Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
15.94 MB
2010-06-03 15:15:05
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
519
2817
Zala 1891 szeptember

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


3G, szína,
Nagy-Kanizsa, 1891. szeptember 6-&n.
XV1IL évfolyam.
•MrkMit0M(: Hiljkf'ilii II. hiania. ™
Ido tnttnaaétl n láp Melleiül rintn vnnnlknnA minden kontómén/,
Birmnnlellon levelek ennk leaert kenek. Ml fúfrndfnlank el.
14 ÜL A
Politikai és vegjBs tartalmú hetilap.
Kte4*fchratal:_
VáraUa-*p*let HeriW TStSf kínvv knrenkecUnt.
CLÓriZtTÉHfXkAX :
Egitt évre . . 5 frt — kr
Félénk ......i „ 50 „
Negyedévre . . I „ IS
HInfaéénk jntéa/Mna exáalltatiuk.
Vytlttér pntluorn 10 kr.
Klnirntok flttnn nem klMrtmk.
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárok, « Itank egyesület, az Ipar- és kereskedelmi bank, s a Nagy-kanizsai sogélycgvlet-sZövetkezet hivatalos közKhire. BMwttenk, minmint > Mrdetéeekre
' _____.___vonalkosók Fincbnl Fülöp ktajrv
Nany.KaiiIxnAn hr'tenklnt e^yaier: vaMárnap.

Vakáczió.
A magyar parlament nzUnetel. A Sán-dor-ulcai hát nagy tölgyfa kapui bezáród-£ lak. A magyar törvényhozók: vlMgatértek' családi tűzhelyeikhez, hogy a forró nyir igazán kimeritff fáradalmait kipihenhessék.
A. kirilji leirat az országgyűlést e* évi oktober 8-ig elnapolta, pár heti vakációja van a tini lelt háznak.
-----De vajmi csakúgy8B szünet az, mit a
magyar képviselők élveznek e par hét alatt azután a sok Izgatottság között eltöltött
fog késhegyig, nem tekintve a célt, csak az eszközöket. Az agyonbeszélés módját
a magyar parlamentről ez előtt, oly kicsinylőleg, oly kedvezőtlenül nyilatkoztak az.utolsó időbelim magyar parlamenti el- nem egyszer használta már az elletnék, loiwék uatfuktlólr folytán rólunkj kik pe [biztosra-: vettetjük, liogymost is használni dig mindig megtartottuk hideg vérünket fogj* azt, vagy legalább megkísérli annak s sohj|"em provokáltuk & külföld hely tele*, használatba vételét és ezek csak paria* uitéeét j mentünk reputátiójának hátrányára vál-
Igaz, a kormány éital módosított tör-T0***—^-
vényjavaslat álul éle lett véve » inséhhLj Dolgozhiok káli tahit BSTillnetelŐ tttr--obntruktiónak; de mi nem vagyunk aay- vényhozóknak, bogy mint eddig, ezentúl ipyiíS optimisták, hogy azt hinnők, mfoze- bátran, kitartással s a meggyőződés rint minden a renden kerékvágásba jutott, I ad'ta lelkierővel kllzdjenek ha az obetruktió, — s mert ezt nem hiaazük,_ nem hihetjük — mi kétségkívül be fog következni, — aat sem hogy a törvény húzás nztliieieléHH! «««ét felüti lejét a magyar parlament ter-a törvényhozóknak valóság szünete lesz; I meiPen-.
nem hisszük pedifl JMtért, mart tudjuk, l- Uolgozniok kell hogy a magyar- tör-jhúgy a habár más alakban előterjesztett • *értyhozás napi munkája zavartalanul foly-törvényjavaslat tárgyalás alá kerül ismét: hassanak, hogy az elintézésre váró a nagy osak fel. fog kell ni az a vihar,- mely j horderejű törvényjavaslatok minden rász-moat csak leült; de nem szűnt meg egé kódtatás nélkül Iftárrfalhatók légyenek s szen. | végül, a mi Ttegflffib. hogy a magyar par-
vényjavaslat tárgyalásánál meg kelletett küzdeniük § Alig hisszük.
A törvényjavaslat tárgyalásai oly mederben folytak, hogy csak m kormány erélye-és esaélyesaégének kösiönhető, hogy a mederből ki nem csapva veszélyessé mm let- _
tek parlamentáris életflnk ben, s ha még És mert így van,7rszUnetelő »zabadelvtllementnek már eddig elhomályosított re-tovább folyik — oly módon, — mint párti képviselőknek a szünet alatt is gon ;putátióját ismét előbbi fényére emelbea-megindult a vita, — parlamentünk tekin- doskoduiok kell, müködniők kell arra ;sék. télye, mely már ugy is sokat veaztett a nézve, hogy a kormányi előterjesztések,! Dolgozniok kell, hogy a nyugalom helyre külföld tiszteletéből, — semmivé vált — parlamenti rászkódtatás nélkül törvény-1állván a jövőre előterjesztendő törvényja-
vnlni.-------iBjl <ÍlHl»—U»> , kelf dolgozniok, —, vallatok tárgyalásánál né Tégyenek ÍTény7
A mily elismeréssel adózott, a mily tiss* ] mondjuk, — mert jól tudjuk, hogy az el I telenek az időt elvesztegetni, az ellenzék telettel szólottak a külföld « annak sajtója | lensék újból felveszi a harcot, s küzdeni [ oatruktiója által, amelyről feltesszük, hogy
A „ZALA" tárcája.
Jolánho*
MoM i$ uijt/ szerűink, most m érttd élek, Soka mis feleilldt, s»jtmrn bár a cégztt, StenmMem lírán Imhlognk lettünk fán, A jtité majd megköt: mindent idő Multán. A rtméng A hímnem, nem rM/mltem noha nitt te voltál fltem mer/Bi'i/tttatalója . . . Bánátim hn voltak, K<>Udl — míknjtoteáit •BndiMk, SaneMpááok k/tu nify jól mm ! A mint aMVt fnrfvrl batngttttál engem, ff ukilnel ImffuUndy eJtUrel üfártml : '■n kívülem mmlmm fog birni tíy^í , J S et itt Hyéretnl, mt i JogoddAil, •SbBíí kWitUní os iont bolti<xf»6got!
bnn t
Lukerja.
Irta: t*rytnj*f! Irán. Fordította: KEINEK ZSIGMOND.
tVétí.) |
Én hogyan énekelsz ? Csak ngy magad-
mióta VVaasiti PoliakofT meglátogatott, Mig reletn volt be*zélgeieit velem, nemmi ba|om nem volt iirmibelyt elment, elkezdtem keservesen sírni... I'rnm, bizonyára lésí önnel egy xaebkeadö . . . Ha nem utálja, törölje le homlokomról az izad-ságöl- 4
Atonoal teljeaíteilem parancsát és neki ia adtam s kBndeí. Eleinte nein akarta elfogadni.
— Mire való ily értéken ajándék ? azután aieg-— Nsm, balllmtóimnak éneklek. Hangonan tsr- fogta gyenge ujjaival -a lebér, egyszerű kendőt és
méststeaen nem tu'dok^. d« hallani szérj meglehet., nem ;« ereizieite el.
— Klöbb kérdezte tőlem, vájjon alssoa e mindig) tolytatá aztáe. Ritkán alszom csak, de sokszor álmodon — oh, sok népet álmodom! Akkor sohasem vagyok -beteg, akkor mindig egészséges és fiatal vagyok.
r- Egyszer oly szép álmom volt . . Elmeséljem ? Hallja csak , —. Ugy ital M ne-
Ép s« imént mondtam, hogy gyakran jön hozzám egy árva leányka- ennek éneklek, est taniiom I énekelni. Négyei már tanult (Ölem ... Nem hiúi "t Váljon, azonnal sléneklsm . . .•
j Lukerja ismét hosniu lélegzetet veit ... A mtmrn, — meglásdidfimultán.* uoodolai, hogy szen félbolt leány énekelni akar, ' Sakéaielea&l megiiesdstl . . , Egy azét sem ellhettem ki, már ú HHembe hatott egV gysac*,. —,
nyújtott, de helyes és tiszta hang . . . Oly míg - k*n'' »wtha egy mezőn leltem volna, Jtörfttóuem ható volt éten eríttleQ. lehellelszerD hang , . .!volt, magas, érett, aranysárga rozs —. ■iaiha lelkét akarta volna kiadni ... Már nem; "ó«flUein *«T vöröses kutya iutoti, mely (ojylo-lélltm, de itajnáliaui, kimondhaisllanul sajnáliam "0WD wegrakari harapni. Kezembea tarló "volt, a leányt. jde QCfti k0s6oié|fi oU'sn volt tnint i hold, ni*
- Nem tudom Uxább, szélt hirtelen,'iüm"í* ^ kel,eU
!,n,j. .... y»LL " w" nekem a rozst lemetszeni. A bőség azon-
phagyon ^ de «gy "rtltea .^^Bebunyta ba0 U|T kf(lr„tl0(li , hold^arló fénye ugy va-
kitol), hogy fáradságtól leültem, fis ekkor mezei Virágok voltak körülöttem, Legszebb volt köxöt-tttk a búzavirág, est akartam lenakitaai Was-—v- . — irttl ugyia megígérte, bogy ide jfitr, megérkezte
[7 | — JllfM vágyok I atoll hirtelen és á szemében sl<Mt koszorút fonok a ssép búzavirágból. Le-
] msfisUM kőtyeasppst InSOrélis Nem wétyea akarok néhányai lépni, de valamennyi kisiklott j es > Már sgy y Ma nem Iftrlént n*g es vsltia, kezeim közül. Ibrtatea hallom, midőn valaki így
Lapnak aal száma 10 oldalra terjed s , kápa*' melléklet vu cmatolva
Meri bár »táp pálgámtát el ii vogyk fUvt, aztmsli
Kezsinst as A hnaimtl kezecskéire i»n#m
ÍUIo,/ tágom benned Mem, lelkem Udtt f, Tanulni Káréig
Háta nézélt tsk
4a szempillái innét lecsukód-
Nagy-Kani«sa, vasárnap.
haaatiaa értelménak alá fogja most már rendelni a személyes abiüójál !
E munka vár a törvényhozókra a aad net alatt h mi mag vagyunk gyflaődve, liogy e munkát derekasan meg ia fogják állani, mert nem feledhetik el soha, nem veszthetik szem elöl egy percre sem a latin mondatot:
i-fli pilhlinaa snprama Inx wtn
Palotai Csorba Ákos.
A rendőrkapitányokról.
A közhivatalnokok minősítéséről szóló 1883, I. t. c. a közigazgatási szak egész területén
Zala 88, szám. (2. lap.)
ban járván la, a tömegesebb rendőrkapitány! ki névozésokiiok elérkezett az ideje. Mivel pedig a kinevezés élothoaaaiglanra szél, a rendőrkapitány! állások betőltéléaek' jövőre a dolog természete szerint fokozottabb érdeklődéssel nézünk elébe. t
Tehát főispánjaink kesébe van tul^jdonképen letéve a hatósági rendészet jövője, mintán az életfogytig kinevezett rendőrtisztviselőket — legnagyobb résillkhan—■ átkslUnd » államo ■itandó közigazgatásnak vennie. Nagy felelősséggel járó feladat, melynek többé vagy kevésbé szerencsés megoldása fi Mgy közönség .minden részének kiszámitbatlan jót vagy kárt tehet *
és használhatóságának tokozását célozta, midőn a minimális elméiéti képzettséget minden közhi
Nehéz feladat; de megfejthető oly módon, hogy nak elíle*MÍk
1891. szeptember hó 6-án.
Áz adókról.
Hír
Irta: Torkot László.
Az adóikat sokfélekép osztályozza a tudomány s többfélékén a gyakorlat. Legcélszerűbbnek tartják az adókat felosztani egyenes és közvetettre, aszerint amint a termelőt vagy a fogyass, tót terhelik.
Az egyenes adók az egyenes adó képetiégá* hez képest vetfetiefi Ki s közvetlenül ezektől is szedetnek be, igy a jövedelmi, (kereseti; az ipar* vállalat-, kereskedelem-, bér- s a vagyon-ndók mint ámilyék; 1 föld, ház tflkn, iiiíikmiTtdfrír adó; i. a közvetett és fogyasztási adók nem as adóköteles' fogyasztóktól, hanem a cikkek és árak eladóitól szedetnek be, kik ezt ai állam-
a fővárosi államrendőrségtöl megtelelő számú
Ez as osztályozás azért leghelyesebb, mert két különböző adóinmet, különböző
működő köztisztviselők azritomi isifnyonalSBak: jakyk vitessenek ki a vidéki rendéffétázih-\;uuUm1 ílUi M f^gggf ú tfánem.k
vonalának emelése végett, vagy pedig, hogy a vidékről kinevezett kezdő vagy nem eléggé be-
vitahrrti irtásra nézve élJtflt "A ■ hiányzó gyakör
szolgálati ág fontosságát sem tévesztette szem
lati ismeretek lehető megszerzése végett a kő-
szabatos meghatározhatása mellett a gyakorlatban is haszonra mntaL mert meggátolhatja, hogy egy égy adótárgy kétszer ne adóztassák meg mindaket adón, mi szerint más c<ak egyszer megterhelt tárgyak és személyek rová-
elől a törvényhozás, midőn e törvénL5._§inak rülmcnyek szerint bizonyos időre a főváros, ál- ,ára VI. poiitja szerint a törvényhatósági városi rend- Inmrendörsegnez felkttldessenek és itt a közszol- A* egyenes és közvetett adókon kivül külön őrkapitánytól a közigazgatási szakra általában 8álatl órdekek ■■ÍI"1« érelme jiélküibizonyos ;adónpnek tekintheyilkjnág, m41<»IW föve*
npRi I i'^b * a WS^SSS
jogi négy évi tanfolyamnak a fenáH* sgaMlyok | tTtnak- "eraa?r Mfilfe M4 i tldéki rend, szerint való bevégzését és az államtudományi ön "olgálatnak is általános államosítása esetén államvizsgának sikeres letételét, a 23. §. szerint ,enne telÍ68 8lkerrel keresztülvihető, a midőn a rendőrkapitányoktól a létesítendő gyakorlati =köi!Pont & vdékkeláUandótermészetea kontak-
közigazgiítási vizsgának is sikeres letételit ki-vatTj& meg.
tusban állana. Da ez óhajtva várt idő bekövetkezte előtt u sokat lehetne bizonyos nehézségek
A rendőri szolgálati ág fontossága.lebegett a! leküzdése után a hiányon segíteni; bővebben törvényhozás előtt akkor is, midőn 3 évvel ké
két fenti adónem állal nem terhelt jövedelmeket adóztassa meg, azok közt arányosságot állítson elő és a személyi előnyöket, a szellemi tényezőket érje.
A fogyasztási adók osztályábr tartozik, hús, bor, sör, szeszadó, só, cukor, dohány. . .
Legátalánosabban (elosztják ez adókat-a azt-rint, amint tárgyakra vagy tztmiljfelcre vettet, nek ki tdrgpadókra ét •szmiélyat adókra j e fel*
mitbatlan jó eredményei lehetnének. Élénken bKT*^ vadászat aíoT
zonyitják ozt a legközelebb tartott jegyzői meg tűzoltói gyakorlati tanfolyamok, melyeknek ked • vező eredményei tagadhatatlanok. Persze, egy
:_nnraz im-évi XXI. t. cíklMtOr §iban~w törvényhatósági rendőrkapitánynak, az 1886. - évi XXII, § ában pedig a rendezett
tanáeau városok rendőrkapitányainak is élet-hoesziglan kinevezését a főispánra bízta s ez intézkedés által ezen, a választó közönség sze-szélyétől, nem ritkán önzésétől nagy mértékben függő állásnak tárgyilagos és közérdekű módon betöltését biztosította, a rendőri tisztviselők ál* lényeges szempontok folyián jóval nagyobb ne lását jelentékenyen függetlenítette és emelte, hézségekb* ütközik, de ezek mégsem mondhatók egyszóval lehetővé tette azt, hogy e pályára (-leküzdhetleneknek, ha .az illetékes tényezők en ezentúl képzett, ambiciosus, megfelelő egyének jnek szükségességéről es célirányosságáról meg
indokolnunk is felesleges, hogy a másődik mód -I osztás alapjául veszik as adóforrást; törzsadókrt nak, az igazi gyakorlati iskolának minő kisaá- milyén a féld, ház ésj^ecialis adókra, fegyvat
£ felosztást pedig azért tartják szükségesnek meg a gyakorlat emberei is, mert ezáltal képesek megjelölni az adóztatás, szilárd, állandó, — majd sugatmaa mozgékonnyabb elemeit: igy pl.
több előszeretettel vállalkozzanak. —A törvényhatósági juggal felruházott és a rendezett tanácsú városok.régi választ jtt rend- detrimentum capiat."
mostani' í
időnk inti. vagy némileg állandósított rendészeti & tárgyias törzsadóknál az adóztatás szilám ál-gyakorlati tanfolyam ugy az eredményességhez land(5,-hógy ugy mondjam változhatlan elemét szükséges hosszabb időtartam, mint más egyébb'Ialapját képexik, amelyeket igen bolygatni, emelni
1 nem lehet; a személyes jövedelmi adók pedig az adóztaiás képezik, mert azok adólába hosz-szabb, emezeké pedig rövidebb idó_alaUszokott változni.
Az egyenes és közvetett; a tárgy és szemé lyes vagy személyjövedelmi, személyes kereseti adö mwfétt^ a tárgyas adókat a név alatt is ismerik >catasieri adók< vagy ,becsadók* ismert ezeket rendesen előleges becs'és által szokták meghatározói. A becsadók különben vagyon
győződve, a megvalósítást komolyan célba ve-szik. „Caveant Jönsules, ne <|uíd rei pnblicae
M. K.
szólít, >Lukerja, Lukerja!« . . . Ah, mily kár,; szer egy ország, melyei az nngolftKnagy hnddal | a imgflny gondoltam, hogy oem birlam a fcoa»orut ejkée«i- [leptek el A liiknmlial nnig(1lmr*iniitö»B'""A'',
1......~ 1 ugy, hogy nem tudtak aaoklól megszabadulni.
lenn Noa, akkor a hoezuru wlyeit tt holdat le-| ____
szem lejemre .-<-. Meg i* (ekem, de egyszerre j Ekkor lépeti fel klíiiQk egy sztiz, kezébe ragadta csak egész teslem világítani kernelt .. . minden a kardot, páncélt öltött magára, síkra kelt az «z egész mező lénylett . . . Ekkor , , . a kain- angolokkal és valamennyit a tengerig Űzte vissza, szok fölötl lebegve közeledik felém egy álak, csak-[Azután igy szólt népéhez: „Most égesselek el hogy ez nem Wassili volt, hanem Jézus Gbrislus a máglyán, mert fogadást tettem, liógy tűzhalál-maga. Nem tndom, hogyan ismertem meg, mert lal mulqk ki .népamért.* £s ök megragadták a oem olyan volt, mini a milyennek festve van, delszözei, á* elégelték és azóta es a nép uiegszaba* azérl mégis megismertem. Bajusz nélküli, magas,Idült az angoloktól.*)'tfz volt aztán a hőstettI fiatal, tiszta lehér ruhában , . . csak az öve voltj Ehhez képest az én szenvedésem semmi I
parasztoknak
aranyból. Felém nyújtotta keiéi.
— »Ne -félj, széli, le vagy az én arám: kövess: te légy a mennyben az első táncosnő, le énekeld a paiadicsomi dalokat. < Megfogiam kezét , . , . felemelkedünk a lép be ... a kulya követeti,
Csodálkoztam azon, mikép mondja el Lukerja | az orleansi szlíi lörlénelél. Róvid hallgatás után ulán kérdém (Ole, hogy hány éves ?
— 28 , . . lalán 29 ... de 30 még nem vagyok. De miért kérdé (ölem élelem korál ? Igaz
Jézus hosszú szárnyalt kiterjesztene; én követlein ,nég valamit el akarok önnek beszélni
6f, azt hiliem legalább megszabadulok a ktilyá 161 >, . akkor vei lém észre, hogy a kis kulya — az ín betegségem volt és igy a mennyben nem is kapok helyet.
— l/átja, ilyen álmaim vannak. Csak egy bajom van, hogy gyakran egy egéss hói is elmúlik, anélkül, fio/y el tudnék aludul.
Nem biriam már magamai vlssaalarlanl; kilo-jaslem csodAlkozánomai as 0 lOrslins lölltll,
~ Az én türelmem ? | , as nem tittgyí Mily nagy lűrelme volt hál Himonnak, kl (10 évig tartól! a vállán egy osslonol, vagy egy más iNlvn-félő étnbsrnsk, kf mellig a ISIdbe ásatia májiál és arrit a hangyák ráflák 1 , . (Sgy ember pedig a kllyefkiiő (érténei bisiélU *l | Volt egy
Hirtelen elkezdett orftsen kfthftgni.
— .Sokai bessélss . , . aléltam bizonyára hátrányodra vau.
— Igaza van, sutlogolli Szakítsuk félbe a beszélgetési; pedig oly (ól esed, hogy valakinek elmondhailam az egéss történetemet — —
f.ihuóKU«iam tOb kérdezvén előbb vájjon ninos e asűkség* valainlie."
Semmire sinus. Hál' (siennek, tejesen elégedeti vagyok mosi, Adjon hlen minden ember
hisz oly szegények ! . . A földjeik rosszak nem hajlanak semmi hasznot , , . De nekem nem kell semmi . . én elégedett vagyok.
Szavamat adtam Lukerjának, hogy teljesítem kéréséi. Elakarlam már inanui, de mé^ egyszer visasaliivolt.
— Emlékszik uram arra . , , mily szép hajam volt ? . . . Térdik éri . . , Ily hajak ... Ha képes leltem volna arra, hogy meglésü'jem , . . de nem tudtam ... és igy te kellelt vágatni — Igen .., . Isten önnel nram . , . Má nem ludok tovább . . .
Mielőtt elindultam volna a vadászaira, kérdezősködtem a jószágigazgatótól Lukerja felől. Megtudtam (öle, hogy a leányt a (sTubsn »eleven csontvásznak < hívják, hogy soha nem hallanak lőtt egyetlen jajszót sem. ,ö maga nem kér semmit . . . mindig nyugodt, csendes.*
Néhány bélre rá magiudiam hogy Lukerja meghalt A halál csendben látogatta meg. Ileazé-lik, hogy halála napján harangkongáat véli hallani, aunak dacára, hogy hélkftsnap volt, é* a templom Alexelewkától 5 werstnyira tskssik. Különben is, Lukerja mondta, hogy a harang
ifunvi Tnaiua IIIUIII nuiuu inni hhiimvu wwiuir i > _ ■ . ., , *
nek Jó egészségei . , . ()• lalán rábírhatná édes B í«». hanem .onaaa
anyjál, liojy a lakbérből engedjen el valamit
*) Ji»t«n ti'ari, is Ht>rl*ánal mIIi" íVHtsili,
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 36. Mám, (3. lap,)
■dó, bozadékadi név alatt ia szoktak telemii- delme/ő, hogy agy szóljak .iparágat" képes, tatai. j Magában városunkban ia három köpülöző inté-
A saorosaa vett hosadék vagy becsadók csak zet létezik * valamennyi virágzik, nyári évad tárgyi iwaertető jelekből indulnak ki anélkül, lelett pedig a vidék laJcót százával mennek el hogy aa adózó személyes képességére az ezáltal j Toplicára ni ottani fürdőben a köpülözésnek kifejthető tovékenyaégss keresetre snlyt fektet- vetik magákat alá. 8 ki eszkö/Ii e vérvételt ? Bének; ezsel szemben a jövedelmi adókHeginkáb \ A fürdőben alkalmazott egyik egyén, ki azon ezekre terjeszkednek ki j ban nem vizagálja meg, melyik milyen brteg a
A hozaaékadWt forrááe a tárgy ; JöhT~háa, j esetleg egyik másik nem ragályod-e ? baitem nyers jövedelme, a jövedelem addké pedig a *ze- felrakja egymásután a köplilS készletet a ez aiély vagy mint a'finánctadomány magát kilo- által esetleg a ragályt más testbe viszi át,
jesni szokta: az adóalany személyei jőve- tovább teljesíti. _____
delme._ - ' Igaz a ndb tagadóid én sem „hogy minden
intézetnek meg van a felügyelő orvosa de lebet-e
-AÍ..I L*___ _! 7 |____f ____I______I - t* l~
1891. szeptember hé 6-Ao.
FBviroti lertí.
Divatos b jÉM\ guitás.
Eqy gyakorló orrot néztlti. Tannak koránkban modern és) nem modern
áttol követelni, hogy ő minden egyes köpfilö-| lésnél, — mely naponta 20—30 egyénen lesz i eszközölve jelen legyen, hogy ellenőrizze a tisztaságot, rendszert? Nem, a/t nem lehet köve-I telni s csak akkor lehetne, ba az illető orvosok
orvosok, előbbiek a divatnafwiMak a divatból I oly dijazáaban részesülnének mely arányban áll kiment módszert használjak gyógykezeléseiknél. I a felelőség nagyságával. Az orvos az intézetben
Én a nem modern orvosolt közé tartozói*, — jelentkezők közül azokat ki»et kórállapntnknál ; nda számit a világ, és pedig *»"" egyszerű ^'fog—~s vér ve tel re alkalmatlanoknak talál, hói, mert a divatból régen kiment érvágást, ott | egyszerűén vissza ntasithatná ugyan, de ebből kol szükségesnek tartom még ma is alkalmizoi^ mHiöretke<(nák^ * fürd# slhsgyná 'tok ember w orvosoké sem divatos gyógy miWríl Íszonyoífmert nem teljesítik kivánatát s ez a fürdő vágy aak, mert egyetemi nrofeazoraiktól nem kallót- intézet anyagi kára lenne; de ez nem lehet intik még e gyógymód történelmi maitját s nem dok, s azért óhajtanám, hogy a vérvétel mü* Isaalták meg azt, hogy igen at>k elvan régi tété', mindenkor szakértő orrot teljesítse, négymód van. mely évtizedek óta bevert a! __
joatárban a most onnét ismét tlfflmriHt Wip[--
állását, — melyre jogosult, — elfoglalja, M nem gyakorolják a modern orvosok az érvágást! asért »em, mert a Térvesztést veszélyesnek j tarják.
Az én meggyőződésem az, hogy 'a ott hol az szükséges nem csakhogy nem
Külföld.
B-udLapeartí. leépcic.
• " Irta: S. Éőrdögh OftUm.
Ez évben Sz. Isivtnaapra, a miat statisztikai sdatok is buonyi'ják, 80 szer vidéki rándult M Ihtdspestrs, valami saokatlaa tarkává tévs annak fővárosi képét.
De nem akarok túlságos réwletsző lenni teve-leimben s így csak főbb vonásokban érintem ez ünnepségei.
Már 5—10 nappal angnsxfos 80. előtt lehetett látni az utcákon a mindenféle (1-elbámészkodó jó kisvárosi, vagy falusi népséget, mely e napokban körülnézett városban avagy a gyógyfürdőket használja. bzámuk a Szt,-Istvánnap közeledtével rohamosan oö ; minden irányból jönnek a vonalokon, bajókon a átváltoztatják a tővárosl egy óriás. ■ kis varossá,* vagyis felveszi a főváros tdíjíríe«r joBban mondva vendéglátói színezetét, a mit már mi, budapestiek .asenliatvánnspi srinsrftnsk' nevesünk.
A sok bámuló istenadta parasztnép ellepi sa utcákat, letelepszenek a földre a* utcasarkokon, tereken, sétabelyekeo, a láacbid elótt, — akár csak olthoan a faluban; meg-meg állnak egy-egy épület, saobor, kirakat vagy egyébb furcsaság eióH haltam laikn*. sokszor nevetséges megjegy-" •éneiket. S e napokban miatha még as élőbb] forgalom is lasubbá válna; az atcákoa lmmbbaá járnak az emberek, a kocsik, ló vonatok untalan meg-meg állnak; sót magok a pestiek ia bárnul-oiy tárcsán, oly vidékiesen áraaattk ma-
PílervAr Ausztria-Magyarország katonai vérvétel 1 késaülődéseit illetőleg az orosz lapok legióbbje j nak eB ^ reaodálkozásának ad kifejezést, hogy az osztrák-1 gunkat.
X hanlZX^lhln életmentő, ás U éve^l l;"k ! ?*! • Sífil fltíLtoÜJapjáa
rvakorlatom után az érvágást egyik legbatáso- ,WMnk polltlb" célbál - ugy vélekednek I a hírhedt .VermezQ.-n tartat aiokűif lán.sa
uJl gyógymódnnli isitusT. uJiliituii buti '*. 'T"b ' "" *akl*ff ut"";' reformokra | totona; szertartásos ünnepély alkalmával láthat, az érvágás jogosultságát nem sokára be' fogjaa I Németország most aligha fogja igénybe venni juk. mint a szen Mvánnapi ünnepély élőképéül világ látni é* ez a gyógykezelés el fogja érni azt BeSé,J'ét; ^P4" c'"k 41 osztrák-magyar^ dijt. az ö»»zee»oporio«ull vidékiek roppant tömegét. a magaalatut, nrefyBa~a modeiii gyógymódok: ^á^ánakOroozomággaí szemben való naga- j A Vérmezőt magát tömérdek katooaság lepi el; állanak. Meggyőződésem, hogy a v^vétel, — válbatik veszélyessé a békére nézve. — a tábori mise a léftfölib katonai málfóságok je-
némeJy esetekben ' — kizárólag képes a veazé- i ^ oroszországi belügyminisztérium figyelmez- leniélében, katonazenével történik, közben f'i. lyeztetett emberi' életet megmenteni azért mél- f®"* 1 kormányzókat, hogy a folyó évben és a ozázad katonaság eortOzet ad, meiyra a (ieflérf-4a megérdemli, hagy ujiabbés ajabb kísérletek^ "ben a, sz nj aratásig, a legnMyobb begyen az ágyuk feMnak. Körís-lőrW pedig mi nt-tétessenek vele s bizonyára jobb eredményt i,v*1toT*Pl J^antk el u AIIftlni behaj- egy embersáaccá lömörtlve, tiakkerok. padok, fognak a kísérletek feltüntetni, miat a Kocn-! t**.n*' Hasonló utssi ást küldött a pénzügy- székek, rögtönzött emelvényekre állva bámalja jmdrrn gyógy^-l mely Iitér- kapkodnak mind '** ll*n>*' hirstslnk —ja közönség a katonaság dtszfefvonulását, szertar-
addig mig a laiktu világ oda kiáltotta" vétóját1 U»m»tmmUmám»ly. A szultán trónralépté t4*,,i,< ., „ . és a Koca kultusz megszűnt. nek lS-ik évfordulója alkalmából az egész vá Véüre »lvtrrad Szi.-latván király napja.
A Térvesztés következményeit minden orvos!«is és a Boszporusz fel vsn lobogózva; az üa-l Mo#l U*T»B nem sz idsi ünnepélyt fogon latadja, és belátja, hogy az érvágás által valóí'"P örömére tűzijátékokat rendeznek s az öez-l'™'. m*rl *** bizony as idő mostohaaága — vérvétel aoba sem okozhat oly köveikeiményer, szes követségi épületek ki vannak világítva. A ket. minőket előidéz sokszor az a nagy műtét lakosság körében nagy a lelkesedés A szultán ■elveket sok orvos csnpa tanulmány szempont-;" állami testületek ér a diplomáciai kar sze-
iából risx ki, kimetszve a testből, egyes ré»ze- rgncne kivánatait fogadta.------—r—i—
bt vagy darabokat megmértetlen vérvesztés Jlliané. Az Elvetii* gyártelep munkásai mellett I sztrájkoltak, ezekhez most hat más metallurgiai
Mindenki tudja, hogy hányszor fordul elő e gyár munkásai is '-satlakoztak. Ljyrlátazik. bogy! van lelállitva, a'házak telve zászlókkal, az venés az orron át Vsgy nti testrteen azért'* mehaníkuaok sztrájkja álulános leaz íablakok nézőkkel, az ntcák, terek smberárra'
oda se hederít annak, mert hi-aaB M tudja L*sé*s.A .Htandart' uak jelentik Konstaa . A rendőrök, mentők kirendelve a ■índeaki, hogy a test gyón működése általitinápolyból, mait EOfcről. A portaa Dsrdanel-!I^rkwö P°n,oko°' ké"*n 4lUn" a csekély vérhiányt ismét pótolni fogja. Miért lak kérdésébea engedett Oroszországnak és fel-tazadaak tehát vissza az érvágásaiul okozott á dozta szerződéses jogai egy részét Ugyané csekély vérvesztéstől, a, melyei a tapasztalt kntforrás szerint a porta mentegető iratot in-srvos nem egy eaetbrn menti meg as eletet ? s, tézett Nelidov orosz nagykövethez amiatt, hogy miért illetik lenéző gnnynyal azt az orvost, ki az orosz önkéntes flotta e|y hajóját fel tartóz-a vérvételt gyógymód gyanánt slkslmasca'/ tatták, biztosítván Oroszországot, bogy ilyesmi Nem szándékom ez slkaiommsl e e kelyen az többé nem fog isa^tlődni. Az orosz nagykövet árvágás elméletének reelamot esapai; de sí kelletett a fentebbieket mosdásom azért: bogy azok magyarázatul azolgáljauak sz alábbiakhoz
Midőa kifejtettem a vérvétel körüli nézete-1 rosa ezentúl az orosz hajók számára nyitva l_,
■et, s e gyógymód jogosultságát állítom, nem jelien ben aái nemzetek bsjöi előtt zárva ma-Sislsszthatom el atonosn hozzá trani azt, bogy' rad
• gyógymód alkalmasását esak is orvosi kezekbe Odeaaa. A hadügymiaiatter felhívta a mi-nvásom letenni, s e részben ellen véleményű i nisztertsnács ügyeimét arra, hogy a külföldi
kartánaia is meg fognak velem egyezni, mert j hadseregek nagyobbitásával nagyon emelkedik ««" megfeketedett szent jobb, ft azt állítják, ba már vérvételt kell ssaközdl- j u onm lósnyag, főleg a kitartó éa kevés igé-1 aanyi áldást osztogatott most aüsk, aat csakis a legtzükségessbb esetekben ayü donifaj kivitele különösen Olaszországba, "—érvben, a legnagyobb óvatossággal kell ten /rueiaoraaágba, Németországba ás Tőrőkor-aüsk már pedig aa esetek saüiaágwságit, a mér szágba, a miért okvetetlsaül szükséges ietézks-m sas óvatosa agoteaakísssakembemál, vagyis az < déssket tenni, a kivitelt szigorúan szabályozni ás orvosnál kereshetjük. Es mindaz, mit aa érvá- megszorítani,
^•rtl mondottam áll a tópülösésről is a mint- - Daaelg. A német katkolikos gyűlés el » «1 nem találom teliesea igazoltnak hatámta, hogy oda fog hatni, hogy rum Mon aaataaaái. mely aat mondja: közi katolikus gyölés hivassák egybe, mely ea »«rttfwiBi| szabadaúaáaakíoek, akiahoz ért," egyházi állam blynállítáaáaak kérdésével fog-~ * Mrvény iwaaá^áaW aat t> l.Uouék Továbbá elhatározták IX, Pina pápa,
itsotletra*; de én s tórvásyt ágy ki- szadik satletéaoaMának mtcStinaplásét ÍHíta. »«k a loloogás, áldozatalt. Ezufán a kissé elsaé-nővecestetoi, hogy t .vért arasateni I máiu harában. vakmiat Wiad bont emlék nek oép , mint egy óriási haagya-boly hemzseg **» gyakonó ervos jogosulva vaa.* felállítását Meppeaben. A jövő évi katkolikaa (már t i. eaéo jdő alkalmával) a legalább 80—70 Hs»s»né« pedig aetirt, asert fapUHiaijak, IgvÜléít Maiasbaa fogják megUrteni. «*#r embertói, meljf a különben kis terüleiü
**f> aog*sa végzik aáok ,kik ahkea ártaaek* _____várnak minden fugát betólU. A várból levaaetQ
* '"vételi, altMetoL A vérvétel ailank jőve-1 1 utakon ómleoj láűsik aa ember áradat, agy bar-
| egész délelőtt zubogva az eső — tökéletesen elrontotta, a körmenetről a 16—90 ezer embert, amennyi mégis összegyűli, elszalasztottá.
Már Jajra reggel özönlik fel a nép a várba, hol j a proeessio tartatik és sietnek elfoglalni a jó ha-| lyeket. Az utcákon, bp! a menet elvonni, katona*
válságosnak a eaaMaift-
Isök tele rakják ajtajuk körül asztalokkal, székekkel az utcát, udvart, s a nép maga még esak hullámzik, hullámzik föl- és alá, mig nem az egy-szerré támadt roppant zngá*, tolongás, kiabálás, ] sikoltozás tudatja, bogy : »Jön a menet •
Elöl 18 díszbe öltözött lovas rendőr szélesbiti I az atat s a gyalog rendörök cordont búznak ; áltol követelt* kártérítést baladéktaláauT'kífiae- aaután megkezdődik a proeeaaió, zászlókkal, keresztfel a egyéb szent jelvényekkel; majd a ka-! tonaaág zenéjével, intézetek, egyletek, dalárdák 1 sib. utása as ország mágnásai, lórnú festői dísz-i magyarban, az érsek kíséretével a végre 18 díszruhás koronaőr bozsa két rudoo a fénylő gyó-I nyőrü kis DómaserO, arany keretű üvegssekrtayt melyben elhelyezve van tisztán láthatóan az egé-
elsA királyank HPHUH! már óaaaaMsolt Ide teljes kese, mely nem nagyobb szint egy 8—10 éves gyermek kezefeje. A menetet katonaság zárta be; így vonulnak lal a vár északi-nyugati oldalán levő fielyöreégí%mploinba, honnét mise után ugyanazon utón ciazik vissza a szent jobbot a kuálypalotai Zsigmond Kápolnába, nemzet- hol állandóan óraik.
Amint a menet elvonult az eddig viasza szorított tömeg egyszerre öaazefo)oag, a van sikoltozás, rikoltosás s a mentők csak nádik a ví-
tik A Dardanellák főparancsnokát már vfasia ■ hívtak állásáról. Mir szerint a Dardanellák sso
N»gy-Kanusi, vasárnap.
Zala 36. tzám. (4. lap.)
1891. szeptember, hó 6 án
mada azonban még Ml marad délelölt, magssem-1 — ÜMiTtrua/, Vártxiuik scBtSttje lélni a szent-jobbot, mily közszemlére tan kitéve Hirtekri. Ju'cta opera énekesnő, ki Bécsbeo a
a Zvtgmond kápolna belté >0lké|él*H, Lassan, lassan 12—1 órára elosilik a nép, - hogy aaulkn délután égész Budapestet, egész környűlelével eláraawa.
Ezatáa még egy-két Miig tnlylon lehat látni a nemzeti viselem kOtönbízö népfajok egyen példányai), kikel (xulán a padi ember jobban al»la6fc_*lk*ideaiei, aini aa a idegen a lő-■ városit; ~~~ ,
Helyi újdonságok.
Karon re sétálgatoak aa iffsk, bottal Lr-*kkaa — cilinder lajókön, pénz a takarékban. Kasai tgefnek, célozgatnak a hölgyekre.
— Hasas él j 1 blr. A nagy-kanizaai tfr-vény Mik elnöke TUk, László nr befejezvén zz« badság idejét, a aanlt hó 29-én visseatért városunkba és átvette a törvényszék vpelését. — I ajánlaiokon, sajnáljuk, hogy nem Polgár törvényszéki bíró Megfedte boaszabb; opera tagja lesz, hanem ff-is mint
birnevea br. Kokitánazkynál tanult bevégezvén
aMmtanlQ'yamái^jinat htilyhaa lakó atfllal_Hm — aa Iflll
látogatására vároennkba érkeaett ■ itt felhaai- [ teljes fiai egy élieaebb növel, nálva idejét tisztelői a barátai fclkéréeére e hó líO-án hangversenyt fog adni. Az, hogy a hang-veraeny aa Arany Szarvas saállóbaa, vagy a t.'asinó bplyiségéfcn lesz e, njég csak kéaíbb tog elhatároztatni. A hangveraenyt táackoezorucak* fogja követni. Hindiéi Jtulcsa kisasszonynak mint tudjuk nürnbergi színház ajánlott «xenádéit, azt azonban nem fog dta el, most a braan- j tweigi udvari a/inbáz folytat tárgyalásokat a kisasszonnyal szerződtetése végett; ba ez ered-1
Ked»ük-órflmük lelik benne, ha a nö kendőiét ide-oda rancilgtlhatjik — a hü így mérgelődik, — ■ fiak kacagnak — ez Aa a jo világ . . .
£t a varga inasok '! .' No eteké • fél ■Cor-aá......... -
Játszadoznak, futkoznak, kalapjukat a sétáló hölgyek közé dobálva — egymás íállAra másának .. .
Hát még beula •CwtráW-ben, ott van ám caak a jó világ . . . serjedző iljak ■ . . lelisded teli
ményre vezet Braunsweigbe tog miniii, ha nem! közönséggel .... a pincér örSmsugáixi} arccal akkor visszatér Bécabe. hol pályáját végezte, j „alsd ... a közönségnek •gletchN, * rögtön u, Bármennyire örül&nk ia az énekesnőnek tetti ,azonnal, kiabálva.. . . akáragy méhkas, mely.
a magyar ( ben a pincérek a méhek heiyetteaiiöfe. töib hazai | A kiaaaazony ia poiápásan mulat . .
jelesünk külföldön érvényééiténdi művészetét. | eiapkodják Plael klllss. Évek inult ik a talán évak I /edek.
szabadság idejét — Aa uj Iskola év kezdetét veik..
tusunk mely a Icfuly kel hé alatt t&ktöözte„"„„-jtegben láttunk a tognnk" Utal gombát vidor kedélyű ifjuaagot, a melyet a konioft í gyamüloöt, mint aqat-Ua -ayaagaa tapasztal-1 n&a tanárok. - taaitók r tanítónők elhagylak,jgfc, liO'gy a [ilgü'gfi hiányzik a hatósági közeg t
nagyban
körülötte a szelet, a fiatalabb nem-
» ewuéi aa átteiiew .Korona.* Kihall szegény . . . vendég van, de Iflaaatmny nagyban aaaMiosik, pincérek a> utcán áldogáluk, lámasstva a Korona* épQlelet .". . saámlalgai|ák a 'Ceofral.
most isái iámét beaépeaitették utcáinkat, kur- mely avizsgálatot megtartana az élelmi cikkekre .„„.„,_ sonkát Gyermekeik nevelését lelkfikön viseli nézvemár pedig egézsegnjwi seempon'ból egigen liSségét
tarőig ttt* m1 r,y; 1 ^r*
kaikét, hogy a Mtuaák templomábá lépve a |,etoivA9a ygn aa egészségre, mondénunk aemfb4^ fc^raban o^ UíogaJottsagnak órvendet.,.,
tttdoaiauy- íurtásAnál kerwsék u ^tWI^^íi/rd. ^i. k,ll s^ hogy'"^ .npgttö»M^nön..
-rtétiV.0 tanárok «a tanítók bSTflltek ka- «ük«éges, mSaerint a pia.-zon egy P^ «L^t^fcSS SSldn?
oüködjék, kinek kötelessége a/ élelmi szereket,; »'«6 léptekkel arra halidn .
J -■—-—'-j—Egyszerre nagy neveiéi Olt meg lölemet
tadráikba, hogy a tulományaMsjas ifjuaáj ázom- ■ . I I " - ■ .,• —cmihih uagv nmn dji i
r. : .. , . i i l de főleg a gyümölcsöt s gomBáSSrmegvizsgálni. J. , *]. ' .
ját slaltság tnrgkeTilildntt a inaka, mely hogy H mé| ,,^vo|t eddig legyen ezenfnl Ajánl-1 ?.-bla! ■ '
sikeres legyen caak kitartás kell hozzá, mit mi ^ , 4r sort « itfetfk mves rgyermébe. ' ^^ TI kntirtf^k az atöllttk
ngy ifj„.ir.i. ^ 1 * | elhaladé hölgyecakéeet ... amannak ósdi
de
tanitm karnak.
Őszinte aaivböl kiváltunk " mint az amntk v cseiéMie hivatott rögöt, szép pSlyiíü BURihIo láhárl
— Nkaplláaysái figyelmébe. A városi szabályrendelet fütja, a városban az uteá- !• kot. Wékwi tálé etfléat—fa ítttáat, s vá-:
rösEa jövő fúvárusuk lyv'ai és ökreinek, a még' is, a tfizoltó laktanya környéke n (iuttman-1 tele kert melletti kit köz hemzseg az ökrös sze-i ktieklél » lainsi lm aktái Bglygkgt Otl á leg-t nagyobb kényelemaiel etetnek itatnak ; ez el j tekintve, hogy a szabályrendelet ellen van, i
hölgyecskéket
. . . emennek a halapjs -. . jót nevef-jnek a gigeiliu, kinet lyukas a glIIBHWjé
■agluUMfc MgMUIatt Kofas »" »»"" '>»"" ■ crimowTje . • . és Óu-átt 74 érrtt (iorencsir Júzs-lné »ug. 30-Vu 44 in, ] mily lárma ysn tán. hogy lellünövé Iteniscb s>« Gjni» sif. uO-íb 4 Miipo> i -ík JiVöof aog.' tegyék magukat . . val<.a/inulegf ... de ligya-31 és 5 M«t|kMt WrigsadI Tstts uf.. 23 ctm, J»- lemméK mj||lj|k őket . . ,_____1_______
hmm
Irt .w, Tflih Aan.-t sze|> 3-án M h onapos.
A C o r z ó n.
— I'»-I*lt4e. —
monda egyszer, hogy ha valaki
Beszédbe szeretnének' veliík liocs^ikozní a közelálló ifjak, de—.(élnek, hogy uutölazt magam sem tudom
Odacsapnak olykor egy pikáns bombát a cku sok közé, uielynek elpattanását mindkét réaarót hahota követi . . .
"'t
- llitra .1 rrntdd
— A
Ktlönfélék
hlrtlf UalgéMB.
Már
eléxéleg bad-
Hirneves kólU, muuua biikmt. nvk, u . t —_ ,. ... ,
^^^^ _ ! ,, . . ... . . , . , _ ._ Node ez már mara elég . almos is vasyok,
k^gfaMT^gJ7' swtn^Btbó[ nm lüthatiL azért ,fedé>WJal^yhaekHá^T^lni, na mnla^,. . d| . > k . . T ^ze^koiom m»g.m « e korfilmíiiyrrfltrgösBn felhívjuk a városunk i el a várost esiendén meglálottatni .... mert, < k »óná«va a* - áavamba reodörségéuek tigyelTiét. [nincs valami elragádóbb. elbájolóbb, mind midin '
— Aaaas órláat < ihar rét. mely e twlgyek-*^ ntcáu ea'enHén sétálgatnak hó 16 áa roll még mindig kanunk ntólftgua H- j efmélkrrfve az "eimaradhatallan divatról, dósitásoka'. Így. értesiiliink Balaton-Mígyarod- Én nemcsak ezen igaa azavak melleit foglalok ró), hogy ott a vihar .iszonyú jégzáporral volt! álláspontot, hanem igenis még inkább akarok
^egybekötve, hallatlan s soha nem látott nagy- nézetnek hódolni. -
aácu (24 deka snlyui buzogány alakú iéa esett! Nem t» mu'asatom el vaeaofám elfogyasztása .
mely a legelőn kint levő mirhákat csáknem l-után a helybeli kedves ,C« .t. • ann.k meg ®*prtok. hogy 0 fejsege a nyitramegyei agyon verte. A jégverés által megvadul! gulya1 kedvesebb sétáiéit megtekinteni. . gyakorlaton személyesen jelen Iraa, aMwtarrát
marhái bömbölne tutkostakjde uda msntdéktl Széléin jó .kedvemben neki vetem magam az értesülünk, hogy ffafyer^ Nyitrawgye második kceiesve, de letetatlan volt, szerencse hogy ez j mcáaak. A kátéházat nem Qlöm, a napsugártól i városa nagy trélyt fejt-ki, hogy a királyt minél óriási aagyaágu ig taak ritka darabokban j n«m lélek, de söl még-aszeltöl tem ' fényesebb pompával fogadhassa falai küaött.
esett s az egész vihar alig tartott »ar nercéti Kutató szemmel aezegetem a mellettem el-| »* " . , .. . -
- Kettős esalMI Ltuepély volt aa-i baladó Uolgyskst . . . lageHeteja sóvárgó sze-tÁ lelkesedéssel ntetlakozik a reodesí guaztsa Légrádon ahol az ottani israeliu ■ tn*"0 ■ - t . X. ; tozotiaáglioz, a mély, EmS orsaággy-hitközség leHtésie tímtr .Salamon 70 evta ja ! (.'« van ia ám eég^áfni való! i képviselővel élén, mindes rendelkezésre álló tsz-bileamát, unokája OMMmid Jóaaet pedig ua- i &ÍB0U •étálgat IsborvbaMtt fóvel agy barna | B«gmazgat hogy a fogadtatás ünnepségei firaációjit Qnoepelé, É« alkalomra a jabiláns; '•l|r. abrándoava azereiemról, Jfivendö szebb Idők- kifoMíUll_,bbu| llkeralienet a^^ lelkésanek a lóvánaban lakó fia dr. Mrirr MílUa i ról, fellegvárakat é{>Uve agyában, melyek egT átfogasuiauabbut sikeroiieaek.
hineves Ügyvéd ia lerándult Létrádra; a az gynge Invallaira elröpülnek ünnepély alkalmából ékes osÓBoklatott Urtott' Karján egy földi angyal, gyönyörű
Béla elnöklete alatt még egy rendre- Bgyetó-bi-rózsa-1 aottaág ia alakult A király szeptember SMftt
bimbó aréeal, kigyulladt szemekkei. kísérője aza vára rá sem figyelve, a »Centralt kávéház elfi(t, a várványaaztakra támssikodó |sfBva saegzi lángsiin szemeit . . . __ t'iánouk sétál a gar-des-dame figyelve a fiata-
(áadja volt, aa étet miádenféle viszontagságai Isink csevegésére.
közt* Itrtitr Miksa már mint gymnssista tanuló Mert — a mint mondani szokta — nem lehet' ceg fogják kísérni. Az egées kiséret saját keresetéből, — másokat tanitva, — tartotta a mostani nsmiedékben bizni,^bbet iádnak a I j&O fóré ing Hivatalos fogadtatás nem laaa
A királyba vasúttól egyenesen az TUráfidy gróf
elmondván, hogy .dacára annak bogv saját családja körében boldogan él. uaaládot a aaját töJthélyet alapított, még ia sietett abba a té szekbe bel első ápolást talált, hol a ezeretet először ölelte át, » a mély léaúk sgyedfili áb
fenn magát, de eienkivfil lehetőleg gyámolította jelen iljak mint s régi öregek.'
délelölt 9 órakor érkezik (ialgócra a három napig marad ott. A királyt Siapári öyttla gróf miniaaterslnök, tii&jyéti-ilarich László S felsége személyé kertili miniszter, Kiről) Lajt* főherceg JtxnQ főherceg ée Ferenc Ferdinánd tóber-
kulönben
szüleit ia. Á derék fiút könnyezve öfelto át most ia a szerető 70 éves apa.
— A 4éll »a»ni lolyA évi aseptember bó tt^iii kiaaasaony napjának ünnepe alkalmából ma eyar vonal aiask ál tamásairól Bsdspeetre, iiécs, Fiume, Trieet és Valterébe rendkívül mérsékelt án menetérti jegyek Ittanek kiadva, melysk 14 napig érvéeysaek éé még aaon kedvezményt nyújtják, hogy visszajövet*or saen jegyekksl •a utazást kétaaar tétsaás aterinti gtilrmböaö áílomásokoa fálbe lehet aaakitaoi Kaea jegyek kiadására ét áraira nétvs kül'iit kírdttméayek adattak ki, melyekben a vonatok indulási itta jökkel (el vtnaak említve, melyéi bee taeu rend kívfll Márnákéit )*gyék érvényeeek.
nagyban feszít agigsrlí egy sietó kisasszonyka' ot&n ...
Beszél is hozzá, dt a vátasa elmarad.....
híjába t. »» cserbe diagyja tudománya ..•«•] azégyenkeave retirál aa úrfi.
A járda melleit SevQ lámpáidhoz támasakodik egv Irakkos ur.
VttrkészA tekintet tel flxiroate a metletie elvonuló hótgykcskéket . .. *
Keire sem veesi, mily - figyelemben lartja Őt egy a kávébát elölt uldógéió hólgyscske . , , . sseme rajia caling, oda-oda kacsini reá, de a Itrfl nem fifyet >. •
Jnliban elvan loglalva ■ hölgyek náatsával. •: tedj Isten, hol kóbeiet a képzelete.
retá-kaiCilyba kajtat, a mehpgt az alkalomra féayeaen rendeztek be A vára 8 diadal kapat eaieltitett e aa utcákat villanyoe lámpákkal világittatja. A hadgyakorlatok tO-én reggel VMet körül kecdűdnnk a bárom napig fognak tartani. Aa hogy a király Nyitráa át a taxik-s Károly Loja$ Mheteeghes Kis-Tapolcsányba, még nem biaoayua. A küldöttségeket 0 felsége S) én délelőtt fogadja. Legimpozánaabb lesz a Táxrtefy főispán álliíl vezetendő nyitraaegyti j kfildöttség, a mtyhaa már eddig ia kétszáaaa | jelentették céatlakosáaakat
Nagy-Ka nigsa, vasárnap.
— % f|m#* €»án*r Nvéiltlf. A német császár ó Felsége Ferencit József király isQle tée napjára a mait hó ÍH-An következő távi-ratbán Mldte íjieit ttdvSzíeffi: 9tíü ͧ fin int e baráttággal kívánok neked ezületétnapod alkalmából titzta ttivbSl tttrencséf ét (Uihíst. Az itten ol tolmazzon meg léged t tartton meg továbbra ii házail valamint Atttriai-Maggarortzág ét népei üdvért,*
— A hfreeKprlmái kiaevezésének határideje még mindig nem tudható, de nem tudható még as sem, ki fan a bereegprhnsst véltbe, a hoetitt intervallum után beülni. Bécsből arról értesülünk, ltoity a magyar kormány ragaazko-tük Sarnatm jelöltségéhez, de a római kúria ellene van e jelöltségnek, azou nyilatkozata miatt, melyet Satnassa axelkereeJteléaek kértlésében telt.
Töolel srra muUt,hogy a knri^n&r engedett me rev ellenkezéséből. A többi jeWftség, csak abbap az
esetben merülhet majd fel, ha tfamassa kineve zése végképen lehetetlenségnek bizonyulna.
Zala 36. szám. (7. lap.) ,,, jj 1 .• "'
* iSsguduig*
1891. fiTfplwhtr hó 6-á».
Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár.
----q- Arverésni kiváaók tsriosaak a beeear ,10*7,4*
rrémsM|ís.T1ű "tozpéftabén Vsgy övattkképas papírba* • afc kft d6tt kaséhes leienni.
Vet6 kótslea a vétalárt három egyenlő részletben még pedig r-as elsőt as Srverés jogerore emelkedésétol azámitandó 1 hónap alatt. — a második ugysn*ttól 2 h«>nap s att, — a harmadik ugyanattól 9 hónap alatt. — minden egyet részlet után az árverés napjától aaámiando kamatokkal egyut as árverési fal belekben rosg-iiat^rozoti helyen és múdoxatok szeríft! Tef^etoi Kelt Lelanyén, a kir jbiróaág mint telekkönyvi hatóságnál 1891 évi május hó 80 napján.
Sunloncx.
924 1—1 kir. aljar*sbiró.
- féuavAlUág oroaiarszági inaéges termés többfelé savsrgSst okozott a mmden orosaok cárjának birodalmában a a zavsr msst nőttön nő, sőt pénsválságra is I >g vezetni, hacsak a kormány gyorsan és nagy erővel segít (légére nem siet a szorongatott intézeteknek. As ínség áftaf aujtott .kormányzóságok kisebb bankjainál tömegesen (elmondták a letéteket, a bankok sionbsn nem képesek fizetni, mert a dépot-tai földhitelbe fektették ugy, hogy most nem tudjak követeléseiket realizálni. A bankok ennek következtében általános krsch elölt "állának és menihetlenül elbuknak, ba a kormány közbe nem lép.
- Budspeitt labaatfuée Hazát, a mult héten igen böeégeaen kínállak, a kereslet is kedvező volt. Elkelt előbb Isnyhs, utóbb szilárd
3102. £rk. 1801. május 26.
Árverési hirdetmény
A nagy-kanittsi kjr. iftrvány^ fUltfc»í osi*
irányzat mellett 24 000 <j* melyért néhány krral
magaaabb árakat fizettek. Eggébb gaffonanemuek__
—M fini) msIIHH liaigjskerlatsk. 1 , / ft">*t—*álLu**UaA. TarM^ay-iaJal. | talya réazéröl közhírré tétetik, hogy Zalamegya Iveknél 6 Feiséas is jelen volt beieiezvék. A UzleUelen. Szilva változatlan: boszniai óaszesitett árvatára végrehajtatnak Marion Jé
* ... ö . . . _ 1 .. ! Iiiü HaIW.< II r»i _ v <____• „i_I__-------»- »- i i ; v iigidi
xargyakorlahiál asepteaberi-én as összes en5Jt tejesen eltolódtak, a nélkül azouban, hogy ezt arésstvevők azonnal észrevették volna A Lánd
volt ssabad kinyitnia. Midin a csapatok oda ér-keskk^a parania értelmében Bonigl iai kel lett foJytatniok ntjókat, mejtd ü #ggal együtt a keleti félhez lettek b^rt* a, a mennyiben azt
1U0 dobos ¥.50 |rt okt^faprrt. — ikUí-uU azUvo rsaet végrehajtást menvedu ktskomárorm tikot nííT szeptember-októberre 17 Irton köttetett. | elleni 1H6 írt tőke, ennek Id86. évi szeptember
___________________________KHéktiatot. Kedvezőbb külföldi jelentésekre | hó Éfctft jftró 6V, kamatai tX fii SÖ kr. per, 8
wehr Döíleleló való elöraiőn^ásábanlepecsé- i ^'éktöisdéo szilárd volt szirSnyzsW de csakj trt 25 kr. vegrebsjtás kérelme.9 írt 15 kr. teit paraBFSBt kipsttra"möíyét rják Dotteten rmm i Tésxvéfjyekben és részben bankpepirokbsa,: lenlegi s még felmerülendő költségek irsuti veg-■ " - • * -w ... míg járadékok gyengék maradtak. As üzlet lo jrebajtaai ügyében a teotuevazaU kir. trtszék te*
lysmébsn a< 'irányzat bágyadtabb lett- —*—[ittiatéfcei tartozó a ktsknmarovt 86. sz. tikben — A gsksiftliltltiL A becsi gabonavá-, 1. 4—6. és 4-12. mim. alatt Marton József sár kevés mozgalmat idézett slö a gabonaüzlet l tulajdonául latvett IMI tora becsftlt ingatlan
^ 4 ---------^ IH9I év «t»ft# hé nH mapjám
■ ■__________________________■ » logyssatasl__^ 10 érakar
menetelés nem esett a csanatoknak nehezére. 1^ •'on iudattoaa^ hogy aj? Komirom község házinál Or. Tuholy Gyula
mert tegnap pflientfjÜk voir«as Hig " ^ ^ SS^llt?5^ ügyvéd ragy helyettese közíróiéval
szágutou iffntén minden hoaszibb küzdelem nél A k?"ó,dlnwaHafKté nyUvinoí irvsr^ eladatni log.
tttf vcputhattak el8m A n^raTTgrazt r "ü^*^10' TPfL.k<I"Í " * Ü »-^^
ranrsot kapta a iWnylettíl, ho^ folytaia' ^Ma«iei>eo iraiak lanynabb irányzatot vettek.
a támadást a keleti tél nedir térien át irélveJUllk w otobó naP°k aggodalmas politikai htrai K|vftn0,c ^SS * T ilV
ümadaíra'és voSjon^e ídé.A ^^ T^lJ??^ ^^t ÍSzISen^ ^ W'rba° '
-i^mtok^iaBi^^ ^ telek könyvi
^ HO irpa 6.50j hatóságnál 1891. é. ^ ^
megvéd jefmiben a délra elterülő, aj^^ ^^ ^ 1 f . HÜOOHA1
vi6kat invtö maga*lat^4í ^ jygit^érukre{ Ivoltak. Tíibb órai heves gyalogsági küzdelem
tételesték Íö1, hogy a nyugati tál ezen iennésé^ lüloitaaoit jelen-t-
ral valami más móSHT rendelkezett. A tevább lé*ek 8 fárakosási felülmúlták s a logyssziasj
X
kire&dau kir* tvsiéki b»ró.
utin a nyugati fél viaezavonulási paranosot kapott, de még ez után is jó soká folyt tovább. a ceatáro/áa, ugy hogy aa ősazes csapatok ko ^ zel Hobenegghez értek. Fél egy órakor ö Fel-nége lefúvatta a gyakorlatokat és « koapont♦»4 zitott állápban lévé H. .bússárezred felé indult, a mely ms nem is működhetett, hogy szemlét j tartson az ezred felett., ú Felsége az egész kliz-
Felelót Kzrrketzttí. l a. Palotai ikon.
Nyílttér.*)
3397. 1*91. £rk. Junius ti án
Árverési hirdetmény A nagy-kanizsai kir. törvényszék tkkvi o«ztá-
E*~s mrijrm BtaláMU faalarSM l .20 ktiél ,it__- a ,;i.g, k,, >„.,,...,.„ .. x.
^rrrrtTnTB^^iuir^^ Riiutmn) [Tya rétiéről Közhírré tétetik, hogy a ro kir. át-
•iijittBtttwB >raid HnmIni j, (e» k, «zát: 11 tamkiocstar végrehajtat ónak Németh lsivánné, utó) ryiri rmktárm xariohb«« Miiták kifáutn un- j Kovács Anna végrehsitast szenvedd n.-kanizstl - I í^iw ^ !*ko« ^meretlen 5rök5»ei részére kirendelt ögv-
delinet végig kisérte a tartással és a csapa ---— 1 --- [gondnok Hauser János ügyvéd elleni 21 frt 50
toknak kiképzésével nagyon meg volt - HiraeUsr 6dda amak faHh^n - kr tnke evi május ho í-tAt f»rc If^V ka-
ktílönösen a 97. gyalogezred részesti l dicsért" L Tödooú««oira jutod, tag? nrué^Mi» mait uti „Zalai m^tsi 5 trt 10 kr. végrehajtás kérelmi. 12 irt ben. A gyakorlati vezérlethez három kerék pá I K-^r" »>iitt«^ben aesj-Uiai rikkM^rt -Ajt^i «ú*dr 115 kr. korábbi árverés kérelmi, 5 Irt 10 kr- ja-
« . . • • 1 . » ■ a I k M í ■ 11 m — ni 1 f«át 1 ta ri 1 í m4+*m — ■ ■■ ■ M — — I . . . _ » . • . * » •
rozó, egy hadapród és két altiszt yolt beosztva kik mKit birvivok kitűnően beváltak. A hnazár
ezred elvonnlSaa ntán 0 Felsége magához ssóli tatta az összes onáiió parancsnokokat i azok fro* agy mégs/óliíáttt: tsrtnti 1 órsfcoa aa
tniiv«il«Mi i&üítani . Miijitéi mi^railom, Ímgy I
,. ._í-t HH! lenleíi s méa felmerülendő kAltségak iránti vég*
írnia alÍBMl. kas? fut wilitm eik-1 . * , •. . "fV. „
kan amjibn képts ■jt^Tétetift j aiitk^ uoiíim 1 renaj asi ugyanén a isnc nevasav air» t • írt íj0 krt niedes ideig meg im« kapua, t'nuégod '*é* t epületéhez Vsrtosé a aagykaiMsaat &460 az. jMtmrmUi m 4 ko*vrji.ii»«i»y M«i«t«rá i»ír(»h, djá'ms ni- i tkvhen -f- 110 brsz. alatt Nésaeth lslvanné Kö* ** itrnt^w6ifí tá" liw Anna tulaiduiikut itbm m tma bnúM
1. trit_ /T' ilj_ mm1_»a*W;rtí üii aiai ifTMMaakas w «ttl«taak bmx- t ... .
iwdó AlbreeM, Vthmté* Hatner főhercegekkel a Uotf u ^mükttól » |«Mki.|iníl,,"n
és nagy kísérettel Cilibe tért visssa. Mintán 5 •éwWtwi X-^tt w««biaAtáM ast ?s«aa- IMI. évi skUker ba 10-ik maajási
ólakor 30 terítékű udvari ebéd volt Hét órakor] stó »»riyAi htjaira lonth^a. | a e. lo érakar
vlntAurtt tt k.r4lv O PiiIwmi aiívétvM mA<í/ii» r ^ tammt wi fiat Sa« imrtaft, Ufl»f3Rj aara _
ri^L/ i -I' U Xf rr01' siTa^féanwa fatajáalaai aai a bei,bal' uaalu atvaasku ezen kir. tdrvényaaék tkkv heíftségében dr. Tft.
bacsaaott el ajalen voltaktól és pontban 7 óra- |cek imJ „ k4fW/ boly üynla telperesi ügyvéd vágy helyettese ka*
•} Ai a rovatba* kSalOttakért aaa
felwlöaéfat
kar elindult a különvonattal és másnsp reggel IfaivrttJMU ^rtaaiuai aair«ak^íj«k fél 9 órakor Sebwanenanba érkezett.
— As Kltvla-sls» éMléaélJaftéri a! jelen évben 47, a segélyösszegekért [>edíg 3 ( "gyén tolyamodatt. As alap iótétaméoyeiaek kiosztáséra hivatott orsa. bizottság fígyeimébe vévfn f. évi aug. S0 dik napján as slapgvfittf és kezeló orsa. btaottsájr javsalatát, a szabály* I zatak értelmében kiosztás alá került 2100 írottá aésve s következőleg intézkedett: 60-50 frt
fceroasf láaéa.
vállal sáfára a aaark.
HIRDETÉSEK.
1272 t. 91
irrerésl hirdetmény
benjöttévei megtartandó nyilvános árverésen el* adatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*/t4U kesspénaben vsgy óvadékkepes papírban a ki-küldött keiéhez latenni.
Kelt & -Kanizsán, a kir. tszék mint tkkvi ható* ság 1891. évi Jnaitis hó 10-ik nap)á3.
(ÍR. HUüONAT i 920 l-l kiread. kir. tazéki biró.
ff
a
Legolcsóbb tanl^pnyvek

nyi ösztöndíjban réíemttatatt, 33 egyén,
aaaélvt kmnutt IH wán J»rré ^°fj Hlracheí Mikes pákai lakosi,
aegeiyt kapott l« egyén végrehsjtatónak Táncaos Juü térj, Fehér Janosne
rí ktrikpár e&müMjerdőhit. lakoz ellen 41 trt töke, ennek 1879.
ehó tf.én áf 28án két orsugntí verwny%\M mé)ú9 hó g. ^ «rt M'Ö€glastsníniéz«Ésk u m arteie. írvmnamnn
rendez, mehekre Vagyarorazág sportegyest yo br ü#r m 7 fw ón kr 7 i^s' tanioteseiak u. m. a^yetaaa, KT»namaqg^
Mait és alkedvskf 'íerékpáiSeaiV is meg. S kr MiksLü fraJ^ffili í1^ poljtán, kereakedelmiéa népi^olak. továbbé feiVtt ezn'ta'1 koltwgek t^ánt i végrehs)tasi ügyé- papnöveldék és ktpesdék réaaera mélyen leaaál.
™ , _____________J* I*!6"!*1 litott áron kaphatók
... . g v ü IZr^íZT btróag) terfilen íekvo Msróozi k^aséai 61. sstjk- nf .. u . . ......
oar~^^ai^tarábsn Prtí^bsn ^líwrVi min* ^vstt^kííauL Mj 1,310 "11510^ W^tel
de*?l káai ssarre, s kiváló hatása agyo< í^aili 1 ' ti. uém aUtli.
morea a! tatul bántalmak minden esetében esi- |kttl ' • . . . É> Tanodák különös kedvezményben rés teád Inak.
kftsftlai em Vspoaként szaporodnak a hála- és eu IIO W llttp|lll Megreadeléeek ngyaaaaon napon ponysan eszkd*
alismem íratok, itr. Hosa etetbatMams kapható U 10 érakor sóltetnek. Kgéss könyvtárakat vagy egyes kdny«
sj Baaasa gyagyssartárakbea ae osztrák-magyar <^eempesa kalman teteavei lakos lelperaai ^ekat (otytoa vásárlók kászjiéazart vagy beatétfák
»«f»rrfcMbsa vagy tielyetlsse kósbejóttével megiar- i »»áa könyvekért 017 l—t
" - ,■ V'. " ^ . I^ndó nyilvlnoa árverésen elsditnj tog Arjeggték ingyen U bérmntve l
Nrtgy-Kaniefm, ruárnap.
Zala 8fi. szán. (8. lap,)
CCHLíCK-fóle
Vasöntöde és gépgyár Részvény-Társaság Budapesten.
ti jár és írotUk i j- Váron írod* é) raktár:
TL MIM riasi-at MM H u. [ Ti. Maulnkr-ttiu 14 sáa.
Ajánja kitUnff és ssilárd MerkasatU, 811 >1—84
én lArgány«M pl6-l<laaHlet«>lt t» MÁmon élitfi dijuk kai kitűntetett aaab M HLK K.fClr S ém 8 TIMII «kéll, ém >uk méljllD-ekéU, trnkti Sehíiek ü VidtU-ftít r|;mi aktfll (ttlnjHiivelüosssknzelt, boronAlf ón rftcfflré hengerelt
valamint SCHLICK-fále asab. ,H!alad.é,s" scrbaTretíg-épeit.
frtMÜMRI
•). U>mát)kHitM |«f*k, U tk. Amimé J4hajf*l« „Haac |l«»Ai Irllialuli te th)fli
ŰL Ámrrlkml UnkM te m
tlnMta «uuk twiliW te VIDÍT* Mtefr). ■irmlO te luiMk
MrtM-ltftk w<m«l
tondMtek. Kre4eil]---—------
rmka m»h te takaateia nklIllkiM
vaNUk ttk
glönjös fiiisi ilei Lpipili árat
Jlrjtmt/k kirénalra iMjfrn h Mrmra/ir.
1891. MeplMDber bó fi én
m
Kávé! Kávé! Kávé!
a legjobb minőségek vegyitéke kiltektel j liérmeuive haaanilati utasitáasal
tm- 1 írt 35 kr. H* 1, I, 8, 4 és 6 kilós postacsomagokban ~ utánvéttel.
Kávé szétküldést iroda:
BUDAPEST, l Bánját 7.
MINTÁK INGYENII
919 1-4
I mÍTrl — i lokinittWi
valóban a legkitűnőbb szer minden rovar ellen,
i páratlan — bámulatos eró- ás1 gyoraanaággal teljesen kipusztít mindenféle roVart. Lejjobban kalmasható elhinté* állal ti Qvtgre cmrart Zacbarlin Onmpgiak arilóval. ^
A Zaoherlint nem aiabad a kOaOnségea rovarporral Oaaaetéveaateni, mert a Zaoheriin eféaa mis kUlOnlegeaaég. I jmít *oba 4a nbol aem kapható, mint 881 9—10 _
lepecsételt üvegekben J. ZACHERL névvel.
A ki (ebét Zacharlint kér 4a papírtekercsben vagy dobosban port kap, mindeneaetre meg van eaalva. Valódi kapható:
Hj'K»»lt«in FmmíIwl*r I'tmá, ÍWb!» IW«, arkvtra >ir»mte 1 R lulatui Cwákíun^kM Iinftihii Wnucb Twmt. Onmln Pil, Márton Már is
ti T»H fnd—■■« ti DMnk Imii NMte >1<*»»k, ttuo.r l» tterak. HtiarM A. grkljte mnfetel. Ktcr AtMaa KUwdi AUjo* arait.
»• !l»W», Na* ta (Ma, >—»MI Adolf. Mlkaa ta lliucj- W, r/» <«rtiriUn Ui UktlUtt, Kiktarty Adolf, U»gw M.
i<). a mkim Mik™, Xtiku Afwtk Mtktei Oargte LnMv 0*a> te Rtevara MteiL Ví«t«* Jtete Ulti, Gj»ra»ti Tlten. Rkmumt M. inksil
Nagy- Kanizmi, vasárnap.
-=Zala 3#. azdm. (9. lap.)
m 3cőn.37"Tr- ós peipirlceresIlszecLésé'bean.
. Nagy-Kanizsán, Városház-utcza
kaphatok:
fiu Nagy-Kanizsa összes taiiiatózfiteibun az lfífll-52,- tanévben bevezetett, ugy Zalamegye
községeiben' használandó Összes
1 TANKÖNYVEK,
valamint_
®IRÓ- RAJZSZEREK, FÜZETEK, úgymint
a legfinomabb svájczi és franczia rajzeszközök,
—rajztáblái vonalzók és háromszögek,—
ISKOLAI ZSEBT1NTATARTÓK, valódi chinai tuschok, festékek, fehér és színes rajzpapirok, Hardtmuth- és Faber-féle rajzirónok, törlőgumik, továbbá:
CSINOS
gyakorlat- és jegyzetfüzetek,
csa var óir ónok, palatáblák, dobozos fostékok,
ecsetek, irószerdobozok,
könyvhordók és iskolatáskák,
CSINOS EMLÉKKÖNYVEK
=sS nagy választékban a legolcsóbb árak mellett sp=--
1
m
in
|| Legújabban megjelent:
j Tanulók zsebnaptára 40 kr,
Lányok 'naptára 50 kr. ■ Iskolaköny vek darabonként 20 krért, vászonba 30 krőrt köttetnek be. «
|iWMW! »WH KMKükSSmij)
Fischel Fülöp
ozvw- ós TOSL"pir3s©r©s3s:od.éséTD©x
{fon í ite pisi mmtestt i «yMgÉÉ=ÉI
Aa «9«Maéf (MMfUMÉM, M nmiwli i owk • Hmk (MiMm * aan WfMM fi^mláii 4a a Jé niwli iliif|liiéi a hAi* « iiriiiIKMtb mt a aér la wtaémÉm ima-rctaa éa Irfuli
életbalzsam Dr. ROSA-tól.
____<1 lnlil»— a MM « ifjpftMkUI a liunliwlbi rm Uün *
gyemsg&rs, liiMJttfcn, iiiw» j^Bm^ttf
hb* &tk tSm ......... haatialán alt MűeydL Ijr jiili I Vi hil Ur»kfrt*h— m 4áa*atoM aq
Mjttti III IMwnll lett a Bétmk. ár* H7 BUT IfMKll 1 (H, kii Innd 50 fa. gtneero lrm.uk ezrei bárkintk feeteHatée Téfeti rntfiMm áttak.
XT>v lWá«f -nif*iiil ■•i rfMii Téictt, ■>! I akit IpilMW*. terv M MliOt VYMI fciuUa «a anili M atarí* Uaafelt «J>T. XMiHK* H«tWV
A ^VllftB" mUm ImíiwéM' *** cseweslva, kaamMafaia
í^l^LPrrlOIA ilatWlstuu a „ftktto MtM1 tfbmtt |y<||H I fcrbóL FBAOVES B. Prá|i SM-XBL** aaah, mfj* * ftwta
I ÁJL Mfahrtm rfnérti, aack* Uáém )Mf m Iái »;«*M va^jagj Mali
[^ftp^y-üt. HKÍ éwmuiM TI mm iifiia ■mtt-
Xeüí^ FEA&NEE B.
Onfctáribti, rjt(xatrtár i „fekete luktt" Prifika m-O *» IHBAfZIllI Török Jóieef 0 gjt^aain—il. KirttyM íx. aa. leáll ttrfl er |« tálálca * ViMfcéMéM
j<rtrtfc'ipM ■leiteMt mlmdem efyefcfc p<uitIéi>Ibb tee refcláa
e— tlnllilwIN.
bgjia* kmféttá: ^
„prágai általános házi«fcenőc*u
Irt* mm yiMiHaliiiil aflanart blxtoa rjégjsur ■iali^ili gyháfcae, *a 4wjiáw»
dUa. I*ca kaafca ttataa wáeiijijií fcmÉ>ih a «*iö gjehiÉeéeál, a t«j taapaiiaéail a aa anK u»ttk«»é«7-e4áBáBti MAUafcar. »*á«gaiuha*lt md filiiiitiál. patAméi, kM^y*-
afl, aa apMnaan a.t ■■iaiaéÉMÉrtl, í Ijaii I11 hm ■ iiifjiiiiainHI. riÉtaMiá'
aál, énámmtm U&kukl atfc. ttééa* gyiliilt, <n»iint alfcmh M|*ÍM a l^MM fÜ
a aU aér gii.|<É ■liltiit, «tt a <«Mlri lagrtvU»Wfc iái alatt illil ■ séftti W-
lr lljbtéü áfl M knüottroi ezalemciékbea. ^ Áui. 1 ttVM • ptáfaí thiítan liilaii^ »Aim r— -thi. ■■ >■ vTUI kü Ufj aa araáatf awáa iitW wfc iéém kaa
kMafevc, a eaak ia1iAt ha a rtrp cnmrimn, ■rfjti MMI, «M
InaaiHit* iaÉii »i (aatyafc I tyaaraftkj aa Mk kan*ah», ■
JHBR H láa ffP« /ae^vr láthat* — hwfcaéva >u
»«n-Kti>l«M. vasárnap.__Zala ^ szám. (8. láp,) ___________ 1891. »»p«ember hd U-én
& á c s i lótakaró.
Elismert legjobb hazai gyártmány. Egyesült gyári raktár Zaiemegye részére.
STaxLtl Test-srérefcanLél
»*2i-5 N-KANISZA
Korona izállodn ilellraébcn.
Legalább is 3 pár megvételénél eredeti gyári árak számittatnak
^ - --
I —r—íp
£ u I <
- £ f a 1 J
* S 1 zr !,i
n * íj -s
'S 5 iS £
" —r-, f 'S ^ ,
M 5 Í 3
0 K I ^ 5
1 W f-a O * CS
' = l? ^ £ h - " í ^ Í--5 _
cd ■ j "f }; i
-. 1 Íj • £ i
3 íj ©
^ ^ 12 £ 11 s
Ji —— Íí t * 'O— T
2 N I, .2 i ^ okO t >! -Idd í %
Q I é
< i 5 % i 1 is
W í Iá « f i
i-—---------------- -------— i.i, í
1» J IrUi • t'/' i
af„ ntrs. iw. ■ riiártii. irrr" i »■< •«. i*7»
t. !■■ Ilim MwkL. Wmklwtt liwHna. Mm*U«iM.
CSIS: JÓZSEF
— -rtn Ai Uf. Uaánéaf aabAala.
első szerémi portland-cement- és vízhatlan mészgyár
MBOCSXfcT^A^T. ________mt
Hü*p«»II Ireée «• raliUri BI DAPKUTKl, V., B«4el^reli|»erl &»
aÁlel^e e t 6a «fritNM*Mr wak, éyÉik«>aM véttaialeÉu filtfkiveAiMAi^ feáteaifi egytáet aittÉfMép*^ eeaues**
MaCfát^Hee ka<M> iMi^Báto m^H f J ártieáa^ *
IC f PITLA V IIIIT ét VIII Ali Ap lllflf ^jjrlt nr affaeés )e eIaM|lM wtttHitiil — Af^atbl a kireutnt káaartcpi MJMIW*
IfüH,l«ÍT. tiwlwiu IW1 I|rt4«e iiri liifii 1*7%. * TrAeeeS. IW-lim e» •„ | lüi Itwe. Aieef érMei i Ifi Iib >»■ Armmj
wjssnn Misp^. gfT
Hflll m^ii írtTiiÉIHlf 'f Fí/aáif ■ hrtfpe/ s i| t^fatw L 'r "i^nlr fjfcl aAa lafiMHU. rai«aiit a | ÉMfT « alt il wiW^ HW^j
lafMBH^okat ljriUp Wrv' tnár. iUinm. Znmt * Srktrm^ téwm1 Ilii— tiÉriÉ. toriUa i aérari f"fanraa flpvr Bmér a Mruarttattibu .
dreeria szappaaít^^V^f
Aakoaá hu M kr ) A hO k/ rü»*kiat anű^a > 4k | ^kr._^
Méakljcerin szappan 3 ^ m\ IWyékony-CIjcwín
(a Wif-'U. wr a k»-ark éa arr laiyHíwAi ^
Cljcerin ájok ^ kf j
Clycerin blastol
F^ereHarbM^eerm m ÍTS2;
Kftlnrtnrrt
PMUVUVIII Ümií Imwlii atka. aaist t**rimtrtlii j 7 tl &.H ai4Hiatirtkaat railik »
r. A. ian tta és liraa m éaklr. etff. HálUlék | ■liilia
Beksir Iip KaiWi M wiri h Ta«Wf IwrfiM iMj me «^~tkH'"IiHáa M HiharTi rrag^J W>
mmém arnai I
•m
Ntgy-Ktniaa, ^sárnap.
Zala 36. sxám.(G. lap.)
1891. szeptember hó 8-án.
m A iTLTonr -Egy éxenvtdöhfa.
Mily bánat csalta ismét, E künyt Iwmlbé oh leányi TitHoJgatoii, de mindhiába, Ott ég az orrod lU'fomán.
Azt mondod, hogy niMft búd ntlttd, Szíred, mint máikor uijy dobog.
Sem ilyenek a boldogok!
A köhij, mely ott ég kék ütmedben, Azt mondja : Hnetl út teker,
8 hogy bent szivedben eltemette,__
ügy r- rtmba dtit lihlg hevei . .
Bethlen Oukár
Irta
— Raji — SBÉ Jakab.
| tű lelülete meg megrezzent és a csónakot mW- . I oda lóbálta.
Latella tilinkóját aludni próbált ... Bár U £g adoa szegénynek Dyugodt, boldot éjsaaktt t«
Közeledik már ai esle a szorgalmas méhece- A Ratalónhóz vezető ulon kél alak jAa egy kék döngicsélve térnek hazaidé; a közeli távol-|mi, m«lleu. Aa egyik férfi, s másik nő. Oly bot* hói a birkás szelíd birkáit tereli, melyek közül dognk | , , , é(|e, utasakat sugdosnak iffaáa 1 kolompos csengőjének méla csengése messze i tü'eibe ... Ki sem tudják lejezni szivük érxel---h*l>*tMÍk' * p,csir>' m"*Mn rftpai á léghen I Bcil, hallják s miofány radalité dalát i «da« hallatja bitbájos zengését s aztán bucsut mondva i mftmor járja át tuűveikel. ' a természetnek v lg repüléssel tér fésskébe kicsi- - Oly jó lenne meghalni a kimondhatlaa hoi> nyeihez, az aratók is kassákkal vállaikóa haza- dogságban — mondá a iér(L mire a ad
~—«?«ui«k, a Aataliág aM *egt népdalt énatel, M8Beibenéz és kedvese vállaira hajtja esi? lemig ai öregek hátramaradva beszélgetnek s'jét...
kormányjói, az oroszokról; kőaiuk egy gyerek Ah! Hallga i. Mily remak hangok' ... 4$ halad éa lelkesül ve kiálr az öregek szavába: hogy Uj fuJhKt ily gyönyörűen?! issen majd megtáncoltat ja a muszkákat, csak le- _ Utód kedves férjem, midőn még Sándornak gyen A' idősebb. A férfiak e szókra mosolyognak, fittem vacsorát a mig ax asszonyok lejeiket összedugják és súgják: gaiDj t •ebből a kólyJkbőL nagy vitéz lesz.
Holló Pitía
— BéttnJo. —.
Éjfélkor egy kis csárdában Ptti cigány hegedül; Holló Fi*t» nagy htjába A ctárddit mig mindig járja Duhajkodva, egyedül.
Balkezében boros kancsi,
IM Ittilu n kálin ■ -
,linzd rtf cigóny, itt at fim." így kiált rá a cigányra, ,Hnzd ni, mig a hur tartja!"
BOrtít rekedi hangon dalol 8 nagyot csap az asztalra: ,,Kopttm mm tol. toh'jt bitiem. Büntesse meg az VHiten !" . . Ei a kancsót filhajtja. — — —
A Fehirik hajlékából Ki ki hangzik a zene. BU-tmtitfehér Arntt, Mott tartja a lakodalmát lista hüllen ktdtm . , . \
,Jtmtrái koctIi 'umiSdbót" Egy pár szóra gyere ki I A Balaton határában ' Kedvei mdlktíd halálán van, 8 akar egytzer még látni /"
- Pilla! Igaz l BUálán vjm ?
S látni afair eugatuq
Oh elmegyek; én Itten Ha akármi letz ii telei De maradnom nem leheti —
— Jaj / de mégsem. Az új párt kell Hazavinnem Tihanyra,
8 a lovakat meg a kocsit Nem hagyhatom egyedül itt ... _ 8 ha nem én, ki hajtana ? —
„Majd hajtom én a lovakat, Ctak te menj át Terézhez — A izürüdet add dl nekem, Meg nem imtr senki engem Meglásd lemmi baj st leit!1-----
Lányától — az uj asszonytól Elbúcsúzik az apja, A kocsiba ül az uj ptín Az ól-kocsis hajija ii mór — Hulló lista, az Hajtja.
, . . Rohunnok a lorak . , . Pedig Pór lé/iés csak á llalalon — —
Ilw/y iyy megcsalsz, soh'se hitlem, h/y bünlet lásd az l'risten /" , , , liiitscsan a tit . . , Ihthiw holttest Vttlk lenn a hahókon , , ,
llótsn Miklós.
a
Meg is látszik a boldogság édes anyja arcán
A Balatonból ia haza térnek a fürdésről, gyenge **eDő mnwf a partokun végig pwélá cSenít hb-nol, csak a békák egyhangú kurutytyolása hallatszik a nádasból; csendes hullámokat vet a viz, melyek megtörnek a pariokon.
A kikötőben csónakok vannak. Kg}ikl>»n egy alak fekazik, fejét kftnyókére jámászkodva. A Térmíszel élljnksége 6 rá nem látszott halni.
S<omocu szivét keaarttség rágja ; lú* stégény4 Most egy k3nycse|>pel iSrOlt ki szemeiből és só-hajtólt...
•Jobb idők jutnak esaébe homályosan, mint a déli báb, me'yet képzelődő lelke az AITöId rónáin maga elé varázsolt . . . Dé boldog volt még akkori* _
BiiUSjá ttózsika minden este kivitte vacsoráját a pusztára, melynek agys/erliségét lüuerezte a minden este osatályrésztil jutott csók .. ,
Lelke elé varázsolja Meild birkáit, a mint legellek ; az élénk természetei a zengő csiripelő madaraival, melynek harmóniája összhangzásban volt szerelmes juivével ; liü kutyáját •Bodril* a mint lábainál tekfldt okos nzcmeivel gazdájára tekintve és élénken felugorva Rózsikája elé sza ladl, ha érezte esle, hogy jön.
l)e 1 Bózsi hQtalen leli hoazi, urasága fia el szerella, kit bánatában fütykösével leütött. A gyilkosnak e pillanattól nem volt maradása.
Földönfutó lett . . . Köröztették, keresi ék s csendőrök . . . dijat tűzlek lejére, ff pedig bujában felcsapod betyárnak.
Rabolt a 'gazdagoktól; valóságos vésze volt a BakonynakI
ss.l)e amit rabolt nem tartotta meg magának! A zsákmányt társai küzl oszlottá iel: a rá eső részt a szegényeknek és tzlikölködOknea adta.
Egyszer hallotta, hogy be van kerítve; kérte az Isteni, hogy ha elfogják, röglön (elakasszák !
El is lógták küzdés közben, midőn társai vezérüket védve egyenkint hnllollak el. Erősen meg láncolva vitték a városba, midőn egy falun ke-rukfui nem, I Uégéúy bép pártjára kell . . és megmentene jótevőjét, a hires betyárt, a törvény kezéből.
Hej! Sokat szenvedett azóta I . . . Halálos betegségbe esett menekülés közben; egy faluban jószivü paraszt caalád vette oltalmába. Megszerették. S midőn felgyógyult, nem akarták eleresz-Jeni: gyermeküknek tagadiák ; de bujában nem volt maradása. Megköszönte szépen a gondozást, és sirva búcsúzott el a jó emberektől, kikel ugy szeretett, mint szüleit és kik mint gyermeküket.
Elbujdosott tovább . . .
Lement a Balatonra beszegődött hajósnak. Megfogadták .-. «_ már pár nap óta csónakos.
Uazdája megszerette a több ízben kéüe töfe, liugy miért oly szuinuru, leveri P, .t Mindig ki> térő feleleteket kapott.
Szegény betyár most is keserű élettörténetén mereng.
Szép napbarnított férfias arcán könnyek peregnek végig . , . Keservesen tfir . . . Szivében nincs gyógyír, keserűség élblunlaág tanyázik benne ; már hányszor akart öngyilkoa lenni, de valami láthatatlan kéz mindig visszatartotta ez irtózatos léitől . . ,
Tilinkója még, meg van, egyetlen~tárgy volt boldog-ágiinak emlékeiből, elővette ... s oly keserű, hus, szívhez szóló nótákat sift el rajta, oly szomorúan saóll, — hogyne, hisz, egösz lelkit bele Knlölla a kis fuvolyáha.
A terméssel csendes volt . . , . A csillagok egyenkint tűnlek fel nn égen a a hold aá|indi, kísérteties sugarai világilák meg szomorú ar«ál a
pusztára, de ueretiem ót hall Aa furulyázott ily saívrehalólag I
— Ne emtt'Kt, kedvesem a nevet ióbbé, ktsz tudod, mennyire utálom e gyil|oet I Most mi leo-nájtj ha kissé nósebhea Mit volna mag, tavá hozzá gondolkozva f
— Bocsáss meg kedves férjem, nem tudtam, hogy szavaimmal kellemetlenséget okoztam I . , Sajnálom szegény Sándort! Merre lehat t
— Talán már meghalt ? __Mennyire szaratwt!
Aztán tovább mentek a boldogan susogtak, lett volttá kotábban hazamenni, mondá tón*, (meri ó volt) ki imlji lesz • valaki, ki átvisz bennünket Füredre ?. , ,
— Allól ne félj, kedvesem, itt mindig vas mm bar, ki jó pénzért á'eiállit a túlpartra.
— Ma rosszal álmodtam, kedvei férjem ? El* mondjam 2———-- -—
— igenl
— Db nem haragsaol, ha az előbbi nevet,, t
A férfi elkomorult » össze ráBCOll homlokát,
— No hál mond etl
- — Sándor, ugy Alwodám, meggyilkol bennOn kell -
— Ez s» egész ? — kérdi ttrjt möíölyögva, — olyan mint a többi rossz álmod I
Lehangoltan irkeztek a Balaton partjára. » •
A partonállolt csónaiban egy férfit látlak, aludt. A neszre a hajós felébredt a kérdő lakta-lettel néaetl az idegenekre?
— Hej atyafi, nem vinne át bennünket ftt-redre?
A betyár rájuk nézett s mondá:
— 11a jól megfizetnek, szívesen I
A férfi egy bankjegyei nyomott markába • be ülitek a csónakba.
Sándor — A volt a csónakos, — világot gyoj" tolt, jobban megnézte utaaait s érié, hogy a vár arcába izAkell .... aztán elhalványodott I
Gyors gon.lolat járta át esM . ... k milliárdnyi ragyogó csillagot a lénye* viz visszatükrözte ; a betyár kalapját szemére huala, vissza nézett a parira, könny 'őrt elő iWéhti i Wi'áa bucsut mondva a világnak, melyben annyit szenvedeti, evezőivel gyonan előrehaladt.
A hálni ülo idegenek szerelmeaen simullak egymáshoz . . . Fejük fölött a halálmadár süvöltve repült tova . . . A viz suhogott és csattogott az evezöcsapások alalt.
A betyár mosolygólt, mint akit váratlan öróm ér! . . .
Körülbelül léi utat megtettek ... A caóaakos eldobta egyik evezőjét s a csónak végére illt.
.Ez eljárás utasainkban megfagyasalotla a vért, a férj fel akart ugrani, de a nő rémületből ma gáhoi szorította . . ,
— Halljátok, mond Sándor, ti végetletek latlem földönfutói Te nő, kit jobblh szerettem éle temnél hűtlenül' megcsaltál 1 Téted csábító meg akartalak ölni, s azt hitlem gyilkolod valék, — végetted betyár lettemi Tönkre levéd illemet, boldogságomat 1 Nem kértem mást Islenlöl, csak hogy magamai megboazulhazsam I
Bózsi, á hülelen kedves kiálltán!, akart . . ■> . nem jötl ajkára hang .... csak hörgés hallatszott a néma éjben ...
Ekkor a betyár másik evezőjével egy erAe lökést adott csolnakának, s a könnyű vizi jármű felfordult I .. í
Vérfagyasztó kiállás hallatszott s aztán . . isinél csend lottl
A vja morogva adott három alaknak helyet a betyárnak, kinek a sors elvette boldogságát s saerencsétlenné tette; a nőnek, ki hűtlenségein rég megirdemelle a halált; i a csábilöoak 11
Zala 86. szám. (8. láp.)
szeptember hó
Gácsi
lótakaró.
Elismert legjobb hazai gyártmtay. Egyesült gyári raktár Zalemegye részére.
~T Fa.aa.tl. Test-v-érelcan.él
9221-5 - N-KANISZA
Korona xzálloda átellenében.
Legalább is 3 pár megvételénél eredeti gyári árak számittatnak
w m ' ULLmmmmI
• kr.
Mmkkai I A. (0
B kUtoMr
JMÍHk i
Ö 0 a*f« -itrf 2
Zárolj M&lilM. 0 fthége. a kírélfi i » A
lafMa*fwkk inHuét oalÜ aXa Ufjaiaál. tihaiai • j jM karerfi ía >•>»«« ru Ai«aj*k a. kSJ-.a' fi
faf^wif Is&íf báré Untr /tóra ZrW i Ürkeratr | H liwri fim- fiaXik, tutiéi «t adva** fmwiitM ]W Mn a Kn4rr(MiAhy _ ff
Clyeerin szappan
iIn N kr. I A 90 kr.. i^rikiit éralta Irt. #
X
X
x x
5
x
X
Hpere-carból-clycerin
UH k
pftiasfitai ^
xxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxx
N fifin g Ég ttBjgí gyomorijajoj i ag föyelMoiei dia.
ám ifli11f| IIihíém, aa il«fMd«tk r fMtk UrX* a téntekf tXrtfcXfca X >lla»«fkM
tarliXra X a Jé mémU* tÍ6ttgHMr» a >»g)ai» • It|U»>Éhilb aaar a X aXáaaOX M»>
életbalzsam Dr. R OS A-tól.
»alé fvatariftXn rffff é* litfrik
IUm •toWteaai • Jaajokk a Wjfj*ft)iifcw>i gjigjí*—*kil * liMiiiwikba «a» Maftva • ■fii, gj^Srtür., min?afa*. WHJII fcSW* írtnál, Ujak Xfe» xk tiUa t4)m— hrtiliwiifc kfcaajal. Vr
Áti
kÜiiIM íMÍ fáaafarf ú}
Méz^lycerin szappan £ PoIyékony-CIrcerin szappan^1
(l iét a k*a»k la arc aMpilirikaa >
Clycerin ájok krém ^^ ^ Clvcérin hlastol
ara, iiinjnüf, lavMft _
ym. Pf M4 kaiM UtukMtfUa mb MMM««D
Ii llaiaj rtL ■ mlhliH ktdntréié Jatt a Ara «CT Mf7 A*#fgOl 1 Mi •jjff*
M kr. ZUnurÖ iratok «xrti bárklatk bX^ístée *4fott mliltiiixi ailxxk.
«áMX, wli IMÉH k«T •» ■tJ"*1
Xta mrnm hXtfXX *Oi A»U üwWl
(IflpHfMXÍXMf távXXéaéra xk
a kajfraraa X ~ irxN I frt.
Kalnrinnt
IMKiUUUlll ílMI fi Ilii III aXa Xit fegtiastiX
711 2V—2* íÉklUXkiitlaaié vélük.)
r. A. tan la X Uraa m Xkir. tlv. nálliXk
ImiX^i Mk karaki ■ aaaaagXp*. rnéjmm Émmmmmm J>t. ROMA élxkalsxxt a Jikete iMtw" xtesXt tárból. movn I. Práfi tM-m." «a«k, aap« X XhX wXw XraXaX. wiX XX — t<>.t)f'!MW.,*^P.il>l><
Pt 1011 életbtkxxt ftléHu topliX lettTI—T
TEAGNEE S.
. ^. Ortktárikfti, rjiijuirtir » Jtkete xikesM frácAka IN O te ITOAIIITM Tirlk Jéixf ar i^mmiX. «< n. • Mftl BxXl ar **»» »í gyégjaMXXakea % TtmtXiána.
Aa m^ik^apaf rakln ■ladra iaqakk néf|xirtlréki« w
esaa élXkalaaaakéL __
?Sf 19
rakix
x x
■ay f laiaXa Arii van X TmWt AátU I TT
> t>i» Itmhmr U Határ ~ tng*r BrU «TXE7' I X •aaXaa araiá.
vpaaM ksyfeeXt
„prágai általános házi-kenöcs"
KM w UlMiWaXri Aaat bUtoa C|é|yxx alilirtk ijililiiit, aakak X f y»X—> Xhab Im Imm bbtea wXlijiiit kMBaJUlé a aii tX» gywbáátéméá, a l*J laapaéialaX a aa aarift ii i^fciailB/ Illái<1 MftlXket, VXvteyaX, »Xáa|ankaÉl, ámjm iitiili ikiil, pakXvaraA^ UfXiyX'
oít aa afjrscrwti kMXbapil, «fl 1 Xk Iliin
■tl, XaáfaUta üfiáál Mk Sleiw fjXaXal, éagamun, iAiié>) iliai. XliX
aXX *É>iÍ{ a akX aár f jiáX aXalkiiX, ott a iipiaii hp*X<«ka Iái alatt l|l f «XMI H-
■^KSXaaXX kMfTl^B. ---------------
MT BxyhxtA 21 XU krajoxiroa axalaacaAkbaa.
X. a |fla»Éa * prkfai Éhilfcan kéaXaala«M a»ka—r MÉa«M>a, bimm UYUl kft Igjeleasiaiafc, k^j aa a«4X imXi m«X «aak a*bm XX hXXXa, a aaak akkor wXi, ka a «árf» aiMaaXaaa, arfjX IXmA, «irta ImbéXI fritta Éka (mIjXi liyam ijwXk) aa MA kara alM, «ilyii M ||i iiiaitt /XjXfi IXkXé — tartatva aaa.
WaT.T.All BAKMAMs^Hi. jXnH.niai.n, pai»xx a-X'kiliaMaMaái Xaai aur • i ikialillia iMgykÉÉX a aa ^in ■■ ii ina fcatixi xiaxig imái |iiinn I|y ftrcg: Aca 1 Art
xxxxaxNxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
pqo' tJJljtítf 4B K?/ *JDS
»e<«>ni, iaaa.
iaa»x,iaaa. AlaaakWvX
»>f»Éi»et IAX7. kraaf^rtx.
Laa4 ••« 107%-
MaaaklMél
ŐSIK JÓZSEF
•ír KMAfecag flAxaNa
első szerémi portland-cement- és vízhatlan mészgyár
Kftf|xall ijXMX • i éyXóx
8C P O a4xl xtaAiokaf
Firia, ||«7, Xiü Xaa.
Irxftx Ax rxlilArt RI DAPKUTKI, %
Mff f araaaii
r fiHM
«rr«ai
eiéltlIIXkak
SIS W—X II«4»!r-r« k p«rl ft. kxwyrx egykáeJ dW||Éi aifik. raX«Xi
iítui iinfcT -m
1 9 ktaésatra kéataiffal aa(kX4Xfk
BfkiMll, IA7B. Ilin ifaaa
IJftAáX 1071 Araay ércaa
fcifii, Itfi. f I <■■ Élf,
TrliMli IOM.
Afxxf éxx

utu*
i
~ T • II
I!
^ l t- r ,
Ei i 5 1 ^^ í 1 £ 1
se fi 11 %
® 3 h f =
3 g o 2i u || ~ ^S Ii s ' ? £2
okO í >\ ^
Q í I J J
<1 ' I
0a 1 J 1
1 1 ^
flf X
Jf jf
Jkütfáal/il
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
BALllai MÓR.
1815-1891.
A magyar ludományos világaak gyásu van. A magyar nyelv Geniusa fáklyái emelve köny-nyu.
A magyar reform, egybás mély fájdalommal állja körül • koporsói, melyben jobbjainak egyik Itjftfrbikll t1'"*'* álmtr_
Ballafi Mir a protestáns tudományosság és a magyar nyelvészet kiváló alakja nincs többé; vieasa adta lelkét annak, kitol vette: léWmló-jének.
Törékeny leniben locb^len lélek volt, mely parancsolni tudott a gyönggrtestnek sokáig, mely megszokta még . ifjú korában a nélkülözéseket a most, midőn nem bírta tovább aa életet, meg-tftrt, 3sszeroskadt a porhüvely ; ez évi május hé íl én siélhfldés érte a nagy ludóel s azóta küzdött a halál ellen, mely e hó 2-án győzelmes-kedett felette. ^
BaKagi Vér 1815-ben Tárnokán Zemplénme-(yébeo szülelett szegény zsidó •zülőktől (tiloclt) atyja haszonbérlő volt a Sziáray grófoknál. Aljjá később nagy Ínségre jutóit g_a fi" "f<H mórral tengette éleiét, de tanult. BbclieFlett s estei kereste kenyerét Majd Nagy Váradun, később Pápán szaporította fáradhatatlan srorgslom-»d tánulmányáílr-honnétr-Htati-ban Pestre ment a a műegyetem hallgatója len.
Már ekkor annyit a birla az irodalmi nyelvel is, hogy a Hasznos- Mulatságok s-aPssiher Ta-geblaltban do'goiatai jelenlek meg. Nem lévén többé Pesten maradása; ludományszomja Párisba
_Zala 36 szám. (5. lap.)___
.puieini-világ korszakában egyetlen szabadszavu követője a proleaians(izmin«nak volt e lap. Nagy tevékenységei lejtett ki nemcsak a—köassellom ápolásában, hanem a munkatereiéi ébreastáaébeu is. Az 1800—71. időközben több mint jjtl.000 frtot gyűjtött jólékonycélokra.
A politikai élet pessdülésével fÍ86|.) az ó-mo ravicai (Bács-m.) kerület egyhangúlag választá képviselőjéül. Alöfíd országgyűlésen mint a ha tározaii párt hive vön riszt. De ezzel vége szakadt po'iiikai szereplésének s isméi kizárólag egyházi és iskolai ügyeknek szemeié mun-
zotlaág is rendes gyü'ést tart ugyanott. E gyü-
EatrÖa-gíltp jó- ~
kásságát
Harminckét évi tanári pályáról 1878-ban le- , — ,. . .
muiidutt, hálás -ttóványai ei alkalomból [ ll^J!,!'68^!^'^.^ babérkoszorúval ttsslellék meg, egykori növendékéi pedig közadakozásból jótékonycélu > Bal-lagi-alapilTányl« hoztak létre.
A gyakorlati éleiben mini fővárosi bizottsági
1891. szeptember hó 6-án
I közgyűlését melyre qz alapszabályok értelmében iinzleleliel meghívatnak. I) Az Eőivös-alap af| -ytttA txptrty A| KötvOs-atap "gfífínCjSi kezelő őrse. biswttságának ét aa orst ontókiíöttiáginsk tagjai, a) Azon tanítóegyesületek képviselői, akik a szabálysaerü 100 forintnyi örökös tagsági dijat egészben vagy részben az Eötvös-alap pénztárába beszolgáltatták avagy a rendes tagok után járó 10-10 krajcárnyi évdijal a legutóbbi kél évben rendesen befizették. A gyűlés helye a IV. ker. lipót utcai városház gyűlésterme. A rendes köz gyűlést megelőző napon, aug. 18 én délután t órakor az Eötvös-alap gyűjtő és keaelő oru bi-
tag s a tanügyi bizottság tagja meleg érdeklő désiel függőit a város népiskoláin, mint a nöla-nilóiképezde igazgató-tanácsának—stetnüke, i pesti re/, egyház és egyházmegye a a duaameléki egyházkerület tanácsnoka s hzetéstelen városi árvaszéki ülnök úgyszintén, a prbleslíns Törsíi^ gos árvaházi bizottság tagja, előbb elnöke — lej* lelt ki folytonos üdvös munkásságot.
Szorgalma, takarékossága öreg napjain független minden anyagi glindokiól ment életet biztosítottak számára. Aa 1881-iki ref. zsinaton, Debrecenben, egy lelkes beszéd kíséretében, Kigályi után OlŰtS a második Szer fortof a magyar ier. országos segélyalap javára, irgdalmi munkássága igen kiterjedt a maradandó értékű. LA nagy kölönség .előtt : a Bzllagi isotár; a tudományos körök előtt: vállalkozó szelleme
______ _ tetlék felejthetetlenné nevét. Életének s hivatáaá-
áTaTau"iiih"oBWaz""lŐ4ÜMki ot"sTág" t protestáns
gyűlésen a taidók emancipációja kerülvén sző- kúzéletre tartónk. Az egykori zsidó fitt, Ml ffija
nyegre, Eötvös íelszólitá őt, hogy hiiaorsosai kö-ítébá^mozgalmit indiiaon meg az ügy érdekében. Még Párizsban hozzáfogott az eszme kiviteléhes. Olt irta meg >A zsidókról* cimü röpiratát melyet Vajda Péter adott ki.
a biblia ősi nyelréro korán megtanított, korán 'átértette a protestantizmus kánonát, a szentírás szabad viugáláslnak jogát és kötelességéi. Aztán az. ötvenes években, mely korszakra "esilf lérfi munkásának java része az idők is kedvezők - vol-Páriából EöívfltJimJtiván, avallágrodak^t S® kiemelkedéséhez. A magyar közélet-
ss asidik magyárosiián nagy ügyének « enl lí ££ "„ ldöhen " egy<"!\
t'Qii/i l.h " • i '\K... autonómia volt aa az életere. me yben pozitív
^ tevékenység lük.ele.U A protestáns autonómsi
í n T - Pulen»harc tört elöször rést a Bach-korszakon.
^rülhTv kI!fe£ S ebbeD » feltámadását jósló baicbanált
íélííi 5Si loíh.Zi.'I,HAvn,él 6,,ak he|y« Beltagi lapjával, a Prot. Egyházi és Iskolai
™StalttLSftJ^ii1^JfP NU ^ a protéztán. a magyar körilet
Sn mi t l InL PS ' legkiválóbb munkásai sorakoztak. "
erősen munkált egv magyar tannyelvű rabbi- s
tanítóképezde létrenosásán. Magyar nyelvlant irt németek ssámárs,. mely szóta (1842) nyolc kiadást ért. Később szintén német-ajknak szántára jegyietekkel ellátóit magyar olvasó könyvet szer* kesstett.
1842-ben Tiibingába ment a theol. és bölcsé-Mi tanulmányoiásárá s itt bölcsészeti udori ok-levelet nyert Időközben Notzingen községben j$48. ssyns ^|nj^rntésiániizmu»ra--térr~8rt" Ugjanekkor TJiékácscsal egyésulve, elkészítette aa egén uj szövetség fordításét; de ébfiöl, valamint az 1847 ben egyedül 6 áukla kezdett leijei bibliafordításból csak muiatvánvk láttak nap világot. Visszatérve 1844 - 48 is^aarvason működött az ottani ág. ev. főiskolánál; l^ol Vajda Péterrel erős lendületet adott a magyarosodás ügyének,
1848-ban báíóCEölvös pesti egyetemi tsnárnak jelölvén öt ki, a szarvasi tanárságról lemondott. Október hé elején azonban a szabadságharc törvén a tervbe veti egyetemi uj tanfolyamok megnyitása s a újonnan kinevezeti tanárok beik tatása elmaradh Karddal cserélte hál fel a kat-hedrát s honvédkapiiányi ranggal Öörgei mellett tiborkari fogalmazó, majd Aulich mellett hadel-nöki titkárrá neveatetett ki. A forradalom lavn-wét után o Is Qldöztetstt s csak alig sikerült Plackd esperes ég Kublnyi Agoslon közbenjárásán kinyernie, hogy tpnszékét Szarvason újra elfoglalhassa, 1861-ben a kecskeméti rel. theol. intézethez hivatott tanárul. lHöf> ben Pesten prol. theol intézet állíttatván ide válaszlatolt meg a keleti nyelvek s írásmagyarázat tanszékére.
téteirényeit kiosztó bizottság tagjai. Budapest, 1891. julius STT-én. Pélerfy Sándor elnök.
r Sattnldel lapok, melyet BtiUen Oszkár szerkesztett Sopronban, a bállolt iskolai evvel megszűnt; összeien 8 S'áma jeleni meg; de a jövő szünet alatt ismét folytatva len e ftslal--j-ságnsl^jgiin kjftdves lapja, ^ lagalfcbk aatHgerl "a szerkesztő,
— Megrendelési lellilvAel vetttak a Hrgtdüs János megyei tb. aljegyző képeaitett községi jegyző a loronlálmegyeí jegysői uaktanlolya mon a magyar közjog-, közigazgatási jog és eljárás előadója által irtj általa hálája a tisztelete jeléi)I méltóságos vindomyalaki és herlelendi HerUkndy József urnák skenulstyán rend kiakecesatesének, magyar országgyűlés főrendiháza örököl lap jAn(k~~Toroalálvármegye főispánjának mmt a közigazgatási Ugy fáradhatlan munkásának felajánlóit .Községi pénzügytan* ciimü elméleti éi gyakorlati kézikönyvre. Ezen munkára nézve különböző árak vannak és pedig: segéd jegyzők, jegyzőjelöllek részére, ha eaen minő ségűket 'gazolják S írt, szolgsbirák, központi jaid fyenínTvIrtlok M a községi jimöí rénére i Irt 50 kr., a községek részére 3 frt, bárki más réssére a rendes bolti ára 4 frt.
Irodalom és művészet.
Lapunk e rovatában laaaertelett mű1 vek, lapunk kiadójánál, 1'laHiel Fülöp kttnjrirárpa ftzIaMhsa aa|»«ailHMeir
— Uenaéii) I Ede világhírű hegedű művész hazánkfia é hó 18 án az országos magyar iskola egyesület javára hangversenyt ad a budapesti népszínházban; már az e'özetes jelentés folytán is roppant nagy az érdek'ödés s igy semmi kétség benne, hogy litinényi szép ösuegel fog ösz-szehegedülni a magyar iskola egylet tőkéjéhez.
— A lányok lapja, a Dollinat/ (iyula az iljuságnak e kedves irója állal szerkesztett igen szép illiMlrál lap !)6-ik szama most jelent meg, kővetkező gazdag tárlatommal: Szünidei történet. Elbeszélés. Irta: Szabóné Nogál Janka. — Jo-lánka és a kis nyúl. Költ, Boldog Jolántól. (Képpel.) — A fogadott leány. Elbeszélés. Irta: (irósz Gizella. — A kis dalos. Költemény, (ivép-pel.) — lullün vagyunk Ifftllam (K»|.pt| ) —
A vonat előtt. (Képpel.) — Adomák, Ueiazler Erzsébet. Tóth Stefánia. — A kis mosóné. (Ma-kama.) Képpel. — Kis gazdasszony, C.sevegés Dr. Szabóné lllésy Piroskától. — Apróságok. -Feladványok. — Mindenfélék. — Buritékin: Szerkesztői üzenetek, Megfejtők névsora. Hirdetések, ~ Fél iv melléklet u „Tőrt. aiöképcsar JtzJdCL lotiIu'/t|iniilul képeit éleiében, liliinl""^1' l«tT*n,i «ck.
kezdve csaknem minden tevékenységét it prol. egyházi és iskola ügynek szentelte. MnpVilíilliiTfií a lsthargiában levő proi. irodalmat. 185) hen egy igénytelennek látszó, de ez akkori idüben mégis lonios vállala a ,1'rol. Naptárhan" maga köri gittjté a legkiválóbb Írókat. 4 vállalatim* hozzájárult I8SH Imii a Protestáns Kgyhánl Is Iskolai Láp megindítása As abszoluiismtis
Aa Ktttvtta alppra vonatkozó közlemé hyek t ijníl Bl oldalra terjedő kónyvecskét^vet-Ilink Pthi'jjij Sándor, mint as Kötvös alap bi zutlság sluOkélől. A tnlivecske felöleli u nevezett alsp egiuz évi mtlklldésél; s liozsá e uiouhlvö van mellékelve i — As lílljviiH alap jólélutuenvnl Inlötl httlározó uraságos ontó hiiotüág I. év niignsztlis hó Itl-án tb «. 10 órakor tartja rendé
As opera uj karaestere.
/Áchj/ Uéxa gróf intendáns már bemutatta a magyar királyi opera személyzetének Hrbicnek Ferencet, as uj karifestert, ki s most Hamburgban működő Mahhr (íuszláv hélyét loglalja el. Az uj karmester hatalmas, saélesvillu alak, bosssu, széke ha jal és kétfelé simított a agy szőke S/l kállai. Frakkjinak gomblyukában rendjel van. Pont tizenkét órakor előlépett /tráy intendáns és Így szólt: (Vsn szerencsém Kebicsek karmester urat bemutatni és remélem, hogy azzal a buzgó- r sággal és odaadással lógják támogatai, melyet mindig tanúsítottak." Esután Btbirnk karmester a következő beszédet tartotta német nyelven: „Tisztelt müvésstársaim I Ne várjanak tőlem hon-
szu beközzönlö beszéde'. Az ily alkalmakor fen-_
desen sokat ígérnek és keveset tar láttak megTEgy-röl biztosítom önöket: legnagyobb btulommal viseltelem önök iránt és kérem, bogy önök m ajándékozzanak meg bizalmukkal. Engedjék meg, hogy ez alkalommal ki fejesést adhassak örömömnek, a miért hosszú évek után vegre ismét visz szatérhelek hazámba. Munkálkodjunk, törekedjünk, legyünk szorgalmasak és az opera tel log virulni." Az éljenzéssel fogadott beuéd után as intendáns Mihá.yD Károlyi, az opera uj játékmesterét mutatta be, a jti igy köszöntötI be: Tiniéit hölgyeim és uraim! Midőn ö méltósága, az intendáns ur csekély személyemet kegyeskedett megbízni a játékmester lontos állásával, őszintén bevallom, némi aggodalom logott el, mint minden lelkiismeretes embert, midőn uj működési körbe lép. Hanem két körülmény eloss-latta aggodalmamat: as első körülmény, az az elsenvImely eddig- ÍB aók- válságon áthozott; is ügynek, melyet szolgálok, lelkes szeretete s a kötelesség alkúváit nem ismerő pontos teljesítése ; a második és ez a fő, a mi aggodalmamat eloszlatta, az önök művészi ime'ligeucziájá, mely nemcsak énekükben nyilvánul fényesen, baneui abban a nemes törekvésben is. hogy a játékban és években a művészet nelkülözhetlen önabang jlt megteremtsék; K törekvésükben senki sem fogja lelkesebben és becsületesebben támogatni
önöket nálamnál és legyenek meggyőződve, bogy az együttes szorgalmat és törekvést olyan tett-klitt gouilolkudásu, müvésaelért annyin rajongó intendáns, miut a grót ur, ugy togja előmozdítani hogy célunkat mihamarább elérjük.
ffT - ^
Ifcr „ZALA" 1
^Lu ^^ ^ffy61168 niellékletB, _ ^
Bartók Xajus
Bartók Lajos különös kedveitje az [4«itrk, mert még mint njságirónak ^ ^illett elválni a költészet Isten-jvától, sőt 11 njstgctinálás még
<jorosaW>ra ffczte a viszonyt k&töltük, g^t ér óta ptagetí a totót s ez idö iltg hiszem, hogy Irt Tohia egy 0figx kötetre való prózát Mindjárt ^jajt kezdetén fölcsapott politikai IjqiaMlr t anfjmi termékeny uejetai daiakban, épp olyan t^rroé-^aotk, sót termékenyebbnek k ellen im* * peUtikai kttítsményüfcben.A-Matd Miska, Üstökös annak I
osztva is^a^nai nemzedék legkitűnőbb lirikafláMT soriban van az ő helye. A BŐ és a természet kultusza, e kettőért való szertelen poétái karaktere. Az erdő fáit nem szok-
nyHe^i&i a rímeknek esengésével-bongásávat rt
vtné emelkedett stiiii yáffi WSr
sát teszik az olvisóra, melyékbe mintha csak öntudatlanul kerülnének a rímek. Ö nála nem a „daliam" a ftlbemászó, de a wóreg A nfl é» i nent, t iza-ind természet knttnsza: ez * itftttői
rttkia jelentek meg Don Pedrő szilaj, *iiijriktw versei náflrtü s mikor aztán tizenkét év előtt maga alapított dedapot a Bolond Istók képében, ikfcgr már barátai, kik ssép jíhröt jóeol-uk a iatal liríkoanak, méltán aggódjuk, hogy tehetségét megeszi a politika. 1> nem agy történt Bartóknak a Rafrnd Istók részére is van tizenkét f^ztnhV* óta mtyF minden hétre egy, léha több verte is, de azért egy pü-
Uistte *'*m maradt hűtlen a Urai köl-_ ___
A „Kőltemények^-et J'jabb kőlte-■rsjvlr, a . Kárpáti emlékek -et .1 jabb kárpáti emlékek* kfytték. 8 Ifáaárü áflóit tVu T'-rm&zp* iwn ezt is versben irta. Kz volt tA jgaebhMBely azonban nségrrak sz^p céi .Kendi Manót*-hoz mérve: a .whUk' ez itóbbi. „Kendi Marjrft* •táa jött .Tfcorán Anna-, a legszebb a bárom kőzött A báróé drámában vmm*A tál ható az emelkedés, erfe oáfoUUal annak a sevetférec
sokakat tett ellenségeivé. A politikai kOltő is csak akkor ir rjó verset", ha az első impresszió alatt ir, c>ak igy születnek a társadalmi félszegségeket I ostorozó szatírák, élezek iSj de mire az újság kikerül sTnyoadábói, nagyon sok dolog ellenkező fordulatot vesz s más világitáaí nyer a higgadd tan ité-lok szemében. Ilyenkor aztán megvan a harag, méltatlankodás a az élczlap-szerkesztŐ nehezen reparálhatja a »é« rilmet, mert liftenként auk w^yrar jelen meg Bartók is azok kftzé az emberek tozé tarozik, kiknél a kflHfi nem árulja el a belsőt. Hápadt, metán-kóllára hajló arczábfl nagyon nehéz fölismerni a szenvedélyes politika* t, ki sokszor másoknak áfig feltűnő jelenségekre szórja haragjának villámait.
ÚXÜJlJJi/jílXÚ^
; fo
iának. hogy az ttjsáirrrás <.k«»m« sut .élczee*), iragronfaná az
írni
Bartók Lajcm
Karakter az. melyhez következetes maradt pájyája kezdetetol mo»tan% még drámaiban ts. Az első személy mind a három drámájában a nő. JU/rharán Inna4 szerzője a négy
^wiíjMWMWt rwgMiiwiáar kfr ^Mü dvoabaijá hivatá^áPL dé ki rafa ^ pát melyr! kt£QÍ
^tal fiíaak M&enMhH a k«*véyWt mit - Hr jrtH^stl— teremt, krafjn* a S lífiHí MN**;
iMk í^íoaban a Uri)ms«ak haté* m*fiUui ártott a pöliiíte, de igy meg*
venee felé jár s haaz év füa sx^dgálja az irmlabut. A nagy közönségnek benne ir«» a kygyH^ffti hsm! kevésbé a emberekében, mert az ídók fnh^assáB h**i az efyik, hol a mávlknak vM fölsz^éanl f«ók
t^fkMhfitíl VaM. hogy Hart/dc az eaenények hirtelen benyomása alatt
Ószi felhők.
__ (-1, • ,-V
Már Inpoptott a* ém, 8 itt hagjri • fold teleti Láin»tój« gftHf A halk Wleket.
Hirjii MT|aa(iii|«k, Rá fekértn ball a hó, a kit —iá kjgjft; az áj ~ Vf^iéj trw állirtitft
__Ai ftfrf fold ílktfll,___
Kedvét rewti jAtteköa. Távoxáiok lau «»r«*». A nép kikelet h» JM.
* Ót TÍfáf jelrtü te.
Mit a fóld1 diéfg hajt. 1 SSR Mwtrjoi iáét ÍMM,* tt kmau ditr aéf kihaji !
IL '
Owí M M, tei A ttraát up k^f.
Vcii mérkmt bdjdiw a« éyci át.
' i uh swi >mu H a wsua —
léitliji, a tfir, r«á elkap., tf «áv. OyéieádttK tenofc vad tcrlek Tlkrs»t Já«ask a aapAr iáj Mhl
— té —
A "hitári Mp UrifT) lepi be ^qi'Wk Miuhu sírege. S l* ahénnt, mély pnjjtín ott Wiiw|. EU*>fí$4k} «la» «Mt, lirt lomb,
Majd wfárad ftlkftk táEÜMT Aa utolj" napsugár i» «éa! VixiiaM hall feketés, iiAporm.
TiiIm írná iiii i wiiijiiilii
halt piti íoljrírü lesi u nt, A iHéttii MM (1 I t'iínt.
1 ■. i iiii ■ ■'
IIVIJ|Vi|l II Rí«■ Ml, K^m
Fqfií k&zt kihalni gyál elő.
Srm ter i Mi, i kát mát elint Na, nírain miieoi i háláik ^ >ir»W kuaj, hamáll. —MO . Ooj mó. tm kod, tai wel!
toriéi Iqm-
romíiiTii fmrCfii iíí TÍ i í
.¥ megoldott probléma, x. / _ • i i_
IruT M o 1 o ár 6 jala.
r —tUtWrth IB5B^ fuitg k. a.
: |}H)iil«i1Bibwtl iul«n. UMkl ('01*01 Hí).
-íiizeüyára Kofáéi eljön ma. . . Oly r»pM*» várom érkestét r.Biazen «e-rilW H . wkM t tegnap moa-slaíl kissé «j— —■■»■« Mert valójában Beyes, moreit, szemes ember, BféT elvetet a csevegés. . . de ■rím »— faá—mi«»e?~ Bat-2a tag, komoly . mintha izgatott wh . . ■ íoot repül el tőle & nála
mrrrrnEnrt [rajtra játni Irifllt k--tr
Látszik rajta, hogy valamit mondani unrOi a .mérnök or . . (Nevet.) Aztaa azt hiszi. hogy. Mm azért vsgyofc m, hagy ki ne tartaám találni, mi báatja a sínét A ktx Ymorka jól betftte íjrüát « mérnök ar szírébe. . .
pt( az eayémbe.____IQéwWkozra.)
ÍH> bit tzai roiaa-e csakagyan, bogy Kanéi szeret-e? . . . Valóban tetszett*tki? ... Azért roiaa-e olvkor-."•irfcnrotyan tzgswo, hogy be skarná ralisai nekem a szerelmét?... Nekem ?
Tnhát ff llalstaH ti a mhbi hölgyek felett . De Isteaem • lám ilynek a fértak, csak olykor-olykor akarják teaai vallomásaikat'. ... A tegnap awadott nyers szaraiból azt Tettem ki, kegy itt leni mmnilin n idő, a mikor te', szegéay kii azivem az ó férfias kebelében fogsz nyugodni!... Néha igazán nyeri. üt egy méműk, ki ssafc uímukisl veszódik é» "nem t»l]a kinámrtaai, vájjon mennyi az és pajzíín IS aona érzelménél: tartó rrtfsrriaága , fo tinta! azt mondják a msihemstiha easihatatlaa ard* még • tegkompMUttshb jnhiámákat ísateg lehet aMa* JU> abban kételkedem Itt vagyak: Wt példa éamagam. ,.
Koráéi kittaA mérnök, tgyea, nak-aratott, elismert . .. Én egyszerit oaeaka laáayka ragyok, kire az a kis pajiiaaág aa aagpl-adk zárdájában ragadt . . nem is olyaa nehezen megfejthető probléma . éa ime Kornéf az árt t|ég leat tatja, még sem érzi, hogy pfczi aairea telje» énaiemnlág*-vai érette rajongok. . . Csak félig kell kiejteni a aieretec szót, bogy rög-töa a kebelére repüljek, hoigy ajkam ajkára tapadjon a szerelem lú nem fejezhető emez ékanzólásáraL . . . Istenem! bánni sem leket felróni azért. - bogy vágyom a esőkjáért . . . mert hiszen ez oly ismeretlen valami e!6t-tem, miről rak az angol-nők zárdájában hallottam a barátnőimtől egyet 8 mást ... de magamon soh'se tapasz- I faltain . . Pedig Ottűlia azt mondta volt: hogy a csók a férfiajknak legszebb költeménye. . . Valóban vágyat
érsek máma elolvasni.___Nem tadom
ir-e Kőnél az ajkra oly ékesszóló verset. út a milyentől Ottöá^eíi «■!■■ tést . . Szerlau olMt nagyobb boklog-ság, mint a csókba fojtott érzelem. "..^-.„-.-„i—,,. Azt mmrfta, hogy nflRr í larma/r Haragot matassak ? rendű consisja loppal megcsókolta, hát kiaeret . . No meg egész areza lángba boralt . igen . $ érazte. , . szemei a szerelem tgzébga it Róbert a consinja Mg-jegyezte. . . Valóban elpiralnék-e én ÖT: . HB& Híttétjs izzó liaggal lobogiiaafc . . . no akkor agy íeanjta-náai tekmtetemmá Kornélt, hogy tértre boralva esdekelne irgalomért. . . Igen . . . kgakaért... (őfazerezzea.) íme mar SMnyt~aMeat flnzpfeQKgtsai.. .1 Az idő immár svait, a melyben Kornél rendesen megszokott látogatni. . . .
iHaJTníöif
{» boaétek és Itt 6um? , , H lehet, bogy dolga vu «á«ut, , tálban. *. . Saáawl ö nsm jat kogy éa itt rergódösi baatmt^S a kalitba zárt kk audár!. . Isi^m hát t/Hitei Is raaaak a szerelaunekf. Miatka egy ká jnéh- ftrlánkja lu volna be a szírembe: a féltékenyei Ukl ngy szeretem Kornélt, b«gy." hallga! léptek a tanácsot! ' ilakj mr Istenem! a léptek elhangzottak ...á' 1 még mindig káaft .' . Az ors % ötSt nratat. . , Egy óni késedelmi. mikuf fogja ő ezt behozni ? . iszonya ez a bizonytalanság!... p^ szivem azt sagja, hogy ma Sjöí .eljön . . . azonban mikor? . . . j, csak jöjjön, megbossznlandom t^h* kinoa nyugtalanságomat, melyet delmével okozott . . Meg én! Nézzfik csak, mit ia taazek'?.,* (Gondolkozva.) Nem szólok hozzá?... Az rossz lesz . . . mert 6 is haBpife fog . . Sírjak, aztán könnyes mekkai Ulipü / . - • ..Mm^
mert mondta, hogy ki nem iühsjjjs i téré hölgyeket . . Mit tegyek I
Akkor van: daapí fogok! .. . Ok! hogy csak most}®® etmba. - . Huz amrsai afluteoli fegyvere a aő—k. mendf egy famott iró, mint a dnzzogás! . , Fwaa; mífirt monlta ezt éppen egy franaá iró, hát aagyar Írónak nrm jelktts volna ez az eezébe?... . ViM
iH'imliAáta tt) Az am: jnt eszembe ■. . No megállj oa maga gonosz. . . Kikap még tőlem ezért . . Lám! tcgcsen megfetedtotem amd. hogy Koméit láttam a délelőtt, a mint Izabellát, a csinos özvegyet kisérte... Az özvegyet! ... Ne bizony, mintha oly nagyon szép volna, milyennek állítják . . Pmze orra ra, trésen rizsporozza magát . <'«nyáaak azért még
tem_fsmjjT Vsa—valami atkket
benne. . . Talán éppen széfTTeEzik Koméinak?. . . (Megtántorodflc.) Iste-item1 istenem-! íetteueUa <i lelem fojf eL . . Félek . . . rettegek, hogy Ker-' oél moet is nála van, azért késik!... Nagy Isten! ha már nem szeretne ? ... Szegény szivem'. .. . féltékenység gesz
nisibálír
mindenben hátra vagymk n fraaoiÉ mőgöítJ ... A dazzágfei «h! a zngilT... Láank cmu. elknt iwinti in-kem áUam egy ft'rfl, ka dMz<«iik.
i Matatja, i ösgzCTáaeznto___
K»met, üsszeszorit'tm az ajkamat, j knlcsoíiim a kezemet . komoh p^Ét vágom magamat aztán uraim, itt c elethalalharcz. 7~Tlgy mPT . ,
. (Kniililii lMÜalaaék.1
Istenem! a i! L . az altaha keO iA<«ms
baU^rvaf

Ha^ Izabefla hálójába ha elhódítaná tőlem . . . őasaetöne alatta. .. I (PatkoezazaL) late-a szégyeatől, a csalódé boeszat
Megmoa.-
" erőt rajtam, kerítené .-. | szegény szivem Meghahék! . . nem! meghalnék Édt^JMHHRH állnék rajta ., . bosszatj ilanam - Samának, hogy tndssss tele, hogy érette haltam meg. . aztán fet járok kmértesi hoxat a Hrbói, meg fogom tadii akadályoami egybekelését IzabeOáral . , Meg én! . . . De miket
(Ilonka ősarerezzen.j . itt van már! .1 kínálkozik . . . meg oldanom a problémát . | srivem- .—. ~r báwmgl-. I Ilonka (kiáltva) Nem (Fábe.) Várjon mnot i t» nunt en rárakuztatu itt oly wtká, bfiMzaíma ntána.. ^zseet-szeasrf-L!.. Majd megiátjnk, édes mérnők m, kellemes-e a várakozás, milyennek pa-^imMjt. -.-l'gy ám! — . Büsteri* várakozni fog ott, az ^jtó mögött <Q negy>4 óráig ... de nem. tnrább fél én hosszáig. . , (LáUörgóléo M-lauzik kfiüfl.t Ahta! a mérsök ar ttrefanetknkedikrt'. . . pedig «ir k*-mes ám a várakozás, nem guado^a?. -Vár, (TS.ppawia^ábávah jártgf-fél óra hnsszáíg , . .aMtg be aas in jitim nem hiány . kis* bődjék. ha annyira megvámkntMrft egy fiatal hölgyet . rdrariasMt> agy-e aJrariaa^ág ez öntől, tusuk


tvűiidura^' in1 P No, <!««k tegye ihh-p^liám ... Kn eladdig számi:... tam-wt érámon a petr.**kt<t . . (Kivusyj ^mv toljál) l'ky V. t ki'-ttfi tauriim peres * . (A kopogtatás Ismét-l^II, | IjAw 1 milyen tflifliwlltüi a go"~
, , De 1 fit'iii'iii 1 Kornél n.iiíyun flegmatikus egy ember ; 7> ni ég képett Ifni, hogy elmegy . . megteszi 77T gli^el várakozott már. . (Hangosan yii|fjftji Szabad !,*,-,-
lüurittl kíné basszus aiatuial lép bo;>— áfr
— rn -
dnlaiokat rajnii ritkán forgat mt* feji- gltottam pedig Igazán nem ni
Jlwi', mikor acunlian megállapodot- akarom elérői . . . hiszen ügy ssteré-
labb li's/„ . . ukkor vannak pillanatai twn U. (hanirö»an).r Iloiikü. jagjaáal-^.
iunlyiilUiiHiil)iiiiinii|i,mi vwl HdH jóIM!)' Fisemftí mÍbIkC) 'Ilonka nagyfám! .
i'r/.fliiifket melyeket ImnnifJ^f" ,iriaL Mgúuótrmeg!.;-:ilontcs nagysám! ~t
Ilonka (duzzogva). D« fljjön éden mérnök ur... ugy áll itt, mintha alamizsnát akarna ké ni tálam, pedig hogy egy krajezárom Maca
K iiru H. .Ii'i uapul! llu&ka nagysám De sokáig megvárakoztatott, . jlir éppen cl akartam menai! .., , l't»ii k a (haiigifiMHt,) l'iry tfffoljá;' Inig)' megvárakoztattam volna Kojido-nssy ur? ... (Félre.) Lám megmondjam, bog}' mindjárt elment volna, ha ínég tovább várakoztatom . . . (hangö-mi.) De hol ia késett ma oly hossza ideig? . - - '_
S é 1 (iianusan,;- falán bizony msgáfska égö türelmetlenséggel várta uhu ji'""1""'v. *. Ilonka nagysám... S« hiszen ez természetes. . . Nem agy whu? ... Eltaláltam? ... *
Ilonka. Maga Kondordssy nr, rriin-ig olyHNktt- talál el, mi, ha igaz mbtá, sea vallhatő be. . . Különben Bflsi nagyon csalódott volna; ba azt tisaé .. (Doszogva.) A délntánt Barad-
kéHégteteBÖ? . Eltaláltam?
Kornél. Csalódik, kedves Ilonka [_MpgÉjL: .A délntánt az irodában láTotthoa tőltéttem el, valami felett
Haragszik? oh! mondja . , haragjaik 7 . . megbántottam? , . . «óljon kóreiu aa égrat ,. Kétségbe wu... (félre). Megörülök, ha ma tuag iiefli tudom, azeret-e vagy sem.. (hangosan), egy |lonlc« nagysám! kérem .. . csak egy
_i-. . szóval mondja, hogy nem haragszik
mikor van olyan vinni ja, mit ha—Mondok valamit... ftövttna Inotulom7T alaiuiwmül ad nekem', hát a fiild lég- becsületemre «em leszek unalmait . boldogabb emberévé tesz vele. . .. (mellé térdel). Ilonka nagysám Ilonka (Jtaniiai!);• Meg lalá* miC- 'túrnom m éraelmek iagaUHtnáj^ilnri
TíMöiliöm. ám! . . .
Komi ZKöUyéi*,)
L (Ilonka mailé ül le Mit Uiröd&m én azaal
ti^svngye—. ", ., ■ „.-•■■-
,11 n n k i Számolgatott nemde ?
tt/»kky*,;.. nemdp? De igasán, agy veszem "Fhztí, fiiig}' iiut rettenetesen unalmas, mérnök nr. . . No persze, ha az einber számokkal vesződik egész nap^után mély izgatottság fogja el a komoly dolgok előtt ... hát bizony Mikor Itf-nnyen inepingyaril«httté IV bméljen másról, mi kisaé felvidá-uútaon, hiszen látja, hogy mindjárt elá-üitmn magamat, után' magára vessen és ne merjen műveletlen hölgynek magában elnevezi. . .
Kornél, (hosszasan leire). Mi lelte ma Ilonkát? . . . Igazán nem -ismerek rái (Hangosan.) Tehát agy találja, liory ma rettenetesen unalmas vasyok... Mtot egy mérnBk, ki számokkal vwiö-dik, teszi hozza gondolatban . . . Am legyen ... Ma olyan hangulatban vagyok, hogy egy csepp derült kedvet Ma iadok magamra elültetni: . . Elismerem, hogy unalmas vagyok ma, akárosak egy- tsógj nedves őaai «ap...
atán elfeledte, hogy tenap megígérte nln, bogy ma négy órakor komolyan tettélni akar velem? . . . No az igen tmaészetes, a férfiak nagyon feledé-kcavt-k . . . mikor nőknek
Ilonka nagysám, reAa gem figyel mesbántottam volna? . ..
Ilonka, (közönyösen), Oh! a világért sem, édes mérnök uu______csak
folytassa, hallgatom. . . De tndja, ma
a szenvedély hevében háborog . , ^izgatott vagyok, mert szerütem, imádom . igen imádoil szivem legszentebb érzelmével . -a szerelem isteni lángjával .. egész gondolat világommal ., A mióta kedvea lényét ismerem, meg-ismerkedtem azzal u idegen éizeli'in^ -mel is, melynek szerelem a neve (>h! bűbájos M i , . szivem, klfearn csak önért .dobog, édes Ilonka .. igén . . . agy van. . ; Majd szétszakítja keblemet, ez as értelem . . . Azt mondja száraz vagyok, mint egy mennyi ■ ségtanl képlet . .*. csalódik . . . higyje el, Ilonka, a maga arcza mosolyog elá ~I számításaim közben . ..a maga mosolygó ábrázatja jelenik mag mind' untalan lelki szemeim elótt ... biztatva, nógatva .TI NénTtudok olyankor Kemmit. .^az egyszer egyet sem tadom .v*. becsflletemre .. azt sea ... a szerelmem nnükodik fgész lénye-men. . . boldoggá tesz; bár ima wfflt" bizonyos benne, hogy szeret. . . Imá-dott Ilonka nagysám... mondja, hogy
tikról van szó. . . Vagy nem agy wjba?\ i .
Kornél (szenvedélyesen.) ígértem ... igen Ígértem, Ilonka nagysám ... k hogy a kellő időben nem érkeztem -mg, annak oka axsx Izgatott állapot, i mely a komoly dolgokat rendesen i n^zokta elózni . . . iyy - - - • —ííaiTk-ft (daezosan ) Példáid a (old-ktaéréseknél, mikor a mérnök nron erét ven as izgatottság, mert a pon-
szeret ás ismét a legboldogabb emberré tesz egyetlen egy szavacukája áltat!... (Reá néz). Istenen!! elaludt!.., (Hosszít rassz kedvem van; - Valami tótot nrflnFt, ^ttán pTtmffwmpVTárbrékev^
futó bá-szorakozoit
észre . . . én vagyok^
lók tjár jól fehnérvék . , . de a^szteT th aóg sem talál . . . mert a azámok-k"tfil elömosolyog egy szőke asszony qfnyört, csókolni való képe ... mely faoav . . , nagyon megtadja zavarni -tgyTiatal ember fejét ;. Nos? nincs iptám? ...
iijimál (hotinian) Mg tnlr maykL
kt' V'. UnnnAViab tf Avi káiAfl T mnL' a
riH-M-wi nMiWiMaam am IHMI OH^MUC
Falódé kodvébea van, bájos Ilonka <%>ám. . , fsak rajta . . . ma tere tuV-Dé arra kérem, ki nf nevessen, te ím aak árra, az előbb említett kcmolfl elhatározásra térek vt<«a. . Az ember mig fiatalabb, könuyehhvérfl. mek » mával törődik és komoly "gim-
goltság vesz erőt rajtam gyadtaág . ... után kissé vagyok . .,
Kornél Azt veszem kétségtelen a miatt, hogy mellette és aniatom. . . Tudom, hogy ha. Virágos! ax erdész barátom banális élczeiifil millatklja, akkor kellemesen szórakozik . . . no, természetein . . . hiszen derék, délrzeg alak, kellemes módorral . . . sxép férflaa magatartás-sal . .. aztáB íloüka nagysám reudes ulvariója, ki ei nmn imílaaztia soha sem -sz alkalmat, hogy az utczán elkísérhesse . . . hiszen nagyon szívesen látják . .. miért ne tenné ? . . .
Ilonka, (félre). No most engem gyannsit . . . azt hiaai, hogy Virágáéit iMr^^'n i i'y tAgflH**'
gosaa). Igen, a kedves, weretetreméltó ember mindég szíves fogadtatásra talál a hölgyeknél, de a közönyös, unalmas férfin mindig ellenszenves I, Hiai-e mérnök ur? . . , (Dauogva hátat ,f..nUt .
K o r n u L (fé!re) iaUwta! ineghsra-
Klaladt . . . oly közönyös vagyok előtte, hogy elalszik lédazenvedélyesebb szerelmi vallomásomon . . . oh! én szerencsétlen! ... oh! én boldog-talan 1 . . . Immár tudom» hogy szerel- -mem nem -tílál viszonzásra nála. , . Szegény szivem összézuzódik e csapás terhe alatt.. ■ Elalodt. r^ sérelmem villogó mécse elaludt! . . ., (Félre.) De vájjon igazán elaludt volna? . . . Nem hiszem.. . . 'vájton? . . . ohl elme! tudomány mo*t angallj belém valami jrondolatot! . . . Elaludt! ... de ha elaladt, hát fel kell ébreszteni, mert akkor nem alszik majd az éjjel.. Igen ám, de hogy ébresszem fel? ... A szemét csókoljam meg vagy ax ajkát? Bár az utóbbit jobb szeretném^:. Vagy átöleljem ? ., Xo azsftm mm éppen__
Meg van . ~ (hangosan). Ilonka! (Felé hajol, Mait) Ilonka! ... Sem ébred . . . Ilonka!". . . (Mindjobban ajkáhfz hajol) Ilonka! megcsókolom... becaUetemre megcsókolom, Honka I... (Megcsókolja gyengén az ajkát) Nem ébredt fel . . . Csak a fejét mozdította

» Ok) Alatt aialaa!.. Ft «at! ♦ ^ f*taaaat»!«8f jii . * ., Pr»fci^ak~lMf méf ef w. >„ (Fai* MH vt) Önki?
HfciéiutHB apra * fh*ka!
Si *1 B BMf-i rtrt ta|y iMrait I... bum *8wm. .. Mm tMm tt tjkárií.., dl!
limpÉM jjlafc't!IOM|{ L . . Miáihr Ma!.agg i|)M. * . PlékiMtiLtf!.., <qn Mgerifca^i trbm )
lUiki fkMn é»
hangfal; fim! Ktraél {mkUmXagpáa?
piii^t)
lUiki {Mattira./ így vH-Itflfi^crv; fMBÉfeft AUte wS*T" L l^aUlpl!^. áwr aft« ff j hém tmksr •mm* Ufji >x imIit, cUai^ ... utÉi a^f aijm fikwri! iPiteMaÜ'1
I-Axtil tttt, tÉabwifc) . . ti rs n-ffé!... beca larrrél,munfaif . ... fip . fj
oriite . . ÁMl!.. . |f«i W ím Mim pül
M^alWf! ifuüiM né* ytfii *fjr ««t.. lm . J
fcl rtw iÉüf
El BOB —Mtl . . . h Mi B»-
íBaftk aÉpí^fNi ItlriL) Kmfl Mtjtji fp -AeJ
fa Mi r: . .iwt ü M—Éf
lÜgpiMl wrta f>yt
tata MmWL
. ; . Félre ímiIim » Uqlát . , An káuai cffflix imínfc « míiiE, iéh^ iw>h tiiijlil* aik, kA fcfriMMl SM Uruk » vttfii ■ul^fAilK^a, Mi toÉntffrtfe ím majr
4niui imiin . . Mk
B ili wft jí—J
. . . r«Mtai . . rff intett dUrfciyet ÉÜtti fett Mf H. ,. áovMfcn egy emáfc, Ik berir MMéi faftafc WfH ja^i wléi %ngémj MÍWÍ . . • ém kafy ainif Dt fférm rfrjfa Mg?*
Mám fit i ntiimm poM*--M? , Él ÜM fc'j
JfcÉ^dhwp i'igf .Jfcnyiu. áKtíüm wcMémá* Ujai atMnil ij áfcfcA mnr ykMfri B
Ml MMÉÍ. BÉCÜ ssatóaeit - :-V :
mk. eftM^ort ^U. .. ,.. as mi II iilui jBdlit Ibi fagBM-MÍMvmémmMI . tehi^fiilif.^
bimm! k ny roía* j . Oki afctor2'" M^rtfil (p*ihmmd ? HtmL aa* fiAaék aaki aMfhoradtaai aagy*a nesíes* tótom év A fcrtoi máhémfm porét tiporta, mm m awadja 4a* ,. ae* taáaáa auratai ..ok bml . . J,^«a«aie&fc érzetmmu i f* r«ik réfM aitdk « koaédjáuic ketjad atftl ., . «
r: Wtmtfmm^ Hl faiMwj Tistik
flwb iigfrtw. ■■tyii fciMilf tUfIS
fiAn Mi! , , ,
fliltl (Blrtllw) HlflM Mi!
Iü kmmmfftB, Várni* ** W mm tímaymi, jáaú Mrr* mlj* 1 IáiMJik. tKMH . . Komrij ré *L fl ■ÉM fWt Kg % tmM^nmmm U
. X«a c»mmal ujr.t nUtaasim . vagyok
lyirw eiálmo*itotU t&lor mm:amat Nagysal kegyeit*
Ml! igen elaludt,. buti Tivwim! (Meg hajtva iiuMTÁt.» a»* cMkolUa önmd, kisaaszosy! (Távozni iw,
Mébradi volna • •. d* jfeaka megragadja a karját.)■mmɧ
fÉftft
nőnek. ♦ . Jelenléte nem unalmai reám nézve, ama. t. KUenkezúleg.,. Legyen hogy , . . hogy fáj a óivem, látva, hogy mily kifli okoztam önnek a szavaimmal. . . Pedig legyen - mejj^őződvej bogy játék valtja ■egész .,. egy kedves kis jelenet , melyei agy magam gondoltam ki . . . Név aludtam! . . .
Koráéi (hangosan.) Nem aindt? ry~, (Félre.) Istenrm-! le-hát nem almit ?... tehát viszont szeret? . „ . Öfcl menyei boldogság! « . . No hanem álért én is megtréfállak . . • (hangosan.) Annál rosszabb! . Mert tudja meg, Ilonka nagysám, hogy komoly ember vagyok - . . érzfekn^imet komolyam vessem, annyira komolyan, hogy nem ttrim miszerint ItréCat fiúének beloiök . .. Igen! •X/. . . tréfát. . Legyen meggyőzödre, édes Ilonka nagysám, hogy
ember vagyok. . . Imádtam, de most már nam, meit aa a rr nö, ki egy íérln legszentebb ér-
2 zeímett víg tréfa tárgyává teszi, nem érdemli meg, hogy tovább i% werasftk,-^ Végealem (4sten
T önnel! —«—... r-A-
Ilonka (felkiált) De Km* Mtt«í5ffi7 Hagy nem tud-um. hogy ennyire sokon fogja "3 venni. Eaküazőm, hogy viszont. , oeretfB,... hogy osztozom ériel-4 miiben. 7 7 ~Hégakartaim Mh tetei f a miatt, hogy olyan későn jfttt
3 ma 7TJ azért gondoitam ki az' ; rialvást. unt «iv«*n m
magamnak . - Uoaka \ig akarva, gyek Iná WvMra fej hogy laalmasai
IpBci ^BBmfJO^m * * < nok sr marassa * (Iigatottaa.) Fékre ért . rosszal cssiakedtsra ,, kérem, KenH, ne kigyjea go**z, kaoér
« sogta, hogy ma bevallja a szerel-■J mét.. Aztán azt gondoltam, hogy Z. elalszom vallomása alatt, maga o pedig észre veszi és . « . és meg & fogja csókolni ajkamat, hagy felébresszen. Egyszer, kétszer, háromszor .' . . tiszszer. . . De oly sokáig habozott, . . hogy mást sroadoitsm azon idő alatt. . . . Meg akartam ijeszteni a haragommal. . . Istenem! lám \mf vadait ni f 0 akarja hagyni Uoakáját... távozni akar mustig, annak oldala mellől, ki agy szereti. . . megalázza magamagát On elótt . . .
T Kornél (hidegen.) Yégeztánk. . .latén «»nneli.. - (Kgy lépéA teáz az ^t6 felé.)
Ilonka KMkiá t) Kernel! (Aztán kai jaiba omlik, ki ajkait eaé-kolja) ______
(SeBaet)
Ilonka (ébredezve.) Utenem!
hol vagyeh? K a f n ét Jé
Myea! (Hango«nn.) á kaijaimbau te édas, te arága szivem te! Szeretett Kornélod karjaiban, kedves Ilonkám édas kis mid?ram!
Ilonka (vidáman.) '-Tolult uem távoztál el ip csúnya nuiniölt tislvi-v Nem hagytad el a te óileú Ilonkádul, ■. . . ki olv forrón szeret, hogy umjd * Mi' Imit kínos fi\jílnhuába... Igazán, —r ittrvagy mcllrttmn? ,'. . Nmn nrmrti4 el ? . . .
~t Kornél (félre.) No tust a bolondot igazán iitíiu tettein volna meg . . . (hangosan) "Próbára tettelek csak, mint te engem, . . , csakhogy azzal a különbséggel, hogy te elájultál a próba alatt. . . No az elájulásra nem számítottam . . . drága angyalom, kincsem
tál ■ ■ Mpgljfttltftm ám nagynii _
Most mélán tíomlfllkwlvit kiimég, At in hkii kluyvbe In lukiul, k, ' llojjy ífenm : vujjdii (Miiiólf ihíT -felöleli, lílk iíii tíMiiditi íii'nifii álra koltok.? • Hűk név, mngininvl etulier és tok lton II* | fiwinyol, dán, hiikoI.; néniül ' fl'iinczlil;
bt »J vúittfiiál JflU»«' A-rtíág'fa.. _
Vngy Alpusoftrál szállt az .Adriáin. 8 lujntl,..litiuii luváüli, olúru uwul » ki Uuljs, Hogy iiiiü'ru vilto i turtc ntég itfi lltjit V
Ti gondialan, ti rilpke vándorok, ' Egy-egy nevot, kik Itt beírtatok, A'/, árasotokból, lányotokból semmi nyom, Habár a vágytól égire kutatom.
uTíiz Itt' a légben, mi'ly szobámba i'n/illll, (lány ember, asszony, gyermek ment kereaztOl;
Még most is remegek belé a gondolatnál, hogy valami komolyabb bajod tör-. ., tént volna. ...
-«-—Ilqtlf (VtdáWM a ImrjnibiHwrtttr)-<H»f aftól egy cseppet sem kellett volna tartanod . . . mert jól begyakojoltam ám az angolnők zárdájában . . . De most, hogy már tul vagyunk a szere t-I e k-en, mondd még egyszer: szeretlek. Kornél (vigan.)Szeretlek Ilonkáiul Ilonka (ugyiumgy.) A mama előtt is? ...
K omél. No természetesen I——— Ilonka (pathoszszal?) Ez esetben, mérnök nr . . . karját . . menjünk a —mamához aadeneziára.—;■ >
Kó r n é I ^megcsókolva) Te kis gonosz tel -
(A fjlsgllnj legSrdol.)
CXTTff •' • 11 i i i 11 ITjf iri i í ü (i t
.Is nem hagyutt meg ul} uyuinot u Ut'ti, Mint kóíipyfl sajka sima tengeien-. S ii lh, a melyben testem fog helyet, Nemrég az ó teatóknek engedett;, jji». luiflíÜUUtlUtteL itt, f. tárbrii egy világi— Krzó, gondolkodó, cselekvő ember állt Dí hogy tovább haladt - utána nyomba' Szárnyát á végtelen tér újra egybevonta, Miként ha nem jái t Tolna benne senkisem..,
hozzá. íixyhttszoü, mintha a fehér n'ízjutv között egy pipis is volna. Igazán non volt ii, égő, piros rózsa. Most l#otí||f mellette s ngy elbeszélget neki, , másik rózsa pedig olyan szorgithny^, linllgaijH a Kzrttf «*. mondja senkinek, még a pillaitgóüm^ sem. jió: hallga csak! Messziről furulya szó hallatszik, olyan Ifi olyan kéröleg, mind közelebb, közeleg jiive í <
. , .„Irigyelik tőlem azt a cmIIím A mely az én életemre ragyogott-A leányka Ügyelve megy a söví ilo a mint kitekint (jedve,

A vendégkönyv.
A tenger jágott albergónk előtt . S mig elmerengve néztem. Szobámba ogv leányka jatt.
Nagy könyvet hosvo kézben.
„Signoi" — susogl* eMndeien
„Ciak arra kértm nlreten , . ----
Vcndéei!inknek kiloyvo e«, ___
-R- a 8tgnor leaí olyan kegyes, Beírja Itt nerét a « szép basát, A melybél hozzánk útra asállt".
Ki fliidre gUtyo nép atemét,_
Az éoaka könyvöt túrta uét,' Él várakozva asztalomra tette. . .
Csodáltam én e szép leányt félettn. A tiszta fényt ti arontq, homlokán. Csodálta volna Tiiián; Nyakát, mely sima mint.a hó, Márvtnybr vSiirTiílna Mlebti AngSIo. El hallgstám azarának dallamát; Mert, mint t eungetyllité, olybá vált ..Itáliának zengzetes beszéde, Amint e két piros ajk beisvlte.
Sokára izéltam : „Síivo en, Amint kívánja, kedvesem I, Beiiom, hogyha kell, saerény nevem, 8 egy szép huáét lúl a tengeren".
Mért volt tehát? — remegve kérdezi ml . . . Ml emberek, kik járunk át az eletén, --IpUdtildve Itt is, olt is, izáz bolyon, Es minillg azt gondoljak onmágusltbá', Hogy, mit tevénk, nyomot hagy majd a munka, Van ezél, melyért lenni kell éo ép ekéntl — KI mmrdjí aeg, ujjon aent tévéfléak ? Hogy létflnlc össaa nem csap-e sírunk felett Oly nyomtalan, mint lég ez utazók megett ?... . . . A. ktjnyvct közbe lassan forgatám.
rtöirályaT-váit a srép nlasr leány.------- —
Hogy vár a kfliyvre már is elfeledtem, S a tollat Is leejtém Önfeledten. ..
De im a uép lány újra kérve, szólal; „SignoV, trehány rflvíake szóval Hazáját és nevét jegyeize he, Azt-is hová megy s honnan érkező ?"
S irntuir beirtsm. . . Ámde a -való bojyott, Mit érzők m súgott s mi igy következett: ' llnziim a Tollún, ember a nevem;
Az már a mnW — „lionnan —_
A hová megyek ? Egy olyan óezeán Van én elóttem, melynek partja sincs talán .; S hoazá tevém —uc szóval — 'elderülve: —„Ha m m jó, Signoriiis; hát tai (tlju j ■ ' - . Akkor csak agy lesz, mint táján az élet, "Mclfttágy konyvélieegy sortéira [wST- -Aztán kltfirli, mintha ott so volna TflrSlje bizvást, drága Signorina !•'...
Velencse, 1800.
Gonda Dtiii.
. . . 8 tintába mártva tollamat, Mtr tná késiQlék, hol hely mtradt ; — De hirtelen egy gondolat Megállitá a tollamat l A eszme, maly atamlxn sseflowéf,
árnyákwB) uc elkisért. _
az%u Mliznr kérdezék: kl ön ? HovAmegy ? honnan és mióta jflif? 8 a mint Szokás, mindenkar ráfeleltem l)e túimlenk'or megdAbbent tdle Irl-keni.
FJatílijtiyítT^rf jli^TTTTTTTTyfTTlátT
Margit rózsája.
Irta: Oergely AjlMuü
Ott állott a kertnek a .kellő-közepén, viruló szegfitk és szerény árvácskák között, mint égy igazi királyné. Mikor megjött a tavasz s bimbói kihasadtak, odamentek hozzá a tarka pillapgók. azután beszéltek neki az ő n^elvökön, titkos, édes dolgokat, a melyekre szinte elpirult a hófehér róm, a jíttszi szel-" lötöl ingó lombjai pedig igent integettek rá, miré megannyi csókkal-feleltek a bohó lepkék.
Margit, imti'tfgette kis Itezsival, a midiin
fejét és Ait, fiit. megsem áll mig kfa kamrájába nem er. Ott azután szivéft nyonüa-kezét, mintha (ai|Üfitti Az meg csak azért is erősebben ilobog — Mikor ugy megijesztette tí\ fsíj PJSta. Pedig hát Elsta nem is volt ol|ai csúf, nem is akarta Margitot ugy oieg-Ijeszteni; de ki tehet róla, liogf ag ilyen kis leányok olyan ijedősek.
még kaczagott is rajta, hogy Ugyan*miért is Jjedt meg. Majil megmnta^a ő hiÉHf-hffgy csak azért sem ijed meg Mintha tudta volna, hogy ismét, éljő Pista. Ai pedig csakugyan eyöttj előre hirdette jőttót m andalgó furulya szó. A leány kedves várakozással tekint felé, szemel ngy ragyognak, a szive agy dobt >ir, tüdjs is S miért. Egész közel hallatszik már a dal, s ű megismeri járásáról!?), hogy ez a Balogék Pistája. A mint meglátja a legényt, hirtelen eldugja fejét a rózsák . közé, pedig csak annál jobban meglátszik^ hogy milyen piros az arcza, A legéij megáll a sövénynél s ugy. elgyönyörködik azuu a sugár ieáuyoii: Az pedig, szorgalmasan tisztogatja & rózsáit, mintha bizony volna mitől.
Kihallgattak volna talán Ítéletnapig Is. de Hjjy gonosi Mlskénfk fölr áüljT esze, hogy szólásra birja Margitot -nem a legbarátságosabban akadván te* nyerébe. Nagyot sikoltva ugrott el W vencze mellől, mégis bánta nagyltaür — még bizony -kényesnek gondolj* 4 Pista. Pista pedig nem sokat gondolkodott/ hanem hirtelen túltette mugiit a sövényen s ott termett a leány niet-
Jött-—
Mi lelt húgom, darázs csípett meg? Mitől Ijedtél meg ugy ? ; Az pedfg legjobban tőle ijedt meg, mikor olyan közel volt hozzá. Hiszen ezt onnan kívülről is megkérdezhette volna. ■=""'
,A tüske, a tüske*1 szepegte mégia Mire Pista ;igen nagy készséget rrntta-tott rá, hogy minden tüskét. letórdeL Ebbéli szándékát már végre S akarta hajtani, hanem Margit nem engedte. —„Majd bizony &z en róiuinu': —— ha maybántott'M
már a nap a lombos fák mögé biyt el, odament ,ö. is hozzá és beszélgetett neki.—• ki tudja mit. Mikor oda hajolt
„Sohse bántott az, te. vagy. az oka. miért néztél rám". (Pedig milyen jól, esett neki) hogy rá néz.)
7» —
piata itt megakadt, majd meg; el-
a virágot dicaérni. „Milyen szép virág ex. tTyen talán
a Kántori JErzaíjének sínes." „Sincs ám, szólt |$|Í Margit is a nagy msgaaztalásba, még mindig sebes tenyerét nyomkodva kötényével. Hanem itt csak megint megakadt a beszéd, gjába, mindakettő igen sokat akart Mondani, agy történt sántán* *bogy iuu>Uketten hallgattak. Meg olyan nagy gyerek volt még mindakettő: tisenhat éire> az egyik, t i zennyolc z a másik.
eléggé nagy arra, liogy szive iobogását észrevegye, megérts**. Hisz' eleget hallottak róla a nénttaasszonyok-lát bátyámnraméktól knkoriczafosztás-kor. meg a téli setéken. Ks a szabad terméssel — melynek keblén éltek —
lányom, maholnap te is tököt * alá kerülsz,
Szegény Margit, hogy elszomorodott erre a szóm, mikor nem volt közelben senki, kinek reményét, bánatát elmond-Itatta volna, a ki Öt megvigasztalta volna. A Pistát se látta már rég .Egyszer aztán csakugyan beállított a násznagy szokáson mondók^)ávalr hogy a bíró uram Pali fia megszeretvén a kegyelmetek .kergének szép virágát, szeretné azt az ö kertjftkbe átplántálni. Nem volt kifogása Margit apjának semmi sem. Hogy is lett volna. Mekkora tisztesség az, rokonságba jutni a gazdag Pdtablékkal. Meg hát Pali is szemrevaló legény volt, az igaz, hogy egy kicsit kikapó, de majd rendre tanítja az asszony.
Margitot nem is igen kérdezték. Minek js, hiszen a jó gyermek azt akarja,
tofflkv* Oáival, éneklő madaraival; a 7mit az apja mond neki. De hát paran-
ayilő virágok; a csevegő patak habjai; Jcsoliatok a virágnak, bogynyityéka hó a mindent ölelő kék ég — ne^Mfef^ között; parancsolatok a szívnek, hogy
nagyobb tanítóié a szerelemnek? szeressék, vagy ne szeressen.
Megint Pista unta meg a hallgatást, Megtörtént a lakzi. Fényes volt, hét
liit csak qjra néki fogott a beszédnek, falura szóló. A Jóska bandái a búzta a
~ Xetf idnát WŰLWk S Vlfágodbol talp alá valót, az pedig érti a mesterségét
Margit? s .
— l'gyaa minek volna a* neked ?—
— fin Istenem, minek volna, hát a kalapomhoz bokrétának.
Mosi meg Margit akadt meg.-Adott Tolím o, de na magtára u apja.
Vigadott is mindenki kedve szerint-csaifc Sfcnyasszony volt hallgaUg $s bálvány. Még a táftcztól sem p^mlt ki, pedig egykor. . , Sajnálja az apai frázat mondogatták. Míjfl a menyecske less, ereazté közre Csapóné
szó a sir előtt, mely Margitot takarja megáll egy iflii, könnyeiül harteatos len a rózsa. De hajh! nagyon forrók lehetnek azok a könnyek, mert iHiova hullanak, .elhervad töltik a virág.
• tJM iiltllMMMI • MrM-
J e n n y.
— Hüm -
UartBÍaciüt év van váltamon most, I umAÍ sincs a tiéden . . , (>h Jeaa/ [ régi ilmoui ébred" lla iNMtfia reád vekni!
Eaarayélcsaaáts és tisenhéiben. Kgy aaáp iáuykát inertea éa, Mint te, olyan volt u egészen, Haját is igy touú fején.
üidön aa egyetemre mentem, Kerem: várj meg, »aép gyi-rtaekem, Itt lessek tflstéat a ő visaoosa: ,£gy étlen üdTÖm £agy nekem.*
Már hárma éra tanulási a Törvényt, hogy május elseje Göttingába hoaá a hírt, hogy MennyasMoBjom jül leje.
Míjütaak ebé aapjáa történi,' ysfj^n^e^iraJükelet —~~1 Mő*I yagva Járt, aüRrdüJ haagiott,, A rovar ia örreailtiHL *
> ::: Adnék éiij hanem . . ________nénéiMMieny*I>ernM jósnak bizonyait,
Mit hanem, nem engedik ngy-e? mert caak nem akar felvidulni a me-
Hejk! pedig mig boldogult apám élt, nvecske. Az ura eleinte kérlelgette,
Tazá csapás sam ért TümRbket, dedelgette, majd durván bánt vele
ébredték örömest De mit törődnék én . Napról napra fogyott szegény » mire
arvai, hanem már te is — a kiről megjött a tavasz s kinyilottak a virágok
pedifir azf góndoTíam, , , már te is 5 is olyan fehér lett, mint az a másik
látatsz reajok, te is elfordulsz i őlt«m. rozsa ou. a Kertben.
! sak azért se hallgatok, itta A Pista gypirak fnnilyiija psdlg egyre
rm * szólt neki pirulva is leány de most már eredj.
— Megyek, megyek, de agy, hogy te nem fordulsz el tojem, mivel szegé-írek lettünk, ngy-e jő >ziwe| leszel iámtam? "
UgyH^jy,
Köszönöm, az Isten áldjon meg Xanrit •
Margit ngy szeretett volna még aaadani neked valamit de szia) szemérem visazaurta fkairól a szót r~ ~ Isten áldjon meg Pista Mtfc«r aztán nem látta már. odahajolt a rózsához éa elmondta annak.
Ktmaln tavasz, utána a nyár K A in * Utto aoveastett erielt, neiakantá a amrgdgdsa. A K isa is elhullatá virágait A Upkék ia eltömtek, hogy a jtérö
básábban szólt Ugyan mi lehet a baja annak a gyereknek?
A kfr ibolyák, a tavasz első szülöttei fflár elhervadtak a helyüket jl caenge-tyus gyöngyvinUr foglalta el. Margit hervadt, mint az erdei virág, melyet kertbe öltetének. Az öreg Szoiaor csak a f^jét csóválta, agyán mi baja lehet annak a gyermeknek.
Szép holdvilágos estéken ngy elnézegette Margit as eget Milyen jó lehet ott_ott nincs szegény, nincs gazdag, mind egyenlők, a tisztelendő or is agy prédikálta. K ei a vág^a azután igen hamar beteljesedett Egy szép májnsi reggelen megkondultak a kis fiűn harangjai, hirdetve, hogy valaki ismét elment ama örökös hazába, -hol csend és -teke uralkodik. A halott Margit volt Csupán azt kívánta halála előtt, hogy kedves virágát, azt a szép fehér
pl nj rt<ta rrttéssék sírjára Megteue-k-
fap^Br i nuni tti is> bekteiOttOtt neti A rózsa pedir ott is virtt, mintha
ka^rinteodD jöt rázván fehér szakállán, aem tadná. hogy milyen, szomorú belyea rehája4 lett a I
dyaa szép fehér
van. A pillangók oda is eljárnak hozzá
ftez s olvan jo meleg tdiiy a
Iji affi1 WfKlIi I Wciji iliifiiilmli iMnt- Mikor axutstn WftgjT az dr
A taiabae mefkesdődtek^iszaMartik, a s milliónyi apró bogárkák döngicaéléte
Nksik. Margit a|^a ia tett néha, néha és a lltaük oüipeléae tölti ha a Wve-
eti egy gyenge czdfeást, ho^y wKo gőt W-fH hangzik egy síró fainlya-
~Éa halaváay a het«( val«k, a*
Megmondhatója uoi éj
Milyen Ajáabaat
Kftlépfllék, Kézségemnél
wáah a hap talayr aam Oh Jenay! régi almám ebred. (la lifBriv reád frtem. .

Boldog aa, kit kis családi* Yai karai «ig gyermek lárma; Aa vigaa éi,' vígan »!1 A TÜigfa) sem cseré!.
Mit aa élei hux: la, báaat ' Kii családból mt»»se taállaak ; áa a pajsáa tréfli, zaj Elfekjteli hamar:
(toadméÚKitt homlok újra Ktdejnlve, felvidulva; KlUaik a gaad, redő Xlmmitja dr^ir nó--------
Lágyaa fog a karja át, ha Arcsatea sstótei fátna: Kitliik aat már a gond Lágy karjával át ha faat
Ok át iu u ingjeinek, Nád aa a pfeatay kis gyermek >haaear tan aa apa-hát— Olrlj, se exai a
Baláag u, kinek irigye
Ka a kkai kii vitái, Pá», aát tstttukif.
Büldog aa, kii ka öaládia Van «j|
Aa vifu ét, vigaa éi X rSBaarnam tawH
aÉm Máa
— 80 —

LENA.
VlTÍOlltltRIIIIO HllltN V Bk M MMK i V. SS0UI OÉU.
(Fal; latta.)
Alberto mélyen meg volt győződre bénÖ*tégér»l, asonban nem egykönnyen ment, megszabadíthatni lelkét a nagy tétektől, * melynek gyökerei mélyen benn toltak szivében; nem felelt sem* mii* csak lehajtott fővel, csüggedten hallgatott
A barit látta, hugy a Üu bem tért meg még as erény útjára.
fegharagiuU t^hát, * most már erőleves saavakkal ostoroata a rüág csal* tasagat, ravastságát* a a földi gönyö-rök hiábavalóságát, múlandóságát
A szegény fin mosdnlatlanul ült mellette, halványan, akár) egy múmia.
— Igen, ttfvok veatve, kiáltott fel Végre aa elkeseredés, és a kétségbe esés hangján. Igen, én átkötött vagyok t As Ur felem feáttá arcaát ar^öfördstok ttfe — fe Ü a sötétség orsiágában tévelygek -rjle mikor m^tnwsmmW,
3 kimiet, majdnem magán kirtl aa atatára, a melyet sokáig bolygott az-ua, mintegy lálhststfan démen áHsl
Uve km|«rit——-—
A Léna ablakai alá saaiadt; sehol aemmit sem láthatott Aa ablakok be csnkva. némán, sötéten meredtek le reá.
Végtelen keserűséggel lelkében tá-vowtV fii a alá sétáit, mint igyaivó-járl — Kossá som a kornóra vetette A mikor a látottak felett végképén elkeseredve. a kocsi irányát követte, vette gss s Lfiöl takia
-ISr
rew vetetne ex. Tekét vtsssasistett aa ő ablakai alá. Leertttt as est; egy gyönyörű kellemes jnnhmi alk<my, tetve sejtelmes édes adttufáeaa! és itbttal As ét csRlagi* veit, a fák lombusata megrenrett a gyengéd esti saelkiben*
Minden nyájait* esendee volt cenk a sisgéay ifjn saive dobogott éhesen
Hogy a Lenn lakása elé érhessen. Albertetek el kellett haladnia na A mennem ssinhés előtt, a bel es nióLyt éppen trnonuniBésiekjátBtak operát
és hallétet. ........_ *
Köteg a primadonna, n ki csodálatosan nép no veit, s ttty éoekelt, akárcsak * fölemil* — Igy mondták lega-tátib a .tgiiily ftwp* mteéen sem kedvelőt becsalogatott a stinhaib*. A pillanatban. melyben Alberto a . aataháa--e»tt »&nlnÉl» Jgfcsartdt mee aa nrsk és anrit fogatai a ben ion saerftnt as eltö Elvonás végére Kgy ilyen korai heves dobegásbe
aaságában kocsikázott, bement a restiből — be. '
Alberto habosott egy pár pillanatig, utána ia ment, majd visatahökkent. Még életében nem vpit soha stinhátbau! Mert - mindig agy hallotta emlegetni, mint a kárhozat, s ** erkölsai re*foU-ság melegágyát.
l)e miudenképen akarta látni óJL Kgéss tömeg ember ment be, ttép csendesen — a kocáik egyre-másra eaállitották a fényesebbnél-fényesebben öltöaött hölgyeket mextelen váltaikkal, virággal keblükön és hónkban, mintegy versenyezve egyináasal a szeretetreméltó' kaczéntodásban.
~Tgy tetsaett Alberto nak, mintha valami sajátságos delejes áram járná át testét, mikor egy-egy ilyen saép nőnek a mosolygása véletlenül reá esett.
Némi jóleső megnyugvással hallgatta a lenekar előjátékát; a hegedik gyengéd. saerelmee jajongását, a melybe lassan-lassan belé vegyülnek a többi MR|H«rii t* ewet leyeaen f mus egy igaaán b^joe nőnek, szerelemről
szátó énekében gyönyörködhetett______
Egy ér érkezett e peresben; gyorsan besietett, a jegyet még kezében tartva, hogy hallhassa a híres primadonna jfe£ Mólóját - A ragyofj affliruk, a meleg, a látvány mdonaégn egéas önkivéleli állapotba ringatták Albertet Egy másik nem kevétbbé ssép le-ereestelt bóftbér vátfn. ■ dssssdt er sen pirosra festett ^jku nő> énekelt afckw,~i vsiv legmélyére ható hangokon Alberto e pillanatban érette leginkább a földi gyönyörök ördögi mcsel-kedésének hatalmas voltát Tekintete hü iHenséfcgel Lénát
fehér Uliom kést fakadt piree róaaa; Otyas a le orcáié, h esd ltot uadat ráta. Kéas viráfpa liviuua iíh ttiírt vaa még pitóas - *
Te gatamhjatmtt, te ' XosiS U jtli, Arasfos Iriajoia, Rpali fkebehe? l.«ftek kalóttlalQí luuuáU -Gjenaekaké a BM«ajoras«^
Ps rdl tárói
lianSa ét; (Um laáar t«it. Hacanbca átka* aaraa lángolt, Ilié vágya: a féoy, a pompa Leikéi as iafováayba vaata.
Olt eanéáik bmi lenn a OrU, Uáav, taaavcdaa lett átitáraa, Ót tádtaai ée, aa Uaa a váfe S titkon egy köa/at «jtek ért* . . .
v láfeMM
R* Wnabbab« f akadáaa
Siaca mlat éa otjr boldösaaib* r Steel t nláfoa.
Báaiahekar, hia iipiha Fkai aársa t^tit ; Káaaablmhs, Imit Mmbé
^ Aa^ iám reáfc agt■ . ., «
Kaptaa te Is a hokerral
—M m iái- 'jr,:—
KM aatvalaai ua adaál* Xéf agv párat, akár aaáaai
ImiS beiéit?

soha agy nem érette sserelmének lángoló hevét mint ekkor.
(FaljtkftU ____-
IIIIMItIMIMllMIMIIIIIIi
Pkaűke lányom.
Fkaiké láavas, bah Kifi rtrúm vagy nékem' Xiacs viréf a awaéa Ka e»illaf aa >a,
-IWy~pmÍlnl™ST#p#6fl
ÁMta a tyteySrSaé|>á! *
Mmi laair Imjái, tTgjr a ÜWj
Kimrift. mbtfWt Saáp pa awki vStyaá. Tarka laaa a krftiW* — — — Métl a il^iam rtSlslw ?
, > ^ * + A+ÉÉÉÉÉ FEJTÖRŐ

ytptajéey.
C TWj
Snaai|h>a).
' 6pMNM
u,««. r m. ti. ta, a^ j
* m.
n. a a A»w*»y •v %% at. m. ÁhaMSÉ (na* a. tt inukatqe,
rmiir
Ha ajkad, « ntat CiiiiiSvt aifuéhl, KeifiUiakr mm V«rarai«a t sasával KaehaŰ üt aalaram Vi áaira várak aatalaa 1
a, a a h wam *m
tea
TMm I'iit-
hsstn a
JkéU
■hssénh ani
henas ÉH - Lma Iául anépségének egéét kélj ad b^jSvnL
Léna nem látta sMg öt. A kecet .elment s n leány easfeknl s kiknek tár-
Ktirvaitd iskra. Uhel asMÜél #m a
ártaúaa ig; ftftferif Hil léaat a hia <mM|1
\ mull i
Mtak Ma M, tt. S bflíia[«Matan
r M Ml
alaa feuatVli latéanili «|i'!
M >f III—yt iHiaaaéib*)—a» villaL
A tniljlitl|i : Ertéa kaatt ir«M ® Máa farSbaa vágj «ar te Utv* THbft WvSok e^jáhaa ált Tiriiaj a a aMfaaakatt MMá)
37. szám.
Nagy-Kanizsa, 1891. szeptember 13-án.
' XVIII. évfolyam.
Kserkasstóiéf > Maíyar-ntca 83. káaarám.
Ida íntéiendO « lap nelleol résiéra ronatkoxo mindén kíxlemény,
Finnen tatlen lerólak mk ismert kazak.
Za Xj J^l ^
KUdéki vitel; ♦
Vár.whii *p»l«t FímM ttitf ktajr* k«n*kaét*a.
RtómrrfMi ARAK
foto '!»w . . . . í írt — kr
10 n
böl fogadtatnak «l.
ytrl"'^ lMil.ni.tr —
—Politikai és vegyekTtartalrau hetilap.
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztirak, a líankegyesálet, az Ipar- és kcreake-
HirtMénak jalujmaa Káaitwtnak. Hyllttér p*titsora 10 kr.
.rtrlmi banki" » Nimj kaiiizaai.rittg^lyégylet-^ztivelKexét hivatalos ,i ii. '■' ' — X«X|elenili HagyKanixnlln lietmkint ejjj nior: vanárnsp.
ElMaaUaak, valamint «. Mrdatéaakn vonatkoiik Firthtf FlHlp Mfr-k.mk*4itéba inUaeadclk,
Költségvetésünk.
| lefegyverközés eszméjét meg nem valósit
....... _ I iák a*- államok, Vagya békéf, — mily?
—iTííteniök Mólóknak nevezi különösen nek neve : világbéke olymódon nem hja.
• hadügyi_ Já^J^ jnjljL Jlürny gy omra-l tosiland ják, hogy aliho* fegy veres biztosi-emészti fel államunk legnagyobb pénzere-: nem gjuksíges. ját; nó, nem is szándékunk sz ellenzéket l^a^W eset,aa általános lefegyverkezéa megíoHztaui «tt# ^ttS^gtSITliógy a yjg ha megtörténik valaha, mert nirtcsoly nörny elnevezését Ő találta fel; de mi ré» tf mily n Irgugr^ garancia mel-nttnkrfil Tinn tlFlfuf aTíailgyi tárcát ép ||ett a bzdeménytzést kezeibe venni
oly ijeaztő szörnynek, mint minőt as ellenzék elnevezése jelez;-és ha beismerjük'is az', hogy bitón ez a tárca aránylag löb-
hajlandó lenne; a második pedig épen utópia, mert világbéke nem vvoit soha, a míg emberek fogják Ikkni a földet, nem
bet emészt fel, mint bármely- más kor- \m R nap aiaU; i|y tehát bármi ma-mányzati tárca nem valami nagy észiá. I gunk {| fijrit|w>l>n jánilnink ililuil lí rái kftIlhOltá, hogy megérthessük ennek j^,iméllez, hogy a hadügyi tárcát tömi tik indokát is. |— netn tehetünk egyebet, mint meghaj
Azt hisszük az ellenzék sem fogja azt
állítani, hogy csnpán a mi államnkhan ily-hibánkon-kivül estünk.
telhetetlen ez'a szörnynek elkeresztelt hadügyi tárca, mert az ellenzék ép ugy tudja, mint mi, hogy a hadügyi tárca, minden államnak legtöbb pénzébe kerül, ennek oka nem a magyar állam, nem a magyar kor-
iunk a kényszer helyzet alatt, melybe ön
Kormányunkat, sem könnyű vérüaéggel sem felületességgel vádolni nem lehet, mert valahányszor az évi költségvetés a kettős állam konpáqjajközött megállapíttatik, a magyar kormány mindenkor iparkodik
mány, kanem az általános világ politika, | annyit, a mennyit csak lehetaéges a had mely a fegyveres béke fenntartására nya- ügyi tárca követelményeiből lefaragni, s kig fegyverben áll s mint ilyén nagy költ- W e ck. e r I e pénzügyi miniszterünk ugy
séget igényel; ez az oka annak,, hogy nálunk is a hadügyi tárca emészti fel a legnagyobb összegeket s ezen segíteni mind* sddíg lehetetlen, mig vagy az általános
őrködik a magyar állam pénztára felett; hogy abban mibe ő már bele egyez, Magyarország bátran megnyughatik, mert ő elmegy a végletekig, liogy annyit, meny-
uyit lehet megmentsen; ezt leszi jelenleg is ;7mert e hó 6-án este ismételten miniszteri tanács volt a kormányunk körében,-melyen 8 z a p á r y Gyula kormány elnök elnökölt.
A miniszterek közül Szilágyi Dezsőt kivéve, ki még üdülésen van, — egy sem hiányzott és a minisztertanácsnak egyedüli .tárgya-; a -j ö v ő é v i költségvetés volt; a tárgyalásoka késő éjjeli órákig folytak, mely a költaégelő* irányzatnál, csaknem valamenyi szakminiszter többet követel tárcája részére, mint az előző évben i ugyIST megállapodások nehezeu mentek; de még is eredményhez jutott a minisztertanács, a menynyiben minden tárcánál iaWtő roductiót észközölt; de ennek dacára is, általában véve a jövő évi költségvetés nagyobb öat-szegeket fog feltüntetni, mint az előző évé volt. s igy egészben véve, némileg kedvezőtlenebb lest as 1892. évi költségvetésünk, mint volt at 1891. évi; tekintetbe kell atonban vennünk, s a minisztertanács is tekiutetbe vette, hogy a vistonyok és adott körülményekkel meg kell barátkoznunk s azok követelményei sierint kell és lehet csak háitartásunkat berendetni.
Legtöbbet követel jövő évre is a hadügyi tárca, ekövetelésekkel szemben W\c k e r 1 e
„ZALA." tájrczája.
A fogy fi hoIÍL
A fogyó hold, ez a nagy ezüstiLnl, A kék űrben újra megjelent, \ n hogy a szellem megpemlitt húrját, Sxmumum hallgat rá a merni.
De az apró tündérhad bohókás ■l áncra kél a bús Akkordokon — Ftnyetámud kedvnek, Kereteinek fe 8 kín a kínhoz simul csókolón.
f-s a Jény a röggel, bú örömmel, Elmúlással öröklét kering, Háj a szörnynyél, kéj az elhalással — El se hagyva, kezdm már megint.
magasság, mélység is terület, >&()!/ uj ti>Htét öltött szerelem, >\ citáltjaidban, vagy a poriadásban
ra!J!/"9 tisztán, fényeseit. " mig a holdnak altató zenéjén ™Us mámor, mulatóz veled: Addig n táj hervaddda halva Kír az égtől örökéletet.
« rótsabimltók, arany napsugár, vágy, Mind a kért szebb létet éli már * • . . Ah, hogy örül, mosolya a vén föld, " mily édmri didi « ki* madár I
A lehullott szhiény lomb mc(j '"l'litl A dél Vlifl/l itdiikosara dől. Miiutn jó is megpihenni rajta: Szén mesét mojtd ui tavasz felöl.
Lásd szerelmem, nincs itt jaj, keserv, bú, Mintha mi elhalunk emberek — FigyeltI meg csak a halál kezén is Fenséges, nyugodt természetet.
Mintha csendéi imákat rebegne: Hűlni kézd/í arca ugy ragyog ,<. 8 a jóvemló nagy feltámadásig . Virfasztják tí fényes csiHagokT*"
l)úra Máté,
A koszorúk és csokrok.
— CwT.íitén. — Irts: Palotai Ákos.
A mükortóflzok tudnák legjobban megmondani, mily sok megrendelést kapnák ök, fiatal uraktól, nsehbnél 8X1)1)1) virtg H.iLrrti^lr_nllfáimlMitt),
azUlUildenHr virftgokííglT TrR*en leendő megér- . kneMéM a mnzerlésxnek lelelöséget kell vállalnia.
honnét ex, s miért vsn?
Mert korunkban az ilju.<rig, tis/telete s hi^do-Intit jeléül- friss íirflg bokréiftt küld annak, kit ineg akur htuielni, kinek hódolni kivin; érzelmeit, gondolatait kiyftnjn a bnkréth, virágai áU tal közölni s két egymást megértő szív, meg is érli egymást a virágok nyelvén a kü'dö gondolatait eltalálja az kinek a virág küldve lett.
Lehet e nagyobb örömet képzelni, mint azon ifl'ué, ki a szive választottjának küldött Iris virágokat as estélyén az imádódnak hófehér kacsóiban látja; mit jelent ez ? Azt, hogy a kedves megértette a hódoló ifjút s Hódolatáuak jelvényét magával viszi sz estélyre, lásaa kUldöie mily becsben áll a< előtte.
£« lehet e boldogabb lérfíut képzelni; mint sx, ki sz imádoltjs keblén diszló virágbokréta-ból egy szeglü vagy rózsaszálat kaphat mielőtt még a virág elhervadt volna ? Valóban nem t Hisz es egyetlen egy virágszil oly sokat jelent egyetlen szó az csupán, mit suttog, de a szó többet ér a világ minden dicssaónoklaiáoá>, e nyírni [űjuutik ■» )»'»" Uilua a (ÜJfii töménye, a sirig tartó boldogság, — ez egyetleo sió: „szerellek/
At ttju megérti t siót, diadallal tUn keblére a vírigsiálat s mídón elhervadt, lenyomtatja azt sltes*i boldogsága örök emléksUt s midOn slhang-tolt a »holtomiglan, holtltglsn* ttonepélyM foga-
melynéTs mükerléatnek nei'n csak a ssinv$gyü lékst kell ösahangzstóssn egybeálliltsniá^lianem a csokor slakját Is inllvéatiessn idonitnia.
Ki szooban még oaak megjárná, de a mi a fődolog minden megrindslö elodázhatatlan feltétlenül ssahja msg, hogy s msgrendsll koszorú bokréta vagy naokor virágai ,Inniuk11 Isgysnsk, Idái, büsakén mutatja meg a hervadt szirmokat és ha mindjárt siáz és aili kllómilerrs ltlll li I melyiket egykor annyi forró ceókkal IraiatoH el.
#
Jé* eredményéhez képest 10 éyrifl 10 évre _gjra ben végre lévén máf hiÜxi a* IHrtft. évi XXI rnegáUapítandó A törvény ezen rendéikezéeével, t.-dkk 00* § ában érintett . legközelebbi áltaá* azt kívánta elérni, hogy a torvényhatóaágoknak nos népszámlálás* a muuicipális törvény *ió-tényleges Iskossága * bisottsáfi tagok mimk ben lew rendelkecéeeí t* életbeltpteteiidftsr tan-
Nagy-Kantam, vasárnap._______Zala 8f szám. (t top.)__1891. szeptember hé JMö.
most is állást foglalt, a eddigelé közte ée j j ffaajgyj blZOttságTUgOk
TtWJí hldUiymlnlMtér kölöU nem jwt^^x rilisztókfirtleteknek föyomáí? annak, bogy a | alul s bízott* létre as egyetértés, mert Wec kar le ha ,maD" 1 * VaiaSZWMnUCWMW ^ ^ „„dátuma 6 évről 10 évre kitér
Oro^tan Mondotta, hogy a jelenték. m^lhpitilttó). fiSS
rijtii íulli^ioll talkiadásokat nem hajlandó Kiváló fontosságú s belügyminiszternek ai nini meg, a törvényhatósági bizottság váiaez. * elfogadni. öaxaea vármegyei torvény ba<éságokhos legköze tiaa alá sső ezen választmányok megbízatási
M . . , - . .... 1ebb kibocsátott körrendelete, mely a tőrvény idejének szintén b évben megállapítása feltétle-
Ily helyzetben a tárgyalások tovább fog- totduágekról sz*» l&fo. évi XXI. t. cikk | aí- nül indokolt nak folyni, s hisszük, de Weokerle eré- »ak, ▼égrebajtásá iránt intézkedik. As 1886, évi XXL t-cíkk már érintett
1 A Ut!!• -z-i-l L - lm m i i [ As 1886 évi XXI. t cikknek szakaszai igenStí., 43. és 4* #ai tékát igen lényegei lyeeségétol el is Tárjak, hogy a közös had-\]éoyBgm „ajtkokat ágiéinak magukban a tör jöftásokat tartalmaznak. As újítások azonban Ugy miniszter követeléseit a helyzet és I vénybstósági bizottsági tajjok *záms, a válssz mindeddig csak pspiron bevertek, mert a í«». 5.
adott viszonyokhoz mérten a legki-sebb WW^E^lt? ^tS?4* ÍJ* u^éSSÍT S^fíL 'TÍIJa Wí 1 ® ! miot a bíráló éa as állandó választmány tagjai- lebbi általános népszámlálást követő évben"
összegre fogja leszállítani, ez által elejét j „^ mandátumé tesin tetében, j lépnek hatályba, minélfogva mind e mai napié
▼évén annak, hogy a magyar ftllamkincs- A 24. ntob6~Beke«dése ugyania kimondotta, aa 1870. évi XLII. t.-cikk rendelkezései voltai
. . . ,Í.M . . f i A hogy a bizottsági tagok e'áma as általános iirányadók.
tár egy tárca tolkövef<4á«rttlanuleágo- j kg*,rö „kendőben a népazámlá-j Most azonban az évi IX. t e. érteis
san terheltessék meg, másrészről, ki fogja elégiteni sz ellenzéket is, Hz által, hogy as ellenzik által MnkknakelraorjezcU a&öxny
rvomrába csak annyit fog adni, amennyi vaf állandóan lépést tartson, hogy a lakosságnek. J^
,, , 1 x , / 1 . számának fluktuációjához képest a bizottsági; A most megjelent belügyminiszteri rendelet L annak épen éhsége cmlspitására elég leend ^^ j^UítWk, lUtőUj — és aai e yégrehajUsi eHmkákME megíwditására nts
a nélkal, hogy gyomrát megrontaná : iTuoes torvéoyhaösíifői; TatosaágánáfITtaTában * sífja a vármegyéket.
, w , és tolyIonosán szaiKiro<láaa következtében ea leez KlOfsör it kimondjaKkormányrendelet, hogy
A költségvetés tárgyalása a közös minisz- ^ gyakoribb eset — aőteitessék. vagyis. bogy a népáámláiást követi évnek aa itíüi^ in u-teriummal h^köselébb megtartandó Uléaen a törvény 24. ( elaó és második bekezdése, kintendő, a mi feltétlent! belyea is, mert as n ™ nxi ' t '"-^r -—1.4x mely a u/ottsáffi tagok számát a lakosság szá*! 1800. évi aépssámlá«i tényleg esak
fa* eWfétótftva befejezé<e ulAn tz októ-. 4{é ne e,yi (ifflp0li. lett végreb»jtva, mi,,él%VH „épH&mláliat k«-
létben megnyílandó (Orréityhozia Illéseit' ció maraujon. 1 Tetű *rnafc teraiéaxatanrrttPB enk .a végrehcj-
megelózfi delefátiónalia ülésben tárgyaláaí * » bekwdMe H'« » <•»«.rw jiért kiíretfl tr tékínlhetö.
• . . • i z (oelkezes természetes folyományaként kimon Ka azonban egyáltalán nem zárja ki a szuk-
alá vétetni; nincs kétségünk, hogy körmi- L^tu, hogy a bizottsági tagok számának a nép- ] séges előmunkálatoknak már es évben való nynnk W megfontolt tételeit, a delegatio számlálá^k| eredményéhez képest 10 évenkínt | megindításán Ml kef v^ a ténykgfcfl tégfffhajtás ii / "T^ I TT a ! oiftWil sMgállapítása alkalmával a választókertt-i I &J'L évben fogsnatöaító legyen, a/, slómon«á-
el logIa fogadni a így evöan nem l«« ^ beo^áx ta általános revízió ala | la'oknak most sereszttiivitsie nézetünk «aerint
szűkség idemniti törvényre, mert a költ- {veendő és megfelelőleg kiigazítandó Természe-! mellőxbetlen Knnéitogvs csak helyevei bet jük aéff*eté» még es évben lenyalható ko^ven^^ ^ért, mert ka e^szer a? a kormányre^leleS, asoi. tntóakedéeét hogy a
7 t V . választókerületek orsz^gszerte^HROstam bízott-, bizótts&gi tagok számának újból megállapítását
s január elsejére már szentesítést is nyer ^ tagszámhoz, illetőleg nsgy részben az 1870. j s a választókerületek uj beosztását még es ét htt. é*i XLIL i e. életbeléptekor talált né|»eseégei al-; folyamán keresztül vitetni rendeli, uta/itvsn a
„ - . . , \ lapothoz képest lettek szeresve, akkor a nép 1 vármegyei törvényhatóságokat, bogy a a&gffó ■
hz okból bár némi sajnálattal ^e^KZÜk ^.ámváltozánhoz képest megállapítandó számú vántató alapos előmunkálatoknak ssonnsl meg-tudomájmí. hogy ismét nsgyobb összeget bizottsági tagok arányos válaaztá«a csakis az indítása után a bizottsági tagok uj létssámát i n » . / 'f i t. L-- lnijmü !uj létssámhoz képest uionan megállapított vá-;a válaaztókerSietek uj beosztását már sz *>
kellend hozzá jírulüunk a közi* kUUeU-^arerileuk ,^n",ttorté.,heil - tei y^l^i^ti^gy^MzA kalüa
ségbez, még is meg kellend szavazni azt A lörvéay 32, Jj a asos fontos változtatást' osssebivsndó rendkívüli közgyűlésen állapit-
a msgyar kormány által előterjesztendő! tartaJmazzs, hogy a b.zotirógi tagok fl <éves j.sák meg.
J ' I mandatumának eltörlése mellett, azokat jövőre! As IH&H. évi XXI. t-e. 31 41. és 49. f ainak
tételekben, a magyar törvényhozó testület 10 évi megbízatással rendeli választatni, vagy (vagyis a bizottsági tagok 10 éves, az á|lanió nek, mert ezt kivánja a közös birodalomig fentar*ja az IH70 XLill. t.-cikknek azon elvi lés bíráló választmányJ> éves mandatumánakt éli ' f Vi tí-í állánpontját, hogy a bizottság mindig csak' fele életbeléptetése iránt e kormányrendelet meg
dilami lenn^lűsaga. irésséiien njnljon meÁ a bízottsági tagoknsk 10 nem intézkedett, mivel a kérdés még nsm akts*
Palotai Ciorfja Akai P** 5 évenkínt választását mond-'alis. Annyit azonban idevonatkosolsg is kiol-
__________ ja tó. - -----------j véshetünk * körrendeletből, hogy nem száede-
• ■ ■ i . Végfii a törvénynek 43. és 4* §<aí a bíráló kőzik a kormány a ]ovő évben egészen ejonan
és sz állandó válás/tmáuynak az tóTO. évi slakitani a bisottsiágokat, hanem érmtetieeúl
élű. teias ylrágrrC ayttjfj* hodolats pétMJ -még is vsa eh bee kttldehséa, de sjfben mef*
Mos« atf^ai her«ed< ijf^Jwnem avinilól^tt 11| g Ikezével szedés i iuri s,kai tailii lurrii [tee a kertben. As sldozsf meftónétHe u*án
Ahs bi^em. bogr volna ember, kinek pár napig a ko*zorut száraz helyre lelték esyezeit s noU kor vellnk, vagf megefie-ereklye fTftj'emesyében elhervadt, lenyomod vi eibervadi, s mid/ín a hervadáa teljesen beállód! *önk mi vele, s sz abban áll, hosy a szoktsm rásjs, vagy bokrétáé, koszornis sem voéna, s sí küldte el a rOmai n6 a kosiét választott to-1 *aló eiférés, mindig sértésnek lekiaiete", a muíi-moitoak s hervsdoié emlékeit mestektnieal öa- vamáaak jeíéÖI, hogy ézzeímfii viszonozza, szereti ban ép ugy, mint korunkban. kéaieteeUl vmvzerOpUf emlékezete ods, hol derengő I mert ludjs, hogy vinzonUzersMsiik. $ mily hol- Hs a római nö élö virágot kftkloit imádnának bofl^lyhan Sll egy alak kórében egy fnss virág- do* volt s büszke pairkius ifja, midőn iz slher- j „ 0Iy kikosarazaeí jelenlett akkor, mw»i a esokorral, a hódolat lelvényéve*. S s vsdt koszorút ereklyéi kífcé léve, torrá esókot Uí y sértődve érezné magát korunkban as oly
vísssaemttkes* oly p ssék! Hosy ne hisz a j lehelheteM m dráfa emlékre, n»iyet as a kés gaiat hmgy, kinek etéf udvaríatlan volna e*y« hoMogssi eüftet psrceire yMaza gondolni ép oly.lftz^t, mely már koiel íftvőbea as övé lesz, IM hervadt, vagy épen elhullón virágbokréta* wf mmm * **fdehaaa a lessjiott ba-; melyet az a nő kftldttt, kisek pillantáséért ods ttfT ^krot kO'deni, e sértés oly mé yen érte-fovra vmszesondolni f adná a fél világot, — melyet azkOldőtf, aki msg- ICQé A ITöogéd kebel érzel mell, bog, aat »ofta-
A komorak, virágcsokrok * bokréták kortiok- érfeile (* a hogf m««énaiia. My (}Ba|«4 módon L.b* latodnl no tudat a «aí» fcáft ewifc íri*» tltapofban jelzik a bMoiat é* adta. imlttra, — elküldi (ieki aa aldotti alkal- » . i i ( .. ' .
Mm MMlr ki .rant JT, tiZíZIZ , . „ Domoliaa »l»«li ko«M>nijknak bafrartA racaft a mai kor hölgy*, Hokt emébe weii'M
SSíS\ íl^f 1 M4<**t iftkb, mint mennyit a lérfl 1Abb4 W kinek la Ml "rtgot küldeni mi rvT? TT . T7 " Itobel Methír, oulMrlftraat ke!l aho< keresni iLdni
l^k.x/.Uf. ♦r/^owk.t <»ir*|ukl/»ri ^l0)iaaiiiJHhr1 , bke«ke-<«trkn» a kerthe, lanadi # ha __________ , . ^ ...
tópe^Aztót ni, írwa riiígokst njojianfc ^Uonilk i^||,io.b vlrt^ii fmamkoii egy cwkorba,: fort.li
reneinkpek, trm komnrn lenBok a hm ,ibém(|fatr« ne kelted «>k*» Umtá T^"*1.0
inWirai^osro. aoMaas uaiieiMiiak tar-|kl(w« , ^ „p hevének, eilankasztja, a ffifi'ffiHfe^J'S ,r; „ , Lafc most ieslüoek indult bl.bAkai. A uitó ^' 'JZ,'^*? "" ^ »
Ea HT »oli. „„ h„, mik szirom a mi»k «taa bef-tó^ÜSfi
A vítAsf birodalom f«firosaUad, a nioek élhslfánruinak. a terelek aUtwl. S"ifÖBJ *** föl
a Mthaimo Ham «««*««» at. oéxetMn volt a nak. ktala.ik a »ir&«*lele, l*lja«en alhemd ll® ^
Sk»«* «,li.a*na.ar. nézve ha Ml í* Mréia^ s> ifjú metmokolia u albab ..
etresr auet aftEavva HUist ii«i < AiAibai
P"^--- "gybtt slkQldi érselmeit. gondots-i 9 ..__
a-r^r, »«0, kan a rónsi bólgyek soba s«m <«í<> Iáikénak .g*" *»*<. • aflort. k mosolygó w ,
horiu* f>rtKbofcr«t|l*t >Ht <mpé* *™l l«**<ij» *>ra„aii • •Kearl ereklyM kort. írt* ,»1"lttl' « f Ml
akkor mik** vlamsfy ls>eas*ihez áldosni »sn bogy lakodalma slkslmsival vlsszai;ssrétje as IM juu u rMi kéidm, m*fu, 4» frit*
teé tetisé tayikie sesserut, K kőesőre ép oly ^ ^talm fcftldŐH sthewadt bostorultall \ wtm **m f*$4m # 9#íti4-/ Méefsgyslékbet mint a mity anivéssi riseseáih- * A mutt s jelen koreiekst kőst fsttttaő a kft-1 taAl késsilt s vifSyaK a kossom SNrgkotése kmbség, hogy s muli a hervsdt. a Jelen kor az
Nfigy-Kaniíisn, vasárnap.
hagyva a tényleges állapotot^ aely laerint 1092. év végén a mostani bizottsági tagok kSaOI csalt „ tele résznek tallk le mandatnma, a jövő év
Zala 37. szám. (3. lap.)
1891. szeptember hó jS-án
1V ! Vidéki Urduéi
» tele resanea isua » mantiaiuma, a jsyűjuu * ^a^T^Wtoz-ktiU
fttaartnr rsaka bftottatjit Ugok ísTe rénít]^. PSf™;) akt a»« elmélet ™g»l«P|-
ajándékozik ujonnn vátaaztaai. az ea évben ujo- ""J* nsziett wn«o o
igállnpitandi létssam és válaszlókerüe- a tM • "e« . ...„„.. ...
®nt És ez helyei la lesz igy.mert Ygy.íé'í'V~ ■•» » ^»kat eaa- Uvelező,évé felcsap, M
. ....... o/ riUliot a kadvs.A lu.lu.ntrn t... ...I.tt. & iK.tta -__,
9-dn.
Kmtíulf,
Tisstelt saeifceaaio art
Itvalemst is aha> olataágns do-
aiándékoaik uionan sin ®e| I
SwTbo^ a'népMámlilAsrkÚvetMvI.en^rI?J"dvJwÖ. ^V**™ te«7utottel állította I rstom ellenére nem épen vi__
össsn mandatumok lejártaknak Ilimének tekin V',^ W ® viselje a társaság kozoa terheit a! |0tts, ,8|t8lB m6g| d, érdekesságénél ez esetet
temlők, aa 1836. évi XXI. t.o. 9ti. cj» nem t *", . I el nem hallgathatom, nem pedig aaayini inkább
mondotta ki, tehát a végrehajtás tekinteUben * * * ^T'J?Le*a szomorú - van ha ne* il - de min
rL»minunák Maluul kmt (ismmit -i.i.tffl 84nw földbirtokosokat mtnt főpapokat, föhi l"1" " «zomoni, — vagy na nem is, ae min
^StrS^S^S 8S2!! SHS WMSF* "n Ideo ^ig9B"fisss® emiíW """ -
ratisi érdekek ssólanak a mellett, hogy a ba- ■ u. ■ . . . ,
L.. i. ... . „.«».- „:— I "a aa elmélet tordnlt és ma a tehervlselé*
rí;; SSftsX í^r iiEv^" \rra n*
dályosaa meg a 10 éves maadatmmok életbelép- A'SS't*
tetését, mert a különböző terminusok öse.ehS. iJE&ESL ik' h.ü«{ »»'lymér-
Uu és kiegyeztetéae nem okoa Iküadhetleo ^SJTIÍ? I2ÖJ*
végzési nehézségeket. -.J -értékben fogott helyt a. kosos teherviselés.
>JU

A löpap zászlós ország — zászlós vagy ne-
Ezuttal tehát csupán a Mttsági tagok ámi azelőtt a .nép" volt, most ugy
mának újból megállapítása és a válaaatókera-1 ^egei a poUticai és polgári jogoknak, oaak letek n] beosztási képezi a vármegyék sürgős imjBt bárki, mert a taukötelesaég védelmi kfi-feladatát, mely feladat végrehajtása tekinteté- j teleaaég. a küzteherviaelés épp ugy terheli őket. ben a belügyminiszteri rendelet réssiete* atba-' igazítást aX » - ------.V. K.
Ai üiétréF1 in.
gam is szerepeltem.
Erfem a I. hó 6 án Keszthelyről a .Baroes* gőzösön Balalon-FQredre lett kiránduláaunkai, melyről kővetkezőkben értesítem lapja olvasóit: Keszthely táros jlflijáröeágának az idény alatt az volt inteniiója, hogy a gőzhajózási kirándulásokra buzdítson és ekkép megcáfolja azon oéae-tet, hogy a keszthelyiek nem érdemlik mea s (özhajójáratot.
_ Ebből, kiindulva Csirke Iván rtrosi jeyyzO ter-
Aa T&iíh ^t. p. vnh 'az nklnnk, amely rt,(e , balalon tQredi kirándulást Sat.-Utvánaapra örökre megszüntetteik uem^g«.k addig *l«e- d# |rr> bajA| nem k , , w dag gSlhlljftjára. sett adómentesiMgét, a eaóta aa egész állam- . , .. . ~t. ' _
blzTsrifi és pénsttay rendezése »r :alkoüuáuyos4^ W halasilatott n kirándulás ssept törvényhozás körébe tartozik; 1888. óta töre-1 Ö-ára, mikor Keszthelyre már nem közlekedik a kedik is ss ideiglenes sllapot megHZÜntaténérd gőzhajó.
adótörvények Wtrebozatatára, a pénzBgyl tn- f A klrandulaabaa CO eo vetlek részt, a társa-dornány J«'«"állaaánaka^or 'gény.ineké.!^ ogpédsk,- birálr, Isné-saját állami -szükségtetemknek megtelető — ÉS t...... . . .' _ .
delm Ili
Trfa: T'rlnt Ll.<M,
A hosadékadó a nyers jövedelmet, a jőve- ^ attami n.u^ia«unea ■^^"^^jrok hívslslnokok mdati^ek éoíieazek főid-Imi adó pedig a twsfát volna.hivatva adó I
vetni, amely meghaUrosás az adóztatás, ^töményével nem bírunk , a pén,.igvi kös- í birtokosok, városi tanácsosok, isgystfk, kereskedők mód tekintetében azért birhat betolyáJal mert I * iP,rwok c«ládo«lul, nőkkel ás gyermeSekkel.
a tudomány utmuta'ása sserint a gyakorlati mo*} íhL f*?*®0*01^' 1 i<MMk kt.
törekvés főfeladatának kell lenni, a tiszta jöve-1 ^^ k®aeléee, biztosítást, hsbár több garan l dalom msfadi'ntutáoáiiak, mut uiiudeu éBlUf1' *1 * ' "JMÍŰ4U'I..UU','}
... 1 I —IX.. . n IXIJ.JA ■nUluA.i.a ,..m .^..lúnia^
Vasárnap G-an reggel Ö órakor as égési kirán-
ait tiiri el fordíts ndó tőkéjéből
SSS előtt s? főldadő simhályoz£a nagy előrelépést^ és azámosan, kik a hajó elindnU-t nézték, tőkéjéből vagyis megtakarított ér- i®1*"1, sőtm í^mérési adó,as állami egyensúlyt) Iteggel aa ég borús volt, egy kis esO is elért az
lékéből vesznek el, mig ez esik a földinivelés, Ipar, teresei legnagyobb hátrányéra, amit ah-
is helyreállította, a végleges adóreformokat ez [úton és a azigligeti öbölben hullámzott e Bsln-adórendnek vé^eee^ megáTlapitáaít conatatáI-[(ÓIli Be|ynek követtexese volt, hogy néhány nő
nunk sajnosI miodeddig nem lehet ___. , ___._. , .. ... __... ,
1 n tengeri betegséget kapott. Tihany leié InderOlt *■
V" 1f-l J |Ualaion-Füredre verőfényes időben értünk. Ka-
mttlftlCU laton Füreden gyönyörű időnk volt, a kirándulók
München. A kereskedelmi szerződés meg-1 kisebb nagyobb csoportban elárasztották a kies kőtéfe szempontjából működő küldöttség »ár[fttrdöhe, et :öbbeo d4luláa Tihanvra, mások
nalaiAsta O. ----1— -*-' — - MalOAlUamab nlo., nlnm. I
búi vess el ss állam, ami feotartásnnkra élet szükségleteink beszerzésére, ssükséges amit tehát a leemelési kőluegból von le, vagy azt adóztatja meg a mi iiép«zeriit.len, vagy az emberi nem legerősebb táp áléba, a munkai osztályerő
tas tart éta mint a bns és bor — oly kdórtnd-,. ... . , , , . ,,, - . ------------------
^ uly bottpnlgárt érzet ^ban nem » ■Arácrtra a ssereteiházhóz rándiBtai K
uralkodik tán sehol, ahol eat egyenlőtlenség 'á,,b*n T*10 ^
nélkül keresztül vinni lehetne, habár ezen adoa- * Olaszországé hó Ib án Németorazág és Olnas-tatáa ismerte: aatobetallU Ennek az adózta- 0™4* • " 7feJel,f. ^ tárgyalásaikat tásnak ellen'éte as adó legalsó foka: a fejadó,f^gyeat tá.lelekre nésve márts teljes egyetértésre swly egyenlő mértékben bisonyos össseeben va I luthattak. ..
gyon es jövedelemre, képességre való tekintet E-^tök^hoKy Oroszorzigban
nélkül vettetik ki mindenikre. » lolTin K arró1
,„ . , . ,, értesülünk, hogy a rosz termessel snjtott orosz
As osstályadó már fojlsttebb toka aa adó kormiliysó.ág^ szükséget szenvedő' lakoeaí k-rtndizernekJa ez csak nnmitiv ;tCí az^ifer pápiág gyűjtés readeaáiát ^T't'LV vl«jronnk' ^•IhMásnk- lekásuk, keldemtinyel!te. A ^.t saiuai elrendelte, bogy juvedolmükhuz képest sorosa-buonyee_ .^á- u orth^x templomokhan pernelygyüjtést lyokba; éa as eyyes ily adóosztályokra tőrvény - r ■ ~ JOJ ' • - -
áltat megállapított összeg után vatletlk hl rá
luk sdójnk így pL a keresetadó, osstályadó, amelynek 4 oeatálva van, 1. osztályba tartotók a i'seléd, nelád féle ea ismét a szarfat, a mint fővárosbatu gyárban, mint önálló kézműiparos merepelt különféle eensust Rset a II osztályba (üld. házbér tartozik, 111 dikba haszonbérlő, gyám, ügyvéd orvos, mérnök, IV-dikbe azok tartónak, kik AHstuM fizetést búsnak, as esek jövedelmére (adótóke) vetett adószázalék pl. a Ili oaatá ynál a Itíft Irt jövedelemre eső 10" , ra*y aránrstám teszi az idékulns vagy as adó-lábat, amely saerínt aa adó kivetve less; aa aa
közöljenek és a gazdag kolo-torok és egyházak
jéttzzel éi étel Irt támu
ngas'ik ai liijággeket, továbbá, hogy a kormányzósági és a kerületi saekheljreken központi hizottiágokat láteiitsenek aa önkéntes adományok elfogadása és aaétoas-táaa céljából. Ezenkívül külön intézkedést tet tok, bogy a rossz terméssel sújtott kormányzó* aágok ortodox papság alatt álló iskoláinak tani
Délután 5 kor a legszeb időben indult el a hajé Füredről. Tihsnyon túl keletkezett a vihar, mely a hajót erősen himbálta, minek következtében sokan tengeri betegséget knplsl^^oők kóxfll többen oly roszsznl lettek, hogy Komoly követ-kezésektől kellett isrtantr
A Hzígligeii öbölben mar oly íszoqja voit a vihar, s hajói sunyira Jóbálték a hullámok, n lámpákat a vihar ellujía sötétség lett, ás csak a Cikázó villám világította be a hajót és mesz-
hzb iaj', liug; a liajo irányái^nailnin, I láp>-tány nehogy a hajót é> aa utasokat veszélynek kitegye- e^ tragy • nők állapota javuljon as sset-leges kaiasirófának elejét vegye, a szigligeti öböl végében az edericsi hegyek alatt este 9 órakor lehorgonyozott, de még s lehorgonyozás megtöri
ót ás tanulói javára adományokat gyűjtsenek, ténl, a vihar a hajói megfordította, orrát Szig-L*»<Im. Svamenanbói ntt ^uBtések j ^ ftl4 jrAnyi,á. Kste 9 órától reggel 6 óráig
állt a hajó lehorgonyozva ; ezen idő alatt a be-
KtHnokui külBgyér politikai nézeteit tárgyalják ezek sserint a grói külügyminiszter a politikai-.
helyzetet, kOlönöeen a Dardanellák kértlésének! '«8ek 41I,P°'» l»*«h " egészségesek bor és cl-
,__, r . , fontosságát sokkal komolyahbnak tartja, mintlgány mellett mulaiiek sőt láncoltak mások kár-
uSSjfF'^víSti "f ZFILTí Oleinto hitték Arról van szó, hogy a nagyha- tyáziak. - A hajónak fedélsetén nem lehetett HT'"" « l talmak közösen jegyzéket intézzenek a portéhoz.!1
lőadőiiát Budapesten < ló ét hintó után 90 frtnak _ A StMdud ggj ]era|ező)e ast Írja, hogy
0MUimM' politikai körökben as a gyanú merült fel, bogy
Az adók egy nemét képezi továbbá a forgat' „ nyíltan bénított etresséffTi kívül Törtkor mi-adó: ezen adónem alá esik Máilitae. utazást aságnak titkos ssarzMése lehet (trosaországgal jígyekj számlák, váltók, nytfgtAk, szerződések, Dely Egyiptomra, vagy Hoaisiára, vagy mindi ataltáajrok alán fizetett bélyegek, — amelyé- n kettőn tonatkoaik,
Rerlls A Dardanella-kérdésről írva a Voss. J Ztg arra figyelmeztet, hogy a félhivatalos te legraf nyomatékosan jetii n helyzet komolysá-|gát Főleg az a félhivatalos kőslés, mely
k»t illeték adó ném ísmertttüt a kőeónségt életben.
A Uheló télben levő adók kőaé tartoaaak végre a Mayáaési ta tazaa) adók. y
l-.'trk alapián tehát ha aa adókat rövid- átuá^ riat a hivatalos törők verzió Törökország fele kelben oastafjoaaak, vannak t I. Egyenes adók, Iősségét más hatalmak esetleges reklamaciójá-' Üig^nsaláw adók, 1 illetékek, (forgalmi adók.)' vat ssemben fedezni Iparkodik, azt sAgmtl W-A t- oeatáiyt pedig elöntjttk lemét egyenes élj vetksetetni, hogy leanet iljr raklaaMoidk. A >k<avetett togyaaztásl adón éa as a) alá tsee- Nstionalztg klmatetni igyekszik, hogy Anglia Mlb, a lázas adókat a b) alá, pedig a belföldi- és a hárma* saőveteég terméasstesen nem néaik foryneatási adóbat (aa aeHsáti aa rgyedáriia sgykedvtea aa' Igyet de Angliáé a vezetés égska4 le a határvámot, ' -
megmaradni a szakadtáé esőtől, mely 2 ón tele állt el, és sötét is voit, a cajntban iszonyú hőség voli. Aludni sem lehetett mert sok uiasoak ke-vás volt a hely. Rémséges éj volt
öt órakor a gőzhajó horgonyait leiszedték ée I háromnegyed ón alatt Keszthelyre érkezeti a gőzhajó megviselt utasaival kiknél ugyan a rá- ^ mUetnek egyéb következése nem marad mint a nátha de sokáig vissza lógnak emlékezni a ba laton-tOradi kirándulásra.
A kiránduláson sselsű osztálybeliek 2 Iri 60 kr a Il-ik osztálybeliek I írt 90 krt fizettek Ba-laióa-IQredre és tisssa a pigányzeneért szo-mélyeakiat 90 kr. 4
Kiváló tisateletlei: Lmitíü,
Nagy-Kanizsa, vásárnap._
Helyi ujdonságok.
Zala .3,7. szám. (4 .. ItpQ
1891. szeptember M 13 án
-----Hysamfklr. Ra*ch Berta kisesssonyi Kis- [-----UM ■lalwUr klliaUléx A híva.
Kanizsáról e ti6 ltf-án d. u. ft órakor veteti/ol- (tálos 'lap közli, bogy a király a titkos Ianá<v#ai
méltóságot adomán yos'a WttlurU Sándor peaa ügy miniszternek s Szilágyi Dezső igazságUgyai-nissternek.
— Frjrdflni eljegyale. Mikit* nagyherceg az orosz trónörökös jegyet vált Mária gor>g
tárhoz Weiner Vilmos budapesti kereske dő. Áldás Jusérje a axivek e megkötendő 'Irigyét. *
A keiilkel/l Hgjnaailaai, melybe* a megyénk tanuló ifjúsága oly sok reményt
kapoaol, már nagyban épfii, Volt alkalmunk laiai bercegDŐvel. Aa eljegyaéa napját legközelebb bi-at iupo«ánsnak ígérkező épületet, melynek .nem-
csak talapxali munkálatai vannak teljesen befejezve, hanem a földszint falai la állanak már a ha igy halad az épitkezé*. bixtoara vehető. Hogy még- ez ősz folyamán tető alá kerül s legkésőbb a jövő iskolai évvel megnyitható lesz, mit annál I is- inkább remélhetünk, mert Csorba Ferenci, a
vataiosan hlzhirré teszik. E hirt aa a körülmény is megerősíti, bogy mikor a nagyherceg a világ körűi teü utazásából hazatért fogadására a cári családon kívül, Mária hercegnő ia megjelent. A herceg prlaáxi hely i>etólte«e
közoktatási miniszter kiköídötte a mull héten j irAnl [öbb iéit ,a,6,«atóat bll,uok • volt Keszthelyen, hol az illetékes körökkel a fö- j sunk, ezek közül fel vkn emtitve. mint primá« gymnasiuut- kérdésében végleges megállapodásra I jelölt Hulassy szombathelyi püspök ist kinek jutott a kormány képviseletében. nővére a napokban kővetkező levelet mtéxU
tmTaflffJKttP aU nagyaxombati érseki tőgymnastumi igazgató-
set az 18V1—92. ovi iskolai évet október 1-én .. BJ , . .
kezdi meg, a beíratások október 1-től 8 dikáig tartanak, a ielvéleli pót- és javító vizsgákra pe
iig hatodikáig lebet jelentkezni, *r ünnepélyes ítlWift
Jához: mA mi MUfilmmik primd**d n$Jó kimtpttUtJ.tit illeti, hutúrozvitun mi mondhatom, kogg cmI- kvmkittéúi^k
mdr aláirt* tolna Mtg4m k**+t<:zc*it, akkvr m«Um»rtrt tfSSB mtalcirdrttrH£ ry7>ki cajj***^ tlftpjwljmr* j
— Aa IdilJArás. Szeptember hónap ugyancsak kitett magáért, mintha csak ki akarta volna gúnyolni juiiua és augusztust, a nyár e két matador hónapját, oly forró napokat mutáiott fal, bogy valóban kánikulai bőséggel kellett megküx-denünk. Volt oly nap, mélyen a hévmérö 30° kot mutatoM, a a legkisebb meleg is 16 7i* volt. Terméaxetes, hogy ily lorró, tartós idő nem mul-hatott el vihar nélkül, mely bp ia kovetkeaett • hó 6-án este, szél, villámlás, dörgés s zápor esső alakjában jelentkezett s tartott egésa éjfél, mF nek következménye lelt a lég meghűlése; de ex is* csak i& óráig volt érezhető e hó 8 án már ismét verőfényes augusztusi napunk Volt s tart máig is, midőn e sorokat imik-^ A/ meteorológiái jóslat, tartós meleget jeleífliüvös éjjelekkel,
— Nieiaéljl lilr. llibra Frigye* báró, bon-. véd ezredes s as itt államásoxú honvédség exred
párwöööfark. «nt már lapunkbaa^ jílém j|áB 8.4 ^ «fodáaok keide(e y.én
volLAlű^gaiaJáiL^iiéhán^Ji^tig, , ~ lOBSfiOffinli^^ hallga*, , , ,
^áf- weje letette után, - még itt tootott vstcf és pedig I. éves 25 II. éves 26 III évea 36 | kitümutété, a mi Mit Htm WW Jg 'SH
sunkban, hová, a mutt héten megérkezett neje a ^ ven<j^g j ()MZ€ll^n ^ tanintézetben volr| "»9Ur<itiut*álc, kmtdrozott** kijtlmt,**, mm f^ad báróné isr s azonnal megtették egy üt t a bncsu ^^^fj -\tuaMm y J>sák Vtrfno' \f,: dr *étú mSiö*iiu<d rMA&um
U>ogaiáaokat, a*Uw ewagultaftfk, l rtmaitaktj könyvtár' egylet, «. ,üwr<icoü<;- gazdasAgi" egy trk,nt«t< d '
végleg elhagyva Nagy Kanizaát. Ax ezredes báró ^ 4 í)Mlegy|e,t 5. y^ekör. A tanintézet, mely - Horni* pAepilk Ho.u^yba.. Meg-lelüjvixsgalab ügyét e böjö-en intézik el a a] véve-csekély he!fiséggel rendelkwlk I ha", gyászttnnepety B/inhetyé vőtr a rourt héten
jövő liö eísejever Jesz-jiyiijídi|iizvR. A távozó báró | ejanllyj|.H) hogy a tanárok saját szobáikban kényte- a Jankovich grófok szcillős györki Sastelya So-család, ionéi egyenesen Ljvidékre megy, a hol lenek éihfilye^ u l^ratonumak^ és gfüjtemény: mQffymaayaban a midöa b, lUrmg
állaBtroau taitouuum fug. A iárw wzUUu |áft még 'fl a hM00P<tBÜ intézetek egyik legki- roly veszprémi püspök, ténye* egyházi segédletével részvéte kíséri a tátrwó báró családot, mely itt ?alóbbtk«. A három évnek külön küíou elég va j »eoteIte Tel a mu.t év őszén elhunyt anya grólné tydrtoéáaa alatt kivéttMkW. bgla a yároa la- m tanlermtí vlul< H a hallgatóaág rendelkezésre j amiékére a gyászoló cimad által aa öai kastély kfcaak rtssiaJei^^pnnöOisál. lieuHrrO^ féTranek, a lermi^elrajz,., természettanig gaxda- sxáxadoa parkjában emeltetett diawa airkapolnat. aJiáró család irántaiorosa^b kapci*olatnál logva h^r 6gván.. éH növénytant gyűjtemények', me-U püspök előző nap délután megtekintene a
tettős lagaszkodasxal viseltettünk, logadja a tá.|, . Hy.fM ^ a ................... nrr,fírt(U>öiki teniplumut, ■ tiépUkülftt aa Af^i^
foxu pát Mivelyw Udvi,ilélUnasszerencaeaiva-rndvóoyek és ásvánvok Qagy ,iiennyi«égbeir láuMöseef fómernók tervei után épütt uj kápolnát natunkát, az ég vezérelje »épteike» . hatók. Van az intézetuek gazdasága összesen 329i«nely renasszaince stílben tartva, kereaztalakban
Knalcahtt KAWuíli.^megyei tanfelügyelő j hoIdoDf 8,ö|öbirtoka, intézeti kert, kísérleti telke magas kopulájával a százados park egyik kima-
la kultur kertje, méliészete^ setyemteuyésztéee, ^dombián eme ?a, valótian TeSEőTkepeí nyuiT. vetőmag vizsgáló állomása, vegykiaérleti aliömá- A felszentelési ünnepély e hó 4-én re^ge1, fél 10 sa. A tanintézetet egy igazgató vezeti, ki mellett j órakor kezdődött, A lőpapot a kapJlna osalop-9 szaktanár, egy pénztáros,-egy vegytani segéd és! csarnokában fogadta a házi gazda : id. Jankó-egy ösztöndíja* segéd á-t. I vicb László gróf, belső titkos tanácsoa és klasz-
- — A kulbe esett. E hó 4in Pákán az Iszikus latinsággal beszedet intezstt huzak. A uradalmi gulyás fiat, ki epilepsziszben szenvedj gu^pok meghatottan hálgatta az ősz tőur lelkea
dett, egy forrás kulhaa ase^tufladva___találtak.
Mire észrevették háiva voTt..
— Bele«el. E bó 8 áti Ki$-Sziyet községének megvadult bikája a község kanászát ánny-nyira öaszedöfte, hogy most súlyos betegen lekszik.
ki hosszabb ideig édes anyja látogatása szempont jából Sátor-Alja Ujbelyen idözOit; vii<szaléri álío-mására Ztla-EgemeKre s miut tudjuk a legközelebbi időben, a varosunkban szervezendő polgári leányiskola Ügyében Nagy-Kanizsára jön. bogy itt az illetékes körökkel a még lüggöben lévő uéhány kérdést véglegesen tmegoldván, a polgári leányiskola létesítése megkezdhető leg)en. Hemélnünk lehet, hogy ez irtfríW ^tt kolai év folyamában axervezve s megnyitva leas.
— VÁronunk k6aegf«aaé|{ftgye trindig kiváló gondoskodásunk tárgyát képezte s képezi és é gondoskodástól vezettetve soha sem mulasztottunk el egy alkalmat sem, reá mutatni az oly dologra, melyek a város közegészségügyét veszé-lyextetik; ezek kóxOtt el*ö Uélyon ah a város küs-. _tisxtasíigs! már több iabeu szolaltunk fel a város
— Meghaltak Kagy-KanissAii. Ilurváth Rosi m«g-halt-fsgpt. 4-éa 2 évw. <*aiod<r KátmAg A 1 lióttntpfw, KLo*
hmly Fpranr 5. 85 grw___KiMMfft' Károly 5. 15 éves
Hsfjr Tsria Ö. D küompo* koriUi-

tántartasát _mel.yet fgy pty íutefíjgens vftfí>P| min* i N. Kanizsa, méltán megkíván, ex alkalommal ismét
"miBsast
■!?!^ iinirhtHl| a ti trfrj n ||f>l||[rr|1Trtn1^..-1^,-A «ai
aivaioiagaz illetékes körök tigyelmét arra akarjuk t , A
felhívni, hogy a varos köxpont jaban, hol á legtöbb ka- ^adságot nem ismerő egymásutánban jele ________________
ülludto aliáiny a leglátogatottabb helvé a>áros Blk mwt Whadur nnndenhot, hot OüTgfa- jD0gné Kary bir6néli hogy megtekintse az általa oak, a jfthla e» kocsiút Hozott, elvonuló melye-1 korlatot tart a hadserég; elösxőr Galgóeon volt,]ott múlt évben telal itotr és apáuák te ügyelete-dés nap nap után telte van sxeaiéf'fel^a keres hol a legnagyobb fénnyel és pompával Jogadták alatt, nagy áldozatiat fentartott díszes óvodát kédéaekböl kiszórt papír és egyébb hulladékok- L kiráiyt ki w alkalommal először volt Nyitra- • ugyancsik a grófné áldó
kai. lm esvréstrA* kel temet len uifni tnria«al L ... ' .
szavait és • retnek tattps^gg*' köszönte meg a jókivánatot. A szertartás másfél óránál tovább tartott, azután ugy a papság, mint a gyászoló csatád vendégéi kocsikon távoztak a györki templomboa, hot a megboldogul grólnénak ideiglenesen a szentély kriptájában elhelyezett koporsója már a templom fóbajójában voit ravatalon gazdag -virágsátor alatt. A (Őp tp heszenteite it* a koporsót s gyaiug kiaene azT a kt)z»égen végig az újonnan emelt kápolna sírboltjába, azutan miséi szolgáltatott a mar (el»*entett uitároo és buzgó imát mondott a megboldogult grófné lelki üdvéért. Ax ünnepélyesség kösal délutáni ket óráig tartott,'mire a !őpap az egybegyűlt papság tisíielgéeát fogadta. Ebed utáu a püspök id. és itj. Jaukovich Lász!ó groíok kis éret ében Leogyel-tótiba hajtatott és leikaresta grói Zichy Ü. Ja-
egyrészről kellemetlen szagot terjesztL 1 . .___ Li .. , 4. , . , ..
diaxtelenné teszi ai utcákat, JólbMi e hó 11. rendes vonattal indult
kai, mt
más réséről _ _______
lesz, ha ez iránt intéakednek ajökj akiket ** Kákos, Cegléd, Sxolnol, Kmlozsváron át illet. Besztercére ment, Kolossvárra 12-én reggel ér-
— A Ml kaiéuláiok. ^ helyben alloma- j Nézett meg, innét külön vonattal ment Besíter-
zat kézségéből reszt aurait nagy templomot a az esteli órákban tért vissza a sxöllöe-gyórki kastélyba következő napon délelőtt tartatott as engesztelő szent mise a györki fótempto-nbaa.
— A falu rossza. Madár István merenyei
aoaó kstona-ág - mint már említve volt topyH^ lml a RyAkorlatoknál jelen lesz a e hó 15. ^os Deatok József laktársát, e hó 10 é« meg ban, — e hó elsejétől a megerősített ssesslóel- m! , * . . .. . , m ^ lőtte, lMuUek rossz hírben álló fiatal ember ki
jakban gyakorlatokat tartott, a e hó 15 én lódul | Apamaara, in. iövis, #rau erintesevei lemes- Med;r nejéfc
is de máaokat-is minden alkalom
el innét* Péesre, hogy az ottani dandár gyekor- várra utazik. t kor sértegetett. A falu rossza most étetveeaélyea
Istokbsncrészt vegyen. 1 — A király aaasemy uj kaalétym. Ér- sebében fekszik, a tettest a járisbirósághoz hoa-
— A kis kanizsai peatakaatleaég Uük ö Fileég* Korlu sa ige- ták V Kaatggárar
iébb kis*kanizsai - bknetot eit 1 pIRászt vettük, lén gyönyörű kastélyt épített, melybe most kőt-1 — Amazon kare. tralaafa|pkoa M* hogy aa Illető postakexelö a lakosoktól, kik a tűzik be -A kastély neve: Ackilhion. A palota György a aógo^aaaaonyával ösaaeveeaett a bá< katonaságoáí lévő fiaik számára egy két lórin- portikusa elé egy berlini szobrász a seoesült tor asszony ea alkalommal bicakát aaort mel> tol küldenek el poete utánvéttel, mely kellőleg Achilea hatalmas szobrát kéeaitette a a homlok- lébe ellenségének a sertés súlyos, tettes ellen meg van bélyegezve, — néhány krejcár díjat 1 taton is as Aehültian ssÓ olvaaható, valamint a megindították a viaagálatott. szokott veoel. Hogy mily címen történik ex, iel kasiély mtndeo bútordarabján fs. A kastély görögj —• A kegyea-taaltéread tartományi tő-nem tudjuk fogai, mert e postahivatal • bélyeg | sülben épült egy 80 eaer négysaögméter területü nőkévé ea évi juliu* J3 áa Litmy Imre kegyes-illetéken ktvül semmi eeniü dijssedésére nincs I olaj és eiprua'iget kősepén. As egéea kastélyban jogoettva. Óhajtanánk, bogy a negy kanizsai posta t Királyné fog lakni, oe hozzá van épitve egy föeők ur bele tekintsen ebbe ea üaelmekbe s kieebb épülete cselédééi réasére. A kastély kő-egy kiesé Mvilágositaná a posta keselőt erről, sépső résae háromemeletes a hatalmas terráss hogy mit esabed s alt nem szabad tenni a posta jván előtte. Osssesen 88 seoba van a kastélyban hivatalnoknak Al poetelön&k ur ismert erélyes*te melyek mindegyikét pempéjl etilben készítet-séfétől taton várjuk e felesólelásnok ered- ték el'ée rendestek be. A berendeaés maga e •ényét. I királyné utgtiiiaee ée taléee esertnt tortént.
rendi tagot, — ki eddig a * Veszprémi Közlöny* szerkesztője volt, választotta meg. A saerkesxiő most megvált e laptól, a annak homlokán veez bueeut otvasóitól, barátaitól, munkatársai- e laptanaitól. Vezérelje a gondviselés U| díszes állásában. A * Veszprémi Közlönyt« ezentúl: Mt-tí$$i Polykarp, Srktrtr István ás Túlctárif Pe-renet ezerkeatik. '
Nagy'K&nizsa, vasárnap.
Zala 37 szám. (6. lap.)
1891. aicptemhef hó 13-áu,
— üilfée Ai alkalomból, hogy a király ai Erlődi grófok galgóci várában időxött az ómí hadgyakorlatok alatt felemlítjük Galgócvár törtenetét, rövid kivonatban. A galóci Tár ere-dili Óai idökra tehető. A Bontani várat caak e itáaad elején építette tel Eritikty Jóxseí ""gró1. Csakhogy ennek a helyén egy másik Őrségi Wr aJÍott, melynek építése enateodejét nem tudja senki. Qalgóc vára a krónikák sserint állott már a magyarok bejövetele idején, a mikor e helyet Lehel vesér ssállotta mefr.-A-vár urai közül a l*aneve*eteseebben a hatalmas Ujláki herceg, a fkutsák) meg a Forgdchok nádori és legvégül frdötiy r.emaataége. Midőn itt laktak ax oraság nádorai, nem egyaxer orsaágos fontosságú ta-nácskoiásuk sainhelye volt a vár. Ilyen volt a többi köiött at l(Jl8-iki értekeikkt, midőn de cember elején Korgach Zsigmondi nádorhoz seregietek a főurak, haxa ja^ácÉL^anáoskoxni. A múlt sxáaadbán a palóci vár aláhar^aHott. Korgách Simon volt as utolsó birtokosa a galgöci várnak a Forgáchok kőiül mert mikor ő a kuru-eokhox áUti -minden birtokát eiknbo*ta; a ttok us. Lsktalanná lett a vár, talai nniladoxni kexdtok. Egy másad multán .azonban Erdudy Józ*at llru-nticFŐl iílüöílÖatHI ide s felépítette roskadoxó tatát, -r (ialgóc vára most máeodtsor látta talai kősóit a magyar k>r.Uyt t^ J<ben 1. Ferenc Volt 1 várurak vendege.
— Nalgetvár iftnnepe. Zrínyi Mik'ó*, a sziget vári hő* halálának év fordulóját - ehó tfáTr kegyelettel ünnepelte meg Hogetvár éi vidéké-nSfc haialhti~fcósCni»égf» K«t» 8 tó 3uíü< ax ttasses hrt rángok, a várfokáról mozsarak durrogtak, megharsant a tUkó^y-induló, a városi kivilágították, majd a dalepyesttiet a lŐléretiáU enekelte a Hlmuust, mire Duhaj Ödön szigetvári ügyvéd a frissen koasoruioti Zrinyi-stob »r előtt lelke* hflfifcMai "tartott—A-
— KalaU«-Fttrad fürdőjének látogatottsága ex évben sokkal nagyabb volt mint as előaő évekbea. Osaxesen 1509 fürdővendége volt a sxép magyar tőrdőnek, ezek kósUl ax őszi napokban még 125 -vendég él vsai a vidég jó levegőjét s basanálja a fUrdot Balaton-Füreden. E nagy .látogatottság most epüU két bs|ó rendes köziekfedésében találja főleg megfejtéséi.
— Talált tataiatok. A Csp-gysrmatban levő Zimbabye váróéban Bent angol régiségtanár egy fémrár templomot talált, melynek belsejében rendkívüli öecscsel bíró régiségeket fedezett löl, melyeket Anglia Rlámárs megvásárolt. Többek kóst egy zöld és kék emattot diaxiiett oltár bir kiváltó becscsel. Egy tayence-eleiánlot. is találtak mely azonban a friss levegő beindulásakor p*rá lett. — Kovno orosz város mellett ax ornxágut mentén egy német rend lovagiának teljesen föl páncélozott csontvázára akadtak,, -a ki vatósxinü*eg a litivánok elleni harcokban esett el. A lelett a 13-ik századból való.
storongn—néptömeg néma csendben hallgatta a s<ón»kot, de midőn ax önfeláldozó ' hazaszeretét pé'dáinak (elsorolásánál a tömeg sxünni nem akaró élienxésbe tört .. —»,... aLB JtLJL Wd -vögexlével-H-daien^lllel I°iW.llkflltaUlUl UtAa * ^ ,sroB,F* a Szózatot, mire a' közönség szétoszlott, egy nagy része pedig ai olvasó-egyesü etbe ment, hol ex
—91 lérf- latt dr. Rosa életbafxShaui üreg-ner gyógyszertárában Prágában valódi és mindenül t ismert, htti-aserrf, V fcfváló hatáaa rgyo^ mor es altesii bántalmak mindén eaetében esv közölni est Naponként szaporodnak a hála* és elfcmerg iritqtr. Iff. Kosa eitibülisaiiu kapható ax összes gyógyszertárakban ax osztrák-magyar monarchiában.
niKiliiti n£.
Aa oroszországi lapok telve vannak fJünehertj Zsófia öngy i Ikoaságával,~ki—mint * iribitiit* üzelmek egyik legjelentékenyebb tagja éveken keresztül rémületben tartotta Oroszországot, s közelébb elfogatván a sclilússelburgi vár fold alatti tfimliiréhi záratott, hnl Trngjilknn trft — As esetről, mely egész Európa sajtóját—berl járta most, következőket Írhatunk :
Ismert dolog az, hogy //. Sándor császár
alkalomból táncvigalmai rendellek. Máanap 7-en a belvárosi plébánis-templomban gyásziuina volt, mely alatt a dalegyesület énekeit. Ezt hazafias egy háti. szónoklat követte. — Lélekemelő volt ax egésx ssigetvári emlékünnep.
IC/elv hibában levOk tanítása Aradon ea évi aaeptamber hó 15 én, ortkojthonicju-intijti nyílik meg beszed Mi fogyatékosok számára, felvétetnek ^jdátífrmik, hebegók. selypitők, to
toruult
A merénylőket, az örökö itélt ÍÜI
kényszermunkára
Irodalom és művéwt.
Lapunk a revstábaa limerfeleM ml< vak* lapunk klaáéjáaál, Plsekel ittlép kéayvárat Asletébea msgreadelkstlk.
. — .Köllesményak* összeállította: Pólcmr
Árpád, ciarael egy 72 lapra törjed* ffcatat vettünk Polcner úrtól, kinek verseit olvasóina lapunkból--iá iamerík. Aa igaaáa díszes küllap-pal bíró s vastag velin papírra a legjobb olraa-nató betűkkel nyomott költemény kötet Enyd Adolf könyvnyomdai műmtésetébői került ki Saegedről s a gyönyörű címlapot TótA-Molndr J. rajzolta, mig Polcner a szellemi ö«aaeáJútie-nál foglalkozott Különböző költőktől közöl a kötet tíz költeményt, /lerkt Mihály . veraeiből egybegyűjtve találunk szintén 10 löltesaéüyt, ezt követi három tréfás vers, majd végtU Pök* ner Árpádtól olvasunk t> kisebb nagyobb ver* set A mu, melynek Ar* ninca kinyoailatvm kap* ható a szerzőnél Szegedek^vagy lapaak kiitdÓ|á utján, melegen ajánljuk olvasóink ágyelatébe, kÜlöBfísen minf név- vagy szuTetés "napi vagy más alkalomra haaináiható emléket A csinoa kötetből itt kiultink-agy -rövid veraet matatvá'
nyal .... - .......' '■■ "—--
Sírt nékem, ha én ia egykor maghalok
Art w^fcrm, An Mis ryf^f tujtlWlJr. „ ^ . Trny** kdycn, h»mb*k alatt d*mf*6ij' iímií íiatMjaH $trum Jtit&tt a mati^r, —A mily férjéi t***tn girní oriv aéf£
Sirmm/W tgy f*jJ<>< '-jigfttk. 8; ivjAtúk rn mt hi mryrm^ meptmttt.
____ti/f kotMrté <4ti ujjún aiii .fáfámsÁL
AoU UtMbSl a vryoiw/t* rirthjbúl,
t
S km eljöttük u/hm-n/hm mm/d wfa, ----^ 1
— Taté * ükk&r W/w/ Üssek mtmi*m»,
Hitit n miijén mm rWA ftmm — u»k*»0«m . . .
— A aaellcmsl élvsselekea kivol legtöbb előnyt nynj'ó azépirudatari lapok egyiké a , Ki-pct i 'tahitit Lapok• mely minden axámhoa külön Imelléktakép minden évnegyedre egy-egy regényt
k. kilc K beitédet bár' bir-!, JiUí.ottl
vábbá oly fogyatékos RR ow»ícuct uu wi. , _ zir**, —írsífii- r
iik, d. áállítt m.K«iketUlé« folyUn annak el- ^^ ^ ° ' T L" ^'Í^JFT™ í*
.mtWv.1 fehvegrtvík. valami,,t n>áa kiejtéu tel'M 1>mit mep"ditotUk a bwcot.
lubábau-Mmu v*d4k, gyraoktHigr mint felnfltt f. ""*, . J • , . ,, . ... ,,
egyé.,»k. £»» int^benTb^dbeli "
téka<u.&gl>an mnvodők keikét Mtfe
m i orrní «a taoitói. A. ürvoú kenléalfVP'"'"/ uUl" kovetllwtt, >ma ^ ^ »
K teszflcí mrvMM i ilulibao a tül Mw. M l^ * —«*■?""*»? JTt'
ros állapotaival tuglalkozik. melyek a bti^l-1**. slJ,tkeiul«í« » *
szerveset hetysi mükHit^lnek akadátyli. Míg! ellenben a tanitói kezelés oda íránynl, hogy aj
hibás beszédű megtanulja előbb aa egyes ssó*! _ ___
—-^^"iiután aszótfígotnak ^
tftvnlÁat hane | vágányaiból
hangok helye* kiejtését, atután a siókká vgló kapcsoláaát. a helyes tagolást^ hang snlyoxáat etb. A keaelés időtartama a fogyat é koeság külüflbfcó foka aierint 8 -1Ö hónapig teljed. Siegénysorenak esetleg teHeeen iugvenea keaeléaben részesíttetnek. Szégyenlősük aülön órákat kaphatnak. Ax intését Arad az. kir. város iakolaasékéuek kösvétlen felügyelete alatt áll Megkeresések ily ősim alatt intésendök : „Aradi arthonhonicua-intését igasgaUieága, Rá kóoiy-otea ti. as.* Iráabeli (udakosólásokra caak as esetben adatik válass, hs ahhos egy öt* kr^jeiros levélbélyeg csatoltatik.
— Párbaj aa aaalrák klMSSi aalati Hersgssásoa a ataU eaüiÖrtAáön eaie egyÜM aiu látott as ottani |i
viselője a megyei kaaxínó veudéglőiában — - H H . ,:»4 .. . tön asztalnál, felél falé iWrssá csah ssámaP ** kom^
xáso foffslmssó-gyskornok néhány provokáló as6 «^ ^ ftej^ff®
ulán a (iotterhalfét akarta huiatni a cigányokkal. * rendőraé, ^s fx üsletben Azt mojtd. Knt a másik assUln|l ülő Vm tiéxafogalmsaó^.^iy vu-gá^tfo^amánhiheUtlen kin-hevesen kikelt DemArc.sk ellen MM Aladár P^f f1, 11íff?1'
Heltmann asszony kivételével, kivégezték, ad. úgyhogy e lap előüsetői egy évfolyam tar* Ai a körülmény pedig, hogy a nihilisták név- tama alatt néyy külön bekülthetö rtginyhe* jut-jegyzékei és tervei a rendőrség kezébe kerültek, \nak tdjcsen Ez már egymaga ia olyelöay
végveszélylyel tenyeaette az egész pártott. o»ely a .Képea Családi Lapokat4 valamennyi A nagy nihilista hadjárat végétért. I«orís-1szépirodalmi hetilap kosött a lifljutsnjrnssahná Mefikuv ellen merényletet "lövetlek" eT, íteszi Szellemi tartalma meg éppen kifogástalan.
Mirskit s néhány árulót még legyilkoltak, de Közleményei minden tekiutettben kielégítik a a cári kormány tömeges kivégzésekkel felelt és j közönség igényeit, Legutóbb megjelent 37-ik a ssent Oroszországban csend lett I száma .is igazolja ezen sllitast Tartalma ép oly
változtatoa, mint gyönyörködhető. Van benne egy nagyérdekü cikk as ókor híres öngyilkosairól Vánaij $ájtd< r1ői. Figyelmet érdekű egy* Ksnluvsiki, a hirs« varsói bé | másik kósnnssnn cikk is a ptttyttyik okairol
itsépiradalmi részről nem is ssólva mely mindig válogatott és élveaetea. A negyedik negyed közeledtével a legmelegebben ajánljak minden* tfaHná- j kinek a nKépes Cmládi La^»kk\ Kiadóhivatal va- j Budapest V. nagy-korona utca 20 szám. E16&-
sntt katasstrAfs,---lietéei ár: egéflr-#fv»-4 4rty tél -évre 3 frt, na-
Vasuti szerencsétlenségnek mondták ugyan, gyed évre l frt 50 kr. Mutatvány számok bárdé Oroszországban mindenki tutija, hogy az ud- kinek ingyen küldetnek, vart vonatút ejry felrobbant akna döntötte ki | ~ —- aeaeatf, Ayghrhf Károlytól francia
isi jelent meg a •Harmouia" senemü-kereske*
Kzekhez járult még H^levszktnek t'árisban j désében. Masset híres .Ninon* jára van irva s történt Telövetése és a sürichi bombapróba. sserenádnak komponálva, songora-kisérettel. A Mindeme mosgalmaknak Oümkery Zsótia volt francia versek konynyed hangját a sene is tük
jrozteti-s a dal bizonyára gyorsan oépssarüvé
a feje. Személyes buzgalom, merészség és ravasz aág tekintetében senki sem tett tnl rajta. A rendőrség tudta, hogy folyton útban van Pária és Pétervár között arcképe megvolt a hi [ válalnokok kesében, de síért nem tudták elfogni Hol egy deák. hol egy parass'asesony jelmesében, néha mint türsstisst máskor mint pópa lépte át a határt. Pedig akkorában~még cenk hussonkét éves volt.
s nyomaso,
Péasügyi aiámgyakornok-jelótl akkor a
Vaaaék ^^éit vallott volna. Később a schlüsselbargi
üataiibi lépeti * sértegetni keadU Vssst Kg J**iakaail azzal teleli, bogt s sértegetőt arculütötte. Kkksl ^rköi tbmioeeibea gyilkos levetf
SS! SoSmS^S sör1"* : s Maii K—
Iteuk. a W má.aap meg is történt. ÖW ffiL 7 % OTSiíií Z* fl^SÖRÍ P^molys báromssor cutőrtoköt mondott: Vassl^1^ Ml 5® WiW mnlt kit pyó^a néhány lépésoylrf sdvttett el Rkksttdl " »gy aa ártatlan „UoUsirfcalte* nearáesttt vérbe 11
ka, tompa ollóval megfftte magát.
tog válni a szalonokban Ara I frt tarka címlapja budapesti termék.
- Dürer leír lek Dürernek, a letűnt szá-zadok nagy résmetssőjéaek örök becsű mfivéí csak nagy ritkán találhatók, s valahányssor egy-egy müvét téllelik, a művész tilig csodálatát kelti tel; ily általánsa feltűnést kai tett most ismét egy Dürer-féle feltalált rézmetszet, fel a mely a 16-ik
Ht« eatttofUHNm Mr^arn,^- ,ülel?t jbMatJlMMÚ^A Zwikaaban fedeztek
)énxiigyigazgatiWáf néhány tlsxt- (^roasTomban, mig sstán egy apró feledékeny- század elmétől való i kaszinó Tndéglőjéban két köJ^ tönk.wtette. ^gysssr egy péUrván üzlet-
> — TámelMtalyaas. HechniU Jóssef táncmester, ki évek óta meglátogatja vároenakat, ismét megérkesett N Kanixaara hol asAvany Ssarvaa szálloda nagytermében egy hat heti tánc tantol yamot nyit meg éa pedig tanítani fogja : aa aestetikai testgyakorlatban: a test aaabálysaa-rü mozgását és taglejtését; as illemtanban i. asalonsserü mozgást a társadalomban ; a tánc-
ea nemzeti táncokat Beiratások volt oroas-lánssáltoda 10 sa. i. easkosöltetnek, d. a. U—1% éa d. n. 3—6 óra köst.
1
Nagy-Kaniisa, vasárnap.
Zala 37. szára. (6, lap.)
Ki
CS-AJRISrOKL F/<#«ft emlékeiéi.
HangtalaH kitsify Mr,
Böknöm ringalija-; — Csörgedező csermely, Suttogó /a lombja. —
Iliim uámyu lepkék,
Játszi gyünnek érek, — Fényes királynői ' Szép tündér műiknek.
A kakukkon lali óra éjiéi ulán egy órát üt, •időn ai ajtó kinyilik » egy dallá* parassf le lény lép a nobába. Nxetnei vadul forognak, ru
1891. szeptember hő 13-án.
néhány ezer móterraSía eaupa vágonérut lo krajcár, s'fft egye* esetekben 16 krajcárral <4 ceóbban. Más gabonsnemekben nea volt for
- hájtcsnpa »!*,---Imasan Maeledik ■* alvé galea, at trány ér «* ántk változatlanok.
Te boldog gyermekkor
Aranyos világa ! Hej, bt rigen ütlek, . » Kereslek, Hiába !~ . .
Mért hogy ugy eltünil:
Vissza nem jössz többi . 5 áldhat az ember vagy Sirathat örökké ...
Én it megsiratlak
Rüja (élé * leírássá nthéc álmából, — Eriil megcsaltál F" -hallalMi'k tompa liaiiKi*. Te vagy Jóui ? I kiáli* a paraiztnő he'y^röl felugorva * ijedezve tekinlell a legény duli arcában. r
„Leány megcsaltál": ismétli a* még egyx*er, »ny*m a szemtanúja volt midőn a tóparton Széné* Ferkével ölelkeztél, én ezéri megöllek :
Erzsi félelni* akart, de nem voll ideje kedvese hirtelen kén rántott ki 8ve mellől, s markolatig dötte a Icán; mi.élte. — A frtfCsémő pél a bölcsőben mosolygott. Tan az angyalokkal be-*iél>, kik egy boldog anyáról meséllek neki, kii nemsok ár* & m követni fog oda, a
£ i
&
Sínesen annyi szita A mezük füvének, — Mint könnyeim udma . ~ r
Mikor benned illem, ______. '-
Lelkem-madár-szárnyon Csapongta a liget . . ; Most már alig járom.
3 földnek göröngyét . . .
Megszegtük a szárnytik — Mint a fáradt madár, - Mir 'tik altnf jármok --
S ha fel. is röppennek Föltlön fölül néha: Hej nem ugy.mjid egykor! Járásuk nly léha^J
Mint a bérei sasnak, 11a rihar megtépte Ilyen megtépett sas .-I; én lelkem -kéj* . . .
Mert a férfi, hej, már
-Xm tr jdttzt gyei'iHik; . ■ " A kit hogy ha anyja A jobbjával cert meg :
Baljában ott- voll- az—
Engesztelő áldás , . ••
S ajkán béke csíkja —_ _ . . . Htj a férfi kor más! ..
J. Herke Mihály.
hol minden
izebb é* jobb, abol csak boldogság lakozik, * hol as emberek igszén aseraii.lt egymást.
Az öreg Kele Jénos a lefolyt véres jelenei alall megkévüllen állt a* ablak előli. Látia, uiini lu-lotl el a gyilkos Véghez vili létle után, kiállani akarl, de nem birt, a vér szinte meghűli ereiben
Jő ideig-lsriotf, mig msgáhox tért. lieme
H a t á r i d fl-fl a I e t ma gyenge volt ■ ala-csonyabb angol és francia gabonaárak miatt lanyha irányt követett. —
— A (*b»a*Asi*irll. A* irányzat váltó zatlanuljtnyha, minek folytán a kereslet gyér kínálat középszerU. Az árak a hét folyamán 40 - 50 krral csökkentek. Hetivásáraink eléggé látogatottak, Piaci áraink: buza"D 50-60,- rozs 9.20-40, «ab 540--60, árpa'(? 25. 7.26(eher bab
Szerkesztői üzenetek.
Iti7 I* ■ Ifiil Ziainl Misi láthass isassd-flT"
használtak; Jövőbe* la kérjük, a lapot elküldjük a, jelzett cím alatt-
168 L«va| Kiolvassak aztán határosiak sorsa faluit, Kérjük azonban saomélyes látogatását déli 11—1, vsfy esti 6—7 éra kóadtt . mefebeszélétí végett,
liüt I. Ka. Most fölette elvagyunk halmozva kii tétnél nyekkel; azért * legújabbal küldött kitiléw egyelőre késni fog, de nzért jSa. Prtíaa nincs a> aaataléákbaa? —170 H. a. A „{.'óraiban-' seai sseaélys*. son tárgyilagos sértés nincs s rtodálkosnak ások érzékenykmlésén, kik a ,; csevegésiben saját sseaélyíiket végy téayeikti látják ak-
FtUlős sztrktsttá>-€«. Palotai ikon.
szobába, letérdepeli a meggyi1koll leány mel ^^ ^jh,. Aí
kinek sebéből patakiöll vér, ráőmölve sxéj|li őr , álltait fogadja an mosolylyal, másra nem érdeme* aa. ruhájára. Hosszán nézle a ballolall szemei en 171 fltojprwa; Msgjott, el fogjuk olvaanl, türel
valiami ijesztő fény lobogott. T«k'ntele^ «ég "",'rí aiU.ar^l.kM álui.b.. kér/sk, kaid.m^v.i mindig alvó osecsémőre esett, -bölcsőjéből ktra- kst ngy adni postára, hogy azokat legkésőbb minden héten gadia, s a falu felé szalad vele a hogy mankói]szerdán megkaphassuk. engedték '. . .
Més reggel" a község bánt elölt ájulian talár iák az éjjeli őri. Ruhája véres volt mellelló kis figyermek feküdi ■— mosolyogva — halva, —
ugyanakkor jentelték a bírónak, hogy Kerekes. . . ..... ._______________ . .... .
—-—... | | i—rr—r .-t--I A hamisított SfclyemnatWetet fglismorhotjUk. ka a
E«»l meggyilkolva fekszik vérében. . j-bö^mi cry ki. darabkát .bptünk, mi álul » l.a»Wtá«
Al öreg Ke ól bevitték a község házába S ad- Sioiml kltttnlk'. A valédl wlytm agyanis a meggyújtás *Ua dig minták ecetes vízzel mig magához lérl. Aa ózonnal ősszoaugorodlk, gyónta elég s alig hagy maga után alatt megérkezett az ebeiről érleaiteit szolgabíró
Nyiittér*)
Is. E so sorban az éjjeli őri szándékozta kihall gami, de az őreg'a Hzolgabiró kérdéseire össze dem I ggö feleiéieket adott, melyekből csak a gyilkos ést Erzsi szavukul leheie megérteni; szemeit tétova járatta ide s lova — megfirOlf. A kis helységben roppantul lel voltak izgatva kedélyek, lakosság az éjjeli Őrt, mint a ki n gyilkosságot eikoveite, akarta kóveani, » caakia a szolgabíró erélyes lellépése meniette őt meg a biztos haláltól; megmagyarázván a nép nek, hogy Ixteu iiélt már a bűnös felen, az öreg Kele megírülji__ íme, hogy tévedi az emberi ígazságszolgállalás! Ét a gyilkos ? . . , Ful a világba el a llakony felé, hol a százados Ifilgyek árnyakat vetnek a-bűn emberére ( El logja-e érni az igazság sújtó karfa a valodt bönőst, "ki mondja lnég?t? ~
kevés hamut merynek egi'szén világgá barna Slilló - Iiauilsllutl Mlyém fxoif megfynjtáH nlán .luiai ég (mert a szálak ijgymásntán égnek> s ép'w után nőtétbarna aok hamnt hiigy, mely aznnban aem. zsugorodik öiísáe; mint a valódi m|yeiué, hanem darabos less. Ha a valódi selyem hamuját ousedŐrssAljUk jmrrá jesz, mig u huiiiisitott n«m A Nene* bers Í& (£. ás k. gyárraktár iíürlch-bén) kiváaatrt kaid mindenkinek valódi selyem mintákat •'•« szállít selyem és niás aaóvetet egész végekbea is vám- és postadljinanteae*. £ere-Ufbl'e StMyeha 10 fri'ös hrtycy I''ii/inzlamió. 774
IT éjjeli őr.
Borús októberi éj voll, csípős éjszaki szél süvöltött a kopasz fák kttzött. As öreg Balaton magas lajiékozo hullámokat' vetett; a máskor oly szelíd magyar lenger háborgott, mintha medréből minduntalan ki akarna törni. A part menlén
. tekvő kia laln Infrtriyi'.rájft titan«gyai ntfttt, i«
öreg Kele János a lalu ejieli őre vontatod bangón kiáltotta el az órát,A mankóin bicegve a Balaton fele tartott SokáiMilt a tópartján.-Sze^ mei a messzeségbe bámulta\ s Ián visxaidézie emlékébe ama «!é|i napomi, a mid n a verőléoyes .Olaszországban riarcolt királyáért és hazájáért, mig Cuslozzánál egyik lábát el nem lőtték. 8 mily gunyo'ódó a sors, azjgykorr^el-ceg hussar, kinek láitára nem egy olasz szépség szive dobbant nagyolt, ki hösiességeéri az ezüst vitézségi érmei kapta, most élete relén ama csekély bérből kényleien megélni melyét terhes éjjeli őri szolgálataiért adnak neki.
Egyszerre mintha a hánykódó hullámok között kis sajkát piilanlauH meg, melyben egy élő lény sőt már képes i* kivenni, egy lobogó ingujju fér-fiu, kit*d a feldühöd! elem «llen. As öreg keresztelt vei magára; „Istenkísértés" mormogja fogai közölt, hálál fordít a háborgó tónak, s lassan egy a falutól három-négyszáz lépésnyi távolságban fekvő házrkó felé tarl. Az ablak előtt megáll és résztvevő (akiittétekei vei a szobába melynek aztán kis lámpácska terjeszt meglelielőa világosságot. A nagy cserépkályhában Iti-iellobog a hamvadó lüs, mintegy küztho az enyészettel, melynek utóvégre mégis áldozatává válig. A kályba melleit, lésári Ksernpillikkal eszményei ssép«ébü parasztnö ül; hullámzó kebelében >em kisebb viíiar látszik dulnl mini a Balatonon. Kiigvallén ilőile alacsony Itölosőbtn lluosénsead sietik édesen, voitftmli az előlié QlŐ anyára am-lékétleloak, *
Milhofer NI.
Közgazdaság.
Vilsss T. Hlrsohler ödtfn nrn*k Helyben.
.Ön ii „Z, K." nyiltterébea liniaám ngy is mint 8asne« Alftédhoa egy nyilatkozatot inlézott, melyre nézve rövid vá-I,'iszom kővetkező.: A mi sngom llereseg Sándort Illet, liitlid aat mit Írtam fontartom, mert én Öntől csupáli sat u ]iéiiitl követelem; -molyíyol H* tatioaik éa melysl, mint tudom, tol-hívásomra ajjizoliú egylatnsk bem adott át, de hallomás szerint ö* odn nfilmreaik, hogy asm adósam, —.tehát eaonnel tlgyetm»BUt«m, liőgy ksaéfin kösótt két aláirt okmánya vaa. mely n turtoaásár.ak fenaállésát igazolja, de élötanakkal i> bisonyitom, hogy It frt 50 krrsl sdüsóm, — A aii illeti Hse-1158 Alfrédhoz intézőit szavait — személyesen nem lévén nxaal ugyanaaonos, azokra Ssmmlt aem váiassolok. A sajtépor meginditáaát s megtiokott nyugalommal vettem tudomásul. Ilsniei Sásdor.
— Budapeall gabouatéiide. A búza üzlet a letolyt héten igen lanyha volt. Mérsékelt, de igen silrg0s kinalat mellet csak néhány malom vásárolt, meg-pedig noha a tulajdonosok engedményekre is hajlandónak mutatkoztak, csak |
•l As felelőséget
* rovatban kődőttskért asm
vállal magára a szerk.
HIRDETÉSEK.
ooooooooooooooooooooonooooooooooooo O Hirdetmény. §
0 A nagy-kanizsai laktanya részvény társaság 1890. évi október lió 19 én 0 tartott rendkívüli közgyűlésében h társaság ügyeinek végelszámolásával 0 megbízott társulati igazgatóság' ezeimel közzé teszi, hogy a társaság ügye-D iiiek véglegombolitáaa immár befejeztetvén a felügyelő bizottság által fát-Q vizsgált és helyben hagyott végszámodás szerint minden tartozás kiegyen Q ütése után it társaság vagyona alaptőkében — a n.-kanizsai kir telek-Q könyvi hatóságnak 1891. évi 3968, sz. alatti végzése alapján 6 részvényre a n.-kaitizai ui. kir. adóhivatalnál .vissza tartott Összegen kívül — 4839 frt 82 krt és nyeremény fejében 3183 frt 28 kr összesen 7978 frt 10 kr tesz ki; melyből a többi 114 részvényre alaptőke címen (á 42 irt 45 krjával) 4839 frt 82 kr éa nz 1890. évi jövedelem; valamint az 1.889: évről még félnem osztott házbérek összegéből minden egyes részvényre — még pedig mind a 120 drbra (26 frt 15 krjával) 3138 frt 2B kr esik.
Felhivatnak tehát a t. részvényesek, hogy ezen részvényeikre esett alap-Jőke én felosztható nyereményt 1891. évi azept. 17-től kezdve a dél-zalai takarékpénztár pénatárnoka mint a társulat volt helyettea gondnokánál elismervény mellett átvenni sziveekedjenek. _____
Kelt N.-Kaniaaán 1891 azept, K-án
A iinKykanlaaal laktanya réeivény tártaság igasgatósága mint fetaaáaoló.
iooooooooooooooooo ooooooooooooooc 0(
8
8 0
8 0
8 o
8
Cséplőgép
Szecskavagó.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.,
•HMMMINIIB
Zala 37. szám, CL kpJ.
IMI. weplewbar M ll-éfi.
Lóh«r# tokiaszok
F*c«ktnd«iö.
Caövea tengeri ciaraló.
Két vasú eke.
Körfűrész
Szecskavágó.
tiRAEPEL HUGÓ
GÉPCYÁROS
HARSHALL SONS 4 C0,pLra
J , Ilit HÜ CY N0XE Y.f KÜLSŐ YÁCZ1-UT 4.6. BUDAPESTEN Y.f KÜLSŐ YÁCZI-UT 46.
(IZELŐTT BROGLZ JÓZIKF-rtLt OTálÜ.
Ajánl legkitűnőbb szerkezetű konkoly választókat (Triéiif) és gabona tisztító rostákat, úgyszintén lepuiabb rendszerű sor oetőg épeket, könnyű fajú kétvasú ekék-, csöves tengeri darálók-, kukoricza morzsolókszecskavágókrépavágókatt továbbá lóhere-toklászoló készüléket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint őrlőmalmok éa malomberendezési gépeket, nevezetesen: gabona tisztítók-(Kurekn)f tarárok, malom trteurtlk, hengerszékek, lísztosztályozó hengerekf felhordók, dara tisztító' gépek és malom vasrészeket; lyukasztott rostalemezek és általában mindennemű gazdasági gépek is eszközöket legolcsóbb árakon és legkedvezőbb fizetési feltételek mellett
Ltez t osztályozó hongar.
J Árjegyzékek bérmentve küldetnek.
Mihwitflsur.
Tisztító rosta.
Góoolaj.
RépavOgó
KLrÁLLAL mindennemű malom felszereléseket bármily erő hajtásra.
Aratogap
Konkoiyozo (Trisui
Cőzmozgrony.
SSBRMZJmotrRK, szerszámok éi eszközök gépészek, kovácsok és lakatosok szántára.
Őrlőmalom.
S aj * . j m u
S <S Z 5 . f Hsi-1 . Ti
i ~ ea $ \ m ii.il cd
S fl • mí^ xa ^ J*
I ott wvé wyiig *
1 r^ ! fi
r - -3 1 ■ " ,5|] i £ | ?
2 T i1 * 1 Mtífl III
8 >Pl — f ■ i ? dilíni 11?
d nő « s r * * *I í h i is
1 fi ■ jí ! á M Kí- 3 " « 5 1! í C « .S2 éS 2 hí 5 "4f s « I Í 6!
Igftg w ** fc 34
Btt^iit &LLJM MMÍ
Sifr^ *Ö-tI 1T" Air IS SÖR pl U J O 5ti ■ iii'
í $£oi1*HHt^illi
■ ff C ^ ^^ * . - Isi! 5 ^ Skji%
* .cs; g s o flLl 1—iuil * 541
I. glg*"! sflu—ff
* í is Llil5 —<JBÍ<
■ * ^a - 3 i i aa« « "i
_^ 5 cT 1 i^l _vmai c^
2 ^^ Ö I r^B I ——— '^ft^*-*—......- —-
IiiUfc^ütifafcitAyAJtjtj^ f
tsJ i jl ,
I ^ | 2Í
^ 2 5 W^M
íS 2 a d r i E tó
« > 3? ^ « %
fcjfer.Ií f UO I
Miig
Ifi 1 •
— </> - w Ijf
1891. szeptember M 13-án.
ff á c s i lótakaró.
w'H»l é
Elismert legjobb hazai gyártmány. Egyedüli gyári raktár Zalamegye részére.
FeiMLtl T©stTrére3czi.él
922 8 5'^-- -- : N-KANIZSA
Korona asálUd* átellraében.
Legalább is 3 pár megvételénél eredeti gyári árak számittatnak
yoaiMtott
/oocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x:
gg Rechnitz József
táncziskolája Nagy-Kanizsán.
A« »Arany 8zarvas« azlllnda nagyterűében
Legjobb liirtt tánciskolámban naponkint felvételnek jelentkező tanú lók é« a modern összes táncokban eddig Utol nem ért módezer nzerint taníttatnak.
Műsor:
ka aesthctlkat leslgyakorlatban a teát szabályszestl mozgását
és taglejtéeeket. . -------------- ---------*■■
-:—Az fllHIIllailban : • xzalonszertl tartást a táraadalomban.
A tállCbuti: a legújabb én legdivatosabb k'Jr, conira ét nemzeti táncokat
Tanítási órák 6 órától 10 óráig este. Kívánatra külön
órákat is adok. Lakásom: volt oroszlány szálloda épUlet 10. szám.
A kik táncolni már tanultak, de nem érzik magukat elég jártasaknak, fél dljjnl vétetnek fel. — Bővebbet Kzouiélyeaeií.
.-'• —-—----------------------------------Tisztelettel
926 3—1 Rechnit* JÓttef táncmítvész
tÓOCXXXXXXXXXXXXXXXXX
MM, l»7l Érdén <i
Ra4>pnl, |«|(. Za» SbNkl.
Z«ék, ÍM*. Miwklnél.
I.-Paltakta, l»7. Araay-éraaa.
U*4n, im Mmklnél.
csík: józsef
raán. í« kir. kjzirAlti; .ulia'Ulm.
első szerémi portland-cement- és vízhatlan mészgyár
HEOC8IJSTS-AJíT. 812 27-90
Kttapnuf I Iroda *« rikMrl Itl IMPFWTKM, V., Itudalf-rak|»arl H.
nJAlitja • t. «|iIIh« éa ^lUhnMtar link, ipftknfai vtllilalok, flildbírUkMok. knaatfl é. %-yliúil .Mlján-áfk, vnIniuliil uwirtlaat (■|iit/íkimiiiiKfij; hí Ugyilm/iln, mJM K;ártaUa;a
tmr f OIT1ZI DC Z IZ VI éa lillitlll I C I I t T awl/ak laludénkvr HJ-U }ó alaM(!<aa aaálllltatjuk - irjafyatkak a >i{<iilul ki.na.tr. ká»aaí«H MfklkUtik.
I'Srfa, IM7. Mraai érrm.
ZaakMMH, lm. r|Tl44hl*7S lMf(4, |im. TriMal. IMt. Kattal érám; Armmj tr»m í tiémm énm. Armmt érmm.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Kaufman Mór, (ezelőtt Székely és (Kaafman) ©
férfi-szabó N.-K&nizsAn. Ebenspanger-féle házban. 5
Van uuraaMém a o. é. kftadnaéget -érfcasitaiii, bogy aa 4ssi éa téli idéayre raktáramat a legRuomabb bel. éa kttltStii kelmékkel duaan felszerelten.
LagelsA randit gyárakkal való fleaaekUtietéaem által aaon keltemea helyzetben vagyok (jín hatintoll tlrm in) oly oloaó árért finom, elagant ruhákat aaállitani, bogy a ti, é. kSaüaaég nálam ledeaie szükségletét t, i. olcsóbban fedezhesse, mint bárhol.
Beosei ■MgmidtléaQkst kérve vagyok ^
f>97 1—a __ teljes tisztelettel
kaufman mór.
Fiaulial Fulop laplulsjdonosuál Nagy Kanizsán, lH'Jl.
9 m ,1
* 90 j
JÍ-JSJ—t—__ 5 ^-fj
cd % § hí \
co í Z (
£L | B C í
§> | 1 t* W
- í —• l g. ^a tt >
Sr^ ■ sd N M C
o i » ír í )
n hS n k. >
-_00—iHt >3-, P 9 {
«r i gs » ^ f > 5. K- 'a c ■ a® >
- - fp ÍI^T Q
25 5 H^n ,1c
ps J O* "-S m I (
G^ í Q 58 Ml ?
5- s 5 S í
rc » Eb f
s T s i *rzl
* ■ ■ r r
0 iLrfiijts 1
- . ~ : -I W * at .
81 W Ü- I
1 wwi r ifl
oi Míis? I • ih i y ; . 01 1/— <
ft^TO í^S1^! m
: Iwii^iiíta
I ' zlf-l»f If E ■ ^ «k"ifv si« C
!*íi"lrí!í8 ^c
ao r!i o>c VImí.E's'ci #5 ti mC
'r éfiíl-í!:" 2-[t- H
II Cr'-t i II trtrlllli ® "í „ lí
11 írlf'^íí- ml
I Hlhi : R vmi
5 KM H*5
4
38. szám.
Nagy-Kanizsa, 1891. szeptember 20-&n.
ÍVÜL évfolyam.
l»irtwitW|: Miljtf'itei SS. ktisii.
M« intiiendi > I»p Melltmi tinin tonitkoió minden kütiaatay.
Birmmtotten lmh> cnak iamer^
thll fof*dKt»k •>.
ZALA
Tulilikai. és veyyea tartalmu^etilap.
imnmu:
YlnrnkU ipílfl M«rM HUf ktaff kralét.
RUŐF17.RTfcíl ÁBAK Kg*a **n .', '. ft írt — ki F4lim 7 . . • i „ 60 „ N«CjW*m , , . . I „ W „
' jtirifiUmk jaMuurott* aMMtik,
Ktiintnk »«■ klkiruak.
XyUttér, patuaar* tar.
A Nagy-Kanizsai- és Oélzalai takarékpénztárak. a Hankegvesttlet, az Ipar- >■* ker<wko». ■ .— "■-''■ l {Ifiimi baafc^ h ri NngykmiiiiHl ;5g^tpgylct-3zi'Wctkozel hivatalos kflzli'myo.whttw. •
X«l|elenlk IMaiyKaniiiiáu hclrnklnt rmjrurr: v»«árn«p.
tamUmM FtarWt Futöl* »ínyt-kurwtaétoMM IIUmM. ■
ad?vakorlatok után.
A iiií iffiBlWtflteinlt mSr Kimutatták a legfőbb hadúr előtt harcképeiuiégtlket a nagy katonai hadgyakorlatokon a viaszatértek állomásaikra, hogy ott kipihenjék a tolta elmúlt hetek fáradalmait,
Megérkezett a mi esredünk is; büszkén lépegettek a derék fiuk a város járdáin, fenn hordott tővel, mint a ki Öntudatában van annak, hogy jól megoldotta feladatát éa a város polgársága űrömmel üdvösölte a hasaiért hadfiakat, kiknek hom
Es a részleges eredménye a befejezett] ~jhsdgyakorlatoknsk; dc~7ifR annáÍ általi* nos, Örvendetes eredménye is, mely nem csupán minket, hanem as egéss magyar hasát érinti; a es ásott körülmény, hogy hadaei egünk bemutatta, főhadura előtt harc-képességét, mely a jövő histoaitéka ason esetre, lm független államunk felelt véas felhők találnának tornyosulni, ha bármely kUl ellen veszélyeztetni akarná ia, fejlődésünkre annyira szüksége* belbékén ket;
A lefolyt hadgyakorlatok alatt, ugy Qal
lokái öl a majglégsdettség sngársott lyr gócnál, iil'Ut Beásteftén, ugy Nyitra lé meggyőződést megérlelik
hogy is ne, bisi a galgóci nagy gyakorta, toknál a mi ezredünk • * ivta ki a legfőbb hadúr elismerését: a magyar király o. magyar katoni'ra mondta k», hogy jó ka-tona.
Ha Tan, és pedig tagadhatatlan, hogy van a jól teljesített polgári kötelességnek
És • Uisonyitvánvt nem oaupáu *t • -mas azövelségi államok jelen volt képvi-Hely] adták meg a magyar hadfiaknak, hanem o meggyősődéat vitték magukkal aa oroaa és francia attasrhék is, kik a magyar király kíséretében voltuk ^etcn, nézték végig a nagy hadgyakorlatokat; e két állata képviselői is est a meggyősődéat vitték magukkal, — kiknek pedig nem valami barátságos értelmeivel dicsektdUa* tik a magyar nemset és a magyar hadsereg; de a lények tagadhatatlanok, a itt té* nyak állottak a asemlélők előtt, melyek a
rein, mint Erdély bércei kOat, a hadsereg fényesen igazolta a hassá kOtUtt remény ket és nem egyedül Magyarországot nyög tattá meg as iránt, hogy harcképessége Európa hadviselésében asámaá less, lian m megmutatta aat a küllratalrfmk jtslou volt képviselői elölt is, bebisonyitya, hoity a ha
jutalma, mely egyrészről a lelkiismeret | gyományoa magyar vitézség nemc«k, hogy nyugalmában áll, más résiről a polgártár- nem halt ki ma sem sorainkból; de sőt
sak elismerd méltányláséból; akkor van a katonai pályának is jutalma, mely a legfőbb hadúr megelégedésében nyilvánul. Büszke lehet a mi ezredünk', mert est a jutalmat elnyerte i htlsskék lehetünk mi, a mi ezredünkre, mert ők nyerték el a jutalmat, ők : a kik a mieink.
ellenkezőleg att még etaelkedell ; bobízo-nyitva, ht;y a kor követelte hadi taktikát ép ugy értjük, mint bármely más nemset ; bebizonyítva, hogy a menetelésben ki-
Igás s est soha sem vontuk mi sem kétségbe, hogy hadügyünk sok anyagi áldozat Aha kerül Magytrorsaágnak ; de a ki a célt óhajtja, annak as eaakOaOket ia akar. nift kell, ki a magyar hadsereg harcképességét kiváltja annak nem aaahad viassn riadni as áldozatoktól sem, Magyarország pedig történelmileg a legharciasabb országnak volt elismerve, a hagyományhoz hűeknek kell lentiünk a fenn kell tartsnunk hadseregünk történeti nevét, mit csak akkor éa ugy érhetünk el, ha as áldozatokétól vissza nem riadva, módot, alkalmat
t&rtó fáradhatatlan, a harcászat elveiben nyújtunk hadseregünknek arra, hogy harc-gyakorlott, a küzdelemben észszerű a vitéz képessége ugy fejlődjék, miqt fejlődőitek a a msgyar hadsereg'. | jelen kor első rangú államainak harcké-
♦ A „ZALA" tárcája.
Honvédek kiriftkdala.
Irta: Komiesy Jitttfl Mtgzrnititettt: Mária Dorottya fShmtynS.
Isten áld meg királyunkat, Md meg a mi országúnkat; Király és a hon nevére Lángra avul a vére /—
Szent koronánk égi Jénye, Ha felragyog a békére, Hű polgári munka mellett Boldog a király és nemet!
Mindég honvéd nemzet voltunk, Királyunkért éltünk, haltunk: Mert Szent István korondja Áldást hozott a hazára.
De ha szőlit harcra minket Isten áld meg fegyverünket, Ellenségünk olcsó vére Győzelmünknek legyen bére!
meg Isten királyunkat, A mi legjobb hadurunkat. Ingyen Iránja erős híve — Minden honvéti bátor szive f
A sírbolt titkai.
irta: Ilipka Fártnc
J hogy mi járatban vagyunk, rftg Ön késznek nyilatkozott kalauzolni bennünket, - - rr ■ Először okv, tág. katakomba ssetü folyosóra {jutottunk, melynek bejáratánál meghintett sz üreg Egy utasAsom slkalmSval a vasuit'1 nam oaiy ; mindkettőnket szentelt vizsel. Asntan láhujhe-távolban, ssárados tftlgy s hQkk erdőben templom «T«» hslsd'unk a télhomályban, s ha néha ss kupola tünl szemenhe, a mint aranyozott kereszt- rokksl talált \ alámelyikünk lelépni, akkorát vis*. jével a hürti fák lombjain insgs>au folü'emelke- hao|«)tt lépte, hogy s<ime bor<ongls fogott el dik. A kalau/.lól megtudtam, hogy az egy ferenc- utanna.
rendi zárda gyaraki ti. hercegnek családi sírbolt > A folyosó végén feszület vo't a falban, alatta
játtal. Útitársammal azonnal elhatároztuk, hogy a legközelebbi állomáson kiszállunk a megtekint* jük a zárdát de különösen u hires sírboltot, mely-beo s mult század egyik leghatalmasabb hercegi családfa várja a leílámadás nspját.
Széles utón, vén tölgyfák árnyékában haladt ank egy ideig, míg nem egy keskeny Ösvényre kélle tfrnünk, mely egyenesen a hegyoldalra, a sár dihoz vezet, Kevesen járhstnsk rajta, mert a ftt egészen benőtte. — Kövid gyaloglás után egy tisztásia értünk, melynek velünk szemben lévő oldalán barokk styld templom áll. tínlr< l egy kisebb épület csatlakozik hozzá, melynek zöld redőnyös ablakjai erős vssrácscsal vannak ellátva, •s s zárda. A sarokban, melyet a sárda a lem plom előre nyúló réssévei képez, egy zöld ajtó van a falban, mellette pedig a cseng , mely, mi dön barátom meghúzta, olyat kondult mini egy valóságos harang. Csakhamar nesa hallik, nyom bsn rá kulcs sörei, s ajtó nyikorgás is, A másik pillanatban megnyílt az gjtó, melynek kftsaöbén egy rssssskálu. barim csuhái, agg nerieiea üd
kis mécs pislogott. Ettől jobbra tág csigalépcső vezet a sírbolt ajtajáig, mely fölött egy lehér mftrvány lapba, hatalmas fekete betűkkel ezen fölírat van vésve: •Feltámadunk.*.— As öreg páter előszedte zsebéből a nagy kulcsol, s felnyitotta v« e a hatalmas vas ajtót, mely, midőn kiaértetiea nyikorgással megnyílt előttünk, leWu hullámokban csapott ki rajta a sírbolt nebés a dohos levegője. — A páter belépett s' térdet hajtolt a szemben álló fekete mártányollár nagy feszületének, mit mi is utánna cselekedtünk.
A sírboltban kétoldalt, disaesen faragott, alacsony, keményla állványokon a hatalmas löuri család két nemzedéke alusasa örök álmát, az oltártól jobbra a hercegi ág, balra pedig a gróll ág. — Mindenik koporsó végén ott vannak a csa- -ládi címerek.
A sírbolt tálaira köröskörül koszorúk vanaak aggatva, aelyek egyikének széles selyem szal-lagtára > MAKI A TEHfi'/.U HEX HUNUAIUAK. felirat van arany szálakkal htaesve. a legutolsó koporsón a meglordított czituer iö>
vözAlt hennttnksl ,l)lc«érUsaék a Jézus K riss- UOtt egy száras nefelejts csokor volt, a ltoponé tus1 nsöndn fohlszáygl, A mliti tudtára adtuk.Itulsft végén p^djg kólehér márványból egy nO
j.—Mai lapuuk 10 Oldal, Kénes melléitlét, é« l*e»ll ííírlkp előfis, meílékletUi, melyre felhívjuk ulvasóink AgyelmétT
\ía
Vagy-Kun ixsa, vasárnap.
pesaége; Iih áldozunk « réhra, mnnt elfllttliik fekszik a megnyugtató eredmény mely beigazolta, hogy a hadügyi tároaré azíre hoxott aldoiaialnk nem med-
dők mert a hadsereg harcképesaége mi ki-> vinni valót nem hagy viasz*.
•_Zalf> agám, (frjlgtV
Cselédügyttnk-
Egy ismewtes bohót- éa « váraibr srfymÚOlá* -falatoknál aé)kül«fb*j>il«s dor társulsA (elkeveaí \ árosunkat, rea40eere*en déltájban látogatja meg tsaainéaaek laktanyáját, bogy .borbély iniWéaxetét gyakorolja Egy ily
t»a*ptumÉnr hó WnMi,
A magyar király elégeded jnagyar had-izgatás fkaiméval a axínpsA h^k ép nyu-
wegévefc h magyar nemzet bttsxke lehel M0®** melyről kikben az
• . , .. . r , . , .. , ,. , a nézet, hogy JeeeiJapitja a íekbiboaedott emész-
fiaira H a külföld tisztelettel emeh meg ka ^ tervek mUkSdéeeit Mint hogy nyughelyéi
l«pját azon hadiereg elftt, mely közeiéi*, elhagyni « a szappaa kevertnek médiumává
demonatrálta as óni hagyományt, hogy ; lenni egyik deaaka hűs sem volt bajlaudó, a fod-
a magyar katonának született. , ráax léöjt # nataf a kiunatkoxik ajjain axámlál-
A meghozott áldozatokkal -kellő arány-] gatarkexdett: egy kve« 2 kr. marbahua már-
han áll hx elért eredmény k ugy nyugod- |tás8al * ^ HOT téfmt* kr< *> ""esen ebéd
. , i___i i 14 kr. Míntka csak a villám kapott volna a
tan pihenhetnek mej^JijiifnUraRiiik, kato? . ... ; - , , , , , V,.
tm i i t i i Iszinéeaek knae felagrottak valamennyien, s egy
náink » kiállitott laT'td*lma;^ j hangulat k&yatfeUéhj mbmlja meg hol kaphatók
—tan tekwluet a nemxet a jö.vő mejrí!^ étkek. .Hol ? — ismétlé a kérdést a fod!
oly badaerege van, mely a legjobb hadúr | ráax, — hol'( azt már magam i« szeretném
bizalmit bVja * moly aZátrtöt tfeat Ktíro TWitlY!,Inért"oda firía elmennék ébédéííií.'
* pában; de mugodtan tekinthetnek szövet- K kis ,réí» iutott e"tírwbe n*p«kbahf «i , , . jfi ' 4 - im ' korv wlm-helybcii^ hpfytxerxönét magákos
aégeaeink w a lOvöbe, mert a aiüvetnóirea, f___ í --------- ®
:——5- f. - 1 „ ' í——"-- tlTirKtvg, táraraTttoLfir, hogy a/frexxen neki egy
fiaíaereg beFxonyilofta.-hogy lehet reAjjóravftló plédet, a ki Wm lop, ki nem jif éj , aiámitani ; a végtil axoa-Államok, éti axorgalmaa múríkái.
elfy vakmergek lennénenek békénket meg- -.M, keclvéa — telelt a íéi^
xuvami, axámolhatuuk a magyar hadaereg-1 axó'iiáira a helyaxerzón*. ^r a/.egéoy aaaxony -~gifc mert láttálr irmerni a méltányolni -ta ha olyan mM akadna tmínJígyW^\
nultá k annak harckéueaaégét* • miliőt a tfBflüfMiy kivaii, btéonyéra nem hox
nám ide vagy máahová, hanem magam togad> hx ax, ami a hadgyakorlatok eredményeL*^ je|
—kb
oa erediiióny—tolult mi Orüinllnket j
E nyilatkoiat j illem/i a c<elédügyUnk ailapo-1
fejezve ki, hüxatért exredüuknek axivből ki«! tát, mely valóban komoly megiontoláara érde
vánunk : »|nten hoxoltat.c jmen. I'anasaokat haliunk mindenfelől a cselédek
l'ulAlj4k jí)^ magukat kthon- trxentul ia j eikn, haja van a r:aeléddel gaxdagnak, aaegény-
badíiaink mint eddig a a jó egyetéitéa! mefi U ^yneve/ett nri wlédek heálla-
fn- — / ____ 11 „' i i _ nak a jobb házakhoz szolgálni, hol jó pénzt
•fllxze meg axoroaabbra a polgaraágea _ *■ \
— — _ —........ , [axerézvH, abból kényelmeden élnek, támogatják
tonaaág küxütt a jó, vwxouyi, mely Nagy-. kedve8eikct| m fejök hek,tége elöu 9ialetelt
Kanixaán eddig iá fennállott a biaaxflk ezen | gyernjekeik tartán diját itkivetik, ^amMyH
tul ia lenn fog állani,____________________- iwyiben a íixetéa nem eléy, ott van az ax egy ]
líxon reményben, hogy e jó kivánatunk k^t, jelentéktelen apróbb lárgy.a háxnál, melyl
melyhez kéUégkivtll az egéax vároa eaat-jha elvéaz fa, kinek acm tűnik fel, vagy ha fel:
lakoxik, teljeaülni iog kiálltunk fel: • lüüik R K^dag caalád axámba aem veaxiaxt,,
• Inteti hoxta« a mi exredUnket! 1 *('**]éiÍ ,0»' a ^aida károaodik* d« \
tartja, Jobb hiányában a roaaxiit; a köxönnége-:
1'ulüUii- (Jso*bor Akm. - fwbb-pietedílr^^tra^fly7"vagy épen
: jaem igényelnek ba beállanak; de o»t aztán a
'nappali munkáért éjjeli teljea azabadaágot k»>ve-
tutink. S mily aaabadaág ei 't Egy ébrekkel tok élet! --
. Aaaíat a cWiM kilép r a itáabóif mar a
M|l|lli
Mum boldog, boldogialaxl, el megy i faliak kai a legjáffv4»yteljeeebb léggel íefft&tetett lor-ftinai bálekba a ott drae&l reggelig.; — ba aatáa kaponyiléa után" haatter, táradran dől aa agyán beteg leaa. a a az^géay gazda ftxetheti étié a gyógyk+télfai költaéget, melyei b^hajta aak rajta, hftjaáaként n«aa« m végrebm.t^dob a'ja mellett.
A ktf/üa tiraadalmi eriaek kell e bajokon «e-gitenie. A tíae^édiígy rentkmabályiatat közui nkM-rattál revidiálnunk kell. b«t kell hoaounk a caa- . lédeknél a kötelexett vasárnapi iakoláatatáat éa a valláaoa gyakorlatikba valé beveaetéa',.(ugy mint ax a tanoucoknái meg Mtiat^g tinuVigaliiiaaaSaíeJ^'UuWi
vagy legte'jebh pír faraangt napta axorí^aui, m végül minden cielédetkéuyaxeriteai kellauer bogy magát valamely jótákuny aeg^ly egyletbe M* vétesse, bogy a bavvnkint , l»eUfetendű 2U krtt).4 tnekély dij ntán, ketegaége eeetéa írllAláahaa t éiiteaUlíSn, a ne ee«ék a gaada terhére.
E aorokat ax il!eték»a körök axiyei megHgye^ léeébe ajánlja;
, ' HJ ..; : " ■ Kftf .—
A: addkról.
Irta : Torim IÁulu*
Adórendaxyrün|| lénjffgrrr njánik láiTMt^k altiig ugy aa elméUr mint a gyakorlat »»mbe rei, nogy a vámok ki n**m lianxnáláaa által a kincstári jövedelmek, a kUltüldi togyanxtátf na«pr lévén aokat azenvediiek. a a tdfaadok iaaxálu-táaát, a s jövedelmi p vtaAó helyea axerveniaat akadályozzák; továbbá, Wy adóink legtöbbje hozadékadó termé«xe£*vel bír, amely eg«fni<»t len, aránytalan, igazaigtalan meírid'»ztiilM6kra vezet, mert nem tekinthet hx egyéui lavékeny-aégre, a belaő mox^aitokrá ax intenaivitáira, egyéni aaj^tJág-itra, "jxorgalömra, Qgyeeeégre, epeeialie vtaxonyokra vagy ad6«a\gi kamatra, nagy caaládra, hanem néhol az adózóra talaágoa Iternet rak, máékor éa méeutt pedix • tt*aia jövedelmet se aáj(ja; ezen a bibin pedig aj éA^-jövedelmi pótadoval aem aagitettek, mert ea nem a köxépezerUnel magaeabb egyéni jövedelmet érinti nálunk a mi rendszerünkben a nem í az adózik geníumi állapitja meg h nem rep<»ai tionália jellegű mint misútt — hanem ^ torae-adók bizonyos %-án alapnlva; csat • pvtléka, emelése ax egyf§ t^rxiadóknak.
alaké
jaye i
A bájos arcftl sugárzó azelídaéa h a meny-1 gyezte el, az itjú liikon lelkereste a zArd&bio ihlet valuakgoa anavali megjelenési ad alaxáp~U*UnájáJ » a fejedeiem aaaxony előtt enkQ-axobornak. ^melynek egy kis lapjaba alul e a/.ó. doti néki örc"»k hú«éget, A már ineglürt herceget
van vésve. .Hélena* - Nnyy sxfiift* a tűidreí.fU mak......■éiit N^fftí htnrtitf ?5tf"b^íegségbI ^j'^
melyből a .jlíbbuláahox c<ak egy ut-veaef ,aaon af, melynek utasai a tul világra vándorolnak Halállal küzd imftr a? atya. Magáhox azóljija egyetlen (Ul s ax üsaxea rbkon&k elŐit eaküi téléi véle, hogy uiolsó óhaját leljeaiieni fogja. S ax ifiu, a haídokló homályoe szemeinek esdO tekinieiére a s sápadt arcon aláhuló kényekre feledi a kolos* torban lett fogadalmai a n^egenkUsztk, hogy le mond llelenArú).
Az atya még egy tekintetei vet megtért fiára s nyugodtan xárja sxemeit Örök álomra. Ax Özvegy hercegnőt térié ntaasirt kilnnyei tnagfoaxt-ják szeme vilagáiél, a nemsokára axinlén követi az elhunytat.
I)a jai most ax ifmnak. — A mint atyját a anyját eltemeii, Mlamad lelkében elad sxerelné-uek bájon angyali képe a az eskQ, mit a kotoa^ torban telt, mint kisértO azörnyeteg zug folyvást IQléb?. Derűt mar esak a bornak varéaa
nxegexve, tio»>sxu túmÜU Jiajái két gs^dsg fonal ban Mii víiílán tartva, Or/t „Heiena" imára k tit caolt kezekkel ux uio'aö gysraki hercegnek po* rpit.
Tudakozódtunk a páternél, hogy mint került ide az a kis neieiejls csokor, s hogy kit ábrázol azon fenséges sxnborV — Mire 6 axöllanul meglógta jobbomat s az oltár mellé egy fekete asx* laikához vezetett, melyre egy vaakos könyv volt belyexve. ICxen öreg könyben meg van ax egé»x caaiád torlénele. A zárda szent atyainak müve ez, mély a legnagyobb gonddal a a leghitelesebb adalok alspián kes/ttli -- Felölöm a könyvet s ellapoxok benne egészen az utolsó biographiáig. —' Kxl elolvastam végig. Megtudtam ebből ugy a kis csokor, mmt pedig a nzobor történetét ia.
A kis virág s a axobor egy ttju herceg iragi küs Kierelmének emlékét öraí.
Antonius 111, igy-azöl a krónika, a hatalmas caaiád ni olló flgyermeke belesxfietett Ilatsnába, atyja egyik tiaziartöjának leányába, kit egy n
lájdAlmátó' megt<»ró«t beteg, tie*a«erga arrao a holdoiiaágnak egy otölííi inoaotyavái ofeé maga-hox Helenaiatf. Aztáu vissaa iuuif«iiof« pAmAra-uak púba seíyaa babjaiba • aaerelmének jobbját görceöaea aziv^tiex sxnritvaext eohajta: „Boosibe meg jö atyám !* Ea 10 fohászának uioíso sadjag-jánal elhagyta leik*. **« S Üelena mintegy angyal állott Antii ha oi ti ágya mellett, jobbja még min* dig a aokat saen veden kebelre axorítva, baljával pedig a hatalmas család utoleö sarjának axemeit lehuny va.
— Ily tragikus aor>r i ítélte a végzet ax utoleö gyaraki herceget.
A nefelejta csokrot Heleaa lette Antal koporsójára, a saobrot pedig az ifjúnak egy jóleiki rokona készttette a airboitbu Antal koporsója fölé.
Ezek valának a n«ty könyvben megírva, a mg barátommal axöt'anul olvastuk e megható történetet, aa öreg páter térdre borotva, bálkin Imádkozott as oltár nagy feszöleie előtt.
ereje tod orcájára ofmlnL A haldoklónak tett
_. togadalmáVDam válloftá be. Az Iváa oly féktelen 1
non fosztott meg a halál apálól-anyától, As oreg «Kenvedélyévé fajult már, hogy rofconai zargond ', hereeg, mint keresxtalya lelnevelteté a lányt m »1 noknAM alá helyesték a könnyelmű iflut. Majd az család egében ugy tekinté, mint körébe tar- uten büateiö kese is utolérte ax eskUszegöt, su l loxól. Iu0i beiegségbe esett. — Magába vállt immár,!
A mint az atya megtudta, mint rajong fia trtHskhogy kénön. Láxas psrueiben. folyton első saa-bájol gyermekért, egyr zárdába rajté előle He relmét, Helénát rebegték fonnyadt ajkai. Midőn lanát#,A saigoni atyának tilalma axonban cxak mér rssk napok válsssták el a jobb hasának kö* novella fia szerelmi lángját, oly annyira, hogy saöbétol, egyik rokona kiésxköalé, hogy Helena uiidön Antalt égy föuri caaiád gyermekévéi 1 ápolbatá a beteget. A mini utol)ára fölaazmélt a
Rózsabokor.
lUttakolenr kit k*fi**bt\ FüUmile dalol &#***; Oly puuMtot, t hu$ « dala, Meykihtnyvzi a ki hallja
D* rfn átéri etak hallgatóm, * JH uik as Ilikém nagyon ; Siíptm künnyt'hh U$$ uhUtna, ír néki a dal ráró na r
Xnkál Z ti ff mond.
NagytKaním, ^tttürnap.
Zvla W. Hzám (3. 'inj).)
1891, wíepfember hó 20-án
Hibádnak rójuk Al továbbá, tiuigy as ös*at] «/rrrlflf [Korfu falé indították, léhák 'cseJí casmpésiet
adók nálunk helyes** osztályosa,.! anjtdk utut aíJ Q&J*^.---^>Mán■ luw^tetfrsr-gfráirpirtnrr * ttfrtft *Br.
ahua adó, tó, LawUij l ihagjíáiaá'vll - la artdt* j Biluatam a külüiiWlr TffTfrifak -*» Mtny w^uiml csapatokat küldött a helyszinérs
telek, aAdlAbali.cgyiiMwklUl liHlyilMulungzstlia tok évi jekwteap és kimutatása küefitt, _egr 4 mely sémi ellenszegülés a tán elkobozta a hadi
hotva, •.■indtn egyi* adónem adólal. egy tttraa |Mép terjedelmi. ntvgy gonddal kiállított és ki- «»erekei. A Bojana bal partján ia aok tegyv«rt adóra mint alapegy*éi(re, hasisra < sszovezetve dolgozott filaet jutott ktetembe, — roetynektar l«>H*ert taglaltak U. Konstantinápolyból két mncs aa.a* a gyoneres adórelorm Jter-sziülviive talmit elég énieketndk, h igen toaitoiisak talá- hadihajót kiuátek ki. hogy az albán part men még eddig nem lett, * földadó pedig correck fel-1 J0.„ HrrH _ ^gy ,,4r gurbtn N.Kauúa*. vá- téd cirkálva, sM)gakadályo/.zaiat{ minden lovábbi mérésen Mem alaps/ik ét mint minileztn liibAk j,fim közüniégéiiek figyelmét reá Mbivjam fegyvercsempészetei *
íőhihá ját emelték ki, 'hogy a/, egyeiw adó't ti j A könyv eiroe: műppar izr. kérni ú, tötdmi• Alhen. A krétai keresztények hagy remé-vásárs, a fogyasztási a<nk e^jr^ulűtlenlll f«j < jrve^i t<jyh.l IíuuUji", — tartalma^ ac *gye*Ű- "féket ftfetek a törülj uj mjnlflzter DhcíkI
lesstetnek. i . ' ; kfn»k lldl)l. órtáleiW jfflentéHtr-r^-pásf ^úieveíttttéliél és a ivréiai viszonyok ala-
'•. ■ s • Valóban esak íröm araszt Htja el az ember kuláaára nagy befolyással lesz a* uj nagyv* Adóinkat áddig magftsiigukról I* nem szállít sínét, midőn látja. hogy hazánk zsidói *gvot-itór ln«M Krétára vonatl ozplsg terjeaat hatjuk, moj>dják..4tém#ek - at>m peáig állam! eutésok áítaj,__iie«ea e^erbarátL . J>«?y»i legtiibb tor.ót eddig -
jiivedelmaiit,_ufliiL.J-il>ayorithti>iu¥r—úrig előrhozIitóegyMüle- B »*uUán eletette. fi
vámsorompót — váinterü'etet nem alkotunk éa J tet, oly tömeges tagul jelentkezések éa aztfnki- , *«»ll«i. Bismarck -herceg egy képviselő ba a magyar termelést aa osztráktól meg nem véd-1 vüj külön* adomáuyaikkal Wmogalni sietnek; rá'ja etótl úgy nyilatkozott, hogy nem tog jük, a hátrányt sör, s*eaz, -cnkornál meg nem | — midőn látjuk, bogf hiiaoranínk is felfogták, megjelenni a birodalmi /yillésen és az outrák gátoljuk, pedig csak ez lenneegyetlen mód,,jelen sziuadunk kiálui >zózatát^ — hogy drága "igyar kereskedelmi szerződés tárgyalásától ia melyiyel az tgye*# és togyaaziási adóik közti hazájuk éa neroze'Unk jövr^e éa butositéka egye-.tiv?' ®ftl™i*L »•» akarja a. ytiágnak azt ará»ytalans4R«' megMiinÜthetnénk. jdiil niak flz Ipae a fátványt nvnitani, miként eaiuál efleiiaéket
Feieljmek s teámok. ■ .. jből éa emelkedéséből tárható. 11 kormánynak. Mint már .korábban, az exkan-
1877-ben az egyenes adók hoztak 110.0^,4711 Ezreu és ezren nrakoztak a kibontott zászló (i,ll»r e«utt*1 » roaazalti Vilmos császár má-„trtqt. a Jogyiuutá^k SS^VÖ.BŐl frt, -ttt az-alá, az alapitötr egyesület célul tlizle ki, liegy | oroizbra/ági utaiáaííT aránytalanság azembeötlő. l8(tl-ben egyenes: azegfny, vagyontalan gyermekekből becsületes
«dók fco<nalc:__—,—--í —jóa jó itaiter euiberekHt föjf ha/ánk kézmű és'
fogyasztásiak: 110,-060, OöO, r-|iparáüak amelhetwe czéfjából - IjlkípezteTnTj
. ami a helyes fejlídea bizonyítéka. A gyermekeket teljés ellátásban részesítik, —
A hozadék a/.erU adókia lasaau-laaaajL ""V | U.'1'tJftk' 1 kikép^éa végett kitttn/i mPiternkliezl - ■ jeuek iinriiaaágukliól, mert a íőltladónflli ■ház-|aaJ?K' , |
adónál láthatjuk, hogy míg az angol income- Nemes cél, tenkolt, magasztos leiadat! J9 I j -■-- — ' ■gMHM^HB~Vul, kenyeret aillli tt Mégeny elhagyatott iju-
nak, — a becsületes, munkás polgárt a liazá
Fővárosi levél."
lila: S. Eordwjh Gyula.
nak!
tüx a nyeia-jfifcdeliuel ventl ttdó alá. á magyar-nak észszerűbb az alapja, mert a nyers jövedelemből a költségek éa kiadások levonáaa után, ......... ............... ,
kamatadó Wlösleget teni cHstTJílMlévé. t Mar-tubb szazakra roegy szokuak a szama, . ...., • , , • ... | kik az egyesület gondo<ó szárnyai aó kike-
A liázadónAl is látjuk, - habár az: osztály j ra,.ve( önYi|ó iparosok, s kerestedők lettek,
8-,y'bérat'ftl„aíl....... ■' mnrimfc ffl ............iHel -
ióaiguk kHmabmiaK t -iszámitasara. tekintettel . lHi;;„;;.»n „
de k Qlönösen büszke lehet, a „magyar izr,
vannak, ngy a tiszta), vedelem megHAztatósokra kélmü ég fiiIllmivelési egylet*, pert "az min
í-uí ' R T l Ó PÍ! nemR la/llRlraaT denkor kifogja állani külfölddel a.ver-enyt. többé a személyes ke^ae^^ Ajovíddmi aii, £s mé ^^ a, ye8Ület tenedelmesévi
lyes adó eltörölve, bányáid^ ,t el látv8 h mi nkanimi)tk mjn<len.
a Így a ■sak az
dlg mint külön adók felvéve lettek külöobóző kereseti ágak elválasztva egyneműek hasonló természetűek foglaltatnak ttssv.
Azt se lehet tagadni, hogy adórendszerünk keid megáIla|>odnr és nemcsak a 1. egyes fő adónemeket ílubangzatba ho/ta a fogyasztásiakat fejleszted, M inpr"'""*''"''1"'* bílfijnTi.liiilio, törsaádókat azilárditoiia, de a földadónál — ezt nint alapegységet, el is fogadta As I890 ki költségvetés jelzi, hogy a föld —sdó^SÖ, s házadé 10, tőkekamat járadékadó 4.
_fftálTifást ttdó 6, p^tadó -HS-.mtfKn-, a kere^tadó
13, — mig a mozgó alakú fogyasztási adók kö-zül a szeszadó 22, bor 6, hus 3, sör I, cukor 2, italmérési 12 millió. £b ha sí sör, bor, hus adó, mint as t>rő fen-
A szenl-lstvánnapi ünnepély ulán kezd a főváros élénkQSni. Szejtiember cjejéyel bekiUlözik anu'án á~valódi fővárosi élet, az östi s (éli színezet.
A deákok, az egyetemi hallgatók^ a jürd/lnök, é< trpiratók mind • berukkolnak ín vannak Budapest .lecakéi * Eleve ebb élét lüktet, mindenütt a városbnn, mely ilyenkor minden fényéi, pnmp&jál, étoiei latszik eioiünieiní. As ntc&kon Cüillogó, cifra, uri nép sürög, a kávéházak, vendéglők, sörházak vendégektől xttj'o«ak: megnyílnak u| sitinházak eddig zárt kapui; — bekosifüa- . tóti as' évad.
E kulso ieny, pompa azonbau cá&jc láiatAla-gos; mellette a nyomornak is iguán megindilA nyomaira akadhatunk. É szép, uwy. diaién 3—A emeletes házuk pincéiben v-mgy" löldszinti sötét udvari lakásokban, hol/ már urak laknak — vágy a harmadik, negredin emeleten tul, a padlás szobákban, ~Hivagy hit különtóen a nyo-m >r, az ínség tanyáját, a bün, piszok lés<két akur|uk látni, «iti a budai rácvárosi zig-xeg Ut-cá< barlangjaiban elég példát lógunk találhatni, ho ogy-egy pince lakásban 20 - 30 ember tanyáz, hol évekig szeliüzésnek—hite—sincs,—bul~ Oreue, ifja, asszony, ember, csecsemő egymást fit-1 f orilja ki s élnek a legsilányabb hulladékokból. .7bbr ur,~- á muiden jó éa noin'es'háiít oly j0lt VffMRlr n t.mlen Hegy alal|KHZiKl»rürejték,' érzékeny, fogékony éa cselekedetre kész elnöke ll0' "ÍY e«V vén k"ldu!< asMontjHná* i'í léje mint Nagyaágos öuttmanh Vilmoa Uí, 4 mégis Nvön évtizedeken át tnnváz, fellfttótíívá a lo-ugy a hitközség maga mint testület, - vala ! é» itoszekóregetelt.- kincsé hafmiuát ; itt mint az egyesület tagjainak névsorából hiá- l vannak a 1,íln l»jain»mok;^ s midfin most,
tartására szükséges cikkek adója más mivelt or- »yni««i.ak. JUdlft-ft-^nirMi iar. hitköanég [ e házakat vaura s^éilioiiiták. wttfri fton-nágok mintájára nálimk Hytifrí^0 ^-^-^a közjó iránti,.áL-.l{°ltr't íi ■kádnak;.« ki. i.udjs, mily borzasztó fUlf ársekély U 10 millift\rtnt-—nemsokára (Rüt készsége általánosan s országszerte isme- [uünléiiyek eshettek inén a* ily helyeken, rrint a ..-----------. . |t wtff _ m|t mutfttkii|,(l||1)ény jg, hogy j mityenak meti mosi is alégs<«r kerülnek nap-
haaoncéli „bécsi izr kézmüegylet" nek tagjai | fenVre- n,e|yekrö1 «®l\!)tt" nt uls4K,,k sorában a n. kauizsai izr. hitközség már ott nem lud,iak v««í ,nem található.
Nehogy tehát szó férhessen a nagy kanizsai isr. hitközség hazafiaa magyar érzelmeihez, — támogatni kell tagságával nemcsak a béosi izr. késmüegyletet, hanem az-erre méltán érdemes „magyar izr; kizinft és fSldmiyelési »gylatwt" ia
Karrfr Bélát
ben, — még a közjó iránt teljesítendő köteles ség megtételénél, is az ország többi z«idó hitközségeknél sokkal hátrább vagyunk. Ott találtam a tagok nevei között az országnak csaknem minden nevezetesebb zsidó liitköxségét,- ott találtam egyeseket az ország ös->e< és kü öh-félé vidékeiről; — de Nagy Kanizsa város izr. hitközsége és nagykanizsai lakos — a tagok névsorából teljesen hiányzott.
Igazan csodálatos valami, hogy midőn egy hitközségnek oly fenkölt szellemű, magyar érzelmű vezére legyen m nt Dr. Neumnn „Kde
még alacsonyabb ö-siegekkn, f g szerepelni, a félmillió határvám pedig azt nUsxük esek toly tán hovatovább emeltetni.
A eójiivédék és lottójövedék közül az első, amely 14 uiillio forintot hoz as államnak, szintén alig tog ki kijelöltetni de a H és fél milliót hajtó lottójövedék eltörlésének bis' tiy itt lenne ideje. —*—1
És mindezek után ha adó töfvéjiyeink revi-deálta'nának és ázok végrehajtása a községekben ha n-'m ís kinevezett köriegyaőre, de megbízható közegekre ruháztatnék, az adóláb eiiyes kereset adónál pl. a III osztálynál lessállíút-nék a bázosztály és házbéradók vidékek sierint helyesebb osztályzatot nyernének, a jogorvoslatok független bíróságokhoz mehetnének vénu kokban, as átalánpa jövedelmi pótadó másként üzervez'fltnék, adórendszerünk kiépülne s e gyökere* adóreformok azt a számos psnasst, isga. fiat, amint a kormány ellen égei gyártanak csak hsmsr megszüntet nék.
An elismerjük, hogy adótörvényeinken sok a javít nt vaó hogy anok a modern felfogás, ál* )«Bl miim|llirf * it#f4gá»Vf)nék megfeleljenek! mert sok belőlük eltlirleridő, sok injJosütfiiidff, vámok emelendők. talán a klllőnvám |ora már ii felállítandó lenne, de ast ia el liéll Is merni, bngy ai állami háatartas rendelésével péntllgyelnk javulásával etek már kliiitiyen legyőzhető neháiségek.
Külföld.
llainlturK Itt általánoun elterjedt az a néz;t, hogy bármily nagy legyen is a cár aze retetreméitósága Franciaurazág itáut, azt hin-szik, hogy oíándor cár a Irancia barátságot csak arra hasiná ja, hogy a hármasszövetséget és Angolórszágot visssatartst at Oroszország keleti dolgaiba való beavatkozástól.
H«l|(rA4, ,Két osztrák ntngyár kereskedelmi hajó iiagyinennyiségtl fegyvert, revolvert és puskaport rakott U a ragusaí kikötőben Kj-szaka egy tűrök zászló* wifjy lüUaedte » htuíi szereket át elssáliltotia ak albán panrk. A tflon tenegról kormány aionnal értesitette, erről a török követséget és a nagyhatalmak többi képviselőjét, egyúttal 101 világosítást kért at o*at rák-magyar Aa a ttlrllk kormánytól, At oaitrák magyar ktllügyl hlva'ál Ifaaaknak leverte el a muuteiiegiól kormány klllléaelt, tlo babiionyl tolta, Itogy aa Illető kttltlemányt Itigutáflil
a rend-akarnak tudni. S bizony, ha Kudapest a külső tény, a nagyság tekintetében a többi világ, városok után halad óriási léptekkel, halad egyi<ersri)ind — bár azért korántsem oly túlságos mértekben, mint p'. London, Páris, Berlin, Bécs s más világvárosok, a bflnkrónikák, a nyoinor^ az ínség leilődésében is. Azonban eltekintve e képtol, minden magyar kebele méltó büszkeségtől dagadhat (Óvárosunk nevének említésére.
Hisi e -axOhot, Budapest! már most csak mennyi csodálat, büsikeiég tüzOdik, pedig még most csak gyermek éveit éli. Mi voTt csak n kö-zél múltban, s mily óriás m*rt», midiVn a legutóbbi népszámlálás télmílió lelket tüntetett lel Budapesten, s e szám méltán ragadhatja bantu-tatra a világot, mig a többi világ városok (különösén Bécs) méltó irigyléssel tekint hot nek m itju vetélytársukra, mely fekvésénél, múltjánál a tkM erejénél lógva a ltglényesebb jitvOnek tekint elé.
Már a legrövidebb itió alatt is caak, nmton a HHMt réMttrt imgktidett, T^nint tsrveHtt
keinek, üjliisöii, itiíüt i^lij Királyi pitntx, n uj nrsaághái, a negyedik hut, a negyedik (d« korántsem német1 azinhá', a .Mátyás temp'ttm. a Mellért hegyre lerve<etl épitkeiések, a Hu4a. |M»»* körüli nagy körút kiépítést, a villany vlláMlláe>b*lioui*lt, nb *tb. mind ttarekk<» va lótülitik, etinO lenségM képpé a'akttják IWita-pesien . , ,
L
Nsgy-Kanqpw, vasárnap.
Zala 38. «ám. (4. lap.)
1891. szeptember bó V> án
Ki ei a viroa magyar tővároi, magán vi««;i j — A gjoauaalHaal IQl)i| kttréb«l. asl s sajáiaágoa aemaeii ssinéaetei; m«rt ÍH A* tS9l—J. tanévben szeptember 16áu gyűlt
ege«aen mán » k.)»nép modora, viselkedés*, tartása, gondolkozás módja, mini «in« városok ban "Éripnrír M,'* mini Uginftbb' im<stti ien«-hetünk a midőn majdan a már Ariássa Isilődítt világvárosban, moly a uyugat ár kaiét gyúpoiitja leás, s melyet as egésa világ bámul, csodál, magyar less as uralkodó elem, magyar ssrt csendfii utcán, terén, minden magyar less, csak akkor mondhatjuk; .
Magyarország nem voll, liánom — vaut! - -
iaste a iiagy-banisaai kath. tOgymnásiu'n nt^y-
" ' ' Jh
felad ówjáfftnifr ''"gf
köíeljBek. A hallgatrik • tsqiolyam betejeaté* vef vizsgára bocsájtatnak s «nae_k siksres letétele után postamesteri, illetve po*t* á* távírda kiadó bíioiiyilváayt Iráyafc—* tet*st«t*ta#k.
Farkaa f,á«aló igaagaó ürelnöülete alatt „Dják Aaok, kik magukat ezen tan folyamra felvétetni aegélyaő egyletét* megalakítsa. As egyesület óhajtják, ez iránt sajathezüleg írt kérvéuyUkat alapszabályainak felolvasása ■ vagyoni álla : keresztlevélléI, iskolai é< a* legújabb időről ki-pots kimutatásának végestével a választmány állított orvos és erkölcsi bizonyitváaynyal fal-követkeaőleg alakult BPg :"Elnökül: Hajdú jazerel ve ez évi szeptember 2ö elg & pécsi posta tiyala, titkárrá: Haasz Lajöj, pén< tárnokká: és távírda igugatósághox nyújtsák be, megne-Sebésién (sása Vili. osztályú tanulók válasz- j veavén abhan axon .várost, fiol a tanfolyamot tattak-j- megvá'ass tátott ezután egy tagú i balig atiü kivánják*""' tMrebb~¥afvilágo<jtá* a I választmány kii vetkező tagokkal: űerdin' Kai-j» Budapest Küzlrtny. a . Po«ta éa Távírda Km mán. Hiracnl József, Scbwarcs Károly, Mair deletek Tára" éa a „Vasúti és Közlekedéai'Köx-L'Józsel, Udvardy Sándor,-Lándlér Jenő, Wach-jlöny"-ből illetve a posta éa távírda' igazgató -tar Kálmán, Stéfnies Alsdáé. Havas Hugó, jság, valamint a hivatalok Utján szerezhető. I Mattuech Jent, Habus Mibáiv, Nagy Béla, — Hlkernstelkeéé*. Fark— Rumh/M
— Hxewélyl hlr..So«oyy János volt z*l*; j Svastits Úynla és Kauders Vilmos A segély ] I)e«»ő é* $zomtett/«ld Sándor főhadnagyok <u egerszegi kir. tSrv. bírót/ ő Felsége a gyón egylet megajakulása után pedig ft Hévizy Já- ursel. hitről kitérve « napokban as ágost. egy-Ítéli tálilábus azim felettjbiróvá nevezte ki. dr. I nu( tanár ur a .Gyakorló iskola- vesetője, az' házban megkeresztelteitek s ez egyháza tk kebelébe Vkleudtái' Imre jptt 4nl»-egewzegi alügyészt |ifjúsághoz intézett beszédében megemlítette a! (elvétének.
pedig a miniszter átbelyeate a győri ügyész gyakorló iékola" fontosságát, melynek lel — A kUkassUaal posta kezelőeégtől hőségbe*. adata a magyar nyelv és magyar irodalom ! vétkezd sorokat vettük.- Tekintetes Szerkesztő
— Vackait Mtsul^rssé, « l'e"'ti *« ke. megismeréséi en-a ..heti --órák csekély—száma Ur! A .Zála"'cimu lap, e< évi 37 dik számá-beltársának Vacboll Sándornak *a aserelem sva- miatt netalán* beállható hézagokat kipótolni, a nak ujdonsági rovatában. .A kig-kenusai poéta toti költőiének kOItO neje megyénk e kosintfte-, magyar költészet iránti aaeretetet as ijeaág 'kwlft^C* felirata hírben gya»Hallatom, letöoa álló magyar liOlgye, mefleliruar tft'Su silvé&S Ultitól, mely magaastas célját azonban jhogy u iUtti jmtakezM a lakosoktól, kik a km-
Helyi újdonságok.
távozott el Alsó l.endvaról; hot tudvalevőleg í'- csak tagjainak lelkes közreműködésével érheti ánáj lakik, A fóvlrosba ment ki< uaoká avat jel. Za|0s éljeiiaée követte mamtt. Majd válása-: lipánj/u liunkavaL, ki nagyaiyH s nagyanyia ftáesal megalakult a tiszti kar. é< pedig: Ffijegy-kOllői vénáját érokle. A fővárosban azonban asjg& Sukup Vladimír, a'jegy^ő: .Scbwara Károly, agg köliő nő egészsége megromlott, s hosszú ideij! l^önyvtárot Mair Józsit, alküny v táron: Eábc IskOdt kortgyán "BipSslén áővíre gyöngéd ajio-t Károly, pénztáros r Sebestyén (jésa, ellenőr: lása mellett. K lió lé én szerkesztőnkhöz irt le- Mattoa Jenő. Beérkező müvek bírálására pedig veiében - nagy Brőmttnkro artél énesit Va-1 két 3 -3 Ugból álló bizottság 'neveztetett fii.
ehollne, hogy egesxségs helyre Allotl; a kedves , Tagjai l)_Beilheim—üttú,' Haida—6yiri*r
levelet, — inely nem c«upán minket, hanem a Tauseher Jótael. 2) Totoli Károly, Bűn Károly,, nagy közönséget is érdekli, inert ebhos volt i-m- j~£s Hifucbel József.
tolva a kis unok} verse, mely Csarnokunkban, _ Hivataléi IrUióllláa 7. ^avirmegye
■Ül ■ÉÉÉÉÉifeÉHMHflBBlBHlBfiBBiKi^
olvasható, — eitesa terjedelmében itt kftíől|ftk : j tugaiyl tanle üiavelőiéifti UiVvptk^zfi i.i».i.tA. -!jni< H ifris f it ryri, ' ■ '„^ közlésére kérettünk^ lel. m helybeli
tJuMríUt bJIrmtHft, rnlrtr ,h,/m/iummF mtpjdHúk, ha* . . . , . , ' .
nlrü. Uni MnOtM M, -i~Mt~*k Hml«p,trr ^.fgári wtodSr -Igazgatőpt Utján: 2410'IS91.
-I Hff kvzla n rJf!*t, hoyp Megrdtdtím miatt j A nagymélló-ftgi Valláa éx Közoktatásügyi ina
■dl MS f'ialul tú ' *
tniuudi/iM tiea limk szdmdra et/ifikM forintot kii-dtnde d po*tu*t4*»étrHtl, n*i$ i&ttBUg wsy " hm bflytgtzm, Huning kimefr díjul szokott esaiet. Bzen semmivel nem igazolt, — rosx akarata, árulkodásból keletkezett; és aünrlrsats nrst ttt^ revesetett alaptalan közleményt, elég, ba egy-saerüea viaasamaaitoas, ée a közlemény ismeret* len aaeraőjét meggondatian rágalmazónak kijjs-"loirtemv s egyúttal kijelentem e helyen, hogy a közleményben jelaett-eaet—nálam soha efe nem fordalt, mert a katonaságnál sxolgáli fiaik anya^ nem küldi el ftaaak axon. egy két iuria-totj vagy ofcyitb tárgyakat utánvétellel1—bar
pq|. nem vagy postautalvány nyal, vagy öt peesétea •4ám péosee levélben, vagy pedig kooupoétán szálli-
_____________tandó csomagokban szállíttatik aa el. — S a
v ,, , _ -- - ^ ,it»«i "[^ar kir. Mini^ter urnak Irtai, évi szeptemberimost olvaant nem tadó feladó, "feladni
nfHTl7 7' hi 3.tn 38171. szám alali ke I magas rendeletére ssándékolt, és csomagolatlannl oda boaott tár
a Vármegye mindenléle jellegű és foko- gyak vagy ké«pé« b^omagolártt egy két lünün.tt...- ><! üt. 1,1.1.,,., kyy án «rra n^inüM, f.yyn. ■■ satu népoktatási intézeteinél mftkődő tanár is krajcár kólieég axássitatík néki, biaaem as na-M/hWüjW uauti ásn-itwti mr kt— lojijdioii Ms«trí, I tanító u' akal, hogy axoV,- kik koxő tik aa 189 ' ik gyón is megszolgált, éa sem nem törvéayelie-JkttspSkist to^rnlm, Untrt. UMi ^HtuHj ^ oktúber bó j sejétói az 1ÖÍK). évi szeptember I »ee, «em nem tisztességtelen, mert a postámé*-
MMM14 mtM m H+vnM , r*7y., Mrviirw 'Uzimt . .... . •
i*nMfr. itt Mo/I Sih<úvriier kU. Cmví Mría. v. f. | hó 31-ik a ca. éa kir. kőaos hsd-eregben etyévet Ukus lufi* mm í:,lmtii, mWj^m ttmütfn/iU, * Ml le- őnkSnytessSgi szolgálatot teljesítetlek, ezt a kir. mr»f ^aksai iáxiuMt i:tt*MnJ-Ul hühWijhhít tanfelBgyelóségnél áronnal je'en'seg be, megjeiö-
utJSUT1^ ÍT'wÍ*' !i ; lésével azon w. i» kir. ezredeknek, melynél
,ku kmiiMu,- kiaik zrarawkiM kadvM Mrwl > l wrat,kl>u , . . ■■ . ' ' ____
uisfj. a Jwi, > ki m aariáiyj* ^atoltaiatot Ih- WlkWékr /ilaegerszeg, tWttr
iái or„k„!u, M.,.t ai.t o.ak ti m< . A isrrk.) I szeptember ltf-án. \Dr. Kusicoka Kálmán kir.
— Párbaj volt e hó 11 énfl e. 9 órakor n tanfelügyelő. . helybeli* katonai laktanyában. A párbajt B J I — Tass'alsmAssjr sseiyéskkea. Aa egye-és A' J közős hadseregbeli hadnagyok viviák.; tem jeles képzettségű magán tanára dr. Simonffy A leliete ek végkiuierttlésig lettek megUlapi'va. itfywa. a nenusetí mozemn iiövóiiyUni^to- ; parba)Oxók koalirx J. bal mellén életveszélyes tályának őre kormány kiküldetés folytát Ta-sebet kapott, minek toiyiáa/a párbajt a segédek polc»ra járt tanulmányt teendő az ottani vizek, beasüntették. A súlyosan sebesüli tisztnek a<|— mint a Bilaton mellék folyójának binárjá-etsO kötést az orvosuk megadván hstybéa lakóiról a Tapolcáról Keszthelyre-ment át, hogy ott özvegy anyjáboa vitték A*. J. hadnagyot, hol,a Balaton hinárját, ugy a Hévíz növényse-
most-ápoliak. A párbaj oka öeueszólalkozás volt, tét tanulmányinak.__' ■ . ' • -
--Hlntixy SIriksa uieg mindig ott ^ - IlneaAr lavak ktaélAMs. A Zala-eger
diazteg ax a tócsa, melyről múlt lapunkban meg emlskeeifiwk t n mely Söiíegésísegügyt szempontból elhárítandó lenne, ugy tudjuk,., begy a hatoeág nem csupán a köziisjiasáy, liadénr a közegészségügyre U hivatva van figyelni, MJ*m litettük utcában'levO tócsa pedig sem a koaAata.
ter sem kapja — sem postautalványt, pénzes levélboriiékotj seoa spanyolviaaakot. aaa csórna-gpISaT papírt, vagy spagétot ingyért, — te kiatve, hogy feladó kérelme után — fáradalmi dijat ngy sem számit, éa eddig sem aaáai itatott. Azért bihető, hogy a teladék kérelmén telje-aitettr csekély krajcár csomagolási dijak ejthet, ték tévedésbe a cikkírót, és indíthatták arra, hogy oly mesgoadolatlanat, s elhamarkodottan lépjen a nyilvánosság elé, meTylyeT aaeasben mig egyrészről a felelőséget minden körülmény között elválalom, másrészről ha aa i«saeretl*a cikkíró magát igaxolni nem fogSá, a törvénye* elégtételt magamnak teatártom Teljee tisztelettel maradtam : Tek. Szerkeszt! urnák! alá-sstoa szolgája Höfer Fereaes magyar királyi postamester. Stimai «tt«k btljnt • úfeluuk, Mtj-b5t ii linóik, hogy £\j-iviiii,irúl v<tt iatotmiliúr»L a iákat ejtartak M««S4ak-. i asará.
— Rersasité liartsa. volt e bó ssásodík
ssegen állomásozó 7-ik honvéd nnexár ezred 6 ik ssásadiból; as állami hueaár lovakat a hé 84 éa d. e '/> 'P órakor tfogják kiadni aa egyee je-lentkesőknek eltartás s ezxel együtt htaanálat végett.
- ts — • l*vé« AldaaaiK Lapunk múlt axámá-
aág, sem a kOstgésoégfigy jogosult kivftiiaMai-1 b<n ,mV,tve volt, hogy Madár István mennyei
nak nem telel meg. miért is újból felhívjuk alakos IWsrá Jóseet lakláraát meglőtte. A .ItVvés báa, melléképület széna- ő szalmakazal állott baioeág ügyeiméi. j mely áx agyvelőt érte, halálos volt » a sebesült j lángban Oltásra gondolni leheteti** volt, egy-
— Hagy (KaéUt tart vasárnap szspiess-!* bo ló an meghalt. Reá kóvetkeső nap tőr- réaat a asél miatt, mely rémítő gyorsasággal ber hó Stt-án aa arab aekromanta keleten Ht»- Uényaaékileg leiboncolták. i-bajtotta a tBaet a fala belseje felé; másrészt a
Ali-Bei név alatt ismert legnagyobb szellemidéző,1 _ TaaMjams Postamesteri, illetve posta viahiáay miatt. Tizenöt fecskendővel lehetett
• londoni ,Vig Op*rá"-ból 'egybekötve a világ- w távírda kiadói tanfolyamok berendezése. A volna aa oltást eszközölni de viz aea volt : *
hetében BeKcáa, mely a község egy negyedét elpusztitá. Délután tél öt érakor aárfi füstgomoly jelaé a veszedelmet, m*ly rövid idő alatt ijesztő mérvben terjedt Mire a csáktornyai t&z o'itóság megjelent, a község alsó résséa számos
k'tt spintiaata magyarázó Mnt. Horn* tt íny •l6-|poti, M távírda i<asgstS arról értesttr-hogy aIgyedfii a csáktornyai tűzoltók bírták hydrofor adásával. Fellépíze Stynvm A>ímom a mnémo . posta éa távírda igazgatóság kyüleSWliuklt- hsasnálai, saelylyel a Marái téle urudalom tecbmka királynőjének a U ('.lairt votaata.-----fj^qim, Xapő*vtíötr& Hagy Kanizaán posta- nagy kutjából vezették a via»t. Este 8 óra leié
BAketáa* gyer«kah. A_váro*i csavargói mesteri illetve posta é* távírda ' kiadói taaio- a tüzet némileg loealiaálták * csak most tünt gyerekek kfilönős kedvteléebőT eaténkínt a lőté-'lyam nyittaük, mely ez évi október 1 tői kezd-1 elő a rémítő posatvlás a maga valóságában, re n a korsoo szüreti ugy nevezeti béka—rakei á | ve lfiöi, évi január végéig fog tartani. Ezen [ Negyven bárom lakóház, körülbel&K nyolcvan kat gyujumgttak a dobálták a sétáló közönség I tanfolyamba felvétetnek oly folyamodók (tér- meuéképttlet, nagy mennyiségi szalma é* széna (ősé, aTaró kelőknek nem kis - lisdatmáia. Ajflak és nők) kik legalább 18 évesek, magyar'lett a poazüté elem martalékává. A kár körül-eedőrség asonban caak hamar véget votell * honpolgárok, teddbetlen előéletűek, éa egész-. belül 40000 frt Szerencm, hogy ember élet nem kBlőnoa ktdvtdéanek • a két maladort Hunt aegee tMtalkatuak. legalább négy középiskolai | eeett áldozatul, de kétaaátnll több lett bajtékta-'Károly éa .VArf Kálmán ssemélyéheij tllogta sionatalyt, Illetve négy oeztslyn polgári vagy lan koldussá.. _
must meziáaitja, bugy mikor és hol l*bet as em-lesekkel egyenrangú más iskolát'kielégiiő ered- — A kesatkelyl lltymaáalaai Halt beraek kedvéi tólleot, A kftsonnég bUtunsága I ménynyel végeztek, a magyar nyelvben teli*. J lapunkban említetve volt, hogy dr. CWta Fe-ssttinpönljftbW, nettón as Ily kihágások Ismét- j sén lártasak, a a kiknek tiszta éa olvubaté kés-, reac a kormány képviseletében Keszthelyre ér-tod|*nek a foiérr* s sömör* a nndortsg alko-1 Írásuk van. A taatolyam hallgatók tandíjat nem k*s*tt, a fügyanaainm (gyének végleges elia-nyat után, kettőzött readflrt őr társtol rta lltsetaek, és ttntartásakról maguk tartóznák gon-l tézése végett; most következő é. telítést vesz-dvlt kl. diwkodal'fc k tanfolyamot nndesen látogatni' sattak ea ügybea A keszthelyi tógyssaaaiuara
Nagy-Kanir.Ba, vasárnap
1891. Mcptcmber hó Mán.
% igazgató- éa takarékpénztári elnöktől ai ellenük irányuló philippikákat non kelleti azó nélkül 101-
lgy, gondolatokba mélyedve éazrevétlenUI el* járt as idő: eate Ifit, haza fele kelleti indulni, mielőtt a < ónban ez teljesedésbe -sietett volna igy akadály lépett közbe, ugyanis Szomjason a Város elején oly aaomjiastfOny veti erOt, hogy össze* asónoki rábeszélő képességet elővéve rábírta barátját Koplalaghy t, hogy a váró* /égi korcsmában a Majcnéhoa betérjenek egy fél li-tyer borra ezomiukat eloltandó.
Koplatafliy — mattaslag legyen mondva a jónak, löleg aa ily nemű jónak sohasem volt elron -tója, sőt pártolója, de mégis kérdést intézett barátjához vájjon vau-e pénaemert ő őszintén megmondva jelenleg pénztelen Walter lovagi minőséiben van, neki, — mint mondá—a aziniitazgaló üt lykáját holnapra ígérte a igy csak bolnapuJJrffrCTZamithat rá. ,lgy hat, — azóUott valaKop alaghy, — hetére* ürömmel veled, de caak ugy ha fizetsz."
Jföj_ vant — (elélé S omjaa - van bu*aonégv kemény vasam, aaon megiazunk két terlályi a vörösből.*
_ „Hetya** jnoiui-KöpJáUgky----4épjö«k
tékát Majcoé sanctusnuinába."
A belépők télé Majcné örömtől repeeve kfttó* ledalt, a kű'öu, vendég Btüfíftjftí"megnyírva, szo• káaoa formuláju kérdését emigyen intézi vendégeihez: .Mit* telezik pjrancaoni a/, uraknak.*
—---»Van é jó-vörüe bora Majcné a«axotry, «Ol
Szomjas.
_= Van kérsm valódi vörös bor? yzekaaárdról
boaattam a minapokban. -
— No hál hozzon egy iet luyenr plg szódál
hogy ö egy krajcáfrit szégyenbe
búvik, mint
maradion,_ •- - .„,, : -—
»Fiira«la, — mondja Koplalaghyaak — neeze itt a 19 kr., vágd ki magad » . . en tönkre vagyok téve . . . miidjárt elájulok.*
Kop'alaghy elfogadja ai ajánlatot, a kis váraira ki*érl etien, siralma* arccal nézve Szom-jattra, kiáltja: űzetek, tuire Majcoé belép.
!_ELŐFIZETÉSI nimíL—___
a
MAGVAR HIHLAP
politikai és társadalmi napilapra. Felelőn iwrk nM : Hilyihai u«rk»«stu
Hervátk Oyila. Wmfé Bkmder
«ra, aisuja: nseira, mire Asjcoa oeiap. ; A Magyar Hírlap a tartalmasabb, tainden Szomjas kalapját, boi|át véve - kényesebb j tékiaUHh^ »f ^ ^^ b lyaatben voU hogysem a virág csokorra gon ! ........& . ! -____. t— L
helyzetbeu voU Hogysem a virág csoiíorra gon- im,. ......l, - . . .__. ..
j i/ . ... . . i " tÁ. * Híve annak, a mi éa igazságos; ktr<o aa at*
(Jo htloit volna K - . korc,m.-.|.6b. hQtó- |enR mijie, ,e)ea, ^ .U., A polrtika.
kírdw Maienélii! , cOl gyorsan éV ürWV.f.rkl á kriliki. gakörol
,Haaüonegy kraicári kérem ' íeeé Mfjcní. . mind^nel <MBbe a ml , poliukán.k történik
SzomiM f«je liulíjfti/il d. néhkny pil-^ lgti%átot' p„iiMktokb.á, melye', a kongi*.
lanatra mar megválto/otl, » nem gydaott ámulni bámulni, midin Koplalujjrby egy forinton vágott elö a kifizette a kiaérietiea számot, a »huaaoo-egy« krajcArt.
Midőn Szomjan Jeromos a korcama ajtaján l^ptt; úflíUí annyil mniwiofi iLáxu, buraijának^ -•Egy krajcárért ennyil még aenki aem drukkolt a feld-h&íáu!« . ..
Tar*o)yi Károly.
Mottár—— —
Tünfidte bús magányomban Tenálad pihen Még (jpndolatom ; Mint a mttiik virágain Zokogva elhaló láyg p^u^lom.
«gy
—- 'Üfcbíében itt lesz uraim.< .
»Ta, — mondja a Kopiaiagby---azédát nem
kelleti velna besatni, hátha nem tutja ki péu1 zad.e
tl>ebogynem — feleié Ssomjaa — Tizenhat a borrhárom vagy négy krajcár a szóda.*
»Nű akkor mindén jó volna tezivér, — moodja Koplalaghy, caak egy cigárettám volna olyan asihalnám van, habén* cigarettaa ?«- -
>Oh átkos latnm éa pech! — kiállja Szom-jaa dohányom doalig, a papirom egyetleü egy aiocs, quid agaram.*
Koplalaghy minden saabét átkutatja, islAn valsinelyikben ráakad agy-két papírra^ de aiknr telenül; egyik mellénye, akarom mondani mellénye egyik zaebében egy krajcárra akad.
.Vivált nesze legyed eí őrülve möodia tárnának, ennyivel ia több pénz ván; bozaaa kél bercagovinai cigáretlii, a físead ia miodjárt ki a három krajcárt érle." Baomjas igy cseiakedet De pi less mostf itat.
ŰOMilol$* § Moti. hogy a
ntéii angyalom %
toré l5Um meéiie ctídí'i — Tán őrükre — tnint át/álól Az őtzi szél a hulló lipelet.
hogy meg van a bor ia, azóda ia, cigaretla is, de bogy leaz kifizetve, pénz csak t Sínkilenc krajcár van, a már padig a bor ára tizenhat krajcár, a utóda pedig ilyen vároaaaéH korcsmában négy krsjcároo alig kaphsfb. Egy krajcár hiány lesz, mit annyivá! is inkább biaoayoanak vebetatt mindkattö mivai a korcsmárosoé a jelein esetben, igen ValóaainO kerek számot fog számítani s akkor pacaca, leírhatatlan szégyen, egy krajcárt nem tudnak kifizetni.
Szomjas majdnem kétaégba esik ; Kophalaghy még jooban izgatja s vele együtt látszólagosan irtfaik a bakővatkasbalő szégyentől Iszonyul t&rbeietlen helyzeti! az ablakon kall kiosonunk Üt oem maradhat ank, szégyent be nem vár-fcaijtik.
l)a elosonni sem lehet, Majcné sajál valany0i szobájába mécscsei eléggé világilanak- arra, hogy veodéfeit figyelemmel kisérje, s különbén is min dig a safffe után néi, a korcsma ajtóbaa áll . ..» várja a pasaaérokat . , •
Koplalaghy egyébként aaarapét kitűnően fát ásottá, iroán épugy' meglatuzutt gJilelem és aggódás kinyomata, mint Szomjasnál; bensőjé-befi padig őrvendaii, hogy barátját aooyira meg* Iréfálhatja:
»0h fátum! —hörög Ssomjaa — meg kall álkoaoom a bor oedttt, hogy már a philozera puaatHaaá al mi hamarább lOvaalÖl a szólókat, legalább garatom kénytelen lenne leesokní a bor* ró! való OniöaéslOt; meg kall átkoznom a dohányt, oh, miért nem asl tünie'ik al a fold esinéről a vármegyei rendszer helyalt ? f«
• Rettaotő hel/sat, — sajog Koplalaghy — tu vább nem maradhatnak • •»flzasa « * » lalán nem számit busz krajf ér' *
H^otnias lebigygyesiett fővel hallgatja végig Nrat|a blgfatását, da fliatésra nsm válallkozlk as ts'eft minden kínoséért aasii inkább a fold alá
Gondolsz e rám? Szerelsz e még't Mint én, oly forrón, mélyen n végtelen ? Ugy eltűnődöm én ezen . Sok nappalon * álmatlan éjeken.
S ha álmaimlnin megjelensz : Ottan csüngve mézédes ajkadon, Mint pillangó a virágon, S ha bűbájos hangodat hallhatom;
Mit érted eddig átéltem,-----
felejtve akleor minden fájddlom ; A bánat, és a resztelt üde, A mtitf melynek emlékit gyászolom ;
Feledre az egész világ —. Az én világom csak te vagy magad . . . Kegyetlen tort / Mi haszna, ha__
XékÜnk egymást szeretni nem szabad.
/tokát Zsigmond,
Közgazdaság.

t- A rest OreaxarazAjcban. Kosa ára as oraság belsejében jelen léken yen csökkent; több* felől azt a nézetet nyilvánították, bogy a készleletek novemberig vagy decemberig teljesen elégségeseknek látszanak abkos, hogy a kormány! la kiviteli tilalom megazQntetéaére inditaák. . — lludapetll Kab»aalSzidr Hunit jól ítináltak. A kereslet korlátolt volt, elkelt lanyha I irányzat mellett 10 000 q. jobb minőségek 10 16 jkrra*, aiárendell iajták 20 krral olcsóbb árakou. Egyébb gabonanamüekben csekély Üzlet volt: rozs 10—15 krral, árpa tO krral, aáb és lengeri 5-krral olesóbbodolt. Termén yttalat. Zsl* I radék caendea Disxnóaair 55 Irton költetett. — Szilva változatlan; aserbia uzance-minö^égü ok-
igazságos. Politikánkban, maíya', gatá^i vitában kövattöak, veiftuk volt aa oraság aziae-java s e politikánk sikere éa eredménye se maradt el. A tamadalmi kérdések mindig élénkén foglalkoztatják a Magyar Hirlap-ot, mely már aok íentos kérdés eiíészen i^g*^ ragadta ^ zérazerepet Ilyen orazágoa éfdökü kérdés volt a nemet azinház ügya, melyben a Magyar Hírlap közötte eleóaek a biraaaé taft felség folyamodaet, A kOzgazdaaág miadea egyaa ága a Magyar Hírlap ban ku tiváláara talál, mint cayetlan gyar Tapbán sem, W sohase érjttk be a száras btrak egyszerű k5sléeaval, hanem azokat élvea* belő tormában, a a kellő magvaráaalokkal kísérve futtatják a köidnaég até. TarcarovaraHlr igen érdekea, modern cikkekei boa; apró cikkaibaa a Magyar Hirtap fürge tóttal, érdekes formábaa dolgozza fel a nap aklaálie aaeményatiojdoa* aágl rovatl mTnden magyaroraaági hírlapot felü!-múlja érdekea^ég éa triaaaség s*emjx>ótjáW^ a -ninca olyan száma a lapnak, aselyben egésahal* mas ere<loti bír ne volna, mely aznap aaakm a
__a Magyar Hírlap ban oüaakaté^ A ittbbi fasaitk
is mind avatott kezekre van bízva, s gooduako* dáa lörtént, hogy a legapróbb nir is irodalmi formába akeríiljön a közönség elé. A Magyar Hírlap eaerkeaztöaegének belső tagjai Abooyl Árpád, Ámbrás Zoltán, Benedek Elek, Feayö Sándor (helyettes szerkesztő), Füredi M, tsyörgj Kndrt* Horváth Gyula (felelős szerkesztő), Heltai Jenő, Janovita Pál, Káinoky lxor, Kobn Dávid Kürihy Emil, Márkus Miksa, Poilák lléa. Szabó Endre, Szana Tamás, Szemere Atilla Szamara Huba, Szered a i Sváb Leó, J. Virág h liela. — A Magyar Hirlap naponkint í— 3 ív terjedelemben jelenik meg, ezeokivül hetenkint bároomaor mellékletekel ad, meg pedig: ~bvdabmtfianiiyyit és mezőgazdaságit. — A közlemények tnaaesegél valamiut az írni tudó éa akaró közös* ség közreműködését pályázatainkkal aegitetiftk lelő. — A Magyar Hírlap ugyanis pályázatul ki tűzölt: 40 ai au> at > egy lárcara, 100 aftmyal egy novellárra és 10 aranyat egy újdonságra, as utóbbit állandó pályázatid, a mely 10 araoyat minden bónáp 20-án kiadjuk a legjobb hír beküldőjének, Lapunk egyik állandó közleménye a rendes folytatásokban megjelenő regény. Kiváló .hazai és elaőrendő küllőldí erők köaöljűh^
a még e hónap vécén kezdjük mag Ambrus Zoltán uj, eredeti „Midáa Király'1 című regéayeoak közléséi. A „MACYAR HlHLAF1 e'öfiaetési árait Egézs évre . » . . l4 irt kr.
Hat hóra.....T n — w
Három hóra ...» 3 „ 50 ,, Két hóra .... 2 „ 40 „ Egy bóra • . . , 1 M 20 „ Egyes azága ára 4 kr. Előfizetőinek kedves szolgálatot vélünk lepni, midőn már e bönaptöl kezdve „Gyermek Vjtá* got1 ia fogunk mellékelni lapunk hoz, bogy elö* fizetőink évaa gyarmakaí na nélkülözzék azt aa olvaamányt. a mely kornkntk minden tekintetében megfelel. Es a kis újság a „Kis Vi* zg"f mely hataokint egyszer jelenik meg pom
töber—novemberre 7 50 frioa, boeznía 100 da
jrabfis oklöbfirraJlöü, okiábar-novambarra B.5ŰÍPá« szinnyomalu meüéklaáial a melyet minden [ínon boszniai H5 daraboa október - novemberre pénteken fogunk azéikűldeni, olyan lesa. bogy 10.75 Irton köttetett 50 kilogrammon kint. Szil- lánuljanak éa okuljanak belöla a gyermekek, a I vais változatlan, azlavoniai szeptember—októberre M l«IT«nek olyan olvasmányokra szorulva ma-
------Jyek ártalmukra lehetnek. Avatott kezekre van
bízva a gyermek-ujeág szerkesztése, a minden közleménye, minden illoazirációja gondos meg-
10 75 Irton
A gabanaélalrlrűl. A lanyhuló hangu-jlal folyton nagyobb mérveket olt s áraink na* pookint hanyatlanak. Kereslet alig ésalelbetö, ellenben a kínálat nagy éa aürgös. Araink : busa Í0OU~4O, rozs árpa 5,-5.- sab
6.50~ü0, fehér bab sUrgös kicálai folytán Ő OO-ftO kr.
FsMs
fkf*tt$ í n Felelel Akea.
lontolás tárgya lesz. Emil bácsi, a „Kia Világ*4 szarkasslöje már boaszabb elbeszélésről gondoe* kodolt, mely: »A kii gróf kalandjait* cím alatt fog Márkus bácsi tollából megjeleiHH. A ,Kis Világ" aldfizeléaí ára leaa (da oaakia a Magyar Hírlap elöttaeiöi ~kaámára); Egéss évn 2 írt, lélévra 1 ioriat, negyedévre 50 kr.
A Magyar Hírlap
Mté4-kfveta!a leUjMt, tíriiUN'i t9
\ \atti krani>fih mná —aa
liB|]*flRniM« THSIIIlSp,
A kösönség köréből*),
teljes tisztelettel V 1 JE
KAUFNÍAN MÓR I*
VWVW A/VW\A/VW
AXXXXXXXXXXXXXXXX X XJUUOUOCXXXXXXXXX^V
| Rechnitz József jj
8 táncziskolája Nagy-Kanizsán. 8
ttt As »lrAiiy &urTi8( n&álloriit nagy termőben
Legjobb hirfl tánciskolámban nnponkint felvétetnek jelentkeiő Unu lók é^ h modern (tanén láncokban eddig Utol nem ért móduer nxerint fa-niltataakr
M űAft n. ^ ......... •.
Att aoMlietlkal lenig) akurlalbiW. * test aiabálymeail motgásáT
éa taglejtéaeket.
A* II lom la nlm n : a *xalon*ieril tartint a társadalomban. A láncban: u legújabb és legdivatosabb kör, contra én nemien táncokat. 4 ■ • -
Tauitási órák 6 óHttöl 10 OiUig esta KvSnatFankűIőn
órákat is adok.
Lakásom: volt oroszlán szálloda épület 10. szám.
A kik táncolni már tanultak, de nem értik magukat elég jártasak-
Tisitelettel
!—8 RechnU* József táncmílvési
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx>
Fig^clnaeileté
£ tonnát lton elvnél fogra Iwvgy r a m& t sik léi is meghallgatandó — kttsöljük égési iterjedelmében:
ÜHlkoiHl.
:--ir-~-; j j
Alihwttil fMii'l k^riljak. )n|t Qock. Jwh kiTtár i taek tineoafy éti itt miködeao alatt mm velünk, sem a u*{ ank i^naaggal mmbcn durva báaáftmédvt mi tanúsított, —■ c durva bánásmód, diSteférbetetlenség — avagy más ok-1 kát i uitHttliii ütünk megtarUatásat lehotrüeuné lei ' , ■_:_:.......-
Zala MfflJMllO--------—mi. ht) ifrro
ooooooooooooooooooooooooooooooooooo Katiimon Jpfe-wWW- <Kaufman y f
férfi-szabó N.-Kanlzsán. Ebenspanger-féle házban
Ifittón e nyilatkoaaUnkat '— «i igaaságnak mcgialflöen aajatkeaü alairasmakkaT kiadjak, egyúttal saittak mélyéből kivaiyttk, kogy Hkxk Jáa»>.* kari ártaakaak kőelem iránt Wayujtandé kérvénye a legfelsőbb keire* figyelembe vitetnék. Ka^Iuiiíu, 1SSI aag. hó *iiVaa. Mnkttp mmi p.%. Uk tanar, /VW'» /W hitoktató, Sdumdt KA fffy jíölg. i»k. tanár, Srkulu á'WfWy polg. tatár.
- Van ►teremd ra a n. é. köxünaéget értesíteni, hogy as ősit és téli idénybe
$ raktáramat a legfinomabb beU és kuUdltli kelmékkel tluaan felaserelte®. a Legelső rendii gyárakkal vsjó üsssatöt'etéaeoi által ason kellemes helysetben
S vagyok (rfe thm uly olcsó áréft finom, elegáns ruhákat saállitaai,
c hogy a n, é közönség ná am fedette szükségletet t. i. olcsóbbat! fedethesse, mint
5 bárhol. , ~ - ' r .
- Beesés megrendelésieket kérve vagyok
I---'Ílfll-J-~ '
ifelont- j y KeroíyjQ «at*-ot X
"IX
m
•ori O
Alulírottak Uork János kartárs krrő»r* etniatt kijnlent jak, Hsfy Kánkív t>inM»Bit Pítíiíer I*ál, SckmiJt é» ^cktltt Károly atairaKával kiaiUMt ^Kyílatkaaat Pttnfrára Adalf ée Hoffiaann M«r kaitarsak mtert nem t^- • w
tak «atn __________"'■« ' — A
- Knfract A4ulí kartár* nr, ki f^bkent t KyiÍAtkoaat-ban foglaltakat talje^ a Magaéva toai, csakis aa eeetlig kévetkeaik»ti veurUeJraitél va)é Álekteböl sem meri
aláimi __ _________________________________________jV
"HoSman Bor nir aa^aHan, Jarari Ifack János kartára ja-1 ^ vára főbbek olátt IKI nvilalkoaaUaak s aaon Ígéretének, | r> Ugr HoHt Jámw tgttbrn ami mk javára löket, mindent^ etk««vet^ kijelentett* : wnkürcl nem őbajtvin ellentétbe jönni I n vogieiekfaf tafndni fog. f^.v-Kwniasán, 1SU1' ang. JwMi: Iw népiek* tan« Xtotoy XtigmoW {wl% isk. ta» tar^rr K kvt JijÜalkflaat'L kiaUiú» lolki futtok, ■iaaorlnt i ■ aiairáank hitejesitéí^ reljaWi f. Ik» II én a kir. kdajegytAi | f\ Ktta-aikaa I »xivr«ke4jenek, a kel snonbn c>ak y
Tiekij 7,<igwi»ul fa^U onk jeloniok mtr, < ^ft
aiaíraanunt ( it linifít — n*ly aa e4wlt UmUptKiéiiil is tobb -» «listoe-MÉLSMgtapdiak. Kaak. lücUor Pai kiwkuw A*itnte* Károljr folg. iak. tanar éa Jahasa **éter nr|ibkt>iai tanitó arak. Xní^-fianiasaa, 1MM. évi, aaeptenli^r lto |S4n.
v - .-».____----—.....Ihfir Jrfmw.
FrksU, fskrr éa siism »el;rnwil)flek SO keléi fcl fées n fn aj kri< n<eMaki'.t:mii tijqt Uh kanett (HMBt^gv Í40 kiluRlhn>> gin1 bét be*, taiebm - ly
Sl^^SSSS^^K s (1IJJHI vitetnek lel. - Bővebbet wmHywn.
■ÜUIiő) gyin rakura Vinták airgramilrUi rr
amnnal kikletaek. Lrrr^in Ümjt4m 10 frtveMpB Mí.
Tndeeáeenirs jntMt. kngy «gjr el»kel« n«gy kaaia^at nő. < ktlyi kSrökkoa biaun}os komit *t4rm*zé*Ui kor+H nvWfi i4fféki. táacUnitó r. sirrt pr>»j«ip «otlat r>inal é« Unitványo-1 kat t)ujt Ílt4ón oUé torban kijolonteni, ln«gy an n biao- j iyot táscimmitr wm ca vagyok a es engem már II évi ttt mtkMeeBbál nagyon j»4 tMoer» n. é. kóaonaéggot tml^ t®«, kegy nekem ViiiVnnjuk sten-t rbre i :jf-rrtT wn atiM i fss, s ont iem ii tatmk sgjatul i ■ -kan(t*ji kuaon " eeg kmttfbf /rzilfiix hüumÉkoty ryerm«koit egy kvruk, ♦ gy mmfftr ténrm^W taniAára Unna. — a váljon icyer- j mekuk * emyyar mt»* {$ ttiuroiémn nyerjen*e <»k- ■
tatást, — vagy o levett a Wrtl ml*t unalma.
Magamat a n. é könönsrg tovni jáimlnlntábn ajá alva >
Vtinő tiaatelettol
Bochniti iósiaf tám- «s ilUo Umtó.
Sarg-dyceris Wmfí
fi különleges-oigok anóta. kogy F A. Sarg és turg Károly a sokat feltalálták. 0 AW nye n kirélynJ $ a logfelsrgooebb nralkndo rsalád más tagjaiaál. valamint a kercegi káaakaál is alkalmanáaban van. Aiánják n kllöa* legNiaégeket ; Leikig baró tat ár. Htbro, Zr<W s Sckrrtt* ml vari tanácson tanámk, továbbá aa nU vari fogorvos Thomű* Beatben én Mfiftrr Rotkában "stb
#l ás o rovatban kSalótlokárt noi felelőségei
▼állal magára a taerk.
flIrAAPin CTSinnon vt,Wi hssű^tatlaa papírban yntülIU b^püUU ^ barkókban »6 krM Mn^J
doboaok Imii 6 > kr. 3 dh. 90 kr. egyeűSThl árul»a ÍJ db. \
130 kr. ;
HIRDETÉSEK.
/CXXXXXX XXXXX XIXX* A Hirdetménv.
doboaok lm 3 illt. i!0
Méz-Clyceriu szappan í°r Folyékony-Olyeerin szappan
(a l«gJokl| saer a keiek ét arc snépltéoékee.1
Gl}*cerin ójok krém lv
nhwrin hlnutnl P tj^malésw, • a bnjkorpaoU, Ilii VmOlUI üvolliáaáia sb)ttva|ben 1 frtJ
OKokboa 50 kr.
Zalamegyében a jáltomi kr>yb!rtoknW»gi erdőben 191347 S0 krm Wcllh immn tOlgyliaasonfa l88I.Tvt október 7-én délelőtt 9 órakor p. Kotmadomjáii a ktisjtég- Pinprp-pnrhtfSl-plvnArin il4PPwl ^koabaa
I.a w a i, r ffZl I I I e TWÜ taiUWGiJ WilU s darab 1 frt Sü kr.
oiro liAcánAI nytlranoa arferé^n el fog iéMUt
At árverési (eltétetek p Koamadomján a k. biró báaánál inegtekiullielók.
Barabás 1891. nsept 14-én 936 1—1
A gondnokság.
cocxxxx ywxtx% i kxxx
Kalnrinnt Olyoarin-fóg krém, darabja M kr. VXOIUUUIII iRdvld l.nssnilat ntáa, miat fogtisntiM 711 ----' aéklISshotUtaé válUk.)
r. A. darg fia éa Mrsa es ésklr. itlv. aaélllUki j j Héssben
Raktár Ksgv Kulisát M;«srt ét Tanbor. Rőiehfsld Aéoll
IMrem éa Klola. Marloa és liibor és lkragor B^la ••aréna árnál
t» \ ií
\ M JO
TT1
u at no
S ~ 1 íS
S —
A M * « Ög ] g-t* |
JJ l rf) |
£ ^ fcH-Ü-1
I w S- O o cö
MkH C lg ^
0 Zm - "S ^ cl —
a 3 p"** & Zl
< «5 li g !i ss
* 8 O
H |Ű ' C3 i J—5
3 " 1 'L^ I
^^ k a- •
o © it f^ 5 >-
w ^^ a> r -g
Wj a o
i 1 O
Q 1 1 a
< I
A 1 I
ml 5 ®
j3 .a MM
l !
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 38. szám. (9. lap.)
189|. szeptember hó 20-án.
lOrfíTTrK-fftlp Vasörrtölíe ^ gépgyár Részvény-Av^lll^JUlViCIC Társaság Budapestem
W ^JÖ4**irodá*: Várai iroda és raktárt
VL kMlaá vácst-ot 1696 ff. aa. VL Podmanlozky-ntozz 14 szám.
Ajáaja kitüno éa szilárd szerkezetű, JU4- 23—24
én járgányt* pl6-ké»ftiil«»teit és számos első dijakkal kitüntetett szab
M IILM k-m. 2 és 3 vasa ekéit, én »x«b
niél) lift.ekéit, rrrdWi & Viriott-féte eg) % ami ekéli
tnlnjtn ivelő &*%kitaeU. boronált én-röílorő hengereit
valamint SCHLlCK-féle ssab.-
scxToavetcg-épeit.
kMaMMi >ouk Wibla gakeauUlssUtdl rwték (BAKER é» VIDATS reaSuer). UkarBáMStaáiló gépek. tengeri ■•ruslék és darálók, Jókaij-féle „Hun-ári** *
daráié-gépek erékftJUwa. őrlűmalraok ée «Ü|Miű»ah ^
kereadeaések. Eredeti amerikai kévémSlé ée m»rok-raké fid gépek ée flfc»wáli gépeké aaállHkiM méirí VMMblk Slfe--------„
ÁrjtyfsA kirámolni ingyen ét bfrmertt
Kávé! Kávé! Kávé!
a legjobb minőségek vegyitéke kilómként bérmentve használati utasítással
_tm i fn nn h ■ m*
1, 2, 3, 4 és 5 kilós postacsomagokban utánvéttel.
Káté szélknldési iroda:
BUDAPEST, I Báljaié; | n
MINTÁK INGYEN!
tIS

valóban a legkitűnőbb szer minden rovar ellen,'
mivel — • tekintetben páratlan —* bámulatos erő- és gyorsasaággal teljesen kipusztít mindenféle rovart. Legjobban al-kalmazbató elbírtté* által as Üvegre csavart Zacberlin Onmegtakaritóral.
A Zscherlínt nem sssbad a kösötiséges rovat porral Összetéveszteni, mert a Zaeherlin egész más különlegesség, mely soha és sehol sem kapható, mint 10—10
lepecsételt Üvegekben J. ZACHERL névvel.
A* ki tehát Zecberfint kér és papírtekercsben vágy dobozban port kap, mindeneeetre meg vau caalva. Valódi kapható:
awtWly- WSascli fsw Osaaáa VS1. Hárt»>« Mér Is A. HtkUihr «r*¥*«I. ttftfy AtúU* Hadaiéi Ahyw uram »lli IfMíM^H ; ÍiSií SAmíov, a«ka*kr Ad®lL Uassr K w»tm Jém* ■164%. OyesSt VUmw. SUdeliásr X. s—Hál
NHUjjate FsiiIksinr Jimaf. mise k ama, atiü 15555 O Kulaasii Odlknréa
lés T—lm, frnl«mr k Üsrtrk SfiUi telrWd, tlfissr is tUnk, Hitiri^ lto Hsftsr, Ues í* lipiklt Aliit Uilus éa Hiwf W i;é0«astái4lsi
Mty. fc—akus MtUs, Vmmi ArmUi tfsfcav t'iutf KnéM*r O+ss é* Sckvsfss lilütl
Zala l\H, agám (10. lap)

X*UH*K**U*UUmU*UUUnUXK*KUUUUUK*XK*n
yomaUHt Klattliel PuISJJ laptulajdoiioatiél Nagy-Katusain, 1891
^f4lii k Itamllá/jhrlu UfM Mi láp
MmH Dr Tulaat U|m. PAgnikilin: Dr. Váraill Aatal. faiattti aaarkugtfáa klailötulaitloaiNi l»r. Maráa/I A raa la.
KMIIifMI árit I Hölgyek Lapjaoiilíut-edlMtW 11 Regénymelléklettel efltll:
Kgéaa Avrt a IV*. MMvn a frt. N#|f«4llvN 1 frA ao kr.
A „Mp« tkaládl Lapok" ralao katitap íj aigyattá tlp, i mii;ir ni|>-lf«llÍMMk I hllilaai UifiaAjél i magyar «Hv«l( i«cláiiokatk I miiül kintlét ■é| a kttratkaatt Irák áa tránAk támogalják Jókai MttrtankaOaaaiáv, ftadayáaaaky Qyata, Dalaady OvM>, Utk«aátl» lálaán. Somúmf Jáaaal, Tamárdak (JaaMimaky Utatt', dr Ma J«*aar, dr. Halklay Jáaoa, Incaádv Láaaló, Palágyl Ujon. Krfldv Diattt, Daagt JáM«M. Talgyaal Mikáiy, Vártaaay Gyula, Háry Károly* <*r. Marányt Krnft, Fairt Mür, dr aodltakr Jaatt, (torba Palotay Aboa, atb , Uanitaky Baiaa Litijka, Itttthnar Idaa, Nagyrárady Mlra, Kallffay llanitaky Irma, llaraatk l.ojaa. Uaraaataá, Itkar Margit, v, (iaát Saroliaa. Karlavaakr tdn, MirimirlirrkTT iwi, tfraalki
■eltrftk— ____________I .''.V
A ,M>ép*m l aatádt aa Immi taáplrodalnl képaa tiatilapak áttanít
a lagétáakább, Ugváltaaattaaabb. Tartatnia aa Malom wladai váltját Mftlall; ka pat a )«t«ii aaataényatt a a lagklfaaabb Jbatftk laárait aataOák Ha.
.MAImk Lapja" tatai kavaaklat kátaaar itti<g)«t«iiti dlVataalléklpta a. lagajaba dtratképakat boaaa a a aaallall a Magyar káaiaaaaaayaak valáaág«a aaaitaai-(Huri, a aaaaylbaa a aataláá, aa rgáanág, a gaadaaág, kartácaat, a káatartáa a' a konyha Mfta ataaa atyai kérdáa, a aalyat a* tárgyalaá i ainoa olyan Ittak, a Matyiin littlgratakat la aa avatnál
Magaap gaalléklaáa kiitta bakntkata aégy ktttat érdakai ragé ay nyal ajándék lanai aa értaklal aa aUiftaatAtt.
A (lalátft Urak'-uk aág a aél* barIMka ti tata vaa
■■latlatd koaűnénynkkai, kanom* aprttaágaktai aakk*. kép-, aaáa-, koeaka- áa aaattatáayokkai áa aattrajtvéayakkal, aalytkatk mfgfyjioí ártákaa Jaiaiaakat Mjinák.
A .Bépaa Caaieai Lapak* gaadag (artalaa áa aaáaioa aialtáktata da* mára aágla a lagolaadbb a^pirmialal bépaa kaitta|i éppaa aaárt Illaton aaáailtaak ■liáa hun fi m áa lioaiaáay, aladaa Magyar máléd táaogatáaára éa páHfngáaára
■aáaérAaraaeaiaaai lagpea éa kéraiaaéva klld a ktadáblfatat •tadaaakaak, i kik ai iránt iagiaélaaarntibaa lavalaattlapon -- boaaátbntalaak.
A kt aa •véna éwa aaálé bal fvla/t atlltaaléal Aataftl 40 kralnál aMaaaag«laal 4m gaataaiálttláat dttjat #fff«lll agyaaarra ba-aaial, aaaak i rafáa/li H a kl tt fri itllialáii áiaiacal 4m át> kr aaaaiac«IAat M ^áalaaiálllláat álhal aulll auaaarrabakltd, •mmmU kát aradat! á klld a|áalia Jaáalaial.
a ai a il «iaaaatot gvnil a aa tlttlTaatáat ttnaagat agyaitita bakltdt, aaaak •tlaaMball rn 4la««a •■UkklOfVal klld aJ|adttklval^t.
NtfwMitkitA paataatatiáa/an ntidaa yaatabliaialaál éa aiia-|«a beaffMraah*4é«fca«.
Rto«i«tá*aba( (a báaak báraaly aaplátál) altkfad a „Vlépana taaládt i.a-pak" ktadábtvalála aaifbaraaMlaw aa. aaAaa.
TeUea azámu példányokkal mindig aiolfálhatunk.
Budapesti Hirlap.
Mindenki a ki HlknlmiizáMt kérőn vagy nlkalmaiánt adhat
BüDAl^STt HIBLáPt
stpró-i}.ixcLet£sei
| ^ ál tal n^í^özh eti^ ft köxvctjtókct____________
K^fl dolog, hogy a küarftiUta aok néaaba kavtt áa a Tiaaoayvkat egyáltalán Iwh tokintve, gyakraa /ordal attt, hogy a kultwégos kttaWtítáo dacára' mm aa albaliamaat karaaé au kéaayoa kalyliaa, mm aa atkalaa-aaaá a<íé a«n kap kttaayoa moghiikattt aaibarvkat Oka aaaak Akf u, llííjfy » aiaakaadá áa naakakanaá, a vavl k aa aiaéá, a«* áraatkaaik kOavetlaattl. A kftarattaa áriatkaaáara auuuip allf raa hathatdabb aaakOa. mint agy a'tarjadt lapbaa aalé biréoláa, a .Bvéapaali Hírlap ayré-klrdatáat raraáa yöálS TO9D.U luÚUUSSS— pmodf anái oivaaiailk. (A lap aapoata :>0000 páKááajbaa jat«aik nag tagkavaiabb bároai olraaét lakat aaáailtaai agy-agy lapra), laraakadá, aki kttayvvaaalttt, imdaltaatat, gyakornokot karaa, vagy vtaaaat aaak, akik baaoalá alkataiaaáat karanaak : a gaida, aki kiaaárt iapáal, vagy gaa-daaáfl gyakornokot karaa áa vitaoat akik.a|áatkoaaak ; m aaslaaaaaajr, aki laakácaaál, saobalaáayt, dajkát, oaatádtaáayt karaa áa kaaaaMaa aaúlga-lilk, akik kaiyat karaaaak . Mráakala4aa, lilatfladáa, Mrtakbér ifi káaaladáa, báivétai, aavatl, áanláaái, káaiaaatiali, laadaaaaaa/t áa agy*t> pálfáial. iakáaktadáa, áa lakát b*>ba télall birtlataaak, aaávai aa álataattkaéglat aia4aa ftalsAhaa klaijm áa
otead páaaaa a
ÜUDAPESTK HIHLaP APRÓ HIRDETÉSEI
által eá>t lakat aláral
988 1—0 Canládl Jelenléiakrf,
kllttattaaa
•ljégyiéil hlrakra hímen hírekre, eakUvŐre való megliiváaokre, pattletM jelent éhekre, névnapi gratulációkra, gyáaaielefitéaekreáu mindait efféle KÖZLEMÉNYEKRE
» .ladapaati Rlriap1 aprákiNatáai raiaia klváléM alkataMa A liinlatáai dijak Igát olaaék. Utadaaayiiitar, a báaraw a UnlaMa aafia-laalk, agy>agy aad két kraJaArka kartl vaatagabb taUltai aégf kraj-•ar. Uiiim> I alUtott kiidatáaiteát nág agy>afy klrdatáa atáa 10 a^kiaaa-tárt bályaglllatál kiitta tár. Ha a aia aiacaaa kltáva, kaaaai a kirtiatAa agy aattl, liogy M0tai a ktadáitvatalbaa aMgiadkaté" akkor bályaflltal mm kall laatat. A kiadttkivatal ilyaa aaatbaa atadaa dij aátkfti nagnaadja a kár* daaAakttéttkaak aa tltaUI óimat, attt vitlákra dytataaai latalaa la, aa a kár* daatt#kttdtt a paatabátyagat kakild!, üaiybae a Wiiéatlaak a ktadékiva&alkaa vátataak (II káaapáaaaa, vldákrét a páaat lagalkalaaaabbaa paataaUlviayaa labat kltddai, A .ladapaatt HirlM* aittlaatáal ára aagiadétra a fH ee kr„ agi kéaapia l frt ao kr A da agyaaartaa ,Bada paatt Hiilap eala ilaa
J4MÜL iipliBilwr
» |" | -1 fi j W S= 5 pl í
11 g"} í Jl
11 t, | t :f| f n E 2 1 h |
fi H j«bili nríft 1 -r P J fitt
afftfi-ll
i <11*4.! "rífi
Jl n3g « i|H| y
. . . t n - ,§ ■ s
u U S | fyHr
Wn i nm\
Pl m
r r v TI | h+b
i tr» j L. ff r :o | f a TTfi aI « » : . I Zi
í! -?rt^
I Gyors fis búíos sbíííüí íjoimirbajolí i ml íMménjeí mi I
fl ... ; -T-- • -r ......r — ^ - —-------j——— ........ — "'"- - J ■
[ H Aa'agéa»a4g Italariáaáia, aa éiatvadnk a tooak íulytán a várnak llMtaáaára 4a tiaala éJlapaikaa R
■ va'é fknlattáMra éa a Jtt aaiéanéa alttarglláaéra a Irgjubb a Ttglaihatórabb «>ar a aiár la a'ladwtu laa« S
! I........... életbalzsam Dr. R 0 S A-tól I
, H k«aw ataibatiraa a iagtobb a taggfógj I atátaaU gyAgjiQvtt Ui a trggoadoaalbaa raa káaJlii a B
l H tllOBttaaa aitadaa aaiasláai Ujuk, rgörcs. él»á|}bl*ny, »ava»>yaa fttiiéittgáa, alrtdlaláa, ara^yaraa B
■ lajak atk, Mb. allaa Uljaáia báliatdlliiak bLunyul. l'y kiiili O latáaal áOraiáavUbaii «a áiatbalaaia agr ^H _ ■ babiiM»ayat^ aiagbtahaió báitnarivá tcit a a/poik. Ara ifi nagy Cvcigil 1 JÖrt, kia^ttveggel ■
■ 10 kr. Mámora Iratok ezrei bárkiMk letekiatée ▼éyatl rentfeHkeaéere álluk ■
I PN. óváef tt|knikttáa»k •tkMOléaa vágett, mUdaakit ig}»lm»>t»ttk, bogy aa agvadftt H
■ /jy* V általam aa traü«U otaüitáa axartnt kOaílait „Dr. BOflA-féle élatbal- ■ VI f* mm" miiidva ttrag«caká)a kák- borokba vaa raooiaaolra, m«l/«ak bn—nlitalaía H
■ V,Dr. BOB A élatbalzaana a „fakete aaa oi" cxlmxatt gjógyntr- P
■ í^^nHI^-jtárbóL rgAOBEl B. Prága 206-lil u aau.at, earb, aag/ar áa fraMla R 9 1 fajpalvvo alvaabaio, tsahra talaia paotg as »u« B><noti radjagy Uubatú. ||
I a/ Dr. BOffA élatbalxiama vaUd!an kapbaté caak a kénltó É
■ xeiPE AGNEE 33. 1
| Vaojagy. főraktárában, t>yixartár aMfekcteaaak(SuFrágábaa 10a—ZZZ ||
fi éa H79ATIITKI Török Jéiaff ar *Ums$u9réma*U KiriK-ateta 19. aa. Buda! Emil ur táró* i§
■ n gyttgyiNiráülaa % VáMlb<l-^tf. ' f; | Aa •aalrak»ifayar moaarefcla. mlmdrm angjal»k pjágyaarriarékaa faa raktár
I aaaa étflbatwaabál. ; • B
# UgjHuptt kaptealé; 1 - ~ »53 Ír—M
I „prágai általános h^ázhimrfrcS*' I
Jl több aaar kálaavilalkatatlal tllaatart blitoa gjégyasev alodaarala fjoladá^ob, Mbrk éa gwndéaib K
altra. K»«a Iwfcgjdsioe «rfdinéayBy«l b»«»uáH.«i0 « n6i .mh'1 |)bI»iIUm|, § uj ujaddalnál a aa aali ■
Jl—nagkaaMnjlééiaarMMIIIIIh. I^UtBayoél, a^dagaaaToaaát, aaaraa fakadábakaái, pakaltaaiál, kttrOngyOk- M
M\ aét, aa agjroaraatt kOrOmAragnát, ^kcniéajtdtawaél, (•lruff*daaMkMű a.lrig) dagaaatakaái. Mirdyatah- k
H nál, áraákatlaa laaokaál ab. filudan g/uiadaat, dagaaatut, 1 ík 1 f Ilii1 llr t, 7>li aladáal a lagtflraikk kW H
■ alatt altávattt 1 a ab»l Már g«ny«déa n«aiaia<*Bia, ott a argiaatirt tagr&vld«bb lak alaii aw-i. m «4iail frt- Ea fi aalvja, luwatl áa kkydgfifja. W
f MT Kapható tft éa M krajoaátua mlllltéttii. ~WM-------- §
S ^^^^^^^^^^^^^^ • P'ag®! an»la»««<a lUuűkiaáa ^ »kaa«r altiwwa, uw*.. w
9 iflHHHHHF UVaSi ka ttgyatMaaia «k, kogy aa aadail aia-Wáa awitat caak aálam laaa K
■ ^^^D^^Hw káaltvr, r raat iktnr raiMl, aa a aiga lisaraiaiacaayBtt WVttlIB, liirl
■ kirr"*1'" nia>Uáaukb» i«Mly«k 9 ayal%aa ay«ar%áli> aa kék kan<a**, mtljrr» B I aa Ida orotaott radKgr lath«t» — barkalra raa. a
S HALLÁaí BALZSAM • ltgbaWi».nyaUabb,aaáaialaa próbáiét ál- B
B y .-----^^^r tal tagbtatoantiboA riuuurt awrr a ri«kéib«IIáa kifjégyfcáaua a aa «(éa««a H
fl vlraaatatt balláai tabataég riaaaat'ytiéaéra ggy Ívig ára 1 ___B
Képes Családi Lapok
P.iuuJála! i.1 i.a.uiiul^ul.V L y.u I.aII I.. Ai)K_- C
Nagy-Kanizsa, ^vasárnap.
Zala 38 szám, (5. lap.)
yonatkosólag KtMtKply^irffli ^Wiitwógr iá a esornai jiremontrei l«|d küzüít Utesitendn "gzer indés ttrgyában a tárgyalások dr, Csorba itnc miniuteri fogalmazó, mint a vallás- es líuí.oktatás.íigyi miniszter, ItrkchI Weneel város- j birÓ és dr. fíurdny Gergely igazgató mint a pre montter rend; megbízottja által tnulHiéten meg
Hogy
j icutllllb ügyeimet érdemliS jó munkám nekem ii ^lölíöC Szinte már viszked is a tenyerem, a szá-tVi xHmk gondolatitól.
Az igaz egy kissé nehéz lesz tárgyat talált ű — de azzal it megkllzdöm. Még pedig ugy, hogy elolvasok K -JU luaáguU.^ akad Altban nwr ___ w (fin-zára "való elég. íllemtndáa dolgából meg
befejeztettek. A tárgyalás eredménye i kezdeni a .Zalán.* Ezt a kedves lapot ismerem a vallás- és közoktatásügyi miiii**terhez' ex U ismer engem, tudom, hogy nem fog sem
liaragudui, sem irjgyjmifti reám. — a nyert tatőS^ealIiSí'eég miatt-,-. ^Olvasóm : \ olvasom . . . s majdhogy köny-
1891, MCTtemlttr bő 20-án.
Különfélék.
— A király teas««vÁrf asálliu ó M-jsige a hadgyakorlatokról vísstalérvt megiáio -galU-TewwM^awt Illó rfHIoisgysrortiági ki-állil&sll • ez alkalommal a temesvári pftspSk. vendége volt. Duewffy. püspök fényesen rendette be a király fogadásán palotáját, mely a legtisztább barokk ftylben van építve. Az égést épölel ¥illamóft_ világitésr/i vart. berendezve ée előkelő LelegánoiájAvalr A király az első emelslen I«U«1
~ "----------" ______ ——-.--._____-__,---------. I szállásolva, a bol hal termet rendetlek foe «zá»
nyegenbbhogy Jl-fSUift- és. kSzukiatáwigyiU eaeknek öszfilggéséről szerelemmel oly Rimára. A kis elfogadó terem, melybe at tlöctar miniszter kötelezettséget vállal arra, hogy mind-1 — kedvjsrn besze.;,— szivem elszorult, midőn1 '
addig, mig Keszthelyváros és premontrei rendi,az ifjú büszkén emeli ajkaihoz a drága lény-a szerződésből folyó* kötelezettségeknek eleget)tol kapott hervadt virágszirmokat, ireá nyomjaj'»I>*ttévil
tesznek, a főgymnasinm fen tartásához 7301 frt szerelemtől forró ajkait; — tagjaim reszkedtok, lén világoskék, aranyhímzésű damaszt fedi. Ilyen állami segély lyel járul és hogy a miniszter bú jmidőli láttam képzeletemben a kedvet, ártatknlMttfeibfliryMUltáa áHálflggOuyOk ll gTtTTP
| ■ ■ i-rí-n—Vrtí ii . I .T^^^J keb-
beierjeaztett ez évi július hu íLán kait ssera* déli tervezet az államkincstár all&l vállalt kt;-
telezettségnefc szerződésbe foglalása mellett a _______HHHgl^l^ll^HHH^
miniuteri megbízott által nemi ..változtatások* nyékre nem imlit ama gyengéd, enyelgő," t 4r-■ellett eltógftdtatot; inelyeK koziil a leglé j AflW^ tárcacikk, mely a csokrok éa virágokról
ttokból nyilik ajtó, világoskék, aranynyal átszőtt van bevonva, mig a bátorokat nia-
tofotja * premontrei ranrirtw-MiMattJtitaKg^WBWBIWWnfr iNturuiiaoan, pi közönségét; hogy as lBWt—'Jfrik tanévvel meg- lén ama kam»liákkal. - melyeket nyíló 6-ík oeztalvnak. valamint az azután ki>- jifjától kunott; — s miidiiem clnlvmUsm
szerelmes tekintet látásakor. — melyek egymás-
vetkező 3 évben iokozatuaau megnyitandó \\7T.
és gík osztálynak nyilvánossági továbbá I sal a tét Mérető váltott, — a méni* a 8 ik osztály megnyitásának évében a tőgym- j — midőn leihagytam az olvasással, s nasiumnak érettségi vizgálat tartási jogot fog
tagadé lyezrii, —*-——
— Lapaak mai ■selléklefa GMnyi\ m «ii.il.á* » AaráU—iag|6nsk s n
magyar akadémiai dijjak által már több Ízben| kitüntetett kóltőuek, topunk kedv® munkataru*
nak az arcképet mutatja be olvasóinknak h liiaz saBk, hogy wak keliea^ew íogja ermtwn nrintfén olvasónkat, ha barm lógja arczfcépéi auimk üinsk-lapuokbau megjolent szép költeményeit annyi él-vezetlel olvasta.
— lendlrl hlrgk. Upások nélkül ahit maiik el par nap, de oly gyaJtori lopás hlig volt egy beien, mind kdzelébb lefolyt hét' folyamán. Üiv. Matulnikntnak szobájából arany nói óráját
__lupia «i t»lann chavargó, Rztítd .lánO> haztn-
tajdonoenak pedig szekrényéből lolvajlotlak eí tárcáját, melyben több értékes papír s valló volt. Spiczkapf Jaiáb zár néikük kamarájából égy
X^ szera Mzlali rózsaszín márványlap borítja, a Iá-'" ^^üakon kiMbb w nagyobb vtlsncei tflkröl csillof nak. A mennyeiéiről diazaa éa ériékes ttvegeeil-mégis, 1 lár lóg le, hun izaólimpával, A padontol pok-
■ mi guziiat pé9 vorys itmireai azflnyet takarja. A második
a- lelkem, s idegeimet lebtlnioselŐ igézel, caakJ f-i~>-i—r . !__' _ , ,
ánnyTJJíFíTlykamról, ho"gy!tf. . ®^ elfo«*d6 * «
bolondnk." _
Nem IWhám sírni könnyezni, mert
.száraz
j felsége a >njaHj«, X4mU azőnyeg
itt fehér, aranynyal * áttörve, a bútorok stóvele
ember vagyok
izmjázoll bi
tudtam elérnikenylilni tgrailfnyíl M blbórvartsüT álsrttt damaast. Aa
vfgnhajW vagyok Nem le-1 ^i.kokat és padouiot 'boriló hatalmas szmirnai
mert
a végreh^t*ipn>8«n^mz^ szinakot mutatják. A martwségHwt-nagyon -jól tTrinar^de ha mégisT tW"®1 ké' »"dálló melegrti; vaa benne több
nagyon pd megfontoljuk a dolgot, ha többet nem is annyit rsak ér, mint a .Á.'CHyyW/díá" mes-
Bár* igaz ha a kengyelfutó - tleilarli'u>U' sokan bámulják, — ákkur annak jó jövedelme is van; — d" a Bzegény végrehajtók ,kitartó■ Mt-~ bur évek hossiu sora óta az egész ország bámulja még sim-s jövedelmük.
butorgarnitura, földig ért lükör, márványlfepok* kai és nelyemmövaliel horilólt ■ K«tit»kM, pedig kéi pompás ftjlólöggciny biboruintt selyem-bársonyból, művészi ■elyembimséasol. Ebben a teremben arany irtot állítottak lel. A nagy ello-gadó terembe nyilik egy kisebb szalon, mely [dohányzóul szolgál éa halvány vörös színekkel van díszítve, Mellette van az ebédlő. Ennek a
lía a juagy.eltutó fut akkor százan — meg __
atázan (ulmk uí4ím,---1 mikor a szegény vég- ■r" '".."TT " "... . . .
berendezése fényielen sóiét diófából .aló, A ki
Úhia bőit vittek oli da a leudOWg liulalisn i»hajii'it acsoairól látják, már ,tl/u<m\k' alőle, •
hol azl a tolvaj eladta megtalálta, a tettes góiai lakua Jnios, ktr
letartozialiak ; egyik jtilai gazdának e hó lT-én hajnalára udvavaról darab szarvasmarhát karollak ei íswsret len lettesek: Difid Erzse szolgáló leányt akkor éfle
A kengyellutó
pénzt dohnak a peí/selybo,
röhftjtót meg ijdmulcn dtmdnik-.«.....
■ A- kengyeifntóuik senki skm parancsol, min
denki ,«iytdi futni.', a.végrehatonak ezren m«| I"'* ' ,. - , - _____ _____.- __ .. „
latién á wndO.eég, midóa Laki Jóml zárt-keii- jww y^wiiri, t giimlenki akadályokat i D,B0*' 0 f«líéíe Ma "mdl 0,1
^H)j,m .raly dolgozószobája tarka kárpitokkal van be-a szegény vég- vonva, u butotrat sötét diófa, űgyanolyaa aainO fíélyemszöveilel. Közvetlen a dolgozó azoba maliéit van at őllÖiO, mely töld uineket mutál.
léből a lopott szilvává! még akart ugraín : alet-lest átadtak a bíróságnak.—
— Bnáillnh Kacj-Hsaluúa. Rit.mji P»l mpzIi. ■Mpt 11 Ö kuaspa korabaa Mzgj- Kálmán, utcgll ««»|'W M in > é.o kjiraban. 9*rk Mért«i ■egli. na-pt -tifc :jtr érts fciáfcaa iíMt ff.htr ''if'w' rrírj* I" 74 ' y ri'Hn Sitber Gjrala megli. szspi 14. 3 Wta* korál',in. Kwclwr' Já2 non Mfii. mit. 16. 48 éves korában. Xhm Fimí Mck Mft ta. S waim korátan. .
Szemezgetés.
Írja; Káttil:\féfa.
Csigavér 1 mindent kibír, nf|g a gleicbenjiergi cnrát ia. Kinyugotltam magámat kedvem szerint, — Belejöttem a higgadt, méltóságos menetibe, — oiint akár, a Uhuin Ftrtticz téyrchujló. ur, rangosait, módosan, divatosan lépegetek most mint caak a Faia Lajos ügyvéd ur s kezeimet zsebre dugva; —: szundikálva, — ugy tudok sétálni tett pályazatra; —
gördít cloho ''iiakliogy lioazá ne meujen
A kengyeltutó ha fut, még a..»rdn»i rmdór-sfij is kirukkol■ réndesiuálónak, — ezt a szegény vrgrd'ftj'^ SSE Irnialy pp kapja h«. -öraag & lemdirirt rifkol ki
Mind a ketőnek. nyereség, ha ,rüvid Htli," a ha .hirtelen hatfilul4 múlik ki az élők sorá-,-húi, — mert a kerosut kevés ée a gyógysaer, orvos nagyon drága.
Apropós! hirtelen halál! Ez a cime a tVesli lliriap' szpptpmlwr Dl án megjelent számaban egy iurnek a melyen az áll : .Újvári lnbella ji "yng'ltí vafpálya várótermében hirielenjneg-
Jinlf, A kimM.y.iny .U <tv«a PL.lt, -, »nrritiuiltM-
• éjszakára.
— Jözaef flkereeg Pé«a«lt, Az őaii gyakorlatokra Péosre ossseseragieit honvedcupaio-isálízfef lőherceg honvédség lőparancsnoka e hó 2U-an tekinii meg. A főherceg, ki ez alka. lommal csak kis kísérettel jő, a püspök vendége lest. E hó fl-én d. u. a főherceg jelenléteben dijjakkal egybekötött tiszti lövőversetíyt tartanak melyre a honvédtuisiek már nagyban kéuölnek. ~ ~ A káreá érseki tsék keUIUse iránt egy mást erik a lapok konbinálió, A Ha
hol a Kuei|>-téle gyógymóddal akart
ben |készült élni."
Ejha! Ma e hírnek hitelt adhatunk, akkor, . .
W'orrishofenlieu kisasszony yyár vau 1 Nem rosx; | 'ékiuU must már mindenki; leotariják
bizonyosan ez lesz a legérdekesebb hír a hirde-
mwa jelöltségéi a pápának a magyar kiiályhoz lufezeit nyilatkozata alapján, melybeo a pápa kimondja, hogy Samassdt nem ohajija, teljesen
az utcán, mint ,a bűrös' hahn (iábgr* kinea ecet-gyára van. No ez könnyen besavauyitbatja a borét (Isten ments! nem a ttját bőrere gondolok.)
De most síelek, mert irni kell, írni akarok, Nincs ennel mostanság jövedelmezőbb mesterség hazánkban. Ez lesz azután a gyöngyélet, — reform az újságírás terén ial Isten bozot^sep, jó reform!
Hát már miért is választanék én valami intet fárasztó — lelket ölő mestersegot magamnak, — mikor kenyeremet az íras unalom liző, élvezetet nyújtó munkajával is kony nyen be tudom szerezni. ,
As isten veg ia áld,a érte azt a kedves fior váib (iyijJa urat — mert lókkezdelte, hogy a jó tárcacikkek íróit meg kéli juláliuaziiif : de az Isten kétazereaen áldja meg a „l'esti Hír m*rk».*Íjmíf*1J Jmyy tUltetU) IIIHltUt f
az ötven forint már én
teám elveszett í
Jah szemtsnekáil a világ, vaknak az alamizsna! De azéri mégis szeretném saját testi szemeimmel azt a gyárat megtekinteni, a hol az a bizonyos Ujvari Izabella kisasszony ,készült''. — (l'ardon.j
Mara elég a gyakorlatból, majd máakor folytatom. . .
— Jlelj rci|(HZÍtAN. Luptink múlt számának Utrcajabuu, (hütctlik bekezdése utolsó sor) »r»siQ ajkait ,liclyol: tósmu ajkai í olvnaandó.
szukáétia, — f-elbatároata, hoay tőid aauk la kaphatnak egy-két száss lorintot a kik roszut tvduafc irni. ha már a» én inwtersegeut, - etre bisvast vsllallUiz<oa>, ** s hiszem is, hogy a rotznak, — meg lm a jó eredménye, mert sut |,yru kóanjei ei tlulöH' Mp**i'dt hogy a rmeok kptHII
Nrlilllrr, már ludmii ik, nem az a hlret ne ■j inul kuuo, hanem az a meiyei l'elbflés Llstnyai jegy időben oly. érdekésen
N» Knnmmra w. ivi'it'HiHIII
4mii Wi ^anmmia, is. Ki'itjiisill llillldélilelé, de nem tnialtam rolioí, vűgrú ráiikitiam »/. • Arany Boarvasliuti* arra it ,,1'ógRiiyvarl Hcblllerre'' uiüiy 1 liugy IJjsimii „pugaii)" tneggyözddheiik liftvkl isi rnls, Iim Maiejkaboa beieklul egy pogatiyvári |>o
azüübaii a lapuk azt a combiuaeiól hogy: üi-dassy Kornél entergomi prímás, Scklaneh Lő-rinc dr. kalocsai ersek, és Itelopotoctki Kálmán láburi vikárius zágrábbi érsekke loguak kozeiébb kineveztetni.
— Aépiilakátl pályázat. Annak idején írtak a lapuk » uii is aozoltuk, bogy a népszin-fiáz igazgatósága egy uepaxiuanre hirdetett palyá-zaiut, mej^ek tárgya az l84tl mareius Ib-iá tor-li'nl esemeuyek legyenek r ez * pályázat ez evt október 3u*ai) jár (e, A paiyaaaioi Hirdető bi" zoti»ag leibívja lehat űzött urukat, kik paiyasnaá, hogy puiyuiuuveikei a most muuduit Határidőig a íiepsitiuJiazl bizuiisag jegytől luvaialábua (régi-varuBütúa JL. eui. S3Í. ajtu) küldjek be.
— A uldsk kll(if|lié*( 'lobbator volt már emutve, iiugy ihrsch imtu uagybau foglalkozik at UruMurstagiM»> kiszorított ziidukuák
inak meg. S Alrikaba vagy Azsmba leendő kiuiepné^vet. áa «KI iiüu a traiwu legelső lap a , 1 niot«* • a kovát kezükét írja liirsck baro terveiről: ,M)|ideti te» kinieibeu orituit vatiálkulás lurug saóUsat Nebátiy kivaiuan gyafcuriaii ertesu aa.«i«aibw lwiy«ato-jleg U)ltatkusuit a tervrtl, deegyuemelye* aggtt* daiuiasat uitiud aaalim nem lehet tilujtatii. J.Ktít^úntis vayuli aa urvaa zsidók jó ■asogairtaá
Nh|Y Ksnliwt, vnsárrtup.
a ml atunhsn ntm liliunfltja egyiiMa', Iwgy jó gyarmatosak In Nagy nelHiisegeaei liMtMiSAilnHtisk ss»»k s népik is ImrinauiMli In, int/lyukunk ie ü istérs s bstáAdurlnk n00, itimwu lianák. Nem Ishetetlsn ip, g*m hogy s i'Sr iMirmétiys vuna kodul fng i mmlil^iiiitmli «<uibsd kolfosésl eujtutiul
imrrfc IIIFAM A tiáburu lo*í
\J/Hi
ITé
in vili (tjy Ml Olltf lékéi sunfts
hm, ItfíMl |ÍT sJcIWel/lk |f MkMoíí KüTVIpíl további, (iöjfy rnr Hy utériékli klviMdnr III miitnyibeA wjy Idiiiín) h léldok ismének torséi Áuksii iiit^(||iivlifUíAli helyeinket, * tiipésség nsiy líiiiiéktí skkor Mfinlmn idMifMtiMt'tHliiOk féji |Rtl0is elverni*! lAvstlsitétifft. TmliAt 9p
tjéH ■ vlllslsl <iHá» sMtiysl WjMMíolt Mligy linó A'iititt miííiímMhííi, és ÍoIj'IacM rirdiiissAgrit In-isnsk.1 ,
— Oresseraiáglieit ni Ínség áriáéi mer viliéi vili, riileoiit* Im»Iv«o!ím tsrdiiitiii egyjis Altftéggel kUsdö vidlk ütíjm kost. (Mfftleg a Kim kiitiilisn itngy a n v •••n»»r Uw^mt//»• |M»|-imIimle li rsbliibiAdák, hogy nem minik éj Hflji gyllfctflté)t vsgy rsblAs ntlkü1, tktttf koldusok -< regei leni* kidnek in üti tWIfflffflí TfflJBJIfi s* íiim mikrs, rAtorusk « lilvskra i kilosfliitittlí minden kAtst. JsHAavetpnl k&ftiyékéii i| raUiobsuilák^itt-lOttOlin vskmernsl, lUtornek s fslvskrs, s léj* flsbst limétyilrnrjAlr, s flOkst 61 irypirmfiliitVaf w fc*fpÍííi SlUlAtl el'ogllljAk n lííWVf i llll muriul ask eddlgr arig wtiiésni lol nem Isitek. lelisrt' vstpoliM sgy érs jársitiylri* imiilt* héten, li^n iismiiii fljfiíí oruAiUiuu ruliauis meg ngy jíülife bandi s ttMlskiuiili, Ai ulttHok mind snitunvuk
/Sulii /IM. M/wi,(A kii)
Aluliról! liétsrksrfwis s t. e klMfí ««*j*Mek, v>o*«M»nt s #*fte*ent"* Htéhtmk ***** tsnltMiflkimk llnfiflihfilHi hIA■■hun Wiiliiw, Mj
mm nmpfmltethó 20-án. * ......
Kgf mmgi érdek0 Irmámlml rtkímm üwJ yittui* lartAiiiJASAs s Családi fsápok*
iegfffAiil) megjelent MsáftiM Tofhal f/Sjos « viUéé
itungíUiélMkitl/iitíl (üli. ŰM) lui/ly mugirh n «»' | líöiííUMk, lullmtMkfi u'mu Miért s írok
f^yík Vdr<i4i Anislrs « Spp oly isr-
I Syíiii||(NHii mttti M«*M#me<*«>r> |HismAÍ íróiénál.
nis mMidiii uisi iikiilsuMitif ii /i'iiioi'ttfuUjiliH*
fSf/íl Is-mHlnM. A Kohlwr b'ilni léj«- nmiiiiti ílliols Ifll
H ImsiiiIiIi éi lfinhn*/iiHVnlniHillh A'lslél»»ii it t'tuhiM Lapok"
.a.a I .. 1 .. .í .. . - - ... i ..A . ...! I . - . ,1....... I ji'.i/iti lé. Ili<l till I AalLiltfMl III illif . lllllili
SXSHkMXfO
wtfii niiwhnt síki)vft, h"Hf s IMfHit iniutUn le kMiiitilisii olfiínná Htgy, IÜ0f s mssysr olvssó kns/)i)«sy isnllsfiii iit*nfeli ssyrs foko/oOs6b mér<> léklisn kí«ii'|kn<*, Hsépirjidllbiii kAsIsménysi vs* ItíM&iHIfilff ítmiritildritiMiű nlkktl * tépérdekQMebi jÉ IPffAkUlSfllnrift kfflfMékitii! toglMlkniwak ss
UllHIlfHK 0/ifi mmii nsvs/sh>isli|; /llllilllllill HHIÜJI' littysifflvt4 és s iMrnfvssrttih isiiflsriS' fnli Aliul nny (islyhsn, mi/if Itowliw;, virn«» int kDIlAld^ii t>« nilmlsiilIM linhHiwliiilílt, A Külrsr. IslOi' félfl •iousitl'S likuls V3H) turjotJdiudf iSKlni^i*, m loiiiiiirslMkulák H'iioliWiljnrtor K"loi i ín|| Hm 0 lóriul, vhu^II ráH/Jii^) ü IrljüvnJ, s nnféhh líirundnlíiii nt ttk«éflsisk
Mfg vagyok rfiiu nyOnOdw,, h,ogf IíüwhiI Ö m() I
SIiiS/iIms iiliui stl mlmhui ififin /.imgoriUMknl (Ülő
tofíjtí Imlfiuuil h iiutgiintMl.jtdlvti* ini'srruiilsllisi'
usk ftíljöHlIrtldi'o liivkhhfti N ii/AiiUs inurniliiiiM | mély HiaioIhMi'I Tdlmr^ky N#ifir|<»i*é iidki/^iI, vu- j iimllfaiviiM/í IIikIiiih^Ii m
. l • ; 'i
Irodalom 6s miréizti.
liiiMiiik y rsiilélisN lsiNerlfl«*M inII i i el*. Im|»iinIí IaIm4Ió|HmiiI, l ísrlirl l'úl^p kési i Ai iii H«lilékiH misciséilkelék j Nkrr«*rHii(l, mini ivsi iisrié,! MÍÍMM iM^ft ^hn*f Mlirrr'X1^1
luéliyM, |iíi|l Ii|<Ivh vilii, Iwiif kutiltó Mifsn'ó ím miÜM, h'nnuh'iijj (l"'»*i"Li JJ'iJivödtíkvkiiáiy ilnlu< j uliiiU iUÍi<*miMi^éi moviMirtilietKlis A Hiliiri^giiO
karéból.. tíng Íh érdeui'i, Iwny #gf esslátl Sssls-Isr^l ss liíSnyoiiék. A insiiiiik réMiérOl Jfgroele Hfibbtfii sjsiiljuk fokéfi s moMi lteálioii éviiesysdre ICififlwié*! tirn , ffjtétM évro.A lrlt Jélévr* 8 írt, iitH/YMlávrH I lii kr. v
Február M éu IH»1
és ieénfeli Vöílttk, klkséi m«m lemUeW imiHilUva müisi. knluimsiiy awi^i
vl/iy ai/m^ /í tdrijywttf t
Aryy, kdpnbtn, Tahin tti'J h a haraHjfja.
I , , ..
xmnirm ffltjj/fflt mWti mhY,
tjhiH imiiy hnwi* mnfi.
rtiólysl liipiuik léioiróVHinli*Mi lulnliisk (iiys
lillllk, - kíWlliUvMiljm < |)iM'l»nii kMvolki'/U tllwll-
%%Mluk király (iélii*i KniuAiiy Mp-til kolisniön^rs mórié Mftrlu litiiiiityu fniis^ssuA, lljissr. |STu ilor Kslméii kÍHils»s, Are i llfcl kr, K nrvimtiitt, moly iréiii ftlislfiims ii* É/leJllCkléí hu/ftnklm^,
riblók. Kiéri buiiuból si s^nonynknl legyilkol lék, s lánynksl sugkinoiIAk s iii«<N»lsiire veikéi Uivs ksiyisk ss uluu* ^ ICgsy péisrvérl IftvIiiM, |slénléss sssrlnl si nrui* knrininy vdrllg HU tnlllli ruksll leHiluM si mség snyhilssérs.
moly írsm ftiisisiM^ m* QrMcKioiiéi »■■■ üff mm wvnrlilifct|n rí m ksyifiinn ln|nink kfifiM hih»nIí<í>»Tn~Tx
lilfss ilr. Hium éislliil(iiimSt> msrl liirm<vt> n
fiyooMirbsisMiiKsk mlndin snsisIImui síért kliUíitf iilSioii slS|iul i ibbsii s iskliitiibsn iiiliidin Islülmulliiilsn iitsrsd Hr. /te oiiMl úUhhiíiu rnfj/MW' II sy^iyissriérsb^l l^iiglbsn, Miudsii lyniyiisriérUu ksiihsió
^•iéik llgielimélie. As M fmiloN veiée munksjAnsk Tdsjs III lévén, nsm muln^Ni-Imijwk el esse JisysImentclM e issdskimntiss gsi, linsy lArsdiágsnsk srvdmiiiyit, n tsrm^s. nsnmsii s iluis iné*fi*i(on vtiióin>tj(iOl, hs nsm sltill Ir fllgi, Imiy mllysh IsjlAl viliink. Ansl nsm ^msk ml nnsynok, liauum a kUMÜlil Ii mAr régin tsl)ti»iti iraniuhnn viui, linsy nlysn klIUnO buss, miul s Uissysr, mAsull ssliul u lA|nn nsm iirim, ds mir s ml s rnnml llioií, siasl a kUllnld luliiArnysh biuiiUiikit, miri i\ misüknél sekksl |wbb ^i*hI«|iív1hm bMht Inmbs. As ulébbl ivekben lObbléls klittnn uj IslIAvsl sisimmntlAk s rnisnl, Hi» VAlsMiitmyll lslttlmul|s s kél Isiulsbb . fojtst u mdilinsisdil ArUs mii és s stákiniin Mninmuiíi .hun, M»ml kél ItlUnsk msivimmk miml nius tulnjdnn»ASH| mslyskkel h |0 rtiamsk (lírni kell { s« ilníibi ilAmllev kidviid IdAjArAi wiilslt kstssiisrl hol dihli^ Itinti liinnfHtiim.ii u iiilTr is* iHuiiTíiT piéttf éppen bö tsris<>ssg*ért nwes*ék sl msitsn ssskmlinnsk Msmlmir kl eyy ilks mst
ssm mulssii sl mslytysi u hint niitfnsssilss.is lslvirAv*AsAi slnmmdlibsijs éi u Ms*dsk<liOuNS| énlskiinsk imlislsini isbit, mint s ttiitit mii lilini Asii ArissHékiknl Iftljtik, s kél MHUmI üMi«lsji Ii sinnnsl iiststl hogy s
iislsilni iiirsio nsMlskniiiNiiMiik mtdiike*(ktHs birséibsssi. KAt»é|tslsiii ||My »msI U oly kl vsln Mttlgftlttini tsu s iHidsIi^imiiéinik, min) s mniiiimnii hisinsl, inilyit nyidf svvit eiV
HUl honnsiinlt nslunk és insyei kuünA m Itén nyui* éiivkrst'HitiMU niinv
^>sJsidunsA|iiéri s lAUIttiivelSfti iitinlsslír u lilki, |nUe»«»ény» b^lst msusbiii rür'Ss s Ks#dskiwnn»és knst biM|init liMi^ilsMet Mim tsiynnk fnls iinimlvSt Irn^f itAid^kiúAnstH stift*i mely s vust rssk iiky bn*
mtiniliSi, hs s k> liHlill virseiiyuyst léplsl tud isvtsnl, ^i|rs|sd|s ss slksunsi sms Vet rms lo|IOH«k s btiietieséff, wi y ss etbtlii hum kii MiunyArs bltétbe tngis Moriisnt. Mitleiyes sUki kegy siy * nnblsustsdh mint s ssAk)*4tu
Mimms*h m»s iisinnk o«nkis ^suthnsr (Wn ins^yekuvk U im^t
— Xeii^ssell leftll&nii. Mi/h JmsshI ximii isnAr Allhl iMiTkciiieil, wVllMlftiH'M h*im'm/««ii h»\i kenunk* molyról inrtf,liipuukl»*tn iii»m ím i*ii»I0 kustUnk i'iiyuhi'ti uls6 IUsmIu msnelviii n kinbsin iiiiihImii kiitiyv óh Motiouio kcfetkiHltUbcM 411 kr, A iiiixy lai'utlsAi hIii|»<is ki|tst.is, Oh Minkértiit*in uisl Art müvet niulo^teu s)snl|iik it seueset irAnt
! érdekUldó rilvmrt k<Uillit»e|inttk Hlyeimébe M^ireii*' ilsilisin Ispunk km lojénnl
l.'J f lelnp trirrdth' ttyutil* iirtnrn**ití j llgyvld, nkinber I lm „/ulmn)h (•IniniH (Mc|ii|hiI Indli nu'i /iiIh Mru n, mely Intvonkuii kols^sr' tüll Iiittitittlituul s umgyillik Os u tmuiussiidiM vAi | mrsylk Oiditkei « eMunétiyelvel ln| lonlnlkiuiil, „liUtlrick ultu a nii s kú .lu h»l Im Uh ( kint krl«4ir mes|nsiin Ispnl sd ki ss •tlrss, tungy. |iisdl*A|l t»|i)i»sub»i», mely ln|» tu ejiye^ulein»»K > "Mvetebm kúslrttifi teemlv A •ntes|ett»nfsi infpfft * sserds és Himiiluiliui. A isid ínyesMIyl invjsl, Ins\irt ,k*|»)Ak, usiu ti%n«ik resséri* ss s|(»Hs«ttes * ; ♦"Hyévre 10 iii, hlévru, ö Jíli. tie»fdnvh» J Ari | OU kr A Tiip élen uiy MU|tyu;tív Mi iH-am Ali Merkssilnje /kinni Kiihily, Ajftli juk h- |iuid« kÜv(innl)t (iirlnlÁHAbSi
- 4 legtm<4»wl»bt b^e'lw^ je^eyt ima I
¥1^0'd'ínilöiif" IWAi r iiiiiiknuyv í
A It. sMIs tmstelillre. Irts Mr« Witlisr tl^ua Amj
eiHersnmt Hdn l\m)iyhA4me|tysl lislóiiis j^vA i
bi||)iisval Neiyedlk ujbáí Iniesett és tnivtieM j kimiM, l^neiit«tiii. |m()I, luret Mh isp. A *ier<ft tulsidnnn. NéMny bous|tÍH fi<lkt liuny a1 linMbM luiik^iiyv biirmsdtk küttbWi n mult | ke»o tisieu oisser piblAiivbAii ^Apvllssut >i\ihmv S ItendkhUl sytiN ttHerjeuiMU itótó blmnyiMA^ ntsui^tte telel mei sbbeú e^iAimV, Imiy n li|)ld HIHsi ttsilAleie knrtll nn^ln (min knleiMUi I itnttMh/ TwNaIAih bM'Oitt res>hi ussuk A«
(inmldsl ke^iU > ; HHUA liiAteten* |
I i«il, A niiftiMltk i^a litit leiesoibMU u kUu»ilt>.»>, I iiúHknl lAiUiltMAS'A KniÖu^A erdekei kMt^miitti a kmiyvnuk, esv inl*e«A|tAi»sMiAgnsl és ti«bt< ttasnAl in eiid^tl ía^ii MOVttucl Is Mii e> I insurtbuu Innia')n n Siua A«iilM*«tniSjéi Musly in<nkuuy\ekbeii IA AII IUMM 1 i«Uií' ! v w_ A liArmsdtk rest h* envki keHoilA^s hiukA bsti. kulso mtimluwtt ne«\e a legtukvimttsbb ^
ÍŰ yyy kit hTt^ jty fRtjg rajta, Ift\)h ki hhft a lakója ? ,
JhhéÁf d* ktlilnff t*h#x Tanmtja a két ituévik, Kik Mlui Altnak Mmétikoilra, Ayymdi kin éi'isft fts/m.§mm"
At tily haj fék m*tj ran tlltlra, Mrtyhvn tjymntk $*M ItlmUtw ; llarna jui til a <tninf/ Moifi tt UtUtyfai,
Ji\f (te ^vsrmiH mer/y a wnat% NM ('lityi ttt'lr ni tik i*knt; töfünttk- ük, vrlük a Adj,
Mily fiilotl flmnuynl rijfgtít,
1'jra jtlnrk nuv/ai hryptk, Jrt/hvritottu nnyy riirk; Uuiltu a tiö, inna* M#t&
Ur fa fii ind a HMmUlti ...
tto Hő,
misksrssliiNlAn<l| kspbsln< mit s«Hksl|ieAsk sisgsiA Mvtis bn|y sé| Un AA VAsSttSAMl ms|At
IséllHvtl lllrtei* U VAt
itip^ti llírl^p*
wii MlkllINl liHl msiv kínunk ai) ••Amibsu icunttsti tésl és lunls!A«l nosisgik ASIS^S ks»rt < im SISM ktlklsAdék ttuu^pi tspiMes IU Mués|m«iin
AfAH tAftUUk hA**eitteVt bU|V tufl^ s |iidskn<nii' mini leittimuli^ At üi u | inihil \A«»*uA
I Ki. tvfcVt'tA minták
blidelt »Áfn k ÉWIaa
KlHénél vsbtliiu mt^An 'eMi un iMty veidet
efysieiúltb duitte^krl ro SmaI es ifAUvmeiiHe***!, UtAU ké««nn AA^lfttlbll
rileu *M llt<
I mt'tM*ft*ei v IH« remikivUt AMI
ItUel «tAiT és HftHiM^'I^V i1!! kV, n lei
HA- , i rtksMds ^ptíft Ivsiu^ti kftie»lteu ?! lel Vsb«i

, ll|
tblA tukkAl Itt
Huuon&égy krajcár.
^ltitm«ir»«sli.)
TOr^nt, boiy X. víruséiban nainiámwás jelen isinés<e, u komikiin Koplataghy Dénisl és a nros elsOrendü takarék|iéi»siArénák leendA Átélései. iltjasA 8«um)AA Jeromos ellenkllhethinul stjjiw u11rttyvi^skv»«K a lii!dbe» a aialiad larmé-
wiaI itíére* S ii«i|iy e vagyuknak minél elAbb elegAl t^lieneunk, elbatéhiatAk, bosy Agy legko* /elebbl .ssé|\ tAvssií nap delutA^jAn kirándulást tesiuek tA «Uldbe,) a vidskeu elterttlft sUrü Árnyas erdőibe, lt"ga*bA, hol a vérem bfiah<wlt le* *egtf|é<ftl lávol élvs<nt tugják A (avsas Ude leve-gO|At, s ArsAÍnigA4gAto es a tAksrék*|4nstArt el* niik durgvdslmes kurbolássi helyett a eisiUrsk sgy, ketlvvsen esengA dAlntbAU fnguak gytlayOr-kMU« Klen siandékuk lolyion sarkAlta Ölet, mig végre egy kivAUsitoH nspon sl Is indultuk ItugAMba nmiH lUltevéA<«el is, hog^hA ibolyát, meg virágút mktnUlend. talAlniok, awaI majd '•nii|oit|ukst meglepik: Kn|iUlAghy a« esira-íein ^Hhüw^íuvh Kupuáu^i Tarkái í SmMUfei* pedig « «»ende Kiin^smárosit JutftiAt, Itt Asirt rt NtereteM ós imádott, msrt nevének elnO résae ben ss 0 neveitek h megtelelő ideált tatáit.
Ub I ta ak iiAgynu bohlogok voltak, gyúugyvi-r^gft is amitek a pAinkok imrtjAin, ibolyát is tslaltak A« eritnimn a ^ikroslm kötve boldog niege éKaflissel néstsk a kittel jovA, — a hoinAp eiá, mlduu mn)d srA|ukiiAk Oriimet sAereauek a «MAfgssAuikkAl s e«ekely tArsdtAguk mily gatda g«Mi le«á lUtAtntAAvn euy^egy turrO mik AiAkfá* bAll.
Igy lAt«tA^Ag muguyugndvA sorunkban Üllek le e|f Arnyai ia a*a, H^l e*%tig elabrAnvkpitak at 6 Uitlttg gyermekkorukról, muldu tt«ta paripákon a^Ag«vWA bttr^di kttHiVkbíni Ht|tAk a karem rladnt, |i ItAievA hákorurtr kellek a \imlAu vilésekkel a 1 l»*mkttk tényA| dtmkU tIHek, muMlu még a sala*
\
Megjelenik 40,000 példányban.
PESTI HÍRLAP
tüggetlen, szabadelvű, demokratikus napi közlöny.
^ t ^zenhárom ét óta n magvat otwsóközöiiség meggyőződhetett, hoiry a PMÜ llirlap püríoklól és kW-I Biiytd egyaránt fftggeílwt lap, melyk killüiilav.ű imrlállá-ii jmbtieistnk irtnkr ésrtrnfili cikkeket; íogy JLii PpsÜ Hírlap politikai és társadalmi kérdésekben a hamisítatlan llbfnŰizilUSl képviseli, mely irányiul, divatai jelszavak kedvéért, ltehé« tdékben som tért ei soím, s líogy vt%ül a Fcsll Ilirfop mindig biveo szolgált* és
asoig5i\jn • magyar démokriittetmis untokéit.
A PCSli Hírlap mnnknltrsai LOil ilugyarurszág ulsürangu publttristni ís szépirodalmi erűt vannak,
JÓKAI MÓR
évenklnt több regényt Ir ii Pesti Hirlap szánifa s azonfelQl tárcákat egfor éven At ---
MIKSZÁTH KÁLMÁN
a Tisztelt Mól rini alult kfl/.koilvoltsí'jíi'c emelkedett országjsyfHétfi karcolatai mellett, kiscbb-uugyu bb elbeszéléseket, tirrákat és hnraoros apróságokat.
A régebbi és njnhb publicistái én Írói nemzedék egész jeles gárdája szolgáltatja a Pesti Hirlap politikai és tár ««dnimt veierrikkeit, táreáll s n kritikai és malatlató küzkményeM, mit «/ állandó maiakat kipróbált hírlapírói orftk vwtetik, amint att ignttilja
a munkatársak névsora:
tattlik Káraly, lírXM)1 lálTtt. Borost vó ni Nándor, Ruihftrli Péter, urMággy
képviscló. ttáltár Ferenc. Utiró Oált (Viharos). Hiliu (Jyuliu Hlll Iffj Itia Klek.
kurtíts Vilmos.' Iir. Üegiovioli István,
dr, Keuedi (ii'iín_____
<(|ututtis>, felelős szerk.,
Komor (Jytila, Légrádv károh. tt'wr-kesfctő.
I< u b j Smdor._
Jaikütáth KSlmffii
(.Varrón).
A Patti Hírlap naponkint II 20, vasár- éa ftnm
S hogy eit ti gazdag tartalmat meg változatosabbá
M oltár intal, «rsaággy< képviselő;
Marni Káfly--
Németh Ignác, PtHt JlljjoS. Pitiiky Frrrtr, Srhvtrri (svait, orsz,
képviselő, ■_ ;
*Sr hmii tcly József, segédszerkesztő.
Sebők Zsigmoid. Sebők tíyuia, SitigyfHr. Stttt Tamás, Nxrrüi IVrrtc (Triiiiriscus), dr. Stiklay János, de. Siler«tyi Bigé, Tfrs Kalui.m, orszá^y. képviselő,
•pnápokfln 24 28 a érdekesebbé leg}'<
32 OldBl terjedelmű. , legújabban
tüzótt ki, még pedig
■3K PALYADI JAK AT fc
200 Irtat nyer az a ttfi-elmó, ki HfszeilaiiMMbbM táegirja, hogyan sznkitutt első udvarlójával, 200 Irtat nyer a legjobb JrlIrmraJi m ellenpárt kovetjeloltjérül, —
NO irtot nyer n legjekk rikk úrról, Itogymt lehelne niegukadályozni az obstrukciót a parlamentben^
tSD Irtat nm a Irgjlkk fitteílvu^y itfl lalQldiV.
60 trtat nyw Mindet két k étket i legjobb n|d»ntig.
A Pe«tl Hlrlnp még remlklwüll kedvezményeket is nyqjt előfizetőinek:
t, tiíndnti két hétben 2*&om*llélKl«t«t,
1 minden évben karáemnyi ajándékul
:-£r a Pesti Hirlap nagy képes naptárát
HM » Mlaé iMsiia)
Előfizetési fkrak; Egéat Ovra 14 frl. Fél tvra 7 frt Nagyadavra 8 frt 80 Efnr hóra 1 frt£0.
Mutatványszámokat egy hétig kívánatra ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal: BÚDAPEST, V, KER„ N A DOH-UTCA 7. SZÁM.
A PESTI HÍRLAP NAPTÁRA.
^iR'-'jt^-""*".-"• "í" .t T'i 1115
EfcpadQli a mg* nmében ai a kedvezmény, melyben > Pesti Hírlap részesíti etóflzatöit.
Karácsonyi ajáadékul ±1 „
közvetlenül a kaiiesonyi ünnepeket megelőző napokban, minden előfizetőnek,>— még a aaat belévé a| •Mflielékük la —
—ingyen és bérmentve
koldi meg a lap fcmdöbivataía a Pesti Hírlap INt éri díszes sagy naplárál, v
mely minden egyéb naptárt fölöslegessé tesz,___________—
HÚit ad alább felsorolt Urtabni kétségtelenül bizonyítja.
ül tfklt 1 Frsti űrlapra oktékrrtél kezdve — hnhár az rléffietésl dijaak faavoaklati (1 Irt 21 fej bfkilifsévrl — eUfliel: karácsonyra ajándékul kap e*y 30 ir teijedelmtt —
naptári, »sly • Uvahmal még nagyobb és díszesebb kiállítása Írsz.
A naptár pompás kép distíU, melyet ROSÍOVÍCS IflliC jelei festőművész rajzolt.
A 10 ivnyi uépOaérial réu 1 Pesti Hírlap munkatársainak java dolgozatait tartalmazza. Köztük:
„BOSZŰ A TÚLVILÁGON"
eim alatt elbeszélést a jövó századból; ------ ~
Mikszáth Kálmántól noíeiláí „Hol van ő eminenciája?"
címmel:-wS
Murai Károlytól egyfölyonásos vigjátékot „Yasoti koesiban" cim alatt; KériecTT Gézátórcsevegést „Az előke.lőségröI";
toíilA* uNStt, rttfíot. tirrií. fcíseblHagyobb IfaleinfufAri: BomljM ÉgÜ Mik Idf Ifi. Tln Illáié. Bémaf tatás, OfH iUt, Iséa Bet S®m«gjí lir, «tb. stb. tollából.
A naptár IflbOi tartalmi: ' 1 & ' * t ■■ í4 I
OfBTHgTBiyMMf idk Iw febér lappal foljegytéseE számárai
¥ OhC d»* éa aéOir (ktapooü, megyd éa ráraai főbb tisztviselők, budapesti ügyvédek éa orvosok, országgy. bépvistMfc, kirtk Éé*» éa U^ifiélHHl;
4 téiHaal kalan, »»k basmat nhnnlitiiwat; 4 «má«paa- éa baO ráaárak Iqgirijeaabb Jrgyiéks, 4 aaraaiial aaptár, kétjcgiakssai éa táblázatok;
fi képei Ül W nMab magyarázatokkal é» hMriéart
Kanéi tityufat és asiniasshh Urtatmu naptár na valóban nem készül basánkban. I art otíiéei, aktéker I-tcI -Mépé a) tMbrté tg argaacmM aaglaat nryetim krajcár ráiuié* árkai
(4 ÜkMI ktaá » MA iia«l»>
A Pesti Hírlap előfizetési ára: Eféaz íiri M trt Fél étro 7 trt *o|yo#évro S frt 50 kr. Egy Mro I frt 20 kr. —— xojaoxxiolléjclotslc. -
S9* MaU\T4uy»«Arooksl klTbnslrs ©gy hévig Ingyen és bérmontve küld % klauióhÍTSU.1 ^Hl
Budapest, V. ker, nádor-utca 7. szám. ✓
* VlMMMI t+fíM* MSMHá ~~
ttTMt
Nagy-Kanizsa, 1691. szeptember 27-éo.
XVIiL évfolyam
>SSlS*SSHS»g | I«iimm II limla
M* lalllaaSS 1 lap ISallaal vwaatkaaS minden ISstaaUay.
H4f»»al»lW» lawtak ■>! Umsjt k*tl. M íi><t*itlat«»)c al,
Ii ft Pn
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
____BHrtlxliti —7-
VérosMs épllet fí*tM HU? kSey* kareakmliaa,
ELőmstfei ARAK
ím ......ijnkr
f«Utn . jJAji « » » XagjraMvra J* , . . I . M „
lirklW jalaajtwaa .aaaituuak. WytltUr fMtort 1* te.
IltlnM
ksUotaak.
A Nagy-K*niz**i- és Dániai takarékpénztárak, a Hankfijiyesület, az Ipar- és kereske-
t~ dóiml bank, a a Nagy-kanizsai,segélyegyíet-szövelkezel hivatalos közlönye. BHaaitaak, niauint a kíntaféadm
...... . . _'_vonatkozók Fúchat FStSp kőnjnr-
kirwkaétarba ialiau«Stk,
3
(elemik Xagy*Kaulss4a heieaklategyuer: vssárnap.
Stii év tíUn.
A 'Legnagyobb magyar* ssdleiéaének asáaadik év lord it lé ja alkalmából a helybeli kor iskola által tartoft Quaspélyen* di**W-ssédet Bén igasgató tartotta. E dissbeaséd, mely egész teljében a haaafiaaaág sugallata, flSffí arra, hogy lapunk homlokán lásson napvilágot;
KoVesoii hallották • beszédet, padig megérdemli, hogy aa egéss világ, de kUtBodsen Magyhrorsság minden agyas polgára ismerje, megérdemli főleg megyéuk lakossága, hogy megMBvrje, miként gondolkodik a basában • hasáról éa önnek Mvirátusáaárdl 4 ma
jran csaló látszatán karosaml « jitvift láijal MH^t a főrendiházban Magyarország a maga valóságában, mint már bölcseink szellemi hfitraffmíadottaága elpanaszol tatván, mondták : Ki a nagyi kis böle*!1 felől
a jövendőt látja, ..........[linsmnt viták folytak. SsécWnyi latrán, ü
Saécbényi István jó* tekintete tél év- akkor még fiatal mágnás fölállott h egy
teásaddal ezelőtt látta as állapotokat, melyei alakulásának—{ni most Utitii va gyünk.
As ő éle« szemével rég eh belátta, hógy
egéuLási iflvfttlelmét, mintegy 60.000 frtot-
ajáíilottn fal. A többi nagy urak e nemes
példán buzdulva bátra ssa u»i adhattak ér
.. -^r— . I—r——-fa magyar ludományo* akadémia jövője btt*
Magyaioroág ogy közgazdasági, mint po» l0,ity, T0|t
A mllvéssetnek a nemzeti mnhásban
litikai tekintetben nem foglalja el as őt
megillető helyet, de belátta ast is, hogy e I . ——.—BIT .-BjLJBB célt csak békés fejlődé., támláim, szel f™0* TeBIP,omon * ti~d'lm' <let W** lemi halmláe által érheti .1 sW «ö„L ré«ett « nemxtl *
gyar tsttKtság a ezért közöljük egész terjt-delmébeu e bsssádet, melynek *zó szerinti ssövrgn igy asál:
a Sasa éve ma, hogy Magyarország lejfii gyobb tia, gróf Széchényi István >A Jea nagyabb wnijj/ar,* slúnor látott napvilágot
mint laUul msgautaila.t utat, uHljattiül- *** k<u:in4 <'!r*" * tomtSM y&M,
köztük a nagy-kanizsai polgári agyletet is létesi tette.
hoz vesetőnek tartott; „nemzeti szabadság, fokozatos éa ésssaerü haladás, társadalmi,
j de főleg foresketlelmi * ipari Mi,,t ^ílamférfia a békés fejlődés, a köl
csönös. előzékenység és engesztelőd és haját > tollút ép^lj jál fui.sli*, mim s 81 lriW'11 ' ,<",l<l 1111,1 kardot, ő mégis inkáhb ji .leli. embere volt, vo'ta Ssás éve, bogy Magyarország egén ama la gyaWIqiileg mn'w'ts mar, miként vélit - É* bár as 1848-as mozgalmakban miat elsőrangú oullng Hint fel, malynak ragyogó nagy retnrniterveit érvényeidrtielők'nek. Ifinf I az elnő magyar ministeiíum tagja tevékeny fény* a világol bámulatra ragadta, de mely. ■ Codlrapa-subályosás fővesetője, esáltal a ré«zt vett, látván, hogy a asakadás Mának gyflnyörü pályafutásában fá|dalom V.dttwii íjSzhajikáit igyekesett elómozditani jgyarornaág é* Anaztria küsst kikeriilhetlen
e ak rflvid ideig gj önyŐrködhettünk.--7W ssaálf/yurfwfl ő kesdaméltyeSte. a tő-1 mély lá)dalmában elméje beborult é* a nagy
Igen, Szfr.Mwji Istvit t joggal a legna- város két részét tVasekltő remek mQvtt 1 lángész, msly futó meteorként kápráztató gyiihb magyatiutk mundjuk ; as volt 5 nem-, Idwhúl, as első pesti íjSzmaltm, a honi ^fényével egy egénz korszakot bevilágított, oank as t korában, hanem as volna még tparryytiüUtA a számos más közhasznú al- nemzetének (Írok gyászára lenni meg-mo»[ it; mart nagy as, ki a jeleanek gyak-1 koéá* aaki kössoni keletkezését^ JasOM.
A „ZÁLÁ" tárcája.
t.St^rAffty^ f*Ff/ihf ff*-. fij as ttnb. tm MMk f/MM, t
J/4, is HtM mtoi /éaíjfia áseáfféisá IViíft^ihiijat aarsaoá tik', rmfJí s MM. ktff ssfre tMn AaaáH faM/aai éiéi mi'/fíttUHÍ'! Mt lm* swd. # m/wii kik, Mtl » mtff MltrUti át/hátunk,
HM. f'Mt SiiUtium ' Ii ádraa1 » Stm tími irt kénpt, asa/sr Wwf, falaté, th • M él sasié i(í?<i kutirnn átsséés sssM Mtismss mssm' .lm Érnéd MMs a ssdmiisi iiisqs. Imiéa a swr sasai;
ásséaséé éht «f sem Msrjs, Mtíml fi mmffdUHh s ayaaS
Ihn4 Itéittm* /ilé*lt* Mgfir Maf Jwsássai ssvéf ss M>4 mtfirm Őréé dkdUf /éttmmmlriml 1 th sM mui Mii péír*,
mswMW dkm Hrk HM, th1 wirupik-m rW « fb tu M nán, JéM igpsrttfai.
/ImmS fiiia 0 mtt» f*Émm» kwdfa jfialt 1 assáOyáss iir»i U»0lM*m Iskeasshl áéési a ssitMá aaafwif*, 'iUi/fitH1! téré 1tlM
Jr <//a nif fW, ti íúSm IWn, AySff s 'wfia tji; Mninai hű ketet, 8 »I Uh keni $tét trlj/pili Hi/r/ff — píÉÉÉIÉ íiífíiit n rmikttrí:
iMtIitnMi kiri/t, a himjht amldU ' tbitfyvjf'.l mindi*, fától '4 í'">;rl ; .|/J<,r»i wr</ jrrSiik, — uá -tlf "dflig .Vssi irttt itnUbssi tf,
Krlink htrtll, wMtssé rntpitlidl asia, ii ai isMsd doMon MSNSrfí/ A7.IŐ, de (ortoiu/í ura' Mdttial kir; Byw wsifti is, f áif/ds a.f'1
jfltsfséé s /Af, taassl áldvtl tilupjtt, Sllőlti *«•# asis, baM wyaysasa/ • Mtaaiséé ír asftsf tmdéei InpjQ aayy *<la, ásaa4 Swrtaeaé
.Vrsi ásf sssy ss, át inillitUítn költi Ihít étfs fcíKi&éti, éskfr sert* mdf» /lássis lenitrán, s sss Vasi /M/i Ayy Mtttí misiW /iVtemit/, ssa MAsnsf s H'ííWd Kii fiss/s fény*, A' aisf iiHlts, iáéts fdsasié. JMfAsé sétát /ri ss séW trikyt > ühujt Miiét, Mm ái iséAsMt,
Ik sem kflhU aasf sthsat insm Imhtlpi f ,\(s sÉMMMfil rvlt * rmkl tlt,
»\V/i, ssiMjr dki/Ö, Uii'jiHihitt i«* mnyasHsf, rISI SSSSS, ái'i M él trf
/írass Ma«s,
Hymuif —lM** syitfkinitfök iiias*.' —e—r " • Kmtht /iHiisiéTtWIjSIlj^ " Krltlmt Ifiben mint nnpöd Htm*. Hvijj régig tihios roppant htimttiM. Hagy * ki /Atyára milliók fmlrtl tan, l.ayyss dintőbb sréseéew. ás/s/eiséss.
léten sr/ili t néutkmh istene ! ___
7Wd jóra. aissMasd s ssaMtif, Maya <i iiiiAc; fog irüt Inti l'étfvtv kttjltott mindén ktíddet, Add, hoff mii laiésréss és áét kieíhat, „V slr|s unbí'í/, mini ~*termr*e<Hjil.
Ji/eH unitit úritdjfok ittint l HnMzd ftl áldásoddal t hazát, llogg mint ss Mar Imidig Mtnt flaaia artMtiéssi,'jües éf, m aaiy faifia a itt á isiiu ifati, Ihllusl mntntmm fondor dltnrntk. *
Jtltn ttgiti I smítnMg isiass.' /tíf/i, áajfy atwérfs<á « aayir atéssM, .li// niyélits ssiieé is róis. Nm Idrsi tudjuk, mint utut kültagot, Tttlildjik fitt * MfeAty éti sasi éles /f ás tini AWf, s sémsk iiioniias
rfwisfi aayaaaia iifiw / Isntnw a süáfsi,
Ifi
IttBB
Knpdd.
- eSsassa ^ff ""yy ^vnwm,,
freyjr siaittlaisii mindenik nyomár*1 H»tfmff»u isfa/sSVlir'- "■■
ásyy Mrai unssi siiass, .. •yy Mtiyjf ftséWsf,
mai saáaUhtt ,,képa«" mslUklst vu asatoltra
samlra.
"» wrvsSw
ma.
N«ky KaniKMi, váitKrnnp.
Olt mért nem adidtilt nékem, bogy « eeellemi bérot értkmtiliM mllUUii méltat Iimniii TT JIirl oty gyarló h nyelvem, bogy oaak néltány pirányi vonáieira kell aaorllkoanom ?! ,
Dé hiiaen n Irgókeeebben »» Wó, n lug-kittlntfbb eaónok aein volrm képea tflrténel-mUnk e kiváló alakját m 6 valódi negyeágában méltatni éi aiért én ití oimk aiott hnaeálok jniéiett intéaetore aiorilkoabatom, bogy • nagy, hnlliftlnÜun lmmli példáját kövelvo, mini tf, ugy ti in nyitdig 11 igei baladái barát jai, • bűinek (pedig boltig hfi Aei legyetek, lnigv- W (/elve; a heia minden elfiU nektek in lAelvetek legyen, mely iienl lobogóul, VeiérM CRilIngttl iiol-gáljon aa életen ét, hogy lelketek mélyéből nereeeétek e bont, mely tini küit nem iemer különbséget, melynek törvényei ol talmaanak, melynek füldje eltart.
Igen, kedve* fiaim, »A luaa iniudeu tílŐttv iparkodjatok mind eirig lifl, Onfel* áldoió fiai lenni e drága haiának, járulja tok borai kiki •fobeteégeibet képeet.aniiak lelvirágwIMáiáliot, erfiebitéaébei tegye mindenki kflteleeeégét é* teljealllni Ing négy Saéebényink jelaiava: * laiwyatmrutM nem volt. ItiintiiH Ittt.t
Zala 30, wám. (■', lap.)
1991. wryfeulbw M ÍT-fH.
megtelel mindkét kormány amia Akutnak, bogy I péniügvaiiaieater. Kifejtették, hogy nUj áriáéi a küiü* badtlgyl kormány negyei* mérvB kft-I m»geróitetáibe került « dh)ieeitnek aa állami veteléaai általa két pénitlgya3iMer ifciéWljknJíee»»étt^kb#ii való aagealatetáee e begy el&lerjeaalendó iíeff ávrillemi fiülie^ívetéet otff ít.Wtari hatfttgyi köv*t*limek nagy mírtákbeii Irányiatok mérlegei meg ne aavartaeaenek. A fenyegetik a péniUgyi helyeetet, már Mok a badUgyminiiiter Tehát uámba vette a két péwt-1 ktWetaiéaek ie. amelyeket a kényaaerbelyaet in-llgyimnieeter klvániágait é< így agy M ueitrék dokol, veeiedelmet hozhatnak, hát még aa, ha
-______________m.m ItlOU
A hadügyi költségvetés.
mint a magyar kSlteégeloiraayiitok aa IH9Ü. évre egy alig emlitáara méltó de ttokét lógnak felmulatni. Ai ff feltége'elaUklete alatt tartott kiliüi miniaUeri tánáoekoiái után a kttlágymi-niaatrrinmbaii folytatólagos tanácakniáeban a hoiott határásatok alapján aiámaierllleg ewgál lapították a jISvÖ évi kSxÚt előirányzatot. A de legái'iok üuieliiváii napját még ma nam liatá róiták el véglegeeea, egyeióre november 7 ben állapodtak meg. Niapáry én Wekerle miniaite ek agy népig még Bécsben maradnak. Wekerle péniilgyininiiater aa 1892-dik évre aaóló állami lOltaégvaiéer alíirányiatot, i mely rooit már végérvt^nyeien van megállapítva, ai pktöker 3. egybelápő uraaággyQ áa elaő ttléieinek vslttmo lyikében. .valóeiinllleg október 8 án fogja aa or-uággyUlée ölé terjesateni, ngy, hogy a képvi-AeJíiMi péuailgyi bi««ttági_e_í)elegáriók Uiéee léiéig befejmheti ea elOirányiat targyaláiát. A deiagaoiók Uléae<éae alatt a képvieelóoáa biaott-algai nem lógnak Uléeeanl.
A tárgyalái rénleteirflt ktlvetkeifl érteilt#ee-ink vannak;
A kllaüi badiigyaiaiaater többlet-kfiveteláeai kétfélék. A badttgymininicrium ugyanii uem kivéiga ait, hogy a kért IHO millió forint egy iierre véteaiék fel a javil évi kiilUéiivetéeba. Ai egyik réia aionnal nedekecaá válik. E többlet kilveteléieket eillkiégeiié teeii aa idei roeaa terméa, ai élelinianerek megdrágulaea, a mi terméaieteaen a cupatok élelmeaeaénél ie |eUa-lékrtty uerepet já'uik. Ai eukre alapított ktt< - vuUiléank ellen kflittlbelW nem l» Igen liliat
liapuak H7. axámában [elealUk. hogy a bed llgyi tán a réaiére a kttib* bailUgyi miniiter jelentékeny többletei kivan, mint ai elflió évben volt elSirányoave.
■letoltuk rit ta, hogy a migyar p«iiiUgyuit-niaater ellene ven etOhletnek éa hogy egyitttee miniaateri tanáua fugia e kérdéat tárgyalni.
E tárgyalia ialrutvgtortént a errJI kOveike-iflkton *riaaítjnk iilvaaólnkat i
K bo II-éa Héuiben a külügyi hivatalban 4 órai knefle aúnNMteri tanáuekuiáa volt j£ bo J'J. padig 1 éi Ü ón kült Ká'noky gr kUlttgymi niiater elaüklete alatt iimét kliaoi mtuliiterta-náctkoiái volt, malrnek bafmwtével a milliliterek átmentek a királyi palotába, a hol A feleége elaókleta alatt 1 ii 4 óra kOat volt kiiaüa ml-
büoayoa réealetekkel a jövő évek kSlt* aégvetáaeit ia megterhelik ' Wekerle pém." UgyminiMter hitáruaottan a viaiialépéaeel fe. ayegetóaótt ai aqptre, ha a ha<tAgyminieiter le nem leálliya. Uveteléeeit a bír iieriut á magyar mieiaateriám a Wekerle álláapaotjavel •«<>-lidárieaak ayilatkuaotL A két pén/ügyminin ternek ha'ároaotr kijeientáeei «a»kugytn enge-dékeayeégre bírták miter bárót áe követelései-' nek egy réeaétffl elállott.
Emeljtk városunkat.
Kétaégtaton aa, bogy egy vároa eoielkedéeére több kitlünbÖBÓ moaaanat egybe elvadáea aiük-aégee; a népeeedée iiaporodáia, a kercekedelem éa ipar Íie»p0atoenláea, a kfiilekeáéei mOdoaatu^ -megkfinnyQléee éa t.a adó alapok áaaporodiia.
Aa adóalap eaaporodáaáaak egyik móduiata aa épltkeiáeek, minél tObb épiUet emelkedik a verne terMlétén, annál kSaelebb lép a vároa emei kedéeének aivójábo<; hogy pedig aa ápitkeaá-aek lebetóvé válljanak, arra aundenek clúll u lajt kell aieremttnk.
Aat hieeaOk, ea volt egyik Liadoka vároaank képviieló teetiltoténak akkor, midőu két évvel eaelAtt elhitároite, bogy a magyar utcából aa Árpád utca kiaaügelléeénál, egy aj utcát fog nyitni, mey egy reaaról a magyar utcát, a ut-ginyutoá«al leea hivatva egyeuea irányban üea-•aekötai, máeréearól pedig alkalmat tog nyiü' tani a nyitandó utcában a» épiikeeéira ■
ara u Igen MV kliogáiokat tenni, eieket akarva, nem akarva Ital qabbi adó alapot teremteni, meg kell rnvaani. A tübblat-küvateleaeknek egy 1 Annak idején kellően meg lett vitatva ezen má»ik réue abból ered, hogy a Illat nelkill vafo ty nyitandó ntea eaükaésee volta e így "most, jryini'l, muat nagyobb mennytaégben kell besze- mint egy feleslegesnek látszik mm indokukat,
mely e
remi. Kr, ellen a im lenne a pénzügy minisztereknek valami szigorú kifogásttik hanem a had* Ugyminiiater kbveteláeeiiiek mánk—eeoportia ai, a melylyel izemben \iok elleuaéket uaiuAl-tak. Ai e oeoportba eeó követeléeek nem egy* iiwrerhuiem réaaletenként terhelnék a kiiiöe költség vetélt i eaeket hadttgymtntiatef'ima régóta hangoltatott laUktéggeT indokolja, hogy a békeállományt n&velnl a a tisztek számát iaa-noritani kall; a lj£.8 millió forintnak többi rémét | Tíkíp u célok ineg«ali'ieitáaára kéri a hadügy miniaiter réailatekben, ugy hogy e eimen évről évre biionyoe kvóta laeriutt üisaeg véteeiék lel a hadllgyi budgetbe. Bauer báró tőle telhe-nliiierl érteksilit, melyen aautáo a delegációk I toleg indokolta e k&veteléai aaokkal a motivu-elé teriaeatendő iavailatok feletti tanácekoaáio mokkái, a melyek jobbára tatár iimereieéek. De kai b«f»j«mtik. K tanáoakoaáiok vegermlménye' vele aiemben határoaoit álláit ioglal a két
uQkaege<>eéget igazolja tyból lelearolai, ie mivel aa emberi vége* elme, könnyen feled, a énéét már kát éve múlt, hugy a kérdés szőnyegen volt, nem lesz hálátlan dolog, ka álta llnoeeágban felemlítjük as indokokat a feleleve-
I nitjük t\jbó'l e kérdéat
' A. viroe rendezésének tervezetében, mint aat a tervraja matatja, a magyar utca ea Árpád utca kiaaögeláaáaél egy uj utca nyitáaa már tel van véve, as Araay-Jánoa aiotból egy kiea&-gollő ateának ezen fentebb emlitettak uj utoába leendő bevezetése színién jeleave van a terveaet-ben, sőt ea az átmetszd utca felében tényleg meg ie van hagyva: a váróé eaópttéee követeli, hogy a vároa caak nem kellő köaapén, a magyar utca kőipontjáiT utaa nyitiieék, hogy a< ott elterfilff íukarioa földek a vároa belsejéből eltá-
8%éch4nyi emléke. • i i— uuu utíttíníMü v r, m i
Tmljiilul^ ki ttyuguilc A aauyftiiMff t Kintik uivHnlti* t*nn A nafe /liliviM SutUnk kiitrptí* hitU' lm outink. Olt Joyjtfk kmhsni KM uMktiink
I ihí'jfdití mmik! , . , Camide MMÉuaej , * h'nnkiili mmm/m Jt f , i HalkaMtn* HM! , , . A IJttP mtgwuti 0ukl ftultik kuilt.' , , , mé-wan MwfAee I IIHMtk NMNI /Uímhli , ,
Olt fíiijyoj/iilL JHHij/Teit Ezre mlltiy Mtia '— tö/i/.tjer emik Miullnll /toralwitra tö'i'i/o.
ttwiíWVi* kuli ii Oíüki feme/dte. iVyt/'l r»íiM biwbtík Puhultak fiqlűle. Síjrhtnyi jHirálntl htkml olt n nkii I * Mm/uar nemwrf ! e n>< Ssákiti (i/i/út nSla í
-r
R ém, i
iiiIIHI/HH
t Mm
i mlllkb'i t
ayy fnhllnl
I tfHipt
mmémk
-- ^. 4
, , , Tn^átnk, ki nyugtuk
A Kaov-wiki n'rha t
Kin*k n UlkUtikbt
I m Htvt Ifi?
Aluliak ii hik ie i *
liélh'llílk HlMMM A#ranf iiltlíiibíh Hrft'kiiiui tmlAn ,' i , ,
/W<"»»»r ArpUI,
Nem in olyan mciim.
Ym ir ti/jffiH mmir_
Ktm i* olt/un rtytti,
Jé tmititl öitaí ejjjt aút A UnttíG laitin
Fiija rt»iup*lt Didi, llnutju riy Mwrp»dlx
Ki Hyugaik oU V N*m hié|a mdr Srnkt I in tudom ctak.
üo'tt jártam orra, ItmtiiiltH tájék —
/mmiiIIM, ul ImAil ; — l)t ia nUiMluJk l
Eyy kút, titkot M
Itt iy, mjog Uaatm —
MtgmomluHil minden áaa.
Hm maira Ml hmm* . , ,
S iithilaii n/on Mc Banmyi tok djéf'
MaMlaw nyoWfiilnii ia x
Ae ifas (VjfiVnyi-f , . ,
7# nyayttvl ott Itlktm ImmluH UMnm? .
KmUklilta pmttl* atráaa, Kitilt* wagitnyba* • . ■
Ih tti nmIi km tudja , • mi At Mm, 'raedt , , .
. 8 e ki httlfjl tOmpe léüt. Ae Itltn ae éyáaw í
Karát MikéUy
Nugy-Kanixaa, vasárnap
velitoaaenak, mart ka N»»y Kamuit csakugyan jelentékeny vtroáíá, »Jt mini most oith* vetetett, — Hat fit városáé akai juk tnittl, Kii*~ea».~ bad nemeink elől tevessteai, bogy a várai bal aqiben naai lutbatnek kereeatfll a knkurioa W1 dek, miat valami primitiv teltben, h'tnem aaok helyére ipöletoket kall emalnBak, bogy a vá mai aainaaatát, aa a rias ia megkapja. Elgya-lemmel kall lennflak'e városi lakoaaág köaleks dili kényelméri ia, ni a Jalaa feaa illó viaao nyak kWtt asra slnl téveeátve vaa, ameeayi-1 bén a magyar atoa lakóinak ka a nigány. at cába akarnak menni, kttrtll kall menuiSk aa i egies főtéren • fa idd vesatia atán juthatnak
Zala 89. uAm. (3. lap.)
1891. szeptember bó 27-én.
iHki i *nrkart«t bwk»»i«uí i aat aétotirré kik taljiaaigét éa aikerál slómeaéitasi a lakaiévá — ' "1 temti, hogy ax által ka iparai8véssetek iránti
áraik ia |ó ialia áItal#noaabb iejlődéee elómoz-dittaaaék.
A tárgyak bejelsatiee minél hamarébb, de legkáaotiDM a folyó 1891. iv október bó Sl-éig nem köleimben a tárlatot illetO minden közlései ia a .Mfibarátok Köm* irodájába, Budapest,
"gT** m—mm
talán a türkért segyon kWíl eaik a nagy kö-aönség által lakott atniktil i teitiva aaoaban, hogy aa ehho* köaelban levő lakik kényelmére a sétatér lilaaitattaik, ítem eaólaak ellene; de akkor méltányneeigi •'♦■pontból kall a távolabb lakók réaaére ia sétatérről gondoskodni a a> leg •iiaaerttbben aa tyoiman nyitandó uteával egy-tdsjli sn vuloa liie*it**dő, a melynek- azon előnye ia lenne, bogy minden oldalról védve van a ugy a por alól volna bová menekülnie ar ttdll léit kereső lakoaaignak
oílkoa, mig a nyitandó «j atoa által egye... |" "
iriayben írnek oda. / jlletíiotití Sörök m^róUg.l^erwve ,
u' i ... .. , . v í . . , leviltirban pihenő iratokat, vegyék lel a kérdés ■ Mindezen indokokat igen helyesen fogta te a |on<l4t otti ]10,
aa kit Ívvel etel lőtt megszakadt
várom taaáeaáa képvmlö tMi*« á< e lameréet , teate»itsék mag a vároa közönségének méltó irdemlo melegséggel kattdvOTrt aa eaamét tö- uy09 kiv4ll%ut> 6nyis94k ,„,. M „J atc4t, távo-rekedett annak --g'alOajt^ira. ^^^ - Htaák al a vároa WlsgJSbel a várost diszteenítí A képviselő testű et kábelétól kiküldőtt bt- knk,rk., ,8!(Iókeli ,,Bj,MMk módot egy aj utcai sottság ontolóra vett* a Úridat a a. érdakiett épitke»éare-e emeljék 'aa által városunkat, nő báatalaidonoaokkal megállapodásra ia jutott m vel|ék adó tárgyaiakai; eat váriak a mi értei-fa vett jegyzökönyvet he ts tetjeaatetto *, kéjivi-1 . .< ....ti... imnn 1 T
■ló IMUIetitéx. VSpoek Öyula éa Kptrjmf dia- j dor kiklldve vall kipviaali arak I meggyősödés hangján tett jelentia&kben ajAnlották a jegyzö-J Majti ■mili|iintii iknál~ »«i »áaIlag lamidif •Ifogadását, a maga .vároa érdekéért áriadig melegen leMtsegKi polgárateeterünk JMaému. Gyr.rgy aeemilyeaea ia megtekiatatta a nyt-tandá aj atoa Ileailo irinyát a igy £ hiatoa W Utáa mag volt ftra niave, hogy aa aj ntra mignyitiaa woat már eaak idd kérdése.
£a két éw«| aaalótt történt. Aióta as Bgy egyetlen lipisaal aam haladt elóre; sót ugy lát-amk, hogy a tárgyaláaok valahol megfeneklettek. Nem óéinak kutatai ♦ dolgok állását; nra'kotáaait fogja h^mntatn^___
hfl£y Mionjroa awaáitiutókat.I* ""nis kspranlatnál fngra Irgyvrmknl éa régi akaőtottak volna meg a kltv.Ds' írdektjket, nem i ruhása tót ia állit ki. A lakbertnlesési tárgyak vagyunk M^TibxIók aat sem hinni, hogy aa ee«-1 a mUvésxet különféle koraaakamak megtelelőleg ■e elejtetett volna, .da aa taaadbatlan "tény,(eaoportoalttatnáriak, ugjr hogy a tárlat, a mint bogy a kérdés alsaik a aa iratok valóaainOleg a' as már most általánoasághaa megalapitliató. a levéltárban nyugimnak, bová. hogy mÜrt éa kőveikecü réwekból állana: A XV század bó! mi módon jutottak nem kutatjak. 3a aat akár a) kápolna, b) fegyverterem, c) künvvtár. A
fytf niliiA fitfér.
Lakbereulezcsek tárlata 1892-b Budapesten
Aa Orta. Magyar Iparműviaaeti Masena, a Magyar Iparmövéaietl Társulat é» » .Műbn rátok Köre' elbaiároata, hogy a jóvfl 1ÖÖ2. évben a vároaligatl nigy iparvairnokban oly tárlatot randea. mely fiiltünteti a művészi iparok legutóbbi ótaaéa éves fej'ódésit s kfilönüaen annak a lakáalierendaaéa keretébe tartozó al £2 mellett yinnlittn
Mérlejt-otra 12. aa. alá, miat esea hiawttaig központi irodájába ia iatiaendók.
A tárgyak Hudapeatre ia visaaa a tárlat kólt-ségére fognak szillitatai ia aa egéss idóre a jelzett becsérték erejéig tfiz ellen Mztoaittatai. A bejelentés megtörténte után, midőn a tárlat rendezése kezdetét veazi s tárgyak beküldésire a rendező bizottság külön fogja fölszólítani a kiállítókat.
Széchenyi ünnepély.
.Önmagát tiaataü meg a a—aat, maly aagy-jail liimluli* mmmlK tűm i|fll iagw^jölb-írója. S mii 6 mondott ipa, ia érti, árai- min-
denki
Megértette, ítéreatí e aiMSkat-aaak dőrék s baaaiiaa érzelmit köaép kanak*-ilalmi iskola igazgatóság* a tanári teetülete, » mely e hó SÍ ín mint a .legnagyobb ÉÍ5S5" .lkélmi/i IMihík gróf szaietásónek saáaadik év-liinlalójiu itairakayi QTuiepeí rSStonzött a baiy-boli iarael. elemi ét polgári valamint a közép-kereskedelmi iskola növendékei közremúködé •ével.
Heggel ^ órakor a növandikak Bú* igasgató a az űsaaea tanárok ia taaitók vezetése alatt, sí iirl iakols kiatemploiiii belyiaigibe gjHlfk '
egvbe, melynek saóooki emelvényén, két nagy nemzeti zfazló lengett. Rövid idóra megjelent az israel. .bitköz«ég. elnöksége kipriaektébaa, Somogyi hitközségi titkár, továbbá ott-volt dr. Stnmnnn főrabbi lapunk saerkeaatoje más vendégek a as Ünnepély kezdetit vette.
Eebleitt Mór karmester nakaiatott vezetése
diat bátraa fetaie^ttfc tami. hagy azáaadból a) ol»aa vagy angol ebétfM, brj Bűneit aa Ommm ifjúság dalkara, toljaa aaaba-
aa előtt kit évvel cilsaerttnak, aaBkaigeanak a aimet saoba. A XVII. szazadból at magyar f<>- (toaoággal éneke:te el a .Sióaat' első kit vera-vároa emelésére a a kösönaág ieiayeiaak ltiali- ■ ari szoba, bt XtV, Lájos Ízlésli francia szoba.! szakát, melyet sa egész tlrm pl töannaág állva amiaek lett elismerve, két A XVIII rtiiad alaö faléból-ai XV. Utoa is . hallptmt végig; A gyírOJek hángoklly^ösí-léaa francia saoba, bt terem, e» hálószoba, A j hangját ura mindenkor hallhatjuk, a méltó el-XVIII. század második falitól XVI. L jtoa iz'éati j ismerés illeti a derék karmestert ki oly szépen ezobUr-A* 1790—MM. ivie terjedő klótól aj tanította be aa ifjúságot, Vörösmartynk imává
terem b t hálószoba. 'Fürök, -arab- saoha, apa tfglt—Szóza • • tá ra.----—
ayol ia mör ^torok. Ekként a tárlat kitér A eUunpott , most Bin
jedne aa tparmBvéaaet egéaaira a annak tor-j,^ u eme|vényrB6 8 8
guéaére irányuló esamiaek lett •v alatt el'saa tat te volua értéké t7 |
Eat n*m eaak, bogy nem hiaaxtlk, da nem ia tortjak valóimntlnek, eflt n*i állitjnk, hogy ba aaaa aj atna kwyitáaa •* eÜM két érwi seftk' aigaaerlaek ismertetett el, ma még saSksége-
saab aa, mint volt két év altftt, mert vároeank,- .. . - —, , _ fejlödéw ma két évvel van sióra, mint volt ak | ■*k*,.t "»■ hanma haaanáWuk azenntl
kor, i mert a váró* uipltiair* ma sokksl több I tttBtwei föl tokát utpl i WTJ
gond toHittotik. mint exelött, Ott pedig kel a enyiittal aeiiak gyakorlati alkalmszá
txttlaé««égr » eatsMettság hiasniamág plt^amiI yajt fliMskBagaaltiaai ott ajleei aam lehat, asm azahad Da távol van tő Iánk, hogy aat t*l ia lenn*ak vároaunk képvt sa'g taatiliMrdl li»yyazt, mit kei 4r elfitl.wBk sifssaah ia aaMaarifiak talált, ma alvaaa*, éa
Ttutka "MPtto^ tékából kitilnö
áthatuttaá(gal.
nyoma-meleg >aónoki
LI ^ ..........ífi-rig Ugi. volt e Wd, in aa ifiu^
£ túllógásból indulva kl áa^e oil iltol rZTfe^jSg* t|| . totve a tárlat rendaiéatben. aa egyas A
j^akhaa ilivottizléánek M ■ mttytiiMfliak I j.„.|,l, jJ [Iwtáaára fektetné a btaalyt, a bogy eat ejérje aeák wt kell hianQak. bogy a megtaataslléansk {é« teijaaaé Lágya. & barindiaáaak egyea riaaai-ahadaly giwdttll slát*. I aradali a agyk^ra emlékek híjában Hl-ott liő
Ea akadály elbáritáaán ókajtJak lelhivai II I mámilatekkal ia fognak pétotlatoi Igy tohát gyeiméi vámaaak érdekéért mindenkor a kBad IM egyik ló eil. óhajtandó asoa
i^aaág bogy ily hasalta negéijeaezték aj»-
tarra lépg polgár msaUrflskai riiására akarjuk lelkit nl Hamrk kénvíitlö tirakal, kiknek a közérdek icánti ét dekelUégét, oly sok alkalommal volt saereai sénk örömmel toa»a«tol*i, aa i hgyelmBkat akarjuk kaUHpmm Iwkivai, miM' akiEee agyban kiküldöttek voltak j fel akanuk bivni Agyel^t a várna Aeaaaa képviaelóisea, kikaek nem leltet kö-alabl* aa, kogy emeljük váMáVakat. Ca ka e (elalviaank, mint igva lg Meni akar*
akadály elké- ',R"» '"'?)' ütnél nagyobb számban legyenek i éa flif«rwa>a kitaégtolea kital»eéaa eredeti rigi bátorok, iránti ir. k'**1* pedig magyarota-ági tárgy«k-
A tárlat lörioa eaaek tokát a rnkviaai ipar nak a fflat reaaleteaatt korasakokba illő liiaas i tanaikéi, legyenek aaok akár régiek, akár ujakr akár atáaaatok és akár Magyaroraaágon, akár kWtöldöa káaaflltok, ds mag kívánta ik. Itogv a eaját koruk mövéasiKt minél kBbbeti éa jel-lamsóben tBatawék HU.
jukf nem lae*d »pmmtékmm eiaawgaá aa*, akkoe . A tárlat Agyénak megrelóartiaáhoa ssflkségqa
aagedja mag a váirwa ii-atolt kápvWló leataiete, maakálabk teUaaiiMte as előbb nevezett bi-
ke» még egy, két megjegyiirt IBaaOak eo rom támlát kábeléból IR tagból álló állandó
raiekkea rvadeaó biaottaágot kaldto ki E blsoUság aaoa-
Vároaaakafk adiléai helye alig vaa Nyit- kaa a aakaig Merint ki fug bővíttetni a aaoa
váaoa aétolertak padig épe* alnaae*, s aaon klvOl egy onaágoa aagy bkwttaág mellett aáet*
kerti helyiségek, malyek egyes sóletok saives leg kttlffn kieebb bisottsigok ia iagnak alakit,
wfgébfll a aagy klslssáa káeyelméaek la ayitva totoL
aluiNÜk, htávJ»8kail fogva a ooraak aagyea ki A kiillitáa IH99. aprflii bó I én (eg meg-
veMMk téve vétoa^tiytaii aiwrlat, ha a magyar ayilai éa tort agyaeaaon év novsmbar végiig,
atoa Ja Árpád ataa kiaaagelliaiait a tervbe vett A re*de<óaig ielhivja tehát mind aaokat kw
a| atoa klejdttoinik, aa att ei tort lő téres gyí- a haaai iparmlvieaotlak éa köawOreiódiei ti
aytot süniért iehetae alakitoal ariaylag Igen saoayatak iránt miadeaker éMaken érdeklőd
•aahály ákt««attol, e míg agyráaaről aa Araav. tok, lágyának kagyeaak, agy a lkját blrtokekhen I bogy ugy legyee lélkflak
■láaoe a iáiból bamiava s aitatirkaa jathalaáek, levő ée • tárlat koráb* tartozó tárgyak áton !
mie rlMfíl »ita végeatéyel a magvar staira gadáae által valamint m által le, hogf öeaM-' JWletaáek flaaa*, vagy magfeaéHv*. KaJUttaak | liaalk ée ÓsaaeáMtotieaik köeibaa Ily irtolam ! mát baagakat m Mát la, bogy a vára* Méa Ibea a gyljtiat ei*álle>ai ■éltáttoinea, a tárlat]
Majd Armalk Mór IV osztálybeli taaaló sza ▼kitt : JSaéebenyi emlékeaetotól' Arany Jiaoa az örökbeeal müvéből AVrtóre Jó/set tanár által kéaaitott aa flanepily méltóságának teljesen megfelelő aaip kivonatot, melyet lapunk tán* rovatába* adunk. Ea* kővetto 'Hymnaa. Vörösmartytól, szaval I to; Dekleaiagar Ignáto a kereak. ískotó 1. oszt tAiiulója,
Mindkét saavallat. agy a kangeulyoaáa, miat aa értelmi felfogásra nézve, tekintettel * sza valók Astalaágára teljen elismerést aratott ás még látaaott, hogy a niivent'ékeket Ktrfht József tanár kellő *a*v*llá*i tanításban részesítette. .övé a lőérdeui, de « szavaló ifjak érdemét asm akartak kisebbitem. midőn kimosdjak, hogy méltó tonitváayai, jó tanánkaak. • * A program atolaó pontja: Kölcsey •Hyma**' saának euő veraaaaka volt, melyet iámét Ari-a«a veaetáa* alatt a legnagyobu praecisitáaaal
adott elő aa íQaság._
Ha igatgatóju jelmonda tát i
(A kasa miadsn a lőtt* akkor bátran remél-hetjflk, hogy aa Ünnepélyen jelen veit ifjak agykor e kaaenak igaai ea al haaaftai lecputk, mi lélyéWt kívánjuk nekik!
a Jelenvolt iljakni vflkhe fogják vésni tó)uk basaédibon B sécbényiaek idézett
f\>Ui*i ÁJm
Nagy-Kanizsa, vasárnap. —-----
2a la ;S9. fzim. (4. lap.)
1891. szeptember hó 27 án
mm
Pttervár. A« oroax kormány, hogy a axe gény, Ínségben éld népnek munkát adhasson, elhatározta, hogy több uj vasútvonalat épít. Aieakivül különféle szárnyvonalakkal összeköttetést akar teremteni több perzsa varoaaal éa Aíjganizatáanal. . vr".. • •'••• ■ —
K«uataulliiáp«ly. Báron (iábor magyar miniaxter a török fővárosban idfizött. A miidsx ter ot léte alkalmiból következő értesítések jöttek; Baross tiábor magyar kereskedelemügyi miniaz ter, a ki e hó 16*u érkézéit ide, főképpen annak szentelte idejét a török fővárosban, hogy
--magismorked'jéb azokkal a viszonyokkal éa in-
tézményekkel, melyek Magyarország keleti forgalmára uéave tontoaak. Meglátogatta a börzét, a török kereskedelmi kamarát, a a vámházat. A magyar kereskedelmi r.'azvénytáisaság kon j atantu ápolyi föü|iynökévél hosszabb ideig ta | nácakoaott n csomag-fogalomról, mely Magyar ^.gyanta közt legközelebb lép életbe. Azután az ana'ólii vasutakat járta be a miniszter a viaaxautazoit Budapestre. _
Kóma. Az itteni kaiholikus rlerikalia | lapok { a pápaifgy levelet közlik a >párbaiozás erkölcstelen szokása elleb. • A levél Schönbopi gróf bíboros prágai, C'rtmeii'i kölni érsekhez éa más németországi, osztrák éa magyarországi érae kekliea és piiipükökhöx van intéive.
\
'* A »ZALA« előfizetési ára, dacára, as melléklet kiadáaá-uak, mit aem változik, a marad, mint volt eddig, éa pedig :
Egénz é?re ~r~. Fél évre . Negyed évre .—
frt
50 25
kr.
A jegyző is tanitó urak a hpet $ f orinlert kapják, ha egész évre dóré fizetnek.
A „ZALA" kiftdóiága ~HeÍ7r njdíJKágok.
— Aa Idájitnt* elten szeptember második felébea''sem lehelt sok küÉogásl tennünk, ha bar nem is volt mindeu nap olyan aa<usxiusi forróság, mini a hónap első féléhen, mindazon által e'ég meleg derűit nepjaink voltak ; c<ak is a nap-éj egyeif beáll óvni valt kissé, esőre -idő, mi
hp&Bk
olvasóihoz-
A /. uj negyedév kUazObén állunk, nem iparkodunk nagy szavakkal élni liogy a közönséget lapunk támogatására felkérjük nem ia szándékunk részletesen fejtegetni mit adott eddig lapunk. A lefolyt év, mióta a »Zala< szeríesztését vezetjük eléggé nyíltan mutatta azt, hogy mit a lap átvé-
axonban iu anpnunctium fényleitea megérkeztével 2>'J án reggel 4 órii 4f> perekor isméi teljesen visa/tiért a derűre * reggelre harálaágoaan mi aolyKoli a nap. Érdekes volt a lelolyl .héten szép-teinber 21-én kél ax égboltos'alának eiiésa látó-határát átálalöazi lárván y, melyből termesze'wen i)tei(leil gaxdáink között a |ó«lat, hogy: lesz sok bor, kenyér, sxéna és pálinka. Uhapjuk, hogy a jóitnT~fí1jssütyftnr~= Az orjxag különböző részei-bál ve't értesülésünk szerint, mindenütt meleg időjárás- volt. A legmelegebb volt ül', a ~ legSF aebb meleg 10". A meieofologiai joalat sxerint a jövő héten teíliös, esőre hajlrt időjárást várhatunk.
-----Matakényl ftiiiie|»ély. A •Legnagyobb
mngyar< szfi'Stésénok siáx évi évfordulóját váró
| - IV] ugalaaiba lépell Cttundk LUMó t.n^r^n. » g—.i^irh jny'-jmittt Hs s'hrilyn e»it*e<lek ahnt »oli tir*daimí finfyéite ke*öbb Jószág igazgatója. A derék hivatalnok, kii a gri G család a legmelegebb rokun*zet»/vel ii<nell uitt. s a gazdálkodás körében kifejtett' érdemiefért Q Feiségélöl a királyi taaáoaosi •címet nyerte S<om. bal helyen lógja ny unalmi, jvait tölteni, bovM H/. végéiyl már át is költözött, Kesatbelf városa egyik legkedveltebb alakját a közügyeinek ttvekety támogatóját veszti el a távozóul Hálta áno* rokon, sxeav kiaéri őt nyugalmi tusfculánumáha.
— Aa el»l lépé*. Lapunk utolsó arámiban »Egy bakai íx'rael. egyien lelinttu cikkünkben ter
lailftlr tinny ■ lialyflttli ilf hll iírttllAi^ M llhillMlll
■ ' * . wvjfj " ■■ v j "i ii • i '< ■' ' i w i , „ I u■ rWIJl |
.lpatosok éa lőldmivesek* gyámoiito^gyltiéaek eddigeln nem tagja, alelliiviut a hilkőxaéget e ne mes célú egylet tanává lenni. A hitkóxseg érdemes elnöke gelsei GmMhííw Vilmos ur távol lévén dr Neumann főrabbi, ur letle meg a kezdemény-zést, a mini értesülünk már kész inditványi íté-aaúatt el, a biikö-aégbaa, hogy a femebb jelzett egylet tagjává a N(gy-Kanix-*án lélé/ő uTruel. hit-község is helépjeo. Az az első lépés, es uii meg vagyunk gySitütve, llOgy e lépimiek ineglen< a hu aaniamus érdekéhen általunk várt ea jelxeit erwtménye,' meit ismerjük a helybeli ixraelila polgártársak humánus értelmeit, mely bUtowék arra, hogy nemcstk a hécii, hanem a budapesti magyar egytelnek is tagjává laax városunk izr. hitkössége.
— vAr«»l pafgárt likaliba a jelen tanévié beiratkozott Őssxésen 193 tanul'), és pe< dld f Aa 1. ótxUlyhn M, a fi ba 447TTirsr81~ a IV be 14, a VI ha 8. Ax óaaxes létssam a tavalyit 14-gyel haladja meg.
— A .Déli v««ul* forgalmi lőnöknégélfi! vettük aa értésitérii, hogy a Kótiori állomás ez évi október t-től .Ko'tori Alsó-Domboru" és
tele alkalmával megirt programunkban el-
mondottuk, szó szerint megtHrtottuk.
Igyekeztünk a lapunk kőrllt tümőrlllt
kosonségdiikhek kiléjlett' ixléiének—tek'i'n-., , _____ B
i Z i ii i r i, lyel a nemzet a
tétbe vétele mellett oly lapot adni kezébe ^. \ ú0|£ iH|{
mely a vidéki lapok között nem csak megállja a versenyt, hanem sok tekintetben álők leiftnrsii;
Hogy pedig lapnnlt, minr politikár iHT-nyu lap »e csupán a térti olvasóknakr nyújtson élvezetet, szépirodalmi mellékle tUnkkel a család női tagjainak is élveze iea olvasmányt nynjtntlunk a fiiguuk nyújtani ezentúl is-' ----
Munkatársaink, kiknek egy része a fő-, várost- irók , máa része pedig n helybeli és vidéki tollforgató férfiakból áll, jövőre ia ép oly odaadással fogják támogatni U .púnkat mint tették ut. eddig ia a lefolyt áv alatt
sunk iskolái kegyeledel ünnepelték meg. A ker
iskola unn"pé', más helyen Jalá'ják lapunkbaiil 'Kfaljtiac állinwáa, ug)anusak uktilbwi t ifll.Mu - -rend>>aeii Itnnep- ra Király* elnevezési nyer-, mit iá ax utaxo ki)' U helybeli 6 ontt. I xünségn^k ezennel tudomására hozunk.
| — Taatslysai Múlt Báámünkban me,|iriiik hogy poslameaieri' illetve posia éa távírda kiadói tanlolyamok herendexése vau tervbe véve, és hogy e lar.bdyam ex évi október hóban nyilik meg . rníiSl a peosi posta és Uvirda igaxgwiú iríől *r-' tesit, hogy a postamesteri, illetve posta éa távírda kiadói tanfolyamok nem folyó évi október
olvasóink, a lóbhi iskolákban ségeket Jióvetkexökbex adjuk: ]io/ipfri idnta ünn^jiséggeT llilio meg e hó 21 en grúl Széchényi István sxületéséiiek sxáxadík év> ínrdtiioját Ax ünnepéyegyaxerü vett, de egys<e rüségében is megfelelő a honfiúi kegyelelnek, mely-
poig, isk, vezetésül
titánná Hnftmann Mór tanár méltatta a halhatat
legnagyobb magyarnak« tarló ifjúság 8 órakor gyűlt Össze a MijxtermóbeiK l)f. Bartha igazgató be^,
.Ifjtegetle az ünnepely toniösSiiltr [i^énnyittatnak meg, miként aztávedésből a .Hu-
dapesl-i K'izlóny<-ben ia kőzzél él eleit — /iuhVih
laa baxaüi, vázolta a hata auyagi ás szel|eini csak novenfrtr 1 jrfjninéHogya a taalolyainuk vala-emelkedése érdekében kifejtett tevékenységét s | melyikébe leendő fejvéíöl iránti folyamodványok
H „_._..
— Harc egy aiM**onért. Kakciás menyecske BoKdr Teréz sxenibaláxsi assxony, ki is
■ ■ \ Mi nem igérUtik tölVet, miut a mennyit adni képesek vagyunk ;Ve a mit egyszer megigérttlnk azt ezentuf ia mint eddig megfogjuk tartani s ez ígéretünk mellett felkérjük olvasóinkat, hogy a kiadó hivatal előfizetési felhívását figyelembe venni és azt ismerőseik köréken iá ajánlani szi-"veskedjeuek; e kérelmünk mellett Udvö zöljük oiVágóinkat az uj negyed év küszöbén. A >Zultt< s/jerket>ztí$Bógc.
Előfizetési felhívta.
Az uj évnegyed beállolt j a kiadóaág tisztelettel kéri lel a tisztelt olvasó közönséget, hogy mint eddig, ezentúl is n lapot támogatni és ismerőseik körében terjeszte-' ni és hogy a >ZALA> előfizetését mielőbb megújítani szíveskedjék, nehogy a lap azét küldése körül akadály legyen'; mitiaunál is inkább kerülni óhajtanáuk, mert »ZALA< képes mellékletének szél küldése a kiadóságnak most már kéUtzeres ittun kát ád.
Felkérjük azon tisztelt olvasóinkat kik előfizetéseikkel hátralékban vannak liogv a hátralékos dijakat mielőbb hekltl detli szíveskedjenek.
rámuiatolt, hogv még míi uap is minden |örnvaló|haiárirteie okftlter tő éig meghoszaxabbitiatik. törekvésén Széchényi sxeí'etne ismerhető tel. Végül ax igazgató intézeti még néhány buxditó axót ax I ifjusáVlfo'/., melylyel»r* ünnepély.véiel ért. —A\ nw/y-kanlífflt klizx. néji- ét ftM vé/iiskolák is gr. Széchényi István a legnagyobb mngyar< a/ü lé lésének 100. évlorduloját mél'ó kegyelettel ünnepelték meg. alkalommal a löllnlíogózptt központi iskolában reggeli 8 órakor a liintealüleltel egyetemben a< íts^zes. iljuság megjelnul, amidón fiaknak Hnjynti Sándor lel. népiskolai lai itó, leányoknak -pedig- -egy-mftr teremben Szalay
^ándnr tanító tartott hatásos' besxédet-a nagy nap haxa tolonojlták, hogy otthon keltsen harcot hazstt érdemeiről. Éetrajxából különösen kiemelve | hódításaival, nem pe liga mi békés városunkban.
történelmünk kimagasló alakját, iutéxményeit és a tanügy érdekében telt páratlan haxaflságát; melyeket a méltó lelkesültséggel tolmácsolva nem
hódit mindenütt a hol uiegjelen. A meoyeuake a múlt vasárhsp a »Ba<ás* féle ko; cimflb in hódit1 gstotl, a ax ólt levő térfiik kél csapatra osxolva mind a kél csapat magának akarta uieghodiiani a csinos 'amazont. Egyik léi ajin engedett s harcra került a dolog a két ellecc'ispat között; de tui-előli a győzelem eldőlt volná, bele avatkoaott a rendőrség, s ex vitte el magáVat a harc tárgyát a wxep menyecskét az őrségi szobába, honnét más-
— Caeléddliik erkőle«ö«»éKéi lerobban tanúsítja ax a körülmény, hogy leánycselédek éjnek idején, résxegen barangolnak ax u'cakon óriási
szűntek meg az iljuságot a nagy hazafi kimagasló dalolást vivén végbe/.. Ily kedvtelésben voltak a erényeinek követésére buxditani és ösztönözni moh vasárnap Horváth Juli és Sinkovict Hoxi arra, hogy gról Széchényi István a „legnagyobb cselédlányok, kik a templom melletti cintorium-magyar" emlékét szivökben mindenkor megőrizve j bsn oly éktelen dalolást vittek véghez, hogy a
rendőrség mindkettőt, éjjeli csendzavarás miatt elfogta a most a kapitányságnál a börtönben gon-dolkox ak a lefolyt vasárnapi éjjeli kedvtelésükről.
Niéltliegyl lopáa*k Akö/.eHevö Somogy-megye lerttletéu lekvő asőlöhegyekben a lefolyt hélen nagyobbmérvü alma éfe s/.őlő tolvailások
annak követésére törekedjenek
.—- A xalavárl apátot Kozmanilh Richárdot ö felsége megerősítene apáti székében Zalamegye utolsó tix évi történetében jelentékeny esemény Hozmunllh kinevezése, mert tudvalevőleg iludrocich utolsó volt zalavári apát elhalálozása
után, alapos indokoknál fogva a zalavári — ax-1 történtek, a helybeli rendőrség erélyes nyomozást előtt lüggetlen apátság — nem lett betöltve, 'ha-1 indítóit éa a leneseket részint Sáncban, részint nem alárendelleleit a pannonhalmi főapátságnak; Szent-Miklós község területéhez tartozó Magolt azon indokok, melyek e rendkívüli intézkedéseket hegyben kézre kerítette, és ax eljárásra illetékes Szükségessé tették, — már megszűntek s így a | csurgói kir. járásbíróságnak átadta. Nagy baj biz
ax, hogy megyénknek annyira a légiéireesőbb sarkában vagyunk, hogy ha délnek megyünk csak 30 perc alatt, ha keletnek megyünk 20 pere alatt Somogyban vagyunk ; Alsó-Sánc és ugysainte szt. Miklósi határokban hozzá tartozó atőlő hegységekben már többször bebizonyult a helyntlkOli pásztorok, cselédek és haaonló közbiztonságra veszélyes egyének laknak Illetve tartózkodnak, búvó helyük ott van, müködéat területük azonban Ka Utasa, idejárnak be éjjelenként bűncselekmények elkövetése végett, Üdözésük temérdek akadályokba Ütközik és nagy nehéaságekkel vanQeazekötv*. Ily kőrtl'ményeiütőat csakugyan kivánálot éa vároauak
xalavári független apáiság ismét helyre állitatott; mi csak örömmel vettük a korona helyben ha-1 gyását, mert Uozmanilh apát múltja elég biztosíték arra, hogy a xalavári apátság ezenlut is oly rokonszenvvel fog viseltetni megyénk kösügyei iránt, mint viseltetett hajdan, száxadoa tenállása óla. Hisszük, hogy e reményünkben nem fogunk csalatkozni.
— Klleiiflrxéal aaenale A m. k honvédség keretébe tartozó sxshadságoll és tartalékos honvédek tllenörséil szemléje Nagy-Kanizsán ei évben október hó ü-án lest megtartva a .Hungáriái I sstllodában.

Nagy-Kantna, uaárnap.
kAabl'^wágáré n#*»a e'önyoa aolua, be Knmaaá'
rále |Wéiai8iyiOT|y»kl Ál»ő hánt > H^-Mik..
Ió« ko<»égekrs akadály lalauul kitartását ImnŐ tolna.
- A«aNinpkálU Imráljél. /foasen Oy. (talán j»bb volna, ha Haasoalalau volna a neve) k»*'kanj«*al legény a király ultálma mulatott Brill Jóitaet rendőrileg jp i*msrt egyénnel ó<e*esaiv lelkeinek a Haaann bteskái rántva ugjaaceak ösa aie-iurkálta .barátját*, a kijelenté, hogy »roatát oainá) a bőréből* de egy öli lábellenkodó rsndftr msgekedálynata a liő*t, nemoM slsiáná«áhana W kitörte a kspuány«agho4, honnét másnap 4 bir«V aágboa kiiérték. HrÜllifthh aéhiöl véraett, de aierenc«ére valamtnnyi caak kftnnyU aérté*. . — Lnpáaak Ünreedn Éva atolgaleátiy Laa-tofksKár»»lyné konyhájából ellopta a kulesot, hogy kénye'mssebb éjiaíi kijárása lejcien, dé a kapukuloa mailen elemelt még egy sslysnuendót 4* egy gy er
Zala 30 aa&m. (6 lap.)
1091. axeplember hó 37-én
Az 682.
• Végig alr ea ftssi aaél a puaatákon.* Igy keadie koráa elhunyt tehetsége^ költőnk Imrtfi János egyik Isgaaehb kftlteiUényét.
Önkéntelenül eaa&nkbe jutóit e kóltemény e Uó ÍS'áB midőn véletlenül a naptárba tekintve ott olvadtuk, hogy ea a nap at Oaa keadate I
TekintetQnk a« at»lakra éttel, e aap arany augaral mosolyogva lopódalak be ea ebiek üveg tablan kemutttl, mintha Ok is sietnének elrej-tőant saobánkbfn, alrej'öani aa Ata elől, mely megfogatja majd Okai la mo*olyukiAl
Sajá'aágoa éraéa I04 el minket mindannyiaaaor a hányaanraa év harmadik aaaka aa Aas áll be. Hlal egy elft)ele e* a terméssel halálának, — nem, nem elöje, — ea valóaágoa haldokláaa aa anyatermé«xetnek, mely már caak végvonaglás-
nap sugár-
meg onon magát, na)át fórja szélén. Mennyi találó hasonlat van a terméssel hal-
Irodalom éi mívéuit-
— A .lleáapeail Ktleafr4 jeeáea lep ka* aelébh megjelent Beáméban dr Mauiu Mér de* kenető koaérdekü cikkéé kivel', Fridmm Barnát Butback Péter bir neves tóvárosi jogásaok loilá ból ia találunk cikkeket; a lap általában oly Ugyanén van sserkeestve, bogy aat minden joeáaa nak a legmelegebben ajánlhatjuk. Megieientk e lap minden aaoeibeioe, ára: egy évre 6 frt, félévre 3 Irt, negyedétre I frt 60 kr.
— terae Uynla (Jnlee Verne/ legkedveltebb francia regényíró öanses műveinek ej éa olcsó kiadáaára válialkoaoit Ei$Ur G. budapesti könyvkereskedése. A vállalat elafi fcölete: »8tr0r golf Mihály utasáaa Moaikvátói— irkutakíg* már megjelent éa csak a külső kiállítást véve ia tekintetbe, Biíváal állítjuk,, hogy a könyv becsületére válik a magyar könyviéi kővel nyomtaté iparnak. Jules Verne tolla oly vonzó, bogy aa mindenkit leköt éa kevés iró van, kinek n.Qrei
mulat-n nyomatú,
■íkk.l.pot" A rmiör**!**.. ~ W Aqo. "*! gjjH M mti«
kia eseténtakaréksseleocéban tartolt 3 Iri pfnaél ,_, ^i.. -.. »t 1 . _ . .__. ______ ., - — - -
« opiM ; toi,«,u*»,t. V f" V -Yrform^ fa Hyutul Ml.***..
r Tiuj.. . nirArfonit, * UraiíM.1 ogyenkmf »eUB/i te kiiunyU oyárj, mtók leiraeneki — A hélacerex nuj
U «i«di* . hiK«i|iMk. ___________________:4ültSi»<», U >ll»iu«á. lénypumpttoa iMM^V'-ipowp*. b HUí* B8 li, —
rágok axirmai egyenkint hervadnak el, oly itjan I kötésben Oit 20 kr.
alig lejlüdve ki btmbaikból; a fák lom boa árnya — .ffagjar Mslalap* cim alatt aj lep lé-eltttnik, a reményaain eAld évelek ei^aárgulva, j peit életbe e hó J5 en, mely minden bo 5, 15^ étetleíenQt hullanak a oyirkoa talejre, a megko- és 25 cn tog megjelenni. S/erketuiiHornítk É e-peeaodott mesőkon elhangzott a madarak c«t- mer. Afi, agy évre a trt, feledre t frt.
I oergáav, a ligetek n^mák, a tu'emüle nem .lril-j .........I, m , ;;
I láaaa aaerelmi dalát párja felé, a erdők cserei -
a gerle nem hug lühbé aáma teai miadefí 1 _í
Szemezgetés.
Iqa: Á'duiú BéU, Brrr, de Weg van T Reánk förmedt
aa
idő.
- mint akftr a ktofaytZ mr a pógárra. Saa* kaaatoti agy vagyunk aa tiaaasl, — miaiaaae-gáay paraeat a FerjagysŐvel. Még be sem .ko^
tár slflas télttmh KU, jail akkor táaaak, raailiedQnk
s mikoi mag1
Aa egvaeeri polgárnak' il hagyaték tárgya-láai ügyoen alja voH a kóaj^gjr K&tjiyy- j jSt mar kallóit IHlnft, iameróeei jó elóre betani-toltak, bogy aug ae ijedten, ne féljen te, ba
takiatttra pr rátCirmtA jjy uam y ÉM8 I
a termékeiben, mint a haldokló asobájában, mi kor aa a halál tuaát vívja. Hotv ia mondja_ Vöri»amajrt f .
\ffnérw4t fi rirúf, « fitk zád h,mbpt ttk*fi«i!, Sárpa. ItrÉkiktm myifJtl m «M» rika*'," ClyÖnyörÜ gondolat, igasi, valóságos ísatése aa fiáeaek a lájdalem kiiifemate a térm^met lial-1
Honvédtirok *]
SHm a&j! ■ fii& ttan kürti 'A MOnttÜkTrái&f, Szép téU t ni6 ffttljfdi kért Wm ivtpfr»y m*i«t.
Hágna* régtm nlt» emta
Th %irt »im( (4 ar,
n$ m vétuhv Atik* etöti Minden fairt M.
Nrtft ntlpjttiy, tárt 0Z értit Picmtig iiimv,' — <>«í M*niiM uéshd a MIM A nt ha Híjaira.
gyyyw át mprrn rwáe* A kmmrM, » htodfillót fistkmmf+tik Smrlr • h*fft*t&
rnHtf
lmmk-
Kifüsi tfif m Őré m km tér, A fiáit**: Sjen m Ímf
Világ r ifif °
1 hü ínadX HyézA.
ám aa a milyennek magát mutatja, esek stt«et dokláaa felett.
egy kieait aa embereken reaenéroini, mert már I * Haldoklik a terméaaet; a végtelenség űrében ea aaokáae a magával koasa a kiraialot UlnttíMyt, folyton fennálló rendaaer rohao saját utján len-
Föl it tette magában a *fóaaka; %ögy~Mk 6 taríbetetiaeal, még caak egy tuvaílat a a Halál #j. . ^ ^ vele lárm|a<ék. majd oda telel neki. j bekövelkeaik. 1^m^garak
A tárgya láai napon tele ?6I Matatott bátor- Még caak aa imént Hágott bó'cOjébeft a leg- K4f*áxtmtják sággal megjelenik Jósaké a hivatalban itla<oasabb virágoktól kórfiledsve a bájos kikelet,
Nagyon jó kedve veit a Tekintetne nmek; meg alig érettük éltető melegét a nap aranysn-mikor a Jóaekát megptHántotta, - mosolygó gartnak, melyek megérlelték sóid kaláaat hal-) jLtűoaU——-da oly atsntnri hanggal, a milyee-! lámaO •tereiuk termékeit,-és -.- már* itt—ti
n|l_cs^ a kfi^iegyiffi ur tfndhTíteaik, - bearó Í4»»latf itt a ifiat knidsl—1-1
liijs, hogv : tJónska gyers be hát nóf« | Mint megresiketett e gondolat*
A Jóaska el nsm tndta képselet, hogy ha- A aÖv«»lt) -ast mgaaa elliat fUlembe -/^meim j menteit, a nagyok aaokaaaües lalkstadásfT ragasik• moel a kfl^agya/í er, eegy nem 1 jelel a lesresakedft kftdfetyo^ fitakarja a látó ha-* Kmtékexem reá, bogy egy időben mi ia eMst • kiainjflelaa kilTail elj diaiba baa^elláit. ai Dile Ifg aiiigulik ■tiih kntl|ieiaial IwfTnawHt an J>wWr.ll|i wkMf HtttÉtHB aaagényt bogy bár már vagy negyejlsser kér-1 viseea fojtsa lehelletemet, lábam slatt as elhalt embert várunk • a veaMtő paripáinkra kapva ad-deste UÜe a aőejsgyeó er, h»gy: .Jóaska bogy sárga leve ek oly kiaértetinaen aórgenek ...... tok s bandériumot a valami cinedénnyel baraa-
hívtak epádet — bia ő caak állt, esólai nem (minden, minden a halottra emlékestet . . . még | g^mnk í* elébe
tadott;' g keadett agy IfHttM Hm*pl |é néroa rMSil is; me*y aór&hem vaa ♦ . . " Olyan idO jáHs, liögy tTMöíIftö aokliQe nagy
Pálffv Móric; gróf AMöUS:
A gyermek játékai visszatükrözik « kor 1
auetbe csak ott boa egy csép bátorságot ajPflT. tolna a tflbbiek bÉstataeából.
Kimerünk gondolataimben. melyek egymást Oaik sgyamban s Ankéntelen két lel a kérdés,
ur fordult nnf a a^i afy aatTebbai tártek. A várskoaás okát bár m nsm tudtuk, jaláknink tej-
Msgaekaita est a kósjegitO ar. » moat máríUr&kre tartn-e na a halál? Vajon aa 6rdk meg- meg, ifagy atrhantoi kássHettank a erre
ifuia kIM magas hangon ablakok megindultak tlle
—■ bogy aa n|ók, j aamisnlént jelei-e n bálái Invafiata kéidé: íh nem ! A bit világa dereng !e|ém ! Ott
emléaef á lilottunk, elénekeltük n asóaatot, tartót-4UI tutik baaafiaa dtktiókat.
tragédia jalténys rá irm esjtneiy nem régen ss előtt Myt le a gódo^Oi u legystlsn éff ; »Fsiiásisdtmk.« | töheo, a bonvéd síremlék feiallitásat. •
Mtlr amfnyugtsto ea wgyet en egy rao! Kst-J pé^ a bsasftss tftateieserf, ml e nagyok vé-1 támadunk, mert n termé-set soha meg nem aem-J g«giek sl a tametöben, a cnassari királyi bslylaró | mieal, meg r«ak valtjaik átalakul. ' gr Pallfy Móric, nagy haragra lobbant a a kw me>
Te la fel íofga lámednt most haldokló anya I aóráro« Isikeasdásét aulyoa buntntéaael toroHameg. hermnaaei, bó leple airodról e tavaaa aefirje félj (iagy asamu lova* katonaságot rendet* bünte-fofja olveaatant a járt^rget a. kehiedben rsttett |isabot (iodolióre. Egy-egy giudábos 3—4 lovas ] drága tyermskíd. aankTíie illaton kis ibolyák I katona m jutott. Ka as tnteskedés törvénytelen 1 btrdetni fogják tetiávadáaomBK | foti iaár aaert is, mert báró Staa Simon üodölld
HátattjMflBfcÜtl ^Aif11^ üw ,Átt »rtn vtll apád * j a i&uübaQ a t:a.öndfa fiklm*
haaája, kapu- j H1^*1 •i|»|*n»inli azt a llfgiiaiTlIim JfifMlal.
Ha már klbeata aedieból a Wéa jiolgárti a; amtla megbánta valaa addigi rifindse megasl seletái, tHe tslbaié fmngon ktálftmta tinmi:
• 1Hb mimé a íkhvMw nraeá ' A sért mert valaki nem kiabál nem kell ám még est gon-delei, begy apja eeai volt ?*
ió kedve veit a tekintetes nmek. — eltao-soiysgta magét e Mftaet bairssegegee, e aaéta h* taíakl atiml állit be boaaá. bogy «j>/i •séf eNe# adb, arra suba asm tud hsragndai
Miker tttsseWabargbsn vnHam. wtánaai kaid iék a .Zaa* msgjsiaatf példányéit, e ebből oly jél natl nmlatliwe, mgy bia Keniaeán ia <*eak as tgftáaillk, a mi Glemaabeegbaa.
tileinbeftbeggben egyen is tartóikeeott egy ufeec Unag. » a ennek ki lett edve e oft wii imnbeirtlW villa, -nslvd egytttt
ben ae mdeesn aeokott ea oreae Heeesg nsnoe- Ibákorgó letaemtH iet Moat mer en asm Mnt seerveeskra vsdásant, egyet - agyét Mérni j tétek, en Ne féltelek téged beldekfr tar másait, Mlker e Zalát elvnetam láttam begy Kaef* gagyne, aivnlisna leletiee, ea eeai vihar, nem imán la a Beteag tedeiaik a aarviai, aggfidom erted, mert lei tofsfe temedni < ankbogy e még ae efeaa Maveag a maga f xekfaieiem isartt shlskomre esett, A nap argp
Ne tél| tehát a haláltol, nem halál esf cenk ssn-nyades. ea oaa read borüja^jAdtaiyolái, bogy fteáenybaad teradl seseHÜeKns Ülj e ssnnye dli nem tert sekÉTTŐnei tog e pere melyben a asoeolygó nnp angsrárs iámét felnyitod tebeeyt wietiJe'
6 mily ee}aiaáge«. n ^t iilá«a amfayngteite
egy kon földesura, mar birtokaié boaott. áld aatot arra neavs. bogy a goddUót népet a katonatartea ne terbetje és ö nnki as legyen alkalmatlansága s *tt«ítekkel, kik a kestély lovardáiét bnaanetták ea ide oda asállesnltak el mngnket.
Aa erős bOotetés eikeaertietie a mntóvároa ká-tOnaéfet. Hogyne? bieaea nem vételi e lakosaág, ntrt nsm vétség n bösók aiviat kegyelettel meg-jeleim és lelkaaedte gondolni ^vftssaa siókra a napokm, melyeknél kevés smbbet tsláluok telje* ^igyeste n magyar t'^féaeiemben.
De bi/oayoa körökben aat snbnasm tudjak mee*
paetájáa nékmü — addig a Kanlaaal Her sngemi moel m eti Játwadosnsk, ertnt pn|eee kecaátsni, bogy s magyer nem tudja, nsm akaiya ng ,tiise4 nsa IdéeeHá, - a méért estés mset (gysrmsksk őrttva, kegy még egy ideig ne# lel jtltta^Uni mi In sOsegmi
aa .ar^sMnter* nyakéi ampte
Kar a »téleeba* M ennek, kitti akad a smga pettélia b alig jMkti9 eatMa» a a ké nem Ima e legyvsei *fál ksesfa,* «» msvt •remg# a Wae iá * am a •fogytáén ia gyárié etamav''^^Niaavm eag|M7e láterv.4'
Ma tMg teleki reflwif* tad gyártaa^, « e# erfg neai M^nyne,- Iagy '/typearf li )4f dii amid eMltf eHMÉiÉ liMMÉMfl
el % lenaeeam , e elv Im emk etmerengeakm ai E#6ei6a4eleeaaeel akarták már a gyermekből angsmkon, bogy aa btss ely soká nem lognm. i kíirtairf a baaafiss a igh mttuiotiák a tanuló aast látnt. ba majd e<a>snnyed ss anyu tstmáJjbMfp«fcsi, a tanénslsmbs hsmta edamkaVm saeii de eádk m éltessek a May as^pmknlL Jffpémtak be,sesasgyar joadntodási
l<ngy msnaytrs I tag tmtaiM a e ttyaii püMy í IgMeael^t
aM^d ba aitalieai leg at áaei aeéi a aeil laiat fabké a (átNiii lymaMe, aw)tl ekkee le»: §em esek amíkal neked aata termeMat: l|iaabái,» eddig eaak tereae, laaenk, maddig 1 tei medd*e fogai beldsklani tee* htkmÁkm
_lkoltak.
Oiekóe aaégyea ss, begy arra a saegyaateljea SNiakátn geegyar ímhwak |^11elkosiak. e» pe«
Ugnná ask iNifasI Mnasiré lkat
r^a kftU Ft
* eima nem
iMttaeamaásr tesmnág ilkmMt aéfaa a amiailáajt.
a üaü
Ht Ma irttársaak Maia
N«gy-Ktnia», vasárnap.
_ Zala 39jzám. (fljap.)____________
ELÖHZBTÉSI FELHÍVÁS ~ ,
—■—--- fi, _■
MAGYAR HÍRLAP
politikai U társadalmi napilapra. Faidói >urk uU; Helyettea aaerkeasW r
Horváth Gjr n 1 a. Fenyő 84«dor
A Magyar Hírláp h íealarlalmasahb, minden tekintetben teljesen lüggetlen politikai napilap. Híve annak, a mi jó ím igazságos; küzd h/ ei-len a ni hétfélén, rósz és igazságtalan. A politikai eseményekről, országgyQlésrö', pártok gyütései-ről gyorsan én híven reférftj s kritikát ^ gyakorol tadoaUmra, bogy mindennel szemben, a mi a politikának történik
1801. szeptember hó 27-én.
Nyílttér*)
i ■tiOi*irfí»i»<ii i e> fcm
egfaz 4-85, kríg nétfMsfiipt (kariUbeltll 4S0 alatáhaa) dijaeafaal MÚ MlMIIIW í (« '« k. ed» aaát-Uu) gyári raktári Urtikkw Miatákklráaatra IH». ail kTldataek ttwldtre Snjrba 10 krot tfjr«f rpj/an-Uutii.
nagy szerepet vitt a szabadságharcban • be volt itra a reb»lliiek jegvaékébe. Mindjárt a torradalom mán e csukták az UjépüUtU * c»ak nagy utánjárásra lehetett kegyeim*! kieszközölni
Török Pál guperi(eiidem>1 atyám jé barátja, (adatta, bog) bár ö a szobor felállításánál tezető
L A közönség kVrékil
E r*r*t sla't a „Zala* lak aaarkeastfje eme teplalatoa ■ez>a|ys*sa. hogy ■ » miidk M i» aegtailgaUadiV vsa iw-reiráia a kOiretkezlJ earuk Ulv*tel*t liettel«ttál kárai j
Midöa értóaüllem, bogy Hock Jáasa ar a ayllatkotalokal a .Zala* cini ti lapú* kylWáaaaaágra Hmm, a koMatkeáiJ I.. velet iatéxtaa boaaá : Igaa tiastatl Hock «r! Oak aeayü a leaaibe adoti KrlUtkdaalukat ayilváaoa nem k&sléaét beeMeltzaedcúl pmMcr oadábál iriaeaa i
dtg Mai oiak fcurak, de egyszerűbb embe-
~W| b. ' . -r-—
Ha majd aanek a •ÓHÖN koruk flkMI lip-jait kiadják, nevpk ott fog sárgállsni, hogy aa trtókor ítélni tudjon telettük. Boosánatról aaó sem llhat, mert oeak egy bűn vsa. melynek bocsánata sincsen a e< a hai&irulái A Gödöllő kegyeletéért —kapuit ért)* binhtés elsagedéaeárt járt küldött aégaek gróf Pálffy Móricz megérte, hogy sae-mé'vesen fog vizsgálatot tartani.
Mi ie meghallottuk ett a nagyban jáiaiotluk, hogy várjak Páiffy grófot.
Gyermek észszel nem tudtuk leltogni, hogy a« Hyen nagyőri látogatásnak uomora vége lehet...
„A"^,", "Cáréi !eot*Mlam, bogyö ^ a krilik4jt mindenben tárgyilagosI Ha azonban a.ayHetkuaaukat.a wadtt* .rlaeea aaai ra,
HT a fálffy fele lát ugatástól. Boldogult atiém igwá<(M. Föllllkáakb.n, melye', . köTigaí & i^ÜT*?^
«— • . k» t>/>li ° L.t—i.n-L _lia l _ ° 11 H9t. aaept.ko 11., kte axotgaja : Ja nana Péiér — E l*t«|
~ " ~ "" -- - boriUkárm aa rali ínra: Nagkaptaa, Hock.
E aorok liíwnyitjik hogy llock Jtaw ar aaai **tt Mj*. goahra aank kftíxftiWére. — Hogy miért aaai jataalaai m% a királyi kiaj«gyaó«f(*ót uoia ■rilaUeulokal atéirai, iaa«k ggyteerít augyariaata <*t Záakay Zoignioad ar, — Hock Jáaoa araak lorélMi ktrataww. — »tbagyT» aaSUi ktrM, •xabidaágtaak liiiralevo napjait lalamoiya, — inqgttt iá «ia hatott, kogr ■ dolog ilack János araak a TÍgveBwlyt§Í való mcnekvéaéro aaoigáijoa. — Saakoy Zaigmoad araak-caaa ítp; — iöjtitól liuck lirink töüi) oldalról Sat
lat kttlifnőí arilatkoaalai, kiles nacatortáaa otil»u4 Uttak a ethatároataai: hogy több* om <aoHÍIy«Tal, sew lg)«ral tó-rúdai nem fogak. Nagy-Kaainaa. 1891, aaapt 23. Juhiua. Pit.
[ II. TlpgJ' Hock Jaaoa ar a kogralaü kirvtayihaa rtaaiak-rői kiállított ayilatkoaatokat tóiért heal* ayilrkaoMág aU, aa 3 dolga. — Kotalaaaigaaaak I ártom aaoabaa aa okokat melyek atip^a axok kttllltlUra «ty ktnalggfr rittilk«alaak KtlaUa al5adai: Ilack Jiaoa ar kifelcalMra, hogy dr Fáraók Uaaló helytwli IgyrM. — kit a htgyelai kánráay aaar-kcaatáaéral mogbiaott — *a Unger Alajos oraá^ggyülésl kíp-viaaM arak tobcuágaaaak tartják kogyatai kárrtarayal álal aaoa eaatbn, ka — Hock Jáaoa araik — liktHI'aa, — agya-
b*kaa jlrll___y^lt kartáraaitál ia, kikkel oaaaaktkiiaéaa
aom volt, a kik — agy aagy mia — aa Ittlethen elüfordnlt Hdolgainil tadoaáiMal aam bírtak „Nyilatkoaatot" kapai. Rgy jlöllhi roffttok j nttal kijcknlell, fanitl arakra blvatkaaTa, aa» la, tiogy rn
MkallauMilaaa^gaak kitéra aen kiállitottvk. a aa«a
___________ ___H ............... cilra lagyaaak felhaaa-
A Magyar j aálra^ — aut Hock Juo> ar meg ia Igfat átadtuk tn Abonn STKaaiaaia 1891. a
gatáai vitában követtnok, velőnk volt m orsxág uiae-jkva $ e politikánk xikere t» eredménye te maradt el. A tanwdalmi kérdéaek mindig élénken foglalkox'atjlk a Magyar Hirlap-ot, mely már sok fento* kérdés egésxen magához, ragadta u ve-lémanipei Ilyen ómágos érdekű kérdés volt a
aserepti nem ^VWy^ nál^^íío^ ne(Be( ,lin,láx Qgye rft-elvherv a Magyar Hírlap a merénylete), mert 6 a forrmfalm ntllm ápolója | közQ)tfJ eU£nek a hÍMwé- m féjgé({ (o!yamudft3.,
A kúxgizdaság mtvdei egyes iga a Mijtyir
tiüdütlön .
Fel volt rola jegyezve, bogy nemzrtírködfttt a asegl-iaináai aáncokaál, MkeaitaU a fegjrverlo-gásra, gyűjtött 11 ércaltpra, végülj hogy Kn-auth. ^^ melleit állt, aiikor "a
Hírlap ban kultiválásra talál, mint egyetlen magyar lapban sem, es sohase érjük be a száraz v \„ , ,i . i hir«k egyaaerü kósiésével. hanem azokat élvei-gödSIIéi ksslély erkélyéről belj, (ormában, a a kell® JMg»arázalokkal kísérve a datroaizálás bakövetkeaését nyilvánitolta, négy jénaijuk a kfl/Snaég elé. Tárcarovatunk igen MPPaj előbb aipl az Debrecenben kiwmdalolt, ^rdahea^ modem-cikkeket km, apró Ábelben házánál bujdoaö honvédeket tartóit s tigasatalö L H Hirlap Iflrge tollal, érdekes formában a baaanui suliemel ápo ó azönokliiokal ""^ dolgozza lel a nap aktuális eaeményelt; ujdun-
sági rovata minden magyarorsaági hírlapot felül múlja érdekesség éa frisseség szemponijábét. a nincs olyan a*áma a lapnak, melyben egénahal-h|mas eredeti bir ne voloa, mely aznap c»akis a a Magyar Hirlap ban olvasható.- A
Aa is fel volt legyezve, hogy a ttfeal eléneklését J a templomban megtngedie.
Atyám nem ment ki gróf PálfTy Móríczof fo-gadoi, dé a ariar fi a vámbát etött kocájáról le azállt, a ttazolgabiróboa fordult s kérdé :
Hal "» Rrdélyi Ferenr?-
— VatOszinQleg odahaza, — feleli a I bíró Oterrechi Ferenc- .1 tormában ke. üljön a köaumég elé. I
—r^-Ktejtem^hogyjnjjöa|de és ma|d kimegy tt..fc tnVi,,, gu,| kmttlHegéuek hélnö laglaí
a 'anatóh- - ...... ................; —
Atyámért már ekkor elszaladt a hirn s felkészült s a mit máskor cwk nagy ri kán leit a Ft-rtnez Jimf keresztjét i« íeltü/.le, mit a kolera
—;" Ik tnlnd avatott kezekre van bízva, a rondosko-! u tol"Uk- mfrt k,ll*w*'1"
dáa történt, hogy a legapróbb hír isirod^ml jSÍJC^ JlSKtfS
önfeláldozó átjárásáért kapott.
Pá fTyboa ért e üdvözölte, mit ez katonásan sipkáját kézével érintve fogadott... Azutáu eiíndul-'takfltantobe; +tWf"ntköiben folytonosan pi-rongalta a könnyelműségért az elöijAróságul. Ez a -könnyelműség a honvéd szobor felállítása volt.
Atyám diplomatikus udvariasságokat mondotta helytartónak segy kicsit lehűtötte a duzzogó katonát.
— Hol a bonvéd sir? kérdé, mikor a temető-köz ének.
Atyám oda matlft é« igy szálL:
.itt yrif FUffy a iilíz ü nagy matjyar PiU'ffyak ylódja kérdi, akkor azt mondom, itt honvéd sir ran, ha at a Páiffy kérdi, ~ki nem ítél története szerint £, annál: azt mondom; iU muszkák nyugounak.'
(Azok is vannak ide temetve, valamint cs. k. katonák)
-—l'tlffy semmít-sem ett; megfogta atytnr karját f egynn indultak víA|a s kéaffbb azemrehá-nytan legyezte meg:
—«-A nép elöli még sem \ellett volna igy megbántani.
— Excellentiádon a sor, bogy hinfatomnak veszi-e vagy segít a nép baján s elviszi a katonaságot.
Harmadnap atyámat ebédre hivatta Budára és agy bét múlva nem volt katonaság (iödöllöa.
A gödöllői honvéd-albumba lehetett volna má«t is irnom, de alkalomszerűbbel nem.
Azt biszem nem lógták ro-sz néven venni azt sem, ha s fiu atyja emlékét meguiitja.
Hiszen olyan könnyen felednünk, Erdélyi Gyula.
A hőny i
Árpád, Amhrti-i Zfftiftn, "Reűedek Elek", Fenyői Sándor (helyettes szerkesztő), Füredi M. (iyöray | Endre. Horváth Gyula (felelős szerkesztő), Hfllai í Jenő, Janovita Pál, Káinoky Izof, Kobn Dávid j Kttrihy Kmlt Máfkttá Hiksa, l'ollák lléa. Szabó | Endre, Szana Tamás, Szemere AtiÜa Szemere Huba, Szeredül Sváb Leó, J. Vírágli ttétr — A| Magyar Hirlap naponkint 8—2 is terjedelemben jelenik meg, ezenkívül hatenkint háromszor
aa*pt 2
Zsxkay faifimaí..
Miatbogy faalabbi 2 syilatkoaat Urtalaia • lap magjai*-oésoig alAltoa lamaralleB volt, tiaatolattat kürcm a aagvir-di-mll kAa>>aaéget, Biaurial « tárgy fdliltti itálrt faggoln-a (artaa, aig featebblaluá Vj,JUta** lagktaatabbl aajwábaa ár-
Jeaiagaa >átssst aduk;--
N.-Kaaiaaáa, 1891. aaaptr 16. Bock Jáaoa.
Klagewsdat Da leh toldof dar angáriacbas SpracHe aiebt machlig bis, >,... , r . , 7 V. . • ■ 7 . —íriJgo moss leli alrb der dealackas Spracliá badlasaa, aa ciaigo mellék lel ekei ad. még pediy: irodalmit, tanügyit \ Moi|l% lbir dit „„ dioMm Biatta «schts-
h mn'yazdamlgtl — Á közlemények frisseségét valamttrt- az írni—tudfr~éa akaró kóaón-ség közremükódéüét pilyázataínkjMif segítettük «lö. — A Migyar Hírláp ugyanis pályázatul ki iQaöti: 40 aranyat egy tárcára, 100 aranyat egy oovéltárra és 10 aranyat egy újdonságra, «r utóbbit állandó pályázatul, a mely 10 aranyat minden hónáp 20-án kiadjuk a legjobb hír beküldőjének Lapunk egyik -Állandó közleménye a rendes lolyfafásokban megjelenő regény. Kiváló barai és elsóreodő külföldi erök műveit közö lük,
nana Aan<«aruna tlaas USgirlSC'll'S Taaskkaattora aad Aa -atsads I.ohrcr, darsetba bmctrtrsit airh la tollár Aafregaa* Sbar dia Aatiaotiaaalitat aiaar der roraabaataa Daaw dinár Btadt váll diaaaiba Propagaada uutchl, aa aiaaa kraatiat kaa Taaslalmr hlabarzqrafan. elaa kraaliacka Taaaacbula eiaaa-fákraa sad dia Kiadar aaalaU. ia Caárdáa, ia CoU aa aata- ■ flcblaa. »■ 1 ' ' " " ' ' " " "**
Um diraaa Gnglück abauvehraa, darab walcbc, nach aai-nar Uoiaaag aiao Kroaliairnag dea Kuaign>i< ba L1 ugara aa battlrdht«n arán, rnft er aaf daa Patriotixaaa llílfn aad iat dadarck ao rarwirrt. daaa ar aatbát aicht waiaa olt ar dar angariarlta TaaakSaatiar oder dar bawfcaaL.Croaliia.'ba Taaa-lakrar lat, uad ia aaiaar Koafaaioa Verflaat ar jalaa Ekrnra-Ur Prisaip dar Bildaeg aad Aaalaad, aad baaaii'baat dia
ttmfig e hóna;, v^n kyd.űk mag <„,f„,„, U liyCK l^Z^ tán Uf, eredeti „Mldás Király" ctmu regenyénak Oa aoia Gaatth aa barabigaa arlaaba air iba
közlését. A ..MAGYAR HItll.AP" előfizetési árai:| Egéaz évre . . . . lé Irt — kr. Hal hóra..... 7 „ — ,. Három hóra . , . 3 „ SO „ Két hóra .... 2 „ 40 „ Egy hóra .... 1 „ ^0 „ Egyes szám ára 4 kr.
Előfizetőinek kedves szolgálatot vélünk tenni, itaídőn már a hónaptól kezdve „Oyemtk L'jiá-90<-' ta fognnk" meliéketai lapunkhoz, hogy előfizetőink 7—15 évea gyermekei né nélkülözzék itt aa olvasmányt, a mely kornknak minden tekintetében megfelel. Ez a kis uiság a „Ki* Vi-
Sözg&zdaság.
— Hadapmatl gsbaatt>>df Butát aa almait héten jót kínáltak. A kareslH korlátolt volt elkelt csendes irányait melleit 20.000 métermá-taa változatlan árun. — Egyébb gabonaneműek-ben csekély iule*. ~ Budapesti termény-tlsade Zairára szilárd. Disznózsír 56 fr|, fűa-lóit auloana 53 Irt — Szilva csendes ; boszniai ofct—novemberre szokványminOaégü 7.50 Irton, 100 érbos 0.71 foriatoti és B5 drbos 10.5O-101/, Irton, storbiai iOü dbos novemberre H.'', Irton. — ftailváls eiuétkedö; azeptemli* r—októtt^rrs Mla-*0iiiaí 19/0, szerbiai IV.I0, saerblsl 1H.7B, fc-Haton kttbátelt, * _
HMi $urkHitli: < s FefeUi Akea
lág", mely hetenkini egyszer jelenik meg pom-l pás saiiinyouiulu Mellékleti el a melyei minden! pénteken fogunk szétküldeni, olyan lesa, hogy tanuljanak éts okuljanak belö'e a gyermekek, a I f||[^t'. *.' ne legyenek olyan olvasmányokra aaorulva me- i lyek ártalmukra lehetnek. Avatod kezekre «an i bízva e gyermak-ujaág azerkeaztése, s minden | közleménye, minden illuazt rációja gondos meg* lontolás tárgya lesz, Emil bácsi, a „Kis Világ' | szarkeazlöje már hosszabb elbeszélésről gondos-
bakaaat
lüacbaa, dua aoIUa dia gata Idea dar kaaatnirhea Daaa valeba Ikr Miaa Taasabala propagaada aar t, aiaa gaat-gaada Aasaht llitgaaiaate tadea, aad gaaágaad Hei ular aa aick ia Kaaiaaa zn erlialtaa aaaaaaaaatallas verd* ich dar Eiaiadaag folge teiatoa. aad er wird airh ttbero-agaa, daaa ich wadar eia l'agar aoch eia Croal* bia, aoadara eis llaliaaiacber Fachmaan, daaa ia swiaar Taaaacliaia vadőr Colo aad Caárdáa dar HaSptgageaataad iat. aoadara aar araa ia allaa aivilisirlaa Undor für dia Jagaad aothvoadig út. a. av. dia vollkfiaaioaa ásaMtdaag daa I<irpan aad daa sothweadigea Sa'od Aaatawl aich bafaaaa aad dar Hangái aiaar aolrhea Tanaacknla iat g>g*avártig ia Kaaiaaa aad daa iat dar Grand, daaa man ia darXacbbarac' aflaiaaaTaas-lebaar gaaacbt hat. faakatara 15. Sscpt 1891. Ad)tnngsvol!
P Cojonallé,
Ballftlabrar- M*i«tar aad Üalaa-Taaslabrar ia Ajrna.
As a ravatbas ktalöttakárt aoa
vállal atain a aaark.
3418.
HIRDKTÉRFzK: 1891. £rk. Jtuiius H ár. irvcrésl lilrdclmény A nagv-kaniasai kir törvénysiék tkkvi Matá-
kódolt, mely: .A kis grói kslandiail. cím alatt lya rd(ll|rű| közhírré tétetik, hngv Kohn (iáspir
og Márkus báoaí tollából megjelenni. A .Kis orotI,on|i jakon végrehajtatnák lUjmáai Jánoa
Vllár' elóflzeiéaí ára laaz (de oaakia a Magyar u n#|t s«tl*lt Katalin vétreba|>4s< sseaveéO
HiHip előflietöl srtmire)! K««m-évre » trt, öröüTöfiyi Iáiétól ellent 31 fit 40 kr tAke,'
élévra 1 toriat, negyedévre 10 kr. HHd. évi február hé 3 ától járó . kamatai,
A Msgyar Hírlap
klaéó'kWataia gadapaal tlráatiaá-tT i
M trt 40 kr per. 7 trt 9> kr vár«bajia< kérelmi ll ugy a kird«ié«i dlljal egyQit 9 fH 75 kr jelánleyi ja még telmerkleada kAltaégsk iakati vágTtkaj-
Kagy-KnnixM, v£kftrn&|)«
tá*i ügyében a Unt naveaett kir. törwaaék terű IfiéhM lartoaó aa wíi»yTyj|iyj 69. §i. tkv ben .4* tiHO. hraa. a. végrehajtaet asenvadök tulajdonául
talvait fllllir'ra becsült |f||iHS$f ingat in keaéhex letenni
Zala 3Í).j«árr. J7J»P:)
Kikiáltást ár a fentebb kilelt beo^r. Auaresni kívánók tartoxhak a bocsár 10'yát késxpénxben vagy óvadékképes papírban a kik öl-
1891. axoptembar hd I74n
eaen ingatlannak Sándor Taréiia Aa Katalint illatait taleréaiére o. 10 aor na. a. Lendvai Atina ttxv. Sándor Jóatefné javára bekebeleave Iev0 holtiglani haaaonélveaeli jog épségben hagyá'ávnl. IMI. évi akUbar ül aapjáad a. 10 érakar Oroeatony ktfa«ég hátánál Kamata ti, •lalpereei Ügyvéd vagy helyellatt köaben jöttével I megtartandó nyilvános árverésen aladatnl log,
Kikiáltá«i ár a fantabb kitett beosér.
Arvaraani kiván6|i tarlósnak a beosár 109/i*á< kéagpénsben vagy óvadékképea papírban a ki- í küldött keaébes latanni.
Kait jti-KanltHán, a kir. taxák mipt tkkvi hatóság 1891. évi Juniua hó 10-ik napián.
UR. WdONAY
038 1—1 kyenctf ktr. taxéki bifi
• 5805. Érk. IBOí. július 1.
Árverési hirdetmény
A MLgV'kanigaai kir,- üírványsxék leia&kvi osa-tálja rt-nérOl küxliirrtí imatik. JlüW Zálaniegye össaesitett árvaiára végreba(iatónak, öav. Bakonyi tíyörgyné ugyia mint kiskorú Bakonyi Uyörgy gyáiiya éa Bakonyi Imre vÉyritba|láit ase&vsdő k-li&iíöli évi
kamatait éa enuek H%*-koakaumtai, — 1 loriui 8J kr, jelenlegi, a még (elmerülendő
Kait N Kaniiaán, a kir. tvaaék mint telekkönyvi hstóaágnál 1801. év| Juliua hó 4 napján.
GR. HUUONAY 930 l-l kirandalt kir. tvaaéki biró,
arw r^r
Arvaféal hlrdalM^ny A latanyai kir. biro*á|-<htnt tkv. hatóság köa-birré teaxi, hogy Breáer teát vérek óh társai oeailakoxott felpereaekn^k Falca Károly b.ext.-gyórgyi lakna végrahajiAiii ügyében a évi au-guastus hó 26-én megtartott bírói árverés alkalmival alárvarasell b.ext. györgyi 102 sxi|kvben A -f 718. hraa. éa as n. o. 105. axljkvben A + 724. hraa. ingatlan Jósas János b. sxt. györgyí lakoa utósjánlala • folytán hatálytalanná nyílva
ben a n>kanla#aí Iftr Wna/ék (a iHanytl Ilír. jbiróság) terűiét én fekvő Leianya köxség 78Lft. íjkvbon. A 4- 1115 b. bi, alail íslvoii inaat-tanra éa astn épült tkviiog még KI nm tüntetett 140. népseraxáiiiu hásra putaicii 474 frt becsárban as alulirt IvL hsióság telekkönyv-Urában IHOI-lk aklékar 2.napjáii d a.
10 érakar ínkál Gyula helybeli felperesi ügyvéd vagy helyetif*e köxbenjőitével megtartandó nyilvános árverésen elsdstni fog* Kikiáltáai ár a íeniebb kitett becsár. Árvereani kívánók tartoznak a becsár 10" ,,-át kóaxpénxben, vagy óy&dékképes papírban a kiküldőit kexébea lelenni.
Vevő köteles a vételári bárom egyenlő részletben, még pedig; ax elsőt as ax verés jog, erőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanaliÓI"3 hónap alatt, — minden egyes réa/let után ax árverés napjától
Í^ctTE" ^ ■rtqíÜMBW 8V. lam«totHt együtt mertei
A 4- m nru. a felveit J^haiáhiaolt helyen és módiatok
gatlán «tOH frt heosárban, ax ugyanotiani 105 astjkvban A -f^ 724. hraa. vftttxágkMeles ingatlan í>f>0 frt becaárbaa b.-ssi. gyórgyi kOxség klr& káxinál.—., ......... ; . >....... . ■. i r
isttl. évi okfóher lió 26. iijip|Aii d e. 10 órakor
itelprrrsi O^yvűil vagy halyélTüé K^sBéjőllével | felTegyeatetik.
axerinl lefisetni.
Ezen hirdetmény kibocsátásával egyidejttleg me|áHspitott árverési fgliéielek a hivaiatoa órái aíafí á teíioyeí kir. j bíróság ÍEI v i osslft í y á pSI a község elöljáróságánál megtekinthetők. As elrendelt árverés s tennlirt telekkönyvben
»0tt lakoaok elteni 20 frt «H kr. tőke, WjRL^igriaBdá nyilvános árverésen eladatni fog deoatmbtr hó í ső napjától járó b% Kikiáltáai ár s fentebb kilelt beosár.
JtüUsá^akjrántl végrahajtáai UavihaiLf laiimt=- ^ dmi ^temrn
Aa árverési hirdetmény a lelekkvi hatóságnál kifüggesztés, ugy a Jennt nevsxaü a a sxumaxó-Arveié«ni kívánók tartoanak s hecaár 10",, ál ] dos kósaégben k&rőafs és kifüggesztés s egyilr
késapénsben vsgy óvadékképes papírban a ki-
vésett kir. taaék tarületéhaa tartoxó a hahóii <ftto, si. tkv ben 107. hraa. a loglalt ingatlannak Bakonyi Imre ét liakonjű Hiöriyüt Uhtö iüOIO váltság kntel^ frfra-becsült % réiaére és a hahóti Mm, aa. ikvban -f hrax. a.
^aiveii ssoito valisagkoteles ingatianoas ugyan-azokat illető &30 írtra becsült 1 ,-ad ré«aére INOI. év aktékor lié iltl ift sápján d. a. IO érakar Hahót kúsiftg iiáránál Arvay L<rjos mt fÓükyéai Z. egeraxegt lakos lelpereai Ugy véd vagy helyetteaa koxbejöltével megtartandó nyilvánoa árverésen
eladatni logi ...... .....__________
Kell Letenyén, a kir jbirónág mint felekkünyvi hatóságnál lo9l. évi asept; hó 11 napián.
P1LIWC& '
. 741 l-l kir.'sljárásbiró.
ifioa.'fa'Mii. ik.
tÉÜ'MJl.
iltvflllHI HIRDETMÉNY.
A letenyei kir. jbiróság tlkvi hatóság közhírré tensi, hogy Zakál Gyula ügyvéd letenyei lakosnak Bfcllovics Tré*»»» letenyei lakos „elleni 100 írt tóae ennek ÍBBÖv évi Január hó t-étől járó 6°/0 kamatai 34 frt 20 kr per és végrehajtási 7 frt II ki emiMali küllaégek iránti .vágtebailáai ügyá
környékbeli hirlapbsn egyixbeni beiktatás által kfcséiéfetik.
Kelt Letenyén, a kir járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 1891; evi juliua hó 9 én. M 1~1 NDNKOVTCS kir sljbíró.
VlladfN||l réa»ére>._
Irw sacr ^©llélcicoreöetot
Hserexhot aagiask míndouki (kaióidess oly «gjéstk kik s UmtltiuB siisdsi rétogébss i—irpt—k Töks- éa Vssxélyextetés aélktl •séss Kzoliü niótioii. — KÖmIűIiIm fchriti|HÍtáMk végett tordslsl lehet J. DuMbttg eséghexBéos X _ asapfiiMi JT7._
Kópés Családi Lapok
Stf|!Ír«lilifii h iiiírfllfrjftil« Hfn béli ty.
Kurkiatl Dr T«laal I<s|h. ÍAsiikaUn Dr. Vársél áalal. Falalóa n«rkusU> és kU«l<»iaUjilo§.»« llr. NirAByl Arnli.
\
929 2—ö
KIOHxrl^nl árns
i Hölgyek Lapja clilö ÜnMtítrltnWii Regíny mellék le tt«l ryttt;
K|««i «vrs a frt. rélévra a fri. MicyséévN I frt ao kr
á .I*)iss flssláill Lapok" ealaa htdllsp. aj asgjreéte M|r. A. mtgjif Iroéaleasak • ksisIsMM Usveafijét t atgytr nüvolt ^|4dsksak s smIUmI kliiwét siég » kavetkesS Irék éc IrssOk tá««»cslt4k: jtóksl Mór UwksMaastá*, EsdBjráaNkjr <ly«l», Datasé/ Cly6sA, Mlkasátli lálaás, Koaéoir iésast, Temérdek (Jeesetieskjr Iisitéi, dr. Prém jgajgf, dr Sstklar Jéaés, tsestdy Lásslö. Pstégyl kfrs, Irééy UUM, MBI1JUM, Túttyííí Iflftllf, TIMr O^éla, Uíf KMlf, tf. MarSayl
Rrifl. r*ift Mór, át iisfitek/ Jesl. OesrU Palstsy Akes, «tli., BeslUky Bsjsa Usks, Mnlkser Llaa, sa^rvinMly Inra, KulírtVy SesTTs^Tfaa, líaTilll Lljsé, BIVUMli, Siker Harsli, V Utál KareMsa. Karlorssky Ida, MaHeaay lUmsia Ima, Kraalks, aa. aii.
á l'Miiaai UiMk1 SS Seaeee aaépInMUlMl képei heUlepok kAsOtt
a IssMéaŰbb. legvéltssattseftltb, Terutaia sa Irsdaisa nlsésa váltyét MOletl; képet a jeles saeaényett I a lefklfaeekb á^láb alvstt aste^ják be.
.Malma tapj«" eslai bsvosktnt kéteser aegjelesft élvetSMlléhlets a Itjajaks élvaiaépebet besaa 1 a SMllett s aiegyer lUletssesssyssk vstéságoi «M»llerot lltkars, a sissa/lbes a aerelée, aa egéeseég. s geséeeég, kertéesel, s késtartáe r a k«s/ba t#rés slsee eljraa kéirdA^ a melyet se térgyalaé a alsea elyaa titok, « •etybe tiSlgvslsbil be se svslsél
IU«Aaras#liaai#i« klMs bekiMbsté séxy kötet éréekee rsgés/syel ejéa-ritkW* aer évssklst ss eiaasetsif,
A „sepei <l«stail l<aaaaM*aak Még e sSia berlMka IsT tale vaa aalattaté koiliaásyekkat, kaasr«H aprésácakaat. lakk'i kép*, aaáa*. keoaka* is Msllsláa/skkal éa eaarejtvésyakkél, aeiyakaeti aegitylAi értékea Jatal«akat kspaafc.
A i.Mepwi raalMI Lapsh" gaatfag tartslas éa mtaw nstléklete éa» 'Séra sagt! s IsgstssSVb saéptrwtstsrt képes bstllip éppaa aaéH bislss iaéaltsab alslea bssás ée l«*sUéayt aíséts rnegyar üssléé léeiesslAaéra éi pértfogéeérs,
SUé*éfaef»sáai«li»é iMffsa éa bériMelT« kaié s klsééblvstal alaéasekaik, e ktl ia Irént t«g«'aéleaarabbea lnreteaflaaas » keasálbnlstaak.
A bl as évre atélé kel Ürlapl etélNtéel éaieiet fa krajnéf aeeiafrléal piiiaiiéltiael tflljsl mSUiffMerreba* kliai, essek 4 regésfli éa a iel a fH Méialéil aassscaé én ao kr. ——»g»IOal »a peauaiélllléil élflsl stpail t»*h«is,
oaaaik káé evadeil r*géept kaitf aláalta lolalBoalT
A kát • oí eiéjlaeWH giajt« sa eldaíi«Mil aaMégst ef/eaerre bakiiéi, saaak ellaaieréalli é%» Ols«e»a •aslékkOajrvst kaié a klaé^blvaíal.
lUgfeasalbelÁ peetasteltéifés ailaOaei oaalaklvs^éaloál k ala-a«a koa/vkaremkMiaiikaau
NlASselésabat (a l*ések béraely aspjélét) tláigaé a lflléptNI ^aaia4l9*a-aak" klaééblratala Ho4aa««l, aoefkore**Hilsaa to. saéai>
TtIJéa wlmu példányokkal mindig aiolgálhatunk.
Budapesti Hírlap.
MinHenkfa-kt alkwImiigAat keres vagy alkalmasást aHhal
a a BUDAPESTI HIELAPc
ccpxó-is. ircLetéaei
által nélkülözheti a közvetítőket
iUigi xtflla^ hogy-i kntfillléi lak aéaabs kerti ée a vlesosjrskst egyálulé* . Ims teklatre, gyékmn fordul elé, hugy s kulteégae köaretítés dacára «eei m slkSl«aséfll korosé nem jot késeyee befyiiem, eem as elkalsM* sást a40 seei ksp késayea uegbifeható embernket. Oka eaaek YUeg as, bogy s BtaakaaéO ée aeekakereeé, e varé ée as elsdé, nem
érw>iik«áli kasféMéaai A i«wwuéa éWBttéaiaii pauig amp aag tss
batbatéebb eeakös, slil egy eltaijedt lapban valé liirdetée', a „Badapestí lílflap' epré*klrdtléel revale pedig sa|>eau legkevesebb 00*000 embsr állal olvaetatÜL (A Isp aaposta .'tO.QOÖ péidirnyban jelenik meg legkeveeebb báron ulvflariahst mémitaiíi egy-egy lapra). Eereikedé, aki kllnyvvesetüt, Irodatiestet, gyakornokot ksrea, vagy vleaeat ások, akik baéoslé slkalmasáat kereenek a gaMla, .aki kaassért lépést, vagy gas-daaégl gyakornokot kerst t* vlesoat akik ajislkossak ; a kéilsutsi. aki ssakéossét, •aobaleésyt, dejkil, oeelédleányt keree és banosléns eaólga-tók, akik helyet kereenek ' Mrtekelndée, au«tola4áe, Wrlekbér Itt kéeetnáéi, káavétol, neveié, nevelénél, kAnweéénél, gaséen—eayl k egyél* pél/éiat, Iskéeklsdés, ée lakán kérke féleII blrdatéssk. aeéval ns 4letealkeéglet aladea fánleéban kénnym és alraé pésaia a
BUDAPESTI HÍRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
által eélt tehet eléral
m 2—6 €anláall Jelmtéaokrr,
kaiaaéesa
tljtgysáil hlrokro. hímen hlrtkrt, oskUvóro való mogliiváaokra, saülotási jelentésekre, uéviiapi gratulAeiólira, gyássiolontésokroés minden efféle KÖZLEMÉNYEKRE
o „Dnánpeell Hírlap" apréklréeééel revala klváléaa alknlnMm-A btrdeléil dljsk Igea otasék. Misdasaytesar, a básynsor s klrdstéa aeg)e-leelk, tgy^gy esO kéi krejeérkn keHU. vnetagabb nettvsl né«f krie|-eár* l'lninrl ellétott blrtletéeekaél nég ecy«g? blnletée ntén SO kr. klare* tárt béf/sglllsték ValOs l|r, lla a ela atarans kitéve, kason a btaleté* sgv ősét, bog? „t'lsi a kleééalvalalbas m^|isdhsééM skkor bétysaét|at son kelt asstst. A liadéklvaial Ilyen eaetboa niadaa <iij aélkai negisos4la a kér-ttes4ekalAksek sa Illető rlast, i4t vklékra éijtalaaal lavsios b« % kér-<|efii«kkia a is»«labétvegat beklldl. Itélytwa a blrietésak s kladéklvaUlbas vétutsok fíil aéoe|téaéM, vidékitl s péaet »egalkalnSeelik»a piislsei iliin 1 m lakit IpHöii A „nnénpeell IVIHnn" eiaasetéol érs stjyfdévre a IV* ao kr., egy kénnprn 1 frt 00 kr A stn egyveertes .Baée pratl Hírlap Hala aiea 10*^
N*gy Kanizsa, vasárnap.
Zala 39. szám. (8. lap.)
1891. «£tp(embtr hó 87*%
Q-á o s i & látakaró
Elismert legjobb hazai gyártmány. Egyedüli gyári raktár Zalamegye részére.
.lETa-aa-tl Test-véreHs:n.él
922 3 5
N -KANIZSA
Karóim MzálJoilu átellenében.
Legalább is 3 pár megvételénél eredeti gvári árak számittatnak
Rechi
nitz József
táncziskolája Nagy-Kanizsán.
Arany Sgarwu wrflIoifa'íiagyteriBéhfewrT' ~
§ x
Legjobb hirü tánciskolámban naponkint fel véle'nek jelentkező taini-lék é* a modern összes láncokban eddig utol'nem ért módszer szerint taníttatnak.
M ű so r: *
.4l ae«fliC(lk*l fe^fgyitOfíafban : a test iízabályszesü mozgását
és taglejtéseket. - _ . ------------------------------^
ÍZ illemtanban: a xzalonszerü tartást a társa (Ulumtan._____Q
A lálieHrtirr a legifjabb & legdivatosabb Sür, conira és nemzeti fi táncokat. fl
Tanítási órák 6 órától 10 óráig Ivi vártatra frfilAn—Jj órákat is adok. y
_jakágmn; wlt nmzlán wállntfa éplilfft 10, wám, $
A kik táncolni már tanultak, de nem érzik magukat elég jártasak- V mik, fél díjjal vétetnek fel. —• Bfívebbet Mzemll yenen. V
Tiszteléttel X
925 3—3 Rechnitx József túncmfivész X
oooooooooooooooo oooooo ooo oooooooooo
Kaufman Jffór,Jezelott Székely és (Kaiifman,)
fórfi-szabó N.-Kanizsán. Ebenspanger-féle házban. 5

a
Van pzérencsém a d. kftziinségflt árt—it^ni, h^y fii f»iri fr Mi H4nyfp
raktáramat a legfinomabb bel- és kfiltöldi kelmékkel dúsan felszereltem. i —
Legelső rendű gyárakkal való Összekötietésem által azon kellemes helyzetben | J vagyok {de határozott tlrem i$) oly olcsó árért finom, elegáns ruhákat szállítani,
hogy a n. é közönség ná'am fedezze szükségletét olcsóbbsn fedezhesse, mint | jg'
bárhol. ____________________- - ..........'■ „.' ~ Fo
Becses megrendelésüket kérve vagyok | *
927 3-3
teljes tisztelettel
KAUFMAN MÓR.
Szállítható
* mezei vasutakat
M gaadaaágl, erdészed én Ipari exélokrn leitjobb kivitelben ff 5 jutányos árakon, továblá: ^
í SC H LIC K-íóie m él y itö- ^
„Magyar Nők Lapja."
ÍMAíiYAR HÁZIASSZONY)
Szé/'ii'nUnlm#, tár.aulai mi fa kd'Jmtíáti ké/** h* ti lap
SmrkMitl RraaktviM Oylrgji. LKBsct^l Ara s A .TüUtr tfSlt* című JivaUu l-
lökfoltel a a lírgtHumdlékhittel «gyStt : JZyé-iZ tert 6 frt, filieti 3 frt. nty^/rit I Jri .*«<■* kr.
A „Maoar Hol Jjffláí-* ISÍK^'í
lagalökclőty irik «t iróaSt táSMcatiáfc maakáikkal • hogy közleményei ntpwxak tnilf é* ízlé* MMaiUk hanem kmlUfak, mulattatók a a |udai«aoajakri aéava ■egl*r«||lM<e<laa értáklek arról rlág hiztöei -tékát nyújtanak ax eddigi évfolyamok e jelaalsgi *wr-kantiiéaik as irol
Aljljjkni p AH'* cimii, havunk Int egy*z«r m*gje~ Iliiül öíUli lem". <ilv»lm*lléklrt« nem-eaak a legújabb diratképeket, haneiu oly dirattadóai-tsaokat la kAaül. SNlyfkkal így lap aa* dí«tak«dbe ik.
JeffÉi?ieli8klet8"
fizetőknek.
k Japír Női Lapjánat" ŐÉíS^
kMtasésyaket * humoros apróságokat tatai as alvaaé.
egyetemes acél-ekéket
(«l(l*r*alliMr)
Jelentékenyen leszállított árak mallatt ssállit •
(jnnT Tfl TT-féle vasöntöde és gépgyár I
^OílLlbíi Hrn^mmJt/* 1jH9o m-a_ BUDAPFSTEN. J
Nyummoit'FisvImI FíiiŐJ) l«|iiul«jiiuiiusiiSI Nayy-KHiazsáUj
i Magjar Nők Lapja"
Mtéméra awkttsMik a a hölgy* k- éfthkít ké(>-titAi Apaa aaért bizton asámlt a magyar müvatt niik pértfogÓNara.
Mutat ni nysztímokat ingyen ét bérmmtre küld.
Aaoknak, kik (él évre avagy agraa évra agyasam alASsatnak a 10 kr paataaaállitÉai ilijat kSMaaak a pMaty*'' Mk kiadiaábaa mag^alaaé /iluchi
nVnlA4t Magyar »»«kte»k»aj «'▼*)
iffpért kmhmktéik s kimdvhúmiiU.
MfigvnuhlhdS}H}*fmttalriinwn miiutrn postahivatal' «'l/ m m intim kf»vjrkr>rejtkeMfn
aiöS«s<éaakwt a M bármalv aap)4tél alfagad
A „Magyar Lapja' tiaiohíTatala,
Hm4np0ttf ftnAff Unl Jf. aadüi. WJh aaátnn |»«l<l*nyokkal «ég ml ad lg aaoIgAl a kMéklvsl.
Íllí I-'l-Jíii I
/ i z r. • a a M
ii ** fa í t 11 81 l ii ^ * 'Cö zs • « " I J ^
/ in' á ? H i « í
u O) * | H & 5 S
ifj fc I 11
rtfr" fitic
I W i 4 ff ítj
J lwm 1 íí -1 fi
a! I w * í >> ! '»J
í KI I ^ » II« l
4 íá- a I . B 56 " * N
íö '0 m < Mi
JM i _ >i (D U A s I . « K
n 11 m £ ji3 f j -
T J3 'J^ng ifH, fi ^ . II wc W i 11 « = í
I ! Ili] jj
í n i ! í1
j S 11 1 íkS Í ]<
[S M i I1:! !1
r) s H : l
U S - I o I j i ff i - ^ - \ i|
il 0 íikiil! « ^ a k r a- a
i .
1 «■ y ^ 1 y •