Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
12.26 MB
2010-06-03 15:16:38
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
500
2252
Rövid leírás | Teljes leírás (346.08 KB)

Zala 1891 október

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


40, u&m,
Na^-Katiizaa, ISUL október 4-ón.
XV1IL évfolyam-_____
lurkmtltéf» üiiyiMIfli II liitiiáa
lé« ltít*KWMÍti * 4m|> hmUcwí tknkn *««mk»iíV talmltin knttraiénjr.
MnMilillii lifilfh <Nwk IimM kiu.íik luil Aigtilfftiuli #1,
ZALA
KUCIIIvitil:
ViroNbá«ép4l«t Fitckd fU*p Itünyr klfMkwiéM.
KLÓflZKTFM iRiK Egtm órm- -<-- > 5 írt — fcr
FétáffV VilfMlém
2 „ 90
1 H t*
Politikai és vegyes tártulmu hetilap.
A Nugy-KiinizHiu- én Délzalai takarékpéittstarak, a Jkókegyeaület, az Ipiir- **h kereske
Kékirtink viwftk mm klMetsak.
cUíliiii butik, m a Nagy-kaaiawii aei&^yIel-j»ttVotK(M hmititkw közlönye.
J
e|(|ekalk Niigy-KattlxiiAli heienkliit e^ywMT: vit«áriiaj».
Hlnl«liak Jfláa/tau >«»it Útnak. JTyllttér p«tltsora 10 kr.
SISlIuiiMk, valamiül • voaatkeaók Fisetal íilép kftajrv-kereekedéscbe iittiewiük.
Forgácsdarabok-
Bár Útban aprot/alfu: Fabalt A, Nmét. együtt valék liarriere ti-rigernagy tirral a mi terménzelfiaabbf bemutattam neki a »Zala« azon kommentárját, mely kilá-tártba helyezi a ngttMMj törvényerőre faló
emelkadéeéL. - -------
l'erese I Rn olyan büszkén húztam ki a „Ka-Iát* zsebemből," hogy még a kávéhás-han felaggatott világlapok ia mozgásba jöttek, nülönöntn mikor ismeretlen kollegáju kat olyan nagy Ürömmel a sséllel mutogat* tam, Meri hát mágia oaak van abban va lami, mikor at ember a külföldön rnuto-falhatja iamerŐaeinek, hogy ő odahasa még
Mi franciak osfk »a német uek hiszünk kötve,« sde engedje meg, hogy e tekintetben még a »/£abu commentárjában ia kétked-jeui, még pedig a következő indoknál fogva A budapeaU kiáTiitáa alkalmával én irt aze-renoaéa voltam a többi franciákk*begj flti^i párat len magyar vendégszeretetet ét vethetni ét ez alkalommal egyik magyar jogáez ia-merőaöm dr. Teuloli éppetf olyan bangó* aan, mint amilyen biztonan állította a ezó-beliaég legköselebbi életbeléptetéaét, sőt mén
Egy aajátaága van a magyar embernek, meljr a avéd gyulával" köaös. Valamint a xvédgy ufa eaak a >aját dobosán melegszik fel á labbait láugra, baSotilóktfpen a magynf ember i'a c«ak a maga hazája dolgain tu3 neki tüzesedni éa lelkeeülni, míg a legtöbb mellette a körülölte fekvő egyébé dnlgok hidegen a érintetlenül hagyják, vagy ia nem
- Ka a avédirynta azerü sajátságunk, ami inkább ajánlható volna tüze* menyecskéink-
azt ia megígérte, hogy a törvényt franci* „ek, még a külföldön ia kiaér bennanket a
aaövegben is taeg fogja küldeni. mmdent ami nem ugy van. mint nálunk
Itt megjegyzem, hogy mikor a franciák lenni szokott, inkább vagyunk* hajlandók
Bpestről hazatértek uem bjrtak eléggé a roaaznak mint jónak fbrUrAtnjr
jourvnlinta ia. Bár azíh jygg, Lmgy nálunk flaodálkozrrtj hogy^nálunk »wAnnyt mti»U« eaak azoknál fordul elő, akik nem
a jonrnaliata én biitoaitáai hivatalnok a pub- dr. Téu)ch4étezik. Mert bizony a derék ven- a dolgok mély/t éa hord erejét, hanem in-
lik iim izemébe nem mindenkor örvendenek na/y megtiszteltetésnek.
legnagyobb aajttálkoiáaomra kell kije* len lenem, hogy liarrier urnái erŐe reábeazé-léat»m a meggyótó érveim mellett aem tud tam nagyobb hatánt elérni, miután egyasertt orifintorgatáa kiaéretében a követkaiőket
mondá:__. 1/ •':
»Mon Diill! C01 chanaea na hoiii paa be* aoiiih! IIiki egy aióval aem állítom én,-hogy hnaáiában aoh'aem leai már behotva a aióbeliaég törvénye, oaak oaodálkoaáaomat tajntrm ki K fölélt, tiogy olyan beeaédea nemaetnél mint aa ön nemiet* ennyi ideig kéthetik, ámbár as ei irányban kifejteti
(légek kiaéretében, amint . emlékírói!nk 'reá, kább ások kütaő mázsát mérlegelik éa leg-igen aok dr. volt a hogy ások a nagy üa-!ink...