Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
17.69 MB
2010-06-03 15:08:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
287
2431
Rövid leírás | Teljes leírás (499.51 KB)

Zala 1891 május

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


18. 8Z&m.
X&gy-Kaaiz.sa, 1891.- május 3-án.
XVIII. évfolyaln.
ti íjoeDUilti Imiik' «k ismert ktzek. M fogaJtalnik el.
Ké«irítok rám Ma kMfcbwk.
EUAélüvatal:
VáinH.....£ —km fíméet fWp
Hiyhftito. _
— Etóratrta iiii
Kcra tm 7 -'j » árt —
rum
H«0«iém
BinfeUdk jitupw■ niaimnuk
^ . lytltMr yMMwn M kr.
jft Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak, a Iknkeg^iQtet, af Ipar- és kerrske- ___
delmi bank, s a Nagy-kanizsai segél regrlet-szövetkezel hivatalos köztónve. BiMuOnk, Múmiát » Urtiníwkw
___ ' TD«mtkM4k RmM FSWp M»yv-
. - tmtiMi tsltsmtrt
le||«lealk XagyKanlMán H«-t«-iikliit egyswr: ruárup.
Baross ujabb győzelme.
A vasmarku kereskedelmi magyar minisz-tec iaaiét égy újabb győzelméről benzél-a jbirbdalom, Baross isinSTegy íj bab&t fűzött halántéka körül, ismét egy diszlap-pal szaporította hazánk- fejlődésének tőrré letét.
eredméáyskM éftjflt.
Tudva van. hogy hazánknak egyetlen tengeri vállalat* az „ Adna" tengerészeti réfizvériytáreuiiit volt, mely a magyar ten
gefpartot Fiume " " ......
kötötte a világtengerekkel; de tudva van
»Eloyd«-nak már 25év óta fizetett 408,000 Isen 953,080 teng, mért földön közlekedtek, forint államaubventiót megvonta attól t ásj mig ezentúl a »Lhjyd< tengeri útja oaak »Adriára< fordítva azt, a magyar tengeré- j 373,000 • tengeri raértfóld less, mely ly el szeti társulatot lábra áJlitotta, vagy helye- szemben az >Adria< lobogói 935,660 t«n-rebben mondva, mag) ar réngeríizefT; geri mértföldön lógnak lengeni, miből kitfl-
hsjózáat újból megteremtette.
Az»Adriai ezelőtt 307,000 forint állami segélyt kapott a magyar államtól most
« nv^ J * n nin^ j ni •imihii'i uivav
A magyar tengeri haj2zás körül elért "BÍroe* felemelte ezt a anbvenliót 570,000
loríntra irigy a»ttöyd«tólelvoftt 408,000 frtból még megtakarítást in eszközölt, dacára annak, hogy a* „Adria" államsegélyét oly tetemesen felemelte.
i eredmény nyel nem elégedett meg a vasakaratu miniszter, tp
az is, hogy,.,ke.,..ré*jvény társulat dacára a vább ment, a magyar áHsm a az < Adria* Magyarország „által adott na'gy subventióés *Lloyd« közt- megkötött szerződés Bze-Jelhasztiáláaának', nem a leglelkíismerete-sebb kezelés folytán, nem—eaalé virágosni nem tudott — hanem, a tengeri hajózás
nik, bogy a magyar tengerparti kikötő; Fiume ezeiit&l 353,680 tengeri tnértfölddel nagyobb összeköttetést nyert, mint minivel eddig bírt. De a magyar áílampárictárra is nagy nyereség B»ro<ia ez újabbi gy őselme, mert míg eddig 76 |rnyi öaazegü, subven-tiójába kerüli a magyar államnak egy egy tengeri rrtértföldíl út, ezentúl ugyan e távolság- caak 43 krjába keríti, —.—
A_ pénzügy i éa kereskedelmi előnyök mellett nevezetei előnyt nyert a magyar tengerészet még közgazdászat! szemponf-
101,• mert ezentúl a magyar hajók löbpgSI 144 indulási éa érkezési móddal érintem, illetőleg fel. kereani fogják Angliát, Francia-
rint kikötötte a miniszter, hogy ,Uoyd*-nak áa »Adriai nem iogveraeuyt csinálni a keleti — tengeri — járulok Imr, de viasont kiszámíthatatlan nagy kárára,— deficittel' a nypgati — tengeri — járatokat az (Adriai ország"*, Olaszországot, Spanyolországot, dolgozott; a es által az osztrák »Ll>ydr fogj* teljesíteni s ez által a magyar tárán-1 Portugáliát. Tóníszt és Belgiumot, Hollandot tengerészeti társulat tólúly ra vergődőt', — , latnak biztosította a nyugati tengtri keres-; és Hamburgot. Brazíliái éa L*-Pia tát; a a mintb'gy a kiegyel folytán ennek is! kedelmet, - * igy kettős célt ért e',mert ezen kivül járni fognak a magyar hajók a tetemes államsegélyt adatik, e társulat aj először biztosította mint mondtuk' a nyu- Duna torkolatáig éa KouaUaiinápolyig a mi pénztlnVeí, a magyar vállalatot életve-Tgaíi járatokat az »Adriának<, más részről igy most először fog
kötelezte a >Llovdot<
aaélyesen fenyegette Ámde a .Lloydi-nál sem vofr jobb a kezelés mint ss AdnánÜr
a ez ia oda jutott, hogy a deficitet fede subvwiiiót nem k«p — ingyért, zendő, a magyar államtól nagyobb sub ventiót volt kénytelen kérni. Baross megtagadta e kérelmet éa rnivel I meggondoljuk, bogy eddig
HI^^H^^m a magyar zászló a hogy ez kötelesI Fekete-tengeren lobogni; hogy köxgaadi--müitánjwauilag miljr tog e kö?<leiredtsr~
megteremteni azt magyarázat nélkül ia
Hogy tengeri kereskedelmünk mily előny11 mijidenki beláthatja, ki, lel tudja fogni, nyert e szerződésből, belátmk azonnal, lia mennyi tmnény éa gyártmány fog bajóinkon
a >Lloyd«la nyugatról keletre a viszont azáilittatni. A a „Lloydi szenődésszerü kötelezettségeit} 343,080 tengeri mértföldön forgott, miglmi terményeink (."piaca a ny ugot, a piacot teljesíteni nem tudta, felbontotta a azerző- j az »Adriai 610,000 tengeri mértföldet tehát teljesen biztoaltottk Magyarország azá-dést kereskedelmi mininterünk a az osztrák í futott ke, a igy a két társulat liajói ösaze-|mára annak kereskedelmi minisztere !
— A „ZALA" tárcája.
/
A viiti ff y.
A llmnUleknek bvrlöit a cilig, katuág atHti mindiHiUt ntkik; 8 a Rmeitkranlzok l/lia, gondtalan Jókedvvel tündlrkcrtiiek hirdetik. Mi hát a2 élet h mi az a világ'! Sem Wbb, Csak egg egg hangulat bit' at: -Mindenkinek hidl; vHiiat éx ufuSf Jámíz-képéré gyúrható v'uinz. ' Hajit eggéiiMgürtlc tükrüzSje, yienhangr azt zúgva, mii beltkiállunk; Képzeli valómig, megvalósult álom; prik umifiúiég: ez múló világunk'.
r A megméntett.
" "f — BearfjrV "
Heinaril titán: l 'tárba 'Palotai Akót " (Folyt»»i»)-
Nem' mylord, de én is azt hiszem, jó lesz, . .... ,
termeibe térni, mert valóban keresni fogják önt.I",?r °8nnl' . - Igen keresni lógnak : de én nem azért1 Alicen,k n"v"'' megjek el, azért megyek, meri ön fél (Qfem s mart un oly szépen tud beszéhú, mini Alice.
Hú bántanak . . .
//« bántanak . kérelmedet,
LtgjM, bnemUit mg ti leled I---
l'eupún türelmed. é» nyugalmad Veetjjllenrigeden hatalmat, Miga bnezúeógy t gyuQet -Sl*— OÚzetipona. — tloni, a porba, . Lerántja rért/l itivedet (
Rndnyánetlly llyulu.
Valéria tudta ugyan, bogy Edgárt kérte, hogy I ne árulja el ót, (Jé; azért eíiDOŐda a kapitánynak : lapaszialatail.
— Tudom már, — volt a válasz, — épen [azért fövök, az öreg James, a lord ielOgyelöje megleste Öt s jelenté nekem. Miként jutott a [szegény lord a íaliájtő kulesáhoa, nem tsdow, [most eldugták elölte, s folyton keresi, vissza
akarja kegyedet a folyton
nevezi!
— Igen — szólt Valéria. — e nevet adta nekem, mely úgy látásik neki igen kedves: —
— hunét megindult, s mégint megállott, aj * mondja csak kapitány úr, gyógyíthat Un a lord
viaszalnrdnlvá kérdé .* -r hol van ma anyám ?
— Lady Leonorához kocsizott át (írauion Courtra.
állapota?
— Azt az ég tudja.
— S eltárstása nem hátrányos-e, nem volna
— Graosjn Courtra, — kiáltott fel ai elme- iubl> ót szabadon járdi engedni?
beteg, — mindig es átkötött nevet kell hallanom j-----Olv na» ■' IJiidy Anna, magkisértewár; -elvitte
e név még megöl engem — jó éjt n.iss, mily. Londonba, olt a legértelmesebb elmeorvosokkal
kár, bogy önt nem nevezhetem Aliceaak.
értekezett, eiek javallák a felügyeletéi, bá saa-
— Hát nevezzen ugy engem mylord, én aai- badofa van, kihágásokai követ el, nem lehel sia;
I vesén hallom,, e hevet, any&mat is Alicenak badoa hagyni, különben 0 folyton orvosi gyógy-
hívtak. • [keselés alatt áll, binea vette kegyed ésxre, hogy -
— Ah Alicel Alice! -mily-—dallamos e név l- Londmiból minden bélen egy orvos jö a kastély* Mily ssomoru (IslIsm.Tntty halálos dal, s mégis ba, es gyógykezeli öl s ennek itt lakó orVba* ' mily édes. Isten' önnel Áliee. ■*-
— Jö i|t myionlr
—■ Még sgyti, .szólt >utt8gva Kdgard, ne árulja ön senkinek, hogy én srsnykslltkáttból kiröpültem, — s aztán a jóit uton'eltávoaoit. , Valéria, mintha mély nshés álomból ébredéti volna.
Elhagyta s tirmei, i. ssobájáb^ mént, hová rövid Idö után a partkapltánv lépett bt,
társa Ügyel fel s látogatja naponta a beteget, hogy ellenőrizze kartársának rendeletét a miként el tftfténi ioganatosilását; mindent megteszünk, de sajnos, hónapok óla legkisebb változási seorésa-leuQnk, mely reményt nyújtana* ba nem is teljes, legalább részbeni javulásához a betegnek.
E beszélgetés után a kapitány Lady Annát kereste fél, elmondott 'neki mindent, s igy folytaié : - én hlszeui, majdnem meg vagyok «yö-
L*punk m»l száma 10 éltnNTtnflt~?
Politikai és. vegyeé tartalmú hetilap.
Fagy-Kanizsai- és Délzalai tnknrékmSjiW&riik a lianlrmTvmiilpl ül tnnr- n kcrrske
IswkwHrig'; '
lipu ila 88. Uana.
M* latlsaét * )tp iIImI rtnira voa'alkosé'ioladeo ktelmésj.
ItraaMlWá Itralak' mk ismert ktzak.
Nigy-Kmbraa, tasámap, *
Egy új győzelemmel, egy új babérral Kuporodott Baross érdeme,, mihei hogy még új babérokat ír fog -Oerexni, arról„ bizto-•itja basánkat a miniszter tettereje, mély belátása a akadályt nem ismerő erélyessége!! '
ZalaT8. száítr. (2. lap.)
J 891. május hó .1 in
Palotai Csorba? Ákot.
akkor van helye, ha a) megsérti vagy b«DT>|tul teljesül'a törvény, kormány vagy szabályrende-leiekben megrabolt köleleaségél, vagy erre képtelen ; bi be botrányt okozó erfcöloaielen éle let el.
E» eddig miod jó lennej leljeaiiae bír • viza-Kilátói h panaazloti ellen akar közigazgatási bizottsági tag, akár alispán, akar polgármester, (jóllehet ezt is helyesebb lenne a megyei vagy
A
A legyelmi e^irá* alatt ama megtorlást érii a jogi tudomány, Jmely akár aa ügyvédei, akár a gyógyszerészt, körjegyzőt vagy biról; akár a köztisztviselőt, költséget vagy törvényhatóságot
A
- - Irta:
Torlco» Lajot — ÍV.
' A~eaéaége>3b <*agy 'éftrbonarik) egrertletr" igen hatalma* egyeíület volt egy időben ée aok emberrel megizleltették a halálnak Souratei álul kiliritett méregpoharát. A Hugenottá k, í épanyol imjaisitio eok emberi téti ei vallási
városi tiszli ügyéaz kezébe adni), rendelje azt f4nitiamu«bór láb alól, d« a azéoégttők sem el bárki, de a mi exulán köveikeiik, as u»ár nem Laraduk el elődjeiktől a fegyverek m*t válasz
felel meg semmiféle, seui » vétségek és kihágá-1 fásában
soktárgyában eddig alkotott legprimitívebb^ A szénégetők (vagy carboaarik) aymboliku vényeinknek, amelyek mind a szóbeli tárgyalásra\ tj^p, tá.rauUt volt, n tu éjin pildaat m Mű*. vannak, még a. tacpuerOMI^KwteSHéEM tw^ehUséynet tekintettél-, amdyet a turiamkhU aTT. tartva, de ant,ál kevétbé a mát téren köottetl »j tiUlessigilk megtisztítani. Ha mi eat^aj* telfo létrehozott legyűrni eljárásainknak ét tztrvtzett I gáHUtikkal és nyelvüokfta akafhíakkitej ezoi. hivatalos raüködéifében elkövetett helytelen eljá- fegyelmi birósigáinknitk, [annyit jelentene, hegy aa elnyomd* ellen Ml
ráaa. hivatalos-kötelességének megszegése. inaga-j A bifejeaése untn jő a tisztr ügyész MkJ ét IMMrs ennek M<Ut»» mm.
viseletének incorrect volta és egyes, a fegyelmi | jncji(vá ff meíi„diiás. indítványra egy M Ul iliotni'; családi köteléket,
eljárás törvényben specialiter lolsorolt esetek-} nyil,l(ko2al (Hem fgjgföG egy felMfokioz), [* <*rnnkef, - mni a 'zm-notok
ben érbeli.
elnyom-
, ... , _ ,. , .. Pl * azután egy tárgyalát* nélküli határozati itUet * /«** « népekéi, azaz «' f arkatok megmik a báni
Igya bíró fegyelmi elírás alá esik aemmk ^,^ ^^ ^^ kS(i l4lli ^^[nyokal, résen kell azirl lenni minden íúnéytlónek
W Mi-U-jogAtti fhmtm jariáUlbdik; km* M Mam
tolt birótág) által hozva, amely Ítél aktákból — Ezen elv mtdón a fe|edel<im volt minden, a
botrányosan viseli, hahetn ha a-felekTéiizére periratot szerkeszt, ha folyamatban levő jogügybeu bíró tárcára hatni Törekszik s oly szeuiélyzetiel, kik a bírósághoz nem tartoznak, Ítéleteket, hatá-maaiakai közöl. -z__Aa ügy véti s?Méb ísgyelnti eliárás alá esik, ha h.ivaiáxa szerinti kötelességeit vagy az ügyvédi rendtartás szabályait megszegi, vagy magaviselete ilipl az ügyvédi kar becaületet, tekintélyét sérti; nemkülönben a közjegyxö, a ki b köz jegyzői törvényben előirt szabályokat meg nem tartja.
£« mindezen egyesekre, részint birák. részint ügyvédek, részint közjegyzőkre vonatkozólag, külön fegyelmi biróaááok is vannak alakilva! ig^ a bírósági hivalaluokok lölött a törvényszék, — hirák ügyairtólMt a kir. HéKHábla eth, fokozatosan ítél; a közjegyző fölött pedig a törvényszéki elnök elnökiele alatt -kél biró és két közjegyző ; az ügyvéd löiötl a sa|ál kamarájának választmánya mint legyeimi bíróság, legfőbb fokban pedig a kir. c.uria mond ítéletet: és minden bíróság mellett áll egy ügyész mint köxvádlo, minden bíróságnál tangál egy, a 1. bíróságtól független vizsgáló biztos és atni tö — inind e bíróságoknál az: hogy fegyelmi tárgyalási szó-beli. C': ['_'
---^ftlind nem tyy «ui ez u közigazgatási tiszt vi-rnlővel.
A köaigaagaiási tisztviselők, a segéd- és kezelő-ezernél yzelek tagjai elleni fégyelmi eljárásról az lH8tf.-t. c., a közsági elöljáróság, valamint a segéd- é« kezelö-személyaet elleniről pedig az 1886. 22. t--ö. 90., 91. slh,. '§§■ni rendelkeznek.
Az lS8(j. 23. t fi, szerint —a 22. t-cikkröl nem szólunk —- törvényhatósági tisztviselő, a segéd- és kezélfi személyzet elleni eljárásnak
a felek éUhzóvali meghalliiaiás*, tanuk, szerabe-siiéie é< minden, coniradiclurius eljárás, vád éí* védheszédek nélkü' s végül őzetc ítélete lÖljMtf
és osafédalapításra; hanem azért, hogy liitnrul|& összes jagaikat, elvegye saabadaágaikat, kiaárja őket aa ál ami és társadalmi élet javaiból és jövedelmeiből és r*ak ftgy tekintse őket, mint igavonó állatokat, akik azért lettek teremtve, hogy &&JL kedvtaltézeira, azeretkezáaeire adós-
nép semnrirslíjsihstera az ar.anép a rab«zolga, a tejedelem apja népének, de oecn azért, .h'igy boldoggá tegye a önállóvá gyermekeit, ha azok - akik között leniUlet) bíróság i< van, ítél égy e^'H"i1*vtftűdtgte éi miértet az önáiló káztartáara ber végső tokban; n akiákból—ismét. : a bel- flMÉ|ri|ÉH *J~~" " ' " L ügyminiszier. ^ -
ítélnek és- határoznak pedig ezek sokszor egy emher becsülele, tekintélye, állású vagy hivatala, vagyona, existentiája, — nyugdija s mindenkora
lüUbhi biuitíiiukl Blüü^e iWeyy ret«ren«|^k~ok millmrt ttjtött a uéaigttíSk t4bo előadása nyomán, egészen .coéoo de col.,re-. rAlia 8 bizonyara logosiággal birt, mert nagy lalán a nélkül aojtszor, hogy m aktákat -telolvaB^l ^ 4 WgiJvaépekri-.
Otaaóffizijbitt, hót e titkM 'táfíuTSrlegta-kább virág/ott^ vajmi sokra hecaUllék 6 titkos n ratiktot; amolynolt^ gyiil hdyci aitnrnkwik, a tátorok környéke ri^dSntk, a tálor kelteje etén-árnhítnak lett el nevezet, inia ai őttzet tátorok n bmhkókknt együtt küildrtatágnak jelentette ki mayát.
A szénégetők ernyedetlen törekvését i* megrontotta azonban azon elkövetett lordé lépésük, hogy a farkaaokat beeresztették az akolba, ■ a fejedelmek beavatása által titkaikba; a meg-választásuk jltal társnlataikba akartak legrövidebb nton céljaikhoz érni, s magok a fejer detmek titsl tenot egygjá, fitggetlen&é, önállóvá Olaszországot, a egy nagy Napoleoa zaarnoksága a jogara alól, — ennek sógor* Murát által lÜenekiiini.
Nem kUlönben jártak III dik Napoleonnal aem, aki bár 1869-ben megesküdött mint carbonari nagymestér Ula^zhon egyesítésére; 'hatalma tetőpontján eltelejté esküjét t Maazini és Orsziai bombáji sem voltaié részére elegendő figyelmeztető jelek, hogy arra vissza emlékezett volna.
Mk^iea Janácíban. Az uj javaslat azariat 1 elnök, 1 választott s egy kinevezeti taggal. <«tei, nekr de mindig úgy, bogy ^ löbbnég a kinevezett-vagy jobban mondva érdekeli körmAnyi tUzívT seiökből fog állni. — '
Nem lenne-e lielyes és célszerű, tenni ez oión is egy lépést s a k^zigazgatáni fegyelmi eljárást modern alapokm fektetni; hiszen a fegyelmi eljárás inkább hünügyi természetű mint polgári, l)ól van tehát belőle a szóbeliaég, a fokonkénti crGübb bíróság s a (Üggellen .közigazgatási bíróságok léleknyugtaló óh a Ima a közönségre is és a vádlóit kormány tisztviselőre g az igazságos ifsfcr s a bozveiemény ktelégliéttéfé ls.
A jó közig^zgatáíf kelléke a jó szervezel a a jó pragmalica, de ha a, tisztviselő h zaklatások ellen nem lesz megvédve s nyíltan a világ előtt nem védheti magát lüggetlen biróság előtt — hiába lesz a közigazgatás is államosítva.
' TitzlvitelS.
ződve, hogy Valéria úlenléle, Edgard lelkialla poiára (avitólag iog Ihatni."Az első benyomás, mit a leány a beteg leijére leli, leliétlenil nagy S~méTy. Mig a háloli A\e~c8aTízavari elmére bir~ lefolyással,. á*z élő Vallria, — természetesen mint Alioe, a tiszta elmére Iog látni.vE.ijerubeii Edgard lelke elöli e két lény, egy rövid idő alalt, a halótlat külön lógja választani az élőtől, vissza fog térni az elmevilágba, s akkor — hiszem, — mindent remélhetünk. De nézetem szerint, ha Valéria tenni akar, Edgard érdekében, neki tudnia kell mindent, a azért kedves rokonom, vegyen ""magának lelkierőt, s fedjen fel mindent Valéria elölt a én o legjobbat remélem. Ki lud|a, az ég, nem mentő angyalul küldle-e e zzéplelkii leányi az ön karjaiba.'
r IV._______
l.elepleaéaek
Lady Annának anyai szive hitle mindazt, mit a kapitány mondott, s elhatárzá magát Való-' riával szólani. —---- ■ ~
Másnap reggel ielkérte Valériái, kísérje el 0t egy sétára, a parkban, s midőn a azölOlngasok* hoz érlek, Idillek, Anna meglogá Valéria kezét, 8 halvány tekintetét a leátjyon nyugtalva, igy scólt í —' (iyermekbm I én ünagamat anyádnak Tekinteni, s ngy szeretlek, mini saját luAiiyoiniír, > méltónak tartalak leljen bizalmamra. K| logok mondani neked mindent, mi lelkemet nyomja, hallgasd meg. tigy e btr, le láttad IMmat, Edgardot.
— Iien léORm oh tpIjQi fiftárL lady 83 a TorJírí,
reilJlllAtt azt vem,
— Nemde most érned, hogy mily fá|daioiu él ai én kehiemben'? Edgard fiatalabb fiam, s az én kedvencemjroli. Talán . hibáztam, hogy uyor-mékeim közt különbséget letlem, de nem leh»tek róla, megbűnhődtem érte. Kérjem halála után llarry öregebb fiam lett arflurégi birtok lulajdö-flosa, s Edgardt igen kevetei, mondhatnám, semmit sem örökölt. Harry gondatlan, könnyelmű, felületes volt érzelmeiben, a állhatatlan feltéleleiben ; ellenben Edgard nyugodt, meggondolt, érzés-leli a szeretettel csüggőll rajlanL ilarry_gazdag-sága a a társadalmi eleiben elfoglalt magas állása meHett hz élerminden örömeit élvezte, Edgard pedig Etonban elvégezvén iskoláit, uiazni ment. Bokáig iMrlózkodott a Rajna vidékén s sürü levelezést folytatott velem. Egyedüli barátunk, a rokonunk Lsdy Eleonora volt leányával a szép Izabellával, Harry érdeklődött - Izabella iránt. A ieátty szép volt, de hideg, kiméri, fenhéjázó, mint anyja. A leány vonzódolt Harryboz, a rövid időn megtörtént az eljegyzés. Edgard is megérkezel! s mi kellen itt lakiunk, jnig Harry folyton LondQnhan i Lady Eleonora és Izabella Grauson főúriban, de a vőlegény hetenként megtátogatá menyasszonyát. Edgard megérkéilórel észleltem, hogy-6 megváltozott és pedig előnyére, férfias lelt s szép! Megszokott nyíltságával elmondá, hogy rujnai ulnzftHu közben megismerkedett egy angol családdal lloward néven a ennek leánya Alice bírja azivít, a szerelmét, s hogy a leánytól vianöiil aierellellk a hogy el fogia venni. Kti megölellem, megosókoltám a hilyesléin mei igérlem, hogy megnézem magam ia a leányt, ltüvid időre al la utaalam, a mimlazl, mit Kdgerd mondott, aiépet én jót Alloe lelol, ina|ialáltam
a leauyban s óroiumei adtain baleegyeaésem a házassághoz. Lady Eleonora nem szereié Kdgar-dot, lssbella tslan még kevésbé, de annál mkább szereltem én s Alice 0'. Izabella ék Alice közt nagy különbség volt. Izabella olyan volt, mint egy liliom,^de Alice mint a thea rózsa, midőn a hajnal pirja lehel reá. Haja, Alicenek olyan volt mint tied, csak ki*s$ .világosabb, szemeiben épen ' az a kifeiezés, mint a liedben, a hangod, egészen az övére emlékeztet.
Valéria elpirult ez összehasonlításra, jól esett lelkének, hogy a jótevője által annyira dicsért Alicéhoz hasonlít. Lady Anna folytatá: Harry esküvője a jövő hétre volt határozva, a esküvő uiju> az/iltu pár utazni szándékozott. Számtalan vendég jött Grauson-Courtba, mindenki jókedvű, mindenki viduiL Ciaiua. menyasszony Itlsaott szomorúnak, szótalannak. Az esküvő napja előtti napokat, különféle miilatságokkal tölték a vendégek, s a férfiak vadászatot rendezlek: egy Irlandi születésü dragonyos hadnagy is volt a vendégek közöli, ki Harryt folyton izgatta, toly-lón boszantotta, s évelödött vele, hogy meny asszonya oly leveri, szomorú. Harry heves természete nem tűrte, visszavágott egy aértest, a tiszt kihívta, a párbaj még a vadászat helyén megejtetett; a liszt lőtt, e Harry a löldre bukott, veszélyesen sérülve.
Lady Anna megállott, szemeiben köaoyek rngyogtak, letőrüité azt, a folytatá:
(NjtitiilD
NtiftY Kaniaaa, vaaárnap
L wlxvári tj apát.
A megüreaedeU iáin vári apátaágra a ffapAt HiumanSk Klchkrd pannonhalmi jinrinli terjeaa*
t«ue a inlaégt a mütyür klvily alá, Kinőve* iée
A vAlaaatAa, ÜMfflog eldfcei^eeatéa, tij^itilfiA a m^ífyVM apátaág tUrt4n<itérfi vunatkoaó kax adatukat kttattl a flölt kUvft^gjö^:
bea iamertatttnk meg oivaemnkkal.
Kalamegyében a mull **iUtu!flM>nn aaenveitatt puaatitáaoK utAn két tfarégi aaent benedék apAt* •ám maradt ÍUitn r a aalavAri éa a tihanyi A aalavári apátaágnak, mjutáu máafél aiáaadig 1715 óta - aa oaatrák gUttyielekhei vala watolva, tW#-han eikeeHlt Mtggrilana^gét vtaa atavivnia, _ __»
Ai eW, a egyaaeremind ütoíao tilggetlen' mii gyar ttpftí iuL VivIa ai 1H74, mároiua fö mgyi Uxatott M< diovW .Uargely, kinek kori* halála ""ttfivm apttaég a jmnnouhalmf Mai»á»aagh*< reetoltatott ágon k a oTtötetHiéggal, hogy mind addig, mig a pannonhalmi a*. Tlenadak«r«,ndegy ujatin gymanntnmoHto |M$É-veee, a tanulmányi alanba a >alavArl apAWg jBy#te|p«t 80m lüífetOt liánt.
Zala 18/Háta. (3. lap*)
1891. májua hó :i-áo.
▲ „Zala" tiaitelt olyatóihoí
.4 laralldMM «aalád, el ml regényt lopunk Ml Ah él > *WUImMM-vitik mlr »iiétMH<H8ir; kik még fl*ttá*l <ll|ulknt mim k Ulti fék bf# ^Tk^rJIIk Niiimk, haladéktalan IwkOlilé-" hű. hogy ii regényt nekik U meg** UIIiIIiohnIU ; iiiwjwyttavéii; hogy n mttt m\y*t 10-12 Ivre ígértünk 13 tuljm Ivet lem fci/
Nagy Kanisaa májua h/> 18!t I.
A „Zala" kiadóhivatala.
Helyi újdonságok.
~ IjeareaMfé* léáMnlar eamiadJa A] HO in d. u hagyta cl vároeunkat, hogy a p
tál
Modmvica flergely apátnak i&áben elhalálnaáaa éta aa apáti *aék te nem löketett
Hl VKriMIIIIKIKt IM||Hr R pBítaj
kiv tAbiAkna tánáceelnttkké kinaveaatt i tm&ftjfiii Nándor imékhelyére péeere^uttoaék. Kát órakor délutáu aa iudóltAa per r (ffifa aimTöl Váeig megteli a távoaé cxalád tiaattlAivel, a nilitn 'üt&0ttök unj a éa kit Jédupt kiaéretében magpileat, a tlaa* történt jteígók 4 bűrahaók „éljennel fogadták. A kél aaép Uáayt a nagy kania»ai 'itju»Ag valMgoa
kél. Krra MMUr iapunk miHiöja röfidan ttólva magkQaaűaU a f/Joök c»lv««Blgét a aaakifcií nfavában, mirn mkgvaóIaU a tan* Aa a miokAaok a aunkAanlk táncra kaltra d. u. 4 Aráig a l«g-vidámabb hangulatban mulattak. Y* volt a lapunk otthoninak oW finoepa. A tuAaodík a ho 1-án, Fiukéi Fülöp nAfnapjáa tolyt la, midftn a munkAaok lapunk Pi^kiflsttfiAaak HWid üdvdstd baiaáéda ntáo, g^nyöjrfi kivitalli, a o^rom dában kéaistílt emléklapot adtak át rtarArf Fülöp mint főaölt éa munkáaai kOsötti patríar-ohalia viazony oly maghaté, hogy a mnnkAaok valódi atyji^knak^^ iakintik fönökttktt, mig « munkAaait mint gyermekéit »sereti. Valóban asép-példa méa munkaadó a mnnkáa testület esámAra a mj papunk otthona."
^ lllrlwk NiaparUád tilmupanmr Lipót ,ur vái^anok e köctiasteletben állé^oirtokoaa, a palini. ^olujiailalüttbói migmt birtokát; melynek eddig erdője nem volt. megaxaporitotta. az által, hagy á kámáncakjaaiűL ®ellett íakvfi
84W> hald erdflt % eaer forintért megvette
1.1 ~ U^ftfl f*T!Tg*lFt.glii''lJJ JTJúm tjafcitiL !
ltoemanitk'UikArd paununhalmi parjal árutJvörW»Araony bg'aliUH ^ókor ia egy fgy aaa a ti. alt £ füanát ur ff mjta a raölt íTyttr-ttU AlvAnyit i'iokiir vuita Hatalang liódulatáuak
o |,|«Mfi a yaoKi'tiK minuoniar, — meivAaar ./mmow aprít nu an megariteteti varoannkoa ea a vív ■ Károly' yjju'oBuuk iiiutetútízu nly . uléö <bt flltB' tanlolya^ ot i ti ( Ha a .vAroai prtlféil áaat
MTg hAt Arvaaág titftií vlrA^ialitwol áraaptotta al, WW aal^anknr,
a banoaarvnd Mvautaiviu a aalaváfi apAtaAara|a^y.»^ kési naokor, agy <*gy lagyexó. egy-egy
ihat* ii, an a mapat ur o mga
vAnalt ohajéhna képtat megartfaitéa végett ő | jota A oaokrok mindonikr, - melyffal JnMfU Falaégének ffllteijyaytati«« ^ -
Hogy aa érdamaa. pant)f alialmi pefiol apáti atélrre weftMnl. atf t éjfMa fnittár, kfkr ír Twltlt TrafHttrttt Wterik. ^olyamnaaághan HArom tannonhalmi pirid Hin«on ^igmtmd, Jáhti UainrAd éa ifi ont liuamanili Ilikéid ISti. apáttá* f.metett főként H1ma)^ Mihály fAapétaépa ó*a * a lendalka/é^flnkta élló adatok narrlnt »Min Állandó tliérAat lapatalaljuk, hogy a kik a fAapáttal egVtltt voltak a Mapáti aaékre kijelölve, aaokat alkalonmdtAn Üi'ili^nAtaAggal «aok fák magtiaatelni. így Rlmely MlhAfy f/lapát ImknnynéM apAtnak (BHeijraateHe n vele rgvült a li^n pá I »é pta kí, i»HH>f -ia-étA>Ha ri» ény M ítjfifift—VfffYV Mi urilt • ; Www^!' Tltiia 'ftltvlllt, a vonat *a*aiomi aeiueu a
{alatt elvitte, panmeink eltfl aaokat, kik Nagy-Kaniraa tAraadalmi életének oly rokoiraa«»nvee
gatiéval állított ki, hogy na liárrrely fovároai Udvari kertéaanek if itjaaéia válhatott yoliiá, halváayaérga rAaaákliól, n<*|ele|taeki íukaxiAk, réaadák afgyjfh ^IrHgV't "Tnttak agylwklttve, aa 0»aaea tia raokorhoa nein knveaebh mint I fiö tra rOcvát hatrnálf M a miikerhMa. A* alatt a pár pana alajt, mig a vonni innglnifnlt, a jaltn voltak Mimóatak n távoaóktó), kiknek areáról a meghatuttaág angárautt viaatN; C'aereanyea , ne|e éa két leánya nem voltak képftaek viaaaa* tartani klinyeiket, a mitMn a máaouik raan^téa elhangaott. a vÍnaaamaradottaknál ia nem egy nedvia naamat ftffutik. Ax Indttlán pafféban a
moat mar //U) liölilny! oirtoaa van agy tag ha*, f melynél a asánlí tnldak a kaaxálók mellett aaép^J erdo ia diaaeleg.
Tirvéayhaíéaéil kla«yilia. tti vármegye t&rvénybatdaagi biaottaágának ta-vaaai IitíagyUiéaa má-jua 4 én a küvetkeaó na|Qain tartatik* A' kitttaött. tárgyaoroaaton @ tárgy vaa lel véve. I& koagyiíléean aa-'lreaodéa ben lévé megyei péwjrtánwKf-áa-lataayti lóitól AUAaok la vála*xtáe utján Imtöltetnifk.,
- llyé lanlalyam. Miként e'őreieleatUk, Wrritwy Wortiert tffváruai hirnrvep vivómeetar --lapril HO án megérkezett vároanakba éa a vívó*
rémben megkeadte. Aaon .ttfmegea ^partoláa, melyben a virómaater már-udJ mcg^eiefiéeévai*. ia réaaaattlt Na^Y-Kauiiaáa, hinni engedi, bogv rt uofolyan még tubb rtnvényiat nr^tőg* tteréfc meater kMbe gyűjteni. A tanfolyamra még mindig eltogad Sztrakay ur jelentkezőket, akár |aká»an Va»oiháa;tit«Ta fl. a/, a., vagy a torna* egyleti titkaraágnál,
NxélháttioN. A napokban Ewteregnyó kHaaégében agy aaélbámoa. jalent meg, e magát bndapeati orvoanak adva^ai, a koaaég oetegtii maga köré gyüjté. éa aaokuak megígérte, hogy mftgyyógvitia (íket, ha a aiükaégea orvuaeaaira.
ba|ban elhaléloavén, á panftonhelu'! patjal Sl motv /'atgmoNl neveltetett' tihanyi apátnaki
iHitaéaii inVt •fáhn
Krtieaa Kr.iaoaat?Da 4f!a tárajelillt i a knrAn elhunyt moat la él/l flokétay »fnaatinlén Ma. •• • -
alatt mindiiét Malnréd éa a mentén apáttá
A /hliívéri apátaágra moat lülterjeaxtéttféiua maoitk HUTArd ur méaodik (AapAíjeftlt a aaon -kivgl IMlH-tiVI fogva pannimbatmi privát vnlt. Nam kételkedett tanét arnM, hogy már hngrrtf mAnyoa árokéinál l^gva la a laglútaHehtf betöl* tendA apáti iiékrca rend bliialmával At lógja megtlaatelnl, amely méhéeégra At kiváló i<ae' mélyra lalaidunai ia taljta méiiéklirn Upraiük.
K#dvaa nyajaafégáva), tllka ealvi^aéyával kdlönl^n a R9antiSilHttkl t,«*i)<fthttt| malvben majdnrm két évtiatden ál aa rgá»n llatalabb namnad^kfifk l^annonhálfrénliöavetlen vlAI|éf/\|a volt, magkódiiott mindenkit. Kpért nyilatkoaott la Iránta n ejdnem oialatlan blaalon,
It^amaoith Kikérd iftiD. októiier iH áttaallle' tett Kaatargomban, tehát moat Ij'Mlc évében van; a pa Henaiíek telidbe lelteit lH45'beiii . pappá laantelleteil l^A^hani* A köapályén páf évig Pannonhalmán mint hitafénok mltli^dott. ta UAti mi^aégtien hÍvatalial(om>lfKAaya|an éa Hopronban, utYibbt balyen agya^aiiimTtiiT a a apénák rendaa gy6ntalé]a volt, a iKÍHtél -mint emlltettllk, moatatilg a perjeli naataáget viaelte i'anounbalmán
A pannonhalmi perjel három évre tank vén megváleeatelni, aá uj aalaváil apát ptrjpNg! idaj# na klán telt mlna ll« 1)|, a mini értaau IliÓa, beteacakadiée folytán liauuonltalmí ttaat eégérél mar koréblnin íamonuott, Kiváltjuk *ai vUnkbél. hogy a Jó aAla^Olgyl Ittvegd teljeaaii vlaaaaadja agéaaMj|él< Addig le, mig aaékH al> loglalja, a |agmele|ebben liolöaöljllk ót.
fcddiMHó) a lp t ml mindaaoit (Aklvéna inbk^. meljeknelt (apiAiatM)k klfi|aaé«i adott, ^itfÉI^'ft kDHl fvntlnrvk a MMn trtvtif |Mli bniy aa lalavAri öját aokélH ital
A b&caúxok köat
ott >oat
1>»rwáwr Mjim* r^r-kf, ü gép r mémí J mM tügl*MérMml a p^iort etflmTe^ vonat yftkPár Perc , t9M]kt ^ titeg mect lépre a axáihá
mo>nak, ki Heaxe eaeÜve a pénaeket a kapa fóliától aem burauava kereket oldott e elhagyta a kUjuéget, mielőtt annak lakói, ,vagy_a hatóaág éesre vette volpa a oealáat, vagy megtudta volna a aséihámoa nevét*. Figyelmeitetéattl kfi-yolJUk bá ne^taláa e etélbánoa máa kttííég~ ben la ielenUeaUi alég vmkmaró volna» hogy a kl>aeégi hatóaág tegye jreá keift.
Ka«*ff, íb V«npih Fáíuly xtr «»aár*»*t
íi«lrtvlSriw»?g),«'..i» IVUirv<»x,*» várm«tty* XMkft'in ké*
lm ii V'«»Ultkft»»iiiíirfnuii»ji«irttf arTfyfO; x HnniMiég IVjí,Vítt Jrdfktdkral a t«rj«Mtau* bu %
ül^lkllxfat.Axí HlRalUMlK kavt aMtoéfces 9Á fkl)*cy*atl Mairlet^i niYdnéiy* #a»riat x «m-*
>txmixa '.ftfta w/ai, mtatxniMx—1 ftiW m i.. kul kmia 74t,b m m A ttrtMHiAk iMflnna* í IT I*!*, wíiImmm kxvt knixép a aMt«»**>i kwÉjiériib ay
i'«it(iiiil^ii IíavI d«a«c« in, A axti^k tráeyAi ÜMaWg teiiyakrafctMia ^*t«1tal«ti «lélxyHfwO éx Ny. xxatXx K ItgT A uUK|i»»t « aAki«fa>ii jfcrx* ktvft*-
[téMl MÍa<M<ail tilthatta. •ayx* haly>4«a ÉAr
éa aieratett tagjai voltak láttuk í gelaei (íhHiihih)i Vilmoa kir. tané kadvea nejével, W^^fffffi* Linótot llával, NáMcflcy tttrv. Mrót nejével, BtMr
Hlrv biaőkat, Omht'hiiUr járáabirót, Ssnhó arbi rol, //d/f/i/ talekk^iiyweaetAt, /lo/^oy Irodaid-nftkttt, Xrtmtytn I (ajnx ttgyvédet éteretetramélt^ nejévelr dr, Mulij ÜVitlft, jlr. hintek LáaalA, iVlotat ttyiltn Akol, fiyyvédőket, ÍM^hifii föld' blltokoal, Hír^hl Edit dr. PHIhU Viktort, naanioe nót o vároa elÓkelÓ paalát^lalból, a több honvéd 'hatat ■ tlUi&kl. kilülülí MlH mögötti a polgéoxág egy réaaa állott* mélyen meghatva a liArnóaó caaTád láttára- A- aneretet, melylyel e varoa inaoaaatfa miniianior aötiivi*aé a
|Mi|gát)xág egy réaae állott. liórnAaó caaTád láttára' A véroa Iflkuaeág* mindankor köt uyaaé a (Wita o^x u'álédot, el fogja kivárni ait Alábbi ot.tho« néha ta, ág m távoaok tiaatel/ti köalll nem ogy kallói leérte mag a bíicfltaó eaaiádnak, hogy Aj otthonélmn ia fel lógja Akai karaani a caiufla a viaaontlátáa reménye any hitette aa elválláa parcának fájdalmát Agy a liiWnóaóki vtdiit a vlaaaamaradottaknál.
l.aiMiHlt alfNotm Tiaeiihét éven át idagan helyeit, hérhéaban lelállitott nyomdában pptt®
a lap. iWfál l^iilöp Ia|>tit7k klatl^|at4prll 2Ü án tette át nyomdáját iv i*a|átdiaaca Itáaának. mely a kor kívánalmai mtariiii van épitve, a legaaebo vllágoaaággal a agéanxégl «aetnpoutlMll la kllogáa' lalan nagy terjadalibll nyomda helyleégébe. no|t nyomda balylaégeli láttnnk már,de mondhatjuk, a fáinak mntftelelObbet Igen keveent. Vaaárnap lévén, a munka t*eak II óráig tartott, ekkor a darák klftdö aaareletrainéltó neje áe leánya a neeládaág kiiéfetéhen kik magrakntt koaarakbae (iltlteket a kenyerei, a a leglalatetabb borokat hoaták a nyomdába* ntegjalani a nyomdatulaJ donoa a baaailnietvén a ntunkAt* munkAaalnaa vandágaáget ailott. Iiaponk aaerkeeeM^fe) magm gativa aa alkaliaatr kaweédbaa ktíeeBat*
meg a munkáa«ik kelyett llgyelmáti
a iieeeádáf a monkAaoaltoa Intéíva, aa»»kat kilar tAara, etorgalomra iAtaaltva magéljaaeatea man
öáWfll.V
wtiaa
MBIIMI A 'tiútwMit( I i a twtAlf*xÁii ma*
ktdvcM vitli. A m*xlMi«g*4«N>li uiy«a att MiUihIaíHx x roaéa* xrAayl, iu (m HAgVoM. tayl^a Mylak
Mly inaeaill, Aa nlAfantxtt »AArvXayo* t«i*cii4xxk fcöxt a4c* ailaüte a ÜfAA üxarvak kxlAxttt* Iwttixltuní «a«>rv<|Mit«ak Nt* Hxaytihh NAáXAUkliAl,'kHlfteaa»a tailAliaratxk, Itt ott lat ív Imi la { vaaliax kivit ey^oliaa«*tá« tárgyit kéui>Ai*k oauAek, aaaiklKlatHHi tiakxaavaeax I«4n»ai kwil kaeyxMi liakuskaN hAI 4ay Í4raxyltÍMlA A Wv*aya>rt4laA ktmai a vt*.
A "tutaTffl" irár wlét otttmnáviO 'btr f^'M ^t^^^í^^iS^
lw^'i -i Ma.in.1.. . Á. LtZtAj. \__3,, a* let. \Ufhaa.vtww (eanlamal, axaxl«OVftr|r|rt4r, HaM, íHIjw
lniliHt, KatMiVffitva, ^attilr, <'aA>*a Hirktox K*xvavxr, fax-, ailalír, MtkiMYAt, Tai-exfolxkaly, koAwayXtwa) mwxrwa
ataekataffiii lyii H«k kóxut tm'ígvi^viik a4a« ••fkait taa, a pOxaii vÁg^i kAroai IniXA^ilHia (i^oan^éma, itárhMéx *e AiioiavÉhia) IxaákhCJ^^eykfealéa xtxti aixvadt ia tíx iaéglwa x ixfvAuy atafuiaal. KaayartVkxa iVaéayaa»x, A^a-jm. 1>-Mé»x>ta ii nhtéaa mHtkataeaéalt maei na lYt, Ha^ekali #i ataa jérVéay alahiltt w Hktoaaaaa aé|y aaaibea txi[{#IMxtxtti feu viayaaéhl ma|ltlaAll« ftilytxa', kMacat r»x4xrt laktalaM A kxlél 4aeka«A|«bkt akx x mavéavaaéat kt»xaxlx»*»kaAI l fniu da. t fvv^rtXA, a rxtitárt*katl I «aMvkxdéa I ayxrwak* MeAly valtak KaM kMilaaaaa^a raeiUft alltiMtw W|tMX>
laaavlaAtAlxt
HMp
ramt.
vtkauiil ti aalyax atru kavaialV at (tUlO ■ii falxkxaati, VaMlaa
i I^JMMti a. OéijrtlkxaiAe** I iMaáa I aali flaiiMlnaHaafajmi 1 II aa a»xi«aaaHI«aaiÉ áltell kawaak i
M TXx «a«t* 4|ijMtává aaAk kXxat 4 (IkiAAUi aAMm 0 • íeaL .geU«A JáaAxt aaXxjÍL aix >a*»ia antaanakia'fl Haar
« laütt h 4ltat «ff|wxMM«ix4i
klvaiatxa iaiiiiUaai ttrin, aa ÍH*iA kxtkftika kfildaiaM •
Mtxi«k4reak «ay
M«a«ytt4a
xaaei Ml
Nagy Katusa*, vaeárnap,
A ftalyfcall «C*nir4«. melyn«lt ' 1 lelkli
Mrwn
daaése a legnagagabli IgAnyaket I* jklalAgitheti, málua MAI must mái mindennap ayitva Ali, Mit Vároeuak krtaönaAgének tudomásáré hnani kiinyival i« inkább náleaerNnak Urtottunk, mivel a knaflnaAgnAI WbbssAr hallottuk uyilvAni tani <U«M> a gdaíllrdil kivétel kIII
mindennap nyílva Állana.
■ na« haltak Nagjr*KB*l«aéa. Míieatk Mtfiliilaa, tpriu. Mtu 4A im korA'tmni T<Uk faraa* Agrtlla Iliin )I!W»m kmifcaa. I1*#b*IR« Kalalla tprlIU lll-ta W ÍVM k«. r»u«. "Arta» Aaaa »inliu InTlka Itt lm knrtlisit.
Búcst-iitély.
KmlitettUk lapunk mull ssAmAban, lio«y a vA-roaunkbül lAvoaó Citérti nyílt «BAn(lnr ,pAoii| kir. táblai tanáoaelnAk Aa Wlősfg IIAla ,klr. tAhlal líirrt lisataletAre, a n.'kiMijwn! ligyvédl' Aa biról kar a NA 3tlAn egvi 0 frakAf aa .Arany Ssar* vas" véndAgÍA|Anek dia*iermAban bflpsti bankailol mdeagtt.
A bankalt olfiánysssn alkerOlt ílllttft Nagy-Ka-nWaan rAg nem volt. A fáradhatatlan rttwfgiiAagg ÜIAn Sfli^lyijit U|y»Addei minden klielheirtt elkA. valall, kofty a magsa vendegek allamaraaéi klAr-damatj*. A Tlfülil dAl uOvAiiyekkél a nappáli lényt arasatrt odHárokkal iliultaiilk M, Mak/h Ede vandAglAa |iwjl|i a 1HU lariiAkO aaalalt a leg« Iglgteeebban randaaia *l. Aa aaalalok lllslosrt virágcsokrokkal HlsneWgiek, mlg mltidan ttlA almi miniatűr Amur inulalia aa (flaiA nevet, pohara alAII pedig a dlaaes--arany A« «l>rOa tieiOkkel nyomatni! „Menü" allnn, fr*h<i»|* uytlvaa- mely
§ fai|daaftaág [A IalAaára vallnll ■■ ■ '.
Háromnegyed ttynlukor teljesen megtelt a terem, egyetlen UÍAa mim maradi llreaan, a midőn a* Qnnaitaliak magArkeaiek h aa Al|anaAa elhangzott, tiétítl/én jatadAaira a karzaton ttlh«lyiw<HI- lm*i hwidAjn rA raadliall aa elefl magyar nAiara; mindutki elfoglalta " balyAt a.taeghesdildftll-aa Alkatáé. í
A kAvelkaaA Alalak karUltak alO Multjka hír-nevgg konylit|Aliúl, melyek nsmuaak isieiessA-gUkre, da dlaakiallilAsukra nAava la. bármely iAvároal uagv veuiláglo kunybilAoak dlaaAra esoli gall volna. A vsmlAglrta aaAlna lAvnlban jó hlr» nAvnak UrvendA plncAle a lat|obb horokai eaol paliaiu a a bArom lAle Itladotl peaagQ «■ l'lint IMnrtilf, Ihimmi ftlr - vaiilkadatt a|vmta*al, ■anral ■ ban>aii adcattt lUHT MilijMniii adillni |A hlrnivAi tiaayban vinalia, « a |alati voluk Itllaa ma||alA|i«ihiMáti liatylAk al a hankaltai.
A •Manu< i«y taAlli
1*la 18, «s*m. (4 lap,)
CmrHHyié U 'fiutfoyt, aauiAn Khtnmmngtr LipAI ainalia poharai a lAvnila'AkAri, kik aaonhaa a kAi ttaOapdl - lAvoaAlioa olf koaal Állanak,-a < 'w-rannyAi t» 'Mtt/lny <l«aUd|AArl K<rtl< mA( Hujnuh UiiyvAd ja, na luy aa A, mini a kAaAbli nartlni akaró dr. Mobtdr U|vvAd ItaaaAda n mir magaradi irt kadvtt t>a*«*ltfal?« kOiOli klvab«tat-I lannA vall; mAg TMf V. «»a«all al valami ' kUliamAnylaiAl, a taVuirt kAi Unnapahra. v A |i> kadAlyQ tAraaaAii A|fAl u'An S Ariia volt aiyllii. r
.Mlvaartmk kadvéérl kllaAljUk a hankatton rAaal-valiak nAvaorai a knvaikniktxn.' O'f vnliitki ('imrrimiftrHi*nd»r, 'flittö'V Héla, Hagyni/ Odftn, gr. Hugonnay KalmAn, Krdody l<ajoa, Uhpia JAnoa, NAbrAtiky Laiiw, dött F«r«no, WtUr KArnly, ijimon l.a|(ia, Shűn Miklrtu, /'u/yní 1**1, Oultrku-heh liHMülíV Kullarii'i l'AI, UugonUi Kai, Ctuenák MiklAa, Hmihorg "iti-vAn, KlMiiuuky DataA,- SutlJ' Kink, Kt* N'VAn, Jlorwlth .. (NimKor, ;lntlnrka Gyula. ilr. AVi/i/»y, Lumik Kda, SvatlUt (iniaa, .Vakum l*An, Ihinue |«t*Aii, Oéianj/ Sándor, Hajiiu SAnd'ir, .Witmr Mandnr, Hulay IMoaa, dr ttohrtMr Ijátot, tlrr Mtr? KAIniArr, ftrunntr Annin, Hám KArnly, NMh Karaim, Próbáld KArnly, XÍHjltr Kajmán, A.'/xr/aniy Hlndnr, HtUt-tyén l.ajnn, Krnttt (JAl«h. fklmirlT Adöll, 8im<m (labor, trM OdAir, lMuohilit Jakab, dr. füUp Kiaiuar, ibiilal Laitf, JlauMr Jano*. b'úteki l'A1, Álolndr Jikú, Ji'ak* Litjoti, Tiilmli/ Vtk'or Ihlolui (*n»'h<i Akna, Tripimmtr Itaaao, Trojka l^jiw, 'lnln)ly (lyula, Orourdry llyula, dr, Haton-fart) Míir, Unpwh H lyula, dr. Uolhimkild Hamu, llfni'óa l<a)na, dr, Diók Juaail^ ÜySrJ/y Jánóa, Mtiuiíiihui .Aniat Jluuiik- Jíarduii, 11M lul Fai'Hflí ÜAiUdú) dr. IMr'ii" ''•i^rny, Hull, fmirták Mlklóa, l Iminntu KalmAn, ]VMÍük KaaaÁ, Utalni Fal, tiánnty l<Aa<ló, il|, Fdrntk LAaalA, lUrtetky Vlpina, k twilti ^HVfO-*, tbiHui h'arann, A rá/ lliuloK, Ktttrr .IAiioh, Jitivtlc* Faraim, Htihlyuí—(.lyula, /JaaWayi—kllak, < Inninl Ihtnnrka wi|ú/> AI//V Aulai, 'iliwtih, 1.aianvAr(tl,l Nbtnuntingtr Lipót, tlbmiipnndír Ijn, HWa» Tivadar Hcktrti Itlobard, Ztrkovict l.ijo«, dr. Himrk ^almnoud. I||. JUuluk L>ajua,,dr. Illan, I '«(/»(• l'llinaun Klek. Hmnluif Híobárd, Wtüur Jnaaal, l'rtlytr Hala, űrünkül Allrad, dr. Stukirt Nándor, Swur IgnAa, llunnftld Adnll, Elnntimn-•/n Km/t, Oullmnnn .VIImiiH, Srktrlt J. M., 8m4-\ Mg Tl»adar, /'hkianiek, Xittn Uyu'»,('Wd(A Md
Ch
HrtfH*
Hw* iCnAHrrii, l\nríni' A In Hnttf tl nnrknlt. J\liUtHi Hnwlt't A ftntt, fafniftfifli kiiii//p rpliloiihíi'i/i témnh WilW'iri'f lWf|Mff/(t/Wi l'nnr^ /lauiuiiv i/n tni'W A (a 'Waba, A'/ A/ilnniiU. J'Vt.1 lift hllh\f nn warfáiV' ,l(Mlt) >t llnllnnii). Nntrhn,
lllimill l'Otl ir/(í bVlwllt,
ftiMfWM ifr Mfl'IWH ...........
Ilim,
f 'mirih ti il'ni/iitHH fiit, Nwiiifa iiiiiiéi Cl0llttl$ flHHI/Hllt,
nirlnnHJ',
IShh/Ihí i/c htuwll III) Hu
i il ín h/n^íiif/iitlií ii'4kir<<.llt Duhmi'I,
t)<im niif
l'itft » liifnni' )i'iiif..if'liiiiiijiiiiiii«,
A harmadik IngAanAl lalAlloll línl/M// l<a|o* lÜCh lilrA h poharAi aa iHMfcAitaaidiiAlialA* l'i
lui«ra, aa iiiUitliili ""i/zyti1 /r/jiií//in amalvi rovld haanAdal inundoll, malyai a |alaii*ollak Állva bal|miiak « liArnuiaauK iuanAl)ai)aal4k. Mtaaillk aaAnub llrmth, (lAaa nn.yvAd volt, ki Nillil//j/l mlnlaaiari aliaiia, iilauua Uhu uh Kurauii 'Wm ii///1 Aa HHJ/Imm aj|A«aaA|iara tRondull liaai^l, ma|<l dr. Htiht Ml a Irta lurv. hirA, a blrúl kar navAban Altatta aa < amluaii UiioaptlUkai, i|r M'AifMrr Adnll pánin a »nn'l*a«kal. kAaiDltlAlla lal Moat lalAlloll ' 'twni/h liAndur a a magba loliaAg hatigMn koaaitnia mag A kl baaaAInl QnAapian alMalmakkor aolia aatn aaokoli ■ boaaaaaabb ha««Ailbaii kllMAjtla atag aiialnvAfl . uiaglIa^tallaléaAt » Ullgjglrlti llllgV MillA ittua lAladl Na|y KaiiioAi, niíiri lll liilíA U|a«ilili ^iMállt Majd IIAla mourtnit kngfnniill
liarAlamak aa uvAilAArl éa tnaglg^ia, lioiy liir|l-JHÍ IríNUI aaataiaiAI magával vlial a lAvullig |i|i Midit dr lalanyal ngyvA*l tnAg agyAiar Allalla
Szapiry grófné hangversenye.
A mlniaatnralnUk n*ja tf*<i/xlry (lyula grAinA, |AtAk<inyiiaAlu bangvorannyt rand«aatt a mini** umiliillld palutábati a mull hAtan, it lagmaga-•kIiIi ariatukralia mUka^lvflAinak kUaramtlkttdA-aával,
A .iuuigvaraanyf a famUI jrttAknay nflagyaaltlat Aa a budai MAria KraaAlwt ogyuiilllnt gyimoltjai javára rondaaták. A várba agymáatttán attrli aurba vunultak lal a fAnyaa Ingatok Aa ktArko nalk a a mlulaaiarAln'lkl palota alffll olyan Alánk, mnagalmaa voii a kAp, mint nagy -bálok alkal mA'val, Kent NhiihIi'u Uyula grnf mint hAai ganda ayfrni iiiiiaiilylyat TngmlTA ArklIfl l>HAffl aell. lOgymáautAn Argaalak IMklrn AndrAa gr, CAliliiiivalAall^yl mlulgatar, tínlltli/j/t i>naaA Igaa-aágllgymititaatilr, Cmlky Albin írói knltuaaul -nlaitar Aa FtjArwiru UAaa báró nonvAdalml mi< niaat.gr caaladlalkkal, l'/tlltívlulni Rdn Argróf, 40OIWI AIhari. gról, ftniiuiulj/ Imre nrAf% Hal-pill'tí UAaa gfAf, ,td)ilhiw liAla báró, Zichy OAaa grrtf, Héruu Himmi háro, StMénj/i IIAla gról, nSjllgéMi látván gróf, Ihf'urffy Aurái gról, l^fkimlm Jóaaal gróf, A*4I lUla váró, aaoratág-
_ _ ISül. májas M 1-án
olaaa dallal ia. Tapiial fogadták %>rhf Margit grólkiaaaaaonyt ia, t ki aoagoráa Liaat-Wagaar ,ími4ttu l,nt**i»ii. jAl*» Haaaalt „kiutra" at4d
|at |At»a«ii« Játlkával targiáaaatMaaalragadott mindenkit a neki ia aokat kallatt hailongaoi a büaAuaág aajoaan kadvaaó kritikája miatt. Siá-ptiry Il«a ffótkliaaaaoay t a fiatal ttnnyajy Jótanf gr , llunyady lara gróf fit, agyliu el játaaották (a gróf hegedűn) Wieniawaki Aa Kart Ltyndt áa ,,(',umitnir' müveit. 8aive«b tap aoliak a fiatal gróf játékának ia, ki ArömoaL fo{adta«aa eliamerAat, a naaládtaa bmilitáaokat. TMet Ilihálv ur, aa opera Uaja, Beethoven
„A litolUrf tudork/hu ' »im8 (WcikiueAt énekelte el Krre Zickjf. iIma éa Margit grótkiaaauonyok, Zichy OAca gióf intendána leányai, illtak a aongoráhoa éa Liaat „ilayfár Raptodid '-ját (lt. mám . játaaották ol nagy lOaael, i»cy, hogy • kAaSnaígat egéasen íellejkeaitették. Dörgó taps hívta, a ket grulnőt, mire ráadásul még agy keringőt játaanttak el. Aa érdeke* hangveraeny otolao axáaw Suuxlrji Pál gróf eiabalonjátéka volt. A magyar ualOK vigan pengtek veróje álatt a » míkor ax atolaó. dal akkordjai elhangzottak a elnémult, a taps: aiétoatlott a fényea táaaeág. Aa 5 áa 10 inrmtoa belépdjegyek nettett u iimlltelt agyeaUleUk IttOO forint jiivödelemhex jutottuk.
Különfélék, -p-
Kataaal hadgytkerlalak. Aa idei katonai nagy badgyakoriittok mint BéoahAi érte-
attltnk ar Aybw f Lniré melMfi ffraetien laea-
agtartva Aa padig mAr tnájaa ala8 napjaiban kasaódnek e báron héten At fognak tartani. FelaAgea királyunk egéaa katonai kiaéretévnl magnaal a gyakorlATokat, i e céT66I már nájaa M én űruokbá érkaiik, hol még at nap vaia-a gyakorló caapa-
lilpAt, [jnlni ifi én ia iaemTÍt tart tok felatt.
A ltHda|»««U vlráikUHIIAsrAI vet Ülnie érteaitéat. aaeríai a jary már kioaitott* a dijakat, kiUiiitÜBon emlitendonek találja lövi* laafink aion k&rólmAnyt, hogy a .wtajUrmttttbtn" igan nagy volt a kiAllitáai veravny a vételked-tok a makkaraakedók, minél ttikéletaaebbat produkálni J igy uelaó dijat elnyerni: daczára azonban—iw —vtfienynek, ez aikalumaal ia, mint amint az már at alóaó évek kiáHitáasi-nál tArténfr Mnntknw Ödön a József főherceg udvari azállitója nyerte el a legmagasabb ki-tllotatéat: a „tddniki irmtl,'' nig a tübbi mag-kiállítók oaak a harmadig dijaaáara lettek méltatva. A ki iameri a védnöki, éremmel kitilnte-tett eme ffiyárgai céget, a látta valaha a gö-dilllöi királyi nyaraló páaaitait. vagy megazem-lélle aa IBH6 iki nratígoa kiattitAa terttletea volt páaaitot, vagy végig aétalt a fffvárba gyöngyén, a megragadó Margit azigetan a látta ott aat a tlild báraoay- — fúgyepet,'— melyek mindenikének magvát a Monlhnir magkareakadéaa aaol-gálta; nem eaodálkoahatik, hogy a legmagasabb kitüntetáa öt érte; mert, a oaagnek magtarme-IfVl öly magaaan ÜTrkogy haaankban ma már aa erfarti magokat taljaaan kiatoritetta a lóleg a magvkk kitllnóaéga, aa árak oluaóeága, a pontoa ktaaolgáláa Aa elegána expeditio által Arta al MnnUiur, kieek jelenlegi kitUnt«té»AhAa a lagmelegabban kiváuunk aMranoaAt.
- v«»arnapl aiiiakasittaat. A attmagi karaakaddk elhatárolták, hogy ttalateiket minden vaaárnap Háti IS órától togva máenap Reggelig, aaonkvvlll k*ráoaony,liu<vát A< pttukUad daentletvaa
laó, tovább« áj év éa Haent ittvan napjain gyllléa aaánna tagja, a lóvároa tllbh elókalóaéga I atrAaa nap aáriia tarjak. K határosat ápritia hó caaiáiloilul, mind Unnkpl dliiaben, fAnyes toalat-1 Slu án álatbs tg lépett
Lekben Megteli * márványoa, aranyi)), gyar>| — Aa agrptnaii aa*aiti«l«(a4g SUna-tyák uásait^f ragyogó, ttlkrlikkal Aaea tarnmlgen át vliiakAn la fellAnett. agAasan a a mikor aa óra Iái nyolcat Ütött, - ICian aelAal r«>llaiva«< vettünk,
mo|r|eleii|, g* etnelvényati a tninieiterelnUk bá jiHi laáitya, Hiiljitli'i/ Ilma grófod, fahár haboa fubáliaa, kaaában óriási rósaalmkrétával.
MegkasilfldAtt a hangvarsany. HiiliuWt .Üin (/iii'ii khmni<il" látasotta tt grófklaasaanny fínla /í/i/ Vlltnoa Aa l/lh1uir Kalgmond urakaak, a in Ml1, opara tagjainak kAaramllkililAsAval, Nagy llgyaletnmnl ballgatia a kAallnaAg a játékot «tt inlkoi' vAget Art, a mintaaterelnltk ^eáuvának liég/aam kallgtt uiagjalauul at antul vauyaa. HtagglMgAgllI a guk laitsnt,' UtUláll |%((tf|l|0lHI ■ÍOftoífiV .di'mjofH'fi áuaVatl ftt tlalt, klIatUk uiagya irali /Iflliy (lAta gr, ,hlnl AikuM* jldf, tle a II |tlAtn*l, agy Iratuda ág agy magyar dallal nem
Arlák lia, ntsg kallgtt, aaokat tuldaul mAg agyUsal taaitókApsA takA
luoly
Így aaól: Folyó i'i jaita* dafakán a kovetkeed ttltnll, kedAiyii*, vllám áa mulattató ~kAnyv hagyja'al ag egri ktluyvssjtót. P.Fír llikíriuu. ., /'ipi tttíillitií! a itUUk ayd/lsm'ay* " A (lertklt nangulatu tttll ItiU'll balíl dtatái alnnaát - foglal mtglbta a kAvatkegfl faloiatáa aasriat : Fánák Aa ulboraokok • Kraekak, pSsptlklik — rré postok, kanonokok, apátok, Kaneraaak Aa olábánotok. t» l'aptanárok. Káplánok. — ktapapoki --»»l*i«r»ertm*k. Kákionaiittnk.
-< Kjtyhásllk A* harangos »k — A aaonsaátl-bMt Rlóllsathntai junlas kttaanAlg 1 frt Hl) kr-| r*t A bolti ár agy kteaA magasabb log lanai. Kgír ilyneum), iHiii nájua I. Ka^ik^
J
1 Nlgy^KitiliM, vanárnap.
w. Ai AMliiH MMéli *r4fli«i»«r N*> gyun aanmuru aurauk Vtn a aaidóknak ürnaa-*r«aágbAn< Kárlaihatotlaitftl üM.wik ott Akut, anuyira. bogy már agyálfcalán váva aahnl aam áraanatik magukat bTatnnkigban Ugy bánik valük * hatóiig, mliithá páriák laanának i aaar« fála l\rltfy alatt h^jaanlja ffkat maflaokott tar* tóakndáai helyikről; a nyomorba jutott oaaládnk csáltalaaul bolyongnak aaanaaiát, inig valahogy kiyUl vaiödnak a határon. Moatauáhaii megint uynhtaaaáa aaldóuaaládot otaaitftttak ki Kiuwlfll üaaaaaan nágyaaar itmbrrrtl logyott mag Kiaw lakoaaága "Tttbbnylrt ftUdhÖaragaut ixn gany náp aa, maly moat valóaáfoaan ioldui • botra jutott, Mividen páni nélkül vándorolnak iu oaatrák határ falé, a hol aaonkan igy tüm* gfatn aaintán itam tűrik mag flkat tokáig. Mnaxk-vábél napontA IÍI4-IAaidó«mi»«r távoatk; ráaiint a .ramMraág arftaaakoi*ág|L kilvatkeatáhan, ráaaint a%ját ittasán iából, mart $ aaklatáat inog unto A múlt háton ogyaaar numiát lartutt a randtfraág • «* alkalommal ttttü aaidól iUütt ki* Kgy tranuaia lap hiro liarlut, mindéi luM In* dltotU HíSöE omtT liogy véglagmom" itfilft* roata aa oroaaorsaági aaidók kitalapltáaát. Való aágoa iy Moiaaa Uaa aa UldnaiiU aaidóaágnak, a ráoaint llraaillába, rlaalnt Atiaatráliaba vlaai Iti ókat. Hlr aaarlnt a Kotbat*klld*«xágak la boaaá jognak járulni a kMUágakhait, malyak alapját a maaáa JAtákonyaágn báró hatvanit* millió dói* lárml vatatta mag,
HiMl«l»r«i HfftmiJ'a A pompáa aaiva'* fóMat a Duna folyam kóaapán, a bájóa Matyiif —* Éuiumfii^itiitauui ^irnh ItMüi tntitdaukl fővárosunk Kytingynaátit díoaári. «Tog» Ka) { mari n 'iMtt a term*aaat pauar bájakban lannt kápaa, a* mind ákaalli aai a tttndárian a*áp iifiifitfT. Arnyán aaianynk, t<uja ttlvai hrnfí't (arak, vlru'ó a Illaton roaitaardók ladik ont a o«Hidalatoa darab ItvMnt a«« i«i*)*IhiI <"u»*io |uraa gyógyarajo tnrraaok huiyognak tal. fin a la^ma-aMtal varaanyai ai ombarl alma. A aaigat hat* naniogiaí barandaaaaat a (aa^'kalaiaaabMk a ví á ann; a nyóayvaoílAunk Imloaadáaam aaolgaló laka«<ik duaaadnak a kényalamio! aa altKánctainl. Íny «nyaa|ii miauban a aNÍna( mindant, a mi aa^aiaaiaannk aa Imiaanak klvanattMaa' laaai a larQlaian való lartoakodaai, A IflvAroa lai(|obb lonakapal jimíMvarNanyaanak a a4Íaatan a IttrdO* Vatldáa^k áa a 'Ovarnál ko^nnaag NxnrakiMlatá-arn, tnaly nduiaat karaau) ui«ay a ailgaira. A tava«a faláhradf, a bimbók nyilnaa» a lak aaangn tf*lyja aimadod'iiva ringatndalk aa anyha aaalloban. 'Cavaaai varáaa akaalli aa t|kaa niindanaáaat. ' l)« aahol aam aaabb a lavaaa, mint a pomnaa balyan, bol mini agy alias ia pampái karaiban f*|i] ki valamamiyi nlrngadA bliái. A ffWároi liápa napról-napra HnrőgüalOt ÍMuillk u .Rligllra moly hoaanaa mériákban ad nalti üdöléal.
Zala 4H aaám. (7. lap.) -
O«atr,MM0jr. |lla9vva«al«iariiaaá| tfonibá karda^ban Ina lagkliaalahh haiaroaatol hoani aa oaatrák«maiyar áJlamvaauMánaaáif k^a* ayil'éaa, A Ur«aaái pl mavlonloit ardakaban aa aayaaUlt liaagalft laaaoa lalbaialmaaáat kar a ráaavanyaaaklftl -- miol a i'aaiar C^rraapoatna (alanti, #|y oly agyHkadáa karaaaittlyiialara, malynak manM^Hánta moMMaabiUó jalaniftaáiiU laaj aaan allikalA lorgalmi iniétat aortára. A
kialakítilandft lalnalalmaaaa logot a<lna aa agya* aQ't igangalA l^alOlainak, buay n társulati banya-kai, vaMgyarakat a« birtokokat tladbaana, illáivá hogy aaokát agy vggy tObb RiapiiandA r^avény laraaaágra atrubáahaaaa. K kérdéa funioaaAgái inagyarAaol lalanlagaa aa kéaaal fofrhat^k aa okok ia. molyok aa iga*gNtA«tniiaoHot arra in^ditoitak. Maanyugvaaaal lógja * mflif«afrvn«nt a k^MgyOtéa i« kárt Jaihaijümnanal* tudjnv kíigy; ér<lakai * lapj^bh Oriiiai aiati vannak aa igaagató*iauao4 kaaoiban, maly üly, (érÜ tkbM yau Aaax«lltijvat kik inuljjtlk éa nyilvanoa fklláauk által tAkalaiaa kaaaaaagat nyujtának arra n*av«, hogy albaiarov aáHRikbnn ifaupAn n vaaatá<«Qkra liVúlT' tára&jíliir |ava altul mdinatlák matfirksr. A knigybléa napi-raudjan a már ainlitatt ponton kivOl a aaamadaa áa a aáraaámadaa jAvabagyaa* éa a likain oya raaág lioviíror6f 1 Ama JFSSITIF Iialár«»ai^*iatlt van* nak A k^Ngyü^a májua laai Mélában.
A gilr^aapraa tliaalartl vanal uj pályaaaakaaaának, maly « gynri Habapari rak> parttá kiápiiatt r#«4átí vftgyftdiíri <ninr (iyörbnl jatanilfei mar oiagtarlolfak Mark Károly állami lölalUgyalö vaaatáaa inallatt a mtHanranaftrl ba jaráai. Kon»tatá'tak, hogy, a vaaulápltéte randa A* [iil imaiil I aimfk lül^ixui Mirá'
gyalö a miniaitartOl nyárt talbatalinaaáa alaptan a vaautat a lorgalomnnk Aiadoitnak kija'aniatta. A rakparttá alakított itAhaparton van muat a vaNuInak u| tabarTalvíláíl.basá«,
— ,4 g«MnAíi»rg(ial<i*ir4l. Itatakig tartó a vatáaak fafl^láaára kártálmny -idAjáráa utáiL nábaay nap óta malag napaugarak ka<lvaa/lan alAmoaiütjáa a vegotáoiAt a aaálUl aratáai kila* tálaink javulnak, mi lanyha irányantbiin nitffiá kílajniáat talált; -KA gMltonapia<H»kon- nim»a már áraahot/I káa4Íathiáay, malmaink magaxori tutink aa Uaomat a mintuogy a kttlifild ta ol-paAbb árukat jolaa, áraAkony ároatikkanáaael fajaa-allk Ija oaan hatat. Vidákilnktln a tolyó árak cöfiWJy válloaatlal ktty»tk>afffrT~tnrc* 0 trt Mft-fiT) kr, roaa 7 IH kr.langarl 7 itt SK) kr, aab 0 Irt 00 kr, külaa H Irt Xft kr, bilkkttny A frt 26 krt fahór bab I) írt 7b kr, tarka n frt M kr
U91. májún bö B án
wtu ^ ....................ia.
— Radaprall gabaaallmif. A áiaa Italai a mull hálán nyugod* irányt kOvafatt. C^yanga ki nála', koHátoli véialkadv oaliáakaa forgiiom mailag mintagy >4,000 mm* bma 4aJJ mi í+a Arait alig vállnatak, A tenyéri lanyha irány aitflali 6 krajoárral a^att. A többi galn>nanm*t ára ntgii VáKoaott, "
; lalan latjnuyyM ajándéka aa egéaaaég. A Mhf^éJ. raktdtaég aa alnyákaModaa aaoaaoru Ir5-votkaamAnyaitól caak ag/ "»ar Av mag taoptt h kat toljon hi*to»aátfgal: Egytr dyjutalmaróti flféll-PftfctfffAff Saámiaíao nalmirmi Unoiko« díkjerrfti óa aanki al rta mulaixiti idaja* korán aaak haaaftálANat. Kaphatók : 25,80 kroa Aa 1 Irtpa orwletí dohoaokban a monarchia vnlamannyl gyAgyanarlAraiba, valamint ax fcuow A^ cég.
- éa^ gyomorbftiok kQIOti* táia namaí ttinbnyira bi&aa (íiW'a méffékféllaa»ég mrghntaae attal ka atkaxhatnaa. llyao csatákban a aok lapaNaialnton alapuló hásí*«aar dr. Aoaa aiatbalxaa Fragntf H. gy^gyaa^rtáraból. Prágában Imi kttftnftan. Kapható minden gyogymartarbao,
Szerkesztői üzenetek.
aa érjria A 'ailji; oíítk íirgyüilmiia aUU
• nsAnuakiaH kliuarudt |Av9ra jftiínl foff Hil, WL ÉriMJkajvár, Kértok ludáaim altea áll a«
aft«/1* ttfji, hogy NftMMM m ilUUlktt. vÓ- ■••A mwmé A.Uaara. Aim mményljen bugy Nafyná4l<tk yítuiitalórink a fáv»rn«WI, k «géafcrig« it
mag«aK«dl kértai k>m—i M olj f*x amlm^riNVM m* ralval l*jniatf«t.
ttl. Al. A, A IIOMSII» Íié|)Kafá«t imi futaik
rwgyvai'v, Irat? y«t*a»4 ráam ayilik oll uá>
a-i a. tíf. Ktuari iiii a<i«aaiav0llAV W5T ligán faliiaat lMargl4d^ól? Vsfy sémmM aitt^SBf-a mí
jí^ Mm, K. M. Kp**i Mi«tatt a Xaruélca ngtay— li* békoa iddulfi, k<tlt«m«ojl ?ámk A* kltdMMaft
■»gk"fij>ta3-> ? ____J*^
Nyílttéri
KUáAikél faluraaiNlyta nlvaltkal IA* , yi'.'J/i é* 60*/,^méuu{ilitngmlié^l u iralitl 4rm Hiáliit iiiMflrdakínl v»gy vigíátTit,"viHf-'BT |ümu tnonlaMB k(tt<i M««««lMim Al* m é* klr. wlv; ttáJhtúJ ayárl raktára Mjnták klráaalm
nal lOtdaiaak ÍAVttíkrr XriijriHa 10 kron k&pf rmfs*-
'•. • 774
Aa • rovatb%* kdtlltukért naát váttat wf*rí
fklalftiiáiat • Mark.
Ftltlő* uzerkMtlfl: €1 Palotai ákm.
k ; C O g XX su c l S
Eösgaidaiág.
Vaanll paplrak liaMV#rfllláaik A kaaaaodarhargt vaaui'áraaaág igaagatóaága, lábh mag tartóit llláaaban( a Uaroat (lálu)r karaakadalamUgyl iiitalailartlil nyárt lOlhaialmaaaa alapián, a« alanhbaégl kotványak kottvarolAiára vunatkiwniag allogta a Hói(ianbÍld hlialliMaaair oaiir. lAIhltalintaaai bankmnporl ajnálatátt Al tigylai váglagaiitáaánali moat már ml aam all U<tában, minihngy abhna mag van a kormánynak balaagyaMaa, a maly kúlftmhan addig ia tudó maaaal btrt aa aa Ugyában lall Oaaaaa lápáaakrdli
Via«aaliálfa«A«l 4a latoJjAVlMftl liélaatültli. A viaaaaliályoitáa áa tala||av)táa kOloannAk angadályaiáaára na/ilo IHHtl. XXX. t.-nikkának a tala)ta»liáat kDMnok angadályaaáa<i> r/ll IntáNkad/) ráaaa mindaddig aiárt nain vnli vágrahajiliaio, mart a magyar fDIdhlialintéaat), maghajlaatáaa uiáiL aa IgaailgUiyli péttNOgyl áa toldmivaláattgyl mltiialtarak által •gyaláriíl'ag klhmtaátandá randalaHfk, a auk itlhl igánylo JárgyaiaAok mialt nam voltak kiadhatók. Mini árlgaülDnk, aaakai a targyaláaokat mom már lia* fa|aaták a mind a háffttn ailaiaalar agyatártO maifállapodáara juloli a malyakhaa a magyár lóltihltalliiiániit aikltldtHlial Ím hulfaájárilliab a urna) ínág naak aa hlífl^ lingy a váglagaa aS^agakrn náava a magyar lóldhllallnláaat mag hallggttaaaák, atinak magtortánala titán a randa laiak kiadatnak f Ijrr laifkáafthb a« éti |ullua alaajával a talajjMiiáái kOmanitilk angailályaa^aa fMa|ka«dbalA laaa
A pArl/,s| klrtlIll/tMiinl h iitai^y nraiiy éroiinit^l WtHiit6lett Sallgtciiic téxpa Oocxiacl fyéxéJoól.
Ufi»*\fiHylAr*u\Hi AOOOOOOfrank réaxvénjtAkével , Jtltnltfjl raktiiri kkM MOtW foktolihr.
Haiyl raktár: " ... |
Neu és Kleinnál Nagy-Kanizsán
Kliraktárnok aa oaatrák-inagyar birt)dalnmra náava t gi # n il I Ilmirlk éi iára* iMr« g. Nrkallarlag 39, 7'»«, rntn én cü</n«i< taUlitök 84®
roooooooooooooooooooooooooooooooc 0
mr Czlgarettázók! lm «
V kl A«a»a«'»ima «UMfi'íUalli. Iiidj
|flii«>maAn»i ta laérvailü. K*Arl, il» mAa . uapír lliitiaináRa ailauaii Htal(yi klaAró ÍNff(yaa
aaái
áajf» kaaaa a tMpi Htv- a kaamiátaaA iaga}H|fvlaa«l *a klaalomaiat haaaaáthain a
la aai, hugy a aigaratla MM*ga éiilaMbal ta dariU^a aita«taa <!tyartttáad| Tal|aii
áá
MLosfdornloros Carfouchos
IIII A I N H T K I N I II í: It K H Anini <ívAnAnoi<i aa. aam, ataaa MKtg aii |yiil() atgafattaiiautr,' laalyank kltaan Vitllál taklatttyaa M 4« kalfnldl iailmaáiu'ut ftrflak Umarték al Óráinak ( fitty Ina ixla tilraliaalk, knay aRwajHlk Riyhraiáa llautv, iIm aaaayiaá|N aáava ia találtig ,fft.vaaantyl MJ'IH »aát» jlt«(* ÍM|laaatll)Hk ainxlaa kiiav u ío^&totritotóOiM nok iaiinva«at*an*k kllAvw a ^aaaak i^ariai* arna Mt matvakra a|ártrtlk aáattk anvái iiaynaial, a uil( innIii a tf*atnM«itaft p&M mirnht mafiwaa, marik H!H. tfly gyAftiiNilk ta yaaaak. kik a iiaiiiiaak kaa<lat(i«a m|aa lai»«aámatt an aaaak MlalM^fál la U»a4UK|ak áa' Jiavaaalilt, «ÍÍáa> I MaálllUajÜU Kialri ylftlVlL Mátí BÉlÉi kogy mt|tt»n <.rtalm«« «liaralláaó a fii I mI.m A«>rgl«r#a l'«ri4Niali«a*? jaa/9 Ahtakai f»»nja . lnmiiAtat," «»»iv Wil rtti iitvnavntt JnttHmk, mUté— kiái MgarátniiiRpliaál! Favaltal tÍ|.v>lwaaMHak mia«t«aatt( lu»ay larlHMNak ai^ati|tjaa ranaak aav« átt
m i wí |ft || A |T W H T V. I N VH II K
_ ralaar«tia|)i|itiaMk MM/ilab a>ái» íftklér«» ttéfatnaau l, *«iMUi*ariaa aa >uh ll^l 1
Í00<x>0000000000000(x>00c>00000000000i
JCAmIiUmm várniuk lovAtM gatoiiatlMlllé i rMiák (BAK Kit ém VIDATN reM«U«rr). faik»rMáayk|NU4 Uigarl
aa*raa«|éli M áiráléki imImI iékk| féN „M«nárl«w éftr*lé |4f»k »v4fc*jMM*»t Orldm»lmoli 4m •l«|mH«a< Kr«4fll iwtrlkal I4i«kl(4 ém w»r«»K-r«k«v |é|ltfei H lMkMi*IH*prk. Mállilkilé muI
h'jtijytfk kitolmtlyu, Intfytn is hértmimlw
Junker és Gaertner
..., i i ■■■!■■ i - i i .in < ; "
lludupoNt, IV. TaoxI-atoAii 21
A*i UÜItt évi hfnti jwidiiáji ép acáéBanlí kWAHon ii
MMÜ M|J talll fr^nmvl kilüalflf*. ius
Stfáiln : 8IN |<U
ililHUlté éa állandó bniI «• «rdéa*att vuutikit,
KfléHitt kooaik komifli és tttaife «*á|U-láirt.
BUlontö kooaik ftlé homok é« kavtoa aail-tliiiára to* njabb nirkmttil
/ W.v'fAr/ tM lUftthtnk ■ euM*
: olt t Inti iUfimt fafoftH dtadatnak.
Nig> KtniRM, vaaérnai>
JJal* iJ wAttj. [H, tipi
_ IMI. Április bő 234a.
1101. írk. M9I. fthruér 11
Árverési hirdetniéfly.
A aatv-kaniaaat Mf Mlnrényaték tkkvf oa*ré )ya réaaérfll kóabirr* tétulk, ho|y Lé|tréd vériw< véyrfthnjiffctÁnnk Kalllntna jAraat vdgr#ia|iAai ntanYaiH! kollílaaagi laWa WilÖ Irt flo ír. inka lHHUt évi aiapiamb bit |érrt (l°;Jt ka matat II Ih íft kr. ptr, 7 írt fO kr, véirabajiéi> kéralml, rt tti M kr. lalanlajii én mén taSuiortt landrt kftliaégak iránti végífbaliéal Itiyéban n fotninavataM kír, bOrténvaaék larttitilbw tnrlö. 6
• knr«««iur koliatMttji 7fl. tjkhan A !. W. JUT. 544 MH) HM 1140. 481/n brav. m lolva'C Inaatlanaak Kallioioa Jóam»l«i illőin UBO írlra baoaOlt 1 j réaaa „\ - •
IMI. éli JllNluai hé M ik NftpJáN 4 10 ér«k«r Karaaiturkollétawa klVAféic héiénél Uyflilly Jéno* falparaai Ohv véd vniiy balyaiiaaa kOabftU* IftHéval* maftlartandA nylIvliHia érvaréaan «it»
||I|M (ofl. ■ - .- j
rtiim*i it i rarfíinTi^nnri^Ai.!!"
Arvfr««ni ííván» k lHPlOHl\Mk H baoaér lfnylt I
kéaapénaban vi»hv év«dékké|iaa piipii'bitn a ki
kuMíVit k»»é|Hm titannl
mJi N. Kanitaén. a kir, iaa'ék mini Ikkvi haló aé| 1891. évi fabruAr hé l*Uk impiiVi.
CMI. WtHJONAY * 800 | j klwml. klr. taaékl bíró.
Mii. Krk. mi Junuér ÍM
Arvorö«i hirdetmény ^
A niiyhntHHiii ktr» lUiy^iyv^*1 tkyi outiéiyn ISS> "k^lHimé UUilk, lui^t SÜI
rHlirtíiftiotmk ADU MAfion Jéfioi é« n«j# iffirkn*; Kttiéllii véMrthalléni mfinvadA |>mchh iihiamí IftJ krw nlltul hmSnitttulvil n máf* 10 f
frlnak 40» Irt rdk», IH90. év inérHit* hó
lérrt H*/« kammiil 10 lei )mwv ÜJrLW kr vOur« j
hujién hérftlml 10 frt' 05 kr, |*l«Htl*jit « mén l«l* frénM vtfiifltiiltétil ilyyOhtn n t4Miln*v«#»H klft f^rvéftyAték tar*'
loAA l uhrji-lüitfíilül. a, likliaii^. X
• \tm Mérlnn Jénni nft", Knrknn KifRMnnéK | Am MArlon l^nAo iuU|«I«hiAuI Ivlvirft 4Ül Irlrii, H#t*«il|ii M»é«« Iniftilan 1H41. évi HO loa iftrt, 9 énak <l) pontja alapién Aon Mérlon Jénna. .»»/>» voii Némái Kniévah tavara hakatilaiatt luillialanf lakA^I aai'lfal^l |na éf^éfil»an haavé* •Avul a •hii/imI ypj, tikban. A |* 41H hraR. a, Am Mérlon Jétwta (hOm Karkan Kala* I llimah iula|ib>nénl falvati 7D Írtra. iiayanaRou lalak|kvhan A-f IM. líra*. a< uvyan annak j ttii»|»li»néu1 faltad JMlii frtra liaaaüli (naatlanniik1 a |ino«ialUMöai iIH ||kban A ) Vi7 o, lirnr m ugv^ii annak iiilafiíóitéiit 'lalvaO írfnii aa HpvWiin«4 ifi l ik hon A j' ftlíl <• Hfai inyan*} éntmk fiiTA ftln tt» ti I llfVatt 19 IH ni, ill ujtVémTtfiftT t|kl»#it A | ttél m, Hi'hk, a, ii^mi animk tirlai ilunéiil tfilvHii |H irira baonuli inaailanuk a |»rt ( (i^iniin^i lüO aa iiklimt A | 479 hraa, a lul-1 van inv'tainiafc farkaa KaM férj Aiw Mértnn! 4liMiaité( IHatA flHM trira (ian«üit aHv lliail réaifi i Vállár Anna Aav, Karkaa (Ailéni) JénnanA ja* vtra tofkffttafiít OXTl^Vt fiéaníín ITvaiaO aanl* talmi |oi é|i«aabén hanyAaéval a tHM?aaittlHF*l| 4UH *p likban A I 400 hraa a, lélvalt lnn*M lannak iiayanaiii Illata IIWH thrlntra hénallll aay Maad réana, Vftllar Anna ^v, KarkaA lAilim) Jénnané ja* éra bakablaaatt Divagyl liaanonélva •ail aaúlfalml |nf é(>aéaban hafyéaéval, a pa < naaiHOw 411 aa. f|kb«n A I gjft br«a. a. falvait inaailannak uiyaaait lllatA Á7 tnrlnira | baaatltt agy t|«ail réaaa Volltr Anna itat» Kar*l káM ^Ailéan .lénnané Javéra hakahlaaatt navaiyl haaaoaAlvaaaii *vnlnalail Inff épaéghan liacyéaé' fal. a paa»at a« *|khan A | tjtlN r Hflf. I a. Aca Mérlon Jénna (nAa Karkaa^ Jtaiallnnal) lulaídMnénl frlvatt rtft fortntrat an unyanaapn Mkl.i«n A Miy ii, iirm n, uayan annak iu i Ujdnnéill laUaW 1 tfIra baaa^li in«mlao»»k
l*Of. éri Jaala« lié 0 lk a«^|Aa
«t # 10 Altkor
rawa Tonna i a paa*al Iniatlanok 4 m n ♦rak»r Maraa koaaéa hénénél Or. Mullin4illd Jakab lalpvraal tlnyiéd vagy halyaitaaa koibajútié* val mafiAriainlA n\llvénoa érvayaaan alailainl Ing,
Kikiéliéai ér a taniabb kltall banaér
Arvaravni klvénék tarlóinak a iKNiaéf 10* él k»M|»áHáUh #a#y aaaiMkkApwi pipirbif) a 111 ni hatabar lüannl.
Kait N Kanlfaéni a klr, taaék mini lalakkunyfl baioMguai ll(i| év) fibruér |)A í) mpiéni
nii iiijmonav
I I kl»an4ali k|f (vafékl blrA
Részvény
Sriíí TV mlp Va8öntöde és fléPflyár Ré82
ylllTársaság Budapesten.
UvAr éa irodAk» VAroaí {iroda 4a raktárt
Vtn kuui f4Hl*«l laaa aa aa. I VI. PtéwaMyitou 14. hím.
1 * AJAnja kitU^ 4a aiilArd aaftrkeaattt, Öli 9-14
éu éaa«Amoa elaí dijakkal kitUntetati»««ah.
MClHLlCK-ftla lén! v«mi rkéU, én aiib. méi$iíűi'élLáitf n uiéii Hchlick é$ VidaU-féU vmn ekélj
tiilíijmivolt WikA^ett, hotonMtt* rOirtörö lieng^relt valamint SCHL1CK-f4le aaab. ,I3Ceaaclé.mr •or'ba^retögrépelt.

DEETRICB és flOTTSCHHg
MIDAPEMT OíZEU Bie AL TZÓToéjnya*
l'MkU Ií*I|mmh U#IU|M<I«I(, IiiIiAI IbkOrlUttt kivitől! «Ar imAlkflliléai, folyton frlus mn»fiuH«-»b«'n. »-_
•iitpnw íí 1 hmiinMUu' v«lu ni^lUtl k«BM#A|t valUluiik
Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
ArJtgjaékok MlaáeafAla lagf ém kéwiat»»,
♦ \ ' ' \ ~ ~~~ . BV- *
iM^rf Vl"téa K/ikma kóRj lünaaa kAraltmftayt xjA«|ébk nlaA**ffa «»rt.k
a|lr«k«r AuUl kltlli lr caÍM aUU f»riraloal»A I nuiiwk; i t <*. Dr*kar-f«k kiviteli Mir f<(g)t<.Hi!tdVmik • kiiMflUir ultnliuiúwtl Ov«f«BÍRik^l, m«l.voo » D' atrioh ét Gott tphílf • "KV"!löiU(l kull.rfhüHA rttjiu U§ya. kliAItt Bayalaiakbi ajáwljik
__i 1 A kinHjjt emtUUl Mm* m un ti mi i(aln,
KRONDORFI SAVANYÚVÍZ
« I Ii iiaim^ii H|.'\«Iom''I«í «|Ailial|k aiial • IAI»«A kfkllAaAfck
Wtr icit-ÜLXLÖ "boXTT-izr. ^WQ
N«iyk«iAii lyAatiail i UlataAal. awét«Hat éa vlull nervife kinilaa báalalaalaál. AllalAlMk mlkdiatHi MMtiakk^a, Mtljf«»kaAI •rvml r«nH<<l«i laarlal • MHYHIiyilvIt HtBiaAliaéiV
Maftan)r«aAii larakiar i
H A ü K H L A .1 0 S óh TeBfcvörtV
NM NinlipMt %'« Araa) Jéaaa*alaa aa-
Maff ftAttlaafc* dajkáiéi
aar mí;sselliofer jozsef

yj találmányokra
•aikllittl hikrmily lUlambiMh továbbá ül* vállalja ások 'ltüliirtAaAi, v4<l«fti«i4l ál iilélc#llliM< lüi JIsli
*éttu*1hüii mérnöki át aűtadaími irodája Ilii4ln|»^>l. Hrsaéfcatk*r«t 14
Fesselhofer József Nagy-Kanizsán
Padlózat-fénymáz
AU#f4|ff*» aaikkafc. h4k, k4»A«
Mi vb, aaialiüi él lilfti '#»s>4r»
(Olatur) Bécsből
IflfftttQnftllt) fiUinlAitnir puhít iiadlri aalntira. I im^y |mlm*k Ara frt I H5 kr. — 1 kit |#laok ára OH kr, "•*■
Viaszk-kenócs \
N)í|itlih én Ugagyaaarilib In HÜ £ - in
Christofls és, társa
mimlttiikiír
gy-KanizsSir

Naiv-Kamiba, vttaftrnap Zala 18. aairn (II. lap.) ' 1991. hó májút 8 én
Ii ^ H t* n i li r lu i t i n r « 4 ■ » t ■ • w I á I I d • I r á ic y ""
darabafcbM* vag-T *u«ott 4napofban
NEUMANN TESTVÉREK aradi cégtói
•VÍV, lillili kmiva* aiiymcKnl. - ----S
%| I f \ la , , , a ' • Óiaaaa v|Imv (|»li««|ilti;r^tv) n^iinyiiifg...... ulti •
t IIIÉ í te : r: -: rrrr:'rt -: tr r*?.:::!. • . rsr~
Vlahaa aldkati vtlaav , ti ,, i , , i « I „ Vitatva* (pbuaitharaavaa) káli , . . . 146 „ Am i l(N) MéturMáaiáakéal 110 ferlM m írtál vMnUlhaáin miAIIMvs, hmU Allap«ikaa Mi faHal.
Kháróhit/oH kéyvUelet Mtt{jyarowtítiij'i Jlorvdtomzáf/ r* Mhivonift részére "Wtk
m%~* 'iSzéivoeizt -iLlpoixsxLé-1 1
iám lAmai-iinii u. iiiiaNítim ......Ui ■ .,. v. abait iii^nm uf
___l>ol .miadta fiMlájoaiU* hAaaaitgal awia'Utlk.—.. . ■ ■ _ _____i
' Gyors es Mwaijíjft gyomorDaJot mot ttwitenáyiii ellni. m -
Aa iií«iW| imirtÍMlri, m *lata«d«ak • »ai>ab íoMAn • Téruk tlaalitAaAia áa teli állipotkM B I »»M f»Mt«náwkr» 4a a JA ta^HiM al4argtt4a4ra a hfjohk a Jagbatba'óaabb aaar a már b miMiauiti Unt B I r«(H K M
-^balzsam Dr. R Q S A-tól. M.
Imit «u»ba (iram a tffjobb a IfggyúiryhatAaaab 'gvAgyfOrahbél a trgggaduaabbaa*m'MiiÉvt -
I kOlflaONa Milmlm <iit*aV4al újuk, gyuini.rgInt*. llvAgy Manv. »Avaitnia Uli.Ulflféa, vAr tálul Aa, IQ«)'IN* B
I aib. aib. altai uijaaaw battaMAaMak blwaaytl. |iy kuw»>A baiAaai k<Waikaai/Ua éi«ibftiaaaai ^B
Liiablaaaiatt. nafUabau MiIknMM i Afa CKW Mágf Uvoggal 1 ÍW, kis tlVOffÖ B
I 50 kr. lllmtfd Iralak «sr«l bArklatk bstsklatés végatt inAilfciiéiw állnak. B
f r^ | ÜRmUlitank elb*iQI«M «a««ll, n.l. d»nkli IgjltHttViTflL Imy aa iijMI1 -B-
Al^ ''A. fciUUw M «r#0«U IIU«UA» aiMtal káuiuit Jto, lOMi ílll álti»al- B
I Ay Sft aaam" )>>iimI*n ftmiHk^i kik berekbe tu ceowaeelf*, mcljrotk boatMMatete B
I I állf^ 1 n" ?01A éleWgMjaaia a MfSkiU lutnM ostsuatt ffdffSMV- B I I ^■nH^ltárbél. riAOin B. Vváfa aoa Ili " ftáaat, AMb, safiM 4. B I » AJK ln|«lv«» •JtmUió, asalM fbl«hi pM% aa Ma ayuMou «44Qat7 ^baw. A B
I Vi^ a/ Dr. BOIA élatbalisa** Yalódlan kapható osak a káflUll I
XíiJl^X STKjíi.GhXTSIXeS. I
| vfl'tiy, llraklárábaa, gyé$j§ísrtár a „fakcta saskot** Fragábaa ida—Hl B I fii lUBlllKII VIlM JÓIaér Uf gjógjmirttíáU, ItfUjf-IUU n m. Bnttkl Ball w tar-B-H
I ^ tfAgr*tt*i*AHii * *iwrtii'iifn * • •___• x
Ai •wtrált'Uffar iaaar»lila il»i»a nygjobb lylunmiraaai ?U marB"1
iwa éialkalssaikiji S
UgyaovU liaylialii ' . - H |
„prágai általános házi-kenöjC6>u V
[ iftbb Mar bAUnvHaikoiaiial iIImmtI biiioa gyófyaaar mlu4aaMla gyuUdátok, aabak 4a fiifiiüifc^B altaa. Cua Huím Ucim •ralnMIiijrNj'tl haémlUiú a uft nnte cyvbMU«aiűü, a laapaéiaéaat a n aaatt K magk«ai4ay«d4féa4l M0l4akov> k«Uv«ayu4l, «4r4afMaioka4l, a«u;«a raka44koknil, puliultw^t, Mil^ja B u4l, aa ugjniataMtt kAHtaUftraao4l, ilkalite|«MMaiM4ll latpaoiulAMkaál MihrludaaaMlokttAl! íairdacmMtak- 1 •♦al, 4vaifea<Ma taivkaAt db, MIimUii (yulaiaal, ds««iiaiot, •lktma«y*44av fali ufadáal a Ia(r6vi4abb Ml B aJaii akAfalll t f MH'I már i*ny*«li» adUlknIkt «fl a itgaaatui lagröaMabb Ml alatt éjómi"m n*tkii M B
I Mͻjat kNWl 4a kbnrifvida. __1
§tr Kapható II és M krsjosáros saslsisiékbaa. H -H
I ^^^^^^^^^^^^^^^ i MlalAa a |irAgal Alfaíáuui básikaalai6i attkfa*tt atÉaveaaa, uiiua«u B
I 'VQHKKBB ÜVEal kit dnyclmaalaitk, hogy •• aiadail ula*itAa aairint caak aáiaai Uaa B
I kfTu,*i a caak akkof TalWl« ba a láttt 4tc«ii>aiaaaaa. palyba tflttaük, Hi* B
iBB^V^ baaaaálaU utcaltáawkba (malyak • ayalvaa nylaifák) tf Uk karl<aalya* w
I .BVMPT^ —tűi aiaaiatl ié4[wy tatbata bwkalaa-a—--—~<«BJ
HnBHtB^ WaTTiágf 'Mflff » ^abaMMt^MitabbraakMlalaa Hóbatit U J
laCkAMatatabbaA ilbwtrt aaar a n«b4akallÉa iilgj itfjltéaÉ— a aa igiaiii B •hraaatet^ballAai tabataig «laaianyer4«4r* Egf lrt| ara 1 frl S
Ka r»N«k | N&IV^luaUtama rUvlű taslf |fl
aa a |I a Ag a. I larló kassaaisllal a f<»gak (
tiaattt Aaára j 1
ALODONTJ
ICiéáááéijUififl ktilÓHlf/ állal mipblrdlpo, IB iav iQon alkatmaa vtiiiipMál. lllitMan DtflIA.^M I
[1 mi árlalaillia aiAg i U||jfli|4kk fogao . I . ■áaosál la. ^ Jtg/Mk NA«at"Ma4g Aa Craaala«tniaAglNiN a l«ga«4g> '»lili B ffrnlaiatiyftr*t ran baaaaAtatbaa a mtf aa tt4aafa4lt attak | Vi «• laaaiafiaaabb ÍWfüAW-^aaagjaawA (lűlgAl JUlAAil . ^ la lia»ia«ftaifk. HM IM B
Ka (lkat II a f>úgyaA«rAaa«ik 4a lllalaAnfiaaakaél Ara agjf dafabaak li kr. Nag.v-KaaiaaAa Hakwkfi éa Taabr, , ■ • ItiMwafaitl Atlair, Miraat Aa Klala. MaWta ia Habar 4a fví* gar Itala |yu«yaAar4aa uraal
. ,-71
2UU írt fedezettel |
náponta fí -ID turinti lili niiyolili nyam ság ia fflárlisitfi ha 4riAR|iaplr yIaoiímm na jNintai alabiilaialt il^vtiasH Itlnaaatiáliuk , sffa vottalliiisá aiililMlMillilt slfngail
lilCVAI llAYIM
bank- ét rdltó-ütfoti
IIh«I*!*««< fI, l.r^.lí^nM liol
ftlflfpjliSk fit j ff?T00t$0ftt 0 faiékifitiiii'fh't slnsytti barnai msllsll tigystlaUH ww tti/ltrtétH ifjérpéHtfri mtutim hH§4thnt
a kapbaiáli.
■JÜ» ídSLmm*mmmmmmÉmm*mmmmm***mm
PIÜ! laaTHi Raaapaaii iám, fni'raiaaaaa, ■ af}, i.oniiaa, 1*1719,
ÉrifM'irfWt Ni|| ilaiakli Itiaiwklav4l, Araay-iraai. Illaaoklavél.
CSIK tózsef
iaA»a fct klr kliltalig aaaba<lalai,
elitf izsréml portland-cement- és vízhatlan mészgyár
^ Hiis %
lilks|iaiill Iroila 4m mbMrl lil li irmiiM, Hnilair«riili|»irl ü
a)iiil|a a> 4|il>iia Aa aytUmaaUt aiak, ^llknénl lAllaliisk ftlltllllttutomk. ktiMAálliJUUbilLllDlllh'**!'^! ^alawia aigyiftlaatl 4hl(Ak(>atiatii| lta«<aaa ngvalmaita aajAI gyiftaiiiaya
ggf fOlftálDOIIIIIN VIIRATtAW VBitllT DMilyiiti Miailtiainf agíaHln jii atliii4gbaii iMIIIMilaik At|»fya*kak ■ tai|taMaat Mvitatra kAata4ggal laatkiMatlk
' iaUa,'latt, II | Baa«kassaA« iaya/1 íl'|flé*k,iata Iaasgsá, iára, I>I«M4, laaa,
N»«asAra«i' f' kaaai 4»aat i; 4»aa» 4raw t ^tia>a irata. *raa| irait
N»gy K»»ii»n, vuárntp.
Zala ÍM, mám. (10, lap.)
lttl. májua bő B én
Strg Qjné kiÉpsípL Hiv?

lti|4< ikf I KArtly aankat Mulálték, (t u kirmpU a a
lagfRatgaaaliti ilS'iillimM . n«|á.| mán Im||«ImAI viiliiiHÍul | mvSmÍ Maakaij i« aikiiIwaaAfllmit v»a Alá^jAk * fcftillM* iMUMftfctl | » IhM Udár, IwnI I S^mt*1 MiWftft Hmtmk, tnTlMm nk- mlvart ftrjfftpvnii 1
TImkm iUnbu At JVN^IÍoIMIMI itb
VlrWlü HMpUHIl é« i.urkukUu i« kr„ 4ubtíaok Ima <10 kr„ íl «M» uo kr, ggyimkiiit Arai t il dk liU kr.
Mé*( lyeerin szappan Jf"1"^ FoIyékony-CIycerin szappan wftH
(i hfjobb aaar a kaaai An ara arf|íhMÍMa)
Clycerin ájok krém á rivíwin hliistnl *
Jr.V™*111 H~!58 UHiltRAaAra i biüvaibnii 1 irt J
Pipero-carból-clycorin JT25STT Att
lí 11 Ifi finnt OlnirUkfM kr^ darabja M kr.
HA1UUUU I Waaélal wlw* 4
7|í h*kltlo*|int|«imiA vtltlfe )—
%« M»n !• éi Urta m ♦•klr Állunk
BéMé*.
lakur Ni»*y Katiaaái Hali vara Aa Taal»«r, RuaiafeM Adoll lftra» Aa Ilaift, Martna 4a II ihar im Mra««r Jtóla ny*ty-marAaa mtj
DIAZOFTVEE

Á közeledd pünkösd Qnnepekre és confirmatiök alkalmára * van szerencsém a t c. közönség figyelmét jól berendezett
imakönyv raktáromra.
Nag y készletet tartok
selyem-, bársony-, plíisch-, elefántcsont-, bivalyszarvvürosz- bagariabfir és finom borjubőr-
kötósekből ízlésen betétekkel. Rendeléseket elfogad ás vidékre után vét mellett a legpon^ tosabban kflltf •
FISGHEL FÜLÖP
■ H44 3—* kttnvvk^r^kfil^ llíiitfyaKftNliilu .
. ■•■«■•■•■ flfÉIIMHifB
JL
I S f

valóban a legkitűnőbb szor minden rover ellen,
mívnf * ,. r«*khtVi>ftM»ii iiftmflnii IiAiihiIhIoh mii 4h idovhhhhúkkiiI i<tljt*<Hi kipuxiitit mimUfftéU rovurt Lof jobUau il-
■ HUtlH*||HlA í'Uiilil^H Ali Hl HU U v**m n ÜaWVHll /«Mtt||*t'lhl MlHlk«»l|tHkl%rÍiA vhI. —--
A /<«<<li*rllnt iiímm nmit hitit n kOaUhMi^na fovniii««rrnl 0HHiiti6vftN«t.mi|, inait h '/Whmlin ngAni mán m»ly nőim 4* m*li«tl knpliitiA, mltft fi l * \ • w v 4 í®
lepeotétolt Uvtgakbon JL ZACHERL névvel.
K kl IpIiAI yinii||Mfl|fif Ml ^ MMiilllnkiuoHlMtit VHfiy iIoIimhIihii knp hiibilAii^HHlfM ituijf vhii o^hIvii, Valódi hnphnló:
NaHlaMa Irtaaaf. NliamW Klulit, Hfhsv.tiu IU»a«Hráa .1 tf ft«ultMAMu tkákUM»áB • WHa«<|l| K«it»ur UmmAn MIHva Mér U
rnt (HrtkHál Nagy AU4«*
flMlar{ PtMIM MII
ÖííljH^ pll '■m 1KI'
ItHaakii «iiMf| Mi f
tani an hinih, FPiwiia iiaraMm«| I R HíhImimh i'a&kiMV&ti Hraalkalyan Wh
9 Aa Marina ^iNlilH tülvArak, llranar (Milvtrak, ÍUllf^k A ichl
ifts lltí«MHÍ$l«i Ajiiilr, ** Mlnaif W, «v<lK»a<Hi»UHŰmN
llátL. ....L^ iu____í. . í-i ' . < .. i . .7 bi.

Walaa JAAéik (haiuiftli Ha«<liiiUaav m «nk»4l,
IN) mviatutt
uuy Kuiitivliii, i HÜ |
NtW-KdnliM, vMtrmi|)
Irodalom és mtvószet
Irlg/M MÍiiímí éa « Magyar ■aivtaaek a berlini nmiiiulltljiti kiájlitáat M iyv»» (Wiíií mint tvimnlc védntlka mostam Imiét A eaáetárné, elad lorbtn la Imanmtiaahlmii iíWntfti» klálliüa mngyat WfilpISííiTfffr a klállltáa rendeafll i hutiy Avpád, lluu»imi\H» Altjoe és dr. Suturmittfl Mikléa eldtt élénk ili'liiuAt tiii ellemeréaát fajaate kl, hogy h magyar miWéeaet oly gaatlagtin vtA képviaelv*. KII III, nttaen érdeklődött .Viimtilray Mihály, ;Utmmi'. Öyttlfc ■ tllbb máé magyar mílvéaa képel liánt. fV»íy Árpádnak kiállított képéhaa gratulált • MMil M ígérettel távoaott, litjgy n ii)tigytu' kiiUHlW még iamételten mpg fogja tekinteni
-ilitttlW ilKiiitttntniiri tjornft • tolt kl elAltaeléai IfllllivAüt Siiak Jóaeat herélünk, • .Zt>nel«|i< éveken |i Ikratlhaieilan aaerkea*. mit^ittvAtfllL wnalanir. kt ify aaót fethtvéMtlnw
Hídon ti* é* etetTa .Magyar aeoéwell lúSitniU.I Itrvb* ve lem i' nem In gondoltául erre, mily
nkéeaégtkkal lull migkOidinim, bs Hl Mit
Zala IH. p/Ám (ft, |«|i,)
. TANÜGY. •
- Miiy mliila-lnkitU, A neveléellgyiiek uaélkTerfl veaeteÜlfíiK tinin alégaégéa Tieilplu ttí eluié et|. ée gyakorlati eliwiláv, |t eel altréeének egyik ténynaoje' magit iw'lakolia, melynek ti(i|» HBopjl lijwomlMAgp Igen; nmgkflnnyltí » neveléa llgy rátatlalmaa pályáján falje« otlaailáa>al intT kBiifl lannrdk tllrekvéaét. Boldogult lir ftilvfii egy, lattan meglátogatta Tnmeeutogye egyik reu deaett tauáoau yároaánitk V ingának lakóiéit, a midiin a aurok iró|i mint ni iekulnaaiik ItiSpvI-aeléje heveaette a kögnktatáel oiínlaatart aa la lioliuill :BlltVÖS. ttritmangárafl arrral HAItfltt Itll, ea vnli'idi miitta-iakola, llyeijnek kellene Ion Ili mindenütt aa iakolékmtk 6nkénteíeuUl jutott eea(|iikba a nagy népneveid e eokat mondó a*ava „minin iakola", míidon a leiolyt héten a azem-in Somogy megyébe járva kipnevéft negta< kiulettUk az ottani polgári leány iekölát,-mit annál i* aalveaebben tettunk meg, mart Ntgy Ktnlaaán ii élénk lévén a mo'/c
Íiulom egy. polgári leány iakola lelállitáaa iránt, átni—nhttrWk a jfl hiriiévhan áll'1* kitpriíjvftio íaíola TiereodnaSaél. Al' IgaagltA gyengélked -
1891. májút hó l>án
w I -. >í*C ' nmmmmmuff - —
ce^-sessroic.
Pdtak partján áílok.
l'alalf pyi'ljnn állok, yhrlf a habokba, S ih/ij kkttthm, mintha LM/im mott /a volmi *»
MuytinyoM fa ml mi, III i iiátok iMrtján, A palik pedii/ H Ltíüitíl wu láttám
/jámbornál hhajlrn
------Képttltm — ]iö$)Sffi,- i
Amint u azt ottan OyoiiffM átkarolja . . .
PA L
Ni bánhálok a tiiivemel Itánt/ak, íjejtl nhtk in noha lőbbé riátok, fyytttr néztem, akkor i< rrnk egy lányra, Át\i> mtjfaaltL^., i lirhatok mott utána.
3
mn»el akerom gyara||llanl lanalrodalniunkai. .Maifar aanéaaatl laxlkon" még nam vttll; a a hiányt pállaBiHl; |y»H-«lhatawal>eaal ntunkahoa tailam, me yen állán hiMUvtt IdAn ti — mond halni aaakadailaoul — dolgottam. A munka a^k*' aifili; aaegi*ltnt a laaaaeakan elkelt. Mt leitiula* benne, ttok hlhlhan leladaeii. Nam la leheteti. aatalMMtt: (áratlan utakon lialadiaiu . a bár laura JiArum ixig dttlgaalam ra|la, még aa la ki» idh nak b'aonyull bt arra niave, hogy ilikéUiaa liiyiri Ar "i ma»a » ma^my'' ' la, a kik »a alaA ItiadAl voltak ét alig boveitoittk adaialkal ftiidalkaaé' aamN i nnai tiOaé|aatn Itt lak- al minden uihaliia alltaaal a almondbaioia, hogy t IlilVinl netiewo vlaiak, aena irOk H muhlrél^k kOatt). »auki aam lóg hituyoanl j a magytr kB<nuatgnek nly kuaait-ret ItUAk. malynek a lévaiéin intg Ibgja la'ialnl ttok navf, kik a haaal mOvé<ati aanlgtlalábun érdamakra latiak aaari. A ind tlaA lOaait I, At'l •t|«M bt hnaeMo |alanlk mag. Aa eg^ax mA II kQiatban (|A~lH IDtathaa) log inagjalennl. KAtr-tankini (!> ti (Oatt) aa alotiieléa 1.S0 krjftViil tftrlénlk Aa agiai mll Ara é fK) kr A mii bőül tra tt Irkon lelni leaa. A Illanlak "ÍÖtlöTUTTn kr|A«al randalhaiok mag Aa i'Alt'aiaai iveket éa pénaakal karám lludlnuky Károly navéra elawava, lliula|iea!re, TlialvlatlAk laltp^ Haabéky «toa IH, a>tai |aa|ai háa) kUldanl K hiányt pOiIA •aakinuokti mi la á aanéval loglalknaA olvnoóuik itinogaitatba a lagnalagabban ajánljuk mi ta.
. — ||J| aaaiaaaé Anitil .érlealllQnk, mdjin hn lo)|Min Mit uj caardáa loyja fttngynmr^MM. Htrti lynáe rauamllkara«kadA'klailtaálmn Kmi/.l helyen, •llavlai-einltk eatrdáa> lliinny lleltlól éa >lÍ4ltlonmtllékl oatrdáa. Ilubtr IlyulélAi. Mindkét Atial aanaaaaraA •Ionyonaiti lameri mar a nagy kftaoaeég élöll a bá'ran alllihat)iil'l hogy yjalih aaovalkktl naak maglngjak eroabliaiil a rokoflaaantral, ninlyei t aanakadvaltj kilaniiatg aorAhtn magjalant aiAvtlk Iráni addig la lanu •llíllík. -
■ 4a Ipertalrgak Mtl«alMa« UkiHla lében aaakaaarll lanánankat ad a (loiola (Mii w(l« aaakl tan., mftagyaiaml m. tanár aa a gaidaaágl marunk aaérkaaald|t ' fyplttiát tónitt'titt/tii iijinit ■naénak moai magialant I0<lk |||«aie. A I(kit MatoaKta ■eK»nipiiiil.|Alirtl iitárrfdú a s IlUetbiMj kAaAll réaalataa alÁlallélalak a (tii'i ii/.lliitl1t áa éptiAnak la nélkltlAaliaitlIan nlmuiatéankti pyuj lanak árra névre, bogiin kall larvaanl éa tpiianl a kQlAnféle ipartalanaiai éa arlnháaakai A Itaalliaa a dabraeaul ral. laiiiplotn alkarllll kapa van maitilva «« A|énl|nk a baainna Aa inaéidekl) iniival a kAaAnaég aalvaa llgyelmaha aa |ikrioláaáha Aa Kplléal TtnteaatlA Aaaaaaan inlitlagy Ilii fUaai. Ni'. jóltiuik mag. klay (Heti éra IMI kr, At alaA (fciMaM ára II Iri iMggllil libát agy arre Ili IBHtra b In én krral, félévre I) liiaaira i| Iri 10 krrtl, A inagrendeléaek ea glAdaalMek a .nill kladojllma jjj, Negál llliA klinylareakediihn« inttafttdAk, Mnda|iealra Vili Mll tatunkuliil a Ntmaall éklAbla liérhaaébaiii
vili Nvyy udlln tantr volt aalvea kilaitáulni/a nyíltan kimondjak, hagy uniti IáHttnk, aa ioeg lepett. Nem agy |o] barendeaett iakulát anem léltUuk már meg, de I yen helyeaen berandaxetl leány lakolát, — aa oraaágnk nfllp'rlntéaelét kUáva, mely a Idiároa alafl rangú inléaate, — mág uoitt találtunk. Aa éplUl^ maly állami a«' gltylyal latt lalamelvti egy emalatea. A16I airt foly.ognn vannak a nllvandékak, mlndanklnek rundja aaámárt ft lógunk a »'áirt lolyóaotlfe vetve triwi liltlliiyeikel várják be, mig a ivéujliáii veiiiMott avok mu* i'aagotytl jalal t tanára keadatét, a midőn llhglirf'r1 rifl^flITlinlr*■ nBvandékek bt meunek a tantar-
k ailaiaTkal ranilalkai^. "m"*" * l.lllllialiilaiii .nn i'a J.iH> i. Hlll p ^
II oaatály. A tantarmek mindenike nam caak t legujabli aaarkaaetu paaokktl vhtí ellátva, haiiem a itncaxkoiHk la a logkiitolrb ttrgytél a legnagyobbik maga halyéo tlhtlye»vr. Ai
emalaten mliiiáu aárl lulyua4Ltalálunkr itt van aa IgiagatAaági iroilt, nem (énylltAleg, de U-léaaal a a aiUkiéglilck mindenikével ellátottan barendoiva Ugyeneaitk aa emeleten van a UL éa iV.'iiulilXi mludkettdbao kelló aaámbtn a
twn—ilt't«|i'ii V ifirTrfdWfPf w ttnitir
(ion egy tongnra a a ruha varráahoa két varrá* ■jfj" "ajp fllg an rliínfi háritn iitalálvlian pflnklun iilnalt a nllvandékak, I lltigvlilik—tntájrtnnr hnaaau aaatalok unllett aaé kel I4n foglalnak helyei, mart Itt már a aa'ibáaaattai íoglalkoanak a növendékek, líllIlin Idillin minden oaatálynak a tjintárgyilhoa aallkaégea tanaaerek a lugnu-gyobb ponloaaággal a reodlien balyaavék el, a a larmévaa'rtja, tarinéraettaii', a kUlOtiU-aeb aa AavAny- éa vegytani gyűjtemény dleaé ratéra vállik Sat/y lanárnák, ki tat kearll a (lljlltlo, A tiaataaág u legulad atlounak
Háltén Mnlm,^í/űnyBr1t vaép vúáyom,—-—
/v/y kirfmm tan linzzátl i fiUia^:
N* járkilf itt ih ui íMakm alatt.
Mert a Hitem utáiSaa még jü mtytzakad,.,
PaLczntr Acftád.
A bírói pecsétek ahtt-
llóaata ur, a .llftaata éa ltraa< ctf lu ajdnnoea, Bt rtggal kiállít t atrba nejéi, líyermektalán létén, aammi aam koiöiu 0i már báxthoa é».
átéri elhaiCroala, mj hua aaob a'aaaiai tea*.-
— Seboa úr — "aaolt aefédlhai — távollétem' alait Bnre blaom Baltiamat. Ha 6n, — a mu kéiaégba atm vonok, — aat aMfaláfédééim-
!'>*)» l.gtft..l.l,k niA^to—*
laa/am ; mart aa (ulal n.l 4aaaat aaandakoanm •VÓ.litilrtii^r:
Ki volt'boldogabb, mini Sabea Máté? • űlatoaiit priuolpÁllíil, Uffgy 0, i kt átég * kilátta nélkOl la miudea igyekezetével rapa lati vblna, hogy tOnOka mgyrabecaOlt biatlmAi ki> r IduVnoljo, ti nyilalkoaat uttn még |obbtn törakedni log eaérl. iioiua |
Ur meg aa nap dllBtn—atu'aauti ti iaagéda Subea agy lAnOk méllőaftgftval játl*kait- ií
IfAflíigp lonnth ér n" riiknnnTnplr wwtt,-' Hímem >vonáaatnak felvett aaigoru-átát lae>an« ként barttetgoa moitoly váltotta löl. Leikében édea tbrtndok, ked«aa képek merüllek IA1: kioal, oainoa aaaannyka, piroa poaxgáa gyermekek éa — tllainaniaa, jó toll pénaitr.
Egyaaerre egy caiooa lajnyka lépett be • b liba, koaftrrnl a kinin.
Sébea Má'é. a kl eddig liiaaira bixia a herm• gek ktbaliaxiaai, vagy ptdig egy-egy kiló kavé
éa
fefcmati.*L ■H-niiihEiililil|^|l|'|^ ^ iieveléaligy ij»'"éréaé', moal oda ugróit a leánykához, legaaigorubb elv. I a/irlnt van keraeitUrvIviri,--f»™aaiBi muiulylyal ktvdéi
a leányok, hogy a háa tlaalin tar áaáhoa aaok-1-----Vég^e Iái hatjuk agyaaar önt a, Agnee
laaaanak, batankint iniudan ' naatályban II—tl
kia-
lielea aaáinin küteleaek tv taniermek tiaatán lártáairi'd gundoakodnl. A tantarmeíiet, aa eme lelet a íillilaainttel, ágy I aaertár éa igaaga lóaégl aaobákat la villtnyiia eaengetyll Itllli' Aagae, a e an |alalk a tanórák keadatét éa vé-
f[ét la, nehogy a a aj nagy legyen aa aplllet-jnil, ValAhan rt iniéaet nilnta iekolt, éa ha /ÁI/rA) imt látná ennél la lalkMItana rflyéunek kellene lannl mindenütt aa nraaághan te Ka pnavár gratulállial magának, hogy Ily aaép a valábtn minta lakolát randaaett un nd-nbvan dékel iMáiiifit'n aa laknia paakavatntl a már év tlaeil (Hu ott BitlkOdd Igaagtl/i Sayyné Cmtrbn Uárlt
hyy nnyykanitmí ttnnlanU '
• Hagré(l)aarll lankiiejtvk. A ktil tHeamlnlaater a .Magyar nlvaaAklIttyv a pti'gárl
llulako'ák aaámára III, ráaaére llitdapeal, IMlil, adáaa. Ara MII ki \ é> a
alaml népUkulák V. éf
lamétlfl laknlák aaámára
klltal, a III, oaatály KVánklIn-TáraulAt kl • Magyar nyelvtan aa VI. utilálykl éi.&t
litt Knimlrnmy{ litjna,
llndapeal, IHIH Hlng-r éa Wnlrtiar kladáaR) Ara ti kv» elmll laiikll yvekei a klianklatáal Hfiáea lalenléan tltp|in a íituilitin niegnevreelt Uttm&k ItgaiiiAlntAra Piigvilélyviite
önt ia,
taaaony f *
— Kgy ki'ó maaaolya aiAlOt kétak Sebéa ur •• aaAlt a lakaroa leány uealeaOive.
— Nam tekintené mag kedvea kianas^ony a kBlAnléla tájiakat V — kérdé a aaoigitalra kéea aagéd, — I,agyán olyan |6, Mvtwaau angam a éaittiaaéd rakltrba — lolyialá — mi kiialien agy tiylloll ajtóra mulatod. Utt kBIAofala aaakok vannak lelve Irina aaaaolytvil, .• mit e<ak a tiip.ikban kapiuitki a/ak kóiBI kegyed iale<é»a aaerltti válogalbal,
Antit)ii vonakodva, da oiégla hallgalott. a meg-hlviara, Seboa kUvtlia Al éa| mintegy akarni la Iliit baláinaealolla maga utin na i|lot. Kgy kla lapátot lariolt a kanéban, hogy aaaal mulaaaa mat a maaanlyAti— ■■— ■ ,;,..
Mihályi aannhan ha It'té maga'otán aa ajióli a lapéint lé'revetvé, éraékeny leh Intettel meg íogia Aghra kanét. Ka keiében bagyia aat,
• Valami kéaaial engem, kegyednek areren-o élttel hlftll ATtnom édea Agnea —• antlogta halkan, olv hangon, maly hetaA tellnduliaát áruim el, Nairaiikéra Ónálló' leeatk, - e eég TRIaj-I dunoaj, ^
Agnea jiyoppdr laklntallal néiait ret éa aat > kérdaaif;
[»ur* llogy l^riénbtltlt aa ilyen gyoraan f >
Hebaa MtiéMk nagy kedve leli volna taoat |aai nakl megmagyarianl,-mlddn hlrlalan lérHIéfi i tak éa Itanaok vutlak a bultltan hallhatok. Ijedten I kipla kl Agnea keaéi a aegédébol, aa pedig ball* I galDtlava kOaélgall aa aiitiiiji'áa, Iflg,
Nagy KáOlaaa, vasárnap
Zulit IA, agám (0. lap,)
ilt UH
- Itthon van IU»aia rtrl* - kénltiiék óllú Mimi a lértlak,
sa Niaoatn, nnnll aa egyik Inét tttletvtselA er, tat** Itthon van.
JtV mi * hiróatg siegliiaátabtií jfjvtink és Igy ki üilttvtitifl Árral lúpjik értekeiül. ElimndolliHtJitk * aiertlmta ptVt* .liii(ltaá|(St< A leányka b«i>)l||(it íi!riu!t-.iittUilitü éa a wmjí| ínér aaínté látta n lAnllk lutrimon tiroftf, t li aa 6 kéltéibe tonhal ■> í>i'kliln«lni*n" lAollúll oeek nahútm adna ai néki aa lUltiliil é» mag atámlaian llyalén gondolatok, a melyek onik gyötörhetik a asereifi eilvtt,
A mtgrotntkliliauek uaak ogy oultljit Aíoll rendtiksséailkft.
p» Ai latén s>trt Imiért édta Agnta, rijtae •1 magái III addig, mlg a lérllsk inuet tévőinek, ' suttogta gyorsan a megrémült leány midbe, tgyaseramlnd tggodalnia«sn •tekintett ktlrlil egy büvowy ntan. Egy nagy eüttktóuyrc rntfiToti. Ágota Iftllogie aaJU á mgy veanélyi, melyben mindkettőjük aairenoatje, Jptddogaaga, lorgtiil éa átéri un Is lekálg káalektdett. Hajlékonyan I anlwmi- kfc-a euhaaaeikeaaíy L»r boldwgnlt- Hintetné
aasaoey ruhái kősé. —---———L-
Mai* beesapla aa allAl, rálofdKuMI a kttluol, etebre dugta ées*an)ibe lépálti M nyngodi arocal lAsaöniAtie $ tAr.véliyftiokl hivatalnokokat.
Mivel tao|#Mhatok uraim V — kérd*. "«6 MéghlaáabAl jllvünk, lUwaaué a«a»ony Arjl*-aégét ta mlndani. a ml a< o hagyatékából tar-
teillt, iMtcKltjai. t...........*. .
Nebea arra elhalványult agy pillanatra, hanem kényaaeriiélia maga', ntlingy gyauuha karttljlln, arra, hegy nyugodtan m*mt kérdeinsknifnknili' v- Iparkodni fogok Önöknek munkájukban aegédkteet nyújtsál. l4|i|«itítk kngftehb uraim !
jwjittl a nanUal .tlflri fiiéul- u a, törvény nugd tan Igán ugyanabba a aaubaba vtattte; mtilylin kedveiéi rajté.
(ltfj"e mellékeioljáliaii van prfncipt'livin elbunyl nejének iiótiete'e. Tegyék ss', a ml « kfllaltaaégUk.
Keiel Raaaieaá Ugy reaanyktdett, hogy ma|d mindkét hivatal aok bemegy a jetiet t tiobaba éa ax alatt 0 talál alkalmai élrejlelt imáilotijának a *<«krény ||(il valft kla«attailll»a»ra,
— Nem, én neui árullak el léged édea udtőt aégem, (Agy nyugodt I rtleleltgundolaibsn arra a a<ilia|riti
üijjiík teliil nlnoaem semmit a aaakrény bén7 kérdeai* mbnl « MnMági'kíklIldAII. '
— Nlmtatiit, nlnoatn I kiáltott aa állhalatoa aatrelA, a kl ápptuaég|al nem luiloíl magén ae-giieni. S,
A lilÜvUlnopk lelitl slépeoaélell^k aai a •wkrénrt ,p>r éa ujlMI a negédhea fordullali. , MWiliogy, valluméia aairinl HAnNéanénak eifkin"kl«UI mán liillorn nem voli, átadjuk e*en-iiel n panaéieker aa An Ariaéie alá. egyaaariaiulnd nem mulaaatjub «l, on» a httntflift' törvénykönyv ama »a«k»4aee-1 Wgyelineitetnl, mely a btrííaBgl peuaétek megaériéaére vagy leaaakitáaára vonal-koiA bOnteiéaeket loglelja magéban,
Alig lingyiak el inti » retiendA emberek a laobat elkaadödlk. akgaékrény belaeje megélén-klllni, alkeadndtk bebiejében' a nyOgéa, a wihal'éa. L-Eitif-kAn-yAfglI--luyw-troli^ kf-onram. y tteliea ,ur!~Jlai#| _ Mátét-— £déi. anfírpii ifvjnaaom! — suttog a meg-HüAlltnit lejét a asekrény.ujtujare tekletve. -^-Btnrvoitak ■ ifftlák r- Tiangilk ki abbó.. —Igen *doa«m' III nem Esak légy' naéndeaen, nehogy valaki éaire ve||fen valamin
Nérót wttnct ütr tW, Biély álall ^á' aepd" balaseranvaéléntk egéaa nagyságái kesdte (bul(lliii; nj linadvtt liánykn; binii pmM utalt- — rettenni oa 11
klálta a beaárt. Ilistoa tehát min>
— Matél
daa? Kl(akeiieb végnf . --—
— Korántsem még édes Agnet.l
— Nos haimikurit
— Alt bem tudóiul -______- «■-
— tJgy — as| nem tudod'( — lametelte a beuauknti leány a uenirebanyaa hangján. £n
leltára-beMngult piii»'tp«llain ruWmn«l''l -MHjM
ében ,—amnnjsnr ludadjak mag t" > J-
__—Uh, Ágnest-, aúlutjj a ■»*rfiféll«" "g*^!
kuítflil (teuekuiuauiva.- — ~ Hát nyiid már. kt-I . « —
~ l)t -'tnikor a ttlrvényaxékl hivatalnokok iepe
a'ubtiéuak tl^ju* "iiitsliilt [aiélel'ék s tatkréwrk I--
—' Ugy hat saakiiad le s pecsétét I -» Ao laleu sstnt saerelnére, — én nem lehetem I Megbdnttiiiének érts. Moai mér a leány i« heksxdt tatnt, hogy mtlHT Hantin e tOrványaiahal)ok aierinl asmmilstni'litlyaeiben van,
tini léveaattnl) nehogy |it0 i r- Menj, is lii»r<asná tiabtr I 'l'bbbet hallaav
a aa ka q inont s a.eta__I „ , .
gikibau tallflit-- Itbái-kapam, kigyrk titv»i'algal i WIH lllfflll in'ár Mftltd, Ha ntg nem asahatft-lábai s kljeiéit aaobabe mtni.-iaig a ma«tk lit>ra taaa, akkor egy lugasra aktsatom lel magamat.
maradt a rakttrbaa
Hebaa gilvt hangnaan aUlidlII vtrm. Mi lAr ténik akkor, ha e>ttltg ai A iBtdiill Agntsél, miat a sébai Kosaáant lis|)atékabi>a larioaái ItpctMIklf
MisImi még va'amt klbu«át talalliaiull vulns, bevégeate aa tlao hivatalaok uiagiiiiaaei a iakáee«ba IföüastalHlfaii, éa vtataa mrt a raktárba, begy III la a tett t
a beraaaalA loiiyagatéa ntan u a«ekrérfyben.
minden
Raulén é'oaeudtt
A nyugtalan aegtd egy piliatiiáat vetett kl a boltba, h> gy-mtgg)fl«Ad|tk a lelAi, hogy aa Inaaok a< A távollét* alatt dolgukat rendtttn tlvégeiték e a talán UHeulll m-sofögvi" — nem OTnek-e LIdétlen Irál&kai aion balastrencae lölüli, melybe 101 és kedvesét a lúrvényaaékt hivatalnokok
[- «*> Nsm ibsratl tgyébo hat re, salnt hogy s birAaáfbos'msnjek, Mlktratasai a kát hivstsl-nokot'és bevalljak nekik minden'. Addig légy
nyugod', édtatio ^ ^ ,_u.__
Agnea megígérte.
A vtrosbásnal ésarevetle Stbea, bogy a. hivatalnokok, -kik a lepeosételést tssktksAiiáfc — hlveia'oa Arájuk lelelve mar eltévostsk. Ex uj, borstaslú osspás volt ss ilju saivére Ali tevő "legyen ?
Asl kérdésié, bogy bol találhatna olyan hite-lalnskot, s kivel ss elxárások feldl asAlhalna. Aa úrsiobába uiasitották. Kme Isnáesot követve, a lépcső a* első ama- -leire ineni, a hol sgy ejtói talált e fölirattal:
tfrastké.
Kopogtatott, mire egy magas, éltes, boasaO bsjustú ur |ój)eit ki. I Mit kíván uram ? -- kérdi I
4— Kérem elcsuktak |ö v endöbeli aeaayHssxo-nyomat — hebegte Aebes;
— Nos aakor bixonyára meg. is ArrieieHe f — dörmögte aa örts nr.
— WltB — nem 1 - k tál Iá kevesen ar ilju. ö egéuMÍi ártatlan. -^W^^'Vifi-.'*l — -
— 'Annál jobb uranfl Akkor úgyis baaar kiaxsbsdut. " ; —u. ~
— Hanem ö felakaaatja magát, hogyha még eaeo eila ki nem aisbadull -— kiáltott Ssbaa növekvö aggodalommal.
— Hát Igaaán ilyen aietös a dolog ? » . —Horiaa aa üu lirtmi tlgáfVa V
3* Húaaáané ssekrényében. --
— Upekré — nyé . lamétaHe -a-*-Iftatalník nevetve. £a asl bit tea a hnnltebsa Nos, bs igy 'állank, akkor — *végisltn aajsála-toara —. nem tehetek sewwjt ki, Aidtkébeu. Werje tnég'Hóásásnél, hogy ayiasa k>
A-iarvénj fietftlfi, TW|||il url Mslyek lltl Itt s« inasuk nyugsibaa
aaok aa ingiMágvIi, melyek ,a« s.hall hagyatéka Ikjs tarteiuak 1 Vnlljn bt tgal lilkliainérttére I •» tiált a blvatalnuk.
K lelhivátra ntM tltkulbeioil el aemmit atm Bibét. Aa tlleto legtwágokul agy nagf, llóko* aaatalt éa ama tégaatta aitkrenyl jtitllt kl, mily legdrágábbat ityin, Hallgatott volna saivt asn a aitkréuyrOl, de |AI intgleulolla, sillyrn lattlOatégei tenne taálial váltaira,
'itbál isit ttsial t JoJ «- |t|)tittl mtg a lArvéav a*olgá|e, ét tgf »Urkt visaavaaanti nyilábMl kivett sgY nagy pteaétiiyuinóti apsAyoh fiásikut, ét lűbh tainag darabot, '
A siáalk1 hlvstslaok •agédkeattt aeki ét neaiaiikáta a blrol ptitét olt pfrualoit sa saa IhIoii,
tí» étut fsukrény, D/.i'ill üti, satuié* a be*
gystéktioa isrtotik' — funlult a* tliA lilvitslintli Maiét e légédhes • *
Malmi Maié a ItgklMOkid'h isvarha |oll> 0
ogyao a bJisialnuk aéidáaétt onktsttslanttl Is Iganlöltg («lelt,,lianatn vtlami •sjáleasi il éraéaUil vímve orfa lurakialott a tttkiéay ás s hivatalnok álMéi Htlkoalmn trft vaituhtn, •tmaitk'ltlO ltllUtl
iáét rafait
- ' » Uh. moai már érttsi uml <m kttnoti t hivatalunk, klatk a» tl|u aggndalinaa Hitiailulaltl Iiiiií ktfoltak ki ügyeimét. Valiw<Miuiig ast On H^iyaibAl la ven mutálty a saekiéKtbea<
A* i i éa . tlr gyg , lotbnl V jtaitngta Hfllii'rt a Itgiiagyolih tatarlitit, líilkóy héti égy balk, d* súly gAliajlát fll|t|t*ltl leléjs a seekfénybAI
mértek ki a a uukrot, auélkttl hogy rask sgy arv<ona>uk, ia megválluantl volna i * .<"
A aegéil pmaii u ra a 'aaekiényhts lépeti éa lishgatódiuli. Ásottban nl tem musdu t meg abban,
— Agnéa I - klálltuti, éa a mliliut válna*) nem hallott, laméltlte a kiállási mindig Iiiiií* goasbbau,
— KolttlJ hát Agnta, éa ne gyOtAi| hallgatá«od> dtl niég Joliban I
A leány nmkaipul hallgatod.
A itgéd lelrhsiailafi aggádaloab* ngplt
Klái még, édtattn f Talán i'iak — nem akaailOliad IAl magadat Y<Aa boraasato alhuiuar-kodáa Vidiitt!
A avasd luieli ardtvii iMa Itkttile Aa aiiótijl , Isara i liánon msgnHegrflkatflhti liiö'idúW aets, magá'. vall liallltslA litldlröl,
=> A||iiea I -- kiállull vtgrs kélseglietttiteu, Ilii élai még, ktljiiiiagaihil jelt, hogy kiaitabii diibsaaalski
Végrt mtgaiolált a Itany
— ithat ilíii/i/(lhnal^j/<ll kall lanytgttödanAm, óig tegn mtgtisbeüliaulll
MlltaWt ssiHihtn nebea ntvgtüilia, hogy Agnta él, atnit Hllátd tlhaiéruiáas, hogy lelt Ali s aitkrtnyl, taegltil Itigailuil keauelt,
líji'n alkuihiini ktulatt btaárl kidvvtétal, mlg végrt Ainét tt slasantaág lianglatt klJtlinVt^ htigy ktvMit magit, hogyha tallu a* éjt a M»k-réhylitn Itell mlttnle
— to, kisrabaillllak, siOH a aMglágyult •Mád,
e ssekrenyét.
— JPa Hiiasáané, fAnftküm mjja mái BMÉillt U. klállá Máté ketaégbeesetlen, .Saekrényéi lepe-(,'HÍicliök. -
— l'gy, bál igy ál unt I —' nie Jyofult aa «r»g ur, mtkőibeti kesdé meg érteni aa iljo aa-vart bearédé', ée állana aat a kellemet len belyas lat, melyben ennek kedvese volt.
Seb'es rimánkodva kérte, hogy a/sbaditsa ki atonnaj Agnaat,
A hivsialuok késs volt srre, ée csakhuar Hoaaáa ur lakása leié larlollak; ;
'Ml'é előre aienl éa a szekrényhez lépett. L— Asnss, — kiáhá Arómmet. lese rlerkeiett asabadulstod úrija. Hogy vagy f
— Hosfeull — hangsék tompán a siekréoy-boi. Mit aaúlnek ms|d ssU Oíms, bogy ilysa sokáig elmaradtam.
— Légy nyagud édesem ! Mi bevalljuk, sssrsl-münket, égya/eri»B»»iid elnyerjük bocsánatukat is.
A hivatalnok le-ziikiLja « pecsétel; a szekrény ajiája- kinyilik-, ét — nem lep rajta ki senki. , ...)— Hol a»gy aai Agttia -t- kahötle^
kávét I ngász olhQlten a szekrényben.
— Uram ön talán bolonddá tett engem X Oa
talán haabesaélő, a ki egy, s szekrényben leví ember hangját utánoala? — kérdé a hivatalnok korbo'A, emelt hangon.
— Oh nem, éa aeax értein bol — —j— dadogta a aegéd, ■ikösben Hóasásné egy sereg aelyeinruliáját létre totya.
— Ab, Itt vagy hál Agae* ' — kiáltott ag) gnmboiytt, lelt leánykart előhúzva, melynek i»> lalduntae még inoat is vonakodik láthstAvá leuul.
— Unt, |ir már kl I
— Kl, — — vagy újból' Itpsosételem e szak. rényt i.kfftll a hivatalnok tarstmetleoal.
kgy gyorsan ettOkeli ugrással végre kint tarenl Ágnes éa a blvataínok — Jítírfsi n^akab* veti.
Kiar bomba — — is — leányom — pe-uaét alattJ1 — kiáltja a hivatalnok.
Habét Máié tkkuiben nem tud jobbal csele kédnl, mtut tilguru ipia urának, a kit — Tán otég moadsnuuk atm kell ~ eddig new lajpsrt láhal elé vetni magát, mlköibea reménykedve tkltia,
Kn nemaokára Hőseás én társa oég ntödja Uaisk aa Agntsaa kééiért eeedeaem I,,
Al, Areg ntsiinydnri>gnt akert« de Agnta édee laAkkal férte ta a|kslt . . i . A inlibit n atvaao kafutiö lehtitégére bluttk
Nin itali |
, /Máfta t>sMr.
10, Mcám.
Nagy-Kawnh, .189^ nirtjus 10-én.
XVIII. éVÍoljMB
liiitiwllrtl i ............
MatyM-atM H kiM*4a
},)> imtmé* • )i|i Mllnal (Min tmsMM* IIMM kMíwÍHy,
MimiMImi t*Mhk ml U«»tt lm Ul ÁigwIiMMl' iír
tunkt ilait mh kífcUiaik.
ZaWA
* Politikai vegyes tartalmú hetilap.
A Nsgy-Kanlaaat- és IWlwilni iakarék|*naiárBk, u líbnkogyeflUlat, iw Ipar- mh. kereske
delriil bmk, • a Nagykateasm nettélyegylal'szUyetkeEBt hivatalos köalrtnye.
j
M«(|el«alk Kag7*K«iliaáa ht-truklut egyurr s v Már nap.
EU4éhl*«Ul
Vlrirtti »ln I Mán fíirM HUr U*jrfk(rwk<4tN,
,í cLónzrrfefl A BAK
Kata *vi» ■ ■ S frt — ki
MM - ,.. . . 1 „ 40 „ Nng/tdíno . . . i , 15 ,
HlnMéatli JíUi/mm itMltt»l»i>
VfUtMi fittMn M kr.
HlSnH»rt. ratarint • tMMntn umllwn PurWI Map-IutmMMIH hUwintkí
A királyi táblák.
Aa ifa testté lati. A deoentralisált .királyi táblák a hó Mn tették la hivatalon osklíl-knt Aa kezdték mag mflkodésnikat
Aa tehát, mit a magyar jogássvllág hoaaaü idő Ma, mint inár aiodáabalallau raiúrmot életbe léptetni kívánt, megtörten!, a jogke-r«aő kOalwáftuk módot nyttjtett aa állam, hogy kevesebb költséggel, kaveeebb idő-vaasteiatássel koraahnaae fal a jogszolgáltatás mlaodik lorumát a na kallaaaék minden résééből nagy Magyarorsiágnak a magyar fővárosba aafándotolnla, ha a tör-vénykeaésl felsőbb Mváeágnál van valami itntga Knlmi vtla—Ultak a királyi táblák a temeti baomtéanh által nagyban mag-könnyítették a jogeaolgálutáat; a relorm mindefi ráektMtatáa nélkül keramitul ment, a királyi táblák mffkodéellk ktteaObén állanak,
Ki volna n|y ellogull, hogy ma már jóslatokat aha—a mondául a táblák működésére vonatkosólag, a kl volna oly balga, a kHssObOt alig átlépett táblák tnflkO-déaének kritikáját kaadsnl mag, kl volna olv látnoki leheWgfíl fíIrntitOT, lujj ■lőre megmondhatná, mily lldvfle leand végeredményébe* a reform, vagy mily hiányokat fog abbap a gyakorlat felfe-doanlf
Ml WUellnkről nem marnánk aam egyik, sem máalk irányban nyilaikoaatot tenni, de
megteeeallk aat, mit minden magyarországi lapnak, mit aa egéea magyar sajtónak meg kall tenni moul, midőn a deoentraliaált királvi táblák tényleg megkezdték rndkO-désüket, megtesszük azt liógy lM)'$!tfltk ai áj királyi Idhldkot !
ŰdvOaltfjUkr ée pedig őeaíttte Laeafiae OdvOaletiel, mart mig egy rtearől a most teetté lati igában megtaláljak a namaati óhajtásnak megvalósulását, addig más rénről, nam osak bitünk, Immun erős meggyő> aődéeOnk aa, hogy a kii táblák deoentra-lisatiója a magyar kormány megta ram tett rnformjai kOalltt egyike a legkimagaalóbb reformoknak a mart nem ogak niaaeltk, haliam mag vagyunk gVősődve hogy ha van reform. 'mely végareílmónyéhen iidxila leaod, úgy a kir táblák deoentralisatiófa minden sasira agy lka, leand a légiid -vdaabbnak -.,. «
—Odvflsrtljtlk magái • nfenast, -de nam hallgathatjuk el esjdkaloaimal annak érde-mm», ki -a aafcwmot mc^taumlé-a aránylag sokkal rövidebb alatt, mint a* nrnág hitte," létesítette la aat
Ütildmi Deaső igaarágUgyminiaater rttvi idaja ttl a bársonyaaékben, a midőn előaatfr foglalt abbhan helyet, már megígérte, hogy' a nemaat aaon óhn|át, hogy a királyi táblák eaétoaataaaauek. teljesíteni togja; adott aaavát beváltandó, láaas isgetottaággal fogott a munkáhos a embertalatti munkát végea-ve, mielőtt hitte volna a nemael, baváltá
aaavát, keresztül vitte a reformot s ma tná* elmondhatja magáról, nemzetemnek adt^lj* szavamat utolsó betűig beváltottam.
üdvAaéljMk tehát ai igazságügyi minisztert befejezett mftvévet tton hltMO, hogy Ő, ki -as igasaágságnolgáltatáa terén aa első reformot oly gyorsán, annyi alapossággal vitte keresztül, még saámtelan oly reformot fog megteremteni tárcája karate ben, mely a nemsetet oda fogja emelni, ahol EuNtpai legelső jogállamai vannak t
Mire lapunk napilágot lát, már minden királyi tábla megkezdette működését; a vidéki lapok birttl hoaták, hogy a táblák székhelyein saíly Wrttm. mily megelégedés van a népben ; hála-isteni tiszteletek far* tattak mindánftdj, hogy a Mindenható-adta— áldását a most mftkttoiii kezdő királyi táb-lákra!
Mindenlltt ünnepélyességekkel fogadják a megérkező királyi táblai bírákat a a nép (írlimujongva látja bennük aa igazaágazol gáltatás jövőjének hajnalát, a hála imát rebeg latenhes, hogy ez is megvalósult.
És az Ég meg fogja hallgatni a magyar
Ily reményekkel eltelve, 3y meggyőző-dóstól vezéreltetve, honfini orommal üdvözöljük az új kirfli/i táblákat a aaok léteisi-tőjét Szilágyi DezaS igaaaágügyminiaatert!
; ;; ~ 1 " • Palotai- Csorba Akót.
A „ZALA" tárcája.
/tflffwsdl
I.
HtM* lányuk) ktt'Hít lányok, náeiámtmni /uunillálok / MiHeffufk Ai mm iláiltrf, t'lllulOl/llljl DMMtMtyr* I
rnlulnltbm Hr/j/lK tudom, Noha nm unt i iwh Imi lil/tifllülih Vt mhnutnl rám HlUloltllki Itagit Iti/riimubh léffhiy iw///o/i'i
Ihjh I jmllj) nt Mim látja, Mily hamlt n /ühl tádin , OvniHttáiiot xih'nm litltm, iWfjll ifHtU fAMMt túlim.
Httniirm tfn utlhf Hl lányt, l>r « mit* nniI flllyti hányt, Máti mntitt, min ini/rmit, H*mU4 Httomu,
II,
f/j/yy A Iliim, himy hmrlliéy » Mnnlitm lliir $ imM lalM ihmlntm i Ih u tmt nnn miatta W kt&riiw, HtnmiitA IMIi nmorá Itii nitnh,>,
JliOátiinom Ml fnlulMil mithitt, lliiti fán lm iiii\ju tyáyylr, cfsan hámmnfH | //ni, fthilm ffliltlwlitiihi lihltiliiiáf, tl riim'ttt iSk /íI/i) blltfm iiyiiffdftnilf,
fliflillltfi Hároly,
A mogmentfltt.
« - Rrawl;, tiinará uián IWAa l\ibtal Ákos
., ■ ir«iruu< >
— A seb Sletvesnéljfes ydlt, as orvos lemondott minden reményről. Ml valameanylea meg vpltunk hatva, Izabella elájult, a ilasi eltűnt, Harry Kdgardot hlvatá i afiosém — Isy szólt halálommal le vagy OrekOsOm ] mindent (átadok neked, logalmat, vaiyeaoaMi, de agyai ígérj mag, egyre eakUd|él inog, — ígérem, vskossnm -- robogó Edgard konnyesva •Assrstom<, — ásóit Harry, »
• hogy meánysssiiinyomat vsdd el, neki Ulendo-vsr lordnénsk kell lennie, dsoára, hogy én meghalok,* Kdgard k*t*é|b«sMll, —• as Istenért, osak si sgyel ne kívánd, nsm lehetem, — •meg kell Isaale, sskudet bírom, hfusülstes emhsrnsk ••svát kell tartania, osksd meg ksll menleat as és. ss Isabells, s *s|át h*e*Uieisde<>< Kdgard MOtleaul nyúllá a haldoklónak kesét a lassan
• Iflon• -t mnnilutt Harry Ili peri' múlva kiaaea-veasll, liüdy Klsonurának •alvlal«n»é|S nsak most lOnl Isi Igaián, 0 a dulgot egész lermésaeteuiek találta, ha nsm Harry, akkor Kdgard legyen a vőlegény, IsslMlláask tllaadovsr lordnáeaa kell laaais, as előtte lerméaistse voll, Isabella nem alleakeeetl, s látasélag nyugodt, <■* Kdgard helfaela ksmilinjitt voll, Miavtl sdts, síi aiai ksllstt tsrlanla, bsks MnlUÜllk, leült) Irt Alléénak | as öknl áthallgatta, s ■slagén slbuesuiolt a kedvte leánytól, a leány lietag lett, aurvaaaio-lást kaiNiti, a ágyba kerUlt, A« «*kttvA napja aiagSrkisetl, ml álmsntttak (tran*iM.(^mrtl>a a
Edgard kooogoit Isabella ajtaján, semmi hang, zörgetett,'' as ajtó zárva volt, feltörtük, s tabella (OldOn fektldl balra, aa asztalon levélkét találtunk anyláhoa, melyben tudatja, hogy mérget vett A méreg halott a Izabella halott voll.
— Boraaasló. —> suttogá Valéria, — a lord Edgard V...
— 0 keaeru érzéssel állolt a bulla mellett 'a (Ady Eleonora, hozzá lépve föleibe ingta;
látja mylord, Igy menekült meg leányom inkább aa élettől, hogy sem az óp neje legyen. — Kdgard télre taaiitá a szívtelen anyát, konnyesett, a menyasszonya ravatalánál maradt, mlg eltemettetett. Aztán haaa tértünk. Egy Ideig néma, magába voaull volt Kdgard, majd visszatart előbbi hangulata s sletteté, hogy menjünk Alloelios, ha még uegmonlhelö, hogy megmentse & Mereteit leányt, Elututunk. Megérkeiénk, a szép thea rózsa elhullott. Alloe már oaak azért élt, hogy mvgbOQsáasen Kdgardnak a aztán Kdgard kasait aaoritva, a szép lélek elhagyá porhüvelyéi. Midőn Kdgardot a halottól oltávolilani akartuk, ellenkezett előbb szelíden, ma|d hevesen a végre dQhoeeo, ugy hogy a temetésnél erőszakot kelle használni, hogy ellávolHauk. Akkor elkesdelt nevelni a nevetett oly azlvrásőlag, hogy aat hittem, anyai keblem megszakad, Aa ellne elao-létuit, a kedély összetört s Edgard tébolyodott leli, K|öbh dOMagOlt, később sMlldebb Irányt veit haja s aaóte olyan, mlnflnek te láttad ked-ww KtekbAI láthatod Valériám, mily bor-aaaatí mull lakaatk as in kát aat HÖfmt, =r.vtgia be lady Anna, koayekei törülve szeméből, — éÜMsaátléáf,
Láptak Bál aaáuia 10 oldalra tarjad éa így könyvmalUklat.
Nagy Kaniana, vndAri)tt|)
A UruiUlom ni^nyomoritói.
Zala 10. Mám. (9 lap.)

| Ka uiáakep el ail a kori K« a kor
ai élvvágy, a* önaéa i a haaug ámiláaok kora. (JV A eaivea olvanö, a oimei olvgeva, aat lógja Katlflitfí folynak a* előbh(*k, a vaiJáabanyageág
hinni, fajjgy Ili emharekrál, aaemelyekt4l Ifi* alti, a kikre rá lebet mulatni, mini olyasokra, kik a táraadalom m*gr<miáaAn munkálkodnak a eeikös0kr0it melyeket alkalmeanl aaOkaégee ellenük, hogy Akai ártalmatlanná tegyék. Pedig eaé einca róla ; nem emberekről, hanem einbeii tulaidofiokról leea lm) i miyel emberiek, gyarlóé ia Nem ái anarahiata la eoóialiala veaérekröl akarunk tehát elmélkedni, a kik oly aaépen nyélbe ütötték aai ai allöldi agrár-moagalmat, melynek költaégelt* maguk a télre vaaetettek kénytelenek viselni; esekkel ma|d elbánik aa illelélee torit ui. ai iaiarnattooália éa haiaöallan Rendbontóknak magadvén a magérdamlalt jutalmai. Nem oabéa laai gyógyItani aat a betegséget, nalyal aa importált méreg a nemaetteal aayaa résaeiben elöidéiett, oaak erély éa akarat kall ebhea. Mari aa biaoayoe, hogy a léraadalmi étlapot Iflan időkben nem egéaeaégea 8 babér távol tőlünk ial)a|dulni korunk romlotleága fölöltj ■art voltak ennél romlottabb korok la -a a nam* aetek, létük vaiudáaában nagyobb éa vea»edel-meaebh kerttéeeken nrontek kftaaitlt1.,T)é' liá-4tHaaier)t)k a néaaünk a eaenie |TV»é, ipar* kod)unk>magiamarkédnl torráaaivale ba mégis* markodtünk, keressük a* aaiköiökéL m^lyekkal ffialgaaffiiiifia
¥iurt vontain bedugni tabeeeen. beietien gárt éa oyomoi
Kit koraaakol aokléleképan kereeatellék Mér el; kiki> ai ő aliáapontja. aajátoa fellogáeé eaenni, A tbeologuaok aat mondják, bogy.. a kor valléaialafi. Van valami Igaa ebben, amennyi ban a koraaellemen él vonuló paaalmlamua, a taaly sötéten lat mindent, nam igaa nyílja mag kedélyét a vállá* vlga«aénak. Padig volt mér kor valláaialanabb ennél • a valláa éllal követett jótékonyaág, ambarbarétl caelekedetek agy kor-
aaakban aam mutathatlak tel annyi vivmábyt,
nak tart|ék aokan, aat mondják, bogy a kor erkölcstelen la. Ki aam eeéaien talál, voltak mér arkftlratirimtifr tdtnomkok a átjatablM l véd, mindan koraiakban egyenlő erővel hangalk fal, ICekölMaiolsn emberek mtndan titöhéft íéfeatek, eöt némaly korban egéea tiraadalmakra nyomta raa a vad aa erkOlceteieniég beJyegei,
Aat mondjak aokun, bogy. korunk a nervositáa kora. Kbben la van valami Iga*. A megélhetés negyohh éa oomplikáltahb gondjai, a rohamna fejlödéa által tokoantt Idag livékliiyaéjLbatagakká laaa4 #ir idaaakat"éa kéméilaléHUl aokan ananvad' nak a bajban. Illat n^uiaijált a i^meaaa gyilkoa^é*
éa .•fkol^Hiiiilanaéf, a mannythrn aa OMtg vgn ; 'a narvoalléa, a mannylban aa bátagfl taaal a téraa-dalmai. Aa élvvégyból éa ^naéaMi aok méa la Icilytk éa aaekbAl magyaréahatunk mag magunknak, t am agy oly jalanaégat, mely a lareadalmt élai ban fatmarütva, bannOnkat magd^bdasi; aőt aok aaatban kéiaéaba ajl. A aikkaaitaaok nagv anáiiia é 04ak kAvaiaailéban. aaémoi oaalé(0iac löiikre-lutéea; a bíaalom mkgrandüléaa aa anbarakbao, M Anémliéa éa baaugaéf, míg a aok évakan át nagy nabaaan falépiiatt lég«ér ag7 gyanga íuvai lal éltal lednntank, rnaaa lamatv§ aa agyén éa oaaléd baoafllaW, aokiior^atét i megrendll va aa ambarak bitéi éa Idaalmét agyméa köaötf.
A laglObb aikkaaaiaanak a «yAke éa forréna aa élvvégyban kareaandfi. yAs urbal namaég, a finom életmód, kértya é< egyéb paaaíók, melyek a randaa aaaréoy karaaetbOI'fci nam lu>|ak,4at» lőre vivanak abfc embert, a btto oaébit a a kit agyaaar karjai koié ragadott, aat nam booaAtja ki onnan, okvailfnttl alaópri, 1 linkre laaai anya^ gllag éa erkoloellM, a « yfga nem lehet méaf mint IrtóaeWl btlkéa; .a JÓ'dí igaaaégaaoltélfaiAf elöl (Kuíig iggtObbnyira oaak úgy maoakOJ, ha véget vfi éleiének; a golyó an ullimft' rallo. Aa va laaal aa embert a Tég' nyomort hox aokakra. A baréi-
aég örve alait jón eokaior a kiaérUk, baréiaégbói nlélrja a jó emoar, hogy a jó barAI méi aeebé-böl jérhaaaon élvaaelal uián. de eobaaem gondol ama kttteleaiiégere, trogy flaélnré la kellene, e ktfnnyelmOaége méal le a vaexedalamba rárii. Mint Inául a alatt aokaaor a oealádi élat banaO-aéga I Mily gyarmakaeveléa képnalhatO ott, • hol un apa (olyionoean aaaal a ainuó gondolattal kényitlan kfladanl, bogy fé jOnnek manipulációira ?
IN0L. májua hé 10-én,
mórnak, a mindennek, a ml aiaal Qtaxatögg t többi ábránd, 'Hal, garami. Caaal aiután <>•«/# iUgg a ÜMáug ámíiáa. _______
Caékét í Mbákat kell magaXüaleirii $ akkor aagaadnik aa ambarak kffadtt a idbbi baj jg, mart axigoru erkóloii alapon fog éljaoi a taraa. derfem, melyét"rí fm'dogufáiéba nam taláíbaí.
A tikintites vármegyéből.
E oim alatt magjelent röpiratból kóaoljük annak bavasaltf cikkét, malynek bumoroa irálya lel fogja iamartatni olvaaóinkkal lenik anonim író* ját, haaénk egyik első publiciaUjáK
Hol vo.t, hol nem voft, YoTÍ egyezer agy kicsi oraság —~ így a/ál a röpirat bevezetése, — a annak egy nagy királya, aki már ifjan fejébe vatta volr, hogy e kis oraaág határait, törik-aaakad ~ de kliAgiija; magának örök hin éa nevét aaerea; nemietének éa népéoek viaaoot kiapadhaiatlao forráaokat földi jólétébea éa aoyagi gaidagaagahoa, v«ragao ipjr- éa keraakedelemben. S amiről ii|ao álwodoaoii, éreg napjaira tvtolaó
betűig mind laagvaléeiloiia.—-----""; u. •""
LfgaiÓbb aa oaafrák-magyarroooarchiaböítia»í-tóit ki agy jókora daraboti majd ismét Lengyel-orsaág alító laioaatáaánál vatta ki a aaaga réaaét-a kövér koncból; 1 itkor áütan maéaaaarft aat* rencaéjét megirigyolvé léi Európa aaövetkaaatt ellaoff: namcaak a aaataléroo verte le azokat, akik egyeuként ie eröebak voltak nála asideig, de versenyre ke 11 velők köigSsdaaági táráa <a, a katonai dlcaöaéga méltó toldalékául megvet élte. alapját Poroeaoreaág kuliurai vaserssarepének ia, vagy leg|iább egyeriraogusagának Európában.
('•*ak egy emberrel nem bírt; csak agy fogott ki rajta s kénysaerité megtiáirálai e gyóshetetien.
baa.aaui valának annyira küafl&Wa, ^eé^-id^ ^ a^aikkaaatáaok >iaak a totttlutfff; ay'éfiüé^ kö^e«|*ag nagynai. a nagy Frigyesnek oeveaiék el kor
leanég mula^tió felügyelet kóveikexráben történ*
mint éppen a t*4*n korban Kv mtvgf valiMaUn n«k ; taliai lalkiiamerei len kóieleaaégteljeaités
kövei kaainényaii
B rnlg egy réaat aa élVvágy puailltja Jt aiáaoa axiaiettiilál, m«*|y a/ereny úa egyaaerU élatmód mellett flaateaaégea trköloai erői k^pvleelna, máa réail aa Ontéa aa, mely nagy érköioai karokat okoa aa emberiaégl»en. A1 nnxfl ember alj ia éa Irigy, gsaporlljg a magáéi, <la nem áldoa a köa-uek a ba teeai, akkor la rnak ónaéaliöl. Kaek aa
iárNj|L .vjBgyigáiiyiaieo maaterember; egy jómódú la'uai' molnár.
; A dolog így töriéai."
Poroaxorssag fővárosát, Berlint, melyei pompás. paToTOltaT és köaépUielekkei ékiiett föl Frigyes, diastaleu, kopár vidék környekexeu mindaulelöl. A király aaemét hantolta e kirívó elleniéi a elhatározta, hogy Mlkalma.f pooion" gyönyörű kanat a enne'c kbaepén fényes ké|lakof teremi, megfe-j lelő keretül a róbamoaan. téjlödö^ tövaruanalí,-
M $mhtrbiinUU a a emberek legnyomorultabb o^dea pihenőül aaját aaemélyének, ba aa ural apumat kölé larl04iiak; Nyajaa kUlsö alatt la(* koáu Hondáé aulyoaabban nyomják imtfdan »a kftllimalLAL^giivtélaiiak, valflig fip fajdatmai Avakkal gyflagOlO vállait.
oko«va aaoknnk, kik valOk érlnikeanak, aaét-aaórva as irlgyaég magvait mindentttt, felköltse
gok, aa ongyllkopaégok, amik kéiaégtalaiiUl a aa elégednilenségat^ uttsly egéaaan aa isteni gond-legtöbb esstlien aa erköloai ard hiányát mulal)ák viaeléa -ellen való aiigolodéalg niabai. A« önaö a a minden (*aekelyaégérl létrejövő párhatok, ember esik a kUlaő haaomén teaa mindem, melyak a kóleaónöa gy0lött((Tdéa, a gyora harag, tnagaaabbra törni nam lud, a folyton nyaaegeti a lékialen aaenvadeiyaaaég, a lUrelineileuaég, a|aa idaaliamua hájiaaall, a melyek eiotie caak -ban« «mi« tiilkapéaaira mw»atnaa. j néVétaégeaek. Valódi tü^í^^ ^
Üasaaeme hamar fölismerte a iegalkaimasb helyet; aaolgái meg sebtiben össaevaaárolták a kíaaeiiieH, lerlllftet; ftt fiaettek a igy könnyen lolyt a váaár a liamar meglett aa alku minden egyea birlokoaaal . . .
Már-már aai hitték, hogy tül jaonak aa árkon, mikor egy váratlan bökkeuö derekaaan mugaa* varia őrftailíket.—
Valéria képtelen voll siólanl, aalve iriláradf,; hallgalödalk
IISIB
la^et lady áana ^eHam-lm)ia e >wla apfOtt llfl, Blílf flaratmkat, melyeket ö játaam.
a nélkül, bogy tudná okát, va|on a jiallolt aae- ........
menyek fájdalma, vagy agy Jobb jövő reményé nak elóémeie kéaaleté^a, nam ludé, da éreate, hogy a airáa könnyabbuléai okon.
ttlmrtnr^tmy máu ia [■■ifniiiril MI'^M nléjjiainíly
V.
Kégeré laré l#r«
a t lírai
Midén Valéria belépett, aa anya lelkeit a kara-veiről, elébe hmmu, s IU leié lordul va aáólt;
ima Kdgarti III van a ml vendégünk, jobban mondva 0* én leányom a a tf nővéred.
Ab Ön aa, —- kiáltott4 lal Örömmel meglepetve a lord, Hsalaleilellaaen hajolva meg Valéria elöli, — végre Isméi láthatom önt. Nem akarták nekem elhinni, hogy«követség jött hoiaám Állóétól, Ima láeaátok, iga«am volt, noe miaa, hogy aaöt aa ön kÖvetaéga V
Mylord — aaóli a leány halkan, ha onnét hol Állna van, agy követ Ide lőhetne, nem mond*
Aa nép eeién aa tireg Jsmea alöaaör hlvti mrg Valérlét a tkeéhog Aa öaa aaolga art'kn Uiineplea, örömérzet látaaott*
* Hová veaet ön Jameaf »*> kérdé Valéria mldön láiia, hogy a anolga nem aa éltarem, liaiiam! halna egyebet, mint aai, hogy legyen a lord nyu a kaaiély méalk eaárnya leié Iráöyoaaa lépiell, ltod! a vigaaitalódjék, Aa ön A Ilonja biionyára nem a lady termeiben fogunk iheánnl? klMklllten lekimette le öure tulhonából, ha öni
.. ,. , é ____a u buldognak láiná.
Nem miaa Valéria, a Loril. termetben a M, íliLlji . l ady la olt van. Haegény lordom, hoaaau Idö . " BöWogaág M- eéhapoH a betegi — 1Qa01» óta ma elösiör nyllvánliá óhajai anörakoaéara, * W paloiákai építenek a romok laeanek belőle.
r.n ia építenem aiép reményeket, lOaiba mentek, I minden oaak álnm, a lájdaloml *
kapitány ur la a lordnál van.
.lamea inegnyitá a lereni ajtaját a Valéria | belepeit, hol már Ladv Anna, a kapitány a a
lord egyQtt vblták, t.ady Anna kereveian uli^ al kapitány a lorddal aakkoflolti
A terem meglepte Válérlát, győnyörii dali vlrá gok, melyeknei Illata lietöltá a termet, finom botoráét, etaaórt kréta rajaok ar aaitalon, mié aayoeyörö aimgtiréii kUlönléla hanglegyek haver• Iga kiflim rendei'eneéghett
A lőni aaaretla a virágokat, maga ájwiái 1 ia|a elem* volt: e a aatiét mftvtfltlég titniff, uí iaak akkor fáisaoii, ba tudta, hogy eétikl satn
■a On léved mylord, «- aaólt Valáaia. -- én Ii liagy láldnlmakon meniem kereaRtöi. Mindent, ml elöllém kedven volt, egy éjen át elveaaltattam, a tenger mindent államaiéit, mit aaerettem a hlgyja el, a lenger épen oly, ta'án boraaaetóbh lamalö, mini a« anyagid, H láaia, danára a faj-dalmaknakt megaam paHé^ikodom, töegnyngeiom, vlgaaitalom magamai n )Vj anyánk melleit boldog vagyok, lejeié lie, kaeet oeókutvá a mosolygó MyuuH*
^ TaliW már ott ll nenvaitett t * kérttá a I lord - oly rlju |j|j[T iukál awtivwUiir a anttyl
omtoka, üiity lisata tekíniele. Aa valósainUleg ounéi van, mert ön nam látta aaerettainek hulláit De én játiain mind, egy, kél, három, bullái, oly hidegek a oly merevek voltak I Aaöt a úgy fásik a saiveui, da tejem ügy ég a.e* laaó paráas oly fájdalinaa.
A beteg elhatlg^'ott a egy pálmaleveiet tepva la, arra tüggeaaté ím Kintetet.
— Mily aaépek ^ 011 virágai lord, —» ketdé lemét a beaaélgetéai Valéria, - mily jöl vaunak ápolva, a mily aiépeu rendeave.
Oh én aaeralam virágaimai, Á'lioe ia aaerette Ökei. Ok virítanak a alhulnak, ugy mint Alica ! Moat várom egyik virágomnak kioyilláaat, ea oaoda virág, dl nlnoe itt, aern meg nem uiutaiom, ea Aiioe lelke, ba ea ktvirul» akkor iámét elhervad a akkor aa én tájdalmaimoak ia vegük laas.
IC eaiéteágoe képielödéa után elballgátotl tk lord a Valéria a Ifcdf ée kapitány nyal a művé* aaet e irodalomról kasdett baaaélni. K beaaélge* lésbe oaakhamar belevegyült a Lord ie oly ertet* meeen, oly aaakavatoUaQ, a oly elfogulatlanul, hogyha agy tdagan hallotta votna, at nem hitte vala, hogy almelieleg aa, ki ily táraalgáat folyCat, agy aaó, egy gondolat, agy aaikra el nem árulta | a léiekbeteatt*
A theáaáa nyugodtan lolyt, a aa egéaa eat nem oaak oaéndeeen, otthonoaan, de mondbatuók kallemeaen teli al. A ladv, a kapitány! Valéria mlad meg voltak etégedva; vájjon a lótd mit étaett, ki mond|a meg 1
tratfiatjak.)
Nagy* Katiim, wiárnip.
kjy aaélmalom akadt uljoaba, melyet |ae4é|a erou aem aken áleoendni , , > Nrnn »ike f||t At »«ynii|iiltni aem '^ép aiAval, Mi tenya-ptaaael, A feénvea ttgy vágta in a király Ítélete ili került »» . Krtnyaa tAlaegea ariee elé idéale a vRÉiHirA, daooa inkid.
KiAaaQr caak kértare lógta a (s > t» tóájd meg» dupláit a éa meatrippiáate t vétalári a Igyak aaeii martaiul » makaó* molnárra^ hogy a Hélmal* mokra QMtí0 M ídjl jár i mahotmw tyiüMH /w.wm/huí; Ily rengelek aiimmán ellenben óblAe yjii máimul ápjlhat akár tóbb kóré a nrrd /Mái, ' yrrá lt$9 9 k minda* maradéka t. M De eaarl MMit boldogult. Á oaókanóe molnár nam lágitotl i mindaat hajtogatta! >CMfcMam i*dr mii/M tftUtiil (Uq lakja a aaélmatmot a a miként én úrtikilftem óeeiintót, ugy maradjon rólam utó* daimra la*«,»♦ t __
Frlgyaat el lu tolta a mért|. Nagyol toppantott lábával a kir, lartm drága aiAayegére a dOhö-•en ráförmedt aa ellénkaahre: ,Na ba nam log rajtad af.m jó aaó, aeai ígéret: elveeaem*erO*fl,
ingyen 1* , , " f _
Km bar Unit, u|y LátaauU, meghökkent a kir harag a aaokailan kitóréeétöt, da nyomban rá bátran néaett i«mét koronáé urának a mama ln»«0i »tgy»rgáaaal moadeán i ♦4láfa 4>er-llni lólórvenyaaék pire való, lóteégV ^
Krtgyaa jóiaUaa (elkacagott. TtttUHHl neki, hogy alattvalót aa A uralkodása alaii még a királynál la itttibra éa nagyobb urnák tekintik a
»Kra4| hasa Ham I aaólt nyájaaaa mapvaragai va vállait a kamény diraku látnának | baleékytiáaed nélkül Aeeié hagyatékából agy deaakeeiMgt aem
fognak kibonthat aL* 9
> •
•a .tul, i . .
Maotf vagy 20- M évvel llerllriben lárván, ■ látni ktvantam a világhirm verdAdótt p**ró* eaél maonot én ta,
A potndamt homokbuckák helyén ma aéf pnmpáa kir. paloták állanak, lündérkarlial óvéave, magnak rilke virágai kábiló iUatot araaatanak. máriloldn'yi tnaaaaíaagra . • tloaaiaa buloo|áa uian. aay ramajióa i»i, alTéla ma)oraagnak lataaó imént gaxdarági épttlatan akadt mag ptllaittá' •iMii Afra laiHoiiam éa banylIAHaw.
Tnpnrivtnit vén anynka arp^rgatmt aa udvaron. KoMbniottum ii |II6 liaaltéggal kardéul* „Nam tudná üli magmondani aaaionyom t magvan a még
• Imi iiiiiiw, )m»I élio»l, m«fr« kalafiall aa ■*> üáU
mali mii. maly i'Vrténati Urok hirhaa jatott aa
•0!|a Krüa" aagy oavéval V ----
A véu banya níftalan Ittlagyanaaadftt i nagyol rándítva vállain, aaOrnyUaégaa mély bá|ÍandAaa" gol árult a! arra, hogy ambaraégta kérdéaamra nyirlaaaprUjaval adja mag a oaattanóa valaaat,,, Itirtalan aaatmmba nyúltam t alatiam magváltant p'1 *ny apró aitlat |iénaaal a nam óhajtott élv9* tstvt,
— iám aaaaataa na la4ai|4ai.éllalU-éa--.hilapalt agykor aa a bírta aaélinalom V ' lalali már moat nam épan bafátaagoa a ktaaé ramagA baa* . gon aa aayóka; ^ é|üf» ttaak ll!t ahol mu^l ón iVa én f* •H int latt l>flAla éa valal^' „Mi latt volna í dUnnydgá lagatottan a magá nak lakalibi mint váidaaképan. Aa, atnt a vén bolondból, akt valamikor lakolt bsuna llatHit! darabig mag ját lolyt a dolgn, mari oaiotmaágá* nak lába kait, litra futott a a ktvánoalság a hala* dlk laiuból ia Ida oaódttatla aa Arinkat ; da balé Iával mindaa magválfoaott A rit t* n WAd-(títuftn még a randaa kundoaaltokat la» a malom magaaUnt kalapálni { ai If^tt a/ira^nj« agyik napról a méaikra aaokon a búrra valókon lafigAdiak, amtkat blavatOdósgaadag utaauk dob tak naklk irgalomból, M Aa IdO vaakta* aulán attól ia alUtÓtta ókat* A roaoga éptllal AaaaaiUUtt lOara karttlt, hamuvá létt M» a talak poiom pénaért gmidát < aarftli. a aa akaratoa liavély molnár agylk kéaó unoká|a nyomorult naa|éd inon agy idtgan luahalyaél a mint ón aaját a«a-- j rnávnl iáthat|a, Wava/ aíipihffit olt, akol r/wW ti'iHii wétttél éa urtaa kéoyalamliaii tttfk,
A nénégitök.
mm Ilin I WflrOi 1.1*1 ÍM
' Vt * '
i a ido óta a ^aapégnidk aátorat alpuiatultak, tán vála a laaáam>k tnai béaoayéra aai Jaliiul hay, hogy nUtoa nltkaég I(Ibiié réá|u|. mart alér In ^llatllt hatéiul iHggatlanaégét éa^népa Imi
vjpDi
A világ aaonban nam aiért forog ktlrtiaa, hogy aly valami létaaaék, amt még nia< vullf olyan
Zala 10. náro. (3, lap.)
padig l«aya«, ami aaalött iá már nam létaaatt, ba a oarbogatk taalték magukat a a farWaok kihaltak, mtgmaradiak a Juhok éa a bárányok, a aaak mindig álnak még éa aorauk abhaaam olvan, hogy na aaorulna lavttáara aat vállal* Iái magukra a avabadkómttvaaak,
Valóaatntt, hogy a aaabgákAmflvaiiak aa voltai mindig oty ártatlan laatAlátbali céhtagok, mint a jalan idMian a Ok li aauk kAxá tarlóinak, akik a aaabadaág, agyanlóaég, ttgtvérlaég kiviváaa alött aaamokok magfékaaénéval, politikai oétokkal ia togtalkoaiak, da aa ufabbi áramlatok tolyián, kQlOnóaan mióta u nagy fajadalmak aa alaftkAk a aaabadkómüvaaak aoraiban, a itabadkim ürtstlr « politikái éi valltUl tfajtttUk; noiu hiaagttk ugyan aaért, hogy Ak jaéliék volna magukat,, mart a aaabad inifaményak magbonoauláaa (mini tantabb la kiífijtéok), ai alkQlnáayoaaág, a Dépképviaalat már nam a JaglAbb oél, a mi utao ax amtmriaég tttrakaaik, aöt a mióta a taraadalmi kérdéaak lóiul tak lal aa alaO vonalba aa a kóagaadaaági kérdéaak, magunk ia. ágy véljük, hogy a »aat»adkAmu-táraiilaiának még "írlnd'g "an tiép ftla^^f,
kttlMaóaan ha llgyalamba vaaaaOk, hogy haaá|uk a nagy Világ, ágkor mag éppan al gall iamar j nUnk, hogy óvék a jAvA, vagyia aaé a láraada-hmé mabf atf-fMtogja, iiogy aa altalanoa "WttVftfn aéggal haladni kall a halad logéraét fa)lAdéaénak-' a aki arra, iórakaftk. akarja amaxt ia* akarja,! hogy mindln aáyén boldog lagyan a tói dón, aat j padig aam aa anyagi lóiéiban vé>i faltalálni/! Iiaiiam inkább agy ídaaliá oÓlbao, Kogy mindenki] mOvalt lagyan a arkóloallag jó.
Maion oa a táraadalom* vagy aa ambariaég aa | embar oálja ia aa anyagi jólét erkóle«i éa értaluii t muvaltaég mondhatná valaki, da mi valaj vitába nam botfáitknanánk.^ mari. H|uk. hoyy j • mmoordla parvua raa uraaouni.«.
A aaabadaOmivarak páholyakai tartanak a aiok | aaarini kQlónbóiiaiik mag magukat, hataimaa agjr j aaóvatkaaat a^aaabad-atalttmtt riohrrak knantt n • ba találó képpal akarnánk élni, nam ia baaonli* lauAuk máauüí<r mint n mai Uvirdakhua, vaau^v góopontokboa, amalytk ép ugy aaak kötik rtaaaa aa agéaa világol é« mig aaok agy vároaaa, agy raaláddá lOmórlttk oaaxa ai ainherakat; ugy a avabadkómivaaak ia agy oraaággá, a boldogok oravagáva akarják átvaraiaolni aa Óaaxaa aaép, jó éa igaa aaiméinak ' magvalóailáaa mallalt föl-dUokat.
Hakan lólóalagaanak laitják ^kai, imol íióri tArattlatokal talboaván, bogy ma már oinoa ártalma, da a aaabadkómuvaéak arra uam baiui* nak a állit|ák, bogy Ok kÜlóqbüaoi akarnak miu-dan préfán táraulaitól,* mart Sk adnak urköM ét Uéllmi irányt a Msfíflit iHQítjalmajhriH
IB91. mijua hd 10-éo,
A réaaék kémapja magérkaiaii. Máiaa aaial kóaióntöll ba, fcogy a lavaaai évadot agé aaan átugorva. lorró ayarat botolt. Aa ápHIIaí foly tonna wüiéaekei májua alaaia teljaaan mag aatintafta éa a nap augaraí oly aróval , bainak a füldra, hogy a hóaég agy-két nap alatt csaknem tQrhatatlaoaé latt; nam agy oly napnak vok a mult bélan, midóo a bévmérö 28 fokot mutatott (E aaerint) a napon éa 28 fokot aa árnyékban. A vetemanyak a nap augaraí tói kicealva, aóld Mftflyeggat vontak.ba ^ taraket, a hol aaelött még cKák pár héti el ta hó^annák - feküdtek, ma mar Cerea várja aar'ója haazoaíilAi. Milyen laas a* .idai terméi ? arra még alig lefietne talalatat adni aggaaxtó lenne, ha a gazdák, iinn 'apaiz-laiaia állana, hogy a bttf májua, >ó lerméat boa, mert btaop e moatani .májuí, legalább addig nam óaak nam hüa, banam még aaak nam ia meiag hanem épen torrá, A róiaák ntilnak. a» aa A
hónapjuk, da a nyárt baracakfnl rirágait bár mennyire kutatjuk ta aehol apm találfuj^; aa aróa tél magemeaitette a, ták vtrá«a>|. nyári bnracik _ kal ugyao aam lógjuk falfriaitani ax idén magnkat — tjljrAaamlalr. liánunk aártával v«Mwiik, a várna minden rétemben nagy raegdöbbenéat keltett ama gyáaahirt, bogy Qbláth- Mór a haly-MY poitabtvraf tonolre tnagbctt. KArid vott aaenvedéae, tüdó gyuladáat kapott pár nappal eaelótt, a tp* ntár a ravatalon fekaaik. A hatra, bagvott Őavagyét, ki mint lapnnk rendea mun-kataraa, köaaiállott laponkboa, a gyáaa eaet taljeaen leaujtotia. A aOaréaavét j| a Militin*
A „Zala41 tisztelt olvasóihoz
<jA HwMídMií eaaládu Olmfl
rwtfnyt tápunk rrt flw i^vn^ el^llz nak már n^iklUdiliki kik még el ii H/.^l^al dlliilkat nőm kOhltAk hv, Ikérjük nnmik, liAliuMktAlan bftkQIrté Img) ii ruKAujt nekik U meg* | klIhllioHNtlk i iihwJojdiwvAii; hogy a mii, melyet 10-18 Ivre Igértllnk JH leljen Ivet leax kl. v
Nagy Káiiiaan májtia bó IH9I.
▲ „Zalu" kiadóhivatala. |....... ...........................j__[
Holyi újdonságok.
KadvaagiéNy alvaaétakaak* Tekintet-lal arra, bogy a tOrv^iiyhatóaágokról aaóló Mrvényjávaalat moat van a tiirvénvooaó teatti-lei Urgyaláaa alalt. Uibb rüplrat lArott a napok* kan napvilágot, aaaa kOatttt aaonlmn alegérda-keaehb, amannak <*imai * ,1 itkiatHM i^raoyjp*. r/i/ • malyai íiaááiik Agylk «»i«n mtdtt irabHrfg táJa a jnuiualiatája, kit vámamtk ia jól lamat', a attatiaalnletbeii ráaaaait Irt mag ak o bumoroa ragyogó iollával. liánunk áldoaaikáaa klailája nam kéaatt • aeueátlót kéltétI fAptratot mcgaae^ raani a nlvaaófhknak tngyanéa kadvaamény gya ngnt magktlManir A röpirat mai aaámuiikbiu van mallAalva, togad|ák aiivaaan otvaaóink ki adpok a maglapatiaét a angad|ék hinni, hogy alap kia<ló[ának balért ném UAirA átitnaaikáii [aégát a kAaAnaéa belátván, alvaaóiak lapuakai g*|tt timamiitl tnrftTBn tinmtinl nlvgval tannak ; minek magtéialára a aorokban kérjük fal a l» Zala* minden barát ját,
ható 'rigafiea adjon enybflletet a fljdalonrtét^ megtűrt Havegy aaivének !
1 J tttrjasékt bfré N«gy Kannaa kir^, ii»rv«nv mákébea új biró érkaxati. Miiem (táaa. aaegaaárdi volt tórvényaaáki bírót ugyanié. 0 ! fcijiítígié il kiríily—engedélye folytan aa igag*ag«-ügymíníaxlér Nagy-KániwránT hetyeaie át a aa átbelyaxait biró már el ia foglalta álloménál. ! Odvfíxöljiik. öt v a rónunk ban a kóatiextaietben tütn mrvon\axék tiirai amrábaiff^
— YAraiuiik kéigyiil^aa. Nagy-Kani/aa | vároa képviaelffteaiQleta e hó lt*én héttón d. a. 10 órakor, a megyei altapán (Wrfda Károly al-- n^hlatu aluli Üitbii l»Hi a>elynek egyetlyn éa kiaa-inlngnH tárgya, a magüreeedeti várom orvoaí állomáanak váfaaatáa utján leendó betóltéae. •
Méa^yAléa. A „Zülatnegyei ált. laattó-laalOlet* n.'kaniiaai járáai kóré ea évi lavnesi kóagyUléaét 1891. évi májua hó lé én (cUiórtó-kón) d. a: 0 órakor tartja meg Sogy lifintn. Tárgyaoroaat: Klm^i megnyitó^ a mull * gyttléa iggyaóktinyvének lalolveaaaa. A kikttidótt pána* fáfi buotiaag jelautfte. Oiakorlati—MatSá^^-A
tagiára állal Aa irvaolvaaáa módasarének etma* lete, TrojkóKrdAdy (Kornélia tagi árat ól A tor* ! aáaxá* talubelyen. Raabad elóadáa Alimanfi Mór Sugtaraioj Folyó Ügyek. Netáni indítványok.
Kudarrat ia|)a|l aatlarmlta. A titye-j háai taniló, kiró) V kinek Niiltaemiia Qxatmeirol
I már páraaor inegemlékaatUnk lapunkban, a kó< j aégbeli laknaokat felbi^jtotta, bogy aa ott lakó Romlkat Mikwt ioraelilálól, ki eddig kukorica-kéaalatial látta al a talubelikei, ua a egyenek tMbé kukpricat, ♦ mert uidó, uaaoráa* majd 0 (adat nekik ktikorinát l*égrádon agy ottani oégtól, a honnét maga fhwHikttl ia váaarolja kéaaletét. | A aaagény ludatlan nép lépce ment a tóbb aaakér megindult Légfád taté, aa aniiaamifa taniló agy levélkéjét . viva magukkal, melyben a taniló a kóaaég lakóinak kukprinaadáaát aaorgalmaaia. A légrádi cog tulajdonoaa átolvaata a levelet, a míuiáp aem aftliW, aerti annak IfAjlhati ^g^ran-oiát nem látott a hitelben kért nagy mennyiaegU kukoricára, a termény kiadáaára nem volt haj landó a a aaagény embereknek nem maradt frgyatt hatra, mint aa egén* napot haaatalgaut altóllve, Urea kt>oal|aikkat viaaaatérni fttyeháaára. Moat caak arra vagyunk kivánoaiak, máként fng|a a tanító kipótolni aa idő veeateti mnnká-. aoftat a hol fbgr.ak aaok hitelre terményt kapni ha lfo»Hih*l megtalál |a vonal tAlUk a hitelt} A kudarcot vallod antiaamita taniló aatirnyvn raa talli moat a dolgot, de nem vlltOataibai a tiatf-aatan, ha oaak a «aaidó« RvttntÁal aam knnyArOl mag a tólra vaietatt népen t Ima lif eradményekat aittt a tulbaagó antiaamittamui ftrygtingn. "ítT vótna, H* a tártat ai^lgabiróaág agy ktaaé ktiaktntana abba a taluba, malybat a tanító Igy lilravaaati a nápat 1
I
NngY-KHitliM, tt«irt>H|).
Zulu III. »»dm. (4. lift.)
...... |l*««l; panakkl vviiMük Murtke-1 letet *!ettiiiw m/ ..........
rkaatmrról, melynek vklAoágán, » iminuat ve- rfltág küin^jtttt* nélkül. A«t ttlfik KöllntWlt, miu|lii«li»túrt«», lefkeváabé tom Alisod kátoégtaretfnU Így ulrl« nlirfll mlteM» gUnkntk torijuk polgárt! raaink MktMittik még-védétt *«oiiipoiil)jíhAp a *vott pnhaant k n*gy-kftnUttul jifM Hulfkbin\jintk ilgyitlimllie ^ján-kai. Murkaariiktiuoii, — n liunwnk árkatntt MMM iierint, — bliouyo* 1), J, vult, áa Myfttlklillrtl olboaiájtutt ppitomtttor 11 1(1 egéii vagyonát elpazarolta * nőit aaérotno n a*vk-mMi hkláunl, lojytoiio.nui láiitja iv kllitági Itkouágot u elalláróaág •Dob. Kllielébb iilko-rttlt a HWigíny koiuftg Inkáit fálroVkketnlk ■ ribeeáálto, bogy a regálét, moly 600 frt jüvo-dolinát hoi k kliktégntk 1000 frt díjért kivegye • knttég h a regálé d|jkkkt D, J, maga kiteli -t miként kit t'uuk í tudjii, jó' volna, bt a ItnhtkAtág klui bolotoklptono o gotbléabb. I'gytm Mkk í vflto ri k kOitéget, hogy totftbiaá ildoiatokktl kft ikkpltt ftpitaow' meg lg ÜijMiii íi S* jAl Vkk igy híd* » kuliur» torjaim téliére k riápitkolák ti tikié geaak; d« ki kitin már nem j&| van, bogy m kk omlior, W éjlltkoinhit ^9rglVMWai mu*L_luyUigkt k vámmban aa el6l|frAiág át ápitkeiétl bluotUig ellto hogy etek ki épltkeiéii pánkokét hűtlenül let)? keltéit, ft küííAgl lilrA o mik nldivUi ImkUh AÍ-^ tol elköti redettT hlvktklát pnntotlkoiiT téljWti, k nép pedig folyton láiong, * » |wbb Ilonok k UÍplámnUiVitilréiátAl {Ülnök (íyort Intétkt (Ida kdl, ntbogy k boj olfsjttljoh i kbékétmo' gyai Monoru otományok migyénkboo _ll. tífv ■alnra ketjoiiak
Imi la *■» •gy4n Ha ... I
kirúl megírtuk Anniik idolén, bugy mennyi giill-l)M okot k vftvunbisii, i klknielébb li mogtiurt •ny m»«olrt legényt. a »|li|g|iipit. Bibiítlliiíir van i atibtiwn|ár i tároihin lapunk tfgylk htráijk, ogy gynkprlj nrvm til/lt-lOkk odi nyllilkokoll. hagy H knimiiily—• •lyén iiMikmlihiiitliii IlUpoibin viii. JAvolni hk vAmmttk irály** hktnn§k iiOünlnlAllíilriő m Allnpritol * ki tllllOl inlirntlnt, niboiiy Ijunál «kUmi HtilynH bUnlányl kOvtiian ki Ik'án btiitx/i-ntlbktlin állipoikhin.
— M«»(t«>r««iijr. A kliA lindvkl ankántx* tUkoltAvgyínt IWt. ávl jQnlai M'áu milkUdfj tkgjilnik ármikkil Itinmlll kltltntiiáii klkilmá< Vklik|át im«kkrk knir*mllk(tdáiávil Niubiufr Andrái vindáglA liklyltágábon tikovirnnynytl •gylMkttUttt bkiigviriinyt raiidoSi Bilépii (Ili iHmály*hkln( 00 kr Egy t«k«j«gy árk 40 kr.. mily nlábbikk (hittmknn li^Jm igylotl IngyiS nál kkplmtAk. Tnk*»vrr*(iíiy kiitninlk iKTiiUii il Arkkor, k.bkngviriiny oito H Arkkor. Kklttl-tlii>tái(ik klliiltnittol logkdtktnkk ái blrfipllig nyugi áitktnkk.
J4l«k«iifr,lu IklX't tKnluna A lilák tornykl állkml tktilfikápifl lntáiit i^migk n liitéwt tornktirmábon főljrA ávt Mátm hó üil án
jAUkmiyiMtii Mmmiulftlnteiil tg/wiknuilí »«• n*M<ályt rtndu, Itiláptl ul|: hi«aály«ttk|nt UÓ kr^|«ár> A tinik liWoilolom » nltvimlákik gályiA'*gylit« ilkiildkáláukk gykmultáilirk fur-dltttttk. KlldlU dáliitáu Mllí Ariknr- Rtlllk< rAl ái ltolokril ki ihlAiotbon vmidAglOs fog
Íoiidiukoitnl. Mftior i) Nyitány Induló, lárlf kr, llirtolui il'tílli bi Vktfákidkl
MÜItirl ihUmiMI k iioJgkbi lilüiik t
kidáoát *lt| f*gli(rÍTnuB&, bogy khbAI i tép-tknitát utlglawirji k járáti iKiIgkbirAkág, mely-,uek trályM bakVktkoiáiít várjuk i inmk mi* liAiilí migtürtáktárdl In ártMitoni logjdk ol< vkióiokkt.
_ falakkal link — MtiDdtHll tohuMH. — MM ii in it Mikwhklrvirl Ml)||Mi>!il "K^Mtllfl lilniátui Járt viriuiiiiikbiu bnrn»il utiyAvil mun (tinllioli liuiy i Hifjrir ■•Utalni liyM'l mIMnIIUÍi MiImIIMc Tudva vn i|/u la, hnKV i MtllanfoMrvirl alliplrliilil aifatllil a ailk'alkkér-vári •il^Uraulaliak taak la II hOiura blaloali avbvaiUM. a lly a niim mikyantlbiiáH luátdá 0 lióaap alitl Urlhlit ílitlll a nalii rllka ú aaal, lui/jy rtoabaa fal' la bóvlik; a aali|>áriolil uxyaaQlal 'lahAt Hauuibalbal)1, Naa/*Kiijlaaa, Zala-Komál aa Miaton.KttrwIan aaaa nityalkattpal, Akarja lóira .lívllli IlINO' l I) lidlinp iililít alak aabvaiUoaállák a uiatáf. | aalalot j a ni4lbdl JiilanM meg aaluak-ia aajraallal kíll-dOltei. .Hl • kflybi-ll aalaltyl blraltaáv a knldtttlak kii-■Ott érlakaalat volt a a kllilöllak Nacjr-Eulaaa ríaiirU AVankliil 1000 fet ttgAyl l-irtek nal/aak fojélnm a Umlal ntn-tmklil 6 hitai il, Jllaaaan Ma<y-Kaalaaia. la irta-kaalal tnloiuáaul valta a karaimat a klial,bb ald íagja lar-_ Jafitimt l tlllumt IIhitvo ij vSröaí kfpvlaalalaak, iSuf kiválva laaa aidHilail a klnflat, bugy a viroa liiíjliiuild.a a^JAt liihllárit a kultiralla InÜiniiily trilakaban 100 frttal aaf-larhalil ávaiklnl' ^alalan|tMliak Jm Kftuladlk a aH-
Imi ViulftM U.vila mit aiatAna& a^JWltlotiijAtfika „VabrloilBa ur lakiya* valuQ, III nlijf alll IIOII) adalt liatlwa ailimll. I «iln»i * álil4kl-aataé»mk kiii Ht nitfr ÍBOVágiÍ BitáWvff' ka|y l a laiy kailiaal kuadaa^i kailrani w, tgj la tarliiik Mla, liuiy Jnlalii^JiUkii mllirÚ Mallimíiglluk aalaa-java ÓJ) lm a julltliniHWIliW lUMtMlI Iimly a luujglilmk aiylU-iak ||irkaalk ai Avul llltt látott darabok kMIl — Á mi-
it lilalllil |iUk ai lit biOkkit aaliliraulat «|y(k Jobb ta|-|iuV klml tapuak la több labai allamarllag amlikaaall, laaa tlUftkJIMti a 1)1 H-ii. A „Yilroaa 1i»nri.' 1-ociartlnJ
ffll ^u^te arrfe'.!.'? m^^ todrühidkiiMahirioto
H
(Ilka aam ma lipatt a daaikikril rigabbaa lamarl Atat a hiú ■yar aaliAaaatal iiirlnli kAaliaii a JA Jilika a 11 opartUak' Imii «U» jialyin livA kait|a biltUII irrAI Iwry Jutalom'Ji-1 tikthai, a „runaa hiborol,-baa U kl Ibgja iraamalil a »• allnaig allamariail a IgV biatoM Ii|h««HIi htgf Looilirakili lllltlillJiUkii, aawaaoh arkAliil fllamarii. kaaam aayafl haaaon la lo|ja jatalmaaal Nairf,ICaala«a mlirtfl kAaSiai|a riiiirU, mll a aalniaanA milian iiiat^la Inltmal.
- Hnkntlnk Naa»-Ua«ta**m. Ilortl itam mi), ft'í'ii 41 Avaa kuriban, Kamanf Jthwaf mij -l'il nacyadivaa koriliu. Oav. I'lwitayar Anni maj. t-in kl *«• íörttlaa. Mrhartl T. AlWn mlj !|>Aii I I ÜVaa koriban. lUudaltaky Alliarlii luéj. D ili (I I ivan koriban. Bnbaiovlaa. Vilma mái. I in lT'k'4MM|.k"rikai. Obiitb UAr poalaanAk mi). Mi 41 ivaa koriban.
Különfélék.
_ _ 1881, qaáju»'hö 10-én
JSUilAltrUi lem l'errul liAlk, a bkodiriu« Mv« aaíflja pedig SmMnnkf Lljm. A megyén kmui k várói ii log bkt.dinumoi Allilaoi, aaAvkl - a togldllláa (mpoiám ál iinykl Imi, ami fly ilkk-JomidbI, midöji k király liiiuli mtg • vkruM, ■ákkáp Dkm ii kápiklhklO,
— A mmgfmr Ulrélj , a m«gykr l«nger pkrloo. Váglkgki intgáilkpodái iikrínl ö felaági |uniai Hű én Kiknábi migy i olt üá-ln filiitlt aa ott rak várkkoiA nagy bsjOraj egyik bkjófárk, melynik miveiilkil a dalmát partok boMxábkn fog|k megiiatnláloi, Kiumában a király fogkdt-' aér» Mgybu iolynnk u elfikéaiUleiek. A lörek-vén odk irányai, bogy k íogkdik(*< minél lénye-Mbb legyen. Ai ünnepélyek progntmmjánkk mágillkpitáiárk nkgy biiottiágoi kUldóliak ki.
— D. K. E. A 'Ounániúli köimivkUdáki egylet • klkpiló lkg|ki köké, 100—100 iorintoa alipilványnyil megyénkből ujabban .'b^ay Lujoa megyol lUili lOQgyéw, Krottit János i.-egamagi
lárllkkr inti'
■nrkkiiárkttkl tlnldli J, Ifll, nlAnljk k kápitldll Ihitiág l'árii IIJlií, lárllkkr, Virdltdl, tlAkd|k lí kaiiaiuiii iljuiág, Hiáp llnnkk, Vllrllamkriy M tál m«lodr«ma, miignrkkliánt mállott likvkllk
CkMiblng iIAddii nigynllk ávM nttviiulák, A Marani'iái kárt, Maswfliii, lárllkkr; mngtirkkliá rattkl ánakll k kápaidal ifjiuág, Migtkgkdtkil Ilii íMhilwnm . , , lárllkkr. Iiáuyl KrnAtdl olrt itiljit k kápiwdtii Ifjuiág, Hiiimtn, IlMtliovihtill, iipi IS, i kongnráti alAidlk llaár Kariitm kán, lanatknár. Nápdklagyvalag, fárllkkri'k Irlk liaái Karwir; mngttrkkliárattnl ánálTlt k Kápaidil if luiág, — A mlimr vágailávol « liudkpMl) tiru tnrnkvariinyiii ráailvall. tilivniidáknk (iiriiagya knrlkUi ingnak bimillkltitiil,
« H*g*yyM«p a nápüiHiiárál. A lityi báil nápikiiltn, klidl már lllub IiImii magkin lákailllnk innal iijaliliban latnál iilv Illát IldU
tánykidáiánik, malyrltl imiu tuiljiik likiároiol' tan nlmoanvaiintk vagy k bklAiág nllnnl bltnlll •iMlikmányiiak tiidjiili b» A Járáil imlgiiliirA abiDkliU klkti, annak Idáján miigojtttt ktpvi aslfl vlluilát ftlkklmávk) imgvllkiktult iáit-viaald iMlltlll nyugiidlkn aágakta kltyalláiav Afilgáll HÜMtléiib kiiinbkn k nápUnllA iiábény *I*|MUUW1 btkMtulwkkVk kbagyKllit turtnu
i i^lnrc'tiyaaai, ningvMkailiill kápvIulA laalii
— A aaamg) mr király l'Artali Kmlitellllk már, bogy i péaal pUaphk kibkllgkláion lévén, lllkérik U Fkliégél, Itagy a jutnál pQipllki laékw* agyliái fkliiknliléaéré Ikiognaon él l'éoira. 0 l-'rlnágii klláláabtt bklykkli a kérilktn tkljkiilélél | in óul voll érlmUiéaoInk itiAirlnl« királynak HéoiriT |(kv«lili blionyoaaá váll, A inlnlaalerílnUk ulján m«ojl)ll a hltktkloi ártont'Af Kardot Kálmán fOiapánhoi é« kgyutikl n (ollilváa m %iákiaagyháa leliiontolái* nipjftnkk » jntgvák pitopDkkal vsló twHH>ilkpnMk áa k pnigrinBin olflkáailiáie vogoti. Ii ligmk|aaklih kllmiáruaáa folytán u lOiipáo iiiohI már hklkdáklklktml iniéikidni log k uUk' •ágeittk miglélélk Iráni, nnrl u Kilaégámk lijA-voltain már Junlui líd knitpéro várbkló, A progrkn-inuk mogállapliáik vágott a tölipán dr. HMiuikg Nándor mogyéi pUipnkkol pániok d, u. iknkoi", koioit ái mluián már vágligoa ntoiállipodáirAl OlAlnl korul vnlim, omtk ituiylrAr ludoillhklunk igán htlárnaoilin, lingy 0 Kilaégo l'éaaotl illk-Iánoi klhkll|itiii mt, fogódni ío||k k itoiuiéd Kirváiiylikiniágok éi áltoláhiin n llni«l|nit kttl-dAlliágál áa láliiglláaivkl logjK" láirkiioiállkinl i várm rágllib áa u)kbb kdáiiiiéioiolt 0 Kiliégo (ugidiaárk ki élnkáailllolok már JltVálllUI Iolynnk. A püapúki pklttlk ranováláia notok Ati tkrt éi k ván épülőt «g*» tt|ut pnmpáhm kud fnllOitbl, A bálon l'áNioit IdOidli Itmnhold J ImdopMii |A liiril dlailld, (kl h némkl máiiár bklküi ftlknb mábúl lláui vátoiál ii.dinlléi, bogy ott k dián láol iorvokoi éo kOlWágvoláil olkéikiivo bimtt Ikiak, A diiilléi fa pumpája « aiékoimgyhiil plobánlk-lkkon log kllk|iétnl, linl égy Arláal, vOrdi báraiinynykl dliilloll dUdálkopu log amoliéinl Ai ogyliái ái k várm logullktáil kéulllotoln lilvlll k tnogyo mgy pompát log kllf|tonl moly oá 111 k magyol bl'iokoiok yoiélkmlvo tirttl ikk ii knlioágok vlioláiáboi A tnigya I.UQ Idnyl bondarlnmnl álln kl, nitupft tl«5l|*U 'Imnirok
láp tok be. — A fala *ytrfg#/i ktrttktdtlmt kir litktm Uuaaláv otíkéggyttiéat képnwIO -tpriük' 4'én tartóit lklolvkaáaáDkk,;iiiitk ''jövedelmeként 86 frt 45 krt klilddtt hfi a „Magyttr lkukmttoló éo péniváilí' banku-iia, mint k I*. K. £. péni-
tárába, ...
— lalk-Kgeraatg lérv. Ilkáké. A aalk-ogoniagi iSrvényiiék olnökí aiákérf, moly a voll olnök kOnlibb lOriént báti'k lolyláo ü?éiíéá"ett inog, 0 Kelitége Őiubaitoiilti ('•*** tüll tahi királyi j&ráoblröl novo/.ie- ki.
— Hlieveaáa Cwfk hajóit, k caáklornyki kir. jbllönág Irnokál, -ai igktaigttgyi mioiiitor a győri királyi (ábláboi véglogokitkii írnokká noveiio kl.
— Iié(g)llléa A iklk-ogomkgt Ügyvédi kamura évi rondoi kOigy&léaét Hti/tiky Antkl kkmkrni olnök elnOkkta klkü Zklk-Egaruegen, a knmarii' Invalaioa lietyJaégéliBu: ftprit hó 20-étt tartotta. — KloOk a kAigyüléat megnyitván, (elolvastatod éi ludo'iaáiul vitetett a mail évi rondoi kUagyUléttröl tolvotl jegytOkónyv, valamint
kamara 13[Uyk évi mtlkftdáaéoal aaóió jelen-téa. Palolvaataiikk ai 1800 '91. kantorai évre vonntkoyó péóaiárnoki éi litkári itámidáiok, a eiámvitógáló biiotiiágokk oiekre vooa'kocö jelon-léM éi a válkkitmknyokk inditványki. Ak ónaioa binágpáni 1891. évi ápril 20-ig készpénzben 1788 Irt il krt;, kövololéabon 996 Irtot a igy Oaaaaaoa á?78 Irt 41 krt loai ki A ka na ara 1890/01. évi öooieo * bevétele 1624 Irt bO krt, bkiaoo kikdUk lau; ta M ta itt ay a igy a pánitáriakrkdvány 17 frt 10 kr., melyből járni régibb hátralék kOvotaléi, mint ledaaoil vagyon IU8 irt 4S kr., 1890/91. .évi '-hátralék kOvot% jéo 1189 Irt, ttiiaii lodoaoti vagyon 6808 trt 52 KödOioii vagyoaul nem nolgálbatú Soaie'a
liél) klkiKk Uutluolk megyol Iirek loamok
kéiao kn««ie'éi 111} frt 89 kr. A pomiárnok uláak* helyben hagyatott él réiiéro k tel-montvény mogodktotu^kkintvo, hogy a tagdi)-hátrklékok évrOl-ovro-«kgy mértékben aaaporad-link, k kOi|yUléo k vál^aktmáoyt mogbiatk, hogy kltvetoiéiok tiohkiuaa oéljából a raadolkoiéaéra álló minden oaoküii lolbaainilia. — A kamark tltkáránkk ki Irodii kiádáookril 4i bevótelekrtil uAló oiámkdáik |6váhkgy0lag ludomáoul véte toll i rétiére a lolmenirény megadatotf, — Aa 1891/98-lk kamarai évre a kAtgyOlét a köttiág-vetélt kOvetkeiAleg Állapította meg: kamarai liiilvittlOk hátralék kOvetoléáe 3100 Irt, IH90 91, áVl lakbér hátralék 18 frt 86 kr,, 1891 ÖÍHtvi bár 14V' trt, tttlnr,' Qgyáai áa pánatárnok ÍH9X B3. ávi liiaialoidiia l'IIÜO Irt, Írnok ttiatáaa 400 Irt, oiolga lUotéiio 190 Irt, irodai rttttéglel 160 Irt, fegyelmi vlugálkii koittftgok i® Irt, él6ro nem látóit llldkaok U"i (rt, IM 94. áyi Oeuei ttUk< oé|lol 6718 Irt ttll kr. — Kaon Mttkaáaletet 410 irt 14 kr. hiányávkl itttotlié ka StHftt frt trt kr. vagyoni mivel luanbnu a hátralék kovetelékok nkgy ráaii ai kdóaok vkgyonikUnugánál lógva vagy be mm hklthkiA,, vagy okkk a hotktaa togyolat iljáráiail iiorlilutók at adótok tartó- ' táttlk klfliatáiárt, hogy « hklkttlátt nem ittrO klttUtok ávkAiben UdtdhttÓk togyanek. u 18Ul Utl-tk évre it lagilletmény 10-10 (rtban állápIllaUitt mag, müiynnk-ttsltv má)tra ytt tg, máttk lelt pttllg novombir l lg a kemkra t>áaotárába btlUtttndn
i
Nagy-Kanieea, vnsftriitt|t;
Zttln tö; mám. (1. lap.)
1891. mftJuB' M 10-én
■•l«>H|*r«u| ál Uullkír* Matyink |,u4(j-.Iilvufcva M tehát uakkalyán Zila Kgara.eg r. !,* varosban a mull
l- varoangn a hátán volt a llasiujiló koigtulae i megválassiet-tak egyhangúlag, allaniálAllák nélkül: JCowIm Károly polgArmesleiiiak, llrimiuliiti JónhoI ballt-náueoanak, egyanal Artaeaeki elAgdAnak, Htrktr íiAasló, III. fíafu J'áiioii, Jtamiti,'/ Nándor klH-tauáusueokaak, .Somfa Mihály pAnsiárnoknak, Siinon/y IiitvAn ellenfirnek, egyúttal kAnyvelAnek, niwá Kerenn Ikialtl- A* kiadónak, TuniSr Ignáo írnoknak, '/Hurot I (iilon adóvAgrehajiAnak, Hor mUh Hála városi genusnak h ogybllel ktlsgyám nak, (iondy Jlnos rendArblaiosnsk, llnrll falván asAllásmeaiernek. At UgyAaai álláara tl eeóiAbb' aAggel dr, H»ifHhy E emAr, t esAmvevOt líiondlik-kel fl^yll«l{(i|niKiill kUllintcaoal Alláara padig IhlnUk Jóssal lati megválásaivá. Allttorvoal allátt n kAi pályAaA . kftattl esavauitllbbaéggel A'owln JómaI nyerte al. A mérnllki allásre pályáiéi log kiíratni, mart a jelenlegi jelenikeeók mérnöki oklevéllel nem b'rtek t így ielillheifik nam voltak, Halaianl klklIA Hmtkalyaa 7.altiArmegye, uiAg IHHH-ik évben l\,atáriisailjsg kimnndotis. hngy KMrtAWyra balatoni *%lkülfilfog Aplueinl. K magyal hatÁrusat moatieas Arvétifre tmiitlve, amannylbtn " napokban kUldA ki a
nwgát arra, hogy a viseaaAIAaek mogeiüntotAse ArdakAban 100 Irt jutalmat tllagnn kl annak igámára, kL a hámi altáaok Iráni oly blaonyllékokat laolgáltot a eág kaaal kllaá, hogy átoknak alapján Aa illetA hamisító pilon bűnvádi itálatat sgakttaBlhet kl. ,,/ucáf(ÍH' ni ellenért batAaot mindenféle rovart jrtApori nam aiabad iiaeaetéveajteni a kl|> IlinfAU rovarporokkal, mart a „Zaehtrliu" agA-aa«n sajátaAgoa küjAniogoeeAg, moly sehol Aa eemni máa alakban nam árultotik, oiupán lt-utctéltll Hvitjfh•Itell, a wW/f/y ét ,J Xaektrli/in
~ (liMagggaayakwik, A tHMM píit. k«sd ünnepek alkwmAból liaaialt olveeAnAink Iilvn AgyglmAba W kiittaö aiáMlO laart ga-ha pedlA asAmárs bátorkodunk áfAoiaoi. Ugyanit Kell Alajos padlósal (AnyaUaAt. mély i|*n atip lAnyéa, kitAaöen takar, a mellet! gyorean taarad Aa rendkívül tartA* E Kell Alajoa-fa le padldaat lénymát Nagjr-KanltaAn kizárólag kh aalholar Jóssefnál kepnalá.
- Bamtlt voazll a legvAlaaatékoMbb álet jf, ha nincs AtsAgyunk. A* ítsdgy gtrjaatétér* ugy mint mindennemű gyomor bajok ellen, Bele-
veri esállitója nyerte el tgtAit | p „uMiMI Mnel, lityk ,e*e)t a harmadik (üjaeAsre lettek mAItátva A kí lamerl a vAdnöki Aremmal kitüntetett eme
a Irgnagaeabb kltlln-mig a többi magkltl-
megye W»paát»7idiigi Kalieáa kis. H>iwawiokBi túrián t .MuuÚmr űililu a ilíiiaaf Ifiherragfad
KoMlhelyre, itqgy a kiküld aatmtra alkalmat
helyet jelAljttn ki. Erre a tíAIra a caónakAtó-
egylet klkniAfi mellett iava nart a lagalkalmt-
aabb, honnan 4 llalalonra 800 mAier boa«tu
lültáÜl Apuénak. A. klkttlA ApiteiAt a lolyö ávlien
ok v.lAltábSr liAfijeglf,"
— KallilvAa ktteláeáire kArattQak tel Pápá<
rá|, naly Igy eeAI i A pápai ev.' ret. fdltkola,
a melyei a XVÜIk eaáud elejátfll a XVtII. kl).,, «,— .4 _.,„.L
mpAig-at pápái kit ref gjHIlkeeet gartutt mm r* J*^''*'' " l "l lJ. __5fL -1—...4. l. . .» I a Mimim' magkeraekei
dálkoabatik, hogy a legmagaiabli kltüntatáa fit Arte i mert e ütegnek nngterni'éee oiy-magaeen állj, hogy bénánkban ma már at erfurti magokat ioTiowii kiaaorilotta a aat iileg a magvak
aa árak nli-aótágt, a pontoe ktatol-rangra enalta, dnean laltterelt* A* a oAptnkola i , • , . u^u+TTTi. í 7i m> .i
it Hl gá áa Aa elegána ezpedmé Altel Arte el Hanlhutr,
khinhM, A ki tehát , Itncktrlint" kár Ae va-] gan'ajánljuk olvaaólnk figyelmébe Kgger dlj-laml part kap, akár papir borítékban akár do- lálalauell NiódapaazUllált. Kaphatók boxkáb an; at mindig meg van csalva. " 30 krajoároa eredeti dobotokban a monarchia t?u-_ j i- _ valamennyi g/Agytteriáraben, valamint Egder A.
Auzgazaasag. [ fia VVien-Nueadort gyógytzer kttlAolegesaégi gyá-
— A lMiilnpr.il tlraKklalllta«r6l vet ríban. tünk érleeitéat £ eaerint a jury már kioaatotta a djjakat, kütiinüaen emlitandfinek találja leve-' letfink aton kArUlményf, hogy a .maalermtlMtn' l M Jaataa. A ktaGmrfi Imt ailatt «um> taiwrtt t
igen nagy volt a kiáUltáal vereeny e vételked ' ^^ dkk'
_ ___, ,,, | ' ,, . "7 lapra kaati irtaaail. lörl) iilalaii
tok a magkereekfdflk, minél tfikAieteaebbet pro- kí s. t. la/. LtMkoUii laínjstt, u kftia>z . ku»au-. dukálnijt igy aa ^Igfi dijat elnyerni i dacára lawtak, uij«aiijfk óiiojií, addig i»ii«t, m«rt t, p mi uonbaa tt arfia vertenynek, et iilkaTommal ít. [ JtW aUnaayaaaak.KlaaaJikk káw knUmim/jilát i»»g. mint amint at már at elfitfi Avek kiállitáaainál ** * ' w»J»h« mbt lAtkated »i-
Szérkesztéi üzenetek-
ta. h. | tarjétt-
Klvfceatiiie "aaviai welitkedlgalh
Hyllttit*l
rakat*.
InUk aa
feltár aa —la— aalf
ffiváiotl véget, g látta valaha a gUdOllfil királyl I fef'l" ,rtJ"1/ ?'.?»
. I IftMH ímIMaMV aiil ItQllínhlí^f BÍI<Mtn
l^^nlagimois^v^mctr
1*1.'u______ift,' inai! íj,! kiwtt (minin?* HO MlönWaíi BilmWfl»n, ■tfnlwa,é( aii
nywft'o páaaita»,¥agy mogajinmléltfr aa WHNn líil5(r í«,.2Sr(K,tilK.IIl ZöW aaOlaaf HH íftSETal oraaágoa klállitáa torttlatén volt páaattot, vegy1 vt™ u pkMv|ijmum> m—eakan « (aa. t> k. uiivarf végig tétált a ftvárog gy(lágyén, a megragadó | •aaiitiai nrárt raktára caruaa*a. Hinták Mpiadiixn
'•'■>«■ - * ■—f - -r - lm .^w„,_y-lglf ,....... ^^ lailanawatatt . gfUj^ * - »
llarglt aaigetén e látta olt aat a tCld bártony} ^''j, -r üuUcaM — ■"*l3'*u iffin111,1 '"tk ""g""!^ -—
LntUrrt tímjcba 19 Inai ktyiy
mi|VÍT
17ia-b.n a tttldee .iraaág .Aratott be, a tü-J -agkereekedáee aaolgálta; ^em oeó-
nr
relnl rendelai kiadáaa utanujra megnyittatván eaáa AvveT eaaldtt a űünántull e,-kerület birto kába ment át. A kerület, mini k de ponti anya inkolál, i(j. naerveaettol látta el, kollégiumi
b««m>n ll^y rlmilU br!
gimnáaium felalt neakhamar megnyitutt &lo* a/iltal, tanító.kApetdai, jog), ikeologw tanfolyam réeaére a legjgleaabb taner Aket — a milyenek voltak i Mirtoa látván. Kantnak elaA kOvetAje. Tan ti Iitjoa, a lelaa tormáeaettud6A, Itontor látván, a hirae tOrtánetlró, Htatiner 7.ádor Mylirgv Aa Karkapoly Karoly |ogl kapacitások, Vall Ysrsntt, Jókai Mór sógora, a legálduttahb gjrermek barátok agy lka stb, nyarta mag. Kirekre megy tanknak eaama, anik tudományos kikApsatetáaAkat asau alma materlól nyertAk, aiRely nAvendékelngk namoaak ssallemát műveltei ki, de Internatttsáben, konvlktusában, valamint asámoa stipendiuma As alumniuma által antagl elláUaukról le gunduekodott, Kaekat ilnkm (lyulli tanár arra kArl, hogy vele polgArl állá-' aúbat-ft'Yégbül imlMMk iTtíjh h f|rg ir't.^1 hogy ni ss éretteágl a iniii-képíjslíÁ vlesgáli i tokra eldállotakaak, nemkilltMten as akadémia a tan. képeadel hallgatóknak <-» 1(1 Iskola tüy* ténelmAlien kAarabiHieájtaAdó iiévsoránál megsnlitthaese. Ugyan fi ktiaaAnattal fogad aa lakola türtánelmáre tfileg a tanArok Aletrajtárt, kltlABAean padig aa lljuaág áletara vonatkoaó I bármely lényegtelennek látoaó adatot, vugy, arra való flgyolneetatAet,
ülnek jeleníegt kltüntetéeAhei a legmelegebben kívánunk aaerenoaét
- á\abenelkrgel*wrAI. A kídvaaA-idfijárát fikhatáat alatt a gabonaüalat lanyha; irányzatot \att, noha a speanláolo nagyobb- j mérvű váaárlflaal küvetkeatAben a mult heti Arak fentartották magukat, l'lacl áraink : buta i pno-gn, fAii 7.7»—lg), ungerl 7,— >ab c.flo, f bükküny 6.16- BO, fehér bab 7.-, torka bab! A.?A-W>, kAlea H.*A
UfitAfkö'dOin tüAéáee jíSft'ló^óim és a t. c. kii-lünaég tudomására hozni, misterint hoaazabb llzlotl utaaáaonból újra visszatértem. Egyszer-amint tudaton, hogy volt lakáeomból kuiUltlistám és azzal Iskeís-alea Bsrtes-fllle két-Ikittt letelepedto»r melyről- aalvea lud<unásv venni kérek. -
Teljen tAealaiaÉM:
861 1-2' O-aoaaX Lclf.
Mrpftae.
FtlMt tnrkt*tif: Ca Palotai Ákos.
ktatsMekárt Sara
Tállal Bugára a sSark.
Haáa farlnl Jnfalaaa, A „/urkrrlin" vádjegy kanleltáeal még folyton tartanak, >s iiiini aallnnak mag moat aem. A ,,%Mk*tlln" béval
Pályázat.
4 naffakaniatai íar. hitkftatéfnéT-fr é jtrfto lrt l'in agV 0OO forintnyi óvi fiaetéaeel egybekötött pénatárnoki áUáe töltendff be.
l'ályiani kiváltók, kik a magyar áa német nyelreket stóbsm áa írAeban bírják, pénitári naplók veaetéeét alapoean értik' áa 2000 forintnyi lilaloaltákot latanni képeaek, folbiralnak hogy a bitkOiaégi elöljáróságból liltéaatt yályáaali kérvényeket addigi mflküdé«Ok, élet koruk áe cealádi állapotuk kltl||)laléae mellett I, <$, juniua bó 16 ig a liilkötség titkári biva-taluál beityujtáni aaivaakedjenak.
Nagy-Kanlaaán, 1891. ggijua ft-én HH4 1—I gg hllk. •lAIJáréaág.
!wyXWKWWXXXXK>CX«XA)00CXX>00<XK)00t«:
Fesselhofer lázfp'f Nagykanizsán.
Kfll Alnjoa WIp
Padlózatíénymáz
íülaaur) V Bécabrtl
laelHti)*LL ai.f.li «mi yak* aall* aelain l ealask ála (il iJU ki. — I li« isim Ara aa kr, ,
Vltuk-konAoi
lagpadf Aa Isgafraseiltdi lawwlbi «s»» kaaisy gaél<t ••latra. I hu. ni ára DO ti Alt I Ml aiaSiak"i ktpkaM-
BHHf glózseínAl NHÖ'-KhiiÍ'MII.
^ Na|Y Ktnlua* vmwárimp,
Z»l« IN, Mám (H,%l«p.)
JfÖL auUim hó lu én
oooooooooooooooooo ooooooooooooooooo A in. kif; államvasutak gépgyára
I»ih|bM» »ieik«Batlt, a gyakorlatban lagjobbakaak Maoayilt ftlilmolbatiaa kltttafleégi. f*», aaéa- ém — fÉAéara hmwmém—U
Mh éM 10 ló^ra-JU locoMohilJfilt
■agy tla«aakréayayal, 111b, aalkrefogúva) valamiéi a baaai vl-■mui vnkhoR alkalmamat aeéaulaa Mfmyn «<i<iig»ié U< •10 gyöabetlae aur*it
4H. 94 60 láb iiMfii Vftiberef
ff gőzcséplőgépeit 1B
aaab a«|hoMMbbltott riillMilallal éa ujito* furkcMlil mb uagy titrakfaroatával, mély raadkivttí donyttfent nyújtó njitAaok íaí immár ktfial 1000 darab működig u lS i lff^ftuvcaa|)b llkarnt, agyaafáHn a kxwmoMl ttátné fntökarakéa kOpayan éa kéifyelntaaoii alkalataabatd, aj UláJjeAeye
S t iboqr^fói^ BzaToaclalraazott teörfűxéez^it,
melyalr agyaaarttaég *a aélaaarUatg fölfitóteWlWtt k* mitHír* aeerkfefllwket meaaxe felülmúlják TíHÍtté a kélyebb vmónrót igrtoylö, t*ggvor*ablian <l«Ig»tó éa mégí* lagbiatoaebb kutá»i végae"
Massey Toronto kévekötő aratógépet,
"emly u^iyffi uárlal ylfryhiAiiMÉajiH^-'-BaMlolhíMr ^mmáMuét w|H>Wl wérmfWW vMg íafÉTiímabi
• fcéaailméuyHaval RlkrB -aéllva a
Mh JU r n m it O l» J r í II 4 r I4*
■yitfll l— H^ailaa ktMIalaié*, nrr »va*»f* i|iauiki|aw If .Twaiíflűtfá MviküUi »rúit*§úmi érbeé ?é*«la Irgkltftadbb fjrftrtaiáajr* *. i1r n 1 ém i léavalft göeeaápIfigerallnrAH ** lagaacftldabb aaerke-aetil JárgáM/óM (!^i'i|il/jlíi'H«h»!i|., vulaiiiiiif uíiii'Ununniu NtMti|AA<fa*Aifi ffépalf ajánlja kadtató IteatAat felt«<Ulak awllett
Fehér Mikló ,roAn" " |
ir|«i|/^k«k Ib|/«b ém bémaalva.

KM x* ^xmxxxx^xmmxywKOttxmxxx
MA M.
KinzariiAKti a nudvpn falaknak, falazatok s támfalaknak
Httttl vízmentes védanyaga Által
A llt*|| ké**U*\t kt<rAii|«m«liAiiltai^i)«ikiifk, fedélta-
kNrilkimki In- ffnifiiliifk én iw-fit11*1*4**t<»é»»jUm}*
POSNANSZKY fis STERLICZ
gyAréban. Ko^jmiü Béna I IHaJilMtUanatraaaa U ag. A JfUltí Illa vé4*»ayar a oa 4a klr bírod j A «aqc« oa él klr. Mre*. hadÜöymininzttHam • liii^fymtMlaiarlum áltat tlhUtbaa un kMr* HflMMtU vízmintáé anyagot HMkn kivilkiti
IMI MaaftAlMMlt talnl lagaliAlmaaalib ae*f lileniiauU. _____4 . .(.v » _ 7
\m a nartvaa Aptii.uti én ajoaaaa épttlOiá I bilink:
nk kiiiériiMáiáí
A IJMMfci Ali vMiayagot aant a kttaoaeég** vla, hhim ii lalak aatlvaaaéga vajiy Méa vlatnynaa^n naia iiatjw At, hwh ralkal * CttUUaa áa eem nlllrl
mi* ftlyélMBy a«irég álltl atm (•»» írnél iíiíMl»olva: a vétUayig ailatlif eallánl éa rtfiayii wiimI »a*t a lll#Hí taai a neltf éllai r*|NH|, A mtlafftU li|fi| Mhaaiaéléaa aiallali aa íij épHIttoli i« aaoaaii «í(»<iliuitvk raaila||aléa«kaak
lUmhrí'it alaalléa^blAt H«il|AlN«k| mafyak nléii, kénaaly klMlvat la, w)a«l«a lavAMtl laalt|«IA« lélkttl, laaakAIMkaHk v Ai)M V M.

liliminl
A
hMÍü|yiitfii*tifi«i<ií
li Hü
'oinABiftky éi ItiíUos
•éiaih Mén lail«lllaa*lrai» II. mm, M Bank alal a InV ít-éa Wl»daaal«il atAlatjaaaiéalaly-Ifth maaaniMlI a hadiigymlelaala(fa*n, mknrt>i oiak aa llliluMllítMiiiN^ |w«t)*«'l"iktn, MwU"tlaa»i»»li ana. kiav a Mhm, fi*<t<k«»M*lHleal aHMm alieadalla a ka>mal *|nlMiall iieaiAtyahaAl, Mlaaatlnl a m4vw Iiiámí éattla laktál, ai AMI Illat WtoMl aniag^l. ai ApáMak agaac tatala all^linaaaa
A Mi £
4 Hadigymle M ■trmaaa Q 1
OOOuOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOGOOOOOO
mrm
ii [, {• I 3
3 : s o
— I t i - m
Kp I U!
rí h íj i n j)
' Ipfflffei M
jí i w fi? f i ^ —| J jt H * GL-i
tl (üli ■ 0 £J fi Jí
-1 í! 41 P' ■»
í h p ' n |
iMti m-
■ ILlni-J- Pf
»: [í a ?
iii 1 % Hl !?l P
" I \fl ■ M"
■ " I ö W
1 "--ii— n IT ...........^ Ví-*)TML-lj" "
- ; f la H . ►
* ff ÍO ■» i
A- 5 P
r 1 i g..... .
" ' ■—rrr a , n srrt.—I
i 211 T]u 1
rí 18 , 11 £ A ■
M 8 í • f f 0 ]
y ! •: s a ,! I
p U iii} 3
1 i'i I i tl |J
r »| Il o. K ■
I tfrf if íl • i
j Ih'iP ■
D i I fiaift '
fi ttt ii1^ I
P 1 ' lli-i
I í \ü J
f p f "I S
I" * 1 R J
r- f 1
1 A í m m mm m m m ^ ■
Uiliifall Mf4i4iéj Mái.MB ÍÜIÍ« l. Mtfhtál Mali
| ■WMgg ii ni ■ ' ír j
SfUT írt Wa Vasöntöde és gépgyár Részvény-LnLi»LA"luU------Társaság Budapesten. : "
livár éá irodák . ^__, Vároai iroda é* Vak tár;
VX. kttlaift váoxi-nt 1006 Óé. et. Fodmaaloiky-ntoAa 14 aaáai
Ajánjá kitűnő h atilárd wnrkosutfi, 811 10—24
6n lári^Aii^i'w^iil^-li^wy.lll^t^H éü vJunoH ela/> ílijalcknl kit(Intetett amb.
sj+mJ * *t' ii i^i4 Ü -r^ie* li ii TRin f-ki»rrrtw -*«fc
/i&áfeí^ V'1 • cra/Wi ÁtrA/Mr ^r Viilat*-tétr rgj vain eftiéfl
rjíKflhJ/?) /] (jilítJmiv«lfiiw/ikrt/.«li. boronált 6h röiciíiro hengereit
Vitlamint, SCHLICK-fále wmbr" "
Ki'nalallwii vaunak lováig galtiiNailaAlllé nt«Uk (HAHtilt \
éa limiN rrn»u*rr). lakafaiAa|kéiaUA |épak, laagarl T
laariMlék éa 4arélék( aanlNMl iékay félt •«Haaa*rla" f ■« ■ dlipAlé |#pak #pék||lAiira, 4rl4malmoli és ala|auilaa> kawadanéiirii, KzmIíII amarlkal kévakélA éa aarak* 1 ,1
araiA |é|»k éa fAkMiAlé^épak, aaánillialé mnri ^a^MJfaraH^^pHM
Eldnyöi fliDíiW fellelek LegJiíIátiyosaíJirár?Irr;— i^B^pBMBL
>irj*gy*ék kMnnivu mwn d* ln'rmpntri ^Bhi i ■ ii ^■fiBljk'' ^
N«tfy»KAni«in, vaAAruap
wmyoa&i^Mooooi
KA ftgsk t NAiknlimlirtiftiinii HM4 Idatf ■aé|i i éi i, I tárté kuull|tUl i foguk tuSÜtkA
ALODONT
Junker ós Gaertner
Uttdip«Mt« IV, Uü/J ulcuü
As 18110. évi bécsi gasdaaégi éa srdési«»<
kiAllitAsoi) » MH M|l Mftfl* érouMl klIlaMvt. 01 BxAHii: 808 11^10 wáUMfciq ét Alisaié sassal és eriéwtl
fAltltUtL
IrAéssstt kn<U kMpiiíft és tttaiffc —Alii-
knhMif tIM mti/lm il/rn 10 igm alkalmai stuaiskial. lllstolitít iidltó. m
aar Ansüm kIIii stég a li||)flifélk Csgas j
mámmal Is, jm J«iva*k NAisaiuriaag PfttafliopisAglMn * Uga»gv«il»l» •rwkmtMtvMval v«u IteaaaAlalbaa • egy •»» wil varaél, mint • l«csisfas*Mi knrstrtiej fekii ifviiorg pnfgar hé Hall la liaaaaAHatik. HM aü- IS
RapkaM a gyúcyaaarAaaab ú* illNi"«rt«»»kntl . Ara agy ,Jnf,U"t*k M kr. N»«,v Kaulartitu flakvail fal Taulwr, H.^oM'l Adolf, Htr»n» 4* Klvle. karion »<* lluhsr áa Prá-t«r BAla gyoKjrwrAu urtul
Billsat! koosik f»ld, homok és karfss stál-11 tájára laf^abb mrkmtUI
IMIyaöerentlezésék kívánatra általunk etzkG iöltetntk h üm mre Itéiim átadatnak.
QOOOOOOOqXXXX -WtCÁ
Lliar'.t 'l'ti-f i mh fi {ntii:
* f/ tm JnruKt
fy fnioham f Aaai4ka>
IMMlKrtflílWi
lias "illagaa
aii hmm ra« MSVMt rSMI NMllM
uhflgas karftss thinl i
II InMny 0it'Htltft Imiriilt i\%J éfMiMHit/y
dyr braaHiaaswuiiang u ladaa r v / l'laatar mii i|. aat»aat«Mn w Jnr fMiitlimarka a. Uatararkrlft* '// varokon lil, datiar iu>lil» maii asf íjT lÜRStn'^a mtwtHwfi ttiyi MsA'1 y ivAmmmmm mt'M' /nlmUaln
fanhi<m bal llaprat !/«»»/«»»>< //nArr, a M f, A|«NHH>II»> Sgtt
KörfUrósz
Kétvaaú aka
Csovos tonforl daráló.
Konkolyul^ (TrlfUí)-
gépcyAros
Tisztító rosu.
<Mtmoifony
VM KÜLSŐ VACZI-UT 46. BUDAPESTEN KÜLSŐ YACZI-ÜT 46.
(III10TT IROOLI jóxbír-rH* oYÁw).
Aj Arit lí'MluKlnohh nrcrk <•/.<<( n konkoly választókat tTrísur) és gabona tisztító ro$• tákat, UMyMinUn Ictfiuabb rt<mlsxarO söpvfítőffépfíkst, kftnrtytt fajú kétvastí ekék~t r.HfttmH te nat*rl dttrdwk-, hu korioza mor znolók*, nter*kavá\]óh-t répa vágókat, tovébhA l<mrirA'U)klÁ*toló kéti&iMk$tf bármily gy&rtmftnyu CHdpldgóphe^ vnlamint örlflmalmok N /miLomimrntulrttM gdprkot, n«vti*«l«a«n: gahoaa tÍ8Xt/tók~ (Kuruka), tardrolc, tnnlom trhwrtiht, lifitif/firinékek, llüxtonxtiUyoxó hun*
giwkt folhoriMkt <Umt thxtitó- j
r^^iP^^iiVb Vhwk éa malom MHrfimvkM; M j\
"JP tyukantott ro9taUm$*«h én álta- W^íí__#
HÉNHWV^HfV Mhan rtUtidtnMmil (fa&dtwdffi (fé» Iw 1*1 T Tik ip II pck éd (mkütühöl logolcffóbb áfákon 'ffivlv \l( ( mmt
JLr L- laakodvoiAbb fliaiósl blUttlek vruillolt Jjr^mJ' L
LIsilfMifUlyosd hammt. ^ ^Hyiéksk kérmsalva hlllalMk. tifc~->
IfsoikivAf^
tdhara tokláas<Mó
MalomMO
.........
&/ j Crtier Antal-fele kiviteli pxím 1 # DIETRIGH és 60TTSCHLI6
y H17DAP£fllT
-Vvary DEEHEE ^Au 2ST d? -^L. Xj
/ ('Nikii U>tja««fe ItSIIapMlall^ latiét HkAftUats kiviteli «nr laMktMAm, folyton frlaa lv«fU>ll*alwa« a biisiy&s lisilalllia volta, rtllrl* Hirrri^s "4fhf*<1h
Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
Arjiuiékek Btla4»aféli lauos éa MtsmsIvo.
MliiUa lyakrilTNMftAri^uili, kogy, IiUros kéaaUaiésya éa gyo^fébb klsflaégs norök '^^EEr m\)t'*k9t Aatal klvíMi • «!«» alait ftinralasUNi ItMaainak, a. t. ca. llvltalí
wlir 'uIXNaa^Sak a katúaagllag n|ialai«a«*tb a romiakét, mwlyno ■ P' «tZloh éa Qott sskllaf kall, Iüíií> 'i;*11. f'^1" flgyalmttklMi sjákJUiÜt
hm 'í—S
Niiry KnnUiui, vaaámap
1 200 frt fedezettcT
naponta fl- 10. tárlat vQji nagyobb nyara aég ia #ltrhet4> |m értékpapírpiacunk naponta) alakulatait llgviwtm kiliaaanAMuk) arra vonatkoaé langnlaáanklt elfogad
bfiVAi nAvin bank- és vdlíó-üileti
ÜH<la|M>*i VI, Tartaktrat «*. ho| tMIfjftl niImmiHeiiill Mtkimiiirakr* alflnytta kaMat inal Int) ngyaalatéa mrnjfijyfí' rru htjiittikn éa igírrinyk III Imin AnmI'Aoi , Ml 4—in kaphatók,
Z»Ja 10. uAm, (MK'Inp.)
1801. mijua hO lb-én
ÜGYNÖKÖK
törvényileg irttigmignrintt - 'í aorajafyak réaalalHaa- ^ V téa melletti aladá

mailat)
w'ft ' tiiTmlftiiliol felvétetnek. —
Mmi rdlMt láisnií|s
A.IDT ém Tmm. BUDAI'KHT, m l-Ol 1 t'üwl®" éa Doroll»auUui aarkau. j
aira általunk I2CK
•sfMr-tss
IMEQFTVEK^
A közeledö pünkösd ünnepekre és uonflrmatiök alkalmira vau szerencsém a t. c. közönség figyelmét jól berendezett imakönyv raktáromra felhívni.
Nagy készletet tartok
selyem-, bársony-, plüseh-, elefántcsont-, bivalyszarv, orosz- bagariabőr- és Ónom borjubőr-
kötósekből Ízlései betétekkel. Hendoléiwknt elfogad ói vidékre otítnvötmetlett a legpoil------------<T ' " . .
FISCHEL FÜLÖP
lilayvtcrMlrfKhw Ka|ry*Kaali»Aii
gggy fBBWflÉll
tonabban küldf
H44 :»•■-*
F.gy rltru agy klalrlrf mlixIrnU II mrg f»d gyéiédlrlnl, hagy *
-- --"-—-wwaapHUUUia*^ ' ^ _ _
'valóban a loftkltünöbb szor mlndon rovar ollon"
_ i_Lu.i->i.... ..i..il.> liémuUijM hiA á« uiniMMaflAuifal tallaaeti kluuaatil mimlaiiíéla rovart. l<af|obl>an
— —--------------------------
ml«l a Uklntaiben uárellan bámulaK* ai/l éa gyoraaaeággal taljaaau klpueetil mindenféle rovart. l*t|obbanal4 ealmaalialA allilntéa Állal aa ttvegra naarart Zanliarlln ttnniaglekarllAval,
A Zaolierllnt nam aaaliad a kttaflneégee rnvarptirral Oaaaatévaaataul, mail a ftaoherlln ngéee máa kUl0nl*eeee4e I maly enlia éa aalml aam kapható, mint NnT 3—TÓ
lepecsételt Üvegekben J. ZACHERL névvel.
wM tehAl /<aiiliarllnt kér éa uanlrtakeroalHin »agy doboaban pori kap. minileiiaaetre mag van naalva. Valódi kapható "" ' • • • ........... .......... .......... ' I i'íjjiikb...... ................i ... ..,.,. r„ ulti UA. i
ü lTt*?V!J! Ö..,"íít? ^fflradirjr'í^i se..... Í ........I NS
kI la a« -iliji., llmMA ÁM, « fcji '•>» Kmím fiiaéaf. laWaakf A4«07Ua«rW
I—lít Ji'^HlrtHl Mll*, Wíllinn éi»Hlh l/nl|^» ii>. t. ii,,,,., MI4MI W.|»» Uil. (M«t. Ur«««i vll*. k wTÍm '
. . J_______ I
NyííínalIiMiTi^ Nagy KaniiiAiii
Nagy Knttiaun, vaaámitp
Ttfhát m egyetlenegy l<(intik a< ériéke huaa M*r arany.
(ívuIh hellleaiieiia mi a koronába, h iiíOíI iá mi lényük (Ótól lakata • mégla lUiliogn Knyi
Vflt
(Wta
á magyar tingermm.
Kttaeleg * fttrdd iH'rtil, rairfll boaaéllietuénk inkább nini a nektink (ily ilriiit teiigvianfm rdl, a k»Wő Matmrti, hol *■ tonlnnéi már a M KB An megnyílik,
X nap tényea tanuaágut fog tanai arról, mennyim tejlAdott i tejlocllk folyton • magyar tmigorsaotn legaaebb Ittslyn i Hidal un Filmi, r napon leei a két vltorláa gdattennk a . Borom"' nak éa a .ll«lká"-nak Uanepélyaa Itilaviit/ma Balaton-Fttredea aa ánlakali vármegyék kitti-noeégeinek i.a vidék íűiirjuiink jaluulétábmi A két i\j gŐüHsiWBl must mér négy gAahajó éa 58 a«- éa kát árbooua yanht laaldelt a 534ginért tmdnvi magyar tangtranm nttit kák. hátijait. A balatoni ntjó forgalom nagysaeriten felien' diil * (orgttliiu eaakaatlk által. Fürge gózttiUk k itlam ymhtilk ftifják «|yqé««»i őaMühtttnl * tó Jpgtívolaltb lokvd pontjait i klIllinUtM a göaknjok kényelmea menői r*mljóik által l»ha tÖVÍ Ingják tenni a gyom éa kényeimai kOalt-kodéet aa agyoa parti
helységek ktiet, élénkké tevén Máiul a Balatont a* vidékét.
Aa (gén parton mindenféle ttj koraiak kea dete matatkoaik- Nyaralék épülnek, a' portokat cy^Mtyba. llljfeg halytaátUtiák » a környéken ugvosóiván Ygy éjazlkán IX UJ ftlnlU helyek kalatkeaaak. Már muat IV gyógyhely léteeik a tó kürtiI; é« helvrajai lakvíeéuél f* iíJírohaludnttnbb íajlattaéglnál fugVa pumpii Balatonfüredünké aa elvltáah tlaa hegemónia a többiek alán. A oeodáa táj már a terméasut tfll ugy van aaoportoeltvk. nüjy" Ifltriidfit 5n kényt elienieri terméeeetee kttepontjáuak Siótok UH aeeatbelyig aa Alföldre emlékesieUI hunok-rónák húsodnak. Itt kll'«tkwlk « világhlrll llivia. a bájúi tíadaufwtii mflytkbM Hévlülöp nattlakoaik Ii aa
idilli Haepeei A bárotokról Tihany int felénk earedévee itilstlkiu koloeto rá*al éa # oiodaeaép pontok mind (ieak miotagy togla'atjéi képalik a pompái fekvéeü Balaton f Aradnak, (uuau áladon raggal é* eate goali •Dk Urnák Almádiba, a ia végOblébe, hol ktt-mI oteaor forrta dagn«it|a a vleet.
A tavaly épült hTiégM Ittrdóuavllloa, moly boa kaaonió naak aa éjoankamortkai Haratogt bon van i a IftO méiarral moghoaaoabbltott parti oaplanado, a vlawartnak aaldén épült kóliáatyála; a pompái Klotild-udvari a moat
kéaaOlt vla
omoló géjMik o ytavaanték, roolyok oagélyéval
pw fwad m addl|i KUII| ttelysií itr H>' lammal laaa világttva j a jmrkok Ariáa kliar
Zaln 19. Mám, (lí lap.)
-• „A iinllák •«■»«" tolyóiratharmadik oaámát klildtn b« (Had UyOriy lóvároai lanltó, oáfrkontti lapunkhoa, Olliltoi koifltt olvaaauk : Aldonatul oda dobva aa Ukola. A taiátók ibolgálatl vlaaonya képakbon. — A párád! á*e ménynk. «tb. föliratú olkkákat. A lolyóirat «ifl-liiátéai ára I forint, ágyi* wAm ára IMI krért kapható llpaat, Waaaalényi utca 48 m. a.
M
1891. májitt hó 104a.
QSJfcJRRTOaC. Virágot ablakod ■ .
Virdfii iMalnd iilafí, Megálltam <n tM<~i HtltkinM , , . * l'fHiillelnfl
Mltutát itrddUt
-—--—
Silrti kllnyti tnttultnk lit flá/tkb areoárn,
8 rilml, HtÍHH h lufttöt*
Jutott itdtül bi\jn ,
uirdtik.
U aa
migti el ór Ián Miit
jiMlétw, a fQnltlk nagyvilági noóbbá Utaló j a Halatonknltuoi aégtl dolgai moglopók I
Irodalom él mttréifiV
M«r««Aa ktlllal Tudva van, hogy a román királyné <krmw Mllva név alatt, mint klllló Utbb marailandó ImmD ktllt»ményt a á ltoaaéláat Irt, malyak nagy réaan magyarra la la van IpniiiVAi A kuronaa kOitóntl moat .Mii Hu// nuH»r* oimmol agy 4 lalvonáaoa tragodlát Irt némát nyalván malyut a mait liéton ■ adtak aM Kéoabtn, aa Oporaháilntn, a llurgiilnbáa taggal, Mitfoláálg magtalt báa álótt- A darab nagy alkart aratott. A falvonáaok, fólog aa oláÓ, baratMlIk éa aa aa atolaé (álvonéa után UlbltaaAr kihívták a aacnpldkal, A •aoraó novéban a rondaaó mundiitt kttaatlnalat, A kh'iHj/ éa ifllili /Itfai'i'ff/ é»//láawyn# aa olóadáa végéig lalaa valtak
A iíJfári liiriaa. liaávay Uyulaáltal ararkaaatait ágylk lák|obu vidéki lap, uilnt áaorkoaald értaalt, m«Ba hélél, mint táblák a iiklbléaénak m* gkowléaa Illáét/Ili Mog nagyobbodik a „TOrvénykoaéa ' alm alatt bllllin, Onillá roválot nyit A rovatot dr. Sl»y»i Itö jiw gyórl jataa ügyvéd hígja vaaatnl, A „Tfir vény iMár rovata tartalmaanl foga a tábla) hltMéoakol éa allaiéaéaokol, aa ulAbMak rtlvld érdomavnl, ngfanaal a tKrvényaaék khréból, a blr. tábla «|yl jalantdaégll él a«na halártiaalalt, maly«ka< M otolaó ItikoR hm, ngf aiak (alatt Mamaoaorét, érloalléaakal, íiaanoloaai a tábla lailiMérAI aa Irlat k lauboa Inrtlllóknak, lllj't vénybaaéat aaamélyl kirakat aa agéaa klr> táblai toHÍMatlI
a
királyi
Klyondoltam, Kőj/jj ha Siipen Aitte/orna: KlmuMk mindjárt mindktllUHk /MnalA /i Itita ,, /
_ _ Alom mit ctak
Alom mit. i'ixik ii ittrilmfd, 'A kh\ mik* lányka,
Mini lihM riija . .
\Urt nm In lm[oit Sriktí hIt nt álom:
AN léHHA Myy ItgMdOffObh,
Hm m WAtUm . ■_
Cttormí V. fí.
I * it *r '
Jff eiókért & halálba,
— n*iná|)rko. — , ■ Irta: flrkueM Gyula.
Aa ntjf|« áoamaaiar voll, aaén nyári napon dolgox'itt a> amalvényln, agy fólrttlépón kftvat kaaiéban -- ép midőn tt taift. garaitdaii mkiák tel — agy két emelaie* báaról laatthant, mely mglftnl hatalál oknato Anyja, a fotont hánaliluui, hogy lér|ét ily aaaranoaéiian halállal kallatt el-vaültintl, nihány hét mnlvn aaivrepedée kíVvét-kaaiéban Jobb léire aaenderOll,
Négy évaa voll a kla Dandl, midAn aiQleli aa Kg ura magáhoi Hóllltotta. Nem volt aenkt, a kt At mnyáhoa vette volna | még a háa népet |i, hol eaület agykor oly kedveo lakok voltak, gyűlölték aaegliiyt. Mlr anyja allemeléae napján kijalantotia a hlat gaada, hogv miután aalilel nem élnak, A la kánonai lávoaaék a lilából. Aai e naekóly IngóaAgoi, a matylyal aaQlet bírtak, l bl*lgai>da iaeliér tejébeu magáaak lula|donltolt Haogány Handlnak óaaiaa vagyonát a rajta levA ruhá|a képeale.
Illáim kér ta a hlalgaadát. hogy tartaná mag tnaglnll, e« a liánnloth helyett korbloaBtiaak* kel válaaaoll neki,
1,11 ve aiagln,y llandl, hogy minden kftnyAr glaa naak a légban talál helyet, hogy nem akad agy oly Jóaalvfl oaalád. kl Al maglbo* venné, kl ielnéValné, oll hagyta aafllet volt lakáéit éa el-Itvoaoll, UJ lakhelyét a meaA, eledelét réti ftl-vfki la Italát a lolyótli atolgallaila. I)ti aa elei inóani nem blrte kl aokl
Klkatlroala tehái ntagllian, hogy be niagy a vlroaba, oll hlifól-hlara fog |lml kAnyórado-ménynkéfi ; elloglg' peneaikodni mlntlenhof aae-flnnaéilen élltéi aa aaal tán meg fog manakádnl ank aaótAI ihely Al a rél<n alvla kltglteu st nem agyeier rliMlnlta |A|, ép akkor, midAn eit álfeudu, hogy anyja ftletó kirlal knn nyűg •ti j végy akkor, minnn anyjá óankoklil iraaa lütll ll<
(így fe IMI llemant a várnáin,ott hliiAl biare árt, nli'vji paniaaliiHloli mlidanktiiek, hogy altja mily eieranooéilim haiillal mull kii anyla pátiig ailvrepattée kátelkliléban kall mag, A kik nem i*
martak-eefgéhyt, eaok oam adtak bliel> emuknak oói nem' egyaaer lArtént meg atagányeyel, kogy jobbmódu cealldok ki iá kergltlék, kobotmlny-nak véve auueit. A kía pedig iamertak eeagáayi, eaok aiaal hiatatlák, hogy meoien a» urak bá-ealhoar-viilaki tan magáhoa fogja veani.
Már aaeglny Handirói a ruha mind leaaakadt; nem ludla mltlévA tegyen. Haeaiaa barangolta utln agy kolduaaaaaony - akadt, a ki aagáboa velte; de ae aem eaérl, bogy magkAoySrflijAa a wégeiii bBjdi'aónrrwHrta asért, hogy majd m t» a míndannápí koldiiHaa által 'laportlaai iofja a beviteli, ttiini napjlben caak egyawr, dólben adott neki, de ekkor i» vajmi keveael. Bandi mindenei nem ooket ifirfldrtti. Ha Monban meg-lArtént, hogy *«egényke egy napon kevée pénal hozott, akkor u* amúgy ia kevia anaivelojil aa irgalmatlan hol Qtlaak belyetleeitelték.
ügya/er azonban megtörténi, begy Bandit, — ki mlr ekkor 6 évea lévén koldntáaa kóa-ben ogf reodftr elfogta. A hoiAoág kilétét mag-taHvin. a kolduíiaáaaoftyTgr lt»lfététt 4» a viroa Wlaégán tiaxlaeaégee ellltlaben réueaült. fe-kolába járatták, honnét mindig a lagkiitkoöbb bi-lonylivlnyókai—boeia- haie, Saavátték ia a—. í'aak" tanítói, da ír indenki, a ki caak tUMni. Al • caalád, kinek gondjaira A< a vároe biata, édea gyermekének néveate, ék mldfln leteli aa IdO, — a 18 év — bogy a varon többé nem Siet érte, nevélA-oeUlet ne* kényaaeritmiék rá, bogy aaee-ien vklemi ipar- Igal tanulni; nevelték tovább ia la ép oly tiaateaaégeaen ruházták, mint aaját gyermeküket, Bandinak nagy kedve lelt abban, migy verteket irogaaaoo, mely igaz, etöazörkiaaé nenéakea volt nála, de klaóbb annyira begyakorolta magát, bogy agy helyi lapban tőle min-kéliij) jfllflŰJ mag Igy vara, oigly ajé -— a aeerkeaaiS beleegye. éaével — miután nave oémet eredetik voll, Hujdoti Bandit Irt.
Tapaeatalva nevalö-aztttai e lángéast, metylyet birt, egy napon aaiál kérelmére megengedték neki, hogy nevét . Hujdotó Bandi-'-n magyaroailaa. De ekkor mlr Bendi aatvében a aeerelem is lángra iiyult. Nem e«yeier meeiOrtént, bogy a mikor
nevelő-szOleibea leányok jöttek látogatóba, a lag-llledelmeaebb bemuiatáe Után leQlt aa aaatalboi ée oly aiivre haló azerelmea varáét rógiönaötl, bogy a midOn eat ietolvaaia, aa örömre oevelö-aettfei aaameibol kleaordallak a kftanyat - ...
J öllek ie boul leányuktól majd mindea nap aláirta nélküli levelek, hogy a legközelebbi póa-tlval >poate-reatante< küldjön <araeket, mit 0 nem la kleatt lerjeaitanl. De a eok leválnak, aok veraellanak az lett a vita, hogy Bujdoaó Bandi uram meglamarkedett^ Betlágyi Hóaávnl — mood-hatoi — a vároe legiaebb lein fával.
" 118 Biilttl likulat teendőit - iái altMta £ legelaA volt — llvégeate, Vagyis leczkeiét aaeg-lanulta, a mi mindaonap a iegpontoaaabbnn meg-iBrlénl, slaiatt Sailágyiék hkili feikereaoi, bogy Ikaaa aal a aaAke angyalt, a kt as A eiivét tag-elAaaAr láncra gyn|lolia. Saiveoea ia UUtlk mindennap. Boldognak éraale magét, ka aa atlávo-aáanál a kii angyal kaaét megamriihatta aai-vélyaeen.
l)o ei mégia nagy kálránylra voll aa takolat etdmanalelbao; mart gondolatai loiyion Róaa leié Irányultak Nem voll még maggyözddva jar-ról, hogy uerelme »ia«han(ra tóga találni ott, a hol A |6vA boldogságát véli megtelálal. Nem la kéeell eoká ait Hóiktól megtudai.
Kgy alkalommal Sitiágyték báaágál egy — nók éo léráakbél éllé - kiaabb tkraaaág gyklt rtaaaa, melylm Bn|doaó Bandi eem hiányzott. Mini Ilyen alkalommal anokáa, a Hraaakg agy néllftby tagja kUlönHla játékokkal óhajtolta élén-kittaoi ta OiaaejBveielt. Bandmak aierlolöti tat-eaett ea Indlivlny; mert reménye volt arra Déiyé, hogy a kte angyalt minden kérelem nél »III inagraokfilhaljjá. '7
Jé kadvvel mulatlaiia a bAlgyekm. Alig várta a (áték magkaadéaél A rendeaök k ivánalmára minden tQu matti egy nA kit Itandt aniva tta-gyon elkaaaredell, mldfln Róaát mát oldala mellen Iliig, Nem bin többé oly aaéymn láraalogni e ndkkal mint aaelAH 1 méltán lebelelt te aao-moru, mert aa oly akadva várt caókkan la min dlg mla réaaeattlt. Iiitva a lár«a«ág Maadinak a lahángvitalgái, minden laltOnla nélkQl eaétoailoil,
(VatytatlA 1
Najv-Kmlm. v«tárua|i
KnUlji kifiMIM ujjlul
MliiliM
i nauroituJt tömara. jnlunttaóMm i* ím liifánt " Pártig * l««ijM*- jatijtflTjiiifiMiiliiáiti Bw" lili dr-«fy«ként -w-ithrtfr- Ttitlták oly nekélyra v
HiWj *rr» hivatott Iró JMffplj '|,;m|u, mAr ok ültból ia bo
A naauaki Oatantertáe oláááltra* (ftldje g mult Ima, Mtgytrtwtág Mtafnkra tf*1tHÍ»ÍW jálen bnnj u erdélyi mi biiváil mondhatai, jó rétit még mindig lalfediiatliii Iliid, iiemt>aak a kttl* ftllJ, 4« HiTuiftjfíiiilí ojfljil |k, Itnan erre' tArekaaik m Sulit. tjiiiHn írníjfftlitktill, hogy kliituda lomban a nemait! tgyaég ét •> «fy*éfeá ntft nrar A latuaág l(f)b(milie vitetne polfj'Ai'itiiiiik 1 hete réeiét melynek tortával et jellegével áll vagy Mik ál <>(4'i ormiét ín u uraiig. Állta •Aaeiiikktl, kát év ót* árnwtuU lelhiváeamkkal • naaiitthti. kéréttiukkol a kormáuyhoi it ral< aégtiit királyig, a Jmmulíw *n|tú trrjeutitte iíjfi tatiónkkal ea aaélaa llólthAliixiiiu tilrmiilivlwl aaer vóxetllnkkel * exél lebeget^ Aa lubojt elfltiüak gtlintelonlll, E eaélnak elnmnitditáiára, iiogy e bt tarén tttrll iátogitáaát t miliők alapiAti it Al-talánu* támdaliri krvpredéaiinkat ét neotaeti egybeolvadAaqnkit elégitatlk i iilnkítpüjtk meg. u lfirilétvré>BÍ KArpAtegy rali lein i határoltuk Jl áa ertfélyi rét* lniráiat da
kaatbb lorráaaal, « HókvAlneatményaiva. A taneéaaat ttáatégelntk élvetetét,, á tllil*'f^ Ml ti eaikiiaül te hafűvtúul kívántunk lulluuu-niliii t liljnyv kiedáiAval ii eiélra A turlita lég tflrjldwft n*|\|tilítkbni\ Míiflyitlltitta fokival mértéket Uit. A ■dvtltaég élén haladó minit takaál ntai <topán eldktlfl államférfiak iiliimI ital aitnkánik kiiaindi unitiéról kéretik t ma
f|tnkb liegyvliág oaondui légkliréjitrii latinat ti éattkat bánom Itfgyi Ítiráwlu!i*fi!íii! h iAi»»-dalom táladén rétegénél mtllntbatctlan «*Artkn titl •Iktlwtkrmk tlktnttlr, "ifflt már */ inknlm rnivolúi Ii htttlnM UpiA U tttttilií Muklltflll tlktlaMiM uoktt. K« ailunk iiiitiilHiiit'K tlfl tyWthni t mttlfllUld liniwnHvtt Tifiv«mio iittt tMratvt látgliatk aoayirt NxllMgdt tokuüAtn Jt küt«leaeá|üekJU ttllr, hógy tarünalml tiAll ktkbtu, Urtiéaaiti ia4p*4g*kMii mufilnoDi nértt lanul illó hagyvldAkUak iránt » yuojudátt egy rttviü. ■tsdiiiban a n*gttUk»'gwM*hbr« atuiitknto, • tttrtántlail vtgy UrnáauUaii »» ntbuiigrap-biai fáatlalaaánt wamlályiilt Ávahman klktrlllfl, tnktbb Mnitkadáar* UgyBTini'alrtva bnidlto üti n|tMl mi b ibvaljttk w Urjaaaattk. H mik Mur m tuk uliU'rAl ragúu bangtutatatt k<tt< Ab^jaak váltUtk tla|al Unni, aiiMp ity a má> »■'• knrflk lfttyiíhu tlktiinatuU utlkídáuml lallanil Mbb vonátaiktn ápan >> Ktakv kívánja (titárni tat t ttáp fllldtt, aitlytl nagy politiktl ■ittiAt taljonlifl mtgvtrtágáért Hit litván ko. rondának Itgtávoltbbl r^tialbAl ii oly nmcbátA *tltg trdtklAláa nnUtkutik. A ki lUlktlttí (•IfUldtt ritka tMlmtoatággtl kilrllltlvwlaA killiO ktgyktitt ttllagaklmn tlvnato prnuiliiak fliUg vlligákiift, vagy a mdtnut Inlafi láftin atát*n_| gáwái -ját a»v«lt tlobtgT"kw|rn|ylll<r ImrtgtJT" vidul, nmjd luwbot •r*Ml> árnyát llnálól a (*tiy• hüláittnkM rági dMnéglink nlrdtúi vnlókaivai altDIWt' * tugaraai. ttgyttabani, liáfatMM vl* dAki btvwokr*, m OtíkO, (Jiibl^,. VltgyAatt, tt fcrsktgytág váltoMUot ét t htgyvilAg min-dtn itAptAgAvtl bd«t)ktd<1 WOpörijltlililk vfilh< lyikÓM iiylIA klIAtAual lliataratd • dumlividák
(nlottvAr felé nollAkán ti ÜutkO, a Mai'otvidAktn *
1191. m^iut htf KM».
-y .....j ---- — líé
dillltgok, tlkápráxtatvt m llf ttnyl mtf nam «t<i-knll n<tmtktl.
VJU. Pilla a (alt, kt <tlf m>ka< mvd vadai I i kl •tániUmUobtn ii III, t ii#ra inindM kn*t, tg,M-Itn ggy tmtrigdof kivévt, aálogbtn roll a <*»k a pápának Kóinába mriánl via^Miáráat aláo . leliok kivállvt a a litrábt i«méi btflltailvt, taóit litiu ii váltnak ki onnái. ^
At 1801-bau meRköí&ti béketgyeitpány Uire |Atlt után t frtnclAk altA ciáMárt, Ntpolton, Viíl, Piut pápának, itljt* kibákttMte jeléül, t ntvtitlt pápái tgv koronául ajándekiui* man, SEtVAák A?iáU BW^SSÜHömkF £ koronának kAvtikaiA lilialen Irirá-ál találjuk vsgyllnk at erdélyi tá|ik Hiápailgmíi I pgy frincil régibb nápliVban. i>rt lolkfimliii tudó mJvoi oIviki(óI. Iliitat j- A tu>rrináii>ik tinó köre 8 nagy rubin « u*yan
Znln ie. uAtii. (6, lap.)
gyaraágnak tokik által k^k^gba vont ötiaAgárt A lluilapitalr^l Arknall vriír vim«IiVíi, «gyioMl • SiamoN t'iiblaa vidék a ig, má-roMI Kttyaiátlg, t bitáraaáll bkváiokíg.inajd ftlftlé ltoraiék áldott gyAgyforráiálg kalan*o||uk A két KlikblM vonaláu'kaJtil.i vamttal N, Htaban Kogaraa ulragadA btgyl tájképtlt bltljlik fid a Hrtttóntk l'imlulva, rniiHán Koipániába la itte kiütünk a t lluvauui, Királykű, C'ankáa ftlnégt" MuorAmAjAt banutatjuk, Hárointiák kiéa tájait, iirilS ttltptit járjnk végig, a ('tikmegya baiiya-'Irtl mutatjuk rmidni « jontVllí tllUtt fií[i.rni' TíalytK, hogy ionn a N.'Siamoa iorrát vidékén Immut Udtlliil
a ramé|iyaég, bogy aa a uoinos hév ét Irilkcon hftiinyi amaranu kAbél á'l, melyek kfttöH ífr drága, léi, iiioly1 o munka, létrejöttét aránylag oly rü _J va'ódi gyUngy van albalyeave víil idd alatt a vidéki válnfiiUhányuk egyei] A korona IttA réata tinta arany i abba be Ug^baigó tagjainak eWeéketty»égé» 6} t nat 'in tffglglva rubin ji_jjL drftga, VfllMi keaatA odaadd lelke*bnagalmábnilabeMvé tat
ettt,
t küayvac^ka gyort elterjrdéaében a ái al^Hxetdk tbmaiM- jtlrotktiAtábán ii i'gtttolni legia álilti
--" ' "' iiJilJ'Miiliégét la tM
an áitfivt hogy al tg [lértfogáiui kt-cangtPtl' lUlgAt ramélul liáUilluMilk ; hogy Hí* gyafoi'nág niiáttii küMlla'li OiaiiigatétMl fog üírakvétttiik talAlkvtni. u ulvaló-agyUtakUin At (tkolálitn Ii buigó ét itlkea terjeattÁi akadnak u irányánál, tárgyánál át beotatátánál fitgvK MaagpMImrt tgértttd mtttrkának |
gyöngy.
A kupoláján egy kattfia apoaioli kereaai áll. itiaTr 12 itáütta'M van óaaaaáJilaa, ■ a W«y-augarakai a korona arany tetg/eiére vetve, mini tiivárváuy lünik fel t korona laleit.
A drlaaküvak. talyfi- » pap. —■
üiabail
gyen
alk éa tulajdonkén!
Ittüi aegitmerni ünt roiljilmi c ktlaua minden j elaiorrt 6 darab vitfódi in'diai gyöngj, niig h lelafl olvatóft. A mii a (Koloiavári IKi)amUvelódéi i ré«a catk 26 kQvei lar'álmaz, u. m, 6 rubint 5 Irodalmi MiinyomdaVilátivéiiytártarág" «iégnél auiamgd, 6 laAr, b ímetiaitet H 6'kIieBb gyoo-májua HA n' tog pirot váiaonbau diaitmu be gyöl. A kupola latajáa ragyog a tényét artny kbtva megjtlanui. Egy-egy példánynak poatai | kti'Ot tpoatoll karéul, malybeo ;I0 darab gjá-
bérioentii laátktUdéaiíil wíiliietéal ára Hit kr i mánt -van. _
ttyll|ttfk ^ Tátdtny ntáa, XlUtálttpéldányTkap T fttpitineio k láay, melyei a korona araazt, ha nak. Al tMliietéli péntnkrt f. év májút ttOigjt* aa da» pápa tafeltár ruhája Welt, a galamb kérjllk a .Klliiallyeladéii Irodalmi ét Uünyjimdai lebár bajra tátillk: kápráaik a ttem, t a'ig ké> liéaivénytárMaág' mint kiadó_riioitre^ JvnloiB pna lalloitni; aat a ktt'flnhfttfl ■«lt»tgyttleiti, mai) roftgroiidttlt jéWá-
lalé vontóillk i aa kétttégaa utmiilatóra inámlthtt a kit munkálma. mtlytt „Kmktull kalaut* Ma arurttág ardélyl rétaában utl
Téglái
Háhor M.Tud. Akad. tagnak a déva!.l0rtálta aoda lgaagatá|áaák, aa limért ntvll Irnnak át httiOjlÖMR 'irtnAgrétillhk tOrtáutlni éa lűliliajii kiváló maniigrapháaának aitcktaitéeélimi plrot vátaonlia kttutti ét agy tálákuátatn térképpal tllátntl néldányonklnt Nt) krért liOM&(Uhlt a< tnlAlyl réaa Irétt érdtkldádk randtlktiAaéra, A IttvataUI Itlaatiak at Kmkt alkolAitlntk, n er iléyl rétatt rftvldrt Itigott, ilá ti elbnographítl alakalát m<Miaanatall iö éttnQl lininrlattav után a baaiaálkatá Mbb vaanti vonaluk Irányát, táj kéjM átnéaatAt nyiijt|Ak a >agyvlilék balyrajil t a lanttá* lagkáatltbbrdl IrntknlhatO iiiagtalall vinoityuk mvid váilttával agytlt KUltin ttja Mtbaa (oglaljuk Hatat a* utatáinál aailkatgaa |altaar«lát ktllAkált, a riiliAattl, Atkatéal lílfl randi tmlnlialitkat windaaaal, á mit agy <ttai> rettaertéart UirakvA, gondot, kllilllltkltt* iddvtl.
málnilnk: hogy uirtkvéiOnk má lálja aam marad a|Aretlenlll, bogy ai a meregtág, aelyTytl mi ea uttM munktbaa aa-»rdéTyt rétaaket beniiitanl IgyskF í.llnlt, A mtinkii mlndto lugyaikuaá^ái daviára ia megtermi it rég óhajtott luriita áramlatot t hogy ait t ■ fllldi^WMyárt-tÉfaW áluoaataiknt, lágkláoh némi
láb in lálnaMk. a r<)mti ley|ltarban lérú linra I* irá«a H/erml mihókra n.enO értékel képviselnek.
A tiara kopnia abthu, o/y nátki mmt agy tm iiiéhktt; bárom rétire omlik t egátibeováva Kü.limrányból káat&li. A bárom rá"< niacá kttlfln-t.» It | válatitiva, Rfciíeui <etlipán drágakövekkel vau ki-
rakva ugy, bogy laljtaan éxzreveliétö a három jÜSH'ttljiM Ictok lyr*"
Aa tltö, -m*ly_t Itjrt^jrtn, a JK t-igJ Janná tlltáa, a Ikgaaileaébb, KO kblftnbíao dragukoböl all, ta pedig 2d rubin, Sü t'uaragd-áa 20 <aAr. A kbatpoO ráaa, mafy a kupnla álakjánál Ipjvg, Sttát ho/tirb m«g | kiwbb, 46'dfádakóvát muiai, aiak kMÍttti van 10 réaabtn kOivaUl rubin, 10 amaragd, 10 aaphir, 10 amatiaat
ytm boltitliliítiír Könnin a nynk uétktlldittrek. -Kolnxarárt, tHttl. ápríl 16." Ai Kmke igaagató>válaaalmáaya nevében Oróf Hotbltn tlábor. tln'lk .Sándor Jouef, tdt^tkár.
A pipái korona ^
. MgWIHIWBijitrfflE"
Aaatalnlylk
a különbül) drágakOvtkMi kiárad, t a Iái ideg előli.
Van atoabán t koronában még egy drágakő, ifaoly a korona kalló kő'tpábe van baillaaitvt, mely t korona kátaiMaakor nem voli ban na. a .tuk ti. ujtlb karktt jaiuil a láuial jupjl TüT" lokábt. K drágikOvat, mely nameaak nagyaágá-Ittál, de atápaege ea áriákénál Mgva ii leiül inul mlndao a Vatikán kiomtáráhta teyg drágakQvt Itat, i vulkáni Iritif lüMn ina la, Sert ennek
A i'Aiiihí pápt iabiláríi Unnepálfát atkalinábol, unni Imi trdtkitlin .t pápák kornnájáli tntgja mdrliilfii olvaaoiukkal.
A pápáknak, mini királyokntk nam volt külön Koronájuk j da aaári nunden pápa uitgválaitiáaa u'An nag Imi koronáivá, ái pedig a római pápai koronával, uuílyoi rándtatn t gllrhg tiővtl a'l'itrá" iiokntik ntvtiál i et elnevtaéa utuk agyt-
unjAi Kiriúnoio IH,1!
A drágakő, inelf dió oagyaágu, t a legritkább fútt* i/yémdaf, vu,amikor a 'iaenoiödik ><ltad-ban ta liidlnl nagy mogult volt, a ö vitellé koronájában. Bátor Károly burgundi herceg, ki a ritkiaágok nagy ktdvtlA|t volt, a aok pánit ál-dmoii t«ári, a nagy magttltál IV paripán vaué mag, mi ti Indulóknál óriási ériéket képviaen (lm a pápai koronákat illtll, bogy ti állni nitg! A berctg baiálérOban a drágakövet elveaa itgventk kUlOnbOattlvt t világi ktrálujk koroná- {itlia.
jAltil, ■ i Kaaiialan vgJt tuinden keretet, hnaxtalannl
A .Vatukánban. mlntio**^ tl ilnrn vtn ál. tföföll ki a htrnag baltatlaa nagy juialtuai a ko htlytive e klneitári itrembtn, Vilamtnnyi rop-1 mtgtalálójántk. A ko nam ktrOit tift, tlvttatii a
paip Arlákal ktpvlttl t kOlOubbaO pá|iák úralko dáti idálábOl ónul. Ai titOi VIII. Dmitlfto pápa kéaalteitt, a tobblekei utódal aierttiék lia, ta lamtáiiyl alakra, muvétn klvtitlre, értékre Aa a drágákottk inlnóaágt éa intii(iyl«égéri náivi ,tgy mniilfil kulónbOiIk; aiunhtn (ányrt t* pompán nAive kllDoik áiiáeiitgytdlk, vagt Inbbtii mondva a« ultó, titly a roatál pápák tlao Idmábol arad t ái itimly t pápák !ulá|dnnhéptni koronáaá«i lláFAjá t mély t leuendit tittlni tgytntttn ma gálái 11 elad pápáim aieul PáltrlOl arad
K tltri inigméilitlitleu klmtatl képvittl, a kl-állliáai uly niftvéati, melylytl igytiltu lojodnltnl korona még a magyar huiii, padig ei n világ éHyili ItgitKivétiitathttu káaittlt kornná|t, ntm
agtataégével, tdl iiéutéval gaulálkodnl natiabli vittktdbállk
tiuáA It i hai«tá|liató bérbiM'illi ét » intlldi> |f, koroiiáHik tagy áriáktl diáiakóvtl nam egy llSWUW gyógyiltnklg tseakiVáblUkl. A kova*.j a*#r vándondtak mir ál nniülliol éa ááioibt lé< ktifl ftjáuléli ilIrvAnylmiúáguttklnt ttllák a tilttk, hngy á lujdl ra|«da|mtk Irigytait állal va láttad vJWUll vonalak, aiald a mellAknlák ét gyiuiIlM uit||o>tluli pápák miMkp kilÍé(U|nl' kagyl klrátdtláa'ik látalváléit, inriénelwl, tar liaaitntk, de niludáuuyluuur UiattlíaiUHak a<ak
méatall naviialNtégait, klltiittakrtlvt III ntl á ItóáiAlia, t iimál Indítani titán t ^tyaba, anai ___________
Hepstrtl altktlátra t Idltg folib lltlyt a ma lii oii lányllllák tutik, uil»t migtnayi ntpuk áJliuiiiiár trtnyárt
btrot|re náave nrAkre, kinek t*m ttunkét paripája atin volt mag, ttm a drágaköve; a bar etgti e vttaletég annyira leaujiolia, bogy ' nem aokára inv|baiegedett,— t mag iá halt.
£tek multa Uramtaon maiittt, aa- -agytrar ott magtatll nagy oátlá helyén hol btaonyoaan t ottia btvében vtialttit él a htreag t lakete gyéinániot,' agy knakatona magialálta aa elve-Hanti klneae', •!< larménietát náin limariáa ár- -igkái, nagyon inegOrOji, tnldOn aa ottani pláha- -ínyt, kt maga aam ludta, mily kinotatk juioit biriokábt, dt mivel lány ló lektla, t eddig még nem láiolt nép gOmbAlyb kft volt, egy talléri adott érit a lalálá kaionántk p A plábánoa kéaóbb mlgaiorulva eladta a- követ agy bérnl p'ilgárntk, kl már Itmarie e ko áriákéi t Mttljapi* in,tg a Migény plébánoat, liogy'fli Iránkm Aitltil ntki a kftárl. w
A liernl raalld ,|ilrt«tkátia inkáig drtiték a drága knvtl, mlgutat Hőináliaii ludoatlal valtak lalnle. a a lieenhaiodlk aaáaatlhan It Uyata pápá mtg«a*riait a nag) mogul gyámáaijtt
20. Mára,
Nayy«Kftnizwi? 1891. májún l7-6n.
XV111. évfolyam.
■■•rkM*U«4« i MllflMIII II L'l'lt»
lét IhMimIO > líp HtlUal tinin fMMtkMA wud.R ki|slnw4»y.
Meauwilta tmkk >g.k M»rt k.i.k liiil fiijnilInlHKk
Z ALÁ
Politikai óh vegyes tartalmú hetilap.
KtaééWvaUl i
"tmlfriVH Ü'JííM HM, kú/iyr, ktrnknUtt,
mdramn A BAK
Eríw tm féitm N»gftáiwtt
• /rf - kr I . H .
MMtitymk JBIÍD/OMO —r>
P 1—... ' . ' ••? VJrtttMr patitMrs M kr.
n N«gy hitiiiinin (i* IHilmliu tttkiu'ékpilnitárak, it iUnlmgyOUlat, iu Ipari ^.éa kuriinke- ü_>» ____________
d»lini ltunk, » ii Niigy-kniuiim MgélyagytebeiiavetlŰMet liivnlulo* kteWiiyo, BtiMM«k, v»iuaint • urMokn
____~ _• ' ' wwltwrt VI* kél tiub konjrf-
' kmUMi latluadSk.
IKii||«lMlk Na||-KH«l»iáii hftctldntAifMirri vuárnap/
A magyar tudományos akadémia.
Két neműt! ünnepnap
1 IA VHtl a
magyar.
magában ez orazág,, hogy' nyelvünk ép oly mivolt ói ífloi; hafigiáau, mint íÉfi . H európaié éi bogy a tudomány éa jieópiime-
nak, aa egyik, mely életfvel elválbatatla-; réltk iráni éu oly iogékonyaággal birunk, uul egybelowt^&i b mely a magyar állam | mlirt'«JktttMldÍBk. -létfnek, tovább fajlÖdíeéiieh éa örökkévaló^H •Agának 414 azobra: Bet-litván napja.
Ei Ünnepnap addig (og lanAllni, "tatig magyar ember 41 a ImjuIh, hiaa tólea haaaaeere-tat, önáHóeágunk éa nemzeti htlaakeiégUnk elválhatlan.
I>a vaii a magyar namaatnak m4g agy min Unnapa ia, a magyar Utdományoa akadémia alakulásának évfordulója.
I la itiárjieve jalai aat, bogy nemaatünk azol-lamilag áaon államoklina sorolandó, malyak -fnjMdAdlMwn- iiitt^naabb—eilvói n helyea-kedtek. úgy kUlOnüMn n magyar tudomá-nyoe akad4mia m4g keletkezeiében ia oly dioefényt áraaat immaetére, amlnóvel tán agy akadémia aam dioaakadhatik, mart vala-I gint a magyarnak állami Onállóaágáért
BaégyenleUm kudarool vallottak azon mlvunmooji^kik a magyar nyelvel nam-oaak nam fajlÓdéeképaanek, da még létezó-nók aam tekintvén, megtagadták a magyar génluit, mely folyton ébren tártja bennünk ■aa eaamét, él neipeaak politikailag, banam aaellemileg in nemaet a baián.
Ai idó gyora szárnyain, gyoraan baladt a magyar tudományoa akadémia éi mintha oaak nemzetének oda kiáltott volna »kutl.fi-göU'lépdmml baladj, mart kUlönlien nem érkatjlik el l;oiunkli(<, a regfneratióra fel-hangiott huiditó ezava élénk vinbangra talált.
A tudomány 4i eaéu irodalom terén Mrwge támadt az íróknak, kik mindannyian a tinta hazameretettól veaéreltatve átérez-
BiegMüleaaék 4a bogy a feledékenyaégbe manó, nem 4letk4peinek nyilvánított, aót flldHefflt RJFfltVIt ef HiHIHll Iráliyi Itléf taramtaa
I )n nemea igyuk véaébau aagita4g4re jött a gondviaaléa, oly férfiakat aalllt a koraiak,
kik frnkölt aeallem likkal. ékea nyelvükül, 'Mi leltet niagaaitoaabb azoft öntudatnál,
lángoló haaaaae rulettel éa Onaetlan (Inlelál doiáaukkal magmntatták a világnak ait, hogy N|(y eMllamilag vállalkoaó népet 'llal
évatáaadoa Tíarmkat kellett vívni, ugv aa ^k aat, bugy a magyarnak nemeiak poli' aiadémTáiiat 1T lliwr tllfatl tlMlnl; fmyy jtikwlag, Wem aaellemileg ia kall lejlód-
nle, hogy jogoa letét igaiolhama éi magát magOrOkitae.
Minden Igni magyar H akadémia ^h^ kuláafinak évfordulóját áhítattal Udvtfali,' mert fényen palotájában latjuk a magyar mivelt nemielet képviaelve.
Iiogy m((kOiléaél)eii a múltra való viiaia-pillantámml btteakén'elmondhatja a nemieti intéaat, hngy atker kftfnnáaaa nv^Lvttnkei.
I'UHJP.
Éh mi, kik ai ünnepély tói távol állunk a kegyelet adóját oaak úgy róhatjuk le, ba óaainte ürüm linknek kifejezést adunk.
A világ Ialen müve. de még et Mm tOkélfltw, fttíssr: njtimk' áll onnonmagunkat tokéleabiteni,
— Sam lértjük- - meg tán a kegyelelet a nemMti int4«et ellen, ba ea Unnepélybg egy intÜ auvat hintünk.
A magyar. tudományoa akadémia nemea bivatáaa a tildumány mindéit ágát lóle talbetóleg falkarolni 4a gyámolitani, de aaj-noaan kell aat tapaaatalni, bogy vannak árva gyermekei ia; ez irvák kOzé t a jogtudomány sorolható.
Az igyekvéa alapja, de vesére ia a*
ambitió. ha ez ambitiónak jogoa___§|apia
| van, úgy eliameréare ezámit, olyanra, mely igaxaágoi éa méltó bírálat kifolyáaa, ahol [ez ninca, ott lankad az igyekvéa, mert elvcazti a nemea rugót.
A magyar tudományos akadémia biso-nyoa k'teünynyel viüeltetik a jogtudóaok 4a hog tudomány- iráni, mert ha elTa»,-a»agy-caak az eddiginél nagyobb figyelemmel kiaérne az e téren nagyobb azabáau mun-kftikkal mnkOdóket, mint l.irduf akár a lOrténelmi, akár a nyelvéaaeti aaaktudóeok felé, úgy biaonyára, nem heverne iogi irodalmunk ■ oly parlagon éa nem támadna egy jogr könyv kézhezvételénél -bennünk azon gondolat, hiat ez külföldi termék, Melynek eredetijét maga az olvfaó legjob-ban Teoipiálja magának.
A „ZALA" tárcrija.
Jk. m-Oat dAiaiböL
A vtókoil mén A Hékint wii'.vt a anMif Ma,
Cl ti lei Hfkwi &bf 'w.fé/**, l'illelrtlifil! iltwl fl iMMti a llHH'Ji YikimIhI PHffttn <tt í>iitlM('t Miill nMnrl. kii () iiairtifa tr*i Tárni jtimM o ItiWittiy•
Vd/tlm IttíhUolí /üiwéh't iiiQihlüki
iVmn tJtjfíx /élll/tt. U0Wtlk9MMm , ^ flpfn/ntifll ln'/h h llfl/llLlht fik f. H • UHUI Mikor Hyuiii/ti Itiktwi, ^ W.f' a tfa#rWaf#m dt/htifillM' \rijJlltHhltJi}k rl iHM^rffl.
H am iniljii/i. mi Q Híttm "ivr". ,\>m Mrjhh , MknuM ml MHifii,
iSim i'rtih kútun
Cink M IH'I nltfi/iM*, nmitti/>»»), Vl'jimhililtl h tldktllft HÍkltH,
a'Iih Mkm M miiéi,
A migmentitt.

IUtn>ir<l uhin ■ l'nbrhif Mnlm Akot, (Nyui^.) f A lalkli uláo Valéria a/fíi iihlaklioi liiiííit,
I kiliklniait a uabidba, ÉL raóndaatu Mfugvó Ijungart aéiia, * aniéba juatl. nilly Ijmtmíiö, I volt ai, fflldön iiuhílngmi \ mily oiádee aoat. váljon a i«rm4«<aiban, mliiMn >ibahuiáo,j.'»«aa | illm 'lii'. viijjmi a lord l«IKi Witra alfa-e Hinni « lie lll'l a lettr ayucalon ruMHMlatokkal f»|lalkoioti a >*4p lainy, iTTmiWlaiokkal || tiimyH «l a loi'tl lni'iuüll, « a ,flwtdjibn<ikkr"~
fel folytail
nőit aryMik,. íiiui ta.
ii a góAilulatélai lölyii
inl lé-
álma-
VI
Vli
ÍAI
^r'a tlilikalli,
A nyár lyljftü ii'oHiiiájAliHii volt, a nap arany-aiigarat vMnaanarnifiai Ulaadow,ar uaaila lalairól, a |iirk vlri|il ial|aa diliben tliuilnklljtleli, l<ady Klaonora liuinlnnlia iiliir.oii, i Ify Valéria i Anna Mvarlilan élyailiiUlk Hrflailkil; a 10 leány na-iiuala iai|láluaalta a lonlolj I lilmllta oly jó uatAil lill a lialaiii, hogy ai anya boldog volt, i a k»Ml lóvoliiti lálla mér Ha téljon felépttléeéi.
H vilolian, Kilgard mély kotaunéia omlani kaidail, litlkn alóli tüfiiiljolilikn ilniull a iálha-téfj Hiara « ealtteréee uaénaliU lett a lal' t kél a tlaMiiarft élet lálakolt éhreiilMl ll|r aié( mImIIi Mlljf iiiHilolaiiitbi mamit, rta lébőlyo-I iluíl Wir liAin viill, A múllak emlékei keeéiek
tépttok mai aaám* 10 tláitlr* i«v|«4.
olmoni'i(lni lelki aiemei- alflt*T-»aa elmet- ellioqia^~; lyoeito Miéiaéiat isleni világ keidé : dtrengelni.
Vlkléria boldORHAgtell kebellel énzlelé a beleg |'jiiflilA«Ai, melyei ai orvon hatóro<oUan Valéria müvének lutajdoniloit-
Oly édio megnyugváii fogia el lelkét, ba a lord mellett ttlve, —' kinek aotl már Valéria nélktt-löibellenné .\ftll, — vele beazelgaive, aaprOI-napra jobban, • jobban neggyözödölt, bogy Ed-giírd lökéleleien ki fog gyögyulni. H Kdfard oly . melepoggel, ol) lelki nyugalommal tekintett a nép leányra, i ixoinelben hala tskriízödölt vím-•aa, mini ha éreatl volna, bogy Valériáaak k8-Kulin hull gyAgyuleaái. 3 (alán éreat* M. a talán lltbbel ii értéül —• KöaiAnöm Ónnak lóaigat,.— moadk gyakran Kdgard a leAnybOx, — miOlá én ululjéra itaWiiam tlnlol aaou dalt jainaaai éaéM-Itatni, melyei Aliee oly atépan énakeli, ■ mely nikia annytra tatngtt, azóta imiakuttaaiaiwe, ké|ie inftr oMk mint hatott emléke el eiÓtMÍ, aa fl nfép hangjai megajulni báliam a* On óné* kében, (Ilinek épen oly aiép, pelodicua aoll-kaag|a van mint neki, a a hang engem elbttvölt, l.aiaaaMi illialliata Allce heVél, a röviddtéi kél aalva, végleg eheaieM emlékében, e tübbé noha nem emlUé a megholtat-,Ai ínye moil minden irajéi magteuiié, hogy a Itában ébredni tálaié ériéai Valéria irtat ro* koiia, meggyfliOdéM volt, hogy ba Ha aaereint Ingta Valériái, a aaeralem, e hatalmai tényeaó. l kuli emléket tgéM^i *«éliutattd{a, a Kdgara buldag laeed. mert hogy Va1érl/» Méreti a lürdöi, eet ae anya korán éairevein, ub m anyai uAn. mélyen llt a aeivek rtjiakébe ott, hal MewMH
UnfiV Kaillggg, vaaArnnp.
Zala 80. wám. (S lap.)
IMI, májún hó ÍJién,
\
Hány gyakorid Ügyvád illenek ed Imiik
aatm glóriával, hngyaoeak ki* óimmal 41 v« ia aa akadámiáuak levelead Ug|a.
A tudományok ugyae ágainak túlságos dédelgetvén! vei atomban másokat nangmiy aégbn hagyni, avagy sarokba aaorltanl kininó, a kliséiét tarán kipróbált áa aa lro< dalomban hírnevet aaaraatl ogyóuaket m«l-
Irtani,
aadt i megbuktatni,, mint na
legutóbbi válaeatáaiiál lllrtéiit, kerülve, nem aaaoad, ea iránynyal na akadémiának esakituni k<dj áa aaál kell oaalatni aaou tán -lávoa, de mágia fonállá véleményt, hogy na akadémiába való jutbatáe, avagy attól való gyámolitáa I dl világi erófeaaitáat igányel, mely link egyéni éa valláaLrokpoainuv eogitő
■kM.Ml mnlirlIlialnaV TrWT
eeakOadl eaolgálbatnak.
Dr, Molnár.
Szolgálati pragmatica-
•«■'"' lílk} ./tUÍHJ.1"""1'
A t/ilai egyik kAselébb megjelent saátnában • HutvMIlj^ nrrfll a ligyfiigl íllárásrá!. tfioly n IBtigasgaiAs tatán lOrvAnyIleg' aaabáifOéVA van, daritatie Hl gyarlAaágál, korhadt alakjait p minden egyéb eddig életbellpiáteit figyilml aljárá. toktól elütA kAaépkorlat IntAskedAselt; •Titwl-selfl. síimben elfelejtette, Imgy ea mágia l|frvé-flylleg iisbályoivs van. de van legyelinT oljáfáH a kitslgasgalás tarán olyan la, amely a vekánylO hatáskörrel lAlruhaaatt biróAágnknál diveioglk, amely a halósAg fegyelmi hatáakAráben áljó llss vieelAk áe saolgák laolgAlatai vAlsAgelnek meg-áilapliAsAvgl, lenyltáeável loglelkoilk, amely hivataltól, llieiAetOl lUggeial lel, ahol • mint a pUnltsliHiimluni — lalállltnU hlsotlságok hltlTO* tata üllőn, aaak a kegyOnl Dl marad laa.
KrrOl a fegyelmi eljáráaról •Tlailvlatlfl. nem •aólt — nekein iem nllom arrAl aiólni, mert eokkal Innioaahb dologban Ahaitanák tArványt a ea a uotfilali inngmalita, — amelyei >18 áv óla várnak.
A laii'iti komnaág kevéibA lürddlk a llaatvlae lok. kliililvsislitokok Állapotainak, vleionyalnak, •anlgálitának siabAlynsAsávtl, a lArvényhosAaban pedig lón ionlosahb Alleml ügyek I* útjában alltak annak, hogy agy nnlgálalt pregmefWr létre-" |í||Aq, de, ha minden jogi visaony Urvttnyeiiiáel Itivkn. ugy n« állam atolgálaíi viatunv ia meg. kívánja, hogy ai állam áa- ai állami kAaagak jogai é* koieleieégal ne imán. ái klr. péusügy-mlnlesteri, udvari rendeletek kai. legfelsőbb elli*-lároiáiokkal rstidesieseenek, hanem illrvónynyel I Éa ennek III aa ideje I .
Aa államiioigálait vleiony rendaaáia egyike a légloolneabh Agyaknak, amelyek a köiigaagtláa javliáaára köavgilen beluíyáil gyakorolnak, nem-mák aatln oknál logve, piert aa állami llaalvlae lok itama oriaei * igy nagy aa Állami érdek, mely bong fiiaodlk, de a leglényegesebb hatalom a végrehajtó hatalom keiAkbea ái Ok a legmega-•abb hivatalok, halóaágok birlnkoaal, kikre van biava a kortnAnyaAi ei ga Állam Igasgetáie: tör-vényéi áa törvényei rendeletek végrehajláea melled a* állami célok megvalóailáaa, a igy végelem séiben a polgArok jAléla, asabsdsAga, vagyona, blaloiaága, ai Aaiaea államvagyon keaeláee, Igy uagy kös, Aa aok magánérdek ; hanem asért Te, meri a polgárokra ae kevesebb bistoaiték, ha ItTdják Ai lemérik ama siabályOkat áa fffITéiele-kel, melyek kápeaiijk Okét állami hivatalokra, vagy mint lartQiik egy tieatvleelö tenni hivalaloa eljáráaáhan, mi illeti meg mindegyeat akar tWe-] léiben, ekár oimben A« rangban a mi Által foaat-haió meg valaki hivatalától, vagy ha hiven, eaor-galmaaan Ai becsületeién uolgália a* államot, mlndeaéri un legi ai.fl áa oaaládja jutalma ?
I.átui etekből, hogy aa daaier életpályák kqgöit — hlváiAat nem emlllve a hivatalnoki pálya egyike ama pAlyaknak, atnalyk a polggfék éa cialádjalk megálnetAiánek kedvaaO lAltételeii-helyeave kllAtAaba, a reMányl adva a fokoialoi elAÍApletAahaa i AregbadA nyugdijhoa, g polgárok nagy lAmegát vonhatják a különben li laAlAA AT elágató kl)4lgaigaláal tárra, aa a aok ága pedig kAilgaagailinak. mely a polgárok kápeaaágeil lelailv|at már i* megkAveielMiogy törvény biafo-eKaa mlndaxokal a jogukat én kötelmeket, amik melleit ai állam' hajlandó \alaklnek kenyeret biatoaltanl a a melyek melleu valaki hajlandó aat allogadul ?
Aaonban nemoaak esek — a jó, blatoa, gyora kUeigaagaiáa jól iUtölt kormAnygApeaete, — melynek kereket aa államhivalaluokok, — aa ia föltételed, hogy aa a aiervei AaiaekAileiéa, aa a lánc-egemként flimekapnanlódó Oramu, — melyben a legklaebb kAiaég. puaila vagy helyiég elAljAróje, orvoea, (egyaóje áll a kAapotlti legfőbb hálálom-ho« a rugAnoa; vagy aa uloleó írnok, iiolgg g tolipánhoi, elnókhAg, igaagató vagy lelQgyalöhAa egy |AI átgondolt, öaaaévágó, mindenre kiier|edA iiervea törvényben halAroiiaiaék meg, —. amely
aa egén apparAlumak' gyora éiblatoa JígialAaAi legttraiéaebben lorolja lel a kArtAritéa}
g egy erűi hivatalnoki kar" megtxniőiódAiát tegye.....
leheiOvA.
Konloa dolog ex, lm egy Allém eröa kormAnya, erAi komguagatáil gépeaelrn tt n« II gépeael vj^yul nrOn kiirminyfA (ámaaíliodháilk, lnigy na mati-jllitk tovább mak egy moagOellAa oaelAlieu — a« a kOloaünhalAa, mely abbAn nyilaaftu'r aa a jó atolgálaíi pragmatlua AredmAnye.
At Állatit, amidón n magyar nemeeli kormány Algtbo lápoll, glláll jiAalgaagalAat talAli, de Ing-lölib feledaHál kápatle a kAtjogl vliaonyoka' ttr.tv-bályoeva, aaerveinl u|ra éa minden vonalon a
küaigaigatáal; at igataágUgyi, a kotokta'aei Ae minden miniiaterium teram'e|ta tVik hivatalt, e magyar lelelOa uimiuieeium mellett a kúaAe miuiaalárlum, a horvát-dalmát bán, Állami titm-vavOatélti biit)l;' Dgytnl kgr, eonaü'áloai a<solgálar( tamtOHAg, va«ur, pulii, lávlrda, államerdétiet, földadó eaaliAlyoata é* minden ág etebAlyoeAaa iij'nbb át ujabb hivatalnoki karral tatporilotia ai állami hivatalok aiámái^oiak abban nem türtént válloaáe, hogy-at a lArvény ii Riaghoaetott volna,'* mely aa egyei Állami tígatvieelOknek, a korméoy-gépetel egéatéhet, at allamboai állatát, vieto-nyál lg klfelAlle, eaabAlyotia volna, e tekintelben maradi minden a régiben, a a cascellAriai, udvari, ot. Aa kir., pénaUgyiniiiie<lert rendeletek alatt all> lak ée állnak ma te a magyar állam liiitvisélói, Nétgünk azonban körül, mit találunk törvényeinkben a stpIgAlati pragmaiicába táriotó viaaonyokat--MebályoiO' törvényekre vonat ko-tólag ? ,
At eaküíelételt at 1791, 18. t.-e. eende'i a kormányetéki limtviselökre, aa eekttmfMAk aion-ban átvéve a régi rendeeerból, korazeriileg atido-mitva vannak i a birit . aikÜjArOl aaél aa IHtift. -IV., a hivatalnokok eikl^röl ggv l£L72- aur., at ügyéttnág^ at l(Ol."M.: t.-o, eteken
kívül még a kOtjegyaOi eekü a kOatArvényható-aági a kAtaégi elöljárók eaküje ven uabaiyotva.
A bt vataluok illendő elfttékeny bAnáimódjárót por »8»g., 173*0., IBBir-lyOt vannak lörváayeink, a vaapAlya éi igattAgUgynál pedig egy 1874, rendelet ranbáTyotö.
A hivatal atAkheiyén való lakáét, bivataloa Arak megtartóiét úgy a hogy a ott, ahol atolgálaíi utaaitáaok írják aló a a lakhelyt, illetőleg őták a tOrvénykelótagi lietivieeló o a kOaeégi elOljárd-kat, orvoal köti a törvény
A hivatal lekintAlyével Atete nem egyeztethető Utletek, foglalkotAtakióli lartóakodAti at inoom-palibililAii lürvAny at 1869. 4'.; 1876. 86. U-c.; I8H8, 1)3, t.-e. itoritjak meg. —A biveialoa ;lelel6«aAgat" a"irO»Ag mlnUilerium minden tagjára at 1806 7. XII. 27; t.-o., a magyar kormAoyra at 1848. 8. i.-c. 82. 9-a, [18(13, H2, ai állami azámvevOeaék tagtatra aa |187Ü, lu„ a minieiieriumok alatt alló hivatalnokok lefelóiaAgAiOl pedig intézkedik a ezolgAlali IIIHH'II ók. I
lilrák, a biróiAgi hivat álnokok (elalOeaégArOl aj 1871. Vili., a péntkeaelokról at 1871. 42., 1871, 18. e at eteket kOvetO későbbi törvények. —A*-A8tt>t; 49i t.'éj Wl. g-a, aa l»)t W. t.-fl. U18. §-a pedig ait mondta ki, hogy a kOtaaofgá-latban Alló tisstviselo vagy etolga o'y cselekVA-iiyAct, a melyei a lArvény tett kSteleaségévé, leleteire nem vonható.
Van lArvény a hivatalnok különOa oltalmáról — nemeink a lll-as könyvben, de kéaObbi törvényeinkben, söt jt liívalttllttl járó llteiéaekrOl ie (de a minisa'erekrOl ninoajjuiitéfi taiiiták, birak,
gygrmake érdeke aat kivAn|a, s l.aily Anna usin I nml, — nemdu. Uvadaii, -V'alena mélyen értett Kdgtinl Iránt '"Törökre f
lulylatá' IriVmr ünylm vagy I
Valéria egyik ne|Hin Isinél a tangerpartra ment, a as öreg ualAas gunyliAia elhlt tnegAllva, as ludatá vele, hogy agy url ember volt iit s kér-daansklldtttl Valéria kiaauiony utAn a mldAn megiudia, bugy a kasiAlybau van, ArümkAnyakm alrt, s kért, vesessam oda , An nem mehet vAn, »« InlyiatA as Areg ■=> Itamat küldiem vglg, — nem lalAlkuanlt velük klaassitony 1 - Nemi H ki volt estin urf
Nem ludutn, utak annyll tudok, hogy Kai -mouilihóLjnit, ElAstAr a parton sAiAlgatoiI, kém IvlAdvg, s salán beinti hotaám, kArdA. hogy mintegy fiwH)' hAnanpal atalAil voll-g Itt kflxfií' lia|ó-aOlyedAs, a midiin An Igennel üdéltou), kArdestg i nam menialiak e mag egy leányi V s An IgéulAtn, s ha lAtta volna wlss a láill ArAméi e hírre, Assaakunanltg kaiAi, Ag lelá emvltl, ti ajkai re-ItegAk ^Mindenható Isteni hálj Uekau. ii mag van iMnfVl, Válárlál lamál lidliMlliiin" s aaián sArgaiia lleinat, hogy veiesae 11 gltnanlek
VglAria atnllanul állott, - Nem lehal mát, — gondolA, es KArnly, — e álAlelt a kaalAly lelA.
A kgsiAly udvarán állon A lArlI s Valéria kA-| geladlére egyaaertá hangson g kát Háf i , V'alA tla, Károly,'
A létll klIArfl AtOmmal mondA kl a nevet, Va lArla pedig léiig ArAm, Iáiig lájdglomlil|ea aólta) kisA/etAban,
Veiéi isin l lg oly sokáig kereielt, a yégra lelteiéit UilvDm, . atAll. a fArli, ga Ag tisítAl plAbAta lati engem de vAgrs t|IH|lölftR|A ItKAVA-déssmei, g pírt Igjgdlall VöÍAIli minden fájdalmi-
Knged|en Idrtl- Károly, — asAlt a etép léAny saeuieil lesütve, e Igjdsimns iióliitj töri kl kablAbdl -- inegjnlenAia megrAakAdiatA egéss valAtnai, én Ont rág balodnak hittem, olt ! miért kelleti e bitben élnem Knged|en IdAt I
Nem akarom arOltelni Vglérla, r- saólt a kapitány — kl a saumorniloll ssavak érielmét
VII.
Aa Aldesat
Ai anva sieieií fláhot, elokéstiieni Ot, O'Urie a látogatására, elmondott neki mindent, a kilójául a gyanúját, hogy ea ember fivAre Harry gyilkosinak.
—■ Lehel, a talán iget ia anyám, — ea<Mt a lord, — bAr a tenger ne adta volna viaaaa ál-
nem fogta lel, — várni logok, mulasson be atoknnk, kik Ant megment As nekem, hadd kftaitlnjem meg nekik,
ValArlg gldbb a partkapltánynak, ma|d Annának mulatá ha,
Mlthlti Atllllt át U llrlen nevel Itallá, msgrái-kAtlull, g halkan, a parikapliAnyhot Inrdulva, mtitftlá i » nAste, mily nagy haaonlnl, a név Is ugyan aa, na ember, Irvéra ason llaalnek kl llar-rymai megAllg, - Mlán udvarlainu httasAIgáin! kkidátl A jQllel j tiilg esón Art alatt, hogy dolgai utAn kell nAinl, elliagyta a lennel, magával vtvg a part kapitányt Itt. a Valériát egyedül hagyva a liajóskapliánynyal, Ifllrlennel.
— Ilgy ven, ketlvea rokuttom, ~ ggóll IiUdy Anna, — o larll káiaAglelenül tl vára ason llsatnek.
I,nhgl, de nem kell leledntluk,' hogy ö Ártatlan a dologban, — aiAll a kapitány.
Igai, felelt aa anya, kinek aslyát aggó dás lnul.it el, Igai, de atiAI lélek, Itngy bAlyja maiülla llarrymal, aa Ooa padig mag lógja olnl Kilggriltinigl, - gg AltritdA asallemet IsmAI Vleaaa Ingja vatnl at á| homAl|áha Ul|ti«BiL ,lágy if gslmat,"*""
addig la kArem | dosalAl, de mindegy, légy nyugodt, biasál, An blaom.
As anya meg volt lapelve, Ilit biataija 01, Da, kl iniadant vi ssilhetett.
0'llrlen belApeit, as anya bemulatA, Edgard |g lelismerle a hasonlatot a jött Aa Harry gyilkosa -kAiOtl, A halóskupltány udvariaaan k&atAni, t atóll;
— Mylord, nem talAlokaiavakat, hogy Ónnak és a liudytutk mugttAlUJam, aaon gouduakodAtl, mélyet Vn Aria iráni lanuaiiottak.
<-r Un nekem kOtsüni, — vágóit kötbe a lord, . nem uram, nekem kell kmtaAnetet mondani ValArla klsagsaonynak, 0 volt jó etellemem, 0 volt menUL angyalom, 0 tttte el aa éjet, -mely lelkimet ailiomályoiliA, a 0 deritá lel a hajnalt, hoaggu éjem után Ai (I lávoatával uram, minden üres leeg a kaitályban, — t Valériáhot fordulva sióit, —- nemdi Valéria On ma boldog ? — Van oly boldogéig mylord, ■— aaúlt a leány
— mely lájdalmaa, i tan oly lájdalom, mely i boldtiglió.
Károly megérll a lurdot la, Valériát lg,
_JÜP ttlÜU.......-........... —
Nagy Kniiixan, vgaArrwp,
|gyéaiek HaéiéaérAl, * nyugdíjról, hivatalt hön tettről. "ht*" hivetalnukui Tültlu tagyalmi eljérA*-ihiI. mennyi vau aauubau a ml itlrvényllig aia-hélvoava nlomt
Ftaeiéai alAltg, terffléeaelbsfil atálláa, eaálláa-péntek, uapi dijak, uiaaáal kftliaégek, helyetttiliéa taslébeni Illetmények, kAliöaködéal kóllaégek, ■egélypéaa, aaewélyi pótlék, jutalma van, itti-kÁri'ikni'lt kérpólliaok, a köaeaolgilali viaaony megaatfcnéaénak nemei: aaolgálail eaere, Alhelye. •éa, elöléplelée, leltUggeaatétilohAttAnéa éa elho-oéltia, fegyelmi éljarfta atb,
Va» padig aga teiea ntevéayttnk a» 1HHA, I, a mtnAolléarAl, maly megbaliroaaa aaokal aa álla-Itnoa él klllftnOe luíajdonaágokat, amelyek a képeailéahea aattkaégeaek, — amaly aaonban mindeddig caak írott malaaai, ^nlg a kltaigaaga> létl gyakorlati vlaaga aaarvaaéao mag nam aaeral a gyakorlat emberait.
líatk Itnnénik agyUll éa öatatttn aaok at ujabbl ' éa régabbl törvényeink ^(rendeletiket ttgyidemhe nem vév*), amejyek - hnmélyoa képét-=B£u|iftBák «ay »lk"iaudii MgjgAlaJi tlirvénynek, aa a 'réaa aaonbao, mint látjuk, amely aa Igaal uolgélatt érdekekre lonalkotiték, mint a aaolgá-laiba *tló lölvétel. a kniblvatalnk mikénti h«töl-télé, ptlytiat, lAbmnt, ttuil blúoatték, kedvéa-mények alb. aaak a lOvendö lenyéaael éika élméi alnaaaaék még mindig.
A jftvendn aaonban már la aldre véli ígéretek képében augaralt a a jelen oraiéggyüléal oyklua aa állani knilgaagiiáii rófoíht tárgyaiéit! alatt belátta aa e téren való almaradolliágunk nagy hátrányait; a kilóm- éi véd törvény padig, a ti illóbb ilaaivtaelOk, lanltók nyomolt belyaelé, a a aulyoa éa driga magélbeléal véroal vlaaooyok pedig oaelekvéere aarkallák bírálókat le — a mlndaaak bolygeliagvel, wlnlnlnt a megyei jjjoriomai egyOU lölmerlllt a kérdéa agy a 'Híg-getlen kfiaigaagaiáaluiroaig aaarvetéaévgl, a legyelml blrOaig magalakiltaa, melyek'kérelébeb lukéin la, hogy, gi állaim ijgitviaelAk mpatoha viüonyal Jivulllvtl, á gyom, |A éa oloiA atlrnl nlairiiio képeeliait tlaatvlaelókiel megieremielol Ing 11 napokban ellogadoii oandldailnnilla relorm-aaakaaaok pedig ennek élA blaonyltékalvtl bt la
MjlM, --'* n,
Nam ununk aaokkai, kik állítják, hogy a jó kOalgaagaléa melleit a hivatalnok klairiaál a vtliaatéil moagilmikból, a jA legyelml törvényt ■ i fllgiitlin tnitgiigaiRit titnnit)nr ismeri el ai elkoiminy egyedttll blaioallékénak aa állami kOi-tgiagatáa pirillailáairi; de meg vagyunk' gvA» «ndva, hogy aaok, ugy mint maga a aiolgálatl pragmalloa nagy réaaben Ingnak hoaaijérulnl a imgy kormtnygépaaat bilyia, nomol, aaibályoa mSkIMéaéhaa.
A eeotaalell pragstellniban lia aa a vlaionyok-oak magialaiolag inait asabélyusva, uu a lagnu ~ gjntib it|aiiatgai. a labato (etnttyobb előnyt léijuk ea áilamra, mtrl ai aknn aiapjin PyifTIt log bn, odaadó, tevékeny, aanrgelmaa hivalalno kot; de wt látjuk a kUaérdekre la, mert e kliaAn-aég a magéthetéwre bliioilloll küahlveieleokhan nyer egy független állampolgári, akt a haiinik, aemaílnek, kormánynak éa a kOataahidaignik Igial limaaaa leaal ,
zmi
iaaalpaiarvér, A "ár Vlanagrailaakl péni ttgymlnlaatart kltlün kihallgatáson fogadta, maly agy ára hoaaaai tartott) A pénaügyml-nlütar at alkalommal keürlltn panneaki dott llnrnovo beltlgyl politikája ftüi MldAllldÖeéeek miatt, malynak ktfvatkaatébaa laa nroaa pénallgyl politikában laklladhatatlan naltéaaégnk állottak tilil, A pénatlgymlnlaatar I ajtain Utat mély ha* nyoméit tatt a cárra. Mlntiamallatt nagyon aaakély a raméay, hngy a aeidóttldtteéaebkel alább fognak hagyni,
Pária, Aa itteni legtaklntélyeaabb lap „Tompa" egyik köttlébb tiagjalanl aaámalitn utal ama tamaifáetikra, w»lyakat aa Intranalianaak éa rahkolonirtoaok é fonrmlaal aaaményak alkalmából a kormány ellen Inléatak éa aat a mag gyttaddéeét eyllváiltla, bogy a. radlkáliaok Ily [alak tátiéra, mlndkkoa haaonlók aloaték volt mag a Imiilnnglata léit tg, nam fngnak aaaka-éáal politikái, Utal,
lliaaaa A mlnliatartanáaa liléit tartotti Mülybll a pénéltiymlnlaatár klfaltatlg, lingy aanltégaa a ImvéwlaiuflAlrAnyaatllI további Itt aaiélUval laaaállltaHl A mlntaatarlanáiia annik kÁvetkaetébén ellnitárugta, hogy ag ugyaflíiily balyraálliláaa végatt 11J aiiétorv^y'Jivailawt fog a aarlawaat alá tarjaaataal. Kl lépéaéval a lildn*! alád lalan tér ti programmjától
Zala 20, wüáin. (8:. lap.)'
Helyi újdonságok.
*a aa| rlnók Anagy-luniiaal törvény aaék magllreiedatt elnóki aaékét 6 fallége a király ai igaiaágllgyl minlaiter éldterjeiitéaére, már bitUlttMta, klnevaavén lagkegyelmeaebben aa elntlki álláara 7HM Ldnafé II mgyiAijil, o gyÖt'i IlM Ullilu tii'd/tlj, Ag igaaaágllgyl minia*-ternek e aaerennaéa válaaatéaáhoi oaak gratulálhatunk, de gratulálunk a nagy-kanixaal türréuyüéknek ia,—m®fy~trty alirOkOt liyttt ki. nek aa igaiiágOgyi pályája fényed bizonyíték arri, hogwilntlkl. iliitét a legjobban lógja betölteni. öílvbőJ gratulálunk aa iij olnJUjnok a kivánjuk/mlnél oldbb hona ai ég kiirQnkbe, bol iiiveien várt ér látott tagja leend nem caak tOrvényuékllnknek, hanem aa egáaa_ váróéi t ttirvényeaékl teatttloi tiraadalmánakT
lapnak kladá tulajdonoaa h'ttckl FUlUp p, kon vv, kereakedéaét, melylyel llaaaefllgg a lap kiadá-aága ii, — áthelyeite a véroaháiába; mai naptól fogva nem a várotháa utea 5-ik taám, hanem a vároabátinaluL véroilitu utoára nyilóolda-lán t'Hgn"lJHmwn Klek ur nagy vaakereaktdéae tAeaomeaédtágéhan van. Ctupán aa a 'kUtüob-aég a volt éa ttienli|i htlyiiég liltelitt, bogy a mig aa elflhbi li«lyla% iv virotbát-utnáBak -jobb ol* oldaláé volt, a raotiani innak bal oldalán van de épen a régivel eaemkilit. Lat kívántuk oU vitáinknak ugy atoknak íjjlt h'iuhl ur kAnyv-kerükedéiét meg akarják látogatni tudomá-tukra boanl.
_ ~ VrvM-t élaailá<,. Viroaunk képviaelA. littUleie CurlAn KárílF mógyoj elfapén alnókleie AhTt e hó 11-én d. e. 1U órakor küigyUléai tar-toll, melynek egyedttll lirgya volt, at Ureeedéa-hen tévn drVflal ttlia belAltéte, A* elnök meg-nyéfvin e kttagytlléat, a iegyiAkónyv hlleletliéaére dllírffi/ Jánoe éa (IrttÁut Henrik urakfl kérte lel. A kijelöld btgpttaégba beviltaalaliak aa altapán elnAkltlo alett Piftmfiungír Lipál» Kiurjtuf, Sándor, dr. Mr*y*r Nitjon éa Uyfirfly Jinot. A kililAlil blaotlaég vlaaaivonalvin, megejtette i kljeióléet éa iieilig, mind e négy tolyemodót tél |eaen kvalinliAltiiali laTálUtn, mind a néjjjl [elAlte. KlaO halyen Ourfí Jótaef drt, khe*ttg la nalyeltea vároai orvot voll, atuián lilolitilik tiiMty Karoly dr., htlybeli. Giillmanii DoxtO éa FIUii Hamu vidéki orvon urak. A lilkoa ata vaaia kéretvén, aa megelletett a ai irtdmény leit, hogy (itr/l Jóaatl dr, 8IÍ aaótobbeéggal véroai orvoaaé vélaeataloli. füigtthy Károly iipoll 60 tiaiveailint a-kél vldékt- orvoara nom- aaeU apa-vatii.
- éilyAaaraval,. O/dilíh Hór, vagy halye-aebben Oblilth Nap, dánon, volt poetnIOnOk Itme-léee e hó 10-én meni végbe, nagy réaavéi melleit. Mér a kora déluláo! órikban órlátl néplUmtg loilill holyoj.it Némti.uioi lorkoltiinil, ■ poéta* épjllól eltilt,' a ióléron, let egéaa a koraóig. Ol órakor megérkeaeit a papi kar, i beittnielve a holt tealei, megindult a gyiaamenel ■ itrktrt tilé. KIÖl ■ ktriaaltt egy Oaa pottiaaolgi vitte, uiánni aorlaltl koimave haladlak a poaiaaaolgék, levélhordók, kalautok a m&a poetak'Magak, klltol aa Otatea poalnilaatvIaálAk kOveilek. Majd a négyea fogatú gyáaikooil kOvetkeaell. tldltt it napok A kunul lelve voll koatoritkaal, etek lAMttl leDbnl i poalahlvilaltiokok koaaoróji. A Itilollia komit todilltn lAvel kOvellék ea ilhunyt férOrokontl, mlg a tnagiOrl Oivtgy a három gytr-make, églamlnt n naalid, nAI lag|al kocáikon kitiriék ii lilejtliittttin hatntt|tikit ai örök nyugalom helyére. A boaaatti dlaaea kooat aort, a baléthititlin kAtflnaég kOvatia < a véroe minden oitialya, a Itivaialok képvlaélot; a lanáaa lagjal, i polg, égyint tag|al hoaaitt aort kópéitSK a gyáaamanalheni Legyen a lold konnytt iá ilkól* Qiaóti leien a a viaaaamaradoilakat vlgaaatilja ti t ludii, hogy kik alvAlotk (II, vliiaonl log|ák Iáim tgymial iill. Imi nlntia tohbé elváláa éa ArOklte ea egyQltléí I
- - A ilglaatlé A lltyeháal néptanítóra vonatkoió lanunklMti magjalant kOalraények nam martdtak hatáa nétkltl A megye daréb tanfii Qgyild|i a néptanítót eldbb maga alá Idéate Zala Hgaraaegrt, aiafd á mult héten, a helyül* nén tartott laamjét a klliallgatta a panaaat tavikat. Mgak tldadtAk, hngy paaaatléViltlktt a
■1801. mAjm hó 17-án _
jérAai unlgthiróaágh')* tarjaaatatték W, a amrt-bogy a járáai acolgabiróeigtól még u ideig a panaeelevél a tanfeltlgyelóboe el nem érkeaett^ a tanlelllgyeld, a klvataloe okiratok beeaenéaa Idtyéig a viíagálatot fltggdben hagyta. Leg-komprddlittálóbb a fityebáai tanítóra a< t véd, hogy mint néptanító a kanáat által taljüitani amkott, niankálatot végeste dljljiwáá mellett lObb kiltiégi lakot Mrtéee kórtll. Mint halljuk, e le tlátó mükütléaéról, több kOaaégi lakoar a—bir»— val egyfitt, hitelee okmányt állítottak ki, a est fogják aianfelUgyeldhOx bemntatní. Ha ez tény, — á mint tudósítónk megbízhatóságából következtetve pedig valódi téey, akkor a tanfelügyelőnek nem marad máa hátra, mint a tanítói teetületet megalázó ténykedéeéért haladéktalanul felföggeerteni a fttyebázi tanítót.
- Tavául tlitltaa. A nagy-kaniaaai ur.
rőaltáa-utea 5 Ik uám alatt volt, mintán a nyakoa majáliat tart, melyre a tiasteU. esiildket
éa taottrybarátokat tiastefettel meghivja a ta-nárteetÖIet. - - .
Arvls vaaaélyrCI érteatilUnk mely ea?N. renoeére nem okozott bajt, érteatiléaliak követ-keaót E bó Itt-in Mmv Kmutur kOtaéget a kiáradt Mura folyóból kiOmld árvíz elöntötte ée ~tlpuaztitáatal fenyegette a köiaég melletti mintegy tzAzotvén holdnyi ' terttleten lévó-a laíoaaág tulajdonét képező földeken a kukorica termést. De. idaáe kefáa a- veaaély--asinbelyén mtgjeleniek Mértíy Antal szolgabíró éa SAndor n -kaníseai caeoddrhadnagy tizenkét ctendírrtl éa erélyesen intézkedtek hogy a kOa-aég lakóaeága a véashelyére kirendel tátott ott gátat emel tok ugy, hogy nem ceak a nép lett megóva a nagy sArosodAatóT Se azon házáktía melyekbe m.áslcor az árvis betódult most egy caepp viz aem mehetett be, miért ia e derék urak fárailorieaikért a község lakóitól méltó eliameréet érdemelnek.
— Kéj vonalak A déli vasat forgaltti fő-nllkaége utján érteeQIQnk, hogy a déli vasút a
pllnliliatli 1inn.p»lt ■lk.lmíhAI m. défl ■«.,—
fC
r vonalainak állomásairól Budapesten, Bécs, liume, Triesst ás Velencébe, rendkívül mérsé* kelt áru menettérti jegyek leesnek kiad va, melyek lé napig érvényeset asmég. asoa kedvas-ményt nyujtju, bogy viasssjövetkor ezen ja-
Ínyekkel aa utazáat hétaaer tetsaés szerinti kfl* Um'bOaó állomásokon, léibe lehet ssakitaai. Éten jegyek .kiadátára ~éa áraira néava igen nainoaan 4űállitoU hirdetmények adattak ki, melyekben a vonatok íaduláai idejükkel fel vannak említve, mfflyekhea ezon renukivül mér-aékelt jawyek érvényeeek, A hirdetményt lapunk m helyén találja az olvasó._______
— UJ arva* a megye teruieUa. Kováoait* Jóssef nagy-kanissai uradalmi számvevő Ha l>r. ÍCodioniot F$r*ne orvos tudor mint érteaültünk május hé 18 Ali Leteayén mini gyakorló orvoe letelepedik.
- A léléAt-kertet, a véroe e mbet már teljeeen átalakított a rendbe hoaottÜdülőhelyét annak bérlője Mtrtiy Jénoa pünkösd eled napján nyílja meg ttnnepélyeeen a vároai kOaöneeg réaaéro j a megnyitátt Unnepélyettégiél jó ttiln ieet, ea vendeglOt jó hírben álló - koavhlda a pincéje fogja aaolgáitatai az ételeket a italont,
*> Maahaltak aai; iaalHta. Luky Vart meghall aik|ea lfl4tt g lv*> keralian, Öátíevtea jiiU aatkaH ak)ea é-la aO'lvakorthta. ItéWla Jétaaf aegkatt IMa Tt tim karéasa,
KtaalkMfl ayllváaltáa. Mindaaoa^d* vta liarátím a lameroeeim, kik aaegény, benső leg aaeretett, telajthetetlen fétjannak, Obldth jf N, J, magyar királyi poata éa tárinla fő-Uaat-fdnöknak, betesaége alatt a hekOvetkezett halála atáiKla faláldoto odaadáaaal tanáaaak* éa telteikkel Mgélyemre voltak, külüaOean pa-íig drt WnArvyvfv dr. Stigdkp, drt Blan, dr. Httktru orvoe urak, ugy dr. PViWW 1*41 ügyvéd ur, továbbá a váfoal ée moagó poata'Cint* talí kara, mlnden',réeavétel nyilvAaitott ktthlött*' aégak, koaeoru adonányoaók a tnindaaott jó aka* rólntt kik Aetinta réaavéttel járultak bnaeám éa II ||égg yároai lakoaaág k lefolyt bakegaég alatt tanuaitott réaavétllkérk, logaAjái legbenadhb, a élyea éraett hálAt kOitOntut
A (félteié éavtfyaak
w
Nagy Kanuna, taaárnap,
'■ .....• *** i*nwn -■• ■ ■ < mm • '
Különfélék. /
- Aa éBVffy irénlrlklmá Sh/dniu
l&hernagnÓ uinaauraiágl u Íjában, Nápul yból Valan óiéba haladva a vaapályun, néhány órái» ál Bóaaába tartózkodott, a nélkül, hogy a pálya udvart elhagyta volna. Aa utaaó kooeibaii a pápa kQldöttíéaek UdvöaletH fogadta* A trónörögöané a hó lo«án érkeaett viaaaa Méoabe.
- A péket lálr. lékla a hó ft an meg ke a dalia mttkttdéeét. A megnyitási Ünnepélyt diai* miae elöata mag, melyen megjelentek a íöjapán, a tábla elnöke, blráli a poigármeaier, a kaionai éa imlgéii hatóeágok érf'nagy koartnaég. Misa után • tíbli, meghívott vnndflgak jvflfrnWObon tal|0a üléal tartott, melyben a tábla tagjai letették a hivatali eeküt. Raulén aa elnök bejelentette a táblai kineveaéaeket, melyek köffffliaiók: Elnök t Blaakovila látván; taaéoaelnök. Caareanyéa Sán-dor; lanáoabiráki Puloa luira, Balogh Károly Gruber Muealáv, Kiafaludy Imra, nloh Antal, Babiia Mihály, Zaabobarsaky Fereuo,%Booa Ala fok) Oral Károly, dr, Lukáoa Adoli, %dr. Daempt Sándor. Tolttiy pofi Tfttifoy Ml- iM83b kár: Haloa Jóeset j iogalmasó i Orkonyi Kde j lanáitaiejiyaök i llardi Sándor, U inger OeaaÓ, dr Doby Imre; irodsigaagntó; Peralán Iván; Iroda-lisztek nTanioaay Ka re ne, Plliaay Jrtaaaf; írnokok: Sulyok Károly, Thomayer Qyula,' Horváth Jenő éa Ualle Mauyhérl. Aatán iilaakovila elnök beaaé-dal (Ártott l tábla tsgjaihoa, melyre (iaereaanyéa lanáeeelnAk vélasaolt, mlra aa elnök kihirdette a tanára heoaitAsát.
— áJySaalilr. ÖfUnmld (jólét S&ólyODB megye volt sllapánja a Jelenleg onniággy. képviaelö, a kiijögl aHiniók egyik veaérlérAi, Párlahan, hová betegsége lolylán oparáoaló végail uiaaotl, öngyil" koa laii. A kllúnÓ kepviuelö l'árisban álnév alatt éli I mldön öngyilkos lalt a bolt taaiét a 8aa|na
{íertján megtalálták, aanki aam tudva, kinek, s tollleaée j agy tnagyav hírlapíró iaweela iel elo-aaör a képviaelöt, ki Idagen földön, homlokára irányául! két lóvénál önaeeöleg vatalt végat éle* lénav. A UrUnwald caalád, aa allanaéki klubhal agyatérióieg Intéakadtak a bolttestnek haaa aaái-Uláaa Iránt, hogy a haaai földben találjon nyu* galmat a aokat saenvedell haaaÖ.
— .Xnlal ll*ukou magaUkuléaa tárgyá ■ han farhall Hándorné kOvetkeaó „MeghivoM b<»oeátott kii A „ZalaiMalikon"léteeitésa üryé-ban kibouaátott aláiráai iven ötvsnsn (alantasa-vén, van sssrsneeém annálfogva aléireláa -kat /mIh f% hi tm(/tM H4*én ti, u, S órakor itoaanbarg llanrlotla uruó 6 Nagynágá •wál tartandó értakaalatro, illattflag. alakirláara maghivni. Natánl gyttlhalyiaég vált untat ipára néava kalló uthaigaiutáa íog adatnL Mngjagy-aam hogy a t aláírók nyiiatkoaata aiarínt aa értakaalaűn mag nam JolanÓk a Ulhhaág hatá-roaalát ol fogadjak a Így a aasmélyaa magjai a néa aaéoiaráüya aa írtt'kwa|ot hatánnatát u«in kórtátoaaa lnida|MHiUn mtjna lö an t.MHJ, C-d vöalattal Vaohott Hándorná.
Síinéuit Nagy-KiuiMAn.
4i»>H(rtií0n, nw^im Wm, n nálunk 14lnA valaHnnlnt mttr* MMJántk IVtfrMV Uyalénnli jHlnlnaittékánl #ynkri«lnv «r ItMjfi' i<#l(ioili knrlll wlnndAtrn, a MnllmiBlilii ném«t ilirak •lét linléMa akkaa, liogy toll kánni «nlná|jnn, 1I0 on min a dnrnk, Iimvm a laUilmaaandé vnnnnltn a knaan§*n»t, oiairy égv nléria éraéiéaél, mini ill«ai»fátiáné| liMfi IwiiMi nl nknrin laal"!!! 1 ily Mtaahnn i*l*ai mi|, ttilsö nn ndillffl «I/In4á#nknt mét ««o» télugnttn^ Ülngn n Inlalaaaaalá i^nkflvilnf navnaékia) vall ko§winl)a aa alO<* Mlteaék. ki «a nikalonounl li féa^iMa Igninll*, Iliig,y nnm «ank uUlmifilHl kápat n >a#rna falaatmllini Imnvgi ni n«n aitaai élaf#t IMuíÍ idnl^Aiákávnl. jNyilj JalaiiataklMia t#i>a alkati nralall 4 f*lvnaá«iii Hlán lalftiaaoroaaa laH lámhAk ala hlvfj 7Vm/m (llolf, kaity|gyér(i«) a ili« migannkiiii
r«nt<M4g. Agaiaááa • érná««il íéiaaiitl. a daaa
lk a kodtM alakja fHwíiili'ild íilaj ia«r*iHtl oív |Mn«itaAggNl mlia, ttilftöl « Marap lg#ayal nvfitfr w, (jgtra ÁmtlCai itrvvtial kliaraaattiaa nll^iat vntl, AayjávaT való laiaaéaa mafba|4, g^araiakátall lalaaáaa MfgkaiA i$ éá«*l#WI való agya* allé* (tata* vall: kné a lagkadély«aaMt tMitannO
vf*lti .iifiDyH pk 1 daankákoa lüimii i a kit hm h (ITag^í % «F»il«ju gr«*ai«k, fel ka íé kiilMin Imi, Mnvtl a ataajrar mlaéaaat iíl«aáf« valkallk Rl kall ni^g (laialaHnk fwNii (tKnaMlar karléaa). ftgy i aagatuMgttlyiatat la, aialy kaívval JélannM a nagylHia ItnaaájAmn, lixgy aa aa tct, •fflka rali a laajwblailMag a lniAI*aaataa«lilMikaak 1'amlHMfi, iHnjHt in hi Mt tTÁadAa (va|| Mgylk «l át j árakaf, a gfannakaMMAa, Mlniá kafNlt >Ui»4» Iiíh'i a wáalk aaia I Árakat RVlaliN> Haai aa agytki aam ft , taáaik alnadáa nam Inéin a k naanaégai laiaaaliHaai, laláa a vaaáfanrl k^llaataa aa|< lakAklt a aaalia/llt| HM(la aat. Iittgv aaai aa agylall laiaialia MVal valaa VTnilKal iiHimiéa jé! MkaflU a aagvultii kaannaAafi la magMaatafl volaa
(lJít$», tmjus íiJn, .aiáp Nádla" aartn MlgfV A aaU akaaak nljjt llMvv«t léleAlIk, at|a|iia m aaitfuíi kán VtM valnaik t^lig 1 talnkaa wak Hf aMNgüll aa Uif* aágtiil A rAkalyv^ Hakiaya IAIn|at4l (styaaaa MAay"aiak,
Zala 90. HKám. (4 lap.)
1801, májú* M 17-éa
tttal fal agy -agy alak, a fdldaal aaia Jalaat aiag a nnanl/gA. kaaagd
g aárlanákakaa III alt graa, aiAg a karnnton knaanaég , nadlc A darab iaagér<la*altn volna á tall káanl JWliwmm jUmJt N , 7Vi*jni, IWf«i«, éa. Némtth ulj kaééaaaaa létaanltak aaararnlknt, mintha faak apai at aaámnkra Irta volaa aannat IhrJki, A a oroaa daluknál araataMl laitaaalaltnk, kngv n mnal már inag«rfal!atl Anak kar knláaaal (klal maa Iklaantánnk bár a nanakai a^g WWt-aam klaléglUI. Ümy lllliély dalai lalkaaliftlag katotlak a a jnlaa vnll kla kmnaaág nem la valt fukar nn allantaráe ayll váalláaával á|f a anaraplttk, l^nl^a magánAnakaa Iránt.
•KiHUtiiA, ituljwt IMh, „CdvOaka* /I falvuaáaoa vlg oparatl karalt alá T NnntHM H/mkí jiltalomjátékálil. A klaaá nlkamlóa oparatta, laanámllvn a gyaaga aanaknrt a aa énak knrbka na operettaél még mindig. éraakaUl hiányt, alkarral lati bamnlnlva A küannaáa nem annyim nn opanitt mint uUlmannadit iránti aalfTlyae«ágb0l tlUtrtttd mag n kánai) inbár n fMlanlntj pnb||kua Iával mamii- ia.-aa alftláanél la a plknlyoa aártanákak mind magtalték a mldén^n JnUl maanaéá kllA|r*n, vlrlgnápor fúgn^ta miadan nldnlrdl, mig aa oraakaalarMI károm gjröayörtt nngy eaokrat nyajtottnk tantalAl. A ealnoá divatán alkalummal maga magát mu|ta fölül, alavaa volt mint n ktnyaad, vidám, moaolygft, mint n lavnaa, trllláava aalnt n fllamlla k JátaaoM mint mdvéanaA; ftllag a így kntáat idánatl alt aa n kattóa, maly'at a {ntalma-aott (llallinn aaarapéb«n) Aa L., a rokunonanvea
aalaAan (l'lp|M> aaara)»Aben) éaoknltak) n Mprnbt-~ Aa ^a*baM dal aattnnl nam nkard tnparn kaltalta a knnoaaégat. Nanbír** álAkn ma la klalAgltatt mindauklt. Hn. fcM flórán) nln-iltáaa taUanan manfalalt a oorttlk^a álak ulakiUaánnkt mig Mmjf frrftalllnü ialiaa, mlia fl lélaaM lutftcgtl
Fftlt'V Irma (TTnmatlai) aadyaa )alaaaóg ^olt, bár aa alatt alvonáaaan aam ArvAnyaattlt annyim Játéin, mint na ntolná-Imn, malyban aakknj tObli ArnAiA tudott klfajlani, . IWrry Imrai magAlltn lialyAt a „ltokkó# vaornpét miadan válto-aaljoa*Agálian Jól kidnmhorlt4ilU. A mklIAktaarapIttk luarkod*
Vilma aly
valósainU, hogy a rég ohm látott nagaaaágot álért gabonaárak tartósak fognak maradni £ hoaatalok aagyon saakáijrak. Mai árak kftvat« kwők : Imia rou 7.m, Mkfcílny 5 aab 6.80, tangari 7.15; fahér bab 7.10-10 kr, tarka bab 5.50, kuJss 8.10-áo.
ak amelnl aa alOadáa hatáaái, smlyban iU**tt4»0
ragyngá vall, mint addig még aoba-TJffrién,
mt(ffn> /<t>da. O/tMHj/f Árpád ii&lyadijat éyart aradatl vlgjátAát an .AnAaikM*af »dlák elli. A lanlkarkl-takb vígjátékok itgylaél, aa Aüóaokal' n«m néata mag
kuoaoai
knaanaég flrak volt á aalnliáa, Ul*oU láttunk ocy«két am*
W
Ivart; da anpk nntán a kik nwg)alantnk, ngyanoaak JiiLintfí 4atink. A frnaala Sgyaaeéggal bonyotltntt darab mlndan ko» mikua ráan^l ágv kidumharitritták n antnéanak, koáy ba t^i/oliiyí magn látta volna aa alfiAŰáat, ba lamamia sallan-dőli, kogy minden «gya« anaraplft ngy fbgtn fal aaarapét, mint ani a kaftBUépnalata magtáromtólta. IVnj/r#y (Uogyal Farkna) aioallált égy Játáka, mint ma«akja éa nlakitáaával. VfHrttt Aa fnw^a balabntol'ak aaara|MÍklia a a kél Uogyal (Int (l'all, Furkaa) «g^aa olthoniuaággitl aanmélyaaltattAk. Afaijf' (Kalvlnoall q giig** ■*[ uí^ul—megalA'eott Ha
namaa oaalád anrjAt állította /•latltflaii Maomolnk alé. Tortlsí MarIJJfiaiiru. anera|iAlwn) J«V volt, ÜTu#«/r K> (Margit) padig 6gy liuWt, kugy " nnlvitá*t jobbaa adni lagalao mMvéan* nonaa la alig ha aikarfllna. Ki nall amalnaek még Henfth-
M.JÍÍffi Mél* anBrupAlw'M) llvMut klkiuik Ugyan
a lalkeamlAahen.
mit e darab nyilvánult a
játéka nagyban h<Ttn^)árulL falkniiatt a mely mindnutalan tapavlharban Jalan valtak rAiínANll,
fliSi/iríAUQf( U fttf /if ""lnif ffly Inhl-TlM1
kAnl .Kurran káhori^M koriilt anlnm, A könOnaAg aa. alkatúmmal la raak gyAran látogatott a aninhánlNi, padig ágy a darab, mint fHIng annak *|titalinnnaailá|n. tMljaaan magérda-malta volna a Jobb pártoláat. A a» fnpiak Iparkodtak a darab., AidakAt tmalnl a ka -klfogAa IwHat, na wmk n stfae*' knrl Illeti, mely mAg folyton gyoaga. Lwmrtkné brllllro* auii anam|>Aben (Artamlnla tífcrrajrnft) a tObbaaOr blvtAk a lámpák üli., Iliit. tlanMoi anép' vlráglMtkrAtAt uvujtoltak
át aakl.
méjna Uv-á» nam volt alüadáa Utumfmlon mA^na HWiti IbntiM (lyulajntalmánl Itomeo Aa Jlalln llrhnkeaaaare lW6klm«eil lfag«HHllá|a karalt aslara, malyrnr anonlmn lapunk lanárvn lévén, tndAattáat már nem adbatiank
A I6v4 ktii.nAtüV s Vaaávnep. 17 . leanálU-
(olt nalyámkkal J^nínhiiii kfoitihuitiu"> lailitteal nágy njfl-séSahsá taiatminll ^nkyitl it mNfilt/útJtv«Íl*
viidáiik n Mv, k*<u, lii. rtoUó ri<u„M, awWp ^ns Jatalom|Atékáal Fiihí-Fíuh kltttnA frani'lnaalnmU. Innan a táraalat a haállalt mnlag IdOk miatt KóFaTpt^ru megy 10 abmdAam honnan n H6 végAn Hlnhttnéiml agygtt 11—4 eldn* 4áal tért lllnkánA Jagklválálib aéarapidlion mntatja Ite Itt magát mini Jonuilnhi, MuliaDd, Mául, lagyaaAlAk, a elftae le nagy na Arue«lodAa. ttlahaaA vandAgjA^AkalhU kalaa kis dotl Jalentáa log|a a kdaOnaAgit Artealteai ugy aa elitjegy* aáaak, mtat n Jegy magremlalAielrat Aa aur^adet llletaleg
— falmea l#/naffM ajándéka aa agéssséf A kdhöféa, rakadtség as alnyákásodás saomoru ko-vstkannán ysiifli oaak agy aaar dv mag baonQo-kat laljas bisloasággal: Kgfjtr dijjulalmatott fg«ll-Fm«illlál! Siámialan hálairaf tanúskodik arról éa sankí al ne mi|Jaa&4rta idejekorán wek használásán. Kaphatók; 15 ftfí krna éa 1, frtoa eretleti dohosokban^Hjooardíia valamennyi, lyógyasarláraíba, vaianint asEggar A. fia oég.
—• Gjommrgérem éa gyomorbaiok külön-íéla nemei többnyire bibés di&íá mórt ék lei lenség meghűlése áltaJ, keletkezhetnek. Ilyen esetekben sok tapasztalaton alapuló báaisaer dr. Roaa éleibslzaa Fragoer U. gyógyszertárából. Prágában hat kitűnően. Kapható minden gyógyszertárban A írlaaall áltnílsee klrteeltMéreaaag (Aaai. anraaloai Cenamll) f. é. áprilla kó 80-áa Tfiaalbna tartott HO-lk kSagyglé^n kaiarjaaatatta aa. itt I. évi máringnil.-
AíMm«>taBi»» tan TOntlaakMr wrinaaiSak. bog) aa Alatbintoaiiáai ágbaa a JijtarljjKik Ü,80g.l9V frt 80 krml aaaporodon Aa ÍMO. daeambar 0I4a frt 31 krm
nmalkadati éa kogy as IHOO'ban a|oannn kötAtt blataaltáaok Saanaga 17,MM fri f^ krm rúgott, kl áltál an 1890. éaoambar 81*Aa érvény bon tfÉl klnfaaltéaok tSkaóaaaagn MI4,l9l,44t frt 71 krra aaaporodatt fel Aa évi dijbavéta! Sa ilfktwkokkai agyStt a.OOt OgB Jft AO krt UH II. J A Itt* éa eaállltmásy-bintoaltáal nganntokban a dtjbavé* tel 1,017.000 frt 91 krt tatt kl, malv Oaaaagbitl. mint ■In4-daa Uhemr meataa díjtartalék t.ttOeJe frt $7 kr. balyan-Utatt tartalékks, mig aa tett). daeamk**r 81-és n JovO évakra Arvésyban maradó d(|kétalasv. imaaaga .84,167.306 frt 81 krm mg.
An 1800'ban klflnatatt karok 6aan«ga 8.818 817 frt 91 kr. A táraaaág alapltáaa éta agáaa 1890 daoambar HMIkAtg 888,717.767 frt 49 kmyl Uklntályaa Saae^jiat flaatstt kl karok fajéban. Bnaa naanagkél'148.484 ~káraaat 41,816.816 frt 47 kenyi kártAriiáaaal banáakra aaik.
As Artékpnplrak árfolyam lagadoniaánnk fadanéaAra aspl* gáló Isrtalákalap 1880. al-éa 1JMUJU0 írt
irra amalkaUalt/ nofia n ktaoranlkaM ArtAkpaplmk i-«ak nAvértAkttkkel láttuk a mArlagba AalvAva.
A Ulkaaltatt nvamaágtartalék aa aJajwnsbályok aaaristl OaaSagbaa 000 írttal, aa ingatlanok tartalékalapja I I,f80.4d0 frt M krral éa s kétaa kévatalAaak r tartaléka 180(000 frttai maradt váltasatlansl.
Ae OAaaea blntoaitékl alapok 8> 16.481 frt 80 kr^aárrél 4'I,8«J3.671 frt 89 krra onnltattak •• a kuvatkaaOk^pm vaa-sak albelyaiva;
I 1. Ingatlan varyon Aa jalsálogok — 9,06>007 frt 76 kr. 8. KölceSiak lat. itatáiat. kotrónyakrn 8,807 818 • HA n !l. KaloaOnOk állami Artákpapirokm 86 40 , 74 , 4. értékpapírok —' - —.. — —.84,507.472 „ 98 ,
VjfltíE_________ **■ - 44aaw . at ~
6. Folyó naáml Aa adéaok bitlav. után 697.774 „ 4H ,
7. PAnnkAal. aa latásot. Aa baakoka. Sr188.')60 , 63 n 0. KAanvAay aak aOéalévaial <75.000 , ,
48,800.671 fH 88 kr. TianU nvamaág fajéban 797.848 frt 41 kr. Itta kimntatva. mlbdi mlndan agyaa rAasvAsyts 180 nraay frtnyl (agyonlő 800 frankknl) Jntalák oalk. _'
Felilfa uttrkfHtifi, l a Paletal iksa
Közgazdaság.
— A kudsneall gshnatéeNda /lusdf gyöngén kiváltak, A karaalat jó, aailárd Irány* ast mellett 16.000 <|u. kelt el, tia krral magasabb árakon. fftyyM yahuuimihk köattl rost aal* lárd, (iriHi lényha, ttHffwi éa $ah még mindig rsndaa írányaslu. TarniAnyokhan |ttartó élénkebb a (órgalom SUim44k aailárdahb, IMamfanir vá* roat Aru bordóaiul N Irton kötiatert, Hallva aal-lárdahb, ktllönöaau hálárldors. flaarbiái uaanca kéaa etAlliiáara II) (rí,, 101) darab lélkilftra lt — 14 II, hoaatlla! H5 darah iélkllfira októherrs 11 Irton, okt.-*»utivfi(lherro Itt forintdn,. 1110 da* rakoa olit.^iiovamharra 0>50. aasrhial uaanoa oki. novemberre 0.1Ö frton köttetett 5tl Mlóa* ként, ÍMMffj aalavonlsl aiept.^-októberre 11(60 irton köttalétt,
A «m»>MNllalaitrni A kUÍIDltlfól éiko satt tat|iulsua ktlvetktMtéliaii a H lartóa aaáraa aáa miáU ismét roliAmoaan ggiikték áraink (Al> Inlé a ligáig a hét végén hnálloH-aaAaéa knlnalln a gáhnnatlslatnak lanyhább IrányiAtot. A késalstaa náponkltil apadnak a mlHtiuigy ara-'táal kilátáaauik nagyon kiilvoadtlenak. nagyon
Nyere eelyem baat-rakákat ta.aa krért n. lagjnkk aayaghól aaálllt Vám- Aa paaUHlil-mantaaaskitd Baaaikm sa-éa klr mN. asálllto> ] gyári raktára garíahkoa Minták klvánatm am»a-1 aal kaldatáák Lmlrkn fuserba t<Uro« bMjff rupaMZ* | ttiHdé, 174 I
Hffaen llgyelalhbel Bátorkodom beoaea párilogrótm éa a t o« ktf« aönaéjg tudomására hoaai, miaaerint hoaaaabb tlaletiulaiáaomból újra víssaatértem. Eanraaar* smint tudatom, hogy volt lakásomból kiköltöztem éa aaaal laksls-atea Bsrtsa*l8le laáa Aasaaa Iatelepe<)tam, melyről saivee tudomást vaani kérek.
Te^ea Usatalettel 8«l 8-8 O-axual -A.dolí.
HIKDICTKIIKIt
ÜGYNÖKÖK
törvényileg mogengetlett aorajagyak réaa^tfláa téa mállatti aladá sára Utal un
rdrdö
mailatt mlndanhol falvétatná)^
fittmullM-tih Um^
Jk^DZJBH és TiA lUtDAPK^T, Bftil l- l áahoroMyautoA earkáa.
/
Nagy Kani*™, vatiárnap.
UUAAAAAAA AAAAA „Pécu kir. táblai SMtfc"
A aHéoa1 ei»tj, halanként kétaaer magjelaná politikai lap „l%fti kir. táblai ériitilö" oim alatt randaiaraa kftaléaskat hol ugy a tárgya** láara kitttaUH. mint.jatárgy alt lígyakrfl, lo> atíva ogyuttal ni alvj (oQtoaaágu liatároaatoliat, étit ad magáit értaaltéaskat la. Kaoukivtll it »*W*Im mily már HMk éve áll Kinn, kimeri tifon /oglalkoaik Í¥«b én Baranyauegye Ü$y<r|t vtl, kUUlnban a (ontoaabb oriaágoa pofit)-kai, ejyháai iHi táraadalmi kardáiakkoi
4a tulajdonosa I^óilor Mihály, A tap talmaa éa torjouolinoa, magas irodalmi min vb* nalon álló lapnak ei6flieteai árit egéaa évre 5 forint. Mindasoknak, kik Baranyából éa tt péuai kir. Ubla mukodóeérrtl órtaaülésakot óbnjtnniak i nyerni, — a kttaxübttn levő péuai aaékeaegyliáBi I fülasenteléa éa 0 falaige a király látogatása a alkalmából is, melegen ajánljuk 0 lapot párto- § láara. . Hifii l *.g
f 12
Zala 90. ixám. (7. lap.)
1801, máj ti y M 17-én.
A f*U4a»$ királyi c$alád Mvmtcf atgtalí il#la.
KRÖNDORFÍ SAVANYÚVÍZ
n t. HK,Í'í(|i/ir<lnt ujíinlUtiii mini a léiiral). lafkitnnnbfi savaa/atle,
W^ 3jcit"ü-anLÖ loox^rxz.
. NagyhiWau gyógyítai « lélagiésí, saaéaiUsi és vlaalö sierrek karátos báatatméínál, Alialabaa lulndait/n aaatekbea. uttl^aknél orvuai raailalat aaariat
aalanyuvll haaea Álamba
■ 1 i'V......y'.'p ......... —..... MegyareraaAgl ÍSfaktáiM -—^......'•> ■' —
BAUER LAJOS és Testvére ~
854 3— B ' lludapcil, V. árln; JAiioi*ulra O m.
Wagy-Kaaliaáa kaphatói
FESSELHOFER JÓZSEF urnái.
,|T i nihuiihtitú iiiitftUn Jüiiírril.-'lclhen ii míjliyliiUn—_
Fesselhofer József Nagy-Kanizsán.
Kall Akjoa-félo
Padlózat-fénymáz
(OlMurjí RécabÓI
Imkimaibii ai*a»w «aa» ptítia inul 10 vaMiéra. I »<uty jwtliO'k Ara frl. ÍJA ki. I |niUfk Ara 0a kr
Vlaszk-konöos
lifiabb éa iMnoiMflIili baefHlWaanr kaatény |taillé »aéatára, I klMQi Ara IX) kr. ata 10 10 nilml«akMi kapató . > *,
Füssülliofor Juzsüliiél Na^Kaiiizsáii.
.b 00 ^_ a^
.......... _ ^
, ét ó* asztali koszletek
m (K*U««ia|i lukak t ui ^
Christofte ós társa.
Hf; tatyaa éikéaiUt, mXy al)
II U*|Htk«aél, tl »litlH «att, II aaatalt
Ji,\ I li»M*(Hl, I t»|m«rl tl I •••uuia M ^

| ...liHiI tym%
gi^f Jj 4 £ ,|J | lU ^^
ií *S a i » « P □Sí? 3 ^^ b
o^í aJLi (DHRuV' ci + i 8 l "r á íj 4 Mttw ^35 W^íií a * .ü Sí 0 ^ ml
illHl 1
P T-ill a im\ J
ix . □ m ^ s J| ~ ,j 3 S oa v
cd líis® ® I
> tnrn I íMj ft ig iiiii * íí üm **
zsipflt? tost-
ír i*12 Itl'íH*
KHÍL íu 4 &J1 'i H?
kj f ^^ 3|i||!
\oo j ^llii i
I Qfora os liiitos üillg oyoaiordnjok s a^onjyelteüitii jlleii. _ I
k Aa iiIihIi Iftaiaitsaáiski aa.IhlaulYtk1 i.itwtb iublAiL%..YlÍMÍ (UitllMér* é« tknia Allajpotbaa. 1
h »aM aMatféwra éa a jé iaan<i aléM|itéa^a a Ivgjubb • Iftaha^áiManb aitr a már U w4nüa«flu Iüm* ■ ^íííTrí lM k»/f»tll 4
I életbalzsam Dr. ROSA-tól. j
1; *.uili«i(Mwt • lafjabb a UfgyaayhatAanali p|A§y(ttvfikbAI a laaMandolabbaa vaa kéaallva •
i| kélAaéMa mlNilhit •a<4Ntéai l>«Juk, lyuatwraérv*. tt«át)líiény, 'mvhiitu^ &llíniA(éat vértélaléa, aranyarai | :
3 kajak «lb, «lk, «Jfaa tal|aa«n bailtaié»»i«k bliauyui. I]y knw.ft lialéMl aAvaiInl^baa a>an élatbalstán agv i-
!l l»4l«laaa|attt mafblabain liéaiMarévé t«H a a4|»a»k. Ara SgX nagy Uvsggtl I frt, kla Uvafgsl I
■ ao kr. Silsnsr* Iratsk ssrsl üárklask kslsalatés vágsli raaűslkaiésrs állnak.. ■
VJ ív ' llatnblléa<>k alkaiftléaa végatl, ailittffnklt flgyilniMlaivk,'b^ty aa «|ya«IOl ■
^^ •• arad«Ü nia»ilé« •aartm kéMlNlt wDr. MOSA-Mls életbal- ■
■ A ÍV ssaaa^^íítwlae av«aaaaké)a kék barakla van riowaa>'l*a. nulyaak lioM««U4alalo I I f +ÁW k 1 "r >OSA élalbalaasna a „febete assLoi'1 oilmiett gjógysasr^
I l'^^VSH^it Árból, ruoail B, fréta aoa—Itt.*4 eémav aaabt eugyai éa traaala K J i AJK Ieyalaae alaaabaié, aaétaa iklata paalg aa Ma a>«*n ett lAlbeté* |
I Mw^1 « Dr. S01A élstbalasaaa vaióűtan kapkatóosak a késsltő |
I xmí^ ar se -a. o- kt E s. JÍL—,. I
Vétijagy fAraktA rában, gyógyatartAr a H f« ke te eaeho* Prágában aoa-IXX E I éa IVDAflITKI Törik Jóasef w gyAgyaaeréaaeél, KlrAlymaaa 11. aa. Buda! Bflüi ar «A«e> || H ll gféijfaaaHArékaa a VAfoanAa lérae. J
I Aa aMOéb'aat/ar aasaatekta piaira «sg|obk jyóljss>rtarék«a raa rahtAt E
•aae iíelbaleeaaikél. I
—I^ZawíJ* m I „prágai ál t alá no 8 házi-kenő cftw j
tabb aaap bélaavtlalkaaallal iHaaiiit blataa gfógJTsasr'atlnéaaNla nala^Aiok, aabab éa giuj aééaak R allae. K*» kaaiaa Uatna ataAinéajrayal^ baflaaélaalé a uAI aaiM gyuMAMtuál, a !«j taapaAéaéaél • aa aailA m magkMMajf• Aéaá*i«l aiaiéabar« kaliv/ayaél, téféagaaaiekaél, aantaa fakaéékokaAI, pakalvaraAV kéréwgyék- ■ ag|navaeat( karéHUIvaaaél, >lk«wi*attélaaka4l, ftl^uMAai»kaál mlrta)<lagaSatabeAI. aalréagaaetah- || nal, évaékatlMi »a|wkaél. atb. Aimlan gvelaaAalt tfaganatet, alktményttléal, 7»l» Mfi»«l*«i e Ugfófliabb UA ■ alau akAvelUi • mA» aaeyaAéa aitétathaath, eM a éigaaalul lagrévMibb Ia6 alall %)éalum aAlkil NI* ■ I Ml*KM^ellla kkfétHOS' _ I
■ mt Kafkal4 ll é| N krajoaároa eaelesoiAkbsa. J I [ , 1""," . iMffWBKlMtiiia aa«<aeiae'm aabtaw wtéwaaaAa, eSii—■ ■ fl •MHHH||H|HHR UVafll bk Afyala»aa7aí*k, aagyai tiléSIAI ■artar laak aétnai taai ■
^n^^^^HS^^^pHr ||4ieHfe, • Mak akb«r valétll, ka a »*rga éiaaatalaaaae, rnalyba UllaUb, «oifla I
1 keaeaAlal alafMAaokba (eiatyab 1 nyaUaa nyasiaAk) ée kés kart< e>4, sialyaa H
1 T^H^R 35a^eyeeietl jfétUiav uiúw - Irerkalva na ]
I ÜT .MALLáil láWMIAB a itei«rtlaea»altoH,«aAatalneirtbaléi At< 1
1 |allU|MaMiabbaA awiatail anr a nabaabailée ikNUNÉSa e aa agéaaaa I
1 alwaMIk balléil lakataég vUaiaitpréééta Kgf ^VSf át a 1 Ok I
•f
ti flftttiiK iín
í a wtyAütAkAtOAAti i M*ül k|ija»»|, A Mit
N»ji\ Kfituintt, vasárnap
X*#*BálUtott áx
25Val
Zfll<líHksrmáH)-hVliiiMi-*Ajló
■Imi tol* rtwhfrifttoimH mÍ/it)tin!Á)g takftffóéft^ tArtinAi*, tudniillik
a Itt, léhtN, kNkirloa, r*|Mi aih. la* karmán; n«k *Mion é* édtatit vs)ó #1* ntrtásftrs.
lOQO dxbon
IllOl ljlt Lőttük e'küldv«m 0«*»rAk Magyar
bíroclsloaih* h NfkM*taraiégbt< Valamennyi meeeerkeertü 1 tmellípár H000 mtrm/i t&d takumAni/ áítt BTWt ölik Jö frt. A kémJrti reeervánit &jgtttt . « W •
fím^uthh ntm*hh mély kAnnyti kitMtt tanil, n< Umuuí J$*****Uk, mítmtojpii t* jjflftfg -.
V Mwwriim JtffiHlinm.
jM um»tt}i_ IPIe
iiillimUnwtl kifék* IjBÉHÍÜKil
bWFésééle SlMk| m|vi( ifii pay »Hi<ii HIMIM ■ ailvtiéil •béé * fcaatal* n I*Mm>i IiinmAIíI I KcyH-|«l mm ann'4 aár falnéaliM
fllála. A krayMMAM aamkmsi. Klllté •rwleiéef. t«m4i k4f*l Ulráat e
MatoWt tani m n) tnlltlaAajiyil SmInmUI-
WT|| wUhIm iimrutfl Alta«b*a< yfjg* jééAllA* A* prétoMe. ÍM M& 1—10
Ph. Mayfart & Co. Wien,
*, TAI»«rtHrAM« 76
Ít*}p« MlltUI iFwnkfrtH é| Mariin
Q*mk»kfirytid***tt ijfftf) FodlklŐde 4* gfo*
kol/ípdat flltdr.
K^Mwl«(<m tr*rU.» • fb|i|mi valtai fíipakAik • hofkéail« Ual f*pakaak4 fflaifll'^IUriAknAk, MMtAtdftpakAak
Ér. ny4«rl .ttWJnT turiat mu, MT" liflUk«ié ||r«ttliih t,
J5ttllí 80, üzrtin, (8. lap,) - 1 " ^ 1891. május ^jT-éa.
;»>oaaoooo(»>oocK)ooo(x»>oooaooooooooG
Pályázat,
A nngy-krtiM^Mfti i*r. IiítkOínágné) f. 6 julíim hó 1-én egy ®Q0 1 forintnál évi egybekötött pénstárnoki Állán ttfltendó be.
,1'ályáani kiváuók, kik h mngynr és némát nyelveket »«<5ban éi írásban bírják, pénstási naplók veaeiését alapiban értik és 2000 forintnyi bistositékot letenni képesek Itilbivstnak bogy a. kitktisségi elóljáróságboi intéistt pályásat! kérvényeket eddigi mŰkOdéstik, élet korák ét* családi tfllnpotuk k/tflfitetése mellett í. é» junitifl hó 15 ig a kitktfsség titkán hivatalnál benyújtani satvísksdfenek.
Nagy-Ksnissáiij 1891. május 6 én 8(>4 2—2
iS7a. RU4«I>«HI, I' KMéktiaae.
Wru 4lu«kl. I Dlmliltvél
a liillr. elOIJáréNág

l.-P«IA>kAa, 1**7. j[ AfM|4tWL
London, IH7S. OUMktovéL
CSIK tqzsef ........
rtAas. ktr. kliár^lac H*abítliiUii;
első szerémi portland-cement- ós vízhatlan mószgyár
BasocwrOTBJLisr; ' 812 n—ao
kttipoall lro<U ém raktári IMIMriHTi:^, V., ItudolTrakM.
nJÉifQv 11 IpftiiN ím épIMniMtur uruk, é|»(lk«tA«| válUUtolc, fHIdbirtokflaok. kósoéfi •gyhási •IAljái>ótá|ok, nlMÜat ■•tyértlvmO 6p|UtktttAlm4| tiuo—■ fl|y«lnéb« saját tyártm&nyu
Mt* POlTLAIDOEIEVTti VIIBATLAI IIIlkT 31
iiifilynk. inlmlimköf «f/MlA jó miaOqégtMJi ••AillltatMk. — ÁrJé^ytAkok i Bagyarfcu* kifUfttr* kAg—^ggil «»rküW«tik.
l'Arla, IWC7 ' Mr«wk*m*l, l«7f. í l|vl<l«k, J»7ft. B»f4t / TrtoMt, 1WL
Hr*MB étmm- J Ksaat érmm. V j| Artay 4r#e. | foúém-érmm. Jkwmmj érem.
^

Jiinkfir ús-Gaertaef -
Radapeaft IT. vaoxl-atein 21.
As 1890. évi béoti gaxd«iéKt én erdénieti kiAlliiaton a
aM May Ml«t fr#M«l klIAatam, BBB S«4!lit: 808 19—90 ■KáUlüiAtó ér HUuUlé ami ée iiléaiU
/ . finUkit
ErdÍr**tl 4mmUi komtdi és tüUk ntMl Uera.
BiUcaté koortk (Ili homok é« kATiN «át«
UláeAra InfUjAbb üwktiittil WlpabtrfHfhttok kminátm általunk m»ká* m<étHfk ét N4#Mrf UffiN átadatnak.
Gzlgarettázék!
A kl tawHtai HfATflUllk. i'Mtjrt üdít húgy a i4t*tttA Jé*Af&A4l imwAk a éAháa/, kA^Mi a p*j»ir k|)ii()M9A|a i" mAtvmln <1* Aiiff ÍM Ngy«li«a Mlai|*A cjgfttwtfAnü, kflf^ *
jwjiH SAiMAaéfA iiilm!"-n hAtalyt klA*»^ Ihí^wh TAlfa* Mai^nKviiKMl i<* klAAluamal biwiaaAtliAt'* «
Lios dornioros Cartouchosu
HRAÜNIITRIÜI rtttKKM r A nmi «t a n I h é ti, aa. fi li ü It v a mi* h i r l r 4 i i
MftTtülfAAlt, »M«\l,VHi»k kitAAft viliül WkliHétrw w' m ttftfdlill flraak ibamvfik a!» oyirtak
■MmAllAÍgf* AMVA U nlAtltl AfyAMHkfl fM)«trt nil k fll?iv»l»lénit tn kltévA • vAAAAk yfy gyirtaMH
MII« A HaltkiM iftrM ntkétf aiflMi, ami Mrlk I Ii 1 |»AjtlrftAk k•»•!•«Wh uIJm Uma4»aII AAAtk ihIaAaA|H trlewAUIi|Ak éA
Ittfwbli, MUa^ MylH tléllltAllAk lA»kN AteJvéAt MivM VlMHMk, ka» «Mai» (IRmUaú a
4»9Al|#M 4*rtta«|MI**' áinAkAt t^U kAMAlNU mily !»Vá«4>»H )AHk«Akt atal«a
léi H|iri1llpl>írAAÍ i|fiÍtAl ^|fAl«AlW|tl(ik A»la»l»ikH. ^iutlApj'Vli itifftik Ml
H.V, » Ili 11 rt ATK1 pj r H K IIKIV*
rum péaAtM). aa. m, *im MiMik
t——- C o n ou c ! 1
A pílrlzHl klAllltáNuftl a nagy arany érőmmel kltOnteteU ^ S | Sallrnac óatéixoa Oorxxaci eyéxéCbóíí
- lléiiiénytárNulat 4<N)OOOOfrank réMvéaytflkéTel A
__ J$UnUgi raktári ktotkl 24008 hektoliter, _ U
| Helyi raktárj
Neu és Kleinnél Nagy-Kanizsán.
P»« * Kft^aklirnot 11 úi»trAk-aut|iyaf btrodalomra néive: ( I H mi il I II r it r I k éatáraa Bém I. Hrkstlvrlag S3.
Tmt rfím le ctujnnc ne állítók. 849 5 '
\ I 5
V f In ö
"Wt^íp 3
hú ft^w a _
íf*l iftiiu 9 ^
ŰV IpW S f^
;!|f!!,aí
}»{ilfeSffc
Ifi? I Kii ^
1 ftftll H 2 a ___
Hn fihSS 3"
}■< | 1 H O |,f
íl-i 'i V |) J j ||
I|t| l| P
• Ili pl Cl
Nagy-Kanis**, VAMArnAp,
Zala 20. axám. (1). lap.)
1891, ntájui hó If-éa
A tt,*kau|Mal fAllgjuttlittltf
ol^oxtz és BxLg1!őLan-cLer.
M
A8SICURAZIONI GENERÁLI 1800. ÉVI HÉKLEGE*
M^Tlt^___
A WU1 NiT« Il i v • rf 1 * fa a A (4t«l im .T~ _W i a <u • ö li__
s _ ~W Irt Ihrj M Jhf_•____'. "Trt U fa Ü
• ..................ii ——1 '| - 1 —í ^T ^^ f
' I I. VI«nnM(|o.|l4.1 dtjüK
iliWW. W - IMTIIIÉI «) m,M,(n.|(á» «. «. • 4494*4144
iLflHNflNMMW tiéltáü 9) ••allitmá.ívMaUaitáa _ _ _ _ _ 74lltt<>l
W - - ^ aiMléin ^ - liNMtti - - j ... juj** moqwim - - ■
»•'»*»•« «9* »l* IhaXO i kMm^ak - M-im.Mii
-iKSiZr ..______MOmL /UrUlakma|kl.»mlklA»k»4 i • 941.14114 '
I) ÉBniinMlÉnaltéi — »aa64.i9i M w«Wiaiv \ klJI««l9tt kArffwimok \|LM 4*4,ttl7JA i""
• _^..v '------- ipft 1.1011, ~ MUHI 1: : / lafUl*«4fkín»mfll.lt^ai i^MéMiM- • ! s ^____ g
—1CT ^ *)ií|bi*to. I klllxatall kárMMftliy. -,111W U.MUÍ IT,Bllf
I. IMUk « IttrWwk |fl«»n<UA«.h - • | ' aitAa / larlulók méf ki Mm Bs kérőknél « I.M4.94
•) t6«M.i.»iu- vmmtsai vnriM «IS?MIM - - iiraowi
W «4llliro4nffetal«a Ua .. IMWIMII _ ■ - ■ ,______ L • 1 1— í
•) mmHmtmL. ftvTMI-41 «Mi?ir« . - - a4407U w DliUnrUllk IW), ótambm .1Un még folytxbuU»tttaokm:
.....| # «) tlÍjbÍlíoa|tAn ,.. ) - I .•- 80785'/5:71
"4. KW»in»illeUkflK: • , 9\ aullltraányMikaéláa > loljMon tohornunUa _ j^zuTl ifl_
«» (luM*i»«Íttft « — - 9MIMJ? t) jrgbilt«»llá> — ~ ) — — ttTITüib — • - W7IW144
t) MáUllmlityHbtftiiitA* — rtftfl»7 | 4, JuUM'ik i ——i~ | '
- --», J*ibítlMÍlAi I, . ^ — —^ ... HÍ|W műi** — - - MMMíM .•» tiubnioaitka ... ... ^ — ^ ^ ^ . lfimL
. . ;■ ----| • I *) MélltlmánfNrt aH*« ..._____ _ ~ ...
> Tflk# mtotiiitk jmffrWmp • .4) MéiMtii. ir-... _____- ,mmi _ _ atttMli
^ Rrlik.kn, aaalt 4 fil^ok kftmaui M ^ IWU'M I t Afih-rt hr-M^t h^trt t WT ""T
») Xn»M é« méa*rl«kpipir<tk knni«l(il oaln^nl Unimu I , i S3J2ülí ^
.„,,- . ; , ■■W-jm-— - ■ . ; .......... ■■■ tó • 1—^......,---^gnTT^LT™" - --ríiKt - » -
• « NMr«4| kMtaléU értéktalU*éV folyUn ............i- ZT .. iyn»ii imiw Iv . ? r*,>,M<M,fwi» - • - - — ~ — ^ PaJi u u»47i« - "" ÜS479SH
, A'1'^ )ll*Uk«k 1 -—7- i j .
->1 » ItttNMMÉUkt Iltm„ , I
4 -í .v^i- »«tllllm*fly|>i*l<i»ii4i ... ^ _ w tSu v
1 . ; \ 1 . ''—- » -4 — ------'V .. 1 ............... ...tPmti iiTütu1——---—
; < ^ í......... I 1A« .ItÉtlÉ t>ÉlK4r kivitel , - --- - U KUTt* I49MM
- . y f I M(a< kOi«i< l*Mk Itliáa* él • )^|Mslo«U/» témátok Nn
.' * 1 ' -' '' "1 ■■[ ^ ------------—v.'jíif. I fójél.nn iltiili. ni Arr»lyani iogmlHiáai lartolijkb* _ ! ingJu . "
/.....f" t" ■" "............... ........
f tt- - fel-----------B -1 . ,1-. : • -i , I - l>nm" ^^
•»r| Mllntilá.Uh alérl •rn.lwénytk <Vmi<«M<i | j~bglMlttNAH IM'HM' OatMMN....... — '-i«*KJÍra> M fTJKI^W líJHíl-fW
- -■ _* _Wyy—ég« «U v»itt«i4B*M4iiU » B airlaikM - tUtkialMltáal Mtiálf. (1890 )
t ÍMíUfUUk a mull «»tftl . .. ... . ,r .. W4MI44ut j I l. VbMiíhkt«U»4lt4ii| il|)ak--. — ^ u. ^ ^ . t ' - tltmíl - L iftltim
k VlM*«nb|*|twlÍMOk JWWIW JS IVUmtPW — ■ ÍVmuWMi » KlMlfatk m |í.kc« t»1»lna|l4..itt*ft K*«/|ttn*h TarUIékb
& Mk in i». .iwM'iitli, 11 énW«(H>Ht lavfl k4t«kra '4I4U4H . - J-. «iviiimu •• ••) •-^í'i'W^'fi - - u»»a,7i mm ti
» flil«lM«lr* hiinaitÉankrt W!>W*u ' I ' * biflMítáwkérl _ 4VM1.V^ I444IM »
4. I)||b#»41al/ t) .UI...I .M.I.I ^ ... tMM»v(n ' Jármléfenkwt ■• ■ - — llOltlftl Mft|4é
' ') jé»»«Uk»» ai«w ^» TIMIM IMIIIIM h- 4l|14iyMl til*»*>4'l MTTWíi
,4, IljlipiHHfc r-y, - .. • -Í ^ A344I^.1 » - UIHI1 L«f00r« rt*apnto»íto#4lá»iy - • ."M'.T' íwnj
. T H!"^ ^y*11 »t»ormttiUtfnlHnukni ^ „ , " —=—r~ 'WUIVM —' ■ n&li; j — . r 11 -*-"jiíw.rís iufnai
4 WMfwrii iflknk |i»v.wiaim» .. M -i* .......1 .. ■ . I jT— : Jr'l—. v —,;—) iu44ttjl mtmm "Z. ^ i
9) KMW#lf« A«(1( élAUgal knmnlai _ » lélftll ' ^ T . K . Mm,w -
í . . ... . .. IMIM1 ' Iftnolfckft/ IH'IIÍ i; Elíl• . , mtIíIJI! imm I- -
S íúiKJSr i^^Tlr I. ,, ÍSS'KI . ' 1 Iv ífn.líra ^r Ji'.&glW^ '' ^U "
f) W«iriM..«llá»l k lOényakia mlolt nl^-gnk kamatai I4V77W4I j "V
UéJJNIfRJ | —5,1 mííJSS
míMI la lavoihra i lirlalék |iilj>Í4kiH_ iméiWVtfn I INi4rttT iidhkui7" Aaaga«tn r s
mut-i IÍTWWI j- Iliitől "TiHnSi Ü«onvii n kUaiailUa i4M'«tok»t ** Z r 'ítíííSíÜ ----- " -----
Nalli> Urt»Mk _ „ — L MtMMM __ _ mmmi >
^ . ] J . 4 <>WMl IlMlalaldijak i ~ F - • I aglü^
í'ííulfiüí 5 •» *» folyam. klflMt* 'r - - iuS - L i«i«hi "
. w . — I- • — - 4HPV4II axanian
f. Kumtlok a HT4»om*nyHr«l l.l«lo-ll.i||»k javára L. _ L _ I" é
r. -.. - r------- sf---- - - • - -.......tHr^lrél k.atMtwkff ji^mJL rt^-r .jr .....c^Jw ^ iJ^S J^g _ .
...... , , » "' 1 111 ni| ■■!»! mai * mgiesaa ........... Íb i--r— = --- " . Imilát..-^ - "ICTÍW tUaJuTt Mnl3l4l
Y t 4 _ __________________ _ ____| . , ^ .• • = ' ■: ■ • r B
Omhmh I I -|IW440I4|m| IIM7WW mittí.vwl * 1 ►.•i'iwn . - - umhmv'm ninWriv.ttrv^
VAOTON Ar AMIOIÍRAZIONI OCMCRAXal «S|7»án4i4 1AB0. il4»0P«mli«»r 31-áa. "fínCR
fcl! A II OmillTt(|^"T^^^f^^JtmMT
A félti i«v« p| A téUi n»v« A " WJWW g'l ' ■ .-•- - - -......... * !>'; * t S I: -----^ - . ___, » frt *, kl fei frt kr
" T ~ - - - ! ífflS"-■T —a 1 -—----
I I rkivinvmk M4almM • (lk« h« imm viafkíl IlilMk) I4J)Mm MTMMn^ r4 MfcjtlGko o ivMwi Mivan
---4- lH4lli> >l>ii¥ -:-------------------------- J ' J Htk^lMI Hf«f«n*g|iM}'lUb -a, '■".. >.***- - ■ • __
»i fnt<1t»irin»n1r fMrt«é|l UlUfral - - »07,ít»IJ 7,|1MHUV,J 1 In^llmi ItrUitk . _ w. _ ^^ : "
«i ilw-winl^r II m«4í tl nt'Wmfotl irM«U»Af1 I |' h rirUl^k«l4(> kilo* k*v«t«léafk Wvnétér*
iítWitydk a InnAiii fi»illiiM«kaiUI . ... ia|liw«t;i íiw.'dHljW a t>tjliirwi«k mén 4rv*tiyb«n Itnö Miiocliitpokrt
I «k KoIM I<>k i llfa4NM WMbuMlAfi kQlvtflfMN -ITTtlffPM I Aii'iK'nn *i;«7aiii tr«7ol m
*» AMIV 4U'|ll»|ilak«k N j«|i#liiH éll«l Milnaltol^ n miNIflit I) .1- « « / • « • H >n«rHir*it ~ h tJM v r«jM»,ig
kclétekiif UkgaMA Ic4m NUlAn - - US4bi • T TtrUlék NjaUnUU, dt iltcMinlm |l-4« mag kl nam I* l«li k»n>kra
* l^'WlUiU 1 ...... .... I űz A m-rl'iffl . , 7M'é44« mim.tt
|/ikt> kilf. miiioa iMfili.iii' liirt lm Inlyn frl 1.1119^11 ~ J ' - .......• B RtMlMM - 4Utr ü
• jal'álng u»í|4lyU U#b»Mk (k) h4ÍMl4É4|» «t.#«l 17tf Il44f4ttl» ill4ft«4|lH * Ortt*ttkft|«p M éMMlln , ,
, Íl«4i»l4»«| ) \ .MMUft ny«r«m*ny,.y,| < blrlo.iléa »| ,lt|.» MiUÍ
» NM.-tomli |.|at.m*tt><A>II Aliiéi .,uk|M|.<tiik»i SH»84X»?»fi Uí»>*í«. • | M«(<-a |»luk |.iv.it,, \ W4lu»|l4i .. irt ll »,H»»ia l^é^ i 4<»'»i!i«i74 .
Alljfíft »• Hia- af«*k|M|>iMk iiMiMMM iimmiwm; íj* ,i,«vk I 4 A lilvrtldliuik.ik «Mal n4nHAr«iuk vairmt.. 101 u,i.> ,„,,,„,
V [VftílA* • iArffáifftu II4WMI t IHII.I.ÍH hl 'j»liál.igMUInifli.x , ^ , f _ „. ... ^
I a ptfAi'fl»<*J«ltiMli i«U|**a I » |f»"l! WHt*\ 9MV»4| || rF«y»nl2f t vMHiNfiwHAk laAmlAiAn " íMuatuti 4 -mai miiiui
• r<>n«'ik -..ly. •<á»i)li.n kO(i'HlM Mtiknkt^ (|>f|ll»lí.» |<.tr>'l HrtTWWÍ 1'llW 11*71 1t ItfyMlH Rí lll(4l«t flrtkjUllink H4inll|«n . ^ w . |MMn»«i Mt(M| /TtVul Kfa*j>ét» l«w>U illó*!) MmHM4< tMtifA |4néUiáli*n M(4t:lí 4'« 1^1 ni »iiiift,i.n; 11 ; IlljaUiftk kQIrtiilxiaA 1 ntitakait v m ^ Cx»I*mü ii MUtSH <n M7r*MM
, |Ummwi »4tfM « liftk«k iiih»ia»<i>bii ^ MAAflU.lT__Fi < Hrtfiúk ittiuil ' ., öi«»:a« kiiiu u
II Nlftfk
aiiy a ♦ r*fM*"< t'ih í. • ■umI'iíI" I ... I' 'ii;t jíiriMii iSJ iiiniRiillw fl A imhiIíi f. foiiiinléjMiaV aíyMttia)^ w m w 1 4'ihu.>iJ 1 ii|bivi3
II M«r#t|v4i»y (t< li^kiüliiak . . wrt47«ll i^kmm^ ihahMm ia .flMonl •UmlvAiif . .................. ~ ~ ,(WI M v
19 fá a ii. 'i i'.i,- > i'n . ilinl .. ... I - I'íimi. 1: t'íitnr. ni II iMwrj nltt|iíUility m m ~ — *** " 4#7*mi ' ' aní^v!
I* • 47 h4én4í liM^lm/lí t/lliwk «I.«M w . .'4»3,'4#h MTlIttH* '.4*MINi«l |> littltlwliMlwll itMj'llviiiy M „ "V amM imo
9i Al|'»": )• ( 'I I I' • !■••! ' •■»«• ll'^ " lM«IJ'l"lkk «!<(! Ijí' l:Vt ,11 | -1 | tll-rkf ll|«lll |iyH|Wlrt« _ — — — "" /lM|,itlV HIMjW li "1
*) | aléUli k.i<-| ta I I'J I IOIM HM i y HiMnI . ||7Mf lM »t;MH» | )»fi ... m ~
» fí l O^íÍHífíjlllfill i.|l|iityaiiy t . , . • *klu| ! ! **f ' \ . .1
II pliUflalék üIü'Mi *l»l »>*««l.u<yiillMMii * ' wiliij/'fftí «i> mi ií|ii
If ílüliilfKl 9t V0M*f«kt*Hy«k i» MfMIHfl IiIv«Ih|>>Ií< ih, ofég í-m - " L, • , L
i||)liii. Mbli fa n«(tmiil*iM« i* itteJ'i' i«i>(4)«knll »
II P.mí-il^aM jillnlcNuit M kDlIüUtfoli mmmm 1 II |
Al I9WI lirillNklf 91911 4 |4tl <4«l*h» éf^lfl-ffl ».».... I - '-*- • •*» *; Líi^Öál ^.^ip.tk^^^lA?
Mllll9«9A|9k 91141 ^ . Ili H.IWJ"M.lll | | || A |9fl IVlkkMI lajáfin-W lfllb!«t*wlf<nl i^lk .. , , W Kl9t9«4|
át V4| kl9 4NMll A4tlfltrilll«lll (imiltll |9l|MM|l laaagaldalga TM»ll(kll] Off. lUa.MMi Iii*.ia«artl« H«ii« M., tt*\ Hr*Kili Öill, dr, ÜiUkl ft(> kr, Miriaiii llnat, lagré V - A vtsArütkAf i Bim llaati
W 4*1 laa^liyattkiil IIIDAPMTia, Nullra«aliaa II, i^af Íap9<y9> M^Mkmka^
HMilt tu u/tm/í /iflj'/lillók, t yyanoM /tkiltlf/ftMwk fl ktjnflrtytibh kéutdifttl unfaftoak át
ián ( N«mi«<miAii|l" éii Ot#fblal«altáa«li # Aftnlriirailiml IJfiirfállt jlgl>tli1ABt1Ífei>li n Ulágfli1 J*t ét ilmtalMitNlll fém»wéttféátMmmáu Riiil«afi| §Hihi vűlil /ifáMttM M Ülftft iiaslr. Aliatanoa baltaH «ll#a t>l»Í9»lté lAraiHrih|| H^witto u UyuloM dijuk h ti Itf/tlűtipOwIt /$lléltltk mtthli nl/h(/iiitlittiuik.
Nagy-Kanlifti, vasárnap.
2ala 20 Mám. (10. lap.)
1891, május tió 17'4s
Sir? Qycsri& k&Zfi&Iogossógsk.
I kttM«ff«tf-aácak 4itiu, N7FA. lAlféi |AT|
Károly aaukai Mulaiuk, Ű Ab^ri a kieAluné a « iflgfetaffNNMi uraik <h)<I cMdláil má* Uf jalaál valamint a hawui káaakaAl Ii alkalmaaáabaa vaa, í kttlua*
|HSH|lha | bftrrt ÜMr, lltiirti, JwiW • tfcAarnr *iv*H liiáfNi, tanárok, továbbá u ml vart ÍOfnrvoa Tkm§* Détabta áa MiítUr (lotkábaa Ntb
Clycerin szappan
dabaaakkaa M kr,. S db. U0 kr., «(y«*akiat árulva 3 db. 40 kr,
Méí-Clycerin szappan Folyókony-Clycerin szappan w??.1*" j
(a legjobb mr a liaaak áa aro aaá^Ukáhas.) ~
Clycerin ájok króm ttvopki,on „ k, Clycerin blastol j
Pipere-carból-clvcerin raswjr's'y Iffllnriftflt Ha»»>|| krém, itw>i>)> ift kft
nalUUUlll. (|(nviil liMiuálut után. mini fogtiaaUté 71117—9t aéklMabnUaaaé válllk)
t. á. lari fla él tAwa — élklr. mé%. láüllélt IMiilü.
Raktár: Nacrf aaiaaás Hobvanr áa TaaUr, KaaaaAOJ A dőli Htrnor áir KMa, Martmi á» ttubar Aa Fii^r Bála gyógy* --------eeeráerimétr-i ■
DiAKÖFTVElL
A közeledő pünkösd ünnepekre ós confirmatiók alkalmára van szerencsóm a t. c. közönség, figyelmét jól berendezett imakönyv raktáromra felhívni.
N-ag y készletet tartok
selyem^ bársony-, ptascfcv elefántcsont-, bivalyszarv, orosz- bagariabőr-és flnoift^jtibőr-
kötésekböl ízléses betétekkel_________.__
Rendelésedet elfogad ériridékre uguvét íuelletl a legpew-tosabban küld
- HSCHEL rOLÖPi
844 4—* kttny vkereakedéiie ^a|y«Kaniiftán
valóban a legkitűnőbb szor minden rpvar ellen
mlvol n t*kint«rh«, uAiiUliut - Mmul.il,o« Vő--ág toljam kipuutit mindoiifálo rovnrt. Loiriohbun ilf
aulftiaiilmin mIIhiiAliul m llv^yo Oiafsrt Znoltsrllii Oiiinngliikiiriióviif* v . (l>
A XsoMtnl mm asslmd n kOftttaaégtR rovarpovral. (tailtávssstsnl, mert n Kaohtrlln oiréat mán kulöoloin^ir ín oly noha tn Mliol ««m kupliaUV mint 8*11 4 io
lepecsételt Üvegekben J. ZACHERL névvel.
A kí ultAl Knoharllnt k*r án jmpii'tókoröwlmn Vftjjy dobosban pofi knn, mindonowtro msc van osalva. Valód? luolistó
WatrHaaUaan ranitUnfnr tHmt, mm H IMiwavt Tl8f«imríB * KiidíiMHlT railányán I«itil«aly.m. V\awl» f»raao. <*amáa Ml. fiifö* Mót
'1'imM ál iNala^k, Marina fHfahlá UMvtftkf Mfaitft lajiWánk, lUUfloh
m HnW, Kan ái Mlilái H'ini^itwiil Ápllí Mlkia fa Mrtwnif Wv Ifi H-w.MUtf Mllk«ar Náíw'*a AfamflMOlkHál (tlflfflA* Kt»uUi |Ui>|)a áa Hi>1iw#c« ftáláaát.
A StHlalfor utakaál. Nagy Audaa ttádatdi Alajua uvnál /,«)» KK»nii«R<>n KaitafNMder, Inbla«kt Adolf. t'aaa* N. Wilia íiiái utAda, IlyarmáU Uarkaltaar M «rakaáL
yoíDHlofi FIhüioI Fujop iHplUlaJíliMiomiftl Wtíjy KhaÍkhíu, IHÍH
Nagy-Katii gsá, vasárnap.
Ái fcj vármegyék költségvetése.
A kormány a kosignsgatásí tUrványjavulet kapcsolatában a képviselahái kUsigugatásI l>l-sotteágAval megismertette a törvényjavaslat Által koateaelált hJ vArmegyék ktilteégvetAiAL
A /tiipanok flntéa uorlnt két kategórlAbt oulanak i 5000 frt Hutáit kannak i Arad, Báce-Bodrog, Blkar, Cioagrád, Hont, Krusó-Satirény, Nyltra, 1'aat Pilis. Somogy, Pouony, Sutmar, Temee, Torontil Ai Vas fii ispánjai. — 4000 Irtot: AbanJ-Torna, Alié Fehér, Árva, llaranva, Bar*, Békés, Dorog, Bettleroe-Naeiód, Boraod, Braaaé, Csanád, Csla, Euteraom.FokAr, jogarai, -Gömllr Ae Kii-Hont, j-lyffr, Hajdú, HAromssék, Heves, Hunyad, Jáu-Nagy Kun-Szolnok, Kie-KUküUő, Kolosé, Kontárom, Liptó, Máramaroe, Maroa-Torda, Moeon, Nagy KU-küllő, Nógrád. Sáros, Sopron, Ssabolca. Ssatnár, Seeben, Biepee, Sailágy.Biolnok-Doboka, Tolna, Tordn-Arsnyos, Trenoeén, Turóo, Udvarhely, Wm Uafrí Vattpréai^i ümijf'
Zala 90, wám. (A, lap.)
X8B1. míjua hó 17-én.
tólepánjai. A főigpánl lakpána 800 frt Kiteli sskre és lakpéntre 68 fóiepáa réesére Ueeseeen 888,400 frt lordittatik. jIi <tliii>án»k három ou-tAlyba wratttBak. A 1;. outálybellek (ItTáni ^ H. uutálybgllgk (Ifl-w) 2200 Irt, a UL oeatálybellek (2&.en) 2000 frt ttee téet hasnak. Uti átalányra outályok szerint. 800 Irt, 600 frt ée 400 irt jár u alispánok aak. Lakbár: 400 frt. FlíjtgyiBk. Aa I, oaatályba tartoaók /18-án) 1800 forintot, a II. oAstályuak (26-aa) 1800 Irtot, a 111, oiitályuak (26 en) 1600 irtot kunnak flsetéettl. Lakbér: 800 Irt, As Arvuttáki ülnökök Asatéei visionyal atonoeak a ffljegysőkélvel. Arvatnkl tinik. L outályuek (40-en) 1400 frt, II. oszt. (78 an) 1800 lít; 111 out. (78 aaX 1900 frt flMiéeiel bírnak. Lakbér: 200 Irt. Jogtandcfmk. I. out. flö-an) 1800 irt, IL oaat (26 en) 1800 Irt, 111. oaat, (86-en) 1600 iorint ttaetéeael birnak. Lakbér i 800 frt AlitgyiSk. 1, oaat (QO-an) 1400 forint, 11. OMt. (78-aa) 1800 Irt, 111. out.. (78-an) 1200 forint Aastée. Lakbár 200 Irt. Cgyiutk. l.ont.(21-en/) 1200 Irt, 11. oeat (ül sn) 1000 frt, 111. oest (TI •M) 800 fjt Hantén, • (ImkornaMt. I. oeat. (82-en) 800 frt, II. oest. (88 ani 600 frt llsetés. Ukhér IhO frt Itvtitárnokok. 1. out (40-en) 1000 iorint, II. out. (40-eni 800 forint Hutás Lakbér >00 Irt. Wereoso*.1. out. rt8an) rHOtí irt. It. oaat. (Mm) ÍOOÜ frt; Ili ont. (Vft re BOO Irt flietée. Ooiáaidyi MyyilHk. I. oeat. (i» aa) I400 frt, II. out. l86.in) I300 frt, lll. out. (ÍI6 ea) 1200 forint Hutée. Lakbér 200 forint, A ktipoati tlsstviseiók össaee flietéeel 1.806,000 frt Uti átalányai 78,200 frl.lekbérei 217,660 Irt A főöeeug: 1.626,760 frt. Levonva a tsrméeaetbeai lakától értékét, a végeredmény 1 &9t,796 Irt,
A járáti lUilviiilík flietéel viuonyai a kit vetkesők: FfíinlmlMlc I. óut (84 ea) 1400 forint, II. out-iiHieal 1800. forint Hutás. Uli átalány 400 fi-TBriMr 800) l'rt. Mgublrák, 1. out. (120 aa) lSOOS0tll-/outil2Oaa) lltJO frt Ssetoe. Uti átoláay Ml frt. Lakbér 200 frt. AluolgnbirAk I eut. (UV-ea) 8011 frt, II. out. (148 ea) 700 flrt, lll. out. (14flan) tílJI) frt flagtée. Lakbér 160 frt. JArAti gyámok out (ICO-an) 800 Irt II. oaat. (IDteni 700 frt lll. (164 ea) 6(0 frt flutée. Lakbér )6ll Iorint ,Hriil udmml. I. out. i204-en) 1100 forjnt, II oeat. 1204-eai 6d0 frt. Laa bér 160 frt. JárAti onlom, I. out. flOO-anj 600 Iorint, II. out' (164-ea) 600 Irt, lll out il64 eai 4C0 frt Hu táe. Uti Átalány >10 frt. JMif Alim ■nrmak. I out. (102 on) 6110 Iorint, II, out (IHO-un) 6(10 frt Antée üli átalány 1100 frt UyuhmMc. 1, out (204-eai 6C0 frt, II oaat, (ií'4-su) 4(0 frt Autu, Ukbér 160 forint. Aa illsiee jAréi tlntvlulők flaalAs* I 801,80(1 frt, uti átalányai 182,000 frt, lakkéul 8211,400 frt. Uvonta a terménélbeal lakásokat, a vAgeredmAny mind iluu 2 826,018 frl. A tty/ilTlItiiloll JltdM » kOvetkelő sdelokat tllnlellk fel i Iktatók (Il4*ni H2A40 Irt, kledék (10(1 sn). H0,170 Itt, Irsiis nniink (tl aa) 21,610 frt, nyllvániarlok, (28 en) 2I,?6o frt, Iraokok (NAi sn) 4411,AHA frt, dljno kok (861 ea) 120,(176 forint, kónyomdáeiok (10 ea) íl^ilill forintot kapnak Ouasun HÜ7,fN?J foriBint A ttnlgnnmilyitl tlsssaa kladáui 41f),MH frfot Iseanak kl. Ihilogl klmlAmik, u ot hivatalod helyiségek hérlale, Irodai ullkséglat, ati kAlfaágsk, éjilllalek fanlerlAaa, tgvAb rrnid aaarultott klgdáe, elére nam jáútaio kllilá/t, tArtaltkalAp, Itaassesa 4ül),7?0 frlid igAnyelniüi A pfni/flyyi nolgmiilmíli at I a(l oaefAlya aaám
toáoMwk (22-en)J609"lrt, 11. out. 1800 frt Hutéit húsnak. Ukbár 200 frt. A udmttiugAlók ttutéu 1200. Irt a 000 Iorint kUat váltakoalk. Lakbér 700 frt vagy 160- frt. A ssámtleatfk flutése 600 irt. Lakbár 100 iorint.
Irodalom és mfvéizit.
— A sport Irodaloat oly ritkán termel valami kllibuinu dolgot, a ht itt ott fel je tllnik egy egy munka at érdakiódéi hiányaik; most van alkalmunk bemutatni egy művet, mely nem ciak héug pótló a sport irodalom torén, hanem, tóleg a vadáeaattol loglalkoaókaak valóságon nálkUIHahetlen kézi kUnyv, melynél bit-toun hisszük, hogy aa érdeklődés fel leu kBltve uéles e -hacáben. A mfi cime .Vadászati ügyben hoaott kormány rendeletek,' határozatok ét düntvények gyűjteménye." Oute-gyltytütte pedig Egmáry Uynla, e lukavatott aport fró i a vadáintt igytirtttWnr a1 »Va-dáulap< uerkeutóje. A 2(j4 ttlmUtt oldalra terjedt millión, a uerkuitó rtivid elOaaava atán találjuk a .Vadást bérleti ügyek", „Vadászati klhágáal Ügyek éa eljárás", „Kegyver éa va-dáautl ádó, bírság- és Illeték ügyek" végül „Vegyraek és általánoa tudnivalók" feliratú olkk sorozatokat. A díszen kiállitáiu nagy
TANÜGY.
nyoloadrétban megjelent vaakoe kStot ára 1 frt 80 kr. Kapható -Grill Károlynál Bput, éa la punk kiadója Fiaohel fülOp kSnyvkerukedéeé ben. A müvet a legmelegebben aj'ánljnk olvasóink figyelmébe mlr enk azért ii, mert eltekintve annak lontouágától megyénk egyik da-. rák fia müve u.
— .Péeaf klraijl tahlal Irletlll' A ,1'éct" cimU, betenaént kétuer megjelenő politikai lap „Péni kir. táblai érteeitO" rím alatt rendesem kSaléuket boa ugy a tárgya látra kitüitttt. mint letárgyalt UgyekrOl, ati »8lve egyúttal az elvi fontoeeágu határoutokat, UTáir magán érleallééékél fi. Elinklvül „Péot", mely már iO-ik éve áll fönn, kimeri-] fiién foglalkotik Péra ét Baraayamegye ügyei vei, nem kUlOnbrn a Ionlosahb ortaágoi politikai, iiybáil éi táriitlilmi kérdétekkel. Sur krettoje és" iulajdonosa Feiler Uihály. A tar tilmu ét terjedelmű, magat irodalmi ttinvo-nalon álló lapnak elófiietéai ára egéu évre 6 forint. Mindazoknak, kik Baranyából éa a pécsi kir. tábla niűkOdéiérül érteaülésekot óhajtanak nyerni, — a küuObOn levO péoai uékeugyhlai fOleaentolée ée 0 felaége a király lAtogatása alkalmából ta, Biligin ajánljuk a lapot párto láara.
— KIIAiiféil fklhlváat vettünk u erdélyi gasduági egylet irodalmi etakoutálya kónyvkladA vállalatának lV-ik évfolyamára, mely igy uól t KOnyvkiadó vállalatunk I *0 évfolyamának füutel mind- elkellek már, a má-lodik évfolyim illxottlliffl erak kDnyvkerrake dói ulon kapbaló még néhány Ittast, a barma dlk évlolyamból pedig aalntén orak kevéa (el jei példánynyal rendelkeiünk Ka t kOrlIliréfHf irra birla uakoulályitnkot. bogy a negyedik évfolyamot itt megindltu a lOvetauO aégy lü téllel I, ..ilaromH'lenyéutéi", Írja Uásnár J. tasd. iigétl i 2. j,(Juliiti neveiéi". Írja Ctejllk litván, gaad. Intéió ; II, „A miamidé terme lén", írja f'ntháli HAiidor, gasd. ekidémlal lanár | 4. , Dohányt etnteléa", ir)a VOrOaKándor geid. tenintéaell ígaigalé, E íllioiék lehetdlrg a feaM ivrrrndbin. f. év májue havától kerdve 2- II havi IdŐiOioanett fognak megjeleltni.Ter-Irdelmük, 2-8 Ív leu, a uUkaég eierint képek, kel ellálva'-áa olyan modorban -ingják tárgyukat elAldnl, itogy^afindenkl ~ nteg a legrgy nstfillldt gasda Itt •»"voku)kaiean beífllUk. A 4 füut (1 példány) aw'laetéal ára reak 80 krej eár a igy olyan kevée, hogy még a legsierA-nyabk^vltfoimik liII* 11II 110 gavdalársuuk li uegreadelheti esokit. FNnteink ugy li eeekély slófliitéil árából gisdtsági egyeillíeteknek, it-kolákttik a egyre gyfijtninak le a küvelkeiA kfdveiményt adjuk, na egy eévra, egyuerre VA— üti példáuyra llgitlivk tilfljAd fllgat Ara 7fi
— Zalasármegyr gépeklatAil álla pala ItMt-gO-kra. /elavlrmegya mull iako-lei évi nApoktelAai állapotáról «Ar jelentést tettek e vármegye tOrvAnyhálósAgi bisotiiágának. A jelenlée tierint a mull évben a megye lertile-lén itatieeen 70,Ü20 tanköteles volt. Eaek kösll 6—12 évei24,884flu,28,876 leány; 18—16 éves 8687 flu, 0980 leAny. A tankötelesek vállárak isgrinl: római kai. 03,326, gör. kaL 28, belv. hjtv. ref. 2187, Ágost bilv. ev. 1640, itraelita 3142. A lankötoleuk nyelv tserint: magyar 63,184, nAmet 684, vend '3697, horvát 12651. Tényleg jskolAsolt: 66,462 lankotelu. ZalaTár-megyében as l8flO-*-9Í, iskolai év éísO falében 420 iskola voll és pedig 20 állami, 76 kOaségi, 324 felekezeti, fokosét azerint: 6 polgárt fin-iskola, 1 polgári leányiakola, 6 telaö népiskola, 408 elemi iekola. As iikolAk Avi tentartáurs 1880-90. iikolái évben 390,714 föriálbt fordítottak. Vult a tAtmagyuban_1880-21, iafcalai
évben 0 ipariskola kötél e«er növendékkel. 4016 Irt pénz ée ingatlan vagyonnal. A sala-eger-ategt polg, fiúiskolával kapcaolatos Fözépkerea-kedelmi iskolát 44 növendék tátogatta. A «f WíféliP" lét ilaóbbfoku >euekedelmi iskola van. A vármegyei lanlealület 624 tagból JdL Esek közül 604 képuiietl, 80 nem képeeüeti, 686 rendű, 80 segéd; 667 férfi, 67 nO. — At 1888—4. évben még megmeredt 82 nem képestiéit tanító stima I890-8L él alajáig 62-val apadt. A tanítók kötül 44 állami. 184 kOnégi, 390 r. kat., 24 helv. " hitv. ref., 20 Agoti. hkv. ev., 82 itraelila jellegű iskolánál mQkOdött. Ka Időszakban ia több fontos iniézkedU történt a földrajzi fekvésénél fogva elsőrangú jelentőséggel hi&Jüiklornyai- állán lanittképiő leileuiéM érdekében. Teljesen leiépült a mintaszerűen ren-desteieit be a képző' mellé emelt tornacsarnok. A mull iskolai évben a ralavármegyeí népoktatási intiseteket nsénégyézAf föifM ijlo vmütf lAiogatia. Ennek e asámnak magaíaágál megleili as at edai, hogy a megyében 181*1. óla Ruztictía Kálmán lenfelQgyelO működése óta, 31 uj lanilói AllAst szerveztek
A magyar Ipar da aa lahalák. A valláa éa közoktatásügyi min internek tudomására jutott, hogy az egyes iskolák iakolai szereikot idegen eegektől geertik be. A miniszter ennek folytán rendeletet bocsátott ki a tanfel-ügyelöiégrkhu, a melyben a legszigorúbban meghagyja, hogy mindennemű, iskolaszereket ée eatkiíeüket i-ssk ia hasai cégektől szerezze-nek be aa iakolák.
SPORT.
(ildényra Aaelnek elő, a 4 IQgét
kr 60-100
éra 70 kr 1E0— It'Ú itAhlányra llutnik elő, a Iliről ára '16 kr, 160- Kitt néhlányra Illat Ilik elő, a 4 fület ára 60 kr a a lüialekel Mrminlve kllhljllk ai
— A kalaaavárl allelák nyilvé'noa viadala. A kolozsvári atlétikai klub vesárnap e hó 10-én, rendute XIII. nyilvános viadalát Kolouvárott, a sétatéri gyakorié éti' versenypályán. A verseny igen sikerült, ott volt aa arisitokráeia ée a polgáráig saine- java. mely mindvégig nagy éraeklődéeeel néate a viadalokat. A vereeny aa egy órai veraenyiáráaeal keadődOtt. Öten nevűtek ée állottak kl A ki-tüaött idő alatt Marsalek Ferenc bajaokjelőlt tette meg a legnagyobb utat, lia kilómétert éa kétaráshermincshat métert A távolugrálban llgjobb volt Embrr István, ki Ot métert éa 37 centimltrrt 'ugrott. A lulydoháthan gint volt Nyergee Kilgmnnd, ki a nyolc kilogramvoe golyót kilenc méter kilenc oontimétornrire dobta, cintán igen uép ée váltoutoe kerékpár felvonulás következeti Albert Károly tornatanitó vealtélé atltt A felvonnláe' után a növendékek ügyu gyakorlatokat mutattak be, rwtlő filugráeokat, aői Uléit a nyeregben, felállást térdeplést a szaladó vaeparipln. A aaáamé-erte slkverlInyUn négyen indultak, eleő lett Ember István. A bainoki akedályveteeaybea hármen vereenyeetek, elsőnek ért célboa, kát perc ée harmincöt másodperc elatt, Fehrenthal Henrik Aa egy kiloméleru kerékpárveneny-lien bronrérmel kapuit Boár (tábor. A üt kilo méteree keténérverunyliea eled lett Borbély fiyürgy bajnok, A meges ugrásban legjobban ugrott, egy méter hatvaaOi uentimétort, Hoér (lg 1)01', A vernny utnlstV aeáiaa aa ea«r méta-ru aákftitAa volt melyben hátmen vettek réaat A Icggyorubliaa Myergra "sigawnd lulpit kl, három pere ég tttveanégy mást ilperc alatt ért tiálkns,
Nngy-Kiiniifla, vgsáfnap.
OS-AJEEtTOIC. Büeaú.
— — Tlilnli|l»t li(wlnl *—-
ÖA w /n, Mtt rdrmfni,
fltUJIf MniílO fa//, HekeUI. /fA/i moHifib | híi>nllmn,'ni>ni Iliim mű W a mrtluH, Kimegyek majd a italukká}, S elpanamlom Unalom, S elkilldhu majil iif/tt hot)Ad TMiMim, sffiiiioiil. Ok ne Srj éifJideiL-rtletiiHf Hogy látotni kill nrl^m
A'yy ér ínylva ujjongunk rnak, Mikor púua Ifrek fn. Hm Imi ítlll'i. boldogabb majd, Nálunk i anyy ttlldhikíll _
jtflmf ii.- ftji angyalok, ügy tMmftijük imi imijil egymrUt, HttHtnk n/yiuMii> i/n/«n;. Aj/// At nra/nr ujjongunk etak, MUnr rmtatéifi' tk t . . .
/fertím Oukdr.
Jgy csókért & halálba." ;
— )1i'nxí'lykt> I r 11: Schucbel Gyula, —rrifi)
£ lűiji onomótiyiil ntgy hiiáutl voltak Hindi txivórti | 11*10 lutliiít belenyugodni turnéba. Nőin tudta itgnndnlnl, hogy ItiOT miért fogul! nrtbt oldnla mellett helyet, mikor átoaaive tigy tmbo-gnti érlti. Igei,. Iiogy rom névéit ntüii velielie •<i HAtálól, mart még nem vallottal1 egymátntk aaaralmat.
E italárualt lakát mniaUn, Imgy legk-telebb Vlet—t*r réuiniiien
Zala 20. »xáto. (ű. lap.)
..........: .1.______. i. II "T
i'lVrtUm riudj Wtnfi'i Holnap mindeni megtud hal. leien Önnel. A vlinonilátáiri. A ttlvélyeé kéijnprtián uián mlndkeiien távoilik Dtndimik ea egy napi litiáriilJ lioautbbntk tttat fel dgy-éwM. fiihrfr arra-gondoll atün télen váljon ltrtaa ntrelj-e ? ha nem ueretl, úgy a italaiban Ingja keyetnl boldogságát. Sxokailan magavlaelele feltűnt nevelő iittlfll előli ja; de anéri nem inóltak neki; laknia! leendőjét «em leljeiiiette oly pontoaan,. mint aielott, melyéti tanérjai meg ia dorgálták, nem gondolva arra, hogy llandl bujt a meretem. -
elérktaeil Am a várvt-várl nep, melyen Utnilinak aoraa log ilduniétni, Sloteti ia a re vouira; de ekkor már nem kellett Stilágyiék lakáaár* menni, mert Rónával az ulcán találko toll. Hónt szereteti volna. elOle elbújni, rneet-nem i< terel le Öl ügy Sem, erről pedig tneggyőiődlelnT nem akarta.
Moat köveik étnek Bandira a kinon jiercek. A találkán Kőta tzólitA meg 01.
— Mondja caak kedVeti iltndi, mi it volt utolnA
taaVtm |einipi el váláaunknál 1_____-----■-—
■ < ■A -iUieleiit rffltiát téftmivjriJifrM-ffllEilc:
Teraiétf é finnek "R rókaát*?" •
— A/l klianiwny Ingjir megmondani.
— Tthát on engem axerei ugye bár V éa erre Bétvt tfllem várjn a válitnai t ~
— Igen.' ,----------;......—■ ■-'
—£n nem gondoltam - mag mágá'ttáT7 vagyla hogy nem tudok mtgnm telelt hntároani L — Mi htiárotiii való Miet itt Kattan vagyunk; Icatk.ta Eg ura hallja nyilalkonatát, mondja ki, [hogy ,utr*l".
j- Alt nem mohSáiom, meri — — —
— Meri megtudják tán atűlel?
— .At nem volna baj, de én máat aitreiek éa igy önt jiam bírom ttivembe tárni, legyen ttéri megnyugodvt, mert Önt nálamnál atebb leány boldflgllaatjá.—■—
— Tehát ntm tterei. Ki tehát at a boldog,
el log menni Stllágyiékbo* éa ItAiánik titrtlntai log villtni. Kgéat éj|tlekei áivirrttatoltí guudu-laiai tallnitltn oda IrányOUak, vtj|no tttrtlme log a viaaahángra találni, ' El ia meni léhát üti lágy iékbot, megtudandó, va||oa Béta meretr-e 01. Legntgyohb Orlinmtl Jagadiák, Kérdeaiék tdle múltkori atokatlan Inaga vittleiéi, melyre, 0 kllogáaul korai árvaaágái honit lel.
Kl ia hitték neki; de UAtt nijtttie Htndintk baiát, caak aattlei alOtt nem meri nyllatkotnl, már átért tem, -mart attvt máttrt dohogoti,
He Htndi ma It eatk lehangolt votl. Mikor aa-Ián távotolt, Itóta egyedül kiaárit kl. MidOn t ktpuhop ertek,- ta tlju megaaóltlt I • Hrágt kiaaataony I Mái eljövetelemnek fon-lija eélja vnii. Ht mtgigérl, hogy antvalmérl ntm Ing haragudni, ugy akkor nyllálkotnl fogok ; tlt nagyon ftlik bartgjálAl, mert 0 perolOI log IDggni jOvA boldogtágom, Kértn btaieljeu. ~ En Ont ,trtrt|«iii i tierelintm- bttáritltn. Mindtn '( .dl boldogatgomtt iiü' On ketélte óluij-I0m leienni. Ellogtdjat ? _ En — '
De kérem I ~ Mit ttáljaliV j Mondja, hogy mtret,
— Ea bá 4> — e- •, ,
e Ka hi •itont<"OI mondana, akkor — — — Akkor t tán ungyllkoa lenne ? I«en.
— Htbiba. Hál én vagyok at tgyedüll nó, •kl Ont boldoggá ithttné?
•m- Caak on talmi boldoggá, KtllOlllieil rgáin nétvt magatOul M állt,
Ea mnai tnltrem tini kadvaa Iltndi vnlamltt. Kngtd|tn nakem Hé "tál meggoudoláal éa mán mledtai mtg fni ludnl.
- 114 Art Jólvtni etak arrt kárain, fogadjon illváht, vtgy iiylliliumék mott,
— Ilnlntp mindtnt mtg log ludnl. Hát kártk tgy niAknl.
K anört íren táiplrot lati. • " A nhknét t tinók jt lagtlrlgább klnet, --mdkdja Mért,, mtrl eitt) tioílAk t aatrtlmet lepiiiaáitlnt, Huloiibrn pttllá lirtii atem tlOll tlt ái l||iAn JA umllli, ii ily ttl nu'Hiliá
ki at On kegyéi megnyerhéfte'/
— Kérem, "t Ügyei1'gy>"|,|A "'y^w SinitiM iaká»An mindenkor axiveaeu lálom. Moat pedig lávpiom,
— Kedvet ki«a*iiony I Ht már reám nétve triegH/Jllil it minden iüldi boldogaág ét igy at
vnpm egy bucio ótokban,
— A caAk a a/erelem tálogt, inntk pecaélje éi igy Ont nbbai) nem aáattiiihetem. Itten Önnel
Tehát nem aterei.
1891, május hif i74fi
Midiin e .két levelet megirta, ilbeiytite ktbálja belitti itebébe ét méty gondoltlokba merüli, Vájjon teljeaitae-e atándékál vagy aem ? (ívutioldatol kétaileli magának, bogy aazal log végei vetni étetének. üe még igy goudoikodoii, nevein Kjtülei it bara tértek.
Lefeküdtek.
Bandi it kOvetie fikei. - .
Mikor a Jámpét elfújták, elővette rejtekhelyé bfll a gyulaoldatot éa megitta. Pár percig caeod ben volf, meri mindjárt nem vett bétára a méregnek.
Nevelő a/lilei nem aludtak még éa agyaaerre.' alig érthető hangon — a méreg hatááárot — elke/dé énekelni:
Ott lém Hea airptkniJ, . Oda laat már fáj waal.
Alt hillék, hogy álmodik. Nem eaóltak neki. Reggel atonban, midOn felkellek, láiták, bogy itog^m^gJlgg fa1*7 ligyKán' van, linlull II Uú~ Üüií legelfinilr 4ettR-imr Fet aktriák Tóiiani, de ..liéaő volt Bandi.,, hálva.
Viltámsyoraan terjedt el a Wr a várotbtn, bogy BllidlMÓ Iltndi gyula-oldaital vetett vége' éhéinek. Megtalálták kabátja maliéban a leveleket ét cinkekkor lutliák- meg, begy HiiidiiiéreTembir leli őngyilkotaá. Síi lágy i Rőia elájult ravatala alOtt i melyre egy nefelejfibol loni koazorui Heíytxeil. Akik etak iatnerlák, mind eiratták szegényI. .
Temeiéte. nagy réaxvát mellen otent végbe.
Négy évet korától tokit axeovedelt ét midOer kőxel volt at idd, hogy ludománya állal-niagál boldoggá leheaae, akkor jutott
»Egy ctókirt a halAlbar. :—
Eéjntazás.
Kéjutaasáaok at 1891. évben. A ea, éa kir. atab. déli vaaut-lámuág *magyar vonalain 1891-ben tz alunt nieguevezetl napokon kéjutizáiokit renden, melyekbet repdkivttl olctó árit tntnm-'é*4'—: jegyek lógnak kiadatni. A) HiidapealrOl: mdjtu . lfí-án i pünkösd), jynius 27-én (Péter éa Pál), tugutziut 14-én (Márta menybetoeaelele), >zep
dertamhtp 99 án-'
begy inle'éllideiíiitlitllam volna Vajba megmu- érkD*;
tatliitnám neki vér/.S nivemet; hogy látná, mennyire epedok érte, ián tikkor szeret no. Négy ávta voltami akidón axQlelmel ejveaitetiem ; mig nevtló anültim hánáhot juiottiin, elég kint, fájdalmai éretlent; de ti nem hatolt rám oly kino-ain, mint Kőiántk ehilaiitö válatta. Oh ég, inóllti mtgidhoi, tiabadiit meg e Iüldi kínoktól.
Ham ment. Uondullu fátadni tpgja -Hétkt, mtri hitt mindktlten ínég lláltlok, egvmáné noh'nt lehetnek j de nem birtu lekündeni inivtájdtluitii. Nem tnólioil aiilinnem éankolni lakáián, httbár nok dall ludolt la, de e perctől lógva mindennap,
- inég t vég percen In — nti énekelte :
NátoaiorftfUn liarvndl lémlija, lUhnJol a •Irháiméra, tjti Imi Alltam njogplhopál, HQa iaat már naai fáj minml."
Nipról-niprt tnomordbli lett. Nem lebitett lObltá vigmókil balltni Hinditől. E mtgtvite-lile nevelO-inültlI liagyon í megaaomoriiolták' Hiába kérdenék n i a haja, aobne mondta' mtg. Petiig ht tudták volnt nevtio-aiQlei, bogy mhttoda naándék lakik Iltndi mivében, tán megmenthették tulna.
E mpiAl ktmlvt •fellmgynll miudtunel. Nem irt tóhhé vartekéi aem ét ittoltl elOmeneielélien it vltanthnnyalloll,
Ktrenit án (likaimul, hogy vethetne véget éle lének Egy alkalommái nevtlp ttOlei ningbiváet kipttk a rokonokiAl, nielyra llandl it bivtialot vull, di) t meghiváai - tekinlvt ttomoruaégái,
- mim fogttlia tl ét ok nem iiejivti ntmml rntttti, ntm It kéiiytterlltiiék t megjelenénra
MidOn iitveln anlllal ellttáyiák á.hátai, Iltndi leltft ti a>«lnlhnl, bngy iioniálog|nn a bttenO-leVtltk uirglránábnn. Kgytl névelő arlilelnrk, eyyat ptdlji Hilláltyl NAláiiák clmeietl, K> ulóbbltál lueyliálntlán vatn I nertii j lioenánaiiit ker Iflle, lingy leltél álkntetie, mrrl ene aat, lr)t levalábaii ailvlá|dálniil vlliék, kért lovábliá arra It, hugy lematénAn jtléujen mtg
téttel, mdjiu 17-én (pünkdtd), június 28-án (Páter ét Pál), augutziua 16 én (Mária menybMie-neiele), augui>a(ua 80-án (azt. litváa napja), ueptember ti én (kitttaiony napja X deeiember 24-én (karácsony). £) Béca-, Triaaii-, Fiume, Cor montba (illetőleg Valenctébe), hová aa érkeaái a B) alatt megnevetett napokon történik. (Kivéve tugmttv* 20-ikát, minthogy ta*. litván napra otak Budapetira aditnak ki meneiiérli jegyek. D) Báca deli v akutra a magváaár alkalmiból iitigutiiui bő ulolnó leiében, ~ egy keaőbh meg-bntároaoti napon. Aa eien kéjutaaáaokhot kia-dtndó, 14 napig érvényéé menet-térti jegyek árai Nagy-KanitaárOl Fiúméba: II. ont. 11 Irt 70 kr, III. out. 8 frt 60. kr. A kéiuiaiáti menettérti
legyek a menetnél_általában caak megttakiiát
nélküli ulatáéHT liaaináTheKik Aon vonaloknál, melytkhet kiadattak, illetőleg aa nxokhox kőivel-lenül evtilikotó vonatoknál. At utaxáa mtgtxa-kitáia tehát a menetnél egyáltalán meg nem engedhető, Oaek a Dadipeitrtl Innabruk-, Boaen- éa Trlentbe tiáló kéjutaaáai menettérti jegyek birto-koaainak tiahad a menetnél úijukai agyaaer, a jogy érvénytatégi tartamán balQI, láttáét taerinti állométon félbenaakitani. A kájuiaiáti menettérti |égy t vittiauiitátnll tbinden "nienairendtitrinti poéta- ét uemélyeoaafra érvéayet ét ax otáiáe, a jegy 14 napi érvényettégi tartamán belliig kél letatéa naerinii állomáaon mcgsznkiihttfb, Öyora-vontlokti a ,kejuiaiáal meneitérti jegyekkel még üiánlliiiiéi melleit aeui tubád baaanáfni. A-kéj* ularáni mttifiiér'l jegyeknél a gyermekek semmi--iieinü kedveainényben nem réateeülnek, vagyia, ugyantion illetéket (Irellk, mint a lelnOttek, vtgy pétiig t rendet dijáinbáaban nyújtott kedvetmány vaittiO IgéAyb*. A kéjulaaáti menettérti jagyak altplán poilgyáiriithidaúly nem engedélyeitehk. A von,ilok, melyekliet enen meneitérti jegyek ki adtlntk ee ttoknak a megneveieil állomátokből való li.duUti idejük, at eien kéjntaiáaokre vonat kutóiag kllüggeanitit binletményekben ki vannak tnnietvát lludaptattn, IBIll, máretlua hóban Aa ütletlga'gaiftiág.
21. xzAm.
Nagy-Kanizmi, 1891. mftjua 24-én.
lurtaMlM| i DifllihiM 11 hinti*
Idd litferaM «, U(i Meltml léasta* von'fcikoitA mlnlftm keaUataju.
Hi—iillw liwl>t IwaH kaaak bul /,!f»Jt»ln«l dl.
Killntoh VlWM MB kllO.UMk
Kiadóhivatal:
~ I J" ,<: ,
VtMNUMptlii fUdul tilWp köajrt. karoakaééaa.
ÉtÖKIXETÍSJ ÁRAI Erúm ím G írt — kr
r«u*»......8 .. w „
Nagfadivra . 1 ,. U_ „
Hirdatéaak jatiajaaaa aaáailtataak
ITtflttér paUtaora 10 kr.
A Nagy-Kanizsatt 4* Uélzalni takarékpénztáruk, a itankcgyesQlet, az Ipitr- fe kcrcskc- ;
dulmt bank, a a Nngy-kimizsni aegéíyegvletezövetkezel hivatalos közlönye. ÉWitzatíatk, ^lamlnt a kirdaj^akr.
_______________________—- "T-l-a; — --------- - roaaikoaók rtirkat Fttep ktajl-
lariikadlaíha tntíxeudúk. -
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
üli>li|«léalk Slagj'KRnlmáa tirtenklnt egyuer: vanárimp.
At új ülésszak.
A magyar törvényhozó laatuletnek új ttléaaaakát a lefolyt pünkösdi ünnepük után
nyitották mag
Minden agyaa (ilíaaaak megnyitásának
• kormány jelentákeny reformokat inaugu-rál; de még a fenálló közjogi kiegyeaáa létrejötte óta, nem volt egyetlen üléssaak aam. maty oly nagy jelentőséggel bírna, mint a jelenlegi.
Állami fejlŐdáattnk történetében egéeaen dj koraaakot fog megalkotni a mott megnyílt lörvéiiyhoeási éj ttléaaaak, óly korit akot, mely államiTejlődéatlnk nagy munkájának koronáját képeaendi, mely befő* jeti ama nagy épületet, melyen államférfiéi nk a törvényhozó teatllletünk évtitede-kan át fáradoztak.
A köiigaigatáaí törrényjavarlat törvény pyé váltával Magyarorfttágnak állami ée nemzeti megeailárditáaa bafrjeaatt lánnyá fog válni.
At a nagy mfl, melynek körvonalait a imimaet hölnaai, magyénk feledhetetlen nagy fia, a diplomatla nagy meatere Diák Ferano rajaolt nemeete elé, még caak keretét képaate a modern alapokra aaervaeeudő Magyarország államlaágának.
Aa Európa által oaodált magyar diplomata Anérdumj Gyula gróf DttOt Ferenc örökében már a körvonalat élénk - képpé alkotA, a keretbe bele illeaatette Magyar oraaág jövő képét a ti magyar államieAg nak magvautta, alakiját oly ezilárdan, bogy
nrrn építeni nem volt többé nehéi ée aa ót követő kormányférfiaknak oaak haladni kelletett azon az útoih^nelyet az ő^agy diplomatiai szellemé ai|elöftvg^|j^laá
Ám a haladáe nam tehéTeIf ~^ohadaoe. Mintlidércznyomáa tilt a tejlődéaen, ax elő-baladáaon, aa. oraaág nyomasztó pénzviwo-tiytt, maly oaaküera a fönHkol fényegotá Államunk hajófál'a nem egy-két politikusa volt aa oreaágnak, ki aat ai elaUlyedéetől féltette mAr; éa e helyzetben, nem caak hogy haladni nem tudott állami" fejlődésünk, hanem inkább stagnált, majdnem vlaazaeeett a hogy 6a meg nem történt, oaak abban fejthető meg, hogy a nemiet öeaaea ortijo a gazdasági belyaet javitáaára
irányult. - -•----------~
—A" pftnköadi ftnnepak' utAn bezárt -volt Uléaazak, már randaaett pénavi'aaonyokat
zettebb kincatárainak j éa ha e* be fog következni,—már pedig az eddigi tapae*-talatok után a nélkül, hogy a dolgokat valami rózsás azinU Üvegen át tekintenők, ; ^Tatmt TáditLljük — éahLa ha fog követ-kemi, mondjuk, akkor a rendezett államkincstár mellett zavartalanul fog fejlődni nemzeti- éa -Állami gazdáazatuni.
Most, most van tabát ideje annak, hogy nz, mit eddig tenni nem lehetett, meri a nyomasztó' pénztlgyi viszonyok útját állották a tevékenységnek, moat van ideje, hogy mind az megtörténjék, a mi ezlikaégea ah ltot, hogy Magyarortaágot, mint államot, politikaiing' ia újjá szervezzük és hogy königazgatóéi szempontból ia, a modern kívánalmaknak és a korszellem követelményé -nek megfelelő állami közigazgatást léte-
tnUh Mayy-r/.««^gnn és a most megnyíIF Tut, io?g tobb a múlt iránti
Uléssaak már uljitsn randaaett államháa-tartáaaal, kifogáatalan péniUgyi helytéttel rendelkezik.
Kltő eaei.---mint—-itár egy ízben tel-
említettük, — első eaet a kiegyezés létaai-téae óta, hogy a magyar államkincstár felee-leget mulat, mely liit bár jelenleg még alig aaámha vehető oaekélyaég ii; de laF jea biztoaitékot nyt^jt az iránt, hogy a kormány Altul léteaitelt takarékoakodáaí rendater mellett, félealeg évről-évre" «za-porodnl fog elannyira, bogy rövid idő. alatt a magyar államkincstár egyike lesz Európa, —- reméljük, ae égést világ. — legrende
Nehéz volt a kezdet, sok volt az előité-
A „ZALA" tárcája.
Sxokáa divat
SnokÚM. MU kérknltl, miért (Bnn ágy Méiiwabt' "/y klcilHy \'tvjy nekiüti, nliij jutni llimbi. MÚlitétm a rllág tmmtéii toll, Már akkor Hlllnttiim, mikor a aatt ét hold. Miért ll a aau may a hold/ogyalkotiii, forulévth óta mánilhtitlan ttokdt, Ai Írnokok ri/i/imUl hoMiMI Mltjdk /ni, ti ti gymg* lyiayi tyirmik, mgimil t'ilalu tli
Divat, ■ Mit ti urain, mt a rHdfhnt pépttH, -Ai tn hatalmam enuenM / imlnréitt tfitll,/ Mirt éiMtiriiitim mjpll im/y tintán hatéi, Ama mhiriiéf/, <imtly ntm tlMM él, Alsóin os wrdn iiimUma ihM ék, Mayyiirtih atayy /raMiáal iyyék t f /n tok Ily fontot dolgot én határolok, llál irfmMI littonnl ummUtim hagyok,
é&Bokú*. Nagyol létmlu fiatal áld fmntlom, ' J'rlékim yytnyUttl JiMnml, mfnl látom. á' általad /imnhungoH dinért tmhiréu, Mily mindig kjtihh nfahh lűrréayl mhni kén,
Mikié Mr aranyit ilráya /ormákha int,-------
Hatatmnm mtndmkop kOnnytn halomra dönt. A magyar nytlt! wdr régtn kirttéb* noní Erfy Igm kilimundáithoyy tHoltat törvényt ront'
DtVtlt.
Köimondátod mktin itat tol mm dőntá, Ctak illánk litén inkáit)) <il<\jl öiilS, yannak ayyan tokán, kin uik hatnak, Dl annak már •Miluhií kill a dirataaki. Hit Holiályntam ai áhítatot, ralliitl, Mig/orditom imlurrál n Daru in mondáil, -fít így vitat kot ra eyyindlt h nim gyátiHk, Mini tgymáil folyton irgnmmttal yyliiük.
M(rnVr*itm,
Tirimtrilnk így aj dirutot ét ú) tiokilit, Vitánkra nayyohh hálnnih itm*rjtínk ll etdif,
j'l hálna.
H uől A hOltt, hitttn kérdéthk ntm it Wfdf, A illáhan foglalta cl a a mtyoldát^., A hluiág mM///(((///m(/iIh jártak', iHtal ét ifokiit mrinl dlaéritil nlrtok, Hiokááöl Mi ilhtil éi dímtbál unkát, IH/mn áll at tgyutftt tjat méfoliát,
4a •■.,'. >7"fiefy:
léltette lerombolni at ezredéves alkotást I de a Száp(ír>l kormány nem riadt viaaaa a jörekvéae elébe gSrdlllt akadályoktól a bátran,—elszántan kezdett—a—munkához,-folyton szeme előtt lebegve a nagy latin mondás: malim rei publicae auprema les eato*, és haladt türbetlen küveLkezetesség-gef előre, célja felé.
A nagy munkának eredménye a •Közigazgatási törvényjavaalatf már a ház asztalán fekitik i el áj ttléaaaak alatt igénybe fogja venni a törvényhozó teattllet hazafias jó akaratát a törhetlen fáradaágú munká-
■ját. Nehéz feladat éji a képvieelőbás előtt; ■■ .■> „
A megmentett.
^^^^^^ — Baaaíljr. — ' 'Hiinard alán: Ctoria. IWolui Akoi.
(Vége.)
— Valéria kisaeetony, — szólt moat ünnepélyes banaon Károlyp— nem akarok betolakodni oly litokba, tn^ly nekeui fáj, kegyed azon szávait, hogy sngem rég kalptinak hitt, csak most értem, teleljen kérem egy kérdésemre•■' — Sseret-e aég?
— En Onhös mindig jó voltam, — vftlAstoli a leány, aaeiuélt lesülve.
— Nagy leien, at aa On vélasas, — kiállóit ' fel Károly — ily hideg váleat.
— Hallgalaon mag Ön — kéré a leány.
— Oh nem, elaget hallottam, — végolt közbe Károly, — mit még mondani akar, magam te •hatalom, ön ham aiereiett engem, caak jó voll tioiiám, on oiak moat uerat igaitn ét padig a lordot.
.Uram, én Önnek hálával lartoaom, on megmenté élelemei, önnek nent [ogt van velem reodélketnl, ilgyen ön magaval, én megyek, —* itóll a leány, de oly léjdalom fogta el, hogy majd leroskadod.
— Ne ámlted te magadat, ae mást, — vágóit móit kötben Rdgard egész bataroiolian, tebek nevetve Valériái. — Te ueretti engem t én imádlak, la nam mehetei, la ntm fogat elmenni,
ea ipboritok bátyja megölte fivéremet a moat elJAlt Aj hogy elrabolja lOlam menlö angyalomat a hogy iiéttmst boldogeAftomnlí a aa éjt kor-béclona tel liméi aUg dtrengo elmémben. Nem, natu Valéria I le toylm vagyl t maradni lógat I
NtgyKtnim. vasárnap.
dl ni nem aggódunk, tudva sít, hogy u omif. képviselőinek minden egyese jól tudja, kpgy elhalárnsáaátó) lllgg Magyar oraaáf jpvoje • így nem kétkedünk, nogy "•"UAJMkí politikailag átalakító reformra nésve a* képviselőhás bölcs határozatot fog Bomí.
És meri igy vagyunk meggy fi tód ve, ImmttM örömmel, lelve reménynyal, Udvt) •óljuk h magyar törvény hosátinak most megnyílt dj liléaasekál I
Palotai Csorlm Akót,
A bazai i.
Hogy hasáok Irtkóinnk jóltUo bistositlaaaék, aattkaéges u iparnak fejleesteee éa felvirágós-tatáaa.
A hasai ipar tejlddését jelenleg különösen oUmowlitja ai u. n. ipureiabadsig, mély a céh-raadsaer ■ageaUntetéee- alán lépteti*telt életbe.
Bár a oéb-rendeaer ápolta a testtHeti sxwtle out a a polgáraágnak tényt éa tekintélyt yköl. eeönaött; mégis minthogy a kHaárdvkaaK díb aüljráli, lévén aa a remrmokuak s a tovább kamdáanak allane: basánk Iparának tajlaaaté-aéhaa oly mértékban boaaá naai járulhatott, ■int aa iparaaabadaág.
Ai Intraaahadiág laaporitja aa iparotok saá-mát; elómoidKJa a haaai Iparosok közötti vér* eenyt • végftl mintli"gy a vfiMSny befolyással vas iparcikkeink tökéletesítésére t minőségére fai kitűnőbb iparcikkeink számára meghódítja ■a már a világpiacot,
Aa iparszabadság élstbeléptatésS óta kttlónö-,«on a liaat, tiaatugyártmányok, a faipar torán n aa aaataloa munkák, nárkslek éa baaonló laárhk, ágy a« addig csak Olaszország által kéexitett aaalámi gyártmány réaaeslllnah kittlntotff elli-■Íréiben á küllőid piacain.
Iparoaaink qualiflcatb^jinak emelkedéae ii lényegesen elöaegiti a haaai ipar fejlódését.
Nálitnk eddigelé hiányzott oly-iparusu»stály, ■aly nsmosak saját éraakait igyekezik támo-gstni. hanem aokoldaln képzettsége által edaa hazánk iparának felvirágoztatásához ii hotaá-járol;
M ti vett iparoouaatályt aa ipariakolák bivatvák nevelni.
Aa ipariikola, mint 4j intéanény, még loly-ton kUad a kaadet nobézslgslvsl. Aa alkahnaaott tanerfik a ked vesét Isn vlaaonyok folytán néhol • legjobb ssándék nallatt aam képaaek oly össs-hangaatoaan nsvelflleg hatni a növendékekre,
Zala 21, mám (>. Itp.) ':__
a mint as óhajtandó volna. Aa iparoa mesterek nagy tolni kflsönys; aa Iparoa tanoncok korlát' lan asilajiága i a tanításnak aa wti órákban való megtartása mind ■agannyi motrvum arra néave, hogy a kivánato* ereaatény fel nem mutatható. Nésetem aierint: mindaddig, nig a léte só vlaaonyok maiként nem alakulnak, tel-jaaitaa legalább a taaitó aa 6 míaairtját Uriimmel j haaaoa oda, hogy a uövsndékek na oaak ismeretkörüket bővítsék, hanam hogy kedélyük la képeztessék a jellemlik fejlesztasaek : aa értalmi, kedély! éa arkoloaí képaéi egyllttea hatása bízó nyári megtoruii aaorgalmuk nemaa gyümölcsét A haaai ipar fejlődését aa iparkiállitáaok ia
előmozdítják. ' -. __—
Éytizodflk előtt iparkiállitáaok vagy egy ál talján nem, vagy csai nagy ritkán randaatattek.
E kiállításoknak célja aa, hogy ipari törekvéseink fokozottabb mérvben érvényesüljenek, versenyre buaditván iparosainkat.
E. liléi Láaaló, aa aradi ofszigos kiállítás alkalmával, mint a kiállítás végrehajtó bízott-sálnak titkára, katalógusában a következő aaavakkal méltatja astjiafkjállitások rendkívüli JllUUlIM: , A retní neíszedfl súIyosTviszo nyök kéüCetnek beni(Uaket arra, bogy kereaallk, kutasa (ik helyzetünk jobbuláaának ezzközi-it Ha % kérésén nen nehéa.—Mig előbb honálybltt tévelyegtünk, majd Itt, majd amott véltük fel találni oajaink orvoaaaerét: aa a fény, melyet a fővárosban éa a vidéken megtartott iparkiálli tááok ámítottak aierta e haaában, fel világosi* totta még aaokat is, kik eddig • nem voltak tájékozva, bogy a'munka raálitáaa aa aa eaa-koá, moly Ível. felkliadhetíttk magánkat Erfak Igaai ilntnaatára caak Bndapeatea ébredtünk, aa 1885. évi oraaágoa kiállitái alkalmával. Iparunk éa termaléattnk amaa eredményei, molyok ott egybegyűltek, oly ^mérvUek voltak, hqgy egj'aaarra linbiaalmat ia adtak, a már-
már oallffgflddllnek.y —---
Aa eddigelé megtartott iparkiállitáaoknak arkbleai haaana. tebát fflleg abban nyilvinul. bogy ilfalok ■ űie^gyóiíidliettünk arról, bo^y hMMknak lg* van, itnmár ipara, eienkivlil pedig képifttaiebb iparosainkra %aaok kétiégtalenttl butditó battual voltak.
—Minthogy aa -iparuuAadián nálunk immár létra hoata a versenyt a a verseny folytáu ipar-cikkoink minósége Is javult; ipariskoláink pedig, I {—- melyek ogy értelmes iparosoaatályt bivatvft
1991. május hó 74 én
A h&diertgek
— melyei ogy érteiméi ípi létrakoani, — mindinkább izaporodnak a iparkiállitáaok ia gyekortAbb reudeitetnek; bátran remélhetjük aat. hogy baaánk ipar tekintetében, a ktlael jllvóbén a nyugat-európai államok atin-voulára fog emelkedni I /
Adja litan, hogy ágy legyen I 5—- *■'
' * AbraMm Gy/fla.
tP. K.1 Nem csekély IslUaéel okoaott a mull hónapban ai a hOi HImésij kag; Lipaaébea agy giinyirat falanl meg, amelyben as ositrak-mnyar hadseref siidalmaavi, rágalmaf va volt a a nénat* omiáfi kadaereg éfif 4ce*rWtt.
A röpirat kloos benyomását még fokoits aa a kArOlmény, hogjr aa exkMoailár hamburgi saját kttlón lapja nem ~*tallotia pártfogáaái adni • szidalmakból.
Asóla irodalmi téren már megfeleltek oaitrAk* magyar rtssföl a lipcsei gyanúsításoknak éa becsmérléa^jj^gk. Ast is emlegették, hogy Deiner ur, a bécsi német katonai attaché alkalmai telt maginak illetékes helyen nyilatkozatokat tenni a röpirat ellen. Es at utóbbi jelentés terméiaeta-sen t nagyon yafósiinUtleoQI hangzott a most kategorikuson meg is cáfolják aat. Mert csak nem |aket hivatalos nyilatkosások által egy
semmikép mag nem illeti.
Abban a helysetben vagyunk ma, hogy igenis jelmttrattlns oly eseményt, aely a német biro. dalom hadserege is monarchiánk véd ereje köst létaaó nivelyes bajtársi viaionyt Qnnepélyesen és tüntető módon . babisonyitja s as ütal minden Jíálét)ii kiaárólag aat a bisonyitékot szolgáltatja, bogy Berlinbea hadseregünk kttttnflié|i irint oly nagyrabeosQléssil vannak, maiyat aammifile aljaa limadis meg nem ingathat A mult eaatandei ssilitisl hadgyakorlatok alatt Vilmos csissir és királyunk közt -oly megegyezés történt, mely által a két hadsereg "köst, eleven piaUemi köl-■csttnfts Oeazekőttetes létesíttetDék. A megegyezés immár életbe lépett.
—Vilmos uaiasir kOlöObóló fegyvernemEeTT porosz liszteket rendalt hadaeregOnk lavaasi had* gyakoTtaiaibosnb királyunk részéről ia hasonló történt a porosa hadgyakorlatokra: A porosz lisstek jnir megkaptak Bécsből aa egyes osztrák-magyar csepatlesiekhes beosztásukat s már e kó 20 in bevonullak ; hasonlóképen nem sokira megérkeznek rendeltetési helyttkre Foroaaomigba rendelt tiadjeink. Ennek a kii hadserég benső (egyverteatvérieégit biaenyitó iotiskedésnek a célja kiasel fogható.
Háborúban majdan tftlcaönoe támogaiásra hivatva, mir Kékében labulja meg ismerni a két hadaireg a baráti 4«dseregben uralgó saeitemet, annak egyáni jallainét »a harca>ödjai. K köloaft-
— Mit lis«iil íja Mvlurd. ^ kérdi O'Brlen, —
— ismarti öa as én hátyámst, s ml ösasekötie-Misben állolt vtli.
«- Hogy ismertem* ? Oh iaen, Igen Jól: Hántanak barátja volt ■ barátságból msnya|ió|e ilötll napon agyonlőne párbajban»as öröksigt, ntlyet nta bagfolt, magloestoll engam essmifatamlól.
Ktrolr laosUggessii le|it isótlanul. A Lord Igaiat benill, 0 tudta as aaelet btlyjától, kl •aóla salnte megkalt. Olasshonban párba|baa eaaii el. A nenealalko firfl átlitta a helytetel, belirösnla kell, jóvá kellett tennie asl e lirflnil, ■ll biiya bUnoiiiga alóldésett. KKIBoben is Valirla mik hiliból köveioi öl, mari a lordot aaerstl. Meghnus as ildosatol, leaond a resény-rOl i aegvtl Villrlálól.
Magfogta Valirla is a lord kesil, egymisba 'ülte s lyy ssólt i — Kllst.sk boldogul, — aatin elltvosott a nélkül, hogy k ós sönt volna, al a liMirpartrai Mó)tra l i sll tengerre, Cdgard álóleli Valirlát, Homlokon nsókolta s
— tnyla vagy? nmóIJV susrsiss-s?
Valirta a lord keblire rsjté ssép li|il, kóaysl hullottak, de biiirosolltn, iraisssl mondá
— Igen, örökre tied.
Valirla, strt, örtokOnyek vollak esek Edgár dért s a ii|daloM könnyel Kirolyirt. Oh a n0l sstvbeo a surelsm sa fkMalntn lói msglár egylltl,
M anya könyatpes koit áldá meg gysrneieli,' ■lg Valirlát thegniAkolva, momli i -- te msgman-totiail flamst naksnt, msgmsatstUd a lirlsi ma-gadaak, leinytim I leayelsk boldogok I
- Amaa, - fflnnitáli ni a |isriltaplliny i aa öreg .limas
Hanonlitok . . . IJntónlilok ht «t/y ISuttán tl/tó fáim, A jnttlai fitt lyy (JyOngi kletinj/ i/kot,
Oj/Bnye klciiay ishon, Amily nínam réin, A mtlytt tiabúlion 'JVp a vihar tt/ltj/t • ■.
oi/l il olyan rayyoh, Mint « puitlá /jtfa, MIH 11üutía tiltok GySngi, kirtiny tlyt.
Öf/Hnot <li/ (t uivm, A vihar a — ód aat, Kt M/hImí mint ii Kit a yylhyi dyal,
Pl ai hk Mim AiyyoM, niii/i/oii yyOnyi, A Hnalnak tirki Mdr fi - Huiitfírfi,,,
Ni/ári tt'ipor
iíenydürSy, villámlik, Húll a nyári zápor, Stip itivirvény litttih Fffit, amoda tárol. At tytl /élkörbin-Ativili népen, 8 tűndiklik a napnak Sityér írom ében.
Elvonul a feliig. Éi kidirUl itmét, 8 mm fedi ll itmmi At ig tinta itinit, fíimn lipki jdtwik, Újra <t nltpfényű' Dingi méh métii itf A virág Myhéks.
MvohuI a ftlltg, • Elnémul a tipor . , . 8 ráborul s téfjra Kyy -ftfalt fátyol. 8 filjtin a sok eiillag, ■*» Mtyd isiWm oly . , 7M a Urak kitt „ f'tífdwtt^ (**k néha , , ,
I \ifornar Arpdd.
Nagy Kanizsa, vaaárnap
■Aa. btkalmasságban oly politikai bsaifiséf nyilvánul, mily példa nélkül áll a törttaelemben.
Bepillantást a sajti hsdenjének legbeniflbb Hetébe rak oly államnak engednek meg, melyről * legteltétleoibb bitoayoieággal meg iuuIí gyóiftd>e, hogy « birtlitgoi viszonyt soha Mmsrtttle fWwétlét megzsvsrni n»m lógja, ellen stgeskedéerol mm I* ssólva. Ily helysetbtn «u-nsk Ausatria-Magyaroraaág éi Németország. J Ai egées vllig alatt vsll|ák.hogy agyait* ellen lommilóle gypnnkodiut nem táplálnak, kölcsönös barátságuk törbstleneégtben erősen biinak ■ igy oiooa egymás elöli Titkolni valójuk. Némelor-. náliall szövetségünk rendithatleniégét érthetöb-ban napfényre juttatói lehelet luu,
Európa a lényből la fotjs, vezetni aaokat a tanulságokat, melyek Sokéoyt lolyhak belőle.
Szerbia lángban..
Kt állta■ volat, MB MP Titp «<niaoBTi~r* ■iát agykor a görög világben, — korunkban ii kápa* egy országot lángba borítani?
—Ar-«óp Xalália,* wsrbik volt király- wrral
ifja megtette. . /zzrzz- ............ii 11
Tudja mindönki, bogy Xatália ót fórja Milán kirily kSat tlltntórsékéfts BUHt II, a házas falak elváltak a kit fink, fojéro tette a korosát Aidta ürj ó* feleség zsörttilódnek tgymás tllra i iiMÓljtaHlw azJUlain önállóságát.--
A kormány nam volt tótlra, Afpdnf aa oraiáf „[hagyására kérto ■ ongodott it a kérésnek a férj, psm Agy atonban ím asszony, 0 kimondó, hogy eeak .trütiukHitk" 'enged A kormány használta aa artaakdt, hogy Natáliát eltávolítsa Bterblából ót a blls.ke aawoay lángba borította Starhiát, ■ : •
Aa eseményekről következő tudóiitáaok ár-kertek;
AT kőrSóay egéss csöndben akarta tltlvoH' tani Natáliát BaTgrtdból ót tervit olyin titok' baa tartotta, hogy egykét emberen kivtll aaakiaa tudott róla. Maga Natália királyné ttja tt|-tattá a kívetkesendíket, mert már estére pífioTyt rundéit a eaiahásben ót utóg dóiban töob ven-dógat fogaaott, a kik előtt igy nyilatkoaOtt, bugyi Nam hiaitm, hogy a kormány erö-•zakót fog alkalmaanl.
Dólutónl iól 8 órakot egyesem egy osapat katomlg leállta meg a királyné lakását, a mi
Zala 9r_uám.[(3. lap.)
hitta. Aa volt-a aóaat, hogy a nóp aam la •ejti * kormány saándáfcát. De csalódtak, mari királynó lakisáboa vetttó utcákban már dél -utáa 8 órakor óriási tolongá* volt.
Nógy Ara elmúlt, mikor tiiankót lovaakatoaa kíséretében megindult a királfnó ssját fogatán, hogy a Saáván készen tartott .Delfgrid" eaarb gfiaoere uálljon. -Alig hagyta al hását, a nóp körlilvetto koeaiját, a*m akarta elbooaátani, da akatoaákaek óa rendőröknek mógia aagy ne-Heaeh tiktrtllt a kottáit' kíssabaditoni, ugy, hogy at maUókutakoa a Kalimegdámg 'hatolhatott alóra. Oa itt aaáa mag száz diák óa polgár ntkirobant a királyné fogatának Egy pwo alatt ki voltak fogva a lovak óa a tömeg leírhatatlan örömrivalgással huxta a kocsit a Kali-megdántól a Teraszián át a királyi palota elfilt tl. '
A királynó lakóaa előtt aztán megtörtónt a véres összeütközés a katonaság, és nép köaött.
A királynó lakóaa mellett levő hadfirymi-niuteri palota ablakait nagy kövekkel bedobálták. A katonaságot óa aSMwófat kőtápor-ral fogadta a nép, űrre nagyobb aaámu lova* ó> gyalog ktfJlggság 1 sietett a helyszínére. A vezenyWLj tieit aaótoaaláera taOlitotta tti a köattneógetrUa ea eaitkoaódófeaTiijijfbb kfiiá-
" ^t.i, ii.-i - La,n„..it f, ,í milt
leioic. nuvi ■ kiiuunng ivgv ibií (R|piu
nóprt Kitt. A tömógbffl három ember halva terült al, nehóa tebet kapott hét, köhnyll tebai huaionbárom óa elfogtak i>árnál többet. A tSmeg atonban a lövétek danára som moa-dalt Otak esti kát Arakor, mikor aa egóás halyóraóg töltött fegyverekkel jelent meg a helytainén, lehetett a kAaftnaéget a királynó lakáaától mlnttgr MO méternyi távoliágra viiaauaoritani. Hót óra ntán a Belgrádi nagy* keraiktdök küldöttsége Rlaatioa kormányzóhoz ment, megkórni fit, bogy hagyja az ex-királynét békében Belgrádban lakni, de Rintica a Vttl-döttoóget nem fogadto. — Erre a küldöttség tiyája kttlOgyBinuaterhet ment, ki elfogadván fiket, beciUlotaznvára megígérte, hogy az ügyet 'liíkéuon fogja elintózBi. A >Deligr£l< h^Óti -a molyen a királynét el akarták vinni, egy BeL-grádhoz -közel eafi falu mellé dirigálták, de a királynét lehetetlen volt oda vinni, mert a üuoapartot Óríáai tömegek laAllták meg. ^jfél után egy órtkor a váró* egéiz területe ren dét volt ét reggeli 4 Ara huszonhét perckor Natáliát ktllön vonaton szállították Zimonyba, hol a pilyaháinál tay vendég szobában szállt ■ótatonnal leplntnt Kisóretóben vannak
termóiMtieen fdlhlvta a nép flgyelmót, ujgV, hogy pár pere alatt mint fulótlla elterjedt a hir, hogy a királynét klataaitják. CMkhamtr sok eaer •mbar volt a palola előtt. Todorovioa Vtlya belgrádi randfir-kapitány ót Pavloviéi Simon htlttgyminitatari Unáotot csak oagy nahaznn tudtak kt>r««H<li hatolni a tüawgea óa be akar* tak ■enni a báaba, nsakhogy annak kapnia sárva voltA tOrvény niirélmi I Nyissák kl I -J kiáltott Todorovioa óa minthogy fsluilltá-•ának nem lett eredménye, a kapnt betörték, a mit á nép fenyegetódaótsel fogadott.
Todorovioa és Pavlovion belépvén a királynó hoi, (Ifimntatták neki a kormány parabolát ót feliaólltották, bogy hagyja el tlalgrádot. Natália azt felelte, hogy 0 csak ordasaknak enged, majd, mikor megtndta, hogy fit a .Del lg Ad' lipjón tkar|ák elvinni, aat aoodotta, nngy azon a ba|on semmi esetre se megy tl, mtrt a hajó rnioga, rows állapotban van.' \
Két Ara talt tl Igy s ezalatt a ház slfitt «*iievtrfi<lött nóplllmeg saldta a kormtbyt. Todoroviot ót Pavloviét Isméi, fttlmenték a klrálynóboa éa njra megkérd ették tfilt, aksr-e távoaai. „Htm I* ~ falait Natália a legnagyobb tiatárfliottiáigal Rkknr favloviot intAtéro 'IV dorovlot odalépttt Natálláhqt, a királynó vállárt tette kesét és ait mondta i '»*■» Feltóg, a lörvény nevél*en lölttólllom. bogy kllveteen f
Natália ekkor belátta, nogy elleteieglllése hiábavaló óe sokogva Imrult udvarhölgye, Oyorryevloi (!ána itblére t útnak indult. At elt/i konsihan Ilit fi ói (lyorgysvii>i Cána, a másodikban TodonivIm és l'ault
inadik koeslban pedig egy aaendflrtlsst Ilit Mógnilttfc málhás konti haladt
ovieii egy lier laandfir' ilánder királyi
tMlatt tlvliték Topnildtrbe
Nékáay beavatott már uuabaton dólafán ttidta, hogy Natáliát, ha ksiii hótfna erÓMak-kai fogják llslgrádiiói eitAvolllanl, de Mt,|iogy *i kormaay llisakót rendfir I klfályii'é tltávtlIUtál ktrtat
I t 4 T"? T
tgllaógávsl akarja •ilttlvTanl, ttnklte
meg I . Salmodovlot tzredes és két udvarhölgy. Reggel nyolo órakor a királyné behajtatott Zimonybs és kisórttóvel együtt aa .Európa" vendóglfioen Kiállt meg _ —__
mm
Barllm. Ai a megltpfi blr van itt és az egtst orsiágbsn .tllir|tdve, hogy Nfmtíorudg és t cili'i blriHtatnm kOzt bizalmas kereskedtlmi politikai értekezletek folynak • aiok már eddigelé ii leliimerni engedik a köloiönöi hajlandó-sáaot sgy kereskedelmi tuenOdé' kAtóeóre. E Jeltnlés hordertjéntk megmérhetéie végett meg-legyendfi, hogy s német-oiittrák-magysr koron-Mohul poli'lktL egyfiméoy értelmében egy ntmn oroii kemkedeliftl eaeraödóe Iítr^jiüTölel" lóttltil Orotiorsaág és monarohitnk közi egy ktreektdslmi sstrsAdts ItttsQlétél. Olauotftáa, Mfti, Bomilnia, HmtHo elvben mtr késtekntk pyllalkostak a klisóptlirApsI hatalmak állal inaugurált eseriAdéil rendsssrbes osatlakoinl. Mosl llrossorsság It kAvtl| t példái, A oárl birodalom tnool lerméuetenan Inkálib s kényeaarnek engt^ltlmtiktdlk, mini saját AestAnóntk ;' mtrt ha nem köl izariAdtit Némttoriitggal, akkor nyersltrménybtll Itlt^elegel slfitt sárva marad a német piac. ,
Relgrái.Ts egytltffl termMitn ■■ omladlnn párl gyllléii ttrlotl oly óéiból, hogy ai arnauták állilAlagoi erAnakoiuidásal ellen, legélylntéikt-désekrfil tantoikoiiék. ül IsnáAskoaás Árva alatt tstán iitdtlt-vtdtll Irázlsokktl tolt basstdtkbta lámádiák A Hiilría \lqfy<irori>dfol, eieméra lob htnlván, bogy támogatja ■> erAeiakoakodáiokat éi hogy fllo-bolgár proptgendál Ot. Megtámadlak Uulfárlál ót TörOkorMftgoi Is óit oly órislmü halárotaltil liotttk, hogy a nlrAo* tt n uullátt-hiii fvnlHlttok, MHinUiMfutlul hárrt a /tnyiM* ftW mrbtig mtfmmtMrt; továbbá alhalároilák, hogy a nzgyhalalaakhog, at taytitmtkhei, a íiumanltárlui Inlóttitkhtti at tlAatiö allamtór-lltkhot Ily iritlmU mtmorandumttt íniótnsk.
'__i89f."mftjtiBvbó I4-éa.
Htlyi újdonságok.
~ — RUHélyl ktr. Városunkban ngy • polgári ttrsadalmi életben, mint a katonaságnál eltiltom imielet- ós sseretetbeo álló Br títbra Frigytt boavéd ezredest nem sokára elvaazHilk korUnkhAl, mely annyira sugssokto W éa a aaa-rtletre méltó bárónál, • kik oly jAl éreiték magokat a város társadalmi kóreiben. Mint hitelesen értesülünk ugyanis, a báró ezredes ur, azoa nagy és pótolhttidao veszteség után, muff egyetlen fis br. Bibra JntS halála által éne, el-haiárosla, hogy katonai pályájától, mely oly eok babért fűzött homloka körűi viaszalép a aa évi november hótól nyugdíjaztatását kéri, visszavonul és Titelbeo telepedik le. Szaratntak, ha a hirüok nem valósulna meg, sajnos laonbtn arra nincs kilátás. Mi Aaainta sajnálattal véstük a tudósítást s adjuk tudtára oivaaóiakaak azon meggyőződésben, hogy fik is lajnálattal fognak tnduestst ueremt felöle. if
— Psslaflaékáek Oblátk N. J. ur etha-lálosása folytán, a pécsi kir. posta igaogalóaág a helybeli posta-hivatal ~ veietéséval egyelőre Qmmt Károly posta- és távirda lotisitei buti meg, ki a vasetást tényleg át is velle. _
— Eakftvt.'E hó it-én délutáo eaküdött Arök bOséget Roth Mikis helybeli postatiszt, vá-rosünk egyik köakadvaltaógU Salat embere, Jtutda Hedvig kisaastoaynak, Hagy-Kaaiasa táreas Sörében kedvelt Janda Károly éa neje, kedves, élete viruló korában lévő, szellemdun leányának. A rózeák hónapjában vezette oltárhoz nejét, a viruló rótsabimbAt Roth ur, a mi nem mulaszthatjuk el Ossíntén kívánni is aj párnak, hogy egész élttokon át, rAzaás legyen at tgyOli lét.' At ss-küvfinél mint tanuk saerepeltak: Babochay György polgármaaiér és Fitdler Antal postatíazt; nyo-■toló leány Janda Margit, a menyasszony nOvére s tOlély Janda Károly, a menyasszony fivére voltak. Eik&vO ntán a ssoros családi kórben estély voll Janda ur hátánál. A fiatal pár tervbe vett nászút ja, minthogy a vőlegény a postahivatal-nal lévő ssemélyseti hiány miatt szabadságot nem kaphatott, — elmaradt.
— Záró assrpéty. A ,nagy-kanízmű kath. lOgymnásium iljusága* 1891. évi május hó 80-án szombaton délután 6 órakor, a fOgymiksiaa nagytermében a műének-, 'zene- és szavalatból záró-ünnepélyt tart, melyre a t. szülőkel és a tanügybarátait tisstelette! meghívja az igazgatAeág. Műsorosat. Ima GlueklAI. Előadja a ffigymnaaiumi lórfiknr: A'yiMiiy. V«H' t'Krnnnii című dalművéből. Hangszerelte V. R. Előadja a logymn. zenekar; Szavalat. Ábránd. DÖpjilér F. töl. Fuvo-lán • előadjai Haáse Lajos 8. oszt, tanuló, zongorán kitéri Eitingsr G^m 8. oiUk tetdo. Magyar ■népdalok. Előadja a lOgymaátinmi énekkar. Szavalat. Strénaia. W. A. Mozart 19. sí. vonós né-gyeeébOl. EIOadjAk: Bún Károly 7., Hirschel Jó-uet 7., Schwari Károly 7. és Krlpáca Lajos 6, osztályú lanulAk. A pályázatok eredményének kihirdetése. Lili keringi. Bánfi S.-löl Gyermek-htrmas itnekiséretleL Alirta és hangszerelte V. H. ElOadja á fOgymnasiunn ének- és lenekar Dimtomátái.
Diaagy A léa. A •salamenrei általános ta-niUMaetOlet« sQmegi járátkOre 1891. év jnniua 6-án Sümegen a városház termében diaagyOiéet lart, Bánfi Ala|os tagtárs 96 éves működésének mégűnneplésével. Tárgyak: 8 órakor lolyó bel ügyek ellntésése. 9 órakor ssent miee énekkarral. Mise után diszgyűlés. A gyűlésre egyesületünk tagjai, a tanűgybarátok éa az ünnepség iránt érdeklődők szívélyes tisztelettel meghivatnak. Sümeg, 1891. mlyns hóban. Könnye Jóssal tinók.
— liligyáUi. A magyar, ssent korona or-sságal vOröt-karesat egylelének nagy-kanizsai városi válasalmánya 1891, évi raájui 24-én délután 8 ^nkor, Kisdadovoda nádor-utoai helyi-■égében lartondja évi rendts közgyűlését, A kos-tyQlés tárgyal Elnöki megnyílás. Jelentés a lefolyt óv mUkÖdóaórffl. A számviasgáló-biaottság jslantéee. A sorrend sserlnl kilépd válasalmányi tagok* hol volt alak, oioileg azok isinéli magva-lustáaa. Nátánt indítványok. Klaoroh tagok: Rlttnspangar Upólná, Hoffmann Mórné, Kttrsch-per Igftámé, Hemme* Sándornó, ht. Schnyar Lajuiné, Wtlas Henrikué úrhölgyek. Kbenspangar Linói, (IrŰafaut Henrik, GyörlTy János, Laogyal lAjgt Trlpamtr (lyula, Vágntr Károly urak
4* mi nem aggódunk, tudva »»(, hogy aa oraaág képvieeldinek minden egy^ee Jól tudja, hogy élhalároaáaától jUgg Magyar oraaág • igy nam k4tk«*dftnk, nojy
•■•n, • naaát politikailag átalakító reformra néave a k^pvianlAIiAa böloe balAroaatot lo* komi,
Éa mart igy vagyunk rueggyóaddve, baaaHáa OrOmmal, telve rmnéiivnyel, lldvtf ■Olittk a magyar törvény hoiaanak moat maftiyilt Aj illéseinkét I
l'aloiai Ctorba Akol.
hazai iparaiéit cIGmozditó tényezők.
haaáak lakóinak jAléte biitoeitlaeeAk, fejleaitéie Ai felvlrAgoi-
HogyL
aatikaAgee aa iparnak tatása.
A hámi ipar tejlddAoAt jolonlog különösen előmozdítja aa n. a. ípureaabadeAg, moly a o4k> raadeaer megszllntotÍBO után lápUltéUtt Aletbe.
Bár a oéh-raadaaer ápolt* wteatllloU aielle-OMt a a polgárságnak tényt áa tekintélyt felll-eeBnaOtt; niégln minthogy a kUeérdekaek nam aealgált,lA*fi aa—ir reformoknak n tuvtbb kaladáanak ellene: baaánk iparának iajlaaaU* aábaa oly mértékben koaaá nam járulhatott, ■int aa iparaaabadaág.
Aa Iparaaabadaág aaaporlija u iparotok aaá-■At; viomoaditja a haia) Iparoeok Icüxiltti ver. aenyt a végül minthogy a verseny befolyAeaal van ipareikkaink tttkAleteaitéaérn ■ minőségére ia: kltdndbb Ipareikkaink uámAra meghóuitja ma már a világpiacot.
A« iitaraaabedeág élatbaléptatéaa óla klllónö-a*n a (iaat, tAaatngyártmányok, a taipar tóráin aa aeatalqp munkák, pirkotek éa biufttulú laárhk, ágy aa addig caak Olaaaoreaág által kéaiitott sántáim gyártmány réaaaaOlnak kitttntetd elis-■erAeben a kültuld piacain.
Iparoeaink quallflcatlójAnak amalkadéaa la lényagaaan elóeegiti a baaai ipar fejlddAaét.
Nálunk addigalé kiánvaott oly iparoeosatály, ■aly namoaak aaját éraakait igyekiilk tAmo-jutni, hanem "sokoldalú kApaettaége által adaa laaánk iparának lelvirAgoitatáiAboi ia hozaá-járul. __________- ' , ''-J
Mflvait Iparoaueatályt U Ipariakolák hivatvAk na válni.
Aa ipariskola. mint Aj intAamény, még folyton kliád a kaadat nabAieégeivtl, Al alkumaaott tannrlk a kedveadtlen viaaonyok lujytán nábol a lagjubb MAndAk mallati aam kápaaak oly öeea-itaagaaloaan nevaidleg hatni a nlvendekekre,
a mint aa Ahijt^ndó volna Aa Iparoa msaterek nagy lokn kttaopye; aa iparos tanoncok korlátlan aalla|aága a' a tanltAnnek aa aati órákbaa való mflftartáia mind augaanyi motívum arra neave, bogy a kivánatoa rroamény fal nam mutatható. NAaetem aiarlati mindaddig, mig a lAtead viaaonyok máaként nem alakulnak, tel-Jeeitee legalább a taaitAai 6 miseiójál örUmalel | baiaoa oda, bogy a atlvendAkak na oaak inhe> retkttrtlket bOvílMk, hanam hogy kedélyük ia képaataaaék 'a ialbmttk faileaataaaak : aa értalmi, kedély! éa erktlIoM képaéa együttaa batáaabiao ayára megtermi 'eaorgalmuk nemee gyttmOloaát.
A baaai ipar f^jlddéeét aa iparkiállitáaok ia eidmoaditják.
tvtiaedek olÖtt iparkiállitáeok vagy agyáltal jáa nem, vagy oaak nagy ritkán randeatattak E kiállltáaoknak 'oélja aa, hogy ipari törek-véeeink fokozottabb^ mérvben érvényesítenek, versenyre buaditván iparosainkul,
E. Iliit Láaaló, aa aradi orezégos kiállitáa alkalmával, mint a kiállitáa végranajté biaott-ágálftk -titkára, kaUlógnaában a Mvetkead m vakkal méltatja aa iparkiállitáaok raodktvllll jelentdaégét: ,A reánk neheaadd sólyos yiato nyok kéaatstnek bénultakat arra, bogy kereeettk, kutaaauk helyaetttnk jobbultaának eeak&wit fia a kereeé* nem oeháa. Mig elflhb homályban tévelyegtünk, majd itt, majd amott vélttik fal találni najaink orvuuaeré( > u a fény, malyat a fdvároaban éa a vidéken megtartott iparkiálli táaok áraaatotlak H/,orlo a bakában, fel világosította még aaokat ia, kik addig nam voltak tájékaivá, hogy a munka raálitáaa aa~aa aak> ktta, melyivei (elkUidhetJUk magunkat Erünk igaal (totnoatára oaak Hudapeetea AbradtOnk, | a* 1886. évi oreaágoe kiálHtáe alkalmával. Iparunk ée tennxléaunk amaa eredményei, molyok ott egybegyűltek, oly mérvünk voltak, bogy egyaaerre ttnbiialmat ia adtak; a már-már callggeddknek.*
Xa eddigelé megtartott iparkiillitáaokpak arkttloai hauna tobdt áSleg abban nyilvánul, bogy általok ineggydaódliettUnk arról, bogy baaánknak.ia van immár ipara , etenHvUi padig képaatlaoebb iparoaainkra aaok kétaégtalentti buaditó bataeaal voltak.
▲ h&dstrtfik
Minthogy aa iparuM>adaá|i nálunk immár létra boata a varaanyt a a vfreehy folytáu ipar-cikkeink mindeége la javult t ipartakoláink pedig, — melyek egy értelmei iparoioaitAlyt hivatván Jétrehoani, —r mindinkáhn ataporoanak i Ipar kiállitáaok ia gyakoriAhh rendeltetnek |*bátran remálbetjUk ast .,'hogy baaánk ipar tekintetában a kttaal jüvdbea a nyugat-európai államok atin-vonalára fog emelkedni I Adja latén, hogy ftgy legyen I
/wtmMm Gyula,
Mit bewél 00 Mi lord kérdá O'flrlen, —
— lamarta da ai én pályánialj a ml öaaiekoile* Uf*«l.«n állóit vala.
•» Hogy mineriem-e V Oh igen, igán jól. iiályám-nak barátja (olt a barátaágbol manyafifllf előtti napon agyonlOt't párbajban h aa OfOkeáge, malyat raám hagyott, magloaaioil angem eeimélatamiol.
Károly JaMUggaaiié Uját aiótlauul. A Lord igatat baaaáll, 0 tudla ai naaial bályjától, kl •aóla aalola aagbali, Olaaihonban párba|baD •aati ál, A namaalalkd férfi átlátta a halyaalal, batároiaia kall, jóré kállaii taonlaail $ lérflaál, mii bátfa btln'teeága elAldáaatt. KUlBobeti ia Valéria mk hálábdl kóvaioé Dl, mart • lordot aaarail. Magboaia ai áldoialot, lamood atemény-Ml a magvál Valériától.
Magfogia Vaiérla éa a lord keiéi, agymáaba lállihi Igy aaólti — Elitnek boldogul, — aaián •IlivoMiU á nélkül, hogy kóaiftnt volna, al a taMarpartra, k^Jójlra • a ala tangarra.
Edgard álóltlé Valérlát, homlokon oaókolia i
— aavla vagy? aaólj? «>«reie»aV
Valária a lord keblére rajté nép fajét, kóaytl bullotiak, da baláruaotlan, éraáaeal mondá i —
— Igán, Drftkro llad,
Valéria, alrf. brdmkdnyek voltak aiak Edgár-dán a a Íá|dalom klijinyel Károlfért. Oli a nfll aMrban ■ iiaralam a ■ flldalom jól meglér igyttll.
Aa anya koiiyüAiiiír üoif áldá mag gyermaliall, ■k Valériái megeeókolva, mondá i - U megman-láttad flanat ntkam, magmaaltltad a létjel ma» gadaak, laányom I lagyalak lioldogok I
Amaa, moa4ák raá a pirtkapltáfif ( ál Ortg •Ilmae
(P: K i Nem eaekáty l*lun*«i afcaaoU a mull hónapban ai a kOrttlaaéay, bogT Upeaeben egy lónytrat jelent me|, analfben ai outrák-magyar badearag eildaimaa*a, ragalmaava volt a a német-oraiági kaénrag 4gig dwaértalali.
A rópiral kínon benfoma*ai mé| fokoita aa a kórfilmény, hogy aa aakanoeMgr hamburgi ea|At kUlfin lapja nem aiallotia pártlogaaál adni a eiidalmakboi.-/ «
A tóti irodalmi térén mar megfelellek oaitrAk-maiyár ráairAl a tlpoeai gyanuait*aoknak éa beomáérliaeknek. A üt w emlegették, bogy Deiner ur, e béoal némei katonai aiiaohé alkalmat «att magának illetékei helyen nyilatkoiaiokai lenni a rópiral allén. Ei at utóbbi laleniéa terméaaete-*en nagyon valóaiinUtlénttl haagioit a moat kaiegorikuaOn meg ia eáioijak ail. Mert ctak nem lehet bivslaloe nyilatkoaliiok aligl égy jámadaanak - oly jeloiHOaáget adai, mely aat aemmikép meg nem illaii.
Abban a helyűiben, vagyunk ma, ÜQgy igenia jelaolbetllnk oly' aaamányi, mely- a német tóro* delom badaarege áa monarchiánk védertje köat léteaó eiivélyae baltáreOtaionyr Qnnepályeaan éa lOnieid módon bebiaonyitia a ex által minden kélelyi kliárólag aat a blionyliékot iiolgálialja, hogy Barbnhaa hadaaragttak klllloO-iége iráni oly nagfrkbeeatiláaiel vannak, malyat aammiféle alja* tamadée meg nem ingáikat. A mult eaatandal aiiléiiei hadgyakorlatok alatt Vilmoa eeáaiAr áa királyunk kóst ol) magegyeaéa történt, mély által a kél badaereg kóit, eleven iiellami kól-csljnön úaaiakótt'atéa láteeittétpéki A megagyeaéa Immár éleibe lepátt.
Vilmoa ceééiár kttlOobfiid (egyveroambeli porost linziekéi rendeli badeeragUnk11 tavaazi hadgyakorlataiból éa királyunk réaiéról la haaonlá tórténl a poroai hadgyakorlatokra. A poron liutak már megkapták HácaMI aa agyea oaiirák-magyar ciapatteatekhea baoaalaaukat a már a kó 80-án bevonultak j baaonlóképen nem sokára magárkaanak rendelletéai helyükre Poroaaoratagba randáit tiaiijaink. Ennek a kél hadsereg banaO lagyvartaatvériaégét biaonyiló ioléikadéinek a oélja kéuel foghaló.
Háborúban ptajdan kóleaósfta támogatáara hivatva, már békében tahulja meg lanaroi a két badaereg a baráti .hadseregben uralgó eaeliamai, annak agyéni jelleméi éa haromódját. K kóloaft-
suxuj_i_... s. „ .'. i, »-_—___i i i -a
Hanonlitok . . .
llo$tmlíl»k én lyy Paulán álló fdhot, A pUtlül Ián egy UyOnyi klcfthy dgkoi.
OyOnft kleélHy ághnt, Anuly tiiiimn viHvi, A mtlytl maiádon Ttp a vihiir kinyi,,,
fi/i ii olyan fagyok, Mini i puula fája, Mini i pmtlu fának flyönyi, kiriiny Aga.
OyOngi ág a — uittm, A rihar n — Mnul, < Ki Itpdiii moil n Kit a yytnffi ágat,
- lh ai in iilii mimn" nagyon, Nii^oii gyfngi, A Mnnlnok lirht
Már
u - tmtlőrti,
HyAri ft'tpor
MnydOrCg, villámlik, Húll a nydrí táper, 8»ip uiiáriány Idteeíá I'mI, amodm lárol. At egpl /élkörbm AMmIí iiipm, 8 tündöklik a napnak Sugár Mnibm,
Rpanul a fülig M kidtrül iimél, 8 Nem fiái el eimmi Ai ig tinim ufnél. //íniíí Itpki jdluik, (fjrv 'a napftnybi' * Dingi mik méiol itf A virág ktlyh/hf,
dHvonul § ftUtfff ■ Kínámul i lápor . . 8 ráborul a tájra Kgy fiiul* fáégtl, 8 /fljön $ HoJk cilllag, • Jkjé minden oly , , ,' látol a híreik Wef VUláMltk mk nika , , ,
J*olDMnMr Árpád,
Nitgy Knntxaa, vaeámap.
_ bAi btialmattágban oly palilikai btntótég nyil-vánul, mely példa nélhtt) Ali a tfiriéailimban.
Bepillantást a njll hidtrejánik legbensőbb eleiébe eaak oly államink tngedhek meg, mily-fOt a Itgléttéilenehb bitonyotaággal meg vanaak győaödv*, hogy a baráttágoa vlaaonyt aoha lemarttfa IWllMlll megiavarnt nem log|a, llltn tégeikédáéröl nem Ii aaólva Ily hélyietben vae-^Dakáuutria-Magyarortaág éiNémttoitaág. Ai agéet vUtg eifltt vallják, bogy tgymái ellan temmllélt gyámkodást ntm táplálnak, kölciílnöe baráiiáguk törbetleniégében erflttn blinak i Igy ninni nymát elöli titkolni valójuk. Német or-tiággali uOvaliégOak rendithetleiAégél ériheiöb-ban naptényre juttatni lehelellen.
Európa a téaybAl la fogja vetélni aaokat a ttnultágokal, melyek Önkényt folynak belőle. •
Szerbia lángban._»_
Ki hitte volna, hpgy egy nép amony, — mint egykor a görög világban, — koránkban Ii képéé egy ortügot lángba borítani?
A nép Kmkó NaliUiajir uirbek volt királynői B*|tft|i.
Tudja mindenki, bogy Natália ée térje Milán király kiint ellentégeakedée lltUtt kl, a háaai felek elváltak-a»kie fiuk, fejére tette a koronát. Aióta iérj éa ialeeég ttiirtíílódntk egymáa ellen i veiaélyeatetik aa állam tSnállóeágat.
A kormány nem volt tétlen, Milánt u oruág elhagyáaára kérte é engedett Ii a kéréinek a ftrj, nem ágy azonban aa aauony, 0* kimondá, hogy cenk .írSuaknak' enged. A kormány ban-aálta aa erówakot, hogy Natáliát eltávolitea Szerbiából ée a büifoko amony lángba bori-jotta Saerbiát. •
Aa eeeményékfóT követkeaö tndoeitáaok ér-keitek :-
A kormáey agéet ciöndben akarta eltávoli* tam Natáliát Belgrádból ée tervét olyin titokban tartotta, hogy igy'két imberen kívül aenkiie tudott róla. Maga Natália királyné iem lejtette a kOvetketendóket, mert méjr Mtére páholyt rendalt a uinháaban ée még délben töob vendéget fogadott, a kik előtt igy nyilatkbaott, hogy: — Nem hteaem, hogy a kormány eró-•átkot (og alkalmátnl.
Délutáni iái 9 órakor egynerre egy oaapat katoneeág aeállta meg a királyné lakiaát.a m« tennéaaeleaen (Olhivta a nén fljrvelmét, ugy, bogy pár pere alatt mint futót III elter|edt a hír, hogy á királynét kintaeitják. Oaakliamar aok tatr ember volt a palota élött, Todorovlci Velya belgrádi randór-kapitány ée Pavloviéi Simon helugyminiiatari tanácioá fiak nagy mheien tuijtak kereiiilll b|tolnl a tlimegen ée be akar tak menni a báaba, ceakhogy annák kapuja lárva volt, — A törvény m'Mmt! Nyiaaák ki j kiáltott Todorovlci éi minthogy feliaólltá' iának nem lett eredménye, a kapat betörték á mit a nép lenyegetódiéiiel fogadott
Todorovioi éi Pavloviéi belépvén a királyné bei, előmutatták neki a kormány paranoiát ói filiiólltották, hogy hagyja el Belgrádot. Natália ait felelte, hogy ő utak erőtiaknak enged, majd, mikor megtudta, hogy őt a „IMigrád" hálón akarják elvinni, eai mondotta, hogy uon a ugjon icmml vaetre ae megy el, mert a hajó roioga, rom állapotban van,
Kél óra télt el igy i eialatt a hái előtt ömevirődött néptflmtg ultlla á kormányt. Todorovlui éa Pavloviul limét fölmentek a királynéból éi n|ra migkérdnték tőle, iktr-i távmal. ,Nm I" ~ felelt Natália a legnagyobb határoiouiágial. Ekkor Pavloviét Inteném To> dornvlet odalépett Natáliából, a királyné válléri telte kiaét éi nt mondta I — Ftllég, a törvény ntvélitn lltliiólltom, hogy kllveitan í
Natália akkor belátta, hogy ellentaegUlétt 'hiábavaló éa lobogva borult udvarhölgye, Oyorryavlaa t'ána kehiére i ntnak indult. Aá iláO kocáiban Olt Ő ée flyorgvivlei C'ána, a ntéendlkhaii Tndorovlet éi Panlovléá, Agy bar etatiik kiietlban paciig agy ctaiidőrtlixt Ilit, Mogoitllk málháa kuotti haladt. Mándor királyi naTatt elvitték Topeilderhe,
Néhány beavatott már nombatnn délután tndU,' Itojnr Natáliái ha kall, hétfő* wóaiik. kai fogják Belgrádból eltávolítani, da ait.hogy á kormány Iliinkét rendőr nagltaégévil akarja • királyné llUfjJltáiát lermtlllvlnnl, lenkiie
Zali at. Mám. (8. Itp.jr_
hitt*. Aa volt a áéaet, hogy a nép nem ie lejti a kormány uándákát. De eaalodtak, mert ft . királyné lakátáhoi vnető utcákban már dél-utái 2 órakor órláei tolongái volt
Négy éra elmúlt, mikor liienkát lovaikatona kiiáretében megindnlt a királyné eeját fogatán, hogy a Siáván kéainn tartott ,Delfgrád" aaarb
fdaoere uálljon. Alig bigyta el hálát, a nép Urttlvetta koraiját, aem akarta elhoeeáteni, de a katonáknak éi rendóröknek mégie nagy aa-beaen aikerlllt a kocsit kiuabaditani, ugy, bogy ai mellékutakon a Kalimegdánig betolhatott „elóre. De Itt náa meg uái diák ét polgár nekirohant a királyné fogatának figy pere alatt ki voltak fogva a lovak éa a tömeg leírhatatlan orömrivalgánal huita a kocsit a kaii-megdántól a Teraizián át a királyi palota elótt el.
A királyné lakáaa elótt aa'án megtörtént a vérei SenefltkSzée a katonaiig éa nép köiött.
A királyné lakáia mellett levó hadiigymi' niuteri palota ablakait nigy kövekkel Bedobálták. A katonaié got ée rendóreéget kóxáporral fogadta a aép, Erre nagyobb axámu lovaa éa gyalog katonuág áietett a helyeatnére. A veienyld tiut iiétoailáira szólította iiy a kóiOneéget, de ei uitkoiódánal éa ojabb kóaá-porral felölt, Moet a katonaiág fegyvert ragadt
1891. iDtjűalö 24-én
éa á népre Ifftt. A tömegból három ember TTeeienf Kái^y. poata éa (ávirda fCiisztef bítia
halva tertilt el, nehéa áebet kapott hét, könnyű •ebet buetonhárom ée elfogtak eiáinál töblietr A tömeg aaonban- a lövéeek dacára lem mozdult. Cnüi eátí kát árakor, mikor aa egáaa helyóreég töltött fegyverekkel jelent még a helynintn, lébetelt a kSiógiéget á királyné lakáiától mintegy 5Ö0 méternyi távolaágra vimaeaorítaai. Hét óra után a belgrádi nagy-kereakedók kQldöttiége Kieatiei kormányzóhoz ment, megkérni ót, hogy hagyja ai ex-királynét békébén Belgrádban lakni, de Kiextice a atil-döttiéget nem fogadta. — Erre a küldíitteég Oyája kuiligyulnuátérhéi ment, kt elfogadván ókat, beeillletiiivára megígérte, bogy az Ügyet békéeen fogja elintézni. A •Deligráa* hajót, a melyen a királynét el akarták vinni, egy Bel-grádhox köael eió falu mellé dirigáltu, de a királynét lehetetlen volt oda vinni, mert a Dnaapartot óriási tömegek náliták meg. Éjfél után egy órekor a váron égési területe rendéi volt ée reggeli 4 óra huuonhét perekor Natáliát külön vonaton uállltották Zimonyba, hol a pályaháinál egy vendégiaobában iiáUt meg éi azonnal lepinéni. Kieéretében vannak Síimonovi'ci eiretlei éi két udvarhölgy. Reggel nyolo' órakor a királyné bekajtatott/.impnyba éiikiiéretével együtt ai ,Európa' vendéglőben •Alit heg. ----------
Külföld. lí-
Barllaa. Ai ■ meglepi hir van itt , éa ai egén nrnágbin elterjedvr,- hogy Kémtloruáf éa a i'dn hírndnlnm jtöisl biialmaa kereakedelmi politikai értekeilitek folynak i aiok már eddigelé ii lellamernl engedik a kOloaönOa hajlandó-láxQi egy kereikedelmi nzeriödéi koténére. E jeténlén .bordereiének megmárheléae végeit meg-IegyaendO, hogy a • német-nnxtrák-magfar kerei-xeaélml poiHlkftl egyezmény érteimében egy német oroii kerenkedélml nneriOdén létrejötte fel-tételezi Oronoruág Aa mnnarohiánk kóal egy kereakedelmi menődéi létiiüléiél. Olai$oruág, Spáfti, Románia, Sttrbia elvben már késieknek nyllalkoiiik e köiépeurópil hatalmak állal inaugurál! aeariAdéai rindaierhei oietlakoini. Moai Oronornág Ii követi é példát, A oárl birodalom 'mpal lermésneténen inkább a kényaaernek engedelmeskedik, mint silál öaiiönémk; merf ba nem köt aierifldéii Németornággil, akkor nyeralerménybell feleelegei elölt lárva marad a német piee,
H*igrA4. Ai igyetem termében ái omtldloa párl gyüléit tarioti oly délból. hogy ai imauták állllAlagoi erOnakoniodáiil ellen, wgélylniéike-déaekrAl lanát'ikoiiék. E tinánikoiái Orve alalt eilán aiádeil-vedell tráiliokkel tele bmédekben Idmtliltáh Aimlríu Mn<jyaror»iáfot, aiemére lob banlván, hogy iámogat|a ei erOuikoakodáiokii éa hogy illó-bolgár propigándél Oi, Megtámediák Bulgáriát éa 'l'tirn.koranágoi Is éa oly értelmű helárt)á*liil hoiláí, hogy. a tdrAo* it a uulhln-hvt /imlnlnnk, MliínHtknHmkit kii'ti a /tnytgt-Ifit mi'M(/ mt/mtntMri, továbbá elhalároitak, hogy 'a nigfliálálmikhoá, ai aeyelemekhei, a humenltlrliii Intéielekbei, ai ilfixelo államtér-llékhoá ily érialmu memorandumut Inléeiiek,
Hilyí njdoiiiigfok.
Naamiél/f klr. Vároeunkbaa ugy a polgári láraadalmi éleiben, mini a katonaságnál al-talánoe liiilalat- éa aMratatfcao illő ír. títbi ii Frigy* honvéd eiredaet nem sokára elveazitjflk körünkből, mely annyira megizokU öl éa a ixa-retetre méltó bárónét, i kik oly jól éreiiák magukat e vároa láraadalmi köreiben. Mint bitefo-aeo érteailiUok ugyanit, a báró ezredes ur, aaoa nagy ée pótolhatatlan veszteség után, raety egyetlen fia br; Bibra J$n8 balála állal érte, elhatározta, hogy katonai pályájától, mely oly eok bábéri ffitölt homloka körül viaazalép i aa évi november bótól oyugdijiztatását kéri, vinxavo-nul éa Tilelben telepedik le. Staretnénk, ha a hírünk nem valóeulaa meg, aajnéa aaonban arra nincs kilátás. Mi Otainta tajnálittal vetzOk e tudósítást t adjuk tudtára olvétóinknak azon meggyőződésben, bogy ók ie sajnálattal fognak . ludumáai taeretni felőle.
— PMUIIaéklak Oblátk N. J. ur aUw-láiotáta folytán, a pécsi kir. poéta igaagatóeig a helybeli poéia«hiValal veteléeável egyelőre
meg, ki « veiatáet tényleg ál ii vette.
Eaklvl. E hó 19-án délután eeküdött őrök bOaéget Roth Mtkaa helybeli poetalíeat, vá-roauak egyik köakedtalteégO ftatal embere, Janda Hedvig kiiataionyDik, Nagy-Kanitaa láraaa köréhen kedveli Janim Károly ét neje, kedvet, élete viruló korában lévő, tielleaMltts leányának. A rótták honapjában vetette oliárbox nejét, a viruló róttabíaibó! Roth ur, a mi -nem mulaaxthat-juk el öetinlén kívánni aa nj párnak, hogy egésx életükön át, róziát lejfy*ITVz egyBTTIéi. At esküvőnél mint tanuk szerepeltek-: Babachay György polgármélter =®f (Hidltr Antal postatiszt; nyo-hzoIó Jeány Janda Margit, a menyasszony nővére volély Janda Károly, a menyasszony fivére voltak. Esküvő után a szoros caaládi körben eetály volt Janda ur házánál. A figigl nár tervbe vett náazulja," minthogy a vőlegény a postahivatalnál iáxö személyzeti hiány mialt szabadságot nem kaphatott, — elmaradt.
— Záré átaepély. A ,nagy-kanixaai kath. tögymnáiium iljusága* 1891. évi májút hó 90-án szombaton délután 6 órakor, a logymásium nagy-termében á műének-, tene- "éi etavalálhöl zárő-ünnepélyt tart, melyre a t. szülőkéi és a tanügy barátait tinlelettel meghívja az igazgatóság. MQaoroxat. Ima ülucktól, Előadja a tógymnaaiumi tér ti kar. A'gitáng. Verdi lErnanú cimü dalmO-váböl. Hangszerelte V. R. Előadja a lögymn. zenekar: Szavalat. Ábránd. Doppler F.-töl. Fuvolán .előadj! Haáia Lajos 8. Oszt. tanuló, zoogo-rán kiiéri Eitinget Géaa fr, ont. tanuló. Magyar népdalok. Előadja a tőgymaáilnml fékkar. Sia-vaial. Strenala. W. A. Motarl 19. aa. vonóa négyeiéből. Előadják í Bún Károly 7a Hinchet Jó-sset 7., Sohwart Károly 7. éi Krípácx Lajos 6. (taatályu tanulok. A pályázatok eredményének kihirttetéae. Lili ktringő. Ráad S.-IOI Gyermek-Jiármas lenekiiérnttal. Atirta éa hangnerelte V. R, Előadja a fögymnatiumi ének- ét zanekar. Diúlornáiát.
— DlaagjrAláa. A •taltmtgyei általánot la-nitóteatűleti eümegi járátkőre 1891. év juaiua 6-án Sümegen a városház termében. dingyűMet tart, Bánfl Alajos tagtárs 96 évea műiődéaénak megűnneplétévei. Tárgyik: 8 órijjior folyó bel ügyek elfoléiéie. 9 órakor exent miié énekkarral. Mlie utón diáigyülét. A eyüléere egyetüle-tünk tagjai, a tanügybarátok éa ax ünnepség iránt érdeklődők uivélyee tiutelettel meghivatnak. Sümeg, 1891. májnt hóban Köanya Jóttef elnOk.
Héigjilliia. A magyar utnt korona or-ixágÁI vőröt kereait egylatenik nagy-kaniiaal vá-róni válaiatmánva 1891. évi május 94-étt délután 8 órakorf Klidedovodi nádor utoat belyi-aégében lartandla évi' rendes köigyüléeét. A köt-
fiyülós tárgyal: Elit tiki magnyltáa. Jelentéé k la-olyt év müködétéról, A iiámvtiigáló-biaottaág/ jelenléte. A eorrend eearinl kilépd válaeetmányi tagolr helvatt ujak, eietlág aaok litnóli mtgvá-lantáaa. Natáni indliványőt', Kitörölt tagok; Klienipanger Lipólné, Holtmnnu Mórné, Kürech-ner Ignáoué, Sommer Sándorná, l)r. <4fohrayer l.á|oaná, Wlllá Itinrtkná urhölgyak. Kbenapaager Unó), (Irünhut Henrik, (lytfrflf JÍknoa, Lengyel Lfjoa Trlpamer Oyula, Vágnar Károly urak.
t
Nagy-Kaniaaa* Yanárqap._\
— A s uj lérvéaI fimék ÍM Láazló iir egalAtyá- már «89f0rkmr«ti varoHunhíirt ; elnök ur maga még lapunk zartakor nem volt Negy-Kanlvsan, de minden órában vérjAk, a va* kíimtnll, hogy mire lapunk e közönség- kősá jut, már kArilnJiNin üdvözölhetjük HM oluivk urai, K*w#iiyl <«*ktarnyán Hiteles Orio üQtéattfik szerint, bszánk hirnevoa hegedt! művésze Rményi Kde aa évi juniua 11-an Csáktornyán fog hangversenyezni. (NAktornya én vfdéko nagyban készül a birtíPlRr mtlvéaa fogadlatAsAhoa.
^ Zala 21. agám. (i lap,)
üvegfényképeket Ilin lel fal művészileg a'kofotf v/Hamok erővel moagatható körforgóban. A ké pak ónak hun* cint. negyááguék, a még i* a ha gyitAa Által a tArgyak íermfeöil, as emberek padig AlalnagyzAgban jAlhalók. £ gyolorjimAban minden mAeodnap uj kapák láthatók. Aa eleö aoroaat volt Swtfio, a Montblano megmáazAaAval. A mAaodlk less; Oleesoreiág, harmadik Pária éa a világkiállíiáa, negyedik dpanyoloreiág éa Portugália, majd Nnbla, Kgypiom* Jíubla, Chlne, Japán, Jáva, utána Amerika, Kalifornia, később
1891. májún hó 24 én.
— A |»ér«l nilitollkal cliiMt a váró* | Angolország, Belgium, Német orazág, föalmAcia, eunkbau vivótanfolyamot tartott Stitrnkay Nor* TőrOkoraság a Oroszország tognak következni, bért Iftvácpm vivömeateri meghívta a szerződtette IA valóban művészileg kialliloti>6yolorsmái dél*
elOtt 10—10 d. óráig lehet magnézni
caekély 20 kr. díj melleit. AiAnljuk e tanuíságos lAtvAnyossAg megtekintését a mi kedv.es olva-ósinkoakr
— HektfildelHt. Tekintetes-Szerkesztő úr! A >/4'A*-.ban ellerlem irt .óikkekre Vonat kozó-lag vagyok bátor a következő megíegyaéei lenni, rnisserint a'ok nam igazak; különben ia ae én hivatali AllAaom aokkal feljebb- Ali annál, mint-
Pécere, a clubb tagjainak a vivAaban leendő ki képaéso'~Végfctl. A nevezett vivómeater innét ma-ina 31-én megy erTt^JujjíuB. 1-ón tartja első elő-adaaAt l'écaeti.
— flulalnágnk. A 9 sorinási önk. tűzoltó-egylet IHOL évi mátui hó 24 én a községi erdőben aajat zenekara ea egy oigányzenekex közre* irölWé*évtl tavaazi mu'ataágol rended. Belép'I-dfy etemélttmktni ^ kr. Aifeitfa jfl.vedaje'm "fele
réazben a zanea lapra fordíHaMk, miért U felül* fizetések koaaonettd! fogadtatnak éa hírlapi Ing nyugfA«tatnak, *••>
A wüyífi ffil InnMluslKnlksI í/jusdyn foly«t évi juniua l|ó 18 an a Cseke erdőben ikedvexői-len idő éaeién a •?Tarü« vendéglőkén)' t»\n»zi mulataAgot rendes A tAno kezdete délután 2 ómW, eaeHag H arakor este. Vendéglőéről gmi- -kttea» jobb Iw a -mag* haza #^aepya#j
báj törte. A többi nyolc munkás csak jeleni Akiden aurláíásokkajl mehekAlt az élefvee*Ylye»et váHbÁtöll vexx«flelambÖl. ' — >«fh«luk Rao KaalNéa. Af,
Ulaé wdjjTifllf máim Ihq M évM koriba* Télb /«»Ua Bighalt rn^jm 10 huitpoa kárálni Áébtftkf páa laafhati Éiljafl 17-áa lianud é.yaí koriban ipariméi Jáaqa raejfhftlt ioAJuh ia-éa 40 évaa iorékaa Kérőt/
■tabalt mujiM 18 úü aö évn koriban Sípot iáam MfUll wájiiz 6 fai»on|»o» k'.rabaa
Különfélék.'
Ttagbaa lOz«)hcVaaerélvéáfek beaaer/éair^, íale boigr o(y baipiqökn> taivüii vewégéaaro
doek.odva van. *
Bafa 8tt rlküdtioH épültmJü . itJtohi iw<)ra a aaln-aat*bnlAzai l tjuaa| I801. évi mAjua btí An aa úgynevezett •Bögevólgy«-ben maialiat rendea. Belépti di| azemélyeakint 80 kr PelttlfTaetaaek kOaaŐneltal fogadtatnak éa birlapilag nyugtaatat-nak. KivonulAa dalutAn 3 Arakor. Kellemetlen idő eaeién í. é. junijia hó 7*are halaa<tailh al.
A JifUikl tdriúMt" Ollókon » .,ürlinwaldu (éle vendéglőhén f,évi|óniua'0 An (kallemetlen idő eaetén IB án) tAiiomujataaggal egybekötött juniA* Hat reudez. Heledti dij azemélyenkinl 60<kaa|car. Keadvle déttMan 4 -ómkor, telekről éa ittlofc" ról a vendélőa fog gondoakodnt.
6ai «iatad lHaAr«Méal léja A • Zalai K0alőny« idei pttakóedt mallékb»töl a 2ala éa Somogy vArmegyék t»gyik Oai-oaálAd|a a /mi Itnt Inkty tk ketaaáaadoa leaiarmezaai lAblAan-"avul lfpi« mrg elöilietoit dtimaateaan A nagy gonddal, éa tanotmanynyat nmaAtlIton íaaiar-maaAai tAblAt liátúrfi Lajoa, a w/alai KosionyM fAradhatallan asorgslmu azerkaaatoia a laghíta-leaebb adatok alapon Allitotta Oe«ze, a levezeti az Oai «*aaUd«4t • iiepHó »nrzattOl. ágéit A mai napig élő nemzedék ig. Tiezta, érthetó tAblAaat •a, melyből a leglaikuaahb amber ia megértheti ■int aaarmaaott )e ez őei régi casiad A -nagy gonddal ftaateAllitott tablAaatot 1i kir nomaftd vArmagya oaak Advőaőbeti, mert hiazen a két megyének ninoa egyellen jakója aamjnely ea Őa régi oaalad egyik aáaili tagjAt nem ismerné.
- Nagy tllialté lyakartalol tartott a nagyfcentaaat őnk. tOaollo leeiQlet. melyben a vAroa famd a két kerületének tttaoliói vettek réaai mnga a (őparaneanok IklUf Lajóa veaény* lete aléNi A nagy gyakorlat pOnkőad mAaodnap' tán a faroai korzón beláthatatlan naptömeg je* lenlétébéaL oly pontoaeaggal a eaakavaloitaAgga! folyt le, boa y a vAroai kózönaég lelj az eliameré* aéi nyerte ttaa ónk. tOsnltóaAg. a gyakori*! réaztetei váljék i MwnulAi (roham nélk&l). 8it> rdiá mykéidft JpUétrt Támadá* emeletee tető* rÖl ü eugAr oaőiel, a tép- éa tAmaan létra baaa nAlafAval. Mtnlti uáktJ a II. am. ablakon ke* raaalll. HM ugyanonnan, végttl ua-
fút ntaanonnkn (2 tüa^) ponyvára. A atmw k JtfiWttdtWi a föparanoanok BtúUr - Lajua. A gmk MM*aíttM« kötél ermMt* éa ponytfira ugrú$ Knortw alparanoannk vezénylete meilell fór ténti a azjiktiaaiek mint felügyelők vettek reail a gyakorlatban, A kifáradt lüaollók aaját zenéjük mellett, gyakorlat utAn vidAm körben töltöttek per órAt.
— VltiAaiujiát K Itó U én /délután két órakor No«aben laaunyu zivatar vnit, talhő aaa kaáAa éa jégeeö kAal a azomhatbelyl pttapökaég novai ma(or|Alian leütött a villám agy raeléd* bázbao mely hamuvá égett, tleerenoae, hogy ember életbe nem eeatt káf, A tüzobök gyora meg (elenAae a véaz a^inhalvé^ meg^Mllyialaaltta ma l«r)td»lét fí ápfilei bjatoaltva volt. ~ RráakiM IAl«ámp«nnAn van Jflenleg
időmet. Egyéb ipáit! annyit- mégia tehetek, hogy as illető cikkesőt fi<yelme«teeaem arra, hogy rA< galmal aláptalanaAgAt mAr avval elAruttt. — mi vei iiíint a, • Vakond* föld alatti Utakon, ~ nem pédig a vÜAgoaaAg' tíaxtaaágAv.tf jár, a névét' nem meri lllliiiatT-AJdBbaB, ^twgf-- tfotgitmtr fniképpen végaem ahoa a cikkezönek aemmi
, ér ot t
kerea hibái, — biaOúyoeap tala'ni fog. IdAig ei meg czak annyif^ieaaae aemmi fog4 meg jól! A nevét, a nevét cikkező urem / hógy lAeeuk meg k4 őV Fityehaza mA|U« hó 20-án. Süköad AndrAa tanító* — (Közö tök e aemmit moncB aorokat, bár abban, nem oiak hogy oAfoletot-nein látunk a mi megbízható tudóariónk tudóai-aitaati Jlietöleg, hanem inkAbb arrftl győiödtttntr meg, hoi^y. a beküldő tanító nerti tuoja 4mégoÁ-tolni a kóaleményeket; inert a IrAsia még nem cAtolat. Megjegyezaük, hogy igen teved a beküldő, ha ezt hi«ti, hogy as ö ndulgsihoz4t sankinek ■emmi köze, éllankaaöleg miodan a köasanlgále'
A slrrl apát klaarezéae. A hívsta* jloa lap egyik közelebbi száma a következő, ki-rAlyi kézíraioi közli; A vsl'Aa- éi kOiokiaiéü-Ugyi 'mag&ar minit/'erem .«iőieejesstéaére : Vajda Ödön cNwrjci" rendű aldosárt éa elfiazaiiasi rendi j^aságkorruánysót a B Ss. Máriáról ne-esett zirci, pí'í*i, pás^^i és axentgottbardi egyeaült apálaágak vdóaagoa apátjAvA kineve-sem. Kelt Béc«beij, 1^91. májút 9. Ferenc *mLj k.f ftákr Albin, j. k.
II. K. ac. A •i)onánttiii MUmttnalődóai
vauaiimanyanat R}faijtaii rítt 7-én tariott (ilétében, n vá'aeztmán/ba követ-keső ku>tua«gve«üle'ii tagok^ válaaxtattak be: -Wgfltoy ^fórgy fNagy Kantzaa), Balaton jos^ef iZaia-Ggeraíeg , tWíaá KaroTy (7,il-Egera<eg), Ihridmdy Ba'a'fNt^y Kiuiista), Zítyter Kalman (Csáktornyát egyeanrfr, B«'»tia taa«»kai rend-azereaen még nem gyü|tőtt, mógía áidOU» Irinyi tAkAsal fendttUimik. -- ' '"^'ii1"' >
~ ~ Wiaizkncajr Wthálj riláifbtrü tea*ő mti-vészünk egyik kepét »Va*Arnap eme*, — mely magyar georébeo vnn lártvn nz eíbnovt Frigyes caáazár Özvegye, a berlini mflczarookban meglátta, a annyira tetazett neki a kép, hogy hat-vanczer frankért megvette, e így a arfagynr leato műve a póroai király* német caátzári kérpcssr-nokhan fogja hirdetni Munkácsy nagy nevét. Ez síkálom mai féíemlítjÖt~ "hogy a nagy ' müvé«z Berlin bőt a kep/.őmQvéazati kiállításról viaazatért Pariaba.a ott szunnai hozzá logou egy nagy kép eompoailjóíAhoz. Munkácsy ez nj alkoláaa, mety WÁfáffwn Ir^irtt, nsgy feltűnést fog kelteni; bibliai
^ Jl a a Aj. épttuiiban. Ktíiitittio Kde (öldra)al
Ki nam ♦••aa, (falutnmtt }9,
han átló egyének tényke^aébez kOae vsn s kó-zónaégoek; az pedig hogy a cikkíró nevét akarja tudni igen naiv kiváncainág a bekü'dő-tol, kinek tudnia kellene, h'fgy s Ispok közlött híreik azerzőjét caak sajtóbiroság előtt nevezik meg. Nem határol az aemmit, hogy ki irt, ha* nem aei hogy mit irt, nem az kutatandó tehát, hogy ki hanem oAfoJní kell azt mit ö irt ét nem gorombáekudni; Ki ak illem. S§tnkéut/J)
— Még In rnmÍL m gtyahád laalté. A fentebbi „Haküldötr4 eint alatt köiölt aörok vétele utAn kaptuk iámét j,megbiabató kéaből44 ez alábbi aorokat, melyeket köslünk, hogy a-megyei tanfelügyelő ur láaaa, — mennyiben ár tat-Xín a magát annak Urtó. HtyehAií tanitó. A közlemény igy aaól: Megint a fttyebási tanitó. Egy fltyebáal marba>kereakedő a napokban HorvAioraiAgbóT 8 drb. bikát hajtott, marhalevelei asonban tinókról aaóltak, miért ia viaaaa kellett vólna neki menni .HorvAtoreaAgba a maHia leveleket kiigazittatni, dé aegitett a ha-on Süköed Aftdrá* uram ezegény embnp mi*, nek fáradjon Hotvátoreaágbn a marha leveje léket kiigazittatni, mikor ittkon kl lehet iga sttaai a marhákat, t. i. a tanitó uram egyese-rüea kiigaaitottn pardón a dolgot, lainált a bikákból, ökröket ée megaaüut a baj.
A vérkany, mely pár hónap óta meg-aattnt, lemét fellépett vámaunkban, mint néhány orvoatdl tudjuk, a lefolyt héten már több vür* henyeaet fordull iámét elő a gyermekek közti Aa óvjnléakedéaek, mint tudjuk, minden kaznál, hol vörhenyee gyermek van, meglétettek.
- As árkán kiv*fk*n«4aj fi. Mint le véléaőbk érleell Míhalydiban (3om«<gymegye) a M}Ult héten oeaknem 10 ember élet eeett Aido aatul aa orkánnak, (ialámbokról t,gyanta huea arató emb^r ment Mihálydlba, lutgy a majdan bekövetkaaÖ aratAahoa előre megkAaaltee a aaük-aégea aaalmakötelaket. A munka kóaben vihar tAmadt, mely orkannA Aillődött pAr perc alatt. A munkAaok áa uradalmi pajtába vonultak aa orkAn elöl, éa ott folytattak muukájakat, míg kint dühöngtek aa elemek. Kgyeaere aaonhan a pajta rmtaecai keadetl) tla munkáf azonnal ki* lutoll, a Ujjbbl aaonhan nem tudott menekdlni, mert a pajta laaonyn robajjal óaaiedött, maga alA temetve a Ha munkául A TÖgtőnl algatynal aikerült élttbé magmantenl mind a négy elte metetiet, kik kőiül, kttlőnöa véletlenaég lolylAn mint etek kstift kaimtt vmttfM itnnm, aa egyik mely nei htjét aóita be egy gerenda, a mAetknak la*
kép ét a Kria^toa ciklaaboz tartosik. A mait pénteken Munkecty műtermében már látható volt az uj tettmany első nagy alap vázlata, mely már magában véve ia megkapó, hatalmas alkotás A müteremhan közel kétszáz ember volt je en, bámulva & remek vázlatot. Az uj festmény, mely . „Krisztust tanítványa Mii ábrázolja," mejd égy méterrel less hossssbb éa szélesebb, mint .Kriss-tua Pilátus előtt*. Munkácsy, ki idökiiabeu a „Honfoglalás' képen ia dolgosik, két ér alatt akarja az uj Krtaxras-kApeí'kelefesaf, mily eí-kéazQlte után beutaaza egész Európát éa Amerikát éa caak szután jut rendeltetési helyére, állítólag a bsrlini féptarba. *'
- A pápa évl kladAaal XIII Leopápa " évi kiadásai körülbelül 2 9oo,0o0 arnryfnríntra rúgnak. Ea az Összeg következőkép oealik meg.
A pápa magánpénatárá: 8*K).00.Mrt. Bíbornoki nzetéaek: 280.0 K) forint. Saegény egy hasak ae* aélyeséae 18A.Ü00 frt Paloták (óntartáan 7S0.000 frt. Államtitkárság és diplomáciai képviselet 400.tH)Qufcr-AsQn hivatalnokok nyugdija, kik nem vállallak hivatalt as olasz kormánynál, . 600000 frt. Iskolák és jótékonyság 48X000 Irt. E rendes kiadá^irtn kívül vannak néha igen nagy rendkívüli kiadáeok is, minő volt az utolsó években a*t«teráni bazilika aptiaának magnyi-táaa, a mf két millió forintba került.
— Utalják m hAkarekss Legújabban a némát hadseregben arra ia mnitnoak be kutyákat, bog/ a barett éren a sebesülteket lölktretsék. Egy vsdászaáaslóaljnál már ia tettek próbákat ilyen kutyákkal. Arról van ssó ugyanié, hogy a kutyák szokat a katonákat, a kik eraOben, vagy kevéebbé Áttekinthető térületen sebesültek meg, fölkeressék* Erre a szolgálatra ugy tanítják be a kutyákat, bogy erdőkben katonákat fektetnek le-, a kHr titjesear mozdulatlanul maradnak, arccal a főid felt tor* dúlva. Mtpt % kutyákat neki Indítják aa eedönak s a mint valamelyik ilyen •slmttrs* talál, el kea-lenek ugatni a test mellett mindaddig, mig aa ápoló katonák oda jönnek. —. A lübbeni vadáss* xáaalóaliban már minden századnak van ilyen 12 betanított kutyája.
Kailia •akaatjéa lelklea,
„fteö oeatrák m«chsniki<fTriko»KyAra»
Jte/erer
L Ae tárea, " ^ jj ■ ' Bpj Béea. Hlfftsla, OtlókHoBairaana Sö aa. a. ss egyedüti, mely jogoaulva van, tótteatelendö fi^lL 8«blllti>l lálkáaa ur renuaeaae aaee^ill íehértttmiiet gyártint A gyár, a meekanila mindan kellékével el van látva a gyártmány fái*
h A
Nagy-Kannaa, vaaárnap,
)A«ik elérhaláaént A nyera anyag t lagjnbii (oaupáa tf<sta l^noérnAhó1). A lentebb megneve aat eéK\ é* aiinak raktárai egyedül jogosultak a Knetpp léit re,nds*er min fehérnémüek
siArusilMAre.
llretéi vfliitl ii legválhssTékoieflI>~lför \\ ui uint'H ei\ Agyunk Az étvágy gerjesztésire uny mini 'ntifldenoem'i ItynaKifl jajok ellen, mele* gsu idillijük olvasóink figyelmébe Kgger díj* im«l«Ni«U N«é<U|)milllUII. Kaphatok IÍ0 krajaftroa eredeti dobosokban • monarchia vnlhitiiiim^ jfyógysaart árában, valamint Rgdér a. (1h Wuiii Numh<1Ji t gyógysze* küliWttegetwegt gyá-rábafk
T Színeszet Nagy-Kanizsán.
Minél aagjobb leit « molog, «nuál tArtöakodóbb * lőtt a kftaénaég a aalabiu tátogat áaától, alaaylra, hogy nam «gy köt arw l'*i olöUjknüatuU MUn«miiinkn"h tzjátmutnt bÍt tlaoU darabot. Ilutf « küttdnnég koilvoilt: **iné.*«iiitak )Ut* lottójátéka if tudott miadan aat* tolt liáaal uliftlni t így UirmiimtHtntinrk Hgy t ■ainémok mit foták aaháay
alSmlBal bn'iUtUk m | >1 la Uff
Zala 21. a*ám. (5. lap.)
189). uriuua bd tiM-
Irodalom ii művészet.
itfj kíny v_
'«— Költaményak —» « Irta-: Hndnijánszky Oyfría, ■
• IJjj könyvnek« citneai Rudiiyánszku Gyula legújabb költemény kötetéi, mely 208 lapu diszes kiadásban jelöni meg. RudnyénnzkyGyula polgár-jogot nyeri mar a magyar puhiasasuson, teKnué-kenyaége nagyobb, mini a fiatal magyar költő-nemzedék bármely Ugjáá^j* ijív nagyou.termé sieies, hogy valahánykor egy egy kötete jelenik
JMí Jokpb ödőnntk* eéa* aJaW a it#4#i»*Ít •gyík igen becses dnrsbjái képen ;
Dg ha fáj • aord magány, / íioljogjon a láklya l i : kíWÜ t&ld talaiáa A kbliéaaat: mátffra Ráfi* ktrHfif í
Törj alrtra bátran t . . . ' An a lalkad ógjo« ol' Xaaaiék mámorabaa,
ií-r.
ti MII
könyv" cím alatt Rudnyúnszky Gyulá jelea kői tónk a lapunk kedvalt munkatársa egy kötet veraet oocaá^ott ki, melyre vArn§unkban í» (uhbén fizettek éld, mint btrá-
Imeg a könyYpíncoru -mindig érdeklődéssel veai tunk moat értesít a könyveket már az eMtize-Ngiik asl kezünkbe, s rendisen a megelégedés tőknek megküldött*, ha azonban valaki téve-érzetével (esszük asl le. désből nem kapta volna meg példányát, kéri
' . H " hozzáfordulni címe alatt Érsekújvárra.
limos költői lehstsóg n\|lYánul a kftllfi e leg-f-^ ,__A'ilg vau llrsa<alail i«gj lr#-
ujabb kötelén ia, mtly U4 kftliemenyt íoglál j ^illt4 kérdéa, melyre t.gyelmét ki ae lerjeaatwié •na|éban s melyekheu a IsgkÜlönMébb tAmya-^^nii^k legjobb ós legelterjedtebb azéj>-kst-jfenekli meg ^köitö. PmtortitnasAnak irodalmi hetilama : * T-Kéj*t (Jmláá
- M^ftt^-Jale,L^guiwlihi 11 »ik tikmtfö^
meg Tolnai Lajos* jeles regén yiróok és aealheüku* sank himaves lollíbrtl »A" vidék; és köliőN cím nlfHl, meIyben irodetmi víaxooyaink s<ftmos fer-[ deaégéi é!ea lollal ecseiali. Meg vagyunk gfOsödva, liiítiU 5 cattkkaoroisf. mely kfllönoaen a vdéki (orma l^k• és' WWték htvetotfjarra akarja s kösftfYeiíiat
a tialaluu imriiaa a wW^iwiiufc g^gusáas aí „ . , ... . . ■ • t » j ^
luunp olft*<lá» Által a boaaál aatáa Uaiét vi*i*ritArsok boa- lÁífa ébreastl a köllöl jU annyin érti a nyal? aáak MAgakkai bitava a anaaot QAaiogáajrát HU\k» l^ít, J (nsiramai)tumát s oly kivált iormaér/ékkai Ur, hm n rt fatryoyt stivSaasis, dala laUaWa«ltA«' bngy képxflíaía íütró lángiibati ^ültői gondulztlá
K^i^uTJ?tí^r, • Válik minden, a melynek ö a/útan a geniáliiás
A <*ta» aiduiliUokfii autr a«ai aozat nunuiinttttnR tniml. „ j / i t u i r -i • 1 ^ • fiaasc oiak (akuuiiiJlik, a.l^i^iüáyk ^ribokot, , könnyüeégéval ,lud alkalmas kilsje<és| adni.
- mcíjiia jíí!^ ítendMl jatahaAal Jto- , • l-^ 2 , r. .j .. . r'ijAj
-tük^L, S
i«>*«aob-|» ■^gWalaioniig.v <''eazméüea a lagbetyesebí) formái tudja wgaF i*"111** rmrnrroi. A a i a mert et er sor* K ♦ my *m * o*ft
aitttJ Taiiaihfa aAhAfliis Mteaieair'M'Mgg«H|MaittAi koldi. Hogy ennvi köKeiufny kmtt nem mind laa volt; now ivaa a laiauaaaaadó (lUroatió «aerai>obÉitt)I . *f .. 1 . , ' . ... # , Mttit mog .Inmka-nn n«h«s a.tf«|4iiai *Akain s,*tsr, egyíorm.! becsű, u a dolog lerméazeléban fek-(>Uoalaak (Itomod), Sémtik (BeSVaHó) Vnhtn fTr- s/.lk, M legnagyobb elsaaikuH kOltök is Ieremlel;
ifibimaiiná11(a<dOdikf kinek agy kitftnü rajsa mind< jan köxöliaiik is. Ugyanazon számban van loyábbá
____________egy igen érdekés losajréiaéiglgyi wlkk Í»;
kül), AwMstHi (t!tpniMaé), 1 tek k&iépsaerOt a Jeles' melled, h együtt véválleÍ€Íü0 járvány terjeaztö« ctm alalt, mely*!
ktRt» lagjflbhaa NifbgUk a Ját«aoUAk «j»r*p«lkat. AVWr | -jjij. nHB A mnnflL ft bjUiö uhvsinimomiáiai Ia közönség különös ügyeimébe ajánlunk, oly ,Jetta* vnlt, mtgflt'SMJr • aaaiaotl laiabaa dfaakiiii ,, f . , .Hr™m. *
aaoktask »ig; a «<gM taavepisk i« aagyhaa boaaa járultak ] Ámde IMntjdnuky költésibe még olt h .kedves )_
a darab nikaréiMia, a «a oata tanét igaaniu aat, hogy a tár> | és aseraiairamélió, a hol OÖUI Vtilami magasabb aAlat wég A' li'gwag/olib aagol tragOrtí^jával ti atkufwnbbaa j'§wiw9 TffgffdjtT"DBOg lelkét, lietn valamtiy Dpga*
tud aiagkrtatlaul, mini a krtaeyO n|MratUÍka|, aiart uotn matja aa ooaabatAat, n Máayoa aaaa fa a gy^ag* inakkiir 1üada> aég aa AikAlumaiAl aaa volt aagy. da a jalaa voltak alla* »ar*«aal adóaUk a Jul«lui«aandu lőrékvéaénak, tolrltaaurax f-tapaatva ot, vaUmlat Utbbl táraait la.
falár na f> I7-/h, agy bokSgatot 1io«ta> a diaakákra aiolyaak hm .aalakAal kA|itAtaaAég'. Non a kétttalaaaég aak kiwaottbatlk a oalaéaaak bagy • káa aa aata atagtalt, baAMM aAuu Ulkaa férflakaak kik a aagyar aati»4AAat érda> kélws caradaagot nam kiméi** « várva Ukótt Ag/aakiatkér« Uk tal a BAtaitáA lálogAtAaára.' A 4arabfál magar«>l — lyt a»l iaallaoaégéSél Ibfva, aan éhaJUaáak aég agyaaar aloadvA laiai,/- otlt a«>u Moadbataak, aiagA a ol» UUa^g* Ni«r mit kalj»n tartanank • vbohóaatoak*
karaaAUIt képuiaaaégrdl. A aavatéa, kaoaj aalj kitört aa alao jalaaataél • tartott ab alalaélg, Aam aagadtr vog fcwsy f darab folyáaát Sgyalaamal kloérkaBaa valaki, aavo* t|MtMlBdaaki, még auguk a taiaéaaak Ii a „KéptaMBaég'' WaU Aa aaatan (tAibatBAk, bogy ratatlaa aaibaraab as °blala l-j.hgi o»«g a BovatAabaa, akk»r as alSadáal aikarilt> aak BMadkAtittk.
IHi/tU mthus í$'4» adták Bt aaaa alavaa vígjátékát „ A ■agbwUl4igAlt*.«t Paalay Mltáttalmn. A darab, bmI/ a fraa
gabb emiieri vagy1 lArsadalmi probléma loglal-koaialja, hanem a hol egyaxertibb mozzanat ragadja mag MÍvét, erseaét s öaatönxi öt arra, h tgy lsniol fogjon kesébé s a/.l megénekelje; tí | epan aa muiaija Rudni/<b§ícy regen igaxntt íöllöf~bivatoiiaágai, s ea leaii aal, hogy legegfs<arQbh költeményében is van lar-•aloin, van neki pointje, mely rtflexiOrá ösalönöi, « költeményei olvasAaa közben aveneit kUvei|ük a kölfflt képseialének caapongáaaban, a örömesi vessssOk, ha a káprázatna áginak metielt agy-agy azerény ibolyára akadunk, mely igénylelenatgé-ben ia mini a terméaaet kedvea g)érmeke ttdvö* aöl bennünket. Van e költetnéityek köaött nam egy, maly Hudnyiniifcyt nernctak m nt mély ér-s séaü köllöl, hanem mint mely érielmü payohnin-1 goi lünieli fel Költemények,' minők »A'flf<iw\ (Töredék), politika*, melyben mesterien
cu k.M.nyo i • i iMagii -nr1—tj -^'f ^y^ r^Hi.^ . lüüj^ ffflf ft hi|mort a asatirávat. s mely. meg* tat. taiívat mdg a '^•áTvlgJátifcakaArii oaak BAgy ritkaa lapden lalálö VöflllOlbail bOvalkadlk, Iwbar
találunk. A taijrtosss fllraértéaak nittdlg lobban éa Jobban
OaéMAAVATjAk A dolgok BNBatét Báf Otáf Attól taft a kO-aoaaég, hogy a kOitl képtatae taaa a baA/alttéabél tAraté* abaiag ulaa k VArgSdal, ka mi yalastl daka ai bumIIISa aaai lép kaabo i aanabaa S várallaa Ibnlalai agy sgyaa égy (itt* léto a ftMaarapISkBAk a laewraitia«taa»bkaa oluja mag aa •AaaitS»Bywlll«tl Mlri*rUaalat. Aa «Más a lagjobbak Agylka voll IhhttlpJé (oaj*r*aj, Hím* (Valury)» Vttdrty (Matltlaá) lyraksalaL Kiuir I. IValaatíai), Ihrirg* lAa-galal oly jól fogtál fal aaarfiwlaat, bogy a fAgkUaab kl vaaal val4 ania aiaradi vlaaaa játékuknál. A aagy koada* aée, aaly tAlJaaaB amgUtlISéla a aéaSkalyat, folyton víg ka* délybas hallgatta végig, aa Igyam IH a alavaaaa atéadatt 4inkft v,
AtAétn mUm W>4s vall aa sletaé alöadán, auly atka loistsAl Mémít Ulaa jutalaAal VA TMk' kertit mlsra. A kSa«BAé| aattfbláalg aiagtAlllita a aalabáaat, 4 ailaéaMk vaaikadLk a jé kadvbaa • Jé játékban, Vtérm (I Mi Bnrbaaad §pé) anarvpéhaa tallaaaa allboa vall, ftl stallaH Agéna ABAltlaégébAa ilal M (Barbaaud auyö). T*mpú
éa Hmtéth ha Ik/ékft biImIab vos)Mskbaa aaaMalak alé ál* llMlák ■ Tumpdtét lAaralal jalaSalol ugy /hniétk ha-atorja iiátAaoa vall j'títthmiité üm Ina fiéfM) aaArApébaa agy baMalálta magái, hogy a klaBaaág jaba radaiiai aam k fvás bal aa, ailal I, A darab klapaaljá lamáesatAaen Kgtsdr KIba t'aaAbaal vall, klaak játéka ommI lé magával ragadu a aéaá koalaaégai vala katiaaoli, vala motiolyiott, val« knagyAsatíVTiUbMbI érgalaiak tatstáasaláaáaél, Mikor ■ngjalaai a asJspadas a aéaSUr ailadaa oldaláról vlrlg <al ksflafl r*i; aa arnkaaeieifai gyiayiva ráaaattaakrai sjraJteé* lak Al Uaalalé), wlg a ikastaal alkfl ajistlékái KrMM hm* klaAMAoay adta ét a JutAlmigaadéaak. Aa ajáadéi agy vlrágállvásy vall r^aaa « vlriifll«iv«t iwvi, ttmég agy Mlmr varsa aalyagiMI kéaaUi baabaalarral, sn'lylwu kaaa darab sjdaaal aj arany vall alr^jlva, ailst aa allvágy aaajévSI lamggo bjf*« aaalag H|jiaÖil .Niay'kaBiaul aéb «M* gM<aga, farassak bl||yalaab gylítéAébSI UyAagéd i aléggjl mai méltáayalbaéé yiibs a snIII, aaé atlréasaö* va| ggBiabiw A lAsavIkaf aaiaal séai akart * mik»»r abIAs iéuiaiu latggrt ^yfll |«|MlHka| ÍV «4lifl»t«0r leppitték S > sljaaisééfc IfttiüboSl A Mgád aBAaélyaat vlialla taagét. 9 l Nádaalség *a alkal«iéaial laas béliAaaa létiii boay a
Mirna adnnr ai nviam mitnm^if m r»jé bé f»ga ' •. ji »
aöi iU-oll elhagy|a*as a lendíllei, mely költetné-, nyelt oly von sókká' lesel. SufdO ailslabau kevesebb iserent'séve! 'tnljve'i aal a taji, maly ag aktuális napi kérdésekkel s a Történelmi remi-niseoilákkal íoglalkosik. f)e lufd lengallaní a lélek mélyébe a lgas gyöngyit boa ilyenkor elő, a mint már előbb emiiteii yjftirai cimü kölie-ménye mulatja mely drámai erejével, pompát diatto|ával megragad ea lékül bennünket. Pompái ai ö asaralmi lyrajs. Alak és tartalom, vonaö banaOaég, lyray hév egyaránt baoeasekké teszi köoyvének a darKtijái. A kl oly költeményeket Ir, mint ifigy péns«, fpilalí#, »F#I ntnn« a Idbb mási, aal homlokán oiökolia a költéssel múaaáia, meri ai Ily kfyllemények oaak az Ihlett* aég sient perceiben saülelhelnek mag. Ai utolsó* bán mtmdin a köllö asekei a sorökali
Iflg lasd agyéval téiwldtfsai, fíavltvo Matti ééRBIi'iytfcHt, | M blaakán méláaok nagy JlvlatAn laogal kaiA a gySago térti, m a bétkoaaau aiaaitya atrt. Ngy gaadnlal Mgya»atjH véraat', llagy b mla épllak. homok | A vakmaVé aéll al aam éram . H ka rám laajtmlaak a rontok Ho! aam Inaink mi tabbé bwldvgak
Caak Isméi lének bs hoe^ai knansnk, na a gaa-dsg eankorh'ót n^uisiónak •ttég néhsny n«aiai kii Iön«k0lön lelemllianánk. Ituinyln*9ky Oynlafal atemhen ei laliaeeti I0lö«l*ge* A kik a kölia* ménykötetei végig lógjak nlvanni, tagy a költésiét ttde oaamoaáHa vágyva e^vr*»nássanr elöloa|ák ven ni a kötelei,Sjngy Nitna lntiia«ias aanili híimHn oatiias éjve^etai Ittjittak la«alni. Vsgeaalk ealgényiiísn («mirUli*t SlIffUK M (ytr nyörA kölleméityiiak uin'aö veraaiakávai, mely
CS-AJRWOK Nővérem emlékkönyvébe
Négy ifja váltán uent~ Mihály lova,
ftlttit koporsó tah. t. \ . Emlékszel-e t pillanatra „jÉV nem felédm d soha .'*
A koporsótan kit titénsk ok ?
Hát kit ?. + . a némán, Lassan, lépkedok. m Anyánk*t — la tíu ji anyát, Ki szivét nékünk adta át, (Mert össaes vagyona csak ebből állt.)
És e szív, mely oly forrón szeretett.
Mindannyiunk közös jussa lett,' ~
Énf — fogadom ez örökömre, Mogy gondolok rád mindöroktt: 8 i jussodra kérlek tégedet füzere*e! Ke feledj el engemet.
New-York, 1891 évi ápril 30.
w - . K&nitx
Mtvésstt ét ▼kilát.
Minden korban, as őakoriöl kezdve mai napig, lahünöan befolyása volt a valláanak & mttvé* gsetre; a müvéé tat minden egyes ágát nagyban balbiyaaoÜA a vallás mindenkor, de oly eröeba táH talán agyatlan ágára aam gyakorolt a miivé nmeinek, Mint a szobráMjit éa raaiénzatra.
A régi görögök Merteiket Üöböl faragták, en -bari alak én emberi tulajdonokkal ellátva. Ef a mflvekhas a művészet legfinomabb eeaköanit baianálták fel, uiy, hogy ssobraik a jó ízlés log* magasb igényaihak lalaltak me|; azt akartok» hogy aiok nemcsak jók, dt aaépek is legyenok; ki ve ve a tolvajok éa keraakadök Ük csúf ia eni Imádlak. Ka idflben Trelort még-/nam volt köz* okiaiániltyminisater, aam Csákv gföf aam Jmtott a müvéssél lelvirágozáaára oly 'jelentékenywi mint moa* tea^i ast; tehát a~ művészek kény* eajtrltve voliak impulaust a teraiéaaeiböl meri. leni. A naép i ér meszet volt egye'len "mTniájöl, melyet ulánoanl IgyakasniÖk kallatt éa ea Igya* keletből lailödtak ta alaö randQ mttvé^aati' *•» haiségak; de Isjlödött továbbra köamOvalödéa, ée a \aiiaanaaág. A jelenkori n^Lyeszak már nlaeaanak a naocull baliaaiban, m«t moat már gondoskodik Ceáky gról llagy arotreaágbaa mi* denaamO aattkeégae möeaiköa^kről éa akadémiák* ■ ni. i mmyat Tata^aan itirri vigyvr mmaaat nép klraévra vergődött
Nagy Kanizsa, vasárnap.
Munkáosy Pilátusával, báaultalja a világol (i glörlfloélja Jiaue nivit. Mégis a müvésseM pir-loló na|y hazánkfiai már tibb alkalommal ss|-aálatial jelentették kl, hogy Mtlparuaknak ainns kelele. Hogy miért ? Arra aai lalelném, hogy hiányaik nálunk a jó ialés.
Mily Megdöbbentően Imi aa emberre, hogy hl" en Iklutl lakaaobiba lép áa ott as ember a lalakai lilád nélkül kiállított uant képakkal dl-ultva látja, Idpmialan alakokkal, Krajna oraaágl Aoaka gyártmány, némát Fédrátokkal, Vagy ha pl. valaki íaluai templomba lép, bol képeket látni aöeflaaigae másoló által másolva ; söl aa uri lakhaaakhan sem fektetnek nagy súlyt.* ssent kának ss«ps*gér»
oainoa, aea kall maeiaira mennünk, hogy a eiomoru tapaaatalaloi megszeressük maguaknak í. IU van kflislhaa agy kirívó példa reá.
A Müra-Ktnutur kóssigéhsn lévő ős régi apátság, melynek apátja, a magyty* főpapok aaon ralfijái áll, kiket egyenesen aa apostoli király diploma utján neves kl aa apátságra, s mely apátságnak aa őa magyar korben, mint a végvidék egyik támaazának saját bandériumot kelletett tartania saját birtok jövedelméből, e mely apátságnak asm osak történelmi .muitia smslke dtk k« a magyar történél asredéves vérrel írűiTr lapjain, hanent jelene Is tündöklő, egyik gyön gyét képasvéa a veeapréml püspökségnek ; és niág Is a hírneves őst apátság templomában két oly oltár képet láttunk, melynél általában nem lalá|jak aat, hogy a vallás befolyásolta volna a ■ővásseisl. Kontár kés másolása as, s csodál aunk kell, a különben tudományos s ssép műveltségű apát arat, hogy a képeket, Igy a mint ások megitatva vannak, elfogadta, s a templomban oltár képekOl tQitt ki
Aa egyik a Magyarorsaágoi is s magyar némáét karaastinysigit megalapító Ssent István első apostoli klrályunkst ábrásolja, mlg a mástk ennek fiát Hsam Imrét állítja alénkhe.
Ssent István egy laluai jó módú magyar ember klpödró|t bijuniaal s csak íi a vAllárn vetett palást is a meHatle tekvő knrona uial arra, hogy- király. Sisnt Imre egy esetlen horvát gyerek, klnil cssk a te|a lelett elvonuló glória sej' tetl, hogy sseniat akart ihrásolni a lestö (?). -
A vsllásos Ihlet, a lulvltágj snellim. a latrtrWTiimi Jajleiság, a mavissl hatás, mind mind hiányoanak • képeken.
Ss hiay Ur-példával islalkosunk ssarle ssil e .hasiban 7 (
Ksen segíteni kell, módot kell talilni arra, hogy a vallás belolygsa érvényesüljön a saob-rasiit és müviMsiben nsm cssk s (Óvárosban, nem csak a Iflpspl ssékvárosok ssikesegyhásai-ban, hanem mindenütt, a legkissabb Islasi egy* bSthsn Is.
Cs mikini leltet ne est elirnl, mlkiot Ishatae a nagy hajon segélal.
KgyaaerUen első sorban maga as állam, másod sorbsn a magyarorssági müveit éa lelkes lő' ipeág sogitlist gjojj at .által, ha jobb müvek* legalább másolatait olosó áron a nép kösőll eltsrjessiené, másodssor padig as sclésls, ha a müviasettel msgbarátkosnik ég liilátná, hogy a mO nsm sllensége a vallásnak, sőt hivatva van ataal együttesen a sküvalödési és vallásosságot tarlessisnl s jobb sikerrel mint asl akármely pokoli v. aMniiyorstigi leírás tshill, Msggyö* södlam arról, midőn Hatal koromban vaaáraa-pnnklnt a bécsi udvari templomot meglátogat* tsm, hol hetsnklal l-só rsngu müvissek aagyna* clsssleus misét ssoklak előadni, mslynak elragadó hatáas alatt ssldó létemre letérdepeltem és Isisnl imidiam,
B
Zala II. Mám. (ti. lap)
saép, lélektani moaaaaatokban gaadag véd beaté det tarjseatatt ald, mely qgy a publioumra, mint a bírákra kellő hatással volt atalva különösen aaon paychokigial (aoaéaaatra, bogy a családi életben előfordult oaivakodás sattlta ama elkeee-redatteétet, moly á. tettre vezérelte éa moly a
I ilkoesig töcmeriumát aa slóre megfontolást tárja. A bíróság több óráig tanácskozott aa hélet liuaatal faléit. Dr. 8túot Miklós nagy kö-söuség előtt ritka jogi elmeéllel, hathatós meg-győaó érvekkel a krtavádló álláapuntjára helyea-kedva, hirdette ki aa IMlatat, maly ssasiat aryil-kusság eonatatáluak kimondatott éa Aer Jáaoa mint tettes halálra, Molnár József pedig habár tel bqjtd, a büutéto törvénykönyv 99. fi ának védője által haagsulyoaott különös snyhitő körülmények figMlemba vételével életfogytiglani legY* kasra Ítéltetett. Tán hiányee lenne aa érteeitM, ha nem történnék említési aaon érdekieatitő körülményről, kogy két előkelő hölgy legnagyobb figyelemmel elejétől végig kisérte a vegtárgyá-lést, mi ugy a kötvádlói mint a védői tunotiara onk buzdító lehetett.
SSiguduág.
p*p*
nes
- A rsléaek Alláaér*! kövalkeaö híreket vettünk az uraaig különbóiö részeiből. Abonyból iriák : Abonyban és batiria három óráig tartó meleg eső valósággal fölüditette a nedvesség alán sóvirgó véléséket, Hat/ysiiá>enrSl; A várva-várt tartós' esőzés Vigre bakóvetkaaatt. BtobriU re-ról: A gasdskösönaig mir-mir kilségba esett, a mig végre-valahára a löldak. tőbb óni eeAsisi ksptak, maly a már lankadianak indult vetiaekei u| életre ébreasté. Kuniról: Ma itt ttSbb óráig tartö eső esolt, mely sajnos egy darabig jéggel vegyeat hullott, ugy, hogy a jég a batárt elverte. JáhhnrfnyrUI A vetieak végre- valahára a május hó első teliben kiillott állandó melegsig és szi-asság után május hó ÍJ, napján jó osendes eső-hős jutottak, a mi sionhan átég nem elégséges s vetések teljes uomjaaaigáaak osillapilására. Vagy egy hét óta már állandóan borult az ég, de a permetasisen tul osak nem vitte aa esősés. Már e filhonapi szirazság is mit tetl kárt a növény-isiben is eit Ián a legkivánlahh eaö sem fogja mir pólóiul Ai ig WHl állandóan borult. JalánJ majd oeak tesz el'gendő gaőnk belőle. Az aeő után a levegő lehűlt. O-Kaninmril: Hosszú ssárazság ulán as egiss határban nagy eső esett, mely a növényiéire klstámílhadán naeanu. Stombatkily-rtl: A vetések illiaa a gjwtkori áldásos ssftséseh folytátl rétemeaan javult, busa pompásan áll is normális idöjirás Mellett bő tarmisre nyújt reményt. [tpis ritkán áll, ia:megtelel ss igényeknek. Tavassiak semmi kivinni valót nem hsgynak hátra, mlndsn tskinteiheo a legjobb termési kilátás rs jagosiianak. A már elvetett kukoriosa szépen kelt kl nagyobbrisst atoabao még tnoat folyik a vetés. Itsposa eddig, mig kirt uem szenvedeti; gyönyőrtan virágaik, ia estotin saép eredmény várható; irtva az épea maradi tiblikat. ' B«4a|MMSll gabisa léisér. A Inna üslet egiss hilsn lanyna. Irinyi követeti. A kínálat msglabetős nsgy is sürgős volt; de a vásárlásban osak aibány malom veti risst élink vi< lelkedvval,' ugy hogy mlotegy 36,000 mm. buaa kelt el 5—10 krajosirral olcsóbb árakon. Ro*s, (illytri is takarmány drjw 6 krajosirral esett, /sb nem viltoaolt. — iknaéng tllitdt. Terményekben rendkívül oaekély volt a Forgalom. XniraaiMruk
__1891. Máju» hó 94-én.
T"*"*""** i mi in y ■1 ■1 11»
iránya lanybább, ualmm Olcsóbb; saifadéan nem volt Halat, da aa iriay jelentikenyen saüárrfatk is a lulaidonoaok Jősal msgassbb árakat ' követelnek | ttilwt szilárdabb. — Költetett : ÍHnni ttir elsöreadQ pesti iru. hordóval egy üli M frton.
— OabnalsIeMI. As orsaá(aaarte beállott eső jótékonyan halotti a vetésekre a ennek következtében a hit elején uralkodott aailirdaá-got lanyhább hangulat viliotra lal. A gabona ára aaoabaa tekint at tel a caakily kéiuleiekre, nem igaa ssenvedeit váltogat. Mai áraink : buaa 10 Irt, roaa 8 fonni, bikkőny 6.(0 kr., taafarí 7.80^ zab 8,70, köles 8.50, fehér bab 7; tarka 5 toriul 50 kr.
r . —-
Szerkesztői üzenetek.
98. L. J lm A atlt ssásirs kWa árknstt, kSrfik s hirokot mindig agy kttlilenl, hogy lígkísíbh afi%ttkSn ditntin kssslskkas Jsssss, addigi őivsssigéi ktüiSirs, js-vdrs is kérjük tcuMsItissit
99. ■ S; ínsks|ftr A kSSyvsk M(JStt«k s u •lAlsstükssk ktstMsluttfB, A résisMt ktliSW I, p. ért fti — gsd ktssSotisasiT __ _________ -
100. «t. A. isSsgisi £sltet • raményem, hogy s jövő ssáars egy róssát kspok ?
101. K. B. atisgia As tg*rt kSUs^ay hul ki-*tk~ II Éjit kimil|"ksS f-------
íoa BL J. fclipist A .Birsdó* rtaér- s JSvS hé-tsn sksgy sgy hosssssab bsssSly, — is kirlsk sgy kis tálocsUsrs I ■
tos. Now-Varh KSssSsst. Jt SpSS íSyÍMtt Utgs-Irsft tsll sUrsjNt mislOhb rároa.
104. i. W. fsMssvár. Jlogiórtént míiJss, osgáa I*. volut irtaik iskul owgksptsd ff—
HIRDETÉSEK:
349/1891. saán.
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldőit bírósági végrehajtó aa 1881. ivi LX. l.-e. 109. § a értelmében asannal közhírré leszi, hogy a n. kanizsai kir. jirisbiróaig 4161., 4877-78 79., 4507.,- 4897, ia 4845. száma végzése állal Lassner és Singer, Stróm ia Klein, Weiss és Ledotsky, Ármuth Nátán, Waiazmayar és fla, Sohwara is Tauber, Gareon Spitzer ia tza cég javára, Singer Ignic ázt-balázsl lakoa ellen, 208 fri 91 kr., 661 Irt 68 kr., 796 Irt 98 kr., 400 Irt 86 kr.; 99 fH 81 kr. 19 Irt 99 kr. ia -987 trt TT kr. lökik éa ezeknek megítélt 6'/í kamatai is addig összesen 49 Irt 76 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt biatoeitáai is kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le- és felallogjalt és 1790 írt ii-toa.-becsült norinbergi áruk, asövetak, pergálok, Ifiazerak, szobabútor, daazka, vasnemek is egyebekbál álló ingóságok nyilvános .árverés utján etadattwk.
Mely árverésnek a fenti 1891. az. kiküldést rendeld vigtis lolytin a helyszínén, vagyis 3zt.-Balázson alperes lakásán leandö eazkftzléaére lHttl-ik év aa^jaajsé SO Ik aapjáaak
d. a. 9 Arája határidőül kitüMlik ia ahboz a vanni szándékozók eaeanal oly magjagyaéeeal hivatnak mag: hogy as érintett Ingóságok azan árverésen, az 1881. évi LX. <L o. 107. § a értelmiben a legtöbbet igirőnak bessiron alul ia eladatni fognak. As elárverezendő ingóságok vitalira az 18B1. ivi LX. I. o. 108. g-ában magállapitotl fel-lilelek azerlnf lessLkifizetendő.
Kelt N,-Kanizaán I89l-ik ivi májua hó 99. n.
FAŐ1ÁN FERENC. 871 I—1 kir. bírósági végrehajő.
X
Kqy /sfei/dposodotl ttidi>'
Türrényuéki u&rnok.
TiMtvér lyllksuás Ei'iloltiw bünügy foglalkostatta a tiétan a hiroságvt. Maltáv őaaéa té«laén Molnár Jósaef liátyját egy bérelt gyilkossal Ans Jánossal együtt agyonlőtte, A vig. tárgyalást Dr. Htflr. Miklós mint hsiysttas élnflk I alapos, aa ügyet minden oldalfái kérdéaaivsl klmsritösn. es ssakssefü kéiieaséggel vezette, sstal Is INT anyagot nyitván a védelemnek, Dt. ttif ut»án aTlgyást ritka ttj|y«saággel egy rsndstsrbs Un tolt vádlieaaáddel és ékes nyelvi-ssttel tarjssstatts slő a vádat Is hathatós érvelnek támogatáaával mindkét vátllottra a halál' lillatetést aérte, Ans János védQjs Orntráry ti villa Ugy véi| a váddal ssemlnm lialaő msggyo. smtés hangján slóailntt váilslmévsl oda klvant hatal, hogy vétlenuaeneak atlnl segétl Hálható sL, H»l akt J űsaaf $tM^')Um(yén Ijitjoa ügy vért »gy
Földrajzi Cyclorama.
Dúe Kytljtemény*' a legaaebb tlvog fényképeknek a világ minden oraaágából heosatva tiaenOt oáikkaoroaatba.
■C Mlidso ciilsoroiat kii napon ii \Mi ~M
Haomhat éa vaaárnap kt van Aflave ■ Franealaorsiig és á Igle r.
Hétfőn és kedden láthatót l*árla áa a pária) v|láKtárlial INttl-brn.
HMrdán éa oelltörtökön eaamlélheUI t Npanyelerstág, l*«r(UKáll« áa a tilkrallári sieros,
HelépU ily 90 kr, llérelnl lehet mind a 18 cetkkaoroiatra I—* • IVlB|l 4U msllstt.
871

Nsg\ Kanicaa, vasárnap,
VgÜMi MlMi HtalÉifM f««|«H«l 1.S0 kHél agfca títtft kfí* mátaraaklat (körulballl 4M) mintában) üUm»ataaaa kllJ ■••asfcsrg X (aa. ái k, adt. Mái-Utó) gyárt raktára Btrtafctoa. Iflaták kívánatra aaoa* m\ köMitaak. Smjchn 10 kfós hilyep rqtnai-
faaiW. ,771
Árlejtési hirdetmény
,-x Nagy-Kanizsa rendesett tanáóiu város képviselő testületének 1689. évi sogusstus 7 én tsrtott közgyűlése Ilí-ik határozata alapjáig a városi tanáos által. közhírré tétetik, hogy Nagy Kanizsán, a róna, kath. temetőben egy halottas kamarának 4194 írt 20 kr. költségelőirányzattal leendő megépítése iránti vállalat 1891. évi Jiinlua hó ft-án d. e. lO órakor Si vároah&É ianáeatfrnébcu tartandó szóbeli és írásbeli áriejtés utján fog kiadatni.
Az árverésen részt vevők tartósnak bánatpénzül az előirányzott összeg 5%-kát készpénzben . vagy ovadékképes papírban külön külön és pedig ; a ásóbeli ácJejtők a küldöttség kézeibe*, a zárt ajánlattevők zárt ajánlatukhoz mellékelni*
A zárt ajánlatok 1891, évi június hó 2 ikán d. e. 10 óráig a városi iktatóba adandók, i később irkasflt ívelem be vétetni nem- ioynak.
Isépitési tervek, küluégwtés, előméret ét árlejtési feltételek a városi tanácsnál a hivatalos órák alatt bármikor q^ggtekint^etők.
Aj árlejtés eüntézélö iránti határozat a városi képvjselő-1éstUletnek van fentsrtva ..... r " . "J ' •*.
Miről as áriejtem kívánók értesíttetnek;
Nagy-Kan issán, 1891. május 16-án.
AWWÍ* mrkmtlf i í'i l'atotnt Ákos
»l ia a rovatba* klalOttakáft aam vállal aagí felatftaágat_»aart
A váresi tauáca.
A in. kir. államvasutak gépgyára I
lagujabb aaarkaaatii, a gyakorlatimé Jagjobbakoák hiaonynlt falUlmnlbntlaa kitujtfaágu, fa-, néa* éa sámlinál
ffttéire baraadaMU'
Mh «•» ón IO lforeJU loseMebl|jalt
^BUBBBMjUBBmWHBBI^^^, "sy tüaaaekráayayat, aaab. estkrafogórst valamint a kasai rí-Wn^KK^Wl&tííiU' & - 'ÍVM^IhIB ■auu>ukl,ü* alkalmaaott áa atámtolaa ww^w addigaíá la*
818 gyfiakatUa maradt------~----
Mi 5A no iak -AIt .,..■!, rrMt|
tBbmittfKk 0Ö2cséplögépeit
w^^M^mi^HpW mmHQ^^^^^V^H aaab. mag boaina btaitott MsdaastalliTia' «ajátoH >s«rk> x*tu ml
nagy tOrokfaroHti'ivnl, mely renilkivül elonyfakat nyújtó öjitáaok-U^^^^^^^^^HvWfl kai immár köaal 1000 darab működik aa ar«tágbaa a ^HSwK:!^^ 'nf fáayMubb alkarral; agyú ia tán a looo mobil kátaó fetékarakás
kftnnyaa én kéoyalniMeo alkalmazható, aj Ulálniivo
Stlbox-fél* •za'ba&olxxiazott feőxfílxésizeit,
malyik agyaaarlifág ái eálvaarQaág tok le tatában aa addigi laarkcaatakat maaaxa faltilmulják Továbbá a lagcia-kályibb vunóarOt IgánylO, laggyoraahbaa dolgoaő mágia lagbiatoaabb kóláét vágaao
Ma8sey Toronto kéveköttí aratógépet,
MtVft sroíMvt pártit vttágkiálHtáa alkelmátel N«lai*lb«a raadenatt aemactkoit vfiwgyng á vtttg legblraaebb
káesltniényelevel aikra eaáltvn a
„O r a •« <1 Objirt D' 4 r I" ^
syarta ; te* klia«áa4és, wály agy ónállk ttsanikápea áa áruba booaátbató kévekötő aralilgápet érhát;
tétfdl a la>gklliadkfc i/ártmáafa a és 4 Xé«r«ia gfecaáplOgarnitnráH áa legaaolidabb aaarka»
eattl Javgdajrs* osápldkáeslatlti valamint mlnttennamtt tneaflgaadaeági gépeit ajánlja kedvaatt fisetáei (álUtalak mettatl
Fehér Ml kló ^"tMWrjÜÜF** BÜDA'MT
Kf Arjnr^kak lagyas és bánNsiva. V
SIhI Tri^ fái P Va8Öntöde é8 gépgyár Részvény-vllLJvK*1C1C Társaság Budapesten.
Gyár As irodák: I Várni iroda és raktár:
Vt kttlsl váésl-at ISM ee. a*. I VI. reiaaaieik|-at«u 14. saám.
AjAvija kitűnő és isilárd saerkssetü, 611 ÍJ—94
gÓK« óa |árgAn7<wói»l6<»lió«ftlllftt*lt és számos első dijak kai kiiílnteteti szab.
/ MÍHllCK-féle 9 éa II viihu ékóli9 és siak j^ndjh Isr ijCT m iii^i)liA-rkáll,Wi/i Nchlick fa Vidat#-fék ekdft
ffWj//)/\ talaJmlvelA esaklly»eltt mroitAfl Aft rAaiUrtf Ii«ng6relt
XW^'lc L valamint ss^b.
SiaalaibH vaaaak tavábbá g«a*naillsslllé rssiak (RAMka \
és VISáTf faaáHar). takarsiáaik^Nltá|á|<É, aagaH ^gj^^^gW
siarMalái és áarátábi wabal Jékaf féls nNsaglrta4' g t^^ üf XTÍLi jMt\
darélé |áaak aréka|lásra« Irtámataiak és ila|aalaa^ ^
asrvadsséssk. ÜraMflsy smarlhal kétakélé és m«rsk* 1 (il i/^'^M^SmH pSU]
raké ataléséptk is f«kaaaaié-«é|askt aaéftlilkaáé n«i«i JlbioP^^w^HC.JJ
iMNtak hÍTI fM^nrlmy
Árffyiffék kltfániíh
I .l| _ .... ^ L I * J f 1 r
iSj'ii i 11 ftt: i - * ^ í í
2 •* i § (] L a Hl 4 ( * 2r
ml1 n fi
ilip i i p M
s i -II »B|iR r
| m 11 „ft S| ak t
íjiWri |;h1
«u ; pl
" I. II1 ►»I ki ; íj I
Ii
J: 3 u y
111 i4 Ii
IllilP ; .JlUiLJÍ!'
fleSteE^^gH!!
törvényileg megengédett
sorsiervek résslbtfige> y^Wr i n aí , j, yltX inellétl tés mellstti slada- yv% , . ,. f'
--- .. --yUa/r—qiinqsnUnl----á
sára általun / . , t — - fl
S&Vy' Felvétetnek. — |
" sfáSr fniwi jílW-nfel tímiíj
o jldubb ém Tm I
_____wiiiAmiT^___m a-a u J
K0rdfl» Ijorotlya utoa asrkán.v J
HIRDETÉSEK. $ Uit's Tosrístebpr 1 ter 5
MiM«l rg"" tHlhH'i nuymjr^' J Öl® / Hcktriwn aa daa Fu*a-// "ki- % auklas Fanaa und iliiX\' yy/*10"*? ?
~ i.K.'tit'MgáBíi. ^fea^.-fftCTBrfiac
bjswllagaa ,
ftí i rí/f j/ -íSfflBQHI--
™ríl Maidling-Wian
A ^Cyr nqr irht, wisn játtá na w/ branrhunwatmng n |adaf
^P Jx IHlaatar nitt tl. nabaaaUbaa-i «
jnyjyr «1*?0 Hrhwt«mark«n J
JvK vo»'Hoh«n In, daliir ackta man aüiT j
Aff JyT itliai ILIUÍM uumlrrnrrlkifft A'rtcA-i |
y sAmarttfra isrSdl. Znbabas is. űitaa*! d
jfjfr Hmism bsl Harrai .1/yrYon |f lÍMÓrr/n.t ,
f v; V k»t f, flWtM Apotbakar, MIO 6-0 J
' ■
^r # 0ém■ Jp
exustőaatt ^WÖJb
•y ét- itmUli kéulttak\V
f X (I*W«o4h Ukokkaa)
M Kliirolagoa eilkfiak. MÍIIodék. nn^flH, kivi- % • V bá»k, aavalttk, alatrt ét titril 40armak réii^t. \ ' gtht<t*tfltáe ta tiiüiw é» btniilw. ■
Christofle és társa
E#y teljen étkéeslat, mely áö;
IS liNMikMil, 12 miau villa, 13 aaatalí Mt, 12 etamvat vHla*Ml — «vti*|« kén, II ktm tanti, k I Iminrl, I tajaatrS w I mliMI a V filléból •• 4. 100— fit* karll. M

altkor %ul6<ll. ha Knelpp Neb««l;én lelkén urnák alálrUaáva
elvan laiin.
jgg áwaaitrf
Nagy Kanirna, vasárnap.
„Pécsi kir. táblai értesíiö."
A oiaatt, hetenként . kétaaer megjelenő
politikai lap „Pácai kir. táblai értealtO" oim ftlatt ranilaaeree kfialéaeliet boa ogy a tárgya* láara kitUaött, mint letárgyalt, ttgyekrtit, kti aMva egyúttal aa elvi foatosaágu határoaatokat, •Őt ne! magáa értesítéseket kr. Ksenkivtll a aeely már 10 ik éve áll fönn, kimeri* tőén foglalkoalk Féoa éa Baranyamegye ügyeivel, nem kQlfiabsn a foatosabb országos pofi titkár, egyháai éa táraadalml ktrűéaekkfil. keeztfije éa tulajdonosa Feilér Mihály. A tar-talman éa terjedelroea. magaa Irodalmi aztnvn- i aalon álló lapnak elMsetéai ára egéaa évre 5j forint,; Miadaaoknak, kik Baranyából éa apéoai kir tábla müködéeéról értesüléseket óhajtanak ayerm, —, a küszöbön Jovft pécsi aaékeaegyháii | fBlaaantalée éa fi felaáge a király látogatáea ilkaimából ia, melegen ajánljuk e lapot párto-láara. - — 86ti 2
Zala 21. Hfcám. (8. lap.)
1891. májue hó 34-én
Junker és Gaertner
BudopeHt, IV, vác/J-ulo/a 21,
AzJlöfK), évi béoai gazdasági éa erdészeti kiállításon a \
mmm mmgj eitit értmtl kltantetve. fii
SaAllit: 808* 13—20
^ eaállttkaté éa állasé* aaaaat és srdéaaetl rantakat
Erdészeti koeeik hosaznfa éa tttilík aaálli-
táara.
Btllantö koeaftk (914. homok és karion nál-Utáaára legújabb sssrkezattel
DllyubennduMt kívánatra általunk u^cS-'zöl telnek és üzemre készen átadatnak.
Förakrt&x: Nfagy-KniiliaAu t Irmler Józsi fnél.
ttOOOOOOTOOOttOÜOOtt
<W. éa kir. iintnlaUei !7Sta tttta n.
KinzítritAHa a nedves, falaknak, falazatok s támfalaknak
Httttl vízmentes védanyaga által
v«*gylle»|f kfatUett káiráii)áa«késgUnéityekuek, fedélta* kiíróknak, fa* eamriHiifk éti nafal^késgllnégyekiifk
POSNANSZKY És STERLICZ
nyárnimn. Kanp^nt Béoe. I. MaxInálUanstraaee 11 aa.
a Niitti fiu f,i „,y ti, a ea éa kir kire*. | áadtlgyailaiatkriasa által mlth taUn tatt kia^r* let) kaaeatlatnAl mlet laealkalaiaaabb aear Mennyül! ka « asávee épületek ée ajeaaaa áptüt aá- : aak klaaárltáeáaál
A Itlitti Hftia «Adanva*«it aam a küaMgtw ele, a»ni t falak e*lvataAjra vagy ni&>< vtseáyöaaAi r.tm hatja At, n«in ruiliat al a fkldkee éa aeat sallárá sem felyékaay anyag által assi lssa saét rembelva t vatlaayaa wintllg aeiláttl mgaayee rnttail Min a htéeg ntmi » Meleg Alul sem rapad, A HtttiMülA as^sa IklUaaaaáUta siellatt aa uj épUletek i« timiaal étailkat^k resilaltaléaskaak.
KlmeritA iitatiManfekll aa*»ltfálteak, matyók atka, tilrlfiwl.v liftuiUíía fi, míe<len frvtbnl taaltgatáa aAlkal. aiankéltOHlkatia yktaHj^aptakkaL» .
A siagaa aa és kir. btfad. hadügyminisztérium a HUitl féle vlineetea anyagot lllatolag kévetkexá okmányt küldött Hexiáak:
birodalmi
m
laUly Itt. at.
figymlnlatirlum
y^nmmTmwwKm, —- -
Nyontatntl FMIial KtlIrtplHptui^
A Pouiániiky é» Itirltos
aésaek Néee I. Vnilmlllnaelrnat* tl- ai Aa iiníik áltat i m ii4ii Utiiümtuu tHHa^eaatea fct] lén inaatnceél a heilaf|a>lnletleniai. mkttriai oaek « átlalak nltniaaataniVt M«aikntt»aiaaaak avr knaa a kkeéi ' ktilflti inlnkll iflilia tlrtaStlU a btlnn é|«tiasaatÍ aHlály^knáí. aka(l|| a aaSvaa knySsL éaál iranel, tl nana IIUI muUU aa;ae«t, at épetalak ágéi eésteeá tatata tttwiHtM)ak4t alkatmatta mae, fekraá* taaa inat A MvhA. tMilaaymta katyai .._" J Hermann 0 m*
. ■ " y
VÍ \ jT
\ if% V" o- f 63 \
tí s- ö B
*m íí JH § 'i?{ ja mm a ^
Ifi |[|w B§.
Ili |Í H | W
^itllfE, ■ g-
tíB llUli* ás "íííí f í!! ^ íf*!3s© ff
j3 a I (iftjnl Jk á-
IJrp
ÍKí. a « al-
»!;! ' ? fw öl B.
■»'i S- tP ÁR
m lii a1*
! !! E
ült s
rtftrg ím SrntírSFcfíiih
KA1 fnf^k I WJkalfteMailan révlá Ideig • eáptége. I tárté használattal á f<g<iV
AL0D0NT
r>ifé»$*éyüyyi hatáethj által mvjbtrúl^ai •sr !(|en slkalmaa etaiaaeksal, Itleleaee léllk ^M
mm Artalaiatiaa mé§ a legVF^ng^kk fagae
máasaál te. -an i*(raik SAiaet'iftn4g *e P^mn* IneraaAnHia a Itgaany iMi ar»imm-n^iivai vaa Iteaneaittkas e ngv na udvaraál. mlai a uen»«*aa*M. inmkl>aa Aa aa taitnafk piilaá' Htaeaál le haanaailatin. mjS || fi
Ka|fkn<i'< a xy^tfrAaatk A* IUet«tefAtaekn!l Art »aj fterttmak aa ar ftaay Naalaaáa Nakaara Aa Taaliar. U"*niat.| aéetr, MtvaaiV Illaté, kart^e* llnker Ae Prá
® iM y i
T ÍS-ls-lS'S k
^mw fali 111 fi 'k
hmhl
i!«H*i in
mm1 i Hm f I
. frtrE 2. [
22.
Nayy-KanizBH, 1891. májuw 31-én.
XV ül. évfolyam
....... i iffifn imi
ftstrkMtldtéf i
M liésMiási.
liftHwtáMftárt a tip atolltflii Hóiért mimlni kogfnntény
Bé tattUUin l*vi'!ek rNk i«in«rt ktu *»k-
ZALA
Eia4ékivatali
VltOSllíi-ipttlöt f'urhet Wly ktBj-f -
■Politikai és veiryea tartalmú bétilap.
A Nagy-Kanizsai- ésbélzalai takairk|»'ri/.israk. a llnnkogyesiHüt, Az Ipar-
KLŐTOírfcM i'RAK Egé« t'Vru . , 5 frt - kf
ratm . •; ip*
Nümilérro t . . . t „ 15 ,, Hlnlntéwk jitáijMU iiásrittsOuk,
Jgyllttér jwtltsora 10 kr.
-R-Aetriilofc tIh»M «<•« kltl,l»-tn»k.
I ketfake
dtíbiii bank, h a Nii^y-knni/sai soíjúlyBaYlcl-ay.üvclkiáel hivnfiilus kii?t<iiiva_ -gi8Aa»u»»k, rsUaiat Urésuati*
.tlrgjeid!ik KagyKniilutAn InteiiLint rioiifr: vnaárnap.
rouSÜSk Knrk») Pol»p k<íny»-
kWMktdit'b* latízen<13k'.~
A i®it ifijiola ün;e Kanizsán-
jaz ijlelékba |i(cgjoi . bat/sághnz további | K-gyakorlati- pályák kflttll h helybeli ; intézkedés végott lel ia terjesztetett. . viszonyok szempontjából kiváíö figyelmet Ez a helybeli polgári leányiskola ügyé- érdemel » k/izoktatA»i koi<nány. által leg-' nek ielenh'gi útlftsa ■ ' ".""} ujabban "zervéiett tnfii kertaltáHttmi tan-
,[* SISr cikkem TíevexetWIien említetiem. f fuli/nw•, rnolyBe a fisTvítel a polgári leány-»». ükség égy "jísl- rhíkőlH I V otíráfyából nyert biimf^ftvány
. |B„.......... ,_jaa. azt ia említet-[ alapján történhetik. . _ v_.
anwUmJu -»tg Jfwi gyflzíuivn. íjo uuitma*,^ ^ wriraírróhf^cörttFsir nagynn h Már pedig azt csak nem mondhatja Tiyfr-er érnvinytr jérnvul* jilnkvéaik "dia Mk, 'Ebből mit imui kUvmkaabetik.-atnkfc bwr heti 16—11 éra melfett^aiM-
A polgári leányiakel* létesítésének egész törtenete—var—Knniiaán.—riittkségét ~ é»wj*~mr mi,M|#»ki -* kogjL « Mnyagaa ffihavM j |tw ^"aim'kIkUI."'^Tl'l hiányt már mrff»K(liiiHi>i_ kellet..., orrélgArf leányiskola fi lál'itéss xn. Jie-türtántak UL-.1™™,. „ 'Li

,, ■■ ,4.— WKft. Ü.IWUI !((«» - UOlU*
Hogy ezek eddig sikerre nem vezettek, {„(éteteí Aldoxntok árán ialvont tanfolyamban abban a terjedelemben
az különféle körülmény ükben It-llieli torrá jfar Jkiíl Állítani; Nem lii'vatkoaom én moet! lehessen elvégezni a tantárgyakat, mint a sít. A dolog tiwmhttn moet HMt- mim klaubb vftröaókrtt, hol ez ál IntélétI polg. teányiairola renden oaitálya-ban.
megérett arra néave. hogy a 'ktllllnlélp már ^ ,|a(n a ^ómaü&l'ON kiaelib < De n&mcaak didaktikai eaemponíból
elökéettllftck tervergeté»ek • ntán 1"s|Ceáklorny<rHrhoT exintén mentll! eM6b|nem felelhet meg a rendkívüli tanlol^im annyira eiilkaégte miézmény léterilljön "". polgári leányiekolát akarnAk állítani; éget/l] az igényeknek, hanem a neveié* ezem-l>r littzeireka Iviíliíi/in kir. tanlrlilgyelf! azjüknégét vátiwunklíaii-Hiijf\t viezonyaiiikkai | pontjábm eem. Maguk a növendékek, kik l'ir mAr néhény izhfii timáeal-ozotl a* jittéa- akarom demoiiHirHiiii, ' a nap bizonyos óráiban látogatják ea ínté-
-xrrérry—létreitéer—t^tili tt i'Ik ii trst wre híva '—Mert igm iigywti, hogy n helybali polg-1 zetet, falmentve érzik magukat a« a|6|, tntt aztmély-ieégekkeLa tealültllel. A Irg j.tiúiakoln latitSKtlllete 1876 óin tart fen hogy ezeket az órákat megeaaknaztáa nél-iiliihó lat i'icukri'/ni/iiiy a mult nyáron volt. egy rendkívüli tanfolyamot eerdüld leányok [Iríll rendeaen }áloga«aák>a ba vannak ia
Ez alknltmmal az ette kikl^dUtt bizottaégj ►aámára ttiiiiiegt. engedélylyel, csakhogy el ia késziártt egy tervet éa költiénveléat, < ez a tanfolyam felsőbb leányoktatáaunk mely a polgári Irflliyiskofit IrlÜlltláetTr írgy ; wttfcaégfytpinrk i'ppuu jmm fiM meg.— ciniuiuólta, hogy <% Ukola a'polgári fiú TT Évek elórt féiig-nwddig megjárta ez. iekolávnl rgy igargatée alá- kerülve, wz. Mert akkor még ogycueatn innen iratkoz-iskolénak linilchlllleic is oktaaeoii benne aj haltak be valamely tanitónó-képző intézetbe a. fali/ibb leényia|inlii 2 .cetll'ilyfiiiak meg^ttaok, kik ide menni akarlak, puszta fel
eiünteléeével egyezem nyiljék meg a pol ! vételi vis«gálatra, inelyot a tapasztalatok géri leényiekohi a léterA tsiter/lkOn kívül | szerint mindig jól ki ia álltak. Most azon még egy-két limerflnek alkalmazásával,jban mér az ttom .elegendő, llnuem a kiknek dotáliéja a magaa i»iini««ueiim>iAl potg- .Isányisknla 4. nsatályáhAI kall bizo-volt kieeaküalendö. A bizottság annak ide- nyitványt flhlmutatni annak n leánynöven-jón «Í ia végette munkálntát, a kllaaégi. déktwfr, ki akár a képoidébe.akar menni, iskolaszék ntt( el ia fogadta a » mennyire! akár valamely máa gyakorlati pályára akar értéellnkro eiett a tervezet éa kllllaégvetéa I lépni.
nagyobb atámmal, akik nagy szorgalommal éa*komoly buzgósággal' látogatják aa -mtczetetr a- ezek többnyire aaok, kik vala* mely pályára kéaattlve, megsaereani kivin-ják magánvizsgálat utján is a poig. leány-isk. 4,-oezF7. biionjitvágyt, sokan akkor éa i'igy járnak, a mint nekik tetszik a ez mindenesetre kéfaégeaM teszi aa eredményt n nUveiuiékek. így ' részénél. Hozzáveendő még az is, bogy minden tantárgy heti 1 órAban . taníttatván csak, nem kerülhető ki a lúlterTielés, mert azoknak, kik vizsgára akarnak menni, lehetővé kell tenni azt, hogy ugyanazon tanterv szerint tanul-őket kérdezni fogják.
A „ZALA" tárcája.
J$in erttllm emltkMn u vtbe.
Oljiníliuih inuk, Kii milmm ftUltim * fíúUflí iuilotu, Mitífa h'Ote tiilft'tiih
film' u i/u/ Min, Hint' a liUw ixivm i llouy kitinéit nH lUhUiyl nommrt n»$tu
Htáll n (Ml MM»ts, lnnurttlm li\Ji)itk —■ Hilmt tltllf, Ki tudju, hol hifiink f
A mt! Mkt MIIHii miailflHin — Mylörik, iMm 'Al ftilk A»rwl'y«i»
Kflitny 6$ mntoly. A kiinni/ it a Hiumty
Mini 4ij • flllil Mtulnly fú itlmtlil /iti/ili'iltl I i H ii miín Ml ietmMil, A kitlll wyittt imiilil Mii Ái mlilt lAimU wynMr,
Mril/lllli kliitjil l,rrr«"Ull
tWll n milll m//i Milfoy/tnyf iMiilll,
Hohlog unitiak
Suhi»/i> fákon, Lt'rvUtlen ili/oii Hit It lill Hii't , . ■ IMihifl min, it mulyitth A ki iilntt I'lll/U t MlHlloltlt l'irili/iii
Miétlitl ii iM, —' .1 (iitlUoif üill) kikelrtbon
Ül
liwlHifiiHiuley Ijl/llltI.
Furcsa hiború.
,t —ilifijn. —
Irtai Káitik IIHu,
CtWndSs mimlen A nap IsgeUó eugsrsl bíbor-kónenyl borítanak ss egéss vidékre s liearsnyos-sás a teljes nyugalomban tiitoHllö llalalon visét, melyNn sokaiorossn megtUrve. szivárvány saln-ben vsrAdnsk vis<ta. As tlreg Itiláton tllltrén a iiii|i Untul sugarat gyermekded játékot Ilinek a mintegy msgelOsyé ss cmbertkei, legéltokutk fUrAdnék mtg habjaiban,
Csnségss látvány I Mintha Asssebesséll volna a mai ns|ira a terntésislnsk minden orgánumé, oly llnneides imsnd linnoll as egéss vidéken, ftenhlr nem langatl a laknak lavalalt; még as Arokké nsInatrgA madárkák Is, vagy a napnak llkkeuló linségélAl leverve, vagy tán Qsstllnoe-rlllag nsm ssarvátt as Allalános nyugalmai
háborítani, — meghúznák magukat egy egy bokornak árnyékol nyuitó gslyjai kOaótt és hallgatnak. A fürdővendégeknek kora reggeli sétája és lllrdéae is elmsradt.
Mi okozta a szokatlan csendet ? Mi e feltQnO kihaltetgot y HtboiA... /M M&oriil... Már hetek éta folyik a cssttroits; mindegyik léi gyAsni akar; mindegyik óhajtja nyár a nyílt harcol; «l«szavonulnl, sgyes<égre lépni egyik fél sem skar. A habom kockt|ának el kell dOloi, est ludts, érette mindegyik.
A dÓnlO QtkOset megtételére a mai nep dél-utAnjn' Isit elbaitroiva. '
Nagyban folytak titokban mindegyik léi részéről sa elAkésaSleiak, J)o miért é habom ?,Mi oka a harcnak ? llftl s iiihtinriitökralií a kaján, strga irigységtől xtsérelitlvt, mer( Mm úralkodhalott mindenki/ feleli kénye-ktdve saerint, hadat izeni sz tlOlte ltjtt hajtani nem akaró ts mindenkit csak érdsme sttrint becsülni tudó hinrislukniliikmk. IgyrkeltlktsMt a harn... a furcsa babom. Mindegyik léi megtestesített tsemélytsrioje és lövésére egy-egy nö volt.
At elsOntk fOvetérs Rmilia kisQtatony, az utóbbié pedig Hedvig kisasssony voll.
Megkesdodtek a toborzások. Volt kelet* a Halai embernek.
Mindegyik léi nAI htreoaai kedVsA hívogató kaoéinigaiáasal csalogatták Okét, tnfltagrik v«-lllk, hogy nsak a maguk részére megnyer hassék,' ,;•*««
Na#y Kaniaaa, vasárnap.
Zala 82. útim. (2 lap.)
1491. májua hő 31 -én.
tiallkaégbdt tálkát egy-kit ívig meg Jár ja j esUk*égee, hogy a kflaflneége* elemi' ierna-1 H* talás joU> ie igyl HU meeAriA volna *
aa Ily kíongiíö eeeküz, de évtiaedekre lar- rotokot felülhaladó m(i>eluéget »s<treesenek, fóasá (•mii u Ily állapotot nem lehet. amire folyton italadó a oly gyorsan haladó
kortink egyeneeeu ráutalja. Et fogja aa üTJSTí nagyöbű mértékben előmozdítani a
ta iiv aiiaj SafllOknak ée leányoknak tehát agyarául negy érdeklik, bogy eT aa átlapol mág
silltijék • a kíieglio «*aktta helyébe agy
Itái és a <-<Mlád műveltségét Mart c«ak aa
rendee polgári leányiskola lépten, melyjigy képzelt leányokból, kik aa Ukolából nemcsak a tanná* eredményét bialoMtaaja *zóp 4a j'>nak szeretetét a a továbbkép* jobben, a mint aat aa a tanfolyam addigalá > aé* malag tiatttinét vi»aik ki magukkal, megki«érlefie, banam Hitoknak ia alkalmat1 válhatnak majdan aa anyák, kik aa aj Hytljtmm aa fnTés«t látogatására, a kik iiiemzedrk fvlnüvekedÍHét nem a véletlenre
bízzák .hanem h kik maguk ia tevékeny
él halható* ránt vehetnek a nemzet
anyagi és szellemi belyee fej lödéiben. 8
nem-epnbad ^líeJeifení axt, hogy nem aa
. i ,, ... , ... ., iismere e i ineimyi-éien 1/5 hanem a szellem
aa ia, bogy magasabb owlálvtrk banyában , jrAnvuu törokvéa .
többen 2-8 nor i* j.métlik a ielrfbb ff iranyuio «»«'««
Hó fi igitzszeretete, n neniüH iránti liajlMB
nagyobb tandijai fiaetni nem tudván, a tanfolyamot tiein látogatták a privát tovább gépaéere ainca alkalmuk
Biaonyitja e leány iaktda *zűk«égét még
leányiakola oeatályait
Kz*kn/-k ápoláaára etöknége*. aa i*kola,
Ellák intve aaonban a polgári leány ia>' melynek feladata fejle*ateni ée gyarapítani fcahs gyakorlati eMnyalt/H, melyek*! itt'aat. a mire a továbbképző céljából etBfc-már ói intettem a mfivaltebb k<taépo*etály! ven Ez a aaerény cikk fel akarta keleni mQvaltaégi igényeit egy felaóbb laányiekola ja figyelmet aa ügy iránt Vajba mentül -éHM- -fwnK nálunk) kí nem elégHIlBi), a*, « tni sokaknak forró mart kétaéglelen, bogy aa a lolaóbbjeány • .óhaját képéal _!]■■][,„■tűn J/J.
i«kut», mely aa éleim i*koláli»z, illetőleg j annak 4 oealályáboi ka|>ceolódik, aok olyant nam nynjtbat, a mit a műveltebb iűtaépoMiály leánygyermekének mai naj>-aag okvBtluiilíl tudnia- kell. Wem képez a bevégzett, befejezed egéiaet ée 12. életévét bavégaatt leánynak aailkaégee még
Orünw&ld Béla virmejyéje.
Alig zárult la a koporsó tedele a kjübonban ttngyi'kossá lett nagy ptibllcleia Grühioald Béli littlt tet»mel fölült * mér i« megmutatta Zólyom negye, aa elhányt »irm-gyéje, melynek alis-i«kolába -'Járnia Réeaiut a késimiuika. páni ssékében oly aok érdemet »zer*ett magé-Ugyeaoég lovibbt fejloestéeéiyek cfljábólJnali OrdmrUd, már ii megmutstfa mondjuk, téezlh**, pedig öty ifBerataaakok alaajáti Tlíogy aaon általánoMti bmrrt elvnek kódol,
táan végett, melyeke! baaaonnal ée ered- ] melr a vezéreket ceak addig tartja venéreknek, ... . . _
ménynyel oeak f-jlettebb korában tauulU' 1 .ig élnek, báláink ntáo nem Urtják eaUk^gee- ''"W41 ^ratbnn. Z*tyo«
Ilyen n történelem éa na irodalom, a tarVaek i«,n eaz*éket, melyekért a vezér kfltdíttl01^4 peUtiO^áUn e linogot\*bol, egyetlen méerattudományok éa aok egyéb. Aa ale&bbj tovább lentertam.
nemeeen érti eziv,ka életben volna moet.mtdAn ••ját megyéié u 6 évtiaediken át leikébe* melengetett eecméjét, azt e* eezmét. melynek leg. tagyöbli harcoaa fl volt aa oranégkan, — elejtette, a megye megtagadta vezérét ? I Mit moa dott volna (rrünmíd) ha megéri aat, hegy Zólyom megye feliratot íatéz naon törvéoyja vailat ellén, melynek tírvényayé leendő váJ-iáea ürüniraldmai egyedüli vágya, egyedüli euméaye volt ?! Mit mondott volna, ha meg kelletett volna érnie, hogy tpen az a megye azólal fel a közigazgati* államosítása ellen, melyben 6 volt az eezme hirdető epoetol% melyben 6 élt akkor, mikor ez eszme megfogamzott agyában, mikor ez ee«mé luelegité honftérielmekkel e telt •aívél J I Talán, e reapáe idézte -volna elli a kataaztrofát, taláa e v*apá« adta votn* kezébe a gyilkoló fegyvert! Jól van ea igy, C nem érto meg megyéjének az S nivére intézett • •nlyoe reapáaáü . ^ ^ • ^ _
Z ilyom megye, OrBiraU vármegyéje feliratot iatáaatt a tatréayhmó tretfilet eldtt nmet tár-gyaláa alaH álló .Kőzigazgatá* áltamoaitáaa' íiáati türvényjavsRlát ettem 8 mit mond a felirat'/.Mily hangon aaol9 A , hang adja a aenétT. Zólyom megye hiagja olyan, mely elbiiakod-Htaágot árai el; olyno, m«ly azt akarja értáeére adai an államkormányzatnak, bogy 0 mint vármegye eemmibe eem veeai e belügyminisztert Távol van tőlünk, hogy valak| tagad uk volaa a teetUletek, hatóságok petitionálú jogát a legkevésbé akarjuk elvitatni e jogot az anionom vármegyéktől, pe épen azért, mert petitionalia jog, a petitiók
neaUlyokbati eziknek ciak elemeit aajá . ÍMM Ítél, a.ktaigazgat*. államositá^á Hf1 **»» kall iUI.Uok
. . t .... ■ » . .1 u - mnj .la. . 1.1,.* l.
titbatja el ée iitalnnuláe lényegében még inak ewméjét nem cink azerette. nem. vérébe cél Kóefllib eeailOe«< válik, többek ktfatHtImént «» It neki hihette azt azélee Vagyaror
a •aépérzék kifejlódéeér " _
wélyiiem kell amiket a» i'irier»twket. hogy [oly gyUngeTtrígaak tartá ez eezmét, melyhea
Korában etm találjnk .meg B- ee oka! hegy a lel-
Hogy mit e ood, mit akar e felírat, ka luté-agoenn keresztfH ntvanak azt, m*-gtadjak.' a
i* Bóviteni é<|*zágon akkor már, midőn még minden, ember Birálja a tőrvényjavaalntot a egye* intézke-
dóséi telett Ítéletet mond: perese ellenzékieskedéssel, frázisokkal, anélkül azonban, hogy lényegee hibákra mutatna vagy azoknak mikénti nnét a fiatéit házba a kllfalelmeinek I orvoslására javaslatot tei jeazteae elő; mái
kedély é* • karai. *>lv ée lélek liartnóuiku-, buzzá nyalai nem nabad. Hikra szállt az eez aaiv kíkápeetewwiiek Még eaoknek i«, * í méért, totlal te' sfivál, tievitte az eszmét a talán nem kevenebb niértákben, kik a 4. J clubba, onnét a tisztelt házba * ktttdelmeínek polg. iek oeatály bevégaiea utált nam I eredménye lett. az n igéje ma hdln«p .teetté j padig mindenki tudja, bogy a legkönnyebb HRtioek gyakorlati pályára, hanem otthon 11+^,,, Jájdalom, fáradozásainak teljea érett dolog a világos az óeeárláe. — deam le tudja, aa ■'oae anya mellett munkálkodnak, mint gyUmtíVsét, küadelmeinek diadalát nem érhette hogy ee nem elég; az, aki ócsárol, annak ja vitt báa stingtr laányas. még aaoknak i*jmeg'
RUmU irány tilt e lifii hadászai niadsn ludo-1 éljenezték ' veaernOikei, egfsserre e rettenete*
[tani-is kell ted nia ■mara
sányáva), minden UktikáiáyaL
«»/ ée lárma kOuu^tie megharsan fölüttök agy
Vtniak attAvof) **einek, ke>M* lajbolintáaok, I f'Vrttlms*. aten'ort hang • etddrogve eiyik lat hájo* mosolyai a rósaa* ajkaknak e a barai*ag határiéi a ma*lkii, majd iftbbsitr sttrllén Irnnét-4s ke4«aesag *«smiei*n ién|MÓiesegtik r*«»r'il; jfodllt, kosbe>kAsbe vakito fény élkkáoa keresatttl--- <eae*tél|, pr>barr«*ii|M, |>euitT * e u*()Un ka*nl es egei s mig ési balva elakad' a lár-baflabokaak kliJéjíílól e meelk re**rOT • es mlsok torkán egy percre a hang, a másik pere.
nak a<ért, hogy velttk lérfll Ing-j ben meaerediek es ég eaalornál é* *0rB, nagr
r^fi^ekben ssnkadt as aeO ,,, klIOrt aa ■éfi furaaa ádWiii,
Mmdkái pártiak futottak, menekOltak a vihar I e|ölt ki merre indult.
k Hedvig pártiak Kmllle párilakhos menekül
laldil aHad jaaak.
Ka a* Igki) garadMeom I!Il
kátKMli! fl
He lese a éow/l giknaet I Miadkat tetetni * m*i nep delu'áafár* társé*
kiréndaláet rendeseit Kmilís Itéfliltípre, ilsdviif j lek fedél alá és vl«sont | yéjjB Ikfl egf pere
pedig a Hodarbee kósal fekvó fciee hegyra.
alatt es elien*égeekedé*oekr a harcnak, a fur-
^kesé* litáti nagy *0r|é* forgá**el (étettek ai |e<e MlnnáHeh sleifsaUtls flk«t as égi ádóoni,
etakéMttletea Kivaaeel volt mindenki, liogy kl log «gyöitii,
as ég stave dóntUH. Melg sem tudni blilósan, melyik párt gyóeOlt,
kova log lAbb meghívott menni; RMlyijk réesea i melyiké lett volna a diadal
la** vigabti a meíeieágv
tn ast aiondom', hogr hs már as rrlsten a
Már gyft*ekesni kesdlék a M é* K hetttvel! hábortihan ellogadia a ukvetllOl aaerepet, Itagy
tfieteú meghtitaabbaieMHi plrtharooeok. Hedv|g k. a. partlak e|y aáiy wámbsa voliak,
juk meg neki a a Miében i* akként, hogy gfOa • két hölgy kOidl as lé*sen, kll tdObb log
bogy mRöw vesérafdket „fíljeit* e*i tiutelték. t#r)hei raaal agy boglári flsialemhar, miat a nsg, a eakaeig *fó* kiáltaee mén a eeeadee | máaikai
U'ffiar és ktrayék* lakón le lel verte ayagsl MM,
Kmilie ré**éra m4| keveeek vnliek, noba ItMNuikeal már u indalá* I4*|e le k<>«et|eii
Tie periMisl as indelás ('Ml, mléoe mar a Heéetg par*iek kMva a ffjlnjdgt «•*>#!» stá mm, t gyáteiam léeyae *nefét4l ellepalva,
. a iMvtttaayesva a aeae bsag|si Ibal,.....aa ellen
pert bwMeiMáeaee itjfg m*y ajre b*r*i<|'i*a meg
Hala Idea, bogy a luresa háborü vért nem kjváat, mari as a csegény boglárlikra, ahbsa a silUlWl noetrá*-oe időben még Ián véeaélyl Is boa kalbtt volaa.
e i j*
e e
Mindkét kUUUMDUy agy. évben elepllali boldog lesládi tuiMyi, a egyikei iie vatta aOll U'iglárí ur.,. Ka ss isteei igesaág.
Anyám lirján.
(Ttvaianal, u Uioítílna).
I
fíueiuilk n táyy talajtól HtfUI tiilrnyan M fouldny } Lepln uetlti itiilSt hajitól, 8 esne epedte kit madár Zöldül már a pástéi ttüepeg Ttli íunni/adt túrni alatt, A<j meyreutH t temttílnek FÜM, firyt gyík ueJad. /
lm kOriUim mliultn ékred, Ceak te kenned niaiesen (Itt; Alítod le ee igei dintől, Legyen ettndet tt álmod.'
II.
Fájdalom, hogy már nem értem Htu elmednek melegét; Olyan én* ne tltl nékem ; Honn' minden utg eetét. IJi ne ái Mrds* árnyak Tündér álmot kötnek rdná, Tündi lények áeeeéná mállnek, Iláttánk itáliait Jó anyánk f Húr a tir oly rmtdtt ment, H e hui meaány Oly aulaion i Mígii. Idegei eetáetn Ti. ' »
Tvndér elmnk r Uáge ! I
■ Hetgtigell Mién,
Namf-KnnixM, vanárnnp.
JJnlymn vármegye * klítaleiiég alól egytte-rüen klbajik, átsurran aton, mintha aat mit mondott, igaiolni nam volna kötelee a ba mir elitélt valamit, aqnak javitáiéra réM. javallatot tenni nem ii "volna feladata. —
Megtámadja a kinevelendő tintikar aiirva-■élét ii éi mig l>eveaetéeétiin ée conclutiájábkn nem áll elvi ellentétben 11 államnaitái eiimé iával, még ii ellene vjn a k(nevetéseknek. No, még valljuk, mi ei ellenmoudáit nem vagyunk képetek megérteni. Ha államoeitunk agy Intéi-ményt, állameiitannnk kell annak kötegeit it, ii oly terméiaetei folyomány, bogy előle kiférni nem lehet.
,Ntm p&knncfMiVja 03 állanwrilolt kOiigatgáláit' Igy tiól a felirat i mindjéét bottá tetti' ,d(t-p kormánynak nagy jogokat ad'. No hát, et igen terméeietee, ha valaki. A-t mond, mon dania kell a B*t ia, ha államosítunk, -terméue tea, hogy iü Államhatalom eleiájé növekedik,; eit .minden laiens indjá, de átért nem fog abból l oly követkeatetéeeket le vonni, mint teeai att' Zólyom megye lellrata, midőn a»t állítja, hogy :' ,r*nfíyntttr? tátjn a ktlz- trvyytni nabadtámt'. j £ ktiejetsói aaerintiink Jiflin egyéb, mint ellen:.] léklee I rétit
~-A tteeényliaaó .taatttlat kéuégkivlil lálta fogja tenni e felira>ot e aaaal elégtételt fog uolgáltatni Grilnirald emlékének, melyet ai ó megyéje e felirata által oly' mélyen eértett
■»g1 .
"J'iltiilai ('torka Ako».
Zala 89. Mám. (3, lap,)
| Htlphen Mér, Kíim-hner Ignác, Mortndiny Román, Somogyi Henrik, Stukict Ziigmoad éa Tivolt János urak egyenkint II frttal; Herényi Jótief, Hlumentebtin VUmos, Ulintbtrctr Q., Hamleltmann Herminn, Irmler Jóitef, Kalivoda > Jánot, Kohn OdOn, Lövy Iiejoe, Marion & Hu-. her, Mertek Ignác Ban|aluka, Mllhoier Ödön, Miltéúyi Sándor, üb|át Rufhárd, Prager Béla, í Iteicbeiileld Ignác, Sallér l.ajoa, Hameiy Hen
1891. május M 81-én
A hypnotizmtu.
At ,Élő halottakról* irt cikkeim egyikéban futólag -felemlítettem a bypnotiamuat it, moat klilön óhajtok arról pár tort Írni.
A hypnotixmna. (mely nevét e görög izótól r»r«" rjs álom vettet, régibb idóben, caak a bit-vészek állal előadott mutatványoknál volt lát-hnió. korunkban aaonban már a tudomány ia
rik, Sattler Józeef, Seidmtnn Samu, Scberti I foglalkozik vele. t nem egy két orvot a be, Ödön C 'turgó, Sebért/. S. L., Htalper Ignác, I tegeégek külön nemének gyógyítása siempont-Stemmer Kálmán, Biegő tiynla,.. Jr. Síüctíjából bnitnálja aat fel. ijogy mily eredmény Mlklót, Tripammcr üyula, Vtber Károly,Zitler nyel etak azon orvotok tudják megmondani-Vilmoi urak egyenkint 2 írttal j Beck József, kik gyakorlatukba feltették. Ez az 0 titkuk Hogyay'fldiin, Erdődy L'tjoi, Fitchel Fülöp, A hypnotiimui maga, nem egyéb, mint mei-Uótony Sándor, Gllrtfer Agoiton. dr. Kin Itt- teriégeien előidézett álom, melynek előidéaéaére ván, Kohn Emil, Kugler Antal, Lengyel Lajoá, félfiatználl művelet, mindenkor ac agyvei t Lóvék Ede, Lőwy Kenő, Muzikár Ferenc, bántalmazza éa zavarja meg, gyakori iimételt
pedig maradandó elmekórt idés
Náhráczky Lajee, N, N, OrVeszky Antal, alkalmazása Polgár Pál, Koteníeld Lajos, Schiller Vilmoi, j elo. Terlamiky L, Töttóiy Béla urak egyenkint A hypnotiaált egyénnek, a hypnotizáló orvos 1 Írttal. .mindent parancaolliat, a aa feltétlenül engedel-
Miután a bottávetőlegrt számítás szerint! metkedik, t bármely főben járó büátény elkö-t-ukaégaa p«uz r.n,i.|lr..«.i]ni,r. ;ll,,it m^r, »[ vetéiét-páráttiiaotja Is neki a tetette-batalom-látgéoyiófku itknlái gyermekek őitieiráiáhoi mai rendelkezi orvoi, a Bypnoiiaátl élhtlfMi fogolt « biiotlság. mtfy müködétében at inté azt, mintaxt l-autensuertanár ntm régen, egyik telek igatgatoiés tanárai szive* eiőxékenyié nyilvános élőidAsábap bebizonyította, gttkkef a- bixnittégnak nagy segitaégére voltak I A hyunotizált tehát, nem halucinál ágy, mint éi t tegélyre iioruló gyermekek névjegyxéke r •» elmebeteg, — mely mint mát alkalommal *L végiig migáilapittatott mondám, képxell reák, hogy haagokar hall,
Exen névjegyxék izeriat ai elemi iskolAkból 1 tAr*yafc«t lát, - nem,mert a Vpoptitótt mintegy ÍM), a polgári iskolából I J, a ia raalita Jénytegea hangokat ball e ttoknak rabbjává iskolából mintegy 46, ét a gymntnumból B]|
Gyarnnkbarát.
A n. é kbtöntégtirk bitonyAra élénk emló-ketatében van még, hogy a lelolyt télen a ate-génytorsti íikolAtgyermokek a népkonyhálNiu ingyen meleg ibéddel láttattak rl, á mert eien nálunk előttbr megbonoiitott fntéiményről minde'ddlg a t ytlváuniiég alőtt emlitéi mm tétetett, ilullrottak at idelgleneeen megalakult végrehtjtó bttoittág nevében ti IliléMéliy kelet1 kelétéről ét kiviteléről et alábbiakban etennel Hxáwot adunk ■
At inlétmény meghonniitáte. illetve életbe■ léptetéae ée eretleg egy megtelelő egylet lla-klláta néhány nemefaitvli emherjtarát láriatá-gáhan aióluv hoiitván éa ia illetéke* körtik által a legnagyobb érdeklődéaeel lelkarnltatván, elhittámt'ainn hogy a neiAf-n cél álérátére ttüktégea liaareg ttítkotáaok utján gytljieaaék ; t nehés feladat teljeaTiéaét Az Itlelglenet végre< hajló- biatrtteág két ttgja nrkgéra tállalván. láradotáauk< j. a legaaehli tiker kor»nátia. mert - a gyf^téi Hifi Irinyi ösateget et etluiényezett.
Kun öteteghei nottájáruitak . (lutmann VII moané urnő, Tüteiiopangei Lon, Kbtntpangrr Lipéi,' (irünhut F. ét flai, Uutmanu Vllmot, tfutmann Lástló, Ktrcatu lléla, Kirctag litván, Hartoiy (hnkár, Hlem .T, Mór 4» Ha, ét tt'elter Jó'ief nrak, egyenkint 86 frtlal; Wtlta Manó ar VO frtlal i (Mement l,ipót, Vidor Mamii urak egyenkint fIV Irtltl j llettelhelm H, W. ét III, Hlan liejna, Hoganrletler Jóxtel, Itannenlierg ée Wébi, llobroii Benő, Knehl Pál, Hertelendy Hála, HirMbel Ktl», Ltiwinger Itr. éi Hti, Lllwy Odtln. Koaenfeld Adolf, Hcbmldt K-t ij tinin, dr. Hmklti Nándor, Hjvéry Henrik, l'ngér IJImtnn Kltk, /erknvlts Albert urak egyenkint 10 irt tal | Hommer .lótsef ur II frtlal i llachraeli Gyula, Haitiét Lttjot, llergvr Adolf, lllau Pál, dr. Iliim Simon, Hceutr Mór, l'iereinyét Sán d«r, dr, Illek <lótael, Feaaelhnfar Jóumi, Flttdter Hándor, 'lyőrlt'y ,lánoi, dr llauter Jánot, Hof< rnann noma Keailhély, gróf llugonnay Kálmán, Klein lilét, Ktnuti lliilditiár, lietlofttky Ármin, Lftti^yifl llernát, Lllwy Adolfné urnő, l,l)wy Adolf, Mtaebanaker t Wllhelm. Pllhál Ferenc, llapoeh llyiilái lloienlierg Ernő ét Hltihárd, dr. Holhtnhlld Jakab, Itothmhlld Kamu. dr, Uotbtehlbl Hamu Rothschild Kalgmuntl, Helierti éi Enalllngiff, Méhen M, .1, ilr, Htibrayaf L^jm, dr. Hentvarle Adolf, gról nombortié, Mnmmmer Hándnr, Huaibdi Mrlne, Nltrntk Stalgmond, tttiéui Vllmoi. di Híftirn jAtetf, dr Tuboly Üyula. Wamliergír tiÜiiiíin1, líiIffiTOl' Dtmátii k t'áee éa dr, lltdo lléla urak tgytnklnt jj frtiai| Ábrahám Károlyi Hli(iikinhtrg Vllmot, dr, MirO <Ió«MÍ, Urliiibul Mér, (tttattmr Nálamen,
vhgyla ötazesen mintegy 16i tauul.ó részesült at intézmény ildáaában.
Meg levén az anyag ét meglevén ax eazköx it, gomloákodpj' kellett a $ helységről,' t mert .erre legalkalmaaabbnak a népkonyha bizonyult, a hizotttág a helybeli népkonyha elnökeégével Vidor Ham unó urnőyel tette faágát érintkezésbe, aki Ht eaimét: x legnngyotjo lel kesédéit bél karolta fel, éa at Hgyét a tépintéaet vá-lantmánya elé viVén, ott elhatáróxtatott, hogy a tanulóknak kioiztaad doistok árán bér (i krjával kiszolgáltatni ké
önkéntelenül merül tel aa a kérdés, hogyan lehet egy embert bármely órában elaltatni, mint egy kit gyermeket a bölcső ringátával t a bol Ülődni éneklésével ?
Mindenek előtt a hypnotiaáláa műveletéhez alkalmas egyén (ugyheveaett médium • közeg) keresendő: e médiumnak pedig olyannak kell lenni, kinek agyvelője már ki«té meg van támadva, térméitete gyermeket, vagy mint udvariasan moit nevezni sioktuk : ideget.
. ... '• Tf I A gyöngélkedő idegrendtzrrrel biró egyén adatokat Anyagi ál- /.nndolatait azután,• kizárólag egy tárgyra- >r*-M [^r-fftva k.»,olgálUtni ké- L ,k H ,ig rahl(li „|y Urgyn, mely. txek, éa^áx ebérf-alaftHrem éf fegyelemftatar, ^káig gomlMlkosol, unalmaséi- váUik; a láaa érdekében a gyernkkek feletti telü|yela-J bynnptizálandó tehát a folytonoian egy tárgy tet inját választmányi hölgyei áh*] fogják jjcSAll forgA gondolatokba belefárad . .-et-
fvehorolai i mely linkAnyt. elvállalt ialadatuk-i>||llj|t___. ... •
nak oly fokhan lettek eleget, hogy aa^ Intéa j X tontebb mondott ^AytterV uty alkalmaí"" mény tok tekintetben neveiéti inléietté fejlő- j ^ b„gv pélJAu)i m^n&rtnrto juk az elal-ébbéll Hlyéi tllstluzAiukéi t a nemes lelkű j utn| :a?Amlékolt Würtiumnalr; hogy azemeitfoly-
HDRV
hölgyeknek Őeaxinte kiitiönetttnket nyityánitani kedven koteleaiegünknek tartjuk.
Meg kell említenünk, hogy C terétnyét Sándor "volt hejybeli torvényiáékl ehöOk ur védnök-•ége alatt f. é. február-hó 7 én egy hangver-venynyel egybekötött milketlvelő előadás rendez teteit, melynek tieita jüvadtimeiele réezlien taiaién a gyermekbarát céljaira fordíttatott, e melyből a biaottiágnak 166 Irt 11 kr lett át aioliiáltatva | a miért köixOnottól tartótunk eleő lorban Cneretnyét Sándor urntk, de vároiunk áldoiatkén kiliOntégeinek it.
At étketéa IMID, évt- november hó II én vette I ilekeltaéget, egéat éjeken át elgondolkoxbat teke, detét éi izakadatlanul iolytattatott 1891,- lette, t még tem log elaludni, at elaltatáinak évi márclui hó 98. napjáig vagyit 19 héten tehát eltő tflkelléke, hogy oly tárgyra iránvit-ItelUl, mely Idő alatt naponkint átlag 187 gyér- J mk a bypnótiiálandó ügyeimét, mely érdekta-mek élkexett ét eteknek öatxesen 18,108 adag'len, unalmai, melybe i-aak hamar beleán e ei-
ton ax órának egyik azamára szegette, vaey pedig folyton simogatjuk homlokát a aietnpil-táit.
Hogy e müvelet -könnyén alárbató önmagunk-. ban it tapasztaljuk, ha példáal meggondoljuk aaokat a aüliő befolyáaokat, mely reánk ie al-tatólag hatnak,* igy analogice, ha ax óra egyenlő. ketyegéiét hosszas ideig egéez figye ■ lemmel hallgatjuk, kifáradunk t elalaxunk, — elalszunk, mert megtigyeléeUnknek tárgya nem valami mulattató: éa ki nt tudná aat, hogyha gondolkozátának tárgya érdekea e aa felkölti ár-
ebéd lett kismlgáltitva
Jelenleg még IMO frt i)(l kr. kétipéna áll rendlikeieáünkre, mely a délxalai takarékpéna-tárt,ál van gyilmölceöiőleg elhelyetve, i miután kllátáiha lielyeitetett, bogy a várni ha-tóaég le jelentékenyebb ilttieggel fog aa intéi-mény rtlltiitéiéhei houájárnlni, t mintán niAgánoKox U megígérték, hogy évenként kit-ttbli ntgyobb (Innegekkel a nemet Irányú in-téimány fentartáiánm hoaaájárulnl hajlandók, rnményliitjllk, hogy "A megkeiditt úton megál inul kénytelenek nein lentink, hanem a jövőben le a tftgényiortu ItkolAt gyermekeket a jóté konytég álltáiéban réiinltenl kénnek lenünk.
Midőn még |i lent neveaett nemei ulvtl ada-koaóknak a nyilvánottAg eldCt ii hálát kötaö-. tatUnknek klféjeaéit adónk, ét midőn a várót lelkei polgártÁgAt tovAbbl adakoaAaoknak boa lAnk való bektUilAaére ea úttal ia lalkér|ük, maradtunk kiváló tiiatelittel N,-KauluAn, IH9I. mAjtii 86 An.
Al IdeJglenta Végl'flll^jjj), bllottlAg nevében i h'nnnit IMdltinlf .l"élgt. gnntinnk, t>r; ffntkiHithi ilukak Idilgl, tllkAr,
aleaik. A mnteraégei Alomhoi
toroaaak, — i né-
mileg bypnotumuinak nevethetjük aa ugy levitt tt .boldkórÓHácot" ie, meiyaái aaonban már aem a gond alatti tárgyak, nem hypttptí-| táló egyén, hanem a hold vilAgonAga betolyá-tolja a gyönge idegzetet.
Talán örököe rejtély marad aaoaban a kutató éea — ée tudomány előtt, mert ma még rejtély azon körülmény, hogy miként van aa, hogy a termétaetee álomban imndergS egyénre nem ||Ái a hypnotiaálái, nem hat a hypaottaálö-nak augalata, • aaokra, mit neki a bypaoti-■álft mond, amire kéri, Vagy a mit ueki jneg« paranoaol, épeu nem hallgat éa nem teljeut semmit kilejeiett kivám tisagából; míg a bypnoti-aállo által ejőidéiett alomban a nagyon ia ér-tAkiny médium vikon ongotlolmoekeuik a byp-notiiálónak. , • *
Sok van még nam fejthetett minél több titkát lesni el a legnagyobb mftvéea-nek, — Ii' anya - terménetnek.
---- --u......... . ^
' , , fó/y gyakorló orrai.
a termétaekbaa mit a tudomány meg, aiért törekaaüak élőre.
P
Nagy Kanizsa, vasárnap.
z%\m.
Pária*, A francia köatáraaaág elníikn Cnmai a hó 2í)*tSti megszemlélt* a fegyvertárt ée mén-telepet, ea alkalommal egy enuer a kocái -Lég csóiara akart lépni és klIltiiibtUÓ kii^jtáiukat hallatott . As Hittől, a kl gyenge eTnil|ti, ra|nagó ssoi<iállsta, aaoonal letartóztatták, űarnotnsk . l'auba történt elutaznia után azonban ismét sasbaillábra hslyeaték.
iirrtin Itt el < van terjedve a hir, bogy a cár Moszkvába utaaik, liol megkoron^ata-táááusk évfordulóját fogja Unnepslni, — Es alkalommal meglátogatja a- kiállitáat is. A 'ctrné Kiew'ba. fog utusul, hogy a viassatérfl __György nagyhereeget Uffvüaflljft. A ssultán a nagyhercegnek megengedte, bogy a Dardznellá-kon akadálytalanul átmehesaes. Qyürgy nagy. herceg állapota aggályos. Mindkét tüdő meg van támadva l'étervarra vifló visszatértét el ha halasstották.' — A cárné, ki a'cárevioi miatt nagy aggodalomban volt, a japáni császárnétól igen Míves szavakban tartott táviratöt kapott, ■ely ,a cárevius állapota felöl teljesen meg-nyugtatta. i Kutsain* nrm k^pns ii —UifV ..mond a cárné, — Iwgy""égy megszomoroao't anyát _ Ésgiasljnii Még ntnos elhatároviva, vatjon a "tiónorokÖH a tenger uton, vagy Sser bián át utaaik haaa. NiriitpHrrftr A Moszkvában rendezett
Zala 22. azám. (4, lap.)
Nsluliasl J«Jenlé* Bjró Splenytné Hlaha Isujzá stszfmyt, hazánk "trmlngányáf a helyben működött színtársulatnak sikerült 4 előadásra megnyerni Nagy-Kanizsára. A kadvelf művé'knö i. hó SO án, szombaton érkezett váro-sookbe éa 9Uén, vaeámap kezdi meg vendég-ssereplését ínyyrnMIk népszínműben. • Hélfön Siljiiiu Jonalhtín-bsn MúUyt, ksddsn Ndni „oim-astrepét jaisaa, Negyedik vendégjátéka, s egy-Ullal julslomjátékárs Suhanc ot választá — igy legjelesebb 'alakítás iilbtni iriutsljajbe magát, oiinháal jsgyeken jelezve less Bíaliáné l-sö, 8-lk, U-ik és 4 ik vendégjátéka. Vidékre tegyek-megrendelhetők távirattal vagy- levélben. Itelyárak: páholy "fi szomAlyre- 'ifí frt, JjjBiSSk 8 trr, sári. szék a '.'fc aortól 2-frt 20, 2. rendű zárlszék a ix-lk sortól 1 iri öu itr., diák-. kstona: es gyer-mekjegy öli, földszinti állóhely 60, karzati Alló-
1801.
május
v 1 *
M 31-4a
— Trtsrk E hó 11 én LmU Kiplná* leégett 3 llkóbái «a két pajta. -- 14 én a< nltrietl begyen a villám meggyújtod egy pináét a leétau mellet te még kettó. — Bakon psdig a ho 1* éa leégett 27 takóhás ée sok m*tlék*püf*t k.<ea utóbbi tűzveszélyt — mial birs van —■ gyermekek okoiták. A lüz délelőtt 11 óra iájbai kelét-kazalt s á roppant erOs s*él annyira élesztette, hogy oltásról szó asm lehelet); — Gúlor/Sidfa e hó 24-én leégett két ház. Miodkeiiö biztosítva volt. A lüz keletkezésének Oka ismeretlen.
hely 4Q kr.
— Ktt*gyttlé«n A »Nagy-k*nizsai társaskör* es évi junius hó 7-étj délután 3 órakor rendkívüli közgyűlési lart. Tárgysoroas': Hl<nagy és sgy, vélss4imányl tag választása, —.—.'" ' - .■
— T-n1""' f^'y * nspy.Lsiűmi
jóíífcouy kersszf. nóejiyjet janim 10 fa saiat segély alapig jkiíái'a,-a polgári e^yist kerii helyi-ségében. rósskvásárral és lánccal egybekötölt strtkörü >tsvaasí ünnepélyt. rendet. Kesdvle
franuia kiállításnál-lévő . ássiai kiállitáat,-maga délután 5 órákor Bsléptt j*gy ára 50 kr. Kelül-
a cár a cári nealád több tagja jslenlétében fojia megnyitni.
Belgrád. Itteni éHí^jsdr iíraí saerlnt minisatarváltaág van kUsaöbön; ■ ugyanis Qj/újü belügyminiszter beadta lainondásat, amelyet atonban még nem fogadtak el. Elfogadása eee-téty a belügyminiaaterium vssetétét Tiinmnocici veMi át. Nyája st simult napok asvargássival Okolta meg lemondását Bár ot semmi vád nem HTetktiti és a rendőrprefektus a világos minis* tori. rendelőt ellenére járt el, mégis lukul mAiiyos
fUelések köszönettől logadtat'nak s lilrlttpllag nyűg-, italainak. Kedvezőtlen idóasetéiv =ü ünnepély az egylet- nsgytermében lesz megtartva, Pénztár-nyitás délután 4 órakor.
— ÉtsárS rlisgálstsk sorrendje a helybeli fögymnáaiumnál at 18'%^. tanév, végéu, Jú'iius iij) ti-ftii vizsgálat a hittanból |-V1I. ostt. 16 án vizsgálat VII- oszt. magyar és német nyelv. VÍ. oazt.iatlii frgfirOg ny; V. Qszt. tör-uílieti tiüun -rajz; innlhemitl, rajz 17téil.lV oszi
kötslességénsk tartja lsmondani. Másrészt azt I magy. és lolitf ny. HL oszt. mágy. és latin ny., mundják, 'hogy a radikális párt veaérei, kik II, oa<f. magy, és Isiin ny-. 18-ftn I. oszt.'magy. most együtt vannak Belgrádban,oppOrtunusnik és Inlin ny... Vll. oazt..latin és görög ny. VL oazL ayilvánították " 1 -j -
tiyéja lemondását, hogy a párt 'a hüivéltBány nyomása alul --*
magy. és némsi ny. 10-én V. outi. latin és görOg . , ny . g>ir"g pAllj> "r -rwj'^'ó gen^'r., -bblag volt,
esámtan. Ili. oszt. történelem, töldrajr, német ny. 20-án II, osst- töRIrsji, «/.ámiau, geometria.! L_usal. rajzi geomeir., r. siámian, löldrajs. VII. osst, trtldraj*, uislüemst., pliysiks. 81'én vizsgá' Isi a Irancis ny. és gyorsírásból, 2tf-én VI 'osal. r! történelem, |srm.'rsj«, mennyiaégt. V. uizt. tns-gyar és némei ny. 28 án IV. osst. német ny., iffrtértélem,^teriuéiisírajs. III oszt, s/.á.m'an, rajtoló gsomotria. 25 és 20 án magánvizsgálatok. HM ín Te lieum. A stohsti' orertaggf vuégálátok iü'iiui hó ll, 12. és 18.üapjainfognaklarlalnl. As igasgatóság.
— tJyásslilr Allierl Miklóa pákai plébános
h* lH-án ssin li'isssas'szauvedés iiyupé8 éves
korában — lüdövéeiben elhunyt, lgrfí bu«gó lelki atya, ritka becsületes, tíeiftos azivüósrokoy-ssenves lóritu hunyt el benne. £dee anyja és szerelő tsstvéral, kiket öasinte meleg aseretaiéve! ölelt megáhos, akikkel ssép ossládl életei élt, siratják ós gyássolják. De nsmcssk rokonai, hanem Jiaeátei és nagyatámu llezlelöi is lájlalják elhunytál. Tomeiéas aö-án voli, melyen Tornyot tigbor novai esperes 10 lelkéss segédlett mellen végeste a temetési asertariásl, Julürt"' voltuk a temetéssn a vldgkl lanllókt sseksn ki vili még sok loielllgsns osalád és Igen nagy ssámukösön-ség. Nyugodjék békével s legyen könnyű neki a hant, A gyászoló osaládot psdlg vigasztalja ainu tudat, hogy asgyssámu lltálelOi ottlosatk fajdalmukban.
— ,Nrgtis aaaga4ais, aa Itlea la aagll* esi a köamondásl látssanak érvényre luttati^ a Kotiorlsk, kik fllmiároztáli, liugy saját kOtsgg-béli lakosaik rfsgliségére agy lakarékpénotárl
^szvénylársu'slol alakítanak. Mint értesülünk.
Helyi ujdoüsigok.
—» Aa wj térvéaywékl rlaék Tóth I.Ssslí, 0 nsgyságs e hó 27-én megérksietl váró sUDkbl H 8T-1B délélOtl lOrvénysséki liljw Ulési isrtva, es alkalommal letette bivataoe esküjét s msgkasdsite hivaialoskodásái, C<alnte OrOmmal udvosüljuk s> uj.elnok'öi, kinek jéWét már megtlözls igen jo a kedvaző hiraaval-A helybeli ügyvédi kar ma délelőtt llsalelgeit es ój elnöknél. ' ..' ]
A ,Ballt lléllltaií'-tárgyában s hó 21 én '/.alá Egerasegsn tartott érteksslsi szalsp • ssabálytsrvesel kldolgosásárs éa s lsgkóielebbi mtgtariandó alakuló kösgyülés előmunkálatának elvégsséaére Naglni Ids, Hó fart! Lajos, Htray Miksa, Hnlnua llsnö, JHeuy Viktor, Tuboly Viktorból. állo bisotiságot küldőn kl, msly bliott-sá| éínökévé Ho*tnl*rg Usarietle lelt megvá • Issilvs
— A lérSsksrssil.sgylrl nngy ksmssai vá[ts<ijnánya e hó 24 élt lertotia msg rendes évi közgyűlését, melyen lltlmhty Uyörgy elnlik melegen üdvöiőlle a esép ssátnmal megjelent tagokat s e város kösönaégs nevében .kóasönslet mondutl a köagyUlésnsk, hogy es ügyel, melyben tevékenysége nly siűkkörü, annyi busgalommall és-Islkesültséggsl ssolgálja. — A inkán lelenté), ■ely as egylet es évi működéséről ad ssámot, tudomásul vttiten, Xieaeltiidn be18ls, hugy kéi l.elegápolónó, névsierlnt Korontty Jósselné és l'/Híí l'alné lett klkéosave a köspontl Krssébet. s kórlilsltan s köspontl igssgstóstg támogatása -msllatl, Ai egyleti vsgyon IIIHo Iri-llí kr. As Krisóliei-kórliáal ágy-alaplivány utolsó réssiet* 18HII ben lerovaloll. A ssáinvlssgáló-blsollság l«lsoiéss ludrrmásul vétstvén s |iénalárnnknak a Islmsnivény msgsdatván s klaorsnll lagok, név-ssertnt hhtnipitnyír Ltpótnl, Hn/fmm Mnrné, hlírfhntr Ignántif, Nomnur Nándorné, dr. Hehrtytr liSjoené, II'sIm llsnrikné tirhllliysk; Khii\»nnng*r l.ipói, f/Wlil/iiif llsnrlk, Mryy Játlös, l.myyM Lajos, frl/mmtr llyulg, rdgiwr Károly ursk, ujra mssválesslatleli, Aa ssi követelt válttal-» rnápyi ülésen a volt llHllkar U|ra msgvllasilalytl,
— Ragf Itfésvéaa. CtáSrendelun I. hó Uien-— mini ottani levelezőnk ériesii, borzaaaiö tüa pozziilott, mely V, 11 k ir állítólag a kovácsmü haiybSI támad'. Érős síé! fujt, mély csakhamar lángtengerbe -borította t kftzség jókors részét* A véss, fáidslom! etnbsráld-iss'ot is követelt. SójtSry Mihályné öreg asszony cselédieányával égö lakásába baloll, hogy pénaét megmenthesae, de visszajönni már nem tudtsk. Mikor a tüzollők kihozták őkel, Söjlörynéban már nem volt élei, a leányi azonban sikerü't ' dr. Érdit Adolf ső negi orvosnak életrfhouii. Sulyoa égési sebe-ket'lőbban szenvedték-' Öászáié"a 86 égett fferOé vagy kétenuyl C<álád lé(t hajléklelauná. Nasyon sok lakás lm ii épll i siak .gazdáinak csak is a rajtuk valójuk maradt As oltásban ét mentésben a legdicséfetesebb bu<galma' a sűnsgi lüzoltnt rejretlék If. kik megiautaliák, bogy a m ilt nyáron nyárt oktatás terméleay talajra tilált. — A sümegi jótékony nöegyesüléiek rögtön megkesdiék a gyűjtést a kárvallottak javára. " ' ■ .
— Kl(áa*l4«. Söjtiiriin e hó 18-in Hsth Lzjoa bognár-tanonc amint a mazőról (agy pár tehénnel} tfj szekér lucernát szállított haaatelé, vigyázatlanságból egy az uton játzzó kis gyermekei elgázoltakon.
— Asgyiikssság Fitdler Uy'Vrgy stepei-neki 80 éves föld mi velő, májúi 23 án, gyógylt-hatallan undorító betegaége felel li kétségbeesésé-ben, saját maga által kéazitetl léirári, — melyen három egész hóiig dolgozott, — (elakasztotta fmágál; mire a házbéliek észre vették, a test
— Markabstegeég. Pákán a szarvasmarhák között kiütött a aiáj- ée köröm betegség. A bátóaág a kellő intézkedésekel meglette.
ráatvények 60 Irioitiik lesznek a a klboosáiandó — niéa eddig meg nsm állapított ssámu résivé-nyak tolói maga Kottori kösaég, mint morállá tsstü'st vassl meg, a másik faléra padig jsgysS-sekst gyűjtenek, sülónöasn a köiaég láradhaiai-leit jsgysóje Afe/» tlyörgy, kl a U|t elején Nagy-Kanlsaán la Idősött, tiogy a riiiyánytánulat sssméiénsk barátokéi s a társulatnak magáaak résavéoyeseksi asersssén, fiíjj Mgy örömünkre, reméoységsn felül sikerült Is a tevékeny legysö-nek, Osslntk űrömmel üdvoiö^űk Kottori ko^ég nek törekvését s kiván|uk, hogy a lakarékpéaf-tár nlalöhb megnyíljon ■ lsrjs«s<s áldáadtis műköilésél I
-— A ,F4lérsjil <J/«>l*rBitia' melynek lulajdooosa Kantiana Ede, miodent e)kővetr hogy Nagy-Kanisaa közönségének minél érdekesebb képekben mulassa be a tóid különböző áliamaii a az álla in ok nevezetességei t. — nem réiieslil oly párloíásbsa á varos közönsége ré-stérői^jnint asl méltán megérdemelné. A cyelo-rama sorozatai igen jól vannak összeállítva a képei művészi,, kiviielüsk, üjy plaatieizmusra, m iit hűségre nézve; Svájc< is O sssorsiág, da különöaan as e hiten matatott Harisa vtiagki-állítás s annak réazlelei, mindenkit meglepték, ki megnézte e képeket. A Spanyolország éa Puriugalia képeiből különösen vonzók voltak a mór időkből lennmaradt templomok, nemkülönben Madrid, Sevilla, Granada, M ilata stb. képei. Köselébb látni fogjuk O.'oa >r*<ágol és Skandináviát, a Dnyipér melleit elvonulva Kiewet, Nis-ni No gorodot, a Volga és Oka ötazaioiyátát, Oleesaái és a Fekete teogerL A Néva partján as oroas fővárost, aanak piloláit atb. Egyik lag-^rdekeaebb sorosat laaz aaonban az, mely f*L<> lünietí i TörOkoraiágot, Paltlniinát, Görögországot s főleg érdskes a •Paadöjsték> Obarammargau-ban t melynek részletei leaanek: Jézus utolsó utja Jeruzsálembe. Az uloleó vacsora. Jüdéa Árulása. Jésua Hseodaa 'előtt. A magoatoroaáa. Krlssius vagy Barnabás. Jézus Kaitás előtt. A löviskoftftnC PéTSf megléréaé. A Körészl vitelé, A megfestliéc tAloi togjuk*7srusaaftmei, Bsllehá-mat, Salamon templomát, as Olajlak hegyét, a Hóll-tengarl, sióval a kelet ez egyik világtörténalmi legnevezetesebb részét. Ajánljuk mindazon olvasóinknak, kiknek a atép iránt érzékük vaá, o \ oyolorama magiekintéaát, Kasfíana jelenleg Nlgy-Ksnlasáról is késsit percnyi fényképeket, melyek kösül — mint tudjak, — egyik a korzót, a másik as indóhásat fogji (eltüntetni. E képek la láthatóit lessnek itt a" cyulorámtban.
. — Jégvaré*. Karoa, Kia Komárom éa Ko-márváros ssóióhsgyslt, ai e^bt karosi ba< tárt a hó 28 án a jég telieean elvért*; a kárlel Ivélel Iráni a eaükeégee batéeági intéakedésak | msgiéiettek.
\ty
N<tgy-K*iiiK8t| vnwárnnp.
- JimlAllo. A nagy kaillasal pt)alá< ér t|* Ttrd»hlv*t«inokok juoJiV U áu 1 nauct kurüitm
)UuÍáiM ttwvtfpétyi tarlansk.
^ VAImiíAr A nejjy-kaniassi járáajegyaöi egylele máiuv Min Iirt01 ti ifiitujítS krtigyúie-eét, mily alkalommal megválasztanak elnökké t Ftnnay J<inba ki*-komáromi, , ** pánitárossá s Staresintsky (iytirgy galambok), pü éa titkárrá: (irünfslá Joaael nörmáiii jegyadk.
i 1la|kiltok N«|) Haaliiái. KuImIs grsalka m»fkalt a»á|«a gl*és hamm Ii«W«|íoh korába^ Ppjieaayák Matfkatt müjúa 4V ivva k<»ial*u. UUuUr M*r kuaané maghalt (I la hstvas Avas koráííim, Mátyás (ly^rgynA aiagkall siAjaa 174a f»l ávva korábas>
— Btoutitó buesui&sttl
Zala Utf. axAm. lap.)
1891. fftáOus hó 8Mn

Irtöu « kint'l ii HtmtM éijii $ fiat
.Viwr* irrik,**** Hír, — aMa/a. tumpo, (Irt <m cmIu* UffHtknéi Midi iafidtii raj* i mtiréurt Iránt ~ sMtnijkuii <túrva Mk
vitj/f l
Mottó : Nam vagyuk in aomlta, Sam anti«amlia; — l>a $ydlo)iM»» a avladllt K»raaa Ao.vbaa újfy ■■■ MiaJ. a odúban! I z=z -
4j|l turlyxlum u í. közönaúg nzon rezének. — Csigó Pa), dr. Danát, Gytiwtiivy (íaapár, Jhru• mqly üüvxtlluiiiii ütUiJ **—Jsndy Ferenc.dT! ffanain KifiOJjr, Xtdsrtky Janéf t\v tartoztam oáMl Maját nnibitfóm önörzétönck is! .Tap Sándor, báró Pofhténf tte*!, tikatóm tlf-MtW^aáaOl p««<{ig_ - i«/«»k illan — fogadjak muat I skuuit* Janó, törekjf Aladár lörványhalóeégi bt-
tőlem emíők gyanánt exen r«uz áoK»k»i: ~ i aotuagl ugpkat.—'-
Un minkét ti ük, itfrH*i*nf $ a kary h»n rákká , _ Ujáaxlilr. Llptfok tártával veSiftk a
SL '"' ii mir-1* WfUogy J6M.Í, a .Budapeaü Hír-
j Iáp« Iára-s*«rkeiul6j« s lulajdonoss liudspesten j maghall.. csukásat/ egyike volt a főváros iegia-inartabh hírlapíró közti), ki axon nívóra amalta LA rBudapeati HirlapoN, iiíeJ yilrar ma áll. F ~ A péU/éml ÍHrdŐbtm már moal lg j)val a baule aaiaon élőit élénk képet nyájt á t A király PécMMil éa rimaaébam. A! aaemlélönak a parkaanéi hallgató kAaönaég. {király látogataaara eddtgpde Hvcaat magállaiH^ti -Ugyaina napról napra nagyubbodik a axámuinr" | progritmm több vonalai a kővetkezők : A király [van már köiui lük román, poroaa, Inorva, caab, Ijunina 2l «ii reggel 7 árakor érkezik meg Picsré. | fiogy a azépaaimu magyárokat, németeket ée tó-A logadlatáa ut.inf mely egy órát vee< igenybe ; | tokát ne ia említetik. E<eknek szórakoztatásáról ja király V ig pitién, akaor a varos, s megye a La vigalmi bizottság dr. Fodor Káluián ur elnök-s kUlOnbiizO- vsudégiiiuBicipium*.'k_es egfál> tea-1 lete alatt' gonddkklfttk a a már általuk püukösd liüleiek küldötteit logadja^a mi 11 ig elUrh.héttőjén rendezeti tombola pompásan aikerQlt* A Kkkor "
Különfélék.
MiutUn u imn-kawiNii k.Uö.i-éx u»m rt«e|""r Uu^t » iirtly • ><tke,y
lilötl.— mely fily imKy piilliOHSitt i<ajoiiK(it kdiill " * 4«|eu«i.r. I)*l»t»u 8 «r»kor be
umlt 4vi kadvm vivú mutlenU. iuo»l i. ntyj^tOM ■H^Mli • királjf « «/áKe«eglm<ai .
ui
íöcúniég' MÜlölüif me^iilié » K)"í)iwant, h«ny •/.erwic.jt probtljoo s elnyerje • .Mliboil aiebb gpBMgBMBW^B^ggBW "árgyakkl. Eíeniui kéihetenkint fathiua mi*ir
Mk« KlnltilOnHOl Hitrnjknli eltmwrm,--**]<*«» ^^ >-T.fiyin fi,.itiMiiaa néyQH j íi fpiffi
t^tíjr n»Tt r*»t» ffl^mMii- ifiül "vnU ' alkát V1'01 * ^ ^dnrt " e " «an<ttikj>d*»
„mint —oiinúl ro«v« Í^hIAMi m.wl, bú^u^.otn(^y*^1 fW P6*?? * t a"Ln*"g',t ^atm méhmul k
nlkilliUftVWl iniillUOiii 1*1 ft«i «» Tiyimtfr ln>;Hl«i. h«r»"r«i "«P>lM tH>tl, i lMI^M. » kUlonb6»^|ái»»o.k. M.ndez ké aáybvul-ho«»jftrul m»}d - mely wgyiin nem n im«y ku'niw«i H>.inijkolók« alwl .lyUi ..wlni m«yn m- «niiw,riMliy.gjaM L^I^UM W^ ww>wéw l('tVW (la (i molyot mt láhl.ban u^E^i '«: l»kljMi«^é. ki ,««k gyógyulMl, Uanem uónkaii* u 5HpC
• KttyutúNO.. ..klutMM- nLiMU.mk iiyíllM) ■,ISg\'A,H,1 ™r ^Tfíí"'
imiuuuoi vdi k MMíbíi A'^Jrw, WJM !L - ^ M »1-.1.
délelőtt a tómeltóaágokat l'igad|a a Ko aégaj
,H,t P*7'..atMrr 20; .A^ ^/mí^M ^^ mM!tn mene.rend kp^b. «.
mr Károly, volt vtówtl .lijn.ik, n Hui« Jf KmtS a ki£ v kW?»«3 !I1Wveikewebín ax .«Te, vonali a Sjjurl-i'lul>"H»uHlBni »lvi>m<nler«', uuim mint ^ ■mélyvonalok lorg.lmtban kft.aikerf meneirend
mrL — nUOttpoft, 1R87 gktohor w.. >OittWQy\ k . • . . " j turdó évad tar ama alatt bezárcag olvo évi
AW.-ÍÍ.U^ tói HyilnlkoSiiiliíliim tt ;; ! Ihí a SH. S&l „or-
votomlöbh ketivéririgvaég m
hízónyáre nem viv«Wf--' rr, a 77 ■'7 T.,1 ITIT"|ailotl
scsmelyvonst éa Budauest déli vasat —
lerraónök tultömüttaügo vezete. ^váltal^an iü^^ ^ 8,éka„héJr k.zött a 21íi.Umu helyi vonat
1L r n ^ rit ^ £ « 01 a (eljáró mkvtm ; A varoanak mind- f rcalo. déiutáo iog induló, és
nrltfiv^lkMi tt l^nyaNa ltMiMiUaa; Nagy 4áklyáa ^
*t>
ihAhoii a m. kir. áilamvasutaanak tiyér éa Uéos te lé « viszont közlekedő gyona- és aaaiaeiy vonataihoz a kösvetien caatlakozást küzvelitik, csak c^eké y mérv A vallomás szsuvsdnek. A nag^htni* zta - tfkwihdyL vonalon az eddig Nagy Kanizsáról Hacabe reggel induló H '6 számú azemélyvooat
nyalnak, kik rendeeen jobban tudtak görögd, mint tetemesen meggyorai tátik ét ennek köv.tkeaiébeo
liallMtil A lildlAaUl ninill.i ■■Aimk I .inaa.Liiii Allua I «•» > . «____ a . „.__I 1___I ___ a.—
eti^lyoaohliett tiltakozom, kUelontem egyaierauiindTr"** TTJ. VI' ^/"^""r/alTÜI 1Ü JTI? a-"S+»nig a 212 számú vonat Siotokróí eMe 8 ora li'Sy egéaz nup siVa^/^ »K>m lyjV : S5J\ na Wwte MBl és Hudapeit d. v. ra 11 óra 8
boLtkoaom M^pl^iáU^ "V * u datoabaii CmilérTa Hua-J^^ ^ azámu beiyi v*
imgyon ta rrt^rnek, kik ékloien l^ninvnl ki^Uoa^' "öbtis u,...a . .atkaimi |oaí Büdapeai d. v.-roi délután 3 óre peres-
zukazéhead tömogialssavét: l^msm ot dreenaas 7*.f*AMJ ! indul ea delu ái^ óra 67 percakorérkezik
frKrHoyoMl éa jalékokut!i« todur -Károly riiúal^gL!!^ 'iT.^i'ff , ?V' Székealehérvárra. EzenkivBl . Székesfehérvár
moater, »A Hudapeati HpoMJlub t«w«i egyhHn- rrowwww wg;a teijea tant. osiwjy iwessa t iiiiim» i^j,^ kOiiekedd saáma bélyi
mhlif kiiniiiullsk. Imuv Llur líü.olr .............. .V_oéll^ JMŰ'á< f ^ "du' „^^l. T^ ^t sTekestsbérvárrOl kpfébban szT^ 31 p.-
tir Iránti blznlmnkbati éa nigiiszkoffösijkbttii aonimi-!iIür * 3Pg'ai Mtr' ,*Dltl l0,,a I kor ragyl tog iuditiatiir mely voiiat tíúAipm
ueiiiO nyílutkozui altul ihími engedik ipngnknt " UJ *Pátról a követkeaö eleirajau | (Jt v<-ra már reggel 8 óra 32 pereskor érkezik, inagtántorittiitnl.. A Mapusti Sport Club. | adatokkal ismertet|ük mag biVasöítíptr és ML iáim gyuréroaatok valamint a
if « <(11 tut(hinti HjmH'iHuh, — thtetlm annak OdOn, a most kinetfeaetl ziro; apát Kaposvárott]^ 207^és 208. sz. vonstok Budapest— ti /illahunt rúnát ULttyü $galmatüsnek, tfmtm1881-ben; ugyanott és FéuHtf Tégiir- [ Pragerhofiiöimr, továbbá a 215. és 31& u. annék, iiqfy eiupa ngyhtingú UrtlUákifól állott: I 1 limnáziumí osztályokaí;. I»5t-ben bele- )vegyfB vonat ttadapsr^-Nagy-Kspizaa Htést éa — méyl* mtt/homlnff, rnystünt, /slussloU.) patt a olaateroi rendbe s mint ennek növendéke j végre a Budapest d. v. Keienfóid kőzött kozle-IludgpM Vmi okiéba n hm tmlilt .^ml^lalvéMMván a iheologial a egyéb Unuhnanyokat, Ujg caatlakoxó vQnatol, melyek as utóbbi álfo> ur f • Ag nti'ilílM nnpokban kölcsönflwn kiadott! "wOrn" fögynuváimaboí kertttt protes^
nyilétkoaatok után ntéllan csmlálkasnl fog, «- aabrnak. Tanári möködóaének aulyponija aaon-liogy ^evélilog 'bár^ folkereaotn. Aaniilmn n*t Özékeafebérvárra eaik, hol Ifc éren kereaa-hlazent, nem >sik t anrbn öiiérxolamon, hu a #» bégéig mflködölt Mindig a görög nyel^ követkesökm kimatamlum : Kozdö vivóineatur ■ 11 töriénetet tsnitotis* A görögnye v aa ö ve hMwnre jól tudom, hogy. mjvol tnrtoxorii ax o!v »«*énn ttinUmt valóságoa ambíciójává vált taniivá mitgJlllapodott; moniihittui mtiv^sgi himovö fériiti iránt, tninö tiatrakny ur. éa Iggy notn fog magyarázatra agoruhii, hogy Hh«no jíJmM nyilat-kogatolQlmn eröaebb tuitái'^idúi?) volt lobbunévony ^ntiéagetetii, mint a hnrag, vugy gyűlölet, vagy nem tudom ért inifwwiti Hgtmkay ur sxmitély* iránt. Kllenkotlöleg, | még a I0rt<>ntvk ntátt la tuf^ toxmn magitmttuk itzon küaleiiléaanl, miexurittt ft Hstrakay urnt most. ia oly kifogáatnlafi embernek tartom, m|ut laHottnm enuekeiötte öa eank ia annak hangatilyosására asriritkogom, hogy eddig eatn voll aenkl aem, ki előtt Hgtmkay úrról utóa* Iptpmr, mint fentt éHeleinlH*n nyDatkoatam völiitu rmtor Kárólf * Mugjugy,-.
getKiÖtiak tartom, hogy ioiili aoroKttt hiiJiU olluitá-hiiéaotnbél. egyedül t. tiruatlgiMltmk niiim * fonti, Oiéaaemrölesupin ézon kyeleut^aael tnrtogotn tnég, tniaxerint.én anáa h ssnkit — ntittál kevéabéipnr* kinltam m lludaptttl Hport < 'luhat eltántorítnnl kedvaa ineaterélOl * iftltnkaff üorhsrt. — l'iymvi o i ■ o noM kanlisaiak tuon rétté
ntk fa — kikiiL'í it |íjl i*m« tiiniHísi ok éa érám tsl»H4lf puaatán n ím ssoii rajonuáé Hleilu lltÖT as® éa nem a tiattiea h|m»H iránti éraék valödi tuilHlának iiuilU) éurntn sltgnlita ital' ^ Vggy n tntdl évi nagy lelkesülés föllobbant iinlrnit' liiséneít ltlrmon<M|AMri( ■•■■■■ moft ftinr - eank a ifMrnyá)a tniirttdl volna föiuiV! «« A Iumiiii"
aistáa ünői ** klaa4 aa'dnitlNii, de« kOftiliitényak^ bei ké)HHii nam Ujtéssen ittdokolallaw iin'i4|á*
igilnul. A blatóriái mindig aaóuoki pose-ban állva magyarázta, lelkeaen éa lelkeaitiekUlönöaen a hlMal tönénalmei, melyben beaaHaa ielkeaedéa-ael tárta föl a hatvanéi ávek hitataloa iakola-könyveivel alemben as igaaslgof Mint tanár aa sa iskolában roppant aaigoru éa komoly volt; aa iskolán .kivili aaivea éa baráieágoi. A rábisot tskksl nemcsak aa iakolábsn, hanem mint ue~
Brfcabe majdnem 2 órával e'öbb fog megérkezni, Kaen vonst Nagy-Kanizaáról 6 óra 31 pertukor reggél, S*o ubatbelyröl 28 p.-kor, Sopronból II éra 11 n.'kor délelőtt fog indulni éa Bécsbe 1 é. 19 p délután érkezik: Az eddig Sopron és B c ujlielv közt minden héttőn éi pénteken kös-iekedst 311. éa 912. aaámu veyvesvonat aaantol I nafioHta tog közlekedni, és ezenieíüt" I 8tt. aa*
velő flgyelemmel kiiérte őket Mállásaikon Í« és! Vul,„t Sipronból aa u asó közönség kiváaságánnk nem múlt el hál, hogy egyik másik Isnltványát megtelel'öieg dé után még pedig 2 ó. 11 p.-kor meg ne látogsita volna, liskljai valósággal bál- (0g indulni és Bécsújhelybe 3 ó. 52 p.-kor érka-vényósték Ötj féllek lölé, de sserették ts IMttJ- l Uljg t 812. aa. vonat Baeauibelyböl 5 6. ban a oiaaierci refldsk ékkort anatja a gazdaság gf |i..kor réggel indul éa 7 ora 29 pereskor rag-tsrárs szdllTöTTf Vajdat Huaionhárom évig mü- g^ erkezik Hoprtmlia. X uagy-kamasi— Bécsm-ködöli, pint Jóaaágkorméitysó, a hsniiincakétSAar |ltí|yj voná| többi vonalai csak kiamervQ menet-kalaaatralla holdat kitevő elösaálláai uradalom-1 rend váltoaáat szenvednek, megjegyezvén, hogy n beit. fi nagy birtokot huaaonhárom év alatt.
modor gsadélkodéi oksaertt élkalmasásával való* aégoa mintsgaidsságga alákitotta át. Nam aaive* sen váll meg hugjotiharqm ávea muilkásségénak körétöl éa eaakta rendiárealuak sUrgatö kéreaére logadia al aa apáti liályra. vilo Haö jijöíiaégei. A| a| ilrei apát 57 évea erdleDw ée munkabíró ember, a kl a baaafiaa elasUroí rsndét bizony nyal a haaal tauOgy javára lógja kormáayoani.
ftAlnnaogan a bglatOQi göaöaök lalavailai Qnttepályéra, kOldóttaéget meneaat, melynek tag jávl megválaaitoNa i nmíhis lleiió tóiapin veae* téae alatn (Wfd* Kiroly aliipán, lltyiwy letv.,
Na»y Kanizaárol 2 ó. p.-kor délután indáié
8tií. ax aaemétyvonat iámét mageyoraiitatott 9 8(1 Wercaoaei korábban azaa b o. 44 p. kor este érktsik Úéoabe. A lMsifg—ésombathtlyi vonalon a
a' mleg köa^ekedö vonatokon kivU . a szombat* Ifi Biti tálá^k oap)aln t. l mlndan kedden éa pénteken éa a nyéri höriapokoOT mag umHan vasár éaönnep^epim is mindkét irányban agy Új vonat tog torgalomba helyestetni. Az tuouan berendeaett 10113 az. vonat Kőszegről 8 óra 40 p.« kor réri't Indul és ff órs~4 r -kerJjeksaikÜzam batbelyra. Aa elienkeaö irányban aa luOá ai. vonat HaombathetyHkl 11 LÚ fTUor délelőtt fog in*
f
Nagy Kaniaaa, vasárnap. ,
dúlni 4a i I líra 89 pereskor Kőszegen megérkezni. I f zen nl vonatok Szombathelyen köavrtlentil c*®*7] lakosnak á imgy4tanieen^béceujhelvi mttal H06 és 804 ni. gyorsított személyvonataihoz NagyKs-aisss illat aa Uéos lalé áa visspnt, A shinbrtick mmki vonalon a /.ágráh éa Slelnbrück között ssemélyaaállifAsesI köslekedeit llftl, éa 552. aa tehervonatok beszüntetnek éaaaak kalyall aa egéaa vonaton másodrendű aaamélyvontok rendeztetnek be, miáltal Zágráb éa Saiaaak köat a aaamély vonatok essporlttstoak a eaenkivQl a vonalok mag* gyoraitáaa következtében ámenét tarjam klváltké-ptn a aágráb— ateinbrűeki vonalon * rövldillelik. A menetrendbe mint ujonan felvett 113. szAmu aaemélyvnnal HaleaekrAI délelőtt 11 órakor; Kág
ráhbói pedig 1 órakor détután fog Indülni éa 2TŐ7 IWI p.-kor Sleinbrflkhe érkezni, mig aa uj öl2" aiámu vonat SieinbrükbóPi_óra 86 p.-kor délután indul, Zágrábba 4 óra 48 v.-kor éa Szieaekre 7 óm 4 peroakor eate érkezik. Aa 501 néa 402 aaámu személyvonatok, velamint na 610 áa 611 utánra vegyes vonatok brii érvényben lavöliié-pet renddel aaemben oaak oeekély ^áltózAeokaf asaovednek, megjegyezvén, miszerint aa 510 és 511 as. vagyaavonalok aaintAo~-asia4~ méned káadű- asemeiy vonatna ingnak küzTeíeduL A kmftMrvár^-uinényi-Timuron <yain~'7 11 ea 761 aiámu vonat menetrendje, éa a itayy-kanitta— hdf' -fm vonálon pedig uaupán a itO ss. vimaté me vad csekély, peresekre íerjedő móiíoeitáat. A déli vaaut vonataival eaidö aserint köavelilett caaWa-kosáaok váltoaaHanul fantartalnak sőt egynémely kHavetlen oaat lakosáé különösen a Hudagest - Innsbruck kósti lényeteaen megjavíttatott. A Fran-' sena teste Innsbruck köm kösTekedö vnnafbk gyor-altáaa ée a menetrendben történt oaélsaerü átbe* lyesése folytán a menettartam Budapeattő) Innsbruckig 8 órával as ellenkező irányban pedig maidnem 6 Arával lett megrövidítve, miáltal a déli vaaut vonalán Budapest— Innsbruck között* Peáaerhuf—Mérburg—Frtnaenifeaten át a Ityyyor eabb óh nf
Zala 22. axAm. (6. lap.)
agonban iameretlen kivAn maradni éa a dij fölvételével Dr. Molnér Jenő budapeati ügyvédet éa Pjnroff Kornél nr. kir. ardésit htvtn OTgrktfc" a 'Magyar Hírlap* saérkeeztőzégében meg is jelenlek éa a tls darab cf. ktrr ^aranyat átvették. A *Magyar Hírlap« a pályadíjat a mai nappal újból kilUate. A pályázaton a juniua 20-ig beküldött itjdonságok vesznek részt.
-,Kg>Ham«« Hluyvtár- cím alatt
Orott Quittdv ét Ittlvért, győri jó nevű könyvkiadó cég, hiányt pótló kiadvány oyklust indított meg, már régeoben, eoyklueból moet jelent meg az .Osztatlanulu eimtt beasély Bajza ónkétól, g; hgyély már a nyhlnsnak
47-Ht BGflt£ — minden egyea füzet ára oaak
1891. mAjus hő 81-éfl.
Eyyéb yubouanemütk kőiül ront 6 krral olcsóbb, tnym 10 krral olcsóbb, sab ée Árpa lanyha* "'"■— A gabona-Ailcfrét.Á lanvba irAnysat a lefolyt héten nagyobb mérveket öltőit. A vetetek re néne a kedvein Időjáraa i gabonáTülaJ-donosaif eisdáara indtolfa a as árak sokat veszi -tetlek mult heti magasságukból. Mai jegyzéeünk: 9.50-60 kr., ross 7.00—60 kr., tengeri 7.20-80 kr., -zab 6.60 - 60, bükköny 5 26 kr., köles I&50-26 kr., fehér bab 7 frf, tarka 6.50 kr. i
—• Dr. Kosa élet balzsama kitűnő hatAsnak bizonyul étvégytalaoságnak, vérzések, azékréfce-gyouiuifájás valamim DIAŐen-
dós, gyomorgörei nemű gyomorbajok étlen. Aa a
leggoodoeabbsn
10 kr. Mint ás eddig megielent füzetek íróinak készíttetik el Frsgner B. gyógyszertárában Prá-neve, például: Trtfori, Tolnay L.,.Ftrtnczy J.,jgábao. Hat kitűnően, kapható minden gyógyszer» Pultzky, Qubúnyiy Reviczky, Szátz K. atb, mutatja, tárban, a vállalat nem annyira az üzlet szempontjából |
lett megállapítva, hanem azért, hogy az elaő rangú Íróknak művével a nagy kösöneég könnyű, módon a oleaú pénzen iamerkedkeasék meg. Melegen ajánljuk e vállalatot olvasóink Ügyel-. mébe. mert ez által olcsó pénzen rövid. idő. alatt (Vtttort könyvtárt szerezhetnek meg magukaak. Ai »Egveiemes Kbnyvtár* -lapunk Ifiadója Fitthtl rtilöp könyvkereakedéae utján ia meg nndslhstő.
Közgazdaság.
Szerkesztői üzenetek.
Mm-
105. -TÖvIa Pápán; V«ttSk. Eifofjnk otvianí
vállaak ujy J(ms, mint óhsjtotta. .__—_ — - ^—
IÖÖ P. A. a«pr«a. K|vámÉgs .teljesítve less,
I n T Cl ^ ■ IIÉÍ an ■■■ aj tri íl ■ Fiv ?
108. d/akoiriá »rw». Kucsöaet, ouuikor*' ia msív«m» MMH.
ÍOÜ. Tanár helybtsu KAsérdektt saraival máskor is ke>
fen fet iMfjSaz [Mvflslst --Hii.^111
.4W. Ttkktksak. BMmteUss lereíekst csak i«m«rt kesakbOl fusadask el, sfért tul>b levelet víamu kvlietett Btwltrtlfll, - 4 .—
Féeltit tztrkttztü: Cl Palotai Ákos
• A aAmaogh—lapolraf lielyl érdekű vasul Megnyitása h hó 16 An volt a szokásos Ünnepséggel. Fokozta a vidék örömét éa lel-keaedéaét, hogy átmegyénk érdekeit annyira ssi-vén hordozó szeretett iöiapánunk, Svantits Benó Oméltóságs, a megnyiláai ünnepélyen megjelent, A vonat reggel 9 órakor ért Tapolcára, hogy a __magnyiiAsi ünnepélyre onnan a tisztelgő küldött-..
1 Skmezhre vizye. ütkóshen ssiotén c^stls-ff
kőzve en kocsik lorgaomba helyeaéae ITT, r .* . • TLT m _ , A _ . 1
. u . i , * i í, lh \\1 a . kosiak s tspolcstakhoz. Ispolca város és vidéke
következtében a /rvWn##ímí»aaw> közvetlen óaaze-'___^ ___. ,A . ^ .. . • i%.__
l .if.^.íC a in - uVLtZ i l nevében Sümegben bári\ Putheány uéza üdvö-kö te éa a közvet lletíkv A kösvetlen kocáik for- ZZxZ '.7 m L . i ▲ i▲ i -txi..
i . i i .zlJ-T ' í—.al. - 'ia l «ö"é azerelelt fóiapánunkat, hálával emlékesvén ealma tekintetében ia jelentékeny av lások ettek I; r„ . Ti-, _- \
T üfi nT T- Aliiké -• • ■ ff^ '•kAUt—A kmmtf»mmÁ^árA\ hftgy TapnlSS |
aa uiaiü köinnaág kényalmere eletéé léptei ve » V V " Waua l i j l.i • ': j ».
i JI m i 1 vároa és vidékének érdeke iránt m ndenkor nem 1
folvó Avi in ni na-hó t*vel a következő útirányokon . J/ri , 4 ,4 k ...^w
5 i. i a ii « l l lk i- <!,,ak meleg érdeklödéat anuatt, hanem azok
fosnak 1 éa II oastAlyu közvetlen kocáik kőzle* .i-^.i l ' . .
kdl n m s Ínl^T081íj^mufvoravonaiok«f hathatóa támogatásávsl elő ia ae-
' . t.__aal^Ju a. n j- '^(fítl. A lelken éljenzé«ael kínért beazédre főispán
nál nuaaitrtit a.-rmme—Aubajna éa niulain*t-* A - t , , . u .. . . , ,4 líuJZi
»« l ii.lMr-7Vr>.7rn3ffiiTVflÍiic.«h«) E muMéT.. ttnn.pén jéwl
-A MODmU'i *» aoia/wKvwoH ».áiini mmiuir
Nyilttér.
kai llud<tjH*t Hi r éa hiMrt - Lifiik köat. A 907. 2üö, Jítííi és Sfltt azámu assmély vonatokkalj IMaimt </. »'.—/M-* között Kelenföld—l m. Bruk-kon át. I II. és Uh orstAfyu kocáik a 802 Mf>. umi W] ni>4DíW és 010 800 azAmu vonatokkal liér* -'titsék közt Nagy-Kanizaa. Barna- VíUánvon át, éa aa 601 és Ö0V az. vonstokknl SlfinhrM aa IIohh«-/t»oJ könöii Baivieken at fognak közlekedni. Aa uj menetrendre vonulkosó köislebhi sdstnk a~ már köabirré telt menetrend hirdetményekből vehetők kl.
Irodalom és művészet.
— A kl •llnnal Mftalftiiyt* még nem Ismeri, ajánljuk, hogy a köahaaanu lapból, e valóságos háal klneetárból rendeljen egy tngyen mutatóezámot, hogy személyesen győződjék meg e kitűnő lap praktlkua értéséről éa közhasznú voltáról. Minden száma egész eereg bázi recep* let a hasznos tudnivalókat hoz a mindennapi praktlkua élei köréből. A mit haaaionnat, anyagi elönynyel a osalád körében alkalmaanl lehet, aa mind föltalálható e hézagpótló lapban. Még^le nlk Aradon, honnan bArklnek la aalveasn küldenek ingyen a bérmentve mutatóazámokai,
A *Nagvar Hírlap* újdonság |iá lyáaata. A «Magyar Hírlap* tudvalevőleg min* 4en bónepbew H^ arsny pAlyatft|at tm RI egy érdeken hírre, melynek aa érdtkaaaégén kívül még eredetinek, iriaanek éa igaitnak ii kállait lenni. A a első határidőre, máiiia 20 lkára UÜtt pályáié hlr érkezett a „Magyar Hírlap aaerkeaatöaégéheai nagy lajtöréat okozva a bíráló blROltaagnak, mely uolyvAból annyi egéazaégea Imaaazamet roalAlt kl liogy azlnte aa varban voltak, melyiknek adják f)MLnI{* jutalmai, Yégta ia azÁlübbAéggel * A Mnttp iktntif* naltnü ujtftirtaág, melyei a wMagyar Hlr 'lapból* majdnem valamennyi fővárnál ea vidéki aöt külföldi lap la ál veti, nyerte el n illhtt • Magyar Hírlapi aaerkaaiiöeége azonltal távira tílag felkért% a ftagyvAdnton magla^anö lipókat l^tgy miután a pályadíjnyertes hlr onnan érka aett, aaólitaák fal aneraőjét jelent keíéare A «seríö
vahel i iTmkga réasérfll—biztosítja a kfllüőiaégét hogy édes örömmel szenteli muokAaaAgAt szeretett vármegyéjének ,é* boldogitólag hat reá, ha akár az egéas vármegye, akár egyes vidékének érdekében vslsmit tehet. Szavait szűnni nem aksró éljenzés kiaérte. m*— l,Hnence • Tomsjon Hectelendy niébánoa Üdvözölte aa állomáeon egy-beaeréglett köaönaég nevében föiapán Óméltóaá-gát, aki azivélyee sitavakban monuott köeaöoetef. - Nagy. aokaaAg gyűlt egybe Tapolcán a diese-aen fellobogózott pAlys udvaron, a bol a tűzoltóság képezett sorfalat. A vároa nevében annak )egysö|e, Arvay Lajos, Üdvözölte főispán ömél-tósAgAt, kifejeaéat advs heszédében azon benaő szeret és mély tisateletnek, melvlyel a vároa kő* sönaéga irányában viseltetik. Főispán Őméltósága tneghalvs fejezte kl köszönetét a asemélye irányában nyilvánuló tisztelet ée aaereletért. — megnyiláai Ünnepélyt fényea bankett követte, melyen esámoe telkes (elköszöntöt mondottak.
Iliitlapmil gaknaliaada* A mult héten busát gvengen, tln sürgősen kínáltak, kérésiéi korlátolt volt, lanyha Irány aat mellett 14.000 mm. kelt el 5 krral' oicaóbb árakon. —
JiiflkerósGaertner
ItiiflnptiHt 1H&0.
L'
IV. véoal-uIoáA 21.
és erdégaeti
évi bépei gasdaaági kiállításon a
aagy eattal érsasazal kltáaielva. |HB' Haállit: 808 IA~t<) saállltkaté és Allaaáé mesei ée erűésaetí vasutakat
gráéaaelt keealk koeanufa ée Itália aaáUl-láara.
Sttleaté keeeftk filá. homok ée toftos ssál-
Utáaára Legalább eaatlsietlsV IMIynbtrtmUtétth Itíelaa/ra általunk tttkú* eMftfnalt h áeemra Aiaetw dfnaalnaA'.

Melyem Graaaálr névnél feketa végy isiaee nis^Migbes (a lagviléfoaabk esisbm k) II krtól 9 ÍM) kr. métereakist (18 féle válaasUkbss) szállít rtrf terenkint vftn «a postsdljaentane* Haaaekerg O (ee. 4»k ud-vart szAIIIto) gyári raktára ZÖrlehben. Minták mag-rendeléereasossal kaldetsek. Vevtltkn Srajcbá Jo krog bélyey rmjusztumló.
FT" •__' " _774
HIKDETÉJIEK: 237 1891. szám.
Arreréttí hirdetmény
Alulirt kiküldött biróségi végrehajtó as 1881, évf'tX. T.-c. 102. g a értelmében ezennel kós-hirré teszi, hogy a n.- kanizaai »tr. járásbíróság
2356/91 számú Végzése állal_W aj dics . Gyula-
pécsi lakos javára, Wajdlca József n*-ksnizssi lakoa éllen 440 frt töké, ennek 1888 év április hó 12. napjától számítandó hat százalék kamatai és eddig összesen 56 frt 91 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt biztosítási végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt ^r 362, írtra be-ceült ruhaneirtle|, tagyvérek és egyekből álló ingóságok nyilvános érvéréé utján eiadatnsk.
Mely árverésnek a 3568 1891. sz. kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén, vegyié N.-KaniasAn- alperes lakáaán leendő eszközlésére 1H1I1-Ik év Juniua hó 9-lk napjának
d u t érAJn haMfidöttl kit űzetik és ahEbz a venrfT szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy as érintett IngóságólTas^n árverésen, as 18H1. évi IX t. c. 107. § a értelmében a iag-többet Ígérőnek heceáron..alul; ia eladatni fognak. As elárverezendő ingóüágok vételára as 1881c évi LXT l. o. 108. g-ában megállapított (el-lételek aaerint lesz kifizetendő-Kelt N.-Kanizsán 1891-ik évi májua hó 22. n.
FABIAK FKKKNCZ 87.0 I—1 kir. bírósági végreha)ö.
» ^^^ PttH ^^^^ w ItUltöldtt 1
ét-éi asztali készletek
V Kisé'vUfM c i.kW«k. í ;>iidlk. »«<i4#fIdb
híiak, n«*«ld«W. clubok •« li«H« ♦«•
Wrm-afv
Christofle ós társa
1891. májú* hó $1 ím
Nagy-KantNMi, vasárnap
m4/tkv |$Bl< trk. Aprít 17-én.
Arv^rAil hlréHményr. A nagvIantiMl llr rnrvönytaék ikkvl oaatá-rúíiir.Ql ktabüTt iálMük hfilX MflMltye fiub ntmíiati árváiéra végrabafiatónak lUnlUtván vögroluijíAHi aianvadö rigyáol lakót allool 1(K) Irt tAka íHHO, ári január •In«|ét6l |áró 7 wáA* lék kamatul 4 Ifi alö*0 ár varét káralui, 1 (úriul 10 kr |Hliinloiii a móK laltnarülandö kftltaégak iránti végrthajtáai Ugydiian n lantoavanan királyi tnék tarOlaiébta lartoió m rigyáol 199 ta. ikv hon A 1 1 —10 górta. alatt foglalt Ingatlanokiitk Dani latvánl lllatö a B75Í írtra bac«Ult 11 rétaa —nifrt. »wi jiitim ia it tu npjaa
d 10 Araltar Htgyáci köaaé^ haiánal I)r, Tuhdly ííyuU fel-párául ügyvéd vagy hal y a'itt t köiba j >i lévol tti«^i»rihiido nyilvános árvafttan eltdtini log. KikiáHá'i ár a fantabb kitett b«04ár. . Arvaraxni kivánók tartótnak n bectár 10%-á' kéaapéuabaiu vagy 'óvadékképaa papirhan a kl-k ült Ion k«/Mifl* ItíUumi. - •
Knli N.-Kania*án7a Hír, laaék mini Ikkvl ható-•a* ttíüi. évi áprii ké Miilk—i 1 i
____ JJIi HÜOONA)'
klraná iír. ta*akiblró
Nig^Kau luáu
JnnJer Jóxuffaél:
Arverófú hirdetmény
A nagykantiaal kir. lOrvéoyaaák tkvi ottiálya réatérOl kftablrré taitiik, bogy Zalamtgjft Ou»*§ tluu árvitára végfaba|tilónak Mpot ÁndráH éa nt|a ütvoaal Krísifint végrtbtf ált tatn.vadA atant IMói lak/mok allanl 48 irt 7i kr. lAkt, U frt 50 kr. ártaréa kémlml, továbbá J| forint 80 kr. jalanlagi a aiég falmarOlandd kOI'tégak Iránti v'grth*ltáai Igyéban % l#n' navátail klr. Ivaték tiriHatéhat taflot/i a a<antlíaalói fiJTdlk aiámuj ikvban | !Hf> ti rt a alatt Hlpot Adrát ét na)a No *<*•) Krt«aUn* tulajdonául IflvtU IUO írtra be- I ••■Oll. Ingat ím
IMI. évi Jallna »i4 I Ik aapjéa
é. §. 441 órmkmr
Hutnl MttlA kftaaéa bánánál l)r. Tuboly (lyula ialpagaal ttgyv44 vagy balrtitaaa kAibfjAttéVil mag* tartandó nyílváno* árvaréaan aladatnl fog.
Kikláltáai ár a famabb kltali banaár.
A/varaitt| kívánók fartonnak a I»nr4r IU"/f at aá««üéi>alnm vagy dvadékbáfMM papírban a klküU kaaén**> latanoi.
KaN K Kaoífaénj a klr. Inaik rtUtil télagtonytl Mtattaágná! iHOI, ül ntáraina hó 14 napjárti r (Üli IlUüUMAÍ
01 ti I I kktoHtai* klr« Ivaaékl bíró.
t u tn -
ÍHnTí * ' P
fi ÍM i" 1 h
I 0 1
II I X1* f II 81
mm t ü i
l i «i m M J. t jj p : 31; il L:
► : í!tt : lg! fl !E
I| •»f| 3 fll.H Ili fi j.Pift M
s y ni fiy
IB11 11| M
fi f "4* . I H V
3 h B Il
a f.: H I M c, ii • 4 í liÉÉ I
I n*U «klior %nl6illa ||m Huflpp Mflifil)ia lelkin a árnak •»lálrá»ával -
el van
^tf umi ti r^őxalrtáLx:
^^^ Ungy-líauliaáu i-Innl** Jóx&ffnéí:
' i Mer Antal-féle Mii palaczksír # DIETRICH és G0TTSCHLI6
. HUDAPIIMT
Arary- DEEHEE AUTAL KZőbáinyml
/ l -akia l«ttl|»p*il«M, ti*!<Al takdrti«sU kivildl »vt folyton thm •v«ft..lt^l*rif a
iuIuim'K Umtaitlau volta HtolUit kna^naéff válUIUIIk _
Nagytant fogyasztóknak jelentékeny árBnfledmény.
jlrjrifiékak mlméamféU laiyaa ém kér«MÍv«.
aA^e Miután gyakran ntaglAttáaik, hogy jtUrtm k«*citméaytt A* fyonfébb win»Wjfti »..r>.k ,AjP^0^rbr»h»t Álltai klrttall »<»rtí cain alatt for|r«i«ttlw lioaatnak, a l ktvít«ií
AjjK/r ilir fo^MuBióknak a hat/>aig}lar "Ijalmiir^f ttv«wrainikr|. malyaa a D'atrioh éa Oott Kohllá: okv«tla«ULkallf hm raju lűválv agyalMbkba ajánljuk
. wr a-a
I KRONDORFI SAVANYÚVÍZ
a i f, taiinMf agyitam* ittitum atari fit*w U|iriiiniKli «at**y«via.
1 WW Icit'iÍLn.ö Tpor^riz. |
I Magykatáaa gyógyital » Í4lag*aal. •■éntéci éa ^taall aaarvak hnratoa bAnislealeil, m
I Altalétiaa Mla<laa»H ftaMklni, matlnkiial orvai ranlnlat aaartat ^ •
I MII V fMl y II f i«- >M|'» (
I w I í »
¥ / . Mii/inriiéil főraktár ■
I B A U EK LAJOS 6s Testvére ]
1 Hft4 4 fi Üiiáii^al, árnfcij JáaM-ulfa g. aa f
| | aar fehselho'fkh Tőzsér wmt Zm |
vnnárnaft.
Zala 22. mim. (8. lap.)
1891. május hó Sí én.
MjcÉün

f K ihilonUgee-aégak aaáíif,
Ii hogy |r A.-
flMKft tarf
Károly amiket feltalálták, 0 fthtyt n HW/jtH'1 " * laglbleágeeehh nmlkatri eeslN mü# tatjainál valamint a * Wm'tfi báaaknál la áfkalataaáiban vaa, Alánják a klilun« jagaaeágeket ,'IMhtö báre tátit IM*i<• JWfáf « Mw'W nilvart tnnácana taaárok, íuvaliliú aa udvari fogorvoi fkom* Hrralmtr él Mtikhr (M)7lW>liÖ
Clycerin szappan
dobonokUnu 90 kr. íl alh. tK) kr., egyeaklnl árul* a A db. H0- kar
Mdz-Clycerin szappan ',n" Folyékony-Clycerin szappan W"'
(a legjebb aaar a kaaak áa arc eaépltééáhea.)
Clycerin ftjok krém ^^ u Pipere-carból-clycerin ffl ífg
IfalikAial (AfWflvfMjMB; darabja »ft ktj-
HdiUUUlll iRAvlit liaainátal ntán, mint fft»jctl**titó TlB IB-Si_ eáknlftaMleaná válfjk^ "■
f. A. Mari Aa és láraa ss én kir. ndr
oooooooooooooooooooooooooooooooo
Czigarettázókl
a ki émnnilfiin ' liamllÍMÍk. Imi ja ~eei| iimjTf nliaiilli JilrfltflÉllÉI iiHiisik a lliljlÉS/. tlSBSSl S tsplí rtnomaágn ia stárvudt}. Ksárt, da m«g egeinaáfa érdekében ta figyeljen tnijjtltra eignaatfánA, bogy ® baasnálandé papír finomaága ailndan kételyt kisAfó tegyen, Teljea megnyugváeaal áa biaalommal haeenálbstó a
ff
Lacs dcrniorcs Cartoizches"
HRAr.VNTKIN FR ÉBEN p a r i a i íí v a r a b 6 l, aa. m o vl e v a k d e x vlh a ni
TO ^lgarailápa|»r, Wliuymik' kltllurt luHáftukimíljee bul- Aa fcülMdi tiiileraéoywe féritek ieiseNék (iyámuk
w i<4fi«n oda torejkaaik, hogy noiuceak egyformán finom, de mnnnyiaégre nénvajg mindig ugyaaa' nyi papjUt eaál-Q Iitaon Tnpaaa táljuk asniibau, hogy a fngyaaatók&xóDiég, eok fálreveaatówk van kitéve a vaaaak oly gyártmá-
O^ nyok ia, maíyiHiw gyártóik c^gük uevét nieybmni, a míi^peffíg"*- ffcate^eégéa gyiroe mindig mogi eaa, nem ra«riY.
J tfüt oly gyároaok ia vannak, kik a papírnak kendetben teljen lapanámait éa unnak - minőeégét ía leaaáiiitjak áa-Qkevnaebb, silány papirt aaállitanuk.' JKaekre utalván, biaváat hi»n*uk, hogy miaden érteimbe cigarettáié- a mi Ja v,l<ea tlarnlaraa ÍIurlOMolniH*' Jegyű árunkat fogja baasaálirfj mely évek óta'biaonyvlt Jobbnak, minden O máa cigarettapapírnál. Kgy.Uttaí Hgyelmeatetüuk mindenkit, hogy papirosunk címlapján cégünk aeve áll
O 793 h—is II It t I * ft T II I .V Fit ÚR KM.
O Cnlgnreltniiiplrunk áa hüvelyeink gyárt raktára BéMkea, Nchot^mrlng 25. ai. alatt létezik.
OOOOOOOOO OGOOOOOO OOOOOOOOG
fej HjMpyMBH
I"
Aa egé***ég n»wieHáea>ei »a'éltfn>*N>k V»niwli t»MáH e iiaatHá*ára áa üaaML áltnpQlbaiL
liayjulib a iegl a.ltató»ebb e*«r a már ie n ImtenAtt lem»-~
m wpw.mB nniRiiR»ia| ■■ iivimiii
fantaHátára áa a Jé eiráeatáe aléaagitáaé
tlllták
Háeabaa,
Bak tár: Nngy Kaninaán Sei warn áa Taitliar, RneanfeldAilolt fttreai Aa Kleia, Marton áa Rtber áa Pragar Bála gyi^gy-aaeráai nritál
életbalzsam Dr. R O S A-tól.
ium»4i i• t* lihlzeum a kijolib a l'giyöiryí atáeeeU ^y^gyf6««kbM a leugoitk'Pelban tan káealtve a rUlflnOwo mtliilfii atnáixtáat UJok, gyom' rgárra, átvágybláav, teraatna hlUingáf, rértáluláa, aranyara* if'vjuk atb. atb. fllen taljeean liatliatóvnak bkeajuK I|y k*iüifi itatáaai jt^a krruban e?an clatbalaaai
■QpaHHKMianmm_____ppu ityqppHmpHv ______
builienytttt. megMaható l>á»taeerává laU a iw'pmh. Ara áCV Mgy ÜTTOggél 1 frt, kin ÜTéfft 50 kr. Sllamoro iratok ctféi bárklaak botoklntéa végett réalélkéiém állnak.
»gKáÍ
Óvás! V
ÜGYNÖKÖK Vft
yf
a Ara AlfHlunk
tMrvénviUjf m*fr*n£#<latt hor«itififv«k- rénilatfíxn* al LLa 1-1/ /IV
téa mHIHti <*latlit A \
ft*Iv^<éhiett*
Fővárosi ú\\íM tánui^ág
aldi^tor én Tmwl - BUDAPEST, 802 4—0
» PMI* t^H Dorottya MrkAn.
btóJ
Ad
lamlalláeflk elli^rttáae végett,-mindenkit eg>almixtefrKt bo«y fjTwlöl
_ Italara aa arad.d uhultáe eiarint káaaiteit „Dr. BOSA-félé élétbal-
Waa^-«nÍuil«o flttgaeakáje kék bűfflkba vae iaon.agotva, malynak hoantoldafian
[i,Br. XOflA élatbalxnama a „feketa «a» oa" oiimsatt gyógy***** [tárból. FBAGHER B. Prága aOB-Ui/1 uámet, rerb, magyar « tfaMaU nyclvan oívumImíó, a»«l«* leiein paólg .a» lile ayon ott védjegy látható.
Dr. BOfA élctbalxnama valódinn kafkaW^ak a káaiitfl
P1 12 -A. O- 2sT E ^ B.
ik«tésaakoau!
»ráiy uUt* 12. ex Budai Emil nr rára-
v Mfjegy. főraktárát)tin, gyógyszertár a „fekete tasbea" Prágában aoa-ZZZ d BUDAPESTEM TörBk József ur gyógyáííréauiél, Király-ntea»4t. n. Budai Emil nr Táre-• I gyógyáaeriárAtiea a Vároaliáa tárea.
Aa oiitrih'Bta^ir meaerahla mlntfm eei^elb >|áy|irrtárákan f rikMt
wen életbaliaamnál. ^Ugyfuutt k«pliató t
VI
^•sxáillltott 4x _
25,-al
KAIil tíi kar iiiii ny-Fol m aii •mii ) 16 •
Rlaatféla aantNidalommnl* mindentála takarmány al,-
...........................r^t-rg^..^
■• • i i ■ I. ff _-
a Itt, !4!icr*, liiikorii*a, r^pi la-karmánjnak RAltifti és ódsssn val<V él* tsrtásAra.
ÍOOQ dzbOXl
Islttl léit 1(1 rmk slhttldvsasOsntrék Msiiysr
hlrndslomlia éa Nénistorsságtis. Vttliimtnnyi inMt*rk«i*ftt 1 fiiniit/f/iilt' $000 etttlrHfi fSlii tnkarftiáHv ára most oask 7fi fH. A Mrmérő nsarrdsn/ tflyüll . , . U) H
t(iiij#iut(nti fthniíifa iihl(/ kfinHiití kwptfai (nnits r*i-law<H( Urwnltk, tütmitsytk /a httunyOfénftitk iugy$ii a képtHtHlté klIbMiíth
i^njalii) iÉlimínji
íisír
ItlldHiliMl kerák i)áanaálllláaaal. ' Rg/Mftll kél hnrudájn 9kaf m^)yit Juliit rgy knaáilái mifélésl skéi, s ailal matslésl tkéá ái tyaalslé akél Ii lábat liaainálnt1 Kr7*I-lan ksrék mm aiai|i a sséf faliiésielt miaasi. A laiaflymavibb iiavkaiai miaué ♦asaiéf. TaaeA kárul kOfllntás^ee leírást a taa< aák kteártetal (mini eá ül twlálmáiysyal, ksakatlal
m«i«tt mlmlen llieHlali államban fMC* Jéléllén
és aééaaMaa. i lö
Ph. Mayfart & Co. Wien,
' , Tllisriilrsiiia, 70
Sn|a« matlltu I raekferl és Sarlla (InsiÍHsityíi if/jiJwli f/fflíf, ViltitliHfMP Í* jf/lt % itnhiinfpt f/f/flr
t||ita|a|iia gyáHáas a Mildailvaláat gápahgak a lmrk^aat< ■4áat s^^keak. fféeinliieetiaHáksabt >eáa*ágápaknaty 4t II >i aeatiaiieiiiiá ffirtit itli< Ra|blibaéa agfiiakak fcsrssásáaéki
^Jr r " - H
\M
JLl.
„prágai általános házi-kenőcs"
TóWaear báleavllaikeaatiál allémért llxtoi gyógyaser mlideufil® gyutaéárev, aabek *e genya elltn. Kata keultea b^loe •rfilménynj«l .b*»n»áiir»lö > nfti «rfüO g>utada»ánet, « t'J napeéáainál e u megk«n^ay«dáeáo^l aaQláekori MavaayuáJ, váldagaaetokaál, cenyee fekadákokaál, pokehranél, körömgyák-aal, ee ngynevea»it ktlrOmrér^nél^ «-.k«4nényfdé»elut4i, -toipwkdAeokgai n irtgydegúmtokaál, lairdegamlak nál, áraákeilas tagoknál atb. fiiudau. lyaladáat, daganatot, flketnáuyedéet, faii uffidáat a iegi&Tid«bb WÖ alatt aHávolitt e'ebol már grbytdée mttUtkoeik, ott a daganatot lagrOvidflb idA alatt OjtW'-m nátkfil Ari-
aalvja, kUreti áa kbirágyltja. __
MT Kapható 95 é* 95 krajoaároa sselenciékbsn.
A » * Miután a prágai általánoa báeikaate üt a* kaunr ntáno****, uuuúm UVaS 1 kit flgyeltaeeieiek, bo|y ea eiadetl otantáe e»«fint aaak nálam Uae kéealtva, e eaak akkor valOdl, be a eárge •ieee»eleaeael .melybe töltetik, váafle haainája'ti. nta*lláa<>kba űnelyak 9 nyelven nyesnék) ee kék kert ab*, mvlyeu-arlde ^amott^áéUkv láthatd, ~.burkolva ven.
HALLÁaí balzbam • lUBbebiannynitabb,eaámialen paóbetéi által legbletoenbbudk eliemcrt aaer * nebáehtlláe klgyágykáeáea e aa egáeuin ttveeelett bsttáet tebataág~^liateny\iiéeáfe—Bgy ttWgáBé-l far** — ■
w

Ad. 87&N'890,
Árlejtési hirdetmény,
NMKy-Kanissa rendetett tanáosu váron képViselfi teiitUleténak 1889. évi sugtisBtas 7 én tartott aöagyUlésa Ill-ik határovata alapján, a városi tanács által kMiliirt'é tétetik, hogy Nagy Kanizsán, a róm, kath. temetőben egy halóitkamarának 4194 frt 80 kr» költségal^irányiattal leendő meg-építése iránti vállalat 1M1II. évi Junlua h6 2-án d. e. IO Árukor n vároaliá* lAiiAfwt^rnaébcu tartandó sióbeli éa írásbeli árlejtés utján fog kiadatni.
Aa árverésen résat vevffk tartósnak bánatpénsUl aa előirányaotl ONsaag 6%"kát késBpéneben vagy ovadékképea. papirban kUlön ktllőn éa pedigi a szóbeli árlejtSk a kUldöttnég keBeihea, a zárt ajánlattevők Bárt iijAnlatukhoB mellékelni.
iktatóba adatidók« a kAsObb érkeaÓk fíg1
vétetni nem fognak.
A zárt ajánlatok 1891. évi június hV> 2 ikán d. e. 10 óráig a városi x
figyelembe
\b énitési tervek, li A ftség vetés, elő méret és árlejtési feltételek a városi taiiáwmál a iiivataioe órák alatt bármikor megtekinthetők.
Ab árlejtés elintéeéne iránti batároaat a vároei képviselő-testületnek vsti fsntartva.
MlrŐl aa árlejtenl kívánók értesittatnek,
Nagy Kaniasáiiy 1 HllI. május lO áu.
N7Ü
Ml VATMI ISIBAIMU
yninaiott PpBl Fdlop iMplulajtlontmnál Nagy KaiimaAu, i Mii i