Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.25 MB
2006-08-30 10:52:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
924
5739
Rövid leírás | Teljes leírás (535 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1874. június - 45-52. szám

A következő honlapcím alatt egy hivatkozásgyűjteményt talál, amelyből megtudhatja, hogy mely honlapokon és milyen feldolgozással találhat még Zalai Közlönyt:
http://www.nagykar.hu/hivatkozasgyujtemeny/1/392.html

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.-KANIZSA, 1874^ június 4-én.

46-UE

Tizenharmadik évfolyam.Sgy «*m 10 fcr.
Hiréatátefc
6 hasábos petitoorbaji 7, másodszor 6 ? minden
' további sorért 5 kr. j
SYILTTÉR.BKN toronfciDt 10 rrexi
.era
ncítiri illeték minden I ye< hird»lé.ért kttlon. 30 kr illetendő.

ZALAI KÖZLŐIT
előbb:
,ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY'

lap tseileaü róasei
uerxeazuSfaes, —
anyagi retset illető közlemények pedig a sóadóhos bémflutTit w, túe&dók:
NA0Y-KAN1Z8A
Wlaatluká:. Bérmentetlea levelek csak ismert műn katariaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.


városi egyesület hivatalos értesítője.
vegyes tartalmú lap?
Naay-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .jalamegyei gazdasági sgyesaiet", a..nagy Kanizsai kereskedelmi s iparbank'-, a .nagykanizsai takarékpénztár* a ,Zala-Somogy gőzhajózási részvénytársulat, ugy a .zalaegerszegi toma-tüzoltó egylet" s több megyei és ví
Hetenkiiit kétszer, vasárnap- s csűtortököiu megjelenő

A nagykanizsai önkéntes tűzoltó-egylet közgyűlése.
— Mijo. 26. 1874. — (Veje.)
Én, ki a rendezett tűzoltóságnak jelentőséget csakis a folytonos ébren és készenlétben lelem, csak a legnagyobb eró-megfeszitéssel valék képes az éjjeli őrség jelen alakjibani fenntartását a parancsnokságnál ez idáig keresztül vinni. Azonban most már magam is belátom, hogy ezen állapot tovább nem erószakolható,és bogy mielőbb egy más modusról kell gondoskodni, melynél fogva a tagok kevésbé terheltesse-nnk meg. s igy azoknak mindinkább ritkuló száma is szaporittassék; — de hogy más rés/.rul a város biztonságára nézve is — ha lehet még az eddiginél nagyobb — megnyugtatás nyujtassék.
A szolgálati mulasztások természetszerű folyamánya a fegyelem lazulása, (vagy akar megfordítva, de mindenesetremkaröltve jár egyik a másikával) ; — mégis a fegye lem felbomlásának nyilvános jelei csak azon, jelentésem első részében emiitett politikai súrlódások szülte válságnál kezdtek mutatkozni; — de egyszer felbomolva, azóta nem is volt "többé azon -mérrben YisszaáHit-ható, minú az az első időben vala. Ennek egyik oka az : hogy több mint 3 havi távollétem alutt a parancsnoksági ülések csak reiidetieiiül tartattak, holott az általam mesterségesen helyreállított rend ekkor még kettős felügyeletet és szigort igényelt volna.
A második ok: azon határtalan rész-vétlenség, melyet a nagy közönség valamint a kültagok az intézmény irányában tanúsítottak s un-ly a muködóket egyátalában el-kedvetlenité. De ezen nem is lehet csodál-

kozni ! Hisz én magam is elég kedvetlen valék azon tudatnak sújtó hatása alatt, ho%j ama közönség, melynek szolgálat,'ban én időmet és személyemet áldozom fel, mindezeket figyelemmel sem méltatja!!
Nem e a legnagyobb részvétlenségról tanúskodott az, hogy egy intézmény, mely kizárólag a közérdeknek szolgál, anyagi lételeért a küzdelemnek lón kitéve. —Az alsóbb osztályok .városi trabánsokiiak" czimezték a tűzoltókat, — a mivelu-bb közönség csak ugy vállvonitva nézé az általa ugy nevezett „katonásdi játékot' — a nagygyűlésre senki sem jelent meg — a választmányból csak alig hárman-négyen tárták érdemesnek az ülésekben részt venni —s igy mondom nem igen lehet csodálkozni, ha a működők mindig jobban lankadoztak és a fölebbvalók intéseire sem igen figyeltek.
Ezen közönbösséget' jelezheti némileg azon körülmény is, hogy : mig más városokban a polgárság zöme, de a legelőkelőbb férfiak sem vonakodnak tűzi endörí szolgálatokat tenni, — nekem mindössze csak 10 fiatal embert sikerült e czélra megnyernem , de ezek is selyem keztyüs uracsok lévén, (a
nL'Pt npppyni <j7nWam) J^jk & mükü-
dók rovására kiváltságos állást akartak a testületben elfoglalni, — kénytelen valék a kis csapatot ismét feloszlatni.
Habár a tagok nem is mindenkor a legnagyobb pontossággal jelentek meg az éjjeli őrszolgálatra és gyakorlatokra, azért mégis a legelső tűzjelre valamennyien sereglettek össze; — s minthogy hála Istennek csak igen ritkán fordultak elő tüzesetek, — a legnagyobb hévvel sovárogtak valamely jelentékenyebb tűzvész után — (a

mit más körülmények között bizonyára rosz-lelküségnek is lehetne nevezni,) hogy a rendezett tűzoltóságnak jótékony működését és szükséges vultat keilóleg kitüntethessék. Ugyan ezen okbul a legmesszebb helyekre is vonultak ki, mihelyt a tüz jelét vették,
— miért is több izbeu összeütközésbe jöt
tem a parancsnoksággal; mert akkoron még
második hydroph írunk sem lévén, ily kirán
dulásoknál a város egészen fedezetlenül ma
radott. Ily esctl.rn valék én kénytelen, —
a niint jelentésem elsó részében megemlítem
— a választmányra hivatkozni, s annak
felsöbbségét a parancsnoksággal szemben
minden áron k-nnlartani a végre, hogy
csakis bizonyos számban és egyes eszközökkel
távozhassanak a városból, melynek fedezete
legelső feladatunkat képezi. —
Nem kevés bajt és kellemetlenséget okoztak nékem azon gyakori torzsalkodások, melyek, hála magyar véralkatunknak a legcsekélyebb okokból is a mükörök között felmerültek. A legkisebb csetepaté, — mely közönségesen valamely vendéglőben vagy kávéházban vévé származását, azonnal is az egyletbe vitetett át a szolgálatnak legnagyobb hátrányára.
Nemcsak hogy íh kor az illetők maguk lanyhábban teljesítek a szolgálatot, hanem mindegyik fél pártot is igyekezett maga körül gyűjteni, mely a másik ellenében a parancsnokságnál ezt vagy azt a határozatot kierőszakolja. — Mig valamely panasz nem emeltetett a parancsnokság előtt „addig az természetesen nem avatkozhatott az ily ügyekbe, — de ha ily stádiumba lépvék, rendesen már oly terjedelmet is vettek, hogy csak igea nehezen valának kiegyenlíthetők.* Azért tehát siettem is —

a mint ily esetről csak értesültem a fe
leket egyenkint magamhoz hivatni — s le
hetőleg kedélyükre hatni, hogy ókét kibé-
kithessetn s;igy a nagyobb viszálynak elejét
vegyem.
S most a tűzoltóság működésére áttérve mindössze 32-szer harsogtatá a kürt a valóságos tüzriadót, mely alkalmakkal a testület mindannyiszor tökéletes felszereléssel, az őrtanyábol kiindulva ; hol nagyobb hol kisebb mérvben vétetett igénybe. Ezen esetekben — melyekből az éjjeli időszakra 19. esik a felszerelés és kiindulás majd mindig oly gyorsasággal történt, hogy a tűz jelzésétől számítva közönségesen 10 —12 perez alatt jelent meg a vészhelyre. — Jelentékenyebb tüz eset, — melyek egy hosszabb idejű működést vettek igénybe, városunkban csak 4 volt Ezen esetek mindegyikében a tűzoltóság már egészen lángban találva egy épületet az illető épület ugyan nem mentethetett meg, — de a tüz további kiterjedését megakadályozni, mindenkor sikerült. Ugyan erre szorítkozhatott a működés a fenti számban foglalt 28 kémény és, kisebb tűznél, melyek azonban a tűzoltóság ébrenléte nélkül talán mégis nagyobb mérveket ö'ithettek volna. Kis-Kaaizsán kétszer nyújtott az egylet segélyt. Az egyik jelentékenyebb eset volt, hol a tűzoltóság tevékenységének többnemü tárgyak és állatok megmentése vala köszönhető. Azon kivül még több vidéki hely élvezé az egylet közreműködésének jótéteményét,u. m. Gelse, Homok-Komárom, Szepetnek és N. Eécse községek, hol is nevezetesen H. Komáromban a tagok elismerésreméltó buzgalmat fejtettek ki s legkitűnőbb szolgálatokat tettek, mit is az uradalmi föbérnökök KarczaghTÁKCZA.
Eleonóra sírján.
f nov. 11. 1873
Egy néma nirt tilelnek karjaim, Mely rejti el ifjú szép álmaim... őrüli kínok (tuáznak most v«leu>. . . Itt nyugszik ii iga*i (serele-u !
Ki áldozá magát, hogy boldogít ; És boldoggá tévé i« őt e hit... Most bit, boldogság, eltemetve lett: ? airba tették földi mennyemet !
Az égre fülsikoltva reszketek ; Id"' e ürhnx, oh, szerelmesek ! Tanuljatok hfiséget tőle el: Ki*, most a Unt *:rjiban énekel.
Sir! .. bah, felelj, — ba bírva kincsemet, Merész Talál tnegfoaztni engemet: — Mit Álmodik ? és álma ía vagyok ? . . Vagy ftlrivék iámét az angyalok ? . .
Mélyen borítja el ..ötét göröngy . . .
- Tengernek is mélyén terem a gyöngy — Hervadt virág lézeng a sir fölött, Riegény szivein szint' hervadásba jött 1
K üoy nincs .'rememben, már az elapadt, Harmat gyanánt e síron itt maradt . . . Maradhatnék mindig már én veled; K5zel hoztad szfim iebje behegedt
Ismerhetném liroda&k éjjelét:
Arczodra csókot akkor küldenek ! . .
De hátha csókom lángja jtortj rész,
S hoztad nem érhet másként mint penész 't'.
Legyen penész, csak nyisd ki kebledet; A föld miatt is szfim téged tcire

Sírodba egy világ eliaatott -.
Most nem vagyok más mint élőhalott !
Mindent e sir tart mélyen zárva el, Hol rám balált a gyára sors lehel; Daczoloi tudtam egykor ellene, Most nincs erőm, mely réle küzdene I. .
. . . Mennék !. . de vissza tart az ég kexe,
Bőufllt sorsomnak ádáz végzete
Nyugvóra hadd hajtom le bús fejem ; ['tolsó órám itt kii tcnre de m!.
8ARKADY ISTVÁN.
A boszuló Diana.
Grrter L. atáa. — Tesléry Jánostól —
(Folytatás.)
Hisz sióhoz sem hagytál jutni, kellett tehát, hogy megbüntesselek, egyébiránt te ily büntetéseket könnyen eltűrhetsz s még nem leazesz kénytelen felkiáltani: Ments meg isten Forní barátomtól. Mint hallom, jól elkelnek munkáid.
A Dtáoáért tegnap szép összeget kaptam.
Oh, ez a Diána, hisz ez az, a mi végett hozzád jöttem elismerésemet uyilvánitani, szólt Forni, a hangja egészen megváltozott, mintha e tárgyról nem szabadns oly könyelmíien csevegni. Istenemre ! Te is elmondhatod : issono pittore ! Er. megint egy kép volt, egy kép, mondom neked : de ördög és pokol, mit is lehet, mit tudjak erre mondani, látni kell azt, azt a Diánát s azt a felséges holdvilágot. Ez a nÖ, ha nem volna istennő, nem eszménykép, mely *x embernek csak álmában jelenhet meg, barátom, mundá végre átérzékenyültén pályatársának

vállát megvereget ve, hidd el, te magad Bem tudod, mit teremtettél.
Az meglehet, édes barátom, könnyen meglehet, de a legnagyobb hatást csak azuu festmények gyakorolják, melyek a természetből vannak véve s azt leheld hűen visszaadják. Mi előttük álluuk, ezerféle benyomásnak vagyunk és vannak kitéve és megesik olykor, hogy magunk sem tudjuk, mit teremtettünk, csak azt, hogy teremtettük. Nézd meg ezt, hogy tetszik neked? kérdé az előtte íekvő képre mutatva.
Én már egy idö óta vizsgálom,feleié Forni, de a te szíves enged elmeddé; ez ugyan furfangos egy eszme.
Igy van rendelve, monda vállat vonva Hegel.
Szép, hát te már rend eleiekre is dolgozol ? Ez az izé, különös, való lehetne, de mégis, mit mondjak, iBten tudja, valami hajmeresztő van benne, minden beteg. Más volt a Diáaa.e^észen más, ép, egészséges, vintc « ha a valóságban nem létezett ÍB, mint istenn", mint Diána mindig hihető, az lett volna chak szent kép a hajdani görögök szániára, képzeld csak, majd odaborultam magam is hozzá, mint kiskoromban Bzoktam szt. Józsefhez, nevem patronusáboz, a liliomszárral és a kisdeddel karján s akaratlanul azon gondolkoztam, összehasonlítom őket, melyik a kettő közül lehet ártatlanabb.
Kérlek Forni, kímélj meg, hagyj fel meséiddel, tudod, hogy ki nem állhatom, csak egyet jegvezz meg magadnak még miután te mint hívatott kritikus, megálmodott szépségről B eszményképekre] beszéltél, hogy ez a Diána Uíbb ennél, ez valóság.
Lehetetlen! Ah te szerencsés, mely planétában kellett neked születni! sohajtozék Forni.

Bolond, pattant fel Hegel, abban nem tal.ilok épen semmi különöset, az egész szerencse csak annyiból álit,hogy a véletlen engémet anélkül, hogy észrevettek volna a fürdő Diana közelébe hozott.
Csakugyan ? . Es te ... ember, néked békának kellett lenni,elég hideg vér ü vagy hozzá, tán még nevét sem tudod istennődnek, melyet e földön vÍBel:
Nem!
Nem,éá mily csendesen, mily nyugodtan, ez a nem,óh lehettem volna csak én a te helyzetedben ...
Te rajongtál volna, te szeretted, te bele bolondultál volna, én festettem.
Ezer mennykő, ae is igaz.
Lásd nékem e nő az elaö pillanattól kezdve nem volt egyéb, mint egy szűz tiszta daliái istennő, egy darab természet, melyet a görögöktől átöröklött élénk phantasiánk kivetkőstet természetességéből. Semmi más,mint as istennő, női ugyan, de mennyei eredetű.
Jól van, helyes : igen értesz hozsá a dolognak a szellemi oldalát ÍB megvilágítani ! ugy v&n, igazad van, mint a képzelet istennője, érintetlennek kellett maradni a lánykának ÍB, ki őt képviselte, s meg kell adni, &gy bizonyos „Ne érintsd* magából a képből is kiolvasható. ?n beismerem gyengeségemet s belátom, az én istennőm kezeim alatt csinos tüodérré változott volna. Hát te kilettted Diánát?
Mint néhai Aectiton, mosolygott Hegel.
Csak vigyázz barátom,a nő nem volt ártalmadra, hogy most az istennő ne legyen. Diana nem értett tréfát.
Kopogtatnak.
Szabad 1 hangoztatták csaknem egyszerre

nrak tettl eg megháláltak, midőn az egylet pénztáriba 5U frtot ajándékoztak. Ha egyes esetekben még sem a kívánt gyorsasággal jelenhettek meg a tűzoltók a tttznél, akkor annak tulajdonitható, hogy l)-ször a tűzjelzésére Tarosunkban még nagyon hiányosak az intézkedések s igy a tűzoltó órtauvan még c sak akkor észleltetik a tűz vagy vétetik annak hire, mikor a kitört lángok miir ma gasra fölfelé nyu'nak. 2)-szor pedig azért is. mivel a tűzoltóság illetőleg a város külön lovakkal nem rendelliezvéu,kénytclen oly lo vakat használni, melyek egész naphoszat a legnehezebb terhek vontatására forditvák, — éjjel már anuyira kifáradtak, hogy a kellő gyorsasággal nem igen haladhatnak. A tűz oltásánál pedig a legnagyobb nehézséget képezi a vízhiány, mely különösen varosunk magasabb fekvó részeiben igen érezhető. Én már több ízben figyelmeztettem a várost, miszerint a lüzbi/.lonságr? nézve szükséges volua legalább i» 2vizgyüjtomed-ret (reservoirs) ása'nis az úgynevezett „czig-linicze'1 tócskát szabályozni; — de a város pénztára sok fclül lévén igénjbe véve — s az utolsó idóben már nagyobb áldozatokat is hozva a tűzoltóság ügyeért, egyszerre nem teheti jóvá az előbbi évtizedek mulasztásait. Az intézmény további haladása és szilárdulásával azonban mind a három bajnak orvoslása kimaradhatni nem fog.
A működő tagok száma — a parancsnokokat beleszámítva — jelenleg csak 62. Ezekből a téli idény alatt hárman, a nyári időszak alatt pedig csak ketten (egy szolja kivételével) hivatnak be felváltva éjjelen-kint az örségre. Mégis viharos időben, — vásárok vagy egyéb rendkívüli alkalmaknál hol a tűzveszély nagyobb — a parancsnokság belátása szerint hatan, nyolezan, de ti -zen is szoktak egyszerre behívatni. — A működők száma nem változott lényegcsen a 3 év alatt, — a legjobb időben nem volt 7ő-ön felöl —és soha 6U-on alul, tűzeseteknél közönségesen 40 — 50 ig jelent meg. A működők testülete, egy külön segély alappal is rendelkezik. — (Ezen alap, mely a működők havi 1U krnyi befizetései után képződött és egy külön parancsnoksági pénztárnok állal kezeltetik, ed ".g már 220 írtból áll ) Ezen alapnak czélja : a szolgálatban szerencsétlenül járt s ez által keresetükben megrövidített tagok segélyzése ; — idáig már 2 tag részesült 20 — 20 frtnyi segély-, ben. —
Az egylet oltó eszközei állanak 1 nagy fecskendőből, 1 nagyobbszerü és 1 ki.-ebb szivattyúból; — (Hydrophori, továbbá bír 1 nagyszerkocsival, 1200 láb csöveis egyéb egy rendezett tűzoltóság igénveinek megfelelő szerelvényekkel,melyek együttvéve leg-
mindketten,Forni sokat tartott reá Hegelnél magát otthoDOsoak találni.
A küszöbön Komlód}- Kálmán jelent meg.
Hegel Nándor ur! szólott a belépő egyenesen feléje tartva.
Te el leszesz foglal?a, monda Forni, nem akarlak tovább feltartóztatni, bizonyosan ujabb megrendelés, kezet szorított Hegellel s magát az idegen előtt meghajtva távozott.
Egyedül maradtak ketten.
Méltóztassék kérem, s a művész egy székkel kínálta uj vendégét.
Szükségtelen, felelt emez, ami ügyeinket mindjárt rendbe hozhatjuk.
K bevezetés igen különös volt művészünknek, azért feleletre sem méltatta.
Uram ! folytatá rövid szüDet után Kálmán, ön egy tisztes családból származott hölgyet, kinek ősei az országban mindenkor a jelesek közé tartoztak, merészkedett oly módon a nyilvánosság elé hozni, mely jó hírnevet s a ház becsületét sérti.
Kérem folytassa végig, szólt a festő.
Öo gyalázatosán kizsákmányolt egy véletlen találkozást, melyei minden férti. kiben lovagiasság vagy egy csepp becsületérzet van, került volna, önnek ezen, mint mondám, aljas tette és mostani eljárása oly állapotba,ijedelembe hozták a nőt, hogy élete forgott veszélyben, be fogja látni,mint ez eset a magacnemébea páratlan,ugy a büntetésnek itt szigorúnak ke! lenni.
Tessék kérem röviden.
Mi elégtételt kívánunk. Különös .. azonban legyen meg kivánata, bár kereken megtagadhatnám.
Megtagadni! kiáltott Kálmán.

alább is egy 3500 frtnyi értéket képviselnek. A vizvezetö csóvek, melyek a használatban legtöbbet szenvednek és ily vizszegény vá • rosban kétszeresen szükségeltetnek — minden évben egy bizonyos mennyiségben (legalább is 200 lábbal)pótlandók,illetólegszapo-ritandók.
Mielőtt most jelentésemet — melyben jóllehet elég kimerítő vala, mégis bizonyos tekinteteknél fogva nem mondhattam el mindent - berekeszteném, kötelességemnek tartom még egy fontos nyilatkozatot, illetőiéi; ószinte vallomást a t. nagygyűlés előtt letenni.
Igen kell, hogy kimondjam, miszerint én az. intézmény jövőjét — legkedvezőbb anyagi helyzetének daczára is — biztosítottnak még nem tekinthetem; — és pedig azért, mert, elegendő számban nem rendelkezik azon erőkkel, melyek ily nagy j testület állandó összetartására szükségesek. líi-i működő tagokból soha sem fogy ki az egylet, azok mindig találkoznak; — de-minthogy előkelőbb és tekintélyesebb polgáraink közönbösségböl távol maradnak az egylettől, hiányoznak azon egyének, kik mint miveltségük, ugy vagyonuk es befol-jásuknál fogva képesek valának a vezérszerepek betöltésére. — Ezen hiány oly érezhető, hogy mindannyiszor a mikor valamely tiszti állás megüresedett annak betöltése iránt a legnagyobb zavarban valánk. így például az alparancsnoki állomás már tovább mint fél év óta áll betöltetlenül. Egy —két ember, legyen az a legbnzgóbb és leglelki-ismeretesebb még a legnagyobb erömegfeszi-téssel sem képes ily intézményt idővel ho-szat fen tartani.
Kérve kérem önöket tehát t. uraim! Ne engedjék, hogy ennyi áldozat hiába hozatott légyen. Uraim ne ejtsék el ezen egyletet, mely bizonyára városunk legszebb és leghasznosabb intézményét képezi!
Nékem ki e fontos közintézmény szolgálatában évek óta fáradoztam és majd egézségemet áldozám fel, — nékem ugy hiszem némü jogom is van mások közérzü-letére és áldozatkészségére hivatkozhatni! Ne vegyék tehát szerénytelenségnek t. uraim, ha én most ezen joggal élve különösen fiatalabb polgártársaimhoz fordulok, felkérve ükét: „ne vonják meg erejüket a közjótól, — hanem lépjenek mielőbb a tűzoltóság soraiba és foglalják el ott helyeiket, melyek önöket megilletik. Ne féljenek, ezen szolgálat nem fogja becses személyeiket túlságosan igénybe venni! Xe sajnáljanak csak egy kis fáradságot vagy kényelmetlenséget—és a tűzoltóság intézménye meg lesz mentve — és a nagy közönség előbb utóbb meg fogja önöket áldani !
Kérem,magát mérsékelni és meggondolni, hogy itt én vagyok az ur és szükség esetén jogaimat érvény esi ihetem, azontelül hiszem, mun-dám, hogy elégtételt adok; mint ön is tudni foírjji, nincs szégyenitőbb a világon, mint gyávának tartatni, ez még a nyulszivüeket is bizo-nyo* djiezra ingerii, már pedig én nem számítom magamat ezen osztályhoz.
Átadom lehat kártyáinkat, hogy tudja és ismerje azon egyéneket, kik önt felelőssé teszik s ezennel kihívják.
Mit látok,monda keserű mosolylyal a festő, azokat átvéve, mindjárt három, ön is ezekhez tartozik, vagy csak küldöncz ?
Nevem Komlody Kálmán, megtalálja egyikén, én szerencsémnek tartom a megsértett hölgynek rokona, unoka, bátya lenni.
Szép, numero kettő, Qróí Zsolna Miklós.
A hölgynek atya, egészité ki Káimán.
Jó, hadd lássam numero három gróf Har-
tegg Ferdinánd, cs. k. lovas kapitány.
I Most ismeri elleneit.
I Nem egészen, volt a válasz. Ön sziveske-
i dett nékem a személyeket bemutatni, ugyszól-I ván azon minőségükben, mely őket a beavatta-I zásra feljogosítja, ón mint rokona, a másik mint atyja, de a harmadik ?
Mi örömmel nélkülöztük volna, de a véletlen körünk be hozá, s a nő érdekét A is ma-l gáévá tette.
| Talán vőlegénye a hölgynek ?
1 Nem !
, Ért;m már, csak műkedvelő, ki a szinda.-
í rabot egy jeleneltel gazdagitni jött.
A párbajnak he'yisége és ideje, valamint a fegyverek választása önnön áll, Hegel ur, kérem az időt, órát meghatározni.

Én részemről csak különös szerencsét- | lenségnek tartanám a városra nézve a tűz- | oltóság feloszlását, — ezen feloszlás pedig ( a mint mondáin,nem fog sokáig kimaradhatni, ha vezéregyénekbeo gyors segély nem jő.
S most előadásomat végképen befe
jezve, nékem nem marad egyéb hi-tra mint
a t. egyleti tag araknak szíves türelmükért,
de nem kevésbé az irántam eddig tanúsított
nagybecsü bizalmukért legmelegebb köszö
netemet kifejezni, melylyel együtt elnöki
tisztemet kezeikbe letéve egyszersmind ké
rem a t. nagygyűlést: szíveskedjék helyembe
más — nálamnál méltóbb és j bb erőnek
örvendő egyént megválasztau. > i-K"iu most
már időm és egészségem sem "• hogy
az ezen fontos tiszttel járó u.-.^- t még tovább is elviseljem, — azért tehát hutaro-zattan ki is jelentem, hogy éne tisztet többé el nem vállalhatnám; — azonban megígérem, hogy utódomnak, legyen az bár ki is — minden tekintetben kezére leendek, mindaddig, míg az magának a kellő tájékozást megszerezte volna. Tulajdonságomban mint tűzrendöri parancsnok, ugy is még november l-ig (a működő tisztek ujválasz-tásáig) fogok a parancsnoksági ülésekben részt venni.
Jegyzőkönyv
a zalamegyei általános tanitó-testület központi választmányának Nagy-Kanizsán, 1814-ik évi május hó 27-én tartott üléséről. Jelenvoltak:
Haigató Sándor elnök, Hoffmann Mór alelnök, Németh Ignácz jegyző, Récsey György könyvtárnok, Rosenblüh Lajos pénztárnok. Ba-ronkay Károly ellenőr, Horváth Pál, Rózsavölgyi Antal, Teesz János, Morgenbesser János, Páros Endre, Wagner Miklós, Tóth István, Venczel Rezső, Goldschmidt Dávid, Keller Lajos, Eichberg Adolf, Krausz József urak és alulirt jegyző
Elnök szívélyesen üdvözlvén a jelenvolt tagokat,a gyűlést megnyitja.
Tárgyai.
A mnlt gyűlés jegyzökönyve felolvastatott.
1. Baronkay Károly a unitéi testület
központi választmánya által kimondott ama
határozatát: .miként a testület — haacultus-
mlniszteriumtól a pötrétei ügyre erkölcsi
elégtételt nem nyer — feloszlik" kéri érvénye
síteni.
A központi választmány az elnök úrhoz több helyről érkezett megkeresésre feloszlását a nagygyűlésig határozta elhalasztani, ezzel kapcsolatban határoztatott az is, hogy tanfelügyelő ur kéressék fel, miszerint legyen szíves a magas minisztériumnál az óhajtott elégtétel mielőbbi végrehajtatását Bürgetni.
2. Elnök jelenti, hogy több járási kör el
nöke a testület felosztásának kimondását elég-
1 tétel nem nyerés esetében helyeselte. Tudomásul vétetett.
A helyiséget s az időt illetőleg nekem mindegy, de a mi a fegyvert illeti, nem hagytak szabad választást.
Hogy hogy ? kiáltott Kálmán ingerülten.
Ön nem teszi fel, rólam hogy karddal kezemben, három ellenemmel szemközt magamat védeni fogom, ez a legegyszerűbb mód lenne a harmadiknak védtelenül aláesni. (Folytatás j,i>v.)
A hű társ.
Azt besEÓÜk, cinci rokatutenT, Nincs hfi tárt & földen, Ki ezntin sulid, fir&d, Botlik a göröngyön.
Baritságról, szeretetről, Bizalomról szó stncfl, Mind cuk birhedt csalfa képek, Scentivinéji kioca.
Rágalom bix' az égési, mert Nek*m Tan egy tártam, Míűdenfelé melj elkUér Hűségeién, bátran.
Bármily titkot bixok is rá, Azt temetve tartia, Sot sii ómig elkísérni Siinl* elvének vallja.
Mia tára otan &E ember e Földön mért is vágynék— É.tünk )egh.fibb kisjrSje Korunkban ... az árnjik.
NOTTER A.S -"

3. Rownblüh Lajos pinztirnok ur kimu-
Ufja.hogy a testület péoilira javára a helybeli
ukarékpéuziárba 45 frt 10 krt adót; be, a kezé
nél 11 frt 64 kr van készpénzben.
Tadomáxut vétetett, 8 ezzel kapcsolatban ntaaittatik péaztárnok, hogy a járati körök elnökeit as évi díj beküldésére hívja fel, ugy a helybeli tagoknál ÍB ezt tenni mielőbb szive a kedjék.
4. Rácsey György könyvtárnok urakoz
ponti választmány nyal tudatja.hogy az ált. tani
tói testület könyvtára használható állapot
ban van.
Örvendetes tudomásul vétetik ; egyúttal megbizatik könyv tárnok ur, hogy a könyvtár részére czélsz'írü szekrényt készíttessen, melynek kifizetésére pónztárnok utasittatik.
5. Elnik túlmutatja a nsgy-kani7sai,
zala-egerszegi, — alsó-lendvai és keszthelyi
járási körök alakuló gyűlésekről szóló jegyzö
könyveket.
Tudomásul vétettek.
6. Elnök felmutatja a központi választmánynak a járási körök tnbb helyről érkezett azon nézetekről BZÓIÓ jegyzőkönyveket, melyeit Kill József budai állami képezdei tanár állásából történt elmozdítását illeti.
A központi választmány a beérkezett jegyzőkönyvek nézetét m»gáévá teszi.
7. Elnök felolvassa Krizroanics János szt.
péteruri tanitó tagtárs levelét, melyet Fridrik
Ferenez z.-szt -mihályi tanitó úrhoz intéz,
melyben Szabó Lajos gslamboki tanitó elnöklete
alatt Z. Apátiban 1873 oov. 13-án mintegy 20
tanitó jelenlétében lefolyt tanitó; gyűlés ügyme
netét irjakollgájának s tanácsát kéri,minth<igy
az emiitett galamboki tanitó oda hívja fel társait:
.Lépjünk ki az általános tanitóegyletból, le
gyünk felekezeti tanítók, annak kormányilag
erősített alapszabályait ne ismerjük" stb. ál
lítsuk vissza a régi esperesi papi uralmat s ve
gyük fel ezen czimet: „A kis komáromi romai
katholikus önkópzö kör" !
A központi választmány ezen eredeti levelet a zalamegyei tanfelügyelóséghez határozta áttétetni s további eljárásra tiszteletteljesen sen megkeresi.
8. A központi választmány a nagy-kani
zsai járási kór másod izben felvett s élénk mű
ködésről tanúskodó jegyzökönyvet veszi elnök
úrtól örvendetes tudomásul. 9.OlvasUtik a keszthelyi járási kör alakuló gyűlése jegyzökönyvének azon pontja, mely benözv. Emeoz Józsefné, a keszthelyi küzB. isk.
közlésére.
A központi választmány a lehető közvetítést készséggel elfogadta.
10. Olvastatik Sáringer Károly kanizsai járáskör elnökének, s az állásában megingatott Pulay Károly hahóti tanitó levele, melybeu a testület közp. választmányának nézetét s a kellő helyen leendő lépésének megtételét kéri,
A központi választmány e sérelmes ügy megvizsgálására a megyei tanfelügyelő és a kanizsai járás ker. szolgabiró urakat határozta fel kérni.
11. E határozatra Teesz János ur ama indítvány*: miként tán a pötrétei ügy elmaradása is vonta a 10 ik pontban felmerült tényt maga után: kéri a választmányt, hogy az erkölcsi elégtételt sürgető kérelmeiéiben falemiit-tessék.
Tetszéssel fogadtatott.
12 Szóba jött az általános tanítói testület által tartandó nagygyűlés határidejének meghatározása,melyre a választmány kimondja, hogy ezt a jövő választmányi gyűlésben határozza meg, minthogy a pesti tanítók országos gyűlése is közbejött.
13. Elnök felmutatja az „aradvidéki ta-
nitóegylet" megindított „Népszerű irodalom*
czimü vállalat mutatványát.
A választmány, könyvtara részére megrendelteim határozta.
14. Elnök tudatja, hogy a csurgói állami
tanító-jeleitek városinkban mintaelőadáaokra
ex évi június 1-én megjelennek, mely alkalom
ra, kéri a nevezett képeidé tek. igazgatója,
hogy a kanizsai tanítótestület legyen Bzives 3
megvitatandó kérdést kitűzni: mire e három
kérdést tűzte ki.
1. Az árulkodás miként hárítható
el a tanítványoktól ?
2. Hely akadályok állanak az iskolai ki
rándulások útjában, "hogy volnának ások leg
könnyebben elháritandóks paedagogiai s didac-
tioai szempontból értékesítendők ?
3-szor , Az iskolí- ét a szalöház közt: viszony" vagyis annak fejtegetése : Miként hárítható el legjobban a házi nevelés káros befolyása a tanitó működésére ?
15. Fater József, baksai járási kör elnö
kének levelét matatja elnök ur, melyre i pont
ban történt útbaigazító válaszát is felolvassa.
Tetszéssel fogadtatott.
HAJGATÓ SANDOB,
tinit-
Jegyzett*: JUHÁSZ PÉTER
as ált. Unit. teítület jegrsSjt.


Szobákban sóhajt, az ajtókat k^z mtkül kinyitja é a kialudt, el hagyott tuxhely korul rég elfelejtett a«o moru dalokat fa
Helyi hírek.
_ Hivatalos. V«lli»- é»kfizokutái-mlgyar miDilterem el&terjesitéaéro a vMiDrémi kapuimba a Cteeiinoeici Fermct trónoknak a boldogságé. Srtx Mariiról nevewt csöpöfoi cÉmxatw prépo.Uigít, PÍOKMW ÍV „Ztnik pedig » 8rt. Mártonról nevwett Soly-m0<vár melletti balchi eiimwte. apátaágot «do-mi'nyoíom. Kelt Budapesten, 1 874. érimáio. tó 21-én. FKSENCZ JÓZSEF .. k. Tr./ort Agotton, s. k.
_ A xalavárt apátság ojjá születésének emlékünnepélyét juniue 21 én tartja, ennek kiigazításira felhívjuk mind azon laptársaink ügyeimét, kik mar a»t meg.6rtei.tnek re„8traUik. A nemzete, ünnepélyre ko.etke-zoTeg szol a meghívói „Modrowl. Gergtly zalavari ayát r,ndt»r.ai Weben i. luztehttel mtahitja N. AT- ?"•"' a '"UvAn apátmg három uL.dig uiltíilSzStt, legközelebb azonban 3 a. kir „po.toli f'Mge legmagasabb kegy-lm'bol ti,.-inytiTl JllggttlmtigiMk emUkeüL f. 1SI4. ít-i juimu 2Í «» Zala-Apátiban tartandó Sröm-
""eJ"L A nagy kanizsai önkéntes tűzoltó ecylel majálisa mull vasárnap igen fényesen .."érült, roppanj mm. közönség jelent meg. _ A köios nép*»kolai tanulók siabadbani mu-lattigaiunm. 10-én, szerdán fog megtartatni „íme az indóház melletti „Práterben."
— A csurgói képezde tanárai s hallga
tó, hétion reggel kocsikon Nagy Kanizsára
érkeztek s délelőtt, délután az öwzes elemi s
p„lBiriiskolai osztályokat meglátogattak, nem
különben a városházit és az u j bortont, del-
mán 6-8 óra közt értekezlet tartatott, melyről
a felvett jegyzőkönyvet közölni fogjuk. Este a
Zoldfá" hoz czimzett kertben bauquette volt, melyet a szokásos pohár köszöntések fűszereztek Kedden reggel visszautaztak.
— Zalamegyei Felső-Hahót községe
folyó évi május 31-én vagyis Szent-Háromsig
vasárnapján oly fényes egyházi ünnepélynek
voh színhelye, minőnek még Zalamegye kevés
községs.tudiunkkal pedig a kapornaki esperes
sé" e-yetlen plébániája sem dicsekedhetik, mert
e nauon mutatta be a mindenség istenének
áldozarsága 25 ik évi szt. mise áldozatát főeiíz-
telendó Muraközi János plébános és szent-széki
biztos ur, megható volt tisztelendő lluraközi
Pál keszthelyi káplán urnák, mint a nap linne-,
pékjének testvéreiital mondott egyházi bestéd,
melyben nevezett segéd lelkész ur ecsetelte az
ünnepeltnek mind az egyház, mind a polgári
állás, mind pedig a testvérek és rokonok iránti
páratlan erélylyel párosult vonzalmát. Leheteti
hallani, hogy a hazánál elhunyt szülik iránt
mily fiúi kegyelettel viseltetett, a testvérek és
rokonok iránti szeretetben minő fényes példány-
képül tündóklik, hogy a szükölfeödók iránt
mind anyagi, mindpedig szellemi téren mily
nemes odaadása* működik, s mind ezek halla
tira, lehetlcn hogy mi is ezen öröm ünnephez
ne csatlakozzunk, és híveivel ne kívánjuk:
hogy a mindenség istene őt igen soká tartsa
meg az egyháznak, tartsa meg a hazának, hogy
még arany miséje után is vidor állapotban,
iniud a tesivéri, mind pedig a felebaráti szeret-
nuk nemes példáját utánzásra méltólag gyako
rolhassa 1 -L
— A vetések állapotát vidékünkön a
leheti kedvezőnek jelezhetjük, mert az ép most
virágzásban levő rozsnak ». széltől ment kelle
mes idő a j" meleggel párosultan hathatósan
kedvez, mely beállt jó meleg idő hatisOB voltát
a búza vetéseken is hatalmasan mutálja, mivel
azok is kalászukat a legszebben hozzák még
pedig oly szembetünóleg, mi,; reggel alig egy
két kalásznak kinlétét gondos keresés után le-
hete látni már estetelé a szemlélő minden ke
lesgetés nélkül azok özönével találkozik, igy

tehát e terményben is meglehetős jó aratásra számítunk, hasonlóan a tavaszi vetemények állását és fejlődését szinte kedvezőnek jelezhetjük, az Ultetettuvaszi termény még eddig hátra van, igy ahhoz ez úttal nem szólhatunk.
— Az alsó-páhoki tüienel 70 házat a
hozzátartozó gazdaBági épületekkel semmisített
meg. Az ottani plébános a .Pesti Napló" utján
adakozás gyűjtésre hivta fel a közönséget.
— A xalaegerttxegi polgári iskolábau
alkalmazott tanító Schaachak Henrik vezeték
nevének ,SasfiJ-ra kért átváltoztatása f. évi
20796 sz. belügyminiszteri rendelettel meg
engedtetett.
— Keszthelyről szívélyes sorokat vet
tünk 'a .Kanizsai Dalarda'-t illetőleg,de mivel
elég kimeriiöleg levolt irva lapunk elóübi szá
mában, e közleményt félre kell tennünk, meg
említjük azonban, hogy Lówioger Ignácz, Kart-
schmarofT Rózsavölgyi és Koha uraknak kiváló
köszönet Bzuvaztatott.
— „Vasárnapi U)*ág' május31 diki
száma következő tartalommal jelent meg: .A
két Lenkey" (,Lenkey Károly 1848/i)-ik hon
védezredes arczképével). — „Általános gyó-
nás" (Gölbe Társas dalaiból, Szász
Karolytól). — .Az erdélyi román nép-
moodak." — „Zajos csendelet" (képpel). —
.Kepék Kelet-lndiaból- (két képpel). — .Te
metők és temetés Parisban" II. — , Az illatok
harcza." — .Utazás a tenger alatt." (Kegéoy,
képekkel illusztrálva.) — „Problematikusexis-
tencziák." (A kikről nem lehet tudni miből él
nek.) — ,A hétről." — ,A magyar tud. aka
démia idei nagygyűlése." — Irodalom és mű
vészet, stb. rendes rovatok.
Következő sorok közlésére kérettünk
fel: A .Reform" folyó évi 143-ik számú esti kiadásának „Különfélék" rovatiban a kis-ko-máromi május 14-ki tűzvészre vonatkozólag egy közlemény jelent meg oly alakban, mintha az Kis Komáromból Íratott volna: — Minthogy azonbanalegnagyobDhálitlanságon kívüli elja rás,mikép bármely kis-komáromi lakos is a tőle távol lakóFestetiía Taazilló gróf jótéteményeinek hangoztatása mellett a helybeli uradalomnak (esztergomi főkáptalan gondnoksága alatt levő pesti központi papnövelde) a tüzkárosultak irányában mindenkor tanúsított jótéteményeit elhallgatva, ellene a nyilvánosság terén panaszt emeljen, ez okból nehogy a bálátlanságnak csak látszata is Kis-Komáromra essék, a község megbízásából ünnepélyesen tiltakozom az ellen: hogy a közlemény Kis-Komáromból avagy kis-komáromi lakos által íratott; — habár nincs szándékomban a közlemény egyes részleteinek czáfolatába bocsátkozni, mégis az igazság és a jótéteményben részesültek érdekében kötelességemnek ismerem kijelenteni és egyúttal a tettes szerkesztő urat tisztelettel felkérni, miszerint legyen szíves becses lapjába fölvenni : hogy közlő a valóságot is nagy részben elferdítve és tu'.ozva adta elő, továbbá hogy a kis-komáromi uradalom bármely tűzi veszedelem alkalmával a károsultakat mindenkor különféle segélyben részesítette, múlt 1873 ik évben kiütött tűzvészkor pedig a kis-komáromi károsultak segélyezésére egy összegben 500 frtot adományozott, és ha Kis-Komaromban tüzí veszély keletkezett, mindenkor az urasigi fogatok és fecskendők voltak az eUók,melyek a vészhelyen megjelentek. Kiváló tisztelettel maradok Kis-Komirom 187-4 évi június hó 1-én Kis-Komárom mező város lakossága megbízásiból alázatos szolgája Ferenczy János, kis-komiromi körjegyző.
— Mövid hírek. A orsovai .korona
kápolna" fenntartására az ottani Deákkor alá-
irási felhívást bocsátott ki. — A művészek há
zának védnöke a koronaherczeg lett. — Tren-
csénmegyében 352 cboleraárva ápolás nélkül
van. Esztarban(Biharm.) él egy 112 éves ember,
ki szemüveg nélkül olvas. — Piusz pápa 1792

május 13-in született.— A vendome-szobor uj-boli felállítása május 16-án volt — Britt-Indiá-ban 1871-ben 19078 egyén hah meg kígyó marásától. — A múlt évben ugyanott egy nőstény tigris 35 falut pusztított ki. — Falcinelli bibornok Rómában meghalt. — Stéger Ferencz a nemzeti színháztól végkielégítés fejében 16 ezer trtot kapott, hány falut kell tiequilni ez összegért?! —A ,Tn»' bank közgyűlése jun. 14 ére halasztatott. — Vasmegye nemesi pénztára 20 ezer frtra egészité ki azon alapítványt, melyből a nem magyar ajkú községekben a tanítók magyarul sikeresen tanítanak — Né-methy G.) Örgy BzintárnnUta, Sopronból Szombathelyre érkezik jun. 6 án. — Soproomegyé-ben 2b'9 rendes neptaoitó van. — A .Tisza" folyton árad. — A margitszigeti híd elkészültével a linczhidvim megszűnik. — Mármaros-megyében 34 egylet vau. — Temesvárottmeg-jiienó .Landbote" cziuiü hazaáatlan német lap ellen erősen kikelnek a hazai lapok. — A svábhegyi fogas kerekü vaspálya elkészült. —? A fővárosban beszüntetlek az ulcza kövezést az idényre. —Ó liuda háromszögtaui felvétele foganatba véietik. — A„Szegedi Közlöny" megjelent Lévay Ferencz szerkesztése alatt. — A boldogult Jekeltalussy Vincze püspök holtteste I május 28 án letetett Székcsfejérvirotl öröknyu galomra, a szertartási Peiiler vaczi püspök végezte. — Bor ss Mihály kitűnő író neje meghalt. — Kerkipoly Károly tanár lesz a pesti egyetemen.
Papirszeletek.
-- Nem irva h a n e m u r o m 11 t v L „Mit olvas, bájos nagvPÁH!. oly figyeletntnel ?" kérdé az ablak előtt egy könyvből olvasgató ifjú hölgytől a mellette helyet foglalt tintái ember. — .Egy gyönyörű munkát a gazdaságról' lön * felelet. — A gazdasagTÓl ? Vájjon ki irta ? — Ej maga mégii csintalan, hogy kéniishet olyat? hiszen ex a könyv nem irva, hanem n>uu.tatva van.
— A szél született zenész. A földkerekségén mindent megpróbál, hogy miben van zene A torony nagyharangjából hangot csal ki, midőn a harangozó otthon van és alazik; az óriási fenyvesekből bánatos hárfákal csinál ; a leghitvdnyabb ké-
Szerkesztői üzenetek.
1277. N. Rövidítve lehet«U hoznauk ; a másikat később. Többieket is mielőbb.
127Ö- .Egy Douek* czirafi költfmény megjelenéséért valameQuyi oi-'aflónüje e lapnak megharagudnék ránk. — Hát még ha a ,Uéze« betek után' czi-mfit kiadnók ! . .. jaj, jaj, jaj! Nem maradna fejiiukon semmi haj ; persze erre ün azt mondaná : se baj !
12T3. L~ Fiamt>. Közöljük • köszönjük. 1380. G. G. .Jobb volna itt .. .- Később közöljük, ha majd a nemesszívfi grófnő Zalábau lesz.
1281. „Dalok Adahoz" egy-két helyen a rim nagyon sántít. Aztán kérnélek ha rAyr Wyat Erich* egy kit magyarázó jegyzettel lenne körül Írva, mert hiába! a prorinczia csak provinczia 1
Czleti szemle.
(S — r. 8 — u.) NigT-Kaniua, jon- 2-ik. 1874.
I d 5 j i r á i : meleg nrari.
Gabnafislatfink monoton egrformasági-ból mita BB váUostatott utolsó tudósításom óta ii. Érdekkel bírhat csak azoo lenáüJet, iselraes: kakoricsa

2 — 8 &ap alatt iadnlt. — A fogTsaitái es kiesiDV. beni vetelkedr mindinkább elStérbe lépvén kereske-dSinket nagyobb mérrü megrendelésekre bistatta, igy tehát késtleteink tömegesek jelenleg e csikkben i s fővárosi pisexon árt 2Ü — 25 krral emelkedett. — A ?z&kséglet viltosatlasul elénk ? — a miot láUsik — iytois arinylsgos ?ÍsconTb«n áU a kécsletekhes.
Piacsi líraink also-ansstriaí mer5 szerint;
Bus« 80-81 fnL $.25-60 kr.9l-8Sft.t 6.60-80 kr, 84-85 tat, 7.30—7.50 ki. Bou 78—77 fouto.
konkolyos 4.80—5.10 krig, konkoly nílkfll 5 5. 25
6.40. 78—80 f"t konkolyoi (.20—5.30. konkolj nélkül 5.25—40 kr. Árp> serflSsasre 5—5.25
kr. — Arp« etelé.re 4. 4-80 krij. Eokoríeu 6.
15—60 kr. Z»b 3.10—15 ki.—Sfrtig 50 fontjs. HíTelre-t-k: Borsó 8 4Okr Lencse 7.50-8. firtig. Bab <ehér nj 5. 60kr — óval keverre 5. 45—50 krig, 6 5.—, tark* 5 fit Hsjdina 4. «'—5 írtig. SUjerorsiigi 4. 65 —
4. 80 kr. — BsjdinskiM 11—13 kr. — Kal.i 4.
85 kr. mérejf — K61esk«s« 8. 50 — S. frtig.
Lenmag 4.8U— 5-20 kr Londekmag tiszti 3.95—4.—
krig., Ksbos lendek 4.—kr.vimmaxsajs.Kendermag rtig.
- 6Okr.mérej«.Kepcietéli «.5O—SOkr.nyiri 3.60—4Í.3O5
sárgs nem kerül a pisciri. Kevert (Mischling) i BO—
5. irt. Bota-ocso 1.4(>—60 krig. Doii-oua 1.20,—40
Borok: fejlett nj febér 6.—, 5.60—6 frtig., fejt«tt
pir«8 4.50—ó.DO—00 kr , fejtett scbiUer 4.—1.60 kr.
Ó-bur —.— írt. — Seprüpilinka —.—. Törk&ly-
piliok. 23—25 fr^ siilvslici. 27—30 frt. alsi-anrat-
ri&i ikója, bordu oélkdl, franco itteni illomis.
felelős szerkesztő: Batorfl
y)
Mindenkinek különös figyelmébe ajinltatik
Dr. Forty-féle általános S ES B-T APASZ,
mely reodkivöli gyógjereje, elválajstó, érlel5 is fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egystermiod gyökeres gyógyulást estltösöl kűlönnemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladas-Iégcs6hnrut, bőrke s-baraig, bartyásgyik (Croup-angina) míndeuemü megsértések, harapás, Bzarii, vágás vagy égés által támadható tebek, megforrá-zások, darázs- vagy méhssurások, koaok-fekélyek, zutatok (contosiók) — meglepő gyön fájdalom csillapítással — rögtött daganatok, gtttoSk, tályogok, pokol-var (carbunculus pastula maligna), magkemanyedések, genyedések, rérkelések, mnindea mixigybetegíégek, görrólyes fekétyek, fagydaganat, ujjfereg, k&römméreg, vadliuí, tagiKÍTacs, csoatstá, kificaamitas i* megrán-duláaok, helyi csúz; további a ssfllés fol/tání Láb-felfakadasok és sebek, fájós fekérysett ragy már géoyes n5i mell. — Sok D5 mar csirában rolt emlőráktól, — a különb eQ elkerűlhetlen életveszélyes sebósii mfitétnek meli5ié*ével — egyedül ezen jeles sebtapasE használaU által menekült meg.
Végre a teatbe teljesen bemélyedt bárminem 11 szálka, vagy darázs- és méhfalánkja csupán ezen tfpaazaak rövid idei használata fcüytán annyira el5-tünik, hogy azután a testbSl köiönaégesen szabad kéltel, sebéasi mfitét és fájdalom nélkül könnyen kihatható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
?ie& megbecsulheüen gyógyszer, melynek jeles-sége eghitélesebb egyének számos s kalöaös kírá-natra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, * legküUnoemübb esetekben megpróbált hatásánál el feltQnS sikerdús eredményeinél fogva, melyek hasinál-tata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és eltérj ed ett btrét kétségberonhatlanal igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, postán küldve (0 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem telj építtetik.
Központi küldeményezS raktár: Petttt Tirik Wztef gyógj-ízerést nrnál király-nteza 7-ik szám alatt.
Továbbá kaphatók : Nagy-KaRJZsó - WAJDITS JÓZSEF árnál- PaltUI: MaUtinsxky 8. — PécMtt ;
8ip5« J. — Slaegn: Stamborszky. - Sl.-Fdiérvá-
rott: Braun J. — SZMbtthelyU: PUUch F. -VesZpréatlM ? Fereoczy K. - ZágrábkU: MiÜbacb Zs-SoprUbu : Bock J.
A t c*. gyógyszerész BS keresked5 nr*k, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felssólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készi-tojéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve : Budára, (Sic«-város, fSutcza, 5iM}. szim) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít-
gy Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént év legpontosabban teljesittetaek.
*) E rovat alatt k&ilSUert felel&nefet nem
vállal 8z*rk.
C

w


bJO
lenlc

fiz

öc
ej


GJ

^j

-
N

"ej
?rr

irinto

S
03
tx


ntófől
hold


Cvj =S
J=
CJ


*ca?tte

©
o
:C
03
5
IC

. ?


o

1


CS

feCl
1
erdo

i
S/,i
S
o
s.
cs

N3
s-
c


SDvei
nyi
?c
'O
C
^c

74.

öli
'1

^3 -a^j -f_
?n
hal
inte
váll
"5:

C


o
o
00
M K
to
a
g
1
?o

-** s
1—< '^


aS
be
tac
c;
m

"c

ŰO
^5
-o
c;

3^3 «
o
o

>
«
-«/o

e*


cS

i^i^sti ^
^^fc O ?s7 -C
CO
O


tart<
ŐS
á 1
^^^* ö

1

lm
•o
N
ts
c
íobb 1
5c c

_
te
S^.

S

ÜE
a
*oto
CO
OÍ ?JS
_c
E

-CB
-aj
S
CJ
*"a

i

*o
^a

>
30

*""

.—
c

"&
J3 -

ff
>
be


•4<


aj=

«
i)
•e8 (-Di% Handler Mór
©r?os» és sefrésztmlor, sxilés* és sxeimésx
gyógyít gyökeresen fényes ée tartós siker bizloHitá-a mellett mindcnDemu
Titkos betegségeket,
1) 8Z Bnftrttzésnek minden következményeit, úgymint :
m a> x ő m lésedet,
az ingerlékeny gyengeséget, az nudófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férfierőt),
2. húgycséfolyásokat (még oly idülteket is), a nemzőrészek bujakóros fekélyeit
és másodrendű bujakórt minden alakjaiban p< elcsufitásaiban,
3. Uugryosö sztUsrCHóselcet.
4. fris és idttlt nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyá8t, és az onnan
eredó magtalanságot,
5. t>örltl€itesel?:©t,
6. a. húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
RENDEL NAPONKINT: (ues-i)
délelőtt 11 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és este 7 órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipótváros, nádor utcza 13-ik szám alatt, I-ső emelet, 14. ajtószám.
Hf Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógyszerek WW megküldetnek ~^|
^» ?? ? ? ?D
ORSCH-HAUAJ-ZSIROLAJ. _ _
A legtisztább ia l«gbatbatóiabb orvosi szer Norvégia hegyeiben u«m cserél end 6 -ti Ü. m fis térségeién tisztított halmftir sír-olajjal.
A valódi DtFidfc-luíaiJztir-ftUj ?•»- 6» tidí-ba.»kiái, sorophoj llt- &K ntoMUt-betegségekbeo legjobb gyŐgyhatással v:m; meggyógyít;*
a iegidultebbkSuvéty--ésesRbaJtUt, valamint ai idSnaki bérkíteeeket
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanizsán: Belus J. gyAgym Lovak K gyógysz. Fesaelhoffer J. ás Rosenfeld F. ur-1--*'
livoda J. *
I ttarezalibti Is/tl Nándor | Báiek-Szt.-gyŐrgyil Fibic* J. gy | Szewbathelyea PUich Fereue* g? Sopreaybaa Mexey Audrá* gyógy**.. Zagrabbaa Mittel-nch Z«. gyógya* Oyleek J. -J. gyógy«« Irweint Fr- gyój'if"'
I Beltvárttt Lakovics G. ? ? •*•?«*«
, DsÉkttrtyia Kárász H.
Cs«rfÓI KreUler Dávid Kapttvárott Kohn Jak*H Kaprtieziji Werii Sáert. Keszthelyei Wüo«ch P.
er Kősze
Keresztes1 Br«yer Jakab fiai
ovits Istv.
M
OLLA.SE II f TZ-PORA.
E porok rendkívüli ? & leheti. *khen bebitonyult gyógy
hatásuk ilUi minden, eddig elismert'.**. r«k kftK'itt, taffftdtiat&tla z elflö hflyei f.>t;lalják el; mit az íók eitrr, a cwjiári btrodaion minden réínéb^l kezeinkhex küldött hálA-íratok a lcgré«slrtes*.>I>i<ei] tanú
sitíKk, hogy » porok ifijrzfnt szoralasokiál, eaiésztbetetienségeknel. gyo ?orttéviiél, toráéi..-; görcsök, vese és Ideg-bajtkbaa, szivdobogaaaái. ide getség okusu Kfájás, vértolalát, »égui ?ystertira, bakoc é« hazan
báiyasra hajlamnál x ]<-gjubb sikerrel alkalmaztatnak. * A l-?ixrt-
lfy-.gvhxU«t eredményeitek. 1^5i 1
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
CRANC2IA BORSZESZ SÓVAL.
segéd
mére niíndeu bwlsö éa klllsn gyulád**, legtííbb betegajg, mindéit* nö seb-, fej-, i'ül- és lopuíjáv régi sérvek és nyitott set -k. rák, fei itemgyulladás, bénulás és mindennemfi sérülés ellen, Btb stb,
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.

r ? !~"~""" ? "'Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni. -*2™11 *^
KÖVTAIN UK JUUVENCE:
ÁS ELLENI POR. Eieo lábizzadist és az általa
é e
NOVK-
Á
por elűzi a
k kll
KKtNCZlA-K0Ly?&U.NY Ú
C?llLüRb.N3 KKtCZlAK0Ly?&U.NY UAJKJUd KU KÖVTAIN U E É
p
okozott kellemetlen szagot
|ártalmaüan. Egy d.obot ara2 ín
Téeth, angol fogsyönjíytík gyermekek TÚSZKR, a hajnai kedv sterintfeketére.'üOLDEN minden hajnak az általán cso-;XYEK- A legkitűnőbbnek bizonyult wer, ixánára nyak körül bordosni. a mely barnára, «Gkt-re legfeljebb 10 percxjdált aranyazóke aiint köicsőmi a leg-mell- éi tüdőbetegségek, hurut, köhö-áltai a fogakat könnyebben kapják. Ara alatt tartósan festetni, melynek hatásajtökéletesebben és meglepőbben, Áraigés éa rekedtiég ellen. 1 csomag 1 frt
2 frt, tocrat 20 pret. olcsóbb.
{50 kr.
|0ly
, Dr. QUARIN bires köhögés és hunit elleni pora (különöien erőteljes szem<;-
álulánosan elismert, hogy további110 frt. lem szorul. Séaiülék hozzá:
kefe eg
0D0NTINE (fogpasta) porczellin ,. __. _ __ _
gelyekben, ars 80 kr. o. é. Tuczatnil 20 üveg hjjfestöncz 2 frt.
prtl olcsóbb. Esen fogp^au a legjele-( —
lebb «er a fogak tisztitisára, úgy a; SZi; J-ESSESCZIA Dr.
EAU DE BOTOT. AR0M. SZÁJVÍZ]
. Egy|
Ivilághirü kiválóan kellemes iíTatja és LIEBE LIEBIG - FÉLE TAPSZERjiyeknéí Egy drb. ara 65 kr.
1 NEUR0XYLIN, havasi növényekből j készült növény ki vonat, csúzos, k'>szvé-loyea általán gyengült álladó tban. 1
iiee álul és jeles gyrtgyhatAsával a"fájóslGYERMEKEKNEK a liiies Liebig-levei Romershau-|roszszagu fogak, Talumiu; ezek rotha-jkégzitésére. Egy üveg ára 70 kr.
fogak épBégbeí és fehéren tartására a aen, a láterő fen tartása. BZÜárditása ésjdása ellen. Egy Öreg 50 kr.
FOGPASTA, CS. :U& SZAB. PFEF-íttwg 1 frt; erősebb "l frt 20 kr.
FERMANN-FÉLL. Ára 1 frt. 25 kr. ——
fogsavanyn&k art^lmatlaD módon eltá-'erósitéoére. 1 üveg használati utasitással
volitására, a foghoa erósitóaére ugy a^együtt 2 frt. 60 kr.
vél rés megakadályozására.
NYAK BALZSAM, üvegekben 40 és
F0GP0R PÜR1TA8. Ára 1 frt.
_^___ | PRÁGAI KOSZVÉNYTHEA, csomi-
'gokban á 60 kr., és YEU>IN(iER-FÉLE
CACH0U AROMATI.SÉ a rósz uag-.SO kr. nak a dohánytáa után a azájbol eltivo liiaaira, úgy az evea, >zes«s italok.
PASTILLES DE CB0C0LAT fer-r ugineui vas-CBokol jés sápkór ellen. Egy
„„. .... A COSPKNSALT TEJ, kéwitre az;KÁJ0ALOMC3LLLAPITÓ KÖSZ VÉS Y-
CZUZ és KHEUMA GYA-
mi.t bornak és Bőrnek'ivása utánT/a>°T PATTISONTŰL 1 csomag t nélkQlöxhetlen finomabb ét jobb tar-j40 kr- tag"aggatos ellen is. sasáfok, íiiüháxak. bálok és salonok látogató sxámára. Ezea CACÜON tiszta, az egészségnek legkevésbé ártalmas nö-!i véoyalkatrészekből áll, éi a fogak rot-,
EAU ANTHKPBÉLKjüE. Ezen tiszta!' növényrészekből készített vix évek óta ,.
>lád a, vértisztitásrarAnglo-Sw: , conúensed Milk Co., Cham,|TApASZ, N'o. 1 á 52 kr., N'o. 2 (kettős Bkatu;yaára90kr.!Svájcz. AX egyedüli Liebig báró általierejü) á 1 fri. Legbiztosabb szerek, |elemzett és háztartások, kivándorlók, itagszaggatüi, koszvOaycsomók, dagana-gyermekek (kisdedek) számára aj4nlott[tok sat. eUea,azooual csillapítva a fáj-
POPP FOliPASTÁJA. Ára 1 frt 20 kr.
PASTILL D1GE8TIV DE BILIN (B éói ezukorkák). A bires bi-j
condensalt tej. Ára 65 kr.
T ^ A - ix - I í PRENDINI-FÉLE PASTILLÁK-
j., növényi köiiwny| PAGLIASO, igen kedvelt, felolvasztó.|rekedtség ellen, énekesek és Biónokok,
hozatva.|Q&k ajánlhatók. Egy dobos ára 40 kr.
FRANZBRANNTWEIÍÍ egy üveg SO kr. vagy 1 frt 50 kr.
elleni pilulái biztos SEor, az acut idultivérti8ztitó szörp, valódilag hozatva.i és rendszeretlen köszvény gyors és ak-JpAGLIANO tanártól Flórenczben. Ára! poB gyógyítására, az ideges köszvény.ji frt 50 kr.
Imindeoféle CEÚZ és ezek utóbaj ni elleu:i
mint lép- és máj daganat, gyomorliáj.i
jmegrögzött hasdugulás, vízkör, altestij SVÁJCZI HALLÁSI-LIQUEUR, fül-
CHINA GLyCERIN P0M.I>É. a haj-
Dr. CARNERI SIROP Dl PALERMO a leghatásosabb ver ü siti tó szer, mely mai nap a kereskedésben előfordul és különösen alkalmazható a vér tisztátalan-ságánáLoyálkás aranyérnél, bőrkiütések nél, sipbilistikus daganatoknál, köszvé-[nyes és csúzos lerakodásoknál, altesti 'bántalmaknal, széksxUkÜJéseknél, rosx iétvágynál, vértolulásoknál, fSfájasnál. Egy üveg ira 1 frt 20 kr. .
jbajok ellen. Egy doboz ára, elég 1 fél hónapra, I frt. 50 kr.
kipróbált és jónak bizonyult Bzere a bőr jJJJ^é ^í'
szépítése, frissitésu és trósitésjre, vala-| — -— -
kb
T?! ?. .s*ePlok' wL?orCBök'AUGSBURGI ÉLET
sek, folUk eltiTOtitaaara. Kgy 1«g;
ára t frt, egy tuczat 9 frt. E&SÍ.NT1A Dr. kie-
aow. Makacs hasazü-
xsengés, fájdalom, fOlazurás, nehéz hallás ellen; ára 1 frt.
FOG-CEMENT, ca, kir. Bsabad. a fogak ónozitara, ara 1 frt

Dr. MEDIC. és tanár SCMIl'T FLÓRIAN MIKSA, fájdalomcsillapító, scor-biueUenes erősito fogtiucturaja. Ezen tioctura, az eredeti rendelvény szériát elkészítve, a fogfájás ép oly gyors csillapítására, mint erősítő sxajvii gyanánt már egy félszázad óta nagy haszonnal alkalmaztalak. Két előnye van : 1., igeu hatásos és kiválóan olcsó ára mia.it minden más fogcseppet fölöslegessé tesz.1 Cvegecjkékben használati uuuitással együtt 40 kr. 1 tncu-tnál 25]>rct. levonat
rósz e-arany-bán tataiaknál. Övegese hasx-i utis itassa! 50 iczat
k QlésukDél, raéaxtéantH,
WEISZ JÓZSEF,
ANATHERIN SZÁJVÍZ, cs, kir. szab. va-lndi, Popp J. G.-tól, általánosan mint a legjobb fogerósitŐ sier ismerve. Egy ttveg 1 frt. 40 kr; i
gyógyszerész a „Szerecseobez"
Egy
Nr. 27. Bécs, Tuchlauben Nr. 27.
COPATIÍIE MÉGE, szerencsés egyesi tése a copaiv-balzsamnak más kitűnően ható blxsamos anyagokkal, uj és
a közönségnek legjobban ajánlja a következő szereket.
kr., és 1 fix T Számára 25 prette
postán 1 frt 70 kr jidült magfolyasoknal. Parisban a kór-':ban baaznilutik. Czakorhuvelyek-rannak takarva a ka ácsok. Az
Postai küldések csak a csomagolási dij IS kr. hozzácsatolása mellett eszközöltetnek.
olcsóbb. —
HÚS-KIVONAT (LIEBIG-FÉLE) leg-| jobb minőségű 1, 1 fél, 1 negyed és 1 nyolexad fontos fazekakban.
eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr; erősebb minSségfi vassal 2 frt
EGYETEMES ÉLETPOR Dr. Gelle Eddig utol nem éretve hatásában ai emésztéi éa rértísztitásbaa, makacs bajok ; mint: emésxtési gyengesék. mellé-égetél, altesti bántahoak, bőrkiütések, beféaakelt idült csnr.. Nagy doboz áraj 1 frt 26 kr., kis doboz : 84 kr.
Dr. MAYER GYOMORESSENTIÁJAJ görcs, puffasztó kólika, gyomor gyengeség, hasmenés, valamint biztos szer a| tengeri betegBég ellen, azután a
STURZEííEGGER SÉRVTAPASZA ALTESTI SÉRVEKNÉL legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt 20 kr., erősebb 3 frt 70 kr.
MOH NÖVÉNY CZUKORKÁK, Dr. Schneeberger orvostól Pozsonyban, kitűnő gyógyszer köhögés, rekedtség, hurut ellen. 1 skatulya SS kr.
Uf.'CALLON FÉREG TÁBLÁC3KÁ1.1 RE8TITÜT10N3 FLLUID jelei axer| Ezen táblácskák csalhatlan ellenszeré ül (lovak számára. Ára 1 frt. 40 kr. ajánlhatók a bélférgek ellen; igen kellemes izük van és gyermekeknek is adhatók. Ára 40 kr., skatulyákban használati utasítással AgytttL
FRANZENSBERGI VIZ,kő- és egyéb| hugybetegségek gyógyitasara, amelylyel nyilvános és magán gyógyintézetekben a jegjobb eredmény éretett el, amint ezt orvosi bizonyítások és köszönft iratok, melyek minden üveg mellé mellékeltetnek, valamint az érről évre emelkedő elárusitás, ugy a bel- mint a kai
SÉRVTAPASZ. Kiválóan alkalmazható aitesd terveknél, készítve ée aj ái
STÁJER NÜVÉNYNEDV, mell- éa tü-. döbetegek számára ; köhögés rekeduégj ellen, ugy-miat öreg gyenge személyek nek ajánlható. Egy üveg ára 87 kr.
. PASTILLES FORTIFÍCANTESÍPAS-|TILLE DE ROMA.) Ezen paitiUik igen ajánlhatók mint erÓsitóje és élesztő j szere a nemi rendszernek és a nemi ismert jelesj«letDeili anékül, hogy túlingerelnének v áikféfi
F0GP0R HEII>ER tanár előirata Isieriot, 1 skat. 40 kr.
Dr. Krisi, baseli gyakorlati sérvorvűs
CS. KIR. SZAB. TANS0CHINI2Í P0-, MÁDÉ. A legbiztosabb és legjobb haj-|
tál. Pléhd'obozokban leirásaaí fgvütt"~3 növe«ztí Bzer 3—10 napi használat után
frt 60 kr. o. é. ' B haJ kilju11184 tartása megsjcüntettetik,
«letDeili anékül, gy g
nének vagy áruninak; a férfias gyengeséget elenyész tik meg magasabb korban is és & legjobban ajánlhatók; ecy
HINTÓ POR, altalioon
Ihazíszer, hurut, rekedtség, köhögés ellen.j1
!—I _ növése elósegittfitik, és természetes axi-
* —--^-——*——i ~i&cuo Qiarusit&L uiry a oeJ~ i
Parisban. Ez a párisi és londooi fa- kéregképzés pedig megakadályoitaikJfójdön legjobban bizonyirjik.
cultisok diplomájával ellátva, magasabb Ez iok orvosi tekintély által ajánltatik.]
EGYETEMES TAPASZ, Dr. Búron nében puhán, fényesen megtartatik, a Pariiban. Ez a párisi és londoni fa- w„—U/.—.;- _.J.-- -- ?
VETORIM BALZSAM, havasi növé-'üveg ara 10 frt.
helyen megriiigálva és nyilvános el-| adáaa helybenhagyva. Ezen tapasz különösen tyúkszem, fagy. miaden lehető sér-tét, harapáa, szúrás által okozón sebek. görrely, gennyesét, bélférgek, körömfo-lyái ellen. Egy tégely ára 30 kr
éi számos elismerő lerél all mindenkinek megtekintés végett rendelkezésül. Gyönyörű kiállításával a legszebb toi-lett asztalnak is díszére szolgál. Ára egy 3 hónapig azolgáló doboznak i
ínyekből és drága esseotiákból, a cs. kir..
SEEHOFER MAGYAR SEB- és GY0- galiczia orsz&gos kormaoy által meg-j
rto n »i -*-?>. w. LL-- -«, "próbáit jeleién és biztosan ható szer,'
ideggyengeség, görcs, csúz, oldalszuras, gyuladis. Egy üveg ára 1 frt 50 kr.

VALÓDI" DORSCH MÁJZSIR OLAJ,
MÓR BALZSAMA üvegekben 40 kr., kiváló hatása és biztos szer az aranyér, valamint rögzött székdagulások, lemésztés és (ryoniors»v ellen.
kiváló gyógyszernek elismerve minden mell- és tüdőbetegségeknél; kiváló minőségű és tisztaúü; egy üveg 1 frt |80 kr; egy tuczat üveg Tételénél '-& levonat.
dl« buto. »k«T«l .lk»taa.tató ^i-tgyjjrs.a és bU«»« gyíjyiui Mer. Csomóiban i 1 fr. 60 kr; d„pl. er6, -eh«ebb bJkrilfníS .0 W™. fc ^ ' ' ' * '
XXXXXXXy^
Wajdits József kiadó-, lap- éa nyomditulajdonos gyoraaijtó nyomása,
(lóóS—i) ^f Legnagjobb raktára a külföldi, különösen a keresett franczia kttldnlegaóégekbíl a lege c-ói.b irakoo. "Wm

J

3A6Y-KASIZBA, 1874. Június 7-én.

Tizenharmadik évfolyam.A lap uellemi reaz«t| lletó rOiienöiyelr •zerkasnóhez, —
asvad resaet dle köajemmvek ?vat kiadóaos Mraenm ii Másodok:
NAGYKANIZSA
i HlrsttlM*
6 haaábos p»ta»orbao
' további aorert 6 ai.
STILTTÉBBES toroBkint 10 krtn
-*tnek (cd.
JlÚEincitiri illeték minden "fkru hirdeteaért W15i J0 ki. nzetendí.
Bérmentetlen levelek caak inniert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéairatok via»a nam
ZALÁI KÖZLÖNY
előbb: „ZAIiA'BOMOGTI KÖZLÖNY1
küldetnek.
•Tg,
Nagy-Kanizsa város hslyhatoságának, nemk(ll8nb»n a „zalamegyei gazdasági egyesület", a.,ragy-kanizsai kereskedelmi t ipartank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár' a .ZaJa-Somogy' gézhajózasi részvénytársulat, ugy a ,zala-agerszegi torna-tüzalto egylet* s tSbb negyei és városi egyesület hivatalos ertesitóje.
tíetenWní kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú

Kirándulások és karezolasok.
FélBáados ügyvédségem után majd egy év óta itthon a mezei gazdálkodással foglalkozván, mint hogy a stagnationak barátja soha sem voltam, nehogy itthon elpes-hedjek.mult april 25-én Budapestre és e folyó hó 4-én Z.-Egerszegen tartott megyei közgyűlésre ntaztam. Oda siettem megyém betegeskedő nagy szülöttjét meglátogatni, az országházban a haza érdekében alaposan fel-szólalnitndó és merő honatyánkatmeghallgat-ni s hazánk öszszeforrott fővárosát megtekinteni. Sajnos, hogy felcsigázott reményeim majd mind meghiúsultak. April 26-án el-menék a haza bölcse szállásához, hol ajtajánál őrködi inasa azzal utasíts el, hogy Deák Ferencz ur súlyos betegeskedése miatt senkit el nem fogad, de miután magamat megneveztem s bejelentetni kértem, a bement inassal egy betegápoló ur kijővén, sürgősnek jelentett látogatásom okáról kérdezősködött, és azon viszonyt, mely köztem és a nagy beteg mint volt conscolárisom és komám közt fenforog, megtudva, a beteghez bevezetett, de arra előre is figyelmeztetett, hogy hangosan ne beszéljek, és nála sokáig ne késsem. Bementem tehát a 11 év óta nem látott igen tisztelt komámhoz, a kit a divánon lábait egymásra téve, hátát annak hátához megvetve, majd minden mozdulat nélkül ülve találtam, mintha oda szegezve lett volna. Lassú hangon ejtett néhány szavát, miután hallérzékem megfogyatkozott alig érthettem,és azon kijelentett óhajommal, miszerint az úr ai emberi életkor leghosszabb idejére terjessze, és tegye áWottá életét magának s az egész hazának őrömére, és országos nyavalánk meggyógyitására m. e. tiz pereznyi késés után kőnyben telt szemekkel tőle elbncsuztam.

Másnap bementem az országházba át-tilában és magrarsadrágba öltözve, megtisztelendő a magyar törvényhozó testületet; de a gallerian ezen ritka és azért feltűnt ruházatban, ugy néztek rám,mint valamely matatni való spektákulumra, mintán mind a galleria férfiai, mind a mintegy 50 követ czipőkben és bugyogókban bujtatva jelentek meg az országgyűlésen. O tempóra, o morei, quanta haee est corversio rerum! Az ülés 7, legfeljebb »/, óráig tartván hazafias lelkületű jeles szónokainkat, a mire vágytam nem hallhattam, tehát onnét re infecta távoztam. De hát a legio számú követek közül csak ily kevesen tartják hazafiui és morális kötelességnek a sessióban megjelenni ? Az iskolás gyermekek a leczkék mulasztásáért megfenyitetnek, pedig közülök kevés tudja megbírálni mulasztásai káros következééit, azt sem vevén fontolóra, hogy szüleinek neveltetésére fordított költségei kárban vesznek. És követjeink nem kis része a mulasztásokat inpune teheti, drága lakbért és napidijakat zsebre rakhatja 'elki-nyngalommal? Hiszem,hogy ezt elhallgatják választóikhoz in pai tíbus, szóval intézett frázisos jelentéseikben. Valóban ideje volna a törvényhozás utján ezen kártékony botrányok elejét venni, s az igenis számos követek túlzott számát a mostoha évek, de bebonyolódott állam gazdálkodásuk tekintetéből is legalább felére leszállítani. Vannak ott olyanok is, kik ott talán tanulni óhajtanak, és kétségkívül, ha az ülésekre szorgalmasan eljárnak, tanulhatnak is, de hát előbb tanuljanak proprio Marté et maxsu-pio, ne az ország kimerített pénztárából. Videant consules etc.
Megtekintettem az ország fővárosát is, melyet már 11 év óta nem láttam, —

csodáltam ez idő alatt mint egy gomba módra -a ÜUdból kibújt nagyszerű palotáit, asphal-tos utczáit, a Dana mellett corsó sétáit, de én leginkább a magyarosodás és némi részben a ruházat tekintetében is akartam Magyar ország fővárosa népét megfigyelni. Itt is, mint az országházában czipőkben, és bugyogókban és magas czilinderekkel sétáltak az urak s közöttük néhány követ és hazafias lelkületű magva.- író is, csak azt nem vehettem észre, voltak e csatok czipőiken. És a bájos szép hölgyek ? — Párisi, de legalább bécsi divat szerinti selymekben öltözködve drága fejékekkel sétáltak, és rőfös uszályokkal seperték a sé tatért. Nem lehetne el dalolni azon régi magyarnép dalt? .Azt mondják, hogy nem illik a táncz a magyarnak, ugy ha neki bngyogót csatos czipót adnak. Ám de pengő sarkantyúnak kótsag-tollas főnek illik gyöngyös pártának, rózsás fejkőtőnek:' — Csak rajta tisztelt hölgyeim, folytassák a fényűzést, mely emeli bájukat, de a párisi és bécsi divatárusok helyett ösztönözzék ésboldogitsák a hazai iparosokat, és talán közülök némelyeknek azon leczke is elfogadható volna, ne ugy gazdálkodjanak, mint állam háztartásunkban már évek óta gazdálkodtak kormányunk némely ügyetlen sáfárjai, mert kegyetek férjei alig találnak egy munkás szorgalmas és szakértő Gbyczyre,ki elragadott kocsijukat a régi kerékvágásba vissza terelje.
De hát a társalgási nyelvet hallanád szíves olvasóm ! Magyar szó kiejtését csak itt, s amott elvétve hallanád, hanem igen is nem is mindig a bécsi mivelt, hanem az osztrák közönséges nyelvhangoztatása sértené magyar füleidet. A rákosi szántó, talán most is el dalolhatná :
Hej.ma holnap a magyar szó,fehér mint a

fehérholló. Talán egy század sem lesz képes ezen fővárost megmagyaroattaoi. Quo aemel est in buta recens servabit odorem testa din. A magyar diaeták el őbb Pozsonyban és Sopronban is, tehát német városokban tartatván, Bécsnek ezen külvárosaiban a nemzet közép rendéi (a nemesség) által óhajtott magyarosítással az ország nem boldogult, — lehozták tehát az pestiek kedvéért is e városba-jó remény és ígéret fejében de ez érdemben foganat nélkül. Napi lapjainkkal tartok,melyek azt jogosan követelik, hogy követjeink és hazafias lelkületű magyar íróink járjanak elő példával és hagyjanak fel azon magyar rósz szokással, miszerint, a midőn más nemzetségi személyivel találkozunk,noha jól tudjuk, hogy nyelvűnket érti, előzékenységből, vagy Isten tudja miért, azt saját nyelvén szólítjuk meg és társalkodónk vele. Hány magyar törvényhatóság utasitá vissza a szerb-horvát, oláh és erdélyiszász törvényhatóságoknak hozzájuk a törvény tilalma daczára saját nyelvükön intézett levelezéseiket. Jól monda a nagy Széchenyi: Bennünk van a vis inertiae.
Budapestről haza jővén harmad nap Kanizsa felé mentem Egerszegre a megye gyűlésre, melyben több felvett tárgy között felolvastatott Ó Felségének azon rég várva várt rendelete, mely szerint a még Szt. István király által 1019-ben alapított s fél ezredig virágzott, majd a törökök által feldúlt, m-ik Károly király által 17 15-ben restaarált,de II-dík Leopold király által az osztrák gotviczai apátságnak, mint értesültem 15,000 forintért eladott zalavári con-vent, illetőleg apátságnak azon német apát-ságtóli függése megyénknek annyi meg annvi diaetalis gravamenje hangoztatása | után megszüntetett. De hát minő joggalTÁRCZA.
Cgy úgy lánykám. ...
?g7 »gy Uojkim, lelkem «ip rem*ny» Rfcjtid elembe, hajnd le ki. fejed;
Hallgasd nív«m lixu dobbaniíit —
Híjlod mint sir! Hallod mint Deret: Még msjd egyszer Örömében enynji ^oldo|«igtiil meg talál repedni.
Menynjnt harciolék s sorssal úrted. HÍDj8ÍOr ktlzdtom fatssun bxrcsokttt; — óriás s tors, salyos kezével Egycjapis a másra, osztogat; — KD megálltam, bár sokáig tartott, Véges végig kűzdSttem > barcsot.
Kérdezd meg caak szivemet! — — De nem, Bem 1 Öt agy is hiibt kérdened, )[..* már r^fet-régen elfelejté
Melletted a esenvedéseket.
örömében nem tudna a régi
Sr.enT<idésb61 semmit elbeMilni 1
Elvibarsott már a mólt csatája. Itt cxQgg ajkad Tégre ajkABOo. llarczmoraj beirt édes csíkjaidnak Titkoi caataDásit hallgatom. Ogy Bzwetoém ba megfejtenítek: V*n-e adre ilyen nagy ax épt«k?l
í'gy úg7 lánykám, leiken stUp reménye Hajtsd ölembe, hajúd le kii fejed, HaJlgasd sriTem táxaa dobbanáaát, Hallod mint sir, hallod mint nevet!? Még majd egjiser örömében enynyi Boldogslgüi] meg UlaJ repedni I
VÁEHALMI KJLLUÁÜ.

A boszuló Diana.
Gnber L. stis — Tealiry Jánoatól —
(Folytatáj.)
VálaBzszon egymásután napokat, a mint önnek tetszik.
Nem, azt nem teszem, tudja mit, egy nap elég, szörnyű hosszadalmas volna mindnyájunk' ra nesve,a kimenetelre napokig várakozni: végezzünk egyszer mindenkorra. Se a kés belő nem fárad, ae a nem meg nem vakol egy lövéstől, maradjonk tehát pisztolyoknál.
Kérem,még a helyet ás időt.
Ha ai urak beleegyeznek, mindjárt holnap reggel hat órakor a gróf Zsolna kastélyához át-ellenben lévő kis erdőben.
Tehát holnap reggel a megjegyzett helyen.
összejövetel a kis kertajtooál. Szolgáljon önöknek, egyszersmmt nemi elégtételül tudni, hogy ugyanazon hely rí 1 megyek szigora büntetésem elé, melyen uu éjszaka minden akadály nélkül ki, és be lovagoltam.
Uram, szavai már nem sérthetnek.
Azt nem is akarom, tehát a viszontlátásra!
Ha esetleg orvos szükségeltetnék ?
Arra majd lesz gondra, a ki legveszélyesebben beteg, az hivat orvost.
Csip ós megjegyzései mit sem változtatnak a dolgon, tulajdonítsa helytelen eljárásának a következményeket s hogy hangulatával nem törődhetünk, ugy hiszen, be fogja látni,
Legkevésbbe vártam azt s higyje meg uram, engem felette mulatott volna, ha nép szóval, barátságosan vagy tan könnyes szemekkel azon urivesaégre szólit fel, magamat főbe

lőni, nyakamat metszeni vagy máa utón kivégeztetni.
Aláz szolgája! figyelmeztetem,el ne feledje a helyzet komolyságát.
Semmi enetre sem B hogy lássa, miszerint a tárgy engem jobban foglalkoztat mint önt, kérem még tudomásul venni, hogy a lövés tiz lé-pésről egyszerre történik, elsőbbségi jogomat nem akarom, nem fogom igénybe venni, mert ellenfelem kilőtt pisztolyának durranását leg-kevésbbé sem rettegem.
Tehát tintában volnánk ?
Ugy hiszem egészen.
Egy könnyű meghajtás után, melyet a művész viazonozott,elbagyta Komlódy Kálmán a festó lakását.
nem sokára kimant a mellékszo-bába s iró asztalához ülve, következő sorokat kezdé:
Kedves Collega, prófetn szellem! Diana nem ért a tréfához,eltaláltad, épen most volt udvarának egyik kttl döttje náh-m, a kutyák ugatnak, kérdés, harapnak is. ^em marad más hátra, mint holnap reggel hat órakor három ellenemmel megverekedni, ho! ? azt majd megtudod, mert etenuel felhívlak, a sxarvas felosztásán, melybe tudtomon kívül átváltoztam, okvetlen megjelenni. Meghajolok most minden ajtóban félelemből szarvaim bele ne Utődjenek. Vedd komolyan, nem tréfálok. Az isteni Dianának parancsára üldözőim, mint jól betanított kopók nyomomban vannak. Most elfogod hinni, hogy azon nő valóban létezik. Jöjj tehát holnap reggelire, elvárlak, ha én nem akarok józanul a hala) torkába menni, annál kevésbbé lehet szándékom téged, vizez főve] az élők sorában

vissza hagyni. Üdvözletem s kétuoritásom, barátod Actáon.
E levelet alig végezvén, önszehajtá, ls^-csételte és szolgájára kiáltott. Qáspár az öreg, de mindig jó kedvű szolga nehézkesen sompoly-gott be az ajtón, parancsol uram 1
Ett vidd el tüstént Fornihoz.
Fomihoz ismétlé a szolga, kinek arczárói a becsületesség, őszinteség volt leolvasható. A ki már sok éveket tülthetett a háznál.
De meg mond neki, előbb fel ne bontsa, mig te vissza nem jöttél, ő nem tudja a száját tartani,
Én nekem nem szabad tudni, mi van benne kérdé önbizalmatlan s gyanús pillantást vetve majd a levélre majd urára.
Nem öreg, vannak dolgok, melyek caak a fiatalságot érdeklik s mit az öregnek nem szükség tudni.
He he nevetett ez, t talán mégis tudják, bizonyosan valami szoknyaféle, de hisz el is kellene mar asszony a háznál.
Én Baj Dalom Gáspár előtted állni és ismetelni hogy lehetetlen al öregeknek dolgokat, melyeket tudniok nem kellene, mégis tudni.
Egyébbiránt maradj meg küzdelmednél, hogy valamit tudsz, nem bánom. A ki hisz üdvözöl, te öregem különösen, és most iparkodjál, rád bizom a levelet
Viazem viszem, monda az öreg .tudtam én mindjárt*
Elmehetsz.
Az az szaladhatok, he he távozott mosó -lyogvaazöreg.
A festő ismét visszalépett Íróasztalához, a nap még hoazzu, sóhajtott fel, ha rá gondolok, borzasztó inai"*** leu. Különös énéi, ha az

teheté Leopolű király ezen eladást? Azon joggal, melylyei Jászkunságot 500,000 forintért a német rendnek eladta. Megfelel rá Spinosa:,Ubiputentia,ibi et jus.* így szült 'iiár ez előtt Brennns „Forti obedinnt om-nia. • A Habsburgok legigazságossabb és legalkotmányosabb királyi nnokáj.lnak tartatott fenn azon dicsöség.miszerintezenrégi hazai sérelmet megorvosolni raéltózutott. — A gyűlésnek egyéb tárgyait meg srui emlitem,miután azok mára „ Zalai-Közlüuy" ben közöltettek, de mégis ez alkalommal egerszegi barátaimmal az Egerszeg és Kanizsa közti vetélkedésre vonatkozólag tartott vitatkozásunkat meg kell említenem. Ugyan is az njabb időben szinte csodálatosan felemelkedett Kanizsa, még nagy részben a régi tespedésben elmaradt Zala-Egerszeg város helyett a megyei rendes gyűléseket kebelében megtartatni, s a megyének metropolisává felemelkedni óhajtván a 9-es bizottsághoz, Egerszeg pedig annak ellenében a Diaetához folyamodtak, és mivel csakugyan a megyének keleti részéhez Kanizsa mint egy fele távolságára fekszik az egerszegi útnak a tapolczai járás és én is mint ennek egyik lakosa a kanizsaiakkal tartok, ezért engem azon barátaim korholytak. Tudtokra adtam , hogy Zalától ugyan, noha századok óta moitoha apánk volt, dicső múltjáért is el nem válunk, s igy a ministeri tervezet szerint Veszprémhez csatlakozni nem akarunk, mert nejét igen szerető, de megcsalatott férjjel elmondjuk: Szeretem a szép bűnöst, de saját érdekünkben Kanizsát és nem Egerszeget pártoljuk. S/.ámos érveiket megczáfolt&m, de azon ellenvetésüket, hogy a kanizsai intelligentia talán egy nagy része Izrael utódiból áll, s hogy ezek folytonosan nem is tiszta német nyelvet beszél-nek,iskoláikban s intézeteikben német nyelven taníttatnak, nem czáfolhattam meg, czáfolja meg Kanizsa és vidéke magyar intelligentiája! Ha megígérik is a magyar nyelvnek érintett iskoláikban tannyelvén leendő elfogadását, és a magyarosodásban is őszintén hozzánk simulnak, mind ezt az el-németesedett pestiektói is jogosan követelhettük, akkor igen is azon ellenvetés megszűnik. Hanem azt mondj i ám Göthe: „der Worte sind bereits genug gewechselt, ich möchte endlich Thaten sehen.' Felemlité egyik barátom a Tof sebe goim harok-ot, ám de Északamerikában van mint egy 40 külön vallási secta, melyeknek vallói a más valláson levőket eretnekeknek tartják és a pokolra elkárhoztatják. Ám de a r. katholika egyház nem tartja e a sola salvitikát ? Ne bíbelődjünk egymás vallásával. Kantszerint a tudós csak tapasztalataira szorítkozik, a

miről tapasztalatai nincsenek, arról nem is tudhatunk semmit, a többi mind a hit dolga. Már sokat is csacsogtam mint aféle 75 éves vén ember, de tényeket húztam fel, tehát igazat mondottam, — és ha ezekben valaki megbotránkoznék, a Megváltóval igy felelhetnék (János IS. v. 23.) , Ha rosszul szól -lottam. bizonyítsd rám a gonoszt, ha pedig j.il, miért ütsz engemet."
A .Zalai Közlönyből" olvastam, hogy Egmszegen a gyűlés első napján zalame-mesyei iskolatanács ülés tartatott, melyre ensemet Nucsecz Itanfelügyeló ur meghívni nem méltóztatott, pedig abban megjelenni annyival inkább óhajtottam volna mert a zalamegyei ág. evang. testületnek ott kivülöttem más képviselője nincsen. Igaz, hogv már egy év óta fontos okaimnál fogva azon tanács ülésekben részt nem vehettem, de jövendőre igen is szándékozom azokban részt venni, és ha Egerszegen ezen tanácsülésről tudomásom lett volna, abban bizonyosan megjelenteni volna.
Kövágó-Eörsön, május 19-én 1874. MEZRICZKY PÉTER.
Véíriiyllatkozat hazai erdészetünk fölött,
i.
Méltó, hogy e naponként terjedő, és sok erdőbirtokost végpusztulással fenyegető veszteségünket még egyszer e lapok hasábjain szellőztessem, és a mennyire a lehetőség engedi azt retvactáljam.Igaz,hogy nagy hiányt látok ezen minden a horderuvel biró országos javaink körül annyiban, hogy ez ideig sem kellő országos „erdő statisztikánk" sem szentesitett erdő törvényünk nincs : és ha hosszú várakozás után külföld törvényeiből mint extractum létre is jó, — és ugy fogunk járni avval, mint a vadász törvénynyel, vagy az iskolai, illetőleg népnevelési törvénynyel: szép a papíron, de kivi-hetlen uz életben még most. — Hogy mennyi bajjal fog járni annak megértése, hogy egyik vagy másik magán birtokos, községek vagy maga az állam is a felállított és szentesitett törvény értelme szerint kezeljék erdeiket; — azt hiszem egy kisebb csata nem számit annyi halottat, mint e már égető szükséggé vált törvény életbeléptetése fog okozni. Azonban hiszem, hogy magunk kárunkon tanulva eloszlanak előttünk majd azon ködsuruségek,melyeken keresztül ezideig nem láttunk,csak későn ne történjék feltűnnek majdan azon erdőtérek,melyek van-dal pusztításai a 60-as évektől számítván épen a jelen generátiónak leend felróva ! számtalan milliókat nyert ez ideig a külföldi kereskedelem hazánk erdeiben ; — - mert a mechanikai világ productio haladása és azon nagyszerű közlekedés, mely hazánkat ma nap áthálózza felemészti tökéletesen fakészletünket; pedig a fa életkérdése a társadalomnak és nemzeti létünk1 nek, tehát szükséges, hogy legyen okszerű és czélirányos törvényünk, mely utasítsa a kózön-

léget az erdatonyésstés és annak mikénti kasé lésére, — e nélkül megszűntünk minden néven nevezendő gazdaságainknak okszerű és czélirá nyos alapot biztosítani; Rí erdő befolyással bir ; a légcsspadékra főleg mi a meleg és nedvessé. ? get illeti, befolyással van az ember, ug/ az állati mint a növényéletre. — Szolgálatot tesz | hadászati, épitészeti,kereskedelmi szempontból; i szolgálatot tesz a bölcsítől a sírig! és mégis j vajmi kevesen vagyunk kik s jeíenbeni pusz- ] titását figyelmünkre méltatnánk, — sok édes : szájú hazafi, ki a szép ígéreteket ajkon hordja i azon jó hitben ringatja magit, hogy még mi ' élünk nem lesz szükség a fakéazletben, de er- j kölcsi legszentebb kötelességünk az, hogy utó- ! daínknak épületet és jó karban levő erdőket j hagyjunk vitass ép agy : mint azt szeretett elő ; deink részünkre hagyományozták! a jelenben levő erdőink csak a messze távolból látszanak tökéletes zárt állományú erdőknek, de mihelrí annak berkjében megjelentünk, tapasztaljuk, hogy azok nagyobb részt tnlvigilyitott, vskvá-gás által gyérállapotba jutott letarolt térek, melyek a hol még mint erdők látszanak alig 0,4-ét képezik a talajon állható tökéletes zárlat össze gének; sokat írtam etekintetben a ,Hon",„Vs-larnapi Újság", „Erdészeti Lapok",Z. S. Köz-löny'haaibjain de elhangzott mindannyiuor,— mindezen lényeges hibák meggitláiira a Zalamegye értelmiségének egy indítványt terjesztettem be, melyszerint ajánlottam megyei erdő- I felügyelők felállítását, — az ügy folyó év május 4 iki megyei gyűlés által mint tudomásomra esett oly naiv utón elejtetettt: melylyei bizonyi t-ványt állított ki a megye bizottmánya részéről, hogy valamint az országgyűlés ugy a megyék semsokst törődnek azon potolhatlsn veszteséggel, melylyei az utókor egykor az erdők hiányában küzdeni fog! . . rideg sírunk felett a milliók átka fog hangoztatni, mely épen s jelen kort fogja bélyegezni, miszerint kérem tiszteletteljesen a tekintetes megyei bizottmányt, hogy a beterjesztett indítványt jegyzőkönyvileg felvenni ne terheltessék annál íz inkibb, hogy idővel arra provok áthassak.
Hogy a visszaélések leheti legnagyobb mérvben és óriási pusztitisssal történnek bizonyítéka az; hogy egy év alatt Zalamegyében mint szakértő becslő a harmadik tekintélyes uradalomban készítettem a zárlatra nézve elabsri-tomut az utóbbit mely a cultas-miniszteriu kezelése alatt álló erdőket illeti, közelebb e becses lap hasábjain közölni fogom, melyből lássa a világ, hogy még azok is pusztítják az erdőket, kik anyagilag arra szorulva nincsenek.
NEUSZIDLER JÁNOS.
Visszapillantás.
A cselédség romlása fejlődésére erkölcsi és vallási szempontból.
A ,Kanizsai Lapok" egyik számiban komoly megjegyzést olvastunk a cselédek romlása fejlődéséről. Osztottuk véleményüket s ennek bizonyítékára felfrisaitjükaz ügyet, mert azt tűrni nem lehet, hogy a cselédek romlása kivétel nélkülivé fajuljon.
Általánosságban lehet mondani, hogy nagyon kevés a hü, az oly cseléd, ki a közönséges háztartásra kellő szolgalatot megteszi, a

hást readhet alkalmazkodnék, a kisi gssdifc parancsait, intéseit szerénységgel meghallgatná » uunden teleselést kikerülne.
Vallási i% erkölcsi szempontból kevés kivétellel találni hssznsveh-tí nő cselédet. Nem tisztel világi birót, nem lu-tortatjs őt vissza gonosz cselekedetében a belső vallási és erkol esi miveltség, mert ezzel nem bir.
Istent, templomot, imakönyvet nem sző ret, nem keres, nem tiastal, s lu templomhu u. kint.isten helyett szeretőt kér.h&gy ót soha élne hagyja, szívesebben megy bordély házba, zúg helyekre, kaszárnyákba, mint Isten házába, neki az imskünyv nehéz.
Isten háziba legfb'lebb szükségből, megy tudniillik: midőn a kilencz hsvi titkos szenvedés utáo nem szentséget, hanem gyalázatos anya nevet megy fölvenni, hogy a többen ki-vul fattyu gyermeke tartására szükséglendc magas'bér követeléssel is gyötörhesse urát,asz szonyit.
Majdnem mindegyikének jelssava: » .Képeddel alszom el, képeddel ébredek' s mi dón gyötrő almaiból dologra kell víradnia, la-su vagy beteg, munkaközben pereteket számii hogy lelkét dalival újból vigasztalhassa.
Nem hiányoznak magsa sarkú topánka, heppes selyem ruha, bársony jnpli, kóczo* vendéghaj,uj kesztyű, napernyő, pirositó, fehé ritő. hajolaj, pomadé, kisaaezonyi com és mis mindenféle, mert a bűnös tetszvigy mindazok beszerzésére föltétleo kell.
Midőn a gyermeknevelő csalid ily vásott cselédek tartásira VMI szorítkozva, öokényte-len emel keserű panasz és tüzetesen kér, de jogosan követel ÍBOrvoslist, helyesli a nyilvános fölszólal ált.
Az állam van hivatva s cselédség romlása fejlődésének fölismerésére és a javító intézkedések magtételére.
Én a valiisi miveltség helyes fejlesztésé ben, annak szigora megőrzésében hiszem fellel -hetinek »javító módot, mert a polgári tinaságnak biztonsága sokkal erősebb alapon nyugszik, hs s polgároknak nem csak a világi bi -rótöl félhető büntetés, hsnem belső erkölcsi ée vallási miveltség szolgál ösztönül s gonosz cselekedeteknek elkerülésére.
Valiisi érzület segedelme nélkül nincs értelme *? konninyzstns.k, a törvényeknek, H bíróságok, rendőrségek Bzigorinsk. Itt állunk ma B hogy hova, merre vezetendi utóbb népün ket s vallási miveletlenseg határozottan mondani nem, csak gondolni lehet.
Tisztelem s .Kanizsai Lapok" szerként tőségét fölazólsliaiért, fogadja szívesen e visszapillantást arra kérvén, nyisson tért lapjában „ sorokask, hogy láthassa olvasó kos6nsége,minf, érzületet fejtett nyilatkozata, s minó irányt ki vánunk követni mindazon romlottság gyökeres orvoslásában.
TERSANCZKV.
Helyi hírek.
— A naqy-kami**ai közös népiskola növendékei 1874. évi június 10-én a „Prster1-czim alatt ismert herczeg: ligetben zártkörű ts vsssi tinczvigalmat rendeznek, kezdete délutáni 3 órakor. Kedvezőtlen idő esetén június 17-ér* halssstatik.ember bizonytalanságban egy ily végzetes, esemény előestéjén áll, mely a lét vagy nemlét felett határoz. Majd hogy vére, majd sebesen lüktetnek erei, mintha ezáltal a még hátralevő perezsket ró'viditni, átrepülni lehetne, pedig korántsem,sőt a zavar az izgatottság még kinő-Babbá szizsorosan olj hoszuvá teszi azt Ajánlatot tehettem volna inkább ezen látogatómnak mindjárt itt e helyen fejeinket beverni, legalább egyen már tulvolnék. Most ha elővigyizó ember vagyok vagy akarnék lenni, végrendeletet kellene csinálnom, de minek szükségtelen, ro konokat nem ismerek, őket kikutatni, e fáradságot tegyék meg a bíróságok. Találkoznak, mindenesetre némelyek majd a fold kerekségén sőt kíváncsi volnék, érdekes lenne nézni, hányan és mely joggal, mely követelésekké rontanak majd ingó és ingatlanomra, hogy fognak osztúzoi, perlekedni, mint kanalazzak fel földi javaimat .. . Talán jobb hogy nem ismertem, nem látom, gyűlölnöm kellene őket. Szegény Szikrám hú pára, mely haszontalan ember kezei közé fogíz kerülni, ki fogja agy gondodat viselni, tsint én tettem ? És te jó öreg oda künn, lenz ordiÚB,képzelem márelóre,de...sitt egy iratot vont elő,ennek hagyományozok,ez érvényes lesz ne kelljen szegénynek még agg napjaiban a koldus bothoz nyúlni, vagy ósz fejével tovább is a. kicsapongó fiatalság szeszélyeinek szolgálni. Ha most nőm 8 gyermekeim volnának, a situatio átkozott rosszul nézne ki, hallgattam volna anyám tanácsára már lennének körülöttem olyan kis apróságok, de fölösleges elég volt egy ilyen példány avilágon.Szegény boldogult anyám, mindég rám gondolt és minden gondolatával javamat akarta— egészen más az, ha az ember anyja körül foroghat, oly édes valami, és ha mis nincs, ha mar elvesztettük ...

Átérzékenyttlve egy képet kerestek szemei, mely szekrénye fölött függött a mintha üdvözölni akarná, mosolygott reá.
Még fiatalkori munkám... ez öreg asszony . ? . szegény anyám ha élnél, mennyi fájdalmat, nxMinvi keserűséget okoznék most neked :
Kzzel neki kezdett irományait átnézni, s T-'-IHÍUI: szedni, mely foglalkozása alatt óloin lá-U»IÍ haladt az idő előre. Délben odahagyta lakását, később a fogadót, bol rendesen ebédelni szokott s ment messze ki a városból; semmire sem figyelve, mint ha mi sem érdekelné többé e világon, árkonb okron keresztül anélkül tán, hogy megmondani tudni, hová, czéltalanul s mégis egy czél felé, nem gondolt rá vagy nem mert rigondolni.de melyhez mégis mindinkább közeledett.
VI.
Innét egy holdviligos éjnek bajaiban fekszik előttünk a gr. Zsolna féle uradalom kastélya, melynek néhiny ablakaiból még homályos gyertyavilig hat ki az alant elterjedő virágos kertre.
Gr. Zsolna, nehogy a reggeli hűvös idő kellemetlenségeinek tegye ki magát, még az nap Ilonka és Kálmánnál a kapitány kíséretében, kit vendégül hitt meg, ezen jószágára költözött, minden előkészületeket megteendő, hogy a jövő hajnal őket csata készen s a küzdtéren találja.
Csendes volt a park, az erdő ott a réten túl csendes mint a tenger, melyen nagy vihar van készülőben. —Vannak pillanatok melyek- ! ben a természet látszik beszélni akarna velünk, tómból, süvölt a Bzél, az erdőben sörejeznek az ágak, ropognak a fák, a patak zúg, a folyam hullámzik, a tenger iszonyúan háborog... nem kísérletek ezek mindazon néma lény éktől, kik

szólni szeretnének, hangok, nekünk érthetlen hangok, de melyekből a régi jósok sok mindent meg tudtak jövendölni előre, mi rendesen be is következett. Néma most a természet, tán siket is, hallgat,alszik s nem árul el semmit titkaitól, örömöt vagy bánatot rejtenek-e azok....
A kastély lakói közül alig feküdt le csak egy is, ilyen gondolatokkal. A kapitány piszto-laival bibelődött különös figyelemmel kisérve azok belszerkezetét. Kálmán remegve várta a pillanatot, melyben adott szavát, beváltja, melyben életétől megfosztja szt, kire isiadottja s halalitéletet kimondi. A gróf visszagondolt hsr-cziss múltjára, és őszintén megvallva karhoztati az egész komédiát, de mar változtatni a dolgon, visszalépni nem lehetett.
Ki gondolkozottjki virrasztott még: Ilonka ma korán elhagyta a társasagot, visszavonult, bizonyos neme a félelemnek v&i erűt rsjta aggasztik az előkészületek, melyek ugyan nem előtte, de mégis tudlival történtek. Alvó szobijába érve még itt is rosxul éné magit, kilépett az erkélyre s ibrindokba merülten szabadban tölté az éjnek nagyobb részét, künn ült a BÍTÍ csendben, haloviny arcsit, mely benső küzdelmekről tanúskodott, átfizott kezeibe rejtve. A hűvös szél időnként megrizkodtati gyenge idegzetét, de ő nem törődött azzal hisz odabenn oly nyomasztó, oly Hallhatatlan volt a lóg.
Soká tűnődhetett igy Ilonka, hová gondolt ki tudja : midőn egyszerre félretekint, szemei egy alig észrevehető bolygó fényt pillantanak meg, ez hatást gyakorolt reá, nem volt többé maradása s besietett, hogy álomban keresse felzaklatott képzelmeinek csillapodását.
(Folytatás k5v.)

Akis virág.
— Bireaan.— mint mi éji r*m,
Kesébe óriái lepel Éi mssal mindent baUksU-; Fehirre festi » mesSt, Terit reá bfa umfeaSt.
Stvitra roppant t6reo 4t,
Átkot sof mindenOtt.
ErSa karjára felkarol:
Sok ha* tétét ea lok wqpXy
Tovább ciet rabofra. majd,
Okorr* yéurt, okosra baji.
BetSr nem egy kisablako*, Hol a »erelmetek, Nem U Kjditre ily TtMÜfi : tiondatianal mjrelgeoek. De 6 dühönÉrve kötbérig, S mar elragadra a rírAf I
Minden haUfatrs tflrU «*, A tairaok kényeit, Ctak a leanrka bnilatá. Bután, keaerfSn k&nnreit ; — Tfliei u«meben kOnnjfl dl, Mig kia ririfja el repül I
Szerelmi emlék a rirág, Asért untja meg;
Egy óra még, t a »*&p «•»•»
Kar koDsrfi aem remeg. Feledre raa a kit ririg ; — ,Vinü elég, — nacj * ™%' ' —
KÖVÍ.BT BÉLA.


ü
Betét kzmat Kölnéi-Bélyeg
Küteleivíny í» i HázjSTedelem Ozztalék SzázzJék Házbirtok Tiazti fizetés Kölcsön aranv
— Beküldetett A nagykanizsai 5B-
kéntes tűzoltó egylet folyó évi május hó 31-én
tartotu meg ez évi tavaisi ünnepélyét, mely
»lkalonimal az egy.leM«fcély-aUpja javára kö
rülbelül 200 frtnyi fiattá jövedelem befolyt
A városi köíönség minden osztálya kép
viselve lévén vigan telt le az ünnepély, • ennél
lugvs példásnak mondható, ha a helybeli városi
OT-yinBssium egyik,mir Szombathelyen megfe
nyített tanulója,—meggondolatlan magaviaelele
alul a rendet megzavarni nem iparkodott volna.
A mivelt fiu kényaier utján történt eltávolí
tása után a majális ? órakor befejeztetett
— Nyilvános k0s»0net: A nagy
kanizsai dalárdának folyó évi május hó 24-
én Keszthelyre tortént itrándulása alkalmival
a „keszthelyi dal»-gy lettel- együttesen tartott
jótékonyczélu dalestélynél a helybeli kisded-
oToda javára 127 frt. 73 kr. tiarta jövödslem
maradt. Fogadja a két testvér -nagy-kanizsai
és keszthelyi - dalárda síives fáradozása és
közreműködéséért legbsnsóbb köszönetünket.
Keszthelyen, jun. lén 1874.A városi tanács.
— A helybeli gőzfürdőben köpülözo
helyiséget rendeznek be.
— Magyar sxinéstet. Többször emlé
keztünk meg lapunkban, hogy egy állandó
színkör építése van kilátásba helyezve, öröm
mel említhetjük most mar meg, miszerint az
állandó színkört vállalkozó siellemfl Bachrach
(jyula ur saját telkén a Csengery utozában fel
építi és pedig oly muizléssel,költséget nem ki-
mélve, minőt Nagy-Kanizsa város közönsége
valóbau mégis érdemel. A szerződő fél Sstupa
Andor és Hubay Gusztáv színigazgatók lévén,
a megnyitás meg e hóban történik ; aazintársu-
Ut jói szervezettsége, az igazgatók erélyes ügy
buzgalma folytán hiszszük, hogy méltó pártfo
gásban részesiti ókét a közönség.
— Elcsípték azt az írnokot Pettattban
ki Zágrábban 26 ezer forintot lopott el az album
pénztárból ; az egész összegből csak 8 forint hi
ányzott ; tegnapelőtt Kanizsán át kisérték erős
őrizet mellett Zágrábba.
— Gyfoxhir. Dékmár János Keszthely
városi orvost súlyos csapás érte, forrón szeretett
nejének, szül. Lepácsek Antóniának folyó évi
május hó 27-én 58 éves koriban reggeli 8-ora-
kor történt gyászos kimultával. Az elhunytnak
ki a város majd minden osztálya előtt közsze
retet s tiszteletben részesült — hülttetemei má
jus hó 28 in esti 5 órakor nagy részvét mellett
számos házi barát, ismerős és tisztelói jelenlété
ben kísértettek örök nyugalomra.
— A zalamegyei általános tanítótestü
let keszthelyi járási köre f. évi május hó 26-án
tartá meg Rezin rendes közgyűlését. A gyűlést
Bíró József a kör elnöke gyönyörű beszéddel
uyitotta meg, melyet, valamint egy elhunyt
tagtársunk felett tartott emlékbeszédét is az
elnöknek közölni fogunk.
— A ,kenxthelyl dalegylet' június
28-án riümeghre rándul s ott a város által ki
tűzendő jótékonyczélra dalestélyt ad. Egy bi
zottság az előértekezlet megtétele végett ma va
sárnap el is utazott Sümeghre. Elismerést ér
demlő nemes intézkedés ez !
— A balatonfüredi fürdő igazgató
sa^ *zun általános helyeslést érdemlő intézke
dést tette, úugy a türdői idényre minden szom
bat s vasárnapon mérsékelt diju utazást eszkö
zölt ki Budapest, Fejérvár és Füred között, pél
dául Budapestről Füredre és vissza Ildik he-
lyerj 5 frt. 60 krért, melyben a gőzhajói első
osztályú ide oda szállitás is benfoglalva van, e
kedvezmény ár 3 napra szól. Csodáljuk, hogy a
fővárosi napi sajtó nem méltatja kellő figyelemre
r körülményt s nem buzdítja a főváros közön
ségét,, hisz ez az ország érdeke is, ily neveze
tes kincset, minő a kies Balaton-Füred emelni
pártolni, s kellőleg feltüntetni kell. A fürdő te
v-ékeoy igazgatója Ecsy László ur o nagyságát
kiválfi elismerés illeti e figyelmes intézkedésért,
igen óhajtjuk, h gy ily mérsékelt árszabály
eszközöltessék ki jövőre nem csak Budapest fe
lől, hanem Nagy-Kanizsáról is, sőt a déli vaaut
társaság összes vonalairól, nevezetesen Bécs és
Trieszt felől, erősen hiszszük, hogy miután a kezdet nehézsége megtörve van, Balaton-Fure-det ily méisékelt dijjil Bécs, Trieszt és Budapest felől ezrivel fogják látogatni, s erre a müveit közönséget buzdítani, figyelmeztetni a sajtó Inlsdata.
— Balaton-1Híredről írják nekünk:
A kies Svájcz, hogy megmutassa, mikép nem
.? ak szellemi kincset, sőt anyagi javakat is tnd
Magyarországnak nyújtani: a múltévben urai
én cholera járványból eredett nyomor segély-
z.^ére általános adakozásra lelkes ült. Minek ered-
menye az lett,hogy alig egy par hóval ezelőtt ab.
t .s i ere te t házszámára küldött 500 fttton
kivüi nem kis összeg bocsátatott a n. mélt. m.
k. belugyminiiterium rendelkezésén, > most
pedig ujolag ugyan azon lelkesedni tudó s 30
• zer lakossággal biró mint egy 37 négyuög
inértföldnyi területű Zürich és Glarus,'mely
utóbinak lakói csaknem kiválólag pasztoreaggal
foglalkoznak, caslonok bocsitotuk 13500fra»-
iot a magyar- osztrák consul rendelkezésére.
— Ki is ezen összeget Pesten lakó Keller svaj-
czi consulnak itkQldve, erről egyszersmind —
a mint értesültünk—jeléül annak,hogy mennyire
érdeklődik a svájcsi nép a b. f. azaretethazban

mint igasgató működő, honfitana—t azon magasztos eume iránt, melyet a feu jelzett intézet hord kebelén L i. a Svájciból hasinkba átültetett szegény nevelés eszméje iránt, — értositre a b. f. Scerstethás igazgató tanács elnökét felhatalmazza, hogy ezen összegből a nevezett intését számára szánt 2000 francot Keller svajcn consultdl minél előbb felvegye. Addig is, a mig a többi cantonok adakozó késs-•egüknek jelét adnák, dicsérőleg kell megemlékeznünk a svajczi népnek ezen kitűnő nagy lelkOségről, mely álul megmutatta nekünk, hogy a szabadnép is tnd másért lelkesülni és, hogy szabad államban fejlődik a szabad jellem és akarat. —
— Tapsonyban Both S. Mór ügybuzgó
tanító ifjúsági olvasó-kört alakított s több ifjú
sági lapot s könyvet rendelt k mag.
— Soréhnuás. As 1864-iki államsorsje-
gyeknek június hó 1-én Bécsben történt hozá
sánál a következő sorozatok huzattak ki: 178,
1300, 1302. 1395, 1518, 1791, 1988, 1988,
2014, 2126, 2226, 2245, 3002 és 3343. A
200,000 frtos főnyeremény az 1518. sor. 94.
számra esett; 20,000 frtot nyert a 2326. se-.
47. sz, 15,000 trtot a 2226. sor. 16. sz. és 10,000
frtot az 1302. sor 12. sz.
— A k&xhasmu-és jótékony-txé-
loicra. szint m. kir. allamaorsjáték legköze
lebbi húzása f. évi június hó 30 án menend
végbe. Ezen sorsjáték tiszta jövedelme ő a. és
apostoli királyi felségének legfelsőbb elhatáro
zása folytán részben a miskolezi közkórház a
kassai bábaintézet, a budai közkorház és a bu
dai jótékony noegylet felsegélyezésére, részben
pedig az 1848/49. érben rokkantakká és muu
kaképtelenné lett honvédek javára fog fordít
tatni. E sorsjáték öaszes nyereményei a játék
terv szerint 240,000 frtra rúgnak. A főnyerő
100,000 frt o. é. ? sorsjegyek darabonkint 2
írtjával szerkesztői irodánkban is kaphatók. A
jótékony csel tekintetéből ajáljuk t olvasóink
figyelmébe.
Olcsó aenemUvek : Beküldetett a Fellegi Viktor által szerkesztett.Apollo"czimü zenemufolyóirat ez évi 11. 12-ik kettős száma. Tartalma : 1) Potpourri Lecocq „Mamsell An-got" czirnu dalművéből vett dallamokból. 2) La belle caprieieuse, (morceau de sálon,) par Charles Laveaux. 3) Búcsúzó és andalgó Lavottától, zongorára alkalmazta Wachtel Aurél. 4) Két kedvelt népdal: I. Ez az utcza végig sáros. II. Csókja édes mint a méz. 5) Koldus ének. Szövege Arany Jánostól, zenéje Ügyektől. — A borítékon: A zene történelme, Kapi Gyulától. — Vegyes. — Zenemujegyzék. Előfizetési ár egéssévre (mintegy 100 válogatott zeneműre) 6 frt.,félévre3frt. A jelen kéttűs szám ára külön 1 frt. Az előfizetés vidéken legczélszerüebben a postahivataloknál postautalványozis utjin eszközölhető, Pesten Grill udv. könykereskedésé-ben, Dorottya-utcza ;| Budin az .Apolló" kiadóhivatalában,iskola-utcza 681. sz. a. Minden eddig megjelent szám és kötet folyton kapható.
— Rövid hírek. Deák Ferencz egy
városerdei villába költözött. — Burger Zsig.
mond jeles polgára Szegednek, május 31-én
meghalt. — 1861-1873 közt 4600 ügyvédi
diploma adatott ki. — A vizáradás az alföldön
erősen pusztít. — Ney Ferencz a Ferencz-Jó-
zsefrend lovagkeresztjével diszittetett fel. —
Pap Gábor vüonyai lelkész a dunántúli helv.
hitv. superintendenssé választatott. — Károly
vár, mint vár, ő Felsége elhatározása folytán
megszüntettetett. — Lalu hercseg Mac-Mahon
leinyit veszi nőül. — A Haynanféle kényszer-
adományból előállott izraelita 'skolaalap
2,103,000 frtból áll, évi 64.000 frt. jövedelem
mel. — A pápa nagy lázrohamban szenved. —
A megjelent magyar könyvek 1801-től 1866-ig
37, 214 kötetet tesz. —
Vegyes hir.
— Aton 1000 kül&abötS míUs közül,
melyet az összeses 1380 millióra számított em
berfajok vallanak, Chinában és Kelet- Indiában
750 millió pogány lakik. A keresztények szama
az 5 világrészben sem haladja meg 393 milliót.
Ezek közül van 170 millió r. kath., 76 millió
g. kath. és 107 millió protestáns. A zsidó Bzáma
6—7 millióra, a mohamedánoké pedig 85 mil
lióra tehető.
— Gytrmekjátáltok. Több hét-nyolez
éves gyermek, kiknek szülei a speculativ osz
tályhoz tartoznak, játékot akartak rendesni. A
legidősbik, egy csinos leány,azt ajialotta,hogy
.uankosdif játszmát E czélból kiosztotta a
szerepeket, s az egyik kis fiúnak azt monda:
,Te mostan megszőkől a kis pénztáraddal,
azalatt én ékszereimet tőkésítem; te pedig, —
monda a fiáaik-wa^ — te vagy az üzlettárs és
golyót lősz ostoba fejed elé." Mindegyik gyer
mek számára talált foglalkozást, csak a legfia-
talabbikról feledkezett meg; végre el bátorsá
got vet maginak és kérdésé: .Nos, hit én mit
csinálok?" — „Te, — monda megvetőleg, —
te sokkal ostobább vagy semhogy velünk játsz
hatnál ... De mégis! te részvényes lesz! ' —
Esek is aég sokra vihetik.

Papirsieletek.
Efy bácsi lap a követkeco mnlatzágoa eseményt közli : — Egy ft>angn oű nagy beUgsigbSl gyógynh fal is a hegyieta után tudakozódok névjegyét aétte **cif A ITÍÍ, is bárói csisunkkel (Uátottuirjafjek kösStt feltüDt égj eg7is«ra aH«rmaiiD B«rger' feljr&tu nérjegj. — Hiában Urd<i5ak5d5U • culMjaitfl, •önki *eis is«i*rtc, csak azt mondták, bogy egy reltaoSea nip *• caiDoi i<jo. -AH! kirincóOjt f,Ubredté« m sgfaagTU b*f7 ha mif efjn«r tndakosodik, TesM-?ék be houá. Parancsát pootocaa t«ljesit«tték, éfl mis. nap délslStt eg7 kifogástalan eleganazÜTsl 6ltosctt nép i^ut Tetettek be hosxi: u ifjn roppant nagj zavarba jstt, mid&n a kic«i herrsdt azépseggei D«g7 «seB kCzt állott. — .AJig találok méltó izaT»kat — moada a nő pinUTa — aogj egy idegen iráat tanuzitott uiroz rí««v<t*t kattSlst megkoizonjoni.- - Bociánat, uno-nyom — dadogta ai ifjn — ín a tematkeitai intízet msfbizottja Tagrok ?
A moh biten egy parazzt fia tgj rezkrajexá-ro*t ojralt «1. Az apa elment vározunk egyik orrotá-bor, Írja a.Torontál'St felkírendS.hogj fiát a rízkraj-tzaroitól miolSbb tzzb«diuz meg. Ai orvos a fia literét tapogatva, igv azilt a fin apjához: — .Sajnálom , en a kegyelmed fián oem zagitbetek, naaem adok azírt egy jí tanáczot. Vigje fiát a regnaajtoboz, at ki tndja at emberből az atolzó krajesárt is pri-fte*nV z így biatoa lehet, hogy ezt a krajezárt zem hagyja fiában zokáig benne.-
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1874. éri májas havi forgalma.

BEVÉTELEK.
Aranyi
Frank|l

kr
14. Hitelezőnek.
Pénztár számla
Betét számlának


46.997
33
Váltó


28,745 —
Kötelezvény „


11.202; —
ElSIegezé.i ,


125-
Bélyeg


9
65
Eotviny l, vilu'. k.„...il az .


6748
30
Ssázalék


36
88
Beiratási dij


66
45
Hátralevő kamal


536
91
Költség


2
66
Házjoredelem


260

Kisedelmi kajsat


67
23
Költsön arany kamat
! HBetét srany
! 1
1
—Íj 84749,04
KIADÁSOK:

1! P

12 Adós Pénztár számi.
Betét
Váltó
tzAmlz . I
2905c!— 14610 1330 1922 58 59 75 1106 132 41 650
17813 320
. II 84 - 178.535 34 DAR&S, konyvvivS.
hirgaln
[etl
/?tél Jsalli 13-kj. IS74.

Bt
- 4z heti- Katholikna nap-
Protestáns


nap tár
, naptár
«tj.
23) K. F. A nagy estebédrol.
Lak. XI. Gar
E».

Mát. X. 32-38. is XII. S7-30

7 | Vasármas D 2 Rob
D 1 Ríhen

8
HétfS Medárd
Medárd

s
Kedd Felii
Eliód

10
Sserda MargiU
Margit

11
Czntortök , Barabáf
Barabái
iHf'
12
Pintek Bazil
BasU
n*
13
8zombzi | Pád. Ant.
Tóbiái
a*
Üzleti szemle.
(8 — r. B — a.) NagyKanizaa, jan. t-ikc 1874. Id6járáz: tait&s derfilt és meleg.
GabnaQzletfink a szina- k».,-ilij, kez-datéiel minden élenksiget nilknlosí ; i mercantil csikkekre iz igénytelen a kÍTfilrSl való kérdezSzko-dé«. - Arak azonban befolyáa nélkül m>- adnak. Ku-korioaa, Zab szilárd Rozsban hiány.
A bornzletunkbeai forgalom emlitisre ia méltatlan. — Több Dagyobbmirrfl kínálat tétetett az utóbbi napokban, de eredmény ailknl. - - Vevő már ritkazág piaczankon. — Árl«engedizr5t tnlajdono-aaink mitNm akarnak tndni a a azoiö meg kéaSbbi fejlSdiaeig mindig kedvezSbb korszakot remiinek e ezikkrs.
Jegraflnk alsó-ansstrizi mirS szerint:
Bnsa 80—81 fnt.6.80-70 kr.Sj—tófot 6.70-90 kr, 84—86 hit, 7.25—I 80 kr. Boaa 76—77 fontol konkolyoa 4.8U- 5.10 kríg, koakoly nélkül 5.-5. 25 ' 5.40 78—80 fiat konkolyoa 5.20—5.30. konkoly nilkal 5.25—40 kr. Árpa zerflsisre 5—5.25 kr. — Árpa . etetésre 4.— — 4.30 krig. Kakoricza fi.
10—tokr.mireje ZabS.10—15 ki Sfrtig mireje .Bív«-
lyezek: Borsó 8.4Okr Lencse frtig.Bzii fehér aj rit
kaság óval k6Terre5.70—80egess frtig.ó 5.3O,larka5 25
—40 krig. Hajdina 4. 80-5 fűig. stájerországi 4. 65—
4. 80 kr. — Bajdinakása 11—18 kr. — ESIes 5.
«0—SO b. mértje — KOleakiaa 8. 60 — 9. frtig.
Lanmag 4J0 »J0 ki. Lndekmag tiszt* i.94—
4.—krig^Iaabos leodek 4 kr. vásamáaaája. Kender
mag 6 fri-60 kr. méreje. Bapesa tíli 4iO—«0 kr,

ayári 8.50—4^0 kr Karért (ICaenUiig) 4.80—6-frt. Baza-ocso 1.40—«U krig. Boss-ocsó 1J0,—K) Borok: fejtett qj fehér 5.-, 5.60—6 frtig., fejtett piros 4JO—6^0-80 kr , fejtett schiUer 4 —(.60 kr O-bor —._ frt. — 8eprdpálinka — — Torkolj FáUnka 23—25 frt, a.il»alicza Í7—30 frt als4-auzt-ríai akója, hordó nélkül, franco itteni állomáz
Celelós szerkesztő: Bittrl Ltjtt.
) Hoffmann Jakab urnák Nagy-Kanizsán
Űn jónak találta e becses Iap44-ik azámi Un, egy Beck Sándor or és csekélységemhez ozimzett levélben Snhöz intézett soraimra vala-szólni; ha Hoffmann ur e levelével azt akarta elérni, első támadó czikkjét, e becses lap olvasó köre etótt nevetségessé tegye, gratulálhatom, mert e ozéljít tökéletesen elérte. Hoffmann ur 6n ki első csikkjében tisztelt varosbirankról oly elvetímúdon beszélt, mar is, mis húrokat pendít, hogy ez pedig nem csupán saját nézetem, be togja látni, hogy ha emiitett levelét it fogja olvasni, melyben t. virosbiránkról kissé kevesebb sérti módon nyilatkozik, mint első csikkjében, ha tehát e viszavonulisra biraaanil,Hoff-mann úrhoz intézett levelem közreműködött, megvagyok elégedve.
Mi pedig Hoffmann urnák elkenem hasz
nált caelazovónyeit illeti, ezekre, tüzetesebbe*
felehii nem tartom érdemesnek. Csak annyit
mondok, hogy eddig még mint rífiSs kereskedő
nem szegy elem magamat; az ön által, a hazá
nak és az emberiségnek tett szolgálatokat ille
tőleg as előbbit nem akarom vitatni, mert hi-
rokKeszthelyre nem jött, az utobbiakpédig Hoff
mann ur nézete szerint jó formán abban illá
nak, hogy tanítói illisáról, nem tudom mily
okból lemondott. — Ezennel részemről e ügyet
bevégzettnek tekintem és további polémiába
nem bocsátkozom. Tisztelettel
LÁZÁBSAATU.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és kfflteég nélkUL
Rev&lesciére du Barry
Minden betegségnek gyógyszer és költség Délkuli eltávolítása a zamatos du Barry Beva lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyerrae kéknél őO-szeresen megkíméli az árit — Evo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg, alfél moll-, tudó-, nyak-, torok-, lélekseti-, mirigy vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből *i vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má solatok.
MiiSts pápa 5 azeuUige a samatos dn Barry RoTareaciire használaU által meggyógyult ia aok orroa ia kórház hatáaát elismerte, senki sem vonja Wbbé kitsigbe ezen zamatos tápszernek erejét; egyszersmind idizzflk azon betegségeket, a melyeket gyógyszer és költség nélkül ehzvolit: gyomor- ideg-mdl- Md8-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, lélekzési-, bngyhóúvg ia vesebajokat, mellbetegségeket, azédllist, nehéz léiekzetvételt, kohSgiat eméatthetetlenaiget, dngnlást, hasmenéat, álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, vizkórt, lazt, vértodnlázt, ffllzaiboagzjt, ájolást és hányást még a terbezzig folyamatában is, hashártyalobbot, milakort, soTányodaat, cadzt, kdas-vényt, zápkórt. — Kivonat 75,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyógyszerrel da-ezoltak.
~3,877-ik bizonyítvány.
Nagy-Várad, 187!. febr. SS.
Hussonnyolcz napig élveztem az latén által k&ldott dn Barry Revalesciérejét. ?sen isteni teniszét adomány kétséges helyzetemben rajtam csodát mfivelt, a miért nem átallom ezen gyógytápszert a zzenvedS emberisig valódi jótéteményének nevezni. Ezen pompás Bevalesciére egy igen veasilyea tadS én légcaSnyáktól, azéddléztol ia meUssornlaától szabadított meg, a melyek minden gyógyszerrel több éven át daczoltak. Ezen termiazetadomáoy ezek után a legfffbb dicséretet érdemli is a ssenvedS emberiségnek legjobban ajánlható.
Roller Flórián, cs. k. nyugalmazott katonagondnok.
TáplaUbb Imin a fauwtí, 60-um-um meg-kimiti a mómmr árát, ftlnSttdaM ugy, min gytrnukJeaSL
Plihsselencsikben ?/, font 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr.. 2 font 4 fn 60 kr., 5 font 10 frt., 12 foat 20 frt., 24 font 36 frt. Revalesciire piskóták szelen-ezékben 2 frt 50 is 4 frt 50 krrai. Kavaleseiire Cho-colatée táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 esisaire 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr^ 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra ll) frt., í88-ra »0 frt , 576-ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, WattfechgaiM Nr. 8.,
N.-Kaniudn Lovak Karolt/ gyágnntrtáriban Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihilovits István gyógyszertáriban a kígyóhoz; Kasain Wondraschek K.-nál; Marosviaárhelyett Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-FehérvarottDieballa Györgynél. Temea-virtt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricsnál.
A bécsi ezég minden vidékre kaid posta: utalványra vagy utaavétre.
•) S rovat alatt kotlQtUft faralSnáfat naas
vállal Sssrk.Első s legtöbb kitüntetéssel jutalmazott
?V órá,k:! ~M
a legjatányosabb árak mellett egyedfii
diploma .
AUER JÓZSEF
cs k. szabadalmazott chronometer és müórásnál
kaphatok
Arany érem
SZEGEDEN.

Birtekeladás Zalame^jében.
Nagy-Karnisához 2'/, óra járásnyira, úgynevezett Bors&i heiység határában tagoritott birtok, 300 hoíd 1200 Q ölivel számított szántófőid, jelenleg bí van vetve 185 hold — 10 hold rét, 80 hold nyires erdó, 361 hold legelő, 6 hold arasági szőlőhegy, jó karban, 184 hl. szinte szőlőnek kiosztatott 6 forintot fizetnek évenkint hl. haszonbért, 18 év után a megváltás holdanként 150 frt. o. é.
Minden hozzátartozandó gazdasági eszközökkel. 12 ökör, 22 tinó, a gazda
sági épületek a legjobb karba, és elegendő; szabad kézből eladó, a helybeli gazdatiszt ad
bővebb utasítást. Kelt Borsfán, május 30-án 1874. Páldy Ádám,
(ísei-í) u. p. Letenye.Felbátorítva azon kegy és elismerés által, mely szerint saját tanulmányú óraim sgámos bel- és külföldi kiállitásnál a legjobb sikerrel versenyemén, azerénytelenség nélkül kell kijelentenem, miszerint ő cs. kir. felségétől aranyérem, a londoni és bécsi világkiállításnál aranyéremmel felérő angol diploma és kitüntetés, a kecskeméti kiállításnál ezüst disxérem stb. álul lettek jutalmazva.
Ifidón tehát leszállított árakkal ellátott uj árjegyzékemet a n. é. m6pártol6 közönség pártfogása végett bemutatom, bátor vagyok e szerinti megrendelést annál is inkább ajánlani, mivel óráim mind szilárdságra, mind pontosságra, mind jutányosságra nézve .minden más hason üxletbeli órák felett előnynyel bírván, a rendes és pontos járásért 10 évig kémkedem.
Órák hölgyek restére:
Órák urak részére:
Ezüst hengerórák 4 és 8 rubinnal 12—17 frt A hk2429
Ezüst hengeróra 4 rubinnal . . 10-12 frt. d kkl 1416
d. tokkal 14-16
, . krist. üv. 13-15
, „ „ d. tokkal 16-18
horgonyóra 15 rubinnal . 15—18
„ „ d.tokkal 17—21
angol horg. óra krist üv. . 18—23
. . . „ ,d. tok. 21—27
valódi kalcsnélküli remon
Arany hengerórák 24—29
, dupla tokkal horgonyóra 15 rubinnal .
„ , krist. üv.
. , d. tokkal valódi kulcsnélküli remontoir
zománczozva . . 30—35
arany köpenynyel 35—39
zománc és gyem. 41—47
kristály üveggel 38—40
- 44—47
44—45 46—48
toir horgonyóra , ugyanaz dupla tokkal
Armay horgonyóra 15 rubinnal , ugyanai dupla tokkal . . „ valódi kolcsnélküli remon -
toir kristály üveggel . • ugyanaz dupla tokkal .
28-34 . : , , . , d. tokkal 48—55
34—28 , j , valódi kulcsnélküli remontoir 54—60
75-180
25—58 , | Ingaórák :
54 — 100, j Ingaéra 8 napi felhúzással . . . 21—21
, , , óra 6 félóra üt. 37-42
. 55-80 „ , . , negyedaóra üt. 59—69
90 — 150 , Havi regulatorok 35—38
Ingaórák bepakolási dija 1 frt. 50 kr. Ezenkívül serkentik, zenéli franczia bronz és mindennemű órák, valamint arany és ezüst, talmi és aasél láncok is igen jutányos árakon kaphatók.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése vagy postai utánvét mellett pontosan teljesittetnek.
Órák javításra vagy becserélésre elfogadtatnak. *^H|
Keguláxásért külön dijak számíttatnak. (1129—6)
KAMTZ C.
papír kereskedése
Dorottya-utcza IZ szám.
bámulatos olcsó árak mellett következőket ajánl. u. m.
— ft. 50 kr.
100 drb. levélpapír névvel
1 ft. — kr.
- ft. 50 kr.
--ft. 80 kr.
4 ft. — kr.
18 ft. — kr.
35 ft. — kr.
2-50, — 3- 3 ft. 50 kr.
5 ft. — kr.
30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr.
. 25 kr. — 45 kr. 60 kr.
100 , levélpapír iS 100 db. boríték névvel csinos
dobozban . . . ?
100 „ látogató). :»>zban
100 , levélpapír feKeic nyomattal
1000 , lenboriték ,
5000 , lenboríték , .
10000 , lenboriték , 1000 , pecsétbélyeg . . 1 teljes Íróasztali berendezés 1 drb. téntatartó florentini bronzból 1 , gyertyatartó gyníatartóval 1 , óratartó .
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s borítékoknak ugy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. Irómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltótárczák, diszes pénztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. ez. közönségnek a tulajdon gyáramban készített monogrammokat és czimeket levélpapír és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legponto
sabban eszközöl tettnek. 1313—10

300,000 mirk
Főnyeremény
uj birodalmi
érték
kitűnőnek bizonyult legújabb szerkezettel, óráaklit annyit csép«ls«k míDt hirom cséplő ember egy napon it Ara 150 frf Bécsbe sxillitT» próbaidS t ff&r&nczij. mellett
Ph. Mayfarth & Comp.
gépgjira
majnai Fréafcfartbu. ?aT* Ügynökök kerestetnek. 1
(ISSJ--i)
Felhívás
Csak
B forintért o. ért.
adatik az éremmel koronázott
világkiállítási diszmü-bazár <
tel.— Mely az alább jegyzett 10 kiillitiji tárgyból »U és pedig :(
[1 finom Mr ail MzHáska. mozaikképpel kirakva; *
1 Vteteril-SflysmvUUl leayezí, a legeslegújabb , minden
_ kívánt siúiben;
g g eoze ,
risxati mnnkiTai diuitve ;
t«rí taM araiy in Uieiiml e»irt, jótillanal
S 1 ttflss »ITT« Nsoessalrs talmUrany tokban meglepE finom ; •< 1 igen elegáns ezaksr-szelsaozs zárral, a legfinomabb sxob- *
jól jiró, két évi «'
1 _
jótállátsaí; *-f
Mr-tlbn , legfinomabb, fényképek szamár* , külBÓIeg Í-]
broní- vagy cbinaezQst ékitménynyel; jl salaa asztali cstafstyi, fénytelen nj aranyból, élénk
aranymetszettel;
1 teljes Irisztal farai tar a, kflldnSsen ajándékra alkalmas; s (
i italában híres íaaafj stlvartánza, dns színjátszással; ! 1
12 darab ei. Mr. klz. szak. lé| tó«r-si»p«kik legújabb,
?elyék a 1«grossabD asivamak legfinomabb Havanna-
I zamatot kolcsfiniznek.
E tlz tárgy összesen csak b forint
Ezen most elősorolt 5 frtos csoporton kiTűl ngyanasok fino-<
?abk kiiUitaiban 10—15 egén 20 írtig még számos ezer egyéb
'" 1- és fényOiéti árakkal a legnagyobb választékban.
_ Ezeken khOl 6 ftért még ugyanott kapbató esernyó garni-'
'nm, és pedig 1 nagy, elegáns selyem napernyő, 1 vízmentes'
^esernyfi és végre 1 tavasai ernyő bámulatos olcsó áron csak 6 ftért,
•fjeiegjedni kapható 1323—8
Amigo világkiállítási bazárjában,
Bécs, Praterstrasse 9.
, Levéli megrendelések postai utánrét Tagy az összeg elólepr beküldése mellett azonnal esakssoltetsek.

nyereményeket u áll büetositja-

egy
|^*M e g h i v á s." _ Hamburg állam által biztosított
sorsjátékban
való részvételre, melyben
5 millió 900,000 márka
okvetlen nyeretik.

Ezen előnyös sorsjáték tervszeruleg osak 76,5001 Jgyet tartalmaz. Nyereményei: 360,000 mark v 1*120,000 tallér: azonkívül lehet 200,000, 100,OOÖJ [75,000, 26,000, 60,000,40,000 2azer30,O00,25,000,' Sazor 20,000, 3 szór 15,000, 5-szór 12,000, 13 MOH 110,000. U-szer 8,000, 11 Bzer 6000, és 28 szór 5000* S-szer 4000, 56-szor 3.000, és 2 szer 2,500, 76 sz< 2,000 és 1500. 152szer 2000 369 szer 1500, 1200 ( |1OOO, 910szer 500, 300 és 200, 17,708-szór 110 és 10 20,322 szer 50, 40, 20, 15,10, és 5 márkát lehet oyernij i a hozás néhány hónap alatt 7 osztályban okvetlen i Brténik, — Az elsó hazás napjai tivatilosan.
L874-1K: é-vnjixn .X7*&al8-tÉi
lesznek. — A sorsjegyek árai.
1 egész eredeti sorsjegy 3 frt.
1 fél csak 1 frt. 50 Ír.
1 negyed — frt. 75 kr.
Ezen, az állam álul blitoftitott eredeti nőni
veket (nem a tiltott ígérvények) ax árak brrmeatea be-l
b«déi>e után azonnal elküldöm akár a legtávolabbi vi-l
íékre U. 1

Minden részvény az eredeti sorjegygyel egyB _ ? as állam czimerével ellátott játéktervet is kap tAI ? a hazás után midenkinek azonnal megküldöm a hs lajstromot :
A nyeremények azonnal szigora elleninél és a titok-| i mellett fizettetnek ki s küldetnek meg ax illetik ?V Bizalmas megbízásokat elfogad:
Ceoksoher saxnuel m
bankár Hamburgban. (1963-2-

Lotz H. Gépgyára.
Raktár: Pest, Kecskeméti uteza 7-dik szám
Mezei birtokok
ajínllatnak eladásra
és kerestetik több nagyobb terjedelmű birtok haszonbérbe vételre Dunantnl és Tisza vidéken.
EganTanárkyés társ
Birtok kbzwtH* szakintézetében
Budapesten, Y. mázsauteza 7. sz.
Bécsben I. Göttweteber utcza, L sz.

Wíjdits József kiadó-, Up- és nyomdfttalajdonog gjorsnjtá nyomiu,

NAG1-KAX1ZSA, 18*4. június 11-én.

47-1~C

Tizenharmadik évfolyam.
f erre
j fél erre
re . . i tn. ....*. ||
Egy tzétm 10 kr.
Hlr«tei«k
6 buábos petiuorbin , máaodaior 6 • minden toíibbi lorért 5 kr. SYILTTÉSBEti toroBxim 10 krérl Tértnek fel.
Kincstári illeték minden e« hirdeté»ért külí: 30 kr. fiietendő.

ZALAI XOZLONT
elóbb: „Z AL A-SOMÓG'71 KÖZLÖNT'

| A Up uellemj réu«t r'.itetó köiieményuk < ixerkeaziAhes, — í inrM" réuét illeti !' Kötiemenrek pedig l
Í:I1KÍÓÍUJ» biTMDtlr in
Ettiradók:
SAGY-KAN1ZSA VlusiMké-.
BérmetteUen lev«Uk csak ixmert mankatir-ukUl fogidutuk el.
K&úrttok

Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasági egyesület", a .,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a ,nagy-kanizsai takarékpéaztár' a .Zala-Somogy' gözhajozási részvénytársulat, ugy a .zalaegerszegi torna-tűzoltó egylet" s több megyei és városi egyesület hivatalos ertesitíje.
Hetenkinl kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lape

Jegyzőkönyv. I
A csurgói állami képeidé-tanári kar és tamiloknak Nagy-Kanizsán 1874 évi ju- j nius 1-én tett látogatásuk alkalmával ezen j tétel: „Mely akadályok állanak az iskolai kirándulások útjában! hogyan volnának azok legkönnyebben elltáritliatúk,s paedagogiai íiidácticai szempontból ért ékesíthet ük $ ' megvitatására egybegyvit értekezletrüí.
Jelenvoltak:
Bárány Ignácz kir. kép. igazgató, Cibor Mór. Mátray Gyula rendes tanárok ; Vizy Ferencz segédtanár, Bauer Lajos zenetanár Szólár István tornatanitó. Fettich Károly, Bárány Gyula gyakorló iskolai tanítók, Ko-kay Janka nói kézimunkatanitónö és 49 ké-pezdei növendék; még is tek.Vágner Károly m.-kanizsai községi iskolaszéki elnök és Bauer József horvát-szt-miklósi tanitó urak miot vendégek; továbbá a nagy-kanizsai polgári-, községi felekezeti tanitó-testület.
Hajgató Sándor ír, mint a zalamegyei általános tanitó-testület elnöke, megbizatván az elnöklet vezetésével, agyülést n.egnyitja azon előrebocsátással, miszerint a nagy-kanizsai központi választmány megkeresés folytán az általa megritatisnl kitűzött 3 tétel közül, mint az emiitett ké-pezde részé: öl is elfogadottat van szerencséje a tisztelt eg;. begyültek figyelmébe ajánlani. Üdvözli egy úttal a jelenlévőket, mint a kik a nagyfontosságu népnevelés terén, ily rövid kirándulást is készséggel felhasználnak a helybeli tanitó-testüJetlel egyetemben, hivatásuk előmozdítására minden esetre haszonnal járó eszmecserére. Rövid, de tapasztalaton alapult vázlatát adja azután a kitűzött tételnek, hangsúlyozván miszerint az iskolai kirándulásoknak a szülőket leginkább az által nyerhetjük meg, ha minél megfelelőéiben értékesíteni iparkodunk.
Térjenek haza, úgymond a tanítványok ily előadásokról ujabb-ujabb ismeretek és tapasztalatokkal épen ugy,mint a szabadban gyűjtő szorgalmas méhecskék; akkor maguk a tanulók fogják az ily kirándulások hasznát a szülök figyelmébe ajánlva kívánt beleegyezésüket megnyerni az iskola és önmaguk hasznára. Ajánlja egyszersmind az ily kirándulásokat paedagogiai szem -pontból is lehetőleg kiaknázni, a menynyiben adassék alkalom a tanulók ji-tékszerü szórakozására is, hol a titkon rejlő jellemcsirák, mondhatni korlátlanul nyilatkoznak. — Használja fel a tanitó a ferde irányban mutatkozó erkölcsi hiányokat szeretetteljes leereszkedő, de mind a mellett komoly illemtani figyelmeztetéssel leküzdeni s. t. b.
Ezzel a kitűzött tétel paedagogiai és didakticai szempontból illnstrált vázlatát további hozzászólás és bővebb megvitatás végett átadja a figyelmes gyülekezetnek.
Hozzá szóltak — dióhéjba szorított főbb vonásokban a következők :
I. TeeszJános, nagy-kanizsai polgári iskolai igazgató tanár ur. Akadályok:
1. A tanítókban. Megvan-e a képesség, a jóakarat ? Nem szükséges alapos tudományos készültség, mert a nehezebben

magyarázható tüneményeket eleinte ugy sem kell, nem is lehet megmagyarázni. Li>^-inkább szemlélni, s szemléltetni.
Elháritás:Értelmes szakférfiaktól vagy jó könyvből felvilágosítást szerezni. Ügyszeretet. Ha ez nincs jobb egészen felhagyni vele.
2. A szülőkben. — Mit mondanak
majd hozzá, ha magzataikat a helyett, hugy
Írni olvasni s számolni tanitanók, — sétálni
vezetjük s oly tárgyakkal foglalkoztatjuk,
melyeket ugy is mindennap látnak, melyek !
szerintök figyelmet sem érdemelnek.? sokan
gáncsolni fogják; s mi nem is fogjuk eleinte
felvilágosításunkkal e panaszokat megszün
tethetni.
Orvoslás: A tanitó, hivatalábani buzgó eljárása s egész élete által szerezzen magának tekintélyt s bizalmat. Ha minden egyébben, ebben is megbizandanak benne.
3. A vidékben. — Az egyforma vidék
a nagy városok kevésbé alkalmasak. Leg
több, magyarországi városainkban lehetsé
gesek lesznek. Egyébiránt szabjuk magun
kat a körülményekhez, s tegyünk a mennyit
tehetünk.
4. A tanulók nagy számában 80 vagy
100 tanalóval bajosan megy, vsgrhaigenr
katonai rend alkalmazása mellett, minek
különben is megvan a haszna. Ismételve,
ajánlja az ügyszeretetet,melynek hiányában
minden más oktatásunk is eredmény nél
kuli.
Eredmények paedagogiai tekintetben.
1. Egészségesebb a testi fáradalmakat,
időváltozást könnyebben eltűrő, edzettebb
test, s mint hogy ennek jólététől függ az sok
esetben, egészségesebb lélek, — eleven s
vidor kedély.
Befolyást nyerünk a testi nevelésbe, melyre a szülök nagy része tudatlansága vagy hanyagsága miatt alkalmatlan. —Alkalmunk van a növendéket a különböző esetekben felvilágosítani, mi használ,mi árt testének, hogy később önmaga nevelhesse magát s nevelhessen másokat.
2. Közszellem nevelése az által,
hogy az iskola számára a növendékek
által állat, — növény és ásvány gyűj
teményt létesítünk.
3. Az érzékek gyakorlása, íp. a látás
nak a távolságok szem mérték után megha
tározásában, a hallásnak a különböző állati
s természeti hangok megkülönböztetésében.
s. t. b.)
Ez által számos fogalmat s képzetet szerezhetnek, melyek semmitéle iskolai praelectiok s phrasisok által nem pótolhatók.
Didacticai szempontból.
A földrajzi oktatás érdekében a kővetkezőket ajánlja:
1. Hogy a tárgyakat ne egymásután,
hanem egymás mellett szemléltessük, hét
ről hétre, évszakról évszakra,_falytonosan
figyelve a változásokra, mik időközben be
állottak, valamint a mezei, kerti s. t. b.
foglalkozásokra is
2. Ilyenkor ne tanítsunk szárazon, ha
nem szemléltessünk.
3. Nagyobb növendékekkel készíttes
sünk naplókat, melyekbe az időnkint tett
észleletek bejegyzendők ; korábban tett ész-

leleteink, a később beállott változásokkal üsszehasonlitandók.
4. Kisebb távolságok s területek gya
korlatilag kiméressenek, hogy ez által a
késóbb tanulandó nagyobbak felfogására
alapot nyerjenek, illetőleg azokra képesit-
tessenek.
5. A kimért területekről az iskolában
rajzokat készíttessünk.
Mind ez ne a tanitó, hanem a növendékek által a tan :ti> utasítása s útbaigazítása mellett eszközöltessék.
6. A kedély nemesítése. — Az által,
hogy a természet s ennek szépségei iránt
nem leírások, hauem közvetlen szemlélet
álul érdeket keltünk.
II. Bárán y Gyula u r akirándu
lások útjában gördülő akadályokat a követ
kező 3 pontban állapítja meg:
a) A tanitó rokonszenvtelensége, —
szeretet és buzgóság hiányában.
b) A szülők elfogultsága, — bizal
matlanság és szeszélyében.
c) A körülmények p. a város nagysága
a kirándulás végczéljának, távolsága és
munkahiányban.
Orvoslása:
1. Legyünk buzgók — ngymond, —
szeressük növendékeinket, atyai szeretet
által keltsük fel bennük a rokonszenvet.
2. Az elfogult szülők irányában ne
éreztessünk semmit, hadd győződjenek meg
azok kirándulásaink sikere által az ellenke
zőről. A szülők iránt legyünk bizalmasak,
hogy bizalmat keltsünk bennök irántunk.
A szülők szeszélyét mindenkor semmisnek
tekintsük, — s igy segítve lesz e bajon is.
A mi a körülményeket illeti, ha buzgók és
találékonyak vagyunk, nem fogunk nehézsé
gekre bukkanni, vagy legalább legyőzzük
és pedig könnyedén őket a nélkül, hogy
nagy fáradságunkba kerülne.
3. Értékesítjük a szemlélendő tárgyat
a beszédgyakorlatnál — földrajz, termény-
rajznál. Lelkileg nemesitjük a tanulókat
midőn körükben vagyunk, s velük társal-
gunk, játékaikban atyailag kisérjük.
III. Hoffmann Mór ur azt állítja,
hogy a gyakorlati oldalról ítélve az iskolai
kirándulásokat haszontalanoknak tartja és
a tanórákat, minthogy azok ugy is nagy
számban nehezülnek a tanítóra inkába ke
vesbíteni, nem pedig szaporítani óhajtja. A
természettani, — természetrajzi, föidrajzi
fők ép a csillagászati szemléltetéseken nem
tartja kivihetöknek még oly mértékben sem,
minőben Teesz János ur inditviryozta;
mert a tanítványok éjjel vagy korár reggel
nem jönnek iskolába, hogy a csillagászat kö
réből szemmel fogható gyakorlatot szerez
zenek maguknak. Megemlíti azt is, misze
rint vannak eszközeink, melyek áltai pótol
hatjuk azt, mit különben nélkülöznünk kell.
A kirándulásoknak nem vagyok ugyan el
lene — úgymond; azonban a kirándulás
alkalmával ne tanítsunk, hanem csak a sza
bad természetet mutassuk meg tanítványa
inknak, mert a sok tanulás a gyermek ide
geit és szellemét ugy is lebilincseli.Végül azt
is mondja: „ne csináljunk tanítványainkból
universitásokat". s. t b.
Mátray Gyula ur azt mondja,

hogy Teesz ur nem is oly nagyszerű csillagászat tanulisit akarta érteni,mit Un Hoffmann ur értett, hanem, valamint még a kis gyermek is ragaszkodik a csillagos éghez: kézzel lábbal igyekszik közelebb jutni azon fényes tárgyhoz, melyet lát; annál nagyobb mérv ben hat a felnőttebb tanítvány kedélyére a lehulló csillagok szemlélése vagy ha még ehhez egy kis magyarázat is járul, a mi mindenesetre a gyermek nyelvén s elrg érthetően történjék. Hogy a kirándulás UDalmas ne legyen, vigyük ki ne messze a szabadba tanítványainkat oly időben, mely legkellemesebb s legczélszerübbnek mutatkozik. Ha a tanítvány vidoran tér haza az ily kirándulásokról, ugy a szülő beleegyezését egy másik alkalomra is megnyeri, de ami fő, ajánlja Mátray ur csak az éptest alkatú tanítványokat részleltetni a kirándulásokban. Eltér Hoffmann nézetétől.
Bauer Lajos ur : énaUnitasta természetben gyakorlatilag viszem keresztül. Pártolom Mátray ur nézetét, de hozzá teszem, hogy a tanítvány szellemi tehetsége ne terheltessék meg.
Hoffmann ur azt is állítja, hogy a praxis elöli a theoriit s. t. b.
Bauer ur azon megjegyzést teszi, hogy: Hoffmann ur egyszer pro-, másszor contra beszél, mely megjegyzés a gyűlés által helyeseltetett,— s igy Hoffman ur uézete vissza-utasittatott.
Magyarország összes tanítói által eléggé ismert széptudományu,tapasztalatokban, dus, — tevékenységben fáradhatlan Bárány Ignácz csurgói állami képezdei igazgató ur oly kellemes s elragadó magyarázatát adá e felvett themának, mely minden jelen-volt érdekeltnek tetszését érdemelte ki. Elmondá, hogy némelyek a kirándulást akként értelmezik, mintha azt mondanék : .én ma jó napot csinálok magamnak ;" mások ismét igy magyarázzák . „a tanitó az erdőbe akarja tenni az iskolát' s. t. b. effélét mondanak. Hivatkozik a paedagogiára — s utal a szülői szeretet s nevelés hiányára. A kirándulást czélszerünek tartja, de csak : „paedagogiai kirándulások' czime alatt. Igazgatóu r, a méhekkeli hasonlatot, helyesléssel ismétli; a kirándulást hasznosnak tartja, mert úgymond : a ki megpróbálta a kirándulást, tanítói, atyai, családi — nem száraz leczkével összekötni, akkor hasznosságát tagadni soha sem fogja. Tanítson a tanitó a szabadban annyit, a mennyit, testi — szellemi tehetsége el bir.
A thema megoldatott s igy az,iskolai kirándulások' egyhangúlag elfogadtattak.
Elnök a vitatkozás eredményét még ki-vánja kiegészíteni azon nézetével, hogy — miután az ily kirándulások haszna egyáta-liban elismertetett, — sőt sok tekintetben az iskolai előadások fölé helyeztetik: cseréltessenek fel a rendes iskolai tanórákkal is annyival inkább, mintán azokat csak fűszerül és ritkán alkalmazni ajánlja. Okada-tolja ezen ajánlatát azon akadályok felsorolásával, melyek nemcsak falu helyeken fordulnak elő a szülök álul kitűzött házi foglakozások miatt, (melyek mégis tán a rendes iskolai idők kitöltését megengedik) hanem városokon is előfordulnak, a fraoczU-

nyelv,—zongora-órák segyéb magán foglalkozások mellett.
Elnök zárbeszédében találó hangulattal gondol vissza azon idóre, midőn a tanítók, mondhatni csak országos vásárok alkalmával ismerhették meg egymást, és értekezhettek sorsuk s a tanügy nehézségeinek volta felett.
Üdvözli azért a hazai alkotmányt, mely a századokon át majd nem szolgailag elnyomott tanítói karnak szabadságot adott a tömegesebb össze jövetelre. S kéi szeres örömét fejezé ki a felett, hogy az ily találkozások nemcsak üres ismerkedésekrPjhanem a népnevelés terén hasznos eszmecserékre is jelentékenyen felhasználtatnak.
Köszönetét fejezé ki a szakavatott hozzászólások és figyelmes végig hallgatásért. Végül éltetve a Nagyméltóságu vallás s közoktatásügyi magyar ministeriumot, mint szintén az alkotmány egyik hathatós őrét, s a korszerű haladás előmozdítóját; a gyűlést bezárja; mely zajos éljenek közt oszlott fel.
K. m. f.
HAJGATÓ SÁJ5ÍDOR,
•dní.k
Jegyzetté: JUHASZ PÉTER,
a zalam. üt, tanító-testület jegyiüje.
Audiatur et altéra pars!
A ki támaszkodik igazságra — az nem szorul goroaibaságra.
K becses lapok utóbbi számaiban több pánczélus czikk jelent meg a keszthelyi gazd. tels. tanintézet tárgyában, mely czikkekben igénytelen személyemre ÍB történt barátságos vonatkoiás.
Nem akartam ezen loyalis polémiába eddig avatkozni, — engedvén időt mindazon uraknak, kik e nemes téren sarkantyút érdemelni óhajtottak. — Darab idő óta azonban nem jelentkezvén uj harczos; igy bátor leszek én is e tárgyban néhány igénytelen megjegyzést kuczkáztatni.
Legelőbb ia szeretném elmondani: mi kép . gondolkozom é n a polémiáról. Igénytelen véleményem szerint — annak, ki rendszeres és sikerei) polémiába ereszkedni akar:
l-ször tudnia kell helyesen és érthetően írni;
2-azor tudnia kell világosan és logikailag gondolkozni;
3-szor óvakodnia kell a g o r o m b aBág-tó 1 éa 6 illetlenségektől; ellenben;
4 szer tisztelnie kell az i 1 1 e m szabályait és az igazság törvényét;
j-szor nem szabad kifogynia a valódi érvekből; és
6-szor alaposan kell értenie azun dologhoz, mely felett vitatkozik.
A ki ezen kellékekkel nem rendelkezik, az jobban cselekszik, ha egy pohár sör mellett békében elszija szivarját éa átengedi a fegyvert másnak, ki azzal bánói tud; különben köny-oyen nevetaég vagy szánalom tárgya lesz és kompromittálja az ügyet, melynek szolgálni akart.
Ezt, kérem szépen, nem valami czélzásbói mondottam; hanem csupán azért említem, hogy kes.'bb annál kevesebbet kelljen azon tisztelt uruk megjegyzéseivel foglalkoznom, kikakeszt-belyi gazd. intézet iránti nemes buzgalmukban talán kissé tovább mentek, mint azt a higgadt józan és sikeres polémia szabályai megengedik.
A „Zalai Közlöny11 38-dik számában tek. Kovács János ur (kihez különben nincs személyesen szerencsém) volt szíves engem — az ó módja szerint — megtisztelni. Igen sajnálom, hogy e raegtisrtelest érdeme szerint nem viszonozhatom, illetőleg — a kesztyűt fel nem vehe-tmn. En ellenkezőleg, jó keresztény módjára kenyeret dobok arra, ki követ hajtott rám. T. Kováén ur azt állítja rólam, hogy röpiratom „merő hazugság"; én viszont hasonló joggal mondhatom : hogy mindaz mit K. ur ellenem felhozott tÍBZtaés meggyőz fi igazság! — K. J. ur engem a keszthelyi intézet meg-ronuijioak deciarái; én viszont, ugyanoly alapon K. J. úrban ama intézet biztos meg-m *í D tőjét lisztelem ! —
K lap 39. számában lek. TrsztyánBzky Lajos ur ellenem szólalt fel; de nevezett tek. úrra nézve ismételnem kell mit e lapokban nJár egyszer irányában kimondottam : hogy én nem mártom sárba kezemet, csazilkm Bzabilyait még ellenemmel szemközt is tisztelni tudom.
Ugyancsak e b. lapok 38 dik számában olvastam továbbá: hogy Zalamegye tek. bizottmánya május hó 5-én igénytelen személyem és törekvéseim ellen az anathemát kimondotta. Ez ugyan a mai világban igen ártatlan dolog, mely miatt nyugodtan alhatnám ; mégis

a doigot őszintén sajnálom: nem annyira miattam, mint inkább a L bizottmány miatt.
Megmondom miért.
Mert a tisztelt megyei bizottmány a kérdéses esetben háromszorosan levédett: 1 szőr in persona, 2 szór in re, 3 azor in forma.
Tévedett in persona — amennyiben az anathetnát nem a* illetékes személyre adresftálta. A Bdeleatur--t a keszthelyi gazd fels. tanintézet feleit w-m é n mondottam ki, sem nem jav ASO 1 t a m ; axt két miniszter indítványozta és u '.' es bizottság elfogadta.
Tévedett in re: mertén nem az intézet megrontásán, hanem kiépítésén; nem áttételé n,de korén czélszerü átalakít á sá u dulguztam.
Tévedett in forma: mert személyről és do-lugrul ítélt éa hüiároziíti, mielőtt magának — ilhriéktíB lorráeból <*s hitelei módon — kellő mduraáai »?» alapos meggyőződést szerzett volua.
De ha itt nem is forogna fenn a hármas tévedés ; bátor vagyok kérdeni: minő j o g-czimen avatkozik a tek. ni. bizottmány ama minisztérium hatáskörébe, melynek feladata: vezetni, ellenőrizni, szervezni a hazai gazd. tanintezeteket V Ezeo minisztérium bizonyára jobban vau képesítft; megítélni: valamely tanár vagy igazgató hivatásának megfelel-e avagy valamely tanintézet jelen szervezete és elhelyezése (országos érdekben ) crélszerű-e vagy sem?
Igen szomorú leaoe az ügyre s a kormányra nézve, ha a minisztérium ily dolgokban — az ill ;tékes szakemberek véleményét mellőzve a megyei bizottmányok infor-njátlójára szorulna !
Különben, hogy a kormánynak minő inten-cziói vannak az itteni tanintézet érdekében — arra nekem sem jogom sem kötelességem megfelelni ; de hogy az én törekvéseim ez irányban m i u ö k voltak — ezéira és indokra nézve : er-rüi bármikor bárkinek, akit illet vagy érdekel teljes v* hitele* felvilágosítást adni ké«*z és Lépew vagyok. De rögtön hozzáteszem : nem azért, mintha akár egyeseknek, akár városnak, vagy megvének — hivatalos körömben felelOe vulnék,t"elel6s csupán az illetékes minisztériumnak vagyok és biztosithatok mindenkit, hogy ennek minden perezben minden tettemért számot adni képes vagyok.
Ha a t. megyei bizottmány — mielőtt ama határozatát hozta — a czélszerüség, igazság és méltányosság követelményéhez képest — az ügy valódi állásáról náíam vsgy akár a foldmívelési minisztériumnál felvilágosítást kér: ama határozatát bizonyára nem huzandotta volna.
Szabadjon továbbá egész tisztelettel megjegyeznem: ha a nagy tek. megyei bizottmány oly meleg részvéttel van az itteni intézet jövű-je iránt (mit igen természetesnek és dicséretesnek találok), váljon miért nem kisérte eddig közelebb és nagy >bb figyelemmel e tanintézet fejlődését, működését és sikerét ? miért nem vizsgál ia vagy vizsgáltatta meg szakértők Által az intézet alapját, segédeszközeit éa egyéb viszonyait 'i miért nem győződött meg közvetlenül annak számos nehézségei és hiányairól V miért nem szerzett tudomást ama törekvésekről, melyekkel a minÍBterium és a tanári ti-stület éveken át az intézet fogyatkozásán urvosolni iparkodtak — és mely törekvéseknek tilaó kezüeméoyezúje és folytonos buz-ditójH éppen az volt,ki ellen a bizottmány villámait szórja? miért késett a megye addig, mig harmad ízbeu megkoudúl az iutézei fölült a halál-harang V!
Avagy azt hiszi bárki, hogy az én távozásommal Keszthelyről az iutézet minden baján segítve leend, — az legott uj erőt, s életet nyereod 't— A mily őszintén és hón ragaszkodtam eddig Keszthely városához; kénytelen va-j; .tk n: iillaui, hugy az utóbbi idők igen küny-nyii-Mii fogják távozásomat; és ha elmeneteiem-ititíl vahikiuek szívességet tehetek, ezt részuiu-rül ma inkább, mint holnap tenném meg; sőt óhajtva várom a miniszterim ebbéli elhatározását, és hálával tartozom mindazoknak, kik irántam való jó indulatból ama elhatározást siettetik. De nem élek azon jámbor hitben, hogy. ez ulcsú szerrel az intézet bajait orvosolni lehessen — bár őszinte szívből óhajtom, hogy e részben csalódjam.
ugy hitízem, minden józan gondolkuzásu ember önként fogja beismerni, hogy egy intézeti igazgató, ki 16 év óta mint gazd. tanár, 7 év óta mint gazd. fela. intézeti vezető működik és kít a kormány három izben külföldre kiküldött, hogy ott a különféle gazd. tanintézetek berendezését és szervezését tanulmányozza : hogy mondom, ezen egyén talán csak fléegé képesítve leend,azt megítélni: minú alapot és kellékeket kíván egy gazd. tanitézet, hogy életrevaló és mü-kudése eredménydús legyen V És szabad-e józanul feltenni; hogy a minisztérium (Kovács János ur szavaiazerints,annak „törekvései; | e 1 foj tani" és „érdem legesen megtör-I a n i* fogja, fai kötelezettségéhez képest oagy fáradozással szerzett ismereteit az országos* gazd. tanügy, érdekében érvényesíti, ki kötelességéhez képest a keszthelyi intézet számos hiányát íelderitette és azok arvoslását m i n-den módon és alkalommal sürgette j

ki a gazd. tan ugy fel virágsása mellett évek óta as önfeláldozásig fárad és harcsol ? Ha a tek. szerkesztő ur nem sokalja a tért, melyet becses lapjában ez alkalommal igénybe veszek, bátor lttazek még egy két meg] gyzést koczkáztatni ama intézetre nézve, melyről — tessék elhinni — senki oly behatóan nem gondolkozott, róla annyit nem irt és mellette ol;r sokat nem fá radott, mint éppen az, kire most míndeo hivat-lan követ és sári dobni hazafias tettnek tart.
Ha bárki is csatlakoznék tek.. Kovács U nos ur hozzám intézett ama felhívásához: miszerint mutassak tel egyetlen oly intézetet, a mely helyhezésénél fogva a keszthelyi intézetet rsak mcgköiflileiti is képes volna*:*) akkor az ügy erdőkében tisztelettel kérem, ue sajnálja a fáradságot és szíveskedjék vezetéaera mellett ezen — K. J. ur szerint „páratlan" intézet tan- és gyűjtemény helyiségeit, technologiumát, p i n c z é i t, majorját, cse-lédlakait, mintaszerű Utalóit , magtárját, Bier tárát, azokat a bizonyos „kitűnő fajú teheneket, .melyek még a bécsi kiállításon ísérdemesi-telteku**),továbbáez intézeti gax<l&»H<; irigy lendő földjeit, ^ rétéit és jeles »/."! ">jét ***) megtekinteni.-Ks hogy ne kellj-n ?•: "/.e mennünk, tessék azután mind ezeket óau. ^ nüum a voltQeorgikon belyiségei,majorja,fbldjei^zdlei és egész elhelyezésevei. A különbség kimutatására szívesen szolgálok a régi Georgikon térképe éa gazd. tervrajzával. — Majd kiderül azután : volt e okom panaszra V —
Ugy latszik, hogy a többször idézett K. J- ur magaszlalásai alatt még mindig ezen rég iOeorogikont érti; sőt ez bizonyosnak vehető ama szavai alapján .hogy az intézetet az örökemlékü gróf Festetics György saját költségén állította fel." Ez ugyan ismét egy kis tollbiba T Kovács J. ur részéről, mi azonban egy vidéki urnál(ki intézetünket nem ismeri) megbocsátható botlás: éa melyből még nem akarom következtetni, hogy K. J. többi állításai hitelesek ne lennének ; akik pedig intézetünk gazdasága éa vidékéről kimondott ítéletemet túl szigorúnak tartanák, azokat bizalommal kérem: tessék megkérdeni az itteni tanár urakat: van- e amostani reodsier és vihZuiivoL mellett intézetünknél elegen dő,czélszerü és könnyen hozzáférhető alkalom a gazd. oktatásnál annyim szükséges gyakorlati beavatásra és okmutatásokra ?**** vannak- e intézetünk közelében nagyobb mérvű és példaszerű tehenészetek, hizlalások, gazdasági mellékiparágok, gazdasági gyárak és raktárok V—Pedig ezek mind nagyon lé-nye^ee kellékek egy gazd. fels. tanitézetnél. És hogy azután némi összehasonlításit is lehessen tenni arra nézve, mikép állnak e részben más intézetek: ne terheltessék megtekinteni a hozzánk legközelebbi két gazd. tanintézetet: a magyaróvárit (melynek most 145 hallgatója van) és a mödlingít(132 haligatóval)A különbség majd önként fog szembe ötleiii. — Ily viszonyokat — tessék elhinni — hiába akarna egy igazgató titkolni: az érdeklett közönség — a szülék éa a taoulók ily hiányokra csakhamar rájönnek.
Hát még ha elárulnám : mennyibekerül az országnak (a mostani szűk időben) egy tanuló kiképeztetése Keszthelyen — aránylag as imént nevezett és más külföldi gazdasági tanintézetekhez! Ezt nem is merem kimondani !
Mintán én mindezeket már évek előtt sajnálattal észleltem és a következményeket a
*) Nem lérén szerencsém K. J. urat ismerni, ezen nyilatkozata szerint fel kell tennem, hogy 5 valódi ttuitiki tekintély, ki számos bel-és külf.íldi gazd. tanintézetst látott és tanulmányozott.
8. P.
•*)Igeo sajnálom, hogy Kovács J. ur itt ismét egy kis ártatlan tévedésbe esett, a mennyiben inté-zetíluk tavai nem tehenet, hanem Somogyban mer-zett néhány bivalyt állított ki; „kitüno faja teheneitől" pedig alig várja, hogy mielőbb megssabadnljtn. S. P.
•*•) Az iöté-zeti azSIo (előbb Kugler féle birtok Cnerazegen) határozott és erélyes órásom dácsára Wtt — fSkép Tek. Trstyáossky Lajos ur inditTanya é» igen meleg ajánlása folytán SOÜO írton megszerezve. Hogy milyen lehet esen »i51Ö, azt a szivén olvasó T. Trnztyánnky Lajos nr^sajál -szavaiból ítélheti reeg, melyek szerint csakn*»m az egész tavali termést,pedig nem volt a legroasabb, é n magam ettem meg; — és továbbá mondja T Trsztyánazky or, hogy „a legssebb sxulSnek váló térséget gyümölcsfákkal rakatja el ax igazgató.* Kigondolhatja már a azivea olvasú, hogy milyenek ezen aző)5 egyéb részei, midőn a „legszebb résxe-kef is gyümölcsfával kel) beültetni. Tessék akár az intézeti sxŐ13 kezelőjét T, Belke tanár arat ia e tárgyban interpelálni ! — Én, ki Trsrtyánseky (nr szavai szerint nem vagyok sxakórtő — tudatlanságomban, — a diósi hegyen fekvő Chernél és Bogyay féle, és a Cserszeg legszebb pontján fekvő (volt Qeorgikoni) jelenleg Sxaloxféle ar-Slőket ajánlottam akkorhan megvételre. É« a kormány hajlandó is voli; de e hírneves szaktekintély Tek. Trsztyiasxky ur^ meleg ajánlatira választatott — a Ktiglerféle ssíílo : mart a diósi bor nem tartós, sem nem kezelheti.' En agyán az etlenkaxÜt hallottam; de Ter«x-tyánszky urnák aho* legjobban kell értenie. 8. P.
****) Ezzel nem akarom a helybeli urada
lomnak, mint tannlmányoxAai tárgynak, nagj b«caét;
csorbiUui, sem eltagadni ama axivélyes kéiaséget
melylyel az aradalmi birtokok tanulmány czéijából ax
intézetnek mindenkor rendelkezésére állittatnak. De
ez csak csekély restben pótolja magának ax intézeti
gazdaságnak tökéletlenségét és tanulmányi ctélra
?*ló alkalmatlan -roltát. Ezt a mtniizterinm már
1872-ben nyilvánosan, hivatalos nyomtatványban ki
mondotta. B. p.

melyek máris bekövetkeztek eMr*littam: azért
; kiitel«8*ég«nabez képtmt, mindent eltüvettem,
| hogy az intézet bajai orvosoltassanak
; ésjövfije b i z tos i t tas sé k. T&nék hoz-
| zim fáradni — bárkinek: számos okmány
nyal fogom állításaimat bebiionyitrni.*****)
Vagy tessék az illetA minisztériumban kérdést
intézni: h á n y oly javaslatot terjesztettem
fel, mely nem ezélzott volna az iutézet javára,
emelésére, fejlesztésére? Vagy tessék aBZázakra
I menő tanitváoyimat interpelálni: kik készség
1 gel fognak tanúskodni — ugy az intézet érde
méről, mint az én működésemről.
| Hogy az irigység és a rósz akarat a leg-
tisztább jeileiuü és leguecuesb törekvésü embert gyanúsítani és rósz színbe állítani hajlandó — az régi dolo^ áe Keszthelyen is szomorúan b<--bizonyult. Jn űlleoeimnek számos és kombi Dalt cseUzővényei daczára sem a miniszteriuiu jóindulata, sem itteni jóakaróim ragaszkodása, sem tanitványin^ke^yelete iráaum meg nem iu-gott; hanem igenis ártottak ama tboriorkndások és pedig nagy mértékben— talán pótolhatlauul — magának az intézetnek.
Végre kijt-lentern, hugv nem hátrálIHin eddig s e in m i íV le megtámadás elül; koteie--séguui éd meggyözddésem ösvényén b á t r a u haladtam előre—nem gondolva tetszik-e A-nak va^y 6 nek. Nem ijedtem meg mos t és űem ijedek meg jövőre bárkinek anatbemája, ?jyaausitása vagy rágalmai elől mindaddig,mig kötél ősegemhez hü vagyok és öntudatom tiszta marad ! Nem szorulok részemről sem goromba polémiára,sem valótlan állításokra, sem önvé dftlmére vagy magas pártfogókra: — az igazság éa becsületesség nekem oly védpaizs, mely-lye! bátran szembe szállhatok bármivel én bárkivel! E paizs törhetlen bátorságot kölcsönöz és biztos védelmet annak, ki — kozzá hű maradni tud és akar! Et sí fractus illabatur orbis, inpavídam ferient ruínae! — Keszthely, 1874 juuius 3-án
_2 SPORZON PÁL.
*• ••) Ha megengedi a t. ncerkssttőség, leg
közelebb közölni fogom egész terjedelmében az ezen
intézet reorgani suti újára vonatkozó hivatalos felter
jesztésemet — az 1872-ik é*bol. Ugy hiszem akkor
?oknak megnyílik a szeme éa egynémelyek máj vé
leményre fognak jutni a felett, kik erőre) as intAzet
.tnegrontójának* kikiáltottak —jóakarói! á. P.
Levelezés.
Idpik (Slavonidban), június 5. 1874.
Ismét ütött a távozási óra, a kanizsai indó házban » kis harangocaka kongott, a flip jeli adott, a mozdony egy kegyetlen fülezakitó fü-tyentést tett, hátul kirúgott B előre vágtatott, kevés idő lefolytára vonatunk Barcson állott, itt azoban rafinirt zsebmetszőkre akadtam, igazán mondva, nem válik sem Slavoniának, de még kevesebbé Somogymegye disísóre, hogy oly élénk kereskedelmi s közlekedési ponton, mint Barcs éa a alavoniai városok közt olj mostoha Bzegény köslekedés maradjon, vagy továbbra is fent álljon.
Barcson egy kis örogectke ember ajálko-zott a Dráváni átvitelre, nyomoralt kis rozzant ladikba dobtak hatunkat, és neki eresztették e veszedelmes víznek, mégis a sla-voniai partra érve kiszálltunk szeren esésen, hanem most ha Budapesten a Dunán ügyea evezők átszállítják a« embert Pestről — Budára, és hat ujkrajezárt kell érte fizetni, itt tőlem 54 krajczárt kért, és miután e nagy követelést még borravaló is — nem követte, bajusza alá nébány sértő szót dormögött. Somogymegye közönsége egyetértve Slavoniáv&l helyesen tennék e bajon minél előbb segíteni, gyors éa biztos közlekedést minden adózó polgára e hazának bátran követelhet. A parton előáll Mózses két fia, kik nem szemtelenkedtek 10 órai jó utért 24 forintot kérni, a drága bécsi fiakerek ennek feiét sem követelik, jónak látom minden fürdői utast figyelmeztetni, hogy ezen rafinirt zsebmetszők körmeibe ne essenek, forduljanak a teresovaczi magyar vendéglőshöz, ki a nagy vendéglőt bérben bírja, szinte váltott lovakon , fél annyi árért szállítja az utast vagy a daru-vári vas, vagy pedig a hirea lipiki iblaoy fürdőkbe, Barcstól Tereeováczig nincs semmi különös, hanem innen tovább kezdődik a gyönyörű és élink hegyláacsolat, mondhatom, hogy oly ssép, gyönyörű pontokkal találkozik az után, hogy minden más költői kifejezést raeltózvs szemet-lelket andalít, egyik szép tájék a másikat váltja fel; igy Daru váron át a kies Pakracs városkán keresztül, innen félórányira fekszik Európának legerősebb iblany fürdője Lipik, z. forró meleg óriási vizforrással, ezen áldott forrás, bámulatos irt nyújt a szenvedőknek, és ennek folytán napról-napra nagyobb hirnévre ver gődik és nagyobb látogatásnak örvend. A ven -dégek fogadására 200 szoba áll rendelkezésre, nagy kiterjedésű séta parkja van, a melyben naponta reggel este zene játszik, a szakavatott Kern Henrik orvostudor fáradhatlanul forgolódik a vendégek körül, éa a fürdő emelését ügyesen kezeli, ennek hírnevét megazilárditani igyekszik és végre van itt egy derék és magyar talpraesett vendéglősünk, kit König bácsinak nevezünk, ki ügyessége, valamint elősé-

keDViége, finom, jó itletes konyhája A|Ul« ttlíu-tfu-x-T-wi, naponta társas ebed, jóUslké-UitöU ételért fiKtünk 80 krt. tehát Lipik mind eyógTbatéwm, mind pedig kellemre és MÓrako-ziíra is kiváló hely; ajánlom a asenvedfik, va-lwnint a MÓrakosók figyelmébe.
KÖNYVES JÓZSEF.
Helyi hírek.
— A nagy-kanizsai polgári iskola
tanárai egyik eltávozott tanártársukat egy
hónapig helyettesítve, az ezért járó havi dijt
termésietrajii tárgyak beszerzésére határozták
iorditaui, mely azép intézkedés elismeréssel té-
tutik közzé.
— Meghívás* A keszthelyi m. kir. gaz
dasági í'.-.U. tanintézet hallgatói által 1674 ik
évi juoiuB hó 20 ikán a páhoki tflzkárosultak
javára Hév vízen,a vendéglő nagytermében zárt-
kurii táoczestélv reudeztetík.Kezdete 7 órakor.
Cbaládj^y ára 3 irt. Személyjegy 1 frt. Fö-
lülÜ2títeii>;k ktwzónettel elfogadtatnak fl hirla-
pilag Dyugtáztatoi fognak. Jegyek előre vált
hatók az intézeti olvasó teremben d. e. 11 —12
óráig és Hévvizeo a fürdői pénztárnái.
— Cttopak vidékről írják lapunknak :
Májusnak Aeolus szélvitézeit elkergették ugyan
június augárágyui.dejiszonyu meleg kezd lenni.
JuBÍus2-áii délben ablak közt 2h fok voltjjuniufl
á-Áü 11 órakor már 32 fok K. szerint. Ha eaö-
nem lesz, kiég minden. Egyik szélsőség a má
sikba esik.
— Hivatalos nyilatkozat. A „Z.K."
t. é. 4tí. szamában t. Mezriczky Péter ur a „Ki
rándulások és karczolások" czimü czikke vé
gén, felemlített azon panasza, hogy a zalame
gyei iskolatanács f. é. május 4-iki évnegyedéé
ülésére nem lett meghiva, holott a z.-megyei ág.
bitv. esperességnek az iskolatanács kebelében ő
kivüle más képviselője nincsen, kényszerit
a kővetkező nyilatkozattételre: Mezriczky Pé
ter ur iskolatanácaosi állásáról még 187l-ben
lemonciutt s helyette a megye bizottmánya
által Bogyay latrán ur Halápról lett meg
választva ; a zalamegyei ág. evang. esperességet
pedig- ii dunántúli superintendentia intézkedése
í'-ilvtan eánkai Nagy Pál ur képviseli. Mind
t-Duek. daczára azonban ismerve tek. Mezriczky
Pc;ttír ur ügy buzgalmát, tevékenységét s
önzetlen bazatias lelkületét a jövő auguatus havi
iskulatanácsi ülés vendegéül, ezennel már
eiűre tisztelettel meghívom, mely alkalommal
a tanácstagok 5 éves mandátuma lejárván,
azok újra főútiak választatni. Nagy-Kanizsán,
1*74 jun. 9-én NL'CáECZ JÓZSEF, tanfel
ügyelő.
— Következő czáfolatot vettünk :Nagy-Kanizsán 1S74 június 8-án.A „Zalai Köilöny" rz évi 46-ik számában Mezriczky Péter az EgtrszKg és Kanizsa küzti vetélkedésre vonat-kuzúlag azon indokokat sorolván fül, melyek út Kanizsa partfogolására bírják, mintegy el-csüggkjdteo panaszolfcodik, hogy e nézetében nem osztozó barátainak azon ellenvetését, mely szerint a kanizsai intelligentia talán egy nagy reszt,- Izrael utó^pfeól áll, és ezek folytonosan niiui is tiszta otíotlrnyelvet beszélnek, iskolá-ikbao és iatézeteikbim német nyelvet taníttatnak, meg nem czáfolhatta; azután eonditiosíne qua non gyanánt hozzá teszi: „Ha megígérik (is ?) a magyar nyelvnek érintett iskoláikban tannyelven Jccodó elfogadását és a magyarosodásban is őszintén hozzánk simulnak, akkor igenis azon ellenvetés megszűnik." l'gy hiszem, a kaDÍzsai izraeliták hazafiui érzelmüket már oly sok ízben és oly kiváló módon tanúsították, hugy e tekintetben védőre nem szorultak; másrészről a M. P- ur által fölhozott, szerinte meg nem czáfolható ellenvetéseket, valamint annak jóakaró intelmeit, minden észrevétel nélkül hagynám, ha czíkkirtí maga

sennonj át e szavakkal nem fejezte volaa be:
„Tényeket boxtam föl tehát igazat mondottam*
Boctáasa meg tehát M. P. ux,ha á 11 i ó 1 a g os
tények ellenében, tapasztalásotn ala
puló valódi tényeket felsorolni bá tor va
gyok : Tény, hogy a D.-kaninai isr. tanodában
már évek óta az előadási nyelv m agy ar.Tény,
hogy a hitköxség eldljáróaága két Unitot,cau-
pin ason okból, mivel magyarul nem tudott,
nyűg díjazta tott, hely őket magyar tanítókkal
töltetvén be. Tény, hogy ez iskolában a ma
gyarosítás annyira fejlődött, hogy egy helybeli
magyar érzelmű nemzsidó,ki gyermekét ez in
tézetbe járatja,e gyermekét német tanintézetbe
küldeni azándékozik, mivel itt nincs alkalma
e nyelv megtanulására. Tény, hogy városunk
ban léVÓ több egyletben (lüzoltó-,torna,bete
gelcetsegéli)'zú-ftegelyegytet)melyeknek tagjai és
részben tisztviselői izraeliták, a jegyzőkönyvi
uyelv ni agy a r. Téiiy, hogy az izr. hit község
irodájában a levelezés magyar nyelven vezet
tetik. Eonvi tény elegendő lesz talán M. P.
ur aggályainak szétuszUtására B azl javasoljuk
neki, hogy máskor a tények valódi állánáról
teljes meggyőződést szerezzen magának, mi-
elÖU polgártársainak egy részét hirlapüa^ meg
támadja. SOMOGYI HENRIK. ,
— Rövid hirek. Fiume viros derék polgárai a budapesti honvédmenházrá 1663 frtot küldöttek. — A magyar képzőművészeti társulatnak 1145 tagja van. — Budapesten a múlt héten 65 tel több halt meg, mint született. — A földtani társulat idei vándorgyűlését Marmarosban tartja aug. elején. — Bécsben Herzl ékszerész boltjából 50 ezer frt. értékű tárgyakat loptak el. — A királyné ez év Őszén Egyptom és Jeruzsálembe utazik. — Kerkapoly Károly az egyetemen octóberben kezd tani tani. — 223 hírlap s folyóirat jelenik meg ez idt3 szerint magyar nyelven. — Mezzo-fanti bibornok 70 féle nyelven beszélt és irt.— Észak-Amerikában indián hírlap is jelenik meg „Japi Oayeu (szóhordó) czim alatt. — Dr. Duka Tivadar hazaérkezett Indiából. — Július 1-tőlkezdve minden szivar ára egy krajczárral felemeltetik. — Az osztrák-magyar birodalom katonaorvosainak száma 2319. — O Felsége a győri püspök 0 méltóságának sug-. hóban több napig vendége lesz. — A magyar akadémia tőke 1.912,963 frt. — A méter mértékrendszer behozatala 129 ezer írtba kerül. — Jókai művéből eddig 40 kötetet ismer a külföld. — A czár Erősben van. —
Vegyes hir.
— ,Arői izavaxntjog társasága" czim alatt Amerikában egy női clubb áll fenn, melyben nemrég egy nö így Bzónokolt: „Ne pazaroljuk többé jótéteményeinket a férfiakra,ne menjünk társaságukba, s ne táncoljunk ^elük.„ Társadalmi forradalom legyen jelszavéfnk! s e forradalmat a tűzhelyen kell kezdeni. — Nem kell ápolni a csecsemőket; nem kell gombot varrni a férfi ingére; nem kell a szobát, a bútort rendben tartani; tönkre kell tenni a háztartást; majd akkor a férfiak belátják, hog-y kényelmük a mi kezünkben van, s roega-dandják nekünk a szavazatijogot Ha a ko-nyórgés nem használt, forduljunk eroszakhoz^s mai naptól lógva niíndtnki ostromállapotba he-lve?.ze háztariását" — Óh mily boldog élet lesz akkor!
Papirszeletek.
.— Barátom az t'n hazamban van a valódi paradicsom.H.így bugy VScgédemÁtiám uevtt TO'jit'ioba leányom Kra. Kzek Merclmetek ? feleségein pedig a kigyrt.

HoftXB ia Tolt, sovány i«, és még a ter-méiiet TÖrÖi haj éi ssepISa art*«rxal keaerité meg azon nri embert, ki ax wdoj •sUlok b«t« egywé»ét megnyerte, mert mint kiró Tolt a utaiittatott a lanjhox.
— Ssabad tiedetoem oagjaád valasziArt, ami-
dfln drága axfilSi o«m elleoketaek ?
— Ön moat tarozik ! s rállasom kívánja?
— EsedeEem. —
— Tebát „Ne maradjon oly bontinl és jí>j-
jöu szépen TÍMS»."
(Teuak lotrisálni.) Mib5l áll Orlice merteraépe, büvéaxeti tudománya? Tudjuk, hogy a ÍHl játaiÓMáni-ból a caoportnlatok tana segélyével ÖMzeillithatuiik: 4005 arabot, 11748 ternót, 2.555.190 quateroót, a 68 itót La eteket mjüd gtenÍ
4005 arabot, 11748 te, q,
43,949.268 quinteroót; s La eteket mjüd megtenQÍ-k,
nyernénk: 16 ambót, 10 teroót, 5 qnaternót t 1 qain-
ternÓt; de ki fogja est tenniV hisz as óriási betétoek
caak csekély rétiét nyerné TÍMKH. Azonban mit c*inál
O ? FÖIOM.J* a 90 szHinut csoportnUtokra, s .ien
<**oportaiatokat feloistj* cliensei köct; mioei nagyobb
axok sxáma, annál bÍEtoaabban kell azok kíizill leg
alább egynek nyerni; (,«ren nyerót per.ir.« f> cna-
logató madár gyanánt liaaznilja, — mint a vadász a
balt ét oual ujágba UÍ] Ha ajauxók
g
bagly á
gy j,
gy
áma teljéi, a mi
ét aiounal ujiiágba UWÍI.] Ha ajauxók áma teljéi, a mi ambnaxólonál 400, ternónil H743, t]uaternónál 2,&;"ií>.JÍ#0; akkor minden buxÚDil kell ?i.Vuek nyerni; — s igy 10 buxúnal 5íf»*.l-en nyernek. Azok azáma pedig,kik éten tís huzáabati ucw oyernek: 'Jí)70.8dU. Ezekből latjuk, bány ember ratejx pénr.ét O ultárára • azéit nzeat kilt.^leiisége unndea juz.in ffootolkodtaanaJí a n»p«t e axédelgőktó'l, miut a* erkölcs megmételyezőitől leggoodoaabbau lirai.
Történeti naptár.
Jun. 11.
1672. Nagy Péter czár születésnapja. — 1848. véres katonai lázadás Budapesten.
12. 1182. Kr. sz. elótt. Trój* 10 évi os
trom uián bevétetik. — 1477. Má
tyás király hadat izén Frigyes csá
szárnak. — 1Ő48. a karlovSézi csata.
13. 323. Kr. az. előtt Nagy Sándor ha
lálozása. — 1441. l. Ulászló király
békeszerződést esküje Szegeden. —
1849. Kmety Csorna mellett győz.
1864. Dembinszky tbnok halálozása
Parisban.
14
451. Atilla Orleánst elfoglalja. — 1682. Tökölyi és Zrínyi Ilona esküvője.
15. 124G. A Ujtai csata, hol Frigyes
herczeg elesett. — 13o9. Róbert Ká
roly harmadszor koronáztatik meg.
— 1825 Szász Károly költünk szü
letésnapja.
16. 1849. A zsigárdi ütközet.
17. 907. Árpád halálozása. — 1C84 Vi
segrád visszafoglalása & törököktől.
— 1853. Iduna kültónŐ halálozása.
Szerkesztői üzenetek.
1282. K. Zs. Jobb volna a vetlek állapotát
iruá meg, mini:
Meghalt !! a 1 öl köm
Hiába gy5trönj
Utána. Előre, (Brav.Mimo !)
Itt maradt a tője,
Ei a* kenyérkereső —
Előttem a vjlág bő ! (Szereneiú* u*at !)
1283. Keszthelyre. A 4 példánv rlkffldetett
elfSbb is, ma is.
1284. V. Zala-Egersiegen. ftzivet noraid meg
nyugtattak
1285 (Be kflld ve.) K. I. T TSlcdi távollétemben emlékseel-e reám V Cdvttletemet s tiszteletemet sxemélresen nem sokára.
1288. M. Budapest. KnsxGnjQk a figyelmet.
Köiölni fogjak.
1287. Silmeglire s Sient Grótiim. A jegVRŰ-koayreket Tettük, ite csak kén6bb köríSlhítjlik.
12H8. At 1341-ki örai regét kfisxönettel vptifík. FagAiija ÜdT5sletünket; moet c&ak 2Q óráig leliültüuk a kies Füreden.
1289. P. .Jáno« báty*' ily ritka magyar pál-
dány, hogj- ne jönne ki a tárét.* végén.
1290. L. 8. .A* emberismeret1 j".
1291. „Sterény ayilatkoxat a kesstlielyi gaxda-
?ági ÍDtéíet erdekében* caimü közleményt egyelőre

felr«tottOkrniert ai így «I?*sfir moat bSren ss«U6x-
tetre a mtfhínjrm ras, miaodsaor xtgj todjok, Irogy
ujabb atadiuniba?lépett; e tskinUÜtení caaládmsnni,
eaetire k5»flljflk. ^^^
1292. ü. E- Közöljak. W K. leveUoek, it
Ürüliüak. '.w,
1293. K. Az .Édes Gergely*re vonatkotú
czikket tárgyhalmaz miatt csak késSbb köcolhetjQk.
1294. B. A .aUÜstika haaankbtn' jó csikk,
jüvŰre ÍB kérjük becses mOkSdiaét, mi bolyt terünk
engedi, hoxxiik.
129&. P. G. M.!g nincs x nap meghatározva. Ü {tályáso vao.
Üzleti szemle.
r. 8 - a.) Nig7-K*iiitis, jós. t-ika 1874. I d 5 j á r á ? : Káru, meUf.
QibniBiltt: nélk&loz j
viltOEAtUa. — A rétalktdv t kOsel^S kntíb,n fogv»tkozó. — KOlfíldi hir«k i
lur
Ársk kr,ve hik.
egy némi
A vetlek mindeddig igenlfl ki«léeitők. — C»ak eglehetős etS nEÜkiégeltetik jelenleg irrt, bog7
eshetőségek kikerülhetésére] ildisos »ritist
hk
Jegyziluk xlftá-aasztrUi mérS MeriDt: RQH m— 81 fot 6.30—70 kr.SS—83fnt 6.70 — 9'lkr, ííl K> lul, 7 2.r>— 7 80 kr. ROM 76—77 fnnto*
konkotyos 4 8 1 — 5.10 kríg, konkoly nelkttl b 5. á&
540. 78—80 fnl kookoljuJ 6.20—6 30 konkoly nélkül ü.25-40 kr Arp» lerfőiáír. 6 _5.85
kr. — Árpi ..letésre 4. 4.30 krig. Eakorícu 6.
10—40kr.mérej« Z«b3.10—15 kr.—3frtig mireje .Ho»«-lyefek: Borsó 8.4Okr. Lencfe —.—frtig.Bab fehér aj lit-ks.ig Ovii keTerreá.70—80eg4si fnif,6 5.30,urka5.2i —50 krif. ll.jdim 4. 80—5 írtig. SUjeroritigi 4 65 — 4. 80 kr. — Hajdimkáu 11—13 kr. — Köles 5. 30—50 kr. mértje — KGIeskáu 8. 50 — 9. írtig. Lenmag 4.80—5.20 kr Lendekmag túixU 3.95— 4.— krig.. "tabos lendek 4.—kr. vammaxaaja. Kendermag 5 frt-60 kr. méreje. Eepcae téli 4.5U—80 Itr. nyiri 3.50—1.20 kr. Kerert (HUchlingj 4.80- 5, Bnaa-ocao 1.40—60 krig. Eots-ocíó 1.80,— 41 B.i.k fejtett aj fehér 6—, 5.60—6 frtig., fejtett r._.s 4.50—5.50—80 kr, fejtett Schiller 4—(.60 kr. Ó-bor —.— frt. — Seprüpilinka —.—. Törköly-pálinka 23—35 frt, SIÜTIIICII 27—30 frt. álló-ausztriai akója, hordj nélktll, franco itteni állomás.
Érték- és válttfolyam június 10.
5*/, meuliques 69.30; 5*/, nemi. kölcsön 74.45: 1860-ki illadalmi kölcsön 107.50; bank-résiv. S87 —; hitelintércti rÍMTények 217.75; LondoD 111.65; magjar földtehermentési köt-vénj 74.—; temesvári fóldtehermeotéai kötvén y 71.75; erdélyi foldtebermefitéai kötvény 77.—; horvát-alavon foldtehermentéBÍ kötvény 105.75; eiü«t 105.85; cs. kir. »r»nj 5.29 Napoleond'or 8.94
Vasúti menetrend.
Indal Kaniiftáról:
Et>E?k Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiaméig
18,
perez reggel.
45
. délután.
18
. rere«l.
48
. délután.
43
„ sstve.
43
„ reggol.
15
„ delnbln.
55
>. este.
3
„ r.re.l.
23
„ délután.
33
.. eate.
5 " „ Zágrábig 2
Budáig 6
1
10 Siumbathelyig (innét ^élotáo 6
óra 25 perc* Bécsbe) 5
Bécaig (Szombath. Bécsujh. felé) 2
„ 10
Pragerhof felé Triegetig fi
„ „ „ éa Bécsbe 2
,, 11
Érkezik Kauissára :
Küzék, Mohács (Zákányoál), Zágrábból
4 óra 19 per
„ „ ,, Dom-

bovár, Kiume, Zágrábból 1 „
21 ,.
délután.
2ákín;-Fmme-7.ágrabból
9 „
M „
este.
Bníárál
4 „
43 „
reggel.

1 „
46 „
délután
5
9 „
20 „
este.
Raombaüielyrol
10 „
83 „
délelStt.
UécsbSl(Bécsajli.Saombatb.f
rlSl 4 „
37 „
reggel.
11
,, 11)
18 „
este.
,] (Pragerbot felől)
3 n
60 „
reggel.
Trieszt- éa Béoibol
1 „
9 ,.
délután
Triesztból
10 ..
22 ..
eatve
Felelős szerkesztő: Bátsrfi LajO*.


tanElső Ogyvérii-ügynőkMroda*
Vidéki Ogyvédtársaimtól, egy-etek-,tirsulatok-,kS2aé-gek-éa magánzóktól stb. elfogadok minden megbízásokat, melyek törvénykezési vagy közigazgatási ügyekben a Budapesten székelő kir. ministeriumok. kir. caria, váltó-és egyébli törvényszékek, társulatok-és egj leteknél közbenjárást, köl" csönügyleteket, szorgalmazást, értesítéseket stb. igényelnek. Eszközlök ezégbejegyzéseket, készítek váii-és védiratolcat.
Czélja ügyvédi irodámnak: a vidéki ügyes-bajosokat a jövésmen&i, ntánjárási, költségektől megmenteni, gyors, kimeritó, alapos tudósításokkal szolgálni, hol akadályozva lennének, képviseltetni stb.
A dijak elóre küldendők be. Egy féli napi időnél többet nem igénylő eljárásért 1—3 frt.
Irodám helye: Pest, lövész-uteza 5. szám, l-ső emelet.
Sándor
???????????????»??????????????
valódi
i.ab. leflj'bbaa 3 fel.éKe álul k-i
váltaággal kiHimeieU. .Íz er^Oli kartól neflvfisgált, a sike-A résnek ulált rz^rféieképen kipnU):ilt titkos szer 4 patká-X
•y»k, kazi ? nezei eftrek, vaktpdok én tvabtk teljen ki-T
irtására, (melyei si,kt>lij crepprübáltAk bkmissn utánozni s srtilni.^ hamisltlai minSaégben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF nr
Kaposvárott .? P0LITZEE R. ÚT ?
edes«bea/Pexti'M Si-lmeider O. Lipót-atcsai keresltedé ?
sílirn k»ph»tó. .„„- „ ^
»ph n«gy bádof 1 frt. ki.< bádog 80 kr.

^ Egyen bádog megrendel t-se is utánvétel mellett gyorsan tel-
jen i tle tik .
fUgymnott kapható CZltTOB-kenJCS egyedüli nrer a fagyM- T
ly»t«k én tyikszm ellen, egj tégely r'KI kr. W
J Kivonat egj, Dapoota érkező hasonló dicsérÖ-levelekbÖl: ?
Kérek nxJunomra még két »dag ?.rcfttiuiimt kílldeoi. H*ti«» ? fellilmalhstlaa : piocrémbea ti}inérd«k p*tkiny volt, X cittamAval sikerült őket kipnsetiUDi. TLgttelettel
Időben, sept. 9. 1S73
|
Scbrititl
' Leobenben.
Kérak arcaDamáböl ismételten egy adagot küldeni, mert
:>z mindenütt, bol relé kísérlet tétetett, kitüoSDek bizonyult.
, Tisztelettel M a y r J o s.
( L«mbrechten, Felsö-Aastria.
' Kérek arcanumából számomra még 2 adagot küldeni, mi-
' után hatása kttüuíi, mindenkiuek készséggel fogom ajánlani. Ki-
' ráló tisztelettel
' Canale (Kilstenland) aug. 2. 1873.
Hö nig F.
' i.?J'ik barátom >"iünek íircanumából meg ajándékozván, minl-
' nogy hatnsa teliesen czélszerilaek bizonynlt, kérek BEámomrs is
' 6 adagot küldeni. Tiszteltttúl
' ' Bozzayjános,
' Ittoarnohi (Baoát), foldbirtokoa.
??????????»??????????»?»???????
11111111111in 1111111111
+ nORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
!D
:tább ex leghátható*abb orvosi szer NorTégix hegyeiben n fel x niestcrsége*en tisztított bi,Imájisir-olajjal.
Doríca-kaj«áli«lr-»l«i aell- ét tídá-bijakiál, soroptio
IK*- éa radHUk - t^gekben legjobb ^ógybatÁssal van; mefrgyógyitja > legidilltobbkouvtay- ésoiizbajakat, Talamiat az időszaki ifrkttegakBt.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak tíagy-Kanixsán: Belus J. gjógjsz Lovak K. . Fesanlhuffer J. ée Kosenfeld F. araknál.
llt»yei Kalivoda J. rjíjTSi IterDUlltal Isrtl Nándor
BáMk-Szt-wirfyh Kibic. J. gy.
Sztatathelyea Pilich Ferenci gy. Uexe; Aodraa gyógy**-Mittelbach Zs. gyógyít Ceyleck J. .1. gyógy*. l'rwain Fr-

Btlovárftt LskoTiu G. Ctákttrayii Káráaz II.
Csat-fii Kreiiler Dávid lUM*V»«"»tt Kohn Jakab KaprWCZil Werli Sínd.
Ketzthtlyei wun>ch F.
KertSZtU Breyer Jakab 6ai K6|ZBflM CiaCJinociU Istr.
M
CT3
<=, I
s
•2
OLL A. SEIDLITZ-POR A. í
IBI E porok rendkivQH B a legeltérőbb esetekben bebiíonynlt gjógy-
|||hati«ak álul minden, eddig elismert háxi sxarek kCiött, tagadhatatla
nul SE el«5 helyet foglalják el; mit as «ok eier, a ctiínari birodalom
minden réízíbSl kexeinkhet küldött hála-iratok a legr&ssletesebben t&mi-
sitják, hogy e porok logz&tt tzoralástkul. e»éízth«tetlBMéfleknél, gyo
?•rfaéviél, továbbá |8ro»ik, vese és Í4et*fc>jtkbu, «zlvd*b*gá8«ál, Me
gestég okoxu fSfaját, vértolilát, ^égül hytteriára, bókér és keim
btayátn hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a Itfftartonb
•ryógjhBtást eredmén^estek. 1254-18
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
CRANCZIA BOfiSZESZ SÓVAL.
r A logmegbiihatóbb orvossier a iienvedS emberisé; legedel-
? mere minden belső és kalsö gjnladás, logtsbb betegség, mindenne-mS ieb-, fej-, fttl- és fofíajis, regi serrek és nyitott sel«k, rik, fene,-uemgyaDadáa, bénnlaa éa mindenoemfi sérQlés ellen, «tb. stb.
I palaozk ára használati utasítással 80 kr. +
•s
í=>JO 2
O3
i Mimiin mi i mini
Lotz II. Gépgyára.
Raktár: Pest, Kecskemét! utcza 7-dik szán.
Hirdetmény.
Somogymegyében fekvő Lakócsai kir. közalapítványi Ui "dalomban 11 darab javított ökör és 1 db. javított tehén ehxlandó lévén: — venni szándékozók az aradalmi tiszttartó-sí -gal Lakócsán — posta helyben, vasúti állomás Darány a ;.écs-barcsi vonalon — értekezhetnek.
M.K. alap uradalmi tiszttartéság.


Ausserontentlich vortheilhafte Qlüoks Offerte.

Grosse vom Staate Hamburg- garautirte Geld-Lotterie von über
2 Millionen 370,000 Thaler.
Dise vortheilhafte Geld-Lotterie ist diesmal wiederum mit »u»»er»r<leiitlich g r o s » e n und vielen G<— tviiiiifii bedeutend v e r in e h r t : sie enthültj illír 76.500 Lose, und werden in wenigen Mona-
en in 7 Abtheilungen fnlgendr K<-»iuni' »irher !• » niincii, namlieh : 1 grong<T Ilaupt-Gewinii evén-

ut-ll 120.000 Th»ler. .peciell Thaler 80,000 40,000 ?0.000. 20,000, 16,000. % mai 12.000. 10.000 3 mai S000, 3-mai 6000, 5 mai 4800, 13-mal 4000, 11-mal 5200. 11-mal 2400, 28-mal 2000, 2mal 1600. 56 mai 1200, 102-mal 800. 5-mal 600, S-mal 480,362-mal 400, 112-mal 200, 10-mal 120, 488-mal 80. lííOO-mal 44. Í0330 mai 40, 20, 16, 8, 6, 4 & 2 i'balcr, die Grwinn-
Hotel Mihalek
ifhuiiK der ersten Abtheilung ist amtlioh aufdenl?. und 18.
uoi d. J. festgestellt, zu welcher da« game origi
OIIIM.S uur3 Gulden Ö. W-, das halbe Oriitiimlloo-.
Budapeaten
Alulírott jelenti a n. é. közönségnek, hogy az ö saját házat,
Servita-téren 7. s/„ alatti
ur T ? liuldeu ö W , dnn vierte OriginallooH unr Í0 kr Ö. W. kentet, und sende icb diese Uriginal-Loiise rút HegierungüWappen gegen frankirte EinBendung des Jetrages selbst nach den eutferutentf n Gegenden den ge-ilirten AuftraggBbem sofőrt zu.
Uie aintllrhe Ziahungxliste und die
Versendung der GewinngeMer
xfolgt sofőrt naeh der Ziehung ao jeden der Betheiligten
mpt und verxchwlegen.
Main Geschkfs iat bekanntlich das AelteHte und Al-
erglOrklich>jte, indem di; bei mir Betheiligtea sebon
szállodává alakította át és pompásabban berendezte.
Szoba ára: 1 fttól 3.50 krig.
MIHALEK F..
3i^l lodd. tulajdonom
ie sröMen Sauptgewinne von .m. 300.000,180,000.
50,000, oftmals 120,000, 75,000, 60,000, sebr büu 45,000,36,000, 30,000 m. ele. ctc. Kew..nntn ben, und int wirderum jüug*)t am 19 Hoj d. J. bei r dan grosoe Loos von Ert. 205000 auf .V>. 456|
ewotineii werdrn

Die GeHammt-^untrae der in den Ziehungen im Mo-
at M«j d. J. von mir ausbezablten Gewinne betrugt laul iillitlti'ii Gewinnliiiten die Sumim- v<m uber
Thlr. 168,000 504,000 Nm. H.ELZ. Sams, Conn
in Hamburg.
Dr, Handler Mór
és
llaupt Coinploir, Bank- und Wechselgescbüft. 1367—1
mellett mindennemű
gyökeresen fényes és tartós siktr hiz.o-i
Titkos betegségeket,
l) az Snfertőzésnek minden következményeit, úgymint :
?m a í ö m 1 é s e lt e t,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült férflerőt),
2. hugycsőfolyásokat (még oly idaiteket is), a nemzőrészek bujakóros fekélyeit és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban, Hö €tCé
3.
4. fris és idült nyákfoly&sokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást, és az onnan
eredő magtalanságot,
5. ttörlsltitésetet,
6. a húgyhólyag betegségeit, és mmdeunemü vizelési nehézségeket.
REND EL NAPONKINT: tm:-:)
délelőtt 11 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és este 7 órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipótváros, nádor utcza 13-ik szám alatt, I-ső emelet, 14. ajtószám.
Tí™.í L:.JÍ I._ Í- j_i_i_-j__
Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógyszerek megküldetnek.

VAGY-KANIZSA, 1874. Jnnins 14-én.

4S-1&

Tizenharmadik évfolyam.fél érre á é
aám 10 tr.
6 huiboi peUtt további lorért 6 kr-
lOrtraKiot 10 k
fel.
»t»ek fl Kincstári illeték miodeo, ei hirfetítórt kül6« 30 kr. fi*«teoá5-

ZALAI KÖZLÖNY
előbb:
,ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY"

X lap assilaai rsanSt Jtató Oiiemtajtk s
U7*fi réuét UlMó zftsisaaayak padif
XASY-KANIZ8A
BirmeiitrtUli larsUk c««k ian«ct BOnkatar-uktol fogadutDak «1
Kesiratok risssa ura kOUstask.


városi egyesület hivatalos értesitője.
tartalmú l;tp
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasági agy esttet", a „nagy-kanizsai kereskedelmi * ioartwnk-, a .nagykanizsai takarékpénztár* a ,ZsJa-Sonogy* gőzhajózási részvénytársulat, ugy a „zala-agerszegi torna-tűzoltó egylet* s t9bb negyei és vár
Hetenkini kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő

Nagy-Kanizsa, Június 8. 18<4.
Nagy- ét Kis-Ktnizsi városok közt a a politicai kormányzás elválasztása után fentforgó arányositási kereset folytán eltérő nézetek uralkodnak, mert vannak, kik azon véleménynek adnak előnyt, mikép a két város határában létező legelő és erdő, mint községi vagyon jövőre is ezen alapon kezelendő; vannak olyanok, kik azon vélelemben ringatják magukat : ha itéletileg lesz is kimondva az arányosítás, Kis-Kani-zsa az esetre sem kaphat többet, mint a közösöknek '/., részét, — azok, kik azt állítják, bogy mint községi vagyont kezelik jövőre is. más nem vezetheti, mint azon meggyőződés, mikép eddig is községileg, t.i. a községi hatóság befolyása alatt kezelték.
Én azonban azt mondom, hogy mind azok, kik azt állítják,njszerint Kis-Kanizsa lakosságát a közös vagyonból csak '/, rész illeti mint azok, kik a jövőbeni kezelést a mostani alapon vélik elintézhetőnek, rettenetesen tévednek, — mert azl871.éviLV-dík törvény határozottan megjelöli az alapot, hogy a birtok felosztás mimódon foga-nosi'tható, tehát vetkeznek azon birtokosok, kik bármeiy részről is a barátságos kiegyezésnek, ilJetóleg a csatlakozásnak ellenségei, mert ha tekintjük a hivatkozott törvény 25. g-sát, látni fogjuk, hogy az a kanizsai határban birtokos, de más községben illetékes lakosok illetményét is kiadatni rendeli, már pedig az elválást oly hőn óhajtó felek nem képesek a törvény idevonatkozó szellemét megváltoztatni tudni, és mivel nincs oly ok-uiány, mely azt igazolni tudná, hogy az egyes -birtokosok mily arányban élvezték a közősök utáni jogaikat, igy beáll az általain jelzett törvény 45. ij-sa, mely ekként szól:

.Amennyiben a 35. tj-sában felsorolt kai* csök egyike sem alkalmazható, mind egyiknek illetménye az egyesek által birt külsó és belső birtokok területe arányában állapítandó meg oly formán:
a) hogy ezen számitásnál a közösből
tett foglalások kihagyassanak.
b) hogy a belső telkek területe három
szoros mennyiségben számíttassák.
Tekintettel az iránt-,hogy Kanizsa vá rosban három rendbeli lakésság van, még pedig régi joggal biró földes ur, volt úrbéres, és egészen birtoktalan, és mivel az első és utóbbi osztályhoz tartozó lakosság, valamint a volt úrbéresek tulajdonát képező vagyon terhének viselésére ép ngy az után netán esedékes jövedelem élvezetében legkevésbé sem részeltethet, miből folyólag le-betlen, hogy a vagyon kezelés ezen alapon, mint jelenleg van, jövőre is kezelhető volna, igy tehát szerény véleményem ez volna mikép, a birtokosság saját vagyonát a községtől elkülönítvén, külön mint birtokossági vagyont kezelné; — de egészen másként van a kiváltságok utáni javadalom, és mivel szerintem ennek mikénti felosztására sem alap, sem semmi nemű rendelkezés nincs, innen folyólag óhajtom és kívánom, miké? a két város közti kapocs, mely egyesek szeszélye folytán szétválasztatott, ismét egye-sittessék és ekkor a hivatkozott 1871-diki 55-dik törvény 12-dik §-sa alapján a községi terhek viseléséről, gondoskodni tartoznak, igy ezen teherviselésbe a javadalmak és ház utáni jövedelmet azon czélra iordithatják, illetőleg kölcsönösen által engedhetik.
Ha tehát az érdekelt felek a törvényben lerakott s egyik ugy másik felett biztosító ezen elsoiolt intézkedéseket figyelembe

veszi, valamint figselembe veszi e két város réuaak a mnltbi#8sszefomHt vi-zonyait, lehetlen, hogy velem ne tartson és őszintén ne kívánja, mikép az egyesülés mihamarább létesittessék.
Nyílt levél
tek. Atezriczky Péter úrhoz Kövdgó-Eörsön.
Valamint eddigi becset kHzleméojeit ezen lapokban, különösen Zalamegje történetére vonatkozó adatait nagj érdekeltséggel olvastam, ugvszinte nagy élvezetet Bzerzett a mait számbanmegjelent „Kirándulások és karczülásoknak" czimzett levele, melyben pesti és egerszegi élményeit nem minden bumor nélkül leírja; már különösen igen mulattatónak találtam azon egerszegi uri embereknek kifakadásait és érveléseit, bogy Kanizsa Zalamegye székhelyének nem való, mivel as itteni intelligentia talán nagy része Izrael utódiWI áll. Már hogy a kanizsai intelligentia egy része izraelita tagokból áll, igazán nagj bajiamon egerszegi or, —reménylem, hogy az egerasegi intMligentia csak igen csekély töredékét képviseli, mely töredék ilyen nézetek által épen nem mutatná értelmiségének fényes jeleit jobban szeretné, ha a kanizsai izraelita polgárok, mint afféle született páriák, au-pin nyulbor kereskedéssel foglalkoznának és akkor talán nem bánná, ha a megye székhelyét Kanizsára áttennék — de már esea bajon segi-teni igen nehéz, hacsak a kanizsai izraelita in-telligentia önként lemondana ezen czimről, nehogy Kanizsa felvirágzásának útjában álljon és ezen várost azon szerencsébe részesíthesse, hogy ilyen intelligens (?) emberek,mint azon emiitett uri emberek benne élhessenek.
Már azt vélem, hogy ezen kívánatnak nem fognak eleget tenni és igv Egerszeg nem veszti el azon bölcs és okos iutellig^ns lakosait. Ezen ügyről tovább nem is szúlanék, ha n*m néztem volna soraiból, hogy tekintetes ügyvéd ur, Kanizsa mellett lándzsát törvén,a körülményeket nem ismervén, nem volt képes azon vádakat megezáfolui, melyeket ez alkalomnál a

kanizsai izraeliták ellen felhoztak. A többiek közt azt niiiudták, ,hogy a V-Tingi iaraeliták folytonosan nem i> tinta wismt nyelvet berninek, iskolaikban és intézeteikben német nyelven taníttatnak."
Ezen állítások as igutággal ellenkeznek, az izraelita intelligens ember Kanizsán, ugy mint minden magyar vagy vegyes népességű városban vagy jól tud magyarul vagy legaláb b németül tisztán beszél, a ki még romlott németséggel iejezi ki magát, az az intelligentiáhoi nem szamiltatik és igy tehát valamint addig a megyei bizottmánynak a virílis intézmény folytán olyan legtöbb adó fizető egyének lehettek tagjai, kik épen az intelligentiához nem tartoztak, de anuak daczára tudatlanságuk öntudatában szépen hallgatván, nem igen zavarták meg a vizet: épen ugy, azon esetre, hogyha a megye székhelye Kanizsára tétetnék át, abból hogy itt sokan németül beszélnek a megyei éleire eredendő káros befolyástól nem lehet tartani.
Van Kanizsának elég számú nem izraelita iotelligentiája is és csak az által, hogy nem idegenkedik értelmes izraelita polgártársaitól, különösen mióta az izraeliták a város ügyeibe is betolyást gyakorolhatnak, ezen város feltűnő nagy haladásnak indult.
Ai itteni, nagy részt izraelitákból álló kereskedelmi testület fáradozásának sikerült, hogy Kanizsa lett a vasúti hálózatok központja, míg Egerszeg nem gondolt vele, hogy a vasutat közel hozzá építsék; vannak itt dalárda, torna és tűzoltó egyletek, melyekben ktÜSnSsen intelligens izraeliták szerpelnek, de azért más val-lásu polgártársaik sem idegenkednek ezen jótékony egyletektől. Ugyan az áll a gőzfürdő1 és pénzintézetek, és segélyegyletekről, de a város nem szenved általa kárt
Tessék részt venni a városi képviselő testület közgyűléseiben, melynek izraelita tagjai harmadát teszik, az izraelita intelligentia ott nem beszél romlott német nyelven, hanem magyarul és magyarán mondja véleményét a város javára.
A mi az izraelita iskolákról emlittetik, épen hazugság, a kanizsai izraelita iskolák, nemTÁRCZA.
Ma...
Ma (Aj nyugodt szivem, miként a tenger. Ha nem ravarja, dúlja semmi vé«z, LeenilUpnlt nehói keserYem éa btnn, H minden fájdalmam eltÜDÍk — eojéax.
Kimerültem már a bú L-S hai.igtúl. Mely tepte — marta fájó Iclkemet. Oly jól esik u enjbüléa utána t . . Ilyen nyugodt a BMT mért nem lehet?
Ax én ürömem csak egy pillanatnyi ; Srrvero életének Yinbangjs caakT Hogy még él én dobog!.. . s reaja mis ok Annii nagyobb erővel rontsanak.
Ma oly nyugodt szivem, miként a tenger, Ha nem zavarja, dúlja semmi vést. A mely nyugalom egy tekintetedre, — Mely jut mutatja: nem uereiu. —kivésx 1 ÚJVÁRI ELEK.
A boszuló Diana.
Grafctr L- itii — Tesléry Jánottól —
l^Folytitií.)
Kedvetlenül mii)tégy erőszakolva temeté magát fehér párnái kosé, de mielőtt elszu-nvadna.visszagondol, nem volna-e szivtelenség lile azon emberre mégsem emlékezni, ki bár igen gyengédtelenül viselte magát irányában, de ki mielőtt a hajnal piroslik, három pisztolynak halált hozó csöveivel fog szemben állni.
Hol lehet, mit tesz, min gondolkozik most

ö: álmatlanul fetreng ágyán, vagy kicsapongó Öli az időt, hogy nézhetett ki ? ... szegénynek homokja lejárt, órái megvannak számlálva.. . .
Ilonka gondolkozott, tán imát rebegve magáért és elleneért.
Egy boldsugár lopódzott be az ablakon 3 elhatott a padlózaton egész ágyáig.
Holdvilág, azon éjj is holdvilágos volt, csendes éjszaka amit gondolt ő akkor: semmit, védve, őrizve vélte magát a távol csillagoktól épp ugy mint közel füzesek árnyától, és aztán: óh a szerencsétlen! és az a kép: nem volt-e et bájainak, kellemeinek dicsőítése, színekbe oda lehelve, mint ártatlanságában magát azon esie vélte, nem ugy volt e Ő a képen is ? Igen jól tudta azt mielőbb elégették volna, ki lesett egy őrizetlen pillanatot a szobájába zárkózva husz-szabb iddig szemlélve állt a tokjából kivont kép előtt.... De más a kíváncsi tömeg szeme, az üiennő mezítelen asszonya aljasul, mí egyesnél Bzent,mindenki számára odavetve, kacséira les*.
Hogy nézhetett ő ki ? E közben csendes lépések moraja hatott fel a kertből. Ilonka ágyából fölemelkedve figyel, mi lehet az közel és közelebb a kavicsok zöreje, ki lehet ez eltévedt utas, ez éjjeli vándor.
Nem mondja néked semmi lányka, hogy ő az, bjgy Actaon az, Actiou, ki jól tudja, hogy üldözői nyomában vannak ? Utolsó pereseit, melyek nékie még felmaradtak néked szenteli ezen utolsó pereiéiben még hozzád zarándokol, Diana, leesdekelni, mit ellened vetett, mit üdv mámorában elárult, kikiálltott a világnak, mily felség«s, mily isteni vagy Diana.
A kertajtón kilép egy alak s borzadva néz visssa.
Időm lejárt, mormogá a művész, kísérle-

tet játszottam,meglátogattam azon helyet, melyhez létem szivem oda van varázsolva. Azon helyen ijesztek, melyen nyugalmnmat elvesztem s melyen életemet is befogom végezni. Miaek is ez a szem lény vesztés élet és halé : Miért születtem,miórt nem esett arasznyi pálya futásom ezredekkel vissza a görögök aranykorába, vagy az olasz nagy festők idejébe, miért épen ily sovány korszakba.
Holnap ilyenkor tán már a hidefe föld alatt nyugszom, szép kilátás 1 egy más világot nem is hiszünk már ott fenn ... hol fenn üiui, függni vagy lebegni ezen véghetetleoségbeü:s behunyt szemekkel oda találni: mondom szép kilátás !
A hold eszelős gondolatokat forral az ember agyában az éjj hozzá még sötétebb színbe festi azokat. Holnap talán ugyan BX a bolond, mely ma barangolom a világot,meglenet néhány taggal kevesebb, de ez is könnyíti as életet; és ha minden nadrágnál egy lábat, miuden kabá-ton egy ujat meggazdálkodom, maholnap még gazdag ember leszek. .. és minek köszönhetem mindezt; csak azon ügyetlenségemnek hogy a mezítelent a vslót ugy a mint van, egész természetében visszaadom.
Már most ideje lesz haza menni, lassan kint kivetkőzök a gondolatokból álmos kísérteties képzeletek vánszorognak agyamban, alig marad csak két órám a nyugvásra.
A lélek álma ... (nagyot ásit).. . a lélek álma nyitott szemekkel is lehető, a halottak is nyitva tartják szemeiket,nincs értelme mért neki ok. azt benyomni, csakis azért tán mert félünk tőlük, mórt nem akarjak hogy ránk nézzenek. Brr. mit látok, mi ez itt ai utón ? Hej földi! Nézze at ember, a bolond aUiik szekerestói lovastól az utkösepén. Földi t De ext most

a városba hajtom ha van ott keresni valója, ka nincs.
Ugy is történt, a festő fel költötte a fuvarost s a legjobb egyetértésben hajtottak be a városba.
vn.
De barátom, asóla Forni, midőn a szürkülő hajnalnál asztalhoz ültek. De édes barátom. mely ördögök nyargaltak téged, hogy minden vonásig oly hűen adtad a te szerencsétlen Dianádat?
Egy ügy ü lélek ; hogy tehetsz ilyen kérdést ; nem nyargalt engem egy ördög, sem nem is volt szükség reá, hanem a természet kivánU ugy. Mond meg nekem magad, ha nem vagy patzer, képzelhetni arra a testre egy más főt, mely ugyanazt mondaná, ugyanazt fejezné ki.
Igazad van, ugysegélyjen nem 1
Tehát ez az én igazolásomul, most pedig ezt a poharat még ürítsd ki az egészre^ztán mehetünk. HailodrSzikra mint nyerítlen az udvarban? számodra egy arabstkölcsönöztem.pompás állat
De hisz tudod barátom, hogy én soha életemben lovon nem ültem, nem is értek hoszá egy falatkát sem.
Nem is kell. szelíd állat as, bátran felülhetsz reá, csak ülni tudj, azt pedig mint tapasztalom kitűnően tudsz, mert nem ii készült* felkelni,talán jobb szeretnél égessen itt maradni.
Hej barátom, barátom, Isten tudja én ast gondolnám, mily pokoli kis tréfa lenne, ha te is leülnél és itt maradnánk. Dianának dühös ebei hadd ugassák be az erdőt, nekik ugy sincs más gondjuk.
De még mit: monda boazusan a festő, talán egy pár pisxtolycso végett, egy csőnek a

caak Aluliban jó! rendezett, hanem ma- j gyár iskolák, és ha meggyőződni akar felöle j és örömöt akar macinak ozerezou jöjjön hoz- | iánk az iskolai vizsgákra, d« hozza is magával ?•lvi elleneit, ha nem ia térnek meg, legalább mérgelődjenek. SrükBégtolen tehát. hogy a ka-uizaai izraeliták az emiitett czikkében kért igérelet tegyék, men az iskolákra nézve minden parancsolat éa morális nyomás nélkül is megtették hazatiui kötelességüket.
Eleket akartam tekintetes ügyvéd urnák tudtára adui, hogy azon helyzetben lehesseu más alkalomnál, Kanizsa védelmére nzáUváo, az emiitett alaptalan vádakat megezáfoini.
Még magyar hitszónoka hiányzik a kanizsai ixraeiitákuak, de ez olyan hiány, melyen segíteni jelenleg még nehéz, amennyiben izraelita magyar papnövelde eddig nem létezvén,a mi véltebb hitszónokokat külföldről krlleu hívni és egy szegedi Löw, ki Öreg korában tudta magának a magyar nyelvet annyira elsajátítani, hogy a legjoob magyar hitszónokok egyike,ueni mindennapi tünemény — de ezen hiányon is lest segitve azon törvényjavaslat által, melyet Tréfort kultuszminiszter ur ezeo ügyben kidől gozottés melyet elfogadni a magyar országgyü lés mindegyik hazafias érzületü tagjának, az izraeliták tökéletes magyarosítása érdekében, szent kötelessége.
Miután azonban a hitszónoklat a megyei élettel nincsen kapcsolatban a megyeszékhelyének Kanizsára, leendő átvitelének akadá'yu! nem szolgálhat, és végül ha Kanizsának egy izraelita lakosa sem volna, az egerszegi különben nem rósz álható ÖP szeretet annyira megv, hogy akkor sem volnának hajlandók a megye székhelyéről Kanizsa kedvére lemondani, sót inkább képesek volnának városházát, tögym-naaiumát, törvényszékét börtönöstől együtt elvenni, csakhogy Egerszeg legyen azon központ, melyre eddig érdemesnek nem mutatkozott. Különben íogadja el barátBápos tiszteletemet.
A kanizsai izraelita intelligen-tidnak egyik tagja,
Jegyzőkönyv
A „Zala-Szent Gróth járási tanitó kör-* uek f. é. május hó 21-én Szent-Gróthop tartott féléves közgyűléséből.
Jelenvoltak:
Elnök : Glaszer József, szt.gróthi; ííock Pál r.ürjei ; jegyző : Pozsogár Gyula, végedi; Kákoay Antal, zalabóri; Geszner Bertalan, Bzt.-gróthi ; Boor Lajos, szt.-grólhi; Somogyi Imre, pakodi; Berger Igoácz, Bzt.-grótni ; Kon-tor Zsigmond, batyki 5 Vnrga János, türj+ii; Nagy Károly, tekenyei; Péntek József szt.-péteri; Békeffy István, csáfordi, és Oszvald Lajos, szt.-gróthi tani tők mint a járási kör tagjai: továbbá Tóih József, szépet ki Unitú, s a „Z. -Egerszeg járási tanitó, körinek alelnöke — mint vendég.
Elnök tartalomdus szavakkal üdvözlé az egy begy ült tagokat, a gyűlést megnyitotta.
1) Az alakuló gyűlésről fölvett jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése után elnök a következőket juttatja a gyűlés tudomására :
a) HevederFerencz volt türjei,és Sümeghi

Jóazef volt Bzalapai tanítók — a nevezett he-} ekrúlVasmegye—Boldogassonyfa ésN.-Mákía községekbe történt áthelyezés — illetőleg előléptetésük folytán — megszűntek, tagjai lenni a körnek.
b) Értesíti elnök a kört, hogy az alakuló
gyűlésen megválasztott tiszteletbeli tag urakat
illető értesítő levelek, általa már régebben kéz-
besittettek.
c) Ugyancsak elnök jelenti, miszerint
tudomására jutván az elnökségnek azon súlyos
ca^j.iB, mely T. Beaaeuyey Ernő, sümeg-mi-
hál} fai lakos, • megyei iskola tanácsos urat
szeretett neje elvesztése által ért, — a „Z. Szt.-
Grúth járási tanitó körnek tisztikara a nemes
nevelésügy barát iránt tartozó tiszteletének az
álul vélt ez esetben is kifejezést adni, —hogy
a kur nevében a gyászoló családnál tiszteleg,
s a iryászeset feletti őszinte részvétét nyilat
koztatja.
E czélból Hock Fái, Pozsogár Gyula és Kunf'ir Zsigmond tani tokból álló küldöttség alakult, mely a gyászoló családnál megjelenve a kör érzelmeit tolmácsolta; uz alkalommal megkeresett T. ur a kör ügyeimét megható elismeréssel fogadta, s válaszában a küldötteéget biztosította arról, hogy ő továbbra i» a nevelésügynek s a nevelésügyeknek s a körnek mindenkor támogatója leend.
d) Olvastatik Geszner Bertalan és Ber
ger Igoácz szt.-gróthi tanítóknak az elnökséghez
tudomás vétel végett beküldött levelük, mely
ben az általuk készített dolgozatoknak az ér
tekezleten leendő felolvasbatás iránti jelentésü
ket megteszik.
2) Hock Pál türjei tanitó a m. nyelv
tanból (főnév mondat — melléknév.— szám
név ige) tartott az iskolások jelenlétében gya
korlati előadást.
3) Geszner Bertalan szt.-gróthi tanitó a
méter mértékről, illetőleg annak történetéről
irt értekezését oívasá fel; bemutatta ezúttal a
méter mértékek ábrás tábláját ia-
4.) Berger Ignácz szt.-gróthi tanitó „a példa mint fegyelmezési eszközök kellékeiről" készített dolgozatát olvasá fel. Előszavában kimutatja felolvasó, hogy a czéUzerü nevelésnek leghathatósb eszközei a példák ; — a gyermek előu alkalmas módokon használt jó példákat a nevelés lelkének állítja lenni. — Szól továbbá a jó példa kellékeiről; többi között említi, hogy a példa legyen .1-ször olyan, hogy a gyermek természetét tul ne hágja ; 2 szór világos; 3-szor teljes és végre 4-azer csélszerüen alkalmazható.
Legfőbb kellék pedig — mondja előadó — az, hogy a példaadó soha ál — erényző ne legyen.
5) Szt. Gróthról Méltóságos Gróf Bathy-ány Zsigmond, Sümegh-Mihály fáról pedig T. Bessenyey Ernő urak lelkes éljenzések között a „kor" tiszteletbeli tagjaivá választattak ; az értesítő levél szerkesztésé vei jegyző, átadásával pedig elnök bízatott meg.
ti) Geszner Bertalan, T. Lackeubacher Pinkász tiszt.tag ur által a kör pénztára javára küldött 5 oszt. ért. frt. — az elnökségnek átadja, melynek ideiglenes kezelésével elnök bízatott meg.
Az áldozatkész tanügybarátnak jegyzőkönyvileg fbiveendő elismerést és köszönetet szavaz a gyűlés.
?) Indítványóztatott, — a kör részére,

valamely szaklapnak leaodo megrendelés* : de a gyűlés mar csak azért in ölleue nyilatkozik eme indítványnak, miután a megrendelni JA-
vasolt lapot a távoli tagok csak ritkán vagy épen nem kapnák kezeikhez.
általános szó többeüggel elvettetik.
81 Boor Lajos ama indítványa, mely szerint t. i. a kör tagjai készítőének bármely szabadon választandó (nevelés-oktatás) tárgyú dolgozatokat s közölnék azt bírálat végett ügy társaikkal, adandó alkalommal pedig dolgozat és bírálat a gyűlés elé lenne terjesztendő — általános helyesléssel elfogad tátik.
9) A jövő gyűlés helyéül Zalabér lön
kitűzve ; a gyakorlati előadás tárgyit mindenki
szabadon választhatja azon megjegyzéssel,
hogy ebbéli szándékát a gyűlést mellőző
egy héttel az elnökséggel tudassa az illető.
Az ezen leendO gyűlés határidejére vonatkozólag csak. annyiban történt általános meg álapodás,hogy az f. é. october hóban tartassék, fbikéretvén a kör elnöke, hogy a saját belátása szerinti határ napot az illetőkkel hírlapok utján közölni szíveskedjék.
10) Ezek után Pozsogár C ..t elisme
röleg nyilatkozik Tóth József s^ ? ^oltó
nak a kör iránt — megjelenése által — unu-
•itott érdekttli&ége felől s azon reményben vao,
hogy a jelenlevők közóhajának ad a kifejezést
midőn indítványozza, hogy nevezett urnák eme
elismerésre méltó tette jegyzőkönyvileg is meg-
emlitessék, annál is inkább, miután BZÓIÓ
erősen hiszi, miszerint a szép példa
hathatós eszköz leend arra nézve, hogy
t. í. a most meg nem jelent nagy számú
rendes tagok a jövő gyűlésben szerencséltesse
nek bennünket megjelenésükkel.
Végül elnök ur — a legközelebb tartandó gyülésrei megjelenést az illetők figyelmébe melegen ajánlva — a gyűlést bezárta.
Kelt tizt-Gróthon 1874 május 21-én.
ÜLASZER JÓZSEF,
a kftr elnöke.
Jegyzetté : POZSOGÁR GYULA, ,
A közönség köréből.*)
Tekintetes szerkesztő ur !
A „Zalai-Közlöny" 42. számában, május 13-ról, Homok-Komáromból kelt a Sárits Menyhért alá Írással ellátott levél jelent meg melyre — a dolgot egészen tisztába hozandó — még e sorokat ugyan e becses lap hasábjain kiadni kérjük.
A mélyen sértett ügy szentsége lengi át valónkat, a midőn e hálátlan és némelyekre nem csekély homályt vet'' sorok írásához fogunk. — Sáríta M. ur talán nagyon alaposan vélte gyanítani, miszeriut a megtámadott iskolaszék magát védeni nem fogja; annál inkább is, mivel már e „Közlöny" néhány számán át válasz nem érkezett. Csalódott, meit a válasz eddigi késedéi in ezését a mé^ csak június 1-én tartott iskolaszékKgyülés okozta. Ha ez nem
*) E rovat alatt köílüttért feleloaiéget nem
vállal a Sierk.

akadályoz, ugy meglehet győződve, hogy — ha
caak a kedves szerkesztő ur sorainknak helyi ad — már az ön levelét követő elaŐ szám huz hattá volna észrevételeinket; mert azön&zer>ui „senkitől félre nem ismerhető és fényes {?) kiíe jerést nyert érvei"-nek. i Lám lám, hogy ero szakoskodtk még az olvasón is) megceátolásá hoz ugyancsak nem nagy bölcsesség szüksége*. Mielőtt tovább mennénk, kérjük szivea olvasóinkat, ne mélluztassanak télre érteni, vagy szándékkal félre magyarázni ; mert nem a |(!j. készi hivatalt, sem benne működő sok szám..* jeles és a kor igényeinek megfelelőleg szabadéi vűen gondolkodó és cselekvő nagyrabecsült férfiéit akarjuk megsérteni. Oh nem! hisz *2
— és azok előtt mi is hódolattal meghajolunk .
huoeni csupán a kérdéses levél aláirt S. M, ur
elfogult érv,.-,; akarjuk bonczkés alá venni.
Az íi M. ur által puszta sióval kiejtuit számtalan, s mind lapok utjáni megczáíoláam érdemes adatainkon kivül, 3 drb. írásban fogUii okmány fekszik előttünk, melyek ugyan miud egy értelem ben szerkesztvék, azonban mind az afféle szabatosan játszó zongorista, különféi-; variatiokban bocsájiattak ki, meglehetős húson ujjai közé szorított »gyengeu tolla alul. Azon b»n nem akarjuk am egészen eldisputáini, mintha egészen eltérők volnának egymástól, az iratok; ha ezt tennők, valótlant állítanánk, az pedig bún : hisz találunk mindenikben egy egy formán ki kerekített, egyforma nagysággal s aulylyal biró „f á bló 1 vaskarikát;* valamint egy még nem egészen tökéletes — körülbelül két mázsát nyomó emberi alakot a szomszéd faluba való vihetéére még nem alkalmsa
— „repülő gépet- ííode ez alka
lommal hagyjuk a többit és csak arra Bzoritkoz-zunk, amit nK.üzlöay" ünk 42. számában olvashatunk. — Mondja b. M. ur, hogy „az 1870-évbeo tartott s egyik „KanizsaiLap'-ban megjelent vizsga leírásában égig magasztaltatott a vallás tanításban kifejtett szorgalma." — Hogy ön aégíg magasztalva" érezte magát, azzal elárulja azt, hogy igenis sokat Bzeret ön felől feltenni. Ezzel kár volt bíz Önnek kérkedni; mert valamint most, ugy akkor is a betegek ellátása és egyéb alkalmakkor, ahelyett, hogy dolgát végezve, az iskolába tért volna, az iaku laépület ellenkező házsorán sétálgatott végig, arra sem nézve, vagy talán szemeit is behunyva, hogy senki ne lássa inig el nem kerüli. Igen, ezeket mind tudjuk és tudtuk, ha kívánja, bi; ÍB bizonyíthatjuk. — Tehát ezeRért bizony érez hette volna magában — nem érdemelte meg az „égig való maga8ztalásu-t. Csakhogy az ak. kori iskolaszék, ugy szép módjával akarta a rókát hálóba csalni, gondolván : legalább n^ui veszt becséből a bőre. Vagyis, hogy világosabban szóljunk: azért hozatott át kocsin az X87O évben tartott vizsgálatra, miszerint győződjék meg arról, hogy nem igaz az, amivel egyre a népet izgatta, hogy vallástalan iskolájuk vau, hanem igenis tanittatik benne, és pedig a községi tanító által, a vallástan is. — Czélt vélt érni az iskolaszék, midőn látta, hogy üsztslen-dőséged az érte küldött egyes fogatra ráülve eljönJÍ méltoziatottj czélt vélt érni akkor is, midőn hallotta, hogy a gyermekek még az öa által tett vallastaoi kérdésekre is helyesen,és bátran felelnek (gondolván magában,: mégis sok rágalmat szór az a barát a községi iskolák és ások tanítói ellen): azonban czélt nem•zaja lyuk, a ki a lyukba néz, nem lát semmit ergo a semmibe néz.
Nem ugy van bíz az, sopánkodék Forni, a ki a pisztoly csőbe néz, kilátása van a Bem mibe.
De most mozogj pajtás, mert elkésünk a felemelte székéről indulni sehogy sem akaró barátját, s vonszolta maga után. Szónokolj csak : Ó bűnös lélek, ki ez Istentől nyert életedet koczkára teszed.
Tán nem: talán nem pártoltál el Istent*], kezdé egész patboasal Forni, ki ezalatt Hegel állal tovább hurczoltatott. Ki adta néked nz életet, mint az ur ? hogy merészled magadtól el-' vemi, mit te magadnak nem adtál. Várj míg az ur tőled elveszi, és ha háromszor nyomorban kellene elveszned, míndanyiffzor mond: oh uram, a te utaid láthatatlanok! Ki vagy te: Festő1, mire vesztegeted az időt, fecsérlcd a f<:s téket, ha hasznod nincs belőle, ba jövőt, gond-talau jövőt oera teremthetsz magadnak. Ha most a kiizdtéren maradsz, mi történik akkor veled nyomorult bűnös. Hiszed tán, hogy ott, hol az orditáa és fogak caikorgatása van, ott is pin^álhatod az elkárhozottak torz alakjait: óh csalódó), mert a sötétség országában nem ismernek szio«:ket, ott minden fekete s ha esetleg Bzarnarakra bukkannál ugy hidd el, ezek kÖ-xótt ÍB a legnagyobbik te Kis/esz, ki magadat ?zándéko&an a veszélybe viszed.
Ki tisztítja bünöe lelkemet, az elégtétel! ámen, kiáiltott Hegel és most tartod szádat.
Ha ugy akarod, szívességből azt is mentessem, mondáForni, mialatt leérkezett az udvarba. Szikra már megunta a várakozást s nyugtalankodva kapálta a földet,mellette Alit mozdulatlan az arabs, egy gebe,mely m indenhex inkább otak paripához nem hasonlított.

íme barátom, ez lesz ma a te négylábú gnndszéked, monda Hegel, az arabs paripát bámuló Forninak.
Micsoda, kiáiltott ez,és te gondolod, hogy én erre a dögre fel ülök,
Természetes, hisz más lovat neked nem :. ili.-it.'k. Vagy tán akarsz egy teli vért, a m. .]??? in ég fel sem ültél már is négy kézláb k-Ti;.jjn(:d a földet:
Akárhogy van,de azt nem teszem,semim esetre sem, hisz fejét sem bírja szegény pára, aztán széles pofájával nevetni akar, ha csak azt a szót hallja ÍB, lovagolni.
Ülj tel!
Kern én az egész világért sem, azt hiszed hogy én az utczai csőcseléknek nevetség tárgyává teszem magamat, ezen a bőrrel bevont csontvázon: felnem kellene minden lépésnél, hugy összetörik alattam, hisz most is alig áll} pedig még senki sem ül rajta.
Ne gondolj te azzal, jobb ez állat mint a hire, mint külseje mulatja, ülj fel rá, most még nép tel ének az utczák, mire visszajövünk, anélkül is sötét lesz B akkor ugy Bem lát bennünket senki.
Mondottam már, semmi áron sem.
Lásd ar. én Szikrámra vehetlek, azért ülj M, ha nem akarod, hogy barátod egy maga vonuljon veszélynek eleibe.
Legyen, isten neki, mert barátságomra hivatkozol, habár nyíltan szemedbe megvallom, rútul viszaéltél vele, lábbal tápod ad azt, midőn ily csodaállatot választottál számomra. Azután Gáspár segítségével felmászott lovára,megvere-gette annak sörénytelen nyakát 8 elnevezte az Ő vándorló szégyen szekerének.
Hegel ezalatt egy kisded emberkéhez közelitett, ki bekötöző ruhákkal és holmi orvos

eszközeivel az udvar egyik sarkiban várako zott —
Doktor ur ! a csodákat miveló Aescalap ? ak dicső sarj&déka, ki a benne bízóknak mindaddig reményt mosolyg, mig mindennek vége ! Üljön fel ! A kocsi készen van B kövessen ben nünket! Ha a mennydörgést eltűri a villám ezúttal uem árthat önnek, istentelen bakul kellene akkor lőni.
A kis emberke figyelmesen hallgatta végig a mondottakat a nélkül, hogy helyérdi mozdulna. /
Édes barátom; kiáiltott oda Forni, kérlek ne csinálj Bzószaporitást és ne élczesz, Be helye se ideje most annak, a te sailangos beszededet ugyhiszem nem fogod még egyszer ás oly lármával ismételni. Az ember nagyot hall, és neked íülébe kell ordítanod, hogy megértsen.
Az más, mért nem szóltál előbb. Készen vagyunk üljön fel, kiáiltott most Hegel a siket doctor fülébe, ki fejével bolintva jeléül,hogy megértette, követte a tanácsot
Hege] szinte felugrott lovára és megindult a végzetes utr*.
Mely jövőnek elébe ! e világ oly öreg és mi oly fiatalok vagyunk, itt élünk, a másikban, a sírban vége ; mig él vigad,mulathat, az ember, játszhat, szerelhet gyakran ; meghalni csak egyszer lehet. . . A nap oly melegen süt, otthon a megkezdett munkák várnak ream, az a szegény vak koldus, —nem lehetek- e én ÍB vak,még ma, mily sebesen lüktet a vér ereimben ...
Kíváncsi vagyok, báoy vadat terítünk le a mai vadászaton, szólt Hegel barátjához, ki sok bajjal és nagy fáradsággal birta magát a nyeregben fentartani.
Ai óra ko«elg, Gróf Zsolna kastélya elit-

tük, a mellett fekvő kis érdŐcske is már kivehető, még néhány perez s nekiök ott kell lenni.
VIII.
Ilonka, ki kínos nyugtalanságban tölté az éj nagyobb részét, ma korán felébredt s midőn a férfiak lóra szálltak már künn állt könnyű reggeli öltönybe burkoltan a lépcsőnél, reszkető kis kezét a lovagok mindegyikének oda nyujtá. Kálmán volt az utolsó ki elbúcsúzott. Ilonka el sáppad t, midőn ez adott szavának beváltását ismétlé e bennsó küzdelmektől gyötörve nézett a távozók után. ő elvérzik anélkül, hogy ismertem, hogy láthattam volna. Hcnnét e ki-váncslság, mely már az éjjel ia nyugtalanitá. Ugy tűnt fel neki, mint mikor övéi kivonulnak hflüen kedvesét megölni, mintegy titokteljes erő által vonzatva akart rohanni a lovagok utáu érette nőttön nőni a vágyat, szemébe nézhetni azon embernek, ki Ótet látta, látta ngy mint magát soha senkinek sem matatta volna.
Gyorsan határozva repült fel szobájába, öltönyét magára kapta és ment, sietett egy rövidebb utat választva a kert ajtó felé, de alig ért oda,már lépteket hall közeledni, visszatekint s látja,hogy a lovagoknak, kik a kertben még időztek eleibe került egy pillanatra, megállt, azonban már késő volt elhamarkodott lépését, melyre kíváncsisága vitte, megbánni éa visszavonulni, senkitől észrevétetni nem akarván, nem maradt számára más at, mint a közel erdőbe szaladni, hol a aürü bokrokban csakhamar eltűnt szemeink elől.
(Vége köv.)xxeti utJial
» 14-til jlliul 20-lg IS74.

Hó- éi heti-
Kstliulikas n
ap- PTOteatáiiH


sap
tár
oaptir
i o>j.'
Mi
K. «! Pr.


XV—

COr. Hit IV
18— 23

14
Vuárup
D 8 Vajul
p. E 2 Va-.ul
•«
?15
HétfS
, Vida M.
( Kreacenc.

Ifi
Kedd
' E- Fer.
j Juatio

17
Szerda
Adolf
1 Ratoer

IS
CifiUrtftk
| Uarcsell
| Marciéi
m
19
Péntek
Julianna
i Gvirtál

?20
Ssombat
1 Pil ca.
; Flóra
át

6
> ''•?>
. reggel.
1

„ délután.
10
. «
„ eatve.
5
. -13
„ reggel.
2
., 15
„ délotin.
10
., 55
i. eate.
6
,. 3
^ reggel.
2
„ 23
., délután.
.1
.. 38
.. ente.

Papirgzeletek.
— A t b e á t nem mindenütt készítik ? élvezik ugy mint nálunk A tatárok tejben fSzik; a jappániftk porrá törik, forró viset Gntcnek rá i ngr itzczák mÍDdene*i51; a cbioaiak ÍQT5 Tízbe teasik, s mintán * lerét leittik, % Inaiét csukom], olajjal ?• bor ecsettel elkéasitre, salát* gyauiut megeszik.
l.oHohaxáa.
Buda, jun. 6-án: Prága, juo. 10-én:
34. 41,
64. 46,
88. 34,
30. 1,
73.
87.
Ga*dákra nagy ér
I a legfontosabb, lalilmányok kőiül ai uj»bb (aéplílit^p. melj kát ember álul hajtva, egy óra alatt annyit caépel, mint 3 cséplö embor egv egész nip alatt. Minden gabna nemiit egjm-lAen olv jól kics^pel, hogjf egy tnag sem mind a acaitnábao, azoaban a mag meg nem aérfll. Megrendelési ár franco Nagj-RanisaáD 130 frt. bj. Németországban ezeo caéplögépek es«r számra terjedtek el, de e vidéken ii több van már. Ph.'Miyfarth ? Comp. Frankfurt
« **. ezég a legjobb be.terz&i forrajaj
k U dlk l
d— Ui & tzíp intou yT FoDteoele s paradicioma a «ieamek, pokla * léleknek ? pi ríamm u
Szerkesztői Üzenetet.
12Í»6. Q. O. Eiekért már nem lem baj. Cd-letl
129T. S. Badapeit. KÍTÍtaU>d»t készséggel t.l-j esi tettük. Annyit jeliÜDk, hogy napi Uphos méltó sok szép köHíméoy Tárja, a napvilágot.
1296. „Zala-Ap&ti* tat. Köiöljflk; mert ex Un oep
onaif. upan, d. kivalila, '.ala. . . .Zalai I « **. ezég a legjobb be.terz&i forrajaj ajiai.
áradhat hitra. I utlk- Usy»»ott a megrendeléaek le»él által ti-
telhetnek meg.
1299. G. J. Suives aorudat köstfiDÖm, 1S00. Ciougrádra. Moatnoában n«m lehet.
1301. N. J. A ősükre aíeve ajibb tudositiao-
irom, egyelőre eltettük.
1302. M. P. A Ulilkoii^aak örülüok
13U3. H. L. Fiume. Hagyjunk békét * poli*i-káoak; polémiában van tQs, erély • sécettitxtalia. Nagy •tarák ~ kalitt nélküli fttjaímanzálak. pbraci-*ok = szem nélküli kalúiok. Érv = élr. Khex ra-gjuskodjék ön. Lapunk a munkáit szereti, a munkát bficsdli 1 E«t feleljük bouzu levelén-, roagin s. rokut nincs időnk mindenkinek írni.
1304. Y. x. .Hejtetl kiac« a te szerelmed
okotan teszi, ha rejtve tartja verseiéiértI együtt.
1305. Ca. „Lzzad az embernek tenyere,
dat
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer éa költaóg nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Héra lesciereja által, a inely íeladttekaél és gyerme -kekaél 50 szeresen megkíméli az árát. — Kiró nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg, alfél-moll-, tüdő , nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből ki vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek má
fénye!)
Nagy a meleg, &z ember benye Sat. (ne foglaljuk a tért vele
Üzleti szemle.
Iö74 .tán derült, I Bolatok.
Mindéi Barry R
(S - r. 8 — n.) Nagy-K*niiaa, jai
Időjárás-, egy kevéssé meleg. —
Gtbnatlilet csendes éa Turgalom nélkül. — A mii és szerdai hetivAsárok lálogatatUo, — mint maitkor érintők — s. stéo^kaatilis idűsxnka alatt. — Árak mindeddig változatlanok — Jegyiünk alsó-ausztriai mérő szerint; Búza 80—81 fut 6.30-70 kr.Sü—ö3fnt 6.70 — 90 kr, 84— 85 fnt, 7.25—7,80 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.80—5.10 krig, koakoiy nélkül 5.-5.25 5.40. 78—80 fnt konkolyos 5.20—6.30. konkoly nélkUl 5.25—40 kr. Árpa serfőzésre 5—5.25 kr. — Árpa etetésre 4.— — 4 30 krig. Kukoricza 6. 10—40kr.mereje Za.b3.10—15 kr.—3frtig méreje -Hüvelyesek-. Borsó 8.40kr. Lencse —.—frtig.Bab febér oj rit-
or óval keverve5.70—80egéaz früg.ó 5.30,Urkaá 25
—50 krig. Hajdina 4. 80—5 frtig. stajGrorazági 4 65 — .80 kr. — Hajdinakis* 11—13 kr. — Kí>les f>. 0—50 kr. méreje — Köleskasa 8. 50 — 9 frtig. «nmag 4.80—6.20 kr Lendekmag Úszta 3.95— .—krig.,*z»bo» lendek 4.—kr. vámtnáT.sája. Kender-iag 5 frt-60 kr. méreje. Eepczc téli 4.50—8U kr. yirí 3.60—4.20 kr. Kevert (Miacbling) 4.80—5, t. Bnza-ocsó 1.40—60 krig. Roza-oc*.í 1.20,—40 o r o k : fejtett nj febér 6.— , 5.60 -6 frtig.. fejtett iroa 4.50—5.50—80 kr , fejtett sehiller 4—4.60 kr. l-bor —.— frt. — Seprüpilinkx -- .—. Törköly-sálinka 23—25 frt, szilvalicza 21—3U frt. alsó-Eun't-iai akója, hordó nélkUl, franco itteni illooiia
Sümegh, jan. 8-án 1»74 Búza 6 80. 7. frt Rozi 5.—5.20 kr. Árpa 4.—i.20, kr. Zab 2.50 3.71). ínkoricza 5. frt. Burgonya J.80-2 frt. Ujbor 6.-7. Óbor 12. —13 frt. Marhahús 2G kr. Boriahus 24 DisEnóhus 30 kr. Keményi« üle d - Li' frtig.
nvedonek egiazaég * extnatos du •je által, a mely gyágyazer hajioí-lal nélkül knvctkecő betepoégeket távolit el: gyomor-mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, ny&khártys-, lélekxéai-, faugybóUgéti Yeaebajakftl, tneUbetefíégeket, nédülést, nohét lélekivetvéttU, köhögést emés«tt«tötlenaéget, dogulÁjt, lí.tameaé.it , Áima.tlaas4got, gyeugeséget, aranyeret, rizkórt, látt, vértódaláat, fttltíibongiit, ijuláet és háuyút még a terheuóg folyamatában ía, h&sháKyalubbot, mélák'írt, sováuyodáat, üíútt, k3*«-vényt, lipk/.rt. — Kivonat 75.00U biaonylLvinyból jyógyitAaokról, oielyek ininden gyógyszerrel 4a-cxoluk.
74,670. Már
y
Bécs, 1872. apríl hó 13-án. 1 kiarv hogy vigaa»t*lhatlao álUpotbau volum. Mell- éa idegbajban steovedtem, ugy, hogy naponkint fogytam Bzemlátomint éa ennélfogva bőst-szabb id«ig háborgatva voltam tanslmányozásombas. Hallottam ax ön csodateljes BevaleaciérejérCl, igényba vettem és biztosithatom <"iut, hogy as ön xamatoa és tápláló Eevaleíciéreje hastnálata álul, tOkéUteiön egéniiégei".ek és crSxnek érzem magamat, agy, hogy minden reszkeléa nélkül vezethetem a tollat. Kötelességemet vélem teljesíteni, minden azeuvodftnek, eiea aránylag igeu olcsó és ixlete* tápszert mint legjobb gyógyaxert ajáitlaui, éa maradok tisctelettel
Tesehner Gábor,
a nyilvános telső kereik
iotéaet iiallgatója.
73.668. bizonyítvány.
Mítrowitz, 1Ö71. npr. 30-án.
KnMzo'oet a jeles lisztnek, a melynek 3 havi használata következtében nővérem, a ki ideges fSbaj-bau és álmatlanságban szenvedett, a javulás utján van. Egyúttal tlnzteletteljesea kérem önt, utánvétel utján 1 font kÖzSnüéges Revaleaciéret küldeni, hasx-o&lati nUaitAHsal egydtt 8 hetes gyermekek ttámára. Tisztelettel
KostiU Q. Uikolu.
73,704. bizonyítvány.
Prílep, u. p. Holleschau (Morvtont.)
1871. máju« 7-éu.
Miután az ÖB által kOidöU da Barry Revalei-ciérem már rég elfogyott, éa gyoroorgyengenégem ét emérathetlenségem ellen jó gyógyszer,ennélfogva tisztelettel kérem Out, nekem 2 font Kevalesciéret a va-lódibul utánvét uijáa küldeni, még pedig tnioél előbh Teljes tisztelettel
Kohaciek Jóasef, erdész.
Táplálóbb lévén a húrnál, 50-u eret mi megkíméli a gyógy$z«r árát* fdn&ttdcnél ugy, min gyermekeiénél.
Pléhsxelene.tékben '/t font 1 frt. 50 kr., 1 foot 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt ÓÜ kr., 5 font 10 frt, 12 font 20 frt., 24 font 3ő frt. Revalesciére piskóták szelencékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Rívalescíére Cho-colatée táblákban 12 készére 1 frt 50 kr , 24-ra 2 frt 50 kr., 48-ra4frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-r« 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-rm* lü frt, i8Ö-ra 20 frt , 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp
által, Wien, Wallfischgassa Nr. 8.,
H.-Kaniudn Lovak Karoly gyógywrtárdban Aradon F. Tonea éa taraánál; Dabrecs«Dben Mihálovití látván gyógysrertárábaB a kigyóhuí; Kaasin Wondraschok K.-DÍI; Maroeváíárhelyett Fogaraui üorcötornél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temea-vártt Quiriny A. városi gyógyszereiméi; Ver-aecsen Fiícher Móricsnál.
A bécu czeg minden vidékre küld posta:
W vagy utánvétre.
Vasúti menetrend-
Indul KaniiHiiról:
Eszék Mobtci (Zikinynál) Zifrít] Fmii-eig
ö óra .8 perez reggel.
. , Zágrábig 2 , »"i , délntin.
Budiig
Stumbathelyig (innét délután &
óra 25 peres Bécsbe) Béc«ig (Siombath. Becanjh. felé)
Pragerhaf felé Trieutig í
Érkezik Kauixanra :
E»ék, Mohica (Zákánynál), Zágrábból
4 ora 19 perc* r«ggeL
1, ,. ., Dom-
bóvár, Finme, Zágrábból 1 „ 21
Zákáuy-Fiome-Zágrábból Ü 4
Bndaról 4
1
„ 9
S«omb«Uleljr61 10
Bíc»bőMSéc»ajhS«ombatli.felöl 4
,. W
„ (Pragerhof felSI) Trient- él BécabSI TrientbSl
délntán.
este.
reggel.
dilnUn.
este.
délelőtt.
reggel.
ute.
reggel.
délotin
utre
43 46 20 83 31 18 60 9
,. 3 1 10 „
•) C roral alatt kSsIStUn MalSnáfft a«a
Tállal- Bmmk.
Felelte szerkesztő: Báttrl Ujl*.
ért ott, amit az emiitett évi lapban önre vonat
kozó sorukkal elérni akart, tudniillik: az Ünér- 1
y.-iei felkelteni és némi érdekeltséget ébreai- J
u-ni szivében az iskolaügy iránt. |
Folytatja továbbÖ.M.urérv.léöeit: „Kgyes fogatom nincs, de nem is lehet" »lb. Erre azt l-u'Vezzük meg: Ha már oly paoaszus szegény ;./ a hkomáromi lelkészi jövedel m, hogy még tígyes fogatot sem lehet tartani, miért ragaszkodik mégis annyira hozzá V Vonulna hát visz-Hza a dárdának csendeB, nyugodt magányába éé adna helyt oly nak, ki a kérdéses dolgokat minden további felpanaszolás nélkül szi-vftseo teljesítené. Továbbá: „hogy a kegyúr a lótartásra megkivántató fflkelíéket megvonta — és a félhold rét, félhold szántóföld használatára utalta," volna az csupa ráf gás, merő koholmány ; a mi nem lelkészhez — ^de még városi utczaseprŐhez, sem) illő dolog. Miért mm vizsgálta át eiúbb S. M. ur „viaitáját," ' mintsem ily szerencsétlen sorok írásához fogott . volna!!
Nem vállalkozhatik „a lelkészi sokoldalú hivatalos ügyek tetemes elhanyagolása nélkül a 3 iskolában megkivántató hittan tanítására." Vedig mioden tengerijéDek lezsurrooláaát, — ugy a 16 ól fájának felvágását maga teljesiti; nem azért, mintha azt napszámosokkal meg nem tetethetné : hanem un alomból.
A vizsgálatokon sem jelenhetett meg; mert .kunrnly hivatalos elfoglaltsága nem eo-g^dé." — Nem szégyenh magát S. ur az istálló trágyázását „komoly hivatalos elfoglaltságok" köze számítani V hisz épeo mikor a humok-ko-márotni iskolában a vizsgálat legjavábban folyt akkor ön azt tette. Éhez „káplány" csak nem szükséges! — No! ön szép tekintélyt Bzerez hi-
vataUnak
Amit azután S. ur még tovább a „vizsgákról1' —, „a tanítók képességéről" —. a rszakértö vizsgáló'-ról —, .éeztani lehozásá-rol" —, ^erkölcsi lehet»égesu-ségéről —, „sa-pienti pauc»ja"-ról —, stbről ösazehandaLtan-dáz, azzal — mivel az olvasó közonBéget nem egtíiizt-n untatni akarjuk — egyelőre adósok maradunk. .Azon esetre, ha ezzel meg nem elégedünk, szolgálhatunk még tük>bel is.
Hz alkalommal csak ennyit kívánt a „tuzvölgyi krach"—, közelebbi tájékozás végett, <i Homok-Komáromban lakó Sárits Meny-hórd urnák —, vagy ha ugy tetszik : az „amerikai" - nagy - .humbug- nak tudtára adni. Kelt Fűzvölgy juniua hó 2-án 1874.
Az winsirw,ál6" füzvolgyi iskolaszék.
megss&kadt s kereten maradtak a prateri zöldben, kik aztán hajnal hasadtáig kedélyesen inul attak.
— Laputik 46 dik számában közlütt
azon hirre vonatkozólag, mely szerint a tűzoltó
egyletnek május 3l-ikén tartott majálisa alkal
mival a vigalom színhelyéről a helybeli főgy-
mnasíum egyik tanulóját rendzavaré viselete
miatt kényszeritve kellett eltávolítani, alapo
sabb értesülés folytán ki kell jelentenünk, hogy
az illettre nézve asemélytéveazies történt, és az
aki eltávojittatott a fógymnaaium nem rendes
tanulója.
— Sajtóhibák. Mexncsky Péter ur
legutóbbi csikkében következő sajtóhibák
fordultak elő, maxsupio helyett tnarsupio,
II Leopold helyett I Len pold, honatyánkat
helyett honatyákatéa tannyelvén helyett
tannyelvül értendő.
— Szabó Imre szombathelyi püspök ur
u mga június 15-én a hévvizi fürdőbe érke
zik, hol ia hosszabb ideig veszi igénybe a gyógy
fürdő használatát.
Helyi hírek.
— JJorxy Lajos külügyminiszteri osztály tauácsoő ur a napokban Nagy-Kanizsán idűzutt nóvóri; Singemé asszonynál; kiváló szivélywséggel fogadtatott az egykor iskoláb.in itt járt jel-fS egyén; „Csók* czimű pályanyertes szitmiűve az uj Bziukörben működendő szin-társulat repertoirjába felvéve van. Jó lenne, ha buldnguli Beraáth Gazsi bátyánk szériát a szin-
— Balaton-Füreden szaporodik a
vendégek száma s még Szent-Pétervárról is
egyenesen a kies fürdő élvezetére egy előkel6
oroszpár aiazott ide * kiváló figyelemmel hall
gatják a pécsi jeles zenekar kitűnő játékát;
óazintéa elisroondhatjuk, hogy e zenetársulat
szabatos játéka, a legszebb darabok pontos be
tanulása, átérzett, figyelmes előadásuk valóban
műéivel nyújtanak, s csak gratulálunk a fürdői
igazgatóságnak, hogy e jeles tagokból alakult
zenetársulatot szerződtette és a fürdő vendégek
nek nem mindenhol laláiható zenemü-élvet
szerzett.
— A „Franklin Társulat' kiadása
ban több uj jeles mü jelent meg s küldetett be
hozzánk, nevezetesen: 1) Dickens Károly hír
neves regénye „Dombey és fia" torditotta Bus
Vitéz, kinek élénk, bü tolla ismeretes, ára az
öt vastag kötetuekö frt. 2) Jókai Mór munkái
nak 83-ik kötete, népszerű kiadásban „Milye
nek a férfiak V" Elbeszélések. Második kiadás,
ára 40 kr. 3) Jósika Miklós regényeinek 52 ik
kutete uj olcaó kiadásban „Égy kétemeletes
ház Pesten," novella egy kötet, ára 50 kr. 4.)
„Franczia nyelvtan" iskolák és magántanulók
számára négy folyamban, szerzé Schwíedland
Frigyes budapesti franczianyelvtanár. Az első
folyam ára 80 kr. 5) A történeti könyvtár III
dik füzete. Mahonimed élete. Irta iildor Imre.
Az élénk és ha színezettel irt mü ára 40
kr. C) Der Kampf der Siebenbürger Sachsen
für die Überreste des Feudalwesens. Szép kiál
lításban szép s tüzetes érveléssel czáiol s vilá
git. 7) A métermérték ismertetése éa az uj mér
tékkel való számadási mód. Tanodái s magán
használatra készítette dr. Lutter Nándor,ára e
szakavatott tollat irt műnek csak 40 kr.
— Megjelent a „Magyar Compass' II. évfolyama; szer kész lé Mihók Sándor. E kitűnő mü 319 lapra terjed s elég rámutatnunk rövid tartalmára, hogy közhasznúsága felül mindenki meggyözödhesbék.A mü, Magyarország 1874-évi költségvetésén kivül, magában foglalja a magyar szent korona területén létező összes
.. o , pénzintézetek ismertetését, az 1873. évi mérle-
kür ;: i itta per chából volna, mert ekkor ugyan- | gekfcel teljesen hiteles adatok alapján.
csak tele lesz; node majd többször is elö lehet adni.
— Áthelyezés. Lakosy Józseí tapolezai
járásbíróság! segéd-telekkönyvvezetőt a nagy
kanizsai kir. törvényszékhez helyezte át a kir.
igazságügy minister.
— Vjlaky József szűcsi plébános, s
lapunk t. munkatársa Zalába jött állandóul
lakni, a pacsai plébánossal cseréltek helyet,
i >rülünk.hc>gy megyénk tsgj jeles tollú lelkész-
Bzel szaporodutt, másrészről részvétünket fejez
zük kí, miszerint egészsége helyreállítása, miatt
u lipiki fürdőbe kellene utaznia.
— Több helyről vesszük a Btomoru hirt,
Ezeken kivül ott találjuk benne a budapesti árués értéktőzsdét, az itt jegyzett bel földi és idegen értékpapírok éaércz-
hogy a jégeső jelentékeny kárt tett; sajnos,
miszerint gazdáink még sem átírnak a jég el- megjeient jeles'mü ára 3 frt. Ajánljuk minden
len biztosítani. művelt honpolgárnak!
— A nagy-kanizsai mintabörtönben
f. évi októbertől kezdve egy lelkész és két ta
nító rendes órákat fognak adni a hittanból és
az elemi oktatás körébOl.
— Végtárgy alánok. A keszthelyi pos-
.kiadót, ki né;ry t-zer forinton felül sikkasztott
ban létezők, és miiködök a) ba n k-és h i t elintézet 107, — 94,3tJ4,220 frt befizetett alaptőkével -, b) takarékpénztár 305, — 22.845,207 frt befizetett alaptőkével és 166,029,34(3 forint betéttel. Jelen nagy terjedelmű kötet jelentékenyen tüzetesebben tárgyal miudeüt. melyet körébe ölelt s feltünű baladást tanúsít széniben az I-ső kötettel.ATetey Nándor és társa budapeati könyvárus kiadásában
— Rövid hirefc. Sveiczban a magyar országi cholera árvák javára 11,518 frt. 38 kr. gyüjtetett. — A kegyes rendiek nestora Katona Dénes 92 évas korában meghalt.- Királynénk
elf"a~nagy kanizLi kir. törvényszék jun. 11-én j«!""» közepén tengeri fürdőbe utazik. - Ah*.
végtárgy
ítélte ; továbbá HotTmunn Ignácz kis-komáromi Inkós, kí a május 14-kiatüzesetet seántszándéko-BUU idézte «lő, a mely 13,700 frtnyi kárt oko-y.-a, öt évre Ítéltetett el.
— A tfxinkor építése erősen halad, Hu-
tartott végtárgyaláa után 2 évi börtön fogságra Primás Kdraába .«*•»**•. ". Juhua l"én BeCa"
^ bJ - ? ? ben egészségügy; nemzetkö*! congressus Urta-
tik. — Uj vasúti kölcsönről kezdenek a német lapok írni. — Az országos (Esiterházy) képtár hosszabb ideig zárva marad. — Ungorletder
Jónás hasooszenvi orvos .Természet-gvógyás*1 czimű szaklapot indít meg Nyiregyházán. —
li.v (iusztáv táraszinigazgató ur folytonosan . - „, • -
költözködik végleg. — Eszék mellen I 600 hold jó legelő árverésen 102 frtért kelt el ' egy holdra 17 kr^ esik. — Pesten egy város i hivatalnok özvegye május 3-tól június 10-ig I halva feküdt szobájában, melyet az elterjed büiról vettek észre. — Csongrádon az ár7apénz tárt ellopták. — A .Tisza" apad. — A szeri: congreasui június 27. nyittatik meg. — Sopron ban gyorsíró-egylet alakult. —
in'idflíik 8 az íWügfeleli alatt késiül. Colos- ; 187á-g 168o hopvédsegélyeztetett 74,734 frt
r:M, ezíp ípitmény lesi, mely Kaoiaának t»l. - í-ap-Becakerekríl 300e«erbcalid sw
d,«ére , a v.ll.lk.,6 B.chrach urnák becüle- ' bb klködik él Eék "
löm válik.
— Gerő Jakab siiotiraulata Csiktor-
uyáD van s mint Dekünk OQDau írják & méltó
pártfogásban nein részesitik ; ezt csodáljak a
sz&p és nemesért lalkeaUlő caáktorDyaiktól, bogy
a magyar szioügy iránt oly közonbösea visel-
letnek.
— At elemi Ukolákbeti növendékek
juniálisa nagy vidorsággal vette kezdetét, ha
nem a> idS txeazélye követkeitóben este feléBirtok eladás.
Egy Gelse Itözség s ennek határiban fekvi birtokte»t,"ie!y Ali • 60hold szántóföld, 40 hold rét, 35 hold erdí, 3 hold aili s 3 hold belsÍBégbol, a hozzátartozó épületekkel egytltt elonyöa feltételek mellett eladatik. Bővebb felvilágoMtáít nyerhetni aló -Írtnál, ugy Tanzenberger József, m. kir. hoovéd hadnagy urnái.
Kelt Nagy-Kanizsán, június 10-én 1874.
OS7I-1) ?• zalay LadoB,«iw««_
3<xi,uuu m^rk , bzerencseiatek. A »,«,-,?,,
Fónjeremeiij ! J njeket «z állami
„j Drodalm. _ J biztosítja. l
érték
Lotz H. Gépgyára*
Raktár: Pest, Kecskeméti utcza 7-dik szám.


egy
|y M e g h i v á s.^m Hamburg állam által biztosított
sorsjátékba u
való részvételre, melybeu
5 millió 900,000 márka
okvetlen nyeretik.
Ezen előnyös sorsjáték terv6zerüleg muk 7tí,áO<) sors jegyet tartalmaz. Nyereménvei: 360,000 mark vagy 120,000 tallér; azonkívül 'lehet 200,000, 100.000, 75,000, 25.000, 50,000,40,000 2»zer30,00O. iíö.000,] i üzor 20,000, 3 szór 15,000, 5 ízür 12,000, 13 szed 10,000, 11 szer 8.000, 11 szer 6000, és 2(J szór 5000, 2-sier 4000, 56-Bzor 3.000, é» 2 szer 2,500, 76 szói 2,000 és 1500, 152 szer 2000 369 szer 1500. 12H0 1000, 910 .jer 500, 300 és 200, 17,708 szór 110 és 1
szer 50, 40, 20, 15, 10. és 5 márkát lehel nyerni, b a húzás néhány hónap alatt 7 osztályban okvetlen meg' történik, — Az első húzás napjai hivatalosan.
13-74-lls: évi jon 17ésl8-á
lesznek. — A Borsjegyek arai.
1 egész eredeti sorsjegy A írt.
1 fél csak 1 frt. 50 kr.
1 negyed — Irt 75 kr.
Ezen. az állam állal bix(o«it tt i*r**dMi -or*je-
?yekel (nem a tiltott ígérvények) BZ :iral» hrnifftte- be-| >-«• után azonnal elküldöm akár a 1-gtávulabbi
jdékre is.
Minden rész vén v az ^rml-'ii sorj^gygyd egyiittj
egy HZ állam czimerével ellát..1! játéktervet is kap tűlemf
8 a huzáe után midenkiaek HZWIIIHI megküldöm a hazád
laJBtromot :
A nyeremények azonnal szigorú Mleníirzén és atitok-l
tartás mellett fizettetnek ki s küldetnek meg *z illetükoek-l ~~ Bizalmas megbízásokat elfogad :
EaCeolcscHex* SamuelBen.J
bankár Hamburgban. 0363—4))

Ausserordentlich vortheilhafte Glüctts Offerte

Grosf»e vom Staate Hamburg garantirte Geld-Lotterie v«»n über
2 Mlllloneo 370,000 TlialiT.
Diese vortheilhafte Geld-Lotterie ist dirftinal wirdrruin mit jiUHsiTiirdendich j r n K < r n und viden Gt>-wimien bedeutriid v e r in e li r I : sie enthalt our 76.500 Loosr, und werden in wenigen Mona ten io 7 Abtheilungen folgendr (ai>wilin<- Mí'her H> WfHiiien, nümlich : 1 Kro>«H<>r tlaupt-Cirwinn pvt'n-lut-ll 120.000 Thaler, speciell 'I lia'irr S0,000 40.000 30.000. 20,000, 16,000. 2 mai 12.000. 10,000 "" ttíOOO, 3 mai 6000, 5 mai 4800, 13-mal 4000, 11-mal 3200, 11-mal 2400, S8-mal 2000, S-nial 1600. 5li mai !l200, lőS-mal 800. 5-mal 600, í-mal 480,368 mai 400, 412 mai 200. 10 mai 120. 488 mai 80. 17ÍHO n.ul 44. 20330 mai 40, 20, 16, 8, 6, 4 & 2 Thai. r .!i '? s inn-:irbHDK der erslen Abtheilung ist amtlich aiif'l':ii 1 <* i??! 18.| Juni d. J. festgestellt, zu welcher d»« «»"?' i»i iíci 111..IN mir 3 tiniden ö. W., d»- hnlbc Ori ..«l.o<,-iiur l'/^tiulden Ö. W , d»H viertr OriKUiilluo- nui 80 kr. O. W. kostet, und seode icL diese Uriuin.il I. >o»i mit ReKtcruuK^wappen gegen frnnkirle ICinsenduu^ det Betrages selbst nach den entfemtefttfit (ii''Kendi*n den g& ehrten Auftraggsbern ftofort za.
He itmtlirhc Zl»hun«;«li«<f und die
Verseodung der Gewiun^clder
rfolgt sofőrt narh der Ziehung an jeden der Bet prompt und vernrbwipgen.
Mein G-eschüft ist bekanntlich dafl AHte«*te und (Iflrblichfet**, indem dis bei mir B<*theiligten schon iie nrö-Bten llaaptKewlnne von Rn.300,000, 180,000 '50.0(10, oftmHl« 120,000, 75,000 60,000, sehr hSu-Sg 45,000, 36,000. 30,000 Rm. etc. . tr K<>w»iinen labrn, und M wirdprum JŰDKH! ain 19 Mai d. J. bei tir d«« uroK-c LOUN von Crt. 205000 auf <i. 456 (ewonneu worden
Die GPMaiiinit-^unime der in den Ziehungen im Mo Dat Mai d. J. von mir austtrzah]ten Guwinne betrágt lant mllichrn (ipwiimliflpii die Sumnn' v»n flbi-i-
Thlr. 168,000 504000 Rm. - X>a.z. Sa^ms. Cotin
in llainburc. llaupt Coinploir, B.nk und Wechselgeschaf:.

Siiití-fBle nemzetközi viláikiallitásrai
Csak
B forintért o. ért.
adatik az éremmel koronázott
világkiállítási diszmű-bazár
? — Mely az alibb jegyzett 10 ki&lliiáái tárgyból áll és pedig
? finom bír ?« kézitátka, tnozatkképpel kirakva; •?.{
( Victoria-tetym-báll lefyezi, a legeslegújabb , minden =',
. kiránt sxínbec; ?" ?
^5 - teljes varró-Necetsftire ulmiarany tokban meglepő finom ; %^ 1 i^'.-u ©ifRati* ozakor-tzetBiozfl zárral,a legfinomabb a*ob- ^4
ll genfi talaj irftoy or» láaozczRl e«yitt, jól jiró, két évi <i
I j .lállá.tsal ; f
(1 b6r llbun , legfinomabb, fényképek uimára , küísóleg %
hronx- vajjT chinaezüst ékitm^nynyel; ^
II Ml«a tiBZttli oieafetyB. féoytelen uj aranyból, élénk ??
' arinymetszi-tifl ;
1 teljes IróeztaJJ garRittira. küUmösfn ajiuii^kra alkalmas; l iwlábin hircs jipáil sztvartározt dus síinjitsiissal; 1*2 darab oi klr. kiz szab. lés-tzivar-szapoMk Ipgujabh,
melyek & iegroszuMt »zivarn*k legfinomabb Hívanna-
rya * zamatot köicíöuöznpk. ~
i J i E tiz tárgy összesen csak 5 forint
^ j. Ezen mo't elősorolt ö frtos csoporton kivül ugyanazok nno-
| mabb kiAllita*b*D 10—15 egésx 20 frtig még számos Pior egyéb lá'dúxmú- él fényüzé*i árakkal a legnagyobb vilasztpkban.
I ' Eieken kivdl tí fiért még ugyanott kapliaíó esernyú garn
C 'tora, és pedig 1 nagy, elegáns selyem napernyő. 1 vízmentes
^esernyő éfl régre 1 tavaui ernyő bámulatos olció áron csak 6 ftért
' egyesegyeddl kapható 1S2:J — 9
[ Amigo világkiállítási bazárjában,
0^" Béén, PrHl(THtrítt*Me 9- ^^L0
»j LeTÜi megrendelés»k postai máiivéi va^y az ösizfft el.'.lpge Wbeküldése mellett azonua' ' '

KANITZ C.

BUDA. PESTEN, Dorottya-utcza 12. szám.
— ft. 50 kr.
bámulatos olcsó árak mellett kővetkezőket ajánl. u 100 drb. levélpapír névvel
100
1 ft. — kr.
— ft. 50 kr.
— - ft. 80 kr.
4 ft. — kr.
18 ft. — kr.
35 ft. — kr.
2-50, — 3- 3 ft. 50 kr.
5 ft. — kr.
30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr.
. 25 kr. — 45 kr. 60 kr.
levélpapír és 100 db. boríték névvel csinos
dobozban ....
100
100
1000
5000
10000
1000
látogatójegy dobozban
levélpapír fekete nyomattal
lenboriték . . .
lenboriték , .
lenboriték , .
pecsét bélyeg
1 teljes íróasztali berendezés 1 drb. téntatartó florentini bronzból 1 . gyertyatartó gyn fatartóval 1 » óratartó .
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s borítékoknak ugy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. Irómappák, jegyzökönyvek, rajzszerek, váltótárczák, díszes pénztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. ez. közönségnek a tulajdon gyáramban készitett monogrammokat és czimeket levélpapír és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legponto
sabban eszközöltettnek. i3is_n


Keller Ig'nácz
1258-8
Empfiehlt Min reich assortir.da Láger aller Gattungen Herren-, Damen- and Kin-der-Stifletten von bester Qualitiit and zu möglichst billigea Preisen.
Ferner maohe ich daa k. k. Hilitar und verehrangswUrdiges Pablikam aufmerk&am, dass ich allé Bestellungen vom beaten In- und Analander Ledér verfertige und prompt and uilligst berechne.
Aach wird von mir gekaufte Waare só reparierftn aQgenommeD.
Ajánlja gazdagon felszerelt arak-, hölgyek és gyermekek szamara való topanrak-tarat, a legjobb minőségűeket a lehető jutanyM áron.
Ugjsziote figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaságé l. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bór-Wl elfogadok és készítek, ai árt legjutányo-sabban számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavi-lásra elfogadom.

Wijdiu József kiadó-, lap-ós nyomdataUjdoDos gyorasajtó nyomis*,

5AGY-KANIZSA, 1874. június 18-an.

Tizenharmadik érfolyam.


10 kr.
előbb: ,Z AL A-SOMŰGYI
Ö 55 JL. O
Hirdetnek
;[ G liuáboi peütsorlian ' ll 7, másodszor B « minden további soréri 5 kr.
2IYU.TTÉRBKN LoronnMit 1" nrwi ••<??
?jnMX M. ? Kincstári illetik minden
különí

ZALAI I

A lap szellemi részi 'illető közlemények lUzerkesz Erihez, — ! inyagi reszet ilietó ; köriem én vek pedig i | kiadóhoz bérmentve in' |;téxendők:
NAGV-KAX1ZSA
Wlasslosház.
Bérmentetlen levelek
csak ismert mnnkatár-
saktó! fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.


egyesület hivatalos értesítője.
vegyes tartalmú lap.
Naay-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a.,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a „nagy-kanizsai takarékpénztár" a ,Zala-Somogy" gózhajózási részvónytársulat, ugy a zalaegerszegi torna-tüzoltó egylet" s több megyei és városi egye""
Hetenklnl kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő

A muraköz! kérdés.
.- HuazunnyoL-radik közlemény.—
A muraközi kérdés — mielőbbi megoldását az ujabb horvát országi állapotok is parancsolják. Ügyünk lelkes barátja, muraközt kérdésünk éber vezénylője a „Re-furtn" után a .Magyar Állam' május 27-iki számában megjelent következő érdekes le-irattit közli :
— A .Reform' az uj horvát állapotokat igen jellemző, föltűnő értesítéseket kapott, a melyeket bővebben adunk mi is a kérdés fonUiságánál fogva. A horvát kormány — igy szólnak a „R." értesülései — rrnyoietleu buzgalommal és következtesség-gi'l dolgozik odahaza az uniópárt végleges kiirtásán. Nem akar több botrányt előidézni, nn-rt a kíméletlenség,tuelylyel űzőbe vetto az unionistákat, s a méltatlanság, mely rajtuk elkövettetett, négy igen szembeszökő esetben akirályi tróntere m be hajtotta az illetőket, s a fejedelem kegyelme nem maradt siket az áldozatok panaszára, ugy hogy maga üazuranics b á n a királyi asztalnál kemény szavakat volt kénytelen hallani a fejcdelem-t ól, ki a Imrvát ügyek Jolyisán neui kevéssé Csodálkozott. A királyi bizalom elvesztését LuczkáztatniMazuranics és pártja nem akarja, s noha nevezetes katonai befolyások vannak az udvar körül, melyek az uj rendnek barátai, és noha a zágrábi parancsnok M o 1 li n á r y tábornok is régóta egy húron pendül azujunionistákkal: oly hatalmasoknak ezek még sem érzik magukat, hogy a provocativ politikát Szlávy ur visz-szah-pése után is folytatni czélszerünek látnák. .Mit cselekesznek tehát otthon? Az unió u is la hivatalnokokat, kiket a yolt

kormány vagy az nj- unionista főispánok neveztek volt ki, nem fosztják többé meg állásaiktól, hanem át he 1 yezik egyik vidékről a másikba; az unionista hajlamú vidékekre tesznek nemzeti párti hivatalnok okat,alegm agyaríal óbb városokba pedig szórványosan elhelyezik az unionistákat. Ezek — miután a fóispáni intézmény megszüntetésével az összes horvát tisztikar centralizáltatott, azaz közvetlenül Zágrábból neveztetik ki és veszi rendeleteit, — iö-lebbvalúik szekatúráit és hivataltársaik jya-nakodását eltűrni kénytelenek, mig végi'"* hitükbe megfogyatkozva maguk is át nem csapnak a nemzeti párthoz... De ez nem minden. Az unió-pártot és Magyarországot még nagyobb veszély fenyegeti ennél.Ma-zuranics és a nemzeti a horvát-szlavón végvidék gyors polgárosítását és ezzel kapcsolatban Horvátország uj területi fö losztását akarja keresztülvinni legközelebb.Fölösleges ezen szándék politikai jelentőségét külön kiemelnünk. Az uj területi fölosztás nem fog ismerni többé megyéket, hanem csak járásokat. Ezen járások kikerekitése, a hol csak lehet, a végvidékre fogja átfektetni a súlypontot. A járási székhelyek a 1 e ginagy arab be 11 e-n e s e b b városok lesznek.Az,e gesz szerve zé se zél ja az unionista földbirtokos osztály politikai tönkretétele és az unióellenes végvidéki népség tuly súlyának biztosítása. Ha a magyar kormány megengedi, hogy a végvidék polgárosítását és Horvátország uj területi szabályozását és adminisztratív szervezését Hazuranics bán és a nemzeti párt eszközölje, akkor Magyarország vessen keresztet Horvátországra és gon-

doskodjék róla, hogy határvárakat építsen Pécsett, Szigetvárit és Kanizsán. Mert — ne ámítsák magukat magyarjaink — a Dráva nem akkora víz, mint a csatorna Anglia és Franciaország között, sa szel 1 em.mely a horvát nemzeti páni országgyűlési többségben, a zágrábi kormánynál, de kivált a a h o r v á t honvédeknél és a végvidékből ala-kitottuj horvát sor ezredeknél dívik, oly kitűnő, hogy Jellacsics bán igen örült volna, ha. midőn Magyarország ellen vezérlé szerezsánjait, ezek akkora gyűlölettel és lelkesedéssel mentek volna a magyarok elleni háborúin, mint mennének a mai honvédek. S ha a könnyen feledő magyar államférfiak még emlékeznek a csatára lázadásra, jó lesz figyelembe venniök, hogy Ottocsász, Likká és Ogulin vidékén Magyarország megtalálhatja a maga Boccáját. Nem kevés, hanem végtelen sok függ tehát attól, hogy ki kormányoz és kicsoda parancsnokol Zágrábban. Az nem mindegy, hogy Rauch vagy Mazuranics, Kussevics vagy Mollináry igazgatják-e Horvátországot. Most — igy szól tovább a . Ref." értesülése — a dalmát kérdés van ki szemelve emeltyűnek, mely Horvátországot a dualismusból kivesse Ausztriába visza-helyezze. A nemzeti párt első törekvése lesz az unió Dalmátiával, — azután következik az unió a kraini stb. szlovénekkel, azután tervezik az actiót Bosnyákországban és a többi délszláv török tartományokban. Minthogy a nemzeti párti politikusok belátták, hogy a dualismus miatt Dalmátiával nem egyesülhetnek és annál kevésbbé Krainnal: elszánták magukat a dualismust megbuktatni s Ausztriába beolvadni, hol aztán

semmi komoly akadálya nem lehet az egyesülésnek. — A Délszláv i a után rajongó uj part e tervéhez még csak annyit, hogy a pragai.Narodni Listy"utolsó számainak egyike jelenti, hogy „Klai cs *és Monti dalmát képviselők — reichs-ratbok — „is" Zágrábba érkeztek, hogy adalmát-horvát kérdés fölötti tanácskozásokban részt vegyenek." Méltán feltűnést okozhat e rövid hir. S mi laptársunkkal együtt kérdjük: vajon mit tud mindezekről a kormány? A „P. Lloyd" vnsárnapi száma már azt is jelenti, hogy az emiitett prágai képviselők elé Strossmayer saját fogatát küldte, hogy a püspök székhelyére hozza őket.
Jegyzőkönyv
A „zala megyei általános tanitó-testület"
sümeghi járás-körének 1S74 május Iió
21-ón Sümeghen tartott közgyűlésről.
Julenvoitak :
Alapító : t. Cseh László ur. A pártolók közül : nsg. Ramassetter Vincze, t. Bogyay Antal szolgabiró, Stamborszky László, Ferber József, Dorner Kajetán, Binder Péter, Kohn József, Scheiber Adolf, Veiszfeld Adolf, Ep-stein Vilmos, Czedly József & Tóth Kálmán urak. — Vendégek : Tafferner Béla tanár, TótL Lajos mihályíai néptanító. —
A rendes tagok közül 14-én. Ez alkalommal tag lett, nt. Szabó Ferencz sümeghi segéd lelkész, ki azonnal egy könyvet is szíveskedett ajándékul adni; mégis Metcl Henrik sümeghi izraelita tanító.
1-ör Polgár János elnök üdvözölvén a gyűlést, különös örömét fejezé ki a felett, hogy pártoló tagjaink a tanügy iránt való érdekeltsé-göket megjelenésük által is szívesek be bizonyítani, óhajtván : bár a nemes példa által buz-TÁKCZA.
Dalok Ada-hoss.
mclvények Ayr Wyat Erich") küllemén} eiln"í.-1
Angyal jóság kék szemóben ír, ajkán Hzfizi róz.sapir; Kedves arcza sztinde bajit Messze elvivé a hir.
Csókja édes, részegítÖ, Mint M. imbw iM*ta ; Kgy mosoly a dal. .1 m.-lyct Kis csalogány hallata.
Mint a keriéxz kisviiágrt, Hogy ha ."iutözi tavaszszal, Ada engem boldo-.t ugy : Istenítő pillanattal.
Bársony pilla, mely le zárva Jvies kertjét rejtené el ; Must kinyílva mennyet sejtett Egyetlen tekintetével.
3.
Oh! kimondja Dem szeret, ha : Ada szép szemébe nézhet S 3. boldogság tengerében, Míg e földön üdvözülhet.
Ad* szőke fürtjei, ha Jíoldog arciom eltakarják, Cserébe az és határit, Bizony biába kínálják.
*) Ayr Wyat Erich az ujabb amerikai költé
szet egyik tehetsége^ képviselője. — S&üUtett S.
Paul varosban Minysota államban 1843-évben. —
KitiinŐ munkája & rHold ábrándjai." K. B.

Az égbolt minden csillagát, Ha egy sugárba gyfijtenék S mellette állna kedvesem, Mind ez homályba dőlne még.
A nap a mely dicsGa ragyog S járja szár. ország téréit, Megszégyenül, ha látja majd: Ada arányló fürtéit.
b.
Láttatok-e már virágot? . . . Nem rózsát, vagy liijomot; Láttatok-e kis kökörcsint, Melyről Ada álmodott. ? - - .
Hát ibolyát littatok-e, Kis cserjések hfis iHia ? -? • Olyan Ada. hogy ha tartom A kedvest elemben én.
6.
Kis ligetnek zsenge fái, Hol árnyékot tartanak, Mint a csalogány, agy Ada Zeng szerelmes dalokat
Mint a bimbó rózsatŐc, a Hajnal jöttén szét reped, i;gy a kedves üde ajka Dalba zeng érzelmeket.
7.
A villáin czikázó fénye: A villám a zordon éjen; Az ur mutatja hatalmát, Rogy a halandó remegjen.
Éa a villám tüzsogára. Mely a felhőt át haaitja ; Nem világlóbb' mint A kedves Szemének egy pillanstja

Mint a liljom szende kelyhe, Olyan A-la tiszta keble S csókjaim, mint bajnál adta Harmat csepp rezegnek rajta.
9.
A kis forrás hűvös árja Át szeli a rét virányit, S caergedezve fút a tóba És elérte végre czélját.
Átölelte ot a tó viz
S szeretőn keblemre vonta; --így siess keblemre dőlni Égi kéjjel, kedves Ada !
10.
Száll a kia galamb lebegve, A lég tenger régióin. Kisded szárnya bár lelanka.lt És tovább sietni bár kin. ^
Hej, de párja, várva, várja Ks eped utána regény Ada s én megleltük egymást S boldogot vagyunk a végen.
11.
Mint a tenger ősi kincse A gyöngy tündököl dicsőn, Oly szelid, oly égi fény nyel Néz rám Ada égetőn.
Öntudatlan nem sejditve A varázst, mely ég szemén, Tünde arcza báj mosolyát Hinti pazarul felém.
12.
Miként a lombos enJSk Vidám dalárait Természet kéaztt híven Elzengni dalait ;

Ép úgy az érzemények A sziv szentélyibe Dalokra hivnak njra. A muzaák berkibe.
Lantom, ha dalra zendíll
Adat zenegje csak ;
Csak rólad énekeljen : Kedves szelid alak. —
KÖVÁRY BÉLA.
A boszuló Diana.
Gruber L. után. — Testé ry Jánostól —
(Vége.)
Ezalatt a három lovag megérkezett a találkozási helyre. A kapitány előveszi óráját, öt perez muJva hat mondja, már jöhetnénks kilo-va^ol a többivel a rétre, csatarendben várni az ellen megérkeztét.
LódobogásíŐ az,követveForni barátjától, ki túlfeszített erőlködése mellett sem birt lépést tartani s minduntalan hátra maradt.
Daczára a várakozók komoly magatartásának nem állhatta meg a kapitány, látva Fornit sánta gebéjén, hogy el ne nevesse magát, oly hahotában tort ki, mintha minikkel vig lakomán poharazás közben valamely jó Ötletet szokunk kisérni, jókedvű mosolya találkozott a festő nyájas pillantásával,mintegy szótlanul üdvözölve egymást.
Jó reggelt uraim: rendelkezés ökre állok ? itt tanúm s ezzel Fornira mutatott, az önökét nem kérdem az urak szerepelhetnek felváltva egymással. ' Az orvos, kit magammal hoztam, amott jön a kocsi utón B ugy látszik egyenesen az erdőnek tart, kissé siket ugyan az ember,nem

ditva, a járásban levő tanítók U számosabban látogatnák meg gyűléseinket! Midőn a gyűlést megnyitotta, egyszersmind kötelességét véli teljesitni, ha a választmánynak 1873. nov. hó óta tett niuködését,a közgyűlésnek bemutatja. Ezt előzőleg olvastatott:
2-or a ui u It kiizgy üléa jegyzököny ve, melynek ;> pontjára sajnosán jegyeztetik meg, hogy a pénztári .számadás megvizsgálására ki-küiíiött pálya társaink, nem tartották erkölcsi köteleseinknek a. megjelenést, ennek folytán az még át nézve nincs; miért is határoztatott: hogy a választmány kebeléből, kiküldendó tagjai ákal eszközölje azt.
Ü-or Elnök hivatkozással a jegyzőköu}"-vekbeu tulvett főbb pontokra jelenti, hogy a választmánynak u) löTJ decz. 14 én tartott gyűlésében a számtan mikénti kezelését, tekintve a népiskola II. osztály növeudékeit, előadtak: Lisztner József ésBruekfirAlajos választmányi tagok.
bl l^l'ó. decz. 24. gyűlése tárgyit képezte N Kanizsa választmányának, mint a za-la megyc-i tanító járási korok központjának 102/873 alat; érkezett, a pütrétei tanitó ügyében a nm. m. k. Ministeriumhoz intézett irata. Mire az erre vonatkozó jegyzőkönyv 1. pontja i'iílulvastaiott.
Tudomásul vétetett.
c; i 1*73 decz. 3i. v. gvülés tárgyát pe-• dig »z „ Arad vidéki taniló egylet" nek 12U/.S73 sz. a. érkezett, Kill .József tanár ügyét tartalmazó levél képezte. Erre szintén n v. gvülés jegyzükőnyv 1. pontja felolvastatoH. Tudomásul vétetett.
d) 1S74. jan. 14. gyűlésben 1) Könnye Józset al-elnük olvasta fel nézeteit a tubeli szám-tanitásböl. 2) olvastatott az országos tanitók szövetségéiH-k 130/373 alatt érkezeit a_S'.proni tanító egylet" által tett ioditvánvt tartalmazó körózvény ; az erre vonatkozó j-'gyzököuyv iVl-olvastatván, tu-lomásul vétet-ti.
?J) 1*74 ieb. 11. gyui«-si>'ii tekintve a népiskola 111. osztály tanulóit :t tábláni számolás kezei.-sét előadták: Varga József és lirucker Alajos v. tagok.
f) 1H74 mart. 14. olvasmány kezelés, Varga József íÖtauitó által.
gi 1S74. ápril 11. a közönséges törteket ismertette Kxner Alajos v. tag. Végül.
h) tudatjü ülnök, hogy Lnbrieh Ágoston nuvulesiaiiit megvétetett; a sümeghi .polgári Önképzőkör" pedig járás köri könyvtárunknak ?S:") db. btkótóu, tauíéríiaknak különösen érdekes könyvet volt szíves ajándékozni. Midőn erről a kör örömmel értesül a ^polgári Önképzőkörnek" beesés adományáért mély köszönetet szavaz.
4. Könyvtárnok tudatja, hogy e szerint könyvtárunkban 240 drb. könyv van.
0. t'zeiner József reál igazgató, a méter mértékekkeli számítást a legnagyobb kö2figye K-m közf, tapiutaLos modorral szakavatottal! ismertette.
(i. lírucker Alajos az iskolai jutalmazás és biintflésekröl értekezett, be végezvén, felkérte a jel^ulevóküt a hozzá szólásra. Az ebből szár-mazoti eszme cserében részt vett.:k: Szabó Fe-reuez lelkész, Német Béla és Károly János urak. —
ísémeth Béla óvoda vezető az alapueve-lészet köréből, különösen a gyermekeknek túl

halmazával adni szokott játékok czélszerütlen-
ségéröl nyilvánitá nézeteit.
Az előadóknak a közgyűlés köszönetét fejezi ki.
8. A jövő gyűlésnek Sümegben leendő tartására lS74.évi nov. hava tüzetett ki.
A tárgy kimeritve lévén a gyűlés befe-jeztetett.
K.
POLGÁR JÁNOS.
--In ok.
Jegyzetté: BKLOKER ALAJOS
jar.-Wkf.ri jegyző.
zsa, június 15. 1874.
Tersánszky t. barátunk e lapok 46-dik szániában „Visszapillantások a cselédség romlása íejlödése" cziruű értekezésében a cselédeknek jelen szomorú nlakbani tünedezéaét, tisztán és kizárólag azok saját minőségünknek tu^ lajdouitja, én azonban ettől eltéröleg azt mon-dum, hogy erre nézve nagy befolyást gyako roloak maguk a cselédtartók is és mivel a hatóság hivatalos hatalmánál fogva a cselédek és cseléd tartók közti viszony megállapítását nem iparkodik tisztába hozni, igy annak közönyösség*? is oka a fejlődő káros állapotnak, — ez ügy annál inkább is hova hamarább tisztába hozandó, mert ha tekintjük a kórházakban előforduló betegségek minőségét, és az abban ápoltak létszámát látni fogjuk, hogy cselédünk közt szabadságukkal versenyt fejlődő, oly betegség létez, mit ez úttal az illem elsorolni nem enged, és mivel az innét felmerülő költségek fedezése többnyire a községi pénztárak általi fedezetre van utalva, ennél fogva itt az idő, midőn e bizonytalan állapottal szakitni, s ezzel egv nagyobb baj elejét venni kellene, — hogy a cseléd tartók maguk h okai a bajnak,mutatja azon körülmény, mert a cseléd-k szegódvéuye-Bek lévén, mint ilye"hek gazdái hatalom aiatt állanak, ha tehát minden gazda cselédjét nem szabad akaratára, hanem az illem és szemérem megtartására utasítja és azt vele meg is tartatja, ugy lehetlen, hogy a mutatkozó aggodalmat el-háritni ne lehetne, de mivel ezt nemcsak egyes cseiédtartók vágynak hivatva teljesítni, hanem együttesen és összesen kell, hogy végre haj-tasaék, ennélfogva a hatóság van arra utalva, hogy a cselédtartók és hozzá még a cselédek képviseletében, oly szabályokat kellene hozni, melyek az ügy állást tisztáznák és lehető biztonságot idézhetnének elő.
Hogy minő sleppes ruhába, kalapba, vagy máí öltözékbe járnak, ahhoz nem szólok, ez a ivselt*d«k saját üsye,majd a rend őket is felfogja elevemtni a takarékosságra,majd azok is számba fogják venni, hogy mig Hatalok lesznek iparkodni fognak szerezni, hogy agg korukban a koldus bottól megmeuekedhessenek.
Kend tehát és egyetértés kell ez ügynek tisztázására, ugv hatóságunkat kérdőre vonhatjuk a történendő mulasztásért.
KOVATS.

Kanizsaváros jelentékenyebb kereskedői és iparosai
u.)
sM végett kÖEli Sinfjer Sa
Gabna-ke reskedók: Grünhut Fülöp, Löwinger Izrael és fiai, Dobrin Benő, Scherz Jakab, és Lengyel 1. P., Dannaberg és Weisfl, Ollop és Bettlheim, Mitzky Miksa, Scherz és Englander, Scherz Zsigmond és fia. s. t. b.
Bo r-ke res k ed ő k:Ebenspanger Manó, Kronfeld A., Grünhut Fülöp, Zerkovitz Zsigái, és társa,Dobrin Benő, Löwinger Izrael és fiai, Scherz Jakab és Lengyel, Wajdits József stb.
Termén y-ü z 1 e t e k : Grünhut Fülöp, Dobrin Benő, Kohó és P«llák, Blau M. iiai, Zerkovitz Zsigmond és társa, Schwarcz Adolf, Bauer Miksa stb.
Bizományi üzletek: Leszner H-:n rik, ÜutmanB S. II., Musquitter L. a „kani szai bankegyesület, stb.
Fa-kereskedők : Gutmann S. H., Stern I. M., Bachrach Gyula, Horschetzky Kó-bért, Goldstein József, stb.
Fűszer-kereskedők: Zerkovitz W. és A., Feseelhoffer József, Rosenberg János és Welisch, Rosenberg Ferencz, Strém és Klein, Richter és Sattler, Nentvich Gyula, Reichenfeld Samu, Máy Mátyás, stb.
Norinbergi- ésdisz-áru -raktárak: Sommer József, Weiss és Ledofsky, Kohn Gyula, l'ollak és Neumark, Bachrach I. II., ticherz Luiza, Roseuberg Ferencz, Dobro-vics Dömötör, Rosenfeld Adolf. Sohr Lipót stb.
Keim e-k ereskedök: Eisinger Henrik, tízukits Zsigmond, WeissmayerM.) Stern és Pollák, Márkus Frigyes, stb.
Rőfös és kendő-kereskedők: Weiss M., Id.Sing^r Mór, Singer Samu, Weiler József, Deutsch É.,Lőwy Lázár,Welich János és tia stb.
Férfi-öl tö n y-r aktárak : Weis-mayer Mór,Kürschner IgnáczfKürschnerMiksa, Rothschild Albert, Matosh, Pollák stb.
Női-ruha-raktárak: Eisinger Henrik, Szukits Zsigmond stb.
D i v a t-á r u s n ő k-: Scherz Luiza, Hal -phen Lazámé, Kohn Gyuláné, Bachrach kisasszony.
Pór- ruha-raktárak: Lustig József, Keísler Ignácz, Schwarzénberg, stb.
Czipő-raktárak: Keller Ignácz, EgerIgn-LeberIgnácz,Kür8chnerMiksa,Kürsch-ner Ignácz, Stern & Pollák stb.
Vaskeres kedések: Hauser János, Weiser János, Neumann testvérek, Stemmer Kálmán stb.
Lisztes só-raktárok: Steiner és Pollák, Reichenfeld I^uácz^eiehenfeld Márkus, Strém és Klein, Kohn M., Richter M., Pollák S , König D. stb.
Oz ukrázdák: Uerstner Adolf, előbb Fasciatti Bertalan, Wittingtír K. Alexis Demeter stb.
Kesity ii-raktár: Gürtler Adolf.
U v eg-éjspor cze 11 án edény-raktárak: Schiffur Vilmos, Rothschild F., Sommer M.. Rosenberg Ferencz, Rosenfeld Adolf, Sohr Lipót stb.
Közönséges edény - raktár: Rathmann György.

scha
Bntorraktárak: TótH Sándor, Mar-József, Zottl György, Budai Ferencz ctb. Bádog-raktárok: Altmann Mihály,
Lob) Albert stb.
Óra- raktárak: Jack Frigyes, Ecker Antal, Reich Gottfried, Kopfmahler Károly stb.
Arany ezüst-és ékszer-raktárak: Milhofer Sándor, MilhoterOdÖn, Kugler Antal, stb.
Pecsét- meUz'i-üzlet: Schaprin -ger Adolf.
Köayvrnü és hangjegykereS kedések: Wajdits József, í'ischcl Fülöp.
író-és rajzeszközök, papir és üzletikön yvekraktá r a:Vajdits József, Fisohel Fülöp, Singer Lipót stb.
Sírkő, érez- és fa- kop orsó rak tár: Weisiíl:rg.:r S.
Dohány és szivar-árusok: Zerkovitz V. és A. főraktár. - Fesselhoífer József, Reinitz A, Gstettner H., Pollák és N-umark, Stern I., Scherz Liza, Stenimcr Kálmán. Zuckcr Zsigmond, Schlesinger Gyula, Wagner G. stb.
Gyógyszertára k: Belus József, Lovak Károly.
Borotváló -termek: Augenfeld Zsigmond, Tasch Simon,ZfrneM.,FarkasF.stb.
Ven dég fogadók: „Korona" szép ebédlővel, kitűnő sörrel; „Szarvas" szép ebédlővel s jó borral, „Zöldfa" terjedelmes épülettel és kerttel,. „Egylet" kitűnő italok és ételekkel éa szép kerttel, „Hattyú" „Fekete aas" „Ma gyár király" „Komló." stb.
Kávéházak: „Korona" kávéház,
Török és társa, Neútra előbb Kohn kávéháza
és hölgy terme (Damen Sálon), Wittine, Klein,
Leipnik, Weber. ^Folytatása küv.)
Helyi hirek.
pk jt'lévcs előfizetési ideje e hó végével letelvén, tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésük lejár, an-nak szives megújítás ára, hogy a lap rendes küldésében jennakadás ne történjék.
Előfizetési ár: jélévre 4 jrt.
„ n negyedévre 2 frt.
— Laxsnakon a lövész-egylet ma, jun.
18-án diszlövészetet s Uni-ivigáimat tart.
— KÍH-KmiÍZ$áu ;i/. uy-nnan épült katli. templom felszentelése, mint halljuk, július ő-éu lesz. Az egyházi szertartást Pribék István felszentelt püspök ur ő mga teljesíti.
— Ilymen. Horváth Lajos, a nagy-ka
nizsai ügyvédi kar egyik fiatal tagju,jun. lö-éu
vezette oltárhoz Iharos-Berényben a bájos Pteíf
fer Irma kisasszonyt. Boldogság kísérje a szent
frigyet 1
— Gerő JAtUl k. a. a vidéki színészet
egyik nagyreményű fiatal tagjának f. hó iíO-áu
lesz jutalomjátéka Csáktornyán: a válasz'oit
darab: Frou-Frou. A magyar uemzetiaég és
magyarnyelv hű apostolainak a Zrínyiek sas
fészkében,Csáktornyán, örömmel halljuk, a ma
gyar színészet pártolása ujabb lendületet nyert;
megvagyunk győződve, hogy a fentiszteltjutal-
mazandót számos megjelenéssel lelkesítik a rö
gös pályán, melyre hivatással s szép tehetséggel
lépett. Sajnáljuk, hogy magyar történelmi da
rabot nem választott !hallja a pisztolylövést, de ha jól lövünk, megfogja látni, hotry *z van találva, melyikünk elesett. Ilit ugy U:t.jzik, én azt gomloinám. mi mehetünk.
Az egész csapat megindult, lassan, szótlanul, mintegy gyászmenet haladt a réien keres-í-tül. Az erdő szélére érve leszálltak lovaikról és beíépt'-k a kitűzött hely felé.
Talán lehetséges volna, békés utón elintézni a dolgot, súgta Komi barátja fülébe.
Mit lehet itt elintézni, én keressek békéd egyezkedést, monda a festő megvetóleg. tán én kérjem Ókét: nem bizonyítanám e ezáltal gyávaságomat és miért: vétkes vagyok. Éti J>iáuá-niat lestettem a nélkül, hogy benne egy töldi lényre gondoltam volna, tehát meg nem sérthettem senkit. Igaz az istennek nagylelkűen el nézik, tűrik bántalmazásukat, mig az emberiség gyakran a legcsekélyebben is fönnakad. A mi esztelenséget elkövettem, csak a kép kiállítása volt, ennek tulajdonítsd a miért magamat most czéltáblául kitűzöm. Egyébbírán: tudd meg, az én istennőmet még mÁs alakban is birom. nézz ide s egy jegyzókönyvecskét vont elő zsebéből. Ah, morulá Komi, hisz ez ismét Diana, s mily felséges !
Nem Diana, igazi tá ki lífgel kön nyü mosoly lyul, ez csak wrczképe azon lánykának, ki I>iándmmá lőn, csak arezvoná-sok, semmi más, hizelgésül egy pár szárnyakat rajzoltam neki,mi annyit akar mondani, hogv ő angyal. Valami szent van ezen vonásokban e ama képet akkor inkább Diana szentségtele-nitésének kellett volna keresztelőéin,vétek volt őt a szegény lánykát a nyilvánosságnak megmutatni, őrült voltam, midőn ezt cselekedtem B moBt :Í képnek vége, elégették.
Mit hallok, elégették ! óh ezek a haramiák

kanibálok, már hogy lehet oly egy képet elégetni, szitkolódzott Komi.
Ezt a kis rajzot látod az ű számára készi-u-ttein, csinos nemde V s ezzel felre hajolva egy rsi'ikut nyomott reá a festő.
Es persze magad át is adod neki, monda
l'.n már nehezen, én nem,viszonzá csüg-^??li'ii. Hegel, félek, ezen lánykába szerelmes találnék, ig.-n igen szerelmes tudnék lenni, de —
Mintha egy nehéz sóhaj felelt volna a bo korból, Hegel csodálkozva nézett törül, anélkül hogy valakit észrevenné,
Ha leiszik, monda hozzájuk lépve a kapitány, már minden rendén és készen van, mi eziilitit sorsoltunk is magunk közt, én leszek az első, azután a^ gróf úrral és végre Komlody Kálmánnal lesz dolga, tessék !
Oda nyújtva a pisztolyokat, Hegel választott s azután mindegyike kilépett a megjelölt helyre.
Egy, kettő, három.
Két lövés esett egyszerre, melyek durranása, mélyen m.igrázkódtatta a levegőt.
Mindkét fél sértetlenül állva maradt. A kapitány kilőtte pisztolyát,úgyszólván,hogy ellenét szemügyre vette volna, helyét most gróf Zsolna foglalta el, ő Hegel jobb karját vette czélba. Nem hibázhat-e a golyó, és ha igen, ha mellét találja, tán nem Öli meg, de nem e teszi őt éllé hosíiglan nyomorékká?
Egy, kettő, három, olvastak a tanuk.
Ez ismét két lövés követte, az első a grófé volt, keze reszketett s golyója egy távol álló odvaa fa törzsébe furódott e pillanatban sült el Hegel pisztolya, ő szándékosan nem czélozott a tisztes agg ösz fejére, levegőbe lőni nem akart

nagylelkűséget nem tanúsíthatott ott, hol az e nem fogadtatik.
Á kilőtt pisztolyt félre vetve felszól, uraim! mi gyorsan- végzünk, de engedjenek meg, fel nem teszem azt önökről, miszerint kihívásuknak czéljacsak az legyen,velem a halát félelmeket megismertetni és szárazon tova bocsátani, higgadt vérem mellett e czél nagyon is el lenne hibázva.
Az újra töltött pisztolyt átvéve Komlódy Kálmánnal állt fel Bzemközt.
A közeli bokrok mögött, honnét előbb egy sóhajt véltünk hallani, félelem, csüggedés és kínos bizonytalanság közt remegett egy érző szív, Ilonka volt az . . minden lövés megrázkód-tata gyenge idegeit s a mint a füfttgomolyok szétoszoltak, a küzdőket mindanyiszor helyükön találta. Mosolyogni kezdett, mint okos gyermekek teszik, ha a felnőttek csínjaira rá jönnek, kik velők incselkedtek. Nem e tesznek vele csak tréfát:... De ah! Kálmán lép elé, most ő rajta van a sor, Ah! ő szavát adta, becsület szavát, felugrik gyorsan s elrémülve kiállt. Kálmán.
Hangja két lövés dördültében elhalt. A vivők a festőt elesni látták,mielőtt valaki hozzá közeledhetett-Ilooka sebesült vadállatként rohan ki rejthelyéből s ráborulva a haldoklóra, kétségbeesetten kulcsolá fölötte kezeit; most szeretett először életében, néhány pillanat elég volt hogy megtanítsa szenvedélyesen örjöngésig szeretni s szerelme tárgyát félté elvesxitni, gÖrctó-sen, maginkivül kapkodott, kiáltozott Begélyért s szemeivel, melyek könyzápora mély fájdalmától árulták el, folyton a haldoklón csüngött, ez feltekintett mégegyszer felnyitászemeit utolszor s Diana hörgó a haláltusában egy utolsó mosolyt erőltetve elcsendesedett megszűnt lenni.

A körülállók rémülése követte e nem várt megható jelenetet.
KomlódyKálraánvoltazelsőjkibámultábol meglepettségéből magához térve oda ugrott a lánykához, „Ilonka* szólitá s átkarolva őt fel akará emelni a földről.
Vissza, vissza,kiálta a lány s egész erejéből ellenszegülve, nemerészeljen hozzám nyúlni, el szemeim elöl! én gyűlölöm önt! — Ilonka ájultán esett vissza a holt tetemre. A gróf oda sietett s karjaiba véve gyermekét, a helyszínén termett szolgák segélyével bevitték a kastélyba.
Most gondoskodj biztonságodról, monda töredezett hangon a gróf unokaötsének,gyermekes el bizakodásodban jobbnak találtad, nem csak saját magad, de bennünket is a legkellemetlenebb következményeknek kitenni, a helyett hogy tettél volna, mit józan ész parancsol, mint előtted férfiak tettek.Ezzel követve elájult gyermekét besietett lakába.
Nos fiatal barátom, szóla a kapitány megrázva Kálmánt, ki mintegy villámtól Bujtva mozdulatlanul állt és nézett maga elé, gyorsan lóra! nincs vesztegetni való időnk, egy óra alatt el kell a vaspályát érni, ha menekülni akarunk, ha akarjuk, hogy még ma a határon tul legyünk. Kálmán gépazerüen engedelmeskedett.
Elhiszi e kapitány, ur kérdé kis szünet múlva elfogultan, Ilonka maga kért engémet, hogy megöljem.
Azt én mind elhiszem, monda a kapitány, de senki sem kényszerithette volna önt e kérés teljesítésére, az íly esetben még a megsértettek elemében is csak mi vagyunk & hibásak, kik egy szegény védtelen bűnöst kivégezün k, tehetett o róla, ha a nő bájai eszétől megfosztó-tik. Vagy hiszi Ön, a grófné fogja őt más hibáért vádolni,kárhoztatni: nem akkor a nöt js vét-

— Törvénykezési csarnok. A nagy
kanizsai kir. törvényszék bünfenyitő osztálya
<-lőtt folyó 1S74 évi június hó 18. éa 19-ik nap-
jiiiu a kiivctkez") bűnügyek fogaak lárgyalás
":i!:l vétetni: Jun. líí-án Rosmjbergcr Sáador
na<rv-kanizaii lakóé elleni csalás és vesztegetési
kis-rlet miatt indított bűnügynek végtárgyaláea
'J. Veltner Mária tolvajiásról vádolt nagy-kani-
zs;ii lakósnő elleni bűnügynek végtárgyaiása.3.
KOCSÍB .József orgazdaságról vádolt kis-komá-
rumi lakos wlleni bűnügyben hozott curiai íté
let kihirdetést;. 4. Acd Madár Miklós gyujtoga-
táasal vádolt júsefhegvi lakos bűnügyében ho
zott curiai iiélétkihirdiiiésti. ó. I'ahocsa László
és György n.-kanizsai lakósok elleni súlyos
testi sértesi bűnügyben hozutt királyi táblai
ítélet kihirdetése. Június 19-én 1. Toplek .János
éá II ossz ti Imre béczi lakósok elleni tolvajlási
bűnügy végtárgyalásu. 2. Pcresztegí János fis
Jstván" szántói lakósok elleni bűnügyben hozott
királyi táblai itélet kihirdetése. Előadók Gózony
éá Gabeiícs törvényszéki birák.
— Meteorológiai észleletek a nagy
kanizsai fogymnasiumnál 1874. év május havá
ban. Közép légnyomás : 742-21 milliméter;
legnagvubb légnyomás : 750-7 milliméter 14-
ikéu este y órakor: legkisebb légnyomás : 731-5
milliméter, 9-ikéo reggel 1 órakor. — Közép
hőmérséklet: 12*08°C; legmagasabb hőmérsék
let : 27-2°C 31-ikéo délután 2 órakor; legalá-
csonyabb hőmérséklet 3'7°C, 6 ikán este 9 óra
kor" Közép páranyomás : 7-4 milliméter.—
A levegő közép nedvessége százalékokban: 70-
^°/u í legcsekélyebb nedvesség : 2G% 28-ikán
délután 2 órakor. — Közép fVlhózet (O-tól 10-
if számítva): 6. Egészen derült ég észlehetett
:Vször, teljesen borult 2'6 szór. Közép szélerös-
ség {0 tói 10-ig számítva): 2-6; 93 észlelet kö
zül jegyeztetet összesen 81 szél, éspedig: északi
23, "északkeleti 10, keleti 9, délkeleti 6, déli 12,
délnyugati 1G, nyugati 1, északnyugati 4 ; szél
csend észlelteiéit 12-szer. A légköri csapadék
(esiV) havi összege: 9t>3 milliméter. Eső esett
17 napon ; köd volt 1 napon. IG és 17-ikén vi
haros zord idő járt, 7. és 15-ikén regeire dér
volt. F.
— A balat&n-füredi ásványvizszén-
ftavas, vasas, sóségvényes, szeliden izgató, oldó,
zsongitó kellemes ital, étkezésnél tisztán vagy
borral vegyítve, annak se izét, se zamatját, nem
változtató, sikeres gyomor-, máj-, lép-, vese-ba
jokban, vérszegénység-és női-betegségeknél. —
Megrendelhető az igazgatósághoz czimzett
levélben.
— A veszprémi zenekar e nyári
idényre a „Zöldfa kert"-be szerződtetve van s
naponta estéukint ott játszanak. Közlemény
Íratott lapunk számára, melyben a veszprémi
s nagy-kanizsai zenetársulat játéka összehason-
littatott.
— A 1'fiszjyréini iparos olvasókör f. hó
13 án zártkörű tavaszi vigalmat rendezett
könyvtára javára, azonban az erre nézve ked
vezőtlen idő miatt a „Xap" hoz czimzett ven
déglőben tartották meg, f esztelenül, és jól sike
rültén ; tiszta jövedelem 35 frt volt.
— IÁn.vzbOvH€T Jxijott kaposvári tör
vényszéki irodatiszt a veszprémi törvényszék-
In-/, helyeztetett át.
— Tiiz. Maczinecz községben (Muraköz)
f. hó" 11-én 3 ház a melléképületekkel leégett;
a kár 200O írton felül van becsülve; a tüs
gyermekjátékból eredt.Biztositvasemmiaemvolt.
késnek tarthatnánkjmert végre is csak rendkívül' szépsége volt az egész szomorú esemény okozója. Előre !
A két lovag repül az országúton az indóház feié, egy kanyarodásnál mindketten eltűnnek szemeink elöl . .
A siket Doktor látván a festő elestét, megijedt s a helyett, hogy segítségére sietett volna, elillant s futásban keresett menedéket. Forni nyomban követte a szökevényt,kénysze-ritni akarván ót kötelessége teljesítésére de hasztalan a Doktor egyszerre eltűnt szemei elöl s ó kifáradtan tért vissza az erdő szélére.
Messze vetették árnyékukat a fák ki a mezőre, ott egy Jomb árnyékában a rét zöld bársonyán ott fekszik hűlt teteme szegény elhunyt barátjának. Mellette szikra e hű pára, oda húzódott hozzá, szomorúan csiiggeszté fejét a hideg arczra.
Forni! nincs neked szived szemed e jelenetre, e képre „& holt lovag és lova". Egy ideig merően tekintett a felső maga elé,azutin arczát k üzeíbe temetve, neki dőlt egy tölgynek. Maga-sau járt már a nap az égen, le is alkonyodott, Komi nem vette észre, sirt fájdalma tengerré mítt, melybe el akart sülyedni,8Írt kesirvesen mint egy gyermek.
Ne sírj hű barát, a sors nagy jellemekkel és tehetségekkel űzte s üzi leginkább végzetes játékát.
Este egy alak hagyta oda a kastélyt, megtörve testben lélekben, mintha e nap évtizedek nyomait hagyta volna homlokán. Elhunyt barátjának utolsó kivánatát teljesité, midún az ismert arezképet Ilonkának átnyujtá.
Kiérve a kastélyból, nagyot lélekzett, teát szirt tte őt éá szereti még mindig .. • Diana


— Meghivás. A zalamegyei általános
tanítótestület N.-Kanizsa járás tanitói-kore
1874. évi junius 25-énfdélelött> Fűzvölgyön, az
iskola helyiségben turtja gyakorlati előadással
összekötöm év négy édes óriukezletét ; melyre a
t. tag urak éa tanügy barátokat, midőn tiszte
lettel meghívom, tagtársaimat kérem, hogy KZ
alkalommal :iz alapszabályok 11 § nak is ele
get tenni szíveskedjenek. Magyarszfirdaheiyen,
június 25. 1*74. .SüRINGEK"KAROLY,a kör
elnöke.
— fiff!/ c-&epp a m:iradás tengerébe
Zala Egerszegről. Hogy hány toll kopott már
el oly irányú panaszok közzétételében, minő
alább következik : valamiílv ügyes statisticus
figyelmébe ajánlom; ezen érdekes komikum
talán segítene a türhetlenné vált tmgoedián.
Nem kísérlem meg kifejteni, hogy az igazság
szolgáltatás gyorsasága a nemzet életének egyik
ütere, a Demzet tekintélyének feje; hogy az
igazságszolgáltatás lassúsága a nemzet ?i^metu-
jének sírásója, mert ezen mar annyira kiiüeri-
tett tárgyban uj érvelést találni majd a lehei-
lenséggel határos. Csak egy cseppet öntök a
tengerbe, melynek kiönteni készülő hideg hul
láma talán magához téríti a zsibadt hallgatást.
Isten segítségével még mindig van egy járásbí
róságunk, mely .iem sokára önerő-túlfeszités
miatt írja alá halotti czéduláját. E bíróság előbb
három tagból állott, kiknek túlhalmozódott
teendője meggyőzé igazságügyérünketegy ne-
gyedikkeii szaporítás szükségességéről, minek
betöltése meg is igértetett. Azonban, már négy
hava, hogy a három bíró egyike azért, mert
fölhalmozódott teendőit a közönség kívánalmá
nak megfelelően, túlfeszített szorgalma daczára
sem végezhette, leköszönt, mely üresedés nem
csak hogy máig sem töltetett be, hanem még
kilátás BÍncs, hogy közel jövőben betöltetuék..
Előbb négy bíró bizonyult szükségesnek s most
csak kettő vau, kiktől négy hónapot meg
előző határnapot várni, vakmerőség. — ítéljen
maga az olvasó, Ítéljen maga az igazságügy ér
úr, vájjon méltányos-e a panasz'? Nem hihető,
hogy takarékosság czéljából hagyatnék ez üre
sedés betöltetlenül, de ha mégís ugy van, akkor
e takarékosságba, mint biráink a restantiába
— bele kell fulladnunk. — k. — n.
— AnVasm. iaj?"Ofcirják:Egy gyász-
lap fekszik előttünk, hirül adván, hogy cserneki
Markovics Gusztáv és neje Daruvári Jankovics
Clementina június 9 én, Bükön, rövid betegség
után elhunyt. A megboldogult férj hajdan Po-
zsega megye hírneves főjegyzője volt, majdan
a pozsonyi országgyűlésen követ. Benne előkelő
hazai jogtudós, s széles tudományu férfiú szállt
sírba. De nem csak tudománya, hanem szive
is nagyobb, érzőbb volt mint sokaknak. Isme
rősei gyakran hallották tőle eazavakat:rNem tu
dom felfogni,mint lehetne túlélnem feleségemet!"
Es valóban,a midőn látta, hogy neje már vég-
vonaglásaiban van, lehajolt a szeretett szenve
dőre, könveivel öntözé, csókjaival halmozá, B
szobájába térvén, egy lövést szivének, s egy
másikat agyának irányzott, s szerető lelke Öt
perczczel előbb vált meg a testtől, mint nejéé.
— A férj 67. a nő ötí éves volt.
— Kabtiut. Folyó hó G és 7-dik közti
éjjel a rezi cser alatt Keszthely szántói utón egy
meszes zsidót 3 egyén állított meg sa nála levő
65 frt ké-zpénztól megfosztva útnak bocsátot
ták. Az utonállókat a keszthelyi járás erélyes
csendbiztosátiak már BÍkerült kézre keríthetni.
szerette Aciiiont, midűn ez elvérezve lábainál hevert.
Különös.
Ilonka ébredj,oe álmodozzál,amit túléltél az a való,ne álmodozzál többé boldogságról, a irigy,mellet kötöttél tulvilági.
Gróf Zsolna nem ringat unokákat.
János bátya.
Mi a menykő 1 — uram bocsa' — Jól látok-e János gazda?
Hah de mi ez!? János bátya
Rám ae hallgat, dirmeg-dörmi'.g ;
Toraomborzas bajsza alul,
Hallatszik csak egy-egy ,ürdflg."
Pletyka világ, gonosz nyelvek :
SzfirnyÜ hir kovácsok. Jáno* bátya dörgő átka
Szállna bár reátok !
Azt suttogják a faluban
— Szerte jár a bire : —
J.inofl bátya vétségére Leányt kt-rni méné.
Addig hányta, hánytorgatta
Éveinek számát: Hegkérette E.?sókot, a
Fala legszfci-"' lányát.
Hanem be«eg, kifirették,
Szerte az a nir jár : János bátya a mit kapott,
Ügy biják, hogy: ,Kosár."
POZSOOÁR *

— Jtablá-ffyUkoaság. A keszthelyi
temető (Sut. Miklós) közelében e hó 10. és 11.
közti éjjel egy buzsaki (Somogy megye) paraszt
ember, ki a múlt csütörtökön tartott keszthelyi
országos vásárra marhákat vásárlandó 500 frt-
tal zsebében indult, eddig ismeretlen tettesek
által agyonveretett s a nála volt pénzösszeg
tőle elkóboroltatott. I
j
— RÖvid hirek. Pannában Bollalova- j
gol. priifekt helyettest 0 án >-stea város közepén ;
gyilokkal leszúrták. — Kómába Amerikából i
több száz zarándok érkezett a pápa látogatására, j
— Lemborgből kéjvonat rendeztetik Budapestre ?
szállítani a kirándulókat. — Bécsben a hulla
égetési próba 3 án megtörtént s egy hulla 1 tal
lérba kerül. — Rochctfort Sweiczba jő. — A
pécsi jótékony nőegylet jövedelme 1318 frt.
A bécsi tébolydában az őrültek készitményeiböl kiállítás rendeztetett. — A pozsonyi régészeti egylet megalakult; elnök Rónay Jáczint. — [
I Szabadka város meghívta a magyar orvosok és i | természetvizsgálókat, hogy a jövő évi vándor- j gyűlésüket ott tartsák. — A budapesti Rókus kórházban egy 12 éves elgyengült leányt bárányvérnek ereibe eresztésével mentettek meg &. haláltól. — Az első magyar bőrgyár-részvény- 1 társulat feloszlott.— Mexicóban boszorkányság gyakorlása miatt itéletileg elevenen égettetnek ; most is az asszonyok. —Budapesten a múlt héten I ismét felülmulta42es«!ttel a halálozás a születéseket—Eszéken egy anya22-dik gyermekét hozta a világra s még jó egészségnek örvend.— Vas-utüzleti szolgálatban ezentúl nők is alkalmaztatni fognak a közlekedési minister máj. 27 ki körrendelete szerint. — Összesen 1109 kath fő-j pap van. — 150 természettudományi társulati tag lemondott,n.ertDarwin könyvét kapták évi tagÜletményüL — rfweiczban 18 éves koráig nem szabad az ifjúnak dohányozni. — Az akadémia palotájának vastetőzete 106 ezer frtba kerül.— Bernáth József Somogy megye egykori alispánja meghalt. — 150 holdnyí uszósziget van jelenleg a íSadacaya tengeren. —Bismarck a róla szóló élczlapok carricaturáit gyűjti.
Szerkesztői íizenetek.
130tí. Szegedre. A rósz „Paprikáo versek"
lyett küMjüii kegyed inkább jrt paprikát.
1307. D. Poznotiy. .A nagy krscli !" el^' e vidéknek a kis kravli is, nem kt'rÍMik belőle. tűn a kosárba dobtuk.
i:H>8. V. P. Veméiből Íme mu
ivái.yul :
Í
„Nagyra megnü a n-tek, Én is nagy lát st
Én is nagy lányt szere Azt üitetem a földbe, Estet pedig szivembe.-
(Az a nagy lány nem köszönné meg !) i:-it>9. K. K. S-OII. Ne féljen, nem írjuk ki i
vi't, df a közönséget is megkimíljiik, nem adjuk
vers t-t.
1310. K. L. Budapest. Nincs semmi nesz, u:
semmi zaj, nyugodt sat.
1311. K- V. Kudapest. Várjuk szíves válási
Az illető számokat elkiildöuük.
1312. M. S. Azonnal intézkedtünk.
Történeti naptár.
Jun
IUB 18. 1815. A Waterlooi caata. — 1849. Fáskiewits Duklónál áttör hazánkba. —
19. 1848. Jelacsica Iosbruckban az ud
varnál megjelenik. — 1867. Miksa
mexicoi császár, agyonlövetett.
20. 1842. Deák Antal, Deák Ferencz
testvérének halálozása. — 1849. Az
aszódi, zsigárdi és peredi csaták.
21. 1819. Pompéry Jánoaszületéenapja.
— lbGG. A porosz-osztrák háború
kezdete.
22. 1809. Győr megadja magát a fran-
cziáknak, — 1849. Lüdera oroBZ
tbook elfoglalja Brassót.
23. 1633. Galilei az inquisitio élőit ki
jelenti : e pur si monve! — 1802
Humboldt Sándor Cbimborassón
19,500 lábnyi magasaágig ért.
^4. 1566. Veszprémet a törököktől rohammal visszafoglalják; a szent-István által építtetett főegyház leég
— 1859. A Bolferinoi csata.
Üzleti szemle.
(S — r. 8 — u.) Nagy-Kanissa, jon. 16-ika 1874.
Időjárás és ennek befolyása a mezőgazdaságra: 4 nap 6ta folyt nos esős, hűvös ; ma délután derült, higgadt. — Határozott kedvező & vétenek és mindannyi termesztményekre. Eddigelé nem gátolja semmi jó reményünket a közelgő aratásra.
Gabnaüzlet. A készletek lassankínt kimerülnek. — Árak némileg a fővárosi kedvezőtlen hírek által befolyásolva, quasi sakkban tartatnak é$ áltáljában axonos&k a molthetiekkeL —
Bab éa repczéből városunkban alig taUthatuí 1 —2 mérS ; — Zabból még a legszükségesebbek is nehezen éa ismét 5 kron drágábban szerezhetők meg.
Árpa vételkedv nélkül.
Hajdinából igénytelen készletekkel rendelkezünk.
JÖTS saíson-beli kötések kevés számban jöttek létre. Ennek oka fokep a pínt-srükölködés ás btuűom hiánya, másrístt pedig a jelenleg tnlságoian felcsi-

gizott árak. A létre jöttek majdnem mind « nálli-lÁtá idő napi cnrstuaban állapíttattak meg.
JegyzÜnk alsó-aaaztriai mér5 szerint: BUM. 80—81 fnt.6.30-70 kr.S2-83fnt 6 70— 90 kr, 84-85 fut, 7.25—7.80 kr. Rozs 76—77 fontos konkolyos 4.80-5.10 krig, konkoly nélkül 5.-5 25 5.40. 78-80 fut konkolyos 5.20-5.30. konkoly nélkül 5.25-40 kr. Árpa serfSzósre 5.-5.25 kr. — Arpji etetésire 4— .- 4.30 krig. Kukoricta 5 10—M)kr.mérejeZab3.15—'20 kr.—3fríig méreje .Hüvelyesek: Borsó tí.4Okr. Lencse -.—ínig.B&b fehér aj ritkaság óva! keverve5.70 —HUegász frtig,ó 5.30,Urka5 26 —50 krig. Hajdina 4. 80-5 frtig. aUjeroraziei 4 65— 4 80 kr. - Hajdináké 11-13 kr. _ Kölea 5. dü—50 kr. raérejo — Küteskása 8. 50 — 9 írtig. Lenmag 4.80-5.20 kr. Lendekmag tiazU 3.95— 4—krig., sabos leudek i.—kr. vámmissij*. Kendermag 5 frt-60 kr. m<íreje. Sepcre téli 4.50—80 kr.
nyári 3.50—4.20 kr. Kevert (MUchling) 4.80 5
frt. Buza-ocso 1.40—60 krig. Eoxs-ocsó 1.20, 40
Borok: fejtett uj fehér 5.—, 5.60—6 frtig., fejtett piros 4.50—5.50-80 kr., fejtett schiller 4.—4.60 kr. Ö-bor —.— frt. — Seprüpilinka —.—. Törköly-pálinka 23—25 frt, fl7.ilv»licza 27—30 frt. alaó-anatt-ri&i akója, bordu nélkül, franco itteni álló mi*
Sümegh, jun. 15-én 1874. Bnza 6.80,-7. &t Rozs 5. —5 20 kr. Árpa 4.—4.2U, kr. Zab 2.50—3.70. Kukoricza 5. frt. Burgonya 1.80—2 frt. Ujbor 6.-7. kit. Óbor 12.-13 frt. Marhahús 26 kr. Borjuhaí 24 fr. Dismólms 30 kr. Keményfa öle 8 — 12 frtie.
Vasúti menetrend.
Indul Kanizsáról:
K«zék MoliKcs vZákánynal) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perez reggel.
, Zigrábig 2 „ 45 . délntin.
lítlti:l'g «„ 18 , reggel.
1 , 48 „ délután.
10 ,. 43 „ estve.
Szombathelyig (innét délután 6
líra 25 perez Bécsbe) 5 „ 43 „ reggel.
Mécsig (Szombat's. Bícanjb. felé) 2 „ 15 „ délután.
*. .. » „ 10 „ 55 „ est«.
Pragerhof felé Triesztig 5 „ 3 „ reggel.
,- „ „ és Bécsbe 2 „ 23 „ délutiu.
.. .. „11 ,, 33 „ este.
Erkeiik Kanizsára :
Eszék, Mohács (Zikányoil), Zágrábból
4 óra 19 perez reggel.
i, i. ,, Dom
bóvár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21 „ dólatio.
Zákány-Kiume-Zágrábból 9 „ 64 „ este.
Budáról 4 t) 43 l( reggel. *
1 „ 46 „ dólnUa.
9 „ 20 „ este.
Szombathelyről 10 „ 33 „ délelőtt.
líécnbol(Bócsujh Szombath.felSl 4 „ 37 „ reggeL
„ lü „ 18 „ Mte.
(Pragerbof felölj 3 „ 5Ü „ regge4.
Trieszt- í-a Bécsből 1 „ 9 délután
Triesztből 10 „ 22 ,, eatve
felelős szerkesztő: Bátorfi LajlS.
Nyuttér.*)
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatík
Dr. Forty-féie általános S ?3 B-T A P A S Z,
mely rendkívüli gyógyereje, elvilaaztá, érlelő éa fájdalmat csillapító hatása áltat leggyorsabb, legbiztosabb s egyszermiad gyökeres gyógyulást eszközöl küiönnemü bajokban. — Ily bajok a toroltgynÜadás-légcsőhurut, b S r k é s-barság, bártyisgyik (Cronp-angina) mindeuemü megsértések, harapás, száras, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, znzatok (contosiók) — meglepő gyors fájdalom csillapítással — röguött daganatok, gümSk, tályogok, pokolvar (carbunculus posta la maligna), megke menyed esek, genyedések, vórkelések, mninden mirigybetegségek, gGrvúlyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméreg, vadbns, tagszivacs, csontssú, kifiexamitás és megrán-dulások, helyi csúz; továbbá a szülés folyta ni láb-felfakadáaok és sebek, fájós fekélyzett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhet len életveszélyen sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata ált.tl menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs- és méhfulánkja csupán ezen tapasznak röwd idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen ssabad kézzel, sebészi mfitét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jeles-sége eghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármrkor felmutatható bizonyítványai által mar régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülöunemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő nkerdris eredményeinél fogva, melyek üawnil-lata által még elavult bajokban is el éretnek, jól megalapított és elterjedett hirét kétségbevonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag | frt, használati utasítással együtt, postán küldve 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kisebb szállítmány nem teljesittetik.
Központi küldeményeié raktár: PsttM TSrlk József gyógyszerész urnái kirily-ntcza 7-ik asÁm alatt.
Továbbá kaphatók : Ntfly-Kaaizsáa : WAJDITS
JÓZSEF urnát. Pakson: Malatinszky 8. — PÉCMtt -
Sípőcz J. — SűHesen: Stamborszky. — Sz.-F«Mrvá-
rott: Braun J. — SzOBbatheiyM: PilUch F. — VeszpréabéB- FerenczyK. - Zágribbu: MiÜbaoh Zs. SflprOibao : Bock J.
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő nrak, kik raktárt elválUlni hajUodók lennének, felszólittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készi-tőjéhex FORTY LÁSZLÓHOZ czimezve . Budára, (Rárt-város, foutcza, 5iK). szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljetit-
p^* Vidéki bértnente* levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postautalvány vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesittatnek.
*) ? rovat alatt kÖsIotUrt felel6stéfet nem
l B*

Alább következő nyilvinoaságra hotá#* ama megCM.fo.hal jlismeréii iratoknak, melyek Dr. Popp J. G. 08. Ur. üdv. fogerVOS Hr-
ttz, a világhírét AutheHn szájvíz előállítójához érkeztek, felaenteaek ?Mén •gyéfcbi dicsérettől bennünket.
T, ez. Popp cs. kir. cdv fogorvos árnak. Ar Ön Anatherin ?íijviiét megvizsgáltam,és ajánlbatónak találta
O p p o 1 z e r tanár, Rector magnif. A cs. kir. bécsi klinika tanát
Szísz k. udv. tanácsos etr.
Ezennel elinmerem, miszerint dr. Popp J. G. cs. kir udvari »rvoa Anatherin azijvizét már hosszabb idő óta napi ered-nynypl haixn&Iem, és annak jrt hatásáról telj e-i mog-vagyok győződve
Báró Per e ira Lajo« * k,
Alólirott ezennel örömmel és az igazsághoz mén-e elismeri dr. Popp J. G ca. kir. udvari fogorvos urnák, bopy A n s. ! li e r i n-ajvizét hosszabb ido óta használja, * a /. t nem c«ait jósága, hanem kellemes ize miatt is :í Italában mindenkinek legjobban ajánlja
Bécs- Herczeg Knzterházy Teréz.
Ipen Listtelt nram! Fogadja legforróbb koszünetewtt azon ember-izeretet* és jóságáért, melylyel Mária-Erwiébet-egylet ápolása aUti í szegény gyermekek irányában viseltet.-tt. Ezen pyennekek egy címelyike güm'okóros szájvérzésben azenveiK-lt. Ön inpven kiss-.olgál-a. nwkilc azon g y Ó g y e r e j ü A n a t h B r i n s z :i j v i /. - t ős a ? ü* buzgó eljárásának köszönik a gyermekek gyors A s teljes felgyógyulásukat. A gyermekek, kik fájdalmaiktól .elszabadultak és az egylet nevében, fogadja tisztelt aram hiladatos elismerésünket és köszönetünket.
Kitűnő tisztelettel
(1234-4) Fries <rófné.
A Mária-Erzsébet-egylet elnökaője
Fog-ólom, odvas focik BnkezzelI kitfinésére7 ára a frt iü kr. Anithcrln-fOflpep. ira 1 frt 22 kr.
Növényi fogpor, ára 63 kr.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán : Belus Jóméi gyögyste., Rosenberg Eoseofeld, Welisch, J. és FesselfaorTer J. kereskedésében. — Pápán T»chepea J., Ke»thely«D : Pfiszterer gyógyszerész, Singer M. Weis A. Zala-Kgerszeg--u : (sóó Fi, gyójryszeresz. Kaproncí.án : Werli gyógy szerész. Varasdon : B&Iter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Szóm bathelyen; Pillicb Fereucz és Hudolf gyógyszer. Határőrvidéki Sz.-üyör gyön. Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tnszkau, ugy Quthard Tivadai és fiainál. — Székesfehérvárott; Legmann A. Brann J. gyógyst. Lövi Serényben: Heisler gy"?ysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyseerésí. Kei keméteii : Milhofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógy Körmenden: Horváth J.Somzenrend gyógysz. Kaposvárott; Kőim .7. Bflgl, Belus én Schröder gyógysz. Szegszárd: Brahsity gyógysr.. — Bonyhádon: Kraraolíu J. Sztgetvárott; Barwarth, Salamon gyógysz.— Baján : Michitach St. és Herzfeld fiai, ugy Herzog Ifrnácznál. ~ ÍVesrtt Zsolnay W. éa K. 7Acb, Sipocz gyógysz. Kárádon: Zadabánszky gy.'igviw Marc-Ealiban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Graff gyógy .íz. — ])>i'n*r";ild ?Írott Lukács gyógysz. — 3zent-Gyirt^ ;.i, : Nöthig. — Alsó [,f,i.lván Kis" ey/.sryss. - Rohonczon; Simon gyri^y</.eréss uraknál.

Birtok eladás.
Egy Gelse község s ennek határiban fekvő birtoktest,mely áll: 60 hold szántóföld, 40 hold rét, 35 hold erdő, 3 hold szolo s 3 hold belsőségből, a hozzátartozó épületekkel együtt elí^-ös feltételek mellett eladatik. Bővebb felvilágosítást nyerhetni aló -írtnál, ugy Tanzenberger József, m. kir. honvéd hadnagy urnái.
Kelt Nagy-Kanizsán, június 10 én 1874.
(13-1-2) Zalay Lajos, megbízott.
Lotz H. Gépgyára.
Raktár: Pest, Kecskeméti utcza 7-dik számÁrverési hirdetés.
A néhai KiirSChner Mayer hagyatékához tartóz.', a városház utcaiban 8-dik sz. a. (régi szám 511) fekvő ház folyó évi július hó 16-án reggeli 9 órakor a helyszínén árverés utján el fo^ adatni.
Az aránylag kedvező feltételek naponkint a (U1
előtti órákban a helybeli izr. hitközség irodájában IUCL'
tudhatok.
(i373-i) A tönteqgondnokság.


TTTTTTT T TTTTTTT
melyek egy órában annyit csépelnek,mint 3 cséplö egy nap alatt. — Ügy szemet sem hagynak a szalmában s nem apritaoak semmit,
Már oszt. ért. 150 forinton franco Bécs. Próba-idő és képessé^éérti jótállás mellett szállít JLTJ. ?OT.EJIIJ MÓR
gépgyára Frankfurt a M.
vagy pedig SCberZ IL.13LlZa asszonyságnál
Nagy-Kanizsán. '?'"'' -soooooooooooooooooooooooooooooc

ooooooooooooooooooooppcxxxxx>cxx>cxr)


Ara Ffrt «l kr Ara 3 frt M kr'
Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni
LÁBIZZADÁS ELLKNi por elűzi a lábizzadást i okozott kellemetlen szagot
ANUDYNK NKCKLACECHILDRKNnKRANCZIA-FOLYÉKONV HAJKKS- EAÜ FONT.UN DK JUUVK.NUivLlEBKK-FÉLfc; KGÉ8ZSÉG- NüVÉ-Téeth, angol foggyöngyök gyermekek TÖSZEK, a hajnak kedv szmntfekotértviiOLIiKN minden hajnak az általán cso-;N'YKK. A legkitűnőbbnek bizonyult szer,
számára nyak körül hordozni, a mely barnára, szők
által a fogakat könnyebben kapják. Ára.alatt tartósan f
2 f 20 lóbb
Áfagés és rekedtség ellen" 1 csomag 1 frt (ártalmatlan. Egy doboz ára 2 írt 150 kr.
10 perez dalt aranyszÓko szint köicsöuzi a leg-mell- és tüdÓbetPgségek. hurut, köhö
ítetni. melynek hatása tökéletesebben és
Dr. QUARIS híres köhögés és bu elleni pora (különösen erőteljes sze
2 frt, tuczat 20 pret. olcsóbb. oly általánosan elismert, hogy továbhiilO frt
TT~T~;z~~~ ~ ~ - "dicflérgelésre nem szorul. Készülék hozzá:1
KAI' DE BOTOT. AROM. SZÁJVÍZ jvilághirü kiválóan kellemes illatja és
ir.e által és jeles gyógy hatásával a fájós GYERMEKKKN'KK a hires Liebig- levei
Romershau-iroszszagu fogak, valamint ezek rotha-;ké&zitésére. Kgy üveg :ira. 70 kr.
LIEBK LIEBIG - FÉLE TÁPSZERJlyeknél. Egy drb. ára 65 kr.
ÜDONTINh (fogpasta) porczellán te-1. ;, k(-.t kefe es ket csési:e ft0 kr_ Kgy. gelyekben, ára 80 kr. o. é. Tuczatnál 20 üveg hajfestöncz 2 frt
NEUROXYLIN, havasi növényekből készölt növénykivonat, csúzos, Itftszvc-nyes általán gyengült állapotban. 1
prtl. olcsóbb. Ezen fogpasta a legjele-,
Bebb azer a fogak tisztítására, úgy a! SZKM-ESSKNCZIA Dr.
fogak épségben és fehéren tartására a|sen, a láterő fentarlása, szilárdítása és]dása ellen. Kgy Üveg 50 kr.
'| FOI.PASTA, CS. KIR. SZAB. PFEF.javeg 1 frt; erósebb 1 frt 20 kr. IfKHMANN-FKLE. Ára 1 frt. 'la kr.
fogsavanynak ártalmatlan módon eltá-ierösitésére. 1 Üveg használati utasítással
volitására, a foghue erősítésére ugy ajegyütt 2 frt. 60 kr.
FIKil'OR PURITAS. Ára 1 frt.
PRÁSAI KÖSZVEN'YTHEA, cspma-jgokban á 60 kr., és WElDIXtfER-FELE FÁJDALÜMCSIL
vérzés megakadályozására. i —— - — ? i
____! NYAK BALZSAM, üvegekben 40 és
I'ASTILI.KS I>K CilOCiiLAT IÍI-' A COUEXSALT TEJ, kéui»e „jKAJDALÜMOalLLAPiro KU»ZVÍ.N-rugincuxvas-csolcoláiliiúrtisitiuura.Auglo-SwiM condensed Milk Co., Cham, TAPASZ, No. 1 4 02 kr No. 2 (kettős és sápkor «ll™. Egy skatuiva ára 90 kr.ISvijra. u egyedüli Liebig báró iltal'erejll) a 1 frt. Legtartósabb szerek,
í ._ . __ ' :»l.-miett és haitartások. kivándorlók.|t»gsia.ggataj, koszveiiycsomók, dagaaa-
cvermekek (kisdedek) számira ajánlott tok sat. ellen,aioimal csillapítva a taj-
POP1' KlKiPASTAJA. Ara 1 frt. 20 kr. condensált tej. Ára 65 kr. dalmaL
CACHOU AROMATISK a rósz szag- 80 kr.
nuk & dohányzás után a szájból eltávo- — : —?—?—'
PREX DINI-FÉLE PASTILLÁK-
HERBABNY .)., növényi köszvény! PAGLIASO, igen kedvelt, felolvasztó.jrekedtség ellen, énekesek és siónokok, elleni pilnlái liiztos Síor, az acut idült ,értisztitó siorp. valódilag hozatva, nak ajánlhatók. i.gy dobol ar» 4U kr.
rendszeretlen köszvény gyors és al«-PA(iLIAN'ü tanártól Flórenczben. Ára
pns gyógyítására, az ideges köszvény.|j frt 50 kr. mindenféle csúz és ezek utóbajai ellen:;. mint lép- és májdaganat, gyomorbaj.
litáaára, úgy az eves, szeszes italok. VAL'JDI CZUZ és RUKCMA liVA-mint bornak és sörnek ivása után s. a. P0T 1'ATTISONToL. i csomag 7U és: t. nélkülözhetlen finomabb és jobb tár- w icr' tagszaggatás ellen is. saságok, színházak, bálok és salonok,"""^TQTÍTT"7.I7^:P7^7.7^7ITV7Ü~ látogató számára. Ezen CACHÜN tiszta,., . i ASTILL DIUM TIV DL BILIN (B i-*x egészségnek legkevésbé ártalmas nö-;!1D1 en";aztési cukorkák). A híres bi-Tényalkatrésiekből hadász, valamint f< ban ajáüIható. Mind<
FRANZBRASNTWEIN egy üveg 80 kt. yagy 1 frt 50 kr.
g tulya ára 60 kr.
megrágni egy pilalat, mely által a rosz1.^ U1f 1'í^ter^1"e következtében elo-
»s| megszűnik. Egy doboz 60 kr. f1 ó WbOffogesnel ájulhat Kgy ska-
CHINA ÜLYCKRIN' PUMÁDÉ, a baj
megrögzött hasdugulás, vizkór, altestij SVÁ.ICZI HALLÁSI-LIQUEL'B, fül-bajok ellen. Kgy doboz ára, elég 1 s csengés, fájdalom, fulszurás, nehéz hal-
..... . °.J . ,,'i, , te.
Dr. CARNERI SIROP Dl PALERMO a leghatásosabb vértisititó szer, mely mai nap a kereskedésben előfordul és
KAü AN'THÉPHÉUQÜ'E. Ezen tiszta " Dövényréajtekból készített viz évek óta
j gy
lel h.lnapra, 1 frt- 50 kr.
7ésí elomozd'to
pad16'. eroslt0
kipróbált és jónak bizonyult szere a bór . ,. _. , - ,
lás ellen; ára 1 frt
szépítése, frissítése es erősítésére, vala.,P^J^I'^iyekl)e_n18Okr.es 1 frt^Jkr.
miat mindenféle szeplók szömörcsök,' . T-,.CTJT-D,., Í.T ,.T
F0G-CEME2ÍT, kir. szabad. ÓDOzására, ára 1 frt.
WEISZ JÓZSEF,
gyógyszerész a „Szerecseühez"
Nr. 27. Bécs, Tuchlauben Nr. 27.
a közönségnek legjobban ajánlja a következő szereket.
kiütések, foltik eltávolitáaara. Egy üveg ALt.SHURt.1 1.LLT
ára i frt., egy tuczat 9 frt. .LSSENTIA Dr. Kie-
nyes és csúxos lerakodásoknál, alteati bántelmakuáü, székszük Üléseknél, ros? étvigynál, fértolulásoknál, fSfájásnál. Egy üveg 4ra 1 frt 20 kr.
ANATHERIN SZAJ-VIZ, cs. kir. szab. va-lúdi, Popp J. Ü.-tol, ált&lánosaa mint a legjobb fogerósitó szer ismerve. Egy 1 f 40 k!
C0PATINE MEGE, szerencsés egyesítése a copaiv-balxaamnak más kitü-
Dr. MED10. és tanár SCMIDT FLO-^"*: ^^' hasszl1'
EIAN MIKSA, fijdalomcsillapitó, ícor-i" ,cseln"!l' rosz e"
busellenea erösito fogtincturija. Ezen|me5ztl!S"'jl- ar»ny-
tinctura, az eredeti rendelvény szerint;eres liáutalmaknál.
elkészítve, a fogfájáB ép oly gyors csil- Kgy üvi-jrrse )uasz-
lapitására, mint erősítő srájvir gyanánt ,, ,. nta.itAs.a, ^
már egy félszázad óta nagy haszonnal! utasítással JO
alkalmaztatik. Két elónye van : 1.. igen!kr ' M 'tlt- Tuczat hatásos és kiválóan olcsó ára miatt számára 25 prette
üveg 1 frt. 40 kr;!nóen ható blzsamos anyagokkal, aj és postán 1 frt 70 kr 'idült magfolyásoknál. Parisban a kór-jházakban használtatik. Czukorhüvelyek-
UK«T1TUTIUS3 FLLUII) jeles szer! HÜS-KIVÜNAT (LIEBKi-FÉLE) leg-j^XvtiztoíiTá I*fr^SOZ^eri-
Postai küldések csak a csomagolási dij Ili kr. hozzácsatolása mellett eszközöltetnek.
minden más fogcseppet fölöslegessé tesz
l vegecskékben használati utasítással! ?— .
) g fél 1 negyed es 1
lh
együtt 40 kr. 1 tuczatnál 25prct. levonat' Ur' CiLLlJX KEKECi TÁBLÁCSKÁI.
jobb minőségű I, 1 fé fnyolczad fontos faxéka
bb minJ5Eégtt T185al 2 frt
jhzen ublácskák csallia^lan ellfínszeréül lovak számára. Ara 1 frt. 40 kr.
Gelle Jai4n!llí""k a bélférgek ellen ; igen kel- =
11! é kkk
-|oy.
EGÍETEMES ÉLETPOR Dr. „„„.,,-
Dr. MAYER ÜVOMORESSEXTIÁJA, örcs. puffasztó kólika. gyomor gyenge-ég. hasmenés, valamint biztos szer a tengeri betegség ellen, azután a
STURZEXEGGER SÉRYTAPASZA ALTESTI SÉRVEKNÉL legjobb «iker-
Eddig ntol nem éretve hatásában az!lemes, ''al Tan ,é; r , .lv u emésztés és vértisztitásban, makacs ba-íld?at<Sk- Ara "' kr., skatulyákban hasz-
MOH XÖVÉXY CZUKORKÁK, Dr.
Schneeberger orvostól Pozsonyban, ki-!re] tünó gyógyszer köhögés, rekedtség, hu-j' út ellen. 1 skatnlya 38 kr.
jok; mint: emésztési gyengesék. mpll»."alatl "ta-itassal agyQtt.
sebb 3 frt 7U kr'
égetés, altesti bántalmak, bőrkiiltések.i STAJKR SÖVÉNYNEDV, mell- és tü
beféstkelt idült csüz. Nagy doboz ára|dóbetegek számára ; köhögés rekedtség
1 frt. 26 kr., kis doboz : 84 kr. |ellen, ugy mint üreg gyenge személyek
!nek ajánlható. Egy öveg ára 87 kr.
FRAXZhXSBf;RGI VIZ.kó- és egyéb
SÉRVTAPASZ. Kiválóan alkalmaz-i"— hatí altesti sérveknél,készítve ésajánlva! C3..KIK. SZAB. TAXNöCHIXlX Ho-ür. Krisi, baseli gyakorlati sérvorvos-^-^''^- A legbiztosabb és legjobb haj-
PASTILLES FOIITIFICANTES (PAS-TILLE DE ROMA.) Ezen pastillák igen ajánlhatók mint erősítője éB élesztő szere a nemi rendszernek éB a nemi életben, anékQl, hogy túlingerel-oének ?agy ártanának ; a férfias gyengeséget elenyésitik még magasabb korban is és A legjobban ajánlhatok; egy QTeg ára 10 frt.
YALÓDI DORSCH MÁJZSIR OLAJ, kiváló gyógyszernek elismerve minden mell- éa tüdőbetegségeknél; kiváló mi-
hugi-betegségek gyógyítására, amelylyel| poGPOR HEIBER tanár elóirata nyilvános és manán gyógymtezetekben|SIerinti j B|,at i0 ^
- - - - a jegjobb eredmény éretett el, amint'
tél. Pléhdobozokban leírással együtt 3iní>ve"lt|S szer 3—10 napi használat után e2t orvosi bizonyítások és köszöni ira-i
frt GO kr. ,
H1XTÓ POR, általánosan ismert jeles háziszer, hurut, rekedtség, köhögés ellen.
a haj kihullása tartása megszür,tettetik,|tolí, melyek mi,;dl,n üvpg mellé meUé.
lírviTTt-uirc T>I..=, n o i"^"6 eló»f8'""'k. es természetes Ki-'kcltttnek. valamint az étról évre emel-Í.G1ETÍ.MES TAPASZ, Dr^ Buron|neben puhán, fényesen megtartatik, ajkedó elárusitás, ugr a bel- mint a iiil-r&nsban. k,z a pansi és londoni fa-1kéregképzés p«"dig monoiroriíi.-A.tniir ^.i ... ? - .. .p- ....
cnltások diplomájával ellátva, magasabl; helyen megvizsgálva és nyilvános el-adisa helybenhagyva. Ezen tapasz különösen tyúkszem, fagy, minden lehető sér-
VET0RIXI BALZSAM, havasi növényekből és drága essentiákból, a cs. kir. gxlíciia országos kormány által meg-
óbált jelesen és biztosan ható szer.
Ez sok orvoBi tekiott'-ly által ajánltatik,j
SEEHOFER MAGYAR SEB- é« GYOMOR BALZSAMA "üvegekben 40 kr., ki-jpró váló hatású és biztos szer az aranyér, idei
?««1D *A int piti... :; LM. .._.'.!* *?.. —.. 1 / AA1_ ^_ I.
és számos elismerő levél áll mindenki-' Dek megtekintés végett rendelkezés01. Gyönyörű kiállitisával a legszebb toi-
?ggyengeség, görcs, csúz, írtdalszorás, nőségü és tiszísiiü; egy üveg 1 frt
valamint riigzíitt szűkdiigulások, rosz gyuladás. Egy Üveg ára 1 frt 50 kr.
kr; egy tnczat üveg vételénél 25
pret levonat ^^
emésztés és gyomorsav ellen
tés, harapás, szúrás által okozott sebek.jlett aszuvlnak is díszért- szolgál. Ára
görrély, gennyedés, bélférgek, körömfo-jegy 3 hónapig szolgáló doboznak 2
lyág ellen. Egy tégely ára 30 kr. -írt, o. é.

KÖSZ VÉNY-VÁSZO N
köszvény, csöz, (tagszaggaU leresztcsontfájás,) orbáncz mindenféle görcs a kezekben, lábakban, érékben, fejcsúz, dagadt tagok, oHalsrarás
Németország alsó orvosi-collegamai által megvizsgált és a magas m. kir.
helytartó- tanács által kitűnő alkalmazhatósága miatt engedélyezett _
elten biitos sikerrel alkalmazható mint jryorsap és biztosan gyógyító szer. Csomagokban á 1 frt 60 kr; dupla erős nehezebb bajok elleni"frt 10 kr. ö. é." '
(1338—5) ftV Legnagyobb raktára a külföldi, különös'in a keresett franezia külön!egeasógekböl a legolcsóbb árak
Wajdita József kiadó-, lap- és nyomdatoUgdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Ka&ixsán*

Tizenharmadik évfolyam.
SA6Y-KAJHZ8A, 1874. Június 21-én.

Wtzatssl áf:
ZALAI
A lap
8 fn.
ítéli •»" .
fél ÁTT« ... leljed *"•
'.Uttí kö
> fcr.
!l "" —
[j Hlrlitissk
I 6 ha»»bo« petiMorbaa I 7 miiodisor 6 > miodej | totibbi .őrért 6 kr.
SYILTTÉRBKK
loroakint 10 zrwi •*?
'. -.étnek fel.
i| Kisutiri illeték miodea
" etT'1 hirdetéeért HUSo
30 kr. 6«e«ndS.
;! uracl rész** illett! ji kóíiemenTei p«áic a ciadóhos sérwnEr»i in. é.end&*:
XAÖY-KA WÜA
WlMSIeskü. Be>mentetlen levelek c»ak i»mert monkatár. »»kt41
előbb: ,Z AL A-SOMOGYI
ft
Kiiíratok riuu sem I
küldetnek, j
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület",a,.nagykanizsai kare*kedelmi % ioarbank", a ,aigy-kaniz»ai takarékpénztár' a „Zala-Swwgy gőzhajézási rétzvénytársulat, ugy a .zalaegerszegi torna-tüzolté egylet* s több magyet és városi egyesület hivatalos értesítője.
ü'etenkiii. kétszer, vasárnap- s csBtortókOn, megjelenő vegyes tartalmú lapc
következményeit feltüntetve, minket reá figyelmetessé tevén, ez által irányadóul szolgál, miszerint a mozgalommal szemben minő állást foglaljunk, s ha e mozgalom ránk nézve kóros hatással lehetne — mely oldalról s minő eszközök segítségével háríthatok el e bajok.
Nem szándékom ezúttal a statistiká-nak sem elméletét, sem pedig czélját s feladatát bővebben ismertetni; csak azon körülményeket akarom felhozni, melyek közt a hazai statistika jelenleg létezik —
Mindenek előtt azon eróre kell figyelmeztetnem, — a t. olvasó közönséget — a mely a statistika fejlesztésére s annak kezelésére hivatva van.
A statistika tudományos részének tovább fejlesztése végett Budapesten egy .statistikai tanács* van; üléseit— melyekből a felvett jegyzökönyveket nyomtatásban kiadja — a magyar tud. akadémia épületében tartja, — bizonyos idó szakokban. — Az elméleti statistika azonban a m. tudományos egyetemen is adatik eló — jelenleg Kőnek Sándor tanár ur által. —
A statistika feldolgozására hivatott i országos statistikai hivatal személyzete, a földmivelés ipar,és kereskedelemügyi m. k. minister elnöklete, 8 a nevezett ministeri nmnak alárendelve, egy „hivatal fónök* (jelenleg Keleti Károly) közvetlen vezetése alatt áll s három részre oszlik; u. m. re n-des tisztviselők statistikai bel- és kül-tagokra. — A küluguk nagyobb része, minthogy hivatásának meg nem felelt — hivatalától, felmentetett. —
Az anyag feldolgozás az oi szagos statistikai hivatalban történik, az évenként
alatt nem osak Buda-de Zalavára is
nyögött, elpusztult, de a rombol
Phönixként jöttek elő Zalamegye
levéltárának hű őrei s mint a méhek
kitartó szorgalommal uj lakot építve
vallásos szeretettel gyüjték a tudo
mány s hazafi ság szinmézét,végre ezt
is megirigyelték s ujabb csapás iu-
téztetett az apátságra fáj a vis
szaemlékezés! —
öröm a jelennek, igen, mert a polgárkirály, az Apostoli Felség dicsőiéit előde, szent István királynak hagyományos intézkedését kegyeletben tartva, visszahelyezé önállóságába. És ez újjászületést ünnepeljük ma!
Dicsőség Istennek!
Áldás a Hazára!
Éljen a zalavári Apátsági
A statistika hazánkban
Midőn hazai alkotmánynak —1867-ben az osztrák kormány absolnt hatalma alól fökzabadittatott,az aj magyar kormány, annak szükségességét tapasittlván — a statisztika intézményét hazánkban megho-nositis „az országos m. kir. statistikai hivatal* felügyeletére bízta azt.
A statistika intézménye — a tudománynak ezen egyik ága — nemzetünk anyagi s erkölcsi jólétének előmozdítására van irányozva; feladata lévén valamely nevezetesebb mozgalomról kimerítő képet készíteni; e mozgalomnak reánk háromló

egyes törvényhatóságok, intézetek s községektől kSzstetlen — vagy közvetve beérkező adatok alapján. — A készített statistikai kimutatások .hivatalos statistikai közlemények* czime alatt 5- 6 füzetben adatnak ki kinyomatva — egy-egy füzet ara 1 frt. — Tavai (1873) adatott ki a VI évfolyam 1 — 6 füzet; most legközelebb megjelenend a VII. évfolyam is. A VI évfolyam tartalma ez: 1-só füzet „Magyarország bányászata 1870 és 1871-ben'
ZalatnSgyének magasztos ünnepe van ma ! A hit-, remény- s szeretetnek fenséges ünnepe!
Azon hitnek, melynek szent István király nyolez századdal ezelőtt Zalavárott oltárt emelt.
Azon reménynek, mely e sorsüldözött magyar nemzetet soha eddig el nem hagyá, noha ,megfogyva bár, de törve nem" . . .
Azon szeretetnek, mely Zalamegyét századok viharos küzdelmeiben is öaszetartá, aob* bér «ok-sz,or „megnebeütHt az idetk viharos járása fölöttünk" !
Kegyelet a múltnak, öröm a jelennek!
Fájt,midőu a múltra gondolva, a kegyelet oltárát nem mi, hanem idegenek vették körül,az égre tekintettünk s a könycsepp égetőn gördült alá a rablánczra, melyet bőszült ellenség századokig kovácsolt, mely
2 in füzet .Nemzetközi szerződések.' 3„ , „Aratási statistika' 4„ „ ,Bankügyi statistika 1871.' 5„ „ „Magyarország áru forgalma Ausztriával és külfölddel 1871*
6-ikfüzet:„ 1872 augusztusban Szt.Pé-tervárott tartott VUI.nemzetkőzi kongres-sns tanácskozmányai s határozatairól szóló jelentés stb.*—
7-ikfüzet „Statistikai hivatal évkönyve* a statistikai intézmény számos ágait magában foglalván.
Habár az országos statistikai hivatal minden erejét arra szenteli, nem áll tehetségében a „statistikai közleményeket "gyorsabbat — s megbízható adatokká] betiltva — kiadni; ebben akadályozva van az adat beszolgáltatok hanyagsága s a statistika intézménye ellen nyíltan táplált ellenszenve által. — Ez akadály daczára a hivatal minden törekvéseinek még mind ez ideig elhárítható nem volt, s a hivatalt törekvéseiben még mindig gátolja.
Mint fentebb mondva volt, az országos statistikai hivatal, közleményeit az évenként gyűjtött adatok alapján adja ki, s daczára annak, hogy adatokat minden évben

TÁH_CZA.
Zala-Apátul, jnn. 21. 1874.
Jelije.
„Te vonj, ébrewitl ti öntösOii, te f-ddj! Hogy kiihitflt * botlót nyomod))! !«*• '. Költid * lelket, ha banda nyigt* rjui, Ötútélet gotidjál vetted belé ! Hogy mint delejül ingjoa njagtaUa, Mig > kellő iriojt fel nem leié '
Tomp» kolL m k. 24. 1.
Némi csendben hcwzl fátyolival
Jár leverve rég az árruig ; E falak közt — mely bár nem házija
Bánatát titkon leolvasik. Itt keserg már houzú évek óta
Oly örömmel itt hagyni e helyt; Oh de lomha volt a ssizad! melyben
A termő íbld csak burjánt nevelt.
Rég hangzott e száradó* falak közt,
Tettvért boiditó apát benéd; Változáa jött a jólét helyébe
A teltvérek mentek szerteszét. Mostohának gondjaira bizva
Osztálrréazfil caak keaerv jutott Nektek, —mint a vándornak a tölgy ad
Mely alatt pihent,— vándorbotot.
A reménynek csüggeteg g
Kebletektói majd ki nem hala ;
Nem sejtetek, hogy as áldozó nap Egy jövendőnek szebb hajnala.
E nap eljött howzú árvaságnak Mától fogva tépett fátyolát

Eldobátok, szivetek keservét
Szebb örömnek könnye váltja át.
Viaszaviva újból törvény és jog
Bendszabálytok sérthetetlen áll; — Hint a tenger véstitól körülvett
Szikla ormon épült büszke vár. — Szent hangján a közmegegyezésnek
Táraid választása rád esek; Bokros érdemid közé gyöngyékiil
? kitüntetést adá az ég.
?ésón jött bár,óh de mégis jókor!
Tán örülni tud még a kedély ? Helyben annyi szenvedések közt is
Hiaazük a remény virága él. Mint a forró égöv álóéja
Bár virágit elhallatta már, Bámulatnak tárgya : szinte rád is
Közbecsfilés fénysugara vár.
Hisz te is munkáltál férfi karral
— Nyugtot áldozván BZ. elvekért — Ott láttunk a kOzködók sorában
Nem kímélve éltet s drága vért. Mondjam, hogy mi lSn ezért jutalmad ?
Külföld börtönében sznnvedél ; Hég szerencse, hogy a számosok közt
Meg nem ölt a pártos szenvedély.
És azóta megmondjam, hogy éltél ?
— Mint az flldözStt királyi vad — Nem keresve, tüntetést, fényt, pompát
Ritkán hagytad el magányodat. Hogyha lelked olykor lángra gyulladt
E falak közt enyhet nem talált; Szárnyain a puszta képzeletnik
Szebb jövőnek Ujain szállt.

Simeonként úgy se vártál mást te t
Mint borús hazádnak hajnalát; íme vágyód betölt kétszeresen
Fenn derengd napját láthatád. E nap hozta néked is meg végre
A királyi légcsőről — a bért; Mellyet — bátran küzdvén a hazáért -
Onszerénységed bizton remélt.
Élj soká! a szerzet, hon javára.
Bár nagy terhek nyomják vállaid ; Párosulva tetterőd tüzérei
Védpaizsként szolgáland — a hit. Meglehet, hogy nyogodalmad elhagy ..
Hint a tölgyre küzdés vésze vár ; Szép az aggkor, tespedést nem tűrve
EUedvén mint oai büszke vár.
E falaknak néma csendjét már ma
Ütze szét szivünknek szent dala; A tépett bú szárnyain jólétnek
Térjen viasza régvárt hajnala. Hogy öröm közt emlékezzünk mindig
Fény napodra óh dicső Apát! A midin sz. Adorjánnak háza
Nyert te benned jólelkfl apát.
OYÜKOM ANTAL.
Zala-Apáthi jnn. 31. 1874.
örömünnep van ma Zala-Apáthiban, Mert nj apátot nyert a vár Modro vi c sban! Diazkirtyin barátit mind beinvitálja, Hogy ki buját látta, örömét is lássa!
Engem is méltattak egy disz meghívóra, Meonék is mint huszár a komntandónóra ;

De rokkant a legény, sánta a paripa, Csak köszöntöm mehet és ez bizony hiba.
Tartják az uj magyar apátság ünnepét Mely ma hirdeti ki uj függetlenségét! Mit három századon álul nélkülözött; Onállást, Bzép magyar hírnevet kiküzdött!
Volt ez árvavarban mindig elég erény, Istenért — hazáért buzgó derék legény ! De hogy zengjen azon modor szava égig V Melyet kalitka zár, vagy szárnyát kitépik ! r
Annak örülnek most Apát,és társai, Hogy szabadok lesznek ezután szárnyaik ! Beröpködhetik az égi, fSldi hazát Mindenütt zenghetik szivuk.lelkuk dalát!
Ennek örül minden igaz, jó hazafi Ezért ünnepelnek az egély angyali! Mit mondjak én a felujait apátságra ? ljen a jóApát, s minden hú Bendaona!
ŐRSI.
A zöldben.
A gyermekek illetőleg a tanulók ta-szi Mulatságairól.
' Mindenesetre megérdemli ex ügy, hogy
vele bóvebben foglalkozzunk, meg pedig különösen azért, mert e tekintebben igen kolfinbö zok, sít ferdék is i felfogások, miután tak. •zülí azt hiszi, hogy a gyermeki teáili és W-killetre üditíleg hatni talán nem is Mtkaagaj, t nogy az iskolák padj-in ? könyvek*! kirtli

kap is, a közlemények kiadása, hogy mégis két — három ér alatt iSrténik: ennek oka az adatgyűjtéssel járó nehézségekben rejlik; a hivatal — ugyanis — sokszor majdnem egy helyről oly adatokat kap, melyek meg-bizhatlanok, — egymástól igen eltérők s hiányosak, mely körülményből azután azon kényelmetlen helyzetbe jnt az országos sta-tistikai hivatal, hogy csupán csak az adat gyűjtés néha 2 érig tart s háromszoros munkájába kerül; pedig óhajtandó volna, hogy az adat beszolgáltató közönség a hivatalt törekvéseiben segítené, neki az adatokat megbízhatón s gyorsan küldené be, hogy ez aztán dolgozhassa fel; ebből reánk azon haszon háromolnék.hogy mielőbb megbízható képét nyújtaná anyagi s szellemi életünknek — a statistika, s ez hivatásának megfelelni kezdene; ami addig, mig a hivatal segélyeztetni nem fog — meg nem történend.
Sokan a statistika intézménye ellen határozott ellenszenvvel viseltetnek,az iránti félelmükben: hogy ez valami njabb — még eddig ismeretlen — adónemi alapján) szolgaiam! ; de s/erezzenek maguknak bővebb ismeretet a ktatistikáról, megg} önződnek, hogy aggodalmuk alaptalan; de meggyőződhettek erről már tapasztalatból is, miután a hivatal több évi fennállása óta a statistika a! apján semmi uj adónem nem hozatott be. — 8 igy be ismernók, hogy a sutistika intézménye csakis hazánk felvirágzásának előmozdítását vette czéljául, segélyeznők a hivatalt minden lehetőkkel, hogy ez a hazai statistikával a külföld előtt versenyt állhatna. —
Hogy a statistika intézménye mielőbb népszerűséget nyerjen, óhajtandó lenne, ha minden megye s nagyobb város egystatisti-kai hivatalt vagy egyletet alakítani kebelében, mint tévé ezt Budapest városa, miből aztán azon haszon háromolnék a statistika intézményére, hogy a nép a statistikával mielőbb bővebben megismerkednék, s teljesítené ez iránybani honpolgári kötelezettségét.
Az országgyűlés elé került már egy javaslat,mely a megyei statistikai bizottságokat akarja behozni,ez ügy még végelintézést nem nyert — az ország gyűlés egyébb elhalmozott teendői miatt.
Ha a t, „Zalai Közlöny* szívesen látandja s ha időm s erőm engedni fogja, a jövőben a statistikának egyes ágait fogom bemutatni, közlendő egyszersmind az eredményeket is — számokkal kimutatva.
Budapest 1874. május 30-án.
BALLY ISTVÁN.

Kővágó EörsSn, jun. 15-én 1874.
Tisztelt szerkesztő barátom uram I A.Zala Somogyi KSzlony"1873-ki96 ik számában megyénk monogrsphiájáról irt czik-kem ezen sorain: „Ez elítt pár évvel Szt-Lász-lón egy nagy birtoka magtalan hazánkfia Ta-rányi (Osterhueber) József meghalván, hogy bármi, ha mindjárt kisebbuerfi alapítványokkal is emlékezetét felhagyta volna, nem tudom, ha csak örotöie, unokaöcse Tarányi Ferenci ur az ulltnkezóről meg nem gyAzend.Al a haaa?,ki-től a természet a magzatokat megtagadta, szoros hazifiai kötelességének tarthatná, a szegény ebb szülők szépreményü gyermekeinek nevelésére, vngy más kozczélra énúk&k egy részét elhagy nDiáoyózni, és ha est elmulasztja, emlékét megrO7andónak tartom," tisztelt Tarányi Fe-rencz nr a napokban megkuldötte várva várt felvilágosító válaszát, kérvén azt ugyan azon lap utján egész terjedelmében közöltetni, melyet is, ismervén a tisztelt válaszoló urnák tiszta jellemét azou régi juridica clausula nélkül,prae-tibus sic ut praefertur stantibus seque habenti-bus„ hódolva a derék hagyományozó ur emjé« lékének ide zárok és mielőtt közöltetni kérek.*)
Lapunk 1874 ki 46: közlött czikkemkét pontja Nucsecz József tanfelügyelő és Somogyi Henrik urak által megtámadtatván, röviden erre is kell nyilatkoznom. Való ugyan, hogy iskolai tanácsosi hivatalomról lemondottam és ennek folytán Bogyay István ur a megye,Nagy Pál ur pedig a zalainegyei evang.testület által is kolatanácsosoknak megválaiztattak, detudtom-raeddig az isk.tanácsi gyűlésben sohs megjnrm jelentek, ugyan azért, hogy ezeknek távolléte némükép potoltathaasék, lemondásom után is egy vsgy két izbea a tanácskozásban ex nobili officio részt vettem, és ezzel ugy hiszem sem megbotránkozásra okot nem adtam, sem nem vétettem, valamint a tisztelt tanfelügyelő ur sem vétett azzal, hogy érintett lemondásom után is, ha jól emlékszem, két de bizonyosan egy meghívó levelével megtiaztelt.Ugyan azért, nem vártam volna tóle ezen quasi megrovást. Isten áldja meg ezen jó szándékáért!
Somogyi Henrik ur neve alatt közlött azon feiJHJdulásra, miszerint a kanizsai zsidóság iskoláiuan és intézeteiben a tanítók német nyelven tanítanak, és az emancipatio bekövetkezése után is magyarosodni nem törekednek, csak azt válaszolhatom, hogy én e^en vádakat, Dem az ujjamból szoptam, s nem saját tapasztalásomból, hanem a zalaegerszegieknek a kanizsaiak törekvése ellenéuen az országgyűléshez intézett memorandumából merítettem. Ha tehát azok alaptalanok, miért nem czátoltattak meg annak idején a vádlottak Somogyi Henrik álul? Eo csak magyarhazafiul örömmel fogadnám azoknak tettleges megczáfoltaláaát.Fraesumtio cedit veritati. Hanem, hogy az az utczán, a fogadókban, s kávéházakban, mind maguk közben mind a német nyelvet értő nem zsidókkal is német nyelven beszélnek és társalkodnak, azt nekem hiteles szavu barátaim erősítették.
F. 13-án megyénk szeretve tisztelt főispánja ő méltósága Koveakillon szolgabiránk lakánál velem találkozván, felomlité ezen czik-kémet, de jó kedvében nem felejtkezett meg a 47. az. czáfulatról sem, mely nyilatkozatát azon
kftzöljök
érdekes levelet. Sterk.

kijelentével zárta be:,Ugy-e megoaáfblttk?' A midőn az írő saját véleményét szabadon és nyíltan kifejezi és talán abban az igazság érdekében némelyeket megróni is kénytelenittetik, elkeli készülve lennie némelyek vagy talán soknak is nemtetszésére, — de hát nyílt a szabad sajtó tere, itt jelentsék ki indokolva nem-tetszésüket, és az irót késsen találják a kesztyű felvételére. Már rég kimondá egy claasicus iró .omnibas piacere inpossibile, velle stoliduin." Helyesen alkalmazá Phoedrus ezen lap egyik számában általam felemiitett azon bölcs mondatát :
Utilius bomini nihil est, quam reqte loqui, Probanda est quidem cunctis sententia, Sed ad peroiciem agi sólet sincerítas.
MEZKICZKY PETEK.
Vlszonrálasz
a.Zalai Közlöny"47-dik számában,AuJta-tur et altéra pari" czim alatt megjelent nyilatkozatra.
Ha valaki a világon, ugy Sporzon Pál ur azon férfiú, ki a tényéktől eltérve, elhitetni akarja azt, hogy minden agy van, mint ő leírta ?őt gyanúsítja az egész világot azért, hogy feltett szándokát keresztül vihesse; igy van ép a kérdéses ttgygyel is, hol saját szarvashibáját be nem ismeri, sőt azt ujabb phrasisokban eltakarni óhajtja; én tehát a kérdést igy állítom fel:
Ilit érdemel oly igazgató, ki a vezetése alatt álló intézetet ugy az azt kebelében tárté vá ros törekvései ellenében, akkor midőn ez nem csak a lapok utján, de már a döntő körökben is a megaemmitéssel fenyegető elv ellenében emlékiratban iparkodik az intézet megtartását illetékes helyen kérvényezni, ekkor az érdekelt feleket az emlékirat megerőtlenitése, és régi vágya kielégítése tárgyában kiboc&ájtott röpiratával vérig sértegeti, — sőt midőn, a megvetést érdemlő röpirat megtorlása érdemében saját hatósága utján felfolyamodik ? ekkor még azon testületet is, eljárásáért megtámadja, mint ezt tette, az e lapok 47-dik számában megjelent válaszában ; valamint eunek elítélése indokolására nem szorul, ép ugy müve, mint e tárgy-bani eljárása teljes megvetésre érdemes, ezért részemről a választ,összes eljárásával, valamint uszály hordozói okoskodásával megvetem, éB érdemesnek sem tartom velük bővebben vitatkozni; — csak még az intézeti tehenekre, melyeken oly fennen kiadni szándékozik, felelek ; ugy látszik oka az, hogy az 1872 dik évben ép ezek bevásárlására a minisztériumtól kapott 1200 frtot óhajtja bevehetni.
Nagy-Kanizsa juu. 17. 1874.
KOVÁTS JÁNOS.
Helyi hírek.
— Laptmk Jéléves előfizetési ideje e hó végével letelvén, tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésük lejár, annak szives megújítására, hogy a lap rendes küldésében jennakadás ne történjék.
Előfizetési ár: Jélévre 4 jrt.
, , negyedévre 2 frt.


— AdomÁnyonás. A nagy-kanizsai
takarékpénztár a helybeli közös népiskolák if
jusági könyvtárának megalapítására 50 frtot
adományozott. Hidón a figyelmes takarékpénz
tárnak enemeB és utánzásra méltó áldozat-kész
ségét sokszoros elismeréssel közzétesxazak, egy ?
szersmind megemlítjük, hogy a f. hó 10-én tar
tott juniálisról megmaradt 11 frt. 58 krt. a ta
nítói kar szintén e czélra forditandja.
— Htlgreigaxitá*. Múlt számunkba
a „Kanizsa város jelentékenyebb kereskedői és
iparosai" czimfl rovatban a következő hibák
merültek fel: A gabnakereskedők közt: Seben
JaLab és Lengyel J. P. helyett értsd: Stherz
Jakab, Lengyel J. P.; Scherz Zsigmond és 6a
helyett: Scherz Zsigmond; Dannaberg helyett
Danneberg. A borkereskedők közt: Eben-
spanger M.-nő helyett értsd: Ebenspanger Manó és fia ; Scberz Jakab és Lengyel helyett: .Scherz Jakab. — A fakereskedőkből elvétea okából kimaradott: Schlesinger GyuU. A rőfiw és kendő kereskedők közt: *id. Sing';r Mór he lyett értsd: Singer Mór j Singer Samu helyett értsd: Id. Singer Samu; Welich János és na helyett: Welisch János és fia ; a dival-árusnük közt: Bachrach kisasszony helyütt: Mílzky kisasszony értendő. —
— Zala-Egersxegen legközelebb há
rom tüzeset volt egymásután B ha a tűzoltóság
szervezve nincs,roppant kárt idézett volna elő,
nzértejeles intézményt jó lesz, ha a város subven-
üóval erősbiti.Az első tüz jun. 17-reggel b óra-
kor, másik ugyanaznap 12 óra előtt volt s két-
két ház esett a Ungok martaiékává,a harmadik
tüz 18-án délután volt.
— Elterjedt nálunk az a Bzomoru hír,
hogy tegnap, jun. 20-án éjjel a szent-lászlói
zárdái egyházba a villám egymásután kétszer
beütött s nemcsak erős rombolást tutt, hanem a
torony s zárdaház kigy-uladt. Lapunk bezártaig
bővebb tudomást nem vettünk.
— Uffyanrtuile Zala-Egerezegröl írják
nekünk, ho^y az ottani polgári iskolának könyv
tára javára igeo jól BÍkerült tavaszi mulatság
tartatott a kaszaházi kertben 20 knu belépti
díjjal, melynél a bevétel 119 frt. volt. Bővebb
leírást lapunk jövő száma hozza.
— Balatim-Füiredről veszszük a kii
vetkező tudósításokat: Reményi Ede ismert
zeneművéstünk július 20—25 közt Balaton-
Füreden a ,Szeretet-ház" javára hangversenyt
ad. — Ugyan e czélra a nemzeti színház két
jeles női tagja szinte működni fog — A múlt
héten a fiatal költők egyik legtehetségesebb
tagja Endrödi Sándor élete veszélyben
forgott a Balatonon, ugyanis csolnakázni ment,
de vihar jött közbe s minden iparkodása mel
lett sem térhetett vissza a partra, hanem a ha
bak Gvényébe ragadtatott A fürdői úszómester
látva a veszélyt, másodmagával utána csolna-
kázott s a tihanyi partfelé BÍkerült őt megmen
teni. — A fürdővendégek száma szaporodik.—
A fürdés igen kellemes, mert a víz 22—24 fok
közt váltakozik. — A Bzőlők erősen virágoznak
és jó termést engednek sejteni.
Laffunie mai számához van mellékelve a Franklin-Társalat kiadásában megjelenő.Ké-pes Néplap" politikai híradó mutatványszáma, melyet népszerű modorban irt élethü közleményei, képei s rendkívüli olcsósága méltán ajánl-hatóvá teszik a nép számára; megjelenik mio-den vasárnap s ára félévre csak 1. forint. — Ugyancsak Nagy Miklós szerkesztése alatt jefoglalkozat mm más mint időpazarlás sít nem egészen tisztességes kifejezések szerint: — ha-uontalánság! — A tanító, ki tavaszi mulatságokat rendes, s növendékeit ax frakké kegyes természet anyai ölébe édesgetve,a tanulók szamára kedves élvezetet igyekszik szerezni, — köszönet helyett sok szülő haragszik ; sót az ily nemes buzgólkodást még a íéle vádakkal sem irtózik illetni: hogy a tanító saját mulatságára,s ki tudja, mi minden önző czélból teszi ezt... . Édes Istenem! mintha a tanítók nem sokkal korlátlanabb mulatozásokat rendezhetnének magnkwk, kizárva azon százszoros gondot, mely ily gyermeki majálisokon köleleBségsze-r&leg neherül rájuk, a mulatságot — részükre legalább izzasztó fáradsággá változtatva át; B ha a tanítóktól áldozat valami, az ily mulatság rendezés bizony nyal ex, s nem is igen is fogunk látni pedáns, morozos tanítókat, hogy magukat aféle dolgokkal {árasztanák, baneni igen is oly | tanítókat, kik növendékeikért élnek s a ma-r gukban érzett erőt ugy életkedvet minden utón és módon tanítványaik épülésére akarják haaz-nálni.
Ámde térjünk a dologra! Visszatekintve a múltba, ott, ahol a ci viliaáló sarj fejléae történelmileg már éazleibet.5, azonnal Utói fogjuk a társadalmi élet azon el-kerülhetlen ődito ágát, melyet mulatságnak neveznek, Ütni még a barbár népeknél i« természetesen, hogy nem ily nemes értelemben : szóval mindenütt, ahol emberi, sót mindenütt hol szerves élet mutatkozik, még a növény világában is, ha figyelemmel észleljük azt; mert hiába, de akként Tan alkotva a földgömb (a csillagokról nem szólván) hogy minden, mi rajta. •1 két czélból éljen: 1-atór hogy életével a nagy :

összességnek használjon, 2-or hogy ezen haszna ért élvezzen is.
Az élvezet aztán többféle és lelkimüvelt-tég kifejlettebb fokával szokott az anyiban állni, amiért is a müveit, nem külsőleg, de belsőleg müveit, nemzedéknél az élvezetek nemei is a magasabb képzettség szinvsmalán mozognak, mig a csak külsólegjmüvelt nemzeteket szintén mulatságaikról lebet megítélni. Szóval élvezet, mulatsága nagy kerek ég alatt mindenfelé él és uralkodik, a legkomolyabb népnél, épen ugy mini a legkönnyelmübbnél, — azért, mert az életnek egyik föltétele.
?s ha most már az életnek föltétele az embernél, a felnőtteknél, miért ne volna az a gyermeknél ? kinél a könnyed ifjú lélek a röp kedés örökvő mozgalmát keresi, s tánezol ugrik még ott is, hol az érett kor már meghajolva áll. Sőt épen, a gyermekded lélek, ezen üde rugé kooyságának megöli betűje minden, ami őt a földhöz akarja bilincselni, s a komoly tanulmányok sajtójába szorítva nyomorékká válik a viaszként engedő gyenge szellem, mely talán arra volna hivatva, hogy óriássá fejlődjék. Éppen azért a legújabb kor paedagogiai systemája a játszva tanítást vette zsinórmértékül, — a komoly tanítás ssük mondurja helyett a bő zubbonyt, melyben a fiatal lélek tetszése szerint fejlődve eléri végre.azt a kort, mely aztán bát-run reá rakhatja,— az izmos, erős szellemre,— a komolyabb s valódi komoly tanulmányok terhét is. ? korba azonban menedékesen kell őt bevezetni, hogy mindenütt bátran haladhasson, s a mászás csigáján ne fajuljon nyomorékká.
Es midőn ezt mind elmondottak volna, a tavasai mulatságok horderejének fejtegetésére térünk át:

A mulatság, az élvezet mindenesetre csakis akkor van a leiekre nemesitőleg uditó és jó irányban fejlesztő hatással, ha szintén nemes és jó irányú, mert épen oly rontó és elkeseritő-ha-táasal van, ha nemtelen és rósz iránya. — Már most kérdeni lehetne nemtelen, roszirányu mulatságra és lelki élvezetre még csak gondolni is azt, hol ez nyíltan, a tanító szeme és felügyelete, agy a mulatságban részt vevő szülék és vendégek szeme előtt történik ? S eltekintve magától a tanitótól — nem közmegrovásnak teszi-e ki magát oly gyermek, ki illetlen visel lettel vagy egyéb kinövésével mutatja be magát a közvélemény szigorú Ítéletének ? S mig ez egyrésxről magára a pajzánra gyakorol nagy erkölcsi hatást, másrészről elriasztó hatással bír a példa a többi gyermekekre nézve, kik a megrovásokat hallva ; lelkűkbe veszik, 8 bizonnyal őrizkednek attól, hogy ók is ily megrovásnak legyeaek kitéve.
De vegyük a dolgot, például az üdülés ás és játszva tanulás szempontjából:
Azok kik ily gyermeki tavaszi mulatságon voltak, bizonnyal emlékezni fognak az ug-rándozve zsongó.kedves kis seregre,a lelki örömmel vegyült boldogságból kigyuladt arezokra, a ragyogó szemekre, melyek sugárbetüi olvas-hatólag értesitik a nézőt ama ártatlan lelkikéjről, melyet a száz éa száz szülői tekintet előtt annyira drága keblecskék érezték. Hogy a felnőttek e minden árny nélküli élvezet fényét látva maguk is, és érzelmük a kicsinykék élvezetével összeolvadva egy közös boldogság áradatában aszott minden.
Itt látni lehetett egy festői kedves kia cso-portosatot lepkék, madarak után fatkozva. Egyik gyermeki hang a lepke, másik a "?«»<*»

minősége atán tudakozódott, aki aztán tudta, megmagyarázta ennek is, annak is, hogy miből lesz, és mivé lesz; hogy az a madárka a mada rak miféle fajához tartozik, miből él, hogy miért lakik ezen a helyen, és hogy más madarak miért laknak más helyen.
Avagy egy másik kis csoport a virágok bámulásába merül, és a tanító aztán megmagyarázza nekik, hogy azok a virágok miféle barátságban és rokonaágban élnek egymással, honnan származik ez és az, mi a különbség egyik és a másik közt.
A harmadik csoport például kavicsdarabokat vagy a nagy szikiakat bámulja, B igyekszik gyermeki kíváncsi elméjével kitudni,hogy mi ez és honnan származik.
A negyedik csoport a fákra kíváncsi, melyik minő fa, hogy hívják, látta e már az iskolában a szemléltető táblán stb. Szóval a szem előtt levő nagy természet az ő gazdag raktárával szál és ssáz kérdőjelt állít kicsinykék elé, melyet a gyermeki lélekben rejlő tudvágy azzal magyarázhat meg magának,kit előbb utóbb talál, s mely magyarázatokra rendesen a tanító vállalkozik, s néha a gyermek gazdagabb ismeretekkel tér haza egy ily lelketüditő mulatságról, mint midőn hónapokig jár az iskolába.
De vegyük magát a tanulási szellemet, a társadalmi modort, mely nélkül müveit ember csak félig msvelt lehet; tehát egy ily mulatság, hol annyi idegennel jönnek össze a növendékek, már e tekintetben is nagy hatással vau a leiekre.
Hány és hány tárgyat tudnánk még elsorolni, bebizonyitáaára annak, hogy vájjon mi elvtől, s tanulástól, agy tapasztalástól fosztják meg gyermekeiket azon szülők, kik őket ily

lennek meg a „Vasárnapi Újság* és .Politikai Újdonságok* czimtt XXI éves folyamban levő jeles lapok is. A,Vasárnapi Újság' Jókai Mórtol a .Balaton vőlegényei" oximü nagy érdekű elbeszélést fog kbsfllni, nem különben folytatni fogja .Utazás a tenger alatt* ctimü rendkívül érdekes és tanulságos olvasmányt is. Ajánljuk u mellékelt mutatvány számot t- olvasóink figyelmébe.
— Vodianer F. nyomdatulajdonos ki-
adiBában megjelent az 1874-ik évi törvények
gyűjteményének első füzete, mely I—XIII
törvényczikkelyt foglalja magában, egyedül jo
gosított, hiteles, hivatalos kiadás, ára 50 kr. —
További a magyarországi rendeletek tárának
nyolczadik folyamában az 1874-ki elsí füzet,
mely a börtön ügyi szabályrendeleteket foglalja
HJigában. Ara fuzetenkint 50 kr., félérre 3 írt.
Megjegyzendő, hogy a Ráth Mór által kiadot
tak nem hivatalosak és a törvényes használatra
nem alkalmasak.
— Alsó-Lendváról kapjuk a követ
kezű sorokat.Van szerencsém Tettes, szerkesztő
urut -A-I. úgynevezett .hóit kezek" egy nagyon
ia éltető müköaéséről tudósítani. Méltóságos
Szabó Imre szombathelyi megyéspüspök ur,
a szeretetteljes főpáaztor, mily atyai jósággal
gondoskodik, terjedelmes megyéjének legtávo
labbi vidékiről is,bizonyitja ezt kgujabbi nagy
lelkű tette.Ertesülvén ugyanis O Méltósága a
Zalamegyébe keblezett a.- lendv&i plébániához
tartozó Kapcza község r. hath. jellegű iskolá
jának a tavasz folytan ismeretlen okból tör-
téot beégéséről, nevezett községnek segélyül
folyó hó 14-éo a főtiaztelendő ker. esperesi hi
vatal utján 40 frt o. ér. az az negyven forintot
o. értékbsn.volt kegyes küldeui.Midőn mi Kap-
cza község lakói O Méltóságának e meg nem
érdemien kegyét fonó köszönetünk és fiai hó-
dolatunk mellett nyilvánosságra hozni bátrak
vagyunk: egyszersmind kérjük az egek urát,
hogy 0 Méltóságát megyéjének nagylelkű fő-
pásztorát még igen sokáig éltesse ! Kapcza köz
sej megbízásából: KISS FAL segéd-lelkész.
— Keszthelyről írják: A .keszthelyi
dalegylet'-nek f. hó 24-én tartott választmányi
ülése alkalmávalalulirtnak jutott a szerencse ama
nagyazerü ésköskedvességü'tinnepélyrö^mely fo
lyó évi május hó 24 én szerény városunk .Ama-
zon"czimü szállodája nagy termében tartott irni,s
a nagy-kauizsauUlártestvereinkról pár-igényte
len szóval megemlékezni. Czélom nem az. hogy
magát HZ ünnepélyt, annak jó, vagy roaz olda
lát, s a dallamok mikénti öaazhangzását »tb.ecse
teljem, miután erről Singer S. ar, a nagy kani-
zsa|dalárda egyik mükodó tagja már e becass lap
ez évi 44. számában ugy is elég melegeD s ki-
njerilőleg irt, banem igen is a nagy-kanizsai
dalárdának körünkbe tett átrándulátáért ba
ráti s dalártársi köszönetet mondani s az es
tély jövödelmérSl^nint volt pénztárnok, számot
adni. Amily benső őrömmel fogadta dalegyle
tünk a nagy-kanizsai dalárdának amaz átiratát
miszerint ez pünkösd ünnepeiben szerény váro
sunkba készül átrándnlni s itt egy általunk kije
lelendő jótékony czélra közreműködésünkkel
dalestélyt sdni,|ép oly forró hévvel mond most a
nagykanizsai dalárda mélyen tisztelt elnöke,2-od
elnöke éa karmestere, valamint ennek ügy
buzgó és fáradhatlan mükodó tagjainak is da
lártestvéri üdvözletet s illetőleg köszönetet,
melylyel egyszersmind dalegyletünk azon óha
ját fűzi, hogy megtiszteltetésüknek eleget
teendőn, sietni fogunk leróni ama tartozásunkat,
melyre már kétizbeni átrándolásnk által ben
nünket a dalártestvéri egyesülés óhaja ösztönöz.
ártalkn kedves mulatságoktól, — s minőkot
sehol másutt föl nem találhatnak elvonni
akarják; s mert a gyermek mulatságot mégis csak keres és szerez magának, bizonjnyal kárpótolni fogja magát ezen tíle elvunt élvezetért roaa módon ami aztán sem neki,uem válik épülésére, sem szüleinek örömére.
Végül pedig megemlítjük a keszthelyi községi iskola június 10-én tartót: juniálisát, melyben anuyi müveit lelkű eiüle s gyermek barát vett részt, mikéot ez már maga is elég utasításra méltó például szolgálhatna az ily mulatságot gyűlölik előtt. Muraközy tisztelendő ur pedig oly valódi lelkiatyai gyengédséggel és ragaszkodással járta czukedlivel a kicsinyek serege közt, hogy minden szülő és gyezmekba-rá: szivét, valamint kicsinyek általános szeretet m-gnyeré. Kötelességünknek tartjuk ifj. Reischl eoczel úrról is megemlékezni, ki szíves volt u tanuló sereget fél akó fris és pessgo serrel megajándékozni, nem különben Vid Lajos úrról is a mulatság színhelyén tett fáradozásáért
Még maga a természet is kegyesen mo-Bolygott égi azúrjával a kis mulatókra, meg uiig köroskörol borús volt a láthatár, nálunk csak mig estvs) a tanaid sereg hasajötte után állott be a* esőzés. Igy legyen ujolag, igy legyen jövőre is 1 — ....
Keszthely jun. 15. 1874.
EEICH MIKSA
községi tanító.

Ac estélyeni összes bevétel volt 270 frt,me!yből
142 frt 26 kr költség leezámitatván, maradt u
óvoda javára 127 frt 74 kr.(Tévesen állította
tehát Singer S. nr azt,hogy aKeszthelyen fel-
ál li tan dó óvoda javára, miután ez már
több év óta fennáll, • igy a jövSdelem csak is
a mar fennálló,de alaptőke hiányában, ingadozó
állapotban levő óvoda csekély tőkéje gyarapí
tására forditatott. Hogy pedig S. or 170 frtnyi :
tiszta jövödelmet emiitett, ez siintén téves né
zet, miután 6 nem tudta mennyi az összes költ
ség, a mint ilyen azt sem állíthatta, hogy men
nyi tiszta jövedelemjmaradt.)Ez összegKeszthely
város érdemdús városbirájának, Reischl Venczel
urnák s általa a tek. vároíi tanácsnak további
intézkedés végett átadatott. Bátor vagyok vé
gül a dalestély alkalmával tett felulfize-
téseket is kezölni, ugyanis: Főtiszt. Pin
tér Endre igazgató ur 1 frt. Lővrin-
ger Ignácz ur a nkanizsai dalárda elnöke 3 frt.
Weisz Kálmán ur KisCzelből 1 frt. Reischl
Venczel városbiró ur ö frt. Vadona János
gyógyszerész 2 frt. összesen 12frt. melyért leg-
bensőbb köszönetet mond, Keszthelyen, 1874 évi
június hó 10-én a .keszthelyi dalegylet' meg
bízásából PÖLTZ PAL.
— Mejelent és beküldetett hozzánk:
nA fegyházi lelkész erkölcsi beszédei és imád
ságai rabok számára." Irta Pap István vámosi
ref. lelkész, átdolgozta Szikszay Gyula szebényi
rom. kath. segédlelkész. Kiadta Résó Ensel
Sándor. A 42 lapra terjedő füzet emelkedett
szellemű, vallás erkölcsös 12 szentbeszédet tar
talmaz, méltán ajánlható, hogy a nagyobb és
kisebb börtönükben minél számosb példánybani
elterjedést nyerjen. Kapható Zilaky Sámuel
budapesti könyvkereskedőnél. Ara ?
— A soproni kereskedelmi iparkamara
jegyzőkönyvében olvassuk: „A közös bizott
ság jegyzoköuyve,Nagy-és Kanizsa városok nj
hely pénz árszabálya iránt. A n&gym. magy.
kir. foldmivelés-, ipar és kereskedelmi minis-
teriom az illető kérvényt f. évi marczius 6-án
1780. sz alatt kelt leirata mellett a kamarához
megvizsgálás és jelentés tétel végett ieadá. A
véleménynyilvánítással megbízott bizottság az
eddig fennálló árszabály tételeit a tervezett aj
szabályzattal összehasonlítva, tekintettel a ka-
nizaai piacznak forgalmi viszonyaira, magát
késztetve eresé, az aj tételeknek magassága
ellen irányuló lényeges módosításokat javaslatba
hozni, mintán abban a kereskedelem megakass-
tisát és károsítását látta. A kamara bizottsági
nak javaslóit módosításait elfogadván, annak
véleménye egyhangúlag elfogadtatott." Hogy
miben áll ez ügy ?bővebb tudomásul nem bírunk.
— Rövid hírek. Ksppo társulata Sze-gflden van. — Báró Kuhn kosos hadügyminiszter felmentetett s helyébe Báró Koller csehországi helytartó lépett. — Az egyetemes tanito-gyulés Budapesten aug. 12-én veszi kezdetet.
— Az újpesti zendülés miatt 39 egyén fogva s
52 szabadon van, tanuk száma 97. — Bécsben
a „Kummerféle* fogadóban 3elegans magyarno
agyonlőtte magát. — Tarinban egy 57 éves
ember nejét egy fiát s két leányát a nyomor
miatt meggyilkolta. — Tavaly Magyar-ország
ban 5,730,000 akó bor termett. — A magyar
szinészcongressus aug. 19 én veszi kezdetét.
— Pozsonyban oly varrógépet találtak fel, mely
5 frtba kerül. — Magyar.rszág 3 millió mázsa
sót fogyaszt el évenkint. — Hódoson Tóth
György kötél által vetett végett életének; ugya
nott Komán Ferenci borpinczéjét feltörték, s
nagyobb mennyiségű bort tolvajoltak el.—B.Pi-
ret altábornagy sétakocsizás közt feldúlván,
nyert sebei folytán másnap meghalt. — Roche-
fortnak Lanterne czimfi müvéből az első füzet
Brüsselben megjelent. — Sárga, zöld, s vörös
Bzinü mérges czukorkák áruitatnak több helyütt
melynek betiltására a hatóságok intézkedtek.
— Az élelmi szerek szállítására szóló kedvez
mény jui. lfi-ik meghosszabbitatott a vaspá
lyákon. — A magyar orvosok és természet-
vizsgálók nagygyűlése Győrött aug. 18-án
veszi kezdetét — .Debrecieni ellenőr'
ciimu balközéppárti aj lap indul megs heten-
kint 5-azör adatik ki. — A nemzeti színháznál
volt a régi Pest kórfalának hatvani kapuja. —
A svábhegyi fogaskerekű vaspálya megkészült.
— Múlt évben Tobolszkon át 10 ezer fogoly
szállitatott Szibériába. — A magyar dalmflházra
Budapest 100,000 ezer frtot adott — A fővá
rosi pénzintézetek betéti bevétele 63 millió Ért
volt május hóban. — Májusban a halálesetek
aránya az európai főbbvárosokban : Budapest
(itt az első) 514. Bóma 301. Berlin 284. Paris
230. London 213. Bécs 202 sat — Bem ár-
cusa jun. 27-én érkezik Budapestre. '
Papir8zeletek.
Éne k «j varról egy táriratot olvastunk, mely szcnd-uiira igy állt: ErEs asS volt, mely a földet megáatatta.
KettSs házasság miatt a b.-gyarmatí törvénynek a napokban egy fulekridéki israelitát •gy éri börtönre itélt — Fölösleges a bttntttíe, jagysé meg ralaki, hízz eléggé meg raa bflntetre aszal, hogy két nej* vas.

— A, nSkrSL A ,Novedades' apaojol Up következő jaUemsS jegyzeteket közöl afranezlatangul éf német nSkről: A francsia nó férjhez megy számításból, as angol szokásból, a német saarelemből. — Afran-ezia nS szeret, de csak a mesélhetek en, as angolnő egén eletén át, a nemet örökké. — A franesia anya leányát bálba riszi, ai angol imaházba, a oírnet a kouyháaan foglalkoztatja. — A fraBcsia nS kadélyea, ábrándos, rajongó; az angol moreit, a német érzelmes. A franesia no* ialésteljesen öltözködik, a* angol viszsataazitoan, a német okszerűen. A franczia nő cseveg, az angol beszél, a német itéL A francaia n5 rózsa, az angolnő ibolya, a német nő nefelejcs. A megfontoltság a franesia nSnél a nyelvben, as aogolnőnél a f5ben, a német nCnél a szírben vao- Hit a spaayolnő ? — Kérdi a aNoT«dades.n — A spanyolnők mintául stolgálhatnak, ngv franesia mint az angol és német hölgyeknek.A gpanjolno'k mindenben mesterek. KQlfinös kedvük telik a bebalozásban; szeretik a zsákmányt birni és élvezni. — Most rajtnak a sor, szólni a magvar-n$rSL SzeríntSnk a magyarnff valamenyi közt az eUS helyet foglalja el. — A magyarnS sseret az Önfeláldozásig; basájáért, családjáért késs meghalni: nyiltazivn, bQ nS, j6 anya, gondoz haris—sony. vendégszerető* és munkás, hisszak, miként ezelHtt két századdal lehettek honleányok és bfi nők ia fajnak kSzt, de most vajmi kevés Zrinyi Ilonák és Szilágyi Erssé betek ssnletnek. Hiába as az áldott félreértett imaneipatio.
(Elbé) Angelí Somában egy alkalommal lefestvén a poklot, a képen az elkárhosottak között esr — vétkes kihágásairól ismert — biratalnoknak alakja is felismerhető' rala. Az tlletS hiratalnok kérte a pápát, semmisitss meg a képet — mire a pápa elmésen jegysé meg: Fiam I ba a pnrgatoriumban lennél, reményt adhatnék- — de tudod, hogy a pokolból nincs ssabadnlás.
Szerkesztői üzenetek.
ISIS. Pápára. Bocsánat, azonnal ntána néztdok.
1314. A humoros Lippiki Ierelet jöv6 számra ralánk kénytelenek halasztani.
1816. H. GY. Légrád. Édes Atydd elhunyta feletti fájdalmadat enyhítse ssámos kanizsai barátod 8ssúite réslréte.
1316. P. Kesathely. Mind megkaptuk, de az eUbb beérkezett közleményeké as elsSség. A buzgalmakért köasönet. T. A. előfizetése június végén jer le.
1317 A .Jutalmazott ssolgálat'ot azzal jutal-maszuk, hogy mielőbb kiadjuk. A perzsa költőkből aziresen t örömmel közlünk.
1318. B. Z. Zágráb. Horvátul nem adhatjuk
ki magyar lapban. Hogy gondolhat ilye<mit?
1319. W K. Sopron. Szépírás, de Ires
1320. Z. 8sent-Ur<Sthra Az izr. iskolaügy! köz
leményt adni fogjak.
1331. K. T. Budapest. Becses levele sserint intéskedank.
1322. 0. Bécs. Táruk ujabb intézkedését.
1323. E. Vásárhely. Hegkaptuk Költemínyfi-
rel sohasem alkalmatlankodik 9n nálunk. Szíves
üdvözlet a kies Erdélybei
1324. Az .uj mérték és iiilyrendnerrS!" nóló
ssakavatott közleményedet egyszerre szeretuők hozni.
A másik kérdésre vonatkozólag : csnk a város tehetne
jpég rslamint, de as is nehezen.
1S2Ö. P. H. aAz én rózsám lényeges . . .* (rerse nagyon uagéayet) ^Sarkantyúja oly fényen* (8 kegyed erre mért kényes ?) 1826. X. .PetSfifcoz' négy iv türelmes pap rl szúnyog a piramis körül
Üzleti szemle.
(8 _ r. 8 — u.) Nagy-Kanizsa, jun. 19-ik 1874.
Időjárás: derült, meleg.
Gabnaüzlet élet nélkül. Némely kezekben még többnemü k4asletek I verők lehető tartózkodók. A hírek minden oldalról lanyhák és as árakra okvetlen közel nyomást fognak gyakorolni. —
Bua o—10 krral alább a többi gaboanem ára eddigelé változatlan.
Jegysünk alsé-ausatriai mérő szerint:
Busa 80—81 fnt-6.26-66 kr.SS—83fnt 6.65— 86 kr, 84—85 fnt, 7.20—7.75 kr. Rozs 76-77 fontos konkolyos 4.80—5.10 kríg, konkoly nélkül 5—'i. 25 5.40. 78—80 fnt konkolyos 6.20—6.3U. konkoly nélkül 5.25—40 kr. Árpa sörfőzésre 5—5.25
kr. — Árpa etetésre 4. 4 30 krig. Kukorirzs 6.
10—iO kr. méreje Zab 2.10—15 kr. méreje. HQve-lyesek: Borsó 8.4«kr.Lencse ——frtig.Bab fehér nj tit-kaság órai keverre5.70—8Uegész frtig.ó 5.30,tarkaó 26 —50 kríg. Hajdina 4. 80—5 frtig. stájerországi 4. 65— 4. 80 kr. — Hajdinakása 11—13 kr. — Köles 5. 30—50 kr. méreje — Köleskása 8. 50 — 9 Trtig. Lenmag 4.80—6.20 kr. Lendekmag tissta 3.95— 4—krig., zabos lendek 4.—kr. vám mázsán- Kendermag 5 frt-60 kr. améreje. Képez, téli 4.50—80 kr. nyári 3.60—1.20 kr. Kevert (Mischling) 4.80—5, frt. Bua-oeso 1.40—60 krig. Bozs-ocsó 1.30,-40 Borok: fejtett uj fehér 6.—, 5.60—6 frtig., fejtett piros 4.50—5.50—80 kr, fejtett achiUer 4—4.60 kr. Ö-bor —.— frt. — Seprüpálinka ——. Törkölypálinka 23—25 frt, azilraliosa 27—30 frt. alsó-ausztriai akója, hordó nélkül, franeo itteni állomás.
Sümegh, joá. 19-én 1874. Bnsa 6 80—7. frt Eoaz 5.—130 kr. Árpa 4.—4.20, kr. Zab 2.50-S.70 Kukorieaa 5. frt. Burgonya 1.80—2 frt. UjKr 6.-7. krt. óbor 12.-13 frt. Marbabos 26 kr. Borinbns 24 fr. Dissoobas 80 kr. Keményfa öle 8-12 frtig.


Jani
ss 21-WJsalsi
27-kj. 1874.

Hó- és heti-
Katholikus nap-
Protestáns


nap
tár
| naptár

Í6)
K. Ev. á. gasddag halászatról. Luk V.—Gör í


Káté VI. 22—13.
21
Vasársai
O 4 Alajos
F) 3 Aloizia
M
22
Hétfő
Paulin. P.
Paulina 1*1
23
Kedd
Sidonia
Saidon. ; J*. !
24
Szerda
K. sz. Ján.
Irán

25
CsStörtök
Prosper
Eulog
<s
26
Péntek
Ján. Pál
János Pál
fi
27
Szombat
Lássló k. f
László


Érték- ét váltófolyatB Junim 20.
5*/e metaliques 69.45; 5'/, nems. kölcaón 74.90; 1860-ki álladalmi káiosöB 108.40; bwk- / részv. 990—; hitelintézeti részvények 221.25; London 111.90; magyar földtehermentée. kötvény 74.90; tenesvári fotdtehermentési kdt-vény 74.50; erdélyi fóldtehermentesi kötvény 72.50; horvát-skvon fSldtehermenlesi kötvény 78.—; ezüst 106 25; os. kir. arany 5.29 Napoleond'or 8.93
Vasúti menetrend.
Indul Kanixoáról:
Essék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
b óra 18 peres reggel-
. , . Zágrábig 2 , 45 . délután.
Budáig S . 18 , reggel.
1 . +8 , délután.
» 10 . 43 „ estre.
Szombathelyig (tiiuét dúlután 5
óra 25 peroz Bécsbe) 5 B 43 „ reggel.
Bécsig (Szombath. Béc»ujh felé) z „ 15 , délntán.
,, „ ., „ 10 „ 56 ,. este.
Pragerhof felé Triesztig 6 „ 3 „ reggel.
„ és Bécsbe! „ 23 „ déluUa.
i „ „ 11 „ 33 „ este.
Brkrzifc Kanixsára :
Essék, Mohára (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez reggel.
, „ „ Dom
bóvár, Fiume, Zágrábból 1 . 21 ,. délután.
Zákány-Fiume-Zágrábbó! 9 „ 54 „ este.
Budáról 4 „ 43 ,, reggeL
„ 1 „ 46 „ délntán.
„ 9 „ 20 „ este.
Szombathelyről 10 „ S3 „ délelőtt.
Bécsből(Bécsujh Sromb.th.felől 4 ., 37 ., reggaL
t, -• , 10 „ 18 „ este.
„ (Pragerhof felől] " 3 ,'' 60 „ reggel.
Trieszt- és Bécsből 1 „ 9 „ délután
Tríesstból 10 „ 22 „ estve
Felelós szerkesztő: Bátort) Lajtt.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva lesciereje álul, ."> mely felnőtteknél és gyermekeknél öO-szeresen megkíméli az árát. — Kivo nat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfól-moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekseti-, mirigy, vese és hugyhólyagbajokbol, a melyekből Kei vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek nvá solatok.
64^210. bizonyítvány.
Nápoly, 1872. április 12-én.
Uram I ?gy májbaj következtében hét év óta rettenetes állapotban voltam és igen atsorányodtzia. Nem voltam képes irni Tagy olrmsni; egész testein reszketett, emésztésem rósz, folytonos álmatlanság és mindig tartó idegizgalomba voltam,a mely folytonosait űzött ide s tora, és egy peresig sem hagyott nyugton, e mellett nagy mérvben mélakóros. Sok orvos kifogyott tudományából, anélkül, hogy bajomon segítettek rolna. Teljes kétségemben as ön KeTaleesiirsjé-hez fordultam, és most, miután S hóig élrestem, bálát mondok a jó Istennek- A Beraleaciere a Ugt bb dicséretet érdemli, egészségemet tökéletesen helyre állitotu és képessé tett. társadalmi állásomat ismét elfoglalni, i-egbem^bb bálával és teljes tisztelettel Bréhám murquisnő.
66,810. bisonyitvány.
Neufehateau (Tofesek) 1872 " deczember 28-án.
1? érés leányom, bari tisztulása kimaradása által a legnagyobb idegronesolásban szenvedett az úgynevezett Sz. Vincze tánezban, és az orvosok kétségbe vontak a meggyógyulás lehetőségit. Azóta egy barátom tanácsára Revalescierevel tápláltam, és ezen zamatos tápszer mindazok meglepetésére, a kik ös-merték, tökéletesen meggyógyította ; tökéletes egészséges. Ezen felgyógyulás itt nagy feltűnést okozott, a sok orvos, a kik ezen bajt gyógyithatlannak állították, most meg vannak lepve, gyermekemet teljes egészségben látni.
Martin, adóhivatali tisst.
Tdflalétb Imin a jruwti, 5O-atruéu mtg-kimiU a gyómutr árát, fdnStttkmdl U}!/> ">»» ayermektknil-
Plébszelancaékben ?/, font 1 fr 50 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt Bevalesciére piskóták szelen-ezékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Beralesciéra Cho-eolatée táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-n 2 frt 50 kr., 4S-ra4frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr, 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 60 kr., 120-ra 10 frt^ »88-ra SO frt, 576-ra 86 frt.
Megrendelheti Barry du Barry & Comp által, Wien, Ws^MtthgUM Nf. 8., N.-Sanistdn Lmok Karola gyómuortárdinn Aradon F. Tones éa társánál; Debrecsenben Mibálovita István gyógyszertárában a kigyóhoa; Kassán Wondraschek K.-nál; Harosvásárhelyatt Fogarasi Döm6t»rnél; Pesten Törők Józsefnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temes-, vártt Quiriny A. városi gyógysxerósznél; Ver-seozen Fischer Móriéinál.
A bécsi eség minden vidékre küld posta: utalványra vagy utánvétre.
•) ? rovat alatt közlöttért vállalTÓTH SÁNDOR
saját készitményü
bútor gyári raktár Szombathelyről.
iX.-KANIZSÁN
vasní-utcza, a városházban.
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
A legtisztább es I«ghataatósabb orron »er Norvégia hegyeibeo Q cseréleudö fel a meit«raegeaeD tisztított halmájzsir-olajjaL
i. ralodi Dirsok-kalaiá)zslr^laJ Bell- ei tidí ba)ok»ál, soropbo írni- éi raOlllllt-t<etegHégekbeD legjobb gyógybatásn&l van; meggyógyítja a legidnlubbkiMvray- é'OSÉZíajiktt, valamint a> idSssaki Mrkltagekat.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Baktárak Jfagy-KanUaán: Beliu J. gyógjai Lövik K. gjögjaz. Keseelhoflfer J. ét Kosenfeld F. araknil.
OLL A. SELDLITZ-PORA.
K porok rendkirfiti s a legelt^rSbb e««tekben bebiionynlt Mtiümk áltat minden, eddig olismert hi»i acerek kSsOtt, tagadbatatla-ela" liflyet foglalják el; mit az tok ezer, a caiazari birodalom miuííen résK^bSl kexeiukhes kttldött hála-iratok a legrersletuebheo tana-
sitják, hogy *? porok jögiMt íztmláMkBal, esMattliet«tie«aéf«kjiéi, |y#-?ortaéviél. továbbá görosök, vese «? ldesj-b«J«kbu, szlvtebofátaél, lie Seiteg okmu ftfájás, vertolylás, v^ul kysteríára, báfcor és hazatiti
káayáart hajljimiiil a. legjobb sikerrel alkalmaztatnak, ? a leiptartónb
4ry»Kylu»tá*t eredményeztek. 1254- 19
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
Ugmegli.xbatűbb orrouzer a nzencedS emberisig **?.<(iel-inden b«l«5 és kflUÖ gyaladift, legtöbb b«teps&g, miiitleone-. föl- rs fop-fijii, regi sérvek és nyitott sel<*k, rák, fene, .s. béiiali* éa iiuüdeaneaifi sérfliés ellen, stb itb.
I palaczk ára használati utasítással SO kr.
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nád-
és
szalma székekben.
/raeoeeooo&oeoe
Csak
?
— .5 forintért o. ért. adatik az éremmel koroniiott ? világkiállítási diszmü-bazár
?•1.— Mely az alább jegyzett 10 kia.IlitA.si tárgyból 411 és pedig:
tó /l finom Mr tjfl kézitáska, mocaik képpel kirak raj ?
'1 Viottrla-aelyea-báll legyezi, J iuu-kl-gnjabb , minden |
kívánt uicb'-n; »
1 telje* varrt-Neceasaire talmiaraity tokban meglepS fiuom ; s
1 igen elegáns ozaker-szeleicze zárral, a legfinomabb szob- "
nUzati munkával díszítve ;
1 ffMdl tatai arwy »ra Láiezezal efyltt, jól járó, két •
jotáiláagal ;
•" 1 MTHÜbM, legfinomabb, fényképek uámira , külsőleg %
N 1 bionx- vagy chinaesOit ékiUnéoynyel;
h~ jl aal«a IBZUII MCBfetyl, fénytelen uj »rao>bol . élénk ?-,
"fi teljes Iritrtati earaiUn, kalönösen ajáadékr& slkalmas; n
,5,1 italáb»o bires japáal sztvartárou, dus ninjátszássai ; ™
2- 2 darab M Ur. kiz. izab. lé| irlvar izoptktk legújabb,
*_a I m«tl;ek a legrossabb azivaruak Iegfínom&bli Huvnnaa-
,S xavatot kölciőnöznek.
? tlz tárgy Összesen csak 5 forint
f Exes most elSioroit 5 frtoa csoporton kívül ugyanazok fino-,
?abb kiiliitáaban 10—ló egéas 20 frtig még sxámoi ezer egyéb 'diámul- él fényöxé«i árakkal a legnagyobb választékban

EUekeo kívül 6 ftért még ugyanott kapható esernyő gxrni
'túra, és pedig 1 nagy, elegáns selyem napernyő, 1 vixuipntes
leaeniyd és régre 1 tavatai ernyó bámulntos oJcnó áron csak G ft
egyeaegyedfil kapható l.üi-
! Amigo világkiállítási bazárjában,
, W* ÜVCH, PraternírnBne 9. *^|

( Leréli megreadelések posui ntaovét vagy az JiaBzefr PIOIPI beküldése mellett asonnal eszközöltetnek.


0
(1345—3)
0.
M. Dávid
J»k«b i Rxnd. ..-I. F.
Jik.b fiai .iu Istv.
Belovárstt I.ak.>vi; Csáktíriyao Ká Crargia Kr-nw
KaaMviroM Kol. Kaprtiozán w<?^ Kesit»«lyes WŰ
KertaztW lliej-c
M
Dtli At

Raktár
ruganyos
ágy alj ak,
matráczok,
tükrök
és *
függöny tartókban.
LltnyM EaliToda J. gy MarOZaJlku ISKÜ Nándor BáMk-Szt-fyirfyii Kbici J. gy. SztablUwlyM Pilicb Ferenci gy. S**TMytu Meiey András gy4g7»«. ZáflrmklMU Uittelbaeh ZM. gyógyss.
, Ceyleck J. ?). gyógyss.
, ITrweÍH Fr ? gyóygsr.

Pályázati hirdetmény,
A vallás és közoktatásügyi m. k. ministeriumnak 1874 mijus hó 22-én 9969 szám alatt kelt intézvénye folytán a zal»-egerszegi városban építendő 6 osztáljos polgári iskola és kereskedelmi intézetnek njbóli felépítésére ezennel pályázat nyittatik.
Ezen építésnek vállalkozás utján biztosítása végeit f. é. jnlins hó 20-án reggel 9 órakor a helybeli városházi helyiségben az Írásbeli zárt ajánlatok figyelembe vételére! fog bizottsági tárgyalás tartatni és a beérkezett írásbeli zárt ajánlatok a bizottság előtt nyilvánosan felbontatni.
Az engedélyezett költségvetés szerint:
1. Földmunka 377 frt. 94 kr.
2. Kőműves 21.969 , 41
3. Fódényvakaló 1.029 , 57
4. Burkoló 1.438 , 77
5. Kőfaragó 4.707 , 30
6. Ács 6.265 „ 78
7. Tetózetfedó 755 , 73
8. Bádogos 2.225 , 80
9. Vasöntó 2-20 , —
10. Kovács 1.642 „ 75
11. Szobrász 1.713 , 50
12. Asztalos 3.050 , 70
13. Padlózat 1.408 , 75
14. Lakatos 1.12.9 , —
15. Üveges 1.575 „ 63
16. Színező 967 ,_
17. Kálbagyártó 1.120 , —
Összesen 51.597 frt. 63 kr.
A terrek — költségvetés és építési feltételek az alnl-
irt bizottsági elnöknél f. évi július hó 19-ig minden nap délelőtt 12 óráig betekinthetek.
Vállalkozó urak szakképzett okleveles építés lehet és a vállalkozást sem összesen sem részletenként másra átruháznia nem engedtetik meg.
Felhivatnak tehát a vállalkozni szándékozó urak, mi
szerint a fenntkitett napon és órában az előirányozott épí
tési költség után számítandó 5%-tóli bánatpénzzel ellátott
Írásbeli ajánlatokat, melyben a százaléki leengedés tisztán
szóval és számmal kiteendő a fennkitett határidóig beadják,
és a kitűzött helyen személyesen jelenjenek meg. 4
kitdnínek bizonyult legujabb szerkezettel óráakht annyit csépelünk, mint hirom easpld ember egy napon it Ara 150 frt Béetba szállítva, próbaidő s garancsift mellett
Pb. Mayfarth & Cenp.
gépgyára majnai Fwkfhrtbu.
kk kerestetnek. ^
Zala-Egerszeg 1874. jnnius hó 18-án Az építési munkálat vezetésére választott bizottság nevében Theodorovfch Károly.Dr Handler Mór
®r?©s- és
§2&íé§2 és sseiaésx
gjógy'' gyökeresen fénjes és tartós siker t>izlo-.itá»a mellett mindennemű
Titkos betegségeket,
1) tZ önférttizésitek minden következményeit, ug.wuiut :
na as ö m l é> s e> it e t, .
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengült fórfierőt), 2. húgycséfolyásokat (még oly idülteket is), a nemzőrószek bujakóros fekélyeit
és másodrendű bujakört minden alakjaiban és elcsnBtásaiban, 3- husyosö aasiXls-ClléaolKet^ 4. fris és idolt nyákfoyásokat nettnél, az agynevezett fehérfolyást, és az onnan
eredő magtalanságot, 5 böuaö
5. böruatöselcet,
6. a hugybólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
R E NDEL NAPON K INT: (ms-sj
délelőtt 11 órától l-ig, fl&után 3 órától 5-ig, és este 7 órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipótv&ros. nádor ntcza 13-ik szám alatt, 1-80 emelet, 14. ajtószám.
|9* Ujjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógyszerek
?V MgkOJdetnek. -«|KANITZ C.

Dorottya-utcza 12. szám.
bámulatos olcsó árak mellett következőket »jánl. n. m.
— ft. 50 kr.
100 drb. levélpapír névvel
100
1 ft. — kr. . — ft. 50 kr. -?ft.80kr.
4 ft. — kr.
18 ft. — kr.
35 ft. — kr.
2-50, — 3- 3 ft 50 kr.
5 ft. — kr.
30 kr. 60 kr.
— ft. 55 kr.
25 kr. — 45 kr. 60 kr.
levélpapír és 100 db. boríték névvel csinos
dobozban ....
100 „ látogatójegy dobozban
100 , levélpapír fekete nyomattal
1000 , lenboriték . . .
5000 , lenboriték , .
10000 , lenboriték , .
1000 , pecsétbélyeg
1 teljes Íróasztali berendezés
1 drb. tént&tartó florentini bronzbői
1 » gyertyatartó gytifatartóval
1 , óratartó . . . .
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és levélpapír, s borítékoknak agy szintén minden e szakba vágó czikkeknek. Irómappák, jegyzőkönyvek, rajzszerek, váltótárczák, diszes pénztárczák, albumok, stb. legolcsóbb gyári áron.
Különös figyelmébe ajánlom t. ez. közönségnek a talajdon gyáromban készített monogrammokat és czimeket levélpapír és borítékra, arany és többféle színekben legdíszesebben kiállítva.
Levélbeli megrendelések utánvét mellett leggyorsabban és legponto
sabban eaiközö) tettnek. 131S-21

Wíjdits József kiadó-, Up- és nyomdatolíjdoiioa gyorasajtó nyomáu,

SA6Y-KANIZSA, 1874. Június 2ő-én.

Tizenharmadik évfolyam.


QMzfUii it ??
A lap EKIIOU letó körienények •<
I0 kr-
réuét illető kőiimoénjei oedif
bénneotrs is-
6 haaiboi petíttorban
7 maaodlior 6 ? minden
' totibbi iorírt 6 kr.
XT1LTTÉBB1SK
B4nnent«tlu taraiak csak uraert monkatir-aaktil fogadtatnak «I.
Késiratok TÚBEa nem kold.toek.
Kincstári illetik minden
«. birdetWrt Wlir'
30 kr. dE
ZALAI KÖZLÖNY
előbb: .ZALA-SOMOGTI KÖZLÖNY'
"B«
Nagy-Kanizsa várat helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesíler". a ..nagy-kanizsai kereskedelmi s ioarbank', a .nagykanizsai takarékpénztár" a .Zala-Sanogy' gőzhajizási részvénytársulat, agy a .zalaegerszegi toma-tüzoltó egylet* s tSbb megyei és városi egyesület hivatalos értoalttje.
Uetenklnt kétszer, vasárnap- •?> csütörtökön, megjelenő vegyes tartalom lap,

Zala-Apatbi jun. 2í. 1874.
Előbbi számunkban ugyan ezen czimet
olvasta a tisztelt közönség s most ismét;
akkor kegyeletes ünnepélyre mentünk, a
855 íwel ezelőtt létesített oltárhoz, s most
visszatértünk, mint a méh, megrakódva a
hit, reniénj- s szeretet mézporával, szivünk
ben az édes érzéssel, hogy a mai reális küz
delmek rideg sivatagán is tündököl az ősiség
iránti kegyelet lángoszlopa, melyet az idő
vasfoga racgdönteni.eltörleni,megsemmisíte
ni uem képes;létflnk küzdelmeiben virul még
a hit iránti buzgalom, s hol ez szeplötlen
tisztaságában virul, ott a remény dicső haj
nala feldereng egy Fzebb, egy dicsőbb jövő
ért, melyet Isten jósága nem tagadhat
meg e nemzettói
Kiváló öröm, hogy egy megye ily
ünnepélynek lehet tanúja, mely egy nemzet
életében is a ritkaságok ritkasága.... Lát
tunk ott ősz férfiakat, kik az élet küzdelmei
ben megőrzött hálakönyflt áldoztak a Min
denhatónak, az érzés e legszentebb, legdrá
gább gyöngyével öntözték a földet, melyen
az első apostoli király térdelt
Láttunk ott reményteljes ifjakat, kik tettre sóvár ereikben edzést nyertek a magasztos jelenetek megható ünnepélyességében.
Daczára az esős időnek a megye minden részéből számtalan diszfogaton siettek a meghívottak Zala-Apát hiba, hol nemcsak a megye távolabb eső vidékei, de a főváros és szomszéd megyék is képviselve voltak, összesen 188 távoli vendég érkezvén meg; nevezetesen ott üdvözölhettük: Szabó Imre szombathelyi megyés püspök ur ö mgát, Szabó Samu lf. itsz. tanácselnök, Königma-jer Károly kanonokot, Qiczey Soma orsz.

képviselőt, Kecskeméthy Aurél jeles tollú szerkesztőt sat a megyéből Hertelendy Kát mán löispán ur ő mgát, Simon Zsigmond tihanyi apát,Varga Imre kir.honv. alezr. 3 kir.tórvszék elnökeit Horváth János, Wlassics Antal és Dr. Hérits János urakat,ugyszinte Osutor Imre alispán, Glaviua Lajos, Inkey László, Szabó Imre képviselő, Csesznyák László, Raniazetter Vincze, Séllyey László Belus József polgármester s. a. t urak.it.
Tiz órakor zalamegyei főispán ur vezetése mellett a megyei küldöttség Apát ur ő nga üdvözletére ment, mely alkalommal főispán ur rövid, de hazafias szellemű beszéddel mutatta be a küldöttséget, jelezvén: hogy Zalamegye bizottmánya érzületének tolmácsolásával e küldöttséget s az általános örömérzület nyilvánításival pedig megyei főjegyző urat bízta meg, mire Svastics Benő uramint följegyezni birtuk.a következő hatásos üdvözlő beszédet mondotta: Főtisztelendő Apát ur!
Az ünnep, mely e mai napot betölti s mely annak az idővel el nem múló feledhet-lenség jellegét kölcsönzi, bizonyára nem az alkalomszerűségben, hanem kell, hogy oly magasztos tényben találja indokát, mely méltó arra, hogy ielköltse az emberi és hon-fini nemes érzetek egyesülésének tiszta forrásából táplálkozó közérzület ama részvétét, melyet az én gyenge szavaimnál illőbben fejez ki Zalamegj'ét képviselő s elnöke személyes vezérletével feldíszített küldöttségének megjelenése.
E magasztos tény országunk dicső királyának azon legfelsőbb elhatározásában nyilvánul, mely által a zalavári apátság viszszanyeré ősi független állását melybe a magyar királyok dicső őse, nemzetünk első

koronás királya szt. István által alapitatott, s alapitatott akkor, midőn ugyanazon fejedelmi ős, hazánk országos szervezeti alapjait rakta le, hogy a harczi vitézek
j győzelmi árán szerzett földön a magyar-hazát s abban a keresztény szeretet és erköl csök polgárosító hatalmával összeforrasztott
I oly nemzet nyerjen életet, mely a korát meghaladó népek családja körében elfoglalt helyét megtartva, erkölcsi életképességével érvényesítse nemzeti létjogát a világtörténelemben.
Azóta annyi jó s balszerencse közt lefolyt századok sorában a jelent három évszázaddal megelőző azon gyászos kor következvén be, mely e nemzet múltja és jövője közé ugy állott, mint keresztül rohant tenger, az általa különszakitott két világrósz közé: szép megyénk s abban a zalavári apátiig is azon rész szerencsétlen sorsának osztályosa lett, melyen a romboló ellen táborát ütötte fel, pusztulást hozván mindenre meddig hatalmának ereje ért; s midőn ez erő megtörött és felszabadulást nyert a haza népe és földje, a zalavári apátság feltámadását csak ősi függetlenségének elvesztése és azon magasztos nemzeti hivatásnak feladása árán nyerhette rissza, melynek a hon-alapitils őskorából az utánunk jövő késő korig örök fényben fennmaradó oly számos alakját szőtte a hazai egyház, országunk erkölcsi s mivelődési fejlődésének történetébe, attól fogva többé mint másfélszázadon át a zalavári apátság a haza körében csak névleg élve, tényleg attól elszakítva, idegen egyházifők birtokát képezte. S ime e mai ünnep élő tanúságot tesz arról, hogy az alapi tó ős drága örökjében utódának — országunk dicső királyának törvénye óhajaink s a haza

érdeke iránt alkotmányos érzettel táplált legfelsőbb részvéte.e közsérelmet sem hagyá orvosolatlanHlsezíimanugaaztos tény, mely midőn a zalavári apátság visszanyert függetlensége emlékének ÜD népet szén tel,arról ahaza múltja s a jelennek megnyugvást adó bizonyítéka szólván hozzánk, az a feletti örömnek egyetemi jogot ád a haza és abban főleg e jme-gye minden polgárának szivéhez,s ez ÍT. minek Zalamegye törvényhatósága nevében annak bizottsági közgyűlése jelen küldöttsége faltai kifejezést adni elhatározta.
De van eien örömünnepnek egy másik része is, és ez közvetlen nagyságod személyéhez vezet.
Az igazi érdemnek a tettek ékesszólása a magasztaló szavaknál méltóbb kifejezést adván, nem is lehetczélom,felsorolni nagyságodnak emberi, egyházi, honfiúi, de főleg népnevelés terén példaként tündöklő gazdag érdemeit; de legyen szabad hivatkoznom e megye minden körében osztatlan érzülettel ápolt közelismerésre, és azon benső örömre, melyet a legfelsőbb kinevezés keltett az által, hogy a zalavári apátság élére nagyságod állitatott, ezen közelismerésnek s az abból eiedt hő óhajtás teljesülte feletti örömüknek nyilatkozványa a mai ünnep emlékkoszorujából sem hiányozhatván, fogadja annak őszinte kifejezését, s keblünk mélyéből fakadt azon hő kivánatunkat, hogy az ég ura nagyságodat zalavári apáti fényes tisztében a kormányzatára bizott apátság üdvére, a házas e megye javáras mindnyájunk örömére számos évek során szerencsésen éltesse!
Lelkesült éljenzés kisérte ezt.de a figyelem nagy lett, midőn a megilletődött tisztes agg a nemes s hazafi erényekben tündöklő apátTÁ.KCZA.
Turandol.
(Mutatvány Schillernek Gossi «tán irt tragi- kwmoediá-
jából.)
III. Felrónál. Szeba a serailban. !. jelenet. Adelms (egyedül).
Ma, vagy ?ob'ssm biujjtom meg e f-gy-st1;
öt eve hordozok boszut szívemben.
Hamis baráti are*ot ét hűséget
K azörnyS ') ellen, aki elrabolta
Kiverem' 4* egész családomat
Kiirtva, engem igT * txolgsságra
Vetett. Eremben, úgy, amiat övében U,
Királyi rér patakja csörgedez ;
Királyi w«kre uflltek engem U —
S elSttc térdelek! szolgalom fit,
Habár egén fajom' leg-rilkolá,
Habár bakásom' S okosts. Oh!
Nem I ect a dórra kényt viselni nem letel '
ErSm fogy ... . és a t«*tetás soká tűrt
Igája már sebes . . • leroskadok.
A perc* elérkeset*: ssabad lenek 1
Miként T — Kérelmem arra megtanít ?
K^4»i erSm segitni fog nekem.
H* •Inem árulom : ételekkel fizom el
Kzen falaktól '> Oh, utálatot 1
Alíg lesz a tied 1 ... No, ezt as egyet
Az álbarát kivívja még neked '
Önérdek ei . . . . Bosnm oly édee . . . Ab!
Hamis tanácsadód lévén, kitépem
Szived, kevély leány. Bias' ismerőnk:
Imádod Bt — de nem tubád motatm á,
Le kell aláinod, elttssitnod Öt —
Dühöngésed magad fölött — ml szép I ..
S miért? — hogy el ne vétsd híred', nevedi
— De
A ojil Örökre sebsl szíredet. Tudom, mi as f — : be nem béged sebed.
') Tarandot ? Kalst kost — ') Tarandot.

Nyugalmad elveszett — tadod te jól ! (Tnrandot megjelenik a háttérben, Zehmira rim kodra, kí ót megnyugtatni akarja). Közéig! es ő ! — A szégyen és a düh, A »zir csatája ? g6g eméssti St 1 Ezer kínon1 hegy Sntoem át ssivébe 7 ! De j8, — kQ>elg. Ugyan miről beszél?
IL jelenet
(Tnrandot beszélgetésben ZeliaávaL
Adél mi, eleinten Tis***vonnlva,)
Tttrandot. 8egit», Zttlima 1 tflrbetetlen az,
Hogy a dirin elStt legySsre álljak,
Legydsve 1 .... Oh, e gondolat megöl.
Z e 1. Hogyan, királyné? Oly szerelmet, oly
Nemes herczeg, akit szeretni érdemes,
Utálat és i»«ony —
T. Utálat és íszooy I
(éstxeTeasi magát.) Igen ! gyűlölöm és utálom St, Hogy úgy megölte tíssta híremet 1 Gyaiásatom betölti a világot S a kóssa hír gonyolja eatemet! Segíts, segíti I — Ha Összegyűl a diván (Atyám paxancaaként) ma reggel és A fölvetett talányt nem oldhatom meg: Az eskflvS azonnal Tégbemegy. De .... oh ! .Mi a nere ? családja a Királyfinak, ki kánysserttlt, hogy éljen, A szolga-dolgok ónsuiyát viselni 8 csekély díjért tehert emelgetett ? 1 8 ki most, reményinek magaslatán A réginél keservesebben él? t-
— A iiercMg as, maga; beláthatom-
De hát ki mondja meg családja és
Saját nevét 7 ki tudja T És a kán
Megengedi, hogy a« titok maradjon 1
Sftorongra ás remegve, könyedéo
Fogadtam el talányait — csupán
IdSnyerésfil. Oh, de mint feleljek T
Mit is felelhetek 1 — Bessétj, tanácsolj 1
Z e 1. Van itt elég okos fehár es«léd —
Kltflthötik a kávinikék.
T. T e is gyanyolss. . . • Hová, hová jntotuun 7
ZeL Miért van mbdenBt m&>ésiet7 — lm,
Tekintsd elfittod azt a ssép királyfit.
— Ptuiu olj mogioditó. Olymn

Szelidea esdekelt feléd s magát
Feledve, érted oly nemeaseivü volt! , Atjád elé borult. .. miattad, aki ! KönyÖrt non érezél iránta wm. I Alig megmentett életét újólag | Föláld oxi, hogy óhajod betöltse. í T. Ne ssólj fel31 e (elfordul). 1 Zei. Ah! te félrefordnlsz ? ! I Megindított T — Ne is tagadd : hiitem,
Nevére restnek a könyek ssemedben.
Ne szégyeneid az emberek elStt.
Szebbnek soh'tem találtam arcsod*-'.
Fejesd be már . . . j erünk.
(Adelms elSakar lépni)
Tnrandot. Elég 1 ne szólj !
O férfi: gyfllölöm. GT 51 öl ni kell.
A férfiak, tudom, mind bfitíenek, -
Kik énökön kívül mist nem szerednek
S es árulók hatalma birtokolj*
A szép szerelmet és a bö ativet'
Hunyásskodók, midőn késünkre ^Agynak.
De zsarnokok, ha végre elnyerik
Kövesd vakon *. makacakodd,
Kevély, netsélyes légy a elSttÖk
Sseretve és imádva láss, tudom
Bolond dologra es ragadja őket
Ezért rohannak a halál felé. .. .
Hissen csupán a nö szeret ssiTébCl!
— Elég ha mondom ! A halál nem oly
Issony nekem, mint hogyha 6 UjySi
Utálom a világot — és elStte
Alászam-e meg annyira magam,
Hogy itt ez ltjának nyújtsam kesém*?
Nem ! ily alá soh'sem sülyed Tarandot 1
. . . Menyastsonya 1 . . . Ahl kedresebb a sir,
Mint férfi karja kost a szerelem 1
(Adelma ismét Tistavonal).
Zelima. Tudom> hiszem, nagy áldozat leend
Föladni tervedet, királyi hölgy,
Melyért csodálta lelked a Tilág —
Mit ér a taps. ha földobog szived —
Pedig dobog . . . ütött as óra sári - Mit ámítod magad ? — ne légy kevély !
Nem gyűlölöd — nem U gyűlölheted:
Kiért epessted akkor ogy magad ?

Fogadd el e szerelmet ée a földön Legboldogabb lesz?as a nők között. Adelma (hs-Ugatózva elűbb- a elöbbjön, s most egyszerre föllép): . Beéri víle, ogy hívé Zelima. Akit nyomor hozott esen világra Királyi sziv királyilag dobog. Zelima, megbocsáss, te meg nem érted. Milyen v-Usonyban él kegye* királynőnk, Kit s divánban annyi vizsga szem Zavar, — ha visszalépne sségyeDuItan. — S Iegy5*i ot axon kalandor Ifja; Mi káröröm, mi büszke gúny lövelt Az ott levSk szemébSI, a midSn UmSnk talányait csak agy enyelgve. Játék gyanánt megoldta volt a herczeg — Kin ngy kirítt a büsike elbízottság. Sülyedjek el, ha sségyen és boszu Nem éget. En szereUek és ha kell, Úrnőm, föláldozom magam' javadra, Kí annyi férfiút elntasitál .— Esé leszess- e most ? — Tarandot: Elég ! Ne boszssaxts ! Zelima. Mi nagy baj as, ha konty tii kerültök 1 Adelma. Elég, Zelima. Nemtudod hogy egy Nemes ssívet kegyetlenül mi sért. Hízelgői nem tndok. Kiméltelenség Legyesni itt s takarni a valót. Elég, ha már e hegy ke férfiút Urunk gyanánt kelt üdvözölni majd. De megvigasztal as, ha mínmagunkat, önként, szívunk szerént adandjuk át S nagylelkűsége gÓgjét megtöri. De hát milyen sort éri s királynét Kit elhagyott a kedvezd sserencael Csapán magának, a játszi gyors eszének Tulajdonítja ezt a büszke férj. Kí foglyaként röpíti St hasa, Nagylelkűséget fog mntatai ahfaoz, Ki, nem szeretve őt, élethalálra Viaskodott, de harcsa elveszett S a hsres jutalmául tekintetik. Fog-é szerényen élni majd jogával Mit éssfokával alkotott ?
Ti randot. (hevesen) Adelma ! -
Habogy nevét ki nem találom : e töri

beosé érzelemmel, reszketi hangon akSret-kezóleg válaszolt:
Nagytekintetü megyei küldöttség!
Fogadja nemes Zalamegyének kilüoö fénya küldöttsége a zalavári apátság legforróbb hála- köszönetét e jeles kitüntetésért;— melynek alapja nem lehet érdemünk, mely csekély , hanem azon nemes indalat, melylyel Zalamegye ezen apátság ügyét átkarolta és szakadatlanul védelmezte.
Hasonmássá ez azon szeretetnek,melylyel egy édes anya az elveszett, de ismét feltalált gyermekét karolja és kebeléhez szorítja. Ily önzetlen nemes szeretetnek méltó viszonzásául csekélyebbet nem ajánlhatok, mint: ha egész valómat feláldozni ígérem szeretett hazánk, különösen pedig Zalamegye nemes czéljainak előmozdítására.
Talán túlzott ígéret is ez egy csekély talentumtól, egy aggkoru egyéntói; azonban a szent szándék, a szilárd akarat, sokszor pótolja e hiányokat.
Miért is kérem ezen komoly elhatározásomat kegyesen fogadni.
Végre szabad legyen magamat és rendtársaimat nemes Zalamegye és e fényes küldöttség magas kegyeibe ajánlanom.
A szánni nem akaró éljenzés még mégha totubbá tette az örökké emlékezetes jelenetet, mindenki érezte a pillanat jelentőségét, a kegyelet szentesük magasztosságát. Ezután Dr. Horváth Károly zalaegerszegi esperes-plébános or tolmácsolta Zala-Egerszeg város üdvözletét, melyre apát ur válaszolva kijelenté, bogy a megye székhelyén századod óhaj a tanintézetek virágzása s azért Zala-Egerszegre kiváló figyelmét fordítja.
Majd Belns József polgármester ur Nagy-Kanizsaváros nevében a küldöttség élén lelkesült beszéddel üdvözölte, melyre Apát ur érzelmesen felelvén: Zalamegyé-nek büszkesége eddig is — agymond — Nagy-Kanizsa haladása, ipara, kereskedelme s tanintézeteinek virágozása, ezentúl is ösztönszerüleg szent kötelességének ismeri az apátság a nevelésügyet hazafiulag pártolni.
Ezután még sokan kisebb testületek s egyesek tisztelgése történt.
Tizenegy órakor a szentegyházba mentünk, mely zsúfolásig megtolt Apát ur ihletett bénsőséggel, erős, bár reszketeg, mégis csengi hangon a következő gyorsírói jegyzet szerinti szent beszédet mondotta:
Buzgó keresztény gyülekezet! Leborulva Isten szent Felsége előtt mai napon, nem tudom : határtalan jóságát áldjam-e inkább, vagy véghetlen bölcseségét csodáljam és magasztaljam.

Jós igánál fogra ő mai napon alkal- j mat nynjtott szt. öröm érzelmekre, melyek e I szerény magány körét tnlhaladva, hazánk távolabb résziből is visznangzanak.
Bölcsesége szerint egy vallási testületnek adott létet, mi mai napság minél ritkább jelenség annál inkább imádandó ajakban tűnik élőmbe bőlcseségének,tanácsának mélysége.
Nem magam vagyok egyedül e nézetben, nem állok elszigetelten e meggyőződésben.
Állításom valóságáról bizonyságot tesz e szokatlan fényű vendégkoszoru jelenléte, mely jelenség : vallásos buzgalomból és legtisztább hazafiai érzületből szivárog ugyan ; de czélja: a mai hála ünnepélyre irányul.
Ugyan is: Szép hazánk ez ósi dicsóségü pontján legközelebb egy önállóan élő vallási testület képződött; és e testületnek minden erében magyar vér lüktet. —
— Igen: a zalavári szt.-Benedek rendű apátság, mely hazánk jó-és balsorsában vallásos önfeláldozással osztozott, 1574-ik év-ben, tehát 300 évvel ez előtt az idók mostoha viharai által szétdulatván; azóta részint nem, részint igen szerény alárendelt minőségben létezett; legközelebb Felséges Apostoli királyunk legkegyel-mesebb határozata által önállósitat-ván, a magyar hazának és magyar egyháznak vissza adatott, hogy az úgyis kevés számra apadott hasonnemü vallási testületek sorozatában ez is hirdesse eailékét: az ósi magyar vallásos buzgóságnak.
Buzgó keresztény gyülekezet! A magyar történelmi emlékeiben leli fel hazáját; és ha a zalavári apátság első létének indokát ismerni és méltányolni akarjak, történelmünk tárában 855 érvel vissza kell lapoz-nunk;tehát Urunk születése után 1019-ikév-re,amidón hazánkban Szent István első apostoli királyunk uralkodott. Állapodjnnk meg e névnél! — váljon e szent fejedelem emléke e hazában, annyi századok után is miért részesül ely nagy kegyeletben ? mert e hazát okszerű rendezés által nemzetének biztosítani, állandósítani törekedett, — és minő eszközök által ? .erkölcsök szeliditése; vallásosság terjesztése; bölcs törvények behozatala, ipar és szorgalom fejlesztése által." —
Ezekután, ha e szent fejedelem a zalavári apátság alapító okmányában azt mondja miszerint ezen apátságot ,az ország szilárdítása és állandósítása tekintetéből alapítja: e szavakból könnyű megérteni és felfogni a zalavári apátság létezésének okát; mert tudni illik e szt. fejedelem ezen apátság ős atyjait épen a szelídebb erkölcsök, a vallásosság terjesztésére használta; és hogy szent hivatásuknak

hirea meg is feleltek a történelem lapjai ,
kétségbe vonh»tlanul biaKyitják. |
Haj.de azóta az idők, anézetek változ- j Uk! indokolt-e tehát mai napság ezen pap- | ság létezése?
Itt azonban szabad legyen viszont e kérdést tennem: van-e szükség most is a szelíd erkölcsökre, vallásosságra, törvények iránti tiszeletre, ipar és szorgalomra? ba igen, mit józanul tagadni nem lehet; akkor csak összhangzó lehet a vélemény; áldani Istent! hogy egy forással több van: a vallásosság és erkölcsösség szivárogtetisára-
Igaz ! manap szerény alakban tűnik fel ezen apátság; de ha szt. alapitójának akaratához hú marad, ki tudja, nem rejlik-e kebelében az evangyeliomi mustármag, mely csekély ugyan, de hivatva van nagy-gyá növekedni, ugy hogy árnyai alatt a madarak enyhet és nyugalmat lelnek.
Bizalmamat Istenbe helyezem, hogy ki létet adott, adni fog kegyelmet is, hogy szent hivatásunknak megfelelhessünk, — e hivatás más nem lehet, minthogy : a vallásosság, erkölcsösség apostolai legyünk, hogy az egyháznak jó keresztényeket, a hazának értelmes polgárokat képezzünk.
? szent czél elérésére fog irányulni egész valónk, hisz: mi e szerény magány lakói azért hagytnk el atyánkat, anyánkat, testvéreinket, hogy Istent, embertársainkat egész szívvel szerethessük, — hogy minden családnak tagjai lehessünk — s hol szükség, tanácscsal, — vigasztalással szolgáljunk — a sebzettekre olajt öntve, fájdalmaikat enyhítsük. —
Mi magányba vonultunk ugyan, de ajtónk nyitva áll, vándorbot pedig kezünkben hogy a segély keresőknek nem tekintve sem: izzó meleget, —sem dermesztő hideget irgal-mas szamaritánként segélyt nyújthassunk.
Édes hazánk 1 így véljük meghálálhatni azon gyengéd szeretetet, melylyel bennünket átkarolsz. —
így véljük kiérdemelhetni Apostoli Fejedelmünknek legmagasb kegyelmét. —
így véljük legméltóbban viszonozhatni Zalamegye nemeslel ka fiainak apátságunk iránti szakadatlanul tanúsított részvétét és pártfogolását.
De minthogy minden jó az Istentől származik,
Egek teremtő Istene! hozzád emelem szt. imámat:
Árasszad áldásodat e magány lakóira, hogy kegyelmed által szt. hivatásunknak megfelelhessünk 1
Áldd meg apostoli fejedelmünket!
Áldd meg e hazát, e nemzetet
Áldd meg mindazokat, kik szt. neved dicsőítésére mai napon e helyen megjelentek.

Neked pedig: mindenek alkotó Istene ! legyen áldás és dicsőség mind örökön örökké Ámen.
(VéKeköv.)
B ÁTOEFI.
Pn8zta-8/eot-Iiá.szló, Juii i0. 1K74.
- (Njilt levél Hnriczky Péter arboi.) — Tisztelt bátyám!
ígéretem szerint közlöm önnel boldogult nagybátyám,néhai nyirlaki TaráDyi József végrendeletéből a köi és roagio-jólékony czélokra vonatkozó pontokat kivonatban, szíves tudomás végett és azért: hogy tisztelt bátyám ígérete és kötelessége szerint, a „Zalai Közlöny" utján ugyan annak e^yik számában ön által közölt merőben téves tudósítását helyreigazítsa.
Bogy ezzel önt bizom meg, azt tisztelt bátyám ön iránti tekintetből teszem.
A fóvégrendelet:
1-tS pontja vallási hagyományokat tartalmaz.
A 2-dis: pont, kösségbeli népnevelési cié-
lokra vallás különbség nélkül 400 frtot,
A 3 dik pont, a szegényeknek 600 ,
A 4-dik pont a cselédségnek átaljiban egy negyed évi több Bzetést, a tíz évig vagy azon feli szolgáltaknak pedig különösen egyen-kint 100 frtot rendel. Az 5-dik pont szerint: a) a magyar academiinak . . . 200 frt. bj a nemzeti múzeumnak . . . 200 >
c) a nemzeti színháznak .... 200 „
d) a vakok országos intézetének . 100 ,
e) a zala-egerszegi óvodának . . 100 „
) a megyei szegények alapítvá
nyira, mely pallini lokey Fe-
reacs nevét viseli, annak kamatja
évenkint együttí kiosztásával . . 200 ,
hagyatik.
A 2-ik fiók végrendelet:
4 dik pontja, egy iskolai alapítványi 4-ik ösztöndíjra alapítvány képen 3000 frt. az az három ezer forint o. é. rendel, mely iskolai ösztöndíjra igényt urthat minden zalamegyei születesd erkölcsös és szorgalmas akademiai,gym-nasialis vagy technicus tannló. Ac ösztóndijra kijelölést az örök hagyó tekintetes Deák Fu-rencz úrra igen tisztelt aógorára ruházza ; annak holta után pedig azzal a zaUmegyei nemexi pénztárt és alapítványokat kezelő válaszimánv t bízza meg.
A boldogult korának a közügyekben egyik legfiradhatlanabb napszámosa volt. Az elősoroltak szerint pedig ugy hiszem,leréu bolt ? után is, mint keresztény étt hazafi egyirfint tartozásait.
Kérem tisztelt batyámat,hogy ezen önhöz intézett soraimat a .Zalai KSilöny'-ben eg&sz terjedelemben, elejétől végig, minden kihagyás vagy változtatás nélkül szíveskedjék haladék talanul felvétetni; — ki tisztélettel maradtam.
Alázatos szolgája : ifj. TARÁNYI FERENCZ.
Leyelezés.
JJpik (Siavortiában,) június 15. 1874.
Borút a derű váltja fel, igy vagyunk mi itt, ha vendégek érkeznek e kellemes fürdőbe,mártja, hidd el, a mmji.itony. A d e 1 tn » Ne falj, búién Rloldja a talanjt V«CT ele> elme, r»gj pedig rarassáf;. Z e 1 ? m v Legyen, h. jobban érti «i Adelma ts miként ujuitil, ngj segitni ia tod, öejitien é% jiYxltjoa 5.
T-r.ndot Adeln,.
S*fc-iU tanirscsal, édes angyalom
N.iu i«mer*ra, ki éa ho.TÍ raló,
8 hogy 6 ? családja milj nevét riinl
A i • I III a (gondolkosva-)
Mo, lássuk. — ö . . . Mai S besiélte .
BiTÍnb«n art, hogj itt eui helyen
Pekingbrn ti olyan, ki ismeri.
kutatni kell, nyomon! és a pinit
Telemarokkal saorni mind.eD0.tt
T u r. A drága, köt ? aranjt Unit no kiméld —
Hiaa kinrstt ír, ha magfelelhetok I
Z e I i m a. 8«git-e es ? BaírjOk-é tui
Tanácscsal ? <s ha felfedesiUk ii
Talán iljr »1OD aat, amit kerestünk :
Titok maradna-e, hogj a talányt
Arany • nem elmeri takarta ffll ?
A d • 1 m a. Tehát Zalima less ai iroló 1
Ze 1 i m a. Oh es sok! . . . Eltebedd a kioc.ek.1 ;
Hallgattam ; >st hirem megindiouid
? hercieg, aki saebb a tftbbiue]
8 hogy öt, mirel grlI151ni n«m
Steretni fogod. — Am te megtagadtad.
8 hiren betöltőm aat, amit parancsolta. —
— Tnddmeg teháts anyám gkiria. ép
hnent baraggsj értesült felőle,
Hogy ng, megoldta a talányt • herceg,
8 aa oj veraenrrSI mit ae' tudva még
Kgéas örömmel árnlá el aat,
Hogy olt lakott a hereseg udvarukban
Boiry férje ít koaelrSi ismert
8 aránl es barátjaként becsalta
A OÍT a » rang „tár, kutattam ; ám ei
ElStte u euk oly nehes talány.
Határán Orokr. titkoU .lőtt.;
B««»«lte mígia, hogy kitodja aat
— Ha irdema rafyok rei : gyűlölj
8 a. hidd el aat, bogy oly nagyon aseratlak I (fölindultán tároaik)

Tnrandot Maradj ! Zelima 1 Várj ? Haragssol? Én
Bocsánatodra azám'itok 1
Adelm a. Ne bántsd!
Zelima megjelölte a nyomot
A fu dolog, bogy eat a jó irányt
Tovább figyelve B esstaerOn kövessük.
Netnis lebet remélni, hogy Haaaaáti
K ifvónj* keazakarva titkait,
Midiin ••iyan becsesnek ismerni
Kavaro-, csel- és ha nem srf.it a cs«l ;
ErS sxoritsa vallomásra üt
Dologra bátl Tenitni ninea idSnk.
Hassiánl idéiaflk.a terail elé,
Amíg nesaét nem éni nindokunknak.
Jer. Ea kiálud caelédeid
Torandot. (nyakába borai): Barátnőm t
Parancaaidra várnak. Oh, ejak aat
Ne hagyd, hogy 3 legySizon eogemet I
(Elmegy.) A d e 1 m a.
Ha adj erSt, axerelmem 1 Én reád Bisom magam : te megteheti* akár - mit. — Segita leráani sislgaaágomat, Segita el5 e nSn dubom kitoltni, Segíts kihatni rajta bosiumat, Segítsd el saerelmem, — ob segitad I
(Elmegy.)
ford. MÁRKI SÁNDOR.
A nők eszményi szépsége.
— La VIMX AdMM j Kdvári Béla.
III, Koílemény. •)
VI. Ax árnyalatok eltérései.
Fölötte gy»krmn UpaMtaljak, hogy biio-nyoe tirgyon külöuböií Árnyalatok éulelhetók,
*) Lm Viettx Achéoor j«let fraocsia ír6 hirne->es monkijábol mott harmad Uben kotlánk mnttt-'Ukt — Eiea munka, melj a világ irodajom-

melyek nem ritkán, minden fiuhangxoaigot nélkül6inek, eien aajitaigos tfineményt u árnyalatok eltérésének neveixük. —
A* árnyalati eltóreaek inkább festménye-keo, mint as életben Muiník,minek oka kélaég-kivül a tartósabb és kényelmesebb sxemlélhe-tésben rejlik. — Rafael világhírű mftveio esen árnyalatok például nem oly gyakoriak, mint a nem kevésbé hírneves Rembrandtéban, ki nem igyekesett aion, bogy, mint Báfael egyöntetű arcukat rajtoljon. — Ex állításunk alaposságát Rembrandt „A szalmakalapos ni" cihnű festménye is kellőleg bizonyítja. — Lehetnek egy madonna arczo no vonásain a romai arci árnyalatai, melyeket első pillanatra a laggvakoroltabb vizsgáló sem képes felfedezni. — Az arnyalat magában véve nem egyéb mint alig észreveheti keveréke (többnyire ellentétes) vonásoknak és igy leginkább a kevert véril nők között van elterjedve. — Azon tul6nom megkülönböztető erí és egy nagy »d»g képzelgAség, mely Brondemaire marquis-t farcsanál, furcsább megjegyzéseire ösztönözték, bizonnyal nem mondható oly sajátságnak, melyre szorosan arczjsmei kutatásainkban hivatkozhatnánk.
Sokan állítják (részonkrol soha sem győződtünk meg,) hogy as álom és delejes bo-dultaag tüneményei, agy némely betegségek kór tünetei közt az áros egészen különös és a természetestől alapjában eltérj változásokat mutál, mi azonban hajlandók vagyunk ezen jelenségeket az ideg izgultáig következményűinek tarban U caaknem vetéltán nélkül ill, hasink ohaió közönsége előtt ismerSben is nveretlen leven, oem tartottak érdektelennek abból kivonatokat kosobii. 1LB.

tani. — Hágától értetődik, hogy az ilyes nem termésTetes állapotban mutatkozó árnyalati észleletek ugy sem lehetnének hivatva a figyelmes kutatót megállapodásra vezérleni.
Pompadour marquise arezvonásain bizonyos creol jelleg félreiBmerhetlen volt, mi Spanyol- és Frankonzágban épen nem ritkaság.
Levy craolnő czimtt festménye, mint egy megtestesített typasa lévén a creoloők- nek igen meg könnyíti az összehasonlitast. — Általában jelen fejezetünk tárgya inkább az eszmék, mint a figyelmesebb szemlSlodés körébe tartozik. A festészeti iskolák remek müvein leginkább sikerül az árnyalatok különlegességeit sznm elé állítani, mert gyakorlatban, mist mir megjegyeztük számtalan körülmény közbejöttével, nem nyilhaük alkalom,oly elvont és egy oldalú szemlélődés teljesithetésére. — Az ember és leg-kivált a nők sajátsága ősön magukra nézve kedvezőleg Ítélni és mások lelett pálezát törni, vagy annak előnyeit háttérbe helyezni; ép ezen okból nem hivatkozhatunk egyes nőkre, mert habar nőtársaik vonásait gyakran alegbehatóbb kritikára méltatjálqnem igen hisszük,hogy ezen ügyben képesek volnának részre hajlaüa-nul ítélni.
Jobbnak látjuk Chereterfield lord hírhedt munkájának egyik ide vonatkozó megjegyzését közölni. — Tudjuk, — igy ir Chereterfield — hogy az embernek két élete és két jelleme van, egyik az othon; a másik a társadalmi. — Ko -runkban bizonyos szabályszerűség szükségeltetik az ember egyéb tulajdonaihoz, hogy szel-lemdus embernek tartanék. — Ezt pedig ugy látszik feledik azon furcsa szak tudósok kik a női arcz változatairól él különböző.


p h
oly mélabús arctot ragnak, miatba a nagy böjti bestédeket tanulmin}-osnák, de még a mi több ' eüonjolyodva, a fejüket i» lógatják, i* alig, j hogy néhány fürdőt hassnálaak, éssrevesjxik az inak már acsélosra, kautsukozra, él iblanyosva vannak ; repüj a bora itt már a derű, 20—25 fürdí után a tágtermet U kicsinjlik *ki eien kételkedik.aijcjjönLipikre,igjék ezen , 51 foknyi meleg iorráaból, c»ak agy ciinkotai ' intet u, fogadok a Herkópáter tarisznyájára, ogy még a betűket in dupláivá látja.
Reggel é> este, folyton jó kedvünk van, mert a csinos parkban sétálhatunk, és a j6 zenében gyönyörködünk ; mondhatom, eiek a rajkók derék gyerekek, é« kitennének még a HelmersbergQuartettjéni»,ha,ei a ha nem volna, mert a czimbalmost otthon felejtették, a primás-oík pedig esUsttel és aranynyal a fiilét plom-béroiták, a sipost nagy baj érte, mert Krachot kapott, a többiek dicaéretet érdemelnek, mert jó étTigygyal bírnak, énekli madár kevés van, mely a zenét pótolná, mert az óhitüek munka helyett az éneklő madarakat irtják.
? vidéket magyarok, németek, csehek és íhitüfk lakják, a magyarok és svábok derék szorgalmatos, tiBZta takarékos nép, egymással a jóban vetélkednek. A óhitüek ellenben, ezeknek még ót perczenlet leszámítva, ezer év kell, )l(lgy a jóakarat első bimbója, a tndvágynak csak mégis fakadhasson, ki a bibliát tanulta és Ábrahám, Jákob és Áron idejébe magát kép-ICIDÍ óhajtja, egyszóval egy oly régi pásztor-kort óhajt látni, egy oly kort, midőn még a Koroo&oan* bock sört nom mértek, sem pedig a Tőrök kávéházat légszeszazel nem világi-iák, járja caak meg e vidék hegyeit itt épen az ókor pásztorait találhatja fel, de Dávid zsoltárjai nélkül, mert ezek az óhitüek a munka kerülésnek eztractumai (értem a hegyben lakókat, a Tarosban tisztelet a kivételnek !) a szánalomra méltó butoroxatlan gúny hót kivéve néhány juh, sertés, egy vagy két minialur tehe-necske, képezi az égess gazdaságot, a melyet egyik, másik a legelőre hajt, ott ép azt tesii, mit a háznál a többi, henyélni és éhezni; ke-uyér nincs a házban, egy kis tehén,s juh, vsgy kecsketej, az egéas élelmiszer, és téli időben egy kevés fútófához csak pálinka legyen ; mellette a tisztátalanságnak netovábbja, éa a rósz betegségnek fészke, pedig oly mérvben, hogy Pakrucz városában a kormánynak kell saját költségén egy 2—400 betegre való kórházat fentartani,a melyben ezen szánalomra méltók ingyen gyógyításban részesülnek. A nép uellemi fejlődésére,!? misem történik ;oskola,népnevelés, a pópák morál predicátiójábol áll,egy oly kis növény ke, a mely néhány generátió letelte után csírázhatni, de virágozni még távol sem fog.
E fiirdű bámulatos gyógyereje, közvény, csúz, csont ed borbajokban, napról-napra nagyobb hírnévre jön, már vagy kétszáz az itt 1< vű vendégek száma,és e szám folyton nagyobbodik : tekintetbe véve más fürdőket, a költség mérsékelt A betegek gyógyítására Dr. Kehrn ur a lehetőig igyekszik, valamint König bácsi, ki mintegy 20 évig gőzhajói vendéglős volt, a vendégek testi erejöknek megtartását szivén hordozza.
Es miután Hiletits nem állhatja ki az ib-lany kigűzölgését, örömünkre nincs itt, a vendegek két linrmadát magyarok képezik, egy harmadát horvát,szerb és többféle; magas ari-«tokrsták,hcrczegek,grófok,bárókin örömünkre nincsenek, mert ezeknek az olcsó fürdő nem lehet gyógy hatásos, a nép díszét, a nemzet ereje váltja fel, ez a közép osztály ; mi nem politizálunk, mert sociál, és nem sociál demokraták vagyunk.
Mos( pedig szsrkeazto ur, Isten vele, tiss-
alkatáról üres és haszontalanul badar könyveket és folianaókat írnak. — Ezen kedvezőtlen ítélet, melylyel itt szakunk találkozik bizonnyal sujtóbb lenne, ha nem eti-quette iró, ki az „illem szabályok'ról igen axel-lemdus könyvet irt, hanem természeti jelenségek buzgó megfigyelője által modatott volna ki. — E megjegyzés körül belül oda vonatkozik, hogy a nőket leginkább társadalmi téren lehet ismernünk, hol egészen mások, mint ot-honjukhan. — Ezen érv meglehetős alapossággal azt bizonyítja, miszerint korunk a képmutatás százada lévén; ilyen kutatásokra nem alkalmas. — Mi azonban, igaz osak a külsó benyomások után vagyunk hajlandók ítélni, épen nem akarunk jellemzéseinkkel a család élet »*entélyébe tolakodni. —
Az árnyalati különlegességeket tehát, csupán társadalmi térre szorítkozva, tartjuk olyanoknak, melyek inkább elméletileg, mint a gyakorlatban észlelhetők. —
? tekintetben nem értenek egyat velünk a szerelmesek, kik meg nem foghatják, hogy az í imádottjaiknál, még szebb nő is létezhetik. — Úk tehát ábránd világukban legtöbb időt és alkalmat találnak az általunk épen n-oet fölhozottak fölött elmélkedni és esetleg összehason Utasokat tenni.
(Folytatás kor.)

telem a Bürgermeister urat,meg a tüzoUókat,ai első vigyáznék a polgárokra, hogy baj ne érje őket, az utóbbi pedig a városra ; mig e sorok napvilágot látnak, remélem, hogy már a török birodalomban leszek, a honnét ha szerencsésen visszatérek, hozok önnek szerkesztő uram valódi török náthakergető tobákot, és egy szál veres czeruzát, a melyfélével szokta ön a szegény ábrándozó versfaragó poétákat nyirbálni. Isten velünk!
KÖNYVES JÓZSEF.
A közönség köréből.*)
H. Komárom jun. 16. Ez érdekes lap 48 dik számában, a füzvölgyi iskolaszék nevében egy czikk közölve lévén, mire nésve,hogy kellő észrevételeimet tehessem, megyénk e ressrehaj-latlan s nemes törekvésü lapjában, .némi tért engedni kérek.
Üres szóhalmazzal positiv adatokat nem megdönteni; de még csökkenteni sem lehetséges, hisz a kákutn-bákum módjára összetákolt czikk, nem a kellő ügyet tárgyalja, hanem Schwindel vagyis kelepló kofa módjára ssédelgó mendemondákra tér át; rettegvén, álnok érzületében az igazság élétől e czikk gyártója. Ugy tesz, mint a sanda mészáros, másfelé néz és más felé vág: kerüli az ügy dűlőre vez<Késet, mint macska a forró káaát; ja, nem csoda I * népszerűséget hajhászni kell, külömben az illetőnek szűrét kiteszik, bála az égnek I hogy mi legalább eddig, ez állásponton nem vagyunk: mert nem függünk a népkegyétől, annál kevésbe néhány szájhós teketóriájától. Ugyanis, nem arról tanácskoztak az illető iskolaszéki tagok, hogy mikép lehetne a bajon segíteni; a lovat nem Urtható lelkésznek, iskolalátogatás végett fuvarral szolgálniok ; vagy a visitában olvasható szénajárulékJt, mely több év előtt a kegyúrtól, mint kegyelmi esedék megszűnt, mily módon lehetne pótolniok; hanem per ambagea, per devia, arról folyt a tanácskozmány, hogy minó légből kapott érrekkelés raffinirosott mesékkel.a lelkészt blamirozni és jellemét homály ba dönteni lehetne; csakhogy az ártani vágyó toll, nagyon gyenge erre.
„Alios vidi ventos, aliasque procellas"; kinek a villany eró nem ártott, önnek silány a. b. c philosophiája bizony nem fog árthatni.
Hogy a visita szerint: fél hold rét és fél hold földem van, s magam munkálom — mig a kántornak egy hold földjét a nép munkaija. Uraim! ez nem csak szégyen, de valóságos scan* dalnm; hogy a távol falvakba gyóntatni, a lelkész gyalog jár; mindez furcsa bélyeg az illetőkre, hogy a lelkész a fülvölgyi iskolát akkor látogassa, mikor a gyön tatásta betegnél végezve, a gyermekek haza mentek már, s ekkép üres iskolát látogasson ; nem ismét négyszögü köré ez ? vagy, hogy szabad óránkat favágással^ sőt ha trágyázással töltjük is, ilyesmiket, csakis azok szoktak becsmérelni, kik a tilosbani vadászatot^ éjeli caatangolást előnyösebbnek tartják, vagy az fáj az illetőknek, hogy a favágásnál, mint napszámosok nem működhettek nálam, így aztán villám ütötte lapos, de mégis farkas-éhes gyomrukat nem tráktálhatám meg ?
Tudtukra adjak az illetőknek, hogy azon elkeseredett ráfogást, mely esetleg jellemüknek szerencsétlen gyápontja lett visszaverődvén, benne minden ármánykodással hatványozott alszerUség, mintha mi szegénységünk miatt zu-golódnánk,bornirt vaskalapos fejűkhez csapjuk, mi csakift a gyalog járás ellen tiltakoztunk, mi miatt az iskolai látogatás hetenkint elmarad ; mi szerény jövedelmünkkel meg vagyunk elégedve, most se emlitenók silányságát, ha ez alkalom minket arra nem késztetne: de hogy egyéb hivatalos gyalog kirándulásunkon kivul még hetenkint, két tivolfekvő, iskolában tanítani gyalog menjünk : íme itt, az egész szerzet-társaim nevében kimondom, ily brutális eljárást nem csak én és minden szerzetes-pap-társom indignatioval fogadna, de egy szerzetes fráter, legyen az suszter vagy harangozó laikus is, ily eljárást mellőzendőnek nyilvánítaná. Ha tetszik folytathatják bombastikus meséiket; ré szemről a fűzvölgyi krachot, újra megerősíteni a polémiát pedig befejettnek nyilvánítom s jövőre, e tárgyban ismét vskon születhető czik-kuket, mint úgyis csak delirium szüleményét méltó székhelyére,! i. fejükre kénytelen leszek illő babérul visszautssitni eme figyelmeztetéssel:
.Épazerl inul népszerűségre jutónk, de erSliak
Lépsserfiségre ragad, mint mofadék a legyet,
Helyből ainesea eset tintán kirepülni; a bélyeg Rajta marad i a biliét orbs terelui >ie.!"
SAKITS MENYHÉRT.
•) E rovat alatt koalOUért felelősség*! nem
villa) 4. Sasra.
Helyi hírek.
— Lapunk JéUtoes előfizetési ideje e hó végével lettben, tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésük lejár, annak szíves megújítására, hogy a lap rendes küldésében Jennakadás ne történjék.
Előfizetési ár: Jélévre 4 Jrt. , , negyedévre 2 frt. •

— A .kanizsai dalárda' a mait
szambatan kedvezőtlen idó miatt meghiúsult
kerti dalestéivé a legközelebbi szombaton, azaz
e hó 27-én ugyanaz egylet kertben fog megtar
tatni.
— A ttalaton-füredi „szeretetbsz* nö
vendékei az igazgató s tauárok felügyelete alatt
kirándulást tettük a múlt napokban Endrédre
(Somogy) as ottani főtisztelendő Kopeciky Vi
dor, (tényleg is vidor,) plébános urhoi. Beme
kai fogadott és látott el mindaz 58 gyermekkel
együtt. Hasa felé Tihsnynak jöttünk. Apát ur
tő nagysága a kompon ingyen asállitstott át,
kinek szintén kegyéből a zárdában is hol mint
egy 5 órát időztünk, szívesen fogadtattunk. >
— Ezt megelőzve menet Siófoknak mentünk, 1
persze hajóval. A szállítás Écsy or onga :
szivességéból itt is ingyen volt. Köszönet a be
cses figyelemért!
— Hymem. Máday László trencséni
földbirtokos jun. 24-én vezette oltárhoz Bella-
tinczen az ottani uradalmi fővadász szép leá
nyát Brandl Josefa kisasszonyt.
— A uietU-lástUH szent-Ferenci ren
dűek egyháza csakugyan villámbeütés követ
keztében leégett, a harangok leolvadtak s Za
lamegye nemes családai által emelt egyes oltáruk
is tetemesen megsérültek. A zalavári apátság
dísz-ünnepélye alkalmával idósbSkublics László
ügyvéd ur nemes indítványa folytán aláírás
nyittatott s pár óranegyed alatt a 200 frot már
meghaladta; az aláírási ivet lapunkban közölni
fogjak.
— YiUam .A gelsei úgynevezett .Üreg
hegyen* jun. 20-án éjjel egy pinozébe szinte
leütött a villám; a pincte épület teljesen leégett
Biztosítva nem volt. |
— Zala-Eger«xeffröl írják nekünk: ;
F. hó 17-én délután a polg. és elemi iskolák nü- '
vendékei a polgári iskola ifjúsági könyvtár ja
vára jótékonyczélu tavaszí mulatságot tartottak
a kaszaházi kertben 20 kros beléptidij mellett, daczára, hogy ugyanaz nap délelőtt két ízben, t. i. reggeli 8 és </, 12 órakor ttti támadt,mind két ízben két-két has esvén a dühöngő lángok martalékává • igy a város lakosainak kedélyállapota sem kis mérvben volt felizgatva, még is ssép számmal jelent meg a város lskossága olyannyira, hogy beleszámítva a felül fizetéseket, valamint a tanulók közt összegyűjtött 32 fi. 39 krt;a bevétel 119 frt. volt,melyből a 45 ft. 8 kr.kiadást levonva,a könyvtár számira tiszta jö-vödelem 73 ft 92 kr.—Délutániy?6 -7 ig az ifjúság szavaJat-;ének-és tornászati gyakorlatok által mulattatá a közönséget, mely gyakorlatok a legnagyobb elismerést aratták a közönség körében. — '/,9-kor az ifjúság ugyanazon rendben, melyben kijött, tért ismét vissza a tanodáhos,honnan haza bocsáttattak a gyermekek, mig kfln éjfél után 1 óráig folyt derült és víg kedv közt a táncz. — F. hó. 18-án újból tüz támadt, délutáni 3]/2 órakor. A lakosság egész rettegésben van e napi renden levő szerencsétlenségek miatt. Tűzoltóinkat méltán érdemli a dic*éret,amas a vakmerőséggel páros ügybuzgóságukért,merylyel minden egyes tüzeset alkalmával fáradoznak.
— Pályámat. Postamesteri állomásra
liszti szerződés és 100 ft biztosíték letétele mel
lett- Csokölyi: (Somogy megye:) évi járandóság
120 ft,évi fizetés 24 ft,évi irodai és 360 ft szál
lítási átalány. A kérvények három hét alatt a
soproni postaigazgatósághoz intézendók. Sop
ron, 1874. június 20.
— A .Vasárnapi Vjság' június 21-
diki száma következő tartalommal jelent meg:
Duka Tivadar (arczképpel). Vén koldosnő te-
meté-ie. (Költemény, Benedek Aladártól.): —A i
parancsnok jobb szeme. (Bret Harte beazélye.) I
— A svábhegyi fogaskerekű vaspálya (képpel '
Erdélyi szász népviselet (kilencs képpel, Glstz
és Koller fényképei után). — Temetőkés teme
tés Parisban. — Utazás a tenger alatt. (Regény
kepékkel illusztrálva.) — Budapest jótékony
intézetei: A kisdedóvókat terjesztő egyesület.
— A növények szunnyadása. — Az ős ember.
— Rövid hirek. Győri; :t a légsseszvi-. tágításnak 2081 lángja van. — A czár Emsból | elutazott. — Jules Janin a tárcsairók fejedelme meghalt. — Petőfi műveinek nagy diszkiadása 96 ívnyi lesz s ára 16 ft. A Wsséki via szállítási üzlet épületei leégtek. — As egyetemes tánitógyülés költségterve 4300 ft. — A búza Persiából eredt, hol vadon tenyészett. — Chi-nában is lesz vasat. — Gróf Erdőd; levéltárában Nagy Péter czár atyjának Rákóczy Fe-renczhez szóló levelét találták meg. — Az erdélyi gazdák idei vándorgyűlése okt elején Déván less. — Egy budai levélnordó egy nap két gyermeket m ntett ki a Danából. — Október 1-én nj levéljegyek jönnek forgalomba. A szivarok ára nem emeltetik fel július 1-én. — A postalegények uj egyenruhát kapnak. — As összes magyar álUmvaspályákat az osztrák államvaspálya társulat 200 millió forintért kéri. — Báró Piret 60 óráig haldokolt — A Répcze mellékén igen jó aratást reménylenek. — Rács Pál zenekara Londonban nagy pártolásban réase-suL -

Paplrszeletek.
Porcu alku. Egy <!a*guda? házi árboc -belép három iamerő* barátja, «* egri* felnóUl: J6-a» add el a hiúdat, kétiierí lefisetist bixtoaitok, é$ j4 árt Ígérek, » háso&k ára 36 eser forint SO •MIT* meg tOrtént az alku. Aa ifirő monda, teh&t * há* as enyim,liit b«l a pétu tírái a hasi gaxda T Hallja, AB asirt bodUD kit tanBt,l>of7 u alkun jolen legyenek, éa a hímén 30 eser forintot ífirtom kétaseri lftfi*etAjr«, tehát a his as enyim, ax «U8 felet leS-aetflin, ha mefrhslok , a 2-kat pedig ha iamé't feltámadok, e nyilstkosatra t> dosgasdag, de fakartigiTal tugjoo ÍJ iamtrt hácior ijediábeo elájult
F 0 ? t Öl t bal. Egy f*W íebAwt ea kerületi orrort meglátogat* Ssicnj barátja, as utctinsi-tilva dicsekedett a aebeu, hogy kerületiben mily 5az emberek Tannak, nézd barátom, ott jön a ki-ményieprŐnk, e* már 60 4ve» é» még i* dolgosik, látom, de, bej barátom, a fBJWlt ha* mindig torább tartja^ magát a másiknál volt a ráláss.
— A mint a mami mán as elió kriB meglátta, imigyen kiáltott fel: . Allah 1 minden frm-esia n6 üy«n kfllönct, biaseo e» a ruhája alatt hordja as eaernrŐU'
— A liraalgá* az okoskodái leánya; a tn4o-njiny anyja; a smivek köslekede««í a baráttáe; köt*-léke, a megelégedés tápláléka.
— Nem kell mindig mÍDdent elmondani, a mit tadaok: ei bolondság volaa; itt aaért mindig eiak sst mondjuk, a mit ersünk: a haangság aiáTalóaág. — De hallgatni igen lokasor okosság.
a tndás a levelek; as
— As akarat
érzía ft virág.
— Kerüld a restséget. E világon minden késre
rlég do'og jut} ugy dolgoztunk, hogy életünk által gazdagiUuk a világot.
üzleti szemle-
(S - r. 8 — n.)Nag7-K>nii>a, jtin. 23-ik 1871.
IdSjáris: folytonos eiSi ; ma herei nejt.
0 a 1 e t Q ok kerea megjegyaendSt DTnjt.
Aa árak mindeo évbes ilyeokor SKokott críciaé-hex aráarUfr ex jd?o TeaAkiviUivé Tilik a kivalo magas árak mellett. — Mindenki feuftluéggel néz eKbe a koxi'lgo aj saiioa-nak, bixoortalan Láraa abban, hogy miaS variatiókat fog az magával hoxni. — Pertse leginkább a külföld aratáai likeriben reilik kereake4d-mQnk leodalete. — Eddig Orots és F^ancsiaornágbol Tettünk cMk n«ui kimeríts hirt, nelysserint azok f«-lig'msddiK r«áok [ea/nek szorulva.
A becsi él po-:. tr,uii,'-kríi az árak tetemesb visszanenését jelxik. KésxleUk ssüke miatt náhrak be-foljásaal nem bir.
Jegyiünk aUo-aasstriaj mér8 Sleriot;
Bo»a 80—81 fnt 6.10-80 kr.St—83 fct6.S0— 45 kr, 84-85 fnt, 6.70— 7 (rög. EoiS 6. — 6.Í0 kr. Árpa serfőzésre 5 — 5 25 kr. — Árpa etetésre 4. —
4 30 krig. Knkoríeza S.10—10 kr. méreje. Zab 3 3.05
kr HOvelyesek ? Honi 8.40 kr. Hajdina 5 frt- . Hajdinakáia 13—14 kr. Köles 5.30 — 50 kr. méreje. Koleskúa 8.50 — 9 frtig Lenmag 4.80 — 6.20 krig Kendermag 5 frt- 60 kr. méreje. Eepcce téli 4.50 — 80 kr. nyári 3 50—l.2u kr. Kevert (MUcbling)4.8O—
5 frt. Boi«-oesi5 1.40—60 krig. Eou-ocjí 1.20,—40
Borok: fejtett ttj fehér 6.—, 5.60—6 frtig., fejtett
pir.>s 4.50—5.50 -80 kr, fejtett •chill.r 4—4.60 kr.
Ó-bor —— frt. — geprtpálinka —.—. TorkBly-
pálinka 28—25 frt, szilvalicia 27—30 frt. alao-annt-
riai akéja, hordó nélkül, fracco itteni állomás.
Érték- és váltófWyani június 24.
5*/e metaliqaes 69.45; ÖV, nemi. kölosón 74.90; 1860ki illadalmi kölcsön 108.40; bank-MlsiT. 990—; bitelintéioti réssvényak 221.21; London 111.90; magjar földtafaermentési kOt-vénj 74.90; te-üeeviri földtehermentóei k»t-véDj 74.50; erdélyi ftíldtebermentési kötréa; 72.50; horvát-slavon foldtehermentési kötvény 78.—; esttst 106 25; cs. kir. arany 5.29 Napoleond'or 8.93
Vasúti menetrend.
Indul Kanizsáról:
Eszik Hokira (Zákánynál) Zágráb Fiaméig
5 óra 18 perez r
» - '
„ Zágrábig » . 45
Bndáig < , 18
1 . 48
10 . 43
Szombathelyig (innét délntán 6
óra 25 peres Bécsbe) 5 . 43
Bécsig (Szombsth. Bécsnjb. felé) I .,15
„ 10 „ 65
Pragerhof felé Triesztig 6 „ 3
„ és Bécsbet „ 33
„ „ „11 „ 33
déu.ián.
dilntán. ettve.
reggel.
délntán'
eat«.
délntán. este.
Brkeiib Kauinnra :
Essék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 peres regfel.
Don
iéhttán.
boTár, Fiume, Zágrábból 1 „ 21
Zákásy-Finme-Zágrabból 9 „ 64
Budáról 4 „ 43 „ reggel.
,, 1 „ 46 „ délatán.
9 „ 20 „ sato.
! SaombathelyrSI 10 „ 33 „ délelStt.
Baesb61(Béesnjh.Bzombath.ft'!Sl 4 „ 37 „ reggel.
* „ „ „ 10 „ 18 „ e^.
„ (Pragerhof felöl) 3 „ 60 „ reggel.
Trieszt- és Bécsből 1 „ 9 „ délután
i Triesztből 10 „ 32 „ értve
Feleiig szerkesztő: Bátort Lajst.


agjntányosabban ajánlja (1328—6)
1490 SZ.
Birtok eladás.
Amerikai disxnftxsir és mloaaa
a legjobb minotégfl egyenesen kapható alul írtnál, —
Faggyút, csontkövérnyét, olajanyat, sziksót
Coetuebajat és gyantát
Egy Gelae kfeség a ennek határiban fekvő birtokte.t,mely áll: 60ho!d szántóföld, 40 hold rít, 35 hold erdí, 3 hold uí6 a 3 bold beWeegból, a hoíaátartorf epületekkel egyott etói.yo. feltételek mellett eladatik. Bívebb feWilágoeitáat nyerhetni aló -Írtnál, agy Tamenberger Jóaef, m- kir. honvéd hadnagy árnál.
Kelt Nagy Kaniaain, j unittá 10^n 1874. (1371—S)
Hirdetmény.
Leop. Bacfimayer, Wien
L eopoldstadt.
Lotz H. Gépiyára.
Raktár: Pest, Kecskeméti utcza 7-dik szám.
Hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. távirda igazgatóság részéről közhírré tétetik, miszerint folyó évi június hó 28-án és 29-én vasárnap és hétfőn a varosház udvarán levő kir. távir-dai fiók-raktárban reggeli 9 órakor különféle távirda építési és üzleti anyagok- és szerszámok, úgymint: tartóvasak, csavarok, vasrudak, régi réz és horgony, ásók, lapátok, kapák, csákányok, csigasorok, kötelek stb. nyilvános, árverés utján a legtöbbet ígérőnek eladatni fognak-
A vevő köteles, a vételárt azonnal lefizetni és a vett tárgyak azonnali elszállításáról gondoskodni.
Magy. kir. távirda igazgatóság
N.-Kanizsán, 1874. június 24 ín.
Az igazgató:
('376-u LATJBBNDER.
Somogymegyében fekvő lakócsai kir. közalap, uradalom
rendezméDyéből 1833 font egyayirelü V-li gyapjnoak — a
nyerendő idei bárány gyepjunak hasonlag a téli gyapjú vé
teli árához átvétele kötelezettségével — felsóbbi távirat,
utján eszközlendő helybenhagyás fentartásáral, zárt ajánla
tok (offert) utjáni eladása — a gyapjút tartalmazó zsákok-
ára külön megtérítése mellett és einwag nélkül — f. é. ju-
UUB hó 8-án eszközlendő lévén , — a venni szándékozók az
zal hivatnak meg, hogy a kellőleg szerkesztett s 50 kr<>>
bélyeggel ellátott zárt ajánlataikat, mellé zárva az összes
megígért vételár 10%-it, s kinyilatkoztatva az árverési
feltételek ismeretét s azok teljes elfogadását, — az árverési
nap déli 12 órájáig a lakócsai m. k. alap. aradi, tiszttartó
ság irodájába adják be. — Később érkező, vagy kellőleg
felnem szerelt 8 hiányosan s nem világosan szerkesztett
ajánlatok tekintetbe nem fognak vétetni. — Az eladandó
gyapjn és az árverési feltételek a lakácsai tiszttartóságnál
megtekinthetők. 1375—1
Kelt Lakócsán 1874. évi junins hó 13-án.
Árverési hirdetés.
A néhai KBrsdmer Mayer hagyatékához tartozó a városház utczában 8-dik sz. a. (régi szám 511) fekvő ház folyó évi július hó 16 án reggeli 9 órakor a helyszínén árverés utján el fog adatni.
Az aránylag kedvező feltételek naponkint a délelőtti órákban a helybeli izr. hitközség irodájában meg-! tudhatok.
A tömeggondnokság.

M. k. Közalap: uradalmi riszttartóság.
Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni,
FKiMCZlA-KOLÍEltONY HAJKKS-] KAU FONTAIX DE JOUVENUEI
LÁBIZZADÁ3 ELLENI FOK. Ezen por elQsi a lábixxadiat és az általa okoiott kellemetlen szagot é« egészen ártalmatlan. Egy dobos ára 2 frt.
ANOUYNK .-iSCKLACKCtilLUBlSNí
Téeth, angol foggyongyók gyermekek TÖSZ EB. .
taiaára nyak kom! hordoini, a mely barnára, szűkére legfeljebb 10 perexj
ittál a fogakat könnyebben kapjak. Ára '~ ' '
2 frt, tnesat 20 pret. olcsóbb.
., a hajnak kedv szerint feketére JGOLDEN minden hajnak az altalán cso-
~ ' [dalt aranyásóké szint kölcsönzi a leg-
LIEBKB-FELE KGE3ZSEG- NÖVÉ-| NYgK. A legkitonóbbnek bizonyult
--.--„--- - ,--_._.. , „ mell- és tüdőbetegségek, bnrnt, kohő-
alatt tartósan festetni, melynek hatása tökéletesebben és meglepőbben, Ára gés és rekedtaég ellen. 1 csomag 1 frt
"'" '" " ?? ? i-- - M b
ioly általánosan elismert, hogy további
Dr. QUARIX hirea köhögés és hurut elleni pora (kfllonoun erőteljes szemé-TÁP3ZEB Iveknél. Egy drb. ira 66 kr.
Idioérgetésre nem íaornl. Készülék hozzá; t. i. két kefe és két csésze 60 kr. Egy "veg bajftfstoocz 2 frt.
10 frt.
0D0NTINE (fogpasta) porczellán t«-iL gelyekben, ira 80 kr. o. é. Tucxatnal 20|Q prtl. olcsóbb.. Ezen fogpasta a legjele sebb szer a fogak tisztítására, úgy i fogak épségben és fehéren tartasira a| fegsavanynak ártalmatlan módon eltávolítására, a foghns erősítésére ugy a vétsél megakadályozására.
LIEBE LIEBIG-FÉLK fájós QYERMEKEOEK a hircs Liebig- leves itha- kéazitéaére. Egy Oveg ára 70 kr.
i KEUEOXYLIS, haraai novéoyekbil készfllt növénykivonat, csnzos, kftszvé-nyes általán gyengült állapotban. I üveg 1 frt; erősebb 1 frt 20 kr.
8ZKI ESSENCZIA Dr. Romershau sen, a láteró fentartáaa, szilárdítása ét erősítésére. I üveg használati utasítással együtt 2 frt- 60 kr.
FOGPvSTA, C3. KIü. 8ZAB. PFEF FERMANN-FÉLE. Ára 1 frt 26 kr.
EAU DE BOTOT. ÁROK. SZÁJVÍZ világhírű kiválóan kellemes illatja és ize álul és jelez gyógyhatásával a N jroszszagu fogak, valamint ezek roi és dása ellen. Egy Öreg 60 kr.
, PBÁGAI KÖ8ZVÉSYTHEA, csomagokban i 60 kr., és WEIOIKGER-FÉLE
FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ KÖSZVÉSY-
TAPASZ, SO. 1 á 52 kr., tío. 2 (kettós ereja) t 1 frt Legbiatosabb szerek, tagsaaggatás, köszvéoycsomók, dagana-,tok sat. ellen, aaonnal csillapítva a faj-Idalmat
FOGPOR PURITA8. Ara I frt.
NYAK BALZSAM, üvegekben 40 és
CACHOL' AR0MAT1ÜÉ a rósz szag-nak a dohánysás után a szájból eltávolítására, agy az eves, szeszes italok, mipt bornak és sörnek ivisa után s. a. t. nélkülözbeüen finomabb és jobb társaságok, színházak, bálok és salonok látogató számára. Ezen CACUON tiszta, sz egészségnek legkevésbé ártalmas nö-vényalkatrészekból áll, és a fogak rot-badása, valamint fogfájás ellen legjobban ajánlható. Minden használatkor kell megrágni egy pilolát, mely álul a rósz szag megszűnik. Egy doboz 60 kr.
80 kr.
A COMDENSALT TEJ, készítve az tasra Aaglo-Sirm condenaed Milk Co., Cham,
Svájca, az egjedíii Llebig báró álul arejo) Jemzett és báaUrtások, kivándorlók gyermekek (kisdedek) számira ajánlott! condensált tej. Ára 66 kr.
PAST1LLES DE CHOCOLAT fer |r u g i n e u x vas-csokolád a vértisztil sápkór ellen. Egy skatulya ára 90 kr
VALÓDI CZÚZ éa RHEDMA GYA,. . POT PATT1S0NTÓL. 1 csomag 70 és|és 40 kr., tagszaggatás ellen is.
, PASTILL D1GE8T1V DE BILIS (B i-II isi eméístési cftnkorkák). A híres bi-lini savanyuvisböl készült pastiUák, mell-ésetésnél, gyomorgfircsnéi, nebéz eméaz-liésoél, a gyomornak étellel és szeszes litallal megterhelése következtében el5-lálló felbüffógésnél ajánlnaU. Egy skatulya ára 60 kr.
POPP FOGPASTÁJA. Ára 1 frt. 20 kr.
PREND1XI-FÉLE PASTILLÁK-rekedtaég ellen, énekesek és sxőnoko k, nak ajánlhatók. Egy doboz ára 40 kr.
PAGLUNO, igen kedvelt, felolvasztó, vértisstitó szörp, Talódilag hozatva. PAGLIAKO tanártól Flórencaben. Ára 1 frt 60 kr.
FRANZBRASNTWEIN egy üveg 80 kr. ragy 1 frt 60 kr.
CHINA GLYCERIÍi P0MÁDÉ abaj-ípadlót erősitó és hajaövést előmozdító Ipomádé Tégelyekben 80 kr.és 1 frtőOkr.
SVÁJCZI HALLÁ8I-LIQÚEÚR, fül-ioa«ngés, fajdalom, f&lssuráa, nehéz hal-lás ellen; ira 1 frt
Dr. CARNESI SIBpP Dl PALEBMO a leghatásosabb vérúsztitó szer, mely mai nap a kereskedésben előfordul és küJOnösen alkalmazható a vér tisztátalaa-ságánáUyálkás aranyérnél, bórkiütések néL siphilisükus daganatoknál, kössré-ínyes és csúzos lerakodaaoknál, altesti banulmaknál, székszOkuléseknél, roaa étTigynál, vértolulasoknal, fSfájáanal. Egy Oveg ara 1 frt 20 kr.
*.r*v"~" « juiuui tuzouyoit szere a DOl
szépítése, frissítése ez erősítésére, vala-j
mint mindenféle szeplők, szoniörcaék,
kiütések, foltak eltávolítására. Egy üve»
ara i frt, egy tnezat 9 frt. j
HKRBABNi' J., növényi közzvéuy elleni pilnlái biztos s*er, az acut idült és rendszereden köszvény gyors és alapos gyógyítására, az idegus köszvény. mindenféle csuz és ezek utóbajai ellen: miut lép- és májdaganat, gyomorbaj, megrögzött hasdngulás, vízkor, altesti bajok ellen. Egy dobox ára, elég 1 s fél hitnapra, 1 frt. 60 kr.
AUG8BURGI ÉLET ESSENT1A Dr. Kieső*. Makacs haaaafl. köleseknél, rósz e-Imésztésnél, arany* jeres bántalmaknál. Egy Qv^grse hasz-
lálati titasitásHal 50 kr, és 1 fn Tiir.xat
iamára 2S prette
Icsőbb. —
FOG-CEMENT, ca. kir. szabad, a fogak ónoxisára, ara 1 frt.
Dr. MEDIC. és unár SCMIDT FLÓRIAN MIKSA, fájdalomcsillapító, scor-busellenee erődtó fogtiucturaja. Ezen tinctura, az eredeti rendelvény szerint elkészítve, a fogfájás ép oly gyors csillapítására, mint erSiitö szájvíz gyanánt már egy félszázad óta nagy haszonnal alkalmazta tik. Két előnye van: 1., igeoj hatásos és kiválóan olcsó ára miatt u miudea más fogcseppet fölöslegessé tesz 0 Ovegecskékben használati utasítással együtt 40 kr. 1 taeaataal 25prct. levonat
WEISZ JÓZSEF,
ANATHERIN SZÁJVÍZ, cs. kir. sxab. ra-
lüdi, Popp J. G.-tíl általánosan mint i legjobb fogerösifó sser Umerre. Egy üreg 1 frt. 40 kr; postán 1 frt 70 kr
gyógyszerén a „Swsrecsenhei-
Nr. 27. Bécs, Tuchlauben Nr. 27.
COPATINE MÉGE, szerencsés egyesítése a coparr-balzsamnak mis kitűnően ható blzaamos anjagokkal, aj és idült magfolyiaoknil. Parisban a kórhazakban baaanaltatik. Czokorhavelyek-be vannak takarva a ka ácsok. As eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr-, eró-sebb minőségű vsaaal 2 frt
a kösöoségnek legjobban ajánlja a követkesó wereket.
Posui küldések csak a csomagéi*, dij 15 kr. hosxáciatolisa meUett esíkusöitetoek
HÚ8-EUT0SAT (LIKBIG-FÉLK) leg-l Jobb mintaégfl 1, 1 fél, 1 negyed és 1 pyolcaad fontos fasékakban.
ECiVSTEMES ÉLETPOR Dr. Gelk-Eddig ntol nem éretve hatásában az emésztés és vértisztitáabaa, makacs bajok ; mint: emésztési gyengesék, mellé-égetés, altetti bántalmak, bSrkiatések. beféazkelt idült csnz. Nagy dobos ára 1 frt. He kr., kis dobos : 84 kr.
Üemei iiOk rao és gjermekeknek i&i iadhatók. Ára 40 kr., íkatulyákbao haas-| lalati tita-itáwat •gyfltt.
Dr. ClLLüX FÉREG TÁBLACSKÁI.1 RE-íTITUTION'S FLLDID jelei werj Gsen táblácskák culhatlan ellenaxeréallloTak számára. Ára 1 frt. 40 kr. jajaalbatók a bdférgük ellen ; igen kel Üemei iiOk rao és gjermekeknek i k Ár 40 k kl
STUKZBNEQOEE SÉRVTAPASZA ALTESTI SÉRVEKNÉL legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt 20 kr., erősebb 3 frt 70 kr.
MOH SÖVÉNY CZÜKOBKÁK, Dr. SenoMberger orroatól Pozsonyban, ki-an& gyógyszer köhögés, rekedtség, hn-út ellen. 1 skalnlya 38 kr.
Dr. MAYEB-QTOMOKE33ENTIÁJA, görcs, puffasztó kólika, gyomor gyenge-! tég, hasmpoés, TtUamint biztot sser aj
8TAJEK NÜVÉNYNEDV, mell- és tQ-i döbetegek uimára ; köhögés rokedtség ellen, úgymint Öreg gyeoge ueméljek oek ajánlható. Egy Q*eg ára 87 kr
SÉRVTAPASZ. Kiválóan fltsl-n.r tó altesti sérkél kéí é
FRAKZEN3BEKGI TIZ,k«- és egyéb |hngybetegzég<k gjógyitáíára, amelylyel Inyilvános és magio gyógyintézetekben a jegjobb eredmény iretatt eL aaint ezt orvoai bisonyitások és kOssönS ira- uk. melyek minden Oveg mellé mellékeltetnek, valamint az évről évre eael-kedó eláruaitás, ngy a bel- mint a kfll-:Uik. földön legjobban bizonyítják.
tengeri betegség ellen, azután a
eljiratai
FOGPOR HEJDER szerint, 1 akat. 40 kr.
ható alteao sérveknél, készítve és sjánlva "'• S™i fcw*i fjakorlati sérvorvos-tó.^léMobozokb«, leiráaal együtt 3
CS. KIR. SZAB. TANSOCaiNIN PO-MÁDÉ. A legbiztosabb és legjobb haj-nőventó szer 3—10 napi használat után
a haj k ihallása tartás* egMtcw^w növése pJŐscgittetik, és tenséuetea txi nében puhán, fényesen megtartatik, a kéregképzés p-^dig megakadáljoz' "
HIKTÓ POR, alaüánoaan iamert je
:baziazer, hnnlt, rakedtaéf, konojés dloa.
KÖTETKMES TAPASZ, Dr. Bnroi Pántban. ?z a párisi és londoni fa-|
,,. , T.*"", ,°B 'onuoni la-íeregképzés p.dig megakadályoitaik. diplomíjival ellátva, magasabb Ez sok orvosi tekintély által ajánltatik, ugvizsgalTa és nyilvános el-léi számos elismerő lerél iU mindenki-
TET08IN1 BALZSAM, havad nyekbSl és drága essentiákból, a a. kir.| galiesia orsaágos kormány altjai meg-próbalt jelesen és biatosan ható szer, ?deggyengetég, gorca, esoz, oldalamn igytüaiiáa. Egy üwg ira 1 frt 60 kr.
PASTILLES F0BTIF1CANTES (PAS-TILLE DE ROMA.) Ezen pastUlik igen ajánlhatók mint eróaitője és áletztó asere a nemi rendasernek és a nemi jeta életben, anékOL hogy túlingerelnének vagy ártanának; a férfias gyen-gezéget elenyésztik még magasabb kor-la «? a legjobban ajánlhatók; egy , ara 10 Irt.
JfST1?*1*1** fa "P'^oos el-léi számos elismerő lerél áU nündenki-
jMlybennagyra. Ezen Upui külö-inek megtekintés végett rendelkezésOl.
Tnkszem, fagy. minden leheti sér-GyanyörO kiillitásival a legszebb toi-
arapás szúrás által okoiott bk l tlk i díé lál A
SEEHOFER MAGYAR SEB- és GTO-iiOBBALZSAMA üvegekben 40kr., ki-váló hatáao és biztos szer az aranyér, 2lvalamint rugzött uékdngoláaok, rósz lesgéaatés éa gyomorsav ellen.
? Tsem, fagy. minden leheti sér-téajbarapás, szúrás által okoiott sebek, gorrély, gennyedés, bélférgek, korSmfo-lyás ellen. Egy tégely ára 30 kr
lett asstalnak is disaére azolgiL Ára egy 3 hónapig szolgáló dobosnak
[frt. o. é
ildalazőráa, noségü
" " 80 !
ALÓDI D0R8CH ÍÜJZSIE OLAJ, ivaló gyógyszernek elismerve minden mail- és tüdőbetegségeknél; kiváló mi-'<ffl éa tíaztaizü; egy üveg 1 frt kr; egy tnezat Oveg Tételénél 26

t ?*"et<n««í alaő orrosi-collegomai által megvizsgált és a magas m. ldr. m^fT? AG/ VPVNTV.V k S7H W ^?mfl kSszrény, csűz, (tagsiagguáa, kereaatcaontfijáa,) orbáocz mindenféle
R helytartó-tanács által kitttnó alkalmaihatú.á«a miatt engedélyezett OTiV Jv"'34 " ^^ X ? T Ai5?dJ tX f^^ a kezekben, lábaSan, érékben, fej csil dagadt tagok, oldaluoris
5 ellen biztos sikerrel alkalmazható mint gyorsan és biztosan gyógyító szer. Csomagokban á 1 frt 60 kr; dnpla erős nehezebb bajok ellen l frt 10 kr.o. é.
« (1338 — 6) BsaT" Legnagyobb raktára a külföldi, külöDoasn a keresett frajicaa kűlönlegesáegekMl a legolcsóbb árakon. —

.VA6Y-KAS1Z8A, 1874. Junlm 3B-án
tta-U* asKÉLxa..
Tizenhármadul évfolyam,
8 baaabot petitwrba.
1 matodasor 6 • m»dea
' tovább. «a««t 6 *•
Bermentetlen levelak eaak inaert monkatár taktol fogadtatnak el


előbb
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY

(tagy-Kanizta város helytiaté*á«ának, nemkaionbsn a .^alamaqy-i faztiatagi sqyesűléf , a jia]jy-kanií«ai kursskadeimi t ioarbank" a nagy-kaaizaai a ,Zala-S«mofly fizkajézáti réMvénytársuUt, ugy a ,zata-f«erszegi torna-tiizoitó eaytet' t tíbb megyei és városi egyesület hivatalos
vegyes tartalmú lap.
Heteiikiiit kétszer, usáraap- s csfitörtOkön, megjelenő

Zala-Apathl, Jun. 31 1874.
A kenetteljM egyházi beszéd végezte után tartUott meg a szent mise fényes segédlet mellett, mely alkalommal az apátság által a községi ifjakból fenntartott egyházi zenekar működött Klttg keszthelyi zenetarmester vezérlete alatt.
Egy órakor a diszebédhez telepedtűnk !e,melyaz es& időjárás miatt a tágas és hossza folyosón rendeztetett. Az ily alka-lomiml elmiradhatlan pohárköszöntések hosszn sorit apit nr ő nga kezdette meg emelvén poharát ó Felsége a király s királyné, ngy az uralkodó család egészségére, melyet mindannyian felállva hallgattunk, s háromszoros éljennel fogadtank! Ezután ugyancsak apát ur Ó Szentsége IX. Pius pápáért emelte poharát. Utána az ékesszólásáról országszerte ismert szombathelyi püspök Szabó Imre nr 6 mlga emelkedett föl: .Ma ez apátság feltámadási ünnepét üli, mert annyi viszontagságos idők lefolyása alatt, élete csak látszólagos volt. valódi életjt-lt nem adhatott, belőle a magyar jelleg hiányzott, elnyomva volt, de a szikra, a magyar nemzetiség törhetlen fé-TTffl" "szUtrija írem s&mmisfttethetrtt meg, mely fellobogni törekedett. Nem a mis nemzetek gyűlöletét táplálja a magyar, hanem szereti önmagát, hazáját, nemzetiségét. Éljen mindenki otthon, a maga hazájában, mi magyarok voltunk, magyarok vagyunk, s magyarok akarunk lenni! (Dörgó éljenzés!) R nemcsak kaczagányban,de magyar a püspök a pap, a szerzetes egyházi ruhájában is (taps, s viharos f'-ljenzés!) Hü fiai mindannyian a kedves magyar hazának, hú órei nemzetisé-

günknek s ápolói a valláserkölcsösségnek. (Éljenzés !) A viszás helyzetet nem tűrhet- | jük s azért ez apátság risecnryert Ottátló- j sága ügyében köszönetet szavaz, a jelenlévő megyei buzgó főispán Hertelendr Kálmán ' és országgyűlési képviselő Szabó lWe arak- ' nak, kik a megyei s parlamenti gyűlésekben egész erélylyel e sérelem orvoslását Ó Felsége s a magyar kormánynál oly szakadatlan buzgósággah sürgették (viharos éljen-zéfi !) Élteti a királyt, mint az alkotmány,«-ság hű őrét, az alkotmányos óhaj legkegyel-mesebb teljesítőjét, élteti IX-ik Pius pápa ő szentségét, ki ép mai napon üli pápaságának 28-ik évfnrdulóját.élteti ez apátság tagjait, különösen Modrovits Gergely apátot, kit hazafias nemes érzülete, vallásos s jeles tulajdonairól ismer mindenki, mutatja a nép-nevelés iránti lángbuzgalmát a mellén levó érdemjel. Élteti Zalamegyét, melynek egykor A is táblabirája volt, ezt ngyan eltö rülte az idő, de szivéből a szeretet és tiszteletet nem, sót fokoztatott püspökké lett kineveztetéte által .osztozik a bizalom s tiszteletben, mely aa apát személyét környezi, azért ujolag szive mélyévöl kívánja, hogy öt rendtársaival az Isten éltesse 1 (Hosszas éljenzés!)
Apát nr az alkotmányos magyar kormányért s annak minden egyes tagjaiért, majd Zalamegye nagy szülöttje Deák Fe-rencz jóléteért emelé poharát.
Hertelendy Kálmáu főispán nr: egyik { göcseji költő szavait idézve, mindenkinek 1 bizalmát érdemelte ki, mert mint jeles emberbarát megtette kötelességét, mint honfi ' hazájáéi', mint pap az egyházért, s benső örömmel emeli poharát Szabó Imre püspök ur ő mgaért, ki e zalai ünnepély fényét

jelenlétével disziti, élteti őt a meggyőződés hangján.
Szabó Imre püspök nr nyomban visx-szaadja a jókivánatot. éltetvén a tevékeny s lelkes főispánt, hogy Zalamegyét szive szerint kormányozza.
Bessenyey Ernő bizottmányi tag ur tapintatosan Ddvözlé s élteté apát nrat a megyei iskolatanács nevében, kérve őt, hogy a nevelésügyének a megyei iskolatanácsban ezentnl is oly buzgó pártolója legyen, mint eddig volt.
Kénigmayer Károly kanonok ismert ékesszólással élteté Zalamegye küldöttségét s bizottmányát-Életének legszebb korát a ked-TesZalában tölt vén, magasztos öröm'neki a mai ünnepély, melynek nemcsak egyházi, de politikai jelentősége is van. E vívmány, ez Ugy diadalmas elintézése e megyei bizottság sáros küzdelmeinek eredménye. Látta a megyei bizottmány dicséretes összetartását, mely mint fénytorony világa a biztos térhez jntott, mely bizottmány az önkénynek meg nem hajolt, nem hajolt meg a hatalom azon forrása előtt, hol a szennyes jutalom csergedez, hanem törhetlen hűség és összetartással küzdött a Valódi alkotmány s szabadságért. (Viharos éljenzés!)
Apát ur Trefórt Ágoston miniszter urat éltette.
Simon Zsigmond tihanyi apát ur 6 nga. a testvéri rokonszenv fenntartását kiváná s minta tihanyi viszhang többszőrözve élteté az uj apátot s rendtársait a hazai 3 fő s 3 fiók magyar apátság nevében.
Dr. Horváth Károly zalaegerszegi esperes-plébános a veszprémi püspök nr ő excellentiáját s a veszprémi egyház megyei papságot, —

Papp Károly kis-komáromi plébános kitüBó szép felköszSntésbea áltetta aa aj apátot.
Giczey Soma országgyűlési képviselő a vaJ Jástürelemben oly erényes és jeles rendért,-
Königmayer Károly a zalavári apátság jövendőjéért emelte poharát, s a .fordulás* szójátékot ékesen használva, szűnni nem akaró tapsvihart aratott, különösen akkor, midőn kívánta, hogy az apátság ügye Boha többé német kézbe ne forduljon.
Szabó Imre püspök ur rögtönözve folytatta ugyanazon szójátékot s jeles felköszöntésével szülőföldje felé fordult s Veszprémmegye papságát éltette.
Pály kísgörbői plébános Szabó Imre püspököt,—
Mezriczky Péter, Szent Adorján vértanút felemlítve, a zalavári apátságot, —
Novak Ferencz ny. hétszemélynök előbb az uj apátot, később Giczey Soma és Árvay István ügyvédet,—
Svastica Beuö megyei főjegyző Königmayer Károly kanonokot,—
Szabó Imre püspVik a sajtó jelenlevő képviselői, különösen a „Handabanda" irója Kecskeméthy Aurélt.
Pály plébános, mint .Kákay Aranyost. ' —
Id. Skublics László a megyei ügyek lingbuzgalmn harezosa CMavina Lajos urat,
Mezriczky Péter az egyetértést,—
Ujlaky József pacsai plébános az uj apátot kitűnő szép fel köszöntéssel éltette.
Hérits Antal czinfalvi plébános kiváló lelkesedés közt a .Muraközi kérdés*sikeres megoldásáért emelte poharát, kívánva, hogy amit az egyik Szabó Imre (muraközi kövei)TÁJ<CZA.
Hint morajllk .
Mint morajlik, niiDt zajong hevebea, SiGrojü átok éltem' tengerén ? .. . fcg. t % fold között lebegve egyre : Pnizlazágról putttatágrt mén ! . . Ninct határa . . . reme* vilianáttal: Öitzetepni menyemet nem iul ! . .
Ok. ki balaon Udotottje lettem, Hol uláluk megnyugodni helyt 1 ... Ffl, virág kivett nyomomban tebten, Megit bolygók nappal *jjeleat : Üli™ kínnak gyUrS értelmével. Mely törött kebelből már nem fér el 1
Éa tobtjtok ... igre feltekintve ..
Hah ! de rettegek konja ott t ...
bánatomra gyógrnsert hol kérettek.
Hogyha Isten végkép • lliagyott í . . .
Földbe jobb temetni tzenvedéeem,'
Senki tit te mondja rám, bo|v éltemi
<th ! a tirba nillDÍ megnyagv^rfe, Kdét almát átaludni: — t ? é p !. .. Rn mrg álmst, hogy Mdlék alndnl, Uorpfaent fcitEI rég maaex UpT... Uu n !«,,» «M aa éjttakiban.. . 8>env.dé> ni) «, fa é. virágban!..
Fa, fa tielbea mindent elctevegne; t* Unojak volna a Tirig.... Mint kacugaa astin ke*v«létej, ?Umoriban a kajáa viüg ír... SEenvedétem a«« len pletyka tirrfa. Senkinek nisej tndsi aat jofihaa?
Vemtik lm el agy a ?!?! sall«it*ai;
Kint midőn mlcmrn' n*oa iam»Hm ...
K«m tadom : b o g y f... Ah, dl lia<rtll«i ..
Ét halálom, hogy ha (ollelém :
Vigyam Qtaejra esifra vei irtíf; —
DobjnMk b. á*ok mttj ölébe,

Ott tem atliet pihenétre ára :
Éhet állatok nem tndva matt,
Kapatitiggal etapnak tort felettem,
Bám koctiutva éket áldomatt . . .
Végre engem foleménttve ttépen...
[gy kijátitom dure ttenvedétemt
SARKADY ISTVÁN
Névnapomon.
(Jnntnt 13.)
Ext a napot rálaaatottam Arra néave, hogy, fink, A barátaág ponarát ma EjjntUiten kiiiynk.
Kiket hoiaám Oaietlmteg D nemaeb éltet elhotott, Hogy gyOnyOr k6at érjek én t» Évközben egy rig napot:
JerUk ide kebelemre A éreaaétek, mint dobog Barátaágért taÍTe«, m«ly így Míg él, mindig verni fog.
At atUalon ott áll torkú
A pajaeakok a*reg«, MelytSI pokol taróJik be 8 megnjU a jobblét ege.
SiOvetkeaaelek koulbrü 8 lelketedve íledínk, Saégyent aaért az élven ify Negykétlábon nem tanunk.
8 mival épes adraapon Tas TslUe kiki poharát, 8 haagoataaioD dioaSt, f ÉlleuSk a — taep haaátl
KOTTER ANTAL.

A nők eszményi szépsége.
— U VlMX AektHr ll^tf Itáa : Kővári Béla
111, Közlemény.
VII- A szenvedélyek.
„Azon Ostot, melyben a rcuélyt ét fájdalmat forralják, női kebelnek nevezik.'
Russeao.
A női kebel ueaTedélyei, mÍDdenkor hire-tok valuk é« Voltaire rel uölva elmondhatják kog7:nAsoD katUot, melyben a nemes é^ nemtelen Henvedélyek rgénxtímkelege forrong, noi Hívnek neveufik."— Ai rí korban mar annyi példát találunk ez állitái igazolására, hogy aíokból többet, mint CloopaUa én Lacrét ia történetét íelhoiDÍ Kttkaégtelen.—3z ellentéteikét n6 hitelen arciképeit nem bírjuk éaaiok kik művé-netuk tirgjáol okét válauUk a leírt uellemi tulajdonok kiaérlették m»g eriményeiket alakítani. — Ai ara a lélek tükí>e, mondja egy ismert kosmondás, — Nem akar unk Lavater szakmájában kontárkodni • as okból,nem fejtegetjük, hogy a koponya kisebb nagyobb mérvű domborodissi, mint ehetnek ismertető jelei a legrejtettebb szenvedélyeknek, csupán azt kívánjuk bebisooyitiuii, hogy a szenvedélyek és különösen a he> esebb szenvedélyek nyomait as áros magán viseli, illetőleg azt saját terméasetOk sserint iulaki'ják. — Tanulmányaink tárgyát azon kérdés megoldása képezi, melyet már az ó kor bölcsészei fölállítottuk, hogy t. i. mely azon változások, melyeket az egyes kOlönböso természetű aseavedélyek a nok árosán okoznak.— Ezen eléggé fontos feladatot talán egy század sem fogja teljes sikerrel befejezni, azonban Danrin észleletei nem egy ho-

mályt oszlattak el eddig, ngy reméljük fognak elosslatni jövőben is. — Mi is kik nem foglalkoztunk behatóbban a vonal isme tudományával, gyér tapasztalatainkat illetőleg észleleteink eredményét ide iktatjuk.
A nők szenvedélyei között minden esetre
legelső helyre tarthat igényt a szerelem. —
Régen el van ismerve, hogy a nők szive fogéko
nyabb a szerelemre, mint a férűé, de, hogy e
szenvedély az arcz vonásaira is hatást gyako-
rolbatDa, csak az ujabb időkben állítatott föl.—
Azon nők, kik valóban és mélyen szeretnek,
vsgy ilyen szerelemre vannak alkotva, rendsze
rint szemeikben nyilatkozó ábrándos jóság által
tüjwek ki. — Arczvonissik hosszasak r k
nagyok és hosszú pillákkal vasnak árnyalva. — Az arezszin általában halvány piros és az ajkak közül különösen mosolygás között redó észlelhető. —• A magas homlok szintén egyik ismertető jele ezen szenvedélynek.
Azon nem tiszta szerelem, melyet korunk routinirt szófaragói kéjvágynak neveznek egészben ellenkezik a tiszta szerelem jeleitől. — Az ilyen nok rendesen nagy hajlammal bírnak : a túlságos kövérségre. — Szemeik alatt kékes j kör képződik, azonkívül egy elpalástolhatlaa redő, mely a szemüveg alsó részén vonul el. — Az emlők rendkívüli terjedelme szintén ezen szenvedély kisebb nagyobb mértékbeni jelenlétére enged következtetni
Az indulatos nők közönségesen egészségtelen arczszinnel bírnak és az epésség nyomait , viselik magukon 1 eltéroleg a hirtelen haragú -és könnyen engesztelodő nőkétől, kik túlságos vérbőség következtében nagyon is virágzó arcz Bzinnek örvendenek.
Vannak egyes jelentékleljes szenvedé-

a parlamentben megpendített s érette kaid a másik Szabó Imre (szombathelyi püspök) diadalra vigye s egyházi kormányzása alá jöjjön.
Kecskeméthy Aurél a szellemi harmónia ápolásaért, —
Id. Sknblics László a népnevelés buzgó ápolója Ranuzetter Vincze lovagért, —
Modrovits Gergely apát Simon Zsigmond tihanyi apát ur ó ngaért, —
Séllyey László hatalmas érveléssel a .Muraközi kérdés" keresztülviteléért, mert úgymond, rég idó óta két sérelmi pont feketéilett Zalamegye törvényhatóságának küzdlerén, az egyik pont ma üli diadalmas ünnepét kívánja, hogy a másik felett is mielőbb hasonló diadalmas ünnepet ülhessen Ziilamegye ! "(Viharos taps és éljenzés !)
Horváth György jószigkoimányzö Csáktornyáról Modrovits Gergely apát urat, mint volt iskolatársát érzelmesen köszönté fel. —
Szabö Imre püspök ur : mielótt tűzijáték lenne, (szivarra kezdettek gyújtani) imádkozzunk!: Isten áldd rnega magyart s hazáját !
így folyt le a diszünnepély s ősi szo kás szerinti diszlakoma. Ebéd alatt s atán Kovács Gábor jeles zenetársulata húzta a szép hallgatö-mngyart, csárdásokat s válogatott egyéb zenedarabokat.
Esti 6 bra felé kezdettek távozni a vendégek, magukkal vive a szép nap szép emlékét, mely Zalamegye történctkönyvének egyik legszebb lapját f»jrja képviselni, hazafiuilag örvendve, hogy e kupvi-letes ünnepélyt lehető hiven leírva adhatjuk át a késó utókornak.
BÁTORF1.
Tekintetes szerkesztő ur!
Erkölcsi kötelességem, hogy Kovács Já-nos ur hozzám intézett és a „Zilai Közlöny" 43 ik számában megjelent válaszának némely pontjára pár észrevételt tegyek, nehogy hallgatásom akár az ö, akár becses lapok olvasói részéről tacitns consensusnsk magyaráztassék.
Mindenek eldtt megjegyzem, miszerint ahoz, hogy valaki egy gazd. tanintézet ügyében competens biró lehesaeo, okvetlenül megki-vántatik, hogy az illető tzakférfiú legyen, és hogy az intézetnek kül- és belviszonyait ismerje. Hogy K. J. ur sem nem szakember, sem a keszthelyi intését viszonyaival n<-m ismerős, az — sorai után Ítélve — több mint valószínű; különben nem hivatkoznék oly dolgokra, tnik u« igaztággal, a tényekkel homlokegyenest ellenkeznek.
Engem .vádol K. J. ur„ rö v i d 1 á t á 8-s a 1" és Sporton ur röpiratának „értelmetlen átolvasásával?' Legyen meggyő-zódv.í, én a röpiratot kellő figyelemmel olvas tam át; csakhogy e figyelemhez nálam nem a azenvedély, hanem a higgadtság párosult, s ép pen es az oka, hogy az abban kifejezett néze-
lyek, melyek mégis könnyen fölismerhető jeleket hagynak, ilyen például a kíváncsiság. —A nagyobb mértékben tudvágyó nők orra kisebb-nagyobb mérvben fölfelé hajlott; azaz közazól-lamszerínt „pisze". — Arczukon a kételgőségcl jelentő rétsutos redővel.
Mint mindenben, ugy e tekintetben is számtalan kivétel létezhetik s azáltalnnk'itt előadottak csupán ut mutatásul kívánnak szolgálni a netán tovább kutatók számára. —
E munka folyamában tatán egy helyet Bem érintettünk, mely oly igen kevés gyafcor-latoaságon alapulna,miut jelen tárgy unk és kénytelenek vagynnk beismerni, hogy ezeket csupán az egére minél alaposabb tanulmányozhatása tekintetéből súroltak el. — Különben is nem tartunk Pompejussal, ki a viharos tengeren ax-lál bitlatá embereit, hogy : , Navigandum ne-cesse est, vivere non necease!" Hajóznánk kell, élni nem szükséges, mert csakis abban látjuk értelódDÍ fáradozásaink gyümölcséi, ha sorainkban olvasóink az életben is alkalmazható élve ket Utálnak.
Az eszményi Bzépség pedig oly magas fogalom, hogy annak eseményiesebb meghataro-sásától sem kell okazerüen visszariadni, miután gyakran a jelentéktelennek látszó dolgokban a legfontosabb terméazetak aratok lappangnak.
Negyedik, következő közleményünkben „A nemzeti szépségek" czim alatt ismét szoro-aabban ragaszkodunk tanulmányaink sorrendjeim és egyes nemzetek údéséról és eszményeiről togank értekezni.

tekét és elveket nem oly- egyóldalulag fogtam fel és Ítélem meg, mint 6o, aki a „figyelmetlen átolvasáson" kívül még aazal is jogman vádolható, hogy te Íj es seggel neraiBmeri az ügyet, melynek köpenye alatt egy tiszteletreméltó, önzetlen goDdolkozásu és » legtisztább szándék álul vezérelt férfiút m4velt egyénhez nem illő módon megtámadott.
Ha kívánja K. J. ur tudni, hogy Sporeon ur .miké p en v eze theti a reábizott tanintézetet, és m i a t b ás háti k az i f j u s ágg al," akkor ne resteljenodafáradni, a hol írről magának közvetlen tudomástnerez h.l; ott egyutul aat i« látni fogja, miként le-li.-.i.g-y üli. It hety eu(«) lelkesedéstől i i b » l » 11 a « 11» 11 » o i.'
Sajnálja K. J. ur, hogy Zalának lehet oly s/ülöue, ki Sporzoo urnák védelmére kel-hr.iY E'hiazem, hogy sokkal jobban"esett volna, ba én la — az öu roóiija szerint — neki roolok Suorzun úrnak; de megengedjen, én nem vágyom alj jeroslratusi dicsőségre. Egyéb iránt bátor vagyok K. J. urnák emlékébe visz sza idézni, a mit már múltkori levelemben ki jelentettem, hog t. i. nem Sporzon ur védelmére lógtam tollat; mert ő — mint ezt meg is mutatá — senki védelmére nem szorult;de néni hagy határa megj>-gyzé» nélkül a modort, mely-Ivei ön czik két megírta. Feltéve, de meg nem engedve, liogy Sporzon úniak a keszthelyi in-téietel illető nézetei tévesek: górombáskodáaoak
— szerény véleményem szeréut — még akkor
sincs belyc, s igv az ön eljárását csak kárhoz
tatni lehet. Irt volna ön illő hangon tár-
gyilagosczáfulalotésne lépett volna a
személyeskedés sikamlós terére, akkor bizonyá
ra nem lenne alkalma azon sajnálkozni, hogy
van Zalának oly szülöttje is, ki elég vakmerő
önnel ellenkező véleményben lenni és nyiiun
kimondani, hogy a sztmélykidés ily esetben
nem müveit emberhez illő dolog.
Végül K. J. ur, levelének eme zárszavaira: „Jövőre iparkodjék kisaéa durva kiejtéseket visszatartani S.S.U"
- válaszomat meg fogja Uláloi, ha levelemet
saját czikkével össze haBonliUndja. — Azt pe
dig, hogy .Sporzon ur tanítványa voltam, el
titkolni nincs okom, sőt — büszke vagyok
reá.
EnnyitkivánUm e tárgyban még egyszer és utolazor megjegyezni.
ERDÉLYI KAROLY.
Kala-Szt.Grótta lsH-lkl június hó 16.
Az iskola fenUrtá&a és a tanügy javitá-tására és emelésére kétségkívül hatalmas be folyást gyakorol aimigasabb hivatalnokok vagy tisztviselők által tett látogatása. Ez nálunk is bebizonyult
Izraelita iskolánk hétfőn, azaz június hó lü én azon szerencsében részesült, hogy roéltó-ságos Hertelendy Kuliuáu ur, Zalaroegye fflis pánja uzt ittléte alkalmával magas látogatására méltatta. O méltósága látogatása állal igen nagy bajt hárított el az Ukulától. Hogy ezt kifejtsem, BzükBéges, a helybuli viszonyt, mely a község és az iskola közt létezik,kisaé behatóbban érintsem.
Iskolánk a községtől el van választva, illetőleg a hilkö7.He? IK-IU aka-ja lenurtani, sigy alakult egy külön iskolaszék, melynek érdemdús elnöke, igen tisztelt Licken-bscher Pinkás ur, ki ügybuzgósága, áldozatkészsége és un ügy szeretete által már több ízben kitüntette ma.^át. Iskolánknak azonban a hitközségtől egy s mindenkorra száz o.é.ío rintjVrul:ezazon lóke,melynekalapján ÍBkolánk a hely tartóságától nyilvánosságát nyeré, s mely t.-sz'-L":t ŰZ eddigi hitközségi elöljárók m-m caak li.-v az iakolapénzlárának rendesen kiHzoI^nl-:.k. Imii. in még l.íli.lóleg az iskolái még iób bel ia támogatták. A jelen hitközségi elöljáró, Steiner F:»rkas ur iskolánk elkeseredett ellene, már évek óta oda törekszik, hogy iskolánkat inegszüul-.:3se. Terve eddig elvtársak hiányá-bau nem likerüivén, mint izr. hitközség elöljárója dicső sédének rövid idejét azon nemtelen czélra akarja furditani hogy ugvanszon iakolát,< melyben kizárólng négy gyermeke képeztetett ki ezelőtt, végromlására indítsa.
— I>;*n, lehetné ia, ha nem volna hatalom, mely ily basáskodásnak gátot tudna vetni. Ily gátot vetett eddig is tekintetes Bárdió Fe-rencz stolgabiró ur, ki ez ügy szentségét szivén hordja, és avon harezosoknak egyike, kik szabad iskoláén küzdenek. —
Hatalmas emeltyű volt most Méftóságos Főispán ur látogatása. Az iskolaszék és számos vendég fogadta az iskolában, hol jó ideig idő zótt,megelé»edéfét szjiskola iránt nyilvánita.Tá-vuzása előtt LakénbacherP.ur állott elő és szíves köszönetét fejezvén ki az egész jelenlevők névé ben Ó Méltó«ágának azon leereszkedéaéről, mely álul az iskolát és vezetőil már másod iz ben látogatása álul szerencsiéi tette. Velős sza vakban elmondá, hogy miután az iskolaszék most rendes iskolát rendes tanítókkal bemutatni képes, nem a hitközség — hanem egyes ügy-buzgó áldozattól vissza nem rettegő Unügyba-rát érdeme. Beszelő a jövőbe azonban szomo-

rúan tekint; elmondja a« iskola elébe gírdüW t akadályokat, melyeket egyedül a bnkÖMég ; elöljárósága okol; továbbá mondja, bocy a j hitközség elöljárósága minden nélkülözhető cie i kélységrs adja ki pénz.!, ctakhogy ultt iskolától megvonhaaaa, mert — mint aieWljaro ság mondja — abhoz semmi kö«s nincsen. La- ? kenbacher ur felkéri tehát Ó Méltóságit, n.él | toítaaaék ez ügyet pártolásába venni, hogy a kötelességet szegők terve ne sikerüljön. Végül még Istent kéri, hogy ily jele* Unügybarátot. honfit és Zalamegye érdemdús főispánját meg igen sokáig drágahazánk és Unügyünk javára tartsa meg! (Éljenzés.)
Válaszul erre ó Méltóiig* az épen jelen vo!thitközségi elöljáróhoz fordult s uyuj;.«lun, halkan kezdi lerakni beszédének sarkkő* ét. El moudja, hogy legszentebb czél, mely leié minden hitközségnek törekednie kell - az iskola. Ékes szavakkal elemezi behatólag benzédcn-k özönét, azellemdus elméjével bonczolja az ervek halmazát; elmondja, hogy ily eljárás a küiwg részéríl nemcsak hanyagaág.hanem kötelesség mulasztás. E derék honfi magasió szelleme lebegett a tanteremben.
Elmondja tovább, hogy fájdalommal tölti be keblét e siomnru hir, s miután ő mar uvaly szép széval bivu fel a bitkSzaégi elöljáróságot az iskola rendezésére s mégis hsll panaszt — figyelmezteti tehál a hitközségi elöljáróságot, ha Bzép szóra nem hajolnak, megmatatja, hogy haUlommal ki fogja azt vivni; — magas homloka alatt ny ugvó szemei tüzelni kezdenek ; meggyőződés sugara lövel ki belőle. Nyomatékos hangon Ítéli el az ily eljárást, mely álul ha mindenütt itt volna, nemzetnek sülyedni kellene. Köszönetét fejezvén ki Lakenbaober urnák figyelmeztetéséért, további felügyelésre buzditotu és fel kére, ha netán valami ellenszegülés a hitközségi elöljárók részéről történnék, azt a helybeli szolgaDiróaágnál jelentse fel. Még egy-zer figyelmezteti a bitközségi elöljáróságot lervök felhagyásával, mert ellenkező esetben komoly eszközökhöz kell nyúlnia. Ó Méltósága át volt hatva beszéde tételének fontosságáról; a jelenvoluk pedig a remek ékeaazo-lás varázs hatalmitól elbűvölve hallgatták és
végig gyönyörködtek. Rövid bucsu
útin Ő Méltósága szintén áthatva Uvozott.
így most reményünk van az iskola feu-Urlásál tovább is látni: mert nem hinazük, hogy a hitközségi elöljáróság ismét akar valamit hallani, miután méluiaágos főispán ur többé nem fog dorgálni,hanem intézni. Eszerint igen nagy kő hengeritetett el iskolánktól s nugodun alhatunk, mert az ügy teljesen el van döntve.
Egy tanvgybarát.
Visszatérés
acselétlek erkölcsi é» VcUlási romlására,hasz-nnveketlenséye Jejlödésének gátlása és orvoslására.
II.
A cselédség erkölcsi, és vallási helyzetét jelenben sokkal fontosabb körülménynek tartjuk, hogy sem további tárgyalásit abban hagyni készek voluánk. Vajba oly sokat tudnánk egyszerre fölemlíteni, mennyi untig elégségeslenne megnyerni a haUlmat a meghallgatás és regtön intézkedésre.
Lapunk hivatva van minden oly körülményt fölemlíteni, mely fontos a népre, nagy-fontoaságu magára az államra, és meg kell tennie azt oly esetben is, habár föltételezhető, hogy felszólalásának kevés, vagy esetleg semmi sikere sem leend.
E nézettói áthatva, lapunk komoly tárgyul tűzte ki a csfdédügy megviutását erkölcsi, vallási és szolgilatképeaségi szempontból esutul nem gondolván az eredményre, szem elót;. Urtva a közérdeket így, ha jelen értekezésünknek sikere nem leend is, öntudatunk a közvéleményben lelendi elégtételét,azt mondva: lapunk ezen Ugy fejtegetése ilul is hiven felelt meg föladatának.
Az ügynek megbánytogatása nem kis föladat, mert,ha azt tisztázni czélunk, ugy igen is sokat kell fölsorolni, mondhatunk többek közt olyakat is, melyek némelyeknek tetszeni nem fognak. Ennélfogva megelőzőleg exerbocsánatut kérünk olvasó közönségünktől a kilátásba teendő nyílt és őszinte, helylyelközsel megrovást tarulmazó kitételeinkért, mert nem lehetetlen, hogy midőn korlátlan tért adandónk gondolataink,érzületünk kifejezésének,egyúttal tormit is reszelendünk, mely boazantó, de mis réssrol gyógyító balzsam is leendhet, mert miként a torma,ha erős,hely reflli soknak szédelgő agy velő-? jét és tért csinál abban a helyes gondolatoknak, ugy inas részről az őszinteség, habar megrovás is, de igazsigoa, sok rosi szivet és lelket megtérít.
Midőn e fontos és csiklandós ügy megviutását czélul tűztük ki, egyúttal véleménye* javallatot is szándékunk hozni, hogy ne caak vádolni látssasunk, hanem gyógyítani is.
Szilárd alapot keresünk a kiindulásban nemcsak a vád( bebizonyítására, hanem a baj megorvoaláaira U és ez:

I. A tenyilladék,
II. A közpélda,
in. A rendőrség.
Mindezekről folytatva fogunk azfUni, azért i,.zép türelmet kérünk a. ismén uli.ko^ig
Jegyzőkönyvi kivonat. i.
A nagy-kattiitai dalárdának J874. évi
június 3-án ét 13-án tartott kétrendbeli
választmányi üléséről.
Elnök: Löwinger Ignác* ur.
JeleuvolUk: az elnökön kivül alelnök ur, Rózsavölgyi, karmester, Lövringer Lajos, Ro-senuerg Ernő és Eckjtein választmányi Uguk.
1. Hoffman Ignicz titkár elfoglaltsága
miatt eddig viseli titkári hivaularól lemond.
Tudomásul vétetik.
2. Eluök ur inditvinyo«a,hogy a legkö
zelebb tarundó nyári dalestélyre a helybeli
tornaegylettel szövetkezzünk a»n cíélból, mi
szerint az általa, rendelendő diaztorniaiat álul
is ünnepélyünk változatosabb B a közönségre
nézve annál mulatutóbb legyen. - Ez e»et-
ben a jövedelem telét vagy harmadréuét költ-
aégeioek fedetésere a toraaegyletnek kívánná
biztosítani.
Rosenberg Emi ur, mint a tornaegyletnek is Ugja, felvjligoaitiat ad e terv k;vihetet-len»égéríl, amennyiben ily alkalomra a tor-niazóknak egyenruhában kellene megjelennük, mire az egyletnek eaak elenyésző kiaebbsége volna hajlandó. — Ennek következtében a tervezett egyesülés abban marad, a daJestély pedig mától számítandó három hét múlva ha-tározutik megurutni. — Az e czélból aiük-seges intézkedések megtételére Roienberg Be-oo, Kclutein Mór és Teesz Jinoa Arakból álló rendező bizottoág küldetik ki. —
3. Jakobovita N.Hfiimler Jóiset és Killer
Lipót uj Ugokul egyhangúlag fel véte ttek.
4. Hoffman Ignácz helyébe SiogerSamu
ur kőzfolkiilltáasai tikárrá válaazUtik.
5. Nevezett titkár uiegbix»tik,hogy Keazt-
bely varosa közönségével a „Zalai Közlönyé
ben tudassa a „nyagy-kanraai dalárda" hálás
elismerését és őszinte köszönetét azon valóban
páratlan vendégMeret tért éa pártolásért, mely -
nek következtében a május Ü6 án ott rende
zett dalestély oly fényes sikert aratott; a
.kewthelyi dalárdi'val pedig a szívélyes f...
gadutásáért és egyéb intézkedéseiért, melyek
álul nekünk a rövid ott tartózkodást oly kell.
messe tettejkülönösen pedig kiemeljeOppenheim
Ede, Manovill Dávid és Lázár Samu urak
tanúsított fáradhatlan buzgalmát és előzékeny
ségét. Másrészről azonban Gedő Alajos, a
keszthelyi dalegylet elnökének irányunkban muutott figyelmetlensége-éa udvariatlanságáért méltán érdemlett neheztelésünket fejezze ki.*)
K. m. f.
A titkár tivoliéteben jegyiette: TEESZ JÁNOS m. k.
Közli: SINGER SAMU,
OJJL titkár.
*) Mintán «s ügyben már Toltam uerencaéx, néhány mondandót a nyilváuouág elé hozhatni és többi kosi kenthrlvi d«M»«»íreinkbe« iaUshettú ué-hany szót, ogy felo«l«ee«nek tartim, e boc.en lap haaábjait « Ugrb«n iamételve igénybeyenni — Egyéb-aránt udvötlom egyleinnk nevében Keszthely Yár->g lelkei kdonftégét éa velfr kedves dalusslvéreinket! S.
u.
Június 13 iki választmányi ülés.
Elnök : Löwinger Ignics ur.
Jelenvoluk: Mind a két elnök, Ollop Imre, Roswnberg Ernő, Singer Sándor, Kohn karmester, Miczkv Lipót, Bachrach Gyük és Eckstein Mór vilaaztminyitagok.
' Elnök ur kijelenti, hogy a mai ülést aion okból bivu össze, mert több tag megjelenvén sála, az utóbbi ülésben a dalestély helyéül kijelölt sörkert helyébe vagy a .Polgári egylet" kertjét vagy a .Zo!d?i"-tohajUni kijelöltetni, minthogy az első a vilogatotubb közönségtől nem látogatutvin, emiitett czélra nem alkalmas. —
Elnök ur hasonló utólagos változUtáaok kikerülése végeit inti a viiasstminy tagjait, hogy máskor pontosabban megjelenjenek az üléseken; kifogásaikat az elaő tárgyaláskor tegyék ; az egyszer hozott határozató itat ne változtassák, hanem magokat axoknak alávessék, a távoliétők által tüudeklött tagok pedig a hosott végzésekben nyugodjanak meg. —Maga részéről a „Sörkert* mellett asavaz. —
Hiczky és Rosenberg urak a „Zöldfa" t ajánlják, minthogy a helybeli két zenekar a dalestély kor távol lévén városunktól, nem lesz alkalmunk válogatni a ott kell megtartanunk, hol zenekart találunk.
Végre abban történt megállapodás, hogy a daleatély, ha zenekart szerezhetünk, a .Polgári egylet* kertjében,ba pedig nem.a.Zöldfá"-ban tartaasék meg. —

Ennek megszerzése, továbbá * programm Icéaiites s a lobbi teendők megtétele az utóbbi Ülésen választott rendező-bizottságra ruházta-„k. melybe még Mitzki és Olk.p urak i« utoU-gosin beválasztalak.- Belépii díjul nemtagok «,ámár» 40 kr. határoztatik.
k m. f.
A titkár távollétében jegyezte:
TEESZ JÁNOS m. k.
alelnOk.
Közli : SINGEK SAMU,
egyl. titkár.
Helyi hírek.
_ Lapunk jéléves előfizetési ideje e hó véével letelvén, tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésük lejár, annak szíves megujitására, hogy a lap rendes kiMisében Jcnnakadás ne történjék.
Böfizetési ár: Jélévre 4 frt.
. negyedévre 2 Irt.
_ Hivatalos. Vallás- é« közoktatási magyar miniszterem előterjesztése folytan a veszprémi székes káptalanban Cieainovia Ft-TÍIICZ scgüsdi tóesperesnek a pipái fóeBperes-séere Flontzer Ferma elsú mesterkanonoknak a .egűsdi fiiesperességre, Polák Jóatfntk a* elsé és Puka Ftrmaueí a második mester-kanonokíágra való fokozatot előléptetését jóváhagyván, sz ezáltal megürült utolsó kanonok-sálra Gulden litván kb-Jödi ale»pere« plébánost „evezem ki. Kelt Schínbninnban, 1874. évi június hó 20-kán. FERKKCZ JÓZSEF. ». k. Trefort Ágoston s. k.
_ iHkolai jelentés. A nagy-kanizsai fögymnasiumban a fo^yó tanévet befejező oyil-vános vizsgálatok július hó 6-ikán veszik kez-detöket a vallástannal s Urtanak 28-ig bezárólag A magántanulók vizsgálatára jul. 22-iko 23 ikának délelöttje tűzetett ki. A Unév bezárása, hálaadó iítentisztel ttel s ai érdemsorozatok kiosztásával, 30 ikín fog raegtörténui. Mind a nyilvános vizsgálatokra, mind ájul. 17-ikén délután 5 órakor rendezendő, tornászaiul egybekapcsolt zene, ének-és szavalati ünnepélyre a t. Biuloket s a tanügy iránt érdeklődő összes közönséget ezennel meghívja N-Kanizsán, 1874. iun. 26. Az igazgatóság.
— A* érettségi vizsgálatok iráíbelt
része a nagy-kanizsai Ugymnásiumban július
hó négy első napján fog megtartatni, a Bzóbe-
liek pedig július vége felé; ezen utóbbiak napjai
azonban később fognak pontosan kitttzetni N.
Kanizsán, 1874. jun. 26. Az igazgatóság.
— Tvmasxat. Ugy halljuk,hogyNagjK»-nizsán a nyári iskolai szünidők alatt tanítók számára 6 heti tornáatati tanfolyam fog tartatni : ezen tanfolyamra a tanítók 50 ig vehetők fel s ezek mindegyike 60 kr. napidíjra üzimithat. A tanfolyam augustus 15 én venné kezdetét. Különben e tárgyra visszatérünk.
— Báró EdeUhelm-GyiUay Lipót
kutunai főparancsnok ó excja Budáról jun. hó
2^-án Xagy Kanizsára érkezett s két napig itt
is idüzött, a „Korona" vendéglőbe sxált, hol e«
alkalommal diszor volt felállítva.
— Miigyar színészet. Lapunkban
többször említett nyári szinkőr felépült, Stapa
Andor és Hubay Gusztáv társszinigazgatókuak
45 tagból álló társulata, jun. 28-án előadásait
mégis kezdi ma vasárnap ,1"taxái Cbiná-
ba" operetté t hétfőn Dóczy Lajosnak 100 ara
nyat nyert pályaműve a ,C»ók" kerül színre.
M.dön a derék » lelkesült társulatot Üdvözöljük
körünkben, hiszszük, hogy a t. közönség kiváló
pártolásban részesiti őket, mire hazafias tiszte
lettel fel is kérjük.
— Jí isenblüh Jjtjox okloveles polgári
iskolai tanári jun. 26 án a nagy kanizsai iskola
szék egyhangúlag megválasziá as itteni polg-
iákola rendes tanárává.
— JHsxUivészet. A nagy-kanizsai
„Lövész-Kgylet* jun. 18 án ünnepélyes dijlö-
vészetet tartott, mely alkalommal az első, vala
mint a legjobb lövés után járó dijt Amtroann
Uottlieb ca. kir. főhadnagy ur, a 2-dik dijat
Vesz'-er Imre ügyvéd nr, a 3 dik dijat Mészá-
ruti Sándor t. szulgabiró ur nyerte. A golyópá-
lyán az első dijat Neusidler Károly vendéglős,
a másodikat Szabó Lajos m. kir. nonvédfohad-
n*gy ur nyerte. Ami a lártkörü tánczvigalmat
illeti, mely ezen dijlövésaetet követte, kiválóan
j.il sikerült, a szép hölgykoszorut nemcsak Ka-
nÍKsaváros szépei, de távolabb vidékiek is ké
peztek. Kívánatos, bogy ily kedélyes mulatsá
guk a „Lövész Egylet" által a nyáron többször
is rendeztetnének.
— Lapunk jelen Márnának hirdetési
rovatában a n. kanizsai táv. igazgatóság gazda
sági eszközök, ócska vas stb. nyU ános árvere
zését teszi közzé, min a t. olvasó közönség
ügyeimét felhívjuk.
— Bucsu-SMent-Lásxléról Írják la-
punkaak : Folyó bó 19 én alkonyat után sötét
s komor feltük boriták el a láthatárt, és a foly
ton fényben úszó villámtesger kápráztatá a
szemet, iszonya dörgéssel vegyülve. Éjjeli 11
órakor az. iszonyú zivatar elérte tetőpontját A

boszult elem játékának ez alkalommal áldozatai kellé esni, a községben levő legmagasabb ' épületnek és az : a azt. Ferenczrendüek díszes temploma s zárdája, — mely a vidékben párat- ! lan. A villám a tornyon ütött be s azt belől meg-gyujtá A tüz kezdetben csak a torony kupolyá-jában volt észrevehető; de a villám folyam nagy mértékben elomleuté és szétrombolta a toronyba övezető lépcsőket mi miatt a tornyot védeni lehetetlen volt. A torony kupolyájának Jeégé-e egy óráig tartott, minek fája vasleme zekkel volt borítva; lángtengerfeen úszott a to-rooy bel s kUl részeivel, aljától a fellő restéig, mint valamely tengerparti világító torony, mig végre iszonyú robajjal zuhant alá a kolostor tetőzetére, mely szinte meggyűlt,és a lángok martaléka lőn. A mentésről oltásról szósem lehetett a magasság miatt és fecskendők hiányában; reméltük azonban, hogy a templomtető nem esik áldozatul ; de miután a kolostor tetőzete a templom északi részét körité s a templomhoz van építve, álharapódzott a lüz, 8 iszonyú romboló dühével el hamv aszta azt Bémületes lát vánv ! Leverő helyzet az, mely most Bucsu-Szent László község s környéke népe: érte, az üazkök s kormosfalak közt járókat mély bánat szállja meg; főkép a szerzet tagjait, kik odajutottak, hogy : saját házukban nincsen hova fejüket lehajtsák, mert a romboló elem meglyug-gatta a falazatot, a boltozatokkal együtt, s igy életveszély nélkül még a földszinti szobákban sem maradhatnak meg I!! — Ily szánandó helyzetben lévén a szerzet tagjai, s némi eny halé* s vigasztalásul szolgál a jó emberbarátok résztvevő szive, kik szívesen ajánlák fel nélkn-lözhetö szobáikat részükre lakásul. Kiváló c'is-meréere méltó egy izraelita család, ki szinte egy díszes szobát ajánlott fel lakáBoi két szerzetes atyának ! — Ember élet nem esett áldozatul. Szakértők állítása szerint a kár: 70 — 80 ezer forintra rug.
— Marczalibtni, ma jun. 28-án, az
ottani ,Polgári dalkör" a marccali malom mel
letti erdőben juniálist tart.
— Értesité*. A „vasmegyei gazdasági
egyesület' álul folyó évi július 2. és 3 ára
kitűzött és Sárvárott tartandó arató gépverseny
érett gabona hiánya miatt, július 8. és 9.-én
fog megtarutni; mely alkalommal Pernolet-
és Lbuillier' féle konkolytisztitó gépek és
egyéb rosták lesznek közszemlére kiállítva és
díjazva. Szombathely, 1874. június hó 23-án.
SAGHY MIHÁLY, alelnök. ST1RLING JÓ
ZSEF, e. titkár.

— A keszthelyi m. kir. gazdasági fel
sőbb tanintézet hallgatói által 1874 dik évi
június hó 20-án, a páhoki tflzkárosuluk javára
Hévvizen rendezett zártkörű tánczestélyen ke
gyesek voltak felulfizetni: Ngya. Tallián Pálné
7 frt., T. özv. Skublics Gáborné 5 frt, T. Per-
laky Giborné 1 frt. T. Szidnay N.né 1 frt Mit.
gr. Festetics Tassziló 40 frt. T. Koller Ferencz
17 frt. Mit. Hertelendy Kálmán 10 frt. T. Rei-
schel Vencel 10 frt. T. Malics György 5 frt.
Mit. Szabó Imre 4 frt. T. Koller látván 4 frt.
Ngys. Pintér Endre 2 frt. T. ifj. Pfiszterer Ká
roly 2 frt. T. Sladler Lajos 2 frt T. Bogyay
Máté 2 frt T. ifj Keischel Vencel 2 trt T. Kug-
ler Ferencz 2 frt. T. Csesznák Sándor 2 frt
T. Töreky Aladár 2 frt T. Deutsch N. l.frt.
T. Balogh Ferencz 1 frt. T. Sujánazky Ödön
1 frt. T. N. N. aranyban 10 franc. Fogadják
mindazon úrhölgyek és urak a bizottmány ne
vében mondott köszönetemet, kik a 123 frt és
10 franc feliilnzetéshez hozzájárniuk. Seb. I.
— Sümeghen f. é. jun. 20 án rándul-
tak ki a főeleim' osztály tauulói a szokott Uva-
szi vigalmat megtartani; daczára, hogy a ked
vezőtlen időjárás miatt ily későre halaszutott
mégis kora volt: az eső napközben nem egyszer
zavarta meg a külöuben kedélyes gyermek sere
get és ezzel MZ egyesült jelenlevő táraaságotDé-
lután több szülő és Un agy barát jött mulatságot
osztani az ártatlanokkal; sőt még adakozá
sokkal is szíveskedtek vidámiuni a Unulókat
Éljenek !

— Kádos Rudolf kir. tanácsos és fő
igazgató ur f. é. jun. 21 én érkezett Sümeghre.
A reál tanodában aUnulók képességökról őket
minden untárgyból kihallgatva, tudomást szer
zett. A tanárok fáradozását sikeresnek találván,
az előmenetel felől s legkedvezőbben méltózia-
tott nyilatkozni Meglátogatta tovább a hely
beli óvodát, a két elemi leány osztályt és a ma
gány nű intézetet;, hol szintén különös megelé
gedését fejezte ki. O nsgyságs e hó 24 én távo
zott körünkből Veszprémbe, itt hagyván szere
tetteljes emlékét. Kisérje áldást gyümölcsöző
lépteit, a múzsáknak Mindenható védője
— , Irodalmi értesUö" czimü köny
vészeti szaklapot szerkeszt Márki Sándor lis*-
telt munkatársunk, kitol lapunk előbbi számában sikerült hosszabb torditást közöltünk. A Kókai Lajos könyvkereskedése álul kiadott szaklapot nagy szorgalom- és részrehajlatlan figyelemmel szerkeszti; ára félévenkint csak
j 1 frt. 20 kr. Ajánljuk az irodalom-barátok kiváló pártfogásába.
— Rfivid Mrek. Vajdafi Béla színtár
sulata Félegyhácán méltó pártolásban részeiül.
— Szegeden .Gazdasági Egylet* alakul. —
Szilágyi Pál aggszinéss meghalt— Királyné ő
felsége Ischiba utazott.— Norvégiában visnea

tes papírból templomot építettek. — Oroszország felöl azt írják a lapok : hogy alkotmányos országgá változik. — Stirling János jeles tíz-oltó B több ily egylet táradhatlan szervezője, meghalt — A verpeléti postamester 500 frt pénztári h'ány miatt fobelötte magát. — Vas-megyében a jég jelentékeny károkat tett. — A hímlo Somogy megyében még mindig uralkodik. —
Paplrszeletek.
— Kiltiii kinoliiok. HomérsÍSltttl fájdalmában balt neg, a halaitok által föladott ts-lánrt nem tudta Megfejteni. A talány ex Tolt: Amit kifogtunk, utt mind a tengerbe hánytunk; mi as ? — A encbiloiuak rgy jr'.sno utjttvendelte,hocy «irjr ház fog fejére suhanni. Ettől fogra kerfllt minden régi básat, de mintaem haMnilt; mert egy fölötte repQlo aai egy tekenosb^kát ejtett fejére, i es rOg-«Sn halálát okolta. — Anakreon. a bordalok elao mellére, egy roixal lenyelt ixolomagto! balt meg. — Z e n z i i, ókori feateas, «gy oly neTeteegei 61 tenné-iseteinek láfuo vén anyókát feltett, hogy azon való nerettében meghalt,— Chrytppoi ninte nevetettél balt meg, midSn egy esamarat látott fügét enni.
— Spanyol kosmondálok. Könnyebb megkez
deni, mint bevégasni. — A ,majd kéiSbb' ntcaio a
.loha, báthoi jutnak. — 't autonyok .igen* él
aOem'-je kosé egygombostfl begyét iem lehel tenni
— A maiok fájdalmát könnyen tarjak. — Ha rala-
m ibez kesdeiz, annyi, mint íta már félig bevégvsted
Tolna.
— A cbignokokat, fürtöket éi fonatékokat aa
ntobbi időben aregből U kéizitik; tintajág él egéss-
aegi isempontbol nagyon kivinatoi Tolna, bogy höl
gyeink est a hajpótlékot hozták diratba.
Czletl szemle.
(8 - r. B — n.)Nagy-K«nis.a, jnn. 2«-ik 1874.
ldojáráa : bornlt, hllvoi.
Gibniflilet: A mull számunkban említett Franczia, éa Oroizordzág jorg aratására vonatkozó híveket az njonnan érkezettek iámét dementirozzák. — Tehát annál bi>onytalauabb a forgalom jovSje. —
A fSTároii lapek naponkint árcsökkenést jeleznek. A tegnapi kelet alatt itt fontos búza (fejérrári) vámmáteánkint C frt. 75 krral kelt el, három holnapi határidővel. —
Kou kénlet él írp. rítelkedr ni lkai.
Kukoricaára a T6telk«dr és az eiSbbi na-g}-obbszerfi izOUséglet csökkent
Zab változatlanul keresett csikk.
Uj repczébSl ilyenkor mar jött piaciunkra Talamelyes; de az idén e Tetemény a kedTezStlen időjárás okából nagyon bátra mai adott és rostul is fejlSdfitt ki
Az ezt illető általános panaszokra gasdái<ik réssérSl a hangulat asilárd magatartásu. Pesten egy nagyobb mennyiség nrasági faj 12 frt. 25 krral vétetett lbO bécsi fontja.
Piaesi áraink aja. atuztr mért azerínt:
Basa 80—81 fnu. 5.80 - li fnig, 82-83 fnti 6.1Ü — 16 krig, 84 — 85 ints. 6 50 — 60 krig. Kosi 4.90 — 5.16 krig. Árpa finomabb 4.90— 6.20 krig, etetésre 3.70 — 4 frtig. Knkoricza 5 _ 5.30 krig. Zab S. — 3.05 krig. Borto 8 frt. Hajdina káta 13 — 14 kr. Kolei 5. — 5.20 kr. KOles káaa 9.26 — 40 kr. Lenmag 4.80 — 6.20 kr. Kendermsg 6.50 kr. Bspcze téli 4.50 — 70 kr. nyári 3.50 — 80 kr. Kevert (MiicblinjH 80 — 5 frt. Basa-ocsó 1.40—60 krig. Boza-ocsó 1.20,—40 Borok: [ejtett uj fehér 6.—, 5.60—6 frtig.. fejtett piroi 4.50—5.50-80 kr, fejtett scbiller 4.—i.60 kr. O-bor —.— frt. — Seprupá-linka —.—. Törköly pálinka 23—25 frt, azilTalicza 27—30 frt. alaó-eusstriei skója, hordó nélkül, franco itteni állomás.
Szerkesztői üzenetek.
1327 G. A másolatokat köszönettel vettem. A kárdeaett ict Ukik.
J328. M I Brllaümt. A kr.tU-ményt csak a ,NyílttérbeB knzdlh<>tjnlc, arra nuxve pedig a la|i homlokán olvasható szabily nzerint soronkint 10 krajezár fisetendő. Ujabb tadoiitasig s közleményt eltettük.
1329. P. Keszthely Tomegeib me^rendeléiek-
nél kedTetménynyel lenni a kiad<> joga; jelenleg
fQrdoben van
1330. R Rndapeai. Intézkedtauk. OdvOtOljűk !
IS31. M. HindkettSre nétie kedvesü intézke
dés tortént.
Jsahis 28-MI jllllt >-%. 1874.

Hó- és heti-
Kalholikus nap
PiotestánR


nap
tár
naptár
otj.
Síj'
K. Ev A
árizeuzok Igán*
ágáról. Haté V
. 20.
-P
r. ET. Mát
V. 17. — BOr
tv. líát.VIII.0—13.
28
Vasáraaa
ürtfl
D 5 Leo p.
Péter Pál
D 4 Aratlán Pét. Pál

30
Kedd
Pál emléke
Pál emléke
5
1
Baerda
Sim. Ar
Tibolt

9
CantortOk
Sarlis B. A.
Sarl. B. A.

3
Péntek
Enlog.
Eornol

4
Szombat
Udalrik
Udalrik
SS
Érték- és váttéfolyaa jimkw 27.
á'/e metaliquea 69.35; ö'/a nems. kölcsön 74.60; 1860-ki álladalmi kölosön 109.40; bank-rénr. 99Ö —; hitelintéaeti részvények 221. —; London 111.50; magyar iöldtehermentési kfit-rény 75. —; te-nesTári foldtehennentési köt-Tény 74.30; erdélyi fóldtehermentési kötvény 72.50; horrát-aUron fóldtehermentési kStrény 7«.—; exöat 106.75; os. kir. arany 6.29 Napoleond'or 8.92 V,

Va8n11 menetrend.
Indul Kaniisárol:
Élték Hohies (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perct reggel
. Zágrábig S . 46 , délután.
BQlláif 6 , 18 , reggel.
• 1 , 48 , délután.
10 . 43 „ estre.
Stombatbelyig (innét délután 6
óra 26 peres Bécibs) 5 , 48 „ reggel.
Becsig (Szombatfa. Biesujh. felé) t „ 15 „ délután-
„ 10 „ 66 „ Mi.
PragerhoffeléTrie-zÜg 6 „ 8 „ rtggel.
,. „ „ él Bécibe > „ 28 „ délután
- .. . „ 11 „ 8J „ este.
?rkpük Kaitiaára:
Basék, Uonáea (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 peres reggel.
., ,. „ Dom-
boTár, l'iume, Zágrábból 1 „ 81 „ délután.
ZákAny-Finmo-Zágribból 9 „ 64 „ este
Budáról 4 n 43 ti reggel.
.. 1 ,, 46 „ délután
» 9 „ 20 „ este.
8zomb .üielyrSl 10 33 „ déleion.
Bécabol(Bécsujh.8sombatb.felol 4 , 37 reggel
„ 10 „ 18 „ este.
(Pragerhof fel51) 3 „ 60 „ reggel.
Triesst- él Bécsből 1 9 délután
Tríesttból Jo 2S estre
Kelelö. szerkesztő: Bitorfl
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költeég nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonbél.
Minden betegségnek győgysser és kaluég
nélküli eltáfolitása a zamatos du Barry Reva
lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyerme
keknél 50 szeresen megkíméli as árát Kivo
nat 75,000 gyógyuláaból, gyomor-, ideg-, alfél-moll-, tadí-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy, vese és hagyholyagbajokbél, a melyekből ti vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek mi solatok.
Minden szenTedSnek egéssiég a zamatoi du Barry Revalesciereje által, a mely gyógyszer használat nélkül kOTetkező betegségeket tárolit el: gyomor-mell-, töd6-, máj-, mirigy-, nyakhártys-, lólektési-, hngybélag és Tesebajokat, mellbetegaégeket, ssedOlést, nehéz lélekzetTÍtelt, köhögést eméaztheteüenséget, dugulást, hasmenést . álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, Titkórt, lizt. Tértóduláit, faltiibongást, ájulást és hányast rcég a terhesség folyamatában ii, hashártyalobbot, mél*k*rt. loTányodást, ciúzt, knsz-Tényt, sápkórt — Kivonat 75,000 bizouyitráuyból gyógyitalokról, a melyek minden gyógyizerrel da-czoluk
74,670. bizonyítvány.
Becs, 1872. april hó 13-án.
Mir 7 hava, hogy Tigasztslbatlau állapotban Toltam. Mell- éa idegbajban ssenTedtem, ngy, hogy naponkint fogytam azemlátomást él ennélfogva boas-stabb ideig^ báborgatra Toltam tanalmányozáaombaji. Hallotum az On csodateljes ReTalesciérejérol, igénybe vettem és biztosíthatom Ont, hogy &s On zamatot éi tápláló BeTaleiciéreje hastnálaU által, tökéletesen et;éiitiiégesnek él erősnek érzem magamat, ugy, bogy minden reizketés nélkül Tezetbetem a tollat. KOtelt ^ ségemet vélem teljesíteni, minden szenvedőnek, ezea aránylag igen olcsó és ízletes tápszert mint legjobb gyógyszert ajánlani, és maradok tisztelettel
Teaohner Gábor,
a nyilvános telsS keresk
intézet nallgatcja.
73.668. bizonyitvány.
Uitrowiu, 1871. apr. 30-án. KostOnet a jelea lisztnek, a melynek 3 havi znAlaU következtében .nSvérem, a ki idegei fSbaj-ban él álmatlanságban szeovedett, a javulás utján '.IT>. KgyutUI tiszteletteljesen kérem Ont, utánvétel diján 1 font kotonséges Revalesciéret küldeni, haii-natati ntasiláual együtt 8 hetes gyermekek számára. Tisztelettel
Kostits Q. MikoUa.
73,704. bizonyitvány.
Prilep, u. p. HoUeschau ^Morvaorsz.)
1871. májua 7-én.
Miután at On által kttldott du Barry «-valei-eiérem már rég elfogyott, él gyomorgyengenegam és eméssthetleuiégem ellen jó gyógyiter,ennélfogva tisztelettel kérem Ont, nekem 2 font Bevaleseiéret a valódiból ntánvét utján kuldeiü, még pedig minél előbb. Teljes tisztelettel ,
Bobaczek József, erdész.
Táplálóbb Inén a kanál, SO-txtrttmt míg. kíméli a gyógyxer árát, ftht&tukntí Kjy, mtn-gytrmektlaUÍ.
Plébszelenczékben ?/, font 1 fr*. 60 kr., 1 font S frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 6 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. BeTalesciére piakoták szelén, caékben 1 frt 50 és 4 frt 60 krral. Bevalesciére Cuo-eo latié táblákban 12 csészén 1 frt 60 kr., 24-re 2 &t 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 caéazére 1 frt 60 kr, 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra U frt., 288-ra 20 frt, 576-ra 36 frt.
Megrendelheti Barry du Barry & Comp
áit.1, Wien, WalHUchguM Nr. 8,
íf.-KaniMtán Lovak Karoly gyógyutrtárában Aradon F. Tones éa társánál; Debrecxenben Mihálovita István gyógysiertárábas a kigyóhos; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyen Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Ssékes-Fehérvárott Diebaila Györgynél. Temes-Tártt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fiaoher Móricinai.
A bécsi ezég minden vidékre ktlld posta: utalványra vagy utánvétre.
•) • tant alatt aoslOttátt filsHaiigit nera
vállal ~ '


Pályázati hirdetmény. ! Árlejtési - Hirdetmény.
A vallás és közoktatásügyi m. k. ministeríumnak 1874 . -. . -
májss hó 22-én 9969 szám alatt kelt intczvénye folytán a zala-egerszegi városban épitendó 6 osztályos polgári iskola és kereskedelmi intézetnek újbóli felépítésire ezennel pályá-z t nyittatik.
Ezen építésnek vállalkozás utján biztosítása végett f. é. július hó 20-án reggel 9 órakor a helybeli városházi helyiségben az írásbeli zárt ajánlatok figyelembe vételével fog bizottsági tárgyalás tartatni és a beérkezett Írásbeli zárt ajánlatok a bizottság elótt nyilvánosan felbontatni.
Az engedélyezett költségvetés szerint:
1. Földmunka 377 frt. 94 k
2. Kómüves 21.969 , 41
3. Fódényvakaló 1.029 , 57
4. Burkoló 1.438 , 77
5. Kőfaragó 4.707 , 30
6. Ács 6.265 , 78
7. Tetózetfedő 755 , 73
8. Bádogos 2.225 , 80
9. Vasöntó 220 . -
10. Kovács 1.642 , 75
11. Szobrász 1.713 , 50
12. Asztalos 3.050 , 70
13. Padlózat 1.408 , 75
14. Lakatos 1.129 . —
15. Üveges 1.575 „ 63
16. Színezi 967 , —
17. Kálhagyártö 1.120 . -
51.597 frt. 63 kr.
A tervek — költségvetés és építési feltételek az alulirt bizottsági elnöknél f. évi július hó 19-ig minden nap délelőtt 12 óráig betekinthetek.
Vállalkozó nrak szakképzett okleveles épités lehet és a vállalkozást sem összesen sem részletenként másra átruháznia nem engedtetik meg.
Felhivatnak tehát a vállalkozni szándékozó urak, miszerint a fenntkitett napon és órában az előirányozott építési költség után számítandó 5%-tóli bánatpénzzel ellátott írásbeli ajánlatokat, melyben a százaléki leengedés tisztán szóval és számmal kiteendó a feunkitett határidóig beadják, és a kitűzött helyen személyesen jelenjenek meg.
Zala-Egerszeg 1874. jnnius hó 18-án Az építési munkálat vezetésére választott bizottság nevében
Theadorovich Károly. q374—D
Vendégfogadó-bérbeadás.
Folyó évi augnstus hó2-dik uapján Baltavíron az ura
dalmi tiszttartói irodában délelőtti órákban, a baltavári
nagy vendégfogadó, mészárszék, hozzá tartozandó föld és
rét birtokkal együtt, folyó évi Szt.-Mihály napjától fogva
számítandó három évre, nyilvános árverés utján bérben
adandó. A bérleti feltételek az uradalmi tiszti irodában
betekinthetók. Kelt Baltavárott 1874 június hó 24.
(1377-1) Kropf József

A nagyméltoságu kízmunkaés közlekedési m. kir. minisztérium folyó évi június hó 8-án 1238 és 3867-ik szám alatt kelt rendelettel, a zalamegyei buda-graca és mofaics-varasdi államnton lévó tSbb rendbeli külSnnemu megkárosult múUrgyak helyreállítását kegyesen engedélyezni, és az ebbéli munkák kivitele biztosítása czéljából a szabályszerű verseny-tárgyalás megtartását elrendelni méltóztatott.
A kérdéses munkák műi végrehajtására következő1 költségek lettek engedélyezve : a bndaigráczi államuton teljesítendő kömúves-és ácsmunkák után 1477 frt. 94 krnyi. összeg, a mohács-varazsdi államuton teljesítendő kőmflves és ácsmunkák után 2511 frt. 50 krnyi összeg.
G végrehajtandó munkák biztosítása czéljából, az alalirt mérnöki hivatal irodájában folyó évi július hó 20-án délelőtt 10 órakor, szabályszerű írásbeli ajánlatok elfogadása mellett a nyilvános árlejtés államnUkként meg fog tartatni.
Felhivatnak a vállalkozni szándékozók.miszerint a fent emiitett napon és órában, az egyes összegek ufán számítandó 10 •/, toli, az az: 148 és 252 frtnyi bánatpénzzel ellátva, az alulirt mérnöki hivatal irodájában megjelenni, — vagy pedig a szabályszerű Írásbeli ajánlatait a fentelóirt bánatpénzzel ellátva, a fenteDbi határidőre annál bizonyosabban benyújtani szíveskedjenek, minthogy később érkezendő ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
A tervek, előmértékek és költségvetések, valimint az építési feltételek az alulirt mérnöki hivatalnál, a hivatalos órák alatt betekinthetók, ugyan ott bővebb felvilágosítások is nyerhetők.
Zala-Egerszegen 1874-ik év június hó 23-án.
(N79 i) A magy. kir. mérnöki hivatal.
1490 sz.
Hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. távirda igazgatóság részéről közhírré tétetik, miszerint folyó évi június hó 28-án és 29-én vasárnap és hétfón a városház udvarán levő kir. távir-dai fiókraktárban reggeli 9 órakor különféle távirda építési és üzleti anyagok és szerszámok, úgymint: tartóvasak, csavarok, vasrudak, régi réz és horgony, ásók, lapátok, kapák, csákányok, csigasorok, kötelek stb. nyilvános, íirverés utján a legtöbbet Ígérőnek eladatni fognak-
A vevő köteles, a vételárt azonnal lefizetni és a vett tárgyak azonnali elszállításáról gondoskodni.
Magy. kir. távirda igazgatóság.
N.-Kanizsán, 1874. június 24-én.
Az igazgató:
(l:;76-2) LAÜBENDER.

Hirdetmény.
Somogymegyében fekvő lakócsai kir. közalap, uradalom
rendezményéból 1833 font egynyiretfl téli gyapjúnak — a
nyerendő idei bárány gyapjúnak hasonlag a téli gyapjú vé
teli árához átvétele kötelezettségével - felsóbbi távirat,
utján eszközlendő helybenhagyás fentartásával, zárs ajánla
tok (offert) ntjáni eladása — a gyapjút tartalmazó vMkok
ara külön megtérítése mellett és eiiiwag nélkül — f. é. JH-
Iiu8 hó Bán eszközlendő lévén , — a venni szándékozók a?-
zal hivatnak meg, hogy a kellőleg szerkesztett s 50 kr„s
bélyeggel ellátott tárt ajanlataikat, mellé zárva az összes
megígért vételár 10°/0-át, s kinyilatkoztatva az árverési
feltételek ismeretét s azok teljes elfogadását, — az árverési
nap déli 12 órájáig a lakócsai m. k. alap. uradl. tiszttartó-
ság irodájába adják be. — Később érkező, vagy kellőleg
felnem szerelt s hiányosan s nem világosan szerkesztett
ajánlatok tekintetbe nem fognak vétetni. — Az eladandó
gyapjn és az árverési feltételek a lakácsai tiszttartóságnál
megtekinthetők. 1376-2
Kelt Lakócsán 1874. évi június hó 13-án.
M. k. Közalap: umdaltni tiszrtnrtóság.
Pál vázat.
Zala-Koppán községi 2 osztályú iskolának rendes U-nitó állomása, melyhez az orgonista és kántori teendők is csatolvák, — ngy a segédtanítói állomás ia üresedésbe van.
Arendes tanító évi Szetése.
1. Minden házas pártól 10 kr. lélekpénz és '/. p. m.
rozs 200 pár után.
2. Öt öl bükkfa (hasáb).
3. Mintegy 15 akó must (colleeta).
4. ót hold szántó föld, 2 hold rét, 1 hold legelő.
5. 170 iskola kötelezettől fejeiikint 1 frt,
6. A püspökségtől évenkint 24 frt. ód kr. . ?
1. Minden halottól temetkezésnél 13 kr.
8. Tisztességes lakás 2 szoba,1 konyha lkamra, gaz dasagi melléképülettel, és 1 </, bold belsőséggel. 9., Harangozásért, s hétköznapokban az egyházi! szolgálatért van 5 hold szántó földje, 2 hold rétje és 1 hold legelője.
Asegéd tanító fizetése.
200 írt. készpénz és 1 lakszoba fűtéssel.
A pályázni óhajtóknak képezde végzetteknek kell
lenni, s szakképzettségüket igazoló okmányaikkal felszerelt
folyamodványukat Zala-Koppán községi iskolaszék elnöksé
géhez adják be, — választási határnapul f. évi Jjulius hó
28-ik napja lévén kitűzve, mikorra a pályázni kívánók sze-
mélyesen jelenjenek meg. (ísrg-ii


Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdaiul*jdonoe gyorssajtó oyontása, Nagy-Kan inán.
Csak
i
forintért o. ért. világkiállítási díszmű-b
/ ;i r
O'l. — Mely ai alibb jegyiett 10 kiállítási tárgybúi i. , p".l>
Qéll fi°°°> Ur ?* kízttitki. mojsikképpBl kirakja;
o 1 Vlotirla selyas»-kéll lagyui. a legesl.-gujabb . minden
ja | kívánt utnbec ;
w í 1 te)]«« Varri-Ntenuln talmiarany tokban meglepG finom ; ; (
ÍILUI1 igen elegáns ezaiuir-uelewze zárral, a legfinomabb ssob- ~i
I H rásűai moakaTal disxitve; c'
Ijlí t t*« t*M al-asy éra laioícjal ejyitt, jól járó, k.-t .?>?, - {
Jti . I jótállánal ; -
/ILITA' Mr"alt<IB' legnnoniabb, fényképek asamára , kDI^',1. K
i rj? i brons- vagy ebinaeza^t ékitményny^l ;
j v* Jl aln >uUII Olí»t«tyi, fénytelen uj aranyból , élénk
[o r aranymetssettel ;
{ J teljes Iriutall laraJtira. kalönöseo ajándékra alkalmas;
i k» 1 átalában híres J«*áaJ szirartároza.. (Ina sxinjátssással ;
melyek a legroaubb L_. aanatot kölcsönösnek.
cGnoxaek.
E tlz tárgy Összesen csak 5 forint
Esen most elSsórolt 5 frtos csoportoo kivat ugyanaxuk fiuo-mabb kiallitáabu 10—15 egéss 20 frtig még számos e*or <-gyéb úuia- tt «nj»s*B arakkal s legnagyobb Táuuttekban.
| | 12 darab M Ur. klz >ZU. léf-szlvar szopokák legujabh,
*^* ~ ' —'--1- - '-- raruak legguomibb HaTannii-
Ea«ken kival 6 ftért még ugy&nou kapható eacrnyn g-jrut-
'tnra, és pedig 1 nagy, elegáns selyem napernyő, 1 rismentes1
eaernyó és 'égre 1 UTani erayj bámulatns olcaó áron csak G ÍVTI
egye«ngyedal kanhato t:W( —10
i i i«-ü»ig/ i
Amigo világkiállítási bazárjában,
' MgrenddéMk postai atanvit »agy a< Sssicg elóli^ beküldése mellett azonnal eszközöltetnek.
? Bér», Fr*tfr»trn»He 8. *VSI

l)r HandJer Mór
orvos- és se&ésxtid®rt szülész és sxeimésx
gjúgvit gyökeresen fényei él tartói úker blxto«fiá»a mellett mindennemű
Titkos betegségeket,
1) az ÜflfertŐzéSfiek tuinden következményeit, ngyBÍBt ?.
m a s ö xxx 1 ö a © l? e t, .
az ingerlékeny gyengeséffet, az oudófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(elgyengMt férüerőt).
2. húgycsófoiyásokat (még oly időiteket is), a nemzőrészek bójákon* fekélyelt és másodrendű bujakdrt minden alakjaiban és elcsnütisaiban,
?".. nugyosö azftlcüléseket.
5. !=><bxl?ia.t«?»ae>ls:et;,
6. a húgyhólyag betagtégelt, és mindennemű vizelési nehézségeket.
RENDEL NAPONKINT: U
délelőtt 11 órától l-ig, délután 3 órától 5-ig, és este 7 órától 8-ig.
Lakik Pesten, túpótvaroa. nádor utexa 13-ik szám alatt,
I-ső emelet, 14 ajtószám.
IV »<iial eUátett levelakre azemaJ válasz adatik, és a gyégytzerak
megkUdetnek.
4. fi is és idült nyákfoyásokat ajkáéi, az úgynevezett fefaérfolyási és az onnan eredő magtalanságot,