Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
22.91 MB
2010-06-03 15:11:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
543
4865
Rövid leírás | Teljes leírás (581.61 KB)

Zala 1891 július

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


szám.
Nagy-Kanizsa, 1891. julius 5-én.
XVM. évíplyam
» kwkMrtMi: . Kipu4ia U kiinti ..
jdn laMtaM » líp mM ríiiéro VMalkoftó mindt-n köziemén/
Dinnta icllti Itnltk cfak |i»«l kuvk bdl fogidUlntk «l.
Z Alíft
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
UUMtM:
Vánmhii-ipaltt FUdM MUp kiajy KirtiMii.
ELŐFIZETÉSI ABAK K|rfl «ffi ( frt — fcr
ttUm . I „
Negjradávro . . , 1 -y 26 ,
tm i
flírdcíwwk jattajoMn eeíeitteteeJi. MjiltUt pstiUor* 1* kr.
Uiirttok vt*n »«■ kitértük.
A Nagy-Kanizsai- és" Délzalai takarékpénztirak, a HankegyesQlet, az Ipar- e* kereskedelmi bank; s a Nagy-kanizsai sí-aélveuvlet-szíivetkczel hivatalos közlönye; - miastissk. nlnint « klntrf-wkn
_ _ ' ■___vonatkozók Fia. Imi Palüp könyv-.
kimhte'V lutózímdnk.
Xeflclenik KanyKanlúái hrt«nkiat egyazer: tanárnap.
A béke biztosiléj
Amily igaz azon állitá Aljam talpköve a tiszta, ■rt -hogy t »Miad«tt Bfk ffiteltétele a béke<
nak főteltétefe * btke«\=5> h®é oftiad^tbéfef fefltartáaa űéfjátwJha hármas szövet- diplomatiai frázis.hsnem öaxínte nyTÍátko-i öléban fejlődikaz állam minden lrilljtwrfi|| , | liaenkét fr alatt. »«ri volt áfyáf. jaaf volt j Ausztria népei, m <wwtrák parla-í JL.c9ak aJbéke öléhen érheti azt a magas- ]en pere „m „m^jben a szövetségbeuj ment üdv kiáltásban törtek ki a nyiUtko-lat<* alj .melyre hflmWn -JuvatKflZltatikp^gUllámük áW^lvMa-li-l »t telet: éa h« nm Awztnában egy ki*
jpjndenkor. , . • ■ kétkedtek volná:de volt más két__ál)am jJ fractio, mely talán nem egészen ssája ize
.Államunk "MHja - tizenSít £v óla uíncs jM Oro»s ég francia, melyek nem hittek •: azerintinek tartja ezt * hárman szövetséget, megzavarva fr® tizenkét év haladása vetfr követség ŐBzrateHégébeií a a szélrózsa min-■ úgy az csak ia a fiatal cseh párt, mely kedik az állam ezelőtti életének félszáza-1 den irányában fel akarták kelteni a bizal-lhogy mily kevéssé jöhet számba Ausztria dával; éa e béke most iámét biztosítva van ■ matlanaágo'te szövetség ellen; de „minden I parlamentjével nemben, az évtizedeken át államunk réaaére, bjztwjtva van a hármas .háti* visszahatást ízül", így volt most (tett tapasztalat 'eléggé bizonyította; Ma-\dscz- és védszövetség által, mely Német- jP( minél jobban-jobban iparkodott (Jrosz- ■ gyarország parlamentjében pedig a pártok ország, illetve a Németbiredalom, Ausztria-1 ország éa Francziaország tlisqunlificálni a minden árnyalata egyenlő megelégedései Magyarország éa Olaszország között,, mint hármas szövetség Őszinteségét, annál hatá- j vette a tett nyilatkozatokat, m«ri azok art a németek--Császárja s n nlggi korx jroioUahb hangon - nyilatkozott -a német fozinteségin tizenkét é-i"'-pnataltit után mányelnök kijelentették, ismét meg van császár és az olasz, király—* az ő nyilat- kétkedni nincs jogosulva, s mert a mi par szilárdítva. kozataik megnyugtattak mindenkit, meg- lamentQnk úgy tekinti a hármas szövetsí-
Kitka eset sz. hogv a nagy férfiak kyr nyugtattak, mert mit ők uyilvánitottak, get, mint Avdrásaij grófnak hazája és nem' .szakot alkotó ténykedésüknek eredményét: tényleg tapasztaltuk, hogy a békét misem zeté részére tett hagyományát; Anglia sem mejcérjéki ritka eset. hogy élűikben örvend-! zavarja, annak teljes biztosítékot ád a i semleges. mert ő is Európa békéjét látja hessenek a nagy diplomaták, diplomatiai I hármas szövetség ;e szövetség álikl biztosítva * igy örftmmel
működésük által hazájukuak megteremtett | . E hármss szövetség van nmst ipegujítvs.'vette ■ tudomásul ■ német inászár é» 'Issz jólétén; így van ez nálunk is. Az a nagy! A németek fíataL császárit Hamburgban, j kormányelnök nyilatkozatát, hasonlM frvén diplomata, ki az Osztrák>Msgysr birodalom 1 az olasz kormányelnök j&díg az olasz par- j Spanyolország is. Ha már most ts-
kttltlgyét oly szakértelemmel, táfadhatlanllamenlben nyilsikoztatük ki, trogy * bár +kinietlx) vesszük, alig lehet hinni »*'. szorgalommal s kitartással .vezétte, az s ms« szövetség újabBí hat évre-biztosíttatott, hogy Oroszorazáx és Franciaorsziir látva -diplomata, kit a korona ép. úgy megtisz-' És az egész Eorópa bizalommal, meg- az európai általános megelége<lést kon-telt bizalmával, mint^ ahogy rsgaezkod<*tt i nyugvással vette tudomásul a két szövet 'kotyt hinteni elég vakmerő lenne az általá-hoz?á nemzete: Aii'lráimi/ Gyula gróf nem ségea állam nyílatkozatá'. [nos csendbe, * mi erősen hisszük, hogy e
érte meg -mfiködásének áldáadús gyttmöl j____A német birodalom rajongó népe feltét-1 két állam tapasztalatain okulva, a lefolyt
esét. a hárma* szövetségnek megizilárdu len bizalommal van-fiatal császárs írint, tizenkét év eredményeiből tanulva, önmaga
| láaát; pedig e hazánkra nézve oly áldásos | tudja, hogy szótartó. ki ha a szövetséget j mű az műve volt. Ott fennt örülhet ő megkötötte, azt szentül meg is őrzi; az ao'csak a nemzet hálájának, mely áldja cm- i olasz nép a jelenlegi kormány iránt btsa-T lékét. ' lommal viseltetvén, percre sem kétkedik,
Tiaen l(ér évvet-oalőtr költetett meg aj hogy a kormány elnök kijelentése nem
A „ZALA" tárcája.
Epigrammák
tfMerelnltuftutnL
Mumtjék. Iitiyif htnnlní tiehfc, nti§ liíiniytí
lúi .uh iUlltiUtt hdt litflihllh mrivm j (th mtri, jttj tfa mi MtwifR vtdl utrrtui tuliHhwm, A mltj II ftM/t, Éthtttt/A, il* ttflHjffl titlifa 11 f
(MztílfínakA •
^--mKí/H MOT'UlJrlt ttkrnir mvinhlm *H, it'llhHtl rlf/mflfl' ■ ryy HÍ4 r'ttrlh, tSttkt'f W r 'IWtffjfHIl ** .
* . frUhíhox .'■
ifillellul IiimiSU dilit M 'h il'/ii I'ilm/bi, Unt fifjtliihfhitmití ott U ilíetSjr mlii.
Kánili litíti.
Jászay Elektra.
Irta S$m» Mikid',
lV.fr,)
ál dsrsbbsn bsb is emelkedik agyatlan bsog Mic, amely mag&tkOxési miilntna a fSlAti, bogv Klfúsnnnlrlnsk mag kdl halnia ts |>edlg fis keze által, esi olt a khérus vsiyls mlndmki oly Umésaeteanek találja mlat ml szí, hogy a torvaji baosukják. fa mikor Kltkira a haayveder ■ inlOti olyan nkefbaiAaii úeit kl iájdaluáh akkor ( nemcsak < íresiMt, haatm az l|assá(ot Is siratja, i(lt-ait Itglakáhb
IM aióia naiyoi lordult iea|slft körül a vl* Uf, mlaél nsifobb l«lt as állam ereje, annil tessiébh stortill A* nnhlflskiidli má)|lA *aa
[.egy itr, amelyén as Állam a viszonyok kuliinűs afakofas.* miatt, ma sem képes helyesen kiszól-1 gaiiatni a> igaxsáao'. a becsúlei kérdéseiben, és itóa is maradi • táreá as ónbíráakoflás n párbajok alakjában.
A mosi liilnzertieli pécsi batilika Irenkói közt, | a protoevangelikux kf-pejf sorában van egy. Móses megöl egy egyiptomi durva felügyelői, iMilyen fruppAna vllágni vei e% ** őskori világ. I nízeire I E* akkor érdemes lett volt, melyet a I próláta nagyobb dic«őssgére megörökiteitek : de próbálná csuk egy újkori Mózes a leiUgyelfti nem megülni, hanem csak arcziilcsapni, pizo-nyárs a rendörprelskiu* vagy a járáabh ó' elé , idéznék.
Milyen 'lehetett a> az emberiség, as a férfiú és az a aö, akik egy ilyen világnézet sót mi {löbbjilyes helyzet nyomása alált éllek ? Egyének 1 éa 'iajok, ba állandóin éíéívtízlty knzt vannak, iel|fsen álalskulnak, az éleinek beose alább •iá'l, de emelkedik a helyett a lértlerönek és a fajtöaiariásnsk, a család lünmaradásának értéke, l hu as egyén semmi, legyen a (aj iriimleti, mini egi az állal világítsa ts Iá* jak.
A tengerienék állatvilága a vianynmás roppant aólya alatt ogéizon átalakul, hát ilyén nyomás I alatt nem kellett-ó azon kor embereinek köké-inénynyé lenni bizony ók sziklából vannak laragva, mi pedig tésiiából gyurva, ha egymást nssaebasonllijai.
Lsbsielt-é sgy Ilyen nép érielméinek nyilvánítása más mint eróieiigs és beves i* hebeieii-e Ilyen nép vlselbedésahiin más eilkail mint 'as, melyet aa t|ésMé|ss emtisrl elme ék IMI
í egyensúlya létrehoz ? Ez az egyensúly, mely i i nagy indulatok hévébeo felbillen. Azt kívánjuk ; laián, hogy Elektra sajnálja atyját, de cssk egy ! kicsit, gyűlölje anyját, de cssk egy kicsit, libegjen boszul, de csak félig, lájdalmában ügy mint örömében ne téledje,' hogy bokái ki ne lássanak hol marad akkor a darab motiválása, ki t<aua j elhihetni, hogy es a nó nemcsak a papirosról [-.olvassa a «Mvakát, melyekei szájába: ed s kiiltti: .kétszer vágj hozzá, ba iudsz«.
De vannak, akiknek a •klaesHwbe Köbe* hiányzik Elektra játékából.
Trsgtksi cselekvénY és klaMscbe liuhe ! 'A klaessikai nyugalom és a klasszikus mérték j nem ugyanaz. As előbbi nem mindig való a tragédiába s annak előadásába, de a klasszikus ! mérték jó ha mindig meg van a darabban és jó, ba meg van a kritikus kezében is.
Valóban érdekes össséhaaöntitaBI ezt i nor~ S Hamletéi azzal*a másikkal, akit a briti knltö I lángesze alkotott. Szinte kérdezzük, melyik a j no és melyik a férfi a kettő közül. Más idők és i más emberek. Oresles éit Pylades nem is úgy járnak el mint valami középkori vagy ujabbkor! lovagok, nem hívják fül Aegisibosi torsára, i nem adnak kardot kesébe, hogy védje üngát, tik esalas Ítéletet hajtják végre, elOÍDff. kt»íik, szép óvafosau utána mennek és ánnaPa löz-helynél, ahol Agamemnon kiadta lelké', lemé-i szároljag
Csodálatramélió remekmű Sopbokleenek ez a tragédiája. ckMrázatlan, .de valaastéku ogyszerii-•ágébea^jrávtdra szabott és baiároaoR kifejlödé-(ével, lill képe a kornak, melyet rajzol, eaiQnkbe
r
Zala 27. szára. (2. lap.)
Ntgy-KanLBU, vtrtrmp.
jránti üniésénél fogva aem mari mag**-1 a «ok kimaradott szegények neveivel kibővi-várni a bikát tani, — a igy aa ingyenen receptet irt) orvo-
És mart ea a mi -mjMUjfcj* fa^^^ ran kimondiük, hogy fcurőpa Mkéjénak | ú keveaalsi fogiák, a kall aakik tübbet biztosítéka iámét meg van, a hármai nö ; fizetni, hogy hivatásukat tovább folytaeaákr —: vétség által ( meg vau aaop biztosíték, melynek Palladiuma alatt haaánk fejlfldéae, nemzetUnk megizmosodása, aa oraság fal* virágoaáaa akadályba ütközni nem fog, a igy biaton tekintve a jövőbe, bátran kiáltunk fel : »Elíre ! caalc előre !«"
Palotai Csorba Ákos.
1891. juIius bó ft-éa.
elviszik annak fejében u utolsó *ránkosát, sőt faja fölött Ievő ki* viskóját ja tlittaxaaik i —-d« az orroat, gyógyszert roegiízetai sem tudja, a ■ivei aautaa míg kevéebé fogja tudni fizetni, — mert ehbea még aa or»oe fuvardíja is járulm I tag, ^smkább um magát, mm hozaá tartozóit
akkor azutiín ki fog tűnni, hogy áa, orvoeokj orvoaoltatni oeai fogja, — a minden aejjély dijjiaáaa többre megy, mint a szegények által megkiaérlése nélkül fog el vaun i, bi u U-ezelőtt fogyaaztott gyógyszer árának összege, teatői adott erős teraeazete mag nem menti
— a ki fog tűnni, hogy a levee többe kerülj mint a hus. — a a leves még um jó.
Aa intézkedés alapjában hibáa már ezért, — mivel a szegények összeírására semmi gondol nem fordítottak; <— • tudja az latén ml féle adót nem fizető polgárok jegyzékéből állították össze Nagy-Kanizsa váró* ezegényeinek nagyon
Ei aa eljáráa iámét útját nyitja, a már-már elnyomott kuruzsló asszonyok működésének, — mert erre a nép kényszerítve leaa.
Se hagyjuk nemzetünket vejzni, — mert ennek minden egyet fiára aafikeégünk Van, — na vezessük vissza őket a kuruaalaa. és babo aához, — midőn oly osbáz volt e kettő lekttz-déae, a a nép telvilágdntána, — bogy orvo-eainkban bízzon! I Szerkeszti), nr becses engedelmével jövőre az
in hézagos lajstromát. — Ezen lajstrom szerint
Á SZ6(?éllV6k in?venes 276?vitása a«y»ni" várösunkbw 40a saegény ét
a * o¥ o» af 1120 izr. házi szegény, — összesen tehát 628.
Ezen .becses lap előaő számaiban „egy gye- Már megbocsásson a Tekttes városi tanács,Iingyenes gyógykezelés megoldásinak módjáról korló «wvos" nagyon sok oldalsói megvilágította j de bátran merem állítani, — s felhívásra sza-| leszek bátor, egy-két saót írni. a szegények gyógyítása céljából alkalmazásban | vamnak helyt ia állok, — hogy városunkban : lévő ingyenes orvosi rendeletek korláiofáeáraja csütörtökön koldulók, a a szegény utcasarkonj kiadott alispáni utasítást, — de minthogy ezmnnka után áaitoz»k. — családjából kiállítok, egy megye közegészségi ügyébe nagyop milyen 140H szegényt, ^földhöz ragadt szegényt.
E/jy nem orron.
A király Piuméban.
As apostoli király E TimSxttj : S "tat-
belenytttO intézkedés, *- r különítsen; gyakor íJ^eik iiJijL van mindennapi betevő falatjuk.—j --------_„rrf .......^^ „
-"Jfii gtritalétun toarani«étlati kuvstfcsZinériyüIEs eaak esek volnának városunkban gzsgé »ége mint jeleztük Pécsről fimtéhanmMi. pfibálgatás ia aktot. — midőn egy. rendezet-1 nőknek wliwmarvé wak «e*k volnának oly'mml fogadtatása és tartózkodásáról a .Fiúm*' fen, rósz kSiegftaaégQ MfJTél0T. — hntyen Zsls-jsilány anyagi helyzetben, hogy a azükaégeaj(.imü {a'p terjedelmes közleményt hoa, ebből kő-—megye, — s ebben különösen Nagy Kanizss: gyógyszert betegség előiordults^eeetében, meg-! zriljflk a legjelentékenyebb réazleteket.
városa, — van aai, a- a nagyon szerencsétlen renni pénzért nem tudjákV En azt hiszem,I „A* a fogadtatás" — iiiaaFiuaia, - amely-, eredménye lehat a bekövetkezett nyárt forró, jbjgy nem ép esek a segítségre acoruki, — afben a magyar kikötőváros ő felségét részaaitette. KIhiSulaa időkben, — ha idejében és stíiktég-liz ingyenes gyógyszert megkövetelhető szegé . Ittilaő fény és ragyogáa tekintetében a legme-ztarüleg megváltoztatva nem lesz, eaért né- nyekj" — hanem az a' szegény 5—6 gyftrmftfc- réBacbb^ képzeluíet istetttaurta-Az a fclieae-—hány »ml és la á dolog MvtláguanáaáE^ bal Bírt Ssaládajia is, kinek fáradságos dés, melegs'g és öröm pedig, a melylyel Fiume hozaájárulni szándékozom. napi mnnkája után csak annyi van,- hogy caa-1 hazafias lakossígs a királyt üdvözölte, oly ele-Mert mit tesz a rendelet ? Öaaaeíratja a köz- ládjával stegénv nyomorul tan, bár tíszteaége-1 mentári s erővel jutott kifejezésre, hogy az ide-aég és várna szegényeit, s azt mondja, .hogy md megélni tnd, — de ha egyik családtag be- gén szemlélők sokasága ia joggal mondhatta el; ezen szegények kapnak ingven gyógyuzwt, — tqgaége az A és többiek szájából kiveszi gyógy-. (i«rencsé* az as uralkodó, akit népe igy fogád. de i'«ak akkor, .ha a rendeletben megnevezett szerre a mindennapi kenyérre valót, akkor - A király kedden június hó 22 én reggel 7 ^orvosok egyike írja ext? mindnyájan -éhezni "kényteleiiek.---ssondem tán örskur érkezett meg Fiaméba — A varos már
Hát vagy szegény valaki a bentit van a aae-|M » mcgcmeiyii, am Bg|a»TBwiMPM — ijv^si a ritiinn uun niptm von. a rmu*
- . 'jgényatt 'liatájában, = ilgyul megénjr; irt' gyógyszert ? ! pi ba ezeket is bevettek* volna liivttli fénynyel díszített utcákon föl éa alá búikor nincs. Ha szegény, akkor kijár neki a* t abba a hiányosan önszeáll/tott szegénységi lámzó közönség lelkesült hangulatát emelte a ingyenes gyógyszer, — a ekkor miért az aain- lajstromba, — akkor meg nem 528-nak kellene tavaszias szén nan A oazarul díszített Dálya-
tézkedée, hogy ennek a szegénynek még ke- a feljegyzett szegényeknek lenni, — hanem, — udvartól kezdve, egéaz a kormányzói palotáig, resni kelljen egy olyan orvoat,-kinek a «egé- Isajuos városunkban a legszigorúbb Ítélet mel-jhot a király lakott/ példás rendben sorakozott nyck számára az ingyenes recept írása megilett is — akadna legalább 1200 ia.. |a közönség. — A palotával aaemben eső háa-
van engedte' Hisz ezt megírhatja, minden or fis vannak olyan kfteségek is, hol a községi < tor előtt vo't (őlállitva a Jelicstcs ezred diaa-s minden akadály nélkül kiszolgáltat- j jegyző egy-két, —-sót sok. van. hol" egy «zc- „zázada. melyet Toplach saásadoa vezényel tt
hatja a gyógjraaeréaz! Minek alakítani .»ngye-' génvt sem ulált Winek » gyAyys»«r ínyveni-^g » honréilek -irpalota iöWr őlflala me'ntén bw r»i»|)ltt tffl öfföloK yeanietet*. — mi | meg|irbstns Hát el lebat esi Hen! Es Liszkay százados vezetése alatt képeztek tor-
kor arra sem ok, sem stUkség nincsen, a mikor {csak a körjegyző tapintatlanságából, » onnét falat.
ogv is annyi az erylet, hogy nem győzi az)eredhet, mivel ast hisai, hogy a községeiben, a király megerkezése elő-t robogm be -Szt. ember a tagsági diuat - lakók jómódjs. az ő tapintatos bölcs igaagati- > péter felől )z első udvari vonat, melyen Jift
Mert hiaz ezeknek aa elleti orvosoknak is a jsának eredménye. Annyit azonban elfeled el 1 Mlisrceg. gról SzapAry mims^ierelnök, íkőyyéoy közönség fizetné a tagsági díjat, mivel aa alis I gondolni, — vagy tán nem is tud. — hogy az j M'iriíh es Junipwieh miniszterek, foglaltak he-pám rSndelet sserint, — ha jól emlékezem — ISO1 a szegény tnellér, kinek van ugyan egy 26—30 |yet FnnnyAk altábornagy, adlatuseal.gr. AT»»»» irt évi dijban részesülnek egyenlőre ; de utóbb,• frtot érő viskója, s 2—8 mérőt termS kis földje, I HMerrfri horvát bánnal ki Zákánynál esatla-millőn Oájd a szegények lajstroma -.névsorban — megtudja ugyan ez után az évi 3—4 forint | kocott a vonathoz, éa Ludtrij minuzterf taná-tágulni fog, --1 midőn kénytelenek lesznek azt | adót fizetni, mert muszáj, — mivel különben i rsosaal.
^juttatja Sehupeahaueruali mély elméjtt tajtageit-i aeitt bugy egy nagy kötioi mQ sokszor jobban mafismeriat korának szellemével mini a lórii" , naarúknak vastag köieiair
Sophokle* Kr. a. a 496-tk évben saUleieii,' tehát több * mini kél ezredév választja öt el tOlfink; Trója bevételéi Kr. a. aa IIM ik, mások az 1127-ik évre teszik, lehat 8000 esztendő vft-laaztja el tSUnk Elektrái, És Jáaaay Mari .azt a nagy távolságot áthidalta. Ida csak egy híd vezet í olyan mint a szivárvány, melyei aa égbolton láiuuk. Nem loglialjuk mag a köveket, melyekből épüli, hisz sugarakból van «s6«e éa igen magasan) nagyon messze van, szilárdságát
számokkal bebizonyítanunk nem lehet, rctak esépeégéi oeodálbaijuk. Ezért Jáazay megérdemli, I hogy as 0 nevét vezetéknevéül adjuk a* d Eleklrá-jáoak. ■
Azt neaa tudom, bogy igy játszották-e Elektrái a görög színpadon, de azt eröean hiszem, hogy igy kellett volna azt játszani.
Vátóban Hifinkbe juttatja' az a |áiék azt a jalanatai UOIhe Kansljának második részéből, mikor"Faust laazáli, akik körül nines tér, sém| Idő, az >anyá|íbos> és onnan fölboasa és bantu-tatja a császári udvarnak a spártai Halénál.
ftselleaidázés á mi korunkban Is lehetséges, de esak a szel lantoknak
Tteetfltt a saalltaiMk, mely esi abban as •Ntban ms| ludia lenni és megmutatta, hogy a •agy köttök miivel mimére ítég eser esziendok ] uláa ia van foltámadáa
A Kárpátok tündére
•— Hfí'mAttC' --
IM a Kárpitoknak hi'borltall Mrc?., liüukin emelkedik fii a mayat éybt, YirSrjót uh> rtilgybeii, Itíctiny /atueskiibi^, Ali a: fiieg erfl&t. ricmlts kii tanyája.
Van a téit erdésznek eijtj gyangyBrfí lánya, Tündérnek hihetné, aki It meglát ja. Sokat is bestéinek irigy nyelvek róla, Mert kitt a faluban a legsteLb lány — Hóna.
Motl mr<j ast besiillt a /altinak »tái», yiinyautony a Háui, as trdiunek lánya; • !\rot íVnkötd napján hit a fényei laksi, IHnkönd napján veszi III tl Higá Bandi.
Ilim Riyá Ihindi .. a fala riráfaf llai falubál mindin lány bontlik ulitnna. Hej be sok iiigyt is Isti Hásiikának. Léplsti-nyomon hej bt tokaI rá, kiállnak!...
ErtUts Hósti nt rard mayainak a pártál, Js'e kimiid már többi MisjfMMsjií párnád: Sild as rrrt wictl'í. lakodalmai niprt, Máit Miit oltárkot a l<\ fifletjfayed I
Kiltkinl mail Háui, kahrány lut arra, Majd^ inig mlnl/m tsátai, khUltú akarna, lltf dt mII ti iiUjon, ablak alatt lárma, Ki /Igytlat mattan Hátéinak stardru
Elhangzott' a hírma, tova ment a ndiilifg, Egyrtíül rtak' Kázti valakire rár rttég. hi-kitekint egyre . t felsóhajt ki tátja: Sztgtny F.rdhi Ráfi .. nBliyinyit várja I...
Mftner Árpád.
Enyhülés.
Mint roncsolt viharéért haji Mit a hullámok kénye hány : Harangiam át at üttet. Vágyódta nyugalom után.
Mfftárte itiremet a lét, Sóhajtva vártam a kaláU, Hogy táHhatsak at élettől, Mely kínból és bánatból áll.
Srm torta rissM itmmi már Itt hagyni kínos éltemet. 4 Dt ah! reményem jeleiről!, Stittm újból /slélidelt; .
Miylátlalak uép angyalom, Stirtm aeáta nem enyém . Tnvntihit boldogságoMat Tebenned Ujrn fellilém.
Zabál aeigmmd.
Zalff 27. szám. (b. lap.)
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Tia peroeel kélőbben ugyanabból ni irány- altábornagy, üuasan (le iteginald kapitány,
ból egy másik udvari vooat jött a melyen az Poiilovicb senggi püspök, Pitreich altiboragy,
udvari hivatalnokok érkeztek. ' ■
A dumai állomált ez"' alkalomrTa magyar | Culnelli vezérőrnagy, Hébenai kapilány, Bea-
királyi állami vasutak igazgatósága pazarul di-! »on (rancia freggattkapitáay, Ivanossich, Lc-
síitette tölj'ss állomás peroniának vasoszlo- veling, tn Jekelfalussy ezredesek, Maryon Já-
pai aaép gblrandokjuü, címerekkel és nemzeti! no> angol parancsnok. Mark és Kerr hadnagy,
aziiiü zászlókkal voltak megrakva; ex eíaő otz- BawtonHarr,JaukaonTamáa. Brunetkapitányok,
tályu váróterem pedig, melyen a király átba- Jouuelin trancia sorhajóhadnagy. Suettlege né-
ladr értékei lényegekkel és délataki nővé- i met-alfíildi tengerész hadnagy, Stipeties főispán,
nyekkel" volt feldíszítve^ ; Ciotta polgármester, báió Morpurgo, Örményi
A király ée kísérete által elfoglalt udvari j om' ^ P»ar »lttbornaö
1 " éa Holfras vezérőrnagy főhadsegédek, Sachs
1891. latina hó 6-én
vonat jwntbtn hét órákkor robogott be az ál állomásra.
Az állomáson 0 feliégét ff fensége Jótief iö* herceg, gr. Smjtáru miniszterelnök, gróf Khueiü Héderviry horvát rián, Joslpoviclt és Sz'úgybüf Slariek miniszterek, gti>(Zichf Ágost kormányzó, bán, Sttrntck tengernagy, Sehlohheim altábor-
tregatt-kapitány és grófSchaffgotneh őrnagy szárnysegédek, Lónyay őrnagy. Kolozaváry őrnagy, Steingass sorhajó hadnagy. Vivenot *zá-zados, a paranosőrtiszt és * gról Wolkenstein tökoiiyhamester. Az ebéd ntán ő felsége hosz-szabb ideig cerclet tartott.
Meglátogatta az nati a király.^a ."Barossgő-söst", a tengerészeti hatóság palotáját, s akő-olajfinomitógyártr JBrte a színházban. Jiszelö-adás vult i a* egése várott kivilágítva, fényben állott. • •.
rKjrv. ' i»ttn (H>lgárme»irr,—Dr GtUtjch Miklós és Mokotich Eraidío a munic'pium .alelnökei a~ , ráresi képviselőkkel. Qrminy* Bernát országos ". ■Hil^'^taaiaiaa.háré AMt
miniszteri titkár. Hajmii Antal osztálytanácsos,
Fintorít* pénzügyi tanácsos,, Jfílumcí tanácso J Xi alkony beálltával megkezdődött a város sok. Brtiick főjegyző, "Miyafcr .kamarai elnnk ea a kikötő kivilágítása. Nem tulsás, ha ast
fogadták. _______áL______________mondjuk, hogy az a kép, melyet az ezer meg
A itrd/y tábornoki egyenruhába volt öltözve i ez(sr lángtól ragyogó Fiamé nyújtott, valóban «a vonat megállása után azonnal kiszállt §i elragadó szép és '^eltenálIhataifiMiur megkapó Wíiból. Barátságos (óhajtással intett köizöne-1 volt. Az egész város mintegy t&ztengerben —tet a riadó evviva és éljen hiálltásekérti I iolln 1 anntt éi a kikőtő—lulyékuny ezüstként cwl- ' polgármester olasz nyelven" következő beszéd- lámlott. A. hullámok ragyogón verték vissza* dcl üdvözölte a kitályt. [partok mentén ígo.lángokat és alegcsudálato-
„ Apostoli királyi felség1 Fiunfe népessége 1 «W> ssinékben játszottak. A nugyszánro, aljnk-Örvend szeretett uralkodója viszontlátásán a; tói egész az árbocok csúcsáig tündénesen meg-alázatteljesen adózik felségednek rendiihetlen i világított hajókról a sugarak bevilágítottak a hiís-'gével éi hódolatával." ] mésaze sík tengerre. Ezer meg ezer üvegharang
AtíS/y -olasz nyelven válsssolt s ezeket; ^e°™en. dc mmdanyi
---- — '-------|vöroa , taaef ee aranTaanben, kápráztató Mw-j
ványt nyújtott (razaagabb kivilágítást ren-
mondotta
..A bó ragaszkodás, melynek Fiume vároiom nevében kijeiftiiat adtak, valamint a fényes és uivélyei fogadtatas. melyben önök engem ré-weiitettek, szivemnek lelett* kedves, örvendek, hogy üiiüknél- tartózkodjam éi ekkép azon nagy előmenetelről, melyet a város- ez»n utolsó évek ben telt. magamnak meggyózódést. sayrezheksek."
Msjd kocsiba Hit indult a város felé
dezni nem is lett volna lehetséges. A hajókról, mely eknek összes kötélzete egész tel óig meg volt vi'ágitva, számos villamos nap ragyogott. As ösSzés" terek, paríok> éi molok belátoatlan em-bertlimeggel voltak betöltve, ugy, hogv a tor-falomnn teljesen szünetelni kellett, ii órakor nagy FáUlyáimenet indult a király szállása elé
(Viharos,evviva', „álján" és „zmvíó" kiálltások;. minff^ következtében a kormányzó paloUía
előtt egy ideig életveszélye* tolongás támadt, j Ö felsége, grof Stapúry miniszterelnök, Stö-I 'jy^'H loinisiter és gr. fiicKy kormányzó kisé-
retében megjelent az erkélyen és dörgő I zéssel fogadtatott.
éljen-
* JfaHf föhérceggel meg s varos felé. A király kocsiját a foga tok ho'Stn Sora követte.
A Deák-corson a különböző egyletek és intézetek, foglaltak helyet. - A bevonulás a
Daák-aorso^át^im , „.egtekinfelfe a király a .Mária ár-
pozábs látványt oynjtott. - A /.ícby teréni ,, '' » . . , .t.diml4t . ke. ÍBIállitott diadalkapu elótt a király megállott, ' t , , hMl ten«e,é«ieU •L*®'
s itt a fiumei hílgyek nevében. - kik közül fe,^elm! f51 .í1.0"18
számozan a közelben felállítottdisrti-ibünön fog-1kormányzónál tett látogatót kihez i,y szólt:
laluk lielyat, LMj Alma kisaasaony ft telst-1 í'^^0" t<y<fu*
gének gyönyörtl virágcsokrot nyújtott ét a kü j A király elutazása nagyszerű tengeri iinne-vetkezf szavak kiiéretéhen: „Méltóztassék fefc ípélylyé és egész sajátsserii hódolattá alakult
■éged kegyesen fogadni szeretetünk és hűségünk e isíyényét!" A király elfogadta a bokrétát s köszönetét fejezte ki érte.
A palotában, melyét a kormányzó nagy fény-nyel rendeztetett he, gróf Zichy Ágost kormányzó fogadta 0 felségét az itt Idózó egyházi, polgári és katonai méltoságok jelenlétében.
Kövid pi heti és mán, mely alatt a király a kormányzóval huzamosabb ideig bessélgetett, a király lakosztályába vonult i délelőtt kilenc Aakor kezdetét vette a küldöttségek fiintel-géie.
Tisztéi égtek : az angol hajóraj parancsnoksága, a francia és hollandi torpedó átvivő, tiltottsága, a közös hadsereg t* nonvédséR tiszti" kara és az udvari méltóságok, esek után a kaib. papság, a görög keleti papság,tlnmai kormánrsóssg és tengerésaati hatóéig, Fiume város törvényhatósága s tanáosa CioUa polgár-me4t«r vesetése alait Uodrus- Fiume megye' Bnoearl város küldött«é|i, vezetve Sttjmtim főispán által, u izraelita hitközség, a fiumei kereskedelmi és iparkamara.
A tisztelgések után meglátogatta a király a rlasliántó és keményítő gyárt, ss Oszolnak gyártnagyiwarU volt, s Jl órakor volt aa udvari ebéd negyvenöt te-1 kivilágítva várt
az uralkodó iránt. Az egéaz lakosság odaözön-I kitt, hogy a királyt iqég egyszer lathassa ; a városi tanáes testületileg, élén a polgármesterrel, a miniszterek, a bán, a kormányzó, a tábornokok, as egéas tisstikar, összegyűlt az Ada-mics-mólón, hogv 8 felsége hajóra asállásánál jelen legyenek. Kevessel ő felsége előtt Jituf főherceg is odaérkezett.
A király háromnegyed fl kor liooaizott a mólóhoz a kormányzó palotájától a lakosság frenetikus üdvözlései közt, hol ii, szívélyesen és főhajtással viszonozta a mólón egybegyűlteket.
As uralkodó kezet szorított a miniszterekkel a bánnal, azután pedig gróf Zichy Ágost és tíiölta polgármesterhez fordult, kik előtt ismételve megelégedettségének adott kifejeaést a tlumei tartózkodás és az össses itt látottak fa-lett. Most a bárkára siállt, amely a lakosság hosszantartó lelkesült felkiáltásai köat indult (I. Néhány perccel 8 óra előtt a király a gyönyörű Miramar-yaahtra szállt a pontban nyolc órakor a vaebt a kikötőből a ayilt tengerre siklott. Mikor a Mlramar a kikötőt elhagyta, ss angol h^jók Udvlóvéseket adtak., A jelenet tizenhat gőaös a legszebben a kikötő kijáratánál a Mira-
rltékkel. A klrálylyal izemben Ult Mimi fő- mar-ra, hogy .tat késő éjjelig kísérjék, bernig, 6 felsége jobbján i llulltnbirf Lajos herceg, balján: Imhm altengernagy, Jóim) főhercegtől jobbra t /ton/iifry gróf mlnlsaterelnöli balra Zlrhy fiumei kormány só, Jelen "voltak niégi Msögyény miniszter, Kbuen Héderváry horvát bán, nternenk tengernagy, Joilpovlta ■lalsater, l'ápay (taitályroallk, mwbtolsheim
0 Felség* uiazáiában kíséretét képezték as udvari főméltóságok éi ssárnyiegédei, kik vala-inlnnyien a Mlramar flchtoo foglallak helyet a királjftlag leléklletl kahtaokban.
Pftrdíiilion.
__nsiimí^rti ■___
Budapest, jal. 3.
A múlt héten msjdneai szünetlenül suhogott az eső! Ma isméi ragyog a nsp, de akkor ast hitlük, as Alotnszámyu fellegek soha löbhé el nem laksrodnak és az ^aranykalászos július helyéi hirtalan a zordon november foglalja el. Minden fürdőhelyről siralmas panas*levelek érkeztek tömegesen s az a kevés fürdővendég is, aki rászánta magái ebbeli a pogány időjárásban, hogy üfnak induljon valamely belföldi vagy külföldi gyógyhely felé, megbánta merész vállalkozása* és a szellős helyekről, -messza minden varostól, kívánkozott vissza meleg otthonába.
Valóságos álda* ilyen körülmények kozotl as olyan fffrdfl, amely világváros közepén lekszik, mint Budsp>sten a Margitaziget. Ha rossz u idO, itt nem sokat törődünk vele: fiz fere alatt benn járunk a ima - anfaltoa é» keilemesen •lt<»lijiik olt a délutánt, vagy akár az egész napot is
Sokszor vott wó épen étiBet a lapnak a hasábjain iirarrtil az eléitgé sem kárhoztaihaté elöité—, létről, amely minden áron külföldre vuunzokat a magysroluit, akiknek pénzük jnt » Ittwlőiaaw. A kárhóztatáiu éWői évre indokoltabba leszi az a rohamos fejlődés, a Tnelyen hazai fürdőink átmennek. A hatalmas nyi'-gyerejü forrtsoknak valóságos hálózata bórftotta mindenha Magyar-ország áldott toMjét; ahbefi"^ nem swnveőUlnk hiányt- soha. Csak a l&rdők berendezése ellen hangzott mindig a psnasz. még pedig igen gyakran jogossn. I>e ennek a pans szkod ásnak á- jogosultsága is mind inkább eltűnik : európai kényelmet, mint bái mély világfürdő ben, találhatónk már akárhány magyar, fürdőben, igy a Margit-suTgeten is. E« a Margitsxifet nagy elöoynyel ■dii sekedhetik - vwféln társai -fölött; ilt fekszik- e~-föváios szivében és gyönyörűséggel Iskhstik künn a szigeten nemcsak a- beteg, aki gyógyulást ken s és legtöbbször talál is, hanem a turista szintén, akinek célja, hogy. Magyarországnak ro-hamosan fejlődő tnvirosái apMrá megnézze, szépségeinek terüljön, =—tanulragoit láttitvsl<iin okuljon.
A margitszigeti hévforrás Tban K. egyetemi tanár elenvzésének eredménye szerint állandó kéntartalminál é« magas hőméhUltaél fogva ■ "kőnes bévvisek—közé sorozandó. 35' K. meleg =gftSzi kénés fórrá", porcellán-, márvány-, kádéi kölürdőkkei, zuhany késztftékke>, villamos lürdökkel. A margitssigeti hévviz kitünfi eredménynyel jiásználiaioft mint fürdő, vagy belsőleg mint gyógyital és belélegzésre a kö*etke*ő betegségek ellen . ciúx, jnébák. idült k ütegek; külaértések után fellépett izzadmányok, górvely és b.újaEór, máj, gyomor^ fiélhántalmak. tdttll szekrekedes, hólyag harut, női bántalmak, garat-. gSpí, tljifntinriii, Wrfitay fs idéghántalmak, Dlóbbiak ellen a villamos fürdők alkalmastallak meglepő eikerrel. A hévfürdőkön kívül vannak még iszap-, mslála, fenyölevél-j franzensbadi láp (Moor) éa kreoznaebt lúgf&rdők is. A Bétakert liazta, pormentes, üde levegőjével, enyhei egyenletes temparai lírájával klimatikus gyógyhelyül ia kitűnő szolgálatot tesz. A fürdőidény larlslma május t-tol szeptember 30-ig. Megrendelésekel lakásokra átvesz a gyógyfürdő felügyelősége. As árak minden tekintetben igen jutányosak.
József főherceg, ez as országszerte népszerű tagja as uralkodó báinak, a Margitsziget tulajdonosa. Tudjuk mindnyájan, micsoda megbecsülhetetlen szolgálatokkal, micsoda személyes ragyogó tulajdonságokkal szeresték meg úgy ö, mint fenkölt szellemű neje, a bájos Klotild főhercegasszony azt a nagy szeretetet, amelylyel a nemzet a főhercegi családot körülveszi: A magyar fövároet azonban különösen ia örök bálára kötelezte a nagylelkű főherceg. Már feledhetetlen emlékezetű atyja: József nádor élénk érdeklődéssel viseltetett Budapest, akkor meg Buda a Pest fejlődése irtat, s részben apókért a kiváló érdemekért, amelyeket ezen a téren szerien, áll a nádor löherceg érc-szobra a József-téren. Fia örökölte tőle nemcsak a nemzet, hanem a -fövároH iránti szeretetét ia; 0 még életé-ben emeli magának pompás emléket a Duna hullámai köaött a mai Margitsziget megteremtésével, Olyan szegény ez a mi Budapestünk a kiránduló helyekben, ahol az e'caiaáaoit^ nagyvárosi ember oaonos, egészségei Iftegöt szívhatna romlott tüdejébe, hogy valóságos áldás a főváros lakosságára * margilaaigati 136 holdas park.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
C« « dunai park eg)ik_ák*ssége Bodspesioek, Hu*, lombot sétáló útai, remek virágos Agyai, messze földön l»irc« róssstslepe, régi templomok éi *árd|k ~réf(|lnyee romjai aa erdő sprüjébsn, ai rsernyi dslös madár vtg csattogássá egy-egy verrtlényes napon; elragadó hatást gyakorol ■ég olyanokra; in? akik látlak már minden láiui-valói a- világon. Eá a főherceg, aki rairlirtkat áldozott erre a lUodérkérire h iürdójére, egéax " önzetlenül, mert a Duna kösepén olyan aránytalanul nagy költséget nyalt el a berendezés, hogy ki nem Aieihati magát, még mindig szivén viseli a Msrgitsziget világfürdöi színvonalának emelését. amiben buagón segítségére vá'n összes uradalmainak sséles Íálkörü, Mgymüveltségü igaz-
Ai olvasó közönséghez.
Aa uj évnegyed beállott; H kiadósájf tsztelettel kéri fel a tisztelt olvasó közönséget, hogy a »ZALA« előfizetését mielőbb megújítani szíveskedjék. nehogy a Np szét* küldése körtll akadály legyen; .mit annál ia inkább kerOltii óhajtanánk, mert a tZALác képen mellékletének szétküldése, a kiadósáénak most már kétaierea munkát ád.
Felkérjük azon tisztelt olvasóinkat is, kik előfizetéseikkel hátralékban vannak,
gatója Libit* Adolf; arról, hogy a termés <el , ...\ , .. . ,
Jégéinek kedvelői minden évben kellemes 1
meglepetésekben részesüljenek, Magyar fökeriés*
de ni szíveskedjenek A %ZALA« előfizetési ára, dacába, az melléklet kiadásá-
gondoskodik. Viszik is a margitszigeti gyönyrtrO
virágokat, József főherceg—kedvenceit, „ország-1 ingyenes szépirodalmi szerte mindenfelé. Ennek 'a hason ithatailao ||gk mit Hem változik, szépségű parknak a kő/epón emelkedik Ybl j ■
Miklósnak monumentális alkotása,.. a, fürdőépület, [ aroqly maga~egv ; tnitlió lórimba l»erűit. Körülölte, valami Dl a stigeTaiirt'Végén leeses vífíált bao, I nagy hotelekben 40-1 komforttal 4tereedeaeii j aeoba' várja- a vendégekei és telik meg- s»ufo- j iámfr eventa. Cigánysene., kaiouazene, uivasü-1 terem, egymást *ürűn követő mulatságok gon
[eddig, és pedig:
évctt -. Fél trn Nmed évre
A
dosit ódnak a vendégsereg szórskoziaiásaról q kapják. távíró, pufi a, telefon, fova«ür?í gyors gőzhajó | közíikedes pedig a kényelméről. \ betegekei Bátttr Antal dr. a töhefeej udvart oitoii resti1 tudományénak védő Szárnyai alá. |
Szf'rakozá% vagy- gyógyulás végett jojón valaki erre a bájos, poétikus szigetre, emlékét mindig meg fogja őrizni; a beteg bizonyosan még s*ívesebben; mint sz egészségeit, meri a margitszigeti iürdá
kon is diadalmeakodni szokott. Aki azonban nem megy semmiféle laisöeégbén -lakni, a- Margiisai- 1 getre, a/; legalább a m»glaiogafását eí ne mulassza ha Budapestre jön, meri a Margitsxiget nélkül tökéletlen Msgyarország gyönyörű'föváro-sának feledhetetlen képe .f
jvjjpft Ü tnnitű urak tpiuput'S furiniért ha *yé*z évre dőre fizetnek.
A „ZALA44 kiadóiiga
OIvmmó lukhoz. Lipunlc szépirodalmi melleklete nyomdai akadályoknál fogva nem készülhetvén el, nem mint óhajtottuk e, — hanem csak a jöv'ö. számmal kúra. a legniakscsabh hajó-. lógjuk azl szétküldeni.
A »ZALa« azerk esz tősége és kiadótága.
Helyi újdonságok."
- Kiemtljl klr. Bihra
•enftld Káro'y. Józse' ti £mlf dO frt. Somit Ignác "és neje 25 frt. Soawner Sándor és neje 26 frt. Wei-ier József 5 Irt, összesen 220 In. — Ezen kívül Bosenfeld Adolf azonnali kiosztásra 100.. fitot adakozott A n.-kenizsai »Cbewra Kadisa-. «
— Tttzezel. Mikifán, juníus bó 29-én haj' nali 2 órakor Hir^cb* Miklós pákai lakó* tuJafdo-nát képező istállót eddig ismeretien testes meggyújtotta. Leégett 3 lakóház melléképületekkel egy ült! Benne égéit 9 drb szarvaamarba. 4 ló és 7 drb sertés. Továbbá Hírsebí gulása w igen nagy égéú sebeket szenvedett olyannyira, hogy életéhez kevés a remény.
— Iskolai érteniük Az 1890/91. iskolai-évről köveikeső értesítőket vettünk: »A nagy-kani2fai kö*$éfi nép és fcltá-népikMk * érteaitötet közli: Németh Ignacz igazgató- Az iskolaszék áll: elnpk, alelnök, jegyző, aondook és 29 tatból, kikhez öt különböző vallásfelekezet! képviselő járul. A tantestet áll: 1 igazgatóból s 29 rendes, ügy 9 szakTeniró s laBitóoöböl A< imézetak. összes növendékének száma volt 1967, ebböi 979 ♦eány, <h>. n'iaetiségre aéive 19l4f magyar— és ö német növendéke volt az iniézetekoek. A jövő tsnévsug. 3Qáo vesxi Veidéi él, a beírat ások legkésőbb szeptember 15-ig eukózlecdök. — %A polgári fiu itMtí értmtfíjt.» Szerkesztem -ftfr Ü*rtk* liyuls. Az értesítőben legelöl Hojfmaiin Mór tanár emlékezik meg melef szavakba^aa mtáset elhunyt igai|ató|áról Moryetiltemr JáDO^rö'. ki l£4Ö*ban
_ azületeti a meghalt, latfü bep; ma)4 egy «suaza*— pillantást találunk az 1890 —91. tanévre". Aa intézet iskolaszéke áll: l alelnök, jegyző, gondnok 29 rendes tagból » 5 teleket képviselőből. Ai intézetnél müktfdőtt: H tanár s ^ hiiokta'ó. Volt az év elején 179 rendez s 7 magántanuló, az év végével az ösases létszám 106 no vendeket tüntet fel. A jöv0 évre a beirattéok *uzu«ztus 20-án ——i kftzdődnek s tartanak s/epte nber 2-ig. Pó»- és jiiiióvissgák »*epi. 2-án lesznek. — mA ke>/yu j tanító-rendik hi/yb. ftgywiuuinmának ért$M$tCjé.' Közzéteszi: Farka* László igasgató. Az éneaitőben Frigyes báró boo-1 ll4la,Í,,k: »A görög ayelfet pto'é lanfoiysm a
s marad, mint volt
5 frt- - — 2 50 kr.
1
23
/ /.—i „aa fl.,n,iflu ' g>'»ui» utDbsn^ c<ÍWÜ cztkkef. s a< erre vonsl-
(///) ' véd ezredes, ki pár belet családia korében Aom iT' . . . . . . . . .Lljill tA
- kozó tantervet. A tanán karban mtjködo 11
Mtvész. estély.
_ A L^iU|hiií1I aftvéq tár*«<tg iiSlsw bó btktvm V«>Bi|«f|4btS «hHi«ilst urtoit, —- • kuMsu idők miUtával m kvdvomn fugotk vUnss ison km••mÍ. kikaak kijotolt • *»cr«n< *>■ »an
% k'C*
IftllM
; borban tóítöír, ; vís^zsérkezetf' ' Nagy Kanizsára, | pár napot ül időzött, k ran Budapestre utazott, hol a báróné fürdőzik.
30-án ós Arany srijr tlflséÉTi I
kUMjám nspról sdbsltunk mull scamunkban tudósítást ésfüietsó napján a Wvételi, javító és pótvi*sfálatok. SWr^r^' ^^ÍÍIÍ^^Trí^ffiírSl^^^ ^ •to aspon tartott Udvari ebédről emlé
kik Uv«l raandsaaknl. láadokólttk ! Itrn sok uiindau k^zre I , , .... . - r , ,. , . fllí
■V?. -------. _»»— .—.x jT i—^—.—' kszbettünk meg; pedig az apostoli király Pécsen
leiének másod nap)án is aduit ud.rari 'ebédet, amelylyen a méltóságok 6* kitűnőségek között hivatalos volt ker létünk k&zkgdreltségü országos képviselője; ütrtelendttf'nél* is/ mit annyival inkább szükségesnek tártunk jelezni, mert ez az! jeientr. Iiug y +Íltrt*lí ndu ^Jstp v ísslő fljy~ a kormányelnóksegnei, uiint ö felségénél a kegyel tebb képviselők közé van siám^tva. Örülünk, hogy képviselőnket e legnagyobb kitüotetés erte I
*— Jélékanyaag. Vettük a körvetkező nyi- .. latkq/aiot. Alulírott ezennel bálás köszönetei (JMSl ®
mondok ez úton ii Eljmupanytr Lipót né úrnő ö' nagyságának, kinek nemeskehlüsége s jótékony-Hága lehelöve telte számomra a gyermek kertész-nőt vizzgálst letételét. Kötelességemnek tsrtom elismerni, hogy a nsmesszivü úr-hölgy sjándékái 20, azaz hutís o. é. frtot aj nagy-kanizsai takarékpénztárból, bova ő
io»» a« üoj íirl fiikor clrontawjim, ifj a rstttatff tuffi l*faég. ui«iy f«*kS4»n #t*f«»ik«tÍMMM» válti — ■ --»- wa atioi H ynjalil, lingy iiUtsdást Uir»B»Wu Urtotisk, ~ liul íullfNiiUililtu'k (girk«ssu k Iswgft. — stárM*4-jrot úriméi Ittaháflr* iáttay Mari-, i— kiknek úlfjove-u,l« a tan* kásAaaéféa«k aldu^stkésaws^t. aagjUaa kiuw-ritaita, -r aaak aUa a aa|mi tftmtr inifisik i»- uagy-Ua hruítilkBdiak' JtttSitSa4s tá»<á laaasdáatíu* -fsa|t aalkttt nem l.icastik, hogy v4rotauk mnixlú'sstd kiró, » tuirt* dfS iséjirt .lolJtMöiö kóüüuKí'ií'i, Is n* ráta vuiaa tAautfaa •asjaloasi^vsl, aaas valóbas pártolé«t ordsailfl Uraaaáfgal jgssiboa, kftiüla adéját.
Várt v%lobaa nSáivaaatet afQjU4t • i aat, A táraaaágaak. ■ia4#s ag,«aa tszff * ttim imnélafe iiaaiastBakaak —-
kivált alfáasa — tagja vagy a nuigynr királyi upá-rsaak, vagjr s sépvslRtasiiak,
áa 'láadáal gsás Láaal4 „Magyar n*fslstuk* elaibalooi f^MailáSaJiaadta jMg. Mok cisihaiom |aiákot volt alkalnnnk mit hallani, «—•da i»«k llyat atn As ütök vtllánnnn, a /tt^jfi" hiattNi kasaláaa, — húrokból kl/sslt tiszta Kaagok, s taraié*sataa. — sUadas éifráaáa sélkttii «16adáa Kaka Lábaié Játékát siladas (aklaUtbaa a tuferoagakalib müviasi | nyilvánosan aivára nwlík Magyar a^pdalainkai uralív básaloa liasgs* kat, aslvkaa asótóbbas mist as alkalommal cimbalmon ki-iaiaaaal mág aaa ksl lottuk.
Ssirmai/ ímrt „Vif KMiflótog' aláadáiai kitásása alka« rlltak, — a som agy halyas km^gtalatták mag a k&aoai^igot. Sslrmay talál^as fogja fal aa agyat asavakkaa rojlö <zama* (ot hámort, a arrmimtkája, — sésmo^lnlsta, i haagfs oly
airméasotkfifs doaiborltláí ki alúadáaát ^ bogy homsroai___ ___. ... ,» . .
■SavallaU fal(..gáa éa alMáa laklalaiébaa aammi kívánni | i»Mrbaráll szeretelét dioaéri vstát Zárra ssik kagy
V, Mo\h4r Kraai gyAsyortl kaagja, i baagjásak mis* I (ársaskOr* S daa taklstoltma blstoa, tlasu katoléao s gyákorlgtt, ** w% váa« ésakaasáft vall, aissvod, orStlatáa silkttll áaaka, kaé ivat ffllbamáasó baagia, labíllsoaall a hallgatói ésaaa aam a ml Haarvaa
lanár, 6 leiekeseti bitoktató a 5 rendkívüli tantárgy tanára. *A növendékek összes száma volt 330, vizsgálatot tett 315. A jövő évre a beira* '—AHHr^Hj-pfai- Utmgmtftaa atkalmá- 1 ^<ymnaaiuMál azapu M-elau karom
bői lapunk röégjelenéfléhez mérten, csak az első I apjára van kitűzve, ezeket megelőzik augusztus
■•• j^H|napján a tdtvételi, javító és pótvixsgálatok.
_____tíyllksa kalaaa. A legssskb saazonyok
ke/. Leltünk meg;"pedig az uposióli kiríŰyPé^ett \HÍ** ¥0,t Kolláiszeaen Ff kér Mina. ki daczára,
hog^ még csak 90 éves, már is külön el tejétől, .s hogy kedvtelésének nagyobb tere légyen, korcs* mát nyitott a ía'uban De ha szép vo»t a kikapó menyecske; nein , kevésbé volt szép szeretője . Laciké hiván, kí rezervista, — s a mentelepkez V4n beoestva. A hsdíinak e hóban bckelieit vuool* nia, előbb azonban jól kiakarta magát mulami a szeretője korcsmájábs. Mária stiwsea látta, de a hadfi egy kissé féltékeny a midón as erdőcsöas is a korcsmába jött s tegyverét az ajtó mellé állit va leült a bort kéri, telébredt a féltékenység a menyecskét kínozni kezdte; ebből aaúivíltás lett, s Pista ielugrott dühösen, s mielőtt tóját ál Ihat iák voloa, felkapta a csősz fegyverét, s rálőtt kedvesére, ki vérébe fetrengte dóit et. A táviratilag értesített'nagy-karfusai stol* gabiróságtól Mirkl szolgabíró, Mayer éa Aupn* fdd orvosok a helyszínére siettet. A nő mé| élt, de as orvosi vé'eméay kimocdá, bogy a
nagy-
sága óiszegst a vizsgálat ideiéig számomrs! 1>ér,tés halától a golyó aa agyvelőt sértetU. A letéteményssU, hiány nélkül (elvettem. ErUtk Pfl"? ^opát latartóstatlák, ki etsit k.hallga Szidónia. Városunk e nagy tekintélynek örvendő ,ái0álI Mt ■ dolö« 'óleile®
| nemeslelkü hölgye es újabb téttévei is cssk ia
I ségböl történt; ríieni a valót.
a törvényszék lesz bivstva kidé*
Xyárl malalzág. A »Nagy-Kanisaai hó 11-én a Móric hely melletti »Saaplányos« erdőben nyári mnlaiaágot rendes, ltalokst s hideg ételeket a tagok adnak össze a sdAgiosk | sssknsk előjegyzése végeit aláírási-tv fog köröz-
endégez ssivssen
íliT ,®irt LT T® ATipT. caak (<)(n|; Xsgok által msghivott vsndí
afwoaiSMa, arö« aásgja ságvs«bágva járta na a I .„-l . . Á „„i
. miat aaboaos folyíVaarmoly, - ríárftgv* js- íáttslnak. Kezdete d. u. 4 órakor.
rtrat/téM Wrmaba valá, •katslya T«
tsnmi, — • miL. ...__- .,.„ ________ . ^
Mi a hallgalA fil*k*s. Xásáaaágsak aam Igas vatt mág - üoiasrá adamánysk Es év juníus ama asoraacaáa halysatbas, bogy llyas hasg»k*t ballkatoil hó 90 án elhunyt Hown/m Hftndor ur Iránti volaa Magyal aápdalsit aaámislasvaor magtaiHmUa a ka* véa da •aavm lalkoailt kásásaág, - a »at tsbtmaár tsaaá* talsl la kslwtl
M^ystof Klakat, s altváis aslos lámlkaat már lamarta kosos ságiak ságyotA r4aaa Tséta Uliát i mit válhat o így |mva«akoi lamtt mag kltlIsA, bnmoro* nlftadáa*, moly á 'oöiiiéknál IrtsHllsa kaesajrs rsgadtá I kosoaaégsi -ftslssi som akará taga. *IJai»s*o volt jslatmá, «naak sagy j. sofettsao t-afiSták s kasvaa komlkaat • ilaaskákrál távoeal.
'■vmlaésakl rssasllc msUs volss át kallgáUl-
kegyeletből kossorií adományok pótlásául jóié kony oélokrá adakoztak : ftzeher Miksa (Oyör-ből) 6 frt, (JiIhí Cíutmann Ödön és nsjf 16 frt, gelaei Outtmann Vtlmoe és nltá 15 frt, Mrünhut Henrik és neje 15 4rt, Helmler Jóssef 5 frt, Kónlgaberg Uo (Zágrábból) 10 Irt, Kómpert Kenni uroö 10 frt, Könlgstein Hamu (BáoabOl) Ifi frt, Pollak Ujös (BéökliÓl) lö fyl, ltosenberg | lírselné urnö A frt, Hoeenfeld Adolf 96 frt, Ito-
— Egy lila kel^relgaillás. A küvetkezd leveLst vettük: Kereskedő ifjak Önképző egylete Nagy-Kanizsán. 4*84*31. ez. A „ZALV tek. H zeraesztőségének helybea. Becses lapjának t é. 23. számában 0Baross díszoklevele" télirat* egyletünket érintő közlemény jelent meg, mely á válóságnak meg nem felelő tartalmánál fogva nagyon kellemetlenül érintett bennünket. Egyletünk választmányának megbízásából van szerencsénk a tekintetes Szerkesztőséget a neve* sett Allűr beküldőjének megnevezésére, e egyúttal. arra kérni, hogy becses lapjának kővetkező számában tekintettel arra, kogy válaaztmá-nyauk a kérdéses oklevél át%ajtása iránt mág-semminemű határozatot nem hozott a igy a küldöttség kinevezése és veaeUea még egy-általijában szóba sem jöketélt — aat megeá* 1 tolni Méltóztassék. Nagy Kanísián, 1801. juníus
Jiigy-Kanizsa, vasárnap.
Kiváló tisztelettell: Kereskedő-ifjak ön képafc egylete Nagy-Kanizsán. Vngir Ullmann Elek elnök Hochirald Jóasef titkár.
A fentebbi levélre válaszunk: hogy a kér" délben forgó bírt az agyiét e^yik tiszt viielfljé töl kaptak, sajnáljuk, ha informátiónk akár tudatosa*, akár a nélkül hibái volt; a hir koz'öjét megnevezni uyilványoaan a bír-lapisi tilalom gátol, hajlandói vagyunk azonban a nevet a tisztelt egylet által szer kesgtőségünkbe küldendő egy esetleg két tag nak megmondani, azon kikötéssel, hogy nyilvánosságra nem fogjak hozni ^nevét, mielőtt azt, boay öntudatosan fél re vezetni, vagy, hibás
Zala 27, szám. (6, lap.)
1891. Juliui %hő fi-én.
ben, melyet helytelenül végeztem, 8 frt díjat vettem fel. Elmondja azt is, hogy a hulla arca szárait vérrel be volt *zenynyezve, hogy arca dagadt és (qe be volt törve, jeléül, hogy az illeW agyon ütötték, és én mégis ait mondtam volne, j .képtelen vagyok itt véleményt adni, temessék el és punktum\ Ezekre a közönség megnyugtatására kötelességemnek tartom teleJni, küvetke^ölej bofcy nem én rendelkeatam, hanem a tek. szolgabíró úr véleményem meghallgatása után. mely í<y hangzott: A hulla betek óta vízben ásott, ktyl erőszak nyoms rajt nem található. Szára? vérrel b*szennyesve a bulla arca — miot a levét aHitja — nem lehetett, mert a vért a
értesülés alapján saját hibáján kTvütftQM> meg| vtat^ hé( alatt lemosta volna;-az arc igazbogy nekünk a téves informatiót meg nem állapit- dagadt volt, mert a viz felfújta a ssabad^n álló. juk. ~ T82trkei2to. oldalán, mig a másik oldalon a föld össze össze*
— Vakmerű taloné Mintegy tii nappal nyomta. Minthogy a jegyzői jelentéi fősériilések-ezelött Práger Frigyes fiatal embert toloncolta- ről luólt, első do'gom volt a hullát megforgat
tolt el a helyi hatóság. A tolooc ki«érétél>err égy csendőr volt, ki nyugodtan tilt a coupéban, mig védence az ablakon nézett ki. Egywerre.a to-lonc egy vakmerő ugrással kínLvQlt a coupé ab-llHti. i s rmnriör á^rnnafnt mttt
jrán, csakhamar eltttn:. Nyolc napig keresték csendőrök eredménytelenül. Végre [ Csákicrnyá
tat ni és a jelzett helyet megvizsgálni. Azt talál- j tam, bogy ott egyes helyeken a hajzat hosszan: vízben volt úszása közben kihullott, ami s | laicuaokra ú}y hatott, mintha ' ütések bŐ! vzár-1 mszna; minek bővebb magyarázat* vegeit egyt. kis boúat az egész hajlatot a tejét takaró bőr-: te\ égyfttt letöröltem. Ezeket ugyan a gyöngébb! bizonyos Hlrschl Samu röfós ^ kereskedő jelen- eszű levelező és lá/ító (elfogni képtelen. Elme-1 tgttfl H ez csendőr mert ernek Pnlláknak, láltopotánik meriigy*1*** végett bátor voltam
hogy Práger Csáktornyán van. Mire elfogták, s már a megyei tan lel ügyelőhöz folyamodni.! bekísérték Kanizsára. A vakmerő tolűncnál egy A úym/M Külöp körorvot és vizsgázott pgychtater. Kállat Nándor ttévcre szOló útlevél *olt * egy aógédjegyzői Hiyonyi'vápy 8 murák eresziuri jegy zősegédtől kiadva, mélyen a jegyzőt* pecsét i< rajta vin, természetes, bogy mindkét okmány ha-mis, II községjegy s6i pecsétet, a jegyző irodájában ütötte a hamis okmányra a vakmerő akker, midőn a jegyzőnél időzve, a jegyző egy szegény vándorlónak eMdftí adandó egyedül hagyta szobájában az előtte persze egészen gyanútlan egyént.
— Iiflallak K»kj KaiíhAi. Sottonji ffrtrgy m«g-1 H JttSfSs ga-As '8S év?«—torttanr—Byrk^wwf rösgfeptej június 30-áo 7 Waajws korában, Koloogjrs Fwidc awgtialt. jiUiu* 1 ia 43 íves kcrábaa. NikUu Emma Deg!<a)t jaliüa I4o 1 kónapo» korátaú. llQ*xti f«rw< mtfluilt jttUan ?-m koríta*.
--, üjnépi mnUt»ig.
Jókedv és kedélyesség ^tekintetében párját | — Hlrtelei ksNI. Kolongyat Kocsis ritkító mulatság volt Péter-Pái*isapiánEbenspan
renc nagy kanizsai, aopron-atcái foldmives, julius hó 1-én tát hoson az erdőről Fleischacker Albert magyar-utcai kereskedőnek. A fát-a kocsi-• ról lerakta, bement felvette a neki járó pénzt. « kijrivép aa udvaron tévő kútból naff L ott rrtgtön összeesett
ger Lipót köztiszteletben, álló nagybirtokos ujnépi birtokán, melyre városunk értelmiségének . nagy 1 rés/e s a szomszéd bir*oko<ság megjelent. A-ven- j dégszereleléről ismert szíves bázínö, vaiamint a 1
fan-#zi -
veaséggel'íügftdtftk a frürüen érkező vendégekéi! a rocgujitoH ujnépi kastély v-nraudája wId". mtly tér most már parkirosva van e- rövid idő után
Fereoczre bi<vánt kik folytatólag a családfa emeltek poharat, Varga Lsjoi tCbeftspaoMr Leót éitáti, Ebenspanger Leó a vendégekért, Kikoe bíró a háziasszony távollevő az filmért, Tuboly Viktor a kövefletO sikerűit rímes fel köszöntőben ss Ebenspanger családra :
A ki ifta aagyar tabar ---
Gyönyörködik a kéjwn, Mai/ elöttaik u)/ vitiiaua Ttrll al au Itynépm.
l'jnéjmtk Mj birtokosa üjji tatta a kaidat, Cj itt miadai — * itt honol a Magyar vaadégsaaratat.
9 na lagfókk s háai jps'^á k - r- Hon ssarati a inait'
Mfanyi iemaa cíí-ldtédVt -Jókevtja a caaiád
Kiráaom még igén iokssor E^jütTliink a kéjwt. Hépasitas ba sx ktaa Miadaa jókkal C^aépei.
ViUiiuiick a Lajaaut a ' "" ryntakta'-CT'-t<aaafa "w '/1. joStewg. . Eljao EWatpaag*>r Ltptii *
loi^^^tíf^fMU^t f ^ " " ^......' "
azután újra Tötb Lászlóért emelt poharatür. Pfjed Ödön Polgár é* iiikoa birrtkra, Mikna aa ügyvédekre; Tuboly..VictOr a hazi nőkért, Varga p^gármaatan alteti^Miki>sPiiiUii^Piil>ai a< egyetértésre és hátságra, UyörfFy Jam>« a j4- srowiédnkrs Plihál Farenet Svaatiu Károlyra, ( Síikibs .bíró Véberre e» Vargára, Ebenspanger Ernő a következő verses toasztban Tuboly VRt-tort élteti :
Kia ardóakb'B aokts fsxt*. l (k azért o«flT ragvok pa«ta, Vaa Itt aái. kfwk xuacs; da aök jó YM<*»ijrt. FiakáliMáf Skaatcra^ra
Jikíji lagfBbb «kasaags.......
V«r«at is mond '•frftor, atrkor
^Eljaa hát a 7'wW*
Vikim
meghalü btegenf J polgár hat jobbára apró gyermeketbagyott hátra,
kik értesülve az őket ért paerencsétlen csapás , ____.__
rá/ sírva, jajgatva (ntottsk édes atyjuk holtes-j-is kellemes benyomást tesz, néhány év múlvai téhei; — a halottat saját kocsijára telté^ s,pFdT^ *»6p H kellemes hqfilyé teg válni. Aa siáliitottak laktoára.—Megjegyezzük, hogy: trkező vmdé^lür~ebed idete dött a yertadán | mindez este 8 órakor tortént, — de orvost a! gyülekeztek össze, Röviddel két óra után kezdd-városban találni nem lehetett. Puroaa! dött az igazán tényes n n legkénvesébb igénye-
— Tdtek. Pákán mait. bó 29-én virradóra ■ ket kielégítő lakoma, kínt a kastély árnya« oldala éjjel lí órakor tüi Üt&it ki: Leégett egy iaköbái|eiőM, hol. szögbe alűtoti ket. asztal mellett Jog-melléképületeivel együtt, és a plébánia kárára; ialtak helyet a veudégek. Ebenspanger és egy kazsl szalma, Betiégett 5 drb sertés. Fél. ! Ernő urak mint stintén figyelmes frőzi gazdák órával későbben Míkifa községében is ttiz volt lotyton a vendégek körül voluk és kilogyhaflav ott leégett három lakóház és ezek* melléképület nok volúk a síives ^bislatásbao. Megjeleotek ; tei; Egyik háznál bennégeti négy darab 16 és 7 j Tútíi László kirf írvszeki elnök, Bábőcílay (íyörgy dsrab szarvasmarha. Mindkét tüz keietkezésének polgármester. Ambrus Kerencz aaent-balázsi plé-oka ismeretlen' ugyan, de valószinü, bogy szán- bános. Hogyay Ödön, Erdödy Lajos, Fiscbl PáÜ dékoa gyajtogatáaból eredt. Dr. Fried Ödön, Györtty János, Gőzön Lajos.
— To!v*Jlá» Szilvágyról mult bó 42ö*ikán í (íötze Róbert, Heinrich Miksa, HoiTmann Mór, j 0 darab szarvasmarhát loplak el a legelőről az! juhász György. Knsus* Boldizsár, í)r. Kisslatvaa^ uradalmi cselédség kárára. Á lotrajokat üldözik,] Lovák Ede, Löwensietn N., Lőwinger Izidor, j de még nem karQjiek késre. - Mikoi N., Merkly Antá. Muzset, Nábráctky Lajos,
— Egj kii feltlláfealtAe.^'Xtvelet ve(- 'Fálff|f erdési, ^losaer Igaát» bolgár Pá^ Pliháli 'iöilk Lazsnak ró) az ottani építkezések tóműnk*- Kerenc*, Dr. Kotbschild Samu, Dr. Schreyer L.,| vezétéfétdl, melyben a levél irója Swjy Péter Scbers Hikhárd, Somogyi Gyula, Dr ázabó Elek, i helyre igazítani skarja, lapunk rauit szamában | Sáringer Károly, Stern Sándor, Stelezer iiusztáv, hozott azon MrQnket, hogy a palíni, illetve laza- SQmegby Kálmán, SvastitS Károly, Tripámmea i neki építkezéshez a tulajdonos nem helybeli Gyula, Tuboly Viktor, Unger Ullmann Elek, Varga | épiiészt hívott meg hanenridegent, helyre igaai- Lajos, Veber Károly, Weist Tivadar, l>r.;Viola, fásának alapjául as veszi, hogy ö és a körülötte A család tagjsi közül Ebenspanger Uo éa EroS. levő munkáaok mind magyarok. Nos hát Nsgy ^ A menu a ktivetkezö volt: Org* a la crérnA or, mi soha sem mondtak azt, hogy a mnnká* au beurn, Illet de boeut á la jardi aok nem magyarok, hanem sióról szóra ezt Ip niért. Epigrammes de vean-Risi-bisi. Ölé el tuk lapunkban ^Sajnálattal trtiM'lnk, ímjtj a oaoard. Salade CompotS. Fátiaserie, Tourte. Glace j nép nyaraló épiMhtt nm a hfftfbflí jhmil hí- en lorme. Desnert. Caíé.
Púhál ^erencz a baráti szeretetre, ~ ilr. Viola Ebenapanger Lipótra, Svastifa Károly a házi aaizonyra, H«>tTnann Mér Polgár Pál bíróra. ttttttI—heg*d0a»0yés»w.-Vihál Kerencz Sáhsger Karolja, Tuboly Viktor Herteleodf Bélára, Mikos biró WlaMsits Gyulára, P'ihál Wlaaaitara, Tuboly Viktor a főispánra, Dr. Viota t>r. $<*breyer Lejoer*, Brr Schreyer Ebenspsager Leóra emeltek poharad A fényes ebéd, me joak Utolsó részében nasy szerepet jáiszott a pezsgő, s mely mintha láthat-lan jótékony kéz öntötte volna, ki sem fogyott, a társaság egy része a* est egy réstét szórakoztató kártyajátékkal töltötte, a ma*ft pedig a kuglizó tért vette birtokába, <*vyes <-»oportofc pedig érdekes beszélgetésbe merüfték. Közöttük jártak-ke:iek a páratlan kedv^s<egu házi n(>, a k.íogybatai an kedélyű háxiur s a család többi itthon levő tagjai fi$ yelraök sok jelével halmom el a rózsás kerié y-ben mulatozó vendégeket, kiket valósággal elragadott az a minden* Uóben magyaros veodépze retet, melyet itt tapasztaltak. A vendégek egy része 9 óra fe'é távozott, a másik meg on maradt egy kis vacsorára a ugy 11 óm tájban búcsúzott aha vendégszerető családtól egy .kedélyes azáp nap emlékét vive magával. Mi pédig azt kiváajuk Uíftép bfftokosáaak. bofy a Mriakkai egyOH Viránt, crncant, jHurvant t •
íéttiinht, hanitn id$g#nfktt hbM mttj a tulaj ilonoiy Miiig Nagp;KanitiéittCfc lift ranitafc nak* M mtUpítéMii,* Ha e sokukat j olvasna, látni togja, hogy nem munkavezetőről/ * munkásokról hsnem épithi, mflépMuPPÜI (arohítéekrrfU) be-széliünk s es ön nem létéit nem Is ssólalha-(ott fel. fjeiét még a oyilttérbeo sem rkösöl-böijük, mint oá kftváata, />aonak sserkeiatéoél fogva. ,
A »U+wmtéuj lsg|srsriám* clmll
A lakoma a ,'egvigabb hangulatban folyt le.. Csigányaene is IQuerezta ast, miközben élénk bessélgetés fejlődött as egyas csoportok közt, a mire kQlönben néni igen volt idő*
A harmadik fogás után a básigaads emelkedett fel és meleg aaavakkal kifelesést adott a fölötti örömének, hogy oly disses társaságot láthat asaialáoál, ftdv&sli vendégelt s kívánja, bogy tói éNaaék magukat. A meleg hangon mondott rtlköe«önto lelkesedést keltett, mely asután aa
__|______ _ egéss hosssu ebéden át igéssen a réieás kedvbe
antfsemita lap 94-lk ~i«ámáfísn egy leitől Jelent I esapott át és megeredt a tóestok árja íp. A Ixáxi-meg Kítyebáaáról, mely súlyos vádakét emel a gasde után f.lsőnsk ssóllalt tói Tóth lAnló tórv -aaldó orvosok ellen általában és Mvaaetesen síéki elnök, kl ssellemesei> a Hal gaadára s az vaerény ssemélyem ellen. Elmnodja a tebbt köstJurndré smelte poharat, mtly sajna lelkesedést hegy én egy talált hulla rendoti vUsgáieta fs|é*|kellvé a fóvábbl siót Mikos bíróra és Pltbál
Irodalom és m&vészit
Hlsgysr ayelvtsa A miniszteri tanterv szerint a népiskolai taoitáa céljaihoz atkaimasva irta Deme Károly, felső leányiskolái igazgató. I: Rész. Aa elemi iskolák második és harmadik osztálya ssámára, ára ffisve 16 kr. kötve 90 kr. U Rész. Aa elemi iskolák negyedik onstaja^ azámára, ára ftfzve 16 ki. kötve ® kr lH fte^z. As elemi iskolák ötödik éa hatodik osztálya ssámára, ára fttzve 30 kr. kötve 26 krajcár. E munkát több lap birálta meg. etek közöl felem-üljük a »Nemzet, bírálatát, mely így »z4l; Nemiét 1890. máim T;* Magyar nyelvtan. A mi-níszterí tanterv szerint, a népiskolai tanítás céljaihoz alkalmazva irta Deme Karoly felaö leányiskolái igazgató* Három részből áll, bárom külön füzetben. Kiadta Stamptel Károly es. és kir. udvari és kir. akad. könyvkereskedő Pozsony baa Ara egy-fT fizetnek 16 kr. kótva SO kr. Ritkán láthatunk magyar iekola^önyvet, melynek anyagában és formájában oly szerencsésen el volna kerftlva as agytalbbaastó elmetetek es as érthetetlen nagy szavak hajhász áss, mini Deme Károlynak a azé szoros értelmében rövid, de
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
*r Zala 47. mA®. (S. lap)
1891. julíot hó
velős nyelvtanában. Semmi nagyképttaködée, semmi pedantéria az egész munkában. A legnagyobb dmrtifi wdltö józan éitiiií i egy*z*u tárgyaláaaal a gyermek józan zenére apellálva, ugysaólván iétzzsa érteti m a maaka • gyér-mekkel nyelvűnk legegyszerűbb ét ~tegeompHeái tabb azabályait ii. Sokkel több súlyt helyet a practicus példákra, gyakorlatokra, mint a nehézkes, dehmtiókreKüIönőa ügyeimet érdemel-aek a. műben a feladatok, melyeknek világon-láfl i a gyermekek eszéhez mórt volta mellett M) ai elérendő cél mindig saembeazökő ée megérthető. Valóban, azt hiszazük, hogy ea a módja as alsóbb iskolák részére a tankönyvek Írásinak, a melyei Deme Károly— gondnlatosan -éa-aierenoséseo eltalált
— A .Képm Cialádl Lapok" 27;wi-ma a következő tárialommal jelént meg : ^Váratlan vendég." Prém Józseftől. ,.Ismertem Agykor'* j Sziklay P. Gyulától. „Irodalmi dolgok" Rud nyánazky Gyulától. ,.La Róchefoucauld gondo- indult, lataiból" Béri iiyu'á'ól. „Egy asszony miatt" j — AÍíöz a sirhoz iuduitam
— Tegnap érkeatem ide uram — éa azt a áirt lel kell kereaoem.
— Ha ugv letók, eTve*e(em.
Szótalanul mentek kin ideig, régre Endrey törte
meg a csendet. 'r";T'1,1 ..........'■ M '-uJBk
' — lsmertffőtf ^ kérdé fttrkészfr tekintetet vetve as ifjú halvány, szomöfé arcára.
.— Oh igen! — Szegény artp -leány, ki hitte völii, bogy as alatt a viruló" külső alátt oly rettentő betegség rágódik életén. — Tüdővész! Iszonyú szó, --
—.. Tüdő vés/. t — kiálts Endre? összecsapva kezét, —' hiszen két éve, midőn utolszor láttam Öt, a viruló- rózaáboz volt hasonló.
----Két éveí——oljao vvl.t akkor ia, midfro én
mégismertem öt pedig annak egy éve sincs
_ Ta'án terhére js vagyok,,■ — .«zóit Endrey j írt 70 kr, tengeri 7 irt.
egy. eíágazo ntnál megállva. — legyen szíves az __
irányt .ctegmutatni, hol a kérdezett sírhalom van. ön pedig menjen arra, ahoz a sírhoz, melyhez!
pPplll I ||1
én is a melyet" ön I
Közgazdaság.
— A i»o»«l «»rNiAg«« vásár jnniua 30 áo tartaton meg eenk xéeavéie* meijet*. Marka K ló igen aok bajíaiott.- de kevea eladás töríint ; a vevők lanyha véte-kedve miatt.
— 4 Kabnmttdlríről. A* amerikai bő termesről érkező hírek a hét régén az orosz gabonavetések roppant kedvezőtlen állása fetöl kiszivárgó 'údósitasok áifai ellensúlyozva lettek a az uraikodo'* lanyha hangulatot .szilárd irányzat váltotta fel. mely folytonos áremelkedésben nyert kitejezest. Nálunk az aratás javában folyik. Repce már he van. hordva, rozsot mpat aratnak.
[Névleges áraink : búza 9.25. rozs 7.50, zab 5
Szerkesztői üzenetek.
i A ,N"»ffl*ef-nál. OróMaiel rsttik. tárcát* mert as aár ~sedve volt ; da mint látod ad-
ÍIS fa
Vértesi Gyulától. „A haldokló költő" (Reviczky I keres.; Tj_____ _ |j'A#ttn
Pyirfa emleZs/arawF.t Kafefrt iSftMorJól „A - Badreiy iwrtéen megáíh ** rébém#b az
székesegyház^' E—sből. „Gyors segély balesetek-f- És miért megf ön ako/ a *frbo* ? mit fcere*f* »5wwW karaténk annál joöta mwixiuk nél;( Dr. Földi Gyulától. „Francine'* Irta: Amtrfríoti? — kArAm*t* fakényteieuül bi%ae keményen •» M< t..rtkT»>üakH, A aipakto aiacánlirtál Megy,— fheuriet. Fordította : Mo'nár Gy^ula. - llumor. t Azért mngyek ahua a airbia, mert abba ííl Ha wn karai. jön»i fg
— Mindenféle: A hét tiikre. Mefiaztótóí. ~ Ke- étetem összes boldogsága tan ^Itamatf..
{íei kővetkezők: ifeboeaky Kálmán. Vizive- [ — Az enyém is! gondola Károly halk oeipéd. rr-fca- Fornaira. — Wd^gpár. — Ua-1 sc>üajjal: -^r—1
génymeHéklei: ..Démon." Irta: Váráéi . jlptaT, 1 "Megfogta a llatai ember, merően ránézett és StépirodaTmí lapjaink e legjobbját melegen 1 pzöron^va lérflé^
a|ani]nk oivasOmimaR.
CS-AJRiTOK. Nina emlékkön
Remek két tulajdon: barétedg, Meretet, Örömben, bánatban egyaránt élvezed — • Sztremséú iereit bdrwm~toíflrtfiMi Soha elne Hagyjon ez a kit tulajdon! Hej. mert arany, ezüni, gyémánt nem boldogít fíaráttág, tterelem öcezze ntaid • . '.
120 Ul
in.
# A- .Budapest Hr>l- któik "jj' bftmáUt^B
Hew-Tork A4i»k. várjuk, adjak! Xisa oryftsnak> Júl raa,
Láttam már sok, leányt, hódítóan uépetu FettvfUm óhajtok Haíüknái izebb képet. Arany polt a karjan, gyémánt n fülében CeiUag k lehelne, tündérek kertjében ! Hej, de arany, ezüst, gyémánt nem boldogít, HariUtolg. tzrrtlem atezze utaid . . 7 "
LiUtam máeJormAt ie, rútat akárhányaid Szeme ezintelen volt, areza. ajka eiipadt Df nép rqit a Ulket krizlály a ktdélye,. Színarany a tzioe, gyémánt ajka méif. H látod szírem hölgye, ez az mi boldogít : liarátuuj szerelem övezze ntaid . ,V
S ha egykoron, tariced virága kinyill\k, Ék jegyesed képe Mf^^ r*^- -S telvitüliön bár mind, mit kíván a lelked Emlékül en tőlem fogadd cmk ezeket: Arany, ezüst, gyémánt mind ez .nem boldogít; Barátság, ezerelem Hetzze ntaid * . ,
JlíTlŐ-
— Szerette őr?;.. %— Nagyon szerettem! volt a bús felelet __Éh ö.,. 0 is viszont szerette öpt ?
. — JÉ)|h, minő kérdések ezek uram ? mit ér- j dekli pnt a mi sorsunk ? * ~ u«y hiszem ezek u'án én jogosabban kérdezhetnem öntől ugyanezt, j
— Nos en felelek is. Igen,szerenem Őt szivem' mélyéből és ö is szeretett, nem hinuém, hogy: megcsalt %ola»; tMoIétfimbeiA Hh'Unfil máénak adva szivei. w
— Tehát midőo én megismertem ót, már sze I retet*... ta en balga, l.ojyan reméltem !... Azér^- ———
mosolygott hát rám olyan szomorúan, midőn meg- j ----—
vallottam ueki szerelmemet, azért P^fS^1 MiUnéBtv* *
midőn azt auaogta Wetettil: | agyok boldogságra teremtve, •
Ifyilttér^T
B«lfta tireaa4lr aslvat fekete «•* ssiaea mimM^m tft kfUI 9 in t:> khf artrrkmt (kurtJUi6J 10 aMt> banVuillit rénankíat éi végaakiat vám- t* po»t« Ui^ mentess fleaaakerf (ea. é* kir. mérwrx «wU1tté) gyári raktára. Züricbew. lliat^kat kiriaatra aaíbDaal kttluZ Levelek ve Sra frrhé 10 kvot Mytg rMji*ztanih', ' ' ___—---ij--- ■■ mm.' f m. ■ ,fX|'
Felelős *zerkt
i n Palotai Ake«
arcfan a kóny, feledjen en nem
roTatbaa keaUitiakSrt W—Vtllil Wi&fi
~v ii "j" "jfiawk."'*"
A közös sírhalom.
JiftjK.' i-
Irta: Karay Anna.
(Faljrtatia.)
Endrey másnap elutazott, hogy azt a azál virágot a drága sirhaldmról letéphesse örök emlék gyanánt.
Midőn megérkezett a bérkocsija az ismert utcákon befordult, előstör is Szerdahelynö magas, mél'fcágteljea alakjával találkozol*, ki kiaebbik lánykáját, Evelint, Lenke hugocaká|át vezette kézen. ' •
""" Mindllllo a legmélyebb gyáaaban.
A asél feléje lebbente Szerdahely né hosszú, fekete gyáaztátyolat, aaédOÍve takari el areát előle, mintha egy vibaroa, nehéz lalhö rrpült volna feléi
Megrendelt a kertésznél egy lehér rózaából (ont koasorut éa felkereate azt a atomom kertet, a melynek neve temető, Egy peroife megil t a kapuban. Hol merre kereeae öt ennyi eok, sok Mrhalom kösőtl? < ilbolyona^tt kifőttük, de nm •alália.
K főúton lehajtóit lővel mv fiatal émber kóae leden, eléte ment #i'maga<n'itá
- Ugyao kérem merre van a Haerdahély Lenke aMaf
Ai meglepetve néiett reá. *
Miért kerdeai tőlem?
az én eletem nem az enyém... Szegény leányka, midőn kéaöbb nagyon beteg lett a megtudtam, hogy tttaf régen él van jegyezve a ha'á nak, azt liiuefftf ea»kka! a- ^zsvakkei erre -czeliott pedig nem a halálra, önre gondolt... Urain ve vonja jgy "*xze íioinloká', ö bft volt Onhóz vég; ercéig, >zerette Önt ee szenvedett önért panasztalan, — atf Nzerettem őt remenyte'tnül. . tílyan mely t>ánat sugárzott slfiatal ember arcáról, mig kimondá e szavakat, hogy Károly megállt ea melyegen megszorít a Iminket kezét. 1 ^ Moat mi^ ^niadmiv. Sem nekem, sem önnek ínem maradt egyebünk egy nirhalouinái, '— legyen | e drága airha om — köxos. -I Hallgatva tettek néhány 'épest, a Üatal ember j megállt egy karcsú fehér — márvány obeliszk | előtt, ievette leiéről akalepot és csendesen szólt; — Íme Itt van a közös sirhalom...' Károly mélyen u»vgitél|<felve kulosolta össze két I Kézét elötre, szemeit az arany betQre szegzé I melyek e«illogva hirdették a "kétíves nevet: •Szerdahely Lenke, élt 19 evet«. Alatta egy bevétett, latort arany rózaa éa e rövidke sirvera:
HI Kl> ETKHK K:
xxxxxxxxx^oocxxxxx
„Vlráf itaUatt a toaoay kartjébe
.Ki Ufail vitt a kaiéi, Virulj faea RaebbM, kaldogabbaa Korán letört iatp n'»a«aaaal *
Nézte merően, hoa^aaaean az aranyos betűket, mig nem elhomályosultak szeme elölt,, szivére va-lann mondhat lao 'lydalmaa árzéa nehezülL, — la. ha)oltt letépett egy öazirózaát a airbalomról, aztán megaaoritva nénitfa, tájdalmaaan az ifjú keaét, aaó nélkül, gyore léptekkei távozóit. « Oh a szívnek fájdalmában ierhére a tanú! Nem ia .ment, szinte futott ki a kapun. Útköz-gyöngyvirág éa | b«o iámét összejött Szerdahely né magas, gyászos alakjával, nagyon halvány, dúlt lehetett as arca, mert a gőgös aa^zooy* ki máékor egy piilantáera aem méltatta Őt, meglepetve bámult reá éa csak* nem megállt előtte Ai a gyáoafáiyol Iámét feléje lebbent, melráakédott éa futott tovább a ksáttö-dába, hol lakiéi volt, ~ mivel atQlői rég elköl-töivéo a váróéból, idegenek lakták a régi háaat, ott lebarult a pamlagra éa két karién hajtva lejét sfrt, mint | gyermek.
I, ,. IFvIjtMjik.)
Leszdllltctt áx
25%-al
Z(inifiikariiiátty-Feii!ie!t-Hajt6
Blaat i a üsat>»dalommal, miad«aléla takarmáav «1-tartsrsara, tudniillik
a ffl, tékere. hnkerlec répa «tb. la karmailNj umIz xóiden édeiyn velA et-.'artásara.
ÍOOO dx"bon
felül lett főiünk elküldve az Osztrák Magyar
birodalom ha é-i Nén. etoraaágba. Valamennyi ras^zerkezetü .1 emetöpár 2(fttO emtrnyi zold takarmány nr* most .csak 75 frt. 'A hdeméra reeerrtiral együtt . 10 t
fíaxzmituti utatiUh, m*]y könnyű kádért tftnit valamint lerwtrftk, vélemémptk ée bizontfilvá*y<tk tnfjtn ■ * Wvmentr< faVdetnek. ■
Lepjató tiüliíi;!
Mt-eke
kúton boaali kerék* öesaaállitáaeal. — IpadlU két baráiéá|a «ke, ■aljat aiíit egy karáwlái méralént ekéi e adat méwHai ekéz és hABloIó ekéz ia lakat haaaaálai! Kf/eU Ima kerék mm a«cy a Már filaiáatatt nwéle. A l*t«cru«rikb uerkaML Eltáaé fwéméay. Tewt^k kérni kAraiméayaa leiráat » tm-aik kiaérlat^t teaai ea aj talál Más jngral liakaáaV naitu fiiadba ipara*) «Jlamb%a. g^* Jéiaiia« ée prdbaldó. -jjg gg^ S—10
Ph. Mayfart & Co. Wien,
Táberetraaae, 76 aa|ea ■aellelU rraakfavt ém BarUa üazffaethjí, gépészeit gyár, vasöntöde vv goz-
kalapáce gyár. Ráaaletae gyártáaa a flUdMlvtláai gápakták * Wrkéaai-táat gápakaek, pZMelcaeltart6knak, atáetéfipakaek dr. Rjraeirl- taabadalMa Mariát itb.
Medrtakal* Aoaikftk fcariaielBal
Jttvttrielmi Mellékkr remet.
Sxakavatott Ifjae Igjalklk, *f teljaeen fúlíd baskkáshos felvétetnek lAnréa/aaarftlcf * engedélyesatt ioy^hU'ilnk t társai tára mtyiiJibMl _
Felette előnyős feltételek mellett ^TlmejcíE^^
adatik. Ajánlatok*! kórjuk „100 <ü.ü dm slatt DMMk«n J. klrMal ÍM4*|ákM WlM, ImK ii-t T. TaUfott 4091. Iltélll, .
§w i-e
Nagy-Kanizsa, yasárnap
Zala 27. szám. (7. lap.)
1801. jajítta
QCHLICK-fc
Vasöntöde és gépgyár Részvény-Társaság Budapesten.
öyár é« irodák: I Városi iroda és raktár
VI külső ráotl-it leee te. ss. . I VI. Fodaisttioiky-'titosá 14. ssim.
Ajánjs kitűnő és stilárd sserkosetü, 911 16—24
g6a- én Járgány*;tfi»l6*kéiiililetelt és ssámoeeleő dijak kai kitüntetett «*b
~ M( HLI( K-féle S én 9 vasú ekéit, és uak mélyit$«ckélt, ernteti Sthlick h Yidats-féle egjvmmm elséill
talaj mi felo wmkffxelt, boronált én rffctttrti lienicercit valamint SCHLíCK-íéle ssab.
TEIaladóa" acrfeavetéarépelt.
KOTZO FJLX. BCDAPB.IT
VIII, fiJJUÜ fit UL Ilim
Ajáal
IrulftNl limltiáá kévtkoié af>>égépiktti l«fajsW- ea Ispcgjaet -ttarkmM. acáiálréi/araf a t;
gyobb miárdjaf és agyusertség. • lefsajr > "■'» arat! 4a a *af* k*!*^ - a
legkönnyebb jára* és a Ifun'—**+•
rkSÜK—-- - ., --
CompoDad gé»—faayakm Sf > tüzelő M^ur BntUkafituMl
Oéi«>i|>iytkai. fa-, *aén- ée fűtésre t1 j—Jü )é er»>jrfg müm jéwiépléklt MV 4-ese? Miilwrt hombsé. lakát toldást mm iféftjlé aealfe* ráaókkai
fVsOges |éiMé^l4 gépeket, 3V4 lóereju kettős tuatité »serkeasttsl árpakéjaaéral és ralaaart kss«*rr»i. T<*áJ>U-mindenféle járjrisjrcséplfiket vsttfépeket és egyéb gasdasáci gépsket
Ölesé Arak. ^ Keéieté flieiétl leltMelek. *9I 4- *
}sb
kai L •
Kitt let bea tassak továbbá labeaailMllu reslÉk (IAIKR és fIDATS reaiiier). lakarmáajkénllé lé^k, lekéri msresaUfc^é* étrálék, makU lékaj féle „Ri^AHa" iárálé-géMk erlkájliéra, iriimalmik és etojmilim-kérilllMilk KMlil amerikai kéfekMé és marak> raké >raté é» fHáuilé léfii, nállllkilé mní
y—lik «íb.
Injfii ItzGtóst feltételek LBÉlipil int
Mh Ár)f<ty»4k kmlnatra \ngym h !>frmn\Ut ^gra
J ttftko^s-Gaerteer
Budapeat, IV. vaczl-utcza 21.
As 1890. évi bécsi gudaségi és srdésseti 1 kiAllitásoa a
M0 wlm éremmel kitüntetve- gg i
Száll ii: 8(^1 I
ssAlllthstö és UUadó mesei és srdssistl •
TUltáklL
Erdészeti kenik hossxnfa és tttilk axáill- j tácn •
Billentő kocsik föld, homok és kmrlos ssái- I Utászra lsfsjsbb nerkeMttel
Pályaherendtzhek tiranaira általunk t*:lű zutÜtnek és üzrwrr kitten átadatnak, 1

• ^ % J i
* i í ® | ' 3 i I
!|. p I SfB
I* ~ J » í » ,
i| r N . « i « I
1 " - ll----* í y 1--K* +
|T| c | jj j
Y*r fj * j r -Ü j t
** i a ■ h"« ti it 1 ■ y * | -1
1! m « .r-f| i | fii
I? I "n *
Z y Jé , » i u '-i * *
M í Íj 5 ír
ü W lif I i; ifei
ii—U-11 a * ► * ll 1
jí * . 3 e u * Síi
t^ h II» V*±11
11 :"§§ ; íi»'irr n y -íSB 2 tis iiL ;
: J A c ^ J -r* H s j 1
íj ÍJ 1 ' íigi í| 11 - ^ - jj i i
| U - * íl*^TtÍ
!röi . PTpr
. i \J & - 5 É 111liJ 4
í I Í 3 * } It i J
■ i r! f |í ® » - i: 111 ij 2 1 -l
■ . _* 4 ' 1)_
Haris 01 Icerlö-Fo*-Créin.
KA hfk I XilkMi<t»>l«i> rí*ia idáig • iipiéft.1 Urté kitniUtttl > M
llSgtltM .
ALODONT
EgíéMééaüayi hatA§áa állal tniybírdloa. Httoss alkalmai uts/áaoknal lllstSMS Mltl.^B |
■BT ÍHllmitlll eaéf A lSffJVaffékk fS( o ■ésraál Is.
• Jeeyiák ' JfésMlonsás H Finulminsáibsi a ItMiiyobb I iraeMés/syel bitss4Nthii r agy •• s4vifsál, mlii i Itsmifsse titi kerSkbss ée sf «f)>aerl pelfá? kásieái U tisssMállsiik. SM 14- M
Kapkalé a cyásy*seréieek é* ItlaUeeréeilkiél Ara §gy ailsralniak u sr. Kas* Reaie«-Hi Sékéeri él Tasbar, 8»eesfcl<f Ailulf, Hlfm MKUla Martul éa IInkar él Pri* HT Ml lyöffisaréai SfSSl.
■ Lnser' L. Tonrista tapasza i
- kirfőtan ét yyftriffn iifrt if*1' i / ■ ■ \ H /yfHícrw, lábtalp éa tarkón IvrÖ^r . \v apfúMot e efvéb boiLrmJni/f/
M* ell«s. a hatásért A
F|H vállaJtatlÍL Á ijójotá-
-----A ISft "1
líi J- mmmi _ VT • v?yraé|uells-
i . Xsr^ v /rnrfi eümá-
uaa «_a wt / nyok béteklit-
wpr >4 ^ h#,6k
r*fjr<1 /í v/ emu KNKa l.
^kss^-^ ACv/ 9WfiÉt4réban
^ X^Jy Msldllnf-Béos.
Valódi e tapsss eesk tk< kor, b'a basssálatí ntasitái* I X^ V/ ssl ée minden darab a föntebbi - y^jp* V ^ védjefygjrehs atáirámt éTvah láf-ycVyT ' va. miért üórakodnikell as utánzó• I / v ^ iokltf. Kapbatú ^'.-Kunizsán Marion I ^r -y Hybfiktifék,, fi Iklm L. |
Cisk mUkor ^1441, km Knéfpp H«ftMwl>én Wkrti nrmmk .lálrá _ láysl el vsa láitau^ _•
^sk IÉMB
- lg
y Főralrtdr:
c XaKfKaiiiiséni ; IruUer Júzs+jnél*
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 27. Mám. (6. lap)
1891, julios hó b én
telös nyeb'anábau. Semmi nagyképüaködés, hmwi pedaatéria ai egéss munkában. A legnagyobb dicséretre mól tó jóaan éssassl • egyszerű tárgyaiimi a gyermek jósén essére apellálva, úgyszólván jetaxva értei* meg • munka a gyér* m«kkel nyelvitek legegyazeröbb ée legcomplicál tabb azabályairis Sokkel tttbb auiyt helyes a pricticua béidákra, gyakorlatokra, mmr a ne-béxkes denoitiókra Különös figyelmet érdemel-aek a műben a feladatok, melyeknek viJágoa-aága e a gyermekek esiéhez mért volta mellett íirJtt eJéréhdfi cél mindig szembeszökő ée meg-érthelő. Valóban, a*t bisssatkk, hpgy ez a módja az alsóbb iskolák részére a tankönyvek Írásának, a melyet Deme Károly gondolatösan ée sserenoeéeen eltalált.
— ▲ „Ktpea C—láél Lapok" 27. exá' ma a következő tar latommal jelent még „Várat I lan vendég." Prém Józseftől. ,,Ismertem egykor"! Síikiay P:fiyTiltU)i, „Irodalmi dolgok1* Rud | nyánasky. Gyulától. ,.La RocheféóceuJd gondo-
rr Tegnap érkeatem ide uram % ea axt a art tel kell k erező em
— Ha ugv tetmtk, elvexe'em.
Szótalanul intniik kUideig, végre Eüdrey iötífi.
meg a csendet.
—• lamer'e Őt I «•» kérdé fürkésző lekintelet vetve az ifjú halvány, siomoré arcára.
— Ob igen I — osegény szép Jeánv, ki hitte voln, bogy az alatt a viruló külső aiett oly retten tő betegség rágódik életén. Tüdővésiíkzo-qyu szó. _ ____________*—--•• -'.:
— Tüdő vés*' —- kiáltá Endrey összecsapva keiét, — hiszen két éve, midőn uiolezor láttam j Öt a viruló rózsához voJt hasonló.
Közgazdaság.
— A aaial •rvaAgaa %ánér jnmus 30 áo tartatott meg élénk részvétel mellett. Marha ee ló Igen aok haj'áfott. de kevés eladás történt; a vevők lányba vetekedve miatta *
— 4 gabnaisletrél. As amerikai bő Termééről érkező hírek a hét végén az orosz gabonavetések; roppant kedvezőtlen ál fása íöHfl k"i~ szivárgó Júdóaitaaok áítal ellensuíjmva lettek s az uralkodói» lanyha bangolafot s*íUrd irány*# zat váltotta fel, mely folytonos 'áremelkedésben nyert kifejezést. balunk sz aratás javában folyik.
— Kél éve? — olyan volt akitor is, midőn én Repce már be van hordva, roianf most aratnak.' megismertem öt pedig unnék egy éve áin<g^ Névleges áraink : buxa 9.25. rozs 7.50, zab 5
— Taán terhére is vagyok, ;.*zólt Endrey!*rt 70 kr, tengeri 7 frt. • egy eíágazó útnál megállva. — legyeu **zives az
irányt tregmutatni, hol a kérdezett sírhalom van. i ön pedig menjen arra, ahoz a sírhoz, tnelyh^zj indult.
Iataibólu Béri liyu á'ól. „Kgy aaszor.y miatt" > Aho* a sírhoz indultam én is a jnelyet óni Vértesi Gyulától. „A haldokló költő** (Reviczky keres..
Gyula emlékeseiére.) Felek! Sándortól, péesiv Endreiy hirte en megállt és rábámult az ifjúra sséküsaihái^feMéófc jBrrtra liiitrMilaíitii ~
Szerkesztői üzenetek.
11*. fts. X. 4 Öreaowl Ttttuk. úrcaU
nem jöhetett, girt as már <iádr« ?«lt : <U sitt látod atf« »sak balyétr
__~ Hi»ái>t w»^|y "áirbói ? mit kefiapl*rlltflk t fT-t—^ ' jfötiiiaiik *MáL jofcfcaa a»|i<ilt>h
nél" i)f. £dldt tfyuiáiól. „Fi-móm*" irtr: Andréjott* — kérdezte ónkényteletiöl ki*se keményen. • tóffirMak^ A-Bapaktoi »«»anifTd m*%y
tJyütár - JltuBtfJ t— Azért n> agyek ahos a sírÍjV-s. mert abba — Mindenféle: A hét tttkre. Mefcsatótól. — ósazea holdogaága van elteroefv«..-.
pei követkesftlc Lebocsky Kálmán. — Viiiva-|. rr . A» enyé:n ial —' gondola Károly balk
ember, mérőén ránézett es
locipéd. —La Fontaira. — Bo?dng pár. — Ke géoyu^Káklet: .JJtimon." lru :—Varadi AnTÜT Ssépirodalmi lapjaink e legjobbját melegen ajánljuk olvasóinknak.
rorx. Xa jotka!if»t'\ Ha ksrSt. ióasl ftg. 12U O A. ai4>|ip>t HM kélik tr rjji taBátytaa 121. Vew*Tark Adtvk. Tárjak, adjak ' m Int MTwaak Jól vaa, jővére is f
CS-AJEObTOK.
Nina emlékkönyvébe
Remek kit tulajdon; barátság, Keretet, Örömben, bánatban egyaránt élvezed- — SztTeMrsJd kereke bármerre hajoljon* Soha rlnt hagyjon *2 a két tulajdon I Hej, mert arany, ezüxt, gyhnánt Nem boldogU , Barátéiig. tjereUm övezze ntaid • . ,
Láttam már eok leányt, hódilúan zzépett Ferivé eetn óhajtok náluknál tzebb képet, Arany rolt a karján, gyémánt a-fülében ( Állag i." lehetne, tündérek kertjében / Hej, de arany, riiit, gyémánt nem beldeyii,— Barát tág, ezereleM övezze utaid . . .
I/ittam ináef'n mát ir~ rntat' akárhányat. Szeme ezintelen vof/, arrza, ajka pipadt De ezép rott a lelke, krújály a kedélye, Színarany a tzive, gyémánt ajk<± méze, S látod ezivem hölgye, t? gy ári boldogít ggg tfarútzág ezerelem övezze utaid .
S ha egykoron, tuti ved virága kiny illik, Ee jegyeted képe oda belopidzik
ff frfSattií ftih wímfj siífi
KmlAül en tóUm fogadd csak eteket. Arany, ezüet, gyémánt mind ez nem boldogít; Barátság, szerelem Oeezze utald ...
Jtnö,
Nyilttér*>
ia<aé|i'<i
Stt krtél 9 irt tl> km métrrkjat ik >ralt*lól IS aúat«-bu) fBálUl rkwiltit *■» véfmktat ti» én po^tn dlS-
t— __jr. • i r BwwteíM Heeeetoerg €1. («i *■* klr. ml vari ■s4ilÍto)
Igen, azerettem fo sz vam j ^ nklir^ »íífa« ifVéa.tra ..onu.i
hm"Ant - ! köM. UrMr< Srmfrzb* 10 km* h-hjvt rm^ttnnMt
-:—r-—:—- — ,,Tr--77T
aflhalial_
Meglógta a Itatni szorongva kérdé:
" Szerette otTTTT7 —— Nagyon szerettem! — volt a"bús felelet I —
^ eh ő... ő is- viszont szerette önt? - • » _• - #
minő kérdések ezek uram? — mit ér-"!I ft«i7«m »*»▼•« S
dekli (int a mi sorsúik? ** ugy hiszem etek lu'án én jogosabban kérdezhetném óntól ugyanezt, j—ét Nos én Telelek
J mélyéből és ő is szeretett, nem hinuém. hogy t»loa. távolétemben hit'lenül másnak | adva, saivét.
j, — Tehát midőn én megismertem öt, már szeretett ... £s en balga, Logyan reméltem !... Azért I mosolygott hát rám olyan szomorúan, midőn megvallottam neki szerelmemet, meri pergett végig ! arcán a kony, midőn azt susogta telefetÜl: — | leiedjen" el, en uem *agyok boldo^sásra teremtve, í az éo eletem ném az enyém ... Szegény leányka, [ mid/in kftfrbh T'Pgynf' beteg lau * mégtüdtaaa, bogf már régfn ei van jegyeive a ba'ának, azt hittem azokkal a szavakkal erre cseliott pedig I nem a halálra, önre gondolt ... Uram ne vonja
FelelSs izerit
Ca Fa totál 4ko«
A a f nntbu kAsluUakért

¥ állal JUfán -a aaavlL—
HIRDETÉSEK:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
A közös sírhalom,
— Haj*. — Irta í Karay Anna.
(Falytatia.)
tndrey máanap- elutazott^ hogy azt a asál virágot a drága mrbalomról letéphesse t>rók emlék gyanánt. *
Midőn megérkezett s bérkocsija as ismert utcákon befordult, előszőr k Sserdahelyné magas, méltóságteljes alakjával taiáikosot', ki kisebbik lánykáját, Evelint, Lenke hugoeaká}át késes.
Mipdketiő a legmélyebb gváazban.
A ssél (eléje lebbente Szerdahely né hoaszu, feketa gyássfátyolát, ssédQlvá tskará el arcát előle, — mintha egy vibarce, nebéa tel hí» repült volpa if!4
Megrendelt a ketiéunél eaf gyöngyvirág és tebér rósaából foot koasorut és lelkeriatt azt a iiomoru kertet, a meiyoek nevf__^ lematfi. Kgy pvrnra migi) I a kapuban. Hol merre keresae öt ennyi snk, aok atrbalom kOaAti?
Mibolyongeti kSantUtk, <le oam találta.
A tőuion lehajtott tővel egy flatal émber kóse ledaii. ehHe ment és megsWlfá:
• tlgfaa kérem merre vsq a Haerdahely Lanka etrjaV
» As meglepetve nétett reá. _______ —
-— M»Srt kerdevr tt^NVT
jgy i)ssze bomlokáf, Ő hfi volt finhftz végperceig; | szerette önt ea szenvedett önért panasstalan, —I en fueretiem fit remeiryteienQI.
Olyan mely bánat sugárzott a fiatal ember ar T cáról, míg kimondá e szavakat, bogy Károly meg*| álit es melyegen megsaorita -minket keaet.
Most már mindegy. Sem nekem, sem önnek j nem^Mradt tgyebönk egy sirbalomnái^ —. legyen [ é drága airbaom —• kóxos.
Hallgatva tettek néhány lépést, a fiafal ember megáltt egy karcsú fehér — márvány obeliszk előtt, -levette feiérül a kalapot és csendesen szóit; I ^ Íme itt vau a_kóJ$S airháilom . .. Károly mélyen taegitéitodve össze két
kéaét tlóttf, ssemett n aranv betűre szegzé melyek c«lllógva hirdették a kedvea nevet: •Saerdahely Lenke, élt 19 évet • f Alatta egy bevésett, letört arány rózsa és e rövidke sírvers;
,Virág ktUtil a maiay kertjét)*
tf légiid ritt «t a kaiét. Virulj fbaa xwblwa, ba(4ofal>h«n Koria letürt aaép rttnaaaSl."
Né/le merően, bos^sasaan as áranyos hetüket, vezette nem elhomályosultak szeme előtt, szívere ya-[lanii mondhatlan tAjdalmas éesés aebezUlt, -^ le-I bajolt, letépett t>gy Osziróssáí a airhalomról, aztán megssoritva némán, fájdalmasan az ifjú kesét, ssó nélkül, gyors léptekkel távozott Oh a szívnek fájdalmában terhére a tanul Nem is ment, szinté látott ki a> kapun. Útközben ismét öassejött Szerdahely né magas, gyáaáos alakjával, nagyon halvány, du't lehetett ai arca, | mart a gőgna SimoDy, ki máékor egy pillantiara | aem méltatta öt, meglepetve bámult reá és csak-nem megállt előtte As a gyáisfáiyol iámét'feléje lebbent, megráakédott ée látott totabb a szállodába, hol lakása volt, — mivel siölői rég elköl* tösvéo a váróéból, idegenek lakták a régi hálát, ott leborult a pamlagra ée két karján hajtva
fejét airt, m(ot a gyermei, -- ---
""" (fájyiyik,) -
Bl
Leszál ntett áx
25°0-al
zíhtlíhknriiiaiiy-fviiiipit-htíjtó
tal-rfla saahadalommaJ, nisü^aUla Ukaraüay taitawa, tadaiiUik s ÍÉ, Iébere, knkorlra. rfipm »tb. ta karéiámj Miala /Aiden es édesen vti6 eltartásira -J—
lOOO dlxboas.
felül lett tőlünk elküldve az rák ktagyar
birodalömba é-t N^n etoraaágtni. Valamennyi vasszerkezeti 1 emetopár MtOO cmfmyi zfild tah\irm*iny ára most csak 75 frt.
együtt ... 10 M mnn«s kwtíM fnnii t*t~
A.hévmérfí reservárat
ffaatwítúit mt**»4d* wm/V
Immtnt ttrvrsrhk, tébménytk ée bitenf»lni* tfok inffen $ Mrmtnit* kíiUttínek.
lepjá!) UÜkáaj!
Mű-eke
kolüabowli kéí«k • óusaatlitMMl. —■ BcyfSeU kei karas4á|i eke, ■ityii aanrt tf| kariiléi alvalM akéi a salait atvalM •két ék kaaUt« akét i* tehet ha«aaáiai! lottt taa karék mm aec; m aaár felesAeHK* flM«a. A t«|Hiasfrtkk iMrktoi Blláaé iniaiéf. TMHvk kérni kdrtilménvsg Uiráat « taa> aék kta^Usct t«aai »a aj találnéajrajral liafcaiil ■aia« aiadea it>artt«rt illatab«a. Jélátláa
és préfcaltf ó. -^g SS . S—10
Pb. Mayfart & Co. Wien,
--Tákerstraaae, 70
Ba|aa aallaUt rraakfart Sm Rtrlia Gazdasági, gépészeti gyári vasöntöde él gőz-
kalapács gyár. tUaaMaa crarUaa a fttdatvaléei géptkaaíá Wrkéaai-téai gi^aka«k, oSatelcavtUrtékaak, asAatögépakack I _ —± tU Uyd»rl aaakailalBa aavtial ttb
mafklakie Ipatklk kataaiakaek,
^XXXXXXXXXXXXXXXX
Nngy Kamara, vasárnap
Lnser L. Tonrista tapaszt
(iák ikk«r Vil6dl, ha KuHpp Nfbcil)éu lelké®, nraak alálré
náial el vai lálta. -
Síj7qmh éi gyomnH batA ver*a f liúk*;em, lábtalp é« urkoa lévdyr Uaaanai $ >|váb borLrtttJuiu ipA
<usolloa, a batárirt ióUliaiyWÍ* A vállajtatlk. A «ró*> ti- »a«
rákban kapkstft,
' to#r" okai-
896 8—6
V/ »€HHK»« L. . g^fMbnn
"X^vfJ/ Maldlinf-Béoe.
'^V' Valódi • Upua oeak ak-kor, lia baazaálatl oUaitáa*-^T^:^/ aaL H minden darab a fentebbi jp* V ' víd jegygyei 4 aláiráwal el van lát* y jy va, miért U iSvakwini kelt a: utánxé-? iőktót. Kapható X.-fCattu*dn Márton és IJubt-rt leír fik., éi liflus L. i/yógystrt.
n FőxaJrtáx:
Nagy-Kmi íjmáu íJrmler Józsefnél,
Budapest, I V.# vácil-utcui 21.
At 1890. évi béatíi gazdasági és trdétisíi " kfálliiáx<j|r a.
mUm U0 m8«i frt-ttiui«'l kitlataiva. sHB SanáJJti: |9-*9u
exAilithato M állandó ami és irH—»ti Tantakat
Erdézzeti kottáik hoaazufa ét tűzifa, aiáUj-
. . fáin.-----\ ......
Billentő kooaik föld homok éa kertes ozAl
lltására lsfajabb ntrUutUl Pályuberendnhd láránotra Mt álunk eti/U töltetnek h ütemre kf$ztn át aduinak.
gyobb mlánlaf éo ogyimrtoáf. • l«|ii arató áo a U*aUu»>ajE»l«b raf* kcpr-lefkoiiycbb )áru e* a kfraynaarabé i kötés.
(•■poaad |twiwiyikt, tüzelő anyag awirtakan
B<MMf ayekai. fa-. '«•»• éa -■ fatám I* lé er-jng, ______
rázúkkal
gésMéf lé gépekei, 3—4 Iderejti kottfe tiszti tó szerkezettel. árpakéj Továbbá faípílftafrle jargáaycerplóket votdfé|ieket é$ egyéb faadaéági gápeket
Oleae árak. — Ked v ex<> lieléai teltételek.
ilSfldelnl mrllékk*r<»»+'t
Szakavatott Ogyoe égymőkék, egy taljaooa aolíd bankházhoz felvetetaek titrvényaaoraleg eaftdál/eaott mmjegyekoek eláraaitáaa •zoatpooijábol *
Felette előnyös feltételek mellett
Si ní Ti K-fólp Vasöntöde és gépgyár Részvény-unLJUÍ\"ltlt Társaság Budapesten
öyár és irodák: I Várni iroda ét raktár:
VI kttlsft váozl-ut itta 99. ez. . | VI. Pedaaealoftkj-etsaa 14. oia
Ajáiya kitűnő és azilárd sserkaaatft, 811 16—24
gŐM" éa Járffán/MéplA-kéasnieiell éa atámoa első dijakkal kitíiiitetettutal*
/ WilIilCK-IWÍé t én S viimi ekéit, ém nznb,
/nbV^^Ljn lifl-ekélt, eredeti "Séhlkk h Vidatn-fMe egy vasai ekéit
nffit »i I«) in 1 vélő eHftklfoel t, boronált én rfíztfírŐ beaicerelt XCPSm^kí I valamint SCHLlCK-féle ssab.
£ xl*^ f ^HaladWu®^ öortavetőgópelt.
Ráaalatbaa tassak továbká gakaaallsallie rssük (lállB \
és TI0ATI readsaer). labMraaAa/kévalté fépek, levert _ ^gk
■srssalék és émrúHh* ssakaJ Jékar féle „Ra^pMac A t ^ ^V" V^ i v
áasaié'géeefc erlka|<Éin, lelksalaok és elafaaslai fclIAtt^lAJl
ketsaásséssk* K#sésii aaaerflkal kétekaéé és siarak "f (jy fc^Mjáff
vaké araié géysk éa ftlkassálé tépik, asailllkalé sasssl ^J/1 J!: ViTÍSLÍHBiK'
taaaiak pb yf á&tW&A \ kfrMdJUM KiromV/
Aisőffilölo k^pattuáfl ocvsAkókaoE u adatik. Ajáalatokat korjak „KOO O." cta Daaaoberg J. klréaUal lro<lá|ábei I laepí-iam Ve 7. ToMas 4US1 latóul
tíarg fillcerlü*Fog-Créi«.
A fogak I MálkAldabotatloa rövid ULsif iépaé|o. I larté kaáaaálatlal a fofak tUftHáaá
EtjftttfijUijiji hatótáíj által tnei/hirálva. pM^-ijpN alkalmas staiaoékaal. Illatoiaa Nltl/va
ÁrHlaiatUa oséf a U||ylli|ébk fs§ o ■ástsál Is.
/•frois ; Véattoraaáf ífnelafaiflm a kfaacyokk ifwaéififil vaa liaaaoálatliai a aax u a4varsátt alat ^ Jagasfsaobb kofokbaa át aa tafiMfl pol|ár káaáaál la kaoaaálta*Ía> OM M ~aa
Xapkslé s tyágyteofáesok t* |llauaorA«aokaAI Ara darabtia áá kf. aMy'Iiilist aak*ara 4a Taakaf* . lUaoskls ééallf i*tt«inh tt foíu Martok At Makor ét Ííi^ % aof Báiá lytifiaMs ifliL
fjefffiék kwhafrn Im^n
vrmtntre
44a f
A J ■ —
x . s * i
« ri iá!
it i ? Ii 1 t J
■ * -Ht-í*—i—»—»T7? t
if--Ol--af—í—" fe li T
tfi N •i-Wlíí'
1 d 5 N I
C - 3 • * '
FTij * j j- g^rf"
2i I c Í ÍÍ M íl
. 1 f * II»it-ll
S X s M.T! Tí # T
IX . m « «^ I ■ <
||] ü. ,1.: ni rll
Punifíi flSTr
^ LH 5 'ti »t-fel
i; .n ' , Q S í! " l 'fel |J_»■ I i. a >1 a rs t -
'A VJ | = i ii
áí ■ ; © lj a eí!
t! h'i® ^ l1' Hl 1 J í s 0 ■ !| J 1 .fi. j
Frrriil r Htr
| R 5 fi s 1
| m x 1 l| * i ill
n I :Vr
ti V 3 - 1 Ot
If 8 « * •11*1
íi ® í - Ié Tiíl
ü- i j gi II
ámap.
Zala 27. BzttlB. lap.V
1891, jiiliuü hí Hn
t— Árlejtési hirdetmény.
tLiuthely vám által éplteudft 56500 fribmi «l6lrányiott
TOGrTIXZT J^SZXT^
aunkáUtaluak felvállalásra lrátbeli *árt ajánlati tárgyaié* a k»vetke*« feltételek i kVréeUellk:
1. Az épitéai munkák a következő csoportokra otzUnak, u. m.
V. l-ö\d- é» kőm Uv elmünk a. 4. Caerépfedő munka, — • » 7. Lakatot munka,
2. KŐipágó „ b. Bádogon 8. Mázoló*-^ „
S A.ca ... r u 0. Aaxtalos ___ ■ 9. Üvegei
Ajánlatot csakis minden munkanemre kUlön-kUlöft lejiet benyújtani, nem lévén kizárvr, "Fogy egy vállalkozó munkanemre ia ne versenyezhetnék, de tt eteiben minden egyet munkanemre külön ajánlatot tartozik benyújtani. S. Távirati utón küldött ajánlatok nem vétetnek "figyelembe.
4. kwa bélyeggel ellátott^éa-lepeeséteU ajánlatok legkésőbben f. é. jnlim hó' 14-én délelőtti-11 óráig nyúj-
tók b? a váro»\ jegyzői hivatalnál. Később érkező ajánlatok nem fogadtatnak él7
b. Aa R^nVtttoX borítékán megnevezendő a munkanem, a melyre n* ajánlnt tétetik. -
6; A beadott ajánlatok juVnts hő \4-én \\ Arakor fognak a városház nHgytermébety^ielbontatni, mely alkalommal ajánlattevőkia -\é\en lehetnek.
--4-t X&teleeefc aa ajánlattevők 'aa -előirányzati öwzeg-61' \ át mint bánatpénzt mellékelni. . ..
Keszthely; város minden jogot fentart magának arra nézve, hogy az ajánlattevők közöjtt szabadon választhasson. - ^h Aa építési tervek', vállalati áU*Üno* é« részlete* faliéte'ek, valamint ai előméret ittetve ktrttaégvetéa Schndi János építész tanár és épitésavezetü irodájában (takarékpénztári épület) naponta 9—12-ig é* 3—& ig betekinthet ők.
KESZTHELY, i&n. M juUua hó i-én
RE1SCHL VENCZEL v. biró.
Ü
mim m
QÉPCYÁROS vtitnftflvwftxt -■•>- .
Gözrhozgony.
KÜLSŐ >íACZ\-ÜT 46. BUDAPESTEN KÜLSŐ YÁCZ1-UT 46.
(KKKL&TT BDOCLE 4 Ó Z S E. P - F t L I 0 T k *).
Pi\hvA legkitűnőbb szerkezetű konkoly választókat (Trieur) és gabona tisztító rostákat, úgyszintén legújabb rendszerű sorvetőgépeket, könnyű taju hétvasú- ekék-, csöves tengeri darálók-, kxikorioza *morzsolók-, szecskavágók-, répavágókat, továbbá lóaere-toklászoíó készüléket, b&rmity gyártmányú cséplőgéphez, valamint őrlőmalmok és malomberendezési gépeket, nevezetesen: gabona ti»ztitó/c-(Euretol), tarárok, malom trimixok, hengerszékck,, lisztósxtúlyozó hengereké felhordók, dara tinxtitő-aépek éa malom vasrészeket; Lyukasztott rostalemezek és általában mindennemű gazdasági gépék és eszközöket legolcsóbb árakon és legkedvezőbb fizetési feltételek mellett.
Umztoutaiyomóh.ng.r, l—<|Arje*y«*k»k Mraentw kZldeUek.^^
i:i,y Á I.I.ai. mindennemű malom frUzprcUnek-ft bármily rfíhujlásritl
__^ZERSZAMÖÉP]ÖKl
szerszámok éa eszkö öle gépészek, kovácsok és lakatotok számára.
Tisztító rosta.
Gőpolaj,
Őrlőmalom.
Nyomulod V't\Hn> inpi\itH)tlni\t>titfc\ NaKy K.Mnicsán, tb'jf.
28. szám.
Nagy-Kanizsa, 1891. julius 12-én.
XVIDL évfolyam.
fiarkentéeég: * Vifj*r*t*a JS. Uum'iflB,
Ma latéftadö i lap aailltarí rénéra vonniko*ó minden köatoaéaj.
BétHlm )«vilik oak itt ni ktitk bői ^adtataak >1. :
Hátiratok \i»aa neiu kbldetnak
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
KiadékWatal:
Vamakái épsM tti$p kös> ?-
/ kemkediee.
ELŐFIZETÉSI .4RAK Ef*a «m . . . 5 írt — kr
Félém . . . .. „ 50 „
SegjtJrm . . 1 „ £5 ,,
Hir&HáfHik jatáajMaa nárfittataak. Vynttér pttluora ld kr.
JL-Nagy^hawxsai- és Déteakr takarékpénztárak, a Bankegyesületaz tpfüf^~Ta kereste
delM J>ank, s a Nagykanizsai segélvegylet-szövetkezet hivatalom közlönye. Eiftflaatáatk, s*Um**i « kml**- ukr»
; —' ------;— ~ > *"" """" ". vonaikosók Fi»rk«t kómyr-
Jl<>g jelenik Xftg^-KauiiMáii hctfukinte^üifr; vasárnap.
A harmadik biretum.
|gyar bíborunk nenri ttl*. Stmor, JfiJtajlucics, málíynál volt hatalmas miniszter S&hi&lg „ . t. ^Hajrmldy'5mitilha csak az Égr egyezerre:mégki*$flelfé ittü^oríaiiHá tenni 1848 iki
A vatikáni bíbornoki collejjium gyász ; akarta volna megfosztani a magyar katli^Erdéiy unióit az a».yaor.<zággal,-s Erdélyt magyar nemzet fájdal^mma) .e^nu^ mrg 5 reiohifalba. fíajwití
jev^art egymás után tértet vissza nagyj w megkapta * királyi meghívót, de 6 tti-
jbm. van, a _
nglfflilll | ^ ywiiy ■ magy* wfff
zalai Jg^^fe^j^ * vatikáni] elMeíklirts; ma miraz moU m«g)~a7: gönin 7Tzenkitett íiuió
^legtttmofcífttiiakyai ^aih. Jfgylrfz wjg^f Mnrpnk ravata'án nyugszik,. törvényéin*, vi.^aküMte * királyi meg.
) És e ravatal' nem c«upán egy tudomá*- hívót, a nem ment liécabe. Rövid időrtf rá ^^jjj^Oja top p hanem pb pll^pAki piéLét^J Midőtl
iieyjt H~mély t üdomán) ú egyik! egyliáz-fe|edelmét gyászoljuk mi, a vatikáni ctd-e*
^Hifl H bilwnink xín UlAU lelell kesereg. jHrra helyezeti koporsó zárja hazánk legje- rándok útjára SzMéM ment, találkoztam Mint villám futott keresztll) a szélrózsa Üay&bj&ieli «i>|u a»i a mirar, a nfmtimt egjhízrefedelemmeTT Tu»ta-~
minden irényábsíi a megrendítő hirjiogymelynek, miudeu dobbanása a hazáé volt. luvakra várt Erdélyből jfivefc az első ma-Ifajmld Lajoa *alöősn^1>tt)oroaTrMíke meg-jHZOlL ^ivet, mely aoha sem iamert kUlüjib- g> »ror«ági poata állomáaoii, jQpujJkü. rJvalU Mindenki-U kéaaOlve- e^ liiite J émbeF U ember Ííizíitt, aki noha »em hegy vidék volt. Á főpap kivette a kocái-hiat évek óta wnvedett a'UkIőh egyház- ti^öit felekezeti politikát ; zárja azt a szi |ból t^vénygyfittf tlolwzát a nagy „fcjfdfikm A as .utfílaó. napokban éráról-: vet mVly' íi mefeg "meg" nzUnt dobogni kéíé^a hegyoldalba ment, a n fg a poatn órára lehetett várni, hogy lelkét Uiáimk.i mindig a magyar nemzet felvirágozáaáértielkéazQlf; botanizált. »Ez az egyediili mit
kilói azt nytffi, yjg^a _fog|a adni éü "'^[drlirgn t flr u in|........ n Imi nifnij k ' ""IH "1'tlVt 11 T^flrm rniFi a tudományt aaólt
ia mit mindénW viírt, mid« n bek/ivetkezett ! mélyéig hatoló gondolkozó főt zárj^möly hozzám, mikor a növényeket betette dobó-Biegrendített mindenkit; miéit ? Mert min*]nek caillogó lénye nem c-»ak hazáján, ha- zába. 8 igaza volj, tudománya megma denki tudja, mit veattelt nemzete a még-jnem az egénz n Oveít nyngatot bevrlá- radt OTök tulajdona a növénygyűjteménye boldogult egyházfejedelemben. fMíiot;ta ^ ....ritkitjit páriát
—Rövid fél ét előtt—még—ír magyar W- j Bajmihl magü z.. egywertf-fg^ HajitnaOl aimg» a jótékonyság volf.
rendi bálban h^Tom bibor&a'/thiká melleit| volt, ITnmagAnak a.tudományának kitaztti;-. Alig van jóÍékon^~fntézménv. alig van Ilit Maityai ország liár-m bíboron egy hág* t heti, hogy oly mnyimrn küzdieíeL inasát, huinaniatikna ?gyletyr melynek HajntiUl Jwjc-fejfdelme^-_ma_ a Jtáiom aartal el^ van mely állásában líyr rmagyar király, mint | delmilrg áfdozatlré«z^ tagja nem lett volna, távolitvh, egyik bibotnoki bifeipm a mánik a római vatiká'n udvarában egyenlő ►zivé- |^záz ezreket adott jótékony célokra a 'Után fprf a notét koporsó m ma mártly eÍMré^gel iőn fogadva mindenkor. Főpapi , eziek áldják a jótékony* j-jbbot, melyről a a liNrmadik biretum. Itajuahl Lajos bibor-1 méltóságai Erdélyben voH püspökségével bal soha sem tudta, b>gy mit tea*, kalapja nem ' as ő !}>zíeletben megszült/kezd'ődftil. Akkor lett 6 pO^pök, mikor Fopapt méltÓaágában előre haladva, mint fejét, hamm holy^rtét záró koporsóját dl Magysror^zágon magyarnak lenni ve^zélyea Kaloc a érseke, jövedelmét csak urm egé-Hziti, WntTT^iá^gylráztejedeleiirf fe élől ajvölT^» Hajnald- magával vitte hazaazerett- fzen egyházmegyéjében o«ztá ezét, a mikor biretum s a mi^ífr nemzetnek ez idő tét a kis béicen Erdélybe, a magyar ma a bii^ornoki kalgpot megkapta, megmaradt ezerint. egyetlen hihornoka nincs a a vaii-|r»dt akkor in, mikor az uralkodó kegjré akkor ia az, aki az előtt voll: a szegény ek káni. bíbornoki colleginftiban eg>etlén ma-1 elvesztése ^Hoft Smerlifíg kor jó tévője.
A „ZALA" tárcája.
A vándor iii<\6n.
— thfirőmhí 4 *tr H&niUrr rmlfknttf.) •
______Mmti térid sittidba
fafkely ifjú nitf t(hjya ; Zord Tibefbtn fa hazát s Vél találni hon $ttrehn§> If/u el m haat/d hatód/ fm - ** Hm Tibetben fai néped, SxiUya néped fel nem .éled!
Ctélod tdndor intttte téted, Ldnyheredben el né Ityedj, S fúldhatdrm tul ne titíllj l Meri ha tünde fény a féled: Mted tnajd epedre /éj; Et ha kfltdre célt nein érez ; tiekméd éj eetétbe vét*.
Vad regényei fa Tibetbén, Hol rohan patak imot/va a* cienegtx itdl staddr Vig itereimét dalba rdra: Vdndnr u) htiedt tahiig 'Vándor al*tik, örflk dlmat Ajkán i etilen dld haidmat
S/iulígeti Zoltán.
a i ' • f # : jönnii a nép megb<>r<ad és mintegy lecövekel*
« aiVajarO. ,en hallgatja at őr ingatott elWe§*eié»ét.
Éj van. - A h< Jd én.a gHilln^oR padr ténye; SenkHse^m0ldu, . . . . Vé«re néhányan kik
ki^értetieaen ragyogja bt az egéfl* környéket; -nréhi csend how11 a fi'uhtn, csak a hSZSk egy -; haiunrtlFütyTyoTlna és ax ebek gyáasga voni-iSeal zavarják meg e néma cnendet,.
Tixenketiöt kiá't a ía'u öre, a hangia oly ki-: nér'eiieeen hangzik ; a .szellemek és kifértetek
I úrflja t*! _
£gy bago!f réiiiUleien Üvöltése haliatsxik a .légben, mire az éjjeli Űr (^szerezzen én kissé i/gstva folytatja u jst a talu egyik végétől a | másikig.
Alulit a jegy>6ék ha»a eKHt van.
e'aő ijedftégQktiöl magukhoz tértek, elsietnek a ; jegyz/j házához. -
Czalait a kisértet laeau de bistos léptekkel halad a fal rovatkáiba íog6ds\a, mindinkább felfelé , t . már a ház tetején járkál, midőn a népség odajön és ki irja le bámulatukat, midőn a kisértet ben a jegyző szép leányára ttkára ismerteké ,
I A néptömeg mindig sOrUbb lesz . . . dé szólni ! senki sem u»ert a 4egyzÖ é4 jegyzőné kezeiket i türdfilva és Jiaiukat Lépt* járkálnak a ház elölt, de szólni ök sem mernek.^
Megáll és figyel . ......
As ablak megnyílik és egy kísérteties alak i A hatangsúgás még egyre tart. I*p ki rajta, srétailáll hajlattal.' f A atjra ai urasági lakból is lesietnek.
„Jézus segíts9, kiálll halkan as ör és keresz-1 Az uraság tia érdekelve kérdi a vele találtat vetve magára QiegrémÜlve szalad el . . . . . kosóktól, hogy merre és mi a baj? _Amafok | Holmin u ér a falu fmtangjáhos, melyet össies' felelik, hogy a jeg^zOéknél kisértet van ; a ereiével meglóbál. A hirtelen megkondult ésijsgysö szóra az ilju össsereaseo éa siet a ház fái révért harangnigás fellármáala as eddig csen* j elé; a néptömegen keresztül utat tör magának ben levő égési tabit; ablakok nyílnak ki s ál*" és mintegy ösztönétől vezettetve a házra tekint 'rtww, magrémOlt arcok néanek kl as é| setétJébe, | éa , , . , aráját látja a telökön aétáJ^u elsápad Nemsokára as egéai falu siet a haranghoz j arra a gondjaira, bogy as imádolt' letalál a megtudni a baj okát. ~ illáiról iubann( és önkénytelenül tör ki kebléből
As odaéri népségnek megrémülve beaaéli as i a sikoly. Öf, hogv a leavsöék hasábéi kísértetet látott kl-l ..nltám, kedvesem/'
Mai számunkkal a Képes mellékletünk küldáeét mefkemdtük
4*
Nagy-Kíniisa, vasárnap,
Zala 28 szám. (2. lap.)
1991. julíaa M 12-*,.
Hajnali maga a szeretetreméltóság volt.! VasárUlUl mnn]rasZÍÍI16t * 'éteg'ket érinti kérdét nálunk még
Nagyúri modorát oly jól tudta összeegyézl - WUuaaMttu jgasabb hullámokat nem vetstt, bogy kiegyea
Mm-maraa méltóságával a emberbaráti! As ipsri munkának vaaárnapi ssüseteléséról• fithetleoaek Játszó ellentétek a munkásl. e» értelmeivel, hogy udvariasabban, ml.t6.4g bS^ ' t "g^k^U^
teljesebben senki sem állott fölötte a magas |4nainhaUl|DÍ rendezésit fia szervezését, e h6|'nok még nem merültek tol, vagr legalább ia
—körflkbsn, mig leereszkedő modorát aenhi- 15 é» életCeKp. ■'—;-------- --------i nem oly mérvben: mely a hajoksak vilsigoa
sem tudta túllicitálni, ha alsóbb rangúak- A heti munka<iQnet intézménye cSak rpos-1 jellegét tüntetné föl, még nem elég ok arra, kai érintkezett h telte ett a nélktll hogy tao'' ,udn''"'k tBrrény^íltal kötelezővé, tett1 bogy ásatnák rendezése és helyei vezértermék • l-ereazkedé* valakit sérthetett wo|nft alakjában tekintheti ujnaT NÜgy befolyását a aUpján való szabályosása elodázandó Jenae.
I táreadalom erk»loá é« anyagi életére már w S«t iokAbb ax Oejtföíí«- Wyee alapoké? s mjmtd mmt peíiwkiia aa egy^»á«fíie^^^niiCaIapíták fölismer ék. A társadalmi '.való rendezés által elejét lébet venni sónak, delmek kíizt veséraserepet vitt. A e*lter-'szerveset fejletlenebb alakulásaiban, midőn min- 'bogy nem egy szoc^aliz kérdés. mely nemely gomi hercegprímás szívesen engedte Üt a>den közkötelező s'abály vallási mezbe' öltözve államban immár állandó bajok 'és veszélyek politikai téren a vezéiaaeiepet tuJóauulle^ biatoaith'atta csak Is hatályosvoltát; a beüllwtfewAaa>>épea. ráh^----melyebb gyökeret .iUn.lr . anW^H „ „lji. » ; szünnapok vallaai - parancsokkal,lettek megal- verjen a bizonyos kerdeseknek -renderese é«
" ^ ^ SZere?f8,n m!°dlg ft|lai.it>a: A miiiUi lüijadalo., éta^Ue ^. megoldása áokkai könnyebb akkor, a mikor' naza jólétet tartotta szem előtt. j goruan vallási jellegű szervezetét, a bözha'a- azok még nagyobb érdeket nem ériotenek és
Bajnahl mint az egyház gyermeke, min |0m kezelése és a törvények hozatala is nj mikor a rendezés végrehajtása-még válságokat denkor engedelmességet tanúsított a római alapra tért A vallás kezdett mindinkább ki nem okoz, hanem c<ak_ a.-természetszerű fej 15-akentaaék iránt és ha a czalbatatlans^gi hit- j
?Iv kimondása alkalmával ellentétes nézet ben.
bár a _ . . _
■tért Itíniából, tillakosva i A étejdfeas veisBuyjben ;sáyt santttih fflllágngWHjs aMHMlsssaan
még is, amint ai áregyháairyülé* AltsTki ®M aereserönoe vált az emberi mnnka s ffi
® . ' OJ __■ - - '_ aikku >m IvttH i
nek kinek benső dolgává válni a annak paran» dés útjait jeöi még?
csai, a büntetőtör/ényköay vekbe á'raent elvek. A kérdés közgazdasági jelentősébe azon elv nninimasa areaimaviu e.-eme.es elvesztetek kényaaimgi j»%ii érvényp^h»n IrniminK » államnál.
■wflcJ«-a--nagy egy hásgy üléssel, a ha- ke, s közhatalom csak a* nj alapokon" hoíott töryényho <ási intézkedésekkel is kötelessége elő-t hitelv feletti vitát ott hagy va: viasza- törvények hatályát ellenőrizte.' (mozdítani azt, bogy ip irraT foglalkozó lakos-
növekedett erkölcsi tekintetben I
Üe Upunh tere sokkal csekélyebb, hogy
vedjen. Mert nem saeaved Eéieéget, hogy egy _'TTTi ^iIT-irr |etóbb+ as ember élet. A nyugati müveit ália ] bionyos rend ".erei szflnetelés a munkában ugy mondAtott . , -k^, áogrni™r^te-p< itutin ^ ^/bsÜ BuntkatzBaet a test, mint a szellem épsé>ek itzunkn" tett, ILiimul- meghajlott az egyház Igbbsége rmtfemériyénck »r nj táraádálmr|-dekében; iikvtflwiiil ípes asön ö«ar-
által hocott határosat a a pápai tekintély szervezetbe való beillesztése szükségét Anglia, lyuknál, melyek a legnehezebb munkával log■ eLStt- mely r dogmi által oly jnl«nUht"y'»n SvAjn Jinw^gia. 'jfémetországr: Fíaneisómég [ falkoanali.—6 szüaetétéi a muokábmu töliéteis
Belgium, Ausztria törvényhozása a legutúbiii a további munkaképességnek, követelménye a évtizedben kezdett fnulslknrni s kérdéssel « á(-társadalmi együttéesaek és az erkölcsi és aiei-„ . . >11 ti - munkaszünetet, tekintettef a keresttény társada- lemi fejlődésnek. £hbea járni aa is, ' hog'y aa
aem Hajnala .minden érdemét felsorolhat- jom hagyományaira vasárnapra állapította meg .állam feladata httárt é. korlátot szabni aa ndk ; csakis dióhéjban akartuk', bemutatni' A Vasárnapi nninkAsztlnei ugy yalláVerltölmi^' fgésziég^t1*" -vei-genynek, bot a* polgárainak az éltiunyt nagy egyliázfejedelemnek jelIe-' mint iparrendésze'i éi közgazdasági szempont- szamát testi és szellemi épségét, manaaképea.-mét s ha atf teljesen nem sikerült, csak ia "} nagy jelentőséggelbir Az e'ső szempont. I ségök tenUrtását vMzélyezteu.
-r - 2 ii L l -jr'— -------~ Ttót való jelentőéiget illetőlegCi k arra ntalunk,1 A vasárnapi maokas uaetről azolö törvény
etnneri gyongeseguna az 0ES boty az állam, a tára idalom egyik fő fentartó I életbelépésétol csak néhány nap választ el. A
E«. mindennek vége... Hbarm«dik|e|tnl4nek vallásnak kívánalmát törvényileg végrehajtás tárgyában kiadott píDaügymiaias-bireium ia lehnllntt a dignitárim fejéről. . i szankcionálja, ét pedig nem telekezetf alapon, terí és kereskedelmi miniszteri rendeletek ar-Ih/Hibl Őrük álmát alussza! | mert hiszen látjnk, hogy a vasárnap a v'áro- ról is taanskodnak, hogy a kormány az élet-
A magyar kultusz miniszternek nem c<e- i sokban, a gazdasági, különösen pedtg az ipari belépés'módozatainak megállapitásánár lehető-
L/i . c í j . ___ 'íj. . ,___. | élet emporinmaibaa a nem keresztény hitüekre leg tekintetbe vette az egye* iparágak érde-
kély feladata van most mtdőn három ér jnpiye ^ elené< . Íunklmeg.; kéjt, anélkül, hogy törvény álui elérai kívánt
aeki azék áll betöltetlenül. (Mky gróf most, .zftkitáabau_iiriJváiiuIá ünnepi ilslggot nvert, ! oélt legkeveebé is vessétvexte-.aé. M 1b—
_ ___ünnepi jlelegst nyert.— oélt legkevésbé is veszélyeztetné
fogja megmuiaun, mennyi tapintat van) Az iparrendészet egyik fő céljának elérését' »
benne, liogr ett a három ffres érseki eté- [könnyíti még a törvénynyel megállapított va-t A fentebbi szép cikket, melyet basánk egyik ket oly egyénekkel töltse be kik a uem- sárnapi munkaszünet; azon célét t, i., bogy, kitűnő pahliciatija ift, megumertetni kiváuiunk . „;P«»ÍAiiti k i í i .■■„„l f la munkások érdekel amunkaadókéval a mnnka- olvasöiakkal, abból tel ismerhető asoa alapelv,
set aspirauojanaa ep ug) meg lo/naa n- ^IngSben kirívó ellentétbe ne jöhesse-1 mely a mnnkassünet térvényének aserkesetére lelns mmt_az egyház_jköveti;lu.eiiy einek.j ^ A törvényjavaslat indosoláta belyeséu mu-1 alapnl szolgált és habár a derék eikEr^úr igen Mi bízunk 6náky miniszterben a midőn a [tat rá a kérdés e részére, midin megjegyzij helyesen jegyzi meg, hogy nálunk e kerdes meg kegyelet koszorú á' lete<zük Hajnali ko- bogy hazánkban, ipari viszonyainknak kevésbé nem vert nagy hullámokat,.még is foglalkoztat pornójára, reményteljesen nézünk a jövőbe, i <*}lWött volta ^eára, már is érezhető a tftrvé
* , i„ •___ i._ \r _ , i .__,, i nyes rendezés biáaya, mert a vállalkozási szel-
nely viMzaad,a lUgyarországnak isméi ^ néhot a ^intet nélkal használja k!
hánim alvoMitalt liinAVAi AtaAbÁl * I > < „ •. « .
bárom elvesztett biboros érsekét
Palotai -Csorba Ákos
laz emberi maakaerőtr l>e eltekintve ettof, hz" a | körülmény, hogy némely egész nagy társa
az mindenkit e hazában s így szükséges, bogy minden irányban megvilágítva legyen: ez volt indoka, hogy e cikket felvettük lapunk keretébe, melynek minden sorát a toagunk részéről is,' helyeseljük. " A utrkuitS.
A« alvajáró eszmél, kinyitja eaesaeli . . ré-1 leuiéi müveiből lumerled, müveiben li«teUe41 zetem most is ety tiszta, mint volt fiatal korom-
veteg tekintettel körültekint a egyensúlyt veitlve sslvrépesstö kiáltással a tőidre suhan
Az ifjú kedvese hideg homlokára lehelli forró csókját, hasztalan .... a holtak még a szerelem csókjára sem ébrednek lel lóbbé.
Schlczuiffer Lipót-
A hontalan.*)
— BmUjr. — - ., . ..
Irta! Csorba Altos
, - (gntyliitti)--------------
Alsdár bsrttja soha sem késett a vett levelekre válaszolni, s minded levelének egyik' fö rés iát a politikai helyzet képeste, mely festve, volt ugy, mint ez Romániában épen alakult.
„Utolsó leveledre" — írja a Jó barát egyik -vállasában „aeérl Is sietek vtowolal,—mórt" oly dologról skarlak értesíteni, amely téged mlnf sugyart, de agy Ii alól Dél|U érzO embert kflselrOl érdekel"
„Most as tgyssei, kivételesen nem poliiiiálok, most a sslv embere sksrok lenol."
„Kmiékeatim, itt léted alkalmával aoksaor be-ssálgettttak arról a lényről, ki bsiánt minden egyes tsgjánsk eszményképe, s kl •1011 le Is as elismerte silójával hallottál Mg mindenkor. _ Kialékssea, ha láttad fii, a a ép OrOarivsIgáss ' kOsMi fejedelmi fogatán karesstOl kooslsnl fővárosnak utcáin i smléksisir, mily lalkesedésssl ssóllottál • nOról, kinek kóltől emelkedeii s«el-rTOJTTpusk SS>|k Kiámti
Most e nö óhaját fejezte ki elö'tem, hogy magyar müveidet ismervén szeretné, ba az 0 müveit te ültetnéd át hazád zengzetes nyelvére. Mit szólsz ehhez, hü barát ?! Meghízottja lenni égy lejedeimi költőnek?) Remélem, a megOs*' teltetésl elfogadod. Remélem, magad fogsz sietni a mi fOvarosunkbs, bogy karjaidban élvszbss-sem a viusoatlátás öröméi, beveaethesselea azon lényhez kinek kOltOi lelkévet annyira-rokonszenves a te küllői lelked......
Letelté a levelet elmerült gondolataiban. Axen-tiének igsza volt. 8<ázszor és százszor állott 0 a román lOváros- főutcáján lelkesülve tekintve az előtte elrobogó fejedelmi fogatra , . . nem, nem a fogatot nézte A, hanem azt a fenkSIt szellemű nOt, kinek egy szsbad nemzet koroöXja ' diisité botnlokál, míg kesében a költő tolla Volt. Hányszor olvasta keresztül a királyné-kOHO. leg: szebb ■Oviit, s Hányszor ébredt bedbe a Rondo-la^ vajha e müvek aa 0 basájában is, nemsete
ban, s ba még azt s mély benyomást tekinteni melyei s művek reám teltek, készséget sem szenved, hogy fordításom sikerül . . . ÜLegkisérlem, elfogadom a legmagasabb meghívást, s méltóvá leszek a királyi bizalomra.
Másnap reggel megírta levelét barátjához tudatta- vele azt az Or.imet mit vett levele neki okoson, sátán lelkesedetten emlékesen meg a költö- királynéról e sasvakkal végezva, sorait: „Jövök, bogy karjaid közötK élvezzem a vissoa-látts örömét, s hogy átvegyem azon müvek tor-ditását, melyeknek kOltOi gondolatait haaám nyelvén biven víuzaadiá legnagyobb törekvésem less.*' •
• • •
A román (Óvárostól alig három óra távolra^ kies vidéken, a begy oldalban smelkskedik egy nysrslft, melynek torayán % remis tricolor leng, TTkor- épitiezetének egyik remeke a nyaraló kacérkodva a lábainál elterülő mezei virágok szítt-
Mngietas nyelvére torditváljsaartekkélennének : pompájával, míg a vO gyben kanyargó kristály-
. ____I . . . . . .. * . . .. ■,■•(■ nílal. HIMHllbaAM - ..— .11_______..
s mlrOl egykor ábrándozotu most f -iaegjra'ósn-lás elotl állolt. £< e megva/bsalás (élül multS Síiden képseletél, öt magát 4<amelte ki a lejedéitől kOliönö lordiió|ánl . . , Ifjú korában sojunr lorgana az irói tollat, sóknoi'Yl*heUe papírra bssájs Iránti sssreistének ÉÍelemtO nspsúgsraii, de már régen volt, most komolyabb foglal koaás kősóit képes Isnne e azt a mély éraésü köllOnöt magas kOltOi róptében követni s műveli ngy adni vissss, miként ast a királyi kóltOnö megirlaíl B miért nem? f|«é tovább gondolatait,-miért nem ? bili tetl eröm mii sem Isnkad', nyelve*
tiszta patak visssatükrösi a nyaraié aranyozott kupoláját.
A nyaraló legbensőbb fejedelmi léoyayeldiszk) termében, keleti szőnyeggel bevont menyei et slatt bibor bársony trónon ül egy fi ital nő, k i-nek homlokáról visszasugárzik az t| sötét haj at leszorító korona lénye, míg ajakán mosoly ül, jobbjában nyitott könyvet tartva.
A trón elOtt két zsólén két lérül látunk. Te--kintsük meg. 0<merOseink; Axéfltie és ba-__(EolíUUsk.)
Zala 28. számi (>. lap.)
A Miffénwk in?venes 9V6(PVÍtil9. I'W pár krajcár értékű orromig 45 - 50 krjiba} oaslik meg, hitéleti réase tisztán a falsksaeteké.
- 5/U6/"ft5ft k«öí t fényes kiállttáa «i*ttv Téelybé m£7|lgy lebet e téren az állam fa egy hit ko*p*lM-^Mll » kiszolgálás munka díjjít i( beleszámítja — ""
II.
i'épngy, mint
czisját pontosan meghatározni De akkor a* Bármiként gondolkodom i. azon. hogv a mer! ~ » gyógyeaerésí;. - míg ugyanazon j állami rendezés nem állhat felekeaeti alapok*
v»x«tt orvosok fa gyógyaseréssfk rfa^iÜYI I r*ff—"gr"— **T »' illám részér*, « raíllőanie kell a tndenti zamat hatarozauit
---« - • ■ ■ leszámítva a fényei kiszolgálást és munka- díj- mi
jat, nem kerUl többé, mint. 15-H8 krba, némely gyógyszerek 7—10 trbs.
E/.t kellene felhasználni a d >log megoldá-á hoa kuli's gyanánt, nem pedig a szegények nagyobb. részének kizárását! — A listában fel-
nevezett __
mi célHT adafottki a szegéliyek lajstroma, — azt. felfogni nem tndom. Kitakarnak ezenlajst-' romokkal ellenőrizni, aa orvoa arakat, a gjfögy-iz»ré«< urakat, vayy a aaegény *ejn urtklt? E ki rom közül valamelyiket okvetlenül, mert kü-lömben nem készölt volna az a hézagos, .bizal-
Biatlanaági lajstrom*; de bármelyiket célozza is vele elleBŐriaai. aa egyiknél' sem sikHlllt. lltli ka epy szegény beteg ela»gy n nmn. aa jingyén receptet iró égyesfllet" tagja.
_ hisz ezt a szegényt az orw -Bem isineri,
_ g sí m köteles fit szí ipélyef en ismert i; — miért is, ba e szegény .tmtlenil* kimaradott volna ahésagoean készült lisztábíil, t*mondhát olvan nevet, ki a listában bennfoglaltatik, — s
sorolt, a még beveendő teljes szegényekért fi
zetrte továbbra is az állam; — I kéVesbé sze -gét.yek pedig, kiknek nemi tehetsegük íra% akként kapnának gydgyazett — hogy azért nekik ísafc annyit kellene fizetni a gyógytár ban, mint a ménnyit az állam fizetne. Hisz nem a fényes kiszolgálás, hanem a .gyógyszer segít a betegen! így azntán a szegényeken is segítve lenne, — a gyógyszerész sem veszitene, mert a szegénytől annyit kapna a gyógyszerért , mennyit külömben e szegény belyett az államtáL-^ az állampénytir ^dj^ ayerae.mi ■
... ______^ _ Tel e kevésbé fzegények helyett neki nem kel-
i a vén£re1_eiak szírt, hogy a betegnek gyógy- lene fizetni, -i- a mi f8, nem ejtetnék csorba Yzer adassék, bogy a ezegénynek életét meg- közegfazségi ügyünkön, s nem lenne szükséges''
más felekezetek külön jogát, a sőt J mennyiben a modern állameszme a társadalmi jétetrkövetkezményeivel ellentétben állanak a ha nem illának is, nem egyházi mivoltuknál, hanem benső iogosnltaáguknálfa céLzerütégftknél iogva tartandói meg.
Határozottan kjmoiftttutiqk a haráiKrr ""
Ima. — Ezt a módot felhssznilbtfjs egyik mi-iik -r Miniül» a lia'ából kimaradott
tzeg
meathesse. — Vagy le^labb megmentétéhez^uorvna nrakfi' egyiet.be oiztaiii, — « t gj"1* i
az emberileg megteheti kísérletit megtegye, egy másik a listában ben foglalta szegény vét iii'á. — Metldh&lotn nyugodt lelkiismeret
I másiktól a vényírási megtagadni, >ii jtSnség géni kánymairittatnék' »ly TffTjBli&Z
kö-
■« alkal1""*1*^"^ bogy a hásuság-kötés valóságos ssersődfa, melynek azonban ' tartamit fa tartalmit a házasság célja a természete adja, melyen a falak nem változtathatnak, de a melynek létesitéae vagy nem I éteti--tfaeszahad akaratuktól függ; bogy e polgári a jogi természetű viszonyt, mely erkölcsi fa Hitbeli oldalakkal is l-ir, mennyiben akarják aa egyház szentesítése alá vetni,atépen a keresztény hit, a tiszta valtisoaaág érdekében, a felek leik ütmemére krll tmmi Kiirts lókáp itüTHöf- ~ ban — amennyiben épen tzabilyozható — pol-gin' • jogi,. vagyis állami szabályosáé alá veendő á hiaaaaig fenálláaa s ielbomláaa belőle eted) vis/oayottál egye-
dúlni kihez bizalma egyiltalibán nincsen.
^t^n'^i^ ü^ Fit BhrtfW Tfg TktU. szerk^tő engedet Sí Si^ÖS'^ magamnak
ajo-
Efy nem orsós.
eslfliével de 0MZe0tk5ri.be jő bázsi törvé-, . t&r hoz mÍMk utorén fg hauá.
nyelnkkel is. — Nt-kr a betegen'birmily utón- " ... 61
-médan, — ha még lehetséges = fgHeulj™ kötelessége. — a ba meg van arról győződve,' hogy betegje szegény, az .jjrvosaisiit pénzért; beszerezni képtelea, — de pénz rélkiil ezt még a gyógyszerész ki nem szolgáltatja, — köte j lessége aa ember élet megmentése körüli magasztos farfenséges mnnká'ában, — akként segíteni magán, — g igy a betegen, a mikébt tehetséges.— bármily eszközükkel, tekinttt aél-kűl kiadott rendeletekre, tilalmakra.
A házassági jog.
Arra is kivtnni vagyofc, hnpy a Tktf^ r»-
rosi tanáes. miért nem aeceptálja Dr Haver és ángenfeld járási orvosoknak azon melyeket a nsgy-kanizssi szegények iaitit. — oly szegények részére, kik a listában ben-foglaltatnak. — rcndeláek' Vagy tin ez a két orvos ar, már kttlCa—.igjfttht" tartozik, s nem lehetnek tagjai a .nagy kanizsai ingyenes receptet iró orvos egyesfilat '-nekJ Padig ezt as alispáni rendelet nem mosdja sehol, sőt ezen orvoa nraknak neveit is ép ugy foglalja — minden megjegyzés nélkül — magiba, mint a többi orvosokét Hát miért vonja meg tőjGk a tcniea aat. mihtt joguk rem?-a miért akarja a tánács erőszskkal keresztül viani azt, mihez ntlri nma jogai Talán, iiivel ez a két orvos ioglalkeaott leglöbbet a szegényekkel, a mivel Dr. Msyer orvokon finom modoráért) embcraae-1 retff, jó b&niamódjiért, Angenfeldden meg ssor galmiért, — szeretettel csfirrnek, s bizalommal vannak a szegények, — megakarja vonni as al kaimat, bogy a sfagényak ezen önkényt választott rrrn— üühns msna^ank ?
Szilágyi igazságügyi miniszter az elkereaste léai kérdés vitája alkalmival Ígéretet tett a képviselőházban, hogy a házassági jog rendezése szempontjából törvényjavaslatot fog előteijes<-tcni. Az igazságügyi miuiaztert ez Ígéret meg-téieltifél—alig lesethette mis indok, mint azon
rendezetlenség, melybens házassági jug hazánk ényeit^!ban jelenleg is leledzik. Á különféle .illetéke* bíróságok - oly különféle—módon—fogják fal
temben.
forma; meiynea a házasság az ál lant minden polgára által kötendő a mely állami szempontból egyedül lehet érvényes, minden kaszt- fa felekezeti különbaégen. minden jog-egyenlőtlenaégen túlemelkedő,, nem lehet más, mint- a kőtelíaő polgiri liáiaaaág, melyet azok, kiket belső vallásos meggyőződés tiszta indokai sarkalnak erre. az egyház malasztjával is meg-saéoteltethetneic — hisz eme malaastnak Sigy sincs máaokra, mint a benne igazán hivőnra valódi erkölcsi jelentősége.
Bizony nem leas basánk roaa társaságban a kötelező polgári házasság behozatala esetén: Francsia-, Német Olaszország, Belgium, Német. Allöld fa Svájca példáját keretjük; _&. polgári. hársssig tSkéletienebb alakját, a azükségbgji és fakultatív polgiri hásassá got Ausztria, Svéd- fa Norvégorüság. Dánia, több Svájcsi kanton, Anglia és Lland már szintén létedték. Mát sllapo'ainkkal a"hátramaradott országuk
házassági jogot, bogy épen nem csoda, ha a jsségrenpadján ülünk, Spaayol, Orosz-, Inirög-kath, protestáns, görög keleti s egyéb egyházi bírósagok meghozott ítéletei után az Illetők képtelenek magnkat kiismerni.
E helyzetet félti dr. Bartha Béla jogtanár
jország, Portugatti"és Lengyelország utzlnsknd-nak ebbeli aorsnnkban.
De nemcaak általános knllarális fa államjogi, hanem specziá is politikai viszonyaink is sür-
közelébb megjelent „A házsasági jog reformja" getóleg követelik házassági jogunkban a tele-cimü röpiratabán, melyből ,a kővetkeaO tekkel ismertetjük olvasóinkat. ■

Szerző röviden BBsméröh -festi
értekezve a jogrend fa jog-SH5 náhw£Jevő-helyr.eteti
leae helyzetükön lehetőleg bogy a klnejitér kiadisai gyen.
Aa igaz, bogy tok olyan vatta Igénybe ed-'j dig az ingyenes gyógykezelést ki un tán nem I í* szorult, a ép ezeknek kiküszöbölésével lehetne !
* helyzeten akként segíteni, bogy a többi sae- ( (ények la a lajstromba bejuthatnának, jágyógy- j szertárban ugyanis a gyógyszereknek ntft&v klsanlgáláaa létezik:' sgyuc a „lényae"^^-mitik a „közönségéé". Egyik Urak aaámára, kik azonnal flaetnek t — másik saagény emba-rek saámtra, kik adósak maradnak, — ugy aa etekkel egy rangban levő állaapéaatár ní-•tér* baaanáJtatiK. Aa elsőnél taép, kristály fehér üveg, arsayo* papír, tarka aaiaeg, s, fgylbb míadea oitraaáa alkalmas'átik, — mig
• miaodlkaál eaak zöld 8«*|, vagy aranyos tkalalya helyatt, - sgysaari papír boríték.
» Ity. ka így llur eblor oall vlaet, vagy *#y dael dtstlllájt tiaben pár eiepti róuaolalai »las agy gaadag, - asoak taM iülömbw alig
kezefir külfiabeégek megszüntetését, az egységes Állami .rendezést, ami természetesén csak á kőtelező polgári házasság utján képzelhető..
—Az állam: fa egyház jói felfogott érdek* egyaránt követeli a kötelező polgári házasság behozatalát
De különösen az állam békéje, a felekezeti izgattaok- legtermékenyebb forrásának vissza fojtása, a jogegyenlőség fa knlturhaladás eszméinek megvalósítása végett a magyar peuizet miaden felvilágosult tagjának, a magyar irodalom minden ellenőrzésre hivatott nyilvános orgánumának a igy a jogrend a most megindult őrének in sürgetve keli aürgetoie. hogy végre igazsággá váljék Szilágyi igazaágügyminiazter-nek a polgári házasság behozatalára 1MM. nov. 26 án tett Ígérete, melyet télsierünek látnnk egy réaaében itt szóról-azora produkálni: .A hátasaági jog relormja már egy év óta készülőben. van fa jelenleg már első kidolgozásában késs, mert a családi jognak alkatrésze ia eszei együtt fog benrujtatni. Aa alapelv az. hogy a házasság jogviszonyának kizárólag küuleső része pedig egyeseeen oda Uitoaik, ámde az I « állam állapítja meg egv Uirvénybea,
ettyház maga is aa állam körén belől fa ennek | ■.'.®d*.B illampolgár aaimirs, minden külöm.bség
aztán áttér a házasságok megkötésére s igy szelt . - —
.A nyugoti é* keleti birodalomban a kereszténység lei vétele után hossza ideig» régi római jog volt a házassági viszonyokra uralkodó, as elválás, as "elváltak uj házasságra lépéae lehetséges vala t nem egy katbolikua iró tagadta a házasság szentségi jellegét, vagy legalább vitatta, bog/ a kettő egymással nem függ szigorúan ősszé, iginl Antonius de Dominis, Launay, Nuyts,
Az alispáni rendelet szülte állapot, — s a Tkttee városi tanács téves magyarázata, •-világot, h«gy tarthatatlan. Ha már oly aok bait turini tanár stb. A házassági elválást Krisztus s kiadást okoznak aa állampénztárnak szegé- sem tiltá feltétlenül a keresztények s nem. syeink, — miről bizony ők saivesen lemonaa- j keresztények házasságát, melyet a katbolikua •inak, csak tehetnék,"-— ugy igyekeznünk kel- egyház ma sem"egyenes torvények, hanem ia-" segiteni akként, j kabb szokás alapján ellenes, maga Pál apostol j Is ksvesebb' le- érvenyesnek tartotta.
KlieoMijük, hogy a vallásnak kösvetlen érdé-1 kei vannak a házasságban, hogy snnak srköl-l esi eleméhes as egybásnak ia van köze, hitbeli
nélkül. Ebből következik, hogy minden felekezeti törvényhozás, minden felekeaeti juriszdik-ezió érvénye eltörültetik fa megsa&atettetik, hogy ebben a javaslatban felekeaeti természetű házassági akadályok nem ' lesznek... a jurisz-i-t-ttt_« .!T— -7-7 j , , 1 dikezió kizárólag az állam birfaigait illeti Az iogt jellegi) ssabályoaáM. ép* mert jogi, tehát I A1|aB1 uh4t a hilag8É1|{i jogviszonyok terén agy
fii-ír ,r*My*,KUW- '7rh já törvényhozást, mint a biráskodási, mint kisá-
törvényei szerint kell, hogy létezsék s működjék, a házas életre vonatkozó intézményei'' ia csak másodsorban s csak aa állam törvényeivel nem ellenkezve jöhetnek tekintetbe.
Míg azonban a háaasság államhstalmi, tehát
szabályok meg, vagv meg nem tartása, modern t ^ ^ mlu államban tieatán oaas at Illetők lelkiismeretének I danJót iTttszi a ezzel dolga lehet e kánysaerrel nem erőeaakolható, kOlönössn nom a felekesiteken fsltll álló állam által.
A házassági |twi elme ttmtán u államra tnr- i tosik, erkOlfM része as á'Iam fa egyház köat |
I rólagoet fa minden polgárra egytttteeen megol-kapcsotatban, mint ki-egáaaitő része: a hiaaaaig eerk^tfaének polgári formája ia a háznak javaslatba fog hozatni,*
Nagy Kanixsa, vasárnap.
Külföld.
Péé+nár. A eserb király, Sándor, meg-látogatja as orosz cárt; a dip*nmatiai megálla-podáaok zzarint a saerb király me^érkeaéee Udeeetába juliua 29 ére van kitüsve. Hír azerint a felség ott találkosni fog anyjával. Másnap a király Most kván át tovább utazik Peterhotba, hová auguaztua 2 án érkezik me$. A királyt a pályaudvaron a cár fogja fogadni agéaz udvari kíséretével A kővetkező napokon megtekinti a felséges vendég Pétervárt és környékét é* szá-mot ünnepség lesz tiszteletére. Hazamenet a király néhány~aapot MoazkváJban fog tölteni a
Zala t*. mm, (1 Kp.)' Helyi újdonságok.
, — iá fiaIIml épllkeaáaek ugf Somogyi, mint Baek birtokosok birtokán sebesen baladnak elóre. Somogyi birtokán a már októberben oda érkezendő méntelep -berendezése (olyik nagyban. A napokban vo.t i#nt Ktzma hidat miniszteri tanács)*, ki ia a kormány nevében megkfWé a a birtokosai a szerződé*'. A ménte'epen tt>2 Jó éa 135 katona fog elhelyeztetni* a méntelep élén egy parancsnok len4. ki mellett aagédtiazi, állat -orvo* a gyógyknvatéők liknak műk Adni A bír-tok oh a régi majorokat alakit ja át teleppé, a a kormány az épi'kezéai költségekhez némi ö#*zeg
1091. joUm W 11-én
francia kiál ltáét*
vatikánbos
megtekinti a vároe nevezetességeit, valamint a gel jArul; a lovak réazére szénát, szalmát
------ --------- .—..IP......okos .saátlii, amiért i'SóaiOgyi-
JMasa. A vatikánboa közel álló egyéntől jő .fele birtokról a mondó t takarmányokból semmi aaa hir, hogy Recertera gróf, ai osztrák-magyar 1sem l«az ár'uhá bocsátva. A méntelep lakóinak monarchia vatikáni nagykövete fürdőre utazott, 1 kényelmére, *a birtokos rendszeres a minden
a nélWl azonban, mint ez rendesen azokáa. hogy igénynek megtelelő vendéglót, kere*kedé-r a (HIW(| ^ w „g.„ ,„„,..„,
a P*JP*0&I bncantiaztdgMeg lett .volna. Azt be mé»zán»éket njk Nagy.KijDii»a»val pedig i ^yei
válásiból meggyó<ödólt srról* hogy • lány b*eg. o tehát a leányt egy v«l# <uasoM jó b*. rátával a bpeatl pályaudvaron • orspo* readör tinihez veze'e hol a tapaaaieltakról jegyaö-trönrvef vet'ek fel,-a a leányt a megfi/felő oaz tá vba kitérték. Errő dr. V P. levéltapon azonnal, utóbb sürgöny ileg értesítette azon nagy-kanizsai flgyved arat. ki neki a leányt a j»álya-udvaron bemu'a'ta. hogy á K*erencaétlea eaetrő1 a leány ap|át fndó-í'na — E<en valódi tényállást dr. V. F. perlaki orvon ttr érdekében ükségesnek tavtormkJkttitfifV
— Egf lijn r^giendftete Vaiym Miklóa 16 éve-* letenyei iile öségü rfjnt a természet nem igen áldotta yey titkánál, aaarr
dacára hogy mér 16 évea, oly gyonge i o^m-'őpörOdöit, bogy alig néz ki 12 évewiefc. £< íl]u árva a je emekeoy vagyoaá' aa árvaszék kexeli, gondnoka teái vérhit y ja, ki azonban nem tokit gondol vele a midőn beteg len, a köakórbázba
(iiiálnt nevű *ormá-i asszony rábeszélte,-hogy ne gyámjához térjen vissza, hanem lakjék aa
aiélik, bogy azért akarta elkerülni a- páuával Fáimban feMí&öÚ posta- éi távírdabivatallal való beszélgetést, mert ei bizonyára sajnálatát len* egyen-* összeköttetésben. mig n déli vá*-
fejeate volaa ki.a hármas-szövetség megnjitásajpálya Palinban feltétlen megáHó IWye^rendelMWijnál Sirmáaon ; a flu hajlott; ai aaaiony
■ ÍS • mén,®:eP. M lefekodáaa, hilj^en dédelget te mindaddif, im^ rábeazeié^e lotTtU
HíklA« *égrenH<*let^t alkotott a vagyonát Őúáí-ntnak hagyta Ea idó-é/a Oaálnd csak nem éhen hagyta halnt a ' fiút* - E«t látva a *zoraa*éd aas«ony PSczM, mwaíllAliaJL líiii s íslkaraata K. L lűyvéSfc éa dr. D orvost Nagy kanizsán, kik kimenvén s lielyazinere, ax Ügyvéd jo<t ta-
föiöti I I _____________ ■
Bvlgrád. A kultuszminiszter éa Mihály j tórténlieaaék. — A 'íkuk-é e birtokon bmwki* metropolita teMti
i épíTZe/ésetr fctt AhKa«A iraf>yh«n fofymiTElfll ryarásata és a zaicsári püspöki azék betöltése as országú'ra tekintAleg. már áll s kastély^ mely Kérdésében konfljklffir támadt Aradikáha iapnkiegy emefetea a kupival bír. A íő!ds<mten két% a aietropolila elmozditáaának eahetős^gévil fog- úey emeJfiien is két üfí vanj ^rniHeir
-lakóinak, a lUbádelviiek korében ellenben re-1 mellékhelv iaéggél, egyik a birtokos, — másik a mélik, hogy a jfonfliktns miniszter válságra vagy j hinokoa vejének caaládLiJuámár^ A« ntrai j ^ > f.íHep^MáiU el a fri1. íf*?.í0'.11 «ul- " Ú'j1 V7 • homlokzatot iera«az diaziti mig az udvnri '1iom teliéin leaoványodotl beteg fiut. Minthogy azon-Videlo kivételével valamennyien kedvezőtlenüi | lokzatnál, a nagy étterem előtt egy astífe.a ** han a k5ltaégek igen lela^aporoitak, a •« iránt nyilatkoznak a hármas szövetség fflég^asáról,pptét csaknem egéaz hosszában kiterjedő máao- L l^iotgabirMahof leleniéa tétetaü, a tóazoiga-a menmihen attól tartanak, boy a bfte *m-\jűk Urrssaz áll, honnét a< egész nagy bírtolrfes érTe>ait\r., árván,éket a lónántakröl s tűi is veszélyeztetve lesz, s kogv Ausztria | áttekinthető. A terraaz alatt van a kocáik azá intezkedaur hogy a csalárd módon kiwöaaakoit Magyaromá* bdolyi* a Balkanfélszigeten}^ra a bejárst a kaaréíyhöz. A« épi kezéat egy végrende et megaemmiai-t^ék, a beteg gyermek ™podnj fog éa folytatni fogja elónyómn Iá-1 fóvároai épi'é^s és egy mérnök veseük, a laka - pedig a kö/.«ég elöljáróságának kóivetlen - azi-aát Sza'onik, felé. A*^Üd,ak szinten Wvezőt Il0i. üveges, a^tato« é^ egféb munkákat pedig] R0.(J ,íall H |eKjutányosabb örvöst
Mttüt, de tartózkodóbb módon nyilatkozik a („agy kani/.nai iparosok niál itiák. A terjedelme* gy6gyke/eléal.eo éa ápoásban részesüljön; » igy
hármasazovetaégroK____j kert uive:liroikaa ia juost Tölyik s m/ben bele- az i JU végreud^leiének története véget tog érni,
m tt----- ~ tezvavaií; s<élea utak kigyozzák körűt az egé«!N08 Gaáhiécal mi tog történni? kérdi az olvaaő.
- • Olvasoinkwz. terűetei, melyekbe fasorok lógnak jdnnl. A vo't Ysrjuk be, ez már a birósag dolga, várjuk ha
_ tégláé elő a egyéb avult épöletek le vannak , ennek intézkedését, majd annak idejében e kér-—Lapunk mai azámávwl veszik olvaaóiuk rombolva a a ken hátsó végében, az ott létező j désre is meg fogunk felelni. a Ihü aiéi)irod*|f"í y ^n termékZeien trrr^nK viiének telhs^náltslvat ] -
túl f^mr^^ ét'*** mgyler^edelmü U
___ iJLt^rl mali,t"ág*t ^tM^1* —balybali
—y— .. i i ~ - ; i [nagy részét togfa Je a á^y csónakázáa, mintl kereskedelmi ifjak egy ate e hó 4 én a polgári
pedig es alkalommal kei szamot, mnnbogy korcsolyá/áara: i«fn alkalmas 4es«, kert heiyiségétien A mu'aiság megkezdé-
atela6 azám mint irtuk volt, nyomdai aka- máaréazről a hsltenyWla ával a birtokoanak ** ^ő'1 egy kia enó vo.'t. az ég haborali » e kiw dályoknát fogva elkésett. ,rÍHállitAa oly meg has<not ia bajt, A tó kó/ep^u mcslemége rüJmenyraok^^AMyttfHt rvmzntnrtntt a mnlat^ág-tetemei ösaségébe keröl Ki .dónknak, hogy >n *Hzi!írr aíiget áll. bonnéi kilátás van az ^ mindazon áltat a/ép kö^aég gy^t rr>/.ut. ^xJTr.;. . , _ iij LaÍT/i ege-*/, jöra. A ^i^nnk Ifm'^Áf agy • 'áwe. matvet leraft a
méltán xMntj*, miaseriiUna áld Zhn ke^bftT^a meiőkftji I ^tnek v* itatt támrheiy.n. A kert
szemben olvasóink, barátaik a iamerre!k j ^ *gé*z a va^úrig ve/et, ez áJal a tóban min ; maga valóságos fényárban n««oiif a bejáratnál korében teijesztaui ingják Uplbikat? mely dig fazta leaz a viz. A tó kózvetlen k6/e'ében.; ■'•lállitpti diadatkaputol kexd«e( malyea iat»b moat inár mellékleténél fogva, nemeuik a egy régi varrom ufaizaia áíl, melyről kfátfej irieolor lengén, .-, be egész a kert mé férfiaknak, liaiiem a család nőtagjainak isi*** f? ^agv Hirtokra, alatta pedig e?y A Hgár egylet vendé^^ie mindem etkö, Kff— M 1 . x # i ! i terem, Imi télen lötve lénz, hogy a korc-mlvázók! hogy a vendégek élőn jó konyhájának a. kellemea olvaamátiy a az^koiáaul ^g ;(Kji vonuíha^anak, esetleg etkezzenekV aóí tán-! P'ncéjéoek eddig megalapított jó hírneve ez al-szolgálni. .jcolhaxaanak ia. Az óa«zea épp keheknél már I k«lommal is tga/'blva legyen. Aa a«zta»«k mel-__I_ A tzerhtztő {kelek, aőt lióuapnk óta tfipopkint s BOO munkás * tarka társu'atok foglaltak helyet élénk be-
_ Az olvasó közönséghez.
!-dolgozik a a birtokos az évi s<ept ember ben fal-I jeaen el akar ké^züfni jépjtkezéaeivel, me'yek ha
zélgeté4 a lu utt élrefén, talán a' totlettek tt-letij kriiizaiá^aal ia togiaikozva. A Ukvényaaék
Aa uj ^negyed l»aáJh#ti; a kiacfóaág t'aztelettel kéri M a tiaztelr olvasó közein*
Viöósagoa nagyúH ' ,obl» Sgja az Ügyvédi kar üatalabb Ugrai, a tm' - ' ^ I kereskedelmi világ jelentékenyebb egyénei ke*
rea'ék fel as itiak ügylétének mulataágát. A nők kőzött olt láttuk: Vnigr Ulbmnn Eteknét. az
aéget. hogy a »ZALA« előfizetősét mielőbb t helybeli mészáros beállít s rendőrséghez, s elpa-iegvlet tevékeny elnókétfek kedve
megújítani aziveskedjék. nehogy a l»p azét.' ^ T*réz W leánya pár nap ó al/éW Lliánét, S4x*
,nu/ , it 41| , ,/, | mi eltűnt a bogy atap»a gyanúja van, mtHsennt \Cm,rba Ako^nét, Fltbchacktr Alb küldése kör (n akadály legyen; mit annál |Jeányát S.......A ... nagykanizsai fodrán Kun/inét, UarkyniL* Flmh*
i birtok, képé' fogja elotüútatnt.
M — Kelléla lévedéa. A rouH héten B*rd J ___ _ __
vea nejét, Ilonén S*be$tytnnét} Paletaí Albertaét, Katít^
— —^________________________________. . .p------Harkynít,* Ftmhué, PMkudt, a
is inkább kerülni óbajtauánk, mert a jeUsókteite. Rendőrkapitányunk megindt otta a j leányok kózőtt ott voltak : Kunfi O'ga, PuUák >ZALA< k^pea mellékletének azétküldéae, i nyomorán, behívatta a nttrabló fodrászt, faggatta, nővérek, LőU, Schlmwgtr, Grom, Mutter, Flwch a kiadóaágnak most már kétszeres mun- lenyegette, d«K az vadig tagadottl: a Riogatta k«aaeszonyok, Wttrtmann nővérek, Palotai Krt*$d
kát ád -----^- —Htazrr áriHflanságát Személyzete ii kibal g itva | trma, Herlcy, Schltaon^r Emma. KeUmdn, H'aws
t? t/y !,.« 4 i , V . . . lett az aem tudott nemmtt. Időközben azután, j Teréz é-t E»el, Letiner éa Keuler kiHaanaonyok,
relkérjük a*on tisztelt; olvasóinkat ^jreájöttek, hogy a ftaul f«^y egy bírna úrral /Transz Müi a többen. Az egylet itju tagjai aa-kik előfiAet^mfikke) nálralékban vamrak, I Bpe«tre utacőtt a ezen barn t urat pedig agyakat táaenltak a cnak 4a a korai hajnal vetett vö-!»<>gy a bátraiékos dijakat mielőbb liekttl- helybeli ügyvéddel ládák a pályaudvaron tel alá gett az erkőteai'eg igen jő sikerűit nyári mulat* dent atíveakedjen^k J sétálgatni. • A helybeli Ügyvédtől megtudták a| aggnak. — Felülfizetlek : Ifj. PVaelhofTer Józeaf
ITTZAí A» /«mí átM daGám hz !iíarrm urn®k • » kí,Un,» Mf ** dr- 4 40 kr, (Jrünhot Henrik 2 In, N N , Nádor S.,
A eionw^ai áza dacára az K perlaki orvos. - Moat már a szegény tor- H.meald Lyoe l-l frtot, Székely Tivadar 2 Irtot,
ingyenes szépirodalmi melléklet kiadásá" helyzetébe a azersno4tlen orvos jutott. A Ti volt Jano^ ünger ütlmann 380 kft,
tiak, mit aem váltoaík, s mnraAr mint volt doföá pedig tóriént: A helybeli ügyvéd be ;Wei«s L F. 2M krt. Katter Mik«a Schteaia •
5 ft(í
j mutálta dr Y. K. j>eriaki örvoat — ki Bpeitreiger bptt .go krt, (vroaa Albert Schwdizer j utasuU — a pályaudvaron Bárd Teréz kisasszony•] József t»t>—5Ö krt, N. N. 10 krt, N. N. 20 krt, f»0 krntX hogy ő \< Hpestre utazik.1 Perkó Péter 60 krt, Berger Zsigmond 90 krt,
Hr'|Mikor a jegyváltás id«te elérkezett, megkérte M.jDobrin Razső, Fiacher Alfréd^ Qrünbaum ík, P jv j T. kisasszoti^ fe V. j'. ámalt-Jiogy legyen asi* Hoehwald Jözsef, Kondor fí lón. Kíem " József , uúiiu> hMi ,, ,in n1 u " V?Í,HÍ,Í]Í AJ orvoa kijelentette, N. N., N. N , N. N„ N N, Reich Samu,
h. 'Ai í 7* 1 1 imwn b,}gy o máaodoeztályon u<avik, a leány erre azt Reiohenfeid Bándor, Thurn Upőt áa/ Waldar
Jrop)mf ha p0m mi$ tlOrn k-clM*Jr. 11 4— *• •• ** • - » ' — — r -
eddig, éa pedig
Ví\ érw
A
1

A „ZALA11 kladóaága
le élte, hogy 6 is Dr. V F. jegyet váltott, beül- Béla 4(1-40 krt, össaeaen 29 frt 60 krt, mely tek % e'u'szlsk/Az nrroa as utn» éssre velle,!6asáeg as egylet segély alapja javáét fordittatik. ! bogy a leány mlndtn lodok nélkül as ablakon A nemeaazivü adakoaókoak es ^ttoa mond bálás I kikacag, <~ a a boraá jniéseli kétdáaekre aduttl köesönetet — a rendezőség
Zala 28. atAm. (5, laff)
1891. jaliiM hó 12-én
— lilMé|l válMilAitk. Körében a hó 74n déle ött volt a körjegyző, • korbába ée a i
s/ebben tünteti ki s lefolyt év - minden ssemé nJét, végűi számot éd a ai«lt évi bevételekről t
kártyám válasatáa. Kórjegysövé egybsngu'ag! kiadásokról, bevéiel volt 5572 Irt 50 kr, kiadta Bezerédy latrán vult novai helyettes jegytő, — írlftlkr A HrfTWwht érre e^trfrirs'Énttk
Különfélék
[--köabákasá IWmjih Kataimakfligiámmá^gyán-iaogu^uis 27,101 30ig tartanak mindékor dél _____ __ ___
csak egyhangúlag Cmzmatia György volt kör-jelőö, delutánonkiot pedig a pót-, javjtó- ée fel- j keK^áíank7 eddigeléÍJék Orfh Jaooe, a régebbé
* »llil<|jji<l JjbuayA kű'ífcdge * meglehetős alalános szokás, bogy fejedelmi családfők nagy öes/egekre biz'oei'ják as éiettt*
A ..TatoaakHr*
nyári inu aisága az
V-M
gyám — vá'adatattak meg. — A válaaatás u'án | vételi vizsgák leaanek. Bezerédy jegyaó vendégsxeretö aaataláhos voltak — «alat«áv
hivatalosak aa össze* választók, hol derült han-, tlére hirdetve volt nyer gumiban töltötték cigányzene mellett a detoTáni;irman, hixonytalan időre elbálasztatotL a n stokáeoe telkösetValök egész özönével ffw — firdrkei p*r (olyik jelenleg a Tőtták el a a<ive* bázi gazdst. I azédaágunkban, a kapoavári törvén yaaékeéf, mely-
— A kl« k«»tls«al bar*á csak minden!föl levelezőnk zzt írja, hogy e pör: .lópór* né-évben megkövetelt áldozatait. Ez évben is volt! ven szerepel és melyben a Dunámul Qs&zás gy»-
szom-
éldorat-
hol este feé Simodtcs Martin Ferenc odavaló írnálak folderitési érdeme B«ksay csendőr főhad-lakos hazafelé ment, útjában minden előzmény j nagyé, ki Lee <j ie ügyességére valló leleményes-" nélkül Km FéjJ}yör%\ kia-kaniasai lakos ét seggel. 7—% varmegye lókupecének zavartalan Krahorea Kuka József 48. gy. ezredbe'-i .hadfi: idylljéhe nvu**. Munkássága, lankadatlan kota* ■egiámadtákj előbbi flkléMal melhe mire | isminat tsredménye maris "kírSfp kitüntetésben
Szmodics elesett, * d ték^hadfi p di< kirántá; ré-zesült, mert ezen ügyben tanúsított lelkiisme
János főherceg biztoeítotu áz életét. Moet, — minf értesültünk, — József főherceg ja nagí összegre kötött életbiztosítást, még p >dig a 'Gresham* társulatnál
— A képvlaell válaaaláaket. Megréok központi választmánya a képviaelő váiss<táeokra vonatkozólag kg vetkező rendé etej boeeÉtot^ JlLi -Ar^máfgyÜ'é* :képviselők választásáról azófó
tnrptn lólupecei vádlójukként szerepelnek. A bűn- J igu. évi 33-ik törvénycikk fiémely ioiézkedeeei
mdáméa^mA nejj módosításáról atkoíott 1*575. évi XVIU-ik I.
c 2. J a értelmében közhírré téteük: miszerint a megyebeli választókerületek összes -ráas*tóinak lSí&iiL-éire óaszaáliitet' ideiglefiéa néijegjsaait Zalá-Egersiegen a központi választmány székbe-.j— VHHH^Hmn átmegyei irodában, ezen kivttl aa egyee v|>
oldailegyverét a Szmodics fejére ket szúrást és j rees, ügye* eljárás* a Ferenc József rend lovag-jr0a, nagyközségek és köriegyzőeégek saját válasz-4 vágást mert. Az <>rvu*i látlele' szerint 3 seb I keresz |ét illesztene mellére. (lóinak ideiglenes névjegyzékei Sagy Kanizsa Aa
Vakmerl teleae címmel irtuk awg a
súlyos, egy pedig életveszéhes. A sérültet saját' — f»*«eere wac qmmei iriu* meg aiZsla-Kfifrstet viroiakbai^ liUmint «a lekáiaa gyósskeeelik. Ki«$ (>yóigyfít Ti riad0nég1iaü t "zámuiikban^hogj Nyer Vtiit**Tö^cot^^w tgj"kftységHrben a köa«égházán. tn^kOn^ttre átadta atöftényazékne^a kstogtr pedtg eejál! ki megszökött (^rtrrorrtyán rágtak. E hírünk* j aHye pedig a körjegyzőség szák bel vén folyó évi
j net .téves információ ö»jái» azt mondtuk, bogyljulioa 5-iő' 1-----
[Hirscht Samu-nüani keraaksrtfl ^elwé-íet a azö- r^,, fT ke vényt. moH Hir*chl ur hozzánk intéieH aorai-ItM liMitfc kMt^í- mi«/^rin» . inUrs aai iti i látjuk, hogy nem ő, hanem Follék fírttla jaáe'e#y tag»áaak jeleeléléti>n mindenki áhat --w^^P^yyTiH^ 1 uillkciMkgJ0 trwqnnm*** Ti^W délutanl Yórttól 6 órai< lemásol
^ ®agtartatm Hirschl ur kivánságáhoa képest ezennel helyre
szándékolt zártkörű táncvigalom a közheiön le«-1 - 1
katonai bírósága vette gondviae'és alá.
:—— farteftág. Ar aő nagykanizsai magyar*' asztaltáraaaái* rendező Nzo töga érte<iti a vá
lesznek köaszemláre kitéve, "évjegySÜ esen idő sU't nsponként reggel 8 órából dé i 12 óráig a kózaégí e ői járó-
fog dzszaronkatlanul meatar- ** jatiaa IMe IV éraT kerttua^^Y^ '^zó valamely közaég nézj^yzákehe "Tr^n -----« | pdtnz 7 éa 4 koráían. Hawn Aaaa mag';alt jallas felvétetett — bármely JOftaliB felvétel vagy ki-
kedveV»ileoebb Idöjáráa miatt folyó évi jutfw hó J2=£n vigyja vaeáraap — kedeezSUen ido uelén a j—— dtfzlermben taiwf '
— hkatal ért rali őt vettünk a «Nagv-ka-tt'tsai izrael e'emi p^hcári és keréakedetmi is-kmsiiil 1390 91 tanévröC S/erkeszté: Bún Séma igargaié.* A< iskolaszék állotl: egy etn4tr s egy iegyzőbőt és 19 tagból. Az értesítő körttr-ményesfo leírja az iskolai tantervet, óra beosztást
fi«kaltak g^jaaiirta
haté; — ezen ideigleaes névjegyaék e4e« saját azemélyét Weioleg bárki felssólalnat, eztftkivül mindenkinek jogában ált i/on válasziókerUIe*ben
94a 4 Itéaapoa korabaa.
Érdekes kiállítás.
— .Áz 114% -iif. <aabadtafoartaak képekben. —•
_________________________________ A Hentaller L^jos orsz. képviselő és Férnek Béla
és fegyelmi szabályokat; lajsirőinozyá az intézel | Altul s5»k evek ótt gyűjtött es kiválóan érdekes
jo levői*, leiemlili a tanszereket a könyvtárt. A< ímeze* tantestülete a/ i^anjat/m kirftl •—jj rea»
^dea 'aiiár a % hi1^^^^* oktatóból álrot t. A *e-Wy évt>en volt az elemi oaztáiyokban é^ pedig a leányoaslályokban óea^eeen 222 növendék; a fimakotábao; ÍOT ; a polgári iskolákban l71f a végűi -a kereskedelmi iskolákban 26,. igy ló os< , tUvUen 626 növendék. A jövő tanévre a beira-1
nek. s e nepokon tartatnak a pót vizsga lat ok is. j A re«»des előadás szeptember 1 an veszi kesde* tét. A jOve"tanévben megnyirsndór íi a nagy1 taéftéaágii vs'fá^ és kö«oktetásnfyi m ktr. mi-] nistenuB állat engedétyeaeit nyttvános nagy ka-nioai kOzépkeretkedelmi iekola a gymnaaiu n, reál-
41—49 rs gyűjtemény kiátlitás néhány nap múlva
nyjlik meff a fővárosi vigadó több termeben. .......
£ nagymr érdekes kiSttitás tanaFiüisá - és VBI!
úgy szólván majdnem égess tel.es^é/gei — mind-azoke'a kep«*s ábráz datókat, melpek az H48 49.. .
szabadságharcunkról s annak szerep'ÖrrÓ hazánk- váfaszimSnyhoz in'ézendők ée
hagyás miatt a névj#ryrék el'en telszólalei; a névjegyzék kiigazi'áei iránti-kérvények '^felásó* íalásof írásban éa pedig a névjegyzék nyilvános kiléteiét követő 10 nap alatt, vagyis folyó évi jalin*.5 tőf 15-ig adhatók be ée egy beadványba több egyénre vomtkozó feUaólalalás is foglalható; a lelszO'aláeokat mindenki megtekintheti s azokra lolyó évi ju'iue Id-iót 25-ig besáró'ag mindenki — ki a fenaebiek szerint félyjölilfli — minden headváaywvz külön írásban észrevéte'eket nyujfba' be ; valamint a tele'.ólaiások, ugy az azokra tett észrevételek, a
bzo. Európában es Amenkaban telku'aibafZk a J ■ >«űkaegy okjra[ojikzL jgi szerei ve azon város gszerezheíók voltak. E gyüj eméoyben egyezer-' «öljaró-ágánái, melynek néijegy.
s/áz kiíL vfifL mindenfele iaHa^-és-nagysagu |f|lffl. É foglalás ^.néni. kw^w^hee jlesimenyek'01 kezdve a fényképekig, meg a | pedJ8 tz liíe'0 korjeg>zőnéí nyújtandók be Ezen t épekig. Érdekes és|
megszerezhelók vofiak. E gyüj eméoyben egyezer-
Imi
oíajfestoi
meiszétt vagy litografá foiottébb jellemző^ hogy é gyűjteményben 205 kép Kossuth Lij*<st ábrázolja és hognr mind a 205 KozsutM-kép mas-aas nyomtatá-«hao megie-íent kep a legnagyobb része kú-fóldi származású Az egész a legváltozatosabb a tegérdeke-
vsgy polgáriskola 4 alsó ossiályára lamaezkodo ~ *•- - -------- - (. c .
• ---------------- J Waliakulával »*ebb q.jodubei, igazán szemléibe^ kommentárja .^roly s k.T a'iapan, m»t a megyét
lareauaaoievat. *------ ' - ^---A i ratasnmány elnöke. Fitos Xtörtön a.
wnlló. a tflyynaaiafpinil ~ egyenrangú kereskedelmi
aziAiskota. melynek
oé^ji alafioa á'talái>o« miveitaég meílett a kereskedelmi szaktudományok oly fokn közveiiiése, ■tlyeat a mai kor megkövetelhet. A tanú
dal kivalaasteit képesített * kózépisaolái tanárok
állal éa a miniszteri tanterv aiapjáa történik.
annak f itappans halasunk, a :m.elj.et szabadság líari'iWk egy egé^z mi veit vi-ágbán lett E jeies
hirdetmény minden egres községben a községi elöljáróság —- Nagy-Kanizsa és Zoa E*eraxeg városodban pedig a r váro«í tanács áPa* »soká-sos módon szoiifial közzéteendő. Kett Zalaséf-megye ■ központi választruányanak Zala-Egerszegen 189i. évi juntus 25-éh tartott üléséből. Cserién
központi Ll M*
gyei közp/nti választmány jegyzője, král Hasnak érdekesebbé iéteíére Pözmándy l)-ne* _ Balaton g6ihaJAi*«a nagy ünnepsé
a mivelt kereakedbtöl aeHaii » V Károlyi (iibor oraz. képviselők közre.> wkkml Byili meg, ^ t muU'»k uktatása nagy gond-, wösodnek és a üiHekuHban lsvő 48-49 re vo i apátság és Somogy-, V natkozó tárgyakat szinten kiai i ják. tíri Károlyi (iábor ezen fe.ü< a kiáÜitasnak engedi si Kossuth
Feladatát azonban a Usulok eüeimi oktatá- jama legújabb eletnagysáffu iépet js, a oetyet az aával befeiesetioek nem tekintheti, hanem azok- ö megrend«leaére Karldfszky Bertalan Parisban
aak erköfesi nevelésére, a jeliem képzésére nagy gondot fordít. As intézet a nagymélf, vsllae- pn közoktatásügyi, valamint a kere*ke de^sűgyi oHoiszierinmok tőfefügyelete ajelt áll és ugy taatervre nézve, mint n^índen más te'-kiatetben a kereskedelmi akadémiával azonoa. Az etaő oastáfyba felvételnek azon tanulök, kik a gymnaeivm, reál* *igy polgáriekela 4 atsó osztályát legalább elégséges sikerrel vésessék, vsgy a kik legalább J4 évesek és az emiitett ískoták ezen oeziáiysfbao tsáittatnü eaokotr tantárgyakká fslvételi vizsgátsiot állanak ki. — kápmtúri' államilag segélyezett küzségi polgáriMnytskola értssüSjéf közli Hagyni i'eorva Mária laasgaíó,; sünién megkaptuk; ebbői latjuk, bogy at isko-. Isi íallffeUMégsi a temefagyeio a aegádtanÍ4»4 Ügyelőn kívül egy ieko aazék gyakorolja, melynek égy eleOke, egy aJetf.Öke, egy goodaoke a két jegyzője e e/eken kitui 90 tagja van. A ián ^ leeiatat áll 9 tanár Illetve tanárnő éa 4 MtoM* ' (óbéf. A a^veodékek a/áms ás év végével volt' aa í, oeztálybaa 86# a 11 wá yban 27, Ui ik oasiálybefi IA, a IV fk oestálybaá H, magánta* auló Mseeee 1; egésiben véve be voli írva M faeelé. as év véftvsf vizsgái tett ^i»övsa'i de*, A terjedefmee igezgatól |sfeaiea felöleli arj la'ésetaek mfodea l^Weebb m^saeea'ái # a lég*!
élő híres magyar művész testeit most. £ kiá litas rendezői kérik egyúttal az egész hazai köminaé-get, b igy a birtokukban levő szabadságharci emlékeket a kiállítás tartamára vjaaontazoigálaiért vagy meghatározott díjért áieogediit szíveskedjenek. Alindrn ilyen küldeményt HenlalUr Lajos | orsz. képviselő és Fútnek tíé s uraknak Buda-Pes't V.. a févaroei vigadóba nmzendő. A legcsekélyebb kiáJflibató tárgyai beküldő u egy éfatKogymigu fénykép imitárziot kap Kossuth vagy valamfc y ie<esel>buuk arcképéből. A kiállítás befejeztével pedig a gyüj'emeny tulajdonom! több száz darab érdeke* tárgyat, ugymioi nyom-taiotl éa fes ett képekéi, p akstokai, fegyvereket
Balalea glikajéaUa
pedig" i pftiiitoflltaM "
estprém- és Zalamegyék t<)rvénybalóaági kiküldöttei részvételévei, a ne-latontavi gőzhajózási táraaság meghívására. Budapestről nagyobb társaság rándult le a déli vas* u* kűiön vooa(án Siófokra* Baro*« Gábir. kereskedelmi minisztert küUJónségileg hívták meg aa ünnepélyre e'az egész Bslatoo vidékén nagy elő-kés/lileteket tettek a mintezt«r tagadására ; as Összes balatoni kikötökbén *E)|sn Bsroestiábor !• felirata transparantek állottak; de a miniszter aksdályosve voil a aMgjelenésben * így.az egéee ünnepélyesség sokef vee«tetf dlssébel. A társaság tagjai köz? voltak :' Bezerédj Viktor miniea-teri tanácsos, Gertúrzy polgármeeter, a vasúti éa hejözási tötelOfryelöség, a déff vasú?társaság, a (Övámei sajtig Somon-, Vészprém- és Zalatármegyék a balat'on füredi 9Stefania yacblklub" es a balatontavi gőzhajózási részvény-társaság küldöttei. Siófokon a társaság a daaan íeltobo-
slb. ajándékoznak a budapesti, áolossvári, aradig ^tt á'lomáson bigadutván, a »Birossa gőz-kassai sth. ó'tyan mu^eu noknaá, a hol é^-ea | j(H.(tra agsiioii, ahol rö*iftf:z*<t villásreggeli várta
mALaL i. ' ^ .. . . .. . . . £«• r il
ereklyék ís vannak.
A kié'litáa síkerére fölöttébb kívánatos volna, ha abban teető szobrász mü^s^etnk is részt vennének, ganai' inkább, mert moet nyt'ik először alkalom anaek bemutatáeára, bogy törté* iielmünk egyik legieienlöeebb epizódja a hazai képsömuvéezetet hogyea inspirálta. Különben ige» kiváló művészek miat Zala, Haeleorj($, Stetthi, Mnrgiltay, fyányik, stb megígértek, bogy képeket fognak áiátiusni.
a társaságot. Reggeli kőiben Eazterházy Mihály grót szívélyes azavakbao űdvözAlte a társaságot a eieo sorban a' fővárosi hátóságot, másodsorban a aajfó képviselőit é* az összes vendégeket éltette. Gerléczy slpolgárőiester c |ár-aaság nevében megköszönte a* aaivelyea fogadu-Iáit, A reggeli után a * Baross* förkajö lal-azedte horgonyát és Balatoniürednslmette utjat, ahoi a társsaág nsgy résss* tizítelgeU Vaaaary Kotoa tnapititat imben lakoma-n>H, amelyet a (^Ai e veadégsk tiaatelatéM a4e<4, A négy e-
N»gy-K»niw, vasárnap.
—rnBammmmmm*^—^^— | ■ i" fi j | mg ....... m—m—mm+ym^■
dik logáaoál Visziry Kolos löipát könöniöi mondott a királyra. Ezután Eizterházy Mihály gróf mondott lelkei lelkftszAntőt. Baross (iáburra, Staifío) BanÖ zalai lAlspan VViszary Koloze főapátra, Veghely Itezső veszprémi elwpée, a ven diffüAr* a Szabó Imre orsr. képvise'Á » aaTítf jelenlevő képviselőire mondtak t,ö»«ílnf8t ei utóbbiak n«vél en Borostyái! Nándor mondott köszönetet : Tallián Gyula somogymegyei ajispén Eszterházi Mihály gtílpt, dr. Saiklay Járion a balaton-parii vármegyék képviselőit s S<echenyi Imre gr. Szarvasey Sándort éltették. Ebéd ntáa 8 Arakor a társaság tómét gőzhajóra szállt ■ a Balaton »idékének egy réw*t körülhajózta. Kőa-
-t»B-kikAl OK Rét falun, melynek állomása md-tén gazdagon lel volt díszítve, a bol C/.uppony Sándor kővágó-Őrsi e» lelkész logadla a tárnáiéitól. A fogadtatásért Kompolihy -fejezte ki kö-azönetét.
— FéMrtl((a a aityir leimerpar-Ion. Fiúméban, — mint onnét értesülünk, 5 BT 4-én rijtgei 6 Ara 75 perckor »l5ldrengée
volt, melyet hillhilA. löWalattL innraj__elfizfUt-
»eg. A lAfírengés hl bá r gyöngébb troli ii, többeket riautott (öl reggeli álmából. - ^
Zita 28. nim. {%. lap)
1891 julíus hd 12 én
— Harailae A gArAg éa latin írók ama kitűnó iiöveg kiadásából, melyet Thewrewk Emil egyet, tanár szerkeszt és Lumpéi Róbert könyvkereskedése ad ki, a mely mái öfytndiÉtei r*^*""
Nem ballot'a, bogy ffílőtle ez ágoa aeyaoi. dult a szomorú kn madar e» felborzolva lotaea-káit vígan caevegve rebbent tovább, — o«a bal lotu, bogy a aii fölött Itajloflfó-vírágne indák
kezdi klttrltáni" • ..Af.t tielt.unmttyTMfr/iMftgir.ft tavaszról, teltőmadőnit
haaoaiá kiadványait, moit Horatius vernek jelen"álmodoznak, leborulva, léiig ciznélellenttl letek meg. A gyűjtemény e hetedik füzeiéi Pozder k'fidt a lirko talipzatáo. Károly láda el a horatiuai metrumokról ez6(A be- Egvizerre felriadt éa agy érzé, hogy két puha vezeléaael éa rövid tárgymagyarázatokkal.' Maga kar Mrrén álkarolyja éa egy édes érzelemtől át-a szöveg a lehető leggondosabban .van közzébp.- hatolt hang remegve súgja:
Irodalom és művészet.
Lapunk é rovatában ha«rlelelt mű Vek, lapunk kladóJAufkl, Flaehrl Fiklöp kénjvtlrua flaletében atgreadtlkfllk.
- A káuuiil |»i refamji l>" <<r t* ift -' - ........
csátvi, mellőzésével mindama helyeknek, melyek nem az if|uiág keiébe valók. Kiállítása ia ttokkal csinosabb. mint a Teuber-féfe szöveg kiad*-■oké; ára 80 kr,
CS^JE23STOKL Ha tudnád. . . . *
(Hamerling.)
I.
Ha tudnád, hogu milyen üép cagy, XtM tennél oly könyötielen ; Ha lejtenéd — a gyötrelem 8 vágyam utánad milyenjuiyy ^—
Burtha Bélé, jogtanár' Kissa, 18H t. K[adja Riei -8fr-k>. E kii tflpJráttAT egf-iamerte-tAja így nyilatkozik: A uentA,.ki.VToldózán, yagy-refÖFSTi é legkSzelehh megjelent rSpiralában a jogi azakoktatáa kérdésénél úgy eltalálta a >züg fejét, moit li fontoi én -nemes eszmék barezoaa. Hátaartgi íngiralr réndezérA sSrgeii, a mii .Szilágyi miniazier még az elkereizteléni vita al kaiméval megigérL S a fwlekezetek közti békéi, a telje* jogegyenlőség, aa igazi emanriípáczió, izoval a .modern állain egész eszméjébAI kifolyólag nagy tárgyismerettel s szépen megírva, köve-' teli a kőtelező polgári bázasaág beho/aialftt.
— .aiílnldtl Lapok' címmel egy kis új-lág elstí számát vettQk Sopronbét: Az elég Dgyesen izerkpiaieit lap, melynek élén- mint iierkeiztA Bethlen Olzkár, —. lapunknak is munkaiam — áll, esupán szépirodalmi dftlg"1"* -4oar« ezek krtzölt a azerkeaztOaek »tiy5ngyvirág* eimi) besaélykéját, mely elöizör a mi lapunkban
ügy adtál tán csókot elétb. Ha mdsbul nem — itdnaiombul — Ugy lejtenéd a kint, mi duL "SitiiTyen ttép vagy — megértenéd...
—nr. "
Szegény erdS — ki gondold__
Hogy vem igy ftitML .. Az őti pala, mely legutóbb Megruülá örömünk. °
De bánatos azért ne légy, Hitz újra jő tavasz — Am ahol az enyém eiruh— Az Itten kertje az!
— £de», édea Kárólyom I.. '. £e a mint feltekintett révedező szemei Lenka üde, rAna-arcára ealek. Lenke kOnylfl (fit .-aieateibe uiaflliM, — felkiálloii, fel akar! ugrani
' Fordította:
Rózsa Miki út.
de az egymást oly rohamosan köyeiO elleniéles éraelmek súlya alair, élelielenűl eaett a lOldré.
Szerdabelyné rögtön intett a kapu elölt álló kociinak — s midőn Károly ájultából feleszmélt. olt találta magát a Szerdahelyék lakásában, aa ebédlő ruganyos szőnyeg divánján. Elölte Lenke térdelt, hideg vízzel locsolva homlokát, mig fö-
léje jiggódé arccal a gyáaioa, a gőgös Szerdabelyné h»j"lt. Ait hitte álmodik.
De midőn Lenke örőmsíkolytva a keblére borait, midin lelyti hajr barsonf arca iz arcaho* -ért. akkor éraw* hoev nem álmodik, mert aa eniber olyan boldog almában nem lebet.
Kelálll ■ aa első percben kereste Lenke vállain aa angyalazárayakai a kábultan rímilá meg homlokát, mint a ki nem ludja, .hol ebredtj—
ikUn,— soká taílollgk egymást álkarolvs, mert innak a boldogságnak, annak a na*rel*m-nek a kiiarését nem ludta gátolni na a azniok >égi gyűlölete, sem Saerdahelyné jel'euléle, ki félre hoaódva, láthatólag megindultán szemlélte ökst.
Hanem 6 boldog pillanai baa egysaerra ismét felvillantak Károly szeme előM a airkö aranyos betűi, ojra érzé a temetői virágillatot, látta a bír-l'lap gyászos betűit éa lelke egy pitlnalra ismét | elvándorolt a szomorú arcú illával a kőzve tir-halomhoz.,.
Szorongva kérdé * *
— Hát az a sírhalom, .mely nekem annyi kint Okozott, olt a temetőben kit takar ? —
— Oh Nienem, bát te azt bitied — éngetnel! ? HogyneT bisa a név, a kor, minden megegyes. —-Szerdahely Lenke nyagszik abban a sírban, igen, de mégsem én. — Ülj le, oly sápadt irég mindig az arcod, — majd én elmesélem, bogy ki ö? — |Me«azp, a felvidéken éj aiyánmak egyetlen- te»t-
A közös sírhalom. .— -
'Irta : Kartty .Inna,
Oh a acivtiek- ha fájdalma van, terhére a" lairu Károly ösiuecsoniagulla oaekely magával hoiott t vérbál yja, Szerdahely Láazli4. — A két fivér na höImijAt és másnap a délelőld xQflttlai visaxajmuu g/erette egymást i uiidön 'o-knem egyidöben
akart íttaant áltöaiáárbelyére, de mielőtt elutasott, | mind a kenőjüknek kis leánykát küldőit aa ég, jeient'meg.' A taVmai* a a'ittnMT'áEítIí"4" mégegyszer kuéiall a kSa&a lirba-jcsopa rokooMMvbfil ^határozták, bogy egymást
f ■ !. ». ... .1 i^HlllOZ i---- ., . niftiidi «•' LJU ---- _a—- ■»
jelenik meg, megrendelhető az egész idényre t írtért Sopronban Széchényi-tér IS. sa. a,
hívjak keresztazülökQI s a kél gyermeket egy
n „ Most igazán egyedül vol(> lemeiSben nem za j eévra kereazteük. —- így lelt mindkettőnknek
- Két aj Miréts jeleni meg MéréTTgriáczt ,rc' en'beri SflE » szellő( Szerdahely Lenke a neve. - Azonban a* én we-
aena műkereskedő kiadásában Kaaatbelyen. »Hé» ««m»U halkan, csendesen a sápadt lomba aká- gény unokanővérem amúgy is gyenge tüdejét egy ' - - ' eok és cyprusok közolt. lelhevülten; tántv közben ivott pohár viz lónkra
A lehér márvány sirkövön olt illatozott a fehér tetla-, mellbeteg lett. Mi ide hívtak öt leve-
•íl., ........... _,.„ Irtzsa kosiortt a a reggeli naptéayban ragyogva jggt yálloziarni üdülni, hozzánk a egy évi egytttu
l: -fitiÜifljfT^jjiiiWg "^lüii r'í^''g7e7zeniénjeikkel '^"^"bltek az arany betűk. Károly szomortun, léi atán üt érte a halál köztünk izegenyt. - Saer-
- melyeknek hamiaitailan uagyana umat|a már !eb5^ aűl. m«« . . , , , . |dabely Lenke, nyugiaik abban a airban, le. ueaa az elaA accordoknál kitűnik — csak ujabb biio- Tehil m »«o,iit kell keresni a temem, hanem az a airhalom
nvitékál aduk innak, hogy bivaloü ^ bBn®t "^1617Wedöl^ ki* moat kétszeresen drága nekem, mert meggyGaött
... '.. r-—.-.- * lakaaaaalab bAaAtl a AjanJw lamalKn Ali mii L- !___il L___1 « —___J.xl I___— : - - (______
viil emlékdárdást. líanny Bélától' iára 60 kr. éi 'Balalonmellékí csárdása Huber (iyuláiAj iára í Irt). Minkét széni ne»« előnyösen ímtrt a
kiaHó, krttt.egei nem kiméivé, öesabangzatba igya kezelt liosni a heliő tartalmat a külső alakkal, oly disspaen állítván kí mindkét darabot, a mi-Ivein mostanság osak ritkán láthatunk. Különösen figyelemre méltó a >Balaton melléki csárdás*, melynek oziinlapját a kővetkeaö júl sikerűn lát-képek disaitik: Balaton Füred, Keszthely, Csopak, Badaesony, Bévlűlop, Ur. Festetióé paíotája-, Tihany éa Szigliget.
— 4a Ipari munka taaáruapl aailaa* (•léaéaek Urvénye (i^Ot: XIII. 1,-cz ) és a< srra vonatkogA végrehajlágl rendelet. Osilae-IIIHolta bánói S»ikolsyJLttivAn ü'gyvéd. Hudnpeil, 1H9 . lIAzkii Kálmán ei n«j« kiadásában. 44 láp Ara 20 kr. (Kapható inínden; liaia) köoyvkerea-kerfétbeo t* 'Budapesten a kiadónál, VIII., Sienl-klrályi'Uicálwn 3'J. aaátn.i A vasárnipi aattnetri vonalkotéiagi a mindennapi életben legnagyobb
lakeresatek köaött a cende* temetőn ... Oh mily arról, hogy bü maradtál, hogy igazán, torrön, ugy más, mily más találkozásról ábrándozott I.,. Ét mint én szerelsz.
a valóság mily keserű édeá álmok után. <- Mily -Ejt kik torrön, ugy szerelik egymást mint keserű meleg izive helyin sirdombjára hajtani a i« és ö, — szőft Saerdahelyné kezeiket egymásba tejét, mily keserű forró csókjaival az 0 édes ajkai | téve, — azok megérdemlik a boldogságot — éa
helyeit a hideg~márványlapot ^érinteni. Oh mily szomorú találkozás ez, mldfiti helyette a temető fái sóhajtják búsan Ingadozva: — Isten hozott I.., latin hozott I...
Leborult a sírhalomra és átengedte egén azivét,
ki azok boldogságának útjában áll, az — vét-" kezik ... Legyetek egymás szerelme állal mindvégig boldogok i legyetek oly hivek, mint eddig voltatok egéai a sírig. — Hívek leszünk egész a airig egész a kőző*
egész lelkét mély bánatának. Moit nem volt annak | iirb»lomig, — azólt megindultan Endrey Káro y,
forrón keblére szorítva, boldog menyasaoayát.
jelentőséggel bir annak ismerete, hogy a kótileaőj veiitetl párjára goudolt, midőn oly szomorún né
tanúja, legföllebb aa a nép ölsirózaa bokor, mely a siron virult ás réazvevöen bólingalta hajlékony, virágos ágait fölötte — és egy kla veréb, mely azomoruan lélrebajtott lejecakével néteit la rá -aa ágról.
Talán aa a rózsabokor is, midőn ide ültettetett,, legkedvesebbje meltöl saakittalott ei azért' hatolt oly résavéttel fölé, — lilán as a kis madár ia lsű löldeken látható hogy a termén eredmény ke-
Közgardaság.
—. A lermiéara vanalkaaélag Siótokról kővetkező érlfiiiést vettük: A magasabb .fekvé-
vsiárnapi ntüneteléiröl mily kivételek állapinál tak«m*g; tehát, hogy mely Ipar- ás kereskedelmi &a etekben lasz ssabid < asárnapnnként is és hány Óráig dolgonni a árulni? — Ezen követeléseket kaiározsa meg éa ssabályosaa a kereskedelem-Űgvi s pensugyt miniszternek jttllus 1-én kell ren-daUte, f,a*n két tündéiét kósölleilk a laünetl "törvény melletl — a lent ciitnseit munkában — a tárgynak meglilélö niagyaráaatlal éi törvény* botásunkáak a vasárnapi munkára é* a tauttkáp kérdésre •onatkoaó elölibl rendililtlvil.
toll le rá a> ágról,
3oká tombolt a gyilkos fájdalom, végre Károly telemelte lankadt lejét és menni készült, menni innét örökre, mert ugy érié ha még tovább marad ai « lásasan, forrón lüktető agy mag lagad|a nolgálatát s 0 elveszti eaiméletéi. Ál* ölalta a márvány sírkövet,lutgy annak hideg lapjára nyomja a vluotltlátái ée örök bucwi csókját, De ai a márvány lap as a márvány csók oly
resatsvámra néave kio-i leepd, de minőaégileg ki logáa alá nem fog eani. A vetések gyorsan érnek g még e hét fotyatAáH az általános aratás ia megin lul. A tavkázl vetések, főleg az árpák igen azépek; évek óta nem volt azebb lavaaai vetésűnk mini ai idei a ha hirtelen hőség be nem következik, árpából igen jó aratásunk lesz. Zabvatá-seink ii gyönyörűek. A tengert ás iyéR kipáaoö-vények asinlán jól áhínfT A azéna Mtakatíláaát most lajaaták be i a termái jó köitpea volt. Tag-
hlátg volt, olyan nagyon hideg hogy léiig satuié nap aeie jó eatink volt, a mi külonósen a tanga-| inljentti rogyott a slrko lalspiatára toll. » | rlre gyakorol aagyoa jó hatáal.
— A sáskák. Aogoloraságon kertestől ér-kezelt hirek szerint Teheránban az aratásra
Nagy-Kanim, vasárnap.
Zala 28. seám. (7. lap.)
1891. jultos bó 12-éa
semmi Utatás sínesen, a sáskák ii égése termést;
— JL giJiJttiitoryaiiMm r4th -Ketlveztftfcn tífcl rek a« oross gahnatetések á'iáss lel öl szilárd irányzatot szültek « noha nálunk a bu«atermé«re nézve kedvező k'.láiások vannak, az árak eddi ! g»té emelkedő irányt követnek. Hozatalok nin- j csenek, névleges ársink jffivetkazök,- l»u*a {).£."»,J r4i» tengeei ö;Töt
— dyenaorgttres és gyomorbaiok kBlön-léle nemei többnyire hihfls d'iVa Mirirtáklottomiég
.-meginniaelfilaikeetkezhetne*. Ilyen esetekben[
a sok tapasstalaton aiapu'ó - háZNzer dr. R >aa I elei balzs i Fragner B. gyógyszertárából. Prágabap hst kitűnően. Kapható minden gyögy«xertárban.
Hl'
¥111. <111*1 *t IH stém
sáSÉz" Nitt
Brsalfsrél IsaákMá kévakáU araláiéytkai, legtjabh é* legrgar«s*rtbb saerkfsat. acélát ria^aval ■lésjaj a kp fjobb nUirúnj éa afjrssarthrg. a lefaagyebb »r$tó ás s lfsl*a»oay*M> képesség a
legkönnyebb jtra* r* i kgrgyes»rfil>b ceemo-kötca.
f'ompoaad gátaiaicaa/akat, 40*,' táaelő aarag wfiakirílinal. llli«miB|iáah ii mi' cs nulsi'
FrMüs szerkeszti: Ca Palotai Ákoa.
Nyilttér .
Cladáibál fetaiaraál ■*l/aai uávclrkci H.v ' «WviaTái IW, ♦alar/á' tt*ugtnd*att aa eraleti ár»a | naállit métereákiat *ag? tégeakist, vám* fa jw*siá dij-I im-atesen flrnnetorg k*f; udrarr snlttTá?
Tiyijrí raitira. ^ttr^thi''* V"~*jkaT kiiÉsain ssniáál ^ttf^^nffi?--*¥'j r'n fii1 lm hflyrj -rjfiti-fffti^
771
futásra. f1 ,—30 ló errjíjig.
Sínes t*wápl*áil» I-gaiabb «aerke-sé». 4-eeer fordíthat* *iwlk«i. mdklrtl bosasá, talpát toldást nem ig *sj|o asslaa-___ ráxákkal.
góaeséplé gépeket. 3—4 lóerejü fottóa tfsstitó szerieautteL árpakéjsaóeal és Toiaaztó tengerrel Továbbá mindenféle játfSájceépiőket retögépekat éa agjéb gazdasági fépeket
árak. — Kaáveaé Sietéal teltételek. 94 1-1
HIRDETEMEK;
j ÜL IMI £*k 4prfl t "
Árverési hirdetmény.
±rr A WgyinrnttsaT ¥fr""TirrutffTyrf»rtW IktvFÍQrssdí^f j lya réaéröf közhírré tétetik, hogy salátnegye öf«- ! Iazasiieliárvatára végrelisifarMIk Benke István' jvéttrehajiasl aieuvedő a*zie*egeye« fakós ettentf T12' Trt BÖ kr tőke, 1890. évi juliua 1 töt járó öl lszásilék kamatai, és ennek 5 százalék késedelmi í
fl ffl siL ti! 1 ' Elt E káloslegea*
0 i kl Q Saif ^larg
Károly aankat fltUlaHSk, O Ftl+rut m • a
Károly untat HrttataRft legfelségesebb uralkodó
bercrgi haa«k»al is slkalaMaáabsa van Aias^ak a kni-wa* legaaségakst Ifikig bárd tasár. tfiérs, Z*\*d lídUnr ad vari tanaesat. laaáMk, tsvábká aa^ b4v*tí íogartas-Tkomat Becsbaa éa )i*Uí*v Gotbábaa atb
»• • T v^i vuajiva nvl V'íliii IV |"J l
kr,-jelenlegi « még felmerülendő kftUeégek |fj|j^rí|| szappan ^
f kaanWwr í trrWif: végrehajiái kérelmi lÖJrt I K> kr, jelenlegi s még felmerülendő köli iránti régrehajtási Ogyelieu a lem nevezeti
J. jiltorvszék terfilétéhez'tartoxö az eszteregnyei 5 a 3.1M. tkfban A 1. 1-80, és 22—2?sorszám a<
550 att
dabnaokfaaa 6 i kr. 60 kr.
■•a mHmmi t4 kr. V db. áe kr.» «gv«akmt ánű
daawa-s 3 ék
bősekWa 3 db ^
sigreliajiáai szenvedett tulajdonául felveti aljff M^7^T1rPArrTi cynnnnn 44 tnra becsOli ingatlanok s sa ugyanaion tkvbeu ^ L V ™Tm kr
-h 1238 h. hrszám alatt ugyanannak tulajdonául PnlrtlrnTír-PIt-parín ovnnnnn^ felteit s 173 írtra becsü't váliság köteles iha«f. j 9K kU^Ö^-
4sn
Cljcerin ájok krém
g»kbea
1§91. év
saga«(. hé 24 ik Napján d e. 10 ómkor
tmtta 30 kr.
Est'eregnye köasé^ házánál Dr. Ttiboly Gyula felperesi ügyvéd' vagy helyettese közben jöttével
taÉt
KikiáTlá«i ár a fentebb kitett bec<ár. 0.1 Árverezni kívánók tartósnak a becsár 10*_/t-á» C I y 8 j j készpénzben vagy -óvadékképes papírban a ki I 8 i 11 küldött kezéhez letenni.
Kelt Jí. Kanizsán, a kir. tazék mini Ikkvi haló-1891. évi ápril bó 22-ik napján.
GR. HÜG0NAY kirend. kir. tezéki bíró.
Clvcerin. blastol ÍI^SIÍT
Irafbes ( frt.
Kalodont
712 21—26
r. a.
axa>pp4La dibeabaa krab 1 át Ütkr.
Olyoerla-feg krém, darakia J j kr. . \ Rövid haaxssUt a tán. bük? fcgfiaatttá ■ákSláebeUeeaá rillift.)
■■ailiáék
garg fia és tárta mi éaklr. adt Béatbes
Raktár: Nagy Kanizsán 8e\warz áa TaaUr, B*«*sf*M Adatt StJrem éa Klein, Marton ás Hrbar «s Prager Brla gjréfjr* aseréas anál.
Junker és Gaertner
Budapest, IV. Tiezl-utcai 21
Az 1890. évi bécsi gazdasági ás erdéazefti ktállttásoa a
1 aagy estist éysiil klllatatta. jm
SsáUit: 80S 20—20
sxállítható és állaaie aseaei éa vriáaeatl vaeitakat.
Erdéssstí kosaik kmufti és tHaiea ssálll-tásra*
Btilantő kssstk (IM. kom ok és ksTlss ssál-litására lsg^abb sasrksasttel
p PályabeNndethtk kiednmln állítunk é$zkő> sültetnek i$ memrt Hasén ékidatnak.
„THE GRESHAM"
éitíkktmtá táreaság Londonban, Maeyarefsaáfi iék - I áaastrfa Iák:
Bffít, FmKi-JéorfW x .6. lén, GizMasst í.síi.
stéraaaáf báaábsa. j s táiaaaág biaábaa.
A l**saág tagjana 1 ieÖ Jaa. 8D4a M lU ilO.áll.^ Éti berát.i blsfoettásak át kaawlbál
lieO éti jaaloa 30-áa • . . . t0 (J64.349 -Klfaatésak blsioalláal éa járadéki <nr sAéáask a TtaBsaeáaánásak stáa a táiaaaág fenálláaa á(a ( Iái) . . t lltlMoei • á kgstábbl llaaskét bsvt áaiett léi .
alatt a Uraaságaál . \ .>, i « 65Má^7ft — IrUtti a/«JUtlak be sjásláfek, •tállal a tárasaég fcesálláas éta . Usyeflstt ajánlatok, tsitrtrtt > • ItáMJItfáMk*-ilsiikra ai0n -» Naeyaklseakkal áa é^|táblásatskks>t aaijrik ala^áa a tánaaég kátvásfakat kÜJlll, tseábbá I ajáalatskksr. étítMaNaie isstfátaab as asitiák'iaafjrsi smrék •íaéas aagfább váraaákaa as IntU arak kas MSifi éa ssmarák láftafc. ^ IN M
j Pályázati hirdetmény. \
| A nagy kanizsai takarékpénztár részvény-társaság meg-t üresedett pénxtirnoki állásra, mely 1200 forint évi fizetéssel | jár, ezennel pályázat hirdettetik. | Pályázati kérvények legkésőbb folyó év augusztus hó 16-éig adandók be.
Az alkalmazandó belépésekor 3000 frt óvadékot tar* tozik letenni
4 A nag^-kanlisal takarék^éndAr
tgMgaUAága
9oo I _ _ - __ _
_ ti ■ IUiy/1
I i d tr
- r m II
5 m vc jl ÍF {a ai M
ffpTT - Hl
h'iJ • -s o __aJ_L.
t> I c s ~—■ J-t ■
5 » * M ir I ; z
21 " = ; 05 ,—S- á-íi
'E f' T| i y ! r, V> i{ S W S
H \ * l* * „ Ll ^ti ■ t ° f5 ^ ítr
»l £ ói% ; o r^
lí * uSa Y |i
P1 I « I? 5 Ss l Ti Ml
Te? f * tí . Xo: o
t s OCD " r i sp
H 'rl = Si? H si
^r^VJ' 5 h2 í n E-i
t III Tilt'
• ü » ^ l/1 l {1
i 2-1 h i? R uJ » M í"- f
"im fíN í
?i * H * * r:-? Tf\ mi
, 11 5 M -r , Ét III 1 I
íi ifi r w m h l S lí B ? w í
i H 3 lj y
f: I ? ® rn
-tf-f^f-i F JjJlg
H ; m 4 IP
SZ.O T2Ó PÁL
OOOO OOOOO00000000
oooooooooooooooo
Ntuy-Kaniese, vasárnap.
XKKKK«KKXWKKKKK«K
2670. Érk. 1801. majua 8.
árverési hirdetmény
A nagy-fcanirsai kir, Ukvénysx^k teiakkvj ohr-(Alya réaaérfll köahirr* tétetik, hogy Her'elendy __BéIs végrehajtattalak, liani Ltehv végrehttitáHl szenvedő niigy kani*s4t lakón elleni 61. frí 12 kr. tBte. tnW 1300 éMt u Tft.iál jfoA 0 srátalék kamatai, — U irt 1U kr. per, 6 fri 95 kr, végrehajtás kérelmi, 7 írl 5 kr. jelenlegi a még. felmerü'endfl kfFtségek iráni! végrehajtási ftyyehen % lem ft6*é/éii kir mrvénvaaé* terme* téhea tartozó a nagykni í/hhí 13-47 tkvben 4-4619 hr*s. ingatlannak'Dsni Lá»Vót iletfi 25 írtra becsült fele réaze, az u. a. ikvben — 788$ hra. ingatlannak u. azt Metéld írtra beesÜlt fele része, — n Títyy-kaniz.>ai 4410 tkvben -j-tf7'5.hr*z. ingatlannak u. a/.t illet6 lő trtrabe-: caftlt tele rés*e, — az n: a. Tkvbén^f- 54&öt>r*z.j ingatlannik u. azí illető 20 forintra becs« ll fele , réaze, a végül a nagy-kanu*ai íjkvbet) ftíitt hr«z ipgatlannik Or axlUletőil forintra frfinnti -fpta rda»s mtm -
1891. 4v engwsalws ké 'M ik aipJán Í é«*ak«r'
ezen kir. torvs/ek tel»kkvi hel>hegben Her'elendy BélaMpsresi Ügyvéd vagy liriyetie»4k&tbe|útiéyalj tnegiartshd^ n^ilvftnos érverésen eladatni fog.
Kikialtáni ar a lentebb kitett bec»ár. —Arvéitálii Ttivantrk i*rTo*m»k a bec«ír -lO4 #-ai, kézpénzben vagy óvadék képe* papírban a kik öl-, kezehez le enni.
- Kelí X Kniií/xAi), a kír. tv«zék mint telekkönyvi hatóságnál !891. évi május. 1*0 12. tmpi&n.
V ük HOíiU^íA 5
Zala 28. szám. (8. lap.)
pli juHua hS 12-én
£97 f—1
klrefl<l@*t kir. tvxzeki biró.
•Io\ ímIIin i niell^kkert^el, £zikavaU»tt UffrM úKju«>kUk. tgy t»lj*«en Solid tiznkkázkoz filrt(«tMk i<irv«ny*»«rtilrf eag«d«lY«aatt aurajagy*ka«k eláraaltáaa naiaiKia'jákól
-\—Felette előnyöd feltételek mellett. A krjivtíM'x" Munöiuköík Hatíeaie-
aJaUk, Ajanlatokat krrjnk .100 G." (ím alatt l>ui«k«rg J* fclrdtléirf iro<U|SI»»a \\ ltn, Majapf gaaae -No 7. T.-1-fou int. zni. _
=........---------- ew i-n ~
(ifnr?- trtíiiíoTT^ i j!6í tóMteiijii ellen,......
— - Mi IfHÍm i' Fmmgfgra,»U n.i <K- k » Mytáa a nr»»k tlnthiiin <«' »fca»a tfo^W
■a*4 f*t.'at'á>ftra 4« r. jú taénU* tlŐKg'.tceáv a l*yjvlt» • it|ltii!úiU iiu i mi ia .aJaéafcÉe ,k«at
" életbalzsam Dr. R 0 S A-tól.
... Ivj «,!• l-t b<.U'»ia A tajotl* a )«-**)< rjlatáaaab fc)>'£}lfi*vlMH a ttt^r tú*alUi» *a* káwhva • mIOuC««u Bin«uij ibu»í:íjí Űjf>k, i^k*) •l%áa>M«M9,' «)»ví.ijuh i»fiUii$|{iíht/We, artM|«*a* m«k »tli. aib. «ll«a uJ'atcu ítaiUtó^t-ik Inubjuí. lj k ia»A \a«iraí £f*» Lnb Ua «.*a étnUtaaaa «0
t v űer' rcl 1 írt, Kis ttesfffal
50 kr. Elismerő iraték cirei btikisek tstekistis es^eA resca:k«vési« éllsak.
y Óvás! <!k* t CI«»« ««acl1, ntii tiiuku /'fl'tk. a-
álim'fm u «ml«ti óu«iitt imiiil
SiT
Dr. SOBA-féls élsXaP XSSOa" n ;»,<lrn kük byr..kl* n« m.«|jmIi S* MÉA|éalaÉa
EOSA élctb&lzsama a „feltts tts oa*' cziiuzett wr<fyaxsr-iárlol. rilAGKZn B. Prága 2C3-11*.44 .i, a* <tm. csm
\ ati I'•)(U'ii alva>U^l<', »a-l.» :«t<a*)tu>z i • b>ii. i>tt 1- L*tu.
Br. BOlü élattalisiaa iaUüib ksphatscs&a a késztté
2T IS ufik. O- E 22 B.
fóraktáiátap, ninuatü a wUk<Uintet"Ptagábaa a<l TTI fi BUDAPEE1EH leiek Jcxief cr wumnal, KMlj eicúi IS. aa. Baúal Zmü ar «*>» ' f)^f)*MiiáMUa % Vári aláz térta."
As aaatiar ocoairMn míjCm r«r>^tu <unnt*ttlie tasisfctlr
llrtba»ab<>l.
......"W/. ' _. •• _____f T. -151 la
„prágai általános házi*kenőcs"
Itbb ua kttaavtatliazafal tttnrart biztos gyógyszer mávé—hh tyalaéfeo*. »*.b<k l* pij><Hat •UfS. Ekín kvuaM Uarda trfdmfnyajtl b«»ia>thaló a u&í isiié z)ttUtL«á».«l, a t«j u*|«étaéa*l a aa cárié, aiykiatfay álrtaü azéUakar, k-Uv»n)i»«I, téedf aiiau.ktt&l,^tajaa Ukadrk* knál. y kuívan ál, khém§jtkr BiJ« •» Uf>i.«T«ar.t kötö«.íéf»íttt|. v Klptátttawkoa] a itlgySaáwBitkaíl, nlrSiiialé
aált áraens ugukaál Mk. Mk'«tt uláJiat, dagKt/aiot, iet( uflm^l a !esrö«t«Ubb IM
alatt aNávalit; a ak»l mir Ktavtdia a^tUlktsik, ott a Sanaatu Irtrővíd. Lb kJ alait « mé&MI frf-
'K kicratl 4a Ugrófy ltja. *
oér Kapható 25 és aa krajezársa azalccczé'abaa.
Ari Uia'áa á |>rt(ii aaaiai>*<a bM<ik«n$a -->.'*-k««. r k»Mu>, » UVoat yt flfytlmri'ff tk, iHrpj " ti*4«ti hu tWa Wtriot «—k aalaw laai }T kéaallva, a c**k «kk».-r ta^áUl, ha a aarya t cxa vivBcsa, míjfW Mhadl, »6»h használati atiwkaa»/kba imljrk t byianlk) s kik kart B*a, bmIj*»
aa Ua i»yoyn>tt i <*t)+tf kttaM — tarkalra m ____
_ BiliTiátl BAL—Élt ■ WFiUtta.»ay«h«bktaaa» alaa H*kaiM ál-tal ItfbialvaabbitWk cUuiurt aaar ■ a«küb«lláa kliyágykáaaas a aa ^|>íibb •Waaatatt baMM |ak«taég ilauk}«kMf» SfJT tlvig áfa I fTt
S
Vasöntöde és gépgyár Részvény* Társasig Budapesten, f—^
Gyár éa irodák: . | 1 Vároai iroda és raktári
Vt ktUsd váost-ut 1696 ff. a*. [ Vl Pedaasjalosky-stoas 14. saáaa.
Ajáiya kii&nd éa szilárd szerkezetű, 811 17— 24
Kft*- én (Argányefiéplll-lcéMmllleleSt és axámos első dijak kai-kitüntetett esttb
/ N(!HLliK-féIe 2 éa 3 \m»m ekéit, én ttiafe
J.í^ mé\) It6-rkél|t eredeti Sckiick it Vidat$-féU eg) vsaa ekéit » . • ,
tiiUJnifveloiioroii< Am rffKirirö henicereit
valamint SCHLICK-féle asab.
Haladás44 eorba-votőgrópeit.
Kí'*al«ll.»n waaak Uvábká cekaMaálasUU roaUk <BAKIK és VtftATft rea4aa«>r). lakaraáaikéaillá |ép«k, laagnt eisrsssték és áarálák, ssalM4 Jéhay féle MNeeiarta4' áar*lá |éffk »r«kajláara, érláaialaiak és ela|ssaless* b*r*«á»»éMk. KraáaM eaaerlkal kéftkMá és aartk* raké araié gépak éa Taksaaeié^épak, saaitllkalé sasaal taaalak *tt*.
Wiiijis fizetési feltelelelt i.etjntán?osabb írat.
.írf^yték kívánatra inyym Íé bámenttr
Nyomatott Flat'hal PÍÍIöJT laptuUgdutiosuAl Na^)-Ksnixaáti, IWT
Csak akkor tMiódl^JiJft Muel|ip ttelaeaétéae feftkfea; arnHtK KÍSffA
Ȏv>l fl ism Isim.
WÉmL v íJt^éP Cb,
rőralctdr:
OWUUUUUUUUÜÜÜUÜÜ
O IUIWJH I? 0
T wo
oUiíHlKlr
OÍ il'íúh' riifns
& i tó Iifi
Or PTii^t^ Mí!r o
OKI ' t tív » _ fl ffr _ I
r • o.; i ít" - e b SÍí tf^O
stlfj;;^1:;® ik — 03
0(«lf r * 5' íípo öt H'HMfrl. -HS ?£r M o
íLŰMfMv
Rí li Hífí * rtl M 8
x}í} llur aB Ml PrS
"'■{"iIÍH"?* rft ö Ql f Trtll » 0 51, —o
o. í*ííís'S'" ÉJ*' t O
1 llKi 11 á
01 • L a o
XÍVUIIAA nnnnn 11 nmo
JCHUCK-Me:
W (tvár éa irodák:
Vt kMlsd váozt-ut 1666 66. ss.
Aiánia kit tini
„ZALA"
képes ingyenes melléklete.

Prielle nagymama. '
' SzaffiBf városát érte. a nem kőzsn-Kgtt iüösőség," liogy Prielle Kornélia, a nemzeti sainház kedvei nagy-manája, ezelőtt őu esztendővel itt lé-g<u -it világot jelents fruUhrt s ütvén Év: multán 1«w*f megjelent q v4fus fa Isi között a bilis szivfl művésznő, hogy itt ftije mg dicsöiéin-kben gazdag inip t'úu pályájának HUxÁmvut jnbfleúmát. — őtven-év-éa as iirflkitja mfnrésznőböl iwtjaiM kii az -életben éss* szin-padao egyaránt; de ezalatt az ötven « alatt. mit — veazib'tt min'ima tt\ uyíibíil, süt ez a-ütay az évekkel egyre' erŐBfbbé, ragyogóbbá vált. Prielle Kornélia azok kftcé a ritka, itteniül különösen megáldott tehetségek közé tartozik, a kik az öregséggel öreglted-ni;k a művészetben, teliuUógiik folyton folyvást dó i a kritikusnak le kell rakni a fegyvert előtte. Prielle Kornélia <zá-nárk eiak magasztaló szaraink fehet-m k Minden alakítása egy-egy esemény. Ilyen esemény, még pedig nagy esemény volt legstolsó alakítása is, Csiky
i(éty~ álUUljan sokat köszön bei Prielle k'.nieliáuak. Mindjárt föllépése kezdetén nagy liálára kötelezte a jeles drámaírót. midőn genülli alakításával elfo-ifadbatórt Tette i „Proletárok* ellenszenves Kamilláját
1861. jnnias IC-éa lépett először izin-palra Prielle Kornélia. Csapa l>áj és kellem volt, mint fiatal leány (nem fsö.liy li«, PetOH belebolondult) i csapa buj é» kellem ma li mint nagymama. Meg ma ia valami csodálatos ifjúság, Idwég Omlik el egész lényegén. Az ősz hajfürtök alól eleven, tflzes szemek ragyognak kl, cren^ mint akár-•sejyik listai színésznőé.
ötven év lahrf***i sakiin kidűltek frtsJle" nagymama oldala mellől, KI ■egbalt, kl nyugalomba vonult. Meghalt Jökahté, nyugalomba vimult Hzath-stíryaé » már évek éta csak rendes látogatója volt a színháznak egyik híres kortársa: Lendvayné, ki szegény Ong-•égére Igazi élőhalottá lett. Valiban aodálatol tSnemény Prielle KornélU,
ki mai napig meg tudta mének elevenségét s ma zeti színház tagjai közt -fiatalabbak közt sincs, a retesbbben tanulná meg mint 6. Neki még mindig -W-üfr-risBg^Oagynr Tei méwlH Inrjátóka,
őrizni széllé- eleven élet Bármely szerepében js lássuk.
sincs a nem- egy kedvei ismerős matronát Ütőnk
- még i íeg- benne, a kit ismerőnk valahonnan,
kf lelkiisme; Ebben van hatásának a titka, a szerepét, Ki ne kívánná; hogy Prielle nagy-
caak szokás- mama érje meg — még pedig a szn-
rá sem figyel padon —■ a „gyémá&t" jubileumát » mint maga as f.
ynir.T.i.ra-gy
«i)i»k«k rfy Ulj»«wn túlid tfkWtkM turrmrufilf »i{nlMr«Mtt
M*FfM«»|*ilfafWÍláMI iMtpiiljákf)
I feiyoJónyfri feltételek mellett~)
• eUJetT.
'•■""'"JW" krpt* rtr tí.^ i.tBr áUI *ff * klr4ele«l lr«4á|Ak« ll i«t gta %m 7. Y-M»»E íhtmoF.
' t)ttj***iiár*lm* % Yijrixl ás lém.
Íhgy-Kanim, vaoámap. _
XKXKKKKKWIKKKWKKKW Árverési hirdetmény
A mf'li>|ml kir. tftrvényefjlt letek kvj oa«-j telya fiwffW kftahtrrOlftetik, bonniért elendy] Bét fétreha 'ntfSnnk, Dani aitá*l
|#^tivipiiö naitv kani/mi "lakóit elleni fii fri 72 kr.-WVke, frifk ljlK>. gyi október hrt járó 8
■>á'atek kétnemű, — M Írt 10 kr. per,■ & frt.
kr. v^fr^ejtAs kérelmi, 7 Irt ■>' kr. jelenteni » ro#tf Mmertt emlíi kötnének iránti vé#rehajlA«i Jnefcea a tem ne«e/ett kir uirv'ftmjtöK lerűle-' *eU»< r»rto<ó a eeeVkat nmai 1547 tkybep 4-' br*«. itfltoettik jianl L*»iYrf »'letft- 28 | iriia We iew. ai ti i. 'kilwu 73*9,
lm tatai'annak u a*i »4eift 214írtra becsült Mi ria**. — a n*#y-kanizr.HÍ 44H> tkvben —J— -J él ■% hr+s. inatlannak u. a/t. -illetfi118 jrtra be-
l»llt l#li ttft 'f*. = M U. »T I k V ben ottíÖ hra*
UsíhK ti. n/i illejö 20 forintra becs [I fele, a,
« tétu« a nagy-kenusai 2<HN tkvben -f- » Jr
kr«< »t»*a!Unnak. u. a/t iiíeiu 21 íoritjlra i Imlli fcMv nKM
iüt íi wieniet hé
4 r IO éraker
mh V»r rv«*'»«k '»|*kkvi hel\ is<tyl>eo4lerteleDdy 1 Íiliifcl»>r' *\ tUy ^» I v.«gy i£ly fettes* kti^ bej útié vei; MnaRawk liiliáipiiü ifw^wn elailaloí íog. — W » iemefib Hint lyc«ár:.—
A'i*r#ifti kiVAbúk. tarituiüik a b<?C-ár IÜ*a*At . Miw4#Lké|ieii papírban nőikül-
kieik^a lé'ieat. • *'
$ Kim «ft», !i Mr. 'v«*»»k mini telekkönyvi tormáján f i luá.ua íiá 12. nap,un.
l-l -—__ . kirénitei' Itifr tvnaeki bíró.
Zala 2H. szám. (8. top.)
1891, juHua hó 12 -éo.
Aa »g+au«g iratartartta. mi iicitai]r< k a < »>iwV í«J)tá>i a- vtimk tk»tlta«4m éa iWtfa frt'tráiirú ja a K'féottti tIChs-ltiiit aJulU.lk j aaJ *iaiú^w Mtu a.JBflf »• ^M^e**
— életbalzsam Dr, ROSA-tól.

fck^MB a líjáb •Jt^jtMlAfáwU *.J<cjJüvifK»l » kMM^aLUa kMive * •-ülCfiCscn Uj-.k, HHt)iwiy, <r|láll|íi'l vfri^Hi'á'r
Ujuk' »tb. 9tb. «ir«i itíjMtu U?Ut*M«k ti:tkful. tj k iUió UHrát Uitlttlsl** t.M «gj
................ ..wv Cverrcl 1 frt, kla üvegfal
50 kr. Elismerő iratok cirei bérkirck tetekifliia ve^eA rtuu..k*7étza állnak.
J«JJI1!_LM!«>, k « **y««!fti
„4!(iuMn u »rMi«iÍBLt«a4* Mtiéoi kMiiuii nBr. IZOfifH-íéle életből^ zsam" n ii.ilro üv^er»iirja kék borokba fia tKan*c> ly. i; t'^ uvk tv «»»4d»l«<o Dr. BOBA életbUrvtint a „fékeié gee ex* eslmtett gyégytur* (árból. FOAGBZC B. Frágá a i«Uki, c*. h, m»gju *» int4*
njcit-ii •)va»b*Só, Ktki :« t.o jtu-jf (« l « nj»i. olt fíí'jiy l*tL*W.
Sr. BO£ü élittilmn^ vakCícn kapknlóesak * kéexitö
FEAGNEE B.
íőraktáiátrn, gjcgjtzcitór t „Utcle st&hcz"Pri|fcbia 201 ITT
n. Buul 2nll w
Aa ftMlitL«»'i»gj>r u cnatthim wlrt'cn murjtth f irrterfráaa taw raktár
rxru ctri tinl<%aiob»i.
_ "" I fc^MriH. ------ 751 IJi "fi
„prágai általános házi-^enöcs(<
tebb «2«s áAU»*Uik«sal'.«l «lktp«rt llstoi gyógyszer rnlUftBfcU SiM is jHjdlat Emi kttiAet blatoa ♦rwWnjr.yti hwuaitaia a i<M ifeli • ltj tr«|iiáiira>l • u mbÜ M|bnij MMl •lükkor, k-UvcMuát, vérdasaMii.kaál, fak«4*ki k>*l, kwirmnki, körówfyük-•ti, ta apuToct kfet^fcuil, ii<n<»)»ikKkMl, IiI^iímImuímí • iii|)á«ő*i(káL MmmM^ UI, énék«*ia i»gwksál Mk Üm^m K)uia«Uat, dsfnitot. feltbJb<L*M » M
alatt ellirolit; » ib»| már n.uuikttik, ott a Ittrüwd.ib um alaa «*élkAi W-
jaf kitrtti ét tVj^T ' ja. ------i—
9GT Kapható 25 él 36 krajczárót szelcscoédftren. 30
Ói i ITiS'áa a praifai nitniáiugi luukMlt »>« » k»*. r utáu^Auta, mwm-VoS i kit 0§jaloictia tkt ko«j aa eitdati um-iféa tacHaC^aak nüam icw
- ktaptttr. a csak ákkt<r valótii, lia a Mf|a oeu/^ienezt, oid/C* tűlntlk, tirfla-Wttlhtr tna»lUtukba' melytrk I i<jrum\ákj at kék kan- ■'«», mtlyrii U td» n>oniott l^ifr ttltiaW —- karkWf* «u, —1
HALLÁSI BALZflAK a Ijucbebizoojokabb, aaáai aiaa próbatét al- |
— ial kgbiilMt(Wk lüuiait »*ar • 6«be*bell4» klgj^gjriiietiB s.sa aféeeeB -ílfUiRtt Iiilliii teLct»(5g vun^i.)vre»«r« Egy ttVfg: ára 1 ÍTt
> Vasöntöde és gépgyár Részvény-v Társaság Budapesten.
Gyár és irodák: 1 Xiro§Í iroda ée raktár:
VL kttlaö vioii-ot 1000 00. es. [ TL Podmonlozky-utoza 14. aaáaz.
Ajáoja kitűnő ée szilárd szerkezetű, 811 17—24
én éaaiámoeelad dijakkal kiíünt^ett *z*b
Z1 M€HJLl€K«féle 2 ée 3 v»*u ekéit, én nzab
-/<, átélj ItO-rkélt, eredeti Sehlick k Vidats-féle eg} rmmm ekéit
A//77] tnUj mi velő ettakO/eiu iioronAU^e rdciftrő heocorelt
valamint 8CHL1CK féle esab.
RAtaiattian uuU l'<v«t>b* ; |aktatll»i«lté roaUk (RAHKK ét VIOATI rtaátiw). lakaraáaykéHtté |é|Mk, IttfflH traatlék ét «UrA44k* kttktá iéfeay féle *M«»fOj-i»" útfélé |éttk fréktjiásrt, éfléatltitk 4a tlt|aitliti ktrtaétiéttk. IrtMtf aseHkal kévtkMI éa Mrtk* rtké aiatéféetk ét Hlkatiálé tépik, itállllkalé aaatal teeeiek lib.
^KC^blacLá.©" ©orTDavetőgrópeitl
JL
Klöifoj fizetési feltételek. Cefjitávyosakb Irat
Arfigytik knúuatra ingyen fa bérmmlN.
Nyomatott Fiecbel KttlOp lg|4uiaj(kiK>eiiéÍ Na|>'Kmiiiitio, 1^91.
€«ak akkee ialódl, l»a Kaelpp Mtbttl)éa lelkiü araak alálrá . tAul el ven lelve.
■ mi 1
12 Főralctár:
Jí^ " 3lHi;j *KAiiiMáii: Imiier Józx'fnél.
O000ooooo oooooooo
O ^ IL'??frr T? 0 O ilij. M uO
fii'lr^i; -
0 U futltir
fi il '.H;- o [ü lo
ő - itg.y t: '
M: —o
O, •r:fllríf ■ 'M rf ffb 0
Oiií> r'N'NáTF 0
fit
SfaiV JiíÍ'ií'o r.f o^o
wt-lMtl'r^'H m mO
OiPfríH ír. —o
V i* 1*4*1 * tit* t 0 tr Hf-jlij: a í{j Ift
» jh:IMÍ S'-íísJa
8{ •jHíjli: s ySS 0 l'kljii h*ö ű ' lI»Msl « o
oooooooooo oooooooo
1 JJCHLICK-föl
Gyár ée irodák :
Á MLuli^
^st/r*\ u/lUv
„ZALA" 3
képes ingyenes melléklete.
PneDe nagymama.
Szatmár fámát érte a nem közőn-diranséf, bogj Priell* Kar-létá, a nemzeti színház kedves iifj-siATiÁja, ezelőtt 5u esztendővel itt lépett m világot jelentő deszkákra a ötven ér multán ismét megjelent a város fa-»«> kiaitt a hálás mti mivátimó,
V£Áfályájának íeUzázéves jnbileiimát
i:.cymaaa„fctt u életben és a scrrti-iáin egyaránt, de ezalatt az film tx úwii JLfWiilrtt lÉTrtMii fe -nyébuL tál at a fény az évekkel egyre ii .tsebbé, raoifóbbá vált. Prielle JUr-a dia azok közé a ritka. Isteniéi kű-1'Hmmí megáldott tehetségek közé tar-kizik. a kik az iwpért n-k a művészetben, ta¥et*gük folyton folyvást nő i a kritikusnak le kell rakni a fegyvert elitta Prielle &mwSm számára csak magasztaló szavaink ktfet^ wl Mindég alakítása egy-egy esemény. Ilyes es«sésyT még pedig nagy ete-»«f volt kfMobő alakit éta átCtikj • r^lfdy Nagymamájában Caikj Gerjedj általába* tokai kteüsfc* Prielle konéÜaaL Mindjárt föllépés* kezdetéi a agy hálára k&t^lezte a jeies drizzzz-iTöt, ■időn gesiáli* alakításával effb-ciiftaMrá tatte a „Prstotárok'' éto-szegve* KamfltáiátM
ki mai napig meg tudta őrizni szettemének ekvenaégét a ma sincs a nemzeti színház tagjai közt — még a leg-lataiahhai kftzt sincs, a ki ldkiisnte retesebbea tanulná meg a szerepét, mint é. Neki még mindig caak szokásból síur a sngó, ö ugyan rá *m Igyei Természetes ia a játéka, mint maga az
eleven élet. Bármely szerepében is Iá—k, egy kedves ismerős m&tronát látónk benne, a kit ismerünk valahonnan.
riiVna un KtttÁaáwt É títfeft_
r.iiurii v hí bmotov ■ wk
- Ki ne Uránná, hogy Prieíle nagymama élje meg P*Hg * színpadon — a „gyémánt® jubileumát is.
IWL jssisa IC-ds lépeti dteőr *xm-pmirrn PrMfe Kornélia Csspa báj éa M\m 91^ jmI ftaUJ leány {wm -• la. ka PWir kiirt^Militt) a ampa háj ás KiÉ aa is süt nagymama. X^f ma ia valam csodálatos tfjuág, aiaMf fc*8k él Msyagáa. JU ktjMI sM eleve®. tftxes nmek ra-fvefsak ki, haagja wsg, mist akár-• • v-k liUl sciaészn^*e
év Irfocfáaáa askfli Wáltek
mattat B
SKighÉL Jd nyagaloala rauLV ¥«f-L
kall JttaM, ayagakasba f«Htl*Dtlh nutfTsé s sír évek 6ta csak nsJis látegeUpTfiB ishllfl egyik Mr** kortársa; Lmdrmé, ti azegénv öregségére igazi éÜMiKtá isit Valóban .Kiálatos tisiHy PrieSe KorWa,
FRICJLc nrgy ams
lő —
A lüiKViiiíinifi.
- Klatkíp — ' Tltl: Atar.
TOrténetl idő: régen, nagyon régteÉr, egy (41 estén. Történeti színhely i A nagymama zzobája. Tágas nagy szoba, magán falakkal. azokon öreg régi képek, a képeken ódon alakok lepingálva jia-szomutnsan, kardosan/ mjtSIyiís sM-' kokkal éa néznek Tn-n kerek a ez talon égö lámpára, a nagymamára, aki már . kiizéjlik való a ml reánk, akik —. ai-liajjj isikor kerülilsk mi udaüüát, (S2 ygyjkwfflemér, már ott, van, hanem mi miáf ln vadnak — nogvmama meg én. Az egyik fehér tél, a másik fiatal tavasz, amelybe a dér is beleszóit egy kicsit, -t Pedig nagymama már' közelebb van a kiieriuzveuliez, mint a nyolcV vanhoz, --da ajért még nem vágyakozik sehova csak a régmait időkbe — yisz-sza. Mikor qtég ff fiatal volt!! . . .
Nagymama 01 a kerékasztalnál, előtte franczia könyv s olvassa pápaszem nélkül (!!) ő a régi módi udvari nevetést kapta, tnil- franczniul, németül. 3ffififflO magyart; ízt nem JStimiMt Olyan idők valtak akkor, mikor flt. nevelték, Brgó beszél németül, meg fmiicziáitl, magyarul nem egészen jól meg hát n t-lsoinagyarorizági franézla ti\j£iejtést in árfij mivelhogy -• sO-ejF*-megyéi.
- Szembe -veje Elemér bátyó, az 8 szépséges szép szeneivel, néz nagymamára s azt inoildj'a neki, bogy beaaél-jen. valamit, meséljen.- hogyan volt régen. , . Én oldalt flfök i gonddMt a konyhára, ahol az egyik tálban méne-mák leletlződik, azután meg néaesi profilban a nagymama arczát, az ottát,. melybe Ktnbilk"-öt tőm, a amely olyan nagy. • ______^ ' /W:,
Igazán az, ariaztokratiknsan nagy, a mely már az oligarkhiá felé is hajlik egy kicsit, s a mely a családnak, awly-ből jaló, tulíydonsága. — Megt régi
széles-nevetős ábrázata, befáslizott nyako embert itten, aki nektek ük-apátok volt az' én .reszelőről, ezt ugy lőtték agyon a frtwnrr ta . . Kfea máslkat, meg-, a kinek luelüh az a b.íről csillag mrezt még zsákba varrták, r bejenyómtók a Hernádba B»«l'<kövárnal. Ez már a t ' apáfk irtán ffsMAk. ei nagy róka volt-Igazi nevét sem tudták, 1 eltagadtál magát akW . .. . Hanem a hogy 'Böd&kővifrítól mívMTtt'iit az a vizbemártogatás (sekat Sítek akkor' oda), hát a ti SSfitfik Is eKHat, fairét sem hallották tObbó. Hát ae 6 volt. A báréi csillag ia-ittHat, azóta elő sem
■jm
azt
Ha*
olyan nagyból, hogy szépapái Bttnkai-val verekedtek, Bethlennej, koronázott jeruzsálemi királyokkal, a saját szakáinkra AzutáS persze egynehányuk nyakát ia szegték, példán! Epetjé^ea karalfa alatt,— hanem az mind nem tesz semmit Nagymama bünk* reájok, de nagynál 0 elszegényedjugyanap kicsit (bizony nagyöttl), hanem a caa-lád azért, azé családja, most ICfényes, büszke, nagyi ... Vég honatya ii vas belük vttlakoaaa* a krajnyai Makovi-t/iról küldve, * Egy áfisgazdag, nábob jteniii, oki nagyi® Mjzml ám, gőgiMt — akár csak a nagymama. :
— niniiniiM uagytil Böh^tj nfglgi zitja füle mellett áadi divata hajfoaatát és azt mosdja}7-'
— ügy bizony fiacskám! __
— Hogvan nagymama?
• —- ügy,' Kjfy élft dStflyf^"
— Nem 8 volt az nagymama. Nem jól emlékszik nagymama rs—szőltahf én, mert zokon esett hogy légkőzfelebb való ősöm .rókának" deklarál tátott:. .
— Te -hallgass; te nem emlékütel.
- Kitadná azt nagmoadaaj! tuttsém t
.Hát n«a leltei axt tadat? ' ,
- Nem bizony I Tudjátok, agy rn aa T. fefia(a' korotabaa iz^ps .t^J* fekete szemeim voltak, hoeaza boIJófo^ ÜajttbJé gyönyörűen' énekeltem, .ítÉa Is pengettem hozzá ...
— Nagymama, de akkor nem tt-mo jilég a szemöldökét égetett mandoUv^p NMtabení annak a mandolátuk as
■ ép részét én mendig leharaptam, haifai hozzáférhettem s nagymama már ^ azért' is nagy ellenségem volt
Ezt a mostani kérdésemet egyszeri^ Ignorálta Pri''g Mt y yj volt még* most ia ngy vsn. Nagymama még most is él és megiszik minden ebédnél e» fél liter jóféle hegyaljait s alszik ntáaa délutáni álmot Ha podagra nem volna a bal' csípőjében, még táncolna Is.
■ Tékát jiagymünla ígnarilta kírdí-
— Nagymama sem élt még akkor!!.-.. gémét s eképen folytatá:
S nagymama rám kiabált, haraggal
—'" Akkor nem beszélek; ha nem hiszitek I
Ok, dehogy nem hisszük osíty-. mama, csak beaaéijefc azóit JSIemér kátyé s még még is eaékolta á tnbii kdf orraalját.
' — Mért Elemér nagyon jó fin volt. £a voltam az imposztor, daczára sünén kicsinységemnek -Éa reál ainmlta a nagymama mindig —Der .Patyolat- lat eia Orúb, ein inkarnáter Koratz. Der wird kein guter Menaehl!
"I i hogy filemér megcsókolta a-nagymama ajakát, a mely fölött olyan bajóuféle szörhlatóriák is voltak, de a ■it ő mindig gondosán levágott, hát nagymama tökéletesen kibékült, viasza is csókolta Elemért a agy folytatta;
— Haj, bizony nem ngy volt régen. Egészes más világ volt az 11
— Miért nagymama — kérdeni én. . _ Miért? hát azért, hogy akkor az ur rojt aa ar, a paraszt nem kordta agy föl az orrát, az élet ia olcsóbb volt. Akkor egy havasért ttri ebédre valót laketttt venni a piacon. Most? Meg se titfjágfcrr.-*
■ — Hiszen most is. sok fügét adnak egy katosért, — pedig egy baazas két hatol — Mókázok én.
— Már megint beszélsz?
Elhallgattam a olyanfélét gondoltam,
hary hát nagyítsa nem igen tanerőt az nwhátaöáfö,akol la állékea mgdtat-hetlenéggel: 1X1 -2; = 4
— Hát az hogy volt nagymama, mikor magaa aagy^ajeteaége kstt, ^t ngy MfltA hrivtC kéreszW lövej tókor a mi mamánk még csak három éves voltf*
— Ja) szegény nagyapátok I De szép rnber volt. de gytayfirt szemei voltak 1 IstMeny kan *fj kellett elvesznie,
-i—Rt)way, énekeltem üefcrAh, szépen tndtáa énekelnLa .l>ar pos.tilf lioa horn„-t.~ --r^v ■ , A .poitfllioB horn*-t>a* pedig szett-peltek hegyek, völgyek, egy ország^ egy postakocsi löral, egy Trostateear kürttel, mit •fujt a egy nagy südír, amelybe mindez beleesett A kocsi szetört, a postás meghalt, a trombita öi>szelapBlt s örökre caütörtököt mundvtt, a 16 kilehelte páráját —, csak a hegrík, völgyek maradtak- meg változatánál, meg az ómágst -"az én képgefetea szerint valahol A boa, Lemes vagy I <apis-patak mellett.
— Ak fiacskám, da szép volt az! Azután meg tudjátok, a házunkhoz nagy urak jártak, hercegek, bárók, és Matattak. Nálunk dlnom-dánom volt folytan, a pallér! ház mindig fényes volt a Kerep-caalád mindig sagy volt. Persze elvették a vagyon nagy részét hűtlenség jussán. A ImkóczlYárat is a Keívp-pen, Perén yi, Ráskay, Un, Eapy, Drngetk meg még sokféle beházasodás ntjás.
Nékem meg az jntott essembe. éppm aznap tanultam, hogy hát Pei ésy i hottyaa szaladt a'korosával Mohács alél Ft aéebe ée béeake voltam ieá,' kntry *z én igaz véraerist való öaíimaek vaiisfi korosa is volt a kezében. Hogy nádor is volt asseflé, az fői sem tfint.
S nagymama folytatta :
— Azután, hogy én olyan szép voltam, nagy hírem ii volt Patakról W. herceg minden két hétbea eljött a kázsakha*, ötven huszárral járt, trombitaszóval fa-vatta a jelt, amikor érkezett, vágtatva jöttek mindig, s ha én kinéztem sz ablakon, ő frontot *irsálta1«tl ÜáztiJa -temre ás ,S«lve"-t vezényelt, Ab, éa azep Volt az! i ■ , •
— Voltak ilyes szépék azok a kaszárok nagymama, -mint ea itten? • kihoztam egy bádog közkatonát a zsebemből, amely aa éa apró Gyaaa bbo-kaöcsém kwácaosyra kapott pléh ármá*,

,|i,'ij,U)úl.vttló v»|t sámli M uilllen u,i|t* — elkezeltem (Olt,
Már hagy m lettek volna, voltak | bizony, — azoknak bitfawuk la volt! — üyárt még hozzánk azután B. horvát tnni w, aki obátester volt Kaaaáa. As -Is szerelmes tolt belém. Meg Kolovrat Iwrezeg, akinek egy egén hassáresrede talt-* költségén, lovas bandája ts ... tutekUMsik*-okat adott nekem. Kgv sem kellett azok közül . Hát'ki ktflet nagymaminak ? —;A ti aagyaaátok
£ ^^u Wv<ft?_——
: — Hol?Ugyanott, Peüéren, a hol laktimlc Csgkhogj < a várban lakott, mi meg; | Mában — a Jeányágról ni ill MStflySnTjl ndvarolt titokban. _az én apám meg gyűlölte Jnüalosau.. Iliért? Mert <5 volt a plenipotenciárius s virban, amit a- császár-király elvett tnlünk, — azért, Pedig de jé ember volt, de szerettem! ügy szerettem, hngy megszöktem vele,- as akkor divat v,.i)t. a frájlámat ís magant kai vittük h megesküdtünk fönt a várban. Ott ia narsittvaztán lakni. Az etaff éven VtleMt a ti anyátok. Olyan kis veres nyerelLJsfr isteneatr-dft flnm is volt ú linkig akkifrll Mikét hhfldtms sr b rinlMTt* Üizépapjtokhoz){81pántli-" Uira. bepótylsra, ez öreg följött, a karján iozta csókolgatva a kis veres babát-fe azután megbocsátott nekem Pedig eleinte m^jd megőrölt- dfthébaa, agyon akart lő.ni! A harmadik éven szián egy ízben riment a nagyapátok ss ungvári hegyekbe vadászni (mert az is a kmcstáré volt, talán most is az), egy arí társaságot vitt magával, csapa nagyinkat S. agy napon, a vadászat negyedik napján nem jött elő a vadászkastélyba ott maradt a rengetegben Nem is került elő többé wn soha, agy találták meg éjjel egy völgyben, kiina az erdőn, ahogy fáklyákkal keresték. A hátába egy golyő volt belőve, a szivét fúria éppen keresztül, orozva lőtte meg valaki Azt beszélték, hogy K báró is későit jfltt élő ikkor, hogy
retteni Uiaá vált arezot — migwp-penve húzódtunk egymásmellé,
Nagysokára kezdett pl után qjnt besséinL Elmondta, hogy mennyi földje volt neki, mennyi háza Kassán, Eperjesen, mennyi kincse;asltstben, aranyban, — hogy ládákban-állott as ezOst ass-talra való „eszeiig* él Klemér bátyó az 5 uelid srczával bámulva bámuli nagymamára:
. — Hát hova lett, bol vsa az a sok kincs nagymama?
— Jaj liacakám, az nincs, — mind elment: Ah, hkony elmenti , - -.-.-
S én, hogy Imposztor voltomat qjolng ls ^aMzon/ltsam neki, odaszóltam, imaéMfcsns. módoif
— Nagymama! Hát annak a kinü-nek lába is rolt?!
— Aeh, dh vertnehter Kerít — és olyan vágott mankójával a hátamra, hogy csak nay nyögtem bele.
• Nagymama 01 az ablak pellett, a nagy karosszákbea, f$je liál i iMiii—is i. arcséle feltünteti azokat a karaktarisz-tiK5S vonásokat, amelyek jellemzik a. magyar nemzet ura osztályát,: amsly-bői ezelőtt századokkal kiteltek azok a kisfokkal tijat* húzó kiskirályok, mindent merészelő nemes gőgfi oligar-khák, hadakat verő dallak, i amely osztálv most már végkép elsatnyult. — Uí a karszékben, a félkezében könyvei tart, a másikban „tnbák-pikszist", szenei la vannak hunyva, ttaan délutáni álmát éi álmodik — Álmodja, hogy engem lát, logy nekem mesél, a .patyolat*-nak, akit annyiszor elmon-
dott ,grób*-nak, s szeret, olyan nagyon.
akit mégis Úgy

Előszobában.
Nagy árhoz mentem, ismerek sokat, Ki afejegytá > ruhád szerint fogad. Után jfHienf, fathlau leféiiy efiitt
Wl|lil|lin ■ffjM SMgSII O m néz. fagyos, Tizigs képet Olt, Ea liÖT: „Bemenni nem szabad!"
-116 hát bizonyítani nem lehetett. — Azóta ő is meghalt már. Borsássa meg neki -uz faién, ő tok a gyilkos,- ott s másvilágon. Ka nem bocsátok meg neki itteni! Nem bonáthatok! Azért élek olyaa soká, hogy 5 annál tovább kínlódjék azon a más világon — égw-' •ék lelkét as ^rdJgűk, reije meg az
istsvf. . ......
És M a nagymama srcza szederjessé vált, szemei kifejezték azt a rettenetes haragé gyűlöletet, amelyet csak a nők tudnak érezni, a mely csak as assíonyi .___ ___
-tbe. tud befrüzM" lm * wrif való s WsSviTuS^ra int.
hiMtós trfiWeM, ^ még azon ís tél = l^ttjJfiMI á-hálál»á.-ág.Váll ."eui fogj ineftmesttaai' félje gyitknsának Mert az sanoay olyan. S Mi két apróság, akik hallgattak azt ' s kifakadást, láttak azt a haragvó,
£la«itaü mIn3Fn afrio rififiKctr U végig kaliyai, t'in kér — ■njsntt,
afaWk. alfli ám caa!* De hát a inízik oldalio, Kéaov íötéltu, mélán, komoran No lám-—a ind néilaHa
JUm barátom lám...t 6 hUt. Ma saales bstig}| még BU—ht (r ng:
| .namfgs; mm fogad '.• T«UiSl-UÍ|é| mit Mfiat, Viugflia toSá'l
y alotJwliáí,
TUstiilsk. Útikat, sá})t<4«MSk, Hilgtöo megyek, i ksatjlt Táiároiok, Cibáltatok J0Q cifra aáviuust, » m hsU, m Is lábKMii .MagTtágM ar bslélen Is Ukat Adódjék f* eaak alkalom.'
-eúasshátok frmkM tlazüei Kopurt kaUton ur Wta liOtelik,— Xift U arak, aagy iiifmáá, rso ím. Í* lájMItlk s taabik ...71 WtJ Ál MMÍ1&1 lMj, falriltaBéai, Dl hát - Sat6r» mm kapok. , "
m wmttmfm'*** mxt:m> A péc« Dzékc«egyház.Í .

PBfUWI,)
Nágpága nf m ta'rt andenclát Ságj janitorán soká okoakodohi. , HtUui tét iswnem: S/al^nba bm való as „ancdg*H>m, Sít keityá un volt kezraei!
_ Kényes jbwepaégek kúst SWBBk junias S2-4l a brá}y jeÍMtiétmen a rtttaarátt pécsi székesegyháaat. á- r>-mán stüfl székesegyház az ország egyik legszebb, mflealéke, aelynrméitö,tehet btiszke Dilisssirj Nándor |A|pők. a ki a nagyszert ami kát végrahkiptt.i Az .lH83. év iprO 23-án tették le a felső tumpjom északi pUléreibaz áa-ato követ, mdljiyel á restauráizió kezdetet - vette, a asáta aaskadsllinal folyt a maaka a fölszentelésig. Kredetíleg 4-5 . év alatt kellatt ><íta a nagy mtoek elkészülnie, de a bontás eredményei a restauráczió tervét és méreteit átaix-kitották, agy hegy a hajdani dómból csak a-4 torony, a keleti ttkék4 tgy réaze s az olaalkajAk föfálcT aara>l-tak.meg. ,
A 48iés restaurácziójánaK fontos waze a figurális feetés és díszítés, s így a régi templom falfestményei- és szobor-dliaejínek szellemében alkotott fairek készítésére ^vészeket találni nea volt könnyt Madat Sclmítk báró béc»i építő tanáfcns, ki a restaurálás mun-kájjáyal meg vöil bízva, első sorban fiffely Bertalanra és Lotz Károlyra gondolt, kiknek jó neve keze> ségét nyújtott az iránt, hogy az_egy-házmfivészet és stylszerüség tekintetV:-ben is enrópai színvonalon á||ó mttve-tot tódnak teremteni, de iskolai elfog-faJgag® miatt =éjSÉ hoeaha saráu át tartó amnkára nem vállalkoztak Andreá Károly jeles egyházi és tőr-ténelmífestt lett t.-hat uiephivá a Kajn.i vidékéről, ki a terveket 18(0 ázep-temberbes matatta he, i kötelezte ma-gát 72,000 'frtért a 0- éi mdláchajuk összes képeit 1884. jolias végéig eítr-aziteni AjMrea tárni fogadta Belie-rath Hőrkz szintén r«jaavidéla:tüi-ténelmi festőt s a ssép hajóbéli 6-sző-véta^í képek (a világtamtéa káron, jelenetét j| aa (álon Dáüi én
4alaoM>n IVályuíjeleneteltkivívéjmini L ^^íWBFiHffT'jiw nwájélwrflffwwiii-
'Irénen az & ecsete alól kertit ki. A többit mind Andreá festette •
A kápolnákat éa altemplomukat egészen magyar ftitők.t Mzékely Bertalan és Lotz Károly festették az*Is-
— II —
•poiitüt izotirn átl. A (Ör kapu foKHt ftWírtvataku domborművet látunk; Hzüz Máik, M|fgynrurwzáif e!(,tt
hódolnak a magyar azentek.
A l'eamaradt csekély száma régi falfestmény m^Kuj ítánúról szó sem lehetett; sőt ezekhez egészen btt falfestményekét
»MrtM»uúii ífegé#sltve, a Mány*ók*J pedig egéuen iijra mintázta é» faragta Zala György. A dóm nagy -orgonája Angiter J6sief pécsi orgona-épitő-nek remeke, míg rajta a faragványok Jlrasko nécfl szobrász riiüh(}lyél)ö| riiltek ki.
A pécsi székesegyház hosszúkás négy-
tntl vaktvek ' íttyHfc Itárvtnssor ennyt vagyis harmiuczbáront kisebb, márványoszlopok által tartott ivsorozat, úgynevezett árkád fut végig, mely a lampion) egi'iz hosazában nyílt folyóikat alkot. Kzelt fölött széles párkány nyulászik s minden nagy óbb oszlop irányA-bsn sgy«*gy kis köáilványon tizenkél
fcntai asáttaapuk aluli Miudim agyi* kápolna Agarálls kifcstéseért 10 -10 «t«r frt tiszteletdíjat nyertek.
A Hzobormftvek szinten magyar mü-véssek keaaiMI kerültek ki és pe líg a döw külsőén látható tizenkét apostol Hiobrál, a déli bejárat flílfttti domborművet s a nyugati homlokzat összes
■ •t: s< ' - .' Malit a pécsi dóm.balaejébAL
•iob<»rmflveit Kiss György tervezte, szög, melyei Wá*t laMH karom teküra
mintázta és részben faragta. (Kgy-ejy flUke, úgynevezett apai* zár el, ftégy
M'ostolért HOo frtoí és a k&vpt kapta, sarkán pedig négy tflmtir tomfly —ial
*egédeit azonban 6 fizette.) Aliiían bel- kedlk A két déli torony közét bosszá-
ttejébea látható kteobor-mflveket, (ele- baa tizenegy nagy fóliv általdíszített
mm u altemplom lejáratainak domború I a nagy kapu által áttört fal kap-koképeit, at eredeti töredékek gipsz-, caolia össze. K szép oszlopok >ltal tar-
BSSSEflB
i ki mar a- föld ftl«tt van, Mii so tót és mit le ball, Kel' nem -
Hangon aoktgiital.
HasxWlan tassei 16ttü«, Koaxomt vajív linijtafanyi, Jobb ha egy cradea imát mondaz Ky«jralmúi;rt a Adwéit
Rerrs&sCS a viragoV Njci arű mafvédasi, . ii.tK j»p»Jtau i*, tuüIik, A inttit ulfe aiiílfílí üít
I''toyt kioikrt a mics világa, A atrok kftat is**rle asét, ■ l* alt s bol Ab Myagfff JUÜt, M inéra őrtkké afttét
ZLanka Gusitá,.
A pécsi dám dél okUla
IIMMIII IMI t-i II I l-l II I ÍT* I |
A sirató.
(AJttékelj népélcthül) -
Niiií^. szava az ig-ázf fájdalomnak, mondjuk mi czivilizáll ori nép, — nem igazi fájdalom, melynek nincs szava. .— igy okoskodik ax egyszerű falusi nép. .faj annak az .. asszonyembernek, akinek balcfttja van, s nem tudja elsiratni szép szavakban, szivreható k^er-—géssel A könny, a csöndes zokogás semmi, vagy legalább nem elég az igazi bánat kifejezésére.
Falun egy sirató valóságos élet- és jellemrajza.* megboldogultnak. A szülő gyermekének, a ~gy«ok saMjének, vagy testvér testvérének „elénekliu aprójára mnden jó tulajdonságát, cselekedeteit, hadd haltja meg egész falu uépe, kit éa mit veaátett a megszomorodott család a néhaiban. Ha bók* a néhai családjában erre alkalmas e^fén. olt - vannak "kéznél minden falahan a „sirató" nénémasssonyok, kik becsülettel megfelelnek a feladatnak 9 ugy elé-—sorolják mrndm lépését, tettét a néhai-ftaV mmf Sa csak egy són s egy kenyéren nőttek volna M. * Mi tenaéggetetebb. mint hoyv ilyen el-
sok óival mondat, a mi könnyen prevo-kálja a nem szomorkodóktól a gányt. csufomlároeságot Egy szóval: r kikapnak- a megszorooh>dotukoa. A Mértéktelen magasztalás, mivel a halottakat rendesen- dhalmozzAk gúnyolódás alakjában esik vissza a sirat ókra, míg viszont az elismerés sem marad el azok részére, kik lítázi fájdalommal éneklik el, amit a szivük diktál.
Nem teaae foMegea szolgálatot aki faezegvfijtené a siratókat. A fájdalomnak mások a szavai, mint a kínséges, mindennapi beszédnek, s a siratókból nem is hiányzik sem a dallamosság, sem a poézis.
' Mikor legutóbb haza jártam a Székelyföldre. többek közt. efféle siratókat is mondattam el. Persze amit nem káa-
siratásoknál rendesen komikasaál-komi-kusabb, legalább nekünk ásóknak tetsző dolgokat lehet hallani. A naiv észjárás
vétlen egy halottas háznál hallanak, az mind olyan, amelyet, a falusi nép felfogása szerint csak a nevetséges voltáért kor portálnak. Így péld. az a sirató, melyet efaft fartyen bemutatok, a maga nemében szép. de ha tudjuk, hogy ezzel egy öreg asszony sirattá eT öreg férjét, csak komikus számba vehetjük. íme:
„J^j sárga hajam, szép ajakam, gyönyört alakom! Jaj kend! kend! kend! ügy fthrendéttem mikor' 'ketten beültünk a pest (kemencze) alá s azzal a szép szkjával ugy cs«ik»b» az ni V-ájzarat. Usak: a tegnap este filénk "be ketten a pest alá. Mejrsftttem bármi darab hu>t. kettőt kendnek adtam, egyet én ettem meg. Jaj, puszta élet,*) wmzta ház! Szilaj, K endes, hol gazdád!? Jaj, de sokat jaránk ketten Szilpatakba fel • behsi telek. . vl • .. -
vesztért! Jaj aztrke Mlaj, szóké des! \'em hat! fel Utytot fázd .-tt»k sárga hajasa, szép qfaksm,
alakom! kend! JaÉlI kend!' ' .....
Természetesen nem kell Medafcé, hogy mindez vontatott, kesergő hangon van elmondva.
Azon a leányon is kikaptak, s ki ilyeuformán siratta el aa apját:
Jaj édes szorgalmas artntó-vH iaáft! Nem ardttaz te soka ilbbet a f^jlini s a LHabival csak azt kiáltsd. má tovt-hegye! s vitték a fát U*ra(| hegyestől I Jaj, jaj, jaj! a most vi«amsk téged a temetőbe!
Ik a sirató még a régi vtlégÜl maradt Min: lioríczam, Bonczáta I Menj el a Jé-
Aíál a »«».m
' ibv i x ifv jf ni ?H'i nn>|L jm^ww/Kr^
ny inkádnak (nagyanyádnak), !»<«j I is élftnk s /egészségei isenftak!
'Aa sem volt rima, -áriter az ákár* csorda pásztorát siratván a tidwéfs, liÉt Bll Mffcjkh Jaj kitar imuB, jámbor unua, ki yáltja eslás ' Csilíőrra tetejibol. U^-n BisMj tye! Mit meghahráa az udvaron szomorkséí -kutya, lefutott a kalettss házba
i» OiíTTí l M^lifi i « 111111 ti
. Templomban.
A* ^l^rráj tí'okba, top*a ~~aHaiksi l* W' • f d • ^MMtra
- S bi aMfborsát as ég, Ka wa A Mkaai is aM Mf4ea. _ "tkr dwa aa áasa,
^of^Ti Üajnáa pkbf Mf • • • a ka ralald Ifyslaa rám, Látal forrébca ltél imám
r-—- árus a t rá . .
ma senki sem fog festeni. A mi festőink t'eíiát azt aleladatot ttlzték maguk elé, hogy a régi XII. századbeli román ízlés szellemében, azok felfogása- szerint fognak képeket festeni, de a mai festő ügyességével, vagyis a helyes arányok es i hélJM THjüolás elvei szerint Tehát ngy, mintha a régi román izlésft festés régi gyarlóságait levetve, egész a mai nanig fejlődött volna.
Fény, művészet és pompa nagy gazdagságban vetélkednek egymással, s a kinek alkalma lesz e fényes műemléket I " megteklntmi, látni fogja, bogy-nem—— > fogja párját e hazában találni. - 7
BféH Sándor Ér.
- 15 —
I* ' LEN A.
I virT0»l0 eZKZEtlO Ht.irnrO)
iimü v stfo IUI
» Ul
A mar) mcmwiIM.
>,cnüUI»!•»• aMgiai^^ nagyon sielle-fi hatáMfcniC. finom W válC Lxtrliuv*! htrt | uwk, hogy milyen kAukttémfc vanukI murw rnngjit ét „uradalmi pBi állása iránt, ile ezzel nem vott östzek&Ualéabén Semmifélé "íTc i*-i fetftvn>Mptt«á|i -«gy—hogy-l.ena sohasem érezhette Elvirával való t irsalerása kftzben, hogy neSusgy rend* l.nt. «nt épét— «shi<lból,itánnimnk; " 3 fluii|ui»u< iguu Jéigyópgéd vall La.,
Mtatlkv hogy A mm tudja náíkflW.üni kii barátnőjét, s végtére I* meg' kellett engednie a uiárkinénak, hwy cl-ni<jtijea tanához, uiegkírje .ól, hogy ne hara«*dj>lk s hívja fit ismét magáhon.
F^JáfíiM kflrfiíte íSgjMJÖÍ jiltíztrCEiiüját, vigasztalta I kérte, hogy Dl haregndjék reá.
A Kis mitrklii'í *ZBr«t('tti>ít«]|eSfiii fonta kar)alt a boltosleány nyaka i&ré; átölelt* és megcsókolta öt, mint testvét ssokta t tmtvérét; 'elmondta neki,
találkoznak, a ki a fiatal embert » igen jö| Ismeri. Megállnak.
— Milyen ízlésesén van kfigyeil !>)« tözkődvty öuglfotti kisasszony; — mondja látszólag a hízelgés édeskés, de valósággal a finom gúny bimgján az urhSIgy kBlőriőseo "á szálsgjsl gyönyörűek "Bizayára a papája botiéból valók ; ba bizonyosan tudnám, hogy incjí vao ebből a minőségből, holnap ért ls»vdsái'Olnék belőle.
ben* elpiralt, s nem talált Uamaijá-
hoü.bizonyoaan rosszul értette anyja ban feleletet; u öreg (iugiietti étzre=-
kinek pedig uottön-aóvén' szépiége, lassanként igen tok irigye is akadt, föléé a mamák — no infg a leányok körében,
Lena elért* tizenhatodik évét. Sínjén tizenhat érta leány szép, mint U'kták mondani; ez az év ax, S"*mely a szépség éa báj himporával vonja be ii jgu leányok arrzát
temwtt-w fclwrtt ■éilftbaa -CÜK. iént
"Ha az ember lenézett, -Rafael htrer Madonnái jututtak az eszébe, szelíd, sOzt; Ü nért elragadó, mély tekintet, mély azonnal' gyorsabb dobogáaba Wta * saivat/ hamlnka fehér, mint, a., bú, areza rózsás, ajkainak piroaaágán valami nemes finomságra matató mo-mlvgás ült, a mely bfibájoa kedvességet kölcsönzött arezának; a haja pedig dia, lágy mint a selyem, és aranysziuben játszó szőke, akárcsak <*v angol szépségé. ' Hangja kellemesen csengő, moidala-tai mesterkéletlenek éa elragadőbájos-siatutk; hajlékony, formát tenuet,-|e-kótelező modor s mindehhez nagyvilági műveltség — mindezen tulajdonol; ku-l»n-kulön. ét összevéve — hogyne indítanák irigységre a társaság többi
Diadalának közepette sokszor találkozott Lena ellene intézett — majd "»im,i 'ágJEP majd viQ"1', majd
miTRta (érfipillaaUaokkal, melyek mini ar »<rtvéK»fcé>íaHák -
"anliilnni ■irttnfgir r'kt TitrTirli— Misen l/üjzke nagyuri nő .voli) nem nagyon tetazett, oogy kii láayluya ("Irton t kereskedő lányával vaa ••fvütt; attól félt, luigy . elpamzto-
Tudtára aflta ezt VSlUirl módim (ing-le iti-éknak, a kfk nagyon elkeseredtek énre;-----————--------
"tt nwMtetairt;"fetemégtudólt iiumdták, a aen szoktunk tolakodni. A. kis márkiné akar mindig Lénánkkal
egyut *m£T :-—--
Lena i» nagyon MauiL Gngliettiék k- akartak Mltöznl a Smtafiore-bAzból. ÍTe ekkor kBíbelépeU Rvirs, kije-
szavait, t • rosszul értett szavakért ne haragudjék reá, a ki ■ annyira szereti, igj az tón lassanként kibékült a nagyaH növel ir iiénS az i kia Elvi-rája;kedveért] azntau is. "aliáhigátotf töíHr, I a kis márttlnő v'fsrtelínni boldog volt, bogy Leuájav'ftI lehet folytonosan; tapsolt, ugrált ürömében
— Gyözteln, győztem, Lena az enyém, !&crethetJflk egymást ezután is!
Ha látta volna a jövőt, bizonyára nem örül ennyire.
•'-----------tv-
Gerolamo papa uégyalni ktzéi boltot nHHU.
A szegény öiigheiíi ilyen föurí Wg-körben venrfteni kezdte fl.AkiM, uné-petat JO kwléhluugglatát, * igen gyakran törte a lejét olyan dolgokou, a mik épen nem illettek a* 5 anyagi körülményéihez,
Sokszor ábrándozott — leányának jövendőbelijéről; ennek nagyon gazdag, azép, és nemet Származása embernek kell lennie; megérdemli az ő gyönyörűséges leánya.
Az öreg nr égett már a vágytól, bogy leányát mint grófoét lássa, egy fénye* hintóban kocsikázva, hogy a többi főrendi hölgyek egészen elsápadnak az irigységtől, a „grófné* szépségének, drága AMaékének és elegáns fogataink láttái a. ----
Leányának nem szólt ezekről az ált rundokról semmit, de feleeégének, a'JÍ asszönynak, — a kJ talán még inkább imádta, leányát, mint 6 sokszor adta «lu a Urveket. melyeket magában tzö-vegetett, s a szerető anya bizony-bizony nagy. szívesen hallgatta a merészebbnél merészebb ábrándképeket.
Természetes dolog, hogy Lénának mindig szebbnél szebb, izléaes ét fényes Öltözékekben- keltett bárhol is, megjelennie; így aztán nem csoda, bogy minden azivjósága, telki nemessége mellett is, napról napra rangvágyföt) és Rnnyt-_ é*hh lírtt o maga k |
Egy nap egy Wflttébb vá'aaztékos, előkeld származása és gazdag fiatal '■irtHr Kitérts fit, hiifiasű ndvauHva neki; édes apja boldogan ment a hátak mögUt, büszkén tekintgetve izét, —8- Ime, egy iawó* elűkelfi hóigygyei
vévén as ÜHo hölgy gúnyját, elpiralt a haragtól és szégyentől
Ugy van, nem egyéb, mint egy nyomorait kereskedő! Hogy kívánhatja tehát, Hogy leányát taugptli gmBér— vegje.nőlÖ, hogy tarthaija: tiszteletben a társaság — mikor 5 csak egy hitvány rőfös!
A mosoly eltűnt ajkairól, s ezzel együtt az Mbilálótw \t< (HHIóttP Hé-meit, kerülte a járókelők tekintetét, s t1—szeretett volna a föld alá sülyedni.
Aztán három napig elmélkedett; töprengett macában * föíött a dolog fölött; -« a negyediken már kész voJTáz SSí-*
támáanl. >..
A derék krreakedí ások közé a ki-cainy lelkű emberek közé tartozott, a kiknek nincsenek 5tiá.Í!4 gondolataik, elveik, a melyekhez ragaszkodnak, hanem mftfttg etek a pillanat behntása alatt eselekazenek, s a mások akara-ratákoz, tetszéséhez aikaimaizák a ma- , gttk eljárását.
Ebéd után, egy este, — mert a Oag-liettl-esalád divatosan, franezia módon esti hat órakor ebédelt egv Idő óta — ta tomtsára hozta nejének és leányának legújabb elhatározását Gerolároo fer.
Kedveseim, — mondá — éa tMhagyok tus üzlettel. Eladok miudent. tőkénkből ' fogunk élni, — nem tartom meg sem a kelmeüzletet, sem a tőzsdét.
Jézns Mária! Mit mondott volna erre Magdaléi*-t asszony, ha fdle hallatára
aasxony szerencsére távol volt, — azt sem tadták, a föld melyik zngáliaB. '
jhi^Kna mama bt nagy zavarba jött azoeban, e kijelentéi hallatára oa»ze-csapta a kezeit s mintha a tatár ker-
gette volna, ügy ugrott fél ütiéböl;
~ — Jóságos nlz'anyám'. kiáltott fel Az első érzés, a melyet Lena érzett apjának. e szándékára, az elégtételé volt; 4e'aztán mindjárt eszébe jutott, hogy ez nem lesz valami áldást hozó dolog kis családinkra nézve Azonban nem szélt bele a dologba, a anyjára fagyta az ettenzékeskedéat, * kiazotír nal hauTmu szavakban adott Kifejezést a féfjeével homlokegyeneát Hfenkezí nézetének.
Azonban Geroiáaw pápa nem akart törni semmiféle ellenkezést. Elhatározta magát s a korzka el voít vetve; az asszonyok nem bírnak elég

u
t'njMiel ahhoz, — motidil begy tervének ezélszerü és helyet Voltát fel iuílják fogni és méltányolni képesek legyenfck.
8 a ifllt egysisr fHltettmsgábsn, ahhoz Sgész a insEsosságig rágiszko-dott is a jó öreg.
Azonban tol tflrés-tegnd^ü, egy idd
_úta meglehetős rósz lábon állottsk a
kis tfipaiT anyagi viszonyai X ©íf hossin botét mpciakarftottak, az a nagyúri, költséges élet követkéz*' tében lassanképt mind elment, s az adsóságaik peolg folyton-folyvást növekvőben voltak. -> —• - • Az öreg azonban ügy számított, hegy-eladja bolhát és dohány tőzsdéét, s a pénzének egy részét — a mi adósságai törlesztése után megmarad — takarékpénztárba teszi, más részével pedig a
-Idraén fog játszani, s ott helyef-számi-
• tással bizonyára nyerni fog.
Az ördög, vagy balsors úgy intézte, hogy eleinte nyeri; must már nem vnli , klveLk»éini _töl)bé^ elhitte magáról, hogy Ö a. világ legnagyobb pénzügyi tőzsdei tekintélyi', a kinek nzámitásai cstlfsitotfsiHílr.
Az. első nyereségek következtében kiköltözött a család a lűs lakásból, melyet a SanUflora marqtus palotájában ~ hírt, hogy egy nagyobbal és- dtágábbal reerétfe fej? Kitnek kwvethealélten némileg lazult a bizalmas viszony, a mely Léna és KTvira közt fennállott I>e azért azután is sokszor találkoztak, barátnők maradtak, a, együtt jártak szinházha. liálokha,. hangversenyekbe, sót még sétákra is.
• (Folyt. kty.) ■■"J.
* - " • • • V
M ro M M M M i M 111111»• 1111
Orvosi taiuicsadö*
Ai égési sebek éielrtssélyestkké válhatnak, ím a bér nagyobb' területére terjednek ki A bér ífCS fontot feladatokat véget. Eltekintve 4 tflddhAs haaoaló légzéetél, a ml csekély, a Mf vertté km irigyei vesetik ki aa iszadtsigot, melyben még aok kártékony tan felhalmozva. Ha békét tirputiiil kénünkbe, as rtttf idd aJtlf* ekéim. — JVC gyobbfrkn igéteknél, a midőn a bér jókora niw mdHSdai nem képet, a-^iárlékonj anra-gok fi'lhalnibí(idnak i a. koáponti szervekre ^gyakorolják káros hatásukat^** égéssel járé ., |piTögrtrta«stgs r ina agy m tetettük. —
Tjsátfokban gyakran olvashatunk égé emberekről. kiknek ruhája vigyázatlanságból meg-gyulladt. A nók sokkal nagyobb égési tebakat mentednek ilyenkor, mivel a ruha aam teat-bas ál|,p, a Jós folyton kapja a le regét, a mint meaekfllésnél libeg a tok raba, a mi a tffxre oly éléskliéleg Ifegjobb ilyenkor a rabét bamar, leoldani még jobb ha van takaró vagy föld* ba késnél vannak, siókkal, betakarni. — Kérni etak akkor jé botzáaynlai ba még kis terjedelmű: a rabinak ép réezeit jobbról-balra keli Astae-tsentani, ekként a maggyall réazeket elfedni Ai orvotok hiába ajánlják a munkátoknak, kiknek ssemét a mán ka anyaga veszélyeztetheti. a védé sje-em ü v egnek hordását,-mely ryíUámbfVh flIámSvegbé)) kéaaSha tejesen átlátszó. Védi a szemet ét a látást tem aka4álvo0aT Apróbb é#éaj sebeket ^fytxerteo tiszta
öky^ k£»áak ut vK^rr i kltfhfmg t^ -
vetrsze a fájdalmat; ba néfrag van, azt meg-storjuk i a tatéi kiereaa^ak. — Ha pedig pagyobb mennyiséifi maró vegyi süyág: kén* sav. »é z, tag omlett a tettre, a sok vittel valá lemasás a leffrateubb,Ha. valajaol. agy itt van fontossága a gyora tegílynek, meíjetT aztán ttpeszialt error tanárat váheot Itf.
+ + +
FE/TÓHÓ ummi»
Siptalásj,
m
Sré talány. Hét betflm elad ketSsjét vegyed Egyaránt Jelest igét ét imt Ige: tSrekvéat cté\i4hs< aegit, Személynek, iárgysak aáj* a baeait, ' atsl jaaeeébie.
Táplálva erdőn, matékSa —pia. Hégv végtl bettm oly fegalm^t m1. Malyaek kőts r% a awtt sem agyanM; S a mtre hajdan egy kés sok vala Ujloa íiámitni Ui is kevéa ma. A tadói beat fül tárnakat erra, A Ulta WrliJil uaaÜtaSal »eés. £ két ntéi egybe egy bat« ^Stvá^ nevem. T.akam aaired kiaip^u, li old fényes eetéa etOadaa lé vlaa, De majd örvényak na^gé tasgeri. ilsjod a véuben biztos sgy halad. Ha korlsányoo a joaaa Í«áM«sá
9f. ér.
MIMIM II
lllllllllllllll
(Aa egwsi jeerhi.
Hege a napsugárról.* __
Kii naptatvár. riisSi vékony legény, NÜank rekedt a télnek jöveten. Hogy . igy e'ték — máft mit is tehetett Téli száiás lilán aézegefett
heretett ét sokáig n^m talált —» rírotr» c*.küit =— loab között ha hált, s h^gx «« L> elhullt- e)iiinl eWesrvH,
SMtazrajtvaay......
A kAvetkexd szótaeokhél! ür, ms é,«, m áé. f»r mc. aseC, cen. áee, §£ é m| meedl Sa tse. át sa, sa^ sa eá áai. faf 12 olv.szö nlakilnoáá, melfsak k**zd*hti|i
\rf-u 'V-ftfi flrnhtf jmfrié Sk
vaeva, egy aziadarao czimét a áei<ijsa aeviít «QÍtt.
Aa alaki taadó laSi irtehae . r L NélkSlOzhetlea \»nioráarab. — V Pb* czékbea eleget láthalaa. - 5. Ki mindeats vaa a lilSgaa. — i Kgy Mm — S. Várrntf^i Maevarersaágboa. — 4 Kamtftká-ra «j éimsa ábted. — 7 aam .ai* -»r, S, Ka júm^sk. ErdéliUa - 9. Egy állat — lfc Várót V*. megyAiea. - 11. Cmnot aéi aév. ü 1 parte
-A wlssesaapl élet mkffli1sé|fl>en a me^égét
_ nem éppen ritka etet. A gyermek, ha gyájté-vaT játszik, vagy paakaport darraat el, a iiáziaas ony, mikor kezére tőrré aaircseppaaik, a kómiveaek. kiknél a ariex ai égetó éjem, j>el-dákat ssolgáltatnafai égést tebyk- fefljftiH'éle raódjálifá. r**r-
Kxek azonban aprétágok azokhoc a pisati* _ tátokhot képest, miket akár á ttla. akár a roncsoló vegy öletek llUtithetaek. — Ha a kapszli nembe haioL: aemcsak tönkre teszi ezt a szemet, -haaem lobbal iVnwgeti a ssáti-kát h; agy, hory a roett szemet etfthh-ntébb «»k vrtlrn kT kell Venni llttoalókép vaksággal fenyeget, ha métz^ia s siaabe. a mrttufr-n«>ten meazalétnél iftrtémk. Hisz az illeté
* mnnkáaaak tadaia kell, mikéat meszeli a fal-—a ^ tüt. ckkot fet~keti .l. emelnie laklatetéi KaeácsatháLlakataaökaál. viiialájmál We^ -vnt&rifr a tsraibr ftver nagyobb jmastitást okochai
Mikor a karból iltaláaos l»aszn ( latba véte-tett saljai frlette kítflng toázki aM — vele tém ritkás rglwh tértáatel Keüéksaem egv cfeMkáayin^Jti Itíaa ajjit taménr kar-bolba mártotta, iprsae lett beléle erét gvel- , lséés. az' tgáti bére lehámlott t hoensá ideig tartott, mtg as ajjlt haszaálkitá. u
Siegeny kis sugár kétségbeesett. . |
. .. Te arra meatél. hol nokogva •irt. Kdes tsemedben ott kozzád az irt: A anpeagár honjára teh legoti, Mswefbe taOUtent, onnan vitlorott.
. A amit txámban kScAlt talányok ssegfeytám-A koptatásyaké: !. Hépképviaetet II Knály. indát. — A tzámreftnaayé:
Kesdoroei csárda mellett,
riihi-mimrstt~esMysc;---
-------Hiircsmlroswá asiy ss—gsát
Bort iázik aa Seog hektár. A azétalányé: Pénztár.
----->-ZBWMe |<ii' rn*Á
8 hyy im tavnazazal azt mondád neki:
— Eljött a Kap, anyád és ékei Ragyogva kelnek föl kelet feleit: Hnaa mehetsz. kiS snpr, ég reléd. . .
r •
Hát erre igy felelt a bapsagár:
— lAasp, anyám peogem latttvé^ Két szép snemtd ragyozóbb nap nekem, Hag|d itt maradva éltem tuUesem.
Mit aem isiéi.e aaép regé?^
fény —-
Ncemedbe aezt.m: WsTtidn *$—— S aa nj sugárra nem ismerhetek.
Hy Stiu 9fwk.
* A aem. lég alhaayi ftatal kSUé kéairaii hagyatékából.
MÚL AT TAT Ó.
>
Ré izéét - táte§ataaoa. vottak boldofait férjednek atehá
-^IhHPB
saavaL kedvesem 5
— rtottá siavaíf Hiszen todaá<begy a nlottó aaá mindig at esjém isit
msiT^msi.
— Not. hnritoss. hallottam, hogv fiad tó-Tííríu síIeFreT vegöSe a |s ílulgl likaM. ^tffts melyft-ifÉt mttveH legsegyeM* ked««4 t tujsiifaáf
— rgy vettem émre, hogy a méheaseW, bkH miákivSl szeret a méh énben aladoi
Zateoas )eieetes
Kapltáay: órmeaMr, Wl vaa kcáfiár aerbály?
ó m^tser Kapátásy sr, jólestem aláeaa káplár BorbélT att éjkl gsuttéebon mngbaa — orvaü aegédlet mellett.
Póchy Tamás.].
Ez esztendőben mnlt tizenegy eszten-,u->je, hogy PfcCHY TjülAs * lépvisdS-S eintur sséiit asgUíts
A képvUelóház elnökinek lenni nem kir zónáét fiiadat, s a férfiú, kit & Ház » rendfiftl nagy fontossága állással nrrgtisitel, méltán lehel büszke e ki-t i«tet&w éber szellemet, nagy bimfadt-^rndfc, nefl kóffinséges tár^rfla^osságot > mindezekhez erös testi szefrezeteT kiván a parlamentben valA efaflkfo-k.nlés. Az elnökén kívül még két al-ftiaűkfl jp ria a- Háznak, de tizenegy év kfafáM lW "fEpn eséft meg. k^Fé^TiÉM S^gílta rolni helyéi iiiiímeh'i itehKflniek.
A Há» minden pártja részéről osztatlan tiszteletben részesül Pécby Tamás, mert ha néha felizgatott kedélyek tán részrehajlással vádolták is, az izgalom lecsUtepodK* után minoenKinek ei kéllek Isnwrme, hogy Pécbr aindeni/4 messzebb- áll, mint a rész ehajlástol.
S tényleg, a képviselőház elnökének az Összes pártok fölött kell állania s tartozzak gondolatban bármelyik párt-h«»z, azt nem szabad elárulnia, mert ez
■ Vti jMHij
MMm
Y^Aflrx
azUn IrhAUUeiné Urnué, hogy a tauáce-
ki r^AkaVa rtfrt^
Hogy mily óriási tttrrlemmel, kitár-UssafkaD megál lva lennie az elnöknek, elég ntalnnnk a most fobró képviselőházi tárgyalásokra Kert kűnnj'ü a kelvinjüknek, azok akkor ülnek bent a Házban, a mikor egy kedvük szerint raB vagy pá tjnkhoz tartozó *zúnuk beszél, de az elnöknek ott kefl ülnie d^lelótt 10 órától délután 9-3 óráig, végig keO élveznie a Jó és végig-•Z'-avednie a rom beszédeket.
Míadöaaze az ót fagy legjobb esetben tíz peres szünete van, a mikor egy kissé-klpIVuikafl magát Aztán isméi ton4Mk> terhei munka; figrataL » beszédekre, a kAzbeszóiáaokra, eltalálni, hoft hol, miért lehet rendreutasítani
i alülfit Lm UaA a
bthrfv vv iui' 1 t »rrf
tárgyhoz való nem szólás . . bizony dicsőséges álíáa az elnökség, de nem irigylésreméltó. m.
— I
A szomszédomról
Irta: ,'Uionyl Árpiit.
Kir.v cüiiiiuí liiuizoií talan lim-Ioin Vui| nz íróasztalomon i régi -kínok, könyvek, «gy kopott rónwi tégla, egy pisztoly, i'gy' öblös oldala, közönséges serpenyő, a melynek az fttjAliftil~még most. is van iK'iítT széimyes, fehéres hamu. Hozzá vagyok szókra a látásukhoz. ÉirvnilraÉor már elhatároltam, hogy rendet teszek ebben azócska ffasávbany azonban minden a rSgíben maradt;j nem dobtam ki semmit. *. Van egy pókhálón* is a, baloldali fal- j szegletben. Nem bántam ált sem. Régi 1
maradjon meg a hálója is. A mikor legelőször- kerfllt elébem, akkorka voltj még csak, hogy alig látszott és igen gyenge. Lassacskán, fáradtan bnjt elé valahonnan a Vörösmarty munkái ínögülJ lekerült az „Klveaxétt panulícsom^TarT onnan át mászott az „Ütődik Sixtus" I vaskos kötetére, onnan a tintatartönrj poreffs üvegére. Ottszétnézett a világban a valószín illeg kontemplálni kezdett: ;
--Mire pedig még egyszer odanéztem, már ;
nem rolt>ott " . j
—Másnap, harmad nap nem láttam J. Valami négy nap mnlva azonban ismét j elékerült; ínég pedig szorgalmas igyekezettél abban, hogy mentfii okosabban j TtTídmriw hálóját; * melyből ekkor • már Jókora "darab állt készen a baloldali faJMBglatbm, amelyet erre a czélraü. négy napi körültekintő szemle után, a legalkalmasabbnak ítélt. Sokáig néztem a munkáját, a fáradságát és a makacs-ságát, a mely hasonlatos kitartás dol-1 » hsygfáéhofe- A háló innenső szélét tartó szálat erónek-erejével az asztalomon 'heverő hamus serpenyő fo- j gantyttfáhóz akarta oda erősíteni. Kétszer [ eltagad t a szál, a mint visszamászott! raíta. kétszer igazította helyre, s nem j
is nyugodott, a míg csak meg nem bírta. Kíváncsivá tétetvén, hogy mit fog csinálni
vájjon ez a makacs leválika powa
odanyúltam vigyázva ezzel a tollal, a m'ely most ezt a történetei papirosra veti és elszakítottam. Fenn megpetyhűdt ~a háló, az eltépett aiál alája lendült, — haj volt, a pók kétségbe volt esve. Igen laasá tempóban huzakodott a háló belső házából, a hol bizonyosan a lakás pontos berendezése foglalta el, V-. de a kiiyet-ke»6 pillanatban már munkához fogott és" gyorsan, ügyese®, ismét csak oda erősítette a szálat.
Bolond bogár vagy, — gondoltam magámban, s többé nem bántottam. - OTjrcsaj hogy éppén ezt a serpenyőt Mtlasziotta ki a sok'óéíkááág közül. - Választhatta volna berozsdásodott pisztolyomat, a melynek szintén Igén bts tterepo volt akkoriban á múltban, a midiin hozzám került. Árverésen vettem. Valami Sulcz nevU fiatal ember tulajdona volt, aki egyik golyójával egy pinozér-
I leánrt lőtt agyon, a másik k^J meg a tubádon (lijoug/i agyvelejét loccsant"1 széjjel. Ssép mnJtja vilii ennek a kiipszlis hítványságuak, — használhatta volna. ^ Vagy a csontfogantyus késemet például, a mely szintén hatósági árverésen kertit ' hozzam, ( a bűnjelek respublikájában .ken tekintélyes helyet foglalt el. Popa vasaié! az ispáiimezői gyílkoság hírhedt hőséé volt Pókom azonban nem ezeket válasz -
totta, hanem a sepcrayűL.---« ■ I
Azt hitte bizonyosan, hogy ez a-j közönséges vas serpenyő, ^— a lehető legprimitívebb tákolmány, a mi valaha i czigány kovács műhelyéből kikerült, — I semmi néyen nevezendő szerepet nem játszott a múltban, pedig nagyon tévedt, j ilfim. ok nélkül tűröm én ezt az ócska jószágot az" asztalomon, s nem vélet- { lenség szintazonképpen az sem, bogy éppen az r Ember tragédiája"1 mellett van a-helye. Azt .a réges-régen ossze-azakadt mölFrőzsát a melyet a szivárványos álatokkal tele való első ifjuwu' idején legelső ideálomtól kaptam, Tompa virágregéi közélébah tartottam aduig, a míg egv teletafpUi prózai cselédleán.v, ki nem aobta. Kovács István városi írnok serpenyőjének. ki ide át lakott a szomszédomban és páratlanul becsületes ember volt, mint a biblia jó emberei — *z „Ember tragédiája" mellett jelöltem helyet. —
Kováét láttám már régen nem köszöni At \ keritésffl i jó reggelt és nem érkezik haza szomorú arczczal estefelé, hogy erre a kérdésemre: hogy van Kovács' nr? — azt felelje szelíd, mosolygó tekintettel: köszönöm kegyes kérdését, jól Immár nagyon csendes ember.
Cselédek beszélték akkoriban, hogy a törje ragyás (kicsit himlőhelyes. és alacsony, gyenge növést' emberke volt) napról-napra rosszabb lábon él a feleségével, a kit mindössze hét, vagyl iyolcz hónapja hozott haza. Mi ismer-1

£
3
m
*m ««
kofa ttta
>"5
bogár, ha ismét tök Kovács Istvánt, tudtuk, hogy j óra-
ugyan a társadalom palotás házában, nem kerül sokba a pótlása s az elpusztulása sem okoz senkinek gondot. — I de becsülettel végezte a mókáját, aj megérdemelte az emberek jóindulatát, 1 * melyet nem is vont meg -tőle senki; tudjuk, bogy többre ia vihette volna, ha módjában áll. Tudjuk azt is, hogy szerencsétlensége vetette vissza a falujába, a honnan sereimet szívvel érkezett a városba, hogy megszerezze vakmiképpen azt a darab kenyeret, mily ne j csak egy embernek legyen elég, hanem keli ön «k ii. Akármilyen szűkösen, : de elég legyen. Ha bajjá! is, ha nyomorúsággal is, — de addig bár, a míg "jobban megbecsüli vasszivi-p^ltníi igye-zetét a tanács és rendes, hatszáz frtos fizetésbe helyezi át.
Kerülgettem egy párszor ezt a dolgot én is, mint más. Többen példálództak
az (flettel k, • "ti- ||
asszonyi ronw—ifgtl ia, olyan keg^titisn ÉwaMtVMNM ti húzni * luükaiHsaira, kon i, fundálódik itb. stb Azonban T durva arra, hogy m»g ne ha i szegény ember beeaflruw vooi j intet a leány iránt, • kinek a le akarja tenni jövendőjével életét is. Keveset érő élet, — I ■ len. Ha elpusztul, nincsen m jjá&sésébb Jnlajdona a világioí. «« ___ j kinájja, azt adja oda. .KinevetiiiUűk-e?
Non, nem! megláttam pár Mp» múlva a feleségét (a falujsb^li aééM-uanak volt a lánya) s eltol kezdve müj egyszerűen kitöröltem szegény kis » bert az élők közül. A fiatal asszoaj szépen formáit, csinos te. émtés. boloti. ságii hajlói dévaj aaemekkel. merést, kihívó mozdulatokkal, — Kovács István szelíd- bárány, cannya kis ember, ab. zat.js és hálás éa buó, mint egy a'iraet Kégi dal .
Non is érdemes igazán, hogy ezt i dolgot ilyen aprójára emlegessük, Hi ezt az ő ntánna maradt vas serpeajít kidobtam volna .az aMakan, emlékeztessen reá, égy lehet, ügy t uomazé^aág péld^ára én is már tégn elfejtettem volna azt a Twra tanai délutánt, a midőn stopára bünlknstai véli az utczán.
Azelőtt jsa léfifiít- VAlaml ffitpú^— most azonban ttgy, mintha mázsás vsstk alatt görnyedezett volna sovány fil^
— Jó estét ífovács &r!
— Jó estét kívánok, felelte rezzenve, s a nélkül, hogy a szemen kAsá nézett- volna, fll-adt, szmwI mosollyal nóndto; Instálom, n*ttk-tént. . .Ke tessen megállani vülrm.. Gazember vagyok.
— He tréfáljon!
— Igazság, dnnyogta vállát rom i szerencsétlen, s az csupa perzselő mk volt, a mi kilobogott a szeméből és meg-döbbentett; elloptaa a rámbú. tt pémt ne tessen szóba állani vélem m-
éi bement IfYűtfltt fejjel a lakásába, a hol nem fogailta-seald JL kávéházban aztán megtudtam, hogy nem hazudott. Éppen az nap déjgtta vették el tőié S bívfttSlíil é* líTyeziS valami négyszáz forint ebrfkkuztim miatt fegyelmi kereset alá. El keltett hinni; maga a referáló tanácsos beszélt* a dolgot Sajnálta ő is, — de un segíthettek rajta Lágy ember volt; i felesége vitte belé, annak a ruháira és czifrálkodására ment el az elsikkasztott pénz. s h^legalább megérdemelte toím ex az asszony, de nem érdemelte. * Ezl könnyen hittem. Az azonban -uj adat volt, bo*y JU vács István már kát hete non látta » feleségét Egy ásta MUX- hamlrál át asszony és nem jött vissza. A féíjmej nem tett semmit, bogy felutálja. Be szélték, hogy terelet irt aeki az asszoty, a melyben tudtára adta volna, hogy M
T!
- 0 -
ia ,,rrtmou utánns Jönni. Jól érzi magát uti't, a hol vnu. Megunt* a ityomii« ,u„lgot, ~ Áttliyii SinruHO éi, egye a lii AuipÜti ha toUilk uzutil)\ is, — 5 már betelt ai örökös lu^ozároi komédiával, mmt ■biivciI töblwt •
vitXiirT&ffl Héiit tudtam, hogy üpnt-r t>/. vugy mim. De beszélték, 1a izereu-- i>jM>Üuu kii ember tragédia a mellett liiMiuiltott, hogy eit a levelet csakugyan luegirta as a haszontalan somiul Jasiony.
'I h bolottdpók, itta luiló közepén! 'ímlotüc, hogy miféle serpenyő az, a m,.|V a házad legvostagubbfk szálát tartja ,?
többől szállott ki nehéz, gyilkos szárnyon a halálnak gőzé. Ebben gyí\jtotta Hieg e» a becstelenlégbe tyütott ember jjisl a szenet, a melynek párája meg-itta. Betette az ablakokat, bezárta -az-njtót, oda tetté e^t rserpenyőt fit asztalra, lefeküdt a kopottacska diványra
nem knlt foLtflbbet.__
lvry történt, bogár. Kovács István Itilnii fekszik a szegények temetőjében, a M't'i>euyoji.hozzam került.
.LEN A.
(V l l'TOIUO niJKZEZtO JtliijftNVE)
OlUp I MiiilrilViiri
tüLBú ii m.
Meg van benne egy kevés hamu. Jó v»hm, ha beszőnéd a tetejét,; hogy- ne lássam többé ezt a fertelmes hamut. .Tesld meg, pók, és én neked adom a serpenyőmet.
m^í^ÉlHBHáiMEBíeiinilXi
rOMÁOBOK.
Boldog poéta- *-
Unlilog poéta, verseit MiniU'iifclé jól ismerik; Kivált a kik szaval ilszoktak, M ludon során elaadalognak.
"8 ö nagy hatásnak mí s titka ? lm itt elóttim könyve nyitva . , Kiz ssHsmetul nem sebes: .JlindöBszé pár ven az egész I
A gavallér.
Vai róleáhy s I já gavallér Syi'ri tlk egymást s boldogok "He iism sokáig tart as álom: -Az.urfi .inogy ... a lány zokog;
A liji leány bisik kedvesében, ' S es ót lerássa mint sarat .... Szegény bukott nó megvetett less, 5 az ára — gavallér marad.
Rutinjánakf C/ula.
«r
1
:SéBÍQLfltok^ "Mindenki középpontja uját világának, ile mig egyik ember csak önmaga körll forog, a másik a'jlatt tova is hslsd.
Az assMny.fordítótt bti¥: tükör elótt legkömiyelib kioUoini.
í; fe né .pedig
jmzrszt "
Született Jó viszonyok közt élű polgári 1 családból.
UuglletÚ Jeromoí or, és lilcciardi Kurolimi nsHZuny a legboldogabb házas-1 ságban éltek együtt, s csak egy hiányzott teljes megeiégedésükhöísn——-
Kelme és selyemáru kereskedésl.k • volt; egyszerllen élték, s hozzá voltak szokva, hogy minden esztendőben jókoru í összegecskét tegyenek a takarékpénz-j tárba; s az egész város ugy ismerte ., Okét, mint a világ legbecsületesebb | embereit Ha nem is tartották Őket valami hiresjigyíitekiiek, annyittndtak . T róluk, hogy a férj igen jó kereskedői : orr^l, sok üzleti Ügyességei biró fértit, mindennemű házi erényekben j bővelkedő féleség.
Talán akadt olyan ls, a ki irigyelte i őket az arany középszerért, a melyet ,j tóvettek, s a csendért és békéért, a i melyben éltek; de vajmj kevesen lehettek i ilyenek is, — mert ők — a jó emberek — még a légynek sem kívántak ártani.
De nem voltak azért „barátaik" sem. i Nagyon kevés családot látogattak, nem adtak ggin ebédeket, sem estély eket, •
| sem bálokat —. Igy hát nam vnluk | | parazitáik sem, a kik a nyakukon élös-| kikltek volna.
A legjobban a fétj nővérének," Mag-j dolénánnk a csaláilja körében érezték [£ magukat, A ki egy katonatiszthez ínenl! férjhez, a kitszereuc&éje most Turinba _ juttatott, állomáshelyre.
Magdalénának három fiacskája volt, a kik kiizUl.nz idősebbik már tizennégy . I éves volt', s a főiskola nem épen tehet-■| ségtelen növendékei közzé tartozott;.: 1 előre készült reá, hogy miniszteri hiva-j talmik tesz.
Valahányszor nővérét meglátogatta, mindannyiszo ■ uémi irigység nyilallt át a Karolina nsszoiiy^kiilönbeiijáKlitthin-j-i jó szivén.
Tehát az egyetlen dolog, a mi keserű-, i i séget szerzett házaspárunknak, az volt,} -- hogy nem volt gyermekük.
Hogy r vágyukat elérhessék- — a p férj megkérdezte minden hires orvosnak | ! a Utuácsát; az asszony pedig rendre 1
1 járt minden valamirevaló templomot,'és a lehetőleglepiSlyííbh álliliitlal iiuáilko* + sott egy kis porontyért a Madonnához.
Az orvosi tanácsok, vágy pedifc a hő [imádságok okozták-e: elég az hozzá, hogv egy napon olyan boldogoknak űzhették magukat a jó muln irk, nl kiínfk van ngy szép iczi plezl Isngjslkiijül^.a glt akkor és annyiszor!
Olyan gyönxMés kedves kis teremtést nem látott még senki u i olyan elragadó volt fehér-piros (irczocskitjil, hu egyet mosolygott, hogy gyermekes örömre, nevetésre bírta volna a legmakacsabb Imiukondrikijifr s pazarlóvá tót te volua t OWI/főPÍt íi.
Még, csak járni se tudott-magától, s már ls körülötte forgolódott az egész ház, uiindénki öt gügyligette, vele akart évődni, játszani; az idegenek mindjárt a? ölükbe kívánták, csókolgatták — képzeljék hát el, hogy mit el nem követtek vek a szIMl. Ném volt' ez már apai és anyai érzés, hanem valóságos gyödyör,*őt faua-I izmus..
Annyira, hogy kis Le n áj u k számára st'imnl yem volt elég szép, elég jó; azt akarták, hogy mindenből a legfluomabb, it legeslegszebb jusson az araitjios-Iái— leánynak, mert ez csak az ő szépségéhez és kedvességéhez méltó. ; _ Ugyanazon ház első emeletén lakott . egy főúri család, Santafiori marqnis-ék; ezeknek is volt egy kicsi leányuk; Elvira;. el lehet képzelni, , hogy ez a nagy uri kisasszonyka ruhát, já^kot, meg uúnden egyebet ugyan csak iiní>mnt Itapólt-: nos hát a milyent ez a kiesi fliuri lány kapott, olyannak kellett lennie -a Lénáénak ifi.
Első elet rolt ez, Eogy a derék házaspár megfeledkezett a józan okosság tomnyejEfitj'»iMgJjakMjis: vngyifiti:__ állásuknak követelményei ellenére,; nn-gyobb^költekexésekbe elegyedtek.
II.
Léna neveltelése.
így nőtt mind nagyobbra és na-gyóbbra, s lett mind iz«bbé és szebbé
a lós leány.__
TermészeteseiT nem végzett semmiféle házi munkát. Az 5 habfehér kezecskéi nem voltak ere méltók, zenélt, idegen nyelveket tanult, s néha egy kis kézimunkával is foglalkozott, mig anyja a háztartást vitte.—
Léna valóban biíjos leány uvá tejhabiti. . A kl csak látta, élénR iokonszeinvt érzett i ánta, a mely — főleg fíid-aknál — nagyon könnyen csapott át lievösebb érzelem be. ' Természete igen jó f taíán egyliissé játszi és csapongó, de azért éjes szelíd,
bchizelgő.-1----
A folytonos hízelgés, luellyul sziilöi és mások folyton kOrtllyettiólvj tmnnlliat

« jr
"rsi'iliiiTliTííiínlt fii luiMiig&ntmik, n-wikac-
I és a hányszor csak akarják.
Ez az iczi-plczi gyerek egy leányka volt,
lnnul egy kissé rontó befolyással volt reá; ha vérénél fogva nem is volt hajlandósága a büszkeséghez, kedvet kellett hozzá kapnia a sok Ilók folytán, s igy nem tmdftr hogy; lassanként -ejqt_kÍ3_ önhlttség, s egy kis ltaczénág is fejlődött kl bemre,—a mrty neki igMi ji'd
nllntt - H n mely Végül 1Hi'[rknl'i'tBjti!
másiilctol a hizelgést; érült ha VáhiUn szépségének hatalmát látta, s ez örömiit Qem is vo)t képes teljésen elpalástolni.
Mégia ftic általános kényeitétíi é» flunípeltetés között U jó leány maradt i, a kinek finoman érzett a lelke, nemesen hevült a szíve
Mint mindenki njfts, ügy Santaflori marquis-Ak la caodáTói voltak a kis
házaspárnak, fogy *«ssl 4 ftiftrí barát* sággal rendkívül aok ÍMalegea kiadásba verik magukat; Aa embere^ most már a nyelvük hegyire vették "kft j sok mindenfélét pletykázván róluk ö^sze-víSOT A^ ehö. a ki a eágnásbarít-
taaaeeolurt i iHysam § y^fc
Jmmmút, • fii mrnm Xs
istu a* iíjprti 1% laat b9
ntu, a wméwi
tett *mmm alwraw u^J,
koránta««ft katárvrfta M iri^r- , . - ■ ■ arrpigr.n < , .ÍJ
Lenaksdyess^énekal)aráU%ba fostták ! kozás fölött való ro^szalását kifejezte, hoyy hitga utasításai *z*ri«t mé
az fl Bvirtíulütal. __[ Magdaléna ayzonv volt, a ki fezinte k« !i< k
A két leánykának ugyanazok voltak szeretettel vBéHedeH ugyan IríntnS, I Hovat«»vább valóságos mrr rW P
a mesterei, ugyanazok a ruhái a a i— de ritka szókimondó egy as*xony az éreg, ha Magdalma rnnv kMre »
marquisnő szivéből Örvendett annak, ha levén, a legelső alkalommal előhozta tetű. dehát i^izü Lrtutf* **
a két leánykát együtt vihette kocsi- ! nekik, a mi a sziyén feküdt forgott, a ebben a tekintse aa
kázni. Az nem jatotl eszébe a öuglietti | Hozzá ;volt ahhoz szokva, hogy jé ismert *euki részéről trrtát
A P£AK-MAUZQLEUM A KEREPESl-UTi TEMETÓBtít-
fT
A nfttl kifogásolta a nevelést, -«mk kei leányuknak adnák; nem tetszet-tek neki a czifrá ruhák, nem a külföldi nyelvet — ínég kevéabé pedig i folyto-So* longoráaö, séta ée kocsikázás Xsm ügy nevéül siókat a lányokat, a kikbfll jó házi asszonyok, gondos anyák és szerető falrse^ek lennek 1 ^ mondta. Hi->/Ht U %y nevelitek LenAt, mint-Ha valami mütiomos- vagy épen b<ri7<^kísassofiy volna. Mi küsötftk nektek holmi upnioia-caalád-nektek, v kfk egyszerű ke* népség vagytok? Art hiszitek, hogy jé volt valaha sxe-piu) embereknek nagy urakkal' ^v tálból cseresznyézni? Aztán milyen fogalmakat alkot magának á Jft kis leány , ha csupa fényt fs hódolatot lát maga körül? Jeromos ár dühösen pattant fel mindenesetre okos és talpra-hallatára, s életében ■ fjöszíir kezdett gorombáskodni nőtt Mtérével; ez aztán a féijéhez H,»rlK?tti főhad nagyhoz fordult étjeimért, a ki katonás ftnoaság-Hl4 t odvaHaTSiggil irtnatntta vfsszi a bátya patvorkodását. A ~>iuiV>gnak >ÜMnos fasziveszés lett két család közt a vége; után h"L«ftp°kif aam mentek egy más felé sem; Jnajd pedig Borbotti urat más helyőrsé^bé telték r ük^ űWlTték^ a nélkül^ hogyls-tenfiozzádot mondtak volná rokonaiknak. , r •■' i} ._(Polytaláaa k^rrtk* ík.)
A driignjó egészség.
iMafjararitlg mitovéft a Wi«(tégtk eíatt)-
A kedvezőtlen halálozási staflwtlká-bél jogosén azt lehet következtetni, hogy
A GYIK. Váfá Pál fetta&ye «táa.
aka-Ulye eg y oly UwUka huny a( moly az orvosi m aurán gyakorlatbél vétetett volna. Kkkép kénytelenek vagyunk ttaate-hasonlitásokat tenni a kórházakkal, hol minden halálesetre kMlbelftl 34
betegedét esik, melyek mindegyike "12Btyógykeseiéei napot igényel. E számokat vehe tjük-e igénybe vagy MBL? Kórházba menni, pláne kíizkörházlm. sef.ol a világon nem Kellemes dolog.
L>e meg az orvosok sem vesznek fel mindenféle apvú-e*epr£taj-ban szenvedet, inkább mint járó beteget késelik. Hasonlókép a korházakban sokkal kevésbbé lehetnek arra tekintettel; vájjon a beteg teljesen felépült, felüdült-e.
A világ valamennyi hadseregei között a porosz a legegészségesebb s ebben 18 évi időkőzen minden egyes megbetegedésre %T napi tartam esfctt
—^Tefctttetl>c véve, kogy mentől műveltebb az egyén, amtáFwMíb viseli gondját testi egészségének, annál tovább üdül s óvakodik a mindennapi munkájának utánna-járni, •fenti; adatnkat aánt Mj^ íu t eleaekeí vöiűiá tj ük számításaink körébe, ■
Ha még feltesszük, hogy Magyarországon a halálozási arány 3H-n'»l 28-ra rsftkkenne minden ezernél négy év&nkint, 1 5 millió lakitóHáfiM véve Rí, ÍSO^ÖÖO emberrel kevesebb halna iái s 51Ö,ttüO-rtl kevesebb megbetegedés léteznék. 127 millió 600 ezer kevesebb ápolási nappal.
VONÓNtOYES Vágó Pál fetiméaw uUu».
A gyík és Vonónégyes.
Kii ki>M*aa ilktrill klprt artitwi Bémj
? r?yi'fl Yjfd PWff, kt tjül-gl&ggfcg** t
fwrtial a vufjvt népélftfiex, A waladú gyíkot | in irt fafeti CenTka H| k>ána idilli káp4 l j .tuoóaéfyfi* hajtó kUbér«s, ki nagyokat mtjafUt oitorival, ai| aa Öreg bérei pipára j fyatt, tőrt) Mtatett magyar kép, wljreak . "rcoatijét 0 falaéft, A magyar király vitá-rolta SMf.
aeb&l a világon sem lehet annyi betegaé-1 généi fngva kiTeietk^ptel««p, más g**rze« 1 ^ny*'t fwgyaaz^j, mint éppen iiiin.tIntik HAt aztYeU feltenSSnle, kogy a mi **mlMv -mnk- bttegi^gakrw nt^g hej^ndólilmk. | mint a tAbbi nemzeteké.
Abbeli kisérletanknekt hogy az ismert halálozásokkal szemben, a megbetegedések gyakoriságát számokban fejezzük ki, |
A beteg'ápolást igényel, csak könnyű eledelt szabad nuurához venni, ez rend-szerint dráírjíWi, hozzájárul u sok urrm érpatflut Mindezért a- rendes éietszük-ségleten kívül csak krt számitwnk na-ponta, ami édes kevés, de kléiW-Já-zett betegáp<»lási napokra Jzándtjnk, mégis kitesz 31,875,000 frtot Kz a direkt kár. Ehhez hozzá kell szá-
sssa
mitanank tu ilmtíradl kirwie: Itt pepwe mka munkaképes wyéiitik jennek tekintetbe. Nálunka hálái kasz^jstag' inkább a gyermekek között pusztít (JOOQ 31 v.frszüíetett gyermek közül 5 évet kór% meghal 490 gyermek). Csak a Í5-—60 éves egyének keresetképeáek? e&itk körülbelül a fentebbi betegségi napofe egy harmadát veszik igény bis*azaz 4tí. 332,383 munkanap vész kárba'..'Éjry Ara eső munkabér 50 krajezárham állapítva meg, az elmaradt keresetb^k^ktk^Aíkárnak fpt kell verniük frtófc
Tühb mint' 60 millió írt meg takaríüiató' évimkini,-ha . egészségügyi I viszonyain^,.javulnának; oly szegény I. nemzetre nésve mint a-níienk, ez nem ' rsekély" Összeg/*' _ ^
Látjuk, hogy.a jó egészségügy nemze-, tünkre nézve egyrészt téiéFjLekj más- ? részt felette ha$sno8 Utlet, Ji'a mar é j szót keli használnunk- Az egészaég oly toké, melyért egyes és állam bármennyit 'áldozhat naa biztos reményben, Imgy busás tán mesés kamatokat hoz. :
darságpn, Hogy ha aiadalanant fogna,
» • ' - Aéa G/uh df.
x'-i s i 1J"
___ ■ -»- ____ .
P» | | i I | | | | | | | i ||M M4ÍÍ4 I li£4
á í» y!
V' '' 1 : {Ffj rvr^mó cfljTVof***-!
íJánvuak születtem. Szinte félve jöt-:í5fr é vtUgn- iftóba. ugidAd, épáin.dfr i*ak azért oly nagy ftrfiined világra jőtóomon, mert a már két fia rltjzjitv Biegv-Elhiszém uék'éd, hogy ha "úrban má*4*lik vagyok, akkor is nagy
kigurulnék a uífaöböl
Y)é hát én édes istenkém, mivaf kV' ifinbek a fiuk a lánvoknál? belelj erre édes apáml Kert ok azííajok, betyár-kodnak; felmá*zn*k minden fára, bele-nyargafuak minden pocsolyába 9 három püiát szaggatnak, a mig műk lányok e©*ef? Vagy jobban szeretik a Hlttk 1 szüleiket, míoi a lányok? Már az ellen ' tiltakozom! En már most lobban sze-I rétiek ti^ket mint bátyáim. Okozok [ én nektek álmatlan éjeket?'Ha megszoptat a dada, s fölébredek, csak addig I pityergek, míg qjra be nem tónak * * l szájamat- Bezzeg a Marcsi bátyám" f „ou^azekiroMft"; hogy még- most is j emlegetitek! Pedig d még az édes mama emlőjén nőtt fel, engem pedig — azokénak a csúnya doktor bácsiknak rendeletére — elszakították az édes mamám emlőjéről, mielőtt bár egysaer elszen-derülhettem volna azon. . ... Pedig azt mondják, bogv sehol a világon nem . esik olyan édes alvás, utint az édes anva emlőjén! ' -
Látod, látod, édes- apám,' £n azért j fn&d>'ampivtomLa mamámat p téged- is
egy -aágjr fceta^&te m? .. véthet,- S szeretetem nő minden nappal, | :gyongédaeg?ií>Rek tigj etaet-sége mnek nera lesz határa, EJest® minden kiván-ságotokaf, a ha M^rdüftaia, mama helyett* én foltozom* a papa 'még a Mmjm 'nihait- : "ü, papa, azt nemjs képzeted, mená>i pénz marad így a háznál Kert k|lou<~*ea azok a fiak isso-nyn stfk mbáfr vzntrgatnak s te nem vehetsz mindjárt ujat helyettük, meri
ül
ami - _ _ neii tite lak én, a mim HKM
•pórok'w leszek áíe. tff99mint»
M'féi már jó éjt KlkM be fj? szeretnék meframoráfai $ lám már 9 ára. A rtsaoatíáta«<g 7 ■llirf V, _
Egy óhajom
Egy dbajöm É^aitiil Kds/aveftna, s^sMusr^ Ea te rnée*e telj+mu ; MegStlsád, wéfyefittrd így Is aegiMud Mk m.
▼ott asivstf sat.swiisf^Jtti 04oyo^jykksJ « válkl t^m; ' Mire éftlt étá vágyon.
Mi egyetlsa koMsfséfom 8 tiSled áMsssI jke tolna
Géfl/os wáJrs ácsi Mdvr TámAlyoftsa ki as LHrorfssilott fótel ján* CaillagstiSB IjÍMsklki, Kóátsaarta eréi mtíjbr.
Mért aca airtam? aaru< mfcti Konj'pttalcök mért sasi (-irtekí akadt Mf . ______ mOírnST
A ult^mben dL sű (Art
A urkoaikaa A* taisllp iiit

e « 11 aj| f f f H l > t Mi H 11111)14
A kita^uiottdk.
• Irta Ytiteai Oysla
lett votoa a te őrwiu^l; tedd s»e4d#e ----e^miét faH«iai — szegény ralrr vagy
■a tonlet s m«»njH..nyg^ -nekem, nem vágtál volna-e elfsnval<>dütW cSak'niott képoL i«a elsőnek sziuet^k l Hjába. rázod bátyáim aiial lelborzoK fejedet. Xégy Jietít 'nsak4. Ju»$ry 'a- %viWgnn.. v«jzyok, dé már*-ideget tudok. Talán OVbíiet is. Míint g ^t^nnvi én koromban illenék. Az édes anyám ! • *<■)]f annak mindegy: „tiU, wjgv 4ánynak a Mt v^lna először . lvtet."Av:ur\.y. 11M11 válotfaK-ak. Inti apái kicsinv|it^k mintha : H i /.»»it.v nem ifi lett volna az édesuityám *isT ktiirC* % M&üfr eskfidiél tiris |T«rt3Jr scer^lmet, filtnzhsis(lan hft*é?et L lfa*valame(vik spát leányiiyai áldja Itneg az fg, szégyenkezve tudatja isnje— IhiMVel. í'siklmíi* így liéní ia><ndj»; JhjiUbmi, btny! \etn iii«*edját<«k ki, de. le j**het olvasni arczotokrul •
('sak az eísö gyemlek ae legyen lány! feltei, remegték l|Ogy nevetek Kirha száll Veletek,, mert a-Linv neve. ehf^sz a mint - féijkez megy. [)e lecnagrid»b< 4»joíok a kinsaff. Azt álütjákr hogy. ojtván sy Mfnnyok hint Mpgt»or?átaaz édes amtm. de tik is M$k fzfffr.
nyea hiuk. Valamelyik Morií >Iliitet4» a férfiakkaT, lingy Ü teré erednek sz k egyik tesfőbb- Uzaayitéka. ha az. első gyennek — fin! Négy hetes lány vagyok máris ngy nevethetném t ba-
Ha c^ik í^trkJl^^^t B^^uídá^ szivemfe s az lesz legfőbb gondom, . fa?, enyliixipm fájrlalmalokat. A fink," * talán az ;il;tt r kün az ntczán szaladgálnak. pmd nálkilL Mert a fiuknak éles - szemük van, ba kint felejted dohányodat, szivarjaidat, de azt már nehezen látják m»-g. Ji.i tVH»-k fáj. Mi lány»k azonnal ^wsfíHlk azt
Aztán ba fv(nőttek, kilépnek sz életbe, megház^usodnak, s ngysztiiván idegenekké váhmk rátok;nézve. Saját dolgaik agy leköt ik, bogyósak aajry ritkán jut eszükbe meslíto'ratni azokat, kik életet adtak nekik. Óh, neiu ijry a )a^M»k! Ha frrj-bea megyünk is ?> ha még tigy szeretjik W TSQttket, visszasír a szivünk a szőlői házltoz. Ha egy helvségbeii lakunk, minden ftajt haza szaladunk^ hs messze visz a féijüSk, még tiilib szeretette^ gyön-gédaéggel vesszük körül a férjünkét, csak azért, b^gy mitfél többször —" haza visryfn * Hallom édes apa, hosry nsuri'^ készül-
tok a kereszíel^Btrer- Az e^yik szobát
^paéa kiiirittetetek c.sakb<»gy eiféQen benne a sok vendég ... Köszönöm, de
én BFm kUánUnn, h^'vj ily nagyon meg--íiaztejetek Minek az a umtv költség? Éppen három esztendeig kaphattam volna szép ruhát (még a babáimnak is) a
A Pompes des Fan éhre* emberei 0$. gezik a czimereket a gyí "immléi^ bevont falakra. A bárom sávolyáé kön délczegsa állnak a tőrök fejet tm. ML t bfiaske daliás alakok -1 ravatalon pedig etTfekazik lalráa.m beesett arecxal, dlazes fekete uaie kabáyában a daliái 5sök utolsó ivaáfti És e|jönndc a ravatalhoz s híh|é sHyamlie öltözött elegáns ledgyck, 1 rendjeles gavallérok, komoly méltó^ teljes arrexal térdelnek le. % sK<wa nak el egy imát a jneghtthl^iniliéii, b agyan akkor is nem arról triót Iko^aaá hogy fekete aelyef nháj«*k ktA«eéilifte nnl áll-e, vagy hogy mikor letet kfla ] tásnk megint egy lg rendjetre
A gyásaolökal efiepi a részvétet jetók egész raja, a azok láts/otsf w? j Hidalva végig is hallgatják "ket, »i| >al»l*inszerfi meleg kézstorir»s«É lar maradnak eL
Mikor axatáa magukra uisraÉMi i btzaluias megtótlaéggel kezdenek 4 t»e>zélgetni az elktoiyt végn-nd* Irtéri ■ Vájjon hí>gy osztotta meg sz t vagyont A Nosi gröünak átkoznuri)!; f<ig esni az a kis őrükaéf, mert Rím baam nem íren hajlandó már a vití prolongálni Akoa^iedig már r^S ífr geti a kis Panlinának^ hogy roöw^stf mejfhal ea «reg wariíáeú. oxflP1. neki az nj négyen fogatot, a a ksám .fiatal ir amint elgonde^a a»'kaásflte halló tüzes és forró csókokat.
r
minden vulós7,iuüsi«ií szerint vísso-íosnr^^n n kit énekesnő álifoiatkéi* ■ nagyokat, nagyokat esettétől t nyelvével. .. Ma foi — nagysserrtt less . . Moianttí komtesss perag arra gondol, kogy a kedves oncle pénzéből > jpő1 {krsangra mennyi ssép uj ruhára fog telnii ba elgondolja a bódításokat, melyeket as (\i ruhákban fog tehetni — j keid vészvétet érezni as öreg úr iránt, j » megbocsátja még azt a vele nemben | elkövetett nagy bűnt is, hogy hamarébb
neui halt meg. - -----—' ■ ^ : • i
Eirvsi^rre csak valamelyikük egy niurvön kellemetlen thémáí hoz fel.
Hátha as öreg ür leánya rénxt követel magának. Elkergette ugyan a háza- . tói, mikor azzal a rongyos hivatalnokkal viszonyt kezdett, s B is tagadta, de hát elvégre mégis csak leánya, s talán volpa valami joga > . .. .
Aki*, gróf büszkén húz elő a zsebé-l.,;i egt irást, s elkezdi olvasni. A leány lemondási oklevele — minden jogáról lemond — néni köretei magának egy fityinget sem. J__
"Utyám akarta^ hogy igy legyen, leirv'-n megtartva az ő akarata14, ~ szól sz utolsó fésfc ———-——»;- .,. i l -•Es mibe kertit ez az írás? —j kérdi Nnsi gróf. [■■— Semmibe.
. - Áh brávó, hát bfezke a kicsike ~ l»Ar>je^a| olyan fillszterek nem is tnd-iiákO^vateSiu a pénzüket. I)e mégis derék — egy pár stás forintot mégis [jó lenne neki oda csúsztatni valahogy. Tndjátok úgy, hogy meg ne sértsük vele. Mailom, hogy néin a legfényesebben élnek . . . » " ~ j . " —'
És mig az oldalssobában folyt a családi tanács, a ravatal előtt ott térdelt etrv magas, sápadt arczú asszony, s Okolta á halott hideg arczát, s köny-nyeivel borította el a bai ázdás,. ránezos ■arezot . 7
Háta megett egy magas fin állott,' fílig gyermek, ffcllg Ifln. Daczos, büszke* AekintettelnéMtta sápad tfényü gyertya-i lángokba — a komor gyászdissitésékre - s mikor pillantása a halott arczára tévedt, idegesen) Izgatottan harapta [üssze az ajkait
- Hát te meg se könnyezed s nsgy-A|>áilat?. — kérdi az anya szomorúan
— Aki téged anyám megbántott, azt én nem szerethetem.
A nő lerogy ojra a ravatalrs, s fuldokolva zokogja:
— Bocaáss meg neki.
L 8 mintha a halott ajka megmozdulna s halk hangon pattogná
- Sem Ismerlek, sem téged, sem Ót^ A tfSJ** mííIm arg valiihan
azt fejeóé ki: u—■ •
• Nem Ismerlek,-nem ismerlek . . . A frf'tmffiéd szoba ajtaja halkan meg-' ifjri'ik s kilép Ákos gróf.
Lassan, csendesen a fin háta megé .lopódzik.
Te Jenő, fogd oaak, neked egy l kfc zsebpénz -- mondja neki, a a mar- j kába nyotn egy csomó bankjegyet.
A tiu elvörösödik, m^jd elsápad, ajka remeg as izgatottságtól, * szeme vadul villog, uükor oda dobja a százas bankjegyeket az. Ákos wozábft, Azután _L lehajlik az anyjához, sseliden felemei, s büszke, dsezos hangon mondja :
— Aíeiyünk anyám, mert még azt j hiszik, hogy koldulni jöttünk .'. . .
Ákos gróf bámulva néz utánok, s lassan mormogja magában: :—• jla fui - egész gávuitnr kár, hogy csak egyszerűen Helmer -- egy gróf Hárshalmi se csinálhatta Volná genlle-manlikkebbett.' De máskülönben szamár.
ktijjújáj^n ngy bronrUál <intntt gtaínsi alakba litRi'l, kDtéNi u Örök élet jelváayeivsl • s polgári erény koasurAjával. K ssobrot Kitt ÍM'-riír mlj>t*at|k m -SxJlJ i k öntötte, filc volt »i e||S ét' o s tf KI é skazinkban. A re naii-•snce stylban épült mauzóleum ni|»i>ii|» 27 mfópr. MzéÍ0«ftéff« méter. Belől, a fónjtónak Wíttrtl íekuik a • dtifkoporsó, foely A i r 1 AlftjM mlXVfl »- taalyat iás alk«Uöm-ám! Pintén bomufcatünk.
Orvosi taiuiésadö.
(A mitesszerek ellen.) -
Szép o Itt ión A lak (mert irrnintUi, bogy sitépek) blzbnyiVra bomnkodnak, lift k tükörbe nézve (mert megteszik est ia) arcsnkoa vagy legalább li orrocskájako* apró fekete foltokat-vesznek ésare, melyeknek gvfflftlt b«n> fímit-; esszer". Mennyi könnyet hallattak már e gono-
mmmim tmémá

A LIBUSKÁK. T otkr • » y Arthur. f«atmc»kytí Után..
A Deák - mauzóleum.
Tízcriflgy esztendeig pihent a. haza bftlrMí a Dltikitoy-maaioUBmnan, rnipem ~]hh7 Upti flholy»at<ík a drágít tefcwmftlt<»t a na^yazerQ " _ j>áiy
nprtei terreatto szerint kéa«AKi s OM*Iy a biiia-p üti kerepeii-ufci temetúnek legtöbb ékv»S(>ge. "ABBUlClW két métw --magas, hast«nn"<y méter laétw és ugyanoly bosnro temszalska épitméaven nyugszik inelyre mind a aégy oldalról IS lépesé/okos lehet íoijntni. A naiUoliuis
saok miatt, mennyi szert próbáltak ettenök mind hiába! Mert - bizony a luxokban nagy hd-hAval s reklámmal hirdetett szerek mint t|M M AnrttnAaáim kétsiteit eaalhatttitfl stet a mltttsáarak ellen"* vagy: a50Qd{b
után
még egy mitesssert bir felmntatni", nrm érnek semmit; megelógsetlnk, ba .nem irtanak^ Bu-soluk ezen már SS tfifinV Jh (m^ mini a nóósaink) a a kérdések által sarokba szőritőlt régi. doktor hársik ellenük egy noha nem biztos, de mindenesetre kellemetes és édes km át
«
ajáftlnttak, ÓkvQgyánis a miu**zereket apró Imtkkak teklatették, melyek a tost pórusaiba befurakodtak, Így tehát ha aa ember mással keni W ~n* SKaát, -o nyalánk kukacz«>k ki tlagjáfc (ajttket, hogy meg kóstolják aa édességet a akkof konnyü dolog azokat borotvával szépen lekaparni! Mai nap azoabaa tudjuk, hogy as apró fekete pontos: nem férgek fejecs* tét,- hanem b««UtgiUV faggyú* a gyek, melyek kissabadltáaára némelyek igea jol használhatják a htyeg viszel i darva föbott keztyOvel való eró| d'írssoléet, másoknak meg éppen ez ártalmat. Káért a legjoEB egy biztos 4szor fel találásig, a felgyülemlett portja fagy-gyut kinyomni, még aedig vagy órait a 1 c b segítségével vagy Uaitára mosott de-zíntfc iáit kezünkkel. Tépr, hogy at eltttat^k helyibe sok más lép, de akkor legflMehb újra hozzá fogunk a sziaifnai munkához.
A libuskák
Tdlgy sssy Artbof. s kies íájkéo featá egy bájos idillikus twtfltfyaafc ha ma»t>lat.u mutstisjrkt aa et&4 oldjon, Aranyos, krét » kis k^ez, a mint a kti léay lihu»kái atáo yhiaga ia bemSg)«* tóba S meg ftróssti lábsr»-káli Szinte ne glátarik rajta, toágy s'»inf félvé lépeti" a tftba* niiBM'jifia fliláiin> tuita a nimalta ptittfgsrHqd i aam hal i tóba, ha a*libuskák aem. JQiiz ó már neai U olyan ki» láay vagv mi. Persze bogy nem az!

, ,Wi rti .fai A .i. A ,
1

FEJTÖRŐ, ^jg

A boldog ifjúság..
A. boldog ifjúság hevében. Miikor még pesagva forrt a vérem. Soktm keresve semmi bórt llajongtam a dalért.
Ka saáwya kel majd énekemnek H mihos az üjo lába hasáéit. KaJmiJf Htm lest s esd, —-Ez lesz a fályahérf
A boldog Ifjúság korában Terhet nam érza még a vállam, Ulkem dalol va fsat lakott Keresve Üayk, napot.
H most meghúzódik leat a Igorban, Hol aaivamea sasrayi gond vas;
Cz&om még mestzc^mezsziíár _
9 kézéig ssár a halált...
Lhqr ükáfr
Mezőn.
K ■ • * ^
Járok-ktl*'k ittitoi zöld mer.óben Tarka lepkék kergetőznek elóttem Rá bpráiaak utamra a virágok, Virágok, .
Hóaaáa sstaben látom ittoit a világot!
Örömömben megifjodik a lelkem, Bábánatom egy cseppig elfelejtem! Maáás dalol, madár csapong fölöttem; FolAttam, "i.i
Szivem líráik, kéjeleg as drómben.
Páaassláara nem nyílik most as ajkam, Pedig s bét itfllrznl fogadtam. Magsa Járta—,1 jlltt zsupán énielem.
Knvolcm, ----1——--
Asért hangzott fájón, aa éa .énekem.
Szárarejtveay.
Í4, 9, 24,
Itr.
IHras r«
Hej éa mostani kedv terem a szivemben, Jól esik.a kától, bajtól wbennem! HUz a Sorsod úgy Is arnóa kttsdelrm
RnTlMftlI,
A nap terhét viielketem, tűrhetem
Járok-kelek illatos sóid mezőben, Tarka lepkék sergetózaek előttem Tarka lepke az-' én keló reményem,
^MBWÉI ' * _ • " *\
itriive^ Ti
Boldogságom viraláaát hátha én Is megérem?
Hós tataMI áü § tikfasi Hűi Mfi i4tm Ma laM^Ht a aeamam, Mtaása asrikas SMMINS ijs,"mt As a m. Wff eaak m r hal a aw á ÍM m^.
aá.
Kurgalomosk aa sárimat Vágya ss aiilai mMsbt< lfiná gazáagaak, mind % Ba más három beta». J Est miaása Itrtw msf S*v«a vágsá kát lotflja Egy városnak vógfaai i li C4|jÉaa püki hasánál
l«|klli allá, Udá ST a#k<
Az a ssá»baa MhóU taUayok _ a jéfó heti tsámbaa kteáljak.
o
MULATTAT a
a
A sufai lázak.
Jjiijén az atfóUf paTaast tácsX SaaaM«^ napkor Badapeatrt. AaaiSt kiasiilamá ti jóup, á ia ki mág pb volt t^jrs meteazWtt fzffmekkei bárr it; út monája.'.
— Aasve, apám. ás magas luskt
Mire oi iavág sa émg:
— Hlas as ssmm^ m^já amiau»k és sái olyan magasat, hogy ha s kéméaya Htf^s augyatekuak klMjiiik mftat
C
X
t
Liny mtélf
Hí. 51, 78, 4U, 0 M 41, Ztt, 11. li. 1% Kz meg Xaczcdáaia 40, fii, 13. ki rá ív a volt.
tófiti, aa, 74,40.70,
/44, 19 ftö W W 47 T?
. alalya.
As Umt>iki párisi
% M, -fr l, H, II. lUHmi'.liái vm-
lákaMtea máva.
fi®, ül, 17, 86, 1W, 33, 37. A* ifjakat tofHp-
1 ti. eabb éneimé.
aa, m, a, w.Hjjj- mée 0ÍBCi
Wm ^aírnK k ?
! W, ffll, 7á. TT Tll angos nxdátlat 68, 84, 47, 54. Ez meg a komája' á VI rr. r l tq ni -ts Kfv<d pSilt^ mind-
4, 27, ,G, 64, 78, 40, 75.
íw.ii.Miji.^pr1"1 ta;
^ - ar*w •___
CL, 60, 15, 95, 14, 44, *). No fisüpcfisí
T», f3, «, », J. 64
-----—_—Hr-79, 86, IX A fáraaafét kofetL
W, 81, 8fi,tl, SS.rgvanas. 44, 32, SJT, 25, .65, 1. A teoedzó sport egy tt, 2S, 64, 51 42, 95. twtfthts
' . Bet» sa ABC-é vé-
l* . 'jértl.
[• ' ^ . ., '■■"' i öf. fef ssigysi aégáal
elai aégf veeXara.
— Orvosi sgttsrtslaa.
Tanár: mikor nyom sa amWr Halgorló: tls valakinek a tysl*mtolq
HaMtás.
Tinit.mé: Mariska, moadit meg aai veaom, hogv kt^ák azokat * f«<cssoL t a# aa amhfmét lagS ^ijárs jakm(ket|Má^ Mariska, komis fogaknak-
tCivstkertstéf
— Ilyen a^tos kutyáról ci k#fj fél cm bor.
- Akkor hát te fólérss két
k«M

ívtyz fi
1 Horni, barááma, au a^sy vadaazátraT
B. tgen ; mert vatakásysxor kotpáLja maga—al, mindig affyaalóvám.
Msrh«vAs As Qmal Mi^s.
29. sz&m.
Nagy-Kanizsa, 1891. julius 19-én.
XVIII. évfolyam.
k«k«MMf:
Mafjrar-atca 88 Slaaaia.---
Ida liMI > lap tnulltml rtmin vsiutltosó minden kúilmiej
Mnototlia Isnbk csak limetl kuk. böl firtatlak al.
Kiairátok tlHaa aMslIMtlásC
ZALA
. Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
WilÉMtiMi VánnUi k|«lal r«WfíBtp >mi
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak, a liankegyesület, az Ipar- és keveske-
dfilmi hank, s á- Nagy-kanizsai segélyegylet-szövetkezet hivatalos- közlönye. -
31 eg (elemik Kagy-Kaniuát hetenkinl egyszer: vaaáraap.
ELŐFIZETÉSI ÍUI Kpa >>m ,"•'.- • • M — ár Kim , , .. . . I , K .
s«t>«s<»i» .... i . m m
HirdriiaaS jatk/awa mámSIMM. Wyllttér MMIWIS M kr.
TonaUuaík Fiadul VSISp Maj-v-karakadWbt laSaéM
A htlyiít. * | megakadályozza, de a többség erélye, ki-1 óhajtja, hanem eklatáns bizalmi
• tartó buzgalma, hiztifiassága győiraíelsass^ptdott a magyar -felelős kormánynak, aly Hetek, mondhatnók hónapok óla izgatott- kedett ^Z-^^lbizalmi szavazatot, aminőt még TWa ks-
tágban tartotta as orsságot az államosítási* - ' ^ban sem kapott. a kormány!
törvényjavaslat állalánoa tárgyalása, mely- S m.dío már II általánouágban el lett Megindultak tehát a részlete, tárgyalá-nek nem egy-két ^iy moiianata rolt,,^^ » " ''enzék^támadást. ^ ^ M ^^ ^^ „J^
amely nem rgfaan illett balá a pnrlMBwll^jLWeg.k^ akndályami a résaletes L ^ nem , huMM ,
tarii vitatkozások keretébe i ha.az angol^'f^ ^ -wW beszédek álul fog oda
parlamentben történt esélyek túlszárnyalták Mább -mé« bej a ré«lataa távgyaláa rendi, nw
maradva, léliéíöleg mielőbb nthaaaon, — mig ellanbeii as >11 fék, tsrtalomnélkllli .Ugyan, — desok ás beaséddel fogja a vitát. leható Im nyújtani, mart aa allentábofban a cál

i nem aaja; es aii nem tette. tsijaa ast as oaxaozt, nogy soaai wi íjai
n i .,__. ... . ., . i nek, habár minden (ártalom nélklll is, bnary
i)e meg tette a képviselőház többsége. ... t " ' ,. , , ,
.T ° . ,r . .. . . 7 sok szó legyen elvesztegetve, elMearfn a
t, mit a nemset és haza iránti kötelesség , „____. _ r "V .
<• fiiii J .... , . . 1 kösmondáat, bogy: >a»k sión alt, wk ea
Sia irt i ft Snafc a« u nt .mekfAt aa at -
n a magyar képviaelőháaban tflrtéht dol- j törvénynyé ne vállhaasék gokat, még sem lehet ezeket, azok rová-i Szapáry grói minisatarelnök hajthatatlari lári Hépilrrtl.Hítnr azt sokan, külóndeaiijérejének köszönheti a nemzet, hogy az ellen-as ellenzék azon férfiai, kik aat előidézték, Lék e törekvése is hajótörést szenvedett, akarják. szégyenfolt msrsd mindig a kép-|A ministerelnök oly bisioaitékokat kért az
viselőbáa naplólapjain: de voltak oly jele-, ellenzéktől a tárgyalások elhalasztásába tesiti az eezköaöket, náluk pedig a cél m aetek ii, melyek vénei fecakendezték ha a Wó beleegyezésééit, amelyet aa ettenaékthogy minél fovi&b húilitwaák vonhaaaák a magyar történet azon lapját, melyen Clio | meg nem adhatott, ha csak álláspontját; tárgyalásokat, a annak elérésén saawliim —aa 1891. évi tárgyalásokat fogja megörö-! fe| nem adja fél aat nem tette. ! látják azt as easköst, hogy sokai l»Wlj«
kiteni az ütónemzedélc számára. Szomorú, de mert való. be kell ismernünk; s ha már'
beismerjük, el is kell ítélnünk. >"'. , =™-= WM
Évtizedek óla hangoztatja a nemset az e,é>9, feláldoz* az. tdot.melyet MjiU,. államosítás eszméiéi n kösigazgatás terén | érdekemek e őmt«d,tás4ra tudott volna fel-, ^ ^ ^ kUldelmc : M , ^^ a as évtizedek óta érlelt e«me, ma már. ^áldorfn nyugalmát, s « forró E ^ ^^ wm ^
miatlüá-jblfoguli.Ja.i.mk törekvőévé vált; "y^- -j* ^
» kormány nem térhetett ki a t.emzet mef»ftett «av^ál nagy nfi- ^ ^ljbfláget nem
áltslános óhaja dől. s hogy a kormány. Uíbb^ Jtmaondá, mi-arj^a tárvény-imerf ^ m W
elnök oly s«ivó«tn rsgssakodo.t a javX J"VM,"n.skk réwletíH '^gyalá^ nem ha- ^^ ^^ kifrjtemió eiW^Sa keres/tnfviteléhea. n elévOlüeietlen érdeme [''"'I* el, haniw, azonnal magkiadi i foly- j BtribrMnriT ubbttg hazaftas tnM len Szajxfr, grófnak örökre Nagy volt , tatIa, nng^jeassi bafeava —Haatr— ^ M államodig IBrrény i.v-W. mgr küzdelem, de a cél. legalább felében el j A háx nagy többsége e hozott liatáro- mint ast minden hazafi óhajtja, aswál
van érve. —--------,— I zatával riem csupán annak adott kifejesést,! előbb törvénynyá fog válni, langy
A törvényjavaslat általánosaágban, a ház hogy a tárgyalás alatt álló törvényjavaalá-j megérje a nemset, bogy knsigaagatáaa nagy többsége által el van fogadva. Asitot szükségesnek tartja s annak mielőbbi államosított.
ellenzék elkövetett minden lehetőt, hogyItörvénynyé váHáaá't jt , haza érdekében! Puliim' L'jnrlm ÍU
A „ZALA" tárcája.
'-L
A hontalan.
Midiin mondám belei/ rogyok, Ali flUUi, smiydufttan; —— Fiidalmim mott len oly nagyok, A mióta jCU t rigatí! —
Hatna 't a eiijanlalii,. Fá jdalmimii<in ijúCnyirt taldlu. Tudom, tudom, hogy ntm utrtUi, Mátra kartintu, mútra nirftit.
Mit ntttt majd .magáinak' .. Miltnak mondod, hogy „enyém tiuifij" I Vigaitlalát t Lett majd nekem/1/ Pilieimi a temetlfhrn.
Rpifjrammttk VUtrulnak'.

"m !• s .n'f" *rr(. tűn-.'
i r*n *JhiH Uuyk i ügy, nem lagmlom
tUnm ai mkfut űlél wtttf s toéeey ii*t*it !'• mftltHKh HnWI IJklktl >«.
ihatni Mas lé aasqps/i—ain> kdl .ma* lét JMMa')tS, mfmt s fittnek
Irta : teória Akn*
_ (Fnlvtatís.)_
A trónon Qlfi níi a kezében tartott könyvel ■ átnyújtva magyar vendégének a szöll: — Nagyon legok Örülni, ha munkám aa fin nemzete nyelvén Is napvilágot fog látni, azon nyelven, ■ m« i lyst bár nem beszélek, sengzeiSsaégét jól ismerem a megvagyok gyözOdvs, hogya fordlláa jobb I lesz, mini maga aa srsdsti munka.
Magyarunk Iliidig hajolt meg s nem várt s i meg sem érdemlőit: bókért s sietett mentege-lödzni: — as ere,deli mii oly tsnkttlt szellemű I s oly művészi kézrel vsn megírva, hogy szinte I vakmsröségnsk tartom snnak lordilására vállal- j kőzni, s bs est mégis meglessem, mentse ki vak j msrdségémst azon íajongó sseretst, melylyel ha- i zfttnon osliggóm a melylyel nsmaelemet blelem, s melynek oly mltvei akjirok nyújtani, minőt addig nem élvezbil, habnr gyönge lordiiftsom mssste, távol fog maradni aa sredstl költö ms , gasIsiálAI,
— Jftl ottik hallanom, hogy annyira szereli] hsiájái, annyira enligg nemzetén, mert is mu-1 laija, hogy jó bsssfl, ilyennek kell lenni minden szabad nemzet fiáuair, — szólt a király-kültflaö, | — ss mely nsmMtosk ilyen fiai Issanek élni fog Orflkrs; —• do a m ti vemre mondott lelkes kkjelsoitsát ne itt vihetem egyébnek, mint a lórii | ndvarlaMágtnsk, n nö irányában; én siésisni misként vagyok msgiyflsOdyt s fa as, hogy a I
Lapunk nai aiámáhoi , Kápaa" mailéklat van
,l«rawri i itlssi a.
nitt MflSi h <0y,
Káltlll Ma
--a......
fordítás még -jobb lesz mint as etredaü . ... ' De ne tárgyaljuk' tovább e kériéd, aa asMmSat ■ igssnlni Ingja ast a mit eu allittA. aaaa «a si—t oly llgyrtfl, mely aa On haaájat a aaataams aa— ugy érdakii, mini a asi hazánkat a astascntaí-ket A aenatot nc, = * aaaat iusSksasMa, j — töhb, izben emlhé emiaw. hap Üm m Mas alatt. lolytoa egy dunai tUamai agyaatiMtfl I szólott, igaz ugyan, hogy ily agyasAiss aa aiaai i viszonyok között álig volna kkaMn é maa < is lehetsétas oly barátság, mely a ía mmaMaárnst I kifliit mindennütt kell. bogy ftBuiÍJjoo ta stasa I is blztosltam önt t« a derék nMgyar aaaMSM, hnzá'm és nemaeiem nátsarnnM. ksSM^ i ról, hasson Un Is oda bogy a rnhaa *wm* a ka I ráiság viszonzásra találjon as aa smaaM
Nem magam, hanem Masaafaas asaahsm i mély hódolattal logadom a ItgmajpsaMk hsgvsa, felelt Aladár, isméieltlHi iMiyeii sn^^aa magái, — mi csekélységemet amit tár asaa ls> zelgem magamnak a legkisebb belőlya*ss' ama ás mindent elfogok kövelaí, hogy a Ül ikmM nemset között aa eddig ísnaallfl haraaAps* ae> | siklat, minél jobban megntUrduljűa, s sagf j nézve erös fegyver les* kasaafcea a Wsi>, | melynek magas rönlQ iwnöiít tiaastea aevaakais j nemaeiem barátnőjének,
— Igen, válaszolt a fejedelmi köitflnfa,'— aaarn [csak mint költő, nen esah mini nA, hsaim aat [koronás királyné is mellen* taasak aaaraaMMfe. i bogy ha asm síkarttlaa m a Duna lnaéa*««aá> | gek ooalloiiját msgisramieaáak. a aaaoaasAas Ja I egyeiáriás állandó s megszilárdalt legyen • M i nsmssl kösőtl......, ' >■--'.
i Matolva
ajáolrtHak. ók ugyanit a mitesnaereket apró femknek tekintették, melyek ft tett pórusaiba befurakodtak. igy tebát ha at ember mással • kent be' a/ arctát, a nyalánk kukacssok ki ttágják fejüket, hogy. megkóstolják az édességet • ekkor könnyű dolog azokat borotvává} szépen lekaparni! Mai nap azonban tudjuk, 'fcm artpró'fekete pontok nem fáygek lajáca* ké],1 hanem bedugult faggyá- i verejték-mirigyek, mulyák kitaabaditátára némelyek igen jói használhatják a hideg vittel i durva fonott-keitytlvel vaÍ6 erŐ» dörzsöléit, mátoknak meg éppen ei ártalmat. Ráért a legjobb egy biztos ttec 'foHaiáláiig, a felgyülemlett port éi fagy-gynt kinyomni, még pedig vagy 6 r. a-k^n 1 € 8-tegUtégével vogy tintára mosott de-zinílciált kezünkkel. Tény. hogy at eltűnt k helyibe tok mit tápT da tkkoflagftUf bb újra. "frero fogunk ■ a ttiiifwi munkához.—
Ágai Ma.
A libuskák.
Tft 1 g y e 11 y Arthnr. a ifiét tájkép fettő egv bájos idillikut festményének bfi másolat*! mutatiűft be az eldtő oldalon. Aranyos, kedves fas kepei, a mint a kit láay Hbmkái uUn maga is bemegy a tóba t meg .flröszti lábacskáit, &űatá meglátszik rajtaT Ijou* eiéiaU 'félre lépett a tána, mignem aztán ffclbáiori-totta a Hittttkák példája. Majd S-sem hat a tóba, ba a libuskák nem- flisa <"> már nem it olyan kit lány vagy mi. Persze hogy nem az!
Vk

9

íSGXí FEJTŐRó. jSwí
Képtaláayok.
A boldog ifjúság...
Aboldog ifjúság hevében. Mikor még peetgve forrt a vérem, Sohtem keretve semmi bért K^jongtam a dalért
lUjrtwynitBliiffi énekemnek 8mihez áz tflu Ütve keidett. Ha majd elérve leit a csél, . Ez lett a pályabér!
A boldog ifjatág korában Terhet nem éne még a vállam, Lelkem dalolva fent lakott Keresve lényt, napot
& most meghnsédtk lest * porban, Hol uivemen eaernyi goad van
f l«*telé»y
Iiét hetekéi áii a nwg, laké mi ritka helyt Ufam, l!a említik a weut, Minden ember engem szeret -HkeHa^a^H-Mgy ertére* rsgfsfc, -A két a etetnék mind nagyok Hevem elao pgy beÜjft Forgalomnak aa fokttff Vágya es minden embernek, lűnd gazdag mik, mind szegáoy&ek. Ha mát hámot betűm vessed, Sxt minden házban megleled. Nevein végső két betűje Egy rárotnak végeseiéi je,-Csipész-metter haasaál engem, 533 Vegft^s nála, hidd el nekem.
Aa e itájpban későit talányok megfejtését jövő heti számban közöljük.
fF

Czéluu aév uetiae, nietize I kézéig már a kaláll i ~
Ttr
Uray Miitélf
Mezőn.
.lárok-kelrk HLitoi ztld mézében Tarka , lepkék kergetéanek előttem Rá bórának utamra a virágok, Virágok, .
Róssás színben tatom most-a világot!
Örömömben. megifjodik a lelk-m, Bébáastom egy cseppig elfelejtem!. Madár dalol, madár etapon^ fölöttem, ^ótóttem^T—
feivetn fürdik, kéjeleg as örömben.
x : i * . " ". »
FaaaitMefa $em nyflik mott az ajkam, Pedig a bút -útitársul fogadtam, Magteejártas^-é-jött etnpáa énvelem; Énvelem, • -
Asért hangzott fájón az én énekem.
Hej de meetan kedv terem a tzivemben, J6) esik a bútól, bajtól pihennem l Hisz a tortctouúgy is aaaéa kAaéeWm, nljícTeii;
A nap terhét viselhetem, tftrhetcm..
Járok-kelek, illatot zöld enfixa.
Tarka lepkék kergetőznek előttem Teriit lepke az Én kélj mmiiiigaL —~ "Béményem,
Boldogtágem viróláiát hátha én it megérem?
85, 28,
ÜL 50,
28,
24, 18, . 16.
66, 31, tó, 10,
82, ön, Cl, IT,
$fámre|tvéey,
0, 24, 8, 10, „. _ . V . ' 51 73 49 fi""lrcS roina] (*Sá"xar.
2tí, 11, 12, 61, K? meg Meczedőuia 48, 62,-18. uráivá volt.
74, 46, 70, - 7,8^fíflarc"nk to, BÍ $ 47.
Aa im-iki páriái í/. 1f 24, 21. víllágkiállitás em-
■v- lékezetes niflve.
88, 20^.88, 37, Az iflnkor legbájo-IS sabb ^rzeimft. * ^ Mikor m% nincs
19. 39j 82, 29, 3, 26. 72,78,
frlesége .
tó 67 2 Ifi A baritierények leg-lB- szebbje. B, 69, 76, 77. Far angot vadállat 68,' 84, 47, 66. Ez meg a komája
iUMMM^^^^
22, 77, ^ te^ ^XZ**** S 60, 15j G5, 14, 46, 80. No de ez is ám! To tt-ir-M _ o a» £mléke«^tet medve-79, 13; «t ndászó hely.
Bt, 79, 16, IT K Tattaiigoi |g» fii
A magaa kazak.
Feljön aa alftkH paraa* iával ^aeíMvtviif napkor Budapestre. Amint kiaaéliaeek a hd-jóúól, a fitf ki még arm volt fiManettm,. tájra meresztett 'szemekké! bámul, mikötl*f
AI miHAÍ ~ t — —. * •" ~~ '- ' ■
— Aoáye, apám, ét magjai há^akt _ Mtre wfavág tg Angi. .'
Mlaz ea temM* ai^ matatok ón aeked atyán magatat, hogy ha a kéményt ftt«t*l, aa angyaloknak kthmyezik a stftm*.
Orvosi artfarlatee. *
Ttttí r mikor nyom at eetW IrgteMrtP Hxlg«rlóT fia valakfaek a tyukazeinére hág
Naivitás.
i Tnitúel í -Martuké, moeéU meg «k kedvetem, kogv hívják gaekit * foáakat, a mrI) k aa wsberaél íagiff a^Aia jdntklIMlT Mariska ; kamit fogaknak.
KIvitkntlHi.
-- Ilyen okos kutyirá al lehet monda hogy fél ember, — Akkor .hát te fölém két kutyával.

t
S6, 81, 86, 71, SlTgyanaa. 44, 32, 33, 66, 49, 1, A tétedző sport egy >1, 23, 64, 52, ál, Jk-lettaleU^
,, Betti at ABC-é vá-
• "géról.
'^JT r 88.Bgf magyar népdal
elsiB négy verssora
' ^ HogvmtL WrtlMjjm hnty-i a kel taéuj vadlezauru'?
B, Igea; mert taiaBáoywof kvt^át via^-k magamétól, mindig agyeütlővem.
IhilMti *> QttaJ Hi<nm,

29. sz&oi-
Nagy-Kanizaa, 1891. jnfow 19-én.
XVIIL évfolyam.
lurkmlMf : Hiftu iin II hUmim.
• íj. IbMmbíI » Up nwlltml rtnitt roBfttkoKÓ minden kíittalnjr.
Mnamtstka tavelsk cttk timert kink Ml «S|kiftM*U d.
Kitintok rian* mm kílileui.k.
zala:
Politikai és vegyes tartalmú, hetilap.
BMékfcmial:
Yiroühiz-éptllet FUcktl ftttp kínyy-txMki,
ELŐFIZETÉSI ÍJUX E|éa tm . , ■ 5 fit — kr
rtUfi*
Ihgiltili
» H
Hirdettek JiIIijiiii oáaittstaak,
P . . , VjrUtéér püttNn M kr. A Nagy-Kamzsal- és Délzalai takarékpénztárak, a liankegyésülel, az Ipar- és kereslte- v ■ -:
detmi bank, s a N&gy-kanizsai swélyegylel-szövettíBBt hivatalos közlönye. - Btitniiiik. •»!•■»•< »
_ ■ : : _ ■—--* ' ------Tinttkorik PIkM FS15p könyr-
- -—~-~——---kúwkodtorbe Inttáúifök,
Megjelenik íagyKauiuáli taetenkint exyner: vnnárimp.
A helyiét.
Hetek, mondhatnók hónapok óta izgatottságban tartotta országot az' államosítási -tprvéuyjavaalat áliaUnft* tárgyalása, mefy" nek nem egy-két oly mozzanata volt, •mely nem egészen illett belé a parlamentem vitatkozások keretibe • he- at angol parlamentben történt esélyek túlszárnyalták ja a magyar képviselőházban történt döl-eokat, még sem lehet eteket, azok rovására szépileni, mint ast sokan, különösen ii elleuaék anm léi fiai kik SK ftlóldétték' akarják átégjen folt marad mindig a. képviselőház mtplólapjain, de volták oly jefe-netek is, melyek Térrel fecskendezték be a magyar történet azon lapját, melyen Clio at 1891. évi tárgyalásokat fogja megörökíteni az~ utónemzedék számára. Stomorú, de mert való, be kell ismernünk, * ha már beismerjük, el ia keli Ítélnünk.
Évtizedek óta hangoztatja a. nemzet at államosítás numétét a kttitgazgatáx terén a at évtizedek óta érlelt ansif, ma már, minden alfognlatlannak törekvésévé vált; a kormány nem térhetett ki a íwiet az
tlt.l^nw AK.j. « b"gy *"fc«>mÁny.
elnök oly ativóean ragsaakndolt » javaslat keresztülviteléhez, es elévülhetetlen érdeme le« Ssapdry grófnak örökre Nagy. volt a küzdelem, de t cél legalább felében el »an -érve.
A törvényjavaslat általánoseágban, a ház Mgy többsége által el van fogadva.' At ellenzék elkövetett minden lehetőt, hogy
megakadályozza, de a többség erélye, kitartó buzgalma, btsafiaaaága győs^elmaK kedett. v—
—S miiMn már m áfteUníüáfhan el lőtt fogadva a javaslat, m ellenzék áj támadást intéaett, megakarta akadályoini a részletes tárgyalás megkezdését, hogy a törvényjavaslat, legalább es évben még Mentesített lörvénynyé ne vállbaasék.
Sdapáry gróf miniszterelnök hajthatatlan! erejének kösaönheti a nemzet, hogy ás ellett | zék e törekvése is hajótörést aaenvedett. j-A-minísterelnök oly biztosítékokat : ellenzéktől a tárgyalások elhslasztásába való beleegyezéséért, amelyet at ellenzék! meg nem adhatott, ba csak álláepontját I fel nem adja; és ait üem tette.'
De meg tette a képviselőhát többsége azt, mit a nemzet és hasa iránti kötelesség eléje irt, feláldotla at.idfit. melyet saját érdekeinek előmozdítására tudott volna teU hastnálni. feláldozta nyugalmát, s a forró nyári napokban meghozta at áldozatot, bogy « megejtett <zavazásnál nagy szó-lobbeéggel fcimondá, m'saerírit a törvény-javaslatnsk részletei tárgyaláaái, nem halasztja el, hanem azonnal megkezdi • folytatja, mig teljesen befezvd nem len.
A hát hagy . többsége e hoiott határozatával nem csupán annak adott kifejezést,! hogy a tárgyalás alatt áiló törvény javasla- [ Töt szükségesnek tartja s annak mielőbbi | tőrvényuyé villását haza—érdekében-}
óhajtja, hanem eklatáns bnalmi szavazatot dott « magyar felelő* -kormánynak, oly bizalmi szavazatot, aminőt még Tisza ko-nlbnn sem kapett a kuiuiány ! ' —
Megindultaié tehát a részletéi tárgyalások, mind két táborban erősen készülnek. A szabadelvű párt nem a sok-, hanem a meggyőző beszédek által fog oda hatni, hogy a részletes tárgyalás rendes mederben maradva, lehetőleg mielőbb befejezéshez juthasson, — mig ellenben az ellenzék, tartalomnélkilli ugyan, — de sok és hosszas beszéddel fogja "a vitát, lehető hosszúra nyújtani, mert aa ellentáborban a eél szentesíti az eszközöket, náluk pedig a cél aa, bogy minél tovább húzhassák vonhassák a tárgyalásokat, a ennek elérésére szentesítve látják azt az eszközt, hogy sokat beszéljelek, habáf minden tartalom nélkül is, hogy sok stó legyen elvesztegetve, elfeledvén a közmondást,* hogy: »solt utónak, sok aa
aIjs<V
A két tábor küzdelme: ez á mai belywL
E helyzet azonban nem aggasztja a kormányelnököt, nem aggasztja aa országgytt-■Jési többséget, nem aggaizt minket sem, mert azon meggyőződésben élOnk, bogy aa ellenzék részéről kifejtendő etlensaegtflS meg fog törni a többség hazafias érzelmén és sz államosítási törvényjavaslat, úgy mint azt minden hazafi óhajtja, minél előbb törvény nyé fog válni, bogy végre megérje a nemzet, hogy közigazgatása ia államosított.
------- Palotai Gsorba Akos.
A „ZALA" tárcája.
Vignwtnlds.
Midiin mondám bétf rüfp*í. Alt l'tMfd, mfjjfiffilmt; — Fájdiilmiiii moll kft oly nagyok, A Htiiítn JUt 9 (igáit! —
Haimj h s riyiuitatut, Fiijdalmiubin fyónyüri laldltt. Ti 'lom, tudom, hoyy sssi uttrHu, Mm Íiii'íóite, •nlm.Mn'ii,
MAé nftfs utajd .ittQytléHtik" Mthrntk mondod, hogy .tnybn rogy"! Vtoauttlit I Lm majtl sfáirsiIII Pumnni s imutíttH.
Epigrammák Vilmának.
U « jiiPmsi* ilttr nsy dM4 ténfkm mim 'fff, MM ^.ftWüns' MK MSI ImmSH NAiM
I . ■ . fordítás még jobb fess mint az eredeti......
A hontalan. De ne i&rgyaljak lovftbb e kéri éri, az eiedminy
~~ — BwWt. —'. — ...../-.rr'— igssotui fogja azt a mit SQ állitok, most s»UJeak
Irta : CtoHm Akn - | ögTrtH, mely az ön basáját s nemzelél ép
ocy érdekli, mini a mi hat&nkal .s nemzetfin-(Pnlrtttfa.) t kel. A senaior ur, — s ezzel Axsobér* mulatott,
k trónon l'tlü nö a "kézében tartott klmyvot, — több izben emlilö elöltem, hogy Ön itt léle átnyújtva mayyar vendégének s -szóh: — Nagyon alatt folyton egy dunai államok egyesüléséről i fogok örülni, ha munkám as ön nemxele nyel- j szólott, igaz agyán, hogy ily egyesület as adott vén is napvilágot fog látni, azon nyelven, me-1 viszonyok közölt alig volna lehetséges, de igea I lyei bar neoi beszélek, zengte!ességét jAi isme-1 ia lehetséges oly barátság, mely a jó szomszédok rsm s megvagyok győződre, bogya lóriit ás jobb; kö«6tt mindennütt kell, hogy fennálljon. Én előre. Iless, mini síp ss eredeti munka." -— fis biztosítom önt és a derék magyar nemcetet,
Magyarunk itíldig hajóit meg e nem vári s | basám és bémzeiem rokonszénvétöl, barátsága-. még sem érdemlőit bókért s sietett menteg*- rM< hasson Un is oda hogy e 'rokonszenv s ha- ' imlzni: — aj eredeti mii oly tunkolt szellemű rftisag viszonzásra találjon as Aa nemzeténél...., s oly müvéstí késsel vso
megirva, hogy színié I vakmerőségnek lartom annak ■ loriilására vállal-[kőzni, s ba ezt mégis megteszem, mentse ki vak-. merőségemet azon rajongó sseretel, melylyel ha-| íAmon csüRgöm s melylyel nemzeiemei ölelem, Is melynek oly éiuvef akarok nyújtani, minőt eddig Ma élvezett, - habar gyönge fordításom messzr, tárol lof maradnf'az eredeti költő ma . gaslstftldl.
— Nem magam, hanem nemzetem nevében t mély hódolattal fogadom e legmagasabb kegyet, | —. (eleit Aladár, ismételten mélyen meghajtva magái, — mi csekélységemel illeti bár nem hízelgem magamnak a legkisebb befolyásssl s»m. de mindent elfogok követni, hogy a kél szomszéd nemzet között as eddig feoaálló barátságos ér-| zOlst, minél jobban -megszilárduljon, s. erre pézve erös fegyver lesz kezemben a kóoyv.
lu..
•( wmn mn «
Mt mmI s siw imfmti
4dt MWM i
.y
HŰ*Mm•— , ím M Mmp'
I — Jól esik hallanom, hogy annyira szereti metynsk magas röpitt írónőjét büszkén nevezheti [hazáját, anntlra ctigg nemzetén, mert ez mii- nemzetem baráiaAjéaek. latia, bogy |A hasad, ilyennek kell lenni minden i —• Igen, ráhúzolI a fejedelmi"*költőnő, —nem ssabad nemzet Aáaak, — szólt a kirftly kültőnö, j eeak mint költő, nem csak mfnt nö, banem mint ■4 • • mely nemzetnek ilyen flai lesznek élni | koronás királyné is mellette leszek aseuaánek, fog őrökre j — de a -miiyemre mondott lelkes | bogy ha nem sikerülne « a Duna feiedelemsé kWMMiését nem vehetem egyébi|ek, aiiat a térti igék coaliciyját megléremtenünk, a szomszédos jő aovartasaáglnak, a' aö iráaytban; én égésien j egyetért és ál Is adó « mefizilárdajt legyen z Mt I másktat vagyok meggyftsodra s ee as, hogy a! nemiéi között., v . . . Lapunk mai azámábox rKápoa" molláklot van Matolva -^M
hn M* fa a Wm,
Kttoti Htta
Nagy Kanizsa, vasárnap.
Ztfa 89. Mám. (2. lap.)
189 b jalftiff hó l!i-én.
is kellene tartatni, illetőleg a köz-iégek eloliá- j jegy/,öltnek arra, aieserint elég Uvéks»yság»t(-[róival szigorúan1 megtartatni. De a tapaiztalat j xsorgalaat éa becsületességet ttidnak kitejuai, -rövid idő atatjk pist bisonyil, neveaotesen «str i hogy t mig egyik vsgy másik község a fentebb említett rendazabálynál fogva a vizagálati j
fhogy áa állmnusitáB behazátáTáfcor h érdemesek ; a* illamszolgalatba lépé*, illetve al kai maxiira
Doboíi lltni*
Ai állami ipariskola.
Eössigi közigazgatás.
A községi éa körjegyzöi irodák mult évi ^isa-gilatairól vajmi "keveset tudhatni. Pedig ama kétszáz és néhány kérdésre adott iélelst, illetve
vizsgálat eredménye, melyeket a viaagálati ie^y^könyrefc illetéke* helyre bemutatja és+t • jegyzökönyvek tartalmaznak, megérdemlik, hogy j törvényhatóság első tisz'viselőjébe* .felterjeszti, | figyelembe résaesittessenek. - addig a legtöbb vizsgálatot sem tart, vagy ha f
Mint tudjuk, a szolgabirák által felvettjritkán s elvétve igen, a vizsgálat eredményei . jegyzőkönyvek aaalispánokhoz, onnan a belügy UpstaH^U^I, még kevésbé az ^t^SrJ^Ö^"^ miusatenumba jntottak. ~ - ' jpánnslközoltetik . " kormányokk E c*éi elérésére hathatós rú"ú|
kétl^,e- tyMk Sít ÍXLT mint bennünket értsenek, megtörtént^VS «, vizsgálatok a koaségi közigazgatás javításán . ; ° . : juioo is ktképézietnek. Hogy e< megtörténhessek
nagyot lendítettek s elismerjük azt is. hogy í ^y^ .ly ^bá yeeodel«e.n|líf 4ráo--lokkllI 4í|1(ol(4i ftj . m.fy.r W.
miniszteri levéltárba jutott jegyzőkönyvek, ha ivaa- Mon J r^^f* 'PV*k<^ melra.*
ix , ií'v ■ . ■ . • . .hűségesen felküldi illetekes tarái főszolgabiraja lyozaiát következőkben l*meriei|ük meg: áttanulmányoatatnak, stjk hassnos tapasztalatot I ■ _ nj4hot' £ T|Mjráíat A frftdapeslí állami ipariskolának czélja és te-
nyújtanak. De még inkább nynjtanának akkor,, , , " \ - ~ti.uT_» Isdaia, hogy lantét ve alapián az építészei számára
baaa abban rejlett be<»ea anyagot az országos i mín{érf Wvett e«>,k ***** ^^ ,g ^^^ p&ll«rokl,.,
statisztikai hivatal teldolgoaná a a községi k,ad,ttlk a «"»v«őségnek nyilvántartás; köl1étedöi Va#i e* hajózó vállalaiok, a mez*, törzsvagyon állagát, a pótadók százalékban! /^f1' * wk »lk»l««t!.nkod«t megun- g„dasag, . *ep«„et es vegyeszet ,MjíprtW
•r~j t;_i_,i ii_.i.il lii.._m.ii■-...j^-r^ " végitéwb'g bimm j.esjfc munka megostaaatai dotgozo gySry»arjtgak
^^^^ uT^^^ 'riirt jövőben aa elöliiróság a pénztírmiijBí- rsaMíi" Blptoiíí; smöiréMáAíií, eK.a«nkaw*at ságit es mennyiségét híven illusztrálná, mert J _ . ~ ,. t_és olvau szakembereket képeaaen, kik tdflrel ki-
ekkor előttünk állana a köuégek anyagi íelyl^^Tf Í^TT^ TfS1"«>» ipartelepeknek, gyáraknak v.ze.ö.v*, a M«.
seténeiyWkiSi^^ alkal«atUakod-|é< vasipar , a (.ipar azon ágaiban pedig - ma-
• 'jék. • - — r^—rr-r-r-. : — lyek a tanítá* körébe fofrérelfek nf— AsilU mes-
Uo már kérdjük, micsoda chaoaa lehet oly j .••reltk* isisUs^nek.
. li-..... -üa .i » ■ úr. At építészeit szakosztály végiéit tanulói bárom
vármegyében, hol a saját tisztbe neml^j |ylkorW ul40 „jU^ bizottság előtt
ismeri megyéjének sxabályrendeletét ? Ha pedig ^piio mesteri vizsgálatra i« jeienkezheinek. _____
akkor tai'tsa be anna* minden rendeike- Az tnréMt alkalmas tHSsziSoEHan rOvidebb tar-
taan rendkívüli isülolyamokat w rendet egyes ipsrágsk gyakoriaiban loglalkoz''f aanksaainak i—x^r^^—. . . j1 szakképzése cséijáből.
As iltalunk>jehett vizsgálat óla egy év letelt | tudaüanságot elárulni, még kevésbe valamety A budapesli áUamj jparj3kola működésével aa a a legtöbb megyében a községi elöljáróság község elöljáróságát a már, egyszer szabály-1 épnfl ipar ** országban léiezf) ipartelepek
rendeletileg kimondott köte*ezettség alo'l fel-1 gyorsabb lejlödésé' és a hazai fontosabb iparágak menteni.' I" ' . <■ j (okozatos kíle|lesziéset turekszik elősegíteni
I. . , ,. . —■——---- ; _ l A* mtézemelr nr ázakoaziátra van u. a. aa
ifi vsak dic4roi tudjuk azon vármegye koaoa. (épitésze?i. a gépészeti, a veg; eszén, s tea- éa ségét. mely szigorú intézkedéseivel a községek | vasipari h a taipari szakosztály.
ségi közületek mint erkölcsi testületeknek vagyo nooodását vagy vagyoutalanaágát.
De íel lehetne tüntetni a mult évi viaagálati Jegys.kOnfvekbSI sok mis egyebet is, u. m. a községi hivatalok ienila«rw ksaelése a háztar-táa körüli lelkiismeretes vagy lelkiismeretlen i zését, legyen aa kényelmes, vagy kényalaetlen. oljáriaá Stb. ■■ I lle **■"' lrSrBlmi»y«lr ktiaött nem szabad
működésének érenkinti mikénti megvizsgálása aaabilyrendeletileg elrendelve, illetve megilla pitva lett, sőt többet mondunk: oly megyékben, hol-nagyobb szabálytalanságuk, vagy a háziar-tia körül esempésxkedéoek tapasztaltattak, oly rwdaaabáljrok alkalmastattak, hogy: a minden
vagyonának ellenőrzését liatékonynyá és ered- ] aénydússá tenni kívánja, de a kivitel már nem j
A tanitisfAbbasakiArcyai.
alapok iliagára vonatkozó Usvi vizsgálat »lk*t <;Telarlata. hanem tisitvWőié ; 4e I pí^Ütf* '^M^kÉbeiiSSé
mából ielveit. jegyzökönyvek mindig két pél- hetlen szigorral tudnink oly tisztviselő ellené-, ^i.p^o^ kOmives-. kofaragiV. ee kiltónláia
dinyban veendflk ftd n »f njik péláiaj a brn fill^mi fp l Ij'tl Ili ki nrm i li'SfliTt^rpl|irllr|>iirrilli'i innu'rik egtsaeriihb tmiirlm
községi képviselőtestülethes tárgyalás és batá s^gteljesitésre" buadit, de a negligentüra pél-jiek. A köauiak épré»e s a kózutí é* kiMbb vaa-
rosat-hozatal vto-ti. s másik példány pedig a JV ^ ---—--h.dak "erks^is A külrtaléie Wto*
'. 7*7., \ ™ • í , és egyszerűbb likAliáaak <ervez«se.
virmegye alispánjához 48 órai határidő alatt: Megjegysésütik azt hisstük. jogosult s az. b) a gipitzét tzikottfAyban: (iép<lkoio re<i*k
bemutatandó-a végből, hogy adaiai a központi idei vizsgálat .alkalmából, mely orsaágsserte[szerkezete, eaelO gépek, nivatyu«, a kDlönbAaO
ismét megindult s habár _moal sáir csak egy g^ikazánolt ea gőzgépek, a gázgépek és b«legt«-
ÍW működésre terjed ki, sokkal, könnyebben!^- '°v*bb* » ^isikerekek és turbánok szerke-~ , . . , sete és kezelese. A vaauu es meiögazdászati gé-hisstuk, hogy ezt meg j pénet A j ----
azámvevőaég által nyilvántartásba veaettetvén, a saámadieok tel ill visagálatánál ellenőrködés! szeapoatjiból használható legyen. '
^-llát áir ily atyáafcodia és alleaői aéa mimj mir^l
lehet teljesíteni.
teljed de aat
n^ers zatr4 kóváesras, aa ■gSÍT és a
m> i tontosabb ötievények gyártása, a la és a fémek igen adép a papiroson, de azt gyakorlatilag ha imwt «llr«lm«» lehet aynjtaai a közaégPfeí-körinéldolgozása a papírgyártás a lisztgyériá* és as
Egy negyed drávai e- be<aélgeiés—útin Aladár lökélyl, epso -aaért nmi ember s nem Isten el
j nem érte s nem ingja elérni soha.
Né gönyolíídjftl a< Fiienseggel barátom,—' teddé Axéiiiiéi Aladár — a költészet maga egv .istenség, és annak oly telavalóit .köUője mint-Ő | nem lehel más mint Istennői Igen barátom Vele szemben ieledjQk^ hogy nö van előliünk, Vele szemben nem a nöt, nem a költfit, nem a koro-
Istenségét Int-
és Axeniie együtt ültek es utóbbinak teljes kényelemmel berendeseti sanbajébau; illatos sai varokat sziva. s ntartlti a párolgó lekét ét.
Egy ideig sröilaoul ül a két -jO 'barát. Hind-kétltf maga eI3 bámult, n fújta a bodor tQalOl, mintha azzal együtt szabad rrtplet akarna engedni gondolatának-; azon gondoláinak, melynek
tárgya és iránya talán egy és ugyanaz volt, de [ násföl, hanem magát a költészet a mely a két -különböző agyban, különbOz'Oleg íjuk ......
alakult. — Elég Aladár, ne lolyiasd, — szakilá félbe í
Azénlie ssakasaié meg a csendet. — Nos ba- {barátját Azsniie, — ne lolyiaad, ö sokkal aa-rátoa, — kérdé, — mit' szólsz a fogadta-! gasahbaa áll, hogy sem mi róla a felőle oly léi-tia bon ? I kesedéasel szólhatnánk; minővel csak a velünk
— El vagyok bűvölve, magamon kívül vagyok,! egyranguákról lehet és sssbad szóllani,
1 TiBltOnO, nem nö, es tündér, ki aaért szilit el | — Igazad van, elragadott képzeletem, az ár berkeiből kOséték, hogy a jólét bőség szaruját i nyat öltötlek gondolataim, de ha azokat ki is fs-leljesfn kiárassza nsmsstedrs. testem sst csak elöiléd, a legjobb barit eldtt
— Ejb, sjk, de koitál hangulatba jutottál, — {tettem, a hidd meg van bennem annyi Mrfias jegyié meg mosolyogva Axéntio, — különben | akarat orö, bogy indok parancsolni a képzelet-nea csodálom, kOltO voltál fiatalabb korodban,' nék, hogy ne csapongják oly fény , körül mely s moat midőn a kOllOnOvel beszélgettél Isméi íel-1 könnyen slhomályoaithatná, elvakitbatná. Azt ébredt küllői vénád. neonban te sem logod tagadni, hogy oly k<ö-
— Oh, nea, barátom, o rtó nea költOnO, «nü nö, minőt saásadunk nem szült,
maga a költészet Istennője, — veié slleo! — Uébatj sOt ha ug> akarod, igazat adok
- . néked
Aladár.
— I,«b«t, előtted Isienső. d« siOUam, kl rég elte-ledteaaaythost ragéit) mely * berkeket, ligeteket Megtöltötte Istennőkkel, slottsa 0 nea IstsanO, kaasa ossk oly löldt lény, mint nsaébsH többi ttrsal, sson k&lonbséggél, hogy oaslkédsttsbb ssslIwaB, logékonysbb a ssép, jó és fgai Irfni, atlnj a töfeljT pt, és bétar a köitéasst Musaája homlijkon csókolts 6t; ifij aaért nö,, kl méj' a
S tovább fajták szivarjaik bodor (üstjét, v-
V
• •
Aladár még három Itben tlszlelgntt a nyaralóban a,. köliönOnél aztán s fsjédslal kOltOnö búcsúra nyujtá ssép kasét. A magyar lovag meghajlott, s a legmélyebb hódolat csókjával Illaté a boféhár ujjakat, ajka rastksdstt, araiba szökött a véf * sasáéit nea mérté taleaslai
áttol féltv hogy az éiö nap sugarai, mélyek a két ssembol esiilaatsk elé, elégethetik lekinleiét.... léikét.... Távozott......... t
Barátjától büo«ttt veU, sí e|kisérle a hajóig, mély indulásra készen állott a fejedeimi folyön. Még égy forró baráti kézszorítás a Axentie ugy vélté éazre, hogy barátja siemeiben két könnycsepp csillog.....a távozó köotiyssatt . . . .
miért ? .... ki .liins be az saberi kebel legmélyebb rajtákéba t.....>
A hajó gépe fütyült, a kerekek mozgásba jdí-tek, széles lapitaikkal szántani kezdték a hullámokat, a kormányos, két kézre lógta akorainy kerekei, s a kapitány harsán hangon vstényM: I»Ereszd el,« A parton álló matrózok eleresztai-ték a hajót tartón kötelekét, a vasasokat kit | izmos matróz csavarta fel a gépezet kerekére a a hajó kint -volt a Duna alkján.
Aladár ott állott* fedélzeten. Axentie a parton nézett a távozó hajó utas. Aladár fehér zsebkendőjét lobogtatta a a part feié, a Axentie a partról integetett „Isten vslsd*-«t "a tivoaó jután.
I Már rés eltűnt Axentie látó batáriról a hajó, Aladár meg mindig ott ijlott a iadélzeteo, de" néa élöra nézett amerre a hajó haladt, hanem visazatelé, a honnét aa étindalt. Meredező tekintete ott tévelygett aég mindig a távolban eltűnt j partokon . . . Kit káresett ? Baritjit-a vagy- is elhagyott nyaraló körvonalán? . .. Ki mondja még I . . __
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 29. szám. (b. lap.)
f891. julius hó 19-én.
ezen gyáriparágak kőrélen előforduló késsülékek éi Képek szerkezete és kezelése. As elektrotech
* báli csengők és teletonok, továbbá a* elektromos forrasztás
a) a myfáziti MQkosztaltíbmi: Az álla'áoOH » «"gjgyorsaaágáról ismert megyei árvaszék. illetve annak i Jelentéesel fenysf ~ Í* „h^.u rMtnmítti .AíiUi^c teoiis Ülnöke elébb elintézze, mint gusztusa tartja, kü öuö- daanék, bogy irat
—szerve*'& szervellen ebemia, Chemiat teehoo- L*.^, 6k ÍM ismerik, mist a aaékét cáfoljam
intézni s kérvényt ée fiadig- aaaál B iukább, minthogy meg . métáiból álló Örökségét nyertem mag ser otján s ss árra nod a fürjesé*, sem nedig a nyuláaaási idő al nem érkéz-; isék nemcsak benem hajtotta aűsdeaidelg as ám követeié-
rendszerben, hogy bármily sttrgó* és nagy' fontosságú dgy | aabbal bírsággal ia ssjtetts as ftsvegyet, s est ónak akkor legyen is az, egy választott tjisattissia i s ineg azután hoszá, vonta visaaa, midőn aa árva édaa aaayja ss árraaaáket tel*
jslaatéaial fenyegette, ezen sióadottak stáa nahogy as SMS-indent lehat, felhívom galamsjvs árva-
Wgrvee w szerveuei. ciiemia. uieimai .ecnno-.n^ür 6k i ^isségeu^k WSBismerik, mint a logis. A Víz lectlDOlüglAja. A tüzelő anya^aa^és cigáay gyerek a daru szólást, mert wt ínég az ízen tisztáit I ítttéSv A világit gáz gyártása.* A nie^égeté^ilrányi ké|ivUrlnur nem hinné el, Irogv ily ügyben muleaz-aB B vakolal, A vizálló raé«I és cement gyarta^Tl tásért, midóu csak egy árváról van szó, -iileiva annak nyo*
A gipsz égetése és alkalmazása, a szóda SS *-EÍP^HlIP SSi
* 11 i i • . - i. i. elhalálozásáról, a dieeo varmegva, vagyis annak bármelyik
tása és roeJleatertrenyei. A káliumsok. a 'salétrom bizottsági tagja a megye gyűlésén ■fegyelmi eljárás megfedi-és a robbanó szerek. A termébe* és meatersé; Llasát marnó inditváayozat, a teen* árvaszéki illttők, vagy OPS ásványi íeslékek. A fémek kohászata, a va<. P,ÍBe 11 árvaszék ellen és aem is fél ettől egyik ii, tuert *D, Cink, kadmium, óloyn/ antj^moin, kéneső, [fi **
réz. Dik0^ fci»nnit, exüsr, arany, plaiina/aiuou- I Romban késsen. állanak a:;SSSe ell-niesetleges * . , . ^ , . ,, ,
nium, mafnezium előállítása, Az agyag- és üveg* I indítvány tHsavazáeávsí; föáfca -sürgettem tíi áf a kérdéses Al u) évnegyed beftlloft; a ziaoósag ipar. A keWényitfl. szesz, sor, a pezsgöbor, ec*e« iéjisrt**éfc heteken keressttU, pert aa még jitains 2» áa; tisztelettel kéri fel a tisztelt olvasó közön-é, i répaciukor gyártása. A »it e* olajipar. A hogy a .ZALA. elvetését mielőbb
szervez festőanyagok chemiáia. A lonsl s a kelmeJfelvilágosítást nyertem, bogy roppant ?.k dolog van as megújítani aziveakedjék, nehogy alap ssét-
meg álliiáaaimat mindkét Mhasstt Igybee, akkor Majd ás ügyiratokkal bizonyltok, — kósleméayemet aasal tárom fee, hogy biaosy nagyon la elérkezett aa 4Ha-moaitáa ideje Magyaronaágoa. Nagy-Kanizsán .1891. jaliaa bó 16-án.
1? Kowlcs ísm
As olvasó köiSnséglm.—
beállott
(ehériiése, feaieae. ée » kefme szionyotBáss.
d) a //w- és rosipar: Az épiift és oíilakalossáik Egrszerübb^Hswerkezeiek: mini ernyők, felöTvt7 lági'ók, veráudák, kioszkok es vasbutorok, istál-lóberendezés, a fémmel va'ó ledés, A .kúlflnbózO ~ fü'6 és MéII<»zteiö készülékek s a küiónbözö 10'ésrnődok. A kulák,' szivsttyúk is fecskendők szerkezete. A viz- és gázveselék. A nyersvas, a kovác«vas és az acié! gyártása és ezeknek * tél*
Iiogy
iígypet öTlzért neiu tudta elintézni, no iíát éa ejrre azt .vagyok Moadaadó, hogy egy írnok ha' neki megmagyarat-taakrWlftit kall élih^aai,. iukit inbinlok; ,é|y ötü alatt elkésaitet^jte volna, látván. ho|*y igy célt aem érők, bementéin az árvaszék elaokéles, kinél as ügy elinti'** >ét már vagy 2 héttel megeloiálMg _jevéljj|g sürgettem. — kiack midőn aleadtaiB, int^zke'
dik ss árva ápolása iránt, nagyon könnyeu megturténbetik, hogy mindenkitől" elhagyatva nyomor és in*«*ir kítatttt meghal s jé rokonai,. kisek bánása fulvtau lett sulvo* beteg, Jt*i ixfi' tó olttfll arSkMk yigyottátr^ érre iS; árvtsssk eíálfte egyzaerSaalS* ClonaeiezeiKiei
küldése körül akadály legyen; mit annál (a inkább kerülni ónajtanánki mert a >2áLA« képea mellékletének asétküldéae, a kiadóaágnak moat már kétaaerea munkát ád.
Felkérjük ason tisztelt olvasóinkat is, hátralékban vannak,
gvártmánwkká jfaJA feldolgozása' A vas*, réiftt-1 fizayu váiayoit, hogy aasal aa árvataék nem turWik és hogy a hátTAiékot diiikat miftlflbh bektlU ^.nb. Aa „ Lu fw^ ui.'1^ eijM kftibzogrúl a ÜhÉiÉÉr- ""-1" '
deni asiveakedjenek. A sZALAt előfizetési ára, dacára, aa melléklet kiadáaá-
frt.
50 |r. 25 ......
láyénvsk ortnk> áa ai Anmtlényel a fémek lál.l,w C1JUI,'UI w,84tt«rut a aélkftl. lu.gy Varga Miklós árva tevenyei, e/mz- es ai onomes/.ei, a iemex tei» efyss?rti kérvényét melvqek elintézéstől ngy szólván
dolgozása S az ézén iparágak korében előforduló I annak élete fttggfltt, Zalavármegye árvssaeke által három
készülékek és gépek sxerkezete éK kezelése. A bétes kereastai eliutéststtii bírtam ,volna és csak .midőn MZ j :níyvAnM ocánirnrlslmi temek csiszolása és fényerése , Az elekroleohoika <n!tt V^l^1 WJ®^^ HU 'W^^
kftréhfil t aa clekíromnn vattáé ás srflálvilsl a Í.^VT M>rva»séksik aa. a. v^z^^j^ mit 8em VftltOWf, H marad, mmtVütt
^l^H^ewairomes VliaglISS es a folyó fó5^n, eaeo végzésre ^untán el lehet mondani ázt, , , i- .
házi csengők es telefonok. Az eleklromos' lorrasz- mit aa egyszeri ember mondott, mldúfc esőért könyörgött él; eqqifr W peaig .
tás;~A léinek bevonása aranmyal, eitts'.telj rétiéi, lett is, ái'ls»erve ánnjí jéggel, togy elverte a termést rt Egéns évre
nikeieiiel ea a femek szinerése éíéSróíoMfegal r^, "™m df1ÍBW ^ iwa«aai-, - ^" aa FAÍ AvrA ia . .íilíi; * „iiu^káitiAb ! árvasséknek hlvatolt vénéee is. melvlvst &0 frtot kiúfalt * 1 f ■ *
és e nélkül a villámhárítók . M Mttfr^DVti para,zt ko^gvám k.z^; hoioü a kiadásoki Negyed évre
e) A faipart mmmlfban: Az épilA és bútor jakkor már kórüloeiai 150 frfötmeghaladták az 50 frtWl! . ' 9 * . : ; y
asztaloaaSg, az esztergátvos^ág A hajlilott bulórok, | aznt/ni. állítása saeriat 48 frtot kiHiiitétt az orvosask 1 ^ A jtgyZO fo tamto MQkJLulpot.&f<wMrt a parkella, furn-ir, bordó, kerék, a séta- ayoloassortjátogii^rt fimr sálktii a ■esuiatadt 1 j ^qp»Vtfe7 Aa eq&zQm előr* fizetnek esernyfiboíok gyártása s a lobbi lát feB^BQíf^Mfí^ Z t^
áu Ka • a 1* l szerint a pénzt kiutalni as ea kezemhez nem lehetett, mert j
gyári Os názl Iparágak. f — Ugvmoad — hiteles m«'ghatalmazust 1»0 neiu mutattam:
mm ílas "js ' - *rval>ék eíótt az ügyvédi rendtartas s á 1
Bekflldetett. jl^ts. S9. ék teljesen ismeretlenvF
Következő sorok közlésére kérettünk W, melye-í 1,A;JrTM1fkMk niyas általam kápvlHt. Varga MJM
, . í , ,_ ,. » 1 • 1, 1 jt-i.. 1 los árva, valamint űgyvedl tekintélyemst sértő eliaráia el-
kei a felelősségnek beküldőre való hántásával, len oyombill e|,lur)€^létt a<!um ^ al fa^n Biiy. - Mieuiélyl blr. Ttth László törvényszéki
egéttz lenedelmébén közlünk. | ben kifogásoltam as orvosaik Meti Utogatáaért ftsatett 43 flnók hó 1(J.ftn megke<dle gMbadság idejét s
Tek Szerkeszti) nr' / j frtot s kepviseltem neveben as ellen évást emeltem: egy-1 • _ " " '
toeM TiBÍnar filyo hó 12-én. megieléni'itö'ik szÁmáUa' Uémttá béMarsttám áTgrva g^nlusl-s, ip^Tása, tartasa. [^aládjftvr iffíyiltr a Tlalalon menőkén lévő mr: végrendelete^ cimü közlemény •nem egéssew hiteug^t/'»^kstb. felaerttlt s altalam kifizetett OBzegekrol J takárartttasoHt hol a BtlatOüi fürdőt is fogja adta eW * tteyállást, s igy aS igazság Yrüekében, de meg t,IdW nyugtákat,^ kérvén ssok kiutalását s eanttal ast ITT , - _ . . *
glvel "samélyem is érintve-vas a küsleményben éa végll. í by ss esstaragnyal paisaet kOagyám mily hely- hzsgnllni, OrOlm fogunk há isméi vtaszatár-tó-
telenal járt el midőn a helyett, hogy a»n .segény emberek- rünk|je (j távozásával mindanyink szerencse nek fisette volna ki as ápolaa gondossal » tartási kéltsége- '
ket, kik a inlvos betegen fekvő árvát éjjel nappal gondos-1 kívánat a kisért.
sák ai1 orvoat' fizette ki bár as még rá ért volna, s hogy. _ Elleirjaés. liibarcfalvai Stthhj (ÍUSZláV
ha én kinem haetem aa ápolási költséget Isten tndja mi . , , . M __. r , .
történik as árvával és mindezekért aa arvasséket -tettem 'e- j [»!• kl^én Koros Karóim Órtimmel lU-leloasé. ki asért, mert hanysg mulasztása miatt ellene a fö-J_datják. hmil fiuknak Wibl lerte kisasszonynyal
A „ZALA" kiadóéig a
Helyi újdonságok.
annak némi igazoláson1, hogy mennyire elérkezett aseideje s kozigasgatási államoaitásnnk,' a valódi tényállást' kóvet-kezökbea adom «*lö:
Varga Miklós nevű, Magát 17 évesnek vallott v Menyei szsietba kiskorú egyén, a nralí'hó elején POcze János és neie sormási lakosok kíséretében megjelenvén ttfryvédt iro* dámlmn, ott nirva panaszolta, hogy bizonyos (jáj Istvánné
forrnád' látwr' ttnsk bttvsztárta ép-tmptr Hü íhsastenthrtrp^áanál panasz adtam ^.egy paraastembert bisottinsgiir| Baláion-Füreden julius I4én tarlóit eljegyzését.
"' — Neufeld Ferdinánd ur Kaproilcáról e hó 4-én
szabott bftatetését a bilytönbanji faiatt.hogy vagy 10 darajb 1Ó, midiin át akarta ngorni elssaladt vele, «— At magábtls esábltotta s vele r kfujegyKonél végrendeletét téfetélti mély^ ben vagyonát nevezett fíélnéra hagyta, de mivel "Z említett sa vele nagyon rosszul bánt Isi tfilr >miintt^kéaytslfln, -Yoli sljftnni és Krséékhes menni, kik m elég föl bánnak, tehát . síért jiitt, Jiegjr _rfgitnek rajta b 4bmi?»ilseiii meg rendeletet, megbízott továbbá, liogy i| modjsm nevéltes. miszerint sz ott kesa
arvwlaKmSMIií
J alatt lévÖ'örökség-
bél-mivel nagyon beteg, ápolás, goadosA, tartás, g)'<»g>'itás és orvosi szerekre as árvsssék utaljon ki 150 frtot. Ea ne-vésett Varga Miklósnál nyomba^ elmentem a kir. küsjegysö* hós. hol; a Gálné részére tett végrendeletet vissza vonattam 1 a visszavonásért a kftsjegysA által felszámított 5 frt 80 krt sajátomból elóleg stem is, midiin a közjegyző Varga Miklóstól ast kérdezte^ bogy miért akarja visssa. vonni a végi>ndeletet a tóbbi között olyant ls mondottj hogV' Oál-séaél az ételében gyufaíejeket talált ; — midőn-pedig tiila megtudtam, bogy Letenyén a láttyja as 0 rtiagáu gyámja, meekérdestem,miért Hsgyta ott, erre ast válassolta, mert vele ngy Imttya mist annak tőbbl családtagjai is a legdnr-
trva érdekében, annak dacára, hogy as árvs nevében aa
árvassékhea 186t*0. 891. ss. a. beadott kénrénvban kérel-1 -ír . . r_ , —...____■
mezve volt, hogy az árva rbzér* én ntvaztea^m ki jogi Janka VmnniŐty^U Iner Ma-
gondnokol. Esek sserint tehát nem felel' meg a valóságnak pár Tót Slt.-MártOni löldbirlokos slép és kedves rtSslemékyberr foglslt zzon allitas. bogy a föszolgabiruság-1 leányát.
bos tstt^jalentilTolytín Tett u árvsssék a fóssolgablr..iág Jjimu* UaJJum n Milwn budaueeli lakOf
r0lV(., SJ^JJ&i1 Oa'i',1" j»T»r. titt 4- >> ^JSéT cimQ Bud.peMen mepelenö
rendelet, a mihaa egyéb iránt joga sem lett volna as árvs- lap szerkesztője folyó hó 14-ér^ jegyet vállolt széknek; én kértem fel a sormási jegysút ii arra, hogy .Hacker Ju'iska kisasszonynyal N -Kanizsán, udvó-mlutáa az árva elöltem ogv nyilatkozott, hogy midőn ^ál-1 z0ljük a jegyeseket, nénál volt éi szt megelősoleg Léten vén is ételében gyufa-1
váhbsu bántak éveken keresztül s a miatt lett nyomorék és
^Ki nég pedig asért. hogy mielőbb elpusstnljoif és 4g,v.J.megbőszülni, a miért feljelentést adtam vagyona bátyja, illetve rokonaira maradjon, kik vele mínd-aoayían rosszal bántak; — mivel p dig Varga Miklós valóboa nagyon beteg volt,'orvoshoz ntaaitottam azzal,
fejeket talált vegyen fél az árvával egy jegyzökönyvet s azt tér|asse be a bírósághoz az árvának orvosilag leendő meg-vissgállatba végett.
.Mivel az árva után felmerült ápolási és egyéb költségek kiélégitéie iránt az árvaszék nem intézkedett ss árvs érdeke padig annak kisgyenlittséi stlrgüasen igényelte kénytelen voltam én a a-játomból kitisetni. s jól lehat ezt as árvasséknek bejelentettem a a nyugtákat becsatoltam, as árvaszék mlodesek dacára még máig sem utalta ki as általam kifizetett összegeket, hihetőleg igy és eszel akarván
be a fOlspánbos,
mondhatom nemes bosasn, sőt mi több időkősben nevezett sserencsétlsn árva elhalván Pőcse Jánoa és - neje kinél ápolás ée goadOsáelian volt megjelentek nálam és kértek,
bogy sz orvának mondják meg miszerint én togom'dijait hogy adjak pénst-as ,elhalt árva eltemetésére mert nekik kiflirtni, valamint a gyógyszertári** la intéskedtem u gyógy- nincs, a há nem silók, az elhalt árvát nem lehet eltemet-sserek kiszolgálása Iráni as én frMéaeégemre,eztltáu, telni, én iámét elő álltam pénazel megvásároltam koporsót, de még jnníus elején stlrgó* kérvényt sduim lié Zaiamegye szemfedőt, éi előlegeztem az ősazes temstéai költségeket, árvaszékébss Varga .Miklós képviseletében, moly hon Varga | továbbá bejelentettem a halálesetét rőktőn a főaaolgabiró-
János leteayei lakóé magángyám ellen a vizsgálatnak stUrgó* mm leendő elftndeléeét^a gyámságtol I elmoaditáaát, valamint a kérvéayhes csatolt orvost bizonyítvány álapján, mely Varga Miklós árvának najyo* és gyógylthatlan betegségét igazolta, — kértem as árvaezéket. hogy ápolás, gondosás, tartás, gyégyftáa és netás egy Mi ssttkséses zljidások Afdesé-aéra utáljon kl as árva ^éssl'us érokeeséliől 160 triót ke* zenhez, mint Varga Mikiéi} Jogi képvlselőjélies, klnsk flgy-védi ineabisását sslote uielléíelteni és fgynttal folhoiván Skow Indokokat la, bogy az árva gyégyItáas. ápotásu, gondosba körül felmerQlt klailásokiit én sajátonlsd előlNgestem, klloaties szegény érv* g/Ogykezelés érápolb nélkíll miat ntaséll koldus vessaé él> fcsen előadottak elszán (ilston hittem, bogy » megyei árvassék legkésőtiti -a nap alatt Vikistettel »s Vgy ailrgOssége és fontosságára, ^ elfogta
— A fiatal urak ügye. A nagy kanizsai törvényszék tenyiiő osztálya e hó U-én ült tőr* vényt Szegho Gryula és Schwarrzetiberg Mór fiatal urak (eleit, kik még a mull évben párbajoz-
[ lak. A törvényszék tekintetbe véve a párbajosók fiatalságát, s azon körttlmónyt, kogy a párbajba »belovaltatiak« — őket egyenkint 8 napi állam fogházra Ítélte. Bogymj Ödön királyi ügyész tar talomdus bestédében jól > megmosta« a párbajozó ifjak fejét.
— Égj lf|ú végrendelete* cim alatt lapunk mult számában közöltük Varga Miklóe letenyei illetőségű ifjú esetét. Moet e történetnek egy kis folytatása van. Varga Miklós ugyanis, kit, qihit irtunk Póczéné sormási lakosné vett gondozása alá, e hó'12 én meghalt űe halála e'őtt egy nappal végrendeletet alkotott K. L. ügyvéd a a körjegyző közbejöttével Ifatiní javára, kinek az'árVaszéknél lévő összes vagyonát hagyta. A bekövetkezett halál folytán Mayer és Anginféd orvosok fetboneoUák a holt testet s aa orvosi vélemény saerint a halál oká; hosszas ideig tartott rosz táplálék folytál* beállott melyhártya iztadmányból omlett viakór volt Mint halljuk, a fiatal végrendel-keaő végrendeletét a letenyei rokonok perrel
ságnak, kérvén egyaaersmisd az elhalt árva-ftlbonrolásának elrendelését, bogy orvosilag legyen eonaiatálva a halálozás oka, rtieg ia tőrtént Mindezekről távirat és ezpresa utján kttldőtt Jelentésben mellékelve Hild temetkezési vállalkozó ssánláját is, értesítettem aa árvasséket, de hiába volt mind-es, ss árvaesék még aem t}ialt kl egy kra|eárt is mind a mai napig eaek után tehát nem maradt fenn réeaemre máa nt mint aa Illetékei mlnlateriumiiál fegyelmi eljárás meg-Indlttbát kérelmeanl Xalamegye^árvaiaéke ellen, e esen as utón tán majd alkerll pár év mnlva hoaaá jutnom aa árva érdekében kiűzetett péaaemksa, kttlOabes tülib oly esetét la todok felbozul, hol aa árvaezi k nyilván a kiahorn érdeke
allén •Nlekedett olt van1 nevesateeaen Ualog Márt gslaellK,, HÜSH!! , . r . . A . k. letőeégtl kle kom áfva flsve, kinek *a anyja képvleeletéliea tl1( ák megtámadni a annak érvényteUnttését | \m frt áft kr. i ennek ht? februártól a laáaal^h ka* I bírságnál ssorgalmasni. w
Nagy Kanizsa, vasárnap.
— Ujftaaklr. Stu/M Brrnhard. városunk jómódú él fltalelt polgára • hí 14 *11 meghall, — Tametése 15 én du. 6 órakor nagy részvét mellen ejtetett meg Béke poraira
— idtknéa. Ai ez évi julius 14. eliiunyt Xeu/eld Bernát ur elhalálozása alkalmából mini koatoru pálló adományi adakoaiak: Neu/tld Hernáfné urnö 10 frtol, Rotenberger Pál nr K frtol, Rothtchild Ztigmond ur 5 frloi, Alsó-domborui lakon Neufeld H ur 6 ffíot. Ai ArAkö-síik által tnonnali kiosiiáara adatolt 60 forint. A Cltewra Kadlacha előljáróaága.
— Haé|» JelltMifuáa. Yároaunk egyik köztiszteletöen álló kereakedői cégénél a Strém-is Kitin-félt üzletben mint könyveli volt alkalmasva Bruek N. nevft fiatal- ember, -aki, 'dacára hogy teljes ellátáton kiviil havi 45 frt fizetése volt, nem tudott kijönni pénzévél, a főnökeitől már 130 frt előleget is vett- fél, mert nagy lábon ólt s szerette mutatni mindenütt, hogy ő egy .nagy cég könyvvezetője. A fiatal ember á
-napekbananny ira megfeledkezett magáról, Bogy a postán « cég részére érkezett két rendbeli postautalványnyal visszaélt. A cég íönüke nyo mára jóvén a. dolognak, ásottnál kijelenté a
_ Zala 29. szám. (4. lap.)
segély áll; L leljeaen ingyenes ellátásból (élei mesés, lakás, mosás, vflagi'áa, fűtés), 8. fi 1 ingyanga ellátásból, 'mely esetben a felvett növendék havi 6 frt élelmeséti dijat tartozik fizetni); 3. csupán lakás, mosás a a houátartozókból (mely esetben havi 10 frt élelmezési dij fizetendői; 4. flavonlrint 6, 5, 4 frtnyi pénzsegélyből; 5. havi 14 frtért élelmezésből, lakás , stb.-ből álló télies ellátásból. A segély mennyisége a bizonyítvány minőségétől, a további szorgalomtól és jó magaviselettől függ. A segély a további szorgalomhoz és magaviselethez képest év közben is felemelhető, leazál-lithatd, vagy elveszíthető. A' felvett növendék tartoaik magát tankönyvekkel ellátni. A könyvek
1891. Julim hd 19-éo.
area beásta a Mai eléggé simára volt borot »á'»a, hangja gyöngt, rikácsoló, * tgé*t kínézét* egy mail Meg megielené-tet Hinteti* aló.
Első elóadáaéoak tárgya : Seume híre* kólte-ménya: .A vad* voít Midőn a krtlfő tanár • kőlteméeyt rikácsoló hangján óriási pátbosaaal szavalni kazdé, egyszerre kitört a kacaj, s aa egesz osztály kacagott, hogy a falak ranglak, balé.
£ perctől fogva Hamerling tanári tekintély* elves íren, a szilaj tanítványokkal szemben soha sem tudta azt többi érvényre f emelni, s u annyira faj', a különben is be'eg tanárnak, hogy teljesen elcsüggedt s nem sokára búctút vett tanári slállninálót. .
Könnyekkai leit szentekkel lépett- be búcsú-
vagy ások ára (oaztályonkint 10—12 frt) jelent ,______ _ « .
kezeskor az igazgatónál bematatandó: A szülők!előadására növendékei kftzé, negbató szavakban figyelmeztetnek, hogy intézetünkben küldött jccsefelte fájdalmát, bogy meg kell vállnia tanárt gyermekeiket tisztességes téli és nyári ruhával, I székétől; mert ugy inond : leírhatatlan volt elegendő fehérneművel (legalább 6 ing, 4 gatya, j öröme, akker, midőn a Thereziánu inba a német 4 törülköző;, 'i pár harisnya ; teljes ágynemű- [iiteratura tanárává nevstieiett ki, mert ezzel vei (legalább 2 lepedő, minden vánkushoz 2 elérve ;áua életének végcélját,— fájdalom vánkos héj); asztalkendőkkel, kefékkeletb. annál j tévédét', — belátja, hogy ö nincs hivatva a mégis inkább lássák el, mert a végleges felvétel íliaztelő állásra s megvállik sttó', és pedig métj
______ I___ _______Pl _ |_____a megjelenés alkalmával történvén, a felsorol-.faidalomflaal martit* csak.guuy tárgy* volt. Na-
Üatiü embernek, hore'állásátel kéli" tiagynja" : takkai kellően el nem látott növendék nem vé- j gyoo sajnált*, hogy Ily rövid idő uán meg kall Bruek kert, de a főnök igen helyeién, azon tátik tel. Az igazgató.-tanácsho'a címzett kérvé- vállnia nővandékaitői, de meg kelt annak lennie, indokból, hogy ott, hol a bizalom megingott, f auguaztu* 16-ig a képeide alulirt ig^zga-1 meri > nem egymáshoz valók vagyunk.« E búcsú-az együttlét tovább fenn nem állhat; hogy | 'ójához küldendők. A kérvényhez melléklendők:1 "atk, hogy ott keresse további elettentartaaái hol, aaép jellemvonásának jelét adja, nem csak liogv keresztelés! (születési) bizonyítvány, iskolai bár szűkebb körben; de emberi szereiét jobban fal nem jeléntette a megtévedett fiatálembert, j bizonyítvány, orvoai bizonyítvány. A segélyre I meg fogják érteni, jobban tel fogjak lógat mtat a hanem előlegül kapott 130 irt tartozását leírta, I igényt tartók szegénységi bizonyítványt is tat- Tbereaiántim növendékei A«tán kalapját vé»e uti- éa pár napi élelmi saükségletei f<-őezá<ére! toznak ^kérvényükhöz mellékelni, mely esetben végze: .Isten veletek., elégségsa pinzzel látta el a elküldé üzletéből. » kérvény bélyegmentea. A kérvényesők a fel- Elment, jól emléks/em* tzfcy nóvjtndékek A fiatal ember még azon éjjel elhagyta Nagy-1 vételről, a megérkezés idejéről, * felvételi- és jn-1 szótlanul tWtgatfák végig a rövid WcauVaót, a Kanizsát, a most a távolban gondolkoihatikj vitóvizsgálatok uapjáról külön értesítést kapnak, j nem volt egyetlen szem sem. raeívlini a re«zvét
elvesztett szép állásáról ét ábrándozhatik visszahagyott mennyssasonyáról; mert mint hitelesen érletülüiik, Blikk legközelébb lett Volna vőlegény. eljegyezni akarván Ilefe Frída kis-asszonyt. Ha bár a fiatalember által elkövetett tettet nem találjuk menthetőnek egyáltalában, még is fel említjük ez esetet, mely a humanis mu« kílo!yá»a s mutatja a Strem Klein cég
_ — IlLamAUAa. K hé 14 én Jompa Jóttíf í könofé meg nem csillant volna. 1 yen a< i'juság
kocsis a Starvas vendéglőben, egy utazót szál-litótt Káinabására. Vi«mjövet Borctls és Be-1 csehely.között ugy f-I 11 órákor hároin gatyás! ember ugrott Ttí az árakból, a a koc-út feltartóztatta. Tompától a fuvarért-kapott pénzt követelték, de azt nála mivel csizmájába dugta, megi
____| m^m , nem találták ; Aráját is Acukának larlotlák4 s tőlíl
lőnokének szép je lemvonását, vaki a megtévedi j néni vették el, hanem .elkesgredéiökben egy balfiatal ember jövőjét tönkre tenni nem akarta i^val jól lejbeverték, hogy Tompa a kocsiról le-- A glár aiaaktUal Nem egyszer tör-1fordttlp' ' .r»bl6k. 'év^'ával Tompa kocsijára -téirtfe megrbogy aa aww gyárakba?! mnt.ká 1 s hizáfii).aiott7 X r
sókat baleset éri. sőt volt rá eset, hogy az ily LcsendrtraéB nV°?oz,a »' l"ner8,len uloo4lldkal-
balesetek halá'.ia kimenete lek leitek. Tan .'--r •_ .....
tnnkkn1 t gyártalajdonuaok wítnlíg kötelesek | MatfgiHUt a*y-majúasfa 11 ttav. Karr i-
sérült gyármunkásaiknak nemcsak orvosi se- T""***." M M
,, . L ^ - i i, • , . • t ev«8 Koruuan, 8uno I rzufi iuIhiü 12-tn 6 hónapos komban,!_
«tyt nyújtani, danem. gyógyKízeiest ZQlMMtW „.— j.,^ u-l--
H é»aajinil>aa. Tlaiiiam Bernit I
let is viselni, egyik-másik gyárba még te lelel jaliu 1<4> iim kprilMa, h>m-«k Unlé |alini 10-é> l _ a király áll-^ragraaiaja — Az e humánus kütsfeaségéiiek; de vsu eset, hol!» t»t« koráftM. ' idei hadgyakorlatok alkalmából ö Ke-ege. ai
aat egészen tekinteten kiviil. hagyja a gyártu- - • Töszuzel hofszssabb uiazásoliat te** melyre néavt
laidonoe. Közelébb két ilyen eset fordu't elő Wamerlirg Róbört la követkeiff prúgramm tan magáil*pitva A H'aiJ-
ván*|utikbni. A Wrowxumn lakatös műhelyében, * o ' 'rlhofen mefletti nagy gyakorlatokat szept. exö aap-
jnükiidiitt Stihtli) Zsigmond munkást baleset: Kétség'kívül igen sokan lesznek e lap olvasói Ljáiban tekinti meg-0 Felsega, azok betejeiésa utáo érte a műhelyben, két Ajját sértette meg. A közül, kik a nagy német költőnek nein.cak visszatér Bécsbe; innét szeplembfer H én utazik mester azonnal orvosi segélyt hivatott s a nevéi, hanem müveü js ,ismerik ; de >ebeta*k-]«l «s 10-én, ll-én.l2én j*ien lesz a .Vo^y-To-
|mig hir valamit guny.T tátak tárgyává ta*<i a«, midőn elveszti, résoét k innyskel fac<ar ssa-| méhe ! . *
Hamerliug gráci magányában megelégedeyan jé!l;de a Theréziaau nra gdiido va mindig elkoato-| lyodott, fájt leikének míifdig növendekei bánás-[tnódja. 7 .
Most már ö U a >éi ides eati*r*k< közétartozik, eltávozott oda, IijI nem Iái lóba* semmi, hová tl nem kai a theréziuiai szilaj jtjtHág éj jiunykacaja! Nyugodjék bé'kében, iní e sorokban 1 teszük le ia emlékazet k«>«zuru.at a nagy kóltó sírjára! " Egy elfogulatlan tiidi.___
Különfélék
. sérültet szülei lakására vitatva, ott at)át hl. fe^ok--nrkllr^merlingeC épen aaért, mert ügyelete mellétt, saját költségén ápoltatja. - Inam magyar költö volt még hireböl sem ismerték, ■ Egy másik esetnél azonban nem találjuk aTS minthogy szerkesztő úr figyelme annyira ki-humaniamiist. A H'eieer JiiiM-léle párban tbű* ) nrjRt;tiogy a külföld jélesbjeit is müveiknek kuiott Áugen/ttd Ferenc -munkás balkarját a I fordítósában való bemutatásával, megismertetni
gép elkapta s aa izmokat abból kitépve, a kar bfisát csak nem egészen leszedte. A gyár yeafc tője látva" a szerencsétlen iijú balesetét, gyári munkás által ügy ahogy aa tudta bekötüatette a sebet s a nélkül, hogy orvoai segély után lüklött volna, a sebesültet hasa bocaá|tá szüleibe/. A fiu véresen tántorogva érkezett apja lakására, hová liol'épvé összeroskadt s elájult. A szülők goitdozaák- a beteget, ki legalább X—4 hétig munkaképtelen leaa. Hinni akarjuk, hogy Wciaer hr, kinek humanitariua érzelmeit ismerjük, a gyermek iránt a szükséges intéake-déeak magtételét elreadeli.
— Tudnivalók „A Csáktornyái m. kir. áll. tanitóképaő.|ntáaeUia* való felvétel ügyében. A csákturnyai áll. tanítóképző intézet első évfolyamába fölvétetik oly ép- és egészséges testű növendék, ki 16-ik évét már meghaladta éa legalább négy gymnaaiBmí, reál-, vagy polgári iaaolai oaatályt, vagv teljas felaő népiakolát végzőit, Ha a jelentkezők saáma engedi, ésetleg falvétstaek olyanok ia, akik keveaeob osztályt végeztak, de a magyar nyalv, saámtan, földrajzén történelsmban 'Tegalálib annyi járta*ágqal bírnak, mint a mennyit a köaéptunnda 4 alsó osztályában tanítanak. A féivjU)!' vagy iskolai biaonyítvány, vagy fal vételi vlasgálat alapján történik. A tzegMy soraá, da |ó magaviaelettt 4a MorgaüaM tanai6k 4 évig tartó ElképtsW-té^tk idajs alatt illamwgélywn réaa«(Ulnik. A
iparkodik olvasóival, s minthogy közelebb becses (apjában egy HimeHitg Tórditást olvastam, minlnogy a nagy költő, egykor tanárom volt, hálámat -eÁnront emléke' iránt leróni akkor, midőn éléiéböl egy röild eplsodot elmondok, kórvén szerkesztő urat, hogyha elég érdekednek Jtarfja, soraimat becses lapjában közölni stites-kedjék.*;
Hamerling Hóbari a német lyra a kitUnö avatottja a közel mult évek egyikében-hstt al Uráéban, hol mint elsű rangú lyriku* mindenki által lisztellatva, teljes visszavonultságban élt. Urácz városa a uagy költő emlékét azzal tartotta lenn, bogy egyik utcáját Hamerling nevéről nevezte el éa elhatározta, hogy egyik, főterén álló szab rot emel emlékének.
A nagy néfaet lyrlkust 195l-ben nevezték ki a béQsi Tharazíaniumba, a németnyelv és irodalom tanári saékére, midiin először bemutatta magát növendéket elöli, kik közölt egyes egyedül magam voliam szegény zaidó fiu, míg a i&b-bíek mint nagy nevü neme* családoknak iva déka volt, —■ a megjelenő lanár a lagkoaiku sabb benyomást lette. Hamerling ugyanis ala oaoay, gyönge testalkatú volt, ruháaata kopott viaeltear bajaata hosszán lenynli nyakára, mint általiban a mii vészeknél szokásos hajviselet
t) Igna aslVHes, >iil kassaié
ISlvtMS tMiétk •• Os talUWl
iHMrttléttktt Hitkor HurktttU.
polcminy éa Xagy Szombat közt tarfandó hadgyakorlatokon, huuaét Enlüybt megy a záróbadgya-" sriatokra; szeptember közepén visszatér Bécsbe. Nyomban azu'áa a prágai országos kiállítás megtekintésére utazik ö Felsége. Az uralkodó a hrad-t«iai kastélyban tog lakat a több napot tölt Prágában. Ottan való idötéte alkalmával deputá-ciókat fogad ét néhány udvari ebédet ad. — VJ gyégyfdrdé. A .Fiúméban, olvasauk ; Kegényea fekvésQ kis hely Cir>j ütni ize melyet József föherczeg s néhány megyar löur nemsokára ki log emelni aa íámelreilenség homályából, — E község alatt lesz majd a tengeri tttrdö, melynek tervei készek, s a melynek, mielőbbi megnyitására a már megkezdett munkálatokból Ítélve, bátrán következtethetünk. Az elaö épület (tailloda) alapkövének letétel* ez évi juliue hó 1-én történt meg nagy ünnepségek mellett.
A cirquenizzei Qdütö helyet előbb egy társaság velte keze ügyébe; a terv azonban már-már dugába dőlt, midőn aa ügynek maga Jóssal föherczeg állott at élére; a magyar főurak közül mát eddig többeket nyert mag 0 tenséjje at ttgyqek.
sikerben nem lehet kételkednünk, a mennyiben a lővAdnöki tisztet maga Józtef föherczeg vállalta el; tiszteletbeli elnökké grót KKtm-Héderváry horvát bán, tiatteletbeli alelnökké pedig gróf Batthyány Tivadar, éa Jotipotick a horvát miniszter na vannak kijelölve. Elnök : Léeay Henrik löreadi házi tag, a felügyelő bizottság padig atin-lén előkelő Hrftekból log megalakulj. Aa alapkő letételével egyidejűleg reodeiett ünnepségekre nagyszámú közönség rándult ki Fiaméból, k tiomuédot Sutákból, l'ortoréból, Bacceribót, e egyéb tengerparti helyekről. Jóaaef töherozeg a
Zala 29. szám, fl, lap.)
1891. julius bó 19-én
lengeréaxeti hstósSg Dili gőzösén rándult ki a kies jjejjTf, * as alkalommal ki'éretéhtm j<ak arái Uhuén ílédervári börvil bán, Josipovich minisz-(ér gróf Zichy Ágoat Fiume s a magyar horvát tengerpart kormányaivá, Stipetich lőispán, Jekel* fali&y ezredes, óh Dr. KMjcik megyei löorvos.
. — A* állatfgéauégágyl térvény végrehajtása tárgyiban ktadojt rendeletet 285. íj'-ának niódositáss. A íöldmivelésügyi miniszter a. következő rendelétet intézett valamennyi törvény ható
hónapok óta rejtegetett a szekrényben. Körül né-1 kézzel foghatóan MOé. JflvtAeitatáaga wl, zait a szobában s aggodalmas arca egyszerre ki hogy a keresett boldogságot nem • világ, baoegi derült. Meglátta a nagy cserépkályhát s gondolta, egyedül csak a házi tűzhely adhatja meg. A leg-hogy as elég biztos temetője Tesz aa & titkának, melegebben ajánl jók • kitűnő regényt, mely as A* egyik holttestetét rögtön bele ia dobta. A há* j összes könyvkereskedésekben éa a •Képes Családi ziazolga észrevette a gyanús manipulációt a alig {Lapok* kiadóhivatalában rendelhető meg. Ara 1
ThakydldM. A görög nyelv ehőriéee folytán szükségessé vált lanktönyvek sorában
várta, hogy kikulasaa a kályhát, melyből nem:torint kis rémületére egy múmiává aszott gyermekbolt- í _
testei húzott ki. Hásonló holttest került elö ké*[folytig .... ___ ________ _
-.______eőbb a szekrényből. Malityek Anna bevallotta örömmel kell üdvözölnünk azt a Tbukydidas for
-sághoz: Az 1888. VII. t. cz. végrehaijásárá kiadod hogy a gyermekekel ő fojtotta meg s most á po- dilát, melyet most adott ki Hegedős István t rendelet 285 $ attak módoettásával, a seriés or- zsonyi ügyészség fogházában várja a megtorlást a bud rpesti egyetemen a classica phitologia ny. r. fcáncs ellen alkalmasolt Pasteur fe^e védőoltások ketföe gyermekölésérf. mm j
körül követendő eljárás részletesebb szabályozása I rxéljáhél a követkeaőkei rendelem: \r K beottási vj
aet
tanára Hiven a miniszteri tantervhez* nem aa .Megkerüli aa pénse, nincs késsé- fgés< Thukydídest nyújtja, hanem caak »ös«ae-beune." £rsekúivárolt nemrégiben Írét liiggő részek t-et ád, még pedig gondos magyari-
égzö köteles as oltás idejéről és az oltott állatok ; napszámos egy ócska tárcát talált, melyben több Másban, bő szerkezeti és nyel vezeti észrevételekkel nzámaról a tulajdonos és a község, illetve puezta I száz forint régi bankó volt. Ugyanabban as idő- és kimerítő tárgyi magyarázatokkal. A tanaié, ki meiielelésével azonnal jelenW tenm as illetékes u^an Kukán Imre városi tanácsos volt kapitány.) eddig görög szövegben alig néhány fejesetet 1-sö tuku hatóságnak, és a hatósági állatorvosnak. mint rendőri hivatal ideiglenes vezetője, egy régi j olvasott
___._,_____________________________________peloponnesusi háború történetírójától,
IJCóteles továbbá azou év -végen, melyben az pl- j lopás titkának uioíaó «zálait_bqnyoliloti*JaJ^U jelet áliilteléahől kétségkívül sokkul bővebben ptas ffirléüt, annak, eredniéaiérttl nz 18HH, ***-Ezetflttt? évvel trsekujvároti egy Kovács Ferenc j és alaposabban fogja megismerni a görög szeílem május ÍOÁn U4.395 V 888. szárú alatt Helt itteni: nevü embert kiraboltak a piaczon, a mint éjjel je remek termékét. E munka legjobban megczáfolyja rendeleteiben kozolt oltási tábla Icthasználásával t kocsmából hazafelé botorkált. fr7u trt volt nft's, | azok nézetét, alik a görög nyelv tanulásnak mindkét nevezett felrre-jetet^ I ab,, ytffa^ie^firlék ^ és {mm tárcástői e.vették >orié»et sxouusuak hirdették s görög műveltség
lüku hatóság u beérkatetu |el<ml«*«ket ezen mi-, ,o|ft a szegény ember ezen s réven koldusbotra oktatásának mellőzésével. Es utóbbi, aokknl lé-niateriumhoz lerjeezti lei; a hatósági állatorvos jutott. Házát, holmiját elárveretlék, felesége bá- nyegeseebb tölsdatot a középiskola a Hegedűséhez pedig ugyanssokat negyedéves jelentésében a ker. natában megörüli és as őrültek házában hall meg,! hasor.10 tenkönyvek alkalmaxáaa áttal sokkal job-sllsmi állatorvoshoz juttatja. Hatósági és t k, ruboU ember pedig teljesen elzüllött. Höíász | ban lógja teljesíthetni, mind eddig. E magyar Tbo-államt állatorvosok, ha aajat működésük területénj névén rnoat a városban min* szegény napszámost I kydides különben megérdem i,hof y neciak as is* oltanak, csak. a/ 1 »ő toku hatóságnak, különben f ismerik. Kukán kapitánj hivatalában nagy am-'kólában olvaesák; a legnagyobb görög történetíró szonkivül az illetékes hawWági állatorvosnak is bicióvsl k marin ennek a bünügynek a rejtelmeit, e ktadáaa méltán helyet foglalhat minden iragáa--^kötelesek bekfldeni a vonatkozó ielenieseket. t volt isiiét érsekújvári emberre gyanúja, a kiket könyvtárban ia. Kiadja Lámpel Hóbert udv könyv*. nL A beoltott állatok mindegyik oltást kövs^égfJnár egy, izben lsiartóztatoM-4ea-lopást nenHttdts r keresk. Budepeaten; Snr t frr yit, más, ne nem oHoít ílístojiel' elküőnitve rajak bizonyítani. Most, hogy a régi bsnkók eléje liariandók, * fo|yasztási czélra je nem vághgtók; í kerüllek, -ism&-előveMe-ft»-%yet-és szerencsésen hs azonban az oltsa 1tövetkezméiiyeképén súlyb-1 réja bizonyitotta a gyanúsított két tolvajra a rab
*al»b megbetegedések vagy orbáncz-betegségben,last. A ssegény kárvallott ember sírva ismerté
való elhullások következnének be, akkor a beol toti talkára vonatkozólag aa 1Ö8S. évi V1L t, c.Tég rehajiásárs kiboc^ott itteni rendelet 274—2:4? gj; aibaib körülírt é'jarás alkalmazandó. 3. A ter* totleniiesi el|Srás toganatositása hasonlókép csak került vagyona nem ér égy krajcárt sem ez utóbbi esetben kőtelező. Erről a közönséget tudomás vétel, közetétel és alattas közegeinek megtelelő utasítása véget értesítem.
meg tárcáját, pénsét, azázassit, ötöseit. De hiába örült, mert azok a régi bankók-ma már teljesen; értéktelenek; rég kivették ezeket a bankjegyeket a torglomból s a szegény napszámos későn meg •
— ÍJ türelmi Játék köti lé i«m*l a világ
- á binlspritl állami ipmrJüskUába^te^^-Lmint az Jnternntionajen Qffertenblntf1-(VIII. ker. Népszínház-utca 8 s/.j a beiratások bad, a rövid- és gyermek-játekáru kereskedelem
•zep'ember hó 1. napjától 5-ig tartanak. As
' központi lapjában olvasauk. Ki ne emlékeznék
téseihe rendss tnuú'ókul telvétetuek azok a 15 ««« hatásra, melyei e szó »türetmi-jaiék« kelt ■
evei beiultoti ujak: ni kik a polgári tssola gymna siuar.~vagy reáliskola négy alsó osztályában'jó
lel, ht *Boss purzte« ti .tttretmi-sertés-)r-tékra" vissza gondol, mely annak Mfefében'min^
osztályzatú bizonyítványt nyertek aaon taaiárgyak ■ ttenlul fngfalkoztstott ugy av H|akat, mtnl bél, a melvek az iparískota első évtolysmának leloötiakei. De e két emltiett jálekot sokban le-l lötsntárgysit képezik; es»»k a magyar nyelvtán,íölinulta a •F*jtör*i*j E játék 7 kockából %lLjne saSmtau és algebra, mértan es mértani raj*. br|lytkMk félha#znalaaával lt6 különböző alakot iparos ^gédek és mindsiok. kik az előbbi pontban j készíthetünk. Első percre a* egész igen egyase ; kívánt ismeretekben a lebétei vissgálalnal kellőlrünek iMk Mosolyogva rakjuk egymási
keszüngéger ránu"lrának.~^r 'Rendkívüli tanulókut j 8 kockákat, De mennyire csalódtunk, mi-felvétetnek egyes szakosztály okba azok, kik a* küP hüiy ai«k f®,el még a mtn-
iparos tanulók számára szervesett iskola , három | >ftn«k vsgy épeu egy ko<;ks feihssanalatlanul[
---: : maradi fenn. tTjböí megkísértjük s az eredmény <
1 ugyanaz. Végre, bosssss. több órai |
CS^JEEtTOXL
Emlékvers. Mily Me$ az emlékezet
A róz$úizfp ifjukorra, hu yondoháttt gyermekin Idíliik mintegy rítusáhozza. Sivár ülünk meoédeevT Kedv- 9 örömünk* út eiazaezdl; Abrrinéjaink eltüntenek, Sem nyomatának azok tsratdr Az ifjúkort i#mpdjáLan,
Kedve* színben most látfukjaak*. ___
Fmlékeit 0Íf!hrénf Mennyit örvend lelkünk annak! fjdsd lányka az emUkrsef. Elr- s őrömet is szerezhet* Kérlek azért emlékezz' rám, Cr9m helyet öröm jnt tan. Lenne bár ugy ! id*7 mnltán f /
* TarsSyt Károly.
evt tsnlolyamát bevégezték es legalább jó oszlály
aalu hisonyitványqk van, továbbá, kik * a meg -- _
kiváutstó ismeretüket kellően tgásoljak. Atalaban! 8Ík«rür a valódi aiakot öeszeetutani. E já szüksége*, bogy a belépni kivlbó növendék ss érdekea és mulatságos, még azokra ís,
ittale választott szakcsoport beit tpalrágban már kik komoly loglalkozáshos vannak szokva. I
előre gyakorlatot szerzett,de iegaiább is azon kéli ...__-
hsn nyeri szünidő áláit, a mely után iz intézetbe akar lépni, a gyakorlatban foglalkosott tegyen. Az intézetnek öl szakosztálya van u. m. az épi-teszed, a gépészeti, a vegyészeti, fém-vasipari s a faipari szakosztály. A beíratásí dij 2 írt, a len
Irodalom és művészet.
Lapnak a r«%*lál»an lieiertetell md vak, lapunk Riadójánál. Flarhel Kfilép díj félévenkéttl 10 fri Bővebb felvilágoattáseal köuyvárna ilitelében megreadellieltk. szolgai az igazgatóság.
— Kolera ktrak IJJ Olasssrsságkél. — MasszanahMI értesítenek. hogy as.oitsni lakosság között s kolera rettenetesen pusztít. Egy házból teljesen kihallak a lakók Ezl a házat mi-
— .Képei Családi Lapok as utóbbi időben szerkesztőt cseréli, as eddig volt szer
Egyszerű történet ....
Irts: Hetner Zsigmomi
A ki hallott róla valamit, bizony elszorul a szive, ha rágoodol arra as egyszerű, de szomon történetre . , -«•••.- . ,
Fertő Szt.-Mik óson történt, egy kicsi igénytelen faluban, melyben csak a nevesetea. hogy nagyon sok benne a szép leány..
Mindannyi egy egy rózsabimbó, egytk szebb, vinxlóbb a másiknál, de mégis valamennyi k$* zött legszebb volt Tbrftk Mártha.
Alig volt ftróa 19 éves. Ksrcsu termelő, seőke, selyem hsjn. Szeme egy-egy darabja volt s kék
| keeztő Brankorit* («yÖrgy megvált a laptói s ál ■ áennyboltnak vetlé a »Nők Lapja* szerkesztését, mig a >Ké- i Meg gyermek volt önkor szülőit elvezetette.
O.É. ii iltó halóit J*iéi emk nopok mulUn I ^ 1 T.°
találták meg egy zugban, a hatóság felgyújtatta, |
aki mellett mint főmunkatárs Várady Antgl áll melyet a szerető szülők halála okoz: fájó emlék
másként bejos leU foTns dJnlí^loL A^oTeTsIA'K;^ mo^ isstalánmostinem mardosta keblét; Ö csak mosolyogni la-
már ez európaiak közfll Is ssedp sldossiait; négy ui?kább minl • ' ' , . . a
iőrőg nő halt meg közülük I í • "Ömk meg olvasóit s legjobb j Mártha ss édes nsgyspö gondjaira marndu 0
olvasmányokkal lepni meg. Jelenleg is lolstái . nevelte tel, ö őrizte éber tkyelemmel,
bersegtleh és egy görög nő helt meg tko!erabftn. A hőség óriási. Mekkából as a hír ér kezik, hogy a dsedal ssrándokokat s tífusz tize deli, uepooként negyvenen is meghalnék
- keltéi gyermek gyilkos khjs,
pbeeoayl királyi ügyéesség foghásábs a
0 őnté
| Leó gróf, s híres oroez írónak egyik legjobb j lelkébe a sssretet — a&^jJ^aszeretet tiszta | müvét »A bSzaaság regénye* cimöt adta művészi érzelmét
fordításban* A regényt á nevezett lap külön ie-j Szerette is őt Mártha igazán, no mag a fala
A nyomatban ia kiadta hogy a nagy közönséggel I legssebb legényét is, Kovács Sándort.
minap megismertesse S|t. Tolelói tagadhátjanul e jelen-bekísértek egy rselédleányl, a ki egymásután két kor legeredetibb iróttuk egyike. Ereje s leírás- j abban ss ártatlan korban, midőo először'kezdett .gyermekét eméssfefie fl« Melllyek Anna, es a neve a gonosz leányzónak, Nsgyssombstbsn, á folnítsky-léle togsdóben saolgált* A mull hónap*
ban gazdája elbooeátotts, mert lopáson érte. fCiöhb azonban meg skAHs vizsgálni i íádájál, hogy nNce»e benne vslsml lopott jóssái* A káoy erre nagyen megijedt. Hogyan szállítsa már most el két megölt oeeffeemö)ének boltleeteli, BMlyeket
Már gyermekkorukban megszerették egymást: VBHH. ^ _i)ban az ártatlan korban, midőn először kez'
bsn bámulstos. Kényes elöadáss, nsgy brnvourjs | Sándor Mártha sranvhsiábsn gyönyörködni, mi-s legnehezebb lélektani problémák megfejtésében j kor előssör nézeti Mártha mélyen Sándor fekete
a modern írók között ugyssóiváo páratlanná j szemébe. Volt Is ebben a sötét sínpárban va» tanai. Mindezen tulajdonságok fokozottan meg Ismi kimondhatatlan, valami meg^ -nem nem* vannak ti hásataág regényébon." Megragadó j hetö: k ki egyezer esek be belenésett, nem bírta erővel, bámulatos lélektani tudással festi két hl* többé elfelejteni.
tea ián lelki állapotát, küidelmelt, ceelódáseit a A mit e gét gyermek előasőr egymás iránt ér* ■ bár nem msgráaó kateesirolákon át, de mégis | sett, oeak barátság volt: ot ifjú uit legtisztább
Nagy Kannsa, vasárnap.
Zala 29. Mám. (6. lap.)
1891. július M 19 éa
íí»bon« augusztus I -éra araiak : buia it Irt 26 zab 5 Irt 70 kr.
váratib. — Hév kr,, rom 7 In 26 kr.(
^ ÉrTtumWtM fcmfftí|ií altaí gyaho-roli leggoadotabb elővigyázat dacára, majdnem napoiitiPgFteaültink ujabban történi vatuti bai-!-esetekről micél lógva as utasási balesetek elleni, bisiosiiást m utazó közönségnek legmelegebben ajánlhatjuk. E tekintetben a „Fonciére, Pesti bu-biitdiiié intéset," igen kényelmes módszert botolt be. A biztosítást verő tél ugyani* egésseo tetszése B/ariat kWliija kötvényét, bisioailáta pedig asoo időpontban lép érvénybe. midőn ezen biztosítási kötvény ssaivénjét a díjjal együtt aa intézetnek beküldi, A díj rendkívüli csekély -egy frt s biztoziiotT Ihszeg ezer forintja etáe, agy évre — a biztosi'ás hónapokra, tőt napok >% is
asartfafe/De mikor aa évekkel együtt a asiv ér* 1 Al|g, bogy Mariba belépeti, egy nyalka legény seJme if jobban kiny Hiúkkor aifas érzelem nem j azonnal a táncolók közé kapta. Mártha aefli ellen-tolt már barataág; jSbb volt: útfelem / | kezeit, ugvrs azért jött idef bogy magát utolszor
Aa a virágos bokrot kit kert ott a hát elejé i kitáncolja! Látni akarta még egyaser azt a levőit a találkozó hely minden alkonyatkor. At a ] gényt, ki as ő stivéi elcserélte, annak i másik* ' eettogó foga*, sulyokét iifldtniítlHrti alí-jntk bájós szemeiért, megakarta neki matatni, váocsi aaemek elől, olyan alkalmat volt a be- bogy nem fái a§ elhagyás, hogy 9 is mulat, ha saélgetésre, arra a halk csevegésre, édes ess-1 mindjárt a'adveHir szakad rtíeg oeogisra. a mit caak a szerelmes ativ ért meg. Sándor még akkor tem vette észre Márthat, —A legény balkan suttog oda annyi -aaépe'. I mikor az már egésaen mellette (áooolt. ö caak annyi édeset, a mire olykor olykor elpirÚDiártba ÍJutis szemeibe nézett; az a tüzes tzempár volt stég arca. Aat azián persze meg kell ismét te-1ts Ő üdvössége, annak ragyogáta as TTelkárhö-hériteni. Kész volt erre is Sándor! Oda ta- fása ; még csak arra tem gondolj -ki az s leány pasaiotta lázas, szerelemi(las ajkát Mártba rózsa ki mellelte láncolt. Pedig milyen jó lett volna, arcára, de minél jobban csókolta, annál pirosabb j ba akkor ésareve* sí f
lett az! Es*n fután jót nevellek mindketten : Török Mártba csak táncolt, járta egyre vigab-tetszett nekik ez a gyerekség, hisz még oly fia- [bin, egyre szilajabban, szünet nélkül, mig egy-—tilnlt, ébf boldogok Voltak ? ' }®gye»er csak hangja sikoltásai össsefogyeii.
Irigyelte it boldogságukat a faluban mindenki. Egy perc alatt megállott a láncoló közönség, - ... . . , _ .._.... - ,. .. . -_..
Különösen a leányok, kik közül igen sok vetette odafutottak Mártához . . , . s szép leány meri ^ [ b^eit éi^élai mdkli,
a falu legszebb legényére a sgeméi. Nem csods vei,. Hidegen feküdt a korcsma padozatán; ét-l^Z*'™^^ T hátf ha Czifr. Julit színién megirigyelte őket, veré*e megszűnt . . . . halra voltY/T. ' bogy az 5 szeme is megakadt Sándoron. " Törő- Sándor is hirtelen visszafordul nagyot A?
kék mellen lakott. Minden aapmegláttaSándt^W a t^ve,a mint nmgpillaiuoiu tat * M *******
• mint lati* altohMMl ; tudta jót bojy Sándor [vány leányt. v Daieseiea étien. . - —
saivéhez semmi jussa, ét raégit megkivánla azt!' Mánha! Ez voli neki e»ykorhűdvö«fége» min-! — ^CCÉIIIIIÖrii m M .^~.áVÍLi "" ~— . CziiraiuUsflata] özvegy _ YQlí^Hua^ sgtéf,Jdsne^At e-Jwügyi.«Anhss ktohnmrtiToti*. £1'{"• ÖZSÍSEÖ121Öl
mint az4£ sjha pifcog; míuT* meghasadt cse- naaie oldaláról aat a reszRetO asszonyt, felkapta resznye ... karjaiba Mártha élaitalaa tasiétf aztán rohant
Bomlottak is Ofánns a legények: akárhány vele, ki a szabadba, egyenesen Tórókék háza odaadta votna mindenét egyetlen csókjáért, föl-»(elé!
áldozta volna lelki Qdfösségét is érte. Az óreg Török alig birta elképzelni, mi tör-
De mikor neki olyan külooóa természete; volf.jtéo'^mlddo oly későn aörgeiiek ablakán. Bess-Nem kellett aa, a mit önfeledten oda kináit az kelve segité be azt a támolygó alakot, ki kar-a tok legény, neki csak Sándor kellett,_a szép íjain az ö drága kincséi hoat* -Moefiaár értett —Kovátaöáuiiuf. mindent. ^
Mikor s nap Intfál't s bagyak k^zé, C^fra |-Gegiiaen rajta ! Ai Uienéyi, tefliÜW fájll,
Jolit magára vetle legszebb viganójái, kiállt az nagyapó! hörgött Sándor—i, utca ajtóba a ott btvárts Sándori. As orag egyetlen szó nélkül, némán oda be-
Annak épen as 0 bása előtt kelleti elhaladnia, lyezte Mártha leslét a bólehér Márnára, mélyen - --- Haj, Kovács Sáodor, édes lelkem,-nem ál- beíeoézell abba a hideg, balarány alsbastrom lana meg egy szóra ? - arcba, aatán két nehéz könnycseppet törölt ki
—• Akár kettőre is! szeméből. Nem jóit oda több: ezek voltak az
■ — Ast mondják, mióta Tárok Márthsvsl jegy- utolsók.
133. ML. Ma. Iiyws A mátrt it j&ati tog ka mn ka* riU. itykbta h wtirwa litjnk. ÍM. T. A. ftfgéii, wfitl U>4Éktdtftgk Hp
piUáajt iriit.
lift. «• E. Oy. gtáipwi .As ákráad'HK mm kö-
aalkt^Sk. A képek* ki Msktttk TéÉzntk f*i-
kttnáljtk, i iapst alaJriifNta^.
itt a« k a. giiiiiM KiYUMfwlftt aJűadátisa
áhdaé HSteR Mlétrf atbtt mm ItOnilhclto.
Nyílttér*)
kft jér. nem is akar más ssemébe nasci.
— Meggyógyult ez már, Sándor, nem kell en-
ügysem nek segitség!
Közgazdaság.
— Aa tlssi rámlárgytlátsk. Az Ausz-
— Mondjak ? Hát akkor igssuk van gyógyul atlól a nézéstől senki!
— Et ha én meggyógyulnék? ... . Sándor összerezzeni erre a suttogó hangra.
Eólemeite ssép szemé* Julis ktgyuladt.^BTrára, egfy darabig óit feledte arokat a piror tjkon,
azokon a csábító tzemeken. Aztán hirtelen, mint ^ Magyarorszájr. Német bírH*1**— ha valamit gf-gdolt rnfnt, megfordult a aaó n£\ kóil tfr^ndő kenmtsdttmi szerződés: tárgys-
lal dll ^hagyf a ewalts sissonyt. ^?«w»» iasokai, — s magbttoiisk, tekintettel arra, hogy Tói^kék házsfejéi^w^—:g Svajcicial Déusban lóláitolbsn lévő tárgyslá-- Mártba ma ném ballon 'dle annyi szépet, mint |q||| meg néni lejezlék be-, at utóbbiak bofeje-máakor. Etzravetie, hogv Sándor ugy eMgon* xé9é^ slbalalaaziották. E tárgyaláaoknak tudva dolkodik valamin. A o it mond, nem oly víg, )eW,jeg rof)gJ án kel eti volna megkezdődniük
ftktic, fekér és aaámaa sslje kriAl M ágén 16 írt 66 krig eélemkiet ti ma vagy tar-káaatt (aiitagy HO' klléaktl aaíaéeégkaei-sBlakee At mia* táaatt MéTftakaC (k»rolbelől SOM0 alakai) klhl limfciii vsa ét pMŰijiniMi H>aail«| Cl. (ta. éa k adrut KxAlHtó) gyári raktára liriakWc Minták awgrailaliTa astsaai kiliiatiik. Lt rtidrrt Stajeba 10 b-néljny rmfmm tandó. 774
Felett* ezerlaziú: C'a P«iotal Akta.
♦) Aa • ftfUbtt kfraidtt#kért ura téUal tgéta faMStéftr— a nark.
úem oly asivből fi*6. mint, máikor. Ott látta
.— A termén. Pest megyében; most, bogy az
*td<«w boalokto trt > boron*, feliig, de • ^^ |<|jM ^^tmUJMmiOL.^
TilMért m kérdeije Toloe, mi to'e eit ods. Ogk^l flgl le™ést adnak
Sftnilör sem" India. Eogyan, de lolytonoaan Ja- a |uz8. h ^r^i Mindkét rabonaoen «e lis «oli euében. 8»m.e rosszul eseti máanap,. , r02sdft Brall íltlot.
t töie . artpai A £aya3Zja]treUenheh kitűnően sikerüllek s takar-.sareiie volna, be jolytot !áta*r «ars»e j mány)ék) ta ^ ler„rt. - Mnrauonkaion a
kedreatf idajaras köTetkez'ébeo a gabonanemiiek
kii ne» *a'éin at sjtrt^p. PéB= -ifiía a mégis uyy szerelte volna, ba folyton iátaa: szerein
volna elfelejteni, de annál lobban csengett fülé- _______
ben aa .átkozott kérdés Aa in ér'ník7~iVan ^ok'heirVn'éret!
a ___ I.i ., l— iu _ .. . gabona, melynek aratása javában folyik; r tar
Be-benézett aa ablakon, valahányszor elhaladt mé((eredméIjy ai.übaa véve buiábbl közepes. A aUMle: kereste olt «i a megszokoil arcoti fájl ^ g k5l é, köz alóli; aa árpa aaal, hogy nem tal&lfa. Egyszer aaiáa nem áll- kielégitff A ,„„„ velésék éa k.pásnAvéayek i . 10,4 ; baoyiioii Juli.bos. Ha miskéni |eddir j4, át|aRair> , remélhetőleg kedvezőbb tar-oms láthatja meg, bét leikeresi . . . I mm (o„nilk ,doi min, „ 0niek.
Mártha arca egffe ha.aványabb lett fr feútól, _ 4 raMa< AU6-Lendtárról írják a hó 18-ról,
HIEDETÉSEK.
tzemt vörösebb a sírástó!*
— Hol marad Sándor, nagvapó?
—- Nem tudom, édes gerlícém. liitoayosan tok a dolga. .: Jg
— .Sok a dolga H mond/a rá Mártba elgondolkodva. Biaony sok dolgot adhatott Csífra JuÜs-szeme Sándor aat vének * 1 A tatában bucsu napja vo't. l'gyanat a aap
>DOOOOOOO(DOOOOO(»»
1556-91.
Árverési hirdetmény.
w ^
A keszthelyi kir. jbinVeág, mint tkvi hatóság részérőt köshirré tétetik, hogy Kigyóe Ferencz taántói lakot végrehajtaiónak. Kígyót József szántói lakos végrehajtást aaenvadö elleni vegra-hajtási ügyében 1*2 Irt 40 kr. tőkekövetelés és járntéfcsi kielégítése végeti a keszthelyi kir. jbi-róaág területén íévő é*a szántói ss. tjkv-ben A -f 187. hrsz. alatt felvett ház, ad var és kertnek Kígyóé Jóatel^iUelő fele résae 178 frt továbbá a szántói 842. az. tjkvben A + 676. hrsz. alatt felvett hegy vámos külső hegyi sSöJő-birtoknak ugyanazt illető feleréase 166 frt, mint ezennel megállapított kikiáltási árban a nyilvános végr. árverés el rendeltelik s annak megtartására határidőül
hogy a buza aratása folyamatban van a termés legalább .harmadrészben rozsdás lest, és igy mi-, nötégilag már asmmissefre sem less kielégítő,
mennyiségileg közepet. A rozs caak a Mura men« . ... .
lén szenvedett a rossdáiól, egyebütt ssemre nésve Itta.évi Mgmeetaaké 174k aapjáaak tökéletes, de mennyiségileg lyenge, középszerű. 4. e. 10 érAJ*
' As ősai árpa jól fizetett, a tavaszi jó, középszerű
__r ! hozamot is ér. A zab ritka és aJareony, de sae»e | Szántón a község házánál megtartandónyjlvá-
# melyen Sándornak Marihát as oltárhoz- kellett j igen jól fejlődik. A' repezéi elgépelték, gyengel00* árverésen a szükséghez képest kikiáltási I volna vezetni A korctmábaa tzokát saerinUvl eredménynyel fiielelt. A kukorica, burgonya éslJ^J beeaároe wnl iá eladatni tog.
gan járták a kopogót ,c*árdáti, A ki caak- bírta,; répa általában véve jól állanak. Saőlők csekély táncra perdüli, tfrfndor folyton Ctifra Jalitaaf botamra nyújtanak kilátáat.
(árts. O y szépen, oly délcegen, mint ö, egy le .___tj • . _ .. . u__u _
J, -tü*iá iaI^í.í — Baasstalf >skst lltaée liuzdt a
géer semluaott lánooinl . , . . rTT , .
" ^ ___. L1,.. lefolyt héten csak gyengén kínáltak, a kereslet
J*"9?"* ™*t*p#H earoyeake Wfehér k^ ¥oll< _ Elteli aailáid iráaysat meíleet 90,000 Válairte Kar,al raatkatvb taoritotlák a tsretu Léiermátaa, 6 krrat drágább árakon. Kjyéh aa d^ekat. Onfeledt hevében éeere ^ jelentéktelen forgalom %#« 10
Mártha a szobába lépett, l e meglátta belyatle krrtt, drá|ib^ á ^ u ^ f4ll0atlIi0t Oofra Jelit f Jaj, bogy a szivébe nyilait valami, ^
a mint arra a isányra iiéari' bslrany vo't n» l" r A cal»#mn^slelr#f. Ai aratási munkagyön. de ily taépnek, fjy Igéa^iaek nem látta ót j latok miatt piacstukra nincsenek tsmminemtt • »ba? , hozatalok t így at ütlet letjesen élettelen, Uj
Árverezni kívánók tartósnak a kikiáltási ár 10 tajkealékát kéespéntben, vagy a lörvény által óvadék képeseknek nyilváoitott értékpapírokban bánatpénzéi a kiküldőit ketéhes letenni, a vagy ba es a bíróságnál aJösetesen már megtörtént volne, ss attól kíáUi'oii izabálysterü elismarvényt ugyanannak átszolgál látni.
A kir Járáabirótág tkvi hstóeága Keszthelyen, 1(191. junius 1.
8T£CKER
903 1—1 , királyi járáabiró.
XXXXXXXXXIXXXXXXXX
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 29r szám. (7. lap.)
1891. július hó 19-én
K
Hurt 01 Iceri ii-Foic-Crím.
A. fogak | Méjkllöa hetet len rövid idáig aa ép a éf a. I tárté hassaA lattal a fogak tiastitáaá
ALODONT
Egészségügyi hatóság állal megbírálva. W Igen alkalmas utazasoknal. Illatosán üdítő.
WC Ártalmatlan még * laggjrtfagébb fogor
mAnonAl la ^ Jegyaék : Németország éa Praaciaoraaiiglmii u legnagyobb fdaéajrayal vyi haaaaáMfrtgg agy az ad* a reál, mint SSmSSlES llfttfcM éa ■■ rffiTiirl' polgár 'héaáaát ia haauáltatik. 696 24—26
Kaptató a gyógyaaeréasek éa UlaUaeréaaekaél : Ára egy darabnak Sft kr. Nagy-Kunizxán Sch»;«z 4a Tanber, Konifejd Adolf, ^trrjn éa Kleia Marton é* Habar éa Prí-gar Béla gyúgyaaeréaa urnái. '»•• - ■ ; *
■én, 1S7S.
iaéapiü, ISII. Ilaf7 tflsiakl.
IHi
k,lMI. »klevél.
X. faláakAa, IM7. Ai
Ualaa, isfl.
IMaaalűcvél.
taéaa. és kir. kiaáróJag « zabád* lm
első szerémi portland-cement- és vízhatlan mészgyár
BEOCSINBA.1T, 812 20—90
Köapoutl Iroda és raltlAr l BIDAPEMTK^ V.,
rjfi*—----:--
Hu
ajánlja a L ipitéaz éa épit6aa«tar urak. jfiÜnM vállalatok, fotdbirtokoaok. koaaégi éa egyházi elvijárúaágok, valaa&íal nagyérdemű eptt£k»ale*ég tocaaa figyelmébe saját gjártiáiy
IC rOlTLAV D C ÉSi B VT és VIZHATLAJÍ KKIXÍT
melyek mindenkor egyenlő ju minőségbeli azallJitatnak. — Árjegyzékek • magyarázat kívánatra kéesaéggel megkaídetifc.
Liser' L. Tonrista
fr'rfaaaa ia jyar—« kalri ír a tyilhnfm, lébtalp éa aarkon lévő (iaifitmif *, egyéb Ttorkrinémfe yrn r/á» ellen, a hátáéért iúlállóíj válUllatik, Agfrtgytt-p
Pária, 1*67. Bross érem.
Kecskemét, 1879. Eiftit érám.
l'|rMék, IS79. ; Araaj érssa.
Ingái, 117%. Krdemérrm.
TlllSli. ISM. I ■ aaj érean
rákban kapható,
966 3
menyi •égftaUa-maiíi nkmá-yök letekint-
jfijP] V
________5 jC&Jz/
• A*/'
yví
ft< HHKNIás L Itfaltérákmn
tfeidlLng-Béoa. Valódi a tapaaa ~c*ak-ak« r kor. ha használati utasitaa-
saLéf minden darab a fentebbi ' védjvgygyal a aiáiraeaai el van lét-'
_| n, miért ia óvakodni kell az *4ámzd-
sol túl. Rapbató X-Kunizmán Marton pslfybrrt kertek-, 4e lieÜHe L,f^6§^mz*ri.\
—# Richtar-féle
ejettörö \
Legújabb
türelmi játék.
. T76 föladat Nagyon érdekes
sHiiséfM.' Ára Jtr.; aár jiUbi*r fcir^iiin bféan UiaeaéeekióJ m^uk —*jr-rk** ca ruku Aj ahafiyákrf fegadjvab el. Melyeken a gyári yd a ..terea Rerfnay* na.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXtXXXXXX fOOOOOOOOOC
x ^ »
v^7eiser T. CL"
gépgyára és gépjavitó-mühelye GLATTON é» 8HÜTTLE WORTH gépgyár raktára Q
Nagy-Kanizsán.
GÉPELADÁS !
Gyáramban tökéletesen kijavított 8 ló- § erejű Clayton és Shuttleworth gr árbeli gőz- X cséplőkészlet m.i-« 8
Egy 10 lóerejn Clayton és Shuttleworth » gyárbeli uj szerkezetű gözcsépíőkészlet. mely £ ( u egészben 3 hóig működött, jutányos áron, KL kedvező feltételek és jótállás mellett eladó.
x'xmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyoooói
Lieezállltott áx
25%-a)
/«iU|íJik;irni ínr-WnifH-wiJté
Rlaal-frli aza)»ad«loanmJ, miadenléle Ukarmaay •!-
i tm, lékért, l&iikorlrm. répa ath. la ksrraltiiy nnk /»»iden és édsusti vsl^ el-tartására. , -
ÍOOO dxlDon
felül leli tfrUnk nlküldv.e m/ O^/irAk Magyar
birodalom ha éa Némstorsséfhs. Valamennyi vasszerkezetű 1 emelőpár 2000 cmtrngi zöld takarmány ára most cssk 75 frt. A hétmét ti reserráml eggült « . . 10 „
ffa*znéfati utatitán, mely kémmmü' i'is/fa Immit, m* tamimi tereewetek, rábmtJmpek 4e lismeéteámp&k ittffem * Mrmtniee küiHeimem.
Lfgnjái) UÜIBIÍJI Mű-eke
kUlonboaati kerék iMaáilltáMaal. — ■ipdlU kél baráadála aka, inelyat mint agy
salsslésl skét, s ailal ■lyiléil ekéi éa kialilé ekéi la'lehet ha«aaálnf 7 Ig/aS ka kerék seas min s asér felsaSslsü ftldla« A lénjiiw III aaarkaaai MIIIM iMlaiiay. Tealék kérni kortlséayaa leiráat a tas lék klaérltM Maal »a nj UléJaUayaral. Isililil aseaail méaém ipartfl állaaibaa. MT* Jéiéiiéa és pnialdl. ^M 10
Ph. Mayfart & Co. Wien.
' f/| Téhoralrsaaf 7€ la|aa asellelM íraahfari él Meríts CMmM. i/íjffajetí tftftir, eaedntflde h k alapáré '/páf,
lli^ilM gyártéaa • HMaiiraMfl géyitifc a kafkéml' gépelplallsiHéfilIrt aaésUfépokook él. BfMf siHiiíii* asartsl ill. J^_jMfkl*arstt igyséklk keeeeéefek^


ntDAmr
- VIII. ttlltfl Ét IH. aaáM. AjáaJ
Brantfevdl ttaailkldé kévekltl araléfépekal, legnj«bb «a Ufgyairabl saerk«eat. acélát vaaynyai eiésjaé a kfas* gy«»Wi «a*iérdMg éa ugya>rSaáf. a legnagyobb uatw-ia a- Uf»l>tauiy>M> vagó káf«S|.a
hfk«aar«Wi jüa ée a kagagysearabS j. kötés. —
(ampaaad géaeaeaseeyeknA, KT , táa*io anyag ■egtafcarstáaeeaL
Hlimaiaiyakai, fa-, aeén- éa tulm>
Mtéars ,—30 tó arcjsif.
Wasi génseSplékeid kgiiabb «srke ze», 4-asar fardttkaia iaekkei. iiadfclitl bonban, tehát laMéS ap I|éi/í eaJse ikttbL
InSges génenéplé gépeket. 3—4 léarajft kettéa tbntité anarkanattal árpabéjáaéval éa vaiaaató bcagerral. Továbbá míadenffle járgáayeaépISget. vetögé|ieket éa ágyék gaaéaaági gépeket
Ölesé árak. — Kadvaal laatéal leltételek.
M l-l
Szállítható
vasutakat
K»auigl, rrééaifll éa Ipari eaélakra lexjobb kivltrlbrn
julínyoH árakon, továbl. á :
SCHLICK-iéie mély itő-
m í—io
egyetemes acél-ekéket
CIOI mlssii)
Jilintékinyin Imállltott árti miüitt nállit i
SCHLICK1' ^JL*™*
BUDAPESTEN.
Kávé! Kivé! Kávét
i legjobb miiifaágflk vegyltékfi klléiikéat MrMonlve htaanálati uUaitáaaal
Mh 1 írt 36 kr. "WH
I, t» 8, 4 éa ft kilói poeUoaoea fokban utánvéttel.
Kávé métkÜMéti iroda:
BUDAPEST, X. DM í. ■
ioi l-l
7ttvU«lnifié mHIélrkfNNéí,
flaakavalett tfjaa AgyaAkik, egy taljaiwn aslid baakkáakan fslvétetuek MrvéayiMrit«g flngédélyasaU aonyegysknek alérasitása >—pengékéi
| Falatte tlflnyöa (allátalak mállott )
A sMgfclaM k*|««tt*éf& flgvattOkaali Haté* b •dalik. Ajánlalok»t kérjek ,|M Ü,m ria alatt DunMri J. kird^éil (r«dá|ák«i WiM, Mnutpf gnaa* N« 7* Taleton éUtl latéaai,
m ftsate
valóban a togkitünbb szór minden rovar ellen,
mivol • t tokintatban páratlan —• bámulaton arfl* éa g)orftn'wA^gal telj*aen kijut aitit roimlentéle rovart, Legjobban al knimn»lintA alliintéa Altul na Üvegre caavart Zaoharlin (inmngttiku^itó v nl.
A Zaoharllat ttom naabttd n kttatituiéfoa rovarpfcrral ti«*aetévaeateni, wott * Zachnrlin egéas mán különlegoaaég, mely aoba éa anhol aam kapható, mint i • \ Ml 7—10
lepecsételt üvegekben .i. ZACHERL névvel.
Zaoharlint kér én papirUkaroaban vagy dobogban port kap, miudontaatro mef van canWa. Valódi kaphat: Aalkater iúaaaf, *ir«a te KWifc Askvam . Bemeién J. H, Xantiuaat Caák tornyáé KmtMjr«i Wnaack fimc ttomat Hl. Várton Mér éa
M la Teaks*.J la Habar. | H lanpaWva
A* ltsnVak Manna KwMaHhl AtMt, Armatk avakaái-
rttvakta taatversk* Hraaef le tvéftl, Heiarlek
Miksa éa Máaty w eyáv7«a*rt árában twria RraisWr (Hat ás Itokwaree IMáaai
V. Hi'ktaifcr aiakaél, Nagv Atádaa . Mádnedt Ak^sa tvnél Hala Rg*rse«faa • CMtirátséw, taWásky Aéa)t, Uagar N. Wdn Jonaa iM^ UyanaaU YUaia Rwksimr M. nrakaéá
Nyomatott VWbel Fülöp Inptulqdonoimál Nagy Kanitsán, 18^1
Nnny Kanlxtui, vaaárnap.
If91« juliui hó ÍM*
Zala S9. ixám. (8, lap.)
I I * ** Másul fa* lálvgu f
NmgfUmmlmmám IrmUr Jétiefnéi, K!e«*lli*ljeii MM Jj -hMM ^^ uw i-ii KapeHswáreU LSu Mór i* TnttérinM. M
IWMMN
ZALA
képes ingyenes melléklete,
A kanMa maríirjiií.
a
(KÍV önkéHtfti a*pló)áhAI y
Mohai fröccs mellett valamelyik árnyas Urmma oleanderrel köroyézett udvarán V{pd bölcsen- lehet a nyári meleget«idnL : i ilntft.BiiütogbriáMiMEri. É! fal jiiii ja t-e észébe as árnyékban békéttai-Ud.íknek, litijjy náhnrir keservesebb áldozata in lehet as — áldott n§j>fagn-, raknák?
=r- Künn dobpergés, lábaknak egyhangú dobogása* majd ffilet-repesztn réz-mztrn-isentnmok .„egyvelege4 hallik. Jönnek a katonák — a szegény katonák. Jaj be porosak, teremtő Isten! Abun ni, az a —fWjVtTügöS majd Mtterogya boqiya alatt, padig egy rozsdáé patkószeget teszek egy pengő forint ellenében. hogy ires a borjaja. Az őrmester, a „zupás", kinek kéiágn bajusza, e . retten thetlen-*égi, jelvény a rárakódott portól szán* nyaszegettenjudl alá, szilaj pillantásokat Vet a korcamaezégérre, s édes elég* tételéi jót lók az egyik közlegényen a i'!nk*tuasal, hadd'mozogjon! fsak a dobos bírja, a kutyabörön tánczpl a.két psbtza s a zónáért*! ezigány lelke ittasul s melódiától, közbe-közbe felkapja s kun vökét s jót tórfll saját barna áb-rázatán, melyet a azép fehér per ajánlatos szinfill kezdett varázsolni.
_a kadnngy?^^^ 9 • • T—ak
_ <nti*nérni, heizag nem feszítenek most, a hódító nniformist felismerhet -lenné tette a hossza mars, szemeiket ajánlatosabb mértékletesen beárnyalni tzamökléikksi, sot egyetlen büszkeségük a kard sem estyröghet, mivelhogy -=~ nem éri a földet.
.Nem ia utólsó vágy az, melyet infán-tmrat stefán Bagoly scólóban hangoz^ ~ taiott, mikor sz ntolsó „pibenőM ott liagyták; cserélne azivesen a generális jssaodik lovával, mert arra még a pri-vat dinernek sem szabad ráülni
IIálul jön a vörös-keresztes kocsi három poros baka-láb lóg ki a musz-t •varzon-eUflasA alól, a ka a szél félre-l»d«»itt| » durva függönyt, az sgyon-^igázott arrsokat Is láthatni. Ki t udja milyen hősien küzdelmet állottak ki
ezek a szegény legények az erőtlen testtel, mig az útszélen összerogytak, retpakkolnföket. K i" Merem. a kflzdelmekctvJó barátom volt . a katona-bakkancs. OsáT a
szij oly azivósan tudja kétfelé váló kebelét egy befűzni, hogy a benazornlt 12b teljesen biztonságban lehet. Kire a szegény bakkancsra haragnsznak leginkább! Pe3g oka-e ő anuak, ha annyi
külseje eíinek a jószágnak, de arany a belseje, Negyvénnyolez csillogó fejű szeg agyarkodlk a talpán, sarkát izmosf" kovácsolt patkó öleli szerelmesen magához, Isire erős, mint s Didó rögtönzött r mérték *-e, s az ujon vásárolt ImkkaiM'.s-
Idomtakn lábra „VtT- rorMÍftoJák *7 a ha a hírhedt bocskor-viseiet még mindig késik az éji homályban. . fM&gr az első nagy-gyakorlatra vittek l'ilfcM'saba sziklái közé, felállítottak őrszemnek, aZ*/al n szigorú parauescsal,
NagyKaniaaa, vasárnap.
Zala 29. szám. (8. lap.)
IMI. július Hó IM*
Kávé! Kávé! Kivtl Bj ffnIS
a legjobb mnxWgek vegyitéke kllénkéat ■ ■ j tiial •! VMH lálta.__
Mf iily haasiiilati utasítással I I V
ITl ír. 36 kr.-a. ' III . ^S&SX ^^ftT I
I, t. 8, 4 4. 6 kiló. po.Urao-.gokbw 11 Kvf%J *** I
Kávé uttkiUdéH iroda: ■[■ jBB&SSvL \ . ifcj
Milffl, LBUjittrl IP^
ül I
llrMtlwil mlMkbrMMl. II PWj
ÉMltwim «C)FM érnymékék, tgj tolJmwii aolid >*ftkk**k*» toltétotMk Mniij—lln ngmUljr—tt *4*t** "Ur—OéM WIIIÉHI
I I^U aMa/ls flsltáUlek meliett f
1 Mpwltoágt ngtrafikvfcq*k fafctto to
ifeMt if»#M-k»t IMI ,IN «l.a dm *l«tt J. kktoMÉ lw<á|áfcn WIm, • «• 7. T«tofca Jatts«l.
• 8D5 3—<»
Fóralitár:
Nmgy-Kaiifxftitii Irmler Józsefnél, Keaithelj Jfórti lg.-ndl} KapoMvAroii Xöjc Jfór & Tetbirénéé.
Kg/eílett egy líMrlet Mindenkit m^ ^űitfdtelnl, lio*j a
fftliban a legkitünbb szer minden rovar ellen,
4 .
* Néf9N«fb#ft páratlan — bámulatos er& és gyorsaasájfgal teljesen kipusstit mindenféle rovart. Legjobban al 14 •NtoM* által as av«gre csavart Zscherlin önmegtakaritóval.
A £*ri**rluit itetn tubud n kftsOnséges rovarporral ttsssotévessteni, mert a Zacberlin egéns máa különlegesség,
•»),<*! mi kapliiu^ mint i 837 7 -JO
lepecsételt üvegekben J. ZACHERL névvel.
2i
*rltf»i kár és papirfsk erősben vigiy dobosban port kap, mindenesetre mef van csalva. Valódi kapható:
e I -t*** S»r— w IMi, Mtm Btmiito J, a ImImui Cbáktom/áit Kotithulyn VlMeli Ftfiae. ti fél. Mértoa Mér é r»—iwtjir to i^xfjM'h M«n«i HiruliU t«tvér*k/0rM«r *to tvértk, Htisriek A. SchUifer ttrakail. N*gr Atéüea HéJwJí AUio* araá.
•íl-a.
to UMtok ■ IfaivttoM >«■ 4rmii(ii
Mártó* Mirahin l«tvínk( Qnuitr *to tv4rak« Uilirlok
A.lulf. Mik** to 0<)Mt*y w. ryrtfc'/M^Ainl.an
uraknál fkrarfria IftUlar (Mm to Sch varia SéJAaAJ.
|A. SckUltor uruknál, Nagy Atádaa Vidaadi Alatoa araál, Zsto.EfefWgee : Kaator Sándor. Kubiatkr Uagar M.
W«tot Jó§é» ut<>(!», U/armti VIIm, Barkai far M. uraknál
Nyom atoll Kiaobel Fülöp laptulajdonoanál Nagy-Kanissán,. 1891.
¥
A kánikula mártírjai.
(Egy Ankéntcf naplójából.) *
Mohai fröccs mellett valamelyik totY.a> -kimarna oleandérrel környezett udvarán hnlivwn lehet a nyári melegpt szidni. ' < ;i jelstfk millióval elámítani: de vájjon eszébe az árnyékban békétlen-_ölöknek, hojry nálunk keservesebb áldozata is lehet az r- áldott napsuga-—núLiwkK— —1 — .
Künn dobpergés, lábaknak egyhangú' dabo^a, majd flilet-repesztií réz-instru-Wntnmok „egyvelege*4 hallik, Jftrmek a —Htnmtíf~=" a szegény katonák. J^j be~ porosak, teremtő Isten! Almn ni, az a ft-ájvilligos majd összerogy a borjúja ^-alatt»-pedig egy rozsdás -patkószeget ' leszek egy~pengFtor® eTTenélwin,liögy~ flre* a borjúja. Az őrmester, a „zupás*r kinek kétágú bajusza, e rettenthetlen-négi, jelvény a rárakódott portól szárnyaszegetten hull alá, szilaj pillantásokat vet a korcsmaczégérre, s édes elégtételül jót lók az egyik közlegényen a puskatussal, hadd mozogjon! Csak a dobos birja. a kntyaborön tánczol a két |iálc%a a a zeneértő czigány lelke itta-huI a melódiától, közbe-közbe felkapja a könyökét s jót törül saját barna áb-rázat án. melyet a szép. fehér por igán-. latos> szintivé kezdett varázsolni.
Ks a hadnagyocskák? .... Tessék -ntak odanézni, bezzeg nem feszítenek nüijtl, a hódiui uulfotiftUt fellsmerhet-Isnné tette a hosszú mars, szemeiket ajánlatosabb mértékletesen beárnyal ni *zemttldeikkel, sut egyetlen bflszkeségtík h kard sem csöröghet, mivelhogy — -nem éri a földet.
Nem is atóisó vágy az, melyet in fan-teriszt títefán Bagoly saólóban hanp<»z-tátott, mikor az utolsó „pihenő--* ótt hagyták; cserélne ssivesen a generális mrinodlk lovával, mert arra még a prk-vatiunersek sem szaoad raulaL ~
Untul jön a vörös-keresztes kocsi. K(íUbúrom poros baka-iáb lóg ki a musz-alól, g ha a szél félro-r Uüwmtls durva filggftn-yi* az agy»m-<'-*igázott arezokat is láthatni. Ki Uidja mjly«'u Iiökíw küzdelmet állottak ki
ezek a szegény legények az. erőtlen testtel, mig az útszélen összerogytak, s ngy kellett a kocsiba felpakkolni okét.
fi i islerem a Jcüzdelmeket. Jó barátom vöit a katona-bakkanrs. a*
szíj oly, szívósan tudja kétfelé váló kebelét egybeftlzni, hogy a benszorutt láb teljesen biztonságban lehet Kire a szegény bakkancsra haragnsznak Jeg-inkább. Pedig oka-e ö snuak, ha annyi
MÚSHD, LUOB,
külseje ennek a jószágnak, de arany a belseje, >£figyvenuyblüz csillogó frjtt szeg agysrkodik a talián, tarkát izmos, kováoiüllr patkó- MÍült KZéi'tlmflSPn masni:-hoz, Isire erős, mint a IHdó.rötftönzött „mérték"-**, s az ujon vásárolt, bakkaitcs-
idomtalan lábra „nUfoMiftolják* , s ba a hírhedt bocskor-viseiet még mindig késik az éji .homályban. -- • JfUcor az etso jmgy»gyakorlatra vitMt .Kilis-fsaba szikig •kö/.é, felállítottak íirszHUinekrazzal a szigorú pairaw^oal,
„ZALA"
- képes ingyenes melléklete.
hogy téSI} mivotommmlr a1 Memiuiul', n másik része líillé változzék,' bi>gv a határon átszálló cserebogarakat il állíts sam meg,' liotfy ellenséges kém ne jusson át bon (tök a táborba. A riap volt egyedüli látogatóm ez istenverte állomáson, Ő pedig annyi hévvel ölelt át,. hogy —rniadt ii fnvábbi meijflilltoias HélkHl odébF állottam egy la áruyába keresve őrszemi állast. Ka meglátnak azt felelem: „Ott nem láttam a naptól". A uap ide; is elkísért. Kezdett rajtam, fölösleges lenni luiuden, a mi a császári volt (vala pedig a börömet kivéye inindeii caászári raj- , tarn. Az volt igazság ^saeriut a bőröm" is, még négy hónapig.) A bűbájos vidék szépségeit oly szemmel néztem, mint a . ki jőlalcott állapotban a tál turós-csusróra is-villlat vonogat. Egy-két önmagáról meglelő Ikegett szúnyog neki .rflppenUiz-on'omnak, uiajd ismerkedési-nappalt ta tjOtt arczompalL minden érzékeny részével, s mikor végül letettem a puskát a vállamrót s mindkét kezemmel haj tó-vadászatot tartottam reájuk— bakot lőttem, csak a homlokon vert vörös folt hirdette vdaztegégemet
Előbb csak a homlokom verejtékezett, wiMdauftKU- i^^pwm vetigiizftr-döt., h a "klgyó módra tastem k«»ml fo-jiíifc köpenyeg nyomán iszonyú hőség fejlődött, mely ingen, blozon át kérez-krdett, Oh, ha csak egy perczig lehetne" leheveredni] > —- _r -Jjíit a szakaszven1*" Reám Htr^hnr* mat kollégáim közül: Menjünk a szikla-csúcsra és kémleljük az'ellenség ftJőSrsét, Iih Iát link egyet, nem szabad agyonlőni. Mimiim félórában jöjjön egy len tetőről
hírt adni :_______'.
• -Jaj J Láttatok-e már a városligetből ötödször visszatérő hatkrajczáros társas-kofsiba fogott lovat, a kiben már nincs több a. tiszta, nemes jóakaratnál: hogy végig döczög a kerepesi-uton. Ilyen volt az én hármas fogatom .is. Ua legalább sóska nőtt volna az nt mentén, vagy forrás fakad mózesi vessző nélkül. Sehol semmi, csak a három felfelé kuazó baka.
Sok istentelen káromkodást hallottam, sőt ilyenbeír vettenr is részt világos pií-lanatokban, de annyit, mint akkor soha. Nem hiszem, hogy a négyezer aprószentet kivéve csak egyettá illetlen 51 hagytak volna az istentelenek. Jutotvaz ál-dásból mellékesen a kapitány úrtól fel mindenik urnák: De mi haszna. A sziklára fel kellett menni, s a ki minket e terhes útra is elkísért — a nap volt — * Szeretem a napot, ha biborazinüre festi az eget — este, azt is szeretem, ha első sugarai lopózkodnak át a hófehér felhőkön, de gyűlölői?!. mikor a hátamat tekinti harmatos virágnak; ttdüHTmezőnek, s változtatja iszappá,___—
Táborba, olyan volt áz én örszem-koik* pániáui, mint a túlérett paradicsom.
Hozhatták a tábori-konyha friss ebédjét, oda se neki. - A bádog-edények' agyre-tuásra ürültek ki akutnál őt hold száraz krumpli-földet két hétre jól hetne .laktatni yzal a vfami a aiftinr elfogyasztottunk. (Itt persze csínján keQ .hinni a számoknak, mivelhogy a baka-mathezis valamivel fokozottabb, mint a czfoileké.)
Otthon dicsekedett káplá^ ('serebogár Miau, hogy olt milyen pompásan-huszonegyeztek azalatt négyen. Leheveredtek a tábor éjszaki részében egy pompás tisztásra és ütötték déli trombita-szóig. Négy krqczár híján csaknem egy hatost nyert (Vala pédig az öaszes pénzállomány -néniknél h^t -"^rajczáiv) -
Milyen nagyszerűt fogok én aludni ■— gondoltam magamban, mikor a „czakuin-pakk" összes részleteitől szabadulva egyszer-kétszer kifeszítettem a lábamat s • egyik .kenyeres pajtásommal hármat a hátamra üttettem (ezt ajánjom mmileki-nek, a la hasonló helyzetben magához akar térni). Ily módon állottunk parancs-
sza eszméletemet !>ae*ár* 4 p^^ sötétségnek, annyit ki tudtam hogy esik az eső
Áldott nyári zivatar volt ez. V| láa, mennydörgés nélküli azébofcafe, fergeteg; melyet öreg cseppek kt-zá^ m^ a mire kompéig ér, qgy y
lik az ég millió akós hordójából
Szerfölött kedves állapot az ily* Ha csinos jó épfllt kőház első emefetfc | dupla ablak mellett alszik az gg|ÉLÍ mily kimondhatatlan boldogság ilyenkar sem hallani sémit az éji 'zivatart^ esak reggel venni róla tndomást a fej. kelő nap sugaraitól, melyek dúskálni az ittasult természet gazdagságában, j ] nem győzik szárítani a fák lucskos le-j veleit, a házak caerépfedőit, a falulw^t j
a ruczák tavának gyors áradásáL__J
Valóságos ruczatóvá változott előbb 1 j hátam, azután a boijum, a utoljára 11 bakkancsom is. Nőhettem tetszésemig mert a hol meghúzhattam volna magi-mat, nem akadt olyan ember-aiketti hely. — A hányat léptem (mert sk végre is ilyen körülmények knzottkf-jobb sétálni), annyiszor adott haagM életjelt magáról vizáradáabsn lévű -
nu Sejtetem zqn Vfittyfcogy ia őrmesteri ~f&BBmr á engem ez ~a ezoknttzn kaág
ttllenséges Őrszemet, magától értető-: diky nam láttunk -(nem is /azért MUlilol t fel az őrmester ur, hanem a minap öt pengőt kért kölcsön és_nem._ adtaim ezért csak megérdemeltem a fbntos szolgálatot), — Mire visszakürtöltek a
boszu meddig teijedhet. ® Fidolvassák a szolgálatot. A kit tábort őráüásra küldenek: én vagyok. " íme most megvallom, szerettein volna sirni, de valósággal sirni mérgeml>en. — Hiába, a kOnywéét lUBffgrfar tánulnX 8 nem mindenkinek juttatott-az Isten fogékonyságot a studiumrar
Az örmeatér tréfásan a vállamra veregetett, mikor legényeimmel indulásra készen állottam.. „Ügyes legény!" Azt hittem: csúfolódik, mert agy állhattam ott a sorban, mint a paszuly-inda, mely erőnek-erejével egyenes akar maradni.
Csak mikor éjjel az őr-sátor előtt, a hossza padra feküdtem, s felpillantottam az égre s megláttam ott a csillagokat, a kik soha ... .sohasem alusznak, a me-lyfek álmatlanul töltik az éjszakát, hogy a mi álmaink fölött virraszthassanak ; s midőn gyászos sorsomban osztozó pajtásaimra néztem, a kik velem együtt mászták meg a pilis-csabai sziklát, ir czélból, hogy az ellenségnek se hírét se hamvát ne Iftfratfifr*—szivnmfo tettem 'a kezemet, hallgattam. És boszu nem bevité keblemet még az őrmester ellen sem. Kibékültem a sorssal, mert vigasztalt a gondolat, hogy holnap nem kelj gyakorlatra kirukkolni.
Édesen szenderegtem, mint a katonák általában szoktak, szivemet nem terhelte aggodalom, a másnap nem kelle lábamat előkészíteni a szikla-törő útra. Nem tudom meddig tarthatott ez önki-vftloti boldog állapot;
__ . arra ébredtem" feI, hogy pl hatalmas könycwpp hnl-lott a homlokomra, mivel hogy a csákóin egy pár jobbra-balra való fordulat után szerencsésen lehullntt a fjemről A két csepp után sivított valaki a fülembe s nyomban reá eső zuhany-féle adta visz-
kezdett módfelett mulattatni Soha 1 csíífofgoft a czipom (pedig lett volat jogczime hozzá, mivd ritkán volt Me jére' kiűzetve) s ime most a gyásiM éapmakán oly hangzatot^ aint Hali mahh-ffle rezonátor. Mellékesen Mg* jegyzem, hogy a köpönyeg is lényaew változáson mmtt^kowie tarisznya" la (möneve: prófunt^zacskv} megtelt prófunt helyet hamtsitatlaa ceé vízzel.
Valószínűleg más is tette hsaaalft. esetben azt -a nem mindennapi tapsm-talatot, hogy valami hősies érzület szállja meg ilyenkor az ember kebelét Yaasak kik tüntetően néznek. farkasszemet ai ég foszladozó szennyes felhőivel; mások egykedvűen támaszkodnak a fa aada-rához; németyék fütyörésznek, sőt hallottam énekelöket is; én gyakoroltai magam a táv-ugrásban. A hirtelen ke íetkező bokáig érő tócsákat a vaksötétben találomra ugráltam át, niég pedif olyan szerencsésen, .hog? rendesen a tócsa kellős közepéié lerulléín. Iíven® hatalmas adag locscaaut az arczonba, s bizony a számba is jutott. Aztán elgondoltam magamban: teremtő Istwr milyen boldog vagyok én! Ha most esetleg egy női társasággal tettem volna czhril minőségben hosszabb kirándulást, s utóiért volna ez a fergeteg, ugyancsak kellene a parkplékat tartam, a pocsolyákat száraz lábbal méregeoá az elemózsiás knaarnktf vállra véus czipelnt, a azon felül meg — vicczeU a kisasszonyoknak, hogy Jó hangulatiban maradjanak. Aztán elgondoltam azt Jk hogy az én őrmesterem, kinek 1 sátra tisztességes kicsiny, a ki kényelmesen nekivetkőzött az éjszakai nyugodalomnak, most valószínűleg nyakig
*
— 11 —
mik. Ketdtttam magamat Jól érezni.
i nap, as én vitéz baj Untimat négy órára WtromWtálják — jÉrtélen parancsban kiadják, hogy bak-' tyro?* heíystt ^ciixnátM kell húzni, — utaik tudni ani ai a katouacsizma ?. -i \i .-auim tehetett egyeukeut a rendes Wftp'ésekknl egyentemben, kivéve a jutalmat belAXé, ftlM kM^El l gjtlög-iégiiak kioaatott miniatűr-Krupp ágyu. Azután mennek az iszapos, sáros, meredek, csuszamlós hegyi utakon; az eső iUir chaérgesfilt nap villogó boszúsu-pu-ftit lövell szerteszét, 9 megizzdsztja. elfárasztja ág)' az én őrmesteremet, hog£-t a bnnhőilésért meg az apagyilkos-^li is meg tudnám neki — kőlélha-iaira kegyelmezni.
{'síik gonoszak,' önzők, haszonlesők vagyunk mi emberek..Nemcsak a czivil, U|tí.ii"in, katona ia tu\ »ok jó kfoán*-sájjui elmondunk egymásnak, névnapo-kon, 5?i\ietéei előestéken, bucsulakoraA-kon egy-egy pohár borért, hanem a hol tebnjitk, kamatostul Visszafizetünk minden méltatlanságot. Nem szépítem a M--«jnt. Mikor az általam megjósolt reggel .•sakugyan beköszöntött, s a uá|> ep|?FB kezdett sfttni. mint én óhajtottam, ~~im taborban k'aflták a r sjft tn a«» r< It é r. r as én r»rmeatereni~ czammugva efiniinV i liiHiMii a cvapaijával • igen-igen édesen U^. kaczagtam. Gan m™
műi 11 iTffrmrvr ? rr j § >i TV 1»
Hftynald Lajos, t
-még
mely fu>ro?
akit áll a nagy veszteségnek, Haynald I^jos, a kalocsai, bt-' hafcátávft) érté. Mert a veszteség nemcsak a kathoKkns egyházé, de az egész nemzeté is, aitlV egyik leghívebb (lat veszttette el Haynaldban.
Nem czélunk e helyen föleleveníteni •a halhatatlan -érdiemeket, melyeket az elltnnyt főpap a közélet minden terén tferzeti. Megtettük azt, midőn a súlyos veszteség ért, itt e helyen bemutatjuk arrzképét a megdicsőül tnek, hogy is-meije ine^mimlenki, a ki nem ismerte. Legyen áldott emlékezete!
I I I I v I I I I I I I is- í II III • I I I I I | I
—:—-— -Oreg pmhrr ___
fire* ember, árAg eahar Itégi kalendárium: Kit&s időket jútnl egyre Vrrófényes aaép, napún.
Kstllé ha fú, Is na? esd jár,
- Néki mir as fergete;
Hogy hu hé nem TOtaek otthon Tavasz-napon didereg.
A virág ne vidámítja,
- TTogfká látja, ssoroow í
-----jgi,—él>i jut _
A halottas kusaoiu.—7
Vidám ifjút hogjha meglát* - Sírva mondja: A fiam I. .
-Hatványeél; A leány "ml» ■ ■
. , . óreg ember tsnga van-/
G<mh Úttti.
A templfibeli királyfi.
Adatok i nagy fraa sia forradalmakéi.
A nagv forradalom izásadoi évfordulója felelevenítette mind ama nagy éa kía embereknek, nagy és kis vér-tannknák emlékét, kik elősegítették a hagy forradalmat, vagy a szabadság eszmejenek u^Iba AUtak, bogy ete-
ragadta, hogy nem. akarta fényét állását gjL odvamáJ feláldozni, mert tudhatta, bogy testvérét ugy aem segítheti trónra. Azután a^templeből való 4szökését Írja le. A királyi ház barátai royalista ér-zelnlti (irAket csempésztek a fogházba. Ezek ópiummal elaltatták és felvitték a temple tornyába, hol régi lim-lom köze regtettek es táplálásáról gondris-
t ükkel lakoljanak gyászos vakmerőség kodtak. Helyébe egy bábát tettek ágyába.
gÜkérL^Megsirattuk XVI. Lajost és hóhérait^Hlml--egyaránt bűnösök és ártatlanok voltak; mind egyaránt nem érdemük meg -kényeinket s mégis mind Ártatlan, mind bttnöa volt. A király, a ki -oly jó és 4% gyenge volt, a ki oly sok jút akart s oly sok rosz&t -tett;" hóhéra^ a kik oly embertelenek voltak, de az emberi jogokért. harczoltak és haJtak_jneg. Mind megsirattuk oke.tr
Mikor eltűnését megtudták, a fogluLz őrei egy néma gyereket csempésztek a bábé helyére és azt megmérgezni „kísérelték meg. Hogy némileg megtartsák az alakiságot, a temple, orvosért, !?(&&• saultért kflldtek. Kz rögtön felismerte á mérgezést és barátjától, t liopaitjy^gr-s/erésztol ellenmérget kért. Kgyuttal felkérte, Jőjjőn, Dézze meg ő is a beteg gyermeket, mert ugy rémlik előtte,
('iák éppen agyat aem, Azt aa egyet—hagj & beteg gyermek nem a berezeg
nem, a ki egyedfii volt ártatlan, a kl „legtöbbet yenvedett és legtöbbet ve-^zftett M gyoinek XVII. Lajost, a koronaörököst • —század ekjéig- {isme-
retlen történetírás Lajos tróuörököst ei;vwerfte»tagyotikiiiiiztattak embeiUlun ftílíigyelője és gyámapja, Simon czípész álttlr^^ ojn^ történeti katatánolL azonban kSlérllették, bogy a szeren-" rsétlen királyfi nem halt meg bflrtfi-nében, hanem onnét kiszabadult. Mindent, a mit- róla eddig felderítettek, elmondok.
.— ..Mér I yapfJaan nrslkmláss^ ^fi méX
inkább XVIII. Lajos alatt több k&laudor jelentkezett, azzal az állítással, )t<igy h<»gy ők volnának XVI. I>^jős ga, I^p*? nek kivételével Valamennyiüket törvérry elé állították. Gazságnk kisfilt 8 több évi nehéz fogsággal bttntették őket. Azt az egyet pedíg, bár maga követelte többször, hogy állítsák t)ira1 elé. a kik megvizsgálnék jogait, soha sem engedték törvény elé. S ka tulban-gosan követelte ezt, egyszerűen kifiz* ték Franciaországból. Kz embernek neve Xaunriortf Vilmos, foglalkozására órás volt. Élettörténete felét emlékirataiból veszem hK, melyek 1832-ben Lon-dimbair megjelentek-; -másik felét liivatalos iratokból és oly emberek emlékirataiból, kiknek Inkább éntekök= teá^tt^fl^^íty^TWtot^""rfisBieriitj-h<»gy XVL fia.
Naundorff dauphin% korának leírását a híres versatllesi úttal kezdi, Azután áttér a varénnesi atra és augusztus 10-ikére, a királyság bukásának és a templebe csukása napjára. Majd részletesen festi a királyi csal & Inak életét a fogságban és állitásainák igazolására hivatkozik nővéré; e, Angonléme her-czegnőre. Augoulóme berczegnő, kit -\'ant>d«iHf" késojib ig és levélbelilég ia kért» hogy t^nn mefletts tanúságot, -H;tHgftf**Í4 l^ulig, mint: A iigottléme lter-czegnő emlékirataífiól kiifinik. meg volt győződve, bogy XauudoHf az ő leHlvéir. X tiWzpgnAt p haihtibtn gazságra az
Chopart igazat adott az orvosnak másnap mindkettő mérgezés következtében meghalt. Pe a néma gyermek nem volt rávehető, hogy őreinek meg-tegys-A aamséget, megbaljoir.
Hát hoztak helyébe egy angol k<»ríisn saenvedg ^Ét^flH u ki volt a 5 nap malva meghalt. A herceg Uiaui mosta hűlt ^mje'fcrt t'-Jvitt'-k ir héfczey tietyébe. wfc fw^ijr nwánnu-JÍBal elaltatták é« a kopors/>l>a tették. A halottas kocsi ko^Tri^jabol azután útközben, a koponsó alalti $zekréoyl>e rejtették, az fi es koportíU pedig a. Samt-Marguerite temet őben behantolt^k. Mikor a herczeg.eszmélethez tér, egy ~ Delmar Bevfi svajezí jiő társaságálmn "Találja magát, a kl a ti'mplelwn fnfr ittík át^ltOzve, őrt állt ajtajánál. Kz az asszony elviszi a vendéei felkelő sereghez, de* csakhamar ismét elfogják. Innen is kiszabadul Montmorin gróf segítségével. Xsundorff azt áilitja, hogy Beauharnais Josefine asszony- volt legfőbb pártfogója. Ebben lehet valami igaz. L Na|M>leon emlékirataiban, azt mondja, hogy neje, a császárnő (Beauharnais Josephine) gyakran emiitette előtte, hogy a danphin éleiben van. Asszoiiybettéituek tartotta, de a csá-3záh?Ö addig ismételte, hogy Lajos berezeg^ kiszabadult a teinplél) 1 és bőgy • helyette egy fires kopni sót temettek el, mig végre elrendelte a herczeg sírjának megviZjqaráfáKtt. C^akw^ati aat jelen-— tették neki, hogy a Saint-Margnerite sitjában Üres koporsót találtak
A danpbin most Montmorin. gróf ki-, séretében Eómába menekült. Ám Beauharnais Josepbin fétje, Bonaparte tá-„ bomok ide is elhozta szuronyok: begyen a szabadság eszméjét, a papától szertelen zsanxtksággal elnyomott nép fel-lázadt. Kóma elkeseredett uti'zai kar-ezok színhelye volt, Ez alkalonnn^f — -a- tán-TOn-is véletlwtisOgliüb a berezeg gróf menthet egy győnyőrft czeget kísérte
laza
kuryitM
t 'stikis ő és«MOntuit>rin K életüket. (Seléilejk é» 1.7 éves Uány. kí a. ner-»da£t&ztek . Hajói a s^tll-
r í


"TT~r
I s

tak, hüfy majd Angliába mattnak üi-Kuben elfogják a herozeget, vissza vi-Fi snodaomágba és a börtönbe, ^ csakhamar kibocsátják, miközben ^ruan meghágják neki, hogy többé uií mtn'ésxelje lábát franciia földre tanni. Azonban, alig hogy iéhány napig rMÖd. iyra elföpják fr tW-ig tÖf-gá^bsn tartják. Ékkor ismét kiszabadni )iontiítoFÍa éa az életfogytiglani kon-isl nejének, Beauharnais Josephinenuk it^ii^évei Barátai most aikudozá-yikbn l"><*sájtkóznak a provencei gróffal, rkés«*bbi XVIII. Lajossal. Ez nem h^gnmgy vonakodik Öt elfogadni, hanem i^f ellenségei és ftldösöi sorába áll. tüneti ha elismerné, le kellene nmn-.{aiiiii a reményről, hogy valaha Fran-oifturszág királya legyen. A herczeg L aast Mannheimnak veszi ntját Enghien ' herceghez, a ki femerte létének titkát. >trss>bnrgbas azonban újra elfogják 1809-ig börtönbe vetik, innét ismét Montmoiia' és a császárnő Ha, Beanhár--nais .Kaigim alkirály siahartitják ki Montmorin társaságában most Csehor-- utazik a hrannsnhweigi hnir^'g-héz. kitől ajánló levelet kap'. Berlinbe. iffiftzjmn- még kétezer elfogják, sót" Mőutuiűrint V feJjEáfc ö jsmét hgg-~~ba<Inl és végre Berlinbe jut.. Itt a had-*regbe akart lépni, de mivel nem vol-ttk iratai, ehrtaatották Kkkor Lecogae ■torlini rendőrfőnökhöz fordult- éa^egy bwbó iratot kézbesített neki, melyeket eddig kabátja gaDéijában tartott Le--íutjac rögtön. Idimerte XVI, *baj"> kézírását és az iratokát Hardeiűíefj: ÁttsAékanczeBániak adta át. Harüen-Icrffol a lnitoUt többé sohasem kapta vissza. Csak is annyit " tett a hercze-ffért, hogy Nanndorff névre szóló igazolványt állított ki számára és ntasi-tatta a spandaui városi tanácsot, hogy vigyék íol polgárai sorába, daczára annak. hogy az el'irt irományok hiányzanak Nanndorff itt mint órásmester települt le. E mesterség, mint tudjuk, nála családi hagyomány volt. Spandau-M Brandenburgba tette át otthonát. Iitt ?r {Rrstamesteren elkövetett raMó-gyilk»sság és^ pénzhamisítás gjantyába keveredett Ártatlanságra kitűnt, mé?
fa J évi Ír«*njUTprmmilfára it^HAk i-haIás
miatt, mert a tárgyalás folyamán a Ifranczia trónörökösnek adta ki magát. Ite niéír Cárságába se érkezett, mikor nár ott vírta a királyi kegyelem. Har-denberc tanácsára most L'ressenbe ment lakni, magával vive nejét is. egy csinos Mgári leányt, Kínért Jankát Itt rögtön barátokra talált Petzold állam-&>>sz. s mikor ez méreg által kimúlt. *nn?k utóda Laorikns, a nagyhatalmak követeinél Nanndorff igényeinek megvizsgálását kérték. He Láurikust is ntftnnérgezték. Ekkor Nnnndorff dha-úr».zta. hegy Párába- megy.
Naandorf már évek óta hiába irt nővéréhez, Angonléme herczegnöhöz, nagybátyáihoz: a királyhoz és Berry
heffeieghea. Azonban alig, hogy Pfblsba árt, már is lelkei pártfogókra talált Rambodtné asszony, a ki születésétől a temple-be záratása napjáig mellette volt, és anyja egyik ndrötiMgye San Marco de HlUiaíra marquisnö és ennek
azoknak feltűnt csodálatos hasonlatos* Hága által Mária Antolnattthes Éppen Páriába érkezésekor folyt, két csalónak a pöre, a kiket, mert Lajos berezegnek állítottak magukat, töpb éri kény* azermnnkára Ítélték el. Nanndorff három
ELFOOYOTT a NÓTA. Mar**Uv TUnmél lajx*.
férje rögtön felismertek. Kivált míkot éven át hiába kérte á vizsgálatot ön-
megmutatta jial vállán A.gilamhslakn, maga ellen. Pediir ö csinálta a legna-
anyajegvefc Es ráismertek a volt udvar gyobb zajt; külön lapban védte é*
valamennyi meg életben herö szolgái' követelte jogait, sot nyilvánosan J )au-
és tisztjei. A kik pedig nem ismerték, pbinnek czíraeztette magát. Végre i>
üjryet bo&ouia n^ígtotUik, mis; vegre * egészen elaludt. Kern is éljlfcdt tflftbe . M, csak 4«> év múlva Mikor't hambord
veszélyessé kezdett válni aa uralkodó királyra nézve,. Egyszerű mintóterí rendelettel kiutasították ac országból. Londonba ment hol kinyomatta emlékiratait. Ez volt utolsó fellépte a nyilvánosság előtt 1845-ben, augusztus 10-én n legnagyobb nyomorban még-JiaíC Családja -hosszabb ideig Preaéé
-

dott A XVI lAjm odvarábaa mftor fél fe»% kütm H skk * _ dalt emberek mind eskfl sJstt állították, oeerg egyik—AMeaM Pékípt* bogy ők Nzondorftían felismerték a (tytáet még rgyre ka* ~ daaphiut Augouléme he czegnó és egy- nagyainrják«* AiMá kárét mmn?e kori játszótársa Lámhefoucaald berezeg a Nam»d'»rf-egy aMf asei mm a, pedig kitérő választ adtak A bíróság- napirendtől Hárma év alán t/te ^ nak pedig volt esze, határozott valló- kot kötet Jefeat awg e Unrt» máit nem követeinktojak: Végié zi bwt kimet*tjak. Imgy Jtaand'** ^
. XVII. Lajo^voJt, #e fcafj e en^ cfétka L^jés berezeg aam rsH « embertelen Simon etkpé*t áMamfc hanem koronázott gazei*Wffkn*á «ae tikai áJdczaOT^
Ilit l t Ilii t f MtHtMMli
Aa il)ukomak.. .
Ai iQik«rittk iniímMiihi V ismm kél a éajkasaek . C«#( UÍ|| * ri«.. - . és Mim t4lit ábráadrUágka tétéit
„Kit tél m Op»r»aeaiálm A MMSÍ TSawéihtWlb*' M^M
Kzjr ^HvWfkM^
K^ü^ti ítivxvíji, ArSk^.
egy asgy wáhiérfa _ Kára sl z i^rapr s híijjv twri| e#y JéJ*k a* ftr^n, jjarkákjak ilikn a tinű.
la j#M «cf 4#U« kéa kwfltt a MffiubjdiU ét a Uajtvl. Éíf frjs fra> * ■' attfckáy a fiai.. Rí htlwa Heneejejéet.'
(fli a il mm Utol «ml Wfiuiita^ Tan jrUittlrhaa MiláriÉa,l I Xtht mi Máa la ottan ééaati Ha tavanwl knaaéd áHac.
VIRÁGOK KÖZT.
ban tartózkodott. hol leaii^a Aniélie, .Mária-Antónia kinilvnöhőz vsló csodálatos hasonlatossága által feltűnt.
Alig hogy Naundortf Parisból távozott. a király megcturedte. hogy jgé-nyeit egy bíróság uifgvizsiralja. Azt hkte, hogr a kiitta síi ott Snmuloiti már
kai IBafáB¥Wa ftmptk* fsrim.
lel, csak 4t> év mtúva. Mikor t'hambord gróf halálával kihalt a Bourbonok ara a bourWifcták ekkor Nannd»»rlf AmTtía kisasszonyt Páriába hozták, hm'zesr-nőnek czimezték. és rniut ltourbon.trői
---- 1 - 'Hí' - --—--------- ----V-------— ------— — .. .........—- —' "—w -—"" " ~~
w«m árthat neki ÍV maid nem csaló- jelöltet állítottak szénibe s párisi gróf
' A l«ká-fca H * ll«r> «tWI»i Ml krláls . .
!•<•! . •mU f mkr rl»>r. . Ilafr Ur Na twtark h mrmmu ri m1i*i V . t - s
a m4» iskásksa satg hrt^saaA -Mimleai ssirs «j Mfss. . . kiMamrlva h*va lár W
"n*» ^NBT afc rfti1 saWy aaaijBW^**'****"^ Snn Imi ayaffta, plkraSw!
a kaay aa sst« rxjoutí H a asl*seá»
it^ sl Vai volt tuínd kisaéit* ii' i _. . - _ . . i, itwy as un mim
H kiawM ir.íjr kása fc^SMB-k,
Maaayi ha aáá elit párra?
a míg egy tíjs^li aaitrr letaél, S altka rakaáé kiaeavid be Monti kóaaj gyei amita> v
r fájé g/Sli iliasil Úttal rrft atai fassia«aV
ttk m Uaá m ! lat a anyát ^t*tt tllS^ lijjiTiafiis fttartstf. —- fcha alt aa at>aa Mlaá talaa eí mi riMritrá ^ ku krlyAk bmh i4ék sflila.
M " H/rém Maaá
I—w
LEN A.
•ivranio iiRiuio HEGEN v», ulu^ toMtette V SfÖCS OSZA.
(Kolytaláaa) * % ~
Egy t{ üm t Leni elsteben ^v uap valami egészen uá arczkííe-I fejjék, tekintettel lépett barátnőjének jpltiálft Elvira.
~ tta'*vegyült tekintetében a boldog-^ a nyugtalansággal, a büszkeség k a Yélénkséggel, as élénkség, köz-Iftsaység & titkolózás 'vágyával
ftimtjári egyedül akart maradni ilfal, mert valami érdekes és titkos dalfut akar neki elbeszélni.
Ax -ex4 kereskedő leánya azonnal ^jesitette főrangú barátnőjének e ki-í-insigíit, s es kOaölte vele azt az édes, iirápa titkot, a mely egy tízenhét éves tamvkat olyan nagyon boldoggá szokott UUJÍÍ.
'ffrinr szeretett és joggal rwnéUur josjilHfiu tudta, hogy szerelme viszo-vau .| • tiatal ember, a ki szívecskéjét iwfJ»bogtatta, mindennel hírt* a jű mk \ alakit kedvelné tehet; fényes névig; gazdagságai, efötékenygéggal szek I kmmel. és jő hírnévvel—fiatalsága mellé.
Egy nap nagy örömmel vette észre, bőzv ntaik mimltfatalaa találkozna!? Ha színházba ment vele találkozott ka templomban volt. akkut meg n- nraj-totta át neki a szenteltvíz-tartót.
Nemsokára be is .matathatta magát j markinak éa márkineuak. gyakran nét alkahaa a kk féánynyal tánezolni. s rnnriannyiszor közelebb és közelebb jutott a szivéhez > kevés sióval is sokat ualutt mondani, s hallgatásával is meg; ta>lia magát előtte értetni Aztán nap-rvl-napra gyal(ortabbakká lettek látogatásai a Santafiora palotában: s az Klvirs szülei folyton fokozódó rokonszenvvel fogadták, atert kiváló szellemi tehetsegei egészen elbájolták őket.
Kínra édes felindulásai látta, bogy Itt egy vidám, boldog, a minden szo-»«ruNÍgtól, szenvedélytől ment regény folyik le. melynek még csak utolsó fejezete — a szerencsés, bo'dog vég 4-vm még hátra. ~
. S ez a boldogság valami qj szépséget, bájt kölcsönzött a szép fiatal leánynak; - Léna legalább azonnal észre-vette ezt az ó kedves kis barátnőjén.
Azonban o ia különös izgatottságot érzett Elvira szavaira
F.ipiruJt, majd összeszorult a szive: n&m ki len az, a kit ó areretni fbg?
Szerelés! Erre az érzésre nem m fondoU máig, nem sokat törődött vele. «« flridnt^ ksgjrm^eft lehat. De ait látta aa Elvira nagy boldogságáról, jggy valami kimondhatatlanul édea boldogságot rejt magában
&»k*«ok kérdést intézet t azonnal Elvirákon. 3 a kis márkiaó kimerítően, lelkesedéssel éa szeretettel MfH mm-
dett «gyefo kértlésem; a ^xereiaiu ékes-szólóvá tette őt boldogságának ecsete* lesében.
Léna ugy szítta magába az. édes beszédet mint a' szobou Ifií -hossza szárazság utáu az fldHŐ esőt.
Kz az uj érzelem egészen ismeretien ábrán Ivilágba ringatta őt- . felidézte emlékében mindazon férfiak képét, a kik szépségét megbámulták, a kik elragadtatással üdvözölték, vagy szóltak hozzá; emlékezett most már tisztán, hogy egy csinoSr-sugáriQn milyen édesen, milyen hosszasan nézett reá. többszőr epedő tekintetű, nagy fekete szemeivel
Hogy ki ez az' ifjú, azt ő nem tudta.: nem is látta már régóta, eddig talán nem ís törődött vele. Haneni most' — ez édes órában — tisztán tinit fel előtte képe, nyúlánk alakjával s édes nézésű nagy fekete szemeivel.
HoHátm először? Nem tudta. Ha-" ue&4ftJmitá» hogy már akkpr is egé-&& átjárta tekintetének, a melege; s. aztán akárhová mAit mindenütt érezte azoknak a fekete szeméknek esdő, könyörgő, epedő,— má)d eleven, öiflmniH téli, büszke nőését, —' ha véletlenül hosszabban esett reá tekintete..
Aztán mindennap — bizonyos órá-
utes komoly Mig, a toií «tt ült a homlokán, a tftz éa égő szerelemen mi nagy, szép 'szemeiből sugárzott kí, avagy kitartása- nyerte meg, a melylyel mindenütt kisérte őt? Nem tgdta. de érezte, hogy ennek a fiatal embernek a képe folyton Ott !ebegf ott kisért elölle; heves vágyat értett magában,' hogy végre megismerhesse: mert eddigelé csak ismeretlen, titokba burkolt ismeretlen volt előtte, a kivel még egy szót ^eip válthatott életeién. ,
VI.
Az isaaretlen.
Alberto Peiigni-nek hívták, éa tizeu-nyolcz évea volt.
A szerencsé megáldotta őt földi javakkal, — talán többel, mint a menynyire szüksége lett volna — de a balsors . megfosztotta őt már kiskorában édes szülőitől.
líokonai, kikre a fölötte való gyámkodás volt bízva, beadták egy jegMiita-nevelfiutéseibe.
Alberto tehetséges, tanulékony, ji^ j^iBdaütltt teqnéaact tidt. de hajlandó a túlságos lelkesedésre, sőt mondhatn«>k: fanatwwasra KépaelöU*-hetsége nagy vott, majdnem a tnhaighf
ban — .két, három, négvsaer is eínient -sieirtett marébanMtvérakat
építeni, félrevonulva gondolkozni nagy <lolg<»króf; többre bersűlte a csendet a zajos életnél, az olvasást a beszédnél, a kérést at eröazakoAkodá^aál, aa dozatot a kuidejémffétr: g
Valami titkos vágy lángolt benne, a mfely nagy dolgok véghezvitelére ősz--..töoözte._JLTgy volt teremtve a lelke, hogy mindig csak aagygyál, j«»val éa nemessel ép ezért többnyire ti*
tokteljes, misztikus dolgokkal — tudott Fogja kőzni.
A tőrténeimet, a költészet*!, tanulmányozva, tele szívta a lelkét Itolnti fenséges dolgokkal, -a. miknek eredmé-nyeképen folyton előtte lebegett a.di-csúaégnek. _e veszedelmes syrénnek csábító képe.
Nagy, nemes akart lenni s ezt ugy vélte elérni, ha valami különös eddig kallatlan áldozattal, őnmegtagad*'! hőstettel lepí meg a világol.
Ábrándjaiban hiiléri^nek képzelte magolt, a ki lirjáijn a vÁágot T^rjintarfi a műveltséget, és a keresztyén hitre téríti a mohamedánokat: költőnek, a j ki az angyalok nyelvén énekli az örnk igaz és örök szép diadalát, szebben mint Homeros: új Xávérnek látta magát, a kij kereszttel kezében hirdeti a Krisztusi hit fr.nségét és
TeQes meggyőződésével hitte, hogy ilyen nagy dolgok véghezvitelére van elhivatva;.nem tudta, hogy melyik lesz a három kősfkl, a kérte az istent, világosítaná őt feí küldene neki fénysugár!, a mely IMS könnyítse iráaiára a
"Wlwtist;-.....• - "" "•
(Fdjt Uf.)
lakások ablakai alatt; lopva fel-iefae-zett, ~ néha hoaszasan raita felétette szemeit az ablakon, a melynél ö fllni szokott—■ sokszor megleste, mik'tr vs-lahová ment, — távolról követte. ...
A mint így elgondolkozott, e^ébe jutott hegy épen az az őra van. mikor az ismeretien az á ablaka alatt sfokott sétálni 1... U
Öukénytelenfil is kitekintett s ő ott nritf >ekitámasako4va ^gy ház falának, az ő ablakait nézte, ngyanazzal az epedő, kérő tekintettel.
A leányka olyan mozdulatot tett mintha vissza akahia húzódni az altiakból; s ekkor az i(Ju olyan kérőleg, — sőt szemrehányőlog nézett reá, hogy nem volt képes az ablaktól elmenni: maradt s önkénytelenül is élénk tekintettel viszonozta az i$u üdvözletét
A leány mosolygott, -a aa tija arczán a hirtelen, váratlan örőmsngara villant megi valami kUBBim rágr ^ szeretem volt a tekintetéből, M4*ig mosiulygá^á-ből kiolvasható.
Lnn ismételten, mélyen alpiralt a-lassan leejté a himz rámát, a mely mellett dobozott
Ez alkalommal feltűnt neki, az iQu arczvonáaaínak gyöngéd finomsága*-magas éa derült homloka, úrias, de kissé komoly vise&edése.
Visszagondolt Elvirával folytatott beszélgetésére. Ismét feltűntek lelkében azok az édes dolgok, a miket a kis leány oly szépen tudott, elmondani — t 6 is vágyat ériett magában ? i e-retnl; éa szeretve Teant
Ki lehetett az, a mi annyira vonzotta ekkez a fiatal emberhez ? A n
I
at az elsó emeletre jutunk! a mely kizárólag k JMÉT—
i iiúiininiiiyMh ii i nliiljiiiiili n lnimuiii|ljnH . , fftgUlja BragiibiW tnui/ii^k/ti l^^yT^pi"'
A mull 8K«mlmirközölt talányok megfejtése: A képtalányé: A turlrtl remete. A szötalányé: Krzelem. A esétafrejtvélyéT A hun utódok - Váradi Antaltól.
A ]o Irftkttaék
Egy Igen gazdag Örtf nóxiek M volt ft is kitt, hogy /venként Ünnepélyt rendaytt I jjlimennyl rnkiint miglmtr, i kik termésietesen sokan Orfikaéfee saánmottak» *sidag rokon halála után. Egy ilyen ha* pélykor as öreg nó, nagy családjára cxélesvs, igy kiáltott fel: mily .lieióéslélek wlé látvány ennvi virágzó tarját láthatni ffiftfl* körül, kii mindnyájul ugysnaion tdragUI hajtottak*
— óh; ~ mamii a JeledMk k«.ia» « egjlk s/.oinneűjAhot, w a mjek még lakié -vliátfiiiuiiániT. na a tarts a $14Wa van.
MULATTATÓ,
Sejtelme súgja.
__ virigiUii tanéin-^ mit gnrfllftl, mikor fog utí uj ftsiökös ismét mutatkoani ?. ranárjnlüU ^határujU)tr tii^fon): ftsázti*
év múlva, - " . —---
VÍisknIo lanar: Miből következteti ezt V Tnnárji'lMt; Sejtelmem súgja.
FEJTÖRŐ (M
H L 0 tn i 16 ú: Dehogy mkéú,Jm hatnád, hogy a sasmsrat e világomé n/.okták abfakolnl I
Az ú] királyi palotii.
(Ybl ler vésető). i
Minden magyar «Mid»ort 'Ménkrn i^lrkwl, liogy lts**e uj királyi palota, mert a mostani nattk , | iifn alkalmas arra, hogy mímt»y&Juw|* ohflj' ■ iáaát a magyar udvartartás, WÍJölftljék. Hogy sirályban raegran u Jdakurgt, títlóliy-aág erre, hogy már évok elótt meghízta a* ez «Wb*u megboldoguJt Ybl Miklóst uj királyi palota terveaetével. Ybl o tervét elkéisitetto a fl felsége ast kivitelre el ls fogadta.
K terv sserlut a* ój várpalota homlokzata a Krisztinaváros (Buda) felé fordul és a régi várkastélynál két szérny•épülettel ugy van összekötve, hogy ai áj épflletréss bezárja « BíaiUfll nyíit, a várlak elóii elterttló udvart i mind a négy oldalról tárt udvarrá alakítja át,< A rég) kastély am* helyén, » hel a üji»terent illegj ép&latrési épfli. a'rég/ dílitéreíá megnagyobl»ítá*a coljából, i es által a díszterem as eddiginél csaknem felényivel nagyobb less. Khhez yjjjg: as ezéis dísztermen kOröl veaetó karzat járul, a mely * ktfnmtt közlekedést kófvefiti a lerfefe kit oldalán fukvó tiibbi disehelyiségekkel; a nélkül, hegy as Si
termet igénybe renni kellene. K/enkivül e terem máaedik emeleti magasságban széles ' diazes kársat vaji, a mely lehetővé lenti aat/ -1 bwgy >i gra*ággytü«s megnyitáaánál éi mái hasónfó Ünnepségeknél -a kósóniég is; jelen lehessen.
A nagy ésdiases. felülről vHágitoit fólépcaón |
riaknem Vnzvg^kn&l a király lakosztálya mel-— -lett iekssik i régt láa^lyban ég e kii lak-nut&lyt míp. fa tágai folyosó kAtí fttssa s kuzotlük i wk e«y nagy étterem rf pár venilAg-fmndórterem fekszik, a melyek körül a király nak lakhelyis(;gei czéltzerö módon vannak elhelyezve. K^ emelet máaik része s tfösitpv kosné lakosztályait foilalja masában. a mely a trónftrókfta lakosztályaival Osazeki'ittetésben / ilLAiöhM helyitcgok a^ uUvartarÜi rz^ljaíia s a szolgák lakáiaiul kzolbálnak.
Jtéptiliiiy.
Ai s4vsron.
fílcseJódnl akart egr sgífkely 4 ^ jávai • s mint látja, nogy ss u re^li abrakhoz a xal>ot poro/ra, íikiáji kinek rásod azt a sslwt 'joai^T riak nem nekem?
fiánrtjtvésy.' .
a, 4#, "74, 46, Eiy rémek maira' vf^áték
IM __
h aü ofi oi A ki a meftar»é|^t nia|a« ' • n> l> M* M 7,1 fokra 14, 4ö. 44, Allamkormáar«6 hivatsl.
— 4.H4, c| 11^19, II, se. A konvédaág ékaja. |M,54.14, 36. Sl. at, 4Sf4l. wátftóiáíiiirtl 75. JÍ7M, AKh !*»»|Wl4á«é»al.
H, 71. 3. Ö8i IS, 16, OH; I, ú—at~
Te, ?o,M. En^ilmá^,
JI, iiv jl jflj.Tii mi tíi ■uijtal aU'y4M, ^^ eisojt.
S, 77; tl, 17. SS, n, U, >. 1. Etpadif w«HkW Jífibojlárjji. i"í (ni (m ah Wm^'lonl Kan Sán®jr «a# •ÖJr**?'^ htlyt.
M, frl, 05, v,, ft, 9, sa Bajor kliraalitu* ffégfbély.
n, rt, m M)f :n M..HT Msmf métfné* - —
"praSTöö' m) si, |4,4S 71 Falna) &ud munka csürken, 1,3* 74, 7."í; 70, M, Ú, 79. mely pfyAttal mulalaég la.. ín, SO, 47, 41, 41, 41, »J\ Kaluii kertjeink illaloa n»»-S4, Sl. vény. ti, S7T Ta04úaiAeaka. i-n, Ai.Abixi iyarek autája.
A kolosszális kóalapzatok a 'rajtuk nyugvó ksitélylyal egrtltt valóban nagysierfl látványt nyújtana^. Ehhez járatnak még aa ój út epi> téae által izükségelt lejtó* falak, a melyek s Krisztinaváros feléli hegyoldalnak feetói
- diizt kólesönöznek, Kemkev«*sl»é diszrs^lftvánjt nynjlaaak.M épltkejéigk-i* (ÜtátMyezéiek ötaí avert területek, a melyek a várkert megnagyobliiUsánl és diisitéseft} izolgáinak s avárkerwt ilkegy énei területekkel gaidagitják.
Ilyen és ezekhez hasonló átalakulások azok. a melyeken a vár e része a legközelebbi évekfceajá fogjmhuLJU-Asiset munkálstok, Iteszámitva axutskat is. a megállapított épitéfti programm sirrint ^z ávre tannak tervefveT ~ Az elsó négy ér a királyi várlak fölépítésére, az utána következó három év pedig a n-gi diszterem Italikitáaára van szánva, i as utolsó . három évben fogják elkészíteni aa Araég M.
- _a.|4gdiepelytél éi T^aiiértct as éplteiP kdlUéf k mintrg£ hst míllU H^etnázezer forintra mgnak.
Biivősrejtvény.
£ )>outok helyébe n betttk akként helyesen* dók el. hogy. a'két leghosszabb sor felfllrúl lefelé és balról jobbra olvasva, égy nemn«g Wbnsyr jeiezOnk nevét-adja.
•Ak alakítandó azók értelme: t, lletU az abérxf kdzcpéból.
2. Közlekedési esikíiz,__
lVziny álíatka. í' Más szóval 6reg —r-—-
• A. átirat .
ti. Hircs featőmAvész. - 7. Kgv erdélyi napilap. H. A közbiztonság óre.
ilyen legyen a férfi* lt). Sxerenesétlen, a ki iíyen. H. Miíssalhangzó.
A kasiárayábss.
Parancsba volt adva, hogy minden vs|éé való katona a rapporton kérelmét a lefaan ' némstQl adja eló, a mi elónyére fog
Kgv ssék^V baka az njjasmellény aM diUsá véseti váló kéreimét s kspituT^ jpémetol Igy adta el4; fHerr Hao^S leh bitté mit gehorsamt, laiien sie Ornelleiben kerdeucbvorversfrontn arhea]"
'—^ kérdés.
A falnsi tanítónak, kit tanítványéi smé szerettek, de a község tanáru gy iIjm^ rosszul fizetett, nevénapján ékei* rimaait ftan adózott a kupak-tanács a4 tálogatett. kivánsáfokkal bővén elláttik, a végfij ^ harspgtaió éljenzésbe tértek ki
—^KAszüMnu-fi^irn, hfljy éltiüite^B^g^? monJjalokj^eg, hogy miból. i
Termés és dérsms
r- Hány hordó bofa lett az' eklé^jgjfc kurátor uram? kérdésé a pap.
-.Kát kérem aláean, lett rplm ia»t de addig Okoskodtunk Sálira Hé^er egy^r tanáesoa koinám urammal, hogy ötbe Um rlloituk. ■■ - , -
Herbai áliHás.
-Kgy 'jfimlmr ürí ember, a ki rsak néha adott életjelt ónálló véleményevéi, m alkalommal halíotU* hogy Blahánet »zrrf^st diraérik, mint a népazínhá^ sót míut Mafn* ország' legmagyartflib' móséiznójét,.
- ^Mksoda ? —v tátott kflzM lelkseMü kigyoít arcze/al én el merem hogy Klaháné uz egész v.ilás leg g y a r a b b in A véazBóje.
Csodálatos taiálkeiáa.
Jancsi: Mondja meg csak apámuram, Óír léniáén születtem-e én ? Apa: Qtt, édes ftam. Jancsi: ^éd'a anyám Kreaaleténybe' ni-letetik
lipíu.-Otl^kéH^' - " rj
Jancsi B hát kied"%ol Ssfiletett é3*s lj»í-Apa . Bikszidon, mi bajod veU.V Jancsi: Méges nagy csuda, tat ip essietalálkoztnnk! '
Az új királji iMiIota.
% ,'», ÍVN tervesete).
Minden mafyaz embert í'lérekgajideiftfj, bogy lesz-e nj királyi palota, mert a mostani szik s nem alkalma* arra, begy mindnyájunk obajr UÉTtlatgTír udvartartás, teljesedjék. Hofj
ii ^ .yntfi A A.afcyaé. A ák Aj aévarea.
PEJTÖRÓ •
1 ísrjaffiX__;flQKSSÍ I javai a a utat látja, h®gy as aa aévsrs*
f'WfMp1^1^ V # remii abrakkas a salml sM iUOlt
a 03gTXT klrülblo Segvan a jóakarat, bizonjr-erre, hogy már érd előtt megbízta aaas évbes megboldogult Tk? Miklóst az nj l irályi palota tervezetével. HU e tervei elkészítette a 0 felsége azt Időiteké el is fogadta. SÉp
E terv szerint- as ij várpalota homlokzati, s Krisztinaváros (Bada) felé forda] és a régi várkasíélylyal két ssárajjépiletlel agv ru Összekötve. kegy ss új épt leirtsa bezárja a mostam nyiit, a vártak előtt elterülő udvart s mind a négy oldalról zárt adtarri alakítja át.
Arég kastély ama helyén^ a kai a étsfftrem vsa, áj épületrész épül. s régi diszterem megfagyobbitása czéljábé^ a ex által a disx-az eddiginél csaknem felényivel nagyobb leev. gbhes -még av -egész dimgiSHi körül járni, ájneljr á- kiaayt kózle- • krdéat kHiHiti > t»if krt tfgiTia leSHJ tSbbi dkdieluaégekaet a nélksi; baay a* ünnepségek alkalmival rmdesea laltömdti Uímnl Sjg—i Mléue. Ezenkívül e
terem 'második fHeti tnagssröghsn aaéln díszes kacsai van. a mely lehetővé- tcaxi ast, bogy as orszázivüléf afffylMfU*1 ás fi! kwaalá inni pjég* kuét a kSsüsiég k jéíi leiem. ' '
—A nagy és áMUft, Idáiról yuaguett fótrpeaóüT át az eleó emeletre jntnnk.a mely kizárólag a Waltftiiwk es walÉJJiffc £ lákésstályait foglalja m*cál*ea A tronürnkös talonul)a -
mbetf közvetlenül a király lakosztálya neL___
"feli ftteHmg kssldy bss iriialakosztályt azép ée tágas folyosó köti össze s küzöttük csak egy nagy étterem a a pár vnulegr
X «
Szástrejtvéay.
S. #, 74, fe Eiy remek McZK lilJÉti e aaa aa. w. m. . ...
■ ■■■liljr
i ái Nkaaa M•
a, 61. »», w, m. m, m. 1>lMI,J(fclwfcSwitoíetl
14. n. -1, ü. u "
14. tt. m, t>. tt.Ts.aa.". ■-sbs*. m. ea
jávai 9 a adat látja. kegy as as advars* reggeli abrak kas a sabai peraisa. álklált
Kinek rázod aat a iiiil »j«an*<M csak aem nekem 7 Saom«zéd Dehogy a*ktá, kiaz Mt
____trvöígwí* BT"
ookták abrakalal!
A kaazársyibas.
Parancsba volt adva, kegy minden \slaj»ti» való katona a rapportoa kéretmét a HháIm németül adja eU,'a mi eléayére .fog válni
Egy saékelf baka at ajjasa*lléay m*gf *r* éitim végett valá k^nluaéé a kapitiny Hétt aémeUÍ igj adta eU : ,Herr Hupémamá ? lek kitté mit gekoratmt, laatea aie arn »i Óraellefbea kerdeackvarrersfroataiaekea.*
A U a hkm hjíeaü-
_áf ta, is; ia ia a
ahu,a,a,a.a;a>u —as.^a. aa, aa. z» 7t
sttp:— laMá-w|MilBBvaC
SSSi.m.^ lMnr9á
a< «a it. i tÍ aa Hx ■■■ifi tiftá a.aaa^iH.fti^ii Imttii ■
---" ie.aa.sa.». I lipmyWWWIípis-
r, n, n. » ****
m, V, «. t. m hjir kümatíkw gfHfMj as. m. «a. m. 7«, la m. Ifett etbk ' ae.as. aat n ii Ut\ » fthl Ü —le wMi»
a.wr 74. 73, -«:h. H. máj ►pTMitaí meMriak 9. *. «. 41 tf. 63. rüwii 1 pyi iteiM afr-
n, r ti
inETmA
A fskssi tanitéaak, kii taakváayai aag^nt azerettak. de a kieaég laaárva gyaUsaKHan p><«t»l Hrstatl atitasgjáa étro riyaai i -ka» adéeatt a ktpak-llitfT i HTofet*a| já kkáeságekkat^ kérte tttálOk. s vegtl em btrsegfatö éljaatéeka Ifliteg ki.
— Kösztindm. inka, kegy éllellak, raak ae mondjátok ty, bqp » eiibií), , ,
Termét és ésrama
-^iláayJaifdé bera leél ás tkWiiUsU^ kwiter armat kdfdané i ^affT
- Hát kéraa a látta, leél iába vacv 'k ée ilüi íjrélálil Ssftn egybár
laaáeata Uaáa nramssal, hogy Mbi Wu-w rltaétak.
ronéé UvMs nklinL a mehek körfll a kirilr-nak- lakkelyitégei czélssert módon tannak clkelyezve. Es emelet másik része a tróndró-kr»aaé lakosztályait fofialja macában, a mrlr n trónőrőkőa lakoaztáljaival fisaaeköltetésbni áll. A tfibbi helyiségek az udvartartás eséljair* s s szolgák lakássínl szolgálnak.
A keloaazáfea kAalapeitok a rajtak syasvó knetélylyal egy itt valóbaa —gyty* 'H'áwy* nyojtanak. Ehbez járnlaak még az At építés által sztkaégeit 1 rjli* falak, a . mrliek a iűisztinzriroi WőB h^yoldalnak feat**i d itzt kűlciöBöznek. jtff^t* lát váa\ t ajnjtaaak az ■ apitkee^ack rs ttátkefyezéaek által nyert területek, á melyek a várkert wegnsgyobbitáaáatl éa diszitéseOl szolgálnak t a várkertet sík egyenes területekkel gtodagitják.
Hyea és esekkes kasoaló Itshkaláitk azok. a melyeken a- vár -e része a legközelebbi érékben ál fog menni Az összes munkálatok, beszámí tva as ataketis, a megállapított építést prof*amm.jzfrint tiz évre vannak terrerre: Az első négy év a királyi várlak fölépítésére, az atána következő bárom év pedig a n gi díszterem átalakitáaára van azáava^a az etatsó
bárom évbtá <nrk riJtéaiitóaí ss Iliig* és
a gárda épületét éa a várkertet aa épitáai kídtaéf k miategy.bat millió nyetcsazásem fonntra rtgaak.
18<itrsjtvtay.
K r<oofok belyéW a Wtlk akként belyezen-4ák el. bogy a két legkaaaaakb sor CdtlréJ Wív és bálnd jobkra olvasva, egy anaréf elfannyi jrli^ftnk nevét adja —
Az alakítandó szák értelme: I. Ilett az abérzé kicepéből: 1 Közlekedési essluVz. 3. Pirziny állatka. 4 Más szóval öreg. 5. Pgflrat
*í. Hirr* fritúaérctf.
7. Egy erdélyi aapilap. B. A aözbiztoaság óra.
ft Vj~ti Ifgiia s ffrt-*—
Se. Ssermrsétlea, a ki ityea. — H. Xúsafkaagzé.
A mali saárnHtn kezölt talányok megfejtbe A káftsléaye: A tudni remete. A szátaláayé; Erxelem. £ A szótagrejtvényé: A kan utódok — Várnái Antaltól. - -- 1
*
-----
Sejtelme ie«|s.
- Tinsgáló tanái: Ér alt göndol," mikor fog es az nj üstökös ismét mutatkozni?
Tanárjelölt ^(kalároaott hangon): 8aástiz óv miüva.
' Viz«Álj tanár: Aliból következteti esi? TnaárjrlAH: VjtHmrm súgja.
k í4aÉflf art atikev, ml m^ip-aéka atatl élet jeli Saállé lilataáei inti ««? alkalommal baiUtta, befy Mskáaéi «savf'4étf dkaérik, mint a népoinház, jgtjaial Ikgya** ország legmagyaralm mövüsradjét
Mir%«4a' % vátatl kStbe IHketeéf a.v kígytilt nreneval —• As el a»in kegy BlaMaé as egisa világ lag g y a r a b a mAvóaraéfa.
Csodálatot ISÜiiIi.
laarei t Mondja mef mfc apámuram. fVí-leacalt aaSletteme éa? -Apa. Ott. ééerfiám. Jancsi: 8 Ifi anv&m EnsgtSiáaiia* atar.
Apa: Ott kát??
Jancai: H bál k»M bol trtlrtw ATS apÁ Apa-. Bikasádta. mi btjad vek? . Jaarsir Xéftn <aagy es»4, kafj mt igv esssetatálkaztaak t
A jé IrMilt
Egy igen yaiáag Öreg nőnek aa valt a aae-kásS, hogy évenként ünnepélyt rend esett, « valameaayi rokont msgklvsél, a kik kasai termi ii attasé sakaa örSkaéava yámitottak * gazdag rokon halála atáa. Egy Üysa San' pélykor as öreg ai, nagy cwiidjára cséL>z«<. tgy kiáltott fel: mfty »iesö éa Ifiékem^ó váay tanyl virágzó sarjai litkaist mtga> körül, kik adi
b4Uua-
miadayéjaa agysaaasa tertsb-
1— Óh. — síMé^a Jglia lsrék kéaSt sz egjik laiiaiaaÉÉtjiMÍ; ~ a sajjak még lská< vlrágaomiaak. ha a törsa a llAn vat
30. sz&m.
Nigy-Kaniaa, 1891. jolius 26-án-
XVIII évfoljim.
hTkmrtiéf:_
M«fj»r-«tc» M. \Umim.
U» istézeniö • 1»P mdkmi rémen TonatkoJtó Minden kótUaésj.
gtnMBttÜfis Imkk cnk isaort ke*«k kél fogsdtstsik ti.
lésintok vini wm kfildetwt
ZALA
Eiaááfcleaial!_
Várodrás tpálct fWW POUp Miyf k n-kiééw.
ELŐFIZETÉSI ilii «m . . . . I lift — kr Félém ... . . i .. ö0 „ Xcgjadém ... • 1 « tt
Hirdeténk jiUajotu ■fittifil.
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
" Mftittér Ftttlwrt M kr.
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak, a Bankegyesület, az Ipar- és kereke- ^ . ..
delmí bank, s a Nagy-kamzsai segélyegílet-szűvelkezet hivatalai közlönye. f^ülllk' fÍST F*«top
■ kemksiéerke iaiÉsra4 -k
^eg|elealk yagy'Kanlzsáa íiftenklnt egyaier: vasáraip.
Garanczialis törvények.
Az államoaitáfii törvény javaslat tárgya-1 lása alkalmából tudja minden olvasó aj htpunk is iíifumlékSríM, iiogy ixf ellenzék a kormány el nőknek az államosi ! tási törvényjavaslat keresztül vitelére mint ; egy feltételi álHtá fel, hogy mielőtt ej törvényjavaslat törvény nyé válnék, a garan-1 cziália tör véuy jav asl a to k»t - terjessze a kor- i mány a ház elé.
—Az úgynevezett garanczialis törvények; nagy részben már' javaslati alakban készek j -aiotaáayaál a a rotmaztermm nem is fog j késni a* kat sorrendben a képviselőház' elé terjeszteni; nem azért, mert az ellenzék igy* óhajtja azt, hanem, mivel a kormány; magn szükségét látja e törvény ia vaslatok- i sak és mivel e törvények szentesítése "által | hazánk alkotmányos életét, az államnak jogi állami fejlődését előmozdítani törekszik, a reá ruházott kötelesség érzetből kifolyó Ujr. s fetefŐsaégéiíér fogva
Éi hogy a kormány e nézetében táutö^ ríiU**l*n éa odaadó munkássággal halad a oél felé meggyőződhetett mindenki, — éa igy maga az ellenzék is, — a mult szombaton megtartott képvi«elóháai ülés alkal» íiávalj midőn Szilágyi igazságügyi mioisz-ter a garanczialis törvényjavaslatok egyikét >A kúriai bíráskodásról* szólót letette a ház aszíalára. A magyar felelős kormány őszinteségében kétkedni nem lehet, a miniszterek adott szavaikat egymásután váltják be * fmlágy* javiiiitfl követni
fojjaTnöbfii, sorrendben, mihelyt elérkezik az as idő, melyben a javaslatok annyira meg fognak érni, hogy a/okat tágyalá* alá boeséthetja a kormány Ezt fnitjs" {At II ellenzék is—
»A kúriai biráakodás«-ról szóló törvényjavaslat tehát már a hás előtt fekszik, sok* k»l rövidebb azonban as ido, hogysem e javaslat érdemleges ismertetését adhatnánk akár mi, akár többi laptársaink; de foglalkoznunk kell assai legalább általánosságában, s foglalkozik is veiéImaiánem minden lap. úgy a szabadelvű, mint az ellen* zéki aaj tó körében.
Annyit kétségkívül mondhatunk már most is, líogy a Tszilíígyi által beterjesztett törvényjavaslatot a ház egyhangúlag szívesen fogadta, mert nem csak azilkségpótló-nak tartja azt, hanem abban egyikét látja a garanczialis törvényeknek. Az ellenzék maga is megelégedéssel vett tudomást Szilágyi ténykedéséről^ midőn a törvényjavaslatot benyújtván. kérte jjnnak ki nyomatá-sát s tárgyalásra való kijelölését Á* han gulaf, melyben a szombati Qlés alatt volt a ház, általában azt tanúsította, hogy etör-vényja vl»t Reterjyrtnaa legjobb bcnyo-mást tette a képviselőkre.
Az eddig megjelent lapok, — az ellen zékieket sem véve ki, nem mentek ugyan még bele a töryényjavaslat jogi részének ismertetésébe, —- de annak politikai oldalával "mindegyik foglalkozott már. a nincs egyetlen árnyalata sefti az" ellenzéknek,
mely e javaslatot a legkedvezőbb forrná* ban nem tárgyalná. Mindenki meggyőződést szerzett már 'magának as iránt, hogy ♦ javaslat palt'ihai saempontból egyik*"* legtöbb garanciát nyűjtŐ törvényjavaslatnak, s ném kétkedik asqn senki, bogy jogi^ oldalát tekintve is, egyik? lesz a legjobb törvényünknek, mert at igazságügyi miniszter széles jogi lát köréről mindenki meg van győződve és mindenki tudfar^iQfy : SxiiÁ'jy alapos jogába é* aktíffriid togiam& tjében ép oly jártas, mint a miként ismsrí hazánk jogviszonyait s annak törvényeit; mindenki a legjobbat várja tehát ea eUŐ S garanczialis javaslattól, i—r8őt- vannak ellenzéki képviselők és van ellenzéki lap ia olyan, a kik a a mely a Sz*l'ígtfi"(é\e törvényjavaslatnál, annak politikai határát, még as elérendő jogi liatás-| nál is nagyobbnak tekintik, amennyiben , azt hiszik, bogy e 'törvényjavallat nagy befolyással lesz a jelenlegi parlamenti életre. Is hogy ez log ja kieszközölni a kibontakozást a jelenlegi kétes helyzetből, melyet rsz ellenzék Íz átramősífásí törvényiavas-< lattal szemben elfoglalt merev álláspontja
I által megteremtett. ___
Jii ré^sdnkrol nem akarunk elébe vágni a bekövetkezendő eseményeknek, de constatálva a lentebb mondott körülménye líef, megelégedéssel veszszllk tudomásul as ellenzéknek s az ellenzéki sajtónak e magatartását a törvényjavaslattal szemben.
Palotai Csoda .ÍW
A ^ZALA^ tárcája.
Mag(i nyomban.
Körülöttem folyton h»jüzmj az élet,
E
mtan taft e znr zmar ;
Itt mindenki erre iti/ugszík, ébred, E tok ember mind — ilui akar. Küzdve a tétért egyre munkál, fárad, Kufárkodik, vesz $ ad szünetlen .... Oh! itt lelkem nj/ugnut nem találhat Ez űrökké npiztujit tömegben ....
Hot e zajt, világot felettiem, Hol etapongra ezdU a kéjizilet: El:el mettze, cmk menekülj leUsem,
Megölne tán * zvj. lígtdÉL' ---—
lárot innen, cteitdez magányomban, A tirufó lermérzn-iítín, (Hgan éden boldogan T~nyngodtan . , . Oda rággom, menekezem én.
A'w hal addig a világ ztivaja, Ott minden oly gondtalanul él A ki§ méhek é$ pillangók raja 8 köröttem majd lomb insog, b*tzé!% Madár dalol, arral nyugtzik, ébred, 8 ttáll majd ének lenge tzárnyakon.., Fáradt Mkem, oh, ott újra éled halba fortéét minden bánalom I
- g --------.jstsru. £L Kördöylt Wf'
Lapunk
A hontalan.
— ' — Buarljr. —
Irts: Ceorba Aln*.
' (Folytatás.) . »
Szobájában, Íróasztala me.eM tslaljuk Aladárt. Kezében toll, előtte egy nyitott könyv. Az a könyv, melyet a román ia nyaralóból hozott magával. Arca ál vsn szellemül ve, homlokán mint-; ha írva' volnának a gondolatok, melyek egymást jűzik agyában, gondolatok, melyeket az előtte, ■j lekvö nyitóit kónyvbOl olvasott költemények kel- j tettek fel.
Fordít. Fordítja azt a könyvet, melynek min- -deo tápján, minden •órában egy egy gondolat j gyftngtSfe fedez fel. Fordítja a könyvet, össze-! [ szedve minden köitöi tehetségét, minden classi-, cai irodalmi nyelvészetét, hogy a fordítás megte-• Isijsn as ereden aiú fenségének.— I Bevégzett egy költeményt. Átolvassa egyszer, :átolvsssa másodszor, adt harmadszor is, aztán....; széttépi as-itűtf lapot, s papír kosárba dobja. Nem, nem igy gondolta 0 ezt . . fűzi magában gondolatait . . . e fordítás nem adja vissza as ! eredeti fönkelt gondolatokat, ezjiem fordítás ez
, kontárkodás......Mas lapot vesz elö, újból
í elolvassa a fordítandó költeményt a ugy talalja, jhogy mosi meg több gyöngy van benne, mint a j mennyit élööbi olvasásánál talált . .. Újból hozzá fog a fordításhoz, mint aggódó gyermek midőn a j vizsgára készítendő »szépírást-hoz fog, reszket s toll kezéb^, arca még jobban kigy ulad a szántja a sorokat a fehér lapon ...
A költemény íorditásu kést. Elolvsasa. Ajka jtMMSva>f "zavalvs, olvaMa a költemény imí srimáhos „Képei- mellékjet^vw
fordításai, s minél tovább olvas, annál oMgeté gede*tebbnek^Iátszik. HoM bevégezte. Ónkénteten mosoly fut keresztül a férbas ajakon: . . . « fcz sikerült. Ez jé. Ezt goodoidsO^ mikor irta költeményét .... ha mind ily gonddal, ily »iks-rüiten fogom fordítani tudni költeményeit . . méltó lenek Hozzá! . . • . de csak mint fordítója a kóliőnönek . . . tette után na egy kebléből feltört sóhaj után
Xap nap után mult-Aladár minden betolyását érvényesíteni iparkodott megyéjében, de az országban is, arra nézve, hogy a magyar nemzet és a románok között -a jó egyetértést, sőt többet, a szomszédos jó barátságot megteremtse. Egyik röpiratot a másik után bocsájtotta világgá, melybe!? élénken festette a románok vonzódását a *a magyarok tránt, de aem hiányzottak ellen rop* iratok sem, melyek Aladár elméletével homlokegyenest ellenkezve rámutattak azokra a határsértésekre, melyeket Román szomszédaink nem egyszer-kétszer követnek el a magyar terület ellen, s melyből az a következtetés vonható le, hogy a románok öszinie barátai nem lehetnek Magyarországnak.
Aladár kttzdott az ellen b ; bebizonyította, bogy aa ily határsértéseit nem a román nép, aaaái kevésbé annak kormánya által lesznak előidézve, hanem a havast román pásztorok állal, kik nem annyira rosaa akarat — mint tudatlanságból teszik azt; és Aladár röpiratainak meftyözft okai nem egy embert bódítottak meg a román rokonszenvnek, s midőn Aladár rövid időre országos képviselőié lett s elhagyva megyéjét, belépett a
osatolva ^Wm
Nagy Kanizsa, vasárnap.
Zála 30 szám. í£Tapj
ltol. jtiíius hó M-te,
A párbaj.
sadalmi- rákot.meiy fekélyeket rág, • sséttéjw jaoaafcbsa tartó betegségben . — vagy
-koránk íiet»lságaBsk komolyságát, visaza vezeti fegy 3H) frttal dijje.ott tanító száméra,
A hirlápok hírei kóit naponként forda! elő a-aötót tudatta* barbár koroa, nogy r.e fasss, aainea na mait irnpp res.ns a avms.nt egy-két párbaj eset. -awiy tobbérkevéabé éfde- mit eaeleksaik. ekltatj* e«m*ietét útját állja 60-00 Irtot a gyógytárba tizetn* képule*. késségénél fogra felkelti az olvasó kőaöasér ® haladásnak, beköti vi-láfcóa4gégs küikíidá—Át ily feisonutvájijf—alapján itten ssel*? —flevrimff I arprint a mint az ösazemérkősö szemeit-1 tegvvgrt nyom fcezé>e. -hogy eaekéJr- legyen efső sorban minién köskívstales állás
felek nagyobb vagy kisebb egyéniségek; ségéct semmiérLjó harAtot-iséUáa elönawgát feae-lévó or^^
a verekedés oka magán- vagy közérdekű. A meggyilkoljon' Ö Hát gyár£a%ki ezt a*g nem selejt kívéieles aörgJa esetek í en pedi* bármelyé lapok megemlékeznek a párbajsegédekivi. az; teaz*$! Nem .' Qráva az. kinek nincs kiég lelkij a*m köshiva aíos orvosnak. ha a sürgősséget orvosokról -a' betetfaésnl. hozzák a törvényszéki "ereje.'erkölcsi batorsága szembeszállni a társ* utólagosan igazoltíi túdja, rovatban _n_Mntetés nemét és nagyságát, melyet dalon e polipjával, « rísazautaaírani a kihívást; Ily. sürgő* esetekhez . s/ámitaiidók a kövét-a párbajozok és segédek kaptak. gyáva sz ki j-*barátjáfiíkrismerősein -k s kard- betegségek él bajok: Szülés, vérzés. to
Ebből látbstá, -bosy egy párbajeaet nagyon i*- tegyvertorgatáabsni járatlanságát elég tel rokgyik, véletlen szerem aétlenaégek.. mérgexéa alkalmas arra, —mégha egyik fel sem séftfljketlen arra felhasználni. Jiogy életőket kioit-a és öngyilkosság; kísérletek 4a nfeg, — hogy egy íel tűnni vágyó uracsnakIvazy téstí épségökb-»o kart o^zzon. 1 A* orvosi vén vek-hatósági Isttsmo/aV* 'nt
nevét a közönséggel megismertesse, s hogy á ^ Hirlspoknsk. tarsadáiomnfk a különösen a történjek azonnal hen~m ntolsgosan miután a hírlapokban dicső tette mellett neve 3-szor szőlőknek gondot neveféssíi,, *á4veive^ oda láttam </á*-al megbízott harcig; egyé^iaaéK kinyomtatva legyen. keli törekedni, iregys'oa karó* tár* *d*Iaii fel- lete* meggyőződést szerzett magának arról
! áj-—-- ---—1 —'—hogy ví«z*élés nem 'történt,
ilaná*. lr»gy a polgári életben iY ssLesokámm Jte^l-míklák' -ta* ~be. Ezín Ittghir^ri*******!**!
Azt hiszem, hogy s többi fontos okot me lett. wgasv. meiy * i>ar »;rn - anui* melyek korunk e ferde kinövését oly gyakran-*árói az it.aság kSzatt elterelve van kikfl- Végni ájsi előtörd alttá teszik, es ia^efldlfe arokn^L-aaeIy\ ^Wljék s ^zinakajjjH^ax)11^^^'^}' iskább * baw»t44áf< UwessMfiiPelSíegiy támogatla ^QlÖBÖwn a komo y taouimáuyjj által. fcUi m bééi seties*HtfÍ
éz^tftket is kitejtenfk. a fenforg) kéHét te-lett
: .......... ffn rriftn
elősegiú a*oa aSi 'évea. még as iskolaport, ugvw^'gskkeí—tnajeaek ki rttirot^ to e kQl- igen óbsjtsBási ha^ tzak- és kartársaim. asjCe
le Bem vert vagy alig levert itjak kö»5tt. tik- foldöa. __*_ ÁV:<r H/h. né
nek s fel tanai vágyáa.-rgigefJÍBkedés~ eiaö élet- ' • . ^ - _ / ^ _
a kardforgatást a fegvver használatát tanulták ázerke*zt" nr a szegények in- Pas fvaiffj RtR^ifMdt fP2ff?lf tutfflfat liiH
t^ff •♦yjt.k eZefert tartotta t t»«t. ^^ jy^í^ Ut^M^^ Í^SZél W WHHWf-^jkú^Ü ÍJÍ ájattt TOtt
edsfere ^aíkstmassbb sportokDik. N^gJ^^iptk ^siiii —A ÍTrígl dóTifut, T^gi mes^t akar irai as
iüegkétíe&e fosdolsi s azölönek azilv lépést: «ég érzetemből. m»rr tudom érzem, múf nvo bzmyoasn a /ónchi palytei kiukua^t kapja mig JLJ&ú az- életm aem keaz. sai^atyai tel- miwztM a VJytet akW. bs ?gr ^irroit kett ' ^) ^on megj»gvz«'« ki^Mé^n. bogv ide igyelet alatt, as atyai; zseb~terliére tannl- épe! egy safvoa be^gfae,. -tajnr- hald »kióhor ^ente igen wik magvar rjital eoibW e^aráti^ s^nútjoln^ja. mig be pem^ótt teje lág^-a. hivfcLa j^ orvos kénytelen azzal s'auaitawi s ^4ökoi az igazi hoí-esnyok eiaaratiiáaa
gK Bua iglaamlt iljái je^g. rsHrély^gekért kéWr tiogyÓ sz fy^gv-1 tf^cZZrf^^r^r^^i.^ —, ^ reledk^k fel
3 kosysyea Isllobtaao eére, add%-kötelessége árért ii^mölelni t'H, ierea > szegény #zi- említeni szt #em. hogv v r'^Nsss*!/, \,,t.
volna a azSlőeek ófai cs távellartaai as oly .mlrL Aitaiáoan beivte/enittnem—keU-e^ már iluHHÜik á "fifzári^I liáíwKo miat Uid»>*í esskosoktöi. melyekkel aMgsbsn éf máaokbsa is többször fejtegetett rer. leletet azér^ miCt aiál- ^f^^Ai^iy-^t nr /'.z^-nt-y!' é tápr.g^lM^ Beggbadolatlaanl -kárt «-sÍBál.« me vaek haaz- ts! • azegény l«etegeki<<*k kell sinUdoíoí a btínH
ná^atávai toirinyeinkkel jön ömffitköisah*.-hpdniok azm *kbó<. mert eg>'^ em''»erek s .ben
A aapi és' vidéki sajtóknak kérl^betienni o&k vetett iiixaioamsi vU«»ia^|teS< az áltsil üldözni kellene azokat, kik é barbár kei szoká- hogy a hatóságok á eén/ek láttam *zá«ání ssaak hódolnak: ki kell gsovolai a párba- nem jártak e a kellő éber
illetve lakóházát a l«>lke« magesr Ífjs<»ágí egy* let -aem' régiben emléktáblával diazittetre tel. Ezen e^ bazsfUa mtík^dé^ melye már
negyedszázsd óta kifejt, eóki/or ' meg fett lap-íjainkban emlitre. de igeii kevés«aer azoa taete* segi'ení'kefl; rok. melyeknek feont állását a életképességét'
Az igazán minden * izében magyarnak m^ad*
jozó arakat, mert valóbea nevetséges módos £ köztereimen miaé! ____ -______
akanak~|ogánámban. JtóTs tőrvény az előior- mítrel s rendelettel ezemóes opp°iiti-'ral is ál- köszösbéti. daló minden esetben intézkedik a berauletaértés j^t tosisloz.el. skaro^mpán ellen'ékiea vétségéaek a/igorú megbantetéaéről^a bol szen kei^^. oWv^lV-íjíyr^r ^ptn s ia»gtév»/hiiT*m
tíírvöiy szoksw t* b^/mlt esetekben pontosan hr!itvá?ivf n íe3z«k meiv aztJjijTW^gir,brtfit MiklSt min* áz egylrtn-k -Hr b^m
végre hsjtsfik mondom---nevetséges 4 ^len egi nejvzer»o. ^eresztfili eleikét illeti di^m, aem reak wiat
módos agaroak őnmagukaak igazaágf/t szolgáN rdjfí va'nr virin • Vvnj^annk aisaliM' rhwkot. hanea miat igazin ieles mérnököt ia,
tatai. Hat az a bnta gölyó tehet f '.la, h* az .i,,^, emberrrez nogy asar azórgl akár iráa a ki á" maryar nernex a ku.'töidős ♦♦
erjik felaek mm-a »a igaza, de a máúk jobbatu^ ;wu** jrtízrtkfti* iráeh. igazolrsnr geré szolgát H >gy mis- l»I-zke Uhet txeg*-ay talál.mif ax4ga»ágo*-<<!I öaaaerofkad kére'mézb^i.. ^ j^iig a a. Ü uaxaiv^irrr r*t?tr bíránk egr T^-ry- W^te ^^ e
aaeghal: lehel s kard srrrd. hs a gonosz az. frteégen ki- ziirirhi híres polvré.iiaikomíiak rendea tanára,
vele jobban tsd bánni. mint az ártatlan - vtí. áll, eüfnneí: \<i taz. ti aeve§!»«*
keresztül dőü az ártatlan szivét? g^ty UjCra,.. ^adjs valan^lyi* lagja Ims;-
llst nem nevet^ége* igaz^áászo'galtitá®^ez szas idűu -át e*képtelen asorvoa
rzV jogállamban, nem korrasuilöttee a jeies sági/ p*. z^t. TL^z-r-z■Izy pel iau! ííy iga
telvilsgoaodott századnak .' zolvéry Tetuieltiállttan lő oiy feí ^z^génv ipt-
Gyávának nevezik, ki a kibirást el nem roa azamáta. aií-egy.igéddel dolgozik. d*o
togsjMf g'nem engedi magába f^fezk*lsi e'lar- évek*? á* tudz 'un'i »r"tra1> ^agv má^ üuz»t
nesii-aak a »veirs, ba*a > többi taránál államokban is eü*mert kapi' utiV a f^mkoaá-ezat a kid a általáaos géiM»^s#* ter^n, < í*gat»Vbbi Möarhsteiai vaautí kat rvtáaál a Bíiüd áíul kirendelt sza*ért«> meaavir^ el^HsakO' d«>ttak lehetőnk ege dr« Lajoer^ a ki a tudományos egverem pbÍlo*opbiai ezak«»aztéiyá'
»örvényhotú leaüücibe.Tt^eivtirsait »park«jdo<i baiotn w.iwz hármeH_-ki.' r<o» rer».<<«aga *>z -r
meggyőzni arr»d> sniy dodaabsiatian- *zök*effe deike/égere ai ok. r »a{ua atomnak .ad »fc kti*ti4>/.é»tf egyben t"sad)a
vsa hazánknak, a szomszéd nemzetek, lóié* pe- Aladárt er/e* fogta emrn«ba e# k«»azooeteme' mez;e ene«e#ft A« ug> me*
dif s íöKzomszéd román nemzet barai*á?ár& érze'e Is" taüia. noav varrni aem mindennapi kö/ülnöm kell-oaae ké' odsa. e^VíS-
maiy ep ogy rá v*n ntsiTa Magtaror^záars. toneaik. fola» veit. s e sarokban sdts mezva- Cíám- kírs'tom. t^inteíU «e»e. saos ba-
miai ez Romániára, - e» nem egy képviselő i^^t: — Xaiy»azo« oram l S^ek mezsimelm «örekve»ei k-pvi-^rairest: Aeív s diraó
társa) nyerte meg ez e^ziáéneki a kormányt if a iaradságt^i »>4é>} 12 <»rskor *szeme<yesen te- w'íí't neti^e* • *«.»' neiniei«m közoH a ba-
üfyelmessé tette, Magák sz intézd; konnao|íei£sk iiem iiMjeetnne'. A ielfeíkéí átadta s *zoigansk, ra^sagos vtaasact nem aaaz^remte. — m*tt aa
M belátták az eszme helyességét, * méz mielőtt fcí távozva. Aladár Junyokere haj'a lejé* s son- ezelőtt i- itsnem tnef*zilardna, öanek megs Aiadár hiiie volns a.Sr oly diphrnastisi ^kosni kezdett, flt sz s lontoa k*ekndö ? Po'i tárgyalások folytsk, melyek esskhsmsr megér- fiktl jrÁIÍVÜj dipbma'iai dolog, vsgy megbi/siás ?
a romámat l«s«»af**sbb rend kozep keresztjét adományozta, a mezlnaott. b**yy szt 1 msgfsr
|W<ék s kát nemzet kOzfttii szomszédos barát- in meg^ gond^f.nts. area eipiru't • kebe be- belnzymini«ziertu«aak. énnek íee de kézbasiiáa
vesebbea kezöett dtiiAOgai, — oj »a-nad\ v«sett beotetuam, s e fciraiyi kegyről <>q( aze-
Aíadár bazaftss ór6me kitört, midón látta, de azt méf maganak *em rsere megvallanir m^yeaee értesit*em, me« mieWVft s belagyaú-bofy nem cssk kedvenc eszmeje ie*te«öH meg. Müode^y legyen bar mte^áfg^s s fontos kösle- ntszier tsr ia<ezkedtk. Teje* t»röa»eiei tetiem hanem hazájának szolgálatot uatT lerótta legalább menynek állunk eiébe.^— e azatakka! er^siié elege1 királyom e m»gt«izá«áaak. a readkere**-
w már áradtam megbízásom wntf. -s^ism eaK ónt ertes«<em. — s • szavakkal a recd adoma-
részben báláját azon nemzet iránt, mely ő», ak- meg magá* Alsdsi. aztán" '^engete^i, szolgája kor sndoa még hontalan vetít, keblére Ü?ieié: de segitaégéve (etcdtozr»tf, s házba meni, bol »zörs-legnatyóbb volt Öröme s iefeU, hogy az 0 általa kozottse-MC alig ügyelve s <örv'éiyV>zó ies<&- ayozasi diplomát tr >asztaláró! elotévir ate}o(tá
Átad iniSlrr"
Ha barmiként e* i» -volt kéa/ilve a magyar kepvi«eó arra, bogy t^otos közleményeket várhat, ily közleményre ép?n ntm vo^t elkeazdlvt ei iiármi'y AiisglS'o' féráu volt Aladár, | hallott sk meglepték saayire hogy porebea káp> leien vort szóhoz jutni . ♦ . . Pa/ peréig nóeis csend uralkodott a teremben s Aladár kezében tartva a' bársonyba k&ött árpámat *a aéíknt,
reá bízott kpideté*! I^swffi^ar^^ módjára >rt'' Ír* "táfgyelásairs
ÍSNte a némi lelki" megn<ujv^ isiált abban,, Kel Uzenkeiiőkor elbaaí«a kifent az
hogy 0 meg lesz elmedre Aladár ténykedései- orazágbázáts,!, egv bérkocatU t.t. a a román vei, 0. kinek szavát sdts, s ki maga la megtar- koazuiátosboz haiisioit totts szavát a ágy a szép eszme lelket öltött ma• j a konzul várta. Telje* nemzeti duzbe OHözve
.. .. . j , í állott a fogadó termében a koaan'. mintegy is-
így állottak a dolgok, mikor Aladárt egy kora les* akarvás már ea által, hosv fontos híva-reggei csöngetés zavarta fel iróeausláná1. Az eljárást teljesít.
adott engedélyre Igyevnháa szolga lépett be Aladár eébe lepett, kezet togott v«le, a saso.
— Képvlaeln nr, a romániai beiyben székelő írásos bdvosléstk ntáo egy kerevetre ültek, mely felayétotta volna, mereven tekm ett
korai ar kttldotte figyok, — szólt a szolga — e^tt kis máfasgont asztal áUott ; az asztalon .€éé . ursastel levelet hoztam, — a e azsvskksi át- csinos csomag feküdt rózaszin pspirba burkolva. * k0QMl1 ft<<f 9 ^kat. nem akarta
s**jieu agy letaki. " - KepMstló ur' - szót most egész Usae ttT9fBI • msgáva^ tunödo kepvm^t,csak mikor
Aladár Islbogrtá s ohrasá: — Kooios koalea- jrályessaggel s konaul, Uram. királyom meg- 1ÉtlJ-bogy Aladár hosszasabban goadoUoatk el, 4&m saaaak. kérem Indaigs mely órában ftftií Msásából akanam önnél tiaz telked ai, as ón od*,"**^ hoiU (F«lfM*«k.)
Nagy-Kan i zaji, vasárnap.
Zafe 30. szám. (í>. lap.)
1891. juliui hti 26-án.
rak kimagasló képzettségű tsnám i att uutk-tlett, olyan vállalatot fog alapítani, mely nemjkoiás terhei nagyon ia éreahetó— ayemták, az tniija legjobban megmondani,nki itt az ide Icsak a magyar haiinak. egéta Európá-'segítségül maga mellé kérte egyik régi barát
génben szerénven megbuzódvH ama nagytelísf-tnak szolgálatokat fog tenni, azaz az Európa- Ijfti dr. U'alttr urat, aki mintán Kecskeméten ségii magyarok árnyékában bámulja azon kiváló; ban hiánytpótlo ,»J3.{iíílte-Bilder< t fogja m g-' született s iskoláit ott, meg Bpesten végezte, kitüntetést, melyben a küllőid őket lépten- indítani. Mim] ezt azért mondom el, mert eok bizonyouii nem lehet roaz képviselője a magyar
érdekeknek. S minthogy as njan alakult remi
nyomon részesíti. Ezeken kiviil nem kavésbé; esetet tndunk felhozni arra nézve, hogy kiil méltányolható Lourtnrir (iynla ' urnák érdeme is, ki nem mint tudóa a nem művész, hanem mint egyszerit iró's könyvkiadó .igyekszik » magyar haza babérajt gyarapítani. Vannak, hála'a magyarok istenének még -{ütheti is Zürichben, «• ki* dacára, hogy évek hosszn Során ■it< tartótkodnak már, még is testben-leiekben, szivük minden érverésével megmaradtak derék, bfrjületeí,' íga*—magyarnak—EzekT^mggyar egyesittei életadó fáctorai. De most veszem észre, hogy mennyire eltértem tnlsjdonképeni tárgyamtól ... a tárgyhoz tehát!!
A ki az édes hón határát valaha elhagyta azun
földi vállalkozók nálunk zö d ágra vergődve, nagy vagyonhoz is jutottak, de vajmi kevés olyf.nl,TiiTdŐn magyar ember külföldön hasonló szerencséből) részesült XőloAJ^-hailyent elért vala, hogy akkor is megmaradt ulyata magyarnak, mint a • Stíidte- Hilder« megalapítója s jelenleg igazgatója Laurencie úr. Ajtaján nem Jiopoghat_jilyan—magyar, a ti s/,irer togadta-tasrá ne találna, keze a zsebe mindenkor készen áll a- segély nyújtásra a solia sem szűnik meg ba-Ai dolgaink iránt érdeklődni, dacára annak, I hogy ei ideig .hazájának éleién kivül egyebet n;m köszönhet.. Az „Aiigemeine Badezeitung'
vénytársulatnak igazgatósági tana ia, termé-sziteaen oda fog törekedni, hogy édes hazánk a többi nemietekkel minden tekintetben egy magaslatra emeltessék.
Azt hiszem azonban, hogy már eleget is Írtam volna egy oly tárgyról, mely. a mulatni vágyó közönséget talán nagyon ia untatja, azért «mi-PTluff a távol sweiezban- nfixES3ö honfitársainknak továbbra is sok szerencsét kívánnék, maradtam » tek Szerkeszt? urnák ia kiváló tisztelője
szándékkal, hogy i-uríí-ftebitrtvBjá nagy vi lágbau *igy jellemzi -yLaarencfc nrnak minden moz-
—-- Lt ü'Xk.
-Az olvasó közönséghez.
a természet ^p^tr; ^f^.mf^r n. '»;;!,),■ ifi."lüíiw.' blnii.il. pfp magyar-j Aa ul évnegyed Beállolt; a FaiRaJj
mint bizonynsrhogy találkozott már a ^s'/m/íe fajnak gavallér véíe lolyik eréibén'' tisztelettel kéri fel a tisztelt olvasó kWIn-
BíW.T<.cimii ntmntató.* leíró könyvecskével,.*;' A „giiidte Hilder" részvény táimlat w tar-:séget. h«gv a »ZALA> ejuíketésát mielőbb ha ilyen ^^rterSppfc w^tOTÍjr t kiiiüiis.igaj tu.uÚDit) tu>MlUk-|6fltt.:röegnjt>an> wíveakedjék. nehogy alap azét-forinnr. az,ngv ízlését, mint tudnt vágvat min- ahol mindent kinyomatnak a mi hasznot hoz. > „i,,:„ „, », ,A v . r ,,
den tekintetben ki. is elégítette. Az TTyen Ki.árólagoaan csak a .Stiidte-fiildtH m hasori-1 k0M<fe kBrUj »kráVe"^'nit
nVomataaa a az ezekbe sziikse-célt rajzok előállításához tart munkás kezeket.
_Ilyen fájtáju müvek hazánkban csekély uMt-
kiáliitnria; mimlnnre hili ijuH tfj^yV-'mrrrrti-ir hnn jrlrnnrli még a megjelentek pedig méreg poétikai maga-laton állp, leírásai, de—főleg- drágák, Magyarország e téren bizony többet tármilatos olcsó-ága fétjogot . .'biztosítottak -is tehetne, hogy egyik hatalmas ágát fejlessze
kónwenáke, mely a aöp.-lii ^ stii'hr Ihldeilum—i-imii Inlyrtiraf ^taiL.iát napvilágot, ma infajtt ösSzES -európai államokbán elismert legjphbutmutató. Csinos
neki. minden jnüvelt nemzetnél: azért csak örömmel üdvözölhetjük ' e miinek legújabban megjelenő ké(. mw/i/nr-iirinét kiajlggp füzetét
Eaitíík s volt- alkalmunk személyesen m"g. győződhetni a két magyar kötet képeinek iga ián miivészi kiviteléről. ~Bti3a[iiiif ea Tanrwir kerülnek ki a nagy rotátio* sweiezi nyomdá-h'áu oly- szépen megírva s oly pompás képek-' kel illusztrálva, hogy lehetetlen egy iga/, ma gvarnak arklflföldöri látva hazája szépségeit arra néni gondolni, l:ogv a ttStirdié Bildei" ezen 2 kötete minden család olva-ó asztalán feltalálható, lesz. L)e kiilönüsen örömmel tölti -el keblét azon pillanat..amikor arra gondol, hogy l»g*láW»-e két jeles' város nevezetességét a kiilíöld is 20 ezer példányban fogja olv,.*hatni; mintán ily nagyazámhiMi lessen szétkiil'Ne, Nem [i'jif/;.<(7/ci
uqii ewkörö^Mek, .m^iy^l-- ^fftt^fth** « tos tö dónkét általánosan ismertekké tennének. —Ez á Búsulója, ez azon Irány, melytt ft váU" lalkozás magának kitiíz-»t», t. *■ ktilömböjű" nemzeteknek egymáshoz vaió tűzése, melyet bár csak 19h7 óta követ ugyaii.de immár .több mint 100 varostiak-leirasa kering Kurópában német, magyar, francia, olasz * angol nyelveken s kész ül udik az uj világrészekbe is átvándorolni. Az osztr.-tnagyar birodalom bór Tí következő müvek járják he-a' világot: 1, .Passautól Budapestig. 2. Prága. .Bpeát. t. Tetiiesvárt u. T-rien/t.
vSehol a coiitingenseu nem oly nehéz éz iigy- kuj'j1^ ben előre haladni mint éppen nálunk', ezt mondja Laiifeiick1 iti'. Pedig, lit ctlk ZhUititjtyr ]
Iktízdvt;—C'rtktürnyáTÓl egész Fo-'
ia inkáhh kerlllm-HHinjtanAnír, mert a • ZALA< képes mellókletének szétküldése, h kiatióaágtmk most rriár kétSSSfglt WTfn~ kát ád.
Fetk?rjllk azon jiaatelt olvaaóiukat ia, kik előfizetéseikkel hátralékban vannak, hogy a hátraléJt«wjjjjakat mie|5h!l bckttl-3em aziveaketljenék,
A >ZALA« előfizetési ára, dacára, aa ingAienea szépirodalmi melléklet kiadásának. mit sem változik, ü marad,, mint volt eddig, és pedig : .
Ekíh/, évre . . Fél úvre . . .
.1 fy'jz<T fn fflmtff urak
5 frt
2 „ őt) kr. 1,25
x hpiit 3 forint frt
Wi/Ve tiztUttk.
A „ZALA" kiadóiig*.
hasonlíthatjuk ezzel össze a' külföldön megje^nyódig, 30—1U.ezer ilyen fiizetecske hirdetné lent ilven fajtájú konvv^k ^egyikét sem, nem. j világgá;., ha HmiUmi, K^Vhahj, ltim kies Ugtnkabb—Biért, mivtL .miuJkét milWicjke a vidéket a ku(ioldi t<mp»táknak jalljbftn tudnók í
Helyi ujdoüságok.
TSTrando városok legfőbb hatóságainak ellen őrzése s támogatása mellett, általuk megneve zeit magyar írok tollából Mindi. Temesvárt pedig meg. a magyar viszonyok leg, azért, hogy a külföld zán tiszta s nem azt az e képét kapja, amilyet sok «ájit szoktnk.
Mindezt azonban csak lamnat
Bem kell cégén- .Stóka hennühket a miiintéat
keriiit-k^ Bpestet. Mr. BiftiH Oszkár irták s ízlésnek megfelelő-a két varosnak- iga térdééit s nevetséges alkalommal rólunk
iftellesleg
nem rec bornak inkább- érdekelhet de kiilönüsen
niügs
egnagyobli iiámu
ügyeimébe ajánlani világnyelveken, sokkal töbli hasznunk Jenne, mint ama hirueves' sajátságunkból, hogy vendégszeretók vagyflnk. Mert ma már nemzetek is haszonból.* nem vendégszeretetből élnek.'
Buiiaciouu, i TiUilii, (VoíJmcí. "Rtti, SuiiiIhÍ, Tihany, mennyi arra utazó idegent csalogatnának le a robogó vonatokról, ha ismernék regé nyes voltukat-** kézhez kaphatnák csak töredékeit is.a róluk kftjngtt gyönyöiü mondáknak. Jelenlegi—állupnillltlknal iogva azonbun mivel a lourista nnpol, franexia. blasz síb. sth. rövid, magvasai) irt ismertető kalauzt legalább olcsó pénzért nem kaphat,-alkalmas ^nyelvét-^rtf
annak vezetője, aki olv
la*ára- legyen mondva,még pedig a i "vezetőről pedig szó. &em iehet, a láthatok kiilfö^lön is magyarságáért híres-magyar ember, j elmaradnak, legfeljebb ha egy kettl H.-FUwltn Laurencie (iyulának hívják a .S'iidte Bilder- ki-záll, aliol unalommal s paprikáshallal jóla-
vonat ablakán sem alszik. Pedig Székes-Mór sth. stb, szintén
hans" volt -tulajdonosát s jelenleg igazgatóját, j kik s Bpest-ig talán miután néhány hó óta a vállalat részvénytár-suláttá alakult 700,00) frank ataptóké mellett.
•Senki sem hinné, hogy ai alatt a szerb hang-1 elég szép, kiráirlnlási helyekkel kínálkoznak, íásji név alatt minő jó magyar - szív dobog,' Elárulom a t, .olvasó közönségnek, hogy Még pedig féhériiiej/ijei, mhar. ahol a híres Laureucic lir a fentebb eiiililett vidékeket készül .Ágnes" fak&d, ott született Laurencie Gyula néhány pompás kütecskében megismertetni; ré-
1'"17-ben, mint szegény vasnti hivatalnok gyer meke, Atyja osztrák lévén, amig lehetett a déli
vasútnál .1lnluiii, Bwhtikon, G(Um. ^fMktorm/án I uoígálatot tegyen. Miudeneaetre .ez csak egy hi-vajaln^knakoilott, inig v^geo s nyelv—nem- olynn mflintézottől—váfható-eli-aHnt a .Ktiidtc ''írása miatt családjával égyiitt az osztrák vonalra tért vissza. Laurencie (íyula tehát első kiképe^tetését. ZuJannyi/rím kapta, mint Ifjú bejárta egész Közép Európát, útjában ván Dresdát, Lincsét stb. sth, s elsajátitá mindazt, a mi könyvírás, kiadás, nyomtatás stb. itb. nagy mesterségéhez tartozik. Ilyen tapasztalatokkal megrakva rtiég egyszer visszatért Budapestre, ahol I1 „ éVlg sgy t'ls'írHilgu könyvkiadó vállalatnak lett alkalmazott|a, azért, hogy a hazai irodalmi DtOkséglet s vifionyoll^ ról magának' tájékóíínt iierszz^n. Kitl elérvén, hazai nyelvében megerdibOilOtten, újra útnak
— F0url látogatás Zichy Nándor gróf, fiumei kormányzó enó 14-éit .i/«!-Leiiflvtln' volt, amely alkalommal S:mwli* Viktor járási főszolgabírót, Karaljhjo* Elek kir. járáabirót, Ki** Pál esperes-plébánost és lliíjd) Mihály Ugyvé-. det magas .látogatásával tüntette ki.
— Terep (•NiilasánjrwaáM céljából érkeztek e (yj^l-én városunkba a budapesti l.u-doviceuin/iór*siis/ii lanYolyamát ° hallgató hon-
i véd-tisziek (jiirijtij nlczredea vezetése alatt>v4A
kis cjttiJU—sdiiön fiatal-;—urtp tisztekből ii 105 tízek szolgálatára r'endelt legénységből állott, s midőn délceg lovaikon bevonultak a városba nem egy ablak függönye mögül nézték szép sze> mek a bcvonuiQ csapatni, A honvéd tlsitl csa pat e hó 4 én indult terep ~ tanulmányozásra Ltpeströl, előszór Komáromban (étiek tanulmányt, onnét Bruckba mentek, majd Sopronba, Kőszegre, Körmendre, Zala-Egerszegre s innét hozzánk hol 21. é? -22-én tanulmányt tettek s innét Inkére, Nagy-Bajomba, Kaposvárra lovagollak hová e hó 25-én értek. A csapat m egész mit lóháton tette meg s csak Kaposvárról mennek 26-án a vonallal vissza a fővárosba, hogy ott előkészül-lenek az augusztus 3. 4. és 5-én tartandó záróvizsgákra. A vizsga letétele után az illető századosok, mint ideiglenes zászlóalj^parancsnokok lesznek az egyes zászlóaljakhoz beosztva. —— Orsiágot rátár Idejének megvttto* Bíldérhaus", ahol a tényképészet, a fa-, aciél-1 tateu. A magy. kir. kereskedelem ügyi minis;-horgany-metszet és könyvnyomda egy helyütt jter megengedte, hogy Snrjg-Kiininóti az ea evi köspohtosítvá van éi nem kevesebb mint tlO] október hó Vl-ére esii országos vásár ez évben
I tekint ki, Feifmir,
hanem jói'iiet Bmkihs - MM
szint, hogy gyérmekéveiiiék helyeit ismertekké tegye,, másrészt pedig hogy szülőföldjének ezzel
jeles_-jrót s művészt foglalkoztat e/esz éven keresztül. Mindazonáltal .szükséges lesz a vidék nágyobb városainak csekély segítsége is,'mivel a >változatos képek s vidékek felvétele, azok metszése óriási kiadást fognáiiak igénybe venni, még akkor is, ha a vállalkozák. a tiszta kiadásokat. akarja, fedetni s többre nem is számit. Na de erről talán un' beszélgetni, mert'az
kivételesen hktóbfr 7iő /'' éri és kővetkező napjain lártassék meg.
— Jlegtámsdái cimen mult számunkban azt irtuk, hogy Tompa József Szarvas szállodai kofsist három betyár, midőn Kámahizirtt ájjil haizajőtt megtámadta, s lejét beverte. A rend-
őrségnek sikerült kitudni^ht»gy az egész htr alapkorái volna behatóbban j talán, s a kocsis csak átéri mesélte aat el a rtnd-iődolog a szükséges | őrség előtt, mivel berúgott állapotában nevezett s alkalmas ii^iift-iini^iir nyelvi! megirókra | étjei a kocái vele együtt teldült, « több réase
•Uőrőtt, Nehoyy gaidája a karért felélöségre
még ko ix elid i
lódult, mig 1887. éviién igen sserény körilliné | ráakadni. ^ __ _________
nyék köziiit., ftürlrhheti telaplllt le, azon ssáti- Végül tinin Imgyhatom még tsUmlité* nélkül I vonja, s neki est meglizeim kelljen, kigondolt
dékkal, hogy |iéiti' nélkül ugyan, i|o nagy aat inm, hogy imalén Uurenole ár vállait egy tehetségeinek s ^ofgitlBiának megleidtésn ui«l-.lly robitnuinn Vlrágaásiiftk indult óriási vállal
a kit meséi, de pirult "járt, mert most banvtág megiiveas*ése miatt lóg ttkrtétay álé ikittatai.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 30. szám.:(i lap,)
18*1. jattot ím) Mát
Mlrlapi kaUáaj elmen i >Zllll Kóz-1 elszórva a ceeréplsdélzetet aa u'cákon. Valóéágos | «iW; Egyszersmiad kijelentem. hogy miután •
lasst sem én, asm aa érdekelt társaim adni a< fogunk. Cseszndk Sándor Zalavármegye árvaaaé kének elnöke . . . •
löny«ciaülap •szép jellemvonás* címen lapunk égi haborn volt; a Magyar-utcában két ezalmá- tősleményben foglalt vádak elleni véd ekesás « mull számában krtsőlt bír miatt tisatesseg ladá-'vaJ fedeti bás tetőjit leszedte a azéi, a vároeon hírlapi eljárás tárgyit nem kepazhetj, — ea Ugy sáraakar bennlhU jaDi'aBi^ mir^ hirt ajkirQÍ káf gabonassálliió kocsit leldéniott^a ku [ben nsiifl Aflilidó bárminemű köslemésyre ve i tény éa yaláaágiák ssegfetolóleg közöltük. 1 korfca földeken a 'érméstössze vissza törte, mit llát a tisztelt »Zalai Közlöny* még aoha sem nagy részben elősegített a jég, mely a várost olvasott vidéki és tóvárosi lapokban sfkkasa'á- megkímélte ugyan, de a földeken keresztül meni ;
sokról éa sikkasztókról, — még nem olvasott faképnél hagyott menyasasonyokról ? No, ha véletlenségből csakugyan nem olvasott a volna) — ugy kérem boszám fáradni, a a főváros mindegyik lapjából szolgálok tíz példánynyal, melyben I
a pincelakásokba térdig ért a vis mindenfelé; a lakosság oem kissé ▼olt megrémülve. Pár óráig tartott a vihar, aztán a szél elült a az eső eseit úgy ssólván egéss éjjel. Szombaton reggel derült ki s ekkor régig- nézhettünk kerleinken,
sikkasztásról és hoppon maradott mennyasszok- véleményeink s^ földeinken, melyeket teljesen
ról szól az ének. £s kérdem, hogy meri-e a»Zalai letarolt a zújó, süvöltő, pusztítva rombold Közlöny* ezekről a lapokról ia kijelenteni, bogy vihar í
a „sajtó jó hírnevén cjorbát ejtenek? Ha a»Zalai — Érdekes arcképek birtokában van Blum Közlöny* hírlapi tisateaségröl akar beszélni, — Jóssá úrnő városunkban. — Á napilapokból akkor ajánljuk neki, hogy aaen előtte ismeretlen olvasóink ismerni fogják a fővárosban legutdbb cikket előbb szerezze megf ba pedig megsze-{tortént rettenetes családi drámát, hol Földes reani nem tudja, — ugy hallgasson! Midőn Ob- Samu agyonlőtte nejét, kis gyermekét és végül láth volt postaförtök meghalt, megkeresték aj önmagát. Földesnével Blnm Jóssá úrnő együtt »Zalai Közlönyt*, — hogy tekintve a szegény (járt a tanítónő képesdére s igen jó viszonyban özvegynek különben isszomorubclyzetét, mintlisjroltak a maradtak utóbb is. Barátságuk helyi lap ne hozza az akkor előfordult családi [jeléül Földesné 1877. évben májns 26 án arcén vallási oldalát a dolognak : és" mégis a > Zalai | képét küldte meg Blumné nmőnek, melyen Közlöny •..volLAz első, ki a dolgot egész tarja- i féqével együtt van lefényképezve, az arckép delmében világgá kliriolle. Sóiea még nem votjhátlapjára est irta: ,Ssires megemlékezésül sze-elég, hanem s reá kővetkező számban a »Zalai 1 retett Józsámnak. Bpest, 1877. máj 26. J)óra.m
Közlöny* a papírszeletek alatt, el kezdte csíp- Kis leányának születésnapján pedig Bhtmné I menék Perlsk mezőváros főutcáján, lujva a kedni a szegény védtelen özvegyet, r kérdezte a jxthiő ssintén* kapta a kis lányka arrképét, tikkasztó napsugarak által okozott böaégiől; a nagy világtól, hogy asokkőzülmcJyik, azöz-. melynek Mtlapjara es van írva-: w Kedvet jtf giokotf kis dohány tőzsdébe cigarettáért. Éa* vegynek igazi neve, — a ha vájjon van-e igazi \ \ Józta néninek, u kis Földes Klueka. Budapest, legnagyobb meglepetésemre a boltajtó zárva van, Hát tisztelt laptárs ur ez a hírlapi tisztesség? 11891. junius 9 én a Igy épen egy hónappal A2 ajlún oégysaftgalaku táblácskán eaen íel* Vagy mit egy szegény özvégy asszonyon — ki előbb, mint as apa gyilkos fegyve rtf kioltá* a ira(pl lat iám Vasárnap é* Szt-Inván napján csakugyan senki által megvédve nem lett -—él- kis Etuska életét. Tehát még csak a mull bó-| dohány- és szivar áruk jobbról a bejáratnál 4 követni szabad «s tisztességtudó Zalai Közlöny ! ban. Megjegyezzük, hogy mindhárman, asszony, ^ PJEObában kaphatók " mik*, azt a .Zalának" egy sikkasstón nem szabad? férfi éa kis gyermek lelttinó szépségek voltak. 1 v ... »
Vágy tán Oblalné, ki városunk volt postafönóké] Z á^ouiitötle fiát Hőts Mihály újlaki uL^MÉSS
nek özvegye, nem érdemelt volna annyi kiméle- j Ákosnak volt égy 27 évea Józska nevü fia, ki — , . ?
tot,<mnt tatok l»p'Innak . .ikka«tó és .nndr neln „merti a Tiip.rancsolat negyedik poníjfti, *"*£■■ 'JLÍomtartttte »'
»oli mennyasszonya réazére kövelel? Vagy Oblalné!, nemcaak, hogy liszjeléllel' nem viselteiéit öreg 1
A vasárnapji mnnkautnii
— Hisanak. —
Pompás eszme ez a vasárnapi munkaszünet! uNem akarom est a nemea intézményt Ócsá* rolni, dehogy is, — ellenkezőleg — térdet, fejet hajtva állok előtte, fin, mint dohanyaó fiatal' ember, mindennapos .Kandsohatt" vagyok agy helybeli kis dohán ytőzsdénél, ahova utolsó osstr. krajezárjaimat elszoktam vinni agy Virginiáért
Nem akarok a nevezett kis dobánytŐzsdéstOl messze lépni, pardon a dohánytőzsde* kedves H. nevü csinos es mindenképen szeretetre méltó Bányától távol leoni, mert különben eüelednéa szóba foglalni azt. amit . tulajdonkénen a kósOa-ség előtt publicáini akarok.
iulras 19-én reggeli 10 órakor nagy sietvt
meg nem
én az U. Hasakétvg
nincs oly elismert tisztesség, mint a párttogásba , 8pja jránt, .hanem azt többször tettlegesen
igtattsm be a msi napon érkezeti póstát, dg
vett sikkasztó és ennek volt menyasszonya,'vágyjbántalmazta. E napokban ismélöaaaelfizőttVja!
Un nem olv nnev ecvániaáo. mint szok kelten ?! - ____iTl^,. a_____ li mÉ-i, j Mnókőm kimondja a munkaszünetet, de htaba,
,7 ü 'ezt nem bi vollsoa i
Skön fUl, S
hogy m lerogyott . három n.pi kioo« Mr,ödé«| olVuUi MO (űf nebtxl,lnl re4mi B<rl rinsb.
Un nem oly nágy egyénúég, mini azok kelten r j . ü.l^m ke.di.^a. örege., _ ki_magá, I ~ nem h>||om mé(f m(jg| ^ ^ ,(|r,
hárí •bírt 4ta
nem i> Imi Mh» ! A mi \VeÍM Fndi kiiiMMOny ^ij^n megh«li. A bolt lexlei e hó 2S én bon | ^nl4ci(Jt mnkkll
—— —— -v —oj -e; —--------------— • : apum » uucgciui »«uio u üreget, ki n
Vagy mióia tiulec^g a hírlapoknak a oikkoi-: vedelmei«ndö, felkapta a ke/e Qgtében voll aod i f"___. .. ,____ _ .. ......
•Ak.. pártolni s a rikkaexitaokal ehuwlm «gi- , oly !zerencrttienöl ütötte ftalintékon fiit, | íw^ Í w'í * ' ÜT '
E« lehet tiniéit l.pt.rsnnk a .Zaai Kőz-1 holtT ,Terogrnlt . hlrnm nipi kino, mtödtel^^^'íi " <*H
tókat pártolni s a sikkasztásokat eltusolni segíteni. Ez lebet tisztelt laptársunk a iZa'ai Köz-.^y ai lerogyott a narom napi
löny* leladata és célja, de a mienk nem voH ésL1á0 M ülé8 aitB| ssenvedttt agvrázkódtatáslrT-^tZTTLITT nem is lesz soha! Ami Weisz Frida kisasasony• folji;n BegUalf. A bolt lftllel e hó 22én bon ^ ^^ ha. -^ -JT?.
mennyass/onyságát illeti, ki.elentjük,hogy ^|collák s teLtték el, az atyát letartóztatták. J^kTuraí "Lta^^í^S-"
volnaL-mert mig B Or tistlasaégi toll, addig b<ll m ^ ^ azonban thé^Uftttr-Wft- ^ iJxT" magamban és maid
mennyasszonyának lenni, - vagy lenni akarni | p5rödölt öreg anyókává lett. Az öreg Ürese a | f^L'
gnnaonam magamban mert megjegyzem ez aa Örtf
- sem volt szénven . s ki«saHznnvrs erkölcs-^ Tu oZ-Z'27-aa V 1• ikiaió ia oda szokott |arni a ki. dohány tödébe,
"em T01' **egyen. a a Kisasszonyra ersoics- ,nap0kban Sormás utcáián ment végig, mikor ___ Amm ÉfcMi . k ' u
rontó; midőn meg B. úr már sikkasztott, nem eg£ eszternyegi ember szekerével találko,l™*** nem ám éo* háM01'H otk
lett neki mennyaa'kzonya. Csak akkor lett volna £0lt Aa ökrök hirtelen megvadullak s egyene
reá erkölcsi tónkrejutás e dologból, ba B.-vel 8en ax öreg „„ony felé tartottak, ki képleleo
együtt sikkasztott volna és ezután nem lett volna von futft88a| menekülni Az ökrös szekér ralaj-
mennyasszooya, vagy a mennyiben neki sikkasz- ponoaa leugrott a kocsiról, hogy a megvadult
tani nem segített, mennya-szonya lett, s maradott ^tatainak eléje álljon; de késő vóll, az ökrök
volna. A „Strérn és Klein- cég nyilatkosatának mar elérték Erzsi asszonyt maguk alá teperték a
egyéb tartalmára kijelenijük, hogy ép úgy mint eddig, úgy ez után sem fogjuk engedni magunkat a szólásszabadságban korlátolni, a akár dicséretrö', akár valakinek megrovásáról leas szó, — legyen az a cég Strém és Klein, vagy Póllák,—-^vagy az egyén Ilotenfeld, vagy Pityi* palkó, vagy ezeknél skár nagyobb, akár kisebb, mindenkor hírlapírói kötelességünk és az igazsághoz hivén fogjuk nézeteinket érvényre juttatni. A kinek nem fog tetszeni, tegyen róla! Végül záradékul ismét kijelentjük a visszautasítással szemben, hogy Strém és Klein cég Brnck N. ellen szemben tanúsított eljáráaa megérdemli a „szép jellemvonás" címét. Hogy cikkünk adatait a legilletékesebb forrásból merítettük, ezt is consta-tálni kívánjuk/) A szerkesztő.
agyongázolták. A rendőri boncolás - után a holt-testet eltemették, az eszternyegi ember ellen megindították a törvényes eljáráat.
— Icghaltak Isn^KaalSaáa i H&usWr Máifée meghalt jalíus. 18-ia 53 ím koriban. Tóth János ■agkail jttlins lS-áa 9 hónapos korában. Tomáa Juliska meghalt jalittt 19-én ÍT hónapos koriban. Tiboly Ferenc meghalt jalia* 19-én 79 éve» koriban. Xirtoa János meghalt jalias 81-4a II öven korában. Horváth Jnllska meghalt jal. ZS-«a 3 hónapos koriban. Schlechta Juli meghalt jalias M-ia 11 Íves korában. Dumötiirfy Jaii jalias 23-áa 8 hóaapos koriban.
•> ás, hngy a küldött nyilatkoaatot a nyllttérben felvenni nem akartak, „haangsig", sAt a cikkirt Htrém és Klein ctghsa el ia küldöttünk. Kiadó.
~ Nagy zivatar vonult kereazlül városunk felett a bó 24-én délután. A pár napig tartolt tikkaastó meleg alig volt elviselhető, midőn pén ken délután 4—5 óra közt «sötét felhők tőrhy'ó-sűltak az égen* s a látóbatár. teljesen elsötétült A Homok-Komárom vidéki hegyek lelett lesza kadni látszott az &g s rövid időre rá meg indulr a vihar.. Mint a tékát /vesztett vad, üvöllött a szél, zúgva végig a vároa felett, tépve a fákat, ledöntve, leazaggatva azok lombkoszorúit, tönkre
Bektildefett
Következő tartalmú levelet vettünk, melyet egész terjedelmében közölni hírlapírói kötelessé günknek ismerünk.
Zala-Egerszeg 1891. évi julius hó 21-én. MZala* cimü hetilap 1891. évi julius 19-én megielent 2U-iki számában Kovács Lajoa nagy-kanizsai la koa ügyvéd Zalavármegye árvaszéke a ellenem egy közleményt bocaátutt ki, — -mely kőala ményre a megtámadott árvaasék tagjai, valamint saját nevemben kötelességemnek tartom kijelen teni, hogy a közlemény irója caak hálára kötelezett bennünket .azon tényével, miként ellenünk a nagy mélióaágu, belügyminiszter urnái fegyelmi eljárást kért és ezáltal alkalmat nyújtott nekünk aa Ugy elbírálására illetékes (elsőbb hatóság
téve kerteink virágait a növényzetét, aztán | előtt egyrészről a közleménybe^ foglalt vádak villámíoitf csattogott, dörgött, mintha aa utolsó i nemtelenségét s helytelenségét igazolni, másrész ítélet következnék, megeredlek as £g csatornái s röl pedig a közlő azon nemes szándékát kimu és a vihar szedte la a házak fedeleit, messzire | tatni, mely öt a kérdései köaleméqy iráaára ve
nagyon becsületes éa közszereiben lévő édea apjához, bol az e!só as egyes napi eseményeket ei-el mondogatta és igy a két öreg élénk besaél* getésbe jón e^ym*s<a. borzasstó lendületet ad* van a politikának. Aztán vess e£y Virginiát, a melyet szombatiéi szombatig ssi. No es aaár kapott. Hát én ? Elhívta aa orag iktató (OaOkO* met as irodából, már fél 12 volt, alig hagyták el as ajtói, én is mentem utánuk, visszagondolva a munkaszündaa^ • f ^
Sietek aa üzlet leftToda érve, elolvasom a már jelzet feliratot, nézem, meggondolva a dolog mibenlétét, ej, dehogy is megyek most be, hias már 7«12-r* van, jobb less ebéd után becsen ni a kis aaobába, legalább a majd unalmas és meleg délutáni beszélgetéssel eltölthetem. Ugy ia lett.
Elmenék a nagy vendéglőbe ebédelni, sietve ettem, bogy gyorsabban jöjjön a kis szobába menés, meg ia történt mindez. Oda áltam i tühör elé, feteziczomázium magsm, indalék.
As üsletsjtóhos érve, megyek jobb felöl a bejáratnál a kis szobaajtóboa, hallok vajmi féle beszélgetéseket, de ez mit sem nyom a latban, kopogtatva bemegyek. Majd a kideg rázott, akikor a „gondolt*4 helyett két,* még a bak-sys-temböl való öreg vendég hölgyet láttam aaemeioa előtt meglepően ülni, de én nem jöttem zavarba, mert saaaonyok előtt — megjegyzem* — nem szoktam zavarba jönni, az öreg úrhoz fordulók szivar kéréssel. Asonban reá reskiroztam a jobb azemet az ott ülő hölgyekre, bemutatva H. kia-asszony édea mamája által, de neveiket a legnagyobb sajnálatomra elfeledtem, rögtön, amint aa udvariaa kézcsókolást műtétet végestem. Még H. nagysám mamája humor képen mondá, hogy nem lehet szivart kapni, árrészemről volt válasz »óh igen kérem ténaaaazony«. És kérem aa Üreg utgszonnal ki is szolgáit két virginrát. Heá, .gyüjva egyre, ájántoltam" magam a hölgyeknél*
fhgy-Ktnixaa, vasárnap, ___
Kiérte a folyosóra, olyasokat sóhajtozva mint a kovács luitatójs, lám igaz. hogy a látuzst cssl. QroaalAayl űztem a verembM és egerei fogtam.
No de sebaj, Ieas tokb vasárnapi munkaszünet im amidőn nemcsak a kis szobába, hanem a nagyszoháha is bejutok !l.
Egy perlaki munkasziinetdS.
(*< topO
IMI, juBas W
Különfélék
— VJ tigyéaaek. Ö Felsége a király dr. Fdher Artbur győri ügyészségi alúgyésxt a zala-cgérsaegi és dr. GtrS Antal budapeaii ügyészségi alügyéezt a*vea'prémi ügyészséfhez ügyészekké kinevezte.
— A látjfáa-ttmply hysaila Hornig Károly veszprémi püspök áy célból aduit at 500t> Irtot a budavari Mátyás-templom* építési bizottságának, hogy erea összegen a Mátyás templom részére egy harangot öntessen. A harang tarvét Sehulek tanár, a templom építője már elkészítet te. Budának es lesz a legnagyobb harangja, 52 mázsát fog nyotnni s alsó átmérője I méter 83 cm. lesz. Á hsrang öntéséhet nemsokára hozzákezdenek s az új baraog a püspók kívánsága folytán ez év asenhlstván napján log először megkondulni.
— Főúri kjrmta kir. Kétheti Hunyadi* Imre gróf, b. t. tanácsos leányit Mária grí.t-kisassszonyt e hó 15 én jegyezte él Széchenyi Pál gróf fia: Emil gró( a balaton-herényi Hn-nyady kastélyban
— Xemieeaéget nyert Íré. Hogy mily atyáskodó -figyelemmel kíséri 0 Felsége az ápoa toli magyar király a magyar irodalom müvalői-nek ténykedéseit fényesen igaaoljaaz a körülmény. hogy a nevesebb írókat egymásután tűnteti ki. Jókaitól kezdve; csak rövid ideje, hogy Vtírrátf, majd Komócsy lettek kitüntetve, most ismét Xeu'jeixtutr László budapesti hírlapírót. Petőfink e jeles német fordítóját emelte a király: kegy személyére s utódaira nézve a magyar nemesség sorába. A királyi kegy valóban érdemes egyénre veié sugarat s mi őszintén kívánunk sserencsét a nemességet nyert magyar írónak.
— tj aagykiidég megyénkben. Alsó-Lf*irúnái nagy köaséggé vglo áialaki'ásál a bei-Ügyminisjter engedefyezv*ii, az új nagy-kóx*ég elaó előljárMgát következőleg váiasxioi ta meg: Áltzrgky József vámshiró, Torma János helylF tea bíró, Ceaplorit* József pénztárnok.
— Parnsatbél — Polgár Paraszt Jóssef veasprém rátoti Születésű győri lakos, vezetéknevét miniaileri engedélylyel »Polgár «-ra váltox-tatia ai.
— Egyháagondnok«t választ a belső somogyi sv. ret. egyházmegye aa elhunyt Sár-kftzy Dénsa helyére. A zárt szavssór lapokai a választásra jogosítottak s hó 2S lkáig adják bel s azok a Kaposváron, augusatua lm folyamán: tartandó egyházmegyei gyűlésen lesanek fel-: bontva. Hír szerint, a gondnoki disaea állás eauttal Csoris Ede, kaposvári ügyvédnek fog jutni ki az egyháa ügyeiben buzgón vesz részt mint tanácsbíró s kiváló tehetségével annak nagy hasznára vsor
• Érdikm kiállítás. Aa 1849—49-iki szabadságharc! emlékek kiállításának rendezőt s fővárosi vigadó termeiben nagyban készülnek sz érdekes kiállításnak snguaatns slsjén leendő megnyitására. A rendezőség szívesen fogad el bármely festett vsgy nyomtatott képet, améty a szabadságharcunkra vonatkozik, legyenek esek bár későbben készültek is. Továbbá plakátokat, fegyvereket, de különösen honvédftltoxeteket. A rendezőség jutalom képeket küld még azoknak ia. akik caupán a cinét küldik bt valamely érdek as ereklyét, fegyvert, őliöaetfelsaereiést stb. biró olyan egyéneknek, kik emléktárgyaikat a randa-; zfiiég felkérésére a kiálüláa tartamára átengedik. I — Mioden. levél vsgy küldemény az 1844—49-iki I azsbsdságharci emlékek rendezőinek Hentaller Lajos orazággy. képviselő és Famek Béla urak-Bak Budapestre, a fővárosi Vigsdóba címezendő
— Egy kéesltnaény asm asorítlst|s ki A híres dr. Rom élet balzsamát, mert hírneve a gyomorbetegségek minden eseteiben elért kitűnő nótáson alapul a ebben a tekintetben mindig
»felülmúlhatlsn marad Dr. /tan . éleit elisama Tmtftitt' H gyógyszertárából P rácban. Mioden f)ógysztrtSmn kapható
— Mnlallaté fegadái. Aa utóbbi időben sok fogadáars adott alkalmat eyy 7 kocakábór áltő játék. így közelébb is, egy asztal törssvaa-dégsi csskhssur kénytelenek voltuk a * Fejtörő* 7 kocxkáját, — me'yet alakká idoautani nem tudtak, — visszarakni a dobozba és atvssztvs fogadásukat, elhagyni s fofsdáa ssiiihalyét. A • fejtörő* játékhoz a vevő mindig sgy füietet kap, melyben 176 nlak van, melyeknek msgsl-kotása valóban fejlöréssel jár. A piros horgony-1 nyal, mint s gyár jégyévsl ellátott »Fejtörő* ára 35 kr., s kapható a legtöbb gysrassiáiék-kereskedésben. E valóban mulatságos játékot melegen ajánljuk olvasóinknak.
Vidéki levél.
Tisatslt szekesztő nr! Jótékonyáéin ssinmű elAadáfc volt Lotsnyén, Virág Péter Lstenys kö/ség felsőbb népiskola osztály tanítója,. iránta eddig is tanúsított bual-munk s megelégedésünket, cssk megf okozta az által, a midőn f. évi junius 28 án tanítványai, mint szereplők közreműködésével a»Tavasz ,ö°* l^ddirt dérti ránű azismúvst sdiák aiA, szépen a
egyaránt oly véfta-inthat bal&U, hogy
férfi és n6, öreg és fiatal Iftifil snk tannlaágot: mindenkinek r legmelegebben és Isglelkin teaebben ajánlhatjuk olvasását A nagyaavt orosz Írónak n legújabb regénye A pofán* ó korban játazik; egy pogány ifja történetét adja elő, ki hosssas visaontagságok, nagy lelki küzdelmek után áttér a kersatféay hitre s itt vém megtaláJia évtuedeken át hiába keresett boldogságát Ez a könyv nagyon gitár a modern regényektől; legfeljebb erdeksasáf hsa vt-tfikedife velfik, sőt talán felül is rnajja azokat j a mi pedig as alaposan átgondolj böloaésasa irányt, a gondolátbóségtt és a tartalmasságot illeti. uiabh időben nem jaltai smm má, mmw hozzá lenne fogható* Mulasztást követ tehát el mindönki, a ki nem aíst s aaenaácsiée má tartalmával megismerkedni, annyival inkább, mert a könyv ára oly olcsó, hogy mig g Ing* aserénvebb viszonyok kőzött élőnek is módja* ban áll azt msgazeresni. Ara 80 kr. --- .Magyar Wsfckadntnsl Miatta*• eim alatt két hetenkinfégy^tiányjjótló lapot indított mag Beryl Sándor £5várost mérnök, kinek _._ . 4 eddigi irodai mi működése ama ismeretlen i
■■ ít . . " ^ mwar oívaaó kosonaég eWtt - A „Msmr
cséreteseu lefolyt sikerre* i mi Siial eddigeé ow^fifj -- - - * "w*
méltányolt érdemeit ujabbal konmá»ta. A «sen^ I kodni f ~ ^IXlLa^'m^® koru kis azmreplök^kózW óhamuk^ ipJrágafcba vágV oly u
téséröl, melyek külföldi feltalálók szellemi tar* mákét képezik, aaonbaa Magyarorsaágon nsn szabadalmaztattak éa e.asarint bárki máa által
Paulát, Schtnidt Iránt. Aaok dicséretet s tapsot aratott sióadás éa szavalatok után, korahsjuaiig f jó cigány xene melled, a tánc tartá együvé, aa (ezen ünnepélyre, ugy kázeb, mint -távoli vidék {sz&mos ialvaiból is odtze sereglett inteligenliát.
Annyit óbsjtunk még Begjegyexní, hogy midőn té ló síksru ésiélyért a randaxő Virág Peter ia nitó urnsk es ufou is kőaxöneiéi mondunk, hason példák ismétlésére csak butdiiani tóreksxünk őt.
forditatott Irtot Ztkál iiy Tamás Ferenc 1—1 Irtot
és
gyárthatók éa akadály nélktl értékesíthetek. ElőSzeUsi ára egy évre H Irt, íéíévre 4 Irt
— #Ilnlms#r#n* cím alatt egy havi folyó-irat slaő száma jelent meg Budapesten Hofwma M. Miksa szerkesztésében ás lUfmmmm A kiadó* ságiban, A folyóirat, psiat alsó számából látg^
esetre
S^^^.^lkivfirkSali aa elvTjelentőségű hs^^tokat k Novak Zsófia 1 75L ---J^ZT : .____^
taas isme lesere csaa du<u.«»u. ffl| a/ iuJlI|éréMI#, foglalkoaók S mráls
A^ jövedelem siegény,16k érdekeit akarja képviselni, mi semmi et
^v^iT F®lüu?eliü- háladatlan feladat A tannlmánycikk
ot ZiUl uyuta, wezei auou, öcniesinger n.. K .. . . Ulmm
't/íititrií ' - - — é L-
kV. Franki Zsigmond, Szalmay Jóxset. Békfsy I í^^fyta
í i»tot, S érdekelt körök tigvelmA* ajánljnk
gato Ltjoa. és Nunkovits Sándor 75—75 krt. [Föidö Lsskovics Ferenc esp. pléh., foöy Ber-jgQ ^ náti.e 2—2 frtnt, Kapósy Antal, Osstreicher Jó-| zaet, Tóth Ferenc Felső-Szemen ve, Keszler Géza, Káaár Ferenc, Leitner Józsat/ Ptmeizli Alajos, i üazdag AdTm,^l\>tss L. ^ K. Nagy-Kaniasa,| és Korrenesi István 50—50 krt. Mikics Géza,
I Dr. Kovácsira Fsmnn 75—75 krt Filipirh János, 1-
{Hobor József, Horváth László, Guth Fülöp, | Franki Gyula, Hozenbaumne Becsehely. t^'ensky Lajoe, Kokas N., Faics Károly, Himfy Lajos. I Aradi Ajajoe, Sindellár Józaet éa Yizmnty Ferenc 25-25 krt. Franki Dávid 45 krt Halvaz Géza 35 kr. Novácaky József 5 krt. Fischei M. 75 kr Franki JDsvtd és Sirsssser Jakab 15—151 krt, Sebmid! Jaaosné 18 krt. jf q
rendeleteiből. A ha von kint egy ívnyi tartalommal megjelenő folyó* be ajá ' Kvra 2 frt lélévre t Irt
ata.: egy
ClfíATOTOS. Dalaimból
Enyhe szellő leyyimti mey mnmmt, Kérdem UUe : léitm-e galambomat. Alt fMif azf ®m$ja. Hogy Mftm, Egy csapodár legénynek a karjába.
Irodalom és afvéuet.
Lapunk a ravalAban isnaertelett mÜ-
| vek, lapunk kiadójánál,,Flaekel FA lép í -
— .A ms|jar*reaUask és a magyar nemaet* cime azon röpiratnak, .melyben a ma-1
igyarorssági főiskolák ifjúsága válaszol a romá mai egyetemi ifjúság emlékiratára. £aen röp-iratot a magyar itjuság francain éa német i nyelvre ia leordította s megküldte a külföldi ! főiskoláknak, hirlapokaak, politika, köaélet és | társadalom minden kiváló és illetékes tényező-| jének A válaszirat magyar példáayai 30 kr. | beküldése mellett a Szerkesztő-bisütthágnál rendelhetők meg. A begyült összegek aa iratl kiadása költségeinek t ed esésé re fordíttatnak, esetleg fennmaradó r&zlettik a magyar ífíoság| | Millenium-alapja javára esik. A vidéki főiskolás jifjúságának t é. szeptember .havában nagyobb ssán)U példány fog rendelkezésére bocsájtatni. iA budapesti egyetemek hallgatót a restükre | szánt példányokat levélbeli előjegyséé után I ssaglsmber havában a Tud. és Műegyetemi Olvasókörben vehetik át
— .Dolgoztatok mig naéesetek kl nem nloalk*. A legjelesebb orosz írónak Tolutoi Leo grófnak ídésstt című regénye jelent meg Bpneten fobicmk Zsigmond kiadásában (Erasébst-tér 14. es. aj Tolsztoj grófnak eme legújabb művs olr kiváló belyst foglal al a viTágiiodalomban, hogy annak egvetlea család
I könyvtárából asm lsane szabad hiány óznia és
Kérdem : .verd e wUg a taédm, IfiNt a'*koyy riy olyan hiten, tfszéa. Ait susogja h in hason hfllgatom : Mást szeret már as ia hűtlen angyalom...
/Wzner Árpád.
HobfL
j^ ln'il aaárri/f rarfm_______„
E ssvrnyü kimé eád: Hagy in tsaltalak meg tigeá, Ssieem
Seirtm materi, úrimért íg\ § tőled könnyen megrállt.
Jál tudod te mint sseretlek S mint imádlak téged: Erted mennyi fájdalmat, t hát Amit eeak a jó Isten tud Szenmltem, i tztnrtdek. *
Se tedd zoknn filém, hagy ha Tartózkodom tSled ; Hiszen ugy ú szrmrtkényAt Lenne rzarad, talján sni más f t A eátt eagtm iHst.
Eelrrismrrtil t es a hét), Segithetnil rajta: Zftsz' ogy *zolid tekinteted Msaayégyitnd a szivemet — <S iiijsuf tneedmitja*
Hogyha migis mindenáron Váltni akarsz tőlem ; ll'gy arra az egyre kérlek: Látaga#l mey nyugkffgtmet —-Kint n temetőben.
Zakil Zttgmmd.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
á hiirafalTiJn--Hrijtítmörtirtelt móaJt rFTIöpess f^ívelésí its. k. a a fögjá* teamet ejt* j.
® u* v • 6 • 4 0 * ^ vagy a cser csapos mívelesről is, s átkeli menni I kv* je« 4. lépés*
'— Blaonuk.
regtepö kédvés
a bosasabb mivelési módokra,
- , . » | számára tóéig mmmi -ba ast atarios, líl0 , , mg ^ miírriíisT' -4j0gy FZöíörairhosszú éleinek és jövedelmezők i 131. a. Zo. fióvidebt raja aa éa teJiábél tikéi** ' légyenek. Mindenek elölt azonban as alanyokat | 1**- cs. Lapok" a kaié*,
s a reá oltandó nemes galyakat kell jól megvá-ja,éB? * ai**k.»
issztant. Sok talajban ugyanis a Riparis. másban t ♦.•"■a® világ" «er*eesta*ge Readt i a többi alany nem díszlik
uabi barátom, bogy oly sokáig voltál a hivatalodban, alig győz-
telek várni, hol a manóban voltál nfv sokáig ? I. . ! „ . . . .. . . ... 1 B . „„^ , _
m j . . t. , .. »i x íj Másztam. Sok tataiban ugyanis a RiDána, másban' j-*. «
— Tadom, hogy meg lep téged ezen még e^H "ff: , ^ J j. • " ! "T * t«Wuli betartják ; - aa .0. V.- «a»péMáayAi umm.
dig elő nem 'ordnlt ok. De ba elmaradásom okát ; • fflfe > wk f* mm *^*tkked«*t
_ elmondom, te sem fogsz rám oly haragos pillán- M ™r ™y footossn is vao oltva; 1W Ipse. <St. 9pigTémmák M M. rtmk Wk táeokat vetni, szén, hogy oly sokárg váraltamf"? «"enben némely faj tökéletaaea-aionosodik | haaa. «ak goadolatok papim vetve, a ki ep.gr..*.,
_ f a Ripáriáva1, p. 0. as olasz Rieslíog. A Ma- | akar iiai, aaaak tödaw kell aúodeoek előtt mi aa as delaioe minden faja nem díszlik a Ripá-\naa^ A wfrkosárba vándorolt, rián, csak pár évig; ellenben minden Muscat 1 136 saiár*4 easrkeaatáei«s. Cfak* kei.
! féle —• Oporto — Kecskecsecsü — Bolgár gyönyörűek; a Cbaseilask lürhelők ; a
magamra. Képzeld csak. ngy délután 5 órakor furcsa eszmém támadt, t. í. elhaiároziam magam, bogy ma lováhb~~Toget a hjvafalban~ma-| ™ "V „ SIé^IZI'1 SenüSfiSl írást Ml levetet **n «erk. ivmui m m. radni, vaijon mitjog ebez az én igen tisztelt!fé,e Oporto Kecskeeseczu Bolgár gT* 53, - .ikor jó.? Kai.*aeak adv»aM. rég .0. km. principálisom szólani. Mert tudd meg, kedves j !?°rö®k ? ? Cfaasgllask tűrhetők ; a Furmint, pedig fiadig -aiw*. látaák.
Fridin*. hogy mináunk 6 Örs a hivatalos 196 A ^ jdkesiss üsvarjak,
azon tut nem^raffözík yneTlaTa,a csekély Ss rendkívül If szokott | azotaa ké^ak a. <*«. rW^. ka m. i. évkorba. ut.
Lett 6 ora ..... A hivatalból egyenkint ssál- 8xArtdn'' Dem lebefc éfébw ■
üagóztsk ki a hivztainoknk. Csapán én. meg a principálisunk maradiunj^^^wZalaiban. Lehetett Ugy 7 óra. midőn főnySom hozzam közelgett:
^Besfféaeáket. ba aem ia thslwrbaa alább egyeakiet 137. SL J. áeérássy-erlN,
TaittWj
Mét
— Ah, mi a manó, hangon, ón" mégjnost hogy értsem est
szólít meg eogem édes is- itt-van—s hivatalban,
rendkívül lehet negyedik évébeo a riát betelepíteni. Tehát első sorban helyes alany.
' «re Ü^ faPMldön S S^l ^
ban vagyunk, legalább 160 cm. sor- es töke táv- w
latban QHeasQnk. A kiűiteielt gyökeres oltvánvo»!_' _______________
kat már első évben nevetni kell, még* pedig baj gordonra van módunk, s mely s legszebb, leg- j biztosabb, de legnagyobb felügyeletet igénylő.
FeUtöt tnrUutö. Ca Falolssl ikes
- Nem luJajdpniiható sz semmi.mAiiiak^gen^^ ^ az GBtEiiűk m»rgf llSZfeTt Iónok uram,---eSloantlám WkJin^r I TT.l.. i_.----■Ua*2&-. ... ,1 tí 1
32 couiooi íeineveljük, tehát egy-két jól kiérett hajtást. Á második évben e hajtás s második »zál dróthoz köttetik, az sióira seó rügyek kiirtatnak s a felsőkből is csak a jók hagyandók meg, melyekből s fejecskék nevettetnek, tehát
Nyílttéri
•1 ás MiHiigil
e rovatbae kaelőttekéH oem
vállal ai|ltt
gyen ool/y feasl rshákat IS.SS hrOrs a legjebb aayegbál salKt va»- és peeto-dij* Mte— ksld Heissobees 9* • V ée kir. »4v. Máiltk. gyárr vakttara ZSriebibao MínUk kiváoatve awey nal kaidataék tó Jb-*^ i rammm
aa nem lodom hogy mit csroáljak, rettentően unatkozom, ennélfogva céiszeröbboek találom, itt a hivatalban dolgozni, habár a hivatalos óra el is muliott.
— Ah, hisz ez pompás ez dicséretet érdemel. {legalább egy lábra egymástól. Így tAkénkiet van Még eddigjaem is haliottans. hogy a hivatalos j 5 góc, melyből ez évi iakad&sok előtörhetnek. | órán tol in dolgozik, és még hozzá azért,, mert • Egy ilyunodon mivelt hektárnyi azfilő 200 hektó-j unatkozik! Na ea #záp ^iog — á mostani vi-Illferfinosa bort adha*.
lágban unatkoMi. Midőn én oly ,fiatal voltam _ A c,e«ste«e.asöifl értékesítése érdé-■int óa-*e4vea barátom, akkor nem i« tndlsm, fcébep a tóldmiselésörfi minier'nr -kővetkező - ^n njil íelent ai a ssé uastkezui. Midöu el j^deletet adta ki. Termelőink közül mind töb-végezlem irodai teendőméi, hogy én hazamentem beQ ültetnék csemegeszőlői, kivált homokter&e^ volna/azt már épen nem tettem; elmentem 4gken> hoi sok esetben a helyi viszonyok miatt kusiizm. kártyázol, lányokra kacsingatni. a szö;őnek borrá való fölhasználása spince épi-
Eo midőn fönökomet ily jó hangulatban láttam, léjlse, járó „ehezségek miatt különben sem ma-elővettem r^ megszött tervemet. Kapvs-kaptem ,a,ij0zlk célszerűnek. A csemege-szőlőből * várt az alkalmon, nem akartam ezt elszalasztani,»otgvobb jövedelem azonban gyakran el nem mert tud meg meg barátom, már régóta akar- ére|-kf regxiot azért?
mert a csemege-ssölövei
tam főnökömet fizetésem javita-a végettlelkérni. kereskedő vállalkozók a termelő helyekről tudo-[ de alkalom hiányában mindig eláltamt5le, most. BálíJia, nem bírnak. ré3{in( ^ért mert a legtöbb I
"n1! termelő külön keres magának vevőt,
H_l'y|igy helyen rendeikezésrC áííó jelentéktelenebb; ^ . , 0 . -g——j .
mennyiségért csakis sserényehb ért^igér vagyf JDOVGDDOt oZOKe oánuOr Qmftl
szavakat ballotiszS fóookómtő már az előtt is mondtam, nem akartam kedvező alkalmat elszalasztani.
— Igen tisztelt fősök ur, — válaszolám szédjéce. — köszönöm a direlritet,—de-aem élhdek meg, megbocsát, ha egy azereny kéréssel torduSok önhöz, azon reményben, mi-
li kfréseme^ mely abból áll szíveskedjek csekélv tizetéeemet felemelni, ön, mini mondani méltóztaiott, ástst ember korában sohase unatkozott, azon nem is csodálkozom, könnyű volt abban s régi jó időkben, de a mostani világban a léte szegéoy dijnoknak mint én
HIRDETÉSEK.
tfizimalom eladás.
Tóth^zerdahelyen egy vizi szitás malom teljes berendezés-ki az egy-i^i szabad kézbői eladó.
Hogy fl hátrányok lehstflsg ■sgsl(Uliej-—~ TAilwftzArduliplTPn abbdI | tdk vagy legalább csökkenthetők íegyenek, az zfwri^i itHB-öZeTUaneijeil.
szándékom, bogy a csemege szőlő ké^zleiek he-Ml' lyéröl és usg^ságafól adaiokai szerezzek, s ez adatokat a bel- és kfillö.'di vevőknek tudomására hozzam. Ugyanazért fölhívom hazai termelőinket, hogy eladó csemege-szőlő készleteikre vonatkozó adat.«kat bélyegmentes bejelentő iv mintája «zerint legkésőbb julius bó 15-eig je entsek be. á A beielentesi minták a fÖldmiveJésügyí m. kir. minisztérium VI 9. osztályában, valamint a hazai
vagyok, nem szsbad sem kuglizni, sem kártyázni.
de még lányokra rá sem néani. mondám neki j TÍDce,!éf ískolák igazgatM^inál,- ogyszinién u alázatos bsagos. ' "fösszee borászsli vándortanítók utján egyszerű
^Beszédem után cssk néztem lőnókömre^hon: le,eleiÉai lspon foglalt megkeresés
alapján díj
f néfktÜ kaphatók, de bármiaő alakban érkező ' oly bejelentés is el fogad tátik, mely nem ily mintalapon történik, ha a közölt kérdéseknek | megfelelő ada'okat magában toglaljs,__
- A Biidspeetl gábssatazade. Búzát a | műit bélen mérsékelten kínáltak, a kereslet jobb {volt mint as előző héten, elkelt 10.000 mérő 5
vatalos óra után a hivatalban. LrTiTmlndig! krraJ ln,i,«Mib,b
hivatalos óra mán fog dolgozni, akkor leSz oly T
• • » Zsiradékban és azüvaizben
_ amily hatást gyakoruliak rá szaváímT £ meg ti-
esőst ráncba szedett ífomlokkaT es haragvó szemeivel rám nézett.
'Anélkül azonban, hogy. kérésemre válaszolt volna kóvetln«ö|épeo iveit méregtelt hangon,
_ mintha kedvez oldalboiüáfáiiak mégszóktéléséről
leit volna a sz^ ' — Tudja mif — többé nem fog . dolgozni hí
. . ..hogy minden hó sísefán kérni
fog tőlem jsvitást
midőn betejezle dikcióját. már. ia kint voltam az ajtós, de nem saját akaratomból, hanem igen tisztelt főnök- uram respectábilis karjától. Ez volt ss oks, hogy oly sokáig eimaradtam? de légv syngodtsn. ez tóbbé nem fog meg iortenqi. — bíztositsísk róls.......
Közgazdaság.
— k tort o m á. tassl ro«f kereskedelmi saiaiezter — értesülésSsk rin« — sz oesfrák-issgyar államvasat aliaasosi-tott msgysrországi háiósstánsk vezetésével Men-cser műszaki isnáeaost tizia meg, ki, mint s donsbalpartt Sztsi vezet őség főnöke, működését mar s*c is kesdelts.
— As elteli tékék keseléee. OHottiió-letebák me^slsené aszy figyelemmel kell eljárat, zet ttyve TöliK metsji'áea dontáesri sem sas*
6es sz Üzlet csendes zst változatlan volt.
nem volt üzlet. Szokvány szilva október—novemberre. azerb f.ŐO írton, bosznia 8.25 jrton kell i er. 5ö klgrammonkinL Az értéktoz&le irányzata | kellemesebb, s élénkebb volt.
— Gsbmséksletril. Az utolsó hetivásáron í már voltsk csekély hozatalok uj gabonából. As j eddigi minőség nagyon ailáaysak mutatkozik,; Ide remélhető, hogy a következő minőeégek jóval szebbek lesznek. Az árpa különösen gyenge volt , és igy csak 6 forintjával kelt el. Az árak ed*: 'dígele nem alakultak meg, s a forgalom cssk a lövő hetekben fog határozott irányt követni, mi-' uj vezetése, ba-) ^T* gabonáink eHielyesése megállapitható leas. ns.1 —— 0
Szerkesztői üzenetek.
127 H a« JsvHáMkkal mial lálba^s ióvábes több fgv»lsml • misf tés^e irályt sjáalaak
isi ges>leffk. Mefjött,. linlnf, Jdvórs i» kérjük, as ábaiát tafy«eiwttak. e koaysekrs aáevs nmgáa levélet f"jrjsk itat. kitááskkd susállapedtaab a Ibslvskbea, a itabbi Is sigtoes .Zárem saeqllg msg)eleat besyvekbH egy-egy péMisy aaplUMi.
• ll«í"l i i í?i i -l! i I ífft J t ífl I ; I
■ tti 1 « * f 8 r
s jLlíl 3 J I |
SÍ- -1 ! • l-K 3
üUű M i l
h liilf fí^ílU 1
s= Hfelfl 1 I
* illlRrrP, I - l
J BÍU] Hi"jí*3! I I 1 HlSalilillPlallI C
|| ^^ I I
•vJÍb1 | |
Sagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 30 szám. £Z kp^
pufiul tH) M
jlrMHMfM
áwd»»tott acja*kSk, tój^a talid
TOtSfcdarWi sauil IVICijaMralef tagattljraaatt (w?ríjegJ9Ít,Mt^ itisa aaaapeatjábúl
Felette előnyös feltételek mellett
A megfeM-j krj^rraefff ísrwókMi btlci ís mUiül Ajáalatokat kérjfck .IM ft.8 na alatt DiMilin J. hirdeté»! IrotUjAho* Wlea, Kiayf|MN Mm 7. Telefon iatézai.
§95 4—ií
5
Hirdetmény. 2
{ NAGY-KANIZSA város rendezett tanácsa által kr»z- 2
• llktíL létetik^ hogy a viroqju kőzkórháznál rendszeresített 5 9 évi 700 (orint fizetéssel javadalmazott ■
1 kórház gondnoki állás £
• melylyel egyezer iorint értékű tiszti biztosítéki kötelezettség " g jár - a tekintetes városi képviselő testület által választá* 2
• utján be fos töltetni, felhivatnak a pályázni kívánók, liojry
• ebbeli - okmányaikkal felszerelt — kérvényeiket á városi '
2 tanácsnál 1891. évi augusztus hó 2-tg benynjtLaf jak.
Na^y^Kanizsán, ^!-JyiLu§ lh^én. A városi tanács.
Üzlethelyiség-változtatás.
Vagyok bátorán, é. becMe hidomiUán iioini, min^nnt
órás- és látszerészeti üzletemet
a "V^ágmer-íéle iiázcdi az
„Arany Korong" szálloda épületébe
betreziea fti. ^
fcgyoiial s el é- kózóotég becses figyelmébe ajáoiom dú< éra- és láfeaertaaetl rekiSrama', valamint Jsrllé*Hflkrl;rsiflt melyekben juUa> oftHbban én pcrntofeabbait fog kiexolfei'sdi «us( bárhol, niíu án sikerült e «£rangu ^ámofckal óe§«efcdttetesbe JepoeaL
A o. e. kötöaaéc (eeses pSrtfofUSf kér re .ELVEM ieJ/es Uaxte«eiteJ IQ. < lu KTárojj.
múilrn MJmLm
5 Mii fejjen ^ tii miau
%tíé S
Xickel ébresztő óra caiooa kivitellel
3 frt 90 kr. Legjobb és legpontosabb kiszolgálás
DitiiIstMel kit én 3 frt. 90 kr.
Ugyanez dátum nélkül
1 i % * í • a »r ft; a P
íí, 'I ' f[
JXJJL : s. I?
}: T- Í r g. ÍS
hl I : I ^ I? í f _ 1 * Í : ^ ^ ÍZ
jH^H 1 W rí
£ © } a gr
k fHf \ u — ; Y \l
| w | r - Mq.; £ « H 5 0»í (I Sf
HHiF tngjt
• x s ^L' ae 4 < \ ' > 3
í I á H t r • • 7f| ? s
J- ÍJ] Jf
I > uf •• V w f}
11 - £ H -
n 3 I p 5
H s H ?
r aa £ * ■ I
* í 5 " c - (A 1 m
Zí Z W t » N - 5 i
Ití-fíif iífNsH*—tí] I s ?-^
* ^ w
€aak akker valódi, ha K»«l|i|s Mebeatjén lelkHc srsak alálrtl __aSfal el vas lál»a. .
^^t (t " " T 888 " T 7 .....11 1
1> ^dra^ctdr: J
^^^^ ^Hf'^asjwás lrmlrr J6;*f»t Kr«allse«^eat >/ / , 1 _________„e^ ^ if Masoaiarall Zrli* i/ai -7~ f^Ti^^r
CPUI UK TpIp Va8Öntöde éí gépgyár Részvény-Aul 1LJ LIVIÜL Társaság Budapesten.
(4vár á* irodákT ^ I Várni iroda éa raktár:
kttlai váoal-at ism aa. | VI, Potaaalaskjr-ataaa 14 tiáa.
Ajánja kittlnd és aiilárd saerkeaetü, 811 1B—
én lAryányrftfplA-láéaitlIIrCrH és«»ámo* első díjak kai kitti rVío tett »cah / M€HLI€K-M« M én 3 viihii ekéit, én nnmb ✓ffij/WCfr; )Ba» i.irtf ■sélfllfl-^láált, vtdfti Hchlick ét Vidati-féle «|}vaiu ekéit
tulaj iiiivoltf eniíkiiielt, horonáli én rlhcifírö lieiuFrelt
L valamint SCHLICK-féla szab.
£ xE^ THaIadás" w»or"baTretőglép©lt^
Rfaatatbaa »aooak továbbá; gabftMiaálaatlM rMlák (BAKÉN ' \
ém VIIIATI rsaéairr). Ukaraéa/kéailU |éf«k, Icaicrl , ^/áöK
■•rwelék é« éarélék, nakaá Jékay féla HHaaiérta" ff Vr^X I
daráié géaak eréHu^JMara, érléMlfcaok éa alafnüm. I
b*r«aé«iMfk. Kr«4«U aanarlftuaf kévakéU éa naiwrok* I jff l/T- '
ráké aralé-gépak éa Wkanálé ||é|wlt MélHI|a<é ftH .
- Klőip llzitöi íclliilcli:l(:I.fi{rjiili)uyos.i)il) árat i^SiBp^ffil
MB** 'irj^^iik kiuiíialm imum tírméttéte. ^fca - ***
» f Kiobtar-ftla •—
| PejettOrtt»
Legújabb
lik türelmi j&ték.
mj\\ 17#l MsíIUI
BJm - Hágjon érdakas
|i aiffsa a«moi(i VDU Ari 36 kr.; »él ■ jftu jél«l...< i.íhmuh liÍMfF )«al magunkat m #»ah|a'»!» ibaiatnttn »taabH> • fTtrt pt a ,,»irai aw§W »aw
TX^oiaox T. C.
gépgyára éa fcépJftvHó-műholyo 0 L A T T 0 N éa BHUTTLEWORTH gépgyár raktára
Nagy-Kanizsán.
GÉPELADÁS l Gyáramban tökéletesen kijavított 8 ló-ot'ojil Ulnyton óh Skuttleworth gyárból i göz-
t'HÓplúliÓM/.lct, MM l-l
%Y 10 lóoroja Clayton és Skúttjeworth gyárbali uj szerkezeti) g^cadplőtaloU moly ogtebon íl hóig mdköiWtt, jutányos áron, kodvoaö lol tótotok öh lótállás mellett eladó.
OOOOOQOOOOOQOOQO''1
NyuinmiMi M«uii«l Hllilji iiípufeuiiimST NaíjT^riáur fijtfí
NtiTKanlna, vwjAfnftp. _Zala «0, Mám. (8 lap.) 1801, juliua tó 26-áa
ki Dpra tippLrH
Károly Aaokai feltalálták, Ú fméjft <♦ liniM s i laglfclaágaaatib uralktatii eaaléil ntáa iag|alaál. valakiint a kaiv*gi báaakaál la alkflaiaaáiban vaa Alélják a kiitta* bifaaégaksl i hmé Ww tanár. Műid a .v<>/ww udvari (laáiMia. laaáfuk, hivábltá aa ttdvarl SigarVua Jfowisa ttécabaa áa Mitinhv Uatkébaa alti
^liMAnln i3Bv<k v\i\m it VitöíH Hamlaltallsn paplrttaa
tl}corin Huppan ^ ha »»r,
datNiaakhaa SO kr., J db INji kr,, if/«akial árulva a 4b. W) kt.
Mói-Clycerin BMppau Uh'*°\ Folyékonyul yceriii szappan wírkbiB
(a l«s|nbb aaor a kaaak éa am Ha^jdiiplina.) ,
Clycerin ájok krém w
hlnuínl Oa^ao^^, • a háikorpaal« Vi>teUU OIUHtUl távolijára alb )0va|U.n I frt,
Pipere-carból-clycerin rmj^:
KotnilAnt Otmili-llf krím.^arahJa íft kr. Iiaiuuuill rifovlU lia>aa*liii Mttári, mint fogtlaatllé 711 .".! ^tti aékalftiltfftUané véltlk.)
fi A« Isri ia éa láraa m ésklr. stfv. aaéllllék
SéaakaN
kakiár: Nagv Haaliaáa Svhwara éa Taulisr, ltoaaifald Aduit Straai és al«ts, Martna éa IfttM l'rssar IMls « »saréai urnái.
j i/i/uuvwvv vvwwwMvy
hWíl
H l ^fiH- Pnfna
íl^íU'fH^^S fii üg
lí-lifiUíría iiTö
hmram\Uíi s(m8 Ilim [lf*í5í í'ix
iiSlíIuHt.Siír o> 2 i Síi i8
ÍUM\\VmQ f' T8
<f* iP - p. ^8
?i" ? t - a M *ij M x íja :^ lao K. o-fi
jíí prg
SiP ÍIiIÍ'm *0 \b "^O V d 11 X
II M
I.Gyors. cs tilz108. segitseg íJyomurüajqle s a20k_ kjijejkezHieiiyei ellen.
4b ,, át Jflimi MláiiMwh »» »l»tt»dtyfc r ww»lrS'tyrssTTgW»éI tttilHáiira <1 ttw'a áttapótbaá
9 való fanianáMra éa a jé ttréaaiéa tléargltéiérs a lia}i)UlLi-i*sia Lai»-*aU* a»»r * n-*r la n»tiHl*>4H laa*-
••♦•a é« kartTfli
I életbalzsam Dr. R O S A-tól.
a Ka«u uUibnUiam a lafjttbb a Uatyaajl'atáaaab t >■ ■>tüvtkl>Al • Irggin.duast'baii »»» kéakfcv* a
9 NülflttOaau mlltdtlt íini iiiéal hajoli, gjoi... ig6na. l.lany, r«t«|.%u* (.íi.uir.géa, tért«lul*a, anMij«r*S
S bajuk atb. alb. allan uljaaati baibalóaitak bi >ii>uf. Vj kuifiA bafáam Uw IcvHUji c^aa élalbailaMua agy
■ bablKiaystl. wa|i labairt háilaia'évé lati a i>éj.|nk. Ara egy BMgf ÚVSAfal I frt, kis Uvafftl M ®0 kr. ClIanarÖ Iratok sarsl táralosk batsalstéa ▼éaalt randaikazétra áJlaak. 9 vÍÍTTN. Óváfll lisialaltáawk alMflUaa Tégatt, a l» dai»kii ég>almfr(««ak, k«fjr «a •gr*»ai
■ 4v\ ^ altalja aa aradaU utaalUa siariat kétftatt wBr. ROBA-féla élatbal-ffil A ^ÉT a\ SSatn" mludtii Qvagaaali^a kék burokU vau «b«.u.b*. U». malynak b«^aM»ldaiala M I láJaTa 1 n' nos A élstbalsaama a „faketa sas os'1 ostmsatt gy^gyaxar-w I mAOMER B. Prága aóft- ui41 aémai, ra»i., Mgyar áa trM«i« 9 1 áZ Ili;alvin oivaabaio, a««Ua laiam g a* !<>• u><>moH vtrijany laibMu.
II VV Dr. ItOBA élattalssama vakdlaa kapható caak a kéasito
I X4Üür FE AQ-WES S.
1 főraktárában, a}égysssitár a „laketalaskoa" Fráaábaa aOi—Ül
fi és BVDAFIBTZIf Tbitk Jóaaaf ur gynigaitrvHnal. K'rály uu»a II. aa. Budai Emil %r vár*
^B »l g^syaaartáratma % VáfTltiál lf»a|t, __________________________________ _______—-----
■ <f ttmnil'hiáit;ar aoaaitlTía mlaalra ■■gjobb i)é|yiMrlárékaa tája taklÉt
I aaaa élalk*ala**Aia>l>él" ^ .
I ____ugymwa—----—.....éiW M <m
»p rag a 1 általános házi-kenőcsw
B iobb aiar bálaatliatkaiatial allaaiatl blatos gyógyaaar mtidaafala g)uladá*oh, aabak áa f«aj«déaak
H aliaa. Kaaa liaaéta blatoa aradménynyal b«»i»4tiiaiu a iiét amié gjuU«i.«»áiml. a taj iwp>la»aél a »« amló
% I iMa|k*w<ii/nléaálul aiflláakor. k^U viD>ité(, vérdaaaitaiiikaál, gati^aa lakadakoknál, pttkolTarvál, kftrúmgyOk-
il aél, aa ua/iiataaatt kOiOUtféraiiaél, » iii iiiaafadéaaliaél, lal|>yai»agaokaai Murt^^dagMAiokaél, Minhaanalot
í i»álf éraakaiju tagohitál alb. Mu.tian g>uladaM, da|a»a(i>l» •ikm."i.)««l*ai, ial|kff«dáai a lagrúvxfebb Ml •alall allávulll 1 a ah-l aiár a1>0*ilaa n utatk' tik, utt a dagaitaldl lagrOvIdibb I4é aUn ftjd*i« m MlkSI fal
H »<t*Ja,kiar«il éa Mf/égtlija. _
I MT Kaphaté al éa aa krajoaároa aseU&oaékbffc. "WD ]
s ^ ai . jl rtsm11* béülkmia uikükamr ka»t.iaai. m
■ *KKjUKBUKA.QLTUVuSl kii ngplinaan ak, bogy «a atadatl ii'a^t litlllt tsak aáhat Uu H ^M^BMAykW^P^r liéNltva, a •••ak aKh"r raté(tt,Ura nrga a»u*a«alaMaa, maiyba tolNlik, »0r3a I 4^NWj/TTCTtf^r ba»#naialKui»'lUa ki « illlat)rk S r>>-u.\gk> aa kék kari •nalytn
É *• W* jO líál'il Mtbal'» ItttvMva *aa« |
1 VTVljpM;■' HALLABa CALZ0A211 4 lububumijrullabb^aAn alaa (fObaiéi at
T Ivgbl lU'Niübn^a fbik'ilt a italuiballáa ktgj^fyliaafcfa a aa*a§áaa«M
| ilviatutt baltáit ub«<ug vi»a»*i<> («•»*■«aPsV Wvag ára I frt.
„ZALA"
képes ingyenes melléklete.
< sitkassi Jozsot;
(1*11 1HIM ) \ ui.n'N iU' 4<H|I" fjjyiK Ing-
tukuiuuntuvtiAebh inuukiUa jnkv^ikit'wi kimül
%Wr^rawi lítnac vMz--
v.-Hi«l logAtllA rtiijt<» rt* kfl* •!■: ]mrv',l«|l<«H kíllulrw
Vtfi't ivf|Witnuk, mMfln o]V
YAiNiinkimk ImmiiUttluk a helyim i(i'v<íki'|MW ti Julöü kíillíi • ^erkwin.ifiek, klimk k(l» liiuüii'U ii tiituufiii* f»«Jt4 liu W'"W>VIW»,WTt>1Wtr W l^ HHIWI* , » ~" — HuieJiüM^ klliui halA|fiM*g
uM'if n < VukáHii ííiW *m»i liiilAtii) HxegAnyp* kö" ,rillmi>iiyrk kttit, iMtyti#l gnn--í'fkka} k«7j|etie HlfHT pilye*
fotMt mini k5lt6 t* mit*
(iihl)ii>« ii »inkA<lAtlAH m iink a iilá t'IAtt iim«uAn|ii a alrjill
nr^^nHt.
a imi mi mm lunklmn ngytke ¥hH « IngknlvHlrMi, n leg* •/i\t «. iiiMMi 4»lvnn**tt poriak-M«k -wívlmi ilitlni melyeket 11/ d Arnnkitjithox IHi
ki* fl'|»MW'|f(>|l|>VMtW
i/UImi| l.ikilitlHk lüj'g U
jjüiliuül-MJllAl a i»«*iim"»«V» i'IKh *4lvekh*il>
Mint Mllllohllló HiiiKü ViliiII Ilii i|l' -li"»llll MklUllU'li'l
\ Ml tfi'liy |MM«l|llln| kfHiilllll !>M/«|'ltf lit|'llll«H«»tlM. ••« «/(•!'> I Iftl |\. ViM'l III li A
BIHI h |H*nI III l r I it |»M-I*ti, »n*rt mlmlni ói'iijiit a K't/ipa vi'itn igényim mm
i< il dit voli muiiknMr«Nl kunt, kik H **A |t(ö/ ilftel lltAtieil '•■lvneyi»7.lák ni M/i veneit «!'>!•,í.v/oll imki ii IiijmhIII l' ii lilik III iMUfl, lill'l I Vil|'lfl!iiíil«
i' m'M vlAftouy volt k' ^iii h liiiiiikiitiUniik Hó/J.
^••líiii^k a* Irány, ine'vel a
^BmlA|wtti Hírlap" Mmtott
j'h UiVet, iw a szci'tírsztíí é*
vijwwny íh jf-lmttókiuiyen lm-folyt A ln|i hiuc.v WtrrjrHr-
" fit öta jíSFuTi Mgyte / el kallelt ine.iinkillnk Uwle-• |)i!Hti;iíl ünylnHili égalj. alá. Nóiii jiiyJÜmtil in«K grff ii iMgOnfrlIiltlozúlib ú|ioIóh ximii *Naja Zme*kál Aranka. <'lty h'^uo fnOévH H/,álioi i HMttiuba a haliilial, dtv ih*m a* fiiiiiíTiff i" —fiMjrt. TarAAmial riAAAaiftt* : y»k - AiyubAIr 1K>1 m yg^wi téiiit töltötték a as a iialiaii.v ImH, s mit Itthon tölüvtt, s/. AiiitriHrty-nlnii l«kv« ct«»n- -iisa fi'Hzk^lii'ii, már ii raTui-ilaAiml44iklái_!()«,j** volt.
VajAhan. nem kiizüiw^fH tragikum van a i 'Hiikiis>í .rú-XM'MoraAlian. A aok klixl^n iitílkülii/.i'h inán iMImtjHt yoIiia a lMgnag|«<l»l» k«*ny^lainlM-M-. | MitoyAAglnm. I >«' már a kényali»mtwn ni'm telliftiat
Oi Airte.___' r" ~ • " w
^Mort Ixlr ogymlok vs-gyünk itt - inuii lA lláko!*i ■í»m"» slv>'H<rtt hlrHjUiak wiria I fölött nrui minilnyiijiink-mik cgyAiilö a luilálft. Hu*/-KXti évfkilr liirkAxott a kfivrt, immiich nxlvo iISÜAVA-gyától lisjtvn » mikor t ln ir
bitre sxr lmgy a kiuil^lem-bon no'^l'H i liis(.i'Miok onyiipi
I iUUlfttott l'H kiMiyoliMlllnMI
wnnvmlhttttr -id trmrrrtek-gyiUreltnrit •
Kegy ál Int sors ox! kiállunk fonni la miii liiunyi-iin, a kl tanúi villánk o ..k«'-ttyelrinbiMi ixmiivmiIiM ijiryílt* h'luii'knok", ,h bllN jjLx vi wiink. hiiiiy ido oPTT t-i kell waalhMiUnk At.
o • iiIn 4 a a i J 61 s a r.
• RlchUr fíla
TX7"ei«©r T. C.
gépgyár* és fépjavitó-mflhaljre OL A TTON ft éi IIDTTII W01TI fépfyár raktára 5
Nagy-Kanizsán.
j GÉPELADÁS I X
Gyáramban tökéletesen kijavított 8 ló- 8 I erejű Clayton és Shuttlewortli gyárbeli gőz- g i caéplókéaslot r* wm fi
Egy 10 lóerejfl Clayton ós Sliuttleworth g I gyárbeli uj szerkezetű gőicaéplókéazlot, mely C \ egészben 8 hóig működött, jutányos áron, 9 , kedvező föltételük óh jótállás mellett eladó. O
FitWinl Miín|*flj,"lajd
, - riiHlull
ki Dyoffia láippk t
I HlaakfM aéfak aa*ta.
»«tr f X Imi m Imi
BArety intm fttuiAitíV, n * • a
JaaMa»ta«abb WalkwM Maiid m4< vaf*Mlt •
UaakaAt U »IUlHih»4«i»»«i na AUajAfc a kliia* iNWf^el Uéi$ bárt tanár libára, JM*W • .?<;Aaraar M?lH iNldM IMÍM, tovAbbá M udvari fojprva* TV—M MmIm 4c UlMlw (ioUiAUu Miit
Clycerin nzappan JftÜha—
kwifcki M br.
eo ír.
,i 4b W Ir„
kuk Un llg kr., daaaba* agyaebtat 4ni»a a db.
WmIUi 8 db. ÜO I
Méa-Clyoerin szappan £ Polyékony-Clycerin szappan1^***
(a NtfiMi aaar a k«aab 4a ara alflMiMa)
Clyoerin ájok kroyi f^^ w kr,
Plvfwíti Kkttfld ÍUiaataMiiaia, u ^ImhU Vtywnxi UIWlTOI táVajUabra tlbjkvagbaa I frt.
Pipere-carból-clycerin flgífi
Kalnrinnt
Hmuuillll J^id hafaitm aftir ~tit tftfmaUld 719 fl-Vt aékMiaUiWaaé vállik,)
9. A. ftut ft* éa Mna n éiklr. adr. MáUUUh
lllmr; litr imiméi
'fkán talfcée. larta
Lw»r*'k Tatbar,k—atfcM Adotrl hi Habar 4a Itól* íjr agy • 1
■HÉMtMl iqtH i
Kaadfaab a njnii
LagHjabb
türelmi játék
, l /fl Maéai Vagf onárdflkti
0 M(ftM mlit»i)4i
Ara 36 kv,t «*4«
)MMM» Ufktu
l|«ltM M (HlM k|t •ktislyéiMI
I lllfi H • wHm natftmf
SfUT TV M* VWNMi gépgyár Részvény 11J LIVIÜL Társaság Budapesten.
- " Ojír ée Irodáii Viroai iroda 4a raktári
ft MUe* váaal-ai lati H.H. I n rfdaaalMkf<a(na 14. mám.
AJá^ja kitttaő 4a aailárd oerkesetti, 811 IS—24
HŐI* é* ]ArgAliy«ft6|»)d*ké«Knfatolt éa aaámoe alapdíjak kai kitűntetett *zab
PMALICK-Me * ém * r**u ekéit, *» n^ eredeti SeMieJt és Vidalt-féle egjrmmm ekéit
/] tulaj ml velő oaxk fiaelt, lioronáll éa rftcfffrtf ben pereit
J_ valamint 8CHLIC£.féIe rtab.
.HCaladAar oorTDavetőgrópeiti
K4aatotaaa %«aaak Uivábbé gabt^lliiMlé riiiák (BAKUI éa ViaATI naáiir). Iaka>aüayk4f<l4 gépik, linri atriMlék éa daráMk. iékay féla MHaair*r|a*'
daréléféMk ifllajliw. irllaalaik éa ala|auüaaa kwáwéwk. Indáti aatarlltal kértkMi éa aaavak-raké aaalé gépik éa fAk—*»é gtyfli. laiMtlIiall ■■■■! tMSMno;—
Előnyös fizetési feltételei;: Lpttpaftli árat.
Árjegyzék kirámtm in<jyen é$ bérmentve. 4
[ Gyors ttlitiM, wititt mmlsitt i M rttettmyei
taté fiata rataa 4a liéfik
Aa M»H<| üV.>a>lai>tra, aa tiyhttdvü > ghbfk í»J)íAh a <<r»»k <U>>H4»éra 4> »laa»a Ulapatbaa •l'i4n a«J4 a»é«Ma tHM|iiMn a lt|)*IA a kft a lai<>abb avar a alr ia a laéiatM ka-
életbalzsam Dr. R OS A-tól.
Itaaa
kllAaéaaa mM«h •a4Milai
a iafJabb a ba«)*»t'atAaasb a|/f)Aa4kbM a l»n*iánaitikaB vaá kkattva a y Ujak. iaaiiná»i aiinpii. nmra ftltöinfí*, ftnMMa afawyara*
bijttli' ak titán iqjjaiy kaliat'éaaík l>f
Ubtaaayalt. mafi.iaitaió biiiaaa»éa4 lati a b^k, Ara tay nagy üveggel I Art, kii iveffai 10 kr. Jtilanarő' Iraték terel Urktoak keteklatée ▼égeti ranűaikaxéire inuk.
óváfll 'l«itftl»i:M«' k eiknüli •• i*aaU. aili dcokit Ig^aiaMdaUk. bofy aa
.•Halas aa «r«l«U ai«lat kéMlítit „Dr. KOlA'ftll élétbel*
aaaaa" »Wn l»*|*MkO« kék berek Ue *u «aaMa«4aa. incljoak b»— oMalaia „Dr. KOSA élotbaizaania i ttf«kcte aaa M- oitmxatt gyégjBOT Jtárból. FBAOVBB B. Prága 305- lll Mwai, cwh, «af>»r éa fraaada ia alva«batt» mlti lainu |«a>a a» ki n> . u ott látl»av>.
Dr. lOia életkalaaaaa valAAU* keykatécaak a kiaillll FE ao-NES 23-
/draktátátan, ajfiey«t«rtár a H(akctoaaaboa"Prágában aoa-IlX 4a lODAlSITKI Tlllb Jé aaa f «r gyégjaamnud. K'»aiy at*w It. »< Badal Ml ar fba-
• I f>iiiMlfl(ff « iím. —-;-
Aa Hitrék.au?ir aaaartfcla altdra aagjakk pénirrtlrikaa »aa »ki»
_ _ _| ig _afl
•«Uajntofrtt • ' _ — .. ** ""^
általános házi-ken öcs"
tabb int báiatfrfnkaiaral klatee gjrégjraaar »iidtyaiaiÉ#a>, aabak 4a ga^adéaaÉ
•llta. IC*.a btftéaa Uitaa m4ani;i;(l k-Tiaálialt a aéi tála p ahda.áaat, a t»J la^aáÉaMI a aa aaft
iwafk.BMa/ Jlaéail Ma>4ab»f. k'Uvta^atl, i|(li|irri baéT. (aftjaa tokadakubaál, pakalraiyél, bliiuft iWl, aa uay«i*tai»«i bkéaltfwiMI. i.kiíMlaj1 h*I, éraébama lafokaál «ib NbUati jialiMat •'•U iHataHt! a »b«i mlr |»k)«|4a »• aialk
•at»^ai ti«r*4l ál kLréf» 'J». _
mr Kaykaté aa éa aa kraJeiArea eseleaesékkea. H
_ a . * ftlNi«aa a prafal aiuMM«« bAiikaaáa wt » kaw* .........
UVuSI kii agy«k. bagj aa aiédad nnkM mila aMk.aAla* iMa klaafc**, a f«ak abk«t «iléA, ha a M191 mm iIiimi, adjyki HiMft, Hik rv t,M«n4imt wmilU 'tiy^ »§ kan-alia,autjrM
. — U> ' j ' i' /nj.g 1 ..il^ ■ t.wtkvlvt tan.
MALLÁai-CALZ8A21 • ksWaowysliabb, iaAa'alaa jroutii al' ihl li|UtlwabWk vMm.wi mu • ii*li« <l>«IIAa kla*Af}ttAaMa a aa aftaaaa .iviAitiit k«|iH*i Miami fiaaia">»»taaM E|y Irif ára 1 Cri.
> « |]«l, IHijai UMlHiUIMI, |l IB.I'K • I I I
ttéiaaaaél, MllPéiiiiai Iiurv>AacaaMalMÉli trirdanaaiak^
,l.it, J.Í.I.0I..I, HrkaAéÉM a l#ffÖ»lSbb Hl
■ lik, vll a éaa»Mla( ItgrGtidi bb Mb akit m »4lkűl W-
Nagf Kantcaa. ntaárnap. _Zala 80 a«ám, (H. Itp,) ' 1891. fulius bő ll-áa
)OÜOOOÜÜU ÜOÜÜÜÜÜÜ
i *lhfH[H U g
mS: Jtll
ti PfWi r
i lU'irí.: I Ili 'fi
! lí illíi * rí o
h81 fliMt^x* ■ * rff ftgi
MllÖ^S-líI
1'iLii 'Mo "í
HimrfíjSfí-ig ríí'SlI Í Ilii fi
:SiHBW:3Í&- ;
íSÍQtfff
Mf2Htf'l!aSn!
xwooooooooooooo ^ í
ZALA
képes ingyenep mellékléte
( sukassi Júzwf.
|t»l| IMI) . ..
uuMtVlt )lf*
v.it VhüEÜTTOüC UM leltéi oaatattaa ku réee-
hfilu mM i* ^ 1 ■Msfrl I*tyr4ttak. A^dön ofc i
sNikMk hraHMik «
m^éképM a Mn MkH4 rá kinek ka-
MM a MUfir ta» rm & víiUH triVm-k ai ér» Énwi
Hmmaa*, kiaoa HMh
«y t AiUHnRt7 aarf Ualáiái awflMfaa kft-ia>w Mii, tea Mll kexdatla még tlálél Hiinl kAKft éa tiitl-í.ít iit"* i •fakadattan menka O* «4Mt miféaU • Mryi
A kalvaMa MNi icjÉe vall • IÉMvÉM, 1 W> iehmpbla>a olvaMl MlAk* ni >»«iriaii 4alal wlyf* M 4 \riaiU)4lt^ ni. kit k«V»M> MeeéyAI m Ml.
^kll Átadtak a n^c la laláhék aa a tat a a*m*n»n
AiMliü maga ral a * **AII lattttamerm V *t*'t+ny |»*táM k
ft*4*g laplalaH***'* ^ Vrui. lett K< *e»H irt •lUdapaetl Hírlap"*!*. í1»4hi a aaer A* HU i*éa> A Alt *lf ■ "iaéff p||idla« *í)«»Iimm»' pá otttull amakaláruu kf«zt,
a. BB káUáayuaték Ü, 4*4fn#»»U mU a lap aMíI » '•nhetáne. W0fi yamaafat Nvlri víti-niív taK
éi maakaUfiak kAft
S*i»e*ftk a* Irány. maipat A
r« Budapesti iHrkpl^ftvétHt éa kOvet, de a azerkeazlő éa munkatának közt fennállott. viszony ia jelentékenyen be-' folyt a lap nagv elteriedé-
Hön?:- —^ -
l*ér ér éta azonban egyre / el kellett menekftlni* Buda-
pestről
env
hébli ^/alj HU
Ke.it) lavltaatá tnefr egénaaé-fél a iegOaMJtfMi/»W> ápolás aem Nija ftmeakál Aranka.
egy kőmé p^jrrri j»*áHntt' aaembe a halállal, de nem mentheti meg aa imádott féljet Tavaazazal visszajöttek Areobét, hol az égési ü»l«l UWtttUk s az a néhány hét, a mit Itthon tóltüu, az Andráasy-ntzm frkrö csöndes fésűében, már a ráfin-dna haldoklás idei*} volt.
Valéhaa. nem kíizAnnífM tragikum van a i'inkás*i.lv» . zeeí aoraáhan. A aok kfizdéá nélkftlűzéauUlftéllteteU volna a legnagyobb kényelíjpWn. boMogsáffban. íJr már ebben a kényelemben nem telhetett Arftme.
L .Mrtt bár egyrnb'k vagyunk Itt - inon IA H.Tko-i Jsoö elve«/rtt fáradnak altja: fMU — nem mindnyájunk-aft egyenlő a halála, fluax* «hm évek la Mi kősóit a el— krrvrt. nemea *alve becsvágyától hajtva a mikorelért*, bére az, nogy a kAzdelem-ben megtört tmténsk Pnyti^T adhatelt éa kényelemben
ezenvadhetb* el trménlek gyfttrrlmeit *
faylki . ama ezl kbUtauk »VI mi »■- on'n laun^í' aa, á kl taaál valHnkaPké-jjvelemben aznnveileit gyét* rrlmeknek", a hm* szivvd látlak, hogy #fl M kell vojöitmirtnk At
0 a vfa ia ai i^latf*
A v íl^i/uc-1»I € 14 i/urf /t Int ijit iwilwr.
»n., ( SufUi I-W )
Mrartll! IMkAihy ilíua
•ftowr vAluliul r kiírni frtiit1 fiamu
ált egy sjrtigitii'y oiiilicr m annak egy foleintge,
I ip ax un ember nagyon mnjii volt. Mimiig i'IÍHi'nirln ii aíiói
Kg,VNX0|' a/l IIIU||í\|a ÍH'kl II feleaége : Hallod te fold terhe eredj a axerexxél valnboiiiiuii valami kin enni-valói, mert minden kifogyott a bitónál, I le nem megyek én mondja ax ember tőled aem fiit el az ni/:
Utt lujg^ itt a axiivumhu vádjuk, voli nokik egy ki* gyerekük ím.
Axl lllOlídjlt itSK IHUMCotty 1
- I(n én elmegyek, kl fttrftxAli meg ' nxt u kla cselédét r
Iliit én magam, hu fcmlni akarná kelmed.
Jól van Inti, melegít* a .üuákbA vizet, dtt bxak addig, a mig Aa tyjad AIIIa, Astán fDröaxd meg a teknőben a jryrnnekei, |ie tigynlj, Sngy IJ Bi W-ml, mert aa ÍMten átka aa én kasain l A A ember fogaitja, Imgy itgy leAx aa iitolnó Altiig. Mihelyt aa naaAQtiy alma-j|$g altf gjj'tű|i a kimittnciéban a rá-*'' teiSÍ a nagj taiekAt tele viAXAr No a inig Itieleg leax. aIaxoiii én In egyet ~ gondolja inúgiuniii a meg Ia tette.
Kát mikor felébred ónak látja, hogy forr a tkaék ú«|fiin<|fv«n, hogy meg-— pruhiiijii, viijjon állj a-e aa í$u A lazákba ilugtA, de ne ll exojita
Na fli ai i\1|aiii néni USA) megpróbálom a máikat. Ugy Ia tett, de avval Aem lett ff kelme holtllig. Mikor mind a tlx í\[jái. gofbá megégette, nagy bánatba eaeíí, Imgy már mindenik L®&6Í kifogyott He (Hiteim jut ImUmrjáim, A Atttrének Ii viUi k«H f\}ja. azzal ia magptébáfys, IH' bogy t« megörvendett, bogy a nxOre n«m kapta kl aa (tyját. Mindjárt Ia teketiobe tette a gyermeket, * láftntötte a vlxet. Aa Aem nyalt Wibltei levegőt a Dtlitnn. Ax ember fiát Mt'lgctle* de ax uem hajtott reá JJgjr
meghalt. inlnt ejü diirah M--
Axiitan várta a axefény emlier a luleaétfét, He AA nem vesztette el aa utat. Meg (A érkexett tftAtént
No ta viliig boldogtalanja ember. Megölted ngv-e a gycrfcsketVI PtuwtuU Innen kntyaila fttygö, bogy ne láAAalAk. Akkor aaUii forgatta a nyelvét, mint a AAélkeiaket, bogy a AAegény ember aaí Ae tudta merre van aa á)tó.
.Mikor AAtán leeallnpödolt, aat momlja AA ItvHuak i____1-, ~~~~ . Zl... ■FF-H
Mohi ninea egy vak garatunk ta, mivel elti*menAtlk AAt g hólt JÖAlágot, Ha Aingöltad, moAt tiorítad A Meri, bogf bonnAn kapjunk egy kii pénx-magot m
fut Ia rögtön a Ategánv ember a
tahiba, meg hl i valahol egy itlkiilUlílhp kexdl beleszorítani a fejét
HtrrTnfgtttjní r gg*ifg .....
KradJ lr JiínoA mondja a lédjenak - - mondd isag egy jé hunén* gal annak aa embernek, hogy a mikor élHA Inéul,-ná-hagyj* oMlnia aet a kleej eAAét t.,mi vau Aa AAtán jól el la JAngeUa If,nt. Iiaxa a exeg«lny eíjlber a rakja a feleeégdt minden ioax azóvitl, hogy inldri, aiI uekl Ilyen tainicaokat. Ax ia lillla, kivel van dolga a nem köMHt ki véle!
De a hoft gyermek ínég nem volt eltemetve.
Kiedj mát- a napboa - momya ax AMAxony ax nnlnak — állj eb*be, hogy temeMe el.
Kl Ia ment ax ember a pAphox, » elébe állt.
— Hát ml kell te Axeglny. ember krtrdl a pap. v
De az nem azólaeminit, caak mogáll mint egy köagent.
fiU Aem látmáa-ember—-mcmdjtt a pAp a azzal tovább megyen. A Axegénjy ember AJI^I e|Q>e álU npwt'tlWf á ptóF" Hát ml kell hé? ('ülik nem asAI az eml>ér aiunmiL
- Lökjétak ki mondjft a pap a OA*Jm«iUtfk — h««gy kemw meg a nyelvit
Alig gondolta, már kin volt Mohi Atldta még ax aimxoay4',iga-mibnn.
Al almant—aztán a paphoz a megkérte, hogy elteme^ae a gyermekei ingyenbe,
Rvvel rendbe voltai t)e hideg vrdt a nem volt egy ax<*gnek való fa aem a hAxnál
tíyere inenjílnk ax erdftlw egy kin Agat axedni mondja nx aaaxoiiy,
de byxiT be ntftgivl ttlán ai ajti'it. --
Mennek. Hát egyxxer vlzixan^x ax álaxoiiy i^a látja, hogy as meg egy iatrángnál fogva liasxa maga uttln ax
■ Na te |a elkeetél nanan, }|o| az ésat osztogatták — mondja a xzegény aaaxtmj
—Kiértsenek ax enlflbe. Alig ax»*doek egy marok ágai, hát egyaxer valami beaaédat hallanak.
-- Ha) esek rablók — mondja as ember, Mi le*x velünk ? hová Inasonk?
KlMriálták, mert caskugysn hét rabló jiltt, nagy xaák pénxxel a hátukon. Ozak ugy hét rét görbAltek belé. ftpen axoa fu alá Öltek le, a melyiken a wtegény ember kuporgott a (elaaégévelt elkezdték aaámltani a pénzt. Számitják'tzá-mliiláki hét agyzzer nak kexit nagyi»a ImlillI ax Sa8 a nonykovek, mintha kUttkadt volna a xaák a míUm tartják, ngy buliul uk
^atí te faleaégrjn félek, alig ta-dom tartani ag ^itórSSrabaJg»©tt ax ember

ne ereas4 ti* beM^gfi mejt itlatf'fii megélnek s r«f}»k-k
\hr *t»mf»4fir. nwryrti Gí&iÍM h h Hz emÖPr feajtí ax njtM f.pt* * n jöki'ii aaatt a ss*4t egy mrriii^i bogy mimUárt viiáp^ 6Ími& k*.
pdnal nlilikAgytéJi, ..........
De megörvendett ax M*/Miy, ^ ax autbar, hogy ast iseftartig. féltek ae tűztél aa vixtAI. a Aok pénst«iudiiltak vele haza IQU otthon voltak, jutott esztkba, ha»; olfeli'Jtett^k fát hozni.
- Nír vigssztsljs az f«hcr« feleaég^t • ezentnl fáragott UvaJ ttbg. hetünk Addig is febnáexik a liá^ elAtt levő fára, bogy levágja lüzeHg^ Caak vágja, mikor arra. m^et m. katona. ~
Hát te Itohad ember tQaAdji -y magad alatt vágod a fát f Hamarafc földön leszel mint az a tia llondja ax ember:
Honnan tudja ? tán maga az
Awttl nifrtff tirvábbr^- frp^ ,7
megyén ~a IcatoBá, "üt az eaiber kfc-. kott t reája a fa. g__jaip^^gggniba a kmr
— Megállón kelmed. iüsoity»*as ajp ax atya místeii 6 szent felségé u^ olyan rzltra a gnnyáia. komija nekem mfritHf nem signAIÁg' egy pár gan|st. MegatkiHxnnk ngy gouen.
— Ha hármat botlaaz, meghaka -numiQá a Liiloua, Avval Umllib —jt
Ügyelt uiost már a szegéay eu^rr aúodsa lápüaiw. Husamsgyen « nyihlábi'l egy i iimin ágat bnirv > káAfci
rigre. ■ •.
A fa ia nehéz, meg C keiuesek a lába ia knjlu volt, hát megtmilik a kl-szfttWln. Tovább megyen megbotlik, egy cseberbe, Kettőt lép, megbotlik a náaá késardnin A fTdilie teü uiagál h tUl^ a teleségének;
— No asssouy, én már me: baHm temetesa el engem aranyáé ruhába, ezt* koporsóba.
— Menjen kwlwl meghalni a kertek alá — mondj.!, az asszony, ott ta caak olyan hót ember |ff«, pijnt " | koporst'ilian. •
Nagy Imsulvs i*lm«*gyea a szegéit ember a lefekazHí as országát k"Zf|»<rrr Talán eltemeti valaki, ha felleli
Hát arra jön egy nagy ári hintó. • Állj ki ax útból hé! — kiáltja a kádi Holt emberrel már essk Istennek van dolga - mondja az embiT. * rá ae kait
A kocsis te tréfált a nUnhinMi m ostorral.'IH* felugrott erre ax 'Hilffi
j^jjt atfiiüijlLi^-——-r -
- N'o maga litxony az isten o wA felségének édea fia, hogy fettánuaxtelt Hát hogy adja ast az ostort?
— Száz pengőért I
Az ember tüstént kiftsette « \ iláfgá híresztel le, hogy van neki egy
púikkal ttttato MW. Mlémaaat Hm i+ymt maghal wé Wm gteli *jr lUaa»**»uy nittölt tjMÉui jtf míi htómá
" aa Minit ii mini » nép » moadul m. wéii auu aaiyw wifnin— *• emNr * Ma* m*f agJH heti. i, hármai p* hogy harav* wwt ruaal a aa^j kiisaaaoay anyja ama
•H* ^
Itt iaar %Mn| h*a Ma*, ka ^-i -ui aa aMaaoa »ka agy Siijlfttóö.
b»nty nwghalul, ■ Itt as eator a agamra »ahtnl*4 agyai gondolja
f" . lt" '
gl agvott* 4ael ís ftHfyU'tt magara
ina ai tM ITíff VRMtT Ifof-
wattja a kin vsréh;
A ki néksm minap sala,
Kai a nwi sfaapegt* v
441JJJ 11.1 f1 * j i 1111 M 11 M 11 i •
A LUTRI.
Kai ast alatodni aam maia»aidt*m rehm. kaff mit aa én J^ygrba katfliri^ ítidjak,
■fegy mt f*a terma ix n tafet Itakét Mi***, ia! mlnámi ta m hdm vilin* a nap, skar«»m ahstdsal a nap alüt qü-k*i entóödónek a it t egisan Vaa aaégely anaaH' man kaiaak tneastaaémra, * láia Ü Ititft nasi' — a Ma HsrM aáaig»iiut k»av imaifiaak haakj* vaa rag} karúm, 4a a Istrtm i* lakai urnni —a ,|g tinikké aiaaalyfó poatsetpedttor IW* a nsmemsokal., estéa elkélt* Nagy* , icv jmébalaak aálank
lbr ima talalok aMatn N'iwml hibe uiMil. begy a saéfcM*"á bah* au»ta kántor (a mágnásáéit* a ftok lutrit.
laMt kuaen anJiéMwt a>
aat a cámmUab* valamit, alwles Imiiéi <mt Mwl alaiálmn latolt uaaw» »**4at a ka agy oteppen még mi Ja M) inkát napim eő Wf* b'iini^M \ hr+g Iliért araim* ui «*u ai aaaamt i ki mm wmi a Myvaat maraval iarílnata, mtffiii** Hy***t — watanda matva. mikhi «aakal* U 4 tm «aiMítl a ■ a vég-
aalaa MNOrlt
4a ftf»gn*k k/«4iüm mmr*ak W wüiMja. éa tnklirk Nt vall agy * ü IVaWabaa Ma a«ia mnék Vivát n i irtítartlii kaielAa* MMOtit atna« ■ ■ imám aai k Hf?' ^
•á a qiiiwmayl ttla falu Kit a Ikémat íny <*gy aiaa alkalawin l>wn H a w<kwnhB a Inlllklaliirial
| viJakwÉ nélm a»m>raak aa a vég* fMiií, kagy anfiaat Miyat aHaH^ék,
^ ravniyvll téaai kall vanaiak andaak lílSlfcá aaaaaélyéhta k Így tórMmt a Halnál Víjjaj im ^ Arna urammjfl A* ané» t^MiffrÁlta a hitHaáaíia^ & pMti Aiwhi im^nnai mag. wjr lalatáu HarM «Hryfnmta tÁrnlaéttn
fe feleié}, agyilt hétan aa a^*, má»>kon a v«J wjL^p'i ® (umiP tahiti! aa ot naaM?mal;a.-Xltntl»n a nmdéfi nti at, állé aagtan* ^ty aaá|> napoQi a lairiaáa dalé41 na^Áa, a fiu vagv Ha
jaMrna trtailk; aa at*éi Irányéi kttvnai gyftftf+daégfid imígy ayilatkttiKiU s Na hallml í ÍCIég volt agy aasinii* MatVUaaal aa tmUtnaaAgwlat
Mar |magii tnHatol kidobtál aa ablakon, aa apám ugyanannyit. Isiim booaáitaa mag a bfiiiftm*l, már lét ft«*m ftuittdkatok aa apámra n«m Jót möntyrtt bagv i ílipIrtOT^K KaJ-IoIhi Árun, ha tnimat lutrira tésaa, velsm agy »6a a nam élaa
Ar*m ura^n RMigyaráata, hogy s lutrinak myan <trdAngó« pmktíkája van, hogy éppou akkor fétj kC a nnm**-rmokat, mikor aa wahai nom taaai di» vegva la 'pSpji «»ííi»irít«* a ^lasefét, mtat aa atyait, a llsnHts maaaul almaiadl a aaáisofc nsni tavódlsk mag
Óyóayftrtl sgy nap v«ÍV, de valóban gyiHurftfá Nem la,lahstatt más. Némelyek ugyan, kik orr* a ftanra mág am-íHiifnalti1 üff' "iiwi^wlh^k'ifr^nínn" lelett mér akkor f*k*t* MWiHi gom«-ly^gték a ahlnia Mó nr«Hr emberek ■lyyMrt JAanltsk lkonlhsUiUg|áa*.
fiáati aalig, da annál iai)«e,blwii mgyogtiU ITsrAl f^tatt l.«^aislih a< orsg kánhír, -a iu éppm moat rohaa kl a Pistáról olyan sebesea, mlntks oaak aatát káafog<Qáia slsins, t agyugnl látja a< sgéaa nspvttágot. A |a«atalUHa0áhog volt msgkatvs a ha altat, sa egésa vidéken lamert fahér. imdy kityak huaa nastamleje hortloaaa gniititt Iaü8ö, ilu niálláaá^uana
Xo moat I4yy kl msgmlértl mpay vslem. |k»lifaha llej, n«*ta la fon-4«*ua a veJeisij hogy milyen saeraneas ért i Aátta Hslaló* kíinnyiisí-tirid fW|iatta»tt a fitkárrs a aakl a IsyrQykleHb atnak, ái aaoa a hiasnyna IWw
»dv eanl«*ssa vsaaituli. rl. - ItsíVd javíts. kort üéí ma ~'!ir Ageu ykiHi a aasgény Imdwalakst, fljrt Niér' ne hagyd matadl Ihtpla abrakM kapai! H a na«nrénv hta eaak látott, (kuitt, a hogy oirg titiattot kitrlMt, mtr»' M«4«tatis u u»k, duplán volt léh«lr a léftirfA habtól.
4a érsg kául* áanre sem vsaal eat, l<«agHk róla, lietunt a n^éke*, a ea aa eM aaava i L ^ fii »ipÉMffL^V
ílét a l«M*nédohll! Kijótt t«í«d ai ét aaaml
MM aa él aaémt Aat aa érgyé* Inaail Mind aa ót «aém<
Aa # I Hamar vadd alé I - í>a*é , . ntoai nálam, a tslsaágém t«Me al valahorá! M Mséf, ísrtbel (A fejaség Uejrtn) Unj a raédoíaf timm iriHíw^iTtnw^
hogy nem teti«*d meg!
Nem tette meg! Tolvajfgyilkoal Tonkr,itatA ! ||ilÉJ .
Ka nmauta^aaegényttragossHiAlkftl. ltohant éa al ajtó előtt alterHlt. Mag-botlott a - miát kivában, a hlrea fe> hétben, msly parsát kiadva fekft lt a Min,
A« ttfeg feltápáaakodlk, néii a hA allatot, hoiixau, sokáig, sxemétiól egy kAavraepp górdttl, aatan kibékait arra* nasl fordul laáuyáhos, vajahas, kik ldó> ktaben kóraiállották a kliuenvedatt állát tetemét:
-• Tem«*tloasétek H gyermekeim, est a Üartt attam, agy vmtnrrgn, megb«>-csatok nektek ,"T've nem kiaértem UUibé a aiereueaét. . .
Mhf/ Hmir,
1111111ii111• 1111ni i•111111
VnliMaá Miilík^U
-'■ r..........„Tmmmrn
" ' ^"'-.' "f?- Is' «í HWWI- ■
kitaaé, k*tj a lelrk Itaja IfSgUangMabtNia alt toasH Hat noqpH itojsakaa ktim*, —t limfin^ ki!___
tV.«t v*a kéru), rdáiatfa. k*Htr*a, V'ftft aiisaty. M*4aa« 1 saelltl, ••• lás stégii oly iíMiyáfisiU'ijpfi, ttíigy a tafca) aeitwitr ^ vigt
ayarmalcjátélt
M«t<a« iNarth -
Vntaaiaa jutni nmik^k; aa «*gflk Vigy4ata Mi kárt)*tárakat, MünH a aagjr g^ar*aa A»*a«éaat 1 luásii iléía ÍMUiiií imnH
Ha|4t liajia W*atgai • paUaHi,
a á kii taaayka, mlaiollai ta*a a#»pp*iik4itaii ariMU a léjlw ISI, é Wwvlu sM laFtá f -ihiíi, ' Wlg I gatyaTiakia* aaw» pa'taalS-A réiiaal^a K«)<t«»kUn U HlWHlWt a aaltlwy lanai it
itta*JÜ* wgjfp Iwn aai >uiaiail'---------
|a*a piaiaa aysjl a éai«t aiaááiaak "EyHjttl'Mtllá, ny^mnriiÉ i lulMi miül HMaiai a Idgaak váaéara. Súinu* Nkék takaasah ift aa ég*a
Káiél. Mertél ■ ■
Nérgati MlL oM miUi a fsMra, s MéftsiJ a ai aspir aajujai. Nat) a patak vtSié^M*«ta alá.
'Kávésai eaéaeatria1! •AfsakA aat)Mk kaat* Ct ■ • kéa a léttoa m tna maratiaei,. m 4la»átk »#ittaa ai ^raíswrél, s aarnél, mit apásat aaia rataitkai

Aís Amaion.
pamui* Kálmáx. Kivinként A^yM^r rta4i»#tt megfordult nm vérfciwH kMtélyábaUi hol év* i'dl évro mindig oxak arégi k4p tárult nlém A< oxvegy gyáa
rMUábift pffijjB i vorftu- _ (írtufktttítpTivtri mmi hos-~ lio/.>uljn alt A régi MOHI-MXél! |ltiflfiÍ fljjpörtpi klNXOlll?
»xé«Ml|él folyton 4H«titi cna-üik woiélvHgyflnybrköiltett* K k'tihtfkftjibH lelken liexxé- • ilnkuL (Ártott a lovn^liiHiuik 11110 JilAttWaéférW. u vmlrt* H/ni gyttnyftrttségaM é* n kutyák tndomáíyoiAágárfll, n kép iWHÍl-iivri' mégl
lllilniill ; VilluililMV'Mor llü"
li^iiihi'/. inon U'm, iniüilJg jitLl_
IaIjŰÜu) együtt u vim'/ümMh,
(Wtik II áá vgy véltoiott, hogy AX öltfttft Ját«XAflo|ó kin unoka, 11 Nép Marinka, évről-évre iiuU i'H Hüfllih Ml
Mikor 11 legutoM évben_
~m V0l(4llí, A Két illeg mér nem (III a vommbin, hunom hont a korén meggyétől t, kaml ttllö t Ihstníl mulpgwttflk;. * H v.'htniliín pedig. Ili 1 eg,V IQu lány, Marinka n vnlii HZiiiiikhgi ejfy íliiüiJ Jinil-HAg ,V« 0 Bélien exreilen niioka-ftfWiNf1.
Hanem a Iwlyxet, mintha llllt mohi villt-ogol-t volna: a
Idiiykn (mímilpunn kotnirotiui-JLA JULtOIUL JHirarírűSMf h " lovakról, punkéról, én ebek-
- Www I* htal SlüMtt nagyaiUn, hogy meilnyiro
l'líÓMVÍMyHH Npurt a IllVUtflllH — iiilvmVill 11 had nagyoi^k a.
• SuIiiimimii próbált Am M«»lt naiv hrtitiiilrimml a-Uuy ka
___MiQil nimfiwnti'iin ni'"*-]
it|éiilkoxott ax IQu Béldy
Ih'lio,
A. HXébél lett lutt j A had-utigy iu lelkenedémiel benxélt
Aliui tUnak a JuvAglénról h—
)UH«ka oty HHrfetve kérte a iiAtry 111 Annit, hogy nem *»•
kflrn, Mifvonyflrí ItftaA IA nyerített a Vért a«I Ut Állóban A lovAgty looikék gyoman folytak egvméíttUln, a mon-lac MorgAWlAl volt, 1 a ia-ultvéiiy ngy láuxlk xsive»eit tanult. Kfliittkflni ex lilAben Vértesien k"/i«lrhh tette álloináAorant m gyakrabban llloglétogAtllAttAflI lléuömot.
Moxt mér a régi kép hoNmui uiag-vrtltoxoll, a két Orcg uu g lte*|jfhh yo»| hüII a xxohékliay a tiutal pér pA<ll(( tinin üli a viuuimiaii, lihiiom gyakran ArAkrm át Hzrtgnlilott aiIIaJ pnrlpéu h«gy-vfll« gyón k'^oM/tül.
llyin kdrftlaiéoyik kMtí klk#h»At4m I kMtély réti knnyvtérébél Agy Jókdt 1 Jfy mifvdoffAtváii tám»égoai«(f ki* mAnUn léUloí ax árnyú lonhok a!4.
C|y Ily AlkAloniniAi ligAté j«lAo«tAAk voltunk tamija. A nagy Angol park k^keritéAéhfx kft-
im.
ff*»p}ítfcjt4 ixm k*WhHt«e iJ rikit UvaM ÍA toirKiia J as«»4(mi a&m mtruk afffkflk Iova f#réi/évct játauftt,''**
A* kép CfJfSfAfTA MgVálloSQi^ § hadtmgy UÜán birUtléfl héwr«4#»t ^ fimgragai)t« a láttj kmM § «jkAai
xel bolyongtam, utiriftn egyHzerrA |5-rogni imlloin a fOhl^ii fekvd HxérAX gAlytkAt. «
Kélr« hajtom a hokrok lomhjnit s iátom^ A^ ftfttAÍ yiri felilm
óhéton.
A lovak léiiéfllwn moiHck h gAxriiUk mélyoH a1 voltak morftlvo a IxiKiélgo-téAban vngy talán a hallgatásban.
kéjutazás A zaotyítj
onwlte. A íány kihúzta kesét • lorái távolabb vesette a vwtzedelmo tniv»l> lértól, da es már nem hírt magévat utána váfui^u 5 kanéval átotetu a htoyt, hngv ajkára esőkot ny«>mj«ai.
K pillanatban a lüny lovára vágttt a «a vakon rohnat egy»»rií^t*n a k^ keriUMaek.
Megdöbbenve álltán meg a bokrok
ü K
» ff ~
látta* ftoll H5S * ^ ww * j«Hi twméiéa A IÜÉI afltáftl lAíftf*tt ft
j^* > tMtaferAtWMa jliMüf ÜftMÉtif Mű tál hull a* I | g* iiaitMi s taortatoa VMHMI wf< ^^.■Vi.i * la^Hfr aw- Hffnaátátsl. at
m
Ul Mééli MM^ ^ káflftaUS wn) M
A táftjrfc* méf JflWiaa Ur* -pii Walat « ée )Aiiák Iái* (MI Wewí ai tnyÉk-i ft m áwUrátUl airfl, ■étaa muiniM-t? l ítilift
36
aj mm um tort* tatamii
• «tjA* -
Kl lAMl, tao I M|M|lf
4 INM IMI RÚfN jéwtl^r, A Mié fentéiül aáftt h writwla m\ mm émiu,
ÍMg m ft »li», Jír* lau fcftlw wlfóf,
Hl Mll4l léi él »<« ih^, II tM*u«l mpkjt j Ki i*rto taép viiéá »»» 5 A Mén »•« 'tUfti KI mm **mí mi *mmmIí#, Al wm Ini halté —
S. áiiíÉPtWJ^m
IÍM » éftl mmQ *»■■ Wí ittmÉ Máéi* m o HÜ 1
Mt |l<>it» xéUlnii MMfté ft na laéai rajt* m Ai mép lm káttá feBkav
Jű atr mi ÍM « **m úr vek,
~ mn ms mwhMr
e irmiímt fim mi>h ft utditM-- M.Í at Mfvteérii, Ki ÜffftlM* KK fciüfw. ' Aa mm W«a wAm*.
" arTaprt~1svfr-9«*naf;"--
Te Aktféaér. w Mép vtfag. Ki Ui fn wn
9 mi>ihi>«im|> épium ■ iffft Mm rélté Mftal4Ér
A* JM* ku ftátté h^J,.
^LSiJtóÉEL
Ki »IÉB • *#ft| -
IvwwwWi é títtÍNi!
As hint mmMI**'
UJN MT. «ff MfMÉiai A IMMfté t$ja, —jtűaattBí^fi*..—-,.. MtatAs arti* íhíiw
^n'L ni rin *>init|ji Oflk 1MU*I
A W fcéMfiéW . .
Ök, ti ii* Jftwaawl. l^vr vr tfnjn MIÍHM I mlMfu _____
anmvii' ku
*ft(y MAAmémmi ÍM m itat*
f>MI i i**ftftft# ft»XlffVf,á#iÉ t4*»> ft«k>»VftJ
lApa ■I^irtml I fcfrAmuuai*, a alt HÍM a tmmiá*
■ IUm lanpAfeili m** - mm mi t^réiéai ft imumbmf hí- a Imi

KfaHliéÜ éra wrtta imh ki-\r**di*m a rirMm 4 aap «ér | •WciaíiUaa roti • I««HI*
I kW- IVtiíMiiiAiji tiéaiiiiiii K
IMl^ MM totd « arrif.! ■ tmdüfl WÍL||Í£li__1 K l^a»llf| Imém iiÉaii MQw Mn a Igrajfrf >
JMHA aftAna MMk, ll«í» Mfiluriil ttftftjjitg • Um'
Ti.iiiiliJ. H ulláai''
I jt léftft/*! • Wíím,
'Wl haéi ISaMHH*'
Ȏmft
TttMMri • 6a. m tmk tmtá uüé.
A> Üde mmtUim'
MQakaA la v<űj MUioméljra
- í l L m aew
Ij^HMAwé ii vaa ma—iilyft. Ia hét a mk *&iUi IHmI, Mm hat • wMey «aaért*
ii tiiriifri hf,-
ft i* INÉíws mié mktti IA
• míwAM Hmmtiá* i a«maMl wéaém lm, $ • aaée ^iMftMi « í »fc * Alarfi


Kt ir^itnyngokóMcm/k^Ok.
IH|t ÜHm S4mtor
Aa ó^feii'biiii ólom-, pala-, cserép*, fültől-, fnMIWAkin, vlaaalt táblákra, irtó* ftttiteaontrA írták vagy vésték u írást 'Indiában a |»l|inaftfe»k mxiIi'ak,
írttMUllll jttüíül IgtíU ttlkAÍWiUUlk voltak a boytMsn' vagy Zsll'tfa Zulunkkal való hafeslfeare h résabati még ináig in liaaz-mtt|É azokat A liíliliiilifi! tiícyiík, Hofg Mózes Í4irv«Wiyt»l kőbe /ultak weiaxvo m hogy HI ó b szavalt vasvesszővel ólon* táblákba v*}*c»ltt«. A róinalak atuáií emlltttttrkwi kivitt vókouy tvhúv' fos-tékkfil liemázolt ftitáblákat in használtak, ezekre ee suttal Ín Irtuk én h fa« liihlfikut gynkrau egy kötetbe l'uxték óssxn Kaok a kltíMa czélokni szol* gáló könyvök yoltak, fa o o d 0 x n ok (fakönyv> nevezték; az általánosan használt kbnyvnlak azonban az Irán takarna (volttinan) volt.
Az jHtorlNtn mégis n legfontosabb AXS£SfW Volt H |iAp.V!'l!HUHk, H llH'ly--jiSÍm ttttSI "tférmmHb A pMjiy^z: i'UA késaltésére nézve tulAluhk adutokat l-'4l II I a k ti á I. A fmfnrttirt Kgytombsn készítették; pedig ugy latszik, hogy ex A n/Wénv |jtf\r|)itm<h»» |Q'»» term^fy Jo^^uJe fp"ÍIÍPfy inf^iiüüi^ii-unté, A impIrum iiM'jo mintegy öl méter magai^yUI káka. IMIníua szerint a papywa kéMiliéso » -következő A sxArakról HtAvoliiiftlák a kdluj lírjat h igy tiílili vékony luiHyáliox jui«»tink, melyek HWé fflj® Vékonyabbaká lettek. ExeM foszliínyokban b'iöpték, hosszabb vó|gfllkk«*l ngynnUliox ragasz* ~i«»Máh*» -ha mnrt^ilt a lap nmryaága, ugyanazon módon - azonban keresztbe
egy tnéModik j*étflgeL marasztottak -fll Hpp p Ü^áw-t Hi\|t<ijlák fa simává tették K kezelési módból magyarázható meg, liogv némely künvvtilrbatrtiAg hiaí napig 1*. tnÍAI*
halok juyiyrtlldnpok, u viléu'^-rtg fflé— tartva, a melyek s/owi alaknak SyjfcJ
]ít?öi íioM n leujolíh voll; törékeny-
sége i'" átlui tósága miatt c*uk Is aa egyik old a hírit lehetett Imi Ax IriUra megtwgywett iiÁiliiilloi tralAiima) vAgy (•('■(•tat liaaxiiAltak fa reildoAen tlnunirg i'Mmi'lt xxénlirtl éa crllPAfl l'liifii'lnw folyn« drklwil ki'H/iil! MniAt. A l'grrjrihli 1'tf>)'t'MMt ftl!tuitt(At*
hatunk, a kik náddal fa iiA|i)'nix*al dolgoxtak
A pA|iyrUNAn.VAff ii(*iUMik<trn elterjedt Kuyi»ioiiil»öl ax íVkor nagyobb kultnr-nö|HMlu*x. 't lOmgiiraiKAgbiiit — mint H «• i'inlot li'Ja a |ui|ivniN 11/ üilaühíi'iik liAaan4lalAt eKéaxuu kUxorltottA; Olaax-oraxAalmii íh ex irómiytigot liAMxniUták tulnyumúan, Igy'például a IIvwuIaiiiiiii-liait talált könyvek mind pnpyrtía íe« ker«tat«krc ,vaüuak Irva^ -A n(y uailjf i aa anyag oly kajn'iM volt, ho^v a tHipyiiiaiiak i*imx tertnéa fiilytán való iiiogdhljiuláaAkor a kereakeüök élota la vaaxályextelvo volt,
Á* anyag drágaaága folytán (PaHk laa IdájaDao agy Iv papynia knjtnár volt) a papyrtta haasnálata irfallatt mlu/leiíXí olraöbl) anyagra gondolt Fadarabokra, agyag űaerepéare, uaoutokl'a a manókra Írták, ugy hogv a konyhaedények tia^repal ég más ladrik a tuilamáw,y b'^Nrk-—
a régi kóiiiábnii a mdr oinlitettekeii kívtll a mai fogalmak axorint nagyon la fiiroaa anyagot liaNxnáUak tltaágpa-jífroH gyanánt, tudniillik typaiaxal ne-ólom* vont (atáhlákat. Mér ax Hannales ma-tdflSEimiil6, melyek helyett k«^bb. vah'wxi-ttllh'tí P-H-tn-ti-f Mfiít ktmtnMgn nhtit, ax t,AcU popali Jiomani dlurtiaM jöttek, ugy voltuk írva; egy fMdnyt nyilvános helyen klfllggeaztettek, a iiiÁhoIa* tokhóf pétiig megfeleld sxAmokat küldtek a pru^rrcxlákba.. Hogy ezek az „acta dinriiaM-k a ml napi1 latijainknak feleltek meg, azok tartalmából a az anyag egész berendezéséből kitűnik.
Kómában levélpzéare éi' más magán oxélra ezenkívül a már említett víaszk-
honnak éa tríptyRhonuak megfelelőleg .rtatorttan dnpttccr, trtpllcwr^ ítb.riB^ lyek, minthogy nzokut be lehetett pa-kolui áa . la^ _____
levelskru br szntgáttak, a mtfirTlAtílUs-böí, OvHhtsból éa Martlallaból eléggé kltltnlk.
-^A papyrni ér iDSt^jiirősnok közt aa éttnHwt»li staillnmnt képezte a |»er-g-sme 111 |l|i Ilik tiniunu&A (Kr. rt. IW7'— Jfi#) Í'erguuiiu>ban nagy könyvtáaát berendezte, a ptolemaeusok unnyím féltékenykedtok, hogy a papy-ruauak klgypMnlWd -val^ kivitelét tH-JtfiM*n beaxtintették. A axttkség által íényazerffva ag áflattiMk klkéixítésé-nck régi mó^átioz f^tyaiiiodlak Tér-gamitübau a e kéaxítéamódot annyira tftkéloteibitotték, Iiogy az 11] készítmény mint „ftharta p«'rganienaM nagy éjter--jedétnek- Orv múlott,
Nagyon idttirjedt de uím a péjafj hogy u peiitaiuant azatuár- vagy kutya* fiStíiÖi* késaitették vagy készHtk. A legrégibb időkben csupán ttrtt% keeske- éa liHranybörbdl készítették azt; mig ké-söbb a borjnbört is alkwNfytjitf-
Az rtltalánoa mivelia^g tetjedésével mtndcu addig Ulnértetett íróanyag kp-vés lett Tolna, ba féj^ve a Töng y-papiroa feltaláláaa által nem aíke-cQlt volna aokkul olcsóbb, bármely.alakban kényoltneaen has/.i»áll»»tó anyagot feltaUlui.
Ugy látszik. Iiogy a papirost legetébb gyapotImiI készítették, a mit a khínaiak igeit régen iauicrtck. A Mk axáxadban, Siiiuarkatid elfoglalása titán, a papiros-kibixltéat az arabok is megtanulták és I >umpk tisbitn élénk [mjiMpar fe|lődöll_ -kferBTliJ" l^mvk'11 - ^éliarta daiuascp-uaw*nak nevezve. Ax ai'aboktöl a göriu gftkhöx jutott a papirkészitéa iamereto. kik már A HMk axá/adban papir«Hion álltt<ittAk ki okinényaikat A i:Mk sxá-
zadliaa a jNtpífoe labb mmt $ Az araboktól a
knannáiéia P«vfiMité I9MNM. a^l I ola^k tanulták el a ^ap^rkészit^ |télmn a papírgyártás M|gréfíbt> í.^
Va etHÉi ég 'F^aüto mntalják a ptfrlrmmk az srsfe^^ —vtji*' saiiewinanmíf- AwftifWaffi fjífn |7 rűl állott fenn papírmaJ^tn nst, aziigban i;>^-ba» álliioUák & m papírmalmokat Kőin ég Mam/ k^aüx rfflmbergl^R 1300-hm, KrMivhm iffl ban Fucbs és Benkaa^^íéaszs^ volt pspirmiíook, JÍMgjArartiée^ & ehwít Spinnnbnrg^ Ha 11 orvos építtette Tepliczen ^-kas-ezt követte nemsokára a felköt iinp*. ben, a uiuráoyaiiyaí Odmörln-n § ^ enyedí 17f>l-ben. Angliában nz ebé papírmalmot 1588-ban épitettték.
A papírgyártás arab eredetét a mór ma is. használt „rizsma" szú is & zonyitja; arabnl nrazmaw, •resmaa, olaszul „riania*. Mint tadhfc egy nj rizsában I0 >0 hr, egy- ufktmqr btm- ív, egy fflzetlign trrHr VaíP A papiros fogyapstásával kavőlúv lái-r az bóeszkozok ia^tása, t- k'-ie^ aítése. Mig a tinta kéi«itése
■fifc.HrjT 11 jjiM haszimfiSa í<TeJél»an volt. a nád és sa«t a ludtotlnak, utóbbi az aczéltotlsik kéttytelen volt helyet aduL A ímullsk Iiasználata nem nngy^n jy^_keb«tA. Az aczéltoltgyártás liazája Anglia és j*dss-..lng.. nz iöszékhaiya,még padig Hii uiisfr liam gyárvároNban. Itt átlitVdag sár IW)H-ban valami AV íese.gyárt«)tta.si olso aczéltollakat; de eaakker r-ak Kr -év ímrtva twttwrták" meg a hun-zot a ludtoH elleUi Hirminghambau j^eiéf
.4. első, 5 —6 másod.....rangú sasr
tneTyek hetenllnt 15 millió aezéidlhu gyártanak. Anglián kivftl Franczíasr-* szigban Itmlogneban, Aíglebeti, Pari* ban . vannak gyárak; NénMtor^zapmk Berlinbeu van egy gyára. Ausztriáhas f%v k«*t kis gydi ptóü<lkiJitk r~T?rm Ma már a papírgyártáshoz *»k inia-rtí'iifélő pótanyagot használnak ^ «ft* hető is, hogy.a térén az ipar és tudomány nagy tevékenységet fejt ki; ki-sxi'ii a papirfoiyaaztás iiianipaag órlaa. A statisztikai adatok szerint csak aiagi Európa fi»0 millió folt papit I foa>wai évenként
Francziaországban 6—6ÖÖ gép gyArtja a papírost. 4o --50 ezer mnnkiis lalkozik azzal, 2-8 millió mázsa papirost gyártanak s abbó' wi mázsát kivisznek
Angliában ' 500 papírgyár dotu«iik 7-—800 géppel. Belgiumban 45 eyir 4 '50Ó. ezer mázsa papírt termel. Ném"tországban 935 gyár do|g<izik géppel s iftonkfail iíü papírmaloa Iliin káildnlTs az egéss előállított pa|»tr-mennyiig 1 1' , aátlíó uiázaz, vr ~t0~ millió tallér értékben.
Hazánkban .14 papltgyár van K számból caik Arvamsgyére t. Barira if
fotiótlm I, CWfi»ö»T? li Nyitrára 'I, luiiiiila, * mindketten abban n vállá- gukkal bolt-kit! szóltak' ii sienélie; a
IVsim^'v^'i! A ; POMunjj,'ttfeyyére ft,- «os' Culíli:lteirU.|)Slj|ú) íllmiúteitk md»i már füstölők az fi sajátságos ill»Utkk«l belől-
SárosVn Sx«'pé»n> 8, ^oiiiwií 2, együtt, n >n«1y a UMrk kfflftnftn bár tőtték iu Jsten liázát egiíéi?,
frí®l(W~í> 'Puróffltva 1, ZtHyttmwrtf. ■ liigitilliiUniliviml — IIHIIIOH - hiitttgattij'el A imp bnaűtfiU az ives ablakok szi-
Bninryrit klsiMtimk 3r-8W'» „.jmer; kftjt.' UrtujUk. nt'» üvegén át; sugarai megtérlek *
iiiaMl lt - a^mllüt* frt Mlebötr;- Altrrrtn, 1c< most uulr nldre Is nagy ^ rózsaszínes ínyben esfek aü olWr »r»-
iwboMiik f—8'e*er vámmami4ü &u t^rhunak, híre* prSnTkitöriíik képzelte nyozásrfra és gyöngyeire.
«er frt értékben, Papírt és papíráru- macát uiég nagyobb azúrjaimat intett Mintha Meyerbeer „Prófétájának"
ht Wh'izuuk íod—150 eser Yimmázsát ki a tanulásban, liögy minded társát negyedik felvonása számára készült
millió frt éitékben: kivisztlnk lelilliunlia tuibmiáuylMii. színpadi díszlet volna az egész.
;n mi ezer vámmázsái !i'/t millió • Véletleiiill nzmibnn Albertonak az S kdnn, a teiliplon) falain kivlll, a
(H értékben. - ..........nffik 'JBBtíMWjJtl nem' gondolkozott Világlegkedvesebb zenészei, Isten ma-
'állalános ipari haladás e léten usry minfrsű, n veszélyHsnek tartván a._^űÍEaL-_Éiiekelté^ Jirtik azép dalaidat;
Miiükiviili, mi a nagy fagyasztás ered- „llu túlságos szent lázát éa lelkesedé- gyönyörű szép tavaszi tfáp1 volt.
-jiétiye- Ai_aln& .paplrgép" 1820-ban sét", kivette öt a rend kollégiumából, Albertul) valami sajáUágosérzés vett
keiiiett működni s már annyira vitt tik, az atyák pagy megbotránkozására; ía ez órában érőt. Szíve sebesebben do-
hogy ilyen géppel naponként \lL—200 Hatal ember nagy elkeseredésére, a ki holott, idegeit különös felindulás járta
pázsa papirost lehet gyártani. E nagy engedelmeskedett ugyan bátyjának, i- át, maga sem tudta, hogy mire de
Ijjerrél sütőben,'THÍtr t'téli mnflkft uiurt ág étl$fWlélIüéllBé|$l fgyflf legfltbfi ' vnlimir nmdkWwe, tsmer«trenfli - v'á--
soha sem bírt volnajlérui, méltán mond- erénynek tartotta; de azért magában gyódott.
hatjuk azt, hogy a papirgép az emberi szent fogadást telt, hogy juha sem lesz kiemelte égy pillanatra tekintetét,
közlekedés mai mqdern alakjában -az egj'éb belőle, mint szerzetes. Nagy Isten ! Egy néhány lépésnyire
egyik legfontosabb tényező. Minden- Nagybátyja, a ki 'fit magával vitte, előtte egy olyan cüerubin állott^ mint
esetre tény--aípkogy-afr -emberiség piai végre beleegyezett hogy "a hittaai tu- a milyenek az ultárképekre' vannak
éa anyagi színvonalát, a világ-.. dományokat hallgassa s világi pap festve ; ártatlan, vakító fehér arczczal,
"limaiam minden tekintetben való esőét-—legyeik----------—---------------------------------------kunyes moüolylyal ajkain, végtelen <ze-
«erü hatását lehetetlen lett volna elérni. liitku buzgalommal látott neki a ta- líd, megnyerő tekintetű szemekkel.,
mm becses segédeszközök nélkül, me- nulásnak.' Egész éjszakákat töltött el Milyen fenséges szépség! Milyen sze-
"lyeket a papiros az emberi közieke- tanulás közt, majd imádkozva térde- lid. mosolygás, milyen ártatlan, tiszta
íjésnck ny^jt. Ifijén, a kereszt előtt,- a hajnal elad su- szűzies báj! *
•"" ' - ry~: \' - .. •. garai ébren, imádkozva találták, ttí "k leány Lcna volt. .
n i i i i m ■ • ■ a i i/i mii 11 t i, i i i teste usjze Volt' ÍÖrvé, s lelke I> M*—A4tete folyton csak Gi nézte; Sze—
f jesen kimerült a túlságos megerőlte- meit nem tudta róla levenni, s érezte.
i téstöl. _____hogy a vér fejébe szökik, s pír önti
[j El NVAi-------------Mimién 'világias--liajlmiiiiT." Vii^yódást el pgéw hiyzAI. S/Hratte y.ilna. ba e _
iViTxnai o berzez\o regén Y.o biinuek hitt, a mit a vallás , és Isten - pe ezek örökké tartanának, ha mindig
oiauku fordította • v. szöcs gíza. ellen követ el'; kínozta magát, erósza- csak fit nézhetné, látná maga előtt;
ip .1 kolta, hogy elfojtson minden ilyen bű- valami uj, előtte eddig egészen isme-
-A f^y . női-Vágyat, wábot, dejégtére ís érezte, rétien érzelem hatotta át lelkét, szive
.A nagy lrfte»v4ü4ént.(j)yenkoi' min- hogy nem képeserre; a, fiatalságba kéjesén dobogott ez igézet batása alatt;
(len uap két'szenfbei^afet ís szoktak hevesen; elevenen lüktető vér nem most már nem gondolt arra, hogy bftnt
tartani, a melyeknek meghallgatására hagyja nyugodni, s megkívánja a maga követ el, ha a Madonnán kivttl más
Hiigy tömeg ájtatoskodó szökött a -je- jogainak érvényesülését; nőre is veti tekintetét.
»i'i|ii- temiilopiába begy ülni. A leányka szép volt, mint a ter-
Az ézeS esztendei szónokok közt : -^U;—-■ ^ -—" mésxet tavasiízaJ. Hullámos, aranysaiké
volt kiUfiuiMQn fljgy, aki igaz.umivhez _ . . , , haj, fehér arczán gyöngéd rózsaszín
szólóan, meggyíteűen tndott beszélni;a RlierteseK. virágai á tisíts, egészséges vérnek;
ÜatST einbeiekhez, az ifjú, ártatlan lel- A mikor vasárnap, ünnepi talárban', termete nyúlánk. Egészen fehérbe volt
kékhez intézte legtöbbször szavait, s vállain hófehér szalagokkal, összekul- öltözve, s ugy tünt fel a templom bolt-
nem komoran, ridegen az észre, hanem jsolt kezekkel,_ szemeit földre csűg- iveinek sötét árnyékában, mint valami
t irtrrf akart hatni, it =beszédei= yaló- gpsztve, komolyan összeránczolt hont-- az égből leszállott angyal. ..t
ságos költészeti remekek vadnak. lókkal, a pontifikáló papnak segéd ke- Egyik flnom. keskeny, kicsi keze
_ Megnyerő, kellemes hangja is emelvén zett, bizonyos hiuságot érzeti magában; aranyvágásu imádságos könyvben la-
eluadásának szépségét, igeii' pökszor lllie már egy lépéssel közelebb jutott Qozstt^ nielybé néha belé-beletekinU
képes volt könyekre indítani hallgatóit,, kitűzött ezéljábóz. A sekrestyéből kftt- getve buzgón imádkozott.
Alberto a legelsők közé tartozutt, a tesévil mentek ki a papflöyeudékek. Albertonak a tekintete folyton rajta
kiket a jidSS pap megnyert, elragadott, az, elsők ide-oda lóbálva a fllstölőt s csüngfitt. Nem ügyeit most semmi másra—
Keserű könyeket sírt, vétkeit bánva utoljára a plébános oldalán a diako- csak reá, s majdnem összerezzent attól
— a melyeket sohasem követett el; — nussal, aztán a ministránsok serege, a a gondolattól, hogy ez a kedves, bájos
valóságos buzgalommal és előszeretettel—kik két oldali állniuk. . jelenség mindjárt elmegy, távozik, s
penitenciázott, gondolkozott az embor. E&y ilyen alkalommal — valami nhgy aztán taían Kolwe lálja az életbou
gyarlóságáról s más ilyfn dolgokról, a ünnep volt, a templbm gyönyörűen volt többé... t
melyek épen nem itatal lelkeknek va- feldi8zitve^j__a hivők egészen megtt'd- Leste minden mozdulatát; a leány
lók. Most már szentül megvoltak győ- tötték — Alberto a nagy oltár élé néha arra tekintett — az imádságos zuilgrt affoi, li"gy bn)% |in|i, '- honn-—jiiinti li»ilitlt..Mit agy másik tár^á^'^könyvel felpillantva — nagy fekete'
híUéritfi lesz, mert arra szánta öt az együtt. Egy nagy, selyemszövettel be- szemeI7eü, — s ilyenkor ugy tetszett'
isteni gondviselés. vont baldachin volt az Ur Jézust áb- neki, mintha egyenesen reá nézne —
rilment át ékesteiun Hl i"tyilli"i| ráxotó lds kép alá állítva. A zenekar mintha barátságosan, bizalmasan te-
elmondott neki fflílnlent, a mit csak ' gylinyfirü szép egyházi dalokat játszott, leintette reá;—;----
rajongó lelke érzett testvéri jobbot A harangok nz ő széthangió, de azért Mikor aztán vége volt a misének,
jiyuJtott neki dicsérte\lkesitette, bá- mégis oly kedves, lágy, panaszos han- Lena és anyja felkeltek helyűkből;
a?
távoglk
Albert erattt ll »uy |i Mliy
éH Ilon HMM tnlvllifofi illiUlfli ,
bilin, hogy a k*ew»* jfjn feltéf ka Inpton ultlinik h tewplww t»oH4v«*i kft-gOtt, n iffl|)d M k(|ánit e|/íU .tftnvo lol még tHr,v»*(»r: < aaMn mintha a meny-l)i>| u \mő ridrn? Hildára aaaftvoJn* lé, olyan tli^nrk, tMtnuk árexte axívát, kedélyál, mint nagy oaitjddiliwk titán wokta IÉ ember,
Mtílt fiíirtUftidöM Ih miitfiim, n lelki fiirílniiUfikut I* ámífcl 5 iámét t'n-Hllkerekedvéu baiine h vhÍMíioh tul* biwtléiág
Kgéax íntenl IlixtelH uliilt illet-Intti vlhitfl, profilu gondolatok jártak ax eaxedheii h egy íciutöilr kin fehér kiijupos hüiny — tahin ax ej.sii, a kf ilt'UulUo uz utalta -távedb- - elfof difju h/.IvhIoIí, tekintetedet 11 Madomul-lólj nb tál a axeiii aanzonyUM, a kinek Örök hüxéget fogadtál.
Szomorúan moiit basa kin rzulhljúba; éraxte, hogy Ml vének nyugalma, lóikénak sxflxi, >ga oda van; njkwí Imádaágot- mormoltak, de aaárt guuitolttta. imuuu volt - gnnát— a kaexity kirí fehér kalnpu de azért oly aielld* ki idfc tonaágageB asfflÜS mnrdypMi Wnytwí, a kit - • Mába akart ettfll a gyfttHl gondolattól, eax-nnUíil niagaxabadulni Méretett, igen iiK'gMH'i'ieii, mihelyt megpillantotta!
Igen, a xxerelem I (Jueraxxl axt mondta, hogy i'iil| olaaeok a templomokban aattuk axeralmeeek, eleven ttodat Íj dl-látva aguknak a BxemkáyráxtAtóaa aaép nxent aranyoknak, a kiket a ml nagy-nagy mflv^wxi Itik ftwietudi Mntégy-hantink Máméra
• Igy történt Albertival ia. ~ - "'„' H mikor éreate, hogy marét bár-mlt la tegyeHi nem tud ex érxéa lm-« • talma ától meg*xahadulni elveexelt^ itek, eiútkoxottuuk littte- magát ax elafl pillanatban. Hokknl Inkább ageraüe . volna,' ki iriirrMtg meghalt, hogy . ne koveaaen el ily órtáai nagy, ily axentaágtitrft vétket. »
Hanem axtán, hovatovább mind ke* veaabliet gyötörtek ilyen lelki Ikrdaláaok. A vágy, A l Iától, feledtetett vele min* d«n rgréll fllldl. avgy (Alibin tull dnh— guU.aiiüíg«ad44ff }*et~kHl, tijro^liunul I, míg ráakadt ax imádott leány lakáaára. a axtin ói*ahoMixat aébtlt ax ablakai alatt: maid axbtn nagybátyjáaak mid-kivilli nagy ftrümrre, eltialároxta, hogy leteexl a kia|>it|>i minit; axt a nagy lá|M»at nem tett* lelki latnat éa gy«»t-relam nélkül. Ib* axtáu caakhainai* meg* -vlgaaxtalódotti mert ^kkor birtánt,' hog)* Lona elad Ixlien lanáxelt ivá ax aldak* bdl nem Oáak reá tekintett, kaaent miirtyfitt -at fhkffrtVjyi, ^mriinp-^ aolvával — Alkerto a világ lngbuJd<»« gaub Hatat amtaétiek aiWé e pftrez-l»n leagiU!
' Vl'llf A űa^i mMmi ahráwíftii
a
Haxaxletett, hogy mngnba vonnlva vlibi Atmnuxon e [jiJ/Mf a uupoly fíWHí Rnmélt, ugyan ttifli reniilllietetl V $ miért Yflfí&ífífitFITT rtlÉXK'maá aám tudta
Jfíitftr M^rl 6 rá moxolygott, Ha nem akarná N/ámlmvennl. ha nem le-merjié, blxonyára nehi moxolygott voin/i li« reé, m fjaxta riohg.
Axtáu vltaxatroud^t ridty gyeh/wk~ korám Hxnlfjiiek ' kikre i^wk lio--millyoMn emMknik immár -- figynüU' Után b"kövi<tkexott hlrtelnn háláidra; de ah, máfrí* paxélie jutott, milyen axép, kadvea Séj), volt ax. Dildfa apja átka-rulta ax A anyját, axt a kedvee, azelid aa?«X"nyt, -a kinek arexkápét mindig ott— viaefi a szive ffllfltt; tinztan feleleve-nflkek finJékexetébon axok a l>erkf*k, a melyeket gyermekkorában átesatan-pdt, füveket, virágokat axedre; aztáu mejrriittoxott ft kép - azaz hogy caak réazban — mert a berkek, mex/ik ugyan-
vm
tmthok b Mogdíuéh h
mk * - '
H ex ékrmktpfé t#féhl> * gotiek egyimtat JSgy kíe -ke e briraaaxrm ^Qb ofyaa etm volt pleaike koráfaaa • (gJ
kidében ' '0 ffET a ealío I futnak frJá, iMtoik a a*fc*, ífitittctékoljék a kia a^rk* a kí annyira hárnnht ax aj>> (n;i kár.;
MZ, *\
.Itt.
Itt, hoi & nép Zmqyvs bot a uép Zagyva 'HuJórmn
M ei
Kauyaroj( a #ikoa a*ertaaálk*«t tí partj'iift a nyíló iákra nef«i*jcx*-
Kflt^i raxrabokrok átölelve rédlk,
Itt i-tek én t-Mádben Édgi őaffMtai f "' holmira ai élfft« bajai rMÜlaak ^jrtmaa arn.ei m«g a kaaerb t»Mai
i flüi ártg üik aljjá rcjttr r»n ají»ik«% nólintgáií' lombüJK aéUégaak tiifutbe, lt#at ai (kng kajlák kalifatá caaud;ih<i Akad a iiivoNMkiojifMlikii, carbf; panaaittr nem hallok
axok maradtak, < sakhugy kát-alak tar- 'KX? ............ -
u»t tn egyimlxt k<le«|mkbeb awlelve ~ hxítmi vidor gyaiwak, erem as m d4bás egy üíl éa egy airílínó laaa vmt.
'MWfV ^ , ' ;
\ x árnyak miad aMIiokké éa *Até-tibbekká vállak feletjftk f'a niéz« koboldjai ott Incaelkadtek kArfllAUHk, a aMfridemrol augdoava édea-b^|ol dol* gukat, ax ágak Irnvttiaak hoxx^kjLJll védfttegt^eaxked nek kl WttOk .TilaUia
■PHHJPI _ __irtfia,
IV valára Mfa.*ilil Hcrrrafttriia iá*»t m^j kába taéreiVr
drága klae* nmjém a b»ra|j«aj Hamivrddaek árjáit /üg. rajtad a pályám, Krirrain aritu iáirm, u»i*li]|f|u Mittt hajAtírrétt a 'rntgeirg aa gtt^'f ' v . Umr m
FEJTÖRÓ yyyyyyyr
Képtalány,
A mult áíÁnibau kaaOlt taténr A képlaláayé: satai a tálak takr*

▼alt
a a kk r 9 j I v ía y.
A uáaríjMtyt aarrmcarm, dr már ab
A Mhrlarajtvéayé. l.igeti Aaiat.
_• a" • aa_ • ——^-—. ".„—
- *kaat> .afa Ja | • J
e* I aáay pN m . i* ' gé
V* kia flM »a Mr i ayal fy« m
, fal aaá n I oM Ul hi g* •
k tkqr ; «*t k m i* * ^ «
> b^a .aa a 4 I, Xl w
nT* <|tt - kar «ar pl * a i«i i,, 4ai j
1' Ué Qt, a „' "■»* , f»« . féaf
' ai éi Li —bá—1 érj "
dan «4I 84 Ml i*Jk >MKnr
ma . ka . em
ar j a ki ' '
11612884
M FEJTÖRŐ JHft