Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.55 MB
2006-08-30 10:34:08
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1079
6696
Rövid leírás | Teljes leírás (655.5 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1874. április - 27-35. szám

A következő honlapcím alatt egy hivatkozásgyűjteményt talál, amelyből megtudhatja, hogy mely honlapokon és milyen feldolgozással találhat még Zalai Közlönyt:
http://www.nagykar.hu/hivatkozasgyujtemeny/1/392.html

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.
27-llc sz&m.
NAGY-KANIZSA, IST
a írt
Bgp a*m 1O fcr.
HkrMts***
6 hasábos peütsorban
7, másodszor 6 s minden
további sorért 6 ki.
SyiLTTÉRBEK loronkint 10 krén *«
•.enn-k fel
Kinoirtári illeték mlnde» I egye. hirdetést kOlon
té^ etendő.
3Ükr.

2-án.
Tizenharmadik évfolyam,
lap szellemi r
lletó
anyagi részét illett közlemények pedig ? sisdosns béraaotnt in
MUz. Bermeufeüen lenlak csak in.ocrt munkatársaktól fi y^iinik el.
ZALAI IOZLOIT
Kéziratok
küldetnek.
előbb:
,ZALA-8OM0GYI KÖZLÖNY"


Nagy-Kanizsa vám helyhatóságának, nemkülönben a „zafamegyei gazdasági egyertlat". a ..nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank'', a ..nagykanizsai takarékpénztár' a .Zala-Somegy gőzhajózási részvénytársutat, ugy a .zalaegerszegi torna-tűzoltó egylet* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitíje.
Hetenkiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap'c
I nak be nem mutattattunk, mert egj pztnM rapi el nem kerülhetné. Már pedig én is ; tetett be, mely egyezség megkötésére a Bat-
másy Kristóf a türgyei és sümegi várakat ! uiidőn ezen revolutionarius sereg Sümegen
magyar hazafi ne emelne kalapot a Batt- I methy Gergely liotskay ftjedelen
között határi villongások s verekedések veskednék annyival is inkább, mintán támadván, az ezek miatt támasztott hatá- i Thaly Kálmin ur a Századok 1873 ik de-rozási per barátságos egyezség utján fejez- | czemberi füzet tárczájában azt bizonyltja,
„Zala-Somogy" göshajózasi részvény-taraasag.
A zala somogyi gőzhajózási részvény-társaság ezennel közhírré teszi, miszerint a rendes személy-közlekedést a Balatonon a következő ideiglenes .menetrend szerint folyó évi április hó 6-án föl-veendi és pedig: Révfülöpről Boglárra naponkint reggel 7'/, órakor, Boglárról vissza Bépfülöpre délben 12 óra30percz-kor, Badacsonyból Boglárra minden hétfőn reggel 6 órakor és Boglárról vissza Badacsonyba 12 A órakor délben.
Az Igazgatóság.
Ny Útlevél Tárnok Alajos árhoz.
Emlékezzünk régiekről! Ezelőtt félszázaddal Tolnay Gábor sümegi és szt.-grófi uradalmi ügyvéd urnái patYaristáskodván, és igy ekkor SzL-Gróton is Batthyány János gróf kastélyában principálisommal együtt gyakran megfordulván, egy izben láttam a tiszttartói lakhoz egy csinos leventét betérni. A tiszttartó általam arról, vájjon ki ó, hol a hazája? megkérdeztetvén, azt vá-laszolá, hogy ez Tárnok nr.grófjának tisztje, is bájos szi'-p leányának jegyese.
És minthogy Ön a tisztelt gráfnál ez előtt 50 év előtti szolgalatjára hivatkozik, és a szerkesztő ur czikkéhez ragasztott jegy-zetvben Önt az öreg urak közé sorolja, azt kell hinnem, hogy az akkori boldog jegyes i's a ,Zalai Közlöny' 1874. 18 sz. czikk-iríij-i ugyanazon egy személy. Dulcis me-monapraeieritorum. Ön mint volt levéltár -nok deákos ember lévén, szabadjon kérdeznem, elmondhatja-e? „Utinam praeteritos referat Jupiter annos" akkor mi egymás-

rista azon időbea csak dominus audiatnak czimeztetvén senkinek figyelmét magár* nem vonhatta. És most félszázad múlva' őrömmel találkozom Önnel az irodalmitérea megyénk érdekes ügyében, melyben hát csak mi öregek hangoztassak a lapok utján gyenge szavunkat, mig a tanulásra és munkára hivatott megyénkbeli ifjúság fdro vonulva hallgat? Maholnap bekövetkezik .ira a megrovás ideje azokra, kik bár hírlapuiig, körülírt régi okmányoknak vagy birtokában; lévén, vagy azokhoz hozzáférhetvén a mo-nographnak szükséges felvilágosításokat nyújthatván, a henyeség és sorvadás lágy párnáján heverve az őket munkára felhívó öreget kinevetik.
Tisztelt Öregnr barátom ! örömmel olvastam gróf Batthyányiaknak a haza ezen egyik legrégibb, leghazafiasabb és legérdemesebb magyarjcsalidjának múltjáról és jótékonyságairól leirt cronologicus tudósítását. Örömmel igen is, mert melyik
hyány névre, a magyar szabadság, alkotmány elnyomására törekedett qémet kormány ellen azoknak megvédésére viselt háborúk közül egyikéből sem maradtak el a Batthyányak? Azonban engedjen meg, ha czikkének a türjei prépostságra vonatkozó egyik passnsában kihagyott űrt történet-hün betöltőm. A monographus megyénk múltjáról történetet ir, melyet pedig biztos adatokra kell, hogy fektessen. Ugyan azért, ha a monogramot a megye múltjának hü leírásában- segíteni akarjuk, óvakodnunk kell attól, hogy ót bizonytalan kétséges adatokkal tévútra vezessük, mert a classicus történészek munkáit sokan olvassák és értik , kiknek kritikáját a monog-


elfoglalta, az utóbb oda ment fővezér Né-
ezeket olvasva és tanulmányozva irlani az 1873-ik95sz. ,Zala-Somogyi Közlönyben' hogy Hagymásy Kristóf a magyar szabadság s alkotmány elnyomására törekedő német kormány ellen feltámadt Botskay éa Bethlen fejedelmekkel tartván, a német ór-sereggel megrakott Türgye és Sümeg várakat bevette és elfoglalta, s itt egyik magyar alvezére llmváth Bálint üjlaky püspököt levágta :i iiivel SzegeJy jezsuita in Tirocinio juris hungaiici Hagymásyt gya-nnsitja, és azt is megérintettem, hogy a türgyei prépostéiért még 1241-ben Dénes bán alpitotta, és csak a Hagymásyak szt.-gróti birtoka megszűntével aaá vissza esyik Batthyány a praemontrei szerzetnek. K szerint tehát mégcsak valószínű sem. hogy ezen prépostságot 1672-ben gróf Batthyány Pál conferálta volna, mint ön állítja Ugyan is a midőn a fentéi-intett mód szerint flagy-
Hagy másy tói átvette, de Hagymásy l'ürgyét megtartván szt.-grótiuradalmához kapcsolta és miután azt részintő maga, részint utódai 40 év lefolyásán tul birtokolták, és igy a H. T. I-ső r. 78 c szerint a szerzetnek praescribálták, — türgyei birtok a sz(.-gróti uradalom appertinentiájának tekinteteit, melyet utóbb, mint én is czik kémben megjegyzem,egyik hitbuzgé Batthyány, kit Ön Ádámnak nevez, a szerzetnek vissza ajándékozta. Azonban a szerzet nem kapta azt vissza egész kiterjedésében, miután ami emlékezetünkre is Szt.-Grót és Türgye

thyány család Battbyánylmregrúfot megyénk müveit lelki és galamb szeledségü főispánját lizta meg, mely alig volt kedvező a szerzetre nézve, miután a szt.-gróthiak csaknem Türgye város széléig terjesztek határjukat. És ezen körülirt Hajryuiásy foglalást és Batthyány ajándékozást megerősítik azon ön által is emiitett latin distichonos versek, melyek a tfírgyei zárda ebédlője boltozatán ezelőtt 50 évvel még olvashatok voltak, melyek Hagymádnak kegyetlenségét kiemelve a préposts&got visszaállító Bstthyánynak kegyeletét magasztalják. Én csak néhány szavakra emlékszem azon versekből, mint például Hagymásy, dirus, tru-culentus, Batthyány pietas. Az Ön által megemlített transitavit helyett aligha nem trucidavit lehetett, mert az nem tiszta latin szó. és ez egyez meg a kegyetlenkedó Hagy-másy elemével. Nagyon hihető, hogy a
a püspököt levágta, Türgyén sem igen ki-mélte a szerzetnek ott tnUt tagjait, kik neki,mint protestánsnak alig voltak jó szomszédjai.
Már ezelőtt 42 évvel válván meg öa német-ujvári levéltárnoki hivatalától, ezen czikkjét csak puszta emlékéből irta meg, és minthogy discimus oblivioni, valószínűleg ezen érintettem passosra nézve homály borítja emlékezetét. Az volna tehát kívánatos, hogy ha egészsége engedné és éhez kedve is lenne Német-Ujvárra elutazni, s ott az okmánytárt, de útközben a Batthyányak körmendi levéltárát is, mint a régi okmányokban beavatott megtekinteni szi-
I -I
TÁRCZA.
Ilka sírja felett.
Tavaly, raidon utoszor láttalak, S felém nyujtád búcsúzni a kexet; ' Hogy szellemed sírod felé vezet, Érzed-e akkor hutfedett alak ?
Érzed ! — de nzótlamil tQréd X kint ; Hogy -az enyészet fátyoit vet reád És s halil orok nyugalmit ád, Mely leplezett arcsezs.! feléd tekint.
tfem Qlt mosoly immár ajkid kflrOl, Éned, hogy elkíxelget • hslíl Mert, mint a fa Sszszel, lomb nélkül all Szived, s oromre többe Lem derOl.
A szép UTWI ajindoki kSsott Megbozu a virágok Ulatii; Meghozta neked is as enyhrogirt, S lelked. ... a túlvilágba kSIISsott.
Mar hant fedi a hamvadé kebelt. Heghalt a test, a hol a kin lakott ; A fájdalmak lányát nem atnek ott, Hová hited, s őrangyalod emelt.
Sirodra im, — Tirágot Ut«t«k .... Isten veled kiszenvedeu barát 1 Ki itt hagyád e földi grinrahát, Legyenek álmaid édesdedek I
KKMErlFFY ELEMÉR

Az erdők hősei.
— Történeti beszély. —
lm Birbolx Rajar. Franrzizbol forditá: KŐFÁBY BÉLA.
I. A Bastro pcilitíktisai.
— Kik nem avatkoznak a politikába?
Thovenel. (Folytatás.)
(üJj«n! Ugyvan!) Talán sértem iierényíé-giiket, de kijelentem, bogy eddig ÍB önök mentetlek meg a haiit! (Éljen !)
lm itt van egy társunk, a vértanú Peleg' ro«. ö Spanyolország martyrja! (Pelegros könnyekig elérsékenyill és ssönoi jutva igy szól:)
Uraim! könuyeim elfogják szavaimat 1 Polgárok ! dioo osok ivadékai, ti megtisztel tétek a* embert és fólrosgastlaltatok a lelket. Éljetek!
Ily modorbui még többen szónokoltak és harsány éljenek fenyegetek szétrepeaztéssel a homályos ablaktáblákat.
Béggel volt, midin a haza megmentói egymást támogatva hágják el a pálinkás poharakat és a .Politikusok Clnbbheljiségeil.'
Hosszabb ideig nem fogónk velük találkozni, azért mi is Dachésne eme versét mor-mogva,hagyjuk el a csaptaikét.
—„Legyen a szellem óriási bár,
ElGttt vaa, előtte a határ 1
A réezegteg előtte látogat
És tár fali ohajto karokat t
Aa abayatb es a bor lelket teraatuMfc
8 végre, kegy bnt feledj leréesegiUnek I

U.
Cabarras.
Hol voltál eddig a homályban? Shakespeare.
Elhagyjak Madridot. — A pyrénei he-gyek havös erdőit keressük föl, nem hogy a rigók és pintyek é&ekeibe gyönyörködjünk*, hanem, hogy a spanyol guerillák fővezérével megismerkedjünk.
A politikai viszonyok 1808-ban Spanyolhonban ép ugy, mint Európa legtöbb tartományaiban lehető legrendezellenebbek roltuk. — A király VU*F«rdiiiánd Napóleon császár egyetlen intésétől függött s nevében Godui Manó her-czeg utódai vezették a kormány gyeplőit.
A fraoczia sasok dicsősége határtalan volt — A nagy Napóleon hadseregei orozágo kat hajtottak a legnagyobb vezér lábai alá.
Spanyolországra is ránehez<ek vaskarjai; letette a rémkirályt, a kegyeden Ferdinándot és Bonaparte József foglalta el a Bourbonok isi trónját.
Ekkor fölkelt a szerencsétlen, kizsarolt spanyolnép, a papok ét szerzetesek álul föl bujt-va hadat Üzent a királyok legbecsülelesbikének Bonaparte Józsefnek..
A franciiák bevonultak Suchat és Ney marsalok legyőzték a rendetlen spanyol ezredeket. — Ekkor a gazdag és hatalmas Anglia hadat üzent a frankok császárának ét hadai Portugallon keresgt&l Spanyolországba vonultak VII. Ferdinánd szét zilált seregól támogatandók.
As elaggott Európa nyögött az ágyuk dSrgese alatt, melyek Auszterlicx, Jena ée Wag-ramnál eldöntók az ütközeted

| Frankország, mint a harczok véres oltára
', állott és dai, a piramisok bajnokai legyőzték Európa négy nagy hatalmasságát
A spanyol népet saját zsarnokai a jezsuiták vezették a harczba s a kinzottak boszutál-lottak a kínzókért.
A gnerilla harci, mely a spanyolok kalandvágyó kedélyére f'a^egnagyobb vonzerőt gyakorolta, megindult egész iszonyatosságaival; minden borzalmaival.
Solano, ?he?gaeras, Dardaró, Bános és Cabarras megannyi guerilla csapatot vezéreltek.
Dardarón a francziák rémen kívül, kit iszonyú kegyetlenkedései tettek híressé, ki foglyait elevenen nyársra huzattá és ugy auttette meg — Cabarras neve volt Iegümeretesebb Spany olhonban.
Atyja seborvos volt Salamancában; meglehetős jövedelmi forrásai voltak és fiát toieftl-hetoleg gondosan nevelteté. — Tizenhét éves korában a ralamancai egyetemen as orvostani hallgatá és 5 évvel később orvostndorri Iin.
Kalandvágyó természete korán nyilatkozott és a mint a hadi mozgalmak megindultak, guerilla csapatot alakitott és azzal a franczia határ felé vonult.
Rövid időn hírneves lőn egé.z Spanyolhon-ban. Ö lövette főbe Migrelle tábornokot — O akasztatu föl Saint Pais ezredest
Száz főnyi csapata, öt ezerre szaporodott föl.
A király tábornokká tette.
Tehát Cabarras tábornok.
Bilbao és Pampelóna között védte a határokat s egész Bayonnéig oyugtalanitá • franczi-ikat

hogy ezen utóbbi helyen megyénket érdeklő uagyszámu régi oklevelek találtatnak.
Fogadja öreg baráti meleg kézszoritá-som mellett kiváló tiszleletemet.
MKZR1CZKY l'ÉTKR.
Klmntaláfi
xm.
QU jiénM ŰMtzeyekri/í, mélyek a choléra ówtík
é* özveyyrkéléá
a keszlh'-lyi azolgabirói járásban befoly-uk. —
SzÁmnélküli adakozási íven : Kaist-hl Venczel 10 frt. — Kugler Nándor 5 írt. — Nagy Sándor 5 trt — Töreky Sándor 2 frt — Prager Farkas 2 Irt. — Lakj- János 50 kr. -Galadalict Iitlváu 60 kr. — Neuvirt Gábor 1 frt. — Buchburger Gusztáv 1 frt — Mundi Fcr.-.nez 1 frt. — Breier Gyula 2 frt. — Mano-vics Lásíló 50 kr. — Weisz Miksa 40 kr. -Baronyi igDác.z 5 frt. — Oppenheim üde 40 kr. — Schl^ifer Sáudor 2 frt. — Günspergcr 40 kr. - Hoffmxn Adolf 1 frt. — Huly Fr.in ctitka ö frt — Beyer Kálmán 1 frt. — Göcz Fr.reucí I frt. — O'vashatlan nevű 1 Irt. — N. J-k^b 50 kr. — Weisz Albcr. 1 frt. — Beck Viloia 1 frt. - Vadons 3 frl — C«e»z-Dák 1 frt. — Pitterraann 50 kr. — Voif Frigyei ÖO kr. — Meller 50 kr. — Garger Vída 5 írt Szálai 1 frt. — N. N. 1 frt..- N. N. 1 frt. - H. H. 50 kr. - Báron Jakab 1 írt. — Klein 50 kr. — .Sn.ger Mór 20 kr. — Beck Kálmán 2 frt. — Rozenberg Manó 60 kr. — Prager Sámuel 50 kr. — Olvashallan nevű 50 kr. — Mandi B. I frt. — Olvasliatlau név 50 Hoffmann Jakab 50 kr. — S. E. líO kr. — Kohó Józaef 50 kr. — Neuuisn Hárman 50 kr. — Keszner József 50 kr. — Ut de L. 50 kr. Olvashallan nevű 30 kr. — Uci-h.iicoir 20 kr. Berger 40 kr. Lázár Lipót 40 kr. Kirsner 4')kr. Daiiacn Andrái Hrt. Ooenchal István 5 frt. — Dokmár í frt — Lipich S. 40 kr. — Pintér Jáuot 1 frt. — Fejéroé Aszonság 1 frt. —
Amália 1 frt. — Özv. Meh'-» Káról' ué
I frt. — B»uer Mátyás 50 kr. — Cíécs Pál 1 tű. — Korobmaros Bssrt Hon) Alajos 1 frt.—
Bőroesfy Antal 10 frt. — Olvuhatlan név 1 frt. — Véler 1 frt — Szitner Karolv,,é 1 frt.— l'adm 1 frt — Lázár Sándor 2 frt. — Neu-gir litván 2 frt — N. N. 50 kr. — Valaki 1 frl. — Horn 1 frt — keazhelyi takarékpénztár 20 frt. L. L. Lázár... 1 frt. — Bek Mórici 41) kr. összesen 137 frt 20 kr.
A 2448/ki. 1873 tzámu adakozási íven : Koienberger Bernát 10 kr. — Neiger Jáoos 20 kr. •— Z^ubrics János 20 kr. — Takács Júesefno 20 kr. — Neumárk Sándor 10 kr. — Kocsis Pál 10 kr. — Kocsit JáDcw In kr. — Straut Max 10 kr. - M«jer György 30 kr. — Bac-hac AnUl t frt. — Biacbof Károly 20 kr. — Tolnay Jáoos 10 kr. — Sing Jánosiió lü kr.— Nagy György 10kp. — Dravics János 10 kr.— Méaziroa Jánosué'4 kr. - Király Vicza 2 kr. Szegedy György 3 kr. Orbán Jánosné 4 kr. — N. N. 8 kr. — F.rka* Józ»ef 10 kr. — N-ig-r Károly 20 kr. — N. N. 10 kr. — Riedl Ödön 1 Irt. — Bencze Ferencz 10 kr. — Németh J.,«*ef 10 kr. — Vida Jáno« 19 kr. — Hur-

Títh Jonef 10 kr. — Hali*. Mihály 30 kr. -ouzeasen 5 frt 40 kr.
Slámnélküli adakoiáai iren. Gombot Jói»ef 10 kr. — Göndóct AnUl 10 kr.— Széutcí AnUl 10 kr.— Kováca György öreg 3 kr. — Gombár Ferenc* 10 kr. — Gober Józaef ifj 10 kr. — Fodor István 10 kr. — Nagy látván 10 kr. — Kozma Józwfue 10 kr.
— Nagy Gergely 5 kr. — Kádi isWnn 10 kr.
— Moedoti Jáuoa 10 kr. — Clörnyei Jóiaef 10
kr. — Sialai György 10 kr. — Német Utván
10 kr. — Giber Ferenci 10 kr. — Borovict
Láreló 10 kr. — Kulcsár János 10 kr. - Futó
Is ván 10 kr. — Rádi Jánoa 10 kr. — Eédeji
György 10 kr. — Molnár Ferencz 10kr.Bangi
Islváo lt) kr. — Óry Györgyné 10 kr — Ha
raszti Antal 10 kr. - Haraaíti Imre 10 kr. —
Haraazly Fereoczné 1U kr. — Farkas István
1U kr. "— Györei Pál 10 kr — Giber Jóuei
öreg 10 kr. — Magyarosi István 10 kr. —
Horváth Gábor 10 kr. Balázs Istváitné 10 kr.
— Fark»i Jáooe 10 kr. — Csácti József 10 kr.
— CsiDk Ferencz öreg 10 kr. — Kozma Ferencz
öreg 10 kr. — Balázs Ferencz 10 kr. — Böroci
Ftrenczné 10 kr. — Lukad Imre 10 kr. —
Német János 10 kr. - Rigó Pál '0 kr. —
Kozma Ferencz 10 kr. — Gazda István 10 kr.
— Gizda György 20 kr. - Szálai Antal lOkr.
— Bakon vi József 10 kr. — Hermán József 10
kr — FuV Borbálya 2" kr. — Töih Mihály 10
kr. — Poikoláb Janót 10 kr. — Tafota Antal
10 kr. — Halász István 10 kr. — Varga látván
20 kr. - Hajdú György 10 kr. — Sz.be
Józtef 10 kr. — Csink Ferencz 10 kr. — Far
kas Jánosné 10 ki. - B»lázl György 10 kr. —
Palfy József » kr. — Porkoláb Imre 10 kr. —
Szép Ferencz 10 kr. - Balázs György 50 kr.
— Caere György 10 kr. — Szel. s Jánot 10 kr.

— Tóth Ittván 20 kr. — Balázs Józaef 10 kr.
— Őri István 10 kr. — Öri Katalin Ki kr. —
Szita István 20 kr. — Szita György 10 kr. —
Molnár Ferencz 20 kr, — Gób<r Ferenci 20 kr.
— Vastag Jánot 50 kr. — Cseh László 10 kr.
— Giber Márton 10 kr. - Szita Pál 10 kr.—
Cirh József 10 kr. — Szentéi Janót 10 kr. —
MéjMnger Jánosné 10 kr. — Kozma Jánosné
10 kr. — ifj. Szita Márton 10 kr. — Z«inkó Pál
10 kr. — Nagy Józtef 7 kr. - Cseh Ittván 10
kr. — Dávid Pál 10 kr. - Linut Jóitef 10 kr.
— András Jánot 8 kr. — Györéji Láczaé 3kr.
— Pompor Jónin 10 kr. — L-ncz László4kr.
— Kovács József 4 kr. — Zerényi Józaef 8 kr.
— Szabó I.tvánné 10 kr. — Horváth Mihály 4
kr. — Kovács István 10 kr. — Kováca Józaef
10 kr. — Kaióczi Józacf 4 kr. — Kámán
Fercncznő 4 kr PöntSr Márton i kr. — Mo-
caári Pál 5 kr. — Kovács Mihály 10 kr. —
Óry Mihályno 10 kr. — Pentele Mihály 10 kr.
— Szita Vendel 10 kr. — Német Jánot 10 kr.
Kelemen Józaef 10 kr. — Tóth József 4 kr. —
Sütő János 10 kr. Szántó József 12 kr. —
Pintér József 20 kr. Zerényj György 10 kr. —
Gumherl Ferencz 10 kr. — Rácz Istvánné 10
kr. — Szeles Józnef 20 kr. — Bugovics György
20 kr.— Bollán János 10 kr. — Kozics Jánot
10 kr. — Kovács György 4 kr.—Szántó Antal
10 kr. — Keresztes György 20 kr. — Szelet
Antal 10 kr- — Bósia Jánosné 10 kr. — Bollon
Györgynö 10 kr — Szita János 5 kr. — Né
met Istváono S kr. — Kovács Jánosné 10 kr.
Kovács János 10 kr. Magyarosi János 10 kr. —
öreg Szita Márton 20 kr. — Bajtor László 20
kr. — Baláat Ferencz 20 kr. — AngyáD Antal

20 kr. - Farka. Istrin 10 kr. - Soót Karoly 10 kr — Kaposi Crvorgyne 5 kr. — Sielet György 10 ír*^ WrÍTVendelné 10 kr -Hocz Ferencz 10 kr. — Gudina Ittvinné 10 kr. - ifj. Farkas Gy-rgy 5 kr. - Gyu.oj, Jáoot 10 kr. - Csacsi Kovács János 10 kr. — ifi. Sseles Ferenci 10 kr. - Oaönge Ferenci 10 kr. - Mórici Mártonné 4 kr. - Fodor György 12 kr — Gyuuji Ferencz 10 kr. — Kjraly János 10 kr. - Kupi József 30 kr — Koliár Jáoos lOkr. — Borovict Márton6 kr. — Pandúr Jóssef 10 kr. — Kuti Szeles György 10 kr. -Simon Györgyné 6 kr. - VastagGyörgyné 10 kr — Csiazár János 10 kr. — Vasváry Jáousoé ' 6 kr. - Stefánia Mihilyiié 10 kr. - Stefa IÍU litván 10 kr. — Szabó Ján.is 10 kr. - Hál György 10 kr. — ifj Farkai József ü kr. — Gátpár János 2 kr. - Lázár György 4 kr. -Pintér Ferenci 4 kr. - Gál József 20 kr. -Cták Imre 10 kr. — Parsg Józtef 4 t- r. -Vattag Mihály 10 kr. — Pap István 8 ir- -Kactika László 10 kr. — Bonnyaji Mihály ii kr. Bonnyay János 6 kr. — Kocsit Mártouné 2 kr. - Molnár János 4 kr. — Öreg Simon József 8 kr. - Szeles Sándor 4 kr. — Kulcsár György 20 kr. —Simon Ferencz 10 kr.-Csák Fer«ncz | 4kr. — ifj. Boilán Jánot 10 kr. —Pap György I 6 kr. - - SziU AnUl 10 kr. — Kraoicz Józtef j 20 kr. — Vidi József 4 kr. — Plotír Péter 3 I kr. - Giber István 10 kr. - Peotele József 10 kr. — Öreg Farkas József 10 kr. összesen 19 frt. 79 kr.
Hogy ezen másolat az eredetivel megegyez, bizonyítom.
Zala-Égerszögen, 1874. martim hé 7»n.
CZÜKELTER JÓZSEF,
*' (Folyt, küv.)
Helyi birek.
— Mult évben tettank említett egy
vándor rablógyilkosról kit a csáktornyai
bdnfeoyito törvényszék .hóhérpallotra" Ítélt
Mult hó 23 áo a legfőbb iiélóazék ez ítéletet
megváltozUtU. Hogy a tényálladékot még
egyszer felújítsuk, közöljük a .Hon", után a
következőket 1872Karáctony ünnepei alatt Tóth
János, 30 éves szabótegéd. Remete-Hollóson
Tenilin AntJ földesúrnál, néhány napig mint
házi szabó dolgozott. Munkája végeztével bérén
kiv&l még 80 forintot vitt magával asiroaazul-
rol éj őzzel elszökött 1873. faraangján Lendva-
Djfalura ment Totb, hol egy napig egy paratzt-
ná! tartózkodott ét azután Boikovitz Jakab
korcamároshoz meovén,ott 10 forintot elmulatott
és még két forinttal adós maradt BotkorUz
azonban* e végett nem haragudott meg rá, tőt
ugy megkedvelte a nabotegédet, hogy felkérte
maradjon nála a meddig csak akar. A korca-
roáros ét Tol h végre oly jó barátok lettek, hogy
, még egy ágyban is aludtak együtt. Egy napon
j reggel a szabó korábban felkelt éa egy hosszú
méézároakéssel barátja oyakszirtjét szétmetazette
I — A szerencsétlen jóltevö azonnal meghalt,
j Tóth e borzasztó tette, után vaavillával a ládát
i felfeazitette s abból 110 frt. készpénzben, arany
i gyürüt, órát és revolvert lopott ki és ezen tár-
gyakka! megszökött. 1873. marosiul 1 7-én arab-
i lógyilkot Tardoskedre jött (Nyitramegye) éa ott
, az ékszerekot eladni akarta. Gyanúból leUctoz-
' Utták ót a csáktornyai bünfeoyitőtörvényszék-

nek adatott at Itt a „bóbérpallóV kivége»l«-tésre il«ltók, a királyi tibla a balálbünt<-tra.t életfogytiglani börtönre rálto?Utta át, de a W% fiil.b iHÜtezék aazubót „kfttélbulálra- ítélte.
— ügy ministerlunli rendélet .—
ha jól omlékeziink — meghagvja, hogy a mar
hák adás-vevesénél szigorú ellenőrzés fordites**
a niarha-lev.Jekre, melyek nélkül vásárnak
nem »w>bod történni. Azt a ludotitátt kaptuk,
hogy városuukban olya., marhákat vágnak le,
melyekről az*lú levelek az előbbi tulajdonosok
kezében maradnak, miálUl több visszaélés
történik. A n pókban is ex <-««t fordult elű
kit komáromi Marloo Józsefnél, ki ezérl knn^
nyen megbuntAttctett
— Btikónakon ti-^nop volt :, j.;gyx.V
válaazlás, ..z eredményt még nem tudjuk.
Üresedésben vannak még megyénkben a pai-sai
jiniaban p.caai kerületi éa a lapolnczai járásba II
gulácsi kerületi jegyzői állomások.
— Országos húsvéti vásárunk néues
volt, eladni való voh elég, de vev.1 nem fik.
luutatkozott. A baromvaaár ellenben egyike
volt a legritkábbaknak csík azért is, meri »
mi még nem tőrtént, 500-600 g.'böly lett ki
bajivá s toint halljuk oly kelendőségnek ör
vendett, hogy feltűnést okozott mindenki elúu.
— Ama csavargók egyike- kikről
mull számunkban tettünk említett — Fridrich
vagyTichler György zalaapáthi illetőségű,
ki nemrégiben tzabaóult ki a börtönből telién
lopás miatts ki az emlitctt üldözéskor balezomb-
ján mogíebesittetett; — másika Bedő Péter,
kaozorlaki illetőségű tzabad lábra helyezett
fegyenoz. Jelenleg SomOgyban barangolnak,
ho.ioao még eddig semmi tudósítást tem kap
tutik.

— Vásári furcsaságok kötött meg
említjük a következőt: Egy faluti embernek
sietős dolga lévén, üsző borját rábizsá köseli
szomszédjára. A megbízott restelve kőén tar
Uni, egy fához kötötte. Midőn a tulajdonos
visszajött fájdalommal tapasztalták, hogy a
borjú eltűnt
— Jtappo ur, mint halljuk, tetemes
adóssággal kénytelen távozói várotunkbM,
hová talán ez életben soha se fog Visszajönni
sőt még a visszaemlékezéstől is irtózni fog. Bi
zony kedves Rappó ur azon moralis-li-
beralii-materialis-'socialit-ani-
malis-plastieai kenyérlo r-aete igen silány.
Különben több szerencsi K-t,><>dvároit!
— öngyilkossá fi ilarschallbutorrak-
taros házi azolgája Balázsovits István tegtiup-
előlt a raktárban késsel agyonszurta magát.
Tettének oka ismeretlen. D;rék, becsüleli s
szolga volt, ctak azon egy gyengével birt, hogy
ha a bort megislelte, oapokig nem tudta ma
gát kieligitené. Ez alkalommal is közel egy hé
tig nem volt hon t tán e miatti szégyeuébuu
határozta magit e végzetes tettre.
— Karinthiából ax úgynevezett g^
nerok számosan jönnek át minden igazolvány
nélkül. Jelenleg is kettő le van tartozUtva vá
rosunkban.
— Nagy tüx volt Karmaci köztégben folyó évi marczius hó 26-án. A tüz, mely egy gazdasági épületből támadt délután */i 2 órától majd esti 7 óráig tartott, ez idő alatt 24 lakházat s több gazdasági épületet, sok takarmányt tett tönkre ; a tüz álul okozott kár igen Dagy-A károsullak közt 8 család oly nyomasstó állapotba jutott, hogy még megevő kenyere sincs,Kerestük őt fól táborában.
San Sebastiantól öt órányira fekszik egy kisfalu a Pedru Roll tövében; lakói kitűnt hegymászók ét vadászok.
Az óriás hegy mellett hosszas völgy nyila* nyúlik el egész tanU Fernander faluig. — Egész Spanyolhonban e helyet tartják legegészségesebb vidéknek. Lakói nyolezvan • kileoczven évet élnek.
Ké: felül erdő övedzi a termékeny róuát ? nem messze tőle ismét fölmagasulnak a hegy párkányzalok.
E helyet választá Cubarraa fühadiszál-látul.
O maga a rengetegben tanyázott s Bere-géből is csak kis csapat maradt a faluban őrködés végett.
A gueritták ökör hus és bor mellett heverészlok a tüzek körül s nem egy vig spanyol danát hallott as ezredéves rengeteg.
A fákon körül vadász fegyverek és kardok függöttek.
Egy korhadt fa mellett felvont egyszerű vászon aátor volt a vezér, a hírhedt Cabarras tábornok lukasa.
A aátor belsejében misem mutatott kényelemre ; egy avu.lt derekalj é* egy óriási medvebőr képexik as ágyat; egy ruha foga« éa egy kisded láboriatzUl látótövekkel éa térképekkel eg<*azité ki a szoba hiányos bútorzatát.'
Itt mosolyogva kérdési as olvaaó: vaJjoD mire szolgál egy gaerilla vezérnek a távc*o é« a térkip.
S mi azt feleljük rá: Cabanai meg akarta tanulni a stratégiát ét megtanulta ait.
A tábornok kisded, aráoyot terroetí fér-SM volt, mintegy huszonhét év^s lehetett.

Kiad ed állán szakáltés bajuszt víaelt Vonásai szokatlanul szabályosak és nemesek voltak.
Különben arezvonásai a törheüen erély
r^s a vakmerő bátorság kinyornatát viselték.
Ihtrczaiban aohasem feledé, hogy ha elfogatik,
| soron magas akapztófa leeod.
| Tábornoki öltönyt viselt. Hostzu szürke
kopeuv borult válluira és alóla kilátszott a Lék egyen ruha aranyos galléra.
Oldaiáo keskeny kard függött; játékszer inkább, mint fegyver; övében két pisztoly.
A falon fisom golyós fegyver függiitt.
A vezér egyedül volt a sátorban és ugy Utazott mélyen el van foglalva gondolataival, midőn a aátor szövet ajtaja szét lebbent ét egy tiszt lépett be azon.
— Tábornok — kezdé az — három gya
nús tuhancz érkezett óborunkba, kik minden
áron önnel akarnak sxollani.
— Jól van! — felelt ét kezével elb«aáté
mozdulatot tett.
Néhány perez múlva a tiszt kíséretében, Los Carras, El Barbo és Akatztófa Diego léptek a sátorba.
— Mit akartok? — kérdé röviden ét mo
gorván a guerílla vezér.
— A francziák ellen harczolni. Felelt Lot
Carraa.
— Jehát seregemben akartok szolgálni?
— On monda tábornok.
— Mindenek elóttkik vagytok?
— Elhatározott ficzkok.
— Helyeaen. Nevetek 1
— Az enyém Los Carrat; e pajtásomé itt
El Barbo.
— Hát e harmadiké?
— Engem Akautófa Diegónak n eveznek-


— Furcsa név! — Csak oda ne kerülj
ficzkó.
— Nem igen óhajtok oda kerülni.
— Elhiszem. Van-e fegyveretek elég
téges?
— Több mint elég és jobb a jónál.
— Tehát nincs mit hátra, mint, hogy
megismerkedjetek uj czimboraitokkal, kik meg-
oszundják veletek vacsorájukat.
Ezz?l el bocaátá a három kalandort Ca barras ét gondolkodón mormogá: Ezen három ficzkó tetszik nekem, különösen az a gyerkficz. — Vakmerő ficzkónak látszik. — Rögtön tisztté teazem.
Cabarras gyorsan lépett ki aátorából t as őrök mindenütt fegyvereikkel tisztelegtek.
A tábornok nagy léptekkel haladt egy kiválóan nagy őrtűz felé. — O-t tanyázott Cabarras tábornok törzs tisztkara ; őrnagyok és ezredesek. — Előbb tzabók, borbélyok, vagy parasztok.
A mint a vezér körökbe lépett, elhalt a fesztelen- hangos fecseget és bar elég sajátos, e durva emberek annyira katonai fegyelemhez valának azokutva, hogy a főparancsnokot valamennyi felállva üdvözli. '
— Folytassák ahol elhagyták araim 1 -
szólt a tábornok — ha nem csalódom épen ön
beszélt valamit Hernandó ezredet.
— Igen tábornok a Pedru Roll szellemei
ről beszéltem néhány népregét

— Önök ma aj társat kapnak. Egy most
érkezett Dont ornagygyá neveztem. — Szólít
sátok ide Los Carras őrnagyot ott hever ama
tflsnel..
— Egy katona rögtön a kijelölt irányban
távozott és Los Carrast a tábornok elé vezette

Cabarras nyájasan nézett rá és igy szólt:
— FiaUl ember én önben ritka tehetségeket
vélek felfedezni; én önt ezennel őrnagyg/á ne
vezem ki.
A szurtoa ficzkó udvariasan hajlá meg magát ét tisztelgés után távozott.
Látták önök uraim e fiatal embert, tekintsék őt ezentúl pajtásnak.
Néhány pereset töltött meg Cabarras tábornok törzskara Uraaságában, azután visszavonult ét követendő hadműveleteit késő éjfciig szamitgatá.
Lot Carrat visszatért két társához.
—Nos, miért hivatott a tábornok? kérdő Akatztófa Diego.
— Csak nem léptetett elő hadnagygyá ?
— Nem, — felelt mosolyogva LorCarras
— nem, hadnagygyá nem, hanem ornagygyá.
— Mi as ördögi Te tréfálsz Los Carras.
— Nem gondolnám.
— Tehát komolyan?
— Komolyan.
— Ej ez aztán igazi szerencse.—Üdvözöl
jük őrnagy ar.
Másnap alig,hogy virradni kezdett,Cabar-ras tábornok seregével el hagy U a Pedru Roll tövét és Sel! Cretu felé vonult
Tudnánk kell, hogy a mintegy húsz spanyol mértföldre terjedő rengeteg szaksdatlanul tart, Fampelóoától Jacaig.
Epén ezen utóbbi nevezetes erősséget akarta a francziák keséből Cabarras magihoz ragadni.
(Foljtatáa Uv.)

e szegényeknek a ion igen itulvna etapját
aJott biuvéti ajándékul. A kiai/Ün'lji járás szolgabirósága — mint e toruk írója biztos kat-fiirrisfaól értesült — e sserencnétleaek nyomor* nemi enyhítéséül folyó év ipril hó ű 4D, U U l.usvét hétffin KeMthelyen,ai„Amaion" siilloda !i:i,_'y termében hangrersenyt rendezend. Üdvö-j.Jjük a t. Bzolgabirósigot e síépé» üdvöshitéi-kedáseért a kívánjuk, hogy fáradozásait a legnagyobb siker koronánál reményijük egy»xers-inint, nogy nemcsak Keszthely varos áldozatkész közönsége, de a vidékjtauetűsbjei U lietoi fognak említett tüivósz által majdnem koldusbotra jutott sierenosétlenek nyomorának némi «ny hitésül, tehetségűkhez képeit, filléreiket Mildo/.ni. A hangversenyen torténendó szíves f,-.lültjzetéseket e lapok utján közöljük. (Mint iSilljuk.még eraberélut is esett áldozatul. Szerk.)
— Úngytíkonadg Zsiden egy fiaUl pór-Wény a múlt bét egyik estéjén mellbe lőtte m%U a mire ax orvosi segély Keszthelyről a helvszinéro megérkezett a szerencsétlen már n„-"'«7.ünt élni. i?z öngyilkosságra, mint e sorok jróh hallotta, korcsmái verekedés vetette, hol i, ,-*y embert ugy megütött, hogy ez pár napi ,z»nv.-riés ntán megszűnt élni; <-. verekedésért, rnéw roée a múlt évben történi — a kanizsai kir lörvén> szék által l'A évi börtönre Ítéltetett, az idei ujónezozis alkalmával pedig katonává snn.zlatott b.-. Kz id.'j óiafolytonosan buskomor voll mii- végre egv vadász fegyverrel, lábujjával 'sülvén el »7.t. véget vetett életének.
_ .Ai Anker- I87)ik ír február havi Oi-
i ikiinutatás*. *- hóban * társnlatnil benyújtatott
n «éaen 364 bevallás 708.800 frt biztosiaaudó ösweg-*l " pe&e - -5'- "e**11" »2» 72» frU»' halálmetre, é, Ili bevallái 179j>76 frttzl >-Utesetre.
Kiállítva lön 23* kötvény 46'-.4OC frtinl balá-líletrt é« lí-' kötvény 205.649 írttal életesetre; os>icss'en teliit -*18 kstrény 671.Ü55 írtul
A h»vi bevétel voll 117 435 írt laliieseti díj, é« 182 328 frt betételekb«n, I>.««o.6n: 239.764 frt.
Ei évben be:.yujtalott 721 bevalláa, 1,4)1 383 frttil és kiillittat'tt 737 kötvén;: 1,328.1«2 frttal ; ogvsr] ezen időben bevétetett 467.819 frt; — halil-etetekén pedig kiőrettettt: 102.976 frt
A Ursaság működése kezdetétől fogvi- halále-.rttkérl kinictett 5 368.911 frt, és az 187S-ik túlélési társulás (Associatio) eredménye 726 577 frt Tolt, mely ;,,*í,-o' 732 tig közt aráuylagosan felosztatott.
Vegyes hírek.
— Deák Ftrenct. Midőn Bittó a múlt na
pokban a miniszter keresésben fáradozott, Iá- |
togutáat tett Deák Fereocznél. A« .Öreg ur" -
így fogadá: wNera tehetek róla, én hozzám hiá
ba jösz!" Bittó ineghökkeD. Deák mosolyogva
fulvUtá: ,Kn nem vállalhatok miniszterséget."
— Egy Ötleteiről híres elgóraogu államfér
firól beszélik a ,K--f., szerint, hogy a koaJilio-
ualiar kud*rcs a)kalmál>ól a köretkezd IU-
vakat intézle a királybot: .Fölséges aram! j
Silávv agy járt el, hogy lehívta fbtaógedet egy
dejeouer álla fourchettere borjuszeletokkel, ?
midőn felséged a meghiráanak engedett ,ki-
tüut, hogy a borjuk, még legelnek.,
— MulatidgoB etetet b*szél a „Kassai
Küzliioy." Ugyanis a vizsolyi csordás vásárra
akarván vinni tehenét, marhalevél kiadása vé-
jr<ut Leállít az ottani jegyzőhöz. A jegyző annak
fi:ii'lje sz/rint kiállítja az igazolványt, s ellátja [
a község p.'caétjével, melyeo beraldikus czímer j
C»T trombitát fúvó lohátos ember van vésve. A
csordás haza men7e, vizsgálja a pecsét rajzát,
* Dagj fejtörés utáo kisüti, hogy a marhalevél i rósz, mert hát nem tehénre, hanem lóra szól,— j uti sigillum docet. Visszavigzi a jegyzőhöz s mondja az észlelt hibát. „Segítsünk rajta* — mond a jegyző s csináltatott & lónak szarvakat. A csordásnak nem volt -elég: a lófark ellen is , kifogást tett. A jegyző csináltatott tehénfarkot a lónak. A csordás ezzel Bem elégedett meg, mert trombitás nem szokott tehenén nyargalni.

„Te erősebb ember v*g7 mint éa — mond % j*gyz*>> — taszítsd le • trombitást a lóról, 8 ké-tizen vau a marhalevél.*
— Borzasstó gyiÜconág.* Mint Vsaiból
írják, ott valami Htuzár latrán, ki folytonos
czivakodásban élt nejével, annak fejét balti
val levágU. A férj 27, a feleség 57 éves rult.
Múlt hó 26-ikán in összevesztek, midőn a nó
igy sióit: „Jól van bát, bemegyek a máaik azo-
bába, felöltöxöm halotti ruháb&7 után nem bá
nom, vágd le fej dined" S csakugyan be Ument,
felöltözött, a férj pedig, mint mesélik, levágta
fejét.Üt oapig a gyilkos a szobában aludt,axutin
pedig sxomtxód falvakban kóborolt. Végre fel
tűnt a falóban, hogy ai aatsonj nem mutatja
magit. A tettéét csak hamar elfogták, ki oly
nyugodtan beszélé el tettét,mintha csak csirkét
ült volna meg.
— Rövidhírek Kolozsvárott tanári
képezdét nyitnak meg. — Marcz. 15-étZüneh-
ben is megünnepelték. — Jóxsef fhg. kisjenői
uradalmiból 530 db. csemetét szili itatott lasz-
berénybe, hogy a laktanya környékét beültes
sék. — Sopronban a magyar ssioészelre kezd
hajnalod ni (Valahára!). — Langar Vincié, a
magyar könyv nyom dassat ©gyík veteránja
elhunyt. — A városligeti artési kut furásnil
187ölnyire hatottak — JCubinyi Férencz meg
halt. — Oxfordban 70 nő akar állam vizsgát
lenni. — Bismarck hg. felgyógyulása után
parókát fog bordani. — A városligeti szinkö-
rért német vállal kősó folyamodott, de elutasitta-
tott (Eljöhetne Nagy Kanizsára I). — A% első
szabadságharc! színhelyére Pákordon (Fejérm.)
síremléket állítanak. —A Sst-Bernit hegy át
fúrására Olaszhon és Svajcz közt ajánlatokat let
tek. — Badap>4ten az uj hölgy tanfolyam,
kereskedelmi és pénzügyi tudományok e)ő..dá-
sára tegnap vette kezdetet. —
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1874. évi márczius havi forgalma.
BEVÉTELEK.
íaTHiteleisnek:
51,699 91 50,461 19,231 956
7,319 43 830 167 88 462 50 75 50. !70
Pénztár icÁm
Betét síimliua-k
Vált<í „
K fit vény és váltó kamat ax
Hátralevő Limai
Ház jövedelem
HÁzbérhátralék
Szásáik
Knlttiég
137,233 75
Betét arany
KIADÁSOK: 13 Adós Pénztár számi.
36,89225 57,215 85 14,910 -180U 286 24 154 36 1,178 — 204 32 F29 625 614 8S 420 -53
Bitét ssárola .
VáUo ,,
Kötelezvény ,,
Elnleií«íé«i „
Költaig „
Házj&v«de.em „
Osztalék „
Kötelezvény t-a váltó kamat IT.
Bélyeg számla .
Százalék „
Betét kamat ,,
Tinzti fisetta „
112,073 92 249 307 67
Adományozást „
10 —
Összes forgalom

Paplrsíeletek.
— Hallottad, B017 a Bappd leáojáll.t
> e r 0 g 1 e t« milyen krarmlt eabzilt ag7>k eabi 7
— Igen, <!« hls. nem ok tattik.
— Hit kik?
— A ehampagneros pajacskok.
— ÍU kiTutotta az igazgató lapos eruénye?
— Már hngy gondolhatsz oljat !
— Nos, hit akkor Maecei.i»okat fogt.V.
Temést
— iU kik voltak azok ?
— Mát" luct nem moodum meg, mert elii'm
binnéd és fejem is betörnék.
UjdondAss: Én Q)ryan kikaptam múlt szánban kosOH birért Rappótol.
SserkesztS: Hogyhogy ?
Újdondász: Azt mondta, hogy nelegyiink materialisták, banem riberal isták
S z e r k e » •/. t T, ? Kjh n/. ! ? . .
Történed naptár.
Április 4. 1660. Michel Aogelo halálozása.
— 1794. Koacinsco gyfeelme. —
1849. a tápio-bicakei gy&setem.
, 5. 1689. Kataliü, orosz cxárné tzUle-t^Boapja Í8mt:retl«u szütóktól. — 1849. Görgei rohammá! beveszi a Zagvvn mogolti vonalakat.
, 6. 469. Kr. t. Socrate. KÜlelésc. — 1327. Petrarca eloíiőr Uita Biép Imaórát az avignoni templomban.— 149U. Mitvis király halálozása Bécabeo, reggeli H órakor. - 1Ü49. ai iaaszegbi győzelem. — 1861. Az alkotmányt vódó magyar ortxág. gy&lf^ tnegnjitisa Peateo.
„ 7. 451. Atilla Metz rároat beveszi s fol^ujija. — 1359. Bécsben a Szt.-Iitváo templom alapji letetetik. — 1849. Perczel a római sáncukat rohammal beveszi.
„ 8. 1341. 1'etrarca Kómábao a capifo-linmoD borostjánoal Róbert által költóuek koroDáitatik. — 1735. Rakóczy Fereocz Rodosloban meg-bal. — 1820. Klapka Bzületésnapj».
— 1849. Titelt a magyarok ro
hammal beveraik. — 1849. Kos
suth gödöllői szózata ft tömege* fel-
keléare. — 1860. gr. Széchnoyi
István u döblingi tébolydában rej-
télyi-t módon halva laláitalik.
, 9. .1221. A mongolok tömén'.elen c "r-dája hazánkra t«'. — 1690. Hit-thydny Ádám horott b'tn Át Zichy Utvév Nagy Kauiziát a lörölbklSl elfoglalják. (Caerui ét Fessler aze-rint 13-án.) — 1816. Pauler Tivadar, jelealetri m. minister gzűletét* napja. — 1861. Vahot Sándor ha lilozisa.
Üzletl Bzemle.
(8. 80 Nagy-Kanizsa, mircz 30-án 1874.
liC járás: dernlt, UTaazi; utak jók.
Országos vásár. A bétíoi orxzájros vásár-, daczára a kedvezS id(íjárMiinak, csak kevéssé volt sikeres: jelen időszakunk TiszoDtagságaibau osztxkozott, A sok esizma-kelme-és mha készletek igen csekély mennyiségben szenvedtek fogyasztást; de van is ez idén pornépeinknek égetSbb szükséglete 1 Kevés a pénz kenjérre, is - a tnegis aránylag igénytelen nálnnk még most a fogyaaataara való kereslet, miért is az árak normális minéséffflkben mec-maradnak*.
Bnza raltozatlan, daczára a fővárosi piaczok-rót érkező lanyha tudósításoknak.
Bozs-árpa-és kukoricáiból még mindig kernl valamilyen a piaczra. — Hajdina hanyag. — Láher és lacsemamag vetési időszaka nár végét érni Utazik ; ára valamivel leseiül. —
Rab azép fehér miaSságtteD keresett czikk é« 10 krral drágában is vétetik.

AJsö'&QHtriai mérő szerint: Bma 80—81 foL hiányzik, üt—SS fat 6.70-90 kr, 84—85 int, 7.4O— 7.6U kr. Bozs 76—77 fonto. konkolyoi 4.80-6.10 an'g, koakoly uóikQJ 6^5— 640. 78—80 fut kookolyo. 6J»_6.3O. koszol/ nélkül 5.90-50 kr Árpa seríSzéar. 6.16.—6.40
kr. — Árpa eteleWt 4 4^0 krig, Knkoricxa
6. 6 2U kr. Zab 2.30.—2.40 krajcirii mtraje.
HOvelyiuek: Borsó 8.60 kr. Lencse 7 50 - 8.— krig. Bab
fehér aj 5.20 40 krig, 6 5.— tarka bab 4.80—6 ftig.
H»jdina 4 611-70 kr. Bajdinakasa 11—13 kr.itczéje —
KOIes 4.80 — 5 frtig. — Kolaskisa 7.50—« 50 krig.
Lenmag 4.8U-.'..21) kr. Leudekmag tiszU 4. — 4.!..
( krig., zabos lendule 4.— kr. vimiaiafija. Lofiermag
1 28—30 Trt bécsi miasija. — Fraoeaia lácaema mag
• :;3—34 írtig, bécsi mizsáj.. Kendennag 6.30-60 kr.
] n.éreje. Bepcze téli 4áO—SOkr, nyiri 3^0—4 fr6g..
•.irga nem kerül a piaozra. Kevert (Míschlin,) 4.80—
5. frt. Baza-ocsit 1.40—60 krig. Bozs-ocso IM,—40
Borok: fejtett aj fehér 6 —, 5.60 ~t frtig., fejtett
pir>s 4.50—i.60—80 kr, fejtett Schiller 4.—4.60 kr.
Ó-bor —.— írt. — geprüpilioka . Tfirköly-
Felelős szerkesztő: Bátwfl Lajt*.
Mindenkioek kOlSnte figjelmébo ajAolUHk
Dr. Forty-féle álUláaos S E! 33-T A- JP .A. S Z,

bCrki 1-barzig. angina) nmdenens mejsertóteV, har«ís>, szórás
.'t ,"*"" -13' """"'""k, konok-fekelyek,

pálinka 23— z5 frt, szilvalioza 27—30 frt. also-anazt-riai akéja, hordó nélknl, franco itt.'i.i állomás.
dnlisok, helyi esdi; továbbá a szfllés íoljtini láb-felfakaaáaok öa sebek, fájus fekélyzett vafy már genyes nűi mell. — Sok nS mAr csirában voh emlőráktól,. — * kOJonbeu elkeralbetlen eletreaself es sebészi mfitútaek melidzéséTel — egjeötU ezen jeles soutapasz haszuajata által meuekült meg.
Vé^re a testbe teljesen beinélyedt bármineiafl szálka, vatry darázs- és roi'liialánkja canpia ex«n upaazuak rö>id idei faasználau folytál) annyira elS-tlliúk, hogy azután a testből koeönsigesen auba4 keziel, sebészi műtét es fájdalom nelkol könnyen IdhosbaJo, mire a seb gyógyulása nemsokára bek6-retkezik.
Ezen roegbeeaOibetlen gyógyszer, melynek jeles-séga leghitelesebb egyéoek számos n kdlonos kivá~ n.iLra bármikor felmutatnatú bizonyítványai által isár régin a legfenye«eb!.on rliaui'-rtrte'u — rendkirtli, s legkalfianemabb esetekben megpróbált hatájárál és feltüuS sikerdús eredményeinél fogva, melyek használ-lata áltaj még tlavnlt bajukban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hírét kéuégberonhallanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, haaználati utasítással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtiiyi csomagnál kisebb száiiitmány uem .telje5Íttetík.
Központi kOldeményező raktár: PHtM Tlrik JiZltf gyógyszerász nrnál király-ateza 7-ik ezám alatt.
Továbbá kapnuók . Naíy-Kurizsál : WAJD1TS JÓZSEF nrnál. PlktM: aUlatínatky 8. — PéoMtt ; Sipőcz J. — Slsiefei: 8tambors>ky. - Sz.-FttWrVi-rott: Braun J. — SUabltlwlytl: Pillich F — Vozpréabta : Ferenczy K. - Zifrábbai: Mitlbach Z.. StprMbai : Bock J.
A t. c«. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raklárt nlvállftlni hajlandók lennóuok, felszóltttatnak, miszeriot e részbeni ajánlataikat ezeo gyógyszer készítőihez FORTY LÁSZLÓHOZ c»imezve : Badara, (Rácz. varos, főutca*, 5Ü0. szám) bekaldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesit-
gsf- Vidéki bénnentes levelek aluli sacgren-delések az árnak kéaapénzbeoi beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljeaittetnek.
*) E rovat alatt kozlottért felelősséget nem
vállal Saerk.JR.

JS.:
A
valódi
orsz. aaab. legljlkku 6 Felsége által ki
váltsiggal kitdntelett, az tnttl ktrtU sM|vizafÍit, s sikeresnek talált eserféleképen kipróbált titkos szer a BltU
?y«k, Muri s mnl aisnk, nltueM és nttak teljes kiirtására, (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan utánozni s Árulni,) »»ltrltrötl mioSségben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ar
Kaposvárott: P0LITZER R. úr
kere>kedésében,*Pesten Schneider O. Lipót-utrzai kereakedé
seben kapható. ,,„, „
[ Egy nagy bádog 1 frt, kis bádog 80 kr. ( '
Egyee bádog megrendelése is ntasvétel mellett gyorsan tel* ' jesitterik.
Ugyanott kapható wHrf kmlU egyejüti szer a tfflé-, tyaftk és tyrtsna ellen, egy tégely 50 kr.
????????????????????l
t
Dr. POPP J. 6. c« kir. udvari fogorvos Anatherln nj
bsssnálata folytin a fogak oly épségben tartatnak, minőt más szerek-l
kel nem érhetni el, és nem csak erre, de a más részére is kUunSlegl
.t, a sokuemu kulsS bajtol védi. sót a már meglev5 bajokból ki is]
gyógyítja.
Kgy flveg ára 1 frt 40 kr.
Dr. POPP J. G.
«ket * rom-| (12:16 —
mely
Finom foghagyma a fogak használatihoz, »st^l megmenti. Mindenkinek ajánlh&tó.
Kaphatók : Kagr-Ksr.iz.an : Belns József _ _.
lioseufelO, Weliach, J. és FesaelhofTer J. kereskedésében. — Pápán
l'ielienen JM Keszthelyen: PTiszterer gyógyszerész, Singer M. Weias
. . . _. . . .. . .(_ . ^yerlj *
zerész. Tarasdon : Halter gyógyszerész. Sümegen : Dorocr Kajet. Szóm iathe!yen: Pillirh Ferencs és Rndolf gyógysi .-. Határőrvidék! 8z.-Oyor J-6D.- Kibic t C. Veszprémben : Meyr Tukii, agy Outhard Tiráda és fiainál. — Székesfehérvárott; Legmann A. Braun J. gj'ógyaz. Lovait-
enyb«n: lleislw gyógyaz. Kalocsán : Horváth K, gyógyazeréss. "
..-léten : HUkofer és Uaehleid gyógyss. Pakson : Floriáa J. gyi
BormeBdeo: Horváth J.8omzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J.
BSgl, Beim és &earoo.er gyógyss. Szegszárd: Brahaay
Bonyhádon: Kramolin J. SzigetvároU-.Barwarth, Salann
Kaján : HiehíHch St. éa Uerzfeld fiai, ugy Herzog Igsáeznát —
Zsoluay W. és E. Zách, 8ip5cz gyógysz. Kárádon: Zadabánazky gyógysz
Uarczaliban: Kiás gyogysz. — Tolnában : Oraff gyogyaz.. — Donaiold
árott Lnkáca gyógyiz. — Sieat-GySrgyeu : Nothig. — Alsó-Lei»lrán
Ki»* eyá»7az. — RohoncaoB! Simon gyógyszerész nraknál.

1 9W

>????????*)»?»»?«>
Kivonat egj, naponta érfcexfl hasonló dicsénVlevelekbŐ]:
Kérek axámomra m&g két adafr; arcanafnot k&ldeni. Hatáa* fplaln-inlbatlan : piocxémben tömérdek patkány volt, a az Ön ar-cántnnárai aikeríllt őket kipassliUní. TUstelettel Leoben, »«pt 9. 1873
Sefarítta I Leobenben.
Kérők arca no mából iam?t«Tten egy adagot küldeni, mert
AZ min<.cnfitt, bol Tele kísérlet tétetett, kítOnSoek bisonjult.
Tinztelettel M a y r J o a.
Lembrechtenr FcJBŐ-Aostria.
Kéri-k ar«i na mából ?sámomra még 2 adagot kfildeoi i»i-után batáta kitűnő, miadenkinük késiséggel fogom ajánlani. Ki-T«Iá tisxtelette)
Canale (KDalcnland) aug. 2. 1873.
Hö nig P.
Egyik barátom Önnek arcannmából meg ajáná-Skoíráa, minthogy batáaa teljesen csélasorünek bisonyntt, kerek axámomra ia 6 adagot kflldeni. Tiastelcttel
Bo nt7 János, Ittoamobi (Butát), földbirtokoa.

__ J J FEHÉRRUHAST.P
A gyártmáuy előnyössége » a tiszta kezelés valMi solitóga folyUn leghiresnnek isiMrt s le«ob hitela
Felicrrulia^ira KELBL J. J.-nek Bécsben, Tuclilauben 21.
I ajánlja magát tisztelt vevőinek és a t. közönségnek, nagymérvű választékban levő
legújabb drvatu s mind* alakú fehérruhanemOit, eladja és elküldi a legjutányosabbra szálhtott
1 gyári áron:
«u-férfi ingek 2., 3,4,6. 6, <j Eg
tO frtig. ngol Sbirting ingek, |ax*.bb mint .
a yi.ron, fehér és axino. 2., 2 Ml, S.,
3 frt MJ kr. ' 'i « |
egnnomxl>ban hímzett ingek
4.. 5.. ti, 7., 8., 10 egész 20 t.litf. Oxfordi Ínyek angol 3.50, 4, 4 Í><>,
5 Irttg F 1 ? n r I I ingek, legjobb minőié,- 3 50,
4.50. 5.50- G frt. Len-g atyák, német éa francai* »xabai<
nerintl., 1.50., 2., 2.."*—3 frtyj Nyakgsll étok legújabb alak 2.. 2.50,
3 frt. vásaonbo] 5., 6 frt. K í x e 15 k legújabb alak 4.40, 5., 6 fri,
vászonból 8., 9 frtig
>«>ég-ja<-kok gyapjo 2., S., «... Éji é« téli o ó i n g e k hos»u ujakká1
.. frt, selyem 6., 7., 8 frt. > 4., S_, 6 frtig. '
nadrág.* gyapjú 3., 4., 5., «.,! N o i naj rágok. p^rkaU éa b«,-he.tbol
sely.mból (> , 7., 8 frt.- 1.50, :!., 2.5(1 3., 4 frtig.
. . ált éa hariauyák 5., 6. 7.. 8., N í i e'risllsk perkailból I ..W. «., 2.MI,
I", ifin 15 früg i 3 frtig, himeave, igen elegáns 3.. 4..
6-10 Mii, barcbentbCI 2, 2 &0. 3 frtig.
alsóültony 3.. 4, 5., 6-H' Mig, baroheolbSl 2., 2 50, 3 frtig. m el Ily Ok frajjoia, 3.4, S., S,
ot vil Ó-koppeny, s reggeli öltöny (Negligée) «., 19 -4O frtig.
Z >
M
I. k e n d » k liszu It-nból ?.5O, 3., 4.,^ ti . 8 -' 2 frtig, batti«t, finom a«egélyx.( :i . 5 ,y., 1U., Rgéax tti frtig. SnomKD, N 6 Mmexv. SKI kr, 1., 1.20 3 frtig. i I I » k a r ,'. k finom sbirtiag 50—75 kr.J N 5 1 , 1.50 krig, finom váaxun 30 kr.. I , 1 35, 1.60. 3 frtig, finoman himesve' B o 1.50,2., 3., 4., 5., 6„ egés« 10 frtig.; .»?! néing.k 2, 2.60, 3 trtig, liimesve iíeo elegaas3., 4 . 6., 6, egésa!
Vidékrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbeküldi'sre vagy utánvételre eszközöltetnek Nem tetszők kifogAstalaniUl becseréltetnelc.
*?-?—.^ui^Mtfti bármily nyelven a következű czim alutt történjenek:
febörruHaKyö.ro8nali; BÉCSBE. INT
TUCHliUBEN 21.
»»«-«
Anyásabb ár.
Síigoruau aoli* giolgálat.

Vízimalom eladás.
Felső-Szemenyén a Mura folyóa (Lendva- és Letérne közt) jó karban lévó vizi malom ör5k áron eladó. A fellé telek a tulajdonos SOmeghy Ferdinánd ornal tudható uieg akár személyesen, akár levél által.
Kelt FelsóSzenienyen op. Letónye 1874. márczius
10-én. '«"-"
I)is/nó7,sir és szalonna
mindi-itfélc fajtájú a legolcsóbb napi-árak szerint számítva kaphatók
Beiméi és Herznél,
| 1296 -5 í"681) holdutcza 4 sz.
Kivánatia árjegyzt'-kek bérraentesen küldetnek.
Első s legtöbb kitüntetéssel jutalmazott
úrák!
a legjatányosftbi) árak mellett egyedül
Angol diploma g
AUER JÓZSEF
cs. k. szabadalmazott chrentmeter és műórasnál
kaphatok
SZEGEDEN
Arany érem
FelbÁtoritva azno ke^y ^ elismerés álul, mey szerint saját UtnulmÁnyui íóráim számox bel- és hillfSMI kiallitáxiiát a legjobb sikerrel versenyexvén,*^
Csjerényteleníég Délkül kell kijelentenem, miszerint 6 cs. kir. felségétől aranyérem, a loaduni i »és bécsi világki^llitásn&l aran.véremrael felíró angol diploma és kitünteléx, a kecskeméti^ kiallit&sná! exiíSit disxérem stb. álul leitek juulmazra.
Mid^o tehát leMXí'ltlitott, árakkal ellátott uj Árjegyzékemet a n. é. múpártoló':
^közönség pártfogása végett bemutatom, bátor vagyok e azeritili megr-iodelést annál is inkábbá
lajáolaui, mivel óráim mind sxtUirtlMtilfra, mind prrntOHMáffra, mind JHj/ínyoHxágra nézve
3jtninden más hason üzletbüli <ir:ik felett nlűnynyel birván, a rendes és pontos járásért H) évig P
Vkezeskedem. J
Esenkivül aerkentők, zenélú franczia broDs éa mindennemfl ezüat, talmi és accél láncok is igen jutányos árakon kaphatók.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg clííleges beküldése !|u)stni iilánvét mellett pontosan teljesittetni-k.
órik javir&ara vagy becserélésre elfogadtatnak
K«gnlázasért kalön dijak siamittatnak.
Órák urjtk rt'Miér?:
PEzüst hengeróra 4 rubinnal . . 10 —12 frt.
'' „ „ . . d. tokkal 14-10 .
, , krkt. ü: 13-15 „
. > „ „ d. tokkal 16- 1H .
, horgonyéra 15 rubinnal . 15—18 „
„ . » » d. tokkal 17 — 21 „
w angol horg. óra krist üv. . 18—23 ,,
„ . d. tok. 21—27 „
, vaiödi kulcsDélktili remon-
toir horgonyóra . . .28—31 ,
, ugyanaz dupla tokkal . . 34—2f- „
^Arany horgonyóra 15 rubinnal . 25—58 ,
. ugyanaz dupla tokkal . . 54 —100 .
. valódi kulcsnélküli rnmon-
toir kristály üveggel . . f>ü - 80 „
. .ugyanaz dupla tokkal . . 90 — I5Ü ,

ÓrÁk hölgyek re'm^rc : <
Kzüat hengerórák 4 és 8 rubinnal 12—17 frt ?
Arany heugerórák 24—29
„ , zománezozva . . 30—35
„ „ arany köpenynyel 35—39
„ . zománc és gyem. 41—47
„ kristály üveggel 38 — 40
. . , dupla tokkal . . 44—47
# . horgony óra 15 rubinnal . . 44 45
, , , krist. üv. 40—48
. , d. tokkal 4S-55
valódi kulcsnélküli remontoir 54 —60
i. > , d. Ik. 75 180
Ingaórák :
Ingaóra 8 napi felhuiásssl . . . 21—21
, , „ „ óra s félóra üt. *7-42
, . , negyed sóra üt. 59 — 69
Havi regulatorok 35—38
Ingaórák bepakolási dija 1 frt. 50 kr.
irak, valamint arany)KAN1TZ C.

HUJJA PESTEN, Dorottya-utcza 12. szám.
bimnlatos olcsó árak mellett következőket ajánl. u. m.

100
drb. levélpapír névvel

ft. 50
kr.
100
, levélpapír és 100 db. boríték névvel csinos
dobozban ....
1
ft. —
kr.
100
„ látogatójegy dobozban

ft. 50
kr.
100
„ levélpapír fekete nyomattal
-•
ft. 80
kr
10UO
, lenboriték , ,
4
ft. —
kr.
5000
„ lenboríték , , . •
18
ft. —
kr
10000
, lenboriték , » .
35
ít. -
kr.
1000
, pecsétbélyeg . . 2-50, — 3 —
— 3
ft. 50
kr.
1
teljes íróasztali berendezés
5
ft. -
kr.
1
drb. téntatartó florentini bronzból
30 kr. 60
kr.
1
, gyertyatartó gynfatartóval
'—
ft. 55
kr.
1
. óratartó . . . . 25 kr. -
- 45
kr. 60
kr
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s borítékoknak agy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. Irómappák, jegyzökönyvek, rajzszerek, váltótárczák, díszes péuztárczák, albumok, stb. legol csóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. ez. közönségnek a tulajdon gyáramban készített monogrammokat és czimeket levélpapír és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legponto
sabban eszközöltettnek. 1313-2
D
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
A legtisztább és legbathatoeabb orvosi saer Norvégia hegyeiben fnem cserélendő fel a mesterségesen tisatitott halmájcsir-olajjal.
valódi Daraok-talaáJzalr-tlaJ aell- éa tadó-bajokail, itrapha
)?•- és raeWtlt-betegségekben legjobb gyógyhatáasal van; meggyógyítja a legMloltebbUaivéay- éiMÉlkajakat, valamint a< id5.uk, btrkltagtket.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Xagy-Kani*sán: Beim J. gyógyra Lórik K.
fUlirod. J. grogra. Isstl Nándor
fy Fibies J. gy.
y PUich Ferenc, gy.
Stsjmjítaa Haey Andris (yogyu.
UfrtMaa líiUelb.eh Za. gyógy..
, Ceyieck J. J. gyigyi..
lTrwetis Ff é
gyógyai. Feasnlhoffer J. é« Kotenfeld F. uraknál. ?aitfirttt Lakoviea Q.
Ciékterayáa Karúi n.
Caarfil Kreialer Dávid KaaMvtrttt Kohn Jakab aafrtMUá* Werli Bánd. gyogysa. Ktaitktlyu Wüo.ch F. jUrtaztM Breyer Jakab fiai Kinovits Istv. t
M
OLL A. SEIDLITZ-PORA. ?
E porok reidkiTflli s a legeltérőbb ««lekbtn bebiiooyolt gyógy ? hátasak által miodeo, eddig elismert hasi aMrek kösOtt, tagadhatatlanul ai elaS helyet foglüjik el; mit aa lok eier, a csaaiiri birodalom mmden réssébSl keseinkhei küldött hala-imtok a legrénleteeebhes tano-?itjik, hogy e porok togiott turaliiokail, ga«sltl»tetln»*|«k.Ml, ovo ?orliínél, tovább. (irccMt, vet* ea Met-kajtkka., »zl»il«6»aa«aii, "de gnasa okoxu fidajit, vértotaUa, Tégai kysbrléra, kikér é> kuaaiot
"?"yMn hajlantoal a legjobb sikerrel alkalmastatnak, s a legtartosh
ryógyhatást eredményeitek. 1254 _ ] t
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
? A legnegbuhatobb orroHser a nonvedS emberiséf segedeí-
*
? piére minden beltS és kOlsS gyaladás, legtöbb bet^ieg, mhidenae-
mí »b-, fej-, (Ul- éa fogfájaa,. régi sérrek es nyitott aet-k, rák, fene,
eumgynlladáj, bénulás és mindennemű sérülés ellen, stb stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.

Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonog gyoras*jtó nvomása, Nagy-K«nizs4n.

NAGY-KANIZSA, 1874. április 5-én.

28-UC a

Tizenharmadik évfolyam.
6 baiábot petüsorban 7 máiodesor 6 ? minden további eorért 5 kr STILTTÉKBEK tortnkint 10 zrtrt vétetnek fel
Kincstári illeték minden
egye. birdeté»ért Mlío
30 kr. fi*et«od5.

ZALAI KQZLQNT
előbb: .ZAIiA-BOMÖQTI KÖZLÖNY1

X lap steUuai ressét iletó k&siemenyek áerJHtxioaex, —
anyagi rssaet illa kozlenenTek padig
is-
MA1ÍT-KANIZ8A
BírmeoUU.n Unlak csak itinart-zwakatár-?aktol bgadtateak el.
Ké.ü-ilok Tisaaa aa knldataak.

Nan-Kanizsa város helyhatóságinak, nemkülönben a ^alamagyei gaziasági eyyesltot", a., nagy-kanizsai kereskedelmi * iparbank", a „nagy-kanizsai takarékpénztár* Í ,Zaia-S»«»W gizhajózási részvénytársulat, ugy a „zata-egtrtzegi terna-tOzoltó egylet* s tSbb negyei és városi egyesület hivatalos értesitije,
Hetenkiui kétszer, vasárnap- s estit ftttOkOn, megjelenő vegyes tartalma lape

A zala-somegyi
A zala-somegyi 0**f^^ *« v-tirsaság ezennel MzahTe teszi, ui-S a rendé* sze-ély-kózlekedést a Balatonon a követkézé W«W«~ •?«•*-rend szerint folyó évi apriUsI» 6-áji «l-veendi és pedig: RevfDIBprél Boglárra naponkint reggel 7'/, érakor, Boglárról vwsza Répflilöpre délben 12 éra30percz-kor Badacsonybél Boglárra minden hétfőn reggel 6 érakor és Boglárról vissza Badacsonyba 127, érakor délben.
Az Igazgatóság.
N) iltlevél Mewlczky Péter úrhoz.
A.Zalai Közlöny'folyó éri 10-ik szamában uraságod Édes Gergelyről emlékezre, ót balaton-henyei ref. lelkésznek lenni állítja. — Legtávolabbról sem kívánom ez állítást kétségbevonni, csupán a nagy tudományu czikkiró nrtól azon időszakot kérem nyilvánosságra hozatni, melyben Édes Gergely ott lelkészkedett.
Édes Gergely eddigi tudomásom szerint csóri református lelkész volt, ngyan itt irta .Iramatit és danáit' mely müve 1803. évben jelent meg Máramarosi Gottlieb Antal kiadásában Váczon.
Ezen 212 lapra terjedő munkájában elsó mú?e is feltalálható, egy latin epig-ramm alakjában, melyet ön maga magyarra is lefordított.
In liiulii, localis, ocnlis spectantur amici: Si quaeras : qaid »it inensque Sdesqae 1 tscent. Sicubi forma aubest etsmietus?quaerit amatőr, Ait, obi tini n»ra ? quaestor et illő ölet,

Miror qnum dicanlalii : ait doctior c-bÍE De dia, et iadigaor cor miBM«f»miiét'.
Saját fordításában:
Ha pénzt, rangot, czimet néznek & baritok Ki almit ? hűséget keresne, nem látok. Így szép orctát s köntöst néz s szerető is, De az erkölcsöket elhallgatja 4 is. Ait mondják : a világ mindig okosodik I Jaj miért hát ma is meg igy vakoskodik ?
így hangzik Édes Gergely első kísérlete, mely hozzávetőleg bizonyítja, hogy Édes első kiadott mürc az .Iramatok és Danák* voltok. —
Ugyan azon érben jelentek meg , E-nyelgéseim* és,A theosi anakreon versei" czimü munkái, az utóbbi kétféle fordításban.
„Palémon* czimn könyve, melyet olvasni nem volt szerencsém, később jelent meg, ugy „Keserveim'és.Nyájaskodásim* czimü művei is. — Itt elsorolt munkáit mind Csorott irta az 1802. és megelőző években.
Kőszeghy Ferencz nr, ki atyja irományai közt több levelet bir Édes Gergelytől, azt állítja, hogy : Édes 1772-ben született Veszprémmegye egyik falviban, hol atyja
Az emiitett levelek, mint alkalmam volt meggyőződni, részben Csőrről keltezvék.
Ón igen tisztelt uram, kinek buzgalma ilynemuleg kivált megyénket érdeklő irodalmi hagyományok kutatása körül ismeretes, bizonnyal adatokkal támogatva fogja bebizonyítani, hogy Édes Gergely csakugyan bal&ton-henyei lelkész volt és talán, mint itzon vidék lakója, legkönnyebben gyűjtőelvén az adatokat, Édes Gergely élet rajzával is megörvendezteti a .Zalai-Közlöny* olvasóit.

Maradtam önnek igen tisztelt uram őszinte tisztelője.
KÓVÁBY BÉLA.
Fölhívás a II kiadáshoz.
A .SZARVASMARHA' emusk fajta és Iciiiemtana, fogisméje, tenyésztése, takarmányozása, hizlalása, patkolása, a tej (s sajtgazdaság; belső és külső, járványos, szórványos betegségei és gyógyításuk czimü munkámnak megrendelésére.
A hírneves keszthelyi Qeorgicon 1848-ban megszűnt lenni a igy nem volt hálánknak gazdasági tanintézete, melyen anya nyelvünkön nyerhettek volna tanulni és haladni vágyó g&xdáink s maikor igényeinek megfelelő szakoktatás majd gyümölcsöző igéit.
Hosssn éveken át meddőn maradt e tér hazánknak .mint löldmivelo országnak" roppant kárára, s oaakis néhány ez ttgyet melegen szivén hordó hszánkfiánsk nemes buzgalma és erélyes kitartásának sikerült, hogy ai <-l»<5 gazdasági felsőbb tanintézet 18 hosszú év után 1862-ben ismét folállitlatott.
Nehéz volt * keidet — a régi erúkkidul-tek annélkul, hogy vezérfonalakat hagytak volna hátra, az ujonsiiiletós nehézségeinek legyőzésére.
Igaz ugyan, voltak egyének, kik azelssa-kndt kapocs ideje alatt némely jelesebb munkákat {ordítottak, de ezen munkáknak szerintem két fő hibái voltak, és pedig 1-ször u eredeti német munkák természetesen nem voltak hazai körülményeinkhez alkalmazva, 2-szor a mi ismét nagy hiba, — nem szakértők által lettek lefordítva vagy átdolgozva.
De a tankönyvek mind intézeteinknél, mind a gyakorló gazda közönségnél égető szükséggé váltak, így ezeknek hazánk gszdssági viszonyai és a jelenkor követelmei szerint szerkesztéséhez kellé fognunk. Bemutatom a T. gazda közönségnek fönt czim-

zett munkámat, melyet hosszú időn át, számos évi e téren tett tapasztalataim és siegtzmwtsbb külföldi kutforrasok nyomán ugy iparkodtam megírni, hogy benne mind a tanuló jnind a gyakorló gazda ha tanácsadóját feltalálhassa.
Munkám két főrészre és 14 fejezetre oszlik, melyet itt bátor vagyok.röviden bemutatni.
Az első rész kővetkező fejezeteket foglalja magában.
I-só fejezet— .bevezetésül a szarvasmarha tenyésztésbe,- — ezek tsrmésiotrajzi oamerteto jeleivel, ős eredetével, beosztásával, természetes tápszereivel és tartózkodási helyével, élethossza, kor és ivar szerinti elnevezésével, a nemi ösztön ébredésével, tulajdonai, haatnavehetősége, értelmi képessegével és a színekkel foglalkozik.
A Ildik fejezet a fajta tant (Racen Lehre) tárgyalja.
Mai gazdasági viszonyaink mindinkább a belterjes gazdálkodás felé irányulni, • sok esetben tehen&izetek iőlállitása által van siker&k főleg biztosítva, ezért munkámban mind azon fajtákat, törzseket és terméket, melyek bnnnnun-ket mind közép Európában lakó gazdákat fókép érdekelnek nemcsak killemtanilag, hanem ezek legtöbbjének tenyész, igavonó, tejelő és hizó képességét egj hii táblázatban ki is mutattam.
A III ik fejezet a killemtant (Exterieur) tartalmazza.
Ezen Un bírása képezi egyik slapkelléMt a tenyésztőnek, mert ez szarvasmarháink azon kul»ő és látható testförinái megismerésével foglalkozik, melyeknek méltánylata által a vizsgáló képes leend a szarvasmarhák fajtáját, szépségét, jóságát vagy egyes haszonczélrsi p. o. tenyész, tejelő, hizó vsgy igavonó képességét megítélni,
A kfllemtan tehát a kulsó testformák meg-viugálásával, megítélésével és az egyes testrészek az egész testhezi rendes vsgy eltérő arányával vsgy hibás állapotával fog-'alkozik.
A IV dik fejezet a szarvasmarha korisméje vsgy s fogtannal foglalkozik.
Hogy a szarvasmarha kora nagy befolyással van ennek értékére, ezt minden tenyésztőTÁRCZA.
Útra keltem . . •
Útra kelten), meatu tsngerakr* ;
I«n uállt mar k«pt«tem Lajoja. Ott rarelrett árboctán a nillel A uerelem tarka lobogója. Mennyi minden Tan fOUrra raja, Htrt atiaj, ? auraiam virága.
Beat láttam már euk a eSttt utprt, 8 a fölöttem fenylo aapriláfot. Nettem, néztem a nagy meaneságet, Talán mit a képzelet ?• járt ott? Qroirjorkodtflm a bib karikákban,
S gondolatot gondolatra hánrtaai I
Laoyha •••114 j( felém, a •nyalt-ra Sngdu éd« álmokat reg*k«t. S ríle lelkem mnltrol *? jorjrol Oly iieliden, hilkan elbtssálgat. Tündér táseaot jár a bab korUtem 8 én bajommal oundeeen rspUtam.
Tá*olrol, a meaaaeaég kSdiben Uintba resg6 déli bábot látnék. Tán a játati képaelam irtlot^je. Vagy komiljo^ átboaóda árnyak 1 I S aaig bajom ropOU előbb — előbbre, Mint a bálTány áUtam ott elotu i
Egy faiget TOB. — Nem, nws, egy almaimnak mog-raláiult kép« I Ctillag volt fönn a magasba, i onnan Ssállt aU a tsnger mily elén! 8 most a lombok édei rattogáaa, TnlTilági élet folytatása I
Benn' rirágok! MafUltik a leget
Mámorito édei illatánál!
S míg a iair gjüoyorbes snik, sddlg

Lelkem metaM, fSnn ai égb« asárnyal Hejb! ha esirem e tSadérssigttbe Suttogd lomb, ragy madár Ishetne !
Lányka, lánykai ki. tlladáraaigstke 1 Élatemnok foldontoli álmai Ób fogadj be, — bagyj kikötni engem Ki» bajommal keblad templomába I Bagyj a rsrfca — kabledan — piasnaam, Hagyd kikötői nálad árva lelkem 1
BBUCKJiEE KAUllK.
Íz erdők hősei-
— Történeti beasély. —
Iru Barksix Rsfsr Franoiábol fordttá: KŐTAJtY BÁLA
(Folytatál.)
n.
Cobarra*.
Hol Toltál eddig s homályban? Baaksspears.
E művelet álul egyszerű gueriUa tábornokból hadvezérré leendett
A guerillák egyenlőtlen fegyverseiét és ruhátlanságát e vár elfoglalása mind megazün-tntte volna.
Béggel LosCama őrnagy egy száz főnyi csapat parancsnokságával bízatott meg.
A guerillák gyors menetekben, gyakorlott óvatossággal hatoltak át az erdőkön, minden beszéd nélkül; a legkevesebb zörejjel
Két nap múlt el és Cabarraa tábornok öt ezer emberrel a Jaca mellett elterülő erdőkben állott
A katonák fogai vaczogtak a hidegtől

és nem volt szabad tüzet rakniok; az ökör húst sülve ssálliták utánuk.
A tábornok magába vonult é> szótalan volt; egész utón nem lehetett mást ajkairól hallani, mint szigorú parancsokat
Megérkezésük második napján magához hivatá Los Carrast.
— őrnagy I — igy szslitá meg — ön ne
kem köszöni rangját; én bízom önben éi ismét
lem : száraitok hálájára.
Los Carras nem válaszolt
— Mi most — folyUtá a tábornok — Fi-
ceras falu mellett állunk; — ama város ás vár
ott Jaca. — A irancziák ezer emberrel tartják
megszállva, kik Benignon eaeredes parancsai
alatt állanak. — Nekem czélom e várt kezünkre
keríteni és akivitelnél számítok fin bátorságára.
— Miről van szó? kordé röviden Los ,
Carras. |
— Én önnek két ezer embert helyezek
parancsnoksága alá; ugyan azokat, kik az erdő
túlsó részén Lppéraz ezredes vezérlete alatt
táboroznak.—Ön e tekintélyes erővel ms éjjel
megrohanja a váratMint kémeink értesitenek,a
iranezíik oly bizodalmasak,hogy a kapukat sem
tartják szükségesnek bezárni.
Cabarras tábora ok,mig parancsait osztá, elvestté arczmlatának szokatlan halványságát
— Bemélem, hogy megfelelek várakozá
sának tábornok; szólt Los Carras.
—Még egyet, foglyokat ne ejtsenek. — Semmi kegyelem 1 Csak terhelnék uti pod-gvásznnkat— Legyen Tegezve velük.—
— Hogyan, a foglyokat Jelójok?
— Szó szerint agy van.
— Parancsai szerint fog minden történni.


— Itt van kineveztetéee
— KiszSnSm.
—8 most Isten önnel, rám ne számítson, semmi esetben sem siethetek segélyére.
Amim az ifjú ezredes elhagyta a sátort, a tábornok homlokán a gond redői mutatkoztak.
— Most nem elveim szerint cselekadtam,
— mormogá — oly emberre bíztam e veszélyes
merényt, kit nem ismerek.)És mégis aat sngja
valami fülembe, hogy jól választottam.
Los Carras az aj ezredes azonnal a parancsai alá helyezett sereghez sietett.
Cabarras még mindig föl alájárt sátori
ban. — E fiatal ember egykor sokra fogja
vinni; — tünódött magában — mintegy hivatva
van, hogy engem helyettesítsen. — E suhancs
különös vonzerőt gyakorol rám Sokat vá
rok tőle.
Amint az est beállt, a guerillák megindultak Jaca felé; az eréó árnya védte őket, lépteik zaja sem hallatszott a várba. — Los Carras egy bandita óvatosságával vezette seregé* a ja-cai fonzik felé.
Egyetlen őr sem állt a falakon, ait mint Cabarras előre megmondá, a kapuk sem voltak bezárva.
Óvatosan érték el a kapukat Semmi saj.
Majdnem fele sereg benn volt már a várban, midőn hangzott a francsáa or kiáltása: ,Qui vive?*
A támadók poska lövéssel feleltek.
Az őr holtan rogyott össze.
A francaiák iszonyú valóra ébredtek. — Az ellenség bennvolt a várban. - Az iszonya, a vérengző és boszuálló ellenség.
A laktanyák lakói fegyvereiket ragadák föl és készültek a védelemre.

es gazda tudja, mert legffikép «on korra kell fektetni fŐfigyelniét, midőn e* a tenyésztésre, telelésre, igavonásra és hizlalásra a legalkalma-aabb; ez a középkor, de épen ezen kort legne- ; hezebb meghatározói, * igy a gaídaaak mindazon küljeleket, melyek ezt kijelölik, meg kell tanulnia.
Az V-ik fejezet a tulajdon képen i tenyéas- j
tóaröl szól. '
Az általános állattenyáwtés Bzabályai rövid elÓre bocsátásával ezen iejezet következő pontokra oszlik és pedig :
1-ször. A tény ész bika éb tehén kiválasztására, a tenyésztésre alkalmas korra, a különböző fajták tekintetbe vételével.
2-szor. Az üzésre, űzési eljárásra éa a bikának üzésre beosztott tehenek arányára.
3-Bzor. A vehem állapotra és a hasas tehenek tartási módjára.
-i-szer. Az ellésre, a'vehem szabályos és szabálytalan fekvésére.
5-Bzör. A borjú fölnevelésére az elléstől az elválasztásig o az elválástól egy éves korukig.
6 szór. A növendék marba fölnevelése egy éves korától jövő rendeltetéséig.
A VII. fejezet a sr-arvasniarhák tartásáról, „tekintettel a takarmányozás, ápolás és épeo tártaira" értekezik.
Okszerű takarmányozás! — ez egyik legfőbb Postulatuma a marhatenyésztésnek, ennek szigorú és szabályszerű alkalmazása sarkköve az angol és némeihoni állattenyésztés diezléaének, ennek rigyelmen kívüli hagyása legfőbb akadálya hazai állattenyésztésünk fól-' virágzásának.
Hiába a viln^ legjobb tenyész anyaga, ha ezt okszerűen nem takarmáDyózzuk, mert a legjobb fajta el fog csenevéízni, — s igaza vnji egy német szaktudósnak luidón moudá „Die balbe Raoe darcba Mául."
Mind a zöld óa száraz, sz-nw-s és hüvelyei takarmányok, gyök és gumóc niivi-nyek, mind pedig a pyárí hullndékok tüzeti-scii é* <^észség-inni hatáeok szeriot tárgyalva vaunak.
Az okszerű takarmány szabályzal(Futter Norroen") a takarmányozás emez arany kulcsa a mai tudományog kutatások alapján i>ly formán van tartva, bogy ezt a gazd. tanintézetet nem végzett gazdák is kftrés fáradság után tökéletesen sstjátukká teheTik.
A VlII-ik fejezet az annyira fontos „Sz;irva*marhák hizlalását és ennek különböző módjait" iárgyalja.
Hiilaláajnélküi nincs előnyös gazdaság— a gazdaságból kimustrált marhát csakis hizott állapotban ereszszük ki udvarunkból.
Ezen fejezet a hizlalási módokat oly terjedelemben és kimerítőién tárgyalja, ho^y a gazda benne a hizlalás eljárása körüli teenduket lépesről lépésre kísérheti.
Bevezeti a gazdát a hizlalás elméletéin, hizlalást biztosító föltételekre, ahizlaUsi módok és tápszerek * ösmereiébe, bruttó és uettó hu*-súlynak becsiéi, mérés és mázsúlás általi meghatározására, kezrbe adja mindazon kulcsokat, melyük kellő m^tánylata után a srazda mind a vevés, mind az eladásnál a raezedéstől meg-ijvatik.
A IX és X-ik fejezet a szarvasmarháknak tejelés, vajai ás és Bajtkésrités általi használatáról szól.

A gazdaságnak ezen ága hazánkban mia a kezdeményezés első szakában van, mégis nem tagadhatjuk, hogy e tekintetben is történnek már kezdeményező lépések, , s a gazda át kezdi látni, hogy ha teheneit csak kissé okszerűen tartja is, nem megvetendő jövedelmet képes a« eladott tej, vaj ás sajtból elomutatni.
Behatóan tárgyalja ezen fejezet a tej kezelését fejes előtt és után, a tej minősegét és az erre befolyással biró okokat, a tejes edényeket, a tejnek értékesítését, a tejjeli bánáimó-dot köpülés elítt, a köpülő edényeket, a vaj-készitést, a vaj festését és besozását.
Kimerítően és egészen gyakorlati alapon értekezik a sajt át oltó késsitésrol általában, különlegesen pedig a sweiezi, hollandi, olaaz kemény és lágy sajtokat, a liptai és borsai nemkülönben az író és aludttejből késlült sajtok csinálását tárgyalja. (Ezen fejezetet főleg t. ez. gazda asszonyainknak ajánlom.)
A Xl-dik fejezet .Szarvasmarháink pat-kolását" tárgyalja.
Vannak körülmények, melyek siarvai-marháink patkolását — ha caak minden (sekélyebb csülőkbajért az istáloban hevertetni nem akarjuk, — okvetlen szükségessé teszik.
Ily alkalommal föltétlen szükséges, bog; H gazda nemcsak a csülök boneztani termesze-lét ismerje, hanem ezeknek okszerű patkolásá-nál, mi sokkal nehezebb és körülményesebb, mint a lovak patkolása és sokkal ritkábban is fordul elő; a netán ebben kevésbé jártas kovácsnak a kellő fölrilágitást is megadhassa.
A máBodik rész a .szarvasmarhák belső és külBő járninyos és szórványos betegségeit ét ezek gyógyítását foglalja magában."
Számos évi e téren tett gyakorlati tapasztalataimra és azon körülméoyre támaszkodvs, hogy hazánk gazdasági viszonyainál és a mai kor igényeinek megfelelő képzettséggel biró s kellő számú állatorvosaink hiányánál fogva a gyakorló gazdának némi állatorvosi ösmeretek-kel kell birni; ugy iparkodtam szerkeszteni munkám erre vonatkozó részét, hogy a gazda szarvasmarháinál előforduló betegségeket fölismerje, az első segítséget megtehesse, az orvost a betegség folyamatáról tudosithassa, a megrendelt gyógyszereket okszerűen beadhassa s magát főleg a nálunk burjánzó kuruzslóktól fölszabadítsa.
Az I-ső fejezetben a kórtani fogalmak tárgyal latnak, s ezek kiegészítéséhez .a gazda házi gyógvszertárát" azon gyógyszerekkel, esz-hözökkel és ezek árával mellékeltem, melyek a leggyakrabban előforduló bajoknál a kiván-lató czél eléréséhez szükségesek.
A II. és lilik fejezet a .szarvasmarhák belső és külső betegségeit és a járványokat."
A IV-ik pedig az ujonszülött, szopós ét elválasztott borjuk betegségeit és gyógyítását tárgyalja.
Megjelen augusztus hóban Ára 2 frt 50 kr.
Bátor rogyok figyelmeztetni egyúttal a t. ez. ivUrtó urakat tavai megjelent, de miud
tddig nem hirdetett:
ÁLLATBONCZ és ÉLETTAN
ésaz
általános állattenyésztés alapvonalai czimü munkámra.

Ezen 81/, ivre terjedi, cs-nwao kiálUjott munka mindazoknak melegen ajánlható,, tok maguknak »z okszerű ü t-lreres állattanyes*-téa alapjairól, főelvei ás azabályairol röviden foglalt áttekintett ás tijékozást is saerezni óhajtanak. — Ara 1 frt Mindkét munkára előfizető t. ez, ivtartó uraknak a könyveket 3 forintért küldöm meg.
Az előfizetői történhetik postautalvány vagy pottautánvét mellett azerzőnél Kestt-
hl
ENQELBBKCHT KÁROLY, tanár a keszthelyi m. k. gazdasági íels. tamnté-KtuéL
Kimutatás
XIV. asm pénz Smtgtkröl, mtlyk a cholera árvák
ét SzOTyysi Mjüyttitin a keszthelyi szolgabirói járásban befolytak.-
Számnálkuli adakozási ivén: Gyutai Sándor 4 kr. — Csák Antalná 4 kr. — Dobói Márton 10 kr. — Porkoláb Józtef 4 kr. — ör. Gyntai György 4 kr. — Vörőt Ferenc* 4 kr.
— Tafota József 4 kr. - Rogány György 2
kr. — Vios« György 4 kr. — Kereaztei József
2 kr. — Vörös János 4 kr. — Anyot Ferenoz
4 kr. — Pandúr Ferencz 1 kr. — Klaminger
Ferenci 10 kx. — Csák Pálná 2 kr. - Gyu
tai József 4 kr. — Porkoláb Látuló 4 kr. —
Bangó József 2 kr. — Pandúr Józsefné 4 kr.
— Horvát Jánosné 2 kr.— Szálai András 5 kr.
— Porkoláb Ferencz 5 kr. — Tinó Antal 4 kr.
— Salamon Mihály 2 kr. — Dornyai Mihályné
10 kr. — Novak Ferencz 3 kr. — Zeller Já
nos 10 kr. — Kenesey Jónef 3 kr.—Salamony
József 3 kr. — Salamon János 3 kr. — Taerlik
Jánoané 5 kr. — Horvát György 8 kr. — Papp
Ferencz 4 kr. — Lukács János 4 kr. — Fu-
novics János 4 kr. — Porkoláb Imre 4 kr. —
Szabd István 10 kr. — Ballá Jánosné 5 kr. —
Stefanics Márton 4 kr. — Papp Gyórgy 10
kr. — Horváth János 5 kr. — Tseplik József
8 kr. — Borda Antal 5 kr. — Német Mihály
5 kr. — Német Jánoj 5 kr. — Kranica János
4 kr. — Szekeres Jánosné 4 kr. — Gyutai
József 4 kr. — Szentéi Pál 5 kr. — Heteti
Antal 4 kr. — összesen 2 frt. 35 kr.
Számnélküli adakozási íven : Papp Jánoané 10 kr. Bujtor Ferencz 3 kr. — Nagy János 2 kr. — Bujtor Ferencz 4 kr. — Balog Ferencz 4 kr. — Sándor János 3 kr. — Bojtár György 10 kr. — Cziráki József 10 kr. — Bajtor Antal 10 kr. — Kenései József 10 ki.
— Biró Katalin 4 kr. — Horvát Jcatef 10 kr.
— Kötél Ferenci 5 kr. — Bujtor János 5 kr.
Bácz József 4 kr. — Bujtor György 2 kr. —
Menyhárt János 4 kr.— Sánnyi János 4 kr.—
Gáál István 4 kr. — Török Láailó 2 kr —
Hetési György 1 kr. — Talabér Ferenci 2 kr.
— Pálfy György 2 kr. — Angyal József 4 kr.
Balog György 4 kr. — Haláaz Antal 4 kr. —
Jóó Jánoané 4 kr. — Gorzó Antal 4 kr. —
Pintér György 1 kr. — Nagy József 2 kr. —
Halász Mihályné 1 kr. — Szép György 3 kr.
— Német Lászlóné 4 kr. — Andorkó Antal-6
kr. — Antal Lajos 3 kr. — Bajtor József 4 kr.
— Antal György 10 kr. Halasa Mihály 2kr.
Szabó István 4 kr. — Sényi Ferenci 4 kr. —

Halaai Jimtí S kr. — Bajtor Jo«ef 4kr -Tót Vtadelní 5 kr. — Fodor Ferencz 2 Ke. — SübetBik Jóisef6 kr. - Batar János 5 kr. -Barbély Józaef 4 kr. — Sttleci Jánot 10 kr.— Sényi Pál 4 kr. — Kalló Járos 10 kr. — Dani Ferenci A kr. — Bujtor György 3 kr. — Mó-ricz Péter 10 kr — Seffer Jánoané 4 kr. — Tóth Ferenci 4 kr. — Tolnai István 4 kr. — Angyal Antal 10 kr. - Horváth Mihály 10kr. Kenetei Györgyné 4 kr. — öyírei György 10 kr.—Balog Jánosné 4 kr.—Palacxki Györgyné 4 kr. — Stibetnik Márton 4 kr. — Horvát Pálné 10 kr. — Szabó Antal 10 kr. — Vinnai István 1 kr. — Gáál Sándor 4 kr. — Stadler Flórian 10 kr. — összesen 3 frt, 27 kr.
Szamnélküli adkozási ivén : ifj. Varga Antal 10 kr. — Nemei Ferenci 10 kr. — öreg Mikola István 10 kr. — Sz»bó Gábor 10 kr. Német Péter 10 kr. — Fraindinberg Salamon 10 kr. — Tolnai József 10 kr. — Varga János 10 kr. — Caák György 4 kr. — Fóro György lü kr. — Varga Mátyás 10 kr.—Tóth Mihály lOkr. Német József 4 kr. Szűcs Ferencz 10 kr. ifj Szabó János 4 kr. — Palaczky János 4 kr. Varga János 10 kr. — Tóth litván 10 kr. — ifj. Caiunuia Janó* 10 kr. — Szabó Istvánné 1U kr. — Barabás János 5 kr. — Móricz György 4 kr. — Bán Jóxsefné 10 kr. — Molnár Imréné 3 kr. — ör Varga Antal 4 kr. -Mikola Mihály 4 kr. — Mikola Ferenci lükr.
— Horváth Mihály 5 kr. — Móricz István 4
kr. — Bán Ignáczné 10 kr. — Mikola István
10 kr. — Bán György 5 kr. — Tolnai Ferencz
2 kr. — Balasa János 6 kr. — Szabó János
10 kr. Biró Józaef 4 kr. — Kis Ferenci 10 kr.
— Beit Antal i kr. — Kii János 10 kr. —
Szabó Ádám 10 kr. — Seli György 2 kr. —
Pintér istván 10 kr. — Móricz Antal Ü kr. —
Varga Ferencz 10 kr. — ifj. Bécsi János 2 kr.
Dan Ádám 3 kr. — Kis János 5 kr. —
Bécsi János 4 kr. — Beké Pál 20 kr. — összesen 3 frt. 62 kr.
42 az. adakozási íven: Szabó János plébános 4 frt. — Caák Antal 2 frt — Tomka 1
frt. Milkovics Hermin 1 frt. — llilkovicn
Gizella 20 kr. — Milkovics László 211 kr. — Farkai öyörgy 2 kr. — Nagy Anna 20 kr. — Major Kocsi Anna 9 kr. Bognár Mihály 40 kr. Lázár Farkas 1 frt. — Lázár Berta ö'j kr. — Kemendy József 50 kr. — Balioc Mihály 2U kr. — Strén János 15 kr — Lázár Sáudor 1 frt — Nagy Benedekné 20 kr. — Csi-bor Jó»ef 20 kr. — Tollár Károly 40 kr.
— Zomodi Vendel 10 kr. — Janó Min*
40 kr. — Simon Gábor 20 kr. — Sopronéi
Károly 10 kr. — Sopronyi Imre 20 kr. —
Sopronyi Imréné 10 kr. — Hertelendy Józsei
20 kr — Hertelendi Jótaefné 20 kr. — üém,.i
János 10 kr. — Laskóy Anna 50 kr. Laakoy
Irma 50 kr. — Hertelendy Katalin 20 kr. —
Vitai Mihályné 10 kr. — Szita Katalin 10 kr.
— Péntek Józsefné 20 kr. — Csillag Mátyás
20 kr. — Bányai Antalné 10 kr. — Kiás ka
roly 10 kr. — Hertelendy Károly 24 kr. —
Nagy Gáborné 10 kr. — Horváth Károlyné
30 kr. — Koseár Ármin 30 kr. — Koasar
Ilonka 20 kr. — Vajda József 40 kr. —
Szántói község 60 kr. — Kőrmendy József
10 kr. — Hertelendy Lajoiné 30 kr. —
Hertelendy Viktória 20 kr. — Veiner Sán
dor 10 kr. Hegel Antal 20 kr. — Bodor Ist
vánné 20 kr. — Kan Károly 20 kr. — KóklerBenignon ezeredes lóra ül ve fu vatá a trom ? bitákat.
Megkezdődött a harcz. — Vigadtak az éj vérengző szellemű.
LOB Carras szuronyos puskával kezében
Ült csapatai élén; ?1 Barbo és Akasztófa Diego,
kik mindketten hadnagyokká lőnek, oldalánál
küzdöttek. — Kevés pillanat múlva 200halou
. boritá el * barettért.
A spanyolok urai lőnek a hareztérnek — A frzneziák menekültek éa Jaca tornyain spanyol zászló lengett.
El alatt egy sötét tömeg közelgett, a vár ellenkező oldaláról, szintoly zajtalanul, mint Los Carras serege.
Cabarras tábornok volt.
A francziák egész tábori felszerelése fel-zsákmán-yoltatott.
Lőpor, golyó, posztó és egyebek I/tnek el-foglalva. — A fegyvertár és 24 kisebb, nagyobb ágyú.
Cabarras jól főzte ki a tervet. A gueril-lák e harci után rendes sorkatonákká alakíttattak. — Egyen ruhát, szuronyos puskát kap tak ; tisztek és altisztek neveztettek ki.
Cabarras megszűnt guerilla lenni.
Lasttaokint lemerészkedett s síkokra is
és Huescánál megverte Boissi de Tallier tábor-
- nokot — Jata parancsnokává Los Carras eze
redest nevezte ki. — Váróraégül ez«r ötszáz
ember maradt hátra.
Az aj parancsnok első dolga volt 103 fran-czia foglyot főbe lövetni. Beoiguon ezeredes ás neje is a foglyok között voltak.
IJOS Carras életbe hagyta őket. — Hogy «niért,ez a jövő titka. — Nem sokára megtudjuk.

m.
Du Ferré örgróf.
— „Ne remegj!.... a fajdolom megöl, A fájdalom, majd halai kényszerít." —
Rtcine.
Pau és Tarbes között széles fasoros at ve-zeii az utast a Laimei várlakhoz.
A kastély régi épület; az idő és viszontagságok megfeketiték falait—A tornyok, melyek négy szögletét ékesítik, nagyobb részt leomlottak és ugy látszik a tulajdonos gondatlansága miatt sohasem javíttattak.
K várlak birtokosa: Du Ferré őrgróf volt
Az örgróf ős gascognei családból származott.
, Fiatalabb éveiben egyike lévén a párisi
] divat világ hőseinek, roppant vagyona aggasz-tólag kezdett fogyni.
Intendánsa ás tisztjei régre figyelmeztették, hogy adósságai csaknem túlhaladják birtokainak értékét.
Az örgróf megrettent, abba kellett hagyni a nagyszerű estélv rendezéseket éa az opera körébem költséges hódításokat.
Végre is azonban valamihez kellett kezdenie.
Birtokait eladta; egyedül Laimé várlakot tartotta meg magának.
Az őrgrófra nézve nj élet kezdődött — ügy bájos paraszt leányba ac őrületig bele szeretett ás nőül vette.
Példás férj és példás apa lett - Három gyermeke volt, három kis angyal.
Az örgróf boldog volt
De végre a boldogtág otan elkövetkeztek a bánat napjai.

Neje meghalt — a szerető férjre iszonyú csapás.
Kevésbe múlt, hogy meg nem tört alatta.
Ezentnl csupán gyermekeinek ált
Legidősb gyermeke Raoal hét éves volt, húga Kornélia a harmadikat töltötte be; legifjabb gyermeke Alain egy ás iél érés volt
Egy ette szokatlanul későn tért viasza az őrgróf a vadászatról. — Messziről hatalmai fait gomolyokat pillantott meg ősi laka fölött
Megrémülve sietett oda. — Házát kirabolva ét fb'lgyujtva találta ét gyermekeit; — gyermekeit nem lelte meg sehol.
A kis leány végre hossza keretes után ömeperzselre előkerült, de hol volt a két fia Baoal ét Alain.
Eltűntek.—Az atya fájdalma véghetetlen volt;— a kétségbeesés őrjöngóse szállt lelkére. Orvosai toka aggódva várták e veszélyes lelki állapot megszűnését
Megszűnt ugyan, de az őrgróf agyláaat kapott Hetekig nem tért magához. Erős természete végre kilábalta e rémitö betegséget, és az erős férfin, mint váz kelt föl ágyából.
Azóta minden gondolata leánya volt — A kis gyermekből évek múlva gyönyörű hajadon lön.
0 maga örökség utján gazdagabbá lön, mint valaha volt, de sohasem UtU őt többé senki mosolyogni.
Rettenetei csapása a végzetnek.
Midőn Kornélia 16. évét betöltötte, hemzsegtek a kérők az órgróf házában. — ö mind a leányához ataaitá őket
A bájos hajadon azonban szikla szivft volt, a legszebb férfiak kezét is visszautaiitá. Nem gyolt még lángra ativáben a szerelem udkrájs.
Az őrgróf már aggódni kezdett, hogy le-

ánya nem fog farjot válaaztani magának ; azonban est szóval tem emlité leánya előtt.
Egy nap távoli rokona Benigoon ezredes érkeztét jelenték be. — Az őrgrof sziveién fo-gadá rokonát -ét bematatta leányának.
Ai ezredet megigézve bámaltja kedvei tüneményre. — De a hölgy keblében is jelentékeny változat történt. — Eddig nem is sejté mi a szerelem; — — moat éreini kexdá ait
A két szivet összeköti delej folyam megindult köitOk.
A lélek legnagyobbnak matatja magát a szerelemben.
Mihez hasonulhatnék azon lángot, mely
a tiszta szerelem oltárán lobog ? Talán a
naphta tüzek örökös, elolhatatlan lángjához.
Nem kitártjuk meg, leírni e szerelmet; — ai annyit tenne, mint jég rajaónnal tűzet festeni.
Nem tok idő teltei, míg a kölcsönös nyi latkozatok megtörténtek. — Röviden szólva Benignon ezredes megkérte Kornélia kezét.
Ai órgrófnak nem volt ellenvetése. — A leány igent mondott
Az ifja pár Laimében lakott s ai őrgróf elveszett fiai helyett egy lovagias ét ót szeretetteljes gonddal környező fiat nyert
Benignon ezredes valódi nemes ember volt.
Nemcsak a szónak közoapi értelmében; — ő nemcsak uületett nemet; — ó valóban nemes férfiú it volt
A szegényeket gyámolítottá; a szegényeket segítette; sióval valódi áldásává lón a vidéknek.
Neje a házias nők páldaképe volt; férjét imádta ás annak minden óhaját tsajeaitá. (Folytatás kOv.)


konkoljoi 4.90-5.10 krir, konkoly nslHl 6.JS— 5.40. 78—80 fet kookoljoi 5.30—5.30. konktlv oílkfll 5.80—60 kr. Arps ?ufSitsra 5.15—5.40
kr. — irpt stetisra t. 4J0 kria> Kakerfciss
5. 5.20 ki. Zab 2.30.-8.(0 krajcáríc meraje.
Ravslretek: Borii 8.6(1 kr. Leocsa 7 50 - 8.— krij. Bab fshír aj 6.30-45 krit, é 5.20, tarka kinlat níLkiil, tfjm kUebb rfaseeskttbra 5 fton vfettaetik méraje. Hajdina 4.60-76 kr. Hajdisiksu 11—13 kr. itciéj. — KDlss 4.80 — 5 frtig. — Kslejkiu 7.50—8.50 kri(. Lanmaf 4.80—6.20 kr. Lesdekmag tiasU 4. — 4.15 kri(n saboi leaask 4.— kr. vinmáuija. USbermaf 38—80 frt béc<i ttásasja. — Fraocsia lacsersa nag 33—34 frtig. bécii mái«ij». Kendermag 5.30—80 kr. mereje. Bepcse tíli 4.50—SOkr, oyiri 3.50—4 fiü(.. aarga D«m kerül a piaora. Eev*rt (MÍKSUÍH,) 4.80— 5. frt. BUHOÍ 1.40—60 krig. Bosi-o»S 1.20,—40 Borok: fejutt nj febir 6.—, 6.60—< frtlf., hjutt piros 4^0—6.50—80 kr., fejtea tekilUr 4.—k.60 b. Ó-bor —.— frt — SeprOpilioks —.—. T5rkBr/-palinka 23—15 frt, uüTalicza Í7—30 frt. abo-aiuat-riai akéja, hordó nélkül, fraaeo itteai áUoaOs.
Sttnogh, marüu ho 30-áo, 1874. B«u 6.80
—. kr. Kon 4.90 — 5.10 kr. Árpa 4 4.W.
Zab Í50 b. E«kori<sa 6. 6.S0 b. Bor-
goora 1^0—2 fi — Kemenr ta 61e 9.13 b. Óbor 12.— 14.— frtji. — tljbor 5.S0—6.S0 b. — Karba-IUI 26 kr. — Borjnbu VI kr. — Dinaobu 30 kr.
Xetl
Aarllts 6-tM aarllls •-•]. 1874.
;Ksiholikua nap-1
I tár j
Ho- «a beli-aap
Protestáns naptár
14) K. a Pr. Jéaos f«Kimníür<Sl. Tíirk. XTL — OOr. Jáu. HL 1-18.
51 vaaaraas
6 Hétfl Kedd
Szerda Csütörtök Pintek Szombst
D Huav. T.
Huerélbétfö
Henaaa
Déuea
DomotSr
Eaechiel
L~ p.
D Húsvét T.
HuarétbétfS
Uermao
Dénoa p.
Domstar
Ezechiel
Leo p.
Felelős szerkesztő: BátTfl Ujot.
Minden betegnek erő és egészséf gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Minden betegségnek gyógyw és koUsig nélküli eltávolítása a zamatos du. Barry Beva iesciereje által, a mely felnőtteknél és gysrsne kéknél öO-aseresen megkíméli as árát — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg,alfél-moll-, tttdó-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigr, vese és hagyhólyagbajokból, a melyekből ki váaatra ingyen és bermentesen kttldetnek smá so latok.
Egyedül a kilünfi Revalesciére da Barrr at melynek baaználata által mindeooeaiO gy^CT**** a«l-kültaéeévsl neggyigyitbatjnka rósz antsrtlat ell-, t«dí-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, ftlsklési-, iugyb61agéa veeebajokat, mellbetegaégeket, aaédOUat, lehéz lélekzetrételt, kobogéat. eméaztbetaflamaaiM, luguláat, basaienéat , álmatlaaaágot, gyesCMSCSt, irauyeret, rizkért, lást, Tértdduláat, fülaaiboagást, ájuláat éa hányáat stég a tettesség folytjaiéban la, baabártyalobbot, mélaktrt, aováiiyodiat, esázt, kOaa-vényt, aápknrt. — Kivonat 75,000 bisoajitvásr/kdl gydg/itáaobói, a melyek miadea fjF6gyaa«n«l da-oltak
«8,4S3. aa. gyogyulizi oaeL
Pnnetto (Kuadovi mellett,) H69. okt. *S Uraim! BiatoaitaatoiB oot a felölj bogy mióta > oeodahatásu Enalawiérot (3 év), a komorral járe nehézaéget uem érzesa, a nem aiaaém, aogy 84 tvea vagyok. Szemem oly }d, hogy asemovegat aom bass-nálok; eméeiteaam kitünS, mintha moat tslKWUm volna be a 30 évet; megif}odottnak énem m&gasut; asónokolok, gyóntatok, beteglátogatást végzek, kosssu sétát teezek, elmém tiaata, emükezetam élénk. Károst Sut e aorok közzétételére ott éa ugy, a bol éa mizáat Ba jónak látja Aláaatoa azolgája
Ctó.lli Péter abbé. Bach- és Tkeol
éa pnsettoi Wkéea. 75,705. biioayitváuy.
Bécs, Prateratraass M. In maj 1ST1
Nagy kMiSatttol tartozom Önnek azért, kogy
kitünS találmánya a Rtivaleaoiére már régen tartó
gyomorgOrca éa horntoa kOBOgésemtSl teljeaea fflef-
esabaditott. eroamana U
Táflnlóbb Imin a hutnál, SO-szorasm vt*f-kimili a gyógytter árát, feUtfitttknil vgy, min-gytrmtktknil-
Ptéhszelenczékben </, font 1 frt. 60 kr., 1 font I frt 60 b., í font 4 frt 50 kr., 5 (out 10 frt,, IS font 20 frt., 34 font 36 frt. Bevaleaeiére piskóták azeleu-ezekben í frt 50 éa 4 frt 50 braL Bevsleecdén Cho-colatae Ublákban 12 eaéazére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 b. 4»-raáfrt 60 b., poralakban 13 ceéazére 1 frt 50 ki, 24-re 3 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr^ )SO ra lo frL, X88-ra M frt, 576 ra 8C frt.
Megrendelhető Barry da Barry & Comp
által, Wien, Wal»tchgus8 Nr. tL,
N'.-íonisadn Lövik Karoly gyigymrtárdba*: Aradon F. Tonee és társánál; Debrecsenben Hihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyett Fogaraai Dőmötörnéli Pesten TörBk Józsefnél; Székes-Fehérváron Dieballa Györgynél. Temes-rártt Quiriny A. városi gyógyszerésanél; Ver-aeczen Fiacher Móricznál.
A becsi ezég minden vidékr* küld posta utalványra vagy utánvétre.
K rovat alatt koziortért (eleHnefet aea teerk.
vállal
János 30 kr. — Horváth Jói»ef 90 kr. - Vilik János 20 **• — Bo"ö8 Jánot ^ kr- ~~ Vci.z Teréz 20 kr. — Bognár Jáno» 20 kr. —
kön btaíetés terhe alatt, kenysieritettek eloil- bor nehezen derülne, (el kell benne a deritó szert litani. Nem lehet csodálkozni tehát, hs az ) keverni, vagy njből '/, •/, k»o)in teendS bele. említett tiBztorak panaszkodnak, mert lehet [ A bor megtisztul néhány nap alatt. Erjedó borba okuk
is lehet e szerből tenni, s a bor azonnal megtiss tuL A bor leszűrése feleslegesemért a kaolin lassan leszáll s a közben minden tisstájjanaágot magával ragad, és a hordó fenekén kevés helyen ösz-szefüggő csapadékot képem, miért is az igy kezelt bor tisztán fejhető le.
— TSrUneti rtminiteetttia. Kolozsvár uj polgármestere, Simon Elek, a városi képviselet számára lakomát rendezvén házánál, az áldomást hólyagos csuprokból itták. Ez régi szokás Kolosvárott. as utóbbi időben már kezdtek fölhagyni vele. A hólyagos csupor egyszerű agyagedény, oldalt szömölcscsel, melyen át a tartalmat ki lehet szívni. Tálcákon hordták körül a polgármester ur vendégszerető házánál, B tartalmukat meleg bor képezte. A csuprok és a meleg bor történetét következőleg adja elő a „M. Polgár.' A XVX század elején Kolozsvár szomorú napokat élt, de szomorú napokat élt az egéaz ország is. Az 1514-iki lázadás, mely ,Ku-rucz" név alatt tartá meg emlékét, Bok gyászt hozott Kolozsvárra. Mig Zápolya János Temesvárnál a fölfcelíket nyílt ütközetben legyőzte, • vezéreiket Dózsa Györgyöt, Dózsa Gerőt ir-tózatos módon kivégeztette, addig az erdélyi részi felkelők Kolozsvár alatt ütöttek tábort, hihetőleg azért, hogy azt meghódítva, várában és polgáraiban az önvédelemre támpontot találjanak. Az egéac város félelemben volt, mert a rendetlen megszaló had fojtogatott, kegyetlenke-dett. El időben történt állítólag, kogy a város uj főbírót akart választani, de nappal nem mertek ösazegyUni, s igy éjjel hajták végre a választást. Kemény hideg volt. A polgárok a templom czintermében gyűltek össze, s hogy a hidegben össze lehessen tartani őket, hólyagos csuprokban meleg bort osztottak ki. Az akkor használt csuprokat a fazakaa-céh tartozott ingyen előállítani, a meleg bort az ujonan választott főbíró adta. E szomorú napok emlékét tartják fönn ma ie a hólyagos csuprok.
— Furcta operatártaiág. Limában (Peru) jelenleg egy öantarini nevű olasz impresiszario rendez előadásokat; társasága 200 papagályból áll. A tollas művészek' Belliai két operájára, az „ Alvajáró"-ra és „Normá'-ra Tannak betanítva, jelmezben produkálják magukat. Zen. karul egy harmoninm szolgál, melyen az iga: gato játszik. A társaság roppant turorét csinál Limában .Nemrág a contre altot éneklt papagály .hold dallam"- a után oly tapsvihar támadt hogy aa ösaaes szárnyai társaság rémülten s színfalak mögé menekült. Ott az „igazgató, kenyérrel éa borral caillapiti le .művészeit* mire az előadás tovább folyt. A limai hölgyek a primadonnát .Patti",a contre altot pedig .Bel-loca" névre keresztelték. Cantarini társaságával Európába is it akar jönni
reá.
"] jsilóné 2 frt. — összesen 24 írt. 42 kr.
Hogy ezen másolat az eredetivel meg-pírrez. bizonyítom.
Zala-Egerazegen, 1874. martius bó 7«n.
CZÜKELTER JÓZ8BF,
m, ssánvevó.
(Folyt, küv.)
Helyi hirek.
_ A húsvéti szent ünnepekre ai álla-luDk mélyentisztelt olvasó közönségnek üdv-kivsuatainkat küldjük.
— A .Bangyi csárdást' Kováén •
Gábor, mint legújabb szerzeményét, melylyel
egyik barátunkat tisztelte meg, f. hó lén be-
mutatá a .Korona" vendégló éttermében. A
hallgatók igen kevesen voltak ugyan, de több
szőr tetszésüket nyilviniták és kiutasba helye
lik, hogy zeuészttnkez uj szerzeménye u a töb
biekhez hasonlólag, népazertt leend idővel.
— A húsvéti pirostojások külön
böző anyagból a még különbözőbb kivitellel
díszelegnek nagy Hámban szorgalmas keres
kedőink kirakataiban. Mindannyi között azon-
ban legtöbb figyelmet gerjeaztenek a.Deák Fe
renci téren" OentaerAdolf czukrisz kirakatai.
mulató közönség igényei-
ieiket. ct»kbc-gy nek megfelelhessenek.
-A város erdején a fa árverezésmegtörtént, ölét lOfrt.-lOfrt.Wkronadttkel é caak annyi* tartottak meg,msnnyi aszukség-ij'ek fedeléére elkerülhetetlen.
_ irtcta-öntft6t láttunk a napokban,
melvlvel a Takarékpénztár utciáf nedvesiték
' 'hogy a kora tavaszi por merész röptében
lebilincseltessík. És ez nagy reményekre jogo
st Igenis. Mert reményijük, hogy okulva a
„ni, upa.zt.laib-, _ minden J***
—A nagy-kanim»aie*ili6^i—tin»Ug t. tagjai ezennel értesít tétnek, hogy a lövölde 1874. april 6 in azaz húsvét hétfőn délután 3 órakor fog megnyittatni s a lövészetek e nyár folytán minden vasár-és ünnepnapokon délután folytaltatank.N.-Kanuaán, 1874. april lén. A választmány nevében: Koch Adolf, s. k. ffilo-v észmester.
— HU>ben tettek panaazt nálunk nem
csak szóval, de írásban is, hogy az annyira
országos Éontoaaágu koldulási-ügy váro
sunkban miért nem szabály oztaük már egyBzer.
Ili a panaszoknak mindig tért nyitunk s a sé
relmeknek elégtételt szerezni sohasem mulasz
tottuk el. Ki ügyei azonban engedjék meg az
érdekiettak, hogy hallgatásaelmellozztlk mind
addig, míg a hallgatás hibául nem roratik lel,
akkor majd "<mUiitt.l kifogónk állni a
ókra.
Vagy talán csalatkozunk ? . ..
_ Curtosam. Egy levél külczimét küldöttek be hozzánk, mely igy hangzik : Nemes bük krül csigó Jánosnak Vendég 16s ur n»k Kiscsell Utó sóp ósta caigó jánós Vendé" 1Ó8 ur nak, zsent marton ban kézbesicsék • ? tiszteletel Ne* Tár saferen 13
— A bakánaki jegyzői választás —
melyet múlt számunkban jeleztünk — a kép-
veseló testület összevágó határozata folytán
elnapoltatott azon egyszerű okból, mert caak
e?7 pályázat nyujtatot be s ez egyet megvá
lasztani vonakodtak.
— Tüx. Folyó bó 2-án éji 10 órakor
Z.-Egerszegen tűz ütött ki s az ott még szer-
vezetlen tüzoltóegylet, annyi Onfeláldoiást
tanúsított tagjainak páratlan buzgolkodásaik
daczára, mintegy tizenkét hál esett a rom
boló elem martalékául; — kevés a virág a
sok koszorú érdemesített főkre, de legyen
szabad aa összes tűzoltói csapatnak nemes
odadáaokérte köszönetem nyilvánítása mel
lett a főparancsnok távollétében őt helyete-
sito Czifrák József alparancsnokot, Pinty
Lajos, Czifrák iJános, Frucker N., Goldfin-
ger Jánot, Horváth N., Goldberger Ignátz s
Nagy János urakat, mint az említett egylet
bajnokait — kiemelni. Sajnálatunkat fejez-
zük ki a felett, bogy sokan mégcaak most
látják be a*, egylet mietofobi szervesedének
égetó szükségességét. G.
— A .keszthelyi nói-dalkör' a fo-
Ivó ho 31-en rendezett jótékony ciélu daleetély-
nél 500 db. sorsjegy után bejött 50 frt. folyó hó i
1-én következő levél kíséretében küldte át a
keszthelyi tettes városi tanácshoz: Tekintetei
vároBbirónr! „A keszthelyi női-dalkór" által
folyó évi január hó 31-én rendezett jótekony-
czélu dsle»télynél 500 db. sorsjegy után bejött
50 frt. as *? oíven forint, nevezett dalkörnek
ugyanezen évi jan. hó 10 én éa martius hó 31-
én tartott választmányi ülései határozata ér
telmében a városi Tallás különbség nélküli sze
gények javára, Kkinteteasegedhet átküldeni
van szerencsénk. Keszthelyen, 1874-ik évi ap
ril hó 1 én. Beck VilmonU a női dalkör elnök
nője. Pölt Pál a női dalkör titkára.
— Újlak)/ Mátyás keszthelyi közs.
tanítót súlyos csapás érte, amennyiben forrón
szeretett kis fiát folyó hó lén a kegyetlen ha
lál az élők sorából kiragadta. Temetése ugyan
ehó 2-án délután, 6 órakor Keszthely város
taatntüiettr nagy és szép számú közönség rész
véte mellett, történt meg.
— A .Magyarországé* a Ksiaryvilág*
13-ik sz. tartalma: k é p e k: A magyar kormány
uj tagjai .. — Az emberi arczról. — Mátyás le
győzi Holubár cseh vitézt. — Női harci a aze-
sxeeital ellen Amerikában. — Sxoveg: Á
magyar kormány uj tagjai. — Az emberi arcz
ról. — Mátyás legyőzi Holubár cseh vitézt.
— Női harcz a szeezital ellen Amerikában
— Vére Klára. (Elbeaséléa.) - A fővárosból.
— Két raja: I. Az egyetlen Zagárdy.— Külön
félék. — Betütaliny. — Sakkfeladvány. - Sse-
kosztoi üzemetek. Előfizetési dij: Negyed
évre 2 frt. 60 kr. Évenkint minden utánfizetés
nélkül 2 diszes jutalomkép. Az 1874-iki évfo-
folyam eddig megjelent számai még kaphatók.
maradok niáresius.
Papirszeletek.
Piaesfcr aa ételt egj Teadigoek houa.
- Jó étrágrat kivánok !
— Hofj lebet e falatka buaboi — felal a
Teodég — míg jó étrágral U kiTiani 1
— VUmoa 1 moDdj eg7 bassooi házi állatot.
Vilmoi gondolkosik *a baHfat.
— Nos a nakácanétokról nem jut valamelyik
essedbe?
— De igeji — asól i fin — most sir tndom:
a hassar, baka is a dragoD/oa.
Szerkesztői üzenetek.
120b. .Tejföl árulia- — .Verekedés' — ,H-Kom áron* bekSldSjet asos aiiruaegre ktrjük fel, miaierfot esireskedjék Telfink nevet tndatni ea azt hogr talajdoaktp mit iaakar?
1SO6. S Caehi. Sem lartoaik aioroaan bossáak asirt avegyeaek ko-é tettak.
1207. E_ K. Taiirbelj. Jeienleg HIDCI boa it nélküle batarasottaa nem nrUatkoafcatnak.G4v0al«i1
l?08 KOB barássmknak. X peresben azt aem tudjuk, hová Írjunk. Cgrluket strgead. A fontosak kimaradnak. 8. 8. B-PondrSl felfog keresni. A Dráva melletti kérdía még nincs megoldva, függőben Tan. Boldog Onoepeket!
1809. A kesithelvi bakának majd keaSbb fogjuk mogssgni, bogy a legmjabb ejjegjseat miért nem hoztak. Koasoset a tsblrért.
U10. áz autouosaiai uriltlsvél joai fog. ES-atonot.
Ilii. 8z. KI. A ,FosU és tivirdai közlöny' már általatok sokat igát. Caak clorel
Üzletit szemle.
(S. 8.) Hagy-Kanisaa, april 3-án 1874.
Idtjáráa: dérnlt, egy kisaé azeloa.
Gaboaüslet: Az ünnepek bekovetkevése alkalmiból eaeudos. — Piaesunk a mai heti váaárou oaak néhány ssomassd-blvak Utal rolt képriaelve, igen csekély mennyiségű gabnáTaL
Büvoly«Mbt élénk Tételk*4r mntatkozik aeg-randelések folyvást érkeanek. Bab iámét 6 knyi Un dUstat nyert.
A borüzletben még mindig nagyobb a kínálat a vetélkednél; ára oaak nagy oehasen tarthatja magát.
Sepru-páUmka eddig aem került még forgalomba uj valódi miaSaegbeu.
AJsd-anzstriai mir& axerint:
Búza 80—61 fnt hiányzik, 8í—«8 fiit 6.70— 86 bt, 7.40— 7.60 b. Boza 78—T7 fontéi
Vegyes hírek.
— Üj bordtritS .«r. A „ Weinlaube" szerint kisérletek utján rájöttek, bogy a bor fe-hérnyes részeinek lecaapáaái-a, • igy a derítésre igen jó a kaolin, vagyis a porcaellán fold. Ei anyag könnyen és olcsóo szerezhető. Használata következő: a tisztítandó borba '/, •/„ kaolin teendó, és pedig oly formán, hogy a kaolinból külön edényben borral keverve, pépet ké-
^ .^^ LUM„ ._ szitunk, s azt folytonos keverés közben a borba
az érintett három darab ruhát s aj á t költségű- j Sntjlink, és néhány napig illani hagyjak- Ha a
_ A német tninesnek közül már túbuou érkeztek meg. Azt mondják ügyes, caimw szép emberek. Ez különben — nem a férfiak dolga. Az előadások kezdetiről és a sorrendről még eddig semmi tudomásnak s.nca. — Koch J6**efr6l,*% l*z mozdonyve-íetöról, eddigi kitilnö szolgálatai mellett még a következő esetet is írják : Február 24 én ugyanis a 10 óra 43 porczkor Kanizsáról Budára induló 204 postavonat vezetésevei lón megbízva, de ugy anezeo ido bea k ellett Bécsből a 392-ik az. teTiervonatnak az állómiBon megérkeznie. Miután akadály nem lón jelezve.. Koch az adott elindulási jelre vonatát meginditá. Mily páni félelem lephette, ót azonban meg midőn némi távolságban rögtön füstöt vóa észre, mely valószínűleg a gyors robbajjal köíeledí tehervonat. ból jöhetett. De üoch tett embere! Rögtön elhatározva magát minden rendelkezésére álló eszközt megragadott, hogy vonatát hátrálás — ét végre megállásra birja, mi azon pillanatban •ikerült is neki, midőn a terhes vonat teljes erejével robogott be a pályaudvarra. Ha ez alkalommal Koi;h nem tanúsított volna ismét legnagyobb elóvigyázat — és elszántságot (annál is inkább, minthogy éj volt) kiroondhatlan szerencsétlenség következhetett volna be, mi a tán a tehervonatnak a postavonatot át kellett volna vágnia. Hány emberélet eshetett volna itt áldozatul s mily károk származhattak volna ebből az igazgatóságra ? Hogy a déli vaspálya igazgatósig Koch eljárását kellőleg méltatni fogja, az kétséget nem szenved. Midőn ezen esetet köztudomásra hozzuk, jónak látjuk egyszersmind megjegyezni, hogy Koch mint 60 éves harezos három fejedelem alatt szolgált (a fóher-ezeg Erneat ezredben) s hogy ugyani véglegesen rokkanta lőn; mindennek dadára aem hagyta őt még el ifjúkori ereje,' kiállja a verseny t. Kívánatos volna tékát ép ugy a közönség, mint az igazgatósig érdekében, hogy bár minden mozdonyvezető az 6 nyomdokait követni s terhes szolgálata közben hasonló tetterőt kifejteni igyekeznék. Elismerést az érdemnek ! — A nagy-kanUutai posta-* távirda-tisztikar tagjai f- »ó lén — a miniszteri rendelethez híven alkalmazkodva — mindannyian egyenruhában jelentek meg hivatalos helyiségeikben. Az elégftletlengég mindkét részről nagy ; és pedig azért mert midőn ac egyenruha eszméje meg Ion pendítve, reményiették, hogy az által a divatos kiadásoktól megfognak menekülni s bogy a minisztérium által megszabott egyenruhát — mely állásuk - és tekintélyükhöz méltó leend — hivatalban él azon kívül szabadon hordozhatják- De mennyire csalódlak I Teljes egyenruha helyett kaptak honvéd z ubbonyt arany zsinórral, passo-mánynyal és uját jelvényeikkel; továbbá nyakkendőt és tiszti sapkát. E három darab ruha közül a zubbonyt kötelesek a a hivatalban viselni, a nyakkendőt, ba akar-j á k, a sapkát l e m m i sz i n alatt.És azutezán' — — ott tel j es B é gg,e 1 nem szabad még csak megmatatni sem. És a tilalmak daczárak


^BAOCH JÁSOSSÉ ornSnél Tordemiteffl. 1S17-1

^™T Soha állíttatott össze egy gép a gazdakö-íönség számira, mely oly gyors elterjedésnek is oly nagy tetszésnek örvendhetett volna, mint ez. — Ennek '.jizonyi-tékaul szolgainak a következő számok : 1872-1873. évben az ifj. Weil Mór féle czégnél Frankfurtban három ezer hat-?záz kézi cséplőgép, egyezer kétszáz 2 lóra s/ánt vono-cséplógép adatott el. — Bővebb bizonyság alkalmasint nélkülözhető e gépek kitűnősége mellett, —
Megszerezhetek: a fentebbi czégnél: Frankfurt a. M.
vagy pedig SOtxei-as LUlza asszonyságnál
Nagy-Kanizsán. 1302-1
?????????????????????????????»
72/IV Hirdetmény.
Az alonrt m. k. louoígazgatóaág megiiuliljs a IV. Magyar Urilyl álaUtsarsjittUt, melynek tisíta jóredelmc 0 Fil.ígún.k I. k. elhatározása folytán résabeo a aiskolczi és. budai ko&kóruix. — továbbá a kassai bábaiotézet, és a budai jótékony oörgylet felseRélyezi-sére, — rész-be> pedig az 1848—9 irbeu rokkantakká éi munkaké^lek-aekké lett honvédek jftvára van jsánva.
^JSzeé sorsjáték 6320 ayerósaimut tartalmat; a nyeremények (Msoege :
240.000 forint o. é. köztük
az I.-főnyeremény 100.001) frual, i. 10 nyeremény 1.000 frlUl
a II . 20UO 20 600 .
S nyt-rcmenj 5.000 . 80 , 100 ,
S , S.OOO 200 60
« . 1.500 , II 6000 , 10
hnxáa TÜssavoiLbatlaQul 1874- ivl jallM M 30-^1 Budapesten az alolirt louóigaagatóitág álul fog esukázeltetui.
Hy* Egy «art)«gy ára 2 forint o é. "Wi
Sorsjegyek kaphatók: ma alóiirt ui ki-, lottóigaztfalóságnál, a lottó gyajtÁkoél, a lottó — ádÓ — tó es postahivataloknál, és minden aagroub Tároaokb>l Utezt egyéb sorsjegy áruló köiegeknél.
A m. kir. lottoigazguóság államsorsjátéki osztálya •MstfsMtn 1374 éri márcans hó l-én.
(,.? v. MOTUSZ
Í i V ? í; ? ' ^ , '. . m. kir. osztálytanácsos
'•''"' és louóigaxgitó.
(Dtinnyoiiiás nem dijaatatik.) 1299—1

klaitp
ndlmhakelméket
ritárolai ki rin:
Hamburger Adolf
flxlete FIST,
l-t6 mám, Páritt hám. JsTUUttk bátaolá
rét mellett gyorsa
???«>????»>»??»»»??»???»»?????»
6
0[ -os törlési kölcsönt földbirtokos "" bórhteakra kösvetit az "Ingatlan-forgalmi ügynökség., Budapest: főút TOköry-féle palota. Levelekre pontos válasz, valamint tervezet ingyen.
U97-6
Hirdetmény.
A Taliáo csalid ugyreietdje elbalilozrán a család asates tagjai léten hiratra flgyrezetS Tálaaztására, e tekintethói 1874 évi május bara 17-én délelőtti 10 órakor Zatugeruefes családi küagyulés fog tartami, Helyre a csalidugok tisztelettel BMbiratoak.
KIS-CZELL mard. 23. 1874.
Marton Pá]
1319—1 ideia^enes flgvTeietS.


Birtok eladás.
Birka eladás.
Alulírottnál 200 t«xé««1é»re raló S, 4 és 5 ere. a8tt*n birka,
kozépnaoa szórt (volt Enyingi laju), uorben letok, folyó éri májul
hó 10-ig alku nermt eladaaáók.
Kelt TALIJÁN-DÖEÖODÖS, Zaluseno, 1872. éli mirabu ho
26-án
,320-1 OW Faritti J4BM.
tfe^^
A nobapadlák 8nmag» be-
kl*. fcatrtt. ara ??JSSSII ni sUbSakut «1. 1 ktlsa Sáf
"—"- folyékony
eayr éi XUafi
imgMuto-pépalc
y*rt«»fcony ftrag, bogár, egér,
nőst •!!«• »T* «s kffrtijTrllI áswl»<ss;
pfctiraxjy gat irt6-aer>k
te. JH.Mais Ml
uá!TBtast?SM
LMkr. KZSI !••
»t>. MMt
8«ob«ft»tol61t
-Anyák különös flgyebnólM «Jimjnk GEHHfitatiMMiMk^i

közhasznú vegytani készülékek.
]
I
•KERTÉSZ ÉS EISERT

lmmm* fimc4héT«l i _
imriulmmm*
m.
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I III I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I
11
is'.Sl SS2 5
SaSas SSCÍ $
l i
11 Hí y

3

11
I!


JSii Jii liiljj SS8 SS^^

Wtjdiü Jóaef kúdo-, Utp- éi ityondatttiltjtlwai s^orasajtó lyomiia, N»47-K»ni»4n.

9AGY-KANIZSA, 1874. április 9-én.

TlaenharmmUt évfolyam.
16 arert **? Tineatári UMUk misiu
«?
KÖZLÖNY
-SOMÚGTI KÖZLÖN

A l*p uelleaü réssel
illeti kodemearek a tserkesxieaex, — anyagi ressat
ttaiarek pedig a kiaaekox bcrmemra ís-
3ASY-KANIZ8A
Bérraent«tUa UreUk caak ismert maakatár> saktól fogadtatnak el.
Kesiratok Tiassa m kaldetnek.

Nagy-Kamis* várat iMlytataságának, namkfllönban a ..zalamegyei gazdasági egyesflet", a .^agy-kanizsai karaskedelmi * iparbank", a .nagy-kanizsai takarékpéstttir' a .Zala-SaaMgy gózhajózási részvénytársulat, agy a .zala-egerszegi toraa-tOzoltá agylet' s tSbb mgyei és városi egyesület hivatalos értesita>.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lape

^ Mélyen tiszteit Eépífaelőhítt! *)
Minden ország felvirágzása anyagi jó-Kten alapszik s csak akkor lesz valamely nemzet frazdag és hatalmas ha a nemzettest egyes Uüjai - honpolgárok - julétnek örvendnek.
SoKSzor elmonditott s igy ismétlésre alig szórni, hogy hazanV részint művelheti fóldterjedelme — részint földműveléssel foglalkozó nagy szamn lakóit tekintve. — jogosan földművelő országnak neveztetik, — hol a nemzet-kincs a főidben van rejtve s melyet onnét kiaknázni a földművelés van hivatva. — Egyedül ez képes a nemzetnek vagyont, jólétet s hatalmat biztosítani s ha valahol, agy itt alkalmazhatók Snlly ama szavai, hogy: „A földművelés és állattenyésztés azon emlők, melyekből az állam táplálkozik."
Minden azonban, mihez várakozást kötünk, saját igényeivel is lép föl s ha a földművelés azon illetékes hivatott az anyagi közjólét biztositására, ugy csakis saját igényének tekinthető, ha a kormányban kellő képriseltetést kivan.
Kívánja pedig azért, mert daczára kedvező viszonyainknak,h»zánk mezőgazdászat* Európa észak s nyugati államaival szemközt még nagvon bátra van.
Kívánja továbbá, mert ily körülmények közt minden haladás megakad, ha a mezó-ipar nem halad.
S kívánja végre, mert csak méltó és meleg fölkarolás mellett képes megfelelni azou várakozásnak, melyet az egész nemzet,
•) E naey horderejű kérdést > .baraoyamegyai
Ssída»»(ri fgy^iolít" keidette meg, telje" mérvben
magunkéra leírnak ? t. olruó koson»«gui>kkel meg
ismertetjük Sserk.

jövíje biztosítása tekintetéből, axeméuy fo- ,r nalával hozzá kőt.
Hazánkban s tüzetesen a kormányban a földművelés az ipar- s kereskedelemmel oly hármas egységbe van kapcsolva, melyál- lamfontosságu szerepének ilrkép nem felelhet meg. S daczára tán a legjobb akaratnak, mely az együttesitést készséggel veszi válla- ira, mégis mindenkor megoszlik az erő, részletezik a figyelem s az eredményben őnmn gát támadja meg.
Oly horderejű hazánkban a földmüvelés, hogy saját emberét egészen s osztatlanul kívánja meg.
De másrészt méltányos is; — ha elismerjük azt, hogy a földművelés képes az ország jövője és sorsa fölött határozni; ha egyetértünk abban, hogy ennek emelése a nemzeti közjólétet eszközli s nem vonjuk kétségbe, hogy országos czél elérésénél országos erót kell alkalmaznunk;— ugy méltó helyének kell lenni a kormányban is, pedig szerepe fontosságánál fogra önálló, osztatlan helye; — szóval földművelő országnak legyen külön földmüvelésügyi minisztere.
Szeretjük a műveltenropai államokat mintául elénk állítani — szeretünk termés hozamukra hivatkozni s e mellett nem ves>z-szttk észre, hogy nagyrészt azon államokban, hol a földművelés virágzik — a kormányban külön földművelési tárcái is vas, daczára annak, kogy a művelhető földterület korlátoltabb s a viszonyok kedvezőtlenebbek, mint hazánkban.
S a hol nincs földművelési minisztérium, mint például Angliában, — ott azért nincs, mert a mezőgazdasági viszonyok — a rendelkezésre álló óriási töke, — a magas értelmiség s kitartó munkaerő folytán oly ma-

gasra. fglAdtek, hogy kormányi ápolásra földművelésnek szüksége nincs s hozzá e szerencsés országban az államháztartás terheit nem is a föld viseli - mint nálunk — az ipar , a tőke-, a közvetett adók helyettesítik bőven azt, mit nálunk majdnem egyedül a földeinkből kell kisajtolnunk. S ha nálunk minden a földművelés után él s létezik — annak érdekeire ezerszer gondot kell fordítanunk s érdekeinek egy önálló földművelési minisztériumban oltárt kell emelnünk, ha élni akarunk.
Midőn pedig egy kfilőn s önálló földművelési minisztérium szervezését javaslatba hozva — benső meggyőződésűnk szülte kérésünket a mélyen tisztelt képviselőház elé terjeszteni bátorkodunk- — lehetetlen el nem készülve lennünk egyúttal azon ellenmegjegyzésre is, hogy országos pénzügyi viszonyaink éppen nem kedvezők arra, hogy ujabb kiadásokat igénylő szervezések életbe léptessenek. Mindenkor azonban figyelembe veendő, bog}' ez eddig is e czélra rendszeresített miniszteri osztályok ez alkalommal az aj szervezetbe átvihetők volnának s az eddig reá fordított összeg nem kívánna oly mérvű tetézést - melyet egy áldásos befektetés meg nem engedhetne és pedig a takarékosság azon határánál hol a nemzet jövője nagysága s anyagi közjóléte forog kérdésben.
S ha mar egyes honpolgárokat bizonyos kötelem csatol a hazához — hányszo-ros e kötelem egy egyesületnél, hol a várakozás egyesitett érőhez köttetik. „Az a hurAnalf igaz barátja — mondja egy jeles irónk — ki elismeri az elismerésre méltót —de egyúttal feltűnteti a hiányokat—jelezi a válságot— kutatja okait s gyökeres gyógy-

szertajánl .- Ily meggyőződésben van » ba-ranyamegyei gazdasági egyesület ú s legszentebb kötelmei közé sorolja megfigyelése eredményét illetékes helyen beterjeszteni s egy szebb jövő reményében érvényeaitést kérni.
Erős a hitünk s meggyőződésűnk, hogy egy önálló földművelési tárcza a nemzet felvirágzásával szoros összefüggésben van i biztos alapon remény köthető hozzá. Ez qabfa önállósításban oly biztos vezérpontot vélünk látni, mely mezóiparunk nagyobb mérvo fejlődésére s igy az anyagi közjólét biztositására, ha nem is azonnal — de bizonyos idő multával — biztos gránitot nyújt.
Ha pedig sikerült az anyagi jólét reményét biztos alapra fektetni — biztosítva van anemzetfelvirégxásais; .Nincs rirág-zó nemzet—anyagi jólét né lküf
A mélyen tisztelt képviselőházaik hazafias tisztelettel maradtunk.
Kelt Pécsett, 1874. márczius 2-án tartott igazgató-választmányi ülésünkből.
A baranyai gazd. egyesület nevében:
PEKCZEL MIKLÓS, m. k.
egjerfletí abak. NAD08Y ISTVÁN, m. k.
egyesületi alelnök.
LIBBBALÖ BÉNI, m. k.
egyesületi titkár.
A ,Kai-mentő" és a kölcsSnfe életbiztosítás eszméje.
A biztosító társulatok homaaistikus iránya ismeretes mindenki elAtt, deasonrendazc;, mely * kölcaönőeaég elvén alapul, saég addig hazánkban majdnem égessen ismeretlna, vagyTÁHCZA.
Nefelejte füzér.
— Kis Aurélom slrkortre. —
Kertemben kit rossabimbo fakadt,
Bajt' a harmat örömköoye ölt.
Cd» é« reroeoj, jo»5, bold..;>ag, mind
Mire! birtui,
E isereayke bimbóban derült
8 jBtt » Tikár, kogjetleu kaidütel,
Hogy tetapje drifm kiortemat . . .
Ab, mibáut, mit boldogságaik aeodUm,
KoTid örfm . . .
S letat bánat boros ege fed.
Itt pibeosx te, drÁga kia angyalom,
8 nem ölemben, nem e amiran, itt ?
Nem moeolygas M rám már . . . toka tobba
Nyakam kerül
Nem fonódnak piciin karjaid!
Bád lehelt ai anjaaaat kataima, S leaárra kU eperajkadat Becankódoak nefelajU eaemeid, S .papa, mama* Volt kedreaem, ntolaó aaarad.
Q;on*ii átfntad a regiét könyvet,
Benne aat a nikányka lapot,
Melyből egreaedaai eloeitaatal
Atketaeni
Több - keraebat mindenki kapott . . .
Haaonlitál a raggkaa, mely tünde Smgártaagar gyanánt omlik ri, 8 rád jött a bon, allepra tagad 8 tleiaat Belát, aord raaafaUagaiTal . . .

Nyugodj, pihenj, kis »xÍT-TÍrágom, t« 1 Legyen « hideg, fekete ftld Köaajtl gjBnge •Jkatodnik, • f^jfád E nir . . . .n«l/.rt L*t*á édc* emléke betölti
NOTTER ANTAL.
Az erdők hősei.
— Történeti beeaély. —' Irta tirktlx rUfer.
Francsiábol forditá: KŐVÁKX BÉLA. (Folytatia.)
m.
DuFerré
— .Na nmegj I.... a fajdala, asgol, A fJjdlloa, majd haltU kairtMrU.- -B a c j ? e.
Hihetett e meg u trgnSf a ton kedveriieben?....
ö nem hitt tSbbe, de remeit
De mi a remén; hit nélkül? virig
Uvanoelkal, hirmal korioj nélkül?
Ai orgröf keble tivir, kopár lett, mint a k&uikU. — Kialudt belőle a hit lángja. — Bl-venté bizalmát Istenben.
Két gondolata volt: leányát Méretni éa a végietet átkosni.
[Italai tagja volt családjának.
Benne kihalandó volt a hirnevM nenuet* aég. — ?< melyen sebesté síi rét. — Újra gas-dag volt. — Caaládi czimere újra meg lett volna aranvosva.
Saomoro vegseae a torának.

Életmódja nem váltosott: reggel vadá-aaott, a délutánt osaladja körében tSlté.
Parkot readesett be. — Veje és leánya gyámoliták ót e mnnkijában. — Órákig el tudta némi u ön<ette fákon fakadó rügjeket ét bimbókat
Igaián arkadiai élet.
De gondolatait meg is örökké elvessett fiai
háborgaták. Élnek-e vagy meghaltak? ?
gondolaton órákig eltópeltáött s nem ritkán könnyek peregtek óas pilláiról.
As orgidf most is ssenvedett.
Leánra n angyal sem volt képes megri-gasxtalni ót; ha nyájas szeretettel karolt* ko-rfll as te apa nyakit, öröme telt benne éa titkon mégis könnveaetl.
ó a valódi eaalád apák példinyképe volt.
Alig telt el nap, hogv imádott neje és el-veaaett fiai lefátyoknott arexképei elótt ne áb-rándaaott volna.
Nem volt boldog; nem volt elégedett.
Elkovetkoswtt as 1808. ér, a véreagsi háború ojra megindult.
A aaabaoaagolt tisxtak egyig berendel tettek.
Eiek kSaStt Benignon eandes is.
Lehetett-e még több csapása a sorsnak ?„ ai írgrof haját tépte fájdalmában.
Leánya követni akarta férjét a csaták ia-jábaia.
— Tehát te is elhagyás! — kiáltott fel
megtörve as öreg ember. — Tehát ^ged is el-
veasitselek egyetlen gyermekemi
Kornélia fájdalmasan mosolygott.
— Atyám) — saolt sántán — booaast
meg leányodnak; férjem Toasélyben is te biz
tonságban.

—Igasad van menj ! — ssólt komoran aa or-grof; — menjetek gyermekeim, as ég áldása kisérje lépteiteket
Benignon esndes egy gyalog ezred élére helyestetett Snchet marsai vezérlete alatt 6 is Spanyol honba indult
Egy váiságos peresben már találkoztunk vele. —
Akkor, midón nejével együtt a vértii ^«o, Los Cárra* ezredes fogságába kertit
Emlitettak, hogy a guerilla ezredes nem juttatta 6ket a többi 103 fogoly sorsára.
Azokat agyon lövette. — Ezeket tisztességes orzet alatt tartotta.
Mit következtethetünk ez eljárás kalönoa-aégéból?
Semmit ?
Csalódnánk. A ssamésTai azimpatlúa hatalmát, mely minden ember lelki tulajdonai kosé befészkelte magát.
Tudjuk, hogy van elles- és rokonaaaav.
Los Carras as utóbbit éresta a fiatal esndes és neje iránt
Hegkegyeimesett nekik.
Általában Los Carras, mióta utoljára találkoztunk vele égessen átalakult — A ssnr-tos csavargóból elegáns fStisst volt és teljeaeg-gel nem ismerhette föl benne senki, aőgy a madridi csapasékekben nyerte képartatésft.
Pedig 6 volt a csapasékek lovajga.
KüJönöa, hogy ecen elavult eabar von-satni érezte magát, a fiatal ezredeanes és na-jéhez.
Névtelen, megmagyaráshatlan vonzalom.
Taidn a jőví megíejtsadi.
Egy nap Akasztófa Diego, Los Carras te-(édüaztje jelenté be magát a franozia esredataál.

legfeljebb néhány kwAb kíserletekből csak restben ismeretes. A ,Ksraento" országos biztosi tó szövetség tervezői, az égési országra kiterjedő jótevő intézetet létesítettek azon aliapon, melyeket Európa legjelesebb mathematikusai és statiBtikusai már egy század óu tisztáztak. — A létező legnagyobb három biztosító intézet, a legnagyobb Angol, Északaraeri kai és Német, szintén csak.is a kölcsönösség rendszerén emelkedtek olj magasra. Kétségtelen, hogy ezen uj rendszerű intézel szintén nagy hézagot pótolni van hivatva hazánkban, s megérdemli, hogy n szélesebb körökben kellő érdekeltséggel felkarol taxsék.
A biztosító szövetség alatt értjük azon csatlakozó biztosító feleket, kik saját évi befizetéseik által nemcsak jövőjüket biztosítják, hanem egyszersmind mint az intézet tu!*jd»no-sai az üzletből származó összes nyereményt maguk élvezik, éa igy éridijaik évról évre csökkenve a lehetólegkisebb mérvre szállíttatnak le,'mely igazságos művelet által >z életbiztosítás mindenkinek a legkönnyebb utoo hozzá férhetővé téteuk.
A kölcsönös biztosító intézetnél a biztrai-
tolt fél egyszersmind a biztosító ii,a végezel éa
? érdek' a f*-lek közt egy és ugyanaz, és rnin-
: deo brátotritott fél (az alapszabályuk 30 § a
•szerim) ki az intézet állal kÍAllitott éa^érvéuy-
beo levó 5000 frtos kötvényt felmutatni képes,
szavazati joj;g*l bír a közgyűlésen
A kölcsönös bizt'isiinsi eszme, a nyere-méoyre féltékeny részvényes társulatok a'ul ttldözletik, -félreinagyaniziatik s rendszerint azzal seokuk a biztosító felek tévútra vezettetni, hugy a kölcsönös biztosító rendszer nem nyújt annyi biztosítékot, mint a részvény táraulatok' holott épen megfordítva van, mert a nytrészkedési vágyból alakult részvény társulatoknál a névlegesen megnevezett több kevesebb milliónyi alaptőkéből, rendesen 3U*/o vau befizetve, s ha azon eset áll be, hogy a társaság veszít, és az alaptőkének hátra lévő.de még be nem fizetett 70%-ját is igénybe kell venni, a salid kézben lévő részvények azonnal oly ke-»kbe vándorolnak a borzé utján, a honnan a 7u*/( tóli még perrel ii ritkán behajtható.
A kölcsönös biztosító intézet a csatlakozó felekben birja részvényeseit, azon különbséggel, hogy a kölcsönös biztositó intézetnek csatlakozó részvényeseisjpem vagyonuknak egy tekintélyes részét: több száz vagy gyakran ezreket, mint a részvény társulatok részvény birtokosai, hanem évi dijaiknak egy igen csekély részét koozkáztatják- — Ebbúl szinte világosan látszik, hogy valamint a kölcsönös biztosításnál solidabb a valóságos garantia, agy a nagy veszély esetén a lehet'> legjobban elosztott aránylagosan kevés teher elviselése, mig senkinek érzékenyen nem eshetik — addig a károsult felek káraikban tökéletesen kártalaníthatok, de a részvényes társulatoknál, ha díjtartalék ÓB A részvénytőke befizetett része nem fedezi a károkat, nincs alap a károsullak kielégítésére s igy azon körülmény, hogy ki nem elé-githetvék a biztosított télnek kártalanítási igényei nemcsak .általán a közönség méltó békétlenségét, és a oiztositó társaságok iránti bizalmatlanságot szülte.
A kölcsönös biztosítás alapeszméje, illetőleg fogalma az, hogy azon koczkázat viselése, melyet mintegy nebány százból álló részvényes egy kisebb mennyiségű elóre meghatározott

összeggel garaotirnz, atibb ezrekre msno bizto
sitó felek által fizetett díj aranyában wétonta-
tík s igy önmagában lelvén fel az igazi garan-
: tiát, az üzletből meriiett hasznot is ép ugy
I saját biztosítottjainak előnyére fordítja.
I A példa megvilágotitásara felhozott eme
| tényeket csak i» a tűt biztosítási krónikából
meríthetjük, mert nem ismerünk eddigoly e*e-
tet,a hol a kölcsönös biztosító bankok vagy in
tézetek, pótdíj kirovást vettek volna igénybe
ai életbiztosítási ágazatban, sít a legrosszabb
| vis:.unyok közt szétbomlott részvényes társa
1 latok is az életosztályban a biztosított felek ér-
1 dekeinek megóvása czéljaból az üzlet átadatott
más társulatok kezelése »lá mint a .Nnova so-
cieta' .Nemzeti' s. a. t. társulatoknál.
' Végre azonban,ha üszinték akarunk lenDÍ,
! ki kell mondanunk azt,hogy a biztosítási (éren nem annyira a részvét s a díjbevétel kezeskednek, — s bár mily csekély legyen is egy kői-| csönös biztosító társaság részvény tokéje, ha a I nagy közönség vállvetve támogatja art, virá-' gozni fog, melyre elég példák azon számoskul-: földi kölcsönös biztosító bankok és kisegítő ' egyletek, melyeknek bejött dijaikon más alapjuk alig van.
A , Ivártnentő" biztosit a) halálesetre.
Melyik gondos család »tyH ne kívánná kimúlása
esetére özvegye s árvái jövőjét biztosítani ? b)
éleu-selre Hu a biztusiiott egyelőre iiieghittáro-
zutt kort elér, a biztosított tokét menkapjx. Ez
utón szegényebb moaú szülő leinyáank hozo
mányt, fiának v.<lamely üzlet m»gkezdéiwhez
szükséges tóttél biztottit'iat. e) Eszközöl a ,K.ár-
mentő" járadék biztusitás-'kai, alkalmas módot
nyújund guflsiokiol ment jövó buloaitásara-
I ?len a társulatnak az ország i^en tekin-
! télyes férfuival, anyagi és szellemi közéletünk
j kiváló képviselőivel találkozunk.
I Az igazgató tanács tagjai : Bánó József
I elnök, Szempály Jeni alelnök, Fröhlich Frigyes, Ráth Károly igazg. un. Vezértilkár La-zaáoszky Antal.
DEUTSCH SÁNDOR.
Kimutatás
xv.
azon t>rfnz öux&gekrtil, melyek a choléra árvák ii özvegyek ltg6ly*zé»lr«
a keszthelyi szolgabirói járásban befolytak. —
45 számú adakozási ivén : Nagy István 30 kr. — Olvashatlan nevű 10 kr. — Bojt József 4 kr. — Szita József né 2 kr. — Kis István 4 kr. — Köszörűs István 2 kr. — Gergely Ferencz 2 kr. — Takács István 2 kr. — Kun János 2 kr. — Nagy József 2 kr. — Sági János 2 kr. — Jandli László 2 kr. — Kámán Ferencz 2 kr. — Német János 2 kr. ?— Luez János 2 kr. — Kárász József 2 kr. — Névtelen 40 kr. - Kocsis István 2 kr. — Cser József 2 kr. — Köcs László 6 kr. — Mennyünk János 2 kr. — Kámán György 2 kr. — Fisli Józsefije I kr. — Páhócz József 1 kr. — Lágler Györgyué 2 kr. — Szabady József 1 kr. — Horváth János 2 kr. — Kuman György 2 kr.
— Német László 2 kr. — Belovári József 4 kr.
— Antal János 4 kr. — Kiss József 2 kr. —
Prssz György 2 kr.— Köszörűs László 5 kr. —

Tamil Jitoei 2 kr. — TisMr Istvánné 4 kr.— j Tambor Jóaef 4 kr. - Soje* Lisxló 2 kr. -Kiss Istvin 2 kr. — Kis Antal János 2 kr. — Mennyünk Ferencz 2 fcr. — Koller István 2 kr. - Antal Józsefné 2 kr. - Német János 2 kr — Kárán György 2 kr. — Bmaezfö'.di Ferenczné 2 kr. — Ráko» Mihály 2 kr. — Kárán Jánosáé 1 kr. - Kiss László 1 kr. — Takács József 2 kr. — Mennyünk JóW 2 kr.
— Kis Antal János 2 kr. — Takács B<5za 2
kr. — Major János 4 kr. — Molnár József 1
Szilágyi János 4 kr. — Major János 3 kr. —
Laboda Ferencz 5 kr. — Tompa János 2 kr.
— Páli László 4 kr. — Barát Józaaf 2 kr.
— Lavecz Pál 4 kr. — Remete György 2
kr. Major Vendel 10 kr. Kirási József 10 kr.
— Remete Mihály 2 kr. — Kis Jánosáé 10
kr — Tompa József 2 kr. — Borbás József
4 kr — Bankó György 4 kr. — Sabján
József 2 kr. -Túlér György 2 kr. -Tompa
József 10 kr. — Sebesi János 5 kr. — Ma
jor József 4 kr. — Komár János 3 kr. —
Koraár János ifj 2 kr. — CsHrgei Jómsef i 0
A. — Bankó József 10 kr. —Harsán György 10 kr. — Horvát Ferencíné 2 kr. — Mátén József 2 kr. — Borbás Ferenei 4 kr. — Milidár Istvánné 4 kr. — Tollár József 5 kr. K»mán György 4 kr. — Horváth József 4 kr.
— László Sándor 2 kr. — Borbás Mihály 3 kr.
— Ssabi.Laszló i kr.—Kaminjózsef 2 kr.—Ká-
máu Ferencz 2 kr. — Kacz Ferenc* 2 kr. —
Uátes Gy örgy 4 kr. — összesen 3 frt, 67 kr.
A 41 szamu adakozási ivén: Sö vágj ártó Ferencz 1 frt. — Izmay Nándor 00 kr, — öaszesen 1 frl. 50 kr.
A 34 számú adakozási íven: A kesithe-lyi premontrei larsház 5 írt. — ctóós Mihály 2 frL — Sebesy, Alajos 2 frt. — Burány Gergely 1 frt. — összesen lü frt.
A 44 számú adakozási íven : Novak József 1 frt. — Kimán János 10 kr. — Czír Ferencz ö kr. — Koller Ferencz 2 frt. — Krokkir Vendel 20 kr. — Lázár Gergely István 4 kr. — Alsó-Páhok község 1 frt. — Kis Mihály 10 kr. — Tóth János 10 kr. — Mozer András 10 kr. - Barát János 10 kr. — Kovács János 10 kr. — Lázár József 10 kr. — Lofre Gábor 10 kr. — Szántó János 10 kr. — Gönye János 10 kr. - Felsí-Páhok község 1 frt. — Nemes Vendel 20 kr. — Boldogaszonyfa község 50 kr. — Sit.-Andrá* község 1 frL — összesen 1 frt 99 kr.
A 43 száma adakozási íven : Farkas Györgyné 20 kr. — Spiegl Ferenci 1 frt. — Fonnyadt Kristóf 9 kr. — Kovács István 10 kr. — Zerényi János 10 kr. — Rumi István 10 kr. — Gelencsér Ferencz 10 kr. — Tompor Ferencz 10 kr. — Molnár Józnef 10 kr. — Szobolics Bódi 10 kr. — Verraaztf László 10 kr. — Lakics Mihály 10 ki-. — Vindornya-foki biró gyűjtése 3 frt. 90 kr. — összesen 5 frt. 28 kr.
A 35 számú adakozási íven: S'-ép,, Lász-lóné szül. Hencz Ilka 1 drb. arany. Özvegy Giál Károlynó 5 frt. — összesen 5 frt és 1 drb. arany.
Az egész járásból adakozás utján befolyt 229,55 kr. és egy drb. ar»ny 16*dro. tombola jegyből bejött 8 frt. — 50 drb. sorsjegyből 25 mindössze befolyt 262 frt, 55 kr. — és 1 drb. arauy. A befolyt összegből szállítási költségre visszatartatott 4 frt, 55 kr.—e szerint marad tÍBztán 258 frt, és 1 drb. arany.

Hogy ezen másolat az eredetível meg. egyez, bizonyítom.
Zala-EgerszegcDi 1874 martius ho 7í".
CZDKELTER JÓZSEF,
?;". .;. m. számvevő.
(tVyt. kov.)
Előfizetési felhívás
tlililiinl Hliur«ij)(luí
„ZALAI KÖZLÖNY"
fo!y6 évi második évnegyedére.
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésük múlt hóvégével lejárt,miszerint azt mielőbb megujitani szíveskedjenek, nehogy a lap küldésében hiány merüljön föl.
Külön felhívási nem bocsátunk ki, azért legczélszerübb a postai utalványokat haszoálni, melynél a bérmentes péozkUldés 10 frtig csak 5 krajezárba kerül.
Lapmik előfizetési ára:
Április — június évnegyedre .... 2 frt.
Április — szeptember félévre .... 4 frt.
Április — deczeniber 9 hóra .... 6 frt.
Helyi hirek.
— Btoatalo*. A m. kir. igazságügy
miniszter Ükuolio Arthur zalaegerszegi jaras-
biriísagi Írnokot él Kopácsy Sándor etákio.-nyai
kir. törvényszéki telekkönyvi írnokot a tapol-
czai kir. járásbírósághoz helyezte át.
— Ifj Skubllcn IA*tló a megyei tiszti
ügyészségről lemondott. Májas elején — mint
halljuk— ügyvédi irodát nyit Nagy-Kanizsán.
Utódjául: Krosecs János ánraszéki ülnököt eoi -
legetik.
— Tegnap, azaz f. hó 8-án városunk
ban a Losztíg ház kapuja alatt a reggeli órák
ban egy kis csecsemót találtak hajdúink. Hogy
ki légyen az ártatlan magzat pogányszivü anyja,
még eddig nem tudjak. A nyomozás erélyesen
foly,melyto'la kívánt siker nem tog elmaradni.
— Anagy-kanixsai cíéliövészeti tár
saság lövölde helyisége Lazaoakon busvét más
napján, azaz hétfőn apr. 6-án megnyittalott. A
megnyitás ünnepélyén szépszámú közönség vett
részt Általános vigság uralgott a kedélyeken.
Panaszkodtak azonban, hogy az itatok roezak
és drágák voltak. Hogy drága valami, azon ez
idouerint nem csodálkozhatunk, de hogy *
mellett rost is, az egy kissé különös. Ez azon -
ban olyan dolog, a melyen könnyű segíteni.
— Torna-egyletünk választmánya
legközelebb Urtott ülésében az egyenruhát ftl-
lapitotta meg. Több tervezet közül, melyeket
benyújtottak a következőt fogadták el: kék i ng
fehér Bzegélylyel, fehér öv és olyan forma szür
kés nadrág, milyent a katonák nyárban horda
nak. A fovegen jelvényök fog állani. Disztor-
nássatotmájaB végén fognak rendezni.
— Német sxinésxet. Dietz József m ar-
burgi operetté-társulata időzik városunkban.
Első fellépte jótékony czéllal összekötött
zene-estély volt húsvét első napján. — Még
nem jutott tudomásunkra, hogy a jövede-Benignon azonnal elfogadta.
Kornélia rémitő borzongást érzett e férfiú . belépésekor.
Diégo katonásan üdvözlé az ezredest és igy szólt:
Ezredes ur, Jaca parancsnoka Los Carras ezredes nevében van szerencsém fölkérni, bogy a madameval együtt a neyezett ezredes előtt haladéktalanul megjelenjék.
Benignon karonfogta nejét és Akasztofa Diegó kíséretében azonnal Los Carras szállására sietett.
A guerilla vezér barátságosan iogadu; a
pamlagon és támlányokon üléssel kínálta meg
okét, sót hihetetlen dolog, az ezeredesné iránti
. figyelemből még égd szivarját is elhajitá. Akasz-
' tófa Diegot elbocsátá.
— Ezredes ur I — igy kezdé a társalgást
Los Carras; — magamhoz kérettem önt, hogy
szabadságát vissza adjam.
Benignon ezredes komoran viszonza : Köszönöm önnek Los Carras ezredes, habár nem tudom is magamnak e kivételes nagylelkűséget megmagyarázni. — Jobban tévé vala ön, ha 103 bajtársam sorsira juttat.
Los Carras szomorúan tekintett rá. — Lehet, hogy igaza van önnek ezredes, de én visz-szaadom szabadságát önnek.
— Szabad-e tudnom az indokokat?
— Ne fürkéssze azokat.
Benignon és Kornélia megköszönték Los Carrms nagyiéi kaségét és még as nap elhagyák Jacát a legközelebbi franczia fó'hadi szállásra menetidők.
* Benignon jelenté magát Boiasi de Taüier
tábornoknál, ki rögtön egy zászlóalj parancs-

nokságával bízta meg éa Lancanao, Feronesan keresztül Barbaatro felé iudita.
IV. A két gyermek.
— „ÉA jntsxadoztak csendesen, vigftn,
ÍJ jctt a, Téli" —
Or.j.
Csak kevéssel ez előtt emlékeztünk meg azon szomorú jeleneiről, mely Du Ferré őrgrófot szerencsétlenné tette.
Gyermekei elraboltatását értjük.
Borzasztó fájdalomai apának. — Rettentő sors a gyermekeknek.
Emiitettük, hogy Du Ferré őrgrof későn tért vissza a vadászatról.— Erre nem kell őket keresnünk. Szenvedélyes vadász volt éB ezen nap kiváló szerencsével űzhette szenvedélyét.
Gyermekei ezen idő alatt a kastély körüli parkban játszottak.
Az öreg Hiláré az orgróf házmestere és két kissebB dajkája ügyeltek rájuk.
Nyugodtan telepedett le a kis társaság az illatos A kfeté; míg Raonl lepke fogással mulatta magát
Az idylli falnsi élet egy gyBnyörtt képét állithatá a kis csoportozat eléok. — Méltó volt Jean Greuze ecsetjére.
Hasonlított a hírneves festesz azon művészhez, melynek önmaga: ,Je me sonviens* nevet adott
A színezést és világítást az éltető napsugarak eszközölték.
A termeszét alkotása volt « kép, következőleg: gyönyör!.

A gyermekek gondatlanul csevegtek és játszottak. — Az öreg Hiláré egy bot fogaték-jit ékesité külünféle czdfrázatokkal; a dajkák virágokat gyűjtöttek a kicsioyek ssámára.
A kis Raoul gondatlanul játszott a ligetbe.
Egyszerre felsikoltott — Egy tamarix bokor mellől borzassto-ssempár volt rászegezve.
Hiláré oda sietett — Egy pisztoly lövés örökre elnémitá; a dajkák ájulva terültek el a pázsitob.
Vadmarczona alakok másztak elő a bokrok közül.
Mindegyik puskával és tőrrel volt felfegyverkezve.
Ketta közutók karjaira ragadá Raoult és Alaint
A kis Kornéliát egyik sem bántotta.
A három gyermek nyakán három tökéletesen egyenlő arany medailloa függőt
A medaillonok anyjuk hajfürtjét tártai-mazák.
A rablók behatoltak a kastélyba ; minden ékszert elzsákmányoltak,a szekrényeket feltörték és végre fiaikat vetettek a kastélyba.
A láng fellobogott; a tüz pusztítani kezdett.
A rablók lovaikra, kapva elvágtattak. — Hogy merre, senki sem tudta.
Mire az orgróf vissza érkezett csak romjait találta kastélyának.
A kis Kornélia ömzeperzselve hevert az öreg Hiláré holtteste mellett.
Leírtak előbbi fejezetünkben u orgróf fájdalmait
Most lássak mi tortént a gyermekekkel.
Nem irigylendo sors vár»k<*ott rájuk.—

A marezona rablók keséi közt a két gyermek elfeledé kilétét
EmlékBk csak futólag tévedt a Laimé-i várlak és parkfelé.
Csupán slraboltatásuk pillajutára emlékeztek tisztán.
A rémület erősebb az emlékezetnél.
Raoult Salamancába vitték és ott egy seborvos szolgálatába adták, azt mondván neki: ez a te atyád.
A seborvos bectületes ember volt; Raoult mind fiát nevelteté s mindig fiának nevezte.
? seborvost Cabarras Fülöpnek hívták.
Raoult egyetemben is járata és ekkor meghalt.
Az elhagyatott fiút tette általános üro-köftévé.
Baoal száz ezer frankot örököl:.
Szorgalommal hallgatá az egyetemi tanfolyamot névleges atyja neve alatt — Végre orvos, udori levelet szerzett.
Ugy hisszük nem kell több magyarázat: olvasóink felismerték Raooh Cabarras tábornokban.
A kisaebb fiat Alaint egyik rablótárs tartotta -magánál, ast neveié belőle a mi maga volt-Alain 16 éves korában Madrid réme volt
Legnevezetesebb tolvaj Madridban. — Félelmea, verekedő, kese örökké markolatán nyugodott
A manolák elnevezek őt a: „csapszékek lovagjának.'
Egy izben fenyiW törvényszék börtönének békéjével is megismerkedett Nem lehet felróni neki, hogy valódi bravó vált belőle. (Foljtatas kív.)

lem hová fordittatott. — Hétfőn, april 6-án _Die Princessin von Trapezunt" 3 felvonás-tos „perelte került színre. Többen elismerőleg nyilatkoznak ez előadásról, mások ail mondják hogy Kozierowska] kisasszonyon kivül nincs jó énekes. A kedden, apr. 7-én adott ,An der bla-uen Donau" darabot elitélik. Mi őrizkedünk ,.gy két előadás után felmagasztalni egy társulatot vagy pálczát törni annak feje felett, azért n alkalommal hallgatunk a bírálattal. — Teg nap szerdán, apr. 8-án adták: ,Die schúne Qa-lathé' operetté, ,Du sollst nicht begehren dei-nes Nachsten Hausfrau" czimfi vígjátékot, melyekre jövó számunkban visszatérünk.
— Ama csavargókat, kikről már la-pttnk két előbbi számában említést tettunk, névszerint Fridrich vagy Tiscbler György zala-npáii- és társa Bed6 Eéter kaczorlaki illetőségű f.gvenczeket f. hó 7-én a letenyei foglárok ép azon perczben csípték nyakon, midőn SZÓD kárászokkal, kikhez állítólag beszegődtek — ál-domásozni akartak Orosztanban. Volt jelezve, bOE^Tischler ax üldözéskor bnlczomojába lövést ! kapót', melvet saját vallomása ntán oda módosítunk, hogy csak iüle melNttsivitoit el a golyó. Miut:tn s-'nimi foglalkozást sem ksp'ak. egy borjú rliouása mán lettek csavargókká. Atadat-lüi a büníenyitö széknek, houD;.n még többet is*fogunk hi.llani.
yicteoroloffifii észleletek a n.-kani
zsai f.VyIIJU*6iuniuál 1S74 tuarczitts havában.
Kozep legnyunjas : 75O-ÓH uiilliuieter; legoa
gvoiiu légnyomás: 7ti2 9 milliméter 3-án re^
gel 7 órakor; legkiaseub légnyomás: 73Ö-U
milliméter 1 1 én reggel 7 ó. — Közép hőmér
séklet: 3p7i'C; ^magasabb hőmérséklet:
+ iy i°C 3u-áu délután 2 i'i. ; legalacsonyabb
hOmertéklet: — 7-4°C 5-én reggel 7 Ó. —
Közép paranyomss: 4*02 milliméter. — A
i-ve^o közép nedvessége százalékokban : 67*
ü°/„; legesekélyebbnedvesaég : 36o/o 30-á"
m»iután 2 ó. — üózép felhőzet (0 -tói 10ig
simítva): 4-3 ; egészen derült ég észleltetett
17 szer, teljesen borult 14-azer. — Közép szél-
erősség (O-tól 10-ig számítva): 2-5. — 93 ész
lelet közül jegyeztetett összesen 78 szél, és
pedig: északi 24, északkeleti 9, keleti 13,
délkeleti B, déli 10, délnyugati 9, nyugati 1,
északnyugati 6 ; szélcsend 15 szőr. —A légköri
csapadék (eső, bó) baviösszege: 26-35 millimé
ter. Ksö esett 6 napon, havazott 5 napon. Fa
gyott 15 napon. 15 én este 7 óra otan hirtelen
erós vihar keletkezet északról kevés hó és eső
kíséretében. 20-án esti 8 óra után dörgés és
villámlás esővel. F.
— Gyáfizliir. Paar István saját ugy
rokonai, és számos barátja nevében jelenti édes
testvére Faár Károly na k, megyei levél-
lamok és t. szolgabirónak april hó 5 éo reggel 5
urakor rögi.mi halállal életének 50-ik évében
tórtúnt gyászos kiuiultát. A bo'dogultnak hűlt
tetemei folyó bó 7-én délelőtti 10 órakor a
zala egerszegi sirkerlben takaritaltak el. —
Alüas és örökbéke lebedjen hamvai felett'
— Surdon, Somogy megyében nagy-
S7omiat tsle tüz ütött ki, mely a nagy szél
következtében oly mérvben harapódzott el,
IUJLTV 24 ház és több itrás marha esett áldozatául.
— Mint halljuk Kis-Komáromban is voltaz ün
nepeken tü7. mely két pajtát hamvasztott el.
— Lengyeltótiban segélyegylet ala
kult, melvnek állandóságára és czéljának elé
résére a jelen bangniiit és a lakósok áldozatkész
sége szép jövőt igér.
— Sió/okon, a múlt évben reménylett
fürdői építkezésekből, mint könnyen megfejt
hető, ez évben sem lesz semmi, miután a pénz-
piaczok semmit sem javultak, minek következ
tében.a beruházásoktól visszatartatnak.
— Ax országos gazd. egyesület borásza
ti szakosztálya m. hó 24-én tartott ülésén a
londoni borkiállításra szánt borukat vette elő-
leges birálat alá. ? birálalu..k eredményeit,
mint az ülésen részt vett szakértő a nyilvánult
ítéletek alapján a következőkben vélem vissza
adhatni. A birálat mint az eredetileg tervezve
volt, az összes kiállítási borokra kinem terjesz-
kedhetett,részint ais okból, hogy egyes kiállítók
próbaboraikat beküldeni elmulasztották volt,
részint pedig azért,mivel számosan a kiállítók
közül a pesti birálat számára küldött borokat
a Londonba szántakkal együtt egy rákászban
csomagolván, az elismerésre méltó pontossággal
felszerelt rakaszok&t kell vala föl bontani, ami
i^en természetesen csakis ez utóbbiak rovására
togott volna történhetni. Ily formán tehát
mindössze a londoni küldemények egy ré
szével számszerint 60 borfajjal állott a bíráló
szakoszSly szemben. A menyiben azonban a
részrS) az egészre, következtetni szabad, a bi
rálat eredményében sikert illetőleg ha nem is
vérmes, de mindenesetre szép reményekre jo-
?oeit. Elvitázhataüan ugyan, hogy hazai bor
termelési viszonyainknak azon sajátsága, mely
a fehér borokat a feketék resp. vörösek mellett
előtérbe állítja, itt is jelentkezett s igaz as is,
hogy a londoni piacz első sorban a vöröseket ke
resi, azonba tekintve az utolsó évek mostoha-
ságait, a melynek folytán részben borpinczéíuk
meglehetős hézagokat matatnak, a bejelentasi
illetőleg beküldési eredményt, itt is jobb volt a

reménylettnél. A fehér borok Angiiában ugy bzólváu még ujooosok gyanánt fognak fellépni, ezíknek útját még egyengetni kellend, e feladat kilátásai azonban minden nehézségek daczára eléggé szép sót mondhatni kielégítő ssép színben tűntek fel. Xbsolule rósz borral a szakosztálynak dolga nem volt, a mi hazai viszonyaink között csaknem vívmánynak volna mosdható. Ugy a külső kiállitás,mínt a borok minősége a szigora bírálat előtt is megállhat*, a mennyiben t.i. ez utóbbinál a faj és termelési helyhez köthető igények számításba vétettek, A bírált fehérborok legjobbjai gyanánt:Ranolder János veszprémi pttspok badacsonyi és Somlyói, Bottka Imre somlyoi, Koritmics László kisté-tényi és Báan Kálmán szabari borait említjük; a tájborok között kitűnő belyek foglaltak el a veszprémi püspök badacsonyi muscatal furmint és kéknyelűje, csopaki rieslingje, és) Havas József sashegyi rieslingje, a melyek mellett a Kádossy Istváu és Kálmán boruk által Baranyából kiálltott faj borok és Szeifricz Antal szép villányi rieslinpj*? is méltó ngyelmet keltettek. Mint specialitást megkell még itt említenünk a Bretzenheim h^rczegnő rés?4ról beküldött u. n. tokai ordinarit, mely ugy jellemző zamatja niiot jelentékeny szesztartalma folytán az íin^ul piacion eiőrelxihau>l»g szép keléinek fog örvendeni. A vóró's borok között két. éffteleo első helyen állott Kommica László burgundija, a mely az uutona legjobbnak itelt szituén Ko-riznne* féle kadarkát is messzire hagyta maga után, voróeuorkiálliiásunke két első szama mellett kitftló belyen kell említenünk Hava* Juzsef ur sashegyijét, a mely az egykor hírneves S**uer Ignácz tele pinczéből kikerült sathegyivel együtt a szorosan Vett bndai vörö* bornak a jury előtt egyedüli de melió képviselőjét képizé, fajában egyedül álló s mint ilyen kitűnő vuli továbbá BÍHztziczky József 6#-as ménesi vöröse; roiglen a Szeifricz Antal által kiállított villányi válogatott, bár szinte jónak, de a szintén Szeifricz részéről Bécsben kiállított mellett gyengébbnek — mert fiatalnak, — találtatott. Az aszú borok közül a pálya dijat a jury egyhangú ítélete a veszprémi püspök badacsonyi furmint aszújának ítélte oda. A hegyalját Bretzenheim berczegnó pinezéje képviselé néhány igen szép példánynyal,a melyek mellett a Fromm A. részéről kiállított tokaji is nem eredménytelenül versenyezett. — A pezsgő izle'és eredménye végre telyesen kirlem elégítő voltba Hölle által beküldött pezsgőt a próbát éppenséggel kinem állottak, s a ki legtöbb várakozásra jogosíts Petbeő Imre küldeménye elkésett volt. Fromm Antal^ ur szívességéből utólag nyittatott ugyan alkalom a szakosztálynak Pétheő pezsgőjét ízlelhetni, de bár azt a Hólle által kiállított mellen hasonlíthatatlanul jobbnak találta a szakosztály, mégis Petheő londoni küldeményét beváran-dónak véleményezte.
— TOrténetirodalmunk barátait figyelmeztetjük, hogy a .Történeti Lapok* első száma megjelent a következő érdekes tartalommal: „l<Az olvasóhoz. 2.Lorántfy Zsuzsanna életéhez, közli: Szilágyi Sándor. 3. Kgy oklevél 1512-ből. 4. Alvinczi Péter pap, kassai prédikátor levele a fejedelemség felől. 5, Barcsai AÍOÍ levele 1660 bol. 6.Teleki Mihály levele GyerőtiGvörgyhez 1673-ból. 7.Id.Czegei"Wass György naplója (1704—1705.) $. Kazinczy Fereucz fogsága történetéhez. 9. Adalék Bölöni Farkas Sándor életéhez.. 10. Erdélyi levelek gróf Dezsőffy Józsefhez,(l816.)Kazinczytól. 11. Egy oklevél 1848-ból, V. Ferdinánd királytol. 12. Az 1848 di ki román mozgalmak történetéhez. 13. A br.Wesselényi család zsibói levéltárnak kincsei: a)Kölcsey Ferencz; b) Fáy András c) Deák Ferencz levelei. 14. Kossutb Lajos naplója 1837-bSl. Közli Jakab Elek. 15. Tárcza. Egy levél Petőfy Sándortól. 16. Gr. Teleky Sándor emlékkönyvébe Br. Wesselényi Miklós. 17. Bajza Jdssef levele. Vörösmarty levele-' — íme, ennyiből áll'az első szám tartalma, mely legjobban beszélhet önmagáért. — Előfizetés ára félévre 6 frt, egész évre 12 frt. Az előfizetési összegek a .Történeti Lapok* szerkesztőségéhez utasitandók Kolozsvárra, nagy piaci, gr. Teleky Domokos-ház.
Yegyes hírek.
— * A mdtodii tgyettmu laniíógytiUit
augusztus hóban tartják meg Budapesten. A
szervező bizottság nevében Molnár Aladár el
nök és Péterfy Sándor jegyző kérik U a pálya
társakat, hogy a közgyűlés tárgyául ajánlott
tételeket, habár rendkívüli egy le ti közgyűlésben
is, vitassák meg s a többség megállapodását rö
vid indokolással jun. 15-ig velők tudassák,
Molnár Aladár nevére címezve, Buda vár, ^uri-nt-
ca 31. sz. A tételek következők: 1. A néptaní
tók nyugdíjazása, özvegyek gyámolitáaa, ? ennek
módozatai. 2. A tandíj késelése. 3. A tanköny
vek és taneszközök meghatározásának módja. i.
A tanterv részletes megállapítása s a tananyag
csoportosítása. 5. Ismétlő iskolák s a felnőttek
oktatása 6. A népiskola viszonyai a köxépta-
n ódák hoz és szaktanodákboz.
— Érdtktt történet az angol arisztokráci
ából. Néhány hó előtt Londonban meghalt egy

nyerges, egy leányt • néhány millió iont sterlinget hagyva maga után. Végrendeletében azonban meghagyta, hogy leánya csak egy nyerfcgmesterhez mehet férjhez, ellenkező eset-bén az örökség jótékony czélokrafordittstik.Ha lifax berceg na azt meghalja, udvarol a leány-nak,megnyeri hajlamát s beszegódik egy nyergeshez a Weslendben. Tizennégy nap előtt a leeresztés lovagok ősunokája bemntatá magát a nyerges ezéh előtt s miután megexamináltatott, megkapta az oklevelet, mely most egyenes nttt készített a hercsegnek a leány millióihoz.
— Szerenctillmtíg dinamittal. E napok
ban Kismarton fölött a lajtabegyi Gloriette
nevű Eazterházy hercegi vadászlak lakóival
együtt majd a légbe repült egy pár fuot dynamit
meggyuladása által. Rókalyukak pusztítására
az ottani vadász ily robbanó port szerzett; de
ez valahogy megnedvesedvén, a vadász azon
szerencsétlen gondolatra jött, hogy a veszedelmes
portékát a tűzhelyen akará megszárítani. A mit
sem sejtő vadászné épen az ebéd főzéssel foglal
kozott, a mellékszobábaD egy nőcseléd sz asztalt
terité, midőn borzasztó robajjal a tűzhely egy
szerre szétpattant, a beomló falak a vadászt,
nejét, és egy kis gyermeket eltemettek. Eze
ket tnbb kevesebb veszélyes serülések közt
sikerült később vadászsegédnek és munká
soknak kiazabitditani. A szi-rencs«tlens«;g a
vadászra mi.gára oly szomorú halassá] volt,
ho^ty elmeháüorodástol lehet tartani, ha meg
gyógyulna is.
— A karlisták által ostrom alá fogott Bil
bao lelkes hölgyei, a város fvyik rítzébe bér
suny-és selyem szövetekkel beborított torlaszt
állítottak fel. Tetejébe egy rúdon egy hurka
meg egy döglött nmoka csüng, mely alá egy
táblára nagy belükkel a következő szavak
vannak írva: Bilbao csak akkor fogja magát
megadni, ha a hurka meg fogja epni a macskát.
Ez egy spanyol közmondás, mely annyit jelent,
hogy .soha*.
Söeid hirek. Lipót bajor fhget és Gizella fhgnótVelenctében nagy kitüntetéssel fogadták.
— Trefort mÍDiszter Németországba utazott. —
Lampel Róbert könyvkereskedő meghalt A gel
lérthegyi húsvéthétfői népünnep beszüntettetett.
— A múlt héten 306 gyermek született a fővá
rosban és meghalt 302 egyén. — Bi&mark hg.
ap. 1 én ünnepelte 60-ik szület&iuapjai. — Az
ojtozi szorosban (Erdély"l a léi nem ;>ki.r meg
szűnni. — A Győrött elhunytDézsiaggszinejz
síremléke ünnepélyesen állitatott lei. — Bihar
ban a himlő egész járványalakban lép f6l. —
Rózsa Sándort és bűntársait a kir. tábla az első
bírósági ítélettől eltérőleg kötélhalálra Ítélte.—
Fongrácz Béla volt honvédőrnagy 54 éves ko
rában meghalt. — A Ballá-Wesselényi port a
napokban ismét felveszik Nagy-Váradon. — A
nagy-váradi jogakadémia jövő tanévre mint
négyévi fakultás nyittatik meg.
Történeti naptár.
Apr. 10. 4179. Kr. sz. e. A világ teremtetése a „ jubiláns korszak szerint. — 742. Nagy Károly római császár születésnapja. — 1849. Damjanics váczi győzelme, Gőtz cs. tábornok elesik. — 1850. Cznczer Gergely Kufsteinba vitetik.
„11. 1163. IV. István királyunk Zimony-ban meghalt — 1485. Mátyás király álruhában as ostromlóit Bécsbe ment.
— 1842. Körösi Csorna Sándor halá
lozása. — 1848. a posonyi országgyű
lés berekesztése. — 1849. Asbóth La
jos rákosi győzelme, Kmety Üj-Pestet
elfoglalja, Aulich Kőbányáig hatol.
— 1868. Ráth Károly jeles magyar
történet búvár halálozása Győrött
. 12. 1782. Metastasio halálozása. - 1815 Kómer Flóris érdemes mürégése születésnapja.
, 13. 74. Kr. sz. e. Cilnios Haecenas, a költők legbőkezűbb pártfogójának születésnapja. — 1827. Hollósy Kornélia kitűnő énekesnő születése. — 1849. Percselnek ti teli csatája.
. 14.1751. Bolla Márton, történetíró deáknyelven, Sümegben születik. — 1849. a debreczeni országgyűlés kikiáltja a függetlenséget. — 1865. Lincoln meggyilkoltatása.
„ 15.1690. Apafi Mihály, Erdély fejedelme, meghalt. 1849. As osztrákok szerencsétlenül harczolnak a Garam mellett.
. 16. 1797. Tbiers Lajos Adolf születésnapja. — 1830. Katona József, a Bánkbán dráma költőjejmeghalt — 1849. as esztergomi győzelem. — 1854. Az ostrom-állapot megszüntetése Magyarországon kihirdettetik.

Papirszeletek.
EC7 anjs a tanítóhoz.
— Uram t kofr tasml a kit Um t
— Nagyim ••joálaltal bál, it ki kall jalas-
leot-iient, bog/ a fia volódi tOkfsj.
— Ok Braoi, bogv l«h«t ax, hijz a fivnak ra-
isrk esxO ^rti-p atrja van ?
— Akkor n«B tadom, kitől SrSklá m«frsgsl>tt
oatobuigat . ."
- Mién jsttíl hivatalba — kiiii tgjik tár-
ir-iatiiat tartató1! — bin lüaes isolfálatod r
— EljftUm as naifoialil boriesoi —
v;.lt a lakonilnu felelet.
— A Hogj fcssit a fg-atesás X. ttgTrid, r*a-
pant nagy «se l«h«t a ipvetabUisaak f
— B Csalatkozik barátom, BM«t iGla aUr «1-
«lnoodták, rhofj abol nioet, ott n*k«r*es.*
Érték- ét váKMBlyan aprffi* 8.
57, metaliques 69.85; 5*/. aems. rólcsOn 74.25: 1860-ki álladalmi kölcsön 103.50; bank-részv. 961 —; hitelintézeti részvények 195.— ; London II -'.40; magyar földtehermenlesi kötvény 74 . — ; te nesvárí fiildtehermeatési kot-™«y 74—: erdélyi fóldtehenneatési kötvény 73—, hor.. t-slavon fSIdteherm-ntési kötvény 7Ó.6O; efüst 105.80: cs kir. arany 6.36.—; Napoleond'or 8.99
Üzleti szemle.
(3. S.) Kagv-Kaaiua, april 7-as 1871.
Illíjirái: a.rtlt, •gj kisii ndea.
Oabnaflvlet: A htttvsti Onatpek alatt ovaf->sik. — A veUssk kedresS illspoláril áluláaotaa érk«ű ta lósitátok a cabna-árakra addis«l4 laif bs-folyáual ninciftaek. — Caak «KV»dltl boaára biáar->ik a r.teJkedv. — Trisast még folrtos t«J«ib«« Stájerország o&tses uakgégietait a a<i ácait>ka«s aráorlag nagv kfilQnbs4gDVi oleióaág m«ll«tt.
A fővárost hir«k ú csak «gTfonBa lanrka m«ztat«lt jelMoak • csikk otáo a Bábáav nap 6t» ?aceenve riH«atti«a*Mt kfirűlbel&l 80—40 km nf. Piaoxnnk késatetek lovasvsága B«u«n aagy sirvbM. «KÍÍU1 o«m leb«t aríatfidva.
Abó-auistriai mért xarint:
Buaa 80—81 fot bianvsik, 8t—U fot 6«6— 86 kr, 84-85 fot, 7 Jt-7 45 kr. Bou 76—Tí lant— koatoljoi 4.80-5.10 krig, koakolj aslktU 5.25— 5.40 78—80 fut konkolroi 6.S0—6.30. kosk.lv oilkül 5.30—60 kr. Árpa urfSsttri 6.15.—6.40
kr. — Árpa MateVra 4. 4.30 kiig. SokarieM
5. 6^U kr. Zab 2.30.—2.10 krajcárig mireje.
HUrelreiwk: Bonó 8 51) ki.Liucu 7 50 8.— krig. Bab f«h«r sj 5.80 - 45 krig, 6 5.30, Urka k<Hlat nílktl, egyea kiasbb réiaeeakékben 5 fton vétethetik mirttja. Hajdina 460-15 kr. Hajdiukiaa 11—18 kr. ilcaij.. — K0l« 4.80 — 6 frtig. — Ksioakiaa 7.50—8.50 krig. Lanmag 4.80—6.30 kr Lepdekmag ti.«t» «. — 4.15 krig., aabol ieDdsk 4.— kr. vánaiáaaaja. Lábormag ? 28—30 Crt bsoai másaája. — FrSDcaia laexenta mag 33—34 frtig. bteri másjája. Kendermag 5.30—60 kr. méreje. Bepcse teli 4.50—SOkr, ujiri 3.60—4 frtig.. úrga nem kerfll a piaosra. Kevert (Uiacbling) 4.80^-5. frt. Baza-ou<I 1.40—60 krig. Bou-ooi 1.20,-40 Borok: fejten nj febir 6—, 5.60—« frtij., hjtstt píro.4.50—5.50—80 kr, fejtett Kbffler 4.-4^0 kr. Ó-bor —.— frt. — Seprflpáliaka ——. TOrkörf-paliaka 28—25 frt, lólvaUua 37—30 frt. aUé riai akéja, bordó oelkflj, franeo itteni állomás.
Vasúti menetrend.
Indul Kanizsáról:
Easék Mobaci (Zákánvnal) Zágráb Finmelg
5 óra 18 peres raggal.
. Zigribig 2 . 45 . dilntáo.
Budiig < . 18
S . 18
eatvs.
reggal
déhitla
Mte.
reggel.
délután.
e<te.
10 . 48
SB
batbeiyig (innét delntan 6
óra 26 peres Becsbe) 5 , 43
Beeaig (Siombilb. Beetujb. fele) t „ 15
„ 10 „ 55
Pragerbof felé Trieastig 6 „ 3
„ „ „ éi Becsbe 1 „ SS
BrLeiik Kanizsára :
Eíl.k, Mobáei (ZikinjDÜ), Zágrábból
4 Ara 19 peroa reggst.
» ., Dom
bóvár, Fhime, Zigrábbdl 1 „ 31 „ délatáa.
ZákáD;-Fiame-Zigribból 9 „ 64 „ elte.
BndáriSl t„ ti „ r«gg»l
1 „ « „ délltáa.
„ 9 „ 20 „ eita.
SsombatbelrrBl 10 „ 83 „ délaUtt.
Béesb51(Biciiiih.S<oii>batb.fel51 4 „ 31 „ r«rg-l
„ 10 „ 18 „ art*.
n (Prag.rbof fel61) 3 „ 60 „ r.jg.1.
Trieast- él BecibSI 1 „ 9 „ délatáa
Trietstból 10 „ 19 „ ütve
Felelős szerkesztő: Bátarfl Lajtt.
Agentent
Für den Verkauf eines überall gangbarta Artikels werden tüchtige Ageatea gegen gats Frovision gesacht. KsafmlDDÍsehs Kinntnisss sind nieht erforderlich. Offerten sind in der Expedition d. Bl. nnter dem Baohstabea A. schleunigst abzugeben.
•) E rovat alatt kdalBtttrt iel«15«ét« i
vállal

X> ?1LTaaÉlukaaj I
U.
en-férfi ingák 2., 3,1,6., 6., 8
10 frtig.
ngol Shirting ingek, (ax<*bb mint
, a ráaaon) fehér tt azinea 2., 2.60, 8.,
3 frt M> kr. Le g fl n o m a b h a n himzatt ingák
4.. 5., 6, 7., S., 10 egíaa 20 frtia;. öifordi ingek angol 3.60. 4, * 60,
5 frtig. Flancll ingek, legiobb minoaeg 3.50,
4.50. 5.50-6 frt.
I> e n-g a t y á k. nemet ea francaia exabáe •zerint 1.. 1.50., 2 . 2.M)—8 frtig
Birtok eladás.
Tördemitz községben Badacsony mellett efy birtok eladó, mely áll 2 kii házból. >'CT mas mellett ét 16 hold uántofalttttl. B6?ebben értekezhetni ÖÍTCSV RiUCH JÁNOSNÉ nrnőnél Tördemiuen. 1517—2
Disznózsír és szalonna
mindenféle fajtájú a. legolcsóbb napi-árak szerint számítva kaphatók
Beiméi és Herznél,
129G -6 Pest, holdutcza 4 sz.
Kívánatra árjegyzékek bérmentesen küldetnek.
Aiiallicriii szájvíz
[rérzí foghus. rheumaticus fu^fajdaloin é* logkök^pzödés -llen
Nem tx'álrxm módot, folyton vérxő foiria'ximt. rheum*tiíMi' iijdxImnimftt é« f-|rk<>képzc>á'<litemet be^jófcviUni. míg ? hatá**" aiathflrin SZá.Vtzet oem fces.Ue.n lma«náli.i. m-lv :i-vezert kellem : .naípemtöl i.etpcaak meEszabaditutt. de fugáimnak uj életet a'lvjt, * doliáuvzÁJt ia me^keztlhetéoi.
A legöazintébb ororowei nyilvánítom er.nttnl méltó elií'neré em köíT.öneteniet Dr. POPP bécsi ca. a udvari togurvoa urnák.
Bíca.
(1136-2) Bíró Blumeoau, m. k.
Kaphatok: NagY-Kauixaán : Beius Jóxnef gj^gyase., KoeeDbe'f BoKnfeld, W.üaeh, J ,, Feaaelhoffer J. kereakediaeben. — Pápá.. Tsehepen J., Keazthelyen : Pfiaxtcrer gj ágjazeréaz. Singer M. Weim A. Zala-Ef/eraeeg-n : ig66 ?:, g^ógyaxeréss. Kaproncxan : Werii gyógy-j aaereax. Varaadoa : H«lt«r gjógyazerefir.. Sftmegen ; Dorner Kajet- Szombathelyen: Pillich Ferencx ée Radolf gvögrsxer. HatárSnridéki Si.-Györ-| [Jon. Pibie E. C. Veazpr&nben : Meyr Taazkaa, agy Gathard TiTada a. itioil. — Szekaafeberrirott; Legmann A. Braun J. gyógyaz. LoYaa Berftnybmt: Eforalar gjógyn. Kalocain : Horrith K. gyógyaxeréaz. Keca kaaateo : Milaoter es Macbleid gyófyai. Pakaon : i'loriás J. gyógyaz Bor»«QdBtK HomUb J.Somx.nrená1 gyágyat. Kapotvárott: Kohn J., Bogi, Belua ea Scbröder gyogyax. Sxegazárd: Brahaay gyógyax. —' Bonyhádon: Kramolia J. SzuretrároU:Barwarth, 3a)amon gyógyaz.— Haján : Miciitjcb üt. ea Hercfeld fiai, ngy Herzog Ignácsnil. — Picaett: Zaoinay W. éa E. Zácn, 8ip6cx gyógyat. Karádon: Zxdubanaaky gyógyaa. M.irr.T.aliban: Kiás gy"gyaz. — Tolnában : Graff gyógyax. — Danafold-rirolt I.nkáot g)'(íg>-sz. Sxent-GyonrySs : Nftthijj. — Aiaó-Lendrán: irv*Jiry"a. — ttnh'iiicíon: Simon gyóf;y«terém líráknál.

I. TaetlUtM 21.1
A gyártmány etónySssege s a tiszta kezelés valódi Mtidságt foljtin legMrMbmk i«wrt s 1 *gjob hiteifi
Febémiliagyára KELBL J. J.-oek Bécsben, Tuchlaoben 21.
ajánlja magit tisztelt vevőinek és a t közönségnek, nagymérvű választékban levő legújabb divata s minden ifcku fehérrahanMfltt, eiadia és eikfldi a legjntányosabbra szállított
gyári ÍTMI:
D g a k hoa-ixn >ija
;Eg4aaaag-j«okok ajmpj<i 2., J., •.,)Éji áa tíli n ó i
6 frt, aetyem I, T, 8 bt *-,!>-,* frtig.
sadrifok tyapjo S., 4, 5, S-, Nii nadrágok, perkail ia banbwntbdl
, „ „ Kilyamból 6, 7, 8 írt.) 1.50, 8., 2.40. 3., 4 frtig.
í.n.ú ék paritülbdl'l .50, 2.. 2.50, 3 frtig, himaara,' ig#n elegana 3., 4., 5., 6—10 frtig, barchentbíl 2 , 2 50, 1 frtig.
a la 6 olt 5 ny 8., 4 , 5, 6 —10 írtig, barchentbm 2., 2.H, 3 frtig.
5 i m a 111 y Q k franczia, 3., 4 , 5., 6 , 7 írtig.
o r o t TÜ 6 -k 0 p p • 0 y , a reggalt oltony (Negligíe) 6., 18—40 frtig.
'Kapexík ea bariaoyák 5„ 6. 7, 8.,ÍM6 klbl 1
10., «geaz 16 frtig' ÍZ a a b k e n d 5 k
1
5 k limta lenbíl 1.50, 8., 4 J
6., 8—12 frtig, batüat, flnom aicgélyx.!
>., 6,8., 10., egaax 18 frtig. flnoman; N ó
himesTa 90 kr, 1., 1.20 > frtig. ' ;M alltakarik finom anirting 60—75 kr.,
1., i.50 krig, finom Táaxon 80 kr.,
., ~ . _. _ 'rtig. í 1., 1.35,1.60, 8 frtig, finoman himezre
s .. legnjabb alak 2., 1.50.,< 1.60,1., 3., 4., 6., 6., eg«ax 10 frtig.
3 frt. váatonbM 5., 6 frt. Viitoa no ingák 2, 2.60, 3 trtig,
Ke
lök legoiabb alak 4.40, 5., 6 frt. i liime.ie igen elegana 3., 4 , 5., 6, .gíazj
vx*zmiböl 8., 9 frtig - 8 frtig. f
Videfcrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbiíküldi:sre vagy utánvételre PSÜ iiy.öltfinek Nem tetszők kifogástalanul becserélretiiek. >l Kr'nalrlf'-f'k bnrotilj oyulvea * követkeid cxim a.i»tt lorteojeaek:
.^~ Í<L E5H. Q L. j. j. r©la»&rru.xae»,-srytaLrosrna.it BÉCSBE rsJ
TUCHUU8EN 21. "••
tolld
Saját gytrtaúny
OOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOCO
Hirdetmény.
A Taliil csalid SgjFeietíje elhililozrín a csalid Ssszei tagjai léTén bíratra OgyitietS Tiluatitira, e tekintetb.il 1874 évi mijui hava 17-én délelőtti 10 órakor Zalaegerszegen családi kfizgyaléa fog tartatni. melyre a családtagok tuztelettel meghirauak.
KIS-C2ELL mára. 13. 1874.
Marton Pál
1319—2 ideiglenes ügyvezető.
00000000000000000000000000000000000000000000
SENSAflON
machen nfteltöteheiide probateXlrfindnn^en.
i,
Zahnperlen 11
l» M, aai M< tuMt Waa ia
, ,.„ -^oa aara> baa Satscx ? ~ '
ua trláaca. Sat aatrraaxt »c|k rr-
bt Ma •zenatta jatatfrla. aetax aea ataacra taa jatata berart tztda)inx, ^at la tl>"n|í"' iltaBataa trMttra. Wu* itatr tVan, x|Tfc.
15XS iTnlTer «««en Fnuwohwtdta.
r aidH aa- Ditirt atWtlat aa< VHÜf e*>if> >a rXtt axt
" ><x UUnJ émrra f«í xaaainttaea aVtaa),
laaknm aairSa tWíibxai. 1 btiaM, laaX ?aamlaxg. aataraa itr I ataaatt, 50 be.
Baken-Tropfen,
aat* May lUmtatW. hícit HaanX, IMc Bt. aabSeAaaaagaullf!Bt,Caabnxarav tataíct tc. xc« ft^foEt 94aaxtctav PCBapvQi ajKXvto _ árit aacw td *ti >«lacai|aaiirtmsaai|aa|»xt.
Hilit)
ttrBM* , tiir ÍKÍM • * bü aaa alcft taaa'ui aatrxbllfDiai Ha' béna la)ai>l <
Ma la Uialta *a<« aam».Uaia Uxn, trttaata, ad* laald* |x atttaaaVu HL 1 fa. í atb'tataS <laaa> 1. Cti_
anaaaakMt<v'>B|t.lM<lTsbU4 te, ataSarat fir e5t«5, fcta a ? • I Rk«aa aat. 1 «M*t K tr.
SorfulKnií tnüV M (bíi< 9Srrrt,ajil4tIR»nart»:e •tastsod «lMa te ka |*rBjtra tirtclalt p |«ta.
Bazár iTUEPHIAITO In WiEM^rttterUTCltt itr. 26.
Wtjdití József kiadó-, lap- és nyomdatolajdonoa gyorssajtó nyomása, Nagy-Eutiaia.
K«in Zhn
IH« MmttébmmU) ZlmaeA
•rpntser mehr. |Eln Sie? der XT^senschaft
:« Delei ? fcti kfí-tJ^il (f .-rt IIÍKI HHc.r CMIKUI Iti^v, ««(«:-?• soa Ml humer fcribitní, b<.i-B3il sub mit ttaitfUai t-MtTa iutn.im »-f!i6a'. b« Srf.na rfnwfcft t, lerlcíbii. tR íllfi* n ^CT attt: (tti 9!it?cr«jt |o frJ^oi.
2ÍR Ein6 Wohlthat -
jr!, .,. ; kwrbc ni nHnt eiu.-.liaa •ufgcflst i r» ?it

S fit íl«
?? ÍTrf' '?• Welr »«rlu».
- - -' - 'gUl*t. un tana (ttjr lti*i b* in* jeb. MBC tat.-tljrti: >»'tl «ajt i 2)a* fiHab I*n It'tnb, |i obcc í*J> ? <? €*U(( Mc *«inra» tr-. sa> i»;t IB Krftibtn i.'eift. ail wcan rt
aaaa
etu iMuVub.Hnu. Sm .. «. x. Amarlkao^ohes Patent
«??« tC IUn tana
i
!?;« jaj. fhtr ÍR&UCT foaatn ben Bcní ..... 5rfi Kng í*4Ka. 1 6tfJ G« rr„ fttn)t Ulitta:tct » "
Neueste chímrgisohe Erftndung!
EUb>lbtXtl UÜf
t, ftar.ft Strfcntn ícanra ol)>c
™* ?™*J',raa)). 1 •tfSl» tt
I Gulden 'í0 kr. *in Dampf-Appirat
_^BT ^(Mnfcrri#« Nz faHMiaana C«it.
isb sima! trirfcf {t;c|Hn K aa* e<tMt) Mc l
ebei gröMt i- f -jt «iif. t)Uft« 3BSnw»t I-
tt 1> Icin^ 5«»l> fcfrta. l CttU 9 B.
Ein interetsanter Federhalter.
Kí 6c IK«: *«la Kapotté* III. »•* Ooí 3aIiatSi-.tr Ml-t. Sdí re Ma Bs%- ifen bí 4 tűm í<T 4Ki-M*tÍtta TO
(M maWX »«xldnaxa-*ar|tm H tt.
Jtin Sohntz* der Perion
af«Vv iBaT V«>aV«>an|rtV nV ttlft ifiayHMaf
, biBit Vaí H|K-c Oi t
rf ttNt dk
cal ámdt artftnxi H í fti Cf bn. bal tva
BavtuuteV-Boatraait. "?
Bt l'fc tt cataotc
átjárt, tua la dat
fctT^iittí ta ^i.tie'B ?*«,*. Jpc-T - ti; e enurtí tie .ü
aaant).
b« artc Bada » -.irtttTT. ?aalar* ak gatai kcrlcíHa CÍM f»tt aVaMlt aatftaca natz, MII M fac«a tarait, tat (t Jitaaaii ti M ta aö 24.X trasca taxa. I GtM alea M tr.
Blektro-calvmnlMih* Binxe,
da» MM awawy. Hr taan BaaAaa
«an*<(t Ja2ra M lapilk. <lf l* k
_ SlfcJrt
. . ._ __.Jaár.iífitaj "atra ?««
Bírni axí ÍUiM W ta)laa acWailaM Ia-ba-raaitl; arajaiaan, x8a^ard)ciafao>a8ftaaa)tKaf Bit Mzkiacx aiztt rcr tletxa) bef artialm Za> Mta «u|aa.-a amb ga«ai bal (rbulreaa beraai' aticia>tKtaa ^Niraxxa vcnrcttítU. ftat $UM a-xlatne tir v» Oiaarrai, x. 1.
MediiiaUoh. TheaiMiie,
aaaxt Mr Sx-Mrftfri, abMaaatal aa> Méret ultí rjc. |r; ^aanax'Mt. (afWaj. (Mna.
<»ant!«
SM Ma
«aanax'^<t.taa14laa. gaattea. Sd Itatcra aaa ?na*r>aea at |.U axMIaa, 15 (t.
M
JafafaVnv a«4 nexaa «*o MaTtxaa Mn, *bja li lixt. (anaatW fOVOt tor* acaia tktlno jlaMmiea. SkSk «
aaaa a«ua .LaUnxatazaxrccitra mm. IU4fta-gaeTrSílírnltana fariftr mtitM nrafarünan-rlaet ia ltaft ftrrdxx aaf K.ajota ax^c ert>at att Mt OAmt BaM d«l r»-«««aaH»a StütM. aculcr MTaiMOatt tSkraaa'tat; > atrHtra aat m taUea alt «H*t., |c)eiaa. aat fhm» .... MMa. JOJtrn. t««w« K. tia fatéo a>anz MTXC ffaftia*. bfret Wa9 xo te aaa ama BC|tta>trWU , btrajt
LnftpSUter,
p,
do *i|>Ma. fa aaa) m W-
* 6^fcfcbánt tftrttuti-
n BM.r^maniIaaailaai'Mlt.
Praktisolit) Erfindonit.
Bczr*d-afl-^-««, xx!
« X-' kvta) txft rnaBatlNtita aax, •> SaXaflKtlcI ia tő«a< axlttn
(•Hl* i< rt alxasta. <la Uatmalnt uw ?caau. M*» JtXx titti.aUa ain>: H aWr. trlff! aUrt «-»r-
»UH*1L. Bar*

dxtilintsbci etaH n Kara,
~- tl'iltt' Hl xeratt. »at H
ts t) xnh taxa Beaoraj la beatleati
mt ti cn eroavalia)<x Küacbrjca aa* ?aa» c ia< í t Brr-tx. 1 ewí luiat Italt 1*1 tl» ? >.».
Pttrsitohes HturTárbtunlttaxl,
•»wrt aaaratneia) paaet »iar aaa) tWiatca
ottt Maaq tcKrK laoica taxa; M rdU
. J A aaüiliox (riMjt edM tt aaa td» knrt^t <aa bj ana) xafaHaU*. 1 ladaa iaaX
tt baacMiOtxk |i)i; aar kan) Ma traanXtatrWaqiH taaa aicKa McatB
Cbk (flouj Mat Ue trah aat tlaoMaH, Xa actaM laj*i I* »aat«ar»u iTteUkzaat
a Urtta, Ktgiaben batiz Hm xaa) bta afa •Vitax*! aaatxafalax ta «ain. leMtiat faaat Ht vartaakcaaa aVtaapta aak vertiakert ama ttrafrttexBS. 1 olacax (aatatt laiarliaa« K &.
Pr»ktí*oh nodUllia;
fek &m naaUW Ktaakt taanat'*ta «t itia > i ?R|4t VT nrl 11
ari la
fiatt aat ?tc^ktsnfd, HOMca CarM n*t! t*»«ofc
aa> liat fd alti
lnoi U tnaa
HOMca CarM n*t! IW 11 tr. Xiaa alfa t*»«ofc.
NetrMt* ZNbwntd«l-t»elin.
«» azta HaHOMrl, acfUl •* la faratx tef tinta taauMea •MMtrxaktta aat aa dstz ítajt,. aa| aualrkt a<ats!«t ttaktl aaa) aaa ítlfíaa Taanatx kfta fása.
Katea acrMtetaat Ml . 1 BI*Ic U k.
rb«aaat,a^a>rZuw
L-A«tW


gazdatiszt
é i háál l

gy g
ki már ÍZ éven át két nagy ari háznál szolgált s a legjobb bizonyítványokkal van ellátva: ismét kivan szolgálatba lépni; szükség eseten képes több ezer forint biztosítékot is letenni.
Bővebb felvilágosítás t. Wajdits József ur könyvkereskedésében kapható Nagy-Kanizsán.

KANITZ C. %.
papirkereskedése
Dorottya-ital 12. szán.
bámulatos olcsó árak mellett kivetkezőket ajánl. a. m.
— ft. 50 kr.
100 drb. levélpapír névvel 100
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr.
— ft. 80 kr.
4 ft. — kr.
18 ft, — kr.
35 ft. - kr.
2-50, — 3- 3 ft 50 kr.
5 ft. — kr.
30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr.
. 25 kr. — 45 kr. 60 kr.
levélpapír és 100 db. boríték névvel csinos
dobozban ....
100 „ látogatójegy dobozban
100 , levélpapír fekete nyomattal
1000 , lenboriték , .
5000 , lenboriték , . .
10000 , lenboriték , . .
.1000 , pecsétbélyeg
1 teljes Íróasztali berendezés 1 drb. téntatartó florentini bronzból 1 , gyertyatartó gynfatartóval 1 , óratartó .
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s borítékoknak ngy szintén minden" e szakba vágó cákkeknek. Irómappák, jegyzökönyvek, rajzszerek, váltótárczák, díszes péaztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. ez. közönségnek a tulajdon gyáramban készített monogrammokat és cameket levélpapír és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét melleU leggyorsabban és legponto
sabban eszközöltettnek.' ma—s

5AGT-KAJÍ1Z8A, 1874. április 12-én.

3O-lk azám.

Tizenharmadik évfolyam.


EKlzstts! ir: !iwm« . . 8 írt-fél érre ..-• J .
W *»_» *"•
KlrsstSM*
6 hasábos prtitsornas
7 másodsior 6 • nuiidra
további sorért 6 kr.
STU/TTÉRBKH lorooiuit 10 arsn *
asoiek f«L
SinMtlri ill.Uk minin
!..,. hirdeti^rt ktWSn
30 kr. fi»et«nd5.
A lap utllaal részt J dlotí kSiiaséirvek J ?ntkanUn,-
aaraii résset illett lék P**« m
SA6Y-KANIZ8A
Wlasslssst:. Bénnentetlu Imtek esak ismert Munkatársaktól fogadtatnak *L
Késiratok TÍIUI nam ktUdetnek.
ZALAI KÖZLŐIT
előbb: .ZALA-SOMOOTI KÖZLÖNY1
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi « ioarbank', a .nagykanizsai takarékpénztár* a .Zala-Somogy* gözhajózási részvénytársuiat, ugy a „zala-egerszegi torna-tttzeltó egylet" s tibb megyei és városi egyesület Mvatalas értesitóje.
Hctenklnt kétszer, vasárnap- s cstttfirttikfl... megjelenő vegyes tartalmú iiipc

Autonómia ügyben.
Nrilt )«Te] 9 ? gödi
itbiikigji Antal nrboi, vilasitókerület képvis«16jébec.
Tisztelt Barátom) Minthogy a történelem az élet mestere, tehát arra hivatkozunk rendesen. — És csakugyan annak lapjain fűződnek azon napi események is keresztül, melyekben a pragmatikus történész búvár szelleme egykor majd alkotandó művének kntfóit aknázza. —
íme most zajlott le elittünk is egy drága és tanulságos korszak, — melynek egyik-másik fö szereplőjét tekintve, a megtörtént dolgok, s az ezek nyomán felsarjad-zott romok után Ítélve, aligha fog emlékük egy apotheosisban egykor' megdicsöit-tetni ! —
Legyen szabad megemlíteni mindenekelőtt a 153 milliós törvényjavaslatot, — valamint a keleti vasnt másod prioritásainak kiváltását, mintoly bűnbakot, mely inig egyrészt csakis a szédelgőknek hizel-geít, addig a nemzet életerejét csökkentve, azt fejlődése, és előhaladásában évtizedekre visszalökte ! —
Megengedem -én azt, faagy a számtan a biztos tudományok egyike, — de be kell látnunk lassanként mégis azon hibánkat, hogy eddig legtöbb számításainkban nem csak botlottunk, hanem még a lebegő adósságokat is majdnem végnélkül egész odáig sokszoroztuk, hol biztos fedezetről csak nagy erőfeszítések közt álmodhatunk! —
Pedig valóban dicstelen helyzet, mi-duu egy oly életre való nemzet,mint a magyar, alkotmányos életének hajnalán már is az adósságok azon örvényéhez sodortatott,

hol a beállott válságon csak 11 */„ kamatul volt képes magának.hitelt teremteni! -* Ily könnyelmű experimentátiók a munka verejtékén táplálódra, az államház-tartásbani egyensúlyt rendesen tartós időkre megzavarják! —
I Régi magyar közmondás jzerint ek-
I kor férfi kell a gátra, ki a csedaresszöt : kezében tartva, a rideg sziklából is képes legyen forrást fakasztani! . .
Ily ünnepelt férfiú Ghiczy a m. törvényhozás azon egyik geniális tehetsége, kiben mindazon kiváló tulajdonok, mindazon nemes attribútumok feltalálhatók, melyek egy oly zilált pénzügyi helyzet rende-zésénél,mint a mienk .igényelhetők I —Hisz fi már évek óta küzd ernyedet lenül azon frivol pénzügyi politikánk ellen, melynek szomorú következményei alatt az ország most nyög! — és reményijük, hogy ily óvatos, raásiitóan körültekintő, mindent megfontoló financiertehetségnek mint ó, még sikerülni fog, az államgépezetet rendes kerékvágásába ismét (Visszazökkentem! —
Egész mérvben átérezzük itt N.Frid-rik szerencsétlen unokaöcscséhez intézett &?On tntciiDciiCK ttorucrejct w IB ft f o r*c>ty" ma d roiture'Igen: erő az egyenessé g! — Ez volt irányadója Ghiczy ismert politikai élet pályájának is, melyenelveihez hün, logikai következetességgel egyenesen, és tántorítatlanul haladott azon nton előre, melyen a nemzet vitális érdekeiért küzdve, annak lehető boldogságát, mint törekvése fözárkövét elérni reménylte! — Hol az önzetlen politikai szereplésnek méltó győzelmét a nemzet- közörömére, s ngy látszik, hogy a szétforgácsolt erők con-

solidátiójára is most már diadalmasan ünnepli I baszkén tekintvén igy legalább élete alkonyán küzdelmes, de dicsó múltjára vissza, hol az edzett jellem, s a szívós kitartásnak egy ujabb nehéz munkakör, s a komoly felelősség egész lánczolata jutott osztályrészül! . . - Beteljesült itt: hogy sokan futnak a küzdtéreo. de csak egy kap pályadijt! —
De tüzetes czélja hozzád intézett nyilt levelemnek tisztelt barátom főleg azon fokozott öröm kinyilatkoztatása volt, mely Bzivem húrjait mindannyiszor átrezgi, valahányszor Bartal György nevét olvasom, mint uj kereskedelmi ministernek ! —
Talán tehetned itt azon megjegyzést, hisz a mi körünkön kívül eső dolog ezen specifikus ügy vagy kérdés körüli melegebb érdeklődés! — és ennyiben igazad is volna, — de Bartal nevéhez más nimbusz is fűződik, egyik az, hogy az elnapolt kath. kon-gressuson ő volt azon szabadelvű reform eszmék elóharczosa, melyek ha létesülnek, az egyház külügyei iránt a világi elem érdeklődése felébredvén, az annyira féltett egyház vagyon is 8 millió kathoükus biztonsága alá helyeztetik, s okszerű beosztás y^jott ti^ut mindenkinek a. magáé, a terhek a nép vállain megkőnnyülnek, az előirányzott költségek minden irányban fedeztetnek, megszüntetvén azon visszás helyzet, melyet maga az apostol igy j-'lez: unus esurit, et altér ebrius. —
Az egyház kül vonatkozásokban nem is idegen a kor józan követelményeitől, sót fegyelmi dolgokban nem egyszrr magát an-
! nak szelleméhez idomította. — Az átalakulások nehézkessége legtöbbnyire azon
; magas ambicziók által istápoltatott, melyek

inkább az egyed, mint az összes hivek érdekeit tarótták zsinórmértékül ! . . .
Mi t hát Bartal neve mellett újra keressük azon elejtett ariadnefonalat, melynél hiszszük, hogy az annyira óhajtott bél-reformok fokozatosan érvényre emelkedve, autonómiánk ügye is az igazság mérvvesz-szeje szerint mielőbb megoldást fog nyerni! —
Ezek után tisztelt barátom, ismervén a te szerény jellemedet, de egyszersmint tevékeny munkás szorgalmadat, hazafias-érzelmeidet, a minden jóért, de különösen a józan rcformeszmék iránti lelkasültsége-det, valamint azon erkölcsi solidarítást, mely közted és ügyünk közt fenáll, — felkérünk tehát légy szíves teljes erélylyel a mérvadó 8 az illetékes körökben oda hatni, hogy autonómiánk haldokló ügye is ujabb életre ébresztetvén, elmondhassak: hogy az alkotmány áldásai alatt ez is felvirult! — Fogadd nagyrabecsülésem állandó kinyilatkoztatását.
UJLAKT JÓZSEF.
Yendajkn elemi iskolákban létezd
törvén) ellenességek tárgyában.
Belstmcsrol keltnett esáfolatra Talán.
Ámbár hosszadalmas, üres szál ma-csépi és-szorü vitatkozásokra se idom, se kedrem, de fenjelzett czáfolstra némely válaszoló észrevétellel tartozom, nem annyira magam érdekében, hanem becses lapját olvasó azon tisztes közönség miatt, mely a belatinczi ozáfoiat beküldőjének kevésbé lovagias, i éppen nem helyeselhető modora által félrevezettetve, jó-uándékkal fogalmazott méltányosságot ajánló, és tulsiígort roscaJó elsó költeményem felett oly tévesen Ítélhetne, a mint „az nem kevésbéNéptanítók indulója.
— Dallama: Berees Imrétől. —
Zászlónkon erény a tudománynak Sxeot jelszava int m világnak : Klóréi —
Keljen haladásra, ki élni kÍTán, Hajual derül élet* fénysugarán ; Fel nópek a pálma torerei
Üljön diadalt a jog, elma,
Üdvét a kor, iskola sserte
KÍTirják;
Jövőnk frígre *- isteni közszeretet
Ölelve magános a neoaseteket,
Viruljon a béke, szabadság 1 ...
Nossa fel vigau 1
Bár a sors virága nem jntott nekünk, Öntndat gyönyör hevében ég anvank ; Búnkat fizi még a dal, bor is remény, Megfixetni s világ ngris szegény. — Adj erőt, ki eddig gjóanl engeded. Hogy magasra kusdjftk a magyar nevét Népmtveltség áldja, védje, s általa Éljen wred éveken a nbf baaa I HAJGáTÓ
ki erdők hősei.
— Történeti
bú Sarkak Franctiábol forditá: KÖ7ÁMY BÉLA. (Folytatás.)
rv.
A két gyermek.
— aÉs jatsaadoatak csei>des«nt vígan,
és jött a véss" —
G r ay.
Később egy tolvajbanda vezetőjévé lelt. — Vakmerő rablások történetei fűződtek nevéhez.

Rablója fit Los Carras nak nevezte.
Akaaitófa Diégó és ?1 Barbo bandájához tartoztak.
Tehát a gaerilla tábornok: Cabarrss, testvére volt a gaerilla ezredal: Los Carrasnak.
Kfilönös játéka a sorsnak.
Mind ketten nyákokban viselték az arany medaillonL — Mind keUenFranciiaoraiág elsÁ csaladjaival voltak elaó vérrokonok.
Gabarras, Dtt Ferré írgróf.
Los Cárra*, Du Ferré vicomte.
És a testvéreket öwze vezérel te e sors. — Most megfejthető Cabarras vonzódása a szurtos ficzkóboz.
i A tettvéri szeretet, megfoghatlan delej fo-
lyama volt az; — Cabarras érezte azt, de nem tudta magának megfejteni.
Erről is írhatna egy fejtegetést, Dumaa-junior, mint: a férfi és no közötti örök küzdelemről szintoly azellemdusan és, szintoly félre csavart pbilosophiával.
Ép ellenkező két énelem a szeretet és gyü-
lSlet; a szeretet kSlcsönös, a gyűlölet vi
szonyos.
A not megöljük, ha gyűlöl.
A vér köteléke föl bon ihatatlan ; a vonzódás, mely a lélek és test közt mutatkozik, az állati adományok legnagyobbika. Nagyobb, mint az anyai szeretet.
Két elvadult kedélyt vezetett itt össze a sora. — Nem ismerek egymást, pedig egy no volt anyjuk és egy férfiú volt styjuk. — 8emnii sem közős köztük, csak a vér és az arany ms-dailon.
Az anya fürtéit viselik mindketten ssivo-kön. — Mindkettő öntudatlanul ereklyeként tekinti es emléket

Egyikének hátlapjára rá volt metszve, czirádás betűkkel : .Kavul* a másikéra: .Alain."
E neveket nem tudták maguknak megmagyarázni. Ravult nevelője, Telippo-nak hívta.
Los Carras-nak nem volt neve s 6 maga nem is adott keresztnevet magának »oba.
Mire is szolgait volna az ?
Nem nevek teszik az embert; gondolják olvasóink, pedig nincs igazuk korunkban, nevek teszik ax embert.
Ponson du Terrail barátom munkái is annak köszönhetik nagy hódításukat az arísz-tokratia köreiben, hogy szerzőjük neve: Vicomte Ponson du Terrail.
(Távolról sem akarom e megjegyzéssel, ezen általában igenjeles munkák értekét kisebbíteni.)
Mi az ember név nélkül? Semmi,
egy véghetetlen semmi.
Az arisztokratia nemcsak saját nevünket kérdezi; — ismerni vágyik apánkat, nagy-apánkat-és őseinket a századik generátioig. — Kíváncsi arra: ki volt, mi volt, mit evett és ho-gysn aludt.
Igazán érdekes kérdések I. . A feleletek még érdekesebbek. A fejtegetések,VictorHugó munkáiból legvilágosabban kitűnnek.
Mi volt Cabarras és mi volt Los Carras ?
Két hírneves hoseva spanyol szabadság hareznak. — Egyik orvos,a másik bandita.
És ezen emberek testvérek voltak,
Öntudatlanul vonzódtak egymáshoz, a testvéri szeretet Tarássa név nélkül is össze kötötte sziveiket
Megfoghatlan hatást gyakoroltak Los

Carras vonásai, Cabarrasra már az első pillanatban s e hatás idővel növekedett
A guerilla vezér a rablók tábornoka kezdett gondolkozni ifjú koráról. — Emlékei felölelték a valót, de nem találhatának támpontot. — A szellem évtizedek múlva visszatért Laimé váriakhoz.
Előbb is mondók, hogy emlékezett ü raboltatásuk pillanatára. — Ebből akart ki magyarázni mindent. De az évek kitörölték emlékezetéből a neveket.
ö elfeledte saját nevét.
De keressak őt fel mfiködése szent terén.
Fölvonult az andorai bérczekre.— Most is régi ellene: Boiasi de Tallier tábornok állott ellene.
Tíz ezer franczia érkezett át a h: ^iron és Figuerasl a tengerparton elfoglalták.
Emiitettük már, hogy Cabarras meg szflnt guerilla lenni; a kormány őt otatály tábornokká tette és saját csapatai mellé rendes ezredeket is küldött neki.
Cabarras tábornok hét ezer emberrel állott AndorAoál.
Alatta parancsnokolt gróf Corceres tábornok is.
A régi guerilla csapatok egyenruháson sorkatonákká lőnek ésaz egyesült spanyol-angol hadseregben nem volt párjuk bátorság és kitartásban.
Los Carras "Jscá-baa maradt.
Cabarras futárt menesztett hozzá, hogy ezer embert haladéktalanul vezessen az andoriai hegyek kfizé.
Los Carras azonnal útnak indult és tizaap múlva, rémitofáradság után Andorábs érkezett.

illetékei bizott tag« czáfolatábao fel van tüntetve.
Nem kicsiny lem, sít mindenkor nagyra-becsülöm a jószáodéku honfiú buzgalmát; de rosszaloro czélja elérhetésére felhasznált eszközök' ' megválasztását, azon modorát, melyet jó-azándékkal irt közleményem illustrálásában kellő értékére leendő leszállításaién követni jónak talált.
Az álula követett modor, — ha elnézik — csak a megszorult dn ügyes prókátori fo gásnak,fortélynak megjárhatja,de a sajtóterén, hol lisztes nagy publikum áll elüttünk — vagy, mi az előtt simán szólva megrovandó nagy hiba : minden kitiálkozó eszközt, modort különbség nélkül felhasználni , hogy czélt érhessünk. — — Az áiui/quistaság, megvető tfitymáló gunvolódás legvastagabb kézzel fogható nagyítás, — ha ludva akarva történi — szöveg csoukitás, erőszakos ferdilés, ráfogáa, CTéizatos kisebbítés,honárulónak bélyegzés s. a. t. nem azon helyeselhető eszközök, melyeket jószándéku, velünk talán ugyan azon egy czé-lért küzdő ellenvéleniényeseink irányában szabadoa haszoálni;itt az érvek nyomósságának az igazság és természetszerinti jogosultsággal párosult méltányosságnak kell döntenie. — De tekintsük közelebbről a czáíolat fogalmazását. .... Tudja Pál. mit és hol kaszál; bizonyoB czél'/atossággal czátolotát Beíatinczról keltezi, datálja, pedig az cuk annyiban mondhalóBela-tinczon fogalpiazottnak, a mennvire akkor Helatincz fölött is átztibanó légáramlat némely perczek múlva azon helyeket is elömleszté, a hol e czáfolat készült és igy ama h<-Iyet Béla
tinczezal szépen azonnsitá. Lám A szabadon
folydugáló jótékouv légnek mily szép, é.-* eso-
dálatostulajdnDOflága van,a me!}- olyszerü ügves
büvészi miveleíek kivitelére segédeszközül
szolgál: hogy az egymástól távollevő helyeket
egyszerre azonosíthatja; bámulatos ubiquet
produkálhat — B. a. t. ! ön mó^is e jótékony '
szabadon folydogáló levegőnek azi vasát némely
vendajkünéptanitóktól elzárni javasolja, ön- 1
magát a magyarnemzettel azonosi'ván, isak j
kilátást ád arra : hogy nagylelkűségéből szív
hatják ! — Különben is olynemü ármányos
szellem, oly szeretetlen érzület milyen az idé
zett czáfolalban elömlik, botrányt gerjeazlöleg
nyilvánul, nem csak Belatinczon de az egész,
16 ezer lélek számú vidékén — hála az ég
nek! nem található. Itt valamint sz általán) vé
dett ügy ugy személyem irányában sokkal tipz-
tultabb, józanabb a nézet, nemesebb az érzület
minden osztályú honpolgároknál, sem hogy
ezek magukat sértve, compromilálva ne éreznék,
midón az ily álkeltezés ámításra számító hely
koholmány által a czáfolatban nyilvánuló nem
telen érzület mintegy rájuk fogatik,nékik tu-
lajdonittatik. "*?
Nem tartozik ugyan a dolog velejéhez de mégis megemlítem: Közleményein visszatetszést ébreszt, gáncsolásra okot szolgáltat: hotry az magyarul irva elkoptatotl latin phrásysokkal van garnirozva — hoiutt ama coilegiálÍB közöB-erövel összetákolt czifolat elején azonnal 4 — 5. azeg(i>zben pedig legalább tíz idegen garnirung szerepel még pedig franczia konyhából és Jó- ! kai regényapós által szolgáltatva értelemnél- j kuli „epursi mouve" idézetben „Jodokus mau- j rus"regények apósának a magyar irodalomban [ nagy az érdeme, de előttem nincsen nagyobb tekintélye azért, mivel nem rég (ha igaz) ma- ,

gaj.ivoltáért Bismarck politik konyháján is
kuktiskodott. —
Czáfolatban csípős gnnyolás akar lenni e kezdő kitétel: .Nézzük tehát mi felett sirja el 4 nagy böjt kedveért e. m. Jeremiás prótéu fájdalmat" pedig s. m. közleménye febr. közepén .még a vig farsang napjaiban készült és küldetattbe, — mely időtől Bzámitva Jere-miás próféta siralmai mégceak 45 D&p múlva fognának e lhangzani — és e nap az idén éppen april 1-sője, azért is itt az időnek el,-és át-vaHr.aolása nem ugy BÍkerült, mint a távollévő he)vek büvészi azouitása.
De térjünk a dolog velejéhez. — S. m. közleményének főbűnéül bámulatra gerjesztő merész fénykép felrovatik : úgymond ,azt állítani sőt ; helyeselni, hogy Magyarországon a magyarnyelv felekezeti iskolákban nem kötelezett tantárgy, és hogy a törvények Magyar országon magyar nyelv tanítását nem kötelezik.*— Kzt a közleményre ily alakban ráfogni, és az olvasóközönséget félrevezetve vele tévesen ítéltetni — ha sikerült,ezt csak is szöveg csonkítás, ferdítés, és töobször hangoztatott külön-böztetés elhallgatása által lehetett eszközölni. Ugyanis közleményem cziméből mely igy szolt: „Veszélyes törvényelleneségek a vendajku elemi iskolákban- —mindjárt a czáfolat elején idézve, ezen szó ,elemi' itt és folytatólag mindig szépen kihagyatik; holott e Bzócska: relemi" a mondat szorosabb értelemben veendő jelentését hivatva lévén megjelezni, közelebb meghatározni — e szócskával csonkított kitétel ferdítés,ráfogáSj és félrevezetésre alkalmas eszközül szolgálhat és szolgált is — — mondják. „Qui bene distinguit bene docet."
Magyarordzágon a magyarnyelvnek isko-lábani tauittatását áltáljában józanul senki nem tagadhalja ; ezt törvécyszerinli kötelezett tantárgykép keli elismerni fölsőbb, és polgári, bár felekezeti és oh iskolákban is, hol az oktatási nyelv nem magyar.* — de az első elemi nem magyar, hanem más nemzetiségű iskolában kötelezett tantárgy általában a „n y e 1 v ta n" t. i. azoa nyelvi? a melyen az iskolások tör-vényszerint oktatandók, az az—az anyanyelvé, ez pedig nem valakinek .szájíze" hanem dolog természete szerint azon egyszerű okból: mert magyaron kívül más nemzetiségű honpolgároknak, — (legyenek azok, oláhok, szerbek, németek slovákok.) — gondviselés adománya folytán szintén van saját nyelvük, melyben szinte vannak betűk, szavak,moudatok, beszédrészek ; pedig a betűk hangoztatásáról, szavak, mondatok beszédréazek miuuségárol, hajli-tás, helyezés, és kellő használatáról nyújtott oktatásban áll a „nyelvtan" mint kötelezett tantárgy : t. i : azon anyanyelvé, melyen az első elemi iskolában az oktatás nyújtandó : hogy saját anyanyelvén tudjon beszélni, fogalmazni, és továbbra mivelőiini.
A magyar nyeivnek czáfolatban hangoztatott „államisága itt oly értelemben nem állhat, ezen .államiság" törvény szelleme és törvényhozók Bzándéka szerint tnás nemzetiségű első elemi iskolákra oly kizáró erővel nem bírhat; hogy az első elemi iskolások saját nyelvének tantárgykép megrendelt,mertszinteszükséges oktatását kizárhassa. Ugyan is ha ily kizáró erővel bírna, akkor ily erővel nem csak nyelvtanra," hanem más tantárgyakra is kiterjedhetne : ilyen az iráá,olvasáB,számolás,beszéd és értelem gyakorlatok, és az ének. Ezt a tör-

vény e 1 s í elami iskolában nem követeli, nem parancsolja ; hanem igen is világosan rendeli parancsolja a fölsőbb nép, és polgári iskolákban a hol is, ha sz oktatási nyelv nem magyar, ott a kötelezett tantárgy «z anyanyelv meliett áll, a magyar is és pedig mind a kétnemű iskolásokra'kötelezüleg. - Ez egyszerismind azon egyik ok: miért kellett a 44. t. ez. 14 § sat .megteremteni," és azt mondani ,az orazágos iskolai törvények l rlátai között.'
Ha az ilső elemi felekeseti iskolákba megrendelt tantárgyak közt RIBI kitételnél „nyelvtan" nem az anya nyelv, haoem .államisága miatt magyar nyelv' taníttatása volna értendő, akkor a magyar ajkú, első elemi iskolákra nézve a .nyelvtan- megszűnnék kötelezett tantárgy lenni; mert a magyar ajkff iskolás gyermekek ugyanis tndnak ínngyarnl! (de kérdés: hogyan?)™ pedig; hogy .nyelvtan" megszűnnék tantárgy lenni nem állhat azért, mert a megrendelt nyelvtan feljebb is reirt cíélja : hugy az elsíi elemi iskolások is megtanuljanak (hogyan ?) : helyesen olvasni, irni, számolni, beszélni, fogalmazni, és továbbra mivelodüi.
Ha azonban a nem magyar, hanem más nemzetiségű első eiemi iskolákban a törvény -szerint megrendelt anyanyelvtan mellett a magyar, vagy német is tanittatik, és ezen nyelvnek tanítása a t6bb tantárgyra leendő befolyással is, kiterjeszteti akkor, ezen kétszer -háromszorosan fárasztóbb munka igazán csak dicséretre méltó szorgalomból és azért történik, mivel e nyelvek ismerete hasznosnak esetleg szükségesnek ismertetik; és hogy e tekintetben nyilvánuló jóakaró közóhajtás ÍB teljesedjék. — Teljesedjék pedig igy vonzón,a jó ügyet megked-veltetű módon, nem pedig ellenszenvet ébresztő, drastikus kényszerítés utján,melyet mint a júügvre ártalmast mindenkor rosszalok.
S. M. (Végeköv.)
Ki matatás
, XVL
azon pénz tíuzégekrol, mélyek a choUra árvák é* özvegyek segélyszítéré
a tapolezai szolgabirói járásban befolytak.
Kővágé Eőrsi Eősze Istvánné és Czigány Kirolyné ivén : Eősze Istvánné 1 frt. — Czigány Károlyné á frt. — Ságváry Elekoé 2 frt. — Mezriczky Péter 2 frt. — Rozsa Mihály né 2 frt.
— Bárány Andrásné lfrt — Cuppon Péter né
1 frt. — Diskay Jósefa lfrt. — Mezriczty
(iusztávné 1 frt. — Péter Imréné 1 frt — Bá
rány Imréné 1 frt. —Hausbrunér Teréz 1 frt.
50 kr. - Mezriczky Gáborné 1 frt. 30 kr.
Diskay Mari 1 frt. — Sááry Lajosné 1 frt. —
Sááry Pálné 1 frt. — Szollár Istvánné 1 frt —
Nagy Vinczéné 1 frt — Bellag Jáooené 1 frt
— Dukkon József 1 frt — Isoó Jáaosné 1 frt
— Nagyajtai Anna 1 frt. — MóroozEszter 1 frt
— Bocskay Eszter 1 frt — Bárány Lenárdné
1 frt. — Márton Albertné 1 frt — Paskecz
Róza 1 frt. — Józsa Györgyné 1 frt. — Fülöp
Rozália 1 frt — Mezriczky István 60 kr. —
Izsó Pál né 60 kr. — Stern Jánosné 60 kr. —
Baky Istvánné 50 kr. — Nagy Andrásns 50 kr.
— Muzriczky Józsefné 50 kr. — Fodor Miklósnó
50 kr. — Magyar József 50 kr. — Kardos Fe-

renezné 50 kr. - Jö» Istyinné 50 kr. -Molnár Jórsiné 60 kr. - Salamon Mihály :>0 kr — Szabó Pálné 50 kr. — Berecz Mária ;>u _' Steiner Johanna 50 kr. - Csőkör Andrr.s 50 kr. — Isó Dáoielné 50 kr. — Mórocz Jánosne 50 kr — Isóö Józsefné 50 kr. — OUmann Jó-zsefné 50 kr. — Mezriczky Gáborné op kr. — Egy valaki 50 kr. — Tobak Andrásné 50 kr. -Ács Antalné 50 kr. — Esztergálos Gáboriw-.;-50 kr.- — Auszterlicz Péter 50 kr. - Balog Ferenczné 50 kr. — Gombos Gáborné 4« kr. — Búzás Ferenczné 40 kr. — Dukkon Antal 40 kr. — Bárány József 40 kr. — EcW.e Fanni 40 kr. — B«ky Lidi 40 kr. - Isóó Andrásné 30 kr. — Baky Gáborné 30 kr. — Boros Má tyisné 30 kr. — Kanyar Jánosné 20 kr. — Acs Lidi 20 kr. — Izsó Gáborné 20 kr. — Acs Vin ezéné 20 kr. — Horváth Jánosné 20 kr. — Béni Imréné 20 kr. — Kövesy Vinczéné 20 kr. — Isóó Imréné 20 kr.— Marton Lajosáé 60 kr. — Kohn Leopoldné 50 kr. — Eberschücz Jakabné 50 kr. — Schvarcz Luiza 40 kr. — Veisz Hermina 20 kr. - Ullmann Adolfné 30 kr. -Fischl Józsefné 20 kr. — Gulh Pepi 20 kr — Rédei Ferenczné 50 kr. Ujváry Péter 2 frt. 50 kr. — Csider Fercncz 1 frt. 60 kr. — Mohos Ferenozné 1 frt. — idősb Eberschücz Jakubné 1 frt. — Bárányné Gombos Eleonóra 1 frt -összesen 66 frt.
Hogy ezen másolat az eredetivel megegyez, bizonyítom.
Zala-Egerszegen, 1874. martius bó 7ín.
CZÜKELTER JÓZSEF,
*: ?? .' m. számvevő.
,....' (Folyt, kör.)
Helyi hírek.
— A sornogy-xalai 40-ik honvédlovas
századot nagy veszteség érte, mert forrónsze
retve tisztelt parancsnokát Pallavicini őrgróf
ur ó méltóságát elveszte, amennyiben József
fhg. ur hadsegédévé nevez tetett ki Budára. A
mennyire örülünk az érdem ily szép jutalmazá
sa ban,ép annyira osztakozunk a legénység mély
sajnálkozásában, mert benne vnrosunk is egy
köztiszteletben álló polgárát, minden szép. jó
és nemesnek buzgó előmozdítóját, pártfogóját
veszti el. — Csütörtökről péntekre virnidnlag
tartá búcsúját legénységével Kis Kanizsán.
Gróf Csáky osztályp»r."'i:<nok ur a távozóra
emelé kenetteljes szavait; IMIavicini őrgróf ur
a 40-ik honvédlovas század legénységére. Mi
hály J. Eodre ur ismét az őrgróf úrra felmu
tatván őt legénysége előtt nem csak mint
katonát, de mint honpolgárt és csnládatyá;.
Végül Horváth Bódi kadélhuszár a legénység
nevében búcsúzott el, melyre Kovács Gábor
lelkesíti zenéje szólalt meg, hangoztatván a
magyar csárdások válogatottjait
— SirályiPál a fővárosi közmunka
tanács tagjává választatott meg.
— Kerkapoly Károly Tapolczáról
apr. 11-én utazott e! Olaszországba s Franczia-
országoi is beutacva tér vissza.
— Tersd««*fcy.7(í*S6/t munkatársunk
legújabb müve „Szőlészeti és borászati titkok
gyüjteménye,'melyről lapunkban máratartalom
czimeit előzetesen közöltük, megjelent s szer
zőnél 60 krért kapható. Ajánljuk az érdekeltek
figyelmébe ; különösen polgári és népiskolákban
nagy hasznú ajándékul szolgál.Cabarras szívesen, mondhatni melegen fogadta.
— Ezredes ! — szólt Cabarras — ön iga
zolta eddigi reményeimet. I
Oo bátor katona, most azonban nemcs.-ik ' bátorság szükséges, hanem eszélyesség is. Ért ön engem akkor,midőn azt mondom, hogy tee- . mesén számosabb ellenséggel állunk szemben — Ont tűztem ki jobb szárnyam vezérletére.
— Igyekezni fogok, bizalmának megle-
lelni tábornok ur. — Felelt Los Carraa jó tar
tással.
Ezzel belemerültek a térképek vizsgálatába, melyeket Cabbaras mindig kiváló gonddal és előszeretettel tanulmányozott.
A francziák főbadi szállása Urgel volt.
Az egész haderő fölött, mely mintegy tizenhárom ezer főnyi lehetett, miként már említik : Boissi de Tallier tábornok parancsno-koskodott
A bal szárnyat, mely Esvera és Velloja faluknál állott Cbampigny tábornok vezérelte.
A jobbot az nrgeli magaslatokon Benig-non tábornok igazgatta.
Még azon nap másnapra, Cabarras tábor nok kiadta az indulási parancsot.
A* urgeH csata.
— .En ayant, mari-hon- contre lébrfl caoon*." —
Urgel város és vidéke gyönyörű panorámát képez.
ürül * nem, ha Catalonia e legszebb vi-

déken huzamosabban pihenhet. — A babér fákkal Bzegélyazeit magaslatok, a Segres völgy illatos rétéi, minden, minden oly gyönyörű.
A ma^as hegyek kopár csúcsai, a völ-g. ek termékenységével szemben oly nagyszerű l:it :i:iyt nyújtottak.
liuissi de Tallier tábornok a magaslatokat sl:illatá meg hadosztályaival. — Azt es: homályában fellobogtak az őrtüzek lángjai snjá-tosan megvilágítván a cserjével benőtt vidétet.
A tüzek mellett franczia katonák hevertek mindnyájan a nagy Napóleon iskolájától.
Azokból, kik sz egyiptomi pyrámisoknál születtek és Walterlonál, meghaltak.
Benignon osztály tábornok hadteste volt az.
A fiatal tábornok sietett lemosni nevéről a folto t, mely Jucinál tapadt rá.
Es ez sikerült ÍB neki. Saragoza és Buen de Retirotanui voltak hősteteinek.
Napóleon tábornokká nevette őt.
A francziáknál nagy volt a harczi kedv ; előrelátták sapkáikon a győzelem cserágát
Cabarras már virradatkof megindította táborát. — Rendkívüli óvatossággal es a helyismerő biztonságival vonultak a spanyolok át a hegyeken. - As ágyukat bivalok vonták utánnok.
Amint megvirradt ,elkerülhet!en volt az ütközet.
Mindegyik fél óhajtotta a csatát.
A spanyolok Andora felül, a város éjszaki részén kezdek meg a támodást Castello de Cer-ceres tábornok vezérlete alatt.
Champigny tábornok hadosztálya elfogadta a csatát.
A spanyol tábornok vitézül verette sere-

gét; fehér lován mindig elől vágtatott és hevítette barezosait.
Champigny tábornok nem volt nagy taktikus, de bátor katona, szintén maga vezette tüzbe katonáit.
Ez alatt a másik oldalon is megkezdődött a harcz ; Cabarras és Los Carras egy időben rohanták meg Boissi de Tallier és Benignon tábornokok hadosztályait.
A francziák ágyúi a magaslatokon voltak fölállítva, azonfölül tüzérségük hasonlithatla-nul jobb volt, mint a spanyoloké. — Cabarras-nak 3 ágyúját csakhamar leszerelték.
Ez alatt a spanyolok kiverték a francziákat Ürgéiből; ekkor vezette elő Benignon tábornok tartalékseregét
Cdstello de Cerceres csapatai ezeket is hátrálásra kényszerűek és a hírneves franczia Beregek menekültek a fegyelmezetlen spanyol ezredek előtt
Champigny tábornok serege élén csatázva hullott el. — Az oszbajnok mellét hét golyó fúrta keresztül.
A francziák minden részén hátráltak.
A spanyolok hatalmas győzelmi kiáltásokat hangoztattak.
Csak Cabarras nem tudott örülni; talán sejtette, hogy még korai lenne az őröm.
E pillanatban a Welloja-i magaslatokat fényes vonal szegélyezte körül és e csillogó vonal mindinkább közeledek.
A fényes Donal Hontorísson franczia tábornok szuronyai volt.
A tábornok öt ezer emberrel jelest meg a harcz téren.
A spanyolok bevoltak kerítve. Boissi de Tallier futócupatai tömegbe álltak ás megkei-

dődött az öldöklés rémes harcza.— Monbrisson tábornok közibe kartácsoztatott a völgyben álló spanyoloknak, kik bár tudták, hogy háromszoros túl erővel állanak, szemben vonakodtak állásaikat föladni.
A franczia lovasság élén ; Benignon tábornok támadta meg a visszavonuló Los Carrast.
Ez megismerte hajdani foglyát.
Találkoztak a hareztüzében.
A két főtiszt párbaja, megállitá a közelben a csatafolyamát
Nem sokáig tartott a kardviadal. — Benignon kardja mélyen hatolt Los Carras koponyájába. — Az ezredes ájultán hanyatlott le lováról.
— ED életet adtam neked áruló s te, a
halált adod nekem.
Sóhajtott a fiatal tiszt és összerogyott. Benignon fölismerte ellenfelét i?pen leakart szállni lováról, hogy sebesültét ápolhassa, midőn észre veszi, hogy lovas osztálya hátrál és egy tiszt megszólítja fit:
— Tábornok az égre siessen, vagy Caba-
ras foglya lesz!
A tábornok felpillantott és csakugyan észre vévé Cabarras tábornokot egy erős lovas osztály élén, egyenesen feléje 7igtatva_
Megsarkantyuzta lovát és csapatja után sietett
Cabarras a vérengsi tábornok, leugrott lováról LOB Carras teste mellett és fölszakitá az ezredes öltönyét.
Első a mit megpillantott a ki> medaillon volt; megnézte és ime szakasztott mása annak, melyet fi vitelt nyakán.
(Kolrtatái kOv.)

— A ,zaUimegyei áhu.Ano6 tante-tfi-
1,:- lu'szihelyi járási-körcnek f. e. wpr. hó 25-én
r..j;. it úr-kor Kuzia gyűlése lesz. Errö! a. kór tag-
j.iiaí 1873-ikévi okt. 23-án tartott ttlé? határoza
tához képest azun lcéréaaeiértt^iLtuUitík, misze
rint az ezen ülés alkalmával ulGádtUt tartani és
értekezni óhajtók a tartandó előadás vagy érti:-
kezes tárgyát szíveskedj ének a kor elnökségével
az ülés elótt három nappal közölni. Keszthely
]ST4 apr. i). Bíró József, a kíir elnöke.
— Szúnakoxást gerjeszt némely iovárosi lap helytelen eljárása ; igy vagyunk a rKügg ellen Polgár" 34.ik számában foglalt a Hajgató Sándor barátunkat illető gyermekes megjegyzéssel, a hol 6 e vidék rémpoétájának tiuitettetett fel. Hajgatóban h.i a telicUége% melvet már tübb tekintélyes lap num I agad ott me* tói**) — n«m akarja a t. collcgn Wiamerní, ismerje el a szép igyekezetet, a munkásságot; fcDticta hirdetik, hogy a tanitö tanuljon, t'.."-l:ilkozx':U szépirodalommal, s imu a lanitók rrdukeéri hangzatos szavakkal sikra k«lt „Füg-.'.?ti-1!! l>i)ii-':*r" il p"I^ártanuót, ki 7alan.<*gye, isk'ol.itnnácisoá, ki a a-alam ügyei általános timitó-ti-rilülct t-lnök" fiat, ily meggondolatlanul sérti, szánalmas érzület kelt.és e vidék t:nitoia tanügy barátai nevében kötelességünk visszautasítani. _ MegdŐMfttive olvastuk a 1*. N. keddi számában: Sajnálattal órtuaülünl? «gy b.iliset l'tílíl, mely K i rá 1 y i Pá 11 és M e n d 1 J s i v á n Városi képviselőket érte. A terézvárosi Jcas/iiió számos tugj:i ugyanis, kik kozötf iw:ve-z.-tt kél nris volt, a tiígiiupi B/ép időt kiiándu-i'i=m használván li:l, több kocsin kimenifk a lU^í.'iini-i^h'ír féle sörházba. A társaság vidám bttU'ruUlban. az est homályban tért vissza JI fű-ván.»iba. L'iközii'-ii uéhátiyiiti vers-.-ny kocsizást ri-ndfztek, mclylitíz a löbuiftk. részii.t únként, rés/.ini önkéntelenül, szintén csutliikoztak. A buuai vámsoroinpönál HZ egyik kocsi, melynek bei»ejéb«u Királyi és Mendl urnk ültek, bfbes hajias küzuen egy kavicsdombra került, es t-gy pillanat alatt felfurduit. A kocsin ütök it? erűs zökken és folytán messzire kirepültek. Királyi Pál és Mendl Litván oly szercn-caétlijnül estek, hogy arczukit össze VÍSSZH verték. Királyi, ki tejével '-gy kőhalinazrf* esett, eszrnéii;tlcn maradt, és olv sérüléseket szenvedett. hi>gyaz orvosok Ítélete szerint legalább hat hétig ágyban maradnia kellund. Mendl urnák az t-gyik szeme egészen kidőlt üregéből. A másik két ur, ki a bakon ült. oly szerencsésen esett, hogy semmi bajuk sem lett.
— Hirdetmény. Alulírott által ezennel
közhírré tétetik: miszerint a kisorsolt tombola
tárgyak átvé^eJéról az illeti"k, kik azokhoz
ig-Mivt tart;;n:ilc, folyó hó végéig intézkedni szí-
vL'skcdjcnek ; meri a magms.radaudó tárgyak f.
évi május hó4éua cholera árvák javára
a It'jitöbbut igérúkni'k nyilvános árverés utján
ilfo-nak adatni. — Zaiii-Egt*rszegen 1874. áp
rilis 8-án C/ukeltcr József számvevő.
— öriUtnő. Csütörtökön az indóháztól
egv tiszteségüSiin öltözött nó jött be a „Zöldfa"
vecdéglül/e, akin kfvéssel később az őrültség
nyomai látszottak, mely estélyig nagy mérték
ben fokozódott. AllitóUg Lengyeltótiból jött,
di.' hi.-szé'iéböl világosan nem lehet semuii bizo-
u; ost tudni.
— JCgy ttzentbalázsi asszony e lapok
kiaiii jánuk k.'myvki r.jíktideFébpn ott feledit- -íis
vörös ruhából készült zacskóját, melyben 00
kr. készpénz s egyéb volt. A károsult Kovács
János szolgabiró urnái átveheti.
— Öngyilkosságok. Jutában egy 70
éves aggastyán felakasztotta magát; Kaposvárott
pedig egv Orbán nevügyalogsorezredi űrnmsler
agyon lőtte magát.
— yevélo kerestetik előnyös feltételek
mellűit ugy uri család 2íigyerraekéhez. Bővebb
értesítést a szerkesztőség ad.
— Keszthely. A fürdőbáz helyreállítá
sán dolgoznak, mely egyébkor csak május hó
ban szokott tdriéoni; vaíósziniili-gamafnltevca-
bűl indulva ki, hogy az idén korábban fognak
;i türdű vendégek megérkezni. — Már egyes
nyári Ukok is lőnek kibérelve, miből következ
tetni lehet, hogy az idei nyári idény alatt
Keszthely számosabb látogatásnak fog örvendeni
ugy szint*? mint egyike a legkellemesebb tartóz
kodási és fürd6 helyeknek, tágasabb körökben
is lassanként elismerést nyerend. De valóban
Keszthely annyi kfllemeaséggelbir, mennyit
aBalaion körül fekv," holyekegyikében nem ta
lálhatni föl, kivéve a kies Balaton-Füredet. Min-
?l'*nek előtt megemlitendő egészséges üde leve-
iC'jje, (múltévben ugyanis egyetleD egy cholera
<-»et Bem fordult elő)enyhe égbajlata,szép kör-
iivéke közelaégben kellemes szőlőhegyei vei tá
volabb pedig az elragadó Bzép erdökörnyezte
zsidi völgyeivel, milyent ritkán találhatni, végre
r.iagaslataijmelyek közt„Tátika "Szigliget,Bada-
csőn Bat.föltüuölegszép tájrajzával mintha csak
kirándulásokra volna alkotva. A helyben maga-
ban a pompás grófFe8tetichfél^(park)vada8kert,
az árnyas szomoi ufüzek éa más ültetvény által
környezett fürdői vendéglő, a szép és oagy kiter
jedésű sörkert kellemes é* folüditó tartózkodási
helyek gyanánt srolgálnak. AB unalom Bem
bántja itt az embert amenyiben ez, eltekintve
attól, hogy Kész hely CD átaljában barátságos
társas szellem uráig — zeneélrezet, csónakosás
czéliüvétxet, Biinháa, táncivigaimak, a köiel-

fekvő B folytonos omnibusz-közlekedés segélyével K*'szihelylyel összekötetésben leví „Hévíz" IK-VÜ meleg fürdőbe eszközölt kirándulások által könnyen elhárítható.
- Süinegítről írják nekünk: Még fü
lembe csengett, a nagypénteken ihletséggel el
mondott egyházi szónoklat,melyet oly Bzivreható
! vallási lelkesültséggel hangoztatott Sumegh
daréksegéd lelkésze Szabó Ferenci káplán ur,
midőn a következő napon az elaö ,Alleluja*í
uj örömöt hozott védangyaluk által a kisdedek
nek. — Két nevezetes napja lévén, annak jelen
tőségében avatlan gyermek seregnek : a Bzülék
és dajkák regéi folytán a karácsonyfa és piros-
tojáerói. — E napok előtt nem egy gyermek
már előre számítva mondja ; még háromszor
fekszünk ie ÓH kelünk fei,kapunk .karácsony
fát" ugyan igy ies.:: „piroatojáu" ! — Ámbár
minden szüle óhajt magzatjának örömet szerezni,
do nem tudva, hogy van a végzet körülményei
áltai oly helyzetbe juttatott ártatlan is, kiktül
ez élvezmény megtagad látnék., ha mint fentebb
cinlitém a védangyai, azivjóbágát nem értetné a
kesuigúkkel ia, megosztván örömét a szülékkel,
kik gyermekeikkel együtt emiékökbe vésendik
a már többször magasztalt családot. — Valódi
kedély feltámadást voltunk szerencsések szem
lélhetni, a sümeghi kisded óvodában ; hol tek.
Cseh László Sumegh városának tapintat dus is-
kolbíjz-éki elnöke, a kisdedek valódi kedvelt
barátja, ng«. Horváth János törvényszéki elnök
(Egerszcgrol) ééBiuder Péter urak j«lenlétében
adá at az óvodai gyerineksereg részére kiosz
tandó húsvéti ezukor tojás és egyéb nemünknek
Özönét. .Megható és élvteljes voll szmrilélni a
kisdedeket, midőn a jutalék vételekor sze.-t'-u
alfipitojiik nevét ismételten hangoztatva élt'1'-k!
ííem knü őket bemulatuonj hiszen ha jóiéi...t. -
sagról vau szó, ott az olvadó azuntial oda ériéit*ii
az üuuepell Kamasselter család uevét íiümegh
rőüFtítiáiiiadas ünut-pével bennünket figyelmez
tető Megváltó, engedd őket több üdvös tett gva-
korolh&táern az umberiség jobblétének előuioz-
ditasa s hazánk virágzására sokáig megtarta
nunk. X- —
Yrícyeá liirek
— Érdeken Btntütika adatok. Dr. Stt^phan,
a uémet birodalom íöpostamastere,. hivatalos a-
datok nyomán a/, egész földkerekségén egy
éven át a postákon megfordult levelek mennyi
ségéi kiszároitotUi. Ez nem kevesebb, mint 3
milliárd és 300 milU'i. Ebb6l esnék egy napra
9l/1millió, minden"máíiodpercz'-e vagy UA) levél.
— Az egyes világrészek ezen összegben a kö
vetkező arán) b*u osztoznak: Európa szállít é-
venkent 1 milliárd és 'dob miliői levelet; Ame
rika 750 milliót, Ázsia lü>0 net, Afrika %b ót
és Ausztrália Ü0 milliót. Ha a föld lakosságát
lSOOmillióra teszszük,minden emberre évenkint
'6 levél esik. A legnagyobb levélforgalommal
Anglia bir, hol minden lakosra 29 levél esik
évenkint, ulána tívajez, a hoi 20, Németország,
hol J4, Francziaország, hol 12, Ausztria Ő és
Oroszország, hol csak minden második lakosra
esik egy levél. Európában van 43,000 postahi
vatal és ISOjUX) hivatalnok.Az eleóbül Anglia
bir legtöbbet t i. 12.000-et. az utóbbiakkal Né
metország vau legnagyobb mérvben megáldva,
It-vén a p'^iahivatalnokok száma 60,000, ugy
hogy oti minden tiÜO-ik lakos postahivatalnok.
A posink üs.-zes bevétele Időmül, tallér a kiadás
IOII műt. tallér, a mi a tőkének 2ó°/0 kamato
zása. A postaforgalomnak legészakibb állo
másai Ilaramerfest ^Norvégia legészakibb vá
rosa, Kvaloeszigetén) éa Keykaiwik, a legdé-
liebbek Tierra-del Fuego ^Amerika legdélibb
csúcsa) é» New-Ze^land. — A német postákon
J ö78-ik évbenl4 miJlió pénzes levél és 26 miliői
csomag szállittatolt41/lin»liiárd tallér értékében;
postautalvány 100 millió tallér.Németországban
az összes leveleknek ló°/0 hivatalos, 5% i™-
dairni, művészeti éa tudományos,- 3Ő*/O keres
kedelmi óá 45"/,, családi. A távirdánál, hol a
dolog természeténél fogva a kimutatás pontosabb
lehet, az arány következő: sirgönyök 4*/0 hivat.
l°/0 hírlapi sürgöny, 29e/0 és 66% tőzsdei és
kereskedelmi.
— Belgrádon ugy látazik rósz csillagok
járnak. Ugyanis a Vidov-Dau jelentése szerint
az ottani érseki ihcuiogia I. és Ildik osztr.lv-
beli hallgatói elfogattak.Néháayan közülök l.'j-
vidékre menekültek. Az elfogatás oka ősszen-
küvés a fejedelmi kormány ellen. Újvidéken
jó lesz ha tartózkodni fognak minden politikai
beavatkozástól, mert akkor bizonyosan kinta-
sitás lesz a vége.
— Európa 25 legnagyobb városának né
pessége a legújabb kimutatás szerint a követ
kező. London 3.800.000 Paris 1.850,000. Koa-
Btantioápoly 1.075,000. Bécs 900,000. Pétervár
680,000. Liverpool 520,000. Manchester
500,000. Glasgow 470,000. -Nápoly 450,000.
Moizkva 420,000. Birmingtom 370,000. Lyon
330,000. Dublin 325,000. Budapest 320.000.
Madrid 315,000. Marseille 316,000. Amsterdam
280,000. Leed.9 260,000. Hamburg 260,000.
Varró 260,000. Turin 210,000. Roma 200,000.
lakossal bír.
— Rövidhírek. A képviielőhá* apr.
18-án kewii meg üléseit — GTOÍB* Gusztáv
miniszteri tanácsot éa oreiággyiUósi képviselő

meghalt — A szlavóniai Dráva síkon roppant erdóégések dúlnak. — Vértesi Arnold iró, Kuk-lai Anna kisasszony nyal egy bek el L — D*ráu Miska zenetársulata Münchenben nagy lelkesedéssel fogadtatott, onnan Zűriekbe mennek.— A körmendi jótékony csel a nőiegylet 113 taggal megalakult. Hát Nagy - Kanizsán ??? — O felsége Patti Adelina asszonynak a cg. k. kuma- ! rai énekesnői cíimet adományozta. — A fehér j gvarmati postamester 7 ezer Értőt sikkasztott el, j melyet a kemenczébcn találtak meg. — Kaul-bach Vilmos híres festesz meghalt kolerában. — „Köteles tisztelettel' jelestetett táviratilag Msrmarosból egy halálos Ítélet az igazságügy-minisztériumnak. — Ungmegye Deák Ferencz arczképét terme számára megrendelte. — A török kormány Parisban 40 millió franknyi kölcsönt k 5 Lőtt. — Nagy Beresnan gomba mükiállitáa van. — A japánt kiállítani bizottság nem veszett a tengerbe — Bécs bfio 19 éves leány megölt egy asszonyt, 22 éves fiu pedig egy 60 éves férfit. — A földrajzi tudomány emberei 1875 tavaszán Parisban nemzetközi congressust tartanak. — A vaskapu szabályozása 14 millió frankba kerül. — A székely nemzet történetét Szabó Károly Írja, '. eddig 7145 írt. gyűlt be. — Berlinben 365 lap ' jelenik meg. — Az utóbbi 15 év alatt 763d magyar könyv s folyóirat jelent mag. — Die-nes Lajos író elhalt. — A bécsi magyar egyletnek 250 tagja van. — PoroBzló helységben 400 ház égett el. — A bécsi nagy sorsjátékra! aláírás megnyittatott. — Deák Ferencz a városligetben fog nyaralni. — Budapestnek 21 temploma vao. — Liszt Ferencz Komába készül.— Poilák Regina 10 nxer irtot adottá pesti izr. ti-árraháznak. — A zágrábi érsek ur ő excja az ottani fgvM|-<nnek húsvéti ajándékul 3 ez<*r frtot adott. — Londonnak 32 Beinháza van. —
Papirszeletek.
— Hoovéd altiratjeink egyikéhes bemegy a
többek kSxt levéllel knében ecy mertetésedéit e 3 r*-g h ii 1 f y kérve, hogy olv.-mnÁ fel neki x azeretfije ilt»l küldött stere 1 ineB levelet. Az altiszt felbontja B mikor olvitnii akarja, A nőcíeléH odx. Dprik ? füleit bedugj*. Vitóxünk nem jfomiolliatti, mit iflfutsen ec eljárás, axoiitinn on^i'rlTe M unnto-t&ftnak, vvj^e oIvxitA.
— CsAk a*ért dugtam be fnleil — mosd a
lü.ín.i:i — l.ofv rajiam kiTtilienki *e hnllja én tndja,
oiit irt az én Peatáffl. E«t«l megkrt«5-.ímve tivoxott.
Valaki ? bécsi kSxkiállit.-íson bemutatott birei gépekrijl benélvén azt moodta, li-.^v volt egy, melynek bn egy nyiláibR peldtlfii bii?.nk/-vct dobtak, a. fná-nik DTiláson — kcsT kenyír jíilt ki
. At Mmtní — mond egy n>úik — dn láttam ??f.v ?ép°*, melybe ha két xákk burfrony/it töltöttek — x tJiá-^'k oldalán már ré»»e(T tot bujt elő.
Egy nap alatt bn«x olyan féifiural U Ulálko-KOI, aki dadogva beméi, de ritkán hullod, hogy a nők nyel re p&rgéaében akadály legyen. — ar. mind k5ny-nyen forog.
Szerkesztői Tizeneíek.
1212. 8 Mobáci. Igen sajnáljuk, hogy sz&-
nn'-lyee taJilknzáunnk elmaradt, e Lijxik szrrk^sztSje
hosszabb ideig távnl volt
1213. V. Sopron. Kűsxünet n vidító levélért.
1214. Br. Kesithely. Mo*t n:ár omVngyun
legközelebb k5z5ltetik.
1*215. T. Kelybeo. Uiná a két eztkket, illetőleg választ a nyilt levelekre megkaptuk, de köiié-*ét sorrendbe kellé vebnOnk.
1216. K. „As angol irodalom v&zlata-1 mihelyt
teriitik engedi, közöljük.
1217. L. Sxom hat hely. Az 1873-ki régéaEeti
évkönyvet 6 példányban megkaptak, de nem onzt-
hatjuk ki, mert e lap BzerkexxtSaógébc-u fcyüit pár
toló íaetik nevei nem fogialvák bent, ext jó lett
Tolna bár póttúliig atáiinyomalni. A körlev.lt-t kö-
loljiik.
1218. AUé-Dombnrsha. Polítikm dolgokról
nincs itt az idő most k&zlém hozni, főleg oly nevet
séges eíttek leírását. A ?sáualom kö)n>y««L bosxa-
ttisgtt fajnl
1219. Csalán Vidoniak. Névtelen közleményt
nem fogadunk «1.
1220. n. Bndapeat. ,Az enryclicáról- czimC
ctikk nem a mi lapunk keretébe TAIÓ. Megscmaiisi-
tettOk. Mán téren élénk tollával szívesen talalkoznnk. |
1221- E. Budapeflt. A csomag megérkezett!.. / hanem A fénykép ? . . .
1222. N. Csáuy. Sajnálom, hogy .i fővárosban nem találkozhattam Teled.
Érték és váltofolyam április II.
öa/„ metaliques 69.30; 5°/0 nomz. knluaftu 74.-; 1860-ki Alladalmi kölcsön 103.70; b»nk-ré«iv. 755 —; hitnlintéaeti réízvnnyek 195.— ; I>ODdon 112.15~p magyar földtefaermonLéai kötvény 74 .— ; te-nesrári fdldtahermentósi kötvény 73 50; erdélyi fóldtehermeatcsi kötvény 72.50; horvát-sUvon fSldteherm-ntési kötvény 75.60; ezüst 105.35; ca. kir. »r»ny5.36.—; Napoleond'or 8.%
l.odohmád.
Bécsben április 4-éo: 64. 58. 11. 65. 16
Teme«várott „ , 69. 14. 62. 32. 2
Gráciban „ „ 52. 50. 49. 75. 43.
Brünn , 8 An: 78. 85. 80. 6. 51.

Aprllh 12-tél április I8-Ig. 1874.
tar
Frott«táQ« naptár
15) K. t Pr. JͻaTli7ri3t__ ,
D I Gyula | ft
Ttbnrtiiu Neutte Taribi as
XX. - OCr. ET. Ján, L 1 17,

12
Vuimi
D [<).
13
Hétre
Jutiluu
14
Kedd
Tibortio,
15
Sx«ráa
Aaaataala
161 Csatárok
Tnribins
17
Pintek
Eadolf
18
Siombat
ApolloDÍfl
Bilint
Vasúti menetrend-
Indul Kanilsárúl:
K.rék Mohira (Zákánynál) Zíyrib Finméif
5 /ira 18 peres $g
. . ZigriMg )! , 40 . dílnláo.
H"d»ig t . 18 , reggel.
C . -Ki . délután.
10 . 43 „ értve.
?Sxnmhallielyig (innét <iélntán &
4rfl 1ü perez Becsbe) 5 „ 43 „ re^el.
H<'cki|r(Hsombaűi. Booujh. feli) 2 „15 „ délatán.
„ „ 10 „ 55 ,. ene.
Pr^gci ii.if: .-Tii'í.Ktig 5 „ % „ reggel.
„ . „ e> Bee»be 2 „ 2S „ délután.
„ , , 11 „ » „ e»lel
Brkexik Kauiuára :
K.ick, Muliács (Zákánynál), ZágTáblxSI
4 őrs 19 percx reggel.
,, ,. ,, Dom
bóvár, Fiume, Zágrábbál 1 „ 21 „ délután.
Zíkány-Fimne-Zágribbd! 9 „ 64 „ eite.
B..<!árol 4 „ 43 ., reggel.
„ 1 „ 46 ,, délután.
9 „ 20 „ e«te.
Siomb>thelyröl 10 „ 33 ., délelőit.
Hécili.il: Bt,-«Ujli Siombalh.f«lől i „ 37 „ re;K.l.
., „ 10 „ 18 „ e»tc.
., (Pragerhof Íel5l> 3 „ 60 „ reggel.
Trient- és Béciböl 1 „ 9 „ délután
Trie««tból . 10 „ 22 „ e«tve
Kelelös szerkesztő: Bátorfi Lajos.
)
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség; nélkül.
Revalesdére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógysier é« költaóg nélküli eltavolitiisa a zamatos du Barry Reva lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyerme kéknél óO-szeresen megkiméli az árát — Kivo nat 75,000 gyógyaláíbol, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekieti-, mirigy, vese és hugyhúlyagbajokbol, a melyekből Ki vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má solatok.
64,210. biionyitvány.
Nápoly, 1872. aprilia 12-én.
örtm I Kg/ uájbaj követkectében bét év ot* rettenetes állapotban voltam és igen eUoványodtam. N'em voltam képes irni vagy olvasni; égést testem resxketett, emésztésem rósz, folytonos álmatlanság éa mindig btrtd idegizgalomba volMm,a mely folytonosan uxStt ide s tova, és egy perecig sem hagyott nyugtou, e mellett n*gy mérvben mélakoros. .Sok orvos kifu-gyott tudományából, anélkül, hogy bajomon segítettek volna. Teljes kétségemben ax on Bevalrsciérejé-ties fordalt;i*t, és most, mintán 3 hóig élvestem, hálát mondok A jó Utennek. A Revaleiciere a legt* bb dicséretet érdomli, egészségemet tökéletesen helyre állitotta és képessé tett. társadalmi állásomat ismét elfoglalni. Legl'ens^bb bálárai és teljes tisztelettel Brehátn mnrqoisnS.
65.810. bizonyitviiny.
Nenfchateau (Vogesek) 187S. deczemher 23-án
17 éve* leányom, havi tisztulása kimaradása által a lf?nit?yobb idegroncsolásban szenvedett «? ngynevezett í^z. Vincze táncában, és az orvosok kétségbe vouuk a meggyógyulás lehetoségát. Azóta egy birátom tanácsára Revalescierevel Uplálum, és ezen zamaton tápszer miodazok meglepetésére, a kik 5s-merték. tökéletesen meggyógyította ; tökéletes egészséges. Ezen fülgyógyulás itt nagy feltűnést okozott, » sok orvos, a kik ezen bajt gyógyithatlannak álli-toíták, most meg vannak lepve, gyermekemet teljes egészségben látni.
Táplálóbb Imin a hutndl, 50-atreun meg-kíméli a gyógyutr árát, fehtőttsknál ujy, min-gyermekiknél.
Pléhszelencaéltben '/, font 1 frt. 60 ar., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr, 5 font 10 frt., 12 font 20 frt 24 font 36 frt- Eevaleseiére piskóták s«e!en-ezékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Sevaleseiére Cho-eolatée táblákban 12 esésiér« 1 frt 50 kr., 24-re í írt 50 kr, 48-ra4M 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 21-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 60 kr., 120-ra 10 frt., 288-ra 20 frt , 576 ra 36 frt.
Megrendelheti Öarry du Barry & Comp
álul, Wien, Wallfi8chgaMe Nr. 8.,
Íí.-Kanlttán Lovak Karoly gyógyszertáréban : Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógysíertirában » kigyóhoi; Kassán Wondranchek K.-nál; Marosvásárhelyett Fogaram Djmötörnél; Pe«ten TSrök J<5»«fnél; Siéke«-FohérvArott Dieball* Györgynél. Temos-vártt Quiriny A. városi gyögysierésraél; Ver-Beczen Fischer Móriéinál.
A bécsi oiég minden vidékre küld posU ntalványra vagy ntáovétre.
•) K rovat alatt közlottért (al«lS«t*(at aem

Hirdetmény.
— - ^
Mi köteleztük magunkat. gyártmányunkat kisiróiag a MMI IVtatM B*I*f (PrsttnfeMtt •*•) raktáriba sxillitaaJ él
késiitmínyfük ef ywegyedttl e cxégnél találhatók.
reaoi e cxegnei Laiaia&urK.
Az első tajték-, mütajték- éa borostyánkő-társulat
Minthogy as osztrák-magyar monarchia legképesebb gyár gyártmányainak eladására a kizárólagos jogot u™.—-—.—, ;• minden lovábbidieséret, minthogy e gyár világszerte ismert jósága éa olcsósága minden ajánlgatást már eleve nílküloz-
! Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.
S-U
0*ak
L tokkal
Első tajték-,
és
borostyánkő- társalat.
Egyedüli raktár
u oastr.-magyarbirodz>lom
részére:
Giilden- bazár
Praterstrasse 66.
- BAZÁR Wien, Praterstrasse Nr. 66.
n. — Megrendelések utánvét vagy ax össxrgbckQlilése mellett pontosan eszkozohenek.
Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik hogy zalamegyei Gelse községében lévő vendéglő, hozzá tartozó épületekkel, 5 Va hold belső Leiekkel, az úrbéri vonós marha legelőben lévő vágó marha számára fen tartott 10 hold legelővel, mégis az úrbéri legelőben lévő egy sessio utáni 14 '/a hold legelő illetőséggel és italmérési Regáléval együtt — Kiliinán kivételével 1874-ik évi april hó 27-én reggeli 10 órakor Pa-linban az uradalmi irodában a legtöbbet Ígérőnek árverés utján örök áron, elfog adatni.
Árverési feltételek :
600 frt. bánatpénz,
'/•-ad rész áránM azonnali lefizetése és a hátralétnek 2 évi részletben kamatokkal együtt leendő törlesztése, és egyéb az árveréskor nyilvánítandó feltételek.
Kelt PALIN, April hó 10 én Í874.
i:-;^_i Paliul uradalmi Igazgatóság.
r
patkány, ea*r, ne
ilftássm 1 1
poloskairtó folyadékának
1 a ladl ajala
Ezen k r a j c z á r-h i r d e t é s
, hopy minden Tcrseogésnek eleje van
. Daciára ajmalc, hogj az árnezikkek hallatlan arakon hird«tvek, mépii miu3iéf0kr« nézre minden várakozást fel almainak.
10 kt egy pár gyennekharisnya
10 kr pipa szárral
10 kr egy sxivarszipka Ujtékból
10 ki egy czakorszóró
10 kr egy függő gynfatartó
10 kr egy öv bőrből
10 kr 1 fin. aranybrouz roedaülon
10 kr 1 csinos óratartó bársonyból
]0 kr egy sarkéi
10 kr tsgy finom gomboszlet ing-
elő, mell és gallér számára 10 kr egy czélsxerfl dagaszhuzú 10 kr agy tizedes mérték 10 kr egy bornóuzefencze 10 kr egy jó olló accélból 10 kr egy zsinór valódi korái 10 kr egy üregese legjobb fott-
üaztitó TÍZ vágj ssappan 10 kr egy szépen feöltözött baba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy finom fodrászfésft 10 kr egy pár divatos ftUfüggS 10 kr 1 bodBnke hajer€sito kenfics 10 kr egy kotö kosárka 10 kr 1000 db jó fafogpisskáló 10 kr egy rnhaporoló 10 kr egy fodrosófa 10 kr egy divatos óralánca 10 kr 1 albnm 12 béc*i tájképpel 10 kr egy tollké. 2 késsel lO is 20 kr finom aéUpálesák 15 kr 1 pár nagy er5a ari kapcsa 15 kr 1 pár sagr erős n&i baruny«
15 kr 1 pár csánta keztrtl oSkoek
16 kr egy pUidszij bSrbfil

15 kr egy e»5k黫let, vili* é* kés
16 kr egy üvegcse finom illatszer

15 kr 1 Övegese valódi kölni viz
16 kr egy finom olló
20 kr egj pár ari cxéraa knztro 20 kr egy UTCA; folyó «DTY, hidegen ^iti nálkiti^
20 kr egy nagy TOBÓ harmonika 20 kr egj kenyérkosár drótból
Ingyen és béraeatre kap bárki egy kis képekkel ellátott áralajatromot, melyben ezernyi tárgyak vannak felaoroWa.
FRIEDMANN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.
^-—
Wijditu József kiadó-, Up- és njTrmi.stTilajiÍTtnfni cri.nmijff. njimiin.
bet5ve teüi
John Buli-pipa szárastul, tajték
és borostyánkőből tokbau . . John Buli-pipa faragott alakkal
tokban . . . ,
John Buli-pipa borostyánkő D»>1-
kfll tokban
Jon Buli pipa finnm és nagy . . Magyar pip-i Marral és bojtul Magvar pipa meggy-szárral a bo-
rostyánkóvel
Német pipa pintosan .... Nemet pipa tinóm ctiinaezUdt pánt.
tal -
Német pipa nagyon floom, tokkal Antik pipa, tömör, fiumbor farag-
váayOB
Török pipa különböző rajru . . Török pipa meggy szarral és bo-
rí»atyaüszop"icá ai . . . - -Tőrök pipa *inom bronz fedőre. Kávéházi pipa, fin-un. pánt nélkül Török viipipa (aargile) kellemea
kuí»nosfu nükut-A, mioth.tgy
a vizni nif(íy át .* füst es "Odi-
t .
, dainjii nagy eo finom
1.2 .".....
Sxivar-és czigaivii seopóka száz
nál i«bb rajzban ilyenek : egye
nes, hajlott k"voiiaalaku. fe- |
jKk csoportok AtUt.-ilakok.ugy- '
szinten fünta^i^-szopokak da-
radja
Ugyanaz finom .... . .
Ügyauaz legjobb minóségfl,- nagy
JacaE-szjpoka. valódi borostyánkövei és mozaik m un kárai finom faV* Kiadások kicsinyben et. D
5 db jó aezéhoU 2 db tolltartó 1 db irka . a, 5 kr tiiodeDféle illatos
'2 kr 1 kÁvérÓtftuá. észből, exU«-tftzre
2 kr 1 tlh finom pipereszappan
3 kr egy czéUzerü kalcílogw
3 kr egy bekeuökefe
3 kr 2 csomó finom ha vaun ah
•T.ivftrpspiroí
3 krepjy ps.tentci.pS- és keetjÜÍÜiS 3 kr ? gy radirgummi 3 kr e$y örök Daptár 3 kr egy finom jegyrőkönyr 3 kr egy finom jóillatn pecsétriasE 3 kr egy |>ltib,tÁlcia S kr ffy finom zttbgy a fatartó
Ti»s^gyertyic4)cikkal töltre
3 kr egy pa.la.czk bécsi haladas-
tenU
4 kr egy divatos fény képkeret
4 kr egy festéksaekrény 12 színnel é* ecsettel 4 kr egy rof gyújtó (Lunte)
4 kr -gv eiQstözBU gyüsiO
5 kr egy zs«btük5r

5 kr egy sȇjbartnonika
6 kr egy pár harisnyakötí

5 kr 1 evSkaoalércbSl, estUt
6 kr cpy zseb tit-elS axer

5 kr epy linykafugó
6 kr rgy CCÍDOS óralánct

5 kr 1 limpamncchefte
6 kr egy <*xflstgolyó. legjobb tlsi-
til/nter érri siAmára 5 kr kQlOnféle játékszerek 5 kr kfiloufélv társasági játékok 5 kr I mép képeskönyv szOreggel ?r> kr Iíaom »Ői mellrö (Broche)
5 kr fgy csinos gyürC
6 kr egy cxélazerü kelstmatató
b kr egy kárétálcsa


& kr 5 kr
5 kr 5 kr 5 kr
5 kr
6 kr
5 kr

5 kr
6 kr
5 kr
5 kr
egy finom késalj (raiztli)
egy finom gyertyák Örs 5
1 glicerin- T. ndvényszappan
t*gy finom viaszkent-cs
egy k^rfésfi kantschukból
legjobb nfivény fogken3cs
eg>- Uikarékperzn«-ly pléhböl
egy pnr nAdrágóvó
csínon pléh trombiták
vadisx- vagy jcIr.ÜKÍp
1 iÁ j í &
rlob'.
.In
finom pe-
Ó kr 12 db írón
5 kr egy foldozófa i^topphol*)
5 kr a legnz lib fénykép
5 kr ^gy szivarvég fosztó
5, 10, 20, M, 40, 50 kr különböző ii Öl gyek, arak, fiuk és leánykák számára ajándékul alkalmas tárgyak.
6 kr egy tuczat hajfodrótekerc*
jó bőrből
8 kr egy gyermekóra lánczczal 10 kr egy finom ari selyemcsokor 10 kr 1 finom jegyzők, naptárral 10 kr 1 doboz 12 db finom •aii.nei 10 kr 1 valódi tajték isi varszipka 10 kr egy finom garnitor, meiltQ
• fülbevaló 10 kr egy üvegcse legfinomabb
illata hajolaj 10 kr egy ollóláacs 10 kr 1 fflltBző feaS bivattsarrból 10 kr 1 JÓ lakat bőröndök számára 10 kr egy fokmérték, beeai éi
francsia mérték számára 10 kr egy szép legyezS 10 kr Ipar kávéfindssa porcelLinból 10 kr 1 deaserttányér porcellánból 10 kr egy czéltterű izÍTargép 10 kr 100 db finom varrót5, rá-
logatra 10 kr egy jó pénctáreaa

BÓrostyán-gárnittira, uivarés asi-
varkáknak tokkal
Garnitnrz, tartalmaz : szivar, szl-
varka és Virginia szopókát bőr
tokban
Egy garnitnra, czigarette aiopóka,
dohánypapír, es tnzzzerszájn-
tartó tokban
Egy garnitnra, pipa, ssivarssopó: ka selyemzscskóvai, bórtokban
Egy garnitorm, torokpipa, szétszedhető szárral, borostyánnal, ssivarszopókával, bórtokbaa .
Egy gamituri.JohL Buli-pipa, szi
var és ciigarette-aiopóka bór
tokban
Egy garnitnra pipa szétszedhető
eleunUsontasár és czigarette-
szopóka. bagaria bórtokban . .
Teljes dohányzé-garnitora, mely
ill pipából, szivar- és cziga-
rette-szopókából, tflxszerszimból. dohánysacskóból. kanócából, és czigarette-gépezetból stb. . .
Ebhez iüó elegaus szekrényke .
Nemkülönben megrendelés foljtán 5 írttól 100 frtig ér8 darabok is készíttetnek és gyári árakon számittatnak.
Megrendülések e czira alatt in-téiendók:
20 kr egj fejkefe, jé minőség 20 kr egy balhafogógép 20 kr egy zsebhévmén), jól szabályom
20 kr egy ciélszerfl keztrűtágiló 20 kr egy finom uebkefe fért s
tükörrel
20 kr 1 pár viráfvása porcelánból 20 kr egy jő optikai !átc#B negyed mértfOldoyi távollal 20 kr egy jó angol borotva 20 kr egy pár erős, hossza o5i
harisnya
20 kr 1 csinos varrÓpáraa sráffal 20 kr egy pár nadrágtartó 25 kr egy «g«n evőeszköz, kés,
kanál él villa 25 kr 100 db finom lerélpapiros
25 kr 1 napóra jól subilyoira
26 kr egy fényképalbum
25 kr 1 orruemaveg, optikai üveg 30 kr egy vásárit- kosárka 30 kr egy patent köMorftkS minden vágóeasköz •sámára 30 kr legajabb aogol szoptató-Ovegek, melyek által minden dajka nélkfllozhetö 35 kr egy fSldfOab a föld mia-
dea nép*i képlege, ábráival 35krl gy«r»MÍsminbáa flgnrákkal 85 kr egy nagy erÖs iakolaUska
?sijjU
40 kr 100 db finom lerélpapir 50 kr agy naptnyó 1 frt 30 kr agy nagy JA es«rny5 1 ft 30 kr 1 szobaóra, jól saabá-lyosra, kit évi jótállás mellett 3 frt egy teljét iróa»ttal-ös«*Ut broni öntTAoyWFl, 10 dbból áUván : 1 tentatartó, 1 levélnyomó, a naga* gyerty.tártó, 1 k«*i gytetyatartó, 1 hév-méri, 1 gynfatartó, 1 óra, .tartó, 1 tolltartó, 1 ham ni ártó.

B forintért o. ért.
adatik az éremmel koronázott
világkiállítási diszmíi-bazár íj
J — M«lj az zlibb jatjsMt 10 kUllílási targyMI ill és pedig :<! I
j
;1 faom Mr a« kiiü I VI*t*rtl-wr]PM-MII kiTiit ib
mosaikképpd Uratjj*; üíi

)«ge»legiijabb , minden l ff |
raazati aankával diszitre; I ttM traay in iásoiusJ afyttl, jól járó, két én
jótállással ; Mr-albu , leíiSaomabb, fényképek számira , ktUsóle
bronz- Tag; cbinaezQst ékitménTnTel; •*!« ssrtsJI eaeageiyl, feujtelon uj aranyból, élénk
1 teljes Huiall aarmllfra. különösen ajándékra alkalmas;
1 italában híres jtpAal szlvtrtárexa, áas siiDJitssáasat;
lil darab OS. klr. kU sia». l«| Klvsr tispokál legújabb,
meivek a legroszabb sziraroak legfinomabb Uaranna*
P«, . zamatot kölcsönöznek.
t E tlz tárgy összesen csak 5 forint
i Esen mo3t elSsorolt 5 frtes csoporton kirfll ugyanazok fino-
mabb küllitaaban 10—16 egész 20 frtig még számos ezer egyéb 'diasmtt- és fenyozési árzkkal a legnagyobb rálasztekban.
Ezeken kival 6 ftért még agyanou kapható esernyó garai
f ura, éa pedig 1 nagy, elegáns selyem napernyő*, 1 vízmentes
keternyó és régre 1 tavaszi ernyó bámulatos olcsó áron csak 6 ftért,
Iegyesegyedül kanhato 132»—1
Amigo világkiállítási bazárjában,
SJSV" Bécs, PraliTKlrKBite O. ^SJ
h Iferéli megreadeléaek postai ntánvét vagy az összeg elólegesM
^bekOldéM mellett azonnal eszk&xfiltetnek. W

Wbeabsiehtigt in Gr.-Kanizsa eine H iuplagensch»ft mit; jdem Poliiienansstellnngsreehte za b .-telién.
Finnen, die bereits über ein Agentennetz und
(einer aasgedehnten Clientel rerfOgen, habén den Vor-
jzng. Reflectanten béliében ihre ansfahrlichen Offerte. „.
hnit Angabe genaner Adresse an die Annoncen-Expe-W
'dition von Eudolf Mosse in Wien anter der CliiS
„Assecnranz" einznsenden. 1322—1
Vizimalon eladás.
Felsó-Szemenyén a Mara folyón (Lendva- és Iietenye közt) jó karban lévő vizi malom örök áron eladó. A feltételek a tulajdonos SOneghy Ferdinánd urnái tudható meg akár személyesen, akár levél által.
Kelt Felsó-Szemenyérr np. Letenye 1874. márczius
10-én. 1SO6—i

D
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ. A legtisstibb és leghatbatótabb orvosi sser Norvégia begyeiben oem cserélendő fel a mesterségesen tiestttott balmájzsir-olajjal.
A valódi Defaok-tataatialr-ítaJ mttt- és fga*-k*)«k»aJ, tsrapho
In- és nioMUi-betegségekbeii legjobb gjógybatásaal van; meggyógyitj> a legidnltebbManéay- ésnilkliokat, valamint as idSsaaki Mfklteftkel.
Ara I Ovegmk használati utawtáttal l frt
?tttvántt Lakovie. Q.
e*áktsny«* Káriss a
CwsT|ll Kreialar Dávid Kapavarttt Kohn Jakab KianaOlál Werli Bánd. gyógyaa. (MltlMlyU Wlnson F. KanutM Breyer Jakab lai KSa»f« Csaesinoviti Iatv. gyógyaa.
LftMyta EaUvooa J. gyógyss.
Ita Isatl Nándor
iiyil Fibiea 3. CJ-
Himlltyji PUieb Feranes SJ
g««f»ly*H Meaey András gyógy".
ZlnrállM Mitlelbacb Zs. gyógy" Ceyleek J. J. gyógru- ni Fr- gyóygiv.
Saktárak Nagy-KmtUtán: &do» J. gyógyai Lovak K. gyógjsz. Feaaelhoffer J. é« Boaenfeld F. nnknil.
M
OLL A. SEIDLITZ-PORA.
E porok rradzJTlUi s a lafaltérSbb es»t«kben befciaODTnlt ryííJ-
'hatások által aúadas, oddig aUsaurt káai szárak kSsStt, tagadbaUUa-
n«l aa .Isi kar/M foglalják el; mit a* sok ezer, a esáaaán birodalon
minden risatbol kezeinkbes kttldStt blla-lratok a Iafr«amla4«sebben taon-
ntják, hogy e porok iSgzUtt ttanUMkall, MsésgttwtsjtlMléHlH*!, V
swksTial, továbbá (Inaik, YSS. és ataa-lssjtkkaja, txi>4^t|áaaál, Mt
fMaé| okozta IftaMa. virtsjtatai, végül kystst-iára, kékár és tsotaiM
Isiaytara hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaaUtnak, s z leKtar^'b
S7ögyliatásl aredményeatek. 1261 - 12
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL
§ k lagmegbizbatóbb orvoasaar a ?»«n».d5 emberig segadal-
I mire minden belsS es MlsS gynlsdás, legtsbb betegsig, oindensa-m< sab-, fej-, IW- es forttjás, régi ,in,k és nyitott i.t.k, rák, fe.s, sz.ngynDadáj, binnlás és mindennesz* sérülés eBeo, stb. stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.

NAGY-KANIZSA, 1874. április 16-an.

31-llS BSBÉLX3X.

Tizenharmadik évfolyun.
kr.
agy
HlrírtMrt
6 h»»áboi prtitaorbao 7 mi»od««or 6 ? mini" ; ' további •orert 6 kr.
HYILTTéBBEN ,oron»>nt 10 írért »*•
;etnek f»l
Kiocitiri illetik minden hlrd.térfrt MIBE

ZALAI KÖZLŐIT
elóbb:
„ZALA-SOMOGYI KÖZLOKT

A lap scellODÍ réuw: illető köiie»ény«ik a aserketnóhec, —
r*cí rétiét lUetó köxlemenyek pedig 1 kUdóhos bénamcTH to
S AGY-KA VIZS A
Wlutlesfcáz.
Bérmentetien lev«Uk ciak ismert munkatir-•aktól fogadtatnak «1.
Kéiiratok riuia n«n kUldetn.k.

NaQy-Kanizsa város helyhatésáoának, neakOISnben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a..nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagykanizsai takarékpénztár' a , Zala-Somogy' gízhajozási részvénytársiiiat, ugy a .zalaegerszegi torna-tüzoltó egylet" s több megyei és városi egyesfllet hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- x csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lapc

>agy-Kanizsa april 10.1874.
Ha az országgyűlési 2l-es bizottság jelentésit végig olvassuk,látni fogjuk, hogy annak minden pontja, minden sora, a várva a vart jólét előmozdítására van irányozva,és náciban megjeleli az utat. melyen az állam kivi;it ezéi elérésére bizton haladhat; meg fog bocsátani a nagyon tisztelt olvasó, hocy mi ezúttal az állam boldogsiiga-s annak czélja eléréséről szolánk; de hisz ezt / másként nem is tehetjük, mert alkotmányos ' életet élünk, tudjuk hogy az állam boldogságával a népek boldogsága is azonos, azért ezt előre bocsátva, csak az állam sorsát fogjuk érinteni. —
A 21- es bizottság jelentésében fel-lioz/a az 1870. 42 ik törvény 90. §-át mely szakasz a megyék önkormányzatát a költségei ? kivetésére és beszedésére feljogosítja. —
Szép és nemes intentió ez midőn az öukoruiányzatnak azon joga, hogy saját szükségletét eleve meg állapított költségterve szeriut maga veti ki, és a kivetett összeget keretéhez tartozó fizető képes polgára in szedi be. és ezzel szükségletét fedezi; minthogy pedig ezen kitétel oly tág,hogy arra ily heicinében megfelelni nem is oly könnj ü, megfőj; engedni az olvasó, hahogy e tárgynál Uis.sc tovább maradnnk,tán unalmasak is li-s/iink, de hogy megértsük egymást.nem le.-,/. feU'sleges,ha a mostani helyzetet kissé felhozzuk, és a jövőt ezzel párhuzamba áliitjuk. —
.Jelenben a megyék törvényhatósága az általa készített és a törvényhatósági köz jryi:U'-si-k előtt mindenkor a megelőző év Jszi közgyűlésén tárgyak költségtervet, melynek ahpján a jövő évi szükségletet fedezni kili, az országos központhoz vagyis !

belügyi minisztériumhoz felterjeszti, s ott az helyben hagyatván, az országos pénztár terhére jegyeztetik s annak alapján a szQk-séglendő és a költség-tervben megállapított és helybehagyott összeget a törvényhatósági pénztárnok az állami kir. adó hivatalból részletenkint,vagy is havonkint kiveri s ezen pénztárnok azt a kifizetésekre számadási teher mellett kifizeti, eddig tehát a megyék kiadásaikat az országos pénztár közvetítése mellett foganatosították, mig a megyék: lakosai külön eczélból meg nem adóztattak, hanem a reájok kirótt adót egyszerre fizették le s az csak a pénztárak felosztása illetőleg rovatai szerint volt el számolva, — most azonban a bizottság elaboratnmaszerint ezen törvényhatosági terhek viselése kivetése, és beszedetése a megyék autonóm jogköréhez vl-szaadatváu ünkörükbe teljesitik azt, de nem csak saját terhük kivetését teljesitik, de amint a Jbizotság munkálatába lerakott elvek mutatják, még az állami adók kivetése is a megyék autonóm jogaik közé bocsáttatnék, miból folyólag tehát a megye saját költségeit semmi esetre sem fogj* külön repartiálni, hanem igen együtt az állami adóval, é-i együtt is fogja beszedetni, csak hogy a kőnyvetés már minden költség'-né, külön meg lesz érintve, mennyi az állami és mennyi a házi adó, hogy minő kulcs lesz meghatározva, az most már csak az idő kérdése, értjük, a létező adóknál mennyit fog az állam a megyék autonóm kormányzatukra át irányozni és a törvényhozás minó elvet és alapot fog elfogadni,de hitünk és reményünk, hogy a megállapítandó kulcs olyan lesz, mi e haza polgárait teljesen megfogja nyugtatni, — mert figyelembe kell venni a kormányzati, tanügyi, közlekedési és befektetési költsége-

ket, lehet egyik évben a befektetések, minők •. az utak, hidak helyreállítása és az elemi ! csapások okozta helyre hozatal, tetemest) j költségeket fog igényelni mint tán a múlt évbeui kiadások, meglehet hogy tanügyünk is többet fog igényelni mint tán a múlt,ha sző-| val ily különbségek fognak tünedezni, akkor i természetes, hogy a fizetendő összeg is ezek J mérlege szerint változni fog, de ez tisztán házi ügyünk lévén, tudjuk ha a szükségletre kivántató összeget meg fizettük, ha csak egy más csapás nem sajt, ugy a felemelést nem csak hogy megtartjuk, de a beállt szükségességnek megszűnte folytán annak is apadásba kell jönni, szóval tndtunkkal érdekünkben történvén,minden a mit teszünk magunknak teszszük ésnemmásnak.ugyleszünka megye kormányzattal.mint a gazd.saját vagyona kormányzatában, ki szinte befektetést csak szükségesekre eszközöl, minek megtörténtével azon osztályon levő kiadása megszűnik. —
így tehát okszerű gazdálkodás fog bajunkon segitni, mit mi ugy értünk, hogy- a nélkülözhetleneknél fukarkodni semmi esetre, de feleslegesen semmit kiadni nem kell, mert a takarékos gazdálkodás a jólét alapitója.. .Minthogya megyék önkormányzaties«-i ében egyik fóüelléketa jó rend képviseli.mely rend a népmozgalom nyilvántartásában tükröződik vissza, és mivel a nyilvántartás pontos vezetésében még eddig semmi mozgalom sem tünedezik, jónak látjuk e tárgyban is nézeteinket ezúttal elsorolni. —
Ha tekintjük az országos statisticai
munkálatok előállítását és azokra fordítani
szokott temérdek költségeket»és ha mindez-
| zel az eredmény bizonytalanságát, és azon
i körülményeket,hogymégsincseneke községek-

ben oly biztos mozgalmi főkönyvek, melyek alapján az oly nélk ülözhctlen családi értesítők minden ap-jlj nélkül kiállíthatok Tolnának s erre mint a biró eljárását bizton alapithassa, mint pedig az azt kiálljtó jó lélekkel elmondhassa, a mit irtam megírtam, az ugy van mint lennie kell,— ugy elmondhatnék, hogy e téren kívánni valónk nincs, ez beillik a megyei önkormányzat autonóm keretébe, ugy sző nélkül hagynók, de mivel ép e téren semmi sem történt,kell hogy most a midőn a megyék minden tekintetben önmagukra hagyatnak, hogy e téren is egy biztos alap létesittessék,mi ugy vélnők, ha hogy a statisztikai munkálatra fordítandó összegnek csak felét a lakosok arányához képest az illető lelkészi hivataloknak kifizetnék, azok egy részt az állam érdekében, de saját megnyugtatásukra is a családi könyvet minden önálló családtól elkülönítetten meg kéízitnék, és azt az évi szaporulat és fogyatkozás szerint keresztül is vinnék, akkor a családi főkönyv tükre lévén az erő és tehetségnek igen környü lenne mérlegelni azt, mit bírunk saját és az állam érdekében akár az erőt,akár atehetséget tekintve.ekkorévenkint az év végével lezáratnának ezen mozgalmi könyvek, ezek kivonatai vagyisösszesitéseia megyére feltflldetnének.tndniázállamisaz évi szaporulatot, tudná a 16 éven aluli és felüli képességett az ugy nevezett kereseti adó előleges megállapítása is sokkal biztosb alapra fektethető volna, mint jelenben, — rend tehát az ügynek! ugy lehet elérni azt, mit oly epedve kivan minden hazafi. —
Ezen munkának keresztül vitelével meg a szabadságolt állományú katonaság nyilvántartása is megkönnyitettnék, mert az is minden mozzanatában nyilvántartatnékTÁKCZA.
A Bakony kedvese!
Veszprém fűlött a wía Bakony fltrá«ii, Tán hiiBíár volt, mert rá rágyújt, és pipAl ? ' A milyen A Bukony pipálá*x ; l:gy követi JII irt ti járá*a '.
A városnak van egj titkos nŐjc.^
i;gy lát&Kik : a Bakony ??etfi*".!* ? ! —
Ki kijár H legmagaab hegyekre Oda AH A vín pipáiBal ar-pmbe !
Ott a nő, lia rombol A férgeiig, K*rnpkridnek a tépett falerclfk: Háborúban van a xxeretűje, Leveleket vár ilye-kor tőle !
Kigvalftd a vén bassár i'ipája,
Tűset test a kánikula raja I
A pipitol más is meggynladhat;
S t titkoi n<~, — ha íg i»—ott mara.l 1
l'.*kony ködből len jégé*5- sápor, V<reknik as ég, főid, mint kit tábor! ^ a hegytetőn - mint legerSsebb tölgy, Jéggotyok köít, vesérkint áll a hölgy 1
J-V > vi°ik, hall a tfiset meny kő,
S ktlno áll a n6- fegyrer« e*«n>yS-
Holofernsat'keresi JadiUija?-
Vagy kSvé vá!t rgy nj Sodomitha?? —
— Ha ax a no buratarlokon jár ; Ast roúi^dom Bath kaU«Kt ased, a még jól jár 1 így szerette mef Rutfaot dib Boifca ! — Hány lányt tett már Ratthá a nép boia ?
AbUkokbao Bokaa árg, Ki u t ni' aton tuiakoduk ! 8« kanjára, w malag ruhája l — Biiooy Hfifr él.t« ..ikrája I

Kár, hogy ide angyalok nem járnak, Megesnék a aiive minnyájinak : S«t.-Mihily a templom arkangyal*. i Ha eues nö, mért nem fordul «rra T 1
; A rároflon k'iteai a vén hu«ár,
: Lenungjából a nónek U kijár:
j Vadp«caenyét kOld eledelére,
I Jo tíltelot kályha füéé !
ŐRSI.
!
Az erdők hősei.
— Tortóneti bea^lj. —
Iru Birkdx R*Hr.
Franc.iibil forditi: KÖVÁBT BÉLA.
(Folytatás.)
V. A* urgell csata.
— aEn avant, marrhons contre lenn canonn." —
Ugyan uon hajfürt belezárva. KlulvuU • hátlap föliratAL — ? név volt rá vétve: .Alain."
— Testvérein ! - igy kiáltott fol Cabar-
| raa, csökokkal boritra &c ájult Loe Carrast.
! Rögtöo nyeregbe emeltete 6t ét kivitette
' al elleDBég loUvolából.
) Ez alatt dühösen folyt a harci. — Caa-
, lalló de Cerceres gróf serege vadfötaaban me-; sekülta hegyek kőié!
Egyedül Cabarrat állott még a közepén.
I Végre a franczia lovatok rohamai itt is
folboutik a harocrendet.
, A csata elresiett. — Cabarrat elveMtett*
' azütkőietst.

De Montbrisson és Boiasi de Tallier is el-mondhaták : ily győzelmet, csak ellenségemnek kívánok.
Két ezer spanyol és franesia boritá a hareztért.
Cab&rras legvotött hada rendben vonult az andorai hegyekbe.
A francsiak nem üldözték Aket. Veszélyes vállalat leendett a hegyek közé merészkedni, hol minden fa ellenség és minden •llenség halál.
A spanyol pórok borzasztóan kegyetlen-kedtek a trancziák ellen.
A guehlla tábornok Dardaro, ki mint Ca-thelineau fuvaros volt, elevenen nyazatott meg néhány francziát.
Tehát Cabarras elmenekült. ? Keressük fel őt és a sebesült Los Carrast.
Fej sebe mély volt. — A koponya csont közepénél mélyebben sebeztetek meg. - Cabarrat maga sem sok reményt táplált életben maradása iránt.
Pedig ez embernek élnie kellett, ki neki testvére volt
Sokáig nem tért magához, végre Cabarras eret vágott rajt és i felnyitá szemeit.
Öntudat nélkül tekintgetett szét. — Lé-lektelenül bámult a tárgyakra. — Cabarrast sem ümerte meg.
De laasankint visszatért az élet szikrája a homályos szemekbe. — Összefüggés nélküli szavakat mormogott
Fölismerte a tábornokot.
Ön az, — szólt tompa hangon, — ön az Cabarras tábornok 1 Tettvéred vagyok ! — felelt komolyan a vezér.
Los Carrat nem értette meg.

Hogyan, ön testvérem ? igen, igen
ön mindig jú testvérem volt! ön ragadott ki a harciból 1
Ke szóljunk erről. — Én igazi testvéred vagyok.
Hogyan, ön testvérem 1 ön isTablozDias fia vulna ?
Te sem vagy az;
Az ezreden szótlanul bámult
Cabarras a medaillont vonta elő öltönye alól. — Ismered- e ezt 1 — kérdezé szeliden.
Ismerem-e? . . . hisz gyermek koromtól
i fugva nyakamon viselem !
i Kern ezt viselted. — Tekints öltönyöd alá!
! Los Carras bámulata növekedett Saját
medaillonja nyakán függött.
A legntolsó vonásig párja Cabarrasénak.
Testvérem ! kiálltott föl Los Carras es megölelte a guerillák vezérét — Ez időtol fogva akét férfiú elválhatlan volt egymástól.— Együtt száguldottak a harezmezőu, együtt vezérelték a sereget, egy sátorban laktak.
Cabarras ajánlatára VII. Ferdinánd király Los Carrast tábornokká tette.
E pillanattól fogva Cabarras úgy irta magát : Raoul Cabarrat ét Los Carras: Alain Los Carras.
Nevük a történelemé.
Cabarras ét Los Carras tábornokok a spanyol szabadság hősök pantheonjábankiváló helyet foglalnak el. — A gnerillákból jeles hadvezérek válnak. — A jelentéktelen bujdokló csapatok vezérei, kik ha elfogatnak, akasztófára kerülnek, roppant hadtesteket vezérelnek és megnyerik a manresai, tarragona-i,barcelona-i Ütközeteket
AEastro atapszékeinak lovagja egy nap

kötelme kitöltésére inkább utasítható volna mint jelenben, és nem kellene az örökös bör-tönözést a nem jelentkezés miatt foganato-sitni.
Még néhány igénytelen nézetet koczkázta-lunk a megyei őnkormámrat költségeinek fedezése tárgyában, azt t. i. hogy azon költségek fedezhetése tekintetéből a fogyasztási adónemeket értjük a szesz,- bor és hus fogyasztást, kellene a megyéknek teljesen által adni, s az ezen adónemek után befolyó jövödelem szabad rendelkezése a megyék körébe adatván,azok kivetése és beszeáetése, mi módoni értékesítése szinte hatás körükbe esvén, a termelő közönsége tárgy báni teher viselését a lebetó odaadással foganatositni képes volna, igy ezen intézkedéssel eléret- i nék azon czél, hogy ezen jövedelmi ág leró- j vasánál azok lennének érdekelve,kik azután i jövedelmet is hu/nak, igy az ezen oldalon nyert jövödelem ha netán a kiadá-ok fedezetére elégséges vi'lna. ujabb kivetés' íoga-natositui nem kellene.
Vcndajku elemi Í!>kolakhan léie/.ő lünénjellrurKségek lárayalian.
— Bolalinczról kehezeit czáfolat fo
galmazója, hogy cz-izata haiásosalju, élesebb
legyen, ét hogy szerénység! érzeléi, riiscrelio-
ját jobban kitüntesse, jóuak gondolni az ouani
fáraiskoláb&u A magyarnyelv ! 'unittá asra néz-
veat érdem sorozatot csinálni és er.eii érdetuso-
rozalbaa ritka buzgalmu, titZ' i jjil.-mü tanító
nem különben a tanítót nemes lm.-^ilmában
hathatósan támogató érdemtelj-s heh béli kö
zönség után, engem ez érdemsorozaibao jó mé
lyen lertiába tenni! (pedig egész éltemben
még oem volt tertiám) ez nem elég, ha
nem az „érdemek" fokozása végett valami sze
rinte— köztudomású oppozitiot is felemül. — Az
oppozitiot én nem ertem, Az én helyben
aligha tudnak valamit felőle. „érdemtel-
jességet" pedig e tekin'etben minden dicsősé
gével szívesen áteogedem Hanem faa
a láthatárt most még vastagon boritó köd majd lehull, ha sok tömjénezt-jslől a légkör tisztul, — akkor hu tetszik példakép elmondok egy történetecskét Moldáviában élő azon úgynevezett csángó magvar atyafiakról, kiket sz. czélu magyar társulatok közvetítése által mi is gy-ámolitunk tehát ezen atyafiakról, és AZ erdélyi székelységböl odakerült ritka buzgalmu igen derék magyar tanítóról ... ezt talán más-kor.
Most még lássuk: mily vastag, kézzel foghaió nagyítás azt állítani: „hogy 100 vend kij/ül 1 aligiud írni, olvasni" itt a dolgot közelebbről máskép tudják, és bobizonyitbstulag biztoaan mondhatják: hogy a 40 éven aluli vendek, és pedig mind a kétnembeliek M/,M-ka tud olvasni ^„-ka tebát fele tud olvasni, és irni. — E szerint a belatinczi czáfolat fogalmazója legyen meggyőződve: hogy azon vendek, kik oly nagy arányú, számban tudnak

írni, olvasni —annyi érettséggel,*! a körülmények oly ismeretével ia bírnak: hogy bizony kinevetnének, ha elmondanám nekik azon „jaj-veszékelí" panaszát,— melyet ön csak modern könnyű seerrel elérheti megszégyenítés, megbélyegzés vé?etthasznál,hango»tat czáfolatában, hogy t. i. „Szegény Magyarország I azért nem számíthat nyugalomra, a polgárok békés egyetértésére, »zért nem lehet nagy, boldog,mert ti vend liiyafiük! — ámbár tiszta jeliemi nép, és becsületes honpolgárok' vagytok — ppn- és véradó pontos teljesítésibenelső sorban álltok, — de mindannyian még nem tudtok magyarul, ezer év óta itt lakván, a magyar nyelvet meg nem tanullátok. — Ima! az ország nyugalmának, gyarapodás és boldogságának az a legfőbb akadálya:hi>gy találkozik közietek .oly merész ember"; a ki ambar a magyarnyelvnek reátok nézve hasznos esetleg szükséges voltát veletek együtt elismeri; de a jó ügy kedvéért felszólal, roszJja azt, hogy a magyarnyelv tanítása iskoláitokban legszigorúbb k'ény»zereszkö7Ökkel egyszerre fogaoato-siltussén; h^nem e helyett inkább polgártársi szereltten alapuló méltányosságot, mint vonzóbb m> d'Tl javasol Hrra. h"gy a magyarnyelv álulaluk is niestkedveliessék. — Ezeu közletek él.'' uol^ártnr^aiok. kit egyhangú bizalmatokkal megtisztul lettek, h>v:y képviseljen — most ily neinú f. lsznl]4»»ért mtren emb«nek hivaiik, h»7.a é- kiwjo ellenséaének bélyegez-leiik. — N--m ti'-? uicgiepi'í csodálkozás melleit nev.-tség tárgya leuoe, ily nemű de bivértelme-zése azon nemtelen gyanúsításainak, melyeket jajveazékeló pauasz alakjába óllözietve czafo-Ituaban személyem ellen is szórt, és e nemtelen érzületét álkeliezés, helykoholmány segítségé-vei belatincziakra fogni, nekik tulajdonítani merészelt. Ha megszégyenítő vádoakodás akart lenni, e kitétele ésnbizonyoB embarek-nek Horvát és S t á i e ro r s z ág s 0 k k a 1 inkább keze ügy ébeesik", akkor azt módom: igenis: mesfrez utolsóban t.i. Stáier-országban igen sok tekintetben sokkal rendezettebb állapotok vannak. Kifejlettebb ipar, czéUzerübb uépgazdászat, fóldtnivelés, községi rendezettség,közjóczélu intézetek,községenként, népmivelódési társulatok — mind ezeket elta-nulni,cs a mi viszonyainkhoz idomítva nálunk is létesíteni nem bün,nem szégyen hanem hasznon, szükséges is,—nem régen az itteni határfolyót a Murát kellett szabályozni — és a szabályozási költséget dijkép egy egyszerű stáier ember csípte fel és rakta zsebjére; — jól tette! —mert praktikusabb szakismerete, ügyessége erre érdemesítette.
Szinte nem régen egy magyarhoni apa, pedig uri osztályból való dicséretreraéltó szülői gondoskodásból gyermekének jövendőjétohajt-ván magalapitani, szinte e Stájer országot gondola jobban kezeügyébe esőnek; azért tíát ott akarta elhelyezni: de mivel a fiu magyarnyelven kívül mis nyelvet nem tudott, czélt nem érhetett, — gyermekét visszavitte, ebből az a tanulság: hogy sok tekintetben jó kosmopoHtának (viligpolgáraszerü gondolkozásunk) lenni: akárhol is rendezettebb állapotokat megfigyelni, a jobbat czélszerübbet idegenektől is eltanulni, azt követni; de azért szülőhazája iránti hív ragaszkodást is meglehet őrizni. — Ily értelemben vett kozmopolita szelleműek voltak mind azon áldott emlékű honfiak, a kik Magyarországot polgárosították, azt dicsővé, nagygyá tették. —

polgHrontották, MeOvt j
nemzetiségek iránya- j sított loyalitásit senki ] h Zláb
ban törvényekben is tanúsított lo nem tagadhatja, de tngadom, hogy Zalában ít valaki más csináina, improvizálna erőszakolt nyelvi, és nemzetiségi kérdéseket: mint eupen azok, kik túlzott fellengzősükben magukat a nemzetiéi azonosítván, sem azon megmásíthat-l.o körülményre nem tudnak méltányló figye- | emmel ,enni: miszerint Zalában l.kó Boopol- , >árok három tizedrésze más ajiu, sem ped.g | az erre vonatkozó loyális törvények szellem* | ben nincs kedvük eljárni, hanem törvényesség , torén kívül is ellenszenvet ébreszti azigoru eszközökre hivatkoznak. Nekem mindenkor elvem, és többször hangoztatott meggyőződé-Bem, hogy azon in ott sajnosán mutatkozó,'fa) és nyelv különbségi súrlódásokat, melyekot csak néhány évtizedek óta az ármányos, sokszor nagy szellemek vészthozó czélokra ctuk aszközül használnak — jobb, tapintatosabb, hazafiasabb ai igazság mértéke szerint elintézni, békülékenység, türelem » polgártirsi szeretet szellemében megszüntetni, élüket venni.
— Itt az eszme rokonságánál fogva talán
felemlíthetem, miszerint ha a muraközí kérdés
megoldását előkészítő számos közleményekben
az itt általam ajánlott szellem lett volna a hang
adó, utcsináló, ha ezen kérdésnek kettős igen
kényes terméozete gyengédebb, méltanylóbb
figyelemben réozesitietik, akkor ezen még most
szunnyadozó kérdés már régen fontosságához
illő megoidást nyeri volna de erről ta
lán máskor. ? . — —
Most már talán elég is lesz hosszura nyújtott sokra kiterjeszskudő válaszom, evvel tartoztam, hogy azon sok sajnos félreértésnek téves-ítéletnek elejét vegyem,azt eloszlassam, melyet fortélyos czélzatossiggal Belatinczról? keltezett czáfolat fogalmazója bizonyosan nemesebb ér-zületü t. olvasó közönség körében netalán előidézett azon kevésbé lovagias, és éppen a sajtóterén nem helyeselhető modora álul, mely czáfolatában botrányszerüleg nyilvánul; et nem elég, hanem ily nemtelen érzület, átkeltezés, és hely koholmány segítségével még belatincziakra is kenetik. nekik tulajdonittatik.
Jogom és módom volna az ezen czáfola-tot fogalmazó collegiális ligát névtelensége rejtekéből névszerint is a nyilvánosságra kiléptetni; — de ezt a jóiigy kedvéért nem teszem, feledés fityolát borilom az egészre. —Legyen szont a béke. —
„Vendajku elemi iskolákban felfedezett lórvényollenesaégek" érdemében nyilvánosságra bocsátott közleményem czélja volt: azon valódi tényálladék kiderítése,melyet ez idösze-rínt magam is .mostoha" körülmény-kép elismertem ; és hogy tulbuzgalom ! most i> mondhatom sokszor elfogultság Bugalta drasztikus orvoslati szerek helyett, melyek el-lenszeavet keltenek — inkább a polgártárai szereteten, kölcsönös bizalmon alapuló méltányosságot ajánlom a végett: hogy a magyarnyelv mint állam nyelve a nem magyar ajkú honpolgárok által is átalánosan megkedveltették, elismertették, hasznos, esetleg szükséges érintkezési, mivelődési eszköznek,és hogy igy, e tekintetben nyilatkozó jóakaró közvélemény méltányos közóhajtás is teljesüljön. — Ez volt közleményem ízándékolt czélja; — 'azért is ebben — ti. közleményemben az indiskret

bozgalmat drastikns flwközSk alkalmazásit, mint a jóügyro Arlalnmst rnszaliam.
Most már a méltányoaali gondolkodó t. olvasó közönség ítéletére bízom : hogy váljon melyik a biztosabban czélravewt/1 eszköz e kettő közttl: váljon a porgártirsi szereteten, kölcsönös bizalmon -alapuló méltányosság- e V mely csodálatosan vonzó, megkedveltetfl erővel bír, vagy tulbnzgalom sugallta tul»zigoru — policzeiízora eljárás, mely » jo fc logszantebb ügy iránt is ellenszenvet ébreszt.—
— Én részemről, kivált ha szigorú tor
véayesBég terén nem állok, hanom tMik a jó
akaró küzób»jtast tudom inkább a vonzó meg
kedveltet* erővel bíró modort választom ; és n
máaikboz csak végső esetben, akkor is keli,,
mérsékeltség, körültekintő tapinUtul n/u
lok.
Ezek után a czáfolat beküldője láthatja, de legyen is olynemü hazafiságomról meggyó ződve, hogy én a vendiskoldkban a magyarnyelvet vendmellett t«ni-t a t n i, j ó n a k szükségesnek látom, és óhaj tása szerint, nem csak befolyásomat felhasználni, hanem ennél többet is tenni — el nem mulasztandom.
S-M. :
KImiitstás
xvn.
oson pintöuztgtlerU, mtlytk a choltra árvák 4i özvegyik M
a tapolezai szolgabirói járásban befolytak.
Grombos Lídia férjezettNagy Zsigmondné és Oyörffy Zsófia férjezett Vörösmarty Józaefné írén : Qyörfiy Dinieké 2 frt — Vürösznarty László 1 frt. —Sebestyén Gábor lfrU — Pilbof-fer Imréné I frt. — Móroez Dániel 10 kr. — Kaszás Ferenczné 1 frt. — Qyörffy Károlyné 20 kr. — Egy valaki 30 kr. — ifj Nagy Károly 20 kr. — Vörösmarty Jánosné 40 kr. — Györffy Zsigmond 30 kr. — Balog Lajos 40 kr.
— Gyenes Gibor 20 kr. — Tóth Mihilyné 10
kr. — Györffy László 50 kr. — Marton Imre
60 kr. — Szalay Jánosné 30 kr. — Györffy
Istvinaé 1 frt — Csekő Gábor 1 frt. — Csekő
Bálintné 20 kr. — Vörösmarty Eszter 1 frt —
Laky Antalné 40 kr — Sörös BUara 20 kr. —
Torma Lídia 20 kr. — Két ismeretlen 1 frt. -
Gróf Kálmán 20 kr. — Schmidt Mór 20 kr. —
Veisz Gábor 20 kr. — Talabér Lajos 10 kr. -
Burger 40 kr. — Mészáros Imre 1 frt — Sza-
kály Lajos 40 kr. — Fábján Péterné 40 kr.-
Barbély Imréné 10 kr. — Marton Péterné 20
kr. - Szabó Dánielné 20 kr. - Pálffy Imréné
10 kr. — Györffy Istvánné ifj 10 kr. —Barta-
kovics Béni 10 kr. — Kövesy Imréné ÜO kr. —
Szalay Gáboraé 15 kr. — Becsák 1 írt -
Schmidt Ignácz 1 frt — Egy valaki 50 kr. —
Lukacs István 10 kr. — Gróf Márkus 60 kr. —
Farkas Terka 30 kr. — alsó Pálffy József 1 Ir.
— Fodor Katalin 80 kr. — Fabján Zzófia 1 frt
— Gyenis Sándor 50 kr. — Kene«si tmréné 1
frt. — Tima Imre 30 kr. — Vaxga Sándor 30
— Pálffy Dániel 20 kr. — Gyenis Árpád 40 kr.
— Györffy Lina 40 kr. - NagyKároly 15 kr.
— Györffy Imre 30 kr. — Grombos Károly 30
kr. —Pákay János 20 kr,— Gombás Jánosné
30 kr. Csekő István 30 kr. — Györffy Ignáci
40 kr. — Kovács Juliánná 30 kr. — Kenuéiarra ébred, hogy tábornok és másnap megtudja, hogy Los Carras márquis lett.
A salamaDcai orvos pedig, miot Spanyolhon tábornagya és Cabarras márquis folytatja pályáját.
De mi történt Akaaztófa Diegó ás KI Bárbó barátainkkal.
Őket nem igen kegyelte a sors — Mind-ketttn kapitányokká lettek s mint ily ének hullottak el, egyik ürgéinél, a másik : Tarragona ostrománál.
Az elvetemült tolvajok a haza hőseivé leltek.
Talán nem érdemeltek ilyen szép halált.
Évek hosszú sora múlt el és a franczia spanyol háború nem vesztett semmit a kezdet hevéből.
Két rokon nép mártott tőrt egymás szivébe; két szomszéd nemzet nyujtá ki kezét a máaik megfojtására.
De azon idők, a nemzetek harczainak kora valáoak; nem kell kutatnunk az okot ; — az egyetlen ember nagyra vágyásában rejlett.
S ezen ember a nagy Napóleon volt
Európa urí. — Nagy volt, mint katona; kicainy, mint politikus.
A nemzetek leigazója volt az, ki bilincs helyett szabadsággal kinilá Spanyolorszá got, é az a bilincset válaazU.
A külföldi szabadság helyett: a hazai
békét.
Ez ia harsasig! Ei is erény !

VI. Madrid.
— ,Ks tombolt a vihar
mindent eldöntött." —
G m
Mig mi a harezokat kisértük figyelemmel, addig Madridban másnemű jeleneteknek lehet tünk volna tanúi.
Nem a valódi-hazafiak körében fogunk szemlélődni, mi a Rastro politikusait keressük föl ismét
Méltó is az a faradságra! — kiált föl némely olvasónk.
Mi is igen azt hiszszük, hogy : nem,de ha egyszer bele szőttük, ki is kell szőnünk őket.
Keressük föl tehát e tágtorku hazafiakat
Az utat tudjuk. — Fel kell keresnünk a . „Godói Manó"-hoz czimzett csapszéket. — Ma is ott üléseznek ; ma is a szürke Penztanz elnököl és ma is vitatkozik, a republikánus Pel*g-rossal. Don Jósé de Elvanha ma is a hallgatóság közé tartozik.
A mint belépünk, épen Penztanz elnök szónokol.
— Uraim ! — itt látunk előttünk egy elvakult republikánust és ez nem más, mint a republicánus Pelegros! — Mi a monarchia emberei vagyunk. — Most a monarchia küzd] a monarchiával, most monarchisták vagyunk (Éljen !) Holnap, ha a monarchia a respublikával küzd lehet, hogy republikánusok leszünk.
(Ugyvan) Most csak arról van és lehet szó: hogyan mentsük meg a hazát (Éljen.) Szerény nézetem szerint nekünk, mintspanyo-loknak kötelességünk, szeretett urunk VII.

Ferdinánd király ő felsége monarchiáját támogatnunk.
Határtalan lelkesülés. — Süketitő zsivaj. — Óriási hazafiság.
Most a republikánus Pelegros emelkedett tel.
— Uraim ! Polgárok! — ití ül a szürke Penztanz. — Azt mondja, hogy mi minnyájan monarchisták vagyuok, pedig mi tartjuk fenn a respublikát! — Igen, igen bárhogy bólogat is ön Sennor Elvanha, vagy micsoda. — Hal-gasson ön ha mondom Elvanha polgár! Hit még kaczag ? ... Est lehetetlen eltűrni! — Uraim ! Polgárok ! — mi nem vagyunk monarchisták; (Éljen !) mi a szabad haza gyermekei és leányai vagyunk! (Ugyvan !) A szürke Penztanz, pedig gazember! (Helyesen! Ugyvan I Le a szürke Penztanz-al.)
Ezzel teketória nélkül lelökték Penztanzt az elnöki székről és a közbizalom Pelegrost mél-tatá oda.
Uj kor, virágzó idők. — A Rastro politikusai élük jogukkal és megváltoztatták a hangulatot és ez ocsmány, jellemtelen olubb egy nap alatt a forradalomnak áldozta Madridot
E meggondolatlan csőcselék magával ragadta : a Bastrót, Tritinót és Manzanarest.
Pelegros vezérlete alatt, kiraboltak a bankárokat ás lángba boritik a nemzeti kormány épületeit
Nem is kell mondanunk, hogy Penztsnz és Don Elvanha republikánusokká lőnek.
Dühösen rohant az örjöngí csapat; mag támodták a* orvos akadémiát és elh»Tjvaz«ták as archeológiái muzeumot
A manzaaares balátiai és RastrojitaBoi,

voltak választott nép, mely gyilkolt és rabolt.
— A nagy szesz gyárt is megtámadták. —
Égő csóvával kezünkben hatoltak a gyúlékony
anyag közé. — A hordókat kiszállítók az ut-
czára s a csőcttelék elemében volt, mert kedré-
re leihatta magát.
Egy vigyizatlansuhancz fáklyával gyűjti meg a szeszt és a láng óriási mérvben terjedt az épület belsejében. — Számtalanan benn szorultak ; az ajtók és ablakok körül voltak folyva a szesc elolthatlas lángjától.
Nem volt menekülés.
Száznál többen vesztek az izzóeráterben.
Köztük volt a republikánus Pelegroe is.
— A többiek kimenekültek, hogy a rombolás
munkáját folytassák és befejezlek.
Ekkor azonban a Manzanares felől, egyhangú léptek és ágyuk zörgése hallatszott.
Katonaság közelegett
Los Carras tábornok volt, kit egy rendelet Madridba parancsolt, a zavargások elfojtására.
. (Végeköv.)
Úb dies4 lA
Lalkst vidito.
Hivsl Sfl.K
Magyart aiaikmef.
Ab esak FortonA
Őlftxa tzitaa.
B. JOSETA.


Vasúti menetrend

Indol Kaolisáró
1:

Enék Mobb-t {Zákánynál) Zágráb Fiúméig

6ór
a 18 perei reggel.
„ Zágrábig 2 .
45 ,
dílKtáo.
Budáig « .
18 ,
reggel.
, 6 .
48 .
dilotáa.
10 .
«s „
estre.
SsombftthelTig (ináét delntán 6


ón 25 poros Becsbe) 5 ,
43 „
reggel.
Béo»ig(8iombatb. Bécaujb.fele) ! ,. 10
, 15 „ 56
Ulotán.
Pragerbof fele TriMKtig 6 „
3 »
reggel.
, <? Bécsbe í „
28 „
deloUo.
1 1
81 ..
ette.
21 „
délután.
M „
eat«.
43 „
reggel.
46 „
delatáo.
SO „
este.
S3 „
délelStt.
37 ,. 18 „ 60 „
r«gg»l.


MM. r.gg.1.
9
delntáa
2S ..
eetve
Szerkesztői üzenetek.
1223. J. O. SOnegb. ÖrMunal Tettük ajialatát AK érdeke* ciüst! kSsleméort m«g nem olvashattak '! 1U4. W. Pip«. A kérd*KS bliitttt l Irt. 30 kr. 225GSl)lá ll^k
— Botsát* Svastics Jánostót u
.Apolló' i«neinü folyóirat három „hallgató ma gyár" zenemuvet közöl, zongorára alkalmazva Wachtel Aurél álul, ki meleg szavakban emlékezik a bolóogultról, fájdalmasan sóhajtván fel: A Svastics gazdag képzelmében szulemlett szabbné) szebb magyar nóták nagy száma-s belbecséhez semmi arányban sem áll a kevés elismerés, mely e férfi osztály része lett. Müveit nií I tóság és tttz, enj és szépség jellemzi.
fg7s7p régi okiratok másolatát megkaptak.
1226. W. K. Kclhely. A lapot mi renlaMo
postára adjuk ? nem értjük, hogj SaBk olr kitin kap
ják. Egjíbkem a postán a lapokra n*i»« nj nsd-
•sabály l*p életbe a Uiwwflk,hogy a sok paoass elma.
rad.
1227. U. J. Ai UletS ixámot 8i. A tirnak mefe-
kOldíttBk.
1228 . K. Veliprém. Sajsilkomt Tettem a késedelmei kétbedtéi felőli értentéat.
1339. G. A. . legdrágább gjinjy" isegérke>«tl, t. i. knlteménjbeu értre. As sresképet elkflldattflk.
Vegyes hírek.
Stotittika.A használható növónyekjszámát 3000 re becsülik, melyek közöl 2500 nál több
•európai kertekben fordul elő. 600 táplálásra szol -gál, s pedig 290 ehető gyümölcsök és magvak, 120 főíelék.lOO eheti gyökerek gumók és hagymák; 40 gabonafélék, 30 olajat és 6 féle bort szolgáltatnak. A gyógynövények száma 1140, melyből 350 technikai czélra használtatik. — A szőlőterület nagysága a az. István korona országaiban 685,809 hold; a termelés átlag 30 millió
| akó. A gyümölcstermelés mennyisége kétmillió 160 ezer mérő, melyből hazánkra 954 e»r méró esik. AZ erdőségének összes területe 15 258,000
hold.
— Ö feUégt királyi ftctitjt, mint a , P. N." irja,legujaboan állapíttatott meg. A 68-ban rögtönzött királyi pecsét — cser-és olajággal — a legújabb időkig használtatott, míg hosssas tárgyalások után uj minta állapíttatott meg. K pecséten két felül két angyal tartja a paizst, melyen az ország czimere és abban középen a király családi czimere foglaltatik. Az országgyűléshez legújabban intézett kir. leirat már e pecséttel van ellátva.
— Rövid hirek. A „Tisza, biztositó-bank közgyűlése május 18-án lesz. — Kossuth Lajns Turinbol Baracconi di Collegnoba költözött. — Bismark jobban van. — Mezopotámia* i ban löbb várost elöntőit a víz. — A felséges királyi pár a delagatiók ülésezése alatt a fővárosban fog időzni. — Budapest területén a m. héten két kolera eset fordult elő. — Az országos iparmuzeum f. hó 19 én nyittatik meg. — Kudolf koronahg elfogadta az építendő tanuló-convictus védnökségét. — Veszprémben egy mesterlegény szerelemféltésből levágta kedvesének mellét. — Attól tartanak, hogy a Tisza Tokajnál elszakítja gátját. — Nemzetközi földrajz congressus tartatik Parisban 1875 tavaszán.
— Nográdniegye Karancaság községben 82
családoi tett tönkre a tűz.—Temes megye rékai
knruletében a himlőjárvány miatt betiltatnak a
bucsujárások. — Kossuth f. hó 27-én 70év«s
lesz. — A budapesti színháztér bazárt lebontják.
— Kőszegi Károly, a nemz. szinház bassistája
30 éves jubeliumát közelebbről tartja meg. —
A múlt héten született a fővárosban 257 gyer
mek elhalt 270 egyén. —
Brketik Kabinára :
Ének, Moháea (Zikánjnál), Zágrábból
4 óra 19 perm r.ggeL
» ,, >, Dom-
boTár, Fiamé, Zágrábból 1
ZákáDr-Finoe-Zágrábbol 9
Budiról 4 ,
1 ,
9
Siombitiielrrol 10
Beoib51(Bí«iiijh Siombati.MSl 4
W
3
„ (Pragerhof fe!8l) Trieait- ea BecabSl Trieaitból
Felelős szerkesztő: Bátwt
Agenten!
Für den Verkauf eines ttberall gangbaren Artikels werden tüchtige Agenten gegen gnte Proviaion gesucht. Kaafmannische Kenntnisao sind nicht erforderlich. Offerten sind in der Kxpedition d. Bl. unter dera Buchst&ben A. schleunigat absugeben.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánlutik
Dr. Forty-féle általános S E B-T A P A B Z,
mely rendkiTÜti gyógyereje, erii**xtó, irlelS é» íij-dtUmat cúllapitö tutiaa által loggjon+bb, lagbiito-•abb a ejj»«ermind gyökeres gjógjulist eszkOxOl JtüJönnemü bajokb>ut. — Ily bajok * torokgytülidií-iégcsöbomt, b 8 r k é a-b*níg, hirtyáígyik (Crouj>-augina) míndesen^fl mogaórtAsek, barapá*, isarú, vkfá* T*gy égés által támadható itbek, megforrá-xúok, daráu- vgj méli»orúok, konok-fekélyek, tníxtok (contosiók)— meylepö gyön fájdalom cciila-pitúsal — rögsött daganatok, gümSk, tályogok, pokol-v*r (carbancnlu portála malignaj, megkemónyedéíjek, geoyedéaek, vérk«l?*«k, mninden mirtgjbetegíégak, görvilyM fekélyek, fagydaganat, ajjféreg, korOmmireg, radliu*, tagtsirac*, caonUiú, kinoxamitáj ái megrán-dalások, helyi c#ú«; továbbá a «*ülé* folyláűi láb-felfaka^ások és *ebekt fájós fűkélyiett vagy már gecyea n6i melL — Sok DS már oairábas Tóit éml6-riktól, — a kOlönben elkeruUutlao ál«trttasélyu sebészi mfii^tnek mellSzisáTel — egyedül esen jelM seblapux baBzaálttta altul menakQlt meg.
Végre a teltbe teljesen bemély«dt bármineafl etálks, vagy daráu- és méhfnlánkj* csupán eien trpaszoak rö'.id idei baaxnálata folytán annyira «18-tUcik, hogy aiotán a testből kÖsSnségesen subád kéuel, aebésii mfitét és fájdalom nélkQl könuyen kiboxhatuí, mire & «eb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Esen megbeccfllhetleii gyógyszer, melynek jelM-sége leghitelesebb egyének ssámos s ktUOnOs ktrá-?atra bármikor felmatatható bUonyitvinyai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkiTÜli. s legkOlBnnemObb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő sikerdús eredményeinél fogva, melyek nasanál-Ixu által még •JUTUII bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kéUégberonhatUnal igacolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati ntasitáwal egy&tt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtoyi csomagnál kisebb swUlitmány nem teljesítetik.
Központi küldeményem5 raktár: PtttM Tlrlk JiZttf eyórruerésx un.il király-atc*a 7-ik ssáin alatt Továbbá kaphatók: N«|y-IUs4ztái ?? WAJDIT8 JÓZSEF írnál. PlktM: Halatinssky 8. — PéCMtt; SipScs J. — SisjefM: Stamborssky. — Sl.-FtMrvÉ-rótt: Braun J. — SzwbttMyM: PilHch F. -V«t2pré«Ml: Ferencsy K. - ZafTabtai: Mitlbacfa Zs. Stprfffbu : Bock J.
Aiet. tryógyaseresx és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, f«lsxólitUtnak, minerint e réasbeni ajánUtaikat ezen gyógyszer k««ii-tSjéhe* FORTY LÁSZLÓHOZ mmezve : Budára, (Báei. város, fBntoaa, 590. szán>) beküldeni saívezkedjenek, ki megrendeléseket is pontosan toljent-
(^ Vidéki bérmentea levelek általi megr*s>-delések ac árúak készpénzbeni beküldése, vagy posU-nttlvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban telJMittetnek.
Történeti naptár.
Április 17. 1330. Zách Felician Visegrádon a királyi családot kivont karddal megrohanja. —1660. Lórántfy Zsuzsanna, kitűnő honleány halálozása. — 1513. a pragmatica sanctio aUp-letétele. — 1849. Bem a Vaskapun át Karansebesre ér. '
, 18. 1417. Zsigmond, magyar király a porosz királyi ház alapítását esi-közié. — 1671. Zrínyi Péter és Frangepaa Ferenci fogságba vettetnek. — 1813 Szalay Láíztó szü-tésnapja.
la. 1824. Lord Byron halálozása. — 1848. Jellasich rögtön bíróságot hir-, det a magyar kormányhoz szitok ellen. — 1849. Perczel Mór 0 Becsét másodszor elfoglalja. — 1849. - A nagyaarlói győzelem. 20. 1613. Báthory Zsigmond fejedelem Prágában meghalt. — 1848. a sxerbek Péterváradon a magyar jegyzőkönyveket s okmányokatelégetik.— 1849. Pöltenberg győzelme Kéméndnél.
1457. V. Láailó király okleveles védelmet ígér, Hunyady László ki-végeztetését indítóinak. — 1849. az osxlrák sereg Pestről kivonul.— 1861. Balogh Melanie, költőnó halálozása,
22. 1G16. Zrínyi, a költő, születésnapja.
— 1849. Görgei Komárom várát az
ostromsár alól felmenti. — 18Ő0. b.
Vesselényi Miklós halálozása.
23. 11%. ni. Bél* király Swikesfejér-
várott meghalt — 1564. Schakes-
peare születésnapja 1616-ban halá
lozása. - 1766. Fejér György, tör-
ténetbaváj, Keszthelyen született.
— 1849. Percíel mokrini gyoxelme
— 1860. Brack, oaatrák minister.
torkát metoi.
Aprilí"
21.
•) S tavat alán kealottáct
Helyi hírek.
— Nagy Kani**a város képviselősége
1874. évi april hő 16 án, délután 3 órakor a
főgymnásium rajztermében közgyűlést tart; tár*
gyak: 1. A városianács évi jelentése 1873. év
ről. 2. A főgymnasiumi igazgatóság eloterjeM-
tése a rajztanár elmozdítása iránt. 3. Kis-Kani
zsa város közönségének egyezségi ajánlata a
két város elkülönítésére nézve. 4. Tanácsi elő
terjesztet a vágóhíd építése iránt.
— A német színtársulat kiváló párto-
suláüban részesül; egész május 17-kig Nagy-
Kanizsán miiködnek s innen Kaposvárra szán-
dékoznak távozni. Az előadások tüzetesebb leí
rását helyszűke miatt jövő számra vagyunk
kénytelenek halasztani.
— A xalamegyei Gazdasági Egyesü
let 1874 ik évi május hó 4-én délután 5. órakor
Zala-Egerszegen saját helyiségében é v n e g y e-
des közgyűlést tart, melyre a tagok az
előfordulandó fontos tárgyak tekintetéből minél
nayvobb számbani megjelenésre tisztelettel
meghivatnak. Zala-Egerszeg 1874. april hó 4-én.
Arvay István, m. k. ügy vezető elnök.
— Keszthelyen a kővetkező röpirat
rnl 30 ^r, _ S/abó Nándor 10 kr. — Né'
"'.'!, '"j^notné 20 kr - Rath.Teniplom20 kr.— |.r.„ér Juliánná 30 kr. - Györffy SámuelnélO l. _ H«gyi Gábor 20 kr. - Pálffy Sindorní "0 kr - Lampert Imréné 10 kr. - Marton itnáe. 20 kr. - Takács Jánosné 20 kr. - Tu-;r Klára 20 kr. - Somody Pálné 10 kr. -„terein 20 kr - Varga Márton 10 kr. - So-aoJv Mari 30 kr. - Mátics Ignácz 20 kr -Sémet Istvánné 10 kr. - Szabó Gábor 10 kr. 1 Gvórffr Zzófia 20 kr. - Balog Károly 20 kr Szalay Károly 30 kr. összesen 35 frt. ,10 kr. Polgár Izabella ivén Díszeiben : Jtes Fe-reoczné 2 frt. - Ac Ferenc* 3 frt. - Polgár í"bell» 1 frt- -Csényi György 20 kr.-ör. Füz.L Kálmánoé 50 kr. — Dekmár Gergelyne ft ur _ i;dvsrdy Jánosné 40 kr. - Bangó Kereocz 50 kr. - Fruska- Ferenci 20 kr. -M tus Andrásné 10 kr. — Pálffy Jánosné 20 í, - Kaposi István 3n kr. - Saáry Elekné • t.'tr _ Saáry István 2 frt. - Kagy Gáborné j SO kr' - Francsics Antal 1 frl. - Torsa Jáuos I -0 tr - Bőbm Rudolf 20 kr. - Koréi.) Simon i ui kr - Káotor Márton 10 kr. — Koréin Izrael 5 kr, - Sprencz József 1 frt. - összesen
jelent meg: „A keszthelyi m. k. gazd. fels. tanintézet jövője. Tekintettél a 9-es bizottság határozatára es Keszthely város emlékiratára irta Sporzon Pál." A röpirat igen éles tollal lévén írva, mint zalainegyei lap, egy féltékenyen szerelett zalai intézet léte s tekintve jövője, látszólagos biztosítása ügyében nem járulhatunk az orvoslás e neméhez, sujnálatunkra e választ ilv hangon nem közölhetjük; hanem ha a szerző megengedi,hogy méh gyanánt belőle mézet szed -hetünk s lapunkba,mint a nyilvánosság e nagy kaptárába rakhatjuk — egész készséggel.
— Veszprémből írják lapunknak, hogy
ott húsvét napján egy, a rendes hadsereghez
tartozó közkatona szerelmi boszuból kardjával
kedvese karját levágtn, ki ennek következtében
a városi korházban zneg is halt.
— Curiomimkép közlik velünk, hogy
a napokban zalamegyei egyik község utcziján
1 lelki pásztor, 2 juhpászlor, 3 disznópásztor
erősen perlekedett, samester botzá járulá-
sával csak fokozódott. Ténynek írják, de roivol
mi nem szeretjük hinni, sem a helységet, sem
I az illetőket nem nevezzük meg.
I — AU6 Lendváról veszszük a követ-
kező érdekes tudósitást: A tanügy lelkes bará-' tait van szerencsém egy örvendetes eseményről I tudósítani. Tekintetes Molnár Pál AlsóLebdva ker. orsz. képviselő és bagladi földbirtokos ur, nemes lelke sugallatát követve, a „vallás-erköl-Cáos nevelés" emelésére az alsó-lendvai rom. kath. iskolánál kétszáz — 2iK) — frl. o. é. alapítványt tett a Bzegényebb sorsú, de erkólcBös és szorgalmas tanulók segélyezésére; hogy mint az isk. széki elnök úrhoz intézett apríl 2-ről kelt levelében igen helyesen megjegyzé : „legyenek az oltárnak, és hazánknak erős oszlopai." Értesülvén az iskolaszék mólyen tisztelt képviselő ur nagybecsü ajándékáról, fulyó hó 4-én tartóit ülésében jegyzőköoy vileg legőszin-lébb köszöuatét nyilvánitá, s azt nagylelkű ala-piu'ija becses nevéről .Molnár Fái rom. kath. elemi iskolai alapítvány" néven kamatozás vé-ett a h- lvbeli takarókpénztárnál elhelyezni határozta; ebbéli határozatáról a mélyen tisz. telt képviselő urat az iskolaszék egy három tagból álló küldöttség által értesité, átadván az ide vonatkozó jegyzőkönyvi kivonatot. Adjon Isten több ily nagylelkű jótevőt, s a meglazult erkölcsiség" és szeretett hazánk biztosan telfog-nak virágozni!
— MarcxáUból írják lapunknak: Folyó
hó 7-én a várszeg nevü városrészben tüz ütött
ki, melynek 5 épület, lakház, istálló és pajta
esett martalékul. Biztosítva semmi sem volt.
— HafíyománffOxVvl Tuszkau Mayer,
ki is múlt hó 26-án a veszprémi izr. sírkertbe
teinettetett el.következő hagyományt tett Vesx>
prémben: u m. 1) Egy Tuszkau féle alapra
1000 frt. melynek évi kamatjait az árvák élve-
íendik. 2) a városi kórházra ÜOO frt. 3) Eötvös
alapra 100 frt. 4) a tudományos akadémiának
100 frt. í>) városi nőegyletnek 100 frt. 6) izr.
szinte 100 frt. 7) jó tanulók stipendium alap
jára 100 frt. 8) izr. kr. egyletnek 100 frt ösz-
szesen 2100 frl. o. é.
— Alsó-Kajkon egy Gazsi József nevű
25 éves lakos f. év martius 13-án többek által
megveretvén, april 7-én a súlyos testi sérlésak
követkeltében meghalt. A törvényszéki bonczo
lit megtörtént és a tettének befogattak.

— Verekedés. Balaton-Mogyoródon egy
23 éves Horváth GyBrgy nevü egyént apr. 4-
én boszuból Somogyi József és Fajda István,
egvik fejszével másik kocsi lőcscsel oly súlyo
san megverték, hogy élete veszélyben van, a
a tettesek ellen a vizsgálat megiodittatott.
— Vj nenemOvek. Taborszky és Parsch
buda-pesti wjnomnkeretkedésében következő.uj
zenemüvek jelentek meg: 1.) Mignon opera de
A Thomiwpour Piano á denx mainspar C.Cra-
mer. ára 1 frt. 20 kr. 2.) Guck in die Welt!
Walwr, für das H»n©forte eomponirt TOB Phi-
Fahrbach jnnior, ára 80 kr. 3.) TrinWnoh,
polka-francaise, von Philipp Ftirbach )f in
50 kr.
14 -K^/számu adakozási íven: Handlery Mih.lv i frt. - Gábor János 1 frt. — Arvay osYfr,. - Nagy Ferencz . fr. - Tóth í- >«v ÓÜ kr Buzss Imre 1 frt. — Csizmadia i„ri«Jk reszérül 1 frt. - Vastag Pál 1 frt. -Y,.,v Lajos 1 frt. - Molnár István 1 frt. -Kovács György 1 frt. - Májer Antal 1 frt. -Kérteién 2 irt. - Névtelen 50 kr. - Mojzer Ferencz 1 frt. - Sülé Ferencz 50 kr. - And-r yfil 1 frt - Horváth Pál 50 kr. - arga JóW ÜU kr. - Flieg 2 frt. - Varga Gáspár ?>0 kr - Csepregi József 50 kr. - Olvashallan öevfi 1 frt. - Beszedics 1 frt - Korács György 1 irt - Neumayer Lajos 1 frl. - Harangozó Irma 1 frt. - Medccr Józseí 50 kr. - Lendvay József 20 kr. - Huber 50 kr. - Leszner 1 frt. _ Vadona 1 frt. - Volt N. 50 kr. - Fruska Sándor 50 kr. — Kanki János 50 kr. - r nesch Józsf 1 frt. — Cséby Anul 1 frt-Siram lg-uáoz 1 frt. — Olvashallan nevü 20 kr. — Ko-- vács János 20 kr. - Fodor Gábor ál) kr. -Olazer Iván 5 frt. — Erlli Mihály 20 kr. -Xörekv Ferencz 20 kr. - Szintén György 10 kr. - Dér János 10 kr. - Dér Péler 20 kr. — összesen 43 frt. 70 kr.
Bo«vay Istvánné úrnő Halípról 10 Irt. Kiss Jánosné ivén-.Akaiiban. Németh Terézia 5 frt. —Vörös Erzsébet 10 kr. — Oszvát Sára 20 kr. — Gold Nett. 5U kr. — Muray l'éterno 10 kr — Tólh Lidia 20 kr. - Gyár-maty Józsciné in kr. - Horváth Erzsébet 4a kr _Anta!Imr.:ué7kr.-SövdnyFerencznelUkr — Szabó Józsefno 10 kr. - Kiss Dánielnc 10 kr — Héra Kantor 3 kr. — Szabó Fcrenczuí 10 kr — Anlal Jánosné 10 kr. -Kiss Mártoiiuő K)" kr. - Pálos Zsófi 5 kr.- Pető Zsuzsáim* ul kr. _ péotek Józseinő 5 kr. — összesen 7
frt. 55 kr. „II.! ír
A 2 szimu adakozási íven : Hirschl Adoll 1 frt .— Szálai Báliut 50 kr. — Vajai Gábor III kr. - Huszár László 10 kr. — Valentin S:.n:uel 1 frl. — Krausz Béla 50 kr. — Dr. Lv.vensnhn 1 frt. — Fischer Mór 50 kr. — Neumann 1 frt. — Grciner 50 kr. — Lgjr Jakab 50 kr. — Ui>i»r Ignticz 50 kr. — lirod József 30 kr. — N. N. 5l) kr. ösfzesen í» fn.
A llszámu adakozási iven:,IIerieleudyIstván 3 fn. _ lYh.sgus Júuos 2 frt. — Koch Ferencz 50 kr. — Királyi Márton 10 kr. — Kovács Ferencz 10 kr. - Vörös Péter 10 kr. — Hor-váth Péter 10 kr. — Kürtös Sándor 3 kr. — Kovács Sándor 20 kr. — id. Csabi Dániel 10 kr. - Bcke Pál 30 kr. - Szabó SíindT lükr.
— Csabi Péter 10 kr. — Vórös Mártim 10 kr.
— Szentes János 20 fcr. Kis Zsigmond 'M kr.—
l'iabi Péter 10 kr. — Sz»bó János 10 kr. —
Tóth István 10 tr. — Csabi S..ndor ó Ur. —
Fóldy László 10 kr. — Kiss Sándor 10 kr. —
Antaí Márton 20 kr. — Egyed János 10 kr. —
Hegyi Sándor 10 kr. — Sárffy Pál 30 kr. —
Sártt'y Jáuos Hl kr. — Ki«s István 5 ki. —
Vidoaa Lászlóné 20 kr—Kiss Dániel lOkr. —
Kis Pál 20 kr. — Berechy Antal 10 kr. —
Sárrly Lajos 10 kr. — Krátky Nándor 20 kr. —
Nagy Károly 30 kr. — Bárány Ignácz 20 kr. —
Isóó l'ál 20 kr. — Bogdán József 10 kr. —
Bogdán Jínos 10 kr. — Fató János 10 kr. —
M.tkovics Vendel 10 kr. — Hertelendy Gizella
1 fn. ö»szesen 11 frt. 63 kr.
A lti számú adakozási íven: Marton Gá»-l,ár 1 frt — Foky Zsigmond 50 kr. — Herc*-i id Jakab 10 kr. — Lakosy Ferenci 50 kr.— Smgr Márton 40 kr. — Lusztig Jéisef 40 kr. — Csendea József 1 frt. — Friedmann Alajos .in kr. — Hochstater Márk. 20 kr. — Frieach Lipót 50 kr. — összesen 4 frt. 90 kr.
Tagyoni Ilirsch Josefa 3 frt.
Az egész járásból összesen 205 frt. 73 kr. íiO drb snrjegy ára 25 frt. Mindössze 230 frt. 73 kr.
Hogy «sen másolat ac eredetivel mindenekben mecegyez bizony itom.
Zala Egerszegen 1874 martius 7-én
CZUKELTER JÓZSEF,
KANITZ-C.
Dorottya-utcza 12. szám.
bámulatos olcsó arak melleit következőket ajánl. o. 100 drb. levélpapír névvel
- ft. 50 kr.
100 , levélpapír és lOo db. bori K-k névvel csinos
dobozban . - • •
100 „ látogatójegy dobozban
100 . levélpapír fekete nyomattal
1000 . lenboriték ,
5000 , lenboriték , .
10000 . lenboriték . .
1000 , pecsétbélyeg . • 2'50,
1 teljes íróasztali berendezés
1 drb. téntatartó florentini bronzból
1 » gyertyatartó gynfatartóval
1 , óratartó . . . .
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s boríté
koknak ugy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. Irómappák. jegyzö
könyvek, rajzszerek, viltot*rc/.ák, díszes pénztárczák, albumok, stb. legol
csóbb gyári áron. *
Különös figyelmébe ajánlom t. ez. közönségnek a tulajdon gyáramban készített monogramotokat és czimeket levélpapír és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélben megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legponto
sabban eszközöltetnek. 1313—4
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr.
— - ft. 80 kr.
4 ft. — kr.
18 ft. — kr.
35 ft. - kr.
— 3- 3 ft. 50 kr.
5 ft. - kr.
30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr.
25 kr. - 45 kr. 60 kr.
Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik hogy zalamogyci Gelse községében lévú vend.'gló, hozzá tartozó épületekkel. 5',', hold belsó telekkel, az úrbéri vonó-* marha legelőben lévő vágó ma.rha számára fentartott 1U hold legelővel, mégis az úrbéri legelőben lévő egy sessio utáni 14'/, hold legelő illetőséggel és italmérési Regáléval együtt — Kiliiaán kivételével 1874-ik évi april hó 27-én reggeli 10 órakor Pa-inban az uradalmi irodábau a legtöbbet ígérőnek árverés utján örök áron, elfog adatni.
Árverési teltételek :
B(lO frt. bánatpénz,
Vi-ad rész árának azonnali lefizetése és a hát rálátnék 2 évi részletben kakatokkal együtt leendő tiiilesztése, é> egyéb az árveréskor nyilvánítandó feltételek.
Kelt PALIN, April hó- 10 én i874.
?2J-2 Palinl uradalmi igazgatóság.
T t t YYYYYíTTTTTT
KELBL J. J.
:•, Tioklukei 21.1
Les-férfi ingek 2., 3,4,ö G 8
10 frtig. AaiolShirlUj iniek,(Mibl mint
A viKon) fehér én sxineH 2., 2.50 3
3 frt 60 kr LeíBaoBibbia himittl ingek
-4.. 6., 6., 7., 8., 10 egééi 20 Inig. Oxfordi ingek angol 3.60 4 4 50
5 frtig. Fl.n ??
• í e-) « c k o k gy»pjn 2., 3., 5 írt, •elyem e., 7., 8 frt.
mdrigok gjr»PJQ 3., 4., 5., «.,' N o ?
?• •. selyemből 6., 7„ 8 frt.:
«p<-.«ik é. h.ri.nyik 5., 6. 7., 8.,: N 6 i
10., egén 15 frtig.
e b k e n d 5 k linu lenMl i.60, 3., 4.i
6., 8 -12 frtig, b«uiet, finom « • ? S
Egy gazdatiszt
ii: már 12 éven át két oagy url háznál szolgált s a legjobb bizonyítványokkal van ellátva Ismét kivan szolgálatba lépni; szükség eseten képes több ezer forint biztosítékot is letenni.
Bővebb felvilágosítás t. Wajdits József ur könyvkereskedésében kapható Nagy-Kanizsán.
Részletes uatóaa
Aüat&eria száj vi x-nek
POPP J- G. cs.kir. ?dv.fonorvostól
Bieab«o, bclriroa, Boyn«rgmMe 2. •*.
Elnnestetvtt dr. Foell 0yala gjnk. orroi által. Elr«ndelt«-tett & bécsi, piríii, brtiaeti éi amitcrdami klinikiban, ngyttiof proff Dr. QMOlezcr, S«at. M»fn. is C«UB. kir. ndvui Unáesot. ?>r. UffblMky b^l.m, Dr. BrMtt, Dr. Hellcr, Dr. B«r«, Dr. 801-?WIQhOil arai itt&l stb., proff. Dr. Hftrtif, hercfeyi advarí orrot ur áitol Brannjohweipbmi, véyr« Dr. GrOtt, Dr. Bittér von tfofciffer, Dr. J. Fvtttr, Dr. Hayer, Dr. SöWHHr, «. tanicjo* éi fardS-orroi ur ilul.
Afkftk tíutiattrtása BfyáJtalábu *M alkttaut- - Kitfioo
oradÓHere a fojmioa ö«se«h«imoíott minden lyilkiMÜl.
Alk&lmuán kfllOn&sen ai ebédketéü útin ajinlimtó, m«rt a fogak kőit marmdt hu dar«hkik if en köon7en rotbadásnftk iodol-rio, a iKájból k«Ü0tn«tleti asagot ^rjeszUnek.
Híg ason MfttakbeQ in elSarorel alkalmactatik, midÖn a bor-kS mix m«gtelep«d«tt, minthogy a, ktmíoyedéstőt tn^gbrjt. — Mert ba a fog esak le.-ki.ebb r黫 Upattanai iltal mecitelcBot I6n, a osontfogyautáa által DSKrapadUtott, tOnkre m»|-y *? gsomscédjatt it megkiroaitja.
M-f»dj» a fognak eredeti acep Mioit, mid6D róla mioden idegen nemű fed&lxeet chenikailag elrálaut és lehord.
Mfivóneti fogak tisztítására lcgiokibb basxaarehető. Meg-tartja acok eredeti sainít, téajit, meffakadálrö"* ? borkő atok-baoí letelepedését, a minden kellemetlen Kapót tirol tart.
AK QreSTag7 más beteg fog fájdtlmit nemcsak hogr pnjhiti. hanem meg UakadiljOKa annak toribb terjedését.
nőirnbakelmékel
jatánjos iron vásÁrolni kivan:
Hamburger Adolf
dlritin tlilete
FIST,
1-tt mámt, fari* hám.
HT m««eifc Mchm lann é. Mi-mratTt MUrtuk és MfradeleMk után-Tét mellett Jjoron cmkUSItetMk. '
As Anatherin-s?ÍJTÍ« bebisonjult gyógyKer * rothadi foghoi ellen is éa bictos enyhitSaser Ores fog Tag-y rí-eumatlcas fogfijások minden neménél. — As Anatherin-a»aJTi«ének kfi.wvniéggel «-silla-pitja le fájdalmat, a nélkül, hogj ros» kBTftk«xinvny^t81 kellene tartani, s a lehetS legröridebb id5 alatt
Megbecsülendő1 f6kép aa Anatfaerin-i»ij»ii a sxijbóli kellemes ssag fentartásában és a Detatan 1 elei5 kellemetlen «s*g kiemeléae éa eltávoUtasában. Erre elégvéges a sxájnak naponU tSbbszOri kí5b-lögetése.
Nem eléggé ajánlható ssiracsjos foghos ssimára. — Ha erre as Anatherin-eMiJTix csak négy hétig is as, előiránysat szerint alkftl-mutatik, n$j eltűnik a beteg foghas halványsiga éa st-'-p rAeti*-pirosnak enged beljet.
Ép ugy hathatja aser as Anatherin-s*aJTÍs kfllöuöaen A nnro-phnlbaa ssenTed3knél többnyire létasS mosgö fogak éa a haladuttAhb komáknál beálló foghas fogyasstis ellen.
Továbbá legbistoaabbb gyógyszer aa Anatberin-ssáJTii küny-nyen vénS fogbos ellen. — Ennek oka a rendszerint a foghua gyengesége és ilyenkor egy kemény fogkefe elkerülhetlen rvstlkséges, mert a fogbost scarificalja, miáltal uj tevékenység léptettetik életbe. fV Ara 1 frt 40 kr., postai átkuldetésael 20 kr. ~^S
Anatheria fogpaszta.
Ex n fogpaszta, kitűnő használati czéUzerüségénel tog^a, a legjobb gyógyiixer gyanánt mindenkinek méltán ajánlható, mert alkalmazása kellemetes ixet és enyhítést kelt a szájban s távol t&rt abból minden kellemetlen asagot.
Nem kfllönben ajánlható e fogpaszta mindazoknak, a kiknek
fogai romlottak,vagy tisztátalanokéért annak hassnálata a fogakon
létezS, oly káros fogkövet eltávolítja, a fogakat tiazta fehéren és
egéjuégben megtartja; igen ajánlható régre e szer tengerészeknek,
tengerparti lakosok- és mindaaoknak, a kik több iaben vixi ntasást
tesznek, mert távol tartja tSiök a ecorbntot. _
0f Ára egy porcselláo-edénynyel 1 frt 22 kr. "W
VegetabillB fog-pdr.
!l Tioblubra Béol I
Ee annyiban tisztítja a fogakat, hogy mindennapi alkahna-sása nem csakhogy eltávolítja as igen alkalmatlan fogkövet, hanem a fog fénye fehérítését és kényeségét inkább elSmoxditj
gyártmány előnyössége s a tinta kezelés valódi solidsága folytán legbiresbnek ismert slegjob hitelű
Fehérruhagyára KELBL J. J.-oek Bécsben, Tachlauben 21.
? ? ut j- ^inlj& m&gát tlsnelt ve™iaek és a t- közönségnek, nagymérvű váladékban levő legajabbd.vatu.mR.den alakú fehérruhanemüit, etadfr és elküld, a letfMsytsiSra szállított
gyári áron:
í:«í"'<í-j«ekok zy»pin 2.. 3.. «., Éj
í' téli no ingek boenn ni«kk«' 4, 5., 6 frtig.
mdrigok, perkiil ét b«rchentbol 1.50, 3., 2.50, 3., « frtig. '•••ultik perk»ilból 1.60, 2.,2.50, 3 fiiig, nimeire, igen eleg«ni 3., 4., 5., G-10 frtig, barchembSl 2, 2 50,
0 ifi IC
|V Ara egy skatulyával 63 kr. *^g
Kaphatók: Magy-Kanicsan : Belus Jósset* gyógysse., Roaenbei
Sosenfeld, WeUsch, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán
Tsosepen J^ Eenthelyen: Pfisstersr grógyszeréss, Singer H. Weii
k. Zala-Egerszegen: IsóÓ Ft, gyógyszerész. Eapronesán : Werii gyóg]
lseréss. Varasdon : Haltar gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Sxon
bathelyen: Pillieh Ferenez éa Budolf gyÓgyazer. HatárSrvidéki 8z.-Gy5i
ryön: Fibie ?. C. Veszprémben: Meyr Toszkan, ugy Gnthard Tivadj
M fiainál. — Székesfehérvárott; Legmann A. Braun J. gjógys*- Lovsj
Berényben: Heislar gyógyss. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kea
keméten : Hilhofer éa Machleid gyógyss. Pakson : Flórián J. gyógyai
Bormenden; Horváth J. Somsenxend gyÓgyaz. Kaposvárott: Kohn
Bogi, B«lns és AcbrSder gyógysz. Ssegmcárd: Brahsay gyógyít*.
Bonyhádon: Kramolin J. &*igetvárott:Baxwarth, Salamon gyógysx-
Kaján: Michitsch Rt. és Herafeld fiai, ugy Herzog IgnáczoáL — Pécset.
Ssolnay W, és E. Záeb, 8ip5cz gyógyít. Kárádon: Zadobáaazky gyógyt
UaresaUban: Kiss gyógyis. — Tolnában : Oraff g/ógyaz. — DunafOlc
rárott Lnkáes gyóg/sz. — Ssent-Györ^nn : Natbig. — AJsÓ-Len<tvái
^ — Rohonezoo: Bimoo /é á
wwoooooooooooooooooooooooooooooooooooog

Vidékre! megrendelések gyorsan és jutányosán pénzb.küld^re vagy utánvételre eszközöltetnek. Nem tetszők kifogástalanul becseréltelek
bármilj.
történjenek:
k«y8tk«í ab
mi-ts

Hirdetmény.
A Ttliis culid OgTTuetije elhmliloiyia a culid lián ugjii iérén U»»tTm OgyreietS Tilautásin, e MldntttMl 1874 éri mAjm h»'» 17-én délelótti 10 temkor ZUaegenuges csaliéi kíigyoléi fog uruai, meljre • culidttgak tiutelettal mefhÍT»üi»k.
KIS-CZELL mlrci. S3 1874
MartsaPil
1S19—3 * ideiflese* nfT"miSJ&aef k»d6-, 1»^- éi oyoadstoUjdonoe gyonwjtó oyomiu,

COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOtXmXMOOOÚOOOOŰOOOOOO

NAGY-KANIZSA, 1874. .prilis 19-én.

32-Uc

Tizenharmadik évfolyam.
OittttMir:
A lap
'ületó
ZALAI KÖZLÖNY
előbb: BZAL A-SOMOGYI KÖZLÖNY1
{« évre. • • serre* évn
kr.
anragi részét illato pedig a bementve in.
HMstsssk
6 haeábos oetitsorban 7 masodssor 6 • minden ' további sorért 6 kr STILTTéBBBK „ronrint 10 krért ?
?j-u.sk fel.
Kincstári illetik minden
Zvu hirdetéaért k«l»n[
3Ű kr. fizetendő*.
SA8Y-KAN1Z8A
Bementeden levelek caak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéairatok viasza m
küldetnek.
•eí
•Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a jalanwgyei gazdasági egy e«BIer, a.^agy-kanizsai kereskedelmi > iparbank", a .nagykanizsai takarékpéuttr a .Zala-Sa-mgy- gizhajézási retzvtMiytársulat, ugy a .zalaegerszegi torna-tOzoltó egylet' s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
?Mete.ik.nt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lape
>'„gy-KanlBsa s>pr. l?-én 1874.
Minthogy a megyei önkormányzat keretéhez a katona-elszállásolás is tartozik, ezt onnét illitjnk, mert az 1870-ikévi 42-dik törvény 58 §-s» 1 betű alatti határo- zata a katona-elszállásolás ügyét is az alispáni intézkedések közé sorozta, tehát az elszállásolás ügye megyei ügy lévén, az al-ispánok bivatrak, a megyei lakosokra ezen
^ oldalon nehezedő teherviselést akként beosztani, hogy azt a megye összes lakossága, aiint közterhet, közösen vigye. — Hogy ezen czélnak elérését a magyar minisztérium hova hamarább lehetővé tegye, és hogy a megyei autonóm kormányzat teljes befe-1 jeztével mint ép a kerethez tartozó ügyet elin- tézhesse, april hó 20-kára az érdeklett mi-niszterínmok és több megyei alispánjának megjelenésével egy bizettsig hivatik össze, mely bizottság feladata lesz ezen várva-várt s eddig egyes vidékek és városok villáira nehezedett teherviselésnek a méltányos és igazságos alaponi megoldását lehetővé tenni.
Hogy pedig a helyzetet felismerhessük, szükséges a most létező állapotot felderitni, midőn ezt teszszuk, egyntul megfogjak érinteni, miszerint mi minő alapon véljük a teher megosztását, és ennek szükségességét
/ beprúbáljok, mindenek előtt elsoroljak azon
: terheket, melyeket a katona elszállásolás ügyében Nagy-Kanizsa város saját pénztárából visz, ezt azért hozzak fel, mert annak mind költség előirányzata, — mind pedig zárszámadásainak miként létéről van tndomá-
, sunk. de a mennyire ezen város a pénztára állal visz e tárgyban kiadásokat, ép ugy a többi város és község is az elszállásolás arányában tuson költekezéseket visz, mit agy

bi*zünk»z esetre, la » b-rillánnlisok a; méltányosság elvére fektetendők lesznek, ugy ezen teher viselés megoszolva annak elviselésében azok is részesek lesznek, kik eddigelé ahhoz nem járultak.
így tehát mi ez nttal csak Kanizsa város kiadásaira és ex ntoni bevételeire szorítkozunk, még pedig az 1873 iW évi bevételeit és kiadásút soroljak el.
A magas kincstár a Kanizsán els/áiiá-solt tiszti szállások után megtérít: 6664 frt. 93 krt. kifizet pedig a város saját pénztárából ezen czim alatt 13,838 frt. 8 krt. ennél fogra ez évben 7173 frt. 15 krral többet, fizetett ki, mint a mennyit bevett légyen ezen bevétel és kiadás közt a magyar fcir. honvédség utáni bevétel és kiadás is ben foglaltatik. Már ha veszszuk ezen feleslegnek 10 évi átlagát, látni fogjuk, hogy e város lakossága minő áldozattal úgyis 71730 frt. 50 krral járni állami adó tartozásán felül az országos terhek viseléséhez, ezen felül hogy a legénységnek egyeseknéli elszállásolásától a lak*sságmegmenekedhessék,az agynevezett sche'milékot állította fel, melyre külön áldozatot hoz évenkint3000 forinton felül, mi azonban a fenntebbi közös kiadáson felül aschemáléhoz tartozó lakósok külön ter-heltetését vonja maga után; s ez miért van? azért mert a katona elszállásolás rendezve nincs; kell tehát hogy az most addig, is míg a katonai laktanyák építése végleg megoldat ik, hogy e bajon segítve legyen, oly intézkedés létesittessék, miáltal a teher megoszolva arányosittassék.
És mivel ezen teher megoszlatást mi nem ugy értjük, hogy tán a katonaság minden egyes község és pusztára kiosztassék, mert ez lehetlen is, hanem hogy azok, kik a

katona H^fff^frjAláfiyl, Tjtgy az ez ntáni esedékes teher-viselés alul mentvék, azok is némileges részt vegyenek á terhekből, kell, hogy évenkint bizonyos csekély öszeget fizessenek, 8 ezzel a tersekhez járuljanak; igy p. o. ha Zalamegye házbirtokosai, hol a legutóbb teljesített népszámlálási adatok szerint 50,117 ház létezik, ha csakminden ház után évenkint 40 kr. fizettetnék, illetőleg fő alapul felvétetnék, ezzel 20,046 frt. 80 kr. katona ri-tzállásolási teher fejében folyóvá tétetnék, és mivel igy házankinti összeírás és kiszámítás szerint a kivetés igazságos nem volna, azt akként vél-nők kivettetni, ha a megállapítandó összeg lakrészek szerint vettetnék ki, egy egy lakrészre 20 krnál több nem esnék, — az innét befolyandó pénz összegből azon községek és városok, melyekben katonaság vagy honvédség székel, a községi pénztárok által fedezendő összegük a megye pénztárából mint a honnét az elszállásolás kezeltetnék, kárpótoltatnék, ezzel a teher meg lenne oszolva. A mi a uctáni maradvány összeget illeti, arra nézve pedig akíént vélnénk intézkedni, hogy az tőkésittetvén, a majdan építendő laktanyák épitésiköltségei fedezésére fordítandó, igy eczélra is megtakarítás történvén, szükség esetén felhasználandó lészen.
Mely nézetünk nyilvánítását a kikill-dendő bizottság magas figyelmébe ajánljuk és reméljük, hogy az elszállásolási ügyet nemes küldetéséhez képest megoldani és közmegelégedésre elintézni fogja.
Alapítsunk minél számosabb ifjusagiköny vtárakat!
Ha széles e haliban a nép alsó rétegeinek műveltségi fokát kutatják, egy stomoru

kép tár foJ előttünk, mely különösen leve-röleg hat azon szemlélőre, tű' a nevelés — oktatás érdekét valóban szivén hordja,
Ezen szomoritó és közelebbről vizagilva visszsrettentő kép nem más, mint köznépünk-uél mindenféle árnyalataiban uralkodó tudatlanság és az ezzel karöltve járó neveletlenség, egymásirán ti kíméletlenség és minden alkalommal előtérben mutatkozó babon*. Ennek okát behatóan keresve, be kell ismernünk, bog/ köznépünk ezen vérré vált rósz tulajdonságai csak ÍB elhanyagolt gyermekkori neveltetések., nek tulajdoníthatók, mert: „Was Haoschdn nicht geworden, wird Hass simmer mebr" mond egy régi közmondás. El azonban, hála Istennek; — ma már csak félig meddig alkalmazható, mert a magas kormánynak bölcs intézkedése folytán a megnőtteknek is alkalom nyujtatik az irás — olvasást, számolást sót a reiltárgyakból is valamit megtanulhatni. Rajtok áll ezen alkalmat megragadni és a mulasztottakat némíkép helyrepótoíni. Ha ők ezt teen-dik, biztosak vagyunk, hogy rövid idő múlva a vusár — ünnepnapokon nem az észtölö és erszényt apasztó korcsmák, hanem a erkölcsöt nemesítő olvasótermek fognak, megtelni, és a mértélcletleo ivás szülte halálos verekedések oly ritkák leendenek, mint most — fajdalommal mondjuk ki — uz írni- és olvasnitu-dás.
Hogy pedig ezen utóbbi aggasztó ténynek ifjú nemzedékünkre nézve eleje vetessék, szükséges, hogy gyermekeinket már korán t. i. midőn még az elemi iskolába járnak, hasznos, őket minden tekintetben fölvilágosító könyvek olvasásához szoktassuk. De miután ezen iskolások csaknem túlnyomó része tehetetlen szülék gyermekei, s ennélfogva olvasókönyvek birtokába nem juthatnak, ezeken csak ugr »-githetünk, ha az alant elmondott utón iskola-könyvtárakat alapítunk.
A keszthelyi izr. iskolában már évekkel ezelőtt létezett egy ilyen néhány száz kötetből álló könyvtár, mely léteauléeét kővetkező eljárásnak köszűné: Minden tanuló — a legszegényebbeket kivéve]— hetenkint egy krajcsárt hozott at ezen czélra készítetett perselybe, sTÁRCZA.
A legdrágább gyöngy-
Stép lehetsz mint iitea angr&l*,- ixebb A teremtés eU5 regreléaél,
Termeted leogöbb a hold sugarak HullamiD hiotiao ijlphidéníl.
A-resod nisftt tst7
ks ebredS hajnal rdua pirjit.
A liljom kebled barara haUra Fajdalmában ott lelheti airjat
Lebetss hatalmai; — egj moiolyod^rt A korona megcsókolja a port.
8 flirtfd egTitlen áras; sialáert Bajongra fii rilig blliiusaet hord.
A hideg aseeta, bar ktsorradt
Uar a gflSujtr álma u azivébSl
Sxined gyimint lángjától érintve, Édes- kínos axerelemre Srjol.
8 nint sphlnx.titkos, bfirOi aooajátol Megsxelida] a vihar haragja —
Ajkad imaii lenijét hillrt
Veiekleai indul a baramja
LeheUa cindalt, imádott!... de boldog T !
Ob hsljj hidd el oak akkor, ha egr ék — Legdrágább gyongve Taráae Srednek —
örBkké fenő ragjog : a sseodeség! .
OUOTH GYULA.

1

Ai erdők hősei.
— Történeti beaatrr. —
Irtx BarMz FUfSr.
FrannUMI íordita: KŐFASl' BÉLA.
(Vége.)
VI. Madrid.
— .Es tombolt a vihar, . •
mindent eldöntött.' —
G r a y.
A katonák sorakoztak.— A vezér feUzó-
litá eloszlásra a tömeget Az lövésekkel
felelt.
Los Carras kiadta a rendeletet a támadásra, — Az ágyuk kartácsol és gránátot szórtak a nép közé ; a katonák lőfegyverri, irtóia-tos puaititáit müveitek.
A tömeg szétoszlott több, mint két száz halottat hagyván maga után.
Ilyen volt Madrid, azon időkben! A har-ezok véres géniusszá lebegett a szerencsétlen ország felett és annak termékeny rónai, testvér vérrel lőnek bujákká.
Ilyen volt Madrid ason időkben.
A személybiztonság elenyészett; orgyilkosok ée.rablók pénzért adták el az embernek önön életét.
lm ezekben búcsúzunk el, régi ismerőseinktől a Rastro politikusaitól és Íteletünk igy hangzik: —minnyájan gályarabságot érdemelnének.

vn.
A Séviffné atalád.
—. Mind kettő olvaa jltssi azé ,
Mind kettó olyan gyönjurú."
!»!.,„.
Nem messze Lsimé váriakhoz, egy regényes ligetben ódon kastély állott.
A vidéki nép „Dame Castel'nek hivta.
I Több százados elnevezés; — senki sem
I emlékezik többé, hogy kitol származik.
E kastély és a korttl fekvő földek a Sé-! vigné család birtoka valának.
Jelen fejezetünkben ezen családdal fogunk megismerkedni.
A család feje: özrsgy Sévigné Károlyné.
— Férje katona volt; — a forradalom alatt
Saint-Just fejezteti le. '
Két leánya maradt. — Két bájos és szende angyal. — Alfonsáne 18;Clorinda 17 éves volt.
E három nóbil állt a Sévigné család.
E három hölgy volt az egy<-deli, kikkel Brnignon-ék és az öreg őrgróf érintkeztek.
Az ifjú nő már leány korában szoros barátságban élt Sévigné asszony leányaival.
Mind ketten kedvenczei voltak.
Napokat és beteket töltöttek együtt.
AlfoDzine gyönyörű, nyúlánk barna hölgy volt, nagy. Jólekteljes szemekkel és korai ajkakkal. — Ej fekete haját két hossza fonalban viselte.
Clorind szike volt. A legbájosabb teremte sek egyike. Ép oly kedves, mist saép. — Telt arczai, nyájas, kék szemei igéso termete méltóvá tevék őt Coypel ecsetjén.
A rizaás arc*, az örökké mosolygó ajkak

őrökké elfeiejthetlen volt az előtt, ki csak egy" szer látta ü.
Igy keilende festenie az angyal fokét Al-legri Antonionak.
Alfonzine: Junnoi alak: Clorinda kecses játszi sylphid,a mythosz legkedvesebb alakjai.
Nem is kell mondanunk, hogy a barátság ily nők között, csakis benső és oda adó lehetett.
A fiatal hölgyek rendkívül ragaszkodtok egymáshoz.
Egy sap, szinten együtt volt a bárom kedves alak ; azonban ez úttal a szokásos vidámság távol volt tőlük.
Alfonzine és Clorinda elvoltak foglalva, hqgy a férje után busongó Kornéliát fblviditák.
Benignon tábornok ismét ellenség előtt állt és ő nem követhette őt.
Megmondjuk miért.
Anyává lett, egy kis fiúnak adott életet-— Gyermekét az anyai szeretet egész magass-tosságával sterette és mégis egész lénye szomorú volt, mert a forrón szeretett férj életét minden pillanatban veszély fenyegette.
Hárman ültek a Dame Castel egyik rozsa lúgosában, midin porfelleg és vágtató .lovak dobogása közelgett.
A fiatal nő felrezzent. — As örömes kétség váltakoztak szivében. — Hátha ő! — hátha nem ő 1
A kis lovas csapat, melyet egy kocsi követett, folyton közelgett, Kornélia szivét reme-gés fogta el. — Hátha halva, vagy sebesülve hozzák férjét ama kocsin.
Végre megérkeztek.
Egy igen ifjú hadnagy lépett eJó és Benignon asszonynyal kivánt szólni.

minden téUv lefolyt* után öatsegyüH plnsöMie-gecske ifjuaigi Lunyvek besseraésére leti fordítva. Keeóbb esen adakozási módon ogj kis válioctaUs történt, mely szerint egy- egy U-nuló havonként 5 krt., nem iskolás nagyobb ^'jernjekek pedig,kik ezen könyvtárból olvasni kívánlak, ugyanannyi időre 20 frtot elölegeten lefizetni tartoztak. Mióta itt a kíizsógi iskola. megalakult, a fentnevezett könyvtár is kötötté tett, és most egyeBüh eszmecsere folytán ennek uumódooi gyarapiihatásán dolgozunk. E c*él-ból egv utóbbi értekezleten e sorok írója a tanulúk altul tartandó uziniel6*dást indiirá-njozott, msly indítvány a tantestület réazérfil egyhangúlag elfogadtatott, és tnelyntik keresetül vitele azon reményre jogosít, hogy ifjúsági köoyvtirunkat az eddigivé) sokkal szilárdabb alapra fogjuk fektethetni.
Támogat bennünket üzen kec«?gtftó ki-láiásban részint a tek.iskolaszéknek emez eszme iráut nyilvánított tetszésf.réezintahelybelifjobb-mód őszülök és a környékben lakó szépszámú in-telligentia, mely ax ilyen vállalatikat a legnagyobb készséggel pártolni szokta.
Eunyit az ifjúsági könyviárak alapítása érdekében ; legközelebb ezeknek általam használt hasznosítási módján fogok visszatérni. BRÜLLER MÓR.
SOiuegh april 9 1874.
Borult a láthatár, buli az eső : ba ilyen az idő,rendesen kedélyünk aem oly élénk, mint ba szemünk a gyönyörű kék égbolton földünk jótevőjét a napot, üdvöt oszló sugáriva! szemlélheti. — Borult éltünk percze, ba kiil. vagy bel életrendünkkel ellenes tények, gálot vetnek boldogságunk érzetének.
Borult az elhagyottak élete, mert nincs vigasztaló, ki enyhet nyujuns a vérzó sebre, sincs, ki ridfg magányában «nagot adna, ugy is a kinteljes élet fenntartására.
Ily körülmények közé sodorta a kíméletet nem ismerő, életet oltó halál számtalanok helyzetét, megyénkben is, a közel multebolera járvány klatt. Sanyarú év, árvaság.
Nem egy ember résxvéttel, BŐt megkö-nyezve szemléli a koponót körül álló csoportot élénken adva részvétének kifejezést az elhagyottak felöl: de a tett mezejére csak kevesen szállnak olajággal a zúzott kebel szabaditására.
Ki ne olvasta volna az árvák, a szüköl-ködök részére közlött felhívást, e lapok hasábjain megyénkben. S ki ne* érzett már akkor a felhívó irányában igaz, őszinte szeretetet?
A szövetnek vivő követése által a kitü zött lobogó alá sorakozók dicsteljes diadalt aratva, örök emlékezetűvé tették a vezért, kinek müve imára bnzditja a tiszták ajkait. — De miért e burok V miért eajév lepel ? Ki kell göngyölni a zástlót, hiszen ragyogó hetükkel tündöldik rajta e név: Zalamegye főispánja, Hertelendy Kálmán ő méltósága!
Igen az ünnepelt férfiú jött Sümeghxe eső hullás között, mint vigasztaló angyal, szét osz-tatva az árvák egén tornyosult felhőket, árasztva szelid napsugarát. Tek. Bessenyey Ernő éa Ne-

decsky Jenő urak kíséretében jelent meg ( méltósága a lümeghi városháznál, hol a képviseli testület jelenlétében adá át a járvány által árvaságra jutottak részére a kegyteljes adomány L
Ezen adományban részesül 16 árva é« egy özvegy, összesen 1308 írtból.
Ez özvegy kapott 10 frtot, az árvák kő-zől, különösen két reál osztályba járó tanuló; — az egyik kapand a jelentől számított következő 5 evén át 50 forintot; a maiik szintén 5 éven keresztdl évenkint 30 o. é. forintot; — ? többi árva pedig a 12 ik élet koruk elérkeztáig évi 10 frtnyi segélyben fognak ezen alakból részesülni. — A járvány alatt tevékenységei kifejtett orvosok ÖOO frt. tiszteletdíjban részesültek ; nem különben szegények számára kiszolgáltatott gyógyszerekre 150 frt. fizettetett ki. E szerint az adomány főösszege Sümeghen 1958 trt. egy ezer kilenc azaz és ötven nyolc o. é. forint
? szép mennyiség átvétele után a városi képviselőség nevében tek. Szttls Pál ügyvéd ur lelkes szavakban köszönte meg ő méltóságának városunk iránt tanúsított atyailag gondoskodó kegyességét, melyet viharos éljenzés zárt be,.
E dicső tett gyakorlása után főispán ur kísérőivel együtt ez alkalommal a helybeli reál tanoda osztályait és az óvodát szerencséltette látogatáaáral.
Midin az elöljáróság az átvett adományról bátor volt a nyugtákat 6 méltóságának beküldeni, hála érzetének írásban adott ugyan kifejezést, uonban nincs toll, mely oly nő érzetet bírjon varázsolni a türelmes papírra, mint a benső szivbeli; ez fog oszlopot emelni szentélye oltárán, eadve kérve hazánk védő Istenét; tarba meg ót soká ! őfet,kit az ország mist jeles férfiul iamer, kit a megye tiszta), áld és szeret 1
_ BRÜCKER ALAJOS.
Kimutatás
OMOU pfnMÖtMgekriU, melyek a chaUra árvák Í4 ösveyyek MgilyesMre befolytai.
A perlaki szolgabirói járásból:
169. számú adakozáai íven : Molnár István
plébános 2 frt. — Horváth István káplán 1 frt.
— Kovosz Ferenci tanító 50 kr.—Darany Fra
nyo 30 kr. — Horváth János 50 kr. — Péterfy
Mihály 50 kr. — Braras Stefan20 kr.-Czirk-
vemaics Qyörgy 20 kr. — Szoboticzai község
2 frt 92 kr. — Szentkereezt község 73 kr.
— Benkovecz 54 kr. — Imcsoveczi 35 kr.
—Pálovecz 2 írt 36 kr.- Streleea Ifrt22kr.-
Derasimovec* 2 frt. 67 kr. — Podbreazt 55 kr
— Otechoviczs 3 frt. 5 kr. — Possavecz Mihály
özvegye 10 frt — Vullariai község 1 frt 48
kr. — Stefanecz 2 frt 62 kr. — Dohánydy
Elek 1 frt. — Kákosy László 1 frt. Szoboticzai
fárabeli templomban adakoztak 3 frt 60 kr.—
öeszesen 39 frt 28 kr.
160. sz. adakozáai ivén: Alaó Domború kötség 10 frt — Kengyel István 6 kr. — Per-

nr Karoly SO kr. - Hajdinyák Jakab 6 kr. -V«ga Martin B kr. -^B-dyák Martin 10 , kr. 8tefiet litván 10 kr. Ujlaky Imre 2 frt — ' Kezek Ferencz 10 kr. — Monhusits Tamás 10 kr. - Jshopák József 10 kr. — Ujlaky József 10 kr. — Alexander Samu 1 frt - HSrschler Miksa 5 frt. — Plösch 60 kr. — Hirschler Lipót 60 kr. — öeszesen 20 frt. 25 kr.
161. számú adakozási íven : Gidó Mátyáa pl. 1 frt. — Pfiamterer Antal 1 frt — Neusinger János 40 kr. — Amtucam 40 kr. Haller István 1 frt — Pisky Mihály 1 frt. — Artman Károly 40 kr. — M. Friedfeld 60 kr. — Mar-gulit Bernát 20 kr. — Heinrich Pollák 40 kr.
— Mianer Sándor 50 kr. — Golduhtnidt Ádim
25 kr. — Baner József 20 kr. — Spáczek József
1 frt — Pécsi Ferencz 1 frt. — GrünWI József
1 frt. — J«kob Hamar 50 kr. — Lyubitt
György 50 kr. — Golduchmidt Lipót 50 kr. —
Légrád mezőváros 10 frt. Goldsehmidt SslHioun
50 kr. — Mátay Elek 60kr. Lápowy Bála I Irt.
— öeateaen 23 fru 75 kr. —
164. Sz. adakozási ivén: Jankovica Jó-rsef 1 frt — Barabás Kálmán 1 frt — LWeias
1 frt. — östzewn 3 frt -
170. Sz. adakozási ivén: Baaellij Sándor
2 frt. — Khol Joaefa 60 kr. — Kecskés Luha
10 kr. — Werly József 40 kr. — Cawiacka 50
kr. Stőger 10 kr. — S. Hirsch 20 kr. — Sva-
g*l 20 kr. — Zormann 20 kr. — Laposy G.
Márton 3 frt — Perlaky község 6 frt — Haj
dinyák Gergely 2 frt — összesen 14 frt 30 kr.
175. az. adakozási ivén: Plennik Márton 50 kr. — Plennik Carolin 60 kr. — Oberhuber Winder Ludmilla 1 frt. — Josef Qanbe 1 frt
— Márkus Mayer 40 kr. — Dobrín Ignácz 1
frt. — Kohn Hermán 1 frt. — Kayzw JónáíáO
kr. — Pintér József 10 kr. — őaszesen 6 frt —
166. Sz. adakozási ives: Sinkó Ferenci Wkéo 3 frt — SotwGydrgy 25 kr. — Bakss Bálint 25 kr. — Josef Torner 50 kr. — Stei-naner András 30 kr. — Kis István 20 kr. — Pfeifer Benedik 30 kr. — Sigmond Bozanber-ger 30 kr. — Sámuel Sulcz 20 kr. — Lepogla-Tecz István 20 kr. — Ladiszlana Márk 20 kr.
— Csira András 10 kr. — Czár János 25 kr. —
Krányecz György 14 kr. — Fülöpp Katalin 50
kr Vizmathy Sándor. 31 kr. — összesen 6
frt —
171. sz. adakozáai íven. Körey Gergely 1 frt — Soma 60 kr. — Rabenstein 60 kr. — Matotek Pál 20 kr. — Pollák Lipót 50 kr. — Leopold Weisa 50 kr. — Kottori elemi iskola növendékei II osztály 53 kr.Kottori elemi tanoda III oszt növendékei 1 frt — Koller József 30 kr. — Kuly Ágnes besesen 5 frt 20 kr. —
162. Sz. adakozáai iven.Golab János plébános 30 kr. — Eisler József 20 kr. — Premecz Mihály 10 kr. — Hunyady Báláz* 10 kr. -Hunnyady Vid 10 kr. - Baoeli Miksa 10 kr. Matulin Pál 10 kr. — Pichler Imre 30 kr. -Alsó Vidovecz község 3 frt összesen 4 frt 30 kr. —
uaze»en az egész járásból 122 frl, OSkr. 50 drb. sorsjegy ára 25 frt mindössze 147 frt. 08 kr.
A pacsai járásból befolytak.
Bókaházi község 1 frt. - Botka János úr 1 frt — Kámán Péter 20 kr. - Egyed Péter

30 kr. - Epatein Mátyás 10kr. -ülés Fa 20 kr. — Balázs látván 10 kr. — Schvarczea-berg' József 10 kr. — Német Sándor 10 kr. — Kámán Ferencz 10 kr. — Dely Márton 10 kr.
— öreg Salamon Ferencz 5 kr. — Balázsy
Károly 6 kr. — Takács József ö kr. — öreg
T.káós József 5 kr. — Tóth László 5 kr. -
Kohn Salamon 5 kr. — összesen 3 frt 50 kr. -
C*ány közaégbil. Kecskéi Károly 40 kr.
— Nagy Vendel 4 kr. — Pápai JánM 10 kr.
— Császár Tamás 4 kr. — Kéü Péter 4 kr. —
Oláh Józsefné 4 kr. - Bangó Ferencz 5 kr. —
Pápai György 5 kr. — Horváth Gábor 2 kr.
— Pintér Márton 2 kr. — -Schvarcz Márton 4
kr. — Mtndlbaum Xdámnő 5 kr. — Olá Ven
del 10 kr. Rezneki Kózi2kr. — Mocaár Sándor
3 kr. - Bangó Jánoa 20 kr. — Szabó Katalin
2 kr. — Császár József 2 kr. — Beké István
10 kr. — N. N. 4 kr. - Kohn Mátyás 2 kr. -
Macsek György 5 kr. — Kenései János 4 kr. —
Budai Mihály 10 kr. Czéder József 3 kr. -
Varga János 10 kr. — Magyar József 8 kr. —
Tatár Józsefné 3 kr. — Magyar József Vajda
10 kr. — Pusztai Péterné 1 kr. - Vajda Fe
rencz 10 kr. — Réti Vendel 10 kr.Lipák Pál
20 kr. — Erdős Ignácz plébános 1 frt. — ösz-
sxesen 3 frt. 46 kr. —
A 142. Sz. adakozáai íven. Horváth Mór b frt 40 kr. — Peternics József 2 frt — Nagy Gyula 60 kr. — öesjesen 7 frt 90 kr.
A 137 az. adakozáai ivén. Kerecsen község 1 frt. — Lambert József 1 frt — Ooaztony község 1 frt. — Orotztonyi lelkész 1 frt — Horváth Ferencz 40 kr. — Nagrrada község
I frt — összesen 5 frt 40 kr. —
A 136. azámu adakozáai ivén. Szabsr köz-aég 3 frt — Szabar község egye* lakosai 12 fii. 94 kr. — Z. Apáti község 3 frt — Schvar-cswnberg-40 kr. - Pető Márton 10 kr. — Dor-man Lajos 10 kr. — Horváti k3z«ég 2 fit — Cainát János 10 kr. — Esztergál község 2 frt Pető József 10 kr. — Schvarczenberg Ignácz 20 kr. — Ekman István 20 kr. — Kovács Márton 10 kr. — Schuch Ignác* 56 kr. — Pakuer Ferencz 10 kr. — Frencz János 40 kr. — Meisz tericz József 2Ü kr. — Stefán József 10 kr. — Német József 10 — Klelner János 10 kr. —
Vlapitlits Ferencz 10 kr Gfárer Nándor 10
kr. — összesen 26 frt
A 136 számú adakozási íven. Horváth Jáno* 10 kr. — Német Ferencz 10 kr. — Magyar József 1 frt — Boros János 10 kr, — Herczeg Imre 10 kr. — Boroa Józsefné 10 kr.
— Herczeg János 10 kr. — Herczeg József 20
kr. - Varga Vendelné 14 kr. Tialér István 8
kr. — Varga Imre 10 kr. — Naihold Mihály
20 kr. — Nagy József 20 kr. — Tóth Ferenci
10 kr. - Varga Mihály 20 kr. - Varga Rozi
16 kr. — Boros Vendel 10 kr. — Tóth József
10 kr. — Német Józsefi® kr. — Német Vendel
II kr. Tóth Pál 10 kr. — Gyemi Gábor 10 kr.
— Hanoiiéin „Salamon 20 kr. -— Huszár látván
10 kr. Oergye György 10 kr, — Varga János
10 kr. — Bene József 20 kr. — Varga Ferenc
10 kr. — Kukor 10 kr. — öszesen 4 frt 6;*>
kr.-
A 134 száma adakozási íven. Ssomi Mari 1 frt. - Fábián József 4 kr. — Tollár István 40 kr. - Luaztig Jakab 10 kr. — CzigányKornelia megismertette magát.
— Asszonyom, — szólt a fiatal tiszt, — Benignon tábornok üdvözletét küldi kegyednek és tudatja, miszerint bárom óra wulva Lai-mé-be megfog érkezni.
A tábornok eszélytitségének egy ujabb diadalt köszönhetnek a faancsia fegyverek usz-azonyom. — Cabarras és Los Carrras Bpanyol tábornokok San Martinnál elvesztették az ütközetet. Seregük megaemmisült
Mind két vezér nehezen megsebesült és elfogatott; aszal vagyok megbízva, hogy a két . tábornokot ideiglenes ápolás végett a Dame Cas-tel nevft uri lakba szállítsam.
Lehetetlen volna leírni a fiatal nők kíváncsiságát, látni a vérengző Csbarrast és az ádáz Los Carrast, sebesülve tehetetlenül.
Bohantmk a párnáa kocsihoz, melyben lovas őrség mellett, gondosan becsomagolva feküdt a két sebesüli vezér.
A kíváncsiság érzetét legyőzte a szánalomé, midőn a két ifjú főtisztet, halványan a vérvesztéstől, egymás mellett látták feküdni.
Azonnal fólszállíták őketaz emelet egyik termébe és a leggondosabb ápolásban részesítek.
Ez alatt Beoignon-né viasza tért, az alig negyed órányira fekvő Laimé-be és atyjával rögtön tudatú az örömhírt — Az őaz férfiú könnyesett örömében.
Egy órát feszült várakozásban töltöttek; ekkor élénk kardcsörgés hallatszott a tornáczon.
Ka ó I — kiálltott fel a fiatal nő éa az er-kező tábornok keblére boralt.
Lehetetlen leírni a boldogok őrömét.
A tábornok, most látta először gyermekét ; az ő kis Alain-ját
Az őrgróf keblére emelte vejét. Hozott *zég,fiam! — szolt könnyek között a derék ősz; — már attól féltem, téged ü elveszítelek a többiek után.
A tábornok ajkaihoz emelte az agg kezét.

Még az nap meglátogaták a iét sebesült foglyot.
Benignon oda lépett, Los CarrasW. — Ezredes 1 ön egykor nagy lelkűén bánt velem; engedje, hogy fölgyógyulása után leróhaasam tartozásomat -—En visszaadom önnek szabadságát. — Nemde elfogadja ezredes ur ? — on marquis Los Carras tábornokkal szól; — felelt kevélyen az ifjú, — azt kérdezni elfogadom-e nagy lelkű ajánlatát? .... Nincs jogom víí«zi utasítani azt
Ón derék katona tábornok — szólt Brnig-non megszorítva a sebesült kezét
— Egyet azonban meg kell jegyesnem
tábornok; szabadságommal csak azon esetben
élek, ha testvérem Cabarras tábornagy is vissza
nyeri szabadságát
Ez nem áll hatalmamban tábornok, de fogadja becsület szavamat, hogy mindent elkövetek, Caoarras marquia szabadon bocsátására.
— Köszönöm önnek ! —szólt egyszerűen
Los Carras kezét nyújtván a tábornoknak.
Ez megszontá ellensége kezét és Cabaras-aal váltott néhány barátságos szót.
Amint elhágyák a szobát, Cabanaa igy szólt Loa Carrashoz: Alain nekem ugy tetszik, mintha ezen tájt régen, nagyon régen láttam volna. — Mint egy álomszerttleg gondolok viaz-a*a,de legrégibb emlékeim is csak elmosódott képek.
Los Carras merengve nézegeté a kis rae-daillont a szőke hajfttrttel.
E pillanatban lépett a szobába as egyik Sévigné kisasszony, a mosolygó Clorinda.
Ah tábornok ur, csak most kexd üdülni kissé és már gyengéd emlékkel foglalkozik 1— Ez azután a lovagi** hűség. — Valóságos erény I — Hadd lám. — Mily csinos medaillonésmily
csillámló arany fürtök. r — Ej, ej most
jövők rá e medaillon szakasztott olyan, mint barátnőmé. - Lássuk hátlapját. „Alain'l — As

égre tábornok ur ön barátnőm testvére; Du Ferré őrgróf legifjabb gyermeke.
— Igen, igen ! — kiáltott föl most Cabar
ras — emlékezem, tisztán emlékezem'« remitő
éjszakára, midőn e tájról elraboltak bennünket I
— Meg tudnám találni azon helyet — Hosszú
fasoros ut vezet oda ; kis liget terjed el az ódon
kastély mellett. — Igen öosém mi Du Ferré
őrgróf gyermekei vagyunk ! Emlékezem, tisztán
emlékezem, hogy gyermek koromban: Raoul-
nak neveztek és egy öregemberrel, játszottam
— Nézze kisasszony e medailion hátlapjára vaa
vésve .Baoul'!
— Igen, igen 1 — önök hasonlatossága
egymás között és nővéreikkel első pillanatra
észrevehető ; rögtön sietek önök nővéréhez és
atyjához.
A tábornokok nem tartóztattak; komoran néztek a földre. — Emlékeiket kutatták át
Alain mire asm emlékezett; Raoul azonban mindinkább tisztába jött gondolataival.
Egy negyed óra telt el, midőn zajt és öröm kiáltásokat hallottak alant és pillanat múlva az őrgróf meg ájul'aa rohant a scobába,
Benignon és neje követtek.
Egy pillanatig merőn nézte őket az agg férfin, azután oda rohant ágyaikhoz és csókokkal halmozta el őket
— Igen 1 — kiáltott föl, — *? apai szív
nem csalhat; esek az éa gyermekeim.
Azután Kornélia ölelte át * szenvedi testvéreket a véére Benignon zárta őket keblére.
A két Sévigné hölgy könnyezve nézte e megható jelenetet.
A sebesültek elmondák életük történetét A* őrgróf össze szoritá ajkait a szenvedések hallatára, melyek ifjabb fiának vállaira nehezültek.
Majd könny -özönbe tört ki és felkiáltott:
— Végre ismét a* enyémek vagytok, megszün
tetek spanyolok lenni. — Ti a* én gyerme
keim vagytok.

vm.
'' AM atya keblén.
— ,Ott van a ti kelyetak.' — Scbakeapeare.
Cabarras és Los Carras hamar folüdül-tsk sebeikből az üdvözítő öröm siettette fölgyó-gyulásukat.
A Sévigné nővérek szeretetteljesen ápo-láköket
Segítenek a Doverek a kedve* Komé
liának. a
Végre egészen folüdültek. •
Az őrgróf igy saólitá magokét: Fiaim ma midőn fölgyógy altatok, letesailek spanyol neveiteket —
Te szólt Baoulhoz fordalva: Du Ferré őrgróf és te Alain Du Ferré vicomte vagy.
— Atyám ! — szólt esdekelve Raoul engedd, hogy neveinket a tied után viselhessük. — Nem hoz az szégyent ősi családunkra.
As őrgróf beleegyezett
Tehát Raoul Du Ferré C«barr*e marquá éa Alain Du Ferré Lo* Carras marquis.
Nem mulassták el s bájos Sévigné kiss»' szonyoknak aem kifejezni forrd hálájukat
Meglátogatták őket.
A látogatás ismételtetett.'- Végre Alain szerelmet valott Clorindanak.
Baoul, pedig AlfonzUenak. — A két úrhölgy igent mondtak. — A asülék áldásai megerősítek a frigyet
Az őrgróf tehát mégis boldogan halt meg.
Föltalálta gyermekeit és megérte azt, midőn térdem számos unokát ringathatott.
Történetünk bevégződőtt és Du Ferré őr-grófra nézre elmondhatjuk Yigeanrd-dal: ,A becsületes ember boldogság."


- LoeatetU íámiU k*. tanácsos és ,
sopronkerületi kir. pénsügyigaigatísigi fonok
ur o nagysága hivatalos minőségben vidékünkön
van.
— Magyar mftnémxt. Hnbay Gusz
táv és Sztupa Andor társszinigazgatók 3 8
tagból álló s jelenleg Baján kiváló elisme
résben mfiködó társulata szándékozik Nagy-
]?••'•—in májas közepétől kezdve sainkörben
játszani; ide jövetelök, ugy szinte a maradandó
I díszes színkör építése azonban a kibocsátott
bérlelaláirási felhívás pártolásától függ, mely
felhívásnál nem az aláírás alkalmával kell fi
zetni, hanem a bérlet kezdetekor a t. közönség
tetszése szerinti részletekben. A színkör Bach
rach Gyula urOsengery-utczában levő nagy
kertjében épülne. Felhívjuk a t. közönség fi
gyeimét és pártolását, mert esáltal virosunk
egy állandó színkört nyerne, mire az elfileges
szénddés meg is köttetett
— Jfémet fixinésxet. Apr. 12 én Dietz József igazgatása alatti marburgi operett-társulat által „Mönch. u. Sóidat* czimA népsztnmfi. adatott <Jó teli hás elotl. — Apr. 13-án ,Du Stiftungsfest" vígjáték, kerekded elóadáaa mú.d végig jó kedélyben tartá a közönséget — Apr. 14-én ,Flotté Bursche" operetté és .Kaudels Gardinenpredigten .vígjáték került színre'.Az operetté ki valóan sikerült. — Apr. 15-én ,Drei paar Schube" életképben Schober assrony hú alakítása és Dietz természetes játéka kitunt.ál tálában a súgóra keveset adnak s ez nagy alóny. Apr. 16-án „DieHocbzeit bei Laternenachein" operetté igen jól éa ,Die KücLehr aus Algier" czimét váltuztatoti darab kevétbbé sikerültén adatott eló. Es volt a bérlet 6 dik száma.
— Só-ügy. Már rég hallottuk emlege'ni, hogy a kit sóraktár Nagy? Kanizsáról elvitetik a ugy látsiik lénynyé fog válni a Caáktur-nyára helyezik át és pedig azért, mert aí itteni kereskedók Badapeströl kösvétlen azáUitják a sót Ötletükbe s mm a helyi raktárban vásárolják. Kereken kimondja: ennek a kormány az
Ferenc* 10 kr. - Takács Józsíf 5 kr. - Horvát Tere. 10 kr. - Boky András 40 kr. -FBT bisonyos 10 kr. - Predl Pál 6 kr. — Kohn Sánder 1 frt - Neumann Károly 30 kr.
— Szánti János 10 kr. — Kohn Gáspár. 1 frt.
— Gruner György 3 írt — Ludasi Pál 20 kr.
— Stern Jakab 20 kr. — N. N. ossiesea 8 frt
* A 132 számú adaknssai ÍTen. Töttösy Károly 1 frt. - Uoger Ádám 20 kr. - Junkel Alaios 10 kr. - Mttller Jakab 40 kr. — Molnár 30 kr - EUinger Károly 10 kr. — Salamon József 10 kr. - Dely József 10 kr. - Kun Ferenez 10 kr - N. N. 40 kr. - Kovács Kati ,vj kr _ Szűk Josi 10 kr. - Egyvalaki 20 t J Krismanics 20 kr. Kasstl Ignács 30 kr. J. Hóbor László 10 kr. — Ágoston Jéasef 10 tr _ üsszeseo 4 frt.
A 133 számú adakozási ivén. Rajky Zsig-
„nd i frt. — Víg Ádám 10 kr. — Vörös Jc-
™ef 10 kr — Kuoicz Ignácz 20 kr. - Nagy
András 30 kr. - Németh 20 kr. - Ehr^nreich
fsírfí 1 f«. - Kajky Miklós 1 frt - Kajky
l os 1 frt - Goidmann Jakab 30 kr. — Fi-
~h.r László 20 kr. - Strasaza Farkas 20 kr.
-Horváth József 40 kr. — András Jóssef 10
Lorincz Zsigmond 10 kr. — Ádám János 10
t — Merklv Antal 00 kr. — Skublics 1 frl.
1 Tullok Ottó 2U kr. - összesen 9 frt.
A 130 Biámu adakozási íven. Kspornaki ApáJ* 10 frt. - Kumy Józaef pléb. 1 frt. -Horváth József ifj 2 kr. - Hirscbler Ignác. j,, kr _ L'ngár Miksa jfO kr. - Horváth Jé isef 20 kr. - Muszti János 10 kr. — Tekman inuJ 4 ír. - Klein Bernát 3 kr. — Pankaszi Vincié 5 kr. - Vlahovics György 2 kr. -Huifmann Jakab 10 kr. - Csecs Józset 10 kr. iamu János 20 kr. — Csurgai János 4 kr. -Mód Gyu!al0kr.-Beke JózsefoőlOkr-Beczok József 6 kr. — Vincze Monároé 10 kr. — Esz tergálos Józset 10 kr. - Szummer Ferenez 10 kr - Emmer Istvia 6 kr. Gslambos István 3 kr. - Steiner József 10 kr. - Nyitrej Jássef JU kr. — összesen 13 frt 47 kr.
A 131 ssámu adakozási ivén. Buoaa k«s> „ég 1 frt. Sándorháa köoég 2 frt - Horváth József 1 frt. - Kloger Mártoo 40 kr. - Faics József 1 frt. - öaszessen 5 frt. 40 kr. összesen az eresz járásból 91 frt. 40 kr. 5 drbsors)egy ára 2 frt. 50 kr. Mindóasse 93 frt 90 kr.
Hogy eaen másolat az eredetivel mindenekben meeegyez, bizonvitom.
ZalaEgerszegeo 1874 martitta 7-én
CZUKELTKB JÓZSKF
oka, mert ide nem s "ió msrmarosi sőt, hanem a silányabb erdélyi sót szállítja s drágábban is adja, ily kicsÜmény mellett teheti raktárát bárhova, i ?ssslmlaii'll idea eU s ott vásárol a közönség, ahol jobb és olcsóbb. E fontos tárgyra visszatérünk.
— Qoienich Káráig Upank tehetsé
gea munkatársa a .Jász-Kunság• csúaa lap
aaerkeaztését vette át; néhány számot már fi
gyelemmel átolvastunk s ürömmel tapasztaljuk,
hogy ama szép vidék érdekeit hiven képviseli
s a hazafias éraelmet melegen táplálja. Üdvözöl
jak a munkásságot, melyben a törhetlen aka
rat, Aranyként: elóbb-utóbb borostyánt arat !,
— SS€Ua-?gera»egrőlírják lapunknak,
hogy Skublics István asolgabiro nr hivataláról
leköaaont.
— MegMfás. A keszthelyi .női
dalkör* és a.dalegylet* folyó évi ápril hó25-én
aa .Amazon" szálloda nagy termében, a tüz ál
tal inuSgre jutott kannaeaiak javára láuczcaal
Osssekötött jótékonyczélu dalestélyt rendezend.
Ktioroiat: 1. „Loreley,' Silcher-tíl, énekli
a ni kar. 2. „Hymnus az éjhe»' Beethoven-tSl-
énekliaférfikar. ,3. Mein sch&nster Kirehen
gang" Hamma-tól, énekli a nókar. 4. .Dalár-
kedv,'1 Zs. E.tíl, énekU a férfikar. 5. .Vadász
dal Weber-tól, énekli a níkar. 6. „Pepiunt"
Harkbreiter tói, énekli a férfi kar. Belépti sze
mély jegy 1 frt. — Családjegy 2 frt Kezdete
8 órakor. A jóiékony czélra ssánt. tárgyak, a
dalestélyt megelőzőleg a keszthelyi szolgabiró
Sághoz kéretnek beküldetni j mely tárgyak, da
végeztével, nyilvános árverés utján íognak a
teremben eladatni. Felülfizetések köszönettel
fogadtatnak s közzététetnek. Üdvözöljük a ne
mes törekvést és nagy sikert kívánunk !
— Hamis egy forintos bankjegyek keringenek Nagy-Kanizsán és vidékén, mar két helyen vétetett fel hivatslos lelet; egy ily hivatalosan felvett esetnél láttunk hamis bankje gyet, melyet a kevésbé gyakorlott szem is fel ismerhet; papirosa gyUrt, és asöldszin nyomat halvány és rendetlen, a bankjegy hátrészén az országok csimerei elmoeódottak, melyből azt lehet következtetni, hogy a hamis bankjegyek fényképezés folytán készülnek. — Muraközből pedig azt a hírt halljuk, hogy ott meg öt forin^ tos hamis bankjegyek czirkálnak. Nincs kétsé gflnk, miszerint erős nyomozással kuuttatnak
— Köves János veazprémi kir. tor'
vényszéki irodatiaztet a m. kir. igaaságügy
tninister a balaton-furedi kir. j. bírósághoz
jegyzővé nevezte ki.
— Pályásatok vannak nyitva a tót-
szent martoni kántortsnitoi állásra május 7-ig
és a várföldi tanitó állásra máj. 6-ig, a folya
modványok Bokányi György esperes-plébános
úrhoz Ssepetnekre iniesendok.
— Egv fbgmflTészi jelentés hordstott
szét a napokban Nagy-Kanizsán, melyben ai
is olvasható, hogy: beteg togak előtétnek és
arany, ezüst, vagy más oldatokkal k i ó n o z-
ta t aak sat szegény beteg! kínodat nem iri
gyelhetjük, midőn fogműves* által fogad buvé-
tsileg aranynyal is ónozva loe*. Persse nem
mind arany, ami fénylik s nem mind ón, ami
arany. .
— BekOldMeU-.A. vasúti, gftzhajózási
esfurdoi kalauza vssutak s gósbjjók meaet-
(Folyatás kor.)
Helyi hírek.
- Kagy-KanitsavaroH képviselő
testületének ülése Beltu József polgármester ur
elnöklete aUtt apr. lóén megtartatott,mely
alkalommal a képviselők saép számmal jeUn-
lek meg. A polgármesteri évnegyedes jelentés,
inrlret Upuok jövő Márnában közölni fogónk,
kiváló figyelemmel vétetvén, Dr. Schreyer ur
azon igdit'váoyt tévé hoizá, hogy a kOtegéaz-
ségiigyi állapot tttzeteab előterjesztése történ
jék jöTÓre. A másik pont, mely a fógymna-
aiumi rajztanár elmozdítása iránü előterjesztést
tárgyalá, hosszabb vitára adott alkalmat * ab
ban tortént megállapodás, a helybeli iakola-
szék adjon véleményes jelentést Kis-Kanizsa-
város közönségének egyességi ajánlaU a jog
ügyi bizottságiak adatott ki megvizsgálás és
véleményadás végett azon hozzáadással, hogy
» j^gügj' bizottság üléseiben a város 10 Ieg-
va^vonosb polgára réwt vegyes. A vágóhíd
építése tárgyábani tanácsi eWtorjeartea elfogad-
latott.
— Közgyűlés. A .nagykanizaai fürdő
részrénj-társulat" ez évi rendes közgyűlését
1874. évi april Ló 26-án reggeli 10 órakor
N'agy-Kaniaaán, a városház tanács termébe*
Standja meg. A küxgyfllé. tárgyai leendenek:
a) Az igazgató választmányból kisorsolt 4 •)
és a azámvisagálo bizottmány tagjainak válaas-
tása; b)as igaagati Tálantmány jelentése a
vállalat állapotáról általában, s az eddigi Üzlet
eredményéről; c) ai igaagató választmány ás
egyes részvényesek indítványai feletti határo
zat, u utóbbiaknak azonban 8 nappal a köz
gyűlés el&tt írásban kall a válasatmányhot be-
adatniok;d) az igazgató válasrtmánynak a
fuggó adósságok torlentése iránt elítBrj«a»t8iido
íoditványa, esetleg a fennleví üres telek sla-
disa feletti határoíat; e) a saavasatasedó biiott-
?»iny és azon részvényesek választása, kik a
Közgyűlés jegyzökönyvét aláírásukkal hitelesi
tik. Egyúttal szives figyelembe tartás végett a
szavazáú jogot ssabályoaó, az alapszabályok
16. 6-ában foglalt határozatot alant *•) alatt
közaljttk.
•) A kisonolt TáL Uf»k seval s kSretkuSk: Kocb KihálT, BeUeJhráo giai, EofUader L»jo- «? Eo.eiifeld Adolf.
••) J. 16. A ksigjtltna aiagjduoi kívinó
DiodeD rtnrfavsa vagy mcgl.UlíinioH kStalei
na mmötífrt a k3«?jtt]á aiaftsrtáu Mu lullSeb
kimnUtJií. E cxjlbót a vilatBlmiar tgj barom tagn
biiotliaeot vábust, °>«ly tbiodeD icaioUai okiratot
oerriuíil it érrínyf MigOk fel.U h«Oro«. F«lk«U]-
m»«on «épTÍ««ltk kOUŰMsk aajoku a Irtett rin-
viO7rSl aioló elUmarrinjnrel ifasolni, ml 1
u belípti jojjíj ssolgáL
idét, Európa neresetesb fürdőhelyeinek név-
sorosatát, s az ezekre vonatkozó szükséges ada
tokat tartalmazza, ezenkívül a Budapestet vagy
Bécset látogatóknak a nyilvános s magán hiva
talok és intézetek, valamint ügyvédek, szak
orvosok, üzlettulajdonosok és iparosok név és
ezim sorozatával is kedveskedik, ásóknak ez ál
tal megrendeléseik, bevásárlásaiknál sat. igen
kívánatos és hasznos útmutatóul szolgálván. E
vasúti és góahajósási kalauz használata min
denki, de kiválókép vaauli és gözhajósási állo
mások, állami nyilvános, magán és községi hi
vatalok, kávéházak, sj egyéb köz,-és nyilvá
nos intézetekre nézve nagy fontossága szükség
let E kalauz 6—6 nyomtatott ivén havookint
egyszer jelenik meg, előfizetési ára évenkint
csak 2 frt. Ki pedig eszközölhető minden posta
hivatalnál és a vasúti és g°Czhajótási kalauz ki
adó hivatalában Budapesten VI király utza 45
az. a. — Megj egy aendó, hogy ügyvédek,
szakorvosok, magán gyógyintezetek, valamint
iparosok és üzlettel foglalkozók, vendégfogadók
sat czime ugy, mint ezek egyéb hirdetménye
inek felvétele is a kalaosban lehető olcsó áron
„imitutik. Bad*>
-SOvid hirek. Vaidafi Béla é» Bíró Prága,
Sándor társ színigazgatók lettek. — A liqui- Lemberg,
dalt magyar gozhajótársulat vagyonát az oact-
rák dunagózhajózási társaság 4,405. 100 fa-tért
vette meg. — A delegatio a magyar akadémia
lisztermében tartja üléseit — Bókodi szin-
ulata Pozsonyban asép pártolásnak örvend.
— Makón műkedvelői színtársulat alakul.— Zi-
labon 200 irtot alapítvány tétetetile; oly szegény
fiúnak adandó a kamat, ki két szamárral fu-
arozva keraai kenyerét — Bánátban 1 frt 60
kr, a tavaszi napszámos munkabére. — Kősze
gen „Anzeiger" L-?.imfl németlap indul meg. —
Szerbia apr. 6. ünnepelte meg felszabadulásának
5SWk év-napját — Szóreghen &4 házat bam-
raastott el a tuz. — Leverő hír, hugy Deák
^erencz sok iratai elégeltelte. — Münchenben
. kolera értsen dühöng, Károly bajor berczeg
neje is 5-én kolerában halt meg. — Pápán
Szabó Károly szerkesztése és Wajdits Károly
kiadásában uj lap indul meg .Pápai-Lapok"
uneL — Az akadémiai olvasókörnek 168
tagja van. — Patti Adelina Budapesten az
.Angol királyné" szállodában volt s 16 szobit
bírt — Biharban a himlő egész járványnyá
vált — Velenczében Byronnak szobrot emel
nek.— Liszt Ferenez Menter Zsófiával Posony-
haa hangversenyt ad apr. 19 én. — Braziliába
mérnököket karesnek. — MarseiUcb<D nemzet
közi iporkiállitás rendeltetik. — Félegyházán
egy gyermek vigyázatlanságából tüz támadván,
féltében az égő takarmány köwbujt a hamuvá
égett— A Hortobágyon keseraviz-torrás talál
tatott—Csajágfay Mártonná a nemzeti ssmháanak
aranynyal díszített prémes női mentát s arany
caipkefőkötőt hagyományozott — Hamis hirek
miatt a bécsi .Corr bureau" szerkesztője 3 havi
fogaágra ítéltetett— Kecskeméthy Aurél Olasz
országba utazik. — Lezsenya hontmegyei köz
ség egészen leégett. — Szekesfejérvár Ghyczy j
pézügyminísternek bizalmat szavazott. A suezi j
csatornán a múlt évben 1173 hajó ment át,
70 usztrákmagyar lobogóval. — I
Szerkesztői üzenetek.
1230. ,ki emberi sienToáúlyekrüi, különösen s uarelsmHíl1' uumfi tározaczikket kösG^Ck.
1Í31. .Tslui K6>ái7 Bili urijoi- atfkMptuk.
128!. H Vnkorim. Sasét nirtetísfcet simet levél kell ; sajnos, de kmfeüdSn a magyar levéllol aom sokr& megy Sn-
1Ü33. N. Pécs. Uagán leiéiben felelünk auai Qgyre néive.
Érték- és válttfoíyam április «
5'/, metaliques 69.25 ; 6*/, nemz. kölosön 73.50; 18G0-ki álladalmi kölcsos 103.50; bank-részv. 966.—; hiteüntéseti részvények 206.75; London 111.Rá; magyar főldtehermentési kötvény 73.50; te-nesvári földtehermentési kötvény 73.50; erdélyi fóldtehermentési kötrény 71.50; horvát-skvon földtehermentési kötvény 75.50; ezüst 105.10; os. kir. arany 5.36.—; Napoleond'or 8.97
Lnttohuián.
50. 40. 1b.
20. 17. 69.
35.
16.
8.
apr. 11-én: 2. 47. 15-én: 56. 82. „ 29. 53.
Április 19-tfl április 25-lj. 1874.

HA- és heti.
Kathúlikvs nap- Protestáns
! Is

nap
i tár
uiptir
,«tj.
16)
K. s Pr.
E. i. jó pisilő
rról. Jin. X. —
Qor.


Ev. Ján, IX.
19-31.

19
Vasáraap
O 2 HUer.
f Dí Anton.

20
Hétfő
Apies
| Ánsolon
^ •
21
Kedd
i Anselm.
i Oda
! ?»» 1
22
Szerda
| Soltér
Soltér
*" !
i3
CsotSrt5k
Béls
BéU

2t
Péntek
I György
György

25
Szombsl
! Uirk. er.
; Mírt

Pelelis sxerkesztó: Bátorfi Lajos.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére <ta Barry
LoBdooböl.
Hínden betegszenek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Eeva lesciereje álul, a mely felaőtteknél és gyerme kéknél 50-szeresen megkíméli az árát — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélékzetí-, mirigy, vese és hugy hói yagbajokból, a melyekből ki vánatra ingyen ée bérmenteaen küldetnek má soUtok.
ftttúta pápa 6 s«eutaéfre a zamatos da Bstry
Üzleti seemle-
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, april 17-én 1874. IdSjárás: M» bnfas, esüs; általiban rend. Kedvez6 a mezei gasdaság mizidsn nessér*. A rétesek országszerte gySayorflek • egyelőre a mnltévi szak termes pótlása ra oyojt rtményt. —
Qabnaflslet; — Végkép eseades pia. eannkon. Porgalsiimk ás eoaibrnátiíink csak annyiban érintik városunkat, hogy a körülbelül igénytelen helyi ssflkségletet külfolüi gabnával fedezzak. — Az import jelenleg a főszerepet játasa » a versínyt bel. földi kész léteinkkel konayfilégel viseli. Szerbia és Oláhország knkoriesában kifogyhatlzn forrás s e peresben is 1400 vonó-haji mintegy 6 - 10 ez«r mássányi készlelettel remorqnerek s««k» mellett varja a hozzánk való (elszállítást — Triest pedig gitü mértekben Ut 'el bennünket rosszul i >g7 a jorB aratásig alig hogy még nagyobb árfelebbezés várható.
As utóbbi napokban egyedül zab indult kiváló magasaágra s már kereakedSk részérói 2. 70 — 75 krral ísettetik 50 fontja. Kéadetek ebhSl már végkép pusztultak s csak nagyon igénytelen mennyisége cskékben kerül saiure iS — ott —
A borilslet sem nynjt némely elégtételt, s amely kedvesS csikknek látszott kezdetén a spécii-latió ssámára, ép agy ellenkesSnek bizonynl be jelenleg e csélra. —
Alsó-aoastriai mérS sseriat: Bua 80—81 fot hiányzik, 8!—S3 fnt 6.65-85 kr, 84— 85 fut, 736—7.45 kr. BOM 76—77 fontos konkolyos 4.80-6.10 krlg, konkoly nélkül 6.25-5.40. 78—80 tilt koakolyos 6.40—5.30. konkoly nélkSI 5 90—50 kr Árpa strfSzésre 5.15—5.40
kr — Árpa etetésre 4. 4J0 krig. Knkorica
5 6JV kr. ÍWb 8.64.—S.70 krajcárig 50 fontja
Hüvelyesek: Borsó 8.60 kr Lenese 7 50 - 8.— krig. Bab fehér uj 5.S0 - 45 krig, 6 6.20, tarka készlet nélkül. egyes kisebb részecskékben 5 fton vétethetik zséreje. Hajdina 4 60—76 kr. Hajdinakása 11—13 kr. iiciéje — Köles < 80 — 5 frtig. — KSleskiia 7.50—8.50 krig. Lenmag 4.80—6.20 kr. Lendekmag ÜS.U 4. — 4.Í5 krig, aafcn lendek 4.— kr. vájrmássájs. Lóhenoag 28—30 frt bíesi máaaája. — Frane»ia lnczema mag
33 3í frtig bécsi mázsája- Kendermag 5.30—60 kr.
mírejs. B«pcse téí 4.5O-8Okr, nyári 3.60-4 frtte.. sárra nem kertll a piaozrar Kevert (MUchling) 4.80— 5. frt. Basa-ocsó 1.40—«0 krig. Ko»-oesó 1^0,-40 Borok: fejlett uj fehér 6.—, 5.6O—« Mg-, fsjtelt I>1MS4JO—SíO—80 kr., fejtett achUler 4.—4.60 kr.
Sior _.- frt. - gepritpálink. Urkíly-
pálinka 28—25 frt, szilTslicza S7—80 frt. autó-ausztriai aktja, hordó nélkfil, frauoo itteni állossáa.
többe kétségbe eseo xamstos tánssemek erejét;, egyszersmind idéssok sson betegséfreket, s melyeket gyogysser és költség nilknl eltirolit: gyosaor-, ideg-, mell-, tüdfi-, mij-, mirigy-, nyaknártya-, leleksesi-, bugyhólag és vesebajokat, mellbetegsigeket, szédfitést, nehéz lélekzetrételt, ksbogést enessthetetlenssget, dugulást, hajmenést, álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, riskort, list, vértodolást, folssibongást, íjuLást és hinyist nég a terbessie; folysmaUba* ii, bashártyalobbot, mélákért, sorinyodást. esőit, kösz-?ényt, sápkórt — Kivonat 75,000 bizonyítványból gyogyttÁsokrót, a melyek minden gyógyszerrel .da-eaoltak
73,877-ik bisonyitvány.
588. Wieaerthorgasse, Bálán
IHít: febr. 28. ,
Hnssonnyolez napig élveztem sx Isten', iltal kuld&U do ?*rry Bevalesciérejét ?m isteni természet adomány kétséges helyzetemben rajtam eaodát rnfivelt, a miért nem átallom ezen gyógytápsMrt a szenvedS emberiség valódi jótéteményének ne^esni. Ezen pompás BavalewitN Ky Igm Teasílyeí tldC
lányi készielettel remorqnerea ssnKe meuen T»*J« ^ légcsSnyáktól, szédüléstől és mellszornlástoT sza-nzáok való felszáUitást. — Tríest pedig kielé- I baditott meg, a melyek minden gyógyszerrel több
trés át asnoltak. ben teroéwe*»do»é»y «•»*-otá. A legfSbb dicséretet érdemli és s szenTedS emberiségnek legjobban ajánlható.
KSUer Flórián, cs. k. nyngslmasott * katoiugendook.
Táplaim Uvin a hundl, 60mtr—mimg-kimili a oyógyutr árát, fdnStttinUl «jy, stin gytrmiktknál.
Pléhszelenoiékben '/, főit 1 '"? ^ kr-. I tmX 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt, 18 font 20 frt. S4 font 36 frt. Re»«leseiére piskóták sMlen-esékben 2 frt 50 és 4 frt 50 kjrsl. Be»sle.eiér« Cho-oolatíe táblákban 13 csészér. ! frt 50 kr., 24-re 2 frt 50kr, 48-r«4frt 50 kr., poialakbaa IS es«ssén-l frt 50 kr, 24-re S frt 60 kr., 48-rs 4 frt 50 kr, lSO-rs lu frt., S88-r« SO frt, 576 r» 36 frt.
Megrendelheti Barry du Barry & Gomp
által, Wien, WallUccItgusa Nr. 8.,
If.-Kmiodn Lovak Karoly gyógyittrtárdian ? Aradon F. Tones és társánál; Debreozenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán 'Wondraschek K.-nál; Marosvását-helyott Fogarasi Dömötörnél; Pesten Töfök Jösaefaél; Székes-Fehérvárott Dieballa GySrgyn<9. Temes-vártt Qairiny A. városi gyojryswrtsmél; Ver-_ seczen Fischer Mórioinál.
A bécsi ezég minden vidékre küld posta utalványra vagy utánvétre.
? rovat alatt köxlottért Íelel6fiéget nem Sserk.A valódi'

WILHELM
féle tnUarthritU, tntirtieumatis
THBA
A nagy-kanizsai
KERESKEDELMI ÉS IPARBANK
i vértisztitó, esni- és kőzvény elleB) mint
''> r t május hó 17-én délelőtti 9 órakor N.-Kwúasán saját helyibben az ötödik <
1 rendkívüli közgyűlését] |
* tartandja, melyre a t. részvényes urak tisztelettel meghivatnak. Sfi
1 közgyOléfi tárgyal.
a) Az alapszabályuk, 24, 28 és 29 czikkének módosítása,
b) az elnök és az egész igazgató tanácsnak, ugy a három tagból illó számvizsgáló bizottmánynak,
választása. .
L* Azon t részvényes nrak, kik a közgyűlésen részt venni óhajtanak, felhmtnak, hogy id. részvényje-
f • gyeiketaz alapszabályok 47. §.*) és 53.§.**) értelme szerint, folyó évi május hó 1-sotól bezáró'.ag május ü I hó 9-dikig, naponkint d. e. 9 —12-ig, d.n. 3 -5 óráig az intézet pénztáránál téritvény és azavazfijegy át- ? r ' vétele mellett letenni szíveskedjenek.
>'agy-Kanizsán, 1874. évi April 12-én. Az IgMgató-tanács.
•) 4! 5 Kosgytlíten csík IUI rénrénys. bír sisvssati joggal. W»«k részTéora legalább ii 14 nsppsl • kOzgyulás sUtt, alap-ksnjvil«» at S nsvirt van b.irr«, . rótTéayak átiratát fa u alapkonyrk.ni bej.gjsését se Igssgstó »•>•«• eeskoali,. "•W"* * •ubál7»«< bély.gili.t<i.*ny»n kivlll ef y eey rátivény után egy •• •- f«™" stmbásáti dij nseUndí.Egy rsssvéay ntsn «fj m-TUSI, k«tó után S, bárom stau 3, «b. iiiiuit Mik, tii iiaTasstnál tobb«l azonban nsm gyskorolhst •?mii, barmsnyuyi legyen
rttsvénraiBtk Itáma. —
az egyedül biztos erejű vértisztitó-szer
!i:
BeHelhein W. Samu
ajánlja a nagyérdentQ kSzfiuségneK: újonnan feláUitott ét teljesen fölszerelt mindennemű
Csak
forlnlórt
y»Jufc», sávoly és vámonból ké»»ÜW^§
liszt-, gyapjú és gabonazsákok raktárát
A legnevezetesebb gyáralcltali összeköttetéseimnél fogva szón helyzetben leszek, bogy a legjobb minőséi és a legolcsóbb árak mellett szolgálhatok.
a Tirozbáz ép&letének bérbátában járata mellett'Tan.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatalajdofloí gyorssajtó nyomisa, Nagy-Kajúzain,
világkiállítási diszmü-bazár

VI- — Hely az slább jegyiett 10 kiállítási tárgyból áll és pedig •'
S ;1 fiu.im kir ad ktaitizU. moisikképpel kirskvs; K
,.s f 1 Vlelerla lelyasi-sall Mfyazi, a legeslegújabb , minden ?
kiránt lsi>-bec ;
teljéi rarré Hsensalrs talmiarany tokban meglep! Unom -,
igou e;i>gsos eakar-anlMeu zárral, a legnnomabb ssob- __
rásuti munkával ditsitve ; o
?tat tatai trtty éra láoczual egyitt, jól járó, két évi *.<
jótállással ; F.
ber-alln, legfinomabb, féuyképek számára , kulzóleg %
Iwons- vsz7 chinaezüst éktunénvnyel ; '^
•aláz asitaH osHttttyi, fénytelen uj srsnyból, élénk t,
_ aranvmeuiettej ; *
1 _ I l u-ljrs irsutali aarzstira. különösen ajándékra alkalmas; i jjj i l ÁtiUbxn bire* JsaasJ aztvartáreza. dus tzinjátszással -, ?: Jit.b ez. kir. kü. efak. lé|-aiivar-anaekik legújabb, melyek a legroszabh sziv-aruak legtinomsbb Hsvsnna-zsmatot kölcsönöznek.
E ttz tárgy Összesen csak 5 forint

Ezen most e!5»orolt5 frtot csoporton kivül ugyanasok fino-j
saabb kiállításban 10—15 egész 20 frtig még számoz ezer egyéb] I
'diasmu- ét fényuzéai árakkal a legnagyobb választékban. v5»

Ezeken IdvQI 6 ftérc még ugyanott kapható esernyó garni
túra, éz pedig 1 nagy, elegáns selyem napernyő, 1 rizmenteaC
heserpyó és végre 1 tavaszi ernyó bámulatos olcsó áron csak 6 ftérti
fetegyedQI ksi.ható 1323—1
Amigo világkiállitási bazárjában,
Bk^ Uéc», Pratrmlrnsse 9. W ^.
Levéli uegrendelések postai utánvét Yagy az összeg előlegez. | bekaldése melleu azoanal eszközöltetnek.

»?»???»????»??????»??»????»??? Hirdetmény.

Az alnlirt m. k: lottuigazg&tó'ság megindiúa z IV, szasvar királyi Maazsorsjátékat, *eiyn>-k tisiu jövedelme Ö Felségének 1. k. elhatáró-zása fdyián xáasJhH s mUknlcii és budai kSztórház. — továbbá a kaszai bibsiiiíézrt. és a T>ud»i jótékony noegylet felsegélyezezére, — rézz-bes neiHg az 1848—9 évben rokkanukká és munkaképtelenekké lett honvéd** jazárs vao száuva.
Klen sorsjáték 6120 uyerótzámot tartslmzx; a nyeremények
240.000 forint o. é. köztük
1.000 írttal,
?00 ."
60 .
10
az 1. fony. remény 100.000 írttal, ii 10 nyeremény
» 11 . SiO.OUO . SO
z nyereuiény 5 000 , 80
t , 3.OIKI . 200
* . 1500 . II eooo

buziz rásza'unKatlaiinl l»74. »vl jMktt M 30 ál Bndapetten az alolirt lottoigaziratótáK által fug eszkóseltetiú.
Hf* Egy ttrtjegy ára 2 farint e. é.
Sorsjegyek kapnátok: az alólirt
kir. lottíinifStoaiaáL a ttahivatltoíiré^d
jfy p
pttahivatalotoíir
létezi egyéb torajegy ánK kőzeteknél A •>. kir. lottolfazgatóAg áliwasorsjátéki osztálya 1874 évi zzárezJns k> l^n.
MOTU8Z
. kir. osztálytanácsos és lott&igazfabS
1M9—4
(Utánnyomás na díjaztad*.) ????»»?»??»??????.
>??<
>???
tylljtJknéi a l«t» — aJ4 _ tó éz bb TároMtbu

Amerikai disuröxsir és szalonna
a legjobb miaóségll egyenesen kaplutA aittlirtoil, —
Faggyút, csontkövérnyét, olajanyat, sziksót
Cocusolajat és gyantát
lsgjutányosabban sjánljs
Leop. Baehmayer, Wien
(1328—1) Leopoldstadt.
Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy zalamegyei Gelse községében lévA vendéglő, hozzá tartozó épületekkel, 5'/, hold belső telekkel, az úrbéri vonós marha legeifiben léví vágó marha számára fen tartott 10 hold legelSveL, mégis az nr-béri legelőben lévő egy sessio utáni 14'/, hold "legelő illetőséggel és italmérési Regáléval együtt — Kiiiiaán kivételével 1874-ik évi april tió 27-én reggeli 10 órakor Pa-linban az uradalmi irodában a legtöbbet ígérőnek árverés utján örök áron, elfog adatni.
Árverési feltételek:
600 frt. bánatpénz,
Vj-ad rész árának azonnali lefizetése és a hátralétnek 3 évi részletben kamatokkal együtt leendő törlesztése, és egyéb az árveréskor nyilvánítandó feltételek.
Kelt PALIN, April hó 10 én 1874.
1384-2 Paliul uradalmi igazgatóság.
Birtok eladás.
TOrdemitz kSzzégben Badacsony Bellett egy birtok eU46, mely áll 2 kis házboL egy máz mellett éz 18 hold szántóföldből. Bürabka értekezhetni ozregy ÍUÜCH JÁNOSNÉ oraSnel Tordemitsea. 1317—í


„E ü R 0 P A"
legelzo orrozi tekintélyei által
A ez. kir..id» f irodai eu^e-1 Jélve.,-1 I
Béct. dec.m-1 ber 7. 186». ;
5 cs. kir folai szsbad. álul ahamisitástu!' aegóva Bécs,: mirc-26 loíl;
a l^jobb sikerrel huanaltatott és jóváhagyatott. Ezen thea az egézz zzerrezetet megtisztitjs; s annjira átjárja s testrészeket éz beltó használat folytán agy eltanulja a tUstatalan, leülepedett, beteget anyagot, hogj egy.üen en mkM aaer sem mérhetó hozzá. A hatsz biztoz és tartós.
Alaaesal ty*tTHl> a kostvényt, crtzt, gyenneklábak, és idolt ms-kaez bajokat genyedo sebeket valamint miidennemt aesai éz bórsáme-tekét, test- és archórnattasásokat, neouSrészi daguatokat.
Ulilafz battMUtak bizonyult ezen thea lép ét saaj tolulások, vs-lamint aranyér, sárgaság, bevés, ideges, izom és csukló fájdalmak, ug;-ssintén gyomor-nYnmás, szélfsjdalBak, altest dugulás hogybántaltnak, magomlések, férn'gyóugeség -és nói fekérfolyás ellen.
? lll|ll|l> mint gflmókórok, mirigydag gyorsan ét alapostn gjogyittatnak tartós thea ivás által, miután ez gyenge föloszlstó és vi-selletó szer.
Tömérdek bizonyítvány, elismerd és diczéró-levél, melyek kivi-aatra ingyen elktldemek, bizonyítják a fSnnebbi adatok valódiságát.
A mosdottak bebizonyítására alább következóleg kosinak néhány elismerő levelet:
WwMm Ferencz gyógyszerész urnák Neunkirchenben.
Sagor, 1873. april (-én.
Kérem sztrezkedjék része re a már egyszer megrendelt valódi Wilhelm-féle artiartbritis és antirbeumatis vértisztitó tbeabnl még két csomaggal posta-utánvét mellett mielSbb küldeni. Kanttal nem molaszt-hatom el, hogy hálás köszönetemet ne nyilvánitssm, mert már *as elsó csomag nőmnek, ki évek hosszú során át csozos bántalmakbaD és vég-bélszonilásban szenredett, igen üdvösen hassnált és ót, remélem egészen helyre fogja állítani, start már sok orvosságot használt, de még egynél sem ért el ily üdvös erdményt. Teljét tisztelettel
Ztynard Erna, munka-hiratalnok.
Ferencz gyógyzserésa uroak NeunkircbenbeB.
Kvitrt, april :3-án 1373 Már évek Itt azenradék a bttegzágek lcgburzisztobbikában, a kossrényben, agy, hogy lábaim sebotak Toltak, mibul genyedtség folyt Eser köszönet s ralédi WUbelBz-lele aBtoiartbritis és antirbeumatis vér-tisztitó tsveaért, melyet Urza4god 1870. norember hóbss kdldön. A -2 csomag thea fájdalmaimat zzegzafloteta, éa egészen helyreállított, mely máz zzer által nem volt elérhető, melynél fogra legbálásabb köszoiti-temet nyilvánítom. Ezen ralodi Wilhelm-féle antiartnnüs és antirbei heomatit Térttsztito taeát tsbb betegnek ajánlottam, mut leghaszooubb thaét. Őröl: lekötelezettje
Diller Aloinia
Ferencz gjógyzzerész arak Nenkirchenbea.
Bukarest, május 31-én 1873.
Paracin grófnőnél, ki az udvarhoz közel áll s nálnnk igen ii»gy népzzeraség&ek orrend, a valódi Wilhelm-féle antiarthrhiz és antirbeu-matiz vérósztitó-Urtával meglopó eredményt énem el.
E hSlgy, ki azelőtt lábaiban kószrényet bántalmakban szenTedet;.
ezen thea használata óta attól ritkábban nyugtalanittatik és azon bs-
jok csak igen mérsékelten fordulnak el8. Miután e hölgy tanáczomra s
borivást szellőzi, remélem, hogy ezen Wilhelm-féle antiarthritiz és sn
tirhenzzatia vértiaztitó thea >—-"•" által, fájdalmaitól végkép mei-
fog ttih*iinlK«^i A jó hatásról meggyósódve, szén WUhelm-féle thcit
minden szenvedőnek ajánlandom. Dr. V«o laloger
Ovit • hwititát ét feictarélét aUeo.
Az igazi Wfmlt»fele snásrthritis és antirbeuziatis véititituó-szer csak sz alti nemzeti WMMkst-félt vértizztito-tbeagyárban Nennkír-ckesbn Béez mellstt, vagy általam as újságokban krjelelt raktárakban kaphatok.
tar Ms a aaagra tatatatni, orvosi batznáUt- éz nrazitáiitl ellátva 1 fit, a bélyeg és pakolás! dij 10 kr.
A Les. közönség kényelmére a Wilhelm-féle vértisztitó szer kap
ható : Nssrjr-Kaaluaa: Bilia»tri Fensnt is Lerak KárXyaál; Zágráb
ban: Mitübach Ztigmoodnál; Koazegea: Csacsmorita (yógTZzaréssnél,
Keszthelyen: Bosenberg Emanaelnél; Kaproocán : Werl gyógyszerész -
lén; Sopronban: Wrcbovazky R--nél; Ssomnathelyen: PUlicb Ferenci
gyógyszerésznél; Szsünárott: Boesnn J. gyógyszerésznél "

Kereftetik:
SPegy gyógyszerészi gyakornokai
igen előnyös feltételek mellett. Bővebb értesítést ad:
Kttter SáMtar,
(1385-1) gyógyszerész.
Somorjáa (Pozsonymegye)-

VAGV-KANIZSA, 1874. apriH* 8S-*n.

33-1K szám.

TUenhanuMlik évfolyam.

Kesintok riuo
ktUdttnek.
? EMtxtttH ér-
(él <n
be* patiuorbu 7, nátodKor 6 i miadn i ' toTibbi torért 6 kr-
STH.TTÉRBBS torooidiit 10 krért Té-
?jiniek fel
Klontíri illaUk minííli
1 .*<?• hirdetéiírt kfltSa{
30 kr. ?««lend5.

ZALAI KÖZLŐIT
előbb „ZALA-SOMOGYI KÖZLONT'

Nagy-Kanizaa váraa iMlybataaágáaak, M«WUöoben a ..zaiamegyei oazdaaági egyesaiat'.a.^agy-kuízaai karaakadelmi t iparbank", a .?agy-kanlzaaJ takarékaénitár' a .ZaJa-Saaegy giztajézáai részvinytáranlat, agy a ^zala-egarazagi torna-tOzolti agylet* a tüts aMgyei és vároti egyeafliet blvataJa* értealtéje.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.

agr-Kanizsa polgármesterének
a várost képviselöségket april. 16-dn történt jelentése lglS-dik évről. Tekintetes Közgyűlés!
Bár a lefolyt 1873-ik év negyedéves közgyűlései alkalmivalesetről-esetreelőterjesztett jelentéseinkbea hú képet igyekeztünk adni működéseink egyes mozzanatairól.egész 1873 évről összeállított vázlalunk-ban szükségesnek találjak jelentésünket tenui, hogy megközelítő képét nyújthassak azon viszonyoknak, melyek kűet ezer lezajlott,és nyugodt bírálással tervezhessük azon eshetőségeket és viszonyokat,iHelyeket jövő-In-ii számítás alá venni kell.
Igaz, hogy ez kevéssé fényes, csekélyét reményteljes, de kibontakozva az általánsa nehézségek nyügealól,mégi8biztatóésnyujt-hat annyi önbizalmat, hogy közöszszetartás-sal az elóbaladás szilárdságát biztosítani képes, mert lehetetlen, hogy nemzeti és vidéki életünk ezen legsúlyosabb évszaka,melyet éveken át rósz termés- helytelen nemzetgazdá-szat és félszeg hitel, élet tetőpontra emeltek, egészséges javulást ne érjenek 1 És e bizalmunk az országos viszonyok javulásának alapos reményével egyezői, mely országos viszonyok, minden egyes baj, ép oly mérvben hatott minden egyes viszonyainkra, mint az általában volt,sőt merültek fel oly speciális körülmények is, melyek állapotainkat több ízben a végsőig tarthatlanná tett ék,és egy két esetben valóban egyes nemesebb érzelmű polgáraink támogatása által lett képessé a bajok elhárítása.
Legnehezebb helyzet jutott mindezen viszonyok között osztályrészünkül akár a mellőzhetlen institutiók életbe léptetését és kellő fenntartását, akár azt tekintjük, hogy közterheink legvégsőkké vannak fokozva, akár hogy a sok anyagi csapás a közérzületet sokban közönyössé tompította el.
Ezek daczára is igyekeztünk betölteni feladatunkat és lehetőleg közvetíteni a kü-lönnemú érdekek méltányos igényeit.
Ezen törekvésünk eredményeiről igyekszünk számot adni és főbb mozzanatokban a következőket terjeszteni eiö:
Miként a megelőző évben, ugy 1873-ban legfőbb törekvésünk ismét oda irányult, hogy a közterhek viselésében megközelítő arány bozassék létre és a lakosságnak jövedelem képessége folyton oly tényezők által emeltessék, mely tényezők leginkább a központosítás által létesülnek, és erre sok fáradsággal minden lépést megtettünk,mégis majd-hogy ellenkező eredmények jöttek létre és csakis éber figyelemmel gátolhattok, némely <n elhelyezett hivatal eltávolítását, melyre nézve pedig már tervezgetések történtek és másokban pedig az év folytán beállott egyéb körülmények léptek fel gátlólag.mi-lyen a tervbe vett dohány- és srivargyár épi-tés, hol már a tárgyalások annyira haladuk volt, hogy területi fekrajzok kivántat-tak be és belyviszonyi tanulmányozásra pénzügyminiszteri tanácsosion kiküldve, sőt már az általunk felajánlott telkek megvételére előszerződés is köttetett.
Mindez azonban csak kedvező előny kivivására irányulván, meghiúsulásuk nyomot sem közéletünk sem vagyoni vi&ionya-

| inkban nem hagyhatott, oda irányult tehát. törekvésünk, bogy* meglevők stilárditassa-nak és az azokbaai jövedelem képesség arányosan; eaeltessék.
Külső birtokaink minden egyes részleténél tehát megbírálva annak értékét,minimál tételek alkalmazása mellett kötöttünk bárleteket, mintán ily módon jártunk .el a városkán épületek lakásaival is, mindkét esetben oly -kedvező eredménynyel, bőgj a szabad ajánlatok összege az elért eredmény
' 7,-dát alig tette ki; a házilag tett erdei vágások köre megszoríttatván e helyett álló fák eladását teljesítettük oly eredménynul, hogy a bejött vételár ép akkora nettó jöve-
'. delmet hozott, mint házi kezelés mellett a bruttó jövedelem lett volna, mely körülmény az értékben napról-napra reszté kiolt erdő
i rész jövedelmezőségénél és értékesítésénél-
; még a legkedvezőbb reményeket is felülmúlta ; más oldalról a helypénzszedési jogra vetvén figyelmünket, az éveken át függőben volt és ezen jövedelemre teherkép ható vitás kérdéseket oldván meg,a nagyban csőkkent piaczi forgalom daczára majdnem ugyanazon jövedelmet biztosítottuk, mint az elótty-öt mintán sikerült az e jövedelem által kivetett tetemes jövedelmi adót kimentő indokolás folytán teljesen megszüntetni, a tiszta jövedelem emelkedett; tovább menve, a helypénzár-szabás egyes tételeit — forgalom és eladási érték növekedést figyelembe véve — felemeltük és ezen intézkedésnek felsőbb helyeni jóváhagyása iránt a szükséges lépéseket a megye közönsége utján megtettük és reméljük, hogy ez által még a jelen évben tetemesb jövedelemre tehetünk szert, melynek teljesülése a közvetlen teherviselést kónnyitenü és azt a kevésbé terhes közvetett teherviselésre rója.
Szükséges volt pedig mindezeket tenni nem csak a czélszerú és teljes gazdálkodási rendszer meghonosítása miatt,hanem a végett is, hogy községi háztartásunkban az igények és ezek fedezetei közü egyensúly helyre álljon, mert vagyonuk adósággal és pedig terhes kamatú függő adóssággal|tulterbelve van és a mennyiben a fedezetükre szolgáló beruházások jövedelmei fíkép a kövezetvám-nála jelenhez mérten apadni találnak, köny-nyen eshetőleg a házi pénztárból fedezen-dők; pedig a viszonyok oly súlyosak roltak, miként a magas kamata függő adósságok convertalás8 nem csak nem sikerült, — de nem lehetett lebonyolítani azonak61tsön műveletet sem, mely a megkezdett városház építéséhez szükségeltetett; — erre nézve a nehézségek ugyan már a múlt évben kezdődtek, de tetőpontjukat a lefolyt évben épen akkor érték el, midőn az építést már beszüntetni esztelenség lett volna,és pénz rendelkezés alatt épen nem állott, bár a hazai és külföldi péazintézetekaél minden meglett téve a költsön megnyerésére, valóságos jótéteményvolt tehát, hogy Blau Mór ur,mint városunk szülötte 50,000 frt. váltókölcsönt adott az építésre és azt mai napig is folyton meghosszabbitá, és hogy a nagykanizsai takarék- pénztár a ezornlt pénzügyi viszonyok daczára is minden befolyt pénzeit majdnem a város kisegélyésére nyujtá, mert csak ugy vált lehetővé az építés befejezése és annak valóban kedvezi értékesítése, tudva leven,

hogy a városház és bérház jövedelmei a kölcsönkamat és törlesztési összegeket teljesen fedezi.
Kedvezőbb előjelek, de legújabban felette sajnos csalódással haladtak a városi fogyasztási accis behozatala iránti tárgyalások, ugyanis a kellőleg indokolt kérvény bár lassú tárgyolásokon keresztül, mégis minden hatóság által kedvező véleménynyel terjesztetett a uagyméltóságu pénzügyminisztérium elé alapos reményünk lehetett tehát, hogy 4—5 meghallgatott hatóság kedvező véleménye alapján az engedély útjában mi sem áll, —fájdalmunkra esett tehát hogy ezen terveink,melyekre ügyeink rende-
j zésében legtöbbet számítottunk, a pénzügyminisztérium abbeli véleménye folytán,hogy ezáltal a fogyasztási adó összeg csökkentetnék, az ügyet elejtette és e hó 7-én kelt miniszteri rendelettel az engedély megtagadta-tott, pedig ha háztartásunkat rendezni akarjuk is, hogy megfelelhessünk a reánk nehezülő különnemú igényeknek, elkerülhetle-nül szükséges közvetett adózás által jövedelmet biztosítani, miért is nem tekinthetjük a tagadó válasz által az ügyet elejtett-
) nek, hanem szükségesnek tartjuk, hogy a T.
; Közgyűlés ujabban t* kimerítőn indokolt
| kérvényt intézzen a megye közönsége ntján az engedély megnyerése iránt, melyet viszonyaink közt szükséges és méltányosnak találunk,—talán azon megállapodás mellett, hogy az accis a fogyasztandó ital akója után csak 50 kr. legyen, mely ellenében a megtagadás okául szolgáló aggodalom is elenyészik.
Ily váratlan kimenetellel lepett meg bennünket a Kis-Kanizsa város által a közösség megszüntetésére indított per első ítélete, mely ma már a legfelsőbb itélószék által is megerősítve van és mely fájdalom végkép útját vágta a két város egyesülésének, mert ezen ítélet a tagosítás, arányosítás és legelő elkülönítésnek a birtok terület nagyobb tér fogata folytán helyet adott, és eredményezni fogja a két város erejének és jövőjének végképi megosztásit és egyes jó és szép törekvésekre bizonyosan és leginkább anyagi szempontból kártékonyán fog hatni.
? lesújtó körülmény között nyújtson vigasztalást tanügyi viszonyaink kedvező fejlődése, mely a vesztett anyagi érdekeket a szellemi fejlődés által tetemesen kárpótolja. Oly vívmányok történtek e tekintetben,hogy örömmel soroljuk elő, habár a legnagyobb anyagi zavarok közt hozattak e czélra tetemes áldozatok, hisz a legnagyobb pénzválság közepette s ily körülmények között lelkesülten áldozott a n. közönség a népoktatás javítására akkor, midőn a legroszabban elhelyezett külső népiskolák helyiségei kiváló előnynyel lettek biztosítva.
Az iskolaszék ugyanis meggyőződvén a külső népiskolai helyiségek teljesen tart-hatlan állapotáról.és ennek javítását folyton sürgeté — nem sikerült azonban alkalmas módot találni a baj javítására, mígnem Eperjesi Sándor képviselő ur értesülvén a 393 számú ház eladásának szándékáról .előrelátással annak megvételét és átalakítását hozván javaslatba,a T. Közönség lelkesülése által támogattatott; — a ház meg vétet-

vén teljesen ezéiszerü iskolává alakíttatott át, mely ház ,és átalakítási költségek a fógymnasiunji alapból kölcsönzött 7700 frt. névértékű j kölcsönből fedezvék.sőt szükséges volt ezen tul is némi befektetést tenni.
: Megemlitendőnek találjuk azt is, hogy
a polgári iskola 3-ik osztálya is megnyílt és az egész intézet a bérház 2-ík emeletén helyeztetett el.és hogy az 1873/4 évi polg.
! iskolai államsegély 5120 frt utalványozva lón a magas kormány által és ezen összeg
! még 1873 évben befolyt.
j Örvendetet jelenség bizonyára szellemi viszonyaink ezen előre h«i«ri<L»a_ mely jelét
' már csak abban is igazolja, hogy öeazes tanintézeteink növendékei tetemesen szaporodtak és a kiképeztetés folyton nő,melyre nem kevés tényező az iskolaszékkel egyetértőleg tett azon buzdító törekvés, hogy tanítóink kózól 3. a polgári iskolaUnárai közöl szintén 3 küldetett közköltségen a bécsi világkiállítás, különösen ennek tanügyi osztálya tanulmányozására.
Mindezek p-di^ az oktatási kiadásokat emelték és sajnosán kellé tapasztalnunk, hogy mindezen szép törekvéseink daczára nehéz viszonyaink közepette, bár lépéseket minden hóban tettünk a népiskolai államsegély ügyében.positiv eredményre nem jutottunk és ez nagyban oka az időnként beálló pénztári nehézségeknek, miután már is 10 ezer frton felül kényszerültünk kifizetni oly tanügyi kiadásokat, melyeknek méltányosan remélt fedezete már 2 éven át nem nyuj-tatik.
E körülményre vonatkozólag azonban pótlólag azon örvendetes jelentést tehetjük, hogy egyedül jóakarónk Csengery Antal képviselőnk befolyása és folytonos támogatása folytán, ki ugy egyéb ügyeinkben,mint ebben időt és fáradságot nem kímélve karol fel benünket, és nélküle a felmerült nehézségeket leküzdeni képesek nem lennénk, az államsegély épen tegnap tétetett folyóvá, mikor is az 1872 és 73 tanévekre 5070 frt. segély a helybeli adó hivatalnál felvétetett megjegyezvén, hogy épen képviselő urunk befolyása mellett már a múltév elején 4000 frt előleget nyertünk az állam pénztárból, habár a tárgyaiások befejezve nem is voltak,el nem mulaszthatjuk tehát a feletti hálás örömünket fejezni ki, hogy képviselő ' urunk legerősebb támaszunk minden bajaink és ügyeinkben és nem egy biztosítását bírjuk arra nézve, hogy városunkért minden lehetőt elkövetni és mindent,mit ereje enged megtenni fog!
Ily kedvezőn, bár sok küzdelem után alakultak a fógymnasium anyagi viszonyai, — a zalavári apát szék megüresedése alkalmával ugyanis a fógymnasium részére ajánlott évi 1000 frUefizetése a kormányzóság által megtagadtatott, mert az alapítványt az elhunyt apát személyére, nem pedig az apátsági jövedelmekre tekintették kötelezőnek.
Az ügykezelési alapkönyv.
A n»pi teandljs uoi tixtraelőaek, ki a magyar kir. tSrréayaakaél mint ikutó e> irattanuk: makfidik, k«v«tke«o:
EM tmadSja raggal fel 8 árikor hivate -libu megjdoaoj, • a mar «14tte»4U aapon

lejirt és slő készített határaapos ügyekről, mist például: ajogeroju ítéletekről, hagyatéki és más ügyekről jelentéseket készit, melyeket azonual beiktat, — * rend a nagyobb biztosság tekintetéből ugyan azokat azonnal a mutató irattári sorköny vbe is beírja, a mutató vagy ia a dnplabetüaoros könyvbe nem csak az iktató számokat, a tárgy minőrégét, hanem az irattári osztály és iratcsomó számát, valamint as elő adó bíró nevét i> bejegyzi, — mert előre bocsátva, dnplabetüsoros irattári aorkenyv, valamint lajstromon! kulcs nélkül,mit ezennel alapkönyvnek nevezek el, az ügykezelés nem lehet aégea. ... — Kern, különösen, mióta azt az irattári aorkönyv (mely lételét csat ia az alap könyvnek köszönhetné) óa a mostan készítendő űgykimutatás megkívánja, megfelelő kulcsol pedig az illetők beadni elmulasztottak, — mert én erre mintázatot sehol Bem lalálok, holott az ügyforgalmi és tevékenységi kimutatás hí elkészítése maga az irattár, és szóval az egész törvénykezési ügykezelés az alapkönyvön alapszik, de hogy is ne, hiszen az alapkönyvben születik meg először ia az irattári osztály, és az iratoíomó száma, melyet a már rég megszületett sorkönyv és a betüso-ros 3 ik rovata igényel. — Csodálatos, hogy «z alap a rakott falak útin születik.
Egykor a fennállott nagy-kanizsai városi tszéknél csak jegyzékből állott nálam isr mint jelenleg némelyeknél is H kulcs, d<; mostanság helyét az alapkönyv pótolja, mi bixo-nyára czélhoz vezető, — látni fogjuk alább.
A nagy-kanizsai kir. tszéknél az irattár különböző összesen 9. osztályra van felosztva, melyet csakis az alapkönyv segélyével kezelhetni.
Alulírott, ki az aUpköny vön több éven át dolgozik, melyen már az egéas törvényszéki polgári és bűnügyi ügykezelés alapszik, 27. hari fenálláaa óta ezen nagyban kiterjedt tör-vényeteknél még legkisebb fenxkadáa elő nem fordalt, mire tanúim lehetnek a tszéknek igen tiasteU birái ia
, Az alapkönyv fejezetét fő és alosztályon-kint a lajatrom >zó kulcs (registratora) képezi, az alapkönyvből minden pillanatban hű. kimutatás kéazithető, mit alább az í/l óvea kimutatásban röviden kitüntetni fogok.
Az alapkönyv magában foglal minden a kimutatáshoz azükaégelt rovatot.
A rovatok betöltése nem ugy történik, mint némely helyen, hogy a rovatba egy hasast tesz a kezelő, nem, hanem, az iratcaomó száma iratik be abba a rovatba, melylyel valamely Ugy hátralékban maradt, vagy elintézve lett, mint p. ítélettel, makacssággal, egyezséggel vagy végzéssel aat, bebizonyításául annak, ha a biró a terhére késett hátralékot nem ismerné el, az iratcsomó, vagy a jel, mely annak helyét pótolja, azonnal elővetetik, mi mindenesetre bizonyítani fog.
Indokolására ennek, ^>pen a f. évben volt esetem, s«R egy Ügyben a kimutatásban bizonyos crim üaift' elintézett 38. darabot tüntettem ki, niat vnlóban volt is, mig N. híva-tálában csak 23 darabot hoztak ki, — mily jó volt akkor az iratcsomó szám, és hogy vitatárgya nalegyen, pillanat alatt elővétettek az acták és így nem csak a darab szám, de nérszerint i s bebizonyítva lőn, — tehát a húzás nem bizonyít, de bizonyít az irománycsomó, mit hozással kikeresni képtelenség.
Ez eset valódiságának bizonyítására megemlíteni bátor vagyok a tazéki elnök ur ő nagyságát.
' As alapkönyv elienőrsi a végleg el nem
intézett ügy darabok szimat, a kiadó hivatalt,
az irodát egyiránt. .
As alapkönyvben minden évi hátraléknak iratcsomó számai osztályként beu fog-lalvák.
- As alapkönyv a kezdő kezelőt könnyen ' és alaposan útba igazítja, ha éhez ügyesség és ügyismerete van, de e kettő mindenesetre szükséges, — az elsőt a lajstromozás, a másikat a kü k»bözo természetű ügyek ismerete veszi igénybe, — tehát ba es meg van, rövid gyakorlat után kési kezelő lehet.
Ü^S •gj "TOt u alapkönyvről. — A múlt ér ootober hó elején, egy, a magas kormány álul kiküldött kir. táblai biró jelent BMg törvényszékünknél, s hogy körülménye-'. .' sen kipuhatolhassa az itteni ügy kezelésnek vezetését, hivatalomban többször mélWztatott megjelenni, mely kitüntetésnek (mert annak vatuuoj igen örültem. — Ó nagysága, a mint az alapkönyvet elómutaltam, — azt kérdezé, ha váljon ezt nem privát diligentiaból vezettem eVMentalsten, válaszolék. — végre,tníutÁn magának ix>ÍDdeatQiegmagyarástatott,ésigenczéIszerü Tolláról meggyőződött, a tflbbek között ezeket moodáihát ön meg a hátralékos ügyeké is szemmel tudja kisérni,ilyet méguem láttain,ez óriási munka ! — és ast Szentmihályi István ktáblai biró ur mondotts,"kit as Isten soká éltessen! — Ha ugy szerencséé lehetnék hivatalomban ismét ő nagyságát fogadhatni, négy szem közt meg mondanám neki, hogy a magas kormány as elismeréssel máig adósom, pedig aligha lett Volna másra szükségem.
Do, hova tévedtem el ennyire? a napite-•ndőkról szólván térjünk viasza, —

Megkísértem leírni, * mint Tan, sorben | egvmásután.
Keggel fél 9. óráig a jelentésekkel készen volnánk, mikorra a r»gge!i posták is minden-felul megérkeznek, as érkezett agydarabokhoz a mennyire előszámak volna,azokat as irattárból kikrresi és melléjök csatolja, — beiktatja, — az előadók iieveit as iktató könyvbe szinte --nehogy egy ügyben többrendbeli beadványok különböző előadóknak osztassanak ki, — bejegyzi, és mindenfelé elírja. A felsőbb bíróságoktól érkezett határosatok elolvasását az alapköny r feltétlenül megkívánja, mart csak így lehet alapoaan a kimutatás kellékeinek megfelelni.
Ha az érketett ügydarabok között uj beadványok, mint rendelet, — rendes, felhívási kereset vagy zárlati kérvény, — hagyatéki éa gondnoksági,c*ódvagy bűnügyek, vegyes ügynk, és e közben a felek képviselői is megjelennek, egyik egy sommás vagy rendes váltókeresetet, a másik egy áru szerzési, majd ismét egyik egy egyéni v. társas ezég bejegyzett vagy kitörlést, majd egy váltó biztosítási vagy kielégítési végrehajtási, maid úrbéri avagy hitbi-zományi ügyekben kérvényt hoznak, ezek beiktatás alatt szinte azonnal ell<atnak as iraí-' lári íó éa alosztálylyal és irul&omódzámmal.— De mindereknek még vége sincsen, a kir: ügyészségről hozzák a bünpereket. — Itt, az ikta^ikíinyv, betüaoros és irattári sorkönyv kulim vezettetik, éa ha sürgős van köztök, a polgáriakat félre dobva, ezeknek begyártátá-hoz kell fogni.
Ha e közben bármelyik osztályhoz tartozó végrehajtási kérvények, fellebbezések, felfolyamodások és semmiségi panaszok adatnak be, melyek már mindenesetre előszámma! bírnak, ezek az alapkönyvbe osztályonként, és annak, az előadók számára külön nyitott lapjaira is beíratnak. — És es alig hogy megtörtént, máris éa egy másikfól ront be, ki egy ügydarabot vagy annak számát keresteti, majd ismét egyik ügyének előadóját kérdési, vagy annak elintézése fölött kér felvilágosítást, — majd egy ügyvéd, ki egy fellebesendő pert kivan át nézni. »
A felek esen kérelmének kSnnyen és hamar meglehet ugyan felelni, de időtöltésbe kerül.
(Végeköv.)
Jegyzőkönyv.
mely a aümeghi tanítói kör választmányának 1874 évi april hó 11 éa tartott ülésekor felvétetett.
Jelen voltak:
Polgár János elnök, Kiás Sándor, Exner Alajos, Varga Józset, Lisztner József, Cseiner József, Könnye József, Németh Béla és Bruc ker Alajos v. tagok —
Múlt gyűlés jegyzőkönyve felolvasás utáu hitelesíttetett. —
1. Olvastatott: Budapesten 1874 marc.
hó 5. kelt, a hazai tanító egyleteknek küldött,
az országos lanitó gyűlésre vonatkozó felhívás.
Ezt a válaszmány a közgyűlés elé terjeszteni határosa.
2. Liazlner József köpyvtárnok jelenti,
hogy a aümeghi „Polgiri Önképzőkör* a já
rási könyvtárnak azon kitétellel adett át 85.
drb. érdekes éa csinosan bekötött tanügyi
könyvet: ba esitleg a járási kör idővel felosz-
láaát mondaná ki, ezen könyvek a sümeghi fő-
elemi osztályok tulajdonává leendjenek. —
3. Múlt közgyűlés jegyzőkönyve szerint
a közgyűlés mrgtartása 1874 májas havára
— a váljutmány által pedig es alkalommal
ugyan f. évi május he 21. reggeli 9. órára tű
zetett ki Siimeghre.
4. Közgyűlésre előadásra vállalkoztak :
1') Czeiner József reál igazgató, a mót<?r
mértéket és ezzel leendő számítást fogja ismertetni.
2). Brucker Alajos: jutalmazás és büntetésről.
3). Németh Béla óvó, az alapnevelés köréből log előadást tartani. — .
Midőn a választmány esen előleges megállapítást knzli, azon óhaját fejezi ki: vajha a vidéki tagok szintéu részt venuének a tevőleges ténykedésben; sőt kéri a tagokat, hogy ások, kik előadást akarnak tartani, ebbéli nyilatkozatukat szíveskedjenek a gyűlést megelőző 4 nappal az elnökséggel közölni. —
5. Kitier Alajos főtanitó a tört számok
ról bevezető tanítását szakavatottan adta elő.—
Egyéb tárgy nem lévén, a gyűlés be lőn fejesve.
K. m. f. Jegyzetté:
POLGÁR JÁNOS, BRUCKER ALAJOS,
•Inuk. j. k. jsgTz*.
Kimutatás
xvra.
azon péntöutegekröl, melyek a ehoUra árvák U bnégyek ttgilyetitin befolytak.
A 76 számú adakozási ivea: Mocsár; 1 ft — FoUy 1 frt. - Zakáiy 1 Irt. - Ciifrai


1 frt — S«erd Bubin 2 frt - Kslivoda János
2 frt — HsigatoL. 1 frt- Tieff János 1 frt. -
Szigethy Lijos 3 frt. Szánthó Pál 1 frt. -
Békessi Rezsi 1 frt. - Ssszessen 15 frt.
A 77. száma adakozási ivén. Malics íe-
rencs 2 frt. - Vtaz*ty JosBtf 1 frt - Viz-
maty Gáspár 30 kr. - Vias« Anul 20 kr. -
Barbarics Ferencz 80 kr. — JUkár Márton 10
, kr - Sinkovics Ferencz 80 kr. - Hosszú
! Károly 10 kr. - Veinfnld Gábor 20 kr. —
i Serczer Balázs 10 kr. — Ssre«er József 20 kr.
' Esztreicher József B0 kr.- Nagy János 10 kr.
_ Tóth Ferencz 50 kr - Kohn R. 40 kr. -
Varaplis János 80 kr. — Stinmsz József 20 kr.
_ Nagy Márton 20kr.— Beakí József 10 kr.
— Horváth István 10 kr. — Gyenes János 10
kr. — Laposa Gábor 10 kr. — Kovtí-a Isiván
20 kr. — Keserű Ferenez Ifit — Büky József
50 kr. — Krauss Móricz 30 cr. — özvegy Ke
serű Ferenczné 50 kr. — Bacsó Sseréns 50 kr.
Gflnrberger Bernát 30 kr. — Fehér György 20
j kr. - Boszmán Pál Balka 20 kr. - Schebál látván 50 kr. — Rajkó György 20 kr. — Szép Ferencs 20 kr. — Steinsics Antal 20 kr. —
I Salamon Lajos 10 kr. — Sommer Jakab 10 kr.
> Ferbenza János 10 kr. — összesen 12 frt 20
jjr
A 79 száma adakozási íren. Breuer Bernát 2 frt — Breuer Ignács 5 kr. —Cseresnyés Imre 1 frt. — Dukász Sándor 4 frt —Kálmán Gvörgy 5 frt — Kösségek 5 frt — Fsics Józuf 2 frt. — Faics Károly 1 frt — összesen 25 frt A 88 száma adakozási ivén JFreund Bobért 50 kr. — Letner Gáspár 60 kr. — Bezsek István 20 kr. — Tkaleoz György 10 kr. — Rodek Pál 10 kr. — Tkaleoz István 10 kr. — Novak Jóssef 1 frt. - Hozján György 20 kr.
— Nagy Lajos 20 kr. - TomkaNándor 20 kr.
Szlamek József 20 kr. — Vukaczorics Ferencs
20 kr. — Mautner Simon 50 kr. — Placsek
Mai 20 kr. - összesen 4 frt 20 kr.
A 80 száma adakozási ivan. Tuboly Gábor 20 kr. — ifj. Tuboly János 10 kr. — Kovács Lázár 10 kr. — Panicz Imre 30 kr. — I Pál Ignácz 20 kr. — Táncsos János 10 kr. — ! Rimfel Károly 10 kr. - Nagy József 1 frt -Horváth József 20 kr. - Tóth János 80 kr-Zsigmond Imre 20 kr. — Sípos János 10 kr— Jandó József 10 kr. -•? Bokán János 10 kr. — Varga György 10 kr. — Plébános 1 frt — Tanító 10 kr. — Farkas Farkas 50 kr. — Csesznák János 1 frt. — Bellenyi András 10 kr. — Fehér Péter 10 kr. — Zalder Károly 10 kr. — Tóth Ferencs 10 kr. — ToUk Károly 10 kr. — BoDczok László 10 kr. - összesen 6 frt 30 kr. —
A 87 számú adakozási íven. Becsehely község. I frt. 40 kr. — Erős* József 30 kr. — 'Varga Vincse 20 kr. - Spiczer Jakab 20 kr.
— Andor Ferencz 5 kr. — Récsei József 30 kr,
— Fuchs Sámuel 5 kr. összesen 2 frt 50 kr.
A 78 számú adakozási ivén. Horváth Fer^ncz 10 kr. — Gyenesi Ferencz 10 kr. — Pankaaz László 10 kr. — Belső József 50 kr.
— Tóth János 10 kr. — Valtersdorfer Salamon
10 kr. — Cseresnyés János 4 kr. — Horváth
József 18 kr. — Gerencsér János 4 kr. — Col-
ner János 20 kr. — Pahocsa János 10 kr. —
Bedők János 20 kr. - Fehér József nő 4 kr -
Fehér Mihály 10 kr. — Cserenkó Ferenci: 5
kr. — Szabó Mihály 6 kr. — Szabó Imre 11
kr. — Cseresnyés Pál 10 kr — Gombos Láss-
lóSkr.Dsni JánotvFarka* JáoosU kr. — Molnár
Ferencz 5 kr. — Kovács István 4 kr. — Bocs-
kor György 10 kr. - Benkő Ferenczné 3 kr.
— Svarcs M6r 4 kr. — Kiss János IP kr. -
Megyesy Elek 4 kr. - Horváth György 4 kr.
— Molnár Pál 4 kr. — Bora József 1 frt —
Vincze N. 10 kr. — Frank Salamon 20 kr. —
Belena Antal 20 kr. — Czigány József 10 kr
— Horváth János 10 kr. — Czigány István 4
kr. - Menyhárt Dániel 50 kr. — neje Berta
lan Amália 50 kr. — Belső Pál 20 kr. — ösz-
szesen 5 frt 80 kr.
Öaszesen as egéss járásból 71 frt 34 drb. sorsjegy ára 17 frt Mindössze 88 frt
A baksai azolgabirói járásból befolytak.
106. Sz. adakozási ivén. Dr. Berger Ignács 1 frt. _ Tóth Pál 20 kr. — Grewer Henrich 20 kr. — Kovács Zsigmond 1 ?rt — Vogler Jóssef 1 frt — Szécsi Szt Lászlói község 1 frt. — Babos Károly 20 kr. — Mások-földi község 1 frt. 50 kr. — Refolmált egyház 1 frt 20 kr. — Gózon Imre 20 kr. — Jakabfy Pál 50 kr. — Felső SzWrzsébeti község. 68 kr.
— Sztgyörgyvöigy alsókolgyár 36 felső 24 kr.
— Cséplak 50 kr. — Asszonyfa 20 kr. — Ti
borszeg 17 kr. — Kiaazeg 60 kr. Lakics Sán
dor 20 kr. — összesen 10 frt 95 kr. —
104 sz. ariakwási ivén. Kis Szecsődy Julianna 3 kr. — Szenté György 40 kr. — Németh Vendel öreg 20 kr. — Németh György B»hi 20 kr. — Pintér József 5 kr. — 8zabó István 10 kr. _ Szép Farkas 6 kr. - N«gy József 5 kr. - Kótai Mihály 8 kr. — Kitai Ferencz 5 kr. — Varga Imre 8 kr. — Varga Ferencz 5 kr. — Varga György 2 kr. — Móricz Mihály 4 kr. — Németh József 4 kr. — Németh István 2 kr. — Ozvát Mihály 4 kr. — Ozvát György 5 kr. — Németh György 10 kr.
— Németh Mihály 4 kr. - Neu Náthán 20 kr.
— Szenté Gáborné 10 kr. - Németh Imre 4
kr. — Németh József páhi 4 kr. — Németh Já-

ncs 4 kr. - Simon János 1 ín. - ö»jg«c Mar
80 kr. összesen 6 frt. 16 kr. — Szenle Imre 4 kr. — Mindössze 6 frt 20 kr. —
108. az. adakozási ivén. Mulacaics Pál 20 kr — Zsappán Ferenez 10 kr. Jakabfa köz-ség 2 Irt. — Torda Pál 30 kr. — Rozenxweig HeVnann 30 kr. — Szép József 12 kr.—Varga
Pál 10 kr. — Berke János IC kr Németh
György 15 kr. — Bödőr Károly lOkr. — Kosa Píter 10 kr. — Varga Jóssef 5 kr. — Gödé József 10 kr. — Szép József 10 kr. — Kis Pálnő 10 kr. - Németh Pál 8 kr. — Hajba Ferenez 10 k>. — Marton Ferenez 10 kr. — Dienos Fereneznő 10 kr. - Torda György 10 kr. -Tuboly Istrán 10 kr. - Zakál Györgynö 10 kr. - Németh Jóssef 10 kr. - Jakabfy János 10 kr. — Németh Pál 20 kr. — Nemesnépi község 2 frt 30 kr. összesen 7 frt 30 kr.
Alii. sz. sdakozási íven. Margerle Gusztáv 2 frt - Margerle Borbála 2 frt — Emu-be; 2 frt — Vóros Imre 1 frt. — Bendekovics József 50 kr. — összesen 7 frt. 50 kr.
112. sz. adakozási íven. Rediosi község
2 frt. — Rédicai plébános 1 frt. — összesen 3
frt —
113. ss' adakozási íven. Simon Pálné 5
frt. — Román Dániel 8 frt — Vaadényey La
jos 5 frt — Sohár Jánosáé 1 frt — Sooa Pál
60 kr. - Göncz Mihály 10 kr. — Kovács Jó
ssef 20 kr. — Simon József 1 frt — Kamin
Mihály 20 kr. — Goncs József 10 kr. — Balog
Emil 1 frt — Jákob N. 1 frt. - Jákob Hahó
1 frt összesen 19 frt 10 kr. —
107. az. adakozási ivén. Székely István 1 frt - N. N. 30 kr. — N. N. 10 kr. — Freyer Jakab 30 kr. - Feigelstok Jakab 40 kr. — Lipót Bergiteü40kr. — May er Frigyes 10 kr. — Szeredy Jolcsa 1 frt. - N. N. 50 kr. Dobronak mezőváros 10 frt —összesen 14 frt. 10 kr.
109. sz. adakozási ivén. Maister József 15
kr. — Josef Scbőnvald 2 frt. — Ernst Salamon
10 kr. — Tój Mihály 10 kr. — Rosenberger
Móricz 40 kr. — Eisinger Miksa 20 kr. -
Stern János 20 kr. — Majder Jakab 40 kr. —
Horváth János 50 kr. — Láng Albert 30 kr.
— Tiaf Ferenos 1 frt. — Snatter Lőrincz 20
— Borsos István 10 kr. — Sohár Gábor 10 kr.
— Büki István 14 kr. — Neifeld Lőrincz 30
kr. — Sobár Lajos 20 kr— Cseresnyés József
20 kr. — Bóka István őr. 40 kr. — Baka Sán
dor 20 kr. — Babolesai Fereocz 1 frt — Bor
talán János 10 kr. — Lórint Ferenez 20 kr.—
Sohár János 10 kr. - Koltai János 20 kr. —
Lelkes János 15 kr. — Viza János 10 kr. —
Deuta Mátyás 20 kr. — Rosenberger Mátyás
lOkr.—Baka István ifj 20 kr. — Takács Imre
10 kr. - ünger József 15 kr. - Molnár Já
nos 10 kr. — Sohár Péter 20 kr. — Borsos
Ferenez 6 kr. Kocsis Ferencs Szilvás 10 kr. —
Bána Ferencs 1 frt. — Kovaca Zsigmond 1 frt.
— F. Kooh 40 kr. összesen 12 frt — 65 kr.
Magán levél szerint Horváth Jóssef Dob ronaki káplán ur gyűjtése 11 frt
110. sz. ariakozáai ivén. Pahocsa Sándor 1U
kr.Gerencsér Imre 10 kr. — Ramocaa kózség 92
kr. — Avas Sándor 10 kr. — Németfalu köz
ség 92 kr. - Németfalusi lelkész 1 frt -Né
metfalusi tanító 29 kr. — Orbán Mihály 20 kr.
— Oeastreicher 4dám 10 kr. — Hérics János
20 kr. - Alsó Szenthorzsébethi község 30 kr.
— Uj falusi község 20 kr. - Pogány 20 kr. -
Brandl Salamon 10 kr. — Kohn Emanuel 10
kr. — Imrék Lajos 10 kr. — Stern Jakab 10
kr. — Csesztreg mezőváros 1 frt — Névtelen
6 kr. — összesen 6 frt.
105. ss. adakozási íven. Beesnek község 50 kr. _ Belső Sárd község 20 kr. - Külső Sárd község 20 kr. — Dedes község 20 kr. — Szombattá község 20 kr~— Szijártóháza község 80 kr. - Névtelen 50 kr. - összesen 2 frt. —
az •gesz járásból befolyt 99 frt. 80 kr. 8 drb. sorsjegy ára 4 frt MindöasseJ03 frtSOkr. —
Hogy ezen másolat az eredetivel miode-nekben mengyez, bizonyítom.
Zsla-Egerszegen 1874 martius 7-én
OZÜKELTKB JÓZSEF
st. számvevő.
(Folytatás kíi.)
Belyl hírek.
— A nagy-kaninsoi főgymnasiom múzeuma számára ujabban a kővetkező adományozások történtek: Hajgató Sándor úrtól vizi gavat (rallus aquaticus.) Pongrács Adolf úrtól: közönséges fulbő (otus vulgáris), csörgő szarka (pica caadsta,) zöld harkály (picus viridis), dobos gém (ardea stellaris). Méhes Kálmán IV-dik oszt tanulótól: zoldlábu viziram (totanus glottis) csóka (eorvus moneduls). Steinbeck Béla IV dik oszt tanulótól: fekete szárcsa (falica atra) Rács Kálmán IV-dik oszt tanulótól: énekes ngó (turdus mosiens). Horváth Mihály I-sí oszt. tanaiétól: magány veréb i^passer solitatias). Mindezeket Pintér Elek fogymn. tanár ur fáradságot nem kímélve s szakértői ügyeséggel tömte ki. Végre Rauch Zsigmond I-ső oszt tanuló egj négylábú libát ajándékozott, mely bor-szeszbe tétetett Midőn mindezt elismeréssel kö-soljuk, kiváló örömünkre szolgál, hogy az ifjn-
Folytatás a mellekl«ta».

j:0^* Egy gazdatiszt "Wi

;? ki már 12 éven át két nagy ml háznál szolgált s a legjobb bizo-> nyit van) okkal van ellátva ismét kivan szolgálatba lépni; szükség J1 esetén képes több ezer forint biztosítékot is letenni. ': Bővebb felvilágosítás L Wajillts József ur >? seben kapható Nagy-Kanizsán.

Vizinidloii áldás.
Felsó-SzemcDyéo a Mura folyón (Lendva- és Letenye közt) jó karban lévő vizi malom őrök iron eladó. A feltételek a tulajdonos Sttaeghy Ferdinánd urnil tudható meg akár személyesen, akár levél által.
Kelt Frlsó-Szemenyén np. Letenye 1874. mirczius
10-én. 18O8—6
>??<
????»?»»»?»??»

Hirdetmény.
Mi kdtel.'zcflk magánkat gyártmányunkat kizárólag a tMMl ftrfatei Bazv (Prat*ritras*« 66.) raktárába szállítani éa k.-siitrrinrciik egyeeegyednl « cségné] találhatók.
Az első tajtók-, mütajték- ós borostyankö-tarsulat 1IS2 ie
Minthogy as oMtrák-aagyar monarchia legképetebb gyár gyártnánvainak eladására a kizárólagos jogot megszerettem, fólóilegei minden továbbidicaeret, minthogy e gyár vilagaaerte iamert jóiig* él olcsósága minden ajánl^atáat már eleve nélküiöx-
Kiadások kiesinjben és nagyban. — Megrendelések utinrét Tagy a< onsegbekflldése mellett pontosan eszközöltenPk. '
Ezen k r a j c z á r-h i r d e t é s
tesx.
Joun Buli-pipa szárastól, ujték és borottyánkoWl tokbao . .
Jóba Ball-pipa faragott alakkal
tokban . . . ,
John Bull-pipa borostyánkő nél
kül tokban .
Jon Bull pipa finom é* nagy . .
Magyar pipi Marral H bojttal
Magyar pipa oteggy-tzárral i bo
rostyánkővel
Német pipa pántoaan ....
Német pipa fisom cbiaaexllit pást.
tal -
Sémet pipa nagyon finom, tokkal
Antik pipa, tömör, dombor farftf-
Tinyoi
Török pipa különböxó rajia . •
Tőrök pipa meggy szárral ét bo-
roitíániíopókával . - .
Török pipa *inom brom fedÓTel
Káréháíi pipa, finom, pánt nélkOl
Tőrök vixpipa (oargilé) kellettet
különösen nőknek, minthogy
a viaen megy át a ftttt ét Ddi-
tóleg hat, darabja
Ugyanaz, nagy és finom . . .
Meggyuir uoroityáiUiopókávaJ
I, 2,
Síirar- és czigarett swspóka Máz
ni! több rajzban ilyenek : egye-
neg, hajlott, icoroaaalaku, fe
jek, csoportok, áttatalakok. ugy-
aiíottíii fauuaia-txopókák da-
radja
Cgyana* ilnoni .... . .
Ügyaaa* legjobb minóségu,- nagy
Japin-310]toka, valódi borostyánkövei és moxaik mankáTaJ finom


Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.
E»)edOll raktár
ontr.-magyarbirodalom réoére:
J
Gnideo-biizar

Pritontrawe 66.
Wien, Praterttraue Nr. 66.

Fariatea-Baiár.
Borostyáosaopoka tokkal .
Dgyanat nagy
Burostyáo-f araimra, atir»r H síi-
?-..^"kn.k tokkal ('.araimra, tartalmaz; síicnr. >»? tarka is Virginia szo^tit bor-
tokb»a
E%J íarni:nr4, czigarette noprtka, doháoypapir, és tazacerszám.
Urtó wkt*au
F-K? garaitura, pipa, szÍTar-iopó-
ka, Klyemaacskóral, bőrtokban
Egy garnitúra, torokpipa, itét-
awdhdií szárraL borostyánnál,
saiTaruopokárai, birtokbaa .
Egy garnitura,Jolui Buli-pipa, aii-
rar és caigarnu-atopoka bir
tokban
Egy garnimra pipa saétsaedhetd
elefáctcsontszar és caigarettf-
ácopoka. bagaria bórtokban.
TelJM dobanyzó-garnittira, mely
áll pipából, aiirar- és cziga-
rette-siopókáb<Sl, tuxaienxámból.
dohányaacskóbol, kanoczból, és
cxigarctte-géftexetből stb. . .
Khbea illó elegáns asekrényke .
fok tán r.
,bok l-i
árakiin S
lalonbra nwgrradeléa lV;i.,l 100 frtij érS ua- kószittetnek és gyári ámitut]iak.
Síegr^odilésck p esim alatt in-téundok:

valódi
om. <ub. lonjakbaa 1 F«Uég« ilul ki Táluággal klianiei.it, as wnal kartil Mfrlnfűt, • «u»-
rumiek talált Merfúleképeii kipróbált titkoa *xer a aatki-
•y»k. kirí > SMnl etartk, vaktrMt t' tvákt* uijgt ki-
irtánara, (melyet s^afelé mA)rprobaltilk hamiMtn atanosni ? árulni,) kaasláliiu minSiegbeo
Nagy-Kaniztán BOSENFELD ADOLF or
Kaposvárott: POLITZER B. IÍT
k«r«ak«deR«b«n,jP»«teii R<-hn«id«r Q. Lipát-ntesa! k*r«ak*d«-
>ében kapbaKl. IW), ,
Sfj nagy bádog 1 fit, kin bádog 80 kr. ( " "4)
m«lUtt
g7
j«*itt«rik.
Ugyanott kapható 0zltTM-fcn4at egyedüli axer lyaftk *» tymkSZtSi ellen, ??*; tégely 50 kr.
Kivonat eg^, oapoata érkezt haaoalű dicaérd-levelekbol:
, Kérek fulmonri me? k^t a<iitg arcanamnt kaldeoi. HatiM.
V felulmnlbatian : pÍDCxémben tsmérdek patkány volt, t as Oo ar-
#* cánamával aikernlt Sket kipitsttitani. Tiiatelettei
* Leobra, »fpt. 9. 1873
Scbiitia t Leobenben.
^
Kérek arcaoomából ismételten egy adagot küldeni,
ag miudenütt, hol relé kis^rlw tétetett, kitűnőnek bisooyult.
TiasUlettel íí . j r J o a.
Lembrechtea, KeliS-Autria.
Kérek areaoamából ir^moinra még 2 adagot, küldeni, mintán batiaa kitünS, mindenkinek ki* léggel fogom ajánlani. Ki-TAI<Í tinztelettel
Caaale (Külilenland; nag. 2 1.S73.
H 0 n i g F.
^ Egyik barátom Gnnek areanotnából meg ajándékozván, minz- A
A hogy Itatása MljeBen cxélszerüuek biKouyult, kérek számomra i* Ar
«> 6 ailagot küldeni. Tlasteletlel X
Boixay J 4 n ot, Ittoaroobi (Bánát), foldbirtokoa.
'?»???»?
??••????????i
^., wgy minden Tenengéinak eleje ran véve. Dácsára annak, hogy ax áracaikkek hallatlan árakon
?étre minden várakosáat feifllMolnak.
Ingyen és bérmaatr* kap bárki egy kú kepékkel elUlott áraiffjjatronaot, melyben esernyí tárgyak vannak felsorol fa.
FRIKDMANN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.
I kr 5 db j.i *rxéltoll I kr 2 db tolltartó
1 kr 1 úb irka
1, 2, 3, -rJ kr núodenfele Illatot NzolifttiWjáték
2 kr 1 k«vó«kíHíil eresből, eiÜJ-
tíijve
2 kr 1 db 6oom piperemaappaa
;í kr egy cnM«*erfi kalcaiogé
3 kr tgy lekeníkefe
3 kr 2 cionó fisom havannán
«ziv*rpftpiroi
:i kregy patent csípő- 6* keítynítluS 3 kr egy radirgatnmi ó Vr egy örök naptár 3 kr egy finom jegy*5könyr 3 kr egy finom jó illata pec#?rviMS 3 kr egy pUhtáleaa 3 kr egy fiaom Mebgyaíattrto Íkikkl t
(yy
3 kr egy pal&esk bír»l haladáa-
lettU
4 kr egy divatos feoykepkeret
4 kr egy fMtékarekriny 12 uin-
uel ei euM«tt«l 4 kr egy r8f gyújtó íl-unte)
4 kr fgy exOatOaOtt gyUMtl
5 kr egy caebtakDr
f egy asijharnionika
6 Kr ?"> kr f> kr
^ hikütű
TŰkanál ércbSl, «ii f cseh tdxelS szer
y lAuykafügA
y 1-aloon .Vr.ilinca
5 kr
ó, legjul.b ti»e-
uAo.ara 5 kr kalönfíle játékterek 5 kr kolönfele Unu^gi játékok
5 kr 1 aaép képetk&oyr •löveggel
6 kr 1 finom n8i meUtfi (Brocbe)
5 kr egy eaiooa gytürtt
5 kr egy e*é*lf«*rü keletrantaltS 5 kr egy kávétálcaa

6 kr egy finom kisalj (raaitli)
5 kr egy finom gyertyakörsS
6 kr 1 glicerin- v. novényasappan

5 kr egy fiaom ?iaszken&ca
6 kr egy korfésfi kantachukbÓI
0 kr legjobb níívény fogkenőca
6 kr egy takarékpensel lébb
5 kr egy pÁr nadrágévá
I 5 kr c*.no» pléhtrombiták
6 kr vadáaa- vagy jelsSaif
5 kr 1 axivartáresa aj é* es^
6 kr egy dobos 8 do finom pe-
cjétviaasnial 5 kr 19 db írón
5 kr egy foldoxófa (Stoppholt)
b kr a leg»ft bb fénykép
6 kr egy axiTarvég foxitó
5t 10, 20, 3U, 40, &ü kr kftiAn-
bttxfi hölgyek, arak, fiuk éa
leánykák ?mamára ajándékai
alkalmi* tárgyak. 6 kr egy tncaat hajfodrotekerrs
36 bSrbSl
Ö kr egy gyermekóra lánexcaal 10 kr egy flnom uri nelyemoaokor 10 kr 1 finom jegyaSk. naptárral 10 kr 1 dobos U db finom nii.nel 10 kr 1 valódi Ujtók axivarazipka 10 kr egy finom garnitiir, melltfl
• flllbevaló 10 kr egy fivegeae legfinomabb
illata hajolaj 10 kr egy ollóttttcx 10 kr 1 feltfixS fittl b:v* Is tanból 10 kr 1 jó lakat bőröndök axámára lU kr egy fokmertek, bécsi éa
f.anesia mérték azámára 10 kr egy »ep lefEyexS 10 kr lpáx kirAftsdsM porullá&bol 10 kr 1 deMerUánjér porealUnbol 10 kr «f7 esÜMMrfl asiraxfé> 10 kr 100 db finom van-otS, vá-
logatra 10 kr egy ji ptattáresa

10 ki egy pár gyermekhaHánya
lU kr pipa laárral
10 kr egy ??ivaraslpka Ujték bál
10 kJ egy esakonsóro
10 kr egy fQggS gyafatartó
10 kr egy öv bőrből
10 kr I fin. aranybrons medaílloa
10 kr 1 oainoa óraUrtó bársonyból
10 kr egy aarkefd
10 kr egy finom gombosxlet ing-
elS, mell és gallér Márnára 10 kr egy csélaxertt dngaashuaó 10 kr egy tiaede* mérték 10 kr egy burnóttx elese se 10 kr egy jó olló ácséiból 10 kr egy ssinor valódi korái 10 kr «gy üvegcse legjobb CoU-
tíastitó vis vagy gaappau 10 kr egy stépes feöttoxCtt baba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy tinóm fodráaefé«ő 10 kr egy pár divatot fflffBgf5 10 kr 1 bödonke bajerffiito kenftVa 10 kr egy kOtSkoaárka 10 kr 1000 db jó fafogpiazkÁló 1Q kr egy rnhaporoló 10 kr egy fodrosofa 10 kr egy divatot óralánci 10 kr 1 albam li bécsi tájképpel 10 kr egy tollke* 2 kissel 10 ói 20 kr finom aétapálcták 16 kr 1 pár nagy arSs orí kapósa 16 kr 1 pár nagy «TS* nJSi uartanya h kr 1 pár cxérn* kertj-U nőknek 16 kr egy plal-lssij borbSl 16 kr egy evSkéwlet, villa éa kés
15 kr egy tWegeee finom iUataser
16 kr 1 Qvegcae ralódi kölni ric
16 kr egy fiaom olló
íO kr egy pár art esérna k«styfl 90 kr egy Qv*g folyó enyv, hidegen naaanániatÓ
90 kr egy nagy voaó harmonika 20 kr egy kenyérkosár drótból

hirdetvék, mégi* minSaégfikre
20 kr egy fejkefe, jó minőség
20 kr egy b%lhafogógép
20 kr egy ssebhávméró, jól sxa-
bályosva
20 kr egy eaéltserO kestyütágitó 20 kr egy finom ssebkefe fésfi ?
t ökörrel
20 kr 1 pár vinlgváu porcellánból 20 kr egy jó optikai UUc*5 negyed mértföldnyi távollal 20 kr egy jó angol borotva 90 kr egy pár OTSB, hoatsn nSi
harisnya
20 kr 1 csinos varró párna aróffal 20 kr egy pár nadrágtartó
25 kr ogy egeax evSestkÖa, kés,
kanál és villa
26 kr 100 db finom levelpapiroi
25 kr 1 napóra júl isabályosva
26 kr egy fényképalbum
SÜUkr 1 ormeuiireg, optikai üveg
8& kr egy vásárló kosárka
30 kr egy patent köiiÖrükTS MÍ»-
den vágóesxköa aaámára 30 kr legújabb angol sioptató-
dTegek. melyek álul minden
dajka nélkaiösheto1
35 kr egy földgömb a föld min*
den népei képleges ábráival
36 kr 1 gyermeksnnhái figurákkal
36 kr egy nagy erSs iskolatáska
u.jjsü
40 kr 100 db finom leválpaptr
50 kr egy napernyő
1 frt 2» kr egy nagy jó esernyő1
1 fi 30 kr 1 ssobaóra, jól atabá-lyosva, két évi jótállás mellett
3 frt egy teljee iróatsUl-Saealet brou önt Tényből, 10 dbból állván : 1 tenUtartó, 1 levél nyomó, t magát gyertyatartó, 1 kési gyertyatartó, 1 hév-mérS, 1 gytffatartó, 1 óra. tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartó.

nincs hatályosabb és jobb szer, mint cs. k. ad vari-fogorvos POPP J. G. Bécs, Stadt, BognergasseNr. 2.
Fog-óloma,
meg-
melyet mindenki saját maga könnyen éa fájdalom nélkül tehet a foglya,, a mely astán a fogréscekkel és a foghatal ssilárdoo egye*ttl. a fogat további romlástól megóvja s a fogfájást szünteti.
1238—2
Anatherin-fogpép
cs. kir. fogonroa dr. Popp J. O.-töl Bécn, Stadt, Bognergasse
Nr 'Z. Ksen kéasülék fönntartja a lilegsés fríssetégét és tissta-
ságát, esenkirtll vakító fehérséget kölcsön öt a fognak, ajtókat a
megromlástól ór)a s erSsiti a foghuat.
Anatherín-szájviz
dr. Popp J. O. c«. kir. fogorvostól készítve Bécsben, megóvja a fneakat a kit.Wufll, elhárítja a fogfájást és a fogkoképződést, én eltávolít mnden ro«s saagot a ecájból. Hint a legjobb fog , Axájtiixtitó i«er méltán ajánlható mindaioknak, kik mestersiget fogukat vinfltnek vagy fogbai fájdalmakban szenvednek. Mozgó
fogak e Mer által ismét megerősödnek.
Kaphatok: Magy-iCauissáu : Bel aj József gyógysze., Roaenberg, oiK-KfeH, Weliteh, J. éa FesselbofTer J. kereskedésében. - Pápán : »fhep»n J., Keszthelyen : Pfiszterer gyógysserétz, fiinger SÍ. Weissj K. Z*l»-Kgersseg-u: Isóó Fi, gyógyszerész. Kapronczán : Werll gyógy-?serÓHx. VAratdon : Malter gyógy szenes. Sfl.no egén: Dorner Kajet. Szombathelyen: Pillieh Perencs és Kudolf gyógyaser. Határőrvidék. Ss.-QyoH ryOn. Fibic EL C. Veszprémben : Meyr Tusskau, agy tínthard Tívadaij ti fiainál. — Székbtfebérvároti ; Legmaon A. Braon J. gyógyse. Lovas-] Serényben: Beislar gyÓgyac. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Keea keméten : Milhofer és Ua«hl«id gyógyaz. Pakson : Flórián J. gyógyas Bfirmenden : Horváth J.Soioxearend gyógyss. Kaposvárott: Kohó J.. Bogi, Beloa és 8nhr8der gyógysz. 3zegssárd: Brahsay gyógyis. — Bouybádon : Kramoltn J. 8sijfetvárott;Banrarth, Salamon gyógytz.— Kaján : Miehitseli St. óa FTencfeld fiai, agy Herzog Igsácanál. — Pécsett : ?solnay W. és K. Záeb, 8ipo«z gyógysz. Káradon: Zadabi*saky gyófjtz, liarczaliüan: Kiss gyógy". — Tolóiban : Oraff gyógyaa. — Duna/öld-rázott Lnkáns gyóg7n. — Szent-Oyorgyon: Nöthig. — AJso-L«ndván; Kiss sry^g7B*- — Kohonczon: Simou gyúgyazeresz uraknál.


nőiruhabelméket
jiítányod áron rá«ároliii Jcivín:
Hamburger Adolf
KELBL J. J.
A gyártmány előnyössége s a tiszta kezelés valódi solidsága folytán leghiresbnek ismert s legjob hitelű
Pehérruha^vára KKLBL J. J.-nek Bécsben, Tucl.lanJ>en21.
| ajánlja magát tiszteli vevőinek és a t. kflzönségnek, nagymérvű választékban levő
legújabb divata s minden alakú fehérruhanemiiit, eladja és elküldi a legj<rtányo*abbra szállított
gyári áron:
.i.k í., í,4,s, 6., 8 K(*«
L.»-férf 0 fr
,n„ VSi,, iá-ék. (.,.1,1, ,„i„t
a »i.,on .Úr í. «i.,e. 2.. 2 S". 3
8 frl M) kr Kap
k
ifj*«kok tr«PÍ« 2., 3., í.,,ÉJi í. t.li n i i a ga k hoi«o ujtkkal
» frt- ••17"> •?? '?> 8 «"• ' *?• *•? " frti»-
n.dr.gok papja 3.. 4., S„ «.,, N í I c.drágok. parkaíl 4. barch.o»b»l
Mlysn.búl fi , 7., 8 frt, 1.60, S., 8.60, 3 4 frtí,.
oneltek parkailból 1.60, 2., 2.60, 3 frtif, tinin, ifu •'•J*"« «•. «;. 5, 6-10 írtig, barckantbjl 2 , 2 50 8 írtig.
-? •
nák e. birim
10, »gi.« 15 írtig, j
Z.ebk.odSk ti.at* lenból S.60, 8., 4,) *>-. 8 — 12 frtig, battiit, finom i
" " " - - ?
u,(,...bbi> h i a> < a 11 i
4 6 6., 7., s. Hl «|raia i<>
jfordi ingek ing"! 3.ül 1
5 frti
Le
ák e. birimyik 5„ 6. 7., 8.,' N 6 i roneltek parkailból 1.60, 2., 2.60,
j 3 frtif tinin ifu •'•J*"« « «
K i t e 1 5 k legnjubb il*k 4.40, 5., 6 írt,
rínonból 8., 9 frtig. a trtig. '
Vidékrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbeküldésre vagy utánvételre
eszközöltetnek Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
•a --ifiének bármily nyelven a követkeij ciim alatt történjenek:
TUCHUUBEN 21.
. m^mmm^mmm^mmmMmm »aa.Maaaaa..aaa«
Saját lytrtaiiy.
Szigorúan aoUd uolgálat.egy gyógyszerészi gyakornol
igen előnyös feltételek mellett. Bővebb értesítést ad: Kaster Sándor,
^gyógyszerész. Somorján (Pozsonymegye). (1325—2)
Wajditü Jóaef kiadó-, Up- és nyonuUtulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Eani»inT
A „Tisza"
biztosító és
JELZÁLOG-BANK,
elóinüs feltételek mellett
biztosit. íiíz- és jégkárok ellen, ugys/Jntén az ember életére.
-A-l?L?5töls;óje két millió forint
Felvételeket eszközölnek Nagy-Kanizsán :
MUvü Lajos,
fóügynök.
A vidéken: a bank ügynökei. — <i3si-i>.

KANITZ C.

PESTEN,
Dorottya-utcza 12. szán.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl. u. m.
— ft. 50 kr.
100 drb. levélpapír névvel 100
névvel csinos
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr.
- ft. 80 kr.
4 ft. — kr.
18 ft. — kr.
35 ft. — kr.
2-50, - 3- 3 ft. 50 kr.
5 ft. — kr.
30 kr. 60 kr.
. — ft. 55 kr. 25 kr. — 45 kr. 60 kr.
levélpapirés ion '111. li.rit,-!, dobozban
100
100
1000
5000
10000
1000
látogatójegy dobozban
levélpapír fekete nyomattal
lenboriték , „
lenboriték lenboriték , pecsétbélyeg
1 teljes íróasztali berendezés 1 drb. téntatartó florentini bronzból 1 , gyertyatartó gynfatartóval 1 , óratartó .
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s borítékoknak agy szintén minden e szakba vágó erikkeknek. Irónuppák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltótárczák, díszes pénztárezák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. ez. közönségnek a talajdon gyáramban készített monogrammokat és czimeket levélpapír és borítékra, ar»Dy és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések után rét mellett leggyorsabban és legponto
sabban eszközöltettnek. ,.lo ,


i iittttlfiifa •ífeBHí(ti[íi*J(b ti io, K, %. 1.1, s, C
• UsUdíttt »i»>II- 1 *tU K.10, M, H, U,
», n, (L i, r.
jrtt* tltm it. ».
KQri* ntt ant' ebat 0üiri4tjri|r
tr IS. «0, «. I.-.H. [. IC, M, >0.
*cvl«fn-4&P4{U, b- -*, ». », i.ífitít. tr. U, 60, K, t. 1 sü Wxtf, tr. 10. k * ttut I 110 1 1
|iwut* •ffí$aft, Bt cint btroríig raamijfíjt iMwíl rcirt unb )u (»lo> biüistn »rti|en otr'ouft mohi Dm iw iitttrifaiiiHi «tTtHáS«IMfíi*J (fc íisttt itbtl lltm it. ic
«á euhart, I. l.u>. 1, 140. -'«, aril •*U1»<iI, tr u. It. 10, l>. », JO, <0. r, (atattKt >nb Oínrrtrt >lt laal. «.&.»>,«0,».S. I, 1J», 1JO. " * h. 1». jo, u, «i ei
"t i ZomiilA^tiút, |B Ec. K. n, K, a
sat Vlwft, Cr. 10, w, ».
;»i, a. M. » so, n.
e«u) fria mü flísra, l L», Uo. >. fesd, tr. 10, 90, 40, *0, *o.
9oObtti<u. i. io, IO, u. w, so, í- :.
B EetfclBuirta, . M ««fitM lft, M, 90, M), S .
- . - _, •, t»tf i 6r»* e<r»itM. X •tífe b. it, w, ü i. í.oo. --. l.>o.
tr. K, <0, », w, 1L l, ÍJ6, t. MtafOicU, b. U, CO, TO, K, « 1.K, ?•
«rtd»«tpttra. b. fo, ao, i i, uo, i.
wrtws
A^f'Í^«. ?»-* sün-.
ttiumi. Rctekim, t«Kn«tffdta, te •Igftmúb in «*cn Wnu f* M,
H f
KW alt « 'i> íi i» '
M4t f» ) n«i hu 1 (ta-eor Ul. l.M, l.« iÍO
in aaMtt 3a«r«ait fitt MHi{.
I fb matlU^e fiaHr, aaf
abtt «aat|*at, Ir. IS, ti. K, 10.
-_., « Óim <«I B«I(, *.% 10, -
S» te., H. « 10 h.
3ubcr|ü« fi li * Ír U4 19X11 brr
UUnlk 8ta*»oK, Ib o H<ta Wt |> raM4la; cf » tte
ytefl JwiClpi a. fctMjcr ba Kttinablo*! abekt .örttbet. uoa nfci Mx Rest; Ipftt 61 « 3b tr.
Kabct e»it!ti4c: in I000f*4<t Ed •MtüiííWPált Ki », to t. Mi «. >.
>r»M«l. t-B»I: i> ibtt ittas in I e
ftarft? ei[bcrH4cT, fit Ki«4<l, víl «
. . Mii uttttlAtr túnm. Ir .0. 80, B. 1, 1.30, l.», 1, 1JO. >a. ha« hit kan&ft tarlrMn, aa> . .. bceultt f laibaan, HhciUa*, ettQbMita, 8ia< crtl, Coaforta&Et isb aatat Boata, aSt Mit ffttMa,
Xert, : 6tű<? tt. io, i&, 1&, a. K, &J, ff. i. *nt jaa autrrf4t tfan fiAce MtStA Itta Icmn bar4 bk nnts bfe> nb SUkatDtaL t 6lfl4 t. 1. ttciab tűni acs ba flfxtcn wrW«Ulc Aankirbd jaai to4 M< «u bMut^ks. 1 étM W ír.
MV M «rti t. 50, M, f. 1. I-M, I.
i<»rr VttrMfeH. f k. M, «0, t 1, LM
' JSRrafcía

laaa. 1 Ct.
II. M, 40.
"i 3«<««
. «u "*"
it. v,«,, ao.
u4«^ies t ! fclkl HM 15 b.
?^ ?«ilK braa^tem Oati M/>,l.la, I, í, tirfdSt. tku ffc
KJI» Mrat It. 4", «:t«t>itl tr. H, H. fMtirteld ír to t
, H.
ír. to, tL l.M. nniXd. fttr Imi|4, tt. !«. It. to, M, 70. ír. w. to, f. l.ie. o l C^ It to, t blht
mm' ai«jon?aifc5a»*10 rtt 5uj n» tó, CtH ?« ii etltan tr. u, K, g. l.*o, i, i,
&tm&u
ett* ti c Ua
Cta^ It to, t. l. «at balhtt, Kbc >•««• t <a> I e«t[ ?« tamt, 1 VctoitafA*, 1 <|«ti. ttot e«t|L l>o; l.u. »a 1 ctw BUOafi«Kt t M. 1 «tiJ
?« MolUil, flr tlttb 1 «tu aitltb
• lnítt
t
>lUi StíKr|4a CM«C Rt WíKftlinEí. li (rífnt tuntl, fit «u «4Mta Km núcf. 1 eUri rt tr. > >J0 i ISO
1 VcaM&t Mii e«i
>a<»«i I. ?.»,
Ikstftt 4i;.
tb —Ka
tt »« 6X
lkat
tU
tb MM Hab
e*««it!i
lkat €»«&?»•* ?« MolUil, flr tUat «a><t Mt lattttalttab, 1 «tu aitltb fn| tt- IS, IS (tait «<rtt u ír.
W kíírai«r»d32l«
emnaiia
kíírai«r»d32l«€, lüéió. t
KXOna Ki k.
Ber kkina
Di« aaMtttabt jaittclnmn kan ma tlai

u !»W; >. Eit Ijiirali Ka* Mntt laatrié In
rir, i
Ottt atr* Ma t»I«, »». f it }«rH U bu ? Httt ÍI> uta;
»Hf|íl, MMf »M tóba, FO It. tfe Mrtr.HU* C*ast: Hl Kt-iába tlck »at Ma tat ih M* j* M <t í
Wajaater-

lilába tck »at Ma tat i aat Mu* j* Mtot, <t ír.
4 to
1J0.
M nabfttt
•it- ScTiíaVi'rliítrí,' ._
is It. ib u«
! SRcnflt
ba).. «5f(l4 IB aa4 a ro ft. K eurbJllt, ibtr •» lf OKAI
tt rt.
m Uai il4t IStf itaaais Barfcta il> •íttIKoSíWlpirlt. >lt süt ,0,1 bnunnl nerba (ima
r, Briiti
Friedmann, min, HzatttftrtQt Z6.

Mellékjet a „Zalai Közlöny" 1874. évi 33-ik számához.

ság komoly figyelemmel kíséri azon tanintézet ' múzeumát, mely tanintézetben Ok a szellem* kincseit gyűjtik ; a fentebb közlőitekből kitün-vén, miszerint legtöbb adomány a főgymn. u-outóktól van.
— Zalamegye főügyészi állásáért Si
mon Uábur KagT-Kanizsán lakó ügyvéd és
Krotets Jánoa megyei árvaszéki ülnök lépnek i
tel jelűitekül,Nagy Józsefed Nagy Imre földbir- !
lukosok pedig egyike a zalaegerszegi szolgabi*
rúi-,másik at üresedésbe jöhető árvaszéki ül
nöki állás jelöltjei.
— Törvénykezési raarnok. A nagy
kanizsai királyi bünfenyitő törvényszék előtt j
folvó évi april 23-án a következő bűnesetek ,
fognak tárgyalás alá vétetni: 1. Vöriis vagy
Oulyás József és társai galamboki lakósok el- |
lenilolvajlási ügy végtárgyalása. 2. Ctoka Fe-
rencz é» társai illeni lolvajlási ügy végtárgya-
lása. 'ó Sabján Ferencz szántói lakos elleni
sulvos testi sértési bűnügy végtárgyaláaa. A p-
rii 2-í-éu. Gelencsér Károly és társni, alsó pá-
ht-ki lakosok elleni betöréses lolvajláBÍ bűnügy
véglárK.valása. 2. Makár Márton és társai rát-
kui lakosok elleui, hivatalos hatalommal! vissza
élés miatt támasztott bűnügy végtárgyalása.
3. Kun Péter és társai ns.-bükki tekiotőleg kar-
macsi lakósok elleni bamistanuskodási bűnügy-
b-n a legfőbb itélőszéki Ítélet kihirdetése, végre
4 Fndr;cb György és társui elleni, iegy veres csavargás és tolvajiási bűnügy végtárgyaláaa. Elü;.duk Gózony és Gabelits törvényszéki bírák.
— Erdöégés múlt napukbon égett le a
a zalaapáti npátság javaihoz tartozó Csácoi pa-
^onvban egy nagy kiterjedésű erdőterület,mely-
Dek vesztesége ez ideig nem tudatik,kivánatos,
hogy azerdőiulajdonnak biztosítékot szerzendő
erdőtörvény mielőbb napvilágot látna, és hogy
B közigazgatási tisztség az erdőkárosilók fenyí
tése körül követett erélytelen hibákat szigorúb
ban büntetnék,mint azt az új vadászati törvény
terén tapasztaljuk ez ideig.
— Erdészet. Száz üt éve múlt már an-
uak.hogya megyei erd6felttgyelók jövőben
Tiinu»k. Az országos erdészeti-egyesület 1870-
te kiadott évkönyve közli Mária Theresia ki-
ral oónek azon rendelését, melyet a fáknak és
erd'ókoek nevelése ügyében Bécsben 17üa de-
izember bó 22-én gróf Eszierházy Ferencz és
Sculteti Ferdinánd ellenjegyzéseik mellett Ma
gyarországra nézve kibocsátott. Ezen rendelés
?JD-óik eztkkébeü szóról szóra eí áll: „Mint-
h.;gy pétiig tizen helyes, és mind a közönséget,
tuind pedig a magános jónak és erdők arainak
felelte hasznos favágásnak, rendinek és regu-
lájáuak minden helyeken való behozásához ki-
váliképen ez kiváutatik,bogy annak megtartá
sára ég betöltésére különös vigyázassál legye
nek : ez a gond, ez után a vármegye tisztjei kö
zül egyre bizattasaék, annak bizonyos fizetést
rendelvén, az erdő kerülők és vadászok erre ki
váltképpen mi-gtaniltassanak,é8 a hol kaphatni
ju liiielu emberek rendeltessenek'Ha ily helyes-
iránvu intézkedés történt az időben,mily mérv
ben szüksége* ez most,az érdekelt közönség fi
gyelmébe ajánljuk.
— Meghívás. A „Z. Szí. Gróth járási
tanító kör- 1. é. május hó 21. reggeli 9 órakor
tartandja a z.szi.grolhi népiskola helyiségében
féléves közgyűlését. Az ezen-gyakorlati előa
dásokkal üa.-'zeküteudú-értekezletre fent jelzett
„kör" tagjaiés minden tanügy baráttiszteleltei
me;í hivatnak. Elnöki megbízásból: Pozsogár
(jyula fl „kör- jegyzője.
?— Az országházból apr. 20 án gr. Batthyány Zsigmond képviselőZala Szent Gróth város és 19 község kérvényét nyujtá be, melyben a megyék rendezését tárgyazó törvény-javaslatban a belügyminiszter által megszüntetendőnek javasolt zala Bzentgrbihi közigazgatási szolgabirói hivaial föntartáBát kérik. A kér-vényi bizottsághoz utasittatot:.
— A helyben működő német színtársu
lat .Székesfejérvárra készül.
— Adományozás. Méltóságos Herte-
lendy Kálmán Zala-megye főispánja s Tekin
tetes Barcza Sándor Zalamegye volt alispánja
áldozat készségüknek ujabbi jelét adták, midőn
tx b. füredi „Szoreteth iza számára az első 2000
» a második 4000 darab szőlóveeszőt voltak
kegyesek adományozni. Fogadják e szíves és
áldozat- készségükért a nyilvánosság terén is
"-zinte köszönetünket. Az igazgatóság.
— Halálozás. Egy önmagával meg-
liusonluU költői tehetséggel megáldott, 8 így zi
lált anyagi körülmények közt élt egyén halt
meg köz-elabb ttucsután a legnagyobb nyomor
kózótt, e férfi Szentkirályi Aurél (Bene István)
vull, kit több lapból ismer a közönség. Teme
tését a község rendezé. Legyen könnyű a főid
alant, hisz fent úgyis oly nehéz voltneki asélet!

— S ümeghen egy utazó betanított bal-
bákat mutogat. — Az unatkozó arak részéreT
írtért el is ád egy darabot. Ő pedig 20 krjá-
val vesz, azonban csak hímet.
— A elláktornyai kir. ügyészség fel-
ügyelete alttt álló börtöohnz felügyelővé Scbnch
l'al hcnvédelmi miniszteri dijnok neveztetett ki

— VárfOlaOn, Bánokszentgyörgy mel
lett a községbiró véletlenül egy 28 éves Pintér
nevű egyént xpril 18 án agyon lőtt, ki Uíonyu
kínok közt néhány óra múlva meghalt; ahiva-
Uloa bonczolál megtörtént.
Letenye vidékéről veazszük a hírt, bogy a napokban erős jégeső esett s roppant károkat tett.
— 1864 ik államsorsjegyek apr. 15-ki
húzásánál következő sorozatbeliek nyert»k:16C.
322. 748. 1520. 1694. 1963. 2549 ás 3392.
— A siófoki fürdő-épitkezés az idén el
marad, de minek is, mikor ott vau a gydnyőrü
Balaton-Füred.
— Pécsett apr. 17 én éjjel 1 órakor két
másodpereiig tartó erős földrengés észlelteiéit.
?— A tahi kerületben, hír szerint, május elsején lesz a követválaaztás ; a jelöltre nézve még nincs megállapodás.
— -FVMJM^öenZalamegyevoh főispánja,
gróf Szapáry Géza kormányzó ur bájos neje
született gróf Győry úrhölgy S eicelleni:-
ája jó szivének nemes érzelmétől indíttatva női
társalatot alapított, mely a munkaképtelen ste-
gények és betegek segélyezését tűzte ki czélul.
— Uj könyvecske jelent meg Kobány
Mihály, a pest mária-utezai kisdedóvóintézet
vezérlőjétől óvodák, gyermekkertek, elemi nép
iskolák, családi körük használatára, mely igen
helyesen alkalmazott képes dal-és szavalmány
gyűjtemény, koczkák s alaprajzokkal bővítve.
Ára a csinosan kiállított s díszesen bek'nótl
könyvecskének csak 60 kr; megrendelhető szer
zőnél. Ajánljuk a tanítók s nevelők méltó pán-
fogásába.
— A nép, ahol lehet, elégtételt szerez ma
gának ; emlékezhetnek t. olvasóink a pötrétei
tanító esetére, kit a pacaai szolgabíró becsuka-
tott, most a pacaaiak őt jegyzőjökké választot
ták meg, mintegy elégtételt adandó ama orszá
gosan közbotrányt okozbtt szolgabirói eljárásért.
— Olcsó zenemüvek: Bekuldetett a
Fellegi Víctor álul szerkesztett Apolló czimü
zenemüfolyóirat ez évi 8-ik száma. Tartalma:
1) Három mazurka,zongorára Kovarcz Emiltől.
2) Magyar hangok, kőr Kapi Gyulától. 3) A
svajezi marseillaise, férfikarra Oláh Károlytol.
4) Fekete szem piros orcza, dal férfikarra
bariton soloval Wusching Konrádtél. — A bo
rítékon: A zene történelme, Kapi Gyulától.
Schmidt Péter. Szemle. Vegyes stb. — Előfize
tési ár egész évre (mintegy 100 válogatott te
neműre) 6 frt., félévre 3 frt Az előfizetés -vi
déken íegczélszeruebben a postahivataloknál
post&utalványozás utján eszközölhető, Pesten
Grill udr.könyvkereskedésé ben,Dorolytya-utcta
Budán az .Apolló" kiadóhivatalában, iskola-
utcza 681.SZ. a Minden eddig megjelent szám
és kötet folyton kapható. A legközelebbi szám
ban ABIMNYI KORNÉL-tói egy pályanyertes
magyar zenemu is (lassú, toborzó,friss) tog meg
jelenni.
— A .Vasárnapi Újság" april 19 ki
száma a következő tartalommal jelent meg:
Kaulbach Vilmos (arczképpel s „Nero és az ül
dözött keresztyének" czimü képével.) — A
pénzcditiáUs mestersége. (Barnám .fölolvasása.)
— A szoroskói orosz támadás. (Jelenet az 1488/»
k' szabadságharczból.) Lehockzy Tivadartól
— Az emberinem legrégibb nyomai (kétrajzzal.)
— Utazás a tenger alatt. Regény, képekkel
i 11 u s tr á 1 v a (II-ik közlemény.) — Adalékok
a magyar színészet történetéhez: I. A kezdet
kezdete. Szilágyi Istvántól. — A tót irodalomból.
(Költemények) közli: Gáspár Imre. — Mikor
születeti Kossuth? — Uralkodók csimei.— Iro
dalom és művészet; közintézetek, stb. rendee
heti rovatok.
— EUSflzetési felhívás .Fényképek"
czimü, egy kötetnyi, mulattató elbeszéléseket
tartalmazó műre. Czélom e miiben mulatságos
elbeszéléseket adni . mélyen t- közönségnek,
oly elbeszéléseket, melyek a nők különböző
vérmérsékleteit és u ebből eredő különféle
lélekállopotokat tükrözik vissza. Nem ígérek
sokat, mert nem szándékom világhírű szépiro
dalmi gyöngyszemeket matatni föl e művemben,
hanem czélom szerint azon igyekeztem, hogy
pár kedélyes estét szerezzek vele a t. olvasó
közönségnek. Al egy kötetnyi mü három elbe
szélést fog tartalmazni.— Gizella, Mariska.
Hen riette — czimekkel. Megjelenik csinos
kiállítással, június közepén, s ugyanakkor bér-
inflDtesen küldetik szét Előfizetési ára: 1 frt
50 Ír. Bolti ára magasabb lesz. Az előfizetési
pénzek, legczélnerübb utalvány szerint felülírt
szerzőhöz, Jászberénybe (Sípos Pál-féle ház Ilik
tized) májas 15-ig bezárólag kéretik megkül
detni. Gyűjtőknek 5 példány után tisztelet
példány jár. Kérem a mélyen t. közönség kü
lönösen a nők figyelmét müvemre. Jászberény,
april lóén 1874. GOLENICH KÁROLY,
a rJási Kunság" felelős szeékeaztője. Melegen
ajánljuk a t. közönség pártfogásiba.

Vegyes hirek.
—AttUStajtiijrípát magyar ember Pesten készítette. E*«n találmány történetét a lapok következőleg irják le. .1723 bánéit Pesten egy Kovács Károly nevli csizmadia, kit a faragásét* fametazésben való rendkívüli ügyessége gr. i Audrássy vaj, a mostani külügyminiszter egyik 1 ősével közelebbi érintkezésbe hozott, sőt az ál tal a grófnak kedvencze lett. A gróf egyik török- ! országi küldetéséből visszatérve, egy uagy darab fehéres anyagot hozott magával, melyet neki Törökországban rendkívüli fajsulya miatt, miül ritka nevezetességet ajándékoztak. A csizmadia az anyagot látva, azon gondolatra jött, hogy a pipa készítésre nagyon jól lehetne felhasználni, mert likacsosságánál fogva a dohány levét, magába szívja. A kísérlet megtétetett s Kovács a fehéres anyagból két pipát faragott, egyet a grófnak, egyet pedig magának. Mestersége természeténél fogva azonban kezeit nem tarthatta mindig tisztán, s Így megtörtént, hogy hófehér pipájára több apró fekete szurokdarab ragadt. Midőn Kovács a szurokdarabokat vigyázva le. törölte, candáikozva tapasztala, hog/ a beszurkozott helyek szép fényes barna szint nyertík, a helyett, hogy a szarok termeszeiének megfe lelő piszkos foltok maradtak volna vissza. Hogy az így létrejőttfoltokát kiküszöbölje é» pipájának egyenlő színt adjon, bekente az egészet szurokkal és újra kicsiszolva használta, mire bámulva tapasztala, mily gyunyőrü szint nyert eredetileg fehér pipája s mily édesen esik így belőle a füstölés. Kuvács találta fel tehát a do hányzók bölcsesség kövét s több gazdag nemes ur értesülvén ezen különös anyag csudálatos tulajdonságairól, aljból pipagyártisra nagyobb mennyiséget hozattak. Az így nagyrabecsalt czikJthez természetes ritkasága és a hozatal nehézségei miatt azon időben a leggazdagabb araságok juthattak, míg ez 1830-ik év körül áta-lános kereskedelmi csikké lett. A Kovács Károly által készített ellő tajlékpipát a pesti mazeamban őrzik.
— Unó uinhdt. A belügyminisztérium
a napokban az ismert Bergheer Lajos mecha-
oikas szinhász tulajdonosnak engedélyt adott,
hogy a Dunát az egész királyság területén szín
házzal bejárhassa és előadásokat rendezhessen.
Ezon aszó színház, melyet Hartmann József új
pesti hajó-építész épített, 120 láb hosz»ués33
lábszéles, körülbelő! két hét múlva teljesen el
készül, szí npadokkal és igen tág nézőtérrel
vnn ellátva. Bergheer már a fővárosi hatósághoz
folyamodott egy kikötő hely átengedése iránt.
A hujó egyszersmind teljes hajózási személy
zettel, úgymint kapitánynya), kormányossal és
matrózokkal van ellátva.
—Ctak lauan eIőr«.Nagy sensatiot csinált a lapokat befutott azon pü. miniszteriami hír, hogy érdemdas pénzügyem ok egy hozzá apro-batio végett érkezett ügyiratot ily módon erősített meg: „Láttam és nem helyeslem, hogy az ügydsrab csak f. hó 27-én intéztetett el, holott már 22-én az ügyosztályba érkezett." — Ha e hír való, a mint pedig a hivatalos dementi kimaradása után fel kell tételeznünk, akkor csak üdvözölhetjük a pénzügyminiszter ur erélyes-Bégét, és sok jót várunk tőle a hazára.
— Egy adom.i ruSfi Sándor iltUből.
A .Történeti Lapok„ apróságaiból a következő
adomát veezszük át: A forradalom alkalmával
rövid időre Petőfi Kolozsvártt is megfordult. Egy
alkalommal,amint a belső szénutezában sétálgat
egyik honvédtiszttel, a Hagy Sámuel-féle kurta-
kocsmából épen akkor dobtak ki egy kopott
németet, midőn Petőfi a kapu előtt haladt el. A
német estében majd leverte lábáról, onnét be
lülról pedig iszonyú borízű hangon ordították:
.talpra magyar hí haza!" Hallod Sándor?Hallom,
hallom, de nem örvendek neki. Nem részeg em
berek számára írtam. Barátom olyan időket
élünk, mikor az ifjúság könnyen lelkesedik.
Hiszen szép dolog az a lelkesedés pajtás —
felelt Petőfi — de nem négykéilábon.
— Rövid hírek, &i osztrák-magyar
sarkvidéki expeditidröl aag. óta semmi hir. —
A pesti egyetemi könyvtárnak 186 ezer könyve
s 1410 drb. kézirata van. — Indiában 3 millió
ember küzd éhhalállal. — A honvédmeoház
vagyona 38 ezer forint — A déli vasat 15 frank
osztalékot ád. — A honvéd lovas századok ez
redekbe osztattak be. — Franczia ország lakos
sága 36 millió.—Budapesten tavaly 198 tűzeset
nél jelentek meg a tűzoltók. — Kossuth Lajos
nem apr. 27-én, hanem asept 18-án született
s jelenleg nem 70, de 72 éves. — A fővárosi
templomokban ravatalokat sem szabad felállí
tani. — József főherezeg egész családjával a
Margitszigetre költözött — A pancsovai izgatok
elseje közcsendháborítas miatt 3 évi súlyos bör
tönre ítéltetett — A szász király a .Politik"
szerkesztője ellen indított sajtóperét megnyerte.
— A magyar orvosok és természetvizsgálók nagy
gyűlése aug. 24-én • következő napján ur tátik
meg Győrött — V-ik Ferdinánd király
tegnap ülte meg 82 ik évfordulóját. -


— Bécsben uj kraohtél félnek. — A fő
várost iparmazeum aprril 20-án nyittatott
meg. — A fővárosi népszínház építése april
20-án megkezdetett, Buzzíés Keller építik
ú8«,200f rtért — Nagy-Váradon .Polgár-
czimmei uj lap indult meg. — Calcuttában '2
angol mértföldre terjedi nagy égés volt —
Az uj kölcsön 7(J millió forintot tesz.— A ma
gyár birodalom tisztikara lö,52i főre megy. —
Aradmegyében 12162 egyénnoi több halt meg
tavaly, mint született— A jénai újság e hó26-
án lesz 200 éves. — Steinberg Lina nevű aaz-
szony az ungvári kir. törvényszéknél 200 pér
czent kamatul tábláztatott be kötvényt. — A
pesti nemzeti caainónak TörökJánus egy szék
rényt hagyott,melySzéchenyi összes diazmttveit
foglalja magában. —Rappo tirsulutával Berlin
ben van. - A .Ludas Matyi" szerkesztője egy
czimbalmossal utazgat. — Lipcsében a múzeum
számáraKosuthbankókat teljes értékben vettek
— Hercztg Wittgenstein Sándor meghalt. —
Patti Adeiina asszonynak az amerikaiak 100
estélyért egy millió frankot biztosítottak. —
Budapesten szalámi evésből két est trichin kőr-
tünet észleltetett — A horváth sziavon kor
mány eltiltotta Magyarországból való »ző-
löveaszo bevitelét — A bukaresti ref. magyar
iskolára ő felsége 100 drb. aranyat adományo
(ott — Szalay Zsigmond kir. táblai ,ülnökőt,
ki váltóhamisítások miatt megszököt Sopronban
elfogatott, hol Bodnár név alatt ügyvéd roko
nánál segédeskedett - A Petőfi-szobor 2 év
alatt elkészül. — O felsége vasárnap Budapesu-e
érkezett — Ghyczy Kálmán apr. 17-én egy
hangúlag újból megválasztaiott Komáromváros
képviseléjővé. — Krászonyi Fereocz egykori
peslvárosi polgármester meghalt. — Vécsey
Tamás tanár Késmárkon képviselővé választa
tott. — A nemzeti színház személyzetének egy
évi fizetés 395, 257 frt — 220 hirlap s folyó
irat jelenik meg jelenleg magyar nyelven. —
Sopronmegyében nagy pusztításokat tet a jég.
Történeti naptár.
Április 24. 1464. E;yezkeiéa Budin, Mátyás kinily ta Frigyes császár között — lS4tí. a nagy kikindai véres nép-lázadás. — 1849. Aulich tábornok serege Budapestre vonul.
25. 1077. Géza, magyar király halálozása. — 1792. a guillotin első áldó cata Parisban. — 1849. Az osztrák kormány határozata, hogy az orosz fegyveres segedelmet keresse. — 1865. Kmety tábornok halálozása Londonban.
26.1787. Uhland német költő születésnapja. — 1848. Zavargások Ó-Becsén.
. 27.1573. a hírlapok keletkezése Olaszországban. — 1849. Bem Temesvár ostromát megkezdi. — 1861. Paló czy László halálozása.
. 28. 1131. Vak Béla koronástalása. -1401. Zsigmond király fogságra vettetik. 1796. Jósika Miklós születésnapja. — 1849. Stáhli Ignácz hazánk főorvosának halálozása.
„ 29. 1711. a szathmári békekötés. — 1840. Kossuth, Vesselényi sat am neatiát nyernek. — 1849. Görgey Komárombél Budavár ostromára indáit
. 30. 1661. Nádasdy Ferencz Bécsben, Zrínyi Péter és Frangepán Ferencz Bécsújhelyen lefejeztetnek. — 1849 Perczel N.-Becskerekre bevonul.
Üzleti szemle.
(S. 8.) Nagy-Kanisaa, april !Ui 1874. IdSjiraa ; szép 4a derült, meleg. —
GabaafisleL — Nem caoáiljnk, ha a t. olvasd e rovatunkat ma már végkép figyelmen kivM hagrjx , midSn taddsitáinnk — pedig hHn ragaszkodván * napi vissoDrok valóságához — csak naalmas é« változatlan egyformatagit megtartja. - Hfi tükre «z ke-reskedelmQnk élettelenségéoek z raegragrank grfí zSdve, hogy kQztdak oisci, ki aooak gzomoro bafo ? Írásitól érintődre éa áthatva aem volna. —
G kedrezSUes körülmények — mint tapaactaJ-jok — hála az égoek, még aem vehettek azon mérvben erSt hazánkon, mintha, a korral haladott kereskedelmünk képviseli!, hazánk aldáaoa intézményei az inség közepette nem bírtak volna eszk&zzel — móddal a Tártfreizüyt lehetőleg enyhíteni —
Ma a gyünyOrü allata vetéeek, a rendkivSl kedvesS idS^áráa már boldogabb esztendSre matatni láuaasak. — A magyarok latene tekintsen reink ? engedje, hogy lelheaae minden honfitira verejtéket mnnkijiban a vart tikért > gyogyithaaaa legalább ia némileg a mnlt év oly isereccaétlen aebeit! —
RéazunkrSl kimondhatatlanul 0rrendü&k,ha ked-TttJ, érieketebb adatokkal szolgálni kíp ?«jk lessünk a kívánjuk ni U pótolni tevéketlenaégre vni jelenlegi kárhoatatásankat —Az ult'l.A napokb&ni forgalom if CMk igénr-tpjen.ígre rfdmáHntja magit. — Minden gabona nem csrkélj- ké«zietekb*ti ran képriselve. — Legkirilt znb : s erre a kereslet rendkívül éiínk holott a. teb-bire <-sak középszere:.
Kukoricáiból nagyobb mennyiségek érkeznek e napokban s mar ma 5 krral alibb kapbato méreje.
Árpa vételkedr nélkül; érkezett todiaitisok érteim ében a forirosi piaczon is; épngj fehér bab, tarka bab ritkaaig.
Luczern»-é« lóhermag ii 1 —2 forintul alább, hajdina változatlan ; ugvszinte lendekmag.
Alsó-ausztriai mérő szerint;
Buta 80—81 int-6.20 -50 kr.SS—83 fnt 6.65— OOkr, 8«~85 fnt 7.30—7.45 kr. Box« 76—77 fontol konkolyoi 4.80-5.10 krig. konkoly nélkül f..25— 5.40 T8—80 fut konkolyos 6.20 -S.3Ü. konkoly nélkül f).3O— f)Ű kr Árpa serfosésre 5.15.—í>.«0 kr. — Árpa etetésre 4.— 4.30 krig. Kukoricza 4.95—6.10 kr. Zab 2.70-2.80 krajcárig 50 fontja

BIlTelj.Bek: Bono 8.60 kr Lenrse 7 80 - 8.— krij. Bab fenér uj 5.85—50 kiig, ó ÍV.—, tarka készlet nílkill, egyen kisebb részecskékben 5 fton vétethetik méreje. Hajdina 4.60-80 kr. Hajdinakasa 1.1—13 kr itoiéje — Köles 4.85kr. méreje — Kr.leskisa 1.50-8..VI krig. Libermag 27—30 (lig. Luozernamag 32—33.50 kr. Lenmag t80—6.20 kr. Lendekmag tiaiU 4. — 4.15 krig. *abos lendek 4.— kr. vammassajs, Lobermat 27—30 frt bécsi máaaája. — i'raoeaia locaerna mag 32—3',, írtig, bicsi maaaaja-Kendermag 5.30-60 kr. n,éreje.H.p«. téli 4.50-80kr, oyiri 3.S0-4 frfig.. sárga nem kerfll a piaetra. Kevert (MüwAling>4.80— fi frt. Baza-orsó 1.40—60 krig. Ross-oeso l.«0,—40 Borok: fejtett oj fehér 1.—, 5.60—6 frtig., fejtett pi^, j 5o—5 50-80 kr , fejtett Schiller 4—4.60 kr. Ö-bor -.— frt. — SeprUpilinka ——. Torkolr-paliuka 23—25 frt, stilralicza S7—30 frt. also-anszt-riai akója, hordó nélkül, fraaro itteni illomis.

Lottokuiá*.
TemMrlrott , Grácibao ,
2. 63. 41. 12. 69. 78. 1. 82. 48. 76.
Vasúti menetrend.
Indul KaBbu>isr*H:
Essék Mohsc. (Zikinyoal) Zifrib Fiúméig
& óra 18 perea reggel , Zágrábig í . 46 , deUtán.
Hadiig >
6
. ?* , 48
. 43
„ 16
:1
reggel, delutin.
•ütve.
; io
Stombsthelyig (ionét délután 6
regjei.
délután.
Mte.
reggel.
áélatin.
óra 26 peres Beeabe) 5
Reenig (Biombalh. Béoujh. felé) 1
„ „ .? .. 10
Pragerhof felé Triesztig 5 .
ii

irkrtik Kaniniira:
Eszék, Mohács (Zákánynál). Zágrábbál
4 óra 19 p«rcs reggel. Dom-
„ délután.
21 64 43
46 20 SS 31
18
60
9
borár, Kiurae, Zágrábból 1 ,
Záaány.Fiume-Zágrtbból 9 ,
Budáról 4 ,
dílotáu.
este.
„ 1 ,
9 ,
reggel. este.
reggel, rtélntán e«trs
BBo'mb abelyrSI 10 ,
Be«eb«l(rUcaiijh Ssooibeth.MN 4
„ ., .. „ '"
„ (Pragerhof felül, 3 ,
Trieszt- és lUraből 1
Triei.tb.il 1" ,
felelős azerkesztö: Báttrfi U]os
*****%***U%**U******U*UUXM*************
Első magyar gyapjumosó- és bizományi részvény-társulat Budapesten.
Intézetünk hatodik üzlt-t-idényűuek jelenlegi megnyitására tisztelettel felszólítjuk a gyapju-termcló közönséget, miszerint gyapjaikat gyári mosás és biKOtnányi eladás Tégett gyárunkba küldeni szíveskedjék.
Gyárunk évenkinti 150.000 mázsa gyapjuelkészitésére van berendezve, minélfogva gzon helyzetben vagyunk, hogy minden gyapjnrészletnek 3—4 hét alatti elkészítését biztosithatjuk.
"Bizományi üzletünk keretébe a hatmosásu nsztató gyapjú eladását is befogadtuk és a leheti leg
előnyösebb árakon eszközöljük. *
Ide megérkező gyapjorészleteknek gyárunkba szállításiról és raktárba helyezéséről gondoskodunk és a megérkezett gyapjúkra, ha kívántatik értékük 7,-át előlegezzük Olcsó kamat mellett. '
Programokkal bérmentve szolgaiunk. (ISM-I)
Áz igazgatóság.
Utánnyomat uem dijaztatik.

? A nagy-kanizsai
KERESKEDELMI ÉS IPAÉBANK
!< > f. é. május hó 17-én délelőtti 9 órakor N.-Kanizsán saját helyiségében az ötödik ? ? I t
•endldvüli közgyűlését jg
tartandia, melyre a t. részvényes urak tisztelettel megliivatnak. .. ÍJ'I
tartandja. melyre a t. részvényes urak tisztelettel meghivatnak.
<!
A közgyűlés tárgyal: * . -; •
a) Az alapszabályok, 24, 28 és 29 czikkének módosítása, '' ' '
b) az elnök és az egész igazgató tanácsnak, ugy a három tagból álló számvizsgáló bizottmánynak,
választása.
Azon t. részvényes urak, kik a közgyűlésen részt venni óhajtanak, felhivatnak, hogy id. részvényje-gjeiketaz alapszabályok 47. §.*) és 53. §.**) értelme szerint, folyó évi május hó 1-sőtöl bezárólag május hó 9-dikig, naponkint d. e. 9 — 12-ig, d.u. 3-5 óráig az intézet pénztáránál téritvény és szavazójegy átvétele mellett letenni szíveskedjenek.
.Nagy-Kanizsán, 1874. évi April 12-én. Az Igazgató-tanács.
: ?
*) 47. §. Közgyűlésen caak »*on rímvényes bír íssvasuti joggal, kinek riuTényc legalább U 14 nappal a kösgytllíi «18tt, almp-könyvileg az Ő nevére van beírva, * réazvínyek itirÁiát é* az *.l»pkriuyrbeni bejegyzését ax igazgató tanáéi esskOali, melyért a BiíRbilyaterü bélyegilletményea kival eKy egy részvény ntia egy o. é. forint Atniniriji dij fixetandS.Egj r&*zvéaj alia egy w vázat, kettÓ után 2, három atin 3, fitb, szavazat esik, tix nwraxatnAl többet azonbao nem gyakorolhat senki, bármesynyí legyen részvényeinek swlma. —
**) 53. g. A közgyűlésen nxem^lyescn v:i<;v megbitottjaik iltal re-.it venni szlndékoió réuvénywek 8 nappal, vagy a
43. §.-ban megemlített elnapolutis esetéb*-!. b iiM]>j<.il k^xgyülé* előtt részvényeiket (elismérvényeiket) a míg le nem járt nzel-
vényekkel, együtt a bank pénztáránál, innen ?lyer.Mi'.n t.ritvény tnellett, mely egyúttal belépÜ jegylll szolgálatid, letenni Urtosoak.
A résxvényviket letett részvényesek névjegyzékéb<>n miti.i.-nhinék neve mellé, egyszersmind az általa letett részvények éa ax St meg
illeiő swvazatok száma is kiteendő. * (1327—1)
OOÖOOOOOOOOOOOOOOO


Keller Ignácz
1258-4
Krapfiehh sein reich aatortir. ;J Láger aller Gattungen Herreb-, Damen- und Kin-der-Stifletten voa bester Qualitftt and zu moglicbst billigen Freisen.
Ferner machc ioh du k. k. Militar und verehrongswürdiges Ptiblikum aufmerktam, dass ich allé Bestellungen vöm bestén In- und AuslandorLeder verfartige und prompt und billigst bereenne.
Aach wird von mir gekaafti Waare
zu reparieran angenommen. *
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyek ée gyermekek számára való topánrak-lárit, a legjobb ininMgiiekelu leheti! jutányos árbn.
Ugy szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság a I. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bJr-bíl elfogadok és készítek, az árt lagjutányo-"'lUbaD azámitotn.
Ac én r&ktároiobau váaarultakat kijavi-láara elfogadom.

melyek egy órában annyit csépelne!;,mint 3 cséplő egy nap alatt — Egy szemet sem hagynak a szal-? mában s nem aprítanak semmit, | Már őszi. ért. 150 forinton franeo Bécs, Próba-idö és képes-égééni jótállás mellett szállít
gépgyára Frankfart a M.
, vagy pedig SOtierZ LUlza asszonyságnál
] Nag)-Kanizsán. 1303-1
izi-malom eladás.
Egy njonan téglából épült és cserép sindellel fedett
vlzl XXJSÉLIOXXX
fejjel, hirom felül csapókerékre, bozzá m«lomlakás s/inte tégla és cserépből épült, és hat hold földterület, szabad kézből örök áron eladó. Értekezhetni Kaproncián (Kírösmegye.)
Kanik Jíinos
(13:0—1) elaiUral.
Belldheim W. Samu
ojaolja a nagyérdemű közönségnek újonnan felállított éj teljéién föluerelt mindeonema
Bjy^uta, sávoly és váxaonbíl kés*tllf^Q
' liszt-, gyapjú és gabonazsákok raktárát.
A legnevezetesebb gyirakkalu,öisiek0netéaeimnél fogra ason helyzetben leszek, hogy a legjobb minóeég és a legolcsóbb árak mellett szolgálhatok.
a Tarosház épületének bérházában a távirdai hir.tal be
járata mellett van. (1326—1)
boooooooooooooooooooo
D( A legtisatlbb és lflghatfaatótabb orrosi ixer Norvépia hegyeibe nem caerélendS fel a Diesters«f;eseD tisxtilott halmáJEsir-olajjsJ.
i. valddi Dtrio«-kal»i^«lr-«l«J nati- és tidó-iajoksil, urepbo !?•• és raokJUs-betegsúgekben legjobb gjdgjhatáseal Tan; meggYÓgyitJA a l«8Íil.lll«bbkí«vMy- ésesilkajckat, valamint ai idSsaaki MrklttHlut.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanixfián: Belos J. gyógyu Lovak K. gyógju. Fauelhoffer J. éa Rosenfeld F. ónknál.
LttMjrta KaliToda J. grigjas. ?UrtUllkta IssÜ Nándor
UMk-SzMylriyf* Fibios J. t;-
SnatatMyM Pilioh Ferenu gjr
K ' i Mezey Andria gyogyss.
Hittelbacb Za. gyógysz.
Coyloek J. J. gyégylz.
~'nreiss Pr-
OLL A. SEIDLITZ-PORA.


IORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Moirirttt I-aioTios Q.
CsákUnyái Kária, H. CMffá* KreUler Dirid hn Jakab
Werli Sánd. gyogjaa.
WQnscb F. KsrtSrtm Brejer Jakab fiai
.eainonts IstT. i


M E porok recdkiTOli • a legelterSbb esatakben bÍBonralt gjgj katisok iltal minden, eddig elismert hasi .serek kSiott, taf adbatatla-nol ai eU5 beírat fojLaljik el; mit aa sok e«r, a cs4aairi birodalom minden reaiebol keaeinkhes kOIdütt hila-iratok a lagrfasietsaebbeii uv-«tjik, hogj e porok iSgmSu sztrmUMluál, Misitkttttstxiftkaél, V
mH oktat. mgt. vértoWét, Tít«l kyttarim, kikér é. mm
aaiyisn bajiamnál a legjobb sikerrel alkalmanutnak, • a lagtartosb
ób erednéojeaMk. 612
d d
Ara I eredeti deboznak használati uUsltással I frt.
CRANCZIA BOASZESZ SÓVAL. ^M
? A legmegbizbAtobb orrosaaar a s«en«ed5 .inberiséj eegedel-
? m«re sainden bélit tt ktllit gyaladis, leftObb betegség, mindenae-
ml seb-, fej., flll- is rogiijáa, régi sérrek és nyitott sel«k, rák, fene,
siemgynnaÜa, bénulás éi mindesneml sértlés ellen, «b síb.
I paluzk ára batzaálati atasitttal 80 kr.

NAGY-KAMZ8A, 1874. április &l-itn.

Tlsenharmadlk érfoiytm,

Ostnttslsr

10 l
Mtrastssat
. . .jábo. patitsorbaa »7 máiolaior 6 ? sixau 1 ' további sorért 6 kr.
ÍY1LTTÉRBKK .oronimi in rr«n »•
>-mac í«l
Slscilirl iUatik mio&M l „ni hirdetfatn ktlS: I SO ki. fUeUndS.

ZALAI
előbb: .ZALA.-SOMOOTI KÖZLÖNY'

A lap szelleai M(M Jletí .zosJmeiiTek •'
aavafi réazsf
béraaona la
NAOY-KAN1ZSA
WlassMskz;. B4rm«nt«tlaD leralak
US* ismert mnnfcitif.
•aktái fog-adutuak ti.
Kéziratok vtusa Mm kaidéinak.

Haav-Kanizsa várót Wyhaté»é|áBak, nemkütSobeo » :,zalaa»ayel gazdasági »«y»»«l«f, a ,^agy kaniraai kereskedelal « iparbank", a „mgy kanizsai takarékpénztár' a .Zaia SosMgy* jázhajézási részvénytártiiat, iigy a .zalaegerszegi terja-tflzsjlté egylet' t tJtib negyei ót városi egyesület Uvataies értesitóje.
Hetenkim kétszer, vasárnap-s csütórtQkón, megjelenő vegyes tartalmú lap,
Előbbi évek terhei e tekintetben a végsőig lőnek feszitve.lefolyt évben tetöpontju-kat érték el, az állandó létszám a legénységnél kétszerezve iónéit együttesen elszállásolni nem tudtuk, pedig a polgároknál teendő elszállásolást minden áron mtUőznttnk keUett,mert házi beszállásolás mellett minden házra ujabb 3havi beszállásolás esett volna,— kieszközöltük tehát egy zászlóaljnak Kis-Kanizsán történő eiscállisolás&t, a téli időnek bekövetkeztével a honvédelmi és közös hadügyminisztérium rendeletet folytán azonban ezen zászlóalj is bevonatott,ezen rendeletek ideje-korán jutván tudtunkra, az elszállásolásról kedvezőbben gondoskodhattunk, mert elvoltunk határozva áldozatok árán is mellőzni a házi beszállásoHit, bérbe vettük tehát a lasnaki vadászlakot és a vásártéri aradalmi épületeket, agy hogy ez által 3 század teljesen elhelyezíetett és csak egy százi.d maradt házi beszállásolásra. Nem volt elég ezen áldozatok felmutatása, a parancsnokság egyre nagyobb igényekkel lépett fel, sőt támaszkodva felniről jövő és kevéssé indokolható támoga-tásra,igényeit követeléssé alakította át és beruházást beruházásra Jüant.
Számotvetve helyezetünkkel, minden ujabb beruházást mellőztünk, mire a zaklatások egész sora nyílott megkapcsolva folytonos fenyegetésekkel—oly viszonyok alakultak, minők ostromai Is pot idején is eléggé indokolatlanok és az alispáni hivatal által támogatva kihívó modorral teljesittettek.
Három körülményt tárunk csak fel, hogy a t. közgyűlés a valót kellőleg megismerje.
Bár az egészségi állapot a járvány miatt országszerte veszélyes volt az alispáni hivatal véleményünk meghallgatása nélkül bele egyezett a katonai koróda nagyobbitásába, mi értésünkre esvén indokolt felterjesztést tettünk ellene,azonban hasztalan,nem mintha indokaink el nem ismertettek volna, hanem mert ax alispáni hivatal nem akarta téves következetességből a közegészségre károsnak ismert rendeletét visszavonni, e kérelmünk elütése után látván a parancsnokság hogy felfelé nemcsak magunkra hagyatunk,de helyes lépéseinktől is elültetünk uj követeléseket tett -külön őrállomást 8 börtön szobával kért és bár csak 54 főnyi legénység volt csak magán elszállásoláson, egyszerre 120 fő részére kért schemalét követelvén, bogy a ménlovas istálló és mellette levő jbi-rósági börtön e czélraátalakitassék,melynek költségei 2-3000 frt közt lettek volna, mindez oly hangon tétetvén, mely inkább Bértő, mint méltányos volt, megtagadásnál egyebet maga után nem vonhatott—mit még amellett az anyagi viszonyok is követeltek. Ekkor a magán beszállásolás vétetett kifogás alá, és a parancsnokság a kijelölt szállásokat egyenkint vizsgálat alá, és hol városunk polgárai lakhatnak, azon helyeket alkalmatlannak de darálta pórfiuk elszállásolára — a családi tűzhely ezen zaklatását nem törhetvén, azt határozottan betiltottak, mert a házi tűzhely védelmét nem engedhettük idegen hatóság fity-málásainak kitenni, a parancsnokáig az alis-páni hivatal előtt emelvén panaszt, igazat nyert ét házi tűzhelyünk katonai önkény
pelengéreré tétetett, «x által bátorítva a_ner rancsnokság elutasított követeléseit - mégn-jit* az aliípáai hivatal előtt, melyvek eredménye oly rendelet volt, hogy amenyfben azt nem te)jesitea?k és cserekre menő bér-HfHrM nea teszünk az, hatalom szóval fog elrendeltetni!
(Folyt. k«T.)
a táros képviselőséghez april. 16-án történt jelentüe 1873-dik évről.
Tekintetes
An*íymíltótáfBT«llásaBri ainiutc-rinm azonban kérelmezéseink folytán ezen évi járulékot torábbra is biztosította; másrészt lépéseket tettünk az irint is, hogy néhai hrg. Batthyány Fülöp abbeli ajánlata, hogy a fógyinnasiam alapjára az ösi Bat- ' thyány alapítvány devalvatio által elveszett részét lefizetni fogja — az örökösök álul teljesítsék - - a több helyen tett lépések régre j az örökösöknél teljes sikert arattak, kik is 5940 frt. a fógymnasiam alapra májas no- ' ban be is fizettek ; — igy az alap tőkéjét és t jövedelmét tetemesen szaporíták; nem lesz e helyütt érdektelen felemlieeaAak,bogy bár a néhai herczcgajánlo levele és a kifizeti örökösük nyilatkozata határozottan a fogymna-sium részére reserválják ezen alapítványt, a fouszteleudó kegy.esreud megkísérté azt ' magiénak vindicaloi és esak mint a város j által megtartott kölcsönt tekinteni, mely fel-fugás ellen bizonyára &em mala.rfottnl ei tiltakozásunkat kifejezni és a támasztott igényt megtagadni.
Népnevelési ügyeink mellett kiváló j fontosságot közlekedési yjszonyaink nyertek, részben a klinkeruthálózatnak a magyar ut-czán történt kiterjesztése, részint az által, hogy a megye közönsége az egész városi közmunkát saját kezelésünk alá bocsátván, több erővel rendelkezhettünk ntaink javítására és bür első ízben lassan, de mégis látható ered meny nyel láthatunk ntaink javításához, hal legtöbbetM«gyarutcza mutathat fel,részint a folytatólagos klinkerezés, mely 154 öl hosszoságban épült ez évben, részint a lejtő kiegyenlítése és feltöltés, részint úgynevezett lesch-seli útjavítás részint több víz áteresz építése által, ezek mellett azonban tétettek javítások a mennyiben ezt a reséelkezés alatt álló erők megengedték, a közlekedés ezen javulása és szaporodó kiadásai mellett is a kövezet-illeték tetemesen csökkent, a mint az az ipar és kereskedelem pangása és a rósz termési viszonyok k&it eióre látható volt.
És ez a pangás és csökkenés mindenüvé kihatott és sajnosán kellé azt leginkább » téglagyáraknál tapasztalnunk, hol a munkálat tetemes kisebbítése mellett is mintegy -9000 frt. értékű készlet maradt elárusitás nélkül.
A kedvezőtlen országos viszonyok mellett, melyek a szorgalmat és keresményt ilölték,városunkra legsúlyosabban hatott a marhavész elleni vesztegzár és cholera elleni vásár tilalom, mely két imézkedés másfél évi időszakig 1872 október 7-tól 1874 február 15-ig nyűgözte le ipar és kereskedésünket.
Igen természetes tehát, hogy az adó és községi tartozások rendes befolyására számítani nem lehetett, és valóban más évekhez mérten 2szeres hátralékok maradtak.
Volt azonban a pénztár bármily szorult viszonyok közt,egyben seaüiett be apadás, de folytonos növekvés — a katonabeszáHáso-
Az IQas> könyvtárak mlkép haazBositanddk legcEéhzerQbben f
int a termessel számos tüneménye gyyi ok szüleményének tekinthető, agy u emberek foglalkozásai is az ezeknek irányt adó és jrkelcsi s anyagi értéket kölcsönöző okokban kereteadAk. Ezen elvitázhatlan tény alapján tétetnek a tudomány minden ágaiban azt feltűnően gazdagító nyomozások, tiirténnek különféle szjnwetti vállalatok, alakulnak országszerte különböző iránya egyletek és körök. — Engem, ki már évek óta a népnevelés egyik szerény munkása vagyok, nem keveset érdeke] -aek a ezélazeruen bereodezett,s még jobban látó- ! gatottolvaaókörok,éskimondhatlankedvtelésiel ! néz&ém ha ezek, mint a műveltség éa Szelíd erkölcsök előmozdítói, hazánkban minél széle aebb éi minél szilárdabb alapot nyernének !
Hogy ezen — ugy hiszem — édes mind nyájunk hő kivánata a meglehetős bosazit vi raVozas ntin végre valósuljon, kell, hogy az alapok alapjánál,t. i. serdüli ifjúságunk többoldalú czélszertt kiképezésénél kezdjük meg a dolgot. E délből nem elég,ha iskolás gyermekeinkkel kizárólagosan a törvény szabta olvasókönyvet olvastatják és a bennök foglaltakat a létező jobbnál jobb tanmódok utasítása nyo-I mán kezeljük; nem elég mondom,bs csak eny-' nyit teásunk, hanem még más eszközhöz is kell nyalnunk, ha gyermekeink nevelés- oktatásánál a középszerűnél többet elérni óhajtunk. Ezen igénytelen eazköz szerintem az volna, hogy aa iskolásokkal az ifjúsági iratokat is megkedveltessük, mely olvasókönyvecskék a tanítónak kellő közreműködése folytán a kis olvasóknak szellemi kincsbáoyáivá válhatnak. A tanítónak kellő közreműködése alatt ast értem, hogy ne érje be azzal, ha tanítványai a rendelkezésükre álló könyvtálból hétről hétre csak könyveket visznek, hébekorba megkérdezi őket, vájjon szorgalmasan olvasnak- e azokból ?
Ilyen kérdésre persze a kérdezettek —
nem gyanítván, hogy a tanító állításukról
ődé i i ádékik
elő í Ezen kérdéseimre egy igenlő válasz dördül meg az iskola fa]ai kSzOtt, «s nagyaekemen várja mí^ mindenik — itt sem mellőzhető a latin közmondás: .nulla r«gulasin.«exc«ptíoneu — hogy a kilátásba helyezett kooyvet haza vihesse és szüleinek is megmutathassa. Ezután igy folytatom beszédemet: .No jó, látom ti is akartok olvasni é» as olvasás .áltaJ mrrelMni, legyen meg kedvetek, én megengedem, hogy mától fogva míndegvikűtök a kanyvtárbó) egy könyvet vihessen azon föltétel mellett mégis, hogy abból, ha az iskolai feladványokat mii megtanultátok, szüléitek testvéreitek v. gyámjaitok előtt fennhangon előolvasni fogtok, más nap pedig az iskolában nekem fogjátok elmondani lejből mindazt, mi az olvasott darabokból emlékezetetekben maradt. A legközelebbi olvasási órában a rendet olvasutas helyett a fentebbi kikötéa szerint több tanaló olvsziii hajlamáról meggyőződést szenek magamnak, mely tutólagos kísérletet azzal fejesem be, hogy minden tanulónak irálybeli feladványul adom azon olvasmányi darabot, melyet nappal ezelőtt otthon olvasott, és jelenlétemben könyv nélkül leiratom.
Ezen eljárást követem minden héten legalább is egyszer, és azt nyerem vele,hogy tanítványaim nyelvérzék^ kifejlődik jelentékeny szó-bőséget ée szép :sunTi-:eket 8?ereznek,és ami ka lönösen kiemelendő,bogy eképszokt&tvs a könyvek olvasása kedvőncz foglalkozásukká sőt teimászetiik.ké válráo, későbbi korákban ezen elöttflkls üdvösnek bebizonyult foglalkozástól egykönnyen őket elidegeníteni seokUem fogja.
gy, gy
meggyőződést is szerezni szándékozik — egy
torokkal .igent" kiáltanak, s ezzel eleget vélt
tenni az ilyen nem kötelezett foglalkozásra
él l fk íó
y vajmi csekély súlyt fektető tanító.
ED aa ifjúsági könyvtarak ilyetén haszonra fordítását nem csak hézagosnak, de fölötte czélelleneanek is találom: hézagosnak azért, mert a tanalóknak — mondhatni na-gyobbréaze, tudván hogy a náluk levő olvasókönyvek miképeni nasimáltis írást a tanitó mitaem törődvén,bUony nem igen nyaggatják azokat, legfölebb ha a bennök található képeket időtöltésből egy ideig nézegetik, mig végre ezt is megunva, kímélet nélkül félre dobják a semmi élvezetet nyújtó képző szert. Csélelleneanek pedig azértmondható a fenntebbi eljárás, mivel a fb'litletes olvasásból a tanulok mitsem nyernek, sőt attól tarthatni, hogy a könnyelmütbbek ezen szerintük mintegy rájuk tukmált mellékfoglalkozás következtében egy ürügyhez jutnak, melylyel az iskolai kötelmeknek bármely okból történő mag nem felelését könnyedén kimenthetni vélik.
Készemről az ifjúsági könyvtár hasznosítása következő módon történik: mielőtt tanulóimnak megengedném,hogy a mondott helyről könyveket vigyenek, magam beszélek el nekik egy ilyen könyvből merített tanulságos történetet, melynek bevégeztéve! igy szólok hozzájok: .Tetszett- e nektek- e történet ? Sceretoéttk ti is olyan könyveket olvasni, melyekben több ilyen szép elbesiéiés fordul
Ezen szempontból kiindulva, igen természetes, miszerint az ifjúsági könyvtárnak fönt-emlitett basznositási módja as ismétlőiskolákra is átviendő annál inkább, mert ha az elemi-iskolában az olvasási hajlam ébresztése- és ébren tartására használt tápszert ott fokozott mérvben alkalmazni elmulasztanák, azon kellemet lenségnek teszszük ki magunkat, bogy akkor, midőn törekvéseink eredményében legjobban gyönyörködni akarnánk, mulasztási bűnünk jutalmául a késő megbánás érzetével kellend beérnünk. Egy perczig eem kételkedem, hogy Z:lamegye ugybuzgó, derék tanítóinak egyike is a mondott bünterhét czipelni hajlandó volna, ru»ly jóhiszeműségből támogatva hinni merem, bogy ott, hol ismétlőiskolák mir léteznek, az illetők kettőztetntt buzgalmat fognak kifejteni a még nem létező ifjúsági könyvtárnak létesítés* és ezeknek azokban való legczélazerQbb hasznosítása érdekében, és hogy tágiuní nem fognak mind addig, mig azt nem tapaaztalandják, hogy az olvasókönyvek az ismétlőtanulóknál is keresett áruczikket képezendnek, amikor aztán méltán elmondhatjuk, hogy fáradságunkat némi siker koronázza, és hogy jóval közelebb jutánk ama boldog időhöz, melyben a tanagybarátok ajkairól nem fog többé hangzani ezen ma még igen alapos óhaj: Népneve-lé*! jöjjön el a te áldott országod.
BRÜLLER MÓR.
Az ügykezelési alapkönyv.
E közben jön egy tazéki bíró, ki egy korábban a kerülőben elmaradt számot kér ess tolutni, a másik egy váltó, a harmadik egy hagyatéki,tárgyalási vagy tanaaáai jegyzőkönyvet hoa beiktattatni.
Azután a pertárnok pereket, a tazék-végrehajtója jelentéseket terjeszt be, — majd a jegyzők hozzák az ülésekről a jegyzékek**, az iktató es a bírák kiskönyveiből kiiktatás végett, majd a 'elekkónyvi osztály az átírt hagyatéki ügy darabokat küldi vissza. — Továbbá a kiadó hivatalból érkezett s az irattárba leendő elhelyezésre várakozó számos ügy iratok veszik igénybe az időt, melyek darabonként átolvasva az egyes előadok neveire iratnak be az alapköny vbe,akkor készítendő el a pertárook számára szóló jegyzék is, a végleg elintézett s elteendó perekről, melyet a per könyv igényel.


Majd a törvényszék feje jön be, valami ugyesbajoe emberml, vagy az irodaigazgató hoz pénzes leveleket, melyek borítékai iktató számokkal láttatnak el.
Azután megint jön egy ügyvéd, ki egy hivatalos bizonyítványt kivan kiállíttatni, «gy másik pedig az irattárból egy okmányt hitelesíttetni.
Jönnek e közben olyan felek is, kik a drága időt hasztalanul pazsroltatják, mert maguk sem tudják tulajdonképen, hogy mit akarnak, és számtalanszor oly ügyet kerestetnek, miről maguknak eincsen kellő tudomásuk, — De ennél czifrább esetek ÍB.fordulnak elő különösen akkor, a miJőn találkozik olyan ügyvéd ÍB. ki védenc2ének neve után tudakozódik.
Végre, vaunak a tszékoek szegényei is, kik folytonosan alkalmatlankodva örökséget keresnek, B minthogy ezen száuaodókkai is tgész illemmel kell bánnunk,csak folytonos időtöltés.
így elbajuk a dél, el kell menni.
Délután 2 órakor újra kezdődik, s ugyan azon módon folytattatik és tart 5 óráig.
Nem mulaszthatok el egy esetet leírni, mert hisz ez is a kezeléshez tartozik, de melyet ez egyszer az alapkönyv nem igényel.— Ugyanis a f. évi január hó egyik boros estéjén, midőn a látogatók serege megszűnt nálam IÍBZ-telegni, (alias zaklatni) csend lett kis szobámban olj annyira, bogy az órainga suhogását is meghallom vala, ha ugy eaetleg éppen volna, -mint a bogy nincs ura az iktató hivatalban, tehát siettem az'ttgydarabok beírásával. — Egyszerre ajtóm nyílik, s azon egy magas fekete női alak, kit még a fent említett szánan-dók sorában nem láttam — előttem terem, és az adótábláról valamit álmadozva mokogott,— nagy boszusfl gombán alig tudtam kilóditaoi szegényt, — később hallottam, hogy a gara bonczi őrült asszony volt.
üt órakor az iktaíólc-njt v.:ket az elnök
aláírja és az ujunan érkezett ügydarabokat
(kivéve a már napközben kiosztott sürgős
ügyeket) — kiosztja.
1874. Január 1-tol Márt. al-ii
Biztosítási és Kielégítési végrehajtások
Kfllel.hviu ügyek ^
a) II.od birösághllz
a) III-.J
a) semmítő székhez
Leérkezett ügyek
a) 11-ntl biroaigtól helybenhagy.
1) megváltoztató
a'. III bíróságtól helybenhagyó
1) megviltorutó
S'.'mroitó&zéJti helybenhagyó
„ megsemmisítő v. 1V1(
Összes n
A tevékenységről Például egyik biró kapott vált
keresetet Elintézett Ítélettel
., makacssággal
egyess.'ggei
., végzés«fl í
Tárgyalás alatt maradt
Kimutatás
XIX.
ntoií pénzösszegekről, melyek a cholera árvák is özvegyek segélyezésért befolytak.
Az alsó lendvai Bzolgabirói járásból befolytak.
«9. sz. adakozási íven. Kelcz Gyuláné50 kr. — Magdalena Mayer 40 kr. — Nagy Pál 50 kr. — .Sáska Imre 50 kr. — Hajós Mihályné 30 kr. — Lendvaiué 50 kr. — N. N. 20 kr.— Koaeuberg 30 kr. — (íordignan 30 kr. — Körmendy József 50 kr. — Tomka 50 kr. — Hoffinann 50 kr. — Ónkénytes 1 frt. — E50 kr. — Paslek János 50 kr. — Nagy Józsefné 1 frt. —összesen 8 frt
Ml. ni. adakozási ivén. Lsndvai Mátyás 1 frl. — Koczeth Mátyás 1 frt. — Pzllon 50 kr. — Uomognatt 50 kr. — Kocsis Miklós 50 kr. — Tomka 60 kr. — Guggenberger 1 frt.
— V'ámosy Lajos 50 kr. — Pollák Lázár 50
kr. — Szommer 1 frt. Seregélyi Gynla 50 kr.
— Krsmpstits István 50 kr. — Kutaay Lajos
50 kr. - Sohlemmer 50 kr. — Müller József
1 frt - Brttll Lipót 50 kr. — BellosiU 1 frl.
— Pöszer 50 kr. - Kiss Bel* 1 frt. — össíeseo
13 frt. -
92. sz. adakozási iveo. Steinbek Sidonia
| Ezután ai iktató rima vonul, éa dolgo-
," «ik, mig el nem fogy. —
I Ugyan is a kiosztott ügyek iratciomó
számai az alapkönyvbe beíratnak, és maradnak ott bátrálékkép a birák terhére mindaddig, még aiok vég elintézést nem nyernek (bár mennyi ezerre vonatkozó beadvány lett i» elintézve).
Ugyan ezen a nap hosszában beérkezett ősszel ügy darabok iktató számai beíratnak a bírák kis könyveibe s ha éppen történetesen sr> Iga nincs kéznél, bát ss irattárnok és iktató nehogy az ügymenete fenakadást szenvedjen, maga hordja ki a tszéki bíráknak.
A kiskönyvekről levés szó, ezek az alapkönyvvel összeköttetésben szorosan nem állanak ugyan, de a kimutatásokat illetőleg megjegyeztetik, hogy mivol ezekben a polgári, váltó, úrbéri és bűnügyi iktató (tárnok külön kitüntelendők, a hogy ezeket is rögtön összeállítani lehessen, azokban a váltó természetünk iktató számai színes irónnal huzatnak alá, mig az úrbériek az O. betűsorból, a bűnügyek pedig külön kiskönyvekből vonatnak ki. — Mini p. az itteni tazéknél 3. hónap alatt befolyt 1964. iktató szám, ebből esik a váltóügyre 283, — úrbéri 17 és a bűnügyére 279 szám, marad a többi polgáriakra 1375 szám, márpedig oly törvényszéknél mint az itteni,hol a megye3. törvényszékkel dicsekszik — igen elegendő.
Az irattár rendezésérdi, és az ügykezelésnél néh» előforduló nehézségek elhárításiról, máskor fogok azólaoi.
Végre, minekelótte a negyed évben be-fulyt uj üuydarabok — és a korábbi évekről folyamatban maradt ügyekre voaatkozó végrehajtási, felterjesztett és leérkezett beadványok mennyiségét az alapkönyvből kivonva,— (a kézbesítés végett érkezett ügydarabokat és számos körözvényeket nem számítom) — bemutatnám ; szükségesnek tartom megjegyezni, hogy ba bár ezen kimutatás alakja a mostaninak nem is formája, de azért csakis ebből lehet annak rovatát <iúven kitölteni.
i. [n |IU.|IT. |áiv| v. | á v VI.|
Irattári osztály
bűnügyek
bi 179
5«| 10
29
-I
—I
Összesei!
-IV-I
Kelt Nagy Kanizaán, 1874. évi március hó 31-én.
KÜTHY EMIL,
tszéki üttltó és ú-attárnok.
| i frt. — Sziszeki Mark. pléb. 2 frt. — Vug-
1 riusus Bold. 1 frt. 50 kr. — Murkovics Teréz
1 frt. 50 kr. — Obal Emma 1 frt. — Simon
Júlia 1 frt. 50 kr. — Mathias Weiss 1 frt. —
I Bor Kálmán 50 kr. — Emília Herdluska 1 frt
! 50 kr. — Therez Leopjld 1 frt — Ferdinánd
Leopold 1 frt. — Brandl 1 frt. - Lepoldine
j Brandl 1 frt 50 kr. —Rusznyák Hermin 1 frt
j — Polácsek Flóra 3 frt. — Dr. Pohfcsek 2 frt.
! — Steinbek József 2 frt — Czinki József 1 frt
j 50 kr. — Rabenstein Josefina 50 kr. — Weis
i Albert 50 kr. - Mathilde Schafzall 50 kr. -
i Tóth 1 frt. 50 kx. — Arvay János 1 frt —
| Rusznyák 1 trt. — Jekelfaiosy 1 frt. —Plichta
János 1 frt. — Gogu Engelbert 1 frt. — Kocz-
ván Bért. 50 kr. — Sándor Weiller 40 kr. —
Szalay István 1 frt — Koczeth Mark. 2 frt —
Hantó István 1 frl. — Dorner Ferenci 20 kr.
— óriás János 40 kr. — Graaonovios Leopol
diné 1 frt, — Kovacsics plébános 2 frt. — Je-
kelfalusi Aladár 1 frt, — Mentukkly 5 frt —
összesen 50 frt.
95. sz. adakozási íven. Kruaka Nándorné 2 frt — Schich Gynláné 1 frt. — Drejsziger Antal 50 kr. — Némethy Agostonné 1 frt. — K. J. Szigeti plébános 1 frt 20 kr. — Saly József 50 kr. — Kovács György 1 frt. — Klein Jakab 1 frt. - Horváth Jocwf 20 kr. — Josef

Len* 30 kr. — Bakja János 20 kr. — Stabó Jinos 5r 20 kr. - Ag Ferínca 50 kr. - Ko-mánovits Gábor 50 kr. - Albert Heim, r bO kr. — összesen 10 frt 70 kr.
94. a*, adakozási ivén. Kiedl Alajos ne 2 frt. — Gálloe Imre 10 kr. — Thunbard 10 kr. j
— Danynő 10 kr. — Kozma Márton 60 kr.—
Tausz Vilmos 60 kr. — Dentsch 10 kr.—Pók
László 10 kr. Bezlanovios József 50 kr, —
Szabó Ignácz 10 kr. — Rácz Imre 10 kr. -
Fülöp Lajos 1 frt - Koch Ferdinánd 1 frt —
Stepina Anton 50 kr. — Horvátué 2 frt. —
K. H. ?0 kr. — Eppinger Leopold 40 kr —
Grfinvald Júlia 30 kr. — Kelemen Imre 2 frt.
— összesen 11 frt 70 kr.
96 sz sdakozási íven. Zvonictek Mátyás 1 frt —
98. sz. adakozási ivén. Kovács Hodossy
Berta 5 frt. — öiv Kovács Jánosné 1 frt. —
Czukelter Lajos 2 frt. összesen 8 frt
99. se. adakozási, ivén. Mayer 3Okr. —
Miklósi György 20 kr. — Grosz Amália 20 kr.
— Török Mária 50 kr. — Oasparios Mátyás
50 kr. — Michael Schrang 20 kr. — Molnár
Lajos 50 kr. — Németh János 50 kr. — Mul-
nár Sándor 20 kr. — Török Mati)i20 kr. -
Bubb Károly.) frt — Koch Henrik 50 kx. —
Baumgarlner Feréncz 20 kr. — Unget Benő
50 kr. — ? Julianna Koch 20 kr. — Amasits
György 50 kr. — G. Gogyeuberger 50 kr. —
összesen 6 (ff 7a kr.
90 sz.sdakosüi rven. Qaoth G-ábornéófrt. W. Hirschl 1 frt — Sámuel Hiracbl ÖO kr. — Rothmauer Antai 50. kr. — Ambrus Pál 1 frt.
— Balázsy Lajos 1 frt — Balaton József 3 frt
—Bubb Károly2frt.- KotnyekFereocz 1 frt.—
Horváth Anna 50 kr. —: Veber Heínrich 50
kr. — Bezsák Jinosné 1 frt. 10 kr. —
Zelinszky Borbála 50 kr. — Brandl Her-
miii 1 frt — Risz Jánoe 50 kr. — Hor
váth József 50 kr. — Kemenczey Ferenci 50
kr. — Kovács Sándor 20 kr. — Eizner József
30 kr. — Czigány Bertalan 3 frt — Bitsák
Józwf 50 kr. — Németh .Ágnes 40 kr. — Sa.
lamon Mózes 50 kr. - Zanathy Károly 30 kr.
— Fáni Morge» 20 kr. - Szabó László 20 kr
— Mentes György 20 kr. — Varga Imre 50 kr
— Pankaaz László 10 kr. — Csondor István 1
frt. - Pfeifer Júlia 1 frt 30 kr. - Pákái ipar-
társnlat 1 frt — Takács Katalin 20 kr. —
Szak Pál 20 kr. — Öveges Antai 1 frt —
Patkó Teréz 20 kr. — Kovács Mihály 20 kr.
— Rozmán Regina 20 kr. — Hajós Ferenci 10
kr. - Kovács László 10 kr.- Setski György
10 kr. — Pákái uradalmi cselédség 2 frt 50
kr. — Dömefóldi község 1 frt. 10 kr. — Czupi
Farkas 20 kr. — Czupi Pál 10 kr. — Bicsak
István 20 kr. — Jobbágy József 20 kr. —
Németh látván 50 kr. — Gyolcs József 20 kr.
Dávid Imre 20 kr. — Tóth József 20 kr. —
Brunner Ferenci 25 kr. — Fehér Ferenci 25
kr. — Sprem Imre 20 kr. — 20 kr. — Bene-
dikt N. — 10 kr.- Thunhardt Anlal 1 frt -
Parti Ferencz 10 kr. — Takács János 30 kr. —
Gáli János 20 kr. — Lakos György 10 kr. —
Tompos Albert ör. 10 kr. — Bedi György 10
kr. — Enna Jánoe 20 kr. — Fehér József 10
kr. — Kalamár József 20 kr. — Tompos
György 10 kr. — Sabján János 10 kr. — Gón-
ter János 4 kr. — Gönter Ferencz 10 kr. —
Petó György 5 kr. — Peti László 5 kr. — őr.
Illész János 20 kr. — Illész Imre 20 kr. _
Mész Józsefné 10 kr. — Tóth László 10 kr.-
Tompos László 10 kr. — Illész István 10 kr.

— IUész Gábor 30 kr. — Badai Ádám 6 kr.
Göntés György 6 kr. — ifjú Tompos István
4 kr. — Ferentzi László 10 kr. — Herczeg
Andor 4 kr. — KoUrosz Vendel 10 kr. — ifj.
Tompos Albert 4 kr. — Kovács Gyorgyné 2
kr. — Kovács János 4 kr. — László János 7
kr. — Magyar Mihály 4 kr. — Tamása Éva 4
kr. — Bedi Mátyás 2 kr. — Bedi Órzse 2 kr.
— Bedik István 2 kr. — Bedi Vendel 10 kr
— Belső Gébor 10 kr. — Bakony Gábor 10 kr
— Tompos János 25 kr.— Kanti Albert 10 kr.
— Meny hárdt Lajos 10 kr. — Gönter Józsefné
4 kr. — Tamása Gábor 5 kr. — Koroci Fe
rencz 10 kr. — Tamása István 5 kr. — Ta
mása Mihály 20 kr. — Steinek János 20 kr. —
Cseresnyés:Pál 50 kr. — Megyesi EHek 60 kr.
— Kaszás József 40 kr. - Névtelen 30 kr. —
Kovács József 20 kr. — Fehér Mihály 10 kr.
— Devecz János 20 kr. — Horváth László 10
kr. — Belsőjstván 10 kr. — Czigány Ábel 10
kr. — Csigány Vendel 10 kr, - Horváth Jó
zsef 10 kr- — Horváth Fereocz 10 kr. — Tóth
Fejoncz 10 kr. - Parti János 10 kr. -Mikola
János 10 kr. Korosa, János 16 kr. — összesen
47 frt 60 kr.
Szám nélküli adakozási íven. Kiss Béla 50 kr. — Hofman 20 kr. — Pollák 20 kr. -Hajós 40 kr.-Schvarez 20 kr.—Kelemy40kr.
— Babolchay 20 kr. - Guggenberger 4 kr. -
íz. Ste. 20 kr. - Nagy József 30 kr. -Bslogh
Julianna 20 kr. összesen 3 frt 20 kr.
összesen az egész járásból 158 frt. 90 kr. 16 drb.sorsjegy ára 8 frt. - Mindössze 166 frt 9Okr._
Hogy ezen másolat az eredetivel mindenekben meeegyez, bizonyítom.
Zala-Egerazegen 1874 martius 7-én ,
.CZUKELTER JÓZSEF
B. Ésaawevó. -

Helyi hirrir.
— Be/uiő Sr«nwrt«? vettük kedves ba
áluuk Királyi Pár.baksakeraleti képviselő
n«k hozzánk intézett sajáUezfi levelét,édes meg
nyugvásul szolgál a nem-setnek, de különösen
zalamegyei tisztelőineke kedves hír, amMy fáj<>
aggodalommal gondoltunk a nemes féráu szo
moru balesetének következményeire, ép oly
jól esik örvendeztető Üdülése, gyengéd kötele
segünknek ismerjük a becses sorokot közölni :
Tisztelt barátom! Sérüléseim gyógyulása halad,
5t nap óta ágyon kivül várom az épülést, egy
hét múlva a szobát is elhagyhatni remélem. E
sorozat már a sérült kézzel irtem. Köszönöm
részvétedet s azokét, kiket balesetem nyugtala-
nitott. Üdvözöl Budapestről apr. 22-én 1874
barátod Királyi Pál, : -?-' -?- ';
— Áíhelye*é». A kir igaissgügyminisz-
ter SkubKes Arthur rapolczai jarásbiróaági ir
nokot a nagy kanizsai kir. törvényszékhez, —
Kovács Vilmos nagy kanizsai törvényszéki ir
nnkot pedig a tapolczai kir. járásbírósághoz
helyezte át.
— Hítx»<aíos.;Vallis és közoktatási ma
gyar ministarsm előterjesztésére Modrovics Ger
gely szentbenedek readü áldozárt-a Szent Ador
jánról ' czimzeí*" zalavári Szent Benedek-rend
apátjává kinevezem!- Kelt Bécsben,- 1874. évi
april hó 2-án. jSsrencz József, a. k. TrefoH
Ágoston, a. k.
— A. " puitátnégyel 'általános tanítói
teatULct- fceszthetyi járási, körének folyó évi
april bó 25-ére. hirdetőit, de előre nem látott
ikadáíyok miatt azon nap meg nem tartható
ülése, folyó évi majua hő 26-án reggel 10 óra
kor fog Rezin megtartatni. Keszthely 1874 ap
ril 14. Biró József, a kör elnöke. .
— JtUalomjáté/ca leaz K.ühe Abin
rendezőnek kedden, apr- 28-án. .Zsidó honvéd"
czimfl darab vétetik elő, mely változatos dalok
kal lesz vonzóbbá téve. Kühle ur egyike a te
hetséges németszínészeknek s bizonyára erős
pártfogasban-részesül. —
— AM uj vadászati törvény botrányos
kinövése. A fakosi határban apr. 24én délutáü
Krug uradalmi fővadász kőrútjában lovagolván
két paraszt fiút puskákkal fegyverkezetten meg
lepett, ezek tréfás megjegyzésekkel reádupláz
tak és jelenleg életveszélyes állapotban fekszik.
— Lapunk 31-dik számában curiosum
kép közöl: hírre vonatkozólag a következő ku-
rülményesb leírást kaptunk : Húsvét napján
délutáni itteni szolgálat alatt egy bizonyos hely
ségbeuhelybeli és vidéki pásztorok közt korc ?
mában verekedés fejlődött ki, s a templomi)•?!
kijövő nép botrányára a verekedés » korcsnn
előtti térre vitetett ki, hol balta és tokos..k
használata mellett a legbotrányosabb káromhi-
sal vivuk a felek anélkül, hogy a néző ser.?:;
közt ácsorgó elűljárók magukat közbevetve »
verekedést akadályozták volna; — tehát a l.-l
kész és tanító látván a még talán halállal végzen -
dó verekedést, őnmegtagadással a helyszínén
mentek.s a mar akkor ismét a korcsmába vonult
verekedőket sikerült nekik lecsendesiteni és a
verekedőket eiszélesztve minden további bajnak
elejét venni. Ez a tényállás, .jól vagy roszul
telte-e a lelkész és tanító ? ítélje meg az olvasó
publicum!

— Jótékonyság. Nagyságos Dr. Aren-
stein József ur. Stuppachról (Bécs mellett) a
sumeghi reál tanoda könyvtárinak 200 drb.
könyvet volt szíves küldeni. A-sümeghi taka
rék pénztár a főelemi tanoda osztályaiba járó
szegény tanulók részére könyvekre 50 forintot
adományozott Tekintetes Cseh László ur,ugyan
a sumeghi I. tiosztályban 30 drb. könyvet ke
gyeskedett a tanulók közt kiosztani. Mindezen
nagy lelkű adományokért fogadják a nemes
adakozók, a sumeghi iskola bizottmánynak
1874. april hó 12-én tartott gyűlésének 6. pont
jában is kifejezett forró köszönetét Brucker
Alsjos, iskola bizottmányi jegyző.
— Bakénak község iskolaszéke elnö
kéül Kovács János szolgabiró ur választatott
meg egyhangúlag; B igy az iskolaszék első
ülésének eredménye az lett, hogy a község kép
viseletében megkötötte azon jogügyletet,
mely a községi iskolatelek megvételét tartal
mazza. Ára 4000 frt., melyet tavaly a omgu
m. kir. vallás és közoktatásügyi minisztérium
adományozott
— „A Balaton viharbán- czimű
hatásos képet Brodszky Sándor jeles festésiünk
tói a kormáby nemzeti muzeumunk számára
megvette.
— Borna&xté esetről értesitik lapunkat
Ihárofa-Berénybői: Somogymegyében levő csi-
csói községben Benézik Vendel földműves apr.
hó 22-én virradóra nejét s ennek anyját agyún
verte a ezután maga magát Agyonlőtte, tudósi -
tónk irja: hogy e borzasztó tettet napája miatt
követte el, ki a családi boldogságot feldúlta,
nejét folytonosan idegenítette férjétől s már az
elválás miatt is lépeseket tett. A férj pedig ne
jét véghetlen Méretvén, kinos hofyzetében
követte el a hármas gyilkosságot
— A soproni kereskedelmi s iparfctmr»
által létesítendő ipar és gazdasági kiállít^ 1875
ben az őszi idényre véleményeztetett hal^j^ani,
a költség előirányzat 30 ezer forintra T.^ téve.

A* eddig fölmerült büneseli tárgyalásokból Ítélve, feltűnt, hogy a nagykanizsai tir. törvényszék fenoillása óta a ló, juh, sxarras-iii&rna ét serté»tolvajláa teljeaen megszűnt, ol-it-uben a pinczeveréaefc, egyszwrii lulvajlasok. ukmányhamisitaeokj hamis esküvéaek, ingatlanoknak roazhiuemü adásrevéae, s exekbil eredő csalások, vérei rerakedéaek «W súlyos leiti sértések képexik a tárgyalások aaetait. Ezek is indokolják,hogy a közjegyzői intézmény mily üdvös hatása leendMagyarorszigra nézve.
— Hymen Traztyiiuzky Lajos keazt-
belyi hites ügyvéd ur folyé hó 21-én vetette
. ltarhoz Király Janka kisasszonyt. Az eeküvés
kéthelyeu (Somogy m.) tflrtént. Tartós boldog
tagot kivárniuk !
— Folyó bó 7-én a midőn a posta kocái
Keszthelyről a vaspályához ment, a Kerathely
> eoéki-Zala és Somogy megyét összekötő hid-
i,ai a* ut kózepéo egy körmbelul 3 hete* kis cse
csemőt találta kocsis. A szerencsétlen kis gyer
mek hihető azon reményben volt az ut köze
pére kitéve, hogy az arra menő kocsik által
összegázoltassék. A lovak a kis ártatlan áldozat
?Írásától megijedvén, félre ugrattak s a kis cse
cse mú eíy D. gombai ember által felvétetvén
' (joinbara íltetott. A posta kocsis kérdezosko-dese íulvlan a vasútnál azon íelviiágosiiást njerie, hogy e kis gyermeket egy a vegyes vo-naital Pestről utazó s az állomásról Keszthelyre lörekvő nónél látták. A szívtelen nő másnap a vasúti hivatalnokok leírása folytán elfogatott, s egy beti vallatás után a n. kanizsai törvényszékhez kíserletet:, olt várja méltó jutalmát <i]j.is teltéuek.
— Tőbbsx&r szólalniuk fel lapunkban
Kis-Komáromtól a vasutig vezető ut roszasága
miatt, most illetékes helyről azon helyes intéz
kedésről veszünk tudomást, bogy a nevezett
útvonal mielőbb kavicsozva lesz.
— Tilx volt isméi csütörtökön estve Kis-
Komáromban, elégett 3 ház, 3 pajta és 3 istáló,
szerencsére cseDdes volt az idő, ha szél van, az
ejrész város meothetienül leég. Ktiizeséi három
hét alatt mar a negyedik ; kívánatos, hogy a
varusi képviselőség komolyan gondoskodjék a
meutésról, alakitsun kebeleben llizoltöegyJetet,
mert különben országos szégyen lesz Kis-Komá-
rom s vidékére nézve, ha a ssegéoység úgyis
csekély vágyooa minduntalan a lux martalé
kává esik. A tettesek pedig kérlelhetlen szigor
ral büntettessenek.
— Háxajutáffi szerződés a multszáiad-
búl : Anno 1736 die 4 : Mensi Maji.'Éo Nemes
Vass Vármegyében Lakozó, Csekefáa levő Far
kas Adámpak fia Farkas Márton/, adom tudtára
mindeoekk mind azokk az kikk illik ez L»eve-
lemk rendibeu Hogy en ell jedzetem magamnak
jövendőbeli Házos társul Sí : Gy : v : jén kó-
gyár nevű Szegb lakozó Dommján Mihallj leá
nyát Pannát, az Ur Istennek bölcs rendeléséből
az Mojses törvénye szerint — ennek okáért,
toljül meg irt Farkas Ádámnak tia— Farkas
Marton}- es mellette levő leány kerök úgymint
Sohár Ferencz, Farkas Ferencz. a20n Farkas
Márlony az ó etli jttdzet mátkájának Domjan
Píinnákk, azon magam személére nézendő Por-
liumbul, ingó ingatlan javaimbal, hátam és
Mi.ringoltam summa készpénzt 30 : f: idd est
harmincz forintot Kirull adom ezen tevelemet
irást nem tudván kezünk kereszt vonjaaaval is
meg erósity ük. Leven jelen akkor béli Áldo
más vagy is kezz fogáskor ugymiat illen nemes
Személek. Oödör István f. Dommján György
f. Dómján István f. Dómján Miklós j*- Leány
kérők : Sohar Ferenc j. Farkas Ferenc j. Vő
legény Farkas Mártony. Coram me Stephano
Gyüre juratus pagorum Sz : György v: gyienae
upr: Az eredetiről szorul- szóra másolta, s
közli: Gósou Imre ref : tanító.
— AM alsó lendvai takarékpénztárnak
első évi üzlet forgalma, — 1873-marcziuB ló
tól decz. 31-ig 57 aranyat, 67,015 frt. í*8 krt.
» mérlegr 43,518 frt. 97 krt t»8z.
— Vita helységből veszszük a köveiké
zőket: Az itteni uj báoyában nagy mennyiaégü
érezre találtak bányászaink, mely ezüsthöz ha
sonló, nagyon szilárd, az üveget könnyen lehet
elvágni vele, eddig becsét nem tudják, a gyer
mekek az utczán játszanak vele, attól tartunk,
hogy e bánya miatt el kell e vidékről költöznünk.
Nálunk a szőlő igen roszal fakad, majdnem
egészen tönkre teszi a hernyó, napszámosokkal
szedetjük ; nem nagy kilátásunk van a borter
mésre. A gabonák szépek. Nagyban beuélik,
l>ogy Szántón kolera esetek fordultak elő.
— Dr. Szeredy J6*sef pécsmegyei
áldozár s joglyceumi tanár „Egyházjog" erimú
munkájára nyit előfizetést 8 írtjával, bolti ára
lü frt. lesz. Különös tekintettel fog lenni ima-
(;var szent korona tartományaira, a keleti ói
protestáns egyházakra.
— Vjxenemű jelent meg Táboraik; <&
Parsch zenemükureskedésében Budapesten, An-
got Qnadrtlle" Müller O.-tól, ára 60 kr.
— „A« Atücer' 1874.ik ér marcsim bavi S«-
letkiantatása. — E fajban • Ura latnai benjújutott
ö»is«>eD 422 bevalláa 718.466 frt bistoilsaodá Suiag
gt, éa pedig: 287 btrallaa 629 110 frttal halaleaetre,
í. 135 bevállal 189.359 frtul Metoaetr*.
KiáJlltra Ka 250 k«t<4nT 488.882 frttal hali-Isaelra,* «s 187 kStvíojr 2M.S70 frtul életeMtra ! ?aiWD tebit 381 Htrí.j 711.Ibi fcttai.
A bavi b.TÍUl rolt 106.860 frt halil.i.ti díj, *• 117.716 frt b.Uulekb.n, Onieaen: Í94.577 frt.

Ei irban bwrujutott 1148 bnaUái, 2,149 863
fru.l, t, kiállíttatott 1121 totrinf ?? 2,045316 (cttal ; i
ugyan ÍI.II idSben bevétetett 702.396 frt; — balal- ,
•wtekért pedig kifisettetott: 165.640 írt :
A larusig mdküdese k*xdttil5 fogvr balilc | •etekén kifiii-icti 5 421.574 frt, i. ai 1873-ik túléléii tirauláa (Auociatiu) eredméore 726 577 frt roll, melr ; ttiize^ 732 tkg knst aráarlafoian f«losBt«tott.
Vegyes hírek.
— KüloSnöt fogadat. Tizenhyolcz fiatal
leány Minneaota államban (, Észak-Amerika >oez-
szebeazélt, hogy csak olyan férfihoz mennek
nőül, aki nem dohányzik. Erre tizennyolcz fiatal i
ember ugyanott kölcsönös fogadást leti egy- '
másnak,hogy nem fogoak oly leányt nőül venni, '
aki hamis hajat visel. Váljon melyik rész fog el- !
állani szándékától? |
— üxép»*t yiUpíkki Császka György esz
tergomi kanan.k s herozeg-primási iroda-igaz
gató neveztetett ki. Született Nyitrameevében
1826.
— üj boríték pinztt Unuldcrt.. Folyó évi
április 1-tfl kezdve minden egyes m. kir. pos
tahivatalnál külön pénzealerélborit«".rok dara-
bonkint egy oszt. ért.krajczárért árúltana^.Ezen
ntézkedés czélja as, bogy a közönségnek módja és alkalma legyen oly borítékok megszerzésére, melyek kisebb összegű papírpénz és bankjegy cwüszerü <t lebeto biztos befoglalására alkalmasak, s anwllett alak és más mellék kellék tekintetében a postai szabályoknak megfelelnek. Azért ezen borítékok használata nem aényazerü, hanem a telek tetszésére, van hagyva, kisebb mennyiségű papirpé íz és bankjegykttldeméoyeil ezen borítékokba zárve feladni, vagy e czéira más, a postai szabályoknak megteleló borítékokat használni. A pénzes levél úoriiékok, .magyar királyi posta'' viznyomalu felirattal vannak megjelelve. Az ilynemu borítékokba helyiettpénzküldeméoyek lezárásához, ha bepecsételve állítólagos érték-nyilvánítással adatnak fel, két azon szöglethelyen, hol a két boritékaxárny összeér, alkal-mozott pecsétuybmat elegendő. Nyitva a postahivatalnál megolvasott pénztartalommal feladott és ilynemu borítékba zárt pénzesleveleknél a postahivatal ellenőrző pecsétje a boritékszárny mindkét végén, a feladó magánpecsétje pedig a két hivatalos pecsét közé alkalmazandó. A másféle borítékokba zárt pénzküldemények be-pakoláBara és lepecsételéeére nézve az eddigi sza-báJyok ezentúl is teljes érvényben maradnak vagyis azok ezentúl is öt pecséttel látandók el.
— Rövid Mrek. Szerdahelyi Kálmán jeles zeneművészünk édea anyja elhalt. —Bécsben nagyszerű gépcsarnok felállítását tervezik.
— Körmenden a városi pénztárból 3940 frt.el
tűnt. — Szombathelyen magán dalkör alakult.
— Az akadémia pártolásából nemzetgazdásiati
folyóirat indul meg júliusban. — Jókai uj re
gényének czime: egy ember ki mindent tud.
— A közös hadsereg lovasságának hadgyakor
lata szeptemberben Tatán lesz.— Az osztrák
magyar gózhajóiáBÍ Lloydtársulat osztaléka 4 e/e
— A vértesaljai tanitoegylet havi közlönyt in
dít meg. — Keleti marhavé&z hazánkban jelen
leg Pápa mellett egy pusztán uralg. — Magyar
országban jelenleg 3900 ügyvéd van. — Auszt
ráliában az a igolok ismét gazdag aranybányák
ra bukkantak. — Liszt Ferencz műkincseit,
melyeket a magyar múzeumnak ajándékozott,
400,000 frt. értékre teszik. — A múlt héten
Budapesten 33 egyénnel több halt meg mint
született. —Magyar és Erdély országban 1.631.
071 birtokos, 46,317 bérlő és 14860 gazdatiszt
van. — Angliában egy légszesz gyár felrobba-
náaa következtében 51 egyén halt meg. — A
gallicziai helytartó egyik fia agyonlőtte magát
— Ráth Mórnál ujabban több nagybecsü mü
jelent meg. — Kalocsán közelebb volt Németh
József ez. püspök felszentelése. — Győrött a
himlő nagyobb mérvben lép föl. — Némedi
községben nagymennyiségű kőszénre akadtak.
— A fővámhivatal apr. 27-én asuj vámházban
(aldunasor) megkezdi működését. — A „Zené-
uetiLapok'májustól kezdve ismét megjelennuk.
Paplrszeletek.
— P.) 8. vároabau egy msnyasesony ríífoe-kereakedéabe ment a ráwnat kért. A kereakedű- »e-géd a legnagyobb gyoraaaággal teljesítvén kívánalmát, aok éa különféle jóaágu viainat rakott elS. Menyaaagonynnk a Tannskat aorrk Wugálván e Havakkal rílaaaolt: .Kérek ennél egy kláné műveltebb víaanat'—
P.) 0. városkában egy ndvarlátáról neveié-tesaé vált lalal ember eat kírdé imádottjitol: Hondja meg nagysád van- e a váróiban üy aokisép hölgy ? ,0a igen, feleié a kérdéseit, mifelénk igen aaép ti ®-gy e k, mag v 0 I g y e k vannak* — —
P.) Biionyoa nagy vároaban a karefSto kol-dnaaak eU2 «meleti ablakból slamiima fejében egy darab kenyeret doblak !•; a koldna felrevén a ke ojer«t, e uavakkal vilsssolt amegk0»OBnéai, na a ssfl «l nem vlaaé*

Szerkesztői üzenetek-
123'.. Q. Gv(r. Mind »z arrz.'.pet mind a nép költeményt megkaptok.
1235. Q. Biombitiel; A palviut még nem
teteteU kAué, egy kii ideig várnunk kell Tele.
1236. L. hinvatelep. Kájui elejére elSkénil-
beted.
1!37 Keitthelrre. H. ínlumüdviojit moit meg eurioaQmkép lem kosAljsk, tiAnea. elteuatUk » alkitmílag felhauDáljok.
1288 H. Ciongrád. B«rsoa Ureled nagy üt ö-luet idésett elő. '
1239. K. K. Tndoaitáiiérl fog>dja kbitoiií-tdnket.
124(;. R. Bodap»-at. A könyveket ét ? keleti tárgyakat megkaptak. Üdr6slet>
1241 T. V. A levél kí.Sn érknoil, banmnbb megtudtuk. Kézirat tira néxre knz^lebb vngy mint én !égy acirea intézkedni i alkalmilag megbesKéJjük.
1-242 L. D. m Kipulnin A kívánt uamot kéuaéggel megknldsttsk.
Üzleti ezeinle. '
(8. 8.) Nagy-Kaniaia, april 24-én 1874. ldSjáráj ; szép éa derfllt, meleg. —
Oabna Qslet. — A mai és Kerdán hetivásár aa ideji izokott jelleget iimét megtartá. — Ado éa verő igen aránytalan viesonyban. — Pórnépdi*k moat caak veuni éa nem eiadijra látogatja piaczonkat
Az árak caendea maga tartaanxk. — Caspán lendekmag értekéből 5 — 10 krt. veaxtett mérSnkén, mintán azereplő idSazaaka már vége felé közeledik a caak itt-ott szflkaégeltetik még ma egynéhány mérfi vetoar*. — Nagy viaatameDetelnek ezidén azonban nem lehet alávetve, mintán némely esetben ragy bic-laláara, vagy pedig kevert kosött Crléare ia haaznál-Utik. _
Zab egyaránt a legkeresettebb czikkek egyike — iámét 6 — 10 knl drágábban vétetett.
Alaó-anaxtriai mérő azerint:
Bnia 80—81 í:,t 6.20-40 kr.92—»3fnt 6.6S-90kr,84 —80 fut. 7 3>—7.4Ó kr. Eoza 76—77 fontoa konkolyoa 4.8(1- "i.In kríg, konkoly nélkm .í 2">— 5.40. 78—80 fnt konkolyoa 6.20—5.30. konkoly nélkül 5.W-5O kr. Arp. a«rfőzé.re 5.15.—5 40
kr. — Árpa etetéare i. 4..30 krig. Knkorifza
4.95—6.10 kr. Zab 2.70—2.80 krajnaiig 50 (ontja Hüvelyesek: fioraö B.511 kr.Lenese 7 50-8.— krig. Bab fehér nj 5.35-50 krig, 6 5.—, tarka kéazlet nélkül, egyea kiaebb részecak^kben 5 fton vétethetik méreje. Hajdina 4.6O-S0 kr. Hajdinakáaa 11—13 kr. ituéie — Kölea i.BÓkr. méreje — KöiMkáaa 7.50—8..VJ krig. Lóbermag 27—30 ftig. Laczernamag 32—33.50 kr. Lenmag 4.80—6.20 kr. Lendekmag tiazta 3.9.'.—4.— krig., zaboa lendflk 4.— kr. vámmázaájz. lóbermag 27—30 frt bécai mázsája. — Franczia Incterna mag 32—3'/, frtig. bécai mázaája.Keodermag 5.30 - 60 kr. méreje. Bepcie téli 4.50—SOkr, nyári 3.60—I frtig.. lárga nem kerUI a piaozra. Kevert (aliachliu^i 4.80— 5. frt. Bnia-ocaA 1.40—60 krig. Boz«-oc«ó 1.20.—40' Borok: fejtett uj fehér 6.—, 5.60 -6 friig,. f«jtett piroi 4.50—5.50 80 kr, fejtett achiller í —.1.60 kr. Ó-bor —.— frt. — BeprOpálinka —.—. Törküly-pálinka 23—25 frt, asilvalicaa Í7—30 frt. alao-ana<t-riai akoja, hordó nélkül, franco >tt«-i,i álh>ini>
Érték- ét váltéfolyui április 25.
5*/a metaliques 69.10; ö*/« nemz. kölcsön 73.90; l«6U-ki álUdalmi kölcsön 104.60; bank-rész v. 977 —; hitelintézet! résivények 217.25; London 111.80; magyar földtehermentési kötvény 74.— ; temesvári földtehermentési kötvény 73.—; erdélyi fbldtehermentési kötvény 71.25; horvát-slavon földtehermentéai kötvény 75.50; ezüst |1O6.5O; ^cs. kir. arany--.— ; Napoleond'or 8.99
Vasúti menetrend.
Indul Kanizsáról:
Eazék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perez reggel.
. . Zágrábig 2 . 45 . délntán.
Bndáig 6 B 18 , rrggel.
6 . 48 . délután.
10 . 48 „ eatve.
Scombathelyig (innét déintán 6
óra 26 perei Bééibe) 5 . 43 „ reggel.
Béc*ig(8zombath. Bécnnjh felé) S „ 15 „ nélntan.
„ 10 „ 55 „ eaw.
Pragerhof felé Triesztig 6 ,, 3 „ reggel.
„ „ „ éa Bécsbe í „ 23 „ ddlután.
„ „ „ II „ 33 „ eate.
Érkeiik Kanizsára :
Eszek, Mohán (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perei reggel.
• i » » Dom
bóvár, Fiome, Zágrábból 1 „ 21 ,. délntán.
Zákány-Finme-Zágrlbbó! 9 „ 64 „ eat«.
Budiról — 4 „ 43 „ reggel.
„ 1 „ 46 „ délután.
M 9 „ Sn „ eate.
SsombathelyrSl 10 „ 33 ., délelSH.
BéoabSI(Béeanjh H«ombath.felSI 4 ., 37 „ reggel.
,, „ ,. ,, 10 „ 18 „ eate.
„ (Pragerhof felíl) 8 „ 60 „ rsggel.
Trieazt- éa HérabSI 1 „ 9 „ délntán
Triesztből 10 „ 22 „ eitvc
Heti
26-MI MJM 2-lf. 1874.

B,i- éa heti-
Katholikna nap- Pioteatáuit i ?i)

nap
Ur
i napUr
] »tj.!
Í7I
K • Pr.
iv. Egy íevéia.
ütni fogtok engem.|

Ján, IX.
Oör. E. Márk. XV. 4»—XVI. 8.

Vasársaf
D 3 Jnbilat
D 3 Kilit y if
17
He«f!
Perekcin
ZiU u. 4*

Kedd
TUályoa
Vitái

m
Sserda
Péter V.


(n
Crt tortok

Joiua | A
i
Péntek
Ffllöp, J.

3
Siombat
Zflgmond
Zsigmood ; (j|r
Felelős taerkeartő: Bátwj UJM-

l.ollobuiaB
Bé.-abcn április 18-én : 7C. 23. 48. 66. 70 Brunn , lüán: 29. 75. 69. 89. 5o"
— Btkaldttétt. Gattdákra nagy értékű. (Csépl&gépeh.) A gazdákra nézve egyik a legfontosabb találmányok közül az ujabb cséplőgép, mely két ember által hajtva, egy óra alatt annyit csépel, mint 3 csépló ember «-gy tgész nap alatt. Minden gabaa neműt egyen-lóén oly jól kicsi^pel, hogy egy mag sem marad a szalmában, azonban a mag meg nem sérül. Megrendelési ár franco Kagy-Kauizsáu 130 frt. bj. Németországban ezen cséplőgépek <'ZT számra terjedtek el, de e vidéken is több van már. Ph. Mayfarth & Cotny. Frankfurt a. 3f. ezég a legjobb besz«r*ési forrásul ajánl-tátik. Ugyanott a megrendelések levél által tétethetnek meg-
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revaíesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszeres költség nélküli eltávolítása a zamaios du Barry Re?a lesciereje állal, a m;y felaütteknél és gyerme kcknél 50 szereseo megkiméU az árát. — Kivo nat 75,000 gyógyulásból; gyomor-, ideg , alfél-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy, vese és bugyhólyagbajokból, a melyekből fci vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má só latok.
Miuden szenved -uek eg«szaég a Eamatoi du Barrj Bcvale*'íerojií által, a mely g?6gj»ztT haazn«-l«t nélkül kflretkexŐ tietegségeket tárolit el: g/omor-mell-, tüdS-, máj-, mirigy-, njakbártj-*-, lélekzési-, hugybóUgéii ?eaebxjokiii, meübetegaégeket, szédillíst, neliéi lélektetvéU-lt, k«bögéat eméatlUetetleiuégct, dogTiL-Ut 1 Lumenéit , álmatlanságot , gycQgeséget, aranyerei, viikórt, liitt, vtrtódulaAt, fülssibonyiUt, ijaljút éa bácyíat még a terheMég folyamatában ÍR, haaLártyalobbot, mílakórt. aoráuyodáipt, «aúat, köaz-?ényt, 8Í|>kórt — Kiróna: 76.0OU bizonyitviuybil ^.x — :.J._U_ÍI _ J^,(,J. mjn(leo gyógjriz érrel á«-
?ényt, sij)kór EfógyitAaokról ctoltak
74,670. bisc..,.vi.vjiiiy.
Bére, 1872. april bó 13-áu.
Mir 1 liava, Uogy viga"zUlliatlau állapotban voltam. Mell- én idegbajban atenvedtem, agy, hogy o*ponkiat fogytam nentlátomá-it éa emiélfogra hosi-aiabb ideig háborgatva voltam UimlroáDyosáíomban. Hallottam az üa caudateljfs Revaleaciérejéről, igényb* TOtKm éí biztositiiatum önt, hogy a» öa raroftto* ét tápláló1 Bevalcsciéieje ha«xnálata által, töktletoieo epéaisnígesnek éí erö«nek ^rzeis magamat, ugy, hogy rninduL re«tketéa nélkül vezethetem a tollat. Kötelén, ségemet vélem wljeíiitení, uiiudea aztMivedSaek, eaea aránylag igeii oloaó rs izlvina tÁpfizert mint legjobb gyógyusert ajánlani, éj maradok tiiíWletteJ
Teschner Gábor,
a iiyilvánoa telaö kereak
ÍDtérét liallgatója.
73.66-*. bUony.tvj.ny.
Uitrowiu, 1871. apr. 30-áo.
Köíiőnet a jeles liaitnek, a molyook 3 havi haaináiítu küvetkcxtében uÜvéretn, a ki ideges fobij-b»n és álaiaclar>flagbAu szenvedett, a javtilác utjáo var. EgyiitUl tisrtelettelje-ieu kérem önt, utánvétel utján 1 font köxo'i.jéges Revaleaciéret kUIrleni, bass-nsiatt ntasilá-iitaj együtt 8 hetes gyermekek száraira. Tisztelettel
KostitB G. Mikolat.
73,704. bifonyitvány.
Prilep, o. p. Holleschau (Morvaortx.)
1871. május 7-éu.
Hinüta .íz 'in állal küldöU du Barr>- Revafe»-cíéreni mir reg elfogyott, és gyomorgyengw-égBm é-i ernésrthetleufiégem ellen j-í gyógyszer,ennéífofva tisztelettel kérem Sut, nekem 2 font Kev&l'esciéret a va-iódibSl utánvét utján küldeni, még pedig minél el5bb. Teljes tisztelettel
Robaciek József, *rdéaz.
Táplálóbb lévén a husuálj 5Q-uéré$éii megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, min gyermekeknél.
Pléhaselenczékben »/, font 1 frt. 50 kr., 1 fon* 2 frt 50 kr., 2 font4 frt 50 kr., 5 font 10 frL, 12 font 20 frt., 24 font 30 frt. Kevxleaciére piskóták atelen-rtékben ^ frt 50 éa 4 frt 50 krral. Bevaleaciére Óho-colatée táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 2-1-re 2 frt 50 kr., 48-ra4frt ŐO kr., poralakban 12 caénzére 1 frt 50 kr-, 24-r« 2 frt 50 kr., 48-r» 4 frt 50 kr., 120-ra 1.1 frt., 288-ra 20 frt , 576 ra 3€ frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Waliüschgasse Nr. 8.,
N*-KanÍM9án Looák Karoly gyógyétértárában : Aradon F. Tunea éa társánál; Debrecíenbeu Mihálovíts István gyógyssertárában a kigyóho«; KjuaáD Wondraachek K.-oálj Marosvásár helyett Fogaraai DömŐtöroél; Peaten Török Jdaaefnél; Ssékea-Fehérvárott Uieballa Györgynél. Temes-virtt Quiriny A. városi gyógysseréaraél; Ver-seosea Fiacher Horicsuál.
A bécsi ezég minden vidékre kűia poat* uUlvAnyra vagy utánvétre.
*) 8 rovat alatt k3*lfttUrt f«l«15M4c«t &s«

EC I


.??»»?»»»???» I
|| szoba- és fényfeistíí:
is. esztneiyen
ajánlkozik miudenDemü szoba- éa fénj-festdi munkákra, melyeket di-<zesség-éa tartósságráli biztosítás mellett a leg-jutányosabb áron elvállal.
Lakása, Szent-Hárumságtér „Neu-vérbt féle házban a gazdasági felsőbb tanintézet mellett.
(1S36— 1)
^ i ? ^ »~ ~^ ^ ^ ~^ ^^. ^~ ^- —^ ^^ aa ~^a-2_^_aa ? — aa ^aaa^ ^aa»~ ^aa^^ .^aa>- '^p^r ~aaf- ~^aaaa»~ ^^^ ^aa- ^^aaa^ ^^aav'
Wajdits József kiadó-, lap- és njomdataiajdouae gyorssíjtó nyomiia, Ni^-BJuiiaáB.27 kr.
Kur der
Senaatlona-Bazar
bietet reichste Auswahl in '/, Schafwoll-Kleider Barége, Gazir-Batiste, Cosmanoser Percail, 7. "nd '/. echte Leinen-Weben, fárbige und weisse Gratl Handtticher, Servietten, Tischzeuge, fárbige und weisse Bettzeuge, Bar-chente MBbei- und Netz-Vorhánge, weisse Leinen-Sack-tUcher, Laufteppiche, Cravatten, Damen Levalier und fnr
Echtheit der Farbe und Qualitat wird garantirt. För nur 27 kr. per Elle und Stílek bei T. FÜBST,
Wien, Al8er8tra886 16. Sfustersendungen franco.
(Nr. 62-13S4—!)
Orvosi bizonyítvány
a
Wilhelm-féle
kSszvény és csúz elleni vértisztitó theára.
k tzeovedS •mberiségnek. Iény«jei szolgalatot vélek tenni, tnidon a kit&n6 Wilhelm-íile rértintitö ibsít kiTiiólag figyelmébe aj in lom
Ei ijénjtelíimek látssó eizkSi a legjobb gyógyszerre ogj * b*ti5, mint minden ama kOlaő bajoknak, melyek többnyire romlott nedvekbSl erednek.
Itt Amerikibani terjedelmei gyakorlatom alatt elegendő* alkalmam nyílott e theit alkalmasaiba hosni i% mindig csak hiláa kOvetkeimé-oreket eredtnéoyeitem vele, különösen a követketS bajoknál :
a) • lélekzflsi or^aiaaokbio wedett betefaÁgekbei; fSkép a broo-
chiák rceffBzoralasában lia példán! n reggeli kihiayáaok igen Urbe.Sk ét kinirtkki lSnek. — További iMtimatícai panaaiuknal ; et eietben ax eredmény kitílnó volt.
b) HiadeilMRl gyHierfeetegtéflekléi, mint gyomoriixorulia, gyomor-
görcs, a romlott gyomorból eredS fnfájáanái, hyporbondria, gyomor-,
•eb- é A.YsterialU szenvedeieki^l.
<•) Araiyéri bajekláJ forróaitg, er6s ideg-, iz-, és tagbajoknál, kü-lönöaeo pedig, ba ax idegek alte*t*toruli«ban megdagadtak, t ilyenkor az erőltetésben eUz»kadván, erős vénéat okoztak, d. Eredeti UÍVbt]*klil (Kleppenfehlern).
<-> lyphlN* ét 3yphlli»tik« feájtk minden neménél. fSkep azoknál, a hol a kenőcR-gyÓgyazPrfélék hanba al kai mattattak, a hol Jodkaliom hönapok óta eredmény oélkűl vfietett be ; tehát üdült ?yphilisnél leginkább.
Kzekntán a Wilh fim-féle "rtiaztitó tbea Amerika gyógy*zer-kia-caét ii jórészben gazdagítja. —
New-York, izept. 16-in 1S12.
Dr líed. A Groyn, uémet gy k. orvos New-Yorbau
Serenth-Street, 73 ÍZ. néhai német katona-tíirsfl-orros.
Óvás a hamisítás és felcserélés ellen.
Az igazi Wllbela féie antiarűjritis és antirbeumatis vértisstiró-nxpr csak az első nemzeti Wilhe.a féle Térti Mtitó-theagj-árban Neuakir-cheiihcn B cs mellett, vagy általam ax ujaigokban kijelelt raktárakban
kaphatok
Egy dóhoz 8 adagra fölosztva, orvosi hauoálat- és utasítással f-lláivu l ht., a bélyeg és pakolasi dij lü kr.
t. ez. koronáéi kényelmére a Wilbelm-féle vértitxtitó szt-r kap
ható Nagy-Kaiiziáa: Roteiberg Fere*ez és Lovak Károlyaál; Zágráb
ba,.,. Mittiliach Zsigmoaduál ; Koyzegeii: Csacsinoviu gyugysieréazaél;
KenuMven: Bogenberg Emaaueloél ; Kaproocin : Werl gyógyszerésr-
léa; Sojironban: Wrchovezky/R -nél; ásombathelypo : Pillich FL.«D«
fc-yógyaicrwawiél; Siatmárott: Bosain J. gyógyazeréKnél. I2U

Csak
5 forintért o. ért.
adatik az éremmel koronázott
világkiállítási diszraü-bii/á r
?'?!.— Mely az alább j.'g>ZHil 10 kiállítási tárgyból >1. . , |.r.:
.= -1 finom bár aii kélltáskl. mozaikU|>H kirakva;
.-. 1 Viotoria ielyga-báll legyeit, a lra:<-»l.'|riijal>l> , minden
^ I kívánt szn.bfr. ;
i 1 teljéi varri-Neceiaalre talmiarany toklun meglepS fioom ;
^ 11 >K^D «lPtrans oziik«r-szelne2« zárral, a legűaomabb aaob-
ál rá&xutt muukural iliuitre-
« H gmt tiM arany ira laaojcial eavitt, jól járó, két évi
. I jotállawal ;
-Í(l Mr-allMi, leg8oon,abl,, fényképek atámára, knlsolcf
í bronz- vagy chinapzQít ékitmíuynytfl;
'» (1 uloa atrtall Otooetyl, fénytelen uj aranyból, élénk
^ / aranymeLszetteJ ;
_!l trljes Iriiztall oarHlira. kolöuösen ajándékra alkalmai;
?i 1 átnlabxn birei Japaal tztvtrtárcza tlns azinjátszágaai -
^ 12 .Ural, o..klr kU. uag. lej tó>ar »j.p»kák legújabb,
.5 mel)ek a li*groaza:>li aíivaroak lf)jnitomabb HavanDa-
~. V ziuuau>t kölcaönözuek.
K tíz tárgy tfsszeeen csak 5 forint
Kzi-u most elősorolt 5 frtoj csoportoo kival ugyanazok fii mabb kiálliuilian 10—15 egéiz 20 írtig még uámoa ezer egyéb] 'iliuniii- él íenyuiéai árakkal a legnagyobb válaaitekban.
i-jtekfu kívül 6 ftert még ugyanott kapható eseniyó garai-
ura, és p«dig 1 nagy, eirgaoi teiyem napernyő, 1 vismeDtea^
"sernyó é% végre 1 Uvaazi eruyó bámulatos olcaó áron csak 6 ftérti
etegjfejal kapható 1323—1'
Amigo világkiállítási bazárjában, !
Pr«tt>rt%trn«i»e 0.

L -véli megr«odtsl^sfk po»ui utánvét id mellett aiotiaul eszközöltetnek.

??»»•»»?•??»


Hirdetmény.
g vedelm
FeMftelk
A, .lolirt »^ k. lotl
lelt
SaTfolTÍin r4»»l»D i -itkolcii é, budai kotkörhá^ -aai bábi.tez«, é. a bndai jótékony .Oegjlet W'^'T^ ben pedig az 1848—9 érb.n rokkanukki é< M honvédek jarara van atánva,
nyeremények
Eaei lonjáték 6)20 nyeróuatnot tartalmaz föosazeg? :
240.000 forint o. é. kőztttk
1.000 (rtul,
600 ,
100 ,
80 ,
10 ,
ai I főnyeremény 100.000 frttal, ,i 10 nyereméoy
a I! . 20.000 ,20
2 nyeremény 5 000 .80
2 . 8.000 .200
1 . 1.500 . II 6000
A huxái viMiavonhaüatml 1874 évi jnlM •* 30-*l Budaperten ai alolirt lottóigazgatéjág által fog esikozeltetai
Hf» Egy wrtjegy ára 2 fwint o é. ~WU
8orijegyek kaphatók az alólirt m. kir. lottoigaantóUgnál, a lottó gyajtSknél, a lottó - adó - aó fa poitahirataloknil, ét minden nagyobb városokban léteiS egyéb tortjegy áruló kougeknél.
A m. kir. louoitazgatóaág ill«.m»or.játéki ositily* 1874 évi máreztas hó t-ín.
kir. oaililytanicjos és louóigazgató.
(Utinnyomái nem dijait*tik.)


ili
aiit Sarkain
tiailtz
*m blcakcaí 14ffat BjfaV* la tsViti.1. ed ~ »tdd VntKtf rrfaact aali SrU — BBI «a«ik. ba írelte eatt^HI baki it tat btt HM(a>( a«Vr atféoat ajiit, all ati*aneiinIi4(reorriAtiiiu. i ftaaifaW ao b.
fúr j ?it ítefer 1
«
lAr.tbc.:
i4)ir1ttB SaF ... aofl lka b ea. ka ku I,BKÍ 1 $U((ba>u fota>R Ztate K Ec
?aBaT avktc kk t«f< kei Ia)ti4nat Sa-ur aac km tM*aaaea Mlaca. V<ai i X
aaaaaaz>. a>„Hlr« M>«pah<t, aarartm. aválar Rzttft aar Satltraaag BOcr Kra' acftt asl 8dan«ak, CkfM sas aakn !aa*aaa)aaa - " t 8«[fl Z6b
OwaUfaacr Xrkfriaar »oaiira> |O< «aatoaa tcMr C'.MM*B> '
Wíaftt 6ktMtaaffiraaa c^itL
Hun Oda sstciralUH •Maar> t«in«rr Ca<aa. * - - ' afasVF Ua»k iz frker »uakaunia, •< •aalUMiKntUkcitaa tz |<kna »a<!t kar-hanwabo Ibpacatitrai fettft kefnzec laai: Mdcr kiiHIM latnUag nk It ta IIUIS
.^ CI ciib4ei, ftbc p ifi tv stlunffa. kai CUI f*M4M táj
( Vafínaqnid dsAbdi taaa, nsbattM* Irt SMdtltca |«awt ta«elfla| Kol ts br.. te at ?etlc 4 tr. OUU
mt-ftta futatn
» m«M AUM e*a ,
venltad Ea» «Ba»ftrim)* «t nt bifc vtx Wcftm . , . wtbtm nt> er nföü cia Miaitt* ftaffctja Sfeftf fstta p«*t aa *olirt bca •cftxlUafciBttáBcr tiexrti-
?eKana t ft
?••V («W»b*rtt $«ata(tttL» bnstni Kit gifita <M4:kfcil *í»t

cttKtvaait calfcnrt aaatsf.kRia)
r aaa aUW.aka ázatna tWffiat-
!*« ftiMca Battatat l fW
9«Htfi tsam. ttri)«> Vtv
9n * co Is. CUX*n
w W W. n alt
tUt Ht
kazaJ^^Jla^'fifa^Kttzafaa., •**>x>-. »: *».*! l««aaalj!»<a tjliz,.
f
t Haat ami aa n uaVa, «•!>. n> CUkoaitrikl.
rantbckll
i ettirs
lMatalJeXa ajajtv aau (dH M> I«vt t
J fSr%ui t. etü;
ra Cinen, a t it (fc fühcr^ltuttni d«jca>
?Bit, »cKfr< tM 5**t feis)K.t 1 * *
iniMTJ |i cmpft|Ita. VMcaitánM ft>M Rína ín CUtva M».nM i «<ttt 15 tt.
ttttetív «B*r
. _ , tfblr emanir
»«ti, (te SdMnwu fcc«a _
. < K. i otM tt. aa. <e.
, , jn.
? (a* amra Utlaaai Jafifna • kar* Ha .aaa «jtaa»aa«r Sa* ?
????????????•?••?•??•??•?a
Mzk. 1 «atd aaa Mezt talekaa taaKaaziáv k*Ii*» KIM zaj 11 It- CvrMk awt Ja UfllíO 3*« (a»t aMiidi,. 1 (tat.
_ W »H»-e*llMRT.aBHqri4a«.!*. tzaWaz «a« aean H»" tiaataS. lettí Iktac CaKf síía, ;a tTTetU arak Cactt n, Hb.Mll 1 CcU (taft aS
Í.W3Í.1 •?'•*'* ?*««=»».
?aaaf. WrfrrH*. Bataiknaj^ kazal
"a^BB* a*da)c siaa a|ac3alaaa9a ate faa*
ttac ncM-aaMate fkM aü 'tatásai •affér)
kfc jitjat nlB, IKii. K -— -
Irfrá,
iaSIttt, __,
a (dHt vta *iak a*aa la.
KttaiSa JUH), tzltartta
it t.atU,! Krateaft. aa ._
íektt kaftkar it au«aa. fiat <V*a*w (tia
f» Jli. HtaMiataW. .
Mf. ..'« >«~!"aí"a»*»to. ka<f
ka CUattz az* ka>
aM'ctelarteai a|af Itatt, tzI * kt
(
!ia«aa»ann
-ittraMli«íai I
ettallza aat IKtti aktisraatllaat (zaudi, kalaia ktHM l*sa*sai Bei.
BrCráataa*., alHiSllaaaitil hmí tzaata taaV aa iz aaTttTtisrilaa
" 34 hzin acat/)«aaz (Xtltzi («4ii«»z statzílalvr Haló Mt,
" " ' I «t *, u <taf rU#c tatrt Jt. ia k i, lata
IKlMrtzl 3»g S. 1.- awia. Cs a4r>i.fa4t.
nj aafBwTaaa, a) ht kJ dailaajtiéjt, Mcte m aat Hsii stlaaal t*». •• catlatli (a) M.t p
M«d (akvtlsl .1* alt taliaMWa, ss »r-
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQO>aDOOOOOOOOQOGOOiOO^
Eladó birtok.
Zala-Egerszeg-, szentiványi-, szentmibilyi és nagy-kaaizMi vainti állomáíoktól harmtdfél óni távolságra fekvó PuszU-Magyarod község és hatirában helyezett 5 hold belsőségen ípfllt lak és gazdasági épllletekböl, - 250 hold szántóföld, — 250 hold (öreg) bükk, tülgy, és cserfa erdő, — 14 hold rét, ? egy hold szólóból álló birtok (alkuszok kizárása melleU) szabad kézből eladó. — Bóvebb értesítést ád Zala-NAG1 -KÁMZSA, 1874. április 30-án.
Ttaenharmadlk évfolyam.
ér: . i fr.
(él ém. ?
i; 6 baslboa petittorban i másodszor 6 • mindet) j| ' további lorirt 5 kr.
j STILTTÉKBBN i toronsrint 10 krftn i
Kincstári illeték minden li egye- hirdetésért Wlr 4 ?-? fiaelendo.
Bérui'nttüen lévaiak caak i*.»ert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
.ZALA-SOMOQYI KÖZLŐN
Magy Kanizsa VÍTM Iwtyhatétágának. nemkülönben a .,zaiaaegy«i gazouági sgyetólef, a. ^agy-kanizsai kereskedelmi s iparbank', a .nagy kanimi takarékpénztár' a .Zala Somogy gézhajózási részvénytársuiat, ugy a .zalaegerszegi torna-tüzoltó egylet' s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hcti'.ikl.K kétszer, vasárnap- x csütörtökön, megjeleuo vegyes tartalmú
Nagj-kanlzsa polgáruiesteréuek
a városi Itépvixlöséghez aprü. 16-án történi jelentése 1873-dik évről.
Tekintetes Közgyűlés! Midőn az év folytán hozott egyes nagyobb aldozathozatalnnkat esetről esetre bejelentetlük és igy az alispáni hivatal előtt eléggé ismerve voltak',legkevésbbé várhattuk ezen rendeletek szellemét, nem is maradt más utunk.mindaziltalnnk törvénytelennek ismert rendeleteket felebbezésáltal amagafi miniszteriam eldöntése alá terjeszteni remélve, hogy a tek. közgyűlés eljárásunkat méltányolni fogja.
Általános viszonyaink ezen képe mellet ügyforgalmi jelentésűnket következőkben terjesztjük elő:
A.
A város tanácshoz beérkezett 3129 ügydarab,ezek elintézésére a) tartatott képviselő ülés 5—43 határoiatul; b) közös líépviselóségi ülés 18 — 164 határozattal; c) tanács ülés 47-693 határozatul; d) építési bizottsági ülés 19-131 határozattal ; e) elnökileg az ügyosztályokhoz 741 ügy kiadatott, f) átirat és megkeresés tétetett 2683, g) iparigazolvány kiadatott 59, h) községi bíráskodás alapján jegyzőkönyvileg elintéztetett 2554 panasz összesen 89 ülés 7068 intézkedéssel.
B.
a.)A kapitányi hivatalhoz beérkezettl 140 ügydarab, melyekre nézve átirat és megkeress tétetett 1Ó13, b) távsürgöny küldetett 76, c) a tárgyalási jegyzőkönyvekben elintéztetett mezei rendőrségi 40 ügy, d) rendőri és vagyon biztonsági 1795 ügy e) letar

tózUtva lett 1007 egyén, kik közül a járás, birói#nak~42, idegen hatosigoknak 7, a '? tébolyaiba 2, adatott át, rendőri megfenyi- ' tés alá esett 448, a városból kiutasittatott ! 82, kötött menet levéllel 22, eltolonczolta-tott 126, a városi kórházba küldetett, buja kórban 143, egyéb betegségben 135, í) munkakönyv és igazolási jegy 173 adatoit ki, g) az állategészségi bizottság intézkedett 147 esetben, h) cselédnyilvántartási, tartóz kodási jegyzékbe igazolványok mellett be-iktattatott 2099 egyén.ősszesen 7490 intézkedés, i) a szegény alapra behajtatott bírság 302 frt. k) városi kórházra, dijakból beszedetett 231 frt. 40 kr.
C.
A városi adóhivatal beszedett: a)adóban 58081 frt. 36 kr. b) városi pótlékban 26, 396 frt. 54 kr. c) iparkamarai illetékben 136 frt. 74 kr. d) kőzmnnka váltságban 1263 frt. e) végrehajtási költség és kamatban 683 fru összesen 123970 frt. 94 kr.
D,
A városi tanodákban járt tanuló és pedig: a) a községi uéptanodában 923 b) izraelita 730 c) evangelicus 24 d) gör. n. e. 3 e) poigari-tanodéba 5*r)f4gTinrissinmbanz>81g) ismétlő iskolában 116, összesen 218C.
E.
Népesedési moegalom tekintetében fó-kép a nagy mérvben uralgott gyermek bajok folytán a halálozási arány '/2 %-kal multa felül a születéseket, noha városunk az országban egy évnél tovább pus ztitott cholera járványtól teljesen ment maradt.
Született:
a) romai kathoiikus 712, a lakosság ezen vallásinál 8- 8% b) izraelita 91, a

lakosság ezen vallásánál 3'4% c)evangeli-eos 10,a lakosság ezen vallásánál 8-6 •/. d) gör-n.e. 2, a lakosság ezen vallásánál 6-2% összesen 815 7,25%.
Meghalt:
a) romai kathoiikus 768,a lakosság ezen vallásánál 9-2% b) izraelita 72, alakosság ' ezen vallásánál 2-7% c) evangelicus 14,a ! lakosság ezen vallásánál 1] -9% d) g. n. e. i 1 ,a lakosság ezen vallásánál 3-1 % össze- I sen 855 7-7•/„
Házasságra léptek:
a) romai kathoiikus 156 pár 3-8% b) izraelita 24 pár 19% c) evangelicus 3 pár 5-8% d) gör. n. e. 1 pár 6-2% ösz-szesen 3-3%
Állat egészségi tekintetben örvendetesenjelenthetjük, hogy városunk területe nem csak a marhavésztől maradt teljesen ment; de e tekintetben ajtöbbi viszonyok is kedve-zóleg mutatkoztak.
Kimutatás.
a Nagy-Kanizsán létező katonai létszámról 18. Honvéd dandár parancsnokságnál 5 ember, 77. honvéd zászlóaljnál 100 em^ ber,nt. k. golyó szóró osztag 18 ember, 48 tartalék parancsnokságánál 20 ember, 48. gyalog ezered 4-dik zászlóalja 4 század a a 70 ember—280 ember; 48 gyalog ezered 5-dik zászlóalja 4 század a 70 ember — 280;lószerzési bizottmány átlag 15ember; csödör bizottmányátlag 7 ember; élelmezési tisztség 4 ember; összesen729ember:Ezekből el van szállásolva az I. számú laktanyába 20 ember; a II. számú laktanyába 121 ember; a III. számú laktanyában 55 ember a IV. számú laktanyában 32 ember; az V. számú laktanyába 41 ember, a VI. számú

laktanyában 140 ember; lasuaki laktanyában 70 ember. Maradt beszállásolni 260.
Éhez: 4 béti fegyver gyakorlatra behivatik a honvédekhez évenkint 600 ember; 8 heti gyakorlatra honvéd altiszti oskolások 40 ember; 8 heti gyakorlatra honvéd utászok 40 ember; 48. gyalog eze-redhez 8 heti fegyver gyakorlatra 1200 ember ; 1 huszár század 4 heti gyakorlatra — 160 16 és 160 ember; első oktatásra honvédektől és osztrák katonák 300,összesen hosszabb beszállásolás 2340. Ezen ki-vül van évenkint 8 — 9000 átvonuló katona és 4000 ló.
F.
A városi árvaszékhez beérkezett 197 ügydarab, melyből 24 ülésben elintéztetett 165 darab,a függőben maradtak leg-többnyire két ujabb gyámi számadási vizsgálatokra vonatkoznak, melyek bonyolult állapota egyes közbenső kérdések eldöntését kívánja és végelintézést csak a szám vizsgálat teljes befejezésekor nyernek.
1873 évben gyámság alól felszabadult 1.3 egyén és részökre kifizettetett 4929 frt. 75 kr. tőke, gyámság és gondnokság alá jntott pedig 13 egyén 3942 frt. 82 kr. értékkel.
Az ügyforgalom mellett jelentésünkbe foglaljuk az adónyilvántartás által tudomásunkra jntott ingatlan forgalom kimutatását is.
A nagy és kis-kanizsai fold és ház nyilvántartási jegyző-könyvbe 1873-dik évben keresztül vezettetett 224 birtok változás; ebből bejelentetett 186 drb.be nem jelentett és hivatalból keresztül vezettetett 38 drb; — összesen 224 drb, ezen 224vál-tozási eset 224 birtok ivbíl le, és 345 birtok ivbe elágoztatva s az egyes fekvősé-TÁRCZA.
Gr. B L arczképe előtt.
Szelíd slaW. egyszerű a oly nemen I .... S melyről * megrablott azero pjumszol. A tényaugár — olt homloka liaváu S x kebel hullámzó liljomain Rxpyogu » édezrn beszélő KlArulja az égnek kegyeltjét.. . Arczán a lemondta ábrátidoa fátyola,
- A sajgó fájdalmak vérxo roatiaiból
Megaxovi, — de melyen már azelid nyugalom
Mennyei mosolya átdereng, átragyog,
Szinte, mint árra ibolya midSn
Zöld, harmat gyöngyös ráokosara hajtra Fejecskéjét, boldog nyngmlomatal Hohajt, ngjel a holdeogar measéire. . . .
Kit végzete kegyetlen raegraboh Letépve egérSl a mo»olygo napot! —
- Örök- éj gviszruhijit bordasi,
Szorult kebelbeD resakeiS sxiv?el
Hallgatni mindig a airály
K eaiénytelenfil airó panaaxát — K' ily keserv kost a nyofalomiiak Uagu derűjét még ia homlokán hordja, Boldog lehet, „erl asellemével Tulaiamysj,, , mi jy^j Torin, Az ialeni tBké>,hM oly koinl. ...
*
Mxelid, nemes, nyugodt alaki Soha ne átkozd aetét végsvted, Kert mr-gr&bolt. Hiax' kicserélte csak
Kincsedet, nálad drágábbat hagyván.
Mig sxemed fényétől talán csak egy csillag
Kialvó bája ragyogott fel Bjra;
Szellemednek driga gyöngyeiért
Milljók ajka rebeg egykor imát.
OUOTH OTDLÍ..

A fehér torony.
Turgeojew Ivin beszélje. I. oroszok.
Déletólt ktlcDCi óra volt, midőn a ,Ho-lel de Ville* kisded sétányán egy őszbe borult i gömböljü es vidám arciu nr döczögött föl 8 | alá, nagy szürke kabátban és még nagyobb prémes süvegben.
Mélyen Utazott elfoglalva gondolataival, mert foga közt Puskin eme ismeretes dalát du-dűli;
— rSs&ke láoyok, barna linyok: Kedves, édes gyermekek.' —
Essre sem vette, midón egy választékos ö'ltözetu fiatal ember megsioliti:
— Jó napot Michailovits Ssidór! A fiatal ember vállára, ütött és ismédé udvözletét,mire emberünk feltekintett;és irtórs-tos kiáltozás kőiben keblére ölelte ót
— Ej no! — Wladimirovits Iván ! — Ki
hitte volna! Hogy vagy öcsém ? Honnan jösi?
— Helgolaodból
— Szép I - ne is mond, hogy abba az
oosmány ,Hotel de Europe"bavsgy szállva.
— Eltalálta bátyám — ás ön ebbe a roz
zant falusi csárdába s atálstos uti asamovárját
sem feledte otthon. {
— Neked ördögöd vas öcsém; deszamo- |
várómról ne szólj, mert abból Alezandrovits ;
Miklós í felsége is theázott, a francul háború- !
ban, ue tudod e ki van velem ? i
— A sánta Pogaeseff
— Nem!
— A Büket Sartsikoff.
—• Nem, nem !


— A fél vak Orlow.
— Nem. Látom nemjtulálod el,nos öcsém,
húgom „Petrovrna Mária van nálam.
— Petrowna Mária ?
— Hm ugyan az, kinek öcsém tavaly
mélyen néztél a szemébe ; nem kárhoztatlak
csinos kis portéka.
— De Michailovits Szidór.
— Ugy van öcsém, tudom fi sem idegen
tőled, derék pár válik belőletek. — Most jár
szállásomra. Kszel bevonszolta a kapaaljba és
rövid idón káromkodva vezeté vendégét a nem
épen kényelmes lépcaAzethet, szidván a tulaj
donost, az épitS mestert és az ácsot.
Nem sokára föl értek Michailovits Szidor lakosztályába, hol egy eléggé tágas és világos teremben egy alig tizenkét éves lányka ült a himzi vánkos mellett.
— Hej hogocskám milyen vendéget hoz
tam, Wladimirovits Iván testestfii lelkestől t,
— no de öcsém szólj te is egyet.
Wladimirovits Iván hibátlan udvariassággal üdvözlé a fiatal hölgyet,mialatt azonban bizonyos bizalmasság és bensoeeg rögtón fölismer- | hetó volt.
Michailovits Szidór ez alatt valami haszontalan ürügy alatt magokra hagyta ókét és saját szobájába vonult
'— Ej, ej Iván -v- keidé bizalmasan a fiatal hölgy, igy tartod-e te meg ígéreteidet'/ — fél évig felém sem jöttó),mondhatom, hogy, lovaghoz illő a te dolgod :
— Bocsiss meg Mari, gondolhatod, hogy
számláltam a perczeket
— Oh! hagyd el — vág ott kSibe Petraw-
na Mária, ne fáraazd magadat a menteget&dzea-
ael!

— O:i nem szeret már Petrowna Mária
En ugyan ezt állítom rólad.—No de meg
bocsátók gyökeres javulás reményében.
— Köszönöm Mariskám, de nemde unal
mas nagynénéd Paulovna Matréna is itt
van.
, — Igen ő is itt van; minden nap agyon beszél unalmas újdonságaival.
— Ha meg nem bántalak Mari add meg
a békecsókot, mig nagynénéd be nem kopog
tat.
— Nem tagadhatok meg tőled semmit,—
felelt lángba borult arcsczal a hölgy és arczát
nyújtotta a fiatal ember elé; — egy forró csök
rezgett el midin alant visító hang és nyi-
korgás hangzott.
— Ez néném — kiáltott föl Petrowna
Mária — meg jött már újdondászat! utjából. —
No Iván lesz mit hallanánk.
Csakugyan Paolowna Matréna volt az érkező. — Wladimirovits Iváu kezet csókolt az éltes delnőnek, ki rögtön ezen kérdést intézte hozzá:
— Nos mnseur Olgajew hallotta- e Ban-
galuff gróf esetét ?
— Nem.
— A gróf hitvány ember az igaz, de még
sem tettek jól azon olasz gavallérok,kik a Café
Vernerböl kilökték; ő meg egy vicomtenak le
harapta az orrát.
— Lehetetlen!
— Ejh dehogy lehetetlen! — Bangaluff-
tói minden kikerül.
— De tűn ma is láttam a grófot madame
Fréhanlt alt a kocsiján!
Hát még Wstscborin hercseg törtenele.

geknek történt eld&rabolása folytán egyé-nenlíént átvitettek.
A bejelentett változások keresztül vezetéséhez alapul szolgáló adás vevési — csere — ajándékozási és átadási szerződések valamint az osztálylevelek másolataiból 259, 698 frt. o. é. vételári s becsértéki forgalom tünit ki : — a be nem jelentett és csak a telekkönyvi végzésekből ugy a vevő felek utólagos kihallgatásai által kipuhatolandó forgalmat határozottan kitüntetni nem lehetett.
A városi pénztárnak és főgymnasiumi alap két ízben lőnek váratlanul megvizsgálva, és minden legnagyobb rendben találtatott. A lefolyt évben költöztünk át másfél év után az ujonan épQlt városházba azon őszinte reményben, hogy városunk geniusa törekvéseinket támogatni fogja és városunkat az őt törekvései és elhaladásánál fogva megillető virágzás és jólét polczára fogja emelni;
Zala-Egerszeg, april 24. 1S74.
A Zalai Közlöoy april 23-káról megjelent 33 ik számában közöltetett Nagv Kanizsa polgármesterének a városi képviselőség april 16 iki gyűlésében 1873 i*t évről tett jelenlése, .melynek végén ez áll. ,A zalavári apát sz4k megüresednealkalmávaiafógymnasium részére ajánlott 1000 frt lefizetése a kormányzóság álul megtagadlatott, mert az alapitványt az elhunyt apát személyére, nem psdig az apátsági jövedelmekre tekintették kötelezőnek.* —
A polgármesteri jelentés ezen része eltér s valóságtól, s a zalavári apátságot oly színben j tünteti fel a nagyközönség előtt, mintha az I nemes rendeltetése ellenére a nevelés ügynek vonakodott volna áldozatot hozni, minek pe i dig épen az ellenkezője áll; s nagyon sajnos, I midőn a jótétemény ilyképen viszonoztatik. [
A kanizsai főgymnasium sorsának ja- I vitására 1000 frt évi segélyt ajánlott az elhunyt apát önként, és saját jó szántából, mi élte fogytáig pontosan fizettetett is.-Az apát halála után a vallás és közoktatási magas Mi- I nisterium az Apátság ingó, ingatlan javait lel-tározUtta, felügyelete alá vette, az üresedés tartamára világt gondnokot redelt, a jószág { kormányzóságát megerősítette, a főbb meghagyásból tartott legelső tiszti széken megállapított gazdálkodási és kezelési rend s*ert helybenhagyta; a kormányzóság tehát a ministeri felügyelet alatt szorosan a sUtus quo fentartására volt hivatva, s köre csak ? addig terjedvéo, midőn polgármester ur 1873. ' június bóban nyugtáját kifizetés végett posta j utján msgküldötte, a Kormányzóság nem teho tett egyebet, mint kijelenteni, miszerint a ma- I gas Ministerium engedélye nélkül a szabályo- j autt fizetéseken tul terjeszkednie nem lehetvén, ' ezen összeget a magas Ministerium végleg* ; intézkedésének bekövetkeztéig ki nem fizot- j heti - Rövid idő multával a magas Ministerium az 187a/s-ik: tanévre járandó 1000 frt segély pénz kifizetését engedélyezvén, azt azon-

nal. 187 3-ikéviaugusztnsl-é'nNagy-Kani isán nyugta mellett a városi pénztárba befizettem; múlt évi octo-ber hónapban pedig Ö Felsége a zalavári apátságnak az alsó ausztriai GottTÍczi apátság-lóli elválasztását, és független magyar apátsá-gát legkényelmesebben elrendelvén, as apátságnak saját önkéntes felajánlása folytán — a neveién alaphozi évi jaruláaa 10,000. írtban határoztatott meg, a nagykanizsai fogymna-siurn sorsának javítására az elhunyt apát által felajánlott 1000 Irt évi segély pénz kOtvetlen fizetésétől pedig felmentetett. —
Ezen legfőbb rendelkezés folytán a zalaegerszegi adó pénztárnál általam már befizetett 10,000 frt első évi segély pénzből lett a nagy-kauizaai fdgymnasiam részére ai előbb kőz-vetlen fizetett 1000 frt évi segély utal van joiva mely idűszakonkint pontosan ki is fizettetik,ha-bár közvetve, de most ii a zalavári apátság jó-szándoku adományából.
Ily előzmények után a polgármesteri jelentés érzékeny bántalmat követett el a zala-rári apátság irányá'j« akkor, midőn 1874-ik april 16-án azon ponton állott meg, hogy „a ralavári apátság az 1000. frt fizetését megtagadta" midőn ezen nyilvánítás szakában a jogszerű megtagadáson tul az ügy tovább is fejlődött, és pedig Nagy-Kanizsára nézve minden tekintetben kielégitőleg.
Az Apátság eddigi jé hírének a méltatlan bántalomtól ieendő megóvása tekintetéből kérem a T. Szerkesztőséget, éten helyreigazítást a legközelebbi számba felvenni szivesked-jék.
ARVAY ISTVÁN as apátság rilagi gondnoka.
Zalamegye törvényhatósági bleott-sagának
J, 1874 évi május hó 4-én tartandó rendet
évnegyedet közgyűlésében felveendő tárgyak
sorozata. w
Alispáni évnegyedes jelentés a törvény hatóság állapotáról.
A lemondás folytán üresedésbe jött megyei tiszti ügyészi, zalaegemeg-járási azbirói, és a sümegi járásorvosi állomásoknak választás utjáni betöltése.
Hanty Károly I-ső aljegyző urnák megyei levél tárnokká történt kineveztetésével ürese-désbe jött I-ső aljegyzői, —.valamint az elhalálozás folytán üresedésbe jött s helyettesítés álul ideiglenesen betöltött megyei alpénztárnoki állomásnak is választás utján végleges betöltése.
Magyar királyi Belügyminisztérium lei-raU, a törvényhatósági bizottságnak az 1870. évi 42. t. ez. 28 §-sa értelmében folyó évben leendő újjá alakítása illetőleg a választás alá eső bizottsági tagok febSoek kisorsolása iránti előintézkedések megtétele érdemében.
Magyar királyi közmunka és közlekedési minisztérium leirata, a tulajdonos megye illetőleg Muraszerdahely község által már Ibű9 évben a magas m. kir. kincstárnak örök áron eladott muraszerdahelyi vámház udvar és kert iránti adás vevési szerződések tárgyában.
Magyar kir. földmivelés ipar és kereskedési Minisztérium leirata, a kereskedelmi és

iparkamarának az* 1868 évi 6-ik t. oz. VI.§ aa
értelmében leendő njjá alakítása illetőleg a ka niarai tagok újból választása iránti előmunkálatok foganatosítása érdemében.
Sknblits Zsigmond fopénstárnok urs*k a megyei házi pénztár bevételeiről és kiadásairól 1873-ik év égési folyamára szerkesztett zárszámadása.
Ugyan annak a megyei otfeoUrlási alap bevételeiről és kiadásairól 1873 év egész folyamára szerkesztett zárszámadása.
Bittó István miniszterelnök O D«tyméltóságának leirata, melyben saját, O?y az összes minisztériumnak Ó Felsége általi kinevezteté-sét illetőleg sz eddig is viselt állásaikban njolag megerősítését tudstjs.
Gh.Tcry Kálmán 0 Nagymélt-iságának leirata, mely ben Ö Felsége álul Pémügymi-nisterré lett kinevez intését tudatja.
Bartal György Ó Nagyméltoságának leirata, melyben ó Felsége álul földmivelés és ipar és kereskedelmi Miniszterré lett kinevez-tetését tudatja.
Glavina Lajos fegyelmi választmányi elnök ur előterjesztése, melyben a fegyelmi választmányi tagok közé egy póttag és egy pót elnök megválasztatását, agy egy pót tagnak Főispán ur 6 Méltósága általi kinevestetését kéri. —
Horváth Mór szbiró ur jelentése kisére-tében beterjessté, Kis Hada-község képviselő testülete által a községi legelő és egyes lakósok rétbirtoka közti gyepuben lévő fák kivágatáaa iránt hozott és as érdekelt felek részéről fellebbezett községi határozatra vonatkozó ügyiratokat 2-od fokú elintézés védett.
Kovács János ssbiró ur s f. é. feb. 3-án 522. - a jk. se s. kelt közgyűlés. Tegzesre beterjeszti jelentését Gelse sziget község által iskolaház és tanitdilak helyiség vásárlása iránt kötottközségi szerződés jóváhagyása tárgyában.
Nagy-Kanizsa város tanácsának jelentése a vakok pesti intézetében néhai Hertelendy György ősimen alapított növendékhelj betöltése tárgyában közzétett hirdetmény eredményéről.
Király Lajos szbiró ur jelentése kíséretében beterjeszti Vállus községnek a leégett községi iskola helyiség elsdáaa. és egy .más iskola ház vásárlása iránt kötött szerződések jóváhagyása végetti kérvénye tárgyában felvett jegyző könyvet
Gáál Imréné szül. Orosaváry Mathild csáktornyai lakosnak folyamodványa, melyben elhunyt Psár Károly volt megyei levélUrnok ur hagyatékának a megyei levéltárba egy a végre kinevezendő bizottaág közben jöttével lel-tározhatáaát megengedtetni és srról a kiküldött birói végrehajtót, valamint folyamodó megbízott ügy védjét érterittetni kéri.
Dezső Ferenci k.polcsi közbirtokossági felügyelő és Kálmán Gábor Községi bírónak együttes folyamodványa, melyben a k.polcsi 8 Btámu tjkvben 1—45 SJr alatt előforduló legelő és erdóbirtoknak * község tulajdonául lett hibás helyszínelése kiigazítására vonatkozó községi nyilatkozatot törvényhatóságilag jóvá hagyatni kérik.
A vasúti állomásokhoz vezető megyei utakon szállított terhek után szedheti vámdij engedélyezése tekintetéből kívánt adatok beszerzésére vonatkozó küldöttség! jelentések. ? Kttldötuégi jelentés a bodorfai közös ma-

lom njbol épilendí vizszarkaietenek megvizsgálásáról és felvételéről.
Király Lajos szbiró ur jelentése Karmacs község tüi által károsuk lakólai f. é. közmunkájának természetben és váltságban leendő elengedésé végett.
Stern Farkas pakodi lakos birtokos folyamodása, a Zala folyón lévő pakodi malma felett a pakodiak által készített vízlevezető árok megvizsgálására egy küldöttség kirendelése végett.
A megyei mérnöki hivatal veteményes jelentése. Lovas, Felső és alsó Örs községeknek f. évre megváltás alá felvett közmnnka tartó-sásuknak természetben leendő leszolgálhatása irásli kérelme tárgyában. —
Ugyan annak véleméoyes jelentése Perlak városának a Dráva folyónál általa teljesített partvédmnnkálatokhoz felhasznait munkaerejébe a város hátralékos közmunkáját be-számittatni,a még teljesítendő partvédmunká-latokhoz pedig f. 6. közmunkáját átengedtetni kérő folyamodása tárgyában. —
Séllyey László bizottsági tag urnák a cselédrendtartás kidolgozására kiküldött bizottság elnökségróli lemondása. —
Ifj. Skablics László megyei tiszti ügyész urnák veteményes jelentése a Simon családot érdeklő és a megyei levéltárban lepecsételve elhelyezett iratok kiszolgáltatásaérdemében.—
Pest Pilis és Solt törvényesen egyesült megyék közönségének átirata, mely mellett a hatósági önkormányzat széleebitese érdemében a képviselőházhoz intézett kérvényét közli.
Neuszidler János erdésznek előterjesztése és kérvénye,mely ben az erdőmivelós érdekében megyei erdőfel ügy elóségekfelállitasát javasolja, s egyúttal magát egy ily létesítendő állomásra kineveztetni kéri. —
Kiktildöttségi jelentés a bncautai határ-ban levő ház elei, és földlyukak dolői rétek vizmentesiiése tárgyában. —
Kovács Jánus szbiró ur jelentése, mely mellett az ujndvari iskolaház és belsőség el-cserélhetésére vonatkozó iratokat hiányok pót-lázárai beterjeszti —
Nagyvárad város közönségének megke rezese, mely mellett az országot bukással fe nyegető uzsora korlátozására teendő gyors intézkedések,, iránt a képviselőházhoz intézeti feliratát tudomás és pártolás végett megküldi.—
Zemplén megye megkeresése, mely mellett as egyenes adók emelése ellen a képviselőházhoz benyújtott feliratát pártolás végett megküldi.—
.". pacssí járás szolgabirájának jelentése, mely mellett zalaspáti község és Pakner István és neje Josits Magdolna zala apáti lakósok között kölStt csere szerződéseket törvényható-gilig leendő jóváhagyás végett beterjeszti. —
Baranya megye gazdasági egyesület elnökének megkeresése, mely mellett egy külön Földmivelés' Ministerium szervezése tárgyában a képviselő házhoz benyújtott kérvényét pártolás végett megküldi. —
A perlaki járásnak jelentése,raelv mellett a perlaki temető nagyobbitásáról a közönség-gol felvett jegyzőkönyvet sz iratokkal együtt beterjeszti. —
Könczöl Ádám bessenyei ]skósnak,?kub-lits István azolgabiró ur elleni panasza tár gyában, szolgabiró lemondása folytán teendú ujabb intézkedések.9=1 — Mit, ezen ügyben Watschorin ia szere-
pel?
— Nem, azt nem mondom — Watschóriu
finom gavallér, babárjellemtelen ember is.
Bocsásson megMatréna Paolowna, Wat-scho.-in barátom és jellemét ismerve ön is más kéol vélekednék róla.
— Hm! meg lehet, őt meg Palmer lord,
tudja az a fiatal szőke ataché asutezán egymás
mellett elhajtván fúvó puskával lőtte meg.
— Ej ej ! és mit szolt hozzá a herczeg í
— Szörnyű dühös, kihívta a lordot, egyik
fülét akarja leszelni. — De mit látok, hol van
Michailovics Szidor? Istenem, — e rémséges
dolgokat még egyszer el kell beszélnem !
— Kedves néne a báom bizonnyal fölfogja
önt menteni ez érzékeny történetek ismétlésétől
— Szólt kózbe Petrowna Mária.
— Ne hidd.ő igen kíváncsi és .... nem
fejBzheté be szavat az érdemes hölgy, mert az
ajtóban Michailovics Szidor alakja jelent meg
kezében hozva egy eltört thea üst romjait.
— Hej! hó 1 szerencsétlenség van s ház
nál ! Paul ez s lajhár, ez az aljaskai hering
összetörte uti szamováromat, melyből pedig
Alexandrovics Miklós ő felsége is theázott a
franczia háború alkalmával, de elcsapom a gaz
emberi; — miért is ne csapnám el, ily gézengúz
akasztófavirág minden bokorban terem.

— De kedves bátyám, szegény Paul oly
jó ember, bizonnyal nem akarva törte el. Le
gyen kegyes bátyám.
— Ej, ej! te cssk pártolod ezt a haramiát
az én uti szamováromat! — nem adtam volna
ezer rubelért t
— No de kedves bátyám !
—Jó, jó! nem csapom el Pault, de vigyáz
lak az élhetetlen mindenre mert ha mOBt

Oroszországba lennénk, rögtön ötven botot ve
retnék rá! Hajh ! hajh! látom, hogy ön Mat-
réna Paulowna megint valami pletykát tarto
gat oh ! mi keserű pohár ! ,
Ne essék kétségbe Michailovits Szidor,
1 B»r,Saluffgróf
| — Hej ! haj ! vágott közbe a vértanú.
j — Baogaluff gróf leharsptaegy olasz vi-
('•tiuletmk az orrát,
I — Mit az orrát? kiáltott fői, lemondván
nagy böjti arczulatáról Michailovics Ssidor. — Az orrát! — Jerünk öcsém, — folytatá kalapot ragadva — rögtön a a clubba, a clubba !
— De Michailovita Szidor!
— A clubba! A clubba! — kiáltozá tor-
; ka szakadtából. Ezután magával vonszolván
1 Wladimirovits Ivánt, ki alig ért rá » hölgyek
tol elbúcsúzni, lesietett a meredek lépcsőkön,
útközben ÍBmét keményen szidván az illető
épitó mestert és ácsot
II. Aduiban
— Mi ez, mily ritkaság! Wladimirovits
Iván és Michailovits Stidor; — honnan jöttök?
Ily fölkiáltások hangzottak, midőn két hősünk a vadász olubb helyiségeibe- lépett.
— Hé mi ez? kiáltott föl Michwlovita.
Síidor elbocsátván fistal társa karját — His»
ez muszie Boyen 1 He monsieur le Generál hon
nan került ide ? sőt még' uj egyenruhában s a
paszomántjait még most sem itta be; hisz ön
valóbágosszolid ember lesz kedves tábornok. -
Azon fiatal ember,kihez ő szavait intézte, megfordult és bámulva nézett végig Michailovits Szidor gömbölyded alakján, míg végre fölismerte.
— Ah, ah 1 ön az monsieur Suntsikoff;
nem reméltem itt találkozhatni önnel. —
— Nos én tudtam, hogy itt nagyba megy

a játék és ön ott nem biányozhatik, mintás Badenban a „Spielkőnig' czimét vívta ki magának. — De tudja-e hogy Bangái uff egy olasz vicomtenak leharapta az errát?
— Nem,alkalmasint koholmány az egész.
— Mit koholmány ! tiszta szent igazság!
— As olabzok Bangaluffet kivetették a Café
Wernerből és ó boszuból leharapta egyiknek
az orrát ?
— No ez páratlan tréfa! Nem lett párbaj
a vége.
— Egy másik olasz haronett meg Baoga-
luff orrát csippenti el karddal.— Annyi az egész,
-hogy az olaszok is leitták magukat, Bangái uff
is leitta magát — Nemde ön is hallotta az esetet monsieur Úrban.
— Nem.
— Nem-e? Hiaz önök valóaágoe mormo
tik, szerencsétlen flótások, bedugva kellett tar-
tsniok fiileiket, hogy ezt nem hallották !
Míg Michailovits Szidor, vagy monsieur SnntsikofF ily modorban beszélve' kozmnlataá-gul szolgált, Wladimirovits Iván az ifjú Hio-land gróffal bocsátkozott beszélgetésbe, ki a hoUmodi köretaég titkára volt.
— Tadja-e 8n Olgajew ur; - szóit Wla-
dtaürevih Ivánhoz, hogy, az ön imádoltía bá
mulni vaMaagjai?
— Uram r saölt közbe Iván.
— Hagyja el kedves ur, én sok szivtitkot
tudok és ezt sem fogom kifeesígai.
— Nem tadom, hogy ön aram, BU}J oai-
met ad e beavatkozásnak, de én szt kicsibe*
hajlandó volnék szemtele nsegre magyarázni.

— Mióta ismer ön engem ?
—Mintegy négyéve,de mit tartozik ai ide.
— Tapaszulu e ön, hogy én ön iránya

bu, ez i<16 alatt bárminemű ellenszenvet tanúsítottam volna ?
— Ezt nem állíthatom.
— Nos tehát on állításának ninca lélek
tani alapja és én nem u veszem azt rósz néven.
— Ha imádottjával leghamarabb óhajt találkoz
ni
— Akkor uram?
— Akkor siessen a fehér toronyhoz. —
Addiea!
— Wladimirovits Iván megrendUlt,ó ko
molyan szerette Petrowna Máriát és általa szin
tén szerettetni vélt;— a gróf szavait pedig alig
lehete másra magyarázni,minthogy imádoltja
légyotton vsa a fnhér toronynál. Most a földre
t«Ht.t-tt i, ott egy névjegyet látott, melyre ec
volt irra. .Fél nyolczkor a fehér toronynál.11
A návjetry Hieland grófé volt.
Komoran nézett a fiatal ember a fehér •' lapra, melyen e sokat jelentő szavak állottak; majd tárcsájába rejté és gyors léptekkel hagy ta e! a vadász olubb helyiségét.
Michsitovits Szidor es alalt roppant bő-beazeduséggel beszélte cl a dubb tagjainak Bangaluff gróf ét az olasz vicomte esetet — Leírta az egész furcsa jelenetet a legapróbb részletekig és roppantul megbotráokozott, midőn egy ismerője agy nyilatkozott, hogy : alkalmasint koholmány az egész.
— Mit koholmány ! — Cm kedves Péroil
ur nem is szólhat illetékesen a dologhoz,csak fur-
osamidőn egy tizennyolca éves fiatal ember.mint
oráeulom akar szerepelni sz újdondászat nemes
művészetében és a kofák ranotióiát teljesiti.
— Ellenkezőleg I — felelt Párol ur, egy
vüáfos szőke fisul ember; — ön ma Snnt-
rikoff or keayszoritett rá, hogy kétségbe TO«-
jam e pletykát j
Folyutás a mellékleten. •
H3M53ZEM
III Ilii I Ilii III
{ szoba- és fénylesto {
Keszttielyen
ajánlkozik uiiudennemü szoba- és fényfestői munkákra, melyeket diszesség-és tartóssáKr^li biztosítás mellett a leg-jutányosabb áron elvállal.
* Lakása, Szent-Hárornságtér „Neu-
" vérht féle házban a gazdasági felsőbb tanintézet mellutt.
(1336—1)
I II I I I I I I III I I I I I I I II
Es gjlt nur eine Probe,
< Hcficabl rco bn acaeftau prnttitűrfn » Jttt Ffir fti^ct )rt« Bittrt unt >:.-i t.ttc toii^Ibdtt. fi* rin Í?lcM Sí :i
in (kaM fútc b(t«.u
>fri iM
.... ?tti*t
fűt tk ?. Z. frcuinibí
bt ?rtif i[« anl ti' S
b f^^
|> Uitts. C«I tette (n>Hl
^Wiener .Lederwaaren,'
Wann! a:i b^l 1
er, fucrfaft nb v i4 soion
J 6*f », ».
rrif. 6tfltf fcmflrat 4te«' |l. 1. >-M>'! 1
!r G-, TIW, I!
i, Xaf^afönut.
a snb «<ntftnB. t Jbí b -íüO
ab bt ,íüOní mit ettt4kt>aini e»Í
f&r aStrlh i#»tirni mi l*b«!, síit .
tddrrcni^i«ian>tittt#a«ínto»Uftnb<tnltaiV M, p.r ?:fld fl. S, 4, 5, «. 8.
Sta ti'ít Ij(4fnftjicr;atat, Kit nb Aijit íni
1 tt. iO 30, 10, *űr 60 ír.
Für Herren sehrbraaohbar
lSl 3>ftt»ff f Cpmm,
*tf
'i tü.n,«. 1 Jjb^i Wlirtftmik.
b
6t_«. i.-ft I
Mus k-Album.
b*í f!. Í7; ] |b-r ÍOKblP" fi. í, S, I
1 etfid 9tsiű(tlcifc[ tt. 4, *-8#.
1 T<»t. iKfítttm-ftrr ft. 10-60
] eibl f^ S »
Kltas. f*tc:t tttia
;nt bíií.t.ta í«a ű<t
f ,»« btc ututfitn Cc, mit Coliii BÍ I IM*
Q f
1 X»t.
* .
»í f Sál tOnn»fprlptr «PIa# 10 tr.
Daznen-NeoeiBairei
»ii Jafralt aDet S5|»itjiií|(tni, mij 'cialer ánfai »3 >t M í , II. ., l M ?tü twWaafdJimi; fi. 1, i.», I, 4, &
te^U foO™. 1 6t 8at< etütt jroSt €prt^ (1. 1.
íri!t»oft,f. iao. l CtiU
naMlr
fti(Vtív*tirit»- tBtealk, i3 fe
RMftMrltat

1 50":
U~ iall-, Thcuter-1. rrtneEUe/iettera.
?l d^f«*. sK-t WW*, h. 30, 4 ', 60
€t nit (4ía(T Kdlerti, tt 40, SO, R. 1. l.M.
cöotwn ttitftittrt, fi. 1 5ori, i.ao. s, 4, s, a. M^/úr jBűrarn unrnílitiiiiid). *^^
1, 6.M)r'7.SO
_uh p-Ti,*.
-Leteli ter.
freif*: l 61. It. <o, so, é-i, 70, so, *.. ü. 1
fi. 1 90,1.-Hl, 3. 3
[ (mára *,.s fi.
itt aita nwnjui 10 Tt.. I»tl t«H( 1 '. tr

ci TaoklukM 21.1
KELBL J. J.
A gyárttn&nr előnyössége s a tiszta
Fehérruha&vára
valódi solidsága folytta leghiresbnek ismert s ieRjob hitelű
J. J,-nek Bécsben, Tuehlauben21.
választékban levü
legjutányosabbra szállított
ajánlja magát tisztelt vevőinek és a t. közönségnek nagymérvű
legújabb divata s minden alakú febámthanwittit, eladja és elküldi a
gyári áron:
I. r
*4 téli uniugek hoaim ujakká1
4., 5., li fnij^ -nadrágok, perkail él barrhentbtíl
1.50, 3. 2.60. 3. 4 frtig. "" éllek perkjulüól l.WI, 2, 2.f>0,
3 frtig, him«zT«. igen elegaoa 3,4,
5., 6 — 1(1 frtig, barehentbSI 2 . 2 SO
.1 frtig. «II45U1»J3„ 4, 6., 6—10 frtig,
b&rcbentbS] 2., 2.50, 3 frtig.
m e I I t y il k franciia, :i , 4 5., fi
7 írtig, utvíló-kr, upeny, s reggeli
íllönv (Negligée) 6., 19-40 frtig.
ffrfi in»»k í., S. 4, 6. 6., 8 ,K»«ii.éf-j»f kok p.ojo « 3 4 ±u
11 tfíií. , 6 frt, aeljem 6., 7 8 fn ' ':
il Shirtint i«,ek. w.bb ml« ! „ nadrágok (rr.pj„ 3., 4., 5., «.,; N 0 i
a Villon) fei.r í< «nn»« S., $>.«), S., l „ „ i.lr.-mból 6,7 8 frt.í
3 frt M) kr. iltipiiák í. kirnu;ák 5., e 7 8 i N ó i
[,,rfluonibbiii h iinietl ingok.' 10.. «geaa 16 frtig ''
4.. 5., 6., '., 6., 10 rgiai 20 írtig, inbimdlk tl»u lenból 2.50 3 4
ixf.irdi ingek migo! 3.50, 4, 4 60, C, 8 -'2 frtig, batlin. finom
Hl., eg*« 16 írtig, finoman'N rt tiimezví- '.Ml kr , I , 1.20 S frtig. Uka'uk finom shirting 60—75 kr.. X ő i 1., l.f>0 krig, finom Tiaxon 80 kr.. 1,1 &r>, 1.60, 3 frtig. fiuoman bimeüre B o r I.ÍÍO. 2.. :i., 4., 6., 6., ejrésí 10 frtig. on nú ingek 2, 2.60, 3 írtig, liioteire igeo elegáns 3.. 4 . 6 , G, egear. 8 frtiir
'?> írtig ? *
F I « ii <-l 1 i >(>k, legii.1.1, minSníg 3 áll,
i.M. i.óO-t fn. M „
I. t- a-g a t v í k. náinet és franrKia <r.jibá«
./-mit 1.. l.áu., :.'.. 2.ÓII —3 frtig. Nvakgalléruk ]egiij»bl. alak 2., Í.50 , !
:', in. vásxunli'M :',., 6 frt. ;V<
K •?.?•> I " k legújabb alak 4.4<1. 6.. 6 frt,'
gj oukol 5.. 9 frtlg
Vidékrei megrendelések gyorsan és jutányosari pénzbeküldésre vagy utánvételre eszközöltetnek Nem tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
Mrgr>-n«ltlé>'ek birmilj nyelven ' köretkezö czim alatt történjenek:
If KKLBL JT. JT rette.rx-u.tia sryi^irosrialt B^SCSBEHXT
m^mmmm TUCHLAUBEN 21. -*?
Saját gyirtniiy
Eladó birtok.
Hm fitij non bni ftauutní) billigfn ^rriftn brr uutrti ornri^iirtm ^rgtn/Janif ín úbrrímgfn.
?•rkftvft. -fii
« Is
Ö0000000000000000004DO
Zala-Egerszeg-, szentiván)i-, szentaiilialyi és uagy-kauiz.»i vasúti állomásoktól harmadfél órai
távolságra fek?ö Puszta-Magyarod község és határában helvezett 5 liold belsőségen épült lak és gazdasági
épületekből, -- 250 hold szántóföld, — 250 hold (Öreg) bükk, tölgy, és cserfa erdő, — 14 hold rét, s
egy hold szüléből álló birtok (alkuszok kizárása mellett) szabad kézből eladó. — Bővebb értesítést ád Zala-
Egorszegen megbízott ügyvéd (issi—2 ~"~"* ~~—~~
SEIUSATION
li. 1. 1 61: kuillt éerttn ] Cl. fl 1,110,1, . 4,_s.
Ct^ntsisfAn. ] «l.h. «0, fto, », (Ll.lW, feiní:e ©mo (I. 1 f. 0, 1, l.M). Se'qbaitír ti. 10, 1 SO 25- fcisft U íttfl, (r 50. 40 :-.
?a:-atlúf«ca. tt. 40. |o, 00, fi. 1, J tO,
Síit ;!öm a«# flüt íw r bet, mii C
t fi- t tO t. > . > 80 4 » 3.80, 4 M>, 1.
ít«rEÍ*I( KrikOt^fR- "?>« ^ f« aiíri*tltBil
machen nachstehende probate Erflndnii|f en.
Kein Zizn-nerpatser mehr. Ein Bi9g der Wiise&sohaft I Snpanüu-

? ~ 'ed«a- DM ara* Ath«m FítajrrnUT. »tl*e* ^~ ~
?tatiait* itt »f^tJLirí (r'rrt icboi a»«TtMiMai Btíca,

>tnf*b»- i>oB B«I (mmet it dltrcab, Kutat n) mtt
fta&U-n tietr. angmtim K-ibli^tnitii Br.-n:a t*m*4f< t,
KTicittts i<t «Hni m be: qttx::|ít» HitHz »gt |f H»«.
bcf'eil oQ( ÖM -
grn Ű6 T.
Eine Wohlthat ^
aa tetem €iaartit^ «af|rü't b r4 íie
ÍK Ofn, UK Mi
jMbn C» | »| Z*t gen Mde* Vbttrtftaf if bnut, té.% t* f<Vt tttifet in &«?>• |u*« til Rab f«ni Mkm4 » beatt^ca Bdtraai
di ,k)l.t DW>O.
etfi* fwat K»|J ttfei K*l | i.H.
Peniaehej Haarfar bemitUl,
. -. a f(«t lrí*l ba íré )rb. ..aiaK EKbttr:^ i«:d «ut) ?«' JKne Iáin It-gtab. ufMfei ober k^lil <m e«)|aft ait ftataas rr«
íb« «nl>rtifaai. Irax Mrto Saao
6 fíií.t.fU Z<-4 '
fi" JH.11.3ea. OtU. . _. .-,-.—.
uin tem*ein4Vt,BKlJ«T >T ííd ÍÍTIK fr«!>«rbJi Biti jrd>í?[:rtert u-Ab tn tt^k*ai iHcBuit ?.: JXupf b e;ra nírt.
e.fld TLl>tf 9ortut f, 0, io 1 etfitf írejíí Unq
?^^M. ?ic fti iflcu cpU]*ti: ^ttcretn nrt a*rrma:
iMrt Irü.itn| l«»ta 1 Ml M tr., W«í latjetum M tr.
etii moa.a-WlohaltoaU tsfui ,.ll
Amarikanúche* Patent.
???
t, tcudt ferfnu «Ka »H
n H4 W*ft Wí ftirniiacal wibu. isb «taajt Hrftf *trftcr K ui 8;M bk f.ti JU •bet j»*ít» KOM Mf fMeff« 3nfe»« m f.tt;t pvifc Ii íriica í*a'f (CWOL l C»« » >l.
Ein inter«s*nter Federhtlter.
NwiMte chirurgiMlM Erflndung!
d 50 k i Df
K.
Zahnperlen! t
I (4
npe
* tel
I Gulden 50 kr. ain Dimpf-Apptrat
X X
(4» ti Actr
.(I ti, ú b
tatf« Keblen IU. taf Sert
- ft U4
IMt^tB Ovttiúi bot*
li tlíibti S>«< Mít'ci ítfí ._„..
tini tU rrrrcrtt.1 3»l;sftTií*, axIA' t«i ttikeni # Ribacs berart tr'díitn, Mi ftc f^aenlrf « Sitm irifíltra piti cwn e^itn B« tt.
Pnlver gegeii Fnsasohw«lM.
X Wf* Mdilfl tel ORte: e4«i«cs ka 9t»t nk b teta4 qputm W*« navac^Bca •«»?,
II;
MtKji'ar Wit-b.'gat awft ifn kara) ctad b<r
tar XrMafrrrUa Nr faMMioWa S«ft. tliulhírli* fir «HtaJ.r, S«kal«a. in-•>, WarkitUtn. »-»?——-• '??4-44 S«J»ma. Zi«^t Kaf^t&c tfi »BB »tü^t.'an rfc BU.MÍ4 a :*trfifcl' te b«f fit • t Kttpo MCBltnk »ctra*:ct aKt*ai t<aK. I Ctlit Ultd
. 40, «i' 80, fL'i Tso." '" - ----- - J( J( 4( 6_
Arfdxnf ift bic renrtinÉ, bft >)lttr. i w4; í €4ms.8c»4t<t, 1 Z : prif»
|L «t« $Uf4« Z>c'inttln>3f<««r(sai M !c.
aaZíO* (ír H»fm».I.; „,i«»»,™ .»,.»,. n,.... „..„.„
.lm Bokots* der Penon i íratta* •<». ^ t »utm •??»»?< >^tenn«
Masen-TTopfen,
* M!a>c JII «a|^"W. f*Bl< *ra>9< ?ab ScraaaaagJLoWát, C«»bcta]NB,
14c NbM' ?«
- ?«! m ?H*iiá,lf BH suniMKi ! a»4 Mnmb bk ^nv(. nab erbidt tü: kúkt ft'
K. kfert kuirrab krVbCR aKSsca, aút aaras> rai fcfalic I SUcvafKaiaaRnbMtiKHI 10 tr.
HUfe
oxa B 1.- - IL1.5*
. (L4-- *cttt, i CtU
n
H>
ILIT ! fá
Som pl 01 ultj-* sew ©« 1 €tJ3 T KlSüMtcre
q
utafia ) ,
L«b«unU«
'lús'bMU f*cr<n*c _.. WH ctitttn »c4<a. 9ii Araa^r f*I4tx lit Fefbtt fU 3..'4 1.
Herkiüei-Bweu.
, aiwfi* bb ejH4 bsr«
trb<n. t'-tic
|
r Iaf4ft rfBjco Uaa.' I eratf
iniaeh*
far írtra
h' 1 bafl"r
ÜKa ba« Id
Praktüoh nnd
Theersetíe,
onhM ab M


X
rt t

atar*c«'i>M. l'jiacóa~aot"HaaSifaig M tr.
PrmktUohe Erfindnng.
f saM tt rt adaajta. cin Ilatmatm |« . *&Kt fig Irfnkijra Mit: rt tt bl u*ln, tU aa«


Ntumte
e
MI«i, KfUt alt tr frim (w o 0»M^ni»cla nb vit auá b4 UH MMO K M
^ laloK, t> ruo J 11 b. ziatt iKia

aab árit ~ !KaM fbaaarra )aa ~ Saidjda lnan UHU tea.

4 t

, í ftubUn i »Ucai »hcnN|ct, i 6*ir-t, 1 etftd á*fce«IK i M-o" t'^ni. i $«ö-bc I«!*«I«««. ) etitlUBa.i ff-uanttnia-T.
frt(*«!KT, 1 f»«e(fri;t afc ?«»*T, 1 * ttberttl.*t.
fHlfr t Satifail 1 jMlt *1W

ti
i

tcxtebtt BÜ prtm 91>l. Mtl^c ««f tVÓ Uírílt ftmtfi4l tOti bcat!i4 aitnts 4<r, go fc., fi 1,1. iu.|tab
t(ltrrtir4i|4(
Kazár FRIEDM/Un* In

? aal. I gufc M tr. r jrfrrtijtr.
«r. 26,


3AZAR FRIEDMANN, Wien, Praterstrasse 26,

sissssssssssssssssm
A nagy-kanizsai
KERESKEDELMI ÉS IPARBANK
f. é. május hó 17-t-n (Melntri 9 órakor N.-Kanizsán saját helyiségében az ötödik
rendkívüli közgyűlését

tartamija, melyre a t. részvényes urak tisztelettel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai:
i.
Lzon t. részvényes urak. kik a közgyűlésen részt venni óhajtanak, felhivatnak, hogy id. részvényje-
: alapszabályok 47. §.*,) és 53. $.*•) értelme szerint, folyó évi májas hó 1-sótól bezárólag május
a) Az alapszabályok, 24, 28 és 29 czikkének módosítása,
b) az elnök és az egész igazgató tanácsnak, ugy a három tagból 4Hó számvizsgáló bizottmánynak,
választása.
Azo
gyeiket az . „ . .. . . .
hó 9-dikig, naponkint d. e. 9 —12-ig, d.u 3 -5 óráig az intézet pénztáránál téritvény és szavazojegy átvétele mellett letenni szíveskedjenek.
>'agy-Kanizsán, 1874. éri April 12-én. Az igazgató-tanács.
•) 47. § Kflzgyülésen csak azon részvénye* bir wavaxati joggal, kinek réxzTÍnjre legalább is Knappal JI közgyűlés elolt, alap-köcyvileg ti S nevére van beírva, * réstvények átirá-tÁt és a* alapkönyvben! bejegyzését AZ igazgató wnios estkörli. meh-ért a s«*bálTKerű bélyegilletményen "ívül egy epy részvény útin ejry o. é. forint átruházási dij fizetendő.Epy részvény iifin •-~y s*.i-vazai, kettÓ útin 2, három ntán 3, stb. szavazat esik, tiz szavazatná! többet azonban nem gyakorolhat senki, bármpuynyi legyen részvényeinek síáma. —
•*1 53 §. A közgyűlésen személyesen vauy megbízottjaik álul réirt venni atiniittkozó részvényesek 3 nappal, vagy a 4S. §.-ban megemlített elnapoltaús ?«retéb«n 5 nappal a közgyűlés előtt részvényeiket i^liimeríényeíket1) a még le nem járt szelvényekkel, együtt a bank pénztáránál, innen nyeren-d" téritvóny mellett, m-ly egyutial belépti jegyül szolgáland, leienni tartoznak. A részvényeiket letett részvényesek névieffj-zékébfn miin.enkinek neve mellé, egyszersmind az általa letett részvények és ai öt meg

4 >g^


lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Norvégia begyeibe-n
I A legtiaiUbb és U&hatbatóiabb OJTOM szer ÍW^I
Ara I evegnek használati utasitással I fri
Raktárak Nagy-Kanix»fin : Belus J. gyigjm Lovak K. ;. Fetaelhoffer J. ét Koaenfeld F. uxakail.
LttHyéü Kalivoda J. gyngyaz. ?vtialUHU laztl Nándor
8áMk-Szt.-|yíri/l< Knics. J- «7 SuBkatWyei Pilich Ferencz fy. StprMytM Muzey Aodríi gjífy".
Zágrktfeu Miuelbach 2a. gyógy"
, Ceyleck J. J. gyónsz.
( IVweitt Fr'
rtfítt I^akoTics 0.
Ittnyál Kjtráaz II. CUTff* Kr.Uler Dirid KMMVáratt Kohó Jakab KaprtSrSzi* Werli Sáod. ]
(eutkalyu Wüiueb r.
KlffjaZtM breyer J&kab fiai KSutfU C.acainoriU lstv. ffjogyaa.
M
OLL A. SEIDLITZ-PORA. E |>i>rok rendkívüli s a legeltérőbb etetekben bebizonjru.lt gyógj-hatisnk álla! minden, eddig elismert Lizi .zerek kOztltt, t»gadbaUUa-,al az els5 helyet foplalják el ; mit az sok ezer, a caiaiiri birodalom linden riazébSI kezeiDkhei küldött hala-iratok a Itfriszleteaebben tana-
litjík, bon e porok itjgiíit szorxIisokMl, eBéutbttttlauéaekiil, |y<
?trkévaél, további torosuk, v«u it Idej-btj.kBtB, szi»4rtij*8«ál, Me
okozta fifáját, virtilalái, 'égül hysterlara, búkor és bulsMt
a hajlamnál a legjobb sikerre] alkalmaztatnak, a a Ie|rtart6«b
eyo'gyhatist eredményeztek. 125i—13
Ara I eredeti doboznak használati utasitással I írt.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
|^ A legmegbizhxtóbb orrosisar * aion-edö embenaeg
| mére minden belső és kttlsŐ gyaladái, legtöbb beteglég, mindenoe-fi teb-, fej-, íül- és lofrfáji-í, régi sérvek e* oyitott iel*k, rák, Jeoe, " " bsnniáii éa mindeonetnn aérűlea ellen, itb stb.
I palaczk ára hisznalati utasitással 80 kr.
TTTT TT T T T T TTTT
oiiirliiiporf ii & (f>rírllíd)űfl!ilíiirlr
18 ill gcforgl fül jtbrt ttno, ob jaug »l«t olt, ot réd) oMt orm; nan JiiKtt In JBten Itta jr»itct »((4óH, aw ónt ocrorti) motmijfo*' ímroolil Búrt snb |i (old) oiOtgin Dtriftit oirlouft mrb. e<r(4irtntt irtmíantt BifltnftiHüdjt Bnitlt fúr oit e4«ljnjtnb. (o ou4 rím intmnilt tnt-oabl oon ntnírr infmffaalen «<[tai4artllpi<lm fül KinMt jtbea tltn* u. ic.
ri.Vr.dMK'frótá, 1 erMH.10, »0, SO, <0, *iaKri>al«r, Ic. S6, 80, n. 1. 0.
MJ, 80, ( 1, I. JWttlIrOL t W..S0. 80.
Der kleine Zaaberer

~j- n-fwn. .wuc Wl II , OAVC M Mt XSCtC* , ,.,
«ix *am aat Ml Inat fc fHc. IM BIMtStUn seo Ntf »i
1 —IÍ, 18 tt. ia <n«tbt«, I.' rt.
sakz.lcfSH eket Mc aatttflea' $>a zVaaba.eBQKt.
C«fc.>,n» Ml*. .„íj.
-— 7~3*ww~ >-.«*s>*( ta aVtftktai ftl
<'»tt 2>0pctí>»ct1r fL. 140.
" r" —* —"? ?-" " —^i~j WMO aa* uf ctaca aQq Mci
frfAfiafB • «i h. Jfiex Semctcaoai.tu»<ut (L 1.10.
W 04 úrk a«4) McWkkcM atiKzt Ktf4z«tr, i«c«4 Bxaea tKaafcr «a atsaai taia «tB)l «Ur# acMsrt lafrbca Si.it Wtttjt o.btrcr 3nit.faiao.rtn mi oWentoWrIIpidt, bit oQt nirbl bnanm mtrbtn Bnntn. finí jn nt!e» írtiint ttn^j unb oUein nőt io itt geferitata Ktotriooí ju bobén. ítiiíbuittet, axldn Iflir tutrrrenatil fino, Btrbm Rrali8 ocrttetlt.
jl^*. Friedmann. mft,
A „Tiszti"
biztosító és
JELZÁLOG-BANK,
előnyös feltételek mellett
biztosit: tűz- és jégkárok ellen, úgyszintén az ^ ember életére.
^laptölcéje l?ét millió rorlut.
Felvételeket eszközölnek Nagy-Kanizsán :
föügynök.
A vidéken: a bank ügynökei. - 0331-21
ft n


KANITZ C.

ÍXJIDA. r»:EST35í:ivr,
Dorottya-utcza 12. szám.
m.
— ft. 50 kr.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl. u. 100 drb. levélpapír névvel
100
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr.
— • ft. 80 kr.
4 ft. — kr.
18 ft — kr.
35 ft. — kr.
2-50, - 3- 3 ft. 50 kr.
5 ft. — kr.
30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr.
25 kr. — 45 kr. 60 kr.
levélpapír és 100 db. boríték névvel csinos
dobozban ...
100
100
1000
5000
10000
1000
látogatójegy dobozban
levélpapír fekete nyomattal
lenboriték . , .
lenboriték , .
lenboriték „ „ .
pecsétbélyeg
1 teljes íróasztali berendezés 1 drb. téntat&rtó florentini bronzból 1 > gyertyatartó gynfatartóval 1 , óratartó .
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s borítékoknak ugy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. Irómappák, jegyzökönyvek, rajzszerek, váltótárczák, diszes pénztarczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t ez. közönségnek a tulajdon gyáromban készített monogrammokat és czimeket levélpapirés borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legponto
sabban eszközöltettnek. i3is_5

tv]

. etu i
?a ». SO. M. H, 8*.
. _ «. 1.H, LM i.
!. ír. 10. ZO, 40. 80, 80. ilt-^tU. h. 10, 10, 4ft 80, 80, f. 1. Sfltn. h. 10, 40, 60, 80, (L 1, 1.60. I. itfU'idl b. 30. GO, 70, 90, «. 1.SO. S. itf'ftaffcntti, tr 0», 80, t 1, 1.50, S. ips lu H. 1JO, S, 8, 4.
i'róBftea. ZccmptlCB, Ztoimcfa. 9t»T[acs.
,
«0atvú mt tnbcrt 3alM ?riziB>aarta fflc nmcnUattflc R. Rfl-Mrtolj obtr fiatttfamt. tr. IS, 15, tt), SO. *5ofd>ie»tac t)im anf Sala. tx. i, 10, so W8 (l. 1.
Zbiat. gazj as!srbs> safffcrBtTt, W tt^ V- 1 bif fi z.
Snben €«teT|as>CB ta 10OOfo4(T SnfM|I, 10 h. hit ti. t.
9>tfcC(4aFtf^Mtíc ven 30, 6" tr. Mi II. X. *f Slt&iift |ü ffiScft ft b
Cint rttca OjittrríA)! ronacs sútfr Itielcne lein ICTBCB enr(t bk nente teffe* ont SiUcrtaBcii. 1 Cifiií P. 1.
69ic!dib Eut DUZ KB fiinbtrn crrfibict«K Ambart fara tar* tk mm ?r6tit«|«ult«. 1 &S« 80 rt..
•MuHc. bti etM fr. 80, 60, f_ 1. UH, m.
?uriea, getuttat •taater.tetrrat, her v- , ifit QKcrfelt Mr 3nu amb üt, 1 ?it is feliben te. 6i, 85, fl. 1.60, 3, a. I H8 (. 6.
1 BriacS 8>laf . anlrnraeat , aaMnttt ber
|(t« rji>yu tinlAcob Ba4abmcn [amt; 8irk8 |e«r iatc.
-"~«í epidKBA !»Hzt 6Io« SS tt.
f ««|Iil4t tBatyngtiftct, gdmt sU ina i» r ?«k fr»u4t«nni fBcrtiduca, 1 Aitcl It 1. . 1. S.60,1. 4, Mrklbrfi itciD ffilftutbet, te. S5, U, 8 >.
so, n. i.
Kabstn texa litert, 1 Cottt 80 tr..
* 150. 1, «JO. J, 8 60.
>, «.ov. J, s H.
SMajbentfcretai, toisbld arlt lu;|«ictzB nt
4 t M aottt
t lalsuW. ttc ntMCB ad festa. Ba Cttl 1°, SO, 4o. 60, IL 1, S.
; cta Uatiaanpíiítrt tani
? 8S It.
juhcr^aatain,
IHt ,-
»cr^üfrKttfl; Btr d SITact, AJII nicR X^'nten 4J ft
' 80 ti.
I int l. Sí 0

. .. I. rz. 60.
Weabita sril futocn, « 1.50. s. l.to. ttiXr-ilin. idut. arii e*tegBtcl. "r 11. llSCBt éoctes, tr. 10, IS. TO, SO, 40.
Q8. <an6t::cr ont Qku~tt)rc mit 9«<tl-..^ 1 83t tr. 2l),40. 80, It. 1. IJO, l.M.
. IM. m f3ies), tz. rí, 30. 40. ooa e»bl, ti. 80, 8_ - "
Mc tat Sftfkr nao) bee
4 «g g
u, >o, 30, Mi, 83. fF., 2b«. r epc.fcCcn.icrt. |t
röfe tt. », 80, P J, 1.60, 3, t.K». taíodtot nfc nftfMt Mk ftr ictH H a C afumoMcMtm 3wfr«
ft 3 &
ik Vtofcflm vatta) t^t* l R
ket «W€totc fi. 1*0, 13), 1.30. l.M,
4tHuMi», t(í(!t(?bt <B#flefat)rt nb a rt
Bel: ÍB iljtrr *tt *n«l<fra4t cateitt uuttcflktt. Ustn
íí i s €*» ta Rnt; To«xtHe< i^b.
*m, Kit 8cO tUcciosn, fítK i It. 30. », 80, í. a, 1.JQ, 2. 'Hiit^toCTr Itieit, mit utMidVt «tfitM, It. -'-0, 80, (L 1, Í.ÍC. l.W, v, 1.50. ?»»* 8.(4 kit bascrt>4ift tenftmin-r rab Hbf* Wwcllt &tfft*tg<s, flaüriotof, «ttn«»f«t, HU. nfonAblt n» tatai t9«^s, aSt alt ffttt-m, ), fL i. i.w. BieiKt «xct>ck»ii, tr. 50, so, (.- i, ítlj i
i, 1^0. tia iittc^Ittnbci Cpld, 9c
10,
jeb*
D> itirq)nai f«o» ltt«
1«ttB i
i6 ir« cclmcn. fia
^Bk te*r*t fr. 4", «0, W.
il . M, 8o.
ft 90, 1L 1.S0. ttfid f«
, fr. 1«.
flfatfc fciftf ftelCT ti. W>, M, 0. ómterUiei >«9c»cbTc ti. 40, 80, t. l.tO. 6i l d Sled) tt M, «ii« Cu9 It 80, ?fC 1. • Ha riciix fcttür. «tac b««lrttr fetr %t Jfrt «nf l 6**eí "Ü fyí
SatuoKt. 1 V>t»aUt«C, JO, rcinftt ««tt (L S.W,
s ft - B» •« ívtSi, tor trtft S* <i aU «pintf » It
Henc ífinenfae ttciat ftioba fc$r
Blit Kt**BÍ*««l, fii dwlfenk, l «ttd «Üteí.
»» Ifi
a.-rbci, ttate? M ft?
Dct ee»(tseta tata) ka He I*, 30 tr B«f tiJt 3«»l iftbaí? ffott) -tuk^rfln :
36.
qf'tiji;, Trise* tten beiben, fű ft. tüt unirer»flilU4« SQnm; aus wt-.-ikft Hef« sor brai S»t»'iína k«ai.»4 ifi fltg«i, 15 ft. íli4t » t»aé

Wijdita Józwf kisdő-, lap- és nyomdtUnlajdonos gyorswgtó nyomáfl*, N«gy-Bjuiija4n.

Melléklet a „ZajaTKozIflBy" 1874. évi 35-ik számához.

Helyi hírek.
— A nalamenyei főügyészi állasra
ujabban jött tudomásunkra, hogy még két pá- j
kszó jelentkezett, és pedig Hamar József Ügy
véd Zalaegerszegről és Csesznák Sándor osák- [
tnrnjai szolgabiró. |
— A nagy-kanixsai képviselőségnek
íur. 23-án tartott Illésében a zárszámadás min- !
den észrevétel nélkül elfogadtatván, a felmen
tés megadatott.

— lemondás. Horváth József zala
egerszegi kir. aljárásbiró hivataláról lemondott.
— A kU-komáromi tárasskör nemes
[uűkódéftének szakadatlan lánczolataként
jótékony ctélra már előkészületeket tesz
eey majális tartásra. Tudva azt, hogy a vi
déken a legsikerültebb tánczvigalrnak szoktak
tartatni, e terv is eredménydua lesz. Ami pe
dig a mulatság élvét fokozza, az a jó étel és
ital gyors és jutányos kiszolgálása, mely Szid
na? Mihálj tásasköri vendéglős kiváló érdeme.

— A tabi kerületben megejtendő kép
viselőválasztás mozgalmai élénkséget idéznek
fiú a kerületben. Az ellenzék képviselőjelöltje
Szontagh Pál apr. 2C án érkezett Szántódon át
B kerületbe, Karádon Lepénye Imre földműves
igen szabatos beszéddel mutatta be a közönség
nek a képviselő-jelöltet vasárnap délután.
Szontagh Pál higgadt beszédet tartott B TÍBza
Kálmán zászlóját vallotta, Horváth marczali
kerületi orsz. képviselő tartott ó utána hatásos
beszédet, mig Politzer nerü kereskedő erősen
kikelt a Kormány és deákpárt ellen, azonban
u néi) tulaott beszédébe hangosan belekiáltott s
nem tetszését nyilvánitá. Örülünk- bogy az
egészséges magyar néptörzs a túlzásokat gyű
lölni kezdi.
— A palini korcsmáros fia a napokban
öngyilkossági szándékból éietereit kezén borot-
vával fólmetszvén, Prager orros ur által nyúj
tott jryors segély menté meg életét.

— Pongrác* Adolf tornatanár ur
május 1-én a főgymnasium tornatermében uj
tornatanfolyamot nyit, hetenkint 2 órán át
három hónapig tartatik.
— A következő sorok közlésére kéret
tünk fel: A bakónaki iskolaszéki elnökség tár
gyában kelt körözés minden alapnélküli,mert
bárha iskolaszéki elnöknek megváiasztattam
de hivatalos állásomnál fogva azt el nem vállal
hattam, miért is amint választásomról értesítve
Jettem, azonnal lemundottam,igy a kérdéses telek
megvételében semmi befolyást sem gyakorol
tam, mit az adás- vevésről BZÓIÓ szerőzdés is
kellőleg tanusii. — KOVÁCS JÁNOS.
— RédicsrBl irják lapunknak, hogy
Tx| lak Ieiviín apr. 26 an délben a mező köze
pén többed magával templomból hava menvén,
« villám által sújtva azonnal meghalt. A sze
rencsétlen h'atal egyén honvéd, — és !/4 éves
házas volt.
— Sajtóhibák.A' Zalai Közlöny 33 és
'Mik számában, az ügykezelési alapkönyv
izimü czikkben becsúszott lényegesebb sajtó
hibák : A második bekezdésnél a 20-ik sorban
„az illetők beadni"helyütt kiadni olvasandó,a
B-ik bekezdésnél, a b-ik Borban „a biró terhére

késatl" helyett kitett. A 34-ik számban, a 9-ik bekezdésnél a hatodik sorban .csend lett kis szobámban* helyett - két szobámban. A li-ik bekezdésnél 5 ik sor .bármenyi ezerre helyett
— etekre olvasandó. K.UTHY.
- A, Vasárnapi TJjtág' april 16-ki
száma a következő tartalommal jelent meg:
Quetelet Adolf (a r o z k é p p e 1). — „ Az el nem
végzett teendő ? Költemény Dömötör Jánostól.
— A pénzcsináláa mestersége. (Barnum fSlolva-
sáta.)—Fővárosiképek:Az ntcza-tarok (képpel).
—A csöodesoeieán partjáról; kaliforniai képek
(három képpel).— A szoroskői orosz támadás.
(Jelenet az 1849 ki szabadságharczból). Le-
hoozky Tivadartól. — Az emberi nem legrégibb
nyomai. — Utazás a tenger alatt, (regény, ké
pekkel illusztrálva). — Adalékok a magyar
színészet törtenetéhez: II. Sikertelen kísérletek;
egy műkedvelői előadás 1789 ben. — A múlt
vasárnap történetéből: I. Iparmuzeum. II. A
képmüvéazeti társalat közgyűlése. III. A nép
színház jelenlegi állapota. — Kossuth Lajos
születési évének földerítéséhez. Ahétről.(Tárcsa).
— Irodalom és művészet, stb. rendes rova
tok. A .Vasárnapi Újság" april—júniusi év
negyedéből, a melyben az .Utazás a tenger
alatt" czimü regény közlése megkezdetett,te)jes
számú példányok még kaphatók. Előfizetési ár
évnegyedre: 2 frt.
— Borid hírek. Oyergyó szent-Mik
lóson 150 ház égett le. — A verőczei erdőégé
sek hanyagságból eredtek. —.Erdély arany
kora* czirafi regény német fordításban megje-
lent. — DebreczenbenKossuthérmet találtak.—
Kun Béla bonvédhuszár kapitány a szsbadság
harczból,Veszprémben meghalt. — Milán szerb
fejdelem Konstantinápolyba utazik. — Egy
Korda nevű 100 éves kisasszony halt meg Szí-
nában. — Az irgalmas rend a .Császárfurdőt"
eladni szándékozik. — Fejérmegyében is erő
sen uralg a himlő. — Darázs Miska zenetársu
lata Stuttgartban van. — Hyrtl boncztudósnak
Kis-Mártonban szülőházára emléktáblát tesznek.
— Livingstone temetése apr. 18-án „volt Lon-
| donban. — Beöthy Sándor volt királyi ügyészt j az omnibus elgázolta. — Az ezüst árkelet május hóra 5°/u — A pozsonyi Liszthangverseny i 2855 frtot jövedelmezett. — A közoktatás-; ügyér a vidéki tanintézetek épületeinek meg-I vizsgálására biztosokat küldött ki. — A dióa-I győri vashámorok eladatnak. — A „Krouos" ! liquidal. — A fővárosi adóhátralék 1862-től 6 i millió frt. —Benedek Aladár Aranyos-Marótbon j Büttoer Lina kisasszonyt nőQi vette. — Vahot | Imre Losonozon Petőfi élet-és jellemrajzából fel. olvasásokat tart.— A „Népzászlója'szerkeszté- sét Helfy Ignácz vette át —
Papirszelet.
?gr aoit-rilcai lelkésznek szerecsen szolffája volt. Egy vasárnap a predikáczio elat'. véletlenül oda nízett. Ahol a. azereejeu ült, és alig tudta nevetését visszafojtani. midÖD látta, hogy az a fia ki sem irni, «em olvasni nem tudott, úonoal kezebea szorgalma-san jegyzett. — Templom ntan ast kérdezte tSle: .Tamás, mit csináltál a templomban ?" — Uram jegrea-tem : minden urt embertSl azt láttam. .Hozd ide as

írásodat, hadd liuam." Tasás bfisef«*«D oda vitte, d« at inkább cjiiaai ksrcsolái volt, mint irsa. — .Tamás — folytatá a pap — hisz ez atta ér semmit, bolondság as og-éic* — .Uram rálasaolt a aseraesen — en ii ast roodoltam, mikor régig baDgattam.*
Történeti naptár.
Május 1. 1461. Corvin Mátyás egybekelése Podiebrad Katalinnal. 1849 as orosz beavatkozás Magyarországba kihir-dettetik.
. 2. 1270. IV Béla halálozása Margit szigeten. 1849. Kossuth mint kormányzó minisztériumot alakit Deb-reczanben. 1861. Mayarbetr halálo-
3. II 1481.M*homed torík tultán ha
lálozása 1810. Byros ttoazott az
Dardanellákon. 1849. a nagysze
beni tüntetés.
4. 1702. Szent-Pétervár alapköve le
tetetett. 1849.Budarár ostroma kez
detét vette. 1855. az oroszok kiro
hanása SebastapolWl.J
5.
1764. M. Terézia a ssent-István rt:idet alapita. 1821. Napóleon ha* lálozása szent-Ilona szigeten. 1744. M. Terézia hadat izén Fran-cziaországnak. 1849. Kapuvárnál a magyarok megveretnek. 1776. Berzsenyi Dániel születésnapja. 1827. Vajda János születés napja. 1849. Peresei győzelme Uz-dinoál. 1859 Humboldt Sándor halálozása.
f zletl szemle.
(S. S.) Nsgy-Ksnizu, april (8-án 1874.
nlojáras ; hideg szel, barátságtalan fa teggel egy kis hóeséssel kiserre.
Oabna ozletben ? 8emml forgalom. — Árak változás nélkol.
Alsó-anastríai mer0 sssrint; Busa 80—81 fnl 850-90 kr.Sl—83fnt Ü.65-90 kr,84-85 fnt, 7.30—7*5 kr. Bozs 76—77 fontos konkolyos 4.80-6 10 krig, konkoly nélkol f.,25— 6.40. 78—80 fnt konkolyos S.2Q—5.&' konkoly nilkOl ü.30-00 kr. Árpa serfSzézre .1.15.—5 40
kr. — Árpa etetisre 4 4.30 krig. Kukoricza
4.95—5.10 kr. Zab S.70—2.80 knjciirig 50 fontja
Hüvelyesek: Bors«5 8.60 kr.L«ncse 7 50 - 8.— krig. Bab
fohír uj 5.35-60 krig, i 5.—, tarka készlet nelkll,
' egyes kisebb rétseotkflkben 5 fton vétethetik méreje.
! Hajdina 4.60-80 kr. Hajdiaakása 11—18 kr. iteseje. —
Ksles 4.85kr. mértje — Eőlsskáu 7.50—8.60 kng.
Lohermag 27—30 ftig. Lnezernamag 32—33.50 kr.
) Lenmag 4.80—6.30 kr. Lendekmag tiszta 3.93—4.—
I krig., zabos lendek 4.— kr. vámmázsája. Lohermag
j 27—30 frt becsi mázsája. — Franczia Inczems mag
! 32—3',, frtig. becsi mazsája.Kendermag 5.30-60 kr.
' mereje. Bepeze tíli 4.50—80kr, nyári 3.60—I früg..
sirga nem kerül a piaozra. Kevert (Miscbling) 4.8O—
5. frt Buza-oesd 1.40—60 krig. Rozs-ocsó 1.20,-40
Borok: fejtett nj fehér 5.—, 5.60—6 frtig., fejtett
piros 4.50—5.50—80 kr , fejtett Schiller 4—1.60 kr.
Ó-bor —.— frt. — 6eprüpalinka —.—. TBrkoly-
pálinka 23—25 frt, azilvalicza !7—30 frt. also-anszt-
ríai akója, hordó nélkül, franco itteni állomás.

Lottohniá*.
Brünn, apr. 22 én: 20. 76. 69. 89. 50. Buda, . 85-én: 38. 90. 31. 41. 43.
Felelte szerkesztő: Bátort UJ«(.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánlutik
Dr. Porty-féle általános S El JB-'X1 APÁS Z,
mel/ rendkirűli gyÓgyoríje, dviltMtó, irlelC ét íij~ dsüm*t enllapitö iuttUa álul I«fg7or**bb, lofbicto-«*bb » ejywtermind fjGítrt* (yügyuiiat esukOiOl ktÜOnswnQ bajokb&n. — Ily bajok t toroitfjall*dij-líffc»5harut, b 6 r k é *-bar«ág, KirtjájgTÜ (Croap-inpu) mÍad«D«mfl megértitek, k&npi>, unrii, vigis V*ZJ *gft« által Unuidiiatá t • b • k, mejfoiri-sások, dari*»- v*fj meturaráiok, konok-fekelyek, nxfttok (coototiók) — meglepő gyön fájdalom oúlla-pitáasal — rögxött difiuiitok, pfimSk, tiljogoí, pokol-Tir (c*rbun<*nliii puttula maiign*j, msigkeméaye>dé*ftkt penyedi«ek, rírkelétek, moindeű mirif/bett»y*éjek, görvélye* fekélyek, fagydaganat, ujj féreg, körömméref, Tadhus, ta^nvaes, csootaxö, kiSciamitii ei megTmji-dnlisok, helji CJÓX ; toribbi a iiöiéi foiftáni 14b-felfakadások ét sebek, fájós fekélytett v*gy már génje* nÖi mail. — Sok nő már rsirában volt emlS-ráktól, — a kalSnbea elkerülbetleu éetv»a%éj9H aebesKÍ motelnek mell61élővel — egyedül ezen jelei ?ebtapjux basznáUta által menekült meg.
Végre a tértbe teljéién bemélyedt birminema aftálka, vagy darát*- é* mehfaJánkja csupán ezen t/paasoak rOná idei buznilau folytán aanyira el8-tfisík, hogy azatán a UatbSl kö«ön«*fe»eo -nabad keual, lebésci mÖtét és Cájdalom notkül kOtuiyeo kibiubJUÓ, mire a teb gyógyuláa* nemsokára bekövetkezik.
Esen meg-becsOlbetlen gyógyszer, melynek jele*-ségts leghitelesebb egyenek számos s kűlönöi kirá-natra bármikor felmatatható bíionyitvinysi által már r?g<*n a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legküíönnemöbb esetekben megpróbált hatásánál es feltflnS sikerdás eredménjeioél fogra, melyek faajinál-laU álul meg «larnlt bajokban is eléretnek, jól megalapított és elterjedett hírét keuégbero&haUaaal igasoljE.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag | frt, híJKnilati otasitáí*sJ együtt, postán kOldre 10 krral több. — Egy trtnyi cjtomagnál kisebb szállítmány nem teljesittetik.
Központi kUMeményesu raktár: pMt«i Tlrlk JéZMf gyógyszerász.aruál kírály-ntcta 7-ik isim alatt.
Továbbá kapbatók : Nagy-lUaljUi: WAJWT3 JÓZSEF nmál. ptkMl: Ualatinssky 8. — PécMtt; Sip5cC J. — SlatfM: Stambonsky. - Sx.-Fefc-érvi-r«tt: Braoi. J. — SuahathtlyN: Pillicb F. -VeupréMfcaM : Fereaczy K. - ZágrAMU: Miübtch Z$. : fiock J.
A t. ez. gyógyszerész és kereakedS nrak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felssólittatnak, mitserint e részbeni ajánlataikat esen gyógysser késsi-tdjéheK FORTY LÁSZLÓHOZ czimexre ?. Badara, (Rácz. város, fonteta, 5iK). ssám) beküldeni ssiveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljecit-
P^" Vidéki bérmsntes levelek általi megrendelések az árúak készpénsbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tostéot éi legpontosabban telj esi ttetnek.
*) E rovat alatt kOzlQttert felelSstigot aem
'állal Szerk.— Ho, ho, hu I — Jó, vonja kétségbe, —
de uraim önök tán még Watschorin herczeg
tiirténetét sem hallották.
— Mi, micsoda Watschorin herczeg! —
Suntsikoő' ur az ön hontársai kalandos riczkók !
ót, midőn fogataik az utczán egymás mellett elrobogtak az a kishetyke Palmer lord fúvó puskával lőtte meg. — Ho, ho. hó !
— Ejh és mit csinált a h rezeg? — kér
dek többen.
Kihívta Fal mert — felelt rögtón Michai-lovits Szidór és a párbajban a kapezáskodó fiatal ember fül nélkül maradott.
— Mit, fal nélkül ? — kaczagott föl a
társaság, szegény Palmer; no es: az aztán igazi
malheur! Orr és fül ha, ha, ha !
Michailovits Szidor végre beleunt a plety-kázásba 8 rettentően unatkozva koezogott haza felé, meg nem foghatvál Wladimirovits Iván szónélküli eltűnését, szilárdul föltéve magában hogy rendre Unitja a ficzkót
Wladimirovits Iván ez alatt szörnyen lopakodott és az első kávéházba betérvén, felhörpintett hat pohár roschtopsint, minek óhajtott következménye borzasztó főfájás lön. HL A toronynál.
Alig virh.tá már az időt Wladimirovits Iván, hogy a hfitelen Petrovna Máriát meglephesse a toronynál é> fél nyoloz helyett, már fél hétkor indult a találkozás színhelyére.
Eleve öles lépésekkel gyalogolt ezélja fiié majd lassabban és lassabban, mig végre ugy tipegett, mint egy kilenczten éves dada.
Hogy magában monologizáh volna a ré-fibb rámák szereplőiként nem állítjuk határozót Un,azonban annyi igaz hogy egy tudós profe-szornak elmerd kében leütötte kalapját; a szép madmoiselle Elinának, a párisi kegyistennök

? egyikének, lábára hágott, egy délezeg chevaux légen tisztnek torkára szalasztá egy lábnyi, szivarpipáját és séupálczájával végre annyira kezdeti hadonázni, hogy egy szurtos fiaUl fésületlen fürleibe annyira belekuszálodott, hogy i eS}' "egyed órai fáradozásba került, mig a kel-j lemellenül meglepett hajtulajdonos leirhaUt-í lao morgólódásai közepette BÍkerült kiszaba-: ditaui.
I Végre egy bérkocsis, hajszálon mult,hogy
| élnem g izolu és ekkor jutott eszébe, hogy bér-i kocsit rendel magának. — Belé is vágU magát
a lágy ülésbe és végre végre megérke-
zék a fehér toronyhoz.
Kifizetvén a bérkocsist, leült a szennyes kőpárkányzatra, szivarra gyújtván, nem a j hangok legkellemesbikén egy vadászdalt kezdett dudolni.
Szörnyű unalom által meglepetve mintegy fél órát tölthvtett a toronynál, midőn annak túlsó oldalához bérkocsi érkezett
— Ezek ók! — gondola Wladimirovits Iván. Egy fátyolozott és beburkolt szilit ki a bérkocsiból és őt egy férfiú követte.
Wlsdimiroviu Iván szemei kimeredtek
és szinte főiismerte a hölgyben Petrovna Má-
riát és a férfiban Hieland grófot
[ Nem fárasztják az olvasót a találka leirá-
savai, olyan volt ez is, mint rendszerint minden
Ulálka.
Végre Wladimirovits Iván nem tudu za-! bolázni haragját és előrohanva rejtekéből igy | menydorgőU a kellemetlen meglepetéstől meg ' dermedt hölgyre.
- Oh Petrowna Mária I ez aztán önhsz méltó foglalkozás, hol vannak az Ígéretek, hol vannak esküi, de még lovagjának is köszönetet kell mondanom, hogy figyelmeztetett e fux-

I csa kalandra! — Nem síükséges kedves gróf ; párbajoznunk, e lisztes hölgy nem méltó arra !
— Uram I — szólt a férfin, oly hangon
elnyomott harag hallatszott — nem tudom mi
jogosítja föl ont, ily aljas kémkedésre, ha ön
nem hajlandó vívni ugy meg fogja hallani vé
leményemet !
Wladimirovits Iván, csak most tekintett figyelmesebben a szerelmes pár arczába. — Kővé vált; — e nő nem Petrowna Mária, hanem madame Fréhault és a férfi nem Hieland hanem Bangaluff gróf az orrevő volt.
— Bocsánat asszonyom és bocsánat gróf
ur ; szomorúan tapasztalom, mily furcsa játékba
bonyolítottak, de hiaz ön iamer engem és tudja,
hogy illetéktelen kémkedésre képtelen vagyok.
Kész vagyok azonban mindennemű elégté
telt adni.
— Csakugyan Olgajew ur.ötU mindig jel
leme, embernek tartottam. — Szavai elégtételt
nyújtanak e hölgynek és nekem. — Reménylem
a kalandot hiialmaaahb köreinkben sem emle-
íretendj ! —Jó 4jt!
Wlfuüsairovits Iráa megszégyenülve sietett haza és másnap, midőn meglátogatta Mi-chailovics Szidott első dolga volt ünnepélyesen megkérni a bájos Petrovna Mária kezét.
Szaggatott szavakban adá elő kérését Wladimirovits Iván a mire befejezte Michailo vits Ssidor kiolthatlan kaezagxsara.{akadt.
' — Hó, hó, hó I Iván '. Vanieskal nagyszerű fölfedezés I He, hs, bel — Derék ficzkó vagy öcsém I Paul I Paul 1 te karáni medvefeja Ulár I siess rögtön madame Sinuséhoz, ott leas Mat-réna Paolowna, rögtön siessen haza I Újság, nagy újság 1
AjoSreg öröméneke különc, módooi

y után Wltuümiroviu Ivánt egye-
nesen Petrowoa Mária szobájába ronzolta.
— Hej, hó! Mariska, itt van Wladimiro-vita Iván, ez a te vőlegénjed! Te kis galamb te, ugj is látom nincs ellenedre ! Na adj parolát hugocskám!
Petrowna Mária bíbor piros arcecsaJ nyújtotta kesét boldog szereimeeéflek és mire Hat-réna Paulowna megérkezett már jögjgyürüt is cseréltek, annak nem csekély bouoaágáraV.hogy e szövetség tudtán és bele egyesésón kivül köttetett — De végre a jó Öreg matrooa meg vi-gaastalódott és jelenben is épen úgy szereti a pletykát, mint a múltban és Michailovits Szi-dorral együtt panaszkodnak a mostoha időkre, szörnyen dicsérvea multat.
Pault még mindig nem csapta ugyan el Michailovits Szidor, de elsA dolga volt a mint Oroszországba ért, falusi birtokára, 12 botot veretni rá emlékezetes uti szamovárjáaak eltörése miatt
WUdimirovits Iván elbeaaólte fiatal nejének a fehér toronynáli furcsa kalandját, ki duzzogott is egy kevéaaé. de a férj óssinte bánata megengesztelte és jelenben srent a békesség.
Borid időn Hichailovits Ssidor nagy meg illtstódésére az is kisalt, hogy Watschorin herczeg és Baogaluff gróf történetei csaku^an meró koholmányok és koholójaal a hir, lUt-rénaPaulownat emlegeti.
M»>d elis foiodjük említeni, hogy Wladimirovits Iván teljesen papucs alatt van ét ha nejével olykor, kisté öMzétördül,gyakran hangzik a: „fehér torony ! a íehér torony!"
KŐVÁBY BÉLA,

X>WOOOOOO0O0Q4
JULfc.
Beiielbein W. Samu
»jinlj» a DlgyérdomO kölíloségnek m, fslilliiou é» teljesen fölszerelt mindeimemll
voly ét vászonból KéKtiUiffBJ
liszt-, gyapjú és gabonazsákok
raktárát. Ö
A Iegie»e»elesel>l! irrirakkali 6M«ekötirté»eimni:'] O AXOD hclyxetheo le«xek, hogy a lejijobb minőség ös Q
o
8
gazdatiszt
ki már 12 éven áUéTnagy url háznál szolgált s a legjobb bizonyítványokkal van illáivá isinél kivan szolgálatba lépni; szükség ecetén képes több ezer forint bizíos.tékot is letenni.
n képes több ezer fori i
Bővebb felvilágosítás I. Wajtiits József ur könjvkereskedé- kapható ;uyKanizsán

a legolcsóbb árAk ta
x városli&z épüietéoek bérházában a Urirdai hirau] lie
járttá mellett Tan (18J6—3)
a beosl forliio B*w (Pratentraitt 96,) raktáriba s*állitiini
Mi köteleixak magunkat, gyartraányunka
ktizitméayeiik egyesegredül e «égnél találhatok
Az első tajték-, mtitajték- és borostyánkő-társulat
Minthogy az osrtrik-magyar monarchia legnépesebb gyár gyártmányainak eladásira a kizárólagos jogot megsierextem,
fölösleges minden torábbidicséret, minthogy P gyár TilaRSrene ismert jósiga és olcsóiági minden ajánlgatást már eleve nélkülőx-
hetSvé tesz. ' Foriatot-Bt2ár.
Ajánlható jnmdenMnek!
kJ uép
.1182-17
nőirnbakelméket
JDtányos áron Tatarolni ki
Hamburger Adolf
flilete FI8T, uri-utcma 1-tt mám*. Párlti Mm.
Borostyanwopóka tokkal . . .
Cgyaoat nagy
Boros tyin-garnitura, snrar és aii-
Tarkáknak tokkal . . Garnitúra, UrtaJmax : szivar, sai-| varka és virginia axopókat Mr-
j tokban
i Egy garnitnra, cxigarette sxopóka, doháoypapir, és tuxaaersaám-
; tartó tokban
Egy garoitara, pipa, Bzívanxopó:
ka, selyemiacskóval, bőrtokban
Egy gamitara, tőrökpfpa. sxét-
siedhetó szárral, borostyánnal,
szivarMopókáTaí, bórtokbaa .
Egy garnitúra, John Ball-pipa, szi-
rar és cxigarette-uopóka bor
tokban
Egy garnitúra pipa aiétaiedhetó elefántcsontsxár és caigarette-; siopóka, bagaria bőrtokban. . 1 Teljes dohányzó-garnitúra, mely áll pipából, wivar- és ezi&a-rette-szopókábol, tüxsxersxámból. I dohányiacskóból, kanócából, és j csigarette-gépexetból atb. . . , Ehhez illő elegáns szekrényke .
bárboTá lngTtn *i MP* mantT* kftld«twk «• MgradeléMk után-
rét mellett ironan tuUiHtotnak.
Nemkülönben megrendelés folytán 5 írttól 100 frtig ér5 darabok is készíttetnek és gyári i árakon saámittatnak.
Megrendelésfk e cxim alatt ín-téz-ndúk :
nSségükre
20 kr egy fejkefe, jó minőség 20 kr egy balhafogógép 20 kr egy csebhévmérő, jól szabályozva
20 kr egy ctélszerfl keztyfítágiló 20 kr egy finom zsebkefe fésn s
tükörrel
-20 kr 1 pár virágvása porcelliub.il 20 kr egy jó optikai látcső negyed roértfSldnyi távollal 20 kr egy jó angol borotva 20 kr egy pár «rői, hosasu nSi
harisnya
20 kr 1 csinos varrópirna sróffaJ 20 kr egy p*r nadrágtartó 25 kr egy egész evSeszkBz, kés,
kanál és villa
25 kr 100 db finom levéipapirofl 25 kr 1 napóra jól azabilyozvs 25 kr egy fényképalbum 25 kr 1 orrsz^mUveg, optikai tlveg 30'kr egy vasiriö ko.írk* 30 kr egy patent kOszOrfikS mio-
den vigóeszkSz izimára * 30 kr legújabb angol sxopUtó-Qvegek, melyek által minden dajka oétkttiSthető 35 kr egy földgömb a fold miaden népei képlegsc ábráival 35 kr 1 gyermeluzinaiz fignrikkal 35 kr egy oagy er&*s iskolatáska
40 kr 100 db fisom levélpapír
50 kr egy napernyő
1 frt 2u kr egy nagy jó esernyő1
1 ft 30 kr 1 szobaóra, jól «zabi-lyozva, két évi jótilla* mellett
3 frt «gy teljes iróaastal-osasiet bronz Öntvényből, 10 dbból illván : 1 tenUUrtó, 1 levél-nyomó, 2 magas gvertyatarto, 1 kéii gyertjaurtó, 1 hér-mérÖ, 1 gyttf»l*rtó, 1 őrs. tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartó.


Hirdetmény.
í Bővebb felvilágosítás I. 5 seben kapható ;uy-Kanizsán.
Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.
John Ball-pipa szárastul, tajték és boroBtyánkóból tokban
JoLu Buli-pipa faragott alakkal
tokban . . ,

íohn Buli-pipa borostyánkő nél-
kai tokban
Jon Ball pipa finom és nagy .
Magyar pipa szárral és bojtul
Első tajték-, mütaJtóU;
éi
borostyánkő- társulat.
Egyedüli raktár
ai osxtr.-magyarbirodalom résxére:
Gulden- bazár
Magyar- pipa meggy-szárral s bo
rostyánkővel
Német pipa pántosan ....
Nímet pipa lin*m chinaezilst pánt.
tal -
Nemet pipa nagyon Unom, tokkal
Autik pipa, tömör, dumbor farag
ván yoi
Török pipa különböző rajzu . .
Török pipa meggy szárral és bo-roítyanszopokával . . . - .
Török pipa *inom bronz fedővel
Kávéházi pipa, finom, pánt nélkül
Török vizpipa (oargilé) kellemes
különösen nőknek, minthogy
a vizén megy át a füst és üdi-
tnleg hat, darabja
Ugyanaz, naajy éa finom . . .
Meggywár borostyánszopókával
1, 2, .....'
Szivar- és czigarett sxopóka sxáz-
D&1 több rajzban ilyenek : egye
nes, hajlou. koronaalaku, fe
jek, qsoportok. állatalakok, úgy
szintén faucasia-szopókák da
rád ja . ,
Ugyanaz finom .... .
Ugyanaz legjobb minőségű,- nagy
Wien, Praterstrawe Nr. 66.
Eladások kicsinyben és nagyban. — Megrendelések utánvét vagy az <>« szeg be küldése mellett pontosan eszközöltenek.
Japáu-sz >póka, valódi borostyánkővel és mozaik munkával floom
Ezen krajczá r-h i r d e t é s
mutatji, hogy minden versengésnek elaje '
véve. Daczára annak, hogy az iruciíkkek hallattatt árakon hirdetek, mégis nézve minden várakozást felfllmalnak.
5 kr egy finom késalj (rasztli) i
5 kr egy finom gyertyakorzo j
5 kr 1 glicerin- v. növéoysxappan
5 kr f-gy finom viasckenScs |
5 kr egy körié*fi kautachukbót ! kr legjobb növény fogkenocs
10 ki egy pár gyermekharianya In kr pipa szárral 10 kr egy Rzivar&zipkx, tajtíkbúl 10 kj egy czakomzóró 10 kr egy függő g-yafatartó 10 kr egy öv bőrből fi
1 kr 5 db jó aciéUoll 1 kr 2 db tolltartó
1 kr 1 db irka
1, 2, 3, 5 kr mindenféle illatos aiobatllijátík
2 kr 1 kávéskanál éréiből, etd.i-
5 kr egy Uk*rékperssely pléhb>51 I 10 kr 1 fin- aranybronz medaillon
y p
5 kr egy pár nadrigóvó J
5 kr esi no* pléhtrombiták
5 kr vadásx- vagy jelzSiip
U kr 1 aiivartircíJt iij rs ciélíierQ
6 kr egy doljoz 3 d« tinóra pe-
csetviasiBts! 5 kr 12 db irói> 5 kr egy foldotófa (StopphoU) 5 kr a leg*x<bb fénykép
5 kr egy sxivjuvég fosrtő
f>, 10, 20, 30, 40, 50 kr külön-bilr-ÍJ Uölgyetr, arak, fink és leánykák számára ajándékai xlkalmUi tárgyuk.
6 kr egy tnczat hajfodrőtekercn
jo bSrbol
8 kr egy gyermekora liacxcíaJ 10 kr egy finom uri selyem esőkor 10 kr 1 finom jegyzSk. naptirral 10 kr 1 doboz 12 db finom ssi&nel 10 kr 1 valódi Ujték nzivarszipka 10 kr egy finom gamitar, melltfl
s fai beváló 10 kr egy Övegese legfinomabb
illata hajolaj 10 kr egy oUóláncz 10 kr 1 Mltix.5 féiÜ bivalssarrból 10 kr 1 jó lakat böröudök számira 10 kr egy fokméiték, bécsi és
franczia mének számira 10 kr egy szép legyező 10 kr Ipar kivéfiodzsa poroellánból 10 kr 1 desaerttinyér porc«Uánból 10 kr egy csélszerd ssi^argép 10 kr luO-db finom varrót?, TÍ-
lo gátra 10 kr egy jó péoitárcxa
tíixve
10 kr 1 csinos óratartó bársonyból
10 kr egy sarkefe
10 kr egy finom gömböseiét ing-
elö, mell és gallér számára 10 kr egy czélszerű dugasxhuxn 10 kr »gy tizede* mérték 10 kr egy bnxnÓtszolencze 10 kr et7 jó oUÓ ácséiból 10 kr egy zsinór valódi korái 10 kr egy üregese legjobb folt-
tisztitó víz vagy szappan 10 kr egy szépen feöltözört buba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy finom fodrástféafi 10 kr egy pár divatos fOlfQggö 10 kr 1 bödönke hajerSaito" kenőcs 10 kr egy kfltőkoaárk* 10 kr 1000 db jó fafogpisxkáló 10 kr egy rnhaporolú 10 kr egy fodrosófa 10 kr egy divatos óraláncz 10 kr 1 *Jbam IS bécsi tájképpel 10 kr egy toll kés 2 késsel 10 és 20 kr finom sétapálcsák 15 kr 1 pár nagy erSs arí kapeza 15 kr 1 pár nagy erSs n5i harisnya
15 kr 1 pár cséroa keztyö nőknek
16 kr egy piai Isxij bfírbSl
15 kr egy evokenlet. villa és kés 15 kr egy Övegese finom illatszer 15 kr 1 flvegcse valódi kölni vis 15 kr agy finom olló 20 kr egy pár arí cxérna k«ztyü SO kr egy üveg folyó envT,'hidegen bassnálható
20 kr ojjv nagy voaÓ hannonfca 20 kr egy kenyérkosár drótból
2 kr 1 db finom pipereesappan
3 kr egy ciéUterÜ kulcs fog*
3 kr egy bekenőkeíe
S kr 2 csomó finom havsnnah
?Kivarpapiroi
S kr egj pataat csipS- éa keztyftíUsS 3 kr egy radirgumrai S kr egy örök naptár 3 kr egj finom jegy*3köny* 3 kr egy finom jóillftta peeseTviasz 3 kr egy pléhtálct*
5 kr egy fi a OBI «íebgyní*t*rtó
vi»íxg_TertyácnkikkAl töltve
3 kr egy palacxk bécsi hiládán-
teoU
4 kr t><H divatos féoyképkeret
4 kr egy fértékwekrény 12 HÍD-
nel én ecsettel 4 kr egy r5f gyujtó (Lnnte)
4 kr efy txfiitSio'U gyUitfl
6 kr egy KMbtük&r
ö kr egy nsijharmoníka 6 kr tgy pár barijnyakStS
5 kr 1 «v3kanál ércbSI, eröítörce
5 kr egy xseb tfizelS n<r
5 kr egy lAnykafngá
5 kr egy CJÍDOI áraláncz
6 kr 1 lámparonnchette Üvegből
5 kr egr ezüstgolyó", legjobb tUs-
titd<izer éret számára 5 kr kol&mfél« ját«k»erek 5 kr különféle táruiegi játékok 5 Sr 1 szép képeskOajv sz&Teggel 5 kr 1 finom uSi metltfi (Broehe)
5 kr egy csinos gyftrfl
6 kr «gy czélmxerű keletmatatá
5 kr egy kávétálcsa
Ingyen és bementve kap bárki egy kis képekkel elUlott iralsjetromot, melyben ezernyi tárgyak vannak felsorolva.
FRIEDMANN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.

a legjobb minóségu egyenesen kapható alulirtoil, —
Faggyút, csontkövérnyét, olajanyat, sziksót
Coeusolajat és gyantáit
legjiuányosabban ajánlja
Leop. Baclimayer, Wien
(1328—2)
'Oooooooooooooooo c
Dr. POPP J. G.
cs. kir. udvari fogorvos „
0
i
NÖVÉNYI FOGPORA, o
LeopoldBtldt.
fizen fogpor tisztítja a fogakat ezáltal, hogy naponkinti használata mellett nem csak a közönségesen elhanyagolt fogkövét távolítja el, hanem a fogmázt fehérré is teszi és erősíti.
Dr. POPP J. (i. bécsi cs. k. udvari fogorvos
Anatherin szájvize,
megóvja a fogtörzset, enyhíti a fogfájdalmat, megakadályozza a borkőképződést és a szájból minden kellemeslen szagot eltávolít. Mint legjobb száj- és fogtisz-titó mindazoknak igeaajánlható, kik mesterséges fogakat használnak vagy foghús fajdalomban szenvednek. Elgyengült fogak általa ismét megerősödnek. —
Kaphatók: Nagy-Kamtsáa : Belu« József gyógymte., RosenbergA
afeld, Welis«h, J. es Feaselhoffer J. kereskedésében. - Pápán V
'fehepec J., Keszthelyen: Pflssterer gyógysteré**, Singer M. Weii Q
L. Zala-?gerszeg^n: Isóó Fi, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyÓgy-A
zeriss. Varasdon : Halter gyógyszerész. Sümegen ; Domer Eajet. Sxom V
athelyen: Pillich Ferencz és Bsdolf gyógyner. HatárSrvidáki dz.-QySr'Q
yön. Fibie E. C. Vesspremben : Meyr Taszkaa, ngy Önthard TivadarA
? fiainál. — Ssákecfebérvárott ; Legmaac A. Hravn J. gyógysz. LO^M-J
lerényben: Heisler g/ógyn. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecs-{
eméteo : Hilhofer ém Haobletd gyógyss. Pakson: Flórián J. gyógyss /
.Proftodén; Horvátit J.Somsenrend gyágyas. Kaposvárott: Kohn J-.V
ngi, Belos *• SehrSder gyógjsz. Siegszárd: Brahsxy gyógysz — Q
ouybádon : Kramolin J. 8síg«irárott:Barwartb, Salamon gyógyss.—j
[Baján: Uiohitaeh St. is Bersfeld ami, ngy Hersog I*n*<-.»nil. - Pécsett :
lolnay W. és E. Zách, StpScs gyógyix. Kárádon: Zadnbánssky gyÓg;
ltart»aliban: Kta* gyógyít. — Tolnában : Graff gjógysz. — Dinaff
itt Lnkács STofTss. — öient-Győrfjön : NOthig — Alsó-Leadv»n:i
gyógysz. — Sobonoson: Simon gyógyssaréta araknál. V
ooooo<