Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
10.08 MB
2011-02-16 14:22:31
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
389
1979
Rövid leírás | Teljes leírás (284.01 KB)

Zala 1891 január

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1; szára.
^agy-Ianizsa, 1891. január 4-ón.
87tf
XVIII. évfolja®
>iitta«<i<|i W»i«r uti)« UH." Tiutiai.
Hl lattanét ■ lap" ncillmitl , Voanlkosé piwlu klMunány,
IkmMki lovnlftk eiíuk InMrt kf wkböl fo({aiHatisjr «l
Kialnttk nM um Mldaliuk.
i at^IT
i uAljxi
_■MáfefenttU.-fl
IWiá»-«t«M S KM riMu»r«% kqnrtkamksdte.
\' fZ-teut rési Arak : érw . , . . 5 írt — kf. rum i ,»
Hegyedávm ., , . . 1 . 16 ,
Politikai és -vegyes tartalmú hetilap.
A Ns«y - Kanizsai- fis Üélzalai jakarílcpénzlilfaJc út a lianfcegyeiialet liivalalos közlöny* Megjelenik Nagv-KiiiiIzmAd heten kint rgyiier: vuárnap,
?TnnJötSck jitáa/MU ulMinituk VjrlltUr patltaora M kr.
1 . 1 J
BMMM, nUW r klift!>■>!> wMtkntók riHUi TV*f títtjff Kreakotelw I5(í«nd8k. — -\'\'\'
A/lZalai" közönségéhez. \'
Lapunk jelen ttámával n tizennyolcadik évMyifflöt kinrf} mag,
Owknem két évueedill mllködáae mö. gOlt, tmkknl hosszabb id/í, hogy nem a közönség, it kifejlet! m(lklid*» feled ítéletet ne mondhatna, a hogy tt aa Ítélet nem lehet hátrányot u lapra, mulatja azon klf-rOtmétiy, hogy asáknam két évtized tn át tOmttrllU n tfsatelt közönség e lap köré, a azt igazolta, hogy annak rigy pfjülikni tri nyAval, mint társadalmi elveire! egyetért, mert osakit igy Lyolt- i»h«taégea a lapnak tizenhét éven át fennállania.
Nem vagyunk annyin eltelve magunk-kai, hógy hn na látnánk, minzerint lapnnk élet ideje alatt leheltek, nőt hiionyára vol Uk is percek, midőn a közönség nem mondhatott teljea megelégedést a lap felett; de eteknek oka, ffltndtg sgyéni kérdésekben tüiMiiH megoldását, s\'az iijT\'aVdvéitylin pernek beállottak, cnakis maga » lap vo! at, mely legjobban ér*»te » reá nehezedő lilyt, a. iparkodott mindenkor lerázni magáról a bénitélag ható klllbefolyást, hogy iámét azzá lehessem mi eudig volt, at oT tűié tíaöMéjf kííírtteéri:\'"\'
A mi\'gpi\'óbAltfttáaok li\'geri"*elibik<> a le-
folyt évben érte e lapot, az akknr beállott szerkesztőségi váltság által, melynek kö cetkezménye egy uj Jap megslapitása. mit. A Inpmikn&l tonforgott szerkesztőségi vált ság megsallnvén, kettSgölt erővel kflxdöt-ttTiikL hogy (elMnitoü programunnkhoz képeit megfelelhessünk feladatunknak mán részről ijss -olraaéköaönség jogon • igényejt kielégítsük; nem kíméltünk »em fáradságot nem átdoH^Qt, hogy lapunk a hozzá kiHOll; reményeket megvalbsitsa, a a lefolyt utolsó fél ér fényeséü igazolta azt, Hogy
És e törekvésünket könnyen elérhettük mert lapttfik munkatártai velünk egyformán goodoikoatak^; gondolkoinak ma ie» kiket egytől-efyik iterencaéeek vagyunk ■ jelen érbén ia mienknek nevethetni, a ezek : K o m ó c a r József, dr F j-v e i a y Ferenc, 7 a-e h~ő 11 Sándorné, 0 a-bá»yi Árpád, Bravk^rioa QyOrg^f, Torkos Lajoa, Király Kálmán, dr. Uol^ár JL, fiáriovy látván, Dr tímár J, Rudnyánaiky QyuU, Kovács 8., B át\'o r f i Lajnr, K e l e GyWgy,
aa olrasT kOsOnaég Bmk exak megérti, mi | J o i e f fl, H o c h w a td József, L 5 v i a szép, jé és igaz,\' hanem a»t méltányolni Zseni,STíd Anna,> atb. atb. Eaen és a többi ii tudja, mert lapunkat eláraiztá elŐaé-Urők ktartsinttködésével lógjuk ezentúl ia \'kenységeivelj a áaellemi harcunknak ia-may! lapunkat vezetni, azon reményken, hogy * leit az eredménye, amennyiben a lapunk- ólvaaéi szíyesSh vesznek tudomáit
ból kiszakadt ertfk által léteaitett uj lap, arrőTTli"gy á^T»p légi ismeréseivel fognak — pártolás hiányában, — magszOnt; ez « évben la" találkozni. » hiaoiiyit/kn, Imgy lapnqk a A mi illeti politikai prograíamunkat.^B
t*,^ , u,\'raníu( marad "b«n, ami volt a Up
Btk mindig az volt szép^jdJh fennálása éía, a melyet mi lftÜÖ-ben "Ei-^ igaz közleményekkel látni el kOzÖMégUn- [p|tetttink A azábBaelvn fáit hívei mán-
két, öntudatosan távol tartván magunkat I Mnzatiét hajhász^-hírek s közlemények tfll, többre becsUlvén olvasóink társadalmi srkülciA", mtnt~i~vérTs idegeket izgat6 "gT vgsmányokst,
dunk ezentúl is, mint voltunk eddig mindig.
Midőn tehát a beküvetkezett új érrel la-? puiik tizennyolcadik évfolyamának első (lá-mát, a tisztelt olvMtiinfc asztalára- leteasük, arra kérjilk, hogy jó\' akaratát lapunk szí-
A „ZALA" táR-cája.
ir
TünMáak. Mi 9f JMTvw 1 1DKjhM> ?
1 Jíí Itt, éúHé mt^Qfffí\'lltlIH *— í/uwiíu úIIuiil, 1 mtlitf1 Miíí! \'\'\' At kulMmnt ItiiMríH
At tvihtríiéu, ■■ tuti] ln\'iif/ii\'iiii
hiroifn HM h «mi tyMttil lát 1
JArnUnn 4rfltkuii tt/y mtriM, KfftM miunlJitl tmhtriu, lliil /ultid mm Hiii\'itmllink rutjt\'íjdt, limjij hu h\'ljjj rfi\'/MS, íiilMtU Mrh/rl jdhirií hit ítiroGt tCmürll IfüdjtdU ütít»:
fyy i/jM/c It/llmíiitólM HMffl/nl if\'fy u IJelíi/Hmi^l, Unnál mjl nt MI fii | kii iWiít Ml/fl filmi vntfjf huh, -Huiiu hltim llltf illetid, S IttkMI Iwrí líhnl inkniLí..
»«/«y/ \'mtt/ Ittlitfin, Iflmm I"
Tf tinitől hritfi, unjiny Irfi itmU A\'i\'/y ii rfil,«/, ttrni ihij/u hünltll uhuI Mtrl MM lllkMN /htftrll nt (t). i (n avirmikh roll dini áru, .* Hiill/ltilnri hnli(tmiitUArii Rt m, ifiji nthtrlmiirn
Iltt nill htiimál Mi\'mik/til billtil
A Mik, som ihliil Ultin IIliilj \' Kniiüi/ilnk Iffni Mfesri\'ipw fiUj/fiik Kii nnnuifl MIM Mm iu H»rmil Ij/i/ null mmnti fk
Coroirttr
— Kfj* oláM orva* nnplója utáo, —-
__Irttr Iklütm Ako$%
»
íf L
Unitit iuj(lii\\lt JirUkkj i\'Mni/
,Imi fa,
k GflstélniKW)\' j^AInk (isi kastélyAnak inlviifAi-ii n#ny«>*fn|ptfti pnalakttiMti fotinguú be, A. poitakív üsísTli itlTOijrjiilt■^ddHrairtbTifrláhéjli-\'ínlraJ\'lbo\'. rotvtlt kllti, a grófl usslád színeibe öltözött snysnniHAs sxnlga joliítil mogrt roinlsgy 5U éyos ili\'f enilisrt sfgitett kía postakooidból. —— • f.iilinii van a gróf ur? kérdé az érkezeit <t ritmust.
-a. ltlíil van ss arainknál, de nensoktra haza I «<ell jón, loioli s szolga, é|>sh jön a iioyojü ur a fia-1 tal gf ITui,
Ali( mnnilta ki á siolga — flal»l 25-;ÜÖév*« rtvitH ll|u Alit ir»t Htf itleaeu 8lött7~Ttgy tO-rti
|r««láit egy\'eiifilK rtrftkfif, fetteMvéfe Ulovaoi, kit -|Kitvurű- sajAi tdta fivéreként szeret s á tiirioká-Ijhii is\'0ss>tlyr4*ze«aé úliajl lenni, ba uagykóra less.
Sr.án kék aaeáeit\'el (Jy* uJJraudüsBií trktDItU t vendégre, liogy at vrvos nokeniVen tnuz^itiuai éryzvÉ u flu irtai, magthoz vonta, ölébe vette a kérdaztélnl ke*dt ?
— Hagy vau Ktfverd?
— Oh, ö ig<\'n szomorú, leveri, saötálSii, ina* gykrAaA a k,,íw flu; ^mióiarairona elhagyta a bA-
>at, azóta mintha utínden felfordult volna nálunk, ídvarif mindig a mezőn van ét ba haza )ün ia csak duvogi morog, mintha kicserélték volná , jó bátránál. .
Gőfoua grófnő tlhagyta a házat\'? kérdé aa orvoi. ■—
— Igen,, elment bt\'tg anyját ápolni és már két hefo-mm van, azóta oly. ttre» a ba«, fnleg nekem
nagyon uereteti, fecsegeü a\'iit at orvos a gyormekot,
éVHMink lHi«/n klii llut vtsstve koséin kit Coruna uty
— Ut, Uinwimu Ktruiy Qryof vagyokj iqutaiéIftu tovább, bs msgái az ftrsg ur, tu örsg CssüáTnuovo gnT- l — RiílSTr), vlganfelt mik IisiinIIlarAi|a voltam n IWviii\'il grOfot k«r»«tit).^ Curöua\' vissza loi létni, Örülök a antrtnnsének, ntvsm i ilivBumino i — Igsúr-déi mikor r™ Allntil, tanár vagyok » |sltul«g (ifovannl gról i(0> fC percben tépett bt a nevelőt röviden jelenté. Vulits^vul.(oglslkOKom, mnn\'ll si "Ifjú, a ktténéllbiigy Kdvard gróf megérkenttt, ttobájaba meot vesatslt kis llm\'it matatja. A gr/il azonnal t a^uiaaj aietni fog yondégéhet.
érktulki kérém a\'ldtg Is Imiéiálnl t utat mu-.kéri öt bevárni; aiatl a fiatal grófot kezénél llltvii a Isrátion át\'a Ingadó Itreuibé vsatljé a líjgvs, magliairotta magát at orvot tlflll t Glo-jiovolö iv bál vtndégét. vannlva^ tgyQil [elhagyta a tpr/nel, hol az orvot
iklísitlm lislyit l»glalj, tulg a ntvtlö a mai- sgyedttl latady várva lültárd érkézésél
lébfersmliOl Mlvanikst hosotl ét tgy tsnlgát uttágll után kUldÓII ; a ptaagö magérk«tvén,
1
A lertm lakit képek borlták. A t\'.uatolnuovo H^HHPHPHHH . Jlffóll otalád tnlnden tagjának arcképe ott volt a
buiztiui ttlvárrt gyujtoH, a nevelő pedig tngt I Ift-lk sgásatltój kaittvs: Vöhélyen Kdvard gról ét dslaiAt kéri) ímgy pár parers távozik, ,dÚ bsgy j línrons grólnö arokrpe ÍOggOtt. ván á vsndégst as lf|u gróRal \'/ Aa orvot néugtlie a képeket. Megállóit Ed^aírd
jlsrálstgiMi, iiitgnysrö tro volt etfyarmtk, Cd kéné1 elölt a mintha amléktteie viuiavszena vmil grólnsk, kl jtl*nl*| a Gsitslliuolo grófi1 volna ft tlmuU & évre, midöa Idvarddikl
t a
Hpss
Mifr-Kaniua, vtaárntp. £Í f Ó
mára e«enitilea i* meglafjuni, — ■ nme-\' kOrtbon\'tarjwn^^i szíveskedjék,
Jl*-j—al. minden olvadónknak boldof nj évet kiváltva, megkezdjük u llj évfolyamot !
fiüri-tífl Pqbfai Altat.
\' n irtrtcéigltft ,
A\' „2ala" tisztelt olvasóihoz.
Tiwmhét éve rezrfftik- 11 rJStliw -anyagi rónáét| w idfi iilaM, uhui. vilink mindig\' oda irányult, hogy olvitaúink t^} hivatását jól felfogott I»pnt t)y»fj»ii..l(, EESttk eTOrekvé-HÜnk célját, azt nz olvasd^ jcÖgíjnság fogja
ITIWgitél 111 - —- s -----—----—I
Megtettünk mindmit* mit tehettlfiik ha tárt uem ismeri) íniüíat,kés»ségüök mellett többet itt lehettünk, mint mennyit igér-lUnlfi s testűnk mont js fin (ennj fejSBt eaentol ím,
É» liogy Ígéretünket beváltsuk, tudatjuk olvasóinkkal, liugy lupuuk uerkeutőléutk »A sors üldözöl l család« etinlí társadalmi
Zala l, Msám. (2 ItpJ
A magyar kabinit.
Magyaroraiágnak független magyar minisle-Ttttiwft li4poái klílíHl A bifodftlilH váróiban, a koronánál, hogy egyrékarfll a kabinetben történt változás folytán szlikségesa* vált Inléakedések megtéte*s*n*k, másrészt, hogy m nralkodó elnöklete alatt tartandó minister-tankosban megbeaaéltessanek a jövő ár el*fi tör-vényhosáii ülésszakának tárgyai, —7
A kabinetben, mint lapnak mái helyén olvadható, annyiban történt vkltocás, hogy Orczy Sála br. a király oldal ainiiter visszalépett, s helyébe faligytnyi Maríek László lett kinevelve; a ministerek tehát Bécsbe menve mindenek clott jelen voltak az aj miniater esküle-tételénél a a\'viasza lépettnek kitüntesénél.
December áu történt, az eskületétel (1, é. 10 Arakor amidőn Sziiyyényí Márkit László, grf. Stafáry Gyula minister elnök jelenlétében a királynak hűség csklít tett. A* eskü mintát llaríhoi államtitkár olvasta lel; majd Ortty Ma bM esküdött hűséget, mint a magyar király által kinevezett főli a marás, szintén--a
fWánye már sa|tií alatt van, h a kik leg\'-magyai\' minikinreloifk jelenlétében, mely alka
később február h6 alafjéig fél vagy egén -évi élíífljíal.ŐM dijaikat .beküldik, a regényt díjtalanul, bérnientvn knpjnk még tebraár hé folyamán.
Mi megtettünk mindent, mit tehettünk a hagy még többet tehessünk, es a tisztelt olvasó közönség pái\'líogÍHíltíl fog függni, moíyhnt azon kérései járulunk, hogyjitgy maguk\' mielőbb K«j.ywi|<"(;d jnuuk td/iTiaiitqimb kor megujltani mint pídig* ismerőseik körében e lapot terjeszteni.
A Sala slUluKsI lellM«l«l t
Kgfs/, Atre ... 5 írt-Fél évre . . 3 ^50 kr. TV«g) V<I Sil\' • • T ,, tó -r I
...... A kUuáj/i i*gytű (k tuiutá inuknak I ijjiui-
Jmií-M Íí irt 3*1 „ifIJm kuMjüit. -
A* AlAfíaeléai pi*u».iik a , Zulu kladriaá gához Fiaobel J u\'Ttíu Itíinyvkerwaked^síhe
küldendők, IngcéjHatlübbrupuBlttUtalvAliyOIL. A „ZALA" kiadóhivatala
t
lommal már Sttiuyfayi Marieh miniater olvasta az esküformát — JJ. a. II órakor a király as uj mtni«tert és br. ürozyt magán kihallgatáson fogadta, mely csak nem egy óra hosszat
tartott. ;......,,„,.■ ,,, t^"- |■\'\' r;
Az uj minister fél tiienkét Órakor bucsázott el a külügyi niinisteriumból, melyben hossza időn át, InlnVéltS osztáíyfiTnök működött, s azn-tán Atj ment aajit ministeritimálüi* s átvette annak vezetését. A király oldala melletti minis-tóriumban az írj minister belépésével1 egyelőre i\'sak annyi változás lesz, hogy Barlhot államtitkár nyugalomba vonul
Ueoemlter HH-án fi Felsége a király kihal 1-gatáson fogadta a magyar kahinetuak Bécsben idflifl tagjait, S;ni"irybyiila grf. mlnlstérélhffkSt 8»ildijyi Bezsfi Igazságügyi mímstert, Ciáky Albin grl. kulturminiatert, és. tehércdry honvédelmi ministert.
íJélután két órakory a Jtiilllgyv ministerium*-ban volt igen fontox ministertanáos, melyben fi
__ 1891. Január hó 4-én
Felség* maga elollktit és az Déw magyar mi-niatmk.jjtlra voltak, a tárgyalás agy a aw narvhia kfilpolittkájábaa, mint hazánk bslti. gyeiben—felszínen trrvfi űsczse kérdések kOlttt• * forgott. -
A SzSyytnyi miniaterságe által a külUgytni-nlsteriumban szükségessé váit személy iránti Intézkedés akként történt meg, hogy az eiafi osztályfftnök teendőivel egyelőre fímUi báró lett megbízva, míg a ksrsskedeimi ügyek ve aetését űlmet báróra ruháaták.
A király oldala melletti ministeriamba kineveztetett s beiktattatott Ckiráky Béla gróf mint osztály tanácsos, ki 1852 ben saületettt Lovas-be rényben, (Fehérnjegyej s magyarországi főrendiházi tag.
A kabinet ügyek elintézésed* a mMateftanács megállapodásai után, a magyar ministerek vi<is*atértek, hogy Pozsonyban, az odaérkeaO királyt iogadják. j ~ \' . .
A karácsony és nj év között teteit pár napot teltát, mely különben siíünet volna, és mely a törvényhozó testületnek tényiege* axttaet* is, a magyar kabinéi tagjai nem tölthették el saii-A*t*lé*sel. As 6 sokoldalú, a a nemzet érdekeit lelölelfl hivatások még. a nyugalom idejét i* elvonta tőlük, * tevékenységre hivja h\\ akkor i*, mikor A^iemaet minden egy** tagja, as állam mindan egyes polgára, a oaaládi tűzhelynél tölti *1 napjait, s midőn maga t törvényhozó, testület is pihenőt tart, hogy a munka !után uj erői stedve fal, kettOiOtt szorgalom és srőfa-szitéssel kezilje meg újból a nagy munkát, vagy helyesebben, hogy folytassa aat ott, a bol a karácsonyi szünetek elAtt elhagyta.
A magyar kabinet láaa* működést fajt ki, mert jól tudja, hogy a^nemaet, melynek műit teljes bizalmát birja, osztatlan figyelemmel ki-séri. mfikodését, várva attól a legjobb sikert nemzeti fejlődésünk, állami Ukint«|yünk( *_» küllőiddel szemben elérendő álláspontunk ,ér-7ekében. \'"7
A nemzet bizalma kíséri a kabinet, működését, * ott, bol a nemzet éa korminya telje* bizalommal van egymás iránt az elérendő eredmény csak áldásos lehet, a Így mi teljesen- bi-
ÜSItötfí aii Hfttt\'mes nt. t\'r«|r gertf eíeteliHt, elftlié | állóit n fiatal liiT^STi ívtílián. nuiír aVaaj&vnlr anolkái a* ábriibliM kék a«Aiíekk«T, Sjarnél b*|<
- -itp .............^"ttt Ml""
a vka«onra te«ivx, a mt<g4/iilaÍMai|t lilven találva..
Ouriwu itrólnő iirokópu a leatőuidvéMUPi remekn solt. Clyaruisklej, limlynl "a- wtj^lytwéy-dicsfény* veit\'kbrhl, liilti syiríntik arc, mzaSa" ajkak, ne-l*l*ll^kélt-s«eiu*k. .iiisly«khi\'i] inowily, ,a hul sflg moBolyn ott, ■rmívmiikii\'hím lotiotifva |Hiny nyankni takarta ni ux ulitbájiti\'iltii isliéraé||U nyakat, melyei «jiy «or íyPinuvTöiiir ilUslieil,
(lyönyOrtl jjyiii\'itiük,. bw>«it<\'Hsi«tl inagtbnn az orviia, mert ttlég uitnk uy»rmek, hlsa í> n\'i álig l\'ibol 15—17 í\'vi\'H, A i /ll\'iüiiMty, tlluaTénye HUpml.lt 1* árokról a njlmi, utitítiMii, hoUuiiMAt Uü*» moaolyoitniik, nílulbánaiib mondant skarná, nMséitli, mily vt<^ie|«iii boldofi vaxyok én. Való-halt líilvrfi\'í) jól vélaa/tdti, o üyetmiikl a<ehdssé|f jjoldMKlift tsliati fii, da ttn<K Í.J( ór^lemli.
. K pkijJlíiÜ K\'lvftl\'tl gr»t ki í\'i.\'ITVrt11"?"1 jíui
a isrnmba, héiulrói ux oivu» vtiüalra leli* kemell * mély mAIih] uiftit stinli:< \'\' —s ■»• Aljéin Imi\'íiljui -w,-leftett-
UllvilüfilyM nálam, ÍJpiliíiimt megfordalf lí sKntnkOat álloll Kdvurdditl Ha VHlAfti Jlgyaleinmnl vl/iHifítlln Volna i( i(i\'f|l m*iil«laii«aHtior lloiiiulliu. áriái. Isllttul volna uniti iv/, ti ni«nle|isiA«, imíh Uífn)M/u/)i nyurl an aruon litlyttfll ilóni voll as, Ilii tw, nrvnS ól. évvel •lltll lamsrl
i^j«lkere»teiH\'önt arnif tióav ftnn»ka aa eltítiam mén íamtirtiilim fólniinuk láraaakiikbsn U>lisem el a reiidelkeziiHemre kiló pár hetet. On valóban imtilag .Isim, It^yWk-a-flétmi,.- Iioyy maitát meg-s/akitiaini engedte k volna, — a grófné, kinek arcképé*-most caodftMam, maga a megtesiealUl aseli<t«éfi, nrfiiid»nég iinililiiiiiii\'m ii még c«aknom
gyermak, kii linmagéimk öevelhel; .valóban ritka
a (uiu meginini az oriidjdiiiiil^ "i^*1"™! fejesés ült-«rtftn. mtkozben vfchumott: Gügy Olnua lion a nem iamsrliálent- meg, ne talkn III léiéin alnii meg vissza log jünni, nsmde?
— Alig lilsiiem, Telelt a kérdésre ICdvard gról oly knmnlysn, inlollia u hoszk intézaii kérdés Kétlem*)lenül biilo|l volna rek; és hogy mtara \'fnrditaa ii bsasélgelésl fólylnlá\'j de miéit nevez l)n inoal\' engem grófnak és önnek, mikor esekiti engem vsak Mvardnnk a le nek saóliioti, ml ne kii Ili oly jól eaan, meri atylm barAl|knsk bisal-mál, saeraieiéi lAllsm abban; vsgy lalán ma mkr iivtn vagyok érdames blislmkrk Y
llyarmsli, aa/ili aa -iwvoh- lelketve nnékéröld liovíi már elólib elhelyezkedsii líd várd mé)l@ » ililn lépve hi««k, megnl*lle a grófot.-* gyermek, -Mar mtílmmn lej[k(fVésbbé\'Tiem osnkksniT-«»kk liifgy ul4i<>r iíjóg.ül évveHlklnlahb voltál*ntyAd még éli, ma le Vagy a grófi család n£vfeiiiartnja.
\'ífVi ><y NiMséljilH velem kedyea oVvoh, e* ifi-bit ii (j az, melyei lumerek, ssóll a gróf vlaao-hnsva orvos Alaléaéi a bigyje meg, hs vala -
szólni 4\')nn0lr -mondja csak, még mindig egyed öl kll a világban ?
— jgen Edva?d, én nem voltam ölj szerencsés mint te, nem talkttaln olf nOI, kt boldogsággal klirnyez/.en, mint -téged környez. Coronú grófnő ; de mond, mikor érkesik IjJWB Dqd? !
Edvard kebléből -mely aónaj tS?t ki a mintha aaivét szúrták volna kereszt ül, oly tildalmaa ki-
Iliikor aMükaégHin voll ló barátra, Idtiíik élei Is ft<tm.yoll«« imIiiII kiHnkrilasi, kinek I |m«h/.IiiI»IiiI vannak ék ki egyuilsl nl\'VOii in akkor aruké|iél imék hnéiii liáitiiilia, A llillnl gróf-mag | iiUunykrii nmat |i legnagyollh szükségein van rek. Jiimoaiidnii, ds arnkn infély líijiliílniii Ilit, asemal| \'l\'nlftn cnak nmn .vjjúy lúétög V lift vnllsk iiavi) én hailg|« <dv>iasUti« nst á(»l — A mini vsasuttlr, da uttni *séri vitli s<llli«é-e*aaégai. w*lyl(«l sk sgykiiri litiaíkrllssi lilrügklli OrVOiru, lingy Iwll agéazségsmei állliaa
1K
•Ug volt még Ulf lv«« és iitkc la sgglHgé|iynsk lÉlHMfií Isniit, IIjijuamit komulylyk Igtly n Islla d*séa, (Is ii vURiiallftlft* alaő jiaruall liiiirt akurls niagkessrllful N IWIfl mnn idillin cl miiglepatéaéi, lianem nio»n|yi\'gvs stóll.
l\'át Imii DíI.isUh «nguu kihagytam a vkrost
liiilyi\'it, linneih hogy egy lerméaseilanl rkjlélt fkjlséii mng iiKHIhiii,
Ilii li|iii)lí||ii, Hklv.Mii,
Mh, Inliulansaairn öu léball I d* hagyiuk esi iiiaai, ma|it lik kljillianis ins^M,, késöbu loguui lerlikini Mwimily Monti mksrál utóik he
— Azt nem ludom,
— Tehát anyja ijly veszélyesen betegé
-— Ali ugy, ön ludja, hogy anyja kpoláakr* meni? a ktlfií hallót a aat? ,
— Félleai véredtől) a osevbgö kia Uiovannitol
— finegény gyermek, 0 fa csak asi tudja, niit mkaok, d* a valói, a<i c»ák én ludom.
.Mi a*, mit rejtegetsz lo kebledben, lilán valami liiok lappang nöd eliünés* körül ? kérdi aa orvoa, nem Kevéssé meghatva.
->Ig*n is, nem is, elöltem nem titok, a\'vilag alfiii logulftbb ejwnjftrnjiink ék tttok fs }ng mk- V" TVinífJ\'oty *i fi lávoiiarminl sz, mi l*)k*met dúlja
— De mily lliok lehel *«, mily titok leple alatt, (ávóalisVöll e aaknoé, * aseild, izünjea gyermek síktető karjaidból 7 szólj, önlsd ki kehled kggo dnlmqtl alyai barátod elöli, lim a fk^dalom, ha megoszlott, könnyebbikben Viselhető, mondj el mindent, ml lelkedet nyomja, mart hogy belsődben nincs meg * nyugalom, azt első percre Ikt-tam, mondj el mindem és ha lebanégem, tudományom, baráiakgotn s latikotsim aegélyedre lehetlek, askmühaiss (ekmf-mini mktodiifaiyádra, siói},, öntsd kt kehled. fkjdalmki, oaad meg aat velem * i* könnyebbülni log*z.
— Kössönöm ; ma|d később, majd holnap min-danl olmo|>duk, ma uiég pili»ii|*nön alyai Imrfttom, A ssolgs liwópulli k\'j*l*otV, üögy a* «b*d i* Ulva v*n. Kdvard karon togia ••ndlgét a aa ebédlőbe a dnaan l*rll*ll asatalbos v***ll*, 49 már a n*«*lfi áa (Jlovaitut vArták wkjnk.
(IfiiljiUtjak % \'7, __
Zala 1 Mám. (8 lap.)
•)At|iróitu tanári k_nrát. Virodj Bál* dr.. u opera jogtanácsosa, Zichynek intendáns! pályájához kívánt sxerenuaét, bixtoaitva At a veeetéee alá kertttó két nrttntéiet müváazelnek iW-fiTht viselőinek szeretetéről éa odaadásáról, Zichy Géaa gróf örömmel fogadja nj pályáiálioi ezt hí elaő liutatá»t, m«rt Asainién bevallja, hogy mindaddig nem , éppen biztató információkat nyeri Intendánai állásában mlivélti meggyŐ<A-déaét fogja kfcetni i reméli, hogy á iitUaAtt célt likeriií elérnie. Igyekezni tor n btnalomnak 4* a vtrakoiáinak megfelelni. Xhjoi éljenzés lo-gadta e heaaédet, mely után thtry Lénél Zichy gróf feleségét küaxöntötte fel. TOaztokat mondottak még Vajdafy titkár a hangverseny Jtöa-remfiködíire, Zichy gróf llubay Jenőre.
Az üstökös.
— i Imwlékifii •"*■• ,.___:
Narr-Kanitaa, ntArnap. ■enk abban, hogy a magyar kabinetnek mttkll-dáae ,tMV ff\'nu áliláens Isrr * r»gjnr ntmtnt-ni, áldásos kBaOa anyánkra/ imádott haaánkra 1
8 mert e*t hiúnk, ezt remét|ük, egéu nyn-godtaággal nézünk aa uj év elé, melyben, hogy nemaatllnk minden aapii utiói tel jenül jenek Asiinte haeaAas éraelemmel kívánjuk, ((bujtjuk t
Nemzeti zenedénk jubileuma.
- Mamánk legrégibb. zeneiskolája u, ,N*ma»ti xeuqla" december íH-án illte meg lélixándoi jnbelinmát, a jubileumi Ünnepre, már tia Arakor esrekre iteaA ér JeklűilAk gyűltek össse, a Vigadó termeibe. A nagy. kiterjedésű emelvényen a aenede választmánya foglalt Myet, kéaAbb pedig aa Apera teljea zenekara tí vagy axáx-natvan énekeit ; -a* operai kor, a budai zeneaka-démia éa a budai-dalárda tagjai. A ditaee hall-gatAaág aoraiban voltakStapnry Uyaláné grfné, Ctáky Albinné grotné, Lobkoritt Rudolf hg. éa f\'orinj/ólt Albert altátinmagynlr, ftyjfW^y Aliiért államtitkár, Stalay Imre min. tanácsos, 1tdlh Károly főpolgármester, Kamtrmaytr Kártj|y_ polgármester, Űai\'lay Ede, a zenede igazgatója, Bsyjairá Mihály prépost stb;—
áa ünnepet fát tizansgy Arakor Űithi (jézn krif, a zenede elnöke nyitotta meg rövid Iwazéd dal. .a nemzeti zenede,* inon\\lá a többi kö/tilt, \'mindig a magyar mlfvéazét szolgalatában állt, 411 mo»t éa ing állani a iövAben l|i É jelixó adott neki erőt, hogy aa idd éa aa ellenaégea elemekkel megküldve, a~mai jnbilenmot megélheti. - ------- í^. \\
A nagy éljenaéaeel .fogadott beaaéd ntán Otr-tócty Károly alpnlgátmaatar, a Mftwlri alelnöke olvaata t\'iil ünnepi hwaéilét mnly iliíziilliiB hangú nép mii éa tinta képet adat intézőtmúltjáról éa HtTorutii fontosságáról. £ benaéd ólovuiiön éa érdekesen teati aa mléiet viszontagságait ItT ötvenen évakban, folytonos fejlődését rrónay Gábor báró elnöksége éa Mátray Uábor igaaga
táa* alatt; Uirja-axtHtifl-iki negyedaaáaaX^fJ^,,,,,,. é ti de Mnek |&n-ja me|egített Hegy lubllanmot, mai van iiiaat rarenc w reaatvett a 1 —, , > ,f
a nemaett ébredéi egyik atép , ielenaége Valt.|\'«^ °«°"«tet, \'^Afaj^.jiotta ax Öreg Eu
1191. január 4 «n.
Nagy eeemény elöhirniike mindig aa ég azúrján feltttnA Üstökös, mennyivel nagyobbakat
hirdat u, ha a lőldre eaáll alá i-■■■ - \'•■ Jh =
A níldra taáHt ily ttatököa 1H23. évi január 1-én..
_ JkunvitlanlLl jött a ax altüld rónáin pattaat azét, mintegy jelelve, I ogy erAnaaágoq fogj lefolyni aa a nagy eaeméuy legnagyobb jelenete, njclyot na Uatöktll JeuáLlása jal&L
Ott a puaaták kÚaepén a déllbábfla aikon, -hol-f-.hegy után hegy néni kél* > mely olyan >mint egy nylltt felbontott levél" ott, utt tlint fel az UatökSe * onnét világította be a téreket a Kárpátoktól Adriáig, majd kéaffib elhatottak fényének- sugarai éjaaak -.kelőt, dél nyugot minden irányába, a népek, neműitek kápráxtaka fényártól-, lelketttltek átegnehh látványtól.
Nagy volt, mint a meaék óriáaa, hatalmas mint a hitrege Atlaazu,. fényea, mint a nap
Jatt U ajtflnt-\' ■!*! a« áka« —áialk kiiaei.
De nem, nem tttat el. Itt vaa moet ia kimti-ttlnk, itt világít, itt ■alagit, fénye betAlti • kunyhókat« palotákat, lángja hevíti a rongyokba OltSxött kolduat d a bíborba burkolt heroegvt, itt van. Itt rab köaöttünk maii a egéai fenaé-gében ragyog; csak hogy nem a IBldön, hanem lenn ax ág aaAr boltoiatéa, aaelyaek kidarflltái nem bírta bevárni a földön.
Fűszáladdal lett öregebb ai Ae fald, mióta eltávoiott aa iiatököa égi teatvéreihea; de e tál* náaad a magyar nemiet örök emlékü Rlsaáaeda, melyet an iiatököa megjósolt jöttével, i h|_a baljóslat beteljesedett ia, hogy .atéyildó paripák patkói* marcangolták aaét aa öatököe tantét, azért lángoló műveiben moat ia, féliaáaad ntán ia fénylik köaöttünk, bevilágítja a világot, mely bálával emiékeiik víaau aa 1883. évijaa. I \'ére, mert ekkui tntlott fy ai égi\'JI ir l»fll*-talmambb Iiatököa • magyar -nltflldre a hálámul\' emlékezik viaaia\' a magyar nrimnet (leniuaa a napra, melyen leszállt aa égi láagv a mennyei fény hpzánk löldére, a numaat iUtököaíben, a magyar nemzet legnagyobb kQltAje aiemélyében \'l-Mfi Sándorban* I
Csorba Akót,
Helyi njdonsigok.
— A .Danénltli klsmlvalMéal S|)f lei" alapitó tagjainak azáma mindinkább eaa-porodíl[. Örömmel érteallltlnk, hogy a mjssíót teljesíteni hivatott egyletnek vároaunkban ia van már alapító tagja éa ez : .A nagy-kaniztai huziHÍ\\ mely a karácsonyi Ünnepek alatt tar-
aranyaugara, pedig belsejében csupán egy „kis I tott legutolsó ütésében\' elhatározta, hogy
Ekkor vette fel aa iutéset a .nemzeti* cimet. 1H7U bau ax elhunyt nagyérdemtt l\'rónay báró halyére Kiebi (leaa grófot válaaatották meg al nSknek, 1HH1 ban pedig JAisef Mheroeg elvél-tdta az Intézet patronátusát. \' V™
A nagy tetiaeaben réaaeelllt beszéd ntán k6
rdpátI
dalik volt a tér, hol a nildet érte z beláthatatlan nagygyá lett a tér, melyet fénye bevi-| lágitott, csak a magyar alföldnek volt Ustököee a a nemzetek tudósainak adott fejtörést, hogy
vetkoaeU a hangverseny, mely Farkaa Öd8n ko- imagtsjtheeaék anyagát, fényét, malagátI
huurári tanár dleaéralot nyert pályamUvével, | aa .UnnejLjnyltánynynl* keadAdött, Uobbi Ala-i
b megfejték ? Nem, nem soha, Tapogatodzia az csupán, mit
|t* ígiizgaiAnn nmgcfc
iapHtlta a-mltvat melyban itt-ott magyar mo-j Tlvnmokat ia lehet észrevenni. A zenekar exu .nem tudás, osupán találgatás ttii ganwy Tiité -HalnifOifHttiw kőlleméuyéi adta elA | ak érdemee aaenAt háromaor is \'ldtapaol -ták. Fái Saarána. Váradi-Antal esép alkalmi Virnét szavalta nagyi hatással
: u tnilnmány-At álíölil iiatükÖléről tud, aa pedig-
Honnét vette té
sugaraival a töldtekét? Honnét vette lángját, mely gyAjt mint ax öröktIIx ? Talán magától a
.glitr u aUL
A juhiláría hang^ripmy lagaaebb síkertt száma tttl aredatétfll az Istenségtől ? Ugy kall Jönni, \'/iriiy Uázn gr/itnalf a .Vmú. «imll l»anti^j« hogy égj láng, égi tll« volt az. mit ax. Üstökös
migy! feltüntetett, inert I főid iió gjömrában sem ismer a földtani tudomány fényt, oly lángot, mlnöt az üstökös maga körül s a messze tavaiban kifejtett, H mii jelzett" lehullása 7 g
, Nemzetének gyászt, borát, vért, fájdalmat, — s astán . , , derttt, örömet, boldogságot I . ZtigoCt a vihar, a terhes lelbAk lessakadásig megteltek hazánk égbolto«ata felelt, a szél lü
BiHi; 3 mélyít i OiriO VíWMítí aene- éa anakkar fényein adott alű. A köxön-í lég gyüqyörködve hallgatta a bájos sximfoní-kns réaaekat, a költAI italokat éa karénekeket, melyek áat fejezik ki, hogy a zene aa embert u bölceAtAI a koporzAíg kíséri. Nagy tapa fogadta a kedvbe bnlciAdalt, melyet Abrányiné assxony Igen kellemesen dalolt, TetiMtt a deAkok bor-aala éi a poétllins sseranád, melyet flrAulik ur adott elA. I>e vége lioaaza nem vqlt atapanalnW.
vegyankar két
éljenaéanek, mikor a vagyeakar két gyilnyAiill . nMw wíimMi 4ii«lt(4l.i lamAtelnMs-jellett e -vttUHtt, a vér-totyf. a végítélet napja közeledni
nAtákat. Odry nr a fBIdtBI való bnnsut % it vápj hlmnueat adta elA,
A hangvérsény íéíRI üláffitt, l/f»it ,ttKó/nt-Mimnuaa zenekari átiratát*, már űiilllf gyét\' 10-zönség hallgatta, mert kettA felé járt, nz idA.
Esta a fAvároel vigadAbau ajubelíifml Ünnep\' légeket fényaa laknma rekeeatette be. A fehér aastaluál nttltek össze azok, a kik délalAtt a diaslllásbea M\' liangvefsehyen réiat fittek i*io-ralklt elngáua liAlgyktíaünség tarkította, As sas talfAn Xmn liésa gráf elnök ült »4 mondta az eM felköeaOntAt a hlfiUi/rii éa aa nralludA esi-Iádra, utána lltrlfoiu Károlv alpolgármester alelnök a fővédnökre J4*h/, foheniagra, A meg|s-lauUk állva hallgatták meg a fiillilliiV.iliililinli IImim Ede éltntt* a husgó ülnllköt, Zlnliy Oéza grófot (ierlAtiay alalnTlköt, mlg Zlnliy ft ti-ra<lhatatlan IgaagatA egéeaaégéra ivult. Otlillt •laOk éa Aa/Cw Tjyula tlélpa a budai aene akadlotla aevéfiea élutták a nem se ti aenede
látmott.
Ks ax Ustökös ott világított a dulA viliar ItÖiijjtflij, tényi, Mnt a touger hajóiát a világító Urony a rév nolí vezette urtffizetét i lángja maleglté a kshlekot, mint a verATényes tavaszi nap a nüvényá(4^> sarjait éi a fény, a láng, elhatott a Jégiarkokíg, a törd jégmezőkig ,,
Mnjd simult a vésa, Iserendislllt a rlhar, il-osilnttak a fellegek, de komor köd terült al ú alfülili rAnaiágon, a bocAs éjjiken -át ntm ka-folt kereiitül a halvány arc ri hold, aa ég e sápadt leánya. £* az UitUktlif r. i Hllllliili, ejrobbant, alVeizittl Knrute a aifttiet, kinwto aa alföld, kareite Kurópa, kersite a világ, nem találta, eehvl. BltMnt őrükre.
,L). K. E. alapító tagjává leim 100 frt adako-zásával, Az egyhanjgulag hozott határoaatról, már az egylet TlnGkeégét értesítette ia a kaaioo Igazgatósága a az alapító 100 frt dljt bekQl-. dötte. Vajba « eaép példát vároenakban lévA többi kulturális éa pénaihtéaeteink in követnék I
— A „K«asthel}l Hellk»»" nj életra támaeztása ügyében m. év dac. ÜH-án Yistmt Séndorné elnöklete alatt, a talaWfyéi irók értekezletet tartottak AlaA-Lwdtfáa. Áa értakaz* letp^ malyah azáp számmal; voK képviselve a megyei journalístika, elhatározta, hogy az elnöknA áltttl kibocsájtandá körlevéllel valamennyi megyei lapífSl fog azóllítatní vélemény adáara »■ e vélemények beérkezte után egy u}abbi érta^ kealet lesz egybe híva, mely aztán a "magala-kulás módozatai iránt fog batároznL A vélemé-Byet megadására január hó végé Van mina— határidő kitűnve. .Az értekezleten réaat vettek az As lendvai várftan Imzápk koszorús költőjének özvegye, a maga is babérokat aratort köi-t,őnö s ennek üa Károly az Alsó-Lendvai Híradó szerkesztője által a legszívélyesebb fogadtatásban részesültek e kik jelen voltak, örökre emlékeaní fognak e napra, melyen aa ifjn lelktl KflcÁoMj vezette a megye Irodalmárainak érte-lealétlt," a melyen egy salv és lélekkel kívánta mínuenkiTnogy Vteholnjt hazánk irodalma fal-virágozáiára, az emberi éjet leghosaaabb határáig tartia meg ai Eg nekünk magyaroknak a különöeen Zala megyének I
- A .Üépkaajhs\' látogatóttaága oly mérvet öltött, miaA még agyatlan téli évad alatt mim volt tapasztal ható, A kömény éa tartóé tál a kereset hiány aaáaanklnt kényeaariti a san-gény embereket, hogy a „Népkonyha" jótékonyságit igénybf vegyék e igy jpindeo nap azáz^B felüli étadngok osztatnak ki eNlpkonvhán, ml a Jótékoayeacot vezető hOlgyek pénztárát ngyan-wak megpróbálj% i mint érteaBlttnk, a pénztár nagvon érzi aa Arláai kladáaokát, mlárt fa a köeilnséget e Jótékony intéamánynek lehetőleg IcandA segályeaáaéra felhívni ulrWirói kotelea-aékttnkttéE űrUak, aion meggyAaoőéabea. hogy ■tadea fialat kenyér, «it a aaUkölköddkaek nyu|tuak, áldást boa reánk I
.. .»• „,r-: .: .. ít \' •\'
4mt.
Htfr^KtniKM, fanárnap
— A a ItfijaM* ugyanraak mnglelel * nap tArunk. A naptárt aiAmí\'Aa áierftl a fél deram-ber 81 éil Ali buli évben ugvanúaak jól jóaol-lak a nepfJtak, ári december 2Uan már erflaeii ^nkongoti n bA lábaink alatt h ásót a folyton trón hideg van, mtiy IK—18 fok kOaüil vAltoxik. Üe nem ónak nálunk, hanam Európa más hej y én li ara* tál van. A meteorológiai Jegyietek k^vefke-■ok : A* Idfi Ko\'tép Európában\' túlnyomóin de-rali, naéraa én Igen htdag. Sehol SillCK a ionban oly hideg* nini MagyarormAgon; •— 19*7 fok a hideí Krakóban a\'ennél jobban nehbl Íéín axkl-loitie a bévroérö. Lngnielegpbb van Hiaxában 5 8 lok. A levegő* nyomán nagyság mafdirem vAlto/ailan. aa etonil|jihan oaak annyi a vAltoxán hogy a~ mmtmum mttttí fiam ^fame^i heaem Sii»
Totórffttott *an. JtWa4} naelelt ntilMi M>-vábhra in túlnyomóan derüli, fcaAraa idö a Jagy Várható._____."" - \' , \'
— C\'*al*df mdéijr volt Siflvpeater "napían —gelaai Üuhtmnn Henrik helybe}* nagybirtokom\' awlauág oa múkúau
uri hAxánál. hol u vendégek között volt Scastit*
7C.
Zala Hr.Am (4 lap.)
Franciaoriság jeleatékenyebb jselletueivél, kik ai omsa kultnezt eejnáljak, ktfzelébbí áriaika-xéabo fépnl.
r V ii fawétj* 4-4a .
vagy gyámi beieea)e*éa meileti, kaUólétak pedig o»+kÍ4 a m, kif. Bglflgymialalarii«a jAvAkagyaaa fejlett vehetők Uf m tífxíetafcéii mf•
jaiol.
Működi tag ceaki* tső Mttfj Hnek kdtetAaeéga magAt mii^ ilyent a vAlaexlmAnynak lólvetete
Cüaiitaaaiw^iéia. A farkat a keHUei*
fkrailftatlaa olntlkM fiményi Kt«k orral élén Jdtttofom nika- bert elölordull, A Ax Bgywt Wjara betolyaaaal rttlt láiio* Aa tom halával »gyUkölött aaJlvanztaraalályt wa- bíró OHOlekrŐl tudúmtanl, a a/repenyeket, árvákat,
vált
Mulatságok.
r ..T-? .. r"l2,,<fx * !#fv!dá-l^b1 Mwjnt1^, o«veg?eket • ások vagyoat ~beJyae<ét, érkötőéi viih agytttt. A négjttwkat Hl pár (AaeoHa AJ«lan?oH lirtlav- . \' .. . .«. . ., . , / :::?l.7i>u..
koraoraliöl a kuvaikaaA uvlWH^k.t alkerttlt ftlj ««lUnk NMOdyiikat világjatbníl UTlaoi, bat«akat JÖlka-TTífr/jn/ 8H aiiuami, Boronkut ftamlili, An^warf,, j ra»mr Apnláapa, artaatoa atfolaux, iOftfa Üg^ íVrwyvr l.mir» r/.M,,MM,iiMiiiif Diiurthii oiioa^, ths^nyi >Haf)k analébfln veleinenyt idirl m egyAltalAn, a Klakná,/Wrtyi KélmáitBé, faht *j*M»ptj tumjlj aaonoaaága, arköfcaa vagy maa vifAÓftya
J>r. Ffamk UinMáaé, Műanyag Kuklar líial, /(é-,. . \' . íiti r l -- -r - „úi,
f^ OUulia iirAaabAL ti** bárókig, pltjíj kidentWfe mindaiii elfeWaiiM, hogy aa egylat lUivúiu.H, 7l- Vci^iW/ti- A.^i.ir,;-, ^t/Lrí/K/i\' loiimi ^ ntlBt* célját a kdnyör adományok kio*ilAflAo41; "«k>»«. 1\'uit.i ílaJiBMai, Vfüi*i ffiSalifa*," Hr. : h 0/.ükö<kodOk gyAinoi.ijá^aüái minél 6iftcÍÍ6Fáct
JóuiAflié, SgrJemK Knwtke,\' jfffttpy Marinka, U\'i/1/0 For««c-, tí|érbftö8e,
ÁUipitó tagok, Alapi Jó la^ok aaok, kik latsséa
aó. A tiimlioláhoa a tafolr sok é* iáén nyRramény fár-Ityat kAldtok bfLAaaalál>ta réMtvvvAk atiaJeaike kvllaúi«wn foa via<*aaaail£k«aal eíül/rn, unlj^ nínd^a tihul^l liutíí lüKjübbuü aikarttltr
— A . rolgarf ftBa/tfri" tM
n i-- . . —•—t—^i-*!; -j—rtólvt num angf. anya . 1I0 vájofatott kmanáf láloculta meg,
B*tu> megyénk aaeretatt tOmpanja la. kit a a«iT}fcaaMaaAl muIaM a kon kOaaiig^iMva aa ajév«t
Ultllüliit -a IaIah. I imit-ii" r -
flyca báai ur a iiAiialjMifinj*T wftlguH a. üffiíjj^JjSMSjfg ^ VQlT«ííttTntfvIlt tlraaiig Ti a legnagyoVb flo- mln<t?Hnw(7?Rtr aikejrtritég 1 wlvél^AAéggfl fogadott. A trtiapán 1^?.
_
tBlóg Or. OTtt yffl-qrvJMI _
•ítttí; tíiT^v rtlriaaif ^i»föííQl ranUl- f jot( naólobbaénc Í<Q1tn^gafr.
pwrmti; daiegambb -50 IrH^i Oaaaegai fwatoak aa-eg^lel pédalArába.
Eaivételre minden egyleti t#g ajáalbat lagokat, h fel vél el a.válastimAnybao aiavaxaa uliátt tór* rHé|»tkr n a íaMféiaire a jalaniaifO tAlaailmányi Uh
(ftai «ft voltak a utirk\' A iago1c kMmh AMvookioi 20 kfi. aa egylat
Háitttittam^ m ia* 4k v váac Manlta l« iiffa a »
___ a ativéjytAaéfgel fugaoou. a mianan 1 jjj
aaékbalyéia, ímHfJ ]ai»u4r Iváu a mag^a.. fldtüiléeAl /űgadtA. A hUmaiI
aililt kiílT (wAltdTTilály. melyen ciak tis vén j — * k«»lM»l Nwírfa^iiul maibaaii
% vau iKHti; toitíieii 1 umm* Sít&ffi^ ^a^ I ^^i.^^í0^!?41;
mint minden a Ouímami bátnAlMarUni wokott ^iváona tjthIquK. IWhí ta hulgyai iáttimk, kiknek [ [erinéfaeiben, k pAtöí a belepe^«pjavat
laléf liAvaa Mnolwl, áuiNilar » lUaiao^ iau p—^-•—
WCTfighwflHrawt WM
-ldijj«»n ielüli flaa|éaek elfogadtatnak tobb bóra,
* | érre, egíe* evre, ao« 3 evra ía^ eflög^aiuak
akar vani
■aítvélyee retély.
íhri+iallén A nagy kanlMiil takarékpéai-14aría-ja Baját Inbal Iránti rltki
fi in ír lattal rmnl&*«rl»it baárl
nn^mrn finKi nniiiMm tmiwvRuoiiff i T—■—* -----—-— -------------* -----— -----j
ZS^VIT** íz:, ^fffi\'Sflf
éftewbfn lwl. jatmArJio * ától. lo«va naponta ur 4 t«II Vüiüoi" aylteavt, Mát-hmfM Árain ur A 1
kej^leiéi n áltól 8 évre jAr le. TUttoUjMi t alapító fogok hgdijjaé **m
leaaámitol vAltokat Aa el/Heget ad értékpapírokra. Hlinpwlüt LUat K<«r«uci4l mlin adogonut daliim tnlainmiona; kftiMf\'1^1 f
»r a.
tag»dy intajúUnik: Kilépés, vlköttözéiL kajál, torié* * m időtartam lejártéval, d* kiléjm 3 tat*
^wtmtfrTgnénvnmni nra^H^V^^kilyatt Kartiekitamf Hlga kliaiaiftigr 1m1—»« ("ly- belül a fitMti kiMetettwéyet meg nem amlfített, SatiaataJetnnk ürvendö te I Klömentl.i« ka. M^aUV koww.% átóak |«Jr 8rtf (ró valaki 3 év ei|ftuiiAval ki.épéai aaaadokAt
vékony Aranka1 S^j ^^ 1 gfiffi | gÉgÉj -\' UA
■aavalla Rl— JAanof „Ctók" clwA^iaély áraiii kólt«ai^ayát ) | «l᧠katAaoaaa a (Jltüp Imru \'bt néíntny kaiauri»lllu*
MM*
Hrauar
Jakab
11 A, Itliitikniifitrg VHiotírA, HWn)M*ftr MpétiA Rlbopa lítjDiiÁ- ll"wb«"i| if-\' Ppn-lil- I\'aluó, P^itohur lnfiiiíoai, OrAMa>^l**aAná fZata* f*r*Méj(), Kaariuaua Béláaé J.«uilviil | Bamiiiiá, l)r. Nvamuni^ Kü«né,-Mart**a Ifnáeai, I«ak%ci J4*[ ui 1 aaafn*, Oav. Pollak A^Dirunú, Pnijjor Jtiilanó Dr, ItotaobiUl 1
.. m^rfmndor Vmytm vá ■ | Jlkullu.] ^^^ j^üd jíSutÜm.
jqliiiiiffllil XjyiiláiiOif Kiléué. Hamunly H«ar[kJ|é. 0aegA Qyu;
tlM. arukra RfriiAPün^
JtÍliAA»^nytf_ Weínbünu»ar tnátil uagybIrlol(OlAaí[
Bflveltaéftl leányát. — Orm\' Á. pákiU kAttlöWbJÖ^-í^1* atoi^okait vjnat>t»A<«ű. A* éiBbn a .kj nilo kedyen IrányeT hh -i-n,a»onyi deoen.ber hől!^^ SSkSSS
An o\'jt\'iífexln Múndly Lajtm knrAnnr?b*4»i Ali. tni néplett. iftnitó. A 4 el|egfiéai ilmVepélyl di eien v#ndegkoaaoru lelenlétélien larlotiAk meg.
Iránban a (ilkárral, a* utolnó mztetflietéalror nem köxíi, Ax egy lelnek továbbiad évre. ugja I m.trad. •
Perer kérdések eüoléxéiére á helybeli biróeAgok liléiékeaek.
roa fgyü volt legfelíTntéiyeeeliB polga lt^áo évw kodban elhunyt.\' A^tmmü
ara dre. gnltban
Jfmrnfthl l.ajóa Injiunk barátja iiagyatyjAt. N^mé,
* Bavorh (iynia váfownnk által ttwteu peofg nagybátyját gyáaaoija* X Et
Ktllöttfélét—
— flligyéakiieretett fllapáaja Svattii* rftrr" TgfTliapdn" \' Vr "^raya^t^wp*.\'Wliií^lia Hnnó uf»e^jióbea aa öaaaee magy«i esoigabirái w^Hib«rK«f .inanffiu\'1, w»»iwr JéncfnÁ.• Walaborgorffhivatalok Ugvkeaaliiét ^Izngatat^mlá vatta)
i mindenütt a legnagyobb puntofciágot éa tigyke* Tx»díai rendet találta a az itt eteknek megetéga*
/•\'ifiiHynIim^ Wnrm
Ailnjfnn
KÍNcliKr Muri, Kobn
mely vároan/arte nyilvánul, unybltae a VfUMUa<TiWlna, KMraMd u^v«r«k, Mwraiimk.v lliaa ÍUjr4r), ltoiwUl Jdéaét-ki. In fejelte,
nég felntti iájdalmnkat a bátrahagyottaRpna I
* UtAaalalr. Éraékany o«apAn ^ne 1 "i^^ íi r- i
*_r , .V . ... 7 -r7 ■ J7„ÜJ • ■■■ láÉÉfcéall-áAr^|t|f, \\ BmithllTi I
Mlga. Whi/fhnrf;<>r Kivim, Williaiai OlfA, W«laa Itlemenőn ia
h
Je>a»i iiiují kAlilortaniióI aa Tfeaftt ft*" "üjé I y^ápat ára^
R A ven forrón"aaareieU iUiknak december bo^Jié. deln\'ftn J órakor diii*ri|ia\'.h«u i* bekOveilra
htt lytnrnr ftbunyiáv,»l a fajdalma
un vtufint aiUtr>kuek eoytiirO batanamut a miH don ^éTjSnrifflEíhflB rénavét.
Onk«
fcylalo IhVI, nvi január ltó iO én.
A %\'raapréami piiipék Ilumiy Károly ,,, . n deáki paiztán 400 J tit kolteéggel néptakolát 1 ATTttOW ttl. a Ahhü* UBltő áRuiftit renfeőw
Aa Amália nsálH» nagyt^rmAliaa a ^\'m|tály|^aatAirtr ÍBpí,tett 400 írt tieetéeae) A vall
köaoktatáai
mi
niaster moatapttapoknekeliamerő küa^inetét
tnaéfa juvárik aártk^rl Iánaé4á|vt rondoa. Belépti tllj H0 kr.
Maajfkv m Knaihiin A átaiür, k iétéknaf ^^^aAa^fpyttvánitja T hiffiíta Óe Igpbatf
mlvM M^nea^fwfc kflaatttta^lal fojtiidlaLuiüí úa biMitjiilntc; ----nWé,.i.4
nyuftáal^taak
t>uic«iiUl|t rendez a aze
— Jlimaiia» vauim; -Mmr jo előre, je-exiQk a magyar minisztériumban vaitoxaa tor-
melletti
"ÍÍmiiÍÍ daclir
páMIIp miia-liaMlaaj^ TTilmr Tlfliii mfi^ítriTp,^] íinfc tügolt^ egylrt, a liiáuvió tttaoltó r<nl T ^ 1 ^ ^rwj ulüala
ihr. \'.\'ll an 74, K«»lin JiVaaal ilifibr. I?.B ^t. Hacliraoh Utt ÍJ \' L "T~ i j i urí -t—: a , , , U\'.iumHvnn állalmi, m kiraim.
MM la H
4ur Mir. ta*a«i I,
o.ntfállM donur VaáaiM Uiéw futván ownfif Jtll
iaivaiiwfc ilonlffi W na 47. IW4H Umialla JAHMh 17 övtfa nagyvet\\dégl4lMHt IW*#|»t» dij 4<) kr., tűzoltóknak
korábiin,
21\' kr. Kezdete eate 7 órakor.
Aaoti
TlTrTa íTeTÍ a e k k e I asearxKeit] mítitlia Nagy Kittilzaáf elhagyni k^zUTfiíÍ7 kijelentem, hogy ezt megtenni wti mi h i á n« d 4 k o a o m.
Pr. Villányi Ihnrjjí.
Külföld.
^^^"jazerek herendezéa^nek koltaégei ledezéaére. A minhuler leinondvAu AlittHáról, a király e miiiiaa* á M. Ilmll bál trtOi. évi jm»uAr 18 áu léaz a azapetneki | \'®ri tArcit ilj. 8*0gfényi MaricM LiazlOra buta,
ki a külOgymimaaieriumbol kilépvén* mar at tg veüe magyar minia4ieri larcAjAi. *
— A PAlA-egtraivai kiaara rémérOl a hivatalon lap umm kóalt, hogy a ne-*ieiffir~ttgyvBdi kamara: Mirkty Antal xala-azt,-mibAlyi Ügyvedet, eihaÍAiu/Aaa folytan, lajatro* mából kjlArOlte a^rodA/a réaaére gondnokul dr# Ohmohn Mar juia-ageraaegi ügyvédei rendelte ki; lovábbA dr« Kölgymy Andriao Antalt Mar* oali éa Csorba Akom N igy Kamana niékbelylyel laiA\'nxnAba f\'jlytolólag tol»ette.
— OJ tMllAgkareaateaklIgy.Oitk nagy
Kivonat
f kcrmléntj alapniuMlyail
o „nagy kunit tni ktrettténg jótékony nőegylet\' ml,
Aa egy lei neve: »Nagy Kaniaaai Korea* tény JóUkony Nőegylet.* Saékbalye: Nagy Knui<au. IWeije: ily lariaimu kiirtrat. C6)Ju Hegéiyexni A helybeli erkOlontlkrOl
iafnert batónagi\'ag nem aegélfkelt kerennlény bAai ritkAn JÖrténik |neg iu, ho^y a magyar AiralyoÖ Á ~ * I naejíényeket, kftmi^win Oavegyeket, ámlka^ b) egyik vagy mAaik bOlgyol a oaillagkereaztteí, a Bükaraal. Af eeairAlr-a>agyar^Pitnat ^^t-iüiMijef nélköira^genyeknek munka; Adni, ke-UicAlyne e legnagyobb kegyével ittnteti kiF« n aa
Ufóallniií, oHitlleg munkájuk eladAnAt ily kMmiieiAaek rendeaen e^mk a legmagasabb | kUnveiIlenio) le (eftett munka éa kerenetkepfe* ariniokraiia nöf tag|éit ért. M it áronban, lelea* i len vaf(| tenli bibén egyétteknik, kor ée nemre | gea anntonyunk egy egynaertt nemek hölgyet ne* I y aió _t
fíiinn!
aaéra/ntlfit Targvatáaatnmt a legu|ahtit|Tl tfwW^fiSMji ia folyton oly kedyezók mM aa «l^gP\'kl ki\'d veg/J jelen é«eüi igen temutazefeaeii kedveaÓ he nyomhat ta tettek fti Itteni kormányra, moly eMintároata bogy Annalrla Magyarornzéggal ajhól megkeadi <• iurgyaláankat a ItouiénlAVgl kotaodd vAuinaera/ldán iránt.\' Ifj áv illán a i*o» mániái kormánynak ngy bizalmi embere, lehet, hogy ina a a olieU*W megy IMeabe, Hogy j ott egyalór* liiaalmaaan keadje meg a tárgya f láaolíat. A romániai kormány Mntonan amurit,\' fOlag Mngyarornaág ráaaérol a legnagyobb elA aékenykégre. i I
Nerllfi, AA llfenl egyik tnkintélyea lap ,A dhilomatla karáeatmya\' olfnll elkkálieu elmélka déatftt. melyben Oronaoravág naakadatlan hadi!
kUlOnbnég nélküV künyOradományt nyuj- ve<eff ki rollagkerenaieg hölgyé nem maa, U-ÍK^ü nxegény baiegekel orvpai \'negályben mint Ferencty Ida, 0 lelaé^e a királynénak ma*
reaveiiltletnl éa befagnégUk alatt gyamabjaui, jjjO-ayniklánukal elAmoadltanl; n végre árvulluk de kOb.mioaatt Árva leéfnyukra lalüayelnl, axok larlA-nBI, iinvaienet, InkolAalatAaAt alómoaditanl a aio* kai életmódbiMi juitainb
4 Itti/ok a^Jiendenek, b)r pArlolók« e) tendkitO I ek. d) llNaielethaliak^ e) működök, I) éa alapítók*
Tagja lehet a* egyletnek lAraadalml vagy ar kOloai kilogAn al| u«m eaO miadeii helyhell vagy vldekl nfl, iianneny vagy- loény, valiaa lelekeaetee
kéaallió<Ua»l utal, ti/faé^aa ietéaaal fajeal\' be, U aki jekintei nélkül, kik rentfn ttfökmh uevaa hogy Námetoreeág, noha KraHpraa^ghan aa t Inali, latijai lérllak la lehelnek, kik aionhan fiái
nroeetmá«léa epldemlkaa felleget e||, Ipgrkodjék
toló toyokul. lek Intelnek. Klakoruak mikln eétt Ol
gyar lelolvaaója Aa uralkódouo mar löbb uban iQntelle kikettvea MiivHHuuüjél legutoljára akkor, niÍd0u Maria Valéria- lObereegnO lakod ilmAra Feiwsy Mh, nuul egyaxerQ oeinaanö laeghivaat kenőit; \'de e kiftlnleiénl b^úonliihalianal utulja felül a jelenlegi urulkg^döi kegy Királynénk utAf augU4Btua böbau adouiauyoxta herencty Idának a oalílagkeroaaiet; de ónak inoat ax ünnepek aiatt tttate lel aat „a kitüntetett mellére, migaaa ado-niAiiyo/ó Kiaaébet királyné o leleéga*
H«aiéa|l Ma baaAnk legeiaft begt mQvéaae ki IHiruAr hó VO An érkeaik Budáp hogy 0 hétre tervexau bangveraeny bnoau k$ü |AI MagyaroraiAgon megha4d(i| y iaaiV alkalo
kórlR
Na^y karnisa, mámap.
tyl, mint btatea reményünk vau Nngy<Kanizaát ia meg logia IfttöBftluO^eav teAÜőííW iuléxau.
Zala 1. Mám. (5 lap.)
1M1,Jtottáí hd
liivaieberi eimoud|a, Kfigy ff év alaUr, ibíoim Jul: Sm^ M&oly, áa-JMtf awhráewfr. A
xijit elhagyta, hol fordult mvy mindenütt. Kitek szerint Hu menyi éa eUA muvAen, ki Afrika; éa; AuaitrAila exon vidékéire ia eljutott, hol\'aobe uüvéea. elölte meg nem lordull, 1H7H. évi ifov, >llrett--aloaaflf-lépett (el-ériáai aikeirel New Yurir ban, inneni beutazta az Kgymüli A amuk öaaxea vároeait, elrándult Raniiuu, Mexikó éa Havannába, tiieiy hangverseny kftrut lejtea tt eeztendOI veu igénybe. uii&uli, uu
Köíbtíu a Sandwmk - eaigeféken hangvemenyezvén,
OvArvv megvénk kminA fta. a-hírneve* aiobr***, ifoéM Aleje*r Wwr ttytrrgy;
pniyn/.Nt Arielmében a (1 Izei la térre, a körtérre * a* Andránay ul végére tervexheió a axóbor. A legilihb .pály&aft e kél ui^bfo! helyét váfaaxiotlá. Három,egyenkint tftQQ Irtoe :,nályidij van ki-IttUCTT nyergek "1R5F intümb -páfye*atot RriF &etjiek. A kivitel \'iram r axftkebb pályázatou határoznak. A üsobor kflltaégei 800000 frfflft vannak előirányozta. A pályamüveket közexemlére te axik- ki. - —1—■"•*!■
IUIikIom ToroiilAlba A kormány 40
neveaeteaen Honoluluban lő hangverHeriyt adott (ewr hniíinyi Immnkíyg területet h>;öcpö]i kl Toron he rum hónap letolyáee a alt, innen Indiába vitle iái megyében Détiblád melleit, mely~lerQ eten Jttpt? hol aa lh8>ik év öazeifrmmradt.; De a mll willfl feltetfflj x/.fthdeko/ik leieaitenfc E Célra a ▼mi jMénéaL nuiii ííiiHííü fliniiÍLHzeié fii tnfti! «| Hittaton vi<r*k4r7ir. — h líioíSra, áOal e<énmíetT .tél beálltával Java axigetere veseife;1 ginen* 10~|«*flfA* gazdákból. tfÓoe családot fog^ letelepíteni tiuba és kéeöbb J »páoba vitorlázott, itt vjilaminl4í)elilíltö kornyéken. Házaikat* államkftltnégen mindenütt miáei jetkeaedéni. .keli ve jutókéval, TgrfffntTáfc opilrni § a kormány áegélyeai ax \'Uj tefF
kióban azon kiiUniuiénben réaaéeüli, hogy hang v«r»enyen a Mikédú otyéyel egyÜU -jelen voiu. 18bÜ ban mér a viláuc méaik oldalán Afrikában utaljuk Uemeuyítv W »Por( Naral* IWpniadt ét JübiipiHberg ván\'íoílíiin, »sóval íka fok-t0)doa IffíJttM 8 óval a. ltiunauyobb ükíírak kniOtt-
töimti e^ mig veire a tíonvaiy $i««iavotua öt Kurqpába. Mult óy\'\' iuá]un -an érkezeit meg Loóg titjnba, * «xm!b An|(iíahatriindbw totiktolltaBr egyik ^aiigwrwenyi a imAmíIc. alán auja
- Fiatal Mi»en^ AaiO Uk«Má|(a, iftnnlX) emurQl értenifc iinnw»Hfrtl ottani ii^dóai^ IokIí. Dneember hiV UH án déltt\'io, ^ iey saM a tudóaítaa. — a TeméAvlTrOl Steitedre indult om
pet, jnelyrtek neve; ■Fehérfalva« (exc, Fehér MÍUIó-h aliamiiik\'ár emlékére, kitol a Qflepiteai ierv Nxármaxik.
• lq. €«eaiMii Kivel; hirteté«ére\' ngyei TpwiöOJ viiaóírtkui, .
- A lrg|»l»i»An Ifnavrl dr. Kó\'fta fél* élet-
ÜAktileHi Ydés. elQ, de. neíti rtraaitkoi Bafnueneiit i
látni akar)ák a tefyŐ«öi»ek meah^rhdaaát. 4 aaiá* vok kOattl ciak kereaen vannak hMkran, dehct* femi as alniéfben látni aok Mlnyerfett loval, lyekeo a meghOdo\'ók jfittek. A caoportisk _ dac«ra a aok siemélynek, nincaen lolonfi^ K magyarok a jobbré«*en eaakaem tálét íofla\'.ják e( a képnek. A naiévok baloldalt vannak. A ma* gyarok mágatartáwiii ÜfejeiÓriifr n- gyftaók faoH baiurnáee, a axlévőkén viaa»»nt kifejeiénre pti aa atásaloeeáK, melyre a^Okeég^k van a rettegett magyaraág eloti. A kik a 10vet Adatik, lérdeq ^UnekHWig a vf« hordAi állanak ífrtéfépfc^Mf^a-tejukOn) ée várják, mta ráf ok kerti\' ■ eor. A kttU dmiek, kik a tárgyak átadá><aval vannak meí« bi/va, a ■toigaktéí jobbra éa ballra -állanak éa alfrxaiQH tiexteleiiet.mniatnak a meghóduláe jeleirt, inéi y en mfffi^l Ati>ft(i iíSn;
A K««d««áKl 4m aiAaiakl haladét iránt érdeklődő mOveM k^sénieg fi^yeimét feU
hiviilk > moél m^ir- 1AIW A5 IfllMirttlii\' Ifcil •\'
ni * |un ■ IIIUI" III^I - ^U W
• Gazdasági Stémbkv-timb k^xérdekO aa«daaági éa mÜHiakí képéé heiilepra. A Ga*da*ij[i Méritfk célje elömóadirani ha?tánk gaadaeégi fefíödéeét % amdere technika vívmányainak é^axerd feUiaaa* iíáláHí¥ai. Etinef meiífíftéíAreg éber figyaleamet kidért mindazon ojiteeokat/éa egyéb moaaaaato* kat, melyek egTjeiOl a me<r>gazda*«áiH é* ipari tarmetéa ibkoalfölt éa olcaóbbá tételére,. m&aítb M n Tttmdtm|l ée foa\'ri lermifltélü mhiét itiiaíípa| anbb értékeaitéxere befolyaeeal bírnak. Köbb ^ rovatai; lránmitk*fc é meaAaaadeaé#r ipar ée
^lklij, (iqgy a vér nyüktégea anyagait tlvonná
EÍÖ«iOV.dliia a/. emé**rei mtndannemiT tevékeny-1, ^ . . . - - ^
r mind., ün I^IW ^rw,kedel«,a *«
éií, Katoiló\'áz SkaVee «V^ffvazériárakbeft . I ^ ipar épitö- wwpar,
leit, Ka^lnUiV á< ^HÍtVeíi gyó\'gyazeriáraklmli — Heeaél vraatl a legválaHMlékoHabb *t.»1
gépéaael éa gyáripar, vízaiabályozáe éa bajóata,
all.Uii vonalak gyi.rtyanm4Í alíou.yAli, " .0»anUb hl IIIÜCH éivagjaink. ÁM étvágy gbrjmibéré * v.ihaa»noi)láat elaklra eckníki^
éliMini ,v«n,illoiH^riM)í^j«. *m tlmthernVu „ lllinl „ijadnnu^ntgyoóiorb^Jall^Vmiie, ,a,Hif ^ if. ~
úrnő, e fiatal aaép aaíiiony, a rónai elelie V|iyte LJjJ ajánljuk alvauink ÜKyelmebe Kgger HIJ- lalálmányok lelrá-át ée ra|iattg
Wát a a g«p k«rekeL -o«Hieiu*va a tíŐVJutitin^uAoti HAr»4l>k|»M*««il|iAÍi Kicplmtók a »*^M*tmakat rendeaan kt.alü, torgalom éa aznrnyet hwlt A a/.ép ai»M*ony;í>!igyifkt»Magáftak ÍJo. krajMrcMi eredeV^boa<»kto n . mcmarcliia:
okar.-mmrpmk -sviíítart neitT ~ ^ riímmaimrt gyAgyaaer tárában, taktmint BitKfir^T ji;,^., \' .
m^mU*]* Nu.Bdurl gy^yeieriWnlegeiuiégi gyá fvaHalatok, vtalimok etb. ugalömb\'l lartiaf^j^rt. J egyMermnmd btvaialon
— Aa elaii leéa/ liuaai _ Cuutniiii nevű várnait roppant ugaliimbá lartji egy forró vérű ohaa leánynak bnaaxu lénye. Vtiniti C *qdia axép h alif* 1H éve* leiny^ lnneretaégei küioii M Jufcagtfal, »igy >l64elo (iuiiii emberrel, ki iilkl haxaNaáuot igérK Ilikor -azon-Baíra leinj anyanáí\'itéxié .ma^át, n nábttn el • hövat e» etott tnrtént. A leány oaabitójaval a.nyjlt ulcán lalálkoava, reé>-lAit a
_lovagra,a áxí *uijo»au me|iapbe«<iieMé. A leányt
lAáatasék e\'é* aUitonák f % ^ Mödiek fftlnreiT laüúk CLyidiat, A nft kft\' ^fHai eaelOt\' i^ itételte marauylaiei ua&bUu^t «licü+ mnai azonban nem ta)an golyoia, mire a <pvag kéa» réfHott e kopuyU . . aebei. al\'.iit a Uányom "fa -u iílifiííL \' ÖinAff wf kQdazék Vanni Claudiui imrét teimenteite, de caábit^iAi jlá-iiapi íu^Agrí íilftt JeU
■ uUanuaa ulán a U4oy üila. Jcutlli. lovagjAtjo* éj kér<te, ba kiál|a büntetéeet. ellogja*e vanni? A táffl kai^^u iámmal üiiüli a kerdénre- Erre a lorri vérű olaaz ieftny kéat ráuiutt elő
kebléből, a a tArvényázek* e/ine elflit markolatig
V
k^irj/TtCIgtiBK nrvnnd, mit leginkább wiépírodul\'\' negyedevre trti Az alAfizatéaek * GaWaaági mának knnafiiihW. A naptrtr ^ ré*ao h j«»l»b í/Im^i Mérnök kiadóhivatalába, ^Budapeat IX. Lonyay^
azivebe ddMe uaátntuianak, ki aaornyaiJialt. A tUrvényazék a gyilkoHnOU ki bua^ujában életet volt el brciiaieiééri, azonnal leianózlatta. —:— Üar*4NHiN} a lizilyrtitltfl AT híva-taloi lap, a karánaonyt Ünnepek aUalmából kOT veikeaO liazti kinevezéaalMVt leaz kOzzé. Kinevez^ tettek itaxtekké, aa egyéve** nukéiiieai vizagáí aikerrel lefelé kOVetke/O hadíluk,u» t /Ulnbner Adoil, Uaikov^u Kuroly az Ik gy. earadben, Maiiiiy Aladár ax 62. gy.*eziedi^i a 10 gjf.-^ezr rcd\'iea; |#Vy Márton, H\'eiti Kajnx, Aüe I3|j|, Hipp* maii (ie*a, Hu^áa Láiizl? gy,*e., Mafer Oszkár nt gy, ezredhez, Kováé* Hál, Kaulnsy (lyule, Huk* vary Ovza^, Z nnbortiaevlei\' Audráa W. gyr-e^ M«yer Jódn$l ax t/J, gy^eiredbOl a H0í gy. ezred* heXj Litlke OyIVfgy az gy> ezredfi/FI a 10. gy. ezredhez, Lau-cldpann Víiicimik bíá, gy. earedliöl a Sfij. ky, earedhea, Galamb (iyu»a ax (Vtt. gy. earedhdi a 70 gy. caredliei, Aulik V»kfor, a< ,V2. Ity «zr»\'dböl a 0i, gy. ezrndbaz. Tuvaiibá a inon jtioal ünkénteaek koztti Huazár Hundor a 40 gy. exredbei ea M, gy, ezredhez. A 1\'). I»ii^znh«i/re t-bea ktnevextettek ; Haáaa Lkizlü ea a(*o tuiKAgyi flüítl JótMlfi llalan/.i«4ixa..pé(<ai:|oghallgati> az 1. \' vántteér bataillomiál g^olgikli oftkéntea kluéve<(te; teH tarialekoe ittMérltadtiagygyá t H verfUzér baitalionhoa. Végib a tanylegéz ttllományiiaa Hpatie Héttdor IW, huazárexreilball hadnagy ugyaa oda lohadiiagygyá naveateteti ki.
A aaafrad«A|i aaeNert Tudva van, hugV a tOvároa agy nngliadnág aaobor fetiilltáaál hafá Máik el évekkel iMélAH a a Nznborra uétive (iá lyáretot ta hirtteteil K pájyá^at 1 HflO. deoemliér Ifi en járile Hmzi \\efel « |mlyáHiilbuit I /fíln
Irodalom ós -művészst.
reVatékaa IniarrtHHt tm
ltiettllk .6 rwininuMH lammrirM »■••■ . «« , . . , • j i " t .
vrlt, l«p4iuk klfiU4JáH*lt FÍMthr! FtiIé|. 12 l«rlíd«!ftt.i.ne;, WIMf bo,
k ttii) i I
A
• /mIM Képre
Bgreadt NaiilAra«
ttftgy
kóxlekedéa, ipari ée kereakedelmt ügyek, péna* Aa—Intfiiü^yek, bfaloaitáa, h\'awtUfta "tadntvatnlL . A Gazdatíií Mrmm egfflseramtwl bivetalo« kö*l<Vnye a Tisaavöigyi rtáranTáihák^a mint ilyen bivaioit őre ée tOggetlea képviaelöjé. a TiaxaviMgyi a áHaábao a viaaae* —Jbátyox%e ^a bat^/án nagyfontoaaága érdekeinek, « i-A Uaxdaaági Mérnök megielenik minden va«ár-/ . .... , . boriiekbai^t
■p QmSi
Bela tiiQaaki tanác^oa, inÜegyetem^Jjni. tanár, |£ioftzéíéai áwti egéax évre. 12 trt, ié évre 6 fr\'M
kienigl\'hpi^ prózai Mzél PulQtqt jjhjr, hu Mjár,, Ők küHtiftl i rtált, ^mp * "kBtlefrígöyekyrT Hfiunowzpfjt ür JCovdcn-S i WMy Vr * ti<ili*ipy B adták\'. A képakker ifíü^zirál t liu ooroa reaz azérakoztatO éa ttem Irivália é\'ceknen iiíntHija tre a tjraadiTnm \'kffifttitfla^ trefjjf e»einényM\'. A éxíniéu" képekkei ttiuaztráit inmereitvrieeim reea * has/,non 1udnfrv*t6kat larlalmax. A naptár liazti névtára a legjobbja legntteleaébb hUtttaluH nrhn
ulcá 11. ax. a.) küldendők.
CSABlTOg.
tok aimrini keai&il, mig a naptári réiu a cniiia jtánaati hivatal én az orazágon váe^rok a mininx-terlum adatait larla/maxaá. A kÜ\'sőfwg in cainoaati kiállítóit 6 ívre terjedő napiár r«ak SO Ikrért kapható, a kiadó: Fkahd könyvkerenkedé
aeliao N. ICiítiTzapi] CialílomyAn é^ Kap mvarolk. " — IVIiiiiIiAra/ mAtr, \'t\'udva "van, hngy a világhírű"InQvéaz Munkdeny Mihály magára vállalta, |togy aa ftj,nmaágbáz rértzére e\'gy képet (eaf. A kep: «A honfoglalást i\'bgja ieltUnietni Mini Miumel érteatllünk a meater már a kép víialaítU elkéanité, erre vnnatkozotag kttvetkezn Markly Ferenc az 6K. I erieattéat valittnk ; Munkácty hoaezaa kiaérJelezée 62 gy. ezrrdl/AI a 4H ik után végre elkévxiielie aa ui oraxágháxba aaau^ nagy kefének, a Tlon/oyhjhfonuk vázlatát, mely —\' a mealeiLiuegjegy/éae azerint — vai^aalnt) eg meg ia marad a kép ulapiául. A v(xláf Vérméé/Vr tenen oaak a\' axeinélyek onoporioaliáagnr--vttiiat-koaik ée\'netn ag|Utfál a ruházatokra ia, K tok in* telheti Munkáényyem\'éli. hogy axjikadéinia ugy a honfogiahla lir\'ieben Magyaroraxágon l.ikott axláv népaknek, ntiiit it jiónioglelé tnagfnroknak vlaeletere néave lelt tanulmányait "$e!e mielőbb^ kOzAlui (ogia, A vázlal kliünfl benyotnáat teáz; *hlh<t*ytyH a ctao|inrU)niláM • Püj\'tt egéazben véve kVrUlbelUI úgyeniu, melyről már > ti>f»h lap irt- néhény liétivl e4el0tt, A - tMláv kOidOitek lertleuáliva Itt vet ée\'vizel nyiíjtaiiak Avpadnák, ki egena kiné
álével agyÜtl lóllálotl togadja a hódolatot Az elatt váiiaton ÁrpáddalJaa Aliikon élltak a ma gyar vezérek, egy náior elOtL\'ugy, mintha épp uteat léplek volna kl belőle. Ka tgy nem leiazeti a tueaternek éa ináa vAuianu kaeaitmt. Nttmtkep^ |ieti a vidék n^tiieaaie iajnegváliozoit lOgv nrdo Mftk elejéi lát)uk4 a lek kilapít a magyaroknak aatlrk4 aáiraii éa aa eldjfttö harou4okat( kik mind
-j Bordal Faluvégi €s0)*(lás piros
Jő vörös bort hozz idt a fokúrbu*. _ •
^Unitd fnjimm d n mult évi liúuaiot,.
Mrhd hűltek fmma rássim HdmkaopoU !
Rort hát \'iáé / Bort ide a" IMArba,
Kiikénifmtmüy róifiapiro* - l*nóiittku. Bm) iszom én ts uj évben Mindaddig.
Mig a bánni « Hirrmbin (lenn lakik . . «
ftdcitur
Ax ifin vrof.
\' - IhlMu —
Arptt*
. Nx ifit cím rtItt OffAttÚI /tunv hlcihl tcc imwci imh." \' . //tfian
hót a,\' $tnémull uuis mindén, Ftltoéfi knnfétuhan mmtika stó nincsrn. A vidétn frttftfr kii&t uvnl lett motta gyást] FtUméfi ktofíh/huH sfltéf htimit MnpJt.
Via^yjffvtff^k éyntk íuiWim nny a (jjenfa, Ka^atalon festik a hysifbb limité. Nétft itftmr/a stinmi momoku ny nyúl mát, Ihyyha Mftk o ktnaytk mt meg nem xaverydA
\'l\\tffMftttjr*nkfir méyit* er*M Mn44rtj -----
SiifrtriHtttamn.JbiirUll kfbdéi\'4, (M/l ktítjfhttfjtt rhhjhfII mieiriip Rnth éU k m»$( 4rU í$kuík AtWee
Nagy-Kiriina, vasárnap.
Zala t. seára. (6 lap.)
Tináén leány uM ai erdésznek lánya,
£i a issie hm dyan kim Hiti- tud az oly hamar
miami, lilnr/ra gytilani ?
,Édes aiyim-nékem van már választottam, A let/szebb leány az, a kit választottam : —aWWÉNnM^ fin JHWMHI^i— " lm*, itt tan atyám, vs erdésznek lánya! , .
Elnémult már minden, csak 9 sóhaj hallik, Arőrtg /ráf jaj ja a szívbe nyilallikt ,Én adtam a fegyvert, ét, csak in kezednek, -Irqalom ütme, irgalmazz lelkemnek /• ^ . .
Bethlen Oszkár.
Vilma.*)
— BMZilykír, —
j _ _ . ——-—_ ____
Irta: Vid Anna. „
, _ (vije.)
„Ei Jenő neje volt," — susognak össze . . , — ijehopy, — kin azt mosdják, hogy 0 pumád Haha ! bál a bí köpeny mire valő! ? — é» kacag* a. lármáivá hagyták el a Köven palotái.
-- Jenő neje volt, — Igen, ai volt!. — Szobijába érve iamétlé. jjNagyon szereti Janó azt U aasaoByt, TttTássalok ti. még juriattri bolnn-
dot tesji !•\' Aztán fejére, kulcsolt kézzel\' végig--balad szobáin r arcáa kínos tépelődés lát-liik. — „Mii legyek, hogyan mentsem meg 01, — hogyan adjam meg boldogságát ? - Soká gondolkozón, már alkonyai, mikor a csengőhöz lép]
a a belépő komoraknak- rendeletét ad._
— Két\'fr. meg nevem bensz iljunagyakgoa ■ni, •llwktdjék kiObátnba fáradni baladékta-lar.ul! . r >
Jení komor gondolatok kőit maradi magára.
bánta 01. — »Ne nehezteljen Vilma, < nagyon idagaa voltam, — hebegé, izéket gördítve neki
— Kőstónöm; nem ülök le ; axól ez komolyan ez volt álad kérelmem, mit önhöz intéztem,
megtagadta.
Jogában állt ezt tennie, — igy van ez jól. .
— Azért nem valta «l bátoraágomat, bogy még agy kéréssel ne jöjjek ide . Uram, én mag untam a céltalan komédiát, melylyel mi bo^n-ditjuk a világot, csaljúk önmagunkat. — Végét óhajtom szakítani.
___Ugy gonMojs, akaratom találkozik az ön titkos óhajával, melyet csak azért nem nyilvánított mart nem akart engem megkeseríteni. ön hálára kötelezettnek hiszi magái, velem szemben, — atyja miatt, — e» tartja viaaza arjépéstöl, me-jjet én teazek. — Pedig nem tartozik öa nekem mással, mint szabadságom visszaadásával. Köny-nyan fog ez menni, uram; önnek öröm, — nekem aem lesz az fájdalom mit okozni tog. A mi tri gyünk nem érzelmed jrispult, nem a saiv szavára költetett; — üzlet — csupán üzlet az egész, aielyei akkor bonthatni fel, mikor valamelyik fél belé ua: noe, én meguntam, — Mostmár nincs szükség vagyonomra reám pedig nem is vok szükség soha, — tehát mehetek. Kérem önt, tegye mag ez ügyben a- kellő lépeseket. — Vagyonomst számítolják le. —Sürgena tőle telhetőleg ea ügyet. latan-ftnnel-ttramí--;-----------------------X".
1891. január hő
Törvénysiékitt&rnok.
- A kiiái|t tábftfc elallieiaall kia^ ezéae iránt az igazságügyi mioia^ter mír meg tette elCtarjaaatáaét « Felségéhez a remélheti, bogy február hóban már a kinevezéseket kfl-ziilni fogja\' a hivatalos lap. A miniszteri eMter-jesztéaben kijelöltettek táblai elnökökké rfiudj. pestre, aa ottani mostani elnök: dr. Vajkay Kitolj, Pozsonyba Lehoezky Kálmán kir. korai biró^ Győrbe Erdélyi Sándor kir. knríai bíró, Kassára Qberzchall Adolf, a mostani maroavásárhelyi kir. táblai elnök, Pécsre Blaskorick
Azzal távozott.
Kiérve az ajtón, httttámzó keblére azoritt ke* zétpmajd tántorogva haladt szobájába; Itt ki" tört lájó szivéből a vinzalojtott indulat,. lelket
látván a/-%peati keraak. éa váltószék elnöke, Debrecenbe Puky Gyula kir. ktuiai számfeletti biró, Nagyváradra Zádor Gyula mininteri tanácsos, Kolozsvárra Berizeltf Jenő knríai biró, Marosvásárhelyre Eleket Pál ktíriaa biró, Szögedre dr. Bsuzs Andor, vagy Sél/ey Sándor, "*"* Temeavána padig BéUey Sándor; vagydr. Paizt Andor, kir. knriai Jurák.
— A 1*114 khttty éa társainak ügye iámét a felsztare került. Farkat Henyhért a társainak védőié Eőtfii Károly ügyvéd — mint a fává-rosból értesi\'lfink, — m, hó. Üt en vette kéab«« a temesvári törvényszék Ítéletét r azonnal elutazott a fővárosból éa karáóaöny elad napja óta Temeavároa tarackodon. Eötvös az idd alatt alkáaaitette ^fellebbezést a december 90 án be ia nyújtotta azt A föllebbezés rendkívül teije-delmea, felöleli a pör egéaz anyagát a azok szerint a kik olvastak, valóaágotjogiuu remek-jbü Az Eötvöa álul szerkesztett a beadott fel-lebezvénynek azonban egy kis utójátéka ia len.
mindig látta,a már távozóit alakját; látta a dult arcot, hallotta a caengesnelkoli tompa bangót* melyen oly- rideg érzéstelen szavakat mondott; a látta aal a beszélő ték szemekel, melyeknek
tépő kinoa zokogáaaal borait a kereielj$, _ _____|______|_______
Jenő lágw nyilt szemekke! állt helyén, még mert mint lapnnk zárta előtt értesülünk Tetnea-
várrólj az ottani tOrványaaék december 3l-én tárgyait* a beadott fellebbez vényt, a ez alkalommal elhatározta hogy az igazságügyi mi-niatertSl meghatalmazást kér arra hogy £$t-
— Nem. nem! az lehetetlen, hogy Aliz ily jel- lángja meghazudtolta az érzéstelen szavakat, el-1 vös Károly éá védiUársai ellen a büntetőtörvény
-t*ml*tpn wntnar \'- hn7na rtdítAiin mii b tiXná. mniiituK • . itilAiftlra vnn Uvtitiq^D - tonualr Án mm I n Kv ao a taovB nnm r» f hi/iaiié>/im< sif 4 rnm
nem én a
te .boldogságod tudatával. — Utatokban
Nemtelen vohqT— hazug rágalmn, niit e köny- inontLva.: »Sdiaaira van szükség ayetmü fecsegő róla- beitiélt — miért is ballgat---4gy vádolni őt, — rebegi Izgatottan, öt kiéri életemet adnám. Csak ez az irtőaalos, akadály ne állna Jkuitüuk. —-mist gyQlölöm e szerencsétlent! Miért is néz|emlékezési is meggyülftlletem vele. ^ . reám oty szelíden, badd. taaziianátn el magam-16), linzit dobva neki hitván vagvonát, mélyért boldogságomaL adtam cserébe. — De mindig IQ-lembe cseng esdő szais— haragudjék rám érte, én nem vagyok oka;* *« Aliz gunyoaka-eago megjegyzöafi, melylyel«kecses nőmhöz« uta-
legyek éa az, 1262, szakasza szerint rágalmazás miatt az etjd-ludok az lenni, a te boldogságodért, édes mindé-1 rást ~megindíthatta. A fellebbezésben ugyanis a — csík te, te légy boldog, mejt elékszenr kovetkezd paaazua foglaltatik : ,A tokok Vozáry
sitott. — Az a gyösjörü Aliz 1 — mint szeretem — ggén a» örülésig U — Miként sfijhadnljsk GyOlolj meg meg ettm, hogy 5 legyen nQmipl.^ Gandalko»s*4-tailak. _
tekint az utcára. Egy számtalun csengővel ékített szán aiklik végig a néptelen ulcán. Gyínyörü barna bölgy hajtja a_négy lovat, mellette egy rut arca agg férfi ül, karja a bülgy karcsú de-rekafkörül lonódik, a bfilgy^böditö kacérsággal totditia leié kacagö awiáu
Hallod
e hantot, a szavakat, -mik ajkaim hozzád beszélnek ?! Hidd, óh hidd el azokat; aznk a lépcsők a te holdp^ságodhoz. Taszíts el — nem illem én leboHádr-óak azt engedd, hogy a távolból imádhassalak nyomorult életemen keresztül. Ne tudd le meg soha, begy boldogságodért .teszem ezt. — Hidd el, hogy sivár lelkem szabadságra vágyik, epyem. oly nagyon, «mmi
— A Tátomány eltűnik Jenő szeióBi elöL
— Aliz voltl — hörgé tompán. Ekkor lépett be a koüorna, át adva -urnöjé
üzenetét. —■ — ■\'•—
— Mondja meg úrnőjének, sem időm, sem ked-vein nincs a veie valit hwaálgatéahaar-Ugsiöitan. — A megrémüli komorna níven elmondja Vilmának. A nő szép arcán bánatos mosoly vonul ál, szemébe könny szökik.
. — Mennyire gyűlöl — susogja — de jól van •z igy. : „
Aztán • komornának utaailáat ad, hogy a ru-hanemüek szükségeasebbjét csomagolja ösaae, és otuitaa az ö knczíaát, hogy egy óra múlva indulni lehessen. Orhalomra mennek.
A komorna csudálkoava néz lel: mit keresnek ttdat lalun-?-
— Nagysága, esedezem, meddig leszünk oda, bogy aaaerint-készüljek ?
Vilma zavarodtan néz rá. Nem tnfloin — bcbagé — talán — tatán pár hétig.
Ezzel el hágyla szobáját. Végig haladt a hoaazu folyosón.
Jenő ajtaja elfllt megállt, öiszerenent azive balbatóan dobogott, ez ai első eset, bogy aa ö szobájába akar menni.-Arca halott — baUányá változott, ajkai görcaösea aaarullak öaazi, végre határozottan i uobába jéyoit
— Bocsásson meg, bogy tavarom — aaölt tewpa bancnn — előbb kérettem Ont, nem jött bouám, tehát nekem kellett idt lOiuiötn.
Jenő aavarettM állt alötte. pUgbáoia előbbi datvaaágát. Hím e*- aa angyali lány aoba Dám
Sokat-sokat beszélt még az a két szem Jenő-nrír; annyit beszélt, hogy dics lénynyel körülvéve, fehér szárnyakon látta a magasba emelkedni a aievenefétlén gyermek alakot I — Vilma\' Vilmái tör ki kebléből egy sikol-
egészen Vilma lakosztályáig. Egy pillanat, a ott
vizsgálóbíró kezén meghamitittattak."
Eőzgazdasig.
— Idtleges agyag- eeaieat- uifalt-kllpsr kUltttás. Baross Gábor kereskedelemügyi minihiter inlSakedette folytán a" budapesti kereskedelmi muzenm » hazai termékek alrandó kiáHitáss mellett évenként egy esetleg •két iJOlejtes szaktitffitást fog rendezni, K wetrek
térdel a kínosan zokogó alőtl-
— Vilma, édes egyetlen Vilmám, bocsáss még nekem elvakultnak,, ki\' moit ismeri fel angyali lényedet. Feledd a sok fájdalmai, mit én öEöz\':
baaaélgatéahasj - kiált I lem neked ________ — 1 -
— Vilma, ijedten szökik fel r r.
— Mit akar\'ön itt — kiált rémülten — elhozta önt a szánalom hozzámr alamizsnát kinál nekem a szerelem hulladékaiból ? — nem kell ! távozzék ionét — én-éa gyűlölöm (pnt,
— Vilma I légy irgalommal irántam, kit magasztos lelked megtérített, a itt térdelek lábaid elölt,- várva ajkaidról a megváltó saót. — Ha caalódlam volna — ha nem jól olvastam volna nemes lelkedbén —■ és nem szeretnél eDgarn;-"— akkor én kérem tőled az afamiaat^L; melyért caerében szivem egész szerelmét, imádatát a élt>-temet adom. — Irgalomból ne tUz el 1 — Ugye megborsájtasz nekepi ? I — i.usopa (elemelkedve a karjaiba zárva a zokogó gyermeket, ki vállára nyugasztva szőkefürtös bájos fejét, könnytöl nedves szemeit felemelve susogja!
— Szerellek — szerellek. Jknö kimondhatatlan boldogsággal szorította
magához s elaö forró oaöklát nyomta a pici bíbor ajkakra.
Egy 4ra múlva zárt utl kooal távozik a KöVes palotából,-a boldog llju pár utazott örhalomra. A palota egyik iblakából ai agg Rövsa elégedett mosolylyal könnyező szemekkel oéattl a lova ro bogó hintó után.
*)_ Usl I4|iuuk mU ívl t«, Mtaáask UrowuvkU).
hivalvn tpwnplf az ílfetft- jparjBopftBt-ftllnl feldől- = gőzölt nyers- és aegéd.anyagokat, gyártmányokat, munkagépeket és segédeszközöket leheifileg a magok. teljességében felölelni és így iparosainknak megmutatni az utat és módot, melynek "követésével versenyképességüket-fokozhat ják.^Ezea ki-nysxtus havában rendezett bőripari"kiállítással megnyittatott, mely a várakozásoknak teljesen megfeleli és az ily -alapra féktelen azakkiállitások- Használ és célszerűségéi minden irányban igaaolia. A szerkaaz-töségünknek megküldött programm szerint Baross trereakedelemttgyi_"Rnisiazter a kereskedelmi mu-zem által-rendezendő legközelebbi időleges kiállítás tárgyaiul az agyag- cement- aszfalt- éa kö-ipari. tűzte ki. A kiállítás jScS évi májút 16 én szándékoltatik megnyittatni éa hat bélig tog tartani. A kiallijás tárgyát képezendik. I. Agyag-ipar és .pedig : az agyag a^era terményben, má-zatlán agyagnak\' likacsos cseréppel, mázoa-agya-gának likacsos cseréppel, és agyagnak ösazetömör®-dóit cseréppel.^/. Cement éa cemeotgyártmányok éa pedig : nyerscement és cement gyártmányok miádén neme. III- Axrfvit bemutatva az antalt-termelás és aszfalt gyártmányok által. IV. KS-ipar, nyert anyaggal és kőfaragó munkákkal. V. Munkagépek, segédeszközök és szerazámok. Vidékünk iparosainak figyelmét felhívjuk . e célszerű kiállításban leendő réaavételre. i * — UJ kfi\'éubánya.: Ércsenyén, a gyana- -I falvi vasúti állomás közvetlen szomszédságában; jelentékeny könénbinyára akadtak. Kitttnö minőségű barca szenet tartalmaz a kiaknázandó terűiét roppant- mennyiségben. Számérték a kiemelendő anyagot 100 millió métersÉAzaára becsülik. Örömmai üdvözöljük a nagy horderejű leletet, mely Vauvarmegye területén vaa a óhajtjuk, bogy aa gyotraan a erőteljesen ielvirigoiaék!
- Bilapesll érték Uisé*. A km üzlet iránya a beállott qj évvel szilárd maradt. & kínálat ugyan gyinge volt és a vételkediit korlátolt, miért la tnludöaaze 10 eiar mm. búza kall"1 el, • uiult héti laljaa árakon. Más gabna
WagY-fagrtgjgJvasárnap.-_
btn váhosatlaa ^irány * egyenlően maradt árak mellett gfér forgat*"" rolt. "Kiadatott: Busa tina-miékii 700 mm. 80 kr IU3 4h\\ 100 nmn HU k. 8.4S»/» írt, 300 mm. 80 k. 8.4* Irt, 100 mm. 82 k 8A71/, .írt, 800 mm. 78.2 k. 8.30 Irr. 2ÖÖ rom. 78 k. és 200 mm. 71 k 8.2)1/, frt, 500 mm. 17.5 k. 8.32V, frt,100 mm. 76 k., 100 mm. 7MI 8.1(1 frt, mind (járom bóra. Testmegyei ^00 mm. W k. 8;»5 írt, 10^ mia. TO | 82» írt, 100 mm. 79 k. &.221/, írt. m mm. 78 k. a271/, írt; mind bárom hóra. Raktári 1200 mm. 775 k. 8,26 frt; 1200 mm. 77.S k. 8.221/, \'rt/1000 mm. 76, ♦ k. 84Sirt; mind báromJióm. iJ tengeri 700 mm.6.60~lrt, 300 mm. 670 frt;\' miodkattö kéw-pénzfizetés imelleU. Zab 200 mm. 6.95 frt, 100 mm, 7 2&- ír\\, mindkettő késapénilizetéa meU vlflí. • ~
-=- Fiümé ior^Hlma. A magyar tengeri kikötő december második telében követke/ö ke-1 rwkedstmí furgalfaat mutat: Az úsasea toraalom I ▼ölt december lő-lőlr- december JEK 103110-9 mét. mázsa, HlpöOÍ darab és 189V3 köhmétifft tett ki, melyből a hé hozaíalra 85120* m. 4740 drb. 4§-776 köbaétjrvÜehre pedig lHflüílLqzj
: rs flft^t Arak Jlehrceiibeii. A debreceni piacon az tlfolsó_hefi vásár alkalmával, i kÖvetkeafi áyrak jég ve/, tét íek a vásftrbiröi hivatal-
fiái: tfétwm: 6.60—6.80-4
rozs,6 60.; árpa 6 ; tmumi ti:— ,
6.2Ó ; zab 6.50—67U; költi 6.*—6 20 n>a»á**án-1 , fr aaáfc i^jiSBMn \\ Mi - -TÖ® ^gLU—iÉiBBq
4Q^44 frt; 100 kJAd; 46-50 frt. A sertes-j
Zala 1. szám. (7 lap.)
1891. január hó 4-éa
Zalavár meg ve teril letán Uresedéabe jött 40Q frt évi fizetéssel, 100 trt uti, 100 frt lakpétisc és 4 írt 80 kr. irodai áta\'ánynyal javadalmazott tapolcai járási utliÍ7.tosi állomásra\'pályásat hirdettetik. ~ Ennek folytan uz emiitett állomásra pályázni kívánók felMvatiuik, hogy & katunni •\'/■ \'Wg íeljeaitéaét, továbbá iráa éi nyélviameretéiket,; ^za^épzettafgíi1.\';í foglalkozásukat,valamint életkorukat é* teat*l--kozatuk e^észs/- \' ..T\';t igazoló okmányokkal felszerelt folyamodványukat 1891 évi Jalltttr í n 20-lg mennyiben szolgálatban vannak elquM ha-^óaá^uk utján; MftTfoiheii pedig közvetlenül — Zalavármegye\' főispánja
Svastit* Benő (j r jegyeztetvén, liug; nyal el Ütött
17
- Melt^ná^áboz intérre - alulírottból mutMiák b#, ma§-»z említett állás betöltésénél a kiszolgált éa igazolvány* 1873. évi 11 ik U c. írtelm^benTehetőIeg elSnyben
az iöío. evi II ik t
részeaittetnek.,
A végleges kinevezésnek egyik feltételét képezi az állami utmeaterek részére előirt vizsgán a kt^gy^ év alatti Jetétale.
—Azon\'-^árgy u k i rá ni, itíplytfkfaoi ezen ívissga leteendő a zalamagyet flfir - kír. állam4iHt4szeti hivatalnál tájék< zás szerezhető \\
~Zala-Egerszeg, 189.0. December 27-én, CIEBTÁ
J-T-lift—1—1— ..... . ~ —■ ,---rv -- -.....\'; ajlfpán.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxxxxxxx
s
A §
X X X
8
IV
X
8 X
vásár árai követkeeAk * 8<»vftny serié* 2H—30 krJ jé
tiiilalni «o1A R\'í_Ir*\' \'llavuar MMlL oluű. I T1
hizialnivaló 35—36 kr. Magyar htsoiv rendQ 42—43 kr., másod rendQ : 36— 38 kr.f harmad rendű: (nehext —34» kr., malnc, aüldfl : 26—28 kr. kilónkiiü. Ftílhajtaioit 320il drb, ei-^ adatott í071-drb;-Ü/Jet irány gyeajje. . — A ltelyl gabona íorKaioroban a mull bél ünnepi csendjét az utolsó napokban élénkség vál-
__váltotta lel. A hozatalok Hzsporodtak, a véTél
kedv is kedvező volt s igy aa árak lU—Io kraj-cárral emelkedtek. A takirmánycikkek haUrozol-—tau szilárd irányi kiWoinok, a hó^latak jeiantéktj 1 1 felenek » t^Htf«8íiák a nagy hidegnél; kovai-1 kenlébon lotylon n«Kynbb aranyukat ölt. A kfil-IDIdi piacokon ii kpdreifíbb, harmufaT uralkodik, a aii.aain>én hn/üHiírü\' Araink javulaxAhiix. UeJyi j 4ntnik: buta 7.1Ö-9Q-kr,, ro/s 1.10-30 kr, htlkkiiny &60—70 ír., árpa 7.70 töl 8.50-ig. j t«ng«rí tJ.50 kr., cinqnaotiD 6.75 kr., ieíiér taii| H Irt, tarka bab 6;— zab 7.14-2U kr., dió 18 : M, - ~ - :
X X X X
X
X X X
Szerkesztőiüzenetek.
\' 1. „tíu4MÍ|l Hérittk" avtrkeNstőftége. Ktrín-Ráfa HK-rint történi, • Upet várjak.
_« M. I*a Kig Itfl»- akiében iOtt, -íwore Ujp
kérjük, minél grakfibku.
V* K. työr. Jidflsttuat^ Ugy Imx inínt óhajtja, A lapot küldöm c**r§ példánynl._ .- —
4. T. V, Helyben Sajnál tüulcra "már kusSu írközólt, ím holciivnkHÁik éltMisÜk Nnptirnk námara. .ép aMtalnat len.
5 JltriirMni ** M^ korán teán lly«t Irat, t dyntl-chonok uwk m«f vólnán&kl U# h kuliuMsJt, A kOIIAlwl > Jiur maradt ?! JUzerdém " talán jobti\'»»» Horntini«« Viifiiiiwbii belé RMretki, lefftllhb á bnnsonUibli Imi belőle minin rert-IrwbóL
8. „Haatók Lnf|nM •x«rke«st\'iiiAginek Síireean telje* sitjiifc óhaját, tnelj utolsó levelében kif^jexént nyert, — • Inpot readeeen kéijttk küldeni, jtdeeeab«ri itámot mnig eem kaptuk MMg.
7. h y Ileljrben. KöenAnet n küldolt ízívób tndocitán* ért. hj|rionió alkalmaknál kérjttk annak iumé\'lését; é> e|y rtriaiöiKaidiiiiití cikket yarunk ajÖvO szarura.
U; KJ. K.\' Helyben. Mint láthatja idejében tn/igérke* sett s fel i« niMoiŰnk. KöNxOaet.
^ K. i Helyben, -VotMikr-•■^WIMIK, ki\'miinlttk: tlt kérjfil J6*öb<m fynkrnbbnn keretne fel lapnaknt, mindig ér- j «l**ti»»» kiralvel. Hit\' egy kle Kőiérlekü, vsfy\'tánisdalni cikk 1 nem heter na nesttlflékbnnfr
X X X X X X X
wr
Ifj; CSEMITS KAROLY
óramíivész és látszerész Nagy-Kanizsán.
lUktiroin lulh\'ilHio/ott^a iniaU1 rendkívüli oiCHÓ gyári antkon ártMiok órákat és lAíszeré»/eti ezlkkeket.
Naayválafztehv kiszleitm tan a köcrtktfü czihkeMMí u. m.; arany-, ex&NÍ*. nickel- |NváJnl) nri én ndi órák. Inga-, nalon-, ébrvnmiő én fali órák, iníiiniiii\' in í;iniivegfljfoáae rwikkorek arany-, ezüst-, pickel-,\'ac61-éa teknöshéka-kefwCoen; igen di<*ae§ éa divatos nOt aaloo* loruneiiek íiöss^u inganiyuval teknősbéka-csontból; xtinhá/i Iái* eaövek, aneroid• iég&üíybíérök bö beosztással; orvosi maximal hőmérők, könnyen leolvasható t^rem- é« ablak-hömérök; hosszitiírők és vizmériékek : varázalampákj mikronkopok, Hiereonkop^kéazüléktk, tüthetö ^özgép-mmiak, villanyu» gépezetek, villanyoH Hzohaí-Aeüjíuk, viiUnyoa lüa jier)e«ztŐk, villanyos gépminták síb. s\'b.
(iraii fivén/Hi én látxzeréiixeti mfiheijeiaet mjuélémuMJuri jatildtra legjobban ajánlom. ; - • 772 2-3
mm uiiiiiii iiii|hl "ír jn m rnnliilláipl lutéztetiiek ei fel
66
ifi
n
M
xxxxxxxxxn^xxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxx xx

Nyilttér *)
v«ra
fcajjyftj t/yomuriiajok\' nat következigéiiyei ellen, --
Az MMitMn, nn dctnedvck s ennek folytán n vérnek
fentntf&iátt ée n jű cménnée clösVgitésérc a lejjubb s JegbntbnlűcnbK "" " - - ------«•-—----
életbalzsam Dr, R O S A-tól.
"Raifveir
twititáiirm ée tímtn állapotW* Ktr n már le mMnln leeis-
: 8
" Kmu ■ !» Itit-uin \'a Icrjötib • yágybntáeoeb• pyőgyrQvtikbfil n legKoudosnbban ena kéeritre » ráiflnflsemiiHJiiii twiewtuir t\'"i|yhwity. enmiriai »értd1nlást.niaaynag.
bajok etb. s(b. epén Uljeeen bn<lmtö«nak bi^onynl. Vy fcitü«& hatásai kőve;k*xti3>en ezen életbahfna egy
.< btxonynlt, méffbixhntó báainer^é latt a nípnck. Ara «S7 nagy üveggel 1 frt, kla ttveffal :o kr. Kiismerő iratok ezrei bárkinek "betekintéa végett randnlktséo* állnak.
ÓvÁfll tlamialláaek elker«)éeo végett, mindenkit figjelm«teiek, kony as cgyeddl V általam az aradeU nMtáe aaerint kéamtatt nDr. ROSA-lál« éltlbal-
asamu minden Ovegeeékéle k,ék burokba vú clon>a«olva, maiynek hu—oldalain
,tDr. B08A éUtbalasaaa a „fekete «aa; ozu csimaett yyöajMtr-tirból. FBAQBEX B. Prága 805—öi " mbó, cnh, magyar éa tknMria nyelven elvnabaté, tfaUa tatain puntg a* ide 0)vn<eftt vídjegy látható. ^
Dr. KOSA életlialsaama v«tléúlan kapható oaak a kéaaitö
FE AO-1TEE B.
.főraktárában, ayógyuA-táx a „feketeaaahosuPrágában 205—111 t-e BV&ÍPSBX£V Töxoll Jálgll U jtztoeseréeenál, Kirély-atcta 12. aa. Budai BmO or vétm-,-í lyögyesertérában a VároahAs térfn.
Am onn(r<(k»wntg.inr monajcMn minden nngynkb iy4tym|*réWa f mUtár
enen életbaluambél. „ 0
\\ ,, ...... ___Tp1* 2 —26
„pragai
UgyiMHrkapMM j
általános
házi- kenőcs
a
RAII Mlyenuérelek #9 krlél fel og^ii 7.8^ krtg m^tereaklfil (mintegy -30?) (kttlOnbűib «siub«-n én *íi|léa»W*li #\'\'»sletéii|letj|| végenklat |li vén Aa porto-dlialente^n killd HnaQj^ga ^ ^ k. ndf enni* nté) gyári rnktára lirjnbbra Minlák kívánatra axon-•nl -küldetnek. Ht\'ijeba 10 ki\'iit Mi/tyf r\'Hinhi•
tnndA, * 774
ViM» HMrlmúttl
€«. PaleUI Ah Ai 4 rovatbne kéilOttekérl nen
JWelfteéget
vállal Magira r Miiii
i : !
több flxunr bélao/l\'atkozattni- eüemert blltoa g^ógyazér mirdéníéle a^nladéioii, eebek éa geiijiléeek ^ll«n. Kaea kationé iistea eradménynyai haa«aái«^ -a. uél tíólft gjnladáfánát, a t»j teapaééeiaM a. aa «mI5 iiíégkiítHínyirriéHéijfl »*nuJt.lf vár.^iitajinifakadikoknát, pokoivnmti, körömgyOk
\' lkf»*Í,,.l>l|iiiD«MÍa»iikual
nél, as agynaifea«u kOrOiiív »\'• ítífikaioiTíi\'d\' \'Uti
mindi
alatt eltávolít t a álnd ma. ± kleretl é* M^ydfFnja
keményed gyuládéi uutatk

\'"■r\'U) daganatoknál Iketftétvyedfttr Teli tfciáar
uganatvw
ott a dagaratol legrOvidtbb
, MháMaaalib UfTtoUM lóé
f I
alatt fajiul m nélktl ffl-
Kapható ai éa 95 krajoaároa azeleneaéx^em.
A jt | Allatán a prágai általánve hé\'lkenla >tt anltfaur utuuuaaai JW?" vVoSl ka Agyelmairetek.lMgy e» eiedetl nia*itáe aaariar ránk eáiae kae ySr kAaaltea, a cf^k akkur valódi, ba a *árgn eivaatalaaeaa, melyba töltetik, v9v9a é k hnnaiWU ntaaltie-kba (melyek I nyalvea nyomták) ée kék kart* aW, aclyro arláe ii/omMt l^ljegy lálbat" — burkolva **n.\'
mAItLÁBil BALZSAM a l»gbel)i«onyaHabb,aaéaialan t ^batét taClegUatueabbuA ellatntrt aaafa itaMiballáe k)|yéfy^M*ea • aa»e^ae*«\'i» | nlveaeleM ItailAal tebetnég vi«a<fityeté»SRr Cvy ttVeg ;ira" I hl
Károly liftokttt foltMAÍlAk,\' lagnri|égee«\'bh uralkodó rajtád
V ^^^ Dáiaa ^^^^ j
Jr • s (Jl\'M t öss0 11 ^S^O f- ét- én aiztili készletek^
W (Knbi>tf)rii| IftlinhhMI. 1
Kl»Ah\'U||»» ailkhV. fiAHfliláV, vAml*flltlkíT»*vé»
kélik, aetelétk, aluliak ét llaill éMe»m#k céiíAra ífili«ijj*iiiiitíFl< a* ki^aa Áf)*i(yMkt:« lö^yflinM •»»iriit«>ii1v

Christofíe es társa

*lty lUiiitftAit, IMOO.
Nagy-Kániiaa, vasárnap, t!48. ma. tklfc töSo,
~ KlrfUja Balwp -fcáaakk- itat? 4mim$i iaAma Ügyvédnek, Tiiltr Borbála térj. Markolta Jóraefné „Jfcolnérii lakoa el lén.
Vllili.
A kérelemnek belyadánftal a 33ö5/f 890,mtámuj árveréai hirdetmény i k4veike*iehan Qabaa Mér ion ellen Weeel Simon, Ttnlér Horhálye, Í*%ugüh jftvANl 1*91. évi J** ttüAr I9*én megtartandó birót árveréahei ío- [ lyamndé Bakoa* Unjiló végrehajtató caailakoto. v lak exennél kmdatik.* « ha eren végrehajtatok iis árvaréntM elállanánakr Babom* LáailA végrefa^j-Sföüaí rt Ifi 10 kr. ^ke, etmefc (8H8. évi no vember hó 6 lót járó 6% kamatai 83 Iri addigi [ 6 frt 25 kr •soitali kölinégek iráiili kövftle\'iflek | behajtása tekintetéből a fenti uám alatt elren deU a jalaa kérvény alapján kllHViHUI|toii póth dftwény érteiméhen n*v*i6tt végrehajtató érdé kében dr. C«eapeaa Kálmán Ügy véd küibeqjöt lével aa érvéré"! megtartani rendeltetik* A pót hirdetmény kibocaájlnndó. ^
A ewallakoiái a tAlanardnhilyiHL az, tjkvbe! fcljagYstndft.
Miről dr. Qmpaa* Kállain ügyvéd helyben | &ohmidi Jánoa végrehajtó jelen végae* éa péi* hirdetmény nyel Xakál tiyjila helyben én Dobor) Márton tdtaiardahelyen jelen vépéawí érteit « tarnak. ■ —
f.etenyén, IWO. évi nkfcobrr hó Ü5. jAr)>irrtrtr|r mini tlkvi hatúaág.
FILIPICS \' 773 J—t ktr. jb»r&
f -A HTÉT
KISS JÚ/.SKK HETILAPJA
■ fwrfrtf/yaéffciáé {(trtikfi/lbk MüflUM talthlpp^ jtiunjiü«j»H iíliitftrálí bofftékkáí mlwtfff Mm eUMW ~ M
rnmMAMk hiJfmia m^tJpfiml IttftflftA lll!;ilíílltltrHHÍ \' UttltU,
Dórti Lnjon, Míktrélh JíiilnÉH, VrtfWl /ifPdti, Apai VJrtni Hotttm\' Amim , ilát\\inHU ■ Jiitdu,
Bmifütty, Ritktinf Viktor etb. «tti.
Kgy *vt fannátláea alalt _A IIÍT* \' t«<kinlAly«*" !*»• altiét vtveH kl m«fának i«I<iMnn&i MtjtuKnn. lltHHQtii mmí nagy fr*ltflné«t ki-lií-tuk Mlndin \' tgyw acAma Miataaaáni.
■Üaaléal álja i lm , . , in f^,
Ffl *vra ^r iT r • . , , ( |tt, Nügyail rvr* ...... I frt10 kr.
MtlalvAay»aáatokat kívAnnlm iiiryTi Wiímnt vi» kflté-
*IÍ:T" kia«l<VhUMtml» 771 f-t VIII, JtewMrtnit44 aaám.
I M^ NifniáfiMü (aMluiAii| gyaegaeégi aaalakaél.
Férflak számira!
189). január há 4-éo.
Zala
a iük
Busára
aa. ktr. mbai alaaVa-aatallkna kéaaklék. t-!Dr, &prmod±..,
A11<}«t»;lf»IrtüiryftrnVm/.Atcimi éa MtlftlHftn ■aabailalnasta.
.^iyfp^fty- HMvhm tii\'hiiyi^i\'i\'iii nirf Mrttntitiu ttpttsntiaa I MA*|rn *zilnti\'i\'i wwi I i\'Ufíntrtrr a Ilii a iHHIf-htn nnt$
kilünhlru, SÍ:.ni_ijúinpémiúud
■I Nlwlitai. IHplut* i/f noi\'ijUr fín-tltiunr+ilc fmtttf, miéi
huliihiifttyoii tilrt ultrfak■ úlhil, I -ftf, kifwt^tl*-**"^ Ittf\' — H. •h*ÓTAi~»aalfa«reTmaa"ra ílíf lTtIii«tVof jtin |t" Hgwtgi t (Inip\'U\'Mitliii, mítifáii » kltiM<nitf td^Wlat or6» " I fali |a iV «üirVkWQI4k IQUI ánai lTal-^Rfll A Mofflít" lí.alkRtataaÁNa MlMia agjFaiam KaarMV^k^UHtan a iaaU>n
IvttliVvIiutl^lfi), auigáliair váva b^alág a kívánt afadnáay < atAldéiMra. 758 I—15
(f, Ntraail IhiiltipMtvn TrrJi\'körui 4. ihIn, h Imurlifl lir<möi\'ik knráaatra ingyaa kHlilntnak
K klUiitiiogüii* Nág«k an^U
r a.
ff^-iarf 0 nlnéi/t >o kh\'iilt/M h a máa tagjalnÁl valamli)! •
Na Dl árral frt. 8.79%
.ksX\'fffL lijixxkn>1 U »IkIiiul í alt Álíüij«*k u kul»w»-\\\\ ait ÍMs ÍxWi\'i iíi> in\', íhbrn,"fohnt- 9 Hrtirrar
Inliüt\'ili, UlVáltlli* Ml n4vill (•» Mtiitir (MliátiaR atli _ \'«,
Hí vtmri n u\'/fi nria^ípitairniaiHlitritíiirWrtw Ujyoenn H/iUppan h hnrk.»iriian «» ku *«a«ka.
\' iliilwankt/as OH kr. Iidt) IN) kr. <>g/fnklnt árui n <1 db.
Miídlycerín izappan Fotyákony-Olycerin szappanW,^
fx i4ft\'.r,i. ntrtirm "tvnw Miáyit^utü.} Clycerin fljok kröni ttvagabtiiHi kr
(Jfymrin bluntol {1 ttfef^-CT^
í>i|H3nvcjirltí)|.dyc^riii ftt
línlnlinilt Oltaagt»-faf krém, «UraMn «ft kr, VlillUUUllI (ftvid hnaaiiátaé uUn, mint fngtlaatllo 741 f. ve n^kglÁ«l>«ll»nné válllkj
(Ám* m é«lalr. itfv. aaélllléli üéaalNia, ^
aaktáf kagv KiialMáa aAI\'«ar« ét tanlmr, ^HMiftfil. Ailfilf al»la< Marsra Mi Milnf M l\'ra\'var kálft iybu MuifáaA urnái. i
........ b*~i0*mMmtmmmMmiif*á*mmm+*im
^ NyonfiUtoTt
M ... -A /
t* HArg A«a éa
fc II II IHI/Irtrt 114
ga)ifr*iiirrkrifMcL
éa é1|ai vilifiié aaámlapMt UkgM«4fa |H kntaiimáUr, aíolUla> nm \\ Mit ároaUikkil, 7na
M 4 Y K K KII (j
<yggyáikafcláti| I , . . tíuunrnmarkt \\2 ft. ári árlap r(tnind«ti (all* éa aaahérékrél instyenJ
cyófymzeTtÁx H
^ BÉCSBEIÍt F. KEH, 84JÍ U K KSTR A&8 E 16. SZ. A.--V
Mium goldaneo Saiohaapfel." I VéHlaiilfó labdaeiiok,
aaatfltt áltáláioi labdacsok ntre jatnft; es utóbbi .
s«val UI^m joggal mafMMnUk, mival oaakugyan alig TlUaik batagaég, maljrbtA akob labdacáok rsodáa b»- B téaakit atantMreaen ha aan bínmiftották volna. ISvtJaadak óta asaa Isbdaeaok áltaJáno* allajadépiwk ör-
vfnilfn»k w, alig van oaslád, malyban aaan kiiüuö hásiaurbűl káaaJet nan Tolna taJáJkató. S
HiámUtan orvo« iltal «ii»n labdacunk kásiasarűl. ■jáaítatnak^ él j^|aiUttak mtaden oly bajokaáJ, B
m«lv«k a rom aniiaatáabAI áa^aaéknüunláaből eftdnék < mint epa>savarok. má[bajuk, kólika vírfitfníáwk, B
aranyér, béltéüenaég a haaoaiA bata- Rgeknél V«rtin»tit6 taUjdonaágnkmAl fogva ki\'ti bő hatáam] vannak B
véiwgéayiiég ■ as abból bradé b^Jokaél U . így aipkórnát, i(h\'^M»»fböl uárauuó főfájásoknál *th Exen ^B
vérttastító labdacaok oly könayan batnak, kogy a legcaekélyebb fájdalma kit mm okosaik, a enni folytán B
ni| a laggyongébb agyénak de naéjr g.vanaaktk által ii m\'uden aggodaloa aélkül bavebatdk. ■
A aaántalan hálahftból, metyat a labdaeaok fofj\'uutéi a lofkfttöabfta^bb éa tejpichga^bb betagai - ^B -■-
gfk ni4n agÉHBlgttk viaajtanyefáaa folytán boaaánk íntéxtok, eaan fielyan caakia néhányat rinlitünk .non jm
mrjflijjirtaattf. hnyy piillHiIrt a kl nnin In^^\'^^it agHitr hlífnátta. n^f ngynnk gyCaódVa, aaokat S
iovább forja ajánlani. .. *\' - . \' . ** .. M
T,k.oWM ó„ Amerikai Immjlmil. ES^^S I
Aiúlirt kéri. liunjr frUite baaanoa 4rkM"fl\' vérttoatlió; RS(,r mjnr|«n kAaivéayea éa caóao« bajok. n. B : B lab*lamkiból Imiét 4 BaomagoiJkfltd\'nt aaIritk«4Jék. gerlacs agy-bántaíom, tagaaaggatta íacblaa, mlgrslu ~ M
> — ^Manraltaf Iniiái\'a, or^oi. Idagaa foKfájáa, löfájái. fblKzagg»Ua aib alb: allan. J
fwfalr-tia^-Xayit kft I fflfllT >1> I i i. j ^Mji ■ --jittiyH -• ~ ..............\' S
\'Iftan akarata votr, h«gy m laM««i»rki»*4in"köaí" ^Tnnn^pliínifii IRlíhlllWÍWlílM\' - \'M kMrflli^k, ntulyoiitk baiáaát •mmmicI tnantnim : K« gy«r- A fallIIUl/llIIlill l|flj|lílIUvi> Kvrk hoMÍaá aors ^ mi»4 *«j>ÍNin potfi\'iiiittn <;t)ruiiiyira. !»«•«> muuiiI oiuokár ^ vata\'naanyl bajnürasstA *t*r k*>aött orvoankil- % wm rol^m tflbbákíp- mára B«.l g Uj^Ubnak ismerve. Fgirílafánnan ItiálHIott #
lik kAe, voloéyipi^-^^ wlawiévet U forint. t
«w w«m m«»»iUéUk vlim iTty Aa l*«aw hMj* m*^ Uqt. f y £
etárt iMrt»tr lifatttinam WIH llüjam»k- ^TtplX^Tua ¥ t>y\\OQÍy ilfáal Haártál-
»ni»in la líkflítwn kf fimiiAk gfígVlfl^,~* mtnt mér AIWHtiHUH UljlilN/i **érá» nitnl nW
máiknak in ^I^Ok vl.«.„yrrc.ó^ a^tjéj^^mol- ^ MHekBét. mérgaa daganatoknál. al)knka«s. ae- 1 -.r.. ..\'■ baa- vagy gyuladi-iUAll vagy máa ily bkoknál mint
náaá ÚJbeljr, 1867. hot kiumó aaar löa kiabálva. 1 tégely 50 kr. R4r- ■
Mélyen t lent alt Urt mantvo 75 kr. S
á lanforróbb kAaiűnaiemet rnnmln^aaennalÓnnak 60 _ , •• „ , ^
rrtm MefHéntm navébrn. Aa HMÖ 6 ávan áf ti-w-H* Pn rrvhl 17^*1771
rjom-rhuriifUn m vlak<VreáftMn, már fiaiét le maffunta, L MOrlAOialll <5u a fagyna tar"kra« mind-n ^
-maijrvAI aayábként le le tnfiMl"ti> mWAn vélatteii egvdo- IdttU ^bütU ialaLÍiC.b!atoaabb».>iser etlamerva..+ify 1
boet »ap tt Oo kl;flw6 vértle«ilto iabdae«alt>ól a aaoinak kfteaflgget AD kr Bérmentve 65 kr. f
tUsndú tuuinatare f»tytáH ívkéleieauu kiíjlógjiulti-r- , ■> ]* __\' in_ii______i_____i i B.
UffíSbb lUmalMiui Welnaetfel Jne«ta I If;11 <\\ nAflV niiin11 a11an* aaai
UI i U HvjAj ^aacr burut rekedtoég. gürcada kd-, ^
RI«MMmtn»Wrai»4. OíöUl mellett. 188&. márca íl én. búgáa *tb. allan, 1 ttvagnoaka ára 50 krajc. I üveg
Tekinteten ürt bérmentve 1 frt i> krnjcnár. K
aiHlhmi lam»iBli«n ké»4-¥fc*nwafot aa ün valo\'>»» # . - .
fmeunnv-Xi kWM labOaeemWI. Kl nem mulM«iliat«m la* RlAt-AQQ7PTÍP71fl \'P1*1^\' ^TP**^ a^sros- B
iii»k\\i.i.Íi tlUmarikoaiuat kiféj^ui eáah laMae^ok ♦rtéka fe vwriüuvaip tott gyomffr, roea• eméantát
atl éa átok, a h l i«aak alkalnwm^nvlllk, a n«iivi»<IAkn«k éa ntindenneQi& altaati .bajok ellen kitünö háaiaaer.
Iagm«la«tbban fogi\'tn alántanL.K*ea báta\'faion) taiaxéaase* ttvairac«ke S2 kr. lt Qveg 2 frt. *
rlml baaanájáaára Am «aann«l Mbatalmaanm. > " í |i_ |/ nAfl KáofUA\' oA Bnllrl«liA W.* %
Tefoe tlakUletlel UJ^nkn. AlXÍlianOS IISZIIXO 80 g^i. Kltöi.A háni- flL
OniMÜil"ff. a «lb»pji mellttt. Hallá*la, ÜH nlrl»-6 in ~aaer a i*okI 61égat6l Tulaiicn kev^kwiményai, a. m, ^B
T. ÖH- - — — - - • 4 amjia, eaAilniAfí gynmftplW\'v,
ralkénim. mlnarlnt «» An vérMaatH^ laM»f«IMt* dngnláa atb. allén. ! *» mng ára 1 loHn* (imimituol 6 HuImmhhI kQhUiil nálvMka^jék. C \' Ul» aa i.m»" - . ^^^
r««lfclal»a tiilMlai««Nilnwk hfl«»őnliwt«nti. hogy »gy ry\'\'m<\' \' ATlffOi \'CSÖdftvRlZ^fltTl. L.^m . • liajrrtl maljr (Hígam dr át gvölflrt, mag«»«íiaifnltam. v vouuituuiiiciiiiu, - krtxjprwr,
> Kt»u lalalae^utk i.áUm nhaaem tiurtiak klfnyjiii, » 1 aIIűh Kaen por meg-
lf»í..rr..».l> kö*P<ln«(«mat kl^jaaetti, vagyok ilaalala(t«l 1 Ui 4 la\'M/j/jiUlan I lit II. nzűnütl alít- H
Zwlrkl Anna. _ UaadAAt a ax az.ilti»l k^paödo kellemetlen naagot.
Ka<»ir Vrftinxtltó lalnlacmk caakia a Pnerho «art a ^lábbelit éa mint irtaimatlan aserv»i
fér J. fAUf aa Tfarsny birodalmi a|inAho«M kii.róbálra, .Kgy dohoaa\'il 50 kr. BMtmentvi» 75 kr
aalakagj ty^gynasr^ylm^ Héakkta Mrt- i ^ kitttnft »»»rt«4yv« aiUjT" : g>rrtrn»ae IB.
im« n< kínnntotinnh T»I«WI iiilftn y ()\'y vft\'1 UwlBOiHfi1
>1 agy \\b aaum - .tabdneauk bértwatu kftfdéaael 115 kr. .
ám Ü\' kr. fr-gy panatag; melytien- u dobon -tartalmas* : * - \' _
tátik, 1 Irt o i krba karttl; bérmnntotlen utánv&teli HAiaA Vlltrv ptróc -ciur c/\\
HHdéeaél 1 (ti lu kr. Rgv caomagnál k.vaaebb nem VttÖJ tJfeUS/aBfe *** lijfe^T? L>W"
klllilntlk al. t \' • ^ _ gyomorborot éa minden a nnu»Uin emeanteMboi
~An tvaaaag alAbUd bakllldtönAT"fml togíobhau **ánuaaó bajoknfl. Kgy^ oaoaag 1 frV-v , v pnatantalvánvsynl eaakflKUigHk) bérmantea k\'lldéanel . - *sa» m felgorolt kéanltméayelton klvll as wgyltt; 1 caanisg \\ frt 15 kr.,tfta»msg 1 fn \'0 kr , unhük lapokban blwtetaU onaaea bal. 4a kftlfrtMi— 8 neomag 114 íl\'» kr,.. 4 oaomags 4 Irt 40kr.. fionft* gyágyastréaaáti kftl^nlkgemíégok raktáron vannak én H
mag 5 frMI\' kr ía 10 " t»%lBÜ>en aaUn nem tavfik gyumsá áa nlcnón mag- :
QC UH. Nagv altnriailtaégttk kttvatkaalvben ** %
enen lalntacaok a legkulimfélébb nevek éa alakok alatt I wrfiitrtneki -r magremktonek a leggyoraab- M
|llAOglltBir; 6HUI lOfAtkHUblR . klféttk sniaKfn \\ liHtr^rtkönUÍtetmjk. ba a iiénartaimeg alAre bekoldeükj a Panrbo^r J,«ié|a vértlantlté labdauaokAt kiitatNinl éa i n»gy0bb m«gt*ndelARtk utánvéttel UHdrtnak.\'— tWi^^W ••\'^^klntlmWilt valódlaknak, m\'Mcank baM-1 tv§ ^^ n|y ^^ ^rténlk r kaldfe. Ka as ■ nálatl ntaaltáaa a Paerbofer J. nevalálráaasl fekele . k»
anlnben Aa mladan egyea ilöbon fedele ngyanakon alá- ^rkeslk, mely aantben á ^»oeta^Hangek H
Iráaaal vArüa\'anlnb^i vau ajlátva. ^BM _______ltf.kkaj, mferaékallebbok, _________ 7jt> jl—lS
^i^iii^fl^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^i^^
|~*ff lfMTI»rn,if n. iiiv «
Pf. Narae4l lluthpeHtni Trrfo\'Mrui 4. klmtiritft\' bmefernk krvánatra ingyen kfllde
K^oly •r >kal follnlálták, <> /W^/r <i Jh
UdiyttMMM lirnlloillii Midi ml lililli hurlitllllli
..... -
2. szám.
Nagy-Kanizsa, 1891. január 11-én.
X VW. évfolyam.
fciihrtliili yhfjiT-TQn SS. ! áwzáa
II* uttxéndt a Up Bdkmi Mn ~ veastrozé ariaim kiahaétj.
ZA LA
KlaéékTvatal.\' Yiroshix-atcu 5. tkm Fiscl.d riNp
EtóEEEExiSÍ ÁRJUK
Filém ifagfedín*
5 frt - kr,
r , w ,
Mmutttleii terelek euk imert ka-zíkböl fogidUtnak «L
IlsinKk tani un kUMaA.
HLrdetéask Jitái/a*u náBittaU**. VyUttér f«Ut—ia 10 kt.
A Nagy - Kanizsai- és Délsálai takarékpénztárak fia Bank egy esölet h^atok^közlfinya. nTri) t ti!ibI„ , tll<<ttwtT1
Politikai vegyes tartalmú hetilap.
Hes|el«*ik Ifagy-Ifoiiiiaáo heteakiat efjuer: vasárnap.
mmrnkmtk Ftam FfllSp Man* -~—laté
A miniszterelnök kijelentése.
Azon parlamenti szokásnak, hogy az év
végett; iparkodott a nemzetben azon "hitet I A valláai békéi, mely minden embernek költeni fel, hogy a Jubinet kulturharoot I oly drága, a miniszterelnök saját kijelen*
|T- ? gitjtni oda Agbtá ■ viláf
let a minisztere fööknél szerencse kívánatait tolmácsolja, hódolt mindenkor ■* hódold most ia a magyar, parlament; ~és S z a p á r yj gróf miniszterelnök, iirégj hagyományhoz Tuven, válaszában kijelentésekét tett e politikai helyzetre nézve.
Még. alig hangaottak el a miniszterelnök kijelentései, még füleinkben esengnek a férfias nyíltsággal elmondott szavak, még azok behatása alatt állunk, midőn beismerjük, hogy kevés szóval oly sokat alig .j Jentett ki még újévi beszédében minisz-„e.-elnök, mint mennyit S z a p á r y gróf ez alkalommal. i
Ha aemmi egyébről nem széli volna a „nrmány eluOk, mint csupán ax egyház pt lilikáról mondta volna el azt, mit el--\'itt, örök—emlékezetű maradna uj évi beszéde de mondott ő többqt jp.
Mi ez alkxfonrmal caak ia az egyház politikáról tett kijelentésével foglalkozunk\'
tw<ö\' C a ék y meg fog hátrálni, viiwza lép, az Ji«i n»f, hógy Magyaromig valláai b4-
-Tuíva vau, bogy az ellenzék mindent
felhasznált arra nézve, uogy, a nemzetben bizalmatlanságot keltsen a tényleges kor mány ellen, főleg annak egyházpolitikája
téae verínt najyrabecsflG, de nem enged-
kéje, az állam törvényeinek megsértéae, azok tekintélyének megtagadása ária bit-toaittaaaék.
A kormányelnök e szavait nem lehet félreérteni, nyíltok, őszinték azok, mint a
elkereszteléai Ügyet pedig elejti a kormány a leveszik a napirendről, r
3aa pá r y gróf moat^mint a teljea ön tudatban élő\' kormány \'feje, határozott tér
fiaa hangon győzte meg a nemzetet arról, . .... ..
, ,, , i ... , , , kormány minden ténykedéae a ki e saa-
bogy a kormánytól távol áll a standok * * .
, ? , ___. ,, •«•_•-. v? . vakhoz magyarázatot akar fiiam, nem fOa
kultur harcot idézni elő; de követeli mm . • . „
i . _ i t—. .. • .. bet mást mint azt, nogy Ssapáry gróf
denkrtől a törvények teljes tiszteletben . , , í ,
, . . . l ay ellenzék azon reméhez, mely a kultur-
tartósát, meggyőzte a nemzetet hogy al 1 T? =s \'
i :___rrr rzí______\': --^r Tourccal ijesztgeti * nemzetet a magához a
cuKüsminiazter nem ingadozik s az élke ... ,Te . . ...
,, . „ . . katholikua klérushoz azon őszinte kérést
reazteléai Ugygytl nem fog meghátrálni a
kormány, Ceáky marad a a törvény ja vaslat-tör vény erőre fog emélfeEíJ joielynek tiszteletben tartását ^jk-ko1 mány erélye, minden honpolgárnál képes less Nnesikösölni.
*Ajf y l-a-t£H-1 ö r v ii n y .e.k t ő I senkinek sem azabad megtagadni a tiszteletet, trárk\'i légyen ia a z< igy szólt az öntudatos kormáuy elnök a ezzel erősen kítejézte azt, h"gy » knr. mány na k este ágábart sincs megbátrálai ;
de kifejezte azt is, hogy kultorlmrcot nem akar," mert azt egyeden eszes hazafi sem kiváltja.
intézi, Jépjen mindenki a törvényes térre, a biztoait mindenkit arról, hogy a törvényes tulaj, melyet a magyar kabinet es Irányban megteremtett, mindenkinek ki* etégilő megnyugvást fog biztosítani.
S hogy a miniszterelnök betetőzze, hazafi na kijelentését, hivatkozott a katholikna fopap«ág hazafias érzületére; mely sohasem tagadta meg önmagát s bizton reméli a gróf kormány elnök, bogy a fóp«p«ág ma Íh öi\'H\'r.tifngjfi egynzlelni httzofiaa érzttletét
a tényleges törvény nyel. \' Mi ia részünkről teljes mérléSben osztjuk a miniszterelnök reményeit, ismerjük
A „ZALA" tárcája.
Kint a faluvi yén . . .
- -Kftitrtt faht végén\' Áll egy kicsiny etárda Hej! beb tok legényt visz feire a. .•« tájra.
Másfél óra leli el a nélkül, bogy csak egyetlen j melyeket nekem mások elbeszéllek, mioiitg arra egy ia váltolfak volna, pedig oly sok mon-taz eredményre julütiám, bogy aa egész holdkó-danivaTója volt Edvardnak. [rossAg nem egyébb mint képselödéa vagy több
I Egyszerre/ mintha mély Alomból ébredt volna esetben csali*. 7 __\'_
felj.a.grul inegdárzsdlé s/.eiueit s az orvos e zre j JSdv«jnf""arcH7.tBety"í\'43ig komöTy volt, Eömorrá I vet)e, hogy Edviírd szemei nedvesek, könyezeit, vált e szavaknál, meglatszoit rajta, bogy nem ez^ ! majd míly sóhajban töri ki a fiatal gróf a\' oly bágyadt tekintetet vetett az orvosra, hogy ez öo-
Bek sok legény is ott Feledte már szítéi I A csárdát leánynál, — Csalfa öleiéiért , .
Engem is a szivem Elvitt arra tájra : Engem it rabjává Tett a Halfa láhyka f-
\\
a válas\'/.t\' várta, a hogy a keblében dalt léjdalmfct még érzékenyebbé lette.
kenlelenfll kenle; — S mit tanít a tudomány ? kérdé megtört
— Rosznt érzed magodat ? * bangón. I
— Nem, caak oly uebéz a keblem. [\' Több jeles orvos, — feleit Uenzauo ~ lö-írf i í^ékyÉtaá — Kőayilsd meg, mondd el mi nyomja,—jleg pedig a nemei tudósok, kór jelenségnek lekia-C _ Ctalfo- ölelésért \' bt/tata az orvos,.ki Örült, hogy nem kelleti egye-] lik, aöt azt állítják, bogy nemzedékről nemzedékre
nes kérést intézni Edvardboz, s bogy ö maga .örökölhető é baj, és ha egy egy nemzedéknél kiadott alkalmul rá, hogy lelL.igérelére figyelmez-1 marad is, a jövö nemzedék már ismét e kúrálta-léssé. cipóiban szented. Olvastam egy egyetemi tanár
— Legyen. El logok mondani mindent ugy a buli vét, melybén az etmondotlak részeiezve, aö-niini vHn. B^tSp liéljpn ()p atyai l>acálóm->«j4t jrülményesen beirfoglalvtk. ~ \' maga, elfogulatlanul, részrehajlatlaniil, mint r A gróf ,arca kissé nyugodtabbnak Utazóit legszigorúbb- biró ítélne ^ ^ I lenni s sietve kérdésé tovább :
— Légy . nyugodt, kihallgatlak a ítéleten sem — S mit mondanak a tudomány emberei arra elfogult, sem\' részrehajló nem lesz, de hogy az [nézve, hogy mi idézi elö e kórállapotot ? orfos gyógyíthasson, elöblTa betegséget kell is- \' — Sokféle kQlbefolyáS lehet oka a k<Jrttta|>ol-niernie; mundj f| lol(ft.L:aiiUÍfiíii"iig*y-a.\'mint taui,Imafr,-— telelt az orvos — több todóa elittaza én tudni Jogom levonni -belőle- h következtetése- lsierin\',.a Dagy idegrázkódlatáa leghamarább idézi két fl kiméletleuQI kimondom ítéletemet. elö, de oka lehet a kórnak különféle kiallott be-J--r Köszönöm; — s et.szavakkal megszorílolta tegség ist főleg pedig 1 nőknek az áldott alla-az o\'rWlTéitét Edvard. — De mielőtt elbeszél- potbanlél álkaimátta! előforduló [bajaik és beteg-
tlásnsp délután Edvsrd « az orvos együtt OUjtém mindaz\', mi lelkemet nyomja, az orvosi íu J ségök: iTíudósok, kik a holdkórosaágot részletes
\' domáiiyhos kell. egy kérdést intéznem. tanulmányuk alapjául vették fel, azt AtUtják,
— Szólj I 1 hogy e kórállapotban az idegrendszer ösuzhangzata-
Vohzncr Árpid,
Corona. •
— Ej) olaas orvoj nspli^a. stáa>—
Irt a: Palotai Akót. iFaJjrUláa )
___H.
lek Edvard^szobájában; mindkelten erősen szív Iák » jólllatu havanna szivart, de nem szólt egylkök sem. Uondolalaik csapongtak mindenfelé, éa aa orvoa^Dem akarta figyelmeztetni a grófot, bogy tett ígéretét váltsa be s mondja el, mi nyomja lelkét, mlg a gróf folyton azon lörie. le ját, miként adja elő a történteket, há aa orvos adeH szavának b«y\'i:tái<árft feTsídTffj\'É,"1 "
Mondja meg ön, mit tart a holdkórosságról bomlik meg s igy előfordulhat az nemcaak testi s >mit lanll a tudomány a jelenségről ? > bajokból, hanem minden a szellemre kiható meg-
rázkódáatól is. Nem biánysansk olyanok sem, kik azon véleményben vaboak, bogy a hold mpgne-tikus — delejes — ereje sonaa > hcldkágat inagáhos s aaért ések oly egyének lehelnek bpld-
Hosktu éveken keresilül sz«rz(l| tapaszta^ latalm >után — felelt uz orvos, — mit sem mond halolf, mert saját orvosi gyakorlatombam ily ie-tvfiifi f)0(n lordult IKT;
,. ¥
mff-Kaaitn, vasárnap.
, At autaloknil kistoladltak és a háziasszonyi szerepet vitték: Székely Lajosné: Veiszenböck írna. Pali Irén. — Sallér Lajosné: Horváth
P^B^BBPP^^^^B\'\',\'\' • 2»lt 2. mkm. (8 kpi <f«> W á >IBT >tyapsá({ baaaflasaágáfJl\'lamaal Llaétaé, Penésyi inna, Relnilsria, olvastuk a történelem által feljejryzett f1(jjK»rt.maro«rOlga. aége* odaadását a liaaa áa knroiiáa királyunk iráni, számtalan példájával találkozunk a feláldozásnak én áldozatkészségnek akkor éa ott, amikor én a hol a közős anya éaa asent latrán koronájának tulajdonosa kívánta 4 katb. lőpapaágtíl. tudjuk, hogy a ha/ai törvények tiszteimben tartásánál n kntli, főpapság volt mindenkor a példaadó *mert aat tudjuk, nem kétkedünk, hogy a púni*-terelnöktitík ürtt~ kijelentését a főpapság meg fogja aatv lelni a Sswpáry gróf ki jelt illése nem fug batáatalanul •elhangzani s a főpapság aoha sem fogja magát a lényle-gm töményekkel aaemhe Alii inni.
1891. január hó 11 én.
Fttredy J frt Köveaey Kálmán I frt. Keller Jánost frt Cvintaiev Pál l frt,K»zár F«r«ao l frt, Vőröa Mttyás I jrt Farkas Láaaló 9 H, Kroll Beasí 1 frt. Károlyi F.-néH irt. N. N. t frt, Mflaa Józsefné 1 Irt özv inkey Tódomé
Klára, Mtesteri Mariska — Fischer Józsefné i * frt, Harts Györgyié 1 frt., öav. Saigothj
Mantuano k. a, Szabó Julcsa. _— 8/alay La jönni : Vei»z Nína, Bánotay Matild. — Taea Simonná: Taae Janka, M»y Mariska — Som) síeh Lőrinczné: Demszky Laura. Cseresnyés Rózaika. — VeiasenbCck Jánosné : Grunner Emi-lia, Tóti. Mariska — öav. Koch Mihályné: Grainer Margit. Farkaa Vilma — KnorUer Panlin: Pataky VTT ma, Csizmadia Vilma. —"j Neuaiedler Antalné: Uhr nővérek. — üaaeaaly Antalné: Szekeres Erzsike. Kutrovácz Mariska, —«Borslts Ignácné : Belani Ilonka. — Szigetby Ksrolyné : Pongrác Irén. -r Kalivoda Jánosné: Topler Lina, "Kuausz Mari — Erdődy Lajosné. Erdfldy nővérek.
Pénzt adományoztak: Koch Edéné 1 frt. Roa _ „___^_________iiagel lstváaaáu tft. HáTkyld Henrifcaé 1 ftt,
* awy^^ffm*, ^^^^^^^^^
ton nézünk a jfl.vő elé, mely sem a pol- .er Jánosné l frt, éulavy Anna 1 frt, Markó
gárok vattás! békéjét mm fogja meg savai wi, flntmlné ft frt, (Whauéfr Jwda* 1 fe Pelse * • , . ,.• , i i Jakab 40 krH Groaa Valburge\' 1 trt, DezaényT
•em a {Örvények tekintélyét nem fogja U;ifekl,é;t ftti GábJftfrt,itá^fy
csorbítani. Krrőliflitositja basánkat a annak renuné 2 frt. 4 Písifor Gyuláné 2 frt, Bentzik
„_____— JFerenc 2 frt. Grainer Ferenc 2 frt, A bel Ala
m.nd.iwegyaa polgárát .,A mmtar^li.ök ^ x y Maninger Tffüeiné 1
kijelentése !* . Irt, íiiirling Sándorné 2 frt. Rozgonvi Lajosné
Csúfba Ákos 14 frt. Rejnits Lajosné 60 kr, 8alta Károly ne 1 frt, Wenzel Rezsőné 1 frt, ifi. Csemits Károly-
A ker. nőegylet timsvacsorája. CJJ^tSSfStJiTé
- A~ keresztény nőegyjet táraasvacaorája tán j tercé 1 frt, Próbáld Katica 2 frt. Locke Mari az idén még legjobban átkerült; a tiszta jöve 1 frt, Pleheisz Gusztávné 1.60 kr., Kilik Béládelem több, az adakozások tömegesebbek vol-jné 2 Trt; N. N. t trt. Fodor Józsefné 1 tak mint tavalyé a mulatság egész elite mulat- frt, Kugler Antal 1 trt, Irmler József 2 Irt, •ág lett. a telem ia elég csinosán nézett klaj PringífJ \'iséöíé J frt, Kasztner Ján»s 1 frt, agylátszik légalább a felnő szél ellen az abla- Váry Józsefné t frt, Ujyáry Augastine 3 frt, kokon gondoskodva volt. at ét*l«k kitűnőek [Df. Duka Mária 6 frt, Bubóuhay Karolin I frí, voltak a as adagok nagyok lót. a pezsgő is Medveyné I frt. l)r Szűcs Miklós 1 frt-Birk 1 aokkal jobbnak bizonyult mint tavalyéi 3 áve. frt, Krug József né 1 frt. FarneltyJfMllóné\' 2
A tw«táí következő volt: A /fyinitárnál: I frt, Stelr ttiradorní Wilthi Ferencné Ifr, Dauicha Oltó i laiida, Károlyné. A mtlUkfiÍHí- Fülöp Kézmérné 2 frt, Merkly Antalné 2 frt,
fíogyay Ödönné, 3 írt. űartoa Béláné 4 frt)
nOlA—i___C-X r tíí Tt___4- /1 A-a O T A
Urndf: Dr. Mi kara Iván é< Vucskics Jánosné A imldni/ptHtldnM. Markó Antalné, Siero Ulírlle\'r Ágost né Tfrt, Remete Géza2frt,Lo
mer K ál máimé, Balioss Láaaló. /) bufltlUn Hogenrieder Józaefné, Staab J né. A kioutátHiU : Tripammer Etelka Baumgart-nerné, Mantuano Józsefné.
Károly né 2 frt^ özv. Kooh Mihályné ? frt, öav. Bancs Jenőné 2 trt, G. Hutmann Vilmovné 6 frt, Löwinger Ignác 6.frt. Sst. Miklós 1 trt, Schmidt Frigyesné 6 íHr—Hirschler család A,-Domboru l trt Kilik Sarolta- 1 frt, Darázs Zaigáné 1 frt, Zadnbánesky Lajosné 1 frt, K«l-ler Mátyásné 160 kr.
É(d- ét italnemieluL adtak: Aes Józaefné 2 kappant Altmami Zaiga 26 citromot fir. Bibra libapástétom. gesztenye pire, % tejszint habbal, Bellaniné sfiítet, Berdin • M. ram, cukrot, Dr.
Bentzikpé____tortát Bogyay Ödönné compotot,
Brandbi\'fFer Antalné aülti-t, Belus L~cognacot, Bátorfi Lajos pogácsát, Bogenrieder J hordó aflrt, űoncs Andorné naranca éa citromot, Brodik Tamharf taét. Hahota Lliriá flBimliotf, Haiar LAwttgni fegJtft, Blhfchiy JlMiJfllt**- fc\'mi-, madia Imréné bort, Cseresnyés Sándorné pecsenye és tésztát, Clement Lipótot 30 tál hal, 1 hectl. bor és ^-kenyér, Csima Mari pecsenyét, Dobrovica D sültet, Dobrovícs Mihályné narancsot, Dauscháné malac és compotot, Darás Kálvin süteményt, Dezső Béláné kappant, Eperjeasy S._-né süteményt, £rdödy Lajosné bort, Darázs Zsigmondné süttet, Fazekas Kálmánná aütöményt, Fábián Ferencné tortát, ifi. Feaaelbo\'er sonkát, Fiedler Antalné pulykát, r ríta Sándorné sonkát, Friedl .Emma torta, Fialóvits Lajosné süteményt, Fagyai Lajos pulykát* Fi-cber Borbálapnlykát, Franz Ignác teasüteményt, Farkas Ferencné sonkát. Fiacher Józaefné húsneműt, tésztát éa compotot, Góttinger Kelemen-né bort, Gósony Sándorné sültet, Gertnefr-V4l-mos 60 perecet, Gogl Lajosné tésxtát Götze 10 pezsgőt; Grnnn^r Ernöné pecsenyét, Geizl Mit-sáné tésztát, Geizl Aranka sültet, Győrttyné kávét, Halvax Frigyesné sültet, Hanser Jánosné halat Hild László süteményt,. Horváth Józant bort, Horváth Imréné sonkát, - Hertelendy Béla HM) szivart, Hutter Henrikné teasüteményt,
Frank Vilmos
Jánoané 40.-kr.,; Sartory-Oszkár .5 frt, Petrics Ferencné I fit, Petrics Ödönné 1 frt, flatotek A( tiarttorban: Knortzer Györgyné, Vnsztl ] Katalin 1 frt: Hoek János 1 frt, Mttllner M. t Alsjo-né, Mantuano Janka, Mattoa Gizella, Si frt, MoAtag M. t trt, Sándor cs. hadnagy 1 ft, műn Jolán Fepaelboter Józsefné és Hzegertz Paula 6 frt,
A cukritdúban: Wíttinger Antalné, Janda Wajdtta Józaefné- \' frt, ö«,v. Farkas Jós\'éfné 2 tíedvirTTsulier Elvira. frt, N N, 1 frt, Steifne. Teréa 2 frt, Hoffman
T—fr=Ítt$atiáljidúti: DatuKha Ottooá, Markói Mari 1 trt, C«enker Panlin 8 frt, Bil\'iiisi Jó nővérek, Goldatein Emilia. II. PtttjfMlurban:! zsef 2 frt, Haáz János 1 jrt, Poór János 1 frt,
Hein Mária liqnört, Gr. Hugonay tésztát, llam Károlyné tortát. Hideg Lajosné -diaznobuat és tortat, Hráaza Natália süteményt, Hofter Fa-atelli Ciliné 1 frt, Kozma Györgyné 2 frt, jrencné gesztenyepirét, Hiczelbertterné malacot, frt, Karczag Béla 6 frt. Fickó Knanz Ferenc ii kappant, Krippal Mari sonkát,
KoVábs Lajosné süteményt, KutroVáts Istvánná sültet és salátát, Lnortaer Györgyné pecsenyét és bort, Knausz László bort, Kren Vilma tortát,
Knoblouh-FriKyesoé atllLé» compotot, Kálivoda János sültet. Kocíraé pulykát, Knortzer Paula különfélét, Kaan Irma tea éa cukrot. Kopler testvérek cognacot, Knauea B bort, Jvat>.a ca-kór és kávét. Mattosné tortát. Lacin Victor 100 drb szivart, Lodaer Ferenc 6 veknit, Lárár\'Jó-
károaak, kikben a megnoliitmud nagyobb mérvben | vanTüTKtWlvr¥ áHliftaukat azzal akarják biz"-) nyilán\', liógr a linldk irosok rendesen Isgatoitak, ingerlékenyek mit s nagymérvű magnetikus ki-augáraásnak kell tsiintenünk, vannak végül, mint már emU\'ettsm, orvosok, kik e bajt egyszerűen! kórtűostnek nsvezik i s véra/egénfaégtőitj^ár-1 mastalván, órökölbeió >órnsk * áílitják Jenőt, i Mindez ssonbsn nem ss Jn saját tapaasislatom, mini ielaém, c<ak s tndományos vizsgálódások erewényeként leirt s olvaaott dolgok.
Mg Kavard az \'orvos fejlegétései élnjéú mind ink&bb lölvidnii, annak vége falé Ismét elobbll kainor>ágába esett vj»izn a sstán kérdé isinél i
—» Ki-mit tart iin atyai liiir&ítim e kói\'ftllapol- j ról ? Bűnek fudofnányoa nézetét ohajtaná/n tudni.
-r Kedus hifáioD, már mondám, hogy houzu orvosi gyakorlatom alslt nem volt ily cselem a -igy én annak lí\'eitéaéi sem hiszem, lia c<ak még később be nem bizonyul előttem iáját tapasztalatomból, Ha miért érdekel téged oly részletsaen a lioldknraa|M V \' . |
. ^ — Mmdiárt látni logjs Imrltom, csak m^g pár perrnyltbralmet kérek, hogy slbaireléisriltiHft hnMá | toljak . addig, kéram in»nd|a tneg még azt, mii lanli as orvnál tudomány arra nézve, hogy a j holdkóroaok aazméieinél Kannak e és ébrenlétük* hen tudatával blruak-e hnhtkúána álláputukban élkóvetitt tetteik s kimondott anavsikusk V
— K r»«/ben minden orvosi utü, tne\'yel olvadtam, egylwliHtigaólag sst állnia, hogy a saellew működén* mag vsn ugfsn s bntu\'lai"sun c«eiek ssik, és a kóroaállapot meganttniével, vagyl* as 0brédáa uián s lioldkoms nsiii tefteirftl, sem k|-. uiunduit uiválrúl uánut adui uiui képes.
— Köszönöm a fslvilágosiiáiokat; minden ki L; A iürdö-évad oiar uagynu előre haladt leven, van merttve, irtil-tumii akartam a most már el-,Uká«l nem kaptaBB ir ~füxdQ bérházaiban m igy mondom önnek azt, mi égy év alatt lörténl. I anuak kózelábeo egy kia házban levő két Szobát hogy iamerje meg aat a szenvedést, ml lelkemet j béreltem kt. A kis há<ban, anuak tula|donoaáa duija s ítéljen msga részrehajlatlanul. | kivűl egy özvegy tábornokáé lakott fiatal leánya-
— Kíváncsi vagyok, hiazem nem mindennapi. val, kiről a fürdö-vandógek ia igen keveset tudlak, dolgot togOk hHilani, — kérlek kezdd ei. \' iíiSFl mépan egy»>ei uieut napjában a lüedo >a-
Edvard mindkét kezével homlokát simította meg, minthanagy munkára kéasülne s ahhoz erői akarna gyűjteni magának, uiajd komoly, mondhatni komor hangon következőleg beftélte •I életének utolsó évét i .
— As a gyermekies arckép, mélyet ön fogadó-termemben látott, mely ön sssr|nt oly \' szelíd, s»bf«i*a nőt tűntet tsirnftm üorona arcképe. K né kiről mindenki aat (illle volna, hogy a megleste-a üli ártatlan Hág, ez a nü, kiről mugam is aat hiliém, hogy még gyermek, s hogy szüsies ssen-deaégével tioldoggá lógja lenni életemet, ez a jtő egy dHmon, egy cella, elvetemedett lény yollj ki leidti\'ta éltemet, megrabolta a<iivem érzelumt, hogy azian .eldobja a/t magától. E nő megcsalt nóiűl>\'aem hetedik liónamitban,
— tl^yan kérlek, ki löheteíí Volna itt n vsá bitó, itt a mngányo«aii álló kastélyban, hol ven
I dé|| la alig lordul in\'o\'g V
Nan< is voii (tsábiió eeukf, TTiját véralkkfa v|i|k a posványba e siendei, álsaeniaaJ^jidSi; de kérem, ns zavarja elbéazéléaemet, mindent elfogok mnnésnt. | - Hallgallak, ii/t\'i!| I
*- Ksöa, aaalea Ipüben boaitaaibb luvsgláit tatieiv, a,annyira áimltőitem inagsmat, hugy or* vmiiih fanáimára lUrdObé uiaaiam, Magammal pillám Ulutanlt le úu nevelőjét..,
rliletére, bogy gézlűrdét vegyen ; tál óra uiulva ismét vissMtért maganyába. Liányat \'lelelte szigorúan tartotta, legkisebb mulatságot sem engedett neki, sehova se vitte és lakásán senkit sem fogadott.
Megérkezünk után néliftny napra Giovanni örömmel ludatla velem hogy Coroua kisasszony, es volt a iftborr.oknő leánya, ve>e sétált a kertben a gyermekea őasioieséggel fecsegte el, mily kedves, jó^af^d Corona kisasszony, any-nyira, bogy Ltuöltotle kiváncsiságomat, megismer nt e leSnyt. Engedélyt kértem az anyánál hugy tiszteleghessem, - megtagadta, indokul adva, hogy azenvédőj.aa indokot tisitelnem kellett.
Pár ba|< múlva sétáltam a kertben. Egy lúgos alalMfftovatihii láttam egy szende aranyhajú ia-ánykájaval, oaendesen Ültek a lúgosban, ábiiattal hallgatva a Ittgos tetején oeittogó lü\'emilói.
Halkan Közeledtem a gyermekekbe*^ Megszóli-táiu Ókat. Corona, mert a volt, dallamos hangon lelett kérdéseimre, allogulatlanul beszélt a karjára (Ülve Ciovánnll, sétált velem a kertben.
_ f^ulytátjuk^,
M>trf-K*y«t, vasArmrp,
Zala 2 ?Kám. (3 lap.)
1891. január hó U-én.
Jótsefné 1 tgj^tát, Mfilnár" Sarults pectenyét, Matejka Edéné kecsegét, Merter Jótsefné tietf-tát, Mlltényiné sültet, Marton Hnber savanyu vitet, I)r Nmumttenié tortát, Nábrácky L né tortát ée tüteményt, Nentvmh Öyuláné- conpo\' tot, Oeaetzly Antalné sonkát, bort ia eompotot Oroesváry Lajta tésstát, Pollák Arminné süteményt, Pflancaer Gáborné sonkát, Plihál Viktor teát, Pfotff JAssef 100 ztemle 2 kenyér, Pálfy Alajosné sonkát, Plibálné metéltet, Princz Józsefné pnlyktt,Pap Mibályné pulykát, Pintér. Sándor bort, Perkó Ilona pecsenyét, Perget Károlyné süteményt; Pongrác A. sültet, Perger gesztenjepirét, Pollák Arminne va|aa
Irta; Dr. Nikém Lajot Sándor, egyet tanáwégWT
A maga. nemében igen jellemző az a kora, melyet Fournier ir le fc Qfcgette médicále de Stiashourg 1890 okt. 1. számiban, abogy Don Garloe spanyol trónörököst ét apját, II. Fülöp királyt gyógyították ezelőtt 300 évvel. DjA Carloa családi traditióihoz hiven,- mint 16 évet lurkó egy klastrom házmesterének leányát kergetve elbottlott t koronás tejét egy aiótarokba vágva épen . oly eazméleilenSl terült el, mint bármely közönséges ember, helyében elterült volna. Nemet halántékát bezúzta, a seben hi
Janka
téiztát. Prandter Janka pulykátr Ranch Ilona , . . ... ^ ... __ .
teá t rumot, ftáct Antaf ptcsen^t, Rottmann 4*1*6 /^TfTR"M ílAh,JÍk Tu
ETu-i r-1-..JT iJu SiimAirinA - "tmar hűdét lépett fel. Bögtön előhívták a 11
---Ne Hteaék\' Mejhek^-
Oh jaj, miért ia ellen kastem ennyire I Átkozott hal f pedig aem kik volt a etiaeí E szempillantásban a\\nő újra : eléled t: ** Kék volt aa^igy kiált, e most véts vitád- \' [nak véget.
777. . A theoretizáló |á?ványjobban dühöngött, mint valaha, tálán mert abban az időben Koch-még nem találta fel az eiméletek bacillu-sai ellen az_antitheoretint Hogy a 16. században a testi szemekkel való nézést és a kezeikkel való tapintást mennyire negligálták, jellemzi VII. Henrik angol királynak egy tréfája. Udvari otxoaaitóLmaEyaxáaatat-kisáat-__ ^^^^ létének tyáttágiit tradii^^érőt Ha ejy kor.ó
Jtaéwriwitplliiik fiain toatüli iiiéiiyl, Hi vtl 1immit [vutw.nSrynek tttfya R> font volt egy W* foat
tnlyn döglött balat tett, az egész edény snlya 12 font lett, mint a hógy előre lehetett látni; ba azonban -a bal még éh, Ht font maradt.
Bármily tulyos yolt ia a bal. ____*
E kérdés megfejtétére * U^fén^Mebb theoriá-kat állították. fél. Hoesíu számítások. 5Í5IÜT
^l^^^ff^^í^i^líí^^^ BAnyiaat, c^rét adtak neki
borf, Sik üyaliné pulykát, ~Som*io\'né bort,
S/abó Józxefné pulykát, Séiler Antal tésztát,
a eret vágva rajta nyolc unciát eresztettek ki véréből, jnely Faust szerint már akkor ia aok bajnak oka a-egy nagyty sajátságot folyadék
Jáneené peeseeyit, -Suták Elsksé süteményt. Székely Lajosné sonkát, Stemmerné sonkát, Sí Wtányné. malac, bb<eghoij.nhniit áá nomjifttoU Sallerné 2 pulyka és ogorkát, Staabné íönkái
Tivoli Haiikt tülUt Tivolt Rpzsőné sonkát iá pompotpt, Trippamerné sonkát, Tripammef nyulat ét nfforkát. Tnboly Vikturné rtltef.
járta, de minthogy a beteg: állapot* semmit sem javult, az oevos-consilium elhatározta, hogy a te bet tágítani, a csonthártyát lefejteni » a eaajttat-yiffaa-* UMg" JMufJalveani, hogy
BMBBBBIMI vagy talAhr-fc- llnern tJőriBiign
r i [ ■ nuura „ . ......
71 dezö bfi* szellő a forróságot t vejerf\'ldbot is g^j t elfújja. Á kővetkező napon azoabao orbánc tort
veeseteao volt s egy \'alkalommal aion théma fölött, elég kékn \'<Ut e emkájnk. vagy i anayira felingeflődött, hogy elájult ét féle aaarral nem lakatod\' ti orvot tartáneára % utíti
l magához téríteni. Végre -1 bánatot hango^jgjr
kLa,hár | 11 orvot kijelentette, hogy ez - jött* tluiafcu ée a szervezetre változatos t az uidón-unr rtgostne .liTS^ Laá« ingerével biró hatást fog tenni, Fülöp ki-
Vagner M.klótné tortát, Vidorné halaCVaguer ^ _oko9abblmk ütta a tndós Veilins
András tegitségét is >&fergí. . -"7:1\'----- * r-
A consilium most egy-jj, tz eddigieket tul szárnyaló eljárást ajánlott, kisütötte, hogy itt csak egy SZenT ereklye segíthet s- elhozatta e
Tfbr Agoatné. pecsenyét. Ungerné pecsenyét, Vagner Miklósné tortát, Vidorné balat^Vagner Károlyné pecsenyét, Vérnemé tortát, Dg^ Vaj dltiríé- pecsenye és sonkát, Varga Lajos bort. Trojko Lajotné pulykát, Toppler Jenőné kap. pánt Topolita Györgyné bort. Vnkasovits Emi-fia süteményt, Veber Karolin süteményt Verháa l^^.\'^ fin«>»vn< pntjffctt WjRingcmé pnlvkál és
iiyeret, Vacskicené malac és sodi vizet, Vusztiné ju" -íTO-nántcs-éfr tQö eítromot, Zrinyiné sültet, Za; I dubánezkyné sültet, Zerkovitz J^nka té.-ztát,l Závodnik Alajosné tortát, Juhász Péterné pe-\' caenyét\'. "" .. ; -..
Felfllflzetie üttttttn ——■
1989 ben a nyersjövedelem 1890 bet . „ 7 T"i. IHftlben — .
- — lvl frt,
1049 Irt ÓT kr. ■ - , y
1218 frt 60 kr. 1240 frt - kr.
jámbor franciskáu uar ami ácsnak hnlliját, a mit *iáztán a\' beteg mellé az ágyba fektettek. Ekkor azonban Vesaliua már megunta a komé diát és 11 társa ellenében kijelentette, hogy a beteget meg kell trepanáíni, a szentet kidobni, s az Orvosoknak egyetemi tamlijuly^-visszati
idézései álapján kimutatták, hogy a dolog tn-Tajdönképeh igen egy wetü ée természete* Snem is lehet másképen, mert az élS bal a vizet megissza, másrészt\' testmelege által fokozottabb párolgást létesít. Mikor~aztán a király jót.nevetve tudorain, egy mérleg segítségével kimutatta u egész vita nevetséget voltát, még ezeknek állt feljebb, kijelentvén, hogy a lá ezat csal t caak
100 év előtt el- ismételje a király kisérletcit-türelemnel, végezze-
a mérlegelést pontosabban, % z~mödszerek tökéletesedésével csakhamar az esetek nagy számában a helyes eredményt fogja kapni.
Messze kalandozó, metaphysicai theoriák a híres orvosok részéről ámítás ér charlatízmoa szegényebb acollegáknál *, a két véglet között
A négyesekst 60 .pár táncolta, jelenvoltakt Bentzik Fer«ncné, Bogyav Ödönné. Bogenriedér Jóttefné a nővére, Bonte Kndréné, Borxits lg nécn", Cseresnyés Sándomé, Danscha Ottóné, Dick Józsefné, Dezjényi Elekné (M^richely), Erdődv Lajotné. Fmöp Kizmérné, Fíteberné, fledlem*, Fárntk Lá#/lAné, Orunnerné, öoli-stein Fülöpné, Hauter Jánotné, Eperje-y Roza, Hajdn Sándorné, Huher flenrikné. Janda Ká^ rolyné, Kallvoda Jánotné, Kilik fíéláné. Knort:
itni. A király tokáig habozott, difőr azonban J sehol, össz^túggés, kibékítő reália tudomány. A látta, hogy ar szent, nesr segít, megfogadta Vt imig az nd:vari. orvos távcsövével az eget bújta, sa1im< tanácsát, azzal tf különbséggel" bojnr íTföldönfató társa szektorével nagy ládájával vá-doktorokaak nem fizette vissza tannlmátiyi éi rostot városra ján. exóHkus nevű kdnőcaökkel,
zeg (íyiirgync, Komlósy Kál\'nánaé. Markó Ap talné, Matoach Józsefné. Mantuano Józtefné, Merkly Antalné, Plibál Ferencné, Próbáld Ká-i^fyneT Prager BéJáné, Rosenberg Richárdnál —R.ntb«fbi .l S«p<nré, 3»mttirh l.i^r\'noné. .Károlyné. Stemmfr Kálmánná, Haliéi\' Lajotn Btiriing Hindorné, .Székely Lajotné,r-9ohmiedt Frigyesné, Sebestyén Lsto^né, Szalay Lajotné, 8tu|7fózsefqé, Tubolr Gynláné, Topolitt üy.-Simon né,\' WusztI Alajosné, Weiser Józsefné, Varga Lajosné, Wncskics .Jánotné, Uhr-né, Veitzenböckné, Vsgnerné, Wittihgerné.
Ránotay Matild, fielnt TíTka^ClMstnyét nő: vérek. Ctizinadia Vilma, Darázs nővérek, Da> ztényi Anna, Dtnxzky Laura, Farkai Vilma, Gralner Margit. Graniier E., Janda Hedvtg, Juháez nővérek, Markó nővérek, líeeterí Mariska Matoech fiitélla, Mantuano nővérek. Puli Irén, Rátz nővérek, l\'ataky Vilma, Tetaly Irén, Tan Gizella, Weítz Ülna, Wittlnger Irma, Vtiezenbők IrtMtf .......r---------- ~ - -rh—
A mulatság éjfélután igen kedélyét lett s k tí lőnötsn a csárdáénak alig. izakadt vége, at azonban feltűnő vylt, hogy a ksreskttlMt a ta vállhoz képest alig voltak képviselve.
A jól ir tányseen sikerült közvacaoráirt ngy ai egylet fédcőja Cleiieat Lipót né mint a buzgó válaettmányl tagok mtgérdemllk a legnagyobb tlitmeriit —• • T
szigorlati dijukat italán sok volt köztük az is métlő) és Vesáfiusnak megengedte a trepana-tiót, azzal a kikötéssel, hogy u sikerért életével áll jót! " »
Az Operátió 1562. május \'9 én megtő: ténf s a beroeg állapgta rögtön javul ni kezdett a csakhamar teljesen felépült. A király csodát látott az esetben s a franciskáó\'ust—ezentté avatta. A 11 orvos mindegyike magának disputálta a iá-kert s mert a szentnek csodatévő hatásában kételkedtek, máglyára itélték őtef ; Vesalinst pedig víss/akUldték FrangiaoTszágba. •r-^Pár évvel később Fülöp kiráfy köszvényes
orientális gy«\'>gyitó írókkal hfezalni Egy Latan nevü chirnrghs különwsen tríres lett A nép már messziről kiabált, ha taligáját látta közelegni.
Voilá le Cbar de Latan. TlUdai, a charlatánok nagy: Cfálídot képeznék, me\'yben családi vonás a nagy hang,"ijeltjtnéai kedv a a reclám.
ifesoulap jelvényei a kigyó, kakas és \'Hermes vesszeje voltak a pontosság, éberség és. tudo-mány jeléül. Később a hosszú, pcéityes, csúcsos süveg és sarkig érő talár, arasznyi hegyes szakái jelezték az orvost. Esgk helyét a fecskendő és pápaszem foglalta el, az elelántcsontoe ébenfabottal, jáft a. (fkete kabát, tontockodó gre éfc
íáliatáin^
kat. mig a kis.hbtk egy kiálló haHgatózó csővel és erőteljes carbol szaggal is megelégszenek.
... , . \'_i .... . , , - , - . i Nem hiányoztak ugyan soha sem a tisztelet-
ált és ágyneműit, hogy absolut ^ngalomban í éltó kiv/tt-Teki Go/mus éa Damianus, e két -Á-)Lulliassanak^aiehekJU^eiilitWCT abeteg. itu |7kü M|Bl, neve maradandó lényü lesa
napig teküdt iky a király. Fehér ruhái I . S< m . . _, „ , ,
ít „i1 . «■,.. .. .... .mindig Weyer tudományos alapon előszűr e-
barnátt lettek a gényes szenytöI, E! ősdl a atok . . "\' ,. J . \' . , _rut . j.
. . r. 11 . . ■•! ,,\' .. .? lentelte ki # boszorkányok nem létezését s kt>-raja lepte el testén; baja kihullott; a rothadoi > r - ■ - -
véser támadtak Üjból összeült a bölcs consilium s kimondta, hogy a raliouális gyógyítás abbau áll, -r nem változtatni meg a beteg ru
vetelte a máglyák megszüntetését: tuzhalált szenvedett érte, Páté Ambrus ée Vesaliut szakítottak a forró olajost sebkeseléssel, mely a háborúban megsebesültek */< részét megölte. Struensse orvosbol királyi hatalomra jutva mindig személyével fedezte megvetett kartársait; Tüntet vagyonát áldoata betegeiért, tJotttöttirar a kínzásnak véget vetendő, ajánlotta gyorsán
w I--——;—j—r™—!——r- . Blő etzközét, melynek hatását rajta próbálták
Megetett azonban néha ayit, hogy aai orvot |ki . ^y^t Meyert az őrültek közé csukták,
mert a/, erély megmaradásának -elvét kimerte
tett oly fertelmes hlizt árasztott maga körül, hogy a szolgákat nem lehetett rábirui az ott maradásra. A király annyira Megutálth életét, hogy előre elkészítette koporsóját, melybe csakhamar bele is került. Temetése után a toscáni követ e/t írta uráóak: ha nem láttam volna magam, 0«m bírnám elhinni, mily rettenetesen tudafla nok az orvosoki -----------
okosabb volt a világnál s valgmoly kérdésföh velejére tudott tapintani a, dolognak. A műit században divatba rütf a nyári fürdőzée t hogy I faík"\'között erre jogcímet szerezzenek. Bordeu* hölgyei sirjukbS, azoubaü) iusgbetegéknek tetették magukat. Amikor egy nagyobb társáságlian egy Sllve nevü orvostól tanáaiot kértek a .veszélyctnek tartott baj el-l«n, ez aat lelelte.; Ez a báj gyógyíthatatlan, mert nem egyéb, mmt a köaelgo vénség előjele, Atóla a bortleauxi asszonyok a nyájasaég min taképeL I
Egy némát asssonyt orvosa homeopathioe támasztott fel halottaiból. Aa aaszony roppant
*) Ah *l«v«a tolla nrvw t jMoildlk Lk|i|4bst* kotélu • otkh MOroBiilát, mljrMI •» rutltM, ml li iiitglumtrlttÁnk
4»iséHikktl, iíitii 1/ilíáiál, a_livmvr>st istialttáaál
eim •• --------- ■< ■—.....á iifttmif,
mondani; Sauer, Nussbaum vagyonukat osztot-tzeknek áldása Itisérte ■juKba, azonbu a többség lenézte az orvotokat, a a. telvllágotult Rousseau is pálcát I5r felettük, Lntter •Hergotttflicker* v névvel; jelölte őket, mert javítani akarják az itten munkáját, at orvos tírvsrss atunb^n ellenkezőleg itél,
KmIvm dekltna "llrlmm nybgiizik utt."
HslUtls ttok, klktt gyógyltott
t a gúnyból toktzar lett elkeeeredie, melynek kárát mindig ta orvot vallotta.
Zala 2. szám (4 lap.)
Ifftgy-Ranisu, vasárnap
A kis lottó éltőrlése.
K örOlhetö I Sfy nagyid évairázsd haladt el ha- —ar KAm*. A Sitiken OfOHÖk Cár|á, S rtmai Bánk fölAli, mióta é mk|ysr törvényhozás a Mht* jövedékröl szóló lörvényt lélesiietie. Vissza kall
1891. január hó 11 -én.
magunkat képaeiaQnk abba a Anáaciális váliság lie, melyben a bon kiégyésési köveiö ílsi) írtk1 bep lenjídiiii, vwnua kell gondolnunk azöll rendkívüli viszonyok és körülményekre, melyek kötött ai első budgeit létrejött; hogy némileg j»eg-■agysráahassiik aaon okokat, melyek a törvényhozást az állami, jövodfilmek ily kárhozstos bevételi forrással való gyarapítására indiihanák. AidVs/Hrnrunk szégyenére," vSfíöíailanuí olt szerepel a ^niiiiegy kél milliónyi lotfójövedék as évi . kfilisegfeiéabeajL raskis most, miulón állami háztartásunkban as egyensúly immár helyre van állítva, kehet Tt-po* reményünk arra, bogy a luiri el lees törölve.
Aas<, hogy. teljesen megszűntei ve nem lest,
pápáhos intézett uj* vi üdvözli táviratában azon reményének ad kifejezést, bogy a jövő évben teljesen létee jön közte és a római kúria kökttt a béke. Eszünkbe jut a latin közmondás: graeca
tidus nulla_ g^gyW if^gy^1_mondva:
kötve Warthik Oroszországnak i ezt azért teiz-sziik, mert Oroszországnak Lengyelhonban való
vwelkedese i c g kevéebé^sstp- olyan, kogy abból 1X111. Leo pApa ő szentaége amit évi január
a római kstholicismussal szemben nem előaé-kenységat, hanem csak vallási türelmet is vAr^
Helyi újdonságok.
_ _ Kiyfcgzi Ijniswág. A hely Ball k»-gyesrendiek, pápai engedély alapján, a megy. orsz kegyes-tanitórend főnökének rendeletére e hé 16., 76. és 17 ik napjain három napi nyilvános ájtatosságot rendeznek á nep. sst. Jáaoé-
ról afMfltt ftaff tfiptoalmn Pirrtti Mária Pompitius tisz<eletére, ki egykor a kegyesrendiek nápolyi rendtartományának volt tagjas kit
21 én Rómában, ünnépélyes egyházi szertartá sok közt a Boldogok sorába avatott. Mind a
mert háztartásunk rendezettségemig Mm^nyug- hA tíán ü,t ösaze aB 0Mtrik ffivároabau,mely szik oly szilárd talapzaton^ hogy a heaételek « Némstómággsl
ilyjeleniékeny wiikkenifeél rk.kódáa mHHíreF szerződés tárgyalását keadte meg Nébiny nap
zJfrfett* atakííneljksau m ^ MUt4n JKaatria Magyarország és Német
fogia vesaiteürs helyelte az úgynevezett hollandi g ... g®* • -—• |> • ■ >•••
hatnánk; est mutatjAaz alábbi táviratp mely három napon reggel 8 órakor nagy mise, d. u Lemtoerghől szól s így hangzik:
— Lrmberg. -Az nroéz kormány, mely már több róm. kath. templomot bezáratott, most iámét Viluában károm ily templom bezárását rendelte pl. -—■ Rées Az osztrák-magyar vámkonferencia
oaiiálf*or*jálék less behozva. E< legalább any ayirai elflnfiirahh hagy_ nam a kn Inlió módjára a legszegényebb népse«tályt fogja- kifosztani,
\' tehetősebbeket van hivatva megdézsmálni. - T váhbs a nyerés valószínűsége is haaohliibaitanul akgyöbli az úsziálystyrsttéknál;
A lottónál a vslÚHziuUaági számítás sxerinl ■tüden 12Ó0G megleli térné közöli egy nyer, inig az oasi kI} sorsjátéknkl minden második sorsjegyei ér egy nyereményt. .
A lottónál" az 1 i* számok közöli á jáUfé maga választja meg a számoknl,~ melyekre lesz és maga, fattmz/a meg a kneV^ttatott összeget iaj-jetazése szerint. Az ós^tálysorsjaieknál ellen téo T Té\'etek száma- és iiagyskgf meg van Alik • piiva s épugy mini más sorsjegyeknél egy -sorsolási lerv szeriiii előre megha\'ározoit nagyságú és .számú nyeremények lesznek kisorsolva."Hogy minél, bozsálérheiöbb legyen, tél, negyed, nyol-T cad a kisebb sorsjegyek is lestnek kibocsátva s\'j--a^Buzáa nem egys/erre történik, hanem időkö-1 "kökben, oáziályokban, kogy minél gyakrabban.! legyen a jáis/ásra alkalalom s a iálékos minél j lObliS\'Or a nyeréa izgaló reményében.
A moralK oldaTá\'ról lakjnlve, nem nagyon kü
ország kormányának képviselSi folytatják a tá\'gya\'áaokat. Berlinben, mint onnan iríák, re "■tSiriEBgy á tát-gyaláaofenaE MHMWmB ! szerződés Tesz az eredménye. Igaz hogy Német-orszáenak-e torris szerint a frankfurti szerző-
dés határozatait i<< figyelembe ieTT venni, me-lyek ( trancia véd vámos rend-zer miatt arra.
Töteleak majd, hogy granelaerkaáfnak is ujabSl SS « helyben nspról-napra mindinkább erechelö kedvezményeket tegyen, anélkül, hony hasónló! szegén ynégre, oéiaserttbbnek véli a drága elhuny-engedményekre számithatna. Berlinben ikonban \'•k ir4n\'\' kegyeletei könyödadomanyokkal leróni
4 és fél órakor pedig esteli istenitisstelet fog tartatni A templom reggel 7 órától esti 5 óráig nyitva less az ájtatoakodók számára.
— A aagy-kaalzsal Izrsellla -Ckevra Kndtwt\' egylet slnbbi kőrteveíet toc^átoit ki. A belybeT »Chevra Kadisa< egylet 1899. évi ujtepber fni lü-án lartoli válaa«imányi üiésénak a lemetkeiéaeknél aznkásoa koszorú adományok knrlá\'pzáaára vonslkozó haiározata értelmében, és utálva\'a monarebta három legnagyobb községében, a m. Budapealen, Bécben és Prágában fennálló gyakor\'aira, — az alulírott- elöljáróság városunk nagyérdemű hilanrsoeaiboz arow kérelemmel "iSfdffl, hogy u u\'óbbi időben annyira elbarapéd<ott eélaz«rSllen féoyü/és és a áaiid^ vállas stelleinének ís szokásalnali meg bein lelelő kossoru-adományoklól tartózkodjanak és l.ekiniel-
azt hiszik, hogy a védvámos irány most már mindenütt tetőpontjára hágott, mert már Uross országban is aggodalmakéi kelt s a« ottani be-foly&aóg kflrökben ejlénzgi- akadtak. A s|eraő
Knnek logansiosiiaakra a heiári ejölordulo gyáaz-eselek alkalmából, a fiitkózaégi insíktiao vagy nz illető gyászcsnlád kivánaiára a gyaazházhan égy kottoru adományokat pitli könyv lesi kjiéve,
dartárgyalísokToIyStása, mint lapunk tár-f""3^0 » c. adako*ok.e< adományozni szántával értesülünk Bécsből, a - porosa lővároabsnjdéko" koszorúk helyeit egyik _vagy másik jolé-Beríinben lesz, mig a minden tárgyalást össze Tkonyeélu egylet javára psló adakozást bejegyez-gezö befejezés ismét as osztrák fŐvárostótn\'fMílik- \'E\'u\',t adakozá^ik as tlleiffagyleteloöki-é^e Bécsben történik meg. "" állal köszönettel nyuv\'áziainak é< e»eirftt esetre
|«z egyik helybeli lapban névszerini fognak kös-— zéié\'eini. Bízva a tiszteli hiisoraosok iainert ke-
A „Zala4\' tisztelt olvasóihoz.
lOmbözik a másiktól: a kia lotié, épugy mini az osaiálysórsjálék s minden más sorsjegy csak a a munkanéikü\'i, (áradt»ágmenieji, könnyű és gyors meggazdagodás iránti vágysi kelti lel s láplálja az emberben. Belátbkllan azoknak asáma, kiket a kis lottó teli Ilinkre, mert épugy mint más szenvedély, ha karjai közé szoriihaloit egy áldozatot aat at nem b\'HMk\'ja, mig jnofoö c«epp véréi W nem szipolyozta.
E vböl lehái mindennemű szerencsejáték ellenesei vagyunk, miuián azonban a jelen esetben % kiböntakozá* más módjai nem látjuk. s«íve-sen kell üd iizölnlink az osktálysorajáték beho-zatalái, mert ezáltal a lottó lidércnyómásn alól (eiasabadulnnk. V-
Tebái a. kis luiri halálán van 1 a katasstropba naponkint bekiWttkezheiik I mi a ha\'oiiai tisz-feeégesBii ellogjuk lemamí. A-jobb erkölcseik után ábitoró ikrsada om áll\'ul rendezendő haloiii tor ttnnbpén aséri keserves könnyek is lógnak hullani, Vájdalomieljeaen fogfink elbúcsúzni a szép nem százsdunk elején napvilágol láloit- utolsó képviaetoi utolsó kis r e s k o n t ó j u k i ó I, aifél sz egyszerű kis ériékpapirkálól, melyet a
gyeletteijea érzületében, azon reményünknek adunk kifejezést, bogy ez iniézkedes ketlö támogatásra lo^talMra; Telíes liszteietiel a »Cásera Tizenhét éve vezeljllk H »Z»la< anyagi Kadisa- elöljárósága. Nna tudjak «Mst* Ul»«»tai a
-| nevezett egyletaék"8z iiitéikedéait moly a mi stvtakkai,
zaraMOkm InvfHl^"" i adományok- asm «gy»-
fetfogott lapot nyerfenek. Elértük e törelvf | ."S^^T^X\'kí
»0llk célját, azt nz olvRSÓ közöljség fogja rttta koanrak árait az inaégbaa sinlödü embertársaink <a(á-mmritélni " - lykre adjak. Miadea lftör»l» könzyaa^p » kiUaak agjr
K ..........j ilrága gyöngyévé vilik. Vajha a darSk ianuUta -gylti ka
Megtettünk mindent mit tehettünk ha | ISroaaUt » Tkroabaa l*v» egyéb hitfelekezetek Is magukirá
tárt nem ismer6 áldoza*készséirflnk mellett \' , , . T. ,.
----Blrtakiélel. hbenspQn<ftr„ Lipót, koz-
ié<zét; ez id« alatt törekr^sllnk mindig oda «
■7—.--!--.-—-—— amelyet a a. > halottak uapjta.M aa
irányait, hogy olvnsouik egy hivatását jól | toak Uljuua ii<a»haa)tzik. A ka-aora-k
tfthbet is tettttnk,- mint mennyit
ígér-
ezentül w
ügyeink egyik legbuzgóbb bajnoka, ki néhány. \' betéti al pallini uradalóinból Ujoépet vette meg, e birtokát, mint értesüünk, most. ugyan-
És ltoyy igérélllnkeLlta»Aks»k.\'—tmhitjuk \', ^IÍ,níl,^r><1>\'0\'nbfK4Lm*nuC,.l.-B"g r"*\'? —Tv ; >\' . , ,-i által 2)00 holdra terjesztette ki. Midőn e tényt
Olvasóinkkal, bogy lapunk, szerkesztődnék [talmmol registrálnók, gratulálunk a köztiszte->A sora Üldözött család< cini 11 tántadalmiHgtben álló családnak.
_— A Járéák lliitkgstánál ugy végzik a városban, bogy mindenki megbotránkozik azon,
Ttví előfizetési dijaikat beküldik, a\'regényt flgyela,ét m ^
dijtalanul, bérmentve kapják még február „.
regénye már aajló\'alatt, van, * a kik legkésőbb február hó elsejéig fél vagy egész
hó folyamin. ^
Mi megtettünk mindent, mit tehettünk s hogy még többől, tehessünk, ez a fisztelt olvasó küzönaég pártfogásától fog függni,
. zsebkendőbe begönyölve rejiegeinek. mély l\'mólyhez a«ön kéréssel járulunk, hogy ugy annyi reményi, btzikiási, igérelet lartalmazoii s \' . j iíu mely egyedül bírm-hevesebb dobbanáara [hdl- ?1Bíult r,l.la\'öblJ ,.tWMMt
lanj immár hervadozó sziveiket.. Mi érdeke vsn |ket naegu|iUni mint p*dig ismerőseik kö-
ezekré moal már egy akaa/lA«n»k, iingyilkoaNág-Dák, bs snnak numerusát! nem lehel főbbé megrakni? Mi\' er már meg moal a lottó mtiheBiaii-ksílag legérdalpaebhr-álom, ha reggel ijem leltet a lottó gyü|iödébe szaladni V Az ekként sujlol-lak láidslmái teljeaen méltányoljuk s bár el vt elleniéiben állunk, msglIletftdW \'htfljQt niii/iikiit: .
____ ,.l«i«n veled, megboldogult barái,
„Ki ábrándink ködéi elzav^rád Jelen téledt
„Kogfdd s muIískérritnlékQt „M\'gcaali barálság gyólrelmétül i lltoMor omloit könnyeinket. (/k/ő/I)
Iinch muhi Jóm/
rétien e lapot terjesxbenl
A Zala eléflieléil leltéfeleli
Kgfw/i évre . Fél ftvrn . Nfgied Artf
5 Trr
9 ■ " ti
1
50 kr.
A ktiufyi jntjiprf fi> Irmitii iirakwik lapunkat fai 3 frt dl) melleit lMljiík. ~
A\'. iilíill\'/.olAii pénzek a .Zala" kindósá-gához Kisvhel Fülöp könyvkereskedóaébe klllditiulfll\', le^űélsxerilhheti pnstauiitlványön,
A „ZALA" kiadóhivatala
INkftvf, Fucktr Szerena kisasszonynak, városunk egyik kózkedveltségü hölgyének e hó 4 én d. u. 3 órakor volt esküvője Bisenstiidtkr (ius/táv zágrábi nagykereskedővel, a helyben tar. imaházban, melyei a mennyasszony a annak szülői tisztelői, zsú\'cáásjg inegiöllöttek. As esküvőt megelőzőleg a kóruson gyönyörű négyesl énekelt á kar mélyhez egy minden"tekintetben ki\'ünö duel é^ solit járult. A> esketésj ceremóniái dr. "NtumaHH rabbi végesle, \'ki ez alkaloinmal — minthogy a vőlegény német ájku, — kivételesen némei beszédet muirdotl az írás e szavait vév» alapul: >ö/.ent e hely a hol álltok* a löle megszokott .köllői irályban s szónoki előadással. A sneriartásos áaekeket a helybeli kántor énekelte as ő szép, -Iskolázott bariton hangján. As esküvő után a jelenvoliak ugy az uj párnak, mint ák. Srömazülöktiek sietlekszerencaekivánalukai tolmácsolni. Kaié 8 órakor lénye* vacsora voll, melyen a násznép kora reggelig voll együtt. A Aa tal pár ináatiaj! el utazol I /igrábba. Áldás kísérje édük uj pályáján\'
M>*l\'aji gyeritickfk Mrakázfaa llaltár elkésve ii,- kötelességünk megemlékezni ii kar, lót. n(fogy let ama jótékony oeelek mányiról, hogy aa Idén is 6 szegény leányt és ttsae-gény nat látott el teljn nihásattal.
I
4*
Ntaj-KuniiM, rt sárnap. . . . • » !>»■<■)< h)i(iinM)\' Nagy Ktöl-aaán. A vilApthlVtt hegedi) müvéaz Reményi Kde, mini már JetdxtUk, o KA 80 án vtoRzalér ha-iánkba, hogy itt április 2-ig larirt időszakban bucsu hangversenyeket ad|on, s azián teljesen vi«sza vonul családi magányába; A Hírneves mii-
—- Zria. 8. tfátff (ft tept)
Arak nyugalomra. tétetni Aa engeszielA széni "»\'jogát rl -hő tH|n d- e. 1-0- órakor log * helybeli szetil KVrencrendüek plébánia Itmp\'o mában ■ Mindenhatónak hemutattstnl. Naiiy Kanizss, IMI. jan, fió 6-án. Aidán ö-t béke hamvaira I 1\\>m«il« Apnlnnia f*r Keftmivee lsidorná,
|3&ipiBÍiH &«rá\'la térj. Siánilz ÍTízuéTné unoka séaa hangversenyeinek rendezésével a budapeBff jhitimi i KeAmlvee Isldoi-, Stáuitz JAimI aAgnrai • •Harmónia<■ zene-egyletei hlzia mag. LapunFI* kőzrénwét ^ÍgaazlaT|« tnég a v1*M.maradö(-
srakmttfli? bsrálját,Reményit megkérdene U- |-V«Wtafc Map.«—fawfc. véljlgg n&tn vplna-a hljfiSáó Nagy-Kam-isan) i ttostiu i«t>r. at-és «évts, Asy.
.. . q . i IjeznŐ Meliilyné Jan. 1-én 38 éven, Mégnsr Giapár jaa 4-én
t, 1X1 Bán jntl. meg H 4ttt Tomirtts ,Tózsof Jnn. • in Tp" évH, Tibii Anni; jan.
év«s, Kíelg JéiMÍné jnn ~ 8-á» 66 én*, Úaárt 7-én I érw, Krtnnn Ttréas jnn. 7-én ti érn,
azon értesítése, hngy aj í
Mulatságok.
1891. jMBáiJMULá*.
nlajl-téaO képéi HHdta O i neveaett pfrpAfcaefc BMliékfl"* ahhaa egy:Wf hangos tartott ját kezűleg irt levelet. Aa érdamaa püspök mU. han hüazke lehet, a-királyt kegy ily nagymér*tt nyilvánításánál.
— A ■agyaraméit .Kegyes tanitAread> l*9u. évi tanári eaéló névtárát vettftk. A rend tönóke, Kalmár Endre ktr. tanác«oe töhh lud társulat tagia. A kormánysegédek : Polák Ede. Traulwtin N. J*mm Imlttr Náadnr Htrráth . Piú-, Lévoy Imre, FekHe Endre, MMner Pál, Váry Gellért, flfpp N. János. A rendnek báxai vannak.: Budapesten, Debrecenben,. Kecskemé-len, Ki* Szebenben, Kolosevárt, Léván, Magysr-A»árt, M. Sigeien, N.-Becskereken, Nngy-Ka-n i rt án, N. Kárelyban, Nyitráa, Pedoliqbaii, Pringyé •, Rózsahegyen, b. A Uihelyen, Selmecbányán, S<egfden^ S»«nlgyftrgyftn, Tatán. v*rt Trenc«énbí>>, Vádéin i< Vanipréaben Al-dnxár ö«sieeen Sál, logadalnat telt nA«eadék, 83-jjjoocnAtendák 20r 5«ae<«o 364 A lanügy-térén BOkedtlf r 215 iag, fanárielMi 31, teologaa 3f A gt<wn»aiuttokban 6mne»\'n 196 jan (nglal-koaik a Janriánaal. A rend 6-vutn laainté<ateibea -járó növendékek oaáma 7323 ebból á nagy kani mo» fSgymd&iuml* jár 833. A legrépbb atapi\'au liáa a podo\'int (Irtilíi, « a legfiatalabb a nagy IhenakeréléT^Hbfljdfe Á lafatyt |7h«a n aaeri\'et—k
]n hangversenyt adni.
1ni a a »H«nnAniii. ^ _ ______
■(|vé«a Kaniiatra eljAn » intímtís 10—15 ícőzBtt, \\ i^ia\'" ulább meghatárizandó napon, hangvemenyt ad. A hangveraany lé\'a»íi ésiíé^ iránt mér a legkOae lebbt tiapiftbaiü meg 1eüiSBfiS a niükaégea eiA-
inié^kedéa. Ra.nenyi eddigelé tixennégy váró, .~ * i \' , ..--l.• niaaai logymnasiittm ifraaáar aegélt-i .ének- ée oak ígérte meg a liangvemeiiyt, a ttieifflgdtk .....gy^\'^-jirira|«éiiiVB\'tn Vrgr
leKiTJaí-vK «»i/sa. a I Kanitaén a pplg. egylet nagytermében táncvi
- — áaafpfty: ~K*aü»j Bt>ldu*ár -űr, | galommai égybekiit-űtt* sártkörü hangveraenyt .városul* kfiauiaatetethátt állrt polgára I JiA ft-én rentfec. S*emélyieyy_I frt. CaaUdiegy földaaint névRttpjáuiik eWettéje a kalnálxSl vendégvereiA Ua kantaton SJfi. Faboly fÜS. rellllíiíetéaeli hátábitQ eatétyt adntviaaiyan a magbivaiJailiA. ktíatönetteí foga^tstoik g hirUj»llag ayngtái
ifll jnlen vnltak : B iranyálJléla, C<*rUn U-alA.| tatnak. Ke/d<m 7 éa fél i>r»kor^Ma«oro<at :, ..„ „■„■„.. ,_„„ T ,„r...TT T______ -
C^erláa RafBly aüáHáu, l lmukur jfirteí . Bár* j4BW7~ETa>(lja > W [6 liaIuTt)a vQji, flzgk Itflzfli «gy Kf^\'^fi End^e
kaa LáakiA^ fögyit»n«»iitf>i igangatA, Haring Jo*»ef. gymn. énekkar. Nyitány Bellink ,Sönam6nIa* tT nagy-kanizaai liáznffk volf halottja, elhányt Hrrtelandy B"la, Hirncliel-Ede, Knortaer OvorgyaoimU dalmiivéMl. H^ gaaarelie Vancael R., elfl-l j^ft.i ju|jUH ig án.
Lmigvet l.ajna, I); Mnyi-r Ker»nc. Plihkl -Fwenc, ladja a fflgymn. aene tar Siurmmartrk. Liact Fe- _ i;{)hé< irodalmi pályáaat. -Zalka Üt, Szabó Elfk^űr. Tuboiy Ciyula VMiendvay jreirc»tfl Efai(tj» Fetíkt Oaaklr 8. oaat tanaló S4ndnr, Dr. Vulendvny Jóaol, SntK-r JtTiflné^j ./Mrom a daru". Tompa Mihilytól. Ssavalia Horváth Caongorné aih. A vlg hangu»«tb«n lolyA,Smidkunr. Frigyea 7, o«xt lárnto. ^l/filil bú-lakomát ciakhamar lelkiiMOoiSk i« lü*aere*iék, | Céu -hangok. Kéler Bálától. Hegedűn előadja Herlelendy Rela kepviaelS n< ext líflaőré emelte Hiracbel József 7. oaxt tan., zongorán kiséri poharát; Plihát a vendégaaeretA liá<in**nnyt kft- Feleki Onskár S- oast tan Sépdalm. Előadia a itAnté lel a Knatm vendégeit ételié A kedé- főgymn. énekkar. JU/iji-ehg Dalművekből. Hang lyes láraasagot cak n/ ójfel .oH/lalta a/ét. _ g/erelte Vancael Jlniső Kliíadj i a lögymnásiumi hrrrrtr. JíTT nőegylet tn*va?«rtí»ná, genekar. ~MBezü MM: BuW K. tol JEjSedja le\'ttifineitek: Smnticjtté H) kr., Hlau-TUika 1 Irt,Ia tógymn énekkar^,aongora .lenekiaérettel. Tana Simouné 1 frt, Matoschek Ka\'alin l\'lorini, | Mindmok a kik meghivóra igényt tarthatnak, Bu«ligral>er Kárelyné 2 fri, Kroll 5\'i kr, 1 d« még nem kaptak, asiveakedjenek legköaelebb
Dr, Hituser 3Mimw 4 Irt, Knnrtaer Fiigya* I Irt,! Belut h nr gyogyaeertiráhan vágy FőlKiíZ B ir«cb nilverek 2 frt, Sallér La jw*nó 2 forint, Ijínoa tan. nr lakásán jelentkezni^ szóvjrfvag
Kare*u>tr<\'f Leu I Ifi, Falb Álierí fiO kr, H udu! írásban.
Sándor 60 kr., Btndis Hezálf 60 kr., Tivoli Jn- — Xitrlkérfl láucvigalom. A «üire«i linkén noa I frl, Rising»r Samn * Irt. Mdtényi Sándor on tflxnltA egye»0tel tiu\'ikitra a lelépiitmdn s«ér-1 Irt, Fleiacliaokar Jakah. 1 Irt,\' TroikA L-tnwné igr kAti»tgelnek lede/é>éte 1891 évi iano4r hó 8 Irt. H»iiml J4tlN i ir>, Marion Krigyesne r>u 24 én Miíjier J A*«el VendéglAie jituilermében kr., C "mmil Lipót 8 Irt, ArvayBO kr.,8ífgyftrgy Lsrikncü tánomulaiságot rendez.\' Kt-ade\'e es>i H váry aiitliiig S. 4 Irt, (MH-^bmHi Emilia 2 !•(• | urakor. Beéptrdij : s>emélyiegy egy lorlnt. Fa-ke., T^iuimer.öyula 00 kr.. Saukim Nándorné 3: túlfizetéseket a lisatitar kÁsionelteí logid, és írt, Lflwinger Fridrika 3 N. N 60 kr ,*Ho«en- hírlapi ag nyug\'ái.
berg 60 kr, Báró tiíbra Krigyea I.KO kr., T»sI\' — Nagy álarena bál les» Matijko Edének Biiuon bU kr.. B»meie(íéas itt kr., Rupocb lív-la* • Arany B<arvas<-hoz cjtnxett\'vsiieégiAben. as 4.50 kr., fír aeliwariü A, 60 kr,, Tótn Liio* 60 ysssea lenünk féliiyit&sa nieUatt. A Wrteremdan
János gyAri .püapök megyéiében egy egyhácirodalsai pályásától hirdetett. E pAlyátat határidőié a napokban telt lebeérkezett hár<>m roü a etek kAsttt ketw VIl:- Gergely1 jiápárAl, egy pedig a Breviáriamrnl értekezik. A bírálók a aráz (o-ritiios jijtálmat Iféi ssersOnek ítélték \'oda, as első nyertes: Mészáros Kálmán me»A cAr»i eegédlel-kees, a ma«od)k itaár J a«el leveli p\'ébános.
— A pápa urányró/sájn. Századok 6|a bevett szokás as a romai udvarnál, hogy a jiíps minden évhen-«gy arany rózsát küld valamelyik r. kat. iejéde Iminőnek, as ez év araqy r->saá-lírj.jál most a insgyarn"m,et4)»lványa Értté-agy i b^t magyar királyné kapta, a vatikánbftl. A mait
kr., Ebenipanger LipAtné 10 Irt,\' Ehenspanger Leo lt) Ift, Uager U laann El-k j fiO krajcár HlatkA János 1 Irt, S\'olaer nO kr., Oanterhnber Lási\'A MJ kr., I< >«enlierg Itídi írd I tri, Weirr jAcaef S l(t, P.mgráo A. 60 kr.,\' N. N 5.U; kr., N N 60 kr., (ij\'iiiiliui Ktiíip 2,5\'I, kr, l)r Hdi-acltid Soma L6\'t kr., l\'rager Hója 1 Irt, GrQn-but Henrlfih A. R-ínérifeld A. 8 frt Roeenfsld I. 1 frt Muyer Károly 60 kr., MiklAav A. 60 kr., Uf. Firdur í\'fí hr.—Stmon Gábor 1.60 kr\' kei-Chanleid fto-kr.. Fwt4 Móc-l-lrt- Dfr MtH M WÖ kr. ííiuu Ka Iné I frl, II nu Bela \'6il kr., Hlitter Ls/ös 50 kr.. 0«essly Antal 1 frt, Stiuih i. 60 kr., Assseaen 121 forint.
— A hstybrll p<i«(afAiittk urat Kllkér jttk, Btaaerint • caaínókka\', egylet,\' tárainkiír rel acemben legyen aaivea ait a ludvetméoyt nyújtani, hogy m od\'n járó lapok a poatakocsi megérkecése után azonnal kiadaaaanak — annyit nemnaak elődei tettek meg, de aat ezen intelli gijuu eiamak a eyylatak meg ia várhatják.
— Talált karprrrr A jótékony nőegylet vaoao/ája alkalmával egy caont karperec talál-tátott a teremben, tulajdonosa az egylet elnökségénél tudakozód hátik utánna
— MyAaahlr. Mí\'i\'y nsapáa érte lapunk, ss*\' d^ének üitnfta J ./selimk naiál, nagy bál fiának bekrivetktfreu halála áltál. A linlál«»trftl kóvet-keiA gytssjelentést vettOnk : ■ Alulírott rokonság •iomorodott szívvel lelenti tel*|lhetlen saereiett nagybátya, Illetve sógornak Tumnlln JArsef nyu-|auna>(ilt liastartA urnák b\'*«azas saenvftlés után
évi isnuar tl^" *n fW" " órakor éleiének éa nAUenségének 70 fk évélien végelgyan|lHéali«n lArtéot gyiszns elhunytát. A boldogul\'nsk liüll taleael as évi |an, hó 1 éu d. ik 4 Arakor log nak a Klnlssy tt<oa 10111/788 as. hásban bassen ■telist,ni s Iliid ki Klet! ni|y kanU»ai lsi|iaikssésl vállalata által á belylwll rAn. kálit. Hrlterllian
Horváth Lici teljea zenekara, a mellék terem-irén pedig 0 áh . Mtltsw bsnrtájif taiQáNzáal. A bál uapja utólag fan kitztíiv*, si\'elAsnes jelentés CHiik annyit ludat, bogv ijjtli 12lírakor nagy álarcon menti Itsi, éjfél után tgy órakor ptaig palotát tánc, A osinoa alsrros ntikiiek aaahtnf-bemeneleluk van, mig a fUbhiéb 40 kr. be\'étüi dijat" fizetnek.
Zári körit láurroi\'lj A >Perlaki Tár imaWrT-tt—váw»Ht mwyvendégift nagytermében HMHí évi iiiiMtár liA- 17-én serikórU tance*letyt rendes. Bdépti dij: g/.e\'rélHegy 1 lóriul, családjegy V loríni. A tiszta jövAdelem a dunániu\'i kAsmÜvélAdéai egylet\'(svára tordiitatik. Fe\'tt\'li-\' zeiesek koazAneitel ioRadtatnák éa hirlapilag nyugiáztatnak
KMtyfélék-
— IJtfvarl hírek. Sir fán in Uzv. IMnArAkö^-nő e hit 2-án reggel; Alniftáha érkezett,- hnvá Hellegarde löndvarmester és Pátit grAtnft qdvar-liőlgy kisérték a magas van\'Ug"). 1
— JA»«ei fflli«>fi<rg e liA -3 án^ mint ast a fiumei poigármesterlies, ennek nj évi UdvAsletéi^l adott lávlrali ^válaszában olüi\'it tudatú, Fiúméba érkezeltv hol linsssabh Ideig srándékotlk tártAt-kodnl. t.;j-
VlaMr kormlnyaója Xlchy Agosj gr ól e hó M-án FlumébúL AlsóJzendvárn utarott s ju-lánlüg tnngyénkhm inlt ptr nspnr, g timüt iliiz-ssatér Kiumébá,
-rátahlanrh pttaptlk kltúntetéae. A magyar király 0 Kalsége, Huhliiuoh l.nrtnn dr. nagyváradi pUspAkAt oly mAdon lOnltlIé kl, iiilti/H tddl^elé senkivel sem iiitl, A király ugjfanls éleirtagyiágu
évben■ Sie/ánia tfóntrAkAs Özvegyét lUptette ki iTaztnt atya a* erény arany rózsájával.
— D. K. £, A dunánluli közművelődési rgf-
t fA<»*r« _• megyének »""-\'—
nemesi lelkelé\'i aUpjábAl 1000 lórintot szavason meg: e mt^ntavaVott alapítványt a be\'Qgy-minii/ier -mo.si helyben hagyta.
— llrlyefléalifs. Za aipegye lópénsUrno-kíuak lemondása folytán, a megüresedett löpéna-lárnóki áldomásra Svatties Benő főispán ur 2b-matieh Sándor megyei alpénztároal éa ennek be-lyél>e alpénstárosi állásra Marion LáezlA i. szolgabírót kelyeilt*iteiiet addig if, mig a májúéban tartandó kösgyDlét a végleges valaszfááoáat. megejti.
— A n*«mhall böjtre nézve > römai pápa, a magyarországi hercegprímás kérelmére megen-liedte, hngy a magyarországi hl<ek 9|abbl tkát éven á<, a szombati napokon^ hússal étkezhetnek. A lius eledel c^ak azokon a szombatokoo tilos, a melyekre böjttel ösaaeköt&tt vigiliák es. nsk, Mzabad továbbá pénteken a a vtgtttá litTjt-napnknn is zairos eledelt enni, de napjában c*ak egyezer. * \'
— A lj\'fa«*k Poesett atQnö félben van, vagy legalább is szűkebb határok köaé \'szorult. Mint a helyszintről -kait értesítésillttk mondta a leg-utóbbi hivaislos adslok szerint; a megbetegedettek hzárna volt 849, esek közül feigyAgyfilt 762, meghall 4-t. gyógykezelés alatt áll 49. Ujabbt megbetegedés e< évben volt január elsején három.
— Meging?honvéd. Pápa és Tapolca* lő között egy malomtól kétszáz lépésnyire mull vasárnap-reggel egy\'szabadságra menő honvéd^ a.kl i|gy látszik torony iránt akart hasa inenrtí," az iszonyú hidegben megfagyott, fí sapkáján vl« selt lt es számról tudták meg( hogy Veszprémben állnináiuzA U. honvédezredhez tartozik.
-r iKredMa^Njrdwa vadászai Alm>h*y Kálmán gr.V birlnkán a múlt héten nagy 9\'ré\'a-ményayei vadássott, a gróf nyolc vendége. K két napig tartutl vadászaton, me\'yben mint mondtuk üsak nyolo vndtí\'M .vett részi, kik asonban mind kitUnö lövűk voltak, össsMeú 982 őa\'rsb vadát terítettek le, és pedig t 0j}!l nyulat, 818 fácánt és 16 toglyuit. A\' vadftamtbm réstl vetlek : gf6( Almán»y-l)éne«, gr Kámlyi Tibor, gr. Karulvi Gyula, t\'urgly Jánna, l.sdtls uradalmi (Igyvén, Htákér Kámly, Hzekér Gyula, uradalmi iisaták, Itöm Mikiim urádsimi titkár.
—vaatrmp.
-A ii|n>lléfc tMw n áilnaTm wt«l korábbi időben fog kezdődni; mait mint illeték** belyrél értesültek kormányunk, mély nagy salyl lek tel árra, kogy a birodalmi költ* aé«veté* aiiiden évben idejekorán elintéztessék lsgsáigflsstbni hangsu yosta aaoa kívánságát, hogy a delegációk tavaeara öseaetiivaasadak. A krtsós ■iniuierek késieknek is nyilat koatak márrsina tágéiig elkészlloni aa anyagot a delegációk aaá-mára. Ha tahit aa outrák kormány, mint kilátás van rá, tehetővé laaii, akkor delegációk nem ugyan májusban vagy juniuabaa, a mi a lejáró relohsralh leiárt ával nem lehetséges, hanem még epHNsbaa összejönnének. A magyar orasiggyű-lésnea a as osztrák reebsralbnak ekkor 3—4 bélit be kellene siQnleini tanioskoaisaii, a mi
Z«la 2 arára. (9 lap.)
1891. január hó 11-én.
IwxUlra <i ttfrtot ^ Tftyiiiyiékl minők
Lapnak • revalákaa limsrtetsll asA-vek, lapaak klaJAJAaAI, Flaekel FAMp kla;*ár» AaUtékea ■égreadelheMk — A Gaa4a«á{|t léraék cirerü közérdekű gazdaaági és műszaki hetilap ez éti első száma r~kftvetkes6 gaadag éa változatos tartalommal a mintegy 46 szakszerű rajzzal és képpel jelent meg: Hogyan Undltbejűnk a gazdasági szövet kezelek ügyén ? VizalattTttS (farepesztö gépekas aldunai vaskapussabályozisi munkálatoknál. A bodrogközi partvédő művekről (23 ábrával\') Révy Géza Viktor főmérnöktől. Mintaiejkezeíő-ieJep \' (6 ábrával.) Prector-féle gözásó (1 képpel.) Uj
üZ il i i______.." szerkezetű vályú lovak ssémára [S ábrával.TX
f^fSjTz\' l . Z hid. - A fiumei kikötő áruforgalma.
igazntM hátságnak agyas itópmetóknflfeö^^ (l^ébrával) aaabadalmik. -
1 Vizi Ogyek. nunagdáb^aUi tíraaság. - Az or-aaágos vizépilésaeti bivSTlt életbeléptetése. —
tokai kebeléén tanulmányozni.
^ Gazdasági oktatás. -" Műszaki ügyek . Állal>e-Salamon, ki eteimtatye* tmwjB ™ i^sztén. M«rháhizla.lásr Sziléziai veres marba le-éven it voB vezetője nyegafomba lép. Az rinók Dyélrtír a shorthotuf faj gy^elme arangol-válassiása a fennálló \'Örvények ezerint akként L^ ^ A német lókiállitá* A
lörféeik .hogy a Ifirvényhozö eslttle három |e- ,óilllá|Ak ,éii hömérséke. - Mezőgazdaság. Min- ■■■■■-------------■
T*!* r,A l i *« la gazdaságok - dtjaxáaar ir liaadasági Méwfifcr lélek megmeolésére t nincs .francia pénze,
életfogytiglani időre kinevea. A »\'"*alépö |(H|ij| ^ndén vwArnkp diatésen kiállítva, ÜK! a francia pénzt a mertyországban nfm ís=
«hW» belyéie, mim énesiláek a W»«nyhosö „ ^ , borítékban. S/.erkewIi wrtk^A levelei aláíró Jésea Krisztus- esHlérf,
#&>ifnat ■ EU I fi?--i - LinulealAbási AlnKbKI I . . _ __i . T- : " i_____ _ ___...___*._»__ ____i__ j_____ i
- ás Mea-láaek hlt*lea«f». Hol |g történhet nék ilyea valami mini Párizsban, a iáf. sadalmi erkölcsök eme megromlott világ vároeft. bao ?! A párizsi lenyitó, rendőrség a napokban két ezéthimoet iléll el, — mint francia lapok ér-Mteort, ~ alj káTaaéJhámóel, kft Igy ihit*. loe vén kisasszonytól tömérdek pénzt csaltak U Jézua-Krisztuanak tulajdonított levelekkel. Vir-ginie Dorandnák hívják azt az istenadta ihita-toe-véa leányt, a ki boldogra-boidogialanra vesztegette jótékonyságát. Alphonse Cbatiflon volt az, a ki szemet vetett a vén leány érszé-nyére, kisérgette a vén leényt a templomba, u Oltár előtt vele együtt órák hosszat térdepelt a végfii mikor megismerkedtek, azt ígérte a vén kisasszonynak, bogy rövid idő múlva meg fogja látni magát aJf<us- Krtazrosr. a lulboldog vén leáoy bőven eDáiia pénzzel az iateoí közbenji-ról, Egy napon aztán a vén leány levelet kapott A levelet Benőit Uzier, a dologba beavatod mi-sik szélhámos vörós téntivaL irta, melyben arra kéri Jéaus Krisztus kedves leányát, hogy küldjön n.\'ki S00..i^aokot, mert most -EyÓnban Járt
kiadja (Íóiídff Béla tmác^, moegyF
Miklós fíldmivelési. - és Lukáci Béla|,emi ^ ^ Előfizetési ára: Egész évr? l2
frt, félévre 6 frf, negyedévre 3 frt. Az.elöfize
kereskedelmi\' állsmtlikárokat fogja jelí\'tlni;
— A l*lvaj ffrér. A agyar nemzeti uin-báa egyik művészének menye lopá* miatt panaí szólta he teatiérét, UewOrtz Rudolfot, a ki egy látogatás alkalmával 500 frt érlékö ékszert és
100 forintot meeba\'adó készpénzt lopott tőié. A . . , .
tolvaj Irat vér Aníerikába skart szökni, de Bré [^S mában letartóztatták Már épen kiakariákJMol-gá\'Utnl, midőn Clewilri* Rudolf a brémai fogházban megbetegedett és nemsokára rá meghalt.
tések a kiadóhivatalba (Budapest 1a. I^syiy-u. 11.) küldendők. Ifi kik figyelemmel kísérjük e lapot legmelegebben ajánljuk azt, a gazdasági mOssaki haladás iránt érdeklődő művelt közön-
\' — IfJ. Caemill* KAraly birtetésére figyel mezleijOk olvssóinksi.
— «HerLiile«< illustrált sportlap, melyet a Porzsolt testvérek" már nyolcadik esztendeje szerkesztenek, a karácsonyi és újévi ünnepek alkalmával rendkivOl díszes ünnepi szimot adott ki, mely >Írásban és képben* mutatja be a sport és testgyakorlások összes nemeit. A .Herkules,, mely hetven sportegyletnek, hivatalos közlönye,
s melyei a közoktatási miniszter ren^lpMleg sján . — Isten legnagyobb ajándikaja egészség. A I lőtt sz összes tanintézetnek, kiiltor rovatokban köhögés, rekedtség éa elnyákásodás szomorú1 kft- fng\'alkozlk a testedző sport mihden fajával, a vetkezményeitöl csak egy »zer óv meg bennfin- vadászat, lovaglás, alhietika, torna, korcsolyázás, ke! telte" bl\'tn»sággal: Eggtr dijjutalmaiott I vívás. u«záv~lahdázás, boxolás, lövészet, touri»-flsámlaleo bálairat lanuako- ta-sport, verocípéd»«é«, kncai apori." csónakázás.
dik erről és senki el ne m u IIJLZJI * a ideje-korán eask használását. Kaphatók : 25, 60 kros és 1 forintos eredeti dobozokban » monarchia valamennyi gyógysserláraiba, valamint az Eggsr A. fia cég gyógyszer kOIQnlegességi gyárában
A bóra
vitorlázás stb. ismeretével, lür lap hét évi feiuiil" láss alatt számos snort egyesületet létesített sz orsaágban, versenydíjakat tűzött ,ki. két külön szakmunkál adott ki a sport különböző ágairól s inantnrálta a tornáimul ás nemzeti irányú reformjai. A most kiadott ünnepi szám Kozma Andor >»Sport« című költeményévé] kezdődik ; Utána Jókai Mór it a labdáról s nemcsak leírja,. egy ábrában le is rajzolja ktis^orus költőnk, hogy KaisI korában Kogyan játszották a\' lomra A Fiumában megjelenő >Fiume* című topból mélát. Bekslea Ouastáv egy zergevadászatot ir vaaszttk ál es érdeke* lúdóaitást, a magyar, |„ a latrában; Kaa* Ivor báró a nemzeti lorná-tengerpsrton a mull bélen dühöngött viharokról, ^ Sxoliolny Kornél a magyar athl\'eti^áról s mélyeknek utóhatása nálunk » kemény hidegben i p„rTsol« Jenő az iskolai «zerlornásá*r»f Érde-
s később beállóit erős szelekben nyilvánult,
„A bóra, az Adriának réme már régóta nem éreateié oly kérlelhetlenO\'. Nap — nap ulán Írja s • Fiume* minden szünetelés nélkül, oly erővel ftijt, hogy az uiezikun. ugyancsak, óvatosan kellett lépdelni, nehogy a bora löldrs leper-jen, ami kttiönftaen a rakpartok közélébe eső olezaaarkoknn nem egyszer iSrtént meg a szegény vízhordó asszonyokkal\'1
•(Különösen nsgy-\'liiriável dull mull vasárnap, smidőn sz *gé«s isztriai és dalmát partokon ■IndenOtl nagy pusztliásókal vili véghez*
•Fiumébál) sz utczákat- -torony < magasságú porlelleg borilolia, mely porielleg az egyes szél-roftsniok slkalmával valóságos lürmelék esőt szórt a járó — kelők Isiére, s neiu egyszer kénysze-rilé védsrHielyre húzódni, inig a pór ostrom meg-nem szQni*.
• Triesztien a Mólon kiviül horgmlyzó liaiókal letépte lánuzairél és a nyílt lengeb felé hallotta s |lkftltib(iii levő hajók\' kotéláksli tjibli halyen elniakiiona.\' miáltal a hsjók s legfirititussbb kslyaetlie lu\'ottak, és vsak ia a legénység gyors Inláakadéssl msntelték meg a kai tanai ról Alól •.
• /■•oggbeii. Cerlopágoban nemkülönben nagy kárukat oIunu\'II A dalmánslal vonal göaőael löbfi órai késessel érkeshvk - kMHkiönkne, A •Cilim*\' gősfl* Zágral/él 12 órai kéaedalemmsl a ilialmá ián- göaős, padig inslynsk m, hó Ali kelletI Volna érkssnla, as árból öbölbe ItUinVidiiil, hon-aan asak mfunap intluli útnak Kíune !eli«<
bogy a menyorszigbatt magflzeti -kedves- leányá-nak e pénzt nem egyszer, de száazor. A .vén leány lépre ment. Elküldött elözsör Ötszáz frankot, ipáid egy másik s harmadik l&yjáire kétezer négyazázat. A leány dicsekedni kezdett Jézus leveleivel s ekkor világosiiottik föl, hogy megcsalták. A két csalót 13 hónapi fógsátfri s 50 frank birsigra Ítélték. ■--- T
CS^ T?"NTOZgL
1 ff >en veled /
Ijehullott a futócsillag A csillagos égről; Eltint az én emlékem it Szived belsejéből t ■ ■ ,, "
fényét vesztve, százezer Darabkára törve, Minden emiéle temetve A fekete fűidbe.^ -.
he a mnnAjd/t, topy amttít, As mondja, azt ajkad : Nézz csal lányka mpsl más utdn, Mert az idff halad.
Ugy it ludöm, hogy ajziued Szerelemre nem kél,. Szivem emiezlfi lángjában^ Játszva gyönyörködtél.
Schwarcz Zsigmond.
ke* cikkek szólnak a király vadászatairól, a budapesti é* vidéki korcsolva-egylelek életéről, a boxolásról. Közli Felméri Lajos arcképet * a/.on-kivftl gyönvörö képeket kőzöl a sport minden ágiról, a király vsdászalsíról, a buditpéhlí korcsoly ázó-njtylel jégpályájáról, a budapesli-hegyvi-dékl\'lonrisia egvlet tsrrenumAról. Es Ünnepi szám ára Gl> kr, de efőftnetők • íngyan kapják,, as e\'ő* fisstésl ira (negyedévre csak t frl)a •Hsrkulr.s* kiadólfivalslibs (Budnpest, Rökk Szilird ulca 4.) küldendő.
— .A -Kitlis Képe* Naptár*\', nagy kelendőségnek örveád, ífilt léginkább ssépirodsl-mánsk köicdnhet. A naptir e réssé a jobb Ízlést klelégilhflf, prózai részéi Pilótái Ákos, öreg hu ttár, Ott IdfítvM írták, Aíg a kőfteményekei: Htamotmgí 8,. Kovács\' 8., Tuboly V. é» liálintffy li. adták, A képekkel^ illusztrált humoros rész szórakoztató és nem Irlváli* é\'oekben matatja be s társadalom kDlönböaö tréfás eseményeit..A ssinién képekkel lllusstsáU lsmereitsr|esatö réaa hasznos tudnivalókat larlálmaz, A naptár llsstf névtára a Ifigjobb éa leghlliilss«lih hivatalos adatuk susrlut kébattlt. jiiik a ^upiácl rts/i a MÜltt-gá«aall hivatal és az,tirszágos vásárok a mlniSa-terlum ailatall taris|mssaa, A kü\'söHg 1s csinosan kiállítóit (I ívre ierjedő naptar «aak IO krért kspllaló, ti klsdól FtrtkH faftíi> koiiy vkersskedé
sébeu N, Kanlssán. U*tákluru)áu és Kapunvároit.
Gyöngy virig.*)
— Bouély. —
Irta: Bethlen 0-»kár.
„.Origók lallasak Ékes, isép tírácok.\'
Jókai.
1.
LebbenTsük lel a látyolt, egy pillánálra a mult történetéről, mely oly sok gyáazlapot lógtál inagában^melyben oly »ok vérrel Irt sort találunk. Csak, egy pillanatra lebbentetik fel. Nézzünk vissza a múltba.
Az 124? ik ével irlik.
Táv.olAiűl\' a bércen,; Zemplén-megye hegyko-szoruzta Wlgyében lekftdt egy kies Nftai Tönk.
Boldog, megelégedett pép lakta e kis fészket, kik mindannyian testvérekül tekintenék egymást.
Haaaik a legkezdetlegesebb építmények voltak.
De feltűnt közöltükbe szemlélőnek a fala élsekf oldslán egy teljes gólh slylben épült uri lak. Magaa homlokaalin — aa és kúriának — egv eziklatöuibOn álló leány alakja látható, ki baljában egy kontyos emblrlot, jobbjában hatalmas IringiálJjgrt.
A Veröoy család cimere.
BUssks is a családfő — Veröcy László — eme címerre, melynek eredete uerinte egy Veröcy leányra .seaalhstO viasza.
De amily büszke, rálartóe a eimére, ép oly. bilsske leánylrelii. "Ná**
ralink t 0, „yiiaklrtÉMl* is Srildggf Ms Ihf „tkagliauasgyf mtnw^rsjllilijit" r
Ifagf-KftaiiM,\' vasárnap. A\'tim iTfflxw*\'»i«iu •»vflmrTir*y*f« ■
Zaláéi Mátii. (7 lap.)
_I|SU.iUHlAr hó Jl-én.
Veröcy vér lorr hmIí araiban is A buzogáaft ugy Mlmnli, mint ö; ■■ (Im szablyát agy forgatja, mint t; a nyíllal ép ugy bftnik, mint 0.
- De nemcsak aiért bQarka raá. Búnké IShel raá, ragyogó azép**g», « nzivének áldáshoz hk-aonió nemessége maii. Leányiársai imSdíák, a faaQk rerégeafol bornntttk uláütttt.
A nagyúri lak báb-ó rés/éhén terjedelmes- kart t«rti «i.
Kedvég gyengéd -kenek alkolta lugasból pajzán nevette hallatszik.
Kity édesen arép in kerti lugns. Iggaán reá illik a kfiltő mondása: - -
—íu\'t.----------„Borostyán, iaaata*
FuMka, koali, Magaayos kerti lik Falóra omló.
= — Birttté » boldogok----ü--.-—
Vilin lombod, fcgt üdv útit Ute; \'
- .........— Mi Imitt moat ids, \'
- " 5--"IrtMl gosdot.*.i —-;-1
Külgazdaság.
------iltiMaa* oaatrák villamossági társaság
alaknl Béc«bén bt rom millió torint tokéval, az anglo osztrák bank proiektorátuea mellet). E társaság áltogjn venni a Kernem 6* Halske cég létepeit ar is valéetitHI; hogy jrr-emTífett cég p
i ulaidontt képeafl bndspesti ráróni-villamee tH. lafatfihág fótiig.
Hui.al it tt lógja adni az uj táraaságnak.
— Aa „Adriai*\' tengeri hajózási társulat réaavény tőkéjének emelése és hatáskörének kiterjesztése. iránt a pesti magyar kereskedelmi bank és bécsi bankegyésület közt folyamatban
liévd tárgyalások még január hóban Mejeaéahéz jutnak. Baroe* miniszter mér n napokban ludalni fogja, hogy mit kellene az .Adridnak\' teljeai peni Matíyarorszán érdekei iránt, s ha e kiváaal-wakat i.eijfsitendi a hajózási társaság, a töke emelésének mi semtaBirjábsrL állani.
— A aii||) ar jelzálog hitelbank 6 és fél én hi saázalékos zálogleveleinek tervszerű évi
Ab, tiiríesíÍE emberi gond, níhoa i*A Ifflff sa-lakjalios köiótt pr*za eme bel yen.
Kde*, lágy píhegésael íeluctik egy alig 18 évén leányka égy Hju karjaiban,
Hul\'itnsó aranyhala felhoriiolva. lenéiként be aa W^ftTEaröíó Ifjat, alsbastrom karjai azoro-aan~tenódVa annak nyaka köré.
KttrAHprroR ajka ba\'lgat — de tengerszin s\'e-mci — Iteaaéloek, - - *\'■ - - *\'
— Kde* gyönyörűségem, lelkem legszebb Ilin-TWre! Piroska!
—w Miklós t Mily tgatán szerelsz le! Uh én bi
ÜHQrgolíffl: e hó 13 Sn d. C 10 órakor, á 4*/»as
nvereiaéily kötvényeknek pedi* ter.vsxerü huszadik EísörSbllSa, közjet-j\'zü jelenteiében, csülór-
ttikon f. ii. tö-én d. n. 4 órakor w* i bank
helyiségeiben.
\' — llutlaprail gahnatOzsde. A buta ötlet iránya a mulfh^l.n wilird T"\'\'. BipnhlJl; G«a!u nem ezer méiprinkust bwm keit fl VftlTBz9tlan \' arnkon Egyéb usbnunemek\'ben csekély a forgalom, »em »* Irány, Kem aá irxk nem változtak. 1 — A dekrrfral ttrmtU) yliertl. Az | ra évi elsO heti piaci árak a következők: buta 11.10—7/.H, kéUterii ff.SIP-7, ro» 8.30 - 6.B0, oo tt.60-6.10, 6.80-1, tengeri 6.W 62.0,
i-t árf s.\' me
Bellftldi milinak My\'na véMw\'aak a igy a zatalok nehézségik oétkQl elbelyaihatOk T»kar-minycikkekben lartAa hiány tan. At árpa «■ b»btt<slet szfinetelnok Mai An\'nk : boaa 7.70— f0 kr„ rosta 7.10-90 kr., hlkkOoy 6.60—70 kr^ tengeri 6.60 kr.. leliér bab 7.60 kr„ tarka bak 5 80 kiy-aab 7 85 kf.,HiO í< Ir . tOkmag 8W,
Szerkesztői üzenetek.
10. I. fl Hdj«aa. Átaml iM áll Mfitn HJ ««• keeztöaég «■; aiadfuk alatt tudnia kell, ki i^tMk aa Uiít alatt; ex esetuen azonban ntm vigynik ri kivin-Caiak , 1 .lőígeménjl" eltetiijl a papiHumrbi—klr rolt _ a jioajaiélyegért. .. —----——--- i -
11. P. A. Hoproa. A aár Upaikhu ktsUtt terset .Xiptiraaktaa* aoka u kóailjlk, w ikarria ismWííbe eani. Ha i naptár résxéra újat kUd I alkilaa* lm, M> basznának.. A lap megy.
Nyílttér*)
VetoM, fcMr éa ulaaa aaí/a
krtél fel; ep| 16 fit <8 kiír m*Ur.akial riaá Tttr taf-Hzatt (mintegy MO kmtiaufUUMlcMi, a^fllüa táiott n«T#tlMt (Urtllwtal ÜOO\'I nlaWa)\' ktM rifiaklai Tta *r pnim<ll]a«iii>Kin Hiaaifcirg\'O. (»•\'<* k alvad •sillftö) gyári raktára cariihkea. Minták anwatelám azonnil klhWtaik f nuMn Stéjeéa JO krm bélfá rm-fániontí. —" W
FétdS*. tzerkmziS: C\'a. Pa\'atai
•i Aa e rontku kSalíttikirt
felelőséget
villái ■•(irt a aiii
N
helyi gabonii iorgalombao^ beállott irftiiyalfln^ifi/tsdékröl I
saek szavaidnak I Hi»a miiéi «<emei\'l csillogása,\' metarina/sánkint.. I z-^k burgonya 1.60, 100 kl. szavaid acélbangja, mind. mind szerelmed mellett szalonna 39—42 Iri, 100 kl. haj 46 forinttól - 48 blH»nyitanák. Br óda van irva ékw he Kikkel hiriniigl Strtémásár: sovány sertés 2H—30 kr, homlokodra, arra a tiszta, fenséges homlokra «e-1 liUlalni való 35 36 k j.. bizott elsOrendQ 41 - 42 [ ralmed tisztán iga, npreltiifd tsuaégeseége ia. . kr., másodrendű 86—38 "tr., harmadrendű 28
— Oh én édes hangn csalogányom tej 180 kr., malac sfildO 26 —28 kr. kilOnkini. Fel- W - - i- Svtereisz ! H»luap n.ár Ipfű e«t ember etOH í bajtatoti 22SÖ darab, elkeli 931 drb. Uzietirany mondhatod «l. . -r - __ - gyenge.
— Szeretlek. a,ranyos kis pillangóm, szeretlek I — A édée kis gyöngyvirágon és eppen ez okból siet-! közled*ai -nehézségek s az teltem az egybekelést — ji -__________"| érkezeti magstabh árjegytéaek hatása alatt aa
— Nos, mi az a de? . irány>al nalouk is sMgazilárduli, Mi gabona
— Mas —> nyomósabb oka van egybekelésünk | áraink bstáynznlt •Ibaiasztásának. A Ifitijtrazélríll vészes hírek érkéznek . . A tatárok j
--—léten I óvj -meg bennünk tóié — szólt elhal-
ványodva Piroaka. . , \'
— Tatán a itot vtdékQnket elkerülik . . . hanem aséri légy vidám, mint elébb ... én édes bol* dognáeom ....
— Nem tudok — rebegte izgatottan a leány — nem tudok m egyaetUliuL— . ....\'
— OH hagyd a sejtafinét, — kérteié öt Iturvas Miklós1 — a szomszéd Daruvár birtokoaának
Hír
maion emtetl Szállodáj a BÜDAPkST. VACZt ü. 22-, v
Alilirotl bátorkodom I raiign szállodámat legköselebbi Pestre jövetele alkalmával becses figyelmébe-ajánlinL
Szállodám a város legaaebb pontján fekssik, a szobák legelegánsabban vannak berendezve.
Mxubaíirjrk NO Urlól felfelé.
iossziülBi tartözlid^Dal jálentefceay ar.
T kiváló litMUUHet
iuii, mi gnnoiui—| —E5—i" >- _
lavulásáhan nyert kifejezést 1777 1—3 Rémi Z-HlQmOua
XXXXXXXDCXXX^
— Nétn idlint ■
— Piroska, Miklós 1 Jöjjetek 1 hangzóit a ból V-rftcy nratn hangjat ^^
\' Holnapi Ki lát a jöv/ibeV
Má«nap nagy készülődés, \'ttrgés-lorgás volt a Veröoy-bizban Piroaka lakodalmáia készültek. Mindenki ftgy Orttll. mindenki boldoüsánol óhál-tot1 az ilj\'u párnak.
A lalu Osszea leánya mind eljött,— ékesen, fehérbe öltSzve — a .Gyöngyvirágtól* — mert csak így bivlák Piroskái — mint leánytól buosut venni. 7
Ott van szobá|Aban. Fején myrtus koszorú, ha-nem bajos arcán ott látható egy árny, mit alítani nem volt képes.
Eppen indulóban volt a mtnat. Elöl a manyaas-(aony imbolygó léptékkel.
A kapu elölt azonban akkor rogyott ös>ae egy ló lovasa alátl. Tajtékzó- hab verte a ló egésa testét. A lovagot felismerték. I)truvárbeli volK Bzederies ajkakkal, melyékböl kii, kiáUá t
MeoakQI)élek, tua<atok, •
fliepátijától.
X
baláltélalam rl\'
» ion a tatár 1
üt a tatár I — viaszhangozta
-ftlr ■ t«t*r •gysitrra szer ajk rémülten.
Fajét\' vassWe rohant • nép itt utcán.
A daliás vólegáoynak inátkagyürü helyert éles kard jutóit.
. Hegyen völgyön h|ilát"S0lt a Mme« |sjkiáitá« i
• Ktvasabnk I Jón maiár I Nagy Istan \' irgalmazz I.
Kardot fogott minden lérfl. Honn csak a nök, gyérmakek n aggok maradtak. T \'
"(Poiiii. káv-l
Pályázat.
Zilavármegfye törvénylixiós&^ánál nyugt}iiax&\'<i\' folytán megüresedett a 1000 frt fi«nré t é« \'ZCJ) frt I rkp^iictlT^méiiyTryel jtirOevéltArnokl ál- . láának élethossziglnni kiifevezés ulj&n yaló betöltése céljából eiennei\'pá .llljhlllll .iwiiiiljfc. - "\'--• ■■\' ./\'■■■\'jé.; ■ \' \'. .. . . " - •\' " "■\' \' " \'*"* t\'elliivHtiiak ü pálvóziii iVliajtók, mi«ierint az "1H83 évi f só t. c 13 -^•Awtn előtrtr képességűk<"t. -ignr-nló okmánynyal teUserdt kérvényüket Svaa-tits H<nó f^ispáii ur 0 tiiéli\' ságáboa olrwezve X. január hó Sl»i|( IiocsAim Hnnyival inkábli lirtorjessték, mert a később érkezei folyamodványok figyelőt)!be ífém vétetnek. -Zila-E^ersaegen, 1S91. évi január hó 2-án.
---Cwrtáa Kár>ly-t-i—
Z|]ivlfM|y« allepiaja.
vocxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXKXXXXKKXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXX
*
X X X X X
X X X
i X X
x
X
1 X X IX
Ifj. CSEMITS KÁROLY
óramüvé9Z és látszerész Nagy-Kanizsán.
lUklArnttt túlli\'$|l>io/otti<Atíii tulott. írndkMHI oU* ó líj-Arl Hrnkon Aru«lfok lítAliiif t>s liiiH/«r<»s/i\'ti cziliki\'kel
iSngjfPiUtuttdku kluUtmi wot a kürtikttfl eilkktleb&l, u. mi.. nrnny«, ukkel. (hvAJoxI) url éa nrti érák. Ina*"
M|i I fl. II ■
c
M
7
ü
éiirt\'»|lé éa Í\'nII érák, vniantint unmovegek őft cWikkerék" arany^ eaüsi., nittkel , acél-éa tsknüsliékit-kereiekhín ; ig«a_diiái!B es divatos llöi jatón-.. lorgneitek hosssii loji«ntyuvill teknösMka\'eaoniból: t>zinhá«i lái. csövek, anéiuid légiulymérök bO beo«atás.il; orvost maximal-iiöiiiórök) könnyen Imlváshalé terem. slilsk-bÖtnépAk; IjnssamerSk és vMmér\'ékek ; vará^alampák/mikriískopok, iiereoskop-kM/(jié!i«k, lüilietó\' ^ö/gép minták, ,viiiunytm géps«eiek, villanyos siMhaoengok, vlllanyoa tüa-ger|éssiSk, villanyos gépminták stb. síb.
OrRiiiAlésietl én láUarrés««4l mAhelyemel ititMí/ciitKtiitrt jitpítiUru IfijjuhlmH- iijilttlniit \\ , ,*\'• *i71 8 B
Mt- Vidék,! mtgbuáaok posta fordultával Int bűinek el
\'XXXXXXXXXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\'
X
8 X X X
1 X X
i X 8
s
X X X X
iratéiból
ir » Jr DéiM ^^^^ j
^r •züntözött ♦^^ ét- é» asztali keszletek^
m (K«Ua04k\' Ifktikii) 1
M Kkiár •!•§•• a«dkk«k. «iAllodAk, ««*SafUk, M«é> f kálafc, msldékfclabak *• Outi 4tt« tnri^réitéfe. \' HftlU«gfaM*<* ** kV" árbf/itíf\'t \'Ujjon ^rtwniv
Christofle ós társa
^SfjCanliaa, tasárnap.
; Hirdetés.
Zala t. ntitr (8 lap.)
IMI. jaauir hő lifltl
—A oHJrtornjiu jnHtíhif régT
épületének bbontáaa. ~ #
A csáktornyai * vasúti indóház régi •4pWetrleboirtáa *lá kwölvén, eladatik.
A vevő tartozik az épületet O hí* lefargáMi alatt Irbonianl 6* a* •nyngoi noi aiil lityijéről
valilaai ___778 1—1
Az ajánlatok legkésőbb jiw. i£Mg a Pozsony Szombathely helyi érdekű vasút. épités vezet&aégéhez, mint tulajdonoshoz Pozsonyba kftldendtik.
A Potftony-Sxombath^ly
» téidek II v**ur Ipilé* vrtelíWjfF"
3 RAKTÁRA
a tüz- és betörés
elköt
péDzszekrfifl jek aet
Wiese Tódor és
uj találmányokra _
eaahöafll—bármily—államban, továbbá elvállalja ások t#Mfftrtft«At, védelmét rr ái ipi^Hí^ti 0704 -12
Réthy János
HtMMtiküii má\'tiöJtt M t tabadaimt irűdáfu Badapeit, Efraa*brlUttrut 14.
Dpott raMek belajstromoztatnak."
mnc Wl leeri n-Foa-Cr^íw•
MknUsleUihn. rövid ldtig tartó használatul a f^pT" tiaztit kanra. „ •;>\'.__\\
» 11
K A
az á l» a »>g «».
Al
ALODONTl
Eyé*$*éyflgifi hatómul által ttwjbifálva,. J Mr Igen atkulmai atszatokaal. Illatom uditó
Hr ÁtUlmatlan méf a laggyttnfébb fog*o
__ miMenaí ia Hi
Jensék : Némeloraaag t\'H trancianrazághaB a legnagyobb eredinényiiyel vou l>sasaslitjJmn s ugy aa ndvarnál, nwni\'. a legBiagaaabb JtörOk lir.w és a* egyszerű polgár kásánál használtaUk. ttOft H íil
Kapható u gyóflyaai$é*z*k én lllsiMMjgeMkaál i Ara egy darabnak S5 kr. Uaiey-Ka 11 iö\'WÜiimir» és Taolier, Bostafald Adolf, fttremésKMn Mártimé Huber és fti\' Béla fy^O\'wréM űrnél,
PSERHQFE.R J.-fé4e
yyóyyr.iirtá,r
Hirmárrlili tBiMlmány gysngeaégl eseteknél.
Férfiak számára!
oa- klr. aaabad. eleotro metállkus készülék.
Dr. Borsodig An*a«rMarvaroré# kUlfuUMi aashadalniBBva. I\'4ft*intn l*HU Ipn ilt\'HHff/f\'tHéllt*! kllllifhlit. Ih ÜMfrlhni jjűuUmu Mitittéraumpl MntríriLMai mmítíÖJiém mucit.]
ttUtlJnmmtl Itilüiiblri\' NlUii IMIO tvrtmiJr?inmil ki* tflnirU* tUplótk t!t i/h\' iHniw íin i/f ffnHVft é* miIi tm/iimilni/ii* tdr*utiihik illhil l»r HoraMl\'fála i-» (<* klr. t b, n|*<?tromatallllftt>
HaalAI naaliHilnlniatva \' t*4t0«it«*l v«# wllönMI B férfi íi»»H\'\'biIb). mlttUn BMmorUli IdoyskBl artt* •III éf b •í«r»«í|\'íii«li lf]ul tm*«l ktttt\'ftOaAB A >i*«iilAk »yy»Mrn l."*»nvitlu\'i»>iUii a IbvUib valA t|n«u«" iNiftlNii vévti |« ilé| a ktv&nt tífudméiiy aUUdáaiBáia. 7(>Ö 0 10
Nwra<t4l llmlofn>ntrU /Vi h k fh 4, fHiítft, »int«fli/) ltr*Mittrob blvtNBlra intyBN kll<lalB4k
. BÉCSBEN I. k Elt/HlNtíKBNTH ASSfi 16. SZ.
„zum goldenen Reichfapffel."
YérllMSill* labdneaokr imIM általáaoi labdaoiok oeve alatt; ea otdbbi urat teffcsr jo^Ki i*(irtféBlft, náívaí caaingyu atíf tltistk Utairtf, aatjtoa *&a taMiiwk «»dár ka. tásukat BMrBBartBBa be m biaonyitoiták voIbb. £vtíaadak óta aaen labdacsok áJtaJÁsoa •UajádétoMfi v«ad«a«k év al% yan aBBlád, -molybea w kitiai háaÍBBarbdl kéesjat a»ai -volna találfaatA.,
9flimtalan orvot által hsob labdacBók báaÍBMrfll ajánltatnak és áJAnltattak mindon" oly bajoknál, ■alysk a rosv eméwsténböl éa saékre^odésböl erednek mint epe-aavarok. máj bajok, kélika Vértóiuláaok, sranjár, bé]Kitlinséf ■ batumlá bata né^kuél—Vértlsailiá -.tnlajdonHffgnknál . fiign ki ilníl kslénal vannak vérssetéaysér n aa abból eredi) bajoknál 1b : ÍKV lápkóraál, ídegssségbfil sssrmasö / fejfájásoknál stb bn vértisatltú labdacsok oly könny«ü\'hatnak, hóg^ « legcsekélyebb fájdalmakat sem okoasék, s ennek folytán még a leggyengébb \'gyének de még gyermekek által Is minden aggodalom nélkül be vehetők.
** a Rkimtalan kálalrstból. melyet s labdacsok fogyasxtóf a legkBldnbÖaőbb és legnehezebb betegségek után sgtességflk tlRBsanyerése folytán hosaank intéz tok, essn héljrsB csakis néhányat eiplitünk axon OMgjegyaéssel, bogj mindenki, a "kt ezen labdacsokat- egyszer használta, meg vagyunk győződre, azokat tovább fogja ajánlani.
Tekintetes Úr! í98$- M AXUBfikU gJOn * W>t0i
AJtfUrt klW. Hty (ideiiB h»r"»\'- é« kinlan vérliatliui labdamlból lemét 4 eeomazoi küíd-i»í aalvkadjék.
"■ —j* \' Neorelter Ignárs, orvos.
Hra ebe, Pty|nlk~meJt«lt, 1887. asept. hí 13-én.
Tekintetes ur! ;- • . . .
*letsw aherala tel^ bnyy UImUcmí k-«*iin kúx* -TTwfllUh, omlyeWnek ItáiiJiT liaimit~niBKlnilll . famiL me^áBylMB mvgl>Úliem ulyaunylra, hogy mirBiI munkai win v.4um i..bU kép»> végftvni és bbnován már » tak kdat tolnék, ha m ö»» ee«4álaiVa mékú Ubdacaal ; sím nem ments\'\'"k *•»]»>» m«g As játén áldja mrg Óni nárt umur. Haay btaalmam mi, lifltf ]agls*s»k eoKnin ls (Akele^eeen ki f»nuak gyésyUsul, a mJiit m*r méaoktiak la %é»aaégtk »to»an/»ré«ére ae«l(«é(ül eaol-"|áliak. _ ^ ___Kftláe Tirréa.
—Bécs újhely, 1887. bot .Ma. w Mélyen tiiztalt tr 1. "
A tftiífürfrtljlí ktkxönatstne^ ntAiídiim eaenBelOnaek 60 évea Mnjméuétii uavéhen. As llletA 6 éven" át BseoVédett gyom«irhanHliau éa Tlskéreágban, már éleiéi k megunta, ntflyrftl aryéhkéM 1* U mniMÍ"U, mi«IRn véjeilian agy d\'» boaL Lap-01.Ott kliÜnft.iféftkwtllA . fahrtaraaihél a aaiiknak állattéé Im—aálala MytAa Iflkélaleaon ktúvégyult ..." .] Legföbb ikalaleltel . Welnxellel Joaefa.
Elrhentfrabwarof. Gfthl melléit. 1880. márea 27 éa.
Tekintető* Úr! r________- Lp ,
AlúUrott lam^tvllen kér 4 j^»maxot as On ralóitan .liaaunna éa kitfin5. UIm1»c«>»iIm»I. KI nem tnulasubatomleá nagyobb aliaouré«am«? kir^jnznt umk lnlidttC-*"k #rtéka fe-atl éa ávok. a hol e<*«k alkalnram nyílik, a nonvrdAkoak \' IfttrfniHagflbbffD fogom ajánlani. K/én\'hála\'ratom totaaéaaae-riiiíl havanáláaára Out faannitl fclltatalniaannt
Teljen tlastelattal ~ \' . Ilalm Ijcnáca. I
ílAinohil\'irf, Kalbaeh mellett, 8süéa!a IBiá^okt. Mán
\' úr! . v/^V
Falkéntől, miaxerlnt aa Ön vérMs/JTié labd ie«alhél 1 efMhHtfnt i tIhNiwbI HIiIhiI »rfvgakedjék. Daakta aa ön fliodálalofl labda<Miinak htaOnh«t*mk hogy avy i»y«»nior-bajtél, nwly ansem Ot éreo át itvölört. maf<«a«bauollafn. Eien labdnt\'ok nálam aobaaem foirnak, kifogyni, a midén l\'gforrébb köaifltwtonMtt KMrlmnt, vagyak flnlakiUl r Zvlekj Anna,\'
—:-Ewtf Wi\'llaaUlé labdácsok csakis a PaerhO-
-far J. féla, ás „arany birodalmi almiliin^ eilmaett iré^iitrMrbas, RéMkas I., Nln« leratraMa 15. un. üii. kéMzittettínrtt valódi nílnŐ-j Rétben, a egv 16 azem labdacsot tartalmat^ doboz ffP^rr • Vfj CMomiig mnlyb^li doboz tartalmiig-
Fagybalzsam
hatása, legjobb caógog bajok, b. w i — geríncz agy-bántalom. tagszaggatás iackiaa, migraine ideges fogfájás, főfájás, fülszaggatás stb. stb. sllan. ,1 forint 20 kr
ImJBL-
\'Hl/W Krrk hoaszn Mt óta valamennyi hajnövesztő ener könött orroookál-- tal b le- jobbnak elismerve. F.gy eíegánaan kiáliítoH-nagy szelencsével K forint %
Általános tapasz
Jsott sebek Bél, mérges daganatoknál, nykitkaez, ss-Wbes- yaxy gyaiaUt-msll ragy más ily bajoknál adni kitűnő szer léa kipróbálva. J tégely 60 kr. Bérmentve 75 ktr. » \'
pB^rhofcr J tftl. gok ér óta a\' fagyos tagokra a mi odan idölt sebre, mint legb ztosabb szer etluBerre. I gy kdortgfel 40 kr. fiérsMBtve 65 kr.
TTt 1 ffl ri tfrl v "KT általán sbb Ismert kitűnő báni* U U1UUUU V ? mr huj^t rckedtaég. görcsös kfl-híigéji stb. ellen, I ttvegeeeke ára 50 krajc. Tt ftveg bérmentve 1 frt 5 1 krajciár."
FI I A+-A«evATií>\'7Í o «®ppók), mogroa-
/ ■ tott gyomor, rosa emésztés
ős mindennemű altesti bajok ellen kitttnÖ háziszer. ,1 Ovegecske 82 kr. IS ttveg 2 frt.
Altalános tisztító sógg^
szer a msr emésztés minden következményei, w m. főfájás, szédülés gyomorgörcs, gyomorhév, araayér, dagnlás stb. ellea. 1 csomsg ára I forint.
Angol csodabalzsam, w Por a lábizzadás ellen. SSST.TS
isssdáat s as azáltal képződő kelleaMtlen szagot
ép«n iiftkaubbéiit éfniat cruiMUAA wpvaa-
kiprébálra. Egy dobuaaal 50 kr. Pérmentte 76\'hf
Go\'y va-balzsara,^"3 jSSjíjí
íivég 40 krafesár.
bérmentei küldéssel (>5 kr.
ara s > ír i gr csomag, meiynflu^h uobon tartalmaz- ■ r i . , ,
tstfk. \\ Irt krba kertig bérmantetleB nttnvételi iiölSÖ VflÍV OiTÖS \' 88ff SÖ
kalJl^il 4 /_* <a L - P_.. \'\' P. - r
vnldéanél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb ipta költWík al. " ....... • ^
A a rtsazeg^ftlőbbenl bakBldéaénél (ml leglobhaa p^atantalvánvBval mzkéaöltetlkl bérmentes knldéssel I nemileg f frt tfi >v. I eanmsg I frt !10 ha t 8 canmar 3 f I 3\'» kr, 4 eaomajra 4 trt\'40kr„ 5t«o-mag 5 íft :>fi kr és 10 oaomsg 0 fr.t 20\'krba kerül.
MT Nll.\'tfajfr eíter{e«)tségük küvetkestéheB ezon labdl^aok a legkülönfélébb nevek és alakok alatt ntáanitatnskv flnnsk kOfeflrsxtébvn kéfottk 0Mkli Pa*rhflfer J.-\'éU vértlaatltó IsbdaoiokBt kOvitelal és csak la ksnk tekint\'nlők valódiaknak, melyeknek.l<oaB-nAltití ntasltáea a paerhofet J. aévaláirással fekete sziliben Aa minden egrpa dobos fedele ugyanazon aláírással vörös szinboB van ellátva.
kitűnő gyógyszer, et
w gyomorhorot ét minden a rendetlen SBármnzó bajoknál. Egy csomag 1 frt,
Ezen itt felsorolt készítményeken kivül az osztrák lapokban. Jdrdilatt im** bal- én knlfóldl": gyógyRseréaaati különlegességek raktáron vannak éa a készletben netán nem levők gyorsan és oicsón^meg-Ktereztrtnek. — Póstai megrendelések a leggyorsabb baa eszközöltetnek, ha a pénzösszeg előre bek ÜldeÜk nagyobb megrónd^lóack ntánvétter Lttldctnek. Bérmentve csakla oly esetben történik a küldés. In as összeg előre beérkezik, mely esetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek. 710 13-12
T
y tiiimMXl 1\' in )
INI
külOp iMptul^uiivanál NMtfy^KMÍiiwáti, TföuT
j^H pl árral 70.
írt
05

I: H IH; MITA-ABÍ
mnU rr-atrrk r mr I tol éa étytl Tiláfité aaimlappsa. M4[Msáfa 18 qaeutiifiéiwr, ifitifc 4 K) sett érestokknl, — 7tia
H A ¥ E K EMIL
. • érsf;árl-rsktára,
ICCS. öttuernmarkt 12. iz. U ári irUp minden lali- éa
iRRliérlkról inuv«\'n,
8. 9Zám.
Nagy-Kanizsa, 1891. január 18-árT
XV131 évfolyam.

BsarkeaatAség;
Migvimtca 88. l imnim.
Ni tatéundll a bf szellemi maatkoaA mindon ktatmtaf.
MnaaWtln tmkk c*dc tant fan aakMI hfadlataak «l
ZALA
" i •• -- . .\'.- \' . -r—?jut •,•--■---s&s--4L.1
Politikai ős vegyes tartalmú hetilap.
KUtáktvaUl: Ténthéa-stőa 6. «*ém Fbelti ffiép HaftktntktUm.
CfcŐElgETÉSf ájjtAK: .
ÍEÉ» *TW . ■ . - t 6 bt — fcy,
WUkm______ . ■- , .\'«_;,-» , -
Hegyedéire >.\' . . . 1 , Í5 ,
HMotések jméiynaaa itaiHtataak. SyLlttár petttaora 1* kr.
KWniok ra
A Nagy-Kanizsak 6a Délzalai takarékpénztárak és a Bankegyesület hivatalos közlönye. Eiífi»tis«k, ™íamint t UnUUakn klldstaiL --. vonatkozók Fachol Ffilöp koajrr-
Mcg|«Unik Hagy•Kuluás hetenk int egyszer: vasárnap.
Zhmanismus.
____Valóban kételkedni kell a felett, váljon
•gy naiv gyermeki állomban ringatjuk-e magunkat, midfín ar.t állit jak, hogy ejfy tetemtŐ atyának egyforma gyermekei van-nak, egyforma testvérek vagyunk, kik egy tornán szerelünk, egyformán érezünk, együtt szenvedünk. együit élünk.
Valóban. kétkedni lehet a felett, hogy a legmeredekebb utakon áttörő és évnzáza-dok sötét eszméit letipró haladás korszaka fénylik-e még az emberiség égbotlozatán, avagy letfint-e mint pillanatnyi pEínomen, mely után hiába kapkod siető kornuk, hogy annak fénye és világossága elárasz szón bennünket, avagy csak tündérálom legyen és üres phrázist jelentsen eszó haladás, emberiség ?
Európa nyugati részében tükrét mutatja a fel világosii llságnak, elhangkik onnan e etent ige egyenlőség, testvériség ée midőn • tükör kelet felé indul; foposorzata elmu-sódik, torzképet mutat > e jelige, az egyen lőtég és testvériség Üres hang, mely a fa-nátiamus és a középkori sOtét felfogás barbár szavaiban visszhangzik
De különben is, mi köze van á nyugot-nak a kelethez, Amott lenyugszik a nap miután áldásteljes melegével és fényével-egy közös anya közit* gyermekét tevékeny és vig életre hívta és azokat mint nénién virágokat a haza kertjében táplálta és ápol-fa, emitt felkel w^iap ragyogód gflgajsaival^
de siet nyúgatfelé, merfázord kebel nem képes tőle megmelegedni, ridegen állnak az eg^fflfya gyermekei mint mostohák
Oroszországból, mi a szegény zsidók ajkáról elhangzik azért mertorasz zsidók, azért mert orosz öömoben szidettek, ? azért mert ftgymla pt^Ű»t^"flldfti:vw és üldöztetve, ]ij-\\öroií\'jatdvr.n hmébrfikrasM meri ntdlmt±
kiáltás hallatszik és e jajkiáltást a felvilá-gosultság saellője átviszi a nyugotra,
Oroszországban a vallási türelmetlenség nem ü^ divat, mert erCs gyökeret vert azon bjdhiedelem, iipgy a \'türelJaetlenség az állam csorbitbatlan és megdönthetlen paaa-ceája, politikai balhiedelem uralg ott, mei t azon feltevésből indulnak ki, ly>gy nem az egyes kormányzati ágak összességében -ké pezik az ttt&málkotó és fentartó nrgams musát, hanem csak egy elem az, mely az államnak testet és lelket képes adni és ez a vállá* azon alakbap, melyben Oroszországban az orthodox vallás gyakoroltatik.
Elismerem azt — és kinek kedélye az. Istenségbe* képes emelkedni, ki nem hinné
el azt---hogy- a vallás lényeges factor az
állami éleiben, de ki ezfelismervJurtozik a vallást az istenség essméjéfcTO felfogni és ily alakban tisztelni. -
A vallás kölcsönös szeretet és teetvéri-séget hirdet, száműzve van onnan bármiféle gyűlölködés^ bősa harag és Kain föle dokírigység.
Oly vállá*, mely védpájzsa alá a gyűlölködést é» gyűlöletet venné, uentl existál-hat, mert az egyenes szentségtörés lenne teremtünk ellen.
Holt kebellel, befagyott szívvel kelfene birnir ha azt a jajyeszéklést nem hallanók
kei •» otz irányban kiképzik, azért mért ki orotz alattvalókként at államnak szol/tálnak, azért mert katonai kötelezettségüknek mint orosz honfiak hűen megfelelnék, azért meri vaqyonúkat, vérüket áldozzák aton hazáért, mtlyet ntkik a tors ősapáiktól kijelölt.
Ha az orosaók a történelmi emlékekbe* hflek akarnának maradni, ugy nem huny-hntnafe nemet azon elvitáahatlan tény előtt hogy Jrizőny1" Oroszország népének idm hajdán ában zsidó volt és hogy legkevésbé indokolt inneú a zsidókat száműzni. —Mi aa oka azon türelmeileni égnek, mely-lyel a rom. kath. templomókat bezárják^ a kath. híveket lenézik, a zsidókat pedig üldözik ?- ;
Megfelel-e a£ egyházi politikának, megfelel-e a cár fenkelt szellemének ? nem kii- r tatom, mert ha e kérdést ily alakban teszem fel, akkor csakugyan állana a furfangos kifogás,, hogy e kérdés belügy, melyhez senkinek semmi köze. —Pe-*-kannMiiamna nem belügy, hane m isteni sugallat, isteni szellem, mely ellen vétkezni ugy nem szabad mint ölni. Ha az orgsz kormány férfiai azon nézetben vanúak, hogy a vallási tUrelmellenség államalkotó tényező, ha azon -elvet vallják^ hogy az ortnodbz egyházon. kivűl m&s vallás létjogosultsággal nem bir, "ha képes-
A tárcája.
A UóxHn bi ml óhoz.
Gmkonul i\'llh MlluUij srs>*)|
Nyilj ki\' nyájasan mosolygó H&zmbinibá! nijilj ki már, ^f"\'*/ W t u hfarh ludytfá
(Ji/öHj/e stslUk csókja vár. \'
Syilj ki yysngs kerti sssngs: HM* ntklárl hint nád,.
Séüs nyakadba Flóra </ysnae Bársonyos palástot ád.
Oh, miként fog diszsstdni \' Véled s parányi ksrt;
Oh, hogy óhajtják leszidni nótad asl n drága wrrrt.
Hadd ssakasssalak Is Mss Bóssassál) szép vagy ts \'már
lltj, ha ms(f lát, hány nuMm, Hány kacér Isányka tar.
Nsm, nsm, így leány ss nyissa JÚtoks füzüjtí terád,
Cumtd, ksdvis Juliska Néksd ujahh ksrtsk ád,
Olt kmUksdj\' biUiroddal JEkessbb liborja kOi11 Olt kévéiké\'I ílkntpH Ksdvusbo iltáijv IcM I.
*) A sanlf Itwluluin tylfldMMk iIdD knrasiktMI alksl sriaak tslipk s vnrjwl hnanlal, alalk««r (!», VIUs Mlliély IWA évi lissár W li HtluUlll i. Ilf Mal«Mm untlé.kéts aslaljak W • s*ti> knlUattifl, asj/stk Irtl/iMI » mai r<4Uk wksl lasnlkMaSaak . A MrWlt
Corona.
— tfy olux orvos uplíjs iiiin. — Irts: Pfilolat Ákos. \' .
(Fül^tiitAí.)
II.
E naptól lógva minden délután találkoztam a szqpde szép leánynysl; nap nap után jobban iiinm)fliilHtnm| hogy »ly lény ki egy lértlt telje-sen boldoggá tehet,\' s nap nap után\' jobban éreztem, bogy én, a nagy Világfi, ki oly sok kalsndot éliem át de n saiv érzelmét soha sem ismertem, e szsnde gyermek ártatlansága által le vagyok bllfocaelve. Beleaserettam Coronába még mielőtt magam is gondoltam volna,
fis a gyermek-leány ösxinléu elmondta, menynyire láj as neki, hogyl mintha logságrs volna kárhostaiva, sohs sebová sem viszi anyja, senkit nem fogad s midőn e panaszok után kiláttam előtte ssivemet, megigézem neki, hogy megmentem (ogságából, haza vmzem kastélyomba, hol urnöjs lesz ulvemnek s, vagyonomnak, Corona szendén, szelíden nyujift jobbját a lelhalal-* mázolt, hogy kérjem msg anyjától. *
Az anya hidegen ulaiifotla vtimi* kérésemet, Elmondta, bogy Corona még alig to éves snem adja méglér|hss, de különben Is leányát egyik rokonának asánlt/f rokon lógja öt egy év múlva oltárhoz vésetni
Köaöltem Goronávtl, A gyermek -leány át volt alakulka, balárosollgh lépét \'fel\', kT|etenté ánfjv elöli, hogy rokonáhes nám fog lérjhtz menni i Vagy enyém fess, vagy • halálé.
Aa anya meidöbbeni, de nem engédelt leányának, megmaradt elhatározásánál, és hogy engem sserelmemröl lemondásra bírjon, e levelet irta bogi ám,
E szsvaknál Edvard az asztalon volt kis mahagóni szekrényből sárgulni kezdő levelet vett elő, átadta azt atyai barátjának e szavakkal:
Olvassa el előbb e levelet, azlán folytatni logom elbeszélésemet. Az orvos átvette a levelet s olvasta: • Uram ! önnek leányom iránti érzelme bár megtisztelő,.mégis kérnem kell, mondjon le ez érzésről, mely boldogsághoz nem fogja öni ve-zetni. Leányom gaiiizg, flaiml, szép is, családom ősi címere IgyenlÖ Időből ered az ön családja címerével és így talán egyenlő volna a házasság, és én mégis kérem, mondjon le Corouáról. , Okom van reá. Családom* sserencsétlen. Első leányom egy tábornok neje öngyilkos lett, a városban oly dolgokról suttogtak, melyek leányom becsületébe vágtak, midöb az öngyilkoe gyermeket férje parkjának pázaitján halva találták. Én Uf-dom, gyermekem ártatlan volt, de azért at emberek suttoglak s talán suttognak ma is. Kiam két évre rá szivén lőtte magát, az emberek azl állifolták, azért, mert egy azegény leányt aze-rencsétleúné lelt s szülői követelték, hogy vegye él; én tudom, fiam ártatlan, családomra nebe-iedö örököli baj okozta balálát, de azért az emberek suttognak ma Is. Utolsó\' gyermekem Corona, értem, tudom, ö is szerencsétlen lesz, ha nem rokonának adja keiéi. Méltányolja ön es Indokokat, melyeket bővebben- nem fejthetek ki ét mondjon le Coronáról, ne tegye öt ts, magát is szerencséi lenné, Tisztelője; Doaa Mórit* uü-letelt Drote bárónő,«
— Bajáitágúi levél, jegyzi meg aa orvos, át-uynjtva az elolvaaott lapot Ed verd nak — a mit tettél etutin ?
—/Corona gyám|ához fordultam, ö részemen vdll t bár aa toya tlleqkesett, a eiép tatodé
« a
*
n
Nagy-Kanim, vaalmap. sek timgnktt túltenni uon xsásesrek jaj-
aik, ha lelkiismerettik nem reaaket, midőn aaásexrek ok nélküli üldösését egész nyomo\' rában litják éa nem félnek egy örökkévaló Igaaságiól, ugy OroesoresAgnak e kormot lelkiismeretével hz európai államoknak nem kell törődni, de igenis törőd niök kell nem aa oroas alattvalók, banem ssás meg sxáx-eser ember mülelett termésaetea joga le nem tipráaával;—-
Ai sí állam, mely akár önietlen, akár haszonleső-érdekből képe* as itlám, nem illám alattvalóinak fnlsx«haditáaári sietni éa a legnagyobb áldozatokat akár saidó katonákkal hozni, compromitilva Tan ai-l kor, midőn saját gyermekei ellen ttldöaéai tendentiákat hirdet, megtagadta éa lábbaf taposva aaiát hazájában azon emberjogot, i^MhtJllillltf iifflti n^tt\'^wil llffTtWr A nemea Angii* atonban nem ugy fogta fer a dolgot, mert as emberi jogok é tip-ráaa ellen élénk nwagalom indult meg~áa ha ai oroaaok elxárták aa utat, hogy esek netitiója a nemesen éraő éa gondolkodó uralkodónak elé ne kerüljön, ugy ne né mnljon ni Európa, ne eaaék viaaaa a homá-lyoa körutak ok ködös eszméibe, hanem le-bogtaaaa zászlóját e felírással: „ember meretet!\'
Dr Molnár J.
Zala 3 szám. (2 lap.)
tA törvényjavaslat abból aa alapeaaméből indái ki. hjgy a megyék, melyeknek hivstásköre sdminisatracio államosítása löVétkMtélWB
1891. január bó IMn.
Az nj ülésszak.
((k. 1 j A magyar törvényhosó testület ehó 16 én keadte meg üJWli ülésezéseit, a karácsony újévi saünet után.
^BaWtak érdekes ülésszakai eddigelé aa or-esággyülésnek, ugy ea aa ttlétatak bizonyára érdekes lesz, mert a törvény javaala tok egéaa halmaaa áll képsen a minisztériumokban, me iyeket ea ülésszak alatt fog. a kormány a háa asztalára letenni. ^
£s e javaslatok között nem egy olyan Tan, mely politikai életünkre messze kiható befolyás eal lesz.
Ezuk között első balyen áll a Kfáiyatgaldti rrfurm* javaslata, ea leaa legelőször előterjesztve, mert a Kormány óhaja, hogy ax, mielőbb tör vábysyá Váljék, fi törvényjavaslatra vonatko-aólag a .N-t" következőleg nyilatkoxik.
jövőre ea irániban aaiikebbre szárul. annál ia kább megfeleljenek ax Snkormányaati "aton érvényesítendő ama többi hivatásainknak, melyek reájok kulturába, közgazdasági és köaegéeseág-Bgyi tekintetből hárulnak. Ext figyelembe váré [ a megyék intellektuálú ereje ax, a melyre kiváló suly fektetendő a a melyft a megyei ön kormány tatnak fenntartandó ügyek sikeres in-ti<ése céljából a megyei képiiaeUtben^illetőleg megyei bixo\'.tságokban lehetőleg tömöríteni szükséges. E felfogás IcrméaxetaxeríL kihatással | leex ennélfogva ama többi javaslatokrj^mely ek a városok ée községek sxerveaeaére néxve vannak előkéaaitéa alatt, minthogy a városok éa köxaégek intellektoális ereje nagyobbára agyán* azon eletoekben fekszik, melyek egvuttal a me
nosekkal egyenlő elbánásban- féaaeafllnek A második /orom * Konstantinápolyban felállítandó

konznlárfs felsflbirflaág leaa, inalt >égénéuy« ha taros. £ felsőbíróságnál as elnöki állást váltva egy osztrák és egy magyar alattvaló kinevezése által töltik Ije; a bírói állásokat pedir e felső lorumnál egyenlő számban osztjákok ea magyarok foglaljak el. Ax elnököt éa a birákat e törvépjraféknél ax uralkodó nevezi ki. Ax slnök kinevexéae a két állam kormányai és a külügyminiszter, a biráké aa illető kormány éa a külügyminiszter előterjesztőére történik. Ax-elnöki és bitói állások e iorumon as elmoz dithatatlanság garanciájával vannak felruházva s a megfelelő államokban fenntljó hirűi képesi-téehea van a kinevexéa kötve. Aa össaee kon zulária bíróságok -a caáaaár és kiríUy nevében ítélnek.
Már csak exek a javaslatok is nagy mérvben
gyésbeo. ia a vezetésre ée az önkormányzati 1 fogják Igénybe venol a tarvágyhosó testület
ligvek intézésére bivatvák. És éppen ezért a
valódi és az egészsége* önkormányzat sikere attól függ, bogy ax értelmi erő, metj nélkül igxxrpnkuiuiányzat nem képxelhető, ugy a megyék, mint a városok képviseletei, illetőleg bi zottságaiban kellő arányban megtalálhaliLj®^
gyee.\' ——^ ■■ \' " •---
TNem kevésbé életbevágók ax .Egytnet adók reformja\'. A reform munkálatok ax illetékek megváltoztatására éa a. jövedelmi adok reformjára terjesxkednek ki. Ax illetékek" meg változtat áaa már azért ia aflrgőe, mert öas/efüggés-ben áll a perrendtartás megváltoztatásával és as nj perrend életbe lépése előtt okvetetlenül sxabályoani kell Az erre vonatkoxó munkálatok már annyira haladtak, hogy a pénzügyminisz tar nemsokára a törvényhozás elé terjesztheti ax uj illefékszabási novellát. Nem szorosan belügyi kérdésre wnatkoxik
munkásságát, pedig .eackm kivüi még aaámos kissebb javaslat is lesz előterjesztve, s igy aa országos képviselőknek leaa elég delguk ebben f* ülésszakban s ugyancsak szorgalmasan kel-lend dolgozniok, hogy valamennyi javaslatot letárgyalnaaeák; ez pedig eaak ngy teg meg-eshetni, ha aS elleoaák nem fogja meddő vitác-kal a munkára szánt időt elvonni a képviselő
káStói.
A magyar ifjúsághoz.
\'„Nyelvébon él a atmzst!"
A nemzeti nyelv elhanyagolása, a nemxeti jelleg levetkezne, egy jelentőségű a nemzet halálával 1 L
Róma addig volt. nagy, mig nyelvét, nemzeti jeHegét loegőrizte ;: mlaon SS]tt nyelvén ütött
ugyan, de kihatásában nem csekélyebb. értékű j csorbái, — hatalma megdőlt s csak régi dicső-aa igazaágügyi miniszternek ,A íotuuldru bi ségének emléke maradt fenn.az utókor számára. rátkodd*\' ról széló tfirvényjavaalata,. mely azin- A magyar nemzet €feniusa eddig -megőrzé tén- a jelen Qlé"Sxak tárgyalását fogta képezni\', nemzetünket, hogy hűtlenné nem lett nyelvéhea, E javgslát\' szerint két fórum lesz; ax -első- az nemzeti jellegéhez, — ax ezredéves hazában ma
____I__knaanlttnank,\' ezek végxik ax
igazaágsxnlgáltatást a török biroda|fmban, Ázsiámul! iirikábay élő osztrák ftrmágyar alattvalók, illetőleg a két monarehia diplomáciai vé
Is az a zengi nyelv hangzik, melyet Árpádkori Óseínk~]iangoátiUtak . Európát megrSxkódtató harcaikban\'; aa ezredéves hasában mtf is meg* van a>. a magyar jelleg, melyet Árpádkorí Őaeink-
delme alá tartoxók fölött, mely. utóbbiak közé tői, hagyomány gvanánt vett a magyar nem-axok számíttatnak, kik távollét által a tőrvény zet Kárpátoktól Adriáig, a bárom b^céanégy értelmében elvesztették állampolgári jogukat,Ifolyam közfttt ina is Árpád nyelve zeng, ma de máa áUam polgárává nem lettek, a dipItH is~él a magyar fő\'nhatósig. ^ máciai védelem (rlntt élló ez egyénékre a tör j S zengeni fog e nyelv, élni fog a fönnhatóság vényjavaslat.aserint az oaztrák jogazabályok az a jövő ezredben, ha a nemzet bi marad jelle-iráayadók^ kivéve, ha a védelmi1 igény meg- génez, ha a nemzet odaadó ragaszkodással\' fog sxeffoeiór kijelentik, hogy »magyar honosokraJ csüggni legdrágább kínosén :-aengsetes nyelvén, érvényes jogszabályoknak vetik alá magukat,!__E«r iv alatt exer veszély fenyegette a nemmely esetben a budapesti illetőségű magyar ho-1 xetnek e féltett kincsét. Nyugat éa kelet ellene
leány nömm\'é lett. Corona mint fivérét szerette — Uorzasxtó.l kiáltott tel aa orvos, a mint « wÍwmiUgm«Ugiihh áriáir fanTi If.Hvrft — íshjt a~CsábtlQ a
ailotta. Oly boldog voltam, minőnek sohasem Ültem magamat. Nem akarooi untatni, hogy leírjam azokat a boldoji percekel, melyeket Corona kö--céLan áíéltomj nem akarom boldogságomat festeni e gyermekkel, k^bennem alyját, fivérét, lérjél imádta. Nem akarok vislsaeml£|tetiii azokra a forró csókokra, melyek ajkaimái égették, midőn Corona karjaim kősőlt volf; áttérek ason pontra mikor boldogságomsi azétauxta e keblemen me-lenget ne álltjába ba|t kígyó.
Hobhv.u lélekxelsl vett Edviird s foljftstá: Héi havi egyűlllélünk után egy éjjel télébredve, észrevettem, bogy Gorooa ágya ttrés, ax ablakon-át semmi tény sem halóit a sxoibába, gyérgyát gyújtottam s sxon hitben, hogy talán üiovanm rosszul lelt s Cocons, hogy az -én Uyu-. galmamat na báborgasaat felkeli s egyedül ment a gyermekhez.* Siettem (íiottanni szobája felé; ax-ajtót xárva-lalállagi, de lálíaim túldhÁx gyökereztek ; a mit láttam, őrökre emlékemben fog maradni. Giovanni és nevelője egy szobában hállak, ax ajio mint mondám zárva volt, Ax ajtó
* mellein ablakplrkáfljfoa állott egy égő gyergyas ax gblak alatl hálóköntósben térdeli. nOfn, Őssxe
# lett kéxzel, szumsí niívu és ajkai rebegték " red, hóesés OHtgl
A <ér feltört ereimben, megragadtam kar)át, falrániotiatB térdelő bslysetéből, 0 meredten nézed reám, kérdé ml tőrlént, hol van, én leletei
Henzano orvos sokáig időzött fidvardnal, s<em Ü^yre vette a neWöl^dk az oly hideg, kimért volt, hogy felőle ítéletet nem mondhatott ax orvos s midőn elhagyta Edvard kastélyát, ép- oly keveset tudott, mini akkor, mikor az elbeszélést hallotta.
Evek multak. Gióvanni megnőtt, már fitső év\'ee
a nevelő volt!
"\' — Nem, ö mit sem tudott a dologról.\'En csak annyit vettem észre, hogy nősü\'éaem első napjaiban Benallo mindig" kötőnkben voll. Corona sxivesen beszélt vele, de később tf nevelő visz szavonull, csak az élkeaéanél jetenlkesett, most jogása lett, hirtelen fejlődött, gyönge alakja volt, megtudom lejleni magamnak a nevelő viseletéi, | tanulmányai felette megerőltették. Dr. Benattoa ö valóazinttleg észrevette, bogy a kígyó nő von-1 nevelő már rég nein volt oldala melleit, mert az
xődik hozzá, h hogy kikerülje apnak csábitásái.
vonult vlsBia. Ű ártatlan mert a pőttvggia umn nem tartott nevstot mellette; banem a tapintó\'
engem meg akart nyuglalni s ssi tanáoalá, pondjuk axi, hogy a nő beteg anyja ápolására uta-
zott el rögtön, — sőt még inkább- hltttnifc áriát- -orvosok tengeri - türkre küldatiék.—Bdvard tr+
lansága abból, hogy nem hagyta el állását, ha nem a\' mai napig gondos nevelője Giovanninak, S te megbixol ex emberben? —- Igen mini önmagamban.
— Én nem. £n gyanakszom s figyelemmel lo-gom kísérni tetteit, meglátjuk kinek van igaza. Nem htssemr hogy-éleslűásom csalna, pec^g én axtjartom, ea ember alntomoe. Hogy állását el nem hugyia, az- természetes, inert as Aliul gyanút kellel volná, vagy a már meglevői még in kább élesztene volna s hogy léged megnyugtatni
Ali\' akart, ex ts leriDésxeles, érdekében állóit, hogy á jtyuíittT elhárítsa magáról. ~~
- - Nem, nem, ne vádolja öt orvos, ö árialan, ő nem voll csábiló, a klgyiV\' akarta elosábitani
jjju Fiorencben végzé a középiskolákat s Edvard
xelben helyexie el. A gyönge gyermek a sxinidöre hazajővén, ax
atyai barátjának s ex helyesslve aa orvoaok ia-vatlatát, hozzá tette válasaában, hogy a saünidőt ő M lürdöben fogja tölteni, mily kellemes volna, ha Edvard is odajönne Giovannival.
Edvard nyolc nap múlva a beteges fiúval M.-be érkezett, -Dr. Beozano már ott volt, várta őket a hajónál.
A itkivélyes üdvözlések után Benxano lakására hajlatlak, hol Edvard is lakáat vett; alig \'pihentek meg, ás orvos értesité Edvardol, hogy Dr. Benallo Giovanni egykori nevelője ie itt van most mini lemésaeltanár, bonaiikus kutatásokat tesz M. vidékén, igen elegáns létfi, a nők bálványa, sa ünnepélyek hőse, a mulatságok rendezője, ixóyaráx első .dandy a lürdöben.
helyett .éllfladvá, hugy mttvslt ember vagyok, I
oggyöaödésein, )it>gy ö csá
t8ltteji«!i**gr« V^rétáedlein, arcul ulöllsm, egy ily nőt megillető rlmékei mondva, Moblum a lép-!mert 6ti hisuttu., osőmisii, ssiáa essAv«ftnstien iutolhm) saobámbai líhVi voll, leltáriam ax ablakukat és kinlilam áx ójbe. C\'*\' III.
rons a hold világAuál balaitl hCilehér éji öltötty , Kvsk merüllek ss l)fl)k semmiség Ürébétaaóta, ben. tls«áriam gz sblskot. Hxívetn Omiic voll! mli\'tla Eilvnrtl aiyjal bsráljának elbeiiélle a lUn iitava, lelksm tnsgilíri, aa\'ila Inlkrbttleg vggyuk.Itéliblskal.
Alig végxé el ax orvos, as ajlón kopogtak s Mvgláijuk, én ügyeleipmal logotn kisérni s}Edvard >sxabad< xxavára belépett Dr. Beuaito,
yúrti ladományoui segélyemre lesx leálaásni (H, kilogávtalanul öllöxve-e nem mindennapi elegán*
ólával hajtva meg magái^Jdvöxlé a grófot a as orvost, mig Oiovanolt megcsókolva szólt; \' f E pereben értesültem a grót me|érke>ésá-ről, sieltem elaö lenni, bogy saeretttfsái megérka-sási kiváojak. ■ *
\' "" rMjrUtJuk 1

tfxgY-Kanima? ualrn&p.
ládáit, hogy kiirtsa a lőldttitéről ut a nem-setét, mily egy«<KILiill a nép milliók ctalidji. hftn, eialla nélkül, Önmagire, Önerejére hagyatva.
A vadcaordik molyok kelet. SÍ íiflnllitték el Szint litván birodalmát, vére* csatákban kerei-Uk, kitérték meg, megérni a magyar neműt nrjét; a midőn a hét némtet e tir izéiéről tért vissza; it ayugot, eivilízátlo terjeiztéténtk kii\' ponyo alá bújva ásta meg u aknát a némtet
peaye alá bújva ásta meg aa aknát a nenu élete alatt; ue aa akna nem robbant lel, -r nemzet éber figyelme tiét hányta aat, mielőtt balálhotó robbanása megrázkódtatta voli)Vft léget.
Ct a magyar kőltő lelkét Ültén énekelhette a itenvedétea után : „Cl magyar, áll Buda még I*
Dt a nemlétnek, mely egyedül AH Európa népetaládai kötött nem ctak nyílt, hanem tit-ko« éllenaégei it vannak, mint glgyőkat Qn keb* lén melengeti a nemzet et ellenségeit.s ezek iiltligéiÜk nyelveiket, mérget tullánkjeikat szuj-ják a nemzet tettébe, hogy ha nem képetek It megülni a nemzetet, de legalább megrongálják annak életfáját, hogy egéaueget najtáaolrat honi képtelen legyen.
ti «i u ellenség a veszélyesebb\'
A nyílt ilankkal támadó állít, nytlt harcban küzdött a bátor magyar nemzet, az alattomos kígyó ellen eaak óvszereket használhat.
Érette ett a mtfjryar némtet már Ixíuédelt, mondhatnám tzáz év óta t a nemzeti ébredét megtalálta at óvszert, a titkot, alattomos ellentég ellen. *;
A nemzet Jobbjai kettBaőtt erővel küzdőitek nyelvünk müveiéit, nemzeti jellejrBnk tentirtáta érdekében t megindult az a kultúrharc, mely nek eredménye ma oly fénycsőn nyilvánul Magyarortsigon.
A kultúrharc, nem táji gyűlölet, nem ISnha-tótág el nyerésére törekvő mozgalom; nem lelgá-tátát célozza tt idegen ajkú népeknek: bem, jogotuít ez, indokolt harc nemzeti létünk érdé. kénen, ■
A bércet kit Erdélyben t vidékén at- oláhok, at anyaorstág éjszák^ rétién a tőtök, vidékünkön a horvátok iparkodnak a magyart kivet* keltetni ótl jellegéből, elolábotitani, eltótotittui, elhorvátotitani a magyart t beleolvasztani idegen falba, hogy a második ezred év ne találjon keleten és éjszakon délen magyart, hanem csak tótot ée oláht,. horvátot, tzlavot.
8 e titkot ellentég ellenében kellett felvenni aa ifjabb Időben a kultur harcot Aa erdélyi ét felső vidéki kaltor egyletek már áldátot ered ménynyel mflkődnek ; mott alakult meg a Dunántúli kultur egylet.
A nemzet, mely hoaaá van taokva a hártok-hot, bátran vett* tel mott It a kultur harcot a terjeszkedő Idegen elemmel izemben ét már fo-
Sik a hare t hisszük diadallal fogja megülni . tó győzelmét.
Nem állónk még ugyan befejetett tényekkel nemben ;,de a kultur egyletek tevékenységének eredménye már mott it szembeszökő. Azon a vidékeken, hol a tévtlgéeek ntm egy cialádot vontak ki a nemzet otaládjából, a kultur egyleteknek ilkerült a nemzeti nyelv terjesztése, t magyar jelleg viittaállltáia által nem egy családot vitttaveastni azon útra, melyről lett-vedt; nem egy otaláSdal sikerült megértetnie a költőnek látnokl saellemmtl elmondott taavait i „e kivltl nincsen számodra hely I"
De a kultur sgyltuk soha aem fogják tel-adatukat teljtaen megoldtni, ha a netniet ti* matta, a jövő reménye, a magyar iijutág nem sorakozik a nemzet által kitűzött aalturharc lobogója alá és pedig nem ssórványosaa, hanem tömörülve, ugy mint aat a lelkit ifjúság minden stép, jó et nemeiért butgólkodó lelkületé-tói nim ctak megvárja a nemzet, hanem mint aat, Minden natben örömmel tapautalta il i4-dlgelé.
Hazám remányii I . Ifin barátim I Magyar ifjuaáfl
fwabe vegyült férfi, ki a nemzet kultnr harcainak félaauaddal Mwlótt megindult moagal-■alt ismeri; ki a mulfv. évtized tik alatt a tol-hanoiéként küzdött\'i nemzet léttért; kt ma már agghamoakéot vitaaalépnl kénytelen a térről, Mól hozzátok, a haaa j/lvő oailoptflmi.
Miénk volt a kesdst, miénk volt a here loly tatása, a ti kOteleeaégttk Itaa aaaak behdieáee, a diadal kivívása, harci tálalónknak ■miomo rutáea. TI beaneúk él a mmm^ á tf Itlkiae d ás etek fogja megőrizni ama drága klneett, melyet őseinktől örökölve, mi vltata hagyunk ni ttotokra, a dallamot nyelvét, a magyar őat •rényl. Uaata jelleget. «
Zala 3, szám. (3 lap.)
Nem nehéz a teher, mit ifjú villatokra tett a hemzet. ctak kii jóakarat, lelknedát kell k a magyar Ifjúság megfogja tudni mutatni, hogy a nemzet nem oialodott akkor, mikor örökségét reátok, a ti lalkeeedáeUkm bista.
A hány eltévedt polgárát nyeritek vissza ja magyar nemaét családjának, annyi drága gySn gyöt raktok le arra a drága koszorúra, mely egykor a diadalma* zászlót ékíteni fogja amf-dőa a kulturbarc befejezéte után a zászlót, mint drága ereklyét. fogjátok átadni az uiók\'ornak. ott fognak csillogni abban a gyöngyök, hirdetni | neveteket, lelkeeedéeteket, lelkesítve utódaitokat, éi a szép? nemet és jó eszméiért küzdeni, küzdeni ugy, hogy azok is méltók lehessenek őseik-bet, hozzátok, kik a ttOt záislőt megdicsőítve hagytátok reájuk örökség gyanánt I
Kut mondjak nektek hazám reményei d-
Mire tanítsalak titeket ifjú barátim ?
Mily utasításokkal liánon el az agg harcot titeket, magytr ifjúság?
Nyúljatok be keeleUli belsejébe,-érezni fogjatok ott azt a meleget, melyet az az öntudat ad, bogy magyarok vagytok. Olvauátuk tzor-galommal hazánk történetét, a nemzet ^letjjiipk e vírfeT irott lapjait s Ütni fogjátok, mit tettek őieitek, tegyétek ti li azt. i az őaök árnya. Vtt Jog lebegni körültetek, erőaiieni lógja a gyöngéket, lelketitenl a kétkedőket, tüfcelni a lelke-sülteket ■ a, bare küzdelme könnyű, a diadal édes. örömtelt leend, mert nemzetetek létéért küzdöttetek a harcot, a nemzetnek szereztetek díadaltTEömloktokra tűztétek az érdem elenyész hetetlen babérkoszorújit ? | , Most, midőn Dunintuli kultur egylet alakul,1 merítsetek 8TŐt~az aggharcoiok küzdelméből. Sorakozzatok e kultur-egylet koré, támogaiiátok átt anysgf ét tzellemi erőtökkel, lépjetek ez egylet toriba t tanuljatok" lelketedni!
Előre hazám fiatalsága I Tiétek a jövő mindenben, legyen tiétek a kulturbarc jövője it a az ast követő diadal öröme, hogy egykor büszkén mond hassá tok el a költővel: . Ji Haroot"vl»Uai " Ussiak, oltárodra twnzllk uUzlúnk»t \' ■-
Palotai Akoi.
im. Japaár hó 184a
A „Zala" tisztelt olvMÓihoí.
Tizenhét éve vetetjük a »Zala« anyagi réstét; et idő alatt törekvétttnk mmdtg oda irinjultj hogy olvasóink egj hivatásit jól felfogott lapot nyerjenek. Kiértük e törekvésünk oélját, aat at olvasó közönség fogja megítélni. . .\'.
Megtettünk mindent mit tehettünk határt nem iatnerő áldozatkészségünk mellett többet ia tettünk, mint mennyit ígértünk a teszünk mott it éá tenni fogunk ezentúl ne\' ~
És hogy ígéretünket beváltsuk, tudatjuk olvasóinkkal, hogy lapunk szerkesztőiének • A sort ttldttaOtt cealid< című társadalmi regénye már sajtó alatt van, a a kik legkésőbb lebruár bá^ elsejéig fél vagy tgéat -évi előfhetém dijaikat beküldik, ■ ragényt díjtalannl, bérmentve kapják még február lió folyamin,.
Mi megtettünk mindent, mit tehettünk a hogy még többet uhetaUnk, «a * iwitelt olvasó közönség pirtfogiaától fog függni, melybea azon kéréssel járulunk, bogy ugy ~ maguk mielőbb tziveskedjenek előfizetéseiket megújítani, mint pedig ismerőseik korében e lapot terjeszteni
A Emi* el«Macl«al lehéUlH i
figéxa évr* . . Fél érre . . . Negyed érre .
9 írt.
I „ 50 kt. 1 , 2") „
Külföld. \'
Párlaa. A francia kamirában türványjavai-latot osztottak ki, mely jóváhagyja a vasutak árulorgalmára nézve Vranciaortaag, Némqtor-itág, Aotztria-Magyaromág, Belgium, Luxén-burg, Orottorttág m Sveict kött 1890 évi okt. 14 én létrejött t aláirt szerződést,
Ilerlln, A német birodalmi gyüléeben e hó 18-én tárgyalták ellő olvasásban. Auer inditvi-nyit as 1880 jul. ló-én kelt rdmtari/atünény módositisa tárgyában kapctolatoian Hichter in-ditványival a rozs vámjának mértékléie, ilíő-,tőiegajámtarifa revíziója ügyében. A biro-\' llatiül krallfellár azon reményének adott kifeje-zést, bogy a tárgyalások még e hó végéig be fijetéthtt jutnak, ——.
Konstantinápoly. A török szultán az arany, Illetőleg at uüit mentési éremmel tüntette ti a IVm/ német\'ágyanaszád valamennyi tisztiét éi igéat legénységét, mely ágyunastád az WilftWríil török hajó atiülyedéie álkatmivil megmenekült embereket Kokba, Japánba vitte.
B#ca. A tartominygyllléi elhatárolta, hogy megbittt at ortaágot biaottaágot, lépjen érint-kozáobe a kormánynyal, hogy törvény alkot-taiiék tt iránt, hogy tt Ikoholizmusban szenvedő, kőavesaélyea izzikoiok i célra uolgtfó intézetekben nverjenek elhelyetéit,
Heigrad. Nagy iigatottiigot keltett itt, főiig kereskedői körökben at í^p fogyasztási adó bebotatala, mely it évi jan, 1-én Köriig naptár iterintj, lép életbe. Aa itteni keretkedő testületek felettébb telvannak izgatva eaen rendszabály miatt, melyről aat illftjik, hogy aa agyonüti a szerb keraakadelmet Nagyon salvessn fogailtik a kereskedelmi körök az uj adók ellensége miatti kifogásokat, melyeket néhiny hatalom képviselői emeltek a korminyalnöknél nz újévi fogadtatia alkalmival. Több keretkedő aztal fenyegetődéit, hogy iruraktirit Helgridból át tani \'imonvba 4a Újvidékre. E lényállásra való teklatetUl kénytelen a kormány engedményeket tenni s at alig álitbe láptetett tarifit leg* lényegesebb tételeiben mérsékelni, Hogy et a kabinetnek amngy ia tngadoaó állására ntm éjien irőtitőltg hat, aat könnyíti el lehet kép-telnii egy, legalábe léatlina kormány viliig kii Óráiét at ia Ugy mindan bitouy nyal siettetni fogja.
A Ictiuígi jegyző it tanító uraknak lapunkat Ari 3\' frt dij mellett küldjük.
Kt előfiaetéii pénzek a , Zala" kiadósigához Finchelr Fülöp könyvkereskedésébe | küldendők, legcéltaerübben postautalványon ,
A „ZALA" kiadóhivatala
Helyi újdonságok.
— A nagy ksilzaal tuk. Ittielfé-eg;-let e hó 18-án d. u. 3 órakor, a városház nagytermében évi közgyűlést tart, melyre a tagokat, a városban kitüggeszteU \'hirdetésekkel\' hívja meg.
— TAzeltfa ktsazláx. A nsgy-kanizaai ke-reszt, jói nőegylet e hó 18-io d. u. 2 órakor a Karcag-félé majorban a szegények között tüzelő fii fog kiő-tiani; a szegénységükét igazolni képesek a helyisinén, igazoló okmányaikkai jelenjenek meg i ott u egylet jótékonyságából tüzelőül fognak kapni.
— A all késlmaaka lasllás városunkban nem mondható kielégilönek, legalább ezt keU következtetnünk ama levélből, melyei lapunk egrik barátja tr Kapoavirről; A levél igy saól: •Nagy-Kanizsán élelszttkség egy női kézimunka iikola, mert löbb oltani lanuló teti vizsgálatot az Illeni polgári leányiskolában * azok után ítélve látható,, hogy t női munkaokitiit eddig ctak motloba gyermek voll Nagy-Kanizsán * E pár sor nem a legszebben tqgll váronunk iskoláinak női kéiimunka laoitáiái; de tőlünk tivol van eiért a laueröket kárboittlni, inkább a tanrend* szerben laliljuk meglejlését; mert a fennálló rendszer oly keveset ir \'élö at Iskolákban a nőt műnkira nézve, hogy valóban még aa ia csoda, hogy annyit tudnak a gyermekek, amennyit felmutathatnak. Ideje volna, hogyha a vároa ast a már régebben vajúdó teís\'ö leányiskolái mielőbb léleaithelné, hogy ei állal, a leány növendékek a nőf munkában ia szélesebb litkört nyerhetnének. A női kiképUi érdikében felhívjuk a város képviseletének tr|fyelméi a fentebbi körülményre.
— k helybeli pMtallalk\'irtélvitttki Sorokat, melyeket kőaöniégünkkel egéaa terjedelmében iamertetüak : „Tekintette laerkaattő url Beatet lapjának f. é. január hó 11-ée megjelent 8. számában hoiaim latéaett felaaóllltiara vaa uirenotéa érteaiteni, hogy neakia a kaaainók egylet éi tártaakőr kötegéin múlik a márnákra érkező lapok gydrt ét Uaedelem nélküli átvitele, mlutin aaok agy elődöm alatt mint jelea leg • póita megérkeiése után aaonnal kiadat-
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
m Bit u elrendeltem volt, hogy az elkésve
W
Zala 3 szám (4 lap.)
1891. január H 18 án
érkező ^sták ugyanazon napon bármily órában késhez szolgáltassanak és arról is gondoakod t-r. tan, hogy esek megérkezéséről értesülést is nyeljenek. Ennék dacára a fennt említett egy-;zjMk^k*zegei atiégtfréa árkszstt BiwjpkZB^ ▼ételére nem jelentek meg. miért % azokat
Cizta előzékenységből külön szolga által kéz-ileSem? Reményiem eaekből meggyőződött tekinteteaséged, bogy inkább elismerést, mint gáncsot Jsdemelék; midőn tehát a kifejtettemeknek nagyra «ecaült lapiában való hangozta tá-aára tiazteletteljSseo (elkérném, még caak azt kívánom megjegyezni, hogy á~ rendes postai
— összeköttetések immár helyre áll«án,- az ideje korán el nem- vitt lápoknál házboz való 4tés-hesitííére aj egyletek továbbra nem számitbát-i nak. Fogadja\' essa alkalomból S kiváló tiszte-Jetemnek őszinte kifejeaését. Nagy Kanizsán, 1891 évi jen. hó 14 én. Oblálh Mór m. kir. póe-
■—ta táv főtiazt. főnök. vetüli
tudomSil s mítw rilssst i htnZflk\' aszst íz egyletei is, swl7*ks*k MrébeQ fölszólaltunk megelégedéssel fogják todo-sússl rsssi. — Szvkueth -
- » Islátla * hé a bée<i vonatot Acaad és
Szombathely között. A vonaton volt egyik jóba-rálunk beszeli el, hogjL mikor a vonat lennakadt,
- a köaeUten lévő Pstffy grófi ümflalgmBnl-Ssrftgr?: bél több-szán érkezett a fonathőz a lelpakolta
haza menni. A rendőri vizsgálat megejtése végett a uagy-kanizsai szolgabíró Auyen/etd körorvossal
bírót, br. Bibra Frigyes honvédezredest az egésa tisztikarral a nébéoy közőshadaeregbeli tisztet,
a helyszínére sietett; de jgsak életveszély közt ftogyay kir. ügyészt, Ftikdl Ferenc közjegyzői, tudtak odajutni, minthogy i\'i ot teljesen be voll hóval tavasa Nagy-Kafiisaa halárában nem voj-tak kirendelve hóhlnyók~e-.c*ek ugy tudlak ■"■fiési hóteBgT*"i *"\'gj ^sr-petnekről 100 lapiloa jött elibük s hányta el a ií«vat, hogy azinkijuk előre haladhatott. 1 — flag) llksiiijlg. Buuli y Ferono nagy -kanizsa városi adóvégrehajtó, »3 éves Öreg ember nagyon megunhattit^életéi, mert e hő 11-én saját lakásén az ajtó sarkára felakasztotta magái ; mikor a házbeliek észre vették már meg volt halva. Öngyilkosságának oka ismeretlen, általában azt |
Molnár ügyvédet, a Viziendray fivérekel, Csorba Palotai Ákost, stb. slb. A rendezőség élén Ptihál Viktor dr. állott, |inek figyelme\'a legkisebb rész-leiekigkttettedtfbaa rendezőt éget teljea elismerés méltén illeti meg, akkorsbbéi aa oroszláni rész PliMl Victort illeti. A jelei) voltak adtak ia kifejeaégt ez elismerésnek. A tánc 10 árakor vette kezdetét, melyben minden leAny _réazt vett, a nem volt egyetlen tánc, melyben c-<ak egy nO is fktve maradi volna, a mamákat kivéve. A négyeseket 32\' pár táncolta, épen elégahhoa, hogy kényelmeaen lehetett rendezni- az alakzatokat, hÍÉHwkj \'fgy é.lfilitntság vine sz öreget a végzetes j több pár talán zavarólag hatott volna a négye-teitre^Temelése a vtros részvéte metiett e\'^tofsekre. A szünet a\'a\'t élénk társaiba* közi kői* 12 éu\'vuj\'. E esőt armjtl m»gr«n„ío*hh, jífltt<>lr el & vendégek a Mateyk* Ede vendéglőé
meri mint értesülünk neje a súlyos csapistiatáaa! )ó hírnevű konyhájának vilogalotl étkélk a pln-\'
\'___I__I__-J.,.. ____U_U . L __. • |____,. ..___.. ___L.
alatt megbetegedett s meghalt.
— Hzésgái fulladA*. Kis-Komárom köziben\' c hó K án A\'i^fcz Ferenc ottani lakosnak neje kenyeret sütött, azt bevégezvén, a szenet bevitte T szobiba lévő t&karéktüzhelyre a annak saslejgját lezárta, későblnnaga ii bement a szobák® csaljádálioz, H gyermeket lefektette míg a szolgalegény a földön Kiterített pokrócon hevert, - gazda-ée-feleeége beszélgettek A széngáznak
................... .... ..... riimr f^^^TT* ^tfV.?^
«aktízenegyén vohskjazlán^vi\'ók őkéF Su -lBeg«gtotU; ^
ráayba s ott az uradalmi kastélyba elhelyeztet- kö\'fk«tettek a szomszédok más nap ^midón a Itet-kímttk kedvük szériát mulattak, étkezlekJ ^^ S°Mjt nefJki)önm a házból be-itták a|óso ml y aiHurönTna pésBárom Cén ál mentek a^tLjL„ténet azjwzndnll, a nőt a "TSÍgT vonatot kWzabadiiotilk a bólu.atagból s gyermekek agya «élen ülve a hfcom gyerme-utasamk tovább mehettek, soha sem feledve el N " agyk™ fekve s a s^^egényt a Rldón azt a szép hirom napot, melyet kénytelea-égbffU»aam - ■indMMTlt élettel talál^LA a gróf Palffy féleburányikastélyban. m^yot^orvos már csak a b^ott haláltcotis-|o,a, Samuelly Henrik városunk M1*9 » wndffn boncolás megejtetvén.e
töltöttek el
— Nzlálozá*. Samuelly egyik köstisztejetben álló. polgára tevékeny életének-ő24k. évében e hió 1.3 án elhunyt,. A gyászoló özvegy és kesergő három gyermek bánatában őszintén osztozik sok jó barát, ei «r*pyskbeii "ly gasdtg ^^n életén I
it hü ápolója volt az igaz, őszinte barátságnak, i Temetésének impozáns volta a közszeretetnek i félreismerbetlen jelét adá ; mert a ki iaiberte a j-- boldogult jellemét éa nemes gondolkozás módját, [ as tisztelte ós- sr»">ttfl ~?ft. fir. Seumann tőral/bi által a m*ggy^»AI4« é* » Bt/
legével előadott nagy hatásn gyászbeszéd a gyászoló gyülekezetet\' zokogásra takaaztotta. Kiyugodű
hó 11-én a hat halottat eltemették. Áz esetből különféle-jtersiók terjedték el városunkban, némelyek az( állították, hogy az egyik beteg inért I gyermekhez hívott orvos mérget adott s ez okozta á katasztrófát; ez merően légből kapott Igaz hogy az «,pa beteg, ^/fímekébez orvost hrvatott s ez irt i< szert, de ezt a szert a beállott katasztrófa után az asztalon megtalálták s csupán egy kanálnyi hiánya mek bevett, az orvosság vízsj" s a* gyógyírnak tűnt ki. A [tSzWte kísérté ki, az oly szomorú véget ért l családtagokat örök nyughelyükre.
- Mtikslbk "-rr-^BIll^SiM • fTliiltn rmsni Í»II
-a vol
.•JBh
L^bi
céjébek tüzes borait. A jelenvolt társasig csak I kora reggel hagyta el e termeket. A holgykosao-i ruban láttuk £ következőket í .Asszonyok : C^erea-Inyés Sandorné, Ptihál Ferencné. Markó Ariíslné, Juhász Uyörgyné, özv! DK Hácz Aotalné, Üezsé-uyi Klek\'ué (Mórichely), Kostyál Ferencné iPer-lak), Haiós Mihiifné (A\'lő Lendvai, öav—Saaer Je&Sné, Horváth Csongor Janoseé (Perlak), íJuka Kálirinué^iizv. Maltosch Józseíné, Kogyai Ödönné, ózv. Kapociffy Jó\'8erné "(Kapösváf)F5/vrB!i-gyay Jinosné (Sirmellékj, Zatbur^czky Zsigmond-né (Palin), GTaviha Karolyné (Gelse) Pslffy Ala-josné, özv; lJamm Httfóné (Szt -U»)szsi, X,a)pcaig Antalné (Kaposvár), Dr. Tuboly (iyuláné, Varga Lajoané, Dr. Hauser Janoené, Ma.rkó Nándorue (Zikiny). Ltinyok: Cseresnyés Etelka és Rózsiké, Markó Irma é» Lujza, JnhászEasma ésLajza, Hácz Araoka éa Gizella, Dezsényí Anna (Morte belyj, Horváth Blanka- (Perlak), -Vlasiis Kaiiea (Alsó Lendva)ji Duka Auna, Br.. Kleiat Uela. Mo-zicka Gizella (Brünn), Malőích Gizeba, Simon Jolin tBelatiiicíj Tévelv Irén /Kaposvár), Bogyay Irén iSánneliékl, Glayina Miiica {Gelse) Palffy Magda (Pillóakefőj, Damm Margit iSzi.-Balázs) Lijpczig Anna (Kapósvár), Betti* Terka. A Bar\' -zaton: Bogenrísdér Józaefné, Althalter Mici. — A bal rendezősége báláOtöazönetet mond lapnnk
Ísolt, mit a gyer- utján Hirsehltr testvér uraknak Aleó-D imborun, ■t alá vétetett kik^O frt, és Kodolányi János urnák Gdfáeaon. izség általános ki 3 frttal, felülfizettek : a felületetett össsege-ke*- a r""de«iWg Zaíamegye aItspÍnjibaz küldte be. 1ST. •
yngodjék édesen a boldogult, hátramaradottjai j n^T^&^e^díjiirfi^TB^ ttsöí
pedig leljenek vigaszt a kflzrSzvétben I — A „Chevra Kadisa" egyletnek lapunkban közzétett felhívása folytán, már ereimén^ volt• a meny-! nyiben a megboldogult -Bamaély temetésénél ennnAn egyetlen egy koszorú volt, a többi tísz-telei a köszornadományi íkat pénzben osztották ki a htlybcli izraelita szegények között,
Ittel/toell Snmutly Henrik ur elhalálozási alkalmáhóU>liü 15 én l\'rager .Béla gyógyszerész ur 2 frtot ég«Dr. Blau" Simon ur 1 Irtot koszoruadomány helyett — iótékonycéíra ado; mányoztak. A .Chéwra Kadisa" elöljárósága. — Kévelhesfi\'tartalmu meghívót vet\'ttnk :
fut..
Anna jsn. tl-én 47 évee. Bo*áry Fsnac jsa: 1Z-«b 63 évsa, YadáSi—Q.v^rgy jan 13 ia 73 éves, \'Sanmety Hesrik január 13-is Bt évw, Kortes Gihorni jannár lt-ru 31 i*est._3n-váry Fereacaé jaanár 14-én 56 úréi koritns.
Mulatságok.
— £ mrgjel bAt. A megyei fiatalság által rendezni szokott megyei, bál, rendszerint az évad legsikerültebb mulstsaga ;. aa volt e* évben.. ia. Fesztelen jó kedv,.mosol jg^\' arcok, lelkesült lánc jellemezték a f. hó 10 én megtartott megyei.bált, mely bir a roppant bóluvatak folytán elmaradt A nayy-kanitsai ker. jótékony n/mjylet folyó évi I vidéki vendégek hiányzása következtében caak é. 3 órakor a polgári iáktól gyéren volt lalogatva ; de azért az Aranyszarvas
ikt^ rgf: ztár-
nagytermében rendes közgyűlést, tart. -Tárg;
, Titkári jelentea. Elnöknő, alelnöknő, pénzl noknő, titkár, 2-od titkár, ügyész, orvos, 24 választmányi tag és számvizsgáló bizottság választása. Indítványok;
— A krr. Jéi nBrgjriet közvacsoráiáról I hozott tudósításunkhoz pótlólag jelentjük, hogy Vischer Józaefné háziasszony volt: éa mellette Szabó Julcsa itBursih Mariska voltak. Továbbá hogy Fluhtr Jifcsetné két malacot, tésztát égj oompotot Ábrahám Károlyné 2 frtot, Kuhar Ferencré 1 frtot adományozott,
— Kgy tparoa szép \'jelleme. A napokban egy szegény í|iaros állított bs a helybeli „Chevra Kadisa" Izraelita jotékony egyletbe, a előadva, hogy nagy családja van s mosl nincs semmi munkája, «egélyt kért, A * egyletből pár nap múlva 15 frtot küldtek a kérelmezőnek. Az iparos mikor a pénzt meglitla megköszönte szépen s igy szőll; —* tessék vissza vinni a pénsl, éntdokói-lien kaptam egy kis munkál, mosl már majdcsak iikUüdöm a .telet, — vsn több ber, kinek nincs munkiia, tessék azok közölt ki* osztani e pénsl, — Valóban meghaló, és rüka szép jnllrm, kalapot emslhstaa einlier ily iparos előli, v
— H*|fs|)*IK hiihi (jyörgy 45 évas szs-(rfuwiki lakos a odavaló muluir tnester illó Hl In
----Egyleti báL A .Nagy kenizsAÍ Polgári
Egylet* saját helyiségeiben 1891. évi február hó t-én .Egyleti bált* rendez. A rendezóségbéo részt vesznek: Arvay Lajos, Babosa Laaaló, Bartos Géza, Baumann József, Belus Lajos, űerecaky Viktor, dr. Darányi Árpád, Fatb Adolf, Fút* Lajos, dr. Fried Ödön, Hajóa Gyula, Halia látván, Kocsit Kálmán, Köbler Antal, Kagler AntaL.Leokey Fúlöpj dr. L^ke Emil Uakara Iván, Nagy Dezsó, ÖHóp Ernő, Oszterhuber László, Palkó "Zsigmond, Perháós Miksa, dr. Peócz József, dr. Etíhál Viktor, Plue-szer-látván, dr. Rácz Kálmán, Rosenberg Ernő, dr. Kosenberg Mór, R^tb Miksa, Dr. Svaatita Zoltán, Szekely Tivadar, dr. Saüta Miklós éa . Tripammer Gyula urak. A bál kezdete 9 óra-
Ugás■ dig^erme llégj|l aieglelt. A leadssöaég fá kui, i\'mmólyjngy ára 2 frt, ns*ládj«igy S frt,
radhatatlan buzgalmat fejtett ki a a terem diszi teáét, oly ízlésesen eszközölte, hogy bármely főviroai teremnek is dicséretére válhatott volna. A lóidig érő lUkrük visszaverték .a megyei színek — kék sirga — redőnyöket, oazlbpkatokat s megyei címereket, melyekkel az egész terem disziletett, mig a karzat minden kiszöggeléaénél az oazlopokon egy egy délöyi növény zöld levelein nyugodt (neg,a tekintet, A vendégek fogad-tatása a legszivélyeaebb, legelőzékenyebb, légii gyelmesebb volt. A nők\'gyönyörű ^táncrendet kaplak, mely egy hattyú prémes legyezői ábrázolt lehér csoni nyéllel, A legyező oldalán szív alakú tükör, hátsó óldalin padig pici kön^alak-hun a tlncrend volt alkalmazva. A férfi táncrendek ls calnokak voltak, jlöl e felirattal.: >Zala*.j megyei bál 1H9Í január l0én<-hátsó oldalin egy fraucia coblttuilie öjtöaütt-ftatal táncos pár,
as srdólieá, hovl fllr\' msul, msglsgy tolt, msrt a nagy hóluvás miül Ml
kónyvKUkra DxstelisjiotL kis kártya belseje larialmajUa a tiiiértudst. A főterem melleit egy nrsgéiiytbtt *bi kk \'t\'llttgó iüKülfft^Hka voll dlazeoen. berendezve, iuilybsn a déli növéuyek kópeztnk négy aarki gruppot, a labure(tek s divanok előtt asztalkák illoltak virágusöktokkal, A zenekar a tánderem baloldali sinsában alkalmazott s a megye színé. él) 11 tol le ti emelvényen játszott. A terem már tél tls (Mór úlággá megtelit oil láttuk a többek va Islália- k&sBU íltrlilihutyutk onu képvlislól, Ctern-ptelen voll nyif Mándor lörv. elnököl, neliááy törvényszéki
pá Moly lO frt, karzatjegy 2 frt Jegyek az egylet helyiségében, — a meghívó felmutatása mellett d. e. 9 órától d. u. 6 óráig, este pedig a pénztárnál kaphatok. -
— Ollop estély. Eliameréaael kell adóa-nunk Ollop Imre nagytehetségű humoristánknak, hogy barátai éa tisztelői óhajának megfelelve e bó 81-ón egy humoristikas estélyt rendes, melyen természetesen a főszerepet saját magának tartja fenn. Megvagyunk győződve, miszerint mindazok, kik Ollopot ismerik — éa ki ne ismerné\'"—- sietni fognak, hogy róaze*e lehmaeuek a kiváló élvesetét éa bizonyára vi (lám; jó kedvet keltő estélynek, melyen előreláthatólag nem Ollop hatásos „Gehns laaaena mi auaa\' coupletja, hanem a köggnaég .Gehns lltitBf mi eín* paródiája fog dominálai.
--T*itflgalf i A alaó-domltorui ifjúság
aa ónk, ittaoltó-egylet pénztára javira I89I.jan. 24-éQ.az oltani nagy vendéglő termében aártkörA-lánovigalníál rendez. Személyjegy 1 frt, cealid-jegy 2 Irt 60 kr, Felttlflzetéaek köszönettel fogadtatnak ás.hirlapilag nyugtistalnak. Kezdete 8 órakor t >
----- -...... I a .
J(a£T-&MÍ«a% vasárnap.
:T Különfélék.
Zala 3. Kim. (5 lap.).
1891. január M 1* án.
I neked remek Siradvarius Hegedűmet, 15 éti bolyongásom alatt hú kísérőmet. A »xilveszter-es ^ (J4 tarI Mér* Antim* 4J®?"» í« «\'hegedQIiem a régf
föbercegafi, Károly SairotW toherceg leáíagtpl^?^ * áthegedüliem a társaságot t» maga-cóbán mfigbnlt. A főhercegnő 1814 üPr^ffiÉÍ"!4 1 07 w,tt^>b* ,Nfm Ját»\'bainápk-e va-szüleieitsV^ életének ^i»enheted>ie^ ?*» **** W™ «
uUmlie lia. E«ak éta iWgyfldlkég? Qt«l b^AbgrtM
vedeli a lőhertegnö e ezért sokat láriózködott a I "*VMnyijM«
dílvidíken. A beieíHŐhercegftót a királyi Maiad •«*«** »•■•«••"- Bartay
mindén tagin rendkívül szerette s törekedtek. arra, hoay kellemese* tegyék fűldj" szenvedésekkel terhes- életét Legidősebb testvérének Ftrencz SaltvtorflXtrregnek Mária Valéria királykisaez-s:onym/ál való násza alkalmibúi a beteg főhercegnő forrón óhajtotta, hogy jelen lehessen azj ischíi esküvőn. Ekkor már nagyon gyönge volt de hogy Metgsitsék kívánságát, a nélkül,
olyasmit, amiből azok szomorú elhatárocÉaáfl következtetlek. Két érvel exeiőn egy tantárgyból megbnk»*n társai mentették meg az öogyilkoe-Ságtól. Tudatával birt külínben súlyos betegségének. Gyakran Tfrákigehnélázoit a halvány esi* nos ifjn. Moaoiy ritkán jött atkára.- TartótkoHfr csendes, de hirtalen harap* lobband természeti
Edét a nemzeti zenede igazgatóját, a zenéssel terén szerzett érdemeinek élismajéseül 0 felsége á király, a királyt tanácsosi cimmel tüntette Eb Hartay az első zeneszerző, a kit ily kitüntetés ért. Bartay pályafutását mint ügyi éd kezdte, de az 1848. évi viszonyok annak abbahagyására indították
volt. Tudta, bogy a tanítói pályáit 06 OH boldofl-hal. A szerencsétlen fiatal embert a hó 8-an dé- \' iután temették eL_ Társai gyászéneket énekeltek sírjánál éy koszorút helyezlek kopotaéjára. — Vargha Tivadar Vl-évea tamfúnovendék társai nevében megható beszédben\' bucsuzojt el, mely könnyekre fakasztotta ax elhunytnak temetésén jelénvolt tanárait és társait.. A szerencséiion iljli
ettől fogva teljesen a zenének szen- elhatározásához gyógyitliaikm betegségén kivitt tfiég —«> hogy tó-tlMl® wa8ílt > mester\'nélkül fanull, de vásszorgá-le helyen el nem mondható családi riiaonyok m
"^árMprfl.MD\'rr^\'vóen"lé\'"ái\'l«^»fflDjJ<>.\'B\'nfl% cs«khamar előkelő álláatjfíg-jriffljt állapotok tx járultak, melyek a nőveadé. lom oratoriumában késziiéttek- számára helyei!, \'■" el « MatlA *suiaz«iaMéu|«tt tivül Ml busko.nerrá te.iék el Wytra, hagy pá hol a. nyugágvról nézte végig fivére esküvőjét. 6. na«yszabásu zenekart szerzéménye jelent meg. alatt már 1 ízben kísértett meg maga ellen 8a.
\' \'A kitüntetett 15 év óta •—é ——• *■\'■"*•—\'—•
A főhercegnő halála megváltoztatja a tervezel! 3? I H 1 .. ... - - --n—ss udvari nnn»p«k vndját. A fo^dtaHs. az udvarnál feKl «»nöke »7 oraa. f»®Ítf»
igazgatója a nemzeti
TT4;
január 1 tzenherédikén ugyan Mária Valéria főhercegnőnél
megtartják, de jair 19. éa 20árat
I rciMgnsk, iNgalapiróir és elnftke~a magyarhoni
gyilkosságot
— HAraaseaar éves fnvala. A mait hónap* ban Egypiowhan egy háromeaar évae kenős fi-
P P „ Lenairfpjizék segéiyzo • egyerttgrének éa egyik volát ftnialr kf, egy ottani ókori tóműiéből. Aa ui házasoknál j«zeká*ban]évÖ a már "előriL^"^*" or": *°ne .kadémiánsk. "Bartay-jódkn hangszeren egy londoni zeneműt** elját
— * ■• _a_________- rlf -\'\'--IÁI A - a IahAmAm m 11 ti A., ^ t Aa nlKvaln ■ ft-á- i<kAkA«M J —_1 * _ _ __ .L ^ u .IJ \' á_ a —— -
volt
kii űzve radt.. — Msvaaáz sarj
kereszlelése.. Yü&ot né-1
ing] császárnak hatodik ft<i születeti/ küvii gfi-án fognak megkeresztelni, kereszlg/,ülei Je.»»-_ uek : Ferena József c«ái*cár-király, Vmb\'erto olas/r király. Emma német allöldi regens ^királynő, Mária mekleaburgi nagy hercegnő, az edinburgi EeraagTT WwaugM herceg Ss neje, Vtfff wDr-lembargi hercegnő, Frigyet Lip\'tí herceg és. neje, Margit hercegnő a csásaar nővére és Maltke gr.
németbirodalmi tábornagy. • \'.....-■—.:
— A nAarl ná»iir a török szultánnak. A németországi •F?lgyes Károly* nevü gőzös a mull hóban nagy veasélylin volt a tengeren, a a szerencsétlen hajónak a török flotta nyújtóit segélyH-ez alkalumfíót a német császár a törők szuliánnák egy aajátkez.Oleg irt levéMcisérvtéhen tiülsen őrnagy által remek mtivü diszkardol
lövároa mlUt&uti +* »lftk»lnv«mit nAhtny dtrahm i a.JieghiTllLI koaonség \' |társadalmi köreiben élénk megelegedést. kelt^inagy gyönyörűséggel hallgatta. A fuvola hangja Ax elsők, közül, a kik 01 üdvözölték^ Zichy Géza nem hasonlít a mai luvoláéhoz, hanem olyan*
gióf és Gerlfteay Hárali, alpolgármester vollak. [torma, mmt a ■campngna« néisen iaaan oiaat Sietünk mi is szerencse kivánatainkkal a ktiün-[hangszeré. Érdekes, bogy a kttlönléia kólák, a -tetett mesterhexrkinek szivélyes eléxékenységét | melyekkel a háromezer érea fuvola Eangjai egybe-éviixedeken át tapasztaljuk s Wt mint a zenede | vágnak, iSkéletesen egyenlők a modern hangja* igazgatóját nem £gy alkalommal üdvözölhettük ; ] gyekkel.
é£|eií snlra, ,a kíJ^ legfiatalabh tanácsosa. Sterk. . — Egy Arttlt őnfyilko»aga a témpjomban. — Vemlm«er Ernő győri kaib. tanis6 képaA|A Kaerti S<en> Mihál| templom e hó 10 én a
tntéiet igaigatójat, kí a kaih. »Őrangyal\' cimOJ____> i... . .... , ...__. ■ , ..
" T i \' .■ i- .Ár v - v ; reggeli mise alatt vétlaziió öngyilkosság satnhé-
gyermeklapot szerkeszti, kozelébb Komáromms- ,, ♦ • *
5eveHiTk1 ismeretlen egyén szalmával éa gyu-
megyei püspök. 0<zinleÍ5römmel kívánunk sze-1 iával kibélelt ruháiF~pétro!eumm\'al leönlólíe é«
rencsét a derék léikészjiek, a gyermek irodalom azután meggyújtotta. A szerencsétlen egy pilla-
avatott Írójának uj pályáiéhoz. - — X tágrálibl bíboros t.csekMihálocits József, mini safnáraltaTjMésQ\'Buk a halállal küzd. E hó 13>án némi javulás áttolt be; de ez is
rint belegsége-TéüiéltytefellHl fardnh. Mii állapotának némi javulását arra hasxoá\'ta fel hogy nag£ alapitványnyal gyarapítsa, jótétemé j nyéil, ugyanis; á ««ly«W«g-Bg.ylia^jfdp.lBui "»« inarmn iriny ^ p.^ig a-,pnn tpTj
küldött, > ^ biziositotfa a szuttántj németek csiszárta A nDl beiéflítíne wthéwuknra h szultán a küldött kardtif nagy örömmel logudta a Hiilafiű firnagypl ax Q/.m&nje rend IIT osztá-
lyával tflfflelle ki. .___.
■ im-\' ICii j báxt klueiexéa. A székenlehérvári jiüsjjök dr. Steintr Fülöp szentszéki ülnökökké . neveiig Sujjka Jeromos zirci apátot é* Pallér Kelemen székesfehérvári lögymn. igazgatót.
— TanfrIlégjr 1*11 korul Dr. ituzictka Kálmán, zalamegyei lanlelügyelő-e-hó elején kör-utál teli a megyeben, s többi közt maglálogatia
\' a Tapolcán lélexö népoktatási tanintéketeket ■ részi vett a- tapoleai vincellér iskola megnyír tási ünnepélyén.
— ElaéU ftlsuUa. A magyar szent ko rona országainak vörös ksreszi egylele, az el-hnnyt Károlyi Gyula gr., volt egyleti elnök he lyéHr a Srhlauck Lűrmc püspök, alelnök élőt ülése mellen tartott közgyűlésén, az egylet al-nökl méttóságái a Ciekonicn Endre grólot válams-tolla meg egybaogulag, A megválasztott elnök köszönetlel logadva elvállalta a reá ruházott liaat-tb*l - ----\' ■ ,. \'_ "
I nat alatt lángba boru\'t. A jelenlevők rémkiálta-saira a pap elhagyta ax oltárt,- ax é>6" emberhez sietett és a misemondó ruhával igyekezett ello}-: tani a lángokat, miáltal maga i» sulyo* égéai BÍica i^sebeket »<envedeti. At óngyilk»A,- ki őrült «ohr leljesétTmegszenesedve szAliiioiták a. halottas-házba.
— Félhg tixép leáay, félig Öreg asaxőny.
A >.VaK)-HanlxaAii székelő dél-zalai iakarékpénztár» a hodoi<án—alsó hráoiányi ö, lOxoltó testületnek 6 frinyi segélyt küldött,amiért is a hodosáoi tesiUlet jegyzője nyilvános köszönetei mond a nevezell pénztár igazgalöságának.
— ftenaéiif i Ede levelei Hogy mily odaadó, meleg szerefellel csügg a világhírű művész Reményi Ede most is a közös" bazáok légiényes«b-ben (Unik ki azon levélből .inélyel H nagy művész Ifíibüy Jenőhös imézelt. A levél kzósaeriati eaóvegeea: • Paris, jan. 5. Kedves barátom I\' Nem tudom, hogy tudod-e, de én tudom, hogy mostani hasajöveielemben semmi névén nevelendő érdemem aines. N«m i* mertem álmodni ilyesmiről, da ugy láiszik, hogy barátaim álmodlak ilyesmiről és ők UlOHék nyélbe.ax egészet. Ko lesz gondom, hogy korcs\'lába ne .vágták lelt légyen ftjsaélöktl. Képzeled, mennyire örvendek haxaiaráúdoklásomnak. Mily magasztos érzés, annyi Idő uián maglai láihalnl í Kzep drága-ha-zái és iifttW tog a szivem a yik (ó ismerősi és barátol keblemre ölelheini. Sokan ezek közDi lii-sony álmenl/ik már a túlvilági majorltásluu. iiti van még Magyaroiszág, áll Hmls még éa vannak ■ok liQ és nagy Dal, kik a haza homlokára iű aik a babérkoasorui és is egyike vagy aion bazesxarétd ideiaknak. Fsbruár bó Uzenhalwlikéo közei s/orltok viltd Dudapeaten ás bemuialum
rtnrőT" ax—alm^klérus ^ segitő\'alap javára,-20 - N*)thnggfll bécsi tanárhtn cffdáfcof betegei rjl-
20 ezer lorintoi a sinlök segélyezésére és.ji sxé- jgk a napokban Ex egy 22 Jves - leány, neve
toogyházi alapnak, Irtbbi mönbíug j^- l p^ KtHtlm B fcinek M area 4 jubb 0|.
tékoay és kulturális intézetek kőzött osztandó,; , ,__, -,
le> \' dalon felel meg koráuak. Csak ezsn az o.dxton
_ — A. aenelanárak orsz." egyesülelének ez j piros az arc, sima tehér a bőr. A balolda-évi.jan, 4-én tartott közgyűlése vaíosagos ün-jlón ellenben aa izomzat nagyrészt eltűnt, az are-
nepnap.a volt as egyleti életnek. A cél mélyet az egyei\'ülot maga elé tűzött iámét egy, lépé-se) | ng"j ^ előbbre haladtt_a mennyiben ez ülésén a vezér- \'
csont erősen kiáll, a bör- csupa ránc, aznajak-á nyelvnSk megfelelő része \'ia szá-
sxerep öly férfi kexibe adatott, kinek \'^"mertle-j r" es ösaxe van soványodva, a bal\'sxem ma-héjiége s akarat ereje állal meg fog törni ama-j f)«n heesatt^-Pég^e megvan törve. Ha a ca^d^-
Mily Péi m Ali: hi/.i. társ, igazgatóját, az egye-
köxöny melylyel ja egyestlelnek számtalanszor latos arc baloldalát kendövéTeirödJük, ríni\'ó fiatal küzdenie fellett. A\' közgyűlés éfsO söban aatj^f mea^oa falénirte másik arcáját takarjuk 8lözö é» eaeménveiriárgyaTa le . ®ely«knek el l rt^níépü mogorva vén asszony néz
tnléaése uián, Ságh József elnöki ténykedésének f „. . , a
utoK mozzanatánál, id Ábrányi Kornélt, Dr. re4»k Nothnágel véleménye ^xennl,a rendkívüli Toldy László löv, lölevéliárnokol\' es Vilmán Ká ] képződés a leány súlyos idegbajának következése;
megjegyezte, bogy tudomása szerint az egész orvosi irodalom netfr emlékeiik meg ebii Tiisonló esetről. A leányt most sletiromossággal g|imút-ják, mely idegea fájdalmait enyhíteni fogia, da balarcának aligha fogia vissxaidni ifjúkori üda-ségéi. Be kell várni, mig aa öregség ráncosat leszi majd az arc egészséges felét is, akkor normálissá lesz a beteg leány ábrázatja.
Hel>relgaallAe. Mpunk mult számában említve volt, hogy Zala Szent-Mihályon elhunyt Markig Antal ügyvéd irodájának gondnokául a zala-egerszegi ügyvédi kamara dr, Ubersehn Mórt nevezte ki;.— erre néave moat azt á helyreigazitáát vettük, hogy néma mag-nevezette, bánna dri, Molnár J. nagy-kanizsai ügyvéd lett gondnokká kinevezve, mit is ezen nef helyre",igaait^ok.
-r- Beeeét vrull a legválaazlékösabb étel il/ba oinos étvágyunk Aa itnigy yerjmitétirt ugy mint mindennemű gyomorbaink ellen, mater. gen ajánljuk olva\'SinTlígyélméBé Kgccr dlj-ínlálaiaiett Niédspautlllált Kaphatok 9QAraj<táros aredeil dofooaokban a monarchia: valamennyi gyógysaértárában, valamint Kagar A, fla Wian- Naikdorl gyógyszer különlegességi\' gyárában.
sülét irányAtran-xeeusiioit siámos és kiváló, ér deawik eiismerésaűl tiH/tálwiliBlI tagokká egyui-tal a maga, valamint tisztviselő társai neveben köszönetei mondva az egyesület eddigi bizalmáért a fölment vényt megadása után bz egyesület elnökévé Fenynetsy Ferenc országgyűlési képviselőt kéri megválasztani. A közgyűlés fény veuy Ferencet, lapunknak is igen tiszteit munkai lárHátnii orsagy. képviselőt elnökké s Ságh Józsefet as egylet örökös igazgatójává egyhangúlag megválasztotta. Másnap Fenyves** lisxieletére fényesen sikerült lakoma volt, melyln egymást ér lék a ielkössönlök.
— Fiatal öngyilkos. Egy 20 évet) fi^ tai ember olioita kí fsmér életét tinka\'zével Csáktornyán áz oltani taniióképezdéhen. , A megdöbbentő esetről, következő értesítést véljünk : Lábai Péler, a caáklornyai áll. tanitóképsO intéxei IV. éves növendéke a jjó 8 án saját kesével vetett véget élaiéualu-A szerencsétl«ni..i!J éves fiatal ember felhasználta áz alkalmai, mig láraal elrmlolnl iniulak, a UAlósitobába inent -és Jurgtl-plsxtplylynl halántékán lljtto magát. A lövés pillanatában megszűnt élni, A boldogtalan fiatal ember gyógyilhgtlan epllepsláliaii 4s nagymérvű buskomorságbáh saenvadett. Legutóbb <} hó 8-án lépte tpag a szlvgttros, amit —1 kérésére —• társai élttduiliak. Gyakran" amlagatalf társai elöti
Nagy-Kapizaa, vasárnap.
Zala 3. szám. (7 lap.)
Lapunk zártakor érkeztek s azért a rendes rovatból kimaradtak: _\'._
jtuHM/JÜs. Petnh üdvig kisasszonyt Pécs egyik legszebb hölgyét eljegyezte Pttrdi Mik-iát Nagy Kanizsán állomásozó honvéd fShadnogy. Őszintén kivánunk szerencséi a jegyeseknek, ——
—-r- Vont önzeütközét volt Fonj Ad áliomá-Bon e hó 17-én, mely alkalommal a Pest-práger-hofi 8. m. vonattal jött postakocai teljesen össze (Ázatott éa a postatiszt sérülése folytán, ajunka-képtelenné lett. a vonat a a poala teljesen kimaradt.
Közgazdaság.
- Bndapeatl gabna tőzsde. A faun-üzlet ■irénya nyugodt\'. Mérsékelt kínálat- éa korlátolt Hegy l&.uuu i mm. buza kell el változatlan árakon. Egyébb gabonanmtk-Jm. változatlan irány ée vÉltoollan Jirak mel-_ lett gyér forgalom volt. —
—■ A helyi gabaahrglltai. A néhány ngpig tartott enyhébb időt ismét ezigoru hideg váltotta fel, a tél Aaazea jogaival él, hó (agyi azé! a esek következtében a forgalmi akadályok napirenden vannak. A Ménekre eaen időjárás neat bír semminemű hstásssl, azok egy vastsg és egyenletesen elosztott hótakaró által védve vgy nak. A .gabonaforgalomban nevezetes változás - nem Wrtéut, aa OÜteri tevékenység mindenüti szQk határok köfött\' mozgott t csak kőzbe-közbe volt egy kia élénkség észlelhető. A kivitel szünetel, minthogy az ismét lelvett oémet „vámttrgye-lásokrAl kedvező hirek érkeznek s a tavaszra jelentékeny kivilel vs\'ó\'ziuflaégével birhsinsk. Ma azonban még határozottan a lanyhtj bang u lat van lölényben, mihez .hozzájárul azon körülmény Is, hogy a januári fizetések aradalmainkat gab-nakészleteik részbeni értékesítésére kisietik. — Piaci áraink a kővetkezők-\' buza 7 frt 70 kr.,\' roza 7 írt 10 kr., zab 7.10—7.80 kr.,\'árpa 7 frt 60 kí., Tengeri 6.1&-0.8O kr., Bükköny 8 trt 60 kr., fehér bab 7 Irt 90 kr., tarka bab 5 Irt n kr., dió 18 forint.
Szerkesztői üzenetek-
11 A ja mwll. Azt kérdeai ön 1vertében „Roeei-e hr minden lfét eorben • rigSetl aaíf Btaoaftaon roaas, mart tw * kit Ttglwtit aazram s kutttsaattt tairwitt . vfnben
18. A suű Irók. Vigasztalja magit, fia eehaaea fog , Iróvt lenni, lis ily vererket ír. melynek rimei „fakír" „radír"
- ■\' mart es fiai ugyan, dl nem magyar ni. s magyar írónak Padig mindenek eliitt „oiagjir" nak kall lennie; s tábbi alikai Tan.
14. „Zene Lapok" aaerkeaaWaéce. Vettttjelli, aáltak, a caatenéldiayt megindítottuk, virjnk viassnsáaát. 8. Jósainak meleg SdvSstetti ktldi ssarkasaUínk.
lt. Caiklerara Kai\' láthass, kívánságának eleget tofc -ttak. •Cdrualet --—-----
16. P. A. Hoproa. Mogjfitt. felfogjuk használni. A naptárba vakít elláttak - \' ■ - 17. Ma. L. Gjr. Urna szavak, a rtaak nem válnak,dloafc retófe a költészetet tanulónak: a. dyatichonok - artltatattak, dWjfHk aaallemie .humar ntlkM. A -papitkoeithe. WtSk.--
1BT Kottorl — T T T
19. U. J. Undapeat Meghaltál, vagy oltörfitt kobzod, hogy sem hallom hangját?
IÓ L. Za rtopron. Ha\'nigyoa Jól lóili Is aa IdSt ott, aem kellene el/eledkeaai es itteniekről, egy kia rajz Jühetne \' onnét la.
Sl. II. J. Helyben. A kózlótttrt ktszOaat haaoa Irá-
H1HDETÉMEK: 7960/P. 1890. . \'
Hirdetmény. .
- A Zala Apáti községben gyakorolt italmérési jogért megállapított kártalanítási összegre vonat-kozalag az 1888. évi 45890. azámu igaaaágügy-miniazteri rendelet 9 éa 10 § aibox képest az égyezaég megkísérlésére s az jgények lárgyalá-sára batáridőül
1891. évi lekruár hé 10-Ht napjának d. e 9 érája
a nagy-kanizsai kir. törvényszék emeleti 10. sz. hivatalszobájába kitQzétett. - —
Mely batáridőre a közbirtokosság tegjatf még pedig azok isjrS kikrek az idéző vtgaéa külön esiiettik, itgyelinezteiéssei az elmaradá>-nsk as idézett rendeletben megállapított következményeire, ezennel jdéatetnefc——
A nagykanizsai kir. tőrtényszék 1890. évi december hó 41-én.
1891. jawár hó 18-án.
PL0SSZER jsö. 85=
CSERESNYÉS elnök.
szitun, ha kgld.
W- -V. H dr. Helyben. Sgtvw iftrattre nzimot tarlónk, kéljük leheld mlgUfbb, 28. Tanár Helyben. A Jórfl számra kiijtk. M. ■. II. Kápvlaalá Ilpeat. Magánlevelet írtnak,hisz • saSk a bófuvatag duárnia megirkozott,
Sb. LaeaUaa. Alnaveket loliót haasailni | da a Isarkeas-Wságaak tudnia kall, ki njtáslk aa álnév alatt; hn valódi atvil tadatja akkor — Igen.
11798-as. 1890. ( -----.j
Árveréal Uirtletaaény
Alulirt kikiUdöi! Mrőaági végreliajtA az 18>U, évi EX. t. oz. 102. §á érteimében ezennel közhírré teazi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróság 8960/1890. számú, végzése á tal a lepoglavai fogház igazgatóság" javára, KoRn M. t. n.-kanizaai lakos ellen JLn frt, tőke, eunek\'1890. év február hó 22 aapjától száini:>udó 6% kamatai "ia eddig összesen 17 frt 58 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégitési végrehajtás alkalmával\' bíróilag ielüliog\'atl es 4B6 Irt 60 krra-,becsült azobabutorok s egyebekből álló ingóságok nyiiváinos árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek ar 11193; 1890. sz. kiküldést réndelO végzés lolytán a\' helyszínen, vagyis Nagy-Kaniaaán alperes lakásán leendő es\'zközlégére 1890-lh *v Jnnnár hA 22-ik WT|*Já nak délután 8 érája batáridőül kit űzetik és áhboa a venni szándékozók ezennel oly megjegy aéssel hivatnak meg: hngy aa érintett-esen árverésen, á-z 1831. évi JLX t- cz-107. §a éneimében a legtöbbel igerüuek becifáron alul is aladatni fognak.
As elárverezendő ingóságok- vételára as 1981. övi LX t. oz. 1118. fában megállapított felletelek ezer mi lesz kifizetendő.
Kelt Nagy-Kanizsán 1891-ik évi január hó V ik nsp án. \'FA fi t Á N
783 1—1 kir, bírósági végrehajtó.
merenyei 28^ ai.lelekk0eyvban 4- 3/a tiréz. alatt Toka Mlliaty (ütájdonául lelvell 419 frtra kuslt ingatlan a merenyei 377 sztjkvben -4- 422/b hm, a. fotlalt ingatlannak Tóka Julit ijjfétő 76 (ortra becsült -felie része, és a merenyei 8 sztjkvben L 212/b, és 940-b. hraz. a. Tóka-MtbáJy-ÁzJóká Juli tulajdonául felvett 84 írtra becsült iogailan
lbVl tSVT márelai lé t Tapjáo d. e, 10 órakor
Merenye község házánál Dr. Tuboly Gyula /alperesi ügyvéd vagy helyettese kőzbejöttéval megiartandó nyilvános árverésenalni fog. Kikiáltási ár a fentebb kilelt becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10\'/#-át készpénzben vagy övsdékképes pspírban a kikfií-kezéhez letenni. Vtn kölelSH a vételárt három egyenlő rést-
emelkedéstől számítandó "I hónap alatt, — a második ugyanaitol>2 hónap alatt, — « hárma- f dik ufyanattól 8.húnap alatt, — minden egyea \'liazlet után az árverés napjától száaűtándó ^j/a kámálskkat együtt as árverési feltétetekben meghatározott helyen és módoiatok-Btílnt lefizetni. Kelt N Kanizsán, a kir. tasék mint telekkönyv i hatóaágánál 1890. évi nov. hó 7. napján.
GR. JldílQNAY _ 781 í—1 kirendelt kit. tvszéki biró.
8197 tk. 1890. érk: npvember 6-án.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. tssk. ikkvt; oagiályH részé; rtt kéamrré-\'tétetik, hogy Ztlamegve- osszeatteit árvaiára végrehajialAnak Tóka Ju.i, Csóndör Józaelné Ka Toka Mibá\'/iié végrehajtást szenvedő merenyei IskAsok elleni 80 frl tőke, 1885 évi nov. 20 lói járó 7 százalékos kamatai, 29 frt 40 kr. per, 7 Irt 46 kr. jelenlegi, s még felmerülendő költségek iránti végrehsjtási ügyében a,lenLiie,. vezeti\' kir. törvényszék le/üleiénez isrtoaA a
6901 tk. 1890. érk : október 20-án.
Árverési hirdetmény
A nagy-tTanizssi kir. (szék tlkkvi osztálya részéről k<tzinrré, tétetik, hogy Hordosy Ferenc, miháldi lakós vágrebsjtatAnak Tóth József végrehajtást szenvedő gatsmboki lakos elleni 86 Irt -tőke, 1886 évi január elsejétől járó 8 százalék kamatai 9 Irt 60 kr., árveréa kérelmi 7 trt 85 krajcár jelenlegi a még felmerülendő költségek iránti végrehajiáai ügyében a (entnevezett királyi lörvenyszér\'terü\'tetéhez tartozó a gaiamboki 180 \'sztljkvben A I. -f- <5. 7. 8. és II sorszám alatt Totb Józaet tulajdonául felveti 308 írtra becsüli .ingatlan
1891 é«l «4kI« hé 7 Ik napján d. e. lt» órakor
\' ^íffrtSolrtízaég asáuárayöifíj Jánoa felperesi ügyvéd, vagy helyettese közbejöttével megtartandó ayilvános árverésen eladatni log.
Kikiállási ár a fentebb kilelt becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10\' ,-át készpénzben vágy óvadékképes papírban a Elküldött kezéhea leienni.
Vevő kólelea vételári,három -egyenlő- rését - leiben, meg pedig: sz elsftt ay árveréz jogerOrt .emelkedésétől számitsndó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, —a harmadikat ugyanattól 3 hónap alftH, — minden egye-feSzlef után a» árverés napjától aaáaiíanéó kitrnatokkai. együtt az árverési téltételekben nieg. bstárosoii helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kell N. Kanizsán, a k4r. Ivazek mini lélek könyvi hatóasgánal 1890. évi okt. hó 81. napján.
7«ö I—I
Nyilttér*)
rakat*, fa kér «a aalaea ntfemntnlak ao krlál fuf egies 10 frt Sb krlg mMareaklnt, lima vagy tar-kiaoU (mintegy 2dtjJtl|lllilliM mlniiaégban, islnben ós mintázott müveteket (kórfllbelttl HW islnliaa) küld viginklat vin «a jNieladiJmentaMn Hesaiberi 41 (un, M k udvari •sillIlM gyári\'raktira Hrtakken. JUaUí magreadeUsra eaoaaal kMdelaak. - UaUkr\' Henjib* 10 kro» W/yv ra tamlamlA 774
relkivka. . .
frlrii\'jL.Rmítt - a Kuluirn és Bsgltndar tigniil h Tan-aor ftrttt, OgyrMat beiyliaii fnlklvom. Ii»gy » nekem bi \'""•* magttólt 11 frt Itt kr,, illetve 1» « m» kr, Mai *« t"l Jwlaaáaiikai mlllftlili Aseeaók kl, H ■\'
fWdllu wrkwitB: Da l\'atotal áko»
íi. Al
T.Ulóeigel
• rarstka . kOalüttalárt sem
vállal magára l is»rl"
GR. HCUONAY \' kirendelt kir. tvszéki biró.
Nept árral frt. 8 78.
■^P——■■■■■■pMWI— | Ara ^ ezfiatózött
et é« asztali készletek \\ o\\ZZSS /y^sj^A
^ M m»l«»e<{ Wiltnel \\ ^ \' g\'/wWjl\'iM
p M Kielfetegeé. eiliikeb, •■.láj^aat, VUMflIk, kt.i- ^^^^ fa fyf ^F ^ ^H
=J Christofle és társa, fe
I . i— ViS\'jyt
■■■bA % Itgy t«lji» étkésslst, mtlj aj): f\' mSmmm
mmmtk % " iev.,»ii..ii. II »inu .Ili., I) euiaii M., m BZmmám ^^^ ^^^
——^ lleeeew(k.\'llla,lle.eeie|elii<,llU.i.keaal, m Mmmmmm
——^^ y \\ I leveemert, I i.|m.r« «■ I .telelett MM sn—
JJJJJJJJJJJJ^e^^\' •mikéi a. iaa na* kerti.
■ ■ ■ Wattja V1 \' J-\' 1 ■ .(
EH H KNITÓ-ÓRá
án k er-naer hemet tel és é\\Jel vlláflté asamlappal Magazeiga 18 eaaatlmótar, niökalt. fi - 10 aéU áraalokkai. 78|
M A Y K K K-JH I l
trapárkakMm -B£C&, ttaaeramarkt-13. ti. áfI éf|ap u)indan l|li- éa WüliikAkt(!»t ÍOgySit
Zala 3. szám. (8 lap.)
_ MagfrKamjsa, vasárpap. • á
l8ÖlJanuáióM 18-án
Hirdetés.
Hirífetrnény. ,
Weller Izidor csődtömegébe/. tarte«é a tWídleltár 4—227 tétel-számai alatt (elvett rőfös áruk é* bolti felsn«ftlgéiLyekb£l áll&éa 30fi3 frt. 25 kr. becftértékfl ingóságok a csőd választmány határozata folytán ajánlati verseny utján eladatnak. Áss ajánlatok legkésőbb t. évi Január hó 25. déli 19 Aráig sáft alakban 305 írt 32 kr. bánatpénznél együtt Fmcbl Pál ceődválasztmányi elnökuél benyújtandó.
A közelebbi feltételek és a csődleltár alulírottnál, az e1adand<nngö-vágok pedig Rspoch ÖLyula tömeggondnók közbenjöttével megtekinthetők.
A csőd választmány a viszonylag legkedvezőbb ajánlathoz sincs kötve.
—thtgy-Kanizsán, 1891. éti január hó 9 én.
782 1—1
Ar. Sehwarz Adolf Dgyvéd a csőd választmány\'jegyzője.

A Csáktornyán vasúti indóház régi épületének lebocitásgu
Saktomyai vasúti indóház régi 4pttfete-lebontás alá kerűlvéoy eladatik.
A vevő tartozik az épületet 6 laét jl^forgáaa alatt lebooíanl ém as i anyagot moiTaitf k#ljér0l «*ttá« volltanl. 778 l-l
Az ajánlatok legkésőbb18»íg á Pozsony Szombathely helyi érdekű vasút épitós vezetőségéhez, mint tulajdo-| nnsTmz PozsonyKá kll|dendfik.~
A Pozzeoy-Mzombathely a helyiérdekű yiuuii épités vezet őségé. _
• * . A NAQY-KAÍÍ1X3AI J -
KERESKEDELMI ÉS IPARBANK-RÉ^VÉNYTARSULAT
^ ZI lllllendes KlgpKsCT "
íolyó Jvj február 15-én délelőtti 10 órakor saját helyiségébe^ tartandja, melyre a t.-cz. részvényesek tisztelettel meghivatnak.
A kkpllé* tárx/sl 1.) Az T80O. Qzletévi zápnérleg előterjesztése a az erre vonatkozó igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentések, agy az igazgatóság é* felügyelő bizottság felmentése. 2.1 Az osztalék meghatározása. - i.) A társaság hivatalos közlönyének kijelölése.
$) Az elhalt elnök, öelael jGhitmdnn Henrik nr helyett ni elnöknek ^ évre, továbbá a sorrend szerint kilépő Vidor Samu, (irünhu t Alfréd, Ripoch Gyula és Blau Pál. igazgatósági tag urak helyett négy igazgatósági tagnak 3 évre és í<engyel Ignác, í)r. fientxik Ferenc és Halphen Mór felügyelő bizottsági tag urakjjjplyett a háromtagú felügyelő bizottságnak egy évre leendő megválasztása.
—V^gy* Ksrtiitán, 1*9\' január 9 fa ___^__ \'
ái7tgsi|{s(6illg.
Flcjflanlfléi i
• I.) k kflggytüésen résnl venni aaáadekoao réegféflyéllfc ftlttfttnilt, hogy rágvénysikat a nág -JaJ nnm járt nsel vényekkel így Ott "X bink pfriittrtiUt^tiroijyqiHixdö téritvéuy nieHntt » alapeeabályok 4a {(•i értelmében f. é. ftbrnárrlMtír letimni i»ÍTBskedlesgk,Tnety-t6jitrény - •gjnttul ijf»oIváayti> asolgáland, a) A« aíápesabályok 41. $-a. értalaébea c*ák aaoa. nagykorú férfi u-réas vénye* blr ssemélyes mn-»aU leggali kigek rteavéoye legaJább is 14 nappal a kósgy&léa olütt aa ő nevére vas beírva.
3.) A dnnvnsé lapok a köagyttléet raejp lőafl napon, délután óráig; a bank, Myitágében ájtye-betfk; njraneaen idtiben inntatandók h« a foljntnlmlnványok ia, melyek álapján aa illőtök (nlapesabír-lyok 48. $-n ártelaéfcea) manók megblaásából ssavasni kívánnak, mind későbben benyújtott felhataluas-válynk tekintetbe nem vitetitek. 779 6—1
^QfwiiiMmL^
1 kálAnlnget-sigek a séta
<*y t.J^.
__taff*sflfir»
Károly azofettf feTlnttlfa, t ^ w w-m
legfelségesebb nmlkodé mlád aáe ta^jaiaál vai^miai a 4wreegi káaakaál 1« alkaliaaaáebaa raa. Ajánják • kilüa> legetaéfeket; Leibig báré tanár, lltbra. Zúgat e Srktrmr udvari tanáecoe\' tanárak, továbbá as advari fegarven Tkomon Bécsben és "Mcitter OotHban stb
fíiVPPriTl 07fmnan "lódikanúaiutian ptplrban yIjtüriil 0/idppd.U 4a barkókban kr., <Uaaka-
dobosokban 50 kr.. 3 db. 90 kr., egyenkint árulta á db.
60 kt.. ■ —
Móz-CIycerin szappan 3 4b 60 Folyékony-Glycerin szappan W.^1
(a legjobb sser a kenek és arc ssépitáwbes.J >
Clycerin ájok krém öwkw. &o kr.
fllrPArin hlflfiy fN»Sw«ténrs^na b^korpael-Uty tuuil UldolUl tárolisáaára stb) iivégben l frt.
PipeFe-carból-clycerin rST?
Kalodont
71Z 7-26
F. jL. flm tU én társa es én ktr. adv. ssáUtUk
. • ~. laaaa.
Clycerln-fog krém, darabja 35 kr. (Rövid használat után. sünt /oftianiité •• ^ l^kftltabetlanné viliik )
Raktár Nagy Kaniaaán Sebwarn ás Tanber, Roeeafeld Adolf I Stum én Énfaa. Harten én- Hiber án Prafar Bála gyógy• T" sner&n nraál.
Sieuiáciléi taHrtnsánj ^fel __|jti|tié|l anetaknel..
Férfiak számára I
IDr. Borsodi.
A usfct rí a- Magyarországon ós kttlfúlden snabadalaanva. Páriában 1889-bt* aranyértmmd kitüntetve, jBrflaneUaa 2 886-ban trüstérrmmd kitHnttie*. (Untban 18Hímben mm ttüitirtmmai kitüntetne. Nizzá 1890 aranyértmmlft kh tüntet té. Dipbm éa aociété madacina 4a francax 4$ máa tudemdnyoa tértuhtok által.
Dr. Borsod-féle ca.^a ktr. sn b. electrometallikns ké-snftAk. Híabadalpiaxva és kittüttetve,* eltintetí n lérA fyengieáget (iapotentia), mintán • kiaerftlt idegeket er6> siti éa a sservesetnek iQúi értést kiür-aönos A kásn&lák alkalmaaáaa fölötte egysaarH. Eanreveketeilen a testen való viselése, magában váve ia elég a kívánt eredmény; eldidénéaére. 768 6—15
Dr. Borsodi Budapesten Tarée-hörut 4. asdin. H imoritö brosftrttk kívánatra ingyen kttidetnek
KKKX> W«KWO»OaOOOO(
RAKTÁRA
a tüz- és betörés
•7 elleni
tieiM
Nyomatott Fi*®bel Tiilttpií ptulajdohoiviál Hagy-KsniMán, 189()
miekréDjekiek Wlese Tódor és
tátfeátál.
Htmniiier KMinftii vanftru kerete
llgyaaotl éesks sénssultfésysk kawe réllelsek.
í I
^ \' Gp tolfó min gjomür&ajofc i mí kftveitomcüyei . ;
-r—^\'Já aglaaaáf \'">\'*Mtiár». II ÉlftStdTtk 1 ennek folytán a vérnek tlaatltásáfa éa tiwt<li állapotban H f —Tn\'1\' fsntlitlslri if i J< wtlésstél sM>ígltéiéli,a li|Ju1i|i ■ liflsilisti\'naMi mr s mftr li irtmftnr*
ét* kv^alt ■ *
életbalzsam Dr. ROSA-tól. ■ \'
JCmm nUibalwani a lefjobb a léfgydiybstáSBsb iryAgyfQvakböl a Ir|goi4oeabban van késaltve • ^H r
• ülötfleea mindaa aaésatéat UJnk, fyofluargwca, étrÉf>blány( «avanvna fribtUOgée, vértálniáa, aranyarai T
bajok alk ellen laljeeat) baitatíjppak W\'.oayal.\'lTjr kítftaé latáaai hOvajktttibar aten élctbalaana egy H E
•-Idaanynlt, m«gbisbat4 báiiaaerévé UCt a aépMk. Ara SfV nagy Uvtfgil 1 frt, kis ÜVOggSl ■ i
SO kr. Elismerő iratok ezréi bárkinek botskintés végett ro&dolkozésre állnak. ■ V
VtTTTX AváflI HembUftsok atkaitléee végett, mindenkit fl|[)alm««tai«k, hogy aa egvedftl ■ f éltataa aa eiaUil nladtáa aaarint kéaütatt j^r. EOBA\'fálS élftbal- ■ f Av ^Axsam" minden fiveteeek^e kék bárokba van csomagolva, melynek hoeaaotdalala ■ V
( \\„Dr. BOfA élstbalzsaaa a ,;feketo mto^ ozimzntt gyógyner- ■ f
I ^IB|MtérbéL FliOIBB B. Prága 206-111." német, eaeb, magyar éa fpnesls ■ J \\ XX iny»lvrt nlvaabalé, asélaa feteis peétg a» kle sjron ott védjegy lAibato. ■ \\
yffyW** éJ \' Dr* XOIA élstbalisam valódlnn kapható csak a kénfttő ■ t
NjmüX PRAO-NEE B. ml
Véd|egv. főraktárában, gyógyszertár a „fikete paskos11 Prágában aoa—m ■ /
(s BTOAPKBTXV Török József nr |jógyHeréaui^, Kteá^LBtraa II. sa. Budai Ball ar vám- ■ J
gyigieaertárábea a yáfesliáa téren. H <
fs fw<réfc«asmsr saosMirnhla saladra sspyekb |yé|yssfrt<féhss us raktér ■ %
onaa élclkalnnanskél. A (
II tt*L íOl »—no. ■ J
(jgjraaott kapuatút m
„prágai általános házi-kenőcs(< I t
| ■ lObb eaer báianvUaihoiatial éltemért blxton gyógynter mindenféle gjrola4moki Mbek 4a genydUMk ■ (
II etteg^ Km« kengfa Maina ereds^nyerei baeanáibaté a uél imlft g) alndáeAnál, a tej 4aepedésénél s aa emld J
I H inegkeaéByrdéséiiél ealléakeri k«tev«nynél, váf daganatoknál, senyéi fakadt kuknál, ptikol varnál, káfémgyOk- H 1
I H ■» Sf/nevegett kAfOmftrégnél, • k«mtny»d*a«kntl, ftlpnffadáaoknái mlrlg>dasauamknAl, ealrdagnnatok- H d
\' ■ "ál, éreekaks tagoknál ak. Aiuden gyyledáa, daganatét, elkemé»y«d*et, Teliunidáat a rövidebb Wft R
I ■ hHim ■HánlH : a «M már genyvéie mntmk«^k, «M a dé|«aatiíi kgiflvtdibb Wö slaH ttjiui. m néllűl W- H f
■ b»is«a és kkHgrjtja \' \' " \\ _ ■ J
j ■ SÍT Kapható Bl és IS krajoaáros aioiensBékbeou H ■ i
k H__A A t klftn a ffágel ál talán oe bátlkenlg*o« Sokaaor tttánoaaaa, mimian- ^H á
Ifl rfTflHHHIHHB^ üvaal áá Agyelaestaek, kegy ee eieéetl uiMltés aaertni eeak sálam Uaa %
1 ■ \'(l^nfl^R káa^He, e asak akkne valádl, ka a aárga éisasislesesé, melybe tAltsilk, vflrga ■ | r ■ » uia*liéa< klie (melyek I syflven nynmvák) áe hék sarbaba, aelyeg H
2 ■ ymmlp^ m Ida nvnfnwtt >*<H»ar lálbetó - bnvkelne van. H 2 I ^HKmff\' pat.aaaM > i«g|Ub|—ykHübb,afeá«iMála«i pyókntét V H J
V H ^^ír ** tegttatuael/Udk eniwiet eaet a oakMballáe klgyégyltMéen e aa egáeaea ■ 1
\\ ■ 4veeüsU beMád labataég vlae«4M>reiáeéra Egy tvnf ára I CH J H I