Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.55 MB
2006-08-30 10:34:08
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
989
6234
Rövid leírás | Teljes leírás (655.5 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1874. április - 27-35. szám

A következő honlapcím alatt egy hivatkozásgyűjteményt talál, amelyből megtudhatja, hogy mely honlapokon és milyen feldolgozással találhat még Zalai Közlönyt:
http://www.nagykar.hu/hivatkozasgyujtemeny/1/392.html

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.
27-llc sz&m.
NAGY-KANIZSA, IST
a írt
Bgp a*m 1O fcr.
HkrMts***
6 hasábos peütsorban
7, másodszor 6 s minden
további sorért 6 ki.
SyiLTTÉRBEK loronkint 10 krén *«
•.enn-k fel
Kinoirtári illeték mlnde» I egye. hirdetést kOlon
té^ etendő.
3Ükr.

2-án.
Tizenharmadik évfolyam,
lap szellemi r
lletó
anyagi részét illett közlemények pedig ? sisdosns béraaotnt in
MUz. Bermeufeüen lenlak csak in.ocrt munkatársaktól fi y^iinik el.
ZALAI IOZLOIT
Kéziratok
küldetnek.
előbb:
,ZALA-8OM0GYI KÖZLÖNY"


Nagy-Kanizsa vám helyhatóságának, nemkülönben a „zafamegyei gazdasági egyertlat". a ..nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank'', a ..nagykanizsai takarékpénztár' a .Zala-Somegy gőzhajózási részvénytársutat, ugy a .zalaegerszegi torna-tűzoltó egylet* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitíje.
Hetenkiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap'c
I nak be nem mutattattunk, mert egj pztnM rapi el nem kerülhetné. Már pedig én is ; tetett be, mely egyezség megkötésére a Bat-
másy Kristóf a türgyei és sümegi várakat ! uiidőn ezen revolutionarius sereg Sümegen
magyar hazafi ne emelne kalapot a Batt- I methy Gergely liotskay ftjedelen
között határi villongások s verekedések veskednék annyival is inkább, mintán támadván, az ezek miatt támasztott hatá- i Thaly Kálmin ur a Századok 1873 ik de-rozási per barátságos egyezség utján fejez- | czemberi füzet tárczájában azt bizonyltja,
„Zala-Somogy" göshajózasi részvény-taraasag.
A zala somogyi gőzhajózási részvény-társaság ezennel közhírré teszi, miszerint a rendes személy-közlekedést a Balatonon a következő ideiglenes .menetrend szerint folyó évi április hó 6-án föl-veendi és pedig: Révfülöpről Boglárra naponkint reggel 7'/, órakor, Boglárról vissza Bépfülöpre délben 12 óra30percz-kor, Badacsonyból Boglárra minden hétfőn reggel 6 órakor és Boglárról vissza Badacsonyba 12 A órakor délben.
Az Igazgatóság.
Ny Útlevél Tárnok Alajos árhoz.
Emlékezzünk régiekről! Ezelőtt félszázaddal Tolnay Gábor sümegi és szt.-grófi uradalmi ügyvéd urnái patYaristáskodván, és igy ekkor SzL-Gróton is Batthyány János gróf kastélyában principálisommal együtt gyakran megfordulván, egy izben láttam a tiszttartói lakhoz egy csinos leventét betérni. A tiszttartó általam arról, vájjon ki ó, hol a hazája? megkérdeztetvén, azt vá-laszolá, hogy ez Tárnok nr.grófjának tisztje, is bájos szi'-p leányának jegyese.
És minthogy Ön a tisztelt gráfnál ez előtt 50 év előtti szolgalatjára hivatkozik, és a szerkesztő ur czikkéhez ragasztott jegy-zetvben Önt az öreg urak közé sorolja, azt kell hinnem, hogy az akkori boldog jegyes i's a ,Zalai Közlöny' 1874. 18 sz. czikk-iríij-i ugyanazon egy személy. Dulcis me-monapraeieritorum. Ön mint volt levéltár -nok deákos ember lévén, szabadjon kérdeznem, elmondhatja-e? „Utinam praeteritos referat Jupiter annos" akkor mi egymás-

rista azon időbea csak dominus audiatnak czimeztetvén senkinek figyelmét magár* nem vonhatta. És most félszázad múlva' őrömmel találkozom Önnel az irodalmitérea megyénk érdekes ügyében, melyben hát csak mi öregek hangoztassak a lapok utján gyenge sza...