Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
12.26 MB
2010-06-03 15:16:38
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
409
1993
Rövid leírás | Teljes leírás (346.08 KB)

Zala 1891 október

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


40, u&m,
Na^-Katiizaa, ISUL október 4-ón.
XV1IL évfolyam-_____
lurkmtltéf» üiiyiMIfli II liitiiáa
lé« ltít*KWMÍti * 4m|> hmUcwí tknkn *««mk»iíV talmltin knttraiénjr.
MnMilillii lifilfh <Nwk IimM kiu.íik luil Aigtilfftiuli #1,
ZALA
KUCIIIvitil:
ViroNbá«ép4l«t Fitckd fU*p Itünyr klfMkwiéM.
KLÓflZKTFM iRiK Egtm órm- -<-- > 5 írt — fcr
FétáffV VilfMlém
2 „ 90
1 H t*
Politikai és vegyes tártulmu hetilap.
A Nugy-KiinizHiu- én Délzalai takarékpéittstarak, a Jkókegyeaület, az Ipiir- **h kereske
Kékirtink viwftk mm klMetsak.
cUíliiii butik, m a Nagy-kaaiawii aei&^yIel-j»ttVotK(M hmititkw közlönye.
J
e|(|ekalk Niigy-KattlxiiAli heienkliit e^ywMT: vit«áriiaj».
Hlnl«liak Jfláa/tau >«»it Útnak. JTyllttér p«tltsora 10 kr.
SISlIuiiMk, valamiül • voaatkeaók Fisetal íilép kftajrv-kereekedéscbe iittiewiük.
Forgácsdarabok-
Bár Útban aprot/alfu: Fabalt A, Nmét. együtt valék liarriere ti-rigernagy tirral a mi terménzelfiaabbf bemutattam neki a »Zala« azon kommentárját, mely kilá-tártba helyezi a ngttMMj törvényerőre faló
emelkadéeéL. - -------
l'erese I Rn olyan büszkén húztam ki a „Ka-Iát* zsebemből," hogy még a kávéhás-han felaggatott világlapok ia mozgásba jöttek, nülönöntn mikor ismeretlen kollegáju kat olyan nagy Ürömmel a sséllel mutogat* tam, Meri hát mágia oaak van abban va lami, mikor at ember a külföldön rnuto-falhatja iamerŐaeinek, hogy ő odahasa még
Mi franciak osfk »a német uek hiszünk kötve,« sde engedje meg, hogy e tekintetben még a »/£abu commentárjában ia kétked-jeui, még pedig a következő indoknál fogva A budapeaU kiáTiitáa alkalmával én irt aze-renoaéa voltam a többi franciákk*begj flti^i párat len magyar vendégszeretetet ét vethetni ét ez alkalommal egyik magyar jogáez ia-merőaöm dr. Teuloli éppetf olyan bangó* aan, mint amilyen biztonan állította a ezó-beliaég legköselebbi életbeléptetéaét, sőt mén
Egy aajátaága van a magyar embernek, meljr a avéd gyulával" köaös. Valamint a xvédgy ufa eaak a >aját dobosán melegszik fel á labbait láugra, baSotilóktfpen a magynf ember i'a c«ak a maga hazája dolgain tu3 neki tüzesedni éa lelkeeülni, míg a legtöbb mellette a körülölte fekvő egyébé dnlgok hidegen a érintetlenül hagyják, vagy ia nem
- Ka a avédirynta azerü sajátságunk, ami inkább ajánlható volna tüze* menyecskéink-
azt ia megígérte, hogy a törvényt franci* „ek, még a külföldön ia kiaér bennanket a
aaövegben is taeg fogja küldeni. mmdent ami nem ugy van. mint nálunk
Itt megjegyzem, hogy mikor a franciák lenni szokott, inkább vagyunk* hajlandók
Bpestről hazatértek uem bjrtak eléggé a roaaznak mint jónak fbrUrAtnjr
jourvnlinta ia. Bár azíh jygg, Lmgy nálunk flaodálkozrrtj hogy^nálunk »wAnnyt mti»U« eaak azoknál fordul elő, akik nem
a jonrnaliata én biitoaitáai hivatalnok a pub- dr. Téu)ch4étezik. Mert bizony a derék ven- a dolgok mély/t éa hord erejét, hanem in-
lik iim izemébe nem mindenkor örvendenek na/y megtiszteltetésnek.
legnagyobb aajttálkoiáaomra kell kije* len lenem, hogy liarrier urnái erŐe reábeazé-léat»m a meggyótó érveim mellett aem tud tam nagyobb hatánt elérni, miután egyasertt orifintorgatáa kiaéretében a követkaiőket
mondá:__. 1/ •':
»Mon Diill! C01 chanaea na hoiii paa be* aoiiih! IIiki egy aióval aem állítom én,-hogy hnaáiában aoh'aem leai már behotva a aióbeliaég törvénye, oaak oaodálkoaáaomat tajntrm ki K fölélt, tiogy olyan beeaédea nemaetnél mint aa ön nemiet* ennyi ideig kéthetik, ámbár as ei irányban kifejteti
(légek kiaéretében, amint . emlékírói!nk 'reá, kább ások kütaő mázsát mérlegelik éa leg-igen aok dr. volt a hogy ások a nagy üa-!inkább aszal ar. igaznággal argumen-Uepélyeaaégek alkalmával ne asomjuzsaíiak, |tálnak' éa ez elvitáshatlan : 'hogy emi% mindig ast kiabálták egymá nak >dr. Tölte!« iuni as egéaz vihígbau rdyan jól és oloaón (Alt mnndják tegtnbbai^réy4eghangöaabban[i\em"Íéhet mint nálunk!« gr. Zichy Jenő ur kiabálta : »dr. Tölte !t)j; Ku. nem tartozom azok k(5zá, akik a jó bog • Hal éVe annakr hog- Bpaaten voltunk,1 rác<* gulyáa kedvéért a egy pohár badanao-■Ja as^tn dr, -Prtftw netn WHe meg M ígért I Qyiért az egész, világi tntéztnényeil neg-törvényf;- meljramótseliaégel béliozta volnaTíligáljam. Sót ellenkezőleg! Öaaxeirom azokat ebből asr következtettem, hogy még nemj H elkUldöVn haza azoknak, akik talán ér-ia vált taatté az a rég Óhajtott ige.'« deklődnak a külföldi élet a eeeménjei iránL
L> IWviden azólva: amj még mak lei, az melókét oithon iitlűgmizan~uliiii még a mnoa; Je adja latén, hogy .imnél előbb meg! hazának ia haaznára lehetnek legyen. •
Uégi dolog az már otthon, hogy aok a Miután Barrier ur megtiltotta, hogy ez- azegény ember ^éa nagy az adó E téren
mozgalomról tudomásom van ugyan, de arról után ia as Ő véleményeire hivatkoztam, aa-[-nálunk as vri&Ón ad''m\&UftiKl Iiomzu idő hogy sz ige már teatté lett volna, még ed* Ját aaakállomra adom gondolatait a követ j óta egyébb nem történt. At adótételekkel diic nem kaptam árUaitáat, Péiligfírgok kapnill kötőkben : . ______ t ^gy™* terhelt közftnaég jajesavával ^km
A ?)ZALA4< tárcája
A távolból
7W a IhiHiln at<*Ntf*M#if^9, ÜW a Mh* /vhftlo'pll, , S falywtkü partja mttitil Karctú, mtpjii* hroay éli 1 (kia Mjtyik biktfM fiúm11 Sáhtyam untul oda fötlií!
a /o/aepAti mHltVitlif(mt * /W#a iWffle ütiWtiiéii fa, itt mull tUhu ltU0§rHf itora. H Httö fittfl jfiitij ai fant, flimtfap* ti httUbtét itt nfilf hbtetit mtlpifh%
S mwt otjf tdrol rayipA ttUml Sttil ófi^iltm^ otlhowm t «• Jfryi Mhtt f ttltij hltnlr, Mdy ftlfihtl' hifi kúttá*, H ríyai an, *arly min finné fait ktttrvM iHtn*9t*ta / •
Jttl httíifjlth fl$ tttl ftn/lH
MttkMtni eV fitNa sasa néha (fi « liMil4é Itit ttCktf th fH§kk áafu BM4r ftitdéit Kii MianAm ftHUt -
Tol a Panda mimik wiuíi, //<>/ a fMkto
N * V^rtM IBtíltíL
KWÍM, taatfajt torma* <UI: (hiü tiiaaik Mkfta ntuta ! JHf Mii bina majd hnhlf f
RITKA TKUKSr/,
Tromfra tromf.
írta
ll«ti!orl»*i!kn« Malii. *
, ÍAKAt* X&10MÓÍÍD.
Vagy menjen as ember a kávéb&sbe, síirjaott a aúnúi ittaifta levegötf feMlfll fggraijefrj) as a liaiisna, hogy mikor kijijn a meleg levegőről s a nedves hidegre, jól meghűli magi', én kap egy hathaien náthát. Hoi in a köl'öiaég ? Xio<n, uiacs ebben egy parányi sem.
A kapitány ur ilyen gondolatok köxt kjsxivja KiFhA miiKMK mu varát, en eldobja, Axntáu fölkel heivéru', éa megindul egy óriási Állvány leié, a. mely telve van I | tsebbnél asebb laMek és nemtajiék pipákkal. Le-
het olt látni a síivódA pipa minden (éle váltósa* tát #a s'árskat as egy ujjnyi hoaaxunágUkl a há rom rŐtiy. Kiválaszt egy boaa&uasáru caibukot. aat megérni aiép aranysárga dohánynyal, jól pnpoaan a mikor meggyújtotta elkeadi lóbbálai, Atknantt oadsr idA. Aa ember egéén nap nem éa megy aa ablak felé. Mire odaért, arra már a ball máit, mint a folytonos esélsipolást. AZ as ) dohány egészen ittset fogott, éa illatos füst terjed ablakrsagée Idegeené teasi aa embert; i komor ezét a aaobában. A kapitány ur letekint as ut-jíijö pedig beteggé. Kinrebooeálom, hogy eaek a cára éa ott nem lát mást, mint egy üstcessugo* panna*hangok nem tőlem eredlek, laaem a nyu rodott kofaaeeaonyt, a ki egy taeek atén Mótt katmaioit knpuany úrtól, ki meleg aaobában, ké* I melengeti dermedt keseit Ssemei végigjárják*** Qyalmea kar<»aaf4kben Üldögélve ai|v|a aa illatoa utóit é« ^ebol aemmi. Mát* vi««iaakart lordoloi, havannát, és reá gondol a halaton-IQredl aaép hogy a pamlagon végig nyajnvaaék, mikor tekin-napokra, mikor a nyárt tlkkaeitó hnaótben a hü tele véletlenül aa átelleni hás egyik ablakára I fÖa habokban pjhengette fáradt tagjait, vagy aa eaett. A kapitány ur nem tordult iiassa. Volt árayaa fAk alatt' a *ene andalító liangjainal ab* oka reá.
ráadatott boldog ttjukon évetrOL. O^ MAOyárt ,Ae álelleni háa egyik ablakában egy saoke Mennyi nmm, mennyi alvaeet van abban. |«ány állott és ujjaival dobolt as sMakon. A ka-Ál amlmr ait rtém lud|a» hogy hol éa mit él* pl Un y ur aaonnal elismerte, hogy Wf%n niép le* ve««ea f A teiV Mrrrf Megtaiyaaat)a aa emberben ányt még Baladoa Kttredeo aem látott, — uesi-a vért* Idegsseé, togékonylalanná teeai aiinden vében nyárt hőséget ertet Valóeágoe i'aoiUlailal Iránt. Kgéaa ná|i a kályha mellett ttlal, Aa kMvni néite aat a eaép róaeAe aitu leányt, ki tUoódvs itS'tbeaöi ptpa dofiAnyt, alván néinl a eammi* állott as sblaknál As setébe jutott, hogy — 0 I eégtie aa ketaégbeejtnevi unalmas IdAtaltée.' már Ótvenévea. Krre a gondjaira illinaomdftl
Lapnak mai iiámáíiOA ,('kép#«M milléklat vaa aaatelva Hfc■
Nagy Kanizsa, vasárnap.
fegyverforgalás, melyet azonban egy idő óta ügy JiJbwk. mintha mesterségesen i törvényesen igyekeznének belőle kioltani. Azért ábw figywíammel ttibbb körültekintéssel kelt — azt nevelnünk a tiptilnank Ha M legközelebbi európai véres összeütközésben nemze-tünk a puskapori hiába lövöldözi el. uinrs menekülése az elpusztulás elöl, mert a birok erőpróbák idején már tal -vagynnk. m ui«»l«> vánkoM vnaik *l étaaő eladok Iri Km-I aül akariam m«úegyMn«. b«gT? ' Nem azért emlilem lel hibás lörvényein-fe|« alóL ién nem azért emlitem fél a-feaQji; még; kel, -&HVel talán jókat nem ismernék, hanem *
Mért viszik hát eppen a kemény lagy ide-1 alább kővetkező dolgokat, mivel azok ujak ezeket a külföldieknek dicsérem, a rosszakra jén s inért uern éppen nyáron ? Nem lehetne|s külföldiek, vagy azért, hogy a hazai intéz-: pedig kötelességem saját nemietemet figyel-' as adóhivatalnak julius 1 zárszámadást esi-! menyeket fitymálnám vagy politikai nézete-| meztetni, mert káros következményei is ezt nálni' legalább a mindenébőlikifosztottnok met nyilvánítani akarnám Isten ments! Csak. érdeklik legközelebbről. 9 nyáron lenne mállása ^*H^/télig mindent1 azért, mert elöltem ujait azok s reményiem Igazán idején való volna már « válasz-ujra bekere»ni ' ' hogy kiviilem még löbben nem hallották tisj miseriákat radikálisan megszüntetni. Nem
1Aurait i*-Ji utt'/Sui/rk őket - | vagyok ugyan barátja a már europaszerte
km»;r<Jnr,)rrt a külfíM mmiajiírtt. <a n<nj-1 Bizony törvényeink közül is. sokat megkel- j lábra kapott áttaMnox sztmaMi i<*fnak, mely
• iM^'l^nwíSörtf " lene változtatni ha modern Európa s a még mo-j áiiai ajjok » jogot nyernek, kiket a köte-
lü »rw'tot, mriy ig«i firaktiku*nak bt-: der»tM Au^ikáwd lépést tartani akatpónk.|baH»llség tethe aemvfom^* igeti ia hívta-xonyull. abban "aTT~Tíogf avírosi v. köz^Pgf I55Berit5»5n az a törvény, mely a „ám azt, hogy a szavazati jog igen mini-*égi adók hehajtísi kedvéért és « mgtnpk >w»*ii./..y megállapilja bizony régen, mégjm&|i8 kötelezettséghez kötve rendszeresen
-k;;ti*ríj „„,,..„!, rtdiibélyegele árusilalnák rl a msuldi'se előtt t»eghallhai«f*-volna Mert egy- j gyakoroltassék. Elbő aorban. is töröltessék el
vtrm wTrzetrsrtib nzleteiben és vehetők i részt ezen adó, nem képez olyan nagy ál- (ama kilétei, hogy a szavazónak ewíi mini- ■
tílsífe sxerinli iiiennyi-égijMl. MlllO ihto^^--^*^1^6- fo1*91* -vkj&d, mé égy filtí'ritj/i--------
ez á Szorgalma? szegényekre? Hetenkiot. | kivftli hátrányára szolgál a katonai kiképez- jkdrpUt<Uhnt is volna igénye és álhtassék lel . yigy mikor egv lua fténzifiran, Vehet adu- lelr-nek—Imiéi van az, hogy a bbvonuló i törvény, ffiely a szavazattal bírót «?<-bélyeget s mire az adólizetés idtge. elérkezett "jjoncok kiképeztetése oly rendkívül nehéz-Lárma budme jogának gyakoridtár*. Mind-könnyen létegztlc fd, mert nem fél az adó jséfcgel jár, a innét qred, hogy nálunk a fegy- '^t óhaj könnyen keresztül vihető, mert van hivat*) szekerétől ? vértől az emberek annyira létnek és irtóz- "náfc europában már ezen alapon nyugvó
Magának armltUnvatalnat i» keveaclfc a u»«k. Persze amihez az ember nem én.ah-[t5bb áHamok is, ahol 6 -Itt szer annyi a
flQljfji ! >.. /..!■ I.'!)..!!^!. ül:., hu/. nein szivrsen nvnl Igazi kalnnai Ifiké.. pnigt, g| iglrttpra " """T -J
_a*HinŰJbai- Mert _hí« a* (tatleHulajdonosok préleHii'ünk cl jő clengedhellen követelményei mini nálunk. Persze ilt nem hajtják össze ép ugy eladják % melléli az adó mint a. a fegyverrel való bánásmód tökéletes isme- pénzzel s szép szóval (párt külömbség nél-póstabélYegekrl Ez :t , w kikerü[ annak rele, a melvnek litk&ba minket csak a l^p- J kül) a népeket snem h trvánják, hogy a. a *7S7nTőniSf a* írJRíTs kezelési kőltsé- lár ur avat be. mikor a 21. évünket betölt-»munkás nép foglalkozását elhagyván egész
gik ...................le knlonoven azon kamal l«k. Klőbb nem is igen szagolhat hozzá kö-i napot töltsön el-azért, hogv szavazalát le-
tnkiml.T'M1'"1. utalva m. ad.'-hivatal aa ál w/»y *mi*r E mivel ha volnaUdjar hanem a szavazó urnák vasárnapi--
tal nyer, hogy ;i pénz nála azonnal befoly, is már egy na* cnősz jbntája, nincs pénze alkalommal minden nagyobb közságben fel-IhjMI így még a/, tqév közeledtével kezd « a fajuctr<vbtm Ez a tő vény szintén egyik 1 állitatván, á népnek sem idő mulasztást nem ' ...»r i.jfri »rLi .T.pnmiit. iM.hf.jiimH.nr elnyomója a régi di>iőilelt magyar harcias nm) ^áqrttllghot fngnt HBT-—
-pH inli'zinim un gliunusiiuja Uüonyoaan szellemnek •: formálhat. Ez az egyszerű s tiszta válase-
nagy Italára kub-le/nc az aikilizrtő közön- Ez a lajla adó megszüntetendő lenne mi-' tás, melyre panasz nem lehelne nálunk sem *ég>-t - képviselőnek olyan r<-<-lain volna, nél előbb, mert sókkal idvösebb hatása volna a miért he lehelne ez nálunk is igy ? Bizo- _ fíiely mimialuniát íjrokn- bizlOHitHiiá, <jjgy itffHak niMy »-|ivndelnit art, húgv ■ katonai nyesan ennek b meg van a maga oka; íte— VgaT;íT>1» hevít lutlilialallanmi lenne l)e ki raktárakban heverő régi fegyverekkel, — okr én ezt nem keresem s ha megtalálnam sem
. az aki nálunk ti) eiamével u siklra Mállm kal s móddal ekisr.latván, — szigorú fel- árulnám el a irnlfTMm "etikirtétt sem-- ■■■ > -»
__nxnn-' Hol vwii iiiibí r, aki a kuuuám t»- tngyelei melleit rendes vasár- & ünnepnapi'' llusz iv papírét tudnék most egyhuzam-
ditványozáM elö^igal önmagának vindikálni céllövészeteket kell tadani. Vele születeti ban tele írni a hazai félszeg dolgokkal rtrg bátor lenne'' l'edig ii legjobb akaratig■ k^csxége Hemzetijnknek a_k&tonáskódás s s mindezekkel szemközt bírnám áfiitamu •
tini •> »lt akiui.- Miknr a pmlagaa. kíkéu- Fűiía akart »m»l « lteiy-: S«R|iV A Hatat emb^r mrcaitiwil egy areke-
Ütííf, lw|| *<4trtikja feialóili, Ai il.ti rtit, d* lilái mfunduli a awIgáiülQ'. Kklmr psi veti iK, és itt bátyjának njvj'á. A kaf-i u{
haaiai hitalán*. I'<4liiti i«ha> * iwliiró1, cm- •'lli*t;irn<u. Itt>?y w<6tt HB.' Klhmt* » fi tlal. ur aniini wftifltinipn « ty, megiB'allti,
ltukjii •*"*<>I ■ naimi '»>m i taiiamiUail. 4JtlliJil é lén^ fy | i/ivhIic <i<tfie' ti"Yy -imityoii-lnaoBtit-áhhoa « uAketirtö*, jnfera,.
ikifiri^jlitülBi ,kggjf*6_ Ifi * BagbiiaMi l>» T» ni ii i imiti'Ja'H- Mi>l> liim mtawgái h mag-: areu-kw-teái | ll 'Tlft" |-lf rMIAtl ai aV-
-la* fc£jr i" aaalrt* law~Tiii a léi «íoi \«u» «'ie, akjíur, liirMn rUMbAd'. Ho^giókárái gyAa- laktiv^gen dobolm'oli, uiikor jetiig h<Nnuabb idei,
fijij'u utr.iKJi >■ falta, luj.jti Iv fiiii nm| bem nyiiitu • nhMi. bunuiiiu aibált • taa- wmMIi*, akkor már megeskildűli volna raa, bogy
■Ml IwlHw Mgi«ri«Mii. hauffc ihsí nm ti- rciiliiii laáia'att autga elé. ő aa —- Fiaial? kérdé iikum j:eselkedéssel. —»
M. K'ii.'i1 "-.ír anoak aa dici" laiatM p 11»'» 7T ,,__, , , ,_ . _Tixenliíél ívta, vilimoi aa oc*c*, jöl megnyomva
" _ _ . , ,_T . ™,, —■ alKM Irha*Ml k«d««a uaiván. — aaoH ... ». ., " ' „•
ar,a m lila' l»a«t agt nlvtBéfea iCrinfft' / , « L„ ______ !,_ ... a axánrot, Kik mikr Atyja, ki i»»r e»*«l
,, , . ', . ', ' , 'v , uta tn<!¥ valaKi. A aaniiau w itcnten tekinieitI T . . . , . " .1 ... .
Hm IM a haraNiMa' aul <aU»« KI l«dn ' A «"f« m . __r_ J*__ .'... _____—j aaMAn halt ism, bivtttaÍDok vo f, — itbál l«-
'.,_ msigií Korul, Ari áon Hri/arr« kincott mim- k i £• „. _ .
MMtua •Mwwin kub'B'>a«a aa iivm Maiakig. Llai t* ■ - __, v. .... -_« > 14rv*. — Ica. — m aíjvia.' axi lenst
', . , . .___. . b«. KtrwdB «al, kl mMaMlliloilar Maaialaiia. A. I"t. , . , '„ _k •
Van n* (M »H» ba oaaki tai i * l»ln ,____._________ „ . .__.__* ,____mondani luialaaaisav. — Mi a neve a leaowiak '
* , . T , iuiimimIiM rcv «UM Halat aaibar, • kapnánv . ,. ' ... .. . ,, ... ..
^ b!Wf t» ÓIK éa •oa^yugra a.Xélli ~ ~ E"el •
>llllg».jy<l?'1 Hogrra^lhaj,* ; |(é kuhM)(Vl t,ia|KHAI. _ HállTbogy kart. <él * T^Hl. ,wtkf«0,, Hb.. b. a. a kai 'ela^i rn IlMllhft,.»ífl® blof4 aa* alképtdvt a Ratal emlien. -h^'J0' roéft ~ áikatolaá. kw i^«jM ;>llara ^(t.aá. f. ^ «rkd4l«u még, válaaaotia a«, , föl- * - moa beaaéhUtik mtarol. w umi lakba ' l^i!" kíivs- hülyéről. (»iv6«.:.tio bái^t - ázaő VTT ? ^ffi_
^aikaMia •^. aergatbama aa aimaiab- i _ A holuabl bálra. - 9"!?1, ,Ai ^
Mg aM b^M. fk kát M« lah*. VMl,ak ,«aMfO*ldf - Akárhány ' ko- ^ * wl<<é*- ' ' ^
■Mt afn v fllflr MVMItH > , f , .- .j i. ■ . * . j I I
IIAnbM MgaM adott atataa kiMawa. tw0 a Ml> I
A kafMMt m wiadaatkai még Mm alanaba, nay» ktka aMcjalaajak. Adoti aaavadf 1.11 bab— «m*M vakiatggal efaladl, H»r*aaa<^ka' Ugyan felnek kfltelí«e<l l* *agadai 't IJuk m* Uamkitt Ad titH^i, bogy 4 aat a aaAtdlr te; | vtlanl (lép láábfnak ? •• lb tgao. A nyáraal idiaáoni kí* lütibft awgk»f»*'a. A laáay Unni M ,,, bn —gtawarkadtf Mvagy N . . , ,, a<tu>t atki Mikor a"áa ö kodvaM Um, b«fyjv*l aa laáaytval, a aaok Ijfifiellék awg vtbni,| fadn í* akkor a awibaba agy barna ióavagy N ,',,,»#? Nmi taw«r*ai Hát aaiáa
aaikaa, <■ a IWiOjr Wíéaaalaava Mkaroba í Mlylkatk latrUd aMg a laéayxak «agy aa Mf-éi ad MaM« Mkt.: bog? 'Mért.* Km A Mbaui ftbuk? » Miad a kvféMk. A Uiiiyitak aaoa-190*, bogy MfW aat aa mbart Kgy kéa ba j hst» kátOa(««M — Hna a la^ayaak aawbaa ktV ««t •« miitn 0 Mka^a, H WMi^ j (mw. Ka aaafh ím, bogy M 0 kadvürt, aaaa
A laáay így hnwaaim dtóln MMTogyati. > bogy umlM vagy baia. Hát gaadag-a aa a iTkKMM vir. a a halai ««abw báláikOtgáaa laa»< ilwűy, — Maa indaai - Noaii Mg ki» iwiat.
b törődik wnki s hogy a reá rótt terheket működő kormányriák figyelme sem teijedhet I L -- legalíllb töBnyebbep elviaelhetné árra mag ■ ki mlnJanra. ' —1._ ■ ■
n#ia samttton halandó. Hogyan kmozna Xvt tllmti'é sorok olvasója, hogy én la-
.. _uWtnva tiL\fJinitfáilA iá uáfAnt É^AKimlal. Iáin <>1m tt^aflíktku «wriKny uttflunlr ultia rftlg-
naaui M^^^p^if«w*.viinrov
nok ur, b> egé«z a bagalal végrehajtóig a dáa vaaszegekat már nem ia harapó logó-m«griasaioll a földhöz ragadt szegény eiu- val, hant in legalább is mignasvaawl buso-bervket ? Smtv látom november • tleiem- galom ki a deszkából. Pedig dehogy áll ez! ber havában sHfgénylöl azegényhas döcögni jMivel a mágnesvaa erre nem tUulmaloa, az adószedők' kocsiját, a melyen gyakran megmaradok inkább a régi harapó fogó mel- h
a * . a (V%t )
Ila megenik IUi h/AU it, hifii
ltUm niaí bt«iM/ Ihir aabmii wmj4 awyáaaarf, 4* KUnrtlUk tnhj'u UfM.
KUmÍHUUí, mtri ntm imlfiflm tírimím aat a aAdal; Uan Ur nMlu i Mag rtHUé — .Wi^íl /4rm la ■Márnád.
XaMl Jífíiimoml.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 40. szám. (3. lap.)
1891. okólber hó 4-én
meg hát az időm sem engedi meg, hogy e dolgoknak egyszerre oly sok időt szentelhessék.
No majd máskor I Addig is, Isten szerkesztő urat.
'A■' ;
— AUkitwnk cótatért.-
egészséges eszaéket: csak a biztögitds, a I városi mérnők, van városikerléw. e két vár°H kő uiékttnkta f JA t Hát,Uw
nflytrltftfift, a lWMHÍfuii/ü UIIjII.i "j^**"*" Mf^"'*""*]* * • —- i.t.urAi kell húzatnunk. ft Stíriai hegyak,
tfoösás éj q vatdrnam stüni^f* fcfl11*"*
térnem: de nem teszem ezt, mert a cukor uiii a város területen három, négy sétatérré-[ a déli vasút Büdapeai én Bére kőaöttV vonala is ha sokat eszünk belőle émelgössé vállik, síére is helyet; de uem lehet akadály az iilto imk legjelentékenyebb állomét* Nagy Kanizia
tendő fák hiánya sem, mert h sebesen fejlődd * e dé^li vasút vonalában keresztül futja egész facsemetéket a kii/.el vidékből csaknem ingyért, Stiriát, teher vonatai naponta többször kjSale-legfeljebb csekély áldozatért megszerezheti a vfc kedaak Stiria és Kanizsa között; mi nrbéz»éget ros, sít már fejlettebb iákat is ültethet mi j sem látunk abban* hogy Stiria kőterméaét a által a j^tatér mielőbb használatba veheti ■ rendelkezésünkre éjló közlekedési eszköz által lleune. ' meghozassuk él városunkat, ha n»m is egyszerre
Városunk polgárai teljes joggal várják meg, | mindenütt, de legalább ott, hol a jelenlegi bur Jhogy 64BIŐ helylik lényen, hol a tw.lo LÉgfik! kulm megromlik ».járást "*■** ""
félVéthík&k, s hol a' munl
munka utáni pihenés idejét j tal lássuk el és igy folytafólag végre at-egeaz „ - A ___ ' - Iaz eatéket eltöltheasék. . várost kőburkolattal töltőik be, m»Mltal egy
Ha bármely vidékbeh utaa Nagykanizsára Alakítsunk tehát sétatereket, és ha a városi részrrtt tartós burkolatot nyernek közutaink, mis érkezik s az indóháatól u városba veaelfi fasor I képviselő testület, nem mirtt morális testület; részről azonban, közegészségügyünkön is jelenté-üde légét besziva a főtérré jut, aa előtte feltá- j veszi is a kezébe az ügyet, ksnem csali társa• kényét lendítünk.
roló kép, egy már a haladás magasabb nivójánjüaimj uton indítja meg a mozgalmat, semmi Szintén halljuk, hogy kiáltanak fel ismét né 4116 várost ki}ntet fel, melynek nem csak csinoMfétségünk abban, hogy a város lakói a csekély melyek a >fiitrhl'if'r-l"lrasá»a.iit4n,hnfj-- Ignr d® itt ott paiotaszerü épületei a várgnifuwig he-, Al.lnmiL.il nem fögTritk VlaazanádriC ha " által fám ■!■» elilüst pénz is kell..
»zi a szemifiőre. | (idülo helyet nyernek. ■ No hát mi nem tagadjuk, artt magunk is ugy
Aziiluuó megvan, ámde nem tart sokáig. Szét: Tegyék meg az idető be(o|y*»™ - pnlgA*nk i- li-ngpiiti rrlr. mint n ^CTnáwtr niWr aéa a. várpahan, körüljárja aa utakat, szemébrjel8Ő (Vpégt. in3its4k meg a mozgalmat Ursadwlmi 'azt kérdezték tőle, hogy mi szükség egy nagy tufinék itt o't az egyesek tulajdonát képező, úton, s mi biztosak vagyunk benne, hogy a hadjárathoz, igy telelt: cdííwwr is penz. másod-
vagy az egyletek birtokában lévő kissebb na- j;|vö tavasszal z'öldelni fognak sétatéreink ! -
gyobb kertek, illatos virágaikkal s lombkoszo-ma fáikkal. De bármennyit jár, kél, azt mit keres. sétatért aiem talál egész Nagy Kanizsa te
iflletén_____.;_____—1-;—j*--—|
A főtéren megállva eremébe őttlik ugyanaz a néhány liatal ültetvény, mely tatán-a sétatéri-
/.</y cM/ddajm.
szor; ismét péní, és harmadszor is: e«ak pénz; mi is azt hisszük á tutijuk. hogy minden várna
színezetével bir a mely lehet évek hosszú sora! s
szépítéséhez s emelkedéséhez, minden jő iu éa-j méuy -létesítésébe* «>|üaaör, másodszor es harmadszor is csak pénz kell ; de azért nem esünk két*
. ^„y..,.-; —r.__.zégba -a- Utol »iw tfr'Unk, Iiumji a péM "kftstfog"
Varoíimk-ltözutjai, mínllíogy határunkban jrajait vissza vmtjuk lentebb elmondoitainkat.
A mi jó s a ml rossz.
„ , _ . . ^ __, ^ _______________„ ...... egy*
nézeté szeriirt egy mároljszépen haladé városnévén, mint e kőburkolat, csakhamar kopiksril-1rész^a város szép{tése?*az uUik burkolatának Kellő kltzepére, mint a minő N.-Kanizsa,sehogy; " "" ■ -• ■
■ ^^-- » Sessze vidéken sem található utcai kő ve I ffagy Kanizsa városa lelkes lakossága csak a
után auá is fog alakulni, de ma még árnyék- zetre alkalmas kőtermés, r élére állított téglák-> Kzel múltban s oly aagy áldozatot hozott már talan koronája alatt, csak a zöldséget, gyümöl-1 kai burkolUUk ki. K város emelése h xtepiténe érdckelien. hogy alig
esrit, baromfiakat áruló kúiákat látja ami pedig j E burkolat természetesen sokkal gyi'mgébb; ehetjük |p| telnie," bngv mowt l», mid^n
részt a várói arittjti ________
. ')»» i nptftstr ila leg tnrtoBsaga ?a « kozcg&^iAgflgy éyjl^ltébtti
wui .lllk bé. ' _t aláhb helylyel javítást követel. J len<l áldozatokat hoznia, szokat szívesen m*g
Varosunk nem -halad ugyan rohanva előre, Ilogy a burkolat tartóssága némileg bizto ,,om togim tennljccn is, meg lugi* hozid a da anyagi tehetségéhez képest, eléggé iparkodik isitva J'^ycu a tégla burkolat feliilctéi m^liu ! vánw olt az áldozatot K mely nem is oly |p-a nagv városias azinewtatfel#lteBÍ aa mit csak mókölják" jo vastagon, mi által a téglák közötti jlujitékgn^ li!Lkkiuletbi> veszzük aatr 4mty -it-lehet köztisztaság és közegészaégfígvi-azenipQiit-1 üresség kjt,ült,íil,ik:* « «»i»inl.>H kismit hntyin áll ,|;.|j vnniiltrkintrttrl a közérdekű tlgyrotmn-bóljnegtesz.; rgy daiugbaw szünban folytonos ugyan, de azért e homokolás sem menti meg nyflm mérsékelt díjszabást (og mini a szállít-ífagnatiólian van ; most is ott áll, á hol akkor | burkolatunkat ttf idő előtti elkopástól. Imányra. cs tekintetbe vesattlik aet, hogy azon
Noritit aa ailen, az adott WiinniíuyekíüflTöw.pg,kliek pótlásával, melyeket «'mostani Imr-fogva, hogy kövünk nincsen, mit sem stólunk, koliít folytonos tatarozására torditunk. egyszerre hogy téglával burkoltainak köautaiitk: de már | kiadva a jó burkolatra tpdezni__fojjuk "a költ JüS-BÜen tisitsletUil -még is csak (elkeli szóllnl-, isjjgcpt,
nnnk, hogy a homokolással szilárditatik meg a. (i^ir jóakarst keli. a nehézségek el liMiiek iiukolatf "mert a mtg agyrésiről igen h ;.Mritva f-a a többi már csak a városi mérnök helyesen van az, hogy közutaink I nrkolva van ; j„|gK jCM. ^/y atUní jmíjjik,
nak, mi által a feneketlen sártól meg vsgyunk | __'
láva, de más részi' I aztán nem-jó-és nem he-j ~ lyes a homoknak, burkolatra való felteritése.
állott, mikor még főtéren a rozzant földszinti házak disztelenkedtek, hol most palotaszerü épületek emelkednek ; eyyet nem alakit meg és
aai a
"ÖW oly snk alkalommal sióba hozatott már > e lap hasábjain^is több ízben felejniitettilk a-sétater alakítasSáak szükaégesséitét a város, különben gondos atyái, e kérdést n ég mai napig sem hajlandók a napirendre kitűzni.
Pedig, mi meg vagyunk 'erősen győződve a felől, hogy a- város atyái közOtt nincs egyetlen egy sem,"aki 'sétaterek dzükaégelegét F>e fiefií látná. Ka mégis oly kö'önyt tapasztalunk e kérdés iránt 1 Honnét van ez V
Azt nem lehet mondanunk, hogy a város kép
Nem jó pédig azon egyszcrit pkhól, mert lm. a vSros a Iroztisztiigigni ügyelrri"líívatva van, kétszeres kötelessége, a közegésza'gUgyre is tel vigyázni, már pedig a frissen el eritett száradt homok, — melynek célja az, hogy a burkolaton viselete nem bordju szivén a város emelkedésé',i keresztül robogo korsik, he oly hirtelen rongál-azt az ellenség sem mondhatja telőlök, hogy nem| ják meg a. tégla "burkolatot, — lia mondjuk a
száraz homok elhinteiik, n kocsik, — melyek
mint az, hogy a sétatér felállítását igen sokan csak luxus szükségnek tartják, melyre elég idő
lesz gondolni akkor is, mikor már tesz állandó pBW»(lénénnlr kárjiíúi van (us n mi i kurhár betegei sramara négy,-ft--tuwluk- melle
ninházunk.
Bocsássanak meg azok, kik igy gondolkoznak, de mi nem vagyunk velük egy nézeten.
Igaz, hogy a szellemnek is kell táplálék, — a ezt megadhatjuk a majdan felállítandó színházzal, — de a testnek nagyobb szüksége van
a táplálékra,----ez- pedig elaő sorban is a le-
vego. a tiszta levegő, mert hiszen a költőnek teljesen igsza van, midőn azt mondja: >Nem uay részünké a test, mint a lélek, egyenlő-táplálék kell, mind a kettőnek.* Igen is, a sétaterek, nem luxus szükségletek, hanem a test len-tartásának feltétele; ott hol sétaterek vsnnak tisztult a lég, s hol a tiszta léget élvezheti a a tüdő, egészséges a test, és egéizséges tevékeny a lélek, mert csak egészséges testben lehet egész-léges a lélek.
ífe nem ia találjuk okát annak, hogy miért kellesen a sétaterek alakításával az állandó szinház (elálltáig várakoznunk; hisien ez óriási költségeket igényel, iáig ama< csak egy kis munkát kiván■ Mrimínkálios mec van a városi tanáee^iak rendelkeiése slatt a kllzeg, vau
A MM története liliii .
" — KTvöííiíi ; Á iíiiígéiiytijij'' líitt>'»"lidifil, —
MTA- Si'lIWAHi Z y.SltHIOXI).
A mngyarok világtörténelmi fellépése idejében a szegényügy majdnem teljes terjedelmében a kolostorok- liiíuiii heliil iisfcpontosnlt. Szerzetesek viseltek gondját itz eltértfilt utasnak, ke-különösen Nsgy-Kajiizsán és kllliiiiiiieii hátivá" I M"*k n megbaUgsilstt vándort, támegatták a sarok alkalmával, valóság..* őrülettel robognak ftyHmoltalau árvát és özvegyet. Kilcg » szt. végig nz ntcákon, (elkergetik a homokot, Mi-Benedtbéiid lagjai szok. kik miiveltségterj^ztfi megteli ti az egész légkört, s a járó kelők tü- működésűkben a betegápolás ügyét is tdksrol-deje-ugyancsak telitett leget" kénytelen beszív- tftk. Az európai műveltség ez úttörő nai-számo-ni; de nem csak. hanem a nyitott ablakokon'881 Migyarorsaswuu megvetették a r-ndez-tt
■—■—^^—•—1—'—1±i!— — Péesváradi kolostoruk
mint ez az 1015-ben melyben a király a
áld' zatkészek ott, hol a>. város emelkedése, ~di aaitéae, köztisztasága plkgkivánja az áldozatot; azt sem lélítít kétségbe v8nni, högy~ a közegé- z segügy lendítése körül, nw csak jóérzéket hanem jényleges működést tmku^it, a még is a só ♦átér kérdését a mai napijl sem vette gond-
JHHH__m__I______IBHIHRIMI-JHPViHi^B
Megmondjuk az okot?. Semmi más nem lehet át a homokkal telitett lég alakosztályba is be-.J betegápolóiigy alapját.
hatolva, "tt is megrontja a léget, és"ez feltét-;el-volt látva kórházzal, lenül tüdő báiokat idéz elő, mi a lakosság nó-1 kelt oklevélből kitűnik,
ügyi szempontból semmiIrön^ sem volna meg- llBt l'eil(l01; a, benedekrondüek mellett
engedhető. a nrémontreiek is bírtak kórházakkal, igy
Nincs valami könnyebb,,-fogják mondani'példáiíl jászéi, leleszi nmdháxukban. sokan, — mint ellenzékeskedui valami dologban, I A mi e kolostori kórházak berendezését illeti nincs könnyebb azt állítani, hogy valami rossz: j ugy azok élen a kórházmester állott; segédei de hát ha valami rosszra rámutatunk, adjuuk a/. orvoatudomáuybau lártaa »*er>eUár»ai vul-liozzá 6ly tanácsot is,nnr a"meglavO í'QBSZtlti el~ tak. A kolostori jövedelmek harmadrésze be-hárítani s helyébe valami jót eredményezni ké-' tegápolói célokra lett fordítva. Kgyik másik p«H. | kolostorban a kórház gondnoka kiilön alap te-
Nem tagadjuk, hogy azoknak, kik ezt á'lit-1 lett rendelkezett, mint pl. i'anonlialmán Szc-ják teljesen igazuk van; nem is akartunk menrtyén?
púizttn rámutatni a meglevő rosszba, hanem < Kórházakkal aa apácakolostorokban is talál-el akarjuk mondani a módozatokat is, melyek | kozunk, igy pl. a veszprémi diimésrendü apácák szerint a meglevő bajon segélni lehetne. ' zárdájában.
Igaz, közelben nincsen kőtertpés. igaz ai is, A kArlnWiikhftii ■ egyéb jótiikoiiyiiit'i«««-hi<«« hogy a tégla égetést a város saját maga házi-1 űzött boiegá|>olás szolgáltatott alkalmat a spe* lag kezelvén, olcsóbban állíthatja ki a téglát, ciális betegápoló rendek életbeléptetésére. Az nijnt Iwszsreahetné a követ; de ez nem elég j igy keletkezett rendeket két csapatra onthat indok — legalább szerintünk, — uem elég in- juk. Aa egyik tagjait tiagyohbár* a nemesség dok arra, hogy kőburkolatot ne -uainá'jnnk, ak- [ soraiból toborozta, ez a azeraetes lovagrendek kor, mikor a most meglevő homokozott burkolat I caoportja; a másiknak tagjai jobbára'a polgár-a város köiegésuégttnyére uésve leltátlentll ká-jság köréből kerültek ki a majd kizárólag a rostiak biioayul, I kórháaak gondozásával foglalkoztak.
Nagy-Kintm, vaaárnap. *
aaó earoa érteimében Adám i>liOaékben, aa o#y«t len rongy darab mely teatasak Muéif len volna hivatva, • melyei ti Aaaxekucorodott gyermek, »int takarót hsasnált, valamikor kabát leheteti, da oly rongyos voJl, hogy A esegény gyermek
Ifám lap.)
/ íarácionyi Ajándék.
4ftdei téli regeire ébredték Hegyesd köxség taftftí. A hold npmeti tM la a kék éjről, melynek boltozatát még Wjajhtokajtam
osétlen aleA taj*le a hideg kfliépoaAn leküdt, fa-iDIrol a aivilö asél fagyasvtotta ! Mikor megláttam téren meglasyott a borsalomtól, fogaim veraenyt vaeogtak a kU flu vacogó fogaival. Haegény poronty a hideg ét éh«ség t lét. legborsaaatúbb, Jtifiiöjf fllan küsködött; a á- nyomor annyira halon reám, hogy aaonnal mepsabadilottam nyomorult helysetéböl.
Meiemlitem aa esetett, hogy íelkftltse rokonszenvéi olvasóimnak A humaniamua parancsolja, hogy eegélyl&nk e sxeranceétlea helyzetén Való ben háladatoe leiadat volna, ha a magának olj ilétttlhetetlen érdemet eaerse(l jótékony ndéfyle-teink e sierenesétlen árva gyérmeket felkarolnák a Atel a táraadolom hmnps /agjává képesve fal
Bit kartal lábai wabsdon maradták, AawéíT Adarmwifl hld*then egy emberríem Iffieiaíí
látni, oaak <ltt ott egy veréb röpködött a dér Által megcaipet Iákra, hogy valami elszórt hulla* dákkal, valamely exalmahix erasaébe meneküljön.
Egyexerre megkondul a fa'u harangja, mintegy jelentani akarja a népnek, hogy kéaxttljaoek Ünnepi ruhát Altenf, miután ünnép van, Karácaony.
Nemeokára kendnek népesíti aa nteák, és a lalu csendes lakossága a templom (elé s.ia*, hogy imát rebegjen aa 'Drnak exen axent napon.
Már egyre jobban fteljk a szűk ki* templom, ott van a fa'u apraja, nagyja, fiatalok és öregek kik csendben várják aa ima kexdelé!. midőn egysxene megjelen aa ajtóban egy fiatal legény,. — magae egyenes tártáénál, szép lekeie bajusaa és haján meglátáson, hogy ma gondosabban van
JÜSÍLIOIÜÍUmcM
VyÜttú*)
árum T
KIKüMIfifaisSHilimi -aVüNité W-éa nzésffiik tfwfféémt M Vfedetí ar.* ■lálíít máteceakist ffgy ^gaekirti KÓau lm e—e e>jn wVatemta Mammeaaef C. (ca Hkir. udrari •aáiliU) gyűri raktára. XArifkca. Ujainkat kiváaalra aauaaal Icáid hweUkrt Bmjczba 10 1érni Myey ruyriizta*ni4.
774
neveltetnék. A gyeiMftieFneva aaját vallomftaa ^índ tán áfakor - éa egjeneéen az
aseriat: Gámír Jozsel teljesen árva a I»Temető utcában* lakik egy öreg asszonynál állítólagos
Vlerj egy séae Is. A #/.»ls* ssBpl-W 17-ikí Márnáimé Jakáea Péter éa Zia-ksy 'Aelgmóml uruk aíiiriaávai megjelent „NjUtéri* kftaie-ifíbQypkw kuvetkesA megjogyzéMeím ruuk
A rea<leJke*ieemre Imeaátott ^tfyífáíkoíStokttt* • lap vsept. bó ÍO'íIíkí isáoubliaB kiisíilUm, <UMra tsoa a
nifilyekkel /abáu Pét r ar aag«ia fenyegetett; * ki auui fogvs vert levele átadójának mefnjmftatácára a boríték hái-apjára ast irtán ^megfcaptaa," b^bíaeavjtot nak tekialí aat, írd^y a „X/ifatkoftatok* k(iiJé««re nea reltaai lelbataláHuíra. Kdretkestotéaépek WJ/eneége fóUitt ítéljen aa dfogülfftfan olvasó. K&Iütibi M /fittet, de. mry nett) rUkgnlrr, Mutter int be-eMttUi*za9*mnt adtitm volna, vagy mikrát Zúnkvy ur állítja, Ígéretet tettem etdna arra, hogy a mX<?ilutkptatalent'' mi/< rtinni/téf/rit ttriH Ao/oa^..— annak 'tnegtortrnte után eem ér-• I het /rtmmijMe-tárti' meri tényleg 3Hánkay Z*igmon4 hr rolt
oltár leié, meg yen, hol a légelsú padban jobbról a*, a ki agyrt « „Zala* mg, hű Höaliki mtmáfm mér
halvat incrlal. | " iHjitnínoándg elé vittev a minek.a „SyilaÜruzaUJc* élto-
tfirtéjii kdtléwe rmtk tárgyi kiegé*ztt«*ét, illetve tnrtalm*
helyet toglal. Miodei>ki csodálkozva nézi, vájjon mi
Hozta
helyreiga sitimét képezi. — Hogy Zánkiy Zaigaoad ur aúért
— nti |
nagyanyjánál (kinek asonban nem valami forró __
nagfanyai szeretet látszik beviteoi keblét kis J lat vám, — mert »gy hívták ftaíal Ja- kefi w ^vaa »
aaaliáia iiám) i i r"» 1 11 |aéaajr^p a 'ni| íniiilis H rurtiiin TTmr zőfir*To<ij«. ninuen^tre gea aagy.oka
Ke<lvee olvaaAnftim! kedves baráinöim ! Lép |Mfalhaiilr, mert a derék esperes megkesdetta|* fj^;« mikTt • ****** W
lehetett, — Jnkáes Pé-sjegraAi hivatalban Mf nem faleat,
--- — ------- -----— -7-7 -7— • r 1 *'vj.. 1 . lx.^í m j aat boaaa f«>* eknl, mert Záakav X»iírw<«nd araai a vérve-
teaaak élatba mi il ast a már más helyeken divójó | * ^ • JfP Wosan követi ^ 1 gg való onfatai-
hogy. Minden taxejikdcixmk f l^aVf ^aaiL ilefezea iatvá^ nem 4Hryw al jmága Bft* [ riyáwv>MP^ eae«iÍ>éÍ aara «ajratartsiw«ir titaxaek U-val áldasson mindenki caak ^ kratcálf ryQTt* 09B> iX0meival már fób>bazór végig nézett a so-iM/u Mintha biaon^ Jnkáes Péter nrnak a* kfpeate voiaa aüfe aat n«aa a met 'vattok avAsfidve kaaágon, ínig végré tekintete egv ponton állott » fwl>tlltát- Wy wWnt ayilatkoaa^k, mily^aek. tatálja aa
Sv tJS^^TijO 3? f^^rvr^^kf^ P "zr-'^zzts
rtndelUaat, bogy néhány asegény gyermeket f® másooia padra, rehér Kósai Olt olt, a talu utröik J»báa» Eáísc nr a yrj^ t^arastt >ftas ■ Hlftthajunh milsg ruhákkal. Bi Iíii m miiglwi "P"*^ Am 'a,Al,á»» »"a"ya tl vatlásoa érze- l-fc ^ért nem jetení a kuajegyaáí kiv«tait«a, mi által hlgyék el, a kicsinyek orftm* a boldogságának | J^® M éneket zaoloaamákat, és u" '^Í^/^VJ^'
1* ; . , . , , t p , .»Ai,VA»H ajtiii Am i.nHJ..... u slávb » fljrvHmee wnlélA ewtt ilyen tstntrn timik fal. —
Utása keblOnk öröme Irend, a lel lógunk meta- tt?®^ aötét saemei, hcwuu és gondosan lé- jJjtt(S ^ ^ ^ nmtípm~*
gadm minden nemaa éa aaáp eaáméért, mindairf1^ »°tár aarciu térmele, j a^rm.^l i.Uig t«rAi«4t, - , k»K7 eaeaui
billincaelték le István ügyeimét
aasméért mely magasztos a diceti í|__
X ianok eaepkestt^. —» ki tudva iv
I rudai, — eiHf «ael>b : de l*»f»sebb mégi* Fehér fíózar, a falu legszebb leánva, I -ervátaláa imjbi vala
fogUk-aa lett v«»laa. lm abbaa milrúiiH.
völeg-minden aaép és jó eesme elömosditásá-1 ^r gyermekkorában vaaatatte sl ahfat, S "^ í^^^^ ffl^
fcll aaiailfclllt rrpljr; ^ aziwen főjoít a cae- >vre rt ,nAr óta, egyik
kélv Osaiegekei. ha hoisá bekald)0k elfogadva rokonánál Saabo Mihálynál élt, ki fti ugy gyümOtcaAveiiddleg elhelyezni a nevek Mfígfimii.^^— ^—^ Tpi"p#lkm ayttvánlíríani Karácsonyig*) Minden háüiasatoiiy, kinél Aaszajövetet Igsa vagy ha 0 aat lenni laaxélyeave volna, —
HOxai nevelő sxtilfti tfthlie/ör tepaaxtalták, Mff tSST* M .nevelt leányuk olykor bu*koroolf, kérdez'ók oká- j iúaiiit.<tt-«k a
de mindig kiiérA válaex* nvertek.
njilatkoMtálMui fu^Uttak, elta-kiatv* atuif. hogy *-«aka«m ktvetel Nélkül a vakMáfral el-tenkexuk, oly annyira melléke* muasanatok, hogy aaokkal bna<»aMal>l«aa f»alelkoaal aaayivat b* rntknhb fSJo»t*g*» ftíniff cgteien dilotc, nagy ea vi0 aa a korHlaéiy kel arra, l.ufv réezemo* a „Kjrflafkexatokat* kullit"tuk. A fMtíUig aa, hogy a mi aaoktma frjdsjlatik, [ ijraa Jeffypn. %Vgilutk»étttulr yetliu ngy hangzik, kvgy ni ag
más valaki a társaaágból, gyfljtse ösaxe a
Hóxsi 1 likon vonzódott Jsivánhi)/, é* látván i ^ttgfrM, rhoyy rzirMí kiráHjáir; hitfii
m
krm. árokat Áx £a ftldsaa iaaioi árle mialma * íviaaont J^Vsaíbo*, de érxelmetkft nem vattorták k?r* y^fl ^fé*tt *
araj aruis!. a/ ww «r»a jutatna_________. ' Li .__• . _ , betatlea hogy aa UletA arat vatóUaanácokal áltiuanak *w»n
Ha leányok valalják magukra á gyűjtést jut«l-!»*< «>h#, ámbár minden alkalommal) w é, irú<!kmbm r^ééig méhrStTSgZm árfa
aa fit őket fa szép és vagyonon létiiél,István sokkal több figyelmet 4*nu-w^r TgRfar^^^r^
ma/i
UsU
/ jémltnlr volna: — Et|áráxak tiaata^áta |mn!ík bmk-
bűzv ^zlluLok-maglik lehessenek a*uu halVMrt< iiányábau, miud a lam Itiob lanyanrám
latban boav iiVtékonraásot ataküru'kaananak Ha T^^1 K ama szent helyep, Kereke* István \inl Kéumh tettek aaok, a kik -ajátkeia alairá«ak
leiwn, nogy jim*soiiynajoi gjasoro aaaeanas > > ^ __ .. HHalceitéait m^tuiraiiiák a miaaaál feltaaóU*, mart keatak
anyák, kik gyűltenek, vesease mOkodéaúket saját 1 hogv bol van, nem látott, nem balioft IM ^ r kljtdlrtát^L- Ítéli* a Turnéim* kéaeaaict
gyermekeikre való gondolatuk, s (uialmacxa meg ^kn, c«ak lUasi Sümegének néxéaében merült ! N .KMntxima, imrt. smjn hu so^a rtuek Jém
el, ki viszont olykor lopott pillantáat vetett it/'! - -» - — -
ifjú felé. Végre vége volt az imának, mindenki
sietett vtaeza hajlékába éa a.aaerelmes .pár ax
aa Eg tetteiket gyermekeikben. S ha végttl oly a4k gyOj'enek kikifli a sora megtagadta a ked ves gyermekek*', találják boldogaágukat abban.
*) Aa (ihlMtit
revatbae'kftalMtekért aem vállal macára
a «aerk.
hagy oly szegény éa elhagyattHt gyermekeknek.' n*P<lf> aamjathattn^ yatet ___
káumk fttuiuk t»0M"*ennek, pr'élou)sagűk állaT■—Mápusp látván eliiaiaroxla msgá^ bogy minden nyomorult betyeeiakim aegéllek, a ax Ég Ingja jutalom nélkbl hagyni teitaket
HlKBETtüKKi
nem
1129/1832 Üt. 891.
iBVÍ:HÍ;mi hirmítinéxy.
A letenyai kir. jbiróaág tlkvt Woaáf kozbirre
áron tudatni togja Kózaivalf mily igazán és mily tisxta érzelemmel ezeraii ö',
Mily boldog lehet még f« ax a bár^ liirjck, ki! ^ mets^ hídeii da^x^ JiultiL Mihály; háta;i^ptj^T^^Tm^AIbert ^^belyi lakos dacára az Met ért szamw ITOwpüaöák, meg-!'éíTüMmt, hol a jól Ifttütt axobábar/ K0|sika éa j íiak i„fivAo janfw ^ ae;e ptoteríc« te u. 0 -i——-- - • - 5 nevelő aafi^i egyOtrftea/iélgaitek 1 - * • - - — • -----
6rtate ax embettsagért melegen ér^ff evivft, § § axegany szenté^ö émberaég nyomorának enyhi
akoaok elleni 290 írt tOke. ennek évi ok-
________________WPBMP , ***k 1 kadvaifl plllanan>»Lhogy Kó> t,>>w hh kmmmUi r U| mr ^
táeere milliókat áldozni tud K^ttrUk ki ^azal aeirailttl matadliaamm. aa lina CahUuaven vögrehHjtANf, 7 írt 96 kr. ezuKali költségek WáfUn mi ts as a tOtáiumyaaf Kiéa élhaitvfák a saoly áa a azare - j végrehaitáai toyébeti e R.-kantzsat kir.
w^ait ay^nr iBnripaiKi I *** W ftnM01 awyadt. Elalnta aznUaaul aattaií^^ ^ íeUJÍ)yej kir. itrfróaág) térti éten fekvő
fül míadennyiar, tebetsáfDnkho* képaai a «ora ^^aat. mig vágre latsán igvas<vlt ilAxaihoi
Há kfveeekb emnyhtn nyomorát eny hMem1 f
réesfeltfit ambertáraaink régen, utk»»n #nnaódtam ho<aád kadvea
j becathelyi kiixségi 1034 u. tjvben A 4- 54 a br 00 Irt becaárban 4- i?48 kr. alatt telveft 104
KAasikam, éjjal, nappal, mindig tialad tollak ]tftrR ^^ köteles itgatta aa 1100 «
>
ás a fteS
IkrlWiM mai |t|Há| iflttiS NPIMMI itwf^SS **áMk Mermfaa
oweie ^iietkasÉt k«ma#aett*t veüik aniakm aaai *éli#lwt-.aak aaákat ni fit' » msita^k't |g üOieáeii i Nbaa asiiaat a aaa^ véMMÉMl
mseiái
diák.
á
\JLJSS2>rG'KL
Tü tt hiir*.
gondolataim, de nem volt ed<Ug bátoraágom, ne ked érzelmeimet elárulni, *no«t aaonban akarom ladnt, mart log a jtivendftbeli boldogaá* gom •^vayon viaaont nxereisa-e 'l Haóljíl be* asálr'! Bsertttsa''? II*
«Haeretlak!10 suaogta KAtai a a másik pilta-^natban agymáa karjaiba voltak, éa boldogaáguk mámorábsn elcaatiaai az etad boldogitA ttaok. K* vöt! Hfaaika . Karácaonyi ajándéka *
—- ihhmr La«aa,
lüiaitek-
|em«|fl M|kM. á Haett eikk a ittiifgaalha. ka senát akarta taéai kaM
tiki
Amkéfa férni létit fit híftfdb* a, 1
•M temenM >t§e rAlmtr 1
'tltih
mm
lyrn «*f*tet a 171 m. aik, teMek e4a
r«i m. 1
küriaát MkiUJ tta # al. tt
Ü4%Utaái kacr ! M$|
utvaeal maf aiaui smm4 á kseelel kárt pár aar a i fuf«iala( k#felmávat. Walytken, UveÚt v#ttek
4e saárt aly kedá Máttk
kMtekatme larts
maáak letáeatt
wimm) vetták a mái M b kaaaaittak mbp alatt at| mkálg ettkaléseit H Hfttai^iit ÍMÍ MvasM |H tNemt^att. Ha4aaav»H ba aerat kerít'
|is| jaag e aé M|tlén éltea la agy lkat, fia % lif. PaiapaaS á »>ta»Ja|*r«al »aeeitM* i*a ISNI Ml «k* í
tjkvben A + 1058 br. alatt felvett 108 írtra ba-n»t).t váHság kOteiaa ingatlan, vegra a taoaehalyt 1052 az. ifvban A-f- BHft a br. a. telven éa 254 Iftra btoaait váltaág kOtalea ingatlan B^caeliely kOvaég bír6 házánál IMI. évi aevemker M. napján, <1 e. 10 éraker dr. Roibachild Samu u.«kaalssat lakon felperaei Ügyvéd vagy helyet lese áktizbaiij ötté vei megtar-ta&dÁ milsáim arveraaen eladatni tojr. "p Kikiáltaai ar a lentebb kíteH beca4r» lavtt Arvaraxoi kívánok tttfioznak atiecaár faaa; kéespénabto, vagy ovadékképes papírban a kl* küldőt) kezéhez letenni*
Va*6 kftfelea a ~véteián három ^egyanlA résaieiben, még padig; aa ala6t az áivvras iogv erOra amalkeda^éiOf axámitandá 1 hónap alatt, U a máaodtkat ugyanattól ^bOoap alatt, — a harmadikat ugvanattdl 9 báoap alált, — aua-dan agjraa ráaalet után ax árverés aspiiiil asámitait46 kamatokkal együtt az arveréai Í#ttiUMakba« maghatározott bel tan ée mooozatok a*ar»nt Ifftaetni 1 ^
K*en kirdatmény klbocaatáaával afytda|^lef megállaiiitoit ápafílai lettátaíak a bivattlos orák
% eelm ai
k&iHfh UfiUu 1 beleit* $wkMH$ l a l*«t#l«l Akai • tiaoíksi «ma#iisMft mint UMkmíiaaalra juUitt megérkaeai*. Vaeáraap e bo 4 en aaagaykttailk
Nagy-Kantasa, vasárnap.
íilrtM a, lütnjjL liirJihiro*áv tkkvl »»iiAlyftnAl .1 bao^Mf kftwi^r •lölJárdaigánAl meg|ekiQlb«iök.
At alnmdftt arven** a ftwilíri l#I«k kouyv bari (•Utgytiifllik.
Ai ftrvoréw hirdetmény • laltkkvi Imitoáinéf kifüKRM<i4i, Hgy « fenni iieviisutt h * gxomaié* don kftrttita ói kiÍllKfjo*/,i<iH n fgyik
kornyék buli hírlapban Dyyubvni Iwíkiitiaa 4)1*1" ko<a*l#>titk. -
_ _________jlti»y<K « kir ^ A rá a bi rónán mini tolak*
ktmy*i liHüi*á#tiál IH91. évi jiiflií* fió Irtán. 1*14 t l alfaito helyütt Í-IUNCK kir. jbiró.
I „Magyar Nők Lapja:"
(M A<t¥ AH HÁZIASSZON) \
.W^Wmm, MimtMmi lg hiiffurfihi idf#s lnlilttp '
Ma*rkaaati Hr«*akovie« Mdllifiéii Arat A .Tfíkiu' tj&tÍMm (ÜMtwaU—-
KklotttI n a Hfy>Hj/mrJMHiiltir agyuti fyi+i Jtrr í /rt, fiUrrt $ frl, t irt «" ír,
A ..Mapar M Lap!" SÖlÉáii
Ugwlckr I.XIj irnk íruaok taamjtat^ák maakáikkal a h«'K V k"*J> Bii'in»l b«i>ii> »«k irr»«*Um »•» i*)r» a*ma«tW>k lmm tiwMhaiiM^ (HitlfllUiirli .*. a^ganliMmAnaynln-a— '-jüiivt> Tn>tfí>» .»1Imi»i'>Uw «r»»kw*li arrW »tfit "TíTlT».«T- Í tikot iiytijtaiiak >» *<ldigi ávíulyaiiwk * i«I"b!'*ici •«!■» ] k>-Mt<ij«n«»fc *a ir«»t
A fl'nknr olfttt'* ftUtrr üuyaa* J
- fl .,111111 D1VII laao iíf>iM»ll»lilfl« ««■»' r.«ak a ln|((ijniib <U*aik»fmk*t, Imnam úívrtftwi'íM* -tjlhik.it »- kaatil. M< Ijrkktl egV lap «'■ l||rilk4(|k»!ih.
Majum mplUfr Mi" Hffi 1 *> - H
,*nutttülTffl&IIClICIC «*ay*kkal na ^
MHurtaéay*ka< * tiuniuTüS kpf^aaokat latol »a oka**. I ]
i Macyar Női Lapja' I
nrj-í^fg-ffttk s M kiUfíptl jrdtM- Hp-~§H T~u»Vt . pini 4i»n Mit"ju iw»U a Miiyír MOv*lt j í
AJu^ul^^ptúmiriiitl iMftyfH fa hirtütnitw küld
Awkftik, kik fél ivfr avagy ctí^iA é?ra agjfaaarfa I ■ pU<ii»rto#k • 14) kr |n»»ta*jt»íli«A«i kaM«a«k a S'd, IsHfijii" ki«'l»*Al>*a . jífiSisJtító éüüiJü.— V»íínll tuagy *r KiakÉHUkOl/t '.'.KM , ( ! ' <Uíi§tif Itifet » btwiakirtthti
HHqUu
' #11 nt,mj<h lA*
. Kl.»tiaatiMi||..> -*-km lyfiiwlji aaflUM ÜfH|J't
A Magyar Nők Lapía* hiflobM,
Mripr*, Krt+H-ktr* K. nám. Trtjw M*Ma ltl4ál|>kkil Ui«« miaUi« I «iul|ál a klatfAhltal 'ifTi-'t I
Zala 40. aisAm. (t lap.)
IISL okiéber hó 4-én.
00000000600000000oooooooooooooooooo
8 Czlgarett&zéb!
ö A ki Awawrtaa 1 ^
HaoMllfa ii tttérviiU/i.
MJa aat, ko«r a (!Íftr«(U Jóaá^ii^l nmtnk a éoltémf, kuui a papír1 - •rmiaiiéfa ^nlakibaa íf ftc^*U«> mi«<l«» tlg»f«ttású, bogr a kaeseálasi* I |«|Mf nauautáfa wiadaa kéUl/t kitárd Infyaa, T#l|*íe Mffajrnfváawű búimmal k—■a
mLos derniaros Cartoucheséá
HHAVNHVKIN FKÉBKH
0 i* A tt I # .1 vvAkAIIÓL, h. ioulivaio IXEII II « O rt cigAralti|fauir, iwöíy«itk kitOai) valtát tekintéljraü fmí- ia ktilfóltfi HkJoihíuivoí' férfiak iamariék at »/ara«Ji ^f Myl<»« ««!* tóráksaik, hogy «üi«w»ak'»?gyfödoin Unom. i|í» att iijíj Í«égfí> néxv»t ía nfyaM^Rjí jmpirt
Uiaon Tmmaataljok aanabna hoff a suk íítmv«aH#a»«* ru kítévw a vaaaak jpvartmá-
ufuk is, melrnkro i?ylri«ílk eigik nevét kinyomni, a mit prdif a ti^i'^g^ eyirm Biadig Mfftws, mm aMrík .Hí-'l oly j?,vür<«<»k ia vaaaak. kik a papirtak k«adatbao toíjm Ta|«sá«ait «w »uoak elsőségét la JawéJltljaJi é*' kovtarkb, -ilaay papírt aaállitaaak Kaakr* ntalvao. Iiiaváat kÍMaak. h<>ey atiarfna -rUtm* rigarwttájt'. a mí Q ««!>•• 4aralarM Cariaa«lMw" jagyö árunkat fogja kanaaálal, iöcly . vek »U biaitayalt joMttak. aiiados X niá« i*f«rrtiap«pJrii4l. Kanttal llg.v» Imujtb tuak u.ia<l-nkn. ipapiroanali daaJapjáa régjak b^v- AH W
7t*n-m H l( i | \NT l l \ VKÉREM. 0
' < »ixMr«(ta|>a|<iniak iinval/aiak gyári raktaM BéMkra. I, ükkatlaariag 34. m. aiatl léUaik SJ*
OOOOÜOOOOGOOOOOO ouoooooooooooooooo
KréfM^rrm
IttitUpf^t, IHM. Saif ^laiakl.
INiiaklatél.
X*•í'aláakfca. iaa7. 4raai4r#ai.
íhit'i-
csík József
első szerémi portland-cement- és vízhatlan mészgyár
81* IK) :K)
Ír«íl» é* MlilAri III IMrmilft. v,, llN<l*ir«ralip*rt H.
• i éptta 4a ipiU<m#»l«r atak, Í|ÍtíMH|áai vállalatok, fofclkirlalii—k, k iaa*gi é* agyliáai ilitljáréaégatr. valaaaiat aagyéiikMRl épiMflutaiaaég kmaaa Rgyaiia.tw aaiat gyartiáaya -
ür VOlfLAIBOIVIlféi ?III ATLAI U Clllf H Mfok »latfaafe«ir ityaai" Ji tdaftugfcta aaálllimaak - Arjcg^aékafe a Mtagyaraaat kltjWfa kiawéggtl jpgjft Hfcinita
fárli, IM7. HiMikaaél, II7I. I|«l4ék.l«7l Naféd, IITI. THaaal. lm I/*H#| élPMI. áraaf ér*«B l Ir—I tfv+oa.
MAGYAR .m. KIRÁLYI
ORSZ, RŐZPONTÍ w M1N f A PIN CE
kAptlueMI HtidApnul. itiérkg 4 ttjittlji bltOnA fiiI»<íh^ö palaokboralr
SMrrokl liOrdólilMUa la MéailtAtXMUi:. Arwyttt íHfpim k UmmU^
'i KtókArydji Kmébct K Arui ,16 Ik aaám akt! Korány) P tanár ur hásábtn
m* budafest MEHLEO-UTCZA 4-dik szam
vpw.ga. wm BHMfWfpii ' m-------v ■
... —I j ■ g * tfl é^pa r* 4
i r ..! 2 !
r f r 1
. | : pH j :L & 1 »' * W c .j!
r i ; g H C-
= ff ;J i í
2 «> w ~ o
as s i s t^ H^n 1,1 11 SS H,
I Z I * 1 M g5 i I B 0
r K ^H 'I
H' J 3 fl
V5 a t r.1
= •» te N a
ff ■ ff*
Gyors ts ItlfloneifiiM njOfniiiili;1iM,i m _ 1
Ai tta»rt«4r», a« éMMftl a *m*h U4}téu a hím! (iigHáiM éi rinii áttayaAaa ■
»aW tamitáiara la a <U«tgaétir« • lrgj#.«.í. • i»Kia i n«r a »Ar la tn Inao- ■
péletbalzsam Dr7 ROS A-tól. I
fcMK « W|-UiLb a fciéaoaU ryHDtkvtkUM a liggni dwat Wa vaa kéaÉva • ^B
vkllAa0a*a ^imjnléal UJ«.k, n)*^^^*, ^ftny^Mtif, >*«imim blHMAg**, »»r«"laláa, aiewyarao ^B
Ujvk Mb. lik. filcB i»4j««#n l.»iUi'... «k Lt . í.ynl. I » k>il»<4 k<<«« krtklica «HM ilOhalpaaa agy H
iiei.taaujraU. *#«iftoJtat4 u,i»t«'*«4 Utt a ».p»i»k. Afft ccy dvaftgal l frt, kla Iviggtt H
ÖO kr. Ellamaió Irftlok c:íoí Uikltak btU^JAtéa raudalkféw >11—k ■
XtTPTNw ÓvÁiiI •'•"•W" olkxitlMO mP 4«Mkii Cgtalm^fafvk, h-g/ aa •fT^ft' H
J& íííaljí^ M n .1 K-. •• ' HOSA-féia étotWl- ■
f gq»JI iUftllrttyf Ol'IIViM oFosunsartt lyogyocf- ■
i FRAQBCB B. Praga 206 Ili " wh, »ag;ar « iMMaia R
\ Aft' Jny«tvf« tlntUiá, »<»U«f i»!»u. »• Mf ui laibaW *
+J Dr. BOEA ilatbalzaama valtúJrn kapható caak a lréflUÜ É
Xfiü^ rEAGITEIZ B. A
főraktárában, p,>cj,5txcitir 1 „laketa taaLca'4 Piagab^a Ml-O p Kt BDDAFE8TCK Tiíitk Jtitef rt ,>.*)»««.nrA Moály-a^ia »». » Buúai Ball w tkr^ ^
á» aailrik'moir niaaaiaWa »>atfea awg|«kb r>étyu 11>1 >laa* f WTOT jt
nwa HHkaUnaiakél. _. hü
—,;>wU — ím 21 ■
„pr ág ai ál ta 1 ános ház i • ken öcs" 1
íóIíJi m kii a
ttvl'aifc«*aitaJ iliiMrt tlttoi gyöjyszcr iiiíi4mí#Ii t)uiitián'* Hiwk éa fgjiÜNli I tf» Imím iilataa (fMlati>]|ii;«l ImimJI«Í« a t/h íjtkiLMMi, a lij tr#paüaéaél a aa aril I -wegkanéwydáeáeti aagléakor. k»u»#»p.4l, iltibuiatiikii^cN^M i»k»«í«k« kuái. pofcotyaraél, kértagytk* I mi, aa lyuwnm Ihiwftnwll, , k»Oií»j»d<VkB^T, MptiffwíÍN^a4i t« .ría)<la«au*i' knű, riÉrémMtuk aái, éraékamt iwg»k»él atk. Ntaé«u gyilaíUnH, (Uga^ottfi, . ikimtí>>».!«i uilotaM a anyáik lil tlatl allávalil: a akxl wA» f»ay<4aa t»«lalk« ílk, «it a tfigiMH kfrtrkliú Ml aUit tk)4-*-m »<Ml w •eUja, kMratl 4a klayégykja. _
Bapfaató 26 bi krajcziuroa tiaieiicjékbaa. • A a l Bla»aa » iítaiáí»<-« ^ at** awn"* I *
'.'llJftrüvas: hü ft(;«lm(H« «k. b >«y tjtétü uiM-Hét mai «m6 aálaai baa ■ ■^BSf'4 9 kéwítvB, i e<ak akk'^r «aiUi, lm a fMp »mMMÍtMH, anlyka fő!t«t&, «ara« ■
* - haasaálati ittaAi'la* k>«a <*i>*l|*k ft »>}»*!vcm uf»m*tk) aa kAk karv afea, tjVtoSrfflF'*' tl i4a RtoMI kk'lta'" — barkóivá no. • >
^■HKr mallábi
JJALZÜA2J «l»fUWinaytta&b,niinlaa ^Wtli'»' ^^^ *> tal lagM «t4^at>(#tHfl| tlniMfl t/.-j • fi*fcuk*jlée UgysgykaeeiB a aa ifW'" I _ -:- ' ________iltáaüaM katfáá Itbéatg rtawr jr^rtrr ^gf f I If 4v* I fr^ t:
N«fyT«nTfft*, vasárnap
Budapesti Hirlap.
Mindenki a ki alkalmasául kar** vagy iilkalmasáal adhat
a »BUDAPESTI HÍRLAP
aipró-lxIiccLetései
által nélkülözheti a közvetítőket
ftí'fí dotajt, |>otfv * Umtitii aa)f|Énhi kml f i - ■qriltilá-
JaiűfokUlw, fyakm Ndst iMn tUM'm WtwfM 4*<«ra mm
ii tiktlwwM ktrwl nem j«t y,vn>. mm M alkdjif
■á|f| ftiflH hn»rri> iiinknkMlH llfl I Tff "!■ mift fftf Wv • mmmk aadé é» Matakvrv>é« a vtvl ^ u flaéé. mm iiwtkMil kditHlfall A. litnUat é*w»nwri pkt mii> ifit
HitlltiHHiifli^ mint . UjlVtl nlé i»ml»l—, • .Maf«ti
Mtrtnp* NitU fit* IMM
wmkmt *li*l ilviMlHi (A 1»|% upnte OtHU (MMplMé Malik mtf Wfk»v<—kk kár—i UM «aáKt|«|i ItrukMlé,
•ki kiM^nMMttt, IrakikiH fy»k«ank*U bw, t«|tj VMMit pM^'cktk kwmato *lkiüw«ftA*t k«r*«n#k » »k» k«nui4r« ivjuat, rifjr i«i>
fqr*k*r*AJt*t kani lm ifamt akik ttMlkttwMfc , » kÉilpwwii ikl aiMniél, wy«ái]1, AjklV imMMi^ karw •» IcmMii M, Akik Mvft k«nu4 . MrukflUfta, I»I»»M*m, klrtakk^ IM káiflAéát, kAivMtl, MitÜ káaimlliéti
IMéMMHrl . * KfH ^AIjAmiI, likAtkMM, m K>M
^tivil ii *WtNÜit|M Mti|<áett llUi«tki kMVJfHi **
«M yimi i HUf|AtMK8TI HIHUP APRÓ HlRt>CTÉSEl ' iltttl téh ktot eltol4 A - ' ' *
33 3-r» IWíádi JHrnl^kre^
•lJ«|jkéil hírekre. himen hírekre, •aktt ?6r* vnló maghivAaokrá, •aflletáw jtl^itíMrv, névnapi gtutulAriMra, lyiieitliniéi^kriéii m tu<lau efféle KÖZLEMÉNYEKRE
a .BnlijinH Nlrtef' ^réklrliXal rtiMi kh*léM tlk<ű«— A klalwlÉel tMj*K Iomi ftlfék M é Mnytw i kiiMi
Itaik. <*** *tjr ti kM kr«|(4rk« ktHI vi«ii|«Mi |Mni kt^
l4fi i'isfrT •aaMat IIHMIwIMI MC MnMa »ui Itt kf kt®«»
I4fi MNriliiia |im kér IU * Hn iIkmi kiMvi) Immní i *cy
Hul iMt .^H | ktai*aiv«liilkaa w((iitliikl* nkV r léiinvttfii mm ImH fcwtit, A ImiIMhUI ily** nMkN iiíiíim mfcll m^óéi a W*-iÍM>ik iilii|nk m lliaM mimI, tét iMika áíjúUm^t hfkwm, m-t k^ Aitfrikkál i fMlikilyH^ k»kikái. IMtlwa » * ltié>kiu>ifti»
tHnnk m IIMIÍNM fkklfü % ^iaii hfUliiMaikiii Lkti k«t*4«t A ,iilt|ii>i HIHm* ««lfX>l In >^|iIImi * fH ea ar<. «aj kiiifit i ft% aa kf a mp itjiaif*— ^•at tllfluft Hala 14*
y\naatml Fiaahat f fap<uta)dtmn*nal Nagy Kmnasáit, Idill
ff á c s i lótakaró.
Kiismeri legjobb hasai gyártmány. Egyedüli gyári raktár Zalamegye részére.
Fe.an.tl Test-v-ére^srzi-él
9*9 4 5 N-KANIZSA..
Karsna MiAIUdn K«llf»fbf«.
Legalább is 3 pár megvételénél eredeti gyári árak száraittatnak
rr^ilBV Szállítható A l
g^jgSfei^iiSr mezei | ♦
vasutakat JL*\
Kaid««á|l, frili'mfíi ^ ipari fiélakra Ifjabb klvllrlkfiu S
ju lányon Arakon, továbbá: tU
SCHLICK-Wemélyit^ J1
egyetemes ecél-ekéket 1 • f
(frirM<«><MM) i I* sMtatí kj^A^j»
Jiitoiuókonyon lauállitott árak mellett uillii « T
SCHLICK' fl
wj-Lü_ > BUDAPFSTEN._______H
19Ö83. ni. 1H91. ZtlavAruwgye aiiapénjAtOl
H irdetm^iaj.
Ax 1886, évi XXU-c. 28, szakasza értelmében «*aemiel Wjnététeük^ hogy 9 megyei legtöbb adót fizet fi hizolLsági tagoknak a mf« uyei jgaseotó vAlasatmány által 1892. évre üatoeiűIMolt névjegyzéke fofjtf évi okt^hfr Ilii l-líil ugyanezen éri október l&*lc vagy ia 13 niipu, a megyei, elsű aljegyeöi irodában közszemlére kitéve ^a a megye ssékháxán kifúggetiztve tóz, mély idő alatt a névjegyzék RHenr fel ebtzéaek'a megyei állandó bjráló választmányhoz benyujthaíők,
Zala Rgerszeg 1«0I nzeplember St^éa
CVriAn Károly k. kii - ■Mk|ém ' -
^ MAvAS JUTAíJkK. ■ • ■"**'
AinlHi é» BÍIIUI t<4»kér^ »tktl*M
• i*y»WAk l«rwM>>il «fr IMmMrmí árufikk •}»«!»-
Mfli á|«liit*k, 11 Mlditfi t»*pk<*i)r*i>g MralllW — •VvrvnrtM* J llmiker|BM I ffTMi|rffiir
Xr, ♦ m>i*wiÍ(Hl • MO
Kópés Családi Iiapoh^|
Üi^kiéIií k- ^rrllfrjMl" Up kHi ty. . ■
l»r TümI U|«fe. NmliMri Dr. l*r«4l 4>Ul. rnkMtix H kMal«U|<l»»«w l»r RbHíHjI Irrnln
IftfM H KIMiel^il ám:
4 Hölgy ak Lapja am iiul-lfMIfiW 11 Regé ny mellék lettel tgfll; I
i|H«♦írt a fri WWm | IH. N*tf»4«vra I (HM kr
A .l*fm íWIJkitt up«k i»t«tt j^j JUötJCÉ^® ^P A miyv Fj
f UilltaÍH iai|«MJN 1 M|nr MIMII <*«UUl«ktMk • «*«IUmt kUHMM ■
af| % kviMkvM* 4fék le téiMMtj«k JekiU Unkft<Hw«lA«, Hrt.»«rin«fkv B
(Wmv VÜMélit Kénéi, Riaénjr iÍMri, TrwénUk (jM*Mt««ky I
Uil^u ilr j ***C Jr . U'BHi Uúkl'tL ) l y- m|
!a«ii1i tl^ai aiWr. otíu, léqr Ká»ű\y, Ju H
ZnMk Her, ét Mtakt la^lWW í'iW.im A Mm, IWaiukv H Nik«*f J«U«S HtcftAitily va, ZnHany HwiUikT trw*. Ilifatlk hntia,
^lllaía Mtrfii, v at|l Etmliaft. iiiiwMky Mwim) tiwa tnak, Zmikt« HH
A •♦fH < műMI *• lww e**|i|r»il*l«i ki|*i ».*tlle|i»k ktwHl H
1 NH'a^ viliM«Hwikk TiniliM u ImMmi vÁlf^ii . ki* In
«naiBi«a L*n|t ki^MkNi ÉIMW njiini • ^
knj# OtMkeykm MM 11 Mikn 1 k*»t«»**«t»*i vú^aát ii wHHII J
aikáira • amfiWt t aiilk m «ftmif % Wiéií 1. ■' imuni* • 9
1 k«iijrkA Mén M|ii Iwék i a* i<nyiia • iíih vlyii ui*i. 1, gai
^i(,T«t||rt ki VA lUtlti' vV" ** «
Kf|4«lmlNklta kvMa. WkiHktié Mty kiM krénkfi H M<+m NH*9 '49 yÜMHit , , * «- '
A J#|wa lavlaél 1 «i»«t -uh iá| 1 taHI kirtaki 11 Mi, yy >
tUnaki 'lakta^N. Iine** lyaiaiilii mU mp ••«« k«*«k% ka IO MriteilifkAil le wtwjiatyilW. Mif^katlk tífn^) |»ut»«k«i^
k|Mk 1 \ H
A iMiaai itpttk' imlif wtálM é» Miau 4A- ■
• MM IMI ikfiMlli bfa k»Hke MM MMM taidvik {■ jvi^úfK lnH I* inWit kkMla w^a imIM <MM|iUién ai
atuokv^Mkatkei taajta 4m Mfwaii kaki 1 lyaiaal I §uiIiiAmI • a Miit » kaaiiewvKNN <ri*u»Aupw ^^a^aitiii
l kl m f^ém #ivf níu Imii fHiil »téik>yii emuM 4a . I
k»li«Éi «MMM|«lá»l peiairtlIHka AlUtl iiyilll luíMvrvlMh I
kilát. »M«k I r«tf«|M a lil a ftl tllfwa*! iimfit aa t ki. Miwi'^'i |HMiMiálliiia inia wnir» ktkilá,
agwaa kM imáilt rri^«»l kllá tlialtt (tUNMil, '>
A III a tj MMMmI Ml|t • M el"f«l*Ml MMMfl ifMlMfl WkIRt' im| ll
«iM»*f m> •wl#kkl«|fM kuM 1 klewíktHiat <1
a^nJUw-1 «leáw pMaklNlallH !• mt» 2' 4aa aa^tta»t—^
tWinMkii u kiMk kAiwif iHifá * 4aapa§ (tauii w
lyiiwniti aaéaavai. Mnk»t«M-«(«M aa. <mám L
Taljaa uámu példányokkal mindig aiolgAlhatunk J
41. HZ4no.
Nagy-KanizBü, 1891. október 11-én.
XVÍIl évfolyam.
IWrtMltllif : laQahiln SS klwte.
M* tnUnaSd « l»p u«IM rWr» vesatkosd Bladu kttslMfa?.
MmwMlltt Imiik cnk laatrt katek UI fugulUluak t|,
ZALA
flllOltlhl: Vámliia-iptlet AW4W /Klf klajt
a/irmata int
Efétt ím . ... » ftí — kr
Mim
60 I*
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
Kitirt tok vlMt ism klldttttk.
A Nagy-pnlzsii- és Délialái lalinrókpónirtárnk, a Mniikegves Illet, az Ipar- ét kereske-
d«lmi bank, h a Nagy-kanizsai-Segélyegylelszövetkezrt hivatalos közlönye. EiMaUatk
UrMtft JlÜMj—M Btarfttttnk. Yjllttér patttaem M kr.
2
Kjelenlk NagyKuliaái bftfaklnt«g;iurr: vaairnap.
nriuhrt t Jdfdeg mnttkotiSk Fltchil F8J kimkiiUiib* ial
rje?

Az nj ülés-szak.
A magyar parlament u| tlléseiakát meg-kezdte.
A Sándor utcai r paMinak kát hónapon át tárva volt nagy tölgy ajtai iámét meg-nyíltak.
A magyar tOrvényhoaók kipihenve magukat. • két havi vukatió alatt tömegesen itattok a fővárosba, hogy ott legyenek az «leő Üléseit.
A hái megtolt. Ai öreg welid aroiu Péehy moHt ii miut mindig moaolylyal, ajakán. baráti Mavakal tldvOzOlte, rág mm látott rbwtfitr,' s ilfnglelták
nagy képüakodéeeel helyeiket, a. pártok koikatonái pedig Csendesen meghúzódtak
vár a magyar parlamentre ai uj Illái szak alatt, mintsem, hogy aa időt hasztalan agyon-beeaéléeeel tüllhetné el, mert bizon a mostani parlamenti lllésaaakra igaián rá illik a< angol kdzmondáa: —; az idő páni!
A függőbeu maradt ■ törvényjavaslatok egéác halmaza várja a törvényhozó testület tárgy aláaát, valamennyi garantialia törvényünkből edigelá csak egy lett letárgyalva a többiek ráhint már s háü tok-
nenek, a nyomtatáiban a képviselők keiéin torog tanulmányoiás szempontjából, résiben pedig a kormány rétortiin oboát uflt Adnék át, hogy a b'ái asztalára kerül-lmumüt nmifllőbb;
a hangsúlyozza már régen, hanem maga a igazságügyi miniszter ia beismerte annak aürgőaségét. 7T
Ám mindezen Jasaalalok eliárgyeUee • -későbbi teendők aorába t >rtoiik, van azonban a törvényhozó testületnek sürgős el-intéaendŐ kérdéee, mely hilaaitáat nem tűr.
A volt Tina kormány alatt ia- oaég, hoáaiu időn át soha sem tudta a magyar parlament -a holtaégvetési vitái Ideje korán beíejeiui agy, hogy ai urnág költség vetéée ai újévi januárra szentesítést nyerhetett volna éa ennek fogytán mindig aa ideáméi tOrfényheá kelletett fölyamödnia a kffrméry
Malőtt két hóval elhagyott helyeiken. Mind igy ai igaeaágügyi ministar által majdan
nak. A kéaőbbi éveklen sikerült a pajrla-De vannak még törvényjavaslataink, me-'l mentnek az idemniti alkalmaiáaa nélkül, a lyek oaak a keletkezén utadiurnát élik még;• költségvetési vitát befejeini a azóta a ren-
a régi ismerő* arcok, mind a régi tagok, még aa öreg Oaanády é» a nagy C • a t á r sem hiányianak a eaélaő balon A tintáit há* uhát együtt van, A tár-gyaláaok már megkeidődtek a -folynak a ■aját medrükben mind addig, mig i nélaő honfiaknak maid iámét emükbe mm jut •valamelyik kormányjavaslattal elemben oabtruktiót produkálni; a mire pedig oly parlamentnek, mint aminő a magyar,.épen. nincsen aidksége, mert sokkal tObb teendő
előtorjéestendő büntető tOryénytOnyvi novella, melyet moat rbatál meg, a mihiazter által egybehívott vegyek. biiottaág. E ía>
dea kerékvágáson haladunk. Uost-i*-*"k0tr-aégvei'őa tárgyalása. kerül a tOrvéoyboaé testület elé, eit kellend lehető gyonan !•• táigymlqi, merf. .halad az idő s a rflvid két
•ottaág isrövrdcseu. kószeu. leaa mtinkájá. I hónap mi még hátra vjn, nem oly aok,
val s akkor a miniaater megiiCvegcivén a novellária törvényt bemutatja a háanak^ melynek nem lehet e tOrvényjavaalat tár* gyaláaával *ok ideig késnie,' mert hiszen égető szükségessé vált már e novellária ja-ritáa aJü.á n m eg-h í ■n*t. utivénywtOve gén j eit nem - csak a jogász világ látta be
hogy hosszú agyonheméféaael toltaék'el azt w Uirvényhoaók, mert bizonT akkor megint ott leszünk; hof évekkel ezelőtt voltunk aa idémnüihez kellend folyamodnunk.
Mi aionban biiunk a magyar parlament tagjainak'ugy haiaffkwágában, mint józan gomlólkoiáná^an, még ha aa elletnék tá
A „ZALA" tárcája.
—i—s—-—Ifoyfiywymti.
' • ■ ' —e-— (Hoinity "■ rr,, Ah *Mnf Atyám.' ttr^mU tgy ctíRotjut! .AMy tiélom falé íütnn vuSM, Anuily viMtjh (Hványak )*lttt, Bvjiy hí tfMttMM (ur, ki JdrtiiioU.
Oh ! idmlM i itijM htttialot, ■
ffalM Hritm viditun íllmnrt,, 'Ét /"«/'//"< "ify'</ /i'w kani tfíintll, mm-M iiutaú utómat.
T t omfn tr«mi.
—■ lllVRiirbtílkiii hóvolUí —•
Irfa,: IARtL ZXMMüS5£~ -■ '■!■-—»
hit igy nincs remény, nöics kilátás. Ha mégké-reiné in, bizonyosan kuearat kapna. Eaaefc pedig Inem lr-rt ki maiiftt. Lfigifihb 1— . j a uáp aaszony i, ^am. caak eltelejteni, banem
____lübbA aeiri ia láiiMi Töhliii még ai abtakhoi lem
J »««Ky, ne. hogy látni kelljen öt: vagy pedig el-
Vttit mlSfltim a M rmioifi, Mrli/ltlí thm.'ld n b'klÍHfhihti,
S bút»n W(i</>xi vA/tem uhimiít<
A hit, rum'ni/m-k- />/»' Hídmiini ifrumr* ml t* 'uilnt húnuM;' • '
g /rf« lm, ki ím md r • Értm Jifauiott | . Hmt-dtii iWolnilr M
Tla év Ola a«m lörMot •«« a kapitánynyal,' megy máa városrészbe lakai, igy azi&n élleiejt' bngy délben kelt volná fel. I>« hét tttn ninca1 betiT - «
mit (wodélkorai. Előtte való .éjjel balban vpli !• A kapitány úr még tovább ia ÍÖxte volna gon neaeévet, a (éllebéi nem iMoah mén miéi egy. dolatait, ha bceeée be nem lép honá. — No! négyea', még is kimerült, mert reggel jöilek h«'a»;Utóllf a fiatal emberbea, hit te'már kialadtad ma-Egf Atial ember eat líil nem vusitl. de «gy 6tvenjpe|tip ptreat, kSnyU ai ilyen llátalembarnák éve* .lérKut, ki tla Arakor Móttik Ml érakor kei, két, liáfom éjjelnek oda aem néa. Valamikor éa a ait ai életmódot »ár.*»»k ota gyekoróljá, egy i«. Ugv. voltóm. Haoém mom ba egy órával kénOfe-kl<Mé meg«i«eli. 'ben fakaacm le a aiokott idíjjtél, már akkor mát-
Ifikor a kapitány nr fölébred', é« kiUUölio vto I nap beteg vagyok. Ajiropo*' Hát megkérted aat metbOl ai álmixMkgot, k^tlen'ai elinalt éj ese-1 a kii leányt aa anyjától? — Igen. — Jól tetted. méayélrOl elmélkedni. Aa éljél b bálban volt éellgen kedvee kis'léány; adja as ég, hogy boldog míjdném olyan jól teuláiolt, mint éielO'1 hua* év-1 légy vele. Addig b^aaaodioa még mindenki, mig Ml Ki hát tulajdonkénen mindent kinek e -ked t-Haie) hálod; f Hren mttgawfaíB' M" cfönl már véért lAtf? Magáén ? Notn. Árért á aaOkétOrtOa as ördógnek sem kell. Igaz, vénet én sem *en-kla leányért 1* Talán igen.; As még >tm. As Igaz, nék el, de bát egy fiatal meg reám lem hede-bogy egyréest aséft ttiutii bálba, hogy- lálbassa a*t ritebé. -- Nem osztom a lététet, kedves bátyám, I a kfs Ittrulén ; de mikor ömtóse bemu*attá Ot a teleié a fiatal ember. Ha önnek komoly szándéka leány anylloak, akkor meg mert volna rá esküd-1 volna megháiasodní, kapna fiatalat is. K lOdolog t)|, Itogy asért n awionyért ment oda. Pedig as oaak as, bogy akarja Nem ia kell messie men-élOti még oaak nem lé lálle. Oh I Mily bájos,' nQek, hogy a jOvou löbelit megtaláljak. Nem bl-lOlly, elragadó eg« nOas. As*mhér él sem btoné, sony. Oaak u átelleni básba, áe mindkettőnket I Itogy anyja' annak a asAke kis leánynak. Mintha! szívesen lógnak látni. Sejti ugye bár. bogy kiről, csak teetvérek lennének Astás mily kedve*, mily I beszélek ? A e éa jövendőbeli napamrél. Páríétkell cserétetremélté, lehetetlen est as aaesonyt iem annak még most le keresni a korabel^asiutoayok j *ieretni Illésen es e báj, hogy olyan ssép, s hogy | kiuott. Haép Is, fiatal ia, asutáa a vagyona sem O már ót Veit évee- tutliiá é, bogy tatli kell vet-1 megvetendő Saóvál jó jjhnhte. — A kapitány. I aélai. Minden gimdolk'ndé* nélkOl megkéretné. I>e'urnák etekre a blstato ssavakra ugy kiderttlt aa
taipunk ail •támáhoB ,,k4pM" nalléklat triu OMktolv*
Nagy-Kantisa, vasárnap.
Zak 41. Hxíia. (T. lap.)
1K#1. eklóW hé ÍM*
burában vannak ia, bisuoh. hogy a kall mesterséges viiveaetékek által terelte a viaat.! mm e»olheHlttk~pa«jeat » a MB towi U.
,__, jVr .. , , „ jflL ;lelélll'OM IüHIMml Mai »»piHrw""lilÍolf 1 'MMcuil11 «u«ur tfr^jí, M.rendelka-
»••» „„.i müvé-eSon remekeit, «»lj*k • Makfr » ktojJKigSiSfc mellett
Igas ugyan, hogy a közíls bigfafeidia millett, N&Im fürdrtnífl nemzett, • * »4H£á«1IT>Ínilnia biwyo* látogató, iáéogaáfr,
gj. ' ■ h h réátvénv társaság. melynek a fürdő ta-
Jni<loMbó érzékkel i» iátaaik bírni, amenayibeu
évaiibaa kényelmen uadát bocsát a közüuaéj mfolMmére, a bet a szakértelmű úszómester
Mrtriím ut* ft . da.ag.tidk
láaa még o<ak most van lolyam^|(b»7^1 "J^Lü'l1^ k oB^tt^MSjat ía za- a tUr^Hf jlég cainoe parkkal körítette és a "nyári hogy aa alatt mig a dalegáliát |U«^f|andukláSikal fclytai a magyar tuiifoa lakos J ' ÍM
, , L T , I aaTVHöflTéfSzeat íSSi kfflWlfteaett
lógnak, a parlamentnek szünete I«; de' ^ éyyel „.Mtt felfedett A<t««-
h*.uuiii baj, mart hiaxuii a delegationália'rum fürdői he*
kérdéáekra néiva alig len hevesebb vita, I ^>orw»k » kiváló gondolkodása alá vette
. L a fürdőket, a tűiírim Itíúz-flírdOjea török idők-
■^pa'l » fődolog, uíiut már a*l megírtuk m maradván fenn, aa egészen M alakjára ia rovata elűzetea meg-1 vitatott, a Margit szigeten Józteí főherceg bff-lii ji A j i i • ' i i , ' I kezíiségéből é|>«lt fürdő K'iiropa hifiivé lett r de
alltgigdáa kfcrint a birodalom két péu.ügy ^TJ^ váraiban la a kényelem és
mÍDÍaatere és a köaöi bldUgyministter kii-; célizerflség H/.eiiíprrntíáMl kifogástalan fnrdők
zOti, eléggé tiwtfív/ibU nem kell t«hát áJiau^k /oadni^wj^e a lakosságnak.
■ v , ■ ■ , » Ka mit taoaajtaJunk városunkban r
attól félnUnk. hogy valami graecas ealen-l vizünk nemJévéri torméswtiés, bogvr ftir-
daa idfikre fog kiterjedni a delegatiók lár-' dóinkét csak- gépeietek *e|élyévjíl láthatok el ,, ' - . , . , ... Iviaael, » «*t meg ia tgazj aí a három fürdő, mely
gyaláaa: melyeknek belejeaéia utáu, a par- vtR) mi bottal bíró vá-
t lument aaonnal bóaaá láthat a kOltaégvetá* roaaak. Ki ba még eiek it tónlök legalább ngy
tárayalálátoK ne urlaon ao-! ' kogy a>urLMiav<maiía
91 . . , M1..... —r—1 állókiialf tokinthetaojb ée- a lakomák láéltáiiyoa
káig a parlamenti Ugoktél függ oaupáu,: jjjényoft kiélnitbetnék; "de távol attól, egyik Ultik lllgg, hogy többet na beaaéljeuek,! «»ii" nfáeik pnalti*, a: nem a tiutaaág, bariem
,. ,, , ~ r , i i ia tiaatátalaiiaáguak helye. . ouht míouyit a tárgy érdeuAe igényel, é*r <r,k|Bl|M be vÍaki-a tftáub4 laktenya
ha'aat l'ogják aaem elAt tartalii, a mit mi ma lett lévtf ugyneveaett TjáaxM fürdőbe. Ódon,
hinni akárunk, akkor moat aem lee. aallk-; l1^"' * l'^"*1 Z*^ m
---1 a fUrnOkádni flÖHten unuort kettő áxinexettel
W.
ügyel fal; e (iinU elles ubát nem tehatfak ugyan kifógáaT, de ugy találjak, bajiy ea aa euy fürdő, mert a máaik kettőt aa elmondott okokbél nem tekintbetittk litogatáara méltó lürdőknek, — ngy találjuk, hogy ea egyetlen Girdtf kevés Hagy-Kaniasánaff; v*gy ki kelleae ert Mvfteni, vagy még egyet a város valamelyik más részében felállítani. Ennek a fürdőnek lebát nincs gáncsra alkalmas hibája, egyet azonban mig ii ügyeimébe ajánlunk a fürdő ráaa* vénytárfulatánal a ea aic, bogy azt a dísztelen kentéét távolítsa el s egy díszes kéri test állítson fel,' mi á^tal egy rfearől a fürdő költséget" fogja emelni, máa rés*ről aaabad látványt enged a caiuoe parkra, barmadaaor' padig vonzóbbá jgg§J*UBLa-|M>tkban valrt náúláál, ■i termé' szetesen csak anyagi baaznat fog hoanl.
SzSkáégetnek tartottuk városunk reapntatiéJa érdekébty) ezeket elmondáoi, aa illatékee köröttől fllggf bogy miként lógjak venni akataíti -közleményünket, minket m'egayogtat a tadat, hogy: ,i>t*i et satvavi aníaiam meam.*
Ádiii polgári /
aég aa ideiflnrtire, é« aa tt| év jannár et I bírnak j de egy megvan béiin* s ea az, bo^y aejéra aaenteiitv* leend a magyar háatartáa I méreg drága. Oaodit-e aztán,^^hogy az ilyen tür-kljltsé Vpl2aí); ' | nem tisztásáéi szempuatból-keresi fel a kö-
l'uliitui UturLa *Ucxj».
Fürdőink.
- A i|lo] láloialáM. -
Sajátságos, de való, hogy kabár koruakbaa zoiiség,. hanem jwblt rfee iele sem megy, alill van felvilágosodott ember,'a ki a ktsilitálatok kik Mkereaik többnyire szerelmüket s he- «ok sok otjgt'w, "gy sHrtthní, míitfr anyagi őT3 j lyea áruba buuiátii llőigyea. a városi rendir-1 nyetről meggyőződve n»m lenné, e még ia.ohr jségnek kettős teladata van itt j á«oritania kel-! k^tünyt tápas/tálank a kiállítások látogatásánál I lene a tulajdonost, a tUrdő r'endef és tiszta hely" 'hogy alig záródik egyetlen kiállítás is ím, melj-| zaibe boaatalárá s megkellene akadályoint a deiúU nél a rendezőség a ariltségék hiányával nem ál-
A, tiartaság épffl olyoragv Után Illeg nagyol> L0|(.|lóh WgyuttjtU,híIgya ti-/.tes,eg,s közönség lana azemben-
«« « »»"^lllJ|wirányko5;« nélkUI lltpMtbaaaá^VICrdőt;. ,1 Elteklntflnk a vüágkiállitáaoktól, melyek ngy
lapiaikozas a uat bőrének tirtlán tw«sa ()U van.% máaodik .FUrdónái' a Cseugery la traiicia töyároeban. mint Bécnbdiköltség hiány-
utcában. Sókljttl több jéi erről'sem mondhatunk.|lattal aárultak la; nem említjük fel a Mudapea-
itiili) e»nk tisztasági, liannn egészségi szén pontbél
ti ső kjiMnáigi miauáeuiit. fmirit aa előbbiről. A tisztanág eniiek sem valami I ten JDSö-bjen megtartott országos kiállitáat sem
A keleti uéptájok a test tisztaságára a legua ! orrtrf oldá'a h inég' az a kellemetlenség, hogy a melynek zárszámadásainál majnem két müHé .fT nrT"/ * k*1»tl v*"4* *'*P' [a oathnek' ablakaihja nem Jévén kertben i hiánylat muuttkozott: hanem csupán a réuzla-W 1 tfloniIÖOl határolták inog a-noeaku' [fojtva, y- mind aa utcára néznek. A Csungéry- ges kiállításokról szólunk, mélyek mindenike ilást, hftgy ea által a népet á tiiataaágrn utiai lllp^ berendezése sem felel meg a twata- kiiiebb nagyobb biánylatUl leit berekesztve. A ntva, annak fegéusége hutudtve legyen ; nábink igényeinak, a bár-látjirtlag ttthb gondozás ' 8kékei«febérvári, Pé< sett. Szombathelyt, aőt a nem vallásoi előirái ugym, de ovoaalnk javai {(sava réazellll mint á Láazlófttrdő, ez ia usak arra i most Temesvárt eltartott kiállítások mind, mind lata folyton illrget n tiataiágra. ; való, hogy drága pén'/ért kényelmetlen Hiriliit I hianVlatUl zárultak.
A tiwt tisztasága eéljából keletkeztek a tűr-! úyujtnön,' én hotty itt la mint amott Ámornak' Mi oka ennek? « ■
dők, melyek már aa ős korban is nagy izer»>| áldozhassanak. A rendőrség Ügyeimét e fjlrdőre | Talán aa, bogy a rendeaóség npm todja ká»;
pnt játsátak a világ hódító ltotim a jiiirre ciak ■ U tel.kell' himunk. _' — lyeeen kiizániitaui BlflmtMfth a lelmerulendo kőlt-
JiiiMi |iiii«ts>te malmát lir talált alkalmai liiffá-' Egv lUrilőnk vau, mely mint gőz- és kádtttrdfl sageketV •
nikat oda túrdőket épített, hi nem talált torráit | elég kényelepimel kínálkozik, a tin^bimig nlleti. '-^em, ea nem az nka, a hiánylatoknak.
area, mint a nyíri lioríii, ég, agy hatalmai »l«ja-. tál ulán. Hgyanii rettenetesen lelt attól, hogyha boitme elftti nyilatkozni talál nilalllóil szándékáról
111'gJLCUiÜe n«»m A<i m«g II »ilt|(A.i
aem insrta volna slblte kinőttinient. hotty n tmá »ló*t lény, ép)itn na o (óy'Oiiil(j)jnll hapu, F!« t in-dlk i'tmláji. Oi'M'ie uiaga buiditta a ItáiiH-»sgra » a mi hihetetlen, éppsti lalat'loltal, jl)ví|i|. drdiell napát á|ánl|a mkl lil««tgttl, A kapitány ur aulve túláradt u buldogiágtól, Te Jeq(iJ' iiAlt IIummióImm, iinlod bliitnyuian, hogy aa is imiony hoiiáat lónnr Itile^égtll V — Kádvei Itá lyánt, is Ilyéli dalogliati iimtnl btionyoiat nem álllthstunk és mm iiiniidhaliiiik. Kit uaak goadn-hun, tlit ital hímem, hogy )ol gondolom. -- K< ha kunrat ad V, — Nem híméin. — Különben, lift kapnk li, hát liten nikl. Ti már inégKétied Mit a kii nOks (ltodért, ép mig megkérnem a tinik ii kii mflki ittndérmk iu anyját • llravnt Ksd'n hltyáin, kiálts orbiiimei m üuscs. áa áu-tiWlilr urWi kérője. Krre iiiiijj k kiplllny lilálttilt hravm. Kllininm ititoiii/itii) uóli a kairllány; hogy ahhwi i| Hiii.tllwiti Ilii IgmlO válásai kapok, lukit-dllmttnkit iiyűti fogjuk tnigisrtaql. Ki Imi ám még mait a lOliégM, utóit ilrigiiliiiátioil at
ttnitlg KrfHI II iMfil níhhfíioh jíilitá/liiti /uhoiiilj/
, rdl mIfiUj/ hfiiihil' /iiuhiiIi ii mil/ktH — Adja si *tfi hogy iii|iiUljóu, é« hogy miinliieiiiii huldiignk legvliiik, iióll tlérnéksnyUlve a kapitány, Mimi Ilidig s ilologrs. ,
Kgy hónap mnUá már nylll tliok volt a kápl> tény iimir'iikl iltill, hogy aljegyuls a mép As vsgy N nát. Kgyathliiyan a hsavstoltak
kniül mái s« *»bn«A napját Is aHt|itidiák inon
I dani. fij valiiban ■«» elnketizüU'tük a kajiiiány re- { tűiéről inir nagyuan ,'lolyiak. S/,cp tágaa lakáat j bérilt éi régi bútorait eladva, ujjakat vált, A aiép i simulj aian nlM alatt UUJ> viHtiileLillUKál, miiit 10 i "fflltt tufe1"!^' jnánytii * egén .nap '
íutt Hilli-llíti kiiililólta, éa udvarolt iaki a liusi | [#.»•».-1 lijtj h/uiivodólyuHiégéyel. A .prograunn ai: l'voll; Jiogf eikttvO utáu 'Oiáafórkiiágba (pépnek, a Hatniuk pédig bva|uhá. ,
Egy héttel" ltjí' sikuvő ' e'őtt a kapitáoynaki Ili . , .'. be kél lat Utainls. Mikor háromnapi iá-viillui uián megpitt, mama egy levelet adott ál {neki. A kapitányt a levél elnlvaiáia' után rógtún ki'elte a hideg, A levélben ez voll irva: > „Kod-tin bátyám 11 í'lil a hank pémiárából, hol iilkal-ní/kava voltaaí, Hb.HOO Iprletot alilkasatotiam. Azt öli Mláthalji, hrijjy magimat hé nein otíukulbn-lont llugy pedig ml klkerUlhenem, manekliloöm kelleti A ionban buimáiia, meg, hogy a lázai ni-ataégbau laenyeentonyom flllyén J Tilpamíi li-lá|tam magiiiintal vrnjil. A tévédéit ugyan kéiőbh | éiirévélisni, de mm levtn alapot kllogáiom ne-mélye allén. lohAl inigiártoltam továbbra la iill<j tántil. Hogy psdlg Un mini érdekelt léi, kferpót-láa nélkül ,ne maradjou, kér|é meg nsvimbsn insnyaaasonyomai. bogy menjen llnhltá nőül, éi ha ottuin Niigunlák magukat, jtl|ienek utánunk - Amerikába. Ai u) Irlgyltii egyébiránt a Ing-I nsgyobb boldosiágot kíván issrelŐ (ioMse, JsnO."
lUrom hóval t aunsáelós eiet ulán a kapitány makugyan ttllHI valta volt menyansonyának la-j ányál, éi mint mondják — boldog v«l«.
A ntity ynr xöuoió.
'Lúljgtolt'p $4ttliU V ' ■ jiii^ii^iiil i sjfbkt * --
.MíuI~míhIU a hiUS Mayijni'hoiihu' leni/el.
hent m ul-l Huninál, hrnl a ftái'pálbtrceti, itmleH.íitt »ÍI UH ml -Jjüboi/iíi h tijtfíbfíi. ^
JllltUljÚnUU'i "iHlilí
• ütvlltuiq Uhu Ma jf» » 1 ' 1 — ZiUilijuMi'l hütdvt tiplink el nlali(i\.. . ■•!
- Afjl/fil httj kCtlt, MiUiú wiaélft*;,
* A ttKii/i/iy e támlái Mimltnhit Mft/1'Mt.i,
AUftifi ktttiltleiti k6*f, , ytanyí HWfif 'ömíIAIHI, . AVm tuixult. a* muni/foll, ■, . . .Sr yyit/djfl/ rllja ; r v ••
. SurunUk r léulál Solm tl Mé AflOy/'wé t . . A mMa MiMmt büutín .Inhitutauuk!
S ha riit /nii/W/et majd ■v- Altiunk iMínd mttW}r, S mulattuk éMe mtsdnic, t'doy mnhnlHnk hiti < , ■
l 'íAnttutr ArpAA.
Nagy-Kantna, vasárnap.
Minden kiállttá* reideiősége mik a siámha »db>X jft»»á*l»wáii> veszi fel költségvetésébe, mm* a kiéJlitáe eiflre várható jövedelmeit • t kiadások tételébe Mák a legMÜkségseehbskst iktatja ha, taAva «•!, bogy n sáhasUMg áa ellő ■ Mfel tétele a kiállitée sikerének. á uai'n
Zala ál. stám. (8, lap.)
1891; okólber hó 11-én.
dagok i hosiá még aawi meggyősódée fonja őket 1800 frt érdemében Wdott felebbezés elvet vsaérebi, bogy a kláHítáí tahulmáeyoiáee által tfiett.
ismssessikel tejlMstik ■ igy hasznot, — -erkölcsi' Sagy-Kattitm város képvieelőteetülatének
haeeuet «E nyernek, biztosítjuk őket, hagy a kiállításoknak meg lea< aá anyagi hasznuk a nem leaa detteit sehol; mert ne teledje eenkí,
laiáa, vagy fltotyösée oaak máaodrendtt kérdés; bogy mipilpa kiállítás rendezősége slösetee költ á erre kttlBul isen a tényiisésre, sehol asm talá' aégvetésébe felveaai a remélheti látogatók aaáma lünk kiadáai tételeket a kiállítások előlegeeenl után járó belépti 'dijat a e tételnél netn a sse-
ssegál lapított költségvetésiben A költaegalő iráayeat téves alapokon való öseseállitáaa tehát nem lehet oka ee éealeK hiányiátoknak.
Sokan aat állítják, bogya.roatu keaeléa oka a kláaylatoknak.
Mt résillnkről Ht aa Indokot eem iugadhatjuk el, nem pedig iiért mert aa; általunk ismert
ni építtetek ídeigleaes küaségi pótadó auatessége Hellatino kiiaaég képviselűteetUletéoek vagyoa-saeraéa, (iutortttld kdaaág képvieelfiteetiiietének ingatlan eloeeréléae, Saent Koamadombja közeég képviselőtestületének ingatlan cwr®, Kővágó-Eflrs kiiaség képviselő testületének kiiaeégi ingatlan saerséee, Kékkút községnek a köaaég tulajdonát
géuysnrsuakra, kiknek tehetségük n.inee, hane_----^ „..„, ■■■ .
a tehetősebbekre, a gazdagabbakra saámit; hogy képeiö regálé váltság kötvény eladása. feezte-a penahiánv a szegényeknél meg van, s hogv • regnye község képviselőtestületének köseégi in-eaek nem járulhatnak a kiállítások .jövedelmé-1 gatlan'saerséee, Nagy-Kan ina város képviselő hsa, nam kell btaoayiUnnnk, tudja, mindenki, [testületének városi iugatlanok saerséee, Haent-Vetksziék le tehát a tehetősebbek a közönyt, Balázs kozaég képviselőtestületének köseégi in-, -láWozzanak a látogassák meg a kiállításokat, ak-! gatlan eladása, a csáktornyai'külférai körjegyaö-
kiállitáank mindenikénél tapaastytok, bogy a kor el log enyészni a déftoit, s a mily arány.éghez tartozó községeit képvieelöteotfileteinek kezelésre kirendelt közegek nem faak eiakaya- ban nevelik ők a kiállítások anyagi helyaetét, ép j községi állatorvosi állás rendsaereeitése, 'V<wy-tott tértisk voltak, banenj*al£. XdkiismereMel | oly arányban fingnak fik saeUemi . h erkiMosi iKanizta város képviselőtestületének a bekebte-
basanot vonni a kiállítások látogatásából. nett adóssága converotáláaa tárgyában hozott Soha »fm mit kiállttá, ' " '" ~~
jártak el tieetükben e köslA. éniekfl vágyónké aeléanél, mintha csak aajét Vagyonuk kezelésért)! lett volna saó, ott pitiig hol szskavata>tt-ság lelkiismari>te»séggei párosai, rossz keséléet fellepni esm lehet
A róssz kezelés tSjtál nem lehet indoka a hí* áirvhnnknak.
VaesUk .tál még aat a kérdést is,. vajon nem a, rosszul nfegválaéato'tt idő — okossá o a tapass talt biáuy latok keletkezését y • - ..-■ ~
E kérdésre siffttfnritienr* rnjiT kell felöl* Bünk
es általánosan divó.sioká^, hogy 'tagokat megnyitó besaéddel UdvÓ/tlvéo,a-hiva-
Tudva ván. a kiállítások "(IIBUlAáll toitdeniH; e'Jtát évsaak pedig a leg belyeaebb, mert mig a kora tavaav a munka keadeta s ilyátakor. még as évi jövedelemből alig tqlytkrtnr VKtm, vágy jiiKbaa mondva aemmis igy a kiálHtáaok latogatáeánt rbniáíty nem lehet ; s 'él pedig zordon időjárásánál lógva épen alkalmatlan arm, iiogy mslsg IHMélyéínkel el
határozataik, A'ayy Kanlzm vároe kápvmalúlM-tiiletének utak Kndéaéee céljából aaiikeégee ki-jsajátitásra ; vonat kősó. határozata, ^tibályfalva község képviesIfitefiQletéaek a téveaen a köaeág-tnek uott regálé váTuágl káríaüuáítienak | p
goe tulaidonoeok réeaére laetidfi toagelée* tár-hé 1 Jn ás í<án ktf/azeretetben álló ffitépánank gyében hozott batárosata a'közgyűlés által jó-
fkamHli Benó elnöklete alatt küzgvlllést tartott, váhagyatott, -■."_______,,.. -j..1-..... ,
melynélr lsfolyásáról követkeaéklieii érieeitjük
Hegyei közgyűlés.
Megyénk törvényhatósági bizottság tarjai
olvasóinkat. £Jnökf a nagy számban egyhegyttlt bizottsági
nyár éa fisat hónanokban rsn- tálni -.f^-i- ■■ i i'tJ i ■'■ .1 l,l'lfk "'f'l"'"ii' heéap.ati állami inéi-
—j j j -- jrggg ■ i"^ • ~ ■ ■ ■ - ■ Iskolában (Hodapem Vili. ker. Népszinháx-utca
ss.t I. évi oklóliar 16-ik napján nyílik meg e de,egmbír. hó végeik tart. Tanulókat felvétetnek a 18. érőket betöltőit ftaálló lakatosok kovácsok s a kölönliözö gépgyárak több tnunkfisaj, a kik a i/lískaiÚHtülSIf eá/árntw/ a "'f'y|i
TSéiW tanfolyamit mór rlrA/nMk. A felvételhez erkölcsi bizonyítvány s a munkakönyv vagy
hagyva,, távolabb eeű vidékekre utaaannk a kiállitáa iáegtekintáaére, ha mindjárt tudjak ie, hogy es reánk náave," erköltisi ssellemi, eöt esetleg anyagi eredményt is ..ly.lilliot,mig ellenben a pyár meglioaaa.-a nap fánysugarait,. részben takarítva ia veti minden, főleg pedig az Asa hénepíaiban már s autnka, ha nem ie ssüuetel
lékesett.meg gr. StMtniyirfl, kínnak száz éves salt|eté*l,é*TorÜulója alkalmából s tiíbbek között igy szólott: .„llui/eiljt ttieg a-lútttll kiiii/t/illén, hogy uélitlliy utatokat HjeMlítlIitsutk a mvifttltkntimtis, oly mtgmlJkilthult,' uulj/nile JSnWtt Ifitltő arm, hot/V • Ijúútülutuliíkul n i»e"f Mtf IriMn kwil smsHe jil tda. hol ftz OKSSw/ot kiizfrttlltt — tíwí//
mk utefjyétth kdzlinii/ijt ép oly liit ptint jot/ffa oit/d-ly ont a bunriwmUi iMí/elétótU V éli likét <ll>. tiréf Htirhimyi htvún UttMMnek IXfÚ {vfortluMja a; fai ninilmbrr M 'libáit i'ölt, ' ez alkalomból /lllfUnktll a MIi'ih triinmwt* butr o férfiú i'flnt, ki á'nk Miiikailiiii pot'látlftt, 'de nayy tstllméntk é» JittgoU hoiüzintf Htflrelsaí Ai -trUtiiuk emléké
TANŰQY.
A kslybH hkt*II gisgépek ksse-
egéeeben,. de nagyban enged időt, más félé Is lirOkki élni fny, tniy magyár ét, » uurí az f eni-
efUrkinie'nttiib * már akkor a termés jövédelmei-vel ia tsndelkesUnk, tehát mi sem áll ntjáhan anask, bogy a Bég rift tását Is maglátogaaattk.
A ieiitebbíekb'U tebát eléggé kiviláglik, bogy a kiállítások rsndeaésérs a nyár éa oasi hóna pok s legalkalmasabbak lévén, a kiállítási idö megválasstáss nem lehet oka a hiánylatoknak.
Ka még is ésaleUUk a biánylatokat';. honnét van ea'i* . • , r ' • ■
MjignioúTIjuli!
Megmondjuk rövidéit. Kát oka van egyik a köetiny siéslk i a pénstelenaág.
Kitstinv a tehetftwihliek rtsséröfj pétiztslenség a kevésbé telietcsökuál.»
Némi vádat lógnak találvi a tehetősebbek, as agynavaaatt gaadagok a'lentebb kimondott aaa
roi
1(7,vi mindpikoron a huta iaa: Htil'tliliink Itiz ragyogó ]M<idja^* dicw twlékntk uuttUűL mi u fáVölahb lévő vitfáit Ciálli- \ajon dhatárrúémnkül, h/ii/y mai It0t;iy0}mhlk jiyy-ilUcünytéhi halhatatlan érdsuieiiiok tlitmtrénét ét abból ■folyó htllth irm/rlrtilnk -nyilimritámlt mtyBrí)' kitiük." A kösgylilés ti főispáni megnyitó beszédben loglalt indítványt általános helyeelée között, egyhangúlag elfogadta. A megüresedett negyedik aljegyzői állásra
mnnkahisonyiivány asl/kséges. Vidékiek levélben is jelentkezhetnek. A tandíj ft frt. A héiVatás október hó 8 án kezdődik.
— ásépllé Iparoaok téli taalslysma a budapesti, állsmi ipariskolában ebben az isko-' lai évben ís november 2-án nyitik meg. A tanfolyam négy leli félévre téried s évenként november 2-ió|. március végéig tart. Tanútókul lel-véteinek s 15 öleiévé) betöltött, írni,, olvasni éa számolni tudó kömivee- kőfaragó-és ácssegédek valamint a lü életével betöilöli, irni, olvasni ás számolni tudó kömiveo- kötaragó-és éeatanen-ook és gyakornokok, a. kik legalább egy évet töllőtiek már .gyakorlatban. A heiratáenal elő-' mulatandó irománvok: 1, az illetéken, kütigazga-tuéi hatótáy Állal kidltiMt erkölcsi bimnyittány, —
fW|jiili iiála KonláwiAi jin «ni közigezgatáái gya i
kornok, — a nagy-kanizsai kerületben hiányzó egyik központi választmányi tagságra pedig hnUtr István bis. tag lett megválaaatva.
Hmm Mihály blsottságí tag interpellálta as áliepant a lapokban megjelent azon hirre néave, hogy a dráva vásárhelyi s. leikéss a király eattístéaa napján a kántornak Megtiltotta a tom* [ plunliiii-
gtjng, iropy titn^s saahály |"ubiiwii g nggygy inröM kivétel nélkHI, és heísmet'jtth, hogv egyréese al t'mftln Károly alisiián gasilagiiknak el el látogat a kiá)litá*okre, ast hogy a hir IdliíliSso ufáti
nyitrdayok, — H,\ ftiutíliakiSttyn. rogy aa illetékei elüli foka ifiarkaliiMg által hitelesített munkitbi-sonyitedNy. A tandi] 8 Irt A beirataa okióbér ló-kesdödik> A vidékiek levélben ia ielentkee. hétnek. A bélfalán díj 2 Irt, a tandíj 5 frt,
r.lrtH«-l*.l falhlvA..
válaszában előadja, a járás kiváló bua-
azonban a eanmoru tapaaatalat tanusitjá, bogy | galifia főssolgahlrója se ügyben tliaetes vissgá , , .
ilagoknak lömsgse látogatásával egyntlen | latot tartott, melyből kilolyiílng a tényállás a1 látnngatni éa ismerőseik körében egy kiállításon sem tslálkosunk | s est navea i követkeaíl i.Tény, hogy a aegiidíelké** a kántor'ni éa hogy a »ZALA« előfizetésit mielőbb
a gaad
Aa uj .évnegyed beállott; a kiadóság tiBitelettel kéri lel a lisatelt olvasó közönséget, hogy mint eddig, ezentúl.is a lapot
terjeazte-
VHfc ml kűsötiynek.i babér iámét nem tágsiljuk el, hogy sunsk', sem vslantl nagy és fáredaletaa kutatás után, aaintiu meg tudjuk találni indokát.
A gasdsgok agysnis nagy anyagi tehetaégllk n'él lógva ott keresik s találják aeZfakosásuast, ahol uarják a Igy azoknak sokkal több ssóra koaást aytdtanai sőt ait Is megengedjük. — hogy Ak sokkal több álvesetet találnak péltlául á ktlíföldi világhitU iilrdöliiák lumboe tiktól árnyékolt pomnaoa sétaterein, vagy Olaasorsiág kéklő ege alatt viraló illaUis iiarinneták alatt, vagy a tenier váltósé morajának hallgatásában tttiht I kiállítások saamlálaiiálMil i dé Ita ateg' eagedjilk, hogy több aaórakosást, több álvesetet találnak le a mondott helyeken, ast már haté-roiottaa tagadiuk. hogy több hosaonnal volna reájuk aaoa helyek lábigatása, miot a kiállítások tslkeriaésa, amelyek Iránt teljesen köaöaMI> eea- magadnak, Ha neak egy llaed aaáaaléká Jutna a látogatási tlliakkél,« kiálllueok nétiiJ tárába eeuii ösaatgekMl, melyeket a gaadaguk Idegen helyshen álvsastekre slköiieaek blatosre yetlen egy kiállítás ssm eá é Int sst magsa!vlijik a gas-
ni«pi, HITRRPI, |,TI
veaetilh, hogy sgys ródeéii hléiiyíatial |
lakáaán kijelentette, hogy a teoiplnmhán magyar megujitam aiiveekedjék. nehogy a lap szét-éneket nem lehet.elflatlelMénen hisamet.véti,|küldése körül akadály legyen; mit annál
is inkább kerülni óhajtanánk, mert a énskulnl, vlssaament a kántorhoz- s a magyar I >ZALAv képep mellékletének szétküldése, négysshangn ének énnkléaélie beleegyezését aitta. a kiadóaágtiak móat már kétateraa mun-Kljelentetle továbbá s angédlelkéss, hogy esiel' kát ád.
midőn sít lelkéeaének elmonilittta Jt ss őt telvi-lágosltotta, hogy máskor is asnkiak magyarnl I
IsgksviMbbé sem volt saáiidéka a magyar állam-essms ellen láaitani, kőt a magyarság tigjre Iránt saló.Jé indulatának tényleg aeaal le- klhjwáet állott, Intgy ottléte óta tanulja a magyaa. nyelvet, A válasst tudomásul vette a kösgylilés l>égrád kllsségének asoti kérelme, hogy fahitl ápiteesék, a miiitsiterhes pártolóiig felterjesite-tett; a megyei költség elöirányiat IH98. évre eiagállsnitott s több lolyá Ugy, essk köelltt több kösság kárvénye ellntáitstett.
Nagy-Kenlsaát snenlsliter érdeklő tárgyak követSisök fordultak elő a köagyflléeen i
A Sayy KaHiitán lievehetetlenná vált vármegyei nótádé a megyei számvevőeég jelentéee alapján lelrátott,
Sayy Kanim város IHDIMk évi köllségvetéee ellagatltatoH s a költségvetésbea as lir tele késeli ksreskMlflml likola segélyeiésé-e felvett
Felkérjük azon tisztelt olvaióinkat ií, kik alűfiaetéaeikkel liátralék lan .^vannak, I hogy a hátralékoa dijakat mielőbb beküldeni aaiveskedejnek'
A >ZAIjA* előfizetési ára, dacára, aa. ingyenea aiépirodalmi melléklet kiadásának, mit sem váltoiik, • marad, mint volt eddigi ée pedig:
Kgéa/, évre • .*'. 5 frt. Fél évre .... 3 „ 50 kr. Ntvuetl évre . . 1 ,, „
A jttjy*I ít tanitd ttrak a lapot 8 H>nntért kapják, ha eiwC^tétire »/őre f\,:*tnrk\
A**ALA" kiadóaáfa
V
V

twi toshtítitií
HÍREK.
— A kMli iwi—pját vtraunk * mtei u uruég M<M ráes*. k*g|*l*Hol IN Mf. A plékéeie nmplombaa Mlutt mnlUMrtW vak, mrtyM ■ polgári *• kaioMi hetőeagofcM kivűl mfiw kfl*0e*ág veH jelen, bálét adva istennek, kégy » Bagyar nemzet apostoli királyát mart is, midőn aa elvakult merészség merényletet kuérirtt aag ellene, Ndt Kárnyai alá véve.
Tálau Mareaag ffir-f— thutfl gyem j misihagy o<i tmhat tibb a anilill uraek,a 7iim l«e'éa|i oktibasltiM aagi* ja* ánm te wjm mmtwm ; » a eeg>t yM
Unt cikk art. As *geaaeikkra rövid tel*l*t*a c*k 3U1 lithM á kőfalam m* imüil,
aaayi, hogy eif emfcaiel pnl*eáát« m bőmét-{ — >Wi>|ii MAMIM* Már mIMU, kum kw*k mm* Htt «kéíem «njt iHlnHiky Owi máMiM ll SMai»lMMÍir Írtakén helyt állani. - Hogy rOlam mii leg ej ágy kié kilét isi akarj* egykekézei. mm
közönség kritikája mondáéi, »«t nyugodtan • Wh: iwwlk a hírt, hot? a mimasnr aa ifattaetaaM ■amin bizom; de bogy Harr—» Sándor «r eM ánsaiiain abbeli rthaiérti Márai, hon a mM lejárása miként kvaljficilhatl, aa már, kálikén *lét ■•«• m*geau>*|>t«**r* IDiMe BiáaglM er> aíl ■ igy ennek biraltla saág a koeőatsgia —. ai—ite ImHám rsaéaa Aa jpattiaáeM
............ MÜ *. • kotr* birodalmi bír&,|r. kefl i*mm - Ktt- * SiL^SS
MiMktMi Ai izraelita imaházban Iá »5t Nmí-Khw^wm. tekeaMaa * M?n| határozatát* A **********
hH,,^ ifMBfrt^. melyen nemcsak á hí- H*iea*g Sándori; jobban mmt én, ki «*ek aiat ; kuanaev*! M fogja éleiet M agyammag raM v.__—'- |<rtM||,j pnipi —*■ IS«nfcí A Irtdüt iftünliám mn waru * iái nam. WMAfi kő*g«»da*átl ágasam.
I Htrcaeg Sándori; jobban mint én, ki ehak asjiat ki*er*M«*t M lógja óWnt Magyararaag Szene* A trédöt tanultam meg aaau a tgy neot. Monyt kéagsadaaáat ágMaiai. UMbmtusM, léaykadam aaM|i mt d — | — lansl s^fé kirak. ö>« ko*gy«tt*
— a király MvaaapJM i*m asép Isas-pélylye! fllte Mt a tomegi alraiUekola lutyé hé 4-én Aa aaaepdy a «tfuat skknklMvel kaaaifl-dM mely után OrUa Laiua^ pasaat^ í«m«rietie ■a UaMpily céljéj, ErrefStwn Jenő IT. ow tM«:/> Mfalia Petüfi HooMal-ál euiaa" pedig KdUmm Károly dr, tatotTaaáaa gytatirO káp^M matatta be a király mm* WF\ alak{ai, . Wik*. szavakkal iaté aa (fjoaégm ö F*M|b iránti V>r ImÜm hu«*jr* aacmatr* a> iid—dáara tttfí tn. auL taomTö ustai Íl
ITA* Igy MMtykaai »M atakjakM látni (p»rjak,: fog tariaai • ka Él aa a sala anr«M# imiMi « a ii>ala igazutág a knaOMSg «a>M alé Ing zt*>{ járáskör /.dz lif mgaa • *a aiaatnamal WM|H j rü ni, addU » togyeo altg aopji. feogy aMgíii! Í«*ík a MrA siwiiakai, — Ihfwté Margll taaüM jcikkemnek miaén l>etü;*t IjjnUitoto l*«abM*m!aai> a ■a*Mgk< wkalaMék • *Ű«iífW M*é II • kijaleotyíB moít is, Ims; Sa«a*» Altréd é* fi«r "k*la Matiéekj*** «ataa*«o*ia —> Msgkaa Mm ci*g Sándor ogyaMMiMM személy a hogy m a Uvéa T> lm IbuM* <' urala a Mgksléngiil ) >Mgkisaaatni.l ■ t«clfl* tgeze írtam a mit írtam, a KMtkaif tára* alat|á*Ma«a*ak a* ttaaéakM 4l íkzigy A «ob«m i*aU»a*iU". — á« tgy .Sajtöp**ív«nt watah tagia. - ítei" thtakM K.iaa'kaiy Irtok" drnü cikkem ssagiztaArál tartovaai mm !*ay»k UkiaMt|«* paigaraMk Mni laaayM , g«mn»k, da latfoxiara a llanraag Üaadsw által tUnmf> Artar mée^ii baak ktt*laÍM> kMl SffrTMgséfieiínek t*. A-tübbit onM~ mtr s auuiijtfmm. ' - - l[Ull _ ■ .■ , rW9í4vTOga:Ő blféra blwak, — aa aradaíéBi (aS£wm£T~ KralT- kf~»ai rrné a aaáo HgfiTK CmU •
inat Jídítítí hu*.
pély Kölcsey ílymotuMuiak sllaskiaasvsi fawtógSE
■Ar--— _ S___ . * ........ | aiétalsk h máf java*
-rr IU>«ksl«alt lllksa Mmí a iagtasio-! ^ u>l,u « ^urot, a MM«)«Mg • *iw-MW" kntitifltshffl jsUrthnftk, msgyiak N<- kéf-l^, IM üaéte böl * (wrw«te«* nem volt vMlOja Mg • h6nap.*ló!ftáo Mglaiaguj* ya-1 eliBul«*i«a. jítí megéret * mAQ a ag| «wnt
lawté tiwsádM
kart*H*J| mt&csa
Japo* caia agstassii oraa. kép-viselöehá tö-én tar* Ixwfuiot Zalk-JKgemegen. y»Ur Mikite lágradt kapvMla méi f M M as a Légrádua most ipiu iskoU iáíavatáai HaMpán jelen l**xr s *s alkalmat (eibasraaln szinten megtartja beazámoJ6)át, Dgy ^ ssMi x Léütádia: sokss IMIIIkal a megye érteimlségth bAl* a vaiantok közüi, A légridi iskoU Mg-' nyitásnál mint iadi«k,MBtek n*r*)«tl |ői«páni» ' .S'rtösríW/BenP ü a megyei lanteiQgysifi Huhnka Kálmán 'k }etan 'wznek. Ilertehmtj, Bc.a • h<tgy kanizsai un* kepviaclúak. kin«a üjlioli jslóliéae kétaégkivüti, tekíatette] azon aé)MiiM|n, *My nek.Ő Amúd a kerület tan, aMg addtg nem balé' rozdlt iddr, MiybM ha«raiiiii j«i latatu'oi *UMt ■M^TGgja tartui.
— A prlmiil aMk MOtlIM iránt uuiwi !»lm«ruh azon kumtxuaito. hogy a pnnli Ka-
Uaiaradtaa a amit ImU azáwbrtl, — lakájai. ..... iTaJww | fláhs aivaaúi a*a hMagwUak á*«a,
ptm "Tto**^ Méláé I — 4* a aaafkaaivl emu aa nig ka *Mk hé**> * ka lö-éo kezdődik «r áürst, a .Ktrmmpi- |ta)Ma» ,Mgdorgilt\ — M agy igva M*aa
hegyekben 12 «o, .cW/^f i*-M a* ./fiawé , MajMaks .Mgánelrf____________
A'twrttíi miáini* Id^b kazdtz a zmtB «z<d«»á(. Jji e aalta saépM ktagjMliii máM. a Igy
— A k*té»pá« Iklrvl. WM F«tw ur ](|m«*k vegyük a aalt bét uktautékM kadvM iiasiaaiéai ksétffat HaU IWéi kMMaowyt| HllflahM aMaaia*, gj t, j tiIMmi Ha
JapMtmi lUmnlum M*«k s w Isiin aaagjw
gabirája • ko 3-aa «*<«i* oliárkua HaWbM Fá> réden. — lUeíar ilmpr éa M|áMk, yá> ni«Mkbea ntiajatjpii- liflctíit k*dr*a J«inyát luk át m ké 15-ani vezRii oliárboz Hof/mm Mi-bély Htka* badejMaii collagiolt, a* »|iaiiaéfé*» ÍMerkeaztOje. A di«esin kiaítitóU utegiiiréic Mr aaétkaidték.
- Rvlatoi Kólyé U (7-éa • aagy kaai-zaai kereskedő dijak öakipsű kéré saját beteg'1
UHmsskaak vazáaaMrMa gyvcaMhalkaAHék,
BsmMAfii. * nagy ■argé—Nrgé nfHi get, — a robugé hígawkat, aaaimagé té#> aaskaasit. — karul* iéroaaM. — oanilafall viliiajvtuoUl, • rujiUló kerékpérotnkai
Mikor Manii a aak aato tét*á»jaMg'll sltazmltak, — |iksaian iMllitausé aa Kávéfaaa- b* Mily sMgUpatá.! — MKL hittem, kág| *mí-
icgéiyiő alanjáaak javán i k ■ | üRTva^ői ISanllaai aak sIMk karai aa sm-
egybekütöu haugvénenyt ad aaatyakbea Pollik! tatokat, — olt volt * Tsabaaar Bádag, - Aak«
—-ry--i—i—^"í—-r"i B, . Róza k. a. bluaMMcbciu Vtlmaaaé arbulgy | la*é, — fMkar, •* l)MU /Mg* «k *tl», (M a
M*ry Koloza panontolmi főapát Ina. A Imre M i'aUák Miksa urak Iwznek- M-ta MlH éoM ,ott «d)t Horrálk U*> Ma
KOziuny • mztzjiw a Vaaaery kineveztette rumti köm működni 1*141 ibafcéaek köszönettel «Kgév*l, — • kasza aa aadalllé »«y*r aé-
ku»oiyao napirenden »ao az illető ieisöbb k3-1 fogadtatnak. MÜaor. Manehner >Urém Aria rökben. Honapokkél ezelőtt a Vaszary bercegpn- ||,U1X Haijing operájától énskli Puliik K«ak mé* jekiiuegéríií atófó híreket Mk kaétv !». .InteraMM. C'avalleria ttustikana
talték, mivel akkor mé* komburtetök te "o^ak, up^boIZ^gorM. harmóniuuinn előadjak Hl-MlytZ4a»awagiiftniek ( «ilry waMla* tebmtegj jfensam ViloKMaé nrbSigy «a Potiék Míka* ar
aa apát vendége Paanoehaimaw; a mtnrader e látogatása bivntolt lap szerint. iMnlttgg- I nzory litisaSMégáial
~ As Urarlllélz ajétt Knyei. derűit ,U|»|UU UmíatM ke; Maiba csak a természet -fejlődése leié, * «■ halduklaatkua- közelednék.
Holdmark „llueU** Uayaí Hdimnad •ZaekmrMai* ■agyar dalok *e*kli IV»Uik Kőza k.ja •.tínmntl risitikos «Madéaék* énekli CJílóp fen ar lilszt Kmm 'U Kaaiaob előadja Mngerén Puilék Mik** ur kezdetf !• Órákor — Haaz«*ra**y. KM Káitaée a m. kir. Sietett'is minden izraelitaazi inuiházbi, ir^y^T-jtiira eted *"f*"tn ki i| f 'n¥ iöipöf' Antalnak. temeténéa h;iw W|Hll. bogv alia l*k*t*|it lagalla*!. Aa-TázMoskiM WiUtt, mely átfcaksiamai egyes Nyugodjék Mklkaa1 p-wni ri«ztelatnét dr. A'm««iji« fórabbi * aai»jtakiatély*a*bb csaliJoitnál bieataw* ktvélér A gyáatiial kMgiaiaak *tb*llé*al n-«Li ■Mgasokoii költői uMyiyal * Wval mtjodóttazapjawH kepsettségét. migedvr zeaekedvaló kdzia-1 jat0tt « tgknld«g*Un ik egy kainkiyu k**4*tt, magyar beszedet, az «ao*p jelentőségét ecsetelvej ségüak kérabeMek november ké lééa aytiy*. j _ da ^Mal TrjtáoTnan e*l*k*'
■agyar
tékát o|y aaivfcM.saélnaa. oly Mai — káe*,. bogy a hallgatóknak aa érealM katéaa alatt iéiekaMőkM is alig l«h«Utt keilaei; artitkek a »i—iin>lá>éMak. a ilbasMtfM u*kik a Kaeierie utóbb történteket
Mikor Oiaisily Antal *lkaléliatatl udlakra xitZMa^ — aáiéa éltek l*t,-a kéréleéts —é aaak éttel, — l*mt kaiappel kétga<Uik *égtg • niMak állal *liéUaaU gyáaad*lt
.Haowre tla hervadt tombj**. r- *ák. Ke volt m üui«n|| ednn -%'T'r T*
eeas l*kalllsl
mig Karttmteff, kántor gyönyört! baritonjával ragadta el a híveket. A templomi kórus az alka lommá) i* práecise énekeli, A délutánt as izraeliták séták n kiraedutaxikkal töitőliék el é* a koraö oly téloggtoU volt tsint talán eddig aok*. Boldog ui évet kívántak egymásnak az ismerősök : inely jé kivánalokboz mi is fiazíotén csatlakozva. boldog új evet kívánunk minden, izra'-
eaa hangversenyt tog városunkban tartani A j közönség érdekkel néz ezen Stangveroeny elé) mert nundazok, kik a fiatel u*nnűia M«é*et!
lila polganarseakeak -a olvasónknak ! " — Érdtkt* Hatnia Iáiba tó varoaenkhM | epeicbialis gyűléa határozata szériát e -Polgi Egylet kertje* mellett Málli'ott helyiség- | püspökséghez tíirtozó községeknek
| dele. Nm véttak léa a tiazteeMg fii», ke eM | daoadoaa.
Tedje aíedaikl. kugy ttaaaaly Aetat i|M tó Ihallották újból Mg ujböl kívánnak *s*e kivilé, volt, -aigyekezet aiB.iwt MkeutM,
.műélvezetben réctartlei, aaok pedig kik al( ( H MgeAéretketé volt. - bogy mm* kir-|?bbM nem ré*z**iltek arvendnek, hogy •nrei,,^ tényleg Mg la l*WjM j alkalmak ayiltk. Egywer — egy báresa— nfary érrel esrtéM
I — 1'JvMékrAI tadóaiteeek bMBüaket, hogy aeséb* jutott, bogy d a városuokban fátsző **-e Brukevier petnercM elnöklete alatt tartott I géey bandákét svf j^vedelmSk é* a*fas*tAk
a bácsi, után megadóztatja.
. ___ -«tr4 Hegy er aaaar — Wtlé viíjík, UkíveUe a
btn, a hol a világ |«l—ebb enilieiniuek részint Iházt javait tűzkár ellen a • Magyar tre*eia<' atr akkor ia •prtaaáa- > rigájiy priasáej vett mellszobra, részint életnagyságú utánzat van bt-1 biztosító társaságnál biztosították. Örömmé! Horváth Leeit, — ki e*t kiv«a, hogy valami mutatva viaaskból. A magyar király, királyné, fogadjuk e hírt; mint ajabb bisonyittékát ea-rnielateág •kikeaéaérél* l**ed szó, — Utétdl-Hudolf a Hlefáoía iróoőrokó* pér, Rudolf s hala- nak, bogy a biztositö közönség teljes bizalom talpig sálon rabéba éltéekfldr* jelent mig loa ágyon, Sándor cár haldokolva, a römai pápa, I mai viaeltctik nevezett társaság iránt -1 'iiaaálj előtt.
Vecsera béronő alb. alakok meglepők. A >HÓIe-|--Nla«|t aáttret e hő I. í é« 3 én folyt j dszeszly rövid beszelgefő utáá raAtéMa .hi-
hérke <s a törpék* csoportézata i* be van mu- j le, eiy nyomorúságos eredménnyel, minőre * tatra. Erdeke* »Amor felkölti Váouai- és aa legidősebb szőlősgazdák sem emlékeznek. Nem-1 ^Czeref {éjszakát* ábrázoló alakok. A jeíenléke- i csak kelletlen kevés, hánent a lehető legrosszabb nyebbialakok mozgató gépezettel bírnak, így ajis az idei must. A borok árai rendkivai lelszök-Mpe áldást ed, egy nő alak kényelmesen sávjajték, az ideV silány termé* miali. — 18—25 kr| a nargilél. A ki* Ámor nyilVeszsze mozog, Sén- igének literenként, dor cár haldokolva liheg alb. A kőiönaeg nem — A kai«la*-llr(él ncratrtkéa, Zn'e- j forint, — de eet hiasrae bogy k&zl&ak mindé í> háládatlan e Muzeum iránt meri iómpgesen Iá- megy* legmőbb megtartott kozgyftléMa elhatá-1 gyík ,krrtt' ennyit. Kfflönben a* ettél fBgg M lógatja azi. — -rozts,'hO|y a balaton füredi szeretetbáz segélyezi lünk, kogy kinek mennyi as ^aí uiMyht* '
: vataloa tárgyra* a kéraezt* Lacit. I
.Mennyit jjtvraftk* Ú agy érben te Leei?* Laci azonnal megérezte, hogy bia itt kirakra [törnek, a egyét simítva aa < olajbarnáa II cg ma-(tíktts arcán jámboran felelte.
,Egyedül magam, tekintetes ár CMk baa*
i.___ _ t___i = X . •
1
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 41. imám (5 lap.)
1891. október bó II-én.
Ussemdi nagyott nésstter t*«aéd laDáSraJkó 1 köldök ásat C aagyedkta k**mkm *ssar | ftaáne ttfcaaafcéask fcteVgttt a mondott nagy l-éa és iMa mm mmü la la»a aaiiara r l'Hltlthht ~ jól meg.. aa stoiseléai <i aj| M
f

______|HH| ■ HHM:" '. Irta: O
ft« ||illl laaUat __ ^ — Kt<—Hár. Élsirt tála sas-! ^ •. ._.
•De le Laci — ját —gérts, —tat kérdezem mé«t vaü aa ..országos hl igUssigi sgytsüaisek, hogy mennyit .keretnek* egy évben a bands'maly darak^aa kid a fcllinl mgftgy erceké-1"" . -
tagjai — kiknek ta vagy as első prímásak, Ibta, bogy agy ígasia aaaaatas magyar ajalva*'^ a*>Nr áMatta Maa Mai
• Ertem tekintetes ur! Hál mondom, hogy irt aépias kataadártMOt adott kl ia U&L ikij* Ll-
"átlag egy-egy fajra lakat haaa eaar forintot re •Ju'ettMég napiéra a magyar sap maé- ^ '
... ■■, ^ a nMuMal map# aaaakni As ím Atás*, a
—Iha—iafc, aa
aak ilaK
aaawtmt^^^^^^^^^^^^^^^ |r" jim alatt Mar'maga II gyiíajilrias Bt^fcs
.Ka Lsdl; bát én nem akarok ros* emWwtt k jboméfa ~ Cserép? jónewü Jasiéakatk m&va ^fM^w ^ ^FJJJU tenni; — aaárt nem is Vamm fel a* adótokat figyelemre meifo és magasaa kivank mmdea itf *I^^ " 1 *ég*akk saiaüW • „aajál tállomásod4 eztrint kasiasar forint neműek kósfil. A «sép tftaü kaleodánama*! ksa- j . I"1'* ,
•Jvrvast' stáfi Vnem, mfe fiutJÓ frt után egyen dódt* és aaiaa kóvatkasaak k*0aft rsjsokkal Ml*! RpP1* M ****** rérM
ként An hiszem meg Issitsk viliim elégtdve.* |szárazait jakadvi és komoly slbwskmsk, ..____ ________
• A ní itt illeti tekiataisa ur, ciak Inkább j is mkksk, Mámra aésvs aaai ksvtatbb jflatl , T »*faés<la wy aaN
tcaaék as után felvenni a mit +ktrtti*i*l — jNam ugy. mist holmi pooy vakaJaodánusMjkkan ' iTr1' *** ^ _ mart as igaz, hogy mindegyik kúcflláiyk /már alakúit cikkek, kaaem mjat artdsti én alavaa. íumbad órais^i a iám valami tís év óta .áar»s* hufasneHoKiiíot, — jeidksld innak * urvosaiak to<iahx Hagy caak :*M»áiia SptW«twa#k ymim majigyilailei is»* da aa is iga/., hogy kőxölünk kddig még egy oéhasf aarst tmltuaak: A** Adoil (^iryá ka-r««»isar éíWw mm m éiaatl sem JiUti* tán ksss krajeSrt asm. Nsgy a mi ^íj. tiiáray Aladár. Hskmi Vtktfis/Tatk MéJ**"* "^•fT*? ""PT".11 '?! ■arettiiéttsoaegüuk laklaMaa arT- A mit meg jiará tidoa. Hernal blvaa s a doatomk ko4H J ^W1**b
agy msmikáláe kosbea aanetásvárofttsk. — Fodor Jotaal Omtáry Lsám, ÍWiliöfer | ^y11^?^ *#mt*mfmim
" kfíorérre. Mt hrfl akMl liÉa'Tmii iIi f i fin 'nriil 1 X f| i I 1! kii Vilim nii fM^Maiékal, aam ajy» a*»üa» J » " W tinü riéaa n^is^m^ í™ PaSit^***
_ sayot aésatt a stondottakra Omaaaly Aa- Sáadar és s Islewíáríum »aarka»sfája Fsrafé . ,
tal. ~ d* belátta, bogy most as eiys^, ^kllMiai teké^iatt kéa aytl
a-lluftáik han leflhis I JnyitTdiasss ea. a mag< waikin egycftaa fetléadana-! a»»a«iaiaimks Hmm alva, tsliam i 11 ■arapiivt
aüg elég
Nem i» bolygatta Öbbet est a dolgát, — dejmot - » ku lidon «oai ilyen — aa ki. potom} ldft*ni' •HT
Lacinak kamésven mégimgyta. koty erríl a»tawB labat mtCBaaratni. tabat oieeoblmw mint . _ •
esetről eeakiaek egy «dt ssótat na merjen Ea^k^rmaly halmié nagyuSgu poay»s k*t«adsnamoi ta«ma m Mér Mrvaay*
^^U,,"- iq, nf . \éfiM - y. ..nM..,n ^m^..,., Í^M ■ ^* —*
kart kadvaisrtattket sdjs, uoto«k, a kik a Ml^fHS
Sfetiygtttw '-"" ' """ . .kaift kadvssméayskaiwsdfs' a^kask s Mk a M M
Nagyon awratte OmaMly Antal ssutáa Hiy ; eséiis sspiéfü férjaésiik s aép kAsóft Aki .M ??!_ .T1 . ••
vát Lacit, — a^fll caak tskstta magbalfsua ^4an> irfct kakM, aaaak kérsMacva ^*^ ^^ , a
aenéjét ' ; ^ ' ' ikftM ti pktdaayt. Aki A példány arái, l írt W Wg «Q<élairajafa4^ aa y1
Kast lsgatábk is, hogy haténak orvosláa»TÍ-!krt. Máid, aaaak ktrantu loéd U pé'dSayi. i yyakrsssnéUiistisma ^Kayw'w gstt Badapcatea járt - maakatasls aa .Oaar* I Aki A1' ni toai frtff 1* múl H^r-rn^^-^ ^™ mtnmnLJMMm tUüaíShg
EfttUUtlán Horvátb — • aa egáaa bwi« maaiva Ifltd ^ példányt en aa .£f*a«*r rima laa^mj^argi polgamil. ____
dát \6\ megtrakUlta sftrrel, — a mikor artr lolyóirat laft?. én folyamat Aki példkny m*a4sa karééaamg
Uai mindaa kmlaaaa ■étigil a^ikmana---;éra* » frt 6ö kn. baaM aasaa bérmirmsatraT7*^ * P ^
mintha éraaU volna, hogy most hallgatta Hor lkaid 1U2 psldaayt ss aa „£«*sa#r' dmu toly<v- .üf^AT1*1! ??
vátb Laci iátákát atoljárs; - (óla igen érsák*-- irat IbO'i. és lfl JnAa^mm^ Akt ltíö- 'NH^U^^^t fcéf^aaOakAéik a éaatlirélyall iiysr eibncaozütt ' ; dáay árai, lü trtot bakOldi sasai öérsMOtraIf ^^Tt^1. T* r?ÉI!1* 1 i?!4*
— — — — — — | küld 136 példányt ta a a ..Kaea<«er' oimü My*»|
aiőkra falait, lakatIsm a kérdést, asm tudaá |
Addig kívántak a egymásnak .Wrfa, ira. l«92 ,rWÍ«/é. ^ji-au.' " 'T^txL^
Hf mait Saombaloa, — míg végre ia .Ar- — Xégj kélla kékllkvtl arif^kaa * £ 'BiWt*0<Nl '•"■'•J1
rtsztfitpiék* iútott a Jai^ef a| ír. - Es > rf(#.)kn lük a ** L^P "Jí^
keresstéoy pUg nem mi*mMÍTr*mV6f$r (ffi W^^ilai kati lapra ^^ ™ ~
- leinek feleiébe Vaaáraap agy tódult a etödasfaek. Y .randáirü ksdraamaay maliit a f^1®^®ÍS^* V T^Tt1?? faJosi népaég. — mintha ingyen komédiát láfefisp ára caak Vfrt may buvást áttthatfok, bogy 1 "/ dolgot de ktkttsdtem ilatégyaasM a a|iél áatoti vataa otfc----:-f* „Ktyri r'«tMi aamcaak a iegjatáayo-1w,il,fl■ ■ .
Mikor már látták a boltos •legények*, bogy naaem tekintve, bocy mankaiámsinsk dt-| W**" ri^iéaatt salái
saját erejőkbó) nem btraak valók, - kölcaon wrtbap Jihu Jfór, Ikntitfym &>/*» /^aUj"j1bAj ^ ^
kértek két randórt; — eaek sántán előbb min.l U*U l,H*zt«< «ib. ailaadóaa eMordataak a ta* I ^ • ksrtWvnaa»<i4ai. kiszórták a népeéget aa nteára, - ssaUn pedig kialva, bogy TU*f U|«s mint a<arkssitfl s Vé-1 JZa?*****1 <**r! ö u Wff
JaméL .egyenként vÍMiaregetták. a i|y iáaA-4*a^ An|ai jaíat rómaskaiara • lapoiá ewwmhkí",l,>df» ^ ^ ^ 1111 f
róttak. i irodalmi éaiavonslai lóttétleotX ssrsaiimaak. egy- V €"tn?.v-rmBf
'aaarsmiad a legjobb éa la«lamimaaakb i* MtaéVí1^' Hé«Na katt meg. ds kagyaiakahea mm S togva a magyar kösóaáég taum HMMbo^lttaéla rn^aáni a ttj llsgaagyohh mértékhsa magérdamli Lagalókbl^^áltaágoa aarhaa totaa mrhaiyei ra-4MaÉ
Irodalom is muvésut.
I .pu.k . t—rrletrtt .tf^iimma M^^táyW ifo>as U WA titok ' dmi ^g*1k^^k —jjf^^
---- ' ének lalttatMt lartalmasta. ^aaaak kaaaa l oyagakMara s WgaagTObk aaaésa f*Mt ma
vak, lapaak kl*déjánAI. riaekel FAI«p regsnyének kéayyárai éitotékes
kam micgram^alkafk. lovakba itta <rdeke».af>riih llhwal^mrtf léias. ------_

gény még várskoxáa^nkaál it érdekesebb és meg- í krs Egesa tvra 6 trt, Mévra 3 írt; aagytd-becsfltbstetlaa értéküeír benne a nsgy aaámban ávre 1 trt 60 kr. Kiadóhivatal; Badspaai, Nagy elflfordaló oly réaatetek; melyek még mai napig a Korona «fca 20 ssam. ayilvánoaaág efé aem keriflt tórféaeti sda'okat vi* I lSgtlsnsk meg. mely ada'ok Kossuth Lajm a£ij khüntk naplójából véttétfén, ssskavstott, páratlanul ügyes fetdolgoxaet hyertek Sastbmáryiaoft^ ss ismert tótln író által. ü;y titkok lámtosk fel J előttünk, regtnyea elóadas Jeayébea, metyia csakis í oly beavatott egyéntől származhattak, kilátókat! s dicfefl napok ifUében és as események árjában | gyújtótt#, £a s- regény aem molO bwaft rflrssaHHiy-:
CS-AJK3STOBL
Szerettem in i§
— maradandó emléke Itsx ez qmraen magyar embernek, ki mindszt, a mit KoaSath I^ajoera vonatkozik, úgyis szent evangélium gyanánt fogadja. As egysa füzetek ára caák 20 kr. és mindeo könyvkereskedőnél, valamint iöayvűgynöknél kaphatók. Figyelmestttjflk olvasóinkat arra ia. bogy csak a jelen, Ssatbmáry Jeáő. által irt regényt vegyék és olvassák, mert a iKamuth Lmjo* kém" cimfy S«é-1 kely. Aladár óllal kisdo^ regény, a aagy sxámnaott i kéős állal yapstatt m^Ió alapján készült, ~ ilyen |
napló 9QÜ #yáu giiáffta. ^_
— Kél lap egyszerre látott napvilágol Zala-1 Egsrffzegen az októberi uj évnegyeddel, mindkettőt | Hurráik Gvula ügyvéd azsrkeazti: egyik >Xala-{ Egerszeg és vidéke« cimmel társadalmi-, másik ! i/uhany* rímmel elclsp. A mutatványszámokat t j
fctrrttum tn it, mii'éni a tSbbidk: Kinyílt tf/iflMM' |lp bémtífs: 8 imádtam ói, mndetti, mindent félédre Vágyam^ reményem, eltem $ wedm !
Oh ! nem rolt ez tiei csuá iéf tztid. Szép hiúd&f álom j2iiUi mié emwtmir ■ Stak rvftke álam ialt a Idmj szerelme j < tolódtam in w, miként a többiek /'
Megtűri tzietm; de mm tárt mmj szerelme, Imádom matt is, a szép gyerrteket ; .. Feledni U a tort tzichol kitépte: Xtm ivlorn U, miként a többiek. ÍT - ' Vajda Béla.
Egy kóaycatpp osllagmt a |6 nn ssasabat, : tstbébt ttlla a cédalát, tMriyva t szavak votak | {•Mosarf K. W holyiasta, a essféaytk os«tályi» 1 baa a kertté* mellet ss mskfl tar saaaui •djábsn ayagazík.*
A teasefőór {ól magöfitfe a halioiti Itvélkél, * mídóa It év maa Hoaart ««r(áaak Másstát raa« {dattr «l a hatóság, mi céltól nem tdoa, és aat | hisíem, bogy illóbb halyra akartak atbslyaaai a | tetemet a sirásó aagy poatosaágfal taiélia mag a I sm s felásva, talayiiatta s kaporsOl. látat akarta [hagy aéa Ül nsgy mft#éaz aoaS 10 év hé ka | rtilaa pihaaéi* atáa.
A világeaodáJta saoeaarrzJ ott ttkUdt s kopOT | sóban: de leja el volt válva a tornától a a fő ; a balkar alatt lakóét. A temetAór a koponyát ki» j valta, papírba göngyölte és laksaáa egy saak* j réaybe rajtva, jsgycókónyvébe pontossá btftgjaalt a kiáaatáa miadta réaaktét, a koporaél lasarti s visszahelyezte sírjába.
I A temetóór beteg lett • neossókara meghalt. Utóda ia volt, kiosk az apa egyáb hagyatéka kŐst Mozart kopónyápt » tulajdonába karOH. , Pár hónap mntva egy bécai halai résaMtafl, I kt gordonkán m jól jSIsaoM, ismatts sl édes ssy-|jit. Naponta" kijárt a fslejthetatleo sava lirjáhng, { A lemetóór aapoQta látta az iljut. llegismerkt-Idett majd .iMtfáti vtsioayt kótdlt vele; aa
jl

Nagy Kínosa, unánup
Zita ttTWB^fWfJ
l»ia aéba atba dbusta |Urt0il»)át « a UmattMr [h taaká'ákaa kUmi dalokat jAtaaMl A k
töör meg rötfWr* • így iij teantA, fcaagfer-! felelete aUoiiaat
Mafálkxtma. Lábaim íóSdbe gyaktrotek. Gon-f dolafaimoak. lelkimben felmérőit kérdéeetmaek
aaa^ il>« ■ iisi ly i ntrg | fttll Hw«wft»É»it. jwgy.wb Mándétagtá .M tegnngynhb iwwméai j tww MMf^é*
A Itmm t witu «IiuUb .Haydn
.-•i'f - :•-•■ • " "fpi - • i ^ IMI, október hé 11-éo.
~P XyéM*) '
I MMk MO «■ aata
W m T TriwM ■ ím »li«n itat ttumn ■taat llju Ittas MgMi: III)|a Héc» I't !«*»«>»«> h-u*m MuMban m E**ierbá*iak perk-
MMh^ta I* M « toJtmSf
"(áhragr MO MMMféi
» krtg
. . nn MQ i
^ >—f —IMIM llailMW HU "SS?
__________ _ _____________ ! TM * f-U lq»in«iiin»
egyik orvoaa vette U vMoaaaradi «ene»zereit aljában. Lehetetlen. tuaAtfá » magamban. Ka iává-' „jjjffi,fg^ , ffffiEBj y^* iogó<*gait • knlaiáaaí kfabaa agyik whliytw | d*. A aév o*l meg iiib~ Ki tudja mily Haydn [ tm/i •gr koponyát tálán, melleíe agy jegyárnál, meljr- j naríi Hl** »*. kpak bamrai Mi atog»<an«k
aés* aa
Ht Bftí «« ur*
> MM W| ltM M ht aénari
Viaaaalordukaafc Kár pere alatt elhagytam Ipatkot *» a kettigi wdiw iauiiaHB(i Ipfcjlft
aat tartalma ladatta hogy Moaart koponyája éa EóaMi* anadast, mii aa eiamudtam.
'ti tagtlamári rí>ka«ág-gytjtaa*ay tgaigaiójá 1 tongtw, ártana It. fiogy Noiart koponyája egy béeaí orvos! A iáról «akad< magyar: tiszttartó, barátaégo-falaidonábgn >aa. SieietE Marta, 3,000 aranyaraei édvdafllt, da reám uáimt* »»l<»adl#| rat-
drtg* inűékéri, i* aa orvoa nem adta a). Tu év muíva aa orvoa maghalt. 5a órikMia fagyosai, aa atét aaai viaalietatt aiy kegyelettel Mozart falakt íriai mit* atya la a 8,000 in< Byat Mréra aitaftd't a koponyát aa angol fyn-taartoytaak )
Igjr karfit Miuari kopoayiia Ai><gJ«f»4»f». Bl* baíiMa ma u a Héw áatlaiti kiitoaMHAbva ayafntk -
áa őf»(í aiflaiteMi hrtilaaaak lalAitaai, mert mint kÉaflbb da. HyiM aatMUntlaflnht otraaoa, t volt ay a taaár klpak birtekahaa wjt a kapa-Bf*f ang attni késdbbí adatai laaeAjéh ri-
r-aarrftltatRny U U nlfaiIrSra taSa
ia Srxik a laaaklrtly kopoayá^U.
Rég fiataatartaai Salzburgtól. lCaradagut Ka iyaronaá|ba halyaiaMk át fa raioojUm. hggj^J MMr Tiasoat ttltiaföaí haiioi nkatgii, aa ai-Wdi rfinöl, gyaiiaakkoroawak játaai aaiaiartt, a Tinái, f jttowltB lairói, mely mfot • puaata CfUtsJg, pajiáaal (nlja ba Muám rtoajai a mely aek tenger aaiat ad ayaraa a mílUH ta auiltrd
rsteKe arcúmon aa fafafOMatgriU aa aggód fa kérdé i ml baja Abaak, lalaa baiag r
— Na* uram. Kgy »gondolat Mai IA parkba? aitatfa agy aaMaaalafpt laliliitm • Haydn hmvaír MímitaJ. Aa a kalaageei, begy la bántok a aagy aasakÜMaak faldi maradfa | ayatt lakaffAM vagy «alaaai baaaaaayf agyaa alaaaaa Ott 6rAk almit,
I A ikmtanó «adkat ayaitoit. Mlitkak * ,fg»a aratn, a hant adra 8a tatMit u ■ nagy aaada»< tar, á füaghlrt Haydaiiak a atrya*, adia a M-tMawÉlal.
Hcg(in lábat kw k*|wer«fe mint t» dma fidiabgrgbaa nm, a bdwtaa MtMTl knaaibaa tall kAayftf, auat agy jataaai akar-fg», bagy hmm tndonc
Igaaa van a kopoaya Cdiabargbaa, da • kait taat ki taa a karáagi Mrkbaa.
tAiaaa iigaioUaAggaJ ngrottaa fal, magragad, tan a tiaatiartó kátét a k*Ha«, tájin "míg • ($íté!tt. mondja al aatiai amit ttra > aagy aaaa-•aaraA halt tatám taat boiMMrOt — Aa agaaaaa agyaaaitt. taialt a fóialkfi iiati
gggHb >g||ny ngggg gu| ll l aj uu m SPtiavgia W HUWiU B JL _ » g—.^—r
iílaaafúig., a M»««i. aat a régi bagyiatiSt1^ ^ MWgttrOl tu.la. to.ia.Wr hamittabi
■ . . . . . , . > al.w - ■MikAial >mJ| MjlMhM. ■ ■.«! <
■giy mint faiami lafadaimi komaáa to laktat la. a . . a iabaiaAl allerfllff vidékre; t KitTÁ'"v luM«ka?4 j jaMBt. bai a |m»in cáiail ••*/4' a gondialau taiagg, kogy a laía aadp láaybaak keblére itat'
aa trallanaáf ninét fiaolO lerméwíies virágot; a.fajadthai Danát melyből a kfilto énekli, hogy aBud«, Mobtc*, Naadoraái elfutó, tán hoonm. kSanya Vágy la nagy totyöl* SiOfal, biigy «m*H «a|»*a,r»a«yat. viáaoni láthatom haaám kaklo egét, atou Iftldet,
alfja oMirak aagykAfat rait Londonban; a mint | a karom kirátyaág
kvrv
melynek karmaaiarMI Uaydat avafta mag. Mtdte a nagykBvet herceg a< hagyta a Londoni, *aia alt a ál atalaó évaii • aagy iaat«a a Hl tabalta ki nagy iáikat éa a karaag a kariba íémafaeUe ai
HIRDETÉSEK.
«tan firk. Iim. Juliua IMa
irvrrM blrArtatajr. A aagy-kaaiaaai kttr. tArttayartt tkkft ouiá jita rtaár4< kOaktrv* i*i»lik, bagy Dcmnéa ^gk •járj. Potaak <>ábarM >ácralM)tatóuk Taly ^r •aa >agraka|t*M aaaamio (. kabdU ^MTwmu 18(1 fin tftkr, IW. #« a*roi<ai IjÜ^SM <M. kamatai 10 frt Mt kr. par.T M UL ki llgiika[-taa kargimi, X irt II kr jíjfltgi a m4g fakma< rélaadw koliaagal írWtlí ftgrakafém Igyakaa a tasiMfaMt ktr. irraaék imlla»tk«a iar*ia0 a habon n ag. imm r. m sn *ti • im» hru««
alatt Tgkmy tana taltidaatal kairau IM IMra kanaOlt mgaiian»ak »—> Hl ■aiamata* Itt anapl*m « g.
II árakar Hatót kflartg UOMI dr. KaaaMPar Aatel laJparaai lgx>td ?agy halyaiiaea kAaka*|a<ia«al aMgtartaado ayilftaoa ánartag glada'Bi Ing, Kikülii^ ár a faaiabb kilwti banár. Artarnat ktfáa^k tartwnak t kMaAr 10*,ü káaapaaabaa «agy üiadakkrpaa |Ng«rkM • ki-kul<l«iit kaaábaa líienni.
Kait M. Kaaimma, a klr. taaék mint ikkfl baiiv aág IMt. (ft Joaint M lT4k aamáa
UR. 8000(1 A V JMft.X-1 ktraad Ur. ta<att Mr&
1885. Brk. 1801. )uiin» 5,
Árverési lürdetménj
l^adoaba bire ment, hogr Haydn Ut a londoni
•luuoi imuMuin opaan aaato agp, auxi iiho«i,i —, -----——, ~ ? v ,
maif .ápolt » haaUáfal eltakar., t ttMatí"0** - —m aagul il«r tert
A aagy-kamaaai kir. tórfáafaaék taMtkti oaa* tálya raáadrttl koakirrl Ktattk, bagy a dalaalat takarákpMatar ftgnhattaiteak Ha

r
maty artCU gá^im, folt a melyről aaái aa enek: •Mii ár a bére, mit ár a völgy nekem, kaait kíván, baiiárt var a aairaat-r — Umnniak.
Cirtdan aioa atáaada, melynél áa aaoigállam a herceg Eartarbázi-birtokra'fKáUéaüttatoit.
Mily boldog voltam. Mennyi tótiáoelni emlék aBVviSdütt bartnk rartdfvaa lürUnaiaalait a nwy névhez, mennyi .édes a mennyi fájdatmaa emlék a aagy aévhaa kijtütt bír*ok tarQlatékaa.
Bebarangoltam a nagykiterjedé»a birtok minden augát, pej paripán nem tgyaur tajtékocnit mikor kiraadjiiliaiakrOl haiatérva, oda vawiaai a~SaaiinMtárat mindig figyaiO álláaban ngytum lagénytmoek éa nem tgyaaer dbltam karafaltan. kimer&üa abráadoriMimnakTXEaSwa magamat.
Bkép tavaszi nap voii:
Gyalogiéiára indaltam.
Nam akartam nrwiire menni, betértem a kar fMi puba.
gaiia mag a hercegeit r^endea itfaai magányában a kána mutatna aMg aakik lIajtln íirhíimál. itt
A iQmhosodní ke'do fák léiáraytkot Tetettek á nap sugarai elten, s park rirágainak ftaM bim» b6| incselkedrek ai aranyaogarakkal, az orgonáin virágai kellemes illatot terieaaietttk a légkörben éa én ttie ativiam magamit ez illető* áramlattal, Kezemben a ,Ga!Mele kopoayaiaa" könyv volt, Ohaatam is, nem i*. Ahhoa a azakaaahoa értem melyben a nagynevű orvoa a kiiíinö író a kopo* nyarendaiarrdl beszél a elmondja, hogy mily jeQeirtfi a nagy embereknek koponya alkotáag a á többi példa kőai, lelbozta Haydn kopoayá-ját, mely jelenleg Edinburghiul fan poayája melleit.
Megállói tam, Haydn koponyája Ediaburgbaa ? I gondolám ta . . ..-vájjon bot van a nagy aenéax bolttesie'! j -f
Betettem a könyvet, vagyia Inkább becaaptam a gondolataimban elmerülve tovább haladtam. Lelkem eiatt íeltünt a múlt viaaxaamlékazleai j Salzburgba^' eszembe jutott, hogy Moaartrtl mit ] ká.llottém ott a égtem a kíváncsiságtól megtudni ■ilv tkok r*)ti e másik nagy múvéas botllaatél kot lekaaik Haydn holtieteme.
Alig teltem ezer lépéat gondolataimban alma-rülve, egy alrík cserje kórba értem.
A kör közapéa kamrai márványból kéaab'.t piiamia alakú emlékoatlopon akadt meg tekintetem.
*-tiailliiin khst megállóit, aatan létakaatat réva I (olyiaiá: a bérces eleinte vonakodott; meri ak-kor még nem jeMita síremlék a néma hantot; j da kraökk engedett iinganln Kötelemnek a artg I mulatta a airt. taiammrt. hogy a bántók IMA örokra megmaradó emiékoatlopot Iqg talátliiaa*. I A vendégek karom napig maradtak a hercegit kaaiéiyhaa- ; .
A herceg három bél maira beváltotta szavát!1 lalaaaliatia aat a iiiiamia rtaka melyet <>o latot.
— Nos kedvei tiszttartó «r, még mindig nem láttam megiejtve a rvtytétyt bogyaa került a koponya tdiabargba ?
.— igaz, aat aaidaam aUaladém I Egyuatflan. Mikor a berreg leláaaila g Mff, Imgy » ttpuraéá j lan m "jitvw^"azt egy még diaaaaabkai eaergije lat At a' ' baat alá temetve, (ötéba áliiiaa az emlékaszlopot | a 12 Inra a kopowó felnyitásánál rtmOlei lofoti al mindén- >talajdoaául kd, — — — Haydn koponyája hiányzott- a koporsóból, bér a bob taat aártattaafii taat fakadt abbaa. - -
— Mit mond öa ? 8 mrt tórj'ént ? Caak inam airrabláa távnlilotta ai a koponyát a hoíitesttfll, csak nem szcntaégtörée vitte al a aagy mlvéaa koponyáját ?1
— Nem uramt A tudomány fii te al a koponyái. Aztán a kezemben lévff könyv címére ma-
a Mozart ko- i tal*a" 'olytáta: A berreg látogatói a Uatl-féla koponyatan. kővetői voltak. Megtadvá, bot van a aagy Haydb sírja; éjaak idején lel Asiák a sírt, elválasztották a koponyái a törzsid s elvii.-1 Henei Aaaa lék Edinbargba, hol must a mtt- és riikaságtan gyűjteményében szemlélhető, míg a kopoaya nél- j kraa. kfili test iit alusaia örök álmát■» hercegi parkban
Szerkesztői tuenetek.
4, H»|j5tUk alkatmíbg kanital fogjak Enrikst MbMsathafc. a aárikaak ia aajé
I7» ái Ttnha.
WT.I Mát (Mák.
tat b. Mm. TmlaMt kMak, jtaai foj ,Ois«U>* stáa tupik ialíikrdol
uir.t a««f«a. KUMiuk mjm kxtqu
I kíiöa érkeirti
Felelöt tzerkutli: Ca. Patai>1 Akta
Béaiaiw Joaaatag H táraai fgrbettaM artovadAk dwwksli lakaaab aÜo« 01 Irt Mi kr lOka. 1S9I. év aM|ua MA jtrO 8', kaaaatat ta aaaak <f, kéa. kamatai, 17 tH Híi kr p*. T In 50 kr ftgrehaitaa kentaii, A In M kr. jateelagt a még latmaiulaaiiő koitaéftk iráau »tgnba|«aa> ügyabta a lawiuataiair ktr umfi<ai IWÍII kaa tartoaó a difakátí IU- ««. tjkvbaa <4« ftM braa. a. Ham Anna tárj. Mteaéwa Já'aofat, Hcnei Litván órag Deli Fertno 6tf n«j» farka* Apolonia tniajdonanl felratt a 10 trüra bewölt egéaa iagaikuiaa IMI. étlOia. iM a»paaMa amlékóaaiopM j iiapíín — továbbá a dióakaiI ítM aa, tikaaa 4* -IIQ6I braa. p. Mik ma Mihály ét Aaaa tataiAnaámt halvái; i 1 írtra ba sulii taptlaa. — mágia a étta-ikáii HA. ikban + V97 knm, a. Urna MM té>). MAaabroa Jóaaateé, Haasi Uvaa ta Mtttar l^aaalt í >uk|dooaoi Mf«t a l?6 ftlra LnaatUt jg^w •ag||-tfBt aj t?, UU. |. d) p a. uifáttbá u a. tjkb. -f- 774 brat. a. «. a. imajdoagal Wvttt . a. a. tjkb. m hm. k a. a. felveit a 61 írtra — a daóakéil MA. ikk -f-197> fira*, a. Henel Anna lárjt Mtaatroa I Jotaaloé Haaci l«ivla éa NéaMik Farefle talaj-dooaul tatvaii a 160 l/lra a dióskéit 999: aa. íjkbM 4- ti? kraa. a. Heocí Aaaa tén. MéaaA-jros Jóuatoa Henci latraa Piuirovfea íalrán éa j neje Caarkaaa Aaaa UtiajdaaAol talrsft a 10 írtra ' ugyanazon íjkbaa -f- 8t»7 braa. alatt tt. a. tulaj* í donáol ielratt 6 írtra — a. a. íjkbaa 4- 10(4 | brat. a. a. a. tulajdonául {elvett a 42 írtra b*> eaOil egéaa iagallanok 1881. Kk la. 1U, f. a) pontja alapján — végre aa oagjakabiai 17. tjkbea -4* ®D hm. a falvait váliaágkótein Ingatlannak férj. Méaaéroa JóttélMt Uutf a Tt» írtra bacaUt ^'réaaa a aa a. a. Ijkkata -j- 25 alatt Haaci Aaaa Mrj. Méaaéroa iótaafaé éa Haaci István tulajdoniul (elvett a 39 írtra bacsóit véliaégkótalea egén lagaUaa aa 11181, év 10 tr. ÍM. jj, a) pontja alapján és padig a dióa-káii ingailaaok IMI év aaramkar hé » lk upjla Ae. !• érakar DiéakAI kötaégbázánái, as aagjakaMai ingatlanok padig agyaaaaaap é. a, I árakar Uagiakabla községházénál Hertalaady Béla tel-perest Agyvéd vagy balyattsaa kóabeiótitvai mag 'tartandó nyilvános árverésen eladatni lógnak,
■ Uf fisai

AZ ANKER
élet- én Járadék hl/;t<miiA-lámná*
Vfiir-iépfi *4&9rf h*>iafXMtrn, Ptűk-ff'r 4. u, (Anktr mlwr.i
* i timM|. aiadas, aa ember < UrthtatnaitftMra ae-natkozu ü*l*tokkel fo*l»lko»lk, a m r l) tuUléar* ét kiházuHÍtisi biziuti tagak, b) halálesett ltist<mU*>k é$ aa *ltlMiUislU*ufcrs 1i1|fr>lWt fipfföS •lUaUatoailaiia . t) jrtraílékbi*toirili*ok.
.NVramiayriíiai A*«teii a- UhimSk nr HtO. +rb«r a) ImsMútola* alj kertklü ühi»KmiUMwk iw«r n ro ty lafoljta alatt ítiftf JW t«ai b) lialáhwati (iitokitiaok után aa é?i di} ti' ,-át, r) ii 1990. ív-kfi laasáaitott taléüii caapartkistoMlaask a Ujj—ilftt Wt«tckaak I ,<ii <*adméay«sték a kamatok _ b* taatairal.
!b-*jv«nytokfl w bixtotitéki alap IS9Ü. ii»fb»r h.» M-m frt A* aiol.w a*latj«laiitéa ne
rint a Mat<*itá»i állomány 189U. .leitnnlxr hó 31-«s rtilt frt ItttlK ISIST ftb «» '>T:i%1.W járatlak.
KIAirlmU : fcdáiiwnkéfi im Jwcfwmr fl-r|~ftrreire7;grP>c
IiMíbIUII éloíliíaloíl tá«ak irt
1871-1880...........írt 4*
IImmmb . . frt 66^:10.038J»i
IJtmá üytfitokék fir tinM* rx JtffffttiS^kiUfít kewtéltirk. (948 1-6)
KőUgynftkség : JV'ayv Kantiéin J'KKZLMA YEK é* DEUTSCHNÉL.
MAGYAR KIRÁLYI
ORSZ. KÖZPONTI W MINTAPINCE
klyiró tagon eiAruHlUtal képvlnelet Budapest, mérleg utca 4- ajánlja, kltünö ralnÖHÍKÓ palae^boralt ^
Aorolc ftor&ókfbaűa. is exállltatnalc. Árjegyzék i*gy*n és bérmnhxJ »4H 8—í % Flókárudi: E r 11 é b c t-K ó r u t görik uAm alatt Korányi F. tanár iftOAzában*
A KÍHV18KLKT: . . y .
BUDAPEST MERLEQ-ÜTCZA 4-DIK SZÁM- -tl
^iif^KtltlMlfVWÉftMp.
2Ma tt. a®n. T^KH"
toég pedig tekintve* hogy t dióskáli 899. »*. fft i Wi-f 777 9671 1011 In Mfcft fWpfIWolra s élelem, lakás, rubáiat », migáert szükségeseiket }i taló ellátás bet egségbe t^faAui abalttWÉB tia* tfességfs eltakarítás biztosítására Henci Józnef! s gióskáli lakos jav Ara szolgalmi jog, ezl megelő- j h zOleg pedig jelzálog kö»i>elések vannak békébe-jji Jezve, ea.iél lógva őzen most érintett ingatlanok; n a nzoigaiim jog fen tartásával bocsáttatnak ugyanit árverés Ül, de oeek ttff, ba esen ingatlanoknak1 d árverésen beígért fyftfvételár* a jela^ogos köve- [ ícléwok JedÍBÍwfre axOkaégéínek mutatkozó a ezen a ^j^uaíölrtban megállapított ttazeget megOit — p "^""ifeert elleneseiben ezen ingat linojtíjLJJL-Arver^a. g batttyreteinnrWíi i eien ingatlanok a fzotfalmi ^ jogra való tekintet nélkül ugyanazon halárbapon 1 a újból árverés alá boczájtatnak. ^f+Jt,*,*
Kikiáltási ár a fentebb kitett bemr. n
Árverezni kivánök tartoznak a bec<4r 10* 4-át készpénzben vagy OvadékképtM papírban a kiköí- k kezéhez letenni.
Kell N-tUpizsán, a kir. ívsaék mint telekkönyvi hatóságnál 1S91 évi junius hó 11 lupian. ^
ÓH. HÖíiONAY 'JoO 1 -1___ kirendelt kir. tvuséki bi.rO. j
K aa la eger—egi m. k. péniftgylgazgátóelgtőí.'
38,384 szám. IV,—1«91:
A nagyméltóságú ro. kir. pénzügyi ininisíeriuni-nak folyó évi augusatus b(V !7-én szám
alatt kelt magas leiratg tolytán a dóbanygyártiaá-nyok anyagok éa szereknek, !^, janöár ugyanazon évi december iiö vépig rériedő időre a aagy-kaaiw vaspálya udvarából a kir. dohányárudé raktár helylségébeíbe, é* isméi viaía a ——nigy kaniasm vaspálya udvarba IwiiÜO szá/ltlása tekintetében, nyilvános árlejtéa aiánlati tár^yn-lás megtartása határozatában, miután sa e tárgyban megtartóil elaö £ersenytárgye(á* megfelelő ' eredményre nem vezetett arra ujabbi határidőül
f .évi október liA 21-lk uapjáuak d e. 10 órája kUiimlk
Szátlitisi díjul a vaspályáról a dobányáruda ráktár helyiségeibe száilitapdó szállítmányokra nézve, minden (1U0). egyszáx kilograin uiáu (C> hal krajcárrarral állapittatik meg.
A dohányáru raktár helyiségeibe a vatpálya udvarába történO fuvarozásoknál, a szállítási díj
-----(100) eyyaaáz klgraui süljq-syffftrmányiól, b^y'án>
c»ak-a fenfirt összeggel van megállapítva.
Az árlejtés lent irt napon és idAeu a nagy-ka- » nlzsai m. kir. adóhivatalnál fog megtartatni.
Ajánlattevők erkölcsiségüket igkzolO hatósági I b^zonyiat bemutatján kivni kfttei.esft|t (lÜtl) ^yy
^•gy innrt>álfimely killlyj péAurnál #rté«t Jelételéi nyuj^áíral igazolók
-A fcgelMföe^b ajánlat«ávö báoaH>unze üizio-aitékul vieaaatartalik éa vala a asanÓdés, felsőbb helyről jtieazközlendő jóváhagyás lentartáaa mai-lett megköt isiik, mely szerződés a vátíaikozóra nézve azon kőtelező erővel bír, míg -a magas, kincstárra né*ve a MMeteaattség csakis a szerződés jóváhagyása után áifne.
Jelen válalaihoz 50 kroe bélyeggel ellátott zárt ajánlatok is elfogadtatnak, melyek 100 frt bánat* peazaal ellátva, folyó éri aktéber hó VI-lek rig geli 0 óráig a nagy-kifll>láf magy. KIT. adö6Fvfai főnökénél benyújtandók, exan ajánlatok felbontása, a szóbeli árlejtés befejezte után tog eszközöltetni.
Később beérkezelt ajánlatok tigyelaeUw veutoi nem fognak.
A szerxődési feltételek a nagy-kaoiMf magy. kir. adóhivatalnál megtekinthetők, Zita £ger*zegen, 1891. október hó 5-én.
üBÜNVA
•tf52 t—1 m. kir, pényug>igazgató.
Ir mf^SSSSiim I
t>Ma^ar ííők Lapja.64
-^MAGYAR HA/1 ASSZONY)
.9W/rtrw4a/«H, tdrmémlmi é§ kdgfötféfi MiÜey j
HwkHitt giaaiiitii'lj Sfj KiigtMü *v* i a . T9k* «Mrr dae etr«M. j
Mklettel • a H^m^mMkkUd •gy+tl Vj/t*s fart 4frt, fSnrt J frt, m*ffáh** I frt i* kr j
A „Magyar M Laníal" SJTt^r: |
ltgeldkeloTb úrük «« irónok líugatják maaUíkkal • ki"y li'^li»jÍBJÉ aaasssl *is4— m hilia mmmétik j hM«sá imilmlí, iiUttiWtt « « gaedaeBawyeárs | sésv9 oM^tw"ulhíűf-UiMi éH4áe»k. wM #1*1 WstMS-tákwt iijrajiiuutk aa «áUgi *tfc|yia»l $ «a«^ |
krsatájéMk aa Mi a*r«,
A eiítr r ísíí.SX^
esaá n Utojabb 4í*»iit#iwit^ taM' tf
latikst Ja kAe«t. M^rskk4«gyle|» «ms ét'-ta^RlMtil^^
JjMíielletleie"
jjupjábi^'it^fea-
MallBA^rk0t « Éj Ól yáMlW Ul# M ttlrwé,
.i ttiuar Ii iájyr^SIínSi
■■Aiilitf MV'kmwm* • h*99* AWaMt ^ Uin . tsiiM rséirrll i w>gy»
Myt<űr<ti>ifit2iímok*t! iiyyrs ét brrmmtr* I fUt.
Asakaak, kik Sl érv* avagy agNts érrt fj—<tí iSiiSnl ■ tü kr iKMiMsaUttátf 4i]at hSUwfc mj „ffhím* -VfU* kixél^kaa siarlika* Mmtéi '
■ 'y* f*: föle > ¥ a I e 41 «s«fyaMr (fyyVf Mr«*Wiíl( a ii+fákirmiti-
—méhwm'mfortéit w»|rtw4wUrii. > ,
BaiitiwfcH a N Una*ly aapjátA aMbga4
A Jap É Lapja" twataia,
pHflmp*$tt Ei:#9*1-l»rui ít4.
Telje* aaáma ^ISásytkhsl még MiaSlf iMtgSl m kla4éUvaL 937 .1-)
.1 •
k ' k *
N -; M 1
< 5 r ^
c * s
0 E az •
j 9 s **
4 F * X j >-»
V SS X * ^
w^M -y n 1- ^
OtTTrt w —
(0 3 5-s '-7 ft a
_ . w - j i I >35 íü
< < w ÍJ g 11 &
H aa r ós j1^
O © t ^ 1 Jr
Wj s 1 ^
M -i £
Q ] i d
S 3 I "S
E á í cg
Qg 2 —®
is .1 tXn
BÉ w
ja jf
jftPTJT TpYjEIp Vasöntöde és gépgyár Részvény-\vilLlLlv"ltlC Társaság Budapesten.
_ ___________.tivir és irmlák ;---Váiuei iiwda és nktár:
VL kttls'tt Táeai-at 1IN 99. sz. VI. Peáasaaieskjmtosá 14. szám.
Ajáuja kitünp és ssilárd sserketetii, 41! 'J4—24
géz- és l&rjgányeftéplO-kéMilfleteH és stámosebó dijukkal kitUntfctett szab.
/ MHLKk.lHr S éa \\ vtMH ekéit, én »i«b.
^StBj^ir ;jÁ naélj llO-ek^lt, vmhti Schlick h Vid<üs-ffle egjvaap ekéit I
talaj mi velő ch/,közeit, boronált ^m rOgtíJrÖ hengereit i
valamint SCHLlGK-féle asaH
£ ,HIalacLái«" Borbavetőgrépelt,
K»nl«tlwi *«ssak Mibbá. istNmatlnglé roatAk (SAKKR \ és YIDATN réádsser). lakarsiSsjkéMtM |^|wk, faágért
mriMlék éa áarálék, uaksS JOka, frlr „Haagárla" a
ésrAté |4pék •r<kajláars, Őrldmalasok éa •la|«alta. v^^sSd^Ji^U^
borcsSciéMk. Kredett ssierlkat kévtkftM éa murok- | t
raké armU ffépak éa fAkaiasálö-gépek, aaáUllkaU mesei iffMl^^Tm^^fflllwfr^
Előnyős fizetési fellélclcl kijiiláipalib írat
Arjyjyiék kivámtrn hiyi/en én hérnwntoe~
Nigy-KaniEsa. v«*rngp
Zaln H fflrim (8 lap)
—1891: oHUAer K6 ll-ép.
& áfsi ^ lótakaró.
Elismert legjobb haz*i gyártmány. Egyedüli gyári raktár Zalamegye részére.
922 6-5
N-KANIZSA
Korona niálUda átellenében.
LegaUbb
^ ^jaegvewionoi oreaeu gymira
V (gr Nagy-Ksnizsán. Sugár-ut u „Egylet-kert" mellett .,Hugárta'* száHoda átellenében. -»■[ I
«WERIN a^t Muzeumafl
V/ i 1
jK ■
yll
iiuliLmüúUl-
Életnagyságú és mozgó rlaasalmkak, melyek hasonlatosságuk, ctodájjtrtinéltf* jel* _____________meifik és csodálatos meubaiiikáJnkTTftű méltó feltunésTlelteiiek.
AZ 4L4KOK Ht»OBl:
iAgujabb IMI áj nagyszerű látvánjondg. — RUDOLF trónArtko* a ravatalon. — Veceerti bárónő, a kétszer dij koszorúzott bécsi szépcég. — XI11. Leó pápa 6 nenteége, teljes egyházi díszben, áldóan. — Hóftkérkt a kit ttrprrel h a hercéggd, — ILJMmior. orosz rdr h halóim áyyfm — Almte az tyyplomi cstMeAny. Koch Bábért, a torét taiwir Berlinből. — — Fatima, Atr» jWsfi tzepeég. ^mor /« JVnwi rnythologiai remekmű. — 5 a/ró Amordim^
a Sebwantbeii muzeu uiB6rtT(tnőnÜYíben. B
Egén siwwala a ei'ipfrjwkaak a ritty alsdsn ie*Saili4l 5 »aámos egyéhh hirnevea saemélyiségeknek. — Kiilön saakasaben : MFXUZINA a habok tündére, fala hal, falé nőt ébráaol Eaea saahadalmasott remek moxgó alak eddig még Magraronoágoa nem volt látható. — tzeken kiril egy périsi n*r*t& terem, melyben minden látogató nevetni kéaytalaa. Kiállításom minden eaafád áltat mind an mt jrutköxés* nélkül megtintbetó |C BILÉPTI DLI: f4mőtukn& 20 kr.% V9tnmMe t* fcftf*mfW> *r» me*Urt& Í'Jft< 10 kr. Napaaklai ajllva rtfgel I ératél Mle lO-lg réayes UvllAclUa molltl%. Miatta eaan nagy muzenm Európa legnagyobb vároaaiban a legnagyobb k&atetssisben r^aeanlt, aaimos látó- • -gatáat kér mély tisztelettel WEK1I K. mssanmtnlajdonos. ^
xxxxxxxxxxxxv
Kávé! Kávé! Kávé!
a legjobb nmgaégeJk yegyttéke kttfakéat kémeaivt használati ntisitámal
—*X&t 36 krT "W*
1, t, 3, 4 éa 5 kilós postacsomagokbatt utánvéttel.
Kávé *zétktll4éM irűdtt r
mmi i i,
1 MINTÁK INGYEN!
I , v . ------------- *** 4
Könnyű keresetíorrtet
W
ajánlunk alkalmaiul egyének réaaér*. Ajánlatok: „A.. 1470044 kúWeudük Daaaakarg J. hirdetéai iiedlji^ha, Bfea. L Kampfgasac W Hr. 7.
Képes Családi Lapok
kynitlm * isfrettejegtu íip brti lip.
Szerkeszti Dr. Talaal Lajaa. Tomonkatár» Dr. YSradl Aatal. faketös narkaasUi éa kiadótalsjdónoa Dr. ■■rtúijl Armla.
Előfizetni ára: aHölgyek Lapja címiüláfSÖrtW i a Regénymelléklettel egltt:
l|éH évre a frt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 50 kr
A „Képea Családi Lapok" cnimft ketilap aj sagyedba lép. A magyar asép-irodalomnak a hatalma* tényezőjét a magyar müveit i-aalidoknak a szellemi kincset még a következő irók- éa iróníik támogatják: Jókai Mór Lanka Gnaztáv. Rndnyásazky Gyato, Dalmidy GyflzTK Mikezátb Kálmán, Kamóeey Tks^i Tcuiéidsk (f—Vmaky lMAál, Prím timel, dr. Sziklay Jáaoa, Incsédy László, Palágy'l Lajos, Erödv Dániel, Déngl János, 'Tölgyesi Mikály, Vérteasy Gynla, Méry Károly, dr. Mzváiyi Ernő, Petri Mér, dr. Bodi'tzky Je&uf Csorba Paíotay Akoa, atb.; Bewtzky-Bajza Lenke, Btitbner Linz, Kzgyvárzdy Mira, Knliffay Baniuky Irmz, Hzrmzth Lujza, Hevessiné, 8ikof Margit, V. Gzál laroliaa. Karlovasky Ida, Heriezzy-Ksrossz Irma, Erzsike, stb. ztb.

sti HUl^.
|Mindenki a ki nlkalmas4at kere* va«y alkalmaiáat adbat a aBUDAP^ELEIELAPc
a ■
A „Képes faaládl Lapok" za összes Pzépirodzlmi képes hetilapok között a legéiézkébb. lejpráksaattnaabb. Tartsltss az irodalmi minden válfaját felöleli; ké^ pai a jelen eaemínysit s a legkiraaebb festők müveit matatják be.
,Hölgyek Lapja" czimö havonkint kétszer megjaleDÖ dívatmellékleta a lsgnjabb divatképeket hozza i e mellett a asgyzr háziasszonynak valóságos szellemi titkára, z mennyiben z nevelés, aa egéasség, s gsadagág, kertészet, a kéztartás s a konyha terén nincs olyan kérdés, a melyet n»- tárgyalná i nincs olyan titok, a melybe Irigyeinket be na avatná!
Regéaynselléklete külön bek(Hket6 négy kötet érdekes regéaynysl aján-dékosss meg éxenkint as elOHsetfiit.
A „Képes fsslAdi Lapoku nak még a téld keHtéka is tele vaa malsttstó kozleniénypkkfll, kamoros apróságokkal, sakk-, kép-, szám*, koczkz- és ponttaláoyokkal és nórejtványekkel, melyeknek megfejtői értékes jutalmakat kapnak. -4—~ : =:—-
A .KémIsalAtli Lapok gazdag tat*alma ás számos tőeílekléte da- 1 rsára mégis a legolcsóbb szépirodalmi képes kstilap -. éppen azért bizton saámita^k minden honfit ét honleány, minden magyar család témogatáaára és pártfogására.
Matatváa) Beámakai ingyen éa bérmentve küld á kiadóhivatal mindazoknak, a kik rz iránt lsgfzéleflerQbben levelezőlapon — hozzáfordulnak, „A lift aa egész éira szóié kai friayl elélmlésl Összeget 40 krajezAr enomagolásl és pasiassAllltáal dl Hal egy ült egyszerre ka* kftldl, sisak 4 regényt t és a kl t frt eléttaatésl ttMzeget éa ftO kr. eaomagolásl tn pastasaAlllUal <ll||al együtt rgysserre bekkld, aaaak két rredetl regényt klld ilásUa jtlalail,
A kft • t| slÖflsatftt gyftjt s U aMÍsetési óssseget egyaserre bekildl, aanzk ellimmitl egy diszrs rmlékkéayTet kftld a kiadókivatal.
MegreiidelketO postantalváayoa minden poolaklvalalaál és mla-dsa kényvkeraaka^éskaa.
EtbliasUsslist (s liósak bármely aapjátál) elfogad a Mépes úaládl Lm* pok ' klsdtihlvstsla Budapest, aagykoroaa-atesa 10. szám.
Teljes számú* példányokkal mindig szolgálhatunk.
apro-
által nélkülözheti a közvetítőket
Régi dolog, begy a kuzvatitéz aak pénzbe kerül és a viszonyokat egyklmlá-kas tekintve, gynkraa fordul eló, mgy a kaitsésag kimiiiie. .larara ssm iü alkalaiasÉse keiuni Bem jnt z&nnyen belyltez, sem aa alkalma-sást adé nem ksp könnyen megbigkató embareket. ók* ennek fMeg az, k«gy a mnnkaadé éa msahakereeé, a vevő éa az aladé. nem érentkaZik kásvoUamkl. A közvetlen értatkvsésts padig minap alig van hathatósbb emuköz, mist egy elterjedt lapban való birdetéa, s .Badapesti Hirlap* apr**k!rd«tésl rovata padig aaponta legkaveaabb pa.aaa ember által olvastatik: (A lap naponU :jO.OQO pékdáaybsa jelenik meg legkevesebb károm olvasót lakét ssámitasi egy-egy lapraV kereekedü, aki könyvvezetőt, irodatisztet, gyakornokot keres, fagy nserat azok, akik hannalö alkalmazást keresnék: a gasMfta, aki kassaárt Ispánt, vagy gaa* dssági gyakornokot keres éa viszont akik a|áalkoaaak , a kásl—asaaj. aki szakácsnét, xzobaleásyUmAkat, cmiádUáayt keres éa kasósUan szMgár lök, akik kslyet kereznet: kftialiilniÉB, ázlete4adáat birVokbér let házeladás^ kátt^jKlkvelé, aaveláaőt, kásveseUsál, gazdasszony 1 is egyél, pllyásat, lakáskiadás, és lakás kér ka-Vételi kifűitásek, szóval ss. életszükséglet minden Cámsibzn ksaay»a és
slesá páaasa a
> BUDAPESTI H1HUP APRÓ-HIRDETÉSEI
| •' * Utal etlt V;liet .*Mni
>33 KDmiládi \rWnií%*\ir*t
k . / *' ~ " kfflóndses
eljegyiéii hírekre, himen hírekre esKtfv^re való megUivásókra, maleté«i jetent^ekre névnapi gratulációkrat gyáHxielentésekre é» minden tiíi KÖZLEMÉNYEKRE
a „Budapesti Hírlap apréktrdetést rovata klválOaa alkala A hirdetési dijak igefc olcsók. Mindannyiszor, a hányszor a kirdetés m^ Uatk, eg>--egy akó két krmjeárkm kérni, vastagabb wtável néfy ki eár. Citnnn i ellátott hkniatéeekaél még egy-egy kkdstea ataa íio kr. ki tári bélysgillsték klllQn )ir. Ha a rlm alnfteg kitáva, hanem a kirdetés szól, bogy .Cim a kteáúklvatalben megtudható" akkor UAyagdijat mm íietai. A klv^kivzUl ilyen ssstbea mlnAen dij aélktt megmondja a deattskOdbkask az UlatA elmet, a6t vidikrs díjtalanul \eveUz is, ka i dsz^skAdfi a postabélyeget Wklldi. H<9fybsn a bltdetémk a kvadáktva) . vétettek tbl kéaapéaaen« ildékdl a péaat Jegalkalmzsnblrnn pmtantálv léket kuUWni, A .Hndapestl Hírlap* slfttletásl ára aegyeáé frt iO kr., agy kámaprm I frtW kr A cim jgyaaerttea J prsti Hírlap tata «t«a ^
Nyoniftiott rliclitl TÜltJp itptylijdonoBnll w&gy-KttnrMn, ípi
41 szám.
r
XVIII évfolym
hirkMitÍHi ■ai^i iia li káauáa.
U* taUnojl a Up UKlleml rinín t— isaatknirt minden ktaWaAay.
lématttUi Imlak oaí lwwrt kezek bOt fogadtatnak >1.
KMntsk tíw nein kftldetetk.
Z A LA
KlsdÓkivmtU
YtlidiÉl tpllo- Fí»rkáíHHp Majr*
kveske&M
Mii
ELŐFIZETEM ÍRAK
Egia rnt . 2 V • ÍM —kr
Fíttvr. Xegjvdém
aa
M
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
A Nagy-Kanizsai-: és Délzalai takarékpénztárak, a Bankegyesület. az Ipar* és kcréskn delnii bank, s a Nagy-kanizsai segélyegylei-szövefkezet ínvataíos közlönye.
hant ÍÍ
Hintettek jstáajrMaa ■
HjrUttér petítsera M kr.
EtSSiettoak, valaadat a kitésUaakn ronatimrfl Fiwhet FáMp Mar»-kMnkri»i>« tMtanéik.
ffegjelgnrk BfagyKaniuáii h«*tenkint egysifr: vasárnap.
Kálmán napja.
CSalSHi körökben a ház legnagyobb ün-
lád feje lenni, s abban csak mint egyszerit j Visszalépett a vezéri állástól, nem vtlt csa Iád tag vy»z részt. j magával semmit, nem kinérte magányába
A magyar nemzet iHjt'Vfti ^flMjának [ p»nomi, — osupén-sr st«w XtU(t
nepeiközészoktálóoimni, a családfő név-[egyik fcívftld. tagja évtizedet) vnlt a csa politikai esáMd tagjainak eddigi ragasako-napját; a caaléd ifja, nagygya, férfi és nő1 Iád laifl. Tirnt Kálmán évtizedek során ve- dáaa, szeretete, bizalma as. mit magával tagja siet ilyenkor a családfő elé; az ap- zette a nemzeti politikát zászlajára tűzött vitt, mi elkísérte őt geszti magánjába is. róaág csevegő ajkain elhangzik as öregeb- szabadelvű pártot hazánkban^ ajnŰSÉffi IlISua- törbetlen ragaaakmiáa, mely i n-bek ájtaL bgtanitnlt kis MiKmdóhaf » át-lávbéu, midőn névnapja volt, a caaládtagok zért körülvette most is lángold szeretettel nyújtják a magukkal hozott virág bokré- öwzegyültek, hogy OdvÖTflljéka-párt-lgiétr-nyltgániiT az egyszerit közvitéz iránt, Tisza
a politikai család főt, a nemzeti kormány Kálmánnál csak a külső fény tflnt al, a elnökét, Kálmán napja a budavári palo hazafiaaaág-' nymbüsa most la ott ragyog tában mindig fényeaeu megünnepelt nap fejé felett s csodálható-«, ha most midőn a volt, rr^rr —^-j- nagy rrrtiliffl fett kltüllg tcözvitéz körül aion
jjgilt mindén ffiivánai, rmtigriftctő"csak Az idők változtak. Tisza Kálmán visz- politikai család tagjai, kik egykor a vezér
tát, melynek minden egye* virága oly üde, mint aa átnyujtónak pici piros arca; a férfiak átjönnek, megszorítják jobbját a nap hőaének, a e kézszorítás melegségében fek-
magának kívánhat; a nők, a családi' élet eme fénylő napsugarai, moaolgva üdvözlik a családfőt s a szemek elmondanak mindent habár az ajkak nem is nyílnak meg végül az őszbeborult aggok is előállanak s hogy teljes legyen a harmónia, ősz fe-jBfcet meghajtva rebegik : »Isten tartson öcsém I*
A politikai életnek ép ugy meg van a maga családja, mint a társadalmi életnek ; a politikai cealádfő mindenkor beiolyáasal. van családjára, még akkor is, midőn tényleg már nem tarjtja kezében a politikai csalid Ügyeinek ve/.etéaét, rendezését, még akkor is, midőn megazünt a potilikai csa-
szalépett a politikai család vezérletétől, meg- alatt harcoltak s diadalokat arattak, most
szűnt tényleg a család feje lenni, de meg- is "körüle csoportosulnak névnapja alkalmá-
maradt annak tevékeny tagja; a vezérből ból. hogy biztosítsák őtet ama* őszinte
közkatona tett, de oly közkatona, ki ebben barátságról, szeretetről, bizalomról éa ra-
az állásában ép oly pontosan, hiven, lelki gaazkodásról, melyei ma ép ugy viaeltatnak ismeretesen a Laza szeretettől lángoló ka- irányába, mint viselkedtek akkor, midőn
bellel teljesiti feladatát, mint a mily oda- i a vezéri pálca volt kezében,
adással töltötte be előbb vezéri tisztét. A geszti pihenőt felkeresték barátai, vá-Visszavonult a fénytől, elhagyta fényes ve-1 lasztói küldöttségileg fejezték ki jóklvána-
zéri székét, s belépett abba a gárdába köz- taikat Kálmán napján Geazten, a politikai vitéznek, a mely gárda az ő vezérlete caalád legjelentékenyebb tagjai siettek Srttm-alatt oly jelentékeny sok politikai diadalt mel üdvözölni a csak látszólag nyugalomra -aratott-a annyira élői e ville nemzetünk fej- tért volt vezért, mert tényleg.<nem tért 6
lődését s emelte az ország tekintélyét a külföld előtt.
nyugalomra, hisz oly tevékeny lélek mint a Tisza Kálmáné, oly munka szerető keaek
A „ZALA" tárcája.
Lde. bájos gyermek ■ . .
üde, bájos gyermek, Mint a harmat tinta. Ha ránézik gyermekkorom, Képzelem éa vissza.
Pici piros ajka, Mindig csak mosolyog. Hozzá hasonlók lelteinek, As égi angyalok.
Kék etemébe nftek, S hosszan /IHsíhajtok, Mikor voltam én is gyermek, Ilyen üde, boldog'/1 ...
Bethlen Oszkár.
így bosszantottuk egymást - aztán heteken lií ! fátyla hím1 a szende iiirétis Al ifin gyun-nspokoD át; o engem a saökével én pedig öl a1 géden karolja át szép hölgye karcsú derekát s .[barnával. Mig egy váratlan esemény nem változ- jóvatosan vegyül a keringő bullámba, mely eira-tatta meg~ álláspontunkat. '* ! gadja őket s viszi messze messze a boldogság má-
»Feleségemmel" h még néhány jé címsorával 1 moros hónába, ihass utaztunk egy majálisra. így |ejiji a táncol, mig isméi eloémul a zene
' Mindannyiunknak kiilinö •ándungjá. volt, K- U a boldogságtól ragyogó tömeg aa édes fáradság ként Elemérnek, ki ugy pajzánkodott mintha v«»- harmatát törülve homlokáról, kiesebb csoportokra ■ Itit érezte volna. I oszlik.
Este érkezt ünk meg, s igy azonnal a fogadóbáj Mindenütt középen egy-egy istenasszony, körű-hajtattunk a mulatságra. , rajongva imádéitól.
Teljes lényárban úszik'már a terem. A nagy,, A lerem ik ^te,^ Li||a, , ttépek ieg. szárnyas.jtón hatalmas hnllámokbao csap ki a S!iebbje lrAB0| két a,utói kdruyezve, kUnek egyike
* hlmxe" ke"ke- természetesen nem más, mint az én drágalátos nöMl ^everódö illa ár „(éleaégem uram" Elemú.
Csillár méhkashoz hasonlít a terem, melyben. ,, . ,______•
nem csoda, ba egyszerre elkábul az itiu tekintetei, nértm ,mín' '»Te«emek lázas izga az üde, mosolygó szerelemgQdrös orcáktól. , Hrilennir mint-moak versettyt
■ —r ; 'a ragyogrt szép Szénieknek egy-egy szikrájáért s
„Minek a barna énnekem?"'
Irta: Hilka Ferenc.
Egy takaros gárcon szobában, békés egyetértésben éltOk Elemér bsrálommal deákságunk utolsó esztendejét. A szép harmónia azonban eltűnt csendes hajlékunkból, a mint egy este hazaiéit ■leleségem uram," mert ekként lsólítottnk egy-máai a vacsora után, >bizalmast perceinkben egy nj nótát kezd dndplgulni, aat, hogy; 'Minek, a barna énneksm , . ,« Hát én csak hallgattam, de mikor a- végéra jutott, msntsn én gyujtotiam *a. uj nótára, olyan textussal, bogy i • Minek a .szóké énnekem . ö persze aicnnal (barnát11 kiáltott bel«.
megannyi Venus minden csipke fodráról, mint a. sjkaknak^egy-egy hódító mosolyáért -nőst leipattant vfrágbiml)öb# omlik a toámo-[A. fmt 8. mA",k P«r1cb«n óda tekintek,
ábrándos aaep nemeknek gyújtó villámitól', A
a most MRR „_.„, _ _„,.,„-, . , , .
ritó Ámbra, mely az ábrándok hónába ragadja a l51ID'e 4nD^u.,B' "em lA',0,B ,Bbbé Elemért a leg-lelket. fszebb szőke körében, a kiért oly sokat dalolgatta
Egy barátommal a bejárat mellől gyönyörköd. ho*7 "Nem keli ■ bai™a n*ki
lünk az előttünk elhaladó bajoa leánykákban, Barátom, ki egy ideig szótlanul segítette az kiknek legtöbbjét, már mint apró gyermekeMs- ajtófélfái támogatnom, e szavakkal fordul hoz-mertük a nem egygyel játszottuk a >Kinn a lAm
bárány, bann a farkas<"-lj az .Ollót kérek'-evj »Mil- szólsz Lillához, ma van először kossau még számtalan más gyermekjátékot. — tié az idő! ruhában t
eljár s mi már saját szárnyainkra boesátott ifjak vagyunk, kiknek ss illem ait paranoaolja, hogy egykori >Médikéinketi •Nagyságodnak' szólítsuk..
A mint a aene bQvOi Hangjai áttörnek a bal-Ktamos légen, dobban a kebel a a pírnak bájos
Lupánk mai Márnához ,,képea" melléklet van oaatolva
fis mily pompásan illik termetéhez !• le-léiéin'.
_„De milelte Elemért,' csak nem dacol ismétV* • Nem látod, felelte barátom, hogy kiütötték a nyeregből ?•
Nagy-Kámzsa, vasárnap.
mint aa övé, nem térhetnek nyugalomra aoha, mig vér lüktet aa erekben; a letté volabb lévő párt tagok Vpárt clubbélt táv-iratokban küldtek- üdvözletet Gesztre Kálmán napján a mi aa ország legdélibb r& ezén nem maradhattunk szótalanul, meg. rezzent benaünk ia a hála érzefr «ó*ata a napon, a visszagondolva az utóbb lefolyt'
Z»la 42. szám. (I lap.)
1891. október hó l*-áa
lyekoek eltáv'ulitásftW semmi egy»b nem fzük- j oly lakásban, melyben agy egész tr-alád húzódik téges, Sínt egy kevés jóakarat, ámde ea nem: meg s hol csecsemő gyermek is van a magvai -gátolhat minket akitan, hogy varoenk közegén-1JaJt a««y£oktnnk rtiiyaakodui. de a* aniior kelt ségügye érdekéken sónak közti|a*aa|gát na kö M tenniük. midőn e lakl< bü<It dt levegőjébe veieljük; nem atfol at abban, ktgy né ne mn I jSettunk/ honnét a azabadlégre kilépve tejünk ta-innk á megijed hiányokra, -|bdva'axt, bo^y I agy kóválygott, mint a fojtó gaaak általi mér-az orva* kivágja, kiégeti a veaaAjm aabet nem igezéarft szokott etűt irdului.
gondol va-a/>al. hogy a szenvedőnek mily nagy iájdaimakat okoz, aJóite u*ak- a* lebeg,_hogy gyógyítsa a veszélyes sebet. Kinek agy iá szabad ideje van, tekintsen azét
Jól tnutiuk, hogy a hatóságnak sincs joga aa ídégea lakásba -Irtvatlannl betolakodnia; de a közérdek feletti érdeklődé* t* feladata a bató-aagnak, már pedig a köaérdak megköveteli & lakások tisztaságát is, és igy nem malasatbat.
hogy nem feltűnési viszketeg aa. mi tollúnkat [jak. hogy az illetők figyel ■ ét nem csupán aa vezeti, valáhányaior a város köztisztasága ér-1 általunk fentebb jelzett, hanem amint egyik
évtizedekre, e sorokban" óhajtottunk kite ^egy-kissé a" Város mellék utcáiban » látni fogja, jezéat adni raerencsekivánatinknak, e sorokban óhajtottuk tudatni a geszti pihenővel,Jdékében felemel/ülTiavunkát, habá7~Mjnöa, {héfytaf oYvoatil tndjnk, több helyen lévő"ily hogy a Dunántu! élő szabadelvű politikai j~ az ülető körök nem igen hallják meg a jó-1 lakásoknak Bevizsgálását e*<kö*ölj« a a szflk-
• ■ ,,. ■ . , rln i 'akarstn figyelmeztetést, pedig jól tudják "ők; én séees'intézkedéseket megtegye
párt-család tagjai .a osztoznak a^/^m^ _ bogy az ntízak tnMMalansága j Nem jelöljük meg sem aientemüi.U muu a
nap örömeiben a ők is réaat^KoVet'sInekielső sorban alkalmas a különféle miazmák fej-jtöbbi általánosságban felhozott ily közérdek el maguknak azon ragaazkodáa és tinleletből,j * telítésére, é. hogy a* nteákon lem lakásokat, nem tartozván art-t megjtlul.ee
~ osazetolnlt posványok minden ragály atomjait a nyilvánosság elé; de nt aa nietu hivatott
mely a politikai család minden egyea tav- magukban rejtik ! közegek óhajtják, — mint ókajuuiuk Mell,. -
jának keblét hevesebben dobogtatja n Tkaal ^kinsk kevés szabad ideje van, tekintsea be azoknak megismerését, e lap sierkrazM-égebeo ,,„ í .. ' j a Kinizsy utcában,. látni log ott egy oly no Ihol meanevrztiU. nsaatudhatjak a megtehetik
Kálmán nevenapito. -—•••- . Icaolyil. kelynek httzhödt viza. mU-lu-anX' i"'tézk*.ieeaikei:--—1—
Yeicsse a hazaszeretet lángoló tüaonzlopa![ára'táaál irdöafeletesaé teszi ftslágfcfcbt és el a város tiaatasága a várai lakosság egéaz-ezentúl is lépteit, támogassa működését a po-*olya, mely a megl.vú kanális tisztítása áltál hiégflgyével « a népesedés aaaporodásaval, vagy
^...... , , , „ ... _ , ..... , igen kónnyen levezethető volna, még mai napig L fogyatkozásával a fegazoroaaiib kapu ólaiban le-
polttikai szal>adelvű pari ezentúl ta, s erősjö „„^ , a>rij1k * ffánt már!,é£ j .gosan elvárjuk a afratott ku<egrktírt,
meggyőzödÓHÜnk, hogy Tisza Kálmán mégj kát ízben ia ügyeltetné útuik az illstó köröket ■ hogy e fetasóalátnnkat megfogják asivleini és
igen sokazoi fogja lapanlalüatni ué» napja | ''V* ? k.n.k h.U.J. ^ tertózrtéWI Totyn gyor*.ágg*i ea
^ r koréhez tartozik a dolog, de kotelessegünknek erélylyel fognak fellépni, a rámutatott ni»nyok
alkalmával, hogv a köztigztelét. szeretet, j fsrtjnlf .. pg^rségfigyi bízottság figyelmét -feHértejnk' ettAvsIttasAtiíz------ TTrnti jMÍ/dr.
baráUág éi ragaszkodás, most ia ugy ^ör-;bi»ai a fentebbi körülményre; ennék Ulán ai-1 ----...
7 I kerülni fog segíteni a bajon, eltávolíttatni a Jtfeg ".h,T<uA*ál ^l""10 közkatonát, mnit ^,^ megmenteni a Kinizay -ntca lakóit « ---- - CílIIl nélktl-övezte egykor, a Uirbetlen vezért fa-t arra járó kelőket, aa olt e.terjedt bűzhödt |
Él' ká Timi Kálmán' lég beszivásától. , j (—) Ha ennek a közleménynek címet ai'taa
jel' "P. ,1 ■ , :' n I II ti. Akhléh UWllg égy Iliié tebh.Izabad idqe vaa, ,t"u*- *Hjba lanyaiodík ra a t olvasó, hogy
imoiui Uurtxi akim. gétáIj0U )e , Sngáraura a' Cigány-ntea felé, a* •«* végig ia olvasia. Nemcsak a könyvnek, ha
' "* " —■ ....... '' Árpád utca folytatásában valóságos tavakat tog ( • «'kku«k w meg van a maga aorta, Né
I találni közvetlen a jarda közelében. - mely|«el7 könyvnek, vagy akár c«k cikkttek a trl-'tavaknak zöldes vjze. posványos talaja még » *»«öl.annyira iszonyodik az olvasó, minta* Br-Hogy a közegészségügynek első, legkiválóbb I legkellemetlenebb saagot is könnyen eltűrő orrot dü« » tömjéntől; L»j van elég scerénytelensegem fel'étele a tisztaság, ezt nem eaak a* orvosok | is képes megcsavarni elterjesztett kellemetlen I '"OC ób.itaam ruis^srint cikltca oivaaatlaani im állítják, ezt nemcsak mi elmondtak már többi illata által. Ez az utca fékeesik ugyan, de egy ssaradjon, • azért tolyamodum e< ártatlan tré-iahen, hanem tadja azt minden_ember, ki jéza-1 város kóstisztasága jogosan megköveteli, hogy | fához, i etkkem eiméfll azt írtam oda; Caim
Városunk köztisztasága.
non gondolkodni képes; s igy kétségkívül tudja j a mellékutcákra, — legalább tisztasági szempont- nélkül. . .
azt a mi városunk közegészségügyi bizottsága ból, — épen úly ügyelem forditassék, mint akár I Ennek a lapnak t. szerkesztője-h minap igy is, mely hivatva van őr köd ni a felett, bogy a magára a Korzóra vagy a Sugárntra; mert a' kis megjegyzést hozott lapjában, a mely arról közegészségügynek ezen el.0, legkiválóbb tel- mellék utcában kifejlődött az>g és a felgojedő I *sólt, hogy*a kisebb iskolás gyermekek nagy tétele meglegyen, — értjük a város tisztaságát miazmái, a légáramlat által épen ugy elhor- zajjal ét lármával roliatinak végig a* utcán, t* épsn azért, mert awg-vagynnk gyüzőtlve datnak a varos minden -részébe;~a KorzAra Is, mikor az iakofábol kijönnek. Szó sincs róla, hogy a felől, bomr a közegészségügyi bizottság est , a Sugár útra is, mint elterjpd az aton mellék ez legyen cikkem tárgya, de e ki* megjegyzést jól tudja, felette csodálkozunk, ha eltekintve vá- utiikban, amelyben ily bűzt terjesztő, miazmá- olvasva, eszemb-t jutott, bogy- létezik vaíatne-rosunk egyik másik utcáján, a köztisztaságnak j kat gerjeszti) posványok, tavak létesnek. I lyes kapocs a szülőház é* iskola között. Nem oly primitív jellegével találko<nnk, minőt a Még egyet! [vagyok cehbeli ember, ds akárhá.yaoe lehet
legkisebb falu sem tflr awg-saját terüielén- V.ároduukbaii—vannak óty~laká«ok. melyek olvasni, hogy az iskolának kötelessége volna
Jól tndjnk, hogy nem szívesen veszik némely minden emberi tisztaság fogalmával homlok nagyobb gondot fordítani a gyermeken neveié* körökben, ha rá mntstnnk azon hiányukra, m». egyenest ellenkező rondaság gyfilhelye;- voltunk sére s feladata nincs kimerítve a puszta tani
Elemér ezalait a legtzebh szőke egy hatalmas riválisának vágta égre-löldre a szelel. —De a hur pendül a. rmull jöttben ismét nnl-lánzik a terem.
A mint Élémer a bulTetbe rohan friasilöt venni karonfogom s kérdsm, bogy mi baj Lillával? •En velem nem packázik senki< a ezzel rohan tovább. Én pedig fogtam magam szintén beálltam Terpsych ore hívei közé. — Lillát kértem elöázör táncra, üdvözölve öt elaO hosszú ruhájában. —-Örömteli orcájának gyermeki büszkeséggel párosult mosolyával fogadia szavai mai.
Oly elragadóan azépaek még sohse láttam Lillái, mint akkor.
Btibáios kóréból nem tudtam megválni azon esie többé. Soupé alati egy asatalnál ültünk, a soupé vcsárdaat végig együtt táncoltuk.
Lillának gyönyörű saép, bíborvörös szaglü cso-
i kor volt mellén s a mint abból egy szálat kabá-tómba Itizou, egyszerre ott terem valaki elöltem Elemér kérte tőlem közös hajlékunk kulcsát, mert ugymood, nem jól érzi magái,, haza utazik a hajnali vonattal.
Én aztán még sokat meséltem a legazebb ssö kének virágról, szerelemről egész kivirradtík, a I midőn haza kiaértem őtet egy késazoriiáaasl vál>| tam meg Lillától.
Cimboráimmal csak reggel utaztam el város-kámbhlf a bot még sptíá a* voltam oly boldog, mint azon éjjelen.
A mint délfelé a kis garaon ssoba ajtajához érek, hangos lütty szól hallóit, Elemér Itttyöl egy bánatos nótát, azt hogy; „Juj annak jaj, aki síivböl sSerst,"
Henyíioiiam, a jféleség" egészen hidegen fogadott, a a mini dalolni kezdem ; -Minek a barna
kalapjai
énnekem"
fig's
s a la-
egész dühöset
képnél hagyott.
A bázigardám délután a mint ebédről visszatértem, adia tudtomra, hogy telesélem aram beadta a válópert s szobánk már elsejére ki ia van adva.
Harmadnapra egy közös jébarátunk kibékített, összecsóko'ództank » isméi „férj nram" s „feleség uram" lettünk. — Elsején a régi caöades egyetértésben más léazekbe vonultunk, hol a feleség azonml azt lügyOlgette, hogy „Miként a poklok ördögét, kerüld a saép leányi", en pedig még mindig azi: .Minek a barna . . . slb, mikor én a szókét szeretem. <
Egyater hidtnm életemben $*eretni . . ;
Egyszer Indiám Hetemben szeretni, Nem tudtam ki! szerelőre szert lenni, Hűtlen lett az, kit oly hiten szerettem Mist méretett az Átkozott helyettem
Megfogadta égre földre, hogy szeret fogadta, hogy tirig szent engemet; Meg/ogadta I mig is hűtlen lett hozzám Hűtlenül, mist mist szeret az in rózsám
Sem átkosom meg ősért a csapodárt. Hisz az átok, a hűtlennek mit sem árt/' Szerette csak ait- a mrfn& ezeretőt; ('salja mtg <u, ha nevette hiten őt
S ka ny iri/tn kit 4 hiteit szeretett MsgMúlL maid. — tudom*— akkor mftmd, De mim indit meg engem már finis*, Mett S tolt, ki szerelmemnek sirl áea I
Ha elhagytál ....
Hogy elhagytál hiltclenül nem bánom I Van szereti élig e nagy világon. Oly hitel fog keresni majd bus atMa, Aki senkit mm izerdtnd kívülem.
Azt gondolád, hogy tam leend ij t napom Könyzáporom irtod folyton hullalom ; De csalidtál, mert in már nem kesergek,. * Hwntft itgan ffek i dfelejtelek
Búe magányban kesereg egy leányka. Mert eenki sincs, ki tóhajtna utána; fcdig szive Mn szeretni vágy nagyon, Amiirt is in üt megvigasztalom.
. JS leányka fogja bírni szivemet l 8 téged csalfa szike elfelejtelek. Szerelemben tűnik minden ij i napom, Mig engem is be nem fid a sírhalom. <j
Szert Oáli Molnár M.
Nayi'Kaaiw, tasárnrpr
Zala 42. ssáffl. (3. tap.>
1891. okótber hó 18-4n.
W^XZ*? iMwwttírf^. s/ent iga « a "belffildi líánvkereskidés " u\m.,
„incs U kifogásom ellane. C«ak U elten, bogy ö HBiWiai bejelentett kíjbölgy igaaoláai irata. m.
keveeen twtk, kiknek ilyenkor estébe jutna, I A kültöld, különösén a tengeren tnl élő' le adatnak ki aa eltávpláa bgetpntéMkor a bordély, tiofty talán a néyelés dolgában az Mee asSICtk J ánykereekedők üzelmeiről igen sókat irUk már tártónak, hanem azon terilet. tle<ék«e rendftr-ís teüetnínéí valamit; nevezetesen, hogy vásott a lapok, de a belföldi ily kereskedelemről csak hatóságihoz küldetnek hivatalból el, a hová a gyermekeiket ne hagynák odahaza teljesen ma- elvétve olva-unk néha nélia, pedig e« ai üzlet kéjbólgy távozik.
gakra, bngv egysaer-máasanr magok wtBifidné' még jobban megérdemli figyelmünket, mint a Hogy ilyen eljárás mellett sem lesznek a visznek egv kicsit velünk és viseletekkel, és hogy hasonnevű tengeren tuli-kereskedelem. s&éléáek és zsarolások kiútra, aabiaoefue; da elsfi sorban jó példával járnának elfll, jó. példát I Alig v»n, de talán nincs is oly város hazánk p*igalabb el leaa a rendőri hfWMgi •Krreaattfil maUtnénak neaik a így zz éde« szülői ház egrtban; ahol a léánykereskedé« nem fizetnék seb-.azoa szennyes és meggyalazó gyua hárítva, kissé támogatásira tolna ewiek a folyton fn jWt kifolyólag kelletett artltamiiak rendszert mintha támogatásban részesítenék a bordélytartó tett iskolának a gyermekek nevelésében. I alapítani ezen eléggé nem ócsárolható ngyan.| özletek kötött teirtarfcott Dseretorgalnat.
Art fogják- sokan mondani; a kik,talán a vtlde el nem törölhető üzletre nézve. A fennálló i Dr. Kim Mikéit.
szonyokat nem i» olyan jól ismerik, bngy bi-. rendeletek mikénti alkalmazásáról mi is kőzM-j ■ J . .
vony a aafilők megtesznek mindent, s elég gon-ijük e sorodban párszót mely helybeli randőr-f — „,.„ .. . . ... . dot foidi'anak gyermekeikre, s végre is a net j ségünknek is *okat tár tel mrról.ami niunsen a KHIlíflMl relhlTM.
vélés a tanító dolga. ri aminek lennie kelleae. T~ Az uj évnegyed beállott; a kiadóaá(
Aa ilyen ember szakasztott ugy beszél toilft j »Á kéjelgés ügy rendészete.' - igy szól a tisztelettel kéri tel a tisztelt nlvaaó kdiOltr
- -—, , u _ ,. , 7 ""-'"j.......... ""«• » »«■- seget, nogy mim eantf, ezentni »« a lapot
gnat; * l*Der^i,akkxr ífj £ T? Írí.nÖM 'Amogft.ni é. wmerSsetk krtrében terjeszte-kép beszélne. Ha fogalma volna arról a pá . hogy a hnjakto elterjedésének koriatokat szabat • 7,----—■--ry -,ivr
S lelkiiaawretleaaégrfl. melylyal némely jjoa, másodsorban pedig rendőri igazgatási nem í m »_»AALA« etóhaeleaéi mielőbb
a vak a színekről; nem ismeri n viííhnyokat, »M. K.« — ugy nálunk belföldön, mint a kfll-j séget. hogy mint eddig, eaentni i* a lapot
a ilnlnAbai M La ---- ■ X_aUlins Mtllli m 11 tt m A Ir ka i\ ía alaX —--Is--4a ■■■ ■ . .. M14 . . *
miakép
___. _______.... — _„„ . _____ r._____ , __
szülő az Istentől, neki adott gyermekeket elba-! pontból az fizléfezerO kéjVlgéal igyekeztek hizo-1 megu|it*ni szíveskedjék. nehogy a lap saét-nyagolja. teati. lelki nyomorékká, teszi-. ha fo- • ay<y helyi jjyilátntiialr.aftvafBi a* q|so tareie rjtUldii&g korttl akadály legywt mit armál galma volna arról a teltei len közönyről, mely- j vés aa állandó orvoarendóri kliigyelet inléimé- • in inkáhh kerülni óhajtanánk mert a
lyel némely -1 ' 1 ------' ------------ ---- ^-^^----
mintha nem
a mit ai tad, ki a dolgok okoaati ösai'figgéaét lakásainak helyét _________ .
kotátfa. hogv «nnek a révén n iguaávot ki községekben bizonyos félreeső nteákra vagy bá j"1
pnhetolja, akkor nem ngy besté'ne. frty keveset: zakra korlátozni._____oson tiaatalt olvasóinlat i%
tflrtfclik némely szttW gyermekével, hogv gyak- KSal keveaet törödBtt bár ki is eddig, mi-[kik előfizetéseikkel hátralékban vannak,
ran nem is tndja, hogy napokon át, jár e jakodként lesz ^JaleUaerLMelgáAaa- sxüktógee tl6-y n hátraléko* díjakat mielőbb bektll-
lába varv nem ; o'y kévéssé van szivére n5ve emJDeranyag megszerezve, ezen emberanyagban a i f l j": l.
elfiháladása. hogy éppen «emmi figyelmet sem |i°log természeténél fogva lürlln szükséges rsere- " •/« i , , .
fordit r*á. Kehéa dolog ott a nevelés valódi el- forgalom eszközölve. A •/,ALA« eJŐüaetéii ára. (laűára, aa
veit, mi-lvek hiaonyára kosaáiárnliiak miudegyik-1 E*en pomra kiváejnk ez MMTommal a rend Imgyenew Hzépirodalmi melléklet kiadiaá-
nek bolHogalAsáhos. érvényeeiteni. a hol a szőlői'<ri igazgatás intéző köreinek, ügyeimét lél-jnak, mit aem változik, a marad, mint volt
ha? nemhogy e1»«egitené az iskolát üdvös mnn- i hívni. . _:_^--1 eilüin én 'uwlíg —— — ' a
klliodáaában még háfaáltat]a azC _ | A ki gyakorlatig foglalkozott a kéjelgéaügy Égwa ÍTré " fmt
Kél érre . . . t „ :»0 kr. N«*K) . . 1 , 25 ^
[1 jtgipfi é* twitrt ttmk <i l/ipöt 3 f»rmtM
A ki gyakorlatilag foglalkozott a kéjelgésiigy Pedig erősen kéli küzdeni aa iskolának e baj rendészetével, csakhamar megfigyelhette azt j ellen a-e kBzdelmetJs c*ak ax ismerheti, ki fi- üzleUxMrö kéwlgésnek, nevezetesen.a
gvélemmel kiséri a dolgokat, s nem pnsztán a bordélytartó ízlelnek alapját képezi azon gya |
fél'szinről hajlandó Ítélni. Persze, hogy a fél tár-' : Xx embaisnyagban minél, sűrűbben vál-.j .......
-sadalmat kellene "ebből a óéiból átalakítani, pe-1 foíatoseágot eszközölni. Ezm üzleti cél megva- kapidk, ha cq&sz évn előre fizrlndt. dlr-a f*l tanadalom ía tán-adalom roeszahbik 'rt«táaának érdeke kartelsz»rii «<lv».tséí*t léter r' V 7.AT A" MaüAaáv*
n.k.»Ki;k bnlnn^Wént .r» i » bordé-vUrtó üzletek között A rendelke-, • mimaamm^m
fe"eV nehezedik koloncként arra a tevékenységre bordé.ytartó 9 rnntjs meg minden este azt, a mit az iskola lésukre *"ó emberanyagot valamennyien kBlcaö nappal épít. Némely szülő éppen tehernek is no*n mögismerteük egymiisaLAz üzleti érdek nem áldásnak) tekinti gyermekét Tehernek, ®?8t "W1" kozpontoenl a hogy.» rendelkezésre melyet kénytelen kelletlen ide oda dobál, a tá- 4I1° emb-ranyagnr kihasznalhassák. volról sincs tndatában annak a nagy felelős-1. A* emberanyag kihasználásának módja sOrü
H I-MX-
ségnek, mely reá_Hz isteni és emberi törvények bő kif» yólag háramlik.
Innen vas az. hogy az iakola csak félig meddig folyhat be abba az átalakulási proveasnsba
leánycsere utján eszközöltetik,_
Az üzleti érdek az emberanyaggal való tet-szés szerinti irányban való á-> gyprs rendelkezést követelvén meg, a bordélytartónak feltétlen melyet Jr társadalom tőle is méítán Vár, a^|n«6be ke" "nagától hoznia az általa megszer-agy'éltalén hossübb ideig iaít jgáimölelióincfc ^'t1 emberanyHgnt Ezen tíiagésbehnratal nem megérlelése I mesterség. Nem kell ahoa más, mint a
Arerkölcsi éa szellemi világban gyakoribbakkönnyel,DÖ adóaságcsinálásra
a dílwk mé- . van & bellSldi lfi'"y kereskedések a I ajándékozott^ easelak^vín n^cítöl.,.,oa élleóe
lvftks hatolva heívteienöl kénzellk A azü H£U'csa' emelt alaptalan vadat, hogy a li. K. b. iránt
lyeoe nem .utiyi*___ P • , A rendőrinzgatásnak leiadatait a fent jelzett nem érdeklődik. — Ugyannak Hornig püspök a
lői házat ritkán támadiák mee: a költészetben, . ? 6 , , , . -í, , „ , , ,
_. ' _, [vimonynlrliftl szemh»n n»m leaz "»"*« dolűc Xalaaiafyehaa iav<l panolll HtoJJt-MISI kAitségén
Táv" o"' "a"e blrHÍ Mi íet™?S'^ff^ kSH^" ^ wK'TlwpC kijavHíStíb. síttfiégis
i___r z.__í____Az első rendőri szempont csak az lehet, hogy:anyagot pedig ingyért adta a községnek. A« «ny-
— Hjmea aa uralkodó káibaa, Kit a lapok eddig cak fentartva közöltek, ma már ténnyé vall, mert Bécsből érkezett hiteles értesítések szerint Lujza Antónia loskánai lőherceg-nöt e hó 17 én a Bnrgban, az udvari szertárosok mellett el logia jegyeznj Frigyet Aj/ott főherceg. Áldás a azivek e mégkiitendg trigyéie. > — A vMiprésil pAa|MMt br. Horntf Karoly a liunéaiuli kullur egylet céljaira 20u irtot
rttl; a bennn lakozó benső és meleg szeretetről!
, » i l ii j _ __ ,_ , a iHincivlarujvai azrmucii nem szauau uex-i hü' irinwriu c -»cu 'min <,iiw«m"«^ii ipviujm
^ tttrni .axtf miazerinTadiisságosiiiálásra csfetsa a méltó jüTalmunkat. az elenkezőt tünteti fel; örökös perpatvart,;, , « ■ _ _ MlklAa ftllam lilk4r ur , ,ele.
szenfségte'en életet rideg szereWlenseget a ^ ueDl t Begóvására már eddig is a nyei kerület országgyűlési képviselője - akit m^egy caomo más dolgr-ít. "e'yekrol jobb bal-, helyhatóségi szabályrendeletben toAéiit mint lapunkban megírtuk e hó 28 ára Légrádra
gatai Az ''T*® példákat, melyek ^beszívódnak a Majdnem ki vétel nélküj_fei lett mondva' váriák, hogy az ottan, iskola leiavatási önné-
gyermek lelkébe nem lehet egyhamar elfeled bordélytartónál felszámított adósság1 pélyén réMtvévén. egyben megtanaa beszámoló
ffi Aérvénytelenek, különösen ha .azok ruha és ék- IbJé'dét is val«a.ri .lőti, _ /„otó
S Silr címen hozatnak számitásba. *>,ndl*tunkra trluiliuk Mg h i'gy az MkiZ,
iavitó emberek Itt fogjatok ho«á a javításhoz , átj ak hogy állítólagos adós- btUgügt miatt néni jdenUik mg Lég-
fcogy .gazán s»nt lepen a e«Jádi élet bop j ^ ^ , / bVr(ié|ytartók \ltal az rtidon s »«.T/írtAoí/a meg v altatómmal Z-
hon^^aMében a akkor B» enfbe^Dy iéken tartva. Ezen állapot okát \«ámMját. zonyára jobb leszen a gonurátlö is mély most, ^ g ncí<tlen á[dozatok tudatlanságában - A. uj zalavArl apát Ro:ma.,th Richárd még gyermek korát éli. ílgrn tuzielt bará- k k tjBk A -rendörigazgatási feladat tehát a hó ti-án érkezett meg székhelyére. A ffipap ^ • r ' u ? í! ' »•■ állhat másban, miit won gBben: megérke.ése alkalmából ünnepségeket reode.et7a
■Wi azokban .^Jlff^^d^ ^ zMlye. ^ bejelentett leányt a bordélyos IZég a mennyiU az uj apát harangzugás és
ketmagonk részérő is .liimíA tár-dalma , wJg,itott Adósságnak érvén ytélénségi- tarack, durogtatás kózött, a Vidék válogatott le
'k ről . a szabad költő,és jogáról kitanítani. ^IjSf de hol vannak azok az eszközök, melyek által . , ... ,, . J , . . , , , ,
-szeretetet olthatunk be a ..ülői kebelbe ott, > ",4wdüf i ' Mpí"
'vényre emelendő, abban ált, hogy az emberanyag csereforgalma hatósági ellenőrzést biztosító formai kellékek betartása mellett eszközöltessék.
hol jégkéreg fogja el a szivet ? Erre adjon ne künk teleletet a mi igen tisztelt barátunk kinek gyakorlati nézetei talán meg fogják találni ezeket az eszközöket is. Mert oTy férfi, mint e sorok írója nem >.csak saját erejénél hanem hivatalos állásánál fogva ia leginkább lehet képes arra, hogy a társadalmi javításra hasson.
A utrhftUl.)
(tényeiből összeállított lovas bandériumtól kísérve vonult be a galyskkal és zászlókkal ékesitett^h > Isten hozott' felírással ellátott diadalkapun át az öa monostor falai közé. — Másnap a keszthelyi premontrei társház tisztelgett az apátnál. A tisztelgést követő ebéden jelenvbltak a pre-
Nem akarunk félreértétől Legkevésbé sem montrei tanári karon kivQI még: SzaU Antal kivánjnk aat, hogy talán a hatóságok támogas- szenigyörgyvárí, Galdon Károly sármelléki és sák a csereforgalmat a bordélyt!eleitek között, I Garat György zaíavári lelkészek, továbbá az ura-hanem oaak aat kivánjnk biztosíttatni, hogy nem- idalom orvosa dr. Hatrny Ödön. Az ebéd alatt a j csak a kéfhölgy eltávozása jelentessék be, ha-: zalaapáii éa a keszthelyi premontrei iáruház kő-tiem aa ís igugoltassék, hová távozik sasi más ztttt fenálló, szívélyes baráit&gra sikerült toaszlok bordélyüaleibe, I mondottak, agy Vaszary Kolosa főapátra ia.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala Át szám. (1 k*}
mi éktóím hó ÍÉ-ám.
- Helyr«ifaiitái. Radoóaa János sala egeraaegí képviselő ur beszámolóját a b6 18-án tartja Zala-Egerssegen d. e. 11 érakor, * nen 19-én, mint aa laptinkban nyomdahibából köxfílve lett. Mitia ezennel
helyreigazítunk. Wzh--—
* •flMbrtl Beritea;! Dáilelieh* e jelszót a „Vasmegyei Lapok" laptarsnnk mondotta ki * alig hangson el »nár is as ige testté válás stádiumába jutod. Vasvármegye már értekezletet Is tartott, t a mozgalmat Iegkozelébb meg fogjs inditaai.
— Érltilléi a nagy-kanissai fanifói járáskör t. tagjaiho*. A zalsmegyei általános tanitói
- Vsaal ki«UiUa. Vasárnap 1 hó 11. a nagy kanizsai vasúti állomásról köcrttka déli 12 óra alán Barcs-iele indult 961 *aámu u er vonat a második őrháznál, épe* Horvát-Ssaat-Míklfc kősségnél, — a vágányból kiograéi; — ujolen kocsi egymás teíejere bal mosódott, — s teljesen óMszetórtek. A forgalom fenakadást nem «s*ave-dett; — mivel a Prágerhof éa Barca-fetöl jővfr vonatok utasait egy már kessenletben levő másik vonat várta, a melybe átszállva kosattak Kanizsára. A tórfrt keeaikat estig levőneiiák a ataek-rét s igy a személy forgalom fenakadá* nélkiil tovíhb fötybáíoír.—- Ember éleiben kár- avagy
— Ur. Tmléy Lém lé a Tóriéaybstósági Naptár saerk esi tője lapunk utjáo kéri lat mindazon hatóságokat, továbbá a péastatésméayeket részvénytársaságokat atb., melyek a Törvényhatósági Naptár 1892-tki íolyaaura voaatkoao két-dói veket kaptak, de eddig be nem küldőnek, hogy azokat aa ő nevére Budapest. IV. kar. Lipót utca mielőbb beküldenni ssive^kedjeoek.
- Herke Jllkáljr S<e*edről lapunk 39, számában. >Necii is ^ijran maeaza* felirata verset kősnltünk. Lsptárstank a K,« miakst elismerésre kötelező szieeeséggfl tudatta velünk lapjában, bog? a kőlifmeny koazoras költést Kies Jósaet kötetéből van véve s ő<*zekaeoali-
sebesülés nem történt*
_ . _ _ .. , ... u_L « tásul lenyomatta ugy Herke mint Kiss versei
- Hon; kél irt hasin e,zo«,t leidal gox, as ue
és neje kedves leánya e bó 15 éa esküdóit őrök j
testület központi váJaazimánya | hó léIn.tartott j«. .«je imnyn e T"l<*y««wíordaf hogy kát író agya*
ülésén el határost a, bogy a Krob síremlék lelep- [ hűseget Hofman Mihály Miksáník aBodapestenl ^^ klfe|«xél(€kkei meg egy ideált
leséfli ünnepélye — kapcsolatban a zala»eger»xegi tanítót iáiaakörnek ószi közgyűlésével +- i 1891. évi október bő 22 én, a kösgjJfléj frjwejeztével
megjelenő .Italmérés- című lap szarkeaziő-iala}-
U „ ' t az már nem Í3n »lő a poeam terén, s auntfcogy
dooosának « "raelita ÍÜT" Kiss Jóssef kötete sokkal régebben jsient mag
. w w ^k * ^ tra-rfl a /'t! u'T k^kw a l int|| M fe|tehem hogy ő U versét
tarunk. Midőn erroa járásktfönFT. tagjait ér- liaUl pár előtt a liázasság magas/óságát, bua Herkt |0g(Man u^jj aivetkaaietaönk,
tesiteném, tisztelettel felkérem, hogy a mennyiben j ditva őket kitartásra és egymás iránti bizalomra j ^ es m^bbi vette Kiestől mely osotban a
idejük körülményeik engedik, a kegyeletes ön-1A szertartás után, melyen igen vétkébe esett. A«erk«Otőtőt püa
nepetyefr mej^enw^veskedjenek. ^a; kaniza«|zonsér^rotr iiem wrjá^kW haaem a hogf 6 köitC-
^ a kA • legény rokonai he yéről Szigetvárról is ,eki» ; fi | k # k ^ me^t vemét aa^
tanítói járáskor választmánya' e bó 12*én tartott tflg azzal hogv a Jtort ^rNagy^ninftsi,
ülésén sluiirojts] hixU mi Mltenepélvrn ^frvMstW
ná*s vendeaek a U-uioóba iseaiett, kot 40 teh<
iyagy ka ismerte ts eiaíékébfii iww l V pli»"
október 16 Hofmanu lí4t_jkÖri elnök.
inküllueiebédvoli kAo„y,n b, akar molf lapba,
ifillonui hjire * inttlUli A * AlAflilr trtaainAI itm Im *
villanyi borok u>ella|i. Aa ötödik fogasnál dr.
.iniiit »* mar nagy lapoknál » nagy nevft irokati
— Jóm-Kipur, as izraeliták engesztelő Xeurnan losszlot isondoii az ui párra, kiköt c«at: m€lru)p^é* u
iinoepe e bó eolt Elölte való n.pIrttidM jtzem aldoti .^ ^pjombea Ifttow .^.Kj, , .zer.01, Herke í»r rersat aa-
?L j'ÚOt- "í?1. '."^ -?, - ^ ^ " "erk,W,Ui|eL él,e!le « ártebm-ansIokrH^, js |aktbb köiftUük, «isel l»U
^^JJ!!:!^ i<n' y f °T Prf "mlrlt T* '*"' ! '"I*"1' .. égy ver. kötetben tüár lőfcb poemája
uszo Ziiened. be.yteege m.naen reszewn megtelt lette a jelen volt szép not közönséget Dr. Ibf- K, ' mbM lahAI mla4tm ^
** Lf-^f ü T" "'K*t!'rl f4®" P0*1'"" "♦P felhariiva magunkról, a hírlapiról tiwteeeég és
»arofT fókéoor, EóWr.unnopijemezbe.. fsatöt tá»t sdott ocscrtnek a vőlegénynek asntan mele- klHele,flé éA8i«beo fe.hivjuk Herke arat, bogy alakot .öntettek fel mikor beUptak «|*kia ;geu emlMazatt meg a^agy-kameai főgy:i.inaHinn.« Qxyben nytlatkooék erdemtlege^r.
nagy ajti|Sn. A főkántor enekének intonála^ávsl ról, melyben ö n végezte mind a 8 0<»táJyt »!—_ j Hllk»ar«ás rmfih aaemtara í'edf
~'Tefte az érefiségTvi«gát, él.tet|e a nagy kanizsei I . mZTiSJEhI Maru bunyt el
piarista gymnamom tanán karát, mit a gymna-, Ktw„bel en 60 éres korabat, A ^SkMn atzieU >ium lanartu-aem- li léién a pisrt.isk hslysti B<>k twkeny"awa vqTi a derék uő
—aa drgona hangjai töltötték be a lemplomorr i aztán dr, NeuMan a nála mindenko tapasztalt költői emelkedettséggel, virágos magyar irályu
imai atendmi, taol,eu a .ezrtlé«W»áj|<pengett [lapunk szerke»z.6|e kös<öni meg- Srtpen beyelt! valaszlmallyi u Je^ndoti, a.
at s lekérte « égiö. a bűnök bocsánatáL Altg a vőlegény ta, ki . tiszte,etére egybegyaii 'eodeg- egyhangúlag választotta meg a< elnöki
*011 * D.u\ kamton egyetlen szem melyben a koe^oru. el'etlf. IW banda,, eleveotte.te a ,01 £l,r „„ vabnnél gy»kon>Ua
lsgdrigébb gyöngy, a meghatottság könyoaeppjet j kedvet, mely ebéd ulan a tető pontra bigott azu , ^„„„^ 41dO0, mUvftt| , lg*',..r * nem ^nlogtak volna Az ima után KaHmarvff, a«.alókat kmttak a az^.fjusig a jó zene melleti e«r ..nber'inlt.. e bunyiat. Temeté" oly im-
kezdta meg az éneket, re«ben a kuunöen isko- tanóra kelve ejféltg járta a csirdast, valczert, vol| mjD0I KíMlJel ré lftl0„ a'rttW.
Í n Ír" ,ti/'rgT it rfV T'HT^ P°lkát- tartást maga D**»t apu p!«baL. végás.e, nagy
baniomá nlkitia páriát, mikor az aihangokat . ... i- .. 'r-t TrZ. . . n'^r^L
énekli, mint ba a raiolbót a Szellő furaTm.- W"t.téle -Wen-még madtg .4., pspi^segedt.let, «t 6n»« közönség ellepj aa
hozna suttogva az éneket-mikor pedig a maga, I fT"Bfkh'D.'1»P,jl«- tker^e * T"' . T
bangókba csap ál csak agy rezk.d belé az emberi M^Éfcen á virne lakneaáp a mull | halottá, koporsót orok nyugalom bslyére v.tte
kebel; de talán ön magén is lullet. akkor midőn ; sokkal <"n^ebben latogatta mint az elö.ö , a gyészkoos.'
.j hétben, s most mar nem csak a pöigárság, hanem — Tna. volt e lio Is-éa Ptlymtizán, eno« 3
sz értelmi osztály is felkereste a valóban tanul-1 lakó ha» én tfibh mellék -épüli 4eU a lángok
.Haljad izrael!* kezdetű énekét zengette, a lel
kesedés, odaadás, lájdaloin. öröm egyszerre volt I" g"eJ"' '»,»-----_ _ 4
kilejezve énekében, irtllai alatt rezgett a hangja ff"8 * lAI0«»-, A .ü* ktuie-enek oka eddigelá, ts
mintba érc zene leli volna. A hivők mégha- K"'latbár "iff1 f1'*' ^Ittöt a, - még | meretlen, azt ht»tk azonban, bogy véletlen gon-
tottsiga különösen látszott az isteni tisztelet vé- 'ra ék "L f i"^ ellá'ia- A lftfv,áTxs; (Ull""á* V^T^1* * Ú A " i
gén amikora .kiengesztelés imáu énekelte.^" Ö ^ érdek?í "d 81 •R" 7 alakoknál | séges, intézkedések megteleltek. Hogy az ellett mésnap illetve az ünnep napién yerfil^nyea n.p! »lka ™,,,tt gépezet, mely mtot jrfldénl-s ; IfiMWk v^tak-e- btzloeilva vagy sem, nem tr)a
Volt. aü izr. hivők egyetlen egyik seln meredt f"!°' T' te*<S'° l'"""6 ke"! . ... ...
el a templomból, egész nap lömeges volt a van-!1"! Mfe^l l,h.eSéset U*V ">o'«'!» *>«;.■»'■">«| ~ h» e.mlaban annsk lebet ne
dorlás s emelkedett ssellem lengte át a szép is-
Ualódi élő alak tihegne szemeink előtt. Nem ke- > vezni azt a pár ííirt szőlőnek leszedését, mely a
teni tiszteletei mely regiret 9 órától d u 8 vésse érdekes a sokat -emlegetett dr." Koch mell- r Öataton melletM ssöiőkben megtóruat, — «««
es 5 .órától LJL órátg tartott midőn a hívek IH2obra' egy szintén kiállitott lénykép után j általában be van fejezve a balatoni hegyekben.
kibékülve Istennel, i embertársaikkal vieaatérték® mJ?,ázvl| A a f termé. keve. a inuat savanyu mint a* ecet
lakásukra, hogy a Mórán át tartott böjt után ei~ 1 01kri)k[ [ .mei^)!,:e>c homoyu> ?öre Ü - g Balmm pargárál..
-----hátra hajló slakitaw által a belé tekin»Ők arcaf A ------- .. . • . ... . ^
költsék isietes est-ebéUjnket.
ÓMiefgett Habjanecs lat van úsfeaai la-
UaiiKveraeiáf : Megliivót kaptunk, akö-Í^I,0" mnid a H/éles idomtalan arcot | k0s 4 eves lmc*kaj& kiment a taia halárába, hol
vetkező larUiommai. B KereskedőVíjak önképző í "^ Í^ÉsÉ ^ mafhavéa/' ^égalt
, , M u . . . . .... ^ ? tüntet elönkbe. A szentimentalnmusért lelkesülök
l'^M. S" '^ .. "?'^'!,;, ; ^"iSljAk keresett tárgyukét e Mu.eumban, t ffi urhö'l,Lek mert otl éli a .frtp Vec«ra báróné" - márvány
Mtksa nk iztvee kfcrembkodese mel- _ ,kariUk ftl0ndan^ vjaM.bü«téje, mely a spa-lett .WB.bs.on 18U1. ev> október 17-én,.U.ino , e|!e(lelj „líp,é egés/ ^^^e^égében disziermébea zírkdrU áncv.galommal egyhekö-, lünle|l ^ Sok ®egf 8e|öje VM ,onak az öt
tölt hangversenyt tért. Kezdete 9 órakor. Belépti 6 gyer„,éknek is kik közül az egyik epen dtjak: 1 sor i Irt.60 kr.; 2 3 és ^sor 1 Irt „,"„„ áb'ridt ,e, , ne'felejlskék nmeivel éP ugy
VII kr ' A h 7 • Óa M Si>e I trf u liShKl SAP..... .... ' '
20 kr.; 5., 6., 7.; és 8. sor 1 trt.; a .többi sor 80 kr.; karzati ülőhely 1 Irt 20 kr.; földszinti állóhely bO kr. Műsor. Marschner .(irosse Arié" wHans lleiling" operából éneki Polliik Ró/a kisasszony. Mascagm „Intermezzo" „Cavallena rus ticana1 operából zongorán és harmoninmon előadják fflutnemrhein Vflmosné urnö és Follék Mikaa ur. Ooldmark Quelle" Mayer »^Cauberlied« „Magyar dal" énekli Pollik Bosa kisasszony. »Humorisztikn^i előadások énekli Ollóp Imre ur. Liszt Ferenc „Le Kosaignol* zongorán előadja Pollák Miksa ur. Gounod „Schmuksrie* »Faust* operából énekli Pollák Hosa kisasszonyA zon-gora*kiséretet lilumenschein Vilmosné urnő volt ssives elvállalni. — lakalaaaékl válaaatAa volt e hó 11 én
egy dr van, a ki őrtüzet rakod. Aa or muiiagy 50 lépesnyire távozott as örtAstől, miaor eay-sserre a gyermek )ajveizekté*et megkallotta. Oia futott de már késő volt a gyermek a ttiahös közel menve, kis ruhája langou kapott, a teste több helyen össaeégett. A megrémüli őr a sebesültet haza vitte szülei basához, hol ápolják; . de a meghivoti körorvos a sebekei életveszélye* elbájol, mint pici kis szájának gyermekies mose- seknek s gyogyitbaUttanoknak leieste. lyával. Ez as alak igasán mfivészi kivitelben mon — a asftral iala*M»cnt*Lauléa is mini |taija be a kia jóságot. i általában a vidéken a legsilánnyabbul üiöti ki,
■jsf. Kredotéuidua tadáaaal volt grI. — irja tudósítónk ;—alig termeit tizedrésze aa-Szajn'mj Géza mursazombati vadász területén á hak, mi tavaly iessüreteUétett. Mlnőaégre nézve letoly héten, mely háron napig tartott. Elesett sem valami jó az- a kis must a mi lett. 39.) vad, t4>bbupre nyúl és fácán. A vadász tár — KAIfélél aalalastor naiuuk Angol* axságban voltak :'herceg della Grácia és három \ ország lőídmiveiési miníixtere Chabba lord e hó fia, iVickvÚM'j, U'tfthytfofiéiFÜHtkirclun grófok, j 11-én éjjel Keszthelyre érkezett, ahol Fuztdick Qotztanyi Mihály. Pollák Pongrác, Saáry József ~ és (difiéit Zoltán.', —
volt Sftmtfl Gyula újból megválsaztatotl Kottn thai Miksa iskolászéki laggá, ki eselölt ta víaalU
— 91á«ndvirágaik. Nemcsak Kis-KanUsán csalta még az Ö**i veröteny a természetet, u hol Dúhnányo* Unitónak egyik gyümölcsfája másod-virágzást hozott, hanem Siófokon is, a honnét
Fltyeházán, hol ss iskolaszék elnökévé az ideig--srr^l értesülünk, bogy Ratpelm Lipót otUni ven-
e bizalmi állást; de ídököaben lemondott arról. 1 gyául.
léglős udvarán egy almata teljea virágzásban Idiaslik a kóiaég lakóinak nagy bámulata tár-
Taazilo gróf vendéje volt. Masnap reggel a miniszter .megtekintette a gróf tenéki gazdaságát, majd -18-án a gazdasági tanintézetet s annak külső majorját látogat ts meg ; figyelemmel oaaa*^ gette a főgymnasiumi épületet, a minden felett, aoait látott teljes megelégedettségét ny^váaitotta. KCk* Ionosén tetszett neki a szép BaUion s annak vidéke. A magas vendég e bó 13-áa d. & hagyta el Keszthelyt saivélyes bucsut véve gróli vendég-szerelő házi gazdájától.
j
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 42. szám. (5. kp.)
1B91. október hó IMft.
— A Ue-atfcelyl TidMkir* i bó 1L tartotta éti k»ig)HÉ*i, mely todossátul vette j
I
Irodalom éi atvfawt
cxí„n. níf»hkr> fldan .lyfr" s -"pap agy hónap itáa Mf a Hiíschler üdön ngyasast
a választmány 1890—91. évi mtKVWrtl elő-; mondk, — a Herczeg Sáaáor , minJmf Ugsd " ] __'J77T—
ljhél maglikai | --nEttjfjiJt* s \asm^mmm 9 --
riToK. Eamén helyben balták a jövő én kftIM A flirathiar Oitefc a ,Zak« nbéüáüm,
I jnlr a J5*Ő héten a • Zalai Közlöey • Mf a Hereser Sándort
Ásásban még uem leket tadoi, hogr Kiterült e a „tmtúzéM*, ** mart aa olyan AimMtí
eégveréet
— Aa lyerMlaaeenah klállUAsa I Keeztbefyen e hó II-én nyili meg A megnyitási i ünnepélyen nagy fcüiiiii vott együtt, ott volt fa
_I vek, Ispmmfti hliá(»Jáa<l,
kftapArai liliMkia
reaéelkcééki
témmm kai
Takáos főazoigabjró, a cárod elöJjárSsáf teff£i [sajv'U* Őzekben igen sebéi 't*tt4n< Jkdi
■Éfl tabif
számban, a varos bíró vesstéas alatt, -tar iparos nsstály minden jelentékenyebb tagja A kiállíttat Vdearhéfi Gyula polg. isk. igaigstó, — ■int küHtilii akinők njitottn meg szépen aigoo, Ü&W, * szónoki hatásaal eiő adott beszéddé, melyben, plrbousot voat Magyarorsaág éa a kallóié ipara kdxftjt; kimutatva i ipdruak tejiodéeét. hivatkozást tett Amerika íparéra( ís; a] jefexie. hogy Amerikai ifiara tana jny Vaagygyi minöoek a világ tvmen majd huítfiiA szavakar intézett aa iparosokhoz, hogy jövőben h rendeztetlek kíallitftat a tfirnsgeee n iániljaaak annak, kteaHésaiiez. A kislllHHMM 43 tanonccsinosnál csinosabb tárgyakat állított ki, maii ék a (átotaté bázSnwég ttittt frfípiTii 1 if tiriíknifalr
hatni\ — különösen olyan >mUi Ml aek miat a Hereaeg Sáador
Biazuak mindent a ezabad termémt folyáaávs — tudja aa hogy aűt kellesd cselekednie, — .kitdrjm' e Heroaf elélt a hínárból sathadnlás ajtaját, — vtgy •hetukt*,* — barmi tdrtésfék a valé aa, hogy wnif « föld*
A gyógymód hatirai.
Irta: Gpséarié araaa, J
IÖ mindig bizalmi do-
bff'n beteg bizalma ag orvuebot. aagyou bm
— Peleajl Klem ér a" ~ igttramiiéaa ki * matt
ítstt játét áv*| .Magyar Kapaasdi** gsra darabot irt, mely a .Esmésía* támlát kiadáaábsn a nnpskkaa Wgfla sl a anftéi. A darmb léi nakés modorban tartva. Aga I ki 60 kr a bapkaté n •Uarmenta* mmmikmmk* déakaa <váe«i atraa Ü.)
— , MsgjJ KaMéal .................a
eém Hnbsy Jené lag^abb rtylaHai>r< wrtj a •Uanasnis* táissist teááéákaa aNt aig|i kai A kéitamásjr Harték U|«s tal valé éa a
pu»iiii(in í ki u-*. flgaaf.üggj
A puaatílé elem cssk
ittí
ötén
hamar lángba bontotta a kdtsag egy egécx utcá jjjtfe minek ftitytán afi iyQtet ttlieaer gdanTriaf: aaonkivüi aa ^naaséa gsbaanemek ■ egyéb élelmi «ae^ek a lángok martaléka leu!----
-Jlai-a.kflrlai>lfkbgl Ailaattlttuk COm~ NJBLLi táneamater, ki a tánetanrtáaban magán órákat axándékoaik adni váróénakbsa, — ma aMgérkesik Nagy-Kaniaaára Coronelli jó hir névnek örvend, a reméljfil, hogy magán óráit aok tanítvány fogja látogatni.
déaét. aat tapaaataJjak neiseaak érvoeék kan?
j a kiknaok magnk ta. __________.
. A btasrom rM teltéül téW : ét vaanak awi-{lék kérüla^syek k, melyeknél at ervo* megvá* - (taatá^ alkalmáesí eaemiak eiétt keH kkeg oifik Némi veaer fonalat akarnak olvaaóink ke jgéhi adní a eaisk ■ áHst, meljnkbeu Stlkmagtf 1 kirnevee béceiegyetemi Unársak kóaalébh fial* í Iában megtartott érteketletét tam«rtatj&k.
A nagynevfl tasar haagülynita aat, hegy Jut émben nem ámbár bele ayngodni láieain váltukaiailgar
(4al n neki vaa aiásl ea. A I Kaseay Viiama é» «M MOlf. wjvmátflWTnfíx ki, tssáklvarUléa I kmjs díaaitt Ara a Ualaak M kr a a ^tHai^walt* aansmttkMiUidéakga p
üLj A dal eigásy ■ ■áaden Mskar iagysa iigkpkA a jp^M rát, ka aa irást a aeeerntksreakainha* tsréaL L ^ r^éré »*r kűtami*!* M» j mésyak $imA kftiaisi^ wwj a aysmtató ipát mávéaaetévai luáUkss tísgwaégy ém f^q^l aiar Karáisaatrs mag^akaik* Sstrsl akt-Ülettel kén a | gj^ka* i gj||IÍsdiafc kj kéaőW a U tégfig aaivee kafllééaéte, hsgy a jaysMtattlé pé^anyok taáma iránt ^llartü j arer|ea. a aMgreade éeek asarsé asvécs ri magva I Skkrn hitéflendik. A küsyv áfa: IkallHkkaa .1 ínrial Jéava 1 íK<t> kr-------------—
hálni, még eem ktpea ékt fim tart áai Sastaoét teljesen kurtani. ée ea öeatdnaek kderóahetA i gyógymód eredeté Kantán e % kérdéet veti (el;
Itenajriben telel meg a jelenlegi gyógymód as Arvoiétan kóvetslaMnyeinek ? Hol van e gyógymód hatalmának hatéra f ti — mily kilátáea nyilik n gyógymód ha* ladáaának?
Kfiatadomáaa dolog, letelt a feltett kérdéeekre
Mi
| Núthmfd. k^xtmioaásn do^og, hogy I vendet ea haladást fett aa órvoetaa ai
5L{®J i hatáaagokai na witu, hogy m unintkm titaéea
9ÜÜS>
! betegaegeket talemlitve, atnl a tixikái víiagálnti >D aiódasemre. JEL nagy haladáe esoehaim emhe-. | reit, — Lit&tr ftutturéé Kőch íerditéeeit támadva,
nagyobb réaie megeléfedéaael vette asoa birt, aaeHnt a fftto'eák öntöaéaét etentnl a város haxilag keaeli. Okt. 1. leielvén a bérlet, varva-vértnk, bogy a roax AoiS/téi helyett majd milyen jol 1p* tóstet n varoa; én mi történik : n varoe épen nem mii eem-^tlhtualet: aa embrr bokáig érd porban jár ; egy lassan Ügető ló olyan porfeTléget ver 4él hogy as ember ast hinné, tBi vanl Moat Aessel midön nem esik egy csepp eeö asm, a forgalom élénkebb, mint as év bármely sxakában, valóban
meg nem bocséfhntrf indoleolk as itletö bn'óság IIÜTTl "TiT'"* ,'T? w . »
réaséról. Karnak régente «arávalt m. ped.g Vo- I aebésxeti, - aót b^ok éea^
révei hírhedt. Mikor saabadolonk meg esen ujabb CatpilMál^ azt csak Jupiter |l'ln vtmi tud ja.
^ isk- i kiemeli . beiga-oIK bogy .. i-t ott MmerQlS J tévedé^ic a ferditéeek l«aaámitáaáv«l a jelen' SZ6SlG2?6téS. {Itfi gyógymódok, as Orvosi tan kovetelmeayai-
• , x , _ „ „ ' , j nek mindeaben megfelelnek.-----•-----------—-----
~ ' hja: ÍWatfs A máaodikr kérdért kfivetkesőle; tárgyalja.
mégis niozog o földi9., mondjn Jókai Mór.! Megbetegfdai nem egyébf mint éint meg vél to-Peraie, tán azért nekem est nem ia asabadsa (*ott vkaonyok köat Mit teés tehát gyógyítani ? mondanom? Ezek * szavak n ssótárhna ep ugy A testben elófordnló kóroe áfkpototm oly fnrduinak et«t áa 'éa javamra, mint a Jókai Mér irányban hatni, bogy azok továhh ae terjedje-javára. nek, a szervek rendetlen mflkfidéeét padig aa
Talán csak a „Zalai Közlönynek': szabad | egészséges viszonyokra viaaaa vésetni ott ne* -mindig azt mundani, a Étit afZill' mond meg veifén gyógyításnál, a gyógytfd hatalmánnk a .,flfrla Mihálynak" « «ft ivm, addig terjrd. a váhnantt viwmy
„iös József* megirt ? :_• ' .; " ■ • iiamét előbbi állapotába hoaattk. Megkiaérli
Hi«a ebből is világ>sau látható, hogy . f .. azután a taoár példákkal magysrázm ast, hogy moxy a föld " — A „Zalai Koslőny* a mennyire képes az urvomtaa, s feladatának föld örökös forgása következtében bolygója lé- megfelelni, felemlítvén n metszett eebekttek oly* vén a .,Zalán&ku, — egyhéitel később kerül kor, minden gvógykeseléa nélk&l, a teéméeset oda, — hol a „Zala1* egyhéttel elóbb volt .által történó^tgedéaét, mint a megromlott vi- ^^^ „ . .
Így került egy béttelkeaóbb a .Herke Mi-'asony helyreálü'áaát A ayilt aebeknél vaJái^ri2L?J2;:?1 * hály<v verse a .Zalai Közlöny*, — s mivel gyógyítás sikérebb a elébb történik meg, ha a Kia József vagy tizenöt évvel »elóbb« mozog j gyógyítás a fertótelenitée oltalma alatt vezet-nrint Herke Mihály, — csak moat jött Herke a tetik. De beiameri ast, bogy maga a gyo-*- " gyulái oly körülmények által id ez tetik elé,
Jókai I melyek a mi hatnlmunkon kivül állanak Gyo-
r Bctulk Argiá i
■aiaaii liSEioia a fcsdvtsm#l amgiiptak péasiáreéiit, hanem eataM asakméaféi tnk ai tafa* Bsrcstk agyssm Jl ssaáalM aim akit kitönó a»«aUat irt. lűt a novellái fnlaatí m H* Ihrma aikptn éa sn}át sava akii a tik* etmA mpkan köaé taita. A tsla|das|aa <Mf* ■értéaéask orvoéiáaa iránt magtéfstisk a lapéaaL ■ — Malmésa sltsaééksk Isitáaélja Aa oraa. aass éa utosttiésvi akaéSMi laatga1 pjja Iskmólitstta a megyei e* vármá laevénf*
Kia Jóssef verséhez. En pedig csak most vagyok ott, hol
Mór volt, mikor mondta .6 mégit mozog a föld' mor fékelynél mindenesetre bizonyos intéskedé Hogyne, hisz ezt uáhmk Kanizaán mindenki aek áltat gyoraabb a gyógyitáa, amenyiben r
láthatja, van reá példa bő vem
Itt van mindjárt a Rtmtg Sándor és tíinekler Ödön esete. Ennél eklatánsabb példa nem ia szükséges Eselőtt egy hónsppal a ,Hercseg Sándor" a
I beteg testrészt káros behatáan tényektől meg a I óvjuk; ámde például hasonló alknlauuaas folytén, a folytonosság hiánya nem gyogyke-
novfséaksk rSMévn inuUSsdíiakal alspitesaak* j Aa öeaioadyst c*ak az illető megyei vsgy varasé tllttOségft sovasdakek kapják, Mailag aasal a | kiku ée»ei, hogy a mtaaylbaa as akadémia alvége aass után valamelyik budapesti ornijs ststé ; attaét oem nyersének aikalmssSat, kótamaak j lessésak aa össtósdijai adu várna vagy magys II askkaiahaa paisaaiii a l^^fjMB P.nmna|» megye ée^Hstsme«ánie beetették ki, hogy kai-: Undok egy-egy mnveasnowikkait sUpasétaaai i adui. As inteaai igazgs'oeaga aa 6iatnadt|akra | közelebb kitrja a pStyázstot.
A •fcéafslsh* d»Ö lap, sdy as sras. gazdasági egylet hitats<oa lapja Aiadík >tlmál I vatták. Mist as etaso ssáawk aa k mmkavaistl ■wmksamin tali. ICikérdato ebihal káafl kk»* | lilanddnek lanjnk »A I»i4m»iiéa taros koHaa^ IffMM 1092 • kiiraui sasaraikka>> «A mdomiay éa émt,* ,l»stdsaag és Technotogia* mind aéf akksk, nmtyek a gaada»aukat káaalahbrOt érdek* I lik. GsadtUsah toéűmtaaoksi ia tatainak a lapbaa aa ország minden vidékértil* A |él saeráeaztetl lap eioüsetéMi ars egeaz évre la Irt, íékvr* 6 Irt, Melegen ajánljak gasda-aaaiak égyetméhe e jól taisálliiott aasklspsl, Megreodetbetö tapnnk stad«*agasál, Fi**htl Féiép kon y v k ereak edéaébea
— Ttld) l.ssais lóvárum tnlsvéltéraok a Torvésyhaioaagi Naptár ÍMífeki foiyamars hirdet al6fiseteat. M moaka, mely »e6 évMyamábsa a | egy kia, «aahk(>s|y aiakn (Utat voit» ma mát egy kéael 70a lapra terjedó, nagy 4-rtta kdtetli nöttn ki magéi £>rOi evrebővai éa iókétatetdik. Az aj lolynm ege«a sereg invMéat. nptast, botll*
selhetö. A heveny lobog gyógyitásáról szólva fé*1 tartalmas, melyek telaorolasa hnaébokat veaas
HMHH HHHHH|____I_____ I ast mondja: oly ismeretes belső gyógyazer, igénybe. Azért i», csak bárasat emeltok ki.
Zalából« bocsájtotta szélnek nagy szellemének j mely s heveny íohnál kösvetlen baszni^, nem k*y»k a nagykoxaegek kimutatása. Halvan kér-
létezik, mit e bajnál tengni lehet, az - Orvosok j lelel minden egyes negykósségnél; e kér-
lelhet Jlmtö*^ —. a becsületen agyon * sajtolt eszméit, — Hirschler Ödön a »Zalai Közlöny. ből« szerényen Jdebbezett*s — mig a természet örök törvénye Hercseg Sándort átvitte már
régi tulajdona : nyugvás. hidegborogatás, sér« eresztée éa máa semmi. 0e etek ia aoksaor eM mlnytelenek! Kevésbé állunk jól az idült
á „Zalai Közlönybe* — Hirschler Ödönt meg át- gyuladásokkal. Ezeknél a maseage, testgyakor-hozta a »Zalába* jlat, villanyosát, vizkura és a gyógyfürdők a
Ez már csak elég világosan bizonyítja, hogy mi gyógy szerein k. De asért itt is megesik, hogy
. mégis mozog a föld.
Eselőtt egy*hónappal a Hercseg Sándor minden rosszat mondott a Hirschler OdŐve, — a
nem érünk el kívánt eredményt!
A .további fejtegetéseket, ha szerkesztő ur megengedi jövőre fogom folytatni.
desek a hozaégnek vawmágos fotográfiáit adjak, a mennyiben kitQntefik annak közigazgatási, népe* sédéti, nyelvi, lekkezmi, gatdnaagí, társadé Imi, vagyoni, ipari, M»ko&í vmsonyait; klvilagoaitáat adnak a község hovatartotandóaégáröl, vailám, igazságügyi, pénzügyi, közlekedési, hadügyi, bl^ nyáazati, erdészeti, knlturmtenöki, méntelepi a egyéb ezempooioíbol • atb. A kftrjegyzOeégek rovata egészen nj, ea ebben bétneoroe rendben so-
\
Magj-KaniTy wwáwiap
--3W®-"4Í7 SIÍflB f**.
laoi. duób» fa^ ttai-
roltaiaak lel • kotegytfieágek, közigazgatás »i- j liyut a a kftrjagyxók páni A hannadik ajitátí W, botyM vanaak v<*a az iiratégbaakivApítrT
Mmtk. »> rAw t ^oy téiüüÉíEoií, hÚIOM I
áékafcetek, tti».aertMgggvMgÉttttw^ A»l
n lotyaaat I* »r< lep íoQa dunieái. aa >Haaa-•ea tudnivalók' rovat* u sokkul gazdagabb le«j' ■m eddiginél. Ara a oagyierjvdelmu a a lagtagyobb 4a lagkAvaák naptárt tartalmazó kötetnek u ed-j digi. UUmIumI oieaó 1 |rt 30
k».. kátaa I SÜ kr. Báina H^nk, hegy agy'
■ kaiAgagákaak, ariní egyeaataek néjkölüthetef-1
Mgirfksayte aM anr a Törvényhatósági ITaylér - r-*- r—** ''*—*■*nr* W re*
L olva»óink és a aagy köaoaaég ügyeiméi, A ■agiaaietéa vágj elátiaatéa a ktadiihi»ataiba küldendő Bad»pe*t, V. Hóid a 7.
— A >IU|w€MlMI Lafak< 42 iUau ép oly tartakat daaa jelem »et, aintCa aAi olíajó kAaAnaeg a kedvenc íapjttnsk^tíüdént aaá< OH. A m<wt megjeleni **am tartana kótaikezA. •A Tilöfc-« irta (Wetkfié Bajai L. • ÁllA-aaólfl. Komócay JjtaaaftSL #r "Hákoai ltod. Mamnrtó)
■ jm, mm mmx^~iTiSta AWártáT-3
• Ha*a* gyopár.* Kottc* latváatAl. — „tiando-fcmfcfttt: BW«r üyw. — »ftalrat ggg^ |
Jnt EjE SapffimMÍ
—ürMraHfHr fcMii)
tlm Ailw ál i
Mrf rwii,
8 » mh mfi tét/. : Anuúiaanudu
Modiro Herei tm.
frta: HEIXEft TSKlItOND
Sötét percek
Twnsst,"
> A * ' fWtfc I
. i#pltan- mm atöw ia aa *anai k*r. Aí
JM ii*i fr
sÉssssl r/íia.
pffiLf aa|T»«ar> kAtteiuéay*a MtiHéMnlHNk vatonágu* ryáaáni. aiadm bélije igazi KfBnfy melyei a kAHA lelke roé'r iMgarékAl mamatt Mily élénken etaeteli Mk««*k kbnnrvAgát, Mily szépen tetli komoly lelki állapttfját' Ea a köt-laaany McxtApr a aa*|> ttsn>íi«g lartoaik | A ki Ily «fyá«»r<lta «a wiAjrt* uiiheaexátoM, kötveiiMleniéggel aa oly Mgkapóan lad
trnt, ax nem ia latM rvi' Ha alfoaiMon, RMof írjrif kaiknt neki i>nat«iH!utt; n»( k<Hnor h«ngu
ttép rtmyok
lartja a a aMrfcaaaiAai ___
oajty«ád« aak artfit, da é«. hatáwatmaa
litWltMíl itt buli "4* »*«l®k< *** ■fi' UaMÉl— kof) talawiknr wag m ■rfiyaaaa n ai»|[w«rltMfca»tek enymiwal. Naai pf4i| Maa A«wri{ »ar(4 U»
Itttl. I*.
Bajo* NatjaMl Sorataak fclDotifea nfiok[l í VaiaiMünaf (iSofj'bailír* faaatk p^HaaUÉaMi, bnléitféj MlÜj* M kaM«Mt. fia kegjffd, ki tt aa *ö6» aite? AKM taialttt, l»i«p» M a*l aarí AHiianí f Gbay aal katiauayatoa-taai, aaaad^a aag, ok iwá4olt aa«fat4, ha«; íiíaiéijfélm MoiakodhaaMw, MiQr Irtwnw ■.'•Mii MÜocMf féadM*, tl fl| mépm *wl <af-• •jkaliM. Ktíítom kar <*úfc ktva A|*m Oatftár "VI N««) fc*au>a ÍM«t* it.
KadMw ütraíaai' í» Kirtaének aaai nufctk «iiaa<Ai<aat! 1 ikaw K . ,. u. It mm I, <mrtm V*r«a (Arja Ukata
:nll«Ml!inH
Ck. Nlotay Akoa. — .Fraoeiof.* Ifta:
Irta:
VifMakalB. Iru X T Z. André l'hcunai Fordtiolta:
klnl ilf •aiajMiakoa «urakbao nduii küafa > üiK-llMW mp ^
mily «»é|r nyttcaioiKmat xirtiatta a rek oa- liraaa Aaavalwf
liaaadA bW> mA»íajr. iialra) ■^kíar.«l»aJ ia - Hoíaa Ah| flM< wy fa^
f UN^/iJw**| aSSaST51S> hSU áw*I»
^ ^mimi -j"-[v . »»aauai
•toa W IWiaaíó. - lr«Uloai a. Ip!D „„,,„ w ffl8r! jggjjgg-1- '
Sras. Btim'ó, - A lap Jupai aiak. JUia*,, ^------------—
Jml - L Kénlf, Virító**; hriip, f- M kttl '.^kado.. «at»l Ha acaaiata* _______________ Ii4
nt^ft hir>H.iiL jifli. ■iÍibiii >i lilif H k- BUM>H—FW
^iiisssss z«s"^fijnisiíri^jjtw ^^ ^
- SSSSW8S8 " l40T SS^ii s-rtflte.. ai^v «a ÍMi! «
tainriM Oarttr battft C4a«M*a bulornanil aaotíalMa >M A ktwWtfl #ff art'
MU-aJU. - Bitalmm ím. - UUirri — Jhwri - Momrt^mlU. lUginymÁUhi aUtuUuak:- Ina: Tábori Kabart.
baramUk»ral <V» mw '•ÉMtati iWrtkAi
kifejim, bon lika nélkül pém i« ajtn tadat|a vaiaoi ei
. »Htonk iWJaa^balt^'
Hité .TTTEIW amt kWlianéay kf.leléft Eífifl lelka-U^ m.mo.Ay^ (l«kár Z «>«. • 7•T7;",V'.• rT":.,""!^:.''
■Mafalalabh UWi M..tJU ,„,i ki.aié d^Erttl^ unL tű™ dTaa. ^^ fe ^,?éS.
fának miHtnénrinYBl « ir tm. mailiui Sím mnm iléB^*. ---^AHaaar* "
wéjwodalw (apjában laltlknnak; lapaaknk i»( Fehér riindar telata xaíakfai .''■» 1' ktfabér kartt(a s a i«»artk 9. A <01 mg lüktí'rMnyB-t aM«aa tallérral . , , Mtfaa*«h*r
kabát ibaarÁina-biaboTat . . »,,--» Soom yao* iwiyli.tele partxawil . . . íéltér udflV rette-natfri kockákkal , . írnya* lakkeipA égnek réd«*6 fejjél 6* — » mi taftenmaabb — monob-
látat H watw
l:
im lerjidö, díánes kíAIliifattf mű tMfiietHt ára: ÜMkfttéxben í frfc Gyötöknek 10 eWíixetíi titán tföfelél példftay jár A kiMatat lolyA *<r d«r. étajén minden alAtiaotbk megkapták. A ryttjiAt/b-
ket i»o*ember 15-ig oe»eite« oim«»»e (Baoapcat, t>ia egta/ita lu axon iun^a v«jui»»i. kOTrtdelei aránstitrhra) míg aliban a/ cselben i emberiig gigtkintk kanMH«li al
ta Ttaankéri acarxő, ha eMbntA nem lenne
ra=> A "Rtstqs.
' Alkonyatkor
A nap sugár PtheHtti "tziU;
Dt fiángel ftéti mm amott
iU •wli rárromM.
A li nzfn »
GhUa? fl
5 ro/l' luttltfmkán kájik raja lufiti IHuj-lebrg lóra.
-Bírtaa.
rayyay -
Különben (Wkár ima t* loflalkoiik a aaáptro-jdafewmal Éa a [eg«fl>emt<nltb uarkautot (faié* | ueteket mindk 6 kapta.
A »Köli€k Eiápja* aayik axMábaa olraata aaaa | költeményt t» at anayira lalbídiá marlMámp-Ha?u kedelyet. Bőgj monnál bcía»rtt<Rt likába Röf^Ao íti ts.üli éa ieaköli aaarakkal rajcoUa t It uj kiadái>o mttrélmát aa kerté [lka boháttrtif »»Alo lUdóMtási. Ntbány nap mulra Oukár a j küvetkart levele' kapta ... .
■———Kwl'w btural "
A Kktdrta [lka*- agyik bintvaa köliOttk, Ha levelexeabe akarw félti lépni, u ■ A ladúaiiaaa | kmtíbI t iimte küld ieveletdeit: .Ilka, poata ria-] taote. fiagy-K*ais*a' Baráiod X • -r'S™;
Zala Etermeg 1891. atájoi 12, Hélyttt ligeteit Nagyfád! .—A ■Hálták Lapja' lault méiiiában kiiuili m—

Frti r__
8 emitt amott ai _
~ Siáitmg ryy ryy fíIMfbtzM ny.
Dalos wndár
PfktHHÍ száll
S lombok kösütt n fVemtít. Zeng bit, at trdSkiuk «ín>.
A lombohm S tirágokön
A* wfí fhuf mgarainél A mik mig Ithgedéite ttéll.
A napsugár
Píhenni sziHl _ •
m rtoHUt, i JSenü momlyg A 'ny<i)>M, tztnde léayü Iuüd, —
A f üí hajlong Suttog a lomb
8 zugi fenyrek titkot árnyán Sóhaj lebben szellők ttángdn.
Stáhmg a lúd
Lombok leütött •
. J$ iai eltilt mér a fbueugir . 8 a néma ctendet r*t lettül.
Szigligeti A.
raa két ku*rr *'«t«nd«|e • kát aatráay aMlief Ham ■ár itaraatdai kodatt Tar«ia*ait«a, pápa-»/eínei nalt, iMíylytt atnéH 4utopiak a ■álfán baluil. Mindaakintk a iaaá|é>i» akart lá*tj A ni arcai ijleli, ím aata tauMJhaiatai » aaepnek. Vali Mgyaa rafta agy akk>-ra ««áp rágtapgg/. ut i ttBfarw, dt uárt aUg <«■ volt ttip Haar at-*l*8firkt, wtém piHaatáM egy kis ■riga» ift'. Ajka - kmoa lgana^a* ianaág ni na gjkárni baaaálM, aaáikill, kogy nyal-rárOi "Mglaládkáaeáek. Rt a ftgyttit, taaiy agya aki laagában a íft, kard á* ulti tttm}4uA*4g*ÍÍ» Sunriaokai oatiogii vata, <u»i>«l át aa a bacagtatai nyirba-ja, A níi padig aaipatgát iagiiikább ülft-ttsoidiija, at —• kit bataaaa,
Eatn alak kAatlgdail UatbAr f»i JátAaa kaaoáéal agy alafániébon mely t etrkwikao potktt láaml.
é| Mível leli.ettek «nlgálatjara ara« t nail A. agy kimiáaw m«»aiil|l wAH«Í»t UkáTg. ""
alán MMtoénMiMMiU Í! ■tgrAkdayBdaa, aart ■agi(»4i a kflaala^n alak láltáia. Ha ilyen *a aaya, milyen Ima a láry ?
— Cty f I . . E« kibat váa hmmmI
- Én Apai Oukár vagyok I . . k Hff hrkantjtk I , i i ffi
Mmtt Hkm kmmmnf .t^fpttj - — Hr . í-. ««e« .1 . latgtnda f Kwr'-thand! f -•*> fit elrohtnt.
Edifuduág.
— Krmkrtltlal IAr||aU«ak. Mint Mtkncbanból ártaaítaaak alapua >i a remény, kagy ta Auttt ria kUgiaronuág, NánMtonaág ét (Hl
ar
:oly laikeaedé«»i t»|te át'ágéax. ralAamt, kagy . — mir kiamndow ayhtan — Mera0|ébe báiaaia
raiie*. Igen! Siertten inádo«! , í. Btjongok j őuerll Tán eudalkoxnt log, bogy ajiéalál roba-fnok a káiba, de ax 6annleaég éa atAkiaMNidáa jjelletnémben fekaxik. Hogy miért itneá .Zták-ban á maeakái* annak agyadtili oka aa bogy szent meggyóíödésem, niuerint at, ki ily éjié-kés gyöngyökkel gaadagitfa irodalonnk kinotá- joraaág kAcótt fety4 'Argyalá«okái október kAaap jrát ki ily melegen lod a tzivbet axáiai, aa kall, ban bate)á<ik, ámbár van ■«« nákáaypoat. melyre fhogf szép, bogy elragadó legyen! . . . Nagyaád j vnnatkoi&lag » agytaitg még néro |$ii látra, én azeretea kegyedet — lulig! fis ba már at i Moal már nem tartanak naponkint Aláeeket. — A _ j ádáz sora oly messzire taazitoti kegyedtől, bogy | .Münehener Allgemeine Zaiiang* demehtltjt aza-! nem látbatom á szőke leomló fürtöket, ábrándon kai a híreket, bogy a avájei aiarzfidáai kiáltitá-I költöies szemeit, pi*te orocakájái, ciereainyeaja- |aok royahbá vállak. E kjt|itt*6k laljetan vgjjg. 'kél (ilyennek képzelem -a- elöíl o«tn ia várbnló
I poétákat) legalább eajedie ■tg, bogy levél, nt-1hogy ■egrlliotzantk. ~; jáH tolaacaolbaiam ütem lángoló azenlaét.| - Badapnil iibeaiilMét, llntit jól {Esedezem, feléljen soraimra minél e'öbb, mert kínáltak, t kereslet élénk volt. Kikelt aztlárd addig sem éjjelem, se nappalom, addig ék) halott irányzat mellett 40.000 méterma 6-10 krral lleasek! . . . Sorait epedva várja örök hiva Ap- magasabb áron. £gyébb gabonaoemDekaen cta-sai Oszkár. ~ kelj a aki, ron 5—10 krajcárral, árpa S
Nagy-Kanizsa 1891. május 15. | krral uilárdabb, zab keleaaaebb, 5 krral amai-Tiaztelt Uram I Ikedett, tengen változatlan. — Badápatti
Elragadó ékeaaaóiásaal megírt levele engem va-jtarBénytSidt. Zsiradékban szilárd irányítóban el ia ragádotl. Örvendettem annak, bogy I zalu. — Disznózsír 58 Irt — kron kötteteU, — gyenge tehetségemmel ilyen valóban szellemes | Szilvában az tránycal szilárd »olt. KötfeteU léríi vonzalmát nyertem meg és stiveaen levele- kéa'árn : boszniai aiokványainWgfl 8'/, lr#on záaba is lépek önnel, ki iránt én ia meleg rokon- [boszniai 100 dkos 9', lrioa, 85 drboa 10* (Irton fzenvet táplálok,, Ét sjon kijelentéae, hogy én' 66 kilogranmoakint. Száflitátra köttetett: ok tó-
--tffi^ -;-----------^------,___________ ^^
j Narc surf Nar*> S<rt Ntrf Karc ~ s*r* Kara
-SlAILtOroi-Ollfl
j| Mim hiiZBiiat' É
« Tiufál n. Um m. &
2 Minden egyes darabhoz mellékelve van a magasabb körökből nyert elismerés, T
■■« ■ ■»■ i ■... twi.. ^ —-iirqtr nio Tinr C tgjtxipren
+ * »» ********Ubbtí
5 r***1 nÜM Szállítható M gZZjt^r, ^ -IffP Jpf:mozei I
í ^^^^ vasutakat
U K«Mli»ágl. erdemeit á> Ipari etéUkra letjikb kU ti^lbru
J egyetemes acél-ekéket J
J Jalantékenyep laazállttott Arak m«!letl asáUit a ! f
|SOHLIOKftl,J^.llíp'y4r |
faklfeig*
fM»- i öf
üémnk-
HÁÍham*
•F >0.
mint as
•gJMtft
palgárla-lakait 1
kar»a4t ■Wif •
tékaftklli •Mu^k végttt.
Jfflfor dongja ■Ufjaral
f*g»k aaépaé-
>•1—fi
éamtjm Igra aikal ■aa uia sáMkaAI
tilfftOJÚTA
BéltéM tátiméi ff**-1

Nagy-Kasíz33, vasárnap.
Um aaerbíaf —nkeaayinfcé»ü Ifi frioo fcf; Düsoiai weaami íonotoo (mm mai j L
^ ^jJ^jjL hnafna W'A
MgnfaiaHat; aot—fearra baaaaiai ^ktAny^X 8 Irton, lUHbos 9 Inon, *6 tfbo« IO X fftbotoa, szerbiai isokráayaiaóeéfQ S.— ■ V
fflrim<íia kdHtfeM 56 kifograocnktm. — S*tttaii Q októberi szátlitáfra HMKHrtoo kouetait Q
Zita 42. síid. {?. top.)
1891. október hó l»ia
eyawafglrf • tn~wjoaHfrtftMt TOSÍj J t*a Mpai többnyire hibás díiM* a^rtekíeCenaég maghüléae akai kamikaafcalaa*. llyaa Maiakban a fok Aapaasialaioo atapéd kaapoar dr. Hona etet* taa* Pragaet fl. gyi*rr*teftfcribéi. Prittabsa » hat tutin «q Kapható mindett gyftgy«**/reri>an
- 4 tUrfféU kaua.»Mi y kiiM.;.
rá»i*i atatt at (Hitrék Magyar Mradalotttma, JMtoetifaaighan aa Fraaciaontagkaji tutfHooo *al< aféeeleii alias as egeai ■ italt vi Agt>«a al-tttjmir, a ifoar f^'^ci^ili^n éa Angtiabaa*!* hai/i-alailut ve tett. Va&fren '»rum gfcfjtiwtö a —'"Wfigy^ y hojt--^nr - náimlAy, off févid idit ataM liein c—k 2 xak* tlÉiniéÍ|ak. hioea a tiaay kttt<Mi»«g tlaa<fó»»t ia ki wíii vtrvfi fti«|*ftftk Már maga ti a kort . SSsy lleiaté igiwiHja.. koaf a Stu^fab Katodaal, sMiynak fliarjHinécÉ^ w^íen ma« tnfntr ara ítjffkaáhfití miiida b?tMU»fc»i> adataiéi Mly agy kitt** tofu*ri»aa kftitaiik. K ajaravk báni kiaarlat u>áa ■aaaftaptliitt atftaya i h>» pk a4 ftifhuafiaí tmataaifa aa apaaia ttsHrti* néffál. a iegkiaebh arta1aiia« raa< ntlku?, vaiammí ttiak fcaftonJiikaiIan o^MifÉas. a Sarg Ifdaiiat BHlHC^uay a palatakbs mint. aa cfvucni pálgaH há*ak>»a.. B a»er elHiaj»#ltAnykm ^a«aaié>ii bagy a Mfioww baiaoalat aital a togak tíatfaa] tartama Aiiiiáaoa »ail a nagytan gyakorlatba tgit vét"6, mart a Jió) a agysaaC a bémíó a találón vágj mii|x6 liirtbu helyi lalah, onoél nem fog ax többé hránycani anka a oaai fogja, Aáa ily léié kéaxtiaéaynák álaogedai.
FMfo : Ca. PaioUI Akorf, .
xxxxx;
Hyilttér.*)
FihHit faltér ém mcteaa aalfa—awüfc ártól M «féaa M 96 krig méUrvnkíst úmm ngf tar* káxott (aűaiagy 240 fctliallai aiÉM|twi cdabca a ato> tfaoti ioor«tek«i (kuralMAl S00» oiab**) kaU liykirt rám »-» pi)>udijn#nt>ta Htaatbcrv Cl. (*». 4§ k alvari anlUttó) ffári rakiaia lirtifcfcia. JCiaUk araul HlihaA l mwidrr* Imái Üt AwáJjia
aw. -—- í w
MAGYAR . g KIRÁLYI
ORSZ. KÖZPONTI w MINTA PINCE
k]%lralitg<M e*iruaÜÍ8l képviselet Budapeht, tnérleg uic* 41 ujAtiIji klIBuö nlnéa^<B ptlMktorftlI
Sorok: IxordLólc'beLii is >T^nitifctnfLlr AriqpM ingyen U Unmmi**. 94B 3—3 Fiókáruda: E rzscbct-KÓr ut 56-ik szám alatt Korányi P. tanár ur házábaa
A K EPVISELET:
a*- BUDAPEST MÉRLEG-UTCZA 4-DIK SZÁM
sarc
sarc
sara
Nara
JUléS—
Kot
m vaa is
mint léU

Iul6«t,f1
ractiii
ttfiMáV ó
at Wrnt'
* urát gti
ha*aailat
bm vaa
viufálra.
baa raa.
Minden egyes darabhoz mellékelve van a magasabb körökéi nyert elismerte
' "tyfrunttyn i^rri (g^a^g^
uo míú«i«4 iifiánkai jjgjQgfcr 8
[ (Uainagyaéga éa aioago tlami>aliaK ^Hyak |gpanlal<MHaf«k, t*o4áJalfa»áité 0 # «Ht«ak éa *a*MÍál*tu* awrkaaik^tak altat p^lié MtHaéat kaHaaab. íH
I 4S 4 LA KOK MfHOKti Q
: imi h **i**t*rú édimémyitáf. - UVíHíU f tr 4méi M* a ravaMaa, - Q
| MrM, a kétaa* 4j|ktimunwl* M - MII 111 taljaa tjy M
a káai iliatbaa, áldéafi^ - tUtéUrk* a kél tínrJmi vb 4ktrtmfU. |l Sámé**t mw* áfg. M
r a M*üm Af««N at f'Uirtgf- ATarA limaW Mair IMmML J
/ — I U*m ttkur* k*i*t 1 ^air I Aaaa»fW<y<M ftmimá. — # iM .lewtfNl C
J a Mt^nuithall ■ttaau^kAl §
% ~i -4mt+ * a^AaiiÉ * uia« «n»|aa MlMát'-Al áa a> lautlt ka^wiaatMiiiaHNlM 4441a P
f XlttZIlBA * tiaAka. Na kai. aat i^W a»»a raipíi MÜ i V
| a^acarvAiV^a .aw* wtt UiWv . Hha kHtlaoi aértw tmM émtm méfúm mm£* aa^ m
V______i^ií mim lipiaiaa fcmiiiaBiw tníaÉ^fc aaiit mwém miiMaiPi aüag wg^a^aaia m
í Mi I" I I ' I I IHÜ T^^TT- # bitm4iw* Wfjy'ff ÍT" "^ji
IfMtW a|tt«B taggal % atÉiil aaéa |a<| Caaiyaa airiiagHÉa Wiaytiia C
klIUtia imi ju^ ^r^ iinimiiiiiaii Hamm ana i«la» I
r ipíti»n«r aik fttataai ataii a »axaa imi^éh aa 1
;xxxxxxxxx>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
- Mtr-*»niwip TOwinwp.
000*00000000*0
mm 8
Zala 4V, «xám.
189L október bő I Hjlt
nUUMM*MHUUUU****UM*U*** XXXXXXOCXXXX
segiBfig gyoBoroajút MiflMyílilí
KKiexXXKKKKXXKKKKKItKICXXKICKKICKMKKtCfKIC'
Képes Családi Lapok
Si^rWtlii á mreltfíjtiilíí lépes heti lif.
Smrktmti ■ Dr. Tulaal Lajo.. FtaiütUn: Ur. Tárm41 liUL F*UMa iMrkust) á* ki«d»tnl»jdo»x Dr. laráirl imli.
Előfizetést ára: 1 Hölgyek Lapja ezioű Éat-fflfMIrttel 11 Regénymelléklettel egyCU:
■géaa évn • frt. Félém I frt. Hiptéém 1 frt 50 kr
* ^ '■ _ ..i „ ~ - j — i c i* i " * * 1'
A JUpaa Családi Lapok" eaimü hetilap ij negyedbe lép. A magyar Mép-Mtlomnak a hatalma* tényeaöjét a -egyr KltVett öö fádoknak » eaafleai kincsét még a következő irók 4a irónök támogatják Jókai Mór LankaGesatáv, Radnyáassky Gyula, Dalai4y fiyözü, .Mikazátí, Kálmán. loaóesy. Józeet, Temérdek (JTaaatissky. Daaól, dr. Prém Jossef, 4r. Ssiklay János, Inczédv Lásató, Palágyi Lajos, Rrödy Diaiéi, Dengi János, Tölgyesi Mihály. Yértessy Gynla, Méry Károly, dr. Marányt Ernfi, Petii Mór. dr. Roditaky Jenő, Csorba Paíolay Ákos, vtfc.; Benitzkv-Bajza Lenke, Bbthner Lina, Nsgyvárady Mira, Kulíffay Benitsky Irma, Haraath Lgjn, Hai -ffikar Margit, V flsál Keiuliua. llailetHy lda,Mer1caáyÍar<>isa Ima, Erzsike, Kb. sfb.
A „Kép®* < MlMi I,apoku aa fazss wépirodslmi képes hetilapok között s iegélénkébb, legváltosattoeabb. Tartalma aa irodalom minden válfaját felöleli. képei a eseményeit i a leghíresebb fostok müveit altatják be.
,HMuek Lapja* esíal ksvonktnt kétszer megjelsaö di vatmellék léte s Isgsjabb divstképeket hozza s r mellett a magyar háziasszonynak valóságos szellemi titkára, a asaayibes s Bevetés,' sz egészség, a gasdaság, kertészet, s háztartás s a konyha terén nincs olysa kérdés, a melyet no tárgyalaá s nincs olyan Utak, a meljN hölgyeinket be n* avatná*
Begéajmelléklet* külön U köthet 6 négy kutat érdekes regénynyel aján-dékoaaa meg évankínt as előfizetőit.
A „ttépaa resláél Upek' iMh még a léM borítéka is 4ale van snlattató kösleményekkel, hsaoro* apróságokkal, sakk-, kép-, szám-, koczks- és
Ísattalásyekkal és izór«»jtvényekket; melyeknek megfejtői -értékes jatalaakat spaak. ^
A „Bépea CaaládI Lapok gazdag tartalma és iziaos melléklete ida-taára mégis s legolcsóbb ssépirodslml képse hetilap: éppen azért histoo ssáaitnnk minden faeafla és honleány, minden magyar rsaUd tárnoka tárnára és pártfogására.
IsIslTásiuáaukst laayaa 4a z kiadóhivatal
alsdaaskaak, a kik ea tránt -~1egt-zi»asril>bsa levelezői apbn — hozzáfordulnak.
A lil aa egéei étre iiélé hat fráajl rloflartéal ttMteget 40 krs|eaáv siemfsláel éa peetasiálHtáif illjal e«yUtlrg/azrr ra ke-kildl, aaaak 4 ragéayti és n kl n frt elOflaeiáel leuegel éa 90 kr. aaaasagaláal e» poataaaAl likkal sll||sat együtt enuerrckskllé, aaaak két ereéltl raftéayt ktM alá alva jatalaial,
A ki • aj sUtetfít gyújt ■ as #)ő&ctési összeget egyezerre beküldi, aaaak •lisswréstl a*y dlgaea aaelékkOafTet küld s kiadóhivatal
Megrendelhető péetsiUlvásyta aaladen poeiskivatalsál é* aala* des ktaivkereekedéRkes.
KlÖtfssUeeket (a hónak liáraety napjától) elfogad s Képes CaaládI Lapok*- kUdóbfvstala Badapegt, aagjkorona-atesa 90. »eána.
Teljes számú példányokkal mindig szolgálhatunk.
Budapesti Hirlap.
Mindenki a ki alkalmaztat kere* vagy alkalmazást adhat a »BUDAPESTI HIRLAPs
a*pró-3ai.rcLetései
--áltol íiélküia^lieü-^teőzvefilőlcer;"
Régi dolog, hogy a közvetítés sok pénzbe kerül és a vissoayakat egyáltalában tekintve, gyakran fordul elé, hogy a költséges káseatítáa dacara mm as alkalaaasAat kereel nem jnt könnyen helvhez, eaa aa ellslaa aáat adó nem kap könnyen megbízható embereket. Oka eaaek ffttog az, hogv a asaakaadé és aaakaksresé, a rsvi é« aa aladé, nem éreatkasik kdzvetleaftl. A kösvrtlen érintkezőre padig autaap alir vsa bathatóabb efc&küz, mint egy U'fj Íaptíán'Titlff íunletís, a ^Bndapatti tftrlap* apra-Mrdatésl revsts pedig aapoata legkevesebb 00.000 •teber által olraststík. (A Isp naponta iO.OOO példáaybaa jaleaik aag ; legkevesebb "három olvasót lehet esamitasi egy-<jgy lapra), lereekedé, slg könyvvazMüt, irodatis^et, gyakosnoekiA keiaa, vagy viaaeat azok, akik haataló alkalmazást keresnék . a gaada, aki kaszsárt i«paat, vagy gaa* dasági gyakornokot keres és visaoat akik sjaalkuanak a háilseeiesj. aki szakácsnét, saohaleányt dajkát, esefédleáayt keres é» hasonlóan aa<4gi-lók, akik helyet kereaaek btrtokeladAa, Oaleteladáe, WrWkbér lat ktielslái, káavéUl, aaealé, sevelésél, káiveaellaél, Kaadaaaaaayl és egyéb- pályásai* lakkakiadAa. é» lakáa berke Vételi hirdetések, szóval as éretsalkiégtet minden fa*i*abaa köaay-a és
olcsó pénzén a
BUDAPESTI HIHLAP APBÓ-HIKDETÉSEÍ
által eélt lehet elérni
933 5—6 Családi Jelenlétiekre,
kliöaossa
eljegyzéol hírekre himen hírekre.
eakjUőre yiilá-Jffieichiválókra, >*»üieté»fi jelentésekre, 1 névnapi gratulációkra, gfráar. jelentések re én minden ette le
K ÖZLEMÉNYEKRE
l .Hsdapeoil Hírlap* apréklrdatéal rovata klraiéaa alkalma* A lilydrtéffi dijak igen olcsók. Mindannyiszor, s hányszor a hirdsáfea-aMffr->nikt egy-egy ezé két krajcárba kertU, vastagabb Detfival négy krajcár. t'immol eilMott hirdetéseknél még egy-egy hirdetés etán 90 kr. kiace- . tari .-bélyegilletírk kúlun jar Ha a cím atnesen kitéve, kanom a hiniefó* ngy mól, liQgy „Cim a kiadiákivaUlbau msgiadhaié* akkur bélyeget aam kell . íízolni. A kiadóhivats) Ilyen esetben minden díj nélkál megmoadja a -kér- • dssásködökaek as illető rimát, söt vidékre dijtalaaal levelez w, ha a kér-UasAaködd s postabélyeget bekftldi. Helybsa a hirdetéask a kiadókivaialbaa tétetnek Tol kézzpéasea.1VIdékrO a péast legalkaiasaablia^-postantal ványon léket kiUddni, A „IsdaptaU Hírlap" elötifeiöííl árs aeg/edévre t . frt 00 kr., HJ béaapra I frt 00 kr- X cim egyszsráaa nBada- j paatl Hírlap Kala -atea
NyomutoU PSStí FülOp laptulajdotioanál Na^y-Kaniza&tt, liöST
I mim páijl iM ffi^BSlF |
Aa agéssség íeatanáiára, aa é&mérik t-SMek folytán a véssek tkstitásfe* le Üsstá ákagMftaa I 1 való fentaitásira ée a jó eafreiás iMsagítelra a le^sbk s legkaikaukabb eaar a már k mtoémétt Imm- ■ I rtífi é» kt&*+)t ■
életbalzsam Dr. R OS A-tól. I
kMrnu ei«ibah>aa a kglakb e Zeggyógjlatáseeb gjógydveáUl a Ugfeadnsslibaa vsa HmÉis e ■ I különöeen a (adta «mésst&i tu»jok, gyoourgúrcs, étvágy küsiy, wTum felb&tflgéf, váaiálalá^ saaayerss H I bajok atb. atk elles teljesen hatlutótoak biiooj^, l»y kitööö hatásét köiaik«itéksa aaaa ilrtbskasa aw ■ I Uhlaoaynh, a^Wikelíl hésíesarévé lett a aépaek. ATS IgY Mgj Üveggel 1 frt, kla Iflggtt H I 60 kr. güaaaró iratok ezrei bárklaek bataUatéa féfott raadalkaaéam állaak. K Áváat HawSátások etkcrálésa végett, ablakit ágyalmextatek, Im«t ea agjeéftl ■ /tt* 'lA yVM' általam aa eredeti utasitáe ssedat kásakett J*. MMUL-téU ÜOtkál- ■ Av ^W USB" minden fivegecakája kék bankba «w maiiolw, aM^aak b i ■■■ illa kis ■
I ( ari \J)r. HOfiA életbalxaaoia a „feksta aaatoz" eslznzett fjöfyaaar- H I TMAQWEM B. Fráfa 206-W u aM, eaeá, sescjar «e traaseáa U
I V Afi' f Sfetves el La tó, taébe lelela peág aa láa ayaeeett Himj Uihato. fr
ai Dr. B08A élet balzsama ▼alódiao kapkató oaak a kéaaltd ■
XfiÜ^S^ 2T JR Gr 2ST E S. f
Nédj.^v főraktárában, gyógyszertár a „feketeaashoz Pragabaa 300-ZXZ fe. I -ét BUPAPEf TEJf Tírök Jéaaez ur gyégjsxeréssatít Kkaiy-«ir«a IS. sa. Badal MmII ar *ts* V^;
I ti gyógysaertárábaa a Vámháa-ter«a. _ ............. — %
áa ewtrlk.aapír asaaiekls asladaa aagyabb gyérjaarrtárábaa taa raktár K:
í aaaa étottabmaáél " ______ T" Ji
__________ IIijmmii LfLali __7ni 1UJ
„firáfe ai általánus házi-keflötá" I
több cser kilaayilaikozattal elismert blstOg gyógy szar alséeaále gynk^áeok, eeWk Is ganyaétaá K'ji
I aUea. Ssea kenőcs Uetas adalijiyíl kaaaaáSalé a aM ealft pakdéiiaál, á uj tíf láaiail a aa aaiá av
a»egkaa^syiáésáBÍl eifllésknr, kel«yeayaélf vérdagaaatekaál, geavea (akaáékokaái, pakohrarail, kMagfá- pv
oél, aa ngjaevsaat ktrtafiregnél, ukeaéayeétoakaél, /tlpeiwaokaál aúripéagfcsaieásÉl, aliliaeaelafc t-i'
I uál, érséáataa lagekaál atk Miatfen gjuladást, dagacaiot. vikeweaytdSsu iekatbdia a legsSnrfiáá Ml ■ [ alak rfHisH. hl kár gea^JéTaatalkarib, ott a dagaaatot kgvévidtbk Mé alatt m nálktl M-
I Biivja, kiereti és Unógyi^ja. ____J'
lir Kapható 26 éa as krajezáros zieleno*ákbaa_ ^K ■
I—--------------- ' ----------- X . | Mintán a prágai állaiáaus kfciikaaisiK e> kaa«r atea«.a—, imm.' al^
Uvas l kh figyelaMStask, kogy as eteded ulantáa eaMki «aak aálsss bee ^^^^EBE^^IVy kéaakve, a eaak akkor valéfl, ka a eftrga nniiiiiawa, mlyba tóliatik, He«s || ksaseélit! ntaaltásokba (asalyek t ayahrea ey—iák) ea kék kan* aha, a«l)w K, I VmmSW u'Ut oyoTrrtt jpdjegy tartató — kwkilii vife.
^Hlp HAI.T.áfll BáLXláM a lag babboayahabb, eeáataka i^óbatéi I| tsl'bgbiaeeabbuA efiewert aaar a ■»k*ak«Hig kigyégyltaaaaa s as aghaie || - • ------HfüÉIsH halfigteSetKg viaasany^résére Egy tVfB Ara 1 fit %
UU Vi UUUH UWWWWVWXW
* lilfí1! 8 Ow[] jvSjt'l aö
íüh is
Mi-; 5
§r ffi o i <g
X____ etS AaM-^llií1 j|A
JK mSM ^ a ^ H 2 íi eA
9M ílr fla M 12
mIWIjo
Qm* Hl m * íTlifiii1« 10 !
V 2-5 rmé S * * : - S lik i
ai Tfl o -TR^íp i8 j oW is j imlííli io ^
2WÍ-ÍH if!rf!l|f « fo |
o K Isi ari^'Mls 0 31IIIhí ti o <
AnAYAAYVMniWI/VMA '
Xagv-Kajualk 1891. október 25-ép.
XVI1L évfolyam
■ssrkggüfliÉi -Ito*Mta ÍJ ti|aáa
Ha ÍMImM a Iip amailtaí réntjn vaaaikasé minden kfalemíny.
Béracctítlun Imtet caak Inmt kerek Iwl fijailUlaak il
fffLA
Politikai és vegyes tartalmú betilap.
—,— UiMklliIft!1
TÉi ikte tpllil fM #«% M»yr toatirilM.
íuirmw ím
«*aa • W Sí
rwm .'.... S .» »
\V*jr*J»»»» .,. I . W lliMat jMn«H KÍMMUI.
Vyttnér jwötjrom It kr.
Ki«1 rítok fin néa klltaaak.
A Nagy-Kfl&saí- és Débalai takarékpénztárak, a lianke*»ih<alH u Ipar-. es kero»ke- _ _ ^
delmi bank, s a Nagy kanizsai -^lyejvIrtszim-tkézH hivataln* kózlrtny* laiamtek. «Im • kuttmtm
Hi*|elnlk Waf)r>KiHlttáii hetenlilnt PK/urr: vanArnap.
mwtkMtt fwM N« >»u>»lN» W tMMf

Radocza János beszámolója."
0»ak nsgy e«zmék, igaz elrek és őfzinte j azerelat képesek egy város egerekre níenőj Jakosságál, oly lelkesedésre gyújtani. —;
_mint-Jt wiwft láttunk 2 -EggWáeyefnrSóT
csak ftly férfiúnak juthat i sztály-' részül, ki mint Radocza János,' — kerüle tén«r j^leví atyja, — ki gyámolitója a szegényeknek nem tshtlnési viszkéjegB^ Ml, ■ Lantni .jó szive neme* iugallatábóí,|
— kit szegény és gr.zdsg tifztgl, becsül é» Wéfé', — néni aeéri—efeff sorban. mert kerületeknek orszá gyűlési képvinelőjp, — | hanem mivel mindenkinek -igaz önzetlen! barátja, segítője. Es mi még vagyunk gy6- I aődve arrrtl, hogy mig azon zásslA alatt ■
—fog batcolni lovább ia, melyek <írig» tnoo-lorját a szabadelvüaég nagy eszméi és igaz elvei lobogtatják..— a melyre édea basánk nemzetink érdeke van czélul kitűzve, — addig az a rajongó szerettet éa lelkesedés, mely íj el őt Z.-Egérszegen fogadói láttuk,'
— aoha apadni, — hanem, folyton maradni sőt növekedni fog.
A fogadtatás a következőképen történt: j
Radocza János — ki már f. hó 17-én d. u. érkezett Z.-Eger*zegré, — Szent-Iván állomásnál egy körfllbeltlt 13 tagból alló küldöttség fogadu éa üdvözölte, — mit ő melegen köszönt meg. — Rövid beszélgetés után előállt a helyi érdekű vonatnak egy diszssen follobogozott ér ~bokrétázotf mozdonya, — a a küldöttség é* .képvisé4
lŐt Z* egernzegre vitte- Itt több ezerré meuő közönség várta éa éljenezte, a megérkezeti képviselőjét, — mnaaárágywkat siltMgettek,; — a midőn a lelkeaedéa szlllte 'zllnni nemi gkanS éljimtéfba » közönség beteftnsdttWí a íüffindes iíánriy—prnlfár '
mester üdvözölte lelke* 4a szép beeaédben RadoíSft .linoet S. melyeknek befejrstével - s a képviselő réaaérfil adott vAbmz titán.
- a polgármeatsr-a fellobogózott és " kn ~ saoruzott pályaudvaron' megielent egyletek t*- testületek, 35" igyí-Vöröskereszt egylet, nőegylet, Itaráesonf* egylet a sala-egerazegi í tanilói járáskör, tQsoltó-egylet, izraelita hitközség, ipartestület, kereskedelmi kör, ; kereskedelmi ifjuaág, ipwus ifjúság önképző l egylete és főldmivea társulat —mu-
tatta be Radocza Jánosnak „V
A testületek bemutatása után a képviselő kocsiba szállt, s számos kocsitól követve, ss uton a nagy Irt meg folytonos éljenzése között szállására, főispán őmóltó-ságáhos, hajtatott.
As utcán, hol végig mennie kellett póznák voltak sürtln fölállítva, — nemzeti lógókkal éa koszorúval díszítve, — minden házon nemzeti lobogó lengett
Főispán ó méltóságánál Zala-Egnrazeg éa vidékének -előkelőségé, a tisztelgők nagy száma, köztük lapunk szerkesztőségének képviselője Kán i ez Béla, fogadta a legnagyobb szivélyességgel K a d o-c-z a J á-
n Olt, -———-r •'
E«i« bét órakor rengeteg népUMneg Osönlötto el a megvehás terét, m f^f nyolc órakor letteno éa óriási éljtmá* kft* zfltt fáklyáamriioitel tisztelek ttlSK a nuu dég kfpírtetWt. Nfeaetli Bak várow
taH^lls, — a kötffnaáf eíátt meg
jelent kápsiasMhöt, a kavetkmó sfép b«-szédet;
.Y>i</</s>I*/<m típri*0/t~l*r í £ •rxjLf-
ifyVtri' uh J*í lívfií&tKihitll litfűláml. M*ltht Mrri hjr*X xdtUL ouíuiL, kmn tVwymbfwi nfmnsIEtitf, kiirtlfeltfaiík ^r/kMt^l, h&nt 14' (m/>iitMr*il *z*r*Hr*fltMni lógja. Mit) mMmnt mint a íUtt+n «nm» *nlit>(. m' ty
mftj rAjtn ttfrf, ijjjjbt kuhfs i+mlAj tiicgér-te^Sílí tlWt ent>. .1; Urtím éylri it *h rrsgi
iü II ii« iMt—rrmrrtm—tWJf<t%il}? 'turff 'IWWM
,/s iijteilffl iisis (íipfTJUt, nr>m UtMlknthk. w> i qiian fn/nilffltmí Ifipnfhrfbk'ia s Lw/win aiw. ! tnfh fitmf Ifi xziiffHfil; itfttftit! it IttífupiirtfJ/ttii. J/P !». « pdrit* IhWh, wtMUH ásrws ltflt*ft%hf* | Mimik iirrrml+téx hir/t rrttiŰt, ntulr'ti n**'lip» jtrttíülc, hftt/tf sni. rtalc min/ juJitikni A-; füst' tirtyí'ifftfHlétii képritflJtwkM
: hamm mint ninutuuk A ktrishtémk «m>i ; hnnitjdt, j<Wn*1j4t vO'tifunk fo-
Undlüitni, AUoIámhkih SmtiŰc ntt, kun mint' íjt^wtUU siSÉMMfi amrf jHHttfinhtl ttfí<t^ i x"-f:rfil<ítilnk, soha nfun nmlő háhímí. hiú* dnsndnlmunk (* b m*m mfntflhntú űríSm»nk I loun<frtoltínhml fír&>ft'I*ttf{ltttfiik a Ug-| fJ« Kztu míltf M yw n Ww 1 éélnn-j tanok fel Jietiuflnlctt^ htM/i/ k+rjük .Viuwl-\gutbfl, MÜtbHiü nfruwMt iráni hntttidl
A ,^ALA" tárcája.
Hmjomimkn
Temér iitakolHap nat/y Min/ twjtj hiu/tlm, Srm ttlbad fthai 01 étel tinin. H" nli/kor. olykor htj yr •"f -
Jtf irml lelkem, hoqa anyánk beleijr Ét a It munkálj tokkal tvhtttU). Sem élktíft tijbM yimdtata)i. riyttn. Van részed a lét fdradalmiOan . Eyitz napon ál hutád az íi/4t. < tok most tttdaiLmég; hogy mi a rilág, Csöröftz. /x/rJ*z3net<fri botznnkodol, Eyyizótal te mar gazdaxstzon ykodot.
Tudóiitámd szépen kőKZSnöm. Búr toraidban nintsen- is öröm. Nagyon-nagyon /áj, hogy anyánk bitrg. KöztUlekben ott nem lehetek. ■ Anyánkat in nem rigatztalhalom, Hogy ji az hitn, túllát .* bajon Et mert őbenne oty erő* i kit: Kegye elűzi a fájdalmait.
De ka jó torttm távolban maraszt, Ede* leslférein. hagyjuk a panaszt! Meddő szacakkat nem gyágyitkozunk Meleg otgoffban tan >< jobb tarunk ! Mondd hát anyánknak, hogy m nló a baj Éj ha, kebledbe néni /éazkelt a jaj, 0 it könnyebben lüekzik szegény: Bizalmat nyer bizalmad erején.
■ •) A (Ulti, lipsnk slruM Altat in •Wpt«*« t««t kfe-VedvdiuíiES tiera&uk mjlp alatt lövi „Oj Klet" eiaa« kllte. | WbttL A reniJkiyül itmó mlivnt (IOI>n liiaxkvtia I fr«I eie-lagttt ajlnljuk a kült<)iMtk»ilviillik Hgyglméto. Swtk.
Szedd össze lelked minden erejét.
• Mutatd m*g. hogy lány rogy n talpait-lti El hidsz, segitni önnön inagtftfotí. Mert• olyan nagyra ntin tiS a részéig Hagyd* ne győzné maga, akii ér.
Xot kit anyánknak add kézctákoinat. Te pedig testrirputzimat fogadd S tegyen erőtsi ez a küzdelem . Ez a kis urába a oaieUéren. Hogy amikor majd küzdetz magadért. Győzelmeden álld meg a etalatért. Méltán a magyar nőhöz, aki hő*. Elet-halálban egyaránt erőt.
_ (hira Máté.
Eszmefuttatás.
írta: Drumár Járna.
Az éi világom a homály _ Nem zavaijAk meg azt szürke kisériö lelkek, rémekel mutaiö ködképek, ijesztő ja]hangok.
Csendesen terill reá a szent természetre. El-hslgsl minden s mi földi s megindul s csillagok 1 beszéde. Előttem fekszik Kant könyve s vi-1 lágrendssérÁL Betűi összefolynak a homályban de a gondolatok kilépnek a száraz anyagból és gondolkodásra kényszerilik a figyelőt. ■
Kant kön.ysfl-az én imakönfvem. Abból tanú■ lom megismerni as Istent, a Teremtet. A temp-1
Lapnak mai számáhoi képei" melléklet van csatolva
lom itt no teleltem*. Itoltasatét embert sutéi nem látja, a sejtés nem.éri utol, f}j § jimM** karnniogva a Képzelettel bekalawloata as aethert j s terhelten tér rtsaia.
A mennyit ss iskolai padokban évtfcedekig tanullunk, annyit értőnk meg egy ríiqwsiéri, meg tojtainzott gondolat kilejléaibAl.
Ezren ás asázesrén hitiák be Midi pályátukai, azt kérdezve: miért éWnlc ? S e nagy keresésben a leielétet mily kevés találja Mg, mily ssveaek as igazán boldogok!
l'edig nem kell a meglejtésliez lemondó, hideg pbilosopfaia, nem kell a hölcsésztf nanyasabásu tartása, rsak igazán melég értés és egy pará* oyí goadolKodás.
Kant meglánított imádkozni. Mélyértelmü aoc dásai nem utoksatoeak mini a tnenyhiiu lei-iratok, nem oly zártkozoitak mint a Kórsa ; térvényei, nem, — modern, élű nyelven tejli ki-: hogy asért éldnk, bogy ékezzönk. hogy boMo jgok legyünk:
Hogy élvezzünk ?! Hisz ép ez s bölcsek x i köve.
Kineveljük est az embert, a ki banyai veti magát a pázsiton s a csillagokba bámulva art mondja: bogy ő most éTtez. 'Hát a lölalizateur, meg a bicycli, meg a fogat meg a rendezői kokárda ? No hát as a csillag-bámuló csak fogjon kezet a bordó bölcsével éa élvezze az eget, nekünk hagyja itt a földi gyönyöröket.
íme a difereotia agondolkodó és aa élveset. kezmA közt. Amaz a gondolatokban gyönyftrkö.
Nagy.Kanims, vs«érnap
— Zala 43 Mám. (»• >»p )
áúl. ökiöbv Mlüa.
jáakontát. pártfogdtdt ezután is Awwriw/- í Wl emléken*. azon gyalázaioa, mar**"' ér- Wtotjirft gondoskodni kel; - de imw ar.
*EM igaa.
—«^ . ,—. |L A t jmgg^i ipwm^ Min gyaragtáaa »
ti jriwfly ffinwpüarti aiapér*<i<*a j magyar ember Mnc„t a telkaai kifálr iráali löetiaját. A pénzügyi balyaatet — fájdalom — halmával isméiéivé kérjük, hogy mernénk is hűséget és odaadást ársi, hanem iga* azivből iővfi a hadügyi -költségek még mindig nagy asartékhw váromsnk régen táplált vágyát. Zala-Éger- raioogú lelkesaditeal él-hal a koronás tfrály Fel- balolyáaolják. tnégt* aaw iM oldatról ayilva-t.-.n,mmiMÍHm Ifö&htí > 1 **■*■ *»»« yéért, a fclt dmmü a homlokát |nö" aggodalmak, hogy a muthallaoul aattaegaa
r'övSdtó anlymjioronák csillogó fénye kitoahoa-1 hadügyi kiadások hadügyi kőltaégvelé*6ák*l **»-pártfogása által támogatni keijye&edjék. meg embertársaitól, hanem mégInkábba Ián- Hókkal leiemelik, meg nem vaWuk. - £a lak
, gyen tehát e tárra lakói által melegen é* a | jofó, legőszintébb szeretet glóriája, mely a pol- [ jea bizalommal voltain a kormáay a különésea a
legnsmntM ürömmái ilíIrxriUr* !__Fogajda [gárofc millióinak szívéből mgárzik. j pénzügy saiaiazlar ur iráat, hogy báraennyíw »*.
-' jftuwsáqwl a kmmleneU, > Istenhozott t-aUL As Egek ura megóvta Urunkat királyunkat adokoliamek is a hadügyi kiadások fetemeléae,
Zn édes tudattal és meggyé* I Mag yarország népénei.agy rtaze, a abba Ma SítSSaí
•„ ——C 11 i .< i iii a midőn Zalavarmegye területen, Isten szent egs > attaJ az oly nehezen helyreállított eiiambeztarUM
falaink kuzott, hogyitt e helyen tj/a í ^ (löuú. Urljok _ a mesreadftO esemény egyensúly megbontatnék. A hadügyi kóltaefefc. és ürege, kinánye és nagyja a legnagi/oli j ota — népgyűlés linket; Magyarország szabad friif szólva, nem lehelem, hogy meg na emlékez-szeretettel van ellelm kalees szewÉm iránt í nepének osztatlan örömét tolmácsoljuk a hitvány I sem azon elszigetelt, de aaért nem kevéebbé kár-és tolta nem multf hálánk üríJkzij/iJ fonja merénylet megbiusulla (életi; meri rajongó aae boatataado fellépésekről, a melyeket * baJs*rag »-.-»._• „ áiBÍ -UjstTT-i.., retattel viseltetünk 0 felségének tórreoyeinki»gy*a réasei a ouiyar oaaaet *oz«**ll*m«, kot-korál, mimlazun y^niíngeketfn^te ,tgy\ ^ ^^ w elöllU(>k .J toelmel ellen elkőíatlefc - Kemény**, bogy a
t anunk, mm Borosunk egyesületet és egye- \ a|kolaAuyaa kötelwéf ici;etité^oak ia aúaisképa.; hadi bndgel mégsza*azá*a alkalmával, a dalaga sut irtírit tanúsítani lceyyeskeibjt. S rnlimint Halat mondunk az laiénnek, bogy ia*gmeaieii(|oók kóteleaeégUknak mmano^ik a* |Mk*' >al|aa . d khbgé . stíMétmitdt-lángja* féittfc vetet ég (* hszéoknak. nemzetünknek a buzgón imadko- [ megnyugtatást umm. MggyAaödaeeei aa, kugy felé hírnek, úrin t»rj»* ét, feli a mi kSzös *«nb, bogy éltesse sokáig hoidogaa. Áttérve a; »a űj" karhoii*taiidu, kílutta iallép**«k aaaá tor-■<1 „,jmr .Utii ' '*** "iiUnT »Tatt,áTtenn«k • lagóbb haoagyi kormacy ludomaaaval,
^„..^T/ .; , TTrviméiy utoli^ itt léuun alatt '-'"'y, majdoem féh j d< épén ezérl elkerülhellenul saSkségea smlékaa-
-^pmtmiCnkih mpnnk | ^egzakitás nélkül tartott, és ha ezen idö tavÖ jletní aa illemket. hogy elegtöbb hadar agyesara-
\_jgazi Imrátját a mindenható Isten hazánk kenységére visuzapiílantuok, be keíl ismernünk.. mind Magyar <ra*ag kawaaa király* a* épen; Kft is nemzetünk Hhímére igen sokáig ^Itmbt" "j hög? *s az úivös eredményeknek egész aoruzi-1 vai a hadsereg túlnyomó réaaa ssi ialkitsiaaraia-' Hadocza János vábiSTáhan meffkoszőnle'diczekedhetík ugyan, de agT*<«niBÍtid azoolaen szammel tortja » •* iiial a magyar smm _ ^^" "gg^j10"'61 saiaiaáam ^temőgfret is lalálkoznákrhögf Mkkal rok(>n«envét kivívta, n*« azabad turai hogy
a *arus *OZOfisegÉ részéről nyilvánított mez I csekélyebb a^ra, mely az eredméa y*k eléré-l a<gn nagybecsű agyai érié* agjasak la|Mmátían^ ujabb kilúnlelést. biztosilolU a hallgatókaÜ sere tordiuatott, annál a 'mefyben hoaaaas éa|saga vagy roszakarata atial magiavartaa^ft MU hogy bármiként alakaljaiiak is jövőben a [sokszor ugatott taaárskozmanyok folytak, gya-lelőtt a pénzügyi b*!y*etröl iartoii előadásomat viszonyok de a város és jakosságának 'ér-1 korlnti eredmények nélkül. A pénzügyi helyzet j belejeznom, meg kell etalékeawm azon Órvapda. 'deköl mituknkor szivén fogja feordtmt; ti- »«ty n« e^ssen 2a érni ezelőtt Malom te. .enyről mely . pénzügyminiszter „r alul
____.„ , - * , .. .. mai tóitone el minden honfi keblét a mely nem- előterjeszteti költségvetésben mar w kil«|«sa»t
fogymnasium kérdéséi illetőleg kjielenlheti,. csalt butBk fía^é.képességét, hanem pUtikall nyerL-l^Lja tuzt«l-tók li^sne* íeteandfeértt
_ hogy határozott Ígéretet oly ügyben, mely ■ önállóságunk tentar'h*1**" " '•"•. urvendatpunuk.....ura lényt aiair r-fl^f *»
tgl» aeM luggz nem lehel; aauuliati a thM.hálh az égnek, kormányférfiamk bölcsességének raány pénzügyi helyzetűnk (avulásával koiales lög felől teljesen tájékozva van, és m irány- .* a nemzet áldozatkészségének t- lassú menet- Bégének lauhrie e kérdéssel fogla kozni. — laas, adó körök komolyan foglalkoznak "ez iigf ben bár. de haiarozottao jayuli * elértük aat, bogy a téren as alsú lépőt asm leltet oly mérvű mrel s alános a reménvl hoev Mten íJtJ"'* köllaégvelésünk meg kieebb-nagyobb' hogy minden joga* igényt kielégíthetne, de mar
" s ^f03 a remcnye, Hogy ezen, ijenfeIes|éga, is mutat; a zámámadásők pedig nem maga a tényl hogy u ti.ztv.Miok Ualysaiéoek su varosunkat, mint a varmegyét kulturális, cuk iKazolják a költségvetés teltevéseii, hanem lyoa volta nem került* el a kormány ügyeimét, —ázgfnponlból oh' közvetlenül érdeklő ügy a meg az előirányzatokat meghaladó eredménye-! erkólcai bizioatiékot nyújt árra nézve, hogypént" közel jövőheo kedvező megoldást nyer. Kö- rkei is tüntetnek tel. — F ilyó kaidásaínkra és ügyeink tokocoitabb iavma<aval a na»ivwaK> szönelét megújítva, az Ég áldását kivántá \ állami befektetéseinkre kölcsönökre nem szoru-turak anyagi ti«lyzite ia javulni tog. AJK.4lJÖ!0t a városra és aíinak naovr»hwSiHt hrflofi ,onk- még régi kiHcsöneinkéi is előayo*ea [tök frffittüenelt elíeiéss, valamint a lanitói iUev a varosra éb imnak P2I84- ^ertáltuk. A* eredmény, a mely lassan ére menyék saahi'yoaáa, - . penzügyiainuater ur
.raira. bzavait vinaros éljen követte, mire telt el( mofft már állandóan biztosiiottnak látszik | nyílaikozaitr szerint — a kormány gondos*.>daat a Rákóczy.induló hangjai mellett a menet „ habár ebben valamennyi miniszternek, ki lb.képezendik. A«on pénzügyi politika, a melyet a
_ elf00lllt. —v—>——-——-r—— |ev óta vezette az állam pénzügyeit, ré**e van. jelenlégi péorugymipi«ter ur kővel, xzoroa kap-
Tizenegy órakor tartotta a képviselő következő mégi< kétségtelen, hogy az orpsalánfész a je'an- icaolatban áll a kotgaadászali viszonyokkal a lgjr beszédei: jlegi pénzügyminiszter urat illeti, a ki élénk ér-jannak aikere sok tekiatetbea a közgazdasági po*
Uraim! Tiazrelt választó polgártársak!- zékkel bir az iránt, nogy minden kultnr állam- j litikátó leiié'el«<i*<ik A. kéreakedetmi miniaztar
llielőit köteieaségszerüen számot adnék azon'nak vannak meghalározott szükségletei * m»i]—■! nr i*nyin«i»i..> hozzAjárultak péa<tgy*«ak
- törvényhozáai jnftküdéstOl, nrtrfy a legutóbbi be- üt pusztán pénzügyi tekintetből elhanyagolni nem ; kedvező alakulásához. K«eo0 intézkedések részint számolóin óla lefolyt időszakban kifejtetett, meg I azabad, hanem a melyeknek évről évre emelkedő [olyanok, mnlyrk "ár *i*'árrr t'an hanaiuakl sfc
dík, ez - keresi az élvei é* néni loml Jkodik. Emberi szempontból utóbbira mondjnk azt hogy boldog- Adja ölen, hogy mindkettő az legyen.
Di ha i boldogság aa- igazság falkereséséhen és (eltalálásában rejlik, miért kell augész emberiségnek neki indulnia aa igazságot Mderíteni. Hát nem csak egy Igazság'van,"a mit bölcseink már regen calhegoriába sorozlak?
Mily nagy caleidoneop ! Belefér a kavicsszem a az elmerült Atlanlis, a bayrentbi remek sejtett I s a mediei istennő, a Tiszavirág élete s a Siruis távolsága a Comédia a a Kosmoz.
Ember, ki boldog akarsa lenni, eszel a játékszerrel ismerkedj meg a ba nevelnek rajtad, tér-delj le és adj hálát Isteonek bogy gyermek vagy bogy tudsz örülni a szépnek, — ha még nem is vettek neked klakkol és lakkot, ba nem ia tudsz még elverni a kártyán egy-egy életet.
Mikor az iskolából kiléptem, nevelöm Immer-mannt adta a kezembe, löldhöz vágtam, mit csináljak én Münchansennal, a ki Madáchot könyv nélkül' tudom. El is recitáltam neki nébányazor.' Kívülről tudod fiam, de belülről elég lesz, ba ez éleiben csak azt as egy sorts rágod meg jól, hogy:
Minden mi él, át egyformán soká él.
A százados tölgy » egy napos rovar.
Azóta sokszor lelcsendül tanítóm e mondása emlékeimben • • nagytodásu férfi könyvtárában megtaláltam Kantol, a ki megtanítod gondolkodni tintán és praktieusan.
A tiszta és prakticua ész*} az, mely mozgató] A felelet már benne vaa a kérdésben. A teat tényezője egész emberi "létünknél. A teremtő igenis megkívánja ápobaiasát, müveieaéi, ns*»-i annyira iUii-z^ijjipf'ffiiia Kanijrihlf—as—embert a« j aitéaéi, tebál uem a*»t'n» EUO'iknek. de vissoat Istennel, hogy bármily körülmények kőaött ia, e j nem ia szabad aaza lealacsonyítanunk. E>v*«sU(.k
két elem kostí vónstkozáa lenná1. Az már azu tán az egyedtől tügg, hogy milyen arányban engedi érvényre jutni az egyiket vagy 5ÜST kai.
Mert mindkettő egyenlően jogot a szereplésre, | de minden ha csak együtt.
A vaa delej né kül nem mágnes, és viszont a I vas elpusztultával a delej is elvész.
A zene nemes élvezet, egy festmény szemlélése szintén a lélek gyöayöre, de mindenha ér-
ugy, hogy a pbysieat r*a< csak oakéayielen le> gyen igénybe veye,_«s»k aaayinL, attai a villám-folyamnál * vezető hazai.
Iie bál létezik e ilyen mulaisáa' Kérdhetni valaki nagyokai ásítva. Oh te*n. Egy iga* asal-leme* római szónok kimondta, bogy a művelt ember soha sem uaatkoshalik. Ezer é* ezer módja aa élvezelnek kínálkozik nekünk ba komolyan akarjuk az! megtalálni. A társalgás ásással és főkép a társalgás önmagával, vagyis a
gytt*
| ismerés.
E néhány fogalom segítségével sikerül ráaka-
zékeink a közvetítő wzkózök' és ugyancsak ér- jf0Dd?!^ " "éle' *
zékeink lüzik és olvasztják a benyomást barmo ** VÍM0Dl lTümo«* a meg-
nikus, jóleső hatássá, melyet aztán már nem testünk, de lelkünk élvez.
£s a eonclusiónál befelezhetné * bölcselkedő i thesisét. Azt fejtette ki ugyanis, bogy a teat «*ak !sárból akanák aat kívánni alárendeli, szolul rzítózr^vönkDek De lálom.f " '' -"»<< "« 'átták *« erdői, mir amott va^i ellenmoodva kiáll fel: .ÜgyL K\V *®b*r'
tehát a szépművészetek megteremtői, a görögök I d",Md' «« -"ondbáij., hagyjől érzi marti, de nem tudtak volna erről semmit, a kik pédig a " " k'*»J homokszemi jegecéiben ép
teremtés legdicsőbh alkotása gyanánt az %mb*n "T '; Hl'4ok
testeti ismerék el s az elensúí ünnepen nagy- c"lt",képétHln' kl ,öwál «•» veneser ember elölt oldá le magáról Phrype as uiolaó leplet, hogy bemulasaa Urainát telje* hasonmásában ?*
•) A német „Vertinnfl" fordítási.
W*t ara akaróm BeszBÍ*-a>k
lal bámulja még, miat az Alpeaek vad láncolatát — azt bizton állíthatod boldognak.
As én világom a homály. Lálkörömet a csilla-Ró* éjboll fedi te. A lejut myriardayi világát bezáró kődéből egyn éma aejiéa száll alá. 0 ,Porba szellem, előttem oloesen aagysig."
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 43. szám. (3. lap.)
1891. okótbar W 26-éfcr
i tarthatok. 0*
b,w«y«li. Na»l bátor, a kAtföM alatt w mpo- kqieaek megingatni, akka* megtörténhetett, hog|ík*r «a|>oe basata**
sálót kezdeményeséeak, a melyeknek haazna. .«!- . -minriím ^T-^T -MfT Í krrr j""fj'il.l ■■ ■■■itil lát «it ngan-a w táfrsk-,»yi|fH' k- -<-rn mamiul! M, á M|||||» a i'sil.s..... n ......,jsá' fng-a vezérsaánpre hivatva aam vagyok.
-sau akaiuuk UtUI, a»jé eaak évek mán álla-
piibatiak meg Magyarországon mar a lerséMdi viszonyoknál fogva is a löldmiveíes képezi, a0( iauja a jövőben is képezni jólétünk, anyagi meg . erősödésünk egyik, eöt mondhatjuk, legfőbb alap-
nem azért, mert az előbbi két évtizeden át az egész világon kifejtett közlekedem <i»sonyok
Cuk i név Tiltoutt.
A magyarországi közjogi ellensék. vagy auat
politikai központja, mely a k..rmaayi minden Mmdazoaáital mint filiai|>lii> agy* munkás lenykedéaeert leleíóségre vonhatta, aaai maradhat , >■«* hűtős**** aa arak*, hagy laaMa tiaaia helyén as a kormány. a meíyek sl tárását; éa team káaz akarni hoztam magammal, ellenőrizni és az-az alkotmány .leteu örköoi ma Ugy énen magassal, miot a kerifra, kt a »a*r - . , . a parlament feladata; ha ezen ellMÖr*é» áe tt kiállítassa végig hakdva aa ottikiilWatt paWa jái, oem scak azért, mert a földmiveléare fordi- ködés a rouaicipiamokkal b megoaziainék, sk- njoá mnpossyéjahaa as satpaigtbaa fySayftrkS-tott mankásság mindenkori uitn aa időjárástól j kor az ösassltkösésaek hait'haijin sora állana.. difc; de sinéask Isgáásaihh örömét artfis eaak és előre ki nem Mámitbató éMjyekiől függ, ha- etO és a kormány felelőaaégs ia iliőzöriassá lé- "o® virágokban tajába, melyeket njit ksrtjeöaa
letnék. A régi megyék a kormánnyal szembeai^* kezamnakajávai neveli, 0 taémt. tk kir. ___ függeltlen állást foglallak el, azt felelőségre ^élaége. apostoli királyaak aa readKaőkó* Za-minket ia belesodortak egy, azelőtt nem ismert j aem vonhatták, a igy a manicipium — nagyon lemegyai jelelték ki kertül számomra, a melybea világversenybe, és eaoek eldöntését oly faktorok- természetes, — hogy a végrehajtó hatalom kős- mankaase<omei érvényesíthetem, a tsalyaak tóttól telték függővé, a melyekre mi befolyást bem «étien közegeire a közigazgatás éa ígatttágm'- j sirágoztáfásában közreműködhet etn. S éa Mza-lyakoroihatank. Az amzág anyagi jólétének láz-1 tatásban lehetőleg nagy befolytat kívánt magá- lommal nézek a jővtf eié; mart aa a karthea toaíláea és fokozása céljából arra vagyunk léhát oak biztosítani, » ezért a legnagyobb ta'yt lek- munkálkodó ««iérttrf>ak a jól meggondolt tsrvefc utalva, hogy az ipar éa kereskedelem, irfiir aj|letie azon jogára, hogy a iÍMlvi»elflket 6 választ-kiwteiére mindenkor a legjobb eszközöket va* forrásokat nfiaaoak meg. Baro*s ÍJáUllr kereske-1 baaaa. Alkotmányos állsinbag a nép részese a j laaaiják, lankadni nem tadrt kitartással éa tör delemügyi minmtsr ar ezt a letelt nemcsak,' i&rváojhozásnak. é» gyakorolja az alleaArzést betstlen hőséggel munkálkodnak a rájok bteott hogy elvben helyesli, hanem igyekszik, a hol erre I ■ végrehajtó hatalom a felelős kormány' 'kézéhe j íeladal matvaiéaiiásáa. Esaa veíérlérfíakra, Kala-csak alkalom nyíiifu eoaék érvényt "tttui. j vaa letéve . egyedül ez fetelfla és igy térmé>aet' B*fT* Haatikarára amalaai pohatámat, aaoa oba)-Tamoya'ia erélyes kéazet az ország iparát, keres Sikerűén általa kell kineveztetnie fjjy#rttfg «/BaItalí Itlsn áirtia mas áhí laia laaaaailtn a tttff. kedelmét, és ez' által a aerntw háU^iráiitiá asa i tógimfe 'ázög^iwnkáröikTrTttély w állam kor-j^") koroaiaaa •ikerrel iór»kv«M«hat a j'»»ö6aa.-gát érdemessé fipea az ipar kereskedelmi érde-[minyát **[nlasli a mslj ai 1 iifsitástra hlaa-kek slómuiJiUna i tljllüll I MfuskuJulmi miaiez- ijk meg a törvények végnhajtáaáral. Nem va-i tér ar readkic&l fonioasávot tulajdonít a kúxta-'' nxéíyexteti a kiaéreafoi rend«4er az autunomiat kedferrjiníífikSnafc < masdhatai, hogy levékeu;-1 mért a kwavezeit taaatviaalö, a midőn a kormány aégének suhpowjai ebbe helyezi. Legutóbb u rendeleienek végrelíajtója egyuilaí iel.e*uheti az irák -magyarállamta«ut államosiiáaakflf1' f*j't"*taa aotonom hatóság iaaáill^iüiiTT Í< éa enöél>| "ki náfysaabásu lénykadéaét, a au Dunántu iák eaak fogva a végrehajtásának egy ké<b«a való ttié-. magát eddig uareini saeku • a m' i séáslt aftl-a legnagyobb bála- és elismeréssel adózhaiünk a • «iieaa anaak csak gyuraaságát emelné. Aaoobaa mi- aák, nevet cserélt A párt leje gráf volt
kereskedelmi miniszter ur ázoo kiválógondosködá-1 vei a kinevezési rendszer behozatala Utal a kor a kereszt apa ifinél aa ajiákena*taléeaét mely-
aáért, melyivei e vidéken ia lehetővé telte, aa ál-»mányhatalom növekedik, szükséges, hogy ezen | l... . . .. j-.---- A
lam segélyezése melleit ia—a taaaii közlekedést, [rendszerre való átlépés a Mwrtrtááf Mégleleíft * r" '"",u W,1lf vílie,t A kerokedeimi minwzler ur ezenkívül kiterjess- ^ biztosítékainak egyidéjüleges lélésiteae mellett *ctte 11 „nrmtHi /Art' lette szakszerű munkásságát a soaalis tftrveoy-|iörtén|ék. Heg kall óval a politikai VálaniáMtkj NjgkjSliL. agyáa semmi ellwvrtéttink rincMfi hozás terére is, a mit munkás kérdésnek *^>k- ;ijs»us«gál. Safiknáass sa élsUrflaj ■ " n—n Uábkptuta kerasatalkedés ellen
tiink nevami lj|aa ugjan, itogj náiuuk ulf -áv-1 szervezése, a munictpiália autooomia körének a ha Apponyiékaak nem tetszik az eddigi nevük, telemben veit munkás kérdés, mial például An-1 lehető legszétkőhb határáig való kilerjaaaléae .a ... , . ...
gliában, Belgiumban, atocs, mert nem rendalkezUok j mely -hatáskörben a kormányáénak felügyeleti és »' B«,» ■■ 4 *'K,r"
oly nagy gyáriparral'; de azért kél dolgot nem j ellenőrzési joggal bírjon. Szükséges továbbá, hogy ; de aa már egy kiesé aajátaáguanak tfl-
lehet szem elől lévenelehi elószír azt, hogy j as állampolgárok aa admiaisztratio ellenőrzése-! aitsiel előttínk a valóaainuleg mások elűtt la teljes erőnkből arra kell törekednünk, hogy ipa-1 ben tevékeny részt vajtyenek. A kózazabadaág annnH^i feltűnni, hogy a ménékelt eileaaék runkat minél virágzóűbá legyük, bogy gyáripa- biztosítékaira szolgáló intézkedéseket a hiyatalno !változUtja nevét, de nem váltoaiat semmit runlat emeljük, a az által magánkat a küllőid- ki pragmaiikáról szőlő törvénynek, valamit a fe j . , .
tői IQggetleoilsük, de továbbá nem lehet szemet | gyelmi törvénynek benyújtását is a kormány ki- |f ,olt a régi reak aj ra
hánynunk az elölt, bogy a munkás kérdés bár | látásba helyeiie. A kúriai bíráskodásról a«oió'kát olt'.tt, a gyermek, mert ngy tet.wt-el,l. nálunk nem kelelkezelt, de importálás utján mégis . törvényjavaslat már be ia terjesztetett; a est kö- alakja.
létezik, és hpgy a munkásosztályban mindinkábbi vetni lógja a közigazgatási bíróságról szó'ó tór- vkj,( tetszetősebb. A ,nemzeti párt* el-
Itejlődő képzettségnél lógva fokozódnak ez nsz- vény, mely atóbbi hivatva lesí ui kor^kot kacérkodás akar le'nni a nemzetül,
i —-i"-— .kolai nemzed fejődésünk t un éneimé ben. Beleie-, .,, ...
zem most már. kOlimbetr is bosaiara nyalt be- Apponyiék mindig szerettek s turetaek
szédemel, s még csak egyet kívánok, szíves en-1 ka.-érkodni, ha Stapdriftttl nem sikerűit a kar*r gedelmökke) megérteni, s e< az, hogy kerületem' kódás, megpróbálták /rdityint/ s mikor itt srnt-_ helyi érdeken, valamim a múltban, agy ezeotal; aéaytélen lett-a frisérle»,J vsoet ka.-*rk.M..ak a
loglalkoani, belátván bogy ezen kérdéwk megöl-: i, mindenkor a legnagyobb le'kt-mereie. poo- neBUÍtu., m hitlH.a hogy U*«ya»rs*fg po-
oasa a szabad egyezkedésre nem bízható. A ke- tosaággal és teljes örömmel fogom felkarolni és .. _ ..... ,, y ® ;__
reskedelemggyi miniszter nr | fa —p ■ . ,. litikailaa aw>éi«U lálaaátfll l léVet vt^M párt-
ja türvényhozás is megtette a kelMépéaeket, mi-1 szeg, méltó központja ezen inleligens varmegjé- ko* tömegesen fog osatlakn/RÍ. mert kisten eaak dön a vasárnapi mnnkssiQnetróI, belegségélye- [nek, a legnagyobb örömömre szépen haladt az e párt lehet az egyedül üdvözítő párt. mert
tálynál azon igény ék, a melyekel a munkás osztály az élet irányában lámarat a a melyek kielégítésiére szükséges eszközök megadását a munkaadótól kívánja Ma már minden európai áliam kénytelen kisebb-nagyobb mértékben e kérdéssel
jégről szóló és ehea hasonló törvényeket megalkotta x a melyeknek lolyiaiáitát a kereskedelmi
"alDlaxiar Bf kilátásba helyezte- As igaziágBgJ térén a jelenlegi igazsagügyminiazier ur nagy koncepciója igazságügyi reformjainak egésa kere-
ulóbbr években, mely haladás a vármegye bölca hisa es a párt a .nemzeti párt' máz P^'g *
vezeifiinek » ■ in'é/fi k^rtint^, kiválóan-———_. _-~7-. . .', ,,
' ,___; , magyar ember mindig aaerette a nemzett poll-
a polgármesier ur és a váron képviselet szaka- 6
yátoilságának, ügybusgóságának köszönhető ; aziv-
tikát
léi feltárja s ezeket egyes részleteiben már a tőryényhozás el is tógádra. A királyi táblák szél-
ből kívánom, bogy ezen örvendetes haladás a j No hát nem rosszul eaaelték ki Apponyiék
város lejlődése jövőre is a helyi igényéi kielá-'ut a dolgpt, csak hogy elfeledték a korrsmá
—- ■ _ gilése. a polgárság szellemi és anyagi jólétének i rost< raikor a „áwiHáat megcsinálták e teW-
oaztása immár keresztül vitetett, megalkottaiott emelésére folyton tartson, ho mindenkor kész- , .. .. ,. ■ .
a consiilaris bíráskodásról szóló törvény és a séggel állok a/ok közé, kiknek jelszavuk e város Mt; öogv * megerett
bírói és Qgyészi szervezetről szóló törvény. Eienífejlődése körül mindig az volt: előre! választó nem elégszik meg azaal, hogy neki
törvény célja, bogy a bírói szervezeten tétessenek Isten áldása legyen szereteti hazánkon! hangzatos névvel álljunk elő, megköveteli éa
mega szükséges változások. Ezek pedig szükségesek Isten tartsa tisztelt választóimat boldogan. pedig jogosan megköveteli, hogy tényekkel igavoltak azért is, hofcy a kir. táblái megóvására I Ezután nagy bankét következett a melyen az fo|. k hangzatos nevünket nem elér csak az
---.1—/. if„.vény életbe léplelhessék, de elodáz- összes inteligeniia részt vett. A leikoszöntők sora ,,, ~
oltak Ízért, mert a helye, bírósági I egymást érte a képviselőre, a kormányra, a I4. »rany»»ltást mutogatni, a magyar ember aat aa
ispánra, as uj zalavári apátra Rozmanith Richárd-, atillát ia látni akarja, amalyea az aa aranysára ki a kővetkező tősztolt mondott; „Főtisztelendő; tás fog diszleai. Nem elágazik meg a nemzet az-Balaton József sala-egerszegi esperes-plébános ur- j a kacérkodó névvel, neki programra és pe-
^LkiCWSíl,í!*geme,,r'n' ^'iTf/i,1*^^! o'T program, kell, melyből világosan be üdvözölte, hálás szívvel mond k köszönetet ugy; * J • * ' ' , " „
a személyeiket illető jóKivánatokért; mint a szt.j1ÍM». miasennt a párt nem eaak nevet .*télt Benedekrendre, vonatkozó kegyeletes megemléke- i hanem politikai mttkődéeéül is' oly Irányt tOsöU zésért. Jól esett hallanom, midőn tanítványaim' ki, mely megtelel annak a névnek, melyet oly szeretetére rendiársaim bizalmára, rendlönökömkacérkodva titoatat.
és a velem érintkező idegenek elismerésére hí-! r, . !Tt ______.
vatkosoti; mert ezen nyilátkozatában megjutal-' ^ Apponyjék ilyen programért felmutat.! mazva látom a szivemben élő kötelességérzete!, képtelenek. Ok azon ss állásponton maradnak Azonban bármennyire boldogítson is engem as aj nevükkel ia, amelyen voltak a régivel, hogy
vonatkozó hatlsnok voltak
és birói szervezel a jogbiztonságnak egyedüli, a jogállamnak pedig egyik feltétlen szükséges létalapja. Esek azon törvényhozási alkotások, a melyek a tarait ülésszakban érett megfontolás éa beható tárgyalás után minden izgatottság nélkül létrejöttek; ezek ulán a 'közigazgatás és önkor-mánytat rendezéséről a vármegyékben • beterjesztett törvényjavaslat tárgyalásának során merültek lel azon heves, sokszor izgalma? viták a melyek terjedelmével az elért eredmény semmi arányban sem áll. Az éa nézetem é kérdésben az, bogy ms már nem a régi megyék kösáontjai a politikának, hanem a nemzet országgyüléqp, a melyen s nép van képviaelve. As elölt az országgyűléseken a municipiumok voltak képviselve s a lejedelem tetszés szerint választotta azon férflpkal, a kiket az orsság kor-■ányzásával megbison, a kiknek állásál a még oly heves orraággyttlési támodáaok sem voltak | agáról beszámolhatott. En mint e megyének né-1 látta ia abból a körülményből, hogy nem ca
imént kileiesetl elismerés, én mégis nagyságos pedig as as álláspont nem volt vonzó toha a
"r,t »• » 'nemzetre nézve, eléggé láthatta a mérsékelt el-
boldogabb embernek Zalavármegyében, mert ő ak 7 ,u , ., ...
haza, válaaztókerüleiének éa különösen Zala-j1*0^ ho*? » rM»éU
Egerszeg varosának érdekében kilejtett muukás- j almaradt Da kttlöaoeeu láthatta, éa btaoayára
él
-N<|f» Kínait, ntámip.
Ui -Mc nim. jérfa^f—
'mm* huniját, immtiféle gyógpraaer mm fogja íeggyégyhanf addig, il|HiT m» hagyf* • miináit
''WnHNNNTi • betef akaraie* "**»• vagy akaratMáaya mkMt nem leket mgt-
tm
Mlndaion letagaófak, mely • eioportek egyl-kálin mim eaaek gyógyíthatók, hogy anoiiban kópétok leeiUak-e táaplegeeea vtltut meggyógyítani u, at Idí kótdéie.
A tónylegee gyógyeiái lényegábon, a teetbia keringő eleterf áltál alaköiőlietTk ét bá
ll»l. ollOMFBUTft
kegy apárt m »iap«mdott, ffft tiitnkgaólyf WHl ttbb tagja, belátva, hogy a méraékeli #1 lattaák tgáai programija meddő, elhagyta a pálfeiria bagy belálUTail legtényaeebbea ta auaiMta at iltal, kugy eevet oaerált, mit inak akkor tahitiit volna eredményeim, htT név-val együtt uj prugraaiail.il lépett volna ilŐ.
liifi a pártveiér, ki a kereaatapai laeropat vitt a politáiuű mjá karautaiianél a párt á»-tekaaliten előadott indítványának Indokoláaánál agyatiaa atóvil nh tatt raliláat arról, bagy u párt programiéit vAltuaik, a ha még U találunk valamint 11 nj)l kirautalárnál, aa caak annyi, hogy kpfmnyt r* akarja bírni' /arfayif, hogy a válaiaucok alkalmával a kát vaiár által yae tatt párt ügymAauttk útjába iio álljon a igymáat támogtaaa. Fix eklatanaan igeíolje^kiSy' Ap< ponyi maga ia jól Útja, árai, hogy aa altal, mart navat Darálta tatt pártjával, ntm vitta alól* annak ánlaklit agy lépéeael aem a igaao1]* aat, hogy midón a felvett návval kacérkodni iht t iranttfl, mái altttlrnt itóvttiáfwnTttB -Jár, tud»a, Imgj a függetl«iné|i áa u párt támogitáit nélkül alig Imi lahataágaa a „nem «eti pártnak* • .hemattet* meghódítani. 7—
Még a«a ii olyan régan történt, hiw min-IJJ; dtnlni emtékeehetik fc-köaigMgatáa'államtwitáaaL,,^ vagyunk n teriuéMeíe't" uraitkiT'mere(\junk
tá'inta, illetőleg poitahlvatal aióát iamcretaa agya a, aaoobaji a eimaett a kfidanóayl aaai aaaaóljrtaan vaaii átéea küldemény 20 frtaál nagyobb flieaagB péimea iáról vagy poetnnulváuv avagy tUÜ frt. ártókat meghalad eawMff. Ellenben nem aaQkaóna a ko/eégí előljáróaág által való igaxoláa, illetőleg hlleleeJtóe akkor ha •aímaet iiemélyt áa uéValáiráa* a poéta- ót távírda, illetőleg noatahivatal előtt laioeretaa éa a eimaett a küldeményt taemélyeeen vaaai át, vagy ha nem vaaai ii át uemélyeaen, da & kllldimóíiy ajánlott lavól továbbá 20 Irt értó-ket meg nam halad* pénaei levél vagy poeta-italváuy valamint 2W) forint értékig terjedi uaoaag.
A'aűli íálak, kik a fentebbiek eaerint aaemély-luoiwanilgulí igaaoiiaara, illetőleg; aévaláiráaűk hltelaaitóaéra reáaaoralnak ac iráui a hiteiaaiióara aathar, chiíirofarm, Tnu*. tiifUalU atb. krtavat-1 jogoaitott éa kötalaaatt kőaaógi elöljárónál jr-lenül biaonyoa idagakra éa awm aajbaKra, jód lautkaaui a a hitaleaitő a lutoleaitóat a jelent éa jnérauy, biaouyoa iMrigyakra, pliuajdkira uhoiI. ! magaalelek kérelmére UrWk. tok niiveaitéaére, da aiórt a aíkaraa uyúgyitáara A aaeaaélyaaonoaaá^ igaioláaára, illatólag a
___bátran
litbaO'uk: hogy a lagkitUuóbb tudomány ia bi aonyoi kól'ótj tünetek kai aiemkaii tétlemáU kény telen vaaategelni, mert leiti lagytUkoaáaokat pó tolni aoiia aem fognak. (<ehetaég«» ugyan biaouyoa aaerek liaedáaa által • a^jb-ai'Watan váltó táaokat idéxni aló igy hatnak például a borixaia
fiainkból,mit aam kóvallwitethetllaét, a hor- nówláiráa nitelvaitéaéra a köaaégi bírót (aka-
diUjKWtatánn aaatóra anuak halyattaaét) kótale-anm, miat úaaiéaát iwgva-lrtlönbaa -m~4nr a kiiaaeg pecaétjónak. ---
ml
aarai példáal lallokbanüa agy idóra a beteg kgy velaiétj^a aiiv mitkiáiénál elóíd«»i, de num gVögyTlja meg a kórt; a nákony mapatlinteti a Fájdalmat, de nam távoiiiia al a fájttalom tó* dókát.
Általában mag kall batátkvinmk aaon tóay-nyel,.hugy al urvua nem a tarmáaaat ura, ka> em annak t-aak aaolgája, j nintktoyy kéutnle
M. K.
Külföld.
iránti tfirvágy javallat HHfdrfPut kauárkodntt
tárgyaláaánál A^unyi: Ugalihli hu é« i midőn belátta, hogy j bályban rejlik
JÜiiL én ligyalmai kiaérilja annak. 4laaa i IUM 'gnnogfiil— Auáitria Magyaroraiag^il a
küleaa aaon nagy aikernek, ame-
l fsMlllteWitóíiSB^ilv f
tervei dngál.a dölnak viuHivunillt, uj ni^t | v»l4dl órvMok aaU Magára a- alwant /wlwytáwJ ktkoldalm a-aagélyt
Noa angidják meg Apponyiék, liogy aa ajlatt n [xilitikai aaereplóa -alatt-, a jótnitún fundulk'i' dó magyat válaaató köáünaág igen jól belátja, a méraékalt alleuaék vagy moat már .nemieti
párt" tlirekvéaét, mely^lam egyább, mint a ba- «iéklitlyén kívül lakó kiiatiuaég léuére vali'i kéa ta|om polcára való tórekvéi, uaak hogy ahho«: lioailéae kíirill tapaaataltatolt, a helUgymiiiiialer ailllí^gaa áletkápaa politikai programm i nem!» pontot tüvlcú kUldeményaiiiek káibeaitéae
lalágaúgaa aa, mit Apponyiék moat teltek, mert!* 11 uim"tl f»Jil« «»»mAlya^noiaágán-.k igaio-, ■ ' '1 * I láan * név iMKiinaáiiak httelealtéae tárgyalian
B*m A aiftvataág Unáca, mlntlingv a kanton terUletón u^bnl kilitütt a marhavó*!. a ha
Aioii aaámtalau panaax éa viitaaéléa folytán mely a puatni küldeményeknek n pnetabivaial
0 náluk
harni kantonba való etállitáaát, melyet caak aaap. '/O áu engedett meg, moat újból betiltotu.
nlaebáü. A« egeaa Hajor tar4U«en' aa % hir aaárnyal, hogy Nemetoraaág aa Amerika költ kereakedelmi aaeriódea megkötése iránt folynak tárgyalásuk, melyeknek raailatai eddig iameretlenek eaupán annyi aaivárgott ki eddig, hogy Németoratág ai Amerikai gabonaaemtiekra nétve ugyau ait iC vámtételt alkalmaaaa, mint ai Aaatria-Magyarora<ágról Kiállított baaonaeatl terményekre néave fenn áll.
Aarlln., Al augol kormány arról érteaítette la tUrilk uultám, hogy legköaelébb titbb tlíföjt kikSUibena enybnailett angjlbajoraj horgonyt fog vetni. A* itteni politikai kHríik a hajóraj emea
. j-fl__l____1.1..1 u;'* .1. . .k
iaa liwiaa vármegyei tllrvényhatóiágokhoi kiír-1 u(jál pulitikmi fajieméoyekkel kötik bene a ab | rendeletet kiciátott ki. | ból követkeatetik, hogy a netaláni hadjárat aaa-
A folyion felmerülő eaeiek egéaa aora bi»o- tón a fekete tengert Anglia fogja uralni akarni. I nyitja, úgymond a rendelet, hogy a kttiaéxi j ||«|gr*«l Szerbia pénittgymimaatare négy . eiőljáróiáguk a noata éa táviró, illetve a pnn- millió egy trankoi ealiat — • tél millió ket I tahivatalük Naókhelyán kivfll lakó kliiünaég1 frankói aaintéu eaüit pém aaállitáaára hirdet | noitakilldeményainak kéabMitéae kürtit hanyagul i pályáitttot A pénanemek Sámlii' király aroké-ijlkruak el, a kéibuitő okmányokon a ufmaett nável látandók el a a aiálitónak 40 ea«r frank | aiemélyaionoiaáiiának igaaoláaát — annyl tia-1 ()ii^Q<itékot kell letajuiía a uá váaatL aiánlata-. > . Bj-vatoaaag daeára hi • - "tBillloU'eftili mtjaaliik, a kijalentenl kotalea ait u, hogy mily árban
lapóak multuámlbin | ^„ígi p.„«étatt láron kivül hevertetik, ugy, 11,,;^ átvenni a m,mi. Saefb.ábau forralom
hugit -■■' báükJ i* "i'imintifnrhri l""i'i.....állntl')tt| bn'
■ mind ennek klívetkeaménye kiun lajnoi ál
V. . (Wi' ii iii'r viUlntutl,1'
* ,
rúlühii Vmvba Akim.
A gyógymód határai.
~ lltiudik klulvviftiiy. —
Írta U V A K (I lí LÓ 0 It V0 S
ntnsré
dett AolAnuyt/ tanár értakeiéainek iimerteiáaét torább liilylatiiáin, káHIB BlVM UlVlióliaáTi
evrt féaipém kéailetet.
bugv a inult aiáinlian vélatlciiül Iwitauaautt a ■ .,ot( (,,,-y h )IWU h uvlrdahivatálok aaék-érUlmi lavart okoio javltáat tagvenek, ugyania ((„ly^,, jt'(vi1| Uk). kulíinWl|( ,Mmu|,üldaményei a .HWigUii ei áll >l'y nagy lialadlaok aa ejio-1 ,n>|tl „ k<>a»ég.{Ütlláxólága álta.L aaiamáljiaao. ■f -«»bflWlU, Ueaiwy ^aateiH-ea KwHHáfer,^^ ^^ tíviiiKaaoláaa lolytiu majd padig okirat frrHtlM mlMt, « ekitajeiéi oda inodo«lUn<)6, | |1(tmj,„tl( mu||()l)l „|,fm, ^„kbe jutuak.
bWUMuMk' mellett ... , „ül^áru| , ,, K |m.takéibeiitó ukmá
Folytatván a megkeidett ártiknilaUt, lelvat-. „y((|,mi „ ,Mmélyaiononág éa nóvalilráa hite-jük a kérdá»t, mit Uruuiik tehát álUlában I lMitá*át a kBHégek a»ym»itól eltérrtleg gya gyógylthatonak T korolják, u hltnleaitéat Igen gyakran, iSt tul-
KlAHinlénl felhív Ah.
Aa uj óvnagyad beállóit; a kiadóaág tiastalattal kóri lel a ^ÍWHelt nlvaaó kOitln-aógal, Imgy mint eddig, eaantul ia * Upot táinugaliii Óh ioneróaeik kdróbeu 'erjeaate* ni óa hogy *»Z,\LA« ulöfiíetésót mialőbb «ak addig gyógyítható, I nyomó réaibaii a küaaégr vagy'kllrjugyiők, ué- niegujitani aaiveakwljók, nehogy a lap nót-nug ai halad, ha aaoulian hulároaoU végéra al- mely kliiaéglieit pmlig a kiliiégi bíró e«<kU«ll; kllldéae kArUl akadály legyen; mit annál
| ia Inkább kerülni ólmjunáiik, mart k
MIliden kóvnn álapot
Jn'oll, nam gyógyítható lliblM, Mérvadó aokiiorla poala éi távirda, illetve poaiahlvatalok aaon aaon ktirUimény, hogy ruhamoian támadta meg i ban tnljaaen tá|ékuiailanok arn nlive, hogy a a híj* a lietigat vagy eaak lokoaatoaan a mily kiiaiégí eloljáréiág réaiéről kl vin maghiiva arnvelV Hliunyoa mannyiiégll méraiiy, malyreu a iieinélyainnoiiág hlieleiitéaével, mily névalá-dea körülmények kliiütt amlurt III, a iiokáioa lrá»a van a mngbliottnak i nlnő a ktliiég pe
márenyeváre uáave, legkiaabb hálánál aem bír, I eiát,|e A koleri kél eiyanló alkatú amlnr knrlll ai ngyi | Hogy
a unvarok kutvorráaát képaaő eaeii
• ZAliA< képei mellékletének aaétkUldéae, a kiadóaágnak muat mór kétaiaraa tnuu* kát ád
Felkórjllk aaon tiaatelt olvaaóinkat ii, kik el/lftiatémikkel liátralókban vannak,
két hevanuyil rnhaava meg elraiiailja, mlg n má (lk((|, m,grtUii|aBak. a bilAgyminU<ter a küvel- l,0gy a bátralókoe diiakat mielőbb bekllU alk megmanakül.__i l—al., . i"/ . . <
keiókat rvndilte el
lem aaiveakadajnak'
>/ALA« elóliietén ára,
daoára, aa
Uvrtgylthallanná válik a baUgaég, ha ftit aat a küuégl alóljárniáKok nigoruan guudoakod A
ilóidéió »rfl iiahmlatlanul bal, A moriárlái a jtt,„|, arról hugy a aióban Uvó poatakUldemé . . , . . . „„ ,
ainlódáelg eltart, ha a batag moeiároa lakhalvét „yekrfli uóló .T.rteaíWI i nyugU.' inaly aa ad ltnftym,,H' népirodalmi melléklet kiadáaá-
.i u ...l. ......j jli liiUívliniiauli „l'.ri.iHlivéiiy halyéba láp aijUftk, mit aem váltuilk, a marad, mint,volt
ii nam hagyja, rukuor ai tigyáni alUntáláii erő batáioaaa meg a kór végeredményét
Ugyan agy ée ugyanaaou niaill tüddlubból aiarintiaéaan lilápül ai irOlaljaa 1H) ávaa térit, mig ai agyan aa ávban lévó liatkoi, ar«)alól «aglo«tuU, nálklllOaiaak ktliUtt álA, bálé luil, Ni|iitl kitárva tanúban ai aem, hogy a kflnayll móáea gyrfgyilbakó lieUgtégaknál aem érünk el kivált diUi tonik oka aa, uogv a beteg vagy MlÍ¥«M, vagy nati kOvathatl t neki kiadóit

így
orvoil r«adilittiil Igy ti tróaiii dohányaóaak
atékva viuiuak kiiélii juwun. A poiia* éi tá vírda, illetve poitaldvatalok a kireekwlilem■ Ugvi inluladar ur által utaalttallak, hogy a kllldiniényról uóló .Hiteaitó • nyugtán' a «im iáit itamályaiuuoiaáguak igaiultaát it névalá-Iráiáii^l lilleliiitáiél oly aaatekben kívánják mag, aldAn a clmiill itamályi éi névaláirám t puela át távírda, llltlóiag pualahívatel alótt limirtlltn, vtltmliit oly e«etaaben It, mldón a elmieU aiamélyt áa- uaytlálráaa a püUllt' át
addig, ói pedig
KxAhd óvrr , .
Kél ívrr . . ; t N«K)mI 4irv ,,,, 1 /I ptyytő 4* tutukf uink u topot í] /urintíri k«pi4k, Aa qprfit é»>rt (húr* JuílHtk,
A „1ALA" klUóUg* *
frt „ fto kr.
t
z
Nagy-Kanitu, vtaámnp.
% hír EX
r l'rlaiáal izék >i»|lé>««t> folytonos ooebíoátiókat csinálnak a politikával fbglalko. lok, moat Kcköaalébb a > Pápai Lapok •bireaa-tojl, hogy a minisztertanács már véglegesen megállapodott a prímán személyében, ki iám Mamaasa, ttom Hiilatty, aura aoklaaoh, vagy Horniog, bánom Yjiumy Kuluu a benedekrendti pannonhalmi í'öupftt, kinek nár — l\if szeriül a pápa, meg in adta a asersetesi fogadalom alól való taloldoaáat, A .P. L.* e hírével roitguöií-aik a mi ártaslilánttnk ia, maly sserint a 'prímás I usrary, a kalooaai éraak padig Sehítíiieh nagyváradi püspök les«. Aa ,E—g" uy.onlmn a fentebbi birrel szemben követkoaőleg ir a piimáai asék bolöítéséröl. .A« esztergt mi herceg/rimáa kinevezéséről legújabban ismét oly. hitiflk jöttek forgalomba, melyek a kiueveaéat ^óint már be-végaett tényt tUntotík fel. Mint mi egészen bizton forrásból érteeülllnk, a kinevezés kérdése még ninosen eldöntve e aa eddigi birek i-sak találgatások."
— ft'«u)«e Mké«é v..lt« bó íl -én fli ttn-,
falnBk,
bájos leánya Ilma grAfhölgy esküdött örök hü séget a-dálrag Hisay Mimon bárénak. Aa eektt-vfln Jiftrf főherceg, ElPlUíL Mheroegnű, Miírtu IhmeHifu főlierneghő valtak jelen, ö ínollot=
tuk ott volt as egész magyar_
mágnás vtiag, izámos ország képviselő s a gyar főurak uejei. Tanukul saerepeltek Stapdry
Zala 4<. Mám, (ft. lap.)
1891. október hó iff»-én
— Hasig veraeisy 4a lAssrasislataág. A ..Nagy kaiiiseal kán*'Mfoaág* e ho 17-en Csat né termében hangvet'seiivnyel egybekötött iáncmulateágot repdesett, ately aeép számú kosAn-séget gyűjtött egybe. A hangversenyben ráest veitek : OlumtHtehtúi. Vllmoeaé, kinek a löérdsme vau, nam ceak aa által, hogy a műsornak minden' egyes részét ö kísérte szán ée iskolára vállú songorajátáktval, lm nem ezért Is, uiért a műsor második léteiét ő jáisata 'harmónium kísérettel. Jáléka' a kiizoqaég tetfgéeét annyira megnyerte, hogv a tapa sgOnnl oem akart. Ütánna ki kall emelnünk ftilldk Hága énekéi, kinek kedves, Iskolázod hangja nagy. talaaéebeo részesüli, Pollák Miltnii és Olup Imre kösreuiüködök is derekasan teleltek meg feladatuknak. A hangversenyt követen táncban 40 pár jária a négyesi,. As ifjú-sági egylet anyagilag uem |iaoaa*kodbaiik, szép jövedelme volt, melyhez leiiilfizetássei járullak ;
Hnger Uilmann Klek 10 Irt, llack Jenő' Bpest 2 frt, Tívtilt János, Dobrin fiezaö 1—I Irf, Kieisch-Itaoker Jakab, Kischer Ailred, liünaberger L, Waltler Itels. Zerkovioa Lajos 60—60 krt. Fleí narT filau lléla, Lldolak), PjmjtlBl Sándor, Wétéz fc„ N. N., íiaitler Cál, Dr. M., Kisehfl L-tjöf, N.< IN., N. N. 40—éO krt., összesen 21 Irt fii) kr.
- Egy iiJoim- panaaaat. Hány H<omoru ; lelenetnek vtiliám tanuja, mikor rövid idövei es-elöll a katonai ujűríook bevonultak éa elutazásuk [alkalmával áo ja kikísértem őket ne inoóbftzltozv [Láttam ott eok, megtört sattlöf, kik legkedvesebb fflnemeeseg es i l|n|,,,.| (ow^ knelltl Imi puiilek ll. 'B HHITál
— Ismerkedési sslélfl tartott a kaaat-ajhályi gaadaaági tenlatéeet kallfaáéaáge e hé 17-en aa •Amaaon< veodéglé nagy tarmékea. Az satályen az Intéaet igTg-^lF^ UHU aa egáea tanáritestület jelen volt. A kedélyes astáajá rendezőség elnöke mondta as al«6 MÉiwiitát aa alsó évet hallgatók nevében, ajánlj táráéit a másod áá harmad, ávea aötraadéáek ierálaágába ; aztán éltette a távol volt igazgatót. Ur. Cm-nddy tanár áltette aa újoncokat ée a régi gárdát, Farkat Elek III. évee gudáaa lóaatot mondott aa elad évesekre, a ugyan esekárt ürített poharat társai nevében Ihmith Károly 1L évea. Poharat emeltek még Tótk Károly Hl. évea 0' Eguu Lajos, Spurzum t'ál tanár és' Ktrptrig Kálmán segédiatéaó. A jó kedélytl estély a kéed éjj óráiba behatolt, amikor aa ifjúság a legnagyobb rendben távoaott el a vendéglő hayx-| aegéböl.
— I.etört rAsaahlaabé. bányai Károly keszthelyi elemi iskolai igazgató tanítót mély gyász érte H hetes kis leánykájának halála által. A letört kis rósMhintl Vf—j^t^-M-melyen a taiitestUlet gvönyörfl faie«^z_imL. elhelyeave, — firhellrr gymnaainmi tanuló ko-csjn siáKitotta ki az örök ayagaloss helyére ahul a kihalt kis eaivMU u{ réaaa Ing vinttm a „feltámadáa" idejéig ! a ntídön TF midaloatdl megtört ssHlök ismét keblSkre ölallMtui a moat letört kia rómbloíbót.
* kssstkslyl íég|i—^iat ágikkal ■II) én trtzietiih Taezillo^ grM, ki Keáathely
"BT
kai vigsssialva ai ifjakat: fie félj, le jo gyér- vároe emelkedése iránt oly meleg- érdekkHáaael mek voltál mindig, legedet' mindenhol szerellek, | viseltetik Itfmhl V váruabiró, Scktjdl Jáaee gaa-
Mr>.t touOvatimeater ii J._j"|jtük rtl MJiúl 1"" .......'", ?"l*'"l ' "'l "'ll— '""" * >*-i'Ut,á>i
• lonaaágoál a iellebbvalók mind müveit emberek s meg tuiják különböztetni aa intellígene embert fi műveletlen!ftl,___sorsod tehát ott sem "leea roses.
a meuayaseeony réatéröl, mig a vőlegény tanúi: Miijatti Vilmos gróf val. b, t. tanácsos ée Hhay
(jlyu)a báró vóliak. ogyliázl Htarfnrtáat fcpgtt ■ mntk » (tttntrk nz ehŰ layelél olvaatam
Stimami egri éraek végeatra leglényeeehb papi, szülőihez, kit a fentebbi szavakkal biztatott as
gédlettel. PskÜvö utána miniezterelnökí na- W Az állalem olvasott levélben igy ir az
'újonc: «aorsom nem a legjobb, uiegbaraikostam
aei.
Intiban reggeli volt; e aa uj háaas pá* a dél utáni
utaaott. Aldáe kikéi je a eierető szivek Isten elő t Bteykötött frigyet
Aa uj íslsiérl snét liatmanilh Kit'hartl dr, llamltk Agoet jósságKormánvao klaéretében a mull héten /alá-Kgorsaegen tisstelgett. Első sorban felkereste megyénk eserett főispánját Sratlih llenó urat, meglátugátta asutáu Currtún alispánt a még néhápy uotabilitáat; a tőíspán a vendéjfti tiszteletére tényes ebédet adott, melyen a váres előkelőségei voltak hivatalosak, — NaaasAljrl Itlr. A aala-egersaegi eeperes pléltános lialatun Joasef, ki Rómában volt sa-#áwWr -iiktiiyH-tífr-alkalommal Nápolyt íviat1' kereste annak nevezetességejt megtekintette, a
eaékhelyére
ugyan már a in (magéval, lehet mondani Jó éa onattal a vőlegény hontmegyei birtokára J MlttnniidO, kenyeremből fele nem fogy el; de meg
la keserű az életem, mert közvetett főnököm soha sem szólít máakáat, mini í »du terfluchier Jud,« közvetlen főnököm jó ember, ki mindig vigeeitaL De fái nekem, kit civil elöljáróim mjndig szeret t 'k és bácéUTtek s mindenhol liszlolstbsn ál ottan, most mindig osak •álkpzoft zsidó< legyek, akkor mikor királyomnak a hazámnak szolgálok.*
Egy apit,
— Kérrteui basánk nemes saivb úseses la-koaságáhoa I ÜnS. Ung vármegye legnagyobb községe semmivé lett I Eolyó bó 11-én vagyis vasárnap déli '.,1-kor támadt lüsvész 1 óra alatt
tanár ee dr. Jüsmty ti. gysna-aiutni igazgató kísérőiében behatólag megtekiu-tet>e. A nemen grOf, kinek az inpoaanenak igér-keafr épület igen tetszett, örttseet nyilvánította a letett, bogy a iirgymnaaium Keaatkelyt nem sokára a Balaton vidéki tudományok után szomjazó magyar ifjúság gyül helyének központ-' jává fogja tenni.
— A aattretot zalaegeréaegt ée környékbeli kegyeken is befejezték már. Rég volt oly sao-Itnortt szüret, irja tudósítónk^— mint a jaWa-I legi; amit a jégverés meghagyott elpusztította | a saőlöpenáaa, s ennek folyománya lett, hogy a | termés ugy mennyiség mint minőeégre nézve, a legailányabbnak mondható. w
■— Tila volt Novún e bó 16 án reggel, leégett I egy pajta. A tü* "keletkezéxenak oka ismeret len ugyan, de valóazinlt, ftogy szándékoa gyujtogaiáA-ból ered'.
-. Véletlen uereaeiélleaiiég A novai | hegyen e hó Iti-án egy 14 éves fia egyik eaőlö-pásztor puskáját nézegetve u y aaereiK-aétileiiiÜ.
tel)ssen elbsmvasalár A falu lelső roszéo :"gyu mit étttötte el tt" serfttel töltött légy vert, hogy egy ki s a fölkerekedett azél-esórU szikrák a község ottani lakos (biydn Jnli rievti 17 évee leányt
fedeleit intuden oldalúit uiajdmm agy | sser e láugba borltá. Alig maradt meg a
reatal reudstleuségek. Egy helybeli ken egy pár bás, 150 uél löbb löldig leégett, s remény
Ion mellbe, ki most suiyosatr megeabeaitTa fek-vőjté-1 sgilh-saiilöinél . éleiben msradáaAlni kezéa a
polgártól követkeaő pauaaat vettük; A most nefolyt sáüfet liléjén egy helyben lakó or gon
vagy kéiazuraunyt gazdasági épület, lelve a már belakaritnlt oSsses termény s életnemüvel. A ká
itoááu íádlkábá usöStáföTlBtVK igy őionö VálO|k* I !*H),000 iHnál le tölthet teee kh Hgutiuf uuc tott egésaaéges saőiőt s hogy aKyítra városé- beteU. Egy pár értéktelen bulordurah, itt-ott W tevő t. -ért htttan hatgato öaiének le kát vánkos aa egész mit kiragadhatlak : a
A Maftretet a pákai, gutorföldi éa novai hegyeken a mult héten kezdték meg. A termés
ir-Tigr
általában
nlgatt
lágyan fogalma a italaaiegyei saőlfltefaiésWH, elküldte neki Nyitrára. — Aiádikába beletett még egy levelet ia ebbe IU drb S kr. bélyeget, Hogy a ládika |ó állapotban adatott lel és saebálysaerUen volt lezlrva etb, eléggé igaaolia hogy mikor mmaettnek nevére a helybeli poétánál feladatott, eat minden kifogás aélkül felvették, Néhány napra a feladás után leiadó. a elmzett ifjú tneolngostul oly tartalmú levelet kapott, hogy a saöiőnek uaak a törköle érkea«tt meg a levél és bélyegeknek pedig a ládikában nyuaa ainos, - A megfejtendő talány tehál as hogy Kaníasától Nyitraig ki aanaséroata ni a levelet és bélyegeket, meg hogy ki elte meg a ezőlOt 11
— Ht*i*l van»»a». Aa -Arany Nearvge* siftlloda és kávéliáa bérletét Matejka Kde lllalki János helybeli lakosnak adja át, ki le a bérleményt IHÓS, évi november ho IA én veeal át, lilatkó Jánosnak helyben kitűnő forgalmú éa |ÖvedelmeaŐ ssahó' llalele van, — e est le tovább lógja veaatnl, - e Igy Mi, hogy saabó* llsletét lalgfile, a valóságnak nem lelal meg. - Ijjbji saereneeét kívánunk aa uj bérlőnek,
— U y Akaii Ir. Ilonáik Uabrlellá lérjeaett báró Keltái Edétié g hó III éu Ksssthelyen A7 éves koráitaii meghált. Kényen temetése íO áu volt, melyen a város i'saknéiu össáee lakossága veti réesl, A gyáaarávatalt seámtalan, iktWbnél saebh koeaorti Jíssltstte-
egy _]*zó
lagigasabh értalmábea ■ladentlk odavesse I a raj-tok levő pár ruhadarabon kívül, mel^ h sikertelen itteniéei kísérlet köabsu ssiniugy rougygyá vált. K löldönlulóvá lett munkás nép érdekében'besáuk összes lakosságáhos intéaem kérelmem. Hálóságok, | bezárták testületek, intésetek s a minden szépet ée |ót Istápoló sajtó támogassák kérésem, segítsünk a tál kUi4öbén, kenyér, ruliáaat, vetőmag a ledéi nélkül levő 1600-nál több •serennsOilsiisu. Anyák,
eiieny
— A tllflerlláaa, mint aggódisaal érteaü-lQtik a/, ország löliö vidékén püszüt- Siklóson oly mérveket öltött a rouoauló toroklob, kogy a legmesszebb terjedfj óv-intéakedéeekre voltaaiik-eég Aa izraelita és retormátua népiskolákat a lőtáulgabirói hivatal ia .aigoru óvóreudsaabáTyokat ' toganatoaitott. Köahirré tették, hogy a sattlők gyermekeiket otthon tartaák h betegség enetén aaonnal orvosi ee-gélyea folyamodjanak. Megtiltja a fónaolgabirói
ajiáliJ'hozzátok esólok egy aereg félmeztelen »j rendelet, hogy a difteritiaaben elhaltok temeté
sére gyormekeket vigyenek, ée hogy a vidéken szokásos halotti torokat megtartaák. Örvendünk a eaolgabiróságnak ez intézkedése felett annyival'is inkább mert épeu lapuiú volt aa, mely elősaHr felszélalt. It igy a halotti toruk tiltaeea ttak be | vajha a kö.igasgatás minden hivatott őre követné a helyes példát I
éítseő jiyerntek és nstcssmő kenyér és meleg ru háéri eed jultasekiok a feleslegből részükre, Mesögaadák I' as Kg a dásából egy maroknyii csak: „sok kevée sokra gyül* s elöljáróitok ssiveson elfogadják, gyü|letidlk s továbbítják hozzáin a kanálnyi osöppet Is, — Tudom sáriam, hogy édes basánk jóeágne1 népe nem kéreti magái, ha sürgős ssgélynyullás ssllkságéről van saó s ezért as üszkös romok kőzött, kebleiken melengetett didergő kisdedeikkel .tévelygő ssülék kétségbeesésig szánalmas lielysefét s as éheső gyermek-sereg lajveseékléeét réssleleaáhben nem eoaeielem és osesls annyit jegysek még meg, hogy már a holnapi betevő falai kenyeret Is köspénaen küllői 1 beeseroenünk ráasükrs; <ble dal, <|til ollo dal.« Ktnát JV/éb allupán.
T»mIi«i valaaslAe A ksaatkelyi iako laeeék e hó ID éu tartott ttléeében a megüreae ilett segédtanító állásra: Turgti János kékkúti tanítót válasatolta meg.
- A Nsrg.léle Haledessl, es a ktiünu fogtlaatitó és üdis»á|-szer, miután legmeglepőbb rlwitl idő alatt aa Ossirák-Magyar birodalomban, Németuraaágtian áa Kratu'iaoraaágbaa meghono-eult, győsalmi utján aa egáas mllvoll világban al* terjedt, a moei Olasaorsaáabau áe Angliában t* kassnálatba váteteii. Valóoao öröm gerjesztő a nagyoD niegnyugtató a tudat hogy egy belföldi* találmány, oly rövM idö alatl nem eaak a saak-tekintélyek, hanem a nagy kösőnaég ellaoMréeát Is kl tu4ja vlvnl magának. Már maga aa a körül •
Nagy Kanutaa, vasárnap.
Zala ii, uám. (6. lap.)
1891. október hó 26-én.
»*I1T ft*n* tRRintia. tingy « Sary fii* Ka ledeat. melynek elterjedtségével eeyetlen mit fogsuer »em dieeekedhUjk, mindeawt trivánatokaak m«ff«l«l, »<iv «t? kiilfai tegaserhee köttetik. K íiemk koMiM kfaérlei után amgállepltott etőaye a h>-|ak él foghusnak itsatasága éa épeéae lentarta sAnal, a legkisebb ártalmai rüTnélkttl, vataainT mik hasonlíthat lan oloaéaega, a Sirg Kaledeat bevitte úgy a palotákba mini, mini aa egyaierü polgári há»akba. B »wr — a még aajnoa nam elégge méltányló!! jéiéteirényt la megszerezte, — hogy a folytono« hatanálat által a fogak tisatáfl tártaim ál'aláaoe lati a nagyban gyakorlatba tall mart a lml o szer, agyaaar a másoló mi-talon vagy ai utasé Utcában helyt talall, turnéi nem fog aa többé bilayaani aoha a nem fogja Ma ily féle készítménynek átangadnl.
— Egy kéeallaaéNf nem ámíthatja ki a birea dr. Rtoa éleibaliaamát,. mart hírneve.a gyomorbetegségek mindan eaaieiben elért kilQftft naiéaon alaptü a abban a tekintetben r^n^g felOlmolbatlsn marad. Dr. Rom éiatfái'samu Frapter R, gyógyszertárából Prágában. Minden gyógyszertárban kapható.
Irodalom és művészet.
Lapuuli e renlákaa laasar tatait tek.lipaak fefaééjtaáf,Fiaalial FUlttp kéajffárai éil«l*h«a ■*gr*Hérllintfk
Stélea e világon .»'.
ütiltt * rihhjim nmeim atutyi Mok, Mini a mtnnyil én nUi naponis hitetólok f * hmmmmifr fii UUnhl nm Ittoim ... QfdWIét i bossuUi áll « «(ji»t Mttm,
Al 91 ittuMmlj/om i lelkem imitt rdt/ya. Wj&y Kiakadjon rád a tori minden cm/xíia. Kt híjéiul jut bt mind-mind m ife fi tok, Amit életemben ajkam rdil Uxnúlull.
Ittgytn Wff& ffltH nenitdh it bánat, Él ne htj toka *gif ei^airtM tártat; El ttiét/ i tiron lul »» Ityiien nt/ugnlihatl: ÁiiiiM nteyemllál, t ttirem ttmi/iorlad
■ Zakót Ziigmond.
A nefelejts regéje.
ismerek egy saép égszenli kín virágot ott virítja usermely tövénél, a attrü userjével környezett patak mellett, - — elvonulva a világ aajátói, boldog megelégedésben, csendesen . . . Csak néha-néha háborítja édea nyugalmát
két
Nap«ugár iámét megtalálta kedvesét, aotaa ilteto, enyhe augarávaí; « üdvével éa tündéri moaolyával gazdagitá a pumpába varáiaolt terméeaetet.
Karöltve {áj1 * patak partján aa ifja kedvéével. Mtn^V évben Ott találja Okét ar. e<fiat-Mind bab, a viruliS ceerje, a fenyvesek dalnoka e aottogó falomb a a tarka virágok earei kürt egy uép égazínU virág mely a szerelmes pár httaége, vidámsága s boldogsága emlékére ott kedveekedik ... éppen nellettBk, kihallgatja aaerelmeikel, a néha néha e icót súgja neki... halkan^.,ne felejts4 . r-r—
^-_E£ a^nefeJejtí regéje
— —' Szent Gáli Molnár M.
Hogy hagytam fii a versírással!
— H amurnak, -r
Most midőn hintáló axékembe bényelmeaen hátradőlve, illatos aaivarkát asivok, éa kedves fele* I "énemmel, ki mellettem Uldögai, bestéi retek, ne-vetve gondolok visaiea ifjueáKomra, melyben oly | aok badar tetteti viliem végbexC bogy nem mu-
aaerelmea pár, kik ott a virágoa Uavényen es-I jagzlhaiom el, mfttffintti!; «»r <n>ahea mmtet-ty-w
M^wh- t lLumirolia, tynjáll aa agmiritt HlitMrffe------
kia virágot, meg padig aa élet küaiorujába
— KIISml«l«g| ■aSv«aam«. l'riilU Koráé a iMiuiai! lUnháa ea alsó rangu
csillagát, a király
aaivbe, hol ép ugy virul, mint a tarka páxaiUm mint a uaeromly tövénél a cwrják köaalébpBm-£ boldog kla virágot, melynek nevét eaernyi ajak baogoatatja: .nefelajtanek" hivják._,_,____
.Fiatal voltam, s Így terméazefeseti. idealista ia, meri aa én illőmbe elkrriUbsIlen aiDktga -voltr étf italal embernek Ideálra. Saival fűiig aaereU mes voltam h»fdani ideálomba — jelenlegi ktsd-vaa falaaagambe, — mert a marcncav roppao'ut kadvaaett nekem annyiban, hogy aál, kiért ak-Jaor artvároglaii), éa a kiiOl aluntlotlám — moat
Btvanévaa ntüvéaai mükfWléae alkalmabi aa iw
felsage 4 láaye iámét fényesen Inanolja, hogy valódi érdemet a léraadalom aindVn rétegében I enyelegve játaaanak
magaménak nevezhetem. 1)1 vnliam a gy.mnasiutn VIII tmtMySűalT
uci, hol a termeaaet moat ünnepet ül — ott a caermely violán partja mellett a viruló
i t j „ , ,, ,,, ,, ,M P^t Kfa D<1"" 1 rlith aaaraimase éa vara írója, mert majdnem
•m, Mmhifmtkb ttunaua >1, ''íjomlinak saOke türtiei róaaáa Tcebslére, ringatva | mind,n id(imel arra há^n&Uam lel. hogy vem.
langy b^nali aae löttfl : kékaelvein naaályával ke, komponállak, » azokat Ö neki, saerelmem je-—I-— u laermaly ^ -

léi álad|am.
tttniaiett mBvésanflnak ml is saivliffl kívánunk sok aaerenuséi a legmagasabb balyrűl jplt elia-■eréahaa.
— Kcdvrnr* NiSvéaantlJr volt a nagy* kaniuaiaknak mindenkor liarhi Allct. E kedvenc mtWiaanö mttveaaalébett togisméi gyonyorkódni varoaunk, amennyilien liarhi Magyar oraságon köruira indul, megláingatja t Miskolc. ílyiregy-báaa, Kit a ii h, Kperjta, Nagyvárad, Dahreosén, Xolossvár, TemiivAr, Arád, Saegsd, Plca, ítfiigj'-
segeié a lágyait zsongó csermelyt, a tarka vt-rágaereget, mely vidáman aiet üdtriisléAére a várva várt vendégnek, Ea epedve vágytak ölébe borulhatni a. kedves tundérkének, ki névleg hivogatá óket s hosazu-saenvedélyea csókkal árasztá el:a boldog kia virágokat —i—■—:— Ismerem e tündéraaíp lánykát is — és még
Soká tartott ■ így' neveztem én aat, habár ideálomnak akkor még nem vallottam aaerelmet,! mídtín egyszer több bátorságot véltem magamnak, és egy hosszú azerelmea versei, meiybén természetesen az (i neve vagy lisszer benloglallaloti, — egy s/.ép virágcaokor kicnéíeltihe'n — . átküldlem neki; bogy logadja lOlein u .csekélységet oly aztveaen mini én Út mily ftrtilt azetivedélylye! szerélem. Illatos róisassin papirban'becsomagolva, mtn
naiv, miilőn nevét baogoatatja az ajak ^ mert [a leányka neve: .Tavasa" . , ; . . , , És villám gyorsan ott terem, egy dél* usg aranyflirttt sugártermetű ifjú — a leányka láaalM* és Fiume varosokat. A mUvéeanó j saeretője, A virágok megnyitják kelyheiket, a kftraija november Sifi-lói decsember Kg-ig log | bilaaamoa illattal lültilc meg a virágoa öavényt tartMni melyeit kiiaeledék. Aa ifjú, aaivének egész he*
| vével omlik kedvsae keblére a tUsea ásóitokkal — gr*4«lml MCMsényt llrotaxahb idö ota. t árautá el a moeoiyra nyilólajkít
aokaa ismerik kívülem. Ungra gyul aa ^ I den virágot külön vagy hüstizor megcsókolva, inert
Letelepedének egymás mellé a kiapatak part iára ég mennyéi Uuv hmmlti a két mrilaini in
minden leliUiüM kerUlia, agéuen CHí'iiidbim ké aatil egy impoaána vállalat, malynek hálását meg
(o||a éresnl M^kUlttki Mlal anLiivn..!., . j ^"nUÜn. mlif?fii hallált a fodros habok osengé Trodaími és. nyomdai réasvéoytaruaár ntáelél ^Haát aiíi) regéltlelt boUtag, megelégedatniivéF' val mlölt elbatároxta, hogy a tulajdonát lf»p«W|>(fí; K adtét fenyvesek dalnokat, a lombok néma Jlaaohat kületsa ^Magyar Lexikont gyrtkereseu 4t« dotgoztatja a iMlkaila irodalmunkban még eddig nem Ismeri kftrOlhelOl nyolossaf lyfg Uü^ada nm vgllUállián k^gNnocsátja. Ka elhalárosaa vé|rehaitáaalLoi.iJiagy vállalailioa mért elOkt-H asulfitel fu«t»k. jRgy «» óta folyik.aa anyaggytt)' tta éa rendezés asaksaerU munkája, msly arra |
suttogását, mit a saellil saárnyaira kap a béka-
ssettlöt megvoliain győződve, bogy valamelyik* hez tán csak hozzá nyál, és -én boldog voltam azon tudatban, hogy azon virágokai, melyeket én csókáimmal aráaztottam él, ö azokat parányi hdlehér kezeivel érinti. Tehát elküldtem neki, aa e Qélra külön megtogadott poatésommai a *cso magol, és óriási izgatottságban'variam postásom
I viasaérkezéeét.__f -=—
Soka .tartóit a várakoataláa, éa hogy időm múljék IftHliwm szftIlÁ'mbim le*fi pgybllen süékuniré I és egészen aa Ábrándozásnak adtam át ma-I gam, Mtr elAre elképieltem, mint megfog örülni szeretett ideálom a virágoknak. de mit log aaolni veraiímliez 7~EIolva.ssa-e ? Vagy táu olvasatlanul
landoaza vele a végtelen rónát a teng'éi*ft'«
És kitudná ItijCIlixkát sserflffi" hoÍ4logságát f ~ lioidogságot, mely csak rflvid és mégta llrök idóig tart r , . , Mert as iju kinek névét el nem titkolhatom 6 volt a aaalid • napsugár* —
tttrekasik, hogy aa emberi ismeret mindeh ágára kitfrjaafté aaárnyait s halk suttogással,
kiterjedd, a asásearet jóval meghaladó elmanó alatt, bei ti rendben n»ai«állitoti roppant anyag (aldolgnaáaaval éa kóareboraáiáagval kóaoneégra néava felsslegesaé tegye a kUlióldl, Ükéül német lexikonokat Ebei kép,aat elsO <or-han a magyar fflld, a magyar nép, a magyar ál> Imii), a magyar lörtanalem, a magyar kttigasdasag a magyar Ipar éa kertaksdalem, a magyar tudomány mUvéaael, irodalom és egyháal élat alkntá aatnak Ismeriaiéséi tekintik a vállalat fengélyil" ft aak. Kltáló hasal tudósok és Irók, kiknek nerell a lehetőleg még a* é< végén köaaéteendrt prospektus kósfilnl lógja, K oél aaolgálalában állónak mindama Innlaluil kiaérlatek, melyek klaehji na lyobb i*rlsdel|tnhent löhh-keveaabh inaghuhaló-saggal dolgiiaiák fül as emberi iamaretek tárát. A f'ailaa leilkolia a jftvd IHUI dlk év márnlu* sálmii indul meg, s hatenkint három Ivott nagy oktáv fnaatbeii maijalanvg. évsnklnt 1A0, Ót tsa-landó alatt^ mintegy nyoleaaás ívben, llienhai aagy kMaitian jut a kiiaOnség lilrtukába
sacre-pár saót. sak aa anyhe
a magvar | gikonyi aselló hozott híveket aa árván hagyott kedvsa tlindérkének, hul és- merre jár a asore-tett. Napsugár I
leoittaaaii attgá meg kedvesének • ne (eliyig!ii . . a aa {fju eltűnt,
, . i A titkos 4j lebousátá fátyolát, a fbhlre. Éj iett, slirti koromlttUt i\|, ('aalt a holdvilág i a szende Luna, bujt aló néha a teliegek alól, s pasarul önté fagyua világát, eaelid aranysu-gáralt, a saendergif tündérre, kinek arca moat is a boldogság tengerében usaott, hisz eléggé ke-i'sngteté a remény angyala i a hírt Itosó sselló,... hofy ók lamét találkoznak uemsokara, és ismé telten boldogok lógnak lenui > •
OrUmkitnyiiket sírt s leányka, ebban-^türt ki iKildngsága folyama, H a kUt\yllk harmattá váltak aa enyhe tsrmésaetben s ayüngyben Itt-rllazták meg i páa«it dlsses laplét . . . Midőn a hajnal is simult, » a tttndérlnáliy mngpIllantA saaretdjét a kék hegynk ormai ftlltltt , , , ekkor a lil» virágok ulra kltárák kelyhslkét, g laeli* den mtuolygánaa a szerelmes párra,
saétépi ? Nézzük mit log válasifllpii_
Kedves Lalám ? Köszönet . a virágokért, ÍJ8 l&gg jobban kOaaonóss a hozzám intézett versel,. hidd meg kedves Lalám, begy ha la i» oly igazán esereia*, mint én leged, ugy mi a legboldogabbak leszünk e világon..
- És már annyira beleéltem magam e képzelt levélolvasásba, hogy aat hittem, kedvea szeretett ideálom az én karjaim küsótt van, én pedig la* sas iagatoitsággal aioritom öt keblemre, már forró lehelteiét érzem, na most egy csök — én én azon veszem magam észre hogy tintaa asztalom egyik aarkén nyugaaik tejem éa aat irgal* mailamil mugamhoz szorítván, egy csókot nyomtam ra.
Önkénytelenül elpirultam magam elAll e badar lelten, éa most mar szobámba járkálva vártam,
— a peroekel ulvaava — póaiáeomai.
Egy negyed 'órai kinoa várakozás után, betoppan hoaaám küldónoöm, egy kia levélkéi tartva keaében, melvet én mohó kiváncaiaággal kaptam el tOle, klkü'utein asobámból és magamra zártam aa ajtót. EiÓssUr öaaaecaókollam minden egye* ráeaét, majd keblemre ssorilva éa aa 0 nevót emlegelve, viaagáltam a boríték kUlaejét^ melyen eaak annyi állott H. L. urnák, 'helyben. Végre ráasántam magam a boríték felbontására, vi> gyásva melssém fel, és remegó késsel vessek ki belőle egy kis nádulái, melyre a kuvetkeaők voltak írva.
immmi

Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 43. szára. (7. lap.)
1«M. oklóber hó Ú4*
kiutalt poéta art — A viT*gok*i ktozöiióm, de aton bohókA* tettóért, hogy rólam verset írl, büntetése as legyei, hogy két hétig fogom kerülni aa alkalmat, nehogy önnel találkozzam.
Tisatelettel Hid&ssy Janka.
Le voltam (orrásva, — Megátkoztam; azt a percet a mely bon elósiör versel iriam, éa ünnepélyesen megfogadtam, hogy soha többé verset irni nemfogok!
.|;■Ihlrur Lajos*-
Szerkesztői üzenetek.
litettskre rá kell asolgálni előbb azután majd • intézkedünk mi in. A lapot a jövfi hótól fogjuk küldeni.
184, Nspi H. JL pápai UiAwm Kata-lpátI Legmélyebb knszonetilnkot • szívességért, jovflben it kérjük
185. II. I. Upesl, Kivánaaca szőri ii* történt A ki vaut példányt elkttjdilk. Immermanra c*ak akkor válaázoUwtnnk ha megkapjak.
W Herke Mfkáty íruli Szeged .Nvilatkezatát-I apónk zárta után vettük, asari csak a sziunbaa i'ifljuJt küzolui._'" .
_Feldfl* mrkmtí): l a Palotai íko*
Haszonbérlet.
A aomogymegyei zákányi hitbiso-sományi uradalomhói tartozó 6rtilo» és perecaenyi gazdaság a haszonbérlet lejárván trjból haszonbérbe adatik, a vállalkozót ajánlataikkal
f. ém uovemlier vújtuj » ♦
—<tr. HoehWlíiTR^
uradalmi Ügyvédhez, (lakik Somogy-C*urgón) a hol a bérleti feltételek megtekinthetők, forduljanak.
Kávé! Kávé! Kávé!
a legjobb minöaégek vegyitéke kiléakéfct bérmentve haasnilati utasítással
Mh 1 frt 3S kr. 1, 2, 3, 4 és 6 kilóst postacsomagokban utánvéttel.
^AvéjsétkitldéMi iroda: J
BUDAPEST, l Bányatér | 1
minták ingyen!
ne 4-4
Nyílttér*)T ■
A hamisított — ly«mwsttvetet íVliBmerhtttjük ha s SS5*HhőI igj kis darabkát eU'gftünfc, mi afra) a hamisitáaj aaonnil kititnit A valódi selyem ngyani* u iu%'cyujtá* ufón") _g|"SJIil viirt»i'»»g»rftHlüt, jgnontfen 'ti)*- ^rirp ,trTT Tnlll'n'TI1: vj k«v»'8 hamut, m. iymk egmeu világa barna aainr vari. A £ namiaitotl selym pedig meggyujta* után Inasan ég. '(mert a j -yiálsk nyfinvT'-i égnek> a-rj*pjr ntin mtíttrim IiawwV | Hagv. moly. azonhnthr-nrnr—zsugorodik omsss, mint a valódit Selyamá, hanem darahtm Itsz. Ha a valódi ndyem hamajat | oaasedorsaoljuk porrá teas, mig a bnqiixitott nem \ lleuuc* ben h (cii. ás k. gyarraktár XüHcIi-Immi) kimim»ira fc»tl«l mindenkinek vntórij ^ty^m"lilfn1^^^ ir*ft"i< iiiI>'1 ■■■ 111 tn** axéveiét egrss végek ben ja vaiu- éa poatadijm«Bti*iMS. /.•<♦ • ifkrt Shijih'i /" ln'l^aj i^Tfpmzfiifhi, .. /
♦} As felelőséget
rovatba* köslőttekért nem vállal magára
a aserk.
HIRDETESEK.
oocooc xxxxxxxxxxxxxxxx
x
Istvánfiy J. ( vóroslióz utca (). sz.)
féiiykfpésielI műtermében* mÖvéaaíea kivitelű fényképek a legfinomabb én legiiiéseHebb kivitelben __eszközöltetnek gtf^ A legolonAbb Aruk ttiHlelf ^Wt
Valamint életmiicyftágii li^tképok olajban fentve a legmagasabb 045 kívánalmaknak megfelelően kéwtiitettrek.__•
mf fillilihl liniiill időben 11 a legjobb sikerről
Qxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd
I Budapesti Hirlap.
^ÍMiiitienki h ki iilloilmiiziixt ktireM va^y alkiiliiiitzímt mllut
qj a •budapesti hírlap.
fir sip2:6-Ih.Ird.etés©i
Ql atíal "nélkülözheti a közvotitőket.
xxxxxxxxxx xxxxxxx
AZ ANKER
éleí- óh jármiak l»i/.t(iHÍhVtárKHság
Yrtér'kipridomj: HuilftjxMttit, Ihdk-ttr fi. n:.'{Anker-iulrar.)
á táraaaag minden, ax emlier <-lathistu.«itanára vo-natkoau íiliftekkel foglalkozik, tt. in.a) túlélőn* in kikánaaitaai bistoaitáaok; b) bsláleawti biztosítások V-a as eietbiztoaiuaoitra telje^itott betétek ellenbistositjüM ; «*) járaii&kl)istoaitáaok.
Nyerenu'oyr^axfil fizetett a (ámsség *ai 1800, évben: •a) teaaámituláx alá kertilfi életbistoiitunok ntán, ai iitoiso 10 év lefolyta alatt át^g Ö0%»öt: bl liSláleaeti bistoaitáaok után at évi díj 20%-át, « j na 1B90. év* ben leazamitojt tnlélési caoportbisti»nitám>k> á telicaitett b^Uikuek 0 -77o-át ernlményes^k a kamutok ka-mluival.
ítész vény toké éa biitoaitékl alap 1890. dertmlMr hó g 14n frt .37 As utolmi QstntjeleDtéa asa-
ríni a .bízioaitáni Sliooáiy 1SV0. derembur hó Hi»őn vot{ frt 265» '12St.SJ!> tOke éi 07.217.48 járadék.
Klflsstéssk i bsláleaetekért 1890 densmber 91-lg frt 1H Ő')T#011-/54 Ifttsámltolt élstbistoaiUaokM
\W\~\M\ . . , , , , . frt 4M6M'2fHJl
ösMsisa. . rucmtíwu Utazó HfjynükQk fii fÍM«it* h próintiii mlhtt hml$lné< (Í)4H a-0)
KftQgyoftkiég : Ndgy KantoAn PHKZMHAVKR é^DKDfBCHNfcL,
lt»'jri dntuir, Ko^y a kímv«tif<'# <wk tinibe k»«rül h a viaaunyvkaKegyáttalá* han tekintve, gyakran lordul elA, hogy a kii|ta«>ge<< kdavetiUa da«nra Nem na alkalmaanMl k^r^MÓ nem jul küuuyeii hel.vliea, ,sitin aa alkalma-iiiit atl^.nem kap kortyén megbialmtó emlter»<ket. fika essek frt Mg as, hogy a iuuitk«n<lo é* munkakfreaé, i vfí<l ih a/ eladú. nem LércnikeslIT k«tufilt*nul A k^svetlen ériotkezéare |>edtg mauap alig van Jj!»tbntó?hb iDBKkoz, mint ugy «lterjfdt lapttan vnlrt iiittlstiis', a „Hiidajmnti Hiriap" a|>ró-hlr<h't<kMÍ rovata |wdig naponta legksvrai'bb Wí.tMHi emliei által olvaatutik. (A la)> napouta .>0.000- (nddanybin jelenik meg : htgkoviwebb három olvasót lehet aaain.itani egy-egy lapra).. Krreiikfdő, akt k«nyvvésztőt, inalatiasM, gyakornokot keres, vagy yiasent aaok, akik IumooIó alkalmasást kerenuek ' a fasda, aki kassuárt inpánt, va^y gas* daaági gyakornokot kerea és viszont akik ajanikoioak'; a aáslaaeaeey, aki asiikársniH, «zobálványt, dajkát, caelédleányt kerea éa hasoslósn asólgá* lók, akik helyeit keresnek . blrlokeladas, asl«lelad*M, btrtokbér-let káselsdSi, háavétel, aevclá, káiveielésé^
aa»ila»asamyi ^e^y^-yatjrétsal, tskáiktséti, H lafea» Wrbe Vételi |)Írd«tések, szóvul as úletssükaéglct minden fázisban könny« n és olmó pénsen a
BUDAPESTI HIRUP APRÓ-HíRDETÉSE!
által célt lehet elérni
333 6-6 ÜMilárii j^lfiiK'^krr,
ktilakotfsn
eljegyzési hírekre himen hírekre, eaküv/íre való meghiváeokra, Mitklelénj jelentéaekre, névnapi gratulációkra, gyáaiieleutésekre éa minden efféle KÖZLEMÉNYEKRE
• „Bttdapaalt Hírlap' apréklrdetéai rovata klváléaa alkalmas A birdotáai dijak igen olcsók. Kindansyiisor, a háiyasor a hirdetés rni^gje-lenik, ogy^ögy asé két krajoérka kerül, vastagabb bstftvil mégy krsj-éár* t'immel ellátott kirdsüseksá) taég egy-egy hirdetés után SO kr kincstári bélysglllsték killón jár. Ha a cin aiiwn kiUvf, ksnsm a kinUta agy Siói, iMfy .utm a kiadóhivatalban mogtndliaU^ akkor bélytgdIM kall fisétnl. k kísMhivatal Ilyen ssstbsn misdss díj sótkll nMgmsiMŰs s kar-desOakmlóknek ss illata elmei, sAt vid^krs díjtalanul levstea ia, na s kór* doaoBkiidÖ a imslnhálysgtl bekttldl. Hslybsn a hirdstéselt s MadáátviUthaa ^tatnak (St kisapénssn, vMékfii a páist l»galkal»aaabl>aa (Mstanlalviafan tikit kfttddnt. A .BadapoalJ lltrlaa* alASMtáaé ára Bssiséévvs « ÍH 9S lifM ssi kémapva I fVt *í kr. A sim agyissma ,a«és p#atl Hírlap Kala|»<atoa i«
ililtll/JU jl JUMiilVi
j*....."'".....*í
I Q á DP i»oV egészségügyi hatóságilag ineg- |
|l\AL0D0NT»
Kapható ; a gyógytárakhan' ?
jp55 éiTrliaia/.erósaeknéV 1 drb, 36 kreár. -
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Nyomatwt Kweíwt Fülöp laptalajdonosnái Nagy-Kanizsán, 1891.
fllőlélFülöp j
könvvv zenemű-, papír-, iró- és rajzszer^ketekadéso, kölcsön könyvtára I
könyvnyomdája és könyvkötészete
f ae^-Xsualawéua: "Vá.rcali.á.sE-Mtcza ém OméJ€toxxxyéxx „ZALA" kladóhivRt^J „MURAKÖZ" kiadóhivatala
Jüuiogyl KOrlap" ltísdAtoAv*tsla.
_JTAX KÖjlVViyv j
ir(l. ís rajzszerek. füzetek, !
csiiros i
csavaró trónok, csinos emlékkönyvek 1
—^ iwgí vAlaíffltékban a legolcsóbb árak mellett _j
^^z,-.::. ..........—: ........; f
Bárhol inegjelm! vagy bárki Alul hirdetett liöny I Miikími faj.i i* MttNtfM
vek. — Mindenféle bet- e* kdllőldfin megjelenő X* 35 "V ÉLP PXKOK
hírlapok. Tolyóiratok és divatlapok. ^ * t^T***1
A* irodalom legújabb terméké. I iró- és rajzpapirok.
tankönyvet mtaiiiat ajtiriaiik, stéláral. L iwife <•«*«. *» Mbb«n hor*»h«i4
valamint' díaxkötéMi • <«av«rlr4a*|i, I
...... imakönyvek f ttilnarai,imaiaríll.tutitjeoté-asasalatlcyTst
bőrbe, bársonyba vagy elefántcsont kötésben VOflSlZOtt UzletikÖfiyVek, 1
riszmüvek: legt< bti styarttftíinvtt belMliti Kőim tVttt «"* un^ny árimittyii
Ifjúsági 4ratok. képeskönyvek, aczél IrótoUak, tollktb«k
Mxoíamx m imnröm ét, mm** irőmk. A'wtíWr, «#/< b u,
KöaiöntA- rovató Uvatatt fa szakácskönyvök. Jiirlt'mmtk, rm'f'**tfi' £,
szKPtiVÁsr kajzUTSTaü, :„__o a i rt r r t f/ A '/ A 1/ I
-raurati és is*=lai tér^éps*. fr R A J / t 5 Z K O Z O K,
ZENEMÜVEK * [ feiykep alfecBBt ei eil^^mt. i
—a—i»wi Ú im^idiak^m. mim ffliwiHifófó lungtHWf n- | ' jL*' L
Lego 1 c a ó c b árakon. 'SSa
Könyvnyomdai munkák: Könyvkötészeti munkák
„. ._. ._af . , ; ,_... . ' . . ... ' i fcnUrrfcn, iilMaun «•«>!• *>*i.
ftuvjegvek, levöíejek w bun lakuk. pecséi márkák. eijevyxcM jc-; r i _c . , _ . .
lentések. esketiM im«hivV,k. számiak tN körlevelek, Nvatak*! i-ltílOgratiai munkclk telVCtelC.
Ubliiatnk. flgy.Vrili- wkolai-. kitaSgazgaiíw'-. hintál.*- ** keres- Összes haxai nvMtitatvinvnb „a<rt> .,i,,ím
kedelrm nyomfalvanyofc, » mi» mindenféle könyvnyomdái muntotkj ny«n»WMyOk DSgjr rtktár*.
' wlesrt kivitele és gyors készíttetésé líKfhwl jíjtfe tűtÉ/w i'wQlíftfcs éj ffilfftH IfAS S
" 1892-ik évre szóló —- . I
f v N APTÁRA K. |
Előjegyzésk zseb-, táreza-, block-, és képes naptárak, u m. ügyvédek-, orvosok-, hivatalok, körjegyzők, gazdák- erdészek- és irodák részére, valamint közhasználatra.
SPslIí XLa.ptáLr3»ic szabott árakon, ser- Megrendeléseket bérmentve gyorsan eszközlök.
Zab 43 tdm ^ tt^l
olrtébef hó 16 ^
Nagy-Kanizsa. vasárnap.
Zala 40 a
I8S1. aktébtr M 4 én
A lovagrendek köat elterjedségre a jelentő köeepén kórház állott Nálunk a kosépkorban a ségre nézve Magyarországon elat helyen állott Margitszigeten tartózkodtak a .z#atrák*-nak ne-a jokaunrt+ák Kiülje. £ rendel; mely idővel ki- vezett apácák, azoalavftl még Badán, Szent fal-váió szerepet ját«ottA nzegényagy terén, II. ván voltak-ily beguiaa tanyák, végre Miskolcon Géza telepítette ínég Magysrotaságoi: Legtöbb -ková Bantfy Dorottya, Kozgonyi János özve-rondbásuk alapítása 11. ITndro korába saifc, a ki 'gye telepítette őket
1217 iki keresztes hadjárata alkalmával ismer-
órakor is tolff a t«aág • éktelen daJoia* Ea mkr csak nem tűrhető. Kérjük a renriőraetei, 6riara>ait s««oruan tKaattaai aa ílf helyeknek meg áloga.
- lllaláasanil.tráakasM kait h
I 1 ... . rUaiitle. az iM mttcÉü afteeedákekaak
A betegapolo reai* maUstt a _ világi papság j M*m az atcáko*. Ha aa ükofci elaadaaokoak
alapított korházat .a szegények és betegek be- léaéietw«aartTal miének aa itlcáo(baoee> ™
szt koAaa, Pfcsett szintén találkozunk kelökei i^T^M a nem Wk*
szt Erzsébetről nevezett korházzal E$y ^L aomagAva] i^atlea férfi éa aő lesz a "
kedettmer ú akórl^mükődée j<U4ooyaágát, „^ftjeg g kiaaabb gyermekek kik aaakó
^S^ffe*! ,e,f fe,ében,^^ At kacsai ersek a XI1L *za,ad ela^n Bácaott kha járttik nem hogy tiasteaea«eeea kei-
körülbelül w helyén vaa rendházon, így öudáa, — ~ —----—
Győrött^ Esztergomban,' Csnrgón, Székestebér-várott, Tolmácson Varazsdon egytaitve volt a .szegény- s betegápolóugy, melynek gyakorlására legtöbb helyen állandó alap állott a magiszter )n»pitalis "elöljárói rendelkezésre. Jyésőfrb meglazult a rendben a fegyelem. E kórházaknak Magyaroiszágou már a mohái-si vész idejében nyomok vezett. [plébános alapit a-XIV. század végen kórházat
Betegápolá»i feladatokat ^követtek a nálunk * —_
i* letelepedett templariusok s német lovagok, dfc!
később e működésüket háttérbe Hroritto^áft j Klőfí/Hfsl fVlIiivÁ*.
lovagi teendők. • - f" -'• ** I É . , . ,,,.
A kizárólag kórházak vezetésivel foglalkozó! *«•«} évnegyed beállott ; a kwdóaág | rendek között legkorábban azt Lázár rendjével j t gzteMtel kéri fel a tisztelt olvasó kxízöii-
A kn ika lyrint már ízt. 1 Wjaéget, hogy mint eth% Wlilul ia It t^rara^inSwm Ugye m*zt«.e«uuk. katséakw^
knaly idejrtien e»rxett nálunk e rend észter r lümOgsaftti éa jslwfrr&teik fcflrébftO ferfassto, U .. ..........- i.,^......
goini ikórfaá^; *feiiajy uz HM^^-j^- rZAl'jA^ qlfffiaotiailt rótgKhb j r^knáíi ., -
XT^k^U^üUálIl'S^ saiveskedjék! iie)i"ügy V lap azi^^ Mtmmi** m uu mj miielraiitf. A Sg kel; imái. származik watán elnevezésük kaidét* körül akadály Ujgyen; mit annál yo' »>HZg||oaa<a»ót a kfl^kazo *<i»si«aat vslt LáiAi sa^uyci- .--Jj*I^S AhMjUnánk/ mMTt
^í ^^^^ITL^^l^ ^ aoustlwa.iL talfaaaa anf
házán- r.a vakok tálkán. Wrháij^ g K^ j^Ub MküsmaratQk szermt
vylt a koaépkorba^ .Wpsa Varaljáo Hencmann )árQak e, % oövendakafe köríi! nem csak aaok ok-
tatSaában, bansm frkóie«i navaláaban ta, da aa. ilju^ág pájkoásága tnag^dri a laruiforuhb ö/yetöiei iv azért arra kérjUK.a tantastalatat, ■istartol a gyermekeknek aa ulcáa miként valá magatartásukat a lag^áigorubbao kOaaék lalkOkra nehogy a ktíiőoaag tegyen kénytefaa a rakuncat* lan nd»ffdátakat -ma oiiu aaég>saana randra ma»
A Lá/ár-rend tagját iis^yobLresze i oaok^ápoJásávai foglalkoztak. £ k»»r
béluök
. rt „.», H • .r. évi október bú 1 a dái va%at voua^aín a léU
rátái'na' ZALA* wétküld^j .„eneirend * azzal aiyidsaiag afe^^í ^
warért a^bvtegfkrr ar egé^gesék^ ^tűKi » l^iadóaáguak moaf már kétaaaraa m^jfog életbe r^Müar. Ms-
uiutték. Ez adtatott alkalmat .az agyneve-, ^t ád | gyarorsiégbaii eddig mérvad» voll budap^ilto.
zett píteíhézafe alaoiiásárm:--1—^ ■ FtJkérjOk azim tiaiteft Dlvaaómkat Ifrpareca) kérthl*; az oszfrak ttrö:et»n aor
A ikloM>fcmrir wak bíiouy<»s idokőzolfen \\k előfizetéseikkel bátraléklian TaimakJ ?^ MSlIP* volt megengedve. a vár^kU mehetnek. a hátralékos diiakat mielőbb b.kU»-! ^L *ÍJS
j menelreadieí á ' köi^p >urApfí idó érvénjasitata az., koveikmtanpn W IBggfir e* h<ir*á< %oca'akon aa
■ m ofs'rak Bpfmfi allé*
Miknr a vá^tw .F'ttelí, Bimfart ^nti^sa figya. ^ tnftlVei,||ec|ej,1^|gi>--p—
lemben kellett tartaniok. a mit elkülomto»«uk: . ,/áI 4__«rC . . , t
a kai mával me^h.igvtak i.ekil: csörgővel jeléi---A 'MM' QluteetlBi ára. ttacira, . i , - v
ték koze;e<lé.-ttket. | vásárolandó tárgVakat' iiigyenca aaépiroiUlciH melléklet kimlásá-j 16 t<érc^ i.
ra ..«L I mariul, mint volt ,erUMen 1,1 * W^^oft ^sW 2
ru^.izij'T 1'üfUl /i.lüállak. rúnaiKroi tel v.iltak ismerjietők. A vendéglősöknek szj^rn bün etés .tyfhe jttlat- meg vult tiltva ó'ket befogadni. H« valaki lakásuk leié közel?4ett1 akkor is i-sorőg niök kellet, bog}* az íllétőc távol tartsak. Az alamizsnát, mit esetleg kaplak az útfélén álló
T"*é-zét»e lehetett tenni. •_\
az eddii: ismert
nak, mit aem változik, eddig, éa pedig':
Kgctf* ívre Fél évre . »*)tMl évrt*
írt
50 kr. « .
A /tytjiű és tiiiuW urak »\ hpot A foriritt'rl
kapják, ha
A
erre fizttúck.
.ZALA44 kiadósága
Helyi njdoáságofc
Pobltoházroi Magyaróra ku fök szerint először 1^7()-ben van szó. Később* különösen a XX. században. .Magyarország róbh vámosában találkozuk jioklosbázakkai igy Hárttár lieszterreíny;in, l'rassóbaii ívesén, Koiuzsvái'wtt. Sagy-Szelénben.
Az ngynesezetí .*zent4iiz beteggég^gy^gy* ta««ra alakirtt >zt. Antal rend Magyarországra — BevouulAa. Zaj.'w volt varos is kiterjesztette kózházi működését. Klső kór- utcája e hó -elsején e< másodrk4i>r-Az"első nap-m háznk I.tarófon vo t a hol lí^cf ban . telepedlek az ez évben benorozotl ti uá sáj; vonult be. it me«:: I.'»"(>bau pozsonyi kórházukról van a/«> a ; u
h husziták felduItak: i ^'ö | szalagozolf kalap >k'ka , dalolva vonnk be a vár^ IT kacsai SzenHéiek-kórház birtokába akartaik "kuld-'boző utcain, ékieien iSrmavai töllse meg ■ (tít'.i, de t'««rek^ ésiiket meghiusítja a po-'gArok a léget, hogy aztán auuSl csendesebb legyen ellei.szegtilfse tp ily sikertelenül- iparkodtak [ott a laktan^tbw mik«?r elebe ,ál' a kápl&r tg a *zepe*vártrfjfcr kórház mugBtétxe&éte, a melyet rra tőrmedve á fiatal r^krutára hogyr .hapUik." a pulgnr(;k ápn iN>uri'nilfi azyrzettMgkfg tnzfák- Másodikán a bonvédek tartalékosainak ellenOrző
peoig úgy
lást szenvedtek. A személyatáílité vonaluk Xagf' Ksnuss ahomasról as alant ftaiUatt idokbaa lógnak indu'oi. JlHihfteMi falé a 202 az. gyt, reg*, ael 5'4< a sz. mvvÍ( u 20V, a 4MH- él. sav. éjjel 12 11 é« a ífiő u. vf, riMel 7*15 is* da'. ttiet felé a ML " iL t'lü. a 3(tl szl szv. ejff l^tfő 'és'y 3^5 aa. ssv. re^ite* b 1$ indul $tL-h*ÍMrn ja szemelyaaáUitáiHnl k<»a-lekedó $J7 az. gyorsidnérvonat d. a. J15 »ndu /WyrrJft/ te a a ^O/'k. gyv. étjei h M3
sz. szv. q. 20? sa szv .rea**!
rindoi. Hnirti telt A 'Jii.'* m azv. d. u 2'2->,a 2WV
___ HZ. aih—reitnii 5*12 milu\—A *as'0*dy*'Mk <>«> ****
aní minden Iérkezese HafYjCanízséfy. Httdajmé felöl a ■0/ r: iffTljjii HÉ RflTSö a*. s«v. d. o. t'41, a 'Jv? az sav. rp/iitis a -»a. vv.
te 10 é^^fK IVf'rUU tt
i'^i,« ji^ rift^4*1^ ^ f-
szv. este loío érkezik. /iU Stf M+rM a m. j-zemeíyszáUiuv tebervoum riKijeo^ |4 vfkliil. Vrwpthof íei«»t |LÍ?^JéüK- ngfft S a •«'. szvT'íl. u 12"59 da a ss. szv. t{je- II -i érkezik. Huri iefíil • m nr, d. n. i 2*i. a
I4s7 h^i h, „^esvári kórház birtokáU ^Itnak. asemléie voS; a flnngártttartj hol az ^ H^^ erkwtk. A nagy kanizsai
A szt Antal rendnek magyarországi anyakolos : jó kedvvel dalolgatva néztek ie kicíaylúleg « l,artil Vüiml U1 menetrendjénél lerí>egesebb mó tora a dazüti-v44va mely ismét * bérei rend-4 átelteni kaszárnyában szomorgó rekrutakra. Pe-1 doaitaakint iaíeinltiendő, b #gy Kasf Kanizsa k*z álat* áúte Az anyakorház segélyezésére dig hát nincs mit lenézni mert azok a fiatal j ^^ k»»z^tl a 90*) at. vonat, islaunni ax aiihoz miüden kúibá/. éVenkfat Yiztmyos illetéket kui-. fiuk is bárom esztendő múlva ^öregek* le-znek : ^lakozó vo iai meoetrendiének réiszerti ütődött Daru ra. Segesvár i \ márka) Poso-zy 4' Um tisztelt rezervista uraim' * [ lása és a vonat menetsebe^négének Okozása ka márkát küldőn évi illeték tejében. A borházak P||hA| Fereiie varoeunk köztiszteletben 1 ^^^ auny.lmn te'emlnéare méito vaítosas-fö jó vedel mi forr sát, egyébb kórházak pé'dijára,'(alki kozjegyzöjei azon kitüntetés éHéT bogy a!'bM l"**?^' amtttflbao a vo lat Péűara d. «. ^ rendsznintvalamely -hasznot hajtó ingatlau, pécsi kir. közjegyzői kamara legutóbb--L.l*"™™ árkszik meg, A dali vMut vona a.n ed
lók
toti tisztújító gyűlésen
egyhangúlag ^S |á'|í {e«n álloU közvetlen ó*ze k«,»tetesek sa«
Iválasztotta. A megtartott -közgyűlésen; esugyreod j °f® tévedtek és a koaieilea
-a^^-ií^.. _l-jT. ____. I kocsik forgalma valamennyi viszonylatban azon
képezte- A jövedelmek megoszlottak az apc és ápoltak között.
.A szt Anrstrend, mely különben egészen a modositasa tárgyaban beadott indítvány tanul .... .. , -. .
framia forradalomig álluf fent, Mágyan>rszá- mányozáaára s ennek eredményéhez képest ja-1 ^^f**"1 larlaiik lenn, bogy a gyorsvonatok-gon a XVI. században indnU hanyatlásnak. ' 'vámtétel előterjesztésére az indítványozó Bb'ml™ *"****? ** kól6,t ^olt
A XII század végén alakult az ugyuevezett j Béla pécsi, tovsbbá Plikál Ferenc nagy-kan..11 11 0ÍÍ-* ko2Ve,,on' koe*f ui"*> közönség
II. oszt. közvetlen' kocsi az utaa>í
Szentiélek rendje, melynek Hotbázi s betegápo- z<ai és Zieahr Kálmán Csáktornyái kir.^ kórjegv nagyobb kényelmére f. évo- október hu i-tó* lói mültödése a Rómáhan alapitojt Szentlélek | /.Ok küldettek ki. | keZí've • ,é" idény alatt isméi JV^ac^y illata-
kórházból indult ki. Magyarországon legelőször! — %'ftreaunk rendArafaéHek-flajal-1 ^ onntfl A meuetrendre
Szebenbén találkozunk a rend tagjai által ve mét lelbivjuk azon körülményre, hogy a most h" valai,?illt ? közvetfeo kocsik forgalmára vo-zetett- kórházzal Erdélyben még FöldvSrrott | beállott vasárnapi munkaszünet folytán, iparoe naikö7*6 kózelebM adatok a már közhírré tait Marosvásárhelytt és Uniersdorfou voltak a rend;svédek nem e'égedve meg az egész napi szünet--menefr«n(l falragaszból vehetők ki nek kórházai. A budai bérház igazgatüja tag tel, a vasárnap éjjet is hozsá véve, meg bétlöoj — Derék polgár A beiicii pusztító tüzeset tom^nytónöke volt a rend magyar- s erdélyor is oly zajosan mulatnak, hogy a város nyugal- alkalmával, melyről lapunk is részletesen inegam s4gi intézeteinek, ő maga pedig a becai prior imas polgárainak éjjeli nyugalmát s nappili csend-[lékezett, mint most utólag értesülünk Olmt* nevtv oak volt alárendelve. íjét zavarják. Főleg tapasztalható ez oly helyeken,
A betegápolással foglalkozód apácák közül hol léke pályák vannak, hol az iparos segédek a aJ&gninák szerepeltek e korban hazánkban. A zárórán tul nem lekéshetvén éktelen daloláai beguinák társulatát fíeguesz Lambert nevü | visznek véghez, mely kedvtelésük, benyúlik a késő belga pap alapította a Xll. század végén. Ej éjfélig sőt ss egyik utcában, — melyet ez alka-társulat tagjai tanyákban, többé kevésbé gyé- lommal még nem nevezünk meg, — van egy téren épített házikókban tartózkodtak. E tanyák ■ kéző hely, hol a mait vasárnap még éjfél után 2
őrségi kovács, egy égő házba. — taeiyben két gyermek bent szorult, — ónélete veszélyeztetésével berohant s a két már (u'doklaní kezdő gyermeket megmentette; alig hagyta el a derék gyermek mentő, a megmentett kicsiny<>kkel a szobái, a háztető beszakadt s a ház összedőlt


I
ti+T& if«S3raH
nügg^aaifiM »
Mflpst »a*H »aa|i* I HfM| M" IMHMp
ISIHf lISKMM WMIMR i Hft MM fcit^iM
MBfa^^^Kj^ijg "'.^^ Uk 40 w**- (> **** ** '
~ Bír m4Mi MtaJto t^iMrttíWil **JÍLÍTSLIlI? Játf ii t
rtMMih nf* kiauwtatak* hia MMabooa n^u tál*** tirlg*» P W * *
Ml M Ml kiül, Méf éa r**a Marta tikfci i* ián ttaálmUMa igrgMa^ i w •
I iq iéw»hi Igtmt *. ifrtiMi kar,; mmm l»mfcM«|% I
WartUft- mlnfa* ktygtpi jaagg t g Hi(pigilga UtóPialg Mai5rtgg —
[MŰ, #<Uwg» út© t<|i jtgéa p**air« fcara* * m ur. ^ilir^nNiin, mm
AmoM a mémmI nlmplmm kiMgakUa \«m* #* « #g% g_____a . 1UIL ^
»it* Hz üt OaaaMiy AMi, etil, Tfé*f*r Ki f#r*t My«aa «i iMmMi mm^í^^^V^
PP • lyái Éi fcifcw II ri^, ttttká 1 lll fMRP *wm» ivm^impmm,
Vén*, Hitam ga Mártin «gy Otoft^tNkévik Maüiaml, Mn imwitu tájaiéig __. t____.
04SmIv HrjaMt tfgtmfréa* Utvgaaé, *** 11£M aaaMtfMa aagg a Ml ■alj M V JiPW^ y1?". r?T
Uelai teM rokonai ****** •*«»«ai k*tf«gig| U ifctti lÉBBI no ijj^Mlf^W^P1. ijPWS
■m* I—MWftrt*^^ latftt* * aagal* m*U»h*wl MM *****TtUÜ^ X
taalréta Üiiüiíy 'AoM Nagy Kaaua* riroagan. artél ia akllfc«i ftjagy**** ■afilaiBiig ag»: ^^^ff^J*?** y i
tiluftftt Immiiii »MNI*MMÍ |w ? • MíytH^iji**! ** iébmm mwix koff •< ^' JÍIr' ^^ fl*a> *
Nix^grt ijUüéí Mtéick ié« ifi *«*t tflrMí l^í^S^^ ® jW ^HySP
i««Nr (Ulaiftn I iSiiMl ^ # jáittíl^ t**t*m i$w*iéiéi * • mmm m W)«lit fH
HiJí t, rf * Mtf* rn Ié*m m«4
A laU UÁiyf^rrTit**
& in -Mlu 4 <««hnr i ^ntk • Kwla m>Ii «< Mmthrn kl>M#M MltUw A i Milvp | r. litti. tkil%«m» lagldülil^ IfiM^ill ^Cf1^ ^
fymit iwrtw niftlill'II^VK^ •/IiMwiiá' yn^^wMofu^fcat,« leifc- eirU^Wi híiMé ■»yiii»im ■ VjPtáá^^y j^W^i
MMblittyifcjiigteb^ mm-m N| üü « ___ .......^—
npvmiünki piti*** • iImiXmi- Hipp 18 m A* *ipt aip wr« Mfl^SS* PIPS Bi
s^L^ IMII nftf^É í-M Ili min mi U*m ütá**"* mwW'ITKJUlfiTfilü'• J»ffiiS^M ^ tof iNMrtM Ml mm**^—* ***** 1rt,li1ílrrt • mmm X1"1,1111,1 wl^MIm 4ri|i ityi iMütai Maii' rí| na atag. i^) nMi|i i»>fl
— A wif«l H | ^ lÉpUgi |»igmlif a>i<at Mát t4iar» ty t ******
nMi* UtitüMH aaapt. %ím taifin| iji||i| |ji-Í>lpil» liaafc wwftipk tnyot*j
mt§> Mpi I va«aM«fclal í«y<ii lí-«i vfiial S U«4f tllia)atMa» ifjp aaaH kir pfel raccf OfffM Aaul HSi tanító lil Mia(M aa * a4i^r 41 é« 11 a#a IüMmi s
ImS. Mikiím faeitf Uavfi ymU$ a m*** »*aéf | byub l^a*
gHiftUwl iMtik itkiNriftii mIi raaitloa il*^ •«! íf 4 IMiÉ
alAaTfaatii. iaÍMi(a«»»t( ai^yal lifii'ti
Kiír Farjjwi Kan^ wtn *temi
ÍMÜ hll—íii i—jftiiMÜt ■■ i | Bü
• mám nnilitwil 1^4*
awaiwNi BhÉilhi Mm fantalfÜ
lutmriht WWA W *n#wl lif^A, , 'tifiatfiHHjiir
g^ggp j^SHB iigl
/WbM |Mb i *»•»

lm
t«&<UUUk
mTi itaMtt MM If M IP 9 telMH
lifixüMaanallil í <ft wif mait •aaMfaal «M Ikí-* tó 'U-hé H pptÉ Í^m^M | Mn
fei«*«i»#r Kaf^í l*«Mifa(i i«h»A t^m Wái^t a OIMat aUa# wn tffti
ttlérújü Vé$m • H**wm AilraJk pr^Éi mmí tuliai, * "••pl f! »«Mtfi lift
li»g|ái Má«i<wUNMíf »S|ii«#ru«i* Ma^aai aéinéaaal alla k • ^
ÍMMaili a tagaagi «tü«lúa€. Jaéa»ik«MH( I* m tm tomm*^ W\M*I* gyí fM4*^ w *f
ia« kM (Hitiiaii iit lafa<k»ii A ^ H^n 4at ^fan M- *f*»al a -ilP
Wf«p« Irtiifttb Ueiilwi Hm* wilatiy>, A jtitaa Matalt. iHabVan m, MWifciJt ^ ^^_£I#
vak Jiw*.séUi iilribéf ^ ^l^wM^wr^ twjiwi^'y mt Wt' fiMfcMWt' NtT^J4"? fcawf* a#
(ai^ai ^itmlsM ^Y >ÍKff>aa. n>»atia»nl ««H»aJi a kéwfcaiélai l^pytftftlal Wf ****** M
irt tiitMiml t*p#H tU likiMiiif ! i^cai uni
THa- A Mw ÍMéttfm fivlital; ||«r«Mg H.mto.w, M»ti4a«i«MW bl «)«mali«% fcaáa) m^Imoii mmtmtiimtoI # ^natai AíMi «
fal, imUt mw» «4ii » lawiaWt M|y«i»«i «ív IvlaMft
k*ria a my « IÍM« i^latikU ^UMH^tt ^ « ^JÍ^^ 'lityit laalaeiNi|aieel
aajiywlifc nll'HlaiUili -.....' . - f^Hw Dt' my-it Hitmai-
A primémé kirn** 9*émh+* ÍMImi ivr ragut ma mm m
hmtu)» H»M^iili*|)ft lárvia. ii«af#M« l«noklM!uii üti % loilia^^tai, awtftfti " ipirMit M|»wik ülnraitiot mnwi u unif^i Mfaaaa, á iurlraM #a Ifarvaag Hliét Mtaaayihiw fcm<«aÉair im> | ■■ f^t * pMpiiiiii 1 '' [-•■ ■ ;;
iii\Umm >Ci>ra<) a*t»a>ba<yi ! • A NaaAKÍÉlfi w4<4ii»tA »iaail
^ ■Éaaa a ha'igat, ma paUw Mff
g^g ! aMg a hmaia Ifi amtt Írtamig g 'fNNüil glui'étaagl aaafpn|alrv
f 1M| MMal n aamagfaii itiMi abiMi oüllwggi Mi rgMlgifa aaig g awi ím grg^i
pgH Miirg, ia«ik lwg| # mp. MggaiM Inmii
Uag gálán m^^m^ iMgg igftawii gg MttAnMra Wtlf ■Nyailgiiilaligi a miftwg IggMBÉ É ÜW<gül| gtawilgg
m rnlkmMmm ig '^"i ^Jmüm *M wA*
ur tiikAfk* Viimm ur, laii InagglIgfiMbg iggüt 11 Jln.1. iggaMng iH*! z?.!1* mmm
Múájiii ÍM** t&m ÍiiiiiI ii<1 )IIIiIII línajllll IMggl ............. KS Í^I^SS d*!i M
tak, H^ntfig IMmi inrr ffffinr —.r M mim^ti • tgfmgi • - ^
TFwmM m a HMtf s *rmm**m mmm Ml MpÉi JM^ Mj JIM^MH
MM # j A tHijpléií iftaigiitir. br^al' Marfaai^i"*Wg^^alwial^é ^t*** Mj
IMnaf M «i: aaki mé$,rtuMwi talgiafiM KaMr- íiwigii^ fcggi g laftMaHi c Saapa* Mrtá • l11^1* • *P
vgr^ií f utq.-fogwlta míüiMi It í lür cAftáftü. IIim«| NM«ir ur MÉ^aaaÉm> • ti* ^gg '
»éo »*>aiWllialyi iiMto m*$tm**é*rk»>i M é*• ftllalg a <»ag* f
rftdrn, naai értWfe u aaitargAau uaira »« rjUNt j«tfiéwya -Mtlnaii IM^ i u* * g»M "
ag^« riNiiUMMiM «MMtt aradi, imgy pgt-tlÍMg, I ü|':í!n|#i lftiitaé«)ilil agjagiawi Jmí r«#gg Iiiilanaaiivai M • mmtf*
bSAgt, i Falaiga l*itar« luttiia, a Üt hnwil* Hcr?wg Ha«4»r Ift^ ^áiáté * a »igNI
Matt kHMMé^aiHi fiK ^ • Ml njfciaatfi mm m*n li^awaita pgÉf^li gü4***** >Mt<*m*? ?
MairdaÉü tgriltri « un • priaMMlia aaélitlBL tetíjf a t#rtÍÉ- agü^f fatafiiAgat 'tllMiil1^!*1^ Mig|, MftagMlM»Miii v<MMikoautt Altratf* Mla ctUakir< al ima >iikl|a na kl»é« • Ma itnt*aft M gMda>' •
« -r 4 fl^ —iné—fh, m a arlnil kaf ÉÜ ..a#aMi ta#f M Mf
•Um^ 4ÜtöMal vhmmiUnm. I'*t*m lij^la Uaftag Hátdm gr á •aaraMpH, Mf »ti4 M y • ^ ^
vtMMM «Ul itw*t Hii^biiMrw ví9(mí a • eegtagBits húgf wím ttff whfM ag i^MI WM M1
16 I, .IImÍ Mi* trag^iátaf gfitotttl aM« tuhui a Miim la^ial aan- MagaTii tw p*ifcffl*lgft«i
aéöwüsokat. Aa agima régi gAréi cgiltt tu Sít-ikt«4igjc I tgg«l tok««Miát Urta - M rmiiMl láMte MgjraM IMIIvg
ktraa ia IMi««t Ifga Htétaütal aa af tagol tuag. M al t* bt ^P^ c^iaUa^
lUMl pok raaMrtfcdMl t««iMn Kwirtt IMIIailal a ai^té par iW n*há»**t, a Mfi lovMA - «a
ki a (Ormai muMh k»y aaiiaak *oít adviadÉli M, 4a teli agyat-»4g illin^pnwt i caé*0a alak, ulp arc a Mi awadjak jé asioé«ao<S kntftMg látékoitKtii tagatt Eddifaté imrartQbai éa KoJ<uaf!rt MlkOiúti Liptiak aaartaM(U)t Irf irlgjal kmmi l» lat, w — lalaacf|« klcl| blaal(Ml|a m iriíbogf ktvn aléfif|l«a«i#l ah akkor, mtéóm a «tapta«llar kari IMbati bakaiba fog aikoaott aiagraigali» ilkMitvtt kéaftnt trin lagliafc a j ia NMkaaaayt aff ^.mmi m • MH« oiltjr riüét ai ulci nu leran jég- taialMgrv f ankot^ai na rali Haraaag artOl , aamaraf,
rarla Utal irt uM oroallaival ia Üéiik auna- írlalait itawrvéttft ^ ga Mg tattá aat, ^an \ Alig lésOiiiSl* ka aa <mt mfc a t# raara oila, — taaífaek agfik ftgrdaiari métfd kétaiftMaaai roata, Ihigf la, kt aü^iror ralaM t6ÍtHI tipli talaU «lfia**r • Mag if«ali M aa Bipitakal jfUM aoststealf Cfcrtáo Király tatai, alig bitor laaa (aftiaak amlap* laral j alig kalfott li. aa alaft aanrg^í Itfgl • Mr ti aítspáa a^ob laagiagftéaa kipaaia, hogy a napok Halra ia. C«*túdott. Eabari 4olag; 4a aa atUa Ml«ik ttwwal alótt tgaa* iiiiMil|i>ii> u kaa agy. a jég által sa|tott kóaaigbca rolt kaeaaa airaiti narkaa&ié c*alodMa.bagy agy a rl-jaaMnaig lyaMra. Oiak mm rég t«M <u aiaO a a oU aaoa la^altalatra jutott, hogy a korca*&- roabaa kfaumalailf 10* agvia. kit Ml g Mnr« H4ag aipM. A aori épmkt agÜ ban a nép ép agy aaulaTott, miot Makor, audóa maga k tudja, — aaerkatttg2 ai aUtt aobl gaai »«pg agröltga ritMaaal ataAaa, aN40a aata agy tömését a jég nem verte el, — a k^ratkaaOba- aiaacri. a kinek tiaykadiai alQtta Maratlaa roSt U-r-8cétaaaak lautai la gyamakat f4laaMtaai tárotai koaatott Takiatra, logy Zilam^ygatk aOt aaoa igflatat, weiyüek aiaóka a tiriati.oam Mg tu agyik klj Uvlrailaal klIépetgaaM, i
aMMatkat|«k a »ulgnal
NgiiMgf falg a jttglagjagf aMkUH logy a fM >aljMl*l üMrt la»a*aaíág laéaü aMal la£i ÉM aaavta am, ag| Ural la

2