Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.16 MB
2006-08-30 11:09:10
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
895
5615
Rövid leírás | Teljes leírás (634.43 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1874. július - 53-61. szám

A következő honlapcím alatt egy hivatkozásgyűjteményt talál, amelyből megtudhatja, hogy mely honlapokon és milyen feldolgozással találhat még Zalai Közlönyt:
http://www.nagykar.hu/hivatkozasgyujtemeny/1/392.html

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.SAGY-KAKIZSA, 1874. Jultas 2-án.

B3-13C

Tlíenharmadlk evfoly.UK,fjetr.st.sJ v:
Hlrtstssst í 6l.»ábos petitzorban
1, másodszor 6 s minö I ' további sorért 6 kr. ,-Yll.TTÉBBKK
I .„mna-ml Ifi ?'« • .tűni W • i Kincstári illrték minden l.gy.s hirdetésért külín^ 4 30 kr. fizetendő '

ZALAI IÚZLŰHT
előbb:
.ZALA-SOMOGTTI KÖZLÖNY1

fületí ktzleméaTefc smrfcMsxoaez, —
uvatí részét Uleto kőzlezzenyek jtedig s tiaodkos Mrmeom .ézendók:
SAGV-KAS1ZSA
sstoaU;.
Bénztentatlei levelek aak iemert ?ankatár-saktdl fogadtatnak el.
Kéziratok rásza nem kíldetnek.


Hetenklnl kétszer, vasárnap s csútor
Nagy-Kanizsa város helybatétáflának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasági egyesület", a.^lagy-kanizsaj kersskedelai s ipartank", a .nagykanizsai takarékpénztár" a .Zala-Semogy gézhajózási rószvénytársulat, ugy a .zala-egerszegi toffia-tüzoltó egytaf s több megyei és városi egyesület MvatalM értesitíje.
flkfl.n, megjelenő vegyes tartalma lap.

Nézetnyilránitás.
A szenüászló-egyházai templom és zárda szomora sorsi tudva van az egész megyében, nemcsak, hanem hírlapok utján az egész hazában is. Úgyszintén tudva van az is, miszerint a felsőbb körök ugy, mint a nép rendkívüli áldozattal ígérkezik járulni azok felépítéséhez megyesierte.
Ezt bizonyítja a zala-apáthi ünnepély, ezt a magam tapasztalása, midőn szomorúságomban is jól esik hallanom, hogy igen szerény anyagi helyzetű emberek is, százakat ígérkeznek fizetni e nemes szent czélra.
Ámde miképen lehetne eszközölni ez áldozatpénzek beszedését, ez a kérdés. Nézetem szerint ez egy szegény zárda-főnök erejét túlszárnyalja. Más módozatot kell kitalálni. Ezt csak vagya megye tehetné dicső ósei példájára, — vagy, egy e czélra alakulandó társulat, mely megválasztandó elnökével, pénztárnokával és ellenőrével bocsátana ki aláírási iveket, s gyűjtene megyeszerte pénzeket.
Ez volna nézetem szerint a vagy-vagy ! Azaz : vagy rövid idő alatt tetemes pénzösszegekkel rendelkeznék a társalat, (a miben, ismerve a aagy refeoostearet áe rész-rétet, semmi kétségem sincs) s rögtön megkezdhetné, legalább részben a legszükségesebb zárdahelyiségek építését; — vagy mielőtt beállaa az ősz, egytől-egyig oda kell hagynunk a szentlászlöi romokat, s más szerencsésebb zárdáinkba vonulnunk.
Hogy pedig ennek sikeres kivitelére a megyében találkozik akárhány fenkelt Iclkii ur: örvendetesen tanúsítja ezt tekintetes Skublics László ur példája is, ki nemes szivének buzgalmában a zala-apáthi vigalomban máris gyűjtött egy pénzösszeget,

mely egyelőre a tűzvész okozta közvetlen kín* fedezésére leszen -fordítandó.
Honfiai tisztelettel szólítom fel tehát mind e lapok t. szerkesztőségét, mind pedig azon nemes lelkeket, kik valamit adnak arra, hogy Sz. Ferencz fiai már 600 év üta szolgálják Isten háza, és a magyar nép közmorálja ügyét, — legyenek rajta minden erővel, hogy e magasztos ügyet tovább is szolgálhassák. Isten áldása, s a nép rendkívüli rokonszenve s áldozatkészsége ink:<bb velők lesz, mint bármely más ügyben tudom. E sorok közlésére tisztelettel felkérem a Kanizsán létező másik lap szerkesztőségét is.
...