Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
5.51 MB
2006-08-30 11:19:10
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
825
10413
Rövid leírás | Teljes leírás (849.95 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1874. november - 88-96. szám

A következő honlapcím alatt egy hivatkozásgyűjteményt talál, amelyből megtudhatja, hogy mely honlapokon és milyen feldolgozással találhat még Zalai Közlönyt:
http://www.nagykar.hu/hivatkozasgyujtemeny/1/392.html

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.-KANIZSA, 1874. noTemfcer i-én.

ee-iic

Tizenharmadik évfolyam.

I „ezt
an
10 kr.
Hlrsst""
;lore»Éri«"> **•" '•?
?•emez: Í«L
Eiawtiri illrtik »j«f« ;ÍJ„ bird.ti.irtZALAI IOZL
előbb:
.ZALA-BOMOGYI KÖELONY,

tnunf
1 lsi> anüaatl MlaU zoxiraen ?serKeazulaax. —
TMi nul li-cA coziemenrek tísdöho.
XAIÍV-KAMSUU
Bérmentatl.B l.velak aak i.i.!B miukuár-•aktól fuí,dutn«k .1.
KA xíratok VÍME* aam
kaid*....

város helyhatóságának, nemkülönben a . _zafan»eay6i gazdasági egyesület".a.,nagy-kanizsai kereskedelni » iparnank', a .nagykanizsai takarékpénztár a ,Zala-Somogy- gsznajézási reszvénytársitlat, ugy a .zala-sgeruagi torna-tüz*tó egylet" ? több megyei és vart* egyesület hivatalos értejttóje
Heienkint kétszer, vasárnap- s csiitörtökü.u megjelenő vegyes tartalmú lapt

Nasy-Kanizsa, 1874. október 30-án.
Minta a megyék területi rendezésének kíidése a napirendre került, minden megye részéről annyi ügybuzgalmat észleltünk területük lehető megóvása, sót kiterjesztése tőrül kifejteni, hogy azon legkevésbé sincs csodálkozni való, ha a dunántúli megyék között legnagyobb Somogy varmegye se akarja magát e buzgóságban túlszárnyaltam] hagyni s nemcsak a czélszerüség, méltányosság, lakói kényelme s jóléttik előmozdításának áldozatot hozni s ezáltal a méltányosság ösvényére lépni nem akar, hanem ellenkezőleg a kisebb szomszéd Ba-ranyamegyéböl mintegy négy községet szeretne kisajátítani, ezt mi igen fe' tudjuk fogni, s nem álmélkodnnk, ha e czél kivitelére az eszközök nem épen válogattatnak meg, mert hisz nem régiben hallottak csak egy nyilvános értekezleten azon elvet pro-clamálni „qui vált tinem. debet etiam média' továbbá .finis santificat média', nem is szólnánk semmit, ha Somogymegye érdemdús alispánja megyéje területének megóvása tekintetéből a nagyméltóságu kir. belügyniinNter úrhoz bárminő representa-nokai tesz, ha azzal másokat sérteni^ mintegy pelengérré ;illiuni nem czélozná, de ha ily gyanúsítások, mint a .Somogy' ez évi október 20-ki 42 ik számában foglalvák, - a nagy közönség elé hurczolt&tnak, akkor lehetetlen azokat hallgatással mellőzni, nehogy ebből bármely elismerés következtethessék.
A „Somogy" czimüthírlap idézett száma 2-ik oldalán október 7-röl egy alis-pani felterjesztést közöl azon kérdés iránt, valljon Surd. Beleziia s a t. Zalamegyéhez csatoltassék e? mi ezen előterjesztést nem

láttuk, s azért megjegyezzük, hogy azt Somogymegye alispánja művének csak azou alapon tekintjük, mivel ennek neve alá van nyomra s nem hihetjük, hogy Somogymegye székhelyén megjelenő a megye nevét viselő — lap egy ily felterjesztést közölt volna, ha az apocryph lenne. Ezen felterjesztésben H.-Szt.-Miklós, Liszó, Surd, Belezna sat. községeknek a képviselőházhoz intézett azon kérvénye, melyben magákat Zalaine gyéhez csutoltatni kérik, az ország, a kOp-selóház, és a kormány félrevezetésére czél-zottnak jellegeztetik, abban a nevezett községek túlnyomó többsége akaratának meghamisítása insinuáltatik, mintha ez azon kérvényt alá sem irta, sót arról tudomással sem bírt volna s az egész kérvény Nagy ? Kanizsa város agitatiojának állittatik, — ennek ellenében tehát ...