Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.35 MB
2006-08-30 10:31:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
785
5278
Rövid leírás | Teljes leírás (562.87 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1874. február 10-17. szám

A következő honlapcím alatt egy hivatkozásgyűjteményt talál, amelyből megtudhatja, hogy mely honlapokon és milyen feldolgozással találhat még Zalai Közlönyt:
http://www.nagykar.hu/hivatkozasgyujtemeny/1/392.html

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.5AGY-KANIZSA, 1874. február 1-én.

1O-1K

Tizenharmadik évfolyam.> Etttietésí ár:
í <géK «vrt • ? 8 frt.
fél erre... 4 ,
3et7eá érre . 3 ,
?ys/ azám 10 fcr.
HntJetéssk
6 huíboi peüUorbm
7 máaodsxor 6 ? misdeo
' további mrért 5 kr.
STILTTÉRBEK
| loronün: 10 krért »é-


ZALAI KÖZLÖM
előbb:
„ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY*

A lap ueU«Bi rasaéi? 'illeti kSiieaésT«k
rénét iUeta pedif a Mranam ia-
tésaadok:
NAGY-KA MZ&Í.
WlssOsstáf. Birmeabrtlu leT<J«k caaJc ismert aonkatar-?aktól fotadUteak el.
Kétiratok Tiaau asm

Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági sgyesOlet", a .^agy-kanizsai karsskadelai s iparbank'-, a .Zala-Somogy* gőzhaiózási részvénytársulat, ugy a .zalaegerszegi torna-tűzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
üetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.

Zalamegye monographiájáról.
Bizalmas felszólítás a zalamegyei régi okmányok tulajdonosaihoz s kezelőihez s ezek között a ,Zala-Somogyi Közlöny" 1873. évi 87- és 95-ik szám aUtt általam felkért szt.-gróthi, türjei és tihanyi, illető-leg nt. újvári, csornai és pannonhalmi, mégis keszthelyi okmánytárok őreihez iDtézve.
Trefort minister urnák gr. Zichy Ed-mund úrhoz, mint az árvái nrodalom igazgatójához a Thurzó-féle régi okmányok
f sajtó utjáni közlése végett intézett és a napi lapokban, de ezen Közlöny 1874-ki 2-dik számában is hirdetett hazafias felhívása készt engem monográphiánk érdemében ezen ujabbi felszólításra. Szinte pirulok kedves lapunk utján tisztelt szerkesztőjének ujabbi fáradságát már annyiszor igénybe venni,*) de családom e megyének pár százados birtokos lakosaiévén, daczára annak, hogy a megye, mint e lap 1873. 95 sz. alatt körülményesen leírtam a ta-polczai járásnak annyi század óta mostoha apja volt, mégis a megcsalatott férjnek példájára, ki bűnös de szép nejét el nem hagyhatja, ezen mostoha apához ragaszkodván, szivemen fekszik a várvavárt kifogásnélküli monográphiának megteremtése.
Nem merek én uraim önökhöz azérin-tett miniszteri felszólítással járulni, mert ez csak a 6 mezővárosból és 75 helységből álló gazdag árvái uradalom, de a keszthelyi
1 levéltárt illetőleg, melyben Pethő-féle régi okmányok is feltaláltatnak, annak urai a
•i Leir«ziv>sebl> yr6ci>m«l látják a minrliMikor
készséggel ft>?*<ijuk nagybtcsd kcizleméuyér, leérve A
Mindeahalut. bo?y még sokáig gyönyörködjünk s
okuljunk hazafias "működésén ! Szrrk.

Festetich grófok ismeretes magyar hazafisága teljesíthetnek; — hanem önök buzgó hazafiságától is azt talán követelve is kívánhatom, hogy emiitett régi okmányaikat olvasgassák és tanulmányozzák, és az azokban fellelhető s monográpbiánkra vonatkozó szükséges adatokat a jelentkező monográph-nak megküldjék, miután a monográphnak csak egy évre kiszabott terminus alatt annyi ideje nem terülhet, hogy annyi helyeken lappangó régi okmányokat filiie ressen és betanuljon. Nem követelem én azoktól, kik a góthic irmodort és a régi okmányok latin tarulmát nem ismerik, ezt nyakrafőre betanulják, han...