Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
9.87 MB
2010-06-03 15:09:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
398
2367
Rövid leírás | Teljes leírás (267.3 KB)

Zala 1891 június

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


b • Vi
23. H»|m. Nagy-Kanizsa, 1891. juniuB 7-én.-
"^ggzjzír-' - ^TÍHHP KUé*tol»»áeI:
Imumlltl: , . ^HB flft V4n*Ut4ptl<t HmU Uajr*-
MHpu >Ut la kuu» ■ 0 V ' - -
- ....... ......." -----------^--- SkdíBSTfBJ ÁRAK
lé* l»Ut«M » to|> Mtllral rlnlw - M ^H 'flj ^HIM^L «m . . . . » ftt — kr
ton«ik»»4 ■lod.K ^BMp ^J^ag^J IfccMim • ; I « »
BimMdtiú i»y«irt <••» i»»«n Politikai ós veg^s tártulHlll
Imumlltl I 1TV fl^a ■■ V4n*Ua4ptl<t /tU; ktayv-
MHpu >Ut la kuu» ■ B • t K.
- .......-— : ----------—^—í— ; IHfbiUBI im
lé* lalétMM • top Mtllral Tinin - J| 'flj ^HHi^L E|>a ím . . . . t Irt — kr
ton«ik»»4 ■lod.K S^H ' "dBÉVB" bIBHÍÍÍ dlH vbl Mqcrrfém 1 '. 1 1 «6
Htrdattak Jitiijrwaa uámjttatiuk.
Mumuiiu tonhk <*a iMrti m- Politikai ós vegyes tartalmú hetilap.

tlelini bank, n a Nagy-kanizaCi aegélyegylet-tzövetkezet hivatalon közlönye, u ' BliWxitttek, vtiwmnt"» bfaktémkn
Xtaintok vlnna nin.kSlil«lMk. . . . Tonnkoiók FiioM Ftlép kt»yr-
1 kemkediwba leléseedők.
H«|)(leilk Nagj-KniiUitáii hrtenklut egyner: vanárnap.
XV'llI. évfolyam-
Gróf Apponyi Albert.
Iliként egy \ttiU ulkéasftéaévöl aa első hivatalos próbamenet a vállalkozók éa építik saon tUrelmellentégével -történik, hogy-j • jól elkészített munkájukért elialtoeréate találjanak, ágy keitlÓdOtt meg a vita a kflatgsegsiám törvényjavaslat -felett-,- melyet k kormány n bál aHtalára tett,
A« 4gy phMoailaf, mint szellemileg kJ' mafaaló államférfiú a próbamenet lel ut&-aott ón egy>a»r(t, riyilt, haza fia* érzülettel ée őtainteséggel elóedott, a retborúsában hatható* mej(győáő érvükkel tett nyilaikon eatávai bírálatot mondott a törvény jayaelat mellett,
Ha a beszédet olvaaauk,' Agy aat nemcsak 'mint alkalomeaerüen ée tárgy hoa eaóló isónoklaiot kell tekinteni, hanem egy oly politikai enunoiatio foglaltatik benne, mely gról Apponyi alkotmányoa felfog áaát ét áralllatat megvilágítja.
Azon tarktlatoe elve Iránt, hogy lllaari-lag kinevesstt hivatalnokok legyenek a kflaígsagatáa végrehajló kŐsegei, már egy 4*liee4 óta tieeUben eoltunk, de aat lml>> IQk ama aaabadeWU maganatoe eeame-menetét, malylyel úgy a politikai, mint aa egyéni nabadaágot éa e aaabadeág jogvédelmet aalna reepuUioaenek vallja,
Bieaádét bárom réeare lehet oeatani.
Aa egyik aa elvilegee álláapont a lUr-vériyjavaalatul aeemben, ü mfiáik a bíráló ijtáiiy a javanlat. felett, a harmad k pedig saját eyyéniaágáre, mint pártvesérre vonat-
koaik, melylyel elfoglalt áttáapontja dacára pártjához vaM hűségét okadatolja.
Már a bizottságban hangoztatta, hogy habár a törvényjavaslat n jelenlegi kormány állal, len benyujlvt, mindazonáltal örömmel fogadja, mert most á már tis év óta hangoztatott azon óhaja teljeatll, melylyel at államnak küzigsigatási rege-naratlóját jósolja.
Ennek a parlamentben ia adott kífpjje-zéet azon kijelentéssel indpkolva, hogy a hsaa érdeke a pártérdekek folé helyezendő és nem heaafi av, kit a pártérdek annyira elvakitana, avagy elnémítana, hogy ott, hol aaáaadokra kiható nemaeti érdek forog fen, opponáljon csak aaér, mert az.oppo-sitio embere.
Rátilatva af'rsj hogy minő nehézségeken megy keresztül' ilyen sz óni hagyományokat halómra döntó törvény, úgyszólva felmentvényt ád a kogpátiynak .arra nézve, hogy a javsalat, — uieit egyáltalán emberi dolog tökéletes npm lehet, — hiányokban saenvad, melyek habár lényegesek, de a viszonyok_ooootellátiójáttál fogva ea-úttal érvényra nem juthatnak.
A .törvényjavaslatot elfogadja, kiindulva annak viaagálatából, valljon e törvényjavaslatban aa (inkormány/atnak, jogvédelemnek" és köaazabadaágAak biztosítékai fel-lelhetik e,
Kritikai irányát e téren előadva, azötí oonoltiaiora jut, hogy babár e tekintetben a törvényjavaslat nem telel rtieg várt igé-
nyeinek, mindazonáltal elfogadja, mert cwk már megkezdett épületen lehet tovább építeni és ba most e törvény ellen nyilat--kőznék éa ez érvényre nem jntbatna, na-gyobb veszélyt lát a törvény nélkülözésében, mint a (Örvénynek nem Uikéletea formában való létesítésében, de midőn ezt teiif, gáncsolja, illetve rámutat annak szer-veaeti hiányára, mert nem fedezi fel befal*.
nak megfelelő közigazgatásnak bírnia kell.
Rejtély marad azonban a különben lovagias és egy ellenzéki pártvezérnél tett azon ritka nyilatkozat, hogy a hiányok kipőllá-aárs, illetve a reformnak tovább képeeité-aére való reményét azon nyilatkozatokra alapítja', miket a miniszter ez irányban tett.
Azon éles éa 'jogász elmeélleí tett különbségre, miket a kermányférfiak nyilatkozatainak feltétlen és nem feltétlen kötelező erejére lett, alkotmányos értelemmel nem lehet felfogni. Ssrfzadolcnt lerontó 4a míUoJiJtat ujunnan kiipilC mlttm^mfr* egy alkotmányos garanlia van, de ezúgyak-ran irott malaiat leket, a törvény: t mellett \«m Meeerüleg változó. Maját muinitiq/ikm lékSIUH miniszteri nyilatlcoiat csók nem szöfc gáltathal alkotmányos gm-antüU a jSüőre éa na még megenged nők azt, — amit azonban sehogy sem lehet concedálni; hogy a kormányférfiak k.Oteleaő ígérete kOzt különbséget a betartásra nézve lehetne tenni, I— úgy mm. káét felfogni ont, hogy oly dlkimjérfiuj lei nemzetének szabadságát határozott biztosítékkal kívánja megerősíteni, ily
A „ZALA" tárcája.
Meffiamerélek ■ . ,
Mtflmtrtifk barna kii Mnyka H tfp jKrn ditj i'iill, tmk njy iiii'e ttaiián, Iloyy ithwHnt ihirjkM lUlaljárja A /orré iám uinhniH, HM után, * Ytttl áfjti a Mit Indulni hn^nik
Hüpadi mayáiul —* mMj örtétiybt Ián — H hálái ríhgtrm itily én a* Kgttik,, Hogy lgy mii míg, hama kii lián ff
HlfiimiriUlt ., I yy a ae/i n vOMM Magáhoe a tok holi/gó rtiHatttil, Mini hlktd ni s hülyít ülni ronla. Kei e h árm holfi/ft iillláffod f (mit irlid ü rualt I>iiih*I Ml i Ulik, Mái uiludm tnlrh Ml mkl muinln — H hálál nluglm mtgh In ai Ki/nik, Hogy így mit meg, farán kii liáitg I
HigiemirMik... Vegg "»k ágg hír/m Ián, Midiin míg angyali hlilim lunnul In/ Midiin mt Mm. Ihrtn — balgán álmadám i llegg sIna Mi Idhul Ihila iHhürln, Midiin Minmb' Inrrá Immlngik > H imblilí rággiik imgJiilik Hlfifíi M hálál rúiybtm mlglt én ue Égmk, Hm/!/ Igg ittii iik-/, lnii'jui kh liáng I
.. Suti limirétik iddig nép virágom ! Ah I Móni látuk mindi* még emk én; Migúmirélik — ét eluállt <M álom Didóm mi rejtik titkon njlikéii Karérmlg h — íriV 'angyalnak hitéhk, — /Mr érlid kOnngil ilrlam kinng mMm — Hálál rdugik mégh m olt <u Jitjntk, Hogy (Ifthdlilik kii barna Iáiig t
Qtrltan jWiklOs.
Előérzet vagy babona.
Irta: Obiillh Mámé
Bokáig tOprsnkediem maiamban ai iránt, hogy e aorukal meiir|an H a nyilvauosiáinak Átad* jatti-e V iiilntiiogy ez iiytnea ellealttbea áll, aa általam eddig nyilvánított nézetek- 4« elvekkel.
Minden barátom, töt a tttlem távol álló Itme-röaetai ia tudták, vagy ráttlnl a velem való azé>[ mályta érlotaeaáa folytán, rSiilat a már e lap' lifdtet batáfifalB kftiiá tett aáteiefmbol, hogy éa ,y|lá||iHMá|> utáo lörektitm (UOtbt uerlati árleltmben) t tudják, hogy mladtekor ktu voltam It kátt vagyok mait a népek lalvllágoto-dátának érdtkáittn lándiiát tOraf.
t heveietétt elitre ktllelt bootájtaeom, otboty a kidvfi elvató abból, ml ezután követkeallt, áál huyilt hull iifitttlmet meiválloitittam I
Hokan vanoM, kik aif áliniáV frigy i lurtB-uaállaoilg mditiiüincfllll 'aa tmbtrt | t\n kátktdtm »« állítás ValédluAgáu I___
I.«punk mai ■iám* 10 oldalra terjed.
Mátok iámét a azerenctálleötég lolytán, itten-félőkké lettnek. Én tőlem ts a vigasz is meg van tagadva 1
Hogy ax emberek igaztalanok tudtam eddig is; de tapautalom azt most is t fájdalom már aa Itten iaataágábin ia kétkedői kezdek.
A lefolyt Iái év alatt kimondhatatlan, Őrökre pótolhatatlan verz'eaégeket tzedvedfem I
Soha tem voltam babonát I De hogy a jövőben nem-e leatek azzá, — nem állok jót Snraa-gamért I
Léteaik-a előérzet ? vagy eaak babona at, mit annak nevezünk.
Kívánatos volna, ha néhány képzelt ember a tudományon osztályból est a kérdést felvet re, táját et iránti nézetét közié tenné. Ei által, — mint mondani "tok tuk, — étatisztice ki lehetne múlatni, mibea áll tulajdonképen e kérdés?
tt ez oka aimak, hogy még is elhatároztsm magamat, mitteriol e torokat megírom, azon remén ybeo, hogy ha nem is fognak atok használni t a kérdést nem lugják kötelébb vinni a mdgoldáthoit, nem fog ártani nézeteim "elm'on-d&.
E boaaaú bevezetés után áttérek tárgyamra.
Sajáltágot álmon volt.
Ktndeeeo aat mondják, hogy as álmák, oaak ttteO látományok, vagy pedig, hogy at ember arról álmodik, amivel tsalféan az éjt megtUMO oapoa foglalkozott.
' Hogy mennyire tévetek tt álHfttok, azonnal Itlnl Hígjuk.
Mloiegy hil klltil eaelfltt ait álaodtam, hogy «ry hivatalnokukból állott nagyobb lántuat
nagje
Nagy-Kaniiaa, vaeámap.
1891. juntifa hó 7-4a
vételit nkil/oH a ttirvfhyfatnilatnak tötifitimrjiWÍfífoTra. Knudki vilii bizalmának kifajetéae volt-e ennek felemlítése, avagy mtjAi állA-poniját akarta e védeni, aat nem kutal|uk
Qytinytirll és meggyóaó hanggal eomitcli a magyarnak féíiy- íh árnyoldalit, utalva arra, hogy eaen árnyoldalok megszüntetésére mily jótékonyan fog q lörvényjivts lat hatni, mart ei fogja megérlelni aaon jogénOlstst, hogy á~roagyif nemeik ma-' gyéjében, banem aa égést orttágban aa éa igy mindantltt számíthat a kel 16 jogi védelemre.
Oly éleeen, történutliden é* olyelitétóleg birilatot még tán aariki Henri mondott aa addigi kösigasgatási ■ rendszerre, mint- gróf Appnnyi; mintegy kenyérkosarad menedékhelynek jalai aa eddigi küaigaa^atátnnk organisatióját.ahová aa atyafiak, aógoaak, rokonak éa JÓ barátok helyesnek valakit a hivatali aaékba.
."í Eltel gróf Apponyi leráiáa aaon gyalult, mintha aa óai magyar hagyományok* nak ellensége lanna, mart kimutatja, hogy a jalanlegi rendaaer aaakitáaával mindönki osak bnsirnr kölaTssségíl teljeaiti, mart twrir-r knr wamável háladhat aa enilíörl -aég éa haladhat a kiaaámitbatlan időre igényt tartó állam ia.
Bestédének harmadik réaae aaonban oaak egy'inegjegy tétre veaethet ( ba a na mee gróf haaafiaágánál fogva lényege* kérdéaekben nem opponál, banem a kor mánynyal együtt lialad, úgy magatartáaa, hogy elleniékieégét tovább folytaaaa, érthatlen, mart vagy , elvilegea válaasfal van
ha
Zöitiutasig varosunkban.
Nem tudom qii okn/.i» ait, hogy Nagy Kanizsa váró* tánáuaa, rendórtége, telttgyelo mérnöki oaztálya minden lehetőt elkövet a váró* ttépeé-gének, lorga Inénak amelé-ére,'— « árról, mire tltó torban kellene föflgyelmet fordítani — megteled kennek Vároeünk küiegéaiiaégi vfexonyai valóban oly fevét figyelemre méltattatnak, bogy latani eaoda, ha nálunk még egés»séget7 ép em bert találunk. Kaniaaa város a tüdő, gége éa torok betegek féaake; meri biaaen mánként nem
í 1.1 .i l_ l_ __Mr i ______A__I_i.
a két párt kflsölf, vagy ninoa, mert na aa oppoaitiónak aa a felfogása, bogy oly jalan tékeny kérdéaakben, mint a jelenlegiben upuumtiut csinálni vétik volna, Úgy a péfU állá* oaak kiaabb alárendelt kérditek koréban moaoghat, ily attakban pedig oly lángeszű egyéneknek, mint grof Apponyinak moangnl kár, mart a gondviaeléa által j^etalmaiabb éa magaaabb tavékenyaégre van hivatva
íh. Molnár J.
a betegségeket okozó és élőidé*^ bscillttsok éa miaamák melegágya; mintha eaak oda töreked nének a köatianaaag vesetűi, kom ezen veaaedel mea férgek nálunk minél nagyobb tért foglalja nak el.
Nézetik usak első sorban a napi seprést-é* lintíizést éi< ennek eredményét. A kápoaatáa,' zöldséges. libái éa tyukos piac nálunk ép a város köaepét, a legaaebb belyet foglalja el. Itt reggel nat órakor kesd a kUlöntéle kellé matlen aaag- tsrjssskedsii* sUrgŐ forgók által fiivert por emelkedik j délfelé, mikorra a méttárotok sátorAlból a napsugaruk által reggel-tói melegített Ims la oítcrlfllztl kellemetlen bfiiét, "«* oeaolnFkead a. veyőés áruló kősón-aég, — utóbbi ott hagyván trágyaképea a sok .rothadt kápotzt fsjai, agoigát, aiildaéget-e luftja ég mi mindent nem, a miknek erjedéee a város köaipén napról napra fer.tóxteti ú levegőt.
Alig van' egy óra délután, megjelennek a város sípról s itkudlk irtSFet tapint; i tm-ben oly éktelen podelleget kergetnek a kávé-háaak elótt kávéikat eaítircsölgntő, e pataióaáló urak saemei köaé, hogy esek kénytelenek a hűvös helyet elhagyni a a terembe — a filét kóaé — ménekUlnf,
I működését reggel 8 — 4 órakor megitaátad. hogy mire a váras polgárai feikelaek, jól fel vtlaának aa uteák Ontöave a eiikea kéaeet aa aUMeprOk ia kora reggel eeperaék os«ts aa utea forát a jüim váraAaak addig, mig a keletkező aaél felet a járó-In 6 polgárok szeme köaé aaállitkatja ? Péaatw kerülae aa, ha a délatáai fetöaéi Mt órakor, vagy ennél kéeóbb is veané keadetét a ha arra nem bárom — banem fi lajt vla fordíttatnék, bogy a kia-kaniatára kasa vágtató kocáik oly, éktelen port ne verketnéaek __________ fel; s kérde u, váljon aaukat a Kis Kaolinira
nem má«, aiíut | kaea M »agy ^geaiaekat oeaa lehetne péna nélkBI arra aaoritiiai, bogy a vAro bob kereaatttl ne vágtassanak oly őrületea sebea-aéggel a így ne verjenek oly nagy port a a hóxnistonságot se veeaélyeateaaélr; kérdem végfii, hogy addig, mig a város polgárai ebédjüket elköltik, nem leaetae a város belsó területét fisatssségeaei felöntöz efm, kogy aa ntoánt íépő közönség, ne a kávékaaak előtt réaseailjöa aaon élvezetben, hogy kávéjáhoa egy adag port éa aiemelet is Is kelljen nyelnie ? Köztiaztaság jójjön el a te oraaágod l !J„,.„____
K, B.
No- de. hála Isten ez ii dmulitr és 3 és 4 órs kösött iimét tisztultabb lévén a levegő, szabadabban lshst lélegzeni, ba nyomban nem keadódnék él as ietelen módszerű öntözés s -estei nem csinálnának olyan nagy port, hogy a váróéból ki kelljen aaókni Napnyngatáig elé,
pif^H^p , _ iteg
tds vib, hogy ai alig megnedvéaiiett por"telje JS aen átssáradjon a ekkor végaóképen aa órlilete-eea vAgtató kia kanistai. kooaik gondoakodnak arról, hogy tis<ta levegő, ns érinUe ttldAeket. Fö kavarja aa a' tOO-IÍO hata vágtató koosi ágy az ntca porát, hogy ekkor astán már
reggelig esakngyan nem képee kiiiaatulni.
Kérdem már mo«t aa illetékei k&aegeket, nem tehetne e bajokon segíteni ? Vagy talán eaeken aegiteni penibe ktirlllne'1' ', . * .i
Hát pénsbs kerülne as, ha a piacot, — de kfilonlíeen a sttldséges piacot — a város kelló kösepéról a kOsagéasaég saempontjAból — ha eaak nyáron át ia- — má* helyre tennék, pénaba karttlae a<, ha aa a rároat ttutöaó koosi
▲ kőíarkölciiség viroronkban
As erkölcsi érzület fejlsaatéae, a tiszta erkölcsök fentartása, as erkoleatelenség teijedéeéaek megakadályoaása a legfőbb, legnemeaebb hiva-táaa naalAdnak, iako'ának, áltamaak. — —
Kétaégtelen, bogy nevetés Altat, ló példával, valláserkölcsi nevetéssel a rost inaalatok, féktelen azenvedélyek irtáeával éa a nemes gondol koaáa fejlesztésével, jellem, kedély képzetével legtóbbet el leket érni azon a téren, amely alapját képeai as egyesnél a karakternek, az öestetnél az erkölcti jónak.
A köteleanégérzert, a családi élet, szülői szeretet) honfiai értet egy forrAtból (akadnak, a szfv és erkölcsi nemes gondolkozás forr inából, —II bűnök, erkölcstelenség pedig a megmételyezett erkölcsi romlottság stíleményt.
épaallittó tehát, mily hón kell ápolni a nóLeaivben mindezeknek as alapjait, a mennyire óvni, kogy aa erkölcsi érart virágai idftaak ilótte —Tsár az IZJH korban el as tonyadja-nak ; az ifjat pedig mily szigora erkölcsi koriá-
tok kÓaé szorítani, bogy meg ae caömörlljöo aa élvek bisonyos tájától s eltordul va aa erMleat jótól, ae a bűnök, hanem a közjó és egyetemea laíkí taépség keresésében, a maakábaa találja gy ilny őrét..
S aa állam igyekszik is e feladatának megfelelni ott, hol nem fog, nem fogott as iskola — rendőri törvényekkel ia" és a kiojapOngáso -kat, réazegeskedé-it, szerencse-játékokat, aa ily sk oiy rombo'ó katáisat vaaaák aa idegekre, as
.kiránóolAnAhtn vettem rsatt, A lArassAgban lia-1 jobb inmerflMm Acs, Próbáid, OMtur. ll'iWUri és Jfdr'en környtstik a én s ls|)obb kediiyben, | , dalolva, masat virágból osokrpt kólvt hsladtam fal velQk, egy magaslatra
Hirtelen, mintha a lOldbOl nOtt volaa ki asa-mstnk slfttt, sgy törpe tűnt fii, nlyao, minőket a tlíndérmosék rsjaolnsk a kspitlet álé; saürkt kaba<)s, hnearfi Aas ttakála volt m ketiben fekete nyelő AsAt ssorfiotl.
Elámulva asos, bogy a Jelenség a főidből,; vagf a mony bollowtáüól lüni s sió, mindannyian saAtlan, megmerevülve Állottunk s nástQk- amint a tórpe, ásójával sgy alrt kondult áinl, s a kiásott földst nAta méii hányta.
Alig talt el pár perc, a sir kAaten volt; tkkor egy |óehang htllstfsólt; iAi, kt s slrbsn lAlbató lett, meg fog HalljUf »== a ssö ollmnpotl * i törpe sltoni éasrsvAilsatlI.
Mogorvtn Aliiuk körttl a alrt. várva a jslensá' get, kinek bipii fbgjuk ott Ittnt. I'ar percig slrl csend volt.
Kgyiserrt, sutgény fAiiainst latiam Állva a strtisa a mosolygó amsestl tiktntvs riáak, kik ftgy ItltOak,
Amint lérjsmei msgplllaRltriiam, minden tagom raeskiinl ksadelt s oly aikolylmn lörlain kl, liogy ts)it klálliAsnmrs leléhrediam
Tsgjaim raasksdiak, ldt|«slsm*l hltlsg lAa Ingig i| | sgAssan hlileg var«|Uk nedvtaltttl msg A* Alom annyira hiititi rsAtn, hogy hiit|-nik trteitfti msgsmst s férlsm sggódva mdaku> aodott,'ho|y ml nsjun van*
A'momst nem msrtam -nski tlinoridani, bár jól tudtam, hogy 0 annak nttn tulajdonítana semmi Jelentőségei,' legliljtbb kinevetne, mert sokkal emelkedettebb sseilem s mOveltebb férfi voltf hogy nem as Ilyes dologra adott voliia valamit. i)e nem aaóltam almomról aankl mái nak sem, nem aaóltam sa Alomról senkinek, azon Alomról, msly nekem oly sok álmstlan éjtet azarsett.
Nsm egAsssn nAgy hét talt el a lentebb mondott jósla1 óla s [Ajdalont a Jóslat teljesedésbe ijienl. Bisgény IAr|em, hogy muakAjAl végaaheeie, as éjieken Al Is dolgoaolt éa balsg lati Djigo-aott, dacAra annak, hogy kértem, Ugyelatsiettein hsgyjoa fel as éjjeli munkával, aoi fjosatgolnt kesdiem assal it, hogy ba 01 elvttiiijOk, Arvái-ntk Itt senki sem fogjt gondját viselni (mint a hogy csakugyan he Is kOvilktsiit); d» 0 mindig otak n*l vAlaaaulla; >a- kóteleáaég mindenek lelelt Ali*. Nem hallgAtott kérAaelmre, mAg as utolsó é|jal Is kél óráig dolgosott éjiéi ulán^ mig nsm aÁ(ielesté| tel|taliAs4nak .A'dosatavA lett. KOMHIstMél leljesité s ennek jutalma lett: a halálóit a k0es0nat?H,.,
Eh..., négy hétlel később ugyanazon ruhAban l|i|am 01 a ravatalon, a mely öltönyben a itlrjmii l átlvii mosolygotl felAm Almombsa I
Valellenség ts V Végy ha nem, minek nevessem í Még valamit motidnk I
A néniikti Igen sokan sssranesAllan napnak larijAs • msgvtlliim tn'ls annak tartom: mart lilén "tlndsn sngs'n éri siersncséllenség piaiakea lilrléitl I
ívd tvbsii mA|us elss|i e ssersnusélltn nsprA Issstt Heggel fi árakor térjem éuekalut kaadati
atatt izt toha sem komoly volt ah kas,
TisankAt évi hátasAlatOiik tette, SaagAoy lélek, igsa hogy valaha Aaakelt volaa.
Kértem, ne énekeljen', mert ma pAatek van a as azcrenciéilen nap. ti u 1 kanya dsla volt! Tizenkét órával kAaObb kórAgyAbaa fekttdl gyöngélkedye, — msly bot uonban lóbbé nem költ (it. PAatekea meghalt I
Még most Is, mldOn pár hete auaak, hogy a a OrAkra vá'toshatailaa meg öriént, ege»« éjeken át fekszem ágyamban nyitóit uemekksl, s latom magam előtt aai a boraaaaló Almot a leméialvi kArdam önmagamat: L*heta4ge< •«> Nem,asasm lehett Ha mAr nappali lényben nem láthatóét, lehetetted, hogy asáj SoiAti meg ne lörje aa 0 borzasaid elba-.tArosAsAt,... s nem ssQnOk meg agAa éjeken Al tépolödnij hogy e talányt megfejthessem msgamaak. KiOAraet volt aa, vagy csak véletlen ?1 Hogyan egyekteihotjfik meg ml mQvéltebb emberek ia as ily álmokat lélektani nézeteinkkel ? Zavarba jóvfink önmagunkkal a mátoknál kara-ettnk Mgélyt a megfeitsare. «
Vagy talán, a^iat mondani siokiák, a nagy aeaaá-■yek előrevetik Arnyukat ? Lehet at m oly árny volt, mart ba a lérj és apa elhal, at egy osal Adbaa a legborzasztóbb,de legoagyobb esemény Is egyesersmiat !,„ B'Msáaianak meg kedvee barátim, hogy figyelmüket, Ily komoly dolgokkal tAraestoiiam; de ea naöknek lá|dalmam éi kéiséshseaAeeatea kétsta-fimon hálás leaiek, ha magielalnek nNiko u e kór-italra, bogy ml volt ei
iKWfMt i'fyy Mms
Nnftv-Ktnim, vattirhup.
Zala g| wáin. (3. lapT-"
1801, juoiui hó 7«é&
^eféaaafgJNL attkaatif & taalátlalapiliara ée naAm tillif nagy bMk uemvéaéra «u)tjn
Dó mit kaaanál minden a nAneeeléa javitáaa, a nflk munkaképeaaéfénak éa munkakörének iiélaaitéee, — at *rküloai jólét emeléeére, * vegélhetéa biatoaJ tálára, aa erkl|loateleneéf elbi* -rltánám, ha mindig eróaebben jetentkeaik agy tiraadalmi baj — a proatltutio, mely mintegy beette magái a nemaetek testébe, • A kanyar kénfon, a létérti kttitdelem, a oatili-nariua {exiatentía, a proletariatua, a fokoaódé aaejrényeéjr négyben honaáiárul, hogy aaok ma trlMdl ttfofeeewwk, mtlyíj fctáwadaiaw beibe a oaalád 4 iakola által hullanak, a tár* eadalmi roas viaaonyok küaütt márngoaeppekké ▼áUonaáölk. _— ... " ■ 11 ■ I
A kereeetforráe, a munka hiánya a nóattléet megnehealHI körülmények bizonyara 'nagy akadályai a |ó erktflcei állapotokntk a a atatiatika már nem ia ö tkősik meg a tragédiákon,, rém-drámákon, amiket a táraadalmi élet törvényeié* rttaége követel I pontoaan esámitja ki ax ön* gyilkosok márnát, vagy a bukott angyalokét, leWs&Mt* leiket évJPÖi;é vee, napról- napra, kft*-aégffft ktoéjro veitet napáiéba.
A lagundorItébb nyavalya aaonban a tárna dalomnak a proatitutió, amely -eaUkaégee roas —^oltamellnttia legjobban megkívánja nem-eaak a türelmet, de aHegkény eeébu ellenöraéet 4§ felfigyeletet,
A kéieuokedée mint keretet, talán oly régi, mily regiek a tártadalmak, Aegyptom, Görög* r rwág. India éa rolyneaya, MM 6' én íjkor, aa t- la újvilág* mind iwnertk^ a proetítutio intáa-■lányét, áaaal a különbséggel mégie, hogy a régi világban ea intésményben nem volt benne - a méregoeepp, mig a kttiépkortól fogva mai napig, ea egy életoM mértg,
Rouaaeau minden roeeaat a mfivelődéa, a oivi» liratiónak tudott be, de ba abban nem ia volt * igaaa, aa ina maradt; ~ hogy aa 016 méreg a proaHtntio teremtménye beeaai magát a teatbe H a vérbe * megöli a neroaedéket, ivadékot még a linrmaMik miben ia.
A eaentiráal olvaava — ,meg leaanek büntetve ivadékaid tiaedig^en*, ■■ a—ltnkhr'jit-ka^t hogy t mondat alatt acivilieetio legnagyobb Atka rejlett.
Ttftfc A nroatllutlót illetőleg kétféle elv uralkodik« a raabed rendeaer ée A .Titkos — mint amilyen nálunk van NagyKaniBeán, hogy aeoki ae törölik a praeiervauv ínténk#léeekkelt — gyönge fiatal Irányok ttabetik aat felffgyvht nélkül ftlrdflkben, gorcemákban.
A brüaaali congreaaua a proetltutiét illetőleg IBM-ben att (égadta el elvül, hogy minden nem ellentfraött proetítutio eltiltendA, a nyilvá-noe báaak tulaidonoeai aaigorn falflgyelet a HitelAaeég alatt tirtandók, a köeeétek, váronok
fr t ttMtttttihtitf tljfrir
aaigoruan megkövetelendő; de ea a eraoály, amelyet annyi tapecatalat igaaol, hogy nyerhetne érvényt? Elfogadták tán á fövároiban Bndapeeten, nagyobb forgalmi vároeokban, Ka* nlaaán aaonban a proetítutio ügye még moet aÍMa kellőleg e*abályoava* a leknek* hé*ém± ráeek eeaporodnak, nöf plnoértk teaanek Itt-ott naolgálatot a még megérjük, hogy tbea-hásajok leesnek Itt le mint Jeddoban «» oly kávéhá-aaink mint Nanklngban, hol a eaegény emberek e|yeneeen eladják leányaikat eeolgálatra, a für* uSkbeH pedig ée aa elao rangú hotelekben árva vjjrá| leány olt viieaahglák ölelni gyámjaikat Mikor leas aa elérhető, hogy a várod orvo* aok, a tanáoe, a képvlaelő-teatület, nemeaak klterieeatl flgyeHnét a proetltnlióra, de aat aaa* bályosni la lógja éa megmenti a oealádokat a rfttanetea méregtől, mely anlja eaerek éa eae lik életét, egéeaeégét; vagy a köaegéeaeáfi tfrvfcy nem kÜelea aenaii a nlnne üaniillóji annak ha egyeeek, teatületek elhanyagolják aa élet legfőbb javára vonatkotA Intéakedéeeket V Dudaneet fővároa a tiltoU Játékok, köatJeata* aág aaanály^HUba melleit a proetltutiót Ügyet te a körülményekhea képeet a legjobban éa a legrégeblien aiabályoata, mert nelátta, mint aágbáTyrendelete bev^aetéee mondjál 'hogy a Mleilegl táraadalml eleaonybkaál a proe-íltutie eiomorn kéayeeernaág lévén, MÜkaégee renáef ahá lyukat alkotni, melyek ált#l egy rtaaről a tétek gyakorláeáltál ereilkető koa-botrány elkerdlteaeék, máe réearől a köaegéea aég yeaaélyel elhárlttaeeanak.*
Nálunk a <ieelé4«k fűlött gyárié a felügyelet, **kapuaátáe lamefelleii valami éa még ha koa^iá veeeaik, kogy a »eelédiaeraő<l!eea (tt
4mU ieliee k/maátiiatáata t. At fámaf tewwMai KM^A* MM m mm köttetnek euy biaonyoa fajú embereknél, akkor |
i^litU.i! l L . Ji-4 ' J II . tlttl»l»Ét»k Vdirtu (iynU,'Sg**t*M0 VlbM, ruMg Vlkier, i i ■ ^ mn*** D»J0D* 11 lupuflk .KrkmUJ*, min m eiréeHé t|mm vmM, lngy
erkwrBi vmsonyok a mért tearaek még roaasab
bak, ha a proatítutiA kérdéae mielőbb rendeave nem leaa.
iVinri^iM akit a Htro medicina párol ur.
Dr, Jávorfy.
Á m&gy&r csalogány.
MeajŰiL ilt W% bdjtlalúml btijölíőttt a httkélU, lipmH, hunt/jáuai Mundalitott "mindm Ifnyi, dalai ml megnyírt mintltH i*irrt \ n mikor ih'timünk Í9lj$$ volt, allUnt, mint o itt*"* tündtri, mily cmk azért jilmik mtg, hogy §{/y eyu peren boldoggá legye az emberiségei/ tötünt, elhagyott \ de itt ma radt ItfaÜltÜHk emléke, lelkeiukhrft, fztflfivtr húrjain most is vissza rezgetlek az 0 dalai, fdjdat• műnk enyhe lesz, ae 0 emléke, örömeinket fokozni /ogiM a tőle hallott dalolc.
Mint termésieti gyermekidrsai, a ligetek primadonnájaí, 0 is a tavaszt eáltugfofta látogatására^
tt il flHáAlaüfi kiplatajf.
MMmp máju$ M-én volt «a elaO tJtedáa élOk4 keraltelr • öwskáni. A ktaöoség iiitett wftMt—I i líí'wftt, < «|é«t léHMMdtoatl kallfAtta fIMi: M ély—4— Litíftdiai) B«ct Tti^baa éiv«Mt«i rolt u MmMé tofjma mébea voll, r^ftfj' iedAlycaaégg*! játMteha Sérti, ajotMcki kifttb jáUMai tadja. Hogy éackalt t ICtr« sím* lat, bUvíilolog; ttivbe* nölva, í*iveket syerté.
jNyllt J«J«ftfUkl»ea i^mr öUsúr ttirt ki a tau, t Jftlxa-| iá«ok után aattaai a ara akart aa •»«meré« ayilvátaláM; táncét, dalait két hároauaor ia mugimer kdaöaaéf IklváBitara A hot a aap rafyof, ott a toBHTífí te«íok >•» UUtn«k boraalyoul, a l'^f á IAIÍW MUWII tl ipVkUdtU U •{iuHiéi HaéxÁkos jioíjsájúrulni. Ssektru (Jaai) tlp**n m*p átfa T.fflyét, FoIHuhmzk/, mint tn^JiV noaf Ín jó aaya volf (f^lté t)ft»lié HBőf«pftÍHJ«), ffndrei/ éc lj*iArelt%* yiiim kadélytwn tartották a köaAaaéfat, Tumpa (Bódí) aseallált TorHay M, HcnM-, Bénit, fforfow éa a t«MH«k <k»abaar-Igal jiuatak. Külííaöaaa ki kall «aieiafeak a pontúé raada-.afot, aiely V&irm fiyola énlome, ki ea eitéo a rwuieaő volt.
A BáaMIk étSaAáa Jnnlw 1-én volt. Mara kartilt Hildakor : .Htegéav Joaatháa" operettje. A aaiakáa ea alka-I lommal ia BMglekatueaa" megtelt A míivésmű iráaki ielka-[ aedéa líem efyaser tort ki aajoaaa, a néhány áriát Megkel • T|Stl l«BÍtataár, AaaerapWk agynak la t ipark, od tak meg/e le I a i r iKAa tretíi /. Mafafaak. mefjr rmpxí aaíiaalH iraff . ea eraaág 4«faleft Ditivi'-g»ni)^VMÍ járif lik egyStt l» áitaé [rétére legyea mondva nokik megoldották aahéaIMadatakatT Jinlde*. jHHiut 1 diL foHlaon 10C> arai? iatalmat awrt „Sftuí'' t'íinti népeainMflve kerttlt taiara Bftth4mí. la a ki. ,mka Olugutlum (Atádim^ye a eaép a tamiaf ikMl kft—é • gébaa) aeM volt. som itélketi meg ast a niüvéaal játékot, j M#Iylyel titatia Lnjaa n aa**réa^, flIitífV a «»ly kóu «a-r»V» Mvát loáayt adu. Minden atoadíúnta. minden iaava, Bta-hlen tánca elénk varáaeolu lláait, a ps4ag e b#aak« glo-gováei evab paraaat koéeeo leányét; Re a kftaleaig • Iri w i fogta g iuíLvéa&i alfiadáaL, mcct nea eaak, hogy (alladáeig canlbll Itán volt, Iuhiom mikor „Kán!* elAenOr kUépatt vi-ráfaápor fogadta, mig aa or*ckeeterb4t a aalini oem akaró | éljenaéa k eben gyópyörfl virágbokrétát ayajtottak át a ^eaalogány" tlaateifti. Aa aa éraéa toljee játék, ea a eae-méraiee muadalat, aa a ki téré kér, aa a gétaáyfceaaatt kan* , | delem mié a kültó a!fániM jftjWmében rajzolt lUakútt* játé-kában megáleventtlt. Hogy caeagí dalait m lUcMppaJ lejtwtf
----•*—,/■• i - •» --------- -------......í---- • j IIMD nw|[«iiiTnait. nca^u iuihi
a rázzák héfUlJtjábUH láttuk Ul illulM ráazait Utat* HVI^> táMál wtrtapaolták a kétaaer hár*>maaor ta Megt«m«-
I. t\ _. . __________ li/t.. I. . . ^ . 1 . ..(.. .. I lallaléiik laláa mAndiEit iiw V Itt fal*álAaMa
korében megnemeeüUtínk s rsalogány ~trilláiban imádni tanultuk szütö anyánknak, a szeretett'ha zánaÁ' zengzetes nyelvéi; s fen költ lélekkel / fel* emelt Öntudattal kiálthatjuk a világ
szeméig hogy n() a intenie*, nm tudta {Ülünk elhódítani—ummi halnltm t Ut <h* biitjU Htcs
Iillan "híírroft ^^[rmlitgiínyérl", 0 megmarad! a MumkJ dalai "fik 't magyar WWíté^ mjnt jimint űM Otel kének egyedüli—imádat Íja a magyar ne/M' zet; a magyar csalogány fihyesen cáfolta meg ama világnézetet, hogy: •Művész hazája a nagy világ• ; mert az t) világa csak a magyar föld. Magyar 0 mű vészét éf*)t} magyar dalában, magyar énefmeiben, magyar honleányi működésében s ma yyar • minden ttMen,-mert a • Magyarok Ízlene* jikeMt*éM Uremtt tH^nekfink f
Honleányi érgelmeit IcBvette, intdlfn miniséé, a haza réghatárán május 30-án meglátogatott, hogy daloljon nekünk ismét, kik évek óta nem hallottuk a magyar rtütftgány hájiiulult. Njltti, hogy ekrer t/adjon, magával vonzón ama magazablt sferákha, melybe vsak oly milvést juthat, mint a minit a magyar csalogány,
A nap fényes sugarai aranyozták meg az indó ház kupoláit, midiin berobogott a vonat, melyrlU 0 lépett ki, neáe és szítt ajaktól felhangzott •éljen* kMtl
Egy éve, hogy ml utoljára láttuk a Népszinhát nap fit ragyogni Hudaftesten, azóta mit se váltó zott, A művészet Geniuzának felavató eeókja moet iz ott ég azon a nytít homlokon, a szellemi fenség sugara moet kórtil Qvedzi egézz lényét, ajiskán moet is ott ül az őrlik mosoly, mely elbűvöl, e/W-jól, arcán moet le virítanak a szépség rózsái, s moedulatai most is tHy fe$$telenek, mint ezeUM, szóval t a müvésznó moet is ragyog, mint a fényez nép, a PNaojyar müvéeteé azúr egén t
Mosolyogva vette ál • tisztelőik nevéében nyújtóit vtrágbakrvtát, megilíetMve hallgatta végig a rűffi<f«. de stivbfil eredlt fogadtatást mezéi let i midiin mini lenge tündér fogatáhoe sietett, <i lelkesedés szűnni nem akaró él/eniM kieérte, t
/Mr»5 NpUnyiné hlnha LeJna, n magyar caalogány méjaa emáa 1,'n, t éinkof éikeeeH váreennaha. Ae Inoékáanál Mba anáa (ifire menft llatteíge Hrta, kik ktnett, igen tnr* mieéetaean, mlee eftémlNUi voltak, váeeaNil eaép holgyeli
á teniirét laMálva Yeilets* tfÉa aaiakáal mlveneta kar)áa léfMeta e prfonboa, bel f)il*üty Viktne ttgyvéé povtd tét aaévil vdvéeOlte a eeny mHvéeellH,' átayn|tvn neki egy ilámimtí Vilma aalnleanAnk éUal Uoaoit <«tlaoa ilrágboa* rAéát, mit a aíMvIaentt aMgkéennnt«
A félkiiiaett béyomeaoroe éljen etáa tll*kn a (íhiiimmm Vutnee tapéeen* étté) * Mvteanfl faniltlkeaéeéie be> HiálMt dlMfaflítfn 111 e eeen voakll t* i váreaiia, kivetve
» traatelaék 1i»ttatéMa I
•ae
étét
teltették, talán mondanunk iw felaalegaa. NémrtA aem omk | mint ttgyen ren'leaA tant kí «a eetén, hanem fftlag a gaadag I aváb pnraaatAt (Rreticnel Midwlt) valéaágea mttv^nnett^t adta. íh'vtkóy a (Haept) félkegyolmtt avák áat ^lénken úe> I tette. Sziktrtu (Jénait bmoI ia megaintatta, ltog/ a eaereJ* mm aaerepkOrbea teljoaen otthok van. Tompa oly Bnkováti AtMMtlna volt) minftt a f5váro«i kávékánakban Utk»-tnnk, a kn aa ifelapnak «n' alakot bmt rág meg nem ál-koMn Talknj TtUipti alakjáról eabelto tolna a rajaot; játéka kilogáatnlnn volt. Mátra* (Lepi ügyvédj 7erÁ«g V (E'-aa) batdltették helyüket, FoUinm*x*<f padig (áav. Molnárié) ki*
mk i» ifiyik wergpg' kivateaa iikwai ■» ettan ii-^fm—•| ftl fbfta háláé aserepét. A kemnaíg a legjobb tonynaiÉant hagyta al a tormát, MakéntI, kit nyílt jaleaetben ia több* aaor kivott a lámpák elé, a darab végével, káromaaor hlvin éa éljenente meg,
r tiíet-fidt*! juh: .'i'iin vaH BtmAa Lujxa ntoÚ iallépte a" jutalon^játéka. Lakácay-K«>ati kodveae operettje Suhanc " keráll aiinre a aagy - mávéanaú aok Jaán nagy alnkitéan ktaOtt o legnagyobb aiakitáaavat laüti * folg. agyjet termében anlnpml épült, aoba oly kénóaaég aem volt abban agyfitt, mint ea eatéa, nemcsak hogy miadea jegy el/egy ott, nemftiak hogy a terem a aaó aaoroa értola^bon aaufolyéaif telve let», hanem míaéagy >0 egyént boty ée jegy hiányában .viaaaa la koll«tt küldeni a péaaUríéi Nagy-Kaniaan Artelmlaégw flnjaean tfintatott aa eatn a nemaat taalogány* mellett. Amint BUhm n aniapndra lépett, a pákolyokhél, Aldanintből, aártaaékekböl virágaapor hallott bbaibon, a- m kOaénaég dleaae koenoraját nyitották át arki. Ka egy ériáai babérko««aora volt réaeákkal, tejjea jánminokkal a alél ériáaí virágnaoknr a legnemeeobb ta.é réneákbél, A keanoráról anélea moir entiotie piroa aaalag rgtott alá kóVotkoaA fal* irattal: .Bteka Lt^aáeek, A hala. aagy-kaaiaaal kjtaOaeég • llajd Qutlmmnm d aagyeégának gytoyúrl virág jaatját vette át a mlvéanné. B lant noMa^taak, toljee janminok. réaaák ée egyéb illatoe virágokból kéenaltok, égania-kék aaalag eaokonral a n lantot befoglaló mogarnajonott manft fonatbél kéoaait laat-tnkaró foglalta kéret, mely kienltéaé nét fbgva aa nanUlra te fblállftkmé. Knétán lapnak kiadójának f'ímM Kllopaek nyomdáiéban m&ködú betasamiA-tnaoaeok kármna tagú klldottaége lépett n aninpadra a eaa-rény. de kivitelében antntén mlvéani babérkeonerét nyájtott át n nngy mavéaanftnak, réaaák, aefal^taak a egyéb virágbél, három méter ltoaaaá eomaetl «aalaggnl, melyen elvnn-bntÁ volt bA világ legliireaebb ,8ehanenánnk* bédelatal", .A keo'boli Pimüiai'léln nyomda eahaaeaai". A Katk Oyérgy. Bfmtsí fioldiaaár ée FM*h**r Mama hármaa kéldottaég egyik tagja Rmisik Bnldiaaár a kOvetkené ma vakkal ayfi^ tolt* át n koanornt vMéltéeágoo aeaaoay ! Ingadj* meg, hogy a vílégliifti mflvéoaaOaok, a világ tegbimaobb mHan-oaéaak kédolntnnk' jóíéttl e eneriny koeaorat t Wi lt lábaibon, n bebrbeli Tteebel>féle nyomda enkaacaai nevében, fogadja méltéaágod kegyeaéa, legyea aa vilánra anélé baW-In! ként egy kia, aaende nefrlejte, mely a béeotat éi kegye* bt illatái áraaaaaa maga kértU mindenkor.* niabáné n ko» aéaeég e tlatotéeét megketottnn fhgadu, a tiantalgé fab«n> oayklia padig Így enélt : vKoeaéném e anlvee megloMtéot, melyly«l magtiantelletak kedvee kollégáim, ntatoal tálat ti tokot, kegy noknaém fbglak feladni a kérlek, tnrtanlak mag ti ia angom éalékeoatokben4; enntán kenet fagott agyoaktot enbanen kollégáidéi a n tebbontWkma, falknngnatt étjonaéa lM<etltnnáltn ntán, aMgkaodte mévéaní játékát A gyiayOrten atálUiett két keeaoré, valnmlat a Inat ée aa éew* virág-WkrAtéH. fegyénklwn általán 1» névnek ntvendo Jema Károly mékertéae vlrégooemakábél korait kl • nemeaak eoankanfnatr* nénvo, hanem a aaíaak jait'ftjdf* emmaálUtá-eára aéave la a nevenatt kertéoa ea alkalomSal taewt ign> anlte*aat, heg/ aietgwiarfcofca nemnmk voreotyonhet, kanem torokaent magélila a vieeaayt bármely fttvárael malária mattal i virégééetaekkél án eléadáarol ailt" aaéljank a

Nagy Kamstta, VMárngp,
krUlkua tolla klaatk i kiiMI, wlkitf • „Suhaaoant" krttl-lilal t IHffVil IlMlUtUll Miki a*»«» ifM Vl(t-«||( im i WM iMi htrmki i aartegtty, ^éti»»tv ml ataaak I ■4b a * kkaöiaig alrifaémAaAaak wli li^Ufd, dalait ■Mikiit*. jkWUi u dluuaáu kiwrf teásai Jaísteeííi i avllt JhImÍm iMk, Mini • MvoeAMk kWMl. I*ff nW • laftimrtatf»aMl*hk aaiymaai volt; Ajyrt rttahuli ■UM maiatlaiua kilőtt MnhArnl ailltt1 ■ Imiin ni iltt-liimmul mig MURfiliii vdlt alít agyMikor, SémIM (Iliről) U Vulrn (Durud) mmomíi aűklUalk, limm JiUkak tital la mi aoanlyi Idillik M. A koiiior tilwmkit Á'fliw, wlgértllMI JtttdllT msaWW JlUlUk »tarapBk u(Jm Mfbgi aival KI kall eaaliiik íMyyf, (kl Kalit) • Uipkw*-liln atlubbaa anUtU ha. A lagMaMDiAlysat Iparkodott aaalal u oailiaigaatoa tlftadilt; al a kMDiaig allaaaii-aii kl la Maaalti.
A „magyar ueétogány" e bú < én reggel-a gyors vonattal hagyta él városunkat, lionnót egyeneeen a iflvárotbtt ütaüőfct Itt léte alatt Oul/maiiit Vilmos k. tanáosos ur adott i mfl-vésxui tisztelőiére egjr ebédig, melyen a mü-vétutak i az «ls6 rangú itinééteken kívül, a város elökollűaégo volt jelen. A kedvei házi asszony taokott Bxoretekre melbSaigivfil annyira meglepte a nagy müvéwnAt, hogy midőn másnap junin* 8 in Outtmamil 6 angyiigt SjMnyi béróBéull.tiutelgett, a nagK milvéttnd a< épen nila volt lapunk sserksastSs a a Bvndtk tti-néeipár elfltt mulog hangokban adott elragadtatásának kliséjét OuttmaiuU urhOlgy'susa-ládja iránt, -——~
—itttffm itt létt alatt tekintettel a rövid Idffre mit virowinkltM tliltütt, -jium tehetett látoga-táat, különben le tieeé gyöngélkedett, de naponta elment délután a isin! elfladie elítt-a polgári egylet keretbe e ott tiaaíaldi kűriben töltött pár negyed érát.
Zala 23. mám. (4. lap.)
i'«ak küMrtlt enimv nap*ui(iri, mely ii nél míg yilegÍjoHa láihaiArAi, egy tly vilégiió meteorként tíeílfelm*Ihb*r Kyus, «i úabb >Jioka«oeér-dás.esersöjs, ki mini li*ll|uk. kfltfiebb «»v mi ■ét ir, hogy a magyar nemiét lobáwávaí 0 ta együtt imádkotséi. Mo«i láttuk mésodetor karunkban Hufor! reméoyUnk van abbohogy mielőbb itinéi l>dvöaúlhet)Ok kOtOHUnk a magyar tircaajhii, de Iflleg a letittpdvéuei kiasámltbai-lan baunára.
' - Aa 1N90 -91-lk lakalal év l«r-rlatfál a helyheli külonböiö tanintézetekben kftvetkeiA wrrendlien lennek megtartva. 1) -A
/Afffmmiuium nrrtvi.agli| ni|y( BZi lapnqk_WllL
iiamaban mar kOlttlve lalAlják olvaniink. 2) Ai iiraelita lanintéaeiekben iuniuj_14. d. u. tesigja-korlaa, Inn. IS. kereskedelmi iskola, jun. 16. d.-e. 5.- 6, leányunialy és éneklés; inn. 18. d. a. — lü-d, e. polgári iskola, jun. 20. kéxiannki kiállítási jun. 21. d. a. 4, fiúosztály, d. u 1 fiu*-oaaiály, jun. ÍJ. d e. 1. leanyositály, d. u 2. liuoaxiály, jun. 28 d. e. 2. — 3. leányositály, jun 14. d. e. 8. fluoiaiálf jun. 2 ). d. e. 4. leftnyos l»ly,: un. B9. (regfel 8 Órakor) itteni tisiteíettel egyhekrtttttt aarlltinepély, melytkre a I. c. iiü'ö-ket éa tAnűgybarátokat iisa>eletiel megbivfa a»
ían-TOrwua M 7-én.
— N/érl ilgaJea, A fk M-lotíé mUTi .VT. ée VII. kerületi tUxo té oeitály felenwléaeinelt jarára i'naíii M 7-én a laaanaki muiattf koptban veraeevek, d^jitkéaée és tkai játékkal egybekötött, valamint két araakar kAa* reaüködéae mellett nyári tánoiTigaJait rendai Sorrend: d. u.8 órakor bívonulása a tűzoltóságnak a vigalom hefyéra ax egyliti zenével. 4 órak >r kecdéte a különféle ve.aenyek ée dijukio xéanak. Esti */»Ö érakor impozáns tűzijáték, a bengáli fény mellett oláh- ée indus tánca. Eaak után a láncstér megnyitáaa a t köaöneég rá-•aére,. Belépti.dij iiemélyenktat 40 kr. Fel&lfl-aetéeek k««onettéi fogadtataak. _
iC farmi aiaUlaA|. A légrádi Ank. (Bi-. oJtO-egyJel 1891. évi junius 7 éu, as alsó-rívi ligetben eajái pémtára javára tarasxi taocmu-latságoi rendet Belépti díj uemél yenként 60 kr. Jdtaládjegy 1 Irt 2) kr. Kezdete 8 órakor. Ételekről éa Kalokrál goodwkodva len. Kedvezőtlen idü esetén a lé/rádi mgy vendéglőben fog meglariaiBÍ. g«iaifimé<ek fcaaiőnetiel logadtat-n*k ér hirtaptlag oyoglftatatnak.
— A a*raA<l Hajálla mIj májiM 24 én
ifl»gl'l"fg ~ J lelhfty tlfmi ^p- 4* f»U'tnlt maglarlia, naa na«k vtf kadalybia lolyt ta, HÍfiiiMdmil Uhum lm 4-*n naagilit a bittanbél. | hwiew at ottam tQiolláiágnak, mety nt
Ju'niiH 18-án M el ól l 2. ü. 1. leány oaxláiyban VII. ker. juuiiis' 18-án VI VII. ker. Amse* om-lályaiban. jun. 17-én VI. Vli. ker. (a'.0 l«ány-lak. é« III. fluoeaiályban, juiii'ui 18-án VI. VII. kar.: 2, 8. X. leányoaitáiy délután I. Á l. B I. leányoest. junim 19 én pb. 2. 8.ét EöivÁttéri . - . . .. ,1. leányoul. d. u. pb, 2. 3, fiuoeit. Teleki I tí
btkeaéaénél nem vonta magát vitaa. ^ ^fluoett. jnn. 20 án t 2. l.-fluutiT. iunlus 21-én
látni Muté városi köafineégtdl e délben séete, mitiUig Maltjká Ede ebédlőjében láttuk flt, hol a derek vendéglde ialetee konyhája, kielégítette a báréndt t oiak ia a két ntolsé eetén eeteliwtt a pel^ tgytok leleé leraében, aa egy ■ leti tagok migb'iváaára.
A .magyar csalogány' elröpült, e »ale együtt élbagyta a taintárenlat ia vároaunkat, juniut 4-én uélben utaatak el laihéaxeink Egerttegre.
Ka nektinlt nem maradt egyéb- mint a négy napon át tartott anrtalltA iláa kvilvw ent'^Hy d« aa Mtáa mag fog maradni Arükre, keblünkben fog at élnfelévllletlenül I!
/Wtfll (-tOfbli jiAIMi '
Helyi újdonságok.
— A magyar ntligáa; klaslaili Ur, Splhyi (MímhS tttaha Luím müvéianfink, eltávoaáia eldtt jnniue 8-án e torokat intéate lapunk sierketstAjéksa, melyeket olvaaéiakkal magitmertatni a levélkében kifejeaett óba|láanál togva kelbimet kütele'tégünknek ismerünk A tarét Oiiierinti etAvegében így stúl:
• ítjto (Mííl HurkiulU tlr I Foyadáiom tiltja lap uAmára írni, *urt mint Mplll mondja. § „Jtmuthdfíliiin" nt.nns fiOMMti tirtriTni tf/iet *i>0*ni dti most ntiyyon Ki x'ttgyok WW-fVIit'f, Kovti atnnhan nvm llllllálllhütok
a Mm kaiilMul kSiinttpHtk kHuúniltl mon daiii a ivíni <fMHiigtálái4rt it arra kinti Műt, hogy larttanak mtg lotihkia lt ulvM Jó imlikSk-iiii, TiuMftjt; IJ/iiha Lutaa >
• Aa ej lérvéNjaaékl iltkk már meg keidte látogaláialt a városban, is ügyvédi kar-bél meglátogatta Kp*rfmp Hándort, ki ás elnöknél ileitelgeti ügyvédi kart veietle, továbbá Varga l,e|o« ügyvédet, kivel régibb iamefttiaéjben ven i lapunk u*rk*nrttjt(, Ai.elnAk (ir láiogiiá-Mtt Mytatla, ilfogtaltaágánil tógvt aionben osek pár érát sientelbet látogaiáii eélokra.
- fiatal ar*i>ai«>>a«k llulnr Úyula a mindég oly kedélyes Mnlmtr János* Kestihely város érdemteljee kántorával a mull nspukben kOrünkhen lOlinttek néhány kellemet Arái, valljon reájuk nésva kellemet voll-e Ul létük, nem tudjuk, de Kofy nekünk valotáaot emléket hagytak vliaia, iilnQnkhen, lelkünkben mtgreagetve « értés minden bhr|át, ei áll. lM*r, kl mUvéeil »pályájának ienlt|ére etek nmei kead emelkedni, mint itnnieraAl valAban bttvikeaéggél vallhst|uk magunkénak. IC sukat eaklatntt nemtet, mely már oly tok ifássos napokat élt kiresslttl á* már uly toksaot beborult IttlAlle e usgy„ég, luiay még réménylkal sem mert |ovnjében | a gniKmeelée
magánvissgálai éa női - késimunke a VII, ker jua. 22 én Arany János uirti I. fiu-, I. leányéi Eőtvde léri I Huos<t. jun. 23-an 2. 3. 4 fiu-ősit. tornáitat, jun. 27. és 28 án nAi kéal munka-ttállttftt, jun. 20-én >Tt l)eum'< ét ai érdemso-roialok kioasiáea. Ai i^tagilétág. — 4i a nagy i-asiiMi Államilag ttgtíyltH polgári fiúiskolában ■ Jun. 19, (péntek) 0—18. i rendk. leáóyianlolyam vissgálala, juniu* 22, (hétfd) 8—10. 1 ossiály, magyar ét. némel nyelvből, 10—12. V. VI. o*si., magyar, fiiika, ipartan, kémiából, junius 28. (kedd)
8 -10. II oiilály, magyar, német, lerméitelrajt-bAl, 10—12,. IV. oeitély, német, fliike. egéetaég-tan, Bírt. f»liWl, iiinius U4. isaerda) 8—10"lT osstály, sitmtsn, mértan és főldrajsból, 10—12. V. VI. oeslály, tőnénelem, alkotmánytan, egéaa ■égtan, néaieiből, 2 í. (eeüiArtftk) -8—10. III. osstály, magyar, némel, flildriji, történelemből, 10—12. ll. uealály, fúldraj', taám- mértan, mér-.lanl rajtból, délután 6-kor: Ír 2. A 4 8. 6-ik oiitály, énekből, junius 26 (péntek) b -10. IV. oaslály, magyar, töldraja, történelem, saám- mér-tanból, 10—12. 1. oaxtálf^ lerménetraji ée mér-laai rajtból, délután 6 kor; 1. 2. 8. 4. 5 6-dik ontály, tornából, jtTníus 27. (asombat) "ff—"10. 111, oastály, saám- mértan és méri. rajs, termé ssetrajs- és tgéasségUnbAI. 10-12 V. VI. oei-tály, uámtin, kőfl^viUl, mérlan raisb&l, A u. íákori Msgáii>issgálalok| junius 28. (Vasárnap) Miünet. Junius 29-én ihéilA) 8 órakor: »Te l)eum<, a lanév Ünnepélyei besárása, a jutái mik és btsonyllyányok kkosstása. As Igatgatéság.
— I.apuak krdvaa aiiiukatáraa, Osv.
0W<l//i Mónié felkéri, hogy barátai e Ismerőseinek tudnmáeára hoasuk, mlisertnl, boldogult iérje halála után a posta épületben volt lakását junius elsején elhegyia,e jelenleg a lőtéren Welas tála béa 2 lk emeleien lakik. Mlaibogv Oblátb-n*t tobb Ismerőse éi barátja mégminul|a poeta-épületben volt lakáián kareel, a hoaiánk intéseit kérésnek esennel sslveaen teeattuk elegei.
— Tavaaal Unnopél/ Mint már mull atá-munkban jelesiük: ,A nagy-kanlssal koromlény Jótékony nOlgylél" junius bA 10 én, atardás, ea-ját segélv-elapta ja«áre, a polgári agylet karti helylségébsn rinieavásárral és tánoosl egybekO-lllil sArtktlrU lavassünnepélyt rendes Kesdete délután 8 Arakor. Kelttlfltetések kümőnettel lo-aadiainak ée blrlapllag nyugtástatniik. Belépti [egy AO kr. Kedveiotlen idd esetén a mulatság ai egylet nagytermében tarlallk meg. I'éna'ár-nyilás délután 4 órakor,
Nyérl VlgnléaM. A (Nagy-kanlasal Iparos ll|ék képiO és isgélyaO «gylete< a bA 14-én a jmgárl egylalkeri helylségébsit sáját segély-alap|a javára >sarlkArU nyári lánorlgalmaU rendes llRlé{itl (tij (10 krM Otaládlégy három sse mélyre libll kr. Reidela B órakor eeie. Kedv* afltlan Idó esetére a vigalom ai egylet dtsiter méhen lias megiarlva.
deate, ta:á! ptn«ltra javéra jftvftdglmaiJ ia volL_
A nem nagy, d; kedélyéi társéíág Jói mnlaiott által disaeeeo ielallitoti sorompók fciftöü7 melyeket traotpsrentek ée netsteti lobogók emeltek, mlg a sorompókat tartA osalopxa-tokát tölgyfa lüaérak lutoiUk körül. A eormáei iSkoltA és egy algánybanda huita a talpalt *alOt, A belépti jegyekből befolyt 13 Irt 80 kr., lelU-AxelénekbOl 22 frt 10 kr., e így az Összes bevétel 85 frt 90 kr. volt, melylyel etemben 25 Irt " 41 kr. kiedti áll ét igy a majálist rendező itii-oltó-egylet javért tO tri 40. kr. tiszta jOvOdelaea mutaikoaik. FeliilBtetiek a kővetkezők: Kareaag Béla és I<tván urak 6 Irt, ATiA-domborai Hirtcb-ler urak 6 irt, Fieiscbaoker Ignatz N.-Kanuua 50 kr„ Koorcter György, l>r. Fried Ödön, Dolmányos tanító ur ée VVejszberger N. Nagy-Ka-mam, Süvegjérió-Mór leikéi* SiepetMk, Vak Péter (Oldmives és Hotenberger József Eszie-regnye 1 forintot. Tiitay Mihály N.-Kanitsa 40 kr, (irou Ighácn'é Gslse 50 kr. Nagy József B. Sz. fíyördv 40 kr. Variét György tölduuves éa Anders Károly tanító Sjrmás 20 kr. Menybért Dániel ispán -Sor o4e 80 kr. N. N. ur 2 (ortot,
N. ur 10 kr. összesen 22 Irt 10 kr. Fogad-Iák az egylet bálás kAezOoetét a sziveit támogatásén. GrSn/eld J iziel, tDtbltósági elnök, p— VArtiaali egéuaéglg/ébet nem j»-lentéktelen szerepet (étetik azon körülmény, hogy lolyAvit a város kAzeléhen, — kivévén a csatornát, — nem léieaik • igy a aaabad folyóvízben való fürdéit nem használhatja a közönség, öoa-doaködni kelleielt tehát — ka üem ie a löiyam lürdOrOl, — hanem legalább oly fürdOrOl, mélyben ustni lehet. S e részben a >OSifSrtUm> lévő igen oéleserüen berandetatl „Unoda" egé-eaan megfelel a kívánalmaknak. Nem lolyóvis .ugyan, de a szabadból .merilett, a « legtöbben elkéeailett retarvoir lellogvaa viiet, toly terjedelmei ustodába vezeti, melyben a várót kútOn-sége bátran élveiheil a frisa vis üdiro balásat j as uuodt két réstre oszlik, egyikben a még ussni nem tanultak csekélyebb vitbea IQrOdket-nek, a mttikban bátran lehet uuni, a jél bereadeiett e tanult uatómeater lel&gyelete atalt álló uaiode, a jövő bét iolyaeMta leit átadva a kOiOntég bastaáittára. A göi éi kadlttrdők, valamint a zuhany lürdók éa kópülózO termák ugy tieitaaág mint oélimeraség által méltán megar-demlik városunk közönségének látogatéaait. A Ittrdú- parkja a helyi viszonyokhoz mérve elég oalhosf a lülevolü .Iák örök zöld lombjar alatt megpibeokeiünk a lorré nap hevében e szökő kut hsrmatcsepjei a nep megtört i^jaraiban, eaivárvány játékával gyBnrOrkÓdteti * ezeosMlOt. Ha van még valami aiváuni való aa, hogy a kerttée cierélteesék lel újjal, - mi mtof tudjuk, Viem sokára meg is leet, — s ha ez bekö-vaikasik a „QfafiMi" minden takiutetbea meg log telelni egy vidéki város lürdOjéhes ko tölt igényeknek.
•• Htréa knél ritikoriei Ietváa 18 éves, bádogos tanano, INréger Béla gyógysaerésa báa-taté wKloritáil laetekté, a kOtbw 'Kr i padtáa -ablakon ál a sári padlásra basaokott és agy téli [kabátot ellopott; A tatliet a rendőrtég a kir. Ibiróiágbos állatta.
Nngy-Kanigan. vasárnap.
MaMIAk tliitutUk t Villák tiytlrgy (iÍb fin. tgr •«<•#*«r ttionóttó lyaratke, a kinek anyjtt i'«KKfll n*KT Al"»kojP már a inotát végtll dlliuRvi* oualádjál, • hó 4 én a aaoiaaéd báaaál h« éptlk#»éahea kásaHeti mriHXo|ló vureinbe hu-lítitf,-a min a aegály érketell, a *<egény gyér uiokal et ollóit lorro méaa annyira NaaseégeHe, hogy kél napmulva.a várotl kArhéiban meghalt, a haMaág fTom Inlétkedéaa lolytAn » orvosi aegály aiannal megértetett, i a rendAraég réaiá-.ríll ftiy György kapitány a ltoly eainéo megje-Íanv«, (elvitte 1 IónyAIAiit *> megindította a vii«»él«to!.
—-- Tka »»l» e hé I áa eala ■ Tnkarékp*ni-lAri utcában lévff Mttiy féle aiabó Ihletben, ahol a leihal moaott ruhnatfivelek kötött, it bolt heaáráta ulán miniogy Klárival tttnit ki * illa, moly tanai nagyobb riadalmai ekoioit, mert a varon kóxftnségónek naiy réaae • axioh^aban volt. Saereac-ére nxonlinu, a Ittiollók ligyeaaége mo((Hkndilyo«ifl| hogy a sainháai kHafiiiaég ludo-■Mi vegyen a iQsról, * batbeiós lellépétének ti-karttit axt el ii nyomni, A ntkt&sri »oh inovt-lek nagy. réet»-alé|eH i a kár-pár -Mar—lorlntj-
0 bolt helyist éí raktér biatmitva volír—
— A .HllraJil dyelarawa'i mind in kaM> ItAdii vAronunkl>an7"wk addig larióikodtak wegiokintMfóI, aaon niiben, iibgy, as nem egyéb mint kftaUntégaa paeoramtnt, iuh már meggyomdtalr nnnnk mttvéaste* IciállilAttArólj kó-pernek plaeitioiamuaáról a látogatják a toron tokai, molyok érdeket egymásutánban kó vei kai nek minden harmadnap. Mlhdeaok ~ kik ajt el«ó aoroMlol nem latiák, melyben a regényei Svájc volt bemntatvaf mindazok eukat vonalúitok; a lefolyt hát „Ejtünk Amerikával" nylll inog. El-tekintve a atámoa regényes bagyvidáki iáitól,
1 Alim ti uk a v.llághirtt „Faclflc" vaiipíilyAi, „Mormon lomplomol", Amerika legnagyobb folyóit a „Müwurit"; „Misttttptfy'nthitOt*?, „Hudaont" a '-vaalngionl keplioliuaot, a kóaiáYeaeági elnBk raliárháaál atb. Majd j AngolonuAg" Ifit bemutatva. London, Mverpol, Oxfort, Edinburg, Oa tande a még atámoa aiebbail aaebb tájképek a a Vlndaon' kulély, BAkiugham palot-i, Sn. Hal aaékaaegyháa a Tówsr vol> láihaMi é* Nubta" történelmi emlékekben gaadag Irtdé-ról ba volt mulatva a Nil vUeaéaé, „Pbvle atl-
(iairo, Manyiul, 1'heba, a tphynxek, pira-mink, HeHrfpollt, Alexandria, a aoeei oaaiorna, India királyi palnléi, Jeddó, l'eking a atámoa ér-dtklettlló Mp. Mint érteeolonk a oyolorama iu-lajdonoaa még pár toroiatot mulal be, a aaulén Temeavárre megy hol aa olt moit megnyílandó klélliiaaoo mn'ai|a be, villám gépeietU cyolora-mijái.'
Nattl«kk*a *A budapeaU Jitlloaéaaei-hallgatók iHegltó Kgyeettlaie* kóivetll nevelői, tanári, korrepetitort, irodai, rajiolól, fordítóé, aene-nktatói ailumaaokat, úgy helyben, min! »idíken, Kt eljáráa állal lOkép aegélyl kivén nyú|ianl aa arra étdemea éa lehetaégea egyealllail tagoknak'; máalalól alkalmai Igytkeilk adni. a wiMjíokjuik, •hogy Ily módon gyermekeik mailé nevetókOl káp-•att áa megbiahaló iljnknl nyar|anek, Ily Ügyben aa agylat UlUrl hlvalaláho> kall lordulrtl.
■•fkaikak Mmit M mmlmmAm. lllrM lift M| lialt mUm >1Ma et évaakartkaa. Ilargliaftir latvánaáMaghalt Mtjaa DÓ4a ti évaa kaiikaa RaUthld Mlkaáaá maghalt mmim 114a t7 Ina karibea. Iloiinilnk liáaaló aiag kall MAfiM Dl'in 4 kDaapai karébaa KDraaaill /taaa aiai-lialt Jaalaa l-t a I héaagaa knrábaa.
Köigfciduig.
' Zala 9a. rzAro. (7. lap.)
javultak'; Ude aüld aainlik mellett' kellóea ttok roeodnak éa kaláarakat ia ketdik hányni, a már eddig ia ktiaépen aluliaknak jelaétt vetéaek túlnyomó réaaa apró kaláaat bájt, kiveaat Ígér. A bnaa oraaágoa átlagban kOaépáuHlnek mondható A roaa vetéaek valamivel kedveadbben állanak mint ex eltttt; iavnléeuk leginkáb a kaláaxban látaaik meg, melyek — habár a vetéaek nacyob bár* ritkA éa alaoaoayak — aaépen kifejlődtek áa jól virítanak. Aa oraaágoa átlag aaerint a votóepk AIIiVhu gyenge kSaépnek eem igen felel meg; oaak kOaéipen alulinak mondható; aránylag véve tttrhetfen áll a Duna jobb partján, a tT
- - L-l ..I..Í I t.i á. - ..
»tt* pawpa vu^w rn-ow Bt vármegyékben — A* Stzi irpa ia javult, kalá-aaát hányja-,, hasonlóan a tava^SPia; ex utóbbi kel lóm bokrosodik, itt ott férgek kirakják a aa erdélyi vármegyékben & axaraiaág követkox-tében nem gyarapodik. A zab javult, ngigyobb&ra kedveaóen áll, axépen gyarapodott a Aulában bokrosodik A repce kovea hoxamot igár j tiirbe tóén áll a Duna jobb partján. — A késői éa üéM a kocal finnini ii harfljol k'inol hiínyo tan-keit, aSlhpyfetytWftn térgek ia iiáfoaitják; át-tagtaimég kirlégit^, ez eaóre j íyüT kapálják.
.— HAéapaati gabaaléiaéa. Butát a la-fulyl hátén Tgeii gyengén kínáltak; a keraalel Törtltüli »oTi. Elkeli lanyha Irányíai ■gtoriff eaer m*i(rm. ö lijrriil ulcaiibban injn) a mull heten. Jt<yyw yafcmmiMiflairófN uaiakály volt. a heti, forgalom. Kou, irpa, tak, Tányha tmgiri 8—10 krraT javall. __________________ •■ ■ - ''
— ééitktaattalcl. (ialtootpiacunk e héten nagyobb láttogatáanak Arvendait, mi arra vaxetheló viieia, hogy gaadkink a keilveaó idójáráa állal jó araláai remélve, tavalyi kéaileieiket laráaaák. A hangulat lolyion lanyha, véielkedv oaekély a ennek lolyományakénl aa árak eaókkanliék Mai' piaci jegyaéeeink i bu*a 9.40—60, roia 7 90 kr., tengeri 7.10^, bilkkftny 6.26, zab Ö.50-ÖÜ, fehérbab 7lrí, larka 6.50 kr.
— A vllághlrtt peiagéker plaee. Van-e valaki, a ,ki a Theophile Hoederar éa Taa lále paaagói Jiein iaineri. Aki caak ngyaier megulelle
* ne.lüi, annak Orók emlékeaetében ta marad, dé nem arról van moel aió, hanem eaen vég plnoéirfll, me yek a lerinéaaei egyik legneveaeleaebb rlikaaágál kénexik. E<ek a hajdani Reima-i katakombák, malyek « vérot iako-a igának manhelyUI. aaolgéltak ^lúui-é/eik űldö'éaei ellen. A lóldalatli oaarnokok éa lolyoaók 40,000 négyaetinéter terjedelemmel bírnak éa uiég A régi rómaiaktól áaatlák aaon méa-rétegekbe, melyek e vidék kóieiéti alkotják. Miutin eaen kaiakombák eaAaadok múlva egy véletlen Áttl lólledeitaHek, • Tlivopbila Hi>q-derer. éa Taa oégtól-ótiáai pincéknek Atalakitiat-lak, éa .peaagóboruk belogaaára, müvéaiinaaeu rendeseitek ha, amely oélra őzen plnoék nagyon ia alkalmaaak, mitiiAn a knlnkombá 180 kupolaloriu 80—10 inélernyl magaa iériHlyly#l bírnak, a melyekben a bóuiereéklet váltoaattan ea melyekbe nedveeaég nem balolhai. Ei okoaxa egyebek kóit feleóbbeégel, melyben a Theophile nnederer éa Taa oty borai a többi borok falait réaaeaUlnak.
Kaelpp éebMlyéa lelkéai. Kofftrtr L. éa láraa „Kleó oaairák ineobaaikai Trikolgyéra, Béoa. Hernala, Oliókriogairaaae 20, <a. a. aa agyét)IW, mely jogoaulva van, lótiaaielendó Knelp Hebeetyéu lálkéea ur rendemre aaerínti fehérnemQkat gyártani. A gyár, a mechanika mlndan kellékével el vau látva a gyártmány céljának elérheléaére. A nyert anyeg a legjobb (oeupán llitia lenoérnábólj. A lenlebb megnőve
_____1891 juniui höJNéd
aet cég, ée annak raktárai egyedül jogoealiak a Knetpp lélcr rtnttvur mán kéeiOlt lebérnemllek elárueiiáaára.
Be—ét vetkl a legvalaaaiékoaabb élet la, ha ulnca éivtunnk. A* iltágp jirjtultír* ugy mint mindennem'l gynmorba|oa ellen, me tagén ajánljuk olvaaóink Agyelmébe Kgg«r élj-Jalalmaaell HaédépaaallUáli. Kaphatók' W krajcáros eredeti dobozokban a monarchia valamennyi gyógyszertárában, valamint Egder a'< 8a Wien'-Nuaadprt gyógyxxer ktMnlegeeeégi gyárában.
— A v«lé*«k álláaa, májút hó utolaó nap ján a mlaiaaterinmhot érkeaett Jeleotéaek eaerint aSvetkeaó. Aa erdélyi vármegyék kivételével aa idójáráa a nOvényaat i^jlódéaét lénvegeaen eló mouiitotU, mivel iteapadék ie bóvan volt. .1 vetáeek aaép Oda glllt| aalnt nyerve, átalanan javuláanak Indultak, aa ertlályl vármeiyékben nagvebbára aaárMaág ée hneig uralkodván, a nOvéayaat, fóleg aa óeai gabona, klaebb mérvűén baoyatlott Zivatar 4a |4g voaatitott Temee, Itaninya, Torda Aranyoe. Marót Tortla. Arad, Heprun, Hont, l'eet-l'ille Múlt-Kit Kun, í'uuoit éa Zala vármegyékben, nagy kárt okoaott kii Ili nteen aa elet Itárom vármegyélien. Aa óaaiek fóleg a bugák javaláaa aa utóhbl héten néhol Igen kadveaó volt, a mm le lavnll, bárha oaak már kalAaaa által, vár ea a fó et laáaekre aaánen ItUnjltfilliUv virágaik, a tavaaalfk aagyoübárt kielegiUen gyarajHiilnakj aéhol atára>atg ét lié-kOvatkaMéhM kellnleg liniil ijliiiult A>hullt vAáeek a Ouoa Jritili paflláe, a 'l'ieaa jojtjj éa lialpartj4Ht véytll • Tieaa Mame aaltgén aeépenl
Ca falalal ifcaa.
Nyílttér.
a haaalallett ttlf laaaattitil tatiaawrkatjtk ka a aatvatbftl tgjr kia itarabkát_iU(«taak, ■! thai a lianiaiUa aanaat kitűnik. a valódi selyem ugyanta a maggypjUa atáa aasaaal íiaaaaaaforoéik, gyorsan- aMg a alig kao maga atáa kavéa hasat ailjMk -gruaaa világos karaa axtua van. A liamialtoU aatjraai pedig moggyujtá^ titán laaaaa tg- (mert t aaálak agymámttn égnek) a égis után sötétbarna sok kamut hágjr. auljr azsabaa ungorodik Ihm. mint a valádl aalyemé, hnnam darabos Itaf. Ha a valódi Bfívem bamuját '"»awloris«ljOk iwrjjt Itta. alg a taflstófi.'i taa A Hsaai kat| (I. (i». ís k uiiiiklái — rlék-ban) kívánatra keié: mindönkinek valódi .a^tjf—i atetákat ia aaállit selyem Aa mái aatvatat aaáae vteskWa la'CTB h [aaintf
Um Sajtit 75 Atm Ulff rÜyötsImdi. 71i
HIKDETÍ1NEK:
IL. LWI ,T i I riXÜilllllliD
Irhér oiTiflRIjMffRI Hittől gagaa // Qhntraugtn -
Sduciclm aa daa Ftur- */ f*
aohtan Versen und atla >7 ,
Obriganbarttmllaul J^lÜ.^
' ^y baa orllegen

MMUMVNIfl m.
Wirhtmg MraniiVf. Darch df«
Ápolókén
bu bé<

/j

Hauptrtram-dungí'Dtpoti
sír a „v L Vkvii'i Akti.
■•tdUac-Wtaa tar acht, wenn Jejta Oa brtucliaanwbisniig l. jedei Plaatar mit d. nabaaatakaa i Salmtamarltj n ITalarwhrlft-vameban iat, daharacktá man aat dtais u, WOl tinhr n>i tktft ffm-h' aliiirníi/cn furücjt. Znbaben la t'raaa Knm'iM bei Barna M«i<mA KUiiya. bel l. Mui Ajtotkakú, tttt 6—0
Bármely állAau megbiahaló személyek, kik térti jegytársaiiqok létreboxáeaboz tagok szerzésével loglelkoani akarnak ai}> jüetátlmti nyerhetnek. Ajánlatok inttzendftk • Bivfapetti Baaktg)e> aálel részvénytársasághoz Budapesten,
ÜGYNÖKÖK
törvényileg nqelengedett
aorajegyek résíletfize- ,
lós melletti eladá- me,,eU
aára általunk mindenh°l
cv->í felvétetnek. —
Fütirosi íáltfflilít Uruág
ADLER ém Tm BUDAPEST, 982 6-8 Fftrdtf- ée Dorotlya-utc* aarkán.
it)
A kiválóan kedvelt
Ó-PUsenetzi kiviteli sör
valódi, hammtatlnn minóaégben jótállás mellett ajánlja nt orudffot főraktár
ÖRLEY GÉZA Bl D*pm-
a " ■ ■■ vili. ktla* alMalá atia él. aa.
8*AlUtá»i pincék Kőbányán.
/íw/ií/e-Mrlflbnfh 4 itmfoltimtMkmik árMi+mfny ^ttf
Ihátkll'déa hunliMuiif valamint 96 4a 60 jxiliicikot' t^jlolmuió
VitMa'Aow. - " -■ ■ • ii
Árj«|íy.KÓk ingyen ia bármantve.
1-44
Nagy-Kini«inf,' vmámap.
* ^ Zala 28, Mám. (8. lap.) 1891. juniuti hé 7-én.
KKKKKKKKKKKKXKKKK HAffKKHAKKKKKKKKKg
BÉ Hirdetmény.
• A »nngy kim Izmi 1 Kaaainó* unjál, épületében levő egyleti helyilégeiben hü Italok é* ételek kiazolgáltatáaát (kávéházi é« vendéglői (liléiét) INttl évi MUKOkSlu* hó 1«m6 napJAlál három évre bérh* imIJU. ^^^^^^^^^^^
A» egyletnek van kél uj tekéa^hpuitiU, mélyakliflk fiivOJdfiil^, 'VII-lumiiit h káFtyajáUk jövedelme i» i bérlőt illeti. JüienkiíJlLl bérli _ egy két aiobáa lakául ím kap.
A líítÓH éH világiiáq, valamint! CHeléd én atolgawemélyset alkalmazna a bérlőt terheli.
Az 65 tv éta fennél ló egyletnek 280 tagja van. A helyiségek Alinak : egy olvaaé-, egy lekéső-, egy táraalgó éa két kártyásé teremből. Eteken kivQl van még a díszterem io, melyben télen a táncamulataágok rendeztetnek * mely az év folyamán egyéb czélokrá, bangveráenyek, elő-adáaok, lakodalmak atb. megtarláaára bérbe ie adajijL .........
A kik az (Isletet elnyerni óhajtják, felkéretnek,• Hogy zárt ajánlataikat 800 iörííit bánatpénzzel ellátva, alólirt elnöknél, a kínéi a közelebbi teltátalftk Ji megtudhatók, f. á. Junlua SO. napjáig adják be
Nagy-Kaniisán, 1891. junlua 1 __• ■' - •
878 1-8
Ebenspanger Lipót
mint a iiagy>kanisa*i Kituzinó elnöke.
ÖXWHKXX K»OÖÖO0O<« X* HKHJOCOÖÜÖOÜCOQC xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
Caak akkor itIMI, ba Uiirlpp Nrbril/fa lelkfat urnák aláír* *áial el van lélta.

rőralrtáLX

K
irnUer Jóaarfnél
laaá
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SflTT Tf Y fAlp Vasöntöde és gépgyár Részvény-V^ilLJL'IV'ltlC Társaság Budapasten.
ttyár én Irodák i I Vároai iroda fa raktár:
TL kttlall vAoil-nt MN •*. ». | fi MuitMkr^tm M isin.
Ajánja kltünö áa aailárd uerkesettt, Bit 18—84
K^*' |Argáay«ftlplO-k6MMI«»telt éa axámoa elaő dijak kai kitüntetett *aab M'HLH'H-félr t éa B Taaa •kélt, fa »cab /(, a41] llltkfll, trrrítfi MM ét Vidati-féU egj vaata ekéit
i/T/j tiiliijtiilveld OMiklUelt, hdronAlt ÓH rllgittrő hengerelt
^1valamint 8CHLICK-MU aaab - - ;
jHCal*düáuB" ^ eór'b*v-etór*P elt.
«>••.........i">ti<u |>kMail««u rwMk (H*K»;n
*• VllláTé >••<•«(). IlkuaiiilitMlll(«r«k. UmiH mwl» »• éa»4lék, aiaba* IM>( Ma „■aaoéria" a ^ darAlé («a*b •••ba|Mual lillaalart «• ala|aíalen* NMMMA |NeMI eaitrlhal kévtkété 4a aarab* ■ rabé araié plp^ H HlméHal^it, aaélllthaté a»m • aaatak Mit,
KIdnyöíí flitttsi lÉlel IflMiukli Irak.
MMT~ Afftffiéi kiiilnnlin iHyMa in MH'Hlt*
^■ Vl
\ tilk ■J I |B ÖZz
wiiiínr^
Híj {ÍM 3 ^
ti '{li 30
sStsSJ C «=.
t|!i iiifM a ű mi I(:[u B ^ liips e
f fi |!}l rE i « 4 2 a —-
ü íírSS i
(i ; íl if- 3 g ; i h fi
¥ Ili »1 1 ff |
" III í «
n i
H'MÍ* W
li E * f : * i h 3 : | Q f
dl ift ; I IS
I fSU ; 1 □ íj , lijsíj ? ||{nI:'
ifi íiiíh|S
ü í Jí ; i/3 A li
III ii 15* O llí
i| hp r i io m' i s
I : If I t I;
iwi* _ LI * k • : I i M
I m k f w *T
Nagy-Kanlasa, vaaárnap. x dtitibtitdk*0**i
Zala 88, Mám. (>, lap,)
1801, Jünítw M 7 M
Junker és Gaertner
HuUupiwt, IV. vac/.l -Jilc/<u 21*.
As< 1890. évi btaif pidaaéfi é. erdtaeati kiálHléwm •
MM "P nM W«mhI klItalMr*.
S«4ilii: 803 11-10
naiutkat* éa állaai* wui éa nUmd
TUlUktt
Erién*tl koraik ktarnlk ti tttslfe náU-
J ■Illant* keoalk «1d kanak áa karira améJ-» ltttaára laf^Jabb aiarkasattal Pályobcreftdtzitek kívánatra Utalunk tukl zSltelnik ii üzemre kiizen átadatnak.
I4h«r« tokltwol*
Muhmikff.
r«ijakaint«»,0
Cséplőgép.
GRAEPEL HüűO
CÉPCYÁROS
MARSHALL SONS 4 C^L1™
VIZtRÜCTNÖKE
Cőzmozgony.
Y., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46. BUDAPESTEN V., KOLSÖ YACZI-UT 46.
(iiulrt iiiooli <éiiiHia otaw
Alinl legkitűnőbb rowrkczottt konkolyválasztókat fTrieur) éa gabona tisztító rostákat, ugywlntén legiriahb rendasara sorvetőgépeket, könnyű fajú hitvasú ekék-, osÖves trnanri darálók', ktikoricza morztolók-, stecskavágók-, répavágókat, továbbá lónere-toklászoíó készüléket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint őrlőmalmuk 4a malomlterendetési gépeket, novexeteacn: gabona tisztilók-(Kurehn),Utrdrok, inalom trümrok, hengfirszékek, HexloextdlyoKÓ hengerek, féthordók, dara tisztító-gépek és malom vasrészeket; lyukasztott rostalemett&h ét általában mindennemű gazdasági gépek és eszközöket legolcsóbb árakon 4a iegkadveaObb flaatáai fultölolok mollutl.
>1 Arj«|jriék«k Mrmontva klN«ta«k.
UnUmUlyoit hstiHor.
KLVXllal mlndsnnemll malom fnliiedftilthii'k^h bármily fFrfhtüttiirn
•né*

ÁI'Aióiim)
Mnlomtrlour.
7 sMKKttzÁmaim,
sesessámok és sssbü-zök gépészek, kovácsok és lakatosok számára.
CépolttJ, P
Rapavégó
őrlőmalom.
*ian«ilyUJU^
«lt)gO|..
yjmjm*****'* vAJtJuuuoo
1 a * * ' i
/ í ! 5
] 5 í f
r | | |
j | - i % J9
£fifí#íiS
i iI"Pff i® ifiX* fcfc
j cl »8fl ío * 5 • * ftl
*.; i44 tz=6t I
I I ! * M ! H f „ M B «r -e
1 18. 2 a 5 * rl o
I i' B J i I W 3 i A
í ^iifll^ j^i: s?
1 i -l i i r, 2
; j » ^ B
y 3 * E ■* o ET
1 • i s * r
4. H
4 - * 1 a
j 1 ' | f p. • • h
Smaacxi'xxxxATexxiacmnc
i
■ ■ u.....
' l " i a 0 <1 a H f
"' ® »f » Bi
X M r »f »
_ ~____i
Nagy-Kanton, vasárnap.
tor* tilIoerlii-Fog-Créiii,
Ka fog*!
la épiéf
AJ
NélkttlOahetatJan rövid ldaj* tartó hannálatUl a %ttk " tiMttíat
ALODONT
halász 4M ttte<jbin$faa.
r Igíit alkalmai utattMliMl. fllatoaan MitÓ.lü
Ht Ártalmatlan méf a Uffjtfafébb fofto máponál, la. -qam
JefTfék ' Nématnnmáip taPraArlanraaajrbaB i lefaefyobb arwmánynyef ?ao liaanan lat Imii » «f.v aa udvarnálr mint, 1 lagmaga&ahi? kíiruklftta ?<* |t ciueaerl polgár bénánál li hasHnálíftik. HM W-ta
KapUhíú gyjgyaneréeank éa ItlWSMYáMBlflál r Ara vgjr darabnak M ftur. 'Na icy - K ' Bob war a éa* Tanban
Beeinaii AiloJf, Siww^s KÍ«in, Marton^ Uabar éa Prá-t tar BAlu |y<tf/mrrÍMi uraál
Wmu
Zala 13. sxám. (10. lap.)
IMI, juníu| hó 7én
< i. én klr. imMiImi J7SII4BSM m.
Kiszáritáaa a nedves falaknak, falazatok g támfalaknak
Hflttl vízmentes védanyaga által
(NO . . KÍMÚrét*got gyártd**
A v^jllfg kémilteU kilrányoi-kéisliaéHyekiifií, fedélla* karéknak, fn- renf+iiliitk éi aifali-ké»iHniéiiye^|ifk
POSNANSZKY fis STERLICZ
gyárában- Kaépoat Béoa, X.
A Httttl féli! védany*, i ei él klr Wroá. hodttfyminintoriu által tau. íxjnm utt klaér-l«t| kanaaálatoál, mint legalkalmaaabb Mar biaonyult bt a aedvH épttlotok éi aj onnan ép tilt bá Uk klMártlásAmál
A Httttl Ült védaayagot aam a kttauhaáfaa via, j fi(>in a falak »adtaaaéf tajy atá* Ytaanytiaaéf tani liatja át, aem rothat al a tóidban éf nb amilárd ■am folyékony uyaf által bob Ion őséi- | rombolva, a vtrfaajraf mindig aallárd éa rogaztyoa | marad aem a hldof MB a malof átful MB raprd.
A MUltl-fél* anyag Mtecaplltaa mallett u aj J Apitetek i« aaaaaaí átadhatók readaltatéatlkaak. . [
Kimeríti nUattáwikkai ~eanljrálnok, malyek" után. j bármely-kömlvef b, mladaa* további taa%aiAa aálkttl, j mnakálkudbatlk védwíragunkkal.
flS.
mb a
MnxlaliUna tronoo 11
A aagaa aa. éa klr. bírod, hadügyminisztaríui Hlttf-féJa vizaaataa anyagot illatólag kóvntkezö okmtnyt küldött hozzánk:
faáasár
iVi
éa kir,
-^Irodalmi hadfigyaHaiatartaai
a. oeaíály 071. aa.
▲ Posnanjzky éa Sterlioz
e4faek Béee I. ■ailmllln-tfif' 11. ea.
Aa o«ak által a hü 11 -áu heiujmftitjMöteidéfxté* fúlj-tán megengedi a hadfteiuttinletfCJpb^ öa'fk *s
aHatek kiboeefctSBd* proapaairahan. hfrilBjjjmjeejftk ara.
lHMMf a Mfoá. ~Wfl<tBl>iliitirittiP htw»l
épIÖaMfi a*t*liTkHriTirirnt ■ mrtTai UlrÍMÍ fetflf Mknél, aa finöfc által feltalált anyagot, ai épületek •ímmí ttítwie mmi|hhii|IMI alkahnataa. . jBéee, fabrttár ia-áaH|
rm»i
A bifod. btMfjmla helyett
J. Hormnnn O E
t
valóban a logkltünbb szor minden rovar ellen,
mival mm § liklfitatban páratlan kAmiilaioa ar(í- áa gyonM**ágf(Ml taljaaati kipuaatit mindenféle rovart, legjobban al* kalmasbató albmMa Állal aa Uvagra oaavari Zaoharlln Onmegiakaritdval.
A Züoliéi^llfil naift aaabad a kOtOnaégta rovarporral OaaaetAvaaaUiiif mart a Záoherlin egéaa máa különlegfenségt
moly aoba 4a aaliol aam kapbaió, mint 881 5—10
' . lepecsételt Üvegekben J. ZACHEBL névvel.
A kl labAt ZtM'liwrIHií kár áa paplrtakaroaban vagy tlolitiaban port kap, mindauaaatre mtg van oaalva. Valódi kapható i
H«f r Kaaiaeén |fooaoMi*tlor JAaeaf, Wlr#lt» m KUla, Neliweta IteraefMoa J- a. Kaalmaaa i <Mktornyán i Kaaatkalvan Waaaeh Varaon. (taoaiáa Hl. Mértap. Mér éa
fiijte ffitlmrflt H íhiiÉ .UfkUjft iHrtliii.tiAtttnL Q(ia«r ttiriL llfltrtak /L Idmtif utkiál. Magi Aláitaa. lfMiadl Aiajpa acaAl
2« früÍHír, aea m Xiafa, ntaHianMi Aanif. lliMa m liaaoy W gyof/«ierUf4mi|i r.ala KáKraaefot: Kaatar Háaé»r, KoMoaky Ádolr^íJoMr M.
" H i|f baaaiiMii Mlkea, Máiban ártHMllt araknál > KnIiUi Oéaa «• Meliwaraa ttáláaál, W«u« J«Vai« airtée.tlyarmiitt lU* hatiMr M armkaál
Nyiiitiaűill Kishal Flll/in iaptuiajtltMioauAl ÍÍJJv RaniKaán, 18i)i
Nagy-Kanltaa, vasárnap.
Tisstalffés u uj elnöknél.
Mint már előiőllg jelaaUttak at iy Hirvény elnöknél u helybeli ügyvédi-kar má|ui Síén d. e Ml lí Arakor tliztelgett teatUletileg.
Ai ligyvWj kar tlutelgé«ét moguliMn IHMI Kertbe kötjegyiő éa a kát tilrvényizéki orvot tiutslgéie,
A* Ügyvédi kar már d. 11 árakor Mljsi •iámban jelen volt á gyfllekezéti l|»lyon a tiir vényeiéki pertárban, bonnét fái iü árakor vo attltak be Tith LátzlA tlnftkhljz. .^Xl
Kptrjitty Sáador aa Ügyvédi kar Neutora, a nála meguokott bigadteág ét pontosság mondta •l a Kivetkező Udvöslfl-beaaád^:
„Napyaágoi törvényuéki ?lnök Url Midőn ezen kir. tflrvényizék előbbi -elnökének- a"fejedelem kegye által magasabb állásra történt előléptetése folytán *» itteni elnöki izék meg-SfMMatt, némi aggodalommal tekintettünk a
JMba airt hit ♦lrtptiytek i btróHrtnt.qgy jelentést í,tt "• ,T
ötua van esóve, bogy a«. igaitág Molgáltatás tVréii, oaak nem naponkint találkoiunk ét min dig uttkaágttok van pártatlan'jA aksratára, hiíí a nélkül a váditiriiir torom nagy kniöniég-nek jogot igéiyelt kielégíteni ée aa ig»nág»*ol gáltatáahoa füiött reményeit megvalAaitani tobaaem Unnénk képetek". • , Annál kellemesebb volta bitonyostág ami dán a' hivatalos lapbál olvastok, hogy ö . cs, és kir. apostoli felsége legkegyelmesebb Urunk ée klrályaak oton kir. tArváayazák elnöki exákére Nagyiágodat kegyeskedett kinovoztii, kit bér tasmélytssa ismerni •■•rnnméank nem voltunk, de hirMI tudtuk, hogy birái pályáján zépiett ■égé, vaa szorgalma, lántorlthatlan igattág ize retet*, áa—a._j«lmi—alaki_törvények_korlátúi
között, lehető gyors ig»wágMolgáliatás által
tttadökOlt* • .-j^ „ t- b'é kezott bat k5ltemán
„Nemctak mint as igauág ttőlftttKtti egylkj S^lu.o^in^Lr/^r.ll-n.k^ ténye»rtje, as »lnltk Iránt tartoaó kötelességből, hullom aaiveeen jött tehát Uetületileg ii Ügy vádi kar Nagytágodboa, bemutató tls«telgé«rt,
hogy egyrészről elnöki állásának tlfoglaláia •Ikalmábál örömteljes Itten hostát kifejezze, ■áiráurtl, hogy Nagyságod ', tstmélye iránti hódoló tiaateletéról btatoaitss, aaoa kérettél, hogy bennünket sokssor nehéa ialadatainkhan, <U mindig 1'llgllit pályánkon já n kert távul tá támogatni kegyeskedjék éa nzött kivánsággál,1 hogy a nam sok i/órakotáit nyújtó vfrotban magát jól értate éa magM testének megelége déeaeli bslöl létében aa Jalsn nőkéig élt***a",
A tllbb Isben „álján" nel megesakitott, • vé-gén hároaaaoroean megéljenezett beeséd után JVítá Láaalá elnök kinek lérllas alakja, nyílt areti tslvélyu modora mindenkin a legjobb Iteayomáat Utta, kimerítően válaaaolt sa Hd vljalő bestédre, Jelesve n ügyvédeknek és bt réeágokaak tiuoet trtoiin(ló>ágátMi reményét fajost» ki, hogy as llgyvédl kar a mostani igattáglkgyi kormánynál sokkal több elflnyre eaámitbsi akit Igamlt at Igataágttgyl mlniastsr aa által, hogy Uibb Ügyvéd magas bírói allééra noveztéUiU ki. Hnjil megköszönve a tlsatelgéit kérte as llgyvédl kar támogatását, maga ré ttéról ígérve, hogy • kar jogos igényelt kbi* lé|ltanl, mindenkor leltiUlénnk log|a lemerni, Aa elattk beasedél liSromttorot éljen kttvette, mlra a*táa aa egyenklatl Iwmutatáe kllvelke iftt, mlnilen egyee llgyvétldel kenet esorltntt, s kljalantá, kogy most még sokkal rtlvidabb as kló, hogy wm minden nevet n eg|egyeihpaern megának, de a folytonos érlntkesés mellett mér a' kitaaljQvAlien hleal, hogy teljes lemsrntséglw leeafiiik rgymássál, iiia)ü füiitelrn harMeégo* társalgás besdddmt, mely esek Is negyed I Ar*' ért végdl) amblAn a HsalelgAk a legmele gehb sslvályeeéogel vállak meg Wh Uesbi elnllk Wlj „....^ i%tt lm Ak M
Éviiró ünnepély
A /ptngy-kBVttlíí /Ugymuatium'' •sTvfmáíns 1)0 án tartott aárA , Ünnepély* a rnktoromboa a városi kösOnsAg esine java esóp ée"nsgy esámn jelenléiében folyt le mely unfoláaig mtgtiilU a kUlllnben elég tágas termet.
\ tógvmn. tértikara által elég aikemCT -sió1 adott (Uluoktól) nyitotta meg as Unue
pé'lytr Est követte: Nyitány Verdi „Eruani" nimtl dalmflvébffl Vtnctrl Ilrseó hangeserelése után a fSgymn. senekara által. Zélír Elek 8. out. tan. Endrrtdy Sándornak MVieesavárlak" oirnQ kölUményát értelmes kangeulyoiáual aia-válts. „Abránu" Doppler F. tfll fuvolán ügyes tsahnikával ad>a elo llaátz Lafos, " Emnyer 6éaa tongora kiiéretével. A fógymn. éaekkar •ok tapsol aratott magyar népdalokat énekelt. [jandltr Jen6, Hevesi Józsefnek , A légy"cimü monólogjit nagy batáaaal uavalta. <Serenata.> Mnsarttól elóadták: /íiín> K., Maytr József; Uiaekl Jíxmf, Sekuw* K., Kripáe L
KövetkeaattrA pátyáagtoT" kfcirdítrtr fM ler Károly a „Gyakorló iekola í fójegysöje je
\gf
(leseie Hiután Molviua a. ptlyásatok ered-' mépyét i A Urmétaetraiii értekesésré kitüa&tt Pap- Jtno* léla alapit vény H frt H kr kamatját, m«ly*t még PoAr Jánoi 1 aranynyal toldat mag, minthogy jutalomra érdemM terméssat-raixi mii nem érkmett be, a 9 torint 84 krnyi Uiiieget Sltimr Gyula kapta ,.Cre»clt nub pon -dere palmn' jeligéé történeti novellájával, ügy-szinten Entjtl Jakab „A nép eiava, Intőn szava" jeligét tlírté.itti albei<élé*»- as Ebenapangar liipot féle alapitványr tO lorintnyi .kamatjavai jutalmastaiott j a harmadik e pályázatra beérkezett mii „Bizalom a< tjei erényben" jeligével a'Varga L^joa Ügyvéd által fölajánlott egy darab ct. és kir. arany jutalomra uintén érdemesnek találtatott, szerzője Pithltr Károly, A tórténeti értekezésre „Csatájuk as elnyomott ■ép aeat^ja volt" j>ligée mű érkwU be, m>ly Hirsobl Ede úr két darab es. éa kir. aranyával jatalmaaiatott, eaersóje Weiaz Lajos, A» ele
küiUi kettÓ- találtatott jutalomra érdemeenek : Slrintr Oyula ..Emlékezet" je:igé« elegjája e UirrniM-EtloJ. iUuaranyat *) Moltulr JHÜIIy ,üftg a viliar és iselM holt homlokod körttf jeligét költeménye isinlén a Hirtchl I db. ot. aranvát nyerte. Ason kivttl jutalmat kapott még Show ayula, mint a „üyakorló iskola" Wgttiétaégeeebb HOltójeT fiígjS, a ,1'olgárl Kgylet* ktt drb na. arany diját, Landlir Jenő mint legjelesebb- szavaló Simon Uábor egy Árh aranyát éi végre lifhl»r Károly a ,tíya-kopló Iwknla* tójegyafljer a jervsókónyv pontos. és Ügyes vezetéeeért fiebeetvén L ijo» egy drb aranyát. Ezekután megjutalmaztattak még az énekét tenébsn tanueitott előmenetelükért: Zeller K., Haaex l„, Krípáex I.., Krisat A, Muzlkár F., Kopáesy Oy., I'erger M, ée Ma-gaesy N.
E pályatiyak ■ jntalmak kiosztáia után Far Itut l,A«iló igasgató tartott'a kllsünséghes t<éf én hatáaoa beeawdst, malvban megköizönve a •tép ttámu, inteligent kotflntég latogatátát, bemutatja önmagát, mint a ki előszűr á l a fő
fymnáilnml igttgalói tltatben'i nagy kanUxai Otöntég elöli, |OII«htt pitr egy liben, de jAval, •ok *ok évvsl esslőti mt< vlstonvok kltit, mát könAntég elölt álll már NijKV Ktnlutt vároe kösönMse előtt H via^taemlékezve a távol múltra párhntamot von até* a jelen közt,egykori HataMága, vérmee, meaeiehaté remétiyei, lankadni nam tattaő Uttereja él a jelen 'Ing-gott öregtége, reményeinek romjai, lemondása te tehetetlensége kötött. H a ezép, a gatdag múltból otftk t«ántléka, Ahaja, t nkarat ereje maradt még meg, hogy a ketökre bízott ta-nulA lf|utágoak minél elkerebh lenti ét szel lenti neveimét • nktalátát tanárkar tártai te-gélyéval, kik ottlályréenetei e nagy éa nemet íle slltdelmei (eladatnak a tablók t a nagy-knnltaal kötttnaég megellgeMéin veaetliesse.
A mlinói1 utoleo étéin* volt t „UII keringő*, gyermek-hármat tenekleéretlel. Ilelejetétlil pedig at éplllet udvarán dititornásáe volt, hol ,a kitelib nagyobb átlilélék" reiiiikivllll lenti nrőt t llgyniteget f«|letlek kl ét tok Inptot it aratlak, Jelei fornát^ntl Dgynteégiikért trlnten lllbhen Ittttilnlf kltsblt nngyabb julklmaliat, At llnnejiély H ómkor ért vágat Mfiljiflk ŰJ/tltlk *) k loltfti^H^I liilili UtKiildtJkk t»| nlvtwlltkkil
_ ltf junius hú Un. __Anyám BÍrja*
__.r^fhfti
Jdip ^EmUkmé *
Mtmetán imurttin tájon, IM fdtthé kit halom Ihh'w, — Mty cnak tyj/tser, ott méy oda véjffom _ Vonta itirrm rélkatntlannl . . . jtílhűftjfottaH itt*, olya* jmato, árra, Vi40Hi — pisán húJtü -fmk a Uíkrm tzálh.
Titn k'trtot(jf tincs, széthullta dombja, N*m nyílik virdy ftlöttr már; K&Hyfi tenlei, HtnXi rqjC ntm ontja, htjfAjdt'n a madár ss ttdll; — Mint pnsxtúha tinit úrra f ütnek torsa : Jó Öreildt a tort 81 mrttxe dobta. "
<S' oh, mily tlrt\gat ktdu* hant tt nékem f tíisx alatta nyugttik jó anyám t . . . Sírba tárta , . "honnan csendes 4ien Mintha szellem hangját ~hvilandm . -rv Álmaimnak árnym nőn óhajtott kfft» Ál módim, mint rfyen riogató óUm
És oly tits, boldog ez r>t Mom, Uh;hit* olyan loldtf tolt a mnlt f . n - & aytrmtktd ily idea hm órákat* -
IfoH ntertbi még csak atost tanaié:______
Jdmsreayte t
Álmoftdm a yomtlatan Hápc&rÓt, Megjelent a najtán kit Jtn; Jó itfllíljr fkti^rti^i gondol,
Kiringatta ttópen altaló daléval. Őrködik /Nőtte, Itteni hir imtent.
Kit fiából, — hogy mnlantűc /rsk — Stendt, fá$lá yyermek - ifín Uht; S hó etsrelmt anyj't jó szirének Éttf u{m álfa ÖrkOdÖn,
• Rs midiin a gyermsk élni tud ettétel:
* Anyja drága tsstéi — cirkálom fedi tl 11 . ,
Véli kzdttl fiának játszi bedet; 'Gondozója, irt, mindene: Jó tzüJoje — sírban, eltemette ...ff Sittes, ki tUfybé óta intene t» . Huni, jó remény nyel terdUlZ JUfrü ' Itt hagyott magamra az az áldott ggántal. —
'Gyermeked már a világba léj)~k*j • Bizra. küzdés esüggiúetlsnüt'; ' ^ . -S tél* tannak a jtn tmlékiT llogy lennének biztat óreSU. S az a messst sírdomb porladó göröngye, tzlmfel tün szívembe minden M t őrömbe.
Itt lett mindig a szivembe résve Yéa twttmdnaw intő szózata,
tífcJXttöQkJ kitartást tz oda. Sünt igék gyanánt él el felejthetetlen: w Űrízd meg emlékem z utadon vezetsen f ,' *
Tárol líllcil, .messze elszakadva Ihis sírodra sem borulhatok, ■ Árva szivem kÖnyél~nem onthatja,
Oh, t mély seb többé már be mm hegedhet Kdes jó anyát oh ! semmi sem feledhet . . .
8 ott * siráau csak ■JpWfjj f* békén* . Se savarja semmi nyugtviat 7 . . . Niktm -- éltlink fúixmtó fitvényén Sirad képe enyhet s nyugtot ad' . . . 8 as emlékezésnek kóatomjál f/szem Sirhantwlra és et hervadatlan lészen t . . .
Steiner ESrdögh Gyula
Orszigos honvéd gyűlés.
At ont. honvédegyletek kiklldötlsi Hpesien a Siáohenyi-léri kioatk nagy termában e hó 3 én 0rttá|oi honvtd g) (iléore ayáltsk ötate. At or-tiág minden réttébol körülbelül hatvankét efy-lel volt képvieelvs, 195 taggsl, a kikhsi a h«c védegyletek oret. központi válsizimanyantk tag-jai, mintegy 80 an rtnilako<tak. S>k Haj volt a gyO'áe helyének mogáliap.iiásával. Előző nap ugyanit ntnk aa esll Arákban tudtak meg, hogy a gyD-láal a Széchenyi téri kuvkbnn lehet c*uptn ma^-tartani, a et okon a reggel érkessU7 Ingok még arról tem voliak tájékozva, hogy leti e egyál tálában gytt'át, vagy nem lett.
A hotaane kétedelmemét miatt 7tan l.iaalo, a kökponll válattiinany elnöke, 11 Arakor nyitotta mag •• áltat, As alánk, megnyitó bea<tdebeh bangozt»ta, hogf aiok * kélleniellenkedő meg legyaétak, k 10(1 lyek at elmúlt évek lolyainán, agyaaok privát timbíoiAjáuak ki nem slégiikaiéee miali, kflionoeen a'koaponii véleinimtiy ellen bsniiotlaiiak, nagy mértéklitn hotzajáruliak ab hot, bogy n*mcttk at Qgy menet, hanem maga a buli vád uév |t dltkvaillliliLájitneék a ,koaontég gyanakvóbb lermáetetQ ráaM sülit'. *Renta*l lelt aHilkn aa év folyamán elhunyt bujlArnnlrftlr* klllblitlNAii löieg AndrAuf tlyula grültól, Vlnonlal Aunká LáulótAl áa Uiiat Híuufuttál, a kik. A-lagUióltA kotgyUlée óta hajlottak#1, t a boa
Nagy Kantian. vaaárnap
Znla 23, R/ftm. (0. lap.)
189l,.JunÍB» hő 7*n
védség (lgyéuék mindenkor Icilkto •lóaaólói vol-aa elntik • érben -4t» tolyl hnnvédanriepélyekrAl kiemeMn «* «rmlt vértanmknllAf tfilr'pIniiénAiiek ünnepélyét, n melyen uámos ifit honvéd j«lrnt meg, h h mőíyro a kőiponii' váliulmány In koszorúi IdlIdIHI, Jo Imilöliö vígftl, liogy n aiibadaágharé honvédéi nek névkönyve, mintegy 80,000 névvel éa véali-toa iletrsj«i adatokkal mér kémen vén, h u |óvö bónapbitn m«f)tlenlk< A IiiiIhIíiihh terjedelmit Hiti Mikér Zsigmond löjegyufl mtorgaltnát dicséri n kinek n gyükét jigyaAirtnyvi kltiiittnilei tuavii-•olt.
Kiután .Vikilr Zsigmond olynntit Ilii u mull év folyamán elhull bijiérsik Iiuhhzii. névsorát, m me lyol i jelenlévők bejelentései még Miiporitoliuk. Majd Htllágh Imre peitmegyei tAOgyész mutaiin be a stámadáiokai, n melyék uerinl n> Uhhzüh kledén U20 forintra, aa iiiiiw bevétel, 148(1 (Q; rtntra rúgott,
l.'dwi/i/ (lébor orsnággy képviselő, á központi válaaituány állal magbizöli előadó, an ország egyletei részéről baérkeiatt Indiuánfnkal 'Tette, a mélyet naiyréaiét a gyOléi változatlanul Hígad la el. Hoiagubfi mtgbéiléléctu fTlfllfll-roa napi negély nrorokált, a melynek .dolgébm llt ftariWITII^raify Tytf á TéieTése alall ti* tagti kttldöliiég inenien ludaaulára ttaapáry mi-aiularalnOkhöi éa kárja mag, begy a bon ved segélyeiéai statútumokét rréltényiin nrényokr.) válloatatva él, tőrvényhoaáailag állapítsa meg á tníntsnier a segélyezés Ügyéi, olyan lóridén, hogy s megKtlaintnti dotáció" mírX'|ovo evi köllAégvetéi keretében migisabb üasneggel »»« repeljen.
A kOaponti válaiiiményból kisorsolt tagok helyére a kAsgyttléi egyhapgu niiviziltil a kÜYtl:. keiőket válaziiolia megt "T
Kriráeny Jennel, llalo</h Sándor, U, StaM Jé-nna, Stijjártó Zsigmond, Mnka Imre, IWnny Kéroly, Strnlgyiryyi lniró, Bakod]/ Tivadar, Btlláah Imre, nltutr Ignée, Hpur Jénoi renden, - Ilók, t.laalA, Menni, Adott, Mich Ferenc, Kalmár Júulí él /Mmy (iyBrgyat pi'ilignkiil
Tüta Lénáin elnöki köizAnete utén, a melyben a köigyOléi komoly hangú latéról leljek •llameréaail imlékeieii meg, a koagytttés végei ért a ilkendödött — a kioaak nagy termében — e mintegy aiéiiia terítékre repdesett bankett, a melyen Tlaia Léntó ffIkOaiUntOlét atlrtlfft,JT áfg honvédek állva hallgatlék végig.
A lakoméról a kéafl délutáni órákban oitlol-tak iáéi, ______ -Vi
Irodalom és művészet.
— Í J kényük. A frunklín-TánwIai kia° diáéban Hudipriten, ujabban megjelenlek é* kaplwiók Fitrhtl FUIQji khnyykfrttkeaéabeu Nagy Kantanén ; Olctí Kön^viár. Haerkeaaii (Jyulat i'él, Í8ft— k9é, lűaei. Tartalmuk i 8H6. Ittiel A mim mnmir, Vlgjéiék héruu lélvonéithan. Iria ('tiley (iergely,>éra tttnva 80 kr. 2)*0. tttc. Aurd/w polMltai IMÍMlbtk ilnhrlt Irta LaYUnt Rrnfl. Kranciii-hói lordliolta Angyal ilévld, éra Ittnve IW kr. )ÍHl, ÍUr.. AriiMfltt pni'Hkilja. (iMttbdl fifdlioiln, ltev«a«ié>ael éa magyarMó )*gy*elekli(ijlllállá J)f< (Mii <lAa««l, éra tűnve HO kr. 388. <Ui, H<>i>h>k-Ih. tMtra. Kurdilolla (ialky (lergely. Mnnodlk kiadék, éra Ittnve 20 kr. HH9, hinti LÍhIA munkái £lalra|aial beveaelie Rmávomy Andréa. 111/ ki-adéi, éra Ittnva I fri 40 kr. ülil). Ittn, Uiut it/util-_imk Magyarormégon éa a Halkén ieinalgeteu. I0i1|*~17l), Oaaaagylfydlila éa Itgyaeiekkéi ktaérle Hinmnia /, éra IlUve 1 Ifi 40 kr. tlHl. |b«. Aiiyitr fii, At arfitlllahnk, Vlajélék ól felvonéaban, Krnn sáléból lorilltotta (lurneaévloa Laloa, ém lUnva 110 kr, Itta. k)pMlm, (Wijii/fi Míiíl/i Kutüllulia Calky (Ittfjiely, tliiaiHlík tlaiiéa, éra W kr. 1108, 10••* ~ Otíli/ni) ■kiiloHimlniH, Purdluitla tlalky (lei gily, Méainhk kladéf^ éra Hlirt jiO kr, Ü04. 10 Anlii/umi, Kofit. ijiikj imfgal) Méandik
elkkeket lalálunlt a'blatoaiiéa államoailáaáról éa ^ írbfxtntdtarÉltaimjittni^nrfltvíitelrffr liaiéak-ban,7«a amerikai éleibialneíté^ léraaaágokrélr a- roaa elelbiaioaüéai riaikokró! atb. Ai Irodalom rovata nagyohb lamerléal kead meg a kUlftldi •aÓveikMelekrfll.
— Alin Naaia klrálfi A magyar lilrléi. nelml téraulnt IHOil. deeaemher l elkén lartnlt havi Uléién Ka mini KiiIku éllnl telolvanoll nitl megjelent Kéih Mér kftprvkereakeriékében Itdda peaien a ott; a lapunk kiadójénél btehrl FiUnp kónyi kereakedéaébén kaphaié, Ara I Irt 20 kr.
khuléa, éra lünve tlvkr.
1
— á kirakaltlal )•( e»n»»rrtei« Ura harmadik a«*iMi.,MUIW')o)M I'él Ügyvéd a#erk»a«ititt\l. t a«éu a naveaetl tnlyfilrtt M évi )unlu« havi lulyaméi ké|ieil — A lir. HAHi I'él aaerkaatiéaéhan magjelanA ,K*riakadalml Jog éa lamereiek Téra" harmadik aakinn véllnaaltia lm lalummai niegjeleul, tlarA Vikinr lanér Imlialil Urgyaléa a>á vaaat a baeal vMlékt lakarékpénaté rak •aarvraalél a nnnal| hlényall im/i|ini»i adnilal IllUairélja, l>r ,Ka<i|iiiiiger K,lak lengafl ttutgéiijn %gnukal r Itatuda lálfli'iBuklin* vtaennyitvn tárgyat IS) liri ItntliT'él a •llivaialliéll'légiitrléa* rtuér i»ka»lk. A hlaiiHUiáal rwvéihati llgyale Mfii tnél((i
S terelem
Stigrt vámj '"/'/ UliHtéhiiget A: tíclntk rihardult trngtrén, Mi'li/neh- mosolygó tté/i virúnt/aiu Ae fíiIrBI Mgu/ló mtnni/rt fellelem.
, Mikiül iMf'wl m*/»iM -»cirtH, r'
lla ttfp, Motolygtí nyiljat pártol h: f'n udltl mtg mgen fi Mg. iripffrüiw. Midiit küídtlmeim kCft fellüliél.
, Fibjtvt viitt h Hagy küidtlmtkit Fifilnyidatt iju tiMou nalíitía, éi; Oh
hit* ti MiijhU ildvűt, i inytRlttxt Ai ilttiiik nhardult Imgrrén.
__Hiigligtli -A, <Jy
Temetétre uxól a harang.
Tnnrthrt uil a hnrang, Ol]/aH búi a hangja : A falunak Itgittoí lányát lliuillja, i iratja ,... ■
Lttttgttiiik • kaportól, Felsír a gydu én ek;
Sírna fin tik a kopártól :
Daliát ligénytk ...
Miért n m m tittutk inkább, Eugtm 'ki helycttf; Ltgolább agy wikintk a Szent nem könyrzHt . ,
■---——(Jkvi iuil M.
Gtia:
loge diiOW, — a aiLaár a a<gfl ínadén** irt ml ' linziiltt éa háta ja megkOvelfft, bngy tu eetéa a 4ebet#-leg)ubbaii fugoni muiaiialnT, !^ h°ty o»éa a négyeaca nem (nglalkoiáuk.
Az elaO raárdéat oaakugyan véle téaoiltaai, a bi* ei aa ulolaó ia volt. De esért még mindjárt pern aaakadlátn el oldala mellől a körtáncok alatt aem, mert én, mi pl aa ily mealeraégben laikaa, caak mint néifi vehettem réaf, míg'Ilonka eiért nem, mivel nea kérték fel a így - aind ketten aiSmyen hallgatva Ullünk. Hallgatva — moe-dom, — mert coakhaaar aokkal inkább elfoglalt, betöltött egy >bájba angyal < kecaea lejléaé-nek. b&muléaa, aemhogy Ilonkára gondolhattam volna. Feledve mindent, lelkem az ábrándok világában bolyongott már véle, mig nem e tulhar-aogó hangok : „Teaaék a* eíafl négyeare foglal-, komi* — (elriaazloitkk éloiaimból. Sietve ugrottam fel, dobogó uirvel lépek elébe, bogy az el»6 négyeare felkértem , de a relteneleeválaat: .Sajnálom, már foglalkozva vagyok az ehírrc a a mi még rettenetesebb, én e azavak által taaujtva, int teher aa ataftra rnlr ima* ffigtattoatfia állalef lém a máaodikra /elkérni.
egyebei, át mentem a* \ör?g urak• lus-.kirljAiai. Ea Sí — bár aiórakozottan játatáa — borzaaató uerencaém volt a ujabb aggódalom aaállt meg : »nier',—a—ktnek—uereuuaéje—nnr r kért féli ao, nmen a azeretemben*. ■
Épen aa utela/i oaatáanil jött ,6* oda anyjá-val, hogy a v*c»oráhn» bivják. Mosl tehát, bngy némi eHameréai aaerezzek rénéröl legalább aa alkajnnunal igyakea'em • játékot megnyerni. S ilt inTpÍcDV"érl a kimondott • pagát ullimo<-mat ax >6reg< kicsinylő aoaolylyal fogta el, melyre jnég »6» ia etaaöaolyogta magát.
Aiouban caak vaeaora után következett rám néiveI(a legrettenetesebb •peebn
Ugyallta egy aagyoa erdekei éa mulaitaló fáiék 'volt etdirányoava: a társaság fiatal tagjai a a jótékonyság elémoidiláaán lelkesülő hölgyek egéaz kii helyi póitát léteaitettek. 'Árullak zárt levelező lapokai, melyekben kiki, férő ée nö irkálták egymáanak anélkül, hogy közelebbről ismerték volua egymást, csupán ai illető bölfy vagy térti külaö iamertetö jeleit éa ai aaalal számát I keljeti Biasitáeul a levél cialepjára irni a aal a minden aaitalnál lévő awkituyaOw <Q>il, böa-nan azulán a levékeny poaláanök éa urak ren-
A kit & sors üldöz.
— Iliiiiiurmuik. —
>
Irta: 8, Eördőfh tlyuta.
Hiába I, .. Ha aa embert a aors ttldöai, ha legrettenetesebb, „pecha-ek egéaa sora eaik meg rajta: minden ellenéllái^-kiiartási wándéka, sőf ínég rfaényilnék.. uiqíiő". jüljíL
hagyja.
Ily kiiaemelt áldozata vagyok én is a fátum-nak éa hoiaá még a vigaamak csak legparányibb enyhéi áem nyújthatom loriUldöaútt s*i-vimnek, — salvemnek, mert hisaen mi. másról ti uéthitnék, mint ii atlV-UgyikrOl.
Mirl hál utóvégre aa mással ii megtörténik, hogy ai imádott Kedves lénynyel löltOlt ,édea pereeket a mama, papa vagy a nagynéni ceo-aaogó léptei aaeri* aavarjék; hogy aa epedve AliajtoU rande*vt)Uat a ktinyUrUletet nem iaiueró IdO egy balalmaa séporral, hóval vagy ilvaiar-ral aemmlvé ' inni; hogy a kedvaanek kUldün dréga virágukul durva keaek éa utca vngy aa udvar fcbveiitén engedik dlaielegnt; hogy a bálon .kidvaa* nik kUldötl levél, melyre agy lorrn ailv aaórnvU ömlengésil vannak blavi, Idegen, aVilallin kéibe kírűl, iib, aib. Ily oiekélyebb te lintCiégtt, dé —1 ffitndenék feleli — vlgaa|>tal hnló — •puolti ék, Dehogy, mlndeieken kivttl, olyan li éri mér tnétt- valakit' klvIllem, mint • mit III ilébl) elmondok, — azt merő haeugaág uak, koholmánynak kitt larlabom, mirl nem hl Intim, hogy légyen löbli oly ,,péúh logel* la, mint |ó magam,
M«é|i a*ému konltnnég volt ngyüti jólékonyeélu éaiiRlléraiiágunk, mnlyntk én ivég eaak ujdou' •Olt lijjja vagyuk, évi linavánioló liléjén, mely édl riiikéi, na ai, Jiogy naak ujabb divat aiirlnt IkiH'oil, a egyéb vlg mulélaégnkkal atnkolt egybe liíit vq lenni, A Ml III Ilit ön lé könnyiu viduló kó annaég ii étért méti iiiliiii1 fltlhl Wég benaőlegin niignyiigUtva, i'iaknimar láncra la kerekeden, Ai iiMft/tMi hnlujkttíjliiaég li Ili 111 iutu|táh aaál lálA<1Abéni iihiii e|'iti lié|oi llonké|tl tinivrém, a kl padig már korának nagyon itttglal aaine inllt aaakát éli j a imkiin még otthiui megkelleti
(teltetést helyére jut iatták.
E mulatság a legérdekeaebben lolyi; igyekezett (elhasználni mindenki e könnyű utat módot, hogy-választottjának nagyeaavi omlengéaekben kitárbaasa titkait éa vágyait.
Itt remélhettem én helyre ülni előbbi kudarcaimat. Síeltem tehát minél előbb ily levélie biani összes reményeimet a epedő vágyaimat. bocsánatát kérve előbbi Ügyetleaségeiméri, ki-4áftéa-eléite szivem rejtekét a epedő várako-záaoaat válaiia után. Bedobva a szekrénykébe, sóvár tekintettel kisértem a levelem azonnal késheaitö póetásnöt a ... oh hallatlan 1 a mellei le Q!ő, hasonló sainQ ruháa aainién barna baju, Óh, de jóval éltesebb, livaazának egykori rózaáit (ha lellek volna valamikor) Bár elhullatott kie-aauonynak byujtja át, ki ugyanaaak meglepetve, örömmel siet aai felbontani. Ssemeim elborullak nem láthattam mási Bér, mint aa .0" aaáaa-koió pillaniéiát . , , Atkoatam még a nyomda leatékit is, mely a levelező lapot nyomtatta j — di mii hiHanáll mind ia.
Mnai már lemondva, minden egyébről, caak a borban akartam vigásat keresni, aidön nea* •okira honám lép a pöatáa a így levelel nyújt át.
— Perije gondolám — most aiet válástól ni iz aggaaüi, a meg néave a címet, „lékel* .ruháa, iiőke Halat embar*' oimaé<t otvaaám. 1% épinséggel nem voltam kiváncai tartalmára e aat hívéin Ügyei fogást lesnek, ha átnyújtom az aaz-falómnál Illő másik nlotén fekete ruhás, uőke (lalal embernek, megjegyeave, hogy én kisaé-aaög-aniahaju vagyok a igy nem nekem aeól. «
Aüi átnézi, ilolvinta, llő"-rá néa, 'oda megy, bennilatja migás. társasadéba mgődik éa víg csevegés kóai biloVotja aa én halyemei I Mardosó Telki lurdaláa] lepte a benaönei, liogy mégis „A" Irballa a nekem küldte,, aairől neaseu kára mkéleieaen megbivonyoeodtaa, midőn „o* lávbkotl aattletvél annak a , . . . tolakodónak (t) klaéreléboiL a wallattam. elmenteit reiieaeiia Mrévakit haltam n|kairól fOlembe csenged: >f« Ön saórnyU Ogyeilen , , , ] Műit auiljanak unok értn e niár ember Hát iingyubh,.-bnriasaiójih , és vigaaiialhaiatlanabb ,,|ténh"y , , , '<
24. szftm.
XfticyTKnniwn, 1801. juninn 44-6nr
XViH. évfolyam
lurkMit6aé| i liiiytr-ilM II. klMtát.
Ida InlétMMiA a lap aaallanl réaaéra Tonailmaé nin4*n kU*|Hiníny,
Ita rnirutotlfu InvnUk mk (mari katak bftl fiifadUlaak al.
Kéalrátok tlifaa aaai ktldéinak.
£AXA
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
Kiaáékiratal:
yirishAi-épWel Fltehtl failp kínyr-k«n»k«UM,
ELŐFIZETÉSI ÁRAK i-Jfeia tm ^ 6 tn — kr
riiiflr-r . . . . z „ M. „
iNeg/edérre . . I „ Z6 ,,
Hirddliaak jlfiiyw uápittebuk
kyüttér petttoeia 10 kr.
'ÍV
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak, n ftánkog'yesttlet, az Ipnr-_és kftrosfce- . . .
delmi bnnk, a a Nagy-kantaii sogélyegylel-szOroUtfflet hivatalos Itazlönje. KERT7»%m^T
-• jnrevkedéavb? fotésflndőfc N«l|«lcnlk ]f>KyKMii(Máii hrteukint ogyitser: vasárnap.
A tisztelt házból.t
Nem eaodw; hogy húszon iyit fokú meleg Títtíiv tv magyar -törvényhozó ti ztttlet n Sándor-uloai
atk í ktvüi _ _
mi letípitelíék.nem cwötlftf mondjuk, hogy a ki(pvÍHuIíllt)Kt(||(il iiiigy réaze it húszon lv»l, (>'k)1 melegben, ki nem állhatván a forróságot ti házban, inniuk nem egy két IlléaérŐI muriul el; mert hiába, a mHgjjur képviaelő ■inon máa anyagból gyúrva1!" mint a magunk léle egyazont ember, eót ott n tiastelt házban neifi lehelik meg, hogy mint mi, hú dolgozunk ja h meleghen, lcvelhea-Kék' legalább kabátjaikat, ji Így a nap Ing--lurróbb részét kereaattll kell i&vndnjok a-w Alul igazán méltókká válnak a nemzet Hon megtisztelő oimére, hogy ők: •« nemiét napszámosait.
A képv iselő-mHitdátu m a legszebb jutalom, mivel a. polgárok egy polgártársukat megtisztelnék fl e jWégliisztglTat&nroi frayyíHm
ország parlamentjének «zokáan szerint éjjel (artnaafintik tue nrzzággyllléai Illenek, a a terem eaillárfénye mellett hogscgyiltiJUf.
a magyar törvények, mig a máaik rész a t?«zik polgártársaiknak minden érdekét,-ez ^palotájában,melyakkoriaszűk: kot a reggeli titkai Iniljn céla/Brtlbbirelra frdekképviselete iránt Khát IflJíéIeiiíttíS1 «é wwIIoaOtlnwk bizonyult, mikor ^t óhajtja, h«gy roggoli bét .órától tizen- igét vállal magára minden képviselő éa
egy óráig tartaon a taníoskoüás. minthogy aa »uta*itáaok« korszaka leiáit
Megkérdezték tehát a iwiniéalerelnBkBt a a küldők—»via»zahiváaÍT joga megizthif, Sxapdi'y Qyula grófot ia a tárgyban, a a caak ia a képviaelő erkölcsi kOteleaaégérzete gróf miniaiterelnOk oda nyilatkotott, hogy | az egyedOji biztoaiték, mit az ktlldóinek
hyújthnt; e kttt:leaaégérzetnek kell tehát vezetni minden képvteelót a ba ez vezeti, mag vagyunk győződve az egyes azayaza-toknál nem kellend a jegyzőknek oly -aok Irónt elkoptaliiiok, *Eogy a >távolléttel« tündöklők neveit Uaneirnaaaák.
Ha eddig a nagy hŐaég némileg men-
& a tervbe vett változáshoz — ba azt a tttbbaég kiváltja — aziveaou hozzájárul. Haaouló nyilatkozatot tett a méraékelt ellenzék nőt a 48 aa párt ia beleegyezett e váltoitatáahoz7igy aztán megindullak az aláiráack a rOvid idő alatt a reggeli órákban tartandó (Iléaezéaékhez'oTy tSmiegeöen
járultak a képviaelők. hogy az újitáa "0O»||,ette „ távollétet, a mort beállott ditáaaal már minden nehézaég nélkül „ jnd„k eleaett a úgy reméllenUhk lehet, vihető, nőt htHHzUk, hogy mire e aoraink | _ u. .j-___
-T—j-rr—^Firzr~Eizi-t—mr^n 55_... . . 1 hogy a tisztelt ház ezentúl teljes számban
*f'-^ ^ T^xS^^,^ "16méwk " fogÍ« látni a képviselőket a megtartandó
járK deTzaadni nap nap után t.z órától r8|(fl. órákUtt fognak tartatn, telje, aüámban már Zk azért
Ko. ez a Ük változá* nem épen elég . h , nemzet bizalmát továbbra ia anyag egy vezerotkk tpegirásálioz, azt mi jól tudjuk ér~hngy—mág Itt vezércikkünk
II óráig, vagyis naponta 4 egéaz órán át ép azon órákban, mikor Agy azólva fttggé-legtUfllL szúr a uap a .SAndm-uicai paluta kupolájára, ez tftbbi mint mit a nemzet az 6 >iiap«zámoaaitÓl< méltányntan követel-Imi no
8 ezt belátta a tisztelt ház i* ez évben Umét felvetette azt a kérdést, melyet már az előző években ia tobbazflr pengettek ; hogy t i a tiaztelt ház tlléaeit máa órákra tegyék át.
A kérdéitfléí a kép viselők Két láborra aza-~ kadtak. Egy részttk azt óhajtá, hogy Angol-
ben foglalkozunk áml, oka, mert pár azót akarunk IsIEukre ktltui képviaefőiliknek. Amennyire méltányoljuk, hogy a kép-
megtartbaasa maga azámára
S. hogy ez megtörténjék annyival ia iukább kívánjuk, mert a vidéki polgár ha a fővárosban dolga akad, leginkább kép-
viaelők mltlt emberek, ott, hol letséges^' viselőjét kerezi fel s otthon nem találván, kimtlve legyenek, s igy méltányoljuk a a házban bizonyoa órában megtalalhatja, reggeli Üléaezést is, nem mulaszthatjuk el ha »., i. a képviselő ^TefeíKtéjíSserKfer/ ott van azonban kifejezni azun óhajtásunkat, hogy! azJ^SScttí. ,
ezentúl az ülésekeu Ulbk-képviaolőt azeref-nénk a •jelenlevők« s keveaebbet a Hávol-lovők*. -nevei közlltt olvasni
ftapienti pauca
Palotai Csorba Ako*.
A „ZALA" tárcája.
Nyári utkpor.
MmirdArDo, nilláiullh, , Hull a iwihi( tduor 1 , , Http ulwitdny hitiitk fölltt itiiuulíi tatot. At tatt /tllrilrlm /lllmi téntn, 8 Htuiltlkllk a napnak Hugiir iitntfnn ,,, ,
Itt untul a fujltj/ /','/i kldtrül Imit, n nini A1/1 W ummi Al tf Huta Minit t , , llinui Ufűti Idtillh t )m a nap/tnyM. /Mao* mik mint tuf A 1M1 Mikiin,
Kivonul g f*tl*il, Klnimnl a tdpttr , , , H rdlmrnl a Idin
bff ftktti fdtyOl,
k rltlhlü,
Hali mMtn oly 4n«,
■rnHI if'fliljtn a iéariltila
«jü <4 mm«wtw*1 tna
VllldMlik mk nika ■ > > Q'olvttipf
Arfilit,
A hontalan.
Irta
ItWUIjr.
(Mirbn Akót.
HOmbtUt a vihar, a s«4l sUVVItve augoii a Iák gzlyal kÓsOtt; a lii'i nagy pelylieklien liulloii alt, tthér ItpalUI Tonva lis a tért; a lálli|itárt rBvidre aiahva, a siemlélö elfut,,
Szóval Ml folt 1 prdlz kemény tál, mitlfln 110111-osak aa amber, liánéin 11/. Állat Is clrejtősik, hogy a dOhnogA elem altén lailslét keresaen.
I)ec*iiiber itá'lko volt,a>»n rllviti napok egyike, uililüii a nap fÓlilUnket ali| pár Arára viltglt|a itiQg, Dálután négy Ara' lehetett, a nap mtr laaieut ■ a hAvilágon klvlll nem volt máa viltg s iz In otf kMrtftieeen vtlftgltá aaak a ttrt, liORIf Ihkább áii mint nappalnak tttnt lel as idő,
Magas Mrneken, gyertyanatt egyeneaaégben fel-tidll lanyflfa ardóben haladt egy utas, a lent leirt zivaiama pap dóluláiijátt.
Htálea, karimájú 'kalapja mélyea aiemtre volt vmivz » z vihar ellan kenktnflvd ItkOtva, subája, maly aaAkely ttoaMóbAl látiwelt Hezttlva, eróaen Aasacvoara, alig angedék lattal al a nagy bagaria oztimtt, umlynok aalralt la belepte a hA.
I^saan haladt, a aaakatiA bA, aaamAt vagdalva littráltatÉ, mlg lába alatt a meglagyott hArátag ailktirgoil,
(tnrnhilatztba nsrtllva, Myton a ingó viharral kUadigJiptarÓI-ltpAere kllaVodOtl a mladlnkább ftttiMdil liAlrttatig kitailltí
Mhtlggy AM hiiaaaAlg hilidt aitr, mldAn a Mm lflltt|Ar<! Ari. Ili megtllott, aiétteklniett a
mintha egyszerre niegtal<a volna mit keresett, sebes lAptekkel Jobbra kanyarodott a pár pert) alatt egy barlang nyílása elöli állott
— Itt van, teliftt nem itveuiém, el utamat, — aaAlt onmagftlian beszélve utasunk, jjl meg-nytigs/iiia. a bolnapl ment napot ifi t Alt Ab el, a hontalannak in is meg fog jelenni aa ftjzaQ-lAlt Jésus, itt fugok bont imédkúani s kipihenve magamat, holnapután folytatom utamat. — Itt flUé tovább gondolatait, mi kAabeo belépett a I barlangba — Itt iinédott baaém véghtaUráu fogok még egyaasr imédkosnl nemzetemért a sitin Átlépek az idagen Ibidre, mely menhelyet — de nem haaát, tog nyújtani a hontalannak I
Konyak csillogtak vándorunk szemében, midőn a barlangba halápira küpnnye alól ttiisaarazáaioi vön elö, kioaobölt a — oh én ügyetlen, — aaAlt íamét, tüzet akarok gerjeszteni a níaea Um, ftzzél eldobva az égő laplót, kilépett a barlangból, nem kelte aokat keresni, a vihar letörte-a galyakat, pár pero alatt égéaz nyaláb lürtlövel térUrlisaa
rUlhAl aaaholi, a tapló tikret fogott, de a fa oedvea volt, lángra nyúlni nem akart, gondolkozott, végre saebébén kotoráaava, abból papicoao-magot vont elö. Egyik darabol a máaik után gytíjlá mag, a nedvea la alá tette, auatorgott aa egy Ideig, végre meggyAlzdl 1 lAngal égai
keadett. _
K vidáman leTlóCotó láng mSIInft aüTnáaéu utasunk, Ugf látaala aur ismerte a bartaan»». awri egyeaeaw taaak belsaégtefébe ment, hol agy k(l állott, arra tnttll a foMolkniai kaadait. Miről gondolkozott, kl mondja meg V Iliről goa-
Na«y Kanizsa, vattárnap.
Diplomatiai harc.
T"
(P. K.) Hiiba, a mi 'Lajthán túli szomszédaink oaak nem akarnak meghajolni a mi önállótágnnk alőtt, minden árnn belénk akarnak kötni. mind-annyiszor a hányssor sserét tehetik, kötekednek velünk diplomatiai úton.
Alig intézzük el egyik-másik kérdésünket Auaatríával, annak kormánya már iámét áj kér.' déet vet iel; Igy moet iémét a valuta kérdésében börzénk dett fel at oaitrák pén/llgyminisz-ter dr. Sitinbach hr.
Tagadhatatlan, az osztrák ministternek a valuta kérdésében tett nyilatkozata kínosan érintette a magyar közvéleményt
Amit az osztrák kincstárnok a költségvetési bizottságban az említett kérdésre nézVe kijelen--tett, Mtgysrországot kihívja a- kritikára, sőt majdnem a visszautasításra. Dr. Wekerle- egyetértésben volt nemcsak az ország közvéleményé, vit, Danim a parlament minden pártjával—itr midőn a minap kijslentette,hogy a Iogiözeretibt jövő legsüigóeeüb feladatainak egyike ag áltá
rés agy állandó valntáhna.___-'-■--........i
— Bt' a magyar pénaUgyminiátittr nem elégedett meg ennyivel 7 ismét tette valuta-reterm politika 4 jának alapelveit is, jslezte a követendő eljárás módozatait, sőt még azt is közölhette, hogy a j döntő lépést, melytől főleg f%g a kereeztül vi'ai,ti at arany vásárlásokat sikerrel kezdette.' j Tudtunkkal Wekerle már ma egyharmad részel felett rendelkezik ama aranyöaazegnek. melyre! Magyarorezágnak lesz stüksége a valutareform-1 eál. Kprmány, parlament és közvélemény tőké-1 leteaen egyetértések abban Magy aroíwágon) t a mi a reform oilrgőiaégét éa lényegét illeti. | Igen, Magyarország már annyvásárlátai által t annyira érdekelve van, hogy meghátrálnia! aemmrkáp . «atn—lahet. Kr.t titkolódzás nélk&l | kimondta Wekerle, nem ugyan kategorikus szavakban, de mégis Mreismerhetlenül fejtege-j
•iésBinnk bongja által---1
fcs ime felemelkedik t reichsfithi képviselőház, költségvetési bizottságában dr. Sitinbach a aka-1 démiknsan elíemeri bér a valutareform baaznoi, voltát, de oly .aggódva /4rt>|ja körül magát a., ezt a vallomáaát, hogy azt a iieayomást nyeri ez emlier, mintha ez a beezéd a valntarende-1 zéenek őrük időkre leendő halasztását jelen tané. As oeztrúk pénzügyminiszter minden lehet-1 aágea aggodalomnak kifejezést ml. 'Aggályai |
_Zala H iizám. (2. lap.)
vannak a helyet reláctiói miatt ét a eekféle értétrendmr köstl válaaatla is Bfájást "öBa neki ^mindenféle kifogása van a tisztán aranyérték enebi as'abazolnt cimetalliamns ellen ét as ingadozó valnta ellen is. Dt a hol legnagyobb a bökkenő,-as áz arany besseraés, mert most nagyon drága as arany: Hogy röviddel eselótt még olcsóbb volt as aranykursus, olyan olcsó, hogy a magyar pénzUgyminiaeter rudak, ban és aranyváltökban 40 milliót vehetett, azt úgy látásik nem tndja dr. Sitinbach ; és úgy látssik azon remény elől is elsárközik, hogy s normális viszonyok -visszatértével az arany ára megint esni fog az európai piacon.
Gyakorlatilag véve dr. Sitinbach beszéde polémia pénzügyminiszterünk és kőzvé:essényűnk-felfogása éltén. Magyarország egyetértelmüleg akarja a valutareformot; d< dr. Sitinbach ba nem i< ridegen, elutasltólag, de mégis tartói kodva és szivfjjgélyeig hidegen viselkedik azzal «iTeBt)Wl7tj1gy&^ Van a viszály Ausztria és Magyarorazág közt a yeJatakérdés tekintetében. Hogy—fog ez ~r riizáty- megoldatni ? Keltőé okból -nem kétkedünk abban, bogy végre it a magyar felfogás fog győzni. Mert előszór sz áttért*" egy rendszerei valntáhor. tontoe szükséglete nemcsak Ifagyaroriságnak, banem a monarchia aiáaik leiének it. Az örököt érték* ingadozásuk majdnem többet ártanak az oeztrák ipar gtrdttégi érdekeinek, mint a magyar mezőgazdaságnak s az értékviszonyok állandó-altáaa majdnem legelébb is oly mértékben válik az előbbinek javára, mini az ntóbbinak Másod -
1891. jartiaa M 14 én
JÚztiutuig vároitmkbaa
— Mámidik kOtltmtny. —
Mégegyster viasza kall térnem városunk piac. terére csak azért, hogy táa azokat a ezegéey fákat, melyek hivatva leesnek egykor utódainknak egy kis árnyé aörnyuitani — aa életnek megmentsem. — Tapasztalta? t látja a városi kertéaa,,de látja a hatóság is, hogy a fáknak ■agyunk réssé évenként kivész, t ezért évenként ujakat is tiltetaek aa elhaltak helyébe; de bár tudják, hogy a ki vészéének egyedüli oka at, hogy a' fák nem ápoltatnak kellőleg, —- soha, bár hetekig »zárez idő legyen, — »U jukat meg nett nedvesítik. — a viz felfogáséra aTörzalőrüt egy kis gödröt nem ceinálnek. e tekintetben még sem utaaitják a városi kertésst teendőjére. Doc-iánat, — de igen is utaaitják; — ép a mntt héten vettek ki ismét agy eU kelt fát, s a többi köré kis gödröcskét ástak, bogy a vizet jobban felfogja, t t tát táplálja. , Azonban jó hunban lévő eTárasitónőink másnap már leülték a kit gödröket, — s mire délután a púm kitisztult, nyoma sem volt as ásott vu-fogóknak. Nagy oka a fák kivsszésének. — » azt hiszem ez a fouka is; — mivel a földet körülöttük aa ott ülés által oly kemáaynyé, tsatik, s annyira lenyomják, bogy a szegény fa kerületi leg terjeszkedni nem tudván, kénytelen el-* iiajni. — TaoáHtoa lenne e fák körül lukacsot vurtAáót elhelyezet, —mstyen keresztül at eső is .szépen beeshetnék, meg a földet sem lehetne körülöttük leülni, mivel est a- vasrács megakadályozná.
A mult' napokban ép egy vidéki jó ismerősömmel Kis-Kaniasa (elé sétálgattam, midiin aa meglátván a vágóhidat, kíváncsiság által ösztönözve nem hagyott addig békében, mig meg nem Ígértem, hogy elvezetem őt oda
Ott is voltam másnap. de bár ne voltam vrissi vett miért szégyenkednem, pirulnom is*
gzo£ Magyarország befolyása a monarchiában
hál" Isteunek elég erős arra, hogy ne kelljen merőaöm előtt. Már "vagy ötven ' lépésnyiről kétségbe esnünk a valuiarendezésre irányzott.iszonyn bflziis szag ütötte meg aa orromat,' a törekvéseink sikerén. ~ I mely közelebb érve — folyton nagyobb és na-
Ahogy ma állnak a dótg. k a monarchiában. •fej volfc, >öhf
. bJ , í 7 . , ! Hát a leölt marhák megaludt vére, s a be-
Magyarországnalr épen nincs oka lemondani 1 let ,, gyotnrokbM kidobott trágya téf)«t«l sít}-oly aspirációkról,. > melyek, midőn nentzetUnk jel e kellemes illatot. £s hogy ea igy van, azt specifikus érdekeire' vannak ügyelemmel, egy-1 én nagyon nem i« nsodálom. Mert e vágóbid u'tal teljes öttzhangban vanuskAnsitria gazda-
j berendezése oly primitív, annyira eáUsaritttao, hogy bármely ki* faluban is már most kŰISm-1 bet találhatónk. Hol ennyi marhát, borjut vág-ínak naponként, mint Nagy-Kaniasán. s hol lannyi méazásoa van a városban mini itt, ott 'már tehetne egy a kor igényeinek, a aköati-M 1 taeág követelményeinek megfelelő vágóhidat túli kishitű í építtetni. — s nem szabadna engedni, bogy as
._, .,. ,_____ , , .„„, urodalomnak ily haeznavehetlén vágóbidért
pedanteria v és mi bízunk a magyar kormány sj. ^ fjér Hzcttessék. Hisz ifa a vá-
főleg Wekerle eszélye a erélyében, bogy keress- m» építtetne egy vágóhidat, as ennek épité-töi viliik e kérdélt I - . . j tébe fektetett pénz meghozná kamatját, — és
sági érdekeivel, eöt as egész monarchia jólétével 4ei—
£t a valuta kérdés tekintetében tökéletesen az az eset forog fenn. A valnta a lehető leghamarabb rendestetni fog,- bárhogy rngdalód ■/.ék is ellene jelenleg a Lajtán
dotkojlistik a hontalan, ninpsen: hazájáról.
mint arról, mí|et1tönnyD s mert letted te hazám jovojat oly szép" | színben előliem, hísis a le hazád már ott vtr., I
Miért bántasz Aladár ? mikor untatott meg az, mit-te nekem beszéltél ? de legyen, ba
Majd ismét lelkeit, újra ki meni, nagyobb-nya-1 hová te hiszed, hogy at anylm-íntni tog. Hem | H.tmai nim« hazád ásjifiinzeledrő] ba-zálnt, m»nd lib lUzeiói s»edstt, megrakta a tQzet JÓI skAnyei- zeted Európa liazteeiél bírja, Európa rokonazenvejei, mint lorteut áijöyeieied basámlia. egész addig, mesén leheveredett a barlang hideg Itltjárt t! környezi vitéz nemzetedet, fial fényt, dicsőséget I míg megóttnertelefc; tudod, est még sabs sem nyugodttn. igen nyugodtan, mily nyugodtan csak Ivívlak ki a víltg >-lotl, alkotmánya hazádnak a; beszélted el nekem —• kéré Axsatte, mi kiubea a hoiitalnii pihenni tud, megpihent s elaludt. legsuebb polgári jugokat adja nemtatednek a te a két csészét ujb >1 megtölté kávéval.
Almsban esatuldo pariptn röpülé be s tért, I esen, t világ által becsQít, szeretett nemzet As ... bárd méné prüszkölve >tokd*c<eli vele t vértől jvsgy, mi hiányzik boldogságodból V Al,d4r egy aaivarra gyu|lott, pár kanál kávét
ásott hsreiéreo, ksrdjs begyér&l ínég osurgolt a MimI MpMkadt a beszélgetés, a kél férfi I *et' * kényelmesebben helyezkedve el -
vér • izs'lt homlokai J diadal bábérjn kör-1 komolyan .maga slé bámult s a kérdett, felelel nyélé! V helyett nagyot Sóhajtólf.
M H'J0!^ Mig s hallgatás lari, vétsünk pár pillantást
Hagyjuk Ot boldogságában H a kél lérflra.
gzöke, magaaier-a gondolkozó föl
tart,
1
*' ' I Egyik, miniegy 82 - 85 éves
ltomlnia lováraetnak egyik pelota|ábao, az ,0«io, nyill' homlokkal, nyely eitó emeleti teremlmn két lérflíit IMiunk együtt, Aruljm el, romániai tzttletésü, finom műveltségű a tanyaién büüirotuU uuía sgyik karsvslén Ulaek, < ^^ ktnek születtot OröktOtt roppant vagyona, előttük a t>árolgó kávé, melyet Időnkint ajkuk-1 |«hetövó Igtték, bogy Pariiéban megtanult ké hoz emelnek, mig annak édjét, a finom lOrftk- j nyalmea életet bazájáhan, zaját palotáiéban meg doljány éöstiével lokotak fhoeositss, * *
>'gy látszik boszasb láfaalgási lolyiatnek.
kereveten, mtga S.S bámul,va Igy keadé I
«« Már elbeszéltem neked egy alkelomsaal, hogy midőn hazám napja Világoknál
eltetét ült,
midőn az Aratás az orosz nyert erőnek eladta nemzetemet, földön lutóvá lettem. Mint bolyong* tan, mennyi nyomor a szenvedésen mentem keresztül, aat aem leinti, aem lefesteni képes nem vágyott. sem te el nem képzelheted Majd mini kocsié, majd mint kéményseprő, majd mint koldus barangoltam be hazámat, mig végre al-hitlevéllel egy dunai hajóra jutottam, hol moadony-flfiiö lettem. Mmt ilyen jutottam el Viddin|>e.
A másik mintegy 41 évea, éjsötéi hajtat, ttép Uleneklilt Itonliiársaim ekkor már szétszórva
U..l.1 MM. uulli k.^i.ll.i __i__Ai . V. . .. _ . ...
I körszakái, magas, nyílt homlokkal, melyről a Itialy gonootinati látszott vittiatfikróiöonf; á nagy fekete stemsk mélthús ttklnietel árultak el s ai egéaa alak atenvedétl, Iglkí mtgráskód-latast tüntetett etö.
Igen barátom I neked fcöottyü, te egy nem Mt lia vigy, melynek nincs tttulúa. de van nagy jövöjé és én táT<im, i hsgy jfivO nincs msssite e nagy jóvü nemseledel at Kurópa Áltál, renőt-sendo nagy hangvereenyhea nagy saeréfi fogja érni Nemzeted a lüggailen nemietek koté
torotva, basád vlrágsanl fog 1 -te boldog lesüss,1 As első mint mondám romániai, aa utóbbi mert Iwsád 11 as leend. Hfc magyarhoni férfi volt.
- Igazad lehet, bér éo nem láplálok oly vér* I_• Itsdd kedyys Axoliim g lénlwüsk&désl ^zábs
tm rvmtrrywtnit 1imm « nemritSB pTÖjéTflfirt— TöTylaii a tlrstlgást t mtgyar ; mindet, mmr tx; dw lgt>»d Istist • én boldog, (eféiiétmií niked elmondbaltték, ntkem fájdalmát okot buldog lessek, de méri mondod in. hogy nekem li léged talán untatna
éllek az ul világrészben. Féláiel tartózkodtam Viddinbs, bol napi élelmemet mint napszámos lengettem, kövei hordva aa akkor tolyamatban volt épUéseetbet. Te tudod, érzad, mit jeleni e taó •honvágy, as érsés kelt fel bennem, visszavágytam basámba, viasza a Tinin önlöaie ttép rónára, vissza a Kárpátok i%alárolta magyar
(Ku'ftsyiik.)
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 84. »ta{. (fr.hp.)
1891. junlua M 14-án.
még a városnak egy nép, letével több ia lenne, t képtelen ■ «*ükiégletét ivaon a kin vágóhídon levágatni, — a mi fő tiiateaaégeeen, tisztáit etkéazittstni, s lehetetlenség, hogy midőn iwp-hoiatat vágnak, — hogy ily kis vágóhidat tisztán tartani tndjanak.
célszorü épü11 elé két pár lovat kellett befogni, hogy gyorsán Ennyi méazár'óB vágtathassanak a véaz színhelyére. Ilyen etet ben a tűzoltónak vagy rendőrnek felszólítására aa utcán vágtató polgár kocái vagy hiató azonnal megállni- tartozik, lovait a kis fecskendő vagy egyéb kocái elé togiák a viszik a liizhSz. Ezen varoei törvény kötelezettsége alól gazdag, Már egyszer-kétazer volt zzó a vágóhíd épi-1 szegény, magát fel nem mentheti, tésrffli — de e szavak úgy látszik csak pitiz- Nem igy'van ea nálunk ! a miről szomorúan fában elhangzó süllők voltak, — Pedig már győződhettünk még a kia-Jtanizsai tűz alkalmi-ideje volna erről komolyan gondolkodni nem jvai is. A rendőrük, tűzoltók kiabáltak a^arasa-csaz, — hanem azt komolyan és tényleg foga-[tokra, — pedig Irie-kanizaaiakra, — hogy áUji-natha ia venni, — hogy városunknak sok ol- nak meg, fogják lovaikat a fecskendő. elé, —
dalról megtámadott tintátalan 1ev»gőin~ f oL megkíséreltéklfflnginegyhejyh'eli; polgárlovait,I |ápát. hoáv leinra a tengeren túl dalról legalább egy kiasé kitisztulna. *)
közöttünk, míg két leánya Qqeailiábao van férjnél, egyik egy ottani ügyvéd, mt*ik egy brasilia orvos neje- A két jómódban élő leány nem feled keiéit meg soha atyjukról a honn maradt testvéreikért a rendesen ktildtsk dollárokat aa itthon lévőknelu RoímiAakm Salamon- 1780-ban született a igy ÍD5 éves volt, egész életében egéazaéges s csak ritkán fordult elő kisebb vál-lozás nála, egyenesen járt a még a legutóbbi időben, midOn egyik Braailiában élo leánya meglátogatta tűben" hleánjjy fényképészhez- ment, ott fényképeztette magát, majd ugyancsak a .fényképész állal készíttette el oltjfetlményü arc-
vigye
(Jnousque tanden;.
Quciuatjüe tandem ..? Meddig lesz-még kénytelen a városi lakosság a városnak egy veazo-dol'iiea emberével viaakodni? Mikűr fognak megazÜBBi a naponként—ismétlődő gladiátori verekedtek, fejbeveféauk ¥ Mikor fog a nagyközönség ez utálatos é» vér-tigyuito tátvápyoktól rnégkimélieini a mikor
- - ■ ^ I.-.' "J-T^TJ--" T7----nirirr--, ,-p, .T-,-, .„, --------- . . . ami
de a polgár elkergette s jól ösazesiídta a aze- jval örök. emlékül, az Oaz Mathuzalem képét K: Br igény igyekvőket, kik polgártársaik vagyonának ' Most vége mindennek, sz anyaföld lakarja a asá-megméntéte körüli fáradozásaiknak igy kapják ladokon túl élt öreg Salamon holttestét. f „ meg jutalmát. Érdektelen, verejtékes mnn ' ■ | kajakért ez a köszönet!
Quoiistpie tandem Igy tartani V!!!
Meddig fog ez még
Helyi njAoaságek.
w^ssssst AgJtüí!
W '4™'«nkeréme ve«é y elMné tétetni > ^dekm'érdekébén szerzett érdemet elismeréteül vagy tan bakonyi Laioa Jüiwfiöa angedély-
\ — Itunáiillill régbégek, Hogy minő gazdag forrása a régészetnek a Dunántúl, eléggé igaaotják azok a leletek, a melyek esek a napok banj* naplényre kerültek. Réctey Viktor, pannonhalmi bencés, a tihanyi társház tagja, Zalame-gyében nagvazwD tintákat ktttai6H WMféVt-aebaan s Kjposkán egy barbárkori rendkívül Megírtuk annak 'enulsáioaezüst- és bronz-leletre bukkant: íi/4-
R K.
zrégylet •lltiléleTí tágjává" választotta » fáival Oir a naponkénti verekedésre, te|Oeveréar»>f aÚzoklevél kiadatását határozta el. A A tek. városi marséi azzal még nem tett ^„„kieulgt Kltin Manon ür, ai egylet tagja,
a gelaéi úittliimiin Vilmoa kir. tanácsos egyik hivatalnoka, ki kaligrafikus a ezen szakmában
van,
! iviMa uiwwwitw omíupm abb, raiz a olv
rémitő munkáját? Hát agy őrültet meg lehet L^^ ^^ ^ m,|y M\Ut a megtételt
vitetni, SényB«^| |iglteleU Ugt]a| , M gt megtisztelő egyle'hez.
yel bír a naponkénti verekedésre, tejbeveréare ?
tek, városi rendőrség azzal még nem tett eleget, ha a verekedő Szakonyi- Lajost három rendőrrel- nyakon csipeti délután 2 • órakor, bekiférteti, » uwan at nap délután 5 órakor l^jS^^^^ia.S'i^wé már ismpt kuít sétál a vároaban t folytatja I ^^ A di„ok,evél „„bad kézi
riisíin egy római lelelhelyet conalatáll; Vászolyon és Kápiáfan-Tniíhsn, barom, eddig ismeretlen római feliraioa emlékkőre talált a végre tíalvá--eaea egy -fölőWé—ritka- aranypéoa, utánzása az egykori rómainak, lett szorgos « türelmes kiíratásainak eredménye, — Reméljük, hogy a fiatal tudós ernyedetlen szorgalma idö-multával saép colleetiőt tud a Dunántúlról leimutatni.
őrjöngi a ártbi
sében
A díszoklevelet, mely a közelebbi napokban már
ktftnztitnl, bolondok házába zubbonyt reáerőazakolni — mivel
köz veszély li dolgot cselekedhetika árthat «|ktae„ ^. ■ „^.^ ember érttnek, - üs-Szakosyi iajoat, kimegy iÜKÍ!1 áladní 7 miniszternek, mely küMötizég önongőnél százszor veszedelmesebb a polgárok I veze{éaérei ^ , ^teaGlünk, kerületünk kedves életéra, nem lehet a kuzbiztonaáfe a nyagtlM otMáp), képvi«elöiét Htrlrltmly Béla urat fogja éa rend érdekében valamelyik hazai javító- ;fé|k£rni , kereskedelmi iljak egylete. Semmi két intézet munkaházába küldeni ? Vagy tán l»bb- négQnk benri h „ ,et derék elnökével a nak gondolták addig várni érzel, míg ep két; fortf0<b> küldüllségei Uerttlendu képvi-nnbert Isaaftr éa agyonver vagy míg -Szakonyi,!^ ^^ UITMeQ , &ruu minul<,erhei ve-
Izten kegyelméből meghal? |zetni és még kevésbé kétkedünk azon, hogy a
■ Q0oua.|ue tandem^? Meddig fog ez még, mirn.,t.r .YÍyM.n ,ng|. . B.„y. Mi
kereskedelmi ifjak ez ellamerését, melylyel midőn a magyar kereskedelem érdekében oly nagy érdemeket szerzett munszterl megtiszteli, caik is msgál tiszteli meg, — (tiszteletbeli t.ngjávAt
avatván azt a tértit, kft Magyarorsaágon____min^j
denki tisztel éa a kivel szemben ínég a büszke Bécs ia meghajlik.
— Gytnklr. Lapunk kiadójánaki Fischel Fülöp urnák első házasságbeli apósa Marlcbr«i-Iir J. gráci köztiszteletben állolt polgár, kit. városunk apra nagyja ia jól ismeri, de nem csak ismert, hanem irányába a város kúlönbözö érdekeinél tanúsított műkődéaeiért hálára is kötelezve van, e hó 0-éii d. u. fél két órakor -mini egy gráci táviürgöny tudatta, Grádbah meghalt. A megboldogult volt, ki Nagy-Kanizsán IHőtFEen at elaO nyomdát állította-féi, továbbá ö.vnll az ki déli vasútnak Ntgy-Ktirtzsa érintkezésével való kiépítésére leghatásosabban működött közre; fáradhatatlan törekvéaéntk sikerült a nagy-kanizsai •Kereskedelmi és iparbank< felállítása, s siámoa enlturália ét jótékony egylet részint mint alapítóját, réaaint mini működő tagját gyászolja az elhunytai. Nagy-Kanizsáról GfrÁébá téve át lakánál itt 0 alapította a városi közúti vaspályát, tlöbb már tlapitőja lévén a prágai köittti vtt-pályának. Marlcbnitír ki 77 évet élt, polgártártai otztatlan szeretetéi bírta, a városunkban. Itkó fia, eltflrtngu terménykeretkedő ét volt veje tieitek Dráoha a megboldogult Ju>por>ójára ietlnnl tmléketeiük kotzorujái, Niigy ICtAftta vároaa méltán oaatoaik a ctalád vetzietége le7" lettl fáidalomban, mert elévttlhetlenek at ö ér-' demei Nagy-Ktnltsán.
— Kaalata Malhntaltmt mt(kalf, E hó H-An Nagy-Kaniiián, a Magyar-utoában nagy knmnség gyütt. egybe. Alacsony kis háa élőit, inelyeb gyatzlobogó lengett, négyet fekete gyátt-kooti állott. A gyátikotiln aem voltak kotaorük, .de a reá lett koporsói tok tmber állta körül. Kgytierü embert lomoltok. Hnunhaum Salamon volt a neve t aáglt oly tokán ismerték, legalább ait kellett hinni abból a nagy réti vétet tanúsító hiuiiq.4nt.nl, Mh a hal?"" körülvették. £s ügy volt. tokán iimtrték, hitt tgy tgéta siá-wtdán tú| á|t, teát évnél több tttnvtdét nyomta yálát | 10A évte voll mikor nftgball. Hiáp oea* lAllol alaplioll, három gyermeke most it III ál
így tartani! Y ? ~
HéKön délután tttz ütött ki Kia-Kanizaán. A tUzoltó kürtötök tüdő szakadtukból liíjtik, a tflioltók futottak az őrtanyára, — de ttjnot — kárba vetsett a tok kürtöléi, a derek tüz oltók- minden igyekezete, síivel nem voltak lovak, melyeket a feetkendők ét tzerkocsik elé foghattak volna. Nagy lótás tatát keletkezett, a tűzoltók el szalad tai az utcáti lovakat keroni, dacára aaonban a mindenki által' felismert rettentő veszélynek, mely Kit-Kanizsát fenye-
fjetft, nem találkozott tem polgár, sem ár, ki avait a tOzOltóknak átengedte volna.
Nagy-JCanizaa városának önállósítása, függetlenítése kérelmeatetik a minisztériumnál, — ahova bényujlott mtmorándum a várut minden javát magában foglalja, — de elfeledték megemlíteni azt, hogy a tüzoltóaágnak nínoft kétten-lét't annanall tegithetéi céljAból lovai, illetve ezek tartásának wlltségai niinuwnek fedeave-Pedig a tllaoltóaág énnek ellenében aa utca-öntözéet ilielőleg nagyon előnyöa ajánlatot tett, t aat bizonyosan a jelenlegi- vállalkozónál lelkiiamereteeehben is teljeeitette volná,
De okvetlenül ttUktéget et a közbiztonság tzempoaljából it, mert ha a hétfői esethez hatonlók tordulnak elő t at Itten olővigyázatából a ttél iránya ntm kedvta a vetzélyben forgók-nak, ágy as egétz város leéghet, — mint leég betett volna Kit Kanizsa it, — mig Brünkler " Invftröij tovsi a vasútról bejönnek i a feotken-dőket rendeltetéti htlyttkrt szállítják.
Azt etek mtgkövetelheti a várotnak minden agytt polgára 76'-,. nótadója fejében, hogy va-gyonbiatontága érdaaélien minden, de kUlönöten a legtrlikaégtatbb ntkf megtalaaaék, még akkor ia, ka as a városnak valami áldozatába ksrlll.
Még egyet. Már tok ntgy várnában voltam, hol állaaaó, fizetett tűzoltóság e ezék rétaére a ttükaé|ea kásuipléthta 9—8 pár IÓ la van. Mágia előfordult nagyobb vesaély tettén, liogr at ötttes ftltierelétt ét ftotkandőkit a H—H pár ló már aaárt aem vihette el tgyuerrt, tyiVfll. it ttta Lávolliti alatt a nagy fktkendO
*) Hiti ni tudjak a ylgdliltl kM(w mtr m»g 'Vrtll liliIVs i lm ytIMlill, Iwu t |*|kiiMltliti st éplthsaéa U Imi is* • yárot t*af|UI/év#l ms|lértt oéliwrit 1 ttlitM vt(<tbMaái. tnrb.
— A ,légr«ál éitk. iMsolték ayárl ■tnlataána" e hó 7-én volt. Nem csak a lég rádiak, hanem a vidék ia meglátogatta e nyári mulaiaágot, mely az erdő lombkoronái fái kösOlt, k&iitofégjS Dráva psrtjtn folyj u t iii^nliA«|g derék főparancsnoka Kovács "Gyula jegyző csinosan díszít-tette fel a tért; a korláttal elkésziieit láncbelyet a tűzoltóság jelvényei díszítették ,Islen hoaoit* .feliratú iransparenttel, míg. a lampionok özöne lényárt terjesztettek a megtört a lény a Dráva hullámat kóaött. -A- tüsollóaág ■ Uljei díitbéii cigányzenével vonult ki a térre, hová egymáa-iitán érkeztek a városból és szomszéd községből lieiő vendégek a igen díszes hölgykoszorú, mtg négy óra felé megettek a vonattal, a távolabbról siető látogatók. Öt óra nián érkezett meg a tűzoltó-egy let "Innke : fhvbí Mtlyts tági ábtaeavet -áldözftr, légrádi plébános. A tűzoltóság sorfalat képezeft t a főparancsnok teljes díszben röviden üdvözölte a szereTSÍtTelnnköT »itt kínFTtteo szabad ege alatt*, megköszönve neki, hogy ki annyit fárad az egylet érdekében, annak azóra-kó'zStábm it részt vfpz. Azután megindult a táne, mely folyt 10 óráig, midőn a közönség vissza vonult a városba s ott folytatta a mulatságot. A plébános elnök körül csoporibíuTlak, vidám beszélgétés s poharazás között ültek, midőn egyezerre a > vigyázz* kürt jelszó felhangzóit. A tűzoltók az asztal* körűi csoportosultak t a föpárancanok poharat emelt lapunznaknak jelenvolt szerkesztőjére » a nagy-kaniztai tűzoltóság orvoaa Auíjm/tlátt, mire lapunk tserkettiöje felelt, éltetve az egylet elnökét és főparancsnokai, majd aa egyetértéeről szólt, mely Légrádon oly ttép t kiemelte a GaldSchmicti Fülöp éaJóiaef testvéreket, kiknek elteje, mint egyleti pénitárot, t másika, mint at egylet tevékeny tűzoltó litzlje vetz részt- á 1 Dzoltóság nehéz [eladatában a elte-kmeve a lelekezeiietaégtöl ép oly tett vénet egyetértésben élnek a katholikus, reform., mint az izraelitá felekezetűek. Lapunk szerkesztője, a plébánoa űr szívességéből megtekintette a légrádi történelmi nevezetességű templomot, melynek űvegfealméoyű ablkkai, — éfeyik a Szt-Háromsáf, másik a menvortzág királynéjának megkoronázása"— valódi remekmüvek. Majd megtekintette az épülőben levO iskolái, mely a kor igényeinek neaosalf hogy megfelel, nanetn egy fővárosba ia beillik, A plébános ét jegyaO örök emléket állt-taaak maguknak as utódok elölt é díszét épület lelállltáiával. Oadá plébános magyaroa házánál, valódi magyar vendégaaereteltel fogadia tstelíjénál vendégeit, kik éjjel távoitak csak el Légrád-rót, magukkal vivén a saép nap emlékét, — A jövedelemhez lelulflietiek: Újlakjr Hirtchler éa fia (Domború) 5 tr', Roeenthal (Filyeház; 1 irt HO kr., Motagai Mari lanitóná 1 frl, (j^uainger Bála JLfkl. MiBtnyAkJJíL Salamon Itlván ^ kr., Ali N. (Ottók) 00 kr., dr. Hirtchl UO kr., (irangya Kmil l >rt, (íeéó Mátyáa pléh. I Irt 80* kr. FelOinieléa öaateaen 18 frl 80 kr. Aa egésa bevétel 87 frt 07 kr.
': v
N»gy Kaniísa, vasárnap.
— I}. U. K. A .Dunántftli kösmUvelődéai egylet" helybeli (tokjának sseraaésére kiküldött nagy bisottaág » hó t-l-*n értekezletet tar tolt, mely alkalommal mintegy 40 tag volt jelen. Aa értekaalet tudomásul vévén, nogy a központi egylet alapaaabályal már helyben hagyatlak, amiért Ja. a helyi fiók^egylet alap szabályainak kidolgozása elhatároztatott, A ki. dolgoaáera követkesö itt tagu bisottaág kii Ide tett ki. dr. St*kir** Józse( úr elnöklete alatt, n. m.: dr. .VoMdr Jákó, Jtyotai Csorba Akoa, Iitíiorfi Lajos, Hofmann Mór ée Stalay Sándor
— .Tavaai! flnurp." A kérésit, jót. nőegylet ismét meghonosított egy oly mnlataágot, amely idóvel, ha asép támogatásban részesül, as egyletnek igen ssép jövedelmet adhat, mert egyeiore-nem -Mm meg minden tekintetben a várakozásnak, okozta eat a hossza farsang" as Sasi felolvasások, a szini évadba sok jótékonyain hangverseny ée a mi fo: as as nap*i kellemetlen szél, mely eetére kelve is,' alig engedte meg a sxabadbani táncot Az essme azonban jó is a kivitel sé maradt el e a közönség kiváló intelligentiája, mely résSt veti, elegendő biztosíték, hogy az eszme nem halva született. A
amely a kiadás levonásával is kitesz 160 irtot, Réestvették: Clémentné leányával Bermancer vei. Beim Terka, Dnka | esredes leányával Aleiandfivaj, Wflway Martomé, Markl£-Aa». telné, Fsscisttjué, Manhardt Kálvin, fiihál Ferencné ^ Tttboiy—Qynláné, dr. ■ ,T i ipámer Resaóné, Fiecher Jóssefné, dr. Benozik Ferencné, BiHiaits Jóssefné leányaival, Eperjemy Bándorné, Eperiessy Róza, Erdődy Lajosné leányaival, Da-riss Ágostonná leányaival,DatiarhsOi tónéiFaesal
____Zala 24. s/áin. (4. lap.)
— KendklvUll kligylléa. A nagv-ka nisaai polgéri egylei 1h9I. évi junfusbó 99-ón d- tO órakor rendkívüli kOxgyttlésr tan. Tár gyai: A város állal utca lérnelr megveti kartréas átengedése Neiáni. indítványok.
— lila leányok areikép eaeperlia. A nagykanizsai elemi iakola leány növendékei
koffer Jóssefné, ftuttmanú. Vilmnené, dr.Hauser Jánoené, Knortser Gvörgyné, Kunfiné és leánya, Lövrenstein Emiiné, Lenkey Maigit, Mantuano Józsetné éa leányai, Nábrácsky Lsjosné, Uszeszly Antalné, Prangerné ée léánjPM; ö»v. RámTAntalné és leányai. Szabó Józsetné, Szalay Lajosné, Weiaer Józtofné, iisv. Wagnerné éslcánya,Weiscnbftckflé, Weiaenböck Irma és Tóth Mariska, ösv. S'ikné Hraska Etel, Wnsztl Lsjosné, Wúcskits' Jáaoi-né, Staah Jozsefné, Schmidtné, Uneer Ullman Elekné, Vidor Sámáné, Wagner Károly né^^fr Zadnbánaaky Lajosné, aki mint elnoknó valóban megérdemli fáradhatatlan buzgalmáért s legmélyebb, köszönetet. Róttál adakoztak: dr. Sseke-ásná 1 vékával,—Gésony ' ti né—1—tálcával. Tripámer (iyuláné 1 tálcával, Fiscber Jóssefné 1 tálcával, Vsrga Lajosné 1 tálcával. Juhász Györgyné 1 tálcával, Ssalay Lajosné 1 tílüí-val, bzv. Weisenböskné 2 tálcával, DanaéhF üttóné 2 tálcával, Mantnano Jéssefné 3 tálcával, Unger .t'lmann Elgkné i' tálcával, — Prangerné 2 tállal, Chinorányiné t kosárral, Klucssi N. 1 csokorral, Kerndt (Sándor major) 1 dobossal, Nentwieh Gyuláné 1 tálcával. Pflancser Gáborne 1 tálcával, Ráki Ferencné 1 rózsafüzért Sehmidt Frigyemé 1 tálcával,
1 kosárral, apró ceokrokat és 2 tál rózsát, Kadultanszky - TjftjrtBlhé 1-ffillalj 1 lósaefflaértéa
2 tál rósaát a sátor diesitéaére Végül Janda Károly kcrUu ur a tálur tdju d itt Hitét eégette díjtalanul s adott kottá 2 gyönyört róttaáleányl, kotiorukat ét rónát nagy mennyitégben. — Felül-fuelétehti Ültek i Clement Lipótné, Uirschlér testvérek (A.-Domború), N. N. 6 6 írtoi; N. N, 4 frt 50 krt; Bogenrieder Jóssefné. Talabér János, Oelsei Outtmann Vjlmoané, Vidor Sa-muné 8—8 frtot : Epenspanger L»o 2 frt 60 krt; "Daoscha (ittóné, N. N.. Ungor UUmann Elekné 2—2 frtot; Hibái Ferenc, Weiaer Jó saefné 1 frt 60krt: Teufner Teréa, Knortser Györgyné, Belus Lajos, Tóth István, Sallér Lajówié, Feeaelhofer Jósseíué, Ungar Malvin, Kallvoda János, Tivo'd Károly, Hauser János, ösv. Tersánssky Jóssefné, Stlrllng Sándorné 1—1 frtot; Osseezly Antal né, Ssalay Lajosai. KroH "Rüdolí, y. N., R. N„ N. N~ Vsrga La ios, N. N , N. N, l'rágar Béláaé, Flantiar Gáborné, Nábráczky Lajos, Dnka esredee, N. N., Kitnfy Benedek, Janda Károly, Wusstl Alajosné,-dr Márnáin, Kréta asásados, Fischar Jóssal, Merkly . Antal, Roeenberg Richárd, Tripámer Gytm, Klein Márton, Si'üul JiVaaiTnT Bohwarts (inastáv, Grtfnbnt Fülöp, Marton A Hnlrer, Babosé IAailó, Fraavlhufer, Uebntyén, Weber Károly, Mtaab Jótsel Remate Gáaa, Oaaeaalv Antal 6U- 60 krt, Oaateeen 72 irt 60 kr. Áz egylet-kart Igen jól násatt- ki, a róssa-iiaarnokok ea este a fényes vllágltáa, kltllnn mtieHó ttelsk, ^ a kadnyttllt rat aiiífra Is
* lelvillaoyoaták a kadvea köaUneéget.
arcskép csoportban lelényképeaielik magakai, e hogy s kép annál hatásosabb legyen, felkérték tanítóikat is, hogy^. vegyenek róazt a lényképe-zágnél. A tanii'ók szívesen engedtek a kicsik óba-janikéi n araskép csoport el is késsQlt letpdnffy fényképészei!' termében. Vot alkalmunk lá<ni e képet, mely ugy a csoportozat nsaxeálliiáaftra, — mint 'írviteiére nézve dicséretére válik -Itt vánffynak s örökre kedves^ emieke leend a leánykáknak. Oi soros magaslatban állanak a leánykák, minden egyesnek-arca teljeaen el van lalálva, míg a t alsó sorban a sok mosolygó gyermek arc köpött komoly tekintettel latjak: Haj-fali és RáúapSlgúi tanítókat Pichler hitoktatót-és Kákn kisasszony taniii'inéi, uzon jó akaraiu ki-lejeséssel, mely a népnevelés e derék vezeióit annyira jellemai. A átkerült képet a fényképész - kirakatában köaasemlére (ogia ktteantj—
— Mg egyazer a üljchási iaaiU. fityehási tanító, mint halljuk, széltében-höessábko hirészteli, hogy ó ártstlan mindazon dolgokban, melyeket felő'e megirtnuk; utánna néslfink most, — bár tudósítóink megbízhatóságában nem volt okunk kétkedni, mégis utánna néttfink a nsgy kanizsai fónolgabiroságnál, itt sxtáfi azt a -meggyósódést nyertük, hogy az általunk felemlített dolgok, a esek közt a tank tót leginkább qompromittiló kanász féle működés, nem csak valódi tény, hanem a fityehási tanító ellen beadott már jó nagy volument képeső panaszok között közte van, a
lííl^jonius hó f4-éii.
— T«s HI«-KataaU>A«. 'Hétfős déla'áa '■,4 órakor ttlset jelestek m Mttómbk e ■ Km-KsnizsáTi felemelkedő fSst osdon és lángnyelvek nem kig veszélyt mutattak. Tűzoltóink lovak hiányában csak vagy 26 perc késésééi ind alhattak a tQs színhelyére, hol már a kis karnisai tűzoltók erősen dolgoztak, védelmezték a ment-
közül harmrnoakeiien txtsse besíéltek, h^gy «tf^ het«t ^igyekeztek s vén tovaterjedését meg
vizsgálat is megejtetett, s a panasz való ténynek bizonyult ; még csak egy tann kihallgatása van hátra, aki e Jtó.16 án.lesz kihallgatva, aztán a fflszolgabirúság átteszi az iratokat a tanfelügyelőhöz.
— Tfta Kagy.HaalMáa. Hétfőről — keddre virradó éjjel 1 és fél órakor lAzi lárma verte (el a város Iskynt nyugalmábúl. A tűz Slrím .éti Klein cég usgyketeskeoB iro"
s rettegésben- tartolia s közönséget. As erös Werlheim lakatokat lejszével verték le gyorsan ott termett tűzoltóink, s a füst rettentő sórü 18-megben lódu'l ki az Iroda helyiség ablakán, honnét az égöfüggönyl Schárrl János lüzoltó kapkodta le, elégelvén ez állal egész kéilejít. Nagy dicséretei érdemel Scháctl Lajos lüzoltó, kinek elég bátorsága és lélakjeleneie volt az ab'akon keresz-t&l as iroda helyiségbe mássni, hogy megludjs, hol van a tüi, a hova kelljen iecskendesni. Ez megtörténvén, s kitudódván, Unger Ullmann Elek at égö kanapét leleeskendezte, s vege volt a nagy (élelmet keltő, a rettegést idéző veszélynek. A lüz keletkezésének oka eddig kipuhntol-ható nem vollj s az általános részvét veszi körül e derék cégei, mely már 27 év óta városunk első rangú a legiissieltebb s kedveltebb cégjei egyike, hol soha eddig a legkisebb baj sem voll. Hogy a részvét mily nagy volt.a tüz kiütése alkalmával tanusiija az a nagy igyekezet, tnelylyel a lüz megakadályoztatod, a melyért a neveseit oég mind azoknak, kik a tűzvésznél segélyre sietlek hálás köasönetet mond lapunk utján, különösen pedig Hein Mihály urnák, s (Iának ífj. Hein Mihály'és Gusztávnak ki alsö volt ki a cég egyik tulajdonoaát Strim urat, amint észrevette a vessélyi ielköltötla s figyelmeztette a tűsre, nem csak, lianem pincéreit névsserint Ractka Lajost, Sehreiber Zslgmbnd és Varatdy Józsefei s lüsoliók s segély után küldé, továbbá Unger Ullmann Elek úrnak, ki lárad-balailanul működölt, Schável Jánoa urnák a fiának Lujomak, FUitchakker Jakab urnák, Raffay rendórbisios urnák, Armulk Náthán urnák ki nem caak asemélyesen, hanem üzletének összes asemólyielével jeleni meg a véaz helyén, Stei-niet Mór umak. s esen' kívül különöseír a helybeli önkénles tűzoltóságnak együttesen s egyenkint, nem külflnbon a )iolyboll mndflrségn*1' s otJaAg öngyilkoesá lett lejedelméuek klvftlólug ia XUÖa- 4a honsád kadaereg ilt-álló-másosó parancsnoksága s legényeégének, kik s lulálliloli kordon állal a rábdel lentariották alanyira, hogy aa egy percre sem savattatott meg, sas üzletbora legkisebb anyag sem lelt elvivé, miáltal Mull kár atflidésve nem lelt A tüaol-tósás é« rendőrség gioi|gugiftU&ása>j)ág.n>áUó-hálájlT Tüüíalia lel, Vegyék mindanyian e dg ez uloB-kilajeiatt legháláaabb köaaönstéi.
gátolni -TÁaoltóink megérkeztekor azonban együttes erővel oly áredményt fejtettek ki, hogy dacára a nagy azéinek, mely a ssiporká-kat folyton ide s tova röpitette^iövid tel óra alatt a tűz Idealizálva volt tovaterjedése meggátolva, mit nagyban elősegiteit azon szerencsés körülmény, hogy az ép ott folyó csatorna elégsége* vizet-bőven Szolgáltatott az oltáshoz.
oi BUtftí' ■melyek azonban nagyobb részt biztosítva voltak. A kár 2000 frtra tehető. — Kis-Kanisaán vasárnap is volt tűs, egy sertés El égett azonban az ottani tűzoltók az ólat őssMdöntötték ,s ts tűzet néhány . pere alatt eloltották. — Úgy látszik a kis-kanizaai tűzoltóknak gyakran less módjuk a nyáron oltási gyakoritokhoz, mi különösen -annak tulajdonítható; hogy . a, munkás nép nagyja egjtől-egyig eltávozik hazulról s otthon aa apróságra rácsukják az sg«ét kik játék kökben megejtek a borzasztó szerencsétlenséget
— M/éri asalaUkc. A gelaei Onk. fís-öl tó-egy lét tisztikara as egylet ielazereléM g'ya-rapitására H9I. junius hó 21-én, va*árnap a íestöi szép Kigóvó Igybea zárt körű taoovt-gslmat rendez. Kezdete d. u. 4 órakor. Belépti-dij 1 iorini. Felülfizetések kószönetiel fogsdtat-nak és birlapilag nyugtáztatnak. Jó életek- és italokról gondoekodva van.
— üalaéaset Mttaegea. Balogh Árpád aata-láraulata e hó 4-én Sümegre érkezeti. As elaó 2 előadóst a nagyteremben -tartották; a ez alatt Talabér Károly kűrijében arénát altilaioti, as tgszgaló s erre as tdöiárás oTy btlvósre fordult, hogy a pár-szállnyi kSziaaég tavaszt kabátban dideregve élvezi az eióadá-uikaL. Eddig Színre kerültek „Arvalányhaj", „Nagymama", „Pepita", ^Hiii-zárezereiem'V „Fenegyerekek", A műsor további része a legújabb darabokból van egybe-állrtv*. A társulat- jobb eret a< t«axf*H> -és neje,
' 1/ - .. I ' II-- .. ----' Claiu,
n'lin'1)iTTtij, .o1 i iiiiuiii ,
Agotai Ferenc, Ctiga, Török A bérlet roaaaul ütvén ki, m. társulat rostául ütvén ki, a társulat menni ké-tü-. —
— Vaaatl meaetrené Érvényes 1891. junitu 1-től. Érkezik Nagy-Kantztara : l'ragerkof-ról gyorsv. 21)2. sz. reggel i óra 54 perckor, szeinv. 201. sz. délben I óra 16 p., szemv. 208. as. e-tle 11 óra p ; Btabol szem*. sz, reggel 4 óra" IS p., Z Egerszeg vegyesv. 350. sz. reggel 8 óra 30 p.,' szemv. 302. sz. délben I óra
145 p.-, szemv. 306. az esle 10 óra 26 p.; Buda--pesIrSl szemv. 207. ss. reggel4óra 2t) p-, szemv.
203. sz. délben 1 óra 69 p., vegyeav. 215. sz. eate 10 óra 41 -p-., gyorsv. 20ívsz. este 12 ora 26 p. Barcsról szemv. 906. sz. délben 1 óra 40 p., szemv. 910. sz. este II óra 48 p. Indul Nagy-Kanizsáról .• Pragerkotra szemv. 207. sz. reggel 6 óra 18 p., szesav. 203. az. délben 2 órs 46 p., gyorsv. 201. ss. esle 12 Óra 36 p.; Béctb* szemv. BÚ6. ss. reggel 6 óra 31 p., Z.-Egerszeg vegyesv. 327. ss. este 5 óra 31 szemv. 301. az. délben 2 óra 26 p., szemv. 910. as. este 12 óra 44 p.; Budapetlr* gyorsv. 202. aa reggel 6 óra 04 p., vegyesv. 316, ss. reggel 7 óra 31 p., szemv.
204. aa. délben 2 óra Sl p.. «>emv. 208. as. eate 12 óra 27 p ; Barcsra azeinv. 909. ss. reggel 6 óra 28 p., szemv. 906. az. délben 2 óra 26 p.
— A Mldr^Jsl eyrlerama már az utolsó sorosatokat mutatja be a nagykanizsai közönség-nek. mely napról napra jobban méltányolta • valóban mivéssi kivitelű villanyos gépeset által látható képsorozatokat. Már csak bárom sorosai van hátra astan-elhagyja városunkat a cyclo-rama tulajdonosa, kinek mutatványait főleg este
fényes világiláa mellett oly tömegesen látogatja a város értelmisége, hogy alig lebet helyet kapni. A lefolyt hét legérdekesebb mutatványa voll a •saű*királynak< 11. Lajoi Bajor-
hnk pszsr fétty-nyel épiteti disz pslotáit, melyek nemcsak egé-szűkben voltak láihalók, hanem asoknak egyes, ssobái, berendezése, lépcsőháza, lölépcsözeie, szóval minden Agy a szemlélő elé lett állova, hogy aa illető aat hthelte, «u jár a fényes termekben, melyiknek, hogy többet ne említsünk csupán agfatlea diaaitménye — egy tiszta aranybot * ilrága kövekkel kirakott gávft ma'dara 4tS eaat márkába került. Ltllnk a Bohloaa-Berget, Neu-
Niigy-Kanizsa, vasárnap.
1891. junius hó 14-48.
M-hwanataiot, Linderfcolot, a atak mindenikénél | — HadayfM Ufcala fai—a/baa A u elflwnwkw, aajp IgwaBkmt, ÁJ|tfttfák.l Hv<'laa4v ksadatevsl a posnooyi oa> és a«r. hatoméi, a dísztermet, a tanácskozási termet, u dapi/.d inkolába fel vétetik 40—50 kaligsió u L, nagy tükör termel, a háló-, éikezü- éa lúrda azo- éa a. mutatkozó hiányok eierint egyei pályázók békát végül a róxnaiermei. Nem kevéssé meg- a lelsőbb évfolyamaiban ia. — Az 1 évfolyamba lepő volt, at obarammergai paseiö játékis. malv relé leltéialhaa szükséijéi 1 legalább elégséges nyele képben laU bemutatva, A mosi kóvelheaő arsdméasvsl végzeit osztálynak kimutatása, vala-
soroza tokban benne lesze ss.aszirák-mngysr mi narehia is, mely alkalommal Katliana Ede tulajdonos bemutatja aa itt helyben Sagy-Kaniaa pár pontjáról vett (elvételei! in, mi letette érdekessé fogja teaai a sorozatot.
' — alkatuk aac; Saaliaa. Xlkikviaa lat vég aMfkaH julsa 3-in SS <raa kariku. Hagy' Gyargy aag-hll Mai liéa T iiaa kaiikaa frtiflfali ■agaill III nitfa S4a 6 ivaa koriban. Iimtr Józwf maghalt janim eo gvaa koriban. Packaytk Mikáiim ■ryt'->l J—ina
6-in 80 évaa koriban Baaaekna Salaméi aMfkált jaalaa
7-ia 105 Avas koriban.
Vidéki levelezéi.
Tapohia 1891. junitu 10. Tiszteli szerkesztő Ur! ...
'JMtmt tafy MÉ eia, átall kösiött tárca iiinaMSrs kelt benasm a goadotit, o soroknak megírására.
álomlátása előérzet vagy babona volt-e; tán nem lógja a jelen'légi Tálami helytelennek tartani, ha bár sem képaett ember, sem a todománjros osz-télyból »aló nem vagyok.
Miután a saomoru elbestélést régig olvastam, ugy találtam, bogy benne van az említett kér déire a felelet is, amennyiben babonáról nem lehet eaó, miután az álomlátás, ha nem is kö-rtumáayéasa, de lényegében sajnos, valósággá vall. A babona pedig oíyas valami, £mdv lebe-tetlea ée többnyire a Umtép, különösén as eaz-szonyok kOzt van sheriedve.
Hasonló esetekről egyébiránt Plammarioa már nskB irt »DfMla. Jií könyvében alt ó taté-
patkjának nevez.
ely reá'iskolén vagy gjranáziumoa vagy valamely "ezen lakóiakkal egy rangú tanintézeten. — A teapéas as atyának állasa szerint 110, 60 vagy 18 (orinlot less ki évenként. A iQbbi lOlvé-teh lóliételek ée határosatok a kérvények sser-keestése fölött, kivehetők a kóvetkesO szabályzat ból; .Vorschrili Ober die Auinabme von Bewer-ken in die k. ssd k. Cadstteonebulan,* mely nemrég L. W. Seidel A Soko-aél Bécsben "*«-| jelent A lelvéteii kérvények eltogadására a végző batáridő július 25-ike, de a palyázóknak saját I érdekükben fekszik, a kérvéayeket mar előbb | beküldeni.- ■
— A vsait királya Konokban, .midőn már a világ minden részét bebá'ózzék a vautok; I midőe mér A'rika forré égői* alatt ép ugy a liaiol a gőzmozdooy, mint Skandinávia bó fedte béros* késö l, aü* jut estünkbe vmszs gondolni iwkeHJMÍii«ga=fessk agyihaaséiseie^imétatdB; meg a mozdnoy aegkéssitese; nem «s csoda bogy íelédl itt a vi'át. his* 11Ű esztendeje annak eiössör láiou napvilágot, a ki tadna szá* auisn dővel viisza gondolni. Csak a hálás történetírás emlékemi meg taton nagy nmrérO), ksrOé tel-tégyajie, hogy TVSt. évbea isöleieit ée épen jö-nifts 9-én, tekét a «6't bélen volt épen 110 éve, bééi kötelesség érzettel emiitjük fel lekét as 0 szülei és napját; A fiatal SUphenton, mint a legtöbb angol iljú nagy előszeretettel viseltetett a terme-•aetian ée meehwikat tuéomáay iránt, éber eeae, tiszta ítélő tehetsége párosult fáradhatatlan kutatást vei, e midflo Newton o'mélmét a gOa hatásáról, teljesen megismerte, azon törte lejét, miként Iá-
juk el ol vaeóköaSaeégttnk Igyeleaél lei husi aa •Ét msgsaétsésár* *» etefteetem di^k a .Magyar Kertész• kiadúbiraialaba Magy geWIOera Ugoceamegye) küldendők.
OS A T?.~£TQ2ZL
Alaóvégi uf a toron . .
Altóvégi HtóMftia, SUf UAnynyal találkozom, Virágokai ti tz a virág. Talán egyet nektm ú ád 1 S lm a lányka ftUm fordul, Bfetti Bakit a aaJaréW. Pici ajkán moioly limai, Átnyújtja a tirágtzálal, 8 én nem hifire, m at ára, Ctikot loptam ajakára
Tekints re<hn . . .
Angyalarcú tzende May, Sttp tttm$jdtl UkinU rtirn I
Kii ismafaij jínft Íijm, Efáu nalim dfatfárfa.___
Armán tánytíor T tővfftftfí.--
Mrguilitni toktt merlek, Taldlkatnám mott ctak r«M,
Mtgn-llin'ím i rrrf{mtmrf_
_____ Tartolyi Károly.
£n részemről azt kieiem. hogy az ilyesmi s. „ , , . - ,
a Utek oaiudailan mukodéae. tékát előérzet mely >tbeo létű a, »b6 moalnayi sakatola. as eliö
I I T * ' * - A" ^ k&jkA>aaaal alma aaaták A ' ' * ' *
Bemutatóm i nid^kirilfnAL
— ííjlómból. —
^ Irta: E/y gyakorit orvot.
Történelmi dolog a mindenki tudja, bogy a s -. .. . r—7-7- -— .. | zsidóság baj'dan a világ minden réssében, ée igy
azwtonsérjavéni nagyobb L^jjn, M emsncfpalió elöli jaját Tagéra lé-mérvben kiaknázni; s hozzá fonott a sOeséa ooneiraéláiára, aűvel életének leiét iöltölte el, de megérte törekvésének eredményét s még éle-
aemcsak halálaeetaksél, de egyébb tonios menyeknél is ojilvsoulhat Különösen bajiandok erre as Hagia emberek, vagy Uk sasflaaí ■unkával aokat ioglalkozaak. Az eröteljee, több-aytre fisikaflag dolgosé emberekark riak ritkán vas elöérzeiUk.
A lélek istndatlaa mOködéaét kölönben lég-
t'ohb nam .kniatssnk, mert legyen vakki bárssily mttoő Htdóe rasy paychnlog eredményre aem jathat caak annyira mintha a lélek halhatatlanságát kutatnék!
Teljes tHitsIetrrff- -—p ■ - --—- , . = ^
P. F. Add.
síneked ■ kongiáraal elnevezték aA vanüt királyá' cak". Sitpktntonatk köszönheti a világ a vSKtn lakat, meiérdemil hegy aaéiadoi ssttéiase napján báléval eoilékeasék meg róla a világ!
Irodalom éi művészet.
Különfélék.
budapeali kiizelébb
— Úyéazklr. Mautknar Adolf magkereakedot, kii 0 Feleége caak Tfialeletl ki a saját rendje keresztiével ttjdgl-■maan mgtoiia kés aamalalf alyjának 'Manikner Salamonnak, Szigetvár hitközség 82 éves, kos-bsstilfthaa állott elnökének halála. A megboldogultat polgártársai valamin! Ulekente áok ki-tOntaléahsB réaaaakák; voli kitköseégi ée iskola aeéki elnök, segélyegylsti igazgatósági tag, városi eiOiéré és mindenüil bokros érdemeket szerinti. Magy családot alapitól!, melynek tagjai mini tekintélyes állást foglalnak M a társadalomban ; gyermekei nevelielésére sokat Iddozott és ezek mékás gyászolják bebne a legjobb apát. Fiai közül Mandiner Adolf ismeri előkeld nagy reikedo Budapeslen, s asámk Mauíhner Miksa agy nagy hirü oég üzletvezetője. A leawtée igss
— üslméassl. Lapuak zártával vettük e ao-rokatt Nagy mivéeznfaket Játtáy Mari as*aosyt sikerült Nagy Kanomra leit „ Elektra' előadásra junius 19. ia 20 lkára megnyernünk. Kérjük est s nagy közösség ssvee tudomására juttatni b. lapja utján. Klry Ede a óéiból, hogy az elöjegyséket eszközölje, már Kanifin van. Elö-jegyáassk mennyiségétől tétetvén függővé ez ér-dekee veadégazereplée, kívánatos s miséi aa-Igyohb ÉideklBdta Páholy .rénss vamMfjáll kára 10 frt, körssék 2 irt, sárissék «ik sortól 1 fat 60 kr., II r aártazék 10. eortól 1 frt I Földszint 60 kr., kstona- ée diák jegy 40 kr., kanmt 90 kr. TiasUlettel: Vedret Uysta.
— A Isvssslswkk Blscsstsk Tára 111. kötele épen most jelent meg Kosstáoy Qésa törvénysséki btrö aserkastiése és Lampel-Wodis-ner udvari köoyvkereekedö kiedáeáben. E vállalat, mely mindes mOvell nemzet könyvpiaczán már rég idő 6ta nagy Mterjedést nyert, egy láisiik a magyar olvasó kösOnaég rokonaiénvébea is megtalál la as utal uép kiállítáia éa a bune»etek vá-letékneen össasaiUtott Mroaaia által, melyak
ke | átalásos érdékaeségfiknéi a müvek olvasó kösAa-séget, valamint s ritkábban előforduló jogesetek egymás mellé hafyeeésésé! fogvs, s jogáss közön
nagy részvéttel folyt le és a nagy részvét mél séget érdekelni képesek. A könyv díszes kiáiUtáaa 'án jolté mily becséléstes részesüli a magból- Jusziíiia" 010 szobrával a ciimlapos, a- könyv-doguli polgártársai réaaérél. A temetésnél dr. | kiadó-cég méltó duaérs válik. Ara 1 frt.
Aaáa Ármin ker. rabbi nagyszabású gyáazkeesé det tartóit, mely a hallgatókat, a sokogámg meg indítóit a. Legyen könnyé a lóid porai lelett i e bklramsrsdoflakat vigsaztalja aa Kg katalmae IJra I
- TéMlI álfMsI. As osrtrák-magysr th Ismrasutak magyarországi vonalaira, as ast épllet-atmais laiimsek annak idejében adott leiért, a (igy most a magyar vonalak a magj állam Islsjdoal snon értesítést feltük Budapestről, bogy aa ees trák-magyar államvasút magyarországi vonalalkak átvétele ss állam kosty* áltál már « Mll-éa magkwdodoii. A lessámeléki as évre, 1WI. jasaár 11 "föl kesévé Isg^ék magsjienr
— >lsg/sr ksrléaa>. cimt lep második száma gazdag ée változatos tartalommal jelent meg. Cikkéi a következők t A gyümölcsfák ápolóéiról, Mednyánízky Sándortól. — A gyümölcs-aszalás hasznossága, Irts (tákor Józeaf. —- Ju-stw havi leendők. — Tévedések a gyümölcífák trágyázása körül, Llebbald Bénitől. — Csereamye magvetés. -— Bzemsés, — Vegyesek. — Hirde-
eagvar | taeea. A • Magyar Kértess • ffluiállása óta tste^donáknmsnesli át, erre vonatkseééag | miséig nagyobb lért bódiloU magának, részben
unkáiért eearkeestéss, különösen pedig ntneá eiOttsetM ára végett. Midőn még megemlntek, hogy ssea kétbeieukint megjelenő 18—18 ofds-iss megjelenő gasdssági ssákiap egées évi alo-éssté^ ár pstem I irt 40 kr, asm mulssíHjai-
vén hagvva, oly aiuiua flaaisuiiossndcaÉgst képezett, hogy egy nagy családnak volt tekinthető, mely meg lévén fosztva miuden saabsdságtól, minden polgári jog gyakorlatától as összetartásban kereste erejét
A régi harcias alnm, mely Júdea történetében olvasható kiveszett, s hegy még is tégy»es is-ígyen kesékben, a-pénzgyBjlést tartották a leg-célszerűbbnek, hogy létet bizlonithaesanak san-] gukoak. Mzáikóava n világtél, dolgoztak, kogy j minél több pénzre tegyenek saárr, s ha kölsOleg nem is érintkeztek a társadalommal, mely éket nem is fogadta be kebelébe, annál szorosabb volt a maguk közötti érintkezés, küllég szegénységet teoitsitollsk, s léoyOié*' nem láimnnsk ismerői, ■ még templomaikban ia az egyedik cél, — a pénsasersée, — lebegett szemük előtt, amennyiben a tkorákos julhatés jogét árverés alá bocaájioiták s ebből tetemes összegek gyűltek be, az egyse" zsidóbitköieégek pénztáriba.
De tévedne az, ki azt hinné, hogy a zsidóság es összeget, saját Onsö céljaira lordite. Nem, ellenkezőleg, a jótékonyság oltáréra tette Is aat És laasankiat annyira fejlődőit a jótékonyság, bogy annak áldásdús eredményét ma már midőn aa »egyenlöaég« asm csak kimondvs, hv nem tényleg keresztéi is van vivs minden0U, — Orotóország kivételével, mindanült övömmel tatjuk azt
Ha assn kajmereerto dolgokat olvassak, melyekről as orueioreségi ssidók üldözésének törtenete napról napra aljat hozzánk, önkéntelenül (elveti magát a kérdés: miért van ez, kias a zsidók egyenlő kegyelettel hozzák meg áldaem-tálkát a jótékonyság shértra, akar aaját —akár esés hitfelekezetiek igénylik is azt. 8 uűáa ka ss orosz üldözés nem. vsinn, asm is irtuk veéna saeg e pár sort, es adu mag tollúnknak a lökést, es vezette inientiónkal.
Ha a ssiéóeág áldoaat készségét megakarjuk bírálni, egy piHausttat kell vetnénk á RotUchild, ledetkó, báró HirtcÁ a többek működésére, kik va'ódi lejedeimi edaksaáaakkal enyhítik a szenvedő emberiség fájdalmait. Tekintsük mag a RatttrkM kórházat Bécsbea, TiissM tétel Ba-da^kn kény vaksi írhatunk ezen arak jótékonyságáról"; a as irodalom bár időről More re-gislrálja ténykedésüket, kellő elis merésben mai-nspig sem réeeaaiié a nagy adakoaötet.
Nem céi|a a soroknak, diee-kymaussi zengeni s fejedelmi ndekenók letett, csupán naplóm egy lapját szakítom ki, hogy jellemezzen a zsidó-tó-
ráüyt RotUtikildoi, égy mtat én Ok sslissL midőn mint gyermek eiét he msgsssel sála
!jl isme e3r ne
ismerni ta-raiatiam
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 24. szám. (6. lap.)
1891. juniui hó M éo
Tanulokorom bsn JtoitsácM Sálamon már nagy re IMI szert u adakozások terén, nemes lel* küségének egy nemes sugara igénytelen szemé» íyewt if kihatott/ Atyáin meghalt, Szegény Őz-vegy anyáp képtelen volt segíteni rajtam, i ép. akkor végettem beaial gymnasiumot. Elhatároztam hogy RottBchildhoz fordulok. ^Elindultam Bécs felé, gyalog üres gyomorral, egyetlen ajánló levélben hiave, melyet keblembe rejtve vittem át osatrák fővárosba.
Kgész ulon ábrándoztam a ataidó-ktr^Ly fönséges alakjáról, s tündéri -lakáról; a mikoT megérkeztem, mini ha égből cseppentem volna le, ábrándom eloszlott; egy kia emeleies ház volt melybeo Rottkküdnak bemutailam' magamat. A háa homlokán a .Római ctáaxár" cimtábla volt. Később tudtam meg csak, hogy ea nem a zeidó-király lakáaa, hanem vendéglő jennek emeletén van a Rottfckild irodája.
Az emelel re értem, sem fejedelmi testőröket, — mint én képzeltem, sem ajtón illókat nem találtam, beléptem. Egy közönséges kereskedői irodához hasonló szobában találtam a zsidó-ki ftfyt, a mettwrevifcr Hubában olt dr. Stít/prm;
domtások a tömeges termelésnél^ ások ágyeltembe I — A aabea>i»l><r<ié Ae etelaé hetek sem jöhetnek. léénk forgalmát rövid Ídí óla teljes nyugalom
A ni trenuséni népünk oly szegény, hogy hoszá váltotta tel. A gabonaüzlet szünetel, a kínálat hasonló íjÉjí van aa országban s mégis 8% fanluaekély, de kerestet hiányzik s igy áraink inkább rá esel. hogy a gyömöícsöt a gyermekeken kf- j névlegesek, ouathogy alig jön egynéhány alku VÜL más bántaná, -de he-bántanák ia, nem létre, tlj termésű, őftezel szállítandó buza kész
volnánk igen elkeseredve, Inert marad a mi részünkre is teles mennyiségben, hadd jusson a* Isten áldásából máénak ia.
Minálunk mindenki, kicsihy vagy nagy gondját viaefna gyümölcsfának, nemcsak bogy duhaj-kodásból nem rongálják, de ha legeié® közben valamely állat égy- ágat letör, még a kis gyermek ia iparkodik a baji jóvá tenni, vagy levágja as agai, vagy ha az meg ^özetorrhat, megkö-ti)zi b a sebei agyag és szarvasmarbatrágyából csinált péppel bekeni. Erre keli tanítani a népet már az iskolában s szerelett hazánkban iesz annyi gyümölcs, hogy aj külföldnek is eleget juttathatunk bilőle.
Hazánk mint égalji, mint geográfiái íekvénénél fogva legszerencsésebben fekszik, gyümölcstermelésre az ország legnagyobb része alkalmas, mégis sok ezrekkel adózunk gyjftfflftliaiért ~r tttfötdnilC
vevőkre talál, s már történt több kötés. Piaci áraink: buza 9.20- 85, rozs 7.75—90, tengeri 7.10—20, sabb 6.25-40, fehér bab 7 írj^ tarka 550 egyszínű 7.50.
Nyilttér*)
Fekete, fehér 4* mímí aeiyenaaaövetek M krlól fel egész 15 írt 66 krig méterenkiöt. eima vagy tar--Iázott'(mintegy 240 különböző ■iióMflmi, niibn és mintázott szöveteket (korllbrlöl 2000 színben) kdM vrgaakiat vám és j>o>t ad ij mentben Heneeberg 4). (ea. és k udvari szállító) gyári raktára Zürichben. Minták megrendelés r«' azonnal küldetnek LtrtUtlcrt Srajcha IV kmtbMyy r tandó. ■ .774
Mottsckild titkára. Aa öreg, tisztes kinézésű Rotttckild báró kopott, sálon kabátot viseli, fe-ján orthodox naokás szerint ■ágit cilinder ka-fap volt. Átadtam ajánló levelemet,- figyelemmel olvasta keresztül s ssM:
— PíhF vissza ketlene utasítanom téged; mert. lásd e nagy könyv már tele van a segélyezők nevével, saámodra már nincsen abban hely ; de a jó keresztény pártfogód által irt ajánló levéléből megértettem, hogy atyád orvos volta nagyon humánusan viselte magát, aa ö érdemeért segélyestek. ime itt egy ív, — s az Öreg ur pár aort -egy- iv-papir-ra saját kezűleg, aselyet mai napig ia mint ereklyét Őrzök magamnál —1 ez a te utalványod, negyed évenkint ezzel eljösz s Seligman ur kifizeti segélyösszegedet; de vigyázz a pénzre, ne pazarolj, mert drága vagyon a pénz, légy íendes, szorgalmas, s iparkodtál apád nyomdokaiba lépni — Megköszöntem s felvettem rendesen segélyemet
Történt, bogy a ialumbeli lakosság a szabad-sSgharrhsfr a haza oltárára telt' Slrtoistii miatt
aa ideigienee kormány által nagy sarccal -terheltetett meg. A lakosság küldöttséget meoesztetl Béeske, as nratlodohos,— a küldöttség , Rótt trhild befolyását akarta igénybe fenni, smdvái, hogy bejáratos vagyok a báró házába, bár még fiatal gyerek voltam, engem kének fel vézeasém őket Elmenlem, a aüldötlség a folyoeóu várt, mig. ée saólok a zsidó-királyival, Amint beléptem, nem térén sefély feltételi határidő, abíró azt hifié, bogy elköltöttem pénzemet a most ismét segélyért jövök, rám kiáltott „látszik, hogy korhely vagy, megvonom a további segélyt, ime egyszer s utoljára még 100 Irt,0 — ezólnr akartam, de a báró távozást intett.
A falumbellek mindazonáltal bejutottak Huti tchUdho:, ez átvette fe'eég - kérvényüket a maga oyujtá be at uralkodóhoz. A sarc ellett' engedve, a már befizetett összegek pedig viasza-fizettettek a népnek, a a hitközség ezt tökesitette s átadta as orsz. iar. egyletnek ée ea az öseseg képezte első alaptőkéjét a jelenlegi budapeeti iar* rabi iskolának,
ilyen volt első bemutatóm, a Ilyen flott működött jótékonyan RotUckild ;
»A zaidók királya !'«
s igy
Közg&zd&iig.
A gyDaölesfák ápolánáról.
Irta Mtdnydnuky Stlndor. Szóval fp Irásbsn már Igen sokszor kardoskodtam a gyümöicsíaülfetés mellett, mert aiaak fontosságáról s nagy horderejéröl a legnagyobb mértékben meg vatyók győződve, de e mellen miodig sst la awadiam, inkább nem kell gyümölcsfát ültetni, mint ültetni s nem ápolni, meri as ápolatlan fa igen lassan növekszik s ha a min* éeetröi geniesMÓ jó isten a lát meg is növeszti, asm fog aa kellőleg gyümólosöani, miáltal as *m berek a gyümölcsfák további Ültetésétől visssa (ognak riadni, akként vftekedvén. hogy minek Üttesseoek fát, midőn es semmi tyaesnot sem ad s ha terem Is rajta valami, a gyümölcsöt hivat* lat vendégek stÉretejlk le,
A lyümöloelopásask eleő sorban a népnevelés, másod sorban a tömeges termelés állal lehel «U|II veaal, mert lm mindenkinek van elegendő ayüHóInse, senki sem fog a másé után kivan kosai De ba mégis (Örténnlnek jogtalan eliulej
FM$* 92crkt*zt<~. l'a Pa tol sl tkon
holott mi kaphatnánk igen sok pénzt ezen f%> gyász tási cikkért. Hogy az mielőbb ültessünk minél több gyümölcsfát! azonban minj den egyes birtokos csak annyit, a mannyit gondozni és ápolni bir.
A gyttmőlcsii ápolüa már az ültetérfnél kraj | dődik. Minél nagyobb gödröt kell neki ásni, hogy a gyökerek össze ne szoruljanak s a laza (öld-beu szabadon teijeeakedbeaaenek. A kiültetett fát! védeni kell kz általi és természeti elíenaégektöi. | A szelek ellen erős karóhoz kall kötözői, mert a szél által folyton mozgatva, gyökerei elszakadoznak a a fa előbb utóbb elpoezlul* Az állatok ellen tövizsgalyakkal kell a torzsét sürün bekö-1 tözni. Minden második, harmadik évben be kell a lörzsül meszelni, hogy arcúi ■ moha ^aipuas-^ luljon. Gyomot a fa töve körül tűrni nem *za-| bad, mert es elvonná a táplálékot, azért különo-1 sen a fiatal fákat nyár folyamában többször meg-' kell kapálni. Es által a levegő ie jobban hozzá | log férni a gyökerekbe*. Vég4l~mifl<iw -4—b év- ' hnn vagy érett trágyával, vagy hárotnazor,annyi;
-Jtfríí e rofátbav köz'tottekért nem váltai magira
HIRDKTÉNEK:
viasel felhigitolt trágyalével, a mi nálunk úgyis1 a legtöbb helyen veezendöbe megy, a íö'.det meg-
Ideszámított ár^
S 25%-al
ZiHdíHkftrmáiiy-Felmeii-saJtó
Blaait-fúle Nzaltadatomnial, miadnlála takarmány al-taftéflara, tmlniHlik •
m ftt, lébsrs, kuksirlcm, répa stb. fa kArniánj iifttr zo.den é» édesen vaió eltartására.
IOOO Axboxi .______
felül lett tő ünk elküldve az Osztrák Magyar
birodalomba én Németországba. Valamennyi eatmerkezetü 1 emetofiár 'jOitO cmtrmjl 20Id t akar mán y ára most <t*ak 75 fri. A hinn+rfí rrwrtftri/ fifjUtt . W
•• ffntcwt/'^/ tf(ff$hí* an/y fcímiyil Itttulmmi iumit -l&Htitit Iti'tntJtk, rrlrtn/titftk /■» hí :'Hfftt4HfA-
* hnmrutn kUhifintk
Mű-eke
kaUwlwwti kerék. uMaMUitáa»a|. — EoeSlli hét SaHMá)a eke,
I metyet Bilit #gjr
bariidáa tufí veién! ekéi. a aial mlfelétl ekéi tn kaatelé ekét in lehet ha.-znaJrii! ellen kerék aem megv a már íflulaleU fttfiiÖn. A legeg/az^rfibb hserkezei. HIlimé ered mén/. ÍVtwf'k kemi kurolméayve l^iravt 1 f wattá k kísérletet tenni ea aj találmaayayal Mn>a<«l BMsatl minden i|>arh»'i államban. JatállAa éa próbaidő. fe >-tO
Ph. Mayfart & Co. Wien,
1 , Tál»er«lraa«e. 76 IU|aa melletti Fraakfart éa Bertla Gazdasági, tjrpé*:eti gyáv% canöntíkle ét oőt-.
kaiapée» tjyár Réaiilete* jffárti** a (SldmivaMal gépeknek 0 borkésal-téai géptkaak, gySmSIcwttartAkaak. mnt/igépeknek
dr. Rjdirl szabadalma saariat «tl>. MT SlegblabBtó ag/eökak kar—latmak.
Ha ezeket megtesszük, gyümölcsfáink vígan | fognak lenyészni s gyttmölcscsel igeo gyakran megórvendeztetoi, feltéve, hogy olyan gyümölcs-1 nemet és fajtákat ültettünk, melyek az illető ti-dókén disaienek. Ea által nem caak innyünk fog kie égítietni, de zsebünkéi is megdnzzasztja. * A gyttmölcsfaültetée által nemoaak anyagi, [ de szellemi haszonban rs részesülöná, a lelket nemesiti a a kedélyt minden jóra fogékonyabbá | leszi s tapasztalás szerint a bünügyi statistika I a gyümölcstermelő _nójwéL_ mindig- kedveaÖhbJ eredményeket mutat. De egészségi siempontbAl! ia nagy haszonnal jár a gyÜfi\öloHÍaültel ós, mert i a fákkal megrakott vidék sokkal egészségesebb, [ a gyümölcs pedig a legterméezetsaerttbb táplálék,4 megkívánja azt a vén és i(ju, egészség s beteg} egyaránt, a ki sok gyümölcsöt eszik s az év minden szakában, annak gastrikus bajoktól soha' tartani aem kell. — OltessüAk tehát minél több | gyüuiölcstát, gondozzuk s ápoljuk azokat tehetsé-günk szerint, hogy anyagi helyaetünkön javítsunk s hogy lelkünket testünket felüdítsük, meg | Örvendeztessük. „Af. A'." |
S Földrajzi Cyclorama. |
. S Utolsó hót 3S
Dús gyűjteménye a legszebb üveg fényképeknek a világ minden országából beoaatva tizenöt caikkeoroaatba
BC Minden czilsorozat tét napon it látható.
Vasárnap áe bilMp ; t VUiág a Hveleg kéjdda lá)mln9 a megmászása m „Hentblank^nak. Kedden, csupán egy napon át látható t Várlaa én m párlsal világ kiállttá^
Szerdán és oeötörtőköa: . . . v *
Al OnlriktHagjrar birodalom. öelépU ílj 90 kr. Nyitva van naponta, d. e, 10—IV ig éa d u. 8-^9 óráig eete
871 3—*


g
Nagy-Kanitsa, vasárnap.
oooooooo oooooooi
Zala 24. Mám. (7. lap)
1891. juqJut hó ,14 én
, iltflifil liluiííu
fii HlSiín. xi8li!íiiif«
Cl ■
s
ESTSSITES.

0 Van azerencaénk b. tudomására hozni minerint raktárunkat, mely tul-X halmozva van txi egyen, h alantabb in részletezett czikkekkel, a kedvezőtlen ^ időjáráa folytán mui naptői ez év julus hó végéig a következő éruciikkekben S úgy mint: nóI divai, nv\yvm% gyapjú, mo«ó-Mxftvet, nöl frl-J tfllfl, férfi ic^apjukelmf, vámén én ffbérnenü én m^ mán mm M/jimtHlini divat-Aruk •5,"0-k»l a bfvánárláaif lyárl áron
alul kéNxpéni fizHé* mellett elárunlttatnak. 2 Azon reményben, hogy ezen jutányo« engedmény álul beaten rendel-mínyeivel m«< fog bennUnket szerencséltetni, maradtunk, előre >8 pontot ki-
Mzolgáltatáa biztoaitva, kiváló tisztelettel:
Nagy-Kanizsa, 1891. június havában
Eisinger
O.llMí IÍ'JBa T -TQ 5 881 !-»' „ 1 1 J q ;
of *-"2 lK 9 Q ■_______________2®
oHilBKitIZ'irIk | rnam^^mmmamammmm
s
és társa ■ _________l
ílM
Ff"*
OOOwOO0003000000^ ÜGYNÖKÜK
törvényileg megengedett aorajegyek rénalolfiiw-^ téa melJ«iti eJadá- vyT
mindenhol felvétetnek. —
ftfífwi iH§ 'tírstóíg
ADf.i'HyR M T»a Bül)APEST( jSJlL KürdŐr ég Dorottya-utca *nrkan.
jpiLu iiMPiiiitÉ gjelrlip | azot KoveiKezmfiiiygi ellei
Ab agéasalg taatartéaára, aa iktatónk a tuuak Mytáa a vérnek ti«Atitáaár* áut tbaia állapotba* *aM fénfait&«fcra éa * JA trnémla rUtogttéréra a leyjobb • >v a már W mlodaofttt ia*»t-""rr'T f Ircárt!»t 1■" ""■ ......... ■ ...........i ■ ■ -— . „ . L- ri__.
életbalzsam Dr. ROSA-tól.
1ŰMi iIi'IwIum i^blb i Itu^fjliiléiMli |TÜ|jlllfilUI a l^gOMloiabban tn kÉÉfi * miőöOwn mlndta tméntM' bajok, gyoa»org6fcfc étvágy mán, ravéMua f» fi/át flgéa, vértéhüáa, wyw atb, atb. allaa t«lj«MB batliatétiiak biumyul. ÍW kuüufi batáaal Kftvatkéttfbaa iim élaihalaaaai agy b« bizonyult, magbiabaté báttaarévé lati a nénitek, Ara ICY nagy tiVC£g«l 1 fit, kll üvegfal 50 kr. Ellamerő Iratok ezret bárkinek betekiatéa végett renóelkeióore állnak.
Óváal H*m^kaok «lk«rftlc*a végrtt, mindenkit flg)alm#*w*k, boty a* tűtM1 Általam ai eredeti ulaaitáa" aiarinl kéoltett „Dr. BOB A féle ÓlOtlMkl-ZJMUn" inhiihin Qv«g*«tk^a kék bomkb* tu ctom*culvk, n>«lyif«k b-n—coWalaln tJ>r. H08A életbaliaama a „ftkcU saa' oztmzatt ryöfyuser-tárból. FBAOHEB B. Prága 206-HLM ném«t, mb, magyar ímwwO* ByitrrTi alT—Wng,|aa<tia fatwn pnbg Wi- a^^agf - ,...
Dr. BOffA élatbalsiama valóúlan kapható oa&k a kéttlli
PE jfiL O-IíTES 23.
v «<Jj«Ky íöraktArában, gyógy szertár a „fekete aaahoz" Prágábaa 204— tXX éa BUDAPSSTEV TörÜk Jóiaef ur gyógyMaréniiél, Klrtly otm it. m. Budai Emil ar fáta-il gjrtgj—iláiéliai a Várptliáa léiaai —— _
mopurcMa roindm uagjobb iyéty»nt*rtkaa tn rakU> . wea él>,lkalwMiaiML
| ""^ujiartl fcaM'li' W™
mP K aiált alános h áxUk^e n ő c fia
;öbb ntr fcáliiyrllatkoiattal «llMB«t blxtoa gyógyiiar mii>dcu(«l« gjiBUUUMk, a«Uk 4a gaayaóAaak tllta. t»rp k«OM« blatoa •rfdm#ii)iij«l bftMBéJMMÓ a uéi tmlfi «)ub<la»é*al, a t*j tMp»éia*»>l • u raűé TH|gk>«8ByVflteiBll HgT<rtrw, lmVHtynfl, véréigWiukaél, cmjn UliaéthiikBél, p«k»hwi«Él, kéltagyMt' oíI, ii ugynaraavit .kérdaUilragnél, aiketBÉÍnaóéeekaél, f»IpuBMiM^kiiai takaál, Mtrdagaaatifc-
éraékatiaa tagúknál étb. ftllmlou gyuiadéat, éaganaiui, •lkrm«uy<df»«i1 leli uff»dáat a lagiliwabk Ml alatt altávollt ; a ab<>l már gvayadéa matatkoslk, ott a dagauati<t lagrévMrbb blá alatt ftjd^^m nélkt! M-
aalrja, ktnetl éi IMgylya. \ _ _
HP Kapható 26 ói 36 krajoiároa aiola no lókban.
Aj « Ulatéa a pragal aiuiá^u* bázikaaia uí a»kas«r utá&oauut, mmtmm-UVaSI kit flgralmtataiak, bogy aa aiadatt utaaltéa aaaitot caak oáüun hm kéaaltva, a cnak akkor való<H, ba a aarga érf xatawiá, melyba lihatlk, véféa baaanálatl otaoltéa- kba (m«ly»k • nyalVca uyoiuvábj «^á*k kan. aha, mtljm M J|ja nyomott Sw'jegy látbatö — burkolva v«», ^
HALLÁSI BAIrZSAjtt - tíT- njalf U.íJLnlna prébatéi ál n^WtrA!Wr1'lWii»'rHWWt'^'la**! ««b*»balléa klcyógyltéafia a aa fáaa.a alvuattU balláal tabataég vUnany«féaéra E%J ára 1 (t*.
Sarj Clycerin különlegességek.
t kttluai»a«' argók aé4*t hogy F A.
Károly aaukat fdlUlálták, 0 Vrluty* n lagfataéiroaobb araikodé raaléd ntáa tagjainál boroMfi báaakaál la alktlaiaaáaban vau. Aiáoják a klibtQ. brgaéaégwkat , Isibiy báró tanár, llrbni, /*i*tl « Sihn'tff aovart taaáoMM. taaárok, tovnbbA aa udvari fogom* Thomütt Réonlaiti Aa Stritter (Inthábao atb
Vi) töriíi HiUippttll éa burkokban 1(5 kr., ilaaaka. doboaokbaa fl') kr.. 5 db. ÜO kr., agjr«aklat úrul»a 21 db.
tíW! < gHXXKXXXXXKXXXXKXX «A«««KA»XKK)OOOOíg
I. valamint artrS ^B^^TA.. m % .
Hirdetmény.
MO kr.
Iftboaokbaa í db (JÖ
Méz-Clycerin szappan t PolyOkony-Clycerin szappan W™
lagjriMy-^wrf i iwntfc alpflküiinti)- ........
ikbaa M) kr.
Clycerin fijok króm Sv||ai Clycerin bl^tol Pipero-carból-clycerin nSTf
If^lnrlnnt Olyoorla-fof króm, darabja ifi kr i%aiUUUVII (fftvid iianaBálal utéa, mint fogtlag 719 itt -w gékkiogballaiiié vél)ik )
^ A. karg Ha 4>m téma M ól klr. adt. na*llll«>k BlÜlf ■
Hektár Ragy Kaniaaáa HHia'ira ét Tanlmr. Ilottnafabl Ailul* Mtraoi éa alaia. Marina ll'iln't ^ l'ri|«r |.|/»Im fsyáfsy| ■ i > --------- - mgféii fMf^i _f-1
irt.
(Üibnalma írt 1M# kr.
atltt
A »nagy kiniuai Kanzinóa aaját épületében levő egyleti helyiségeiben itz italok éa ételek kiszolgált a tátát (kávéházi éa vendéglői (Illetet) 1M>1. évi auguailim lió I-aó napjálól liárom évre bérbe ailja.
Ab egyletnek van két uj tekéid aastala, melyeknek jtfvtklelme, vi> hímviit h kártyajáték jövedelme ia a bérlőt illeti. EienkivlH a bérlő egy két azobáa UkáNt ia kap.
A líltéa éa világiláa, valamint a oaeléd éa aiolgaaiemélyiet alkalma-záaa a bérlőt terhel!. , .
Az 66 év éta lennálló egyletnek 280 tagja van. A helyilégek állnak: egy olvaaé»tv£gy tekéző-, egy táraalgó* éa két kártyáié teremből, (ízeken kivtll Van rüég a diaiterem ia, melyben télen a táqoimulatiágok rendeiletnek a inery ai év folyamán egyéb oiélokra, hatigveraenyek, elő-adáaok, lakodalmak afl). megtartáaára bérbe^ia adatik.
A kik W'tlzfétet elnyerni óhajtják, felkéretnek, hogy lárt ajánlatukat, AOO loriiit báüAt^énuil ellátva, alóKrt elnöknél, a kinél a köielebbi teltételek ia iiiegtudhatók, f, é. Juiiliin 30. napjáig állják be Nagy-Kaniiaáii| ÍSÖ í, júniua 1 élu______
Ebenspanger Lipót ^
S ^^JllJÖ-ferA.______ _"__ mint a nagy-kaniiani Raaiinó elnöke
1 alrlllf* *í s
i" - i a f^H! í ......Ö
f fitsitfn- -
rlmím- p^lüo ih&v* oíU iQ
lürfw li!® ?íl M8
: m fMirfl« n 2-tfI n^ o 1 ^ ■ ^ P ípTO X
13 »?í rlllíp 9 ST'i- 0} O
'1 * Hifi Ili* j 0 C. ™ x
Mplriff í IM n X
t Jí" epn
i « P íl, s 1 M 3 íj. 9
ifNliHfr mI& r!i n O
!itP ulti1 bO Iá ; "fnii'tí?B2 jq M0
" mr'-S'f'íírai" fi* __X
I? 'Uwfatr* tfl t O
i■Hi*-Jm: o tt! 10
" IHjP-i. M "-'Wk
^if So
i'HUi
■ ■ n 11 n ■ r nn
- - . - ÜGYNÖKÖK
__törvényileg" megengedett J
aorajegyek réailetfiae- -—.....-4-Ö
• téa mellei ti elaAá- t _ t
i xia i.. ti. yVvvX mindenhof H aára általunk /av/
y^L^yr felvétetnek. —
fíírtfMi rfftrtH társad '
«yA^A ADf.i'HyR $b Taa .
BübAPÉST, tj
^FUnlflr éa Porol ly»otci "arkítn.
Nagy-Kaniva, vasárnap.
Zala 24. szám. {8. lap.)
1891. Jumus hé 14-én
XXXXXXXXXIXXXXXXXX
Bármeli íUíau megbukatu a/.eméljek, kik tort-jeyvtársasdqok léttehox&flAhox »afok stsriésérsl fafiiiJroiöi akarnak uép ptortstmt uysrtoetnsk Ajáaiatok intéxendflk a BudajMéti Baakoirx*-sÁlet r4uvé*ptér$a*iqkoi Budapesten. 879 8—4
XKXXXXXKXIXXXXXXXX
Cuk Akkor %al6<II, Ita Knelpp Nfkt«l)én lelkin untak alél rá
ával el van iáivá*
\\ $
mi < ia r\5ralctáx:
l¥»ej -KLnui/.*áii : Irmter Józjh fnéL
Jeker és Gaerteer
Bttdapestr IV. uezl-Qleu 21.
As 1890. évi bécsi gazdasági és erdészeit kiállítA»nii é
Mi atu míH ér«BMl klttauti*.
Ssáilit- 80S 16—20
ssélHtksté és állandó mexai és sriéssstl Tuttakst
Erdéasatl koosik kosssmfk és tftsifk sséJtt-tász*.
Billentő koosik föld. konok és karlss szállítására iofvjobb szerkezettel
Pátyaberendezhek kívánatra általunk eszközöltetnek k üzemre készen átadatnak.
KÍ3I míníen fÜsserUsletben is rmdjyl^Ww, yomtioit Ftsriisl Fnlop Upiulsjduitoiitál Nafy ICsttiKsán, 189Í.1
i * - mm | ff f-1 ? tt piiLa & \[[
IFI« ftZ£L__ij
f ö nf « n p*
- * i " K' II
mb 1 Ifi
liiiliLl ~ Hiit
II 1 * M 8 i=fe TÍ
uái II 11
- ■■■ * i: it - H 9-g*
I H ö&i /. s ff i
'Iliéit Í|i- rgwtnn
ÜE>|| 3 KI Fi
„ j;íi IN Q hít?tr ; r m I
-It'íl''- a If
u :?i ? i H H
; N p- ■ _ J 3
^ mi. • _ " • 3 •
__ ^ g m :_- s T
1 -f T " "f "Tf
= i í11 w I > 15-----i ~?lf
IP}' 4 { «f Wf
- altt* V
: tort Z [ Ifi
-4-f-r—-1—Fi
MC^*
CD ja
11 A
p »■, s
^ P I "XI V
tTT 6S
V. I * f KÍ 1 W T i ? M
| AI o, | g >
} > S. ü " " ^
j í *"a ? rr e
s c' n ki % i m i
"í ts h N h' EL -
B I 2 L 1 I fi
"TfH t >or
v I . $ 3 PT ""
í > p j ZL z.
I i s [ |I S '
I 1 t 4 IS a
[} ; í 1 O
a L r ? lí f — ii ti ff ; -
II 1 H i
1.1 t A • O*
4i-—-»_
i j ■ ■ ^ i - —— — ~—~— ■ ——■ ~ —-— ^^^
a ^^ H^y* kedrencz asztali itala. Q
! KRONDORFI SAVANYÚVÍZ ||
s § l ktaftatéf »íá*lt»tik mint • Itasd Itfkitftaftfeli —niywti,
5 UszifULaa.ö' "bor^riz. |
1 NtijhaUM piaiul a lélsfiésl, mésxtési és visol* SMTVok kwmtos báata Intsél, J
6 álliliUi slUtni wtiHw, mtlyi^nil ort«i rtn<)«l«t mriit
I laVaHlUfll kiwiátaiéó. (
i ' X ' m
MfjiiwiÉfl Armktár • >*______________,----^—^J H
I -BAÜER LAJOS és Testvére |
p 4U M BmémpwU Y> Anif IlsésMiles • ss.
1 ^ Iin Kulu4a kayhaléi T
SPHí Jí k fp]p ^ gépgyár Részvény-
LnLJLiV'lüC Társaság Budapesten.
Gyár és irodák: | Városi iroda és rak-tár:
VL külsé váoil-at 1696 09. >i. VI. Podsaalosky-otoso 14. ném
Ajínj* kitűnő éa aziiárd szerkezetű, Hl r 14—24
gő*- én jAr|fáiiye»épI(í-kéM*llletelt ásaxámoselnödijakkal kitüntetett***!)
/ M€HIiI€K-fél« 9 én 3 va»i« ekéit, én »x«b
/fefcfK ^ mélj ItÖ-ekélt, eredeti Sckliek it Vidats-féle ecj vasa ebéit /IpawlflpL IPI ■ "
jy/77) Ulftjiuifetöeszknxelt, boronált én roarfíro hengerelt
^ ~ — ~ _valamint SCKLTCK-féle szab. ^
^ ^ -líaia.d.ás" sorbavetőgépelt.
Részletben vannak tovftU KttemUiutiU roatik (I1KEB
éa VlDATN readaifr). takaroáa) kéwllé |épek« leafeH i^fiSwi^^^
■armUk éa darálók, isakad Jékoj félő ^Bufférla44 f_ -e^PlO^fflWl d»rAló-Képek erékfejláira, őrlőmalmok éa olajmaiom-
korojMraéMk. Kro4ctí amerikai kérekötő éo marok- I L| jf^^Mffi^!
rak* oroU-fépok-éo flkaciál a gépe k, asaUlikoté moaol x^n^j WJ®^^//
25. sz&rn.
Nagy-Kanizsa, 1891. jimius 21-én.
XVlll.évfoljatn
ZALA
lMrkmté«é|: , i MiQfir'iiN II, hú«iám.
Ido ioUiradO • lap attikai riafeéra roiatkotó roindrn ktialeata/.
Mr*i»iiiin imiik «.k ii»it k.«*b Politikai és vegyos tartalmú hetilap^
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztirak, a liankegyesület, az Ipar- és kereske^
KUSékivatal:
Vtmrtts tgsl-i >i«U HUf tta/T kanskoUs*.
ÉLŐFIZETÉSI ÍUI Efta km . j 6 írt — kf
r*Um
Negyedévre
50
u
Ktsiralok vlasa nem klMrtmk.
delmi bank, s a Nagy-kanizsai segélyegvlet-szövetkezet hivatalos közlönye: Slegjelenik Xagy-Kanlxsán ketenklnt egysxer: vaiiárnap.
Hirilctéwk jntánjosan Mkaittsuuk.
Vyllttér p*tltsora 10 kr Elöfteetések, valamint á hinletrídkr^ /
T—•■—•"• EisoM ««8f-
tawilíitoiti iMinaSök.
Az apostoli király Pécsett.
A viliig »legalkotmányosabb királya*, egyszersmint a. világ egyedüli apostoli királya <■ dicsfiségésen malMá L FmiltaUény MngyáiuliiágiBi muu téterik, -
az egyházi birtokoknak, ások adományo-1 zása őt illeti, g ő nevezi ki Magyarország összes egyházi, fejedelmeit, teszi pedig ezt nem a pápai nnncina ntján, — mely intéz-
Jócsef ír, midőn e torok megjelennek,
ni,-." ?jitÉik_* 11 1 .
rwwu muua. ...
Nem igazságot jött osztani a „legalkot-minyösatb kTráíyi, nem a kormányzati gondok vezették jelöllífig lé^tflif, — ">fn j '— meri apostoli hivatásának teljesítésében jár el most a magyar király
Szentté avatott élső- e!6dje, a nagy István nyerte ki Rómától apostoli 'fáradozásaiért a legnagyobb címet, melyet Róma. valaha adott, >as apostoli királyi oimeU, s habár a frartczia királyok > kereszténység véd
hanem tette ez előtt a kir.
jelenleg pedig felelős minintere előterjesz-lésére; még aa esztergomi érsek, Magyar-ország hercegprímása sem gyakorolhat befolyást, a ki pedig,á pápának magyar-j országi szllbtett követe (legátus natua) » csupán informatív votumát kért fcí a' minister, ha akarja; a az egyház fejedelmi i kinevezést csak megerősítés végett jelenti be a király Rómába.
Mint egyházfejedelmet illeti'azon jog is a magyar apostoli' királyt, hogy ép úgy nökei* s a spanyol királyok a »legkeresz- fel lesz kenve a krismával, mint az egy-tényebb—kiiáty« címét—nyerték ia el a házi lóritok, megilleti" étihél fogva' az Ta, pápáktól: 8yTvtazter pápának Ssent-lstván hogy ha országának bármely városa vagy részére adományozott spoítwlreimét egyik falujába lép. az összes templomok mindeu
sem érte el, annak jelentőségére nézve.
Nsgy tévedésben ringatná az magát, ki a magyar királyoknak „apostoli* elneve-zésél pusztán csak címnek tekintené, oh nem, ez uem puazta cim, ez méltóság is egyszersmnif, mqlyjogokatád a ezekből tblyó kötelezettségeket ró a magyar királyra-
A magyar király, mint >apo»toli király* az ország legfőbb egyházi fejedelme; mindazon jog, mely más államban a római pápát illeti » melyet az rendesen nunctusai által gyakorol aa illető országban, szent-István koronája alá tartozó országokban a magyar' királyt illeti 0 legfőbb kegyura
harangjai Üdvözöljék Udv-kongásaikkal, A templomba lépve, még ba egy házfejedelmi templomokba, — úgynevezett székesegyházuk ba lép is, — "u templom portaltjánál as összes papság, élén a székesegyház fejedelmével fogadja ] a szentelt víztartói elébe nyújtja; aztán az apostoli kettős kereszt előlvitele melleit a templom szentélyében lévő egyház-fejedelmi trónhoz kiséri. Mise alatt, a szolgálattévő diakónus és stibdiako-nus, a pacificalét, — kis keresztet, — mint aa egyhás fejedelemnek; csókra nyújtja az apostoli királynak ; és a. koronázás alkalmával az apostoli ketlőa keresztet egy
egyházfejedelem emeli magasra a király oldala mellett, jelezve, hogy a. kinek tejére teázik moet a szent-István koronáját, a rőm. kiitlr." egyház apostola.
Mindezen jogok a előjogok azonban kö-~ -M-apnstoli knályt'H.
0 köteles az összes magyarországi* katho-lieismus Ügyeiről .gondoskodni, unt vallásügyi minisztere által tesz meg; tj köteles egyházakat alapítani s azok javadalmaaá-aáról gondoskodni^ 01 köteles a vallást megvédeni, szóval 0 a magyar katholikus egyház legfőbb patrónusa, s a vallás őre.
E kötelezettségekből kifolyólag keresi fel az »apostoli királyt — '-mindannyiszor, valahányszor ahhoz alkalma nyilik a' kormányzati bokros leendői megengedik, az agyas egyházakat^ főleg- pedig akkor, mikor egyes nagyobb jelentőség!! egyház elké-szülve benedicáltatik, vagy - a kijavított, újból felavattatok ; nem mint pusztánniint magyar király jelenik ' meg ilyenkor O, hanem mint apostoli király, mint a magyar kath. egyház apostola veaz részt aa apostoli működésben, a templom felsaentelé-
1 - *t_._____-j_
seoen.
Ily minőségében van tehát jelenleg ia \() Felsége Pécsett. Mint apostoli király vesz részt azon székesegyház kijavítása utáni benedictiónál, amely egy házat első szent őse Szentistván első magyar király alapitolt, hogy a Did&nsdttj megyés püspök fejedelmi áldqpatai által átalakított székes--egyház mogáldásánál, mint nemzetének
A „ZALA" tárcája.
.A.Z öxölcös.
— Stili/1'ii. — flazitay raggok / Mily illeni egy etó, Mllljók kitár keiét mondhatja fl; Enyém mijnép ét szemkápráztató, Mi itórakoital I kitti érdekel. Miért unnyil tóhajtotlain már reg, Megadta maré nékem it ai éy — Hogy örököltem.
Mi, tollam én'f ! Oki ha rágondolok... Htéjény Hálát: t moit uátetrek ura; Niinhatoa ét bálokba járkálok M •kit hamif -nak uállit a mama : Finomnak mond t motolyogra rám fax-fiit, $ 0 kii OiMiunak. úgy titokba int — Mert Ori,külttm.
Mindenki itmer, báró as ragy gn'if, Karon /og t kérdi; > Hogy ragy kedtrntm ICter mitetidtje len llerri ton gráf Hogy nem latiam — eláll egy iuneretlen; IJa/long ellUtem eutiter ét ttabó Ke jön lle/lnnel honim n kontó — Meri Orikóllim
Minap j ohan hoiiám egy uerkeiitll, H kűnyürg i UrófMrl ont mik egy kűlliményt. (.'ram , nóllék. ei kJteégbeejlG — —• Kfl'Hliiflm, mólt, rárom a Mileményt: EtljmiM kelteit, t liuitálc u lajiak, fie ail lnuéllk jó kitilt wagyok — Mert Mkllllem
De keidtem unni at ily életei, 8 panattkodám : oly ilyes a világ! Ninn benne ssép, nincs benne élvezel — Tévedtt,' Igy szollak, hál a hátaeság ? Hátaimig / Mcl! Hát hátasoitom Hitt'én a legjobh purtliihl kaphatom — Mert lirlikiiltem.
térj leltein I Megadta atl it at' ég : SItm nem gatdag, de uép e elákeUI; Minek it pént, nitt tan nekem jiíg l'eak Itll tegyen ét. engedelmet mt. Alt mondja, hogu uirel. Oh t Istenem Mily boldog emberré terél engem — Hogy lirlikiiltem.
Boldog roltum, t még motl ii at lennék Ha eoh'tem liiitatoalam eotna meg, Mert egy napon a uép ku /eleség Fémemmel együtt — még báemt sem etil l[t/y ilitelilt, s engem mtg itt hagyott, 0 érte nem, a pénzért lulnkódok — Mit őrlikul lem.
IMaj I szótlék, még van protekciió, Hisz' jó barátom toll a miniiiter i Elég tőle néhány ajánló sió fl terem tiámomra gomba Diódra helyi i
hat, hogy már egy flf biithgal ..___'
De hót lest állát néhány nap alall — Meri örököltem.
,U ilyiow, bii' ni nagyon JesiálU,_
HUlian itmemek meg Ui eiflurek, De 4 mtiiimter hemfítá emrát —•
Mert régre dtjnoknak kinevezett De hajh ! azért én moet is ur cayuok • Mert hát magamban Igy gondiAkodok; — / Még örökölhetek. |
ZaJttíl Zsigmrfrul.
A hontalan.
—: — Besxí-ly. — -
. Irta : Csorba /íkot.
(Folyt sUs.) ,
— £s es érzést nem tudtem lekUsdeni. Kess ke(ö kezembe ragadtsm üjból a vftndor koldus botot s megindultam- 'hazám halára félé. Mit ládám, honn ? ne kérdezd. Láttam s hasát özvegy fátyoléban, a nemzetet nehéz bilincsek közt s lelkem elsötétült reményem elveszett a jövö iráni. Könnyeimmel ásístám a szent löldei, meg-csókollsnt snnak porát s kehlemben lelve lelki lájdalommal, elhagytam újból á hazái. Decembet 24-ike voll, midőn a kis bérces Erdély legvégső pontjára értem. Hetét, néma sziklabarlangban töUém -a Karácaon ssenl ünnepéi. A400 barláhg-b'áu, mely bujdoklássim alatt többszer, nynj|ott nekem barátságtalan bár, — de bislos menhelyet. Egyedfii, nem világilva a barlangbsn semmi más, csak rösséböl rtvkoll tűsem, s honszerefmem, mely lángolón égett S képzeld, itt aludni'tudianu Aludtam s .Itlmombnn keresztül éhem hazám saabadság harcát, kereszlfil álmodára hazám egének elsölétUlés4ljHejki'i>emeim Tkttftk a jövől. Qli 1 ks borsasaló voll l A vlssaaemlékezea rX léj. Nem mondom el, Másnsp Karácson napja
NagyKaniaaa, vasárnap.
Zala 25. arám. (2. lap.)
1891.
|uni}ia
Hó 21 -én
apoatola ráait vegyen a lakárja imájában a Ltgftíbb Fiatalomtól, annak áldását a renovált székesegyházra
Apoetoli útjában a magyar katb. egyház híveinek áJdáaa kiiéri az apoetoli iírályt • ninea magyar katbolieus, ki us érezné hevesebben dobogni • szívét, midőn . tudja, hogy vállásának oly őre vgn, mint az >apoitoli királyt. Hála fog el mindén Hitet, a mi nem maradhattunk el, hogy *hálánkuftk kifejeté*l_os. adjunk akkor, niidóii tudjuk, hogy szomszédságunkban
apoatoh munkáját "végzi:______
>Az apostoli király 1'écaeU.i
Palothí Csorba Ákos. "
let felemelendő aazel u üiazeggel, a melyet, a beállott százalékos árfolyam emelkedése 3.260 ezer aranyforint ntén i7éimtva eadaényez,
A megváltandó vonalak a tény'egei átvételig már 1891. január 1 tői s magyar állam szám-Iájára kezeltetnek Az épíljöfélben lévé bslaaaa-gyártnati éa tnorvaVöl&yt vamtakra ésegyéb beruházásokra 1891. január 1 tói a' Birtokba, vétel napjáig a társasig által tett kiadásokat a magyar állam készpénzben fugja megtéríteni. A most említett két vonal kié pitéiére és egyéb berubázáaokra a társaság 0 millió frt előleget ad az államnak, mely összeg 1966. év végéig. 260 ezer frt* évi járadék fizetése által törlesztetik. félévi előlegei részletekben, jogában áll-vád a kincstárnak félévf tohnondái mellett az egész részeget egyszerre kifizetni.--A vaautvo-nalak és ígatlanok tulajdonjoga az első réazlet lásai, valamint a fSntemlitett lefizetése utén telekkünyvilég bekebelezte tik a.j lam birtokába átutalt vaj
1890. évi december 31-fii izóió mérlegbea ár-folyam aserin'i értékben kimutatott értékpapír-jajtól, valamint az alap kOvetdéeeibtfl ée kész-pénzálladékából Siló 2.871,482 foriat W krajcár összegének 40 százaléknyi hányada, vagyis kész-pénzben' 1,148.773 forint 18 kr osztrákértékben fog » nogy&f élíflBnftb • ■agyar királyt ál-lamvaántaa nyugdijalapja részére átataltatoi, illetőleg a megvéftott vonalaknak a magyar állam tényleges birtokába való átvétele napján készpénzben kifizettetni.
Ugyancsak a magyar állam javára esnek 1£ÜM. évi január hú 1-tól kezdve a magyar állam által átvett társasági hivatalnokot befizetései a .társaságnak a megváltott magyar vonalak* és ■ megváltott egyéb tárgyat üzleti számláján elszámolt álapazab&lszerü huzaljáén- -
a magyar ál-jö:vedel me is.
Az osztrák-magyar államvasút-
- Lapunk múlt számában már jeleztük, bogy j 'az la^trtk'magyai állaiavaintak ewré
magyar állam javára, de egyúttal á társaságí Ily jövedelemnek a nyugdíj-alap tulajdtjaét ké-j minden követelése íj bekebeleztetík jelzálo- pe<ő főntemlitett házaknak, a kezeleai kolt«é gilag. Igék, adók, közszolgáltatások és mindennemű
' terhek levonása után matatkozó hozadéka — 18,11. évi jan. hó í-tffl azámitva és ai átutalt
magyar állani} mint
osztrák-magyar Br 1»U1 a .vasat
iejirtTshogy a aagyw kopa^y maat_itvMÍzi [
é vasutak magyarországi vonalait. A a átvételi
már tényleg meg ia kezdeteit. Az átadás illetve játmennek a magyar államra az 1890.
néave, a
kormány arint átvfvő.,8. a-Utl-ével még, le'.nem. g7ápi.0lt..a kartollszerződé ™5=SÍ
a fizetés napjáig azámitva. less tekin-
volt tulajdonosok mint átadók között létre jött] sekbőlés kötelékekből eredő összes követelélek szemCdés- mely hazánkra nézve oly nagy liurd- is-tartozások. valamint a refakciákbó^ éa vin-sxö regezéeben fett megálla
erejii, kővetkező szövegezésben fett -ftaa^
A magyar kormány megváltja az osztrák-jegyár államvasút Magyarország területén levő váietsunalait. még pedig vintaba>óerővel 1891 évi január 1-től. A megváltéi tárgyai a társasig ősszel magyar vonalai, ingű és ingatlan tartozékaival együtt és az építés alatt levő ipolyság-balassa gyarmati ée morvavölgyi vo
azatérités*kből ^ kintet nélküt erednek.
származó kötelezettségek, te ura, bogy azok mely évből
gyár kormány az említett vezerződések tarta mára a megváltott vonalakon továbbra ii az _ j eddigi.önköltségi dijakat fogja számítani. Jíeg-lisszava-.aninai hányavannllmaradnak az eddigi szállítási kHve»wényk a minden tartozékkal, anyaggal és förgal® esz ; társaság osztrák vonalaira nézve a szerződés közökkel ; a társaság m,jo állománya, tartózé : tartamára, de víazont a magyar vonalakra fenp-kával együtt végül aa .1890 ik évi deoember álló kedvezmények is érvényben _ maradnak, -81-ikr társasági leltárban felsorolt,: Magyarországban tekvő telkek és ingatlanok éa a tár-
A mennyiben fennálló szerződések alapján a társasáé osztrák hálózata részére szükségleti ,,, , ,r - . , n-
cikkek magyar állomásokon adandók át, a ma-r^ felbontatni ugyanazon mérvben, amily
A magyar állam viatont 1891. évi január hó 1-tól kezdve átvállalja a megváltál alá kerüli tárgyaknál áTkatmazoU mindama társasági hivatalnokok oaszes. igényeink kielégítését, a kiknek. szolgálati viszonya az oeatrák-magyar ál-lamvasot-táreasággal szemben csak íwKF évi d-oenber hó 31-ike után .boatátott fel, vagy
saság altal S kincstárnak a körvasút építésére •adott évenkint 126 ezer forintnyi járadékkal törlesztendő 2 6 millió forint előleg az átvételkor fönnálló összegben A megváltál ár 76 éven —át lüéténdő 10.6W,00t) írt évjaradék. melyből
A magyar korm. kötelezi magát az osztrák -magyar állam vasúttársaság üaézes hivatalnokait és egyéb alkalmazottait, a kik a megváltás alá kerülő tárgyaknál alkalmazva vannak, a megváltás tárgyainak birtokába vétele idejá-heii rémrilkre járó minden méven nevezendő íl-l azonban levonandó 10 százalék adó fejében, ugy, I letményekkel éa szerzett összes jogaikkal át-hogy a tulajdonkénem év járadék 0.598,5001veBnl-
frt, mely összeg 1891.-től 1965. év végéig kát I Az osztrák magyar államvasút-társaság nyűg-egyenlő, minden év jannár 1-én éa julTus l-énjdlj-alapjának az* 1890.'év végével mérlegaserü-esedékes 4.199,250 frt o. ért. előlege* télévi fleg kimutatott vagyonából az ez alap tulajdo-* részletekben fizetendő. Ha az évi járadék ese- Inát képeső a Budapesten Teréz-körut 54, 66., déktwéget Közvetlenül megelőző hónapbán ailöa., él 60 artawk alatt levő házak, azoknak,!
osztrák éi aagyar 8 trtos aranynak a bécsi i az 1890. évi december hó 31-ról szóló mérleg*! vagyonából 24 százaléknyi hányad, vagyis börzén jegyrett pénzárfolyamai átlaga 9.301 ben kitüntetett 892rf27 -frttBkrajcárnyi könyv- |5t9Jt77 frt 70 kr. készpénzöaueg fog a magyar nt? nli i frlot' meglnrlndja; « fizetendő ■•*««■ fnaiértékhen ; toxáhbá aa alapnak az] állam részére átutal tatai.
mérvben, ecen igényeket a társaság nyugdíjintézetének alapszabályai a nyugdíjalap-tagjai éa illetőleg ezek hátrahagyottjai javára meghatározzák; — továbbá az 1890 év végével öeiíesen H8978Z irt 27 krajcárjával osztrák értékben-már megállapított, illetőleg folyósított, nyogdijaknak 30 százalékát, vagyis 266:937 frt 68 kr és pedig aa HMő nyugdija-aoknak egypnkinti átataiaaával. Ez átutaláa a méltányosság követelményei eaerint és aa illető nyugdíjasok illetőségének lehető figyelembe vételével lesz eszközleodff.
A mi a társaság szolgáinak ée munkásainak nyngWralapját i-leti, ez alapnak az 1890- év végével ménegazeruleg kimutatott vagyonából, aa alap tulajdonát képező budapesti házak, azoknak az 1890. évi december 31 ről szóló mérlegben 171.479 foriat 39 krral kimutatott könyvazerü értékében, továbbá az alapnak az 1890. évi december 31-ről aaóló mérlegben 2,164.073 foriat 78 kr összeggel mutatkozó ingó
volt Ima s könyek kőat tőliéa « napot Aztán j kezembe v ellem isméi vándorbotol, átléptem a halárt i hazádba vándoroltam. Nem hoztam magammal mást, csak bonsierelaei s két munkás kezei Nem bizelgem néked; de beismerem, hogy hazádban ez elég, bogy létét bisioqlaon-valaki magának, Ez volt hitem a nem csalódtam. A fővárosba érve, megvontam magam kii padlás-szobámban a a P... laphoz kekdtem írni cikkeket. A lap felvette, díjazta ; t félév alatt nevem iamerte léi Románia. Ekkor volt, midőn a szenátusba te tirtád hatásos beszédedet. ín e
A két jó barát télállótt, szótlanul azorHának kezel, egyik érzé, másik ' belátta a mondottak igazaégái. Aladár, kalapját a botját vette a lávoaott.
nyerte azt, a nyíltan, felemelt tővel járt ott iámét, bol gyermekkoriban futkosott • tarka fénypompáju pillék után, ott járt, bol aaülőinek hamvai nyugoaznák örök álmukat, ott, bol , * ( I mindenki ismertei mindenki szerette és mindenki
Hosszú, nagy idő Éajlott le az örök aemmiaégiör0'' hogy U»ét visszatért a birtok ura.
arébe, változtak a, idők, vele a viszonyok éa| M*'D.dK° ' « »'ko,«ényoa moxgalom. A me-emberek ; a magyar haza egéről .gymái után «T" w*kft^Tén nytt«jtölt a k«pviaeUMg; tiazt-tűntek el a véazea fellegek, ffymáa ulán derűit | ^ oU U,'uk mt'
a határ kíllőnbőzö része i a nap arany lugárai
uyúgodl, boldog arcokat világított mec beued 1,1-ff bírálatot Írtam, ne. htielewea.l[,l|nAn.agri.'"n?..'n^nT^'VlJrir'T^k
S k HZ"'I^ít^rk • fMiÉf "JTÍo
_ . ' 1,___... rel dob a viiaza, ez az 0 jellemének másik vo-
vagyunk ma la - barátok. 1 náai; • « nemzet moet is igazolta ősi öröklött
lelelek előbb tatt kérdésedri. iMlért! jelleméi, aégbociájtott, (eladett. vagyok boldogtalan?* — Kert tatán téves, de A uant király koronáját lejére félte, aa alkot-nézetea az, ni Itad ia: bogy hazám éa haaád-1mányra megesküdött királynak éi a legalkoimá-
nek az éawkl hatalom ellen köiöa erővel kell kUidenie a • nézet aa még hazáaban ellogadva nlajutj' pedig izent meggyőződésem, hogy ha ai, a te ée saját nemzetem útját nem álltuk a koloai i*rteeua4é*éoek, belet nyugalma, jóvöje örökre elveizen, Nemzetein nagy fia rég kimoadá, bogy egy dunai latWataég nélkül kilel kérdéM aag nia oldható. B neki Igaza volt Nea ék, banea banya Románia aa élaiak tarjMikédéié ellen, kelet a ayugot faléi S erőe altea, bogy ba saját éi a la neaietad kőiött a iiőveliég 4éde (ö, e* élealába ketoei iwilal; illiaben. ~ di ii még aeaate vaa, a iiővaliég ma még nem Mtnlfe,. a « ai boldogtalanná taai.
nyoaabb királyt, a leghűbb neaset szeretele volle körül.
A izámttzelés keserű kenyerét fogyasztók, kiknak könnyei sózták meg caak a nyomor nyújtotta alamizsnát, aindlokább meggyőződtek,' bogy a haza Dalnak itthon kall lennlök, itt vár najuk haiaflai kölaleaségüknek teljesítése. Vlnaa-térték. Ai utolsó viaszaiért aiáaüiőttak közölt VÖlT i .hontalan' Aladár ia, ki élbagyva ItőaX-niát, ott oaókolta meg először a bon batárporái, hol a Duna végkaayarodáaábaa örőkbűciűt aond Maiysrorazágnak, Onovánat.
Sittialőldéré ért, ömí vegyoei le volt foglalva, de m általános kfgyalem Miirditéia után viaaia
gyar ruhában ; a terembe lépve, jobbról balról siettek telé barátai, iaaeröaei, megazoiitva a lér-flas kezet s szerencséi kívánva neki-
- Még nincs meg — veté oda Aladár.
— De egy óra múlva meg lesz, — kiálták körülte álló barátai.
8 igazuk volt, egy óra múlva a megye egyhangú választása folytán Aladár a megye alia-páni székében mondott köszönetet a megye választóinak az öl megtisztelő bizalmakért.
A megyék megkezdték alkotmányos működése: kit. Aladár megyéje t&ndökölt a hazafias érzelmekben, a rend, ponioeaág, gyorsaság és kifogástalan köaigazgatáabaa; a megya példány-kepe volt a jó megyéit legjavának.
Ea Aladár soha aem feledte «| azt aa országol, mely neki létet bistoeitott akkor, mikor >boa-talanúU bolyongott, soha sem teledé Romániát a a legélénkebb levelezést folytatta barátjával, kl a román aaenátus egyik elaőraugú tagja, "pártiénak veiére 4a a pariaaent hatalmú ssóooka volt. Ai ily levelek telve vatták a hasa Iránti
|A»anlA ■maasáel Ulá^i^l^lj^l ^^Uak » káia
taa^yar """t w11 ujummui vui, TwTTn »ui'l" ■
éneiével a a baráti aseretet kereaetlen szavakban elmondott kijaleoiáaaivaL (Fotyuqak,)
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 26. azám.-l3. lap.)
1891. jütfug bó 2Mn,
* A magyar állam 1891. ávi január Un át-vaaai a mogváltáa alá kerülő ósazes tárgyaknál szolgálatban állá ama eyugbérintintezetj tagok öeeaai igényeinek kielégitéeét, a kiknek szolgálati vieanaya tBflO ávi d««—81-íkv után bontatott vagy-bontátik fal, ugyanabban a mértékben, a melyet a társaiági nyugbér-alap alapszabályai a ayugbérelap tagjai, illetőleg ások hátmkagyottjai saámára megállapítanak >
A végből, hogy a magyar kormány aa arad-temeivári vasutat mielőbb megválthassa & társaság meg togja a ezük légee intézkedéseket tenni, hogy ez a törlesztési terv szerint 1891. ávi szeptember 1-én még fenmamdó )6,470 darab &94.00Q tfatrák értékű ezüst Irt névértékű elsőbbségi kölcsönkötvényt soronkivuK kiizorsolás illetve felmondás utján 1898 évi március 1 én való esedékesléggel visszaváltsa.
A mennyin aa éilaaavasut-társas^g az zrad-temesvári vasút -szóban forgó :elaől»lia£gi kől-
azok ha váltására még szükséges készpénzt az arad-temesvári vasútnak — esetleg a magyar ' királyi kormánynak osztrák értekben .ijfejeko^ rán rendelkezésére fogja bocsátani. Továbbá kötelezi magit a társasig, hogy az arad temesvári vasút flssias, 11,400 darab részvényét az 1898. évi julius l én esedékes szelvényekkel együtt legkésőbben 1892. évi március 1-én a magyar állam tulajdonába fogja átadni. Ennek ellenében a magyar kormány. 1898. évi már-cins I -tői kezdve bezárólag 1958. évi szeptem-ber l-ig az osstrákmagyzr államvasút tánc •ágnak vagy jogutódjainak 888.746 irt osztrák értéiül évi járaHá^t fizet. . A társaságnak Magyaromágban fekvő és sMgváltáa tárgyát nem képező uradalmai, bánya- és kohómüvei, a bogsán-resieai, bogsán morevicai és resiea-aaákali bánya vasatokkal együtt a szabadalmazott osztrák-magyar állam -vunt társaság—teljesen ssabad magántulajdona maradnak és áltola egészen saját belátása ize rint kezelhetők, ugy szintén egészben vagy réezben el idegenít he tők Abban az esstben, ha a táraaiág az emlitott ingatlanokat tnlajdonában megtartja, azok részére legkésőbben 1892. évi julius l-ig az együttes tanácsnak, illetőleg az alapezabályok megváltoztatása esetére a társaság helyé^ lépő képviseletének közvetlenül alárendelt a az utóbbi által kinevezendő üzletvezető igazgatóság fog Budapesten felállíttatni. Rs ez igazgatóság részére csak egy igaz gató rendeltetnék ki, ennek magyar állampolgárnak kell leniíie. Ha az igazgatóság több tagból állana, ugy legalább a tagok fele magyar állampolgár legyen. Ha pedig as utóbbi esstben vezénylő igazgató rendsltotnék ki, ennek szintén magyar állampolgárnak kall lennie. Hivatalnoki állások újra betöltésénél a társaság magyar állampolgárokra lehetőleg tekintettel less. A m, kir. kormány as állam-yasut-tánaság e müveit és uradalmait különösen termények értékesítése ■ és a díjszabások tekintetéhen minden megengedhető támogatásban és pártolásban fogja részesíteni. .
A megváltás alá kerüld társasági vonalak bombázás! és üzleti ezükeégleteinek fsdszésénél a magyar királyi kormány ugyancsak első sorban tekintettel less a izóban forgó müvek terményein, a mennyiben az osztrák-magyar államvzsuttersaság a vele vensnyső vállalatoknak a társaság tudomására hoaandó feltéto-Jdíl, ár éi minőség tekintetében késs elfogadni. Ez államosítási üzletMI eredő minden okmány bélyeg- é* illetékmentes A szerződést jutliui IJMy lóvá kell hagyni a migyar orsiággyll-lésaek é» a réeavényssek kfiigyüííiénni, kdlBn ■ ben iTiser«/htés nem létoaőAek tekintendő.
Szegények ingyenes gyógykezelése.
A valódi wgéayab, kiknek s»ysg» viszonyai Asm engedik meg, hogy betegségük ideién orvosi ayAgykezelést fi telhessenek, gyakran a halállal fliáfik mag MagényiégOket; pedig az állam gondoskodott arról, hegy a valódi szegények a gyógyszereket ingyenesen kapják meg, s jótéteményét az államnak szonbnv esik kevesen veszik igénybe, mert agy réazről nem tudják sálét szegénységüket kelUteo igazolni, másrészről pedig félnek as orvoahos fordulni attól tartva, hogy a drága orvosságot meg kellend JUetniók. E hátrAnyon, mely a népesedés szaporodásának
A taiittt nityiati riniijai. * .
A napilapokat lesajtó kir járta bs a napokban Csak négy-St ser. Aa ajiágoiAa ssokott lapidáris haqgián azt jslss tette. bogy Rypl János nagy lápási káatortanitó 10 teakor ests a nagy szombati sétatéren tőbe lőtte magát.
Rjmaatikus lelkek képzeletében egy egész regény szálai futnak őssse. A szerelem ingóvá-nvába való elmsrtlést sejtik, a boldogtalan, viszonzás nélküli uereiem martyjja gyanánt siratják meg a regényes lelkek, kü'ösöses fiatalabb vivási, nagyobb képselőtehetséggel biró tagjai ezt az öngyilkost A statisztikait már
is tisgy kárával jár, segélynr lehet az állal,, ha a I csak mint egy ujabb szerény ssáaocska édskli hatóságok a valódi szegényeket kellően nyilván ez a sűrű, egymásutánban . pusztító modern tartják s s ■ zegénjrek ludják kihez, illetve mely nyavalya. Agy szövet és idegképződée bivárlói orvoshoz lordulhafaak, hogy az nskik ingyenes mar tudományos esaközökkel boncolják fel as gyógykezelést nyújtson. ujabb öngyilkost s valami tudományos tételekre
E részben bocsátott ki Zalamagye köztisztelet-j alapítva véleményt formálnak, mely okát adja ben álló alispánja egy körleteiét, metat váró- as életandornak. A hideg totem peaig ott tokiunk tanácsához is megküldött, s melyet" mi, a szik a márvány asztalon, az élet viharai s közönség érdekében Ispunk alján ismertetni kó- j csapásai elsimulnak a csöndes álmadosó • ábrá-ielesésünknek tartottunk. : zatan. A mozdulatlan totem mintha mondaná:
A Kigy-Kaniisá városához érkezeti körlevélj.Odz lent már nem fáj aernmi, nem fáj ., reudeletei e bólö-és nyertek érvényt; z szó- j semmi."
IHjll szövegében Igy szóli---H A föld pedig tovább forog a vitágürbee. Ml,
1Q44HH A1, alp'ni. Zzlavármegye alispánjától, többiek tovább pergetjük életünket. Meg azok Takioteiea Yároai Taoáce! A nagyméltóságú m. I is, a kik az .eset* fölött lelki megráakódást
szenvedtek, mihamarább elfeledik est egy ujabb,
kir. belügyminisztérium .előtt, a szegények számán liuott gyógyszerekről! rendelvények számának fokozstos és rohamosin nagymérvű szaporodása feltűnvén és benne azon tóligvést ébresztvén, hogy énnek oka a rendelvényük kiszolgálása körüli felületes eljárásban és eaetlsg előforduló visszaélésekben kereshető, az emiitett minisztériumnak f. évi május hó elssién 32712. szám alatt kelt leirata alapján, az állampénztárnak szegényrendelvényekkel szükségtelenül ée szaMílyellenesenivaló túlterhelése megszüntetése céljából, a kővetkezőket rendelem el, ugyanisi A törvényes alapon igasolt szegények, ellenőriz helés céljából jegyzékbe foglalva pontosan nyit-vántartaudók. Továbbá rendelvényeken a ize génység— a rendkívüli ée sürgős eseték ki véle lével — a gyógyszer kiszolgálása slőtl landó az 1878. évben 81628 VIII. a. szám slslt kiadott miniszteri ezabalyzat 11-ik szakaszának c) pontja értelmében a községi hatóság állal. — Az előbb emiitett' kivételes esetekben ssonbsn s hiány a gyógyszerész figyelmeztetésére logkéeőhb 48 órs slstt póllsndó. F. évi janim M 15-ik napjától kezdet szegényei részén as állampénztár terhén, csakis léoy leges ssolgálsiban álló következő hatósági, községi és körorvosok rendelhetnek gyógyszerokef, ugysnis: dr. Mangin - Károly vármegyei fftnrvns, rtr Beszedjei Ede, dr. Böhm Sidney, dr. Frommer József, dr. Hanny Ödön, dr. Hajós Sándor, dr. Háry István, dr. Krásóveöz Ignác, dr. Király Mór, dr. Lukonich (iábor, dr. Misner Anisl, dr. Msyer Ferenc, dr. Sléblö Aurél járási orvosok, továbbá Dékmár János, dr. (itrp József, dr. (imner Adolf, Hinchl Ármin, dr. Rácz Kálmán, dr. Scbwsrcs Alberf községi, Augetifeld Fülöp, dr. Fischer Gyula, dr. Fiacher Ignác, dr. Uoldstoin Károly, Drábovecz András, dr. Halász ViKnos, dr. Hausner József, Isoó János, dr. Józsa Fábián,, dr. Kuatoe Károlyt dr. Konin Adolf, dr. Löwy Mór, dr. Lő-vensobh Mór, dr. Lengyel Annin, dr. Moller Miklós, Mandl Antal, Mehr Mór, Mihálovici litván, Pichóvszky József,' Itelnitz Ignác, Higó Fenne, Rózssi Mór, dr. Singer Bernát, Slanovszky
Nándor, dr. Viola Ignác s dr. Wolf Béla kőror- kezete körül
borzalmasabb katasztrófám. Szemcsénk, hogy hamar tudunk feledni! Immáron még Rypl .kantjai fölött a réti fi elszóródott magja as burjánzott föl, már sokas napirendre tortünk fölötte. A holtaknak köaayt, az élőké az iga.
Kizonynyal Igy vaa. Kár is volna csupa szenzáció-haj hászgtért egy leszámolt életre újra felhívni az emlékezetet De nem szenzáció-ha ihászat szolgálatában állok. As élet • mégdöbbentő katasztrófája előtt egy kérdést kell tennem: Miér£?
c Miért forgópisztoly golyója oltá ki a kiszenvedett karién életét ? Félelet: A nyomor.
A minimnm szánandó részese volt ez a hat-igán?- taga családdal megáldott aéhai jtartars. Tizennyolc évig gázolt a torsért Éa z ll évi tanítóskodása után megtört a lelke. A jobb jövő reménye chiMartává oszlott; belátta, bogy még sok idő fut le aa idő feneketlen tengerébe, \tanitó nyomorát valaki megorvosolja. Ee belekergette a halálba a remény, bogy vele megváltja öt gyermekének szánandó nyomorát. Bizoaynyal különösen hangzik. Pedig igy vaa. Lelkébsn az a rögeszme került felül, — mit halála napján életepáljához' írásban is kitejs-sett: — .Gyermekeimet próbáld meg árvibá-zakba bejuttatni, vagv ha elfogadják, add ökst örökbe " Ez a sorsüldözött ember tehát azt hitte, hogy halálával -gyermekei idegen ott-hon új helyzetek közaé kerülnek, melyekben a nyomor távol leaz tőlük, a mi a szülői, hajlék-ba*, osztályrészük vala.
Ub, itt hát az agymunka világos' megcaa-•zamlázát olvashatjuk kL A szülői njongás vértanúja ez az ember, egy mérvben theonti-, kus eszmének megrögzöttje, a ki bízott az em-bersaentetben és meghal, hogy gyermeiuek áj,, kedvezőbb lorsot csikarjon ki a rátámtól, y Köaynyezzük meg őt: .. Ha,«rkík e sorokat nem sajnáljátok slolvasai, apák és anyák vagytok, ne vessetek rá követ; de inkább a szentek glóriáját vonjátok emlé
Meghalni azért, hogy gyermekeid javát mno-I káld, egy telemeló tragédia. Ahhoz a hitnek negyeága, .magasröptű ssellem szükséges és az ap^i/ueretotnek mélységes tengere
Oh, vajha szánandó fátumát ott fönt megtudnák igaz világításban azok a hatalmasok, kik -tehát s nek a néptanító helyzetének irányítása jutott pontosan kötelességül)
vosojt, ezeken kívül még dr. Szekeree József Dn kenusai közkórházi igazgató főorvoa éa dr. Mas-ser Samu bsilstínci helyettes körorvos. — A fentebb meg nem nevezett orvosok által szegények részén az állampénztár terhére 1891. évi junius hó 15-lk napjától kezdve Irt rendelvények érvényesíttetni nsm lognsk. Felhívom városi tanácsot, hogy a szegén yeksi
nyilvántartsa ,s s nyilvántartást a gyógyszeré-1 Többet érne ez, mint tisztelgő deputanó (részekkel i a városi orvosokkal,, nemkülönben a mázó szónokának minden bomba&tja. közkórházi löorvpssal azonnal közölje ée iqtás- ...És ha már az s kartári egy, ágy szólván kedjék, hogy .jelen nndeletem, mely - is kellő példátlan rögeszme halottja, Ah .fordítsátok raeg> számú példányokban ide mellékelletik, a baióiága a sorsot, Váll játok, Álljunk össze, hogy az ne területén léiező össiei-gyógyizeniieknek és gya- rögeszme légyen, ksssrves munkánk filléreit korié orvoaokuak tudomás és ssoros mlhazlsrtái i adjuk össze az öt árvának és a párja veaztett céljából egy-egy példányban azonnal kézbeiilies- bánatos ökvegynek Ezekből a fillérekből áldás •ék. — Elvárom ,végül a városi tanáestól, bogy i log fakadni saivstokbsn föl hasad a jótett meg eien rendeletem ponlos foisnaiosttásál szigorúan vigasztaló, fölemelő érzése. Mert olyan msgasz-•llenőrisie • mulasstái vagy visszaélés esetében tos as: jót tenni , . .
legklsstiti kéieilslem' nélkül tegye meg a törvény-1 A ,Tanítók Saava* a legnemesebb lit^a'ásá-rendilte IntéikedéMket. Kell /,ala-Egen«egen,'nak fart ja »s emberszeretet nevében önöket 181)1, évi május 1iA ItS-éa. üWMii n<W^ ik.,: megkérni, Hogy annak aa üt árvának a sorsát altlpu. ■ lawaMHv '' . f '1 tnagtinkévá tejsyttk.
Nagy-Kanizsa, vasátnap.
Zala 26. arára. (4. lap.)
1891. janiue M -én-
Nem állunk egyedül, mart tanügy* bajtár-aaiak máa vonalon ia gyűjtenek. Minden kis adományi wilMM <ngsdimb nj»ifl»áaiinlr is rendeltetése helyére juttatunk. . ' ——-a Ée moet befejezzük e sorokat a megboldogult következő mvaival, melyeket egyik szomszédos kartársához élete alkohya előtt írt:
,'üárom kis gyermekem fekssik a nagy-lapáai temetőben. Mindég reménykedtem, hogy meg-eegit annyira az Isten, hogy egyszerű sírkereszteket állíthatok nekik, ae nem telt. Kérlek tégedet, Bitess legalább kisdedeim jeltelen eir jános egy élő fácskák Az Ieten megfizet érte!'
eaent vagy te szent apae».eretet! ' «
A kik eddig tollam munkáját figyelemmel kisérték, azok tudják, hogy nsgyobb előszeretettel keresem a vidám dolgokat, mint a szomorút. A tanitók szolgálati viszonyai azonban asomorúbbak egy & felvonásos fémdrámánál. Csak néba jut csekély ideig, olyan kacigtató falusias tanitómarakodáara, némi kedvem; de újra átszűrődik szivemen mindaz a szenvedés, a minek krónikáját e sorokban nyújtom. , '-H Ugyan M Wnae ffi t HWÉ , WWW.MÉM részvétre sem hanf&liá sz attCbi tSrténet ?
~ "egyikein viseli
mely a pariameotárts elvét kompromittálja, egyáltalán nincs; értelme ásonban csak akkor van, Mmiőkég, bugystttt a kitűzött célt E lehetőség a jelen esetben lettétlsnül ki van zárva,
Egyelőra caak as általános vitát nyútlják bő-beezédOséggel kelleténél hosszabbra, mely nson-•baa nem fog oly mérvekel Ölteni, bogy az aggodalmakat szülhetne.
Mi réezilnkről caak azt ajánlhatjuk a szélső baloldalnak, hogy ne juttassa a dolgot drasztikus eesköz igénybe vételéig. Legokosabban tenne akkor, ha nem nyújtaná a végsőig haszontalanul az általános vita befejezéeét. ,He egyezer általánosságban el lesz fogadva a javaslat, akkor talán akad eszkő/ és mőd, hogy a további tárgyalások menetéről oly mődon dönteenek, mely mód a szélső balpárt kívánságainak is slkalmasint iheglelelne.
Külföld-
Prégs. Ö Feleégéi a királyi a jövő bó !t-ére várla ide a lakosaág, msly már előkészületeket li~fMr a fogadtatásra; idő közben azonban gróf, csehországi helytartó megbetegedett s betegsége,. előre láthatólag hosesesakb iétn$ lógja a kórkgyboz szögezni, mely okból .0 Fel-
—-Túl a Danán áhnyi sokas
egyik kartársunk a minimum nehés kereestjét Addig, a meddig az isteni gondviselés nem. jP .. .._ látogatta meg. nika önmegtagadással viselte »*«« látogatását elhalaaztoita e fluy hiszik, hogy
- *. űt De á létért vslft^Uzdelem TumerTtette, "wk szeptember hö második felében lógja lelke " s ágyba fektette. Ottfekasik immár más fél I r«"ni ■ cseh lövárost.
és éta szárnysazegstten. CsalíÖjB éhez, de imába foglalja, őt, hogy engedteeeék neki élni.
mind, bogy teljqn patika-forint évi fizetés
As ételt elvonják saerre, doktorra.
Hasztalan. A három mszáz bői igy sem telik. Ekkor a szerető hitves az évek fáradságával szerzett lim lomokat kezdi kótyavetyélni. Betegnek nem kell feleő ruha, elflbJi is est jwlfiga'ja el. Aztán a tányérokat, ugy—sinor' belőle mii enni, majd a bútorzat kerül piacra, utoljára nem marad, caak a szal-más vacok, a nehéz beleg egyre sínylődik, lelkének nagyobb az ő betegsége, látva az elzül-lést, a nyomort. Már uaak egy kée maradt meg. De árokpart mellől ezael levágható a koluusbot. Fixetéeét 1', évre már előre kiezed te. A falut ugy is rettegée bántja, bogy ha el patkol a tanító, mit ad majd a másiknak? W *
OoKiasaiioz nozzászegődik az éhező, gyermekek iajazava ; e kettő könyörög az L'r zsámolyánál jobb sorsért, mely után bnsgó imádság epedez, mindnyájunk ajakán...
Veratp Litili,
Niófls. A eserb kormány elfogadta a bolgár kormánynak a szófiai szerb katonai aitasé kine vezésére vonatkozó ióliételeit, a nevezett kormány tudatta a bolgár kormánynyal az attasé kinevezését. Kikötötte azt is, hogy as attasé uniformisban mutassa he magát .Ferdinánd feje delemnek, mini a hadsereg, fejének és hogy Hulgárie a reciprocitás címén katonai küld Belgrádba.
Béaae. Egy a Vatikánhoz közel álló egyén táviratozza Rómából, hogy a Vatikán veazleségei, melyeket fa legutóbbi időben szenvedett, mégha
Ások után a 88 fok mslsgsk utáa, melyek pér napig m4\jus végén és jaaíaa elején isj^alu JUU fok hideg volt. Es sajátságos, hogy as as ah-norssia időjárás nemesak nálunk! hanem aa ország minden részében tapasztalható volt. Viharok, jégverések, sőt mi eodig Magyarországon hallatlan vqjj, még havazásokról is vettünk híreket. Június 16-én Al*á~Knbinban a hegyek e mezők fehérlettek a hótól, mely két napon át eeett e az egész vidéknek valóságos télies szint adott A hegyeken legelésső barmokat — nehogy megfagyjanak, — le kellett hajtani e istállózáara fogni, úgy mint december— jgnnárban. -Bcsztircziről értesülünk, hogy ott lúniua 16 án egész nap havazott- Még az a jó, , hogy nálunk habár hideg ia volt, a hó nem eaett le!
-*»■ Pemenmt veltflak több oldalról as iránt, bogy városunkban bizonyos egyének a rendőrségnél kávéház vagy kávsméré. ciméa iparjogosultványokat váltva, kávéházaikat a kávéméréseiket prostitutió színhelyévé teszik, hol a helybeli fiatalságot a prostituált hölgyek társaságával-^mételyezik meg, sőt nem ritkán, —: űzetett ügynökeik - által, — • a vidékleket, különöset! utazókat, kém jellegű hélylségetibé cealo^gtya, édeegetve, ott valóeágoaaa kitoszt-iák pénzükből, nem egy-két ilyen helyen a tiltott hazárdjátékok ia folynak a kora hajnali időig. Egyelőre neveket nem temünk kozsé, bsneo kötelességsserüleg felhívjuk ezen a köaerköl-csiség hátrányára látasd helyzetre városualr különben erélyeeuek ismeri rendőrségét, melynek szükség eeetében nevekkel ie szolgálunk. A vároe közerkölcsisége, a vidékiek biztonsága, de a jó hírnevű vendsglők ée kávéházak érdeke ia, mely nagyban megcsoskitva lesz, egyenlően követeli az erélyes intézkedést rendőrségünktől, attasét I kétkedünk, hogy e soraink kívánt eredményhez fognak vezetni I
— Hskra elkeli. Horváth Uyörgy kOmives fia Jiutf ki még csak most lépett éleiének tizenharmadik évébe, — s ki már 12 éve* korában
A közigazgatás államosítása.
(P. K.) A közigazgatás állsmositása iránti tör vény javaslat t
ladják a 82 millió lírát. Ez az óriási teézleség is egy óra lopás gyaaujn miaita rendőrség elölt részben a papimle slértékttltnHésébOl, másrészt * átlnt^ * kiről a-rendőrség azt a |ó bizonyítványt pedig' több küliöldi cég bukásából támadt. A állítja ki, bogy csavargásra hajlama van, — e kezelő személyzet negy részéi elbocsátották e al íió 13-án Horváth Majdák Jóssei lakásának abla-löpénziárQsnak tudtára adták, bogy kerülje a kát benyomta, benyúlt a kinyitotta at ablak sá-
Vstlkán láiégf. • _ I tárét, « stnkihs kyket-aséedéthétr—da--
mindeu zárvs lévén nem talált egyebei, mintegy j borotvát. Est ellopta a elsdts egy — mint állítja, — általa ismeretlen polgárnak. A rendőrségnek jelentés tétetvén elfogta a nagyra termát itjut, e bekisértette s lenyitó bírósághoz.
Helyi újdonságok-
— A CuiUstsi (ylzelest huszonöt éves évlordnlója alkalmából vettük _a következő meg-hivást: »A cs. és kir. - 48 dik gyalogezrednek vároennkbsn állomásozó osztályai folyó évi jun. M 24 én délellítt 9 órakor a Ferenc rendiek templomában a „Cosluzzai" győzelem 25 -lk évlordaló-
km"álV,sV.k*''"m^,kMAŰnéí' Zt !>' '"«»■ 'r"y'rei '^■'tlt°T.'°Í' S "T^ "ablakai a kárda: kit ksrssoek.
hitté" mtndenB.hoiy sz hIu .imán íog lefolyni. If* "rwl"«k |>olj^l l.e.ywiben levő tsg|aii, tő- i ^ duhaj ujeukáromlu közt lelelte, hogy : kend-A Kzahsdslvfi párt tömören áll a javaslat imil- f ».»'* a „Luztozzat" estében részt jnek ebhos semmi köse. E közben a házigazda
' —' A duhajok. Két kia-kaaisaai duhaj legény a napokban este tt órakor P;eil!>r Zsigmond lakása ablakán köoogotü azon ette alatt, hogy a cmlédei hívják. A házi gazda apósa ki-
mire a
Jelt, a közjogi ellenzék nézeteit Aj}[iont/í kifejtette, pártolva a javaslatot s méltán, mert nem ex abruptn lelt e reformmu a bás élé hozva, a nézetek annak irányáról és tartalmáról már régen tisztázva' voltak.
liykörUusényak közi előre leli(hsiö voli, hogy a relormieveslet tárgyalása alapjában igen sze-gényfartaimu kall, bogy legyeo. Az okok pro ée
is leiébredi s e az ablakbos jött, s duhaj legények azonban életveszélyse leoyegetéieei állottak slő, mire a házisk bezártak -az ablakot; de a vérszemet kapo|t éjjeli látogatók, s kapu betörésével lenyegetődztek; erre aztán Pl. apóasa a kertes át kiment, reodörOkst hTvolt, s ezeknek
meghívni van szerencsém. Nagy-Kanizsa 1891. év junius bó 20-án. Dukafalusy Duka. Kálmán cs. és k. alezredes.*
— D. K. A 'Dunántúli Közművelődési egylet-nagy kanizsai fiókja megalakítása szempontjából alkotandó helyi*alapszabályok kidől-______
gozására kiküldött bizottság tagjait lapunk i sikerüli az egyiset: Imrty litván kis-kaniasai
____ .„„.HPHHVI. mult számában közöltük, minthogy azonban gubancot elfogni, — mig a másik a kerteken ka-
onírs már éveit óta k'omoíyan meg voltak Ion-1 szeméiyesen az üléeen nem vehettünk réest s a ressiUl megugrott, boy kapitány as elönyomosa-toiva és tökéletesen elég leli volna, ha a képvi- tudóeltónk hiányosan közölte a névsort, amennyi-1 loi mogejivén aa ideggo lakás megsértésével vá-
aelőbáz as általános vitában azoknak nsaköease- bsn abból két ssvst kifstsjtott,-e hiányt utinna- dóit Insrsyt'átsdta a bíróságnak,
gezésére szorítkozott volna, pótolva jelentjük, hogy as alapszabályok kidől- _ TAs. E hó 12 és reggel 2 órakor Her-
Fájdalom I a asétsö bal a falra Inieltf az gozására kikOldöft bizottság tagjai még. at nyékben iü< ütött ki Leégeti két lakóház mel-
ellenállás kísérletéi.
Már pedig es ellenállásnak, — a józan gondolkozás sserint — csak akkor van értelme, he állata kieszközölhető, hogy a javaslatból, mely
emiitetteken kívül Viktor is.
— As időjárás Rendezerint a legügyetlenebb társalgónak tartjuk azt, ki nem tua más leden aa óbslrukció irányul, törvény ne legyen. I tárgyról, mint as időtől beszélni, a es alápoa Ily várakozási saoabah a szélső ellenzék semmi mi ie kiteeezük magunkat azon eshetőségnek, esetre sem ápolbaf. Legteltebb esek eat akadá- hogy ránk eütik as-xilyaeók az ügyetlen tár-lyosbatja meg, hogy a közigazgatási reform mo>t saíkodó címét; de még ezt is eltűrjük inkább, lépjen törvény erőre. Ett as Ülésszakot agyon- mint hogy most ea abnormis időjárásról ne beezéttieti e sröletheti ai uj választásokat, me beszéljünk A lefolyt héten oly váltoaó volt
lyekben as.államoettás képezné a jeUsól. Abban időjárásunk, hogy sem oaak nem látaaett meg j mint k moet nevezett állomasjkrOl Bndapfirt azonban aligha kétkedik, bogy ee uj válaatiások-1 rajta, bsgy a kalendárium már június közepét | A kiadandó menet-térti jegyek 14 napra érvé-ijól egy, e mostaninál még tliloyomohb többségIjelzi, hanem bátran beillett volbaasáprifiaaak, ínyesek e a jegy tulajdonosa visszafelé egy**er kerülne ki a javaslat mellett. A teletlés, mely eőt itt ott fébruáhuanak ie Hideg, éjszak-1 bárhol megssakithatja az tusi, odamenet asoa-a kérvényezési kísérlet vége leit s ama várme- keleti eeelek súgtak, széttép vb a (ák lombko -gyék nagy száma, melyek as államosítás mellett ezoruit, e letarolva a még éretlen gyttmöloéBt, nyiletkestak, oly lüaeiek, melyek.keT, hogy elvet-1 vagy gyümlilrsvirágot. Aaeaő mely msjd zápor tét legyeo e leiintsibea minden llloiló)ál a lilg móljára, tniijtl reendesss verdeste ablakainkat, géliebsegi pártnak, Teklntv* a tényálláat, as [oly büvöe volt, hogy ka valakUak as utoára oUirakotó mér eleve érintem nltkül ,vátó, Jege lluulsiett msaaís, a már nyári pihfnésrt dACt^^flty ^seaáváKásivsT mieJft es Obstrakflífiát, irilttí oly ^ésskflsiMk, Őeal-, aAt Üti kaliátját * t> S feíkeiletaU vennie, i httna||.
dr. BarUia Gyula ée Tákoly | iek-épülstsivel együtt. Miután a tüzet ktoún vették észre, a.károsultak alig tudtak valamit meg-I menteni. Ssarvasmarháikat ki tudták ugyan ersaa-Meni, de a majorság mind két háznál Ipnaégati, az egyik hásnál sgy sertés is isljsseo összeégett, i A tüz keletkezének oks bmeretlen Mindkét háa biztosítva volt.
— Kfjvaual, A «< és ktr. szab. délivasut bz évi jnniue 27-én iámét kéj vonatot indít Űffda-pestről BJrt, Truttl, Fihihi, Cormontba, vala-
ban as ül megezakitéea nincs megengedve. Nagy-Kanizakról Budspsetre és vieaza a II. oast. teldija i 880; ilL osztályé pedig 5.8$ krajcárban van megállapítsa. A kéjvonMial utazók ka fímttmiy váltaaak Jegvet, caakély di|ir pót-rtfinetia (■ vimh Is utas-

Nagy Kanizsa, vasárnap.
Zala 26. «ám. (5. lap.)
JIILjjiniiUL-W JLAr.
— Iiaél auktiilngniljliadu
A v árosnak B ttrhé e Ko ír ín isméi megm u i«m»," hogy ö oMk mért jár nzabtdon. hogybot-rányokat intézzen elő. A piacon egyik mésstroa borjú vásárlással volt elfoglalva, mikor Szakonyi odaérkezett, s csakhamar belekeveredett az alkudozásba boiaantva a vevfll in meg ax aladöt i>; mikor ai>áo aa IntO azó nem hitit)kit nekL a méittroa fin képen Ütötte a tolakodót, mire a dulakodás kezdődőit, a nép Bsszecsoporlosuli s csak is a közbejött rendőröknek sikerült Szako-nyit megfékezni a eltávolítani a botrány helyéről. Rendőrségünk erélyétöl méllán várja a vá-roai közönség, hogy e közveszélyes egyén iránt szigora rendszabályokat alkalmazzon mar valahára.
— AllaUtrri|l«t Montenrgro Eduardo SpatSyolhonbél, Magyarorezágkan először csak most látható világhírű nagy állalsereglete 24 Wdggohnal, mely taria'mai 100, a világ minden részéből származó vadállatot,' kftxlUk Európában a legnagyobb óriás-elefántot iBtba),megérkezett varosunkba. Ezen nagyszerű állal sereglet ■aiirfiwr frrft<bi»«»r«itai k^vlsffl:'» nagy állát-" kiálBfás mély" Frankhon és Németországban a legmagasabb személyiségek elismereset vívta I Pndspwt fAv*ro«h»n q h^n.pnn—legnagyobb láiogaiottnágnak örvendett.
— aiftstu IIQ'KUMU. B«15 liAhsf' hftlt jtiDtiu !Mx a biía*|ww kofébaa- IinVato^ RoséHft Iliit Június 14-ón C U<Sunpo» kurnb«n. Béni tiivámé m»g kilt jtialu, l&-tp B t ivn knritiu. Öst. K»uenir JiiMfiú uieghnlt jun lfi-íu M uvea koribaa. Bekál Antal mitg balt jaaiu, 17-éa 31 tw korábaa. Kiks ,Jolán meghalt )aaia(.UmluUdiUa8ketai korábUL . ■
S*Cr*nk Nábobja Friteiri Tik!Tű gróf, Keaathely város kegyura, mint Keszthelyről értesülünk, par nap Zita. Keaaihelyea idOaik -> már rövid ott léte alaN Is jeléi adta a város iránti érdeklődésének, amennyiben Sautia Benó lOispáo. üi/w Sándor, Rtitthl Vencel, Uitárd Ernő, Bckadl János kíséretében megtekintette a renovált turdöbáxal a a caúnakázó-egylet pa-villonjáT~X látottak tölötl legnagyobb megelégedésének adott kifejezést. Ezúttal örömét fejeaie ki a fölött, hogy a kikötő tg már legközelebb ki le« építve.
— Angol hajóraj Fiúméban. Mióta a magyar tengerpart élénkebb figyelmét tapasz tálja a magyar kormánynak, mind inkább felkeresik a világ bajói, úgy most jelentik Fiúméból, bogy e hó 2 l én oda egy angol hajóraj érkezik meg. A hajóraj: a Vikiória, Bendow, Colossus, Dread-noughl és Thunderer páncéloa hajókból, továbbá a Polyphetnus, Phalton, Scoui és.Sarprise csata-éa torpedo-hajókból áll.
— A Balaton fiirdtl közölt eleO rangú
hírre etMlk_ed^i ez_éybes_ aJtíMtiifiiyi tflrdfl, melyez évbea-tgly kitogástalan, aminő még soha sem voll. A vu kellő mélységű mlmL járt ajügeí Jilrdőnél s a ta^aj,mely eddig sáros volt, most olyan, mint a bársony, aert 'finom boátokkal iiaapoltalott be. E királyi fürdőnek koronája a jéghideg zuhany. Valóban nagy haladás-íifríént Keszthely—-balatoni fürdőjénél ez alatt a rövid idO alatt, hogy a fürdő a város tulajdonába ment ál; a fürdési dijak is leezállitlatuk oly aoayira, hogy még a legszegényebb ember is megreszkirozhat 1—2 lürdésl
tua g y omor -. é< v eaeba jóknál, váKóéás la »•-béa székürölés, éa epekőbajoknál ajánltattk Mint ivó- es űditő italt 9) borral é» gyéwXea sawp-pel iaazák, melyekkel vegyítve ügy pezseg mint a pezsgő. Különös olcsósága miatt oagjroiralkalmai általános h&sznáiaira.
Irodalom és művéuit
Lapnak • rsialábu IsaieMeteU ■!• vek, lapunk klaMJáaál, Fiaekei Fllftp kéayrárai Isletéfeea ■aegrem4etket*k,
_— ,A IrMI blMlalaia kereeaf I* cimü gr. Hibner volt miniszter müvének elsO füzeiét vettük a Rdlk Mór könyvkereskedéeéböl. A jelea szerzőnek a míivérőTTélvilágositást adnak a fejezetek cixnei. melyek a kővetkezők: 1. rész. Dil Afrika. Az átketéa a tengeren,. A Fokváros, A keleti tartományok. KafTraria. Natal. — 2. rési. Uj Mami: A hajó utak. A déli sziget. Ai északi sziget. Politikai megjegyzések. — 3. réai. "
Különfélék.
A király Kilóséban. Felsége Pécsröt egyenesen- Fiúméba utazik. A magyar tengerpart lázas izgatottsággal készül a király fogadására. A vasúti állomásán a tala jegyen-getéai munkálatokat,'—mint a „Fiume* Írja, — már belejeaték, most az iodóház hatalmas peronját dieaitik. A Deák teréo felállított diadal kapu már
hetenkinl;
— Hagy szsreaeiétleaiégekrél tudósi-laoak a táviratok. A tudósítás ötszáz száműzött elpusztulásáról ád Hirf. Ugyanis a távirat szerint ,.--., .. Moszkvából egy volgai gőzös ment Szibéria felé,
Tudvalevőleg 1) hogr „ od, alamtiaöit ötszáz orosz-elitéltet el-'
balitaa i Jutztrália ■, Viotofw, -UfOét-Wetea. ^iueeuslauá. fulltlkai megjegyzések. — 4 rész. Jáva. Szinga. par, Ceylon Makrait- liamhay.—Hadspntana. A f'erid,ab. Az éazaknyugoú tartományok. Szikkim. BengtHa. Pölttftaf t»ég}í|yzé»*k. — "B. rtaz. Oeitdiiia. A visezatéréa Ausztráliába. Áthajózás C'jlombeból álbanyba. Ulaaaly áa Melbourne. Norfolk azigeie. Fidsi szigetek. Saamoa-aaigeltk. A munkásokkal való kereskedés. — 6. rész. Etzak Amerika, Az álkeléa a tengeren. San-Francisco. A kontinensen kéreaatikl. A haza* térés. Egy egy fiizel ara 90' Er; aa egéas roü 80 füzetből -fog állni. Kapható a kiadónál tl FiteM Fülöp könyvkereskedésében HigpKanlzain.
— Í'J röpirat. — Toldnznt, rogy reform. Irta Bartka VÁla, jog- éa államtudor, akad. jogin, nár—Eperjes 189h Révai Sama. Ara 40- kr. A
kész* a'/.ichy-téren_a diadalkapu étöti, egy2l5sze-; hir, egy varoti
mélyre való tribün áll, melyqek üléseit a város | Svájcban lörtént vasárnap. A Jura .vasa! sze elökelfi hölgyei egytől egyig lefoglalták. A diadal '
száíliisa, a hajó azonban Nisni-Novgorod közeié- két iv terjgdelmü röpirat a jogi szakoklatás égében elaülyedt s a hajón voll száműzöttek csak- reformjaira akarja a társ idalom és tűrném valamenyien a vízbe fúltak. Sokan azonban , vény hozás figyelmét (elhívni a következő, figye azt hiszik Oroszországban, hogy désa nem szerencsétlenségből eiedt, megés kíTégeztetés volt a Volgán.
a hajó elsülye-1'eiare méHó javaslatokat leszi: a |og-éa államin-hanem lö- dományok alapvető elemeit ia ISI kell venni a — A másik ' középiskolai oktatás körébe mini eaás ludomá-
áll, bogy átvegye a fiumei hölgyek által [Olaján toll dizses virágcsokrot, melyet Letlia Alma, br dr. Lettis városi tanácsnok leánya lóg nébány szó kíséretében ő felségének átnynjtani. A rend feularló bizottságnak a hét- lolyamán n követ-kezo testületek jelentették be, hogy a király be-vonülása alkalmával sorlalat fognak képezni: a fiumei alpesi club, a tornaegylet, a Kárpát egylet, a munkás-egylet, a veierán-egylel, a tüaollCteatülei zenekarral; csailakozaak a tes-fttletekhez a fiumei állami és köseégT Qs<zes taainléaeiek, a Márta árvaháaaal j e most alö.j soroll teeiülelek és intézetek megközelilöleg 2400 személyi lógnak képviselni — E testületek 101* vonulási sorrendjére nézve a bizottság szintén megtel le a szükséges intézkedésekét. Hogy mily impozáns lesz, 0 felsége a király távozása Fiu-
mély vonatán ugyanÍ8,-mBly Bázelből d. n. 2 óra 70 perezkorjndutt e' íHl embcí lclie halaíát azon kalaaziróla következtében, mely a Rajna egyik rakoncátlan folyama a Birs pariján történi. A vonat ugyanis délután 3 óra felé ért a Birs folyamon Iév0 ,vasúti hidra, egyszerre egy robbanás hallatszott, a híd - leszakadt, a lokomotív és 5 vaggon a folyóba zuhant csupán egy harmad osztályú vaggon maradi fenn a hid- ron-csain. Három napi munka után 54 halottat emeltek ki a bajóból, s még 50 halotlal hiaznek lenn a via alall, mert ^gy személy vaggont nem • le-belelt kiemelni.
szerencsétlenségről szól, m«!f; nyokkal lörtént; a jogi ^aaakoktala, ée a gfinná-
zium közt niacs átmenet, ez ür áthilalandó; a gyakorlati -szakképzést; a jogakadémiákból alakig tandó jogi szakiskolákra, a tudományos képzési a teljes tanszabadság elve alapján szervezendő jogegyetemre kell bízni, mely utóbbira cetk a szakiskola elvégzése ulán léphetne a munkára és a szabadság belyes használatára neveli i'piság; köveleli a kötelező doktorátus eltörlését éa a tudományos doktorátus vioiaállitáaát. — A mostani szigorlatokat szó-és írásbeli állam vizsgálatok helyettesítsék melyek a szervezendő jogi szakiskolákon, vagy a mostani rendszer megmaradása esetén, egyetemeken, jogakadémiákon egyaránt lehetők légyenek, az XXVI. i. cz. által az önkéntes joghallgatóknak a szaktanulmányok kárával nyújtott kedvezmény mellőzendő?- a 111. évfolyam
— Bibliai tttrténelek. A üenziger és társai Einsiedelni hírneves apostoli szentszéki könyvnyomda cég kiadáaában és Lévai Mór ungvári könyvkereskedő bizományában^ most jeleni meg a Businger-féle „Bibliai Történetek* inéból, elég legyen fölétnliienüuk,' bogy Miramare I magyar kiadása, HotMnyt József nováki plébá-1 gyeimébe e szakavatott tollal'irt 'röpiratot és Greii badiyachtokat, melyek egyikén 0 fel- nos fordításában. Busingér ó- és uj-szövelségi | *
sége lesz, nem kevesebb miul tizennyolc kisebb bibliai története a világ minden nyelvén annyira! ~ Xeaeaaévek. A Rózsavölgyi nagyobb gőzhajé fogja egy darabig kiaérní, E el van terjedve, hogy kétségkivülinek tartjuk, lugókon megkfizelitoieg 3000 ember less képes miszerint ezen magyar kiadáaa ia, mely szokatlan
lényea technikai kiállítása (finom papir, olvaa ható, llsaia nyomás, 180 llnon metszetű kép, 2 térkép és a szentföld madártávlati képével) olcsó, 49 krnyi ára folytán, tekintve, hogy a számos iőpásstori jóváhagyások és ajánlatokon kívül
Ö szentsége A7// L*'pápa elismerő levelét r^ ere,-Jücerna'rélifü, szúvaHr Wzea zöld ta-vívta ki, iskoláinkban általánosan el fog U.rmány valamint a gumoa tí1 gyökériélék ok-
helyei foglalni. Nem keyésbbé lényee laaz az ö lelaége ilaaf eleiére rendezendőJiiviíágíiáv, -Az előkészületek közül (0lemlil|Qk még, hogy a lobogók, éa lampionok elkelyeaésére szolgáló oszlopok ■ár szintén lölálllUatlak, a dissitésük befejezte-teli." Aa angol flotta érkezéséről mely a király látogatása alkalmából keresi (el Fiumét, szombaton ven bivátalos tudomást ■ fiumei révbf valal; s Nyírit üábor révkapltány gróf Zichy Ágost kormányzónak azonnal jelentési lelt, s Fr sdi Béla miniszteri isnácsnsssl egyetértOleg fObb vonásokban megállapodtak a Holla érkezése alkalmából szükséges -iotézkedések körül. Zichy Ferenc gról Magyaaőrsaág tárnokmestere, a fiumei kormányáé alyft már a hé W én a tenger parii kikötö városba érkeiell, hogy bevárla a király érkeaését, s hódolatát bemntassa 0 Falsé-. géneki ^ «a
l,ngai>ga<slih klUalsMi, >0 osáss. és ap. kir. Felsége Vattary Kolos pannonhalmi főapáinak a Ferane József-rend nai/yktrmljél legliegyelBesabbeii adományosnl mflfóilRlull.i orommil vesszük a hivatalos lap a lllrfif, malf • iivéktnf flputtnr migérdimelt kllüniltMt ludsljl,
végére, legalább fakullaüve államvizagálat helyezendő. — Végül elengedhetetlennek tartja a szerző, hogy elvégre a felső oktatás ügye is törvényho-zúsilag Kzabályoztassék-—' Ajánljuk olvaaéink fi-
— Xeaeaaflvek. A Rózsavölgyi és táraa zenemtikereskedésébeo megjelent gróf Zichy liéaa nászgavotleja, melyei Szapáry Ilona grófné menyegzőjére irt, ára t forint, ligysncaak RAzsa-völgyieknél jálotl napvilágot Htlóczky Béla Bor-dal-a is, mely Perolti Gyulának van ajánlva, ára 8) kr.
A aritgaiglk ügyeimébe A zöld
jedni.
— A budai vligyégylatéseleket a városmajorban és a Svábhegyen isméi a tulajdonúi! IWwinV.i csulád vette közvetlen veáeiése alá, ml állal ott újból felvirágzóit a régi szellem: a gondos és gyöngéd el|árása vendégekkel szembolt. As Intésetek igazgatója; dr, Fajlh Péter, rendelő orvosok: dr. 8)öi'ényi Tivadar és dr, titimuy Jóasef. lí régi Jó hirnevU hasai inléze-leket — hol még nMilnlSh is vehetők — a küsflnség meleg párttogásába it)ftnljuk, Bővebbel mai hlrtleiésüuk,
— Ilegedel aavauyuvle. llendkivtlli rövid Idfl ulttlli eam aavanyuvls kiiüaö hírnévre téti ssarl, a mit oaakls eaii vi« jiwágáusk lehet lultijdtmliftttli l)ft* szénsav- tinsénsivia nátron lartalma miatt orvosi tskinlélyak állal kalarrl-
gumoa és gyökérlélék szerű eltartása, - be-mvnnyilftsa és mesterséget sajtoltsa körül igen időszerű éa gyakorlati utas-Intást a llrMay Emil féle •TakarmáaynemUtk mesterséges eiiartisa* e mii, rövid idő óta a legnagyobb* elterjedésnek örvend Nincs egyetlen uradalom v, öngazda, ki hasznát ne veliktné e miinek, miért is e helyen sem mulaszthatjuk el azt a l. gazdaközönség b, figyelmébe ajánlani. A inll tra 88 kr. éa' megrendelhető .Kassán a „(íyakorlati Mezőgaada* e. lap kiadóhivatala-' imn, As ár előleges bekü'dése mellett, a tnü azonban asonnal és bérmeqtlé k&!detik. E m0-nak ára bár aa 184 nagyról (1 lapot Ipglalt magában, lübb csínén ábrával diaaii^e, Wy csekély, bogy. bárki ia, ki a takarmánynamütk ujabb el-lártáat módjait iame^iil akarja, megsieraihaiL
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
V V~........ •■-•■■■ -"í"—-^-*-
SíinésMt Nagy-Kanizsán.
JAma; Narl illRdáaal.
mnl > falvagasaok előre hirdették, * magyar nemaeti sainhás alsó ÍmR~1i0fp~Wfr^Mnnnr MzrtrezntolÉrfce* tation drámai mtivéssaő, a hó 19-éa d a. "tí órakor a Zala-JtgerssegrOl érkaaatt voaattal vároeaakba Jfltl A vtiinú fogadtatására oaak keveeen mentek aa lidifciihoi^ n«rt nagy réaaa a kftaftsaégaak alt hitte, hogy eaak l/,5 órakor érkeaó voaattal |Ön« A aaákeetbbárvári aaíatárvnlat itt IdősÖ miivsaetöje Vedrese Gysla fogadta a müvésaaöt a bo«ta ba iikéaára a „Hangária" Mállóba, msly nak fiatal, elAaéksey veadégtöaa Hnlánz Vak maélyeNi aaolgálta fel a megérksale stán a legialetaaabb étkekot • kiraa bada-donyi barát, t a mttvéssné több iaboa kíííjéste etfameréoét á jó konyha éa kitSeö vendéglői piacé iránt. A művéeaafl étkeaéaa alatt Fiwfreae Oynla éa lapunk nerkeettdja táraa* aágibaa ipa éléakaa társalgott • legkevéifcé sem Iátaaott
?iag rajta a fáradság, melyet veadégaaerepléee kflsfltt átáll tkeata stáa Jásray visaaavoaolt taobájába « pihent, tata S órakar padig ilflaaőr játaaott éspedig egyik legnagyobb ■terepét . KhktréP.
SofvkU* e gyönyört tragódiéja Csíké ö. mflíorditáaábaa, mindenütt megragadta a kOsÖnséget, igy nálunk ia, hol a lainháa minden pontja xsuíblyásíg mag volt telve. Ha goíbklee a>ffvv i koraakbaa írta volaa a t rágód i áját, aat kellene hinnünk, hogy Jásxay márnáit alkotta mag „Elektráját", laart JtCssogakivSI aUg hUaaűk, hogy egy Bflréfli ti Agy tbgtá "vófáa ftl éklaeetrsi, ifófrea saéTopet., mint ipsa OTAa éfaaln*k fitBaMiS váltosáaai: a íájda-lom, boaaá, öröm éa a diadal (alatti kitoréa oly jaJaaatakbaa lett eléek állltve, melyeknél nem lábat tdbfeé játékról be-uélfli, — ** már aem niapadl état, ea aaar satsarliásást, banem a valódi éÜet váhoaatoe értelmeinek kifsjetáee volt A művésznővel együtt áraatlk a fájdalmat apja meggvllkol-tatáis W"tt, egyStt BMavadttak ve [ e, rujdön fl vére k él töt t halálhírét vette, ■ aaaak porai haavedrs felett kesergett, agyttt vágytaak a boaaára « együtt örflltttnk «ele, mikor a hálottBSk kitt fivér megjelent elStta. Sióval Jónaf magá-Val ragadott mindannyiukat, Errea kaagta nem aaavalta, hanem a legtavméeaeteaebben adta a Catyr4&la keraeett aty-lue aekéa verssorait, a' nélkül, hogy ésars vehető lett volaa, bogy a mü venakbaa van Írva Haagja átraagé a terem ■indea pontját éa magráaott minden kebelt. Mldőh OreaStaa képaalt pora felett türt ki fjUdabna, mtg a ftrliak szemében ül a rukoaaaaav köaayei csillogtak.
A kÖaBaiég minden jelenete ntáa 3—4 inban kivta ki a lámpák elé e eliamaréaének oly tartán éljerizéasol adott kifejezést, minő méltán megilleti a magyar drama aa JUua-palt nagyságát.
Vcdi ru öyulu (A nevtJÜlt) ottboaiasaa a jfr fetfngásea] ál litá aaameiak elé. FollinwisnJ Etel Oflytaemaeatra) a gSgSs btteaká, férjgyilkos királyáét eaemélyesitette s Elektrával volt jelenete oly hatásos volt, hogy méltán beillett Jásilty mailé. TrnniM Kálmán (Oréatee) nem nagy, de elég hᣠlás ■aerebét a aála megsa"kott kftnnytségge) jstsata. —j Kvrttf HlZá, \dtFyMB»mii) Brtffi üfiVéfét~á lelieUJ Jeg-jobbiui iperkodott ilskltaai. legsikertltahb j^eneta aa vhH. mikor aóvéráiak taaácaokat ád. Kflry E. egyetlen jelenetéi ben (A-gistlios) Így Dmjht A. (Fylaides) negálták helyüket. A mykaavi aOkvt: Amírvjr l 'f^rrrtiry irma,. Jm^ Tortioy ¥ éa BfntJtknJ adták, aHadaanyiaa jól M fogva lasrepoiket kik köaMt kaióaóeaa ki kall sselaáak Ihrócty saavallását. A darab vágável a kftaóBi-ég háromsaor éljsneate meg s nmagyar Elektrát" ki teljesen kimerülve hagyta el a desikikat
Egy kle leány vin'igat
Zala szám. (6. lap.)
1891. juniw hó 21-én
.Kii kertemben kis virúgnm, Nyilj, tirdgou, mútdtn <íyon t S mjil a ti tág, nyil a, rút mt , Miwleh reggel virradóra . .
„Gyönge ágon ttén tirdgtxál. Szebb lettel te galambom mit / , S minden ette, alkonyatra, Galambjának leezakatttja.
Viyan vár ja -virágánál,
Inhyet t kalapjával ? . .
Jaj — de nem jött l.. • hol it kétik f...
H meg meg rendül a $$ivéig...
fyy kit harang ctendül-komlnl'. — Sem tudnak a galambom mit , . , Félne kérdez, ftive tutinak: • Galambodnak. harangoznak t . . ,
T'tnetflbt egy uj halom ti/Idill, Viráit virult virág nyílik wirnyíll j Hit kürtjét mott ilt lírti u kit lány, OnlCíiijeli könyvinek árján
a ÜyUjatok otak tgyellen tztrultim l JHkz tf vagytok,-«• nmm már mikeui tenkim t * ,« r H mig virági nyilna/t minden 'Igon, Maffu — hervad kora bimbajában >. . .
H elhervadta fiatalon, árián Helyet nyer ytt kvdvtt vtomtiédiiáyán ; —• fl a két tirlnint yirulá klt*kerfjt Okeivtlvwlt édttdeden tgybe,
M, MtilŐWl Gyiltu,
A Mi sirhalom.
Irta: Karay Anna. Sarjaink virágok, legszebb testvérteket letörte a halál! . .>; . . . . ,
Ciendeieo éf ag asiialon a támps, fénytoga-rai vakitón verődnek vieer.a aa előtte kiterített fehér uj sági aprói, melyen leborulva egy mozdulatlan (ej píhen: egy fiatal férfi feje*
A tejüveg remegő fehéres fénytryel szórja be két görcsösen összekulcsolt kesét, melyen forró, lázasan lüktető homlok pihen a megvilágítja a tömött tekete fürtöket, melyek fejét elborítják.
A lámpa csendesen, nyugodtan ég előtte, nem lobogtatja meg lángját az a belső vihar, mely az ifjú lelkében végbemegy, csak néba sercen, pattan egy nagyot, mintegy kérdezve őr, ~ miéH halványodott el arca oly hirtelen, az a derülten, gondatlanul olvasgató arc? .•— mért kulcsolta Össze oly görcsösen aa asztalon vidáman dobol-gaió kezét — és mért borult le rájók, mintha — sírna . . '« ,
Az ifjú felemelte lankadt fejét a lapról, szemeit merően a nyomatott betűkre szegzé, de mintha káprázott volna az a révedező tekintet, Átat* ha táncra kéltek votfía előtte a belük, kezébe vettf, — arcához emelte és agy olvasta el nira sokszor, egymásután. — Hiába I Azok a gyássos, tekete betűk mindig" eüftk egfer,~~ügyan azt jelexték; — a ha'ált . . , .
Ledobta újra a lapot-a-a lámpa fénye meg-világitá e pár sort:
»Gy$rÖtt e, bó-94-éauien^ét egy esép, ifjtt éle* tet oltott ki a halál. Szerdahely Lenke élte 19 ik 1 évében elhunyt A gyönyörű i||u leányt tegnap impozáns részVét mellett tették a airba. Legyen j neki könnyű a föld! . .. .« __Az iíju ujra oda borult a lapra, ajkai a drága) névre forrtak s midőn újra, sokára felemelte on nét fejét, a fehér lapon néhány kis viznyom ma-1 radt, mint szentelt víz a szamfedöo.. Hátra dőlt a karszékben, nem olvasott tovább. I Megállította az a néhány sor fekete Jjeiü, lelke aboz tapadt, nem mehetett tovább. Nézett, né-1 sett a lámpa lángjába mereven, lélek nélküli mozdulat lanságábsn.
Meghaltyy; Miért, hojgy a vjrigíii^mely ma, a legszebben vjruL kiáJ^rgP vázzá teheti ahol- j nsp ? . , p miért, hogy a lüz mely ma még fé-j nyenen világol, holnap szürke hamu? «_»-. miéru oh tniérf, hogy áz emberi elet csillaga olyan könnyen — lehull? .
lehullt az tt csillag, mely az ö előre törekvő lelkének világa volt, elhervadt az a szép virág, melynek szive fölött készített helyet és kialudt as a iüz, mely az ö jövő boldogságának veszta-lángja volt . . Oh mily kupár, virágtalan lesz ezután az élet ut)a, milyen sötét, csillagtalan a jövő ege ?
Alig két éve mult, bogy búcsúzáskor odahaj-totia angyalszép fejét az ő szivére éa ráfüg-geszt ve kdnyben uszó, szerető két szemét, remegve kérte: — ne hagyj el, oh ne hagyj el, az én egész életem a tied 1
Sejtette-e, hogy aa az vgézz élet oly rövid lesz ? . . .
Most ö togja oda hajtani fejét a tirfutlmdra ée ö togja zokogni: — miért, oh miért hagytál el engemet, ez én egéss életem a tied volt ? « * . As ifjú kábultan, merevén nézett maga elé. Mikor még kis gyermekek voltak, mennyit gyűlölködtek, mily engeszthetetlen volt a harag közöltük. Hogyne! hisz a szüleiktől tanulták. Min-hajdan a Montechi és Capulet ház, oly * ellenséges viszonyban állt agy mással, valami régi bírt blrtokper miatt, as Endrey s a Szerdahely caa* Iád. A gyermekek születésüktől kezdve ssivták magukba az egymás iránti haragot, a gyűlölködést, bár fogalmuk sem'volt róla, miért gyűlöl* nek ? Kgy ulcában laktak, naponkint kellett egy-mást láinjok, midőn as iskolába mentek s olyan
kor | kia l*eoke boldogabb ggjk ba rJÓHbiHa ptrov nyfíveeskt)*, vagy seanirftttet eaiaáma-tolt háta mögött. 0 meg viezonsásul hógolyók-kai dobálta. Aztán ha osnaakátáa közben az Es* dreyék Karcaija hasra esett, a kis Lenke kncegva, tapsolva s ugrándozva adott a feletti örömének kifejezéet. ö meg a roez fiu ugy állt boezut ezért, bogy midőn vasárnap a Lenkice kicsípve, kényesen a templomba -lépkedett, ugy intézte de/gát, hogy közvetlen mellette bele ugorhassák egy piszkos pocsolyába, mitől a hiu kis leány persze csupa sár lelt. (Folytaíjak.)
Közgazdaság.
— Budapeatf gabualőzsds Hutát a múlt bét folyamán csak méraékeiten kínáltak, a kereslet jobb folt. Elkelt szilárd irányzat mellett 14.000 métermázsa 6—10 krral magaaabb áron. v— bgyéb gabcnanemüekben csekély üzlet, lanyha árakon., *
— GmftimaÉalelrfl. A vetések fejlődésére kedvező időjárás következtében a hangulat fo y-ion lanyha, véieikedr hiányzik a araiak napon kint hanyatlanak. A hozatalok piacunkra o*ek4-,y.élc. Mai áraink : buza 9.85, rozs 7^0, kr, tengeri 7 frf. zab lrW« tr^tT, fehér bab 7.50 farka bJA krai^tr. - : -
Felelőt tzerkezztő; €a. PateUI Akes.
\S.
Nyers selyem bast-rakákal ISJS krért a légjobk aayagbó 1 saáílit^ráaH éa pa«U-4tJ-) - mentesen küld Hiaaikiij 6. ea. és tor. ndv. aaánítd gyári raktára ZUriohbea Minták kívánatra aaoaj j aai klMatask Levelekre Smjailnt lü krm bélyeg rawi-I Utnió. - Í74
R E G B: D E I
aavaaynvlz a legtiastabb égvényes savanyúvíz, uj borral ée gyümölos-szörppet vegyítve pezseg. Kapható minden gyógyszertárban, füsgerüzletekben, szállodákban és éttermekben.
Főraktár ftipét-kirmt at a SS4 1—12
HIBMTÉftEK:
Dús mellékkereset
oaekély iáradosái éa nagy jutalék mellett. Ajánlkozók küldjék rövid életraj auknt, koruk, vallásuk és rendes foglalkozások megjelölése mellett P. H. 4 jelige^alatt a kiadóbívatalhoa. -.......•
OVO-----.
Reichlicher Nebenverdients
I Imi geringer Mtlho ttnd hoher Provjsioii, Bewerber wollen kűrien Honcht Üfeer H I Ibren Lebenslat4 uu4*r Aiigalien iltres Alters, Religion und HeacliUfiigtíng 8 I s^jb CbMre t\ 11. an tlie Eipedükinn richteu. HH7 1— 2 ■
Ntgy-Kanizsa, yaaámap.
Zala 25. ?zám. (Trlap
liíll. junru^ y 2l*én
K
iMire ftltwriwPttt-Cr^iWe
A fo*ak | Nélkftldshéistfai rövid 14»lf a s é |> • ** • i. tartó kassnálsttal a'fogak tisgtltáaá
A L ODONT
Eyészsfpiigifi hatétág áiinl meifliirálvft. p^-lgín alkalmas utazásoknál. Illatosait úclitö.-jse
nat Ártalmattan még 4 leggyöngébb fogzo
min ónál ls. ^ J«fV*ék ■ Níiuietom.ip; Pram'iaoraságbaa a legnagyobb •rttioi^ifa;*) van haasailatbsa a ngy as nd varsái, mint.
k«irókba.i bs il pgyasart polgár házánál ia !i;>sziialfatik. 696 23 -M
Kapható a §yéfjra*»réa»?k é» ütaasrfcasaksál Ari egy darabnak S5 úr. Kaáy-Kauizs-áttfSchwar* éa Tanber, Ibseafrid \dolf, Stretn Klein. Maríné* Habar éa Pri-ifor Béla "gyúgyaaeTéas urnái.
BI'DIPMT, VIXI, Allli él fá*, msám.
Ajánl
Braalfar4l éa*4ki44 k«ukM4 aretégtpeket, kfnjsbb é< kpvarfí^ W-rkéW, atvUiiáararaf - elftayaf* a isf«r
i?y»bb asilértfaaf éa afjsaartaaf, a kfssfjrubb
arató éa ft leg'SlaeaöBjrabb r$'g$ kép»eéf a iefkóftiiiWKjtfii áa a ic^cgyasarobu cusmi-
( lunpouad |éiaiat|aaftkai, V 4 iáim!'* auyau megtakar!ta*aaL
(iáiatifaajekal, Ik «I«- éa taalaa> f&téars sr*jéig.
ftf«e« gőacaéplőJket. fcgaisbb aiarka-xc'. 4-aeer .íerditbstS sínek ka), n*adk»v«l ho**aa, tr-J át üildaal n«v iféa/lé csalna-
littfea gúaeséplő gépekei, 3—4 lóereja ettóa tústité azerks«eM*J arpahájaaórai í* válawtó k*sf*rral. Továbbá aiindeatéle jargánrcacplóket. r«tőgépek«f á agyélr gazdasági ^ket - ■
Ölesé árak. ~JMv«ió flaeté«i lelté telek. && I *
"~Lusef L. Tourista tapasza
HBEws| t*t**tir trnrtw tfts. __
fffVrb l/irkenténye-a
-tijűkxz i/nyuu dm. altos a hatásért
i villaitotlk A ívóc\ tá-. . v ,
aégSaii*-
y awrő okmá-. íjuk iwiakiat-bfltSk
yytyytá rdban MsldUng-Béos. ValóJT » lapaaa eiak ilT-baasaálsU suaitáa-KKr aű éa süsdas darab a festabbi fJSF ▼ védjt^ynysl a shrirssasl van lát-f^&jji^ ptiirr li d rakodni Mt\jfjn tijuzd' ^ • eoktói.KÜipliatd jY-nonisssm Marton' í M/1' ** Hüf- i't hrrnt, én Hrinjrb yyóyyezirt.' |
ria V *"
ÍSK • kocába. • atl éa aűi
Jmiker ésGaefteer
IIü<Iii|hM. IV. vac/1-ulc/á 21.
Az JWJO. évi bécsi paxdsségi és erdészeti EtáJTiiá^lT*
Wl aa|f Miat éraausal kUAslatfa. SB Száííii: 8ÖS 17—5" sxallitbeto és allaad* saeael és crdéeaetl
Ti—ttkit
Erdésasti kocsik hosazufa és ttiilfa ssálli-tám.
Billentő kocsik JSMfc homok ss kavics mái-Utéséra lofajakk sserkésettel
Pdigttbtrettdelétek ktfámulru általunk $$íku* zültftnek üirmrw késtem átadatnak.
x
A Pesti Hirlap 40,000 példányban jelenik me^
PESTI HlRL

naponkint III—SO oldal terjedelmű
pártoktól és kormánytól egyaránt független politikai napilap.
Mnnkatámi közt vannak Magyarország elsőrangú publicistái és szépirodalmi iról
A lap állandó előfizetői - habár haveiklflt u|iti'ák is meg az előfizetési -
karácsonykor ajándékul kapják
a Pesti Hírlap nagy képes naptárái
Előfizetési árak:
Eféai étra 14Irt I Féléara7Irt I Naflfatfévra S frtM kr. | E|y dóra IIrt 2S kr.
Rendes zenemettékletek.
■rtSiáan^aiiliit IMaKn agy h*S| toavaa Aa hériw—tw kOM ■ kMAMvatei —
Buiclapest, V.. leer.; nádor - -utca 7. ss^Lni.
\
Nagy-Kinizsi, vasárnap.
KKKKKKKKKIKKKJCKKKX
Utrmely állású meiblzható siianrólyek, kik mr$i mptlnMjtít láli'shosUShoa "Iáitok szerzésével foglalkozni sksrnsk siép jHwleUnet nyerhetnek. Ajánlatok intézendok s Budapesti Bsnk«Kj (< atttel réstvényltlrsaséqktt Budapesten. $70 S-S
*MHUM****\****UUHX
Zala 25. szánó. (8. lap.)
1891. június hó 21 *a
i fi * . ""H-ü
I * Fi
IJfh U » v\ f|! h-fl * •■4?
*» i ? c I I — t ■5= í 14 £ S, ® **
iThlif ' 3 • CO hl
|l i— ff f Íj ii í
I f'íh Pwl
• I «L ti ÖAI
— Y^T^ H ■ Q a ' r ■ "ÍSTT — II i 1 rí g fq 3 > H Sl w
~ * £' i* I £ » Hgi —* tr
** i < 11 t 2=1 A í; í2
- fi q ■ gs 3 u ■ ; I fi'ill'lö iü c sít s U " yJ IA
— ^ g w a g> s | KI . » 8 jrrt^é :H<Í M 11 > 8
llrl ^s1! if b
| í f ► í] • w J/ 71 w
h- hü _ * u lír s
= M fűlj 5 5 T f: §
] • f í 3 A
- si ; - 3 _ v
í M I * T ö
a? ! H t \I • i - o£|C
Ilin I r IC fii fi
í E ; f • ss •< : f X
[Ifi | * ' 3- Ő I* f 5 » i . : '5 _:__ -ff ifk .-3.. - P A-
-m-Cl _ -^M*
Í J 7% ő
1 í " I
! t9' r»
I ifi? S I
« * * fi I B
< S* ™ 6 2 ^ 1
; rí!» á M .
1 EHlHlfSL I
» 5 Oi » ff s,. Ü
1 rhs ti EI Í £ ^ I ** r
■ 5- :b t- m.
1 | <5 13 3
v Hit® | CD I« •
» i; "3 lw
I é f oí
II 1
K&0tt000000000000tx)ü800ü0
DOOOOOOOOK
--^airdetmény. s
.A snagy-kanizaai Kaszinót saját épületében lévő egyleti helyiségeiben az italok és ételek kiszolgáltatását -(kávéházi és vendéglői (Izleiet) 1891. éri nu|{n*zla« I16 1-ső napjá(41 három évre bérbe adja.
Ai egyletnek van két nj tekéző asztala, melyeknek jövödelme, valamint a' kártyajáték jövedelme* Js a bérlőt illeti. EzenkivOl a bérlő egy két szobás lakást is kap.
A fűtés és világítás, valamint a cseléd és szolgaszemélyzet alkalmazása a bérlőt terheli-
Az 55 év óta fennálló egyletnek 280 tagja van. A helyiségek áll-nak 1 agy ulvasó1, egy tokért , egy társalgó- és két kártyázó terembiL Ezeken kivtll van még s díszterem is, melyben télen a táhczroulataágok rendeztetnek s mely as év folyamán egyéb czélokra, hangversenyek, előadások, lakodalmak stb. megtartására bérbe is adatik.
A kik az üzletet elnyerni óhajtják, felkéretnek, bogy zárt ' ajánlataikat 800 forint bánatpénzzel ellátva, alólirt elnöknél, a kinél a közelebbi ' feltételek is megtndhatók, fHK Juniua SO. napjáig adják be
: Nagy-Kanizsán, 1891. juniua 1 én. ..' . ' r ■
Ebenspanger Lipót
878 8—3 mint a nagy-k aniza'i Kaszinó elnöke.
§A)WOOOOOOOQCOOOtK90QOl>OOOU
Dr.
Sa ; I Vaskeríts
léle
Tizgyógy-intézetek Budin,
Városmajorban
«s S
Uop
G régóta fennálló és országos hírnévnek Brveodó, vizgyógyintézet ogy berendezésónéi, mini szakavatott vezetésénél fogva legajánlatosabb Otindaaok 'gsámára, kik a vizgyógymódol, as orvostudomány e leghalá-soaabb gyógyáljárását kívánják haunálni.
SsOkség szerint grtxflirdftk, lápfiirdók, vlIlamoaAa * és ■aaaaage is slkslmastatnak, a városmajori, mint a svábhegyi gyógy-intézetben egyaránt. — Oleséeég, Jé elléUa, geadu keaclést általánosan ismert elónyei as intézetnek. A viagyógymód a legkülönfélébb betegségek ellen kiváló sikerrel használtatik.' Igy- aa Idegreudiuttr és vtfrkerlngtfa, ■ légsésl éa rméasiésl sservsk bajainál a legfényesebb eredményt érhetjük el vele, a mint es intéseiben eddig kezeli esslek nagy ssáms bizonyítja. A fővároshoz való közelsége dacára mindkettőnek kitünö levegője, van, gyttnyörík érmjraa park közepett^ fkkszik; gyom és •l«aA kéilekedésMl hír ugy a városban, mint a budai vidék számtalan kiránduló helyeibes.
CJyógy-Veudégek lehelnek; bennlakók (teljes elláiáaaal) vii(?) kejérék.
trtsMM MajrvsMkél lagryea és bémntvi küld
A X IttAXOATÓ 14
Htlll I—I (BtxUpMt f. VÍrah»%|OMltrt SS.)
(4.
XKKJCÍtXXKJitKKKXKXOXItKXKKI
NyiimWITHoQ^ Nngy- Kanizsán, 15Ü1.
P/^T JT írv feiilsC VflaSiitnilfl^^ m§jy t. | B\V^11L/Jyl\. ÍLIL Társaság Budapesten.
Uyár és irodák: i Városi iroda és raktár: * vl ktUsó váoal-ut íeee SS. n. | vi. redBaalosky-atsaa 14 aaáas. _______________Ajánja kitűnő éa niláH ssstksasH.--- 811 ÍS-J4
.1 kOz« én |árKányenépld-kéuDletelt éa számos első dijak kai kitüntetett szab f>, /^HCHLICK'féle t és S vara ekéit, éa szab /VaTr^ JLLj^I ■s#ljH*-'k*lt, eredeti Sddiek ét VidaU-féU tgj vaau aktit
ta I aj mi velő eszkfí/elt, boronált éa rffgfUrő hengerelt
valamint SCHLlCK-féle azaS:---
£ vX*— ^TTaiadág" soxlDavetőgrépeit.
I Rfnletiwu vannak további: (ak*aa«laatlM Fontak (BAHEH
I (1 VIDATS rtsSufr). taktrsiia;UiilM|ép«k, Itsieri - -—.-<"-.
inorxHOlók ta darát,.U. uabsé Jéka/ féle ..Han^árla" |^jMl^J^L
daráié-(ép«k eróhaJUUra. órtőmalvok éa olafmalom- J^ ^1 -- ' " ■■'míM' I i
btnadnéMk. Eredeti amrrikat kévekéló «a marok- I j j'.T^^kWytV^ggj^r-1 I raké ara tő-gépek éa rdkaauUd^épek, sxAllitbaló mezei
Előnyös fizetési feltételek Lepjiilápalii) árat
^ Árjegj/ff^ kiedtuira - ittgyeu -ét hírmcnlM. e