<\|on, klooaan. « ,
Lalié alé ra|aolAdolt egy öaandaa aaoba, agy Aast balag férA a fehér váukoaokon — éa mii-latin aa ifjú orvoa, kl a fájó tagokat kbtöagité, gyógyiiptá. Htfttti-tolt'xüri a kit kiakiay, ti bér kéa, melyei akkor ugy óhajtott — migiaó-
__JWI. mirctot M 72 én.
koaUtóaak — mart mindta aAvéayfajaak mag-találja banna rttWd famartatéiét, taayélüáai m^d-ját a aat, hogy milyan talajban, mil/aa vimto* nyok kAat éa milyan mirilaal aa64 maRtfi ta-nyéaaík iotfbiatoaabbnn ? 19 legújabb érjfjrwék iau ibaJy 100 nagy nigyadrét oldaJlal gaadagos íllnaatrálra jelent mag éa kívánatra mgyaa éa bérmantri IraJditik mag. ast mutatja, bogy a rendkívül lelkiíaraeretea magyar oég tuiajdonöaa valóban aam firadtaágot, aem áldoiatot naaa kiméi, i midőn a gmadíik0a0Biég érdekeit aaol-fálbatjja a aaért njolag melegen ajánljuk aaivee ngjalemba.
- aa Ipavai iakgaaiiaa kMail|ii tgaa kéaal-ril érdaklfl éa feaftaa aiflaaaki ftalat ayilt m*g JtedapaalM. UostJuk T$»iv4r*k aacr-karaaka46k, kikaak tiraakáaa Pri-gibaa fjrártalapakkel blr, gépólaj aalraiáifak, oarboliaaaM, fbiWkak, lakok valaaaiat vegyi éa Mfiaiakl cikkek atéálU-láaára; iékttalalaik Híg Brttaa, Krapfinfaaaa éa Trlaatvte gK#ya. vaaj Maia^rtaa ia ajlt»tUk
latét kaiéaéaaa ajáa^nk t. olvaaéiak flgjvlaéba, BMtt a régi jé himáwal báré oég a lagjobb minö^gbea aaáUU airili, átvaaatfl, kanö. alaalgatalé, feajeaé, éa aáaaté aajagokat, aiaaaakl, méiga- éa aakaainkrakat, valaaűat gépakat éa fal* aaaialéaakaK tavikká gyári raktára vaa olajok, aairmdékok ,éa rarkoliaa«m a agyékb a kagaarpkk váttatatak áltat atta-mart aaiaaaki vJMfokul I Hónkéi Tütvdnk aéf ia-doaiáaaak aaartat lráakatl vagy aaégalt afáalalakat taajaaal be kifáaatra a ketéeégokaek-vage váltalalakvak aiadaa % aaakwé^akka váaá gyártaiéeyak Méllitéaéra. Ar|agyaékat éft aűktákal padig 4ga»ataaaa kilá aag.
A § ^k^rtn^l^-*! A hangol a t aailárd, rétalkedv jó, éné naponkint néhány krajcárral emelkedtek. Nagyobb magreedaléetk várWtók, Franeiaomág réesérAI, miért is a gabooatulaj-donoeok as aladáaban tartóskoddk. Mai árainI: basa 8 irt «0—86 kr, ross T frt 25-30 kr., bükköny 6 irt 20-80 kr., tengeri ssllárd 6 frt
kr., salrkereslet uélkBiem 90-90tr,— fibét bab 7 Ért 20-80 kr., tarka 5 frt 60 kr.* dió 19 irt
Szerkesztői üzenetek.
kölni.w- r J^f
A pamulaaál iia^a kuaaálOd»»lt Lauri remegO keaalben, sa aaatnlri latfi himaéaét éa agy vsa-tag barna bArbi kAtAtt fmakAnyvat veit ki a fiókból, — Tornya Mihály *0lajág« it, elhunyt idea anyja egyedüli ArAkaigit.
A bavaaeiA kia költemény mintegy óv* inti, hogy ni holygaaaa tovább. .
iA. D—r. J. Bpeet. Megjött, da a aaáttra kéaéa, Jövfl. axáfflliau kfiinűL Aa IgArt tásiát várjak.
aa O. J. «raaa ketfbea. laaeiaat a m*p láváiért, Jdvjkaa ta aalia— tatjvk.
S7. Taaér kabtaa. fárodeaéeéért fogadja Aaaiata ki« eeOaetiakaii A- mkU vánua.
6S. A* Saéafüt. ▲ kaavéti aaáara kUátáaka ke-tgraeatt vénát anaV már vára* raaálva, kogy már teűaaaa kl vaa aftlva.
aa. IU Arvehalvar. LavaMü várán. ▲ kaidé-■áayt kaptad 7 Ra a többi beérkewtt-e t ▲ köUUt aem táttaai; kérlek taéekvtyJ.
70. NSamr PIMM ea*rkeaa«ieéca Bpeal. P. 8a I. IMT volt, e vele beeaélve a lap eaareviaaoayát ■asállaelleimk áa íatéekedtea^ kérek aaiatáa iatéakadéat taaai
71. „Bei/ar lf)eaéfM wrkeaitéeéféa<k Xiváaaáfáft telMtattikraéfjik a lapot klláaai, aaerepéliáayt aUlvá-ayoataak.
MUa BMgkaiolt már a koreagfaytBott vált H aa ajkoa aéaiaaág á, jtyá»* )>*eaétj. *Sok aaép réietfcy! ka aalrad altaoaéU
lu élettel, világgal jaagkaaeatált tagyas aagynbk erőd a AMalnmaél . .
atk.
VéglgpArgalia u||s köaKsa aranyaaagélyQ Is pókat. Néhány levél, aaárss virágok, bajlttrt, gyáaa|alentéa éa aaemfadA^dsrab petrdQllik ilA éi taniik ií latnál, végra igy kia papiraaalal oeett alája, két aornyi kéalráaisl.
»inkább alinrttm s poklot aaareive, mint a mannyil irrAl lemondva , , ♦«
Laura elolvaata a «aép, hniároaou vonáaoksi éa néale, néate hoaaaaaan. Ra s mig neate, eléli tinták saok s aaáp Aesinle kék aaamek, ssél, kl Irts. Ai volt sa elaA .*, ,
(VoljrtetJak.)
E5igMdu4(.
«yittér#)
Saljaea Criaallr aaévaéal fekata vagy wdaaa nlaieégkea (a legvtlágooabb aaiakaa la) ií krtáliSB kr, Méteraaklat (18 féle válaaalékkaa) aaillit a^taravkiat vagy végaaklat, váai éa poota dijweateaea WW Saaaa kMg ea. éa klr. adv. eaálléW gvári raktára agk-Hekkaa Mlaták kiviaabm aaaaaai % klldataek. Leaa-Mre ae^eaáa 19 krae rayiamaM,
FWSt mvkmti: Ca. PaiaUI Ákea
k áe feleláaégat
a ravatkaa kéalöttekárt aeai válta) aaagira
a eaark.
Nal ém anllyaaa magát vaaygsk T Ra s kérdés, mely a vatéa Idejénak knaalettté vei mindan tavaaaaasl újra meg filmirttl, nam kia gondot düoü aaok nak a jsadáknak és ||ert^aaaknak, akik ooaót vetni éa gaat srstni sem akarnag, Tudjuk^ hogy aalvasen vaaaik Ilyenkor a lé tauáoaot, bs maghlabetó oldalról kaniák. Hát mi ssgyi»n la aaivaaen ée mesgyA aflaiihnl Mblvjuk i ga^ila éi kartéaekliaAnaég Agyaiméi agy Ilyen micbisbató tanánesdóra, mlndan Iránynsn való téjékoatstóra, mldOn tn* datjuki hogy Manthner Odfts bndsttiitl magki raagatlÓ lágyabb nagy álMiyiéke megjelaiit. • Kbl»nn megtalálja bí(, k mlra aallkaége van, iVn nem agyaaerllan a navakat falkorolva, ■ tmeam é|tan aaért neteehatJUk Unái'aadónsk ea ilji
HIRDETÉSEK.
89. af. V. 1801.
Árverési hirdetmény.;
Alulirt klkQldAtt vigrihejló eaeonel kftscAte««L hogy s latenyei kir. jblróaignsk 891, 598, 899, l/l1. H9I. aaámu vigaéae által Strim ie Klein, Weller 8n Armuth Halán apy Wniaa ie Ledöf-aaky kareakedAk nagy ksniaasi Iskosok javára Koltn Haaina lótaaentmártonl Iskos ellen fltn9 frt It kr., 168 Irt 90 kr., 919 frt 48 krM 917 frt 58 kr, tAke, énnek s fenti ttkék után )áró 8%L kMntai ás eddtg fvlmeiatt as miig titmMtiado kAlliia kovitiüe ireliig elrenda\i kielágiliat vehajtáa alkelmávsl bíróilag Istoslalt éa tll$ frt 18 krra bieaalt karton, keadAk, ksasviss, gyotaa
■K
$M$r a*d «A*élf w»b»»<l— M lilái mm Hüknmiiytw A HkwiJéH II dil tn* / •n|i|«H Vtfwa m4 *iu JTj^> ibrífRi kirtei //IN/- jUKrj trutkttttttfrn, -f ^jJJ
Wtrk**0 • /V M 0 * r * * H rttflw i ♦/ Darak íli/V1/
Apwlhrkat /A jy IIh
wjr i>i.
xJv
»Jy' rdaM / Attika*
lllpMlUll' Imi •rllagaa
Arjtyyték kivdnalra itij/jftth ii bémmtM.
»w«|M*tl»|a»tk A ídfl bal. aifti«iiitl«M| l)rav hmiMiat,
.Hirdetmény.
Alulírott osonnál felhívom mindnbltit, kik u B*öiillÍn*lAi k6sbirtokua*éf r&iaére mefillApitott ropte kirtahmMshőt Jftfol urunak, liofy obboli igényeiket
folyó 1891. évi april hó 12 lg
n4lnnn annil biaonyoanbban btjfUntaék, mart elionkoAl oaetban tekuiUt nélkül igé* uyeikre, fog * kAriAUttitA*i tta*s«ig 189L 4vi Aprít 19«4m * llnytegtf birtokosok,
Ulauo igény üksIbAjaíanUUsk kttot futni,
" K«lt Hamit LiasMn, 1801. március 1ö
I jár A ni AImJm
mint kOsbirtokonaigi msgbisott.
CSIK JÓZSEF
«aA»a, Aa kir. kitárolta aiakaáila. _
elstí szerémi portland-cement- As vízhatlan mószgyár
818 8-80
Uö»p»ttil Irodü ém raliúrl llt OAPKNTFJ, K, BBͧir*r«k|Nirt ft.
alAtijt a 1 épIUtt Aa épilAaavtar arak, épJtkaaéai vállalatok, fWdblrtokoaok, kAaaéft ét afjrhéai tUHJárAiAgak, vtitmUi aatffafcal épIUlkaaAatég k*aaa* IgytlaAk* a«ját gyártmányú
ir >omii DomiTílTiiiiTLiiii s s lnr -m
ArWmAkak t MgyaráM* ki kitiltkáaa^aul ■ajkSláatfb
■al)rak ■Udaakor ag/salA JA «laö*égbas aaAUlllataak lawkMMM, 1171
FArNi, IN7.
j IIJvIAéfc, 1A7A., gMfaA* IATA. Ili
w A raaf évmm: ArAaai-éffaBk
Tgiaaal. Armajr
//nn^wtim-
>i**V t> * !> ti Í \
»y/ HaídlinfWUit jyr aar aabi* waii Oa ,
Wy bri«H.aaa»»l«taj tt. jatjat
Plartar aiÜ 4. aaCwaMMa 4aa Nmismarkatt. Uikwliflfi' y w, varatbaa UN, Aahav takto aiaa Aa/ ^/ dlaaa u, ittii* aMdwMkrf //mAJ T nkmunff* mri4 Ziifikln»n || flmib | / KtmUm bal lltmtJKwlM é lluhvr, i. bal L lhh»0 A|M)iMkaf ifi t—«
SPUT ]PV ÍAlp Vasöntöde és gépgyár Részvény-
Társaság Budapesten.
ttyir és irmlik : t Vároai irudi és raktár:
IL MUtl llni-it 1IH N. u.___VI >aáBiil>ikr4t<ii 14. mám.
Ajánja kitűnő é« stilárd aaarkaaatü, 811 8—84
ém (ÉrgAnjjMlépld-kéASlItatolt éaaiámoa elafl dijakkal kiinnlfttsttPiab;"
MCHLI€K-f<lt 9 ém 8 va»u rkéll, ém tuk naél>Í<fl«eli«lt, undtti Bcktick'ét Vidato-féU egyvaWH «kéll
MJ&I M«i velő ort/ikt, boronált. rfictörfi hengerelt
valamint BCHLIGK-féis nak.
V7XZaladl4flr 0Ox'baTr#tóvép#it.
Xáaalatbaa vannak továbbá fl»A«*rtlealllé roaUh (BAKU 4m VlttATN naéi-f). lakaraAaikMtlU |éfak, Aagari •arMaUk A Aftrétéku mkaA Jékaf féla „MBBfAria" AavAI4*féaak •r4ka)Uara1 4rl4aMlaak 4a alajailw barMéaMMk. IraOII aMflkal Aa ■•ftk-
nkl IV»U |#Mk Aa ÍAkiwéli |ápik, NálltlkalA biiiI vaaaiak ait>.
710 M-N
A polol gjaloK- is IDvaslaktanya össiss coment i fiaiéi notíliat rillaltníiía.
■K Sartory Oszkár
épitÖ*anyagok raktára és cement-ftru gy&ra N agy-Kimizstó,
Vaa iaar«a4Niéai «a«a lt«ai«^llaljaa jalaaliat tana!, ■laMflat nüiiArAaikaa a lagklltaAkk ailafl«é|i
m*iő» él vakolat-fipix, épltéuttl méti, hydr. méts, román ctment, J« romáit ctmant éi valódi p«rlmootl portland cement
kéaaltlal larlak afaáatl a/éH Arak ittnllMt j lovAbbAi I Naor-laalaaAa baraailaatti cáiaaaiArii eyAraaiWa kliaaA éa valAAI |uifHaaa-aaaialltil kéaaAll aaaaMUaMMkal, laraiéaaiiaa vlrAa éa Ikala táluk**, kaMMa aaiytAiliaa knaAnaAfat é# mtatftéy wAívÁttylwii ayArlak aila<la«ii**ia A»ai*i di*aliaiAay*kti| taAJIIiak ÍíBJíBÉ unttal AjilMiii amakAlalakal a. ai. vaa*<Tal-UrrMl fr<ai', aoaalk pt«Ju«*| laiapaal,' rlTTtttl MaM^aai«fN( falak taAraaaA (4^1*. VtavaatiAktk ka./ra< AlMtAaAI, laarjuísapartia abrak a*raai)tÁk, ábrák íaiititft kA4tk éa via«ylitAk •IIAaalUtAt, Mtt^tr k*aMkkOi, kárát) éa kar rtral fféwéavt, ktlktlail Itaiaal, *lakl|*(t)A kAlrAa/ot ltot* tfMt klnalM* llfitraiak (alak aaAraa 4Ua|*ilbaal lartiiAra* " kfraiaHpakat, fklkapaaukat, a Italabb miat»
a*ia vtawl aA^a^ll aéi^kMi, navtalalé* mtaratinuikat, tf
itlAtlI iktlH'iOa k*lrhabul a A»tk mallail atAlU-
♦*»k AlialiUa kIiiIin aa A|»IUiaa*U 4éa §é|aiaakaiAba vlaA
la|la(Aa^NHlhkaM ia|Ual(Mi*ak KA$¥&»MÍrak «!4Í«»i«* Ar«*ttiMki takali ralialial, ^tjk^akfl éa wltltAtrtktkal Mlt4i<tkar tl#a« i
*|«UA UaMflaM*) W
h89 l-li miirla»ry oa«kár. w
K^' Pl«li»4la|*t IIRailM'Dk. ím O
KXWKKKWXKWWKKKÍOOOOaaOOOaWKKKK t\HH§
Hil^-XtMti, v»«Amii|i.
«la f* -<immii'IIH>.......-■^wmVHMM.nMWWIMMMWWWaMNMMMMn'WMMWV
|«a(i»Ar, fl«l|)KAk, fMnnal, vsa éa agyéb
% bolti Aruoiklitlí, liAaiibylorok, AfynawOi, hrtrdAli ^a páiinkftbél illó ingóaa|«k nyilvAnt* Arvaréa aladAintk.
ilaly Arvtréanak dott/p. 801 m. MMli«léai alrti* dtlA vé|aéa lolftAii a halyaalnén, vagfla Al|Mirfa lakáaánAl Táliaantaártün IMI. Méralia MMM t a,| IrMa kaiAHdAÜl kHttaailk éa tlihoi a vcinnl aaiudéao l^lt aiHlBnal oly ma||aKyaiaaal hivatnak maf i hogy aa érintett ln|Aa4fua aaan árvaréaan • laa-tötibaH l|Arűi)«li baoaAron Alul ii aladalnl lognaa.
As •larvaraaanKd ini^aécok véitllra aa Tflttl. 60. I. o* 10H. | Ahan ma|aUaplloll lallélalak aaa-rint iata kiftAatandO. Kait Lattoyén, 1801. évi miroiua h6 16 In.
Sfhmidi Jánot l -l —, kir. (tár, végrehajtó.
ZaII rutám. (7 kp.)
>1881 március bó U<4*
Petanoz — Regede.
Tdbb oldAlrél boiáim intéutt kérdéaro, a kdlOolélo Mlroértéiok oltivolitátfA végett, MAnniI kljilonUin hogy aa én
' „Széchenyi forrá« -om
VAMvirmofyébon fokasikf HKÖKUE pndig 8ty ríiban tad.
Vogter Jóxfíf
8(4 1—4 * zalamcyyti nagybirtokot.
1891 m&rctof M n éa
Junker ós Gaertner
KlHlajwwt, IV. VAc/l-UHttil 21.
Ai 1890. évi bfoat lajtdaaAgi é« ardéaseti hlAlliilion a
Sniilii :T h|H 4-W)
aaállitkaté é»r álUiM meiel éa erAéaaetl TUltlkli
Bráéeieti kooalk hoaeaufa éa tUalfa aaálll-
IMlyabtrinthiktk kiróhatni Általunk mtkö Miln$k ét ütmt§ Utten diadalnak.
Ár lejtési hirdetmény.
Nagy Katiíaaa r«iiul«*nti, tan Annii vAroa képviaalA taetlIititAnok 1800.4vi aaaplatttbar l»A 1'J án tartott M)a|fy8IAaa hatAroaala alupjAii n vAr. tanára Almi kl)*l*lrr£ tAtatik* boff N.-KatiifAn a m. kir. boftvédaAg réaaAro agy aifialetaa lArhaly Aa rakIAri áptllat, k'KMtaain nagyobbitA*-, fa kamu rák, lAtfla küríiéalifll AHA — 19104 írt kr. kttltaAffalAirAiiyaatut falvatl Apil* k**4a vállaik**** iirjAhi tttagtyhAaAr* IMII fvl Aprítja hé C-ának 4él#l4M4l IO órájArft * vAroibAa tanáoalttrm^ben tarUftidó aaóbali Ar-lajtAaaal ílaaafkOI/Ut IrMlttlí tirgyalAat liirilat,
Aa Arlajt^aift rAasiVavAk iaft'Hifiak aa aMIrAnyaoU Maatag 8%-At kéaa pAnaban vagy ovadAkk/paa papírban kttlUn k lllOti Aa pndiff a aaóbali Arial-tAk a ktlIdmtaAg ftrvalbai, a aárt a|Aitl*ri*vflk «Art a|Aiilai*lklin« nt*IMk«liil.
Zárt a)Anlaink 1I1M, 4vl áprllía hrt 8-An dlltldlt 10 ArAlg, vagyia aa árlájUa kaatUUlg a vAroal lkukba baadnndAk, mart a k fatibb érkaaflk Agya-latnba vAtaüil natii fognak * ü
Aa ArlajiAai iwvak, kdllaigvatAaak 4a laliAtalak a vAroal taiiánanAI a blvalaloa ArAk nlmi bármikor maglaklnlhalflk
Aa Arla)tia alliitAaAaa Iránti balároaat a várnai kápvlatld ItatUlatoiak vai) latMartva
MirAl aa Artojtaiil aaániMkoaAk ArlnalUwlnek,
A vArö«l taiiAna HU 1—8
Nagy Kattlw^ii, IHtfi mAmiua hA U. i
l^liUflI liiaJifB ÜnliíMinj'
V MjftffyaA, polgár maatar,
onr* wíiöörlíi
fli- —1- ^ H a * .-2
T 'pV-y í 5L
V> M-_—• mm jr- - "
Ti >* i jji ^
I Ö löt §P
M fa 2 i - -
-s © ■
^ Mfi^iMil ^ « i 1* * 11 5> AJ - : J M 1
- (d li M|l 3
blis s 3
2« í • s
iU t < co
| PL, • * i £
uni a viaawa uaTív*
K, founk N~4lkÍtoah«M!«a rlvtl tAatf aaépülil toíté kaaaaálaHal » fagak iMtiáaéva.
ALODONT
/ haUidg dJéal mtfbirél**.
■avlgaa alkalmai ataliaakaél. Illata tan ARl/W
'iltr- irtajait^ii aaé§ a ta^yfOnaébb faaaa-
aátétUli m H|vaéh i l(Mtonal| *a VriaolaorMáfbaa a kfweyebb ttw*A«]fi)vl vm hMMfálaibta a i|/ ta lévmU. nlai a l*a*a*<aeabb kétabbaá h aa »aiaMvl polgér lUaAaál , la I.MiaAlUUk. *H Ili N
lapkáié % nAaimréaaA 4a lUataMriaaabaél ira afy •laiaimak aa kr Niff Kuliai Nkvara a Taabar, Büaafcld A«aMI» HlrMlrl«aMi Bartt»a Nafcar la Pt*
ion, luaikiuv uu ••-w
lo 1*111-1 ,8
r ijil |
Kmrnm "íf üaxly W^lö
li-iiíF
,0
lo* 5: 1.41. l-l §
■fi® -í'íla^ö lőulítjjíq : IjIÍÍO
IgL. -lil i 8
iguj H nntmrig 98 i! ilililUr o
A J»j|>iai StHayM»ak • kaaal «lvalt alvaaéblaAaaly / ^^ 1
' * V unt A lap alaltél facv* ■iftKitá a kA* ^y ^ S jp* 1
afca^a aaallailt. «tw)«n párUréak «auMaéva) ktadOU aaMMtlak- * S Jr 1
la Maakért aa aipailaa Maalv»l MÁQIABaAO t VUmrI //I
aa dtmUc lafk*vélA» lataNéfa««lé)a la Maaaaitatla aiafAIJi lappal, * MfrW # J? ALuT < XI
faltaiulvt aa| # Mia, mái:y aéfailaa * ai^rar aiaáffiréa lartl .Mfcr Jyr I
apllbaa A kaad mjlébaa akilf a laaflfe#aaalib taMlatlayí l«l- y Jr ^ 9
yaalft Btrlaf évéa $ ItéNlpaaaHnSk, U|«lUrja«tUMi lapja »r- / J^T I
M|aál . • , . ' r v ^ A f / I a .BaéaBaaM Slrlaf" taUttkal atkkalaak ltfr. jf 1 v Jr ^ yt I aya wiai atMIf <>ir maiul la wiadaakar aiaraatt la a f' fmJrLgr 1 -'1 -jf' Mi
pán aailakakiél H|«iIm Falllákal kire! aellaaMarn / X ^ y / I Aaaaakeilallaak aleptea e le«e*fM«aai.*h //v X A' /''„ifi
aaémaaaék Aa naaActyillal iHiléültekat a JfoW / / » 1
Irei jagyealak eUp|Ae aaarkaaailb. Maf/aHr«aA( pa. ^r ' gfr S Jr 1
Uiikai éa keelMe felél U»lreil IrtaalllMkka) /i y Af Jr / I
lAlaeb el waéaa lenleiék, aiaí^kal miadan A. ia # X 1
vtraebaa. all aaayabb klfeelekae la blr a lap. ^^ T V" / I
BMifaM Hírlap távirati taBéel y^ \ A / / I
tAaal RMaai) séf ta||««a»a afy (ekoa f 1 \JF Jf " 1
AUaaak a *tl!pa)té lakokban aearv- y 4k / 1
matt blm«tfatataral — A Baéa Jf # fl
ftatt Mkia^ TAíumaw _Jr & - ' a írSí ^ 1
i Upaak afrik er6aa!«aia /> 7 «««4ot fordít rA, ko»y ■
, V • Jr (ys / -w ■«fftaradjea al0kal4 aaiaro- ■
f. Jpr M nelia. A aaatraratakat ki-' ■
JkT 'X tM aaaraallaelAk aa>rkiaat<k aa J
■ 11 y / ' Y Halrl IrtoaDHa laatarf KgOp«aabb Iti- ■
/ X y Mairtkra vaa blara. laaAoraéft ée ■
A * / jf jtJ ér r «rTéayaa4W rovatai kaltt».kaié« ■
Jg f : jp ^C- dr aaarkaaelil e AfAtea ettfát pmmtoyéí la ■
rX w T sír aladli e)r baagea UmraJJAk, bofjr a .Hada- ■
W1 X / tW ^ ju—— -paail llMap* MIM -Ikitiail ■Ai4aa Halld aaa« fl
/ Jr \ Ar / lalla A köifa*aáaáfl rovatban á autmr 1
1 j '^ruF^f ^ 7 l^ada, Wite oaTkafaakadft ptfialál|a artadaal, a uí ■
A raiéayaaarafkkaa r**k kl- fl
/ 4 T vÜé Irék lagjuhh wAvall kftall I
Jr y ai^VI»«TÉa fOl/rtíTiliB11 1
. . Jr J*!* J^ jr / Bféea érre 14 fri félévre f frt, aeryaáérra I frt W I
v / / ir;,iiy i«nrm lAf. Imi
" JP 1 11 y* jr ' y" éa iMlniHrti 1MH1W lanllaawilbea piaHalal4aya>ar üAi fl T / / aaibalOk kovetk^eő elei alaH: 9
/ ^ ^ A eBudapcatl Hirlap*4 kiadóhivatalának.' ji
Jr ' IV. karalat. kaiap-ataa ta. aaBaa. I
Maft lUiüxaa, ^laAmap.
A tali---" IMaaM'iih a kaaal ailv
Zala 11 •rám.(B.Uip:)_-
HxAm.
Nagy-Kanizwi, 189m&muw 29»6n.
XVI1L évfolyam.
lurkwilMi i Mag/snitt l|. kiasain,
lát Istfeasél • l»|i mmIImiI rlwti* adaéta kostaalsj.
HmuMlu Isvitek task betart kud , k Ml fefailMuk #1, ,i
géstnuek vima kttlMnik.
Z AXA
Politikai é« vegyös, tarfc».lmu hetilap.
Maléhl-fhiel-
Véreekáa-stai 8. nl> Httktl fUUp k8q/»k#r»«k«14»».
khomrttan a.'íuk i
érit . . » frt — kr rtiim . t „ tt „
Ktpiirfi . . . ■ 1 „ »' M -
Hlrdatésak JiUvmi asáallMask.
A ttogy-Kunissai- éit Délsalei takarékpénstársk, a Ijunkogyuujllut, az Ipar- ős kereskc-ddhnl bank, s a Rsgy-ksnlsssi sugaytgyM'SZÖvelkazet hivalalos közlönye.
Ni>K|«<l<<nlk NagyKsnlisán hrtenldnt egynxar t vaaáraap.
Wjrtlttér patltaora 10 kr.
BMaattaak, válaíöíi i MrSaliaa Yooalkozák ritcu rklto kén kanakaéMba IstésaadSk.
tg i i.n..1 i■ i
Ég és Föld.
- Diaiig, m »"
Irta i (lahdnyi Árpád.
roidi ' '
TV finatt Éa, magot mtnyMlotal! Mik mntttidf Sorold H attikai !
Égi
lém lakik étnnm, Mjw ititmigvt' Bárok magamba ' — A h bUuktthttl
ju(, fmdf
r4id« —--
Aa mktr, tt a IUt parány, lit apró íirty, dt mtly, mind a /idyjy, tsy tinin Hont namihart'BuuPé Mid ffln P-mM Indít ilíeitktdni mk f
Gr:
Fon pnitllli it roinMil villámom I
r a i di
Ken alktiá trám it IndomiUtyam F 111
l)t itt honol aa Mk din, a /iny, Ü at Mik baldaytág I
KON:
fin
Ili a rtminy I
Ejti
Hmtlktdj /öl tt! Kinti ttárnya nintt, f/t vdgyjik a magatba.
Főid r~
Rab billnet Diri fogva tnfftm; ttílyot ttilclokar íjtaril mayáhtti mulalan akar Ég it fii14 tgyttülití — ihm Itfctl I
M
ÍHmattd Idt a létrái I
Húsvét.
%
rddi
Mtlyikri H
Ili at Úrim it a Kij / Föld i
Sálam a Hit, H a utattdtt, mtly bltnl mtylanil I
Mi "
íVd/nsi d végltltntig I
Földi
llt a Vig f Oh, trtttktdl It kottám finytt Kg t
A MpttltlH tán
tg
ftim, ftrdt at,
Ét vitttahqjlik.
F Ol d i
Van van, ugy Igaa Tán a halalmai, aa Kr/k t
Ifi
nrikt
. . Földi Ah! íyy Adl alkalmatlan mindtnikl 7Un • rtminyl I
Ijl
At hautu ltu nayyan. . Földi
* A ittnvtditl t
*rt
Rövid ltu, gondolom/ 1 Föld.
Hogy tgy—HMnk hált. ., Mtlylk líí vtttt Mtlrm a* ÉgbtW
Kgy i A aatratat,
A világ szeretői nagy ünnepe ee f
A népek, lülfiisetek, (eslrfiri sssretettel ölelik egymist, mert n: tudat, bogy e napon nem lehet senki kflsönböe, mag«ré«it( lóik Iliiket,- » dobogó keblük vérüékenyedyo érai a szeretet jótékony melegét, mely el-áraeatja ss ember egén ralóját.
A sseretet mindenre képes, a tseretetet nem pótolhatja eemmi, hatalmas aa, mint a haléi, s ~aa a saeretei, melynek napja n mai, nem e WágF Meretet, hanem ihaga-sabb helyről jő, gyökereit nem a földben, hanem fenn a menny ben kell keresnünk, hói as örök igazság és végbetlen szeretet kiapadhatlan forrását találjuk meg; ott hol minden esak sseretet és Tisezavonáa nem létezik.
A népek e nemzetek megünneplik a szeretet e napját s minden ember iparkodik minél inkább bebizonyítani, bogy szeretet hevíti keblét; minden ember, még maguk a eirár politikusok sem zárkás hátnak el lei érzés ejől, « a pártok különbözőárnya-jlatai, szeretettel ölelik agymáat • napon, mintha teljesen kibékültek volna, mintha | politikai ellennéaeteik teljeeen megszűntek |volna; mintha as a válaszfal, mely eddig egymáatdl elrálaaatá őket, alapjáhan megdőlt volna, a nem léteaik többé semmi el-llentét: a szeretett betöltött mindent, a sseretet áthatott mindent.
És ugy van ; a sivár politikai küzdelem, mely ha nem fáeitja is el a sziveket, de
Nyílt livél & Surkeiitöböi.
Itee Untait Uraa I llsosss lapjának ssarkesitöl liseeirtéliea kérdőre vun engeni, hogy mért ué ■tiltsa sl leljsne.
Fslst|»e Mllnm hslysiismi •Msinvnulsió liogy rám emlékesstt,* Ks Is felslst HMOtlbtlU eask es egyéel érdeket lllsihsil, As áHalánns lelelst kissé litíRUHbb l*ssd, Körülbelül tlysnlorms.
Ils valaki s syliott songoráhs lielekláil, abból esek egy hsns fog vissiálslslnl Ils már nmet éa h. lep|áaek I, etvssökösöniégél isktniem s snniurSnsk s m«|smsi a bslsklstiálóiisk, — Agy sgy esy lárné* hsngulsle s nsiyérdemtt köiOAségnss esek <é|lsles kis .ssésslékái logjM érdskelfll.Hllirt ss embert'tsrméessl, lAl'ogAs gólt tiiilkodél Italai oly snknldsla, oly váltoaatoa, tulttlft ráma sstn|áléks. Tessék mml valakinek egy rsjim kéeilietit, kegy abtis lielelllö legyen I
Kgy «altsgá>" érksseit vtsssa a lutlll kélsa Hsfssból, Klnesélte, Imgy miként késiltilk etil s •érgsréps flUeléks!. 1'lists lábsilian silrt liirral' nek s »gy kávésksiiáliiyl jinriiiikfiil isiinek Imiig, Aiuián a imyidórÉIg főtt répát leöntik Wdsg álnál tasatk luttó iilrba A «(*i|í gés lasgssüMls ulán Ismét msgklnlik puhiiikiArsr I 'Jijitit tiulán lölljk át a rénlMba és még egy gegysilérálg liagy|ák lösnl, Mikor silia ítépsti stegsárasömHi a temetni étel stkui a hUuutal 'Ui/jlil kidobják at Álnknn
Igy késsttsm én la urnáimat. Asért nem jut bi lavláiiak wliiiril, mart kettesen iisrillk ss áltálam kés.ttsii s{|r|sré|iái.
Pedig bál lia valaki munkstáriinsk sssgődöit, akkor már kall neki Irnie, ott agr nlnea vlss-ssevonulás, ép úgy, minthogy egy nö tárnságában bókot kell mondanunk,
(!nkhogy van a kl a Mkot msggyösödésböl mnnd, a kl híveiéiből titiiiuj, a kl lntialssségböl mond éi i kl udvarlisaégból mond.
I)g — uh mániák I örköd|stek attAl, kl bókét meigyAeödéiliOl mond, mert as leáAyallok kesére és siívérs vágyik. As allén hláhs vsn Issó vsa és hideg válj As elöl nem menekülhetlek »e sslnhásba, se Nlnáhs, se klsstmmhs — msri s mslsgsn ériö léink msllösl a gondolkodás által alkotott formákat, hanein Indul i ea|á! sstvs ulán s hs lépwll más mm la, da aa kiért tsssf ^ lifllynnnlni lng|s.
A kl bAkoi hlialásUöl mond ss már sselldabb isántléku, C.ssk sgy sgy illnérrs, ossnnárs aaptrál. Különben néhány lisvanna aslvsr éa sgy üveg eaépsn sefvirosutt millega la klsMgltl Igényéig — söl ail sem vasit énre, ha a pana vallja résséra Is a ailnlitsl Isgyet. aerl ép akkor ropnám el van merülve a klaaaanonynsk egy sisflemse tnsg|sgyiáaélie.
A, ki hőköl kölaliiséglidl, mond ai legkevaeebbei kér. f'éak iil. lnigy agy jegyet vagyankk meg H' IIW tr tlíirtíí nmtTtiék régytlr i emleiO|e: -A kl bókol iidéarlasságböl. aa resm kér semali. De ailán nem Is elagailk mag semmivel Jelesavs s •(urmatliai.i Tőle tanultam, hugy kall á k lakkot IiAouid alá sinHIael, hogyan isii <• kart1 haiiysim lAgilnl, miként kall a nyakkendőt pouloiatgra •luktaliil. kiktől kt|l & ligujahl illvaitii ellesni kivel itali iiar tu la
Illik sservuas-t mondani. A bókot xsebbeu kell hordeni i a kesttyüvel egyszerre elővenni, mikor alkalom nyílik alndketiö használatára. De — abba baayoss a folytatást Ilátja Igen tisztelt 8ierkes«lő ur I már e oynis-mus hangját vssssm lel, de el vagyok keaeredve. Mikor est a hstalmas négy osztályt láiom uralkodni a támdalombah,' akkor kiesik kezemből e toll. Mit kereshessen sgy egy szegény lároairö, ha minden helynléa elvisznek orra elöl a lenti uruk bókjaikkal s nekünk ceak a hideg krIUka msrsd.
Kmlékenm, még gyéraekkorombea mutatta tsnllóa ssi e híres képei, hol a hangszerek ntgymeelere Liszt sdkogts térdel Chopin előtt, mikor aa egyik ábrándját adja elő. De nem asa-bad Islsdnünt hogy. az Wuüunrban történt, a hogy ott osak - egy Aö volt jelen — s as .... Hanil Uyőrgy volt,
A ssivsk élete menepság aár nstt létjogos. Klküiaobőlte esi a (orma. Ad voosm i tartan. • -
Undapwt első saépségelnek egyikével mioep tltám ' viill, Ast állította ugyaaie, hogy" a llrfl noiduleialból blrtoaaa leket kővetkestetnl snnakjsleaére, hngy a külsőség teljesen elárulja i Mlitf, mn aieiit. Krmik tninli. tul slag' mm (elhosnt sat, hogy a vllágtsmsrt, hlrnevn lérflak kőét Igen sok van, kl testi togyetkoaásben ssen-veden, mlntllumsr, tlssaslan, iLlioO, Ayyon,and KhliMeyak, — de miután lokép a teailarláa és járásról volt tt eső, lajiitU kl es utóbbi kérdést.
per tu lenni, éa, kivel aptink mai náai lő oldalra terjiü.
lluuy miadsn lelkiállapotnak mas más mosdu-átkilefnM telel meg, es lerméanlée ICgy tMu-
v,■■« ew...... v^Jr
Nagy Kamasa, vasárnap
i ih" IIimmmmmmm»mT m—m+mmmmm
taitóskodókki le«ai as embereket, a eivár
Colitika b meghajlik ma i initii|pn keblei oldogtió Süá elótt i Marttal, Al emberek egymásnak nyújtják jobb Jóikat • ftlra tára a politikai párt tniikat, testvéri Assinteséggel UdvOilik egymiat | kívánnak egymianak boldog ünnepeket.
A politikai férfiakkel vfyUtt mf it éraa •tik a nafy napnak jaltntdsdfét, mi it draaailk, u végtelen searetet malagái, a el-^tól lángolva, keblünk ogáaa deainteségéval hWánunk olvaadinknak boldog, Örömteli Kttavéti Uunapakat. Labagjan asieretef an« gyala mindan fadál (előtt, t átálljon be annak boldogító melege minden kebelba, bogy m lofyoa e naeában eanki,* kit-e aaeretet nem köt embartáraaiboa,
Zala 16. agám, (I, lap,)
1801. máretue bd'294a.
Ugy legyen!
IjtopltQ. tileolt
Gróf Hohinirirth.
A aaUtikaeekkal agy vágyták, mnt hm aálattót aegvieelt ée eeakreaybe tett ruházattal, meljr é rajtig abban elheverhet, de egyezerre teltettek támad, hogy aet a saskrenyböralemel. iák, te aiat kaaaoavebetót áe tán ujabban a dint leleaieáre karilltet magunkra BltsBk.
Aawtriábaa wlntlnn lehetséges, etek aá nntti, hogy a politikai eeaály hiatee talajra találjon. Páratlan perlaaeatarbaueeal bír, majdnem mii dee képviselő pártot képes, áe e fraetiók oly labyrtatbe viszik aa alkotaányoa életet, mely-bdl artg Aebdée foaala eeai veaethetl ki a belé botlottat .
aakkal és neaastiségi kaoetntgatáaeel annyiféls I reUtéja- sokkal asgyobb, miat aaabedojvttaége
vártass reménvt leatartenl tudott. Minthogy aaöiban sgyém hfnsig » ttrymég Bim képű állam(t|lsaitó taetort, gróf Tnnth mint privát ember Igán okot ember, de nomigsn okoeellam-lérflu.
Illueigánil fogva a kormányt kanéból ki' ereasteni asm akarván, leloaslalta a Baichsra* thet eaoa hiedelemben, hogy a megejtendő választás .folytán a slirza varos állapul ból ki lóg bontakozni és megások egy oonsiáos többséget
fi
magának egy g alkotni. A osehsk kiegyezésével kudarcot ülve terméaaetee, hegy a német liberális elemet kereete fel ée hogy a megteendő válssztá
sokra megadja az iráayt, Üunajeveakit miniss tóriumától elbocsátotta.
De eaalódott, mert manapság as emberek nem oiak terveinek, <le végeznek u, "
A nagy eeeseéayeb elífevstlk áiayékakat. Febiinre kerültek a német elemmel esemben annak hatalmú eileneégei, kik moet már nem a sötétben halászni, hanem nyilt sisakkal kivívni ikerlik maguknak est, mit .ars, ó oaohafc píina -deeideriumaak, aa ty otebsk pedig megválóm-taadó célnak tekiateaek.
(iregr hatalmas oratorious talentumaival neki bátoritatta a eeeheket, hissnsk benne aiat egy Prófétában, ki Csehorezig önállóságáról szebb
Jövdt jósol.
Uregr saabadelvüeége mellett politioai legeled célul hltüate magánul aat, hogy Csehország független ée önálló ország legyen. A nsmssti-ség érdeke tehát megkívánja, hogy — mert a
frae ti ókkal
ée Jmgy a megásató. oél, Ceekoraaág óailléoiga klÉváéiért tán fsláldoasa saabedelvfleégét
Aa ositnfik Kelőimre tb tehát m^ lagebó ülé-eeibea hevee nemsetieégi viták eainhelys leas, hol a frsotiók egyesülve aa oaatrák német liba ralismuaaal fokosoltebb elkeseredettséggel stkra fognak saáJlai ^
Uróf Taaile kénytelen laaa tiaata szint vallani éa vagy bogy bársonyszékéi megtart hasae, át kall oaapni a nemsetieégi iraktfóba, vagy P«dig a ooaciliana éa békéiteld eddigi kísértetei nek hsszontalanságáról meggyősódve, a német liberális párt kebelébe tar, hol deainte igyekvéeéért mindenkor a legnagyobb elisme-résrs fogna találni.
Ha to.vib it tétovázó politikát űzne, ugy flaul király aoraára jutva politikájával, pert ennek «l«bW tlUlUl Uját politikái halálát
Dr Molnár J.
Koraiat
nyképeseéi a pillanatnyi kegysiet linjhisi nely«l a "
tahit itt anayit jelea, mint it h^jhiasa aaon sainleltjó indulat után melyet a korminy assimoefrao-tio rtazAről kénytelen megának megeaeresni éa Ogyeseéggel megtartani.
A ai»|urná« elve Whit itt aem elvi képviee-lat, nem annak kltyeaéee a többeégbea, hanem a kfllBnhöid Iriayu törskvéesknsk wwetákolisa aaon rsméaybei, hogy as annyira divergáló aeaaaetiaégi, rlennalis, fendalle te aatillberelie törekvéseket egy kalap ali husva, as illem isatéi amgmoageesa b as ily vegetilieaak b meg van uabva Idije ts mldóa aindsgjrik párt töredék várako> sásé San mir aeg van osalva, eeét futnak a ktltflaléle egyssiahúa nem tertoeé politikai ssá lak.
Uróf Ta»il« aeen keserll tapeeetaláera Jutott éa ha ktrdeeattk, aily eredményt vagy eikert hépes egy évtiesdea ált tartott mlnlsstsrstgs óta Mautetai, ugy eeak ait aa ttgysaséget ' tonoa leirt
oél usnteeiti u eeak&aöket — oly _________
k llflvetkiaaék, melyek épen a liberalia«>n«»<fk nyilt elbnaégei.
A politikai loatárból elő kellett koaai gróf Hoheewartoth % feudális politikáét, a nagy 81a-vonoraaág hirdetőjét ée magasatsióját, a cseh államjog regenerátorát, ki, hogy mí.ly négy szerepel vitt már Auatria beléletére, kortársainál élénk emlékezetben log maradni
As illamférllak egyik fényes tulajdonival, aj eaivóssiggel ellátva, virekosó terméaaetével is élee sesévsl akkor lép elótérbs, midőn sz ellen-tél felkeresi, hogy politikai befolyását annál hathatóeabbaa érvényre emelje. Magae éa gaadag állisa, elerkielis éreelmei, e feudális iatéaaé-
Feltámadás.
nyeknee ée'a exláv ueaaetiségekbee tiatorit-hatlaa ragasskodáea delejttt az oaatrák feudális génaaetéi amgmusgsesa Irt urakra is a nemzetiségi képviselőkre, kik «a-
Ih» as ily veaetáláeuak ia msf van ssabva kon követik, ép e körülmény okosea aat, hogy
aihal/eet egy reactjonariue ssellő mozog, rrol Hohsnwart alakja feltáaik ésmintoombioatTóba Vont Isendó minlseter vbai sasrepét
(Iról Taatfe tudatában van kétaégbeetett hely aetének ée ha tán aat hlssl, hogy a Hohsnwart tel való saövetheeée asm lenae vsaaélyee, mert hisssn e (irsgr párt, mint ssahadslvH a fsuda-lém pirtoUellensulyoani képes leend, ugy meg-het benne bimulnl, melylyel folytoaoe igsrgeté-1 leledksaik arról, hogy A oseh nemsetisegi iihih.
a nyegitdl
Huavét reggele volt. *" " tíyönyörü ünnepi regg.,-, a természet együtt flnaepeit as éreaó emberekkel.
A eeagg$ tselld iltal himbált ágakon a barkók ; a bokrok rttgyai, a felfakadó üde gyep e /eltámadáet hirdették.
A nap féayss sugarakat lovalt széjjel, , . a miatha a sugártsngerben apró hairnyas angyal-THE" lárUaének . ,, hirdetői as Uanepaak, be-i mondói a feltámadáeeak.
Eia tálunk tornyában megoeeadSlt a osilin-geló harang, aa aa ünnepre hívó szózat, esly emlékestet erre, hogy á mai nap nagy, igen nagy nap ... a feitimadia napja I . . .
A miskor csendes, néma utcák megelevenítitek, : fehérbe tltóeött leánykák, agg anyókák kapoeoa iiuakönyVükkel, ttnnepieaen öltözött férüak siettek a kb templom teb; a berisdás arcokon meglátszott aa ttnnepi hangulat, mintha ki volna eaerélve minden ember, miatha ma jobbak, sselidebbek, okosabbak éa ... boldo-gakbak volnánk, mint tegnap voltnak.
Nyitott eblekomeál állva, as én lelkesben ia itreagett a kb harang imára hivó szava, éa ia itéreatem az ünnepi hangulatot, én is láttam Golgotha kereeatiét e láttam laesállani arról Jísust, Istennek Ilit, az embtftaég megváltóját^ |r. . ás bellaai véltem vBlgyOa éa héroekee át* hangsó e eaót; feltámadunk f_ „......
blas ember máskép mosug mint saaqaiaiiius tléuktob mlui t mebnabollous, de bogy e tani tortám belolytasal Iseae si IlletOoak sssllsmi képettleége, jellem ereje, eat htllrosoi. tea tagadásba lehet veanl,
A legreálisabb skemponiból ladalok II, msgá-ból as embert seervéaeUtOl,
Akkor mldtln a (BriM-uuliara a nevelte euly-poatjti t IM •rsnyoaitáetra, a lagolt ltjleeilt' sérs bktette s aa Hiúnak a pilastri liláin belül Arleeteieles naiv léieble és Aieehytos s Nophokles eeveela klittl mást nem kelb bmernb, bogy ewgti infliill embernek mondhatee « akkor leheteti ssd es tltabaos sdép leettertásTól s egy Alklhiadee ideial eedtttlhai mlndea akroballnae. Ihm Juannek te pwltlhiisaak *g|artot, mert irajfa kltMelfa m*t a lemUnet, wYrs bi/m • Ib Alitibbdss a mull tveeredsk sittflttie, Kornak egy dlstingveli egyéntől IK III é*l sludlumol ÍAvelel, mely IdA ebll nelits a**lliml munkál vtges, ml |ádlg e saerveeM ro'ástrs történik Teaulmáayok nélkül |iedb nea léteelk llailt, kllejlell Oatudal, Öntudat nélkül pedig nea lélealk egésestgss jelbm.
(/seknosy sokan ép a jallem logalaával uiaese-ael ibetétien. Jellem as simInnÍmI ugyaoas utl « • l"«''"ik.MiÉi tauiiáiuéltUli Jéutaknél. i«üti ' állálok te Tirgyaiaál e jelleg Kbkól teiiál kavelkeilk, beit Miaileii emberben
de mig es sáriit iIm*i JlálákápieeéaM, gts ütel'iUliHáson •leiMselb, Ilidig t Miblké Ml|teea aélkálót a bilrts Irányi. • liéleelk ugisa egy hlfsjests isflsmliba, ' ili ss usak kinlasés ée nem fugalum, meri |tl|em nélkül etane egyéa. Ilwetptrle setp jelbm vtll, llirue
M
jüilentj
Iratot rut jtllem, Hsent l'átirnsk jólndttlniu lellotri volr, llsrodláanek roessindulatu — de mindmegannyi jellem volt.
As |e Igei, hogy a mozdulatok jellitntSk min* den emberre, de ítelyeaehb lenne igy móhdniil: hogy fellefifh, mert nlsien ép aa a k&ldnbség a lallem tt le hf kOinit, hogy mii ai elsO a liitlsŐ ólai mominiumainik éi stidiumiinak ki-le|tiéers lullalvill fogslms - eddig at illőbbl m*dril*f o ktleóiéfik Mpe, a /oi'iiiuIfíUó Mpws " Mir pedig ait hogy i btlsö levéktnység. mely leljeeeo független a külsOségtOl, as iltal elirulhaió ligyin{ ai merO Ithtitlbnség.
A gyakorlatban asotbaa miektp Kélünk. Mini e lenil állításból láljuk. a nOi Islés a tértet lellenlei a küitO syaplomAkból akarja kiolvasol aihir a lapissialat illant saól, mert (oem álla* lánosaa saólunk,) ép ások a oéloeg alakok, kik a lOsályt, a külsőségbe lektatlk — ép ások ré* estrAl vtkyubk t íijdalom gyakran a lagkelb. ineilenelií neelódásnak kitéve, meri btaoay oenefl értékéi I lényei kültö más alalt ritkán találunk.
Najnoa Is' Itnm, ht ■ nagy, mivel! lirsedtlom lift saiaalékit a bkedKmnnlaiak példijira a Tay* |stn«ba dobálnék naak ssért, mert nem nép tar-lásulk, vagy awrl jtrás kAilisa karjaikat tóhái-Mt, itMári innik, hogy i ligaittirdibb atvak> ktl, k||tigiiiiltn jtltmmil blrnik, - Igv Hapbirl i a nívfto IiAIh Ibmoklflioil tt ismerné a vilig,
I'e41g Nsuhlrért kár llll votol. tlt mtg Inkább HtmokrUoeéri, kl velekedlk ■ llOiiiillbauieuiial.
Ünaela eserkattlo ur valaha Müaehkewseat átl a ihletei éles ayiUüi, sarkaslteue k»r-Irmot, •Itybta még (lOrreenek sem hagy békél
a felizgatott embergyűlölőt — Ofirree pedig ártatlan keresztényi tételeket burkolt a csoda leplébe-Ugyanoeak ttOrrae oseséli, bogy saeet Katalin megakarván áldozni, beteg lába mialt aem ledoU az oltár elé |iralal, haaem gaak a eaenielt vb larló mellett térdelt te. Oe akarata Krissteeeel egyeiülni oly srós vala, hogy e szent ostya a klvOk f^je Mell repüli a eaá|ába.
Furcsa baee ugyebár, ka erOe akaratiéi vab* meanylünk megtudna valáeitaoi óhajit. Például aal, hogy éa magtudjak írni egy tárnáL
Hanem eséri kérem ki ne nyomassa lapjában leveleoMt, meri valamely sokat otvaaoll oollegám jögosan ast mondhatná t
,Eh, majmolja Jókaii, ki neki fog a >Jé aalvt ember* vlgjtiékáeák Írásába a mialatt gondolkodik, hogy mit Írjon b hit, asablt a vígjátékot be ie Itjjtntl, vagy pedig ugy osloál miat Ábrányi as 0 páiyanyertee monologjával, melybaa a > Monolog ellen< »mooolngisál te a végán nevetve megvaltja, hogy blsoay maga b ntdnologoTíikart lrnl,<
Hanem aiért jBvOre megküldöm a oollegám kim UiTMbOl. a dinnyék ocazigábót kteeit el baasálését, ai >Blvti elteaeteiieil,« mslysa olyaa láleüt tufllam kaoagal, mind HsarkaaslO ur log aavetal, ha nagy boeiuságoara levelemet astf It, ét pedig tároa lyaaáel battasl a Zatábs.
Onaér Jáem .
Nagy Kamin, vaȎfn*|> ,
ágyasaira egy idomtalan tttm*g aárta el előlem a aa|>lenyt a íktelon veti ktnaj hksgzott bele si ünnepi oi(lln(|litti
Fari Imréim bosoetus l^ja tolt, uurő, aallr-" kés assmei lit>Mí»t«k ablak un im a báaté uiiis maanl sséltbe bosaátn.
r Ha, ha, — a pletieta |, i', Taláa máris imádkoiol brúder ? Okosabban tennéd ba a fsa jedbe nyomáét) a tökffldődet, a Iftnnél velem tiliyoli aéulal • .i pompás Idd vnnl
Feri, egykori likolatáraam — a megtestesült ■kapnia, a ki kanállal saedte magába a tndo» mányt, da nem kitt Mmmit, ami nom állott előtte a kétnorkottA aégy poailHumaként. (in-nyolta a vallást, tagadott mlodant, a mit a hittan állított a nagyra volt vélt hogy B^/W-
Méfvult tt -
—- Nos, n«m moadaln fln ? — ismétlé fel-hiváaái
Mit goadolai, llyaa nagy ünnepn enk nem megyünk'sétálni.
— ünnepen f t Bahaha IA buta vénaaaaonyok ünnepe, aa ogjtügyü gyarmakek ünnepe, a tn dntlaaok üanepe I —- Nom kalitom, n a /rlfiifíNUtS ünnepe.
Peltámadáift , , Fonóházi men, nevetsé-gas önámitáa s éppen olyan golyhéknak való tsama, mind la vagy.
Keiéi ott hagyott, — bántó, gaoyos nsvetését még sokáig hallotta* aa utoárAl IBlhangaaai,
('sgk rllvld kutt enieuttö talt él ssután. Megint húsvét tlnnapa volt; hass évi távollét után é magaaatos ünnepnapon láttam ujra kis falunk mohftldté templomát.
Akltatoa kivak borultak térdre a falékeaitatt oltár elfltt . . , ss orgona reagd hangja átjárta a sstvekst aa ablakon beverddd napengarakban megint ott láttam a saárnyas kis angyalkákat ée baltám e aaóaatot i • Keltámadunk l«
Oreg lelkéaatlnk fellépett a saésaékrei ren-kétd, de hittél, mvggyősődéstől áthatott baagon saéllott aa ilnnsp nagy jelsntdaégérdl.
Vlgaaatalódjatok — mnndá — kik eeeret-teitaket stventettétek, visatmt fogjátok dket látni , • • hlsaan feltámadunk l ,
Aa áhítatos hallgatok tömegéből sokogáa hal-latsaett lel e saavakra ■ . ■ oda pillantottam, saürkÜlökajo férfi állott köselembn, a ki iktatón függ sn tette saemelt aa agg lelkéeare,
Megismertem , Vért volt, a ákeptlkus, I vallástalan, a feltámadás tagadéja, a hit klgu-
Mikor vége lett aa egykáal aaarrartáanak, megállotlam a templom ajtajálwu s megvártam p rég aem látott agykorl barátomat.
RAmlsmsrt , , , keaet nyuftott s melegan eao» rttotU meg jobbomat.
Hogy vagy FerlV kérdém menetkttaben. »• Mok seapáe ért barátom, w feleié' reagd kaagoa | , . , Imádott nAm félévvel enIAtt kttl-töiőtt a elrba, két esép, kedven gyermekemet pédlg károm hete ragadta el a diphterltla. — Kétiégbe voltam savs , , , hlsaan nlnea már senkim, a kit aaereseah, da léad, mmi megvlgan-talódlam. ma a remény elülte lelkem sittét rémképeit, hlsaan i ■ ,1 /tlMiwidutlh I te a tagadás embere áUaellemttlt a
rwml, hívd
tekintettel, boldog mnnlylyal tekintett fűi aa IdvMltA ksreeetjére.
Zala 19 aaátn.
minnjrei birodalomból.
UtsM ktelisrter A Ivlkvlé nap srsségs.
Irtai Torkot Lajóil,
Kimúlt már aierlatfm aa a barbár kor, bol élnyomáa, megsemmisítés, lealáaáe volt a jelnó; simult már ai a kor, hol a nAngjt neak egy pálya volt nyitva t a utmnUt, ma n a fik enöíeei ••elleml, anyagi nagy érdekei — minden férfi •sivben, minden müveit elmében e|v|nnak le jnervi; tíaatalUtik mint Irány, beoettltetik mint anya, mint hites védolmestetlk ée eáieftotik a társadalomtól mint nfl I
Mit kívánnak ennél tBbbet a modern nők éa leányok ? tán hogy nylwák meg námukra aa állami daeaes hivatalok sorompóit, á politikai pályát, adják meg a saavaaati jogol.HCnfr t. ntilgyelB mklváB]t>, Blf nani B*M lééftek képesek megvédelmeahi aa orsaágot fegyverrel keailkben, addig óhajtsák inkább, hogy Pene-lopahéa hasonló sorsban ssenvedjenék, mi fér fiak elintjük már aa okos, értalmaa ndkat is s nem félünk attdl, hogy flank bájaikból, keoaélk-bél veeiteiek, ha komdly tárgyakkal, fiaikával, oáillagásnttal foglalkoznak — nem I de aat nem akarjuk, hogy ltolnyuljanak a politikába, m ornákoa, u aktákba, ée Indultanak uaatába j afit akkor fogluk oeak igaaán aaentni onüket, ha birni fogjak teljeeen: a Hitelű Mehnit, a m-mss inlM i írSMn trküeii iruttt, mert ekkor fogjuk tudni mi le, hogy Ily mfivéti nd nem lógja átadni magát as unalomnak, tudnt fogja gyermekeit okoe emberekké Kinevelni, e nem fon hiu. pompa*ányó, -haoér, ssivtelen lenni ée lu^ja vágyait knrlátoani, igényeit határok kftaé -vaoritani, a távol lees attól, hogy férjétdl, gyer-mekeitdl elvonja a kenyeret e aa 0 báli toliett-jének, na d tényüaésének kielégltáién.
Aa Igy kiképaett okoe nd aaért lertavéabbé sem fof veeateni kedvrsséaébdl e modern ndnek sem lees mondható, a ha Luoifer mondta máinak : „Tudss mint as Isten e Ifjn marad kecsed" ■eaaaéletmód kárpótolni iogja bályalért,|
189). márciui hö 2'i ia.
saerspn kárhoitatva nem lettek — mint Mt n , magyar történelem i jug biaoéyitja — bt som a magyar ndk helyes eralaébaa, fisom mSvelteé-gébén, jósán értelmében, bogy felfogva. níí hivatásukat, ndl rendeltetésüket — aat ősapán asért. hogy modern ntfknek nevestassenek, nem egy kllanyeb fogják feladni.
Kn Intsem, hogy a moetani nffk, klillinöeen B mostani leánvok erköloei és hivatásbeli kötelmeik megértésére képestetnek, kik nemcink a látssatát lógják birni as srköloanek, erénynek, tudománynak, műveltségnek, éa mnnkánac, de as erény leai el«ó kötelmfik; aköteleeaég teljesítés a második; éi a munka él iddvel a báli teendő, a konyha éa a gyermekssoba legfőbb foglalatoaeáguk I
Stóval a nd — ne vágyjék többre, mint a természet alkotta, de legyen a boldogító, szerető ée képaő elem a családban, aki a családi bilit értslmeeen, renetrii pánsBijéii halja— kormáoyozvi, gyermekeit nevem, takarítva, nem a piperét és pompái kereeni, nem a divathölgy és modern nők sorába áll, aki asarvaaai, válauiul, recepteket Írni és nplikákat szer-keéateni, ítélni óliájt, banem jellemet, szívet, szeretetet ée kedélyt Öntve gyermekei ssívébe a hazaszereteti* bénrilletra. Isten tiezteletre, ieU-lebaráti érzelmikre oktatja gyerméklit.
Adjunk a nőnek jobb nevelést, hogy a férfi szellemi él irkőldi emelkedettséget meritbems társaságukból, bogy nemnitA betolyáaával áthassa aa egész családot, bogy jobban nevelkem gyermekeit, bogy ba pártában marad, biatoeit* hassa eiistentiáját, a nogy neveljük saellemi én munkáképeaségüket, hogy a nők emelkedettebb wSttMtttekké, nemesebbekké Isvél, általak ri li jobbak, nemeeeoWTagyünk. s jokAJlnkat nevelhessenek^
- Rnbendr, kik nmttitk ás eisrstvs vegyiek) ünnepsljéfsk meg a fklfámadáinak aa Őrökké sgyaeülés boltloglié ssetné|ének nép, nagy Un-aenét |
* l\ MmM AWri,
él veaeteiért« ^rktfité mMjaVoT^tíon viyii^ ^pk bé g áa nte mert nlioe jobb uialomliiö, vágy korlátoló s - —-1 1L | jgj |
(elejtitA, mint a munka, aa elfogínltaág ; a' régiek helyemén tettek, qiidfln a nőket tel jen kifqj-Mdéeükig, fntáe, dobáa ée minden testgyakorlatra képelték, mert es hátráltatja as énelmek (elcerjeoéeét) a héegond da tendo pedig ellog lalja i rendetlen vágyik halvét.
Tinuljsnak is nsirt a nok komoly tudományokat, jól senét, fealésMtet — es mind a ssép ée jó kikénsée kelléke, de ne legyenek tndélé-koaak; kakbarianyák, I kik mait se tudnak, mint gArügAebötlni | ne legyenek lintisták, a kik ii eget kineeaeai nemmel nézik, tanniva IDoioÜát, theologlát, ahelyt hofy gtamattikát ée italJitiaát j tanulva homoepeilát ée geometriát, ahelyti nogy geograllát ée hietArlác tanul* nának,
Hln a mivolt nd kliivitve kiviket mindent, ■ralkodbitlk férjén, családján, gyermekein, kfir-nyentén végslemaésben as egéas társadéi mon, miért akarnak teliét a modern nők ennél tőbb befolyáet, tflbb haUliknt t
Ai Ily tndomány él mdvéeaetben jártai lA nem log kékharienyáa Ionul nm pedáns, sAt azok lennek igneán saellemesek, vomók és jó in yák - a kik a gandaaágbnn uity, mint a neveiéi kürül, a házi teendők bőrül ín, mint a saloabnn jAl megállják helyüket [ hlgs tutajuk a régi megyar nemntl hlllgyékrAI, a kik a gerelyt forgatták, várakat véduli Ittstgomolyok kőaőtt, lioíy a tudomány nagy kstlveloi, oAolák ala
plA •lyf1'-
pl tol, egybánk jdtovAi, wlát nagy kiterjedt kir-tokaikialt kenlAl ée mint Ijoráatfy Zeunáma, Hormmlsisa AnHit) Héllágyl tCneaoet ~ mégis JA nyák voltak.
Klfogatlott dolog s aljamért olv si ma, hogy a leány, aki nevsléetant, sgéenégtant tanul, Jobb aaya n kOigiidaiáitant, vegyunt, termé-sntrajnt taiulA Jobb liáalnsMony len. A.nne kedélyt képsA hatása, a Ulrtétttem lelknltA éa nemnitd példái, a fogékony nAI nlvbei és lé lekben tilálják meg Igái talajokat
Tanulják tehát sseket, Akkor általuk a fér-ílákt vteeant eeoh-álUl áh islntén müveitehbek kedélyenliliek, nsntsnbhek ée snretetre méltóbbak ée Jobbek In Issetisk ée mlg Ak Jobbgni-daanionyok, ■ lAtlen férlek hámaságvágyAltMk Isnaak, ta aaért, aki a magyar aflut mit mint olyanokat Ismerem, akik nm anlAtt, sem most eoka alnyo«va unit! voltak, alánodéit
Helyi njdonságok.
— A D. Iá. B. javára Bektilt Oosztáv orsa. képvfziIA i &z egyesület alelnAke, mint már je-
a .Polgári Egylet* Eélyiiégéhen közérdekű felolvasást fog tartani. A városunkba érkeaA képviselőt egy a várgó. hatóság ée ínUlligéntlából alakult vendéglátó-biiottng iogja fogadni. A« ^nlelreoim^ jgjrknff felolvasás után téoyw bankett Ises, mtjlyetegy a vendéglátó nagybiaottiságból választott eafi-kebb kőrü bizottság readezj másnap pedig, aprll 8-án gyllléi leez, mely alkalommal Btktic* megalakítja a D. K. Egyesületnek Itteni fiókját
— Társsavsesera Aa es évi aprilia hó 2-án Btktiet Gusztáv országgy, képviselő felolvasása után n helyleli .Polgári Egylet, helyiségeiben tartandó társas vacsorára aeavs, mely hUgyeh rénvételável Ina, a t. o. közőneégnek minél nngyobb réasvételét kéri a rendesőség. Egy töritek ára fél liter borral 9 frt. A résztvonni nándékoBÓkat f. á. április bó 1-éig a jlolybqU .Polgári Egyleta .Témakör' és .Kn-asino" héjyikéeoihen kitett ivek valamelyikén nevük nlátráaaval bejelenteni e egyúttal a részt-vevő családtagok saámát is bejegyezni szíveskedjenek. A rantjéaA bizottság, a felolvaaáan nésve lővetkenA meghívót küldött szót, Betti* Umentáv oreaágiyüléil képviselő art a Duiántnli Röi-mttvoTotíéil Kgynlilet elnöke, N.-Kininn vám kUiőniégéaik filkérén folytán ésUtőrtökön, f. évi ápnl hó 1-án a nagy-kaniaani Polgári egylet nagytermében nyilvánn felolvasást inrt, melyre a művelődéinek minden barátját tien-telettel meghívja éa a hanüaa eél érdekében n 1 Oi köaöneégnek tolnál nagyobb pártfogásét ÍM ft mdffQoél Keadete este 8 órakor. Hély-árák! piholy B írt., 1—ö eor I fri, a többi nrok éa karaatl ülőhely 60 kr., állAhely 40 kr. E felolvasás tlttta jővedslms egénen a Da-néntnlj Kltsi|Uvelődéii Mgynület javára len íordltva. Jagjvlt kaphatókllálne bajos, Prágai lléli. éi Hsörnatik Uéla urak gyógyanrtárában ée nte a pénitáraa. A te! ül Antinkét ktttíü-nettel fogadjuk éa hirlapilag nyngtánuk.
— A silKeiihi már msgérkestsk váltan hbai Ak eléeetee Jitrntíít nagy Talragasao-kon hlrditlk. • ai előadásukat már • kó ,90 én msg li kezdik Aprll S áa, mint n mely napon llekélni olvas fél, aem Ina nini ilAntláe.
, A .éSgj-ksnlMSl lir. hltkéiaéi' legböielélili msgtariott Hlésén, Dr IVmímnis Ede rabbi indítványt Utt aa iiint, hogy a ,IX
Nagy-Kanizsa, vasárnap
K 1.' alapító tagjává lépjen bt it hitkfltaéj A magyarosodás Iránt oly lalkeaeuésael vitt kadfl tlru«uuk ur, ItikkUaeégA a* indítvány fely
tán követkaaó határoaatot hoaott; »Aa tlA(Já réaág a mondott agyatlllit hasadni törekvését telleeen mrfl|átiyolja, apálynak támogatását er-kűloal köteleeeégánsk ittnerl, méri ia a hitközség bossá|áruláaát elvben kltuomlja, alhatárúaaa hogy aat végleges megalakulás után tála lahatA Itg támogatni fogja.1'
— Itk«4r«l|l elCatlAa. A nsgy-kanftsal Kaslao thai • hú alfán a Dunántul". közmüve-tődén egylet javára rendesed, táncvlgilgmmsl •ffbahttiAtl műkedvelői elösdáa aa előrsbálsdoti Idény danára erköleaileg áa anyagilag leljesan ai körüli, llisses áa slökelő közönaég töilötle mag a tarmal. A níllaor első pontját Saóaal öftntt af halmi kflllemAny képezd, melyet Tuholy Violor irt áa aiavált lendületesen, éUnk lataaáiii hallva, -l-háitna- ftlernelf 7.»lguwndjufdoahamtiv0sa -ját* aaoMa Deinhard ábránd|ái Gounod lavaúdaláról Dr, Prlflij ödtln ur longoraklaáreia inallall mű véailaa jálákukári sajosan megtansólta okét a köaönség Kövaikaaatt Dunnsnotrnsk iKét nő egy tart altan. Mmn vmjáiaia, melynek aiweptíl W*k* Nlna k, a, iClarttea), llaráa Vilma k. a. (Eugénia) aa/Trlpammar Gyula ur iMar(lnai) oly aikerűltsa |átaaotlak, hogy nem la műkedvelők' nak, banam Tbalia hivatott papjaink kallaii őket lariaauak, Tepa, éljanaét áa valOaágoa vlrágsá-por állal julslmiita mag Akai a publikum, Urnát Húrnak ur gordonkáautl a utAnna aainra karüli Lsbloh-nsk >Aa a|ánluti levált olmU vigjáiéks. Kaan mulattató lran«|a vtgjátAk batáaái oaaknö válta aaon kitűnő slöadás, malyban aat Ciaret-nyáa Hialka (Hortanas), O.iereanyét KAaal (Pran-ofné) Ehentfianger Eriid (Fniigaeton) Aa Dr. liilkii Emil ur (liavalain llaator) bamulatlák a moly eltal folytonos derűliaéghso Isrtották a nésökai. Baűnnl nam akaró éljansés áa újbóli vlrágtápor kovai la aa előadási a báromaaor la a lámpák alá hívták a ssereplöksi. A mlltor ulQlaó pont|a — I • Fekete lrakkban> olmU monolog voll llreyfuaatól előadva 8<Ak*ly Tivadar ur ál ül, Hlkarlln ala|
->■ Zala III alám. (4. lapj
pá aa, Julalssbarg Narmln, Hlwohler Menrikné aa, Ifrauail Ilona sógornAI. Lőke Hamu, 8aegő ilyujií sógorai." Hinakttr Jakab tamaráaa oly Impoaanaan folyt la, mlnót magmánkban, da aa oraaágbap Is-ritkán lábai Iáiul. Aa oratág voll kápvlaalva olt, da nam, a birodalom, — Mécsből, Dudapeströl alalltk aa alhunyl itmerőasi mag adni a vlgilaatalalai at alhunyl polgárnak. Da laginkább magmulalla megyénk, niaunyira iiaaiaiia aa el-hunytat, lólag aaonban magmulalla Nagy-Kanuaa vároaa, melynak értslmliéze ilelstl leróni a réea-vál adójár aa elhunyt kopor»ó|ángl. Nagy Kani* aaáról oll voltak i galaal üutmann Vilmoa ktr. tanácsos, dr. Tuboly Gyula, dr. Liké Emil, dr. Sohrtytr Laton, RomnftUi Adolf, W*it*r Joaaai, Miltényf Sándor, Morandini Komán, HlaÜcó Janón, Roton/M Lajos, a nagy-kanitsal lyidasiyán agylel testülilflig áa még isAmoian. Képvfielve voll Székesfehérvár, Siófok, Oak tornyáé* a Mu-rakösbóljninden kAaaég, nyolc iflaulió-sgylsi tr több kulturális intéaal; s réastvevOk ssAmát 4 eaar emberre lehaljuk, a eaek kóst-igen sok róm kalh. pap volt. A gyásssserlartásnál elóssör is f (kkmrim i. osáktorhyai rabhi mondott német be atédef, titánná dr. Niumaim Ede n.-kanUsal Mbbi magyar gyáasbeaaáda kOveikaaatt, mire a gyáss-msnal megindult éa a rouu kalh. templom harang-al megkondullak, aa óriást gyása kosonaég ki liaárle • oaalád állal épitalatl sírboltba a kopor-sót, melyei 48 dlátásibbnál dlaáeaabb koaaoru dalt. A lamelóben a asomsaád kösségbeli Jel kéas mondott horválh uyelvU bessédel, s eaulán dr. ^Vdaái llpeatról, majd Hehwartt a Mlraoblar lég hivatalnoka, a llsxlvlaelllk uaveben buosusott al a drága halottól. A temetési iieriartáa alatt á _ _____ nayy-kánltsal Isr. k^rus( nialy leljéa ásámbnn, ji Pa tv kántor vesaiiiia átall volt jelén, jjüua" dalokat énekelt. A lametáa ulán a Hiraobler oaatádnát gyáaaior voll, melyen nemcsak as intelllgenlia, hanem as liasses igyletek ia réuiveilik. Legyen hOnnytt a Iliid annak hantjil feleli, ki as éaiKf-riségéri, KSlsg pedig a MurskBsérl oly sokai lett.
emléke marsdjon megörökítve ssivUnkben. A tnlnilfi)4! vasaiéit iwaládvt pedig vigaaslalia .mag:
kltáaal aaloa darQÍtségal kaltailak s élénk tsps as örök Mindsnbató s enybilse lájdalmái aaon
által leli megiuiaimaavi. Most láno köviikeseii,] mely reggeli 4 óráig tarlóit. As alsó nágyael 64 pár lánnulia
- gylltéssa ssámaáás és klulssl A n-kanisaat Kastlaó baa f. hA81-én megtartott mokadvalöi áldadáa alkalmával i jegyek aladáaá-ból befolyt 1UII frt lHJj laltilfiaeUaek után 88 irt, öaaaseen öáll frt (Cl kr., ebből levonva a kiadásokat aaaa 18H frt OH krt, még 8U Irt 88 kr. marad tissta |övsililimfll. mnlyllmasg egyel/l re kamaUiaé takarékpéuatárl bétáiként tlbaiyeate-tett a annsk Idejélien a IV K. E nagy-kanl saiti ftókjának, annak megalakuláaa után, át iug adatni. Kaan aaáinadáaaal kapcsolatban aa uton la Asaiau bálás köeaöneUt mondunk t(ssrsltijfék Rletka, Hsemnyéi Itosai, lHirási Vilma m Wiii Nlna kimiionynknak valamint Kbenapanger Krné, Dr, Krimi iklön, Dr Löki jfömll, Haékily 'Tlva<lar éa Trlpammar Hyula uraknak mint akik aa estélyen köarétoiikodai aalvnskedtek éi öniatlan fánuloaáauk s liuigó -fásuk folytán annak sikerét ugy anyagi mint saattemi talilntstban oly kiváló mérvben lah' tövé tették' Végtll kossdnelat mondunk a t. tsldinsetöknali aalves liltlltlsatéaekérl é, p Kliaus|iangar Liliét tirnak 10 frtért, Kbsnspau ger liMo nrnak 10 frtért, Ijöwlngar Iguáisi iir< nak 6 frttrt, Ueluaa Lsles nrnak '8 írtért, Dr. Hitica Mlllés, Htoloaer Gusstáv. Dr. Viola lg sáog (Gelas) és Walaamayar Llpét urnák l -*l trtért, Dr, Ki Isit Ödön 4s Dr. Msusnar (Kia Komáromi uraknak 60 - 60 krért, ösasessn o é. 88 frt A rentlaaöaég
tlyaaslilr. A msgyénkban a aa oraaág ban Is •ellslsnoa ilastalstnslt örviiitlll lllri<sbl*r • aaláitlien oiély gy*a< állott ha, IHmrhln .lukat
ur halálával, melyről i gyáaijslaniéa Igy aaól lllrinlilar lakaliné aaltl, l'raasliurgsr Adél, saját mini Klek éa llaaan tta ugy aa alultrt rokonság navélmn tájdaiommal magillri naivval jalatill bőn aasratall lérja IHrtrhltr ,/akah untak, *aa ll|laky lllraohlat éa na vég tagjának, I. h< 88 án regge Iái 1 órákor, élaiénak 46 Ik évélieii, rövid a«sn vadéa iiiáp litrfénl gyáaaita alhunyiái. A liolilu sulinak liOli laismsl I, lift UÖ én déluián lógnak , Alsó Domboriilisn örök uyugaloieré lálsllili Alté llumlxiru illlll, niérolua 14 én. Uéka hamvaira l'rsaaliurgsf Júlia napa, slaó'diiHilinrul Viélán I női JfttwHi sIsa ilutáliorul lliisublsi MiksaJllrsu ier HenrMt, llirsekter öilött flvgral Mltl HiOlilfll la lliraebler 'l'afét lisagö (ryiiiáné st lllraölilar Canny nötéral A(aó>iloiHliiiriil '/,alán Lipót ikinii
_ 1691, márdda hö 29-én
tiaatalle meg, mely a •Koroaábant voll magiart va, hol a kedélyen társasig vidám <oe*t»k-ban buosusoil el a saereUit lörsetissllól. Oaain-tén óbajiiuk, bogy a tárosó Őrnagy ur a fötá' rosban (ói éreass magái, de még Is kiváajUki bogy he feledje el Nagy-Kanásaái, melynek lekoi mindig orömmef fognak vlssta emlékseai ő reá' ,— A ,ltagéa/ gyermekek láplnilteie" javára, a km ilMlí ftickárd agy forintot kttl-döit issrkseaiőséfOnkhita, mely öaeasgit reodil-lnése hsiyére álad'uk. Vajha a vagyonon és iobb módú ssOlók gyermekei e kia bajlarnuk példáján okulva, adományaikkal bosxá járalnáaak a ,as«gény" tártaik javára készitendö lápintéset lőkéje gysrapiiénShox. Adományokat aaerkeaalö-eégüuk ativesen át vess, a rendelteténe helyére juttatja. - ■
— Kéjilatás. A .Déli vasút- ea évi már-uius bó 88-átt h húsvéti flnnepek alkalmából agját uagyár vonalaia Jtndapaatra, liéaslM,Tri-estbe, Fiúméba és Velenesébe rendkívül mérsékelt áru menetjegyeket ad ki kéjutasásra, Esen' menettérti jegyek 14 -napig érvényesek ét a vtMza jövetkor as utaais kitutr tststée aserinÜ állomáaokon jélbeacakitható. A jegyek a vonat induláia előtt aa illető állomás nemély pénztáránál válthatók. Tía utasásra vonatkosó adatok, valamint a jegyek árai a már ktfttg-geaststt fálragaisokboí kivehetők, esen kívül minden állomásos díjmentesen kapható a folyó évben rendesendő kéjutatások jegyzéke.
— I.AvAaAr. A péosi m. kir. 8 bustár ezred ; pótlovasó bizottsága az alább nevesett helyeken és időben Ló vásárlást fog tartatni és pedig. 1881. április 8. Pótváeárlás Kaposvárron,
ásásláa Nemee Vidsn, -19r Pétvásárlás -Kasstslyen. 81 Pót vásárlás Pakaan, 28. Pót-Váaáriáa Pincehelyen, 84. Fótvásárlái Dómbo-várron, 26. Pótvásárlás UsigetvájTron. 8*1. Pot-vásárlás. Német-Dolyon, 80.~Pótvásárlás Pécsett Kiknek 4—8 éves korú 188—168 cm. magas alkalmas lovaik vannak, azokat a ,' kitűzött napra elővesetbetik VétalAr ÍÖO—8000 frtig esetleg iragaasabb árak
kösréasvét, mely llirteklír Jakabot örök nyugat márs kikísérte.
— Ojátsklr, Városunk sgyik általán ismeri iwlgára haláláról veiiOk a kövaikizö gyásálslen-lAti : öiv. Uartoa lláláné szlil. Kovács Tsrés s ajki ugy alulírottak, valamint ssámoa rokonai nsvébau mélyen szomorodott zztvvsl jelend a 'slsjlhatallan térj , gysruiak-, llvér-, jó édss tys és rokonuak Uutio$ JIMá urnák, l^l, március hó 81-én rsggsll h órakor élatéuak 8U ik éa boldog básssságsnsk II-Ik ávébsn hoessSs sssnVsdés után történt- gyászos sthunylát. A boldogultunk midi maradványai s hó 88-én délután őrskor lógnak lakóla utca A-ik asámu saját hátában s rom. kalh, hityailás azariartásal saa-Int baasentslistnt és Iliid K L. a >Késsvéthas< oimssti temstkszéil vállalata állal a helybeli róm. kaih. alrkertbap levO uaaládi airboldban örök nyugalomra léfplntr As angaeaietö asant mlaa-áldoaal ugyan s hó 88 án délslött 10 őrskor tog s helybeli stenl Ksrsno-rsndttsk plébá-nla-tamplomában a Mindenhatónak bemutat-talnt. Nagy-Ksnlssán, IH8i, márolua II-én. Ah iás és béka hamvaira 1 Martos Jóssal "Wyja, llartoa Htldónla és Anna gyirmeksl, Uartoa Kálmán, tléaa, Ödön és Juliska, tsalvéral. Kováoa Karana S|tóaa, Kováus Fsrannné snyösa.
Ur Aaaltír, Köveikesö gyáaajslsntéat vei -Ilink i llr Mayar Perenu s aa|át valamint aiá-mos rokonai nsvébau mély tá)dalommal tudatja ii iorrón ssaratstl lalijihatatlan nö< éa rokonnak Dr, Mufir Hwtnoné, aslll, Lukacs Iránnak IHUI, márolus hó 88-an raggili ö őrikor, életének 84-lk évébin, i haldoklók ssintségénak ájiiióa lllvélsls Ulln U)l'l«ul gyáasus slhuuytál, A hol liiiulinik löTill niarailványal a hó 81-én délután A órakor lógnak Klnlsay-iiloa 1101. st. hátban a röm- kath. hlivalláa Bssrigfiásai eaerlnt bs-sianialletnl és Iliid K. I,. a .lUaavéihSa11 olm astt taiustkasésl vállalata állal a helybeli rom. kittit alrksrtbaa örök .nyugalomra tálalni, Aa angaastelö asani inlaa-áldotai ugyánsanap dél-alOlt 10 őrskor Iug s helybéli aasm Farano-rea ilülk plébánia lainpliunálian s Mindenhatónak liamuiatletnl, Nagy-Kanltaa, 18(11, márolua hó UH án. Aidái ás béka liug|sit a staratslt uö hamvsl IllSiiu l<
llitetiit staldlfi líittttlÜt -lenn hslybsn II lemásosait honyéi) oiuagt. kl a várus Áttalánua tlplfÜeli vUla II msgáiiaa, a m, k. hunvádalmi mliilsziarlumltuf lati bauagivai A vlroaunkból lg
— A .Zéldfa-kerl' 1801. évi aprilia hó 84-étől kezdve bárom egymásután következő évre vagyis 1894, évi aprilia hó 23 ig folyd évi márcu hó 81-én délelőtt 10 órakor a nagykanizsai m. kir. adóhivatalnál megtartandó árveréi utján (8761 Kittőszázhetvenöt torintnyi kikialtázl ár mellett, a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe tog adatni. A bérleni szándékozók oly fölhívással értaaittetnak, miszerint bánatpénz fejében a kikiáltási ár 10*/(-a vágyja (27.) Husaonhét forint • GU kr. 'készpénzben, avagy elfogadható értékpapírokban, as árverést megelőzőleg a nagy kaniaaai m. kir. sdóhivatalnal betegyenek a ue|/áb benyújtandó zárt Írásbeli ajánlatok, tea jelaétt bánntpénzzel sHttva, ugyan oaak emlitatt kir adóhivatalnál és padig logkéaőbhon aa -érvéréit mgelőaő nap délntán bóráig idandök be.
— 4 bareslelial alvaaé éa társasklr e hó 8l-én műkedvelő aiőadást rendezett, mely minden tekintetben _fényeaen sikerűit, Aa est sikerét nagybaa előmoaattották. Doraer Laura. Deutaolnfé és MUller Nándor kitűnő aoogora-játékakkál és Straaaky Istvánaé nagyon szép énekével. As ilőadáat táno követte.
Meg kai lak mar Unalmán asveim ttMal rnámlus ll-és 54 tvss koribaa, Battea. Mla aánlaa Zl-*a ttll 4vft korábaa, lltnaklar Ja^afc SOnlaa Uti 48 tvaa karában, llr. Mavtr Vtnaciat aánlae Sá-áa Si ávte ka-ráhaa, Ueaalsk János aáretaa W-ás Btaagyaétvei karAkaa. Ukalat Katalin aarlaa g44e 7 kAaapea korákaa
vuaó őrnagyul a honvéd llfatllsr buutuaatélylyíl
- Heetél ttmll a- legvátaeaiékeaibb átsl Iá, ba ulnos étvágyunk, As éftidyy gtrjtutMrt ugy mini mindannemil gyomorhajok ellen, melegen a|áuljak olvaaólnk ügyeimébe Kggar díj-iHlalamaaaál StééapatalllUII, Kaphatok 10 krstioároe eredeti dnbusokban a modárchla valamennyi gyógysseriáraban, valamint Kljjir a. Hm Wien-Nusadort gyógysaer kűlöulagaaségí gyárában, T-'
- A legjakkae laaaerl Dr. Roaa féle élstbálsaam (JTiagaer II gyógyaaerláxáWtl Prágán) saákaléat idés alő, de nem draakikus has mmiáat a anAlkHl, bugy a vár szttkséges anyagaik elvonná. ttlőmoMitja as emésstia mlnasa namtl lüvékunyséfét, a agy miwdeoBik bee <llk háai syégyattHrrá lett. Kapható aattaaaaa gyógy* aaertáratiiatt,
Ntgf KaíIH*, vanámap.
Zala It. artm. (7, lap.)
1801, március b<5 29
tftsetik ét ahkoa aaéndékoaók eeeanei elv Mt^yaéaaaí hivatnak mag t hogy U érintett wgéeágok «een árverésim, a« IHMi, évi LaX. t, o. (07. |«a érteledben a lagtftbbet igérdnsk hotwAron alul la sladatai fognak,
Aa elArvereata<l6 ingflsAguk vátéJAm aa Ml. évi IíX. t 0. 108. | élian magállapitott Mié til#lt aaeriet laaa llfliitnidA,
Kelt? N.Kaniesán IHOhjk évi nárolua ké 14. naidén
JTAHUN
888 l- l kir. vblróaágl végraliajfcé.
085. tli. 1881. érk. lanuár 18 én. AllVKBÉm H1BI8ETNÉNY.
A nagy kanii*ai kir. Lwák Jkkvl OuMíilyu ré-wlrol kOshirré tétetik,- hogy Dr. -Tobely HyttHr ügyvéd ttVtiil Ügygondnok végraha|lónak A«vegy Nóvák Janoané aattl. Kondrioa Julianna vhiláet aseoterié ftiyeháat lakrta alléul Irt töke IHWJ, Éfi tifcft. MOl járO barnai al M kr pftr Irt 30 kr IngOvbttás kérelmi o irt lő Irr vbftáe ka* reJai 8 In korábbi árveréa kérelmi trt (10 kr iaJenlaai a még lelmardlendé kAiaégek irániI vb|t|a agyéban a tant neveaett kir, bveaák laHK lelébée tartós* a 8tyehlai Öli aaikvbaa A 1. 14. mii, 8iL aa 878. Iimi, is* Islvett fala raaibsn Kondrioa Ja ianaái éa lala réaabea Novak Mart* Novak Aana lér|. Megdioe Kereneenéj Nóvák Káli fér). ítéli Jégeelné, ugy kiakorn Ttovák Teráa, Novak Jéaeet, Novak Prenoieka, éa Nóvák Norbfrtla tulajdonát képesA 880 frtrs beoaUlt Ingatlan W81. évi LX. t, oa. 160 |«a értelmében egéetbee
1HWI rtv! itifftJuH hó 2Hk napján d. e 10 érakor
Piiyehét koaaég báaauál Dr. Tuboly nyula, fslpe-raní ügyvéd vagy balyailaaa kOaheifttiével meg-lertandé nyilvános árvaréaan eledelei log., Ktkmtwwl ár a fentebb kttett bemer ArvttrflMií kívánok tartótnak ■ beoeár 10%-et kéaapsuaban vagy Óvadékként a papírban a leikül dott kateljta letenni. . 'rzz
Kall N, KNQtgaAn*e kir.Jva^ék miai telekkönyvi haiAeagánál t kiii. évi labruár bé U-lk napján.
— ... OH, MJUQNAY 884 t«*»l kINndell kir, ivaaéki birét
076. Ik. 1H0|. árk fabruár 0 án.
Árverési hirdetmény.
A aagykaolSeal kir törvényaaék ikkvl oealá-lia re aérfll knahlrré léte'lk. h »gy Klaobar Láaa'é <r* oaenMnlbályi lakoa vb illatén tk Bogár Roei tör). Iftanto Iái vénné végreua|láal aaenvadÁ * he bótl Inkoa eUao 85 fn I6ka, annak IH7ft. év| Augttaaloa H-IŐI |aró Ha, kamalal 4 Irt psr. o Irt bakakloaéai 6 Irt 70 kr vl^Jlaa kéralmi 7 in M6 krainár léíaolagi $ otég lalinarUlaodo kO!naégak iránti vhlláal Dgyébffl a fent neveaeit kir. laaék terOlatéhea tertoaé a pAlrélel 81 ee'kv" Ihhi II, 796. brea, elad llogér Himí tulajdonánl Mvati forintra lienattfi ingatlen.
I*HII. évi MB^jeia ka ílMk Mpjáii <1, ia ér«lior
Pfttréle knaaég bábnál Or* Nebverea Adolf talpa* raal Ügyvéd .vagy betyetleae kAnben|Dtlével niejt tariando nyllvánoa árveraaen eladainí fog, még ' Kiklélláftl ár a faniabb klteti baoaár.
Arvaraanl klvim/<k tertoanak a baoaár kéaapéneban vagy évedékképaa pep/rlHin e kl kawmt kavétifw tatamii.
A kir, laaék mini Ikkvl beIOaég N« Kanlaaán, évi labruár hé 7-lk nap|áti
N.lll l l
(Ili. IIUtlUlNAY klfand kir. Uaéki blré
A Noprmil 4'*«lft«»l>iin I. é> au guaatun lió'l knatfva 6* mArvAiiy tAblAa
tekézö asztal
4« uatlla 9 ttorefitboló éa bArntti takn na* W l«ae alwlamlA lUO IMI fttrlftlnyl A^itfg, TiMlatknaédliaftril a Oaaliio kAvá* ''éalian IIIVr Jím#I kAvéa urttAI. i 881 l-l
•ovo.
i~érmm
Na|| étmmmki.
J
Mk.lMN. nimhUTél.
U J ArM|-4r«M. Jf Dtoa^kl
tara.
DI«a*kln4L
;sei
*Mé*
rcAaa. ét WT klaAralag Nakalalm.
első szerémi portland-cement- és vízhatlan mészgyár
3DDOOai2^^kJSrv 818 4—80
Méipantl Irada 4a raktár I IlUftAFKMTKN, Hudatf rakpart 8.
aJíoIJa a %:éplléaa é^A|»liAw«ator urak, ApIUMaAil vállalatok, ftldbirtokaaok, kawát14a «gyháxi eJöljárwxAgok, yalamiat akgyénJaintt ApIlikiWMtf Uom« Afyalmóba aaját g/ártaUa/a
gr W O B Í L A M D 0 II1IT ée VIXIATIiáV M E A Z fc T *lg
malyak mtiuinokur acr«alH jé miaA*áffban Railllltatnnk. — irjagyaáktk a magyaráaat kivánatfn kéaaaéggal nagkittáatjk.
I'árla, IAA7. eraai Ihm.
AHikMaél»
Ii|vl4éki íaTA linaiictfL ■FF
ImH, 1A7A. | Trleest, IMI áréaahéraak J Armmj éraaa.
! ■
»
Petancz — Regede.
Több oldalról hoiaim intéxott kérdéare, a különféle félreértések altAvólitAea végett, eaennal kijolönUsm kogy aa én
„Széchenyi fórrás -om "
VAevArmegyébeu feluaik, ItEöEDE padig StyriAbeii vau.
Vogler József
824 2—4 _talamiyyti Hajiybirtokos._
•a marviin
v
A liikolel díIoj- és lora^ttanyaüsszes ceoent s csatornázási mDDkáínai rüllalbzója.
Sartory Oszkár
dpitő-anyagok raktára'ős ceraent-aru gyára Nagy-Kanizsán.
4gua IlMUalaltalJaa J«laat4«t taaal, atlaurial raktáruabaa « lagkiieaabb mliflaégl
mező- éa VAkolftt-gipaz* _épilé6?eti mész, hydr, méaz, román cement, 1A román cement éa valódi perlmooai portland cement
kéaaldal tartok arMt»ll g/érl árak pMltotl; <ovál;ltá i a Nafy-Kanla«áu hnromlexoit emniárn gyánabaa bltAaA áa val«MI pori laaa *oaaiall4l ká«ag1t oaMaatlaaMiakat tarAásmUa vlrOa éa fkata aainkM kuiünfála aagyugbu koaflniÉ|M áa na>t«ri4gaa ankrvanybaB-gyártok a^adfaaoaift áíiülot dtssttaáayakai ssáiTíial alvállalok oaataal ápliéai ainnkáltiokai u. m. vaiiai)lal-lorra»Í ar uí , moaaik paduaal talapul,' vlavaaotd «:rtiimiit i mhIocjjh, falak laáraiaá tátala, vlavaaalakak ka.yra* illlUnát, aaarvaaaiarlia ibrak>aorÓM|^k. ábrák loliUU) kmUk áa vlagyBjlflk alkáaalUaát, Slayar komokkttl, kanU áa kar raral Márváayl. kalbolml lomaat. alialgatalö káirányoa l«m«i-aakti kllftadatg alo^yOnak falak laáraf állapttbMl mar tartanám. - karaaal'ááakE^ eilka^ihat, a lagjobb minb tiiii vaaWI gaWanágf aipat^, uamiatta »Rwmaámókat, vhIúiII rkaiaolta kályíiákU a lagiilvaobb árak aiallatt laálll-|ok állolábaii ntladaa aa épIUaaatl áa gApaaakaiába rágó mafraadAláaak a ái|g^<tnMbkaa áa lag)oláayo«ihbia ial)«aituniak. Kívánatra tlllt|ai árwaAAaa kai, ailalalapakal. ra|aOliai, r#a|kép«k4l éa alalalarabakal miaden kor kéaa vagyak kakAléaal. Kiváló Uaatalaita!
H22 2—8 Mariory OnskAr.
Vlék*Aalai MIAMOM^ON. lg
K
X
yt 8
A m. kir. államvasutak gépgyára
laga)ab(> aaarbaatlH, a nyítkorlutimft lo^joliliak italt lilaonyall fvlülmalkallaa kllBateágl, fa-, aar a- ém aaalma-
Ikláara karaaéaaaia 8€" 0-, W- éN IO léerrjll lefomoblljalt
lagy Maaaikráayayali 4«ab. aalkrafoe^val. valatuiut a kaaal v(« aaottyojikaa alkalaiáaoU á4 aaaaUlaa varaHayao addlgalá. la* glá a-é ayOabatlaa aaradt
4M, {84 éa OO láb aiélea vaakeretd
Sr flözcséplögópeit 5S
fcaab MaitkoaaMbbluni rAaM'/iiallal áü a^)átaa aaark»atta oaali Maa,v larakfkroalával, maly raadklvAl aianvftkal ayajlá ^jlUal*
kai Immár kleal 1000 darab aiakaaik u urui|bti a |h'KlÍMt,yi»ti»(hii alkfrrvl i agyialaláH a lo<M»Mobil kaiMö luiókaMkáa koaayofkáayalaiaaaa alaalaiaakaU, a| találmáayM
fB8tlbox-féX0 09ab«bdalz3a^zott toőxfdxémxmlu
aialyak agr«Mn>ttál At ttliiavrtaág Iaklitlal4l»aa aa mUlai ia*rb"Mt*ka aiaaaaa faiAleiaiJák Továbbá a tageaa* kálytlilt voriéarot Igáayll, Uggyur«abliaa dolgva*} t» M»gU lagblatoaabb kaitul vtgtao
Matiey Toronto kévukötö aratóyépet,
Mttly a*aiallávl pirltl Vllágklkllltá* tlkalMávnl Nalaial^*11 r«u4aaaii aaaiaaUaal v*r*«ayaa a vllag lagklraaalib
aáaaltntáay«ltval tikra »aáll»a a raml Ob,|M II' A r I'* aittULj aa aeyatlaa kltaalaléa, ihm)v aay taálU Ilatatk4|>üii á« áruba lioaálbaÍ4ÍrVakal# aralt^tiwl áfkal; •SaAI a i«fliaueMAl*i» oAflAiaaya a.a"M a aa a |4aa»|A a4a«wt|4uaa»uturáál Ua«a«tluULb aaarát; Min |aniaay«NiM*|<lotf"<»l(»ii|l MlaaiiNi ailM«U*»a*»*aa Niaaogaa*l4>iag| M|«ii ajaNl|a kalvaact n«ata«i a^lltlalak Mallati
Fehér Mlklöa ** W"^jSSSpr^,UDAFMT'
ÜC Arleera^bek lael^M 'Aa kátataatve* "la,.6
\
Nagy Ksnlssa, taaárnap,
Zala 18. axAra. (8, lap.)
199], március bá 29én
Gjm es Hiziro miiifr jjmrbM iml tíníMatí illa.
wnum m e j* MiMte tltogüéiir* a l^otob • 'iglübeirtaabk mm * hát k arfadnlg taai
í KKK«KKKKKK««KK«««W««K««KOK wkxxk

-i IS1
fl plarJ pKBjí
íÉcCiite
tlfijjMife
»T Illlli / i-i^pj cd
lIHI 1,1 3 r HS v w KelSM í a iftfiff', -
I .flfe I
tft lífíjj Smm hí
i ll! I jLfl
t I i l Ííffc
H § gr® r S fa <0
v*\H Hit llfb? |jf*
fi A Pesti Hirlap 40,000 példányban jelenik meg. fl'
PESTI HÍRLAP
FI naponkint 16 oldal terjedelmű, 11
« párioklél ón kormánytól egyaránt független politikai napilap, a!
[ i t Munkatársai köít vannak Magyaromig olaflrangu pabüoiitii éa szépirodalmi irói. Lj
VI A lop állandó dátlinlfll — habár havonklnl u|lt|lkk Is mcR az clótlzetlst — W
fl karácsonykor ajándékul kapják ű
Ua Pesti Hirlap nagy képes naptárát, kl
Á Előfizetési árak: «> y- '
f\ Cgéai Avra 14 Irt. | FAI évre 7 Irt. I Nngyodávrn 8 frt 60 kr.* I Egy húra I frt 20 hr. Ff]
A nr limil^zcntnitUéklfiidc^im ____—--ü—
f I Mula(vÉni*i*mok*t klv.haira agy Miig Ingván ia UArmantvc kUld ■ kloüAHluo'.al i Iw
-HÜt Bu&stpööb, V, leor., nádor-utca 7. s£;ám. y
I ' Gjjprg m liiiiet tmllift lyoürlijiiil. LM I
I A a afiaaalf laal.rláaáie, aa élataadvek eaaaak falrláae vMk 5855 5 *M>p«á«o B
■ eeW fcaéatfAMre 4a e jé wtwli eMeegüdBére e kgjotb a Iagáeibe«d»fck aeeva Éár k akluH wae H
■ raiee i» kedvelt ■
1 élétbalzsam Dr. R O S A-tól. ■
■ tiaea alaibalwaai a la*J»bb a leggfrfgylialtoeek ar«%yfO»akMl a Jtafeadeeebkea van- ttaíw • B
■ klIAMaeo MiÍM>iaii aáUaaiiel lariek, Bwenlni. éiváftMAar, "erea/aa foíbölflgé*, rértálaláa, aaaeyaaal K
■ b^ek eta. aib. allee tetyaeee ketbatéanak Mteapal. fty kltflal befieai Mveikeetibea aaea élatbalaaear .eo B
■ Ublaaayall. w^Mabalé báaiaearáré Mt • a4paek. Ara •fT aafj tivanfal 1 frt, ki* lvi||« ■
■ AO kr. Éniaaaaró Iratok sarai bárkinek betaklntfa vágott mdiltaiéwa állast. H
I yf".| N. Átflfll HaUiMláábk elkerflláae vAfatt, mlndeeUt %alniwlatak, Wrr ee earedSl ■ I ^ V l IH'flT ea aredetl au-tUa aaartet kdaaltett J>r. BOIA-Ala életből- B
I iflr V\ aaano" rniadee Seefeeaá^e kik bawkba van waatilw, aialjaek baeeeeMrieia ■
9 t 1 „Dr. EOSA álatbaUaanja 1 „fékata asshoi0 oslniett fyógjasar- m
■ I ^^IBHMtArbóL nuom a 9rágs aoa-m.^ ae«.t, aaeh, «e ÉMia ■
■ V A/ I ayelvea alvaelwaA, iaél«a Maéa pedlf ea Ida eyaeeM eAdje«j láibaió. #
■ Dr. EOSA álatksíssssis viléálM kipkité oaak 1 HsUtft I
I » A Ö-^r 3E3 s m r I
1 főraktárában, gfágfssartár S -fekeUasskosu hácábu SOa-HI ■ -
» áa ItJUárilTIV Ttfrtfk Jóaaaf ar |/6piiirlwtl, KMIj-neea 11. ea. Baul tafl ar «én> H
■ »l f jéf^iaartAr* kaa e Véreekia-táraa. É 1 Aa eaatráb-aiafyaf laaiarakln Bladaa BOjjalk gyájisnaftaraa— faa taktát B
I ' ..... U Jüaei* kitZS?--W H-M 11
I „prágai általánas házi-kenőcs" I
II ««bk eew kileavIletkeeaSal iBaamt blatoa grágjmaar adadaallle gyakdáaab. aakek áa gaajaiiaak H
■ eUaa. Bum beaaee bkaea eredaiaiiyefel WaaaálUtAa all awtS g^aladáaAÁái, a H) Na>elSléa*l e aa eeeM B B aaaabiiiayilied"4l eailéekor. fcativíayaél, vifdágaMlohaAl, geeyea Ikkadébekaál, pekaKaraAI, körömgyök- B B u UgjfH«fi«(H» kArÖtnftraaiiél, alkeeietedéeekail, Nlpwiásokaái wbtgydegaaeiekaál. MtiiliMiMÍ B B fát* máaeiiia lagekaál atk. AimÜm g/alelia^ daganatot, atkeweeyadéai, Mmuiaai a lasiltilaiH Ma B B eaaveSt 1 • itutl m*i ««avad4e amtalkeelk. ett a dageaatol legrttléekk Idft akit SJéilni nilktU a*- B H ael^a, kiaaaü m kkrágylija. M
X Mtr Kapható aa áa aa tarajosára* ssaiai—étkaa. I
II . li » átlátás a prágai áitalAaoe báalkeala«Ói aokaavr atten—a, —■ !■■ B
m (mgmmmmmm uvaai ka agjaláaawil, ligj aa 11 ilaM uiaatiia Mwiai eeek »áUai km B
B WV kAeeSve, a eaak akkev valódi, ka a aArge étaeeiileaeee, e*ljbe toliatik, «öróa B
9 íJBE^B' keaeaAlaS ataeSáeekka (nudjek a ajraleea iyrniik) ea kik kavAi aba, ailyw B
S ei'lde areaieM tea1ag» lAlbaté — barhalfa ««au ■
m tJbCP^ wafal.ilil BALZSAM a taghMtlBiiayiiülb.HBÉilu pvóUtéi ki. ■ '
1 iJ'legbíaleeabbedk all—art mm a aififtkalMÉ MgydgyllÉ^aa 0 aa egéeaaa B
1 ih-iwaitl balléat teketedg rtaeaanyiiéeén Efj Ing árs 1 frt I
fUfT*Ktnittft, márnap
Zala t» Mám. (B. lap,)
Ilit. mérciut M »-áa
n m 1 i ulti 1 f i * ■ liWnUgM
Sarj CljcolÉ^Mpirr^
|4r»ly iwlll feltalálták, 0 iWwff a mtSm^ • » |t|frl»é|oaatib aralknért aatlAtl néa tag)itaél viUmírI a ÍmW*KÍ M fllkftlftllAlltta VM. AlW^ » kll4a«
lagaaBgthflI I 1 pihíji Uf(i tftaéf. iMwi, (IMm/ • N'krritr Jyuri t «***•••• taaéiwk, fóvAlih* •• adrtfi fogurvaa »/'A»#w# ftÚatoii Aa tttUHr OftlItAhMn itt*
d 'In nirit i uvitivrifirt Kwl ptRjrhaa
Clycerin HXUppilU i, Wnkbaa >5 kr„ dmk*
éabMikWi O kv., ■ db 110 kr., i|]iiikiil i) db.
•0 kr
Móa-Clycerin szappan ír"kbtt 0 ,lb* Folyókony-Clycerin aiappan
(a tagjabb Mar apaiak ét mi jaApllAiAbat.) CtyOOrtB fljOl ltrtiH k^uhi. só tr.
Clycerin blastol
Pioere-carból-olycerin HTT gjgSL
IfAlAiioiit CIfwHi-hl kréi, dir»t||* ll lir
MlOOUni (Utwl.l limJlit Mién, «lit MnUM
TII 18-W
aékftlftaitaUa«aé váluk.)
r. á. Mn ti éi láTM N é*|É*» MMkUUéü
|«kllr Mftg; lUataaAa ailiwtra ét Titkár, H<»a»afoM Adulí Ura éa alatt, ktrteaéa Hlbar ét l»ri|»r Hé la g/dg/'
imMi írni
A,J«álfMtl ■lrl*fM ««k + baaal átvált olvatdkAalaaél j v,tu wag ala|\JtlTÁ lap alaltM f«g»* tMgértitta • pag 7»r kd tftaaég ataltaiati, jalndta pArtdrdak »«llitétéval kiMMt atéatUak Ah m)Mk*rt *# qpatltt ja'Mvti MAOTAmalCI I Vltaaai II or«aé| Untftlwl lilalllgtttUjt fi itatoaJititt mtgéta ltppaí, tolhamlva tal alp auídua, mai/ pArtUtt a tiagyar ii|a4glrAt törté iialétwh A kaiat aajUbal Miig t lap^vMtbl) nMBélJt lBa4a-pAilt Hlrlay iri* ti i, Ugnéptaarfthb, bgthtr jtditbb M» M attgaak.
A .BuíUptati Mirlap" polMKat íjtkkalötk ifi-ura. mint addig agy aaaalal In aiadaakar aaaiiwM ét* a ji4rt érdtktkUM figgaUat Politikai klrtl aaélaakört oattikoitotéttk ftltpléá* lag«**klakatdbb tornánkból • aaArsaaaak. As <f aággyilA«i tud^MA-okat * gy«»a-Irói Jagyaaiak alapjla aaarkapalik. Miyimmii po lüikaléa kóaélaia lalU térim«l értaallétakkaJ iétqnk ti ráadat kvabadk, winííkkal wiadca ▼Araabaa, aAl aagyobb IftwAgbaa ia bér alap. »adapaati Hírlap távirati tadéd tAaal muaau már Uljaaaaa agy fakóa étiauak » fogjobtmir
vaaaU htraaatgélatával. A Buda péltt Hírlap TérMfAfAlA a laptak («|ylk arAatéga •<
|-7 1 » H - í CK f
1. l «U 5?! I
J-jfi gfifr
11 &i!|a \i f^^s
vi tiSji c^ | ^So^ggsl
ss ,04 M ^ ■ Bi \ lii 'i FmP^
. ^L * § ; Nd ;( EgS^BbíEPríV
v I j H fi. ^WÍMWPÍMk?
2. I s D P 8. í ífP- ooo
r JN
inTng ' \
Irffi ° ír C
WM1 |ím
I?p I " |\h.\).]::
gril
IlliiiMII-
v/ /
J^j/k, r y niodig g»«d«t fwrdtt rí, hotRf
f CjfS mjjr dr siagaaarad^ia aUlkaéft aalsva*
/A Xy ^ / müi
_____ //? / (Ml
y ^ /f baljrl értortlda
7
/iV + s m
/ A .
/ If
WpUnMBkit aiariAllatok awfkaatttk ifi lagttcjrattkb ddaitdkta fta Wava. If llfifl ég türféifMékl rovatai ktlAaklldv* iMrkMRAr ft n^l#od a$ül naavlajrafi iá ■alAdlgr xrljr baagaa tAiVfalják, kagf a „ffad^f paatt Hírlapi hafvvt fcglalhat wttdftft «alad tt«r tatia 4 MnnCHÉtf fOVélkl t aif^w
Íitda, btrte oa, Mrttkadd mAgtalAl}a mMatt, a »t otdtra ttlkaégaa. A ragéayouroakbu atk kU I váló írók Ugjobb müveit k&sll.
ÍZ HÍftriZKtkB FÖLTÍCTCLXI: ^U M, félém 7 frt, ligfiáévfi I MM kr., H7 kér* 1 M 20 kr. $j» M
Át alASa»téttk vidékrt) lageélatarőbbM patiaotaJvAajfffya) . —aaUttt&k kdvikfé aiai alait
Budapesti
kiadóhivatalának.
karilat, K»l»p-AU«* II aaAab
Junker ósGaertner
liudipt, IV. Taexl-ntea 21.
At IWO. 4vi bém imidasáRi év wrééwmtt kláüiléaótt
Mi tagy aalal ánrail kíltttaifa. <MP
SiAilii: 5^Í5
HáUttkilé éi éUiadé MMt éc aráéutt jm w vaitUktL - ...
Erdéatatl kooaU kmtfé éa ttslík a*4üi-láara.
BHyabmndtoiMk kw&MuLut általunk *ukő-iúltelnék ét ütemre kétttn átadatnak.
Árlejtési hirdetmé
ny-J
• Nagy Kuníüm rtndtMU tAiiioau riroa k4pvla«IA Uslületéiiak JÍ90. éti «MpUnib«r 11! An tartott kOiftyfllé«i határoiaU alapján a vár. Lauáoa által liOaliirrá táuUkt hogy N.-Kaniiaát) a in. kir. hoovédaég réapéra afy itnAlttifi lérliftlj éa raktári épUlat, — kooiinin nayyobbítáa^ Cakámarák, tégla kariflétfk/fl álló 19164 írt AB kr, k0ltaé*eMirányaaU*I ttlyaU épit-kanéa vállalkoaáa utjáiti nag4pltá«4ra 1SIII évi Aprllla hi O-áunk IO ér^JAra a viroahéB tanáoatarmébaa tartandó nóbali ár-lajtáiMal ödiiakfHJHt iráaball tárgy alánt hirdat.
Aa árlajtéitK) réaatyatflk tartoatiak ai •Idlráiiysott Oawag ö9/aaAt k6«a pénabaii vagy ovadákklpai papírban kUlOn kütOn áa padig a aaóbali árlaj-itfk a ktlldfltuág kaaalbaa, a aárt aiánlaltavAk aárt ajáulataikkoa mallékaloi.
Zirt a)4tilatok IHÍM. éfl április hó (Mii dálélÓU 10 óráig, vagyia aa árlultáa kaa<lat4ig a vároai iktátóba baadaudók, mari a káadbb érkaaók Agya* Iámba vátatnl itam fognak.
Aa ádajtáai tarvak, k0lla4gvatá«ak U laltétalak a vároai tanáoanál a bivataloi órák alati bármikor magtaklntbatók*
At árlajtéa allntMaa iránti batároaat a vároai k<pviatl4 Uitttlatoak
VaK láTVttflfl "" ------------- ■■ "V-------—--—-g , ^
Mlrót aa árlajtaoi taimUkoaók értaaittatnak.
A várnát tanáoi Ht%
Nagy Katinkáit, IHU 1 mátuíua íil 14. *
l^ügyvife laajM Rakáaka/
fi fojagyaÓ. polgármaat^r. .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV
J ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG BUDAPESTEN.
Sj: * I.TO&, S Z]Á LLITMÁNt- É8 ) ÉOBIZTOSITÁS1 O ZLET.
jmmmmanmm. .......H^rmlitefc^sflH^évá MÉ|1* 11 ^T*** Tmmmm~^
' gíl 1 Tlmtot-ttto l-J^L- kwm^m-jJtmto: ^L-j ... . . 1 ^'"'''''''"Ij!!!^ J___
-2 ;• é - » tt..,,w)llt f, <t . j- 1 | f f tiiiíniiitéi i •*• ti «hrwn inii|8fam*mi . . . ttultr »—»«•/ * to íp^-
1 IV »«* Ur* UrUItt* . I .75364 48 ' -^HH1 J, L Wfa- UMM » tM» - 1.895.0..Q-- * M> ' T^*^ " " '-J
c , ^zzyjág mm, . ____lg i , farai fa mimémm mmmm ailtl 177144386 l ^ ____, —^-w . dnbfafl wwubm*) . . . . .f. - - 1
- fauífa 8>468«ttt l 8^8 881.884 ffe 80 tarilmtt hűltek ! ^ f^vp n lí i ll i Hfimum fcfa» £} - f ' — • •■11 tjt^tmi r 1 liooSl* 1 m mttíi, vmlí^mttfmmlm&i m* klmufarfay á 87^1 — 1888,81*- * ri ■ ,11 l i ii
ilii * l^ih-1 fafafa* 1. . 4B60f 4Vi7# - fc»té> - " -■ ^ ' lwjfí^ufe
| rpTff i ^ toJEJL .^JgLt401'™4* ! 'v j: is MM; i g*-. . .
{ 8 nlt? uú i • 1,1 ; j • ^lli* tíuri é^k 694,888.13 1} «/• i .h,fl,l4 ^ __.____ ______wj
rtss urttil^ta^lu. j{ ! h^-jg" i wé^k 4 8*86- 487.847 ^ p 8 ' "f
. rhimiltií-*'—rw iumím •«*. i - «r jj 1 ____a. s0 cs. i 4u0 lktttai i ilmbhém karfa - 1 - - í
i l'^'^x^js?^^ 17f81t7» ^ 4888 9<4i 874.h4í89 1*6**44*6 8888188 88 í ^^élll^y*. ^^ • ■ jsis
_ _ - ____________t i 1889 mmm fcwlljt urua ftc- á7yl(*, m . . st f b 1 i " * ■ ■ ■ frt^mfa • - - - - i- ""ss
b. i^nifémj hiiiéiíi ! ] gf\m tikbnkirt 1 . " itt ioi:4ij2o 477m •o^ *hmj«é j ran rí mm..... j. . ►
i dmn unk a i ■HftiHiBlill rén jx ] xx. itniihi , i anrwl l . i. . . .. . j 488j098l— emká i »to« tf1..—- • ^fcl
i * • • - 4 • - 821>z " l« 4vr4i itwsotf^iréiml ; ta8s»37 1 a tiamtrimM mj+ciijúma ks- ^^ '8 m "i s
i ^88- i mmnM kénk fvtaléka l mimik m 88 knji}kdtstt ; i elli-!*. j '■b8 1 ■ : j » • - k - • 3
ss rtlifiil .....* . 1t$86^ rnilliili «táu . 187.781 38 | ! m | | él <líil 11 ■ hil|' l^é suúa ..... i ■bg j 5
f & mim^íij 11 ii ületet tekll jl . lm.m: | • fe®tí vtí* mm ! 1888 8rs mj m ■ inj .......1- - - 8kj8»8"
.. . . vh. . linliw dij^k 3,485*b 8r tré^g inilh 1 l»itil 7jk8x 811888^1 ^ a tíe*. imlimitfli « m88 • | jo
1 a mi irt 11 ■! rigmmmt- _' ll ,íimjim vímmumnt i ■ i - . c ^ fimftm^i w — u3msm mkal || c
i J X : —^ 1 P
g- c^^zttirtlk 38«a:mj jg togjf .1 vi > - ■ 1 : i" ' __1 te
j itii lilf kin* x rab«ttoíwt8ti mx _ jt -j---. m i ») pmtícxm »—ú kl|ifcilti%
- * . - . 17mkuw mmjm ftt 88 ifuhímct pmimailfe' t i -----l -_1 ,7 i ~ *__:
gj nujbf ' v „■! - - -tmiu.i >v ; r . *miW79l\ bj l^r^t^: u,. umtt . : "wti f || f
m^telmitita mláal li ihilá te- ijj __| fidbc^toetáxi anüh fctii amia i1km i-§
él - mreos iu b»»uhh wualffagi il wm , ttkwh - i *t i .^t7 ^^ ,,n ,ii,i ? •
| -h ; iSjfc qs ^w^ ^ j | I . . * JL - ♦ .r. J • jl?
s .---- ^ - 1 ft 84844 8 ^ 1 r' '1 . m4lou ! 4 f a f8 )" *
^ j " 81884íi1 rgjr^r^s ! i , 8887»3^_8l8g^y3 h ' —» 1*87lx88 fct 8 > kr _l||s
s ^rajfe^ ^ ^ r » —rr^agoír -^ tokc^
r II r I iá ÉLÍTBjlkTOsjtASl ÚZLBT . -
m18a88k liwimbfcimft évi u r^—ma mia-immm mii éiffcé mé8é |8é irln iiébéi In nli ^
i tibiíibiii kiiiif_ -i ^ . - .1. i iirn^m : i j i \h 1 ! r 11 - > - ixa8jb8jkj8bte m■■■ | rí ■ n mm-rr^rn
• — -------- j átátb'... .]. 1 uaidifti: 8 hktmaiiuai if' - | | : il műin i»émi» fcaayí m.imltiin"vr«*i^ >«itm —8188 . .. _____1 ira
nifiíiitfii vüs itiirfiiniiínn | 78«8gí ___. _ i . . ! . • ! .. .1 i 1 i fet^ri. m^tm ,, * i m ■ > ^
Tl\*m*dmt U Ili 1 í i 11 111 h>84 j ti . hi í_^ -l öst^ji u4% , 888m —„ ^ ;
ii ..... ^ ímwiIíi mii . n. 1 08o68fjl # 41:. w^m ray m^i íj ------t hil ksm. m hm » ...... f j * ji ii «
t gi s tert . sx . -f. 1 t189m| »»ik—k«ibt«l1 1 r i ; «8l >00 trtmri «ct- 1 11 1 h ^ j 8h !■ i i ' <888k m ■ - - - - - - 4 z
im-kmui ük^. . . . . j tutbnli * . . i /-- inh 188 l_. >4 " it j i •^watsrfl^
mjvthi h uí]. * .ul 44*47 84 { iao ji. . j mwb 81 ftt^i ll| l b«m um»- 1 rw^Címm kpC ur* li^lill - - -—. f - kz
emsfö ur. ■ tfifj i ■jiiiajih) [ ff ' i.;: . • t , ' -. .. ,1 - wffu* 81% c Jj . . . . . ] i&mmm - _ i _ i ^mmm
m- fa --'w s . . . r. 4 moíhm i •ilii ibi iii tfti *■ wi^ immii firtassam. <%«> 1 i ter iiiiiíwi i miw ■■ > f
7*«r: 1htmi i 68cb4 8b . ki * _l l ^mnf'mi m ■ —1 n fa rab tijáü.mtá 1 iw íj i
tTi: :ü: i ti^ - ** • ^ .TT . jI . J. Ti n---— -1--1
. . crrw fadéft l l . . f. j 19(8889 _ r ixjoi tfan ^.-w jiiiill ífa niwrt j . 1 s54& m r ^^ \ . i ■
m ^ hü % ■ . • 4 t2si3p« ** tok famáéfai uqh rj fa mal in iái j i naat1<t , - m . • 1- - 1
c - • j- - fawkil fafate . . 4 fí&yé • - [ «i 1 n j| 111 i,n .... j j . .- . . - 3 wmmi 1
2 mi ii a -fc „ _ - ^ i 11 n p ____ili t i | tofaffafawk . . - . 4 i . . \ . . 1 riniii l _ _. w i i vbi8 4
s r.|- • - ' i ; i . i r . • - }. • mü iírzlt !■ ^ in n.n . í* . . . . 'i mmm ® í - - un ■ i « m f • i
5 w fal ■■ «h—ifaii 1 nifttlí ! 1 f "'ml' ' i —'-1 í-r - - - 4 4iwmm i
1 léfe^aslat fii i 1 i ttfmks^ - - ^ -m i >8b8pi,ai [25hsb
g n 111 i, MHfc < i i 88 8i-4fa I ' . j^! -a.* le-azgatósáf: mL-44- ^ " ^^ _ 1
m ™ mIS^T f- '[[[Í^ t ml ^ur Y • 1 6 lo-I. z o t -t^iT ^ : p^jgiMfc^' » 1 ■ - a 11 1 ™ u " * J
. f4" | ? '' t v j ; ji'!. ' | r i „t ] § A "4, -"1. í. h l^.v. . - j • . : ' i ' ____[_
\ " , Zola 18. Mám. (6. lap.) ;
A lelnlvemifi hitáronl Utált df. Niittmnn Bdo rtOiIij isriotia irnéft itüvolkflafl bnsédéi i
Tlaatélt gyülékisétt Kyy Akorl böloa ml ál-lllá, bogy ii ligbetmisibh idomény, • molylyol HM lalsnaég as smhirt msgajéndéko«ia, eaoa k«iui»»«g. bogy lelednl tud, Nap nap oláh múlik éa a tirnyomiaoli, melyekel lelkünk gyiri, alig Jillt tol a pilliniiot, a malyban megsaületiek A* ember utal a jáléOM lügg vagy a jövőbe leklnl, a ml a múltban történt, aat a feledéa fátyoléval" borítjuk I'adlg jelen ée |0vA a múltnak-alapjain ApUlnak fal éa annak gyökeréből nalvják táplálásukét ti ezért a leiedéinél még fiókkal nagyobb á'dáa a megemlékezés éa a jslen-nak éa jövőnek oéljatt aaolgáljuk, midőn átoknak émlékauléi tltaialjUk még éa á bála adóját rójuk la aaok Iránt a kik éleiUkét éa tehetségüket a közjónak aamiitliék, a kik lörek vénik és,ezek •radményat által a nagy tömeg lelőtt magaaan kiemelkedtek. . , > ■
K«én ünnepélyes őrá égy férfiú emlékezetének vftn tüétilolvu, a kit a Mindenható kegye kínért egéai éleién ál ét a • kinek leijei paiyafuiééát, minden léplél, es latanl áldáe lényén nyomai jihrlk. Hgy férfti draeA ratéknetér akirtttk meg-ttavtelni ée képének aiemléletén épülni ét emelkedni, felbuadulnl ée lelketedni, kiről elmond twijak m iráa Marát < (I, Hám. 18, U) aa tir szivi eaerlnti lóriiul kareeeit magának éa teje-delimnek randeté népe lelett.
Harmsdsaor raólimink mag, hogy i hivek gyülekfnlében gelset ttuimann HenrikrOl megem-t Pi "i (Pl . - „ . — P. I ,iéke«um él moit Ih, noha o«y év furgon iiaaon alatt alkalmunk vn tapétáiéiul é» Ly*,I0, n,» „ mt[yin elhagyón bennünket, megnővddni nrrftl, tWfrt méhnyin tgammk vnltH m*efy q,e||(íeifldé« ée keaerU fájdelom «a«< erői a mldOn a mim eieu oaapáaa mély lá|dalommal i rntlatii, midőn elgondolom, bogy d nem jár lélilUte keblünket, egy hniim ér lllnlitáii alatt többé küetttak-. Harmadaaor saóliuiluk míg «■ elkalmnuk volt tapeuialni é» meggyőződni ar- mml „irti tartok, bogy iemélelnem kellend a tról, hogy a sört enan ftMjpMl áltál hltkőaaégünket mAl. elmondoltakal, banem hogy lényének mely
Mt|t-KanÍKM| v«aártmp
A kigyilit ÜQDipt.
Rgy év merült aa űrök aemmlnég Űrébe aaótg, bogy gelsel WwIhuwm Iltorik, Negy Kantaan váró aának e hírnevén polgára elküliöaoii őnelhei, Aa laraellta hltkOsaég n ér lordulót, ejió 98-én dinre* ünnepélylyal ülie meg, mely a kegyelet legaiehb Ünnepe volt!
Itélelflti'fél II Arikor a hllkoiaég tsnáca ler méhen nagy kltaönaég gytlll Aaaie Olt roll min denki, kl ki elhunyt emlékét keblében inagörzé A raalád tagokon ItUiftl, kiknek éléh gelaelÜM/-mhinn Vflmoá éa Vltlor Hamuné voltak, a körül-tAk es Aataet rokonáéi, ott láttuk i 'ihrndcry (ínHKiftv ét llftlifendy Béla orei. képvlaelflkel, Ajw/mi, Wrtoocá,. df. IÁ, dr, Dick, fítorlm Alton, nolhttmli elb. Ügyvédeket, a kereskedelmi világ elökélöaógeit, uámos rOl,
Al Ünnepélyt llirnrhl föle nyitotta meg géllel liuilíuiitn llenriknek takata pna«lA«al ijlnkiya
troiépe tílSTf Hívé, tKvétkéiifi lieaaéddel i lütltll MjMnlf I -Igen iteilell gyUleaeaell Ma nem Itléare, ha-ngw igy ünnepéi vm, egf iigyilitliljii' ttnna-uélyri gyUlekeatUnk, mert m* ép egy eeileultj*, hogy e fÍAillMieleiban álló tielvei (jtiftmann eaa-lld t ra«láddfot, ét énen oaeUdfóben hlikógiié* gUnk mélyen iiaeleli ét "áfdemdut elnökét vetítene e'. %y é«, 'a Iflrlénelemhen oeak egy pil-ItStftif de nánk nétvé égy boeuo év° Téli el, hogy a ttoi'H eaen otapátt a ea%ládon éa blikft-■eé|UnkAn egy mély teltet ejtett j egy bnttau
egy negy, egy illg pótolható veealeiég érle; ■ért Igen llaiiili lyttiikuet n leimben boldogult hüköaeégunkei in otilád|ánik lekinieiie ée ea ityil gonovleeléaiel ArkAdölI eaen oailádje, ItiiknatégUiik érdekel lelett i n Ulenben boldogult iiyil gontlvlae.éaaal OrkOdóll hllkttaaégOnk liglobb, legdrágább klnoiéJIIÍH ékkor, a.jildOo áMO volt, bogy iiltkOiiégUnkbio n eiyaéget *• agyiteriaat tini irtai; n Ittenben boloogutt, n ki eiikiim egy éveaáiaddel nilOlt aaülaieii, megi ti mindig a koránkkal hilidvi, Haliétól lelket U>1 tton volt, bogy blIkOiiégUllUM konaekkal htltdjop. || ei nek nila|dop|ihaió, hogy bllklliiié-gtlnk a koraaak tainvnnalán, hogy liMiAaiégllnk mindég i kornak magielitén álli, éa eaállil n ialinben boldogult külaAleg ia hiliiliiaégttnk hírnevei ée liklniélyéi emellé, igy iióveí éleiének végaO plllinilálg laon voli, mgy bliknaaégUnk anyait ée erkOlnel jólétéi eidmoidllaa ; ée Igy ei ilitunytoik aiámulin éi illArttlbillin érőiméi Indítóink tumUnkn írre, -hogy a mai ki gyeletleliee ünnepélyre gyUlekeaaünk, hogy ea elkelommal a hála éa a kegyeletnek adóját lé-Yéjhk ; dl Igen ilMélt gyUlekenet, n- bála ón n kégyilitMk edfriát nik ngy róllAfjUk lé ét eeek ekkor, ha i eeilád, lift hllkoieégltók ■ drágiel' hányt, erényeit, mtnl hagyományt, rnlni végrendeleti begyuminyi ál vogul, ha a drági elbónyi
vonáailt rijioljim, eredménydüa mükAdétének mely moManililt imiljem ki, n ejt aevirbi engemet. A mit egykoroo Móab királya lariel-rOl mondod, aat bliváet mondltnljuk il mi 0 róla : •oaak egy réaaél látod, de egraaben nem láthatod . (IV. Mól. 28. 18).
Nem lehet eeándékombao nyomról - nyomra kOUUl a dioeOQIIet makAdéeébén ée egyenként rámuiatni aeofi élkóneokra, a. Mtfét álfél MéfOrOklIélle nevét, oeak aaon veaéreeemékrOl fogok nólinf, i milyikit leljen életéo át kó-
Xtetl éa aaon eaikaiókrol, *■ melyikkel elérte igtaatua caéljiU. Kgéw lányéban mlntc()L kél kor ólilkexell. fteone e mullnak hagyományai ét a JOvdnek oél|al mintegy teelet óllOlték. Aa idO mtagyé|én állott, egyik anmévil vleiai, a máalk-kal előre leklniett, Veaérelve éi-iráe aiivi volt i (II. Mai. 10, fl.) Iljilnkkil'éa vénilnkkil akarunk térni. Hélátli) nosy • történeti lejlodéanek lőne-lát elvágói nem lehet ée nem eaebed, belém, hogy ttom aa ■ ml leliditunk bogy uj alipoket veeiüak meg, bimm u, hogy i régiitlkn lovébb épinunk. A multuk hagyományai éllek lelkében ái tudln, hogy Mtk tkkor van jOvönk, bt inul< lünket nem tégidjulr meg. Nem voli lébár lilvo i rombolásnak, a iillorgiláinik, hanem ■ eéltu-deloe, méreékelt ée óvaloi biiidáinak. Hinkl aim ériétte nálánál jobbao ■ haladó kornak
nyomdokaim 'énünk, ha annak nemet példáját av»|vél, aaóaatái. Ae aggaalyáa, kinek váilái
LHufiilUb Iái. JamA 1,1.1 I.IIk.Ií.íI... .. ' 1 . ... — ' ...
köyetJUlt ée hlikOaaégtlnk további IljlndéeéhM ét lejliiiiéeéhie, kl il ere|e ée tahéieé|éhea képeei ép ngy, oijiil i drégi elhunyt blven, lelkllemi' •eleim ée AnaéllMol küirimiikfttllk'; i háli ée a kigyilitnik idójái leróhatjuk, lóleg akkor, be a oaglad, he hllkOaaégOnk e drága eliiónyi erényeit aien végrendeleti hagyományt épaégbeo liiftjn, éa a bigyémányképpeu aa turtkorra aiaeármaalaija. Hogy éa eaámlékunk, liogv ,ea aienl inrekvétttnk, mnlit|i aaon körülmény, kogy mm ti tutit ea élni-lárrteág, Itenem, bogy nliknaaégQnk mliiileii e^yea iei)« a drági albonylnik igyutibnil SftttU s kimében, ée eaen keblünkben emelt anobor bli> loeliékot nyttjl, bogy abbéli' Itlvaiéeunknik tnag lugnnk lilelnli dé mivel etAiti kéhlUnkheii emelt aaoMr vélünk egyltti, de ttkümti velünk egyOtt elpueaiulhei, -velünk egyBii ei fog piiaalultiTi ée bogy mégla ■ liétia ariOlee ée a llaali erény aa ulákewnik mindég libwjen aaeme élStl| hliiUi-•agttnk vtoljárúeága eluiiéroali, hogy i drági él> IkoiVÍ ibIIii a Urantbiu megüiflkutiaaék." -
Kauiáti léteióllltotlé a bliküiaég jigyiujéi, ol» vnei lét g lluliminn Inláli elkelmébol lerínit lilén jigviiAknitvi fclVHtiéllh
Mlft) Hnm»Mjfí i hlfkü^aég jagyara itjvii'n lel a (ililjhiUitli Inláli ilkelmáhAl liflolt kAagyb l*i hélinielál, #alytiei ei vin ntointvi 11, hogy l iiiegboídogull erokepél • Mtkitaaég olájbe faa 'éil é iiNáe* l'rem fé'éére.
oyolo évltaednek lerbe nyomta, mti den laébw él volt halva i fejlődé* iieméjénék ígii proliétól, a fejlétléenek én hilidágnik aiHkaégeeaége ée jogoaulüágától, de tudta egyaaeramlnd aat la, bogy a villán iniéiményei mim válloahatofh folylnn folyván mint ■ dlvil, tndti, bogy nam mipdig rotea n, a ml régi e hogy in ui nem mindig jó le. KAvétkeaeleaen én blntonin előre haladni, nam vikon éa itieggondolillnnul előre lörhi. Mem hódolni ea IdO aaetlime előli, 'de nem érti hit" <1a múltnak eneat hagyományait nem. vlfjainkknl éi véneinkkel ékaruiilf járniit ai aggkornak óvatoanágái é* ménéklnleeeégal, a mullnak Ibin* leletéi Annahangiáaba lioinl aa iljuaág hátoraágá vél, lelknedéeévél, ajltáare ée jeitiáera való bej-landoeá|ávál, en volt venénlve e dloaőOllnak éa eéyaaeramlnd aion áldoll emlékeaetu (érflunak ia k| a haladéinak vdll lujnoka éa egyik láneló-vlvil|»l| de tolinéoaa éa aaóetólója egyaaeramlnd a mull hagyományainak Ki voli veeérelve gyU-léMraiunk balbaiiltan tanlio|ának, mesterének, aaereiell lelklpéaalorénak, Kinegl II il, főrabblhik Is. a kl eaen lluiiépolpk Arábia is lli'üli tldvnik bmiából tékinl le reánk, i kinek sielleme Itt van kftilttnkf middn nantt fétflit enilékeaetél llstlé||Uk meg, a kiliea 01 IQIiIi mint b*rminoa| évi berálaág lltsie. tik mindig msgérteilék és élftmoidilollák egyméei ée aéun eavatlalaH Omi-| baltgbaii, g malylien esamelk és néljalk teláUot
1891. márcioa hó 29-én.
lak, rulett egysairamlad atkeretknek UUteettéka.
l)o gyiííéketiolünk diosöütt elnilke n«« eanh a Híélokm lálin tintán és világosan, nam nak a filidiiokit fsinerlé fii ritka éleaantaiAléggel, bimm ■■ mkflsAkit U bőloaw meg ludfl válo-gilnl céljainak eléréaáre. A kellő pillanat fellt-ms'rém és akadálvpkat lékUsdő erétyével karMtve jári nála as i párntlin nyájasság, as a ritka kadvaeeég, as i Unom tapintat, | malyLyel mighé-dltott minden nivit, elsimiioii minden ellentéte), lefegyrwaeit minden ellanmondást. Jelasevi ■ prédikátor mondán votl: jobb a bölcsesség, mint i hiro mkőnl (9,14) és mint • béke On, n egyetértés sxósxOlúj*, bőin él higgadt Kivá'a1, vele ssDIeiett igsiságoiaágávsl ée méJtóUgáni. mindig li (udis pstllapitanl a feliagatott kedélye-kit és kibékíteni ée őnseegjesttfai ■ néaetek harcában etleoeégenn találkpsó véleményekel. A békét és egyetértést fenntartui volt mindig lig-msgsaabb lőrékvéae éa e/t ki ia mondta egy ünnepé tyea pl 1 tanaiba n. mely szent lew előttem és fe-lejlhéiitlin egén élelemben. ípen nyolc évi, hon a gyülekezet élén, • hlvekel veiérilve, ftdvOnélt mint ■ köi^ég nj lelki páiztorái. Hangji renegatt, nzemében köny ragyftgottr -„Áldott hfrm^ kr*ns—■ Ur nevében J0", igy keidé n >a mi bitUsiégüak
i haladás híve él béki és ggyetértée uralkodott beqm mindig,* igy tolitafá. Ezin szivikknl jal-lemezte 0 maga mOkőéénmk irányát, endmé nyiil, stksteit £a et egystersmind laon hagyomány bi, melyet ssentmtr heti lirlanunt, ha aa 0 emlékesetél akarjak megtisztelni. Ha meg akarjuk óvni azon drági javakat zz etiyé«ntlő|j a milyéjiei neki kftf/.őnünk, Jm gyarapitanl-éa ftreg-bljetii akarjuk, és íz kéli, bogy lejrneniikb feladatunk, legkomolyabb tOrek vénünk tegyen: akkor -a mi gyUlekentflnkaek ée kósaégftak' vsaéretmh mindig sxen nzméknek és esn oéhknak kell hódolniuk.
A képet, a melyen a festő eenie a dicsMltaak arcvonásait OrOkiletti még, lepel borttja még. Dé lilkl esemOnk tlizlán látja ői, hiszen képe bela vin vésve Orők időkre, eliOrtlbetetlentU mind-
ii y íjunk lelkébe. Látom derbit homlokai, a melyre ■ bőlcjinség ráiiia feleli, látom nyfjaa nimétr azokat a< ajkakai, a melyeken mindig a béka ezónti lengett, ■ melyek felett aa ímhennrétit hódttA moaolyd Alt. Latom Ot a vénség koránjával diszltvi, melyet ez erénynek utján talált. Látom és mm képnlhüem, bogy aa 6 eeetléi alkúlt&iőlt légjn lőlftnk, nem képzelhetem, hogy gelaet (iu'minn Henrik vilósággal a<ncs kőalüak.
Lé log hullani a lepel síről a képről, szemlélni fogják azok, a kik tanácsot ülnek. Itt éa Intézik biikősngOnk ügyelt, ezemlélni lógják ée — óhajtjuk és riméljük, — • dicsőülluek szellemében tolytilott mükÜdéiUk állni életet lógnak lehalni •son vonásokba, a melyét" asoa férfiura amié-keaietik éket, a kl párját ritkító lelkesedéssel ée eikernl ecolgálta gfU Isit esetünk szent Ügyeit, es
• kép émlákéztoini fogja őket srra, »hógy a kaly,
• melyen állanak, esent hely«, a mélynek ásni-tágét migóvni él tíiilelvbeo 1 ártani mmjbgnak ilmu'tiataai soha. Igy fog gilni Uatmnnn Henrik- omlók oaele ÓldnséA lenni mindenha, nemze- -dékrői nomzedékre, igy fog élni az ő neve, nim onk n utókor ajkain, hanem e jelennek és |0-vOoek törekvéseIbsn is <éa s böleaek ragyogtak mint i mennynek lénye ée a kik sokakat eréayn vinnék mtnl n oallligok örUkön örökké.«(Dániel Ja 8) Amen.
a pegy bélést kelimi bas éd után felemelkedett HeOooh Uyuli ügyvéd, a hitküaaég előljáróságá-jvaa isgjs i sstinoki remekkel .egybeállított- e valóságos saónokl hévvel elé idoli beesédet mondott, me'yben mélietve u elbbnyt najy érdemelt, jeleste, hogy o volt ns, ki ssakitoii i bigyomlnyokkil ée a liberális halmién zászlaját kitűzte, • ajjért a a mellen herosoli, „d vdll as" — mondá n ssónok ,,kl belátva, hogy as Israallták nem [líh'itmk tÓhbé kvegháai növények, kiktől el van •árvi i aaibid lég" i svéri kiléplek e liberális-mus terére i • halsitii aánléja alatt etetnek meg-niutilnl, bogy a 19 Ik isüttid euméli téllogni képnek. • Hulljon le a Jfipela srgyalnál as ina-képet takart Igpel lehullott's i kftsttmég tompa hangja tanustiá, bogy ea eroikép elkerüli ^Jtces-léd tagok lokogán vegyüli • néma oeeadba, A nunok kilylalá, „Mutolya náak • ti mognokoit-taoeolyoddal, legyen aaeilemed kösötlünk ugy, mint amiéked Örökre megmerad nlvUnkbea.*
A aaép bnaéd lilán még Hlraebl Kde követ" kfsé aérbwsédsl mondott, átadva as aroképlt la hilkOeaégmk
'fiaetaft yyülfkuttll ■ t
laiéiiben Itoldnga'i (lelaet l^atmsan Henrik hti-konégUnk volt étdimdfta etaökénel arbisépe lp»
Nagy Knnitna, ?aeAm«p
lafrleateiéff, hiuimH emléke 4 léiéit bán Un nauál y t tea ui«|0r0kiii»i«ti, biaioeltom, ép ugy. mini at latenben boldogult, hitkAaaégttnk óPtlttítfll lelgtl orfeAttoit, tp ngy logjn blikoin<|tlsk tloljárAaaga eaea aratkaoel ileiielettél A* kagyeleltalleaen megArianl. E mai ünnepély R tlaatalt gyttlaknrai magtalanéi* által BiagaMfaaeágábtn emeltátati miu meg|elétiá*llbárt Itgháláaalil) kfmanneltmel . kijelentem, k diapüléet eaennal beaárom.
*- Tavaaal divat iiKióiiián mij.ém A* áH*láiio»ao lainark ZtlHohi Hftnmujj Q, lyémgyár kftvaikeiAkel kOtlI velünk. „lUbár at élobbeni 4vadban nem" In imdalkentünk 1 oly .aelyeni kelmékkel", mélyek külAnlegectégel k4 pothatlek voliuj, több 4*1 lapattialalaink ulán, moat már oly aalyemttOvelelnk vnnpnk llanga-llnból, melyek oIkö rangúak a kéttágtelen, hogy • hölgyvilágnak állandó kadvenutává lógnak y Állni. A fttngtltn bfeljjBJLT "Istaíte ♦sWr-*
egyéb etinek ben, daniatattiau, kQOKkftxvR vagy voaaloava, atóval minden almái*!, mii caak «e-lyembeo tlflállilanl lobot; a mayjagya««Uk, bogy agyatlan taliamatoveiben tan lahíl ul| aiép rán-eaoaaiol elAidéul a ruhánál, mint épen a Bon ghlittbaui buintlatba vévu padig (nak nain el-puaailtbatailan A Uangalinru kívül kapható nálunk : Hatan duehaaeé, Hatan menallleut, (ilian geam, Surnh koeakátitll viigy vunalaoii, Telllé éa • hoeaau éveken ál' annyira kád vall TalTtl MÜvot, melyet muel leginkább ál-a«oknyákbo» aaoklak lllhetanálol. KOIOnBaen kl kall emelnünk, a mi álialunk káaiitett a annyira kadvall Knd toulandot, minden utnben 4a mintában. A d« maiinál Igan jól alkalina*lu<lók a viráguk, aia-tagok. At átad kadjuuiáucl ttiuakban: gyöngy-aattrka, raeada, heliotroii, róaa, aárga, a külön-ItAiA aalnárnyalaiokban.
qg-Ajrosraac.
A vén loány. — fejt — —* 1 r 1 a i A'rtffljf Ahhíí, (fat/iaiUI.)
I.ianem, mennyit lapdáalak, oiráétiak aa udvaron! — Ailán al vállak, t kia Laurát a nttrákiéb* vlilék ta aok Idára < 4ge aiakgdl a jáieai gyarrnak-arOmAknek, Mulnn Laura a na veidéből baaa karQli, 14 ávaa iaányka voll ta Andor 80 ávaa Jogáaa. — Kkkor lolytatiák a ntegaaakedl játékot, da már nem labdával, blno-kA««i tnbbé, banaai virágokkal a talvükkel-
Olyan lorrnn, «l jan igaaán a*arati4k agyakat I (Njran Haaia, ábrándon, gyarmakta Mjongiaaal naak aa angyalok aaaralnallk agymáat oda llinn IX ■ gyarmakak lilvak la Indiák maradni; ávak múllak 4a nam válioalak áraalmalk,
Majd Urnát válni kallail, aioai Andor lávoaotl, Oda adíT Ténykáptt haurlmnk UwwuaÁalu«t kof y na iudia At állalmi ni, maradjon hü boaaá, mind fl laaa Imlállg ,:,',. la Uura lilltnakl. Iilil aiok<| nak a aaáp aaavaknak, mit láváiéba aaAli, mag OHata a Mnyké)iél, mind aal a nfll adoil, mind aai, mii aaiva balaO lapjára • aaaralam lánya ra)a»ll, „
KáaAbb , , , I.niiih alégalta a lavalakai, aaáraa vlrágnliki, alégaiia aa •mlákaaaiaii naak a ká' aort naai voll |iá|)M a lángoknak adni, <Mt la Mfria a lápről) malyra Írva volt éa alMUa « Mkéflamáfttll •,, ' Náala a aaap kalároaoil vonáaokal i > • Inkább allbrnm a ptkloi aiaratva, mind a manniai iiirítl lantondval , >
Hogy aaM ramagai a kaaf, mikor lalr'á I ,. ■ , Mari mégla Itpiuuduil . ^ radlg mm kállaii a pokMi 4tlUrnia - aMraivt( ■ Min a mannytt naai nyaria wag laainndvá, — lamonifnll Ankanyi, kényaaar nélkül, ok nélkül, iiéliiny roogyóa aaar Inrlnl Diait , ■ .
Naagény Laura nam tudta még, lingy aaaralwat, iMldogaágot. bliaégal, ailnd, mind pántaa vaaalk 0 nam lartnatull aaokra aaámot, mait rtaki nam voltak attal, t bSahndiiti, mar aaagánynak a,ft latatt , , j
Aa A kmiomAnya liAaágaa, aaarálfl ailva voll, ,AMil»rnak aa kaféa vnll, alvatt agy uiáalkal, kl tán nam bírt aaial a klnn««aal, airda gaadag nak aablélail , , ,
Ka • íftHHltN liftly/iiiy, ag aaatnény, ittltlllti a pánaéfi oly Hiélyan a Inldta ka|nll, parAiiyhyá mitlttli 6hii «« alitándoa Hjti lányka altitl, olyan paránfnyá, • An^g mtf ihhí< híllu Itth/-, > t
Zalu Ül nráin (8. láp.)
I.nnm lovlbb pTTrgatta uj|a kDal aa aranyaaa aaagélvü kOnyvat, Nm káairaiu lavél agy éli JagyJMl kftitya Ira'lnlt tlábá,
Sápadt, aápadi a uagény lányka «rna, padig nám volt Imtag. A JA Arag báalorvoa aggAdva néata kadvanna harvadáaál a magalaiogaiva arcéi náiu ejryuar mondiai
-.•f.<* fajénaka aokat, nagyon aokai gAndol kodlkj M»njan a lavngftra kadvaaam, monjfii) a aaabadba aélálnl, aaArakoanl, nam aaabad a aaobában Illőin.
I£a prvnal parannara «tkttldUk At agy máa vá-roalia, lavagAl váltoalalnr a a rokonaiboa itkAra-
koani...... _ •
Ott iamarlé mag • máaikat . . . Mmiiiyl Arát élfáoaegtak együtt I Ai • bAborloa, | Akad vő, iréiáa Daaaó, hogyan lel tudta At bohó-gáa Allatai, anyafgáRalval vidítani. Akár hová mant Laura, ftaaaö mindanűtt A mailéjé üli í*
.vilii.-hnaaálgalalL tréfált, anyalgál._____:_' I
Nindankr magatokra már agymái'meliatt látni Akét, blaaiinaaabb larmarflaAk flooman ciéloigat-lak éa poharai amaltak rájok, mari s >aa Iai«n a agymáanak aaánla Akét> — veg — >aoba olyan aaáp pirl, mlqj hal Aliik I4nna,< — ntb,
DaiaA nam mondott aoba (llani, még biaálma-aablmn kAaaladati Lauráhoa, ki mint agy tréfán, navaiait aa agéaaan. l)a hogyna I hlaa ea^Ull DaaaA nam illkolia iionki olöll, Wgy a gaadag
laányi kara* a miadanklnak anaal dlaaakadait,__
Itpgy ném luff igaááiT aiaralÜtThlllM |« UH4.|B ftl labér bab> rrt UrkiTfH 50 kr. dió 19 fri H mágia, mágia, mllyén máai mondott Laurá
nak min lan kéaaaoriiáa^, moaolya
Voll DaaaOnak a háaaoál agy árván maradt uuokanAvéra, ki mindig aljttit valOk a Laufa rokonaihoa a inolog,; tfatlnto barátaág fajiéit • kát laány fBái;
Middn élóaaAr (üllőit Oaaaa, Laura liaitán látta a halyaatal. Kialka komoly hallgatag leány volt, n% imaaélt, da aa a maravan raá aaégaatt takin lat, aiok a némán, kinoaan Aanaoaukot ajkak mlndant almondtak . • Saagény laépy — félteit, ki (éli —i at aaerat.
KáaAbb Ktalka magn lt bevallá, hogy aaerat I llaaaAt, aaaréll-rágen-aalvatakadva, ntramány-lalenáli Aa ilju lanierta, tudta, értélBált, dé Béa ludln viaaonoánl. Aat mondta a aaagény leánynak, Tiogy fl nem Ind aoha aankit aieretnl, ha valaha magnOattl la, oaak érdekből ionul, gaidag hozó-mányra vadáai, mind a tdhbi.
— ICddlg Igaa volt, — aóbajtá kAnnyaata, — da moat atasaáiUMoti, aa -A -Itldog--imIvo- ta-lebkot-Vétett , -.-. Tndom áii JAI, bogy aiarei, forrón aaerat valakit, — padig aa le aaegény, mint én vagyok- r~r •
l)« Laura hiába lagatta öt,.nem mondta mag, hogy a "ua<aA klha aaarelinea.
n mágia, mágia, Laura tudta. Megmonták neki liataA átemel.
Kgyaaer Jfitalkái klairt aaemmel, nagyon ato-moruan találta. Kérdette, ml bánija annyira? A leány Iáiig gvnyoa, félig' keeért, aietsráhányó hanfon igy aaAli,
— A l»aaa» elbírni kluétatáté moat már bi lonyoa, Aat moml'a akkor nSadi. Hát oaak kér tttiQÍJ Laura, Qad a vaaat, aat mondta, bogy léged veaa ul,
Mini a kit arául Dineké Imura ugy elpirult.
Hál llyan barálnAnék tarlaaa ta engem? m Magaiondháind neki, hogy lm még ugy aiaretna |a éa én még annyira aaereinám viatoni, nam lennák a faleaége aoha, , "v
Ugyan, ugyan miért ?
Mait mim hihetnék boldog, ludva, hogy holdogaágomért valaki álkna.
- Klág Inilond vagy édeaam I ~ monda Ktelka, dé arna rngyogoii aa ArAmtOl,
(IMi tagak.) '
Eöigiidiiig.
- Aa aliá magyar általáaae lalal** altA (AmiutAa Uaaaunlná Kndra grAf alnAkleté alali lolyó liA II, tartultft kttagyüláeót. Aa alnAk ntalag atavakban nmléka<lk mag a láraaaág nl» hunyt atnftkérAl Kth'oM Ol/lllu gfd/nU. A Janney tigji)n allgaagalA AHal alAlorJeaatatl évi lélantáa ktanell, hogy a láraaaág tannélláaa Ata Igy aat laadAban aam (iitihill élQ .annyi tUtkát UÜUl IliftO ben, ml állal a tiraaaág la éraákanyen ia| laiiHi, A tártaaág ugyaAla .IJOVffft fri 43 kii /ttfltll iilükih'M'l, ít ml Ili ultiig /Iáiéit lagnagyabb Oaaaagai 'ílljl ijfilí frt Ilii krral haiatlia t«l frft'MMty UtlMintk /iilglimm hjUilMl miildim a tlli í MMt.k mtlknikt, mik i/ljill.l tudni 711 kftul iali iii tttbkil h lui'iiljtilim) mind aaonáltal mtg a |dijlétál llijililttiliiil aam «t)|{ ká)iaa Luutll a ká
ittt. márelM, M 29-4o
f<itií\tanaeág A iáitaMtily ia létemé* vaaetaaég gel aárAdik. A 10W.797 frt fl kr aagy dijbe-fétal daciára a vaattaeéf 964,$ÍJV trt II kr. Tfyen réodkirSli attleodA 9S ár óta nem fordult alA. 8 oeakia a láraaaág MrtaléktOkéi tolták' le-heiové e rendkívüli reaatéeág eiviaeNtaét- Aa nj eaateádö lafolrt 8'/t bAnepin ■íntin kedveiAbp viaaonyok beálltára anged kAvetkaitétoi, a menynyiben ai idén, a moh áv baaenlA idAaaakábos kápeet, 00,000 frUal keveaebb titkár jaleaiemtt be At ári mérleg, dacára a vettieoéfékMk,' 367,034 fri Í7 kr. nytrmlfM tüntet ftl. A különféle lé'Ofláaok után marad n kAagyÜlea reodelkexé-aére 180,889 frt 81 kr. EbbAl 180,000 frtot fiiéinak ki oaatnlákul: ráatváoyénkint 60 irtot. A fenmeradA- 889 frt 84 krt padig a jAvA éri atámlára riatik át. Egy réetvényea Mvabb iel-vüágomtáat kér aa ütlái menetéről. A a igatga-tAaág n<(élviláfOaiiáat megadta. A kAtgyüláa etut-lán at intáiat rnrntAaágánnk hiwlmat atntanMt a r felmentvényt arádén iránybaumegndtn. Végül Ctekonitt Endre jrif egyhangúlag iimk aatyed-laeitatolt tlnökki.
— Uabaaarar|alemrál. A lefolyt háton a aaílárd -hangulat volt araltodó. Knrőpn- nyn-rati oraaágninói nagyon Mradvaaötlen hírek ér-kéztok a veté«ek álTáaa Jelül, mint na oroat éa amerikai jó hírek nem birtok ellentnlyeani. Hni áraink: boaa 8 frt 80 - 80 kr. ram 1 frt 40-80 far, tongeri 6 frt 80-80 kr. btikkfinr
• Szirkeui5i ftzenetek.
71 T. >. Batylm. Tlralaa lámát (aa*a, Jéatl tag; 4» mikor, aat plét aaa tagjak. 71. m> 4. Iljlili MÍ|Mntlt, . 74. O. Sopron. Karát Mik aJlnT" 78, «. f. ffatjrbaa. 1 Jtvl^aáfilau.
Njittór.*)
r«k«t«, faMr éa aatoea aal) aaeel ralat •• krtél hl «(áa 16 Art 68 k'rtg attaraaklat, atat vagy tarkított (mintaty 340 ktleakM ailaitaégWa. ntaban ta min; téMU növatakft (kflxlUbulUl 200U it'alia) küld -tgmrt^ Táti 4a poata«H)an»t«aae gtoaaafcerg 41. (aa. 4a k adnrt iüKUtrafgyiffJ raktárt Urtehkea. Minták Mffwdaláan aaapaai kOtilatnok. tmtiln Svájcba 10 lerpi bélyeg ro-ginlatÚW, 774
KSaifinft njilvAnllAii.
A magam, gyermekeim, a gyitmli tant vírelí éa rokotíok: heréttotr legmélyebben érzett kOetOnetemet nyilvánítom neon mélyen tiaztelt nagyaaámu rénztvevőknek, ugy toe-tületoknek mint egyeaeknek, a kik felejthetetlen férjem nén: HirtcUtr Jakab ur élhunytn nlknlmjlból a gyánaoló canlád iránti 6aciute réanvétttknek táviratok a réanyétiratok elkttldéae a n drága elhunyt végtiaiteletén való megjelenésük által oly valóban megható módon adtak kifejéaáeta aa által fájdalmunk enyhítéséhez hoiaájá* rultak.
A -Domború, 1891. máreiua.
(he. Hirtchler Jókaimf.
FtltUt nerkntiS: Ca Paiatal A tan.
*) Aa t raratWi kttltttakárt taa tállal aafán
(•UlOatiot
a aaart.
HIKDBTÉ»JBI£t 81, 1891. aaám.
Árverési hirdetmény.
Alnlirt klküdAH biróeági vógrohajtó aa 1881. évi TiX; I. o.. 108. f a ártelmáben eaeanal köa-hlrrá taaai, bogy a nagy kaniaaai klr. járáabi* róaág 1404A, eaámu vágaéa által líattoeito •lánoa ta neíe faváha Nenmana Bánt ta neje Neumann Wagtermann Joaefia nagy kaoimú lakoeok ellen |1M frt tAké, ennek 1880 ávi denamltar hó 19, nanlától atámltondó 8% kamatai ta wldlg (laaxaaan ön frt kr. nerkOlaág kB-Vátátta Uáiáig alrtndalV kialáglttai vágrehajtáa alkalmávaTbíróilag Ufoglali ta 7HH frt beeatllt airkaraaatak, faragott ta faragatlan ktlvak, aao-Imlmtorok áa agy ebek Ml álló Ingéaágok nyilvá-noa árvarta ut(án eladatnak. Mely árvertanek n Hti/íiÖl aa.klküldtat rendeld vágata folytán a-hely-taiaán vagyia N.-Kanlaaán alnareeak mUkalyábM ta lakáján ImindA eeiküaláaárn IH»t -Ih «t| mgit II líd l ik m a • Arája halAiUlóUl kk>
f