Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
9.87 MB
2010-06-03 15:09:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
409
2430
Rövid leírás | Teljes leírás (267.3 KB)

Zala 1891 június

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


b • Vi
23. H»|m. Nagy-Kanizsa, 1891. juniuB 7-én.-
"^ggzjzír-' - ^TÍHHP KUé*tol»»áeI:
Imumlltl: , . ^HB flft V4n*Ut4ptl<t HmU Uajr*-
MHpu >Ut la kuu» ■ 0 V ' - -
- ....... ......." -----------^--- SkdíBSTfBJ ÁRAK
lé* l»Ut«M » to|> Mtllral rlnlw - M ^H 'flj ^HIM^L «m . . . . » ftt — kr
ton«ik»»4 ■lod.K ^BMp ^J^ag^J IfccMim • ; I « »
BimMdtiú i»y«irt <••» i»»«n Politikai ós veg^s tártulHlll
Imumlltl I 1TV fl^a ■■ V4n*Ua4ptl<t /tU; ktayv-
MHpu >Ut la kuu» ■ B • t K.
- .......-— : ----------—^—í— ; IHfbiUBI im
lé* lalétMM • top Mtllral Tinin - J| 'flj ^HHi^L E|>a ím . . . . t Irt — kr
ton«ik»»4 ■lod.K S^H ' "dBÉVB" bIBHÍÍÍ dlH vbl Mqcrrfém 1 '. 1 1 «6
Htrdattak Jitiijrwaa uámjttatiuk.
Mumuiiu tonhk <*a iMrti m- Politikai ós vegyes tartalmú hetilap.

tlelini bank, n a Nagy-kanizaCi aegélyegylet-tzövetkezet hivatalon közlönye, u ' BliWxitttek, vtiwmnt"» bfaktémkn
Xtaintok vlnna nin.kSlil«lMk. . . . Tonnkoiók FiioM Ftlép kt»yr-
1 kemkediwba leléseedők.
H«|)(leilk Nagj-KniiUitáii hrtenklut egyner: vanárnap.
XV'llI. évfolyam-
Gróf Apponyi Albert.
Iliként egy \ttiU ulkéasftéaévöl aa első hivatalos próbamenet a vállalkozók éa építik saon tUrelmellentégével -történik, hogy-j • jól elkészített munkájukért elialtoeréate találjanak, ágy keitlÓdOtt meg a vita a kflatgsegsiám törvényjavaslat -felett-,- melyet k kormány n bál aHtalára tett,
A« 4gy phMoailaf, mint szellemileg kJ' mafaaló államférfiú a próbamenet lel ut&-aott ón egy>a»r(t, riyilt, haza fia* érzülettel ée őtainteséggel elóedott, a retborúsában hatható* mej(győáő érvükkel tett nyilaikon eatávai bírálatot mondott a törvény jayaelat mellett,
Ha a beszédet olvaaauk,' Agy aat nemcsak 'mint alkalomeaerüen ée tárgy hoa eaóló isónoklaiot kell tekinteni, hanem egy oly politikai enunoiatio foglaltatik benne, mely gról Apponyi alkotmányoa felfog áaát ét áralllatat megvilágítja.
Azon tarktlatoe elve Iránt, hogy lllaari-lag kinevesstt hivatalnokok legyenek a kflaígsagatáa végrehajló kŐsegei, már egy 4*liee4 óta tieeUben eoltunk, de aat lml>> IQk ama aaabadeWU maganatoe eeame-menetét, malylyel úgy a politikai, mint aa egyéni nabadaágot éa e aaabadeág jogvédelmet aalna reepuUioaenek vallja,
Bieaádét bárom réeare lehet oeatani.
Aa egyik aa elvilegee álláapont a lUr-vériyjavaalatul aeemben, ü mfiáik a bíráló ijtáiiy a javanlat. felett, a harmad k pedig saját eyyéniaágáre, mint pártvesérre vonat-
koaik, melylyel elfoglalt áttáapontja dacára pártjához vaM hűségét okadatolja.
Már a bizottságban hangoztatta, hogy habár a törvényjavaslat n jelenlegi kormány állal, len benyujlvt, mindazonáltal örömmel fogadja, mert most á már tis év óta hangoztatott azon óhaja teljeatll, melylyel at államnak küzigsigatási rege-naratlóját jósolja.
Ennek a parlamentben ia adott kífpjje-zéet azon kijelentéssel indpkolva, hogy a hsaa érdeke a pártérdekek folé helyezendő és nem heaafi av, kit a pártérdek annyira elvakitana, avagy elnémítana, hogy ott, hol aaáaadokra kiható nemaeti érdek forog fen, opponáljon csak aaér, mert az.oppo-sitio embere.
Rátilatva af'rsj hogy minő nehézségeken megy keresztül' ilyen sz óni hagyományokat halómra döntó törvény, úgyszólva felmentvényt ád a kogpátiynak .arra nézve, hogy a javsalat, — uieit egyáltalán emberi dolog tökéletes npm lehet, — hiányokban saenvad, melyek habár lényegesek, de a viszonyok_ooootellátiójáttál fogva ea-úttal érvényra nem juthatnak.
A .törvényjavaslatot elfogadja, kiindulva annak viaagálatából, valljon e törvényjavaslatban aa (inkormány/atnak, jogvédelemnek" és köaazabadaágAak biztosítékai fel-lelhetik e,
Kritikai...