Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.25 MB
2006-08-30 10:52:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
920
5683
Rövid leírás | Teljes leírás (535 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1874. június - 45-52. szám

A következő honlapcím alatt egy hivatkozásgyűjteményt talál, amelyből megtudhatja, hogy mely honlapokon és milyen feldolgozással találhat még Zalai Közlönyt:
http://www.nagykar.hu/hivatkozasgyujtemeny/1/392.html

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.-KANIZSA, 1874^ június 4-én.

46-UE

Tizenharmadik évfolyam.Sgy «*m 10 fcr.
Hiréatátefc
6 hasábos petitoorbaji 7, másodszor 6 ? minden
' további sorért 5 kr. j
SYILTTÉR.BKN toronfciDt 10 rrexi
.era
ncítiri illeték minden I ye< hird»lé.ért kttlon. 30 kr illetendő.

ZALAI KÖZLŐIT
előbb:
,ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY'

lap tseileaü róasei
uerxeazuSfaes, —
anyagi retset illető közlemények pedig a sóadóhos bémflutTit w, túe&dók:
NA0Y-KAN1Z8A
Wlaatluká:. Bérmentetlea levelek csak ismert műn katariaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.


városi egyesület hivatalos értesítője.
vegyes tartalmú lap?
Naay-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .jalamegyei gazdasági sgyesaiet", a..nagy Kanizsai kereskedelmi s iparbank'-, a .nagykanizsai takarékpénztár* a ,Zala-Somogy gőzhajózási részvénytársulat, ugy a .zalaegerszegi toma-tüzoltó egylet" s több megyei és ví
Hetenkiiit kétszer, vasárnap- s csűtortököiu megjelenő

A nagykanizsai önkéntes tűzoltó-egylet közgyűlése.
— Mijo. 26. 1874. — (Veje.)
Én, ki a rendezett tűzoltóságnak jelentőséget csakis a folytonos ébren és készenlétben lelem, csak a legnagyobb eró-megfeszitéssel valék képes az éjjeli őrség jelen alakjibani fenntartását a parancsnokságnál ez idáig keresztül vinni. Azonban most már magam is belátom, hogy ezen állapot tovább nem erószakolható,és bogy mielőbb egy más modusról kell gondoskodni, melynél fogva a tagok kevésbé terheltesse-nnk meg. s igy azoknak mindinkább ritkuló száma is szaporittassék; — de hogy más rés/.rul a város biztonságára nézve is — ha lehet még az eddiginél nagyobb — megnyugtatás nyujtassék.
A szolgálati mulasztások természetszerű folyamánya a fegyelem lazulása, (vagy akar megfordítva, de mindenesetremkaröltve jár egyik a másikával) ; — mégis a fegye lem felbomlásának nyilvános jelei csak azon, jelentésem első részében emiitett politikai súrlódások szülte válságnál kezdtek mutatkozni; — de egyszer felbomolva, azóta nem is volt "többé azon -mérrben YisszaáHit-ható, minú az az első időben vala. Ennek egyik oka az : hogy több mint 3 havi távollétem alutt a parancsnoksági ülések csak reiidetieiiül tartattak, holott az általam mesterségesen helyreállított rend ekkor még kettős felügyeletet és szigort igényelt volna.
A második ok: azon határtalan rész-vétlenség, melyet a nagy közönség valamint a kültagok az intézmény irányában tanúsítottak s un-ly a muködóket egyátalában el-kedvetlenité. De ezen nem is lehet csodál-

kozni ! Hisz én magam is elég kedvetlen valék azon tudatnak sújtó hatása alatt, ho%j ama közönség, melynek szolgálat,'ban én időmet és személyemet áldozom fel, mindezeket figyelemmel sem méltatja!!
Nem e a legnagyobb részvétlenségról tanúskodott az, hogy egy intézmény, mely kizárólag a közérdeknek szolgál, anyagi lételeért a küzdelemnek lón kitéve. —Az alsóbb osztályok .városi trabánsokiiak" czimezték a tűzoltókat, — a mivelu-bb közönség csak ugy vállvonitva nézé az általa ugy nevezett „katonásdi játékot' — a nagygyűlésre senki sem jelent meg — a választmányból csak alig hárman-négyen tárták érdemesnek az ülésekben részt venni —s igy mondom n...