Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
5.51 MB
2006-08-30 11:19:10
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
995
10851
Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1874. november - 88-96. szám

A következő honlapcím alatt egy hivatkozásgyűjteményt talál, amelyből megtudhatja, hogy mely honlapokon és milyen feldolgozással találhat még Zalai Közlönyt:
http://www.nagykar.hu/hivatkozasgyujtemeny/1/392.html

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.-KANIZSA, 1874. noTemfcer i-én.

ee-iic

Tizenharmadik évfolyam.

I „ezt
an
10 kr.
Hlrsst""
;lore»Éri«"> **•" '•?
?•emez: Í«L
Eiawtiri illrtik »j«f« ;ÍJ„ bird.ti.irtZALAI IOZL
előbb:
.ZALA-BOMOGYI KÖELONY,

tnunf
1 lsi> anüaatl MlaU zoxiraen ?serKeazulaax. —
TMi nul li-cA coziemenrek tísdöho.
XAIÍV-KAMSUU
Bérmentatl.B l.velak aak i.i.!B miukuár-•aktól fuí,dutn«k .1.
KA xíratok VÍME* aam
kaid*....

város helyhatóságának, nemkülönben a . _zafan»eay6i gazdasági egyesület".a.,nagy-kanizsai kereskedelni » iparnank', a .nagykanizsai takarékpénztár a ,Zala-Somogy- gsznajézási reszvénytársitlat, ugy a .zala-sgeruagi torna-tüz*tó egylet" ? több megyei és vart* egyesület hivatalos értejttóje
Heienkint kétszer, vasárnap- s csiitörtökü.u megjelenő vegyes tartalmú lapt

Nasy-Kanizsa, 1874. október 30-án.
Minta a megyék területi rendezésének kíidése a napirendre került, minden megye részéről annyi ügybuzgalmat észleltünk területük lehető megóvása, sót kiterjesztése tőrül kifejteni, hogy azon legkevésbé sincs csodálkozni való, ha a dunántúli megyék között legnagyobb Somogy varmegye se akarja magát e buzgóságban túlszárnyaltam] hagyni s nemcsak a czélszerüség, méltányosság, lakói kényelme s jóléttik előmozdításának áldozatot hozni s ezáltal a méltányosság ösvényére lépni nem akar, hanem ellenkezőleg a kisebb szomszéd Ba-ranyamegyéböl mintegy négy községet szeretne kisajátítani, ezt mi igen fe' tudjuk fogni, s nem álmélkodnnk, ha e czél kivitelére az eszközök nem épen válogattatnak meg, mert hisz nem régiben hallottak csak egy nyilvános értekezleten azon elvet pro-clamálni „qui vált tinem. debet etiam média' továbbá .finis santificat média', nem is szólnánk semmit, ha Somogymegye érdemdús alispánja megyéje területének megóvása tekintetéből a nagyméltóságu kir. belügyniinNter úrhoz bárminő representa-nokai tesz, ha azzal másokat sérteni^ mintegy pelengérré ;illiuni nem czélozná, de ha ily gyanúsítások, mint a .Somogy' ez évi október 20-ki 42 ik számában foglalvák, - a nagy közönség elé hurczolt&tnak, akkor lehetetlen azokat hallgatással mellőzni, nehogy ebből bármely elismerés következtethessék.
A „Somogy" czimüthírlap idézett száma 2-ik oldalán október 7-röl egy alis-pani felterjesztést közöl azon kérdés iránt, valljon Surd. Beleziia s a t. Zalamegyéhez csatoltassék e? mi ezen előterjesztést nem

láttuk, s azért megjegyezzük, hogy azt Somogymegye alispánja művének csak azou alapon tekintjük, mivel ennek neve alá van nyomra s nem hihetjük, hogy Somogymegye székhelyén megjelenő a megye nevét viselő — lap egy ily felterjesztést közölt volna, ha az apocryph lenne. Ezen felterjesztésben H.-Szt.-Miklós, Liszó, Surd, Belezna sat. községeknek a képviselőházhoz intézett azon kérvénye, melyben magákat Zalaine gyéhez csutoltatni kérik, az ország, a kOp-selóház, és a kormány félrevezetésére czél-zottnak jellegeztetik, abban a nevezett községek túlnyomó többsége akaratának meghamisítása insinuáltatik, mintha ez azon kérvényt alá sem irta, sót arról tudomással sem bírt volna s az egész kérvény Nagy ? Kanizsa város agitatiojának állittatik, — ennek ellenében tehát határozottan kijelent -jük, hogy a kérdéses, sót ezen felül mintegy 8—10 község számos elöljárói s közlakosai jelentek meg N. Kanizsán nem egy polgártársunknál Zaláhozi csatlakozási készségüket kijelenteni, s miután otthon könnyen felfogható okokból nem találkozott ember, ki ezen óhajtásukat írásba foglalni merészelte volna, egy petitio szerkesztését szorgalma undok; mire azonban ezek elkészültei már. akkora Somogymegye hatalmas urai (erről értesülvén) az érdekelt községek elöljáróit letiltották, vagy megfélemlítették az aláírástól, úgy, hogy az 5 — 6 község kivételével a többi megrémült, s már a petitiót aláírni nem bátorkodott, egy két község elöljárósága pedig határozottan bevallá, hogy előbb majd a szolgabiró urnái kérdést intézend, valljon megengedi e az aláírást, mert inkább önérdeküket áldozzák fel, hogysem annak haragját felingereljék! — ini mindezt igen jól

tudtok és ámbár ily terrorizátiot az alkotmányos ílet fogalmaival megegyeztethetónek I nem hittük, mindamellett mégis hallgattunk, ! de alispán urnák ezen felterjesztése által I provocáiva kijelentjük, hogy az ágitátio 1 nem Kanizsán azfllemlett, hanem az az érdekelt községek jól megfontolt saját akaratának és érdekének szüleménye és kifolyása, j mit azon körülmény is elegendőiig igazol, hogy már 3 ér előtt a kir. bíróságok szervezése alkalmával egy hason tartalmú petitio nynjtatott be általak a kir. igazságügy-ministeriumhoz; — azt elhisszük: hogy a felhasznált eszközök most még az aláirt községek nagyobbrészének lakóit is önfactnmuk desavoalására bírták, sót, hogy ezek a felterjesztésben érintett jegyzökönyveket is aláírták, de már azt valónak élnem ismerhetjük, hogy a kérdéses községek lakói ezen petitioról mitse tudtak és azt alá sem írták volna, azon egyszerű okból, mert mi saját szemeinkkel láttuk az eredeti kérvényt, az legtöbbnyire a községek pecsétjével van ellátva s a mennyire mi, mint szouw.ődok e községek népesség számát ismerjük, azon meggyőződésben élünk, hogy a Surd, Be-lczna, Liszó s Bagola, Sáncz Ukósai több ségjr ájul van aláírva, sót még azt is hozzá tesszűí;, ha mindjárt sikerült is a felhasznált fegyverek s eszközök segélyével több község lakóival saját factnmukat részben el tagadtatni, vagy revocáltatni, mindamellett, ha egy az alispán ur hatalmától nem függő, teljesen érdekeleden ministeri biztos küldetnék ki s a lakosság minden pressio nélkül óhajának szabad nyilvánítására felszólittat-nék, nemcsak a kérvényt aláirt 5—6, de még más 8—10 velünk szomszédos somogy-megyei községben alig találkoznék egy em-

ber is, ki saját jól megfontolt érdekében Zalamegyéhez, különösen a Nagy-Kanizsán | székelő kir. bíróságok alá leendő beosztását 1 nem óhajtaná, miból azután igen világos, : hogy a midőn N.-Kanizsa egyes polgárai I részérdi a romogymegyei szomszédos közsé-i gek lakosainak óhajtása a kérvény szerkesz-I tése s átadása által elósegéltetett, ezáltal az ; ottani lakósokra semmi nyomás nem gya-! koroltatott, annál kevésbé követtetett pe-1 dig el hamisítás, vagy az ország, a képvi-i selőház s a kormány félrevezetése I | E czikknek egyedüli czélja az alispáni jelentésben foglalt alaptalan gyanúsítás ! visszautasítása lévén, nincsen szándoknnk-I ban alispán úrral polémiába keveredni, ám-| bár alispán ur képtelenségnek nyilvánítja, ! hogy Zalamegye székhelyévé N.-Kanizsa | jeleitessék ki s ezen vágyat ábrándnak ne-I vezi, mindamellett azon nézetben lévén, ! hogy e kérdések eldöntése nem tartozik az ö jogköréhez, elhallgatunk s azzal zárjuk, miszerint épen nem tartjak ildomosnak egyes bármily magas állású, befolyásos, sót talán magát nagy status férfiúnak tartó szeméi) részéről egy eddig már 150 ezer lélek törvényes képviselete által kifejezett óhajtást hiú ábrándnak, mintegy pelengérré állítani, s képtelenségnek bélyegezni, mert még cl jöhet az idő, midőn a tények s körülmények hatalma ezen ábrándot mégis valósitandja s akkor azután a sors kereke egyet fordalván, könynyen meglehet, hogy az akkori nemzedék rövidlátó politikusoknak fogja azokat nevezni, kik annak idején ezen ügyet képtelenségnek tartották.
Épen e czikk bezárása alkalmával érkezett a hív .Budapesti Közlöny* októberTÁKCZA.
Anyám halálakor.
Mess*e sötétedik szülőföldem tája Kúnyer?e gondolok a távolból raja ; Elmereng képzetem bus határa felett. Melyet a zordon tél gyáselfipkrel fedwtt.
Oh. eltűnt öléből, kit keres hu szivem,—
A halál rejté el gyászával etólem,
És ott, hol a kedves sirhinüa domborul
fi az elkésett szellő siratva ráboral.
Ott áll meg képzetem a firhalmok kötött. Anyámnak nyughelyén egy uj sírdofflb ffilött; Keblem emelkedik, szivem el-elszornl, Könyzápor beszél csak néma f&jdaJairól.
Kitűnt S. csak gy?L*ra maradt most már nekem,
Bus emléket ha^ va megsebzett azivemeo ;
Anyai szeretet szelid mosolygása
Yeletunt sigyvele minden sírba,szállá.
ÍV* anyám, mi nehéz felejteni nekem, Kínosabb a való, mint puszta sejtelem; Nem látni téged e föld síén — nem soha,... Gyermeki szivemnek entem, mily mostoha.
, Oh, félre múlt 5röm fájdalmas képei, * Most kinosak annak sselid emlékei; Csak tudnám, milyen lesz a jöv6 valója Előbb oszlonék tán emléked fátyola.
NVm anyám, emléked megmarad örökre, Öröm és fájdalom együtt éljen vele — — s ha egyszer majd szépen össsebarálkosnak J*bb világa lehet meg árva nádnak.
KELEFY GYÖRGY.

Áz erdei
— B.saíly. —
(?«*•.)
Lassú, érthetlen szavak kost cainos hashoz ért. Hosszú udvarai ment keresztül, a innen belépett a házba. Balra, kJ ovi lőtt egy ajtót, melynek küszöbén pillanatig megállt. Ugy látszik, több gondolat kttzde lelkében, oly határozatlanul ment a a szobába, mely gazdagon volt ékesítve.
A vidék leggazdagabb embere, birtokosa axon erdőnek, melyben Argont és Lorell laktak, volt e vadász. Egyetlen örököse szüleinek, utolsó tagja a Jeár csatádnak.
*
* *
Néhány hét múlva útban találjuk Jeárt, Argont haza felé. Arcián az öröm, majd a reménytelenség vonásai váltakoznak. Látja mar a sürüt, melynek lombjai a kedves emlékű gunyhót takarjak. Szép sikert sejt a jövőben, de elhomályosítja azt egy érzés, mely neki a visssamenést sugalja. Szeretne reá hallgatni, de legyőzni akaratát nem tudja, elmegy a gunyhó közelébe. Félre hajtja maga elítt as agakat, s sóvár vágygyal néz a gunyhó elé. Argont és Lorell ott Ölnek. Jeár félt ez utóbbinak tekintetét?l,s ha felé fordalt Lorell, hivék : éssrevétetett.
Lelkét édes báj varázsa öleié korai, midin éneket hallott oly tündén bangón, hogy kezével szivéhez kapott, a hangos .ah" sóhajban nyflvánslt kellemes meglepetése.
— ?sr as 6 hangja ; igen, az erdei virág hangja ez. Ő tudhat osak ily bájoldn énekelni; csak az i hangja tud lelkemnek ily kéjt nynjtuu.

Hangzott halkan a bokrokból Jeár megindulása, s a gyönyörködés mosolvával kiséré Lorell énekét:
Tiszta víznek habjaiban Hattyú keserg éneket, Énekének hatalmival Elhajolva lelkemet
Az ének elhallgatott Jeár vágyott ily hangbani élvezet után, s önfeledve susogá :
— Folytasd, oh te kedves lény ; altasd
lelkemet szép álomra, varázsold a mámor üd
vébe, oh énekelj, leányka!
S mintha e szavak ébresztenék Lorell énekét, még szívre hatóbban tolytatja: Kis gilicze busóiig a fan, Oly szomorúság fii hangján. Piczi gerle, oh tán szudet Megcsalta párod, a hitlen.
— Ne ezt — ssólt Argont — ne ezt éne
keld, a haláról zengjen dalod.
— Elfeledem azt atyám.
— A ssép dalt, mit anyád is sokszor
énekelt ?
— Énekeld el — kére Lorell — ne légy
mindig boskomor.
Argont remegve hajtá le fejét, Lorellhez közelebb ült, megcsókolta homlokát, a lassan monda:
-így!
— Énekeld el — ismétlé kérését türel
metlenül, de a tisztelet hangján Lorell.
— A hasáról, halld leányom:
Szép hazámnak határait
Erdik, hegyek környezik,
EB kellemdus virányait
Széles folyamok síelik.

Szimüzcön bár azent kebeled, Mást nem kíván hű fiad: Kedves hazám béke veled, .áldjon Isten a ki tart. Remegve ejté ki Argont a szavakat, ? oly buaan, hogy Jeár könnyezett.
Lorell atyja keblére tévé néhány pillanatig fejét s künytelt szemekkel nézett ac égre.
— Hány óra lehet? — kérdezé kevés
szünet után Argont
— Most búcsúzik a nap — válaszolt Lo-
raU,megiadulását eltitkolandó,bájos mosolylyal.
— Búcsúzik! Boldog Lorell, láthatod,
mily pompával távozik.
Meglátod te is egykor. Oh, hogy nem bi-zol leányod szavaiban.
Jeár egy gondosan összekötött dobozt, hajított Argont ölébe. Lorell gondolkodva vette fel, s édes érzettől reszketve szólt:
— Mily gyümölcsöt terem e fa. Különös.
De hiszen össze van kötve.
Felnél a fára, majd a dobozt tekinti meg. A köteléket leszakitá róla: s felbontotta. Csomag papiros s egy levél volt benne.
— Mini doboz esett ide — szólt lelken
dezve Argont — Kis levelet tartalmaz hall
gasd, elolvasom : .Erdei virág!"
Pirulva ejté le a levelet Argont megle
petve hallá e szavakat, mert tudta: leányának
ily nevet adott a nép. Meglepetését fokozta Lo
rell elhallgatása s kére olvassa tovább, de Lorell
a levelet csalatkozásoak válla, felvette s lassan
olvasá: .Erdei virág T Szépségednek meghódolt
szivem, mely csak tőled várhatja boldogulását.
Fogadd el szerelmemet "
Lorell keble hullámzott az érzelmektől, miket e sorok keltettek benne. Msjd elragadá

29-ki 247. száma kezeinkbe, melyszerrit
a nevezett községek a képviselőházhoz e 1 .ó
28-án bead&tott kérvényükben Zalamegy i-
hez ieendó csatoltatásukat ujoiag kérelm s-
zik, ez a felvett jegyzőkönyvek minőségit
legjobban commeü tálja, s meggyőzhet min
denkit, miszerint ezen községek, mihelyt a
hivatalos pressio megszűnik, ismét elütérlie
lépnek azon kérvénynyel, melynek teljesülé ;e
áluí jólétüket előmozdítani hiszik ;
i
Halottak napján.
Halottak napja! Érzékeny és szent papja a kegyeletnek, dicső ünnepe a legftn-zetlenebb szeretetnek. — A legónzeüem bb szeretetnek, mert a kiknek mi kegyelettel áldozunk, azok már nem adhatják vissza szeretetünket, nem léteznek, vagy egy jobb világban léteznek.
A sírkertek ilyenkor zsúfolva szoktak lenni élőkkel, akik a halottakról jönek ki megemlékezni, ltoszornval, könynyei, imád-
S itt is különbség uralkodik az embe
rek között. Egyenlőség csak elvben. A ha
lottak nem viszik magákkal előítéleteiket,
csak az élők fogják reájuk s megkülönböz
tetik ókét külsőleg. — Belsőleg, a lényeg
ben, mindnyájan egyenlők. Amoti p.mipás
pyramid. gránit mauzóleum, faragott angyal,
mely lefordított fáklyát tart kezében. Wko-
szorazva, hogy alig látszik, görög tűzzel,
színes lámpákkal világítva; itt egyszerű
domb, fölötte tán egy gonddal ápolt virág s
egy kis mécs, melyet az esii fuvallat szün
telen eloltani készül. De amott hideg a fény,
csak látványul álliták tán ki gazdag örökö
sök; itt lassú elfojtott zokogás hallatszik, a.
virágra könny hull s a mécs — a soha ki
nem alvó, szeretetteljes emlékezés hú jel
képe.
Néhol megfordítva is van. A gazdag sírján igazi fájdalom, kegyelet, a szegényén feledség sötét árnya. Az azért nem tesz különbséget ; a vég mégis egyenlő. Knyészet, elpnsztulás, vagy ha ugy tetszik a temetőkapu felirata: .Feltámadunk.'
Egy vége van a királynak és koldusnak. S ez nagy vigasztalás.
Más kérdés az, hogy milyen az emlék, melyet hátrahagyunk. De ez már n< m a uü dolgunk többé, hanem a bátramaradt élőké. Feledik-e nevünket, vagy érdemeink sorát büszke tanulságul vésik sírkövünkre, az már nekünk nagyon közönyös. Csak az élőkre nézve van hatása. S a kor kimondja ítéletét. Meghozza elismerésének és méltánylásának adóját, néha későn, de bizonyosan.

Búsan, búsan szolnak a harangok, men- < jttnk a temetőbe.
Szent és kegyeletteljes hely a temeti 8 valóban, ha minden halandó mindig ngy erezne, mint midőn a holtak e néma kertjébe lép, mennyivel jobbak volnának az emberek. — De csitt! a halottak órája tizenkettőt kong. Ez a szellemek órája. A lámpások kialusznak, ne háborgassuk e szent helyet Én is távozom jó atyám sirhalmod-ról, nyugodj békén s az elenyészhetlen világosság fényeskedjék néki!
SAMAY ISTVÁN.
Zalám egye
legtöbb adót fizető bizottsági tagjainak 1876-dik évre megáUayitott név jegyzéke..
Tersánetky Józwí N.-Kanizsa 253 frt., 6 kr. — Cztgány Károly Kővágó-Eörs 247 frt, 56 kr. — Varga József Sz'.-Jakab 246 frt., 44 kr. — Gr. Szapáry Géza F.-Szt-Erzsébet 246 frt., 20 kr. — Baronyi Benedek Kehida 245 frt., 38'/, kr. — Baranyi Ede Z. Szt.-László 245 frt., 38>/2 kr. — Botka János Z.-Ujfslu 245 frt., 17 kr. — Hencz Ignáci Paesa 244 frt.
— Hencz József Kilimán 244 frt. — Dr. Kra-
sovecx Ignácz Csáktornya 243 frt, 54 kr. —
Miksics Gyula Il-dik Hegykerület 243 frt, 33
kr. — Schleifer Sándor Keszthely 243 frt., 33
kr. — Pálfy Elek Pölbskefő 241 frt, 46 kr. —
Töreky Aladár Köveskút 240 frt., 98'/, kr. -
Szy Sándor Csáktornya 240 frt., 50 kr. —
Cseeznák János P.-Macyarod 239 frt, 84 kr.
— GyBrffy Dániel Köves-Kál a 239 frt., 22 kr.
— Skublics Jeni Döbréte 238 frt., 73 kr. —
Kalley József Gógánfa 235 frt, 23 kr. — Sebei-
ber Flöri Sftmegh 234 irt., 47 kr. — Handler.
István Z. Egerszeg 233 frt, 78 kr. — Hochsin-
ger Leo Csáktornya 232 frt, 58 kr. — Eitner
Sándor Sumegh 232 frt, 10 kr. — CsUlagh
László Bekeháza 232 frt., 2 kr. — Jagaaits
Sándor Eigács 229 frt. — Leszner Ferenci Ta-
polcz. 228 frt, 18 kr. — Babos Kiroly Megyer
227 frt, 33'/, kr. — Baán Ferencs Barabás
szeg 225 frt., 62 kr. — Hirschl Ede Kanizsa
224 frt, 46 kr. — Csontos Pál Pakod 224 frt.,
44 kr. — Eperjesy Sándor Kanizsa 224 frt, 2
kr. - Horváth József P.-Diska 224 frt, l1/,
kr. — Dobrin Béni Kanizsa 223 frt, 87 kr. —
Vaadényey Lajos Kozmadomja 223 frt, 82
kr. — Vadona Ferenci Tapolcza 221 frt, 83'/j
kr. — Lázár Farkas Szántó 219 frt, 76 kr. —
Eory István Guláes 219 frt., 49 kr. — Hajdi
nyák Gergely Perlak 214 frt, 97 kr. — K»or-
ezer Frigyes Kanizsa 214 frt.,18 kr.— GySrffy
János Tapolcza 214 frt, 16 kr. — Szűcs
István Dergecs 212 frt, 59 kr. — Kondor Fe-
rencz lelkész Salomvár 211 frt., 62 kr. — Ani-
sits Dániel Z.-Egerszeg 211 Irt, 60 kr. —
! Schercz Jakab Kanizsa 210 frt, 90 kr. — Koch
i Mihály Kanina 210 frt, 76 kr.— Gr. Niczky
! György Kámaháza 210 frt., 72 kr. — Szabó
I János leikész Szántó 209 frt, 87 kr. — Kessel-
dorter Mihály Z.-Egerszeg 209 frt. 6 kr. —
Hetényi Ferencz Z.-Egerszeg 208 frt, — 63

kr — Füipasios Károly leikéss Letenye 208 frt, 56 kr. - Ciifrik Jioos Z.Egerszeg 207 | frt, 58 kr. - Lesxner M*né Tapolcza 206 frt 10V, kr. - Vein Manó Kanizsa 205 frt, 43 ! kr. - Fessoihoffer Jiwf Kanizaa 205 frt, 25 | kr. - Moizer József Sümegh 204 frt., 43 kr.- j Szász Kíroly Sasosd 204 frt,42'/,kr.- Rsjky j Lajos F.Rajk 202 fri., 771/, kr. - Jagasits Alajos Hány 202 frt, U kr. - öieider Mátyás Csány 201 frt, 92'/, kr. - Dr. Horváth An- ' tal Ksnizsa 201 frt, 91 kr. — Caepely László N -Pécsei 201 trt. 42 kr. — Simon Ferencz
Mihályfa 201 frt., 21 kr SchSnfeld Miksa
Kanizaa 199 frt, 79 kr. - Prei György A.-Lendva 199 frt, 74 kr. — Kiss János IL-Ká-lóczfa 198 frt, 50 kr. — Deák Mihály Tárnok 198 frt, 29 kr. — Vucskics János Kani- j tsa 197 frt, 90 kr. — Simonyák Antal Salomvár 197 frt, 39 kr. - Olop Samu Kanizsa 1^6 frt, 28 kr. — Gr. Festetics Victor Sojtör 193 frt, 12 kr. — Pecsornik Ignácz Csáktornya 192 frt — Hauser János Kanizsa 191 frt, 8 kr. - Valentini Márton K.Górbo 189 frt, 58 kr. — Papp Károly lelkész K. Komárom 188 frt 22 kr. — Neuwirt Antal Csáktornya 188 frt, 2 kr. — Pál István Rigács 187 frt, 44 kr. — Braunstnin József Z.-Egerszeg 187 frt, 9 kr.— Bek Sándor Keszthely 183 frt., 92 kr. — Ve-lis József Kanizsa 183 frt, 75 kr. — Thassy Lajos Ságo i 183 frt., 40 kr. — Veüer Náthán Tapolcza 183 frt, 24 kr. — Vichovszky József orvos Z.LÖV0 181 frt, 99 kr. — Vadla György Goricsán 181 frt., 69 kr. — Kovács János Lendva 181 frt., 36 kr. — Szily Daaaő Botfa 181 frt. — Veiaz Jónás Z. Egerszeg !hO frt., 5 kr. — Dr. Gráner Mihály Z.-Egen>T g 179 frt 62 kr. — Gasner Vida Keszthely 179 Irt., 43 kr. — Kerkapoly Moór Szt.-Tamás 179 frt, 38V« kr. Lóvy József Kanizsa 178 frt., 75 kr.— Csigó István Gyuiakeszi 178 frt., 56 kr. — DobrovicB Dömötör Kanizsa 178 frt., 55'/, kr. — Chernél Gyula Cs. Rendek 178 frt, 30V,kr. Récsey József Letenye 178 frt, 17 kr. — Pra-ger Henrich Kanizsa 178 frt, 10 kr. — Br. Knezevics Konstantin Stridó 178 frt., 3 kr. — Axenti György Kanizsa 177 frt, 51 kr. — Kiss József Kanizsa 177 frt, 36 kr. — Szigethy Antal Z.-Egerszeg 175 frt, 77 kr. — Nagy Pál Zalapataka 174 frt., 49 kr. — Vadnay Rudolf Zánka 173 frt, 8 kr. Rácz Antal Kanizaa 172 frt, 69 kr. — Kőmives István Diszei 172 frt., 69 kr. — Schwarczenberg Dávid Gutorföld 172 frt, 69 kr. — Horváth Károly tiszttartó Z.-Egerszeg 172 frt., 47 kr. — BogdánGyörgy F.-Hrastyán 170 frt., 50 kr. — Svastics Károly Gelse 170 frt. 13 kr. — Molnár József Podtu-ren 169 írt, 74 kr. — Berger János Szt.-Gróth Io8 frt, 57 kr. — Dr. Klein Ignioz Csáktornya 168 frt, 38 kr. — Kummer Ferenez Kaszaháza 168 frt, 11 kr. — Bakó Samu F.Rajk 167 frt, 75'/, kr. — Tolnay TivadarN.-Görbó 166 frt, 83 kr. — Klasz József Szalapa 166 frt., G kr. — Ambrusz Ferencz SztBalázs 165 frt, 92 kr. — Mayer Jakab Z.-Egerszeg 165 frt, 45 kr. — Bettelheim Samu Kanizsa 165 frt, 15 kr. - Mezriczky Péter ügy véd Kővágó-Örs 163 frt. 74 kr. — Nagy István P.- Szt-László 163 frt, 23'/, kr. — Neoszidler Pál Kanizsa 162 frt. 90 kr. -- Remete Sándor ügyvéd Kerecsen 162 frt, 8 kr. — Acs Ferencz Diszei 161 frt, 78 kr. — Veszter Imre Kani-

na 160 frt, 86 kr. — Leimer Ignácz P. Apiti 160 frt, Sl'/j kr. — Koizet Márk lelkész Tur-nischa 159 frt, 86 kr. — BUu Nándor Kanizsa 169 frt, 27 kr. — Hnbiucrky Adolf Z.-Egenzeg 158 frt, 99 kr. — öreg Reiscbl V.-n-cxel Keazthaly 158 frt, 38 kr. - Rózsás Mi-hily Liczkó 157 frt., 95'/, kr. — Martinék Károly Z.-Mindwent 157 frt, 21 kr. - Nmgv Pál, Bódi Keményfa 157 frt, 4 kr. — Vem Albert Keszthely 15ö frt, 87 '>r. — Krasov«;< . Ottó Csáktornya 156 frt, 52 kr. — Sinj.m Gyula 0 Bük 156 frt, 48 kr. — Jámbor AJ tal lelkész Nova 156 frt., 16 kr. — Bugy»y Kálmán Sármellék 156 frt, 81/, kr. — Varga János Kanizaa 154 frt., 78 kr. — Neuvirt Mű.-Csáktornya 153 frt, 95 kr. - Schmidt György Kanizsa 153 frt, 6 kr. — Terssnczky Lajos . Keszthely 151 frt, 72kr. — Szánveber Józaef Kanizsa 151 frt, 40 kr. — Reichenfeld Ignácz Kanizsa 150 frt, 69 kr. — Nagy János N. Vita 150 frt, 63'/, kr. — Polgár Ignácz Szabar VM frt, 40 kr. — Belus Józse-f Kanizsa 150 frt. — Konyáry Mihály Csáktornya 148 frt, 50 ki. — Horváth Bódi Ukk 147 frt, 37 kr. — Sáska Imre Z.-Lövó 147 frt, 16 kr. — Deák Lajus Tárnok 146 frt, 57'/, kr. -
Helyi hírek.
— Felkérem mindazokat, kiknél még
a kisdedovoda létesítése érdekében kibocsátott
iv van, mihamarább az aláírásokkal egyuu
hozzám visszaküldeni szíveskedjenek, hogy a
nagygyűlés összebivását eszközölhessem. Nagy
Kanizsa, okt 31. 1874. Belus József pol
gármester.
— NyUvános köszönet Geró Jakab
színigazgató ur az okt. hó 27-én tartott szini
előadás tiszta jövedelmének felét a n.-kanizsai
togymnaaiumi segélyegylet ré«ére ajánlván
föl e czimen folyó hó 28-án 42 fr. 31 krt, ezen
kivül a felttlfizetések által befolyt 4 fr. 75 krt,
öszeaen tehát 47 tr. és 6 krt juttatott el hozzám.
Midőn a t igazgató urnák ezen önzetlen áldozat-
készségbol eredő tettét nyilvánosságra hozom;
egyszersmind jól esik hálás köszönetet mondani
neki, mint a fentnevezett nemes ezélú egylet
egyik buzgó pártolójának Nagy-Kanizsán,
1874. évi okt. hó 29-én.
FARKAS LÁSZLÓ, főgymn. igazgató.
— A főgymn. segélyegylet javára okt
27-én tartott szini előadás alkalmával feliilfizet-
tek: W. M. 1 fr, három ur 60 kr Weiszbarth ur
1 frt 20 kr, B. ur 20 kr, Bettlheim S. tanuló 1
fr, Henrich A tanuló 50 kr, Kölgyessy K. ta
nuló 25 kr. Összeg 4 fr, 75 kr, melyért ezennel
köszönetét nyilvánítja a főgymn. igazgatóság.
— Nagy- és Kis-Kanizfa városok ku
zös költsége 1875-dik évre 84,343 frt 51 krt
tesz, a hiány 80,106 frt 59 kr, melynek pótláas
az államadó minden egyes forintja utáni 15 kr.
közös pótlék kivetése által eszközöltetik. ?
Magának Nagy-Kanizsa városának elfogauui;
költsége 1875-re 78,143 ft 71 kr, melynél »
hiány 71,675 ft 80 kr, melynek előállítására az
államadó minden forintja utáni 30 kr. városi
magán pótlék kivetése szükséges.
— Ráxaafölgyi Gyulát, Rózsavölgyi
Antal helybeli tanító ur fiát Budapest város
tanácsa a kebelében szervezett katonai ügyosz
tály első oszt. segédévé nevezte ki.
Folytatás a mellékleten.íeikét egy édes sejtelem, majd ön becsé torzé megsértve. Egyedül Jeártól nem fogadta volna sértésnek e levelet, mástól vakmerőségnek tana, mely szemérmét sértendi.
Jeár mindennek észrevétlen tauuj* ve'.t Örömmel Utá, levél** mily hatással vaD Lo< rellre, ki a csomagot is felbootá, mely na^y üsizeg pénzből állott.
Buszúra csigázódott minden érzete, » a
szégyen arczába üzé a vért azon luiiut miatt,
hogy szegénységével így viaszaéluek. Busz ke
önérzet Ult szemeiben, s a pénzt öaszelépé, de
a levelet többször elolvasta, mindannyiKZ'jr mo
solygva érintvén ajkaihoz. i
— Ezt a szép vadász irta — szólt a
gunyhóoa sietve - szivem súgja ezt Nem
láttam ugyan írását, de sejtem: az fl kezei ké-
sziték e kedves belüket. !
Jeár észrevevén Lorell lávozáaál, utána
sietett, s vizkérésnek ürügye alatt azon pillamt- '
bau lépett a gunyhóba, midőn Lorelí keblére
rajté a levelet Nem volt szomjas, de az ismeret- i
ség reményének örömében szívesen megtrolteté
magát. j
Itt laktok — kezdé a beszédet Jeár nem :
minden félelem nélkül — kedves leányka, e ?
magányban ? i
Lorell meglepetve tekintett reá Képzelő- i
dése kedves eredményének véli e jelenetet, '
perczig nemin állott Jeár előtt s bátortalanul '
szolt: !
Itt s több megelégedést szorer a természet
szépségének folytonos szemlél hetese, mint bár* ;
mely gazdagság. j
— Tehát boldogok vagytok. Oh de én
nem vagyok aj, mert a viszonzás reménye nél- '
kül, de forrón vágyva szeretlek. i
LorelUek kezei után nyúlt, ki zavartan vená vissza azokat, s pirulva nézett a földre.

Jeár közelebb lépett hozzá, s gyönyörrel legel-tété rajta szemeit Lorell erélyesen lépett vissza. Elakará utasítani. „Nem, mégsem teszem — igy gondolkodott — mert szeretem, de megmond jam-e neki, avagy eltitkoljam '!' Még tovább fűzi gondolatait, ha Jeár Bzavai fel nem ébresztik merengéséből:
— Viszonozd szerelmemet,kedves leány ka.
Egy bilincsekbe vertnek hangján monda
ezeket.
— Szerelmemet óhajtja! Kit boldogít
hatna azV
— Ajándékozd nekem, buldoggá, örökre
boldoggá teszesz.
Szenvedélyesen szoritá meg kezeit Jeár, s kar.au derekát áto'elé. Lorell azabadulni akart, de Jeár csókot nyomott ajkaira, s a leány, a belyzet boldogságától elkábitva, s ismétlődésének reménytelensége által növekvő vágyát kielégítendő ; szerelmét titokban nem tartani, hanem boldog nyiltaággal adandó annak kifejezést szavai és csókjai által, Jeárnak keblére hajolt, százszorosán ismételvén forró csókjait s e szót: „szeretlek*.
Elbacsuztak. Lorell atyjához ment, Jeár hazafelé indult; de egy eszmétől megkapatva, visszament, s e szavakkal lépett, Argonthoz:
— Üdvötlégy Argont
Argont viszonüdvözlé.
Szerény tehetségemben ha bízol — szólt Jeár — s elfogadod szívességemet, meggyógyítom szemeidet.
Argontra e szavak legkevésbé sem hatottak örömteljesen, mert hivé, hogy szemei soha nem nyílnak ki; a Jeár csodálkozására, e ter-vébeni sikertelenségének sejtelmét fejesé ki előtte, előlegei hálanyilvánitái helyett.
Szívélyes bucsuiás után elváltak.

Másnap reggel Jeárt Argontnál látjuk. Különféle füvet hozott macával, melyek közül válogatva szed kis nyalábot, s azt vízben kifőzi, Argont-t leülteti sőt BÍkeres eredményről biztosítván, megkezdé munkájit: a füvekkel főtt vízben tiszta kendőt áztatott, kifacsará, s Argont szemeire tette.
Lorell feszült figyelemmel kiséré Jeár minden mozdulatát
— Mi lesz jutalmam — kérdezé Jeár
enyelegve — ha meggyógyulnak szemeid ál
talam ?
— Miért vágyódik lelked?
— Látogatója lenni házadnak, s nőül
venni leányodat — válaszolt Jeár — miközben
mosolygó pillantásokat váltott Lorellel, aztán
gondosan köté meg a kendőt Argont fején.
— Tied lesz akkor leányom, tied életem.
Jeár mindennapos lettaganyhónál. Maga
orvosolta naponkint Argont szemeit, ki tudomására iött a viszonynak, miben lelke nagy örömöt lelt.
Egy év múlt el.
Keressük fel Argont házát
Mily változás: a gunyhó nincs többé, nincsenek a fák, melyek szelíden hajoltak ni sürn lombjaikkal. Helyöket Jeár által épített kastély foglalja el.
Az erd« nagy része tért engedett gyönyörű kertnek.
Tekintsünk a kastély belsejébe.
Keskeny szobában három alakot látunk fiatal nő s egy férfi térdelnek kezet fogva egymással. Mellettük egy férfi áll, kezeit a térdelok fejei felett áldólag kinyújtva. Arczinak barázdáiba könnyek lopóduak, melyeknek ezüst fényt ad a nap bucsu sugara. Ünnepélyes esesd ?tán igy szól:
— Jeár, nemeim világát viaazavaráxalád,

ígéretem íme beváltom : legyen tied Lorell, a áldásom legyen rajtatok.
Lehajolt, megcsókolá őket.
Lorell és Jeár felkeltek. Boldogan n»-solygva ölelek át egymást, s az örömtói perczit: elnémult ajkakra a legforróbb szerelem lehelé csókjait.
Ifj. TERSÁNCZKY JÓZSEF.
Temetóben-
Fátyolba vont szivrel, fejlesutre léptem Pázsit szőnyegedre, te siralma* gyásstér, Hol annyi családnak legtöbb kincse rejlik, Hol a sok gyássemlék már alig, hogy elfér.
S itt oly máskép ériünk . egész mis világ ><o, Még s lenge szellő is mis hangon suttog. Mintha a ssomoru fozek lombjai kort Susogná, hagy : itt van, mi megnyugtatni Top
Annyi létkUzdes és tisíilykodás után Csakugyan e tér a legbinosabb menhely.. . S mégis, hogy* rattegunk 1 nehéz rabigaakit S nyugalmas helyért alig cserélnék el.
Nekem is vannak itt kincseim ... melyekért Klndast mivel birok, od'adnim, — nem bánom, Ha visszanyerbutnéni, éltükért éltemet — Akár tU körömmel kellene kiásnom.
De ne bántsuk őket... éltük folyamin át Eléggé sujtá a balsors vaskesével . . Hadd pihenjenek most... nyugodjanak, mig mij.1 Megkondnl as óra, fényes reggelével
Addig, ok nekünk még mennyit kell kosdenon'*, az élet csacsin, e Téurerte bástyákon, S ezek ntán bírínk : velük szövetkezve Szinte nem lesz egyéb, mint — orikos álom.
HOTTER ANTAL.Melléklet a „Zalai Közlöny" 1874. évi S8-ik számához.
— Előbbi számunkban említve volt, ,r Gerő Lioa kisasszony jutalomjátéka no-''t«r "t-én lesz, oda kell módosítanánk, hogy atiiumjátékul választott uj darab betanulása
jényelvéo. november lOére
'- Tárgyalá-terem. A nagy-kanizsai bünfeoyiifi osztályának f. évi ^berho óeü-án tartandó nyilvános ü lései-„ következő bűnperek vétetnek intézkedés ugyanis novemb. 5-én Horváth Sándor leBLioértó elleni buo perben curiai ítélet !té»e. — Dénes Ferencz súlyos tcstisértő ,U] ijuuperben ugyan curai ítélet kihirdetése. l Vajda István ee társai ugyan olynemü bttn (Eiebeu. ugyanaz. (^Előadó: Guzony Ferenci /.orv. biru.) Nuvemb. 6 án. Üreg Szecsödi .nuB és társa elleni tolvsjíasi bűnügyben kir. i végzés kihirdetése. (^Jhllöadó: fentebbi .urvénysieki biró.} Kiadta : ZALAY.
— A CHáktornyai járási Deák-kör bi-
. ?mányi ugjai *• oki. 2b an a polgári egylet
-.visc^eibeu a megüreaiilt Csáktornyái járási
ofgaiürui és járasorvosi tisztségekre kijeie-
flúu cgvéuek luegáilapiiáaa érdemében érte-
-nciei tartván, Deurbányi lülek ur. mint a
siuüke előadván az értekezlet czélját, felit » gyülekezetet, miszerint Vrancsics Ká-, Mészáros Öáudor ée Özakonyí JeoÖBzolga-, é» Dr. Kieio .Sándor, ugy Kráaoveci lg-t jaráöurvusi tisztségre pályázók közül egyet .ul valaszazantk. — Horváth György jó-üurmauyzú ur azon okból, hogy valahára ;<syeii mar egy&zür közigazgatási oly bírája jfun-köznek. a ki a uép baját önmaga meg--riveu, sikeresen urvusolja — a horvát nyelvet :?»z terjedelmében biró. kiválóan eréiyea, Mu-;»kiuz aiuiáDüü tiszteletét kivívott, tevékeny és ?.rheiseges Yraocsícs Károlyt ajánlja egyedüli ;-.uitii:, ruit a gyűlés zajoa tetszés és éljenzéssel | banguíag el lukadon. — A járási orvoBÍ tiszt-e — ugyan Horváth György ur felszólalása tán dr. Klem tiaudur engedve a közakarat-,ak. s lekiiuvt!, hoj;y oly sokoldalú hivatott' agnik elúbbi Kinevezései és elíuglaltsagánál ,-gva megfelelnie lehetetlen, dr Krasovecz Ig-atz ur javára vi&szalépeU. Vrancsica Károly iuigab.ru, dr. Kranovecz lgnácz járásorvos élezésével uszluu szét az értekezlet.
A tnarczati poigári dalkör okt >tiü Kémes Vidra rándult, hol a legazivélye- tííib íug»dtaiasban részesültek mind a hölgyek, ' iiuü aíéríi^ü részéről, melyért lapunk ulján is a i ilKúr ífegötíziottíLb elismerését nyilvánítja ; ei-mben azutiam v^odéglág ellen a Julcsigizott lei- s italár nwa.Lt pAuaszt emelnek.
— Vyyt'tóí irodanyitás. Vaa azeren-
Icsém tiszieletieljcseü értesiidni, miszerint ügy-
éoi irudáuiat itt helyütt megnyitottam. Mid ón
.aiuiDLuai szolgalataimat bármely peres pereukivüli ugybea léJajánlanám, kiváló uttt-.l maradük Keszthelyen, 1S74. evi ?r hnvabau alázatos szulgájh .-tXrtKD hKNÓ. köz- ea válto-ügrvéd.
— L'j könyv. ilulz«l Edénél Becsben a
.- Samuéi bizumányábaii Budapesten,meg
jelent az „.-'(alános iyJdirat elemei Magyaror-
ozsg bővebb ismertetésével" Kozuun Bálát után
második javított a bóvitett kiadás, 1U famet
szettel.
— Jieküldetett. Keszthelyen Sógor liyörgy kiuüaöa- é& r*ölcz Pál szerkesztése alatt .Balaton (?) és vidéke* czimü hetilap :ot meg. Az erők el forgácsolásának egy hígít ?ODdolkoz,ábU egyéu eem órül.
— Rövid hírek. Deák Ferencihez a
íák kiír" üdvözlő iratot intézett. — A n.-kö-
Jitói izr. iemp:<>mi>[ kirabolták. — Mukón 80 prim-siana család nszarenus P\. — Mátyás király sírját Szekeefejérvároil töllKlálták. — ^ilá.'v József megérkezett a táv-árosba. — Jó-•í:tiné Kolozsvárra megy ti vendégszereplésre.
— Az rhség Kií Azsiáb-in borzasztó mérvet ölt.
— -A l.irtievcs fl^rcoczi néiryes Posonyban van.
— A ii:iut»«vá>fí uj Kzuiháv. hétsxáztííer furintba
K-ruli. — {} f-lc^eik G'idftllön loljes visazavo-
uultsajjb-.ni éloük. — Gí'zoo Lajos alezredes
hildúsaO Jlit-gh:..I. —
Vegyes hlr.
— Az rAll/inn*f melynek szerkesztője ?'y vakmerú Magyarország képviselőházában un, ig-y ir: „Miat tölötte oevezetea és a helyeire aé^vtí jehtrmzű tényt megérnijtjük itt ?? ?* finptibban AraUoc végbement demonstri-?'«:';"t. AÍ l849/9b(ín sterepeít 13 honvéd j ^íjoruuk ft»lakH»ztáBáoak 25-ik évfordn-11 ja Utviu^ iiíípj, számú honvéd gy iiK;kexelt ?'"?aura, kik K magyaritag több koiomposá-'?itl y-? üti nap-ilspr.* hozták s diadalmasan ^'''ülímrdozták ;» 49-iiiki forradalom két 7 a KÍ lóját, püliarakat üríleti<-k s beszédeket Urtuttuk s 4y-ki e«>eméuyekröl s a 25 óv alatt fotelt fcz<-Dvtdesekröl; segélyül hívták a magya-rok istenét, tule jobb napokat könyörögve} a fyászmiae után pedig miotogy 500 honvéd és íöbb ezer ember vonult ki a helyszínére, hol a "fta hiditürvényasék áltaJ kötél-halállal

bttntetett tábornokok temetvék. Btb. stb. — É» miudezen magyar demonttrácziók megvannak j engedvel senki sem akadályozza, senki sem ve- ! szi rósz néveni A nemzeti ésgyáazlobogórol, va- I lamint azoo két honvédxászluról a magyar lapok dicsekedve szólnak és Szapáry urat biso-nyown semmi sem akadályozza, hr»gy mindezen dicsekvéseket örömmel s letazéssel oJvassa; holotl ami zászlóink betiltattak, 0 holott senki sem kételkedik afelől, hogy ha a románok sxin-tén csinálnának eféle demonstrációkat 49 iki martyrjaik sírjánál, kik a trón, monarchia és ! dynusztiáért vérzettek el} Szapáry ur rendőr •ége azonnal rajok robanna, elvenné lobogói j kat, megtömné velb'k a börtönöket, a magyar ' sajtó pedig hasábjaiban mindnyájunkat kerék {
betÖr**tésre Ítélne el Hej, magyar urak ! J
Hej, uram császár! Niocs ez júl, nincs az jogo- ; 'ean, az istenre! t» mindez nem lehet sem tiszte- > séges, sem üdvös a ...???... "
K Özöuség k ÖreböI.
A hellatinczi urodalomhoz tartozó Hraschi-
czai hídépítésre vonatkozó fellebbezés.
Tekintetes szulgabiró ur!
Bellaunczi urodaiomhoz tsrtozó Hraschi-cza pusztát áihasitó L^ndva vizén építendő hidra nézve föHebbeeésünket bejelentvén, azt következőleg indokoljuk.
A fennérintett hid Gwnícsa községhez tartozó hraschiczai pusztát kétfelé hasító Leiulvt lolyón levéot Ganic&a község mihozeánk ht>r madik község, miért is nekünk mulhutlan érdekünkben oum feksaik, hogy a hidfenntartaa-eék, annak fenntartásához több érdeke van csx tolva maga Bellatincz, mert ez még csak má-eodik község Ganicsához és errenézve csak az a különbség, hogyha kimondatnék, miszerint BeHatincz tartozik hozzájárulni, akkor ismét a Bellatinczi uradalom a hid fenntartásához nagymértékben hozzájárulni köteles vulna, pedig is annak kikerülésn szándékoltatik, ámbár a kérdéses hídnak fenn-iartása csakis A BeHatincz (irodalomnak áll leginkább érdekében,, mert anélkül az ívánczí határban levő birtokát nem is művelheti, miért JB emberemlékezet óta a hida kizárólag a bellatinczi urodalom tartotta fenn ;
Tekintetes szolgabi ró ur határozatát azzal indokolja, hogy a régi időtől fogva változtattak a viszonyok. Igenis váitoztaitak, de hogyan? az urodalom olŐuyére, amenyire 5 — 6 év előtt bekövetkezett tagosítás folytán az urodalmí birtok több száz holddal nagyobbodott, s ha ez-álul a hid többször vétetik igénybe az aroda-loui által, a haszon is azé.
Kgyebként minden községnek saját has-tartása lévén, nem lehet, hogy annak háztartásába egy harmadik község haulommal belevo nassék, mert minden község oaállólag függetle nül saját háztartását elhatározza, nem lehet, hogy mi Ganicsa község háztartásába belebo-csájtkozunk, pedig ha a híd felépítéséhez mi bagonyamk hozzájárulni köteleztutüok, akkor Ganicsü. község háztartásába bele kell avatkoznunk, H ekkor hol van a községi autonómia?
A községi autonómia, mely az 1870-ik évi 18 t. ez. szerint körűi van irva, leginkább azzal tartalik fenn, hogy miuden kÖzaég saját szükségletére éven ILID t költségvetést kénit köEgyulésileg, s azt helybenhagyás végett a raegje hatóságnak felterjeszti. Mi közünk lehet tehát már nekünk Ganicsa közaég költségvetéséhez, valamint Ganicsa községnek mi köze van a mi költségvetésünkheK, ugy hisszük semmi.
Az 1870-ik é i 42-dik 1. ez. 61 dik §-sa eiószámlálja mindii/OD teendőket, melyek a Biolgabiró hatáJiköréhez tartoznak, abban pedig ben nem foglaltatik, hogy egy harmadik községet egy egészen idegen községben építendő hid. felállítására kötelezni lehetne, de a hivatkozott törvény 43 ik §*»a előszámlálja a törvény hatóság az 58 ik § ja az aliapáni hivatal teen dóit, ezek szerint minket bagonyaikat a hraschiczai hid felépítésére sem a kŐztörvényhatóéig, sem pedig az alispáni hivatal nem kötelecbií.
Ha pedíg a megyei közigazgatási szabályrendeletet v&jsxük tekintetbe, abból sehol ki nem magyarázhatják, hogy szolgabiró ur oly hatáskörrel felruházva vulna, miszerint minket érdekeink jogaink megsértése nélkül egy harmadik haiárbeü hid építésére kötelezhetne.
T> vábbá reflectaloank kell a hídépítése iránt úrion tárgyaláskor részünkről előadottakra, u>r} az oit történtekre. Ugyani* részünkről elutidHi'tt. hogy épen mi bagonyaiak aBago-uyáiol B'liMiincz tnié vezető útvonalon, hol szinte u. kérdéses hid előfordul, határunkban három kühóége* hidat tartunk fenn, melyek bizonyosan annyioa belekerülnek, mind maga a hrasebiezni lúd, pedig nekünk bagonyaiknak még soha ebünkbe uem jutott, hogy azok fenntartásához Gunicsm községet belevonatni kivan-luk volna, mintán mi más urodalomhoz tartoztunk, Í hogy csakugyan oly költséges hi-daink vannak, azt m*ga a jelenlevő urodalmi képTÍ»elő,ti«tartóttr tem vonta kétaégbe, de

azon állítása okát sem csáfolta meg, hogy, ha n kérdéses hid lerontatik, a szekérút bi-táratik, nekünk annyira nincs érdekünk ellen, hogy még csak panaszt sem teszünk, tehát nekünk bagonyaiakonk múlhatatlanul nincs szükségünk sem a hidr^, sem a acekérutra. A történtekre néne pedig előadjuk, hogy a ganicsai biró a tárgyaláson jelen lévén, tiltakozott az ellen, hogy a hid felépítéséhez Ganicsa község hozzájárulna, ez pedig onnét van, mert Ganicsa község birtoka körött, ugy a községben kizárólag maga tartja fenn a hidakat, axokhoí a bel-l*tÍDCzi urodalom egy fillérrel sem járul, és épen azért az urodalmi birtok közt lévő hraschicui hid felépítéséhez hozzájárulni a ganicsfli bíró igazságosnak n«m tartotta, de tiltakozott bisz-«7Ült azért is, mert a hraschiczai hid mikénti felépítése iriot a tekintetes Zalamegye bizott-máuyi közgyűléséhez beadott folyamodvány általuk be oém adatott ők arról előbb mitsem tudtak, minta tárgyalás megtartatott, ezt pedig leginkább bizonyítja az. A alatti ganiusai bizonyítvány.
Gánicsa község nevében adatott be a fo lyamodvány, azt már legalább is a ganicsai bírónak és községi jegyzőnek alairni és a községi pecsétet a folyamodványra reáütni kellett volna, mert csak így lehet elsmerni, hogy azt a község adta b-, ellenkezőleg bárki is bead'n, egy folyamodványt akár mely község nevében, és elég rosszul van, hogy ezen lényeges hiáuvok miatt a beadott folyamodvány tárgyalás alá 1* vétetett e így most az nem tudatík, ki i. ta s ki adta be azt.
Miért ís arra kérjük a tekintete* sulga-biró urat, méltóztaasék az összes imu.k kapcsában ezen indokolásunkat a tekintetes alispáoi hivatalhoz felterjeszteni, kérvén a tekintetes alispáni hivatalt, miszerint minket a hraschiczai hid felépítéséhez leendő hozzájárulásából felmenteni kegyeskedjék.
STÜZMA MIKLÓS m. k.
község bíró.
BENKOVITS ISTVÁN m. k. helyettes biró. SZMEJ MIKLÓS m. k. BABOS PÉTER m k. bagonyai Ittk^-k.
Piaczlarak
Hivhtalosaa jegyeett piaceiirak Nagy-Kanizaaváro* piaczbiztosi könyvéből: 1874 évi oKtóber hó 28-án.
UtboDimdek: egy alsó ao*xt. mérü »*orint, Bus* 07 - 90 footos 4 frt. &0 kr , 85 — 86 fontos 4 frt — kr. 83 — 87 fontoa— frt. — kr. Rou 74—78 fontoi 3 frt 25 kr. Árpa nerf&séare G8—70 footu* 2 frt 76 kr. életéire Taló 2 fn 25 kr. Zab 3 frt. — kr. RepcM -ín — kr. L i 111 D « m fl • k : Pgr béesi mixs* n«riot Liist legfinomabb 14 frt. — kr. X»emlelim:t 8 frt. — kr. F«bér kenyerlis*t 7 frL — kr. Fekete kenyériii«t— frt. — kr. Bou<Urm 14 frt. - - kr. Árpakása 12 frt &O kr. Üm 14 frt. - H 0 -vílytiek: egy *l*ó »n«t mír5 neerhil. Bori '? 8 frt. — kr. B»b 6 frt. — kr Leiicae 8 frt. ftO kr. Kö-le* 6 frt. — kr. Hajdina (pohánka) 4 frt. — kr. Kakor! ci* 2 frt 60 kt. Burgonyt, 1 irt. — kr H n s : egy bérei font Kerint. Marhuhai 28 kr. Dinoóhui 32 kr. Johlina — kr. Borjú hat 3í kr 2 • i r f é 1 é k : Di8ináx«ir 60 kr. Marbauir 60 kr. SEXIODUI 40 kr. Se»pp*n H kr. LÁmpaoUj 35 kr. Stearic-gyertya &5 kr. FaggB-gyertjft 3t kr. Bor: tfj a|a<S tant. ako 40 pint surint Ó bor 10 frt — kr Uj-bor 7 frt. — kr. Sör: egy »Uó anstr. sOrakó i2 pint üxerint. Legmajrajabb 10 frt. — kr. Legalácsonvabb 6 frt. — kr. T fl a i f » : 1 bee*. Öl 36 httrel jk hotaan. BQkkfa II frt. - kr. TSlgyf* 10 frt. — kr. K3*tan egy béc«i n.áxw 70 kr. Faaxín e^y mfr.'í 70 kr. Sténi «gy beevi missa. szerint 1 fit. 6<> kr. 8 * » 1 m a. t f.t. — kr. Napit ám: Élelmezései egy férfi 70 kr Élelmesei aelkal 1 frt. kr. J-Uelmeiés-el egy u5 ÓU kr. É'elmexei o-lkal 70 kr Élclmndoel egy gyermek 30 kr Élelmesei nélkül Ötí kr KUdU :
(P. h.) " Muinger József.
T alj egy Ȇ.
Érték- és valtéfolyam október. 31.
D*/. mettliquet 70.10; 5'/, ui:ni»: külcsíiti 73.90; 1860-ki illadal mi kölnaüD 108.25; baok-re«ir. 9 76; bitolintéiati réwTéoyek 234.2o; Luudon 109.85; magyar i5ldtehermenté<> köt-véoj 76.— ; tesesvári fóldteberroentéii köt-vénj 76.—; erdélyi fóldtehenncDtési kötréDy 74. —; horvitaUvon (SldtehermeDt&ii kcitvéiiv 79.-;eittrt 104.10; oa. kir. arany 5.20-NapolsoDd'or 8.83 —
Heti
MTiak«r l-tél Mvtaber 7-lf. 1874.
n.ptár
H..- «i Imi- KaUiolikan
oap [ tár
?Hunt
1). ZX Miodat.

Halott <m.
Tót>U»


Viktor
Robar
1
B. Kirolj
Biaalio


l.r. li.
lar<
n
Linárd
Liaird
ft
Ea«r«lbart
Adolí

K. ET. A fSuök leányáról. Máté IX P. E. Mit XVI11. G. Lok. XVI. 19—81.


1
vulraap

!


8
Kedd

4
Surda

5
C«ÜU>rttk

6
Pínuk

7
Saoahat

Vasúti menetrend.
Érvényes október 1-től 1874.
ludul Kaul»áről:
Vo»at
min óra Perc. Id8
2UÖ Eaiék, MoQAra.Oombovir ? Fintnéba 6 10 reffsl
2:5 MobAo*. ZífriU U DombOTárra 2 40 dilot.
a fi ltudáxa 6 25 reggtl
?>tii 2 — délat.
?ji)i m 10 46 «üve
ai.í SxLombatlietrre (iouét dalatán b óra
26 pereskor Bértbe) . . 5 45 regf«l
3'Jl Béct.l>e (8xomb*tbely, B*c«ajh. felé) z 15 délat.
311 „ „ „ lt 1U 5ó Mtv«
mi Prag«rbof fel* Tríembe .... 4 50 r«n«l
201 „ „ » Qric* it Wcibc z 30 délat.
213 „ , — „ „ „ 11 4ö *tt»e
Brkeiik KauixsÁra :
2iG Mobics és Zágrábtól 4 16 Tttt*X
206 ?u6k. Moháét. Fiamé ? Domborirró! 1 SÍ delst. ^18 Fiamé ei Dumbovijrr.il .... 9 64 eatre
-2QS Kudaról 4 26 regf«l
1 « dél
201

üli „ 9 81 ««tT«
3;4 Üiuffib al.el^rEl 1Ü 58 reggel
302 Bécaböl ? Héojujb Sxontbath. M8l) 4 37 reggel
$12 „ „ „ „ 10 18 wtv«
214 „ Gf&csbSl, (Pragerhof felöl ? 4 52 reggel
2OÍ Tríent- tiéca Oiftctból „ ... 1 21 delat-
204 „ — — „ 1" 26 «**»^
felelős szerkesztő: Bát«ffi
Beküldetett.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére <ln Barry
Semmi betegség nem képes 26 év óta a zamatos du Barry Revalesciéreaek ellentállani; ez eltávolítja gyógy Mer és költség nélkül minden gyomor .ideg , mell-, tüdő , máj-, mirigy-, nyakhártya-, lélegzési-, húgyhólyag- és vese bajokat, mell betegségeket, szédülést, nehéz lélek-zetvótelt, köhögést, emésstbetleaságet. dugulást. hasmaoést, ilmatlanságot, gyengeséget, aranyéra t, villáit, vertóduláat, fuizsiboogást; áj utast és hányást, még a terhesség folyamatában i*, hashártyalobbot, mélakórt, sováoyodást, Cdúxt, köszvéoyt, tápkórt. — Kivonat 76,000 bitó-nyitványból, gyógyításokról, melyek minden gyógyszerrel daexoltak.
57,942. biionyitvioy. G'einach jnl. 14 1867.
Ön Revalescíáreaek isteni goodviieléuel kfl-Bíöahetem eletemet rettenetei gyomor- es idegbstef-?égemben. Godex Jínoa, pl^biuUi provísur G.einmcü, poat* Untfrbergen, Kinirenfortnil.
62,9 i 4. biíonTttTány.
Weskaa, stept. 14. 186S.
Hívet én evek OU ilfilt aranyáfisearedéi,
tnájbetegség és dagnlin elles minden orro«i segélyt
következés uélkfll buxnilUm, kéu<^enbea meaedeket
vettem AB SD BeraleJiaérejehex. Én Ben elegei kö-
tzÖaheteffl a }6 iatennek ea Önnek, a termeszét eiea
jb adományioak, mely neken isáinith«tatlaQ jótéte
mény TOIL Steiomann Ferenc.
Táplálóbb Uván a húsnál, 50-*z«re*m. wisg-kiméli a gyógytttr árdtt felnőtteknél ugy, mini gyermckUc-nél.
PUbsselenesekben V, font 1 fn. 50 kr., 1 font 2 frt 60 kr., 2 fout 4 frt 50 kr , 5 font 10 frt., 12 foat 20 frt., 24 font 36 frt. Renüceciere pUkoták itelen. etekben 2 frt 50 es 4 frt 60 kirtl. Beraleseiere Cbo-eoUáe tiblikbsn 12 cieszert. 1 frt 50 kr., ái-re 2 frt 50 kr., 4ft-ra4frt 50 kr.. portiakban 12 c*e*ce>e 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt bQ kr., 4S*ra 4 frt 50 kr., 120-ra l«i frt., «88-ra ÍO frt . 576 ra 36 frt.
Megrendel he 1(5 Barry du Barry & Comp
által, Wien, Wallfisctigasse Nr. 8.,
N.'fTamM*fn Lovak Károly gyógt/imertdrdban; DebreczenbenMihálovits István gyógysxertárá-ban a kígyóhoz : Eger Tachecy Adolf éa Valló Antalnál; Esftélten Dávid Gyula gyógysseré**-uél; Nagy-Btfcakerek Goldberg J. M. nél; Ma rosvásárhelyit Fogarasí Dimötornél; Miskules Kssáthy István gyógyszerésznél: Sopron Edar Ferdinánd pyógyseorésznél; Pesten Török Jó-?setnó]; Gyűrött Néinethy Pá) gyógva*tíré*znél; ijrékes-Fehérvarutt Dieballa Györgynél. Te-
i niewvarutt Pap József városi gyógy Merésznél ;
j Verseccen Fischer Móricznál.
' A bécsi cség miodeü vidékra küld posta
I utalváuyru vigy utánvétre.
Gazdákra nagy értékű. (Cnéplógipek.) A gudákr* nézve egyik a legfonuu&bb ulalroaoyok kSzüJ az ujabb coéplógék, tnely két ember állal hajtva, egj óra aiátt annyit csépel, mint 3 cséplo ember egy egész napttUtt. Minden gabna nemdt egyen-J/mn oly jól kic^épel hocry egy iaag sem aurád a szalmábau, uzouban a mag meg nem sérül. Uegrendeláai ár franco N«gy-KaaiisáD 130 : frt. bj. Németurazágban ezen cséplőgépek exer I azámra terjedtek el, de e vidéken is több van már. Ph. Jtayfaith & Comp. Frankfurt a. M cég a 1 gjobb beazerzéai forrásai »jinl I latik. Ugyanott a megrendelések levél álul té- thk uieg.
i •) E rovat alatt koslótUrt felalSsaifet nam
? vállal a 8a«k.


Ezen kr a j cz&r-h ir d e t é s
mtatja, hogy mindeu rtr* ngí«u«k eleje v».i
vére. Dactara »"n^V, bőgj ac iructiltkek nézve minden vaxakosist felülmúlnak
|0 ki egy pár gyermekharÍHnya
fti kr pipa aaárral
|O kr egy sxivamipka tajtekból
|0 kJ egy csakorszóró
|0 kr egy fQfrgS gy-aíalartó
|0 kr egy ÖT bSrb.il
10 kr I fin aranybronz medailloD
JO kr 1 csinos íraUrti'. bársonyból
JO kr egy .Arkef-
|0 kr egy finom gomb&sxlet iug-
elG, mell és gallér stámára |0 kr egy eiéUtrrű dagaizhixó 10 kr »gy tixede* inertek 10 kr egy barnóUzeletiCKe 10 kr egy jó olló aczélból 10 kr «gy tslnor valódi korát 10 ítr egy üregei* legjobb folt-
tisztitó víz vagy szappan (0 kr egy népen feöltíixfltt baba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy nnora fojrájifésfi 10 kr egy pár divatos fai fii gg 3 10 kr 1 badttnkc huj erősít 5 kenScs 10 kr egy kütökosárka |0 kr llK>U db jó fafogpiazkáló |0 kr egy rubaporolú |0 kr egy fodrozófa 10 kr egy divatos óralinet 10 kr 1 albam 12 bécsi tá)képpel |0 kr egy tollkés 2 kéasel iO és 20 kr finom sétapálcxák |5 kr 1 pár nagy er5s Qri kapcsa J5 kr 1 pár nagy erős nSi harisnya Jő kr 1 pár ccér&a kettyü nőknek ib kr egy piai Iszij borbőt |5 kr egy evŐké**let. villa is kés | h kr egy üvegcse finom illatszer 15 kr 1 Uvegcae valódi kolm víz I ^ kr egy naoro olló 20 kr tgy pár nri czérnn k^ityü 20 kr egy üveg f-ilyó enyv, hidegen basxnálbató
30 kr «gy nagy VODÓ hnrmonika 20 kr «gy kenyérkosár drótból
Ingyen is bérmentve kap bárki egy kis képekkel ellátott áral&j'troin
FRIEDMANN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.
>oooooooooooooooc
r

T0TH SÁNDOR
saját készitményü
bútor gyári raktár Szombathelyről.
(5345 — 16)
1N.-KAMZSÁN
, a városházban,
xxxx^ooo^ooooooooooooooooooooc


i kr 5 db jó aexeltoll
kr 2 db tolltartó
kr 1 db irka , 2. 3, ő kr mindenfele lllatoa »zoi.atü*játék
kr 1 kavéakaail éreabSl, esfla-toive
kr I db finom pipexeaaappan
kr egy caéUterfl köleifogé
kr egy bekenSkefe
kr 2 caomó finom hatannah
kr egy patent ciipS- é» kestrflftttS kr egy radirgtimnii kr egy örök naptár kr »gy finom jegyzSkÖnyr kr egy finom jóiUatu pecaétviaas kr egy pléhtálcsa kr egy finom rwbgynfji tartó
viaiegyertyácakakkal töltve kr egy palacak bécsi haladaa-
teuU
kr egy divatoa féoyképkeret kr egy featékasekrény 13 «tn-
nel éa ecwttel kr egy rBf gyojtó (Lnnte) kr rgy eaQitOsQtt gy&azU kr egy taebtűkör kr egy najhannonika kr egy pix harisnyakOtS kr 1 evSkaoal ércből, exítatöxve kr egy zseb tfUelS ner kr egy linykafogó kr egy caivot óralanci kr 1 lámpamancbette üvegből kr ayy esflstgolyó, legjobb ti**-
titovzer éret azámira kr kOlönféle játéka.erek kr különféle táraaaigi játékok kr 1 a*ép képeskönyv es&vefgvl kr 1 tioia »5i meUtfl (Broch«) kr egy caioo* gyűrű kr egr ctéli»erü keletmntat/i kr egy kávétilosa
1190 10)
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nád-
és

l i
il Ülírtí
szalma székekben.

D kr egy fisom kéaalj (raaxtli) 5 kr egy finom gyertya kör* fi 5 kr 1 glicerin- v. n&vényasappan 5 kr *gy finom viajtkeníc* ?> kr egy korfesfi kantschukboi ó kr legjobb iiftveny fogkenSc* 5 kr egy iAk*rekperx»*ly plénbÖl 5 kr egy pír iiadragóvó 5 kr cflíii.m p ébtrombitHk 5 kr TadfU;> v*gy jeltűitp 5 kr 1 axirarúrcsa aj éa ctélnterö ű kr egy dobit 3 d» finom pp-
caltviamtxal 5 kr 12 db hju
5 kr egy fold >zófa (Stoppholi)
6 kr a leg«í ib fénykép
5 kr pgy axivtivég foaitd
r>, iu, 20, .HU. 4o, 50 kr kaif.D-
böio bfilj yek, urak, fiák &M leánykák niámára ajándékai nllcaliaij tárgyak.
6 kr egy t-ic :«t hajfodróteken-*
jó bSrbŐl
8 kr egy gyei mekóra láneieial 10 kr egy fincin urí aelyemciokor 10 kr 1 finom jagysBk. naptárral 10 kr 1 doboz U db finom aziboel 10 kr 1 valód lajték ?tivarasipka |0 kr egy fin-.m garnítar, melltÜ
* fQlbevaló 10 kr egy üvegcse legfinomabb
iltat'i hajolaj 10 kr e?y Qll.,linci 10 kr 1 ftltUzö féaa bivaUxarrból 10 kr 1 jó iákat bör&adök számira |0 kr egy fokmértók, b«uai és
fi Inni* mérték axámára 10 kr egy «EÉ!> legyeiS lOkrlpárkHvéfiaduaporrelláaból lO kr l des^erttányér poreellialxJl |O kr egy ciAUmrü atirargép lo kr 1(K) dl> tinóm varrótű, válogatva 10 kr egy jó pont tárcsa

hallatlan irakoii hirdetve*, inegia
20 kr egy fej kefe, jó minSaég
20 kr rgy b*lbafogógép
20 k< egy ztebbévm^rA. jól ai
bályoxva
20 kr egy rzélazartt keaty ütagin 20 kr egy fino.n zn-bketV ÍÍ*V
tO körrel
20 kr 1 pár virágváftz porrelláoból 20 kr egy jó optikai látcső gyed tuúrtíolduyi távollal 2u kr egy j* angol borotva 20 kr e»y pár erSa, ho-nzti n"»i
harianya
W kr 1 cíiua* varr.'ipárna nróffal 2Ű hr egy pár nadrágtartó 25 kr egy egész rvGostköi, kés,
kauál éa
2:> kr 100 db finom levélpapiros 25 kr 1 napúra J61 »zabályozva 2ó kr egy fényképalbum 2ő kr 1 orrazwr.iüseg, optikai Üveg 80 kriegy váaárió kosárka $) kPe^y patent kOJEnrükS miii-
den vigóe*rkriz »xá<nira 30 kr legújabb aajul **opUtd üvegek, mélyek által miniéi dajka nélkU öíhetü 36 kr egy földgömb a fald min d*n népei képleges ábráival 35 kr 1 gyermekazintiáz figurákkal 35 kr ügy nagy erSa iskolatáska
asijjhl
40 kr 100 db finom levélpapír 50 kr -egy napernyő 1 frt 2o kr egy nagy jó esemy< 1 ft 30 kr 1 azobaóra, jól -íabi lyoxva, kétévijdUUú mellett 3 frt egy teljes iróasttal-önelet bronz Öntvényből, 10 dbból állván : 1 te u tatár tó, 1 levélnyomó, 2 magas gyertyafartó 1 kési gyertyatartó, 1 hév mérÖ, 1 gyufatartó, 1 óra tartó, 1 tolktrtó, 1 hamutartó annak felsorolva
exernyi tárgyak
Raktár
ruganyos
á g y a 1 j a k,
matráczok,
tükrök
és
függöny tartókban.

>as beste Mittel znr Cooservirnng und Geschmeidigmachung des Ijeders von Stiefel, Pferdegeschiere etc. etc. ist das
KussLsche Leder-Oel.
Dieses Oal zeicboet Kich vor Allém durch sein Aroma tus, t,0 dat« mán mit Stiefclti, welche mit demselbeu bearbeítet sind, oh ne AÜ-atou xu erregen, im Sálon ericiieineü kanc. Durch die Behaudlung mit diesem Lídpr-Ool erhált das Ltídír Schau gegen die Einwirkung von LOÍL, HtUP uad Feuchtigkeit allor Art ; von Z-;it zu Zeit damit getránlti, bleibt das Ledér stets sammtartig weich, wird wasserdicht uad erbaii eioe besonJero öasticitat. Der Fussschweiss wirkt auf das so beban-delte Led.r nicut mebr nacbtheilig ein, leUteres bl«sibt weich und g*í -schmeidig und crlangt dadorch eine grösiiere Daucrhaftigkeit Nacb der BehandluiigmitLeder-Oílkann dat Ledér jiNk-rzeit gewicbst náo* lackin verdén and orbált dann eiocn schönes daaerhaften Glanz.
Flaschen zu 1 fl. und 2 fl. ö. W., sowie in Blecbflaschen 5 fl. íopfd.
Síit Mödailleo auBgezeichnet.
Keine gewichsten Stiefel mehr!!
K. k. suBSchl. priviligirt für Oesterfíich-Ungarn,
üniversal - Sálon - Spiegel - FettlacK
für Herren- und Dameri'Stieflettcn und Pferdegeschiere
Bem (xefrtigt«D iat es endlich gelungen, einen vortreffüctiLL StleftH-Ltck. 0to. iu erflnd-a, vúdurch dai WiclUM. der Stlefai gaox u.i-nötoig wird. Nar mit einem Piasel bestreiebt maa die Stiefel etc. uod binnen wenigen Miaaten glanzea dieselben tiefacbwarx. Das Ledér leidéi darnnter darcbauanicbt, sondem wird im üegentbeile weicber, geschmei-dig und wanerdicbt-
Rabatt
FliiMchen iu 1, 2 nad 3 fl- &? W. verseodet die
Fabrik und Haupt-Niederlage
Wien, Koblmarkl >r. 5,
vis-á vií dem Café Daum, im Hofe links.
Provinz-Aoftráge werden per Cassa oder Fostnachnahme
(1478—2) sofőrt ausgeführt.
Einladung
zn* BeUM)ll|»f in der grossen Vmi Staate garantlrten Hamburger SaldVMiOMUf.
Eiae Pramie von 250,000 R.-Mk.
•owio H»n!.ttreff,r von E.-Uark 125,000, 90,000, 00,000, 50,000 40,000, 36,000, 30,000 24,000, 20,000, 18,000,
15,000, 12,000, 203-mil 2400, *12-m«l 1200 »'?< iocl Kreil. itn ütmxinuitbetrage Tun
7 Millioneu 935,120 R -Mark
komraen in 7 Yerlooiungeo an die Interoasentea tar sicheru Ver-ifeeilung.
Von 1. Claase an findet
allé 3 Worben eine Gawinnzielmng itittt.
Et w-rdun nar Gewiooe peiogen. Einlige 1-ater Ciaase betragt für
1 Tiertel O.-iginalloos '; Thlr. oder — fl. 88 kr B.-N.
1 halbei , l „ 1 , 76 , „ B
1 gacxoa , 2 , . S . 50 „ , „
EU exiatirt kein Ühnliches L'nternebmen, welches besüglicb Soli-
ditat und pdnktUcher Auazjüiluug dur Gewinnft mehr Sicherhsit
bietet als dieaes, dalier empfehle díeae Betbeilignng Jedermann,
der geneigt iit, eiuen wenig konUpioligen nnd soUden Glttck*-
verauch ru machen.
und
Allé AuftrSge, mit Rimessen veraeben, w«rden aofort mit der
gröwter Acfroerlcsamkeit ausgofabrt; auch ktlDueo an Beamten und
•olidun BürRerBtaad auf beaunderes Verlaögea einige Lo d
Pltne zw AltlOit üüerschickt werd«Q.
Í4an béliébe aicb daber amgehend direct zu wenden
M. ISteindeckers legtöbb kitüntetéssel jutalmazott
a legjatányosabb árak mellett egyedül
AUER JÚZSEF
cs. k. szabadalmazott chrononeter és müórásnil
kaphatók
SZEGEDEN.
anAy
Felbátorítva azon kegy ét elismerés álul, inely szőrint saját tanulmányú ,„ számo* bel- és külföldi kiáUUásnál a legjobb sikerrel versenyezvén.
iTtelensés nélkül kell kijelentenem, niisierint !s c». kir. felségétol aranyérem, a londoni Ktái világkiállításnál aranyéremmel felérő angol diploma és kitüntetés, a kecskeméti 'iliuUnál ezüst disxéreinttb. által lettek jutalmazva.
.Midőn tehát leszállított árakkal ellátott uj árjegyzékemet a n. é. múpirtoló
,usée pártfogása végatt bemutatom, bátor vagyok e azerinli megrendülést unnál i» inkább
J',la,ii mivel uraim mind szilárdságra, mind pimtosságra, mind Jutányosságra nézve
den mis has.m úzletboli órák felett előnynél bírván, a rendes é» pontoí járásért lü évig
Órnk hölgyek ré«zér<
Ezüst hengerórák 4 és 8 rubinnal
Arany hang a ró rák
Eomancxozva . arany köpeny nyel zománc- ét gyem. kristály Üveggel dupla tokkal .
Órák urak remére:
12-17 frt 24-29 , 30-35 , 35—39 . 41—47 , 38-40 . 44—47 , 44—45 , 46-48 „ 48-55 „ 54-60 „ 75-180 „
21-21 ,
37-42 ,
59-69 ,
35-38 .
50 kr.
12 frt. -16 , -ló „
-18 . 18 , 21 . 23., 27 ,
apla
15 rubinnal .
krist, üv.
d. tokkal
* valódi kulcanélkUli ramontoir
„ . . , d. ik.
Ingaórák : Ingaóra 8 napi felhúzással .
, „ , . óra s félóra üt. „ 3 w a negyed 8 óra üt.
Havi regulitorok
Ingaórák bepakolisi dija 1 frt.
horgo
nyóra
kiüst hengeróra 4 rubinnal . . 10 , , d. tokkal 14 . , kri«t. üv. 13 „ „ d. tokkal 16 horgunydra 15 rubinnal . 15 „ „ d. tokkal 1T angol borg. óra kriatüv. . 18 , , . „ , d-tok. 21 ralodi kulcsDélküü romon-
toir horgonyóra ... 28 ugyanaz dupla: tokkal
34—
—58 100
Arany horgonyóra. 15 rubinnal . 25 ugyanaz dupla tokkal . . 54— valódi kuicsnélküli remon-
tuir kristály üveggel . . 55 — 80 ugyanaz dupla tokkal . . 90 — 160
Ezenkívül serkentik, zenélő franczia broui éa mindennemű órák, valamint arany
-ziist. talmi és aczél láncok is igen jutányos árakon kaphatók.
Vidéki megrendelések a pénzösszeg elfíleges beküldése vagy cistui utánvét inelletj pontosan teljesittetuek.
Órák javításra vagy becserélésre elfogadtatnak, ~W
HegulauUért külön dijak számitutnak. (1195 — 121
Ö cs. kir. apostoli felsége
a birodalom tulfelének polgári jót&oDTcx&lra a
KVI. allam-sorsjátékot
elrendelte, és legmagasabb határozata oda irányai, hogy ezen sorsjáték
r.tA jüvodolroe * dalro&ti&i tébolyda, továbbá a graezi azegeny gyermekek korháza, a klagenfurti uóegylet leáuvuevelő iskolája éa a feUC ausztriai lelencz intézet^ ré*t«re adatik.
Ezek legmagasabb parancs szerint nyitja meg a cs. kir. sorsjáték igaszgatösag ezen
sorsjátékot.
Cc<-» a réaiuev5knek különösen gazdagon felszerelt éa rendkívül elSnjroa sorsjáték 4882 nye
reményt a.l, é« pedig :
Esüat forint kamat, a kamat elvezete 1875 jannár 1-én kezdSdik.
1 ^[^erenu-ny 80,000 frt. ] Ezüst foríot kamat. 10 nyeremény 1,000 frt.
I . 20,000 fr<. I a kamat élvezése I 20 ' „ 500 frt
1 18.000 frt. ( 1875. jannár 1-én ', 100 100 frt.
SOŐ , 50 frt.
tiínj 10 drb. ezüst forintot.
5,000 í'i- ' kézdSdik.
26OÜ aorsxám 20 és WOU •i t "- éi utú-n)-ereméuv az lS6"-.ki állankolcaon 100 frtos sorajegvenek OtodÍTcl.
A hozás visszavon ha tlanul deczember hó 3-án 1874-ben lesz. Egy sorsjegy ára 2 frt 50 kr. o. é.
i, 1874 évi szeptember 1.
A ca. k. sorsjáték taraaság Igaagatoja
FŐRSTER KWACZ m. k„ ca. k. tanácsos is sorsjáték igazgató.
""-'jeirrek kaphatok Becaben a ca. k. sorejatík-igazgatotág epületében (Salagriea, 20. az.) >ny czélra szánt állam aorajáték osztályában. Továbbá kaphatok Becsben valamennyi sors. n; a cs. k. és a k. magyar tartományokban . minden aorajáték hivatalok-éa sors. adó- és postahivatalokban, dohánytSzsdéklMn, vaanti és gózhajóaáai hiva-
(1460—2)

A legnagyobb
VASBUTORGYÁR
Ss Tá.rsa-é,
Bécsben, III. Marxer utcea 17. sz alatt van, homiaD képekkel ellátott á rj egy zé k kivanatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
Hamburger A.
BUDAPE4T.
HINTÁÉ
levélbeli kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek.
BUDAPEST.
I 1 I
A ezég 12000 állandó vidéki vásárlóval bir.
HAMBllGEiT ADOLF
liölffytllvatá,r u.-r alár Budaputen, IV, urí-uteza 8. sz. alatt a pistapalota áteUenében.
•janija a t ez rideki koaouétrnek mindennsmll uép, |* *• tlMi
1
ű
gyapot-, szőr-, ezérua-, selyem- sat. hölgyruha-kelraéi dús TáU«Etékát a követkesó kívorjati árjegjiék fjnrínt:

Ml ruklketasék, legddaabb választékban, rSfonkint 30, 40, 60
kr. — frt 1. ?Mé-raklltatasztk, perk.U • batisatban rófonkint25, 30, J5—40 kr.
Ptaitt-, tuell- s ripu lytpjakriaék, r«5nkint ft 1,1.50,2-S.bO.
S«ly«z»azí»et»k, u. .%, Fai He ? Qroagraia, rőfookiut frt 1.50.
•A Í.50—S. Selyl»|ltlr-, llluiioo • baliruia-azOvetek, rSfOnkint 80, 80
kr, frt 1—1.50. P«Jip>*Mr Caokesslrok, reggeli pongyolákra, röfonkint 80 kr,
ín 1—1.JU.
" s
? S f
A«l«l kirMiytk, Ieketek s színnek, rSftnkint frt 1. 1.50, S—2.50. MytBkártHjrik, minden színben, rófonkint frt 3, 4, 5—10. RuMpvfcstevl, színesek s mintázottak, rSfoakiat 30, 35,40—50 kr. fijiukfjaék, Imtre-, cacbemir-, teroo- stb. aioretekben, bármely
árban, LCttfr, berlini gyapjn- s moir-alaóssoknyák, (jnpoook) dara*
bockiut frt 3. 5, 6—8.
HllnrUlaewk, f.jkotSk a baslikok, darabonkint frt 3, 5, 8-10. B«MMk éa kirkelák (legnjabb divatezikk,) darabonkiot frt
g|
10, 12, 15—20.
71
NagykMtfMt, Longzfaawlok s Plaidek, darabonkint frt6, 8,10—15. ReazétketJdAt, berlini gyapjobol, darabonkint frt 2, 3, 4-5. Hyi»|i|rii<l|L,kicziny«k a félnafyok, daraboakínt frt 1, 1.60, 2—3. SttyfsdUtsMk, minden síinben, darabonkiot frt 2, 2.50, 3 i EcoaízTpt-alt, s brocbekeudSk, gyavjo és selyemből, darabonkint
50, 80 kr. frt 1—2 IUII Fiokl-k, ciip'.'kkei rzjry bimzettek, darabonkint frt 1,
1.60, S—3. Á|j- a mtztalteritók. bármely nin- és minSaégben, darabonkint
frt 6, 6, 8- 10.
Nap- és M?*rsjyök, nemkülönben i«|ytzill minden árban. F««al- és tzl.éztal vátaak, 30 rSfBsek. régenkint frt 8, 9, 10—U. Cr«at- éa fedrviazHfc, fehérítettek, 30 röfSsek, Tégenkint frt
II
•35
10. 12, 14—16. RafaaW|l iriuamk. legfinomabbak, 30 rőfíHek, régenkint írt 15,
18—ao.
Irkntd éa b*HueH riimk, 50 ró(Si«k, Tégenkint frt 20, 22, 26—JÜ. Rntufl vitZHŰl, kézifonálbol, 64 rSfoaek, régenkint frt 25,
J <s
30, 40—60. -lm- s MtWt-«aimMt, fehérek, 30 rSfüs.k, régenkiat frt 10,
13—15. Clénffjtaniváaztk, ágynemftekre, 30 rSfoaek, Tégenkint frt 8,
10, 12—15. Kuklaaj, ágynemtekre, aárga éa febér szinn, rSfonkint 30, 40,
a f
45—50 kr. CWffHUk, febérnemSekre, (1 vég kornlbelSI 70 rSf,) rSfonkint
25, S0, 35 40 kr. LtyoKváuilk, ',, és 1, szélesek, rEfonkint frt 1, 1.20,1.50 —
1.80 kr.

isi
Plkét és k*r*U ««rk«l.k, fehérek, rífSnkint 40, 60, 60, 70 kr. D«ri*lll- a bntor-cainTatok, szlneaek, röfonkint 80 kr, frt 1.
1.20—1.50. Atzt&l- s káTéaabroszok, színesek, minden nagyaágban, dara-
bonkint frt 3, 4. 5-6
LM wrbtl- *s tMftlii-keaMk, mezatonkint frt «, I, 10 12.
r ||Iliit Mitl LiM.üely azinben.tncaatonkintfn 2.60, 3-4
Mitl y .
Cp Bsrtar p
1, 1.5Ö-S.
Mik, erépe-lizaek éa :arUtánok, végenkirt frt 4, 5, 6 8—10.
OrfUtiMk, fehérek éa »iaeaek, végenkUat frt 1, 1.20, 1.50, 2.
LfMMtkMMk, fehérek is színesek, tieaatonkint frt 2, 3, 4, 6-8.
HzMfjrtktk, Ulgyek »támára, derékbSség sz.riot, darabon-kin frt 3, «, 5—6.
Ingyen aeüékletek adatnak
miodeo megreDdeléshea : 10—25 frtig egy elegáu Iegjres6, 25—50 frtig egj berlini gyapjnkend6; 20 — 100 frtig egy nép kelmoraha,
aránylagos árengedményUl.
Hamburger A.
BVDAP KHT
Hamburger A.
BUDAPEST.
páronki: t frt 8, 10—15, rSfonkiot 6«,75kr, frt 1. éa eretonok, saineaek, rEfonkiot 50, 80 kr, frtÜzletmegnyitási hirdetés.
Alulirt bátorkodom a n. é. közönséggel tndatni, hogy
'•öfds, divat, kész női öltöny és vászon kereskedésemet
AlwLendvan Wortma^nn Ben6 ezég alatt megnvitot-
>aiD. Ajánlom mindennemű vászonnal, ruh&kelmével, divat-
aruvai és minden e szakba vágó czikkel gazdagon felszerelt
r"ktáramat az igen tisztelt közönség becses figyelmébe.
MagyarhoD nevezetesebb Tarosaiban több éven at
szerzett gjakorlotts&gom és tapasztalatom agy szintén ele-
dó töke azon kellemes állapotba helyez, hogy divatot)
ízléses áruval bámulatos olcsó áron szolgálhatok a n. é.
Megrendelések pontosan teljesittetnek és b. kívánatra | minták küldetnek.
Alsó-Lendvan, október 5-én 1874.
74_51 Wortmann Benő.

E. F O G L
k. k. Hoflieferant
Wien, Mariahilf, üauptstrasse Nr. 25.
irt in habén : (1484—3)
Geinndoelulelbchen oder Hoani atn Wildwolle pr. 8tk. a. 1.50 — 2.60. , • feistet Heríno Scbafwolle kreppArttf,
scbQtxt gegen 6icht, Krkaltuog zelbat den gesOndesten Umnii oder
Dame ni empfehlra pr. Stk. weits oder farblj 3, *, biB 5 fl. die fetn-
stan in Seide Untorhemde t. 6, 8-fl. IS. Fnanokn (aachfardie Jalireaieii) aUsaangabe ftudlnge pr. Db. 1. 4
6, 6 die feinsími aai tehouter wolla a. Farben ram ustriekn aaf
fii d'coue 8, 10—fl. 13.
niMnniiailifii vein oder ttrbig da» Dutmd fl. 6, 6, 10, 12—15. Sehr elegknie Herrenoder Dajnen battítttftrheT mit firbifen Terachiede-
ne. Bud gesaumt, daiDtxd. í. S, 4, 6, 8 feiutes S. 14.

Prick Vincze
gépgyára, vashámora, vasöntődéje Pécsett.
Ajánlja gurUsigi gépekkel « raskOiOkkcl jól berendo-sett raktárit, agymind: két (nratn ll>ilirli-malaiat, v«»-állványn>al ellátott íóifBré-it 18" earém 30" vastag fáuak. maláta én olajiuiúl egéxten vasból S4"30"36" bosxin kémény beacerrkkel. sat
További készíttetnek; KSikaxnnynk minden addig ismeri
•íerkeset amerint és pedii; vimmazsijit 17 frtért, ha a kaiány
tflbbet mind 60 maisát nyom, 60 minis alól pedig 18 frt.
vinuniasája, (1481—2)
Teljesen berendel: «Sr-és pálinka fötődéket, emrli gépeket bányáknak, vli-es Rdimalmnknt, fDrén raivetPt és minden a rakott aadiilat kéuitétehex aifikaéges gépeket.
C i r k 111a r.
Wlr erlantien nos sachztebend «uf mneie büligst gestellten HerbstJíreiscourant snf-merkiam ?bMdnf, und wrden wir «ucb wie b ? jetit be»aht lein, den Wünschra unserer geehrter. Abaehmer nacb. jeder Ricktnng nacbzukt nmen und durch reelles und »Udes öebah-rmi du Vertrauen unserer P. T. Kund«n üti imt .er zu erhalten.
Dnrrh unsere VerSinduagen mit den r Sutra Fabriken dez CootmeoB naben Euer Wohlgeboren die gumtige GelegenLeit. Ibren Budai* bei einer enten Bezugsquelle ni Fabriki-preiaen sn decken
ünsere Artikel lind dnrcbgeheufl:, btsi.r Qusütit, und ftthren «lr simmtliche Waaren zu 3 verseniedenen Preisen; der ersl ang»m«rl.t<: Ut 2. Qualitat, der zv/eitangemerkte 1. Qua-htit mid der drittangemerkte Preiz itt Hochp: iii>»-QuaIit»t.
Auf Verlangen aberseoden wir c^nipleitc Preiscourante und Muster-Abachnitte franco
uni |r»«U. Mectnínrag per Naehnahme Acktongsvoll
Stadt, Kopr e eh tsplatz Nr. 3.

Cirkulár.

xxxxxxocooooooocxxxxxx
Első 27 kros csarnok.
Több helybeli és vidéki t. visirlóink által felszólitat-tnnk, hogy nagybani vásárlásnál előnybe réMtsitsük. Ennek folytán bátorkodunk a t közönség figyelmét kikérni az alábbi sorozatra, a melyből kitűnik, hogy nagyobb Tásárla • soknál esakngyan az előbbi olcsó árnál még olcsóbbra szállitot tuk. Ez által reméljük, hogy a n. é. közönség ösztönözve érzi magát megrendeléseikkel bennünket szerecsélletni.Drocfcwaare.
Eif. Erzeug. Percalin-Hemdstoffe, per Kik á
20, 23, 25 kr. Cotmaaoaer Erseog. Percalin-aemdstoffc. per
Ble á 25. sO. 36 kr. Mebetpercail und Xobelcreuin per Klli- á 30,
J6, 40 kr. Coam. Ledér fdr Damen- uod Kioder- Anzuge,
per EUe í 40, 42, 16 kr. (ieaaosterte Coamanoaer und fruzfcboher Bril-
lantin, p«r elle á »0, 35, 40 kr.
Glatte Wfliase Bzvumwollwahre. Chiffon und Hemdm-Shútiiig, per Elle á 20,
Í6, 30 kr. Weisze Briliantin und Atlaagradl, per Kik' i
*ö, 30, 34 kr. *la franzóaiche Piquew in allén Farben, per
Elle « 45, 50, 60 kr.
V geller Nanking, per Elle á 20 S5, 0 kr. */.chamoi- und weisser Nanking. p>*r EUe á
K>. 86. 40 kr.
Tücfaelwaare. 1 Dtcd. Kinder-Battizttuchel, mitfárbigen Kan-
ten á 80, »0 kr., 1. I.
1 Dtzd. Damen-Bawistiüchel, (reaanmt mit far-bigén Kantén i 4 1, I SO. 1.40. 1 Dtzd. Daven-Jaeonettuchel * Q 1.60, 2.00. 3. 1 Dtzd. Kerren-Taachentucher, gpsaumt mit tar-
bigén Kantén a fl. 2.50, 3, 3.50. 1 Dtzd. weiese Ruaburger Letneatucbel i ti.
3. 3, 4.
1 Dtid.weisse Iolínder LsinenlOcVl .1] r.. 6,7. 1 iDtzd. weiue Belfssier Battiat-L.-iu. i„ucliel á
ű 8, 9, 10. 1 Dtzd. Betfaater Leinentuchel, mit fttrliigen
lantén á fl. 5, 6, 7. 1 Dtzd. Fonlard- oder Kattan-Kopftöcbel, eige-
nes Erzeugnizs á fl. 2, S.50, S. 1 Dtzd- Fonlard- oder Kauun-KopftQcbel, (^os-
manoser Eruugnii, á g. 3, 3.60, 4. 1 Dud. farbige Tasctientucbel á fl. 2. 2'M. 3. 1 8:ock Herreo-Seiden-Fonlardtaacbentuch. mit
ftrbigen Kantén, daa Keuetteá 80 kr, n.
1 20, 1.50.
Engl. glatte Schafwollwaare. Schwarxe o&d glatte farbige Orleans. }«r Klle
40, 50. 60 kr. Schwarze and glatte farbige Demi-Luster, per
Elle á 70, 80. 90 kr. Seavarze und glatte f&rbige Seiden-Lu»ter, per
Elle á B. 1, 1.20, 1.50.
Seararze 3t>mmte, per Elle80 kr fl. l. I CO. Schwarze Sllk-Kleider-ftaramte, per Elle fl 1.60,
180, 2.
Ffcrbige gestreifte Kleideraanunte, daa Neuegte fllr Dameo- und Kinder-Anzuge.pr. EUe n 1.50.
BarcheDtwaare. ]
1 Sttlck 30 Ellen «eisi, blau, raelirt uder Tár-
btg Barcheot V, á fl. 6, 7, b. '
Bei Bestellungen bittvn wir arizug<>li<u
wird Bei ganzen Anaitattnngen oder grokber Ah
Auch bitten wir dif Adres^p g< uau zu
der Ruprecbtaairche, vis-á-vis dem Cingang der

1 Stock 30 EUen weita, blao, melirt oder far-
big Barchent 'L i 9. 7, 8, 9. 1 .Stílek 30 EUen weiu, blau, melirt oder fár-
l.ig Barchent í B. 10, 11, 12. 1 Stílek SchnOrl- oder Piqné-Barcheiit á fl.
8, 9, 10.
1 Siück Scimarl- oder Pii)ní-Barchent •/, i fl.
9, 10, IS.
1 Stflck SthnQrl- oder Piaaé-Barchent '/, i S.
10, 12, 15.
1 EUa hochprimi Wattwon-Barchent i 40 kr. Damen-Piqoéröcke per 8ulck fl. 2.50, 3.60, 4.50. Kiuder-Piquédecken, weiu oder farbig per Stuck
fl. 1, 1^0, 1.50;
Glatte LeiiienwftU'e.
*i, 30 EUen Uarnleinwand per Stack fl. G. 7, 8. '|, 0 Ellen Garnleinwand per Stlck 8 8,9 10. * 30 EUen gewaaefaene Stolilereaaleinwand per
stuck 4. 7, 8, 10. 'L 30 EUen gewasehene Stuhlcreasleinwandper
Stück fl. S, 10, IS. V 50 EUen Belfaater Webe per Stttck fl. 12,
15, 18. •L 60 EUen Hollender Webe per StOok fl. 16,
20. 25. *,a 54 EUen Hamburger Web* far Herrenho-
>en per Stack «. SO, 25, 30. • 54 EUen Bnmbnrger Webe für Damenhem-
Jen fl. 90, 35, 40. •, 64 EUen Bnmbnrger Webe für Herrenhem-
den fi- 40, 50, 60.
I)i« Weben nsd anudüieHticheK Fabricat May í H.lfeK L-intDchar ohne Naht per StOck n. 8, 3 50, 4.
Dam&jt-Wa&re~
Wui«se Garnitnren in Halbleinen-Damaet. ti Pera. 12 Per«. 18 Pera. 24 Pera.
ti. 4, Ü. 7, ti. IU, ÍL 14.
Wt-i^Ae Garnituren in Reinieinen- J*qa*rd. 6 ferg. 12 Pers. 16 Perg- 24 Pert.
ü. 5, fl. 9, fl. 14, fl. 20-
Weiue Gkrnitaren-in Reinleinen-Daniut. 6 Pers. 12 P«r». 13 Per». 24 Pers.
a. 7, fl. 12, a. 18, fl. 34.
1 Dtsd. fárb. Deicert-Servietten fl. 2, 3, 4.
1 Dud. weisse Dessert-Servietten fl. 2, 3, 4.
DamastBandtacher per EUe á 25, 30, 36 kr
Reinleiaen-Handtucher per Dtsd. fl. 4, 6, 7.
Keinl<-iuen-ServÍ8tten per Dud. ft. 4, 6, 7.
1 Stflck '/< farbigeí Kalleetuch 80 kr.
R. inleioen-Tiachtocher "1, fl. 2, 2M, a.
, "|, í. 8, 450, 6.
?•/. fl. 4, 6.60, 7.50 • fl. 6, 8, 10. Reinleinen farbige Qftrnituren.
6 Pers. 12 Pera.
S. 4, í. 8.
1 Uarnitur Decken, 2 Bett- and 1 Tíscbdecke
á fl. 10, 12, 15.
, eb 2., 1. oder Hoehprima-Qualitat gewünBcbt ahtne besondere Preia*nn&ssignng. beaebten : Najr RlprMktaplatz Nr. 3, rackwaru

Dnrch den gflnstigen Einkaaf nachiol-gender Iptolilltitni sind wir in der angeneb-men Laga, díeielben zn beconden biUigen Preixen.
ausverkaufen zu können.
Aehtungaroll
die Wiener Cattnn-Druck-
Fabrik8-N iederlage, St«dt, RuprechtspUtl 3.
Preitcourant:
1 Dtxd. Kinder-Battiat-Tascbentilchel mit f&rb. Kanté 85'kr.
Kanté und gesaumt fl. l.
1 Dtzd. Damen-üattist-Tascueniuci Kanté nnd geaaumt ü. 1.30.
1 l>tzd. Damen-Jaconet-TaschentOcüel mitlürb. Kanté fl. 1.60.
1 Dttd- Herren-Taschentüchel mit firbiger Kanté und gesaumt n- 2.60. Dieselben ín Hochprima mit den elég. Mustéra fl 3.
1 átück D&mentachel is Hochprim*-B*tti»t-UlAÍr
mit jed«m beliebiges Moflogr*mm-BQcn«ub.
ge»t.) (HmdATbeit) 60 kr.
1 í>Ud- veiue LeÍDentflchel fl. t.
1 Dtxd. «ngl. (jeiundheita-FrotirtUcaer 11. ü,
praJducher and beiier ali Schir*inm.
1 Dud. eng. Piqaé-Hmdmcher fl. 5.
1 Htzd. tark. Bade-Uandtflcher fl. 9.
1 Paar (2 Stílek) Piquíbettdecken in bunten
blauen oder braunen Zeichnungen fl. 6. 1 atuck beuvorleger aus buntem ge&choreoen
Teppichsteff fl. 2.60.
1 St. Bettvorleger in grösaerer Sorté fl. 3.50. 1 Stack Seiden Cachesez far Damen fl 1. 1 St Beiden-Cachenez iu grösserer Sorté Hoeh-
prima fl. 1.60.
1 St Berl. Woli-Cach- fQr Herren n. 1.
1 8t dass. in Hochprima a. 1.60.
1 3t. Seiden-Cachenes fttr rlerren fl. ü.
1 St daas. in Hocliprima fl. 3 und 4.
1 Gamitur TUcnzeug 1. 6 Personea fi. 4.&0. 1 tiamitur Tistazeug f. 12 Persooen fl. 9.
Auf geehrtes Verlangen .enden wir compUt-ten Preiaconrant unseres Lagers und versi-chern nar gőte Waare xu liefern und bitten schliesalich um genane Beachtong unserer Firma und Adrease.
Wiener Cattun-Druck-Fabriks-Niederlage,
Staot, Rapr«WaaUtz Nr. 3, nur rUclaoárU der Kirckt, «ú d-vis dtm
Eingange rur Sacristeí.
0^ Wir bitten diesen Preiscourant aufsubc-
waarpn, da derselbe nur üelten veröffentlieht
wird.


(1464—5)
frt | kr. frt | k-
1 db. 00 róf. legjobb minőségű fonál vászon 6 80 és 7 60
gj g
8 —
13 —
8 -?
7 50 és 8 —
30 , 50 , 30 , 30 , 30*/<
fehérített Creász vászon finom Hollander vászon legfinomabb chiffon . . minden szinü ágynemű
széles finom schnürl parkét 8 —
. , , , , Piket parkét . 8 -
1 tntz. fin. fehér gycles zsebkendők 3 —
1 , fin. fehér Batist zsebkendők színes szélüek 3 —
» » így szintén egészen színesek 3 —
1 , Gyolcs Damask szalvéta 3 20
1 db. 30 rőf. Damask törülköző kendők .... 8 -
Több ezer rőf uj divata legjobb minőségű eosmanosi Perkalinok, és '/, széles gyapjú rnha kelméknek rófe 27 kr.
Ezeken kivűl szolgálhatunk: fehéres szines nri ingek darabja 1 frt 1.20.1.50. 2 —3 frt.
Nagy választéka ingelők, gallérok, manchettok, és njakravalók (agy szinte nőknek való is) olcsóbban, mim bárhol. Moll és Creppe üsse, széles futó szőnyegek, uri plai-dok. 6 8. és 10 frtig.
Nagy választékú téli nagy és kis kendők, bámulatos olcsó áron. Több ezer darab nagy és gyermek kötények i legjobb mosni való kelméből. Darabja 27 kr.
Miután a legnagyobb hazai és külföldi gyárakkal összeköttetésben vagyunk, tehát abban a helyzetben vagynnk,hogy bármely nagy városi raktárral versenyezhetünk és ennélfogva reméljük, hogy a t. közönség szükségleteit tőlünk fogják megrendelni
A rőf száma tárgyakból, kívánatra mintákkal is szolgálhatunk, és a postai megrendeléseket gyorsan és pontosan unnvétellel teljesítjük. — Tisztelettel maradván
Pürst és Goldner
Zala-Egerszegen. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
????»??????»??????>?>»??»???????Oríginal Hollander und Ostfrieslánder bestes Melk- und Zuchtvieh
liffert B. H. Qroeneveld *u» Bauderneulxnd )>ei Raade t& Oatfrieslaad
(EiiaubabaiUtion Leér in Hannover.) (1482—2)
Aafragen and BeitellaD^eD volles entweder <tirecte DACb dórt oder *a den Q«nerslb«Tollmiehtiglea fBr Oe8terreicfa-Uaga.nl H*rrn Wlllwtai WsÜte, Oekonom BU Markgraf Nemied! Ue, Wi«n gerichtet werdea
Biztos eredménynyel
valódi
Wilhelm-fóle
fl, aDtirheutnatikua
vértisztitó thea
Kg , (1466—2)
1) Oá»i rofciMk;
2) Uazvéay;
SÍ irtwttinW—I* •"» • MtlMMkiél; 4) aú|-da|aaatak é> Bájla(yobkt<lii«l> .
?'" MrklIteMk ncTesatesea sattuii atklái ;
6) iMtjraaMaitajmak eilm;
T tltkúAHtil i *••« Mvtiitt ka|«k eUM Uaualuaé jrviuk tMtt, B) u átviiyviiek oótiiatai t aete(úg«k dlaa
Ovás a hatnisitát ét felcserélés ellen.
A talodi WMMtai féle antiarthrítis, antuh-umatikni rértiaa-ütó-lhea eaak ai elsS nemzeti WIIMa-félf veriiaititó-theagjarban Hewikirehenben BAea mellett. >»[j álulam a lapokban kijelelt raktáramban kapaatók.
E|y M«l 8 ad(ra ftleutva, ormai haunalat- éa nta-?itiaia) elll»a 1 frt. > bélyeg e» jukolis-dii 10 kr.
A t. ci. k5.6n.ej kén7elm,.r« a v.lóji WlkÜB-fU* taU-•rikrlth) é» aitlrkMBltlklI vartiaztitt ttM kapnató :
Mlty-Kuizali: Roaaatirf Farmu umil. Zágrábban : Mittl-bacb Ztigioond; Kőüiegen: Csacünovits N. K^attheljen: Boaen-b«rg Emanaelnél; Kxpronciín : Werli irjígjuerén; Sopronban : WrcboTizky ; SMmottbelyfn : Pillieh Fercnea nrofjanrte, 8ut-wartt; J. B"iiin gyrtgTüaer^t orakná'

A szerencsét meg kell ragadni!
375,000 r.-márk
kicalkozik szerencséi esetben mist legfőbb nyeremény azon leg-•JlM Maj péazaorMÜMái, mely a maga. kormánytól biztositTa Tan.
A terr oly elSnyöaen van berendezve, hogy az egymásra kGretkexo 7 búzásban néhány hóiap alatt 43,000 nyeremény soroltatik ki . axok közt a következő főnyeremények lesznek: 375,000 birodalmi mark, tuMWaen ? 250,000, 125,000, 90,000,
60,000, 00,000, 40,000, 36,000, 30,000, 24,000, 20,000, 18,000, 15,000, 12,000, 6000, 4000, 203-azor 2*00, 412-uer 1200, 512-ízer 600, 599-S:..T 300, 19,700-aior 132 .tb.
A nyereméoyhozáaok ltiTatalot terr axerint történnek.
A legközelebbi elsii nyereménynnsasra eaen nagy ? as állam által biztosított pénzáursolasnil
1 egész eredeti sorsjegy csak 3 tallér vagy 3'/' frt — kr. banki.
1 f« „ „ „ 1 „ „ 1'/, „ — „ „
1 negyed „ „ >. V« >* ?) — n ^* -t
a pénz beküldése mellett.
Minden megrendelés röftön a legnagyobb gondossággal és a Hamburg állam csimerével ellátott eredeti sorsjegy saját ke-zebe küldetik.
Megbizöinknak a biTatalos tervezet és minden htuisró! a hivatalos sorrend ingyen megküldetik.
A nyeremények kifizetéte azonnal következik áUambixtozi-tás mellett, és lehet egyenesen elkllldetni, vagy összeköttetéseinknél fogra bármely ausztriai nagyhelyekeo.
A mi sorajegyeladásnnknak a saereacse kedvez, mert már sokszor Siettnk ki a főnyereményeket, igy f. évi október 7-én is a főnyeremény nálunk nyeretett.
Ily szilárd alapokon nyugvó vállalatnál élénk részvétre számíthatván, felkérjük az érdekelteket, hogy a kívánalmaknak minél pontosabban megfelelhessünk, t. évi MVeatar 17-% tegyék meg nálunk rendeléseiket.
S. Steindecker & Comp.
(1476—3) bank- és váhodslet Hamburgban.
Ad éa vesz mindennemO államkötvényt, vasúti is kölcsön-
•orajegyeket.
V. i. Kossönjuk az eddig belénk helyesen bizalmat s midőn egy
uj sorsolásban] részvételre felhivjtik, igyekezni fogunk
pontos szolgálattal tiaitelt m^biiíink elégedettségét ki-
?T«nri A taUk

valódi
orsz. szab. legsjabfcu ő Fei.ége által k-i 4 > váltsággal kitűntél .tt, az ervssi kvtél sje|vlzs«<lt, a sikt-, . remek ulált ezerHleképen kipróbált titkoa aier a fttU-1 >
>ya*, kézi , MZD ifsrtk, vakusMi ea niM telj., ki-, .
irtáaára, (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan atánocai a t » árulni.) Hmlllttai minSaigben
Nagy-Kanizsán
BOSENFELD ADOLF or
Kaposvárott: POLFTZER R. úr
keresk«deaibeu,]Peaten Scbneider G. Lipót-otnt.i k-ereskedí?]
seben kapható. ÍT>97 1SÍ .
Egy nagy bádog 1 frt, kia bádog 80 kr. V
Kgy«a bádog megrendelése ia utánvitel mellett jrvoraáD tel-,
T jesittetík. 3 *
ugyanott kapható ozttTMa-keaMs egyedüli szer a •< rjnkszta ellen, egy tégely 50 kr.
i > Kivonat egy, naponta érkezí hasonló dicsérA-levelekbíl:
Kérek azámomra meg kit adag arcanumot küldeni. Hztáu 1 ' felulmolhatlan : pinczimben tömérdek patkány volt, a as On ar-cánumával aikerfth «ket Upulatitani. Tisztelettel Leobeo, aept. 9. 1873.
Schritza I.
Leoben ben.
Kerek areansmábol ismételten egy adagot küldeni, »•'' as mindeoütt, hol vele kísérlet tétetett, UrünSnek bisonvult
Ti~teletUl HayrJoa. ,
Lerabrechten, FeisS-Aoatria.'
, , Kérek aroanumából saámomra még 2 adagot kOldoai, mi-<
után hatása I
váló tisztelettel
Canala (KSatenland) ang. 2. 1873.
, , uttn hatása kitnnS, mindenkinek készséggel fogom ajánlani. E-<
. . Váló tisxtBlBttAl
Honig F. ,
Egyik barátom önnek areannmábol meg ajándékozván, mint-boq natáa* teljean oaélaserünak bUonynlt, kérek azámomra U 6 adagot kUdeuL Tisztelettel
BozaayJánol, i'
Ittoarnohi (Bánát), földbirtokos. ^
»??????»»? HM»»»MMM»*

Cajditt Jáatf kiadó-. lap- éa nyomdatulaidonoa gyortatitó nyománál,

> AGY-KANIZSA. 1874, november 5-én.

89-lk

TiEeshanudlk íwtoijtm.A lap srallajsl rtzssí ObsJ

«*7M> részét fihtl koataméDret pasjti Usoísas MMM
BenisaMIen leTststf esak iamett SBakaafr-aaato'l fogadlatoas: el

ZALAI ROZL
előbb: nZALA-8OMOGYI KOZLON
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának. nemkQienben a „zalamagyei daatatáQi enyesfljat". a „nagy-kanizsal kereskedelmi s ipartoank", a .nt(y-ka«z«ai Ukarikfinikr » zaia-Somoov* aöznaiézási reszvenytársulat, ugy a .zala-egarszegj torna-tűzoltó egylet' s ttto Begyei és városi egyesület hivataiM értetitfiie.
.Zala-Somogy gözbajézási reszvenytársulat, ugy a .zala-egerszegj torna-tűzoltó egylet' s tftb Begyei és városi egyesület hivataiM értesítője."
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.

Zalamegye
bizottmányi kiágyiiléiének 1814. sot atig.
4-én kelt 6G99 sz. alatti kiküldésére jelentés.
Méltóságos főispán ur!
Tekintetes megyei bizottmány !
Mély tisztelettel alulirt, midőn a f-évi augusztus 4-dikén tartott megyei bizottsági kőig: ?"?' határozata folytán Zalame-evét a magyar orvosok és természetvizsgá-16k XVII. augusztus 24-dikétől 29-dikeig tartott nagygyűlésében Győrött képviselni lett megbízva: ezen rá nézve tisztelő megbízásnak megfelelt ésa megbízás értelmében kötelességének tartja az ezen gyűlésben tárgyalt közegészségügyi kérdések felett hozott fontosabb határozatokról ezennel rövid jelentést tenni.
Ezen a hazai közművelődést és köze-gészségi ügyet előmozdító gyűlésben 350 tag vett részt és az ország minden részéről összesen 32 megye és város küldte képviselőit, többnyire orvosokat, ámbár kívánatos lett volna, hogy más közigazgatási közegek is vettek volna részt a közegészségi ügyek feletti tanácskozásokban.
tizen gwüés legfontosabb tárgyit az országos közegészségi tanács által kidolgozott, a közegészségügy rendezéséről szóló és országgyűlés elé terjesztendő törvényjavaslat képező, mely törvényjavaslat az orvosi szakgyülésben tüzetesen tárgyaltatott, és oiiután benne több indokolt változást tenni volt szükséges, a változások szövegezésére szűkebb bizottmány küldetett ki, mely a hozott határozatok szerint módosított törvényjavaslatot a nagyméltóságu belügyminisztérium elé terjesztendi.
Ezen törvényjavaslat sok üdvös intéz-

kedést és nevezetes haladást a közegészségügy terén tartalmazván, tekintetbe vére-hazánk kedvezőtlen közegészségi állapetját, életbeléptetése az országra nézve nagy jótétemény lenne.
Megkisérlendem az ide mellékelt törvényjavaslatban foglalt nevezetesebb hala dást jelző intézkedéseket kivonatban előadni ós rövid időre bátorkodom becses figyelmüket igénybe venni.
Nevezetes haladásnak tekintendő a törvényjavaslat azon intézkedése, uogy:
1) Minden törvén) hatóságban állandó
egészségügyi bizottmány alakittatik, mely
minden közegészségi tárgy felett mint t«-r
nácskozó, véleményező és indítványozó tes
tület fog működni.
2) Hogy a törvényhatósági főorvos és
a járasorvosok az egészségügyi bizottmány
hármas kijelölése mellett a hatósági bizott
ságok által választanáét s hogy hivatalok
állandó és ettől csak bírói ítélet alapján
foszthatok meg.
3) A törvény rendeli, hogy 5000 la
kost számláló községekben is állandó egész
ségügyi bizottmány alakítása szükséges és,
hogy minden község vagy pedig több egye
sült község községi orvost tartani köteles.
4) Minden 3000 lakost számláló község,
vagy több kisebb község együtt, községi ok
leveles szülésznőt tartani kötelesek.
Mintán azonban tapasztaltatott, hogy i a községi orvosok állása, midőn a községek által dijaztatnak igen kétes, a mennyiben a köznép az orvosi segítség becsét elismerni képes nem lévén a községi orvosi intézményt különösen kezdetben tehernek tekintené, a szakgyülés által javaslatba hozatott, hogy a községi orvosok fizetését a törvényható-

ságok eszközöljék, a mennyiben a költségek «. közigazgatási attóni együtt bohózatainak.
Szükségesnek is találtatott egyáltalában közegészségi czélokra alakítandó alap, a mennyiben a kórházakban gyógyított vagyontalan betegekért járó gyógyítási költségek visszatérítése most távoli rokonaikra, sokszor szegény községekre esik, mi által egyes emberek, vagy községek érzékenyen megterheltetnek és sokkal könnyebben esnék az e czélra képezendő alapra szolgáló kivetendő csekély adópótlék fizetése.
Nevezetes haladást tartalmaz ezen törvényjavaslat a védhimlőveli oltás kényszere meghatározása által, a mennyiben azon szülék, kik indokolt ok nélkül gyermekeik védhimlőveli beoltását életök első évében elmulasztják, büntetés alá esnek. Az orvosi szakgyülés ezen alkalommal sajnálkozását fejezé ki, hogy a főorvosi központi himlő-oltó intézet ezétjának meg nem felel, mert az oltó-orvosokat elegendő jó és egészsége* oltóanyaggal ellátni nem képes. Ezen bajon segítendő, javaslatba hozatott, hogy az országban két központi védhimiő-oltó intézetet és pedig Budapesten és Kolozsvárott, az orvosi egyetemek székhelyein állíttassanak fel, melyekben a védőimlő-anyag az egész esztendőn át teheneken is volna megújítandó.
A járványos betegségek elleni intézkedések és az orvosok alkalmazásáról szóló rendszabályok ezen tőrvényjavaslat egyik fejezetében összefoglaltak, azon méltányos javaslatot tartalmazván, miszerint a járványos betegségek gyógyítása és ápolása alkalmával a járványnak áldozatai esett orvosok, seborvosok és ápolók özvegyei és árvái nyugdíjazás, ellátás és nevelCsi pót-

j lékra tarthatnak igényt. Méltányos és U-I leadó, hűgy azoknak ewtáá júi*l, kik ' j járványnak megküzdésében vesztik el éle- * tűket, az állam gondoskodjék.
Hallgatással el nem mellőzhetem azo* törvényjavaslatban foglalt intézkedést, miszerint a szülésznői gyakorlatra csak a magyarállam területén érvényes oklevéllei ellátott szülésznők bocsáthatók és miután most sok falusi bába oklevelet eiómnutni nem képes, tartoznak öt év alatt magukat szülésznői oklevéllel ellátni, különbé*-' a szülésznői gyakorlattól eltiltatnak. SLutáa tény, hogy ezen iskolákban nem képsett bibik oktalan bánásmódja által nem csekál)-számn szülőasszony és magzat vesz el a szülészi időszakban és gyermekágybes ; ezt tekintetbe véve az orvosi szakgyülés ezen határidőt két esztendőre javasolta leszállítani.
(Végekív.)
Dr bchreyer Lajos,
kir. tőrvéaysséki, vuuti i megyei tuitb. főorvos.
Korunk Yiraaaysi a hadáant terén.
(Víf..)
Igaz, hogy az emberiség korunkban már annyira elsatnynlt,*) hogy olyanok, kiket mi most mint hercnleseket bámulunk, a középkorban is még a gyengébbek közé so-roztattak volna; mert, hogy mily erősek voltak a régiek, trről fogalmat szerezhetünk, ha csupán azon körülményt vesszük tekin-
*) Ás ajoooaoaii alkataival N.-Kuisaia gg itf. fiatalember klsfil, kik aorosaa Ali kerültek I eanpaB egy lett alkalma*.TÁKCZA.
Szemlélődések a világirodalom terén.
X. Szinirodalom.
— Bátor* Lajos barátomnak. —
A német szinirodr,lomban az 1872. évben elhunyt Grillparzer Ferenci i» nagy nevet hagyott hatra. — Müveit ugyan nem jeliemii a természetesség éa abban több a koresett, mint a magiból folyó jelenet, de ax eszme gazdag ábrándok, az egyes szerepkörök hiánytalanul kikerekitett önállósága, anélkül,hogy ezen előny »z égési rovásai a történnrk a nagy drámai tehetséget elsú pillanatra feliimerhetóvé teszik.
„Sapho und Medea" sok tekintetben legkitűnőbb múve aa ag? osztrák költőnek, kinek tehetségeiről annyira elágazók a vélemények, hogy bárki ia átolvasván Grillparzer munkáit, úumaga teremthet maginak külön véleményt.
Legutolsó színműre a , Jüdis von Toledo* — e dráma a kritika által haszottalannak nyilváníttatott. — Megtámadták a reget, ai tiíakitást, az razmemenetet ét végre a kidolgozást sem hagyhatták érintetlenül. — Általános oéiet az, hogy a „Jüdin von Tcledo" nem aeon darab, mely .Sapho éa Médea' költójének irói dicasugarait fényesbiteni hivatva lehetett volna.
Ellenségei sem tagadhatják Grillparterríi, hogy ai irálynak vetóljtáranélkttli egyedura a legújabb német íainirodalomban, valamint azt sem, hogy munkáinak legszővevéaveaebb meséit, gyakran meglepd fordulatokkal élénkítve, oly ügyeién le tudta bonyolítani, hogy e tekintetben a* agg ini ritkította párját.

Törekvései rendesen akkor asenvedtek hajótörést, ha Seribe .absolut monarchiájába" az intrigue körébe kalandozott; e téren i nem volt hivatva babérokat aratni.
A negyvenes évek kiválóbb drámaírói közül Mósen érdemel említést, műveiben azon pótolhatlan hibát követte el, hogy rendszerint olyan vidékekről és alakokról irt, melyeket nem ismert a tennéasetben. — A azinpadon igen jelentékeny sikert aratott ,111. Ottó' uimu drámája. — Kétségkivttl butditásul szolgált a költőnek a meleg fogadUtis, mert „Kienn" „Florenczi menyasszony " „Weimiri Bernhard" czimet viseld drámáiban jelentékeny haladás észlelheti.
Ki ne ismerné Halm „Oriseldis* cximu szomorujitékit, mely oly rendkívüli tetszéssel találkozott Németország minden színpadán; — agyán ezen költd BVadon fia" czimmel megjelent drámájaut előbb emiitettnél is aikerüJtebb.
Qutzkow .Gazdagok iskolája' szinten e koraiak szülötte. — Gatzkow igen kitűnő alakja a német drámai költésiéinek; — alakjainak természetessége éa kedélyeaaége atukaégkép nyereményül tekinthető oly időkben, midin a színpadon a kioió eiikötők és akasztóiak tündököltek, — vagy zsarnok királyok boszut esküvő monolog-jai rémitgeték ai érzékenyebb közfin-aéget — „Savage," .Weroer,' .Patkul' drámái nem oly sikerültek, mint ai előbbi, ámbár k ü lőnöaen ai első nagyobb színpadi ükért vívott ki.
.Csendes család* czimü drámája, mely a jeles író ujabb müvei közé tartozik, mind a kritika, mind a kfeSuég réaséríl igen kedvezíleg fogadtatott.
Immennan .Daa Traaenpiel vonTirol*-nak czimzott mivel nyerte el a köaaliameréat;

— e népies hangon irt asinmft kétségen kívül igeu becaea munka és drámai könyvtárból nem is szabadna hiányoznia.
Hermán Maraggraff: „Ámaterdami ga>-Iamb"-ja, Lipcaébec tetaséasel fogadtatott, eien író a művészi ízléssel a színpadi hatást tudta párosítani — Különben drámai réaaben gyengébbek voltak, részben nem méltányoltattak kellőleg.
Meg kell még említenünk Laube t és Küh-ne-t,*) kik nagy ügyességgel vittek színre történelmi tárgyakat; — ai előbbi .Monaldeacbi* éa .Rococo" caimét viseld drámákkal; as ntobbi pedig .Iaanra von Cattilien* ssomorujátéka által tűntek ki. — Lanb» műveit Stutgsrtban éa Lipcsében kitüntettek, tőt a nenőt is atin-padrahivták.
Heinét költői tehetsége dacaira sem nevezhetjük jó drimaironak „Khanipsenit* czimA Bunmflvében teljesen beigasolta, hogy & e pá-lyára nem született; nagy ő, mint lyrai költő éa szatirikus, de a drámaira* nem tartozott tehetségei kőié, — ? helyen csupán azon okból emlékeltunk meg e miről, miscarwt ne tartás sék Heine oly annmáironak, kit nem is szükség felemlíteni.
.Kbampsenit' magiba véve sem sikerült szomorú játék éa mégis kidolgozásában éa egyes részleteiben annyi jeles vaa, hogy rérsekre ontva, mint költemény méltó volna. As .utolsó mér király." szerzőjéből.
Bisonynyai senki sem kívánhatja tőlünk,
*) SsOksefaansk látják atefjeajaani, bog7 nn •stuniSiró, nem af^anamon egj sismely a bfilcae-astti író AmoU J^Ohoe-Tel; — niiuliroiik kereut-nere Áafosst l*riu, as ats8 betl OfjanasaDoiaig-a t«-Tsossn attataa alkalaut.

hogy minden nevezetesebb asinjnfiirdt, aki talán egy sikeralt darabot irt, elősoroljunk, mert es csaknem emberi erőt meghaladó munka volna. — Töpfer, Meissl, Forst, Lonng, Leut-ner, Holberg, Bírraun, Hopp, Holbein, Börn stetD stb. stb. bitonyoyal iameretes nevek lehetnek as előtt, a ki a német; ragy Soolic.Leb -run, Souvestro. Artigues, Melc ^ile, Bou ehardy, Deauvoir, Duveyrier aaok előtt, kik a franciia ssinháaakat sfirüen látogatják, vagy 4 nemietek irodalmaival behatóbban foglalkoi-nak, — de hasink olvaaó közönsége előtt, nem lévén korszakot alkotó írók, sohasem nyerendik el ason fontosságot, mely részben megilleoié őket.
Több hírnevesebb írét is kihagytunk tér-szfike miatt — Még elősorolhatnék Skst, ds e végmorokat ss njabb kor két legnagyobb .aaa-bad acellemének :? Voluire-nek és Biron-nak rövid jellemsésével óhajtottuk b«fej«ini.
Ki ne ismerné e két világhírű nevat és ki ne ismerné tettkSroket?... Ha valaki, ugy Voltaire volt ai, ki aiért irt ssHmAvet, hogy eszméi ne kelletlen értékelések alakjában terjedjenek el, haaem kedveltetóbb alakban szivárogjanak a szivekbe. — E caélból irt Voltaire tragédiákat; — étért irta „Mohamedet* és .Brutust.' -- Joileuz, Voltaire-ban egyedül a forradalmi eszmék lappaagó kígyóját látja, ki a szépirodalom és bölcsészet sie-lid szellemű palástjában forakodott a neraaat szivébe. — Qambrion, jeles müvében. , A francija (orradalom okai kexdeményesése és elos-ményei" így ír e tárgyról. — Három író elősta meg a franciia forradalmat, úgymint: Diderot, Voltaire és Bnnsaean, — ha e bárom férfiú nem él, siáseserak élete nem paiaroltatott volta sí;

tétbe, hogy a zsidók Jericho falai aUtt trombitáikból (?) olj hatalmas hangokat csaltak ki, hogy a falak düledezni kezdtek (??) Nem tudom, a poroszok mire mentek volna Paris ostrománál, ha trombitaszóval akartak volna a (alakon rést nyitni ? — azok bizony még ma Í9 trombitáihatnának s a falak egrsz türelemmel hallgatnák erőlködéseiket - így tehát okvetlen az észnek kellett pótolni azt, mit erőben vesziténk s hogy pótolja is, — szórnom eredmények constatálják.
Azelótt a csaták zárkózott sorokban vivattak s valóságos óriás tömegekben állottak a felek egymással szemben s miért ? mert a lőfegyverek tökéletlenek lévén, ez aránylag csekély veszteséggel járt s a rohamnál, mely az akkori csatározások fő moinentnma volt, az egéaz erővel hathatott. Ez volt azon része a csatákDak, mely vérengzó volt. — hol egymást puskatussal mint a vadak verték agyon s oly vérengzést vittek véghez mely őrökszenyfolt lesz az emberiség történetében. Mégis ha összehasonlitjnk veszteségeiket emberben, a legnjabbkori csaták veszteségeivel, látni fogjuk a borzasztó különbözetet, melyet a haladás, a fejlődő műveltség szült. — Napjainkban, midőn a katona lőfegyverével 1 perez alatt 18-20 lövést küld az ellenre; midőn egy egyetlen robbanó ágyúgolyó (Srapnel) vagy bármely ürlöveg (Hohlgeschoss) a tömegből százakat semmisítene meg egyszerre, okvetlen más csatár-rendszert kellett alkalmazásba venni, ujat s a czélnak inkább megfelelőt. Ha ma a katona a harezba vonni slátja, hogy ked-vesi körötte könnyezve nyujtnak búcsújobbot, — nem vigasztalhatja már őket bátorsága s erejére hivatkozva; most az ügyes ség a lendítő s a szerencse a döntő körülmény a csatákban.
A furfangos emberi ész, mely fajának kiirtását ezélzó eszközök feltalálásában oly fáradhatlan s oly leleménydús tevékenységet fejt ki, hogy minél előbbre haladunk a korral, annál borzasztóbb gyilkoló eszközökkel van kilátásunk találkozhatni a hadászat terén, — nemsokára odaviheti, hogy egy uj Dencalion és Pyrha lesz szükségessé, kik a földet újra telítsék e verekedő természetű fajjal. — Most már csak azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy bármily kimerithet-len az emberi ész kutatásaiban, bármily feneketlen a mechanica eszközeiben, — van egy, mely határt szab a vérmes combina-tióknak; van egy, melynek uralma, habár a föld összes üvegkészletéből gyűjtő- és szóró-lencséket köszőrülnének is, csak bizonyos határig terjedne — s ez az emberi szem.

Kéerithetflnk oly ágyukat, oly fegyvereket, melyek a golyót tán több ezer mértföldre repítik, mit ér ez akkor, ha nem látjuk a tárgyat, melyet találni óhajtuHc? Majd ha a szem annyira tökélyesül, hogy a föld dóm-' borodásain, hegyek és sziklákon keresztül láthatunk, majd ha a látkör már nem szab határt a látásnak, — akkor méltán tarthatunk attól, hogy a francnak Párizsból 8 a poroszok Berlinből lövöldöznek bennünket akkor, midőn Kanizsa utczáin gondatlanul sétálgatunk ; — addig azonban, mig a természetellenes tökélyesüléstől nem tarthatunk, csík sas leszen az ész, amely magasra tör, — mig fáradtan ismét alábukik.
ZALAY LAJOS.
Jegyzőköny.
A ,Z-Szt-Gr6thjáráá tanító kör-'nek J. é. október hó 29-én ZalabSrben tartottjüéves közgyűléséből. .,
Jelenvoltak:
Elnök : Glaszer József, sztgróthi; jegyző: Poztogár Gy ula, végedi; Kákosy Antal, zalabéri ; Löwinger Mór, Boor Lajos és Dentsch Sámuel, szt-gróthi; Somogyi Imre, szakodi; Kon tor Zsigmond, báty ki; Békeffy István, csáfordi; Péntek József, szt.péteri; Pákay György sztgróthi — Unitok, mint a járási kör tagjai.
1. Elnök szívélyes üdvözlő beszéde, és a
gyűlés megnyitása után olvastatik, és minden
észrevétel nélkül hitelesíttetik a legutóbbi gyű-
lés jegyzökönyve.
2. Elnök tudomásárajattatjaagyülésaek,
hogy Geszner Bertalan, volt szt.-gróthi tanító,
éB járási körünk egyik tevékeny tagja miután
a tanítói pályáról véglegesen lemondott,— ugy-
Bzjntén Varga János, volt türjei tanító, távoli
helyen történt önállósítás, — Berger Ignácz,
volt szt-gróthi tanító, Rohonczrai átnelyezés,
és végre Oszvald Lajos, volt szt-gróthi tanító,
a képezdei tanulmányok hallgatása tekintetéből'
nevezett helyrőli távozása folytán, — meg
szűntek rendes tagjai lenni e körnek.
Bemutatja egyúttal Löwinger Mór és Deutsch Sámuel szt-gróthi tanítókat, mint a a járási kör uj tagjait.
A gyűlés részéről szívélyesen üdvözölte tnek.
3. Elnök az összes tisztikar nevében —
letelvén az alapszabályok értelme szerint meg
határozott egy éves működési határidő — az
egyetemleges lemondást beadja.
4. Az uj tisztikar megválasztása követ
kező eredménynyel ejtetett meg: elnök : Glászer
Józset; alelnök: Somogyi Imre; jegjxó : Pozso
gár Gyula.
5. Elnök a legutóbbi gyűlés ideje óta
hozzá beérkezett közérdekű leveleket, jegyző
nek felolvasás végett átadja.
Olvastatik :
a) Méltóeágos gróf Batthyány Zzigmond és tekintetes Betsenyey Ernő tiszteletbeli tag-

araknak — a megválasztatásra vonatkozó — válasza.
Előbb nevezeti ínéltoságos nr válaszában, _ melyet a gyűlés jegyzőkönyvileg is megSro-kitetai hataroiolt — őszinte örimét nyilvánítja í felett, hog, a kör, melynek tehetségétől ki-'ielhetileg mindenkor támogatója kivan lenni _ őt tiszteletbeli tagjává megválasztotta, — A meggyőződés meleg hangján írja becses válaszában ő méltósága, miszerint: . Hazánk jóléte, és anyagi gyarapodása fo alapját képezi a s z e 1-lemi fejlödéi, és ez az, melyet Snök uraim zászlójukra írtak: „testtel, lélekkel hozzájárulok e nemes és azent osél előmozdításához." stb. Kéri egyúttal a kör elnökét, miszerint az alapszabályokat kezeihez átszolgáltatai, és, hogy a sortagjaival megismerkedhessek s működésükben tevékeny reszt vehessen, (Éljen !!!) a leendő ülések határnapjait vele tudatni
— ne terheltessék. —
Tekintetes Bessenyey Ernő urnák jegyzőkönyvileg megörökítendő nagybecsü válaszában fólkéretik a kör elnöke, hogyadaudó alkalommal a megválasztatással tanúsított bizalomért, legyen a kör előtt köszönetének tolmá-esolója. — A kör minden jelen volt tagjának "keblében lángra lobbanták a magasztos lelke sedés szent tusét, fenttisztelt nevelésügy barátnak eme nagy figyelmet keltett szavai: „Legyen meggyőződve az általam nagyrabecsült ,kör," miként éltem utolsó pillanatáig legszentebb polgári kötelességemnek ismerendem, csekély tehetségemet oda irányozni, hogy a nevelés szent ügyét ugy, mint a nemzet legel s ő napszámosainak a tanítóknak m é 1-tán ki ér dem 1 e tt tekintélyét, és anyagi jólétét előmozdíthassam."
Hosszan tartó éljenséssel kedves tudomásul vétetnek.
b) Hock Pál turjei tanitó és a „kör" volt
alelnöke — az elnökséghez tudomásvétel vé
gett beküldőn levelében értesiti a kört, misze
rint közbejött akadályok miatt — aajnálatára
— a gyűlésen meg nem jelenhetik, kéri egy
szersmind az elnökséget, hogy részéről a lemon
dást szintén beadni szíveskedjék.
Mégis idézett levelében tett több rendbeli indítványát a gyűlés azon megjegyzéssel veszi tudomárul, miszerint azokat csak az indítványozó jelenlétében fogja behatóbban tárgyalni.
„Szerény nézet fatenyésztésttnkről* czim-mel irt értekezése jegyző által felolvsstatik. Összehasonlítja értekező hazánk fatenyésztési állapotát más, — ezen szakban haladottabb államok fatenyéaztési állapotával s azon meggyőződésének ad kifejezést, miként hazánk eddig e tekintetben csigaléptekkel haladt előre, mely szomorú állapotot, a nép szivében honoló nagy közönynek véli tulajdonithatni, s ugy hiszi, hogy ezen közöny kiíratására legkivált a néptanítok vannak hivatva. Felhívja tehát pályatársait, lennének buzgó apostolai ezen — népnevelésünk szintén egyik fő ágát képező — ügynek.
c) Olvastatik Geszner Bertalan volt azt.
gróthi tanítónak levele, melyből a kör az ille
tőnek a tanító pályaróli végleges lemondását
sajnálattal veszi tudomásul.
Óhajtja, miszerint a részéről „ielejthetlen

k5r mielőbb felviruljon, és magasztos ezélját minél előbb elérje, hogy benne a szent tanügy és ennek elhagyott bajnokai a megtámadok ellen védő paizara találjanak.-— Értesíti továbbá a gyűlést, miszerint a kör pártoló tagjai köze kíván fölvétetni, e csélból, mint évi tagsági dijat 1 oszt- ért. forintot mellékel leveléhez, mely összegnek — a kör pénztárába leendő — rendes fizetésére, továbbra is ígérkezik. Szíves tudomásul vételik.
6. A kör jegyzőjének azon inditváoya,
melyszerint t. i. a kör réslére .Zala-Szent-
Gróthjárási tanító-kör" fölirássa) pecsét készít
tessék, általános helyesléssel fogadtatott, mely -
nek mielőbbi elkészítésével indítványt tevő
jegyző bizatik meg.
7. Pozsogár Gyula a természettanból —
,a hévmérü készítési módja, — alkalmazása és
hasznáról" tartott módszertani előadást.
8. A jövő gyűlés helyéúX mint a járás
központja Szt-Gróth, határidőül podig 1875.
évi május hó lőn kitűzve azon hozzáadással,
hogy a határnapot elnöki meghagyás után,
nemcsak hírlapok utján, hanem külön köröz
vénynyel is tudassa az illetőkkel a körjegyzője.
9. Végül a gyűlés sajnálkozását fejeié ki
a felett, hogy e járásba tartozó, jelesül: Szt-
Gróth polgárváros, Udvarnuk, Szt.-L**zló, Se
nye, Koppán, K.-Görbő, Szóllós, Dötk és Teke-
nye községek néptanítói — eszerint a kör tag
jai hanyagul, vagy épen nem igyekeznek részt
venni az usyis ritkán tartatni szokott értekez
leteken ; miért is elfogadtatik ama indítvány,
hogy t. i. fentebb jelzett községek unitóinak
semmi esetre sem helyeselhető eljárása ez idő
szerint már harmadszori elnézés után, azon
megjegyzéssel hozassék nyilvánosság elé, hogy
az ezután minden ok J óik ül elmaradó rendes
tag ellenében alapszabályaink egyik idevágó
§ ában meghatározott eljárás lészen alkalma
zandó.
Néhány apróbb ügy elintézése után elnök ur, járási körünk érdekében az illető tagokat lankadatlan buzgalom kifgjtésére kérte — a gyűlést bezárta.
Kelt Zalabérben, 1874. oktbr. 29-én. GLASZER JÓZSEF, a kör elnöke.
Jegyzetté: POZSOGAR GYULA, a kör jegyzője.
Helyi hírek.
— Zalamegye évnegyedes közgyűlését e megye székhelyén Zala-Egerszegen, főid pán ur ó méltósága néhai előde Gr. Batthyány Imre elhunyta felett tartott remek beszéddel nyitotta meg ; melyet egész terjedelmében közölni igyekezünk, mintszinte a megyei közgyűlés egyéb határozatait is, annyival inkább, mert e lapok szerkesztője idő közönkint hosszabb ideig fog Zala-Égerszögen tartózkodni, hogy a megyei ügyekről kimerítő és hú közleményeket adhasson. Mai számban megkezdettük dr. Schreyer Lajos közegészségügyi érdekes és közhasznú hivatalos jelentésének közlésével, ezután Zalamegye első tanfelügyelője Nucaecz Józset nagy figyelmet keltett Bzabadelvfl jelentése fog következni, sat.— nem ébredtek volna föl a Robespierre-i, Ma rat-i és Dantoni szenvedélyek; s vulkánok aludtak volna, és millió átok nem resakettette volna meg az eget. — Tagadhatlak hogy ezeo emberek lényében volt valami rendkívüli; va lami öntudatlan öutöne egy érzelemnek, melyet ok szabadságnak neveztek." —
Raj mond ismét igy ir : ,Az eszmék har-cza előzőleg vette kezdetét és e csatatéren.mint matadorok: Voltaire, Diderot és Rotiateau tiiu dökőltek. — Diderot nagyon felkapott egyik •uméje ez volt: ,Az utolsó pap beleire akasszatok föl az utolsó királyt- — . j ocsinány eszme sokakat elragadott és az álombSlci (?) költőt isteni tettek.'
Fölhozván hazafiainak megjegyzéseit, szabadjon Voltaire életéből egy különös eseményt elmondanunk: Bar mennyire kulönra dolognak tűnjék is fdl Voltaire a forradalom megtestesült szelleme, — a szabadéi rttaég leg-túlságosabb alakja élénk levelezésben állott XIV. Benedek pápával (Lambei tini) sít egyik legjelesebb tragédiáját a azent atyának is dedikálta. — Midin Benedek pipa elolvasta a ki-tünó müvet, igy irt Voltaire-nak: .Legnagyobb gyönyörrel olvastam a legszebb szomorujáte-kot" (la bellissima tragédia, - oon summo piecere. — *•)
Benedek apostoli áldáaát kUldé a szerző-nek és ót, mint a legbuzgóbb katholikust .szeretett fiam Krisztusban1' neveié.
Benedek egykor kertjében sétálva vett
••) Web»r Gjola .A papaaág törtenete. — A ,DeinokritoH" nen8jenek « jelet mondhatnám a maga untba páratlan mtnkijanak 148. lapján fordul elí as eriittett dolog. — Megragadjuk as alkalmat • tsOtt olvsuSinknak ajinlari, melj mbid •Iví irasjrban ijmerteti a papaiig történetit -WbW g. p. Idádéban jdm7„lrLip«.b« K. B.
.-I

Voltaire-tói levolet és Campano bibornokboz, ki őt kisérte, hátrafordulva monda: — .Istenre mondom ez a Voltaire legjobb barátom I"
E kis kitérés után szabadjon a nagy tra-gédiairó „Brutus" czímű művéből, mely forradalmi eszmék* valóságos tárházának nevezhető, egy kis töredéket ide igtatni, megvilágítandó azon modort, melyben Voltaire saját gondolatait dicsőíteni szokta.
.Tanácsterem. —
Publicola.
Taxquinius hatalmát nem remegaém, Erős kebellel várnám őt be itt; — Vitézzé tette s vértezé erősen : A szent szabadság Róma fiait! — Cselektől tartok én, mit ő kisért meg I Miért küldé követjét át ide ? Nyíltan kimondok, hogy harczolni vágyunk, Mert csalni Róma nem tanult soha És ellenét nyiltan tiporja porba. — Kívánom én a zsarnok vesszen el!
Brutus.
Én, én vagyok, ki Rimát szent jogában Leghóbben védem mindenek között; De nézetem e tárgyban nem ugyan az: Hadd jöjjön ő és lássa meg im itt
Ön-ön urának gyász parányiságát.
Lássa tanácsunk, mely trónnál magasb, Jövőnk nagyságát lássa a követ meg, A férfiút szabadnak lássa ő. — Bámuljon és irt ülve bennetek' lát; A hon hatalmát lássa bennetek. — A zsarnok bive itt tanulja, hogy mi A nagy szellem, mely minket feltüzel, Lássa tanácsunk' és remegjen ő.
(A tanács szavas.) ""•
Publicola.'
Veled van látom a többség, tehát én Nem állok ellen. — Mit Róma óhajt Paranos előttem. — Hozzátok be, hát őt!

(Proculus távozik.) Oh! bár Rómát ne sújtsa a csapás, — Te vagy Brutus, ki kűzdtél a hazáért, S szabadságot adál rabláncz helyett, — Védjed hazámat s légy te pajzsa annak, S Róma örök hálája a tied !?
íme az őe római történet alakjaiban az 1793. évi franczia forradalom eszmelánczolala
— Valóban korlátolt elméjű lenne az, ki azi
hinné, hogy Voltaire-t csupán e jelenetek nagy ?
szerűsége és nem eszméi terjesztésének czélja
vezérelte.
A forradalmi költőről áttérhetünk a ne-gatió veszedelmes költőjére : George Noel Gar-don ?yron Lordra, ki, mint egy magyar író megjegyzi a nemzeti szellemnek a pedantizmus és orthodoxismus ólom bilincsei alóli felszabadi tását titáni erővel vitte véghez. Byron lelke egye volt a legnemesebbeknek ; a szabadság iránti lángoló szenvedélye, melyért életét is ál-dozá, hallhatatlan műveiben is visszatükröződik.
Mint drámaíró nem volt oly szerencsés, mint költő, drámái megtartották a költőiséget, nem vesztették el ai előadás gyönyörű köny-nyedségét, hanem nem bírtak színpadi hatással.
— Róla ugyan azt mondhatjuk, mit Heine-rol
mondánk: drámái kitűnők, mint költemények
és gyengébbek, mint színmüvek.
Lord Byron összesen négy drámát irt, úgymint: .Marino Faliero"*) „Sardanapal" .The duoFoscari' .Manfréd;* e müvek, mindegyike az angoloknál nemzeti kincsnek tekintetik, habár határozott drámai értékkel nem is nagy mértékben bírnak.
Ezzel befejeztük „Szemlélődéseink" harmadik tárgyát a szinirodalmat, a forrásokat,
") E dráma i>Sr«g<b61 „Költésiét" csimat Ti-ulS arikkflnkhen kis töredéket hostonk nntatránTnl. — Bátorkodnak arra utalói olvasóiaiat

melyekből adatokat merítettünk és részben érveléseinket támogattuk jegyzésekben ismertettük, tehát azokat újra előszámlálni legalább is felesleges munka volna.
Nem mondhatjuk, hogy ez itt befejezett munka könnyű lett volna és csak t olvasó közönségünk elnézésére számítva kíséreltük meg, megküzdeni vele; ha csak annyit értünk u el hogy valakinek olvasmánya megválasztásában szolgálatára lehettünk, oly czélt értttok el, mely hasznossá teheti az enemo rövid jegyzéseket is.
Jövőre szemlénk a történelmi irodalomra fog kiterjedni; az anyagot rövid időn reméljük öessegyujthetni.
KŐVARY BÉLA.
A szenvedés a költészet nyelvén
„Kell,hogy egy magasb kéz a szenvedések savával fűszerezze földi életünket, hogy el ne romolják idetunk az igaz jók iránt* — .Minden szenvedés azen forrásra vezet utoljára vissza, honnét az áldások folynak." — rA szenvedések felhőszakadások, melyek elárasztják a kellemes völgyet, hogy az ember a hegyre siessen, nagyobb látkört nyerjen s tisztább levegőt leheljen." — .Többet ér egy sebhelyekkel gazdag niv, mint az, mely még sohasem szenvedett.' — „Szikla-él a szenvedő pályája. Hogyha róla az oldalt mosolygó rózsák felé egy hibás lépest tesz, nem határozhatja meg: eddig akarok esni és nem tovább." (Sivorényi.) — .A Wviskoezoruk életünk nSzsaágaiból készülnek s nem a borongás, de a legmelegebb nyári nap után t»m«Jn»w szélvészeink." (EStdJ


— Halottaknapja előestéjét a kani
zsai köztemetőben szokott díszes kivilágítás
meliett kegyeletesen tartotta meg a kath. kö
zönség, az ídö kedvezése folytán hullámzó nép-
toineg járt-kelt szótlanul az elhaltak csendes bi-
ruualmáüan.
— Lai/wnk 85-dik számában közölve
volt, bogy Ternovecz, Maczinscz, Csrécsán,
l'r<;teticecz,Szlakovecz Brézije, Felső-Hrastyán,
Tottovecz, Kursanecz és Sztrahooinecz közBé-
gekben is uralg a marhavesz, illetékes kézből
vett értesítés nyomán kijelentjük, hogy ott nem
volt s nincs marhavész. Az alább közlőtt táb-
lázatob kimutatás szerint van elterjedve.
— A keleti marha vés* állásáról, öröm
mel közölhetjük, miszerint a kanizsai járásban
Kityeház községben is Bzttnendőben van, ugyan
is; t. »ktob«r bó 2Í) én az utolsó 5 betegből 1
Jhullott.4 pedig meggyógyuljak nyilvánittat-
váe beteg nem maradt s máig sincs. — Ezen
községben összesen megbetegedett 66 darab 29
udvarü-iD, — ebből elhullott29, lebunkóztatott
ti, meggyógyult 31 darab, — összes veszteség
35 darab. — M. K.

— Uj zenemű Táborszky'és Parsch nem
zeti zeuemükereskedésében Budapesten most
jelent meg s küldetett be hozzánk : „A holt
költ" Merelaie" irta Jókai Mór, me
lodrámái zenéjét szereé Liszt Ferencz.
Ara 1 ft. 20 kr. A szöveg magyarul és németül
turliéielve van hozzá.
— Kinevezés. Berger Ödön m.
Klznutatéia
a keleti marhavész állásáról s csáktornyai vészkerületben f. 1874. évi október hé 28 ig.
143 ! 60
529
53
88
71
11
111
48
1
1
_ Hangverseny. A városunkban léte-„dú kisd<Kl9voda ügyét a „kanizsai dalárda "'felkarolta annyiban, hogy f. hé 14-én annak " tirt néhány kitűnőség mfikedvelői kozremü-'^ese mellett nagy hangversenyt rendet. MéU ' y„Íjak e nemes törekvést egész horderejében 's biítositékát látjuk benne annak, hogy az *rlet életrevaló és küzdvén bár a nehézségek ^nagyobbikjával - a közönség részvétlenté-
^ve; ' mégis mindeddig bírta magát
LoDtartani oly mérvben, hogy nemes czéljának c'iteibetuleg megfelelhessen. — Stivből óhajt-mk hogy ez alkalommal semminemű előitélet _ hanem a czél magasztossága vezérelje a aivoket és, hogy a t. közönség kiki Baját ré-giecskéjével a siker biztosítását előmozdítani jüveskedjék. — A belépti dij 1 o. é. forintra tetetett és aaiives felulüzetések e lap hasábjain köszönettel fognak nyugtáztatni. — (S. S.)
— A nziní előadások alkalmával szom
bat, nov. 7-tól kezdve Kovács Gábor zenetár-
sulata log működni. Helyes !
— Verekedés. Nov. 1-én este egy korcs-
auban Nagy-Kanizsán cs. kir. katonák Axter
Ágoston cevü asztalos legényt kardvágásokkal
tejeu annyira megsebesítették, hogy felgyógyu
ld must.
— Táticxestély Ur tátik ma nov. 6án
, .torona" étteímSBen, aláírás: 5 ft.
— A nagy-kanixsai öabéuies tűzoltó-
ejcvlet uj tisztikar^: Főparancsnok: Hencz
Autal, Maazvazető : Altmun Mihály, szivattyu-
vazctók.: Neuszidler Károl^geitl_János, Pa-
rautsooksági Bögéd : Szolzer Qásztáv. Jegyző :
- Tóth István, ssertárnok: Vucskícs János. Tüs-rendőrparancsnok: Vaibach Mór, Tüzrendőr-Xj,i biztos Zerkovitz Vilmos. Bővebb leírást

S >,
; számunk hoz.
279 760 92 134 293 432 153 366 588 178
A vészes község neve
Peklenicze . . . .
Podtrcren .
Ferketinecz
Macskovecz .
Hlapicsina Újudvar
Szelnicza ,
Szenkovecz Decanovecz Novakovecz . . . Miklovecz . . . .
Vegyes hírek. i
— A hulla eltartásra nézve Hidrovai Tcth István, Csongrádváros mérnöke uj készüléket talált fel, melyet maga következőleg ir le: „Uj találmányom áll, ez eddig senki által nem iámért uj vegyülékből, mely sokkal sü-rübb az üvegnél, tiszta fehér átlátszó szinü, a természeti légnyomásnak tökéletesen ellent ' ál! ugy, hogy ezen anyagból készült koporsóba ' helyezeit hulla sirboltozat alatt 50 egész 80 évig el nem rothad és abban az állapotban ( marad, mint mikor betétetett, annélkOl, hogy a ; hullának belső részei kivétetnék bebalzsamoz- { tatnék. — Ezen koporsót a halott betevése után i többé felnyitni nem lehet, — de arra szükség ' nem is lesz, mert a koporsó legfinomabb fehér t átlátszó niafi len, letznek azonban halvány !

kir. távirdatitztet ésPötzFerenczkir tSrvényszéki joggyakornokot l cs. és apóst, kir. felsége Gödöllőn 1874 évi október hó 30-in kelt legfelsőbb elhatározásával szabadságolt állományú honvédharlnagyokki legkegyelme-tebbeu kinevetni méltoztatott.
— A .Vasárnapi Újság" novem
ber 1 aei száma a következő tartalommal je
lent meg: Császka György püspök (arczképpel).
— Mesék. Greguss Ágosttól — Maszlag
Jankó. Költemény, Pásztóitól. — Feke
te márvány. (Dánnovella.) — síremlékek, (ké
pekkel.) — A tőke növekedés törvénye. — A
vénasaxonyok nyara. — A csendes-tengeri vas
pályán, II. (Két képpel.) — Budapesti nyoma
rultak, IV. Borostyáni Nándortól. —
A hétről. — Irodalom és művészet, közintéze-
tek, stb. rendes rovatok.
— Nyilvános köstönet. Lesújtott
minket a nem várt veszteség óvsulya, mely dr.
Klein Ignácz, a néhai szerető férj, s leggondo
sabb családapának halálával nehezedett reánk !
Gyengék vagyunk e nagy csapás elbirhatására,
a pótolhatlan veszteség szorongatja sziveinket!
E megmérhetetlen fájdalom közepette elodáz
hatatlan kötelességet vélünk teljesíthetni,,midőn
feledhetetlen elhunyt családfőnk barátainak s
hü tisztelőinek a végtisztelet megadásakor —
leverő bánatunkban tanúsított nekiiok örök
emlékezetes részvételéért — mert csak ez ad
némi enyhet legmélyebb köszönetünket nyilvá
nítjuk. Csáktornyán, 1874. október 31 kén
Néhai dr. KLEIN IGNÁCZ gyászoló családja.
— Csáktornyái járás szolgabirija
Vrancsict Károly ux lett 52 szavazattal Mészá
ros Sándor ur 40 szavazata ellenében.
— Komárváros ^mellett egy vasúti
Mügyelő valószínűleg gutaQtés következtében
a mocsárba fűlt.

— Borváí-Sft.-Miklóson egy ember
borleeresstéskor a pinezébe saját hibája folytán
a hordó által agyonzuzattatott.
— BOvid hirek. Latinovita György
honvéd alezredes m. hó 26 án Bécsben agyon
lőtte magát. — A fiorenczi érsek meghalt. —
Gr. Arnimot 100.000 tallérnyi biztosíték, mellett
szabadon bocsátották. — Alsó-László mezővá
rosában 13Ö ház égett le, a kár 90,000 írt. —
Kullmannl, Bismarck hgre lőtt 14 évi börtönre-
és annak letelte után 10 évi becsületvesztésre
ítélték el. — Kaflsbadban a lefolyt idény alatt
20,000 vendég volt a touristákon kivül. — A
bécsi Stadttheater .Frau Baronin Dadányi"
nevű ra.hölgytói két felvonásos vígjátékot foga
dott el. — A szultán palotájában a szolgák
száma hatezer. — Uj írógépet találtak fel;
melylyel a leggyorsabb írónál is 20 sióval töb
bet leíiet Írni. — Gráczbao Harkályi Köves
tbnk. megörült — Barkoczy Pál báró csmlás
és sikkasztás miatt 3 havi börtönre Ítéltetett.

— Nápoly 3000- és Minervinó 300 lira évi
nyugdijat szavazott meg Garibaldinak. —
Trencséninegyéből okt. 29 én ismét 101 kolera
árva érkezett, kiket Pestmegyében helyeztek
el. — Popásu János káránsebési g. püspök vá
lasztatott meg Nagy-Szebenban Metropolitává.
— A kolozsvári dajár-ünnepély tiszta jóvo-
delme, melyet a közp. ig. vái-elnökséghez át
küldött, 1695 frt. volt. —
S-ig
Ebből october
62
262
26
50
53
11
7
13 1 3
Lebun-kóztatott
217 498 66 84 240 421 146 253 557 175
67
259 25
264
22
48 i 34 52 | 23
piros színű koporsók is, kik halottjaiknak kedveskedni akarnak, mely koporsóbán a holttest pirns szint rog kapni, hogy miért nem fog erjedésbe menni ezen koporsókban a holttest, ez az időszerínt még titok, ha ezen koporsók használatára, nézve a nagyméltóaágu kereskedelmi ministeriumtól 30 évre engedélyt nyerek, ugy Magyarországon bét városban fogok raktárakat es hozzá műszaki hivatalokat felállítani. Egy ilyen koporsónak az ára 500 frtig terjed, vagyis a hány évig akarják az illető vevők a hulla éps-gben maradását 50 éven felül.
— A magyiT divatról a „Magyar Állam"-ban a következőket olvassak: Mig a magyar megvetve festői szép nemzeti ruháját, holmi „aackerl'-be bujt — mig hölgyeink a „Kike-rikinek" hódolnak — addig Parisban — mint

egy ott időző barátunk írja — a hölgyek magyar szabású, zsinórokkal „kiteremtettézett* dolmányokat keidének .hongrois" néven viselni. Remélhetőleg igy import-képen majd ná-I lünk is divatba jon a magyar riielet.
— A ,xhi<f tuó eradstt. Az angol sia-
b«4elvüket rendesen .whig'-eknek nevezik.
Hónoan eredt e név, azt a „London Reader"
igy adja elő: a tizenhatodik században keletke
zett Angolorszigbao egy királyellenes párt,
mely a népszabadság elérését tfizte ki czélul.
Jeligéül ezt választá: .Wehope in God* (Re
ményünket istenbe vetjük.) ? négy szó első
betűi a ,whig* szót formálják s ezt vették föl
a párt elnevezésül.
— Lakodalmatok tórtttoDm.Mult kedden
Parisban a Bue de Ménilmontant egyik vendég
lőjében egy munkát lakodalom ment végbe.
Ettek, ituk, tánczoltak, mulattak, mint oly em
berek,kiknél a mulatozás nem mindennapi dolog.
Már közelgett a mulatság végének órája, midőn
a vendéglős nyugtalankodva félretiólitja a vőle
gényt s bemutatja neki kifizetés végett a szám'
lát száz frank összegben. A vőlegény apósához
I utasitá a vendéglőst, hogy majd az kifogja egyenlitni a stámlát; az após odanyilatkozott, hogy neki bizony egy árva souja sincs testvéréhez küldte a számlát, ez ismét a vőlegény aty* jához utasitá a megrökönyödött fogadóst, dé af örömatya is minden válasz helyett üres zsebeire mutatott. Erre a vendéglős nagy lármát csapott s elkezdődött a dulakodás, melynek a rendőrség azzal vetett végett, hogy az egész péozteien lakodalmas népet a rendőri állomásra vezette s ott neki ingyen lakást adott.
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1874. évi október havi .forgalma.
BEVÉTELEK.
|
| Frank
ft.
k>
Pénztár sxaml*
15. HitelezSuek.
Betel számlásak .


46,351
56
Váltó63,604
12
Kulcson3,262

ElSIegetési .21,621
-
Bélyegilleték .4
59
EGtveny es váltó kamat sz.9,247
49
Beiratási dij .61
66
Késedelmi kamat
173
ti
KSItseg
12
70
Siázalék
26

HizjSvedelem
752
50
Bálbér óvadék

-
Kintlevő kamat .
41*
80
Arany kölcsön kamat


1UIjrtékpapir


Ertékpitpir szelvény,


Betét arany


105Bi-tét frank


Vtrgyes Lejegyzési dij
i 2
-

115
-|l45,»03 92
KIADÁSOK:
15 Adós Pénztir sziml.
B«tét számla .


37,550
42
Váltó


60,963
61
KSltaSn „


13.S70

Betét kamat „


1,611
16
KSluég


110
11
Kötvény és váltó kamat ss.


815
10
Bélyeg90
rlázjOvedelem számla .


96
19
Tiszti fizetés „


820

Bálbér óvadék ,


50

Előle eesézi „


20,000

Adományozási »


1
60
Arany kölcsön B
»60Betét arany „
1Ú0Botor a


ó


260
-
134,785
Iffl
össze* forgalom.
376

230,389
91
Történeti naptár.
Nov. 5. 1848. Arad ágy az tatása Berger álul. — 1853. Öaray János költőnk halálozása.
6. 1848. Olmützi nyilatkozván?. —
1860 Kossuth, Klapka és Pulszky
magyar kormányt alakítanak.
7. 1701. Kákóczy Ferencz Bécsújhelyről
menekszik. 1811. Erkel Ferencz szü
letésnapja.
, 8. 1848. Perctel Ormordot (Friedau) •suronynyal beveszi.
, 9. 1848. Damjanich győzelme a rácsokon.
, 10. 1444. A várnai csata. — 1738 Ka-kócty József (Ferencz fia) meghalt Csernigrádon.
, 11. 1456 Cilley Ulrik haUlozáaa Bel grádon. — 1847. Az utolsó pozsonyi országgyűlés megnyitása.
Színészet.
(M.) Múlt hó 28-án, szerdán Ger.í J. igazgatása alatti színtársulat által adatot*.: ,Lili-| omfi, vagy a vándor azinészek" énekes vígjáték . üres ház előtt Színészeink megmutatták, hogy ' zene nélkül ic tudnak olyas quartettet csapni, melyből bizonyára a jelenvoltak közül senkisem kér másodszor. Eszel eleget mondtunk volna a

sikerről, ha a kivételt képezőkról hallgatni akarnánk. Gfró, Scentety, Márton, Geroné, Gerí Lins, ét Berzsenyiné igyekeztek Sutéra-gólag működni. — Október 29-én osutörtekon .Király leány, mint koldasnő, vagy az élet iskolája" nagyhiru,jeles,nevetetes (máx ismét ?) nézőjáték került színre. A rendezőségnek igen sok bajt adhatott e n ag y s z e rű (?) darab, de napról-napra jobban meggyőződünk arról, bogy az oroszlánrész mindig a szegény súgónak marad fenn. Szentasy ur ma a sok gond között el is feledte, hogy a ssegény koldusoknak még posztó kesityü is alig jat, nemhogy glace-kat viselhetnének. Mártonnak kevés szer pe volt s talán épen ez okozta, hogy az utolsó jelenetben király létére, az udvaronezok közé Borakozott. Nagy baj az a szórakozottság! Berzsenyiné kitűnő fogadósné és Tomanóczy méltó fia volt. — Szombaton ok. 31-én ,Mend« Dianna, vagy az akasztott ember és a gaülaci anyakönyv,' adatott Márton Béla jutalmául. Valóban sajnálattal néztünk végig az üres székeken s alig hittak el, hogy a közönség ez igyekező s eddigi fellépéseivel legtöbb sikert aratott ifjút érdemeihez méltólag nem jatalmmit*. Geró kitűnő humorral játszott s a kevés számú kö tönséget többször inditá tapsra. Geró Lins, Sien-tesy értéssel és jól alakítottak. Márton és Berzsenyiné, mint mindig. — Vasárnap november 1-én .Mátyás diák, vagy a czinkotai nagy iteze* adatott ismét üres ház előtt Márton, Szentesy, Gerő, Gerőné, Berzsenyiné, Gerő Lina, jól mulatták a közönséget Nem tudjuk mibe keressük a részvélienségokát,annyit azonban megsúgunk az igazgató umak, hogy repertoir-ját az erőkhöz mérje.
Papirszeletek.
As ndvarló elkezdette dalolni kedreae tlfitt a IfftvetkPES avóp dalt:
HJaj beh lEensyw ac a maga kendSj* ta
— ^Keonyesebb a magié, tudja '. érti! kiálltott
ingerülten a kia lány.
A korejmáros Urmixott vendégei elStt, hogy ac asztalt agy bevizezték.
— Sohse zngolódjek korcsmáról nram, szólt
egy.k ivó, — hiszen n kelméd borával vizeztek be.
Piaczlárak.
— SoprM okt. 30. Bnaa 3.80 — 4.80 Eozi z.80
—3 40 Aipa2 frt. 20 kr. — 80 kr. 2ab 1 frt. 80 kr.
— 2 frt. 20 kr. Knkoriczs 2 fn. 40 kr. — 80 kr.
Sléna mázsája 80 kr. —1 frt Szalma — frt. 70 kr.
— Székssfejérvárftt okt 31. 1874. B<i> 4.
— 4.40 kr., kéUaerea 3 frt 2j — 50 kr. Köss 2
frt 80 — S frt. Árpa ! frt. 20 - 40 kr. Zab 1 frt.
60 — 70 kr. Knkorícza 1 frt. 60 ! frt. — kr.
— PéOSftt okU 81. Bnza 3 frt. 50—3 frt 80 kr.
kétszeres 3 frt. 3 frt. 20 kr. Bozs 2 frt 80 —
90 kr. Arps 2 frt. — kr. 2 frt. 10 Zab 1 frt. 76 — 85 kx. Knkoricz* 2.10.—20 Széna mázsája 1 frt. 90 kr. Ssalma mázsája 90 kr.
— StSBbatkely, okt. 30. 1874. Biu 4—4 40 kr.
Rozs 3.40 — 80 kr. Árpa 2.30—60 kr. Zab 1.50 - 60
kr. Kokorieza idei 8.— — — kr. Marhahús fontja
30 kr. Borjabns fon^a 40 kr. ftertvéshus fontja 52
kr. Óbor akaja 12 frtig. Ujbor 6 — 7 frtig. Keményfa
öle 10 — 12 frtig.
— KiszefM 1974. okt. 2í-in a bnzt 4 frt. 10
kr. 4 frt. 60 kr. Bon 4 frt. — kr. 4 frt. 26 kr. Árpa
2 frt. 50 kr. 2 frt. 60 kr. — Zab 1 frt. 90 kr. 2 frt.
— kr. Kukoricás 2 frt. 40 kr. — frt., — kr. _ Liszt
legf. 13 frt., muodliszt 12 frt., rozsUsst 9, barna liszt
8 frt. —, dara mérője 15 frt — Lencse 10 frt.
Bab 4 frt 80 kr. Káu 12 frt. — kr, Burgonya 1 frt. Í0
kr. Fa kemény 13 — 15, puha 9 frt. Marhahús 28 kr.,
tebénzair 60 kr. disznóhus 32 kr., disznózsír 62 kr. bor-
jnbns 40 kr. birkáim 20 kr. - Szína m. 2 frt 10 kr.
Szalma m. 1 frt. 10 kr.
— A |yirl plaMM okt. 31-díkéu. Búza p m-
8«— 90 fns. 3.30— 4.70 Rozs 76—80 fua. 2.80 —
3 20. Árpa 70—72 fns. a.60.—3.— Zab 48—50fni.
1.80. 2. Kukoricza 86-88 fns. 2.40. 80 Ki-
les 85 fos. 2.40—2 80. Bab 90 fns. 5.10.—50.
Szerkesztői üzenet
1486. Br. Zákány, Örvendünk felgyógyulásodon.
1487. .A bánat vigasza- Nem kozolhetS.
1488. B. L. Zala-Egerszeg. Sajnáltuk.
1489. D. O. Budapest. KOzoljok
1490. J. Oyor. Némi módosítással — igen !
1491.*MielSbb maginlevelw irunk.

1492. Veuthoff .Árvájának- sikerült fordilisát
köszönettel vettük; terjedelme miatt eaak a jővS év
ben kBxoljűk. Fogadja ss'ves üdvözletünket !
1493. N. L. Régi dolog, legjobb as ignorantia.
Értik- é< váltéftHyua november. 4.
.=)•/, metaliques 70.50; 5'/, nemz. kSlcsím 74.40; 1860-ki áilaáalmi kőlneon 109.25; bank-részv. 9 87; hitelintézeti részvények 239.75; London 109.80; magyar falrltehermenlési kötvény 77.75; te-nesvári foldtehermentési kötvény 77.60; erdélyi fóldtebermentési kötvény 74.75; horvát-slavon földtehermentési kötvény 79.— ; ezüst 104.30 ; cs. kir. arany 5.22-Nspoleond'or 8.84'/,
LnttobaxáB.
Brüon, okt 21-én 79, 75, 68, 48, 44.
Buda, , 24-én 72, 57, 62, 39, 34.
Lincz, „ . 65, 64, 79, 49, 77.
Lemberg, , 28-án 66, 6, 12, 64, 81.
Prága, . . 65, 50, 6, 62, 3.
Felelős szeríesztó: Bátort Uj«t.


. legnagyobb
YAS8
RelcHó,ra Se T&raa-ó, Bécsben, IIJ.Marxor utcza 17. sz aUitt van, honnan kép*kkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen biírmentve küldetnek mindeukinek.
ÍÍÖÁ"
A vidék hölgyei
gyakran zavarban vannak, midőn Ízlésük szerint akarnak öltözni s közvetlen környezetükben nem találva e czélnak megfelelő anyagokat, a fővárosból kívánnák szükségleteiket fedezni, dee szándékról — megbízható ezég ismeretének hiányában — az izlés, divat s anyagi előny rovására, többnyire kénytelenek lemondani. — Ezen kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. ez. vidéki hölgyek minden, a női toilette s a lí<:< szükséglet körébe tartozó kelmét, vásznat, szövetet sat. bizalommal csak
HAMBURGER ADOLF
Budapest IV., urí-utcza 8-ik szám alatt, a postapalota átellenóbeni
hölgydivatáru-raktárából
rendelnek me^.
Fenne-bbi ezégem, fennállása óta folytonosan oda múlcödött és működik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük távolsága a fővárosbani személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becsületesség a pontosság szemmeltartáaa s a legmérsékeltebb árak m^Uett, ellássa mindazon szükségletekkel, melyeket a jó izlés B divat mindenütt megkövetel.
Vidéki t. ci. állandó vásárlóim ezerőkre menő száma eléggé tanúskodik arról, hogy ezen üzletiráoynak minden tekintetben kielégítően sikerül megfelelnem.
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő kivonati
ARJEGYZÉ K:

t
r
:r
kint frt 3, 4, 5—6. Fehérneműét, urak, hölgyek éa gyermekek számára, a legjobb minoaégben, dúa választékban • rendkívül jutányos
árakon.
UAIgvraháfc, bármely kivánt kelméből, választékosán, haladéktalanul s legolcaóbban, a legújabb divat szerint k<- szittetnek el.
MtgrtndeUitk < bdrmintmü Uvílbdi mégbitdtolc, minden, habár itt ném jegyiéit ctiüra, a UgcukélyObtdl a hgmagaA irtiküig, az árSuttg fottai utánvételt vagy MUgu btkUidiu mellett — ctomagoldri dij feludmitdta ^tUUcUl — a legnagyobb figyelemmel haladikttUamU ettketSlUt^k. W Mtndtn ethetSleg meg nem feUli int vUezavitttik s legkiutígetebbm bteter(hetik. rLevílbeU kivánatra minták, a rtfár e kelmea»él«a»ég pontos megjelöléaével, bárhova ingven s bérmontve küldatnak.
(14«6-0 Ingyen mellékletek adatnak:
. minden ( 10—25 btíg egy elegáns legyeií, )
• » megrende- ( 25^50 frtig egy berlini gyapjokendi, ) ( 50—100 frtig egy «sép kelmeniha, )

1H7II MITTPI f Sicherer Erfolg, bewiesendarch UEilLlTII I 1 Lili • Tausende von Zeugnissen.
Philipp Neustein, (uw-i)
Aputkekpr ,xum h'il. JJI-OJUJIJ"
in "Wien, Stadt, Ecke der Planken- und Spiegelgasse,
legt dem P. T. Publikum eia« Reibe ™u wiixücwn Heilmitteln vor,
T. Publikum eia« Rei immer. mügr-o SÍP TI>O tii ih
g Aerzln, ...!<-r L E
. in aJlen Fálleo Tonügticii sich b*wálir:f-n ; als ileweis der immer uifLr uttigé-nde Verbraiicb dtniflb**!), umi iii<- Tam-n.,!- TOII Zougnitwen, die von dtín Ocheilten entwndet wnrdcn ; wir ~i».nn-ii duher die-wlben.
mit gutein lie*ii»Beii í'mjtfrhli'ii. Difi Vercuckerten Bluireini- fl. I.M», (<iiiii«osiite Srliweúermíleh
I a 5") ÜT., '?•r. (K.IÍS SpeiBejiulver i * öl kr., An;!l|[>rin Mundwasser TOD I l'o|>|) * ti. J. i<> uiut narh l'opp 40 kr., | Li«l»ÍBM-'l»;is-::'extr*ctVsPfd.85kr., lir. FAII.T l'.iri^i 1 Ö., I>r. Pfeif-j fcrnuaiin's Z.iliup..sta Ül, 1.25., ! Polt'a Ku^cdu íiráusel-Pomade i ti. 1, l.fK), Dr. Browa' HaarconseTTi-rnniís-Poiiia.l.> in bloud, braim und scbwarz á 1 fi., Dr. Heider's 2ahn-pulv-r » ö5 kr. iind immer frisch ain Láger.
Wir befhrcn uns dem P, T. Publikum aucá unser grosses Í-A-ger VÜO I'*rfmneiien, Seifes, Po-uadeu tct. auzuz^igen. vonüglich in Qualiuit au ijuu ersten Pariser IImisem, die meist ,usbtelluQg~ in Wien die Yerdimstmeduille erbieiten und üocii liilliger als in der ProTÍncz, iiisl).'M>uii''r? das ilaarfarbemittel von Dr ('dlimaan in allén Farben atif 1 Jiiür auireicheod, á 3 ti. ö. W.. tur CiuIcilJond 10 fl. ö. W. bt<-ll in kt.rzfi.ter Zeit die frühere Karl><- ű'-r Haare wieder her. — Wir -mj.lVii.en uorh die franxÖU-schfu (hccolad<-n. die bei der Welt-anssLt'UmiK Iö7:-í die Fortschritts-
i der hbiligea hlisabetb siud ]picbt abfubrend, blutreifiioead aod liabei TÖllig uDsrhadJicb, bt1-wiilnvn nich vorrOnlicfl bei bírjuk-hi'iten der Interltsibsorgaae. VVecti-fet-ltieber, Krankheitea der Brustor-gant>, Uautkrankheiten,Augenkrank-heiti-n, Krankheiten des Gehirnes, Mundes, Kin der krankheiten und Fraaenknnkheitet, bekampfen jede Verítopfong, die gewisse yuelle der neiitea Krankheiten.
Wir bitten, die verzuckcrten Pillén det beil. Elisabethausdrück-bct zu verlangen, weil die obigén 'Víikuo^eii our diese pillén habén. "A'er eiümai diese Pillén der íteil. Eüsabeth gcnommen, der wird nie | und Li>ndunci ein imderes derartiges Mittel mehr auf der W nehcoen, und nur Wi den verztickcr-wn Pilicu der heü Kiisabeth blei-DPD und dieBes Mittel weitur auom-pfehU'u. — 1 Rolle mit ö Schach-;eln, 120 Pillén ^ntbaltfod, kosu:t nur 1 fl.
BruBUaft.Iincert.TQgfli'blicklich jedeu Huaten, BrústB* inm-rz á 7<>kr.
(ielbv Rübeubonbuns, als vor-eügliches Linderuniis- und Anfpucu-tungsmitte! & 10 unt) 20 kr.
itii-ih.ille f-riiit-ltpn. von 60 kr. bis .1 A. per ]Ff.!.. d*-n russiscben Thee ii.4 d. per l'i.L aUch in Pfd. i i i-l 'gHiiti'!! tíiu::.sen á 1 ü.
An.-li allé iriiífiiíchpii Iuatnimen-t- »IUH lleil^i-limuche, wie Selbst-kljMiri-r, ^priut-n. B&ndagen ect. biiligst. -- Wir vrsemlen anch Par-fumerie-UassL-tteu vontl. 1—10, Bon-huni.-re mit Cliucoladen oder fran-xósische Bonhons á fl. I—10; gros-
L-IRÍT v Ztbad
Fichtcnnadt-I - Zalinpill^o, PDL-fernen alsogleich je inu Zahnschmprt i 25 kr.
Ralsam (iérnnje, einzigcs Mit-tfl gfgen (íefrüre a HO kr.
Astlima uud Brustbeschwerdcu 25 Stílek l fl. ö. W.
flAeu tuio, fUr die Cie^ixiidbeiti fűr die Toilette. Beste* Mittel gr-gen alles L'obehagen, Ueblichkeitcn, Magé narh merzen, Diarrböe. Zahn-
scbmerxen ect, Vorbt-ugungsmiHcl | derén Toi]i-u.'-Ariikeln.
gegen epidemische Kraokbeiten. ! \ ír bitten das P. T. PublDtum
u'.b- Anfragén beant- r allaofjleich. Allé gang-bar^ii Spi-i-ialii-iifii *us Paris, London und Berlii; li.ihen wir am La-ger. lifhti-lltfii jetji :i Atiftrag even-tuell aittt Paris, i-ffectuiren auch alk Aiiftrage nni tiiesigen Platxe ohne ji.d'- i'rovisi,,a gegen arigi-nalrecu:mnií.
Wir víTscmipn entweder gegen Baar od«r Postnaciinahme, die Ver-seniiung gcscliitht ^leich nach Km-pfantf di-s AnftniL'i-s und berpeh-ncn dití EmhalU(;e mtn Selbstkos-U-njireis : der gmngste Betrag bei
?iuige Tropfen in ein baibes Ula-i i Dm Vertn lUogl
orir;n
'Wasser genügen, um allsogícíche Benaeruog zu bewirkcn. Prt-is 50 kr. j
Humoopatbiecher Kattue, vor-zugliches Getrünk t'ür KcbwacLc Kis- j der, per Pfund 40 kr.
Krnpfgeist, ein auspezeiebnet
wirkeodes Mittel gegen Blábbaln ;
(Kropf) i 70 kr. '?
(jichtyeist, wunderbar wirkend ; gegen (jtebt und Kheumatismus á 70 kr
Pariscrpőaster, gfgen Hdhner-?agen und jederart von Wunde á Só kr.
injectioD-Cadelle, síchcree aod j Versendnni; ist 1 ti.
Die KngrDs-At.Dehmer erhalten i Hah*tL
| Obiftc A|iiitli-k Übemimmt
Consultationen
mit eini-ru I)ori»r áer Medicin, Mit-| glifd der mpdiziuischen Facuitat,
der F hmerzlon u:ine Folgekrank-t heiten und líi-nifsotörung Harnröb-; rcnliü*sf>, írit-rh ^utsUndene and j nor.h so vcraltttc grQndlich aod , achui'll. Hiicli llaiiLiusschláge, Stric-? tui cii. Kl(t»a Ifci l-'r.tuen, Bleichsucht, ', Uiilnicliibarki-it. l'ollutionen,
•iMannesschwáche,
ebcm.ii Sj'j)!iiü, nn.l (íescbwüre je-d«-r Art beilt. J.-.i-rBrief wird all-•tigieich beantwiirtet unddienöthi-g'1" Mcdicamentf tiillígst versendet. — M-lieimluiltuiiir verbürgt. — Ho-norJr für 6 brirli? ^hP Consiütatio-L*1!! 5 «. ; ebr-ii-.., lioernimmt obige
gcbnellstf-s Mittel gegen Tripper und weissen Fluss á Ü. l.&> ttnd die daxu gt-borige BrocliUre á 50 kr.. maciit jtídec andí-ren Ralit entliehr-licb.
Gardieu, bostes ?Scbutzmiitel g«-
,gea austeckende Kraukiieiieo á ti.
!.:*>. *
Orangtíp- und Citrüncn-Kssenz, sich sogleicb eine gute Limonádé oder Or&ngeade zu hereiten Jede Flascho entbalt 7i> tilas und kos-tet nur ti. 1.
Ureillun. fcinitgfs Mittt-1 gegen
SchwertiÖrigkuit und allt-B Ohren- ;
krankbeiten á 70 kr. j
Dr. Frémout's Sclbathilfe, cin-
tig wirklicn reelles Mitti-1 gegen
Malinesschwáche i 'J ti. ;
Storax-Urume, siclu'res Mittrl gegen alieHautausüdiláge.wie Flech-ten. Finnen, Fieéke et-t. á 80 kr.
p
ii«'n fQr Ohr k'ij.fkranke
Actispyglonia, vnrzüglicb gcs^a ' Sommeraprowen ond Nasenrütbt' í. 1 ti. .V) kr. ó. W.
n-, Augen- und Kehl- uater obigt-n Bcdin-
K
Jrueti Danifn und Herren, die Hath für iltre lL»n;, Teint, Zábne, so»ip far jedes auf die Sr.h(tubeitJi-prií^ge bcr-Q^iíche llebel erhslten wollen, vp.rmittflt obige Apotb«ke Coistiltationeu mit den ersten An-torítiiu-n in dienem Facbe. Naheres, 1'ri-flir.be Mittliíiliiugec.
Warburger Kiftbertropfen. ein tinfealbare* Mittel gegen Fieber je-der Art á H 1.60 nnd 60 kr.
AntisuÜD, erproptes Mittel gegen Fuss- und Achseischweiss und : zur Vertreibnng dpü flblpn Geru-rhea á iHl kr.
Rburoin, das allorheKte Mittel geg*»n jeden Sclumpfen k 70 kr.
I)ie brkannten Specialitütcn, wie Uomersbausen Augenei%itaz á
Haupt-Depot afler bekannten in- und auslándischen Spe-cialitSten der Pnarmazie, Parfumerie u. Toilette.
lm Verlage von Oltó Maafcs in Wien ist
nrschíenrn and in der Cjpedilioo iie-es Blattes
Krali» ia babén : (1491 — 1)
Prakfische Lehren
Weisheit

Geschaftsleate.
XKXXXKXXX
3000QOOOC

A szerencsét meg keU ragadni!
375,000 r.-márk
kinilkoxik axRrpnrscs esptben mint legfőbb nyeremény &zon teg-?jaM a*tr péalMrMláMil, mely a naga« kormánytól 'jiito»itTa van.
A terr oly elönjöíeu »«n berendoire, hogy u egymiu-> kavotkoxí 7 biuúban nébány hóup aUtt 43,300 m/erémi** ?oroltatik ki • aiok kö« a koretkexo rSnyer«!B*nyek lesínek : 375,000 birodalmi mark, tttzeteKn: 250,000, 125,000, 90,000 60,000, 50,000, 40,000, 36,000, 30,000, 24,000, 20,000, 18,001), 15,000, 12,000,6000,4000, 203-nor 2400, 412-si.r
1200, 512-sier 600, 599-sier 300, 19,7(>0-szor 132 stb.
A nyereményhuzások hivatalos terv szerint törti-nnek.
A legközelebbi elsü nyereméayhuziBra ezen nagy a u állam által biztoBÍtott pcnssorsoláinál
I egész eredeti sorsjegy csak 2 tdlér vagy 3'/, frt — kr. bankj.
1 fél „ „ „ 1 „ ,. l'/4 .. - .. »
1 negyed „ „ „ •/. « -. — » W "
a pénz beküldése mellett.
Minden megrendelés rögtón a legnagyobb gondossággal és a Hamburg állam czimerével ellátott eredeti sorsjegy saját keiébe kUdetik.
Megbízóinknak a hivatalos terveset és minden hnzásról a hivatalos sorrend ingyen megkoldetik.
A nyeremények kifizetése azonnal következik állambictosi-tás mellett' és lehet egyenesen elkttldetni, vagy Qiüztrkűttctéseink-nél fogva bármely ausztriai n&gybelyeken.
A mi sorsjegyeladástinknak a szerencse kedvez, mert már sokszor fizettük ki a főnyereményeket, igy f. évi október 7-én is a főnyeremény nálunk nyeretett.
Ily sziíird alapokon nyugvó vállalatnál élénk részvétre számithatván, felkérjük az érdekelteket, hogy a kívánalmaknak minél pontosabban megfelelhessünk, f. évi Mveaker 17-lg tegyék meg nálunk rendeléseiket.
S. Steindecker & Comp.
(1475—«) bank- és váltoüslet Hamburgban.
Ad és vesz mindennemű államkötvényt, vasúti és kölcsön-
sorsj egyeket.
U. i. SöszöDJQk az eddig belénk heiyesett bizalmat s midfin egj
uj sorsolásbani részvételre felhívjuk, igyekezni fogunk
pontos szolgálattal tisztelt megbízóink elégedettaégét ki
nyerni. A feati*.
Nöi rshakelaiék. legdúsabb válatstekbxn, rőíönkint 30, 40 50
ki — frt 1.
Mosó-miiakelaiék. perkál- xbatiiztban rófSnkint25. 30, ?.ü 40 kr
Poizto-, naaell > ripsz (yapjakslaiék, rSrsnkint ft 1,1 50, 2—2 50 Selyeaiszdvetek, taT.ita, Kaille » Grongrain, röfonkíut' frt. 1 50
A :!.;*)—3. Sdyeaigazir-. Illation- R báliraba-szövetek, rúfonkiat 60 80
kr, frt 1—1.M. Poapadoir Cachealrok, reggeli pongyolákra, rőfdnkiut 80 kr
frt 1—1.50.
Asjol bársonyok, léketek > txinetek, röfBnkint frt 1, 1.50, 2—2.50. Selynibársonyok, minden txinben. róffinkint frt 3, 4, 5 — 10
Rakanarketok, .iiioe»pk « mintiioitak, rSfoaldnt 30, S5,io—50 kr. Syászkelsiék, lmtre-, c-aohemir-, terno- ttb. tsoTetekben, bármely
árban. L' azjf, berlini gyapj"- s moir-alaószoknyák, Qoponokl dara-
bonkint frt 3, 5, 6 -X.
HSIgyktlapok, fejkütök ? bulikok, darabonkint frt 3, 5, 8 — 10. Badalaak ét barkolók. (legújabb divatcaikk,) darabonkint frt
10, 12, 15—20.
Manykeadík. L..ns.li«wl„k > Plaidek, darabonkint frtC. 8, 10—15. ReczéakeadOS.. berlini g^xpjnból, darabonkiut frt 2, 3, 4 5.
6ysnjakei4ok,kicsinyek ? félnagyok, darabonkint frt I, 1.60, 2 3.
SíryesrteiKník, minden ninben, darabonkint frt 2, 2.50, 3 4. Eoharae-atl, t brochekendők, gyapja et telyembSl, darabonkist
50, 80 kr, frt 1—2 Kall Fl0ha>-k, ctipkckkel vagy himuttek, darabonkint frt 1
1.50, 2—3. Á|y- i* asztalterítők, bármely ttin- és minőségben darabonkint
frt 6, 6, 8 — 10.
léébe*:
Nap- i-n esó-ersyök, nernkOlinben IggyezM minden árban. Fonal- ét sziléziai vászaaa, 30 rSftsek, végenkint frt 8, 9, 10—ti.


M
XSMDLÍTZÍÖRÁ.
E porok rendkívüli s « Ieg«lt*r8bb •••t.kbeu bíbi.onjuU gjógj-
!bstáank álul minden, eddig «lUm«rl háai merek kor'itt, ;*ir.idh*t«tla.
o'ul as ellS heljet foglaljak el; mit ai tok e«er, a eU«zári birod.h,™ minden ré.iébSl keieinkbe> küldött hál«-ir»tok a legre«ilet«»ebl.en t»nn-
?itiák !..,.-; e porok lOgintt szaraltukaál, MáaitbataUtHéitkaél, lyt-«.rHé«él, további ,irosik, vts. ??.. M*|-kaj*kkaa, ulvMoaásail. ide-•tattá oko.t* (.fájts. «rt«l.lás, végül ijratwlára, baktr é« aazaasa
aáiyásra hxjlamnál « lesjobi, .ikerr.l »lk«l,n».l»tn»k, ? x l.etari.^l,
erágyhatást erodménjextek. (1401-1J,
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
CRANCZIA BOASZESZ SÓVAL. ^M
r A legmegbízhatóbb orvow«er a asenvedS emben*eg aegedel-
I mére minden bels! é> kOU5 gyuladái, legtöbb betegaig, mmde.iae-m« »eb- fej-, fnl- es logfájá., régi tervek í. nyitott teL»k, rák, íene, uemgrnlladaa, béonlú «? mindennemS térület éjien, tth ttb.
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
0
A legtitttább én legliatiiatótabb orvoti tter Norvógij hegyeiben nem eterélend" frl x n.^«Mr»igeieu ti.Mitott halmáj»8ir-olajj«l.
A valódi Oirach-halaijzslr-tlaj atll- " ttdí-bajsksál, aortába
llt- et raealtlS-betegíégfkben legjobb gyógyhatásúi van i megsyógyitjt a legidlltebbkiazvály- i'OSÍIlajokat, valamint ai idö<caki ?irklttfsket
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Baktárak Sagy-Kaninaán: Belus J. gyógj.i Lövik K.
gyógyss. Feaaclhoffer J ét Konenfeld F. uraknál.
tt Lki O
gyg
Itteiyea K.lnod. J. gy<&(v». asarazallkaa Ia«U Nándor Bátwk-SlL^yiriyi* Fibict J K>.
SltaibatMIyei Pilicfa Kerenci g7 Sepratyfeaa Metay Andrat tj6fj<*. Zágrabku Mittelbaeh Zt. gyógyti Ceyleck J. J. ryógy«« nrweitB Fr- gvoifytr.
?Mnarttt Lakovict O. Csaktsrayási Kárán H.
Caartta Kreitlar Dávid Kaiasvaratt Kohn Jakab KaBraaozia Werli Sánd. grn)ry«t
KatztMyn Wüntcb F.
fehérítettek, 30 rifoiek, vegenklnt írt mabbak, 30 rSfOtek, végenkint frt 15,
Kanaztaa Breyer Jakab fiai KSaztfaa Ctactioovits btv. gy6g;a
Creas- ét baVvászaak,
10, 12, 14—15. Rubargl vásznak, leg
18-20.
Irtosl ét kslludi váazuk, 50 rófstek, végenkint frt 20, 23, 2.5—50 Raabirfl vatzaak, kéúfonálból. í4 röfötek, végenkint frt 25,
30, 40—50. LM- > pateat-Otlovatok, fehérek, 30 rófotek, végenkint frt 10,
12—15. Czáraakauvaazok, ágynemüekre, 30 rSfoiek, végenkint frt 8,
10, 12—15.
1 KaSkJaa, ágynemlekre, tárga ét fehér aiinO, r3fonkint 30, 40, I 45—50 kr.
CWIToaofc, fehémemlekre, (1 vég kSrulbelal 70 röf,) rőfonkint
25, 30, 36 - 40 kr. Leaedavásnak, "/, ét 1, ítéletek, rSfonkint frt 1, 1.20,1.50—
1.80 kr.
Plkét ét ktrais parkaiok. fehérek, rófonkint 40, 50, 60, 70 kr. Derekai]- t botor-cainvatok, asinetek, rSfSakint 80 kr, frt 1.
1.20—150. Asztal- t kávéaabrossok, niaet«k. minden nagyaágbao, dara-
bonkiot frt 3. 4, 5—6 ' Lea asztal- ét torilkszi-kndtk, tuciatonkint frt 6, a, 10 12.
Cstaieie-asztalkeadik. bármely ttinben.tnctatonkintfrt 2.50, 3-4 CsipkefiMiaytk, páronkint frt 8,10—15, rSfonkint 50,75kr, frt 1. Bstor ripizek és cretonok, síinetek, röfonkint 50, 80 kr, frt
1, 1.50—2.
arinylagoa árengedmé-nytll.
?tllak, crépe-littek ét tarlalánok, végenkint frt 4, 5, 6 8—10. OrmaaBaak, fehérek ét tiinetek, végenkint frt 1, 1.20, 1.50, 2. Lea ZSekktadM, fehérek ét tainetek, tnetatonkút frt 2, 3, 4,6—8. FfHiertUk, hölgyek námára, derékbo<«g anrint, darabon-

.HA61-KANIZSA, 1874. november 8-án.

9O-UI száJXl

Tizenharmadik évfolyam.


Mrsststsfc
» peütsorhaa ,«or 6 s mindéi i sorért 6 kr.
„„„.?ni 10 krert «-
' ustne* fal.
I s,„.»tÁri illeték mindéi

ZALAI 1
elöbb:
„Z AL. A-BOMOGTI

A lap szsUnd résscq lüetó kozlanénjck i tserkesuúaax, —
jad ressét Hl«t6 koziezMBTek teáié kiadóso* Mmmtr*
Wlaisioaa*". Bérmenletlen levelek csak ismert nnAkatár-saktol fogadtatnak «1.
Kéziratok vistss I kUdetoek.

Nagy-Kanizsa város balyaatÉságának. nemkülönben a ..zalimegyei gazdasági egyesOlet", a .^agy-kanizsai keraskedelmi s iparbank", a .nagykanizsai takarékpénztár' a .Zala Somogy' gőzhajézási raszvénytársuiat, ugy a .zalaegerszegi torna-tűzoltó egylet' s több megyei es városi egyesület hivatalos értesitője.
lleiciiklnt kétszer, vasárnap- x csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú

Zalamegye
bizbUviányi közyyülés&wJe 1874. évi míg. 4.(11 kelt fí(J99 n. alatti kiküldésére jelentét.
(Vége.)
Ámbár ezennel még nem merítettem k-i az emiitett törvényjavaslat tartalmát, mégis drága idejöket nem akarván sokáig igénybe venni még néhány, ezen gyűlésben unott közegészségügyi értekezések rövid tartalmát bátorkodom előadni.
Dr. Sass tolnamegyei főorvos értekezésében a közegészségügyről a társadalomban statistikai adatokkal kimntatá, hogy hazánkban a betegedési és halálozási számarány más országokéval összehasonlítva szerfelett nagy, nevezetesen, bogy fővárosunk azon szórnom hirre vergődött, miszerint a benne uralkodó halandóság minden európai városét felülmúlja.
Midón 1000 ember közt évenként meghal Porosz- és Szászerszágban 29, Bajorországban 28, akkor Magyarországban meghal átlagban 39; Zalamegyében 44 s néhány megyében még több. A városokban a halálozási szám Bécsben 34, njabb időben még kevesebb, Münchenben 31, Berlinben 25—30, Drezdában 29 ezer lakosra, Budapesten 40 - 50-et tesz 1000 lakosra.
Kétséget nem szenved, hogy ezen nagy halálozási arány czélszerü egészségi reformot által kisebbíthető, mire példát adhat Angulhon, hol különösen czélszerü csatornázás és vízvezetékek behozatala által a halálozási szám ]<ondonban 1859-ben 1000 lakosra 42 volt és most 20-ra, több városban már 15-re szállt le. Bátran és minden tulus nélkül mondható, hogy hazánkban évenkint fzázezerrel lehetne a halálozási számot czélszerü egészségügyi intézkedések

i által csökkenteni. A nagy halandóság álul | a népesség szaporodása visszamarad és Dr. I Weszelofszky statistikai kimutatása szerint e. tekintetben a magyarfaj a legkedvezőtlenebb számokat mutatja. Ha még tekintetbe vesszük, bog}- a sok betegség által mennyi munkaerő vesz el és mennyire kisebbedik a vagyon és adóképesség: akkor el kell ismernünk, hogy az egészségügy rendezése és javítása hazánkban az el nem halasztható ügyek közé tartozik.
Értekeztek továbbá Dr. Bózsay a hullák elégetéséről közegészségi szempontból, Dr. Rátay a cholerajárvány terjedése ellen alkalmazandó fertóztelenitő szerekről, melyeknek szigorú alkalmazásától a múlt évi járvány alatt sok helyen kedvező eredményeket tapasztalt; végül pedig mély tisztelettel alólirt tartott előadást a városok egészségügye állapotjának javítása eszközeiről.
, Értekezésem az orvosi szakgyülés által az évkönyvben! felvételre méltónak találtatott és a mennyiben a tekintetes bizottsági tagok azt a Zalai Közlöny, vagy Zala, vagy pedig a Gazdasági lapokban nem olvasták volna, vagy pedig ide mellékelt külön lenyomatott példányokat tőlem elfogadni reszelnének, bátorkodom ezennel tartalmát röviden elóadni:
Az orvosi tudomány tapasztalata szerint mi sem szükségesebb az egészség fenntartására, mint a tiszta levegő és jó ivóvíz. Mind akettó a zouban házainkban megromlik, a levegő a rothadó emberi és állati ürülékek kigőzölgése által, az ivóvíz pedig az emésztő gödrökből a talajon keresztül a kutakba átszivárgó káros anyagok által. Ezen káros tényezők eltávolítása az

egészség javítására nagy befolyással bír, mi-TÓl különösen azon városok tesznek bizony Ságot, hol, mióta az ürülékek czélszerü csatornázási rendszer behozatala által ádázakból eltávolíttattak, a halandóság évről-évre csökkent, valamint a betegségek is kisebb mérvben uralkodtak.
Vj miután a czélszerQ csatornázás részint helybeli viszonyok, részint pedig költség szempontjából nem létesíthető, az ürülékek elt;u olittatása a házakból a kádrendszer utján eszközölhető kivitel által volna czélszerü és gazdasági szempontból is ajánlandó, a mennyiben a levegő és ivóvíz javításán kívül ez utón a legjobb trágya volna megnyerhető.
j Az egészségügyi állapotok javítása
| általában czélszerü intézkedések által volna I szükséges; az abból szedendő nyereség ki nem maradna, csak egyszer hozzá kellene fogni; és miután egyelőre nincsen kilátás arra, hogy ez a törvényhozás ntján történjék, szerény belátásom szerint a megyék autonómiájuknál fogva sokat tehetnének ez ügyben a községi orvosok és szülésznők rendszeresítése által, a már létező egészség-• ügyi rendszabályok szigorú foganatosítása és az ellenék vétkezők büntetése által; szo-I val szükséges volna, hogy mindenki hatáskörében oda működjék, miszerint a nép minden osztályaiban divatozó egészségellenes szokások megszűnjenek, a lakások, iskolák, kórházak és minden nyilvános épületek az egészségtan szabályainak megfeleljenek, a járványok az óvrendszabályok szigorú megtartása által csökkenjenek, a helybeli beteg-| ségek a talaj készítése által szűnjenek, ál-' tálában összetett kezekkel ne nézzük, miként pusztítják a váltóláz, hagymáz, himlő,

cholera és más betegségek napánkét, midón kellő óvrendszabályok által a betegségek nem annyira terjednének és kellő ápolás és gyógyítás mellett a betegeknek fele sem veszne el.
Dr. bchreyer Lajos,
kir. törvénysiéki, viauti • megyei űntb. iőorvas.
A nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó, egylet nagygyűlése.
A helybeli önk. tűzoltó-egylet működő testűimé a (lapunk 87-ik számában) élűre jel-tett sorrend szerint Ünnepié november 1-én három éves működésének évfordulóját.
A tisztújító nagygyűlésen — mely reggeli 10 órakor nyittatott meg Hencz főparancsnok által—Szakonyi városi kapitány ur,mint a városi tanács képviselője jelent meg, hogy » polgármester nevében meleg köszönetet mondjon a testületnek a városnak tett eddigi kitűnő szolgálataiért és a parancsnokság választása ered-ményérSl egyúttal hivatalos tudomást is vegyen. A főparancsnok rövid jelentest adva 3 évi működéséről saját, valamint az egész tisztikar nevében köszönte meg az eddigi bizalmat, mire ő helyéről lelépve, at elnökletet Valbaoh egyl. elnöknek ad* át. — A nagygyalés végefelé a csurgói tozolCo-egylet küldöttjei is jelentek még számmal 12-en, élükön Fettich Károly főp. rancanokulckal A vendégek, — kik a kanistai.--.. egylet szervezetét és műveleti eljárását tanai- '?: mányozni szándékozandófe, már 1 héttel előbb adák tudtál megjelenésüket — elnök által a legszivélyesebben fogadtattak és azonnal a nagygyűlésnek be is mutattattak.
A parancsnokok — kik a szertárnok kivételével a régiek is maradtak — egyenkint és majd valamennyien egyhangúlag választattak meg felkiáltással, csupán az 1 szertárnoki tisztségnél, mellre hárman jelöltettek, kivántatott* az irásbe>i szavazás.
A választottak névsora:
Főparancsnokul: Hencz Antal ur, mász-TÁHCZA.
A magyar puszta.
(Teniers A. után.)
Olt * pnsztio Kéretnék éo Éldegélni távol, menne, MérhctlenQl terjed az ki
Mint az öröklétnek képe,
Pnizta Dtán, puszta ntán
Vágjralkozik hí>n kolx'lem,
Ki bfivGli e •*?]> pnnKta Délibábját ele nokem.
Ott esak nébol tekintget föl Egy kis virág a szép égre ;
3 mégii miijén kedves illat Özönlik síét körülötte.
Él csak néba saáll magúba 8 dalol onnan kis pacsirta -,
Ob, da ekkor nzy hallatszik. Mintha a dal égből tsdlna.
Néha-aéba logviageti
Langyos zephtr vándor arezát ; » ttak oébol fut kis patak
I irj aorajjai a mez n át.
És csak néhol áll egredol
E pnsztában egr kis nnvhj,
Oh de kájlobb a édesb itt a Szereleaiaal > fuml;asz4.
A ssép magra* paszta után
Vágrakozlk hCn kebelem ; Ki bflVSli e szép pssstán . Élt sápjaim Tiszsta nekem.
KÉEL.

i Szemlélődések a világirodalom
j terén.
IX. Történelem.
barátomnak. —
1. Általános nézetek.
Az irodalom egyik ágiban sem szükségeltetik oly mérvben: a jól átgondolt alak, mint épen történetírásban. — Kivéve természetesen az adat gyűjtőket, legtöbb történetíró a régen tudott dolgokat adja elő. — U) alakban. —
Hogy hazai történelmünkből szolgáljak példával: olvassuk it Szalay László és Horváth Mihály munkáit. — Ok mindketten ngyan egyet írnak le körülbelül egyenlő terjedelmű véren, csupán as előadási alak volt különböző, hogy M alak melyiknél volt helyesebben választva, eldönteni a kritika dolga.
A történelem maga, mint ilyen igen vonzó és érdekes tárgy, azonban senki sem vonhatja kétségbe, hogy akadhat-e rokonszenvei tárgynak oly előadója, ki abból fáradság nélkül szárai és unalmas dolgot képes teremteni.
Hatrél elveit saját művéből') vett idézettel legjobban fogjuk megismerhetni: ,A történetíró legfőbb kelléke, hogy az események fölé bírjon emelkedni. — ? tulajdonság hiányával hivatásinak megfelelő történetírót lehetetlen képzelnünk. — Bégi és megciifolhatlan elv az, hogy: a történetírásnak nem az a
•) Mattel Alfréd .Történelmi előadásai.' — K jeles mfi történelmi jellemzéseinkben sok heljen Tor-rásnl ssolgálL — E bolyokét kSlOnDeá megfogjuk jelelni.—

czélja, hogy minden sorával elragadjon és lelkesítsen, hanem az ismeretgazdagitás eszméjének megfelelőleg — az adatoknak egy önálló egésszé való öeszefüzése."
A történetírásnak elvek által kell vezéreltetnie; tiszta politikai néietekkol kell bírnia és mint előbb is-mondám, az eseményeket nem az érdekelt fél, hanem a tudomány mivel'', tekintetével kell szemlélni. — Sokoldalú tanul-miny. kívántatik ahhoz, hogy valaki annyi-különböső és egymástól alapjában eltérő tárgyban alapos és itószi magasságra emelkedő néze let bírjon nyilvánítani.
A történetíró bírálója az eseményeknek és ha, mint ilyen habozó, vagy bíztalan: nem ason pálya embere, melyet kiválasztott. Tagad-hatlan, hogy ennyi különböző* kivinalomnak megfelelni, nem mindennapi tehetség kívántatik, de, ha e tehetség valaki nek megadatott, alig választhatna hiladatosalib pályát, mint a melyen Macaulay, Gibbon, Ooizot, Th iers Rotteck, Weber stb. aratták babéraikat
A részrehajlatlansig oly szükségesség a tudományos irodalom ezen ágában 8 ez már a történészben feltételeztetik; tehát ennek hiányával történetíró annil kevésbbé képzelhető. — Hogy ismét mindenki előtt ismeretes példával éljünk, megjegyezzük, hogy Vargyas Endre ,Az 1848/49-iki szabadságharcz története" nemkülönben Tóvölgyi Titusz .Magyar forradalom és önvédelmi harci története* (mely különben is az előbbinek rövidített kivonata) nem bírnak a valódi történelmi művek becsével, mert mint hazafiak és oly emberek, kik a kor* történetét megélték, nem elfogulatlanok és nem is lehetnek azok.
,Ha minden történész oly dolgokról irna,

mely elűtta, bármi körülményeknél fogva semmi nemű azellorai érdekkel nem bír és csupán Baját eszméinek a tárgyra vonatkozását akarná műveiben elŰKOrolni. — bizonynyal megkeves.-bednének a férezmüvek és a valódi történelmi irodalom (irvendetesen gazdaguloa."
No higyjük, hogy Laboulaye Eduárd minden apróbb értekezése .Az egyesült áh»-mok történeté-"vei egyenértékű. — .Ismernünk kell a tárgyat alapjában, ha azt akarjuk, hogy amit mi tanultunk, mások tőlünk tanulják" — igy ir az agg tudós Briédl és ki mondhatja, hogy nincs igaza? — Történetíróink e tant sohase tévesszék szem elől, mert az szégyenletes vitáknak szolgálna alapjául.
Hí talán magunk elé tűzött dalunknál és előbbi jegyzéseink általános szelleménél fogva nem is volnánk hivatva ez önálló és ax egyes írok ezután kővetkező elősorolásától, merőben független nézetek közzétételére, azonban ezen az utolsó szóig híres írók müveiből mentett érvelések megkönnyitendik az egyes irókróli különböző ítéletek folyamát
A történetírás bajnokai épen ugy találnak ellenkező ítéletekre, mint a költők; — Ca-lonno és Mourier épen ugy találkoznak gúnyos és rosszaló kritikával, mint : Chamiasó vagv * Willbrandt
Végre ez, amúgy is rövid csikket szükségesnek láttuk, a mintegy előszót képező .Altalános nézetek*-en kívül két réssre osztani, úgymint: az ó és újkor történeti irodalmának jellemzésére.
E: elkllSnités azon okból történt, hogy a hasontartaiiuú művek egy helyt ismertettetvén, az összehasonlítások kényelmesebben esskd-zölhotók.

vezetőül: Alim&nu Hihály ur, Sxir&itjnsvesőtöknek : Neusidl«r Károly és Seitl János urak, páran csnokaági segédül : S tol ezer Gusztáv ur, p iranc«ooksági jegyzőül : Tóth István ur, szer-tárnokul: Vucskics János ur (J5 szavazattöbbséggel Poilak Mikna ur eltünkben.)
Mégis tüzr-jndör parancsnokul: Valbach Mór és tuzreodűraégi bistosu!: Zerkoviiz Vilmos urak.
A hely buli tűzoltók november 1-én tartott nagvgyakorlata kitűnően sikerült vala. A kivonulás, mely eredetileg 3 órára v>lt kitüzvi*, a csurgói vendégek miatt — kik a pumcsiio lókat :iz őr tanya körül íoglal koztaták (hol in mar levizelésen » raáazóioruyoti, valamint egye** B/.cr«-kk«l történtük gyakorlatok éa a tunulni vágyó vendégeknek, a mennyire az idő rövid-*r.%i: m'-?«ngedt;, több rendbéli tiilviUgnsitások és utanibúuik ia ndattak) még csak 4 óra kórul vrvó kir/.dfti*^t. Mihelyt az elnök és f<"par:mes-u*ik, — kik a vendégek kisúretében előre siettük — a támadás helyére megérkeztek vala, azonnal jel adatott, ennek viszonzásául raegszó Uhuk a nagy kürt gyászhangjai és a tűzoltók ruhám léptei; kel sietve a pörög hitközség épülete flt'ui lérvu&Hlt foglalák el szereikkel. Valiban rémülfítHB látványt nyújtott, midin a tűzoltók r-.ili:imfutásban éí a különféle szivattyúk és tár Bzekttrek f<<g:ttjai Bebes vag tatásban közelegtek — lur/zá a gyászos vészbangok szüntelen h;ir-i*igúsH és a mindenfelől Özőutő nép lóduláfta. A megállupodás, térelzárás, szerelés és egyéb t*lő-k';s7.ület 2 perez alatt törtéot a legnagyobb rundban t*s a legkisebb zaj nélkül és a harmadik pereiben már a görög hitközségi é* Viil«ndvay-téle házak tetejéről ereszték meg derék tűzoltóink minden irányban a hatalmas viz*ugara kat. Az összes műveletek oly gyorsasággal történtek, hogy a csurgót vendégek, de n--ra ke-vé»bé a nagy aeámban ep-ybegyült kőzrinRfig is nem eléggé győzte bámulni. Még a visszaszerelés foganatba sem vétetett, midőn a közel BlauHenrik féle kétemeletes h:izUW s-;gélytkérő jf.li^k hangzottak, — perezben ott termettek a mentAzsákkal ét ugróhálóval és mindkét eme leírói hol leereszkedtek, hol leugrottak az itt KZÍ uleg el tévedettek.
Mi már több alkalommal voltunk jelűn tűzoltóink gyakorlatainál, de ily pontosan ösz ttzevágó gyakorlatot, hol a műveletek aunyi gyor.ssaggal és ügyességgel vitettak volni vég huz még idáig nem láttunk; — nemcsak a kanizsai, hanem bármely nagyvárosi tűzoltóságnak is bucsüh:tere válnék. Derék tűzoltóink megmutatják, hogy napról napra haladnak és megérdemlik, azon anyagi támogatást, melyben a város az egyletut legújabban résxesité.
Csuk axt sajnáljuk, hogy értelmes és jobb IUÚTÍU Ifjoságunk legnagyobb része, még mindig visszavonulva az egy írttól, nem akar részesülni azon elismerésben és dicsőségben, mely ji-z oum«igUgadással járó nemes és közczélu mükö(U«i joggal megilleti. E gyakorlatnál Is sokan voltak jelen az úgynevezett jennessu do-réc'tKil, kik egész nyugodtan és kényelem tn<l iiérutk * fürge tüzoluik miveltiUnt; — raegiut-aznLt uckiek, azt könnyen lehetett észrevtutni, >— d'i a tényleges működés, azaz kézimunka mégsem fér össze a képzelt noblessé'rtzel és azon ki -nltságoe állással,nielyet ők ugylátszik elfoglalni akarnak!!?
A gyakorlat utáni időt a vendégek tár-

saságaban tölték a parancsnokok, hol fci o>ta-' nyán, hol pedig szertewét » városban, de már este 8 óra körül a zöldfa vendéglő éttermében gyülekeztek a testület össees tagjai, hol is a xene és pohárkfiezöatések vigau folytak. A csurgói vendégeken kivül olt láttuk & vár. tanács és tisztikarnak tóbb tagjait u. m.Taodor főjegyző, Ssakonyi kapitány, Oszeszly ellenőr, Pintér köuyvvivö stb. urakat is. — A toasatok sorát Valbach egy], elnök nyitá meg. Visszatekintve az egylet lefolyt 3 évi működésére a napnak je!-ntóségét eraelé k«; — 3 év ugyoioud amint vesszük rövid, de liosszu idö is ; rövid, amennyi-buu 3 év alatt egy uj intézmény a tőke lehet sédéig nem lejlódhetik ^ lehetetlen, hogy azon állapotra juthasson, melyben azt mondhatná : nincs mit változtatói, mit javítani, amit kivan tuuk azt, elértük; — de igenis 3 év na^y idő i amennyiben, ha egvéb sum, már maga a puszta I létei is az életképességről tanúskodik*, e tekintetben az emberi intézmények nagyon hasonlítanak magához az emberhez , hogy a zsenge gyermekkorban vannak leginkább a halandóságnak kitéve — a kikben az életerő hiányzik azok elvesznek, de egyszer a válság határát átlépve, a legnagyobb vereélyeu is át estek, és innét kezdve erúsiidni és gyarapodni Bzoktak. — Elsorolá H válságokat, melyeken az eg/let szerencsésen keresztül ment vala, ,— hálás elismeréssel emlékezett meg mindazokról, kik a rósz időkben is becsülettel állottak menhelyeiket, és erejüket megkuttőztetve, lehetővé tették az egyletet fenntartani és ajobbjóvőt-bevárni. — Buzdította a tagokat a további ki tartásra éa különösen az egyetértésre, hogy ai egylet a jelen szilárd alapon tovább haladva s mindinkább gyarapodva és erősödve bármely később érkező veszélynek is ellent állhasson.— Alig néhány perez teltel,Valb*eh ur uiár ismét a jelenlevő csurgói vendégek és a csurgói egyletre mondott egy toasztot, melyet Fettich Kár. a csurgói egri. főparancsnoka viszonozva, a kanizsai egyletért emelt poharat. Mégis Valbach ur a polgármester és városi tanácsért emelt poharat meiy úgymond képviselői megjelenése által adja Unujelét az egylet iránti rokonszenvnek ; — ennek viszonzásául utóbb Taudor vár. főjegyző köszönté fel meleg szavakkal az egy-letetésannak vezetőjét Valbach Mórt: — Heacz főparancsnok két férfiúról emlékszett meg, kiknek as egylet nagy hálával tartozik, az első Stir-líng János, ki az egylet első berendezése és .a testület kiképezéaében működött, kinek azonban, mert fájdalom, már örök álmát alussza, csak emlékeért emelhet ő poharat; a második Stelzl Frigyes az egylet volt másod parancsnoka, ki jelenleg Szegeden tartózkodva, táviratilag üzené üdv kivánatait a mai ünnepélyre. A sürgöny felolvasása után egyszersmind indít ványozza, hogy Stfllzl urnák e ngyelmetessége.-ért a köszönet, valamint egykori szolgálatáért az elismerés bzintc táviratilag adasaék tudtul az egylet tevében. Az indítvány ielkesüitség-gel fogadtatott és » «ürgímy azonnal fogalmazva f.xpediáltatott. Továbbá Xerkovitz Vilmos ur német nyelven az ujouan választott parancsnokságért emelt poharat, a vendégek közül is I többen köszöntettek egyes jelenlevőket, inig j véürc 11 óra körül Fettich ur megköszönve sa-i ját é» társai nevében a kanizsai testvér egylet I mivélyra fogadtatását, bucsut vett és a vendégek útnak indultak hazafelé. A jelenlevők egy

ré«se elkáéVte a vendégeket, a többiek pedig egymásután elonolva, as ünnepély éjfél körül érte végét. Kívánjuk, tógy ?? »nk. tftzoltó-egjlet városunknak e*e^ lagadhatatlanul, legszebb éa leghasznosabb intézménye még aokily Ünnepélyt ülhessoa és évről-évre jobbaa gyarapodjék és virágozzék 1
Helyi hirek.
— Hivatalos. A fóldmivelé«-, ipar- és
kereskedelemügyi m. kir. uiioisternek f. évi
„ktob«r30án 10.117. szimaliitt keli körren
delete valamennyi tórvényhat«'.*ághox. A Z-iU
megyében uagy mértékben uralgott marhavész
tökéletesen indokolta azon intézkedő-'?unet,
melyeknek élet belépte te»ét a liorvát-szlav>»n ha
tárok egész hosszában CAZ]U>[, s a dunántúli
kerület egész terúle.ót kiváiulag veszélyuzuiiő
niarhacsempészetek meggátlás:ira kiadott rende
leteimnek lehető lügbzigorabb keresst&ivitcle
időtartamára a f, évi október hó 1-ón 16,967. sz.
alatt kibocsátott iütézraéayetnmel as ország
egész dunántúli kerületére elrendultem. Ezen
JDtézkedéseimet siker is követte, a mennyiben
a helyszínére kiküldöttemnek tegnapi napon
beérkezett jelentése szerint a Zalamegyébe be-
hurczolt ragályi, a vész kitörésének kezdete
ót*, ezen egy megyére szorítani, a marhacsem
pészést meggátolni és a marhavészt két község
ben teljesen kiirtani sikerült, ugy hogy a vész
jelenleg már csak uyolez községben áll fenu s
ezeknek nagyobb részében is annak teljes meg
szűnte bÍKtou remélhető. Ezen kedveső eredmény
mellett nem találom továbbá szükségesnek a
veszély igényelte szigorú rendelkezések fentar-
táaát, miért is a fennidézett rendeletemmel ax
ország egész dunántúli területén beszüntetett
vagy részben korlátozott marhaforgalmat, Zala-
és Somogymegyék kivételével, hol egyrészt
a még tettleg fennálló vész, másrészt pedig a
közeli szomszédságból még mindig fenyegető
veszély a lagbagyobb óvatosságot parancsolja,
— a rendes aílategészségrendőri szabályok fen-
tartása mellett ezenael felszabadítom, és a két
megye kizárásával az egész dunántuti terüle
ten az országos marhavásárok megtartását meg
engedem. Megjegyzem azonban, hogy a Hor
vát- és Salavoaországranézve általam elrendelt
határzárlati tilalmat továbbra is egész kiterje
désében íenntartora. BABTAL GYÖRGY, s. k.
— Hivatalos. A vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. min isler az alsóleodvai polgári
iskoláknál a meanyiségtani tárgyak előadásá
val egvelőre- ideiglenes minőségben mt'gbísott
Csókás György igazgató-tanítót, cs a ter-
raészettani, vegytani és természetrajzi tanszékre
ideiglenes mínőeégbon kinevezett I v á n y i A n-
dur tanítót állomásxikon végleg megerősítette.
— A naffp kanizsai fögymnatüumban
az 187*/i- tanévre október hó végéig öass*sen
3Í>5 nyilvános rendet* tanuló jegyeztetett
U-. Osztályon kim: I. oszt. 64, II. oszt. 47,
III. oszt. 40, IV. oszt. 4*2, V. oszt. 37, VI. oszt.
19, VII. <*zt. 29, VIII. oszt. 27. — Vallásra
nézve : rom. kath. 242, görög kcL 1, helv.
hitv. 3, ág- hitv. 3, izr. 56. — Nemzetiségre
nézve: magyar 291, német 4, horvát 4, morva
2, olasz 1, vend 3.
— Tárgyaló terem. A n.-kanizsai kir.
törvényszék bünfenyitö osztályának f. hó 12. és
13 áo tartandó nyilván'* üléseiben a következd

b&aperek vétetnek intézkedés alá': No*emb.
12-ón Poós János és társai elleri ealyos testi-
sértés bűntettében curiai ítélet hirdetés. (Előadó:.
Gózony F. kir tórv. bíró.") Báró Pongrácz I*t-
rin és tárw elleni t>u!yos, ill< ^leg köonyü
tettuértési bünperben curaí ítélet kihirdetési.
(Előadó: ugyanaz) Koch Ferencz kftzható«» _-i
intézkedésnek elleuszegülésérol vádolt eM-iu
bűnügyben véglárgyalás. ('Előadó : ugyan;i/.i
Peresztegi János és István elleni tolvajUsi
Ügyb«nr curiaí ítélet kihir-letése. (Előadó :
Gath-liut Imre kir. törv. bíró.) Dccskó l'i[
és Vendel elleni tolvajlásí ügyben kir. uib-
lai Ítélet kihirdetése. (Klóadó: ugyjunizj T-ih
István éü társai ugyanolymmü büut«itt<;li«:it
curiiii ítélet hirdetése. (Klúadó: ugyanaz) No
vember 13-án Pap Szabó György elleni betöré
se* tolvajig miaiii bünperben végtáruyiil.?«.
(Előadó: Gabeliu l. k. t. biró.) IUln«h J..zii«r
elleni okirat hamisítás éa csaliisi btinperb«n »>;•?
tárgyalás. (Júlfiadó: előbbi.) Bunczou Furc i</
és József súlyos testisértók elleni bün[>erb'ii
curini ítélet kihirdetése. (Előadó: ugyanaz)No
vumber lü-áu Juranioe Lajos elleni síkkaszt^i
bünperben vógtárgyalá«. (Előadú : Babórhay
György kir. törv. biró.) ZALAV.
— GerŐ Linó, kisasszonynak jutalom-
játéka kedden, D"V, 10 én lest, aszinlapot e^éní
terjedelmében közöljük s felhívjuk a t. közön
ség tí^yelmét, pártfogását a jutalmazandó iráni.
kinek szép tehetsége, szorgalma, s igjeke7.et<-
elvitázhatatlau s ha valakit, ugy az ily 6a-al
szinierút szükséges buzdítani a rögös pályán.
— -R&gy és Ki* Kanix+a vároenk
közt fennforgó per békés utoni kiegyenlítésének
megkísérlése nov. 16 án Uirténik a delegált z;t
la-egerszegi kir. törvényszék álul. Tekintve ur.
iddviszonyok változását, a köz-ésmagánterti-k
nagyobbodását, őszintén óhajtják a békés ki
egyenlítést s illetőleg a két város egyeaülésér.
— Lapunk 87-ik számabau említett s
Pacaa melletti Szent-Márton községben türiéitt
gyilkosság elkövetője a nagy-kanizsai' kir. tür
vény széknél magát önként feljelentette.
— Meghívás. At általános zalamegyci
tanító testületnek waümeghi járá«köreu f. »*vi
nor. hó 25. dél előtt 10 órakor tartja közgyii
lését, az iskolaépületnek földszinti részében
Sümegben. Tárgyai; 1-ör Kis* Sándor renltaitár
a méter rendszert f(1gjH is*in"rt'ítni. 2 or Varg.'i
József értekezik: az iskolában követendő rt-ud-
tartásról. 3-or Könnye .IÓ7J*»-I: a szülőknek,
tekintvén a közéletet, ^ untmkeik iránti teni
döjök felól togja nézeteit nyilvánítani. 4. ludit
ványok. — Midőn azt hisszük, hogy a megj'-
lenes a tanügy iránt való kötelezettséggel léven
egybekapcsolva, reméljük, hogy ez alkalom
mal a járási körbe tartosó tanítókat valahiíra
Összes számban lehetünk szerencsének üdviizöl
hetni. Ezen gyűlésre a tagokon kivül míinl--n
tanügy barát is tisztelettel meghivatik. — Sii ?
megh nov. 4. 1S74. POLGAR JlNOri elnök.
BRUCKEH ALAJOS-a kör jegyzője.
— F&Uhivás. A budapesti tud. egyetemi
bölcsésK-segélyzŐ egylet az idénre ie megalakul
ván, kedves kötelességünknek ismerjük a nagy
érdemű közönséget értesíteni s egyszersmind
fölhívni minden jó ügy iránt nyilvánuló figyel
mét fiatal társulatunk iránt. Ez egylet még gok
ápolást igényel, hogy kinAhesse magát azzá,
mire hivatva van, de mit a közönség pártoláan
nélkül el nem érhet. Fölkérjük ennélfogva a i.2. Az ókor történészei.
Eleve ís mKjjjjegyezfcük, hogy nem Lívíus, Caesar, Ter^ütius é* Tacitus müveivel f.i^unk foghtlkozni, hanem az ujabb történelmi irodulom iiznu íróiról fogunk megemlékezni, kik tanul-inrtfjyaik tárgyául az ókort rálaazták.
Azon irók sorát, kik az ókor történelme nek megírásává! foglalkoztak, Ahgoiors/á-y^yík legnagyobb törtéoetirojÁval: (iibbmi n:ii (olv. Gib'n). E ki'.ünő iró egyike a IS. század azon három történészének,*) kiket a/, .-ingóink: „(Jpiat historiana" (nagy történetírók) néven szokták nevezni.
Gibbon szerzője azon nagy lörléceli mü-n*k,mely a maga nemében ügyetlen : pápRtlan tájékozottsággal é* higgadtaággal l'itjtdgeti az egykor oly nagy ; késobb'oly törp* Ki'tiuai birodalom hanyatlásának történetét. — E kitúrni munka, mely „History of the Decline and Fali of the Komán Empire" (a római birodalom romlásának és hanyatlásának történeto.) czim.:t visel, tudvalevőleg a múlt évtizedben irodalmunkba is átültettetett, hogy a távol Britannia fi* hazáukbni is elnyerje azou megérd-sm-lett babérkoszorút, melyei hon fi ni uly régen megjutalmazák. —
A jeles férfiú 1737. évben született és meghalt: 1794.-ben. — Életének 07. evéből 37-tet a buzgó tanulmányozás és fáradhatlan történet buvariat közt töltött. — Eiőndása, nem drámai, nem kivan a szavakkal hatni; ő a tárgy embere. Amit Gibbon vészit műve szépségében at álul, hogy előadása lem hatásos,
•) A 18. nJttad három nagy angol tíirt*W-jMco : (OIT Hjain) K^b«rt<son (olv Ráb«rU*on) ét
agy angol tíirt*WjMco : (olv. Ráb«rU*on) ét
) A 18. nJttad há Horn* (OIT. Hjain), K^b«rt x harmadik : (iihbon. —
I

hanem határozott s komoly nn^n^ eri gyönyörű '-lirAxai által. — Gibbon az -;ls.> behatást, hírr-ti | munkája megírásira Rómába nyrrift, hol ié, mi ? ' d'iii a hajdauí a capitolium romjain ábrándozva ] i'iln-:, szemébe tűnt egy csapat kolduló szerzetes, kik Jupiter templomában ZMulosmákat és hym un-; tUat zeugedeztek.**)
Mai napsig, mini így iró megjegyzi," n"ra -/??tiá-' wrtCDtjtet irni, htincm: atörtéitbluii dis bcrtatióküt." Gibbou felette magas álláspon'ról szemlélte a történelmi álláspontokat; o minden történelmi müvet „odatörekvőnek vélt, hogy a művészet legmagasabb czélpontját elérhess*.?
KitÜQŐleg világos előadása a tanulmányo zást igen megkönnyíti, az alak és beosztás is a legczélsxerftbb, mert minden fejezete ugy van rendezve, hogy az áttekintés és részleges észla-lódéaek útja minél inkább elegyenitessék.
(Bátran merjük ajánlani e rumek munkát
a történelem minden barátjának, meglévén gy<5
| zódve, hügy az ,-nindon ncagán könyvgyüjte-
] menynek díszére cs értékesbbiiéaére szolgál.)
i Számtalan jelentékeny éa kevésbbé neve-
! zeteá történész nevet hagyjuk o hylyt emlitetl*->n, i mfcrt a tér ucin oly terjedelmű, hogy valameuy
nyit megemlithetnők. — Az alább jellemzeudfl j irók általában a XIX. század emberei.
Montesquien romai tanulmányai sokkal iurn^rtebbek, bogy sem azokat hosszabban k 1-leuR ismertetnünk. — E jeles iró as»n tárgyi-Ugosságával találkozunk itt is, mely minden munkáját jellemzi.
Rotteck Károly nem irt ugyan Önálló munkát az őskorról, de „Világtörténetében" annyi elmeéllel igyekszik világosságot gerj*«z-teni as ókor homályos regei között, hogy leg
•*) Alfréd Matrti sT5rtóacti el5adá»ok.»

helyesebbuek láttuk őt is a történészek esen osztályába sorozni- — Munkái tömör tartalmúak; egy elmés iró u^y nyilatkozik, hogy Hutteck ftt^reotyp stylusban ir. — A gondolatok és eszmék egymást követik soraiban, azért könyvei a legtöbb gondoikozást igénylú md,vek. közé tartozván, szerfelett nehéz (mondhatnék: ter-hi*ló) olvasmányt képeznek. — Mint történész elfogulatlan bírálója a tényeknek, uoha némelykor mély tartalmú történelmi munkáiban előtérbe tolakodik a philosophus.
Weber György előadása élénkebb és vonzóbb „Világtörténete" ez okból kedveltebb olvasmány, mint Rotteck-é, azonban ez utóbbi magas tudománya és bölcsészi magaslatról származó iióletei, öt Weber fölé helyezik. — Kft lön ben is Weber inkább az újkori történelmet tett* tanulmányai tárgyává- —
Igen jeles munka az ókor történelmét illetve Curtiua Ernő „A görögök története, mely az ujabb történetírás legbecsetebb termékei közé számitható.
E sok tanulmányt igénylővmunka annyival is becsesebb, mert tudós szerzője, régi emlékek tanulmányozása által nem egy új adattal gazdagította a történet e részének egyes ho mily takarta helyeit.
Akadémiánk tudvalevőleg, Huszár Imrét bízta meg e jeles munka lefordításával, melynek néhány füzete, már eddigelé is inogj elén t.
Curtiua Erőn másik ős történeti munkája: .Athén Perikies korában0 Pór Antal álul ül-tettetett át irodalmunkba.
E munka annyi réulegeséggel ismerteti az ókor történelmének ezen részletét, hogy az leginkább ason idők történelmi hűséggel éa alapossággal irt korrajzánalt lehetne nevezni
Curtius s valóban emelkedett szellemű

történészek közé tartozik atoo kívül, hogy a misztificatiók tói, melyeke regékben bővelkedő korszakból oly könnyen gyárthatók, teljesen tá vol marad, oly álláapontra helyezi magát, mi lyeore szüksége van annak, aki a inegtörtéut való elválasztását a bonyodalmas és részben valótlan .be nem bizonyítható események" túl megakarja kiséri eni.
Munkái sok nyelvre vannak lefordítva, s nemzeti irodalmunknak is kétségkívül díszére válnak e kitűnő történelmi müvek. —
Hasonszellemü történetíró: Mommseu Tivadar ÍB, ki szenvedélyes kedvelője lévén a régészetnek, e szakban is egyike a tudomány tekintélyeinek. Buzgón tanulmányozván u romaiak fénykorának emlékeit,fölébredt lelkében a vágy,hogy fáradozásainak eredményét egy nagyobb munkában örökítse meg. — E vágy elhatározássá értetődött, é& Móniimon Tivadar megírta : »A rómaiak történeté"-t, melyet a tudományod akadémia megbízásából Toldy István fordit magyarra. —
A franczia Beulé, Augustua és Tiberius korát kutatta; hangyaszorgalommal gyüjtvén az adatokat, melyek e kort világosabbá tehetnék. vAugusztaskorau, csimü munkája azonnal megjelenése után nagy figyelmet keltett és szerzőjét a franczia „Iastitat* tágjává választotta.
A legrejtettebb okok kaUtáaa, lélektani következtetések teasik oly kiválolag becsessé, az érdekes tartalmat. — Ujabban akadémiánk figyelme is felé fordult és Vadnay Károly meg-biiatott a fordítással. —
„Tiberius" czimü hasonlag jeles müvéből, a .Reform* tárcsájában Dr. Molnár Antal gyakrabban közöl jól sikerült mutatványokat.
Thiery Amadé az Attila monda kör hír-
nevea kutatója. — Jelea művei, mint „Attila*
' FolyUtii a mellékleten.SW* LEGÚJABB

1

a
C«ak 5 írtba amerikai
téli id ón
yr
e !természet** (tyapjuból TID
n»k az

inmí-
•íirOIeg
tágitliatók, a i<-»lnt gyraan
mppm
leíítik s
folv-
t..n ki'nn
yü kigömftl(résben tartják. K
zer. Oltssek vedeaakoa

.'-« * )u.-u.ue.nfi Iirtegsúg ellen. Ih
oltöít'k
fírfi,
VH'V It -. I
k-y axámira átl 1 iiiff. 1 HR<
rág. 2
pir har
•nya.
i pi, k.-
íelii, I pár e*í|""'l>.-t/-tUI M
ndfiaazt
ux csak
J írt.
<u*o-«)
Csak a 15 év óta fennálló (1493—)
priedmann bazárban
Bécs, Prtterttrasse 26. szán alatt
fe>ri és téli idényre.
M Icg ót jó téli ruhák. Kesztyűi ;.-,,.rmeit-k. híilityck és
.raKn.ikáj .W, «». liílolv»4".
>. un, TM.'IIII. 'JO «r. Siarvasbór kcaztyak Hf, 90 kr,
i ;<-i. l-i'-U-lvt- 1 Irt SIÍ—2 frt
Se!i- v,,._,? ntj shawlak. 4">, 5",
1 *h

Kezelők t-vrr
Tipkek,
hMffvek «a
:.?- !..-K xi.it
márn 1ÍJ
, 20, 26, au,
ín kr.


EgeuiegujJMokft-ap
ÍT -Hljiiiu.l (.-vennék
Pk, hölgyek
n fvrliakna
,k gyapo
tból i;o. 70,
"•', 0 kr.
1 írt.
1 .W), 1-üO,
!"l'evALiiub
.,1 1.20.
160. I.SU,
^. J.Oíl kr.
Nadrág uevaiiazcm minSnégbiil (W kr. l.2v, I.OO. 2. 2.60, 3 írt.
Kapczik éa harlmyik gyermc-
htk ln.lirvck éa lérfiaknak 2U. 2., ..II. 3.4U,SU,liu,70,tSU k' Teli áijek » 1,,,-Bnr.niabbak jul.-íy«J>ju a«3vetbZI eleganía.! íiii.:iy.„tt mollal 2.6", 3, S^10-
Nafly válaazték pomió-basKlilik-I.M k-;íiivok Í'M r.ijk aiáinára ,»l kr, 1.2U, Káli,' Í.SU, 2 frt. !--i:tÍ!!i.;nabl» 2 ;>(), 3, 3.50 kr.
N :i ? • láaykamutyak Sí) kr, 1,
l.-' I 60. 2 írt.
i: -. *x szegélyzet karma tyn cso-
...ajliúl 3.-*), 4.ÚU. 6 írt Ni a lánykeií'Jk minden azin-
40. SOkr, 1.20,1.80 2.2",
Kilöalegeuégek iiurolGl>öl a Imii ,,.„i,l.l, B)»P"t, gyiinjöríiiin li uir.ctt mellel férünk BKátnára. I .11. 60 kr.
KamsHk. kioik ca uxtíoluiak >*>, 7,1, *l '.IJkr, I, 1.2U, H>0, I .Ml kr.
Gyemekriilüeakak r-u, so kr l.ao,
]..">!), l.MI kr. Euaeata, vagy xziuli.-wülkütíílí *
|.-;.-el>-?xiin:il>li éa selyemmel U'-!clve (.:.(! kr.
Czll.'liel. .1 l»l..ik»l ««»raíui, Urt kek, ii"k ía firfiak- i, .;0 kr.
iá, Kyi.n k
t il.l. i'ili,,-y.ii.jill.'ít dl'j.T ?0 kr. ÜlŐniegPSSégell hül^yf k Hr.i>T.Ára
., i.i,:„y„,i, a lreoj«l.b, kőlgy-íerekok l.M), 2. 3. 5 In.
D
' Uazu-k. > azin-
ríí liuaazú, igeu buj".

fé*iilt«re xJk*lm»K, a saját liaj-trtl Umerlii-tctlcD « a divatos fri-inrikhoi használhat/., mif a kúuilttl tart cfxk 1.50 kr. dbja KfitÜBBskónyclemrt-, a fentne-vexctt iixjbiíl cbignonok minden sziliben a leg««ebb s leg-divatoKb friKÚrikl.in kxphutiik : dbja 1.40, 1.80, tí.&'.fés 8 frl. 1 VtlÓdi hajfr'iatok m:ti.l«n szín-I ben 1 rut~ iioistn 2.M kr.
? 500Ü db petróleum lámpa I végeladiU*. kicsinyek 35, 70, I 8i kr. nagyobbak 90 kr, 1.20, I 1.Í.U kr, nagyok L*U, Ü, Ü.&Ü,
:Í. frt. FiiggÖ laiiip;'tk tÜl kr, | l.Al, 1.5U, 6aomabbak 2, 3, | 4 frt. Csillárok 5. Ö, 12, 15 ; frt. A Umpák áriban üveg, I Ku')'^ é" lámpaerayij benfog*
UWák.
Eső ellen. v»lódi *nso1 9lS-
.^^a^.^..^ köpeuy vizmeotcl az&vetb»l varráa uélkill, igen tartói. -Darabja uagyisg aze-rint d. 9, 10, 11, 12 frt, ks-puce hozzá 1 frt. Kocaia-kíí-peny vaata^ azCvetből 8. 10, 12 írt.
Az egyén védése- és a tu-
lajdon biztosítására
aürg^aen ajánlajidn egjr Ji> v«.l-ffgyvftr, eí tgy a;on»n javi-lott biítoaiuS revolver, junori-kat módúra legjobb gyárbeli
1 db. 1. Min. 7 frt, lioixa 100
tsltú 3 frl, i db ? Mm. i< frt,
liOKxá 100 Utliés S.&O, 1 db
12"Hm. 11 frt, 100 töltéi 4 f.t.
Szakácshös az ebédlő asztalon.
Ezen tiÍL>uan müilfaitotl fősű-kálybapetrolaara fatúuel Amerika- «a Angolországb.-ui már tfibb év úta elterj«dre van, mindco kiirben kalönSa elia-ruertíabeii rén«sril Minden ház-tarUaban nélkOi&ziietJeniic TÁ-Ijk, kaluuxknil, tannlóknál, éa vcudüglükben, iparoaolcuál, inidón a tüxelés axounai ktl'K-iiúl van. 2 egvénre 5.5", tí.öO. a-réat I 2.&O-krig. ti egyénre 7 frttól U fitig. Valitdi vógeladiau i|UJ aagal-
koroiolyakaak fábúl 1.20,:..".".
2 frt Vajból 2.50, 3 frt, Ha
lifax legnjabb ilivatu 6.60, 7,
7.00. Jacson liaiuea 7, >j frl

?V Legnagyobb •»?
selyemárok-raktára.
Bécs, Stock im Eisenplatz 2. sz.
Mintát minden időben bérmentve küldök (1492—1)
Első 27 kros csarnok.
Több helybeli és vidéki t. vásárlóink által fdszólitat-tnnlr, bogy nagybani vásárlásnál előnybe részesítsük. Ennek folytán bátorkodunk a i. közönség figyelmét kikérni az alábbi sorozatra, a melyből kitűnik, hogy nagyobb vásárlásoknál csakugyan az előbbi olcsó árnál még olcsóbbra szállitot-mk. Ez által reméljük, hogy a n. é. közönség ösztönözve érzi magát megrendeléseikkel bennünket szerecséltelni.
(14C4—«) frt | kr. frt | kr.
1 db. 30 róf. legjobb minőségű fonál vászon 6 80 és 7 60
8 -
13 —
8 -
7 50 és 8 —
3Ü .
50 , 30 , 30 ,
307.
fehérített Creász visznn fii:om Hollánder vászon legfinomabb chirTon . minden szinfl ágynemű
széles finom schnürl parkét — — 8 —
Piket parkét . 8 -
1 totz. fin. fehér gjeles zsebkendők 3 —
l , fin. fehér Batist zsebkendők színes szél (lek 3 —
. , ugy szintén egészrn szinesek 3 —
1 , Gyolcs Damask szalvéta 3 20
1 db. 30 róf. Damask törülköző kendők. ... 8-
Tőbb ezer róf nj divatu legjobb minőségű cosmanosi Perkalinok, és '/, széles gyapjú ruha kelméknek rőfe 27 kr.
Ezeken kivül szolgálhatunk: fehér és színes ari ingek darabja 1 frt 1.20.1.50. 2 — 3 frt.
Nagy választékú ingelök, gallérok, manchettok, és nyaknivalók (ugy szinte nőknek való is) olcsóbban, mint hárhol. Moll és Oreppe üsse, széles futó szőnyegek, uri plai-dok. 6 8. és 10 frtig.
Nagy választéka téli nagy és kis kendők, bámulatos olcsó áron. Több ezer darab nagy és gyermek kötények a legjobb mosni való kelméből. Darabja 27 kr.
Miután a legnagyobb hazai és külföldi gyárakkal össze
köttetésben vagyunk, tehát abban a helyzetben vagyunk,]n^y
bármely nagy városi raktárral versenyezhetünk és ennélfogva
reméljük, hogy a t. közönség szükségleteit tőlünk fogják meg
j rendelni *
A róf száma tárgyakból, kívánatra mintákkal is szolgálhatunk, és a postai megrendelőieket gyorsan és pontosan utánvétellel teljesítjük. — Tisztelettel maradván
Fürst és Goldner
Zala-Egerszegen.

A legnagyobb Y A S B 0 T © B G T i E
Bécsben, W.Marxer ntcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott á rj eg y zé k kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
Üzletmeapnyitási hirdetés.
Alulirt bátorkodom a n. é. közönséggel tudatni, hogy röfds, divat, kész női öltöny ét vászon keresltedéstaet
Alsó LendvánWortmann Benő ezégalatt megnyitottam. Ajánlom mindennemű vászonnal, ruhakelmével, divatáruval és minden e szakba vágó czikkel gazdagon felszerelt raktáramat az igen tisztelt közönség becses figyelmébe.
Magyaihon nevezetesebb városaiban több éven át szerzett gyakorlottságom és tapasztalatom ugy szintén elegendő töke azon kellemes állapotba helyez, hogy divatos és ízléses áruval bámulatos olcsó áron szolgálhatok in. é. közönségnek.
Megrendelések pontosan teljesittetnek és b. kivánatrt minták küldetnek.
Alsó-Lendván, október 5-én 1874.
(1474—6)
Wortmann Benő.
Das beste Mittel znr Conservirang nnd Geschmeidigmachang dcs Leders von Stiefel, Pferdegeschierc etc. etc. ist das
Kossische Leder-Oel.
1)Í{*8HS Oel ícichnot sich vor All^n ilurch sein Aroma nos, at (Uts m.tu mit StiefeTo, wrlcbe mit demvlben bvarbeitet iiedt ofaoe Ao-?toas zn erreg(*n, im Saloo erícheiucu kano. Durch die Behaadlong mit diefcm Leder-CM rrhült daa Ldlpr Schutx p**fí<»n ili» EitiwirkaQg vtt Luft, Ilitxe und Feitrhtigkpít Bllcr Art; vog Z'-it *u Zeit dimlt gRtrünkt, bleibt dm Ledér stPis sam ni tártig nreich. wird wasieriJicht nad erttüt ciue bps.itiJcrtí El^^sticítat. Der FiusscbwtMss wirkt auf dafi 10 bebau delte LM^r nicht im:br nactitheitie cin, I^UCtfei bltibt weich und g*-Bchmridíp nnd erlangt dadurrk t>inr> grrtsser.' Daucrbaftigkeit. Nach 3er Iteuaniltnng mit Ledpr-Orl kann Has Ledér ji-tlfrxoit gpwicbst od?r lackiri wprdrn und frhS.lt dann einen schüuen dauerhaften (itauz.
Flaschen zu 1 fi. and 2 fL Ö. W., sowie in Blechflaschen 5 fl. 10 Pfd.
Hit Medaillen ausgetoichnet.
Keine gewichsten Stiefel mehrü
K- k. ausschl. privilígirt tűr Uajt«rf»úcb-Ung»ra.
Dniversal - Sálon - Spiegel - Felilnck
für Herren- und Damen-Stieflettcn nnd Pferdegeschíere.
Dem Gefertigten ist ea endlich cioiffeu. riacu Tortrefflichea SttefeH-aot eto. ia pr6nd.n, w.xlurch <Ua WletneÉ d«f SUtM iram u»-nöthig wird. Nur mit eioem Piasel beatreiebt mao die Stiefel etc. uoi bitineD wuniiffíu Uiunteo glanxon ait^ülbi-n tiefscfawarx. l>as Luder leidet daruDtrc durchauauícht, aoudiru wirj im Ui:^entlit>tle veicber, geschmei-dig nnil wasuerdtebt.
FI«M:h«n iu 1, 2 und 3 fl A. W. vprnindrt
ilie
Rabatt
Fabrik und Haupt-NiederUge
EngrosA knxeledű
karácsonyi és újévi ajándékokul
.ij.-inlc-m I. vid,-ki vev.'üniiu-k gazdag válaazu^ku jitékáralaiat
i.agyok ^ kic-hinyek snároára, gatdagok í-a a-seií-'nyekoek 5
krt.il kezdve.
Minden névaapri hizimnlatsigok, bálák ?'-? aMnyegzökre, r.-,vi.
d*it IIIUKK.II nlkaloinra_ I:diJ li.-tüii e« .iriáa h«árban ajiiud.'kol ii:ínuilat<*a Ilit:*.', áron a mindazon tárgyakat, inelvf-ket máauk iiirl.-ipb.-iii lijidetnek, nukk.il jobb minőségben R olcaóbli aroc
ro''(TVelietiii. A nem tet«z"k k.'aKa.'-cjel vi-iaza-.a<>r.-;!t"tnek.
Képen árjegyzék 11)0,000 tárgyun felül, kivánatlra triio-dfinki bérmcDtve a ingyen kap.
n^. l-l<*[ ke7.rlve a nftgy üzlet kísuL>l> réezoaztályokra negnviUfttváo, istnételadiik illeudű jutalékot kapnak.
Gazdáknak fontos.
Majdnem egész Németország és Ausztriában jött alkalmazásba rövid idő óta a két ember által kezelhető és ? sudálatos eredményeket ezélzó kézi cséplő gép. — Ezek minden gabnanemet oly tisztán csépelnek ki, hogy a kalászokban egy szem sem marad, s egy órában annyit, mint három cséplö egy nap alatt.
A vételár igen csekély és a gép kiállításához képest
oszt. ért. 150 forint franco Bécs. — Megszerezhető az ifj.
Weil Mór-féle czégnél Frankfurt a. M. és kívánatra bér
mentve küldetnek szét — Megrendelések levélileg is eszkö-
zölhetők. Nagy-Kanizsán, Scherz Lujza asszonyság keres
kedésében. (1300—6)
T T T

AlnMi ki'.vctktiő nyilvÁnoftúgra hozÜA am* ineg i;*mr.,.'«i irnt..ktmk. m-Ivrit Dr. Popf j. G 0*. Mr- Mlv. TofOvWO* W-
W2, a vltftfhires Autherln *zi|Wz elSallltojaboz érkeztek, felaeateatk HiMtea egyébbi dicersttől beufíaktt
T, ex.. PopB c«. kir. u<lr foporvoi nrnak. Az 5ii Anatherin ?wíjvíiipt me^*ÍKflgÁlta.)i^n sjínlhat^nak tilíltam
Oppnlier Uair. Rcttor magtiif A c«. kir. bécsi klioí
Stút k. u<Iv. txnAm.-)i et<v
Ibsennel elismerési, miateriiit dr. Popp J. G. CÍ. kir. udvari f>f?orvi!A Aiiatlierín «áivizét már honscjibb id5 <5ta uigt ered-i é LI j- ii y r ] hsiinálvtn, é » auuxk jóLatásáról telje en mepvspj'ok gjűiűdTo
Bari Píréin Lajoi •. k,
Alóli rótt ezennnl Qrömmei és *z ig^jtB«^hox mén-e eli*merí dr. 'opf> .1. G. en. kir. udvari fogorrou amik, bof^ Anttheri lijv i tét lionikbb i d 5 <5ta haiioilja, • azt n« ? akjóüiga, bnen kellemea iie^miatt i • iltalabsi miudcnkiiiek lfgjobb«.n ajánlja
BécJi. Rercxeg Kiaterháiy Terix.
Ipen tiaxtolt nram! Fogadja Jeffforróbb k5««önetemet uon ember-teret(.-to éa j-'uiigaért, meljrlyel Mária-EnEaébet-egvlet apoUaa al«tt évő nr.ngónjr (yemiekek irányiban viaeltctirtt. Exeo gjermekek egy nén.eljike pflmukóroi M íj vériéi ben szenvedett, ön icgyen kiixötgár-tatta rckik az Gn |f y *. gy « r o j II Aoat h er i miiij viaét ét n h u i Í (i eljárásának kQszfinik a gyermekek jjon tuljei feleyóf;yuU»nkat A gyermekek, kik fájdalmaiktól szabadniuk és xz e(fylet n-vúben, fogadja tisrtelt uram háladatos ék é k
KitünŐ
1234-5)
Aflto
Fríe ^ A Mária-Eruibet-egylet elnQkaSje.
« fa«mk Sikézzefl lűttaAtire. ára ü frt 10 kr.
é ára 1 frt 22 kr.
ffp,
Nfivéayl fogpsr, ára
Kapfaxlók : ftxjty-K*ni»iiA g/gy, g
Kotenfel-1, Weüsch, J. úa *'•>»»Ihoffer J. kf-n-nk^.-^Un. — Pipán Tschepen J-, Knaztliolyon : Pfisxterer gyójry»**rófnc, Siagar M. Wuisi . ^ala-Esjei-tttepon : *A6 ?'., gyógysxerífix. Kaproncxán : Werli pyógy ;erész. Varaadoa : liaiter gjógyn%tré»z. Silmegeo : Dorner Kajet. 8»om bathelyen: PUlicb Ferttncs is Knrfolf gy^n«r. Határílrvidéki 8i.-Gy5r gyCn. Fíbic E. C. Vesaprémben r Ueyr Tu»»kjnu, ujy Qathard Tivada &• fiaüiál- — Saekotfvhirvárott; Lefoiann A. Hraan J. g7Ógvsx. Lovas' Rerinybf n: IIei«lw gjüfcyn*. Kalocsán : Horráth K- Kyógysme*"^**. Keei kemiten : Uílhofer é» Uaohleid Ü<SffT«- P«k*on : Flórián J. (rj*67* Körmenden: Horráth J.8om*enrend gjó$y*%. KapoHvárott: lOhn J Bftgl, líein* «• SclirSder Ky"ify»»« S»epaárd: Brahsay Sjógjts. — Bonyhádon: Kramolin J. 8ftigatvárott:í)arwarth, Salamon &&&»*.— Baján : Hiebitoeb 8t. és Bencfsld fiai, agy F?<>r»ofr Ipnárxnál. — Pécsett Zsolnay W- «? E. Zách, SipScs gyógjsx. Kárádoq: Zadnhán»ky A
Uaroiuüíhan: Kiss pyi-'i^yst. ~ Tolnában : Oraff ey^g?**. — U rárott l.akácjt fyófyn. — Sxent-GyCrfyÖi. : Nöthig. — AUi-I ÍM py^(ry«*- — Rohonesnn; Simon gyógja%urá*% uraknál.

Wien, Kolilmurkt r. 5,
via-k vi^ dem^afé Daum, im Hote liuks.
Provinz-Anftráge wurden per Cassa oder Postnacbnabme
(1478—3) sofőrt ausgeführt.
Táj élcozá.aul
a t. nlvasó közSnségre mízve egypár sort kockáztatunk
a valódi
Wilholm-féle
anliarthritin, antirbeamatikua
vértisztitó thea
fíiiütt, mint kSvelkesiic:
Dr. Rlat, Pgy nyilviiima ^v«i^>ea i> Ryónysafrrí)! igy nyilat-ko«.ók • A W;Hwtai-f«U vertiictitó thea aegérdMÜ i aep«y«|vizer aevet, aert é<Mkl« trer tlanyUékil adja kfezvétyea ei oaizat báatalauk eileal katíkmyaáiáatk — így oly ?•", melyhet a
gaxdag uf^y, miut a ixvgétty Ar'imeat folyaoiodik 6> bistoa s«K«lyt ?ar; agy nly azer, melyet a legliirfaehh orvoaok tapaaztaUtai ajánlanak — Dr. Mler Iri i .üfdeciakWoto WMkMMkrin'bwi (1871). .A WlOMla-fela virtiattiti tbo njy, u tnnl tirvéiyek aze-riat IfM alkellt vagyáléke oly aévéay aajraaekaak, m.-lvoí ksi-
Tetlen u embert biírre hatunk, a melyek által a ceúxoa bÁntal-raak eluyonatbaUk. — OppsICZir Unir él lajytrl taatáCMt ««
kJazveayea á|yt el'tt a k«vetk«z»ket aoadi: A Wllkeaa.féla vér-
tlaititó ttma aa|y pártolÉst i, Igyelatt Igéayel, anrl tak Intag-
Hk, Uuek •jauriáa, aaty kiaayakbUmt uerzstt. (1406-3)
Ovás a hamisítás és felcserélés ellen.
A valódi Wllhela-frlp tinti&rthriti&, atitirhfamatUcui wérthl-tiló-thea caak sa cl<" nemsiti WilkclB-féli' Térttaitibt-tbngyirbaii Ncoukircheiiben B-c< mellett, vagy ülulam a la|>okbaa kijelelt raktáramban kajilitt^k.
Eiy «!a*oi 8 ata|ra féliaztva, smil haarnálat- 6a nta-?itáaaal .-IUtv» 1 frt. a búlyeg n iiaknlaa-dlj 10 kr.
At. a. köxi.usee kénvelm.-rr a Y.lídi WMMta-felt aiö artaBiBa <• uUrkHantikU »értialtlt» tfca* kapható :
Naiy-Uaiztia: Roanberi Fermez urnái. Zágrábban : Mitti-bach Zaigmood; K<"«x<?^-n: Csa4-.aiiiovita X, Keuthelyen: Boaen-berg Emaliueloél; Ka|>roD«áa : Wcrli gj-cígyszcn'íai; Soprapbaa : WrcbJbraskr; Saombathftly^n : Pillicb. Ferenci gyógyaterésc, Saat-mártt: J. Boasin gjruityiíscróaa uraknál.Hamburger A.
BUDAPEST.
Hamburger A
III 1» A PEST
» 2
ti
Sri
1 s
v s
II
S B
n
j Ki
h i
II
11


Hamburger A.
BUIIAPKST.
taborger A.
BUDAPEST.
HINTÁK
levélbeli kívánatra ingyen és bér-mcDtve küldetnek.
A czég 12 000 állandó vidéki vásárlóval bir.
II Wlltl líl.FK lll>li
gry tx-r SL le t á r EL
Budapesten. ÍV, uri utcza 8. sz. aJatt a postapalota atellenében
jálj t idéki k'úúk iifi szép, j« •« OletÓ
»íya]>ot-, szőr-, cx'.írna-. selyem- sat.
dÚB választékát a kíívntkező kivonat, árjegyzék seeriot:
Ml raklkeMk, Ifgdú.abb valanUkban, rőfBnkinl 30, 40, 50
kr — írt l.
?•••-ríkakelBck. perkii- > bálimban roftnkint2S, 30, 35—40 kr. Potrté-, taaril- • ripi2iyapt.keh.ek, röfBnkint n 1, 1 So, 2-2 50. SelyeauSvetek, ufot.v Kaille * Grniifrrain, rőíiink'.ut frt. 1 ,?>0.
??, 2 50— :i.
kr, írt 1—1 50.
> kr.
p frt 1 — 1 ÍO.
rsMyok, i.tn.l . kák iJ
i-in-sek, röfonkinl frt 1, 1.50, 2 -2.50. iziub.-n. rnfíinkint frt 3, 4. 0—10. iita*oltak,röfonkint30,35, 40-50 kr. Gyászkelaték, losu-e-, t-si-hemir-, terno- atb. azoTetekben, bármely
árban. LtazoV, berlÍDÍ gvapju- a motr-alaóazoknyák, (japonok) dara-
bonkiut frt S, 5. 6-8.
rWtykslapok, fejkr.tCfc » baslikok, darabonkinc frt 3, 5. 8—10. Bsdaiaek "a sarkalok, (legújabb divatczikk,) darabonkint frt
10, 12, IS—20.
NazytMdók. Long«h»wlok s Plaidek, darabonkintfrtG. 8, 10-15. ReCZéake*.16k. berlini trjapjub-11, darabonkint frt 2, 3, 4 5. Syapj.kBioSk.kIr.inyík s íéluagyok, darabonkiat frt i, 1.50,1—3. Myaakraittll, minden Minben, darabonkinl frt 2, 2.50, 3 4 Eofcarpa-Ok. " lirochekeuilük, gjapja éa aelyembol, darabonkint
50. 80 kr. frt 1— 2 Mell Flcb.-K. >-RÍp'cúkkei vagy liimzertek, darabonkint frt 1,
1.60, •-' a. Á|)r- a asztalterítők, bármely azin- él minőség-ben, darabonkint
frt 6, 6, 8 - 10.
Nap- éa Mf-areyik, nemkülönben legyezik minden árban. Ftaál- éi azlléziij vitzatk, 30 roföaek. végenkint frt 8, 9, 10 — lü. Creat- én MrválZUk, fetiúrilettek, 30 rófosek, végenkint frt
10. 12, 14—15. Ratahara! viazaak. legnnomalibak, 30 rőfoiek, végenkint frt 15,
10—a)
i
IrkMi í. kdlaiai váUaak 50 r.'.loirk, végenkinl frt 20, 22, 25—30 Rmmkarfl vátzaak, kraifonálbil, .->4 rSfóaek, végenkint frt 2b,

80. 40—50 lm- • aatnt-ealnttok, fehérek. 30 rófoaek, régenkint frt 10,
2
Hl
12-15. Czérukuaviank. ífjni-mS.-kr,., 30 rőfo«ek, végenkint frt 8,
10, 12—15.
ágynenfiekre, aárga én fehér asiofi, rSfonkiat 30, 40, i—ÍO kr.
fehéroemuekre, (1 véc kSrOlbeUI 70 rSf,) röfOnkint
25, 30, 35-40 kr. LapoMváamk, "•. é> 1, izéleaak, rSfonkinf frt 1, 1.20,1.50—
1.80 kr.
Pikit é> kertit partétok, feliirr-k, rófllnkint 40, SO, 60, 70 kr. DerHal)- • bntor-cainvatok, »»i,u-«pk, rnfonkint 80 kr, frt 1.
1.20—1.50. Asztal- ? kárÚKabrourril;. símének, minden nagraágban, dara-
bookint fr 3, 4. 5 —6.
Lea asztal- .'« torSIközö kendők, tnozatonkim frt 6, 9, in 12.
CaÍ)k«fÍaJO«yik, páronkint frt 8, ll>—15. rofönkint 60,75 kr, frt 1. B.1ar rfpszea é< cretonok. .ui.r.ík, rűfnnkiot 50, 80 kr, frt
i, 1.50—a.
Holtak, crrpe-liiaek éa utrlalárok, régenkint frt 4, 5, 6 a—10. OraaiHaok, fej'érek ,-. >iiu-.nl , végenkint frt 1, 1.20, 1.50. :'-Ln-ZSehkMdik, fcUérek é> »ine.wk. turzatonkint frt 2, 3. t,6-g. FJiziderekak, hul^yek ttzán-.ár.-t, lU-rékboséfr szerint, darabonkint frt 3, A, 5-6.
Ingyen mellékletek adatnak
.mimlmi mRi^rwndclénhoi :
10—25 frtig egy eiepins legjezfl,
ííö—50 frtig egy berlini gyapjukeodű,
20—1U0 Írtig egy szép kelmeruh*,

HOFHERRM.
gazdasági gépgy<íros
:iz 187H bécsi világkiállitáson a legnagyobb úgymint:
haladási és érdetn-érerarael kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlaehgasse 22.
a közeledő vető-idényre ajánlja k itü mő szer keze tü
Barett féle «Orvet» gépeit, melyek a legújabb jav fásokkal ellátva, eddig
minden mis ilyen gyártmányt fölülmúlják. , i
Továbbá készleten tartatnak: Kézi Cséplőgépek legjobb szerkezettel. Járgányok es járgány-cséplőgépek-Horasby-féle gabonarosták.
Lhufllier-féle legezétszerObb konkolytisztitó gépek és ilyenek PenMllet féle szerkezettel.
Rtehnoml & Chandler-féle, ngyszinte eredeti angol Bentall féle szecska vagé-gépek.
Répavago és répazuzó gépek. ÖrW és daráli malmok jirginynyal vagy kézzel hajhatók, zuzé malmok sat. sat.
Kitűnő anyagért és hibanélkttli szerkezetért kezesség vállallatik.
Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik.
A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
Szombathelyen, főtér 1. sz. a.
(1470-4)
iéví géprakUrban.

KANITZ C,
papt-raktára '
nagyban és kicsinyben, kő- és könyvnyomda,
monogramul, látogatójegy és pecsétbélyeggyára
lludapmt, Uorottfa Bteia, 12. »i. n. ajánlja dús raktárát legnagyobb választékban mindennemű iroda és iskola
szereknek n. m:
Cgyvédi nvoinUlvniiyiik, LOIöiifrle bel- rá kúirAldi Irvélpapirok én burilrkak, lelje, iroda berendeiéitek, i>«eb <?» asitall jegjiökíln) vek, trnlalariúl., váltótiÍHkák, bnrmnppák, pénilórciák, cxinna fényképalbumuk jenével vagy anélkül ntb.
~~"" a legolcsóbb arakon. "^"

Levélpapír monogrammal vnjry czimerrel, ngy?zintén fekete nyomattal díszes kiállításban, legrövidebb id6 alatt elkészíthető. 100 drbja 50 krtól3 früg.
Látogató-jegyek kőmetszve, vagy nyomtatva 100 drbja 50 krtól 1 frt 20 krig.

Levélbeli megrendelések utánvétellel leggyorsabban és legpontosabban eszközöltettnek.
?QOOOOOOOOOOOOO<X>:COOOO®OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC Original HoUander und Ostfrieslánddr
T0TH SÁNDOR

bestes Melk- und Zuehtvieh
B. H. GroftneTelá ana BsoderneDland bei Band« in Oatfrieataiid
(Eisenbahnatation Leér in Hannover.) (1482^*3)
Aofra^en and BeatellaD^eo vollea entweder directe nacb dórt oiltr
an d«n Q«ueralb«voUma<!htigt.nf5r Oeltírreich-Ungarn Herrn Wilkttai
WaltMkCTf, Oekonom in Markgraf Nenaiedl bei Wi»n gericbtet werden
József kiadó-, lap- él nyoadMalajduM gyorssajtó BywaáM, Nagy-Ktoiisin.
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nádszalma székekben.


saját készitményü
bútor gyári raktár Szombathelyről.
Raktár
ruganyos
á g y a 1 j a k,
(1345—17)
matráczok,
tükrök
N.-ltANIZSÁN ' *•_ vasut-ulczí. a városházban. tarFól°b%>.

Prick Vincze
gépgyára, vashámora, vasöntődéje Pécsett.
Ajánlja gaxduigi gépekkel éa Milkö.Okkel jól bereoda ntt raktárit, ugymind: két Rnratn HutirlA-malmiit, v»»-állvány>y*1 ellátóit ajiinréiiit 18" rgen 30" va>«*K fának, maláta és olajiuiót égésien vasbél S4" 30" 36" hos«xa kémény hengerekkel, tat.
További kéasittetnek; gftikasányok minden eddigiemen
szerként anrint é> pedig vimmiaUjit 17 frtért, ha a kuia;
többet mind 60 minit nyom, 60 minin alól pedig 18 frt.
vammiuija, (1481—3)
Teljéién berendel: sOr-és pálinka foiMéket, eraHi gépeket bányáknak, vtx-éa góxmalmoknt, f0ré<u mi vek el fr minden a rakott padolat kéaritéaéhei maktégea gépeket.

Melléklet a ..Zalai Közlönyt 1874. évi 90-ik számához.


íi vagy könyvvel gyarapítani méltóztas
ii. Hsy""*1 figyelmeztetjük a t. szülőket,
^.r a mennyiben gyermekeik mellé házi vagy
db tanítókra volna szUkaégök, ez irányban
°fltedj«n<ík a segély egy let elnökéhez (Égye-
' III. emeleti fordulni, hová egyéb külde-
I retei'» intézni kérünk. Budapest, 1874.
r lber 30, MÁKKY SÁNDOR, elnök. LEKLY
L'LA. f. jepyz-í. i
_- jleyltiváx. A zala-megyei általános I itwliiiet N. Kanizsa járás tanítói köre ívj'november hó2l>-ikán délelőtt, N. Szt. Ukulahelyiségében tartja évnegyedes l. li^ ülés tárgyai: Elnöki jelentés
? loregj- évi műkóclBsérül és pénztári állásáról,
*- -jiliikar választás, — a múlt értekezlet
.uOlíuuyve hitelesítése. Gyakorlati előadást ~L Huniszitui'r Simon a nyelvtan-, Andeis j OA,i^- » turméazultan-, Szigcthy János a j tnBeuyraj'íbol. éa „Mire kell a tanító figyel- '
? míDei kiierps7.k«dni, a testi nevelési illetőleg"? ,
l-elei megvitatása,. A kör tisztelt tagjait és ne-
I rejab»rauit tiszteletteljesen meghívja, Ma-I .juflírdahelyen, nov. 4. 1874. SÁRINGER KüLY, a kor elnöke. -
- Hymen- Tarodházi báró Hikos Já-
,, őrunimei jelenti PalinilnkeyMar-
; kisasazonynyal palini Inkey E&nund ca.
Uinsrás és buzini Keglevich Gizella grófné .lysval Német-Óvarott f. okt. hó 19 én I5r-ii egybekelését. Kelt Mikosdon ektobe- 20
. 1S74. '
- Kaposvárott tűzoltó-egylet alakul.
I Vslúbsn aodáljuk, hogy az oly lelkes kSzön-
I ségű székváros •- humánus intézmény létesítésére
I meg csak most gondol.
— Ax alitólendvai önkéntes tűzoltó-
cjílet ez évi tárgyakorlatát f. hó 8-án tartja
unkórü tánciestélylyel, melynek tiszta jöve
delme az egylet javára forditutik. Belépti díj
1 ft. kezdete esti 8 órakor; felulfizetések köszö
nettel fogadtatnak. A parancsnokság.
— Pacsán a napokban tüz volt, a mi-
dor. 2 ház lett melléképületekkel együtt a
romboló elem martalékává. Ezen járásban a
közigazgatást oly tapintattal kezelő Peesornik
Juzsef alszolgabiró urnák már sikerült a szán-
dékue gyujt^gatót elfogatni.
— Megjelent ,A Krixxtus-orato-
riutn' sz»vege és ismertetése. Liszt Fereucz
életrajza B felszázadus művészi működése. Az
lüioigévi IIOV. 8—9ikés 10-én Budapesten
tartott jubileumi ünnepély alkalmára irta és
bzurkeszté id. Ábrányi Kornél. Ara 40 kr
- Lauffer Vilmos könyvkiadó hiva-
ilian Budapesten megjelentek: 1) V e e é r-
...nál a méhéBzetról, avagy rövid ' értekezés, bogy kelljen a méhek kurul oksze-rixeo báuni, ón- és mások tapasztalata után irta ívb.-s Károiy 24 ábrával, ára 50 kr. — 2) .Vi-zérkönyv a Szent István társulat ál-Ui kiadott abéczés és első olvasókönyv módszeres tanításához, tanítók és tanítójelöltek számára íru Bárány Igoácz csurgói tanitókó-pezdei igazgató uwár. Ara bJÜ kr. — 3) Világtörténelem a Bzükséges földrajzi fölvilágoaitásnkkal. A népiskolai törvény értelmében életűi felső osztályuk, felső nép- és pol gártanodák használatára irta Hoffmann Gyula. Európa térképével a népvándorlás korában. Ara 40 kr.
„Attila fiainak története" azoaxtatlan figyel- I raet a szerző felé forditák. — .A magyar Attila | niondák" és „Komán Attils mondák" czimek alatt nevezetesebb hasai lapjaink és folyóirataink közöltek az érdekes tanulmányból. —Az egész munkát Szabó Károly szorgalmas törté-netbuvárlonk forditá le .Attila, Attila fiai és j utódai történelme a magyarok Európába tele-pedéseig". —
.Thiery Amadé szobán levő munkájában nagy szolgálatot tett az irodalomnak, mert oly tárgyat választott kutatásai czéljául, mely egyike a Icghomályosabbaknak és ismeretlenebbeknek. — Hogy épen nem könny1* feladatát, minfl sikerrel uldotta meg, — megfogunk győződni, ha e jeles könyvbe, csak bepillantunk
.8." •)
KÓVARY BÉLA.
Jó éjt:
Ha elfS'lé x tíjt u ertlepel
8 némulni kesd kOrGttem a magány,
Imáxva atill feléd egy gondolat,
Az estt-ss*-U? langy fuTillatin
S elérve ablakod, halkan tmaog :
„J<S éjt ! — jó éjt ! — te kedvei
ZALAT.
*) Ha^erer AnUl „A törtéoatlrodalo.'i fokoea-toa fejlCdÍM*- c«imfl nannkAja »intén forrásai «ol-filt rÖT.d jegyseteiok Önzeillitiaábin.

— Rövid Mrek. Nagy-Varadon Arr*-házat építenek. — A pesti fenyitoszék börtönei annyira tömvék, hogy közelebb 40 foglyot szállítottak Veszprémbe. — A cseh lapok azt akarják, hogy a trencsénmegyei koleraárvákat Csehországba szállítsák. (?) — Nagy-Kórőeön a zsidótemplomból 50 irtot raboltak el. — A pécsi polgármesteri hivatalban 600 szülőnél több jelentkezett szegénységi bizonyítványért, hogy gyermekeikért tandijt ne kelljen nzetniök. — Nagy dolgot csinálnak a hazai lapok, hogy a debreczeni távirda gondnoka nem tud magyarul. (Kekünk sem kell sokat fáradnunk, hogy olyanra akadjunk !) — A vasúti vonatnak 9 percznyi elkésése miatt egy utas Angliában be-pórölte a vállalkozókat és pőrét megnyerte. — (") felsége a király 3000 frtot ajándékozott a salzburgi „nemzetközi Mófc.vt-intézel*-nek. — Az akadémia palotájának vasfödele elkészült. — Biharmegyében 15,000 emberrel több halt meg, mint a múlt évben. — A Paksról Duna-Földvárra ment postát kirabolták. — AzOazC-Msgyar monarchia vasúti hálózata eddig 2093'/, mértföldre terjed. — Aradon „Concordia* czimmel magyar és román nyelven lapot indítanak. — Szegeden egy afrikai szerecsen alkalmazást keres.— Kis-Ázsiában iszonya éhség uralkodik, melyben eddig 150 ezerén haltak meg.—Kaczenbach szegszárdi lakos egy akó kitűnő vörösbort küld ő felségének ajándékba. — PárisBsk a legutóbbi népszámlálás szerint 1.851,792 lakosa van. — Papirhordókat találtak fel Washingtonban. — A 134 éven át szerkesztett „Spenersche Zeutung* okt. 31 ún utolsó számával megszűnt. — Bettdet, as ismert léghajós 2(100 lábnyi magasságról lezuhant Münchenben.
Vegyes hírek.
— Aton nigy millió lakos között, melylyel
az óriási angol város bir, tíibb mózesvallAsu
egyén van, mint Palestinában, több skót, mint
Skócia fővárosában, több római katholikus,
mint Rómában, több ír, mint Dublinban. Min
den öt perezre esik egy születés s minden 8
perezre egy haláleset.
— Euriótum. A nagy váradi kereskedők
nek bécsi kollégáik mindig magyar nyomtatva*
nyokat küldenek. A .Bihar" e nyomtatványok
ból e^y mutatványt közöl, mely igy hangzik:
„Az üzletünk állandósága óta, a mi törekvé
sünk szüntelen oda fordítva volt, hogy szintúgy
által állandó tehetségig legpontosabb elintézés,
a nekünk részint s T. Cz. közönség alkonyod
-ilégedetlen állítani, ép ugy mint szigorú, szilárd
és jó állapmódot a legmagasb biztoságot meg'
nyerni, és eltartani. Bogy az elvArott haszon a
mi tevénységünkért nem maradt távol, már a
tündöklő tárgyak melyek a meglepditelt biza
kodást bebizonyított, a mely minket e közben
a legnehezebb ügyidőszak, a már májusba 1873
betört ügybirálat a T. Cz. közönség részéről
ellenhozott. Midőn mink már ünnepélyesen
megmagyarázzuk, hogy épen ugy mind eddig,
jövőbe is a mi buzgolkodás és iparkodásunk j
lesz, szokott pontoság, szilárdság és merő által i
bízott jegyességet minden tekintetben igazolni,
megengedjük magunknak, tekintetbe venni a
már nálunk nyert nagy BÍkert figyelmességét, a
mely a most még czélirányoe ocsosága miatt
ugy szeretett", stb. — Hanem hát azért mégis
különb emberek ezek a czifra magyarsággal
iro bécsi németek, mint a rósz németséggel fir-
káló magyar kereskedők. Egyébiránt meg
jegyezhetjük, hogy Bécsből Szegedre is érkez
nek magyar üzleti levelek s «zek közt olyant is
láttnnk, amilyen kevés magyar kereskedő üzle
téből kerülne ki.
Papirszeletek.
Barátom 1 amint átmentem Baieaárál Fityebi-zára, azonnal kiutOtt a marhavész.
Csodalom pajtás, hogy egéazrégben tirtél riaaia!
Eliétilt a nép AÍÍSODJ férjétSl kedveiének tálcására ? véletlenfll ott maradt.
Vájjon Wrvényetnk értelmében : es nSrablas>é ?
— Críllon est irá IV. Henriknek: ,Sir, három luvat — pénit vagy e!bor«iuUt." A király feleié : .Crülon, négy szót : sem ext, n«m att,"
Színészet.
(M.) Halt számunk .Színészet* rovatába egy alig megbocsátható sajtóhiba csúszott be, mit es alkalommal, ntólagosan bár sietünk helyreigazítani már csak azért is, mert .Mendei DiannA"-ban egy oly ssereplono neve cseréltetett fel, kit közönségünk szeret s ki épen a ezimszerepben hatással működött E ni: Q e-r fl n é asszony, ki a nem szándékosan okozott félreértésért megtog bocsátani 1 Kedden, nov. 3-án: „Egy szó a miuisterhez vagy a zsidó to-lerantia'-és .A minister előszobájában* cximú vígjátékok kérőitek szinre üres ház előtt meglehetős sikerrel. Előbbiben S i e n t e s y (Kan- | nitz miniaterj ér Márton (Oppenhoimur i

bankár) jól alakitotuk. Gerő Lina kedély-lyel és élénken játszott Az utóbbiban Gerő (80 éves trvsséki gyakornok) érdemel dicséretat. — Csütörtökön, nov.5-én Bods István első szitu kísérlete és Csobánczy Petur újonnan szerződött tag első föllépteul: .Bibor és gyászs5 felvonás eredeti történeti dráma adatott. Szentesy ma nemcsak jól alakított, de a. gyenge, beteges királyt hangjával is oly természethSen sremélyesité, hogy többször kitapsolták. Mártont galambosz haj és re dók nélküli arcz olyanná tette, ki mindenhez, csak kolostor főnökhöz D»m hasonlított, játéka azonban élvezhető. Gerő Lina a nemes lelkfi honleány érzelmeivel játszott. B o d a István (vak Béla) hü alakot igy.-.kezett adni, hangja szenvedélyes, szavalúsa sikerült s szorgalmas tanulás mellett szép jövőt jósolttá tuok.C sobánczy Péterről még nem szóllbatunk. Közönség csekély számmal volt mindkét izb*n.
Nagy-Kanizsán, kedden nov. 10-éo 1874 iierü Lina jutalmául adatik :
ANTÓNIA. Történeti színmű 5 felvonásban, irta: Bátorfi L.
Személyek: Bebek Fer., hoszti várparancsnok Márton.
Antónia, leánya GeiőLina.
Rogovics Victoria, Bebek neje . Gerőné.
JolAn Tóthné.
Mária, Magyarország királynéja B. Ilka.
Hedvig, Lengyelország , II. Emma,
Gara Miklóa, nádor .... Csubánczi.
Miklós, ) fi Miskolczi.
János, ) ni" Kábái.
Palizna, vránai perjel .... Szentesi. Halmi, Bebek segéde .... Boda.
Orvos Gerő.
Bortonór Mesterházi.
János, deák Tomanoczi.
Balázs Kiss.
Irén Berzsenyiné.
Királyi ajtónálló Hevesi.
Örök, szolgák. Történethely: Visegrád, Novi-grád és Huszt Idő : 1384- 13W.
Szerkesztői üzenet.
1494- R- Veszprém : a nagT-kaaizsai onkéou* tnxoltú«gyl«toek alapttabalyai nyomtatva mág nem jelentek meg s igj nem nolgálhatank velOk.
1495. B. Alsi-Lendra. Uíndonkor isiveaen ven-
•xnk.
1196. T. Letenve. E számra meeki>stt. 14M7. Ss. Kaponar. Magánlevelet irtunk.
1498. H Kőragn-Eon. Mind a kit -cámot
poptara adtnk.
1499. V. 11. Nem tarödonk vele.
1500. U. Z«la-Eger5t»g. Megkaptak, ri.Jbeo
vsn. A hiten teszem tiszteletemet.
Í5U1. y. Nem adható.
Piacziárak.
Hivatalosan jegyzett piacziárak Nagy-Kanizsaváros piaczbiztosi könyvéből: 1S74 évi november hó 4-én.
GabonamOek: egy alsó snjst. merő H^erint, Baxx 87 — 90 fontos b frt. — kr . 85 —86 fontos 4 frt 50 kr. 83 — 87 fontos— frt. — kr. Boza 74—78 fontol 3 frt 40 kr. Árpa •erfSzéare 08—70 funtus 3 frt — kr. etotéire való 3 frt 50 kr. Zab 1 frt. 80 kr. Repcze - frt — kr. LiiUnenDek: egy becei mázsa Rerínt. Liszt legfinomabb 13 frt. — kr. 2se>n!e!tszt 10 frt. — kr. Fehér kenyérlisat ti írt. — kr. Fekete kenjérliazt 7 frt — kr. Bnzadara U frt. - kr. Árpakása 12 frt. 50 kr. Biza 14 frt. - H 0 -v e 1 y e ? e k : egy alud atizt. m«rS szerint Borsó 5 frt — kr. Bab 6 frt. — kr. Lenese 8 frt. 50 kr. Köles G frt — kr. Hajdina (pohánka) 4 frt. — kr. Kn-koricza 2 frt ttO ki. Burgonya 1 frt. — kr. Bai: egy bécsi font szerint Harhslinj 28 kr. Discnólius 32 kr. Juhhtu — kr. Borjnhm 32 kr. Z i i r f é 11 k : Disznózúr 60 kr. Marbazsir 60 kr. Ssalonna 40 kr. Szappan S4 kr. Limpaola) 35 kr. 8tearin-gyertya 55 kr- Faggyu-gvertya 33 kr. Bor : eg^ alsó annzt akó 40 pint szerint ó bor 10 frt — kr Uj-bor 6 frt. 60 kr. 86 r: egy alsó austr. sorakó 42 pint szerint. Legmagasabb 8 frt — kr. Legalacsonyabb — frt — kr. TKsifa: ' bécsi 51 36 buvelyk hossza Bakkf. 14 frt. — kr. Tölgyfa 7 frt — kr. KSazén egy bécsi mázsa 70 kr. Faazen egy mérS 70 kr. B«éni egy becsi máaaa szerint 1 frt 50 kr. 8 z a I m a 1 frt — kr. Napszim: Élelmezéssel egy fírfi 70 kr. Élelmezés nelkfll 1 frt — kr. Élelmezéssel egy nő 50 kr. Élelmezés nalkSJ 70 kr. Élelmezéssel egy gyermek 30 kr. Élelmezés nélkül 60 kr. Kiadta :
Maninger József,
v. aljegyzS.
(P. h.)
Érték- ét váltéfsUyiuB noveaber. 7.
Ö'l, metaliques 70.— ; 5*/, nems. kSlusóu 74.20; 1860-ki álladalmi kölcsön 109.80; bank-réazv. 9 89; hitelintézeti részvények 236.25; London 110.— ; magyar földtehermentési kötvény 78.—; temesvári földtehermentési kötvény 77.50; erdélyi földtehermentési kötvény 75.—; horvát-slavon földtehermentési kötvény 79^0; ezüst 104.40; cs. kir. arany 5.23-Napoleond'or 8.8.7swvwksr 8-MI wvsBkn
r 14-sj. 1874.
| Hó- és h.ti-
Katholtkns aap-
Protestáns , ^
nap
tár
I naptár | ntj.
46) K. A ji msgril. Háté XU
1. — Pr. Mát. XXII.

(i. Lnk. VIII. 26-39.
S Vaaarssf
I). 24 Oottf.
D. 23 Qottf. |?
9: Hrtffi
Tivadar
Tódor i??
10| Kedd
András
Prob. 15
11 Korda
Márt. p.
Márton ; *M
12
C.HWrtök
Emília
Jónás jK
13
Péntek
?zaninln
Dida Sm
14

Szerapin
Levin ?]*
Vasúti menetrend -
Érvényes október 1 tói 1874. Indul KaniiHitről:
at
in Óra Perc ldS
Kazék, Moh(r.,Di>mbovár • Pinméba 6 10 regftt
Mnhai-i. Zágráb és Dombóvárra 2 40 délnt.
Hódira 6 S6 reggal
. t — oélat.
. 10 46 e«ve
Szombatltulyre (innét dálután & óra
25 perczkor Bérsb#) . . 5 45 reggel
B4rj.be (Szombathely, Biranjh felé) i 15 riéliu.
„ » .. ., 1<> 56 e«tve
Pragerhof felé Triesztbe .... 4 50 reggel
„ „ „ Orács és Bécsbe t 80 délnt
* ,. — ,..,,. 11 45 értve
Xrkesik Kauiunm :
Mohács és Zágrábból 4 16 reggel
Essék. Mohá-z, Finme s Dombóvárról i 31 délnt
Pinms és Dombóvárról .... 9 64 estre
Budáról 4 2* reggel
„ 1 5B dé!ist.
„ 9 SÍ estre
SsombitheljrSl 10 33 teggsl
Bécsb5l (Bécsnjh. Ssombath. felSl) 4 37 regfel W 18 estv.
„ QrlcibSI, (Pragerhof felöl) 4 62 reggel
Trieszt- Béc> Oiiobjl ,. „ . 1 21 délnt
„ — — „ „ . 10 26 est»e.
Kelelrm szerkesztő: Bátort Ltja*.
lieíüldetelt.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Kevalesciére du Barry
Londonból.
Mióta számtalan orvosi tekintélyek snyil vános gyógyintézetek a Kevalesciére du Barry hasznát, úgyszólván csodatevő erejét elismerték, nem fog találkozni senki sem, ki annak gyógy-hatáaát tekintve, hozzá még olcsóságát is el ne ismerje.
Kivonata a 76,000 bizonyítványoknak, melyek minden gyógyítással dacoló kóresetekre vonatkozva.
73.877-ik bizonyítvány.
Nagyvárad. 1872. febr. 28
Hnszoitliat nap ÓU csupán az iztentSl kflldott dn Bxrry RcvM.??cíérejéből élek. Ezen isteni adománya a természetnek elnomorodott állapotomban va-l<*,ban i-sndatevR volt. azért Pzeii gyógytipizert az *mberiscgr« nécve oHrozitonek nevesem. Engemet megszsbaditott v gyngytipizer e^y igen n^héz t&dő-éz tornk-nérvüléi, további nyakizéuulé* és szükmeU lflségtul, iJsouyatos kórok, melyeknél eddig minden gy<'.By«ier hajixtitlan volt A termesz^' <=an c«>datip-fryogyszere átért a legnagyobb dicséretet érdemli, én a szenvedő emberiségnek legjobban ajánlható. Önnek holtomig köszönettel tartóié szolgája
Koller Kláriin, c. k. nyugalmazott katona-tiszt.
Táplálóbb Uvín a Austufi, 50-szsrnsn mtg-kinUli a gyiayixvr árát, ftlnSuthtíl ugy, mint gyermekeknél.
Pléh*ielen»zékbeu '/ font 1 ír. 50 kr.. 1 fon 2 frt 50 kr., 2 Íuut4 frt 50 kr , 5 font 10 frt, 12 font 20 frt . 24 font 36 frt Bevalesciére piskóták szelén-uékben 2 frt 50 é> 4 frt 511 krral. Revaleaciére Cbo-coladé táblákban U csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-rs4frt 50 kr.. porslakban 12 uissére 1 frt 50 kr, 24-re 2 frt 50 kr., 48-rs 4 frt 50 kr., 120-rs lo frt, J88-ra 20 frt . 576 ra 36 frt.
Megrendelhető' Barry du Barry & Corap
áitai, Wien, Walrflíchgasse Nr. 8.,
N.-Kanitvín Lovak Károly gyógyMttrtárábtn; DebreczenbenMihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz ; Eger Tachecy Adolf és Vallt-Antalnál; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerész-óéi; Kagy-lkcskerek Goldberg J. M. aél; ií»-rosvásárhelytt Fogarasi Dömötórnél; Miskoldt Eszáthy István gyógyszerésznél; Sopron Eder Ferdinánd gyógyszerésznél; Pesten Török Jó zseinél; Gyórott Néuiethy Pál gyógyszerésznél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Te mesvárott Pap József városi gyógyszerésznél ; Verseczen Fischer Móricznál.
A bécsi ezég minden vidékre küld posta utalványra vagy utánvétre.
•) E rovat alatt kosldttért felelősséget asss
vállal a Sssrk,


Ezen kraj czar-h 1 r det é s
aa áraeaikkek aailaUaa
MUmeluk. |0 kJ egy pár gveraaekaansBya |o kr pipa azárral |0 kr agy aaivaraaipka lajtékbal 10 kJ egy eaakorazoro |0 kr egy flggí gyefatartó |0 kr agy 5v klrbül 10 kr I ta. araaybrona medaillaa 10 kr 1 eaieos íratarto báraoayból |0 kr ety aárkef.-JO kr -Ky tsom gombosaiéi inC
elö, mell és gallér saámára 10 kr agy eaélaaerfi dugaaabaz<; 10 kr agy tisedee mérték 10 kr egy buraótsseleneze 10 kr egy jé oUó acaélból 10 kr agy zsinór valódi korai 10 kr egy avegese legjobb folt-
^ir*'*^ vie vagy szappan |0 kr egy aaépen feoltosott baba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy finom fodrászíésO 10 kr egy pár divatos fOlfOggfi 10 kr 1 bodönke bajerősitő kenőcs IU kr agy kttSkoaárka |0 kr 1000 db jó fafogpisskáló |0 kr egy mhaporoló |0 kr egy fodrozófa 10 kr egy divatos óralánca 10 kr 1 album 12 bécsi tájképpel |0 kr egy tollkés 2 késsel 10 és 20 kr finom sétapálezák 15 kr 1 pár nagy er6s nri kapcsa 15 kr 1 pár nagy erős aSi harisnya |5 kr 1 pár ezérna kestyu nőknek |6 kr egy plai.lazij bőrből |5 kr egy evokosslet. villa éa kés |6 kr egy üvegcse finom illarsser |5 kr 1 Övegese valódi kölni viz |b kr egy finom olló SO kr egy pár nri ezéroa keztyd 20 kr egy üveg folyó enyv, hide-
??4
20 kr egy nagy voa6 harmonika 20 kr agy kenyérkosár drótból
Ingyen éa barmentve kap bárki agy kis képekkel ellátott árnlajstromot, melyben eaernyi tárgyak vannak felsorolva.
FRIEDMANN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.

ar.
Cir
kuf
Wir ftrUaben nni nachitebeoá aaf anaere bÜligst gettelltea Herbit-Preúcoarant aaf-merkuiQ sa nftchML, tud werdeo wir indi «ie bú jetxt beaObt seía, deo WOoschen anterer fp^hrten Abnebmer nsch jftder Bichtaag ntch*nkomm«i and daxch reellet and solidet Gebah-reo du Vertrsneo ansftrer P. T. Kundén un* immer sn erh*lten-
Dorcn QQser« Yerbindanffen mit den gröMten Ftbriken det ContioeuU h*beo ?uer Wohlfeboren die gQnstige Gelegenheit, lhi-«n tioámrí bei einer enten BetagtqaeUe sa Fabriki*
Daaere Artikel tiod darchgehend* besUT Qtulitat, uüd fahren wir Ommtliche Wureo ta 3 verrchiedenes PraUen; der ent *ngem«rkte i»t 3. Qaalit&t, der xweitmngemer)rte 1. Qaa-iiUL uad der dritt&ogemerkte Preíi itt Hochpriina-Qittli&t.
Auf V«rl*iifen flberiesdew wir ctiniplett* Hreúíour*ate and Mnster-Abvchniue fraueo
and gratis. Effeetairn&f per NachoaJnne. Achtungivoll
l> WiM«r K>tt»Df«ekfihrikiNWe
Stadt, Enpre eh tsp 1 * t 2 Nr. 3
ttD
PzrelBGOujreLnx.
. 30 Ellen weias, blau, melirt odftr far-
big Barchent 1 I. í, », 9. 1 Muck 30 Ellen reiss, blau, melirt oder íir-
biK Barcnent ",, á ». 10, 11. 12. 1 Stuck Schnurl- oder i';qué-Barcheut á fi.
8, a, 10.
1 Stuck HchnUri- oder Fiqué-Barcheut ',. á fl.
9, 10, IS.
1 Stack Sctuiurl- oüer Wiiut-Barcbcut '/»á ü.
10, 12, 15.
1 Elle hocbprima Wattvoll-rlarcbent á 40 kr. Í)amen-Piquérócke per Stílek fi. 2.r»O, H.50, 4.ÚO Kinder-Piuuédeckec, weias oder fürl.igper Sulck n. 1, 1.20, 1.50.
Drackwsare. ' L "J" CMI~~
Ex. Krirug Fercaliu-Hemdswfre, per Elle á
iO, 28, 25 kr. Cosmanoser Erzeug. Percalin-riemdstoflV, per
Klle á 25 SO. 35 kr. afebelpercaü und atöbeicreton per Elle á 30,
36, 40 kr. Cosm. Ledt-r für Daaen- und Kind<:r-AlllQi;t-,
per Elle 4 40, 42, 45 kr. (Jemuatertr Costsanozer und fraazösitcher Bril-
laotiu. por elle á 30, 35, 40 kr.
otiu. pr e .
0, _
Glatte Leinenwaare.
QUtte vreisee- Haumwollwabre. Cbiffon und Hemden-Shirting, por Elle z 20,
Glatte Leinenwaar
*L 30 EUeu Garaieíuwand per Stuck fl. 6, 7, 3. "]a :t0 Ell Ulid per BtOcfc 0 ti 9 IU *| 30
EUeu Garaieíuwand per Stuck fl. 6, 7, 3. "]a :t0 Ellen Uanileiawaiid per BtOcfc 0 ti, 9 IU. *|4 30 Ellen gevaacbeae ÖtublcreasleiDWtuid per
Ktack fl. 7, 8, 10. "| 30 Eilea gevaacbent> Stuhlcreasleiowaod per
Stüca d. 8, 10, 12. '!, 60 Ellet Belúuter Webe per Stuck fl. 12,
16, 18. "L 50 Kll«ti Holleuler Webe per Siack a. 16,
20, 26. •l, 54 EUeo Bsmbnrger W.b. fúr Uerrealio-
?ec per Stück t. *>, 25, 30 ?, 54 Ellen Bumbnrger Webe far Damenbem-
deo a 30, 36, 40. 64 KUen Bomborcer Webe fftr HetTeobem-
deo a. 40, 60, 60.
Di« Weben aiod aasaebliettlichei Pabricat ?ay «. IMhM.
UintCchu oase Nabt pw StOck fl. 3. 3 60. 4
Damaat Waare.
Weiaw Oaraitarea ts Halbleioen-Danast. 6 Pera. 12 Pera. 18 Pera. 24 Pon.
S5, 30 kr. W<iss<' brillantin uad a-üasgradl, per Klle á
25, 30, 3« kr. •|, frsuzusiche Piqurt* in allén Farbec, por
Klle a 45, 60. 60 kr.
g«lber Nanking, per Elle i ÍO, 85, SO kr. V4 chamoi. und weiaser Nankiag, per Elle a
30, 36. 40 kr.
Tüchelwaare.
1 Dtad. Kinder-Battiittucael, mit farbigon Kantra i ao. »o kr., a. i.
J Dtad. bamen-Baitistiachel, gesiamt mit far-
bigén Kantén á i. 1, 1.30, HU. 1 Dud. Dameu-Jaconettüchel i 8 1.60,2.50.3. 1 Dtzd. Herret-Taachentachur, getaumt mitfár-
bigén Kantén i 8. 2-50. 3, UO. 1 Dtid. weiaae Ramburger Letnentachel i fl,
2. S, 4.
1 Dtad. weiiK Iiliader LeinentOclwl lg 6. C, 7. 1 Dtad- weúae B*lfaat«r Batóat-ljaiaeot&ch«l á
t 8, 9, 10. 1 Dtad. Beliaatar Lfiaattlcbel, mit firbifen
K.ot-u ? 1 5, t, 7. 1 Dtad. Foulard- od«r Kattu-KopftOdwl, «|e-
d. 4, ti- 3, IL 10, n. 14.
Weiaae Garnitúrái in fteioietnen-Jaqiiara.
6 Pera la Peri. 18 Pera. -li Peri.
US, *. », tL 14, fi. M.
Weiaac Gamitureai ia Rainleinen-Damaat. S Pera. 12 Pera. 18 Pert. 24 Pera.
i. 1, 1. 11, 0. 18, fi. M.
1 ina*, fart. IMsjan-Serviettaai fi. 2, 3, 4. ? Dtad. weiaae Deaaaxt-Semettea i. 2, 8, 4. HiashUrker per Ble i 25, JO, » kr ?HnaTrer-kw per Írtad- i. 4, 6, 7.
M Eraragua ill. 150, S. 1 Dtad. Koolard- <xl<r Kattu-Kopftttebri, Coa-
eknttsck. á 80 kr,
ÜtllckHm«H8atáeBr faringet Kxmum, daa ». 1 5U.
1 »l. 1 5U.
KagL gUtte Mufwollwun. Mi.n> ad glatu OtWt* Ortoua. per Ble
Mi, SO M kr.
Icanrw aarf glMH flrkif» IXmí-L«««, pv UU a 7U, to, (0 kr.
«4 gkaat tarkát. «?"«« !.*??, pn il l,lJtt, LJU.
a IMMM, par XU>«0 kr, t. I. 1 CO. **rat Ilit riilln IIBIII.III Elte 1 1 8U, laa. t
fe4aJeím«e»TÍe«ea aJToőeV t. 4,'VY I Sítek '/, farbige. Kaféetaek SO kr.
- . _ ... . - , i_ jjo, s
„ i. í, 4-50, 6. "L l 4, 5.W, 7 50
•t. •- s, », ia
tarbige Gtniuirta-
i Perv 12 l'ert.
a. 4. • «
1 UarniMr Dcckes, 3 Dett- nwl 1 Tisc adrrkr á 1. 10, 12, 15.


anr aa.ayk.s, et> t, '? esVrr HaekaaHaa»><|«aBttt gewflnarni
uiioKr EramolM 11 S, 3 60, 4. 1 Dtad. firMf* TaaehoitadKl a S. a, 2 50, 3. 1 ÜlkH«8táeriMlaHtMeknttsckmit
llffl
»4«í« vaa véve. Daraára
1) aém mii
I ki i «b )
kt 1 4k l ?iiinl I k> I » kk I, a, 1, » kr
a kr egy «•••> késalj (raastli)
.ilili.rlli Illata
5 kr egy ÉJMMÍ gyertyakorsn
6 kr I gl»r«ria- v. ?Avéayaaappaa
& kv rgy fiaoBi <"
» kr aajj kiríUt
i kr 1 ka
& kr Isfjokt zv.veny U
t kr egy laaarekpei'-ly ptákawl
2 kr 1
5,kr «
5 kr -g:
kr 2
azivarpapiroa ? kr egy pátert esipS- és kezty«fnzo
3 kr egy radirgnmsni
r agy örök naptár 3 kr egy finom ; l kr egy finom jói 3 kr egy pléhtáleaa
3 kr egy finoi
viaazgyertyácekákkal töltve kr egy palaeak bécsi hslsdés-.teuta
4 kr egy divatos fényképkeret
4 kr egy faetekssekrény 12 sain-
nel éa ecsettel 4 kr egy r!f gyújtó (Lunte)
4 kr egy eaustSzott gyuezu
6 kr egy saabtakor
5 kr egy saájbarmonika
kr egy pár barú
kr 1 evőkanál ércbC esflstosv. 5 kr egy sseb tfizelS szer 5 kr egy lánykafogi i kr agy csinos óralánez ' kr 1 támpamaneherte flvegbol
5 kr agy eaostgolyó, legjobb tisz-
titoasar érea saizmára . kr MISnféle játékazerek
6 kr UUnfale társasági játékok
i kr t aaép képeakonyv szöveggel
í kr 1 finom nSi melltfi (Broche)
5 kr egy csinos gyorfi
5 kr egy ezélszerQ keletmntsio i kr agy kavétáleza
D kr egy pár zuidrzj"T'>
5 kr eaisos u4r'.tr..mi>.iálc
6 kr vadász- i*iry i- l*--"*i»
6 kr I aaivartárcza w, f* ez«Uaera 5 kr egy doboa I ÁÜ BSWH pe-
raetviasuzai 5 kr 12 db iron 5 kr egy foldoaófa (Stoppkol.) 5 kr a legszebb fénykép 5 kr ogy saivarvég foaató 5 10, 20, 30, 40, 50 kr kUSn-bSzS halgyek, arak, fiuk és leánykák aaaaaára ajándékad alkalmas tárgyak. G kr egy tieaat hsjfodrotekeree
jó bSrboi
8 kr egy gyermekóra láneaeaal |0 kr egy finom uri selyemcsokor JO kr 1 finom jegyzők, naptárral 10 kr 1 doboz 12 db finom színnel JO kr 1 valódi Ujték ssivarszipka |0 kr egy finom garnitnr, melltu
s fülbevaló 10 kr egy üvegcse legfiaomabb
illata hajolaj |0 kr egy ollóláncz 10 kr 1 felttlsS fésű bivaiszarvból 10 kr 1 jó lakat bBrondok saámára 10 kr egy fokmérték, bécsi és
franczia mérték saámára 10 kr egy saép legyesS 10 krlpár kávéfiudzui porcellánból jú kr 1 dea-uruányér porcellanból 10 kr egy czélszeru szivargép 10 kr 100 db finom varrótS, válogatva 10 kr egy jó pénatáreaa(1479-S)

Cirkulár.
Durch "len gilmügcD Kiokauf aaclifnl-gender SpttUÜitltM Biod wir in dvr &ag> u.-b-men Lago, dienclben «u bfiondt>r« billigt-u PretMMi.
aüsverkaufen zu können.
Acktungavoll
die Wiener Cattun-DrucI;-
Fabrik8-Niederlage, •tladt, Kuprcclit-plati 3.
Preiscourant:
1 Dtxil. Kindtir-B&ttiiit-TabcüvulLlclifl mit farb.
Kanté 85 kr.
1 Utzd.M&ucfteo-Battiiit-T&«<:ti?utüL-uel mit fárb.
Kanté und gmtanait fl. l.
1 Dtid. Danu:a-lla>tul-Tascli«itacbei init larb.
Kanté und geaioait fl. 1.30.
1 IJtxd. Damen^aconet-Ta»cheiitacljel mit farb. Kanté a. 1.60.
Dtad. Herren-Taschentuchel mit farbiger Kanté und geaaumt t. 2.-M3. Dieselben in Hodiprima mit den elég. Mustéra fl 3.
1 Stück Daaentacnel in Uocbprima-Baaiat-Ulair
mit jedem beliebigen Monogratam-UQCtutab.
ge»L, (üandarbeitj 80 kr.
1 UUd. weiale Leinentücbel fl. t.
l Dtad. engL Geftundheiu-Frourtacüer fl. 3,
praktiacher und bcaaer al» Scfayamm.
1 I>tad. eng. Piqtié-HandUlcher fl. 5.
1 Utad. türk- bade-Uandtucber fl. 9.
1 faár (2 Stílek) Piquebettdecken in bunu-n blauen oder bratueo Zeichnnngco fl. 6.
l Stftck beetvoraeger EOJ bontem geschorenen
Teppichsuff fl. 8.&0. 1 St. BsUTorlogor ia gT&wrer Borte fl. 3.5U.
1 BtOck tteidtt* C*cfaenez fOr Lta.meo fl 1 8c &eiden-C*cb*ae* in gróuerer Sorú liocli-prunm fl. 0
1 8C Berl. Woll-Cacb, fdr Herreo fl."l. 1 8t. ÍMM*. ia Hoehprinu. II. 1.60-
1 St. íxüilen-Caehenea ffir Herren fi. 2. 1 St daaa. in Hoekpríma fi. 8 und 4.
1 üt TUcliseag 1. 6 ftaonen fl. 1 ü»nutar Tuchmeag f. 12 Fenonen fl-
Aaí geehrtes Verlanften senden wir comp«et-tea Preiacooxant nnaeres Lúgéra ttnd verzi--k-*^ nur gtite Waara au iiefern uiii bitten i ont ganane Beachtmig unaerer Fir-
g ?i and A.drer*e.
WKMrCattm-Draefc-Fatoiks-lUederíage,
Slaíl, BafTtektiptitl Nr. 3, mmr rüekwűru der Kireke, ví*-á-vi» dem
&ng«ugé tttr SaerisUi. fjgf Wir kioea dieaea Pri>iaeonrant aafmbc-da deraelbe aor aeltes vertffentliebt wirJ.
irako. kirdehik, aegU aiD
20 kr egy fejkefe, jó miuűség
Hl) kr egy belnafogogip
IU kr agy asekbévméro, jól ssa-l
kályoav*
30 kr egy caéleaev*. kaatyatágitd 20 kr agy finom asebkefe fisa
tsktrrel
20 kr 1 pár viragviaa poreellánból 10 kr egy ji opüéai láteaS naj
gyed ssértfoldayi távollal 20 kr agy jo angol borotva 20 kr agy pár erSa, hosssn n5i|
harisnya
20 kr 1 esÍDOs varrópáma sróflalj 20 kr agy pár nadrágtartó 25 kr egy égess evoesakos, késj
kanál és villa 25 kr 100 db finom levélpapiroaj
25 kr 1 napóra jol nabáiyoava
26 kr egy fényképalbum
25 kr 1 omseodveg, optikai Ovegj 30 kr egy váaári6 kosárka 30 kr egy patent kosaorukS minden vágóeaskos ssámára 30 kr legnjabb angol ssoputó' flvegek, melyek által mindéi dajka nilkulöshetí 35 kr egy földgömb a fűid min den népei képleges ábráival 35 kr 1 gyarmekssinnát figurákkal 35 kr agy nagy erős iakolatáaka
aaijjál
40 kr 100 db falom levélpapír 50 kr agy napernyő 1 írt 20 kr egy nagy jó eternyS 1 ft 30 kr 1 saobaora, jól saabá-lyosva, két éri jótállás mellett 3 frt egy teljes iróatstal-«sasle( brons ontréaybSI, 10 dbbi állván : 1 Untatartó, 1 levél nyomó, S aaagas gyertyatartó 1 kiai gyertyatarto, 1 hév °>éro, 1 gyxfatarto, 1 érs tartó, 1 tolltartó, 1 hamutartó

A maga nemében egész Európában
a lcgnigyobb, t6bb oldalról rendjelek- s 12 éremmel kitüntetet*
POGL E.-féle
első cs. kir. udvari fehérmüek gyára Béoaben,
Raklár : 25 Mariahllf, llanpl»trw.K<- 25,
l étlb tt iládá id dl
iöal- valx-
«lv csőrös értclembeu vett ixilárdhá^a s iniadeu darálj tnokb.nu látható árAk, s gyártmányainak ruupant mérvű litÁHA .-Ütni már ajiuyira vitt.-, hogy a nagybani ^kivitelt, Buut A ^.iftebh réssletekbcui uladasi illetőleg «eu>miféle k kerraLoJ.l által «Urhetot, i xeofeim teljes ji.Ullán mcll-u rno kivüliltig olcsó a legjobb luiuW-gu átucKÍkkeket uyujt s bistus
t. ex. vevőinek. *
Bg>" Levelboli kiváustra a meginudflnHek ogúns Magya országra gyorsan és pootoaau eszközöltetnek, H a num t«ntht; illő darabok v>iu»ui*>*:telitttk.
HerlMyik (iJojáráz >zerintij a láb lioMzuingáuak ineguiéré-nóvnl tnozatja 4, fj, 6 frtg, z legfinomabb s legaeebb gyapjúból fii d'cozse izerinl zziuezva bimcetteu Ó, KI, 1^ írt.
H9l|yk*riUyak fehér vagy Bzines tuczatja 6 3, 10 12 IS frt.
Igen elegáns férfi v. bolgy batiiztzzebkendők, különféle ezett körzetté] tuczatja 3, 1
Angol oMffea intet gallérul
vagy anúUiil KZ-bbek, miut a vázson ingek ^levűlbeli megrendeléseknél a iiyakküriiylilet ménéke m.nJm.kor megkíván-tátik), darabja I frt SU kr., 2, 2.50, 3—3.50, a legvsiuusabb s leggyaknrlatiAbhak
Raaaberil vaazei fértkajek, (a nyakmért.íu megkiváutatik} 2, 3, 4, 5, 6 frt, a legjobbak.
Gllk ljbb i
4, 6, 6 frt, legfinomabb 16 frt! i
Ml alaí szokayák perkálból vagy finom barobetbúl 4 frt, uimzeu betéttel 5, €, 8 frtig, uazáiylyal vagy (iiszoltozetbaz.
tMlkjuitayik'sgyftrtkip- .
2—2 50, I frt, iovagzzabát, I nzák, tuczatja 6, 6, a, 10 fr' ij J franczia vagy magyar mintára. ' a le|rQUQrnabb*k
SaJlérok legújabb minta, tnczat ára 2 k. 3—4 frt (nyakm. megkivántatik.
Féri lyekravaJtk vagy UIM ?yakkiték darabja 7 j kr. 1, 2, 3 frtig a legújabb.
Fért likravtMk 1 frt, 1.50,
Nil fizik, fllróre (a derék kornyflleunírtéks megkivái.ta-fk) 3. 4, 5 frt.
1 tucsat vialM zaekkuM 1.60—2 frt, nagyobb s finomabbak 2.50,3.50. 4,5— Bfrtie.
1 tuczat ozéru katfaztkeaitf 5, 7, 9—10 frtig a legfinomabbak.
Aaztal- v. tirllkizl-keaalik tuczatja csak 6, 6, 7—9 frt, dain.
1 uzUlttrlték viizankét 6
nztatélyrt 0 sbrostAzal zhhoi Ulö kendőkkel/ .*>, 6, ti—IU frt, 12személvr.- int",-9gyszarannyi.
30 róf azinei iiyutsi, dbja 7, 8, »—10 frtig,
30 rSf febéritett kérj tnál-VáaZH, s dupla czémaböl fe-héritetlen 7.40, 9.50, 10, 13, IS frtig, igen ajánlható.
30 rSf >/. szél.-a mhartJ viazai. dbja 12, 13 15 -18 ín.
40—4i ről" kitűnő takioa-véiZH (.finom ágyneműre vagy 12 női ingre) li, 16, 18, íi, U frt.
48 rSf belnaJ taktosviizas
22, 25, 80—35 frt kitunőleg saép,
50—54 rőf basonlitliatlzn jómiuSségfl nttbirfi vagy hollandi vaUM tkésifonat ? ' ?? sséles) 30, 35, 40, 60—60 ín.
yfjli
ken; í, 3, 4 frt, lelyembSl ti, 7 frt, ködmonoa vagy szövött láoravalék 2, 3—4 frt (véd a koszvéuy ellen.)
Nét viaiM-saaek, simák 1.50, 2 frt, nnom linr okvarrással 2 frt 60 kr., valamint svájcsi forma, aj minta, himinssnl 3, SSXi, 4—5 frt, ngyaainte legfinomabb ruasbnrgi rásaoningek himaésiei és e.ipkével S, 8, 10 frt.
Mi éji vagy téülafek bosszú ujjal 9 frt 50 kr., hímzettel «,
7 frtig.
Mii láferanlék, vászon, per-kál vagy barcnetbSl 2, 2.60,
8 frtir, nimzéssel.
Nei psasJTtla. vagy éji oer-MitaJt lagfinomabb ckiriingből 2, i50, francsU bstisztbol, nim ? zéssal 3, 3.50, 4 frt.
Eféaaélttrté mellény vagy nadrág gyapjúból dbja 1 frt 5o, 2 frt 50 kr.
Efauséftarté mellény vagy nadrág finom merinogyapjuból kreppsaovetszertt, véd csaz i megfázás ellen, a legegészségesebb férfi, vagy nSnek is ajánlható dbja fehér v. szines NI, 4, & frtig, a legfinomabb selyemből alsó ingnek 6, 8, 12 frt.
LEVÉLBEU aKaUtElWELÉSEK (bármely nyelven Írva) z vidékről késapénz beknldéze vagy alinvet és jótállás mellett gyorsaa s pontnsau eszközoketnek.
fji^r* A megreudeléíi levelek ekkép rzimzendők :
FOGL, Wien, k. k. Hoflieferant, f (Maríahilferstrasse 25.)
? 50 frtir terjed? beráairlAsDál t tumiett nŐí ^s.rnitart
téutkmé atfitlk. (M&4-3.)
? ??????????l»»»»»»»»»»»»»»«>
Einladuog
ZIT BeUHiUflIZ) an der groasen vaai StUtl aaraitlrtaai Bambur-
ger Sett>Hi»sa<e|.
Eina Pramie von 250,000 R.-Mk. sowie Bzupttrelfer von B.-Slark 125,000, 90,000, GO.OOOi
50,000 40,000, 36,000, 3(>,000 24,000, 20,000, 18,000.
15,000, 12,000, iOS-mal 2400, 412-mal 1200 ect. incl FreiU Lm Geaammtbetrage von
9 MUliooen 935,130 K Mark
komtnen io 7 Verlooiang«o »n die tnter«tnonteD mr stebefo Ver-th«tluag.
Von 1. Clutt aa findet
«Uo 3 Woobao «in« Oewisnxiebang lUtt
E* werden nur Qewtsna gt>v)g«a. fiínlAg'e 1-iter CLaaie betri^t für 1 TÍ«rt«I Ot-íginmlloof '/, Tblr. odor — fl. 88 kr. B.-N.
1 baübtU , 1 . . 1 . 76 ...
1 (tasei . 2 , S . 60 . . .
Ei •xiBÜrt kein Ihnlieh«a Unteroehmen, welchtt be.flplich Soli-ditlt and pönktüdior Aius&hlanc der Qewimxie mehr Sicherhoit bietet »U diosec, tbűier Atnpfellle díews Betfatiilig^uig JedermutD, der geneigt irt, einen wenig koatapielifea and lotidea Qtücks-
AJle Aaftrigft, mit EüneMen Tersében, werdeo ioíort Biit der frtteetett Aafmerkumkeit tMugefabrt; aaeh kSoDeo *n Besmtea und ?oliden Bftriterstend »nf beaondere* VerUn^en eintj^ LUOM nod PUae nr AB«l«ht Qbencbiokt wwden.
lUn béliébe riefa dmher omfehend dlrect n wenden an
M. Steindecker
Bank- and Wechaclf cscblft Hamborg.
(1487-2) DorttorttratM 3«-

XAGY-KASÍZSA, 1874. november 13-én.

Tlcenharnudli évfelfí


Hlraitaatt
(, b»»;ibo» uetiU'">'»<i
''további norírt 6 kt. SVIi.TTÉRBKK
,orou«"i: 111 rrfc-t té-
KinratÁri illeték minden letjen hirdelé»ért külbn
•»1 kr üietennf".
,„. . - - .•"»««

ZALAI
elóbb:
.ZALA-SOMOGTI KÖZLÖNY.'

A lap ualleini r*a»«
I aergemóha*. -;| xaraci réaxnt
UöliOWBlT«t |Ma
ki
HASI-KANIZSA
Wlaaaeaaá:.
tanentotlma levelek csak ianMrt nonkatar-saktdl fogadtatnak el.
Keairatok riaua «•?» kUdetsek.

Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zaiamerjyei gazdasági egyesület", a.,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .nagy-kaniztaj takarékpénztár' a .Zala-Somogy gézbajézási részvénytársuial, ugy a .zala-agerszegi torna-tüzelta egylet' s több megyei es városi egyesület Uvatalat értetitije.
Hetenkini kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.

ttyotczadik közleménye
a Leégett bucm-$zent~lásdói templom t zárda fflí-pitési költségére gyűlt adományoknak.
Kukiia Gyárfal u. K. r. ildoz.-ir 100 frt. — Iti.-í/y JMÉHH [.uzsonyi kanonok KI frt. — Heilli-r Kít-ruly pciMoiiyi kanonok 6 frt. — l'oxsonyi tirsju kÁp-tslsii M frt. — Tatnaftko AntAl veuprémi lardafonfik 101) frt — M»dzovie8 Qergely apit*) 300 frt.— Lend-*v József kir. pl-nzugyori bizton 5 frt. - Mátyás Biirl.iU o Irt. — ÖAftzuBeu : 47G frt.
Klóbtri közlemény 3277 frt 64 krt tesz, ezzel együtt a főösszeg: 2752 frt. 64 kr.
*)A főt. apát ur nemes lelkületének mindjárt a tüzeset utáu is fényes jelét adta, mert a szerencsétlenség óráiban egyéni-I e c is íuegkaroKult, tulajdonképen meglopott szerzeteseket 1U0 forint erejéig kárta-lauilutta.
Sz. S.
Évi jelenlés
n zalamrgyc.i tanjvlűyycliisty áitaL előterjesztve., a tnnkeriilet kikoktutási állapotáról
J874. évben. Tekintetes megyei iskolatanács!
Az 186S. 38. t. ez. 132. §-a szerint a megyei iskolatanács tartoziU a működési köriMie tartozó tankerület népoktatási állapotáról ívenkin! kimerítő jelentést adni s azt az illető megyebizottmány közvetítésével a nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. ministeriumhoz felterjeszteni.
Az ,'illam által gyakorolt népoktatási főfelügyelet teljesítése azonban, az e czélból megbízott tanfelügyelők kötelessége lévén, kell, hogy ók bírjanak első sorban tudomással a tanügyi élet körül felmerült mozzanatokról és mindennemű egyéb, idetartozó kö-

rülményekről ; ennélfogva a törvény által
követelt évi jelentések összeállítása is a tan- }
felügyelők hivatása körébe tartozik. ;
Én ebbéli kötelességemnek a múlt,erre , vonatkozó, s e folyó év február havában kelt jelentésem beterjesztésével igyekeztem megfelelni. Hogy moet,a még csak pár hó időtartama év teljes lefolyását be-nem várva, a zalamegyei népoktatási viszonyokra vonatkozó 1874. évi jelentésemet ily korán vagyok bátor tiszteletteljesen beterjeszteni, ennek egyik lényeges oka az, hogy a folyó évi augusztus havi tek. megyebizottmányi közgyűlés által hozott s hozzám áttett végzésben felhivattam, miszerint a zala-eger-szegi, a pacsai és baksai közigazgatási já rásokban az illető járási szolgabiró urak beterjesztett évnegyedes jelentéseik szerint, főkép a tankötelesek hanyag iskolalátogatása, másrészt pedig a több községben hiányzó iskola-épületek miatt a tanügy rósz lábon áll, ezért nevezett járásokban hivatalos körlátogatásaim alkalmával szerzendó tapasztalataim nyomán a bajok orvoslására véle-ményes javaslatot terjeszszek elő.
A tekintetes megyei bizottmánynak hivatott határozatibél örömmel győződtem meg arról, hogy a népoktatás elöhaladását akadályozó hiányok orvoslását, a tanügy felvirigzásat óhajtja s a tanügyi fejlődést hazatiaö élénk figyelemmel kiséri, midőn ezért ez alkalommal a tanügy nevében köszönetet mondok, nem mulaszthatom el egy-szersmint azon szerény észrevételemet kife jezni, hogy a tekiatetes megyebizottmány által körvonalozott hiányokról nekem már egy évvel ezelőtt biztos tudomásom volt. Biztos tudomásom alapján kénytelen vagyok bevallani, hogy a tekintetes megyebi-

zottmány által felhozottakon kivül még több, még nagyobb hiányok is léteznek, melyek a népoktatás elóhaladisát akadályozzák. Léteznek pedig e hiányok nemcsak a tekintetes megyei bizottmány által megemlített három közigazgatási járásban, de léteznek az egész megyében, sót fájdalom! léteznek az egész hazában. Meglátogattam én, meglátogatta részben a másodUnfelflgyelő ur is mar a felhívást megelőzőleg nemcsak az idézett három szolgabirösági járást, hanem az egész Zalamegye községi iskoláit, sőt ezen községek némelyikébea éven kint nem egyszer, de ötször, hatszor is megjelentünk, azonban meglátogattam njolag a pacsai, baksai s a másodtanfelügyelő ur hozzam beadott jelentése szerint szinte a felügyelete alá tartozó zalaegerszegi járást a felhívás következtében ujolag ismételve is.
Látogatásunknak azonban ismételve csak azon szomorú tapasztalat, azon leverő tudat lett eredménye, hogy azon hiányok, melyek a népoktatás kifejlődését századok óta akadályozzak, máig is létezni'1., s azok elhárítása az administratioval hatalom és üiunkaszemélyzet nélkül megbízott tanfelügyelők erejét sokszorosan fölülmúlja; mert jogok nélkül parancsolni jogtalanság, munkaszemélyzet kellő mennyisége nélkül anyaghalmazt feldolgozni lehetetlenség.
A helyzet illustratiójául bátor vagyok a másodtanfelügyelő urnák a tekintetes megyebizottmányi végzés folytán felhívásomra adott s nem csak a zala-egerszegi járásról, hanem az egész tanfelügyeleti rendszert jellemző jelentését kivonatilag ide mellékelni.
Hogy ilyen a tanfelügyelők helyzete mindenütt az egész hazában, hogy az eredmények a tanfelügyelök kérelmeire van ala-

pítva, az most már annyira köztudomású* jutott tény, miuerint azt bizoofitgatci is felesleges. Midőn az eredmények, a kérelmek esetleges eredményeitől függnek, a számos és feltűnő hiányok létezése és további fennállása mindig biztos kilátásba helyezhető, fökép a társadalom által sem kellőleg méltányolt népoktatás terén.
Ezen hiányokat én nem takargattam, sőt azokat nyíltan felfedni, a hibák gyökerére őszintén reá matatni, azok orvoslására hosszas tanférfiui működésem ideje alatt gyűjtött javaslataimat jóakaratnlag előterjeszteni hazafias és hivatalos kötelességemnek ismerem. Tettem ezt különösen és részletezve legutóbbi folyó évi február havi jelentésemben, mely agy a tekintetes megyebizottmányi közgyűléshez, mint az által a törvény értelmében a nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. miuisteriumhoz is üetteije&z-tetett. Elmondottam akkor idézett jelentésemben, melyek a népoktatásunk elóhala-dásának útjában álló nagyobb bibik, honnan származnak azok s miként lehetne azokat orvosolni. Ennél többet nem tehettem, ami annál fájdalmasabb, mert a tanfelügyeleti rendszer tehetlensége, a helyzet zavart állapota-által nem csupán a tanfelügyelő sikeres működése van megbénítva, hanem ennek szükségszerű, természetes következményekép maga az ügy, a népoktatás sokfélekép magasztalt ügye sujtatik.
Hogy a tankötelesek daczára az 1868. 38. t. ez. 4-ik §-ában foglalt határozott rendeletnek az iskolát, különösen a tavaszi és nyári időszak tartama alatt és pedig nem csak a tek. megyebizottmányi végzéssel hivatalt zalamegyei három szolgabirói járásban, hanem az egész haza területén hánya-
ly kit nn cgy ni ha
j
S melyen mu A JitxrDnrora
TÁHCZA.
Egy szép asszonyhoz.
— Várasd, 1874. okt,.bor 7-én. —
Karma Óert-lt. iégi termet, Ajka e-impíín csókra termett ! Szcmpillii erdőibea Két napy tíizes csillag pilirn ' .
Hulló haj* mindim szila A H»"-ti't«t)g éjazakája. ... Mintha lenne'álom, Uliii ; . Tfliidi'rálnm a Wúrrx Imváii,
A l.ércz hav^l honija k^UUo'. . K|?éaz lényt- tDiidéircpOny, A utcilcm az. m*ly t'lteti Kivet cnnjtán az-id neki, —
ÍUCRJA lifivQn eifWtwugéi, S jiU álú
Olt'',»>ke bajon, ékes
Pillantana szenvedélye*
Mely axivet, lelket (jyötürvéa — Ki kftnnyen hi«* — annak íirvéri)- .
S íll*lé8«?.... uh! ne tovjlhh ! AE<inl.nl van a menjorsxág. Mit lialmdo ngy nem Őr «l —
Vií.-xíí Nzivem el, innen el!
Isten hoZitád tflodér 1 S rid/k
Áldjon meg a tetVf&ria^g; 1
L/'jty tesiTére a magyarnak
Kríed rer a írive annak
írted ver rns én niivem is De, hogyha bAr nem verne is. Azt jól érzem, azt jói tudom, Hogy járok nőtt h o r T á t-a too.

tivem halad rág fakad ! . . . .
Ki i» tQr.üm kalapomra. Jcivónyiil ax .UniAra !J Bljnn n. borválnk hóna 1 S vele minden sxíp assxnnya 1
TUBOLT VICTOR.
S/,onilélö(tések & rilágirodalom terén.
XII. Történelem. — GyŐrJfif János barátomnak- —
Az ókor általános történetét, Duncker Míksa „Az ókor története" extmű müvébe tu-iáljuk legjobb kivitellei ecsetelve. — Dunckcr jeles előadásán kivül élé ok és helyee irányú politikai nejetekkel bírván, azokat u események egymásból folyó előadásában sikerrel érvénye-sithetó. —
BAz ókor története" nem vázlatos, vagy részleges leírása az ókornak, hanem egy befejezett egész, mely tárgyát teljeaun kimenté. — Tudományoe akadémiánk felismervén e kitünú mü maradandó becsét, annak lefordítását elrendelte és c feladattal Jónás János bízatott meg.
Miut már csikkünk elején is említettük, számos ókorral foglalkozó történészt hagyunk említetten ül. csupán e szak legjelesebb művelőire szorítkozván. — Következő csikkünk az ujkur általános és részleges történetiróral fo-gnnk megismerkedni.
3. Az újkor történészei.
Az uj és legújabb kor történelme kiváló-lag réöilegeé jelleggel bír. — Minden nemzet

Baját múltja iránt minden ha kegyelettel viseltetett és annak emlékeit kiválólag figyelmesen őrizte meg a megsemmisüléstől. — Röviden minden politikailag szerepelt, vagy szereplő nemzet Önálló történelmet teremtett magának.
Azonban ezen általában ismert eszmék elemezése helyett, jónak látjuk azonnal megkezdeni az ujabb korról értekező hírnevesebb történetírók jellemzését.
A névsort nem kezdhetnők jobb hangzású névvel IJume-énál (ulv. Hjum) „History of England* czimu terjedelmes munkája tanúságot tehet nagy tehetségeiről. — Hume irálya könnyed és elegáns; előadása szintén páratlan jelességÜ. Tanulmányait legnagyobb ré-tzben a leghirnevesebb francziairók képezték, a hihetőleg e virágos styl-ben írott művek behatása alatt .fejlődött irálya oly finommá és vonxóvá. — .Hume, mint bölcsésx ugyanazon hírnév nek örvend, melyet mint történetíró szerencsés volt elnyerhetni. Müvein a fölVilágosodott ok-adatoló bölcséest lehetetlen fel nem ismerni. Nagyszerű' lélektani fejtegetései belbecsüket nem is tekintve élvezetes olvasmánynyá teszik müveit.**)
A kitűnő elbeszélő Robertson (olv. Rá-berszoü) egyike az angol történetírás elsőrendű búvárainak; — Csendes elvonultságában (egy Skóth falu lelkésze volt) csupán a törtéoettudo mánynyal foglalkozott; ritka éles fölfogása é* helyes ítélete, minden történeti eseményt illetőleg nevezetes volt. —
Az 1759. évben, tehát 22 éves korában (Robertson született 1737-ben; meghalt 1794-ben) irta általánosan méltányolt „History oí
*) Alfréd íaUtrtU „Történet;

Scotland' (Skóthország története cnmet riseM munkáját. — 1776-ban ismét egy nagyobb történeti munkát adott ki „History of Charles V." (V. Károly története,) mely amár okkor nagynevű írót a leghirnevesebb angol történetírók egyikévé avatta. — A következő 1777. évben fejezte be utolsó nagy munkáját: .Hútory of Amerika*' czimmel.
A XIX. ssáxad legnagyobb történésme Macaulay Babbiogton Tamás. — Angol honban azt tartják róla, hogy mait századbeli n*gy elődjei (Gibbon, Hume, Robertson) minden na?y tulajdonságaival bír. Művészi irmodon m&r kora ifjúságában megnyerte néhány hírlapíró kegyét, kik tanácsaikkal gyámoliták a akir-nyaít próbálgatni kezdő fiatal sast. — Helyén tartjuk, e helyen fölemlíteni az akkor mégtgea fiatal MacauUy egy nyilatkozatát, melyet a történetírást illetve tett: „A történetíró, ha *rra fog emlékezni, hogy fia azon országnak, melyről ir, megszűnt történetíró lenni; ugyanasoa sorara jut, mint Johnson Sámuel munkája az angol költőkről: elveszti értékét, mert a lelke-sültség,elvágja útját az igazmondásnak"**)
És bátran elmondhatjuk, hogy Macaulay egyetlen pillanatig sem lett hűtlen sajátjainak vallott elveihez; miodigés mindoo helyen a a tániurithatlau igaz-ág fegyverével küzdött— és történetírói nézeteire jiasafi»ágának mi befolyást sem engedett. — Q, mint tórtónéss kárhoztatta és megrótta tolc helyen uját hazáját éa BAJ át honfiúinak eljárását; hol megérdemelte azt pellengérre állította. Szóval Ő született történész volt, nem tOrt korlátokat meggyőződésében és nem korlátost* őt semmi MM
Johnson Simoal .LÍTM oí Biiglinh Po*U€

gon látogatják, iz most már régi szomorú ta-paniUlis. Ezt-n kSztodnmásn országos b«i orroslisára van irányozva a nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. ministerium egyik folyó évi májas hó 17-én 14467. sz. a. kelt s a magyarországi összes tanfelugyelökhez intézett magas rendelete is, melyről alább bővebben lesz alkalmam szolani, ezt a bajt azonban a tanfelügyelő személyes megjelenése megszüntetni tudvalevőleg nem képes, hanem képes volna ezt megszüntetni a végrehajtó hatalom szigorú fellépése, nem is az ennék az oka, mintha a tanfelügyelök a községeket koronként meg nem látogatunk s a lakosságot szóval és írásban a törvény megtartására inteni és swkalni elmulasztanák, hanem népünk hiányos műveltségén, téves fogalmain és éretlenségén kivül oka ennek a végrehajtó hatalom hiánya. Ezen bajt te-bát ismét csak a végrehajtó hatalomra lehet visszavezetni, mint ezt alkalmam volt megelőző évi jelentésemben is előadni.
A tankötelesek hanyag iskolalátogatásinak oka továbbá az iskolai épületek kellő mennyiségének s a létezők kellő kiterjedésének hiánya. Igen sok község van, mely köteles volna az 1868. 3ó t. ez. 44-ik § a értelmében iskolát állítani és mégis, sem községi, sem felekezeti iskolával nem bir, ezen szomorú körülménynek pedig nem az az oka,amit egyik igen tisztelt megyebizpttiná-nyi tagi folyó évi augusztus havi közgyűlésben egész indignatioval felhozott, mintha az ilyen község őV, iskolai aóYja beh:jta-tásán a tanfelügyelő nem törekednék, hanem oka az, hogy igen so községben a hi-•vatoll iskolai adó nem megy többre évenként 50—60 írtnál, s ennél többet a község fizetni nem akar, alkalmas fundusi ez épület helyéül Icijelelni nem köteles s a szükség esetébeni kisajátításról a törvény nem intézkedik, mi miatt még az állam kezei is megvannak kötve, ha egy ilyen makacs községben iskolát akar állam költségén épitcetni.
(FolyUtása köv.)
Zalamegye
bizottmányt tagjai felének lúsorsolása.
A 1» ó-E őri: Kovács István, Biró Dániel. B.-U d v a r i : Hárdi Diniéi. Saáry Dániel. B.F ü r e d : Morocza Kálmán, Köves-K á 1 la: Csekő Diniül, Somodi Zs. Vaduai K. űyöffj A. Monostor-A páti: Hirscb Adolf, Tólh F. Schwarz H. Káptalautóti: Ádím J. Tárcsái J. 6. Pulheány Géza, Lüké L. T a p o I c z a: Csébi A. Vastag P. Üodrei P. CsabKendek. Chernél 0. Csík 8. Szűcs P. 6 ü m e g h : Cseh Lássló, G yőri J. Épstein V. 0 k : Ughi L. Kurlus B. Szálai

S. S.Mihály fa: Páli J. And* J. Tar j e: Kiss Lajos, Torma Ferenc*. S » e n t-Gróth: Erdélyi M. Koller Tgnácz, Tavasz János. Zs I a43 ze n t Lás í 1 ó: Söpteji Gy. 6r. Kiss A. Karmacs: Insai W. OoaslODyi F. Bidis J. Subjanios P. L « s e n c • e-T o-m a j : Nedeczfcy Jeni, Francsics A. Svssties
E. Ke Bzt hely: Csesznyák László, Beck
S. Z a 1 u p á t h i: Kern K. 6r. Takács J.
Koller István. K i s-K o marom: Tóth György,
Gaál M. Varga" István. P a c s a : Frankovict
K Tdttoai K. Tánezos J. G e 1 • e: Ciechmeis-
ter V. Glavina K, Hegyi Bálint. Palin : Tóth
J. Bokin Farkas, ?tl János, Kovács János. K a-
pornak: PuJy Ign. Sinodic» K. Kumi J. S z 8-
p ö t k : Sövegjártó Lajos. Szukics J. Németh
F. Pintér A. NemeH-Apithi: Cserián
K. Szűcs J. Bizni J. N a g y-K a n i z s a :
Hegedűs József, Czapári József, Csemics Ká
roly, Ebenspanger L. Rothmann Gy. K i s-
K a u i a s á n : Hegedűs Lá.zló, Plander Ká
roly. Bak: Modrovics ü. Skublics Pál, Sí
monfi J. Bezerédy Elek. Z a 1 a E gersz eg :
Dr. Hérits Jánoe, Paslak József Dergovitu J.
Goldfiuger J. 6 á g o d: Zakál Zsigmond, Ro-
senkraui J. Simon J. A 1 6 ó-B a g o d : Csá-
szár J. Nagy A. N a g y-L e n g y e I: Soós
János, Nemes S. Nova: Kuprici J. Czig*ny
A. Nagy István Páka: Scbindlor J. Faics
József. L e t e n y e: Békés:! K. Tamás Ist
ván, Zakál Gy. Felsó Szemenye:
Nagy István. Z a I a-L o v ő: TLassy M. Sib-
rikA. Csesztregh: Román Daoit-1, Her
mann J. B a k a a: Simon J. Ifj- Skublics
László, Gáloe Pál. S zeo t-Gy örg y vö 1 gy:
Véghy lárván, őr. Dénes János. Lenti:
Vidos L. Mentes F. Kelemen J. Dani J. K e r-
k a s z e n t-M i k 1 ó s : Brnnner M. Zarjeczky
Vincze. A I B ó-L e n d v a: Kiss B. Pöszér F:
Kelemen J. Lendvay Mátyás. Dobronak.
Szijárto J. Szeredy P. Turnischa: Kram-
pacs M. Gericü J. Fehér József. B e 1 I a t i n e z :
Sziszeky M«rk. áteinbeck József, S t r i d ó:
Vrabecz J. Meozrica M. M u r a-S lerdl-
hely: Kubü J. Szilágyi Gy. Szele J. A I s ó-
V i d o v e c z: Lepen A. Goncsanecz József,
SzánKó P Nede 1 icz : Kreszinger J. Csi k-
tornya: Molnár Elek. Pecsornik J. Pod-
t u r e n : Molnár József, Hermaon J. Janó-
sics M. Perl.k: Banelli József, Sipos Ká
roly. H o d o s á D : Skaicsics E. Hraayez Gy.
A 1 a ó-D o m b o r u: Jakopák József K o t-
t o r i: Matos Mátyás, Fuss Bódi.
A vdltiMztáai bizottság tagjai. AlvsóEörs: Köves János, Bohuniczky Antal, Ecsy József. B.-U d v a r : Simon Zsigmond, Krötzel Kálmán; Csepelyi Károly.
B. F ti r e d: Écsy László, Bohuuiczky Aotal.
Köves Ede. KövesKálla: Vadnai Rudolf,
Tury Károly, GyórfFy Géza. Monostor-
Apitbi: Ádám Antal, Acs Ferenci, Szjgly
József. Káptalantóti: B, Putheaoy Ödön,
Eörai Imre, Gsendes József. T a p o 1 c z a:
Nedeczky Jenfl, acs Ferencz, Töreki József.
C s a b K e n d e k : Szűcs Pál, Chernél Oli
vér. Bettnar. Sümeg h: Takács Alajos,
Eitner Sándor, Surgóth Bukaen. U k k : Szűcs
István, Hertelendy Zsigmond, Polgár Antal.
tí.-M i h á 1 y fa: Bessenyei Ernó, Forintos
Kálmán, Pair István. Tűrje- Petlanovics
Mihály, Kiss Lajos, Hock Pál. S t.G r ó t h..
Koller Ignácz, Erdélyi Mihály, Lackenbacher

Pinkas*. Z.sz.-Lássiló: Kollár János, Csépi i Zsigmond, Pil Pongrác*. Kirmici: CMSZ-1 nyák Láatló, Koller Ferenc*, Svastia Gyula. ! L. Tomaj: Bogyay MAté, Péntek Anul, Baán ! László. Keszthely: Sxabo György, Beck 1 Kálmán, Kugler Nándor. Z a I a-A p á t b i : ; Rajky Lajos, Baán Kálmán, Németh Gábor. K i s-K o m á r o m : Taiabér Zsigmond, Papp Károly, Bogyay Jásos. P a c • a: Dervarj-j. Ákos, Munkovics Vilmos, Ehrenreich István. Gelse: Séllyey íáaló, DervaKcs Imre, ; Modrovics Jónef. P a 1 i n : Inkey Lisr.ló. : Blau Pál, Vehofeich Adolf. Kipor.uk: Botka János, Kern Károly, Puli Ijnncz. S z ö p ó t k : Mészáros Pál, Sövegjártó L»jo«, Pauor János. Z a I a-A p á t h i: Taránvi V.-reocz, Csertán László, Illés LSrincz. N. K a-i, i ni 1-só kerület: Tóth Lajos, Gumóin S. H. Maninger József. Ilik kerül«t: '.<gt,tr Károly, Ujváry Illés, Albanica József, K i s-Kanizsa: Babochay János, Koch Mihály, Talübér Kálmán. Bak Szily Dezső, Id. Skublics László, Caaby Lajos. Z.-Egen»eg: Horváth Károly, Hander István, Paslek József. Ságod: Köuigmajer János, Jankó Jóssef, Nuszlopy Gyula. A 1 s ó-B a g o d: Skublics Zsigmuud, Orosz Pál, Menyhárt Boldizsár. N.-L e n g y e I ; Skublics Jenő, Gál Ferencz, Németh Sándor. Nova. Deák Lajos, Jámbor Antal, Jegyed Mihály. Páka: Csesznyák János, Czigány Bertalan, Faius Károly. L e-ténye: Szalacay Farkas, Hayden Mihály, Tuboíy Viktor. F. Szemenye'- Folli Bernát, Vizmathy József, Tóth József. Z. Lö v ő •• Egerváry Karoly, Sáska Imre, Martinék István. Csesztregh: Simon János, Pogány Gábor, Lajos Ferencz. B a k B a Kiss János, Paslek János, Soos Jós*ef. Sz. Gy. Völgy.: Dr. Bürger Ignácz, Gózoo Imre, Jakabfi Pál. Len ti: Horváth László, Vidos László, Kelé menlmre, K.-Sc.-Miklós : Knauz László, Kram-patics Márton, Racz Alajos. AlsóLendva: Kiss Béla, Fajsztl István, Ehrenreich János. Dobronak. Zarjeczky Vincze, Szijárto Jáunv ifj. Paslek János. Turnischa: Babos Péter. KoTacsics Márk, Szalay István. Bel 1 at in c z : : Szjszeky Márk, Steinbeck József, Plichta J»-i &os. S t r i d ó : Filipics János, Dr. Krasovecz i Ignácz, Szakonyi Jenő. M. Szerdahely: Horváth György, Kollay Jeromos, Horváth j AntalA.-Vidovecz: Lisiiák Ferenci, Kol-' l»y Gergely, Mcrsics Károly. N e d e 1 i c s : Bogdán György, Novak Károly, Bartal György. Csáktornya: Deurbáoyi Elek, Pecsornik " János, Huszár János. Podturtu Molnár : István, Skalcsics Elek, Tivadar Ferencz. Pertlak: Láposi, Márton, Sipo* Károly, Keaek | Tamás, Hódosán: Sinko Ferencz, Poko I mándy Elek, Goricsanecz József A.-D o m-b o r u: Stefan József, Ujlaky Imre, Pichler Imre. Kottori: Faics Ferencz, Kollay Gergely, Spatin György.
Megjegyzendő '? ho-^y f. évi decz. 1-én történik meg a választás.
Az elsőben megnevezett az elnök ; másodikban megnevezett az alelnök- s harmadikban megnevezett a jegyzői teendőt végzi.
Helyi hírek.
— A „korona vendéglői' zártkörű tánczestélyen 12 hölgy volt jelen, férfi persze ?okkal több s mint mondják : jól mulattak. A

jeleovolt hölgykoszoru névsora hozzánk bek ül ? detvén, azt betűrendben közöljük : Chinorányi Gézáné, Danscha Ottóné, G éli uh Kichardnd Emma leányával, Halassy Károly né, H-n-z Antalué, Korb Mihálvoé, Koch Z.óhV Manin kovics Károly né. Plíhál Ferenczué, báró KitTI, Horváth Gabriella leányával, Vágoer Károlyiig és Veszter Imréné úrhölgyek.
— A .Fagy-Kanizsai Italánln-
szombaton 1974. évi novemlier hó 14 én a
.Z^ildfa"-hoz czioizett szálloda nagy termében
a létesítendő .kisdedovoda" javára Rózsavol.
gj'i Szidónia és Gen' Lina kisass7on}ok, i«--
szinte Kirtacbmarofif León, (.Hloplmre, Gerf, *).
sziiiigMx>;»tó, RofienbiTií Krnó és Ri^httrd é.s Ili
m-liitzky Miksu urak k.'irremúkódeHéve! h<;ng~
vertmiyt táitczkoszorucskávul egybekötten ren
dez. Belépt! ilij 1 frt.. családji-gy 3 fit. F.|;i|.
fizetések kószüuettel to^ad'atDkk, (-s ;i rZalai-
Közlöny"-ben nyugtáztatnak. Kezdete tel S
urakor. J.-gyek előre ksphatnk : Belu» József ur
gyógyszertárÁ ban, Fesselhoffer József, Kojeu.
berg & Welisch és Halpheu Lázár urak keres
kedésében. Este a pénztárnál.
— Néhány *zó Szabó Lajos barátom
hoz Galambokon. A „Zala" czimülap41 és42 ik
számaiban, de elóbb a .Zalai Közlöny" hasáb
jain az exen évben Keszthelyen tartott gazda
sági tanfolyam főbb mozzanatait minden köte
lezettség nélkül az érdeklettek szivee figyel
mébe ajáolani bátor voltam ; hogy csaki^jyan
fentiszlelt barátom érdekeltséggel olvasta sze
rény soraimat, abból tűnik ki, miszerint: ,a níi-
vény állatkertcszet és borászattanból- lett ész
leleteim és lapaszUl&taim bővebb ecsetelésére
szólít azon argumentumot hozván fel, — hogv :
miután 4 évvel ezelőtt, mikor t. i. ő hallgatta
ezen tanfolyamot tán a különösen említett tár
gyak » je'en, tantolyam aUtt fejlódíntebben
adattak eló. En megengedem b&rátom, hogy
nagyon is igazad van ; hanem te ia engedd meg,
hogy akkori és a j-len tanidő tartamát is ismerje
általam a t. olvasó közönség. — Hajói emlék
szem, te 6 hétig, — tehát 42 napon hallgattad
azon tárgyak rendszeres előadását,*melyet roi a
jelen évben csak 20 napon át. Azért tehát ba
rátom csak elő a hosszabbra terjedt jegyzet*-c-
kel ! . . Közöld azokat jó hosszasan, t. i. kétszer
oly hosszan, minO az enyém. — En még gazd.
tanfolyamról megyénkből nem olvastam Upbao
seokitől, mint: — hajói emlékszem — Öveges
Antal barátomtól; de ó is csak annyira terjesz-
kedeit, mintén. Tőled pedig gyakorlati előadást
hallottunk.Kotyogóról.'Ez volt minden. En — -'
ha az összes jegyzeteim — (mely tán egy egész
ívre terjed) nyomán akarnék tudósítást adni az
érdekletteknek, akkor az érintett tárgyak viid-
gos kimerítését csak szakkönyvekből történt
hosszas tanulmányozás folyUn tehetném, mert
rövid jegyzeteim is ezen alapulnak. Ezt pedi?
te is — és minden tudományszomjas ember meg
teheti, csak akarnia kell. — Végre még egy
szer felhilak téged — és minden előttem huza
mosabb tanidő tartama alatt gazd. tanfolyam
ban részt vett pályatársat megyénkből, hogy —
ha szívesek lesznek észleleteik gyakorlati ol
daláról bennünket értesíteni, ugy én sem fogok
hátramaradni — éa csakugyan előkeresem jegy
zeteimből minden hasznosat, hogy csekélysé
gemmel amennyire lehet, tegyek szolgálatot.
Nagy-Kanizsán, 1874. nov. 7-én. JUHASZ
PÉTER.igazság leplezetten kimondásában. — Főműn -Icája: .History of Englaud* (Anglia története^ e kitűnő műről, melyut az angolok „a legnagyobb történeti műnek neveznek a a .Times," a szerző halála alkalmával (1859. deczember 28;) oly elismerő bírálatokat körött, mely a nagy közönség fennebb említett véleméuyétől csak kevésben különbözik.
Ugyan a „Times" Macaulay irályáról ekként ir: .Annyira ura volt ó az an^olnyplv-uek oly tintán gondolkozott, és oly világosan fejezte ki magát, hogy kétségbe vonjuk, vájjon lehetne e iratai között csak egyetlen egy kétértelmű, avagy homályos helyet találni.'
Macaulay az ókorral is foglalkozott, mit .Lays of aneient Róme" (az ős Kóma törvényei) ezimfl munkája is tanúsít
Klső irodalmi kísérletei, irudalom történeti tanulmányok alakjában, az I82ti. évben jelentek meg az .Edinburgh Heview" hasáb-jaia, mélyek koz&l kiválólsg a Miltont ismertető keltette föl a figyelmet. — 1842-ben engedélye nélkül jelentek meg .tanulmányai" (wissy) Philadelphiában, végre a következő évben ónmagi adta ki azokat Londonban.
Macaulay több iztx-n volt alaó-házi tag és magas kormány hivatalokat is viselt. — Hi-res Biankájának 4 kötetét kitűnő írónk, Csen-g»ry AnUl remek fordításában birja olvasckö zdnségünk ; rendkívül sajnálatos, ho^y nagy-tehetségtt hazánkfia e kiváló szelleméhez méltó aű fordítását félbeszakította.
.Lord Clive- Warren Hastingp. Hampden János. Pitt, Chatham grof" czimet viselő életrajzait, tevékeny és jeles műfordiuiak Szász Károly ülteté át irodalmunkba.
Az amerikai Prescott szintén az ujabb aagol történészek egyik jelesebbje, azonban

leginkább történelmi szakaszok írásával foglalkozván, nem jelentéktelen tehetségei nem tündökölhetnek teljesen. — Kedveli a drámai előadást és ez sikerül is neki. — Fölfogása tiszta, Ítélete határozott és gyors, irálya és nyelvezete hibátlan. — P. Szathmáry Károly álul l.-forditott munkája: .V. Károly császár lemondása és régnapjaila Sst. Justci monostorban" kdlűh-? megvilágítja történetírói szellemét.
Hontársa,. a szintén amerikai Bancruft jeles stylisU és a szó szoros értelmében avatottja a történelmi tudományoknak. — Előadása épen nem romantikus szellemi. — A tárgyaknak önön magokban rejlő értékén kívül, ne igen keressünk müveiben ilynemfi mellemet.
Dr. Newman Henrik, köztudomásúlag egyike a legújabb kor kitünőbb történetíróinak.
— Legtöbbnyire vázlatokat adott ki, melyek
nek művészi irály át égig emelik as angol lapok.
— Legújabb 1872 ben megjelent munkájának
czime : „Historical Sketches. By Henry New
man, of theOratory — London : Basil MonUgu
Pickering, 1812.' — A könyv tartalma nagy
részben alkalmi dolgozatokból áll, melyek kö
zött .Az egyetemek emelkedésérti és haladássá-
ról irt tanulmány a legkiválóbb.
Szabadjon itt mellőzve a számUlan ujabb és régiebb angol történész elósorolását és mellőzve a franczia irodalom régiebb történészeit és memoir íróit az ujabb történészet egyik legnagyobb alakjára: Gaizott rövid jellemzésére térnünk.
Guizot Ferencz, s világ legtermékenyebb történetiróia 2787. évben, okt. 4-én született protestáns családból, Nimesben. — Atyja flgy. véd volt és a forradalom alatt lefejeztetett A jogi és bölcsészeti tanulmányokat Parisban vé-
— Tanulmányait befejeivén, a „Pabli

czista* csimü lap munkatársává lett. — Több kevésbé nevezetes röpirat után irodalomtörténeti tanulmányt irt a .Franczia költők életéről XIV. Lajos alatt." — Miután e műve nyomtatásban is megjelent volna, a nagy befolyású Foounes pártfogolása követkeltében elnyerte a Sorbonne-on a történelmi tanszéket, segéd tanári működésben. — Majd államhivatalt vállalt és mint a franczia belügyministerium vezértitkára öregbítette politikai ismereteit. — Később a változott politikai viszonyok következtében elhagyta esen állámoaát és ismét elfoglalta tanszékét a Sorbonne-on.
l?zen időszakban számos munkát irt, melyekről a sokszor hivatkozott Matrél Alfréd ekként nyilatkozik: — ,H» valaki oly sokoldalú képzettséggel és ismeretekkel bir, mint Guizot, nem rendkívüli dolog, hogy jelesen és szakértelemmel ir, de aaon szellemet, mely ez örökbecsü müvek minden sorát átleugi, — ezer éves tanulás sem volna képes másnak megszerezni.
1822. évben két jeles müvet irt; .A képviseleti kormány történeté'-t és a .Halálbüntetések eltörléséről.* E két munka vetette meg alapját Guizot irói nevének.
Az 1827 és 28. években két roppant munkát adott ki: .Az angol forradalmi idők emlékjegyzetei' 26 kötetben ás „A francna forradalom emlékjegyzetei" 31 kötetben. — A következő években híres munkáját .Az angol forradalom története I. Károly haláláig' •) majd hosszabb hallgatás után, 1856-ban adu ki „Cromvell Olivér és az angol köztársaság tör-ténete" és „Cromvell Richárd s az angol res-tauratio története" czimeket viselő történeti műveit. —
1828 és 30-ban jelentek meg legelterjedtebb müvei .Coura d' HuHorie moderné" (az ,ujabb történet folyama.) „Historie général de la Civilisition én Francé" (Francziaország czivilizatiojának általános történelme) és ,His-toire général de laCivilisation en Europe."(Ku-ropa általános czivilizatiojának történelme.) — 1850 tői — 55-ig, tehát angliábani Urtózko dása alatt a következő munkákat ir!> „A de mokratla Franeziaországban.' .Miért sikerült a* angol forradalom ?• .Leső e Cromvell királya?" .Csalódásaink s reményeink" és .Belgium 1875-ben."
Végre utolsó mnnkái .Washington élete, levelezései és iraui" 6 kötetben; — az 1873. évben megjelent ,Les Vies quatregrauds chré-tiens francais: Btb. Louis. Calvin, stb. Vincent de Paul. Dnplessis Mornay. Paris." (négy nagy franczia keresztény élete).
Nem kell ugyhisszük Gu^zot-ot bőveb ben jellemeznünk, örökké hallhatatlanná tették nevét orökbecsü művei. — Mégis megjegyezzük, hogy e híres történész a becsületrend lo-vagjs volt; tagja a politikai, tudományok akadémiájának és a franczia tudományos akadémiának:.
E nagy férfiú i, a j,len év halottjai közé tartozik. (Meghalt 1874. szept. 13-án.)
Alig követhetnők méltóbb névvel a nagy franczia törtéaówt, mint Thiers Adolf nevével, ki kortársa és barátja volt neki. — Thiers Adolf 1797 ben született kézműves szülőktől Msraeilleben. - Ifjú korában nagy előseere-tettel viseltetett a katonai pálya iránt, majd meg a jogi pályát választotu. — Mint ügyvéd
Árverési hirdetmény.
Malom.
Gróf tolnai Festetics György ar 6 nagyméitósiga ollári nrodjJmi tisztsége
részéről közhírré -.etetik, hogy az ollári uradalom kebelében lévő pozvai zala
vári 3 kerekü malom nyilvános árverelés ntján 3 évre bérbe adatik
1875-ik év április 24-tól 1878-ik év április 24-éig. Az árverezés f. é. decz.
7-én délelőtti 10 órakor fog az ollári gazdasági irodában megtartatni. Az elő
legre bérleti feltételek ugyanott megtekinthetők. - A bérleni kivánók kellő
bánatpénzzel ellátva tisztelettel meghivatnak. (1496 — 1)
Urodalmi tisztség.
eoooooooooooooocooo
Keller Is;nácz
>oooooooooooooooooooooooooooooooo<
„CENTRALE"
általános biztosító társaság
Budapesten.
Alaptöke 1,000,000 forint o. á
A miig. magy. kir.niiiiisterium által, 4241. sz. alatt tüz-, jég- és életbiztosításokra engedélyezve.
Elfogad főleg épületek és ingóságok (bútorok, raktári készletek stb.) szalmás gabona, széna, szalma és takarmányok tűzkár elleni, ugy szintén a tükörüvegek törés elleni biz-
tositását.
Ajánlja magát a t. ez. biztosító közönség figyelmébe, eleve is, a legolcsóbb díjtételek és legméltányosabb eljárást igérve.
Igazgatóság: Budapesten, nádor utc/a 5. szám.
Vezérü^ynökség: Győrött Karmelita (ér ft9. sz. ;i.
I. emeleteo.
A zala-megyei föügynükség Nagy-Kanizsán Bátorfl
(1463—3,
XXXXXXX)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
Lajos urnái.

1258-17)
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, httl- és gyermekük számára való lopénrak-tárát. alegjubbminöeégúeketa lehető jutányos áron,
Ugyszintu figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság s U közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bAr-ból elfogadok és készítek, az árt lo^jutáoyo-sabban számítom.'
Az én raktáromban T&sároltakat kijavi-láera elfogadom.

Empfiehlt KÍH reich amMrtir.-d Lxge* aller Qattungen Herren-, Damen- nnd Kio-der-Stifletten von beater Qaalitat und za mögltchst biliigen Preisen.
Ferner raache ich das k. k. Milittr nnd vert-bruogswardigeí Pablikan »uftn«rkzaxn> dass ich allé Bestellungen rom bestén In- and AaslanderLeder verfertigo urrd prompt und billigst berechne.
Auch wird von mir geV»af*f Waaro zu reparierfin angenomznen.

Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni,


LÁB1ZZAIU3 ELLENI POR. tien por elOxi a libiszadást és as általa okosott kellemetlen acagot éi égessen ártalmatlan. ?gy doltos ára 2 frt.
NŐVÉ-
LlEBER-FÉbK
UNV HAJKbS-, JiAü FOM'AIN Uü JoUVENCE rÓSZEK. a liaioak kedv szerint Tetőtéri-,'(JOLDEN* minden hajúak aa általán cao-
Dr. QtJARIN hirei kSbugés és barát elleni pora (kalitnöaen erjuljes isemi-yeknél. Esy drb. ár« C:> kr.
NKUROXYLIN, hsvasi Dövéayekból készfilt nOvéovkivonat, csúzos, ksszré-,jes iltalan grengalt ílla^otban. 1 Heg 1 frt; eríscbb 1 frt 20 kr.
PRÁGAI KO8ZVÉNYTHEA, csomagokban á60kr.,ésWEIDlSGER-FÉLE FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ KÖSZ VÉNY-TAPASZ, -Xo. 1 á ŐS kr., -So. i {kelőit erejű) á 1 frt. Legbiztosabb Merek, tagszaggatát, kösevényoomók, daganatok sat eliuu,asonnal csillapítva a fájdalmat.
PREN'ülSI-FÉLE PA8TILLÁK rekedtséf; ullen, énekesek és szónokok, nak ajánllistok. Egy doboz ára 40 kr
FRANZÜRAXSTWEIS egy drog 80 ZT. ragy 1 frt 50 kr.
Dr. CABNERI SIBOP Dl PALEBMO a leghatásosabb vértiszotó szer, mely mai oap a kereskeilésbtui előfordul és kOlöoüseu alkaimazbatúa vér tisstatalan-. j ,? i. sigináUjilids aranyérnél, bőrkiütések k]r. szabad, a fogak néj^ ,i|,í,n,»ükos itaganatoknaj, köizvé-óDoxasára, ara 1 frt nyM ^ caúios lerakodásoknál, altesli baaulmakaal, székszflkiUésekaél, rósz étvátryuát, vértolulisokaii, fSfájasaái.
Egy üveg ára 1 frt 20 kr.
C0PAT1XE MÉGE, szerencsés egye-sitédc a copaiv-batzsamnak más kita-noon ható blzsaaos anyagokkal, uj és idalt magfolyásoknál. Parisban a kórházakban haszuáltatik. Czukorhüvelyek. bií vauuak takarva a ka ácsok. A eredmény biztos. Ára 1 frt 80 kr; eró-sohli minőségű vassal 2 frt.
STURZKN'EGGER SÉRVTAPA8ZA
ALTK-ST1 SÉRVEKNÉL legjobb siker-
I alkalmazva. Ára S frt 20 kr., eró-
ililj S frt 70 kr.
VAST1LL8S F0RTIFICANTE8(PAS-tanar eHirara TILLE DE KOMA.) Ezen paatiilák ígM ajáalbatók mist eróaitóje és éleaztt szere a nemi rendszernek és a nemi élettan, anékUI. hogy Mlingerel-nések vagy ártanának; a férfias gyen-geséiet eteuyésztik még magasabb korban is és a lezjotiban ajánlhatók; egy BALZSAM, havasi nővé- ttreg ára 1<I frt
VALÓDI noascu JIÁJZSIB OLAJ
kiváló gyógyszernek elismerve mindé* mell- és tüdőbetegségeknél; kiváló minősért « tiaztaiaii: en Övei I frt
nősért
80 kr; egy laezai Qveg véttilénéi pret levoaaL
is

> I
NI 5

is á
is
iNl'KIv. A legkil(lii"l>imrk biiunyult i mell- és tadt.hr,. ztíi!„i. kunit. k5b5-gét él rpk^dtiég ullen. 1 csnnUK 1 frt. 60 kr.
barnára. -sűkíT
perez
dalt
tükélt-te 10 frt.
ej
alstt tartóim fcüt.-tui. tni-lyu>-k oly általánosa elit b t
10
y
ly általánosan elismert, bogy tnvál.lii dic*érgete»re nem szórni. Késxüífrk hozxá: t. í. kút kuSc KÍ két CÍWIXI' 60 kr. Kgy üveg liajfestönci 2 frt.
.-••t fi. anfí'-l foKgyöutfyük gvcrniekck iimtra nyak körül lionlozti'i. a mely ul a íotíikat kuuuyebben kapják. Ára Irt, tiu-zat 20 prct. olcsóbb.
fcAU UK BUIOT. AliOÜ. SZÁJVÍZ nlágliirü kiválóan k-Hemes illatja és i*e által és j«les gyógyhatáaával & fájói rosxszagu íug&k, valamint ezek rotha-daaa eilon. Egy flveg 50 kr.
LIEBE LIEBIG • FÉLE TÁPSZER YERMEKEKNEK a hires I.irhtg-le«» kenitísére. Egy Oreu ara 70 kr.
SZKM-BSSESCZIA Dr. Iloui
-8i.au
en, a lateró fen tartása, tRilárditása és TÓsitesére. 1 üveg ba*inalati iitasitá együtt 3 frt. GO kr.
FOGPASTA, CS. KIB. SZAB. PFEF-FERMANS-FÉLF.. Ára 1 frt. 25 kr.
FOGPOR PURITAS. Ára í frt.
O!K)STINK (fog;iasia) porcxellin U--:<'lyklrcti, ára 80 kr. o. (-. Tucwitnál L»Í -ti olcsóbb, ticn fogptista a legjele ?bli axer a fogak tisztí:ására, úgy i gak épségben és fehéren tartására a igsavauyuak ártalmatlan módon cltá-jfiLisára, a foghus erősítésére agy a éiz<'t megakadályozására.
NYAK BALZSAM, ave^ekben 4Ü éi
30 kr.
PAST1LLES DK CHOCOLAT fer ragineui ras-csokolad a vén és és sápkór «llr:n. Egy skatulya
A COSDEJiSALT TEJ, késiitie tisstitásra Anglo-áwisi condensed Milk üo^ Cnam, ára 90 kr. Srájd, az egyedali Licbig bárd által tt és háztartások, kivándorlók, gyeradcek (kisdedek] sxámára ajánlott condeosált tej. Ára 65 kr.
VALÓDI CZÚZ és RHEUMA UYA-POT PATTISONTÓL. 1 ewm«E 7U 4U kr., tagsaageaús ellen is.
PAST1LL mtiKSriV I>E BILIN (B i-ioi emeiztéii czukorkák). A hireg bi-lini saván yuvixból készült pastillák, mdl--igetKsnéí, gyoraorjjiírcsnél, nehéz emésx-
POPP FOGPASTÁJA. Ára 1 frt. 20 kr.
HERBABXY J., növéoyi kSssvény elleai pilalii biztos sxer, as acat idalt és rendszeretlen köBzvéuy gyors és ala. P1!" gyógyítására, as idegei kössrény, oündesféle csúx és exek utdbajai ellen: mint lép- «s majdaganat. gyomorbaj. aegrSgxöa hasdagolás, vilkór, altesti
PAGLIAN0, igen kedvelt, felolvasztó, vértisztito sadrp, valódilag hozatva. PAGL1AN0 tan>rtol Fliireticsben. Ára 1 frt 50 kr.
:ésué it&lUI
álló felba'ffbgéin«i ;ulya ára. 60 kr.
a gyomornak étellel és siesxcs neffterUeléíe következtében el5-iatá. Egy sita-
CACHOIJ AROMATISÉ a rósz sxag-íak » dohányzás atán * szájból uitávo-iiására, úgy az eves, szeszes italok, jint bornak és sörnek ivisa titán s. a. :. n<>llcaiöxtif>tler> finomabb és jobb társaságok, szín Uázak, bálok éu saJonuk látogató sximára. Ezen CACHON tiszta, az egészségnek legkevésbé ártalmas nö-réiiyalkatrésrekböl áll, és a fogak'rot-iadása, valamint fogfájás ellen legjobban ajánlhat-j. Minden használatkor kell íegrágai egy piiulát, melj álttl & rósz i»f megsxtlaik. Kgy doboz 60 kr.
CUINA GLYCEítlN POMÍ.DÉ. a haj-
erósitú ds Lajnövést olómoiditó bajok ellen. Egy "dobo'x ára, elég 1 s
SVÁJCZI HALLÁS1-LIQÚEÚR, fOl-csengéa, fájdalom, fulszuniu, nehéx hal-
s icseogea, llás el lei
Kimádé. Tégfeíyekhp.ii 80 kr.és i frt ÖOkr,
AUdSBURGl ÉI.KT SSKNTIA Dr.Kie-sow. Makara lias«zQ-killéseknél, rosx P-mésztésuél, ar&uy-
bántalms.knál.
üvegcse hasi-?álati ctasitással í>0 kr, és 1 frt Taczat zántára 25 prette
fél hiinspra, 1 frt. 60 kr.
; ára 1 frt.
EAÜ ANTrlÉPHÉLlQUE.Ejientúzu io>-ényréji*eJíból kéazitett víz évek ótaj ;ipróbált és jónak bizonyait Here a bár zépítése, frissítése és erősítésére, valx-niiit mindeafültt sxeplók, ssömörcuiik,
FOG- CKMENT, a.
i ütések, foltak eltávoIiUnára. Kgy ü xa i frt., egy taczat 9 frt.
Or. MEDIC. és tauár SCM1UT KLO-tllAM MIKSA, fájdalomcsillapító, ícor-i>ust!]lco<;» crósitó f-i^ti..cturija. Ezen ioctura, az eredcli rfiitlulvéo)" szei ?Ikéáititve, a fogfájáa ép oly.gyora c»il-lapítdsára, mint erü*il<~ sxájviít gyanánt már egy félszáxaj óm nafy Uaaiounal alkalmaztaük. Két előnye van: 1^ igen b&túaos t'n kiválóan olcsó ára mi utindvn más fogcs^]»|K't fölöslegessé tes*. gt^cf* «;kbi>n buzuálaii utavitással ti 4Ü kr. i tuczatuát 25prrt. levonat
WEISZ JÓZSEF,
ANATHERIN SZÁJVÍZ, cs. kir. szab. va-lárti, Popp J. G.-tól, általánosan mint • legjobb fogerősitó sxtír ismerve. T_ üveg 1 frt. 40 kr; postán 1 frt 70 kr
gyógyszerese a pSzerecseohes"
Nr. 27. Bécs, Tuehlauben Nr. 27.
a küzönaégDek legjobban ajánlja a következő aiereket.
Postai küldések csak a csomagolási dij 15 kr.- hozzácsatolása melleu eszközöltetnek.
HÚS-KIVONAT (LIEBIG-FÉLKJ legjobb minoségd I. 1 fél. 1 negyed és 1 nyolezad fontoB fazekakban.
Dr. UALLOXFKUKG TÁBLÁCSKÁI-! RE3TITUTION3 FLLUID jelet i
Ezen táblácskák csalhaüan ellenajteríü-ajánlhatók a belférgck elioo inén knl-letnes izak vau és gyermekeknek ia adhatók. Ára 40 kr.,bkatulyákban h oálati utasítássá! együtL
lónk sí ára ára. Ára 1 frt. 40 kr.
Dr. MAYER GY0MORES8ENTIÁJA, görcs, puffasztó kólika, gyomor gyengeség, hjumeoét, valaaiat biztos sxer a teogeri betegség ellen, azután a
MOH NÖVÉNY CZIJKORKÁK, Dr. Schneeberger orvosiul Pozsonyban, ki-tflnö gyógyszer kahögéa, rekedtség, bu-rút ellen. 1 skatnlya 38 kr.
EGVETEMES ELETl'OK Pr. Gelle. 'Miiig utol tiera éretve hatásában az ?rm-üztéa és vér tisztításban, makacs ba-vk ; itiiut: emésztési gyengétek, mellé-
ngjt ack ajáolbatd.
"03. KIR. SZAB. TAXMOOHININ PO-MÁDÉ. A legbiztosafeb és legjobb baj n5veuto szer 3—10 napi baaznalat után a baj kihullása tartása megszflnteueuk aüvése plóspgittdtik, és természetes szí
. gT<*>l!>! személyek flveg ara 87 kr.
égetés, altesti báuttlaak, bőrkiatések *, 8TAJEH NOVÍCNVNKDV,
befészkelt idült estiz. Nagy dol>ox ára dóbítegek axámára ; kohdgés re]
1 frt 20 kr, kis dobox : 84 kr. elltfb, ngy mint öreg gyenge axe
FKANZEN3BKKOI VÍZ.ki- és egyéb
HKHVTAPASZ. Kiválóan alkalmai ható altftiti sérrekníl, kéuitre éaajfcalra '- KrtBi. batfli gyakorlati sérvorvos-IMéhdobozokbaa leintsgal fíTTÜtt 3 frt 60 kr. o. é.
bugjbetegségek gyógyítására, ami-lylyri FOGPOR HEIDER nyilvános és magáa KyoirrintézeUkbeD sserint, 1 lkat 40 kr a jegjobb eredmény éretett el, amint ezt orvosi bisonyitások és kfiszonS ira-
HINTÓ POR, általánosan inrett jel ', hnrnt, rakedtsiig, kohSgés ellen.
<K tok, melv«k minden üveg mellé mellé-
keltetnek, valamint az évről évre emel- hazizzer, kedí elárnsitáz, ngy a bel- mint a Wl-meiakadályottaik. ai^ legjobban bizonyítják.
KttYKTEMRS TAPASZ, Dr. Bnron Parisban Ez a páriái és londoni fa-
k á
p diplomájával fllátva.magasabb Ei ^ők "orvosi^kintély által ajánltatik.
aében puhao, réoyfwn mf>Ktartatik, a leéregképsés
VET0RINI
helyen megvizsgálva és nyilvános el-adás* b(»lylwnhA(ryTa. KJPQ tapuz küiö noten tyúkszem, fagy. raiuden lehető gér-tés, liarapás, szúrás által okozott sebek 0rré.T. geonyedéi, bélférgetr. körömfo lyáa ellen. Ugy tégel; ara 30 kr.
és számos elisoicrö levél áll mindenki-oek megtekintés végett rendelkezésül. OySnyörü kiállitasával a legszebb toi-leu asztalnak is díszére szolgál. Ára
nyekbSl és drága i>«srntíákból, a cs. kir
SEEHOFER HAGYAR SEB- és OYO- galicaia országos kormány álul meg-
H0RBALZ3AMA üregekben 40 kr., ki
. , __ próbált jelesen és biztosan ható szer,
váló hatása és biztos szer az aranyér, ideggyengeaég, görcs, csúz. oldalszurás,
1 — — ; • ^ VIB — fi i._ * ? « _.i.j* r.T H - t#.v«*t
. Egy Ovcg dr» 1 frt 60 kr.
3 hónapig szolgáló doboznak 2 é
gy frt. o. é.
valamint rogzött zzékdugnlások, rósz és fjoaonaT eUan.

I I
iLL A. SEIDLITZ-POR A.
Iro VeHape von Ottó Nanhs ÍD Wien ittt i-'Oi-n und in ricr Kxprdiiiou dif^r- HlatHr.
ht (14K1--2)
DL
A legtiistabb ée legbathatósabb orvosi sxer Norvégia begyeiben
nem cseréJendS fel a mesterségesen tisstitott halnájisir-olajjaL
A valódi Dorsea-halmjzslr-tial aiell- és tiM-ta|«kaál, sorapbo
la»- és raeUUs-betegségekbea legjobb gyógynataatal van; me^gyogritja
. leiridnhebbkiszfMy- ésosidajokat, ralamint a< idő.oki birtata|t*et
Ara I ívegnek használati utasítással I frt
Baktárak Nagy-Kanlxnán: Belos J. gyögjsz Lovak K. i gyógysz. Fc-sselhoffer J. és Rosenfeld F. uraknál.
SL'«»arttt Lakovies G. Ctáktanyáa Kari.. II.
CtartOa Kreisler Dirid KapMVárttt Kobn Jakab
Kapraaczia Werli Bánd. g^o| KMztaelyei Wü».,h F.
KsreaztM Breyer .Ukab fiai ívitv Istr. gy(
fi. I.&O, Coudensirtc ÖcliweUermiJch a 55 kr.r I>r- Gűlis Speisepulvrr á 84 kr., Anatberin. Muodwaaser rtm l'opp 4 fl. 1.40 und nach í'opp 4ü kr^ Uebig'sFleischeitract'/» Jífd. 85 kr., Dr. Faber Puríus 4 I ti., l)t. Pfeif-fcnnann's ZahüpaBU a fl. 1, 1.2;>., Polt's Résed* Krauiel -Pornódé á fi, 1,1.5n. I)r. Krown'Haarconsí-rvi-rong8-iJi>made ín blond, brauu uud scliwarz á 1 fl., J>r. H^i^r'a Zalui-pulver H X:i kr. aiud- itaiavr friseb ara Láger.
Wir bftebxen uus d^ra 1'. T. Puliliktim auch unser gntsi.es i.a-gpr vou l'nrfiinKírien, Sciten, IV maiien cet. anzuzeigen, vorzüglich in l^unlitüt von den nrsten Pariser und Londoncr iliüivcra, die tneist atif drr Wultausstcllung in VVit»n die Vcrdi«'n8tmc(ittille erbieltí?uu«d ducii liilligcr alfi in der Proviucx, insbesomiero d&s U&arjiirbemittel von l'r. t.'allmani] in allfíii Farben anf 1 -lahr aasrpichpiid. :i :> fl. ü. V., für Unlilbloiid Jit ri. ö. W. Btelit in ktit-Zfüii-r Z'ít die früherc Farbe (i^r lia^i-1 wiedet ber. — Wir empítfliU'u in»ch die franziib.- ? seben CbocoLailfu, die bei der Welt-ansstellung 1873 <iie Kortachritti- -atedaille erhieUen, von (KJ kr. lus 8 11. per Pid., den russiseben Ttit:--4 4 fl. per Pfd., anoh in li4 lf<!. in eleganten Bücliscti á 1 fl.
Aaeh ajle möglicliPii 1 DBtrumente rum Heilgebraucbe, vie SelliHt-kijfltirer, Spritzen, Banuagen trt. billigat. — Wir versendeu aucb l'ar-famerie-CasBetten vonfl. 1—lo, l^>n-boniere mit Chocoladen oder Irán-tösisebe Bonbons á Q. í — U); tifos-ses Láger von Zalinbürsten und i»n-dereD Toüettc-Artikeln.
Wir bitten das í'. T. Publikum om Vertrauen, allé Anfrugen beanl-worten wir allsogleich. Allé gang* b*ren Specialitatea aus Paris, London und Berlin habén wir am Láger, bestellen jeden Auftrag evfn-tueíl «u5 Paxia, effectuiren aucb all« Auftrage azn hiesigen Platr.e ohne jede Prorísion geg(*u Ürigi-ualrecbaung.
Wir ver&eoden entweder gegeo Baar oder Postnachnanmc, die Ver-aendung gescbieht gleích n&ch Km-pfang des Auftragcs und b<*rech-nen die Emballage *um ÖPlbstkos-teonreis ; der geringste lietrag bni Veraendimg ist 1 fl.
Die Engroa-Abnehmer erhalten bedeutendon Eabatt.JE porok rendkivtUi s a l«geltírŐbb 6aet«kb6i, bebiioo)— m-r
babUok által minden, Mdig elismert házi Nfterek kSiftn, tagadhat-
. as «ln8 h«lr«t fn^alják el; mit AZ sok *zer, a csáuári biro<l*..oro miudirn résziből keKeínklie* kíildCtt hála-iratok a legressletosabkai ? ma-
sitjxk, hogy e porok iRgxütt sztraláukMl, eaéaztbBtetlMMigtfcaél, gya-?trbéraftJ, tovibbx oircsök., vese 6a Ittei-bajtkkaa, szlvdahoftáteál, ioe-lesséf okozta fifajis, vértefolás, *égtil hytteriárt, bikár <i» bután
lÚByiSra. hajUmnál x le&jubh -.ikerrel a)kxltn**t*tiiak, » x leptmrtAnh
" ' (1407^14)
A szerencsét meg kell ragadni!
375,000 r.-márk
kínálkozik sxerenc&és «itHt>Kii mint Ifgf.'.titi uvir-inüny aioii leg-?Ja*b mar Béaztarwlituál, mely a magú kurmá»jiúl biztosítva van.
Ara I eredeti doboznak használati irtasitással I frt.
CRANCZIA BOASZESZ SÓVAL.
A terv oly elouyöaen van hurr.udfzvf, IIHJST az egyraiwa küvutkesd 7 búzáiban néhány hónap alatt 43-'tOŐ ttyertmétty sorol t*tik ki • aiok kost a követként* fniiyi-ieinúnyek lesznek : 375,000 birodalmi mark, tüzete*™ : 250,000, 125(COÜ, 90,000, 60,000, &0.000, 40,000, 3U,000, 30,0110, 24,00*1, 20,000, 18,000, 15,000, 12,000, 6000, 4000, :>M:.-,*<M- 2400,4i2-Sz.-r 1200, 512-sxer 600, ítttt-szer 3OO3 19,700-^.nr 132^tb..
A nyeremény biiziaok hivstalot, t>-rv sxt rint lí>rii;nneii.
I mérr minden hel.ő én kűUo zynU.lx mfi >ub-, fej-, ilil- í« fotTfiji*, réffi dAtv ftBemgyulladás, bénnlÁ* ÚB roindennemfi a
? i»r
tfibh
i b«t«fr».tg.
mi ii
: AB
uy
iu>tt set-k.
rák
fiiad
.?11-
n, «th dtb.

A legközelebbi -MsC nyeremt-nybUíiiira fzttu nafry a iz állam által biztosított pénzsnrsolásnál
1 egésx eredeti w>rsjegy csak 2 tallér vapy ."',, írt — kr. bankj.
1 f«l „ „ -1 .. ,? l3,. -. - ..
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
1 negyed V, » , — „ 90 „
a péoz beküldése mellett
IORSCH-HAUAJ-ZSIROLAJ.
Míndeu megrendelés rögtön i legnagyobb gondossággal és a Haabnrf állam czünerével ellátott eredeti sorsjegy saját kezébe küldetik.
Megbízóinknak a hivatalos trrvvzft és minden húzásról a hivatalos sorrend ingyen megküld étik.
A nyeremények kifizetése azonnal küveikíizik állambiztosi-tás mellett, és lehet egyenesen elkfUdetoi, vapy r,garekötteté*eink-ué] fogva bármely ausztriai nagyhelveken.
A mi sorsj egy eladású oknak a szerencse kedvet, mert már íoksxor fizettük ki a főnyereményeket, igy f. évi október 7-én is a fSnyeremétiy nálunk nyeretett
Dy BZiíird alapokon nyugvó válUlafnál élénk részvétre szintKhatván, fHkérjÖk az érdekelteket, IIORJ a kívánalmaknak minél j>cmtos«tiliau nw^frlelheastlDk, f. évi ?ovoBber 17 lg tegyék meg nilunk rendeléseiket.
S. Steintkcker & Comp.
y Kalivoda J. fj ?arualfeaa li.U Nándor BáMk-StL-iyiriyla Fibic. J. Sitaaataelyea Pil.oL F.r.nc.
S«prMybu M«*ey AndnU gycj
Zafrakaaa Miuelbicb Za. gyógy"
. Ceyladi J. .1. gyógy".
(1476—6) bank- éa vállmízlet Hamburgban.
Ad és vesz mindennemű államkotvíDTt, vasúti és kölcsöu-
•orsj sgy eket
V- i. Köszönjük az tóidig beléuk helyrecit bixultnat ? midőn egy
uj sorsolaabani részvételre felhívjuk, igyekezni fogunk
pontos szolgálatul tisztelt megbízóink rlugedettségét ki-
nTerni. A featlek.
4 vidék hölgyei
gyakran za?arban vannat, midöu ízlésük szerint akarnak öltözni s közvetlen környezetükben nem találva
e czélnak megfelelő anyagokat, a fihárosból kívánnák szükségleteiket fedezni, de e szándékról — megbízható .
ezég ismeretének hiányában — az izlés, divat s anyagi előny rovására, többnyire kénytelenek lemondani. — g
Ezen kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. ez. vidéki hölgyek minden, a női toilette sa bíiíi <í
szükséglet körébe tartozó keimet, vásznat, szövetet sat. bizalommal csak ; J
HAMBURGER ADOLF |
Budapest IV., uri-utcza 8-ik szám alatt, a postapalota átelleiiébeni
hölgy divatáru-raktárából
rendelnek me^.
I
Fenn<*bbi czé^eni, fennállása. ót& folytODOsan oda működött és működik, hogy azun Kölgyeket, kiket lak-hölvük távolaÁga a főváros baoi személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb becBüleUtsaégsponlusaág aeemmeltartása ? a legmársékeltebb árak mellett, ellássa mindazon síükaégl^tekkfl, melyeket a jó izléá 8 divat miudenütt megkövetel.
Vidéki t. ez. állantió vrisárlóim ezerekre menő azáma cleggé tanuakodik arról, hogy ezen üzletirány uak minden tekintetben kielégítően sikerül megfelelnem.
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a köveLkezú kivonati
ÁRJEGYZÉK:
is«bb váls>«íkb5n, r,"fjiikml 30, 40, 50 kr. — frt I. lloat-nkakttaask. perkil- «b«ci.itb»n rMrmíial'ü,, 30, 35—10 kr.
Pouti-, taatll- • riBtz-iyaaJ'kefeuk. r.ifönkioi ft 1,1 50, 2-2 50.
SelyeaiSZivettk, uf.,t«, Paille s (Iro«s™in, rűfr,nk;i;t frt. 1.50.
?i, 2.50—S. Sdynfazir-, Illmios- ? bilir.h.i szőreink, iGfiinkini 60, 00
kr, frt 1—1.50. Poaqíailear Caokeairok. rec^li poncukra, rCfOnkint 8(1 kr,
frt 1 —1.S0.
Arsoayok, ti-kcték ? sxincselc, röHinki-it frt 1, 1.50, 2—2.50. ayofc. minden síinben. ríf.".ukiut frt .3, 4, 5 — 10. k, suneseks miolii„lt.ik, iSfnnkint 30, 35, 40—50 kr. L, lo«ve-, cachemir-, t«rn,i- *tl>. -izöveteklien, bxrmely irban. .6«ér, berlini (fy*pjn- s moir-alnr,s»nkiivik, ni>Vflllnl() dara-
bookiiit frt 3, 5, ft—8.
lölawkalapok, fejkr,k"k s haM]ik)k, dxraborikinl írt ;[.:", S-in MrtMk és kOltolok. (le^jakl. Jivatr,.ikk,) .U,.,ü„„k.„t Irt
10, 12, lft—20.
k, Lonc'hawlok • PlaidcV, ,1 jrahonkint frt6,8, 10 -15. k, borlini (ryapjuln',1, ilarnhnnkiol frt 2, 3, 4 S.
i,k H fíliiajryok. rl:ir^!mnkint frt 1, l.nli, 2—3. , mind«-D Hxiithru, darxh.rMkint frt 2, 2.5i), 3 4. i bri-clH-kendSIc, Eja)'j» -'?'' ""lyemhíH, daral.nnkint 50:'SO kr, frt 1—2 Holi FlelW-k, csipkékkel vngj him/ett-k, darabonkint frt 1,
1.S0, ST--S. Ágy- s aaZtaltflritÖlt, bármely sein- e.i minőségben, daralionkint
frt 6, 6, 8-10.
lta>- és ett-enySk, nemkillönl.en leayutk mioileii
FotWŰ- "" " '
Creat- és b6rvát2iak, fcbériteUek, 30 rófrmek, Tfgonkinl frt
10, 12, 14—15. Raabaifi vátzaak, l.--frfiii.m.ii.>>»k, *i rr.ra.ck, v,-Pi-nk,nt frt 15,
m—20. Irhooi ó» hollaidi vászoalt, M rúfönrk, túgenkint frt 20, 22,25— 30.
i i
í':
RtMbargi VáSZaak, ki-ztfnnálból, 64 n'fósek, vúgenkint frt 25,
30, 4O—frtt. LM- • patnt-Cslavatok. fehérek, M r/.fr.rek, v,-(-enkii,t frt 10,
12—16. Czéraakaaavászek, icrnemfiekrfl, 30 rűfQ^ek, végenkint frt 8,
10, 12-10. Naakiig, á;vnrm(iskr<>, nirgn és fehér nliO, röfnokint 30, 40,
45-50 kr. CkMTank, fehémemCekrc, (1 rég kSrOlbelQl 70 röf,) rüfSokint
25, 30, 35 - 40 kr.
Lepaóiváuaak, ?/, ét 1, <«k*«k, rSfnnkiot frt 1,1.20,1.50-
.fftt kr.
Plkél u bordás parkaUk, f.-l..>-k, rí.rrmk.nt 40, 50, 60, 70 kr.
Derékalj- A butor-rsinvfttok. KKiueaek, rnf5okiot 80 kr, frt 1.
1.20—1.50. Asztal- s kAv('-sAbroM0k, ^zitt.^ok. mindfln nAgymígbAn, dxra-
hoiikint frt 3, 4, 5 — 6
U« asztal- í» ISrilkíZÍ keadak, tanuoiikint frt C, 8, 10 12. Ca««ege-a8ZtalkeadŐk, Vi.ármplj nxinl.cn.titr.zjuonkintfrt 2.űO, 3-4.
Cslpkefiggönyök, p»r<inkitit frtá, 10—lú, rűfsokínt &0,75kr, frt 1.
I
*
kint frt 3, 4, 5-6. * J 'ff
'k, arak, hölgyek és gyermekek ssámára, a legjobb mÍDŰségbeo, dús választékban s rendkívül jutányos ' JL
árakon. < L
., bármel; kívánt kelmétól, választékosán, haladéktalanul s legolcsóbban, a legújabb divat szerint ke- ', f
szittetnek al. > »
Megrendelések s bárminemi! leeélbeli megbízások, minden, habár itt Mm jegyzett cxikkre, a legcsekélyebbtől a > jr
legmagnsb értékűig, az árösszeg postai utánvétele vagy elSlegts beküldése melUtt — csomagolási dij felszámítása , ^
nélkül — a legnagyobb figyelemmel haladéktalanul eszIcötóUetnek. ; j^
Ba^~ Minden eshetSleg meg nem feleli áru vistzaviutik > Itgkesxségesebben becseréltetik. • L
Levélb*li kivinatra minták, a rúfár ? kelmesxélesség pontos megjelölésével, bárhova ingyen s bérraentve küldetnek. ' i
(1486—2) Ingyen mellékletek adatnak: '<í
minden ( 10—25 frtig egy elegáns legyezi, ) aránylagog < ÍC
megrende- ( 25—50 frtig egy berlini gyapjukendfl, ) árengedmé- {I
?J-I—- ' 50—100 frtig egy szép kelmeniha, ) nyül. g
Bator-ripszek ,'-s crotonok. Minősek, rufíiukint 50 8Í> kr frt
1, 1.50—2.
4,:
4,:
g léshez:
^
Wajdits Jóxsof kiadó-, lap- és oyomditolajdonos gyorssajtó ayomiu,
•Ollók, crípo.liunV is tlrUUuok, vé^enkint frt 4, 5, C 8—10. Ormaatiaok, fehírek é» .cininek, vógenkint frt I, 1.20, L50, 2. L»ncbkMd<k, fehírok is miiii-afik, tariítonkint frt 2, 3, 4,«—8. siámira, dorékbtísúg iiseriRt, darKboD-

U17II 1IITT17I f Sicherer Erfolg, bewiesendurch tlLIL Ul i 1 tiL. Tausende von Zeugnissen
Philipp Ncustein,
Apotbeker vzum heti. Lc-opold"
in Wien, Stadt, Ecfce der Planken- and Spiegelgasse,

iegt dem P. T. Publikum eine R«ihe TOD wirklíchen Heilmitteln vor, welcbe noefa ixamer, mögen sie von Aerzten oder Laien ao^irendet wrr-deo, in allén Füllcn vorxüKÜch sich bcwabrten ; ali BeweU der ímmer mebr iteigeode Verbrauch deraelben, und die Tauseade von Zeuguisgf-n, die TOD den Qeheilten entsendet vrurden; wir köanen daher difBcfbeo mit gtitem GCWIBBCD empfehlen

Die Verxuckerteu lilutreini-gungB-Pillén der heilígem Klisabeth siód leichtabfübrcuij, hlutroinigend and dabei röllig uoBchütUich, t>c-wábren lich Tonflglich bei K>ink-heiten der Untórleibwjrgwte, Wech-selfíeber, Krankheitea der Brustor-gane, HaatkraiikheiteD,Ati('enkriuik-heitfln, Krankheiten de* Gehirnrs, Mundes, Kinderkrankheiten aad Fradenkrankbeiten, bekámpfen jeje Ver«topfong, die gewiste Qnelle der meüten Krankheiten.
Wir bítt«n, die vermek erűm Pillén der heil. ElUabethausiirilck-lich xu rerlangen, weil die olnycn Wirkuugen nur áiose Pillén hal.--Q. Wer eiiimal dicse Pillén der bx'il. Elis*beth genuminen, der wird nie ein anderes derartif es Mittel melir nehmen, und nur bei den verzucker-teC 1'iUen der heil. Elisabeth blri-ben and die&ea Mittel weiter anera-pfebleo. — 1 Holle mit 8 Sch&ch-teln, 120 Pillén enthaltend, kostet nur 1 ti.
Bruatsaft,lindert augenblicklich jeden Huiten, Urnsttirbinerx a 7U kr.
Gélbe KübenbonbooB, ala vor-sűgliclies Liuderunfs- nnd Aufeuch-tungsmattel á JO und 20 kr.
Ficiiti tmadel - Zahnpillen, eut-feroen alitogleicb jeden Zahiuchmeri á 25 kr.
Balaam Gérome, einngea Mittel %egen Gefr&re 4 60 kr.
Fichtennadel-CigaretteB, gegen Astosta uod Brustbescbverden '25 Stück l fl. ö. W.
g
gen alles UobebAgeu, Ueblichkeiti-o, M&genschmerzetr, Uiarrhüe, Zahn-schmerzen ect-f VorbeuguDgsmittt>l gegeo epidemische Kraukheiten. Kioige Tropfen in ein h»ll>es <>las Was»er genügeo, un aÜBOgleiche Bestening ta bewirken. Preis 50 kr.
Homöopatliucber Kaffee, vor-züglichet Getrank fttr schwache Kinder, per Pfund 40 kr.
Kropfgeist, ein ansgezeiebnet wirkeodes Mittel gegon BltLhbaU (Kropf) a 70 kr.
Gtcbtgeist, wunderbar wirkend gegen Gicht und Rheamatismus i 70 kr
PamerpflaBter, gpgen HQhuer-augen und jederart von Wunde i Síi kr.
Injectíon-Cadelle, aicberea und schneUstes Mittel gegen Tripper and wewsen Fluss á ti. 1.60 und die dazu gehőrige Brochüre á 50 kr., ntaebt jeden anderen Raht entbebr-lich.
űardioü, bestes Schctzmittel ge-g«n ansteckenüe Kraokheiten á fl. l.bO.
Oringen- und Citronen-Esaenz, sich soglcicb eine gute Limonádé oder Orangeade xu hnreiten. Jede Flasche eotliiüt 75 Gl*s und kos-tet nur ti. 1.
Oreillon, eínziges Mittel gegen Scbwerbörigkeit und allén Obxen-krankheiten i 70 kr.
Dr. Frémont's tíelb«thilfe, ein-xig irirklíclj reelles Mittel gépen Manoeuchwache á 2 0.
Storax-Créme, sicheres Mittel gegen alleHautaasáchlage,wie Flech-ten, Finnen, Flecke ect i 80 kr.
Antiapygloma, vorzOglich gegen Sommersprouen und NasenrCthe & I H. 50 kr. ö. W.
Warburger Fiebertropfen, ein unfehlbares Mittel gegen Fieberje-der Art 4 fl. 1.60 und 60 kr.
Antisutin, erproptes Mittel gegen Fuss- und Achtelgchweiss und sor Yertreibnng des üblen Geru-cnei & 50 kr.
Rhumin, dat allerbeste Mittel gegen jeden Schnupfen 4 70 kr.
Die bekannten Specialitaten^ vie Romerabuisen Augeneasem 4
Menthin, für die Gesondbeit, för die Toilette. Beste* Mittel ge-
Obige Apotheke übernimmt
Consultationen

mit cinem Doctor der Medicin. Mit-glied der meditinisdieo Faculüi, der scbmerzlofl obnc Külgokrank-helten and BerafasUiruntí Harnri-1»-renöQflse, frisch entstandfiit1 und ooch ao veraltete pründlich und Bch&ell, aucb UaQtausscbluge, Strir-turen, Flass bei Kranen, Hleicbsucht, Unfrachtbarkeit, Pollutionpn,
Mannessch-wache,
ebpnso Sypbilís und Gescbwfire je-dor Art heilt. Jeder Brief wird all-nogleich beantwortet ur.d die oötli i-pen Medicamentc biJlifcst versendet. — (Jfiheimhaltnnp: verbilrgt. — Iln-norar fllr 6 briefliche Consultatin-neu 5 fl.; ebenso übernimmt ohifje Apotheke achr.ftiichtí Conaaltatio-neo für Ohren-, Ang<jn- und Kelil-kopfkranke anter rtbigén líedin-gangén-

Jenen Dámon uod Herren, dir Rath för ihre Haare, Teint, Zahnc, sovie far jedes auf dieSchöniieits-pfiegfl besttglíche üebel erhalten vollen, vermittelt obige Apotheke ConSaltatiooeo mit den ersten Au-toritaten in diesem Fach©. Náherf s, briefiiche Mittheilungen.
Haupt-Oepot aller bekannten in- und auslandischen Spe-ctalitáten der Phannazie, Parftmerie u. Toilette.

Melléklet a „Zalai Közlöny' 18?4 évi 91-ik számához.

— Hibaigazítás. L .punk előbbi szá
mában Pötz Ferenci helyett, Götz Ferenci. —
IVesornik Józíefiely ett Peternits József és Dr.
.Scbreycr ur czikkében a 3 dik hasábon alulról
3-dik surbao készítése helyett kiszárítása ér-
liíniiű.
— A gyt/ri főgymnasiumi önképzőkör
mir 7-dik évlolyamban adja ki „Remény*
ciimü pártolást érdemli havi lapját, szerkeszti
Kalliuger Kálmán, ára 1 frt. 60 kr.
— A „Gyakorlati Mezőgazda' a
leguletióbu éa legolvasottabb gazd. szaklap: 3
ív óta a hazai gazdaság ügyét sikeresen szol
gálja ; országosan ismert szakember által szer-
keszletik ea számos jeles gazdái iró által támo-
gatiatik. A lap szorosan a gyakorlati irányt kö
veti, íűieg a gazdái kuzéposztály — a gazda
tisztek., bérlők éa kisebb birtokosok érdekeit
szemmel tartja ; a mezőipar minden ágára
egyaránt kiterjed, u. in. a föidmivelés-. állat
tenyésztés-, kertészet , borászat- és háztartásra.
Megjelenik minden hóbun hiiromssor, csinos
kiállításban. Ára egész évre 4 frt., fél évre 2
írt., mely oaszeg Magyar-Óvárra küldendő.
— Vj zenemű. Táburszky és Parsch nemzeti zenemükereskedésében megjelent: „Hogyha nekem olyan rózsám Tolna" — „Ez az utcza vé^ig sáros* — és .Hová csikós olyan szaporán- csárdás, zongorára szcrkesilé Kende Pál. Ara 60 kr.
— A zalaegerszegi köztemetőben van
egy kereszt, a katb. világ megváltási jelvénye,
e szent jelvényen a következő irás olvasható :
„Özvegy Takácsné ujitottameg
ezen KriszttiBt 1873." Felhívjuk a
fütiaztuleudú kerületi esperes-plébános urat e,
bár nem készakarva tett gunyoros irat illaté-
kesb kiigazittztásának eszközlésére.
— Alsó Lendváril irja rendes levele-
íi'.uk : .?— F. hu 8 au az alsó lendv&i oukéules
tüzt'ltij egylet javára rendezett tánczesté.y ki-
tüjn'cn sikerült, bár vidékről csak Lenti volt
képviselve ; — de a helybeni közönség nagvobb
része jelen volt, s a zenészeink jeled működése,
tűzoltóink kedvét nagvban fokozá, — a táncz-
estely diszei, kik közöl megemlítve: Leodvay
Málvásné, Kovács Jánosné, Kelcz Gyuláné, és
Hajós Mihálvné, Kiedl i?milia és Irma kisasz-
bzouyok. — A zene és a társaság vigkedélvé-
? ek reggeli 4 óra vrtett véget." —
— Fellegi Viktor .Apolló" czimü
zenemű folyóirat legujabb(2I.22.) k eltós szá
ma Ü a k i a r t a I in a: 1 ) Petaud király ud
vara (C'onfusius IX] Dealibes Leo operetteje
legszebb dallamaiból, egyveleg Hölzl L ü-
rineztől. 2) Három hallgató magyar Cser
mák Antaltól, zougorára alkalmazta
Wachtel Aurél. 3) Zuhanypolka (gyors),
Hirschmann Ferencztől 4) Honvéd induló,
Na^rv Bélától. 5) Árva vagyuk, árva lettem,
dal Feijíler Gézától. 6) Hozzá, Kapi Gyu
láiul. — A jelen kettős számára külön 1 frt.
Előfizetési ár egész évre (mintngy 100 válogatott
zenvműre. 6 frt., félévre 3 frl. Az előfizetés vi-
doken legczélszerüebben a postahivataloknál
posuutaJvánvozás utján eszközölhető. Hadán az

I

.Apolló* kiadóhivatalában iskola-utcza 681 sz. a. Minden eddig megjelent szim él kötet folyton kapható
- JSUhHd hirek. Táncsics Mihály házit elárverezték. — Egy Kis Demeter nevű szabadi, katona Ó Homorogon egy apát nejével és két gyermekeivel együtt meggyilkolt.— Szegeden f. hó 15-én Petőfi ünnepélyt rendeznek. — György hannoveri király Párizsba teszi át lakását — Magyar vezényszó fog hangsam uj évtől vasutaknál és gőzhajózásoknál (Sokszor lett mir el kürtülve). — líarmaroa-ban a farkasok igen elszaporodtak. — Liszt leend az oraz. zeneakadémia elnöke. — Re-viczky Sándor váltóhamisitót az olasz kormány kiadta. — 106 éves asszonyt temettek el közelebb Érden— 36,490 mfldnyi vasút van sköz-forgalomnak átadva at egész földgömbön. — Unschuld fővárosi hamis bukott knreskedő 1000 Irt. biztosíték mellett szabadon bocsáttatott. — Kolosvárott fogták e! Gallé kalocsai kir. végrehajtói, ki 4,—5000 frtut sikkasztott.— A győri .Szabad Polgár" szerkesztését Czigány Gyula vette át. — Kaisor Frigyes hírneves osztrák német költő meghalt. — J?gy 80 éves ember halt meg Temesváron, ki 40 év óta tejnél egyebet atm evett. —
Vegyes hírek.
— Qr. Ervint és a magyar $aabad*iig-
harci. Gróf Amim esetéből kiindulva, a lon
doni .Pali Mail<JazeHe".arra emlékeztet, Imgy
az Arnimok egyáltalában „keményfejűek."
1848-ban egy Amim, őrnagy a porosz gárdá
ban, a szabadelvűek pártján állott, s midőn
hadi törvéoyszék elé akarták állítani, megszö
kött s a magyar hon v éds ég ben vállalt
szolgálatot. Ezért in conlumacian halálra ítél
ték. A magyar szabadságharc leveretese után
Amim Londonba ment, ott álnevet vett föl s
vivóiskolát nyitott. Ü ez iskola élén áll a mai
napig. Midőn 18sS-ban Frigyes Vilmos porosz
herczeg az angol királynő leaiiyával való eskü
vőjére Londonba jött, amnesüaltatni akarta
Arüimots a porosz követséghez hivatá, Amim
azt felelte, hogy a herczeg mindennap meglátó-
gathatja ót a vivóiskolában, a leczkék máni
időben. A német tranczia ha ború kitörésekor
Arnima porosz királynak irts fölajánlotta kard
ját. A felelet ugy hangzott, hogy mielőtt az
ajánlatot elfogadják, Araimnak alávetnie kell
magát a rendes bűnügyi eljárásnak. Ez mint
egy öt évi várfogságot helyezett volna kilátásba
s Arnim e szerencséről lemondott. Megmaradt
angol vivóiuesternek s Unitványainak csak ki»
része bir arról tudomással, hogy aki őket a
kardlorgatásban tanitja, az valamikor a német
hadsereg kitűnő tisztje volt.
— M/tnnyit jövedelmeznek a lapok kir-
detifn az Egyettilt államokban ? Az angol-ame
rikai „Times- összesen 40.500,000 frankra
becsüli ezt. Ez összegből maga a Herald tiz
millió frankot kap évenkinl; ez oly jövedelem,
minőt csak a londoni .Times" mutathat még
föl. Az .állami lap* kilencz milliót vesz be hír-

I detésekbol a,Newyork Times" 7.700,000 frankot s egy napi lap sem kap kevesebbet 500,000 franknál évenkinL A heti lapok összesen 2.000,000 frankot vesznek be hirdetésekből. .Stewarta* érenkint 2.500,000 frankot, .Lord ésTaylor" 1.145.000 frankot .Bebbit" szappan -gyáros 1.115,000frankot sasiamért „Barnum* két milliónál többet költőnek évenkint hirde-
J tésekre. Newyorkban a falragaszok 25 millió frankot jövedelmeznél évenkint.
— .1 legnagyobb bcracikot kert bizonyá
ra az, mely súddletauban (Dalaware államban)
! Shellcross amerikainak tulajdona. A kert 1000 hold terjedelmű 100,000 baracskfával, melyeken mait éren 125,000 kosár baraczk termett, munkás kesék hiányában azonban mintegy 25,000 kosáruyi lessedetlen maradt.
— Szsreim kitttria. Na^y-Kőros köze
lében a tetétleni puutan két fiatal ember egy
leányt szeretett. Az egyik az igazi szerelmes
volt, mig a masikat a lány csak hitegette. Ez
persze a mellőzött szerelmesnek nem tetszett s
föltette magában, hogy csúfot tesz a másikon
s ebben három lány támogatásit is megnyerte,
kik társnéjnkra haragudtak. A napokban egy
éjjel, midőn a fiatal ember kedvesétől hazament,
a lesben állók megrohanta*;, megkötözték s
egyik fülébe tüzes taplót tettek, arcza másik
fslét pedig as a czélból gyujtott tűzre fektették.
A szerencsétlen elkezdett kiáltozni, mire néhány
csősz segítségére jött. A megkinzottat másnap
bevitték a városba, hogy orvosi ápoláoban ré
szesüljön. A tetteseket elfogták.
Paplrszeletek.
— ÉretUéeir&l. (Az ajüg «? eredeütég j«)le-
gí>el.)
r faiat»riae,
— Uor-dja A) ÖD. —irií aprotsfl
— a rónai birod&lon bukásának okait
- A római birodalomnak, a róoixi birodnlun nak asért kellett mtgbaknia, me^bakni* . . . válaszúit LOMZQ gondolkodáv atás a matursjM . . . ni«rt — ke-?é* volt a bevitele.
— Miért bujol Doctor ar T kérdi x veía uem-
köxt jövő nrroitól barátja
— Egy nrhét bstegen haldoklik • nem tudok
rajt* segitAni, — feleié az orroa. —
— Akkor nagyon crodAlom, bopy vaUlia is ne
vetett, mert eddig egy súlyos betegeo sem indult se
gíteni.
— Vad kDriniBin. A bihainit gyei paxija-
liin kixllitáj eredményét közli a (.Kiic,v«ad kijje-
lebbi a-uaia. Többi közt .^tjolen.i.." a Jic.ér ettél
niánlxtra méltó" a kimutatás meri ti r fir.r. Pazokas
lm'én ti aaasoD-f alata, kü rt*, p«radic*íüm én tBkt«j>
m i k «?, mindjárt utána : Tokod. Gusztáv at *zép k ö I-
t ?? in é n y «.
— A minap egy leány beállt iiolpálónak és
az *sBEűoy kérdésére :
— Tud-e fS-tni ? — ut feleli :
— K«m 1
— Hát mennyi búrt kivan í
— Caak hét forintot egy hóniipra, — volt a
felelet, — untán reggel kávét, kiUitr egy héten pe
csenyéi, minden vasárnap szabad kijárást, ür»a*,gon
pedif as álarctól bálra mebetést; ezenkirlil oapoo-
ktnt Tanórát katonája siámára.
Nem tadni már most, hogj a bér több-e vagy a depatatom ?

üzleti szemle.
(8.8.) R.gj-Kajizsa, 1874. «ov.7-e..
Időjárás: foljtonos derült, nedves, bidef.
O a isiQilillik miodeddig javulásról mitaem tantaUiat fel. k behozatal koaspasaru. megrendelések hiányosak a taadentia laoyba, irak ala-.sonrsigukbari ve,r6s állást foglalnak.
A knkorie.uzedéí méj kedvezi idüiris álul kezdethetett es igy majdnem általában oép, egísi-?<(« minísegelre akaaank.
Bab es évben is siláarnl teneett, oiUéifofva arát — baaonlitva egyéb nemíekhei — kiváló maga.-ságban Urtotta meg. Készletek ig«a biáayosai; ta-dakotodás utána áeglehetoa.
Dió essél kezet fogott es kOrül-b»IBl sfyealS iráavt tart vele.
A ssflrot quastitást ilUtoleg kedveiSHen, qoali-tásra nézve a mólt évinél keavesffbb ersdményt saa-tat fel. A vételkedv jelenleg még nyngvó, de anavi bizonyos, hogy boraink a kosai jOvSben Uovsf *s sss-repliare jntandnak.
Mai jegyzéseink ali.-aotstr. mirS issrint:
Hnz« minSséehez képeat S 20—Í.4Ü S0 krig.
Eozs . a.70—3.*0
Árpa , , 2. 3.10
lab , 3.60— — tootji 50 kr.
Kukorle*! ó rserGJe S.6O—4írt, uj ÍSÜ-* krig. Hajdina 2.20—40 kr. 70 fontja.
Bepcie téli 4.50—70 kr, nyári S.20— ">0 krig. 76 fontja. I^ntnag 4.50—80 krig 80 rontja. l«eodekmag 2.80—3 frtig méreje. Bab febér 5— 6 SO krig, tarka S.DO—4 frtig méreja. Met somogyi 19.30 frtig bissi a>saaáia. 8<Uva 12.60 kr. Dió 12.50-13.50 kris;.
Borok: aj 6—6.60 kr, ó 9—11 Mg alsó aaistiiai akója.
Usenet
1502 — .Honvágy- — .KoltSoSnek'- ,8. «• sirjiital" baaználoi fogjnk, — t többi c^relmesebb kidolgozás p.t«u Lalán. — -
1503. „Magányban.* Kívánságát teljesítjük .8 mig rózsa ajkidra derül boralt angem, Ssivem borjaiu zeng a botdog nerelem * 1MH U. Stv-Komáron. ÖtÜlüak, hogy 8S-meghre jöttél.
1505. B. P. A biaonyitTSnyokat visszacsatoltok Igaza van, szigyeljuk mugnakat, h. a kttssésjá biro ftlleumond a koaoktalási torvény végrehajtásának.
LnttnhQiáe.
Bécs okt. 31-én: 10, 3, 79, 57, 8,
Temesvár , , 30, 87, 44, 12, 16,
BrüDn, nov. 4-én 79, 1, 40, 12, 27.
Érték- ét viltáfalyar. Mvenber. II.
b'l, meuliques 70.10; 5'/, mm. kölosoa 74.76; 1860-ki álladalui kölcsön 109.10; bank-részv. 9 89; hitelintéseti részvények 231.76; Ijindon 1)0.60; magyar földbihennentési kSt-vény 77.50; te-nesvári földtehermentési kötvény 77.—; erdélyi földtehermentési kötvéay 75.—; horvát »l»von földtehermentési kötvéay 79.50; ezüst 105.55 ; cs. kir. arany 5.25-Napoleond'or 8.91 */i
Felelős szerkesztő: Bítflrf L»jt«-kezdett foglalkozni az irodalommal, majd egészen e pályának szentelte magát és Párizsba menvén a .Gonslitutioonttl" czimü lap munkatársává lőn. — Ezen időszakra esik .Afranczia furradaltnu történeté" czimü munkájának inog jelenése, mely a fiatal iró n vél állalánotmü ismertté tette. Később .National" czimmel szabad szelleuiú lapot alapított. — Majd politikai téren is kezdett szerepelni és gyorsan emelkod-- vén 1832-ben a belügyek minisieré.vé neveztetett ki ; egy évtizeden át fölválta kereskedelmi imnister és belügyér, niig végre 1S40 ben mi-íiisler elnökké lőn.
A magán életbe visszavonulva irta: .A konzulság és császárság története" czimü nagy művét, mely bizouynal hivatva volt gyarapítani a törléné&zeti pályáu nyert babérait.
Thiers előadása tiszta és világos: forrásait nagy figyelt-mmel válogatja meg. Különösen hadászati dolgokban páratlan jártasságot s a polgári Kzakismerö biztonságát frjti ki. — Nagy mű vének „A caászárságu-nak három részlete 1 >rdittatott magyarra; úgymint: „I. Napóleon trónleojundása. Elba sziget. Visszatérés." . Wat-I.TIOO* és ,1. Napóleon Szt. Ilona szigetén."
„Thiers, mint államférfin bőtapaszuláso -kat Bzeriahetett a gyakorlati politika terén, s ennek köszönheti bámulatos iiészi biztosságát, melylyel a történeti .eseményét illetőleg oly nagy mértékben bir. ?•)
Mignet-ei sokan ragyogó előadása tekintetéből, Thiers fölé szeretik helyesni azonban daczára, hogy szeüemdúsabb történész nála a traucziairodalombaa alig van, messze áll azon magaslattól, melyet Thiers e téren elfoglal.
A francija forradalom történetét amer-tető munkája legismertebb és fölkexoltabb; —
daion foko-
*) Itatwr Antal ,A történeti iro hjllTdiM.' "493. 1.

angol tannlmányai nem örvendhetnek oly nagy mértékben a közkedveltségnek. — .Stuart Mária" czimú könyve, mely Berzeviczy Ed mund fordításában néhány év előtt jelent meg nyelvünkön, kiváló hűséggel tünteti ki ez eredeti szellemű, kitűnő történész ragyogó előadását.
Montgaillard minden kétségen kívül, szintén a képzett és jeles történészek közé tartozik, sőt vannak sokan, kik őt minden tekintetben Miauét fölé állítják.**)
Turgots, Necker, Calonne, Brieun, Papon, Toulongeon, Mounier, Bertrsnd de Moleville, mind megannyi említésre méltó nevei a franczia történetírásnak, azonban térünk nem engedi, hogy ezen egyig jeles szakférfiúk müveivel es-ultal bővebben toglalkozzunk.
Meg kell meg említenünk Juste Tivadart, ki „Mária magyar királya* II. Lajos özvegye" czimű, Szász Károly állal magyarra fordított munkája álul hasai olvasó közönségünk előtt is kedvezőleg ismeretes.
Napjaink egyik kitOnúbb francsia történésze még L. Pingaud is. — Ujabb nevezetes egyház történelmi munkája múlt évben jeleut meg Parisban .La polilique de St. Gregoire le graud. Par L. Pingaud. (Paris: E Thorin") caim-mel, mely e nemben egyikének tartatik a leg több készültséggel irt munkáknak. —
ErkSlcstörténelmi és korvázlatairól általán ismert francsiairó Honoré Bonhomme. — Sok tudományt igénylő ssakmájtban sok szellemet íejt ki. ,Le dernier abbé de cour. Etude d'histoire et de moenrs au XVIII. siéele. Par Honoré Bonhomme" (Paris: Didisr.) czimü
**) Koslsményűnk e resséaek megírásiban a .Jahrbneh díe Oescbirlite nnd Staatskaoda11 esimfi kitaa^es nerksszteu történelmi évkönyvet hasaail-tak. — As adatok uitalessiget s aagT takintálra fo-ljóirat ii támogatja.

müvében a kor vázlatoknak kitönő példányát mutatja be.
Végre befejezésül a német történetírást fogjuk röviden érinteni. — Schlózer, J. Műller, Pertz, Luden, vagy Raumer igen is ismeretes nevek, szert megemlítésükön, kivül nem fogunk velők foglalkozni. —
A német történeti irodalom egyik kiváló képviselőja: Bucholz, kinek fő míve: .Napóleon története, annyi szakismerettel és ami legfőbb annyi elfogulatlansággal van írva, mennyit németiróUSl, nemset legnagyobb ellensége irányába várni alig lehete. — Egy jeles német évkönyve így ir Bucholzról: .U megveti azon magasztalt szerénységet, mely-szerint az ujabb történettanban csak tények adatnak, melyekhez majd körülbelül ötven év inulva egy itÁló Uvios, vagy Tacitus találko-sandik."
TaláJó minden ítélete, melyet a politikai események megbirilásában kimond, mely körülmény egyszersmind megezifolja azon bírálók nézetét, kik merő elfogultságból oda nyilatkoztak, hogy Buohols, as egyszerű tanár gyakorlatilag a politika terén nem működvén, e tekintetben, mftve igen sok kívánnivalót hagy föon.
Gents Frigyes inkább as események elméleti áttekintésében tfindökölt,o n ra a torradalom egymást követő eseményeit, hsnem annak süliemét tanulmányozta és foglalta össse müvében. — Az állam és történettudományban elismert tekintély volt és Kahlenberg gróf ily nyilatkozatott tett felőle : ,Nem ismertem soha embert, ki a status tudomány és történelem terén oly ropparit tudotriny kincsesei rendelkeznék, mint Oentz; — azonban őe reális szellemű tudományokat bölcséni tsempontból tekinti.* Elvei rokoBok voltak a hírnevű Burke-éval,

ki Francziaország történelméből tanalmányosts s forradalmai.*)
Saalfc'd, tisztán és világosan irt, de elfogultsága nem engedé, hogy Gibbon-éhes hasonló müvekit írjon. — Hát Bég a tranosis forradalomról iro, Girtanner, Kehberg és Braa-des 1 — zen jeles férfiaknak a szenvedély any-nyíra elhomályosítja kitűnő tehetségeiket, hogy csak épen közepesem nevet hagytak hátra a történetírás terén.
Hermán Keuchlin, Neiman, Emil Ksuh, Halskarap, Steinecker, Fosselt, Hormayr, Men sel, Becker meg aunyi tehetséges német történész; mi azoobao végezetül csupán Fesslert és Weber Gyulát fogjuk megemlíteni. —
Fessler Ignács hazánkfia, azaz magyar születésű, kspuczinus barát volt, nagy szakértelemmel irt, müvei németnyelren irva Ingna gyubb részben nemzetünk történelmével foglalkoznak. — Nevezetesebb munkai: „Die Ge achicbte der Ungarn und ihrer Lsadsassan" .Alexander der Eroberer* és .Matthias Corvi-pua, K&nig der Ungarn und Hersog von ScMe-sien.* — Kieken kivül több politikai és történelmi értekezést is irt szabadelvű szellemben; — sajnos, hogy e mfiveinec legnagyobbréste ma már sntiquariusi utón sem ssvreznető OMg.
Weber Gyula korunk jeles egyházi történésze. — .Geschichte des Pspsthümes" csimá szabadelvű munkája nyelvünkre is leforditta-tott, mint halljuk .Demokrítos* csimet viselő kitűnő könyve lefordításával egy hírneves magyariró foglalkozik.
KŐVARY BÉLA.
•) A forradalmak etnslatft doiuet Edgard , híres francziairó két terjadelmeg kötetben irta Is. —, ? beesel mánkat irodalmunk gróf Károlyi Tiborc*, jel.s tollasak kCsiosi

klUÖDÖ* figyelmébe ajánlunk
Dr. Fort)-
s sí
-T APÁS Z,
uelj reodkiTflli 87ot7«r«js, «lvalaaxt4, érleli, éa faj-
Jalmat csUlapito hatáaa által iaggyurubb, l«ffbiKto-
aabb • egy«*r«ittd työkerei fyágjrvUat MikdiM
kflíBnnem* bajokban. — Ily bajok ? torofcKralt<i<ii«-
t, bírMi-barsag. hártyáik (Croup-
fio*. BÍB<ten*nfi mey»irU»*lt, barapár, nmni,
* Ül 'á
daraaa- T*|fy méhnuráaok, konok-f«k^
k (contoiiókj— nxglepó gyors fajdalma c
— ropott daganatok, gflroök, talyoffoir., p
iü i li) gkéd
itiMa p g g
V (earboitciüiu partoia aaligna,), ma yutjediaek, vérkelA«*ik, IHDÍD^QD mirig/bcUpné^k, f (tr^ítTM fekíiyak, fagy****0*1' üjjféreg. kiiríímnn-re*. Tftdbiu, taginvaca, cíonUié, kificzamiláa éi o»e priori a La#ok, b*tyi ead*; tovibbi a •rita folytán, iáb-

H*ot U Mbek, ttió. fokílywö wgy nár
(y nBi raalL — Sok n« már cairában Tolt •ma
riktól, — * kfll Önben cUcerHlhetl«n 41 «*?«*>&?«
»*b4*ai tnttéteok m«115*é«éTel — agyodtÜ eseo jelw
Mbtapan htnnáliU által menekült meg.
| Végre a tactbs toljeaoa bwnéiyodt birutneafl
1 wálk*, ragy daráu- ét m61ifv.ánkja csupán asen 1 Upannak rövid idei hatxnilata folytan annyira «16-tflnik, hogy aratás a toatbSI k&s3n*Ag*aen •xabad késsel, MMKÍ nfiUt éa fajdalon aálkdl kCanyon kdbubat<5, ni re a •••> gyógyulása nemsokára bekfi-6U«úk.
Exeti m«g-becsiilhetleD gyégyner, mellnek jeles-•ége e(^bit«lwebb t»gyén«k náinoa ? kfllönO* kirá-natra bármikor fol matatható biKonyitráoyai ált«l már rég«n a l«gfet>yeaebbea eUamert«taU — reudkivdli, • UgklllöiinemÖbb e«uU>kb«o uiegitrü báli hatásánál é* feltÜnC nkerdóa eredményeioól fogra, melyak hutnil-laU álul még -larult bajokban ii elértnek, jól megalapítón éi etterjedett hírét kétséffbeTonhatlaiuil igatolja.
_?gy caomag ára 30 kt., nagyobb aoioig | frt. basnálaU aUUitaasaJ együtt, postán küldve 10 krra1

Wbb. — ?(7 frinjí eaomaytÜ kbebb t*iUÍtmÍnj Bem teljesítetik.
Kösponti kflidemény«5 raktár: PMtsa Tirífc MzMf fyófyoeréaa ónál király-utera 7-ifc azám alatt.
TorZobi kaphatók: Na«yKuii»ú : WAJDJTS IÚZSEF urnái. PUlOi: Malitínaiky S. - Péca«tt; SipSu J. — Sflaaffm: Stambonsky. - Sz.-F«fetrvá-rttt: Brann J. — SzOHbttfcttyM; PilUch F —
Mtl: F«rencs7 K. — ZáfTáfcbU: Hiübacli Zi. : fiock J.
A t. cs. %jógyttt>riax éa kereaked6 arak, kik raktárt elrállalni hajlandók It.Dnet.rk, felnólittatnak, missttrint e ráaab«Bi ajáulataikat ezea gyógys»«r kessi-tSjéhes FORTY LÁSZLÓHOZ oatuesv« : Budára, (HácE. ríto*. fSatesa, 590. ssám) bekOldent sxtveskedjűUL-k, ki megxendelóseket ia pont*tan te)j«sit-
B^- Vidéki bénneatea levelek általi megreD-detéaek aa árnak kéispéosbení bekíildéao, vagy p->*ta-otalvány vagy stánvet mellett tflatént ea U|>pont(>-?abban teljentttetnek.

BMkbutt. Gatdákra nagy ér téfcá. (Cséplőgépeik.) A padikra, nézve egj ik a íegfootowbb taJilmányok közül az ujabb ctéplógék, mel/ két ember által hajtva, e^j óra alatt aonjit csépel, mint 3 csépló embur egjr eg^«r B*P ftUtt. Minden gabna neműt egjt-u löcn oly jól kicsépel hogj ^y mag aem mar:id a ax&lmáDaQ, azonban a mag meg nem sérüi. Megrandelédi dr franco Nagy-Kasieaáa l.'fo frt. bj. Németuritzágban ezoo cséplőgépek e*/.-r számrn terjedtek el, de e vidéken is több vmi már. J*/i. J&ayfarth éb Comp. Frank/m/ a. Jf. c?ég a l'^jobb beszenéai furrisul ajini ütik. Ugyanott a megrendeléeek levél által U telhetnek még.
•) E rovat alatt kfj.lőlUrt f8lel5..óg«t nein
* 3s«rk.
Csak a 16 év óla lenuillo (1493—2)
Friedraann bazárban
Bécs, Praterítrasse 26. szám alatt
ösii és (éli i4(M)re.
LEGÚJABB a téli idényre
Ct»k 5 írtba kerül egy teljes angol *%ír,T.BÍ?<.Wt amerikai ttrméBEetes gyaüjuból ratumk §zi"ve cserüleg tágíthatok, a testet gyorsan niefnieleti ton kftnnyfl ki^őznl^úihen UrtjÁk. Kzen öltííieok a mejhülés s mÁaueinö l.etegítig ellen. Ily ül vagy hftlgy axáatára áll 1 ing, 1 ca-lrág. 2 pár 1 pár kézelő, 1 pár cr.ip-'betétből Míhdííniíe er.
IÍMU'A
A kSxeledű
karácsonyi és újévi ajándékokul
ajánlón? t. vidéki Tevőimnek g*zd*e Táiasztéku JAtékároi«»t
nagyok éi kii-*inyek scámára, gaidagok és azegÓDyekcek 6
knól kesdve.
Minden Mviaprt UrlMlat»*t«k' bálok ej anyeffifikre, rnvi-
d«o : miadea alkalomra találhatni ea óriáa baairbsn ajándíköt bámolatoa olcaú ároo • mindayoo tárgyakat, melyeket mások hírlapban hirdetnek, tokkal jobb minSsígbeii s olcsóbb árou
megrehetoi.
A nőm teUjtSk ké*t*é%$tl risazacser^ltotiiek. neirrták 100,000 tárgyon felül, kívánatra rain-lenki bérmentve s ÍDgjen kap.
. ! *,"•» üzlet kÍMbb rószo^uUyokr
vin, wnáteladók illendő jutalékot kapnak.
A legnagyobb
YASBÜT0E©YÁE
& Táraa-é,
Bécsben, III.Marxer utcza 17. sz alatt van, hon-
oan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra in1
gyen bérraentve küldetnek mindenkinek.
???????????????lí»»»»»»»»»»»»»»
A maga nemében egész Európában X
» legnagyobb, több oldalról rendjelek- s 12 éremmel kitüntetett
FOGL E.-féle
első cs. kir. udvari fehérműek gyára
Bécsben,
Raktár : 25 Hariahilf, IlmiptKtraaiu' 25,
nelv szoros értelemben vett szilárdsága s minden daiaiiuu «**. mokban látható árak, • gyártmé-nyainak roppant m rvü elnál-litáss iltal tuiraonyira viUf, bogr a uagvbaui kivitelt, valamint a kiaebh részletekbeoi eladást illetőleg semmiféle kérkedő kereskedő által elérbetőt, ezenfelül teljes jótállás mellett rend-kirülü«g öleai a legjobb niii3segü án<ezikkeket avnjt s biztosit
t. ez. vevőinek.
f/kY Levélbeli kívánatra a megrendelések egé»x Magvar-országra gyorsan és pontosan eszkds51teta»k, s a num testhez il!5 darabok Tjsasavétetnek.
Harlaayák (idSjárás szenoti)
a láb hosszúságának megmérésével tnczatja 4, 5, 6 M<g. a legfiDomabb s legszebb gyjip-jnból Sl ii*co*fle szerint izinezve himzeueu 6. 10, 12 fn Höliyaarlsayak fehér vagy
színes tuuzatja 6, ti, 10 12, 15 frt.
Igen elegáns férfi v. hölgy battsztEHebkendök, különféle színezett körzettel tuczatja S,
4, 6, 8 fr:, legfiuomabb 16 frt.
Ml aJáe ?ttlt.yák perkálból
vagy finom barchetbö! 4 frt, hímzett bettttel 5. ti, 8 frtig, nazálylyal vagy diszültözethez.
Nii hariaiyák v.gv fért kap-ezák, tnczatja 5, o", S, 10 frlig a legnnomabbak.
HU fizik. fOzőre (a derék kornvUietmértéke megkivánU-tik) 3, 4, 5 frt.
l tnczat viazti zaebkndi
1.50—2 irt, nagyobb s fino-mabl.ak 2.Ú0, 3.5U. 4,5— 8frtig.
1 tuczzi uéraa baUutkaadi
5, 7. II — lü frtig a legűno-
saabbAk.
AuUl- v. I6>ílkőrokc»oik tnczatja oak ú, 6, 7—3 frt, dam.
1 aaztalterllék viszaabol 6
U»siélyr« (1 abroszszal ahhoz U18 ke.idCkkel) 5, 6, 8—10 frt, 12 személyre mégegyszer annyi.
30 r„r azisn ágyatai, dbja
7, 8, S-10 frtig7
30 röf fehéritett kizl hail-vtuta. s dupla esérnábó! fe-hériuUen 7.60, 8.50, 10, 13, 15 frtig, igen ajánlnato.
50 r„r % ..ele. raahiraj
váazoa dbja 12, 13, IS-18 frt
1 40—42 roT kitunS Ukáos-
I vátZM tfinom ágynemfire vagy
! 12 női ingre) 14, 15, 18, 22,
24 frt.
: 48 röf beltal ukieivauaa
i 22, 25, ;iO— 35 frt lüUlnöleg
, «««p.
I 50—54 röf haaonlitl.atlan jómioőségn r««b«r|l vagy hollandi vaazM ^kézifonat s b/. széles) 30, 36, 40, 5u—60 frt.
Angol oMfst tank gallérral vagy anélkal. szebbek, mint a vászon ingek (levélbali meg-rendalóseknel a ayakkörovület mértéke mindenkor megkivárj-utik), darabja I frt 8U kr., 2,
Í.50, 3—S.50, a leguioosabl s lvggvakorlatiabbak.
HVHskw«i váaui rértiatta,
(a a/akmérték a<egkiváuiatik) 2, 3, i, 5, 6 frt, a legjobbalt. - fialltrafc legújabb mióta, l toczai ára 2 k. 3—4 frt (nyakm. megkiváaUsik.
ftrt nakravaltt vagy aaiaa
•Jflktttik darabja 75 kr. 1, 2, 3 frt.g a legújabb.
Ftrl (UmvaMk 1 frt, 1.50,
2—2.S0, 3 frt, lovagizabás, franczia vagy magyar mintára.
ken) 2, 3, 4 fit, .elvemből 6, 7 frt, kúdmOnOs Tagy izCTOtt
MkranMk 2, 3—< frt (víd >
kO.iYeoj ellín )
PM niM'IWt, lioü 1.Ö0,
2 frt, üaoo Aurokvarrisui
3 fit 6U kr-, TtUmint fvájcsi
forrna, uj minU, bimtéwel S,
3Ü0, 4—5 &t, ug^aaiote l«g-
áooBabb ntaibargi Tájaonio^ck
aiuti<<juel ói uipkírel 6, 8,
10 fit.
Mi »]l rmgj téUlafek bcnao ujjal 3 fit 60 kr., bimisttel «, 7 frlig.
KH látnralék, ráaaoa, p.r-kil yagy bartb.tból 2, a.60, 3 írtig, bimaisiel.
NM pi^yili ragy éfi otr-
Mlttk legtiuiaabb cbirtingbSI
2, Ü0, frueaia batíntból, kim-
tí.ml 3, 3.50, 4 frt
EléuiiftirM mellén; T.CJ nadnig grapjobél dbja 1 frt 50, 9 fi-t &U kr.
EféUaéftlrté mellény rafj nadrág unom merinogyapjabé] kreppixovebaerll, vid c«da i megfánU «Uen, a l«geg?caaé-g«aebb farfi, ragy n6oek ia ajáuUi«tó dbja fessr r. aaiaea
3, *, 6 írtig, a legfinomabb
• elveobSl alio ingnek 6, 8,
12 frt.
IFVÉLKU Bl?SRO«0eiÍ8E» (bármely nyelven irva) a lidckrSI készpéns beküldése vagy utánvét és jótállás mellett gyursazi s pontosan eszközöltetnek.
0^ A Befrendelta leveleit ekkép caimaeodőlt :
E. FOOL, Wien, k. k. Hoflieferant, f (MiriaiUlferstrasse 25)
|V 50, frtiir terjedfi bováaárláa&á! t bimxett uői garailara
rtetfiMl rt«ttk. (1484-4.)

Einladung
{?r BetaftUifflaf an der gruafren m StUte |irultlrtM Hambnr-
ger 6eldv0rieoiia|.
Eiüe IVamie von 250,000 R.-Mk.
aowie HanptfefFer von E.-««rk 12Ö,()00, 90.000, 60,000i
00,000 40,000, 36,000, 30,000 24,000, 20,000, ltí.OOO.
15,000, 12,000, 4U3-i»al 24U0, 412-mal 1200 •« "?«' t'r«l> im Ueaiunmtbetrage von
1 Millionan 1*35,120 K M.rlc
kotnmen in 7 Verloosuns^en an die latereaaeatea sor tichera Ver-
tÍ.«ÜUDg-
Von 1. Clasae ao findet
allé 3 Wochen eine Oewinnsiehang atatt.
Ea w-rdes .iar Gtiwinne ^ciogea. Einlage 1-ster Claase betrigt für
1 riertel Origmalh>oa ' , Thlr. odor — fi. 88 kr B.-N.
I halbcs , 1 „ 1 . 75 , m .
1 ganies . '2 . 3 . 60 . , <
Ka exiatirt kein ahaticboa Unterneumen, welches beȆgHch Soli-
ditat nnd ptinktlicber Auazah.aag der Oewinne roehr Stcherhett
bietet al* dirnea, daher empfeble dieae Betbeiligang Jedei maim,
dar guneigt i*t eiueu wenig koatapieligan uud aolidea GIQcks-
veriuch xto mxcheu.
Allé Auftrige, mit Rimeaaen vertehni, w«rd«n aofort mit der grösvten Aafm«rÍLaamkeit auagefübrt; ancb können an 6«amt«u und aolideu BürgersHnid auf beatmderes Vcr.a&jren eínige Loose and Pláne Z«r Aiaiokt Oberschickt wsrden.
Mau b«h«be aicb daher amgeheud direct sn venden ao
M. íSteindecker
(1487—3)
Bank- and Wecbselgeaehiíft Bambnrg.
DuaatlwrltraMi 3G.
udvari fofrorvr." AnatheHn Btáfriséne/a
oly épségben tartatnak, minőt oiat szerek-^ zk erre, d* a más részére ia kitunőlee védi, sói a már meglevő bajokból ki isj
?>r. POPP J, O. CM kir
nál*ut folytán g fogak kelnem érhetni el, és nem at, a sokneinti kQUS bajtöl gyógyítja.
Egy (lveg ára l frt 40 kr.
Dr. POPP J. G.
',h%ynix a fogak h-uxnálatíbus, mny eteket a rorn-
. Mindenkinek ajánlható. (12:15—4)
Kaphatók : i>iafry>Kanizaáu : Belus Jónnct {ryóf^aze., Konenberg. ufeid. Weiiacb, J. o# KeaaelliofYer J. kere*k«dé*éb»n. — Pápán ? Tiebepen J-, Kenthelyeo : Pflaxterar gyágyazörúax, Singer M. Weia* A. Zali-Egersxegvtn : la<5ó ?":, g7<ígya»eré»*. Kapron«sán : Werli gyógj-a*ere«. Varaadoo : Haltor gyógyaxerén. Sömegen : Dorner ICajet. 8aom-batbelyen: Pillic& Ferenci éa itudolf gyógjaier. HatárSrridíki 8».-Oyíir-gyftn- Fihic ?. C, Vttsaprémben: üeyr Taamkau, agy Ontbard Tivadai és fiainál. — 8sJkesfehírrárott ; Iregmatui A. Braan J. gyógyai. I«oTaa Berényben: Keislar gyrfgytw. K*luc*án : Horváth K. gy^gyaieréae. Kecskeméten : Milbofer «a MachU.1 vyögjn.. pakaoo : Flórián J. gyógy** K.ormeod«n; Horráth J.ftomxenrend gyógy**. Kapoarárott: Kobn J

: KÍM gyógyas. — Tolnában : Oraff gyógyt*. — Dnnafflid rároU L.aká«iigyógyas. — 8»»«nt-Qyönryön : NOtbig. — Alati Kin* gy^gyaa. -- Kohoncton! Simon gyúgyaserésE arakuál.
Zenélő játékok,
melyek 4—200 darabol játszanak; disimávok harang,
dob-, dob ét harang játékkal; meonjei hangok mandolin,
közeli távoli hangfal Btb.
Zenélő szelenczék
melyek 2 — 16 darabol jüannak ; necaiaMre,a«ivarallran}r,
•vájoii házaokik, fénykép albumok, iro eazkSifik, keityü-
tartók, levóloyomók, (zirai-káuletek, dohiny- éa gfufaur
tok, dolgojtóaiaUlok, palaozkok, lárczák, székek atb. miü-
d«ník zenével ellátva. A legajabb e tekintetnem gyárt
mányokat ajánlja (1495 — 1)
BRJ 3a., Bern.
Árjegyzékek bérmentve küldetnek.
Heller-féle valódi gyártmányok csak egyenes meg
— ~. grMtmatayoK csaic egyenes meg
rendelésre kaphatók. Legnagyobb raktár fameuivényekbíl
„ll— cn u -?•

Meleg és jó téli rahák. KMItyik gyermekek, hölgyek és nraknak 20, »0, 411, bélelve 40, 6<J, 60, 7(1, 80, 90 kr.
SzarvaaMr ketztyik sv, 90 kr,
1 fn,^>ilelve 1 irt 80— 2. frt 20 kr.
Séta- vagy iti afcawMt 4n, 60, 70, 90, keltő, hossznak l.rX), — 1.8J kr.
Kezaldk gyermekek, hölgyek és férfiak számára 15, 20, 25 30 40 kr.
EaMiaégajjauk gyapot,vagyjnh-
gvapjubol gyermekek, hölgyek és férfiaknak gyapotból tio, 70, 80, '.0 kr, 1 írt, t .20, 1.50, jnhgyapjuból 1.20, 1.60, 1.80, 2, 2.50 kr.
Natfrig ngyauazon minőségből 80 kr, 1.20, 1.50, 2, 2.SO, o frt.
Kapezák és bariiayajt evm«-
kek, hölgyek és léniáknak ^ü. 25, 30, 35, 40, 50,6o, 70, BU kr. Tsjll lafftka legnnomabbak jub-gjapju szövetből elegánsan ruházott mellel 2.JO, 3, a.60.
Nagy válaazték posató-bajciiiik-
ból leányok és có'k számára 90 kr, 1.20, 1.30, 1.80, 2 frt, legfinomabb 2.60, 3, ií.60 kr.
Női és uiiykansaatyik 80 kr, 1,
1.20, 1 80, 2 frt. Egész azegélyzet karmautyn csomagból -i.M, 4.50. 6 frt
Nőj s liaykeadők minden »siu.
ben 60. 80 kr, 1.20,1.80,2.20
2 80 kr. '
KUOalegaaaéfak ingolőbSl a legfinomabb gyapot, gyönyörűen bimselt mellel fúrnak számára 1 db. 60 kr.
KaaUalIk kicaik és nagyoknak 60, 70, 80,9Okr, 1,1.20,1.50, 1.80 kr.
aymuknUnktk 60,80 kr 1.20,
l.SO, ISO kr.
ElgOtla, vagy ninhiifSkOtük a legeleganaabb és selyemmel bélelve 4.50 kr.
Czjaőkil, a lábakat szárazon tartja, gyermekek, nők és férfiak. nsk 20, Í5, M kr.
Férfl- és nGi cacbenez a legtisztább jnhgyapjuból dbja 80 kr
lefeaaétek höljyek számára
ez idényben a legnjabb, Ulov-
berektk i.so, 2, 3, 5 Vrt. 1000 hajfonat»legszebb vá-
. lasztik a azin-
oen, egy röf hoaszú, igen bnja,

?ík, melyek

tik s
folv-
véd,-
szkoz
tozék
férfi,
bari
isnva.
csak
ó irt.
fésülísre alkalmas, a saját hajtól ismerbetetlensa divatos Iri. «úr*khot használható, míg a kénzlei tart csak l./iOkr. dbja KülóuPs kónyelemi.-, a fentne-vezelt bajból chignonok minden sKiulieu a legszebb a leg. divatosb frizúrakoan ksphatók-dbja 1.-10, 1 sO 2Mit 3 f,|
Valódi hajf„..,tok „iinder. sú'J beu 1 röf honszn 2 50 kr.
oOOO db- petróleum iámpa
végeladása, kicsinyek 35, 7D.
85 kr, nagyobbak yo kr, l.->0,
1.50 kr, nagyok l.v) 2 -J 60*
3. frt. F0gg5 lámpák Ülj kr.
1.20, 1.50, finomao'uik 2, 3
i frt. Csillárok 6. a. i a,' 16
frt. A lámpák árálian Qveg,
golyó és lámpaernrö ben'oir
lalvák. fc
EsÓ ellen. v»l»di angol es5.
?^—^—^ köpeny vizmentss szövetből varrá« nélkül, igen tartós. Darabja nagyság szerint 8. 9, 10, 11. 12 frt, ka-puce hozzá 1 frt. Kocsis-köpeny vastag szövetből s, 10 12 frt.
Az egyén védése- és a tu-lajdon biztositására
sürgősen ajánlandó egyju véd-fegyver, ez egy niouan javított biztosító revolver, amerikai modwru legjobb gyárueli 1 db. 7. Mm. 7 frt, boz/.á 100 töltés 3 frt, 1 db 9 Mm. •) frt hozzá 100 töltés 3.61), 1 ob 12 Mm. 11 frt, 100 tsltéj 4 f,t.
Szakácshós az ebédlő asztalon.
Ezen njonan módi-sitott fözS-kályhapetróleum ffitésse! Amerika- és Angolországban már több év ott elterjedve vau, minden korben különös elismerésben részesül Minden háztartásban oélkulözhetlenné válik, katonáknál, tanalóknál, éá vendéglőkben, iparosoknál, midón a tüzelés azonnal kéznél van. 2 egyénre 5.50, 6 50 egész 12.50-krig. 6 egyénre 7 írttól 9 frtig. Vaiódi végeladá,. Igaxl tagol-
karotttytkuj, fibil,2U 1 0
2 frt. Vajból 2.50, 3 frt, Halifax legújabb divata 6 60, 7, 7^0. Jacsou ...únes 7, 8 frt.

!fA61-KANIZSA, 1874. november 15-én.

8S3-1K

évfolyam.

ZALAI KÖZLÖNY
előbb: .ZALA-SOMOQTI KÖZLONT.1

A lap szaüasrj réssel Otato toii*9«av«fc •
ssrragi riaséi
SAGT-ftASIZSA
B<muwla essk ismert awnr'fariaktól fogadtatnak el.
Kiaintok vitna na
kíldetaek.

Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a jaiaraegyei gazdasági agyesílaf. a ..nagy-kanizsai kereskedelmi s ioamank", a , nagy-kanizsai takarékpéaxtir' a .Zala-Somogy józhajózási reszvenytársulat, ugy a .zalaegerszegi torna-tüzolt* egylet' s több megyei és városi egyesület hivatalt* értesíti]*.
Hete.rkii.1 kétszer, vasárnap- s csötHriökön, megjelenő vegyes tartalma

ÉM jelentés*)
u zaiaviegyei -tanfelüyyeimá) áiial elűter-
jesztve, a tankerület közoktatási állapotáról
18!4. évben.
(Folytatás.)
A hol pedig iskolai épületek léteznek, szók biztos tapasztalataim szerint, még a városiak közöl is egy-kettőt kivéve, oly szűk osztályokkal bimak, hogy a községbeli ösz-szes tanköteles gyermekeket mind befogadni nem .képesek. Ez annyira komoly baj, hogy tiszta: lelkiismerettel elmondhatom, miszerint i zaiamegyei taakerülelben létező iskolák három ötödrészében még egy uj tanterem építése s uj tanítói állomás alapítása volna szükséges. Pedig tudjuk, hogy a községek még az 1 tanító fizetését is vonakodnak kellő idüben és teljesen beszolgáltatni.
Hogy e bajokon segítve legyen, ahoz annri és oly gyökeres reformok kellenek, me'yeknek létrehozására, még, ba illető helyen a kezdeményező lépések volnának is már megtcve, hosszú idő kívántatik. Ezen eldszámlált hiányok mellett a jelen körülmények közt, midón e hiányok elhárítására eair'igen kevés« kiiátás, komoly figyelmet érdemel a.nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. ministeriumnak, az ezen baj némi orvoslására irányzott s folyó évi május hó 17-én 14467. szám alatt kibocsátott magas rendelete. Az idézett magas rendelet ugyanis, hivatkozva a tanköteleseknek, különösen a nyári időszakban tapasztalt hanyag iskolalátogatására, az úgynevezett váltogató iskolalátogatási rendszer életbeléptetését ajánlja.
•) Ái íl«S kosleménydnk 3-ik hasábjában emlí
tett ll-oja tanfelilgyelSi jelentéi tévedésből kimarad
ván, az végül fog önállóan koxöhetnL Sxerk.

Ezen váltogatási rendszer szerint a tanítási szorgalom idő, különösen a nyári időszak tartama alatt ugy volna beosztandó, hogy a tanköteles gyermekek szüleik által váltogatva a nap egyik felében az iskolába küldetnének, a nap reá következő másik felében pedig házi- vagy mezei munka teljesítésére használtatnak, vagy pedig felváltva egész nap iskolai oktatásra, a reá következő egész nap oda haza a szülők rendelkezése alatt maradnak, vagy végre a gyermekek három egymásután kővetkező napon iskolába járnak, a reá következő három napon pedig szüleik- által munkára alkalmaztatnak. Ezen komoly megfontolást érdemlő magas intézvényre a következőket vagyok bátor tisztelettel megjegyezni. :
Tapasztalásom szerint a tavaszi és nyári időszakban egyik szülő egyik, másik más napon végzi gazdasági teendőit, eszerint egyik egy, másik más napon akarja ezen teendői körül tanköteles gyermekének segédkezését alkalmazni. így még a váltogató iskolába járatás rendszere mellett is mindennap megtörténnék az, hogy néhány szülő a napnak épen azon részében, vagy épen azon a napon, mely az iskolai oktatásra van kitűzve, fogni ki gyermekét az iskolából, mig a másik napon már, midón iskolai előadás nem tárta tik, azt szívesen beküldené. Dyen körülményekkel szemben szerény véleményem szerint sikeresebb mód volna a következő : Mondatnék ki az, hogy minden tanköteles gyermek a tanév négy hónapján keresztül, november hó 1-só napjától a következő év márczius havának első napjáig mindennap tartozik iskolába járni; márczius 1-ső napjától fogva pedig november 1-só napjáig, vagyis 8 hónapon át a tankötele-

sek közül a nagyobbak mindennap délelőttjén 6 órától 8 óráig, a kisebbek pedig 9 órától 11 óráig járjanak iskolába, emellett minden délután a 8 havi szorgalom idó alatt szüleik körül segédkezhetnének, a nagyobbak már reggeli 8 óra után is.
Ezt, a mennyire ismerem hazánk viszonyait, sikerrel lehetne keresztül vinni 8 az iskolamulatztó tankötelesek szülőinél az 1868. 38. t. ez. 4. §-ának alkalmazása az eddiginél kielégítőbb eredményt szülne. Mondanom is felesleges, hogy ily rendszer mellett a hanyag szülőkre a fokozatos pénzbírság büntetést minden mulasztásnál szigorúan kellene alkalmazni és pedig nem ugy, hogy az iskolamulasztások miatt még a végrehajtó hatalom is a tanfelügyelő ellen, aki semmi hatalommal nem bír, panaszkodnék, hanem ugy, hogy akár a tanfelügyelő, akár az illető tanító, vagy iskolaszéki elnök megkeresése vagy saját tapasztalása nyomán a végrehajtást rögtön foganatosítaná, mert ha a tanfelügyelő tapasztalja is azt, vagy értesül is arrul, hogy a szülők gyermekeiket nem küldik iskolába, korlátolt helyzetében ellenök exekutiot nem küldhet, hanem a rendszer tehetetlensége miatt ó is csak o3a van Knyszerftve, hogy az illető járásbeli szolgabirót keresse meg a törvény alkalmazására s ha megkeresésének még ez esetben sincsen semmi sikere, abba is bele kell nyugodnia, mig ujabb forumot találhat, mely megkeresvényét figyelembe veszi.
Nem mulaszthatom el ezúttal felem-iteni a nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. ministeriumnak egy másik, az iskolai oktatás felosztására vonatkozó magas rendeletét. Ezen magas rendelet arra utasítja a tanfel-

ügyelőket, hogy a mely népiskolánál a törvény által nwgigabott hat osztály sariett oktatás nem volna életbe léptetve, annak életbeléptetését haladéktalanul eszközöljék. Igaz, hogy ez a 6 osztály szerinti tanitái a törvény által van parancsolva, az is igaz, hogy ez papíron igen szép Mealis eszme i>, de hosszas éveken át szerzett tapasztalásom szerint olyan ideális eszme, melyet az életben és különösen Magyarországban alkalmazni lehetetlen.
Falun, a hol 80-100,sőt több gyermekkel — mert nem ritkák az ilyen icko-lák, daczára a törvény tiltó rendeletének, nemcsak Zalamegyében, hanem az egésx hazában is, — tehát mondom, olyan falusi iskolákban, melyekben egy tanító 80—100, sőt több gyermekkel vesződik, egy ember egyszerre 6 osztályIval vesződni nem képes; városon pedig, főkép az olyan városokban,* hol polgári iskola, gymnasium, vagy reáliskola van, a népiskola 5-ik és 6-ik osztályába már nem is jut növendék. Kern jut pedig azért, mert akkor, midőn az 1868. 38 ikt. czikk a 6osztály szerinti oktatást i népiskolára kötelezővé tette, nem gondoskodott egyszersmint arról, hogy ezt a 6 osztálya népiskolát a kíréptanodák előcsarnokává, előkészítő intézetévé tegye s azzal tty módon szerves összekötésbe hozza, sót épen ellenkezőleg kimondja azt, hogy a középtanodákba a növendékek sikeres felvéti vizsga kiállása mellett a népiskola 4-ik osztályából is felvehetők ; eszerint azon városi népiskola növendékei, kik polgári iskolába, vagy középtanodába akarnak átlépni — pedig igen csekély kivétellel mind ilyenek — a 4-ik osztály .bevégzése után már mind odahagyják a népiskolát s felvéti vizsgával átlépnekTÁKCZA.
Honvágy.
Ej. hiába ut én saivem csak basa vágyik, Ug? repolne, ha lehetne, tsáznyon ódái;; Mert eiak ott Tolt, ott volt e ssiv igr^án boldog, Ott, t hol as édea anya karjain hordott.
Ott nem tndtam a világról tenni egyebet, Cuk ait tudtam, hogy van auyám, ki engem ssei-et ; Nem volt semmi kivánságom, lemmi óhajom, Legfelebb ai, hogy jó anyám egy esdkot adjon I
As nnyaeaok, aa anyatej w.i édea, mi jó, A jó atya mosolygása, mily boldogító ; — Bej, ott minden boldogságot a örömet lehol : Ott volt, ott volt igatáa csak boldog • k«bel 1
Mennyi ért saár én Istenem s még mennyi érhet;
Most tudom eaak, mi a rilág és mi aa élet,
8 felsohajtok, amikor upy baaa gondolok :
Hej, csak ott volt ai un suTem igazán boldog!
KELEFY OY.
Az ,emberismeret'
A képletek, mit sí emberről rajtolnak, killönbSzok a fejértói feketéig. Mindenütt szörnyetegek, vagy angyalukat képzelnek, és bizonyosan itt, mint müratt ac igazság központja a két véglet között leend.
Aluliban az ember egy fensőbb erö álul kormányozott, és működésre indított lény, uemélye* érdek, melynél az ösztön egy közös központból indalva, több, vagy kevesebb erély, ? terjedelemmel, a körzetnek minden pontja felé irányul, a test és lélek szükségleteinek ktt-lSnfélesége szerint módositvp a végtelenig; követve természetük, nevelések, körülményeiket s hivatásuk tisstnl, vsgy ieaiacsonyul,

arányban jóságuk, felvilagosodottságuk s lelki bátorságuk fokozaUi szerint
Az istenség magas szellemű ereje az, mi
az emberi törekvések régióiba behat, s a sza
bad akarat érintése nélkül az ember sorsát in
tézi, mit i történet Unulmányozáss után elis-
I merve isteni gondviselésnek nevezünk.
I Mindenkivel jelleme a Un illő modorban
{ elbánhatol,tanolmányozd tüzetesen az egyéniségben (individuum) azt, ami különösen érdekel, — leginkább benne megismerhetni.
Rejted el figyelmedet, hogy azt erősebbé tegyed, keresd az okszerűséget abban, amit mondanak, amit tesznek azon meggyőződéssel, hogy a legcsekélyebb kicsinységekben nincs következmény ok nélkül és hogy a legkisebb Uglejtés és a legkisebb szónak mindig van bizonyos oka, mely is talán parányiaiga miatt sem kevésbé fog más fontosabbak iránt bennünket felviligoaitani. Igyekezzél inkább cse kély körülményekből vonni következtetéseidet a nagyobbak kevésbé természetesek, és kőny-nyebben szinlelhetók. Különösen egy tekintet, a hang zengése, vagy maga a hallgatás néha biztosabban megtanítanak, mint a legUnulmá-nyosabb társalgás, vagy tettek.
Viszonylagosan e sajátságokra, igyekezzél ura leoni, s előadandó alkalmakkor azok bense jébe hatolni. Különböző tény és eszméket, nozz föl és észleld a modort, melylyelact fogadjak, és a benyomást, amit okoznak.
Dicsérd egy másnak boldogságát, és tehetségeit és annak szemei, ki téged hallgat, megfogja moudani, ha 6 irigy-e ? Beszélj gazdagságról, czimek ésíaialomról, a fösvénység, kevélység, vagy nagyravágyás önkénytelen kifognak tűnni. Figyelmen azokra, kik dicsérnek és gya

láznak, elveik azokhoz hasonlók lesznek és múlt tetteik jóslat lehet jóvójükre.
Hozd fel a jótékonyság és önzetlenség tetteit, és a nagylelkűséget felfedezheted. C«ak nem mindig biztosan ítélhetni a gondolatok fölött, melyek érdekelnek. Néha az igazulanság valószínűségéhez ragaszkodjál, számítsd előre a benyomást, a melyet tenniük kell, és hasonlítsd össze azzal, melyek hatást eszközölnek. D° ftgy* vagy két Upaeztalás után még ne mond ki ítéletedet. Minden ember változó nézetei modorában, még inkább érzelmeiben és kevésbé az ész-, mint kedélye (humor) által meghatározható.
Következéseidet csak számos tett és társalgás gyűjteményéből állapítsd meg. Ha elhagyod magad ragadtatni, * legfinomabb jel eltünhetik előled, mert lehetlen, hogy önmagát gyakran el ne árulja, ha nézetét folytonosan változUtod s ha tárgyak soksságával megragad, mindig gondolatai forrása és tettei rugójához visszatérsz.
Másokat valcdilag megismerni ngy lehet, ha azokról az eszményit és értelmit külön választjuk. Klkülönitést gondolatban alak-, rang-és tekintélyre- és önmagát kérdezni: Mik lennének ők egy alárendelt helyzetben minden más támasz nélkül, mint saját belértékük. (mé-rite iritrinséqne) Másképen ítélni annyi lenne, miűt a körzetet (ráma) és nem a képnek ér tekét tekinteni.
Igen veszélyes az emberekről igen magas, vagy igen alacsony véleményt képezni.
Ax elégfüetien is elfogulttá Uar azok irtat, akikkel élünk a mindenütt egy képzelt tökély tárgyát keressük, a tisztelet mindig cson-

kul és megvetéssé változik, a megvetésből gyűlölet lesz ée gyakran ezen képselmény saját és mások éleiének,, kik bennünket környeznek boldogságát lerontja. A második véleményfiait uliilatot szül ós bizalmatlansághoz vazst, ioaen eliazonyodás és néha kegyetlenség fejlődik kfr
Szomorú igazság, de szükséges tudni,hogy. minden országban az emberek nagyobb résss kevés tiszteletet érdemel, bogy mig a vétkek halmazodnak, az erények ritkák, az ostobaság igen közös, és a mély tudatlanság, az önzés uralkodó szenvedély és egy-egy éles érdek leg-' fóbb mozgatója csaknem minden tetteiknek. *
Akarod előre tudni, minő less viseletük az élet különböző mozzanatában, ne térdeld azt, amit kötelességük igényelne,hanem kiaértso. meg ami hiúságuk, vagy fösvénységüknek kedvezne őket kikérdezni. Az eredmény fölött bátran ítéletet hozhatsz, s ez ritkán ayujt csalódást.
LOVÁSZY SÁNDOR.
Irodalom.
AVasárnapi Újság 44. számiba* C s i B r. k a Györgynek, as uj szepeaj püspöknek arcképét és életiratát találjuk a v«-zprWpnn. A müveit és humánus főpap személyiségét különben is ohajtá már közelebbről is-merni a nagyobb hazai közönség, agy bwgy a .V Újság"'közlése igen időszerű. Ezen aaám tartalma közöl még különösen ki kell emelnünk „a tőkenövekedés törvénye" onnü csákkflt,mer/ Stuart Millnek .nemzetgazdasági alap-elvei'-bol van véve, s melyben oly nagy horderejű nlveit találjuk a tudomány ezea ágának, melyek a legkomolyabb megfontolásra méltók*

felsőbb tarmtózetbe. Ottbjgjjtt pedig tzért, mert levéti vizsgára a 6-ik osztály bevégzése után > köteleztetnek, ennélfogva nincsen semmi czélji, nincs semmi értelme annak, hogy még a 4-ik osztály bevégzése után is a népiskola 5-ik, 6-ik osztályában még két évet töltsenek. Ezen hiánya közép-tanodai törvényjavaslatban sem lett pótolva, sót e törvényjavaslat tárgyalásakor még olyan hangok is merültek fel, hogyaközép-tanodák mellé még daczára a népiskolák 6 osztályának, két elóképzó osztály is áffit-
tassék fel.
Ily körülmények közt a 4 elemi osztályt végzett növendéket nem kényszerit-hetjük arra, bogy még az 5-ik, 6-ik osztályt is elvégezze s addig, mig azt el nem végezte ne léphessen középtanodába, ha pedig a növendékek már a 4-ik osztályból elfogytak, a 3-ik osztályúakat nem vihetjük át az 5-ik, 6-ik osztályba, igy az 5-ik, 6-ik osztály fentartásán a növendékek hiánya miatt többé semmiféle szigorú parancsolat nem segíthet.
(Folytatása köv.)
JegyzőkönyY.
Mely Csáktornyán, 1874. október hó21éu » marhavészbizottság által megtartott tanács-kozmáoyban felvetetett, jelen voltak: Horváth G ör.T vészbizottsági elnök, Kovács János kiküldött minÍBteri veszbiztos, Szilágyi Gyula vészbizottsági tag, Fink János baromorvos vészüizottsági tag, és Bölcs József helyettes szolgabiró.
MiniBteri kiküldött vészbiztos Kovács János ur álul előadottakra
határoztatott:
1-ór. Minden vészes község rögtön lezá-roltatik, sem abból ki, sem pedig a községbe be semminemu közlekedés hatósági engedély nélkül me- nem engedtetik s a helyi vészbiz-tosokn.k megh.gy.uk, hogy csakis azon egyéneknek engedheti meg a vészes községbóli eltávozhatás, kik fertőtlenített ruhában és chlor-meazes vízzel megmosott lábbeliben távoznak, miről a vészbiztosnak jelenlétével tökéletes lu domást kell szerezni, az ezen rendszabályt át-hág<* 10-100 ftig terjedő pénzbirságban lesznek elmarasztalva.
2-or. Az 1874. évi XX-ik törvény 32. S-s alapján a vészes községek szarvasmarha állománya szorosan istállóba zárattatnak, azokból még saját határukban is a közlekedés betiltatik, ucy tanban, hogy mul-hatlsn szükséges gBzdasági teendők teljesítése a vészbizottmány tudtával a megbízott kerületi vészbiztos írásbeli engedelmével fogana-toBiiható, és pedig a helyi vészbiztos által kiszolgálható az engedély akkor, ha a munka teljesítését kérelmezőnek szarvasmarhája egészséges, vagy már a vészes állapotbél felgyógyulván az istálló és udvar a már többször leírt módon fertőtlenítve lett; megjegyezvén, hogy a vészmentes közaégbeliek szinte a vészbiztos írásbeli engedelme mellett távozhatnak csak saját határukban a szarvasmarháikkal.
3-or. A beteg allatoknak elkülönítésére a külön marhaállás, v.gy a szükséghez képest állások rögtön felállittandók, azok elkészitté-séről gondoskodni a szolgabiró ur ezennel uta-sittatik s minden marha abban elhelyezendő lészen, mely állatok részére szükséghez képest ápolók rendelendők, kik az etetést teljesitik s azokkal minden községi lakos további érintkezése katonai felügyelettel elzárandó lészen, az etetést éB itatást az ápolók teljesitik a szükséges élelmi szert minden marhatulajdonos kiállítja a kijelelt helyen s ott lerakván, az ápolók szükBéghez képest elhasználják. —
Aki beteg marháját rögtön be nem jelenti és ha az csak elhullás után, vagy a betegBég utolsó stádiumában jut a hatóság tudomására, azon esetben a marhatulajdonos minden gyanús marhája lebnnkóztatni, B eláaatni fog, érettük legcsekélyebb kárpótlást sem igényelhet, s azonfelül az illető 100 ft. pénzbirságban fog rlmarasztaltami, amely összegből a betegséget bejelentő idegen 10 ft. jutalmat kap. —
4 er. Minthogy a vésznek meggátlásár*
egyik fő s biztos alap a fertőzött istállók és ud
varoknak fertőtlenítése, ennélfogva minden köz
ség részére annak kiterjedéséhez képest oltatlan
mész és chlor-mész rendelendő; ennek végre
hajtásával a szolgabirói hivatal bizatik meg, a ;
beszerzett mész a vészes községekben beosztott
állatorvosok- és helyi vészbiztosoknak átadatik,
kik is fertőzött istállókat rögtan fertőtlenítik,
minek megtörténtével felülvizsgálat után en- j
gedhető csak meg a község lakóinak a köz- >
ség halárát elhagyni a vészbiztos írásbeli enge-
délye mellett. — •
5-ör. Minthogy ép a szüreti idő ezúttal > szinte jelen van, nem lehet kívánni, hogy egyesek itt ismét uj áldozathozatalra kényszerittes- ' ?ének, a kerületi vészbiztosság megengedi,

hogy alakosoka szőllő beszedését teljenthetiks essél házakat elhagyhatják, de minden ekelőti a ház és udvar tökéletes fertőtlenítése, agy a távozóknak ruhájuk fertőtlenítése euközlendő a helyi vészbiztos, vagy beosztott állatorvos felügyelete mellet, minek megtörténtével a szü-retelők távozhatnak a vészbiztos által kiszolgált írásbeli engedéiylyel és pedig a muraközi tzőUókbe menő munkásoknak 2 írásbeli engedély adandó, melyet kimenetkor a katonaőrnek felmutatnak, s visszatértükkor az őrnél hagynak, megjegyezvén, hogy viaszatérni csakis a szüreti monka teljes bevégextéve! engedtetik meg, — mely Írásbeli engedélyeket a legénységi altiszt ösaaessed, s alt parancsnokának általadja ; miért is az engedély nélkül távozók, vagy az őralláat kikerülök rögtön letartoztatan-dók és a azolgabirosági börtönbe kisérendók, hol 10—100 ftig terjedő pénzbirságban elma-rasztandók, melynek fele az őrségre kirendelt katonaság jutalmazására lészen fordítandó. —
6-or. A szarvasmarháknak egyedül és kizárólag a vészes község határában leendő felhasználása, a munkateljesítése csak ugy engedtetik meg, hogyha azok befogatás előtt a vészes helyre rendelt állatorvos álul felülvizsgáltatnak ée mind az udvar, mind pedig az istálló már eleve fertőtlenítve lön, és ez a kerületi vészbizottmánynak bejelentve volt, magától értetődik, hogy a vészből kigyógvult szarvasmarhákról elegendő az igazolványt egyszer kiállítani s azoo megjegyezni, hogy az érintett állat a vészen átesett, az istálló és udvar fertőtlenítve volt s igy mint vészmentes a határbani közlekedés és munkák véghezvitelére alkalmazható. —
7-er. Mind az emberek közlekedése, mind pedig az állatoknak felhasználására kiadandó igazolványról napló vezetendő a helyi vészbiztos által, mely igazolvány kiállításáért- és a marha felülvizsgálattól, mit a kerületbe beosztott állatorvos teljesít, legcsekélyebb jutalom sem követelhető.
8-or. A vészes helyeken a húsfogyasztásra felhasználandó marha levágásakor a mennyire csak lehet a beosztott állatoivos által vizsgálandó meg, bllenesetben a helyi vetzbiztos 2 helybeli egészségi bizottsági taggal foganatosítandó, amely vizagálatért fuvaron kívül más díj nem szedhető, — többire nézve a vészbi zottmánynak eddigi írásbeli intézkedései érvényben továbbra is szorosan fenntartandók. —
9-er. A vészes helyen a hullák eltakarítása egy közös temetkezési helyen eazközlendó, hol a készletben lévő oltatlan mészből apróra törve yt mérő minden 1 db. hullára hintendő, mely vízzel leöntve, földdel betemetendő lészen — az eltakarításnál szükséges, hogy a község elöljáróiból 1 tag legalább ott legyen. —
10-er. A marhaápolók mindig előre az elhullandó állatok részére a szükséges gödröt 7 láb mélyre megássák, a hulláról le nem fejtett bőrt késsel keresztül kasul hasogatják és annak eltemetését a fenntirt módon toganatositják.
11 er. A vészes közbégben minden kutya azonnal összelövetendő, vagy pedig lánczra teendő lészen, mely a vész beálltával a község lakóinak kihirdetendő, a közhírré tétel után 24 óra múlva a még szabadon található kutyák hatóságilag lövettessenek le és tulajdonosaik pedig az állampénztár javára 10 ft. pénzbírságban és 50 kr. lövésdijban lészen elma-raaztalandók. —
12-er. A vészes községekben minden koldulás s bármely utón s módoni bsrangolás betiltatik, nem lévén szabad a vészes udvarban annak tökéletes fertőtlenítése befejeztéig senkinek sem belépni, valamint abból kimenni, mégha közös kut volna is azon udvaron, mely esetben az is rögtön lezárandó és a vészmentes polgároktól a víz el hordása betiltandó. —
A fennt elősorolt szabályrendeletek mihez tartás végett mind a scolgabiróság- mind az állatorvosok- helyi biztosok, nemkülönben a katonai parancsnok urakkal közölteinek, hogy mennyire még ezen intézkedések még ez időig foganatban nem volnának, azok azonnal foganatba léptessenek. —
Kelt Csáktornyán, október 21. 1874. —
Horváth György s. k. marhavészbizottsági el
nök. — Kováte János s. k. ministeri biztos.
Ezen fenti ministeri rendelet a földmive-lési ipar és kereskedelmi magyar királyi mi-nisterium 18.814. szám alatt Zalamegye közönségnek, — Záiamegye alitpáni hivatala pedig 8016. szám alatt a csáktornyai marhavész bizottságának foganatba vétel végett kiadta, bizonyítom. Kelt Csáktornyán, november 8-án 1874.
HORVATK GYÖRGY,
marhavész bizottsági elnök.
Helyi hírek.
— A létesítendő „Kisdedvédó-agylef érdemében kibocsátott iveken eddig közel háromszázan iratkoztak alá. Legnagyobb örömünkre szolgál ezt tudnunk, mert látjuk ebből, hogy Nagy-Kanizsa város lelkes polgárai a hasznosért nem tagadják meg áldozataikat. Az alakuló közgyűlés rövid időn megfog tartatni, mely hogy látogatott leend, azt az érdekeltség re-ményleai engedi.

— A ,nagykaitU»ai éalárxUf
| műkedvelők közreműködésével tegnap, szombaton a .Zöldfa- vendéglő nagy termében a léte-{ sitendő kisdedovoda javára tánczkoszorucská-I val egybekötött hangversenyt rendesett. A kedvezőtlen idő miatt kevesen élvezhettek as est gyönyöreit, de akik részt vettek, ások bisonyára kedves emléket vittek magokkal hasa. A dalárda Huber .Vadász kar'-.t és a .Magyar egyveleg'-et tetszéssel énekelte. G e r ő J. színigazgató ur .Magán vígjáték*-át jó humorral játszá eü s leánya G e r ó L i n a k. a. Fáy „Asszonygyulölő'-jét oly szépen szavalta, hogy ismételnie kellett. Bosenberg testvérekköztetaséatarattak. Kartschma roff León ur .Wolfram ábrándozásai ? -t és sDúm-Sebaatian<>-bólegy romanzat oly meghatóan és mély érzéssel dalolt el, hogy az „ujrá- -val nem akartak megszűnni. Eleget teendő a kívánalomnak ,Jaj beh ssennyesu magyar népdalt éneklé el s bámulatot kelte az áitai,hogy ő, aki egy szót sem tud magyarul, érthetően ejti ki a ssótagokat s népdalaink keltékeinek megfelelőleg hordozza hangját. Olloplmre ur humoristikus előadásaival annyira felvillanyoz ta a közönséget, miszerint megkellett ígérnie, hogy eltérve a mÜBOrozaitól, a második szakaszban is fellépik. Mind a két ízben többszörös tapsot aratott. A műkedvelők közül azért hagytuk utoljára Rózsavölgyi Szidóniák, a., mert első jelenség ily eseteknél s mert ,Fonódal"-át oly beható tanulmány-, gyakorlottság és érzéssel játszá el, hogy a tapsokat és .ujráu-t, melyre egy másik darabbal felelt, méltán megérdemlé. A magán-énekdarabokat Bischitzky Miksa ur kisérte. A hangverseny 10 óra után végződött és kezdetét vette a tánca, mely ma reggel három óra után ért véget.
— A városunkban időző Schönberger
tánezmoster ujabb tanfolyamot nyitott. Ajánl
juk a t. szülők figyelmébe.
— Ügyvédi iroda. Ifjú Skublics
László és Skublics Fái urak által a következő
értesítések közlésére kérettünk fel: 1. Midőn a
tisztelt közönségnek tudomására hoznám, hogy
ügyvédi irodámat legközelebb Budapesten meg-
nyitandom: van szerencsém eddigi megbízóimat
értesíteni, hogy reám bízott peres ésperenkivüli
ügyeik vitelére testvéremet: Skublics
F á 1 volfnagy-kanizsai törvényszéki biró, je
lenleg köz- és váltóügyvéd urat kértem fel, ki
vel ügyeik további vitele iránt érintkezésbe lép
hetnek. Nagy-Kanizsán, 1874. novemb. 14-én.
Ifjú SKUBLICS LÁSZLÓ köz-és váltóügyvéd.
— 2. Van szerencsém a t. közönséget értesíteni,
hogy a nagy-kanizsai kir. törvényszéknél viselt
bírói állásomról lemondottam és ügyvédi irodá
mat Nagy-Kanizsán, a városbásában földszint
megnyitottam. A törvénykezés, közigazgatás
és gyámsági ügyek szolgálatában hét éven át
szerzett tapasztalataim alapján bátorkodom fel
kérni mindazokat, kiknek peres vagy perenki-
vüli ügyeik volnának, bogy becses bizalmak
kal megajándékozni méltóztassanak, megje
gyezve ezattal azt is, hogy tiszta és gyors lefo
lyású ügyeket "lóleg nélkül is elfogadok. Tisz
telt kartársaimnak pedig helyettesítésekre vagy
egyébb teendőkre vonatkozó szolgálataimat
ezennel felajánlom. Kelt N.-Kanizaán, 1874.
november 14. SKUBLICS FAL, köz- és viltó-
ügyvéd-
— Megérkezett a nagy természet ha
lotti szemfödóje. A bópelyhek múlt csütörtökön
mutatkoztak először és ma már három hüvelyk-
nyi vastag hólepel borítja földünket. A franczia
természetvizsgálók ugylátszik igazat szóllottak.
Kemény és hosszaaan tartó tél küszöbén állónk.
— Imakönyvek. Volt alkalmunk meg
tekinteni Wajdits Jézsef kiadónk legújabb vál
lalatát, mely különféle nagy- közép- és kis ki
adása imakönyvekből áll, ily czimekkel:
.Mennyei mannáikért" — .Üdvösség ösvénye"
— és .Biztos lelki vezér-. Szerzőjük a köz
tiszteletben á!ló és egyházirodalmi munkásságá
ról ismeretes Beké Kristóf vörösberényi
plébános. A vessprémi, pécsi- és szombathelyi
püspöki hatóságoktól jóváhagy attak s negyedik
kiadást értek. A könyvek beköté-e legújabb
párisi minták szerint illésteljesen eszközöltetett.
Papír , bőr-, selyem-, bársony-, elefántcsont és
kristály kötésekben 40 krtól 12 Értig terjedő
árban kaphatók. Karácsom és újévi ajándékul
melegen ajánljak t. olvasóinknak.
Megjelent a .Posta és távirdaissebnap-tár- 1875 re. Összeállította Balás Sándor. A naptári resten kívül magában foglalja as összes hasai posta- és távirdatisztek névsorát Ara 70 kr. Ajánljak az illetők figyelmébe.
— Csáktornya, 1874. november 12-én.
A legközelebb mait megyei közgyűlés alkal
mával Dr. Klein Sándor Csáktornyái orvos ur
a t. megyei bizottmányi tag urakhoz felhívást
intézett, melyben kijelenti, hogy jóllehet a
maraközi bizottmányi tagok a csáktornyai
járás orvosi állomására őt jelelték ki első helyen,
ő tekintettol elfoglaltságára azt el nem fogad
hatja, hanem átengedi Dr. Krawvetz Igoátz
orvos urnák. Mintán a nyilatkozat a való tény
állással nem egyes meg, as igazság érdekébén
a való tényállást a következőkben adom elő:
A moraközi deákpárt elnöke a váiasztásokra
nézve értekezletet hiván össze, a csáktornyai
járás orvosi állomásra pályázókként Dr. Klein

és Dr. Krsawwtz orvos makai emiitette; miejj,, 1
azonban a kijelelés az értekezlet részéről meg. 1
történt volua, egy igen tekintélyes bizottmányí I
tag szótemelvén, Dr. Kleint egész határozottsa I
a visszalépésre szólította fel, és az érteketlet 1
jele)tjeként Dr. Krasor«tzet éltette, mi az érte
kezlet zajosan nyilatkozó tetszésével találkozott, |
mire Dr. Klein ar egy nem épen szerény beszéd
elmondása után visszalépését kijelen tette. A
fennti tényállás mellett felesleges volt Dr. Klem
Sándor urnák a t. bizottmányi tag urakhozi
felhívása. — r — n.
— Karmacson egy foldmives aram,
ntán árpát vetett s nov. hó 4-én tartotta .
második aratást. Az árpa tökéletesen megérett,
a bevetett fél hold föld 7 kereszt árpát adott.
így irja a „B. és V.-
— Marczaliból írják, hogy az adó
hivatalból hamisított 10 frtos baukjegyet kül
döttek fel Budapestre vizsgálat végett Állító-
lag Lengyeltótiból kerültek oda.
—A művészet és zene barátait ugy helyben, mint a vidéken figyelmeztetjük, hogy a híres és a hazai lapok Által is annyira magasztalt florenci négyes társaság f. hó 29 ia visazavonhatlanul megtartandja hangversenyét városunkban. Belépőjegyek vilthalók Wajdits Jou>«f könyvkereskedésében. A vidéki pártolókat illetőleg kötelességünknek tartjuk figyelmeztetni, hogy az első helyek nagyobb része mar elkelt. Ha azonban a fennmaradot-takból kívánnának kapni, jó előre forduljanak nevezett könyvkereskedő úrhoz, ki készséggel leend szolgálatjokra.
— Kinevezés. A vallás- es közoktatás
ügyi m. kir. minister Gallubich Dénes
veszprémegyházmegyei áldozárt és helyettes
tanárt, a kaposvári államgymnasiamhoz rendes
hittanárrá nevezte ki.
— Yesxprémmegyel Szentpál község
ben - irja a „M. U.- — öry János gazdának
a neje, született Kardos Eszter, Gábor István
fiatal legénybe volt szerelmés. A szerelmesek
nek nagy akadály volt a mogorva férj, s azért
elhatározták, hogy megölik. A nyáron múlt
két éve, a mint egy éjjel Gábor Üryt fölkölté
s valami ürügy alatt a mezőre csalta, ott a már
rájuk várt Eszterrel a férjet megtámadlak s
miután az védelmezte magát, Gábor tőbe lőtte;
a dolog kitudódott, a szerelmesek börtönbe ke
rültek B a legfőbb itéiőszék a f. ho 12-én hozott
ítéletet megerőaité, melysierint Gábor 15,
Kardos Eszter pedig 8 évre ítéltetett. —
— A „keszthelyi dalegylet' — irja
levelezőnk, — mely oly szépen halad előre s"a
legjobb hírnek örvend, ez évi harmadik rendes
dalestélyét f. hé 21-én tartja meg, hová a dal
kedvelői és barátai tisztelettel meghivatnak. A
pártoló tagok, úgyszintén családjaik szabad
belépti-jegyet ktrpnak. Belépti dii 1 frt. Hisz-
szük, hogy tömeges pártfogásnak fog örvendeni.
— A mácskoveczitilomison a marha
vész miatt felállított őrgunyhómeggyaladt, egy
katona az 52-ik ezredből, midőn a gnnyhóban
levő fegyveréért beugrott, súlyosan megégett.
— Bövid hirek. Pestmegye e hó 17-én
tartja évnegyedes közgyűlését. — Reviczky
megérkezett és átadatott a pesti fenyitő tör
vényszéknek. — Kalocsa város tűzoltósága ré
szére csinos őrházat építtetett — Ő felsége a
rádi r. k. hitközség iskolájára 200 frtot adomá
nyozott — .Szathmáx" czimmel dr. Tomcsány i
uj lapot indít — A méterrendszer ismer
tetésére a fővárosi tanító-testület számára 6 tan
folyam fog tartatni. — Ungváron korcsolyázó
egylet alakult — A budapesti tudomány- és
műegyetemi olvasókör elnökének Fenyvessy
Ferenci választatott meg. — Zubovics honvéd
hadnagy hétfőn, a kitűzött napon reggel 9 óra
46 pereskor lovával szerencsésen megérkezett
Parisba. - Reményi Ede külföldi mfiatazásra
indul. — CoroeliuB Péter, a müncheni kir. aka
démia jeles tanára, zeneköltő és író meghalt —
Az írók és múvészek társaságának ez idénybeli
első társasestélye f. hó 19-én lesz s .Hungária- -
ban. — Vukiczevih alkotmányellenes földrajzi
müve betiltatott — Hauck Mínnie k. a. befe
jezte a fővárosban vendégszereplését. — Don
Alfouao Gráczban van. — Krasznamegye volt
pénztárnoka báró Huszár Lajos 3000 frt ekik-
kasztása miatt két évi börtönre ítéltetett. —
A képzo-müvészeti társulat vidéki kiállítását
Temesvárról Kolozsvárra viszik. — Dr. Képes
Kassán felolvasást tart — A „Vatarland* sze
rint Mihaiovics zágrábi érsek is ki van jelelve
a knrav&sendő bíbörnokok sorában. — A ko-
lozsTári tudomány-egyetem tényleges megnyi
tásának évfordulóját f. bó 10-én Ölték meg. —
Bene János 48—49-iki honvédőrnagy meghalt
Egerben. — A verseczi polg. iskola igazgatója
főbe lőtte magát. — A nemz. mazeuDot mait
hóban 15,087 egyén Vtogatta meg. — Kötelező
tűzvész elleni biztosítás felett folynak a tanács
kozások a belügyministeriumban. A városi
főispánságok megszüntetéséről elkéssalt a tBrv. javaidat — Simor prímás 20,000 frtbt kölcsönzött az esztergomi szegényeknek 3 évre. — Bal-haszinházzal bolonditja valami élelmes csaló a boldog budapestieket — A pesti keresk. egylet a müvéasházra 1000 frtot szavazott meg. — Tó völgyi Titusz sajtópert akar indítani a ,P. Napló-ellen. -

Vegyes hírek.
— Élelmi-ixerfogyantdt Pariiban. Huh
evbep Parisban aladatott &,43Ő,772 tyúk,
904,428 kacsa, 2.360,241 hasi nyal, 663,597
liba, 426,847 pulyka, 1.647,768 galamb, 10,416
kecske, 282,953 mezei nyúl, 523,127 fogoly,
31,049 fáczán, 8,191 óz, 1.498,049 pacsirta,
109.223 bárány, 13,056 gyöngytyúk, 33.087
«alc.ni., 24,446 fürj, 33,087 vadkacsa, 3061
malacz, 10,920 csomag kakas-tarai, 95,070
rigó, 2708 fenyves madár, 1691 barázdabille
gető, 10,995 bibicz. Elkelt ezenkívül 114 millió
kilogramm marhahús, 23 millió kilogramm
sertéshús, 25 millió kilogramm hal, 14 millió
kilogramm vaj, 440 millió kilogramm tojás, 17
millió uaztriga. Összesen elfogyasztott Paris
1873-ban 259,829 ökröt és tehenet, 5309 bikát,
lü'nMí borjut 1.526.763 ürut és 21»,E>01 sej
test. Ilalnemfiekben elfogyasztott 408 millió
liter bort, 2 millió palaakos bort, 9 millió liter
pálinkát, 31/, millió liter gyümölcs bort, 221/,
millió liter sört.
— Egy férj megható nereteté. Egy ame
rikai lap szerkesztője következőleg örökítette
meg elhunyt nejének emlékét lapja hasábjain :
„Meghalt tehát az én feleségem ! Nem fogják
többé szeretett kezei csizmáimat lehozni és ha
jamat koponyámon lefésülni, mint ezt csak a
feleség érti. Fürge lábai sem tognak többé ide-
oda tipegni, hogy kóazéntartómat, vagy mosdó
tálamat megtöltse. Az o emléke az én szivem
szivébe van temetve. Holttetemét be akartam
balzsemoztatni, de ugy találtam, hogy sokkal
olcsóbb, ha emlékét balzsamozom be. Eli Mud-
gek szomszédomtól egy egyszerű sirkövet kap
tam. Felesége beteges volt s o várva neje ha
lálát, évekkel ezelőtt készitteté a sírkövet. Azon
ban neje állapot* javult s igy szomszédom
csalatkozott várakozásában. Szegény szomszé
dom bánatát, midón tőle a sirkövet elkértem,
soha sem fogom elfeledni. ,Vegye ön a sírkövet,
Steiner, monda szomszédom zokogva s ne érje
el soha: mit tesz így keserűen csalódni* és erre
egész özönnel folytak alá könyei. Lelke meg
volt egészen törve — egészen megtörve. Én
következő siriratot véseltem a kőre: ,Ta-
bitba emlékére, ki Steiner Mózes, a „Trom-
bone" szerkesztőjének neje volt. Előfizetés egy
évre 3 dollár, természetesen előre fizetve. Jó
anya, példás a&zony. Üzleti helyiség: Colemán
füszerkereffcedéae mellett. Hiányozol fogsz ne
künk, anyánk hiányozni fogsz. Nyomtatvá
nyokról mindig gondoskodva lesz. De miért
bánkódjunk a gondviselés titkos utai miatt."
— A fegyver törtintUbSl 1331. évben
lőttek először puskaporral a mórok Spanyolor-
szagban, midőn Al ic an te városát ostromol
ták. — 1346-ban készítették az első pisztolyo
kat, Olaszországban,P erugiában. 1577-ben
késiült a puskára az első kerekes kskas, So-
rinbergában. — 1520-ban V. Károly csá
szár adott a gyalogságnak először lőfegyvert.—
1580-ban Vrangl svéd tábornok lövette Br é-
m á t tüzes golyókkal. — 1640 ben készültek
az első szuronyok, Francziaország Biv onne
nevű városban, s innen a bajonnett (bagóét)
elnevezés. Ugyanott készültek «z első kohás
puskák is. — 1667-ben van szó először gra-
natérosokról a francziáknál. — 1716-ban Fri
gyes Vilmos porosz kinUy hozta be legelőször a
katonaságnál azon szabályi, hogy egyszerre
lépjenek. — 1739-ben találta fel azágyufurás-
nak módját a svájci Mór. — 1741-ben II. Fri
gyes poroaz király C sa s z I a u melletti ütkö
zetben, parancsolt először azorony szegezve ro
hamot. — Az ujabb változások a lőfegyverek
nél, már a mi korunkba esnek.
— üj vaUátftUíetet támadt az egykori
batárőrvidéki Ferenczmező községben, melynek
alapitója egy temesvári órás. Az uj vallás kö
vetője „igazhivő'-oek nevezi magát. Ez a naza-
renusoktól különálló felekezet. Ugy jöttek rá,
hogy egy ilyen .ujhivő" katonának besoroitat-
ván, az esküt és a fegyverviselést megtagadta.
A vizsgálat megindittatván, a törnényszék az
aj vallás követőjétől csak annyit bírt megtudni.
hogy ők magukíligazhivőknek nevezik, hogy
semmi közük a nazarénusokkal, hogy hitüket
a bibliából merítik, melyet testületük magya
rázata által tanulnak ismerni, hogy aoha sem
esküsznek s fegyvert vtselniok nem szabad. A
törvényszék minden további kutatása ered
mény tetea volt, mert ax igashivók a bíró abbeli
folszólitasira, hogy nyilatkoztassak ki vallásu
kat a törvényszék slőtt, egyszerűen azt felelték,
hogy ha a bíró uiat vallásuk érdekli, lépjen
közéjük. Az illető nukacskadó ujoncz katona
idejét a börtönben már kitelte, de vallását még
sem hagyta el. Jó lesi a vallás esiniUat is adó
alá vetni.
— Egy ilídi angol fSlj egy litei. Ha az
ember egy billióig akar számítani, arra — éj
jelt is nappallá téve, minden pihenés nélkül,
egy perce alatt 60 átolvasva— 31,709 esztendő,
289 nap, 1 óra, 46 perez, és 40 náaodpercz kí
vántatik. Hs már most egy billió tallért kellene
megszámlálni, szükségeltetnék 31,710 ember;
tallérját egy latjával véve tenne 312.500,000
mázsát. — ' nnek elvitelére — minden lóra 10
mázsát számítva — 31.250,000 ló ssakségel-

— Fon XStMjM egy koldus, ki, ha ha zalni megy, s ax illetjket nem találja otthon, a jövő héten a multat is beköveteli. így történt, hogy közelebb egy helyen a rendes 1 krt kikapván, azt monda az illető nőnek: nekem még három krral tartozik. Hogy-hogy? kérdé as csudáikon.., Ugy, hogy három héten át mikor jöttem, nem tetszett itthon lenni, és igy .. * — Nevezetes e koldus még arrói is, hogy minden évben kövér disznót öl, s tán az éven át több csibét, ludat, réczét emészt meg, mind adakozóinak nagy része.
Paplroeletek.
A. kSnyTkereikedétben. '"'I: Kér« ? . .C«ók--ot • kasre («nsm«.) KGojvárns: E perreben nem szolgilba-
t'>k vele, a feleségemnél Tan prtfbára, de azonnal
elhoutom.
VevS : V.n még . BJo b.ratok"-ból ? Könyvi™ : Egyetlen egy példán? van kérem alisaan, de mit nagyon kopott, alig olvasható
'"•: Kaptató . .Koldusbot- ? Könyvárus: Tessék kevés türelemmel lenni, rövid időn tniudeodtt lest kaphatö.
Egj oracs megszólítja . falusi csinos kis le-
fajt
— Qajamboeskám szabad kérnem egy csókot ?
— Meg-fogom koazonai ha Ies« oly szive* I —
volt a feleltt.
— Hol van . boldogság kis fiam ? — kérdé as apa 5t éves Sitii.
—Anna asakácsnénál, mert S szokta mondani sokszor Pista káplárnak.
Szlnészet.
(F. K.) Szombaton, nov. 7-én második eset volt, hogy mióta Gerő J. színtársulata vá roeunkban van, szépszámú közönséget láthattunk, mi igen természetes ama nagy falragaszok következménye volt, melyekkel „A nagykanizsai önkéntes tűzoltók" czimfl darab színre hozatala lett jelentve. E mü fiatal szerzője Tóth Ede, ki legközelebb 100 arany pályadijt nyert „A falu rossza" czimu darabjával, a tűzoltó intézmény üdvösségét hangsúlyozza s több jelenetben oly eleven, terméezethű és a mindennapi életből kölcsönzött képeket tár fel, melyekre hátunk megett (bizonyára olyan nők, kiknek férjeik tüzoitók) azt jegyezték mug, hogy vonásról vonásra igaz, ók is jártak ngy férjeikkel. A közönség jól mulatott. Szentesy, Márton, Gerőné, Gerő Lina jól játszottak. Bodában megvan a jóakarat, de amily halkan, érthellenül és érzés nélkül beszél, ép oly mozdulatlan, mintha mindig bevolna kötve a szeme s vezetőre lenne szüksége. Csobánczyról most sem akartunk szólni, de meg kell mondanunk, hogy nem csodálkozunk azon, ha zene nélkül nem tud énekelni, mert tapasztaltuk, hogy súgó nélkül még csak egy árva szót sem tud kimondani — Vasárnap, nov. 8-án .Angyal Bandi, a haramia kapitány" adatott kevésszámú közönség előtt. Nem akartuk, de általánosságban ki kell mondanunk, hogy a Bzerep nem tudásért (tisztelet u egy-két kivételnek !) megrovást érdemelnek, mely miatt az előadás vontatottá válik, mert hiányzik belőle a gyors menet, a sebes haladás. Ha párbeszédeikben nem fordulna elő szünet, hanem a szót szó érné : azon esetben a közönség szeme átfutna néhány hibán s fülein áteresztene némely irgalmatlan nyelvbotlást Márton a fösvény gazdag tiszttartót jól személyesíti, Szén -tesy igyekezett Gerőné , Gerő Lina-. é» Berzse-nyinével megmenteni a darabot az elbukástól, mi persze olyan közreműködők társaságában, mint például azok korul Csobáncsy,ki sem főúr-, sem pinezér-, de még betyárnak sem való — nem sikerülhetett — Szerencsénk volt, hogy Kovács Gábor zenekarával a lebangoltaágból H-kihuxott a szünetek alatt — Kedden, nov. 10-én Gerő Lina jutalmául Bátorfi 5 felvonásos .Antónia" czimu színműve adatott középsiámu közönség előtt A (nem igen) jutalmazottat megjelenésekor tapsokkal üdvözölték, melynek közepette három igen szép koszorút dobtak lábaihoz. A hazafias szellem jellegét magában rejtő mu a kedélyekben hatást idézett elő ugyan, de ismét a szerepek nem tudása és a jelmezek sokat rontottak. Gerő Lina (Antónia) azok közé tartozik, kik szerepeiket mindig szorgalommal tanulják s szemeiket nem feledik a közönségen, hanem a játék menetére ügyelnek. Sok és mindig megérdemelt jót és szépet mondottunk róla, de megbocsát, ha kijelentjük, hogy hangja a hősnők szerepéhez gyenge. Ezáltal érdemeiből nem akarunk semmit levonni, sőt ha akarnánk, sem tehetjük, mert a közönség czáfolna meg, mely többször nyilvánitá tetszését. Márton (Be-bek) még több sikert aratott volna, lia hangjával néha néha kíméletesebben bánik és a hatást nem a lármában s a kirívó fehérített aro- és izlésnélkulí görbe orrban keresi. Szentesy (Pa-lizna) egykedvü volt, nem ismert ma senkit, faltett föveggel térdelt a királynő előtt, mikor kardját itnyujtá és szabadon boesáltatist kért

ép ugy, mini mikor szerelme tárgyinak kitárja keblét. Még GerSné (Ragorito Y'otoria) eem iu-trigalt ugy, mint szokott. Berécyi Ilka (Mária) : még csak nem is igyekezett meglehetősen sem j játszani. Igen távol áll ily alak ideáljától, nem ! éri azt fel sem fizikai, sem sxellemi erejével. Be- j saédében (mert a szavalástól messze van) nincs melegség, nem átható, nincs elég inspiraczioja, |
nem tud lelkesedni Boda, Csobánay V
a többit oeui mondjuk ki. Bátorfi nevét két Ízbe D zajos tapsok kost kiabálták, de csak egyszer jelent meg, mely alkalommal lelkesen meg-éljenexték, a másodszori kihívásra azonban jelentették, hogy már eltávozott Megemlítésre méltónak tartjuk és feljegyezzük, miszerint első eset es Nagy-Kanizsán, hogy egy színdarab szerzője az előadás alkalmával jelen volt — CsütörtököD, nov. 12-én „Angyal éa ördög" 3 felvnnásoe vígjáték adatott oly üres ház előtt, milyeore még nem emlékesünk. Gerő Lina ma meglepő szép volt, csinosan öltözött és jól játszott. Gerőné, Berzsenyiné, Gerő, Márton szerepeiket megoldották, az utóbbira azonban megjegyezzük, hogy arcza ugy nézett ki, mintha a lisztes zsákból jött volna elő. As előadás sikerültnek jeleskatő.
Üzleti szemle.
i hé-
(8. 8.) Nagj-K.nizsa, 1874 nor. 13-án. IdSjárás: nedves, tegnap ót. folytonoi esés.
G.bnaflsletank . — A kedvezStlen idS rnUtt ma piuaoak életMludl maradott. — A be-boz.Ul gyongeseg* mellett as eladottakért valamivel jobb árt eredményeitek. —
Finomabb b n z á r a egy kissé jobb rételkedv mutatkozik. — Ugysxinte rozsra.
Az elsS 5—10 krral, a második azonban mai napig semmivel sem emelkedett. —
A r p a nehezen helyezheti el s árát annál nehezebben bírja képviselni.
Z . b szép fehér minőségben változatlan.
Kukoricza (nyers) figyelmen kivfll maradt, szárogatott állapotban keresve és maitheti árához képest 5 krral javult. — Leginkább hosszabb határidőre történnek kötésekre ajánlatok, melyek azonban nálnnk mindeddig igénytelen számú megállapodást eredményeztek. —
M.i jegyzéseink .Is.-aosztr. mér? szerint-
Boz. min5>éghei képest 3 26—1.56 - 60 krig
Eois . . 2.70—3.10
ifpa , „ 2. 3.10
Zab . , 2.50— — rontja 60 kr.
Kukorica, ó mérője 3.60—4 frt, oj egészséges, száraz 2 70 _ 75 kr. vámmázsája, Bajdina 2 20—40 kr. 70 fontja.
Eepeze téli 4.50—70 kr, nyári 3.20—50 krig. 75 íonya. Lenmag 4.J0—80 krig 80 for>tja Lendekmag 2.80—S frtig méreje
Bab fehér 5—6 S0 krig, tarka 3.30—4 frtig méreje. Méz somogyi 19-20 frtig bécsi maieája. Sailr. 12.60 kr. Dió 12.50-13.50 krig.
Borok: nj 6—6.60 kr, 6 9—11 frtig a!i6 .ustriai akoja.
Plaezl árak.
Hivatalosan jegyzett piacziárak Nagy-Kanizaavároe piaczbiztosi könyvéből: 1874 évi november hó 11-én.
Oifa on.mQek: egy .lsó .oszt. mér5 szerint, B.u 87-90 foolos 4 frt. 60 kr, 85 — 86 fontot 4 frt S5 kr. 83-87 fontos— frt. — kr. Rozs 74—78 fontos 3 frt 40 kr. Árpa térfeléire 68—70 fontos 3 frt — kr. eUtísre rslo 2 ín. 50 kr. Zab 1 frt. 90 kr. Repcze - frt — kr. L i a z t o e n 11 e k : egy becsi miau szerint. Liszt legfinomabb 13 frt. — kr. Zaeiileliszt 10 frt. — kr. Fehér kenyérliszt 8 frt. — kr. Fekete kenyérliazt 7 frt. — kr. Búzadara 14 frt.
- kr. Arp.kisa 12 frt. — kr. Rizs 16 frt. - H í -
velyesek: egy alsó .oszt mérS szerint. Borsó 5
frt — kr. Bab 6 frt. 50 kr. Lencse 8 frt. — kr. Ko-
tes 6 frt. — kr Hajdina (pohánka) 4 frt — kr. Kn-
koricz. 2 frt 70 ki. Burgonya 1 frt. 10 kr H n s :
egy becsi font szerint. sUrhahns 28 kr. Dtaznohn's
32 kr. Juhtras — kr. Borjuhm 32 ki. Z s i r f é 1 é k :
Disznouir 60 kr. Karhuair 60 kr. Szalonna 45 kr.
Szappan 34 kr. Lánpaolai 40 kr. Stearin-gyertya 65
kr. PAggyn-gyerty. 34 kr. Bor: egy alsó anszt.
ako 40 pint szerint Óbor 10 frt. — kr. Uj-bor 7
frt. — kr. 8 5 r: egy alsó .nstr. sorako 42 pint
szerint. Legmagasabb 8 frt. — kr. Legalacsonyabb —
frt. — kr. Tűzifa: 1 bécsi 01 36 hűvel yk hosszn.
Bíkkfa 14 frt. _ kr. Tölgyfa 6 frt. — kr. Koszén
egy becsi máza. 70 kr. Füzén egy mérS 70 kr.
Széna egy becsi majw. szerint lfrt.50kr. Sz.lm.
1 frt.— kr. N.psz.m: Élelmezésééi egy férfi 70
kr. Élelmezés nélkol 1 frt. — kr. Élelmezéssel egy
n6 50 kr. Élelmezés nélkll 70 kr. Élelmezésééi egy
gyermek 30 kr. Élelmezés nélkül 50 kr. Kiadta :
(P. h.) Haninger József,
v. sijegyzS.
— SiMfc, nov. 9. Bnza S.40.—50. Bozi 2. 20.—40. Árpa, 2.10—20. Zab 1.50.—60. Knkoricz.2.
— Ujbor 5.50, 6.50_7-ig — Óbor 8— IS frt. — M«r-
haioa fontja 24 kr. — Birkatoj 16 kr. — Borjnbnj 54
kr. — 8ertes)ms 2< -28 kr. — Bnrgonya m. 40—50
kr. — Fa 51e 10—12 frt.
Heti n.a>x>tájx*.
Mvwksr IS-tü Hvsssfeer 21-1* 1874.

Hó- és heti-
Kalboiikna nav-
Protsatáns
ti
nap
- tár
naptár
ntj.
46) E. ET. A naatár-aagrol. Máté XHI. — Pr.
Mát.
IX.
— G. Luk. Vili
40—65.

Is Vasárny
D. 25 Lipót
D. S4 Lipót

le BitfS
Edmnnd p.
Öiin

17 Kedd
Q-rgely
Anián
sa.
18] Szerda
Eogen, H.
JenS, Ottó

19' CsfltSrtok
Erzsébet
Erasébet
S
201 Péntek
Bódog
Jolantha

2l{ Szombat
B. A. av.
UbU


Érték- e« váltófolyam november. 14.
5"/, metaliques 70.05; 5'/, nemi. kölcatin 74.50; 1860-ki áiladalmi ktflosön 109.10; bank-renv. 9 87; hitelintézeti részvények 234.—; London 110.35; magyar földtehermenlesi kötvény 77.75; temesvári fdldtetermsntéai Jttit-vény 77.—; erdélyi tbldtehermentési kötvény 74.&O; horvát-slavon földtehermentési kötvény 79.50; ezüst 104.60; cs. kir. arany 5.25-Napoleond'or 8.89
Vasúti menetrend.
Érvényes október 1-től 1874.
Indái Kanizsáról:
Vonat ' "
szám Óra Perc. Idő
205 Érzék, Mona>a,Dl>inbovár s Fiúméba t 10 reggel
215 Mtbaca, Zágráb éa Dombóvárra 2 40 délnt.
212 Budára . 6 25 re»g«l
202 2 - détnt.
204 . 10 45 e«tve
313 Szombathelyre (innét délután 6 óra
25 pereikor Bedbe) . . 5 45 reggel
301 Bécsbe (Szombathely, Bécsujh. falé) S 15 délnt.
311 „ „ „ „ 10 55 estve
203 Pragerhof felé Triesztbe .... 4 50 reggel
201 „ „ „ Orácz és Bécsbe! 30 délat.
213 „ ,,—,.„„ 11 45 estté
Brkuik Kanizsára .
216 Mohács és Zágrábból 4 16 röggel
206 Essék, sfohács.Fiumes Dombóvárról 1 31 déhlt.
?18 Fiume és Dombóvárról .... 9 64 estre
203 Budáról 4 2í reffel
201 „ 1 59 délfjt.
211 „ 9 31 estre
314 Szombathelyről . 10 33 n,g(el
302 BécsbSl (Bécssjh. Szombath. felölj 4 87 regfel
312 „ „ „ „ 10 18 estre
214 „ Gríciből, (Pragerhof felöl) 4 52 röggel
202 Trieszt- Bécs Oilczbói 1 21 délit.
S04 „ — — „ „ . 10 26 estre.
Felelős szerkesztő: Bátorfl LaJ98.
Btkalittttt.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére dii Barry
Londonból.
ValftmenDyi nenredŐknek egéuségnyaj-Utik a Reralesciére du Barry itta], mely orvosáig hasroálata. és köluégeakedés nélkül % kovelken5 betegségeket gjógyitj*: gyomor-. ideg-, mell-. tiidtV, máj-, mirigy-, hurut-, hártya-, lélegzés-, hólyag- és vese-bajokat, ffümő-kort, aatkort, fulladozist, köhögést, eméuthetet-lenséget, dagalást, hasmeoéét, álmatlftnságot-gyengeséget, aranyeret, Tizibeteg^öt, hideg, lelett, f&lsugist, émelygést és hányást még a terhesség idejében ía; a mélakórt, elsováoyo-dást, csúxt, köervéayt, sápkórt —
Kivonata a 76,000 bizonyítványoknak. melyek minden gyógyítással dacoló köretetekre vonatkozva.
7y.85l-iti bUonjntviuy.
Tövii, Erdély, 1B73. «upt 6.
Legyen otj j<5 nekem egy font kítftn5 Beva*-ixteiérebSÍ posta nUnvét«ll«l küldeni H«EJ«rys«fflT hogy axt egy ajizfilsttnél akarom alk*tm*xoi. Ai t-fopyoU ner a gyermek egésaaegit a H^ tioroi értelmében TÍMI* adu Ezea tiplil<5 »er baasnilaU miuden dijkínak sjántttos; tiaat el ettél
Ti ti Lajp*.
"3 268-ik- biionyitviny.
Trappini, SBicatliiban, 1870. apríl 13.
N5m boranjití ideget n:enT*<lési»kaek áíáo-zatj«, egén Wttén dagadt, mirttó*, álnaUaaaág 'éa lépkór»if által g^ötörWtre, as orvosok által mir él-veiZettnek lekint«lett, midőo elhsttároEtam magam a megjnt*lmftzh*tl»ti RevalMciéredi Barry-boi fordulnL Eien kedves szer, baritaim csodálkozására, rövid idS alstt Kxon borcaasto bajokat oly tokéletateo me^gyó-gjitcit*, liogy nóm jóllehet 49 évt$, a tinctmalatii-gokb*n U részt Tehet még. Ex 5nnek est nyllrino-tan köxlöm a B^«nvedS emberiség erdekében, legforróbb köitönetenimel egyfltí.
Bárban Atanasio.
Táplálóbb lévén a húsnál, 50-at«r«*m megkíméli a gyégytt«r árát, ftlnötteknél itgy, mint gyermekeknél.
Plébssélenczékben '/. font 1 fn. 60 kr.. 1 föot 2 frt 50 kr.. 2 foot 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt, ReTalesciére piskóták ne len-ezekben 2 frt 50 é* 4 frt 50 krral. Bevateaciér* Cho-eoladé táblikban 12 c«éssér« 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 4S-ra4frt 50 kr., poralakban IS eséssére 1 frt 60 kr., 24~r« 3 frt 60 kr., 48-ra * frt 50 kr., 130-ra lu frt., 288-ra 20 frt . 576 ra 36 frt.
Megrendel he t*5 Barry An Barry & Comp
áiui, Wien, WaiHiscfagatse Nr. 8.,
N.-Kanit3án Lovak Károly gyógyttertárábaSL', DebrecienbenMihilorits Iílvin gyógysiertiri-ban a kigjóhoz; Eger Tscheey Adolf 6 VsJle AnLalaái; Eszékeo Dávid Gyula gyógyueréu-nél; Nagy-B<:cskerek Goldberg J. M. uál; M»-roevisirbelytt Fogarasi Dömötörnél; Miskolci Esiáihy István gyógyszer^ssnéi; Sopron ?der Ferdinánd gyógyszerésznél; Pesten Török Jó-zseinél; Gyirott Némethy Pál gyógysssrésinél; Székes-Fehérvárott DiebsJls Györgynél. T«-mesváxott Pap József városi gyógyszerészaéi} Verseczen Fischer Mórioznál.
A bécsi ezég minden vidékre fcfiid posta utalványra vagy utánvétre.
•) E rovat alatt kSzláttsrt fel«l3sai(«t osss
vállal


7) A legnagyobb
lASBOTdRfiYAB
XlolcliÉkXO. &
Bécsben, III.Maraer ntcaa 17. sz alatt van, hon-Dan képekkel ellátott árj egy zé k kívánatra in-gyen bérmentve küldetnek mindenkinek
(U92—2;
Alsérvben szenvedőknek
ignaer a StanMaajaT taitfie* Utal HarlaHku (H«l»eoaia) »_~. _•». Saiaitalan biaooritri.7 i. balalrat a kannalati ataai-taahe* raai eaeBeWw. Sfy tégely ira 3 ft. 20 kr. o. é., mely akár
- O.-td, akar Fi
'aneafyf ra. 6.1
Zajrabba.
»ee«6l, T
|. rrograaeiréeitgl Bnda-j íí«4i
(1483—2)
Ö cs. kir. apostoli felsége
• birodalom tulí.línek polgári jótékonyáéira •
XVI állam-sorsjátékoi
elrendelte, és legmagasabb határozata oda irányul, hogy ezen sorsjáték
UrUlbe a dalmatiai tóboijda, toribbá > gracai naegénr gjermekek korhiae, • klagenfurti lt laáa7B«T«14 iakolija ál a felaS anistriai lelenei intetotj réaaére adatik.
Baek legmagasabb parancs szerint nyitja meg a cs. kir. sorsjáték igaszgatösag ezen
sorsjátékot.
Eaea a riaatrerSknek UloDoaen gaadagon felaaerelt ii rendkirfll elSnyBt aorajiték 4882 nye-raaaayt ad, i. pedig:
Eaöat forii a kamat elreséae 1876. jannir 1-en keadSdik.
500 frt. KW fit. 50 bt.
20 100 SOO
1 Ifanreeaésy M.MM frt- ) E««« '°rint k>-mat, 10 njeTaaény l,0W frL
1 . tt,0M ftfc-f a kamat <lr.,.eee
1 . N,M0 Írt. I 1875. jannir 1-en
1 . 5,»ao tn. ) k»dídik.
2M>0 aonzijn 20 ei 3000 aoraaim 10 drb. eatat forintot.
48 eií- <e oti-njereminy aa 1860-üi állaaikoleaon 100 frtoi aorajegyenek otoderaL
A bozis TisszaTonhatlanul deczember hó 3-án 1874-ben lesz. Egy sorajegy ára 2 frt 50 kr. o. é.
Mea, 1874 in aaeptember 1.
A ea. k. aonjitek tiraaeig igaagatoja
FinSTER mkU n.k„at tanáeioi ea aortjaték igaagato.
á aoiajagyek kmanatók Béeaben a ea. k. aorajiték-igaagatóaag épületében (Salsgriea, 20. at.)
a jotékoay caelra aaict illám lorajaték o»Ulyiban. További kaphatók Beatben Yalatnennri aon-
iifrik-gySjtMekban-, a ea. k. i» a k. magyar tartományokban . minden lortjáték hiraUlok-éj aora-
jétak-gyíjtodíkb m„ aí ado- éa poitabiratalokbau, dobanytoaadékban, Taicti ét góahajóaiai hira-
talokbam. ~ (1480—3)

•T Legnagyobb
selyemiruk-raktira.
Bécs, Stoclt im Eisenplatz 2. ez.
nden időbeli hérmentve koldok
IJ I I I ? ? I I I I I I I III II I I I I I I I II II
(1470—6)
KANITZ C.
papirraktára nagyban és kicsinyben, kő- és könyvnyomda,
monogramm, litogatójegy és pecsétbélyeggyára
Budapest, Dorottya oleia, 12. »x. n. ajánlja dús raktárát legnagyobb választékban mindennemű iroda és iskola
szerekuek u.m:
y nyomtatványok, kaiouféle bel- n kfllföldi levélpapírok én
borítékok, telje* Iroda berendezettek, ^t^pb- v* anztall jegyiHkflnyvek, téntatartók, váltötáskák, börmnp|>ák, péitxtúrczáU, CHÍIIO» féuyképalbu-mok lenével vagy auélkfil xtb.
"""" a legolcsóbb arakon. ^~
Levélpapír monogrammal vn^ry czimerre!, úgyszintén fekete nyomattal díszes kiállításban, legrövidebb idő alatt elkészíthető. 100 drbja 50 krtól3 frtig-j
"Látogató-jegyek kőmetszve, vagyDyomtatva 100 drbja 50 krtól 1 frt 20 krig.
Levélbeü megrendelések utánvétellel leggyorsabban és legpontosabban eszközöltettnek.


X~ X X X XX t t.S.S3.í.l.
IIIIIITITTTTTT
Cirkular.
Wir artubai m madiateknd aofontfí büliglt geatsUtes HeTbft-Prtitconrant anf-karkaaa n irhi, ud »erdtn vir aneh wie bii jettt bemOJit ión, dfn Wunicken nnierer ttckrttn iiimia— aacn jeder Richmsg sachsokomniea Und darch reellea ond aolides Oebalj-m daa Vertrma«> aminr P. T. Kanden onl tauner m erhaJttn.
Darca onaera Verbradaajen mit des grouteii Fabrikm dei Continentl babén Euer WoU|ebor«n die cttuatife öelegcBbait, Ihren Bedarf bei einer entea BesagsqoeUe xa Fabriai-
l n jjaj-lr#)aj
Duera Artikel lind Jnrchfehtnds beiter Qaalitit, und führen TÍT aimmtliche Waaren cUeééoen Preúen; der ent aagemerfcte iat 3. Qoalit&t, der iweitangemerkte 1. Qna-
Baj der drittanfenerkte Preia iat Hochpríma*Qoaüt&t.
Aaf Varianfen nbenendec wir compl^tte Preiscoorante and Matter-Abachnitte fraoco
Sffi per Nacneahme. ActroU
per
Stadt, Bnprecntiplati Ni. 8.
Frelaooixx'euxt.
n , 1 Stnck 30 EUen veiaa, blan, melirt oder fir-
,»»»»kt»«lalxllr.3r
dtr girckt, wu-4-vú dm
^^ Einjonje nr Saerütei.
kV Wir biaen dúsén Preiaconrant anünbe-
"•"". *» deraelbe nnr aeltea leroffentliehl
^___^^^^^___^^_^^^^ wird.
Wajditj Jónef kiadó-, lap- óa uyoadatalaji
M BMtattangaa biltan wir aangeben, ok S., 1. oder HochprimaQoaHtlt g.iűníclit wlr«- Bet gsam latatirramej oder groaaer Abnahme beaondere Preiaermlaaignng.
á 4Ú d j S
i oronaajtó ayoaiu, W«gy-Ffinintn
Dmckwaare. Eif. Kri«i(. Perealin-Headttoffe, ptr Elle á
M, M, 25 kr. riiálMur Emu. Perealio-Hemdatofe, per
BU i St S0, 36 kr. Mikel|Mreail und Mob-slcr.toii per Elle i 30,
It, 40 kr. Coem. Lader ftr Daawn- ami Kinder-AjnOjt,
aer KUe a 40, 41, 46 kr. OoHuterte Ooamasoaer and fraiuaaiaener Bril-
lMti». par allé a »0, 35, 40 kr.
Oiatte vámé BaamwolHrahre. Ckifoa ami Beadn-Sbirtiaf, per Elle 4 20,
IS, S0 ki. Wiiaae BrUlantio nnd Áilaafradi, per EUe i
B, 30. Si kr. *L teaaWene Piqseta in aüen Fartwn, per
BUe i 46, 60, 60 kr.
t, friker Naaktef, per EUe á J0, «6, 80 kr. '/. rtimi aa>d weúaer Nankinf, per EUe i
M, ti, 40 kr.
TOchalwaare. 1 DtaA* gliiftr-PiHittHAH. aüt fErbifen Eu-
ta. 4 80, »0 ki., 1 1. 1 Omi. DaBea-Butjtttnchel, feeiaat aűt far-
MÉH &*>«? * *? 1, !!*>. ' *°-1 DM. D*aM»J»conettOel.el 4 S. 1.60,3.60,3. 1 Dod. Herraa-TMcnentneher, (ealnmt mitftr-
MfM Caitn á a. iM, Í, i-M 1 Dóri. waéaae Raabarfer Leinestnchel i ü.
t, t, 4.
t Dtad. wetaae Inliader Leinentűcbel 4fl. 6,6,7. 1 Dai. waaae Bellaaler BauiK-Ldinentachol 4
í 8, S, 10. 1 DtüL Beüstur LaúesUtenel, aut Orbijen
bUM 4 i. í, 6, 7. 1 DtMi. FaaUrd- oder Eattnn-Kopftachel, (d|e-
aa> Enenaiaa 111 2.50, S. 1 Dtt*. Fonlari- odar eUtton-EopftOchel, Coa-
mamaaer EcMOfalaa á 4. 8, 3 50, 4. 1 Dted. flrbiat Tuenentaehal 4 1 2, 5.60, 8. 1 Stflck Herna-SeMea-FoiilarduaclienKich, mit
flrbifea Kaatta, 4aa K«uaM4 80 kr, n.
180, 1.50.
KagL glatte SchatwoUwun. Ickcarse uad fl*tte Orbife Orleant, per EUe
40, 60 60 kr. 8aar>ane na<l (latte Arbift Demi-Lüater, per
EHe 4 70, *i. 90 kr fakssne ud (latte OrUie Seidm-Loittr, per
BUe 1 n. 1. 1.30, UbO.
Scfcwze Saauntí, per EUe 80 kr., 8. 1, 1:0. lekrane Sük-Kleidar-Saamte.per Elle fi. 1.60,
180, > rb
fa feetretfte KleiaWaumte, du Heneite
fOx
Damen-nnd Kindar-Aüllltejr. Elle fl 1.60.
dem Kajaag d»r
Bareheatwaare. t Stack (0 KUea *«iaa, blaa, melirt odar Or-b% Buakamt V. 4 fl. «, 7, 8.

bíf Barchent 'l 4 fl. 7, 8, 9. 1 Stflck 80 Ellen veiaa, blaá, melirt odar ftr-
big Barchent '1,4 4- 10, 11, 12. 1 Stnck Sehnorl- oder Piqoé-Barchent ', 4 S.
8, 9, 10.
1 Stück Schnnrl- oder Piqné-Barchent '/, i fi.
9, 10, IS.
1 Staek Sennflrl- odar Piqné-Btrchent '/?' fl-
10, 12, 15.
1 EUe hochprioa WattwoU-Bareheot 4 40 kr. Damen-Piqaéröcke per SUtck i. HM, 3.50, 4.50. Kinder-Piquédecken, wein oder farbigper Stnck JL^JJO lfiO
J^JJ ^
Giatte Leiaeninare.
'L 30 Ellen GanleUnad per Stnck t. 6, 7, 8. •], 80 Ellen Gamleinwand per Stnck 8 8,9,10. 4f4 30 Ellen feirasehene StnhlcreMleinvand per
Btdck fl, 7, 8, 10. 30 EUen gewaaciene Stohlcreuleinwasdper
Stílek fl. 8, 10, IS. •1, 50 EUen Belfaater Vébe per Stnck fl. 12,
15, ia
% 50 EUen Hollender Webe par Stnck fl. 16,
20, 25. 64 F.üen Ramborser Webe far Herreoho.
?es per Stílek 8. 20, 25, 30 ',, 54 ü:Wa lüimburger Webe far Dajnennem-
den fl. M, 35, 40. 'I, 54 tllen Eonburger Webe far Herrenhem-
den fl. 40, 60, 60.
Die Weben aind uuachlianlichei Fabricat Hmy 4. rWftlá.
Lúntnelier oane Naht j>er Stflck n. 8, 3 60, 4
Damaat-Waare.
Weiase Garnitnren in Halbleinen-Damast. « Pera. 12 Pera. 18 Pen. 24 Per..
4,
fl. 7, a. io, a. 14.
Weiaae Gamitoren in Beinleinen-Jaqaard. 6 Pera. 12 Pera. 18 Pera. 24 Pera.
a 5, l 9, a 14, a. M.
Weiaae Gamitoren in Eeinleinen-Daniaat.
6 Pera. 12 Pera. 18 Pera. 24 Peri.
». 7, fl. 12, n. 18, «. M.
1 Utad. farb. Deiaert-Serrietten fl. 2, S, 4.
1 Dtad. weuse Deaiert-Serrietten n. 2, 3, 4.
Damaat-HandtOcber per Elle i 25, 80, 35 kr.
Beinleinen-Handeflcher per Dtsd. n. 4, 6, 7.
aeinleinen-Serrietten per Otad. ». 4, «, 7.
1 Stnck •/. farbigea Katfeeuuh 80 kr.
Eeinleinen-Tiachtachar "I, 8- 2, 2^0, 3.
, "L •? 8, 4J0, 6.
* "C «. 4, 5^0, 7.50.
. - , 118,11, TO.
Beinleinen farbige Gmmitnren.
6 Pera. 12 Pen.
n. 4, fl. S.
kr. 3, radnrarti
1 Qarattnr Decken. 2 Bett- nnd 1 Tiacadecke i 1. 10, 12, 16.(1479-í)

Cirkular.
Dnrch den günatigen Einkanf nachfol-gender SatotaBUtn aind w in der angoneh-men Lage, dieielben aa beaondera biiligen Preiaen.
ausrerkaufen zu können.
AchtnnglTolI
die Wiener Cattun-Druck-
Fabriks-Niederlage, Sta.lt, Rupreehtsplati 3.
Preiteourant:
1 Dtid. Kinder-Battiat-Taachentacbel mit Arb.
Kanté 8i kr.
1 UtuLlUacken-Kattiat-Taachentaclielautrarl).
Kmte und gesaomt a. l. 1 Dud. Di
?Batttat-TaacbentUcbel mit tilrb, Kante und itsaanmt fi. 1.30-
1 ítai. Daaen-Jaconet-Taichentachel mitfaib. Kanté S. 1.60.
1 Dud. Uerran-Taichentnchel mit farbiger Kanté ud feaanmt 4. 2.i0. Dieielben in Hochprima mit den elég. Mnatera fl 3.
1 Stack DanentUchel in Hoehprima-Battiat-Clair
mii jedea beliebigen Monogramm-BncnaUb.
geai., (Handarbeit) 80 kt.
1 IHxd. veiaae Leinentflcbel fl. S.
fl. 8,
1 l>tad. eogl. Geanndheita-Frotirtncher
pralctiacher and beaaer ali Scbwam 1 Dtxd. eng. Piqué-Handtflcner n. 6.
1 Dud. tart. Bade-Bandtncher i. 9.
1 Paai (2 Stack) Piqn«betm»fken in boaKn blanen oder brannen Zeiohnnagen fl. 6.
1 Stnck Bettrorleger ana bontem geachorenen Teppichatoff fi. 2.60.
1 Bt. BeUTorleger in grttaerer "Sorté fl. 3.50.
1 8tOck Seideo Cachtnex fnr Daoten fl. 1.
1 8t. Seiden-Cachenex in groaaerer Sone Hoch
prima n. 1^0.
1 St. Berl. Woli-Gach. fnr Herren fl. 1.
1 Bt. daaa. in Hochprima fl. 1.60.
1 St. Seiden-Cacbenea far Herren fl. 2.
1 St. daaa. in Hochpriaa fl 3 und 4.
1 Gamitar Tiachaeng 1. 6 Peraonen fl. 4.bO.
1 Garmitnr Tilcaaeng f. 12 Penonen fl. 9.
Á.0Í geehrM Verlangen aenden wir complet-ten PreiaeonrmM userea Lagen nnd lerai-ebem nnr gnte Waare an Uefern und binaa schliesalioh na ganane Beacntang nnserer Firma nnd A4reaae.
Wiener Cattun-Dniek-Faiirlks-Níederlaae,

i Bas beste Mittel znr Oonservirang und Geschmeidigmachung des Leders von Stiefel, Pferdegeschiere etc. etc. ist das
HT* Rassische Leder-Oel.
Dieses Oel zeíchnet aicb vor illeni durch sein Aroma aus, so daaa man mit Stiefeln, velcbe mit demaelbeo buarlieitet iind, ohne An-atosa SQ erregen, im Sálon erscheinen kann. l)urch die Bebandlung D: diesem Leder-Oel erhfilt daa Ledér Schatx gegen die Eiowirkung Lnft, Hitie and Feachtigkeit aller Art; TOD Zeit In Zeit damitgetránki, bleibt das Ledér stets aammtartig íreich, wird vasBerdieht und erb& t eine besondere ?laatidtát. Der Fuaaachweiaa wirkt aaf das so l>ehan-delte Ledér nicbt mehr nachtbeilíg ein, letxterea bleibt weich und g<- -achmeidig nnd erlangt dadnreh eine gröaaere Daaerhaftigkeit Nach d<r Behandlong mit Leder-Oel kann daa Ledér jedeneit gewichat oder lackirc verdén nnd erhalt d&nn einen schonen dauerhaften Glanz.
Flaschen zn 1 fl. nnd 2 fl. ö. W., sowie in Blechflaschen 5 fl. 10 Pfd.
Mit Medai'leíi ausgeseichnet.
Keine gewichsten Stiefe] mehr!!
K. k. aoaachl. príriligirt Kir Oeaternách-Ungarn.
Uni versal - Sálon - Spiegel - Fettlack
far Herren- und Damen-Stiefletten und Pferdegeschiere.
Dem Gefertigten itt e* eodlicfa gelanfen, einen Tortreffiíchec 8ti«fo.-Ltck ete. sa erfindtui, vodarch CIM WMHI der StfeM puu uu-nöthig wird. Nar mit eiaem Pintéi bettreiclu m*n die Sti«fel etc outi bioaen wenígen Miaaten gl&nien dieselbeo tíeftchwar*. Du Ledér leidet dwunter darehaiu nicfat, aondcrn wird im Gegeatheile ireidtfcr, dig asd wuaerdichL
Flauheo in 1, 8 ooal 3 fl 8. W. veraendet
1 die
Kabatt
Faluik ind Haupt-Niedertage
Gíroaars
Wien, Koblmarkt Nr. 5,
TÍe-k TÍS dem Café Daam, im Hoíe lioks.
Provinz-Anftr&ge werden per Cassa oder Postnachnahme
(1478—4) sofőrt ansgeröhrt.
Prick Vincze
gépgyára, vashámora, vasöntődéje Pécsett.
I Ajánlja gazdaaági gépekkel ét eíikdiftkkel jól berenda -
I »tt raktárit, agymind: két ftaratu linitörln malmot, vag-
állványnyal ellátott nóifüri-mt 18" fgési 30" vantac
fának, maláta és olujzaiót égésien vasból *4" 30" 36"
haantn kéméaf hengerekkel, ut.
Toribbi kéaxi:< - .cek ; gözkaxánjrnk minden eddig iamert
«terke»et nerint é> pedig vámmAníjit 17 frtért, ha a kaziny
többet mind 60 minát nyom, 60 mánáo »ló! pedig 18 frt.
Timmiaája, (1*81—4)
Teljeaen berendez: «ör-és palioka f5i6défcet, emeli gépeket banyáknak, vU-éa gaimalmokat,fOresam.veket éa minden a rakott aadolat késütaaéhst szOkségea gepakeL

9A61-?Áin2S.l, 1874. norember 19-én.

83-Uc

TtaenharffiadLk elfolyna.
Ktasrtiri iltatík ?*»*•»
J0 kr. Uturnlt-

ZALAI KÖZLŐIT
előbb: .ZALA-BOMOGYI KÖZLÖNY.1

A lap iMiimi ttmi
ktoiaaáa**
Birmrawtlta mUk cuk um.rt ramiiitár-nktól (ipiutuk «L
Eisiratok

Nagy-Kanizsa vártt Mykatétágának, mniMKaben a „zalamgyai gartatáfi agyasait", a..nagy-kanizsai kereskedelmi s iparban*'-, a .nagykanizsai takarékpénztár' a ,Zala-SMM|y' gfatajézási részvénytársulat, ugy a ,zal«-«|arazagi tarna-tOzoltó egylet* t több megyei és városi egyesfflet hivatalM értesltfje.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lape

Én jelentés
a zalamegyei tanJüüjftiMg által előterjesztve, a tankeriilet közoktatási állapotáról
1874. évben. (Folytat** ét rége.)
Ha akar a népoktatási, akar a közép-tanodai törvényben kimondatott volna, vagy kimondatnék még ezután az, hogy aki a népiskola 6 osztályát be nem Tegezte s arról bizonyítványt felmutatni nem képes, az semmiféle magasabb tanintézetbe fel nem Tétetik, míg ellenben ily bizonyítvány fel-rmiUttE* mellett felvéti vizsgára nem köte -lezhet'ó, az ipartörvényben pedig, ha kimondatott volna, vagy kimondatnék még ezntán az, hogy aki a népisksla 6 osztályának bevégzését szabályszerű bizonyítványnyal igazolni nem képes, iparos tanoncznak fel nem fogadható, amely iparos tanoncz pedig az ismétlő tanfolyamot benem végezte, fel nem szabadítható, üzletet nem nyithat, ilyent .önállóan saját neve alatt nem vezethet: városokban a népiskolák 6 osztályának megvolna az értelme s volna is neki czélja, azt ép ugy, mint az ismétlő oktatást fenn lehetne tartani, lennének "kellő számú növendékek; e nélkül azonban az 6-ifc s 6-ik osztály mindig üresen fog maradni 8 az ismétlő oktatást soha sem lógjak teljes sikerrel keresztül vihetni. E bajokat csak szentesitett jogszabályokkal lehetne gyökeresen orvosolni.
Kénytelen vagyok azonban, sót kötelességem őszintén kijelenteni, hogy a népoktatás előhaladását gátló akadályok oly számosak, ezek egymással mint a láncszemek annyira összefüggnek, hogy még az általam eddig ajánlott orvoslatok alkalmazásaival sem lennének elhárítva, sőt ugy járnánk vele, mint az az ember, aki bomladozó házának csak fedélzetét tatarozná, de az alapzatokra semmi figyelmet nem fordítana.
A népoktatás előhaladáainak első és fő tényezője a tanitó lelkesfiltsége, buzgalma és képessége. A tanítás lelke a tanitó, az eredmények alapja a tanitó kellő mennyisége és szorgalma. Népoktatásunk bajainak nagy részét, a tanítók állásának silányságára lehet visszavezetni, és tagadhatlan, hogy a népoktatás épen erről az oldalról tekintve nyújtja a legszomornbb, legsajnálatra méltóbb képet Míg állami életünk mindennemű hivatalai, még a szolgai állások is bizonyos kisebb-nagyobb előnyökkel, jövőbeli biztosítékokkal vannak összekötve, addig a nemzet nevelőitől, tanítóinktól megvont az állam minden előnyt, jövőjétől megvont minden biztosítást annyira, hogyha komolyan meggondoljuk, csakugyan el kell ismernünk, hogy a tanítói hivatal az államnak, a nemzetnek mostoha gyermeke s a legnyomoru-ságosabb hivatalok egyike.
Méltoztaasék csak meggondolni azt, hogy tanítóink évi fizetése 300 frt, melyet a legtöbb esetben executioval kell a községektől évek múlva behajtani, hogy nyugdija nincs, s ha míghal, családja koldulni kénytelen, amire fájdalom, nem egy példát tndank, sőt maga elöregedvén és elgyen-gDlvén, ha a koldusbotot el nem bírja, éhen hal, volt már ilyen eset is; s ily jelenért, ily szolgabérnek is alig nevezhető díjazásért koveteljftk mi a tanítótól, hogy magát mi-

velt emberré képezze, hogy nehéz munkát végezzen s követeljük tőle azt, hogy ilyen sötét jövőért egy magasztos ügyet, a nép-nevelés ügyét főtén/ezőként odaadással, lei-kesultséggél és buzgalommal szolgálja. Ha mindezt m.átgondoljuk, lehetetlen, hogy valami keserű, fájó érzet ne nehezüljön lelkünkre, így nem lehet csodálkozni azon, hogy épen a legjobb, a legképzettebb tanítók hagyják naponként oda ez igazán hálátlan pályát annyira, hogy most már kicsi nyenként oda jutunk, hogy főkép faluhelyekre majdnem agy kell fogni a tanítót s a legjobb esetben is az emberek salakját vagyunk kénytelenek szükségből tanitókul alkalmazni, csakhogy az iskolai épület üresen ne álljon s legyen egy ember, aki gyermekeinket ha tanítani nem is, legalább őrizni fogja. Komoly igazságok ezek s e komoly igazságokban legkeserübb az, hogy igazságok. Tudnék határozottan megnevezni községeket Zalamegyéből, úgymint más hazai vidékekből, hol néhány hő elforgáaa alatt 3, 4 képzett tasitó váltotta fel egymást s alig foglalta el egyik ott állását, ismét odahagyta, ment mindegyik tovább, postamesternek, vasúti hivatalnoknak, jegyzőnek stb.. míg végre is a többször kihirdetett pálya-1 zatra nem jelentkezett senki és hogy a nagy költséggel épített iskolai épület mégis egészen üresen ne álljon, holmi mesterembert, asztalost, pintért, kőmivest stb. volt kénytelen a község tanítóul felfogadni, aki nyáron a mesterségét folytatja, télen pedig a gyermekeket őrzi, mert azt nem lehet mondani, hogy tanítja, mikor maga sem tud. S daczára a törvény rendeletének, melyszerint az, ki képezdét nem végzett, tanító nem lehet, én az ily szükségben mesteremberekből tanítókká avanzséroztatottegyéneket kénytelenvagyok állomásaikon megtűrni, felto-gadtatásuk-1 a tekintetes megyei iskolatanács elé nem terjeszthetem, mert úgysem szabad őket megerősíteni; s az ily eseteket nemcsak ' itt ezen évi jelentésemben mondom el, ba-I nem elmondottam ezt már több alkalommal s felterjesztést tettem ez ügyben a magas kormányhoz is. Hogy ez így van, azt nem tagadhatja, de nem is tagadja senki sem, aki népoktatásunk viszonyait ismeri, [ sőt épen azon lehet bámulni, hogy ez nem titok senki előtt sem, a tanítók helyzetét, , a tanítói állás itt vázolt nyomorát nyíltan | tudja, ismeri - mindenki, a törvényhozó tes-1 tület ugy, mint a magas kormány, a napszámos ugy, mint a társadalom befolyásos tagjai, beszélünk róla, csodálkozunk, sajnálkozunk fölötte, elismerjük azt is, hogy biz ez hiba, komoly baj, mely még komolyabb bajokat fog szülni, óhajtjuk mindnyájan, hogy ez a baj valami módon már egyszer orvosoltassék és mégis a népoktatási törvény megalkotása, tehát 6 év óta a tanítók állásának előnyére még nem történt semmi, még experímentatio sem. Ez igazán bámulatos 1 Tán a katonakőtelezettség alóli felmentetésök lenne az elsí sikeres experi-meatatio.
Van isicolatörvényünk, vannak jő tankönyveink, tantervünk, épülnek uj, díszes iskolaházaink az egész hazában s fogynak tanítóink mindenfelé. Hiába építenek egyesek és a* állam nagy kéltséggel diraes isko-

lákat, ha nincsen tanitó, aki azokban tanítson. Igaz, hogy mindezt, habár talán nem ily keserűen elmondottam már egyszer megelőző legközelebbi évi jelentésemben, de az -óta semmi nem történvén ez oldalról, most már a helyzet a múlt évinél súlyosabbá vált, igaz az k, hogy a tanítói pálya javítására legalább nekem most már ennyi sikertelen küzdelem után majdnem csökkenik reményem : mindamellett kötelességemnek tartom népoktatásunk érdekében a tanítói pálya javítására nézve a következő szerény javaslatot tenni:
Emeltessék fel a tanítók fizetése, elöregedésük, vagy korábban bekövetkezhető munkaképtelenségük esetén jövőjük, elhalálozásuk után pedig hátrahagyandó özvegy eik és árváik jövője biztositassék az állam által állampénztárból fizetendő szabályszerű nyugdíjjal.
A tanítók díjazását, valamint a nyugdíjazás ügyét vegye át az állam. A fizetésre és nyugdíjra szükséges pénzalap szedessék be, az adóval együtt folyjon az be egyenesen az adópénztárakba s azok által közvetve a központi állampénztárba. A kifizetéseket havi vagy negyedévi előleges részletekben közvetítsék mindenütt az illető vidéki adóhivatalok.
A nyugdíjalap megalkotására fizessen be évenként minden tanitó vallás és jelleg különbség nélkül fizetése után 2'/,-kot, de fizessen be ugyanennyit tanítója fizetése után minden község is évenkint a községi pénztárból. A magas minisierium pedig szűntesse be a tanítók segélyezését; mert a tanítón azzal a 40 — 50 Írttal, amit a legjobb esetben is minden 5 — 6 évben egyszer kap, ugy sincsen segítve s ezzel a baj nincsen gyökeresen orvosolva. Azt az 50—60 ezer frtot, ami így a segélyezések beszüntetése által évenkint megtakarít-tatott, csatolja a fennebb ajánlott módon be gyűlt nyugdíjalaphoz, ez pár év alatt oly tekintélyes összeggé fogja magát kinőni, hogy az öreg elgyengült tanítók, azok özvegyei és árvái, mind a községek, mind az állam, mind pedig a tanítók megterhelte-tése nélkül tisztességes nyugdijt nyerhetnek. Mondássék ki a nyugdijszabályzatban az, bogy minden tanítónak, esetleg családjának 10 évi szolgálata után igénye van nyugdíjul évi egész fizetésének '/, át, 20 évi szolgálat után 7,-át, 30 évi szolgálata után egéaz fizetését kapni. Igen természetes, hogy ilyen szervezet mellett minden tanitó vgész készséggel fogja évenként a fizetése után járó 2%-kot befizetni még akkor is, ha azon pár forintot kénytelen volna kölcsön kérni, hajlandók lennének a 2% befizetésére magok a községek is, csakhogy egy-egy elöregült tanitó, vagy tanitó özvegy, nyugdíjazásáért az eddigi gyakorlat szerint ne lennének semmiféle oldalról többé zaklatva, az állam pedig az által, ha az eddigi segélyalapot a nyugdíjalapból csatolná, épen semmi ujabb terhet nem vállalna magára.
Nem mulaszthatom el továbbá ezúttal ismételve hangsúlyozni, mint hangsúlyoztam ezt már előbbi évi jelentésemben is, miszerint az állam által gyakorolt tanfelügyeletet ily hiányos alakban továbbra is fenntar-

tani, mint ez már fenn áll, a tanügy clőha-ladására kevés sikert eredményező ofliaiao intézmény; számosak a tanfelügyelet: rendszer hibái s e hibák mellett legaggasztóbb jelenség, hogy azok,kik e hibáiról tudomással bírnak, nem magát a rendszert, hanem a rendszer tökéletlenségével küzdő személyeket, a tanfelügyelőket rbstálgatják. Legyenek a tanfelügyelők, mint egyének bármily kitűnők, kövessenek el a tanügy előmozdítására bármit, addig, mig ily rendszer ' között kell müködniök, mig ez át nem változta tik, mig ez hivatásoknak megfelelően reformálva nem lesz, addig a tanfelügyelők mindig nagy küzdelmekkel csak kis eredményeket lesznek képesek kivívni. E tárgyról nem kívánok hosszasabban szólni, részint mert már ezt megelőző évi jelentésemben elmondottam, részint mert az általam akkor elmondottak tényekben ismeretesek, csupán constatálni kívántam ismételve azt, hogy ezen hiányok a tanfelügyeleti rendszerben egytől egyig, fájdalom máig is léteznek pedig mind addig, mig a tanfelügyelet, mely elvben ugyan se pariivá van, tényleg is nem önállósitottatik, hatásköre nem körvona-loztatik, rendelkezése alá munkaszemélyzet és végrehajtó hatalom nem ">f'^ mig te-hetlen áldozatként lesz oda dobva, mint vaa most, a népoktatás elóhaladását akadályozó ellenséges elemeknek, addig működésétől valami kiválóeredményt hiába várunk; mert ilyennek kiknzdése emberi erőt fölülmúló lehetetlenség. Ha a tanfelügyeleti rendszer tökéletlensége csak magokat az ezen tőkéletlen rendszer alapján működő tanfelügyelőket, mint egyéneket sújtaná, talán hallgatnék s visszafojtanám fajdalmaiéit mint ember, ha ezzel az ügynek hasznára lehetnék; de mert sújtja ez és pedig érzékenyen sújtja magát épen a tanfelügyelők személye által képviselt népoktatás ügyét, lehetetlen és nem szabad hallgatnom, sót mint Lonpolgárnak, de ugy is, mint tanfelügyelőnek beszélnem s a hibák gyökére őszintén reá mutatnom kötelesség. A beszélés hatalmán kívül a tanfelügyelők ez idő szerint úgysem rendelkeznek semmi ? más hatalommal; ez pedig olyan hatalom, milyennel minden szabad ember rendelkezik még akkor is, ha nem kell egy mindenki által magasztosnak ismert ügyet, a népoktatás ügyét hivatalosai administralnia.
A rendszer tökéletlensége közt sinlő-dik továbbá nemcsak a tanfelügyelő, hanem a tanfelügyelet összes gépezete.
Méltóztassék csak meggondolni, miből áll például a megyék tekintélyesebb osztályaiból alakult s ennélfogva mindenesetre komoly figyelemre méltó megyei iskolatanácsok hatásköre; abból, bogy évnegyedenként a tanfelügyelók jelentését végig hallgatják, amellett határoznak is, de nincsen aki határozataikat végrehajtsa, legalább tényleg és törvényszerüleg nincs, végzéseket mondanak ki s végzeményeik örökre papíron maradnak, ha csak az ily végzemé-nyeket az érdekelt felek magok jószántából végre nem teljesitik. Ennyiből áll a megyei iskolatanácsoknak, ezeknek a különben tekintélyes elemekből álló s tiszteletre méltó testületeknek hatáskőre. Én megvallom, ily körülmények közt már arra is gondoltam,

vájjon nem volna-e jó a közigazgatási szol-
gabiró arakból megalakítani az iskola aná-csokat, ők folytonosan érintkezésben vtnnak a községekkel, alkalmuk vao közvetlei: tudomást szerezni a községeknek tanügyi viszonyairól is s ha ók, mint a megyei iskolatanács tagjai valamely határozatot hoznának, azon lennének, hogy az az illető járásban általuk végre is hajtassák.
Azon körülmény, hogy a határozat hozatalban a határozat végrehajtói tényezőjeként szerepelnének, szerény véleményem szerint e terv akadályául nem szolgálhatna, mert a szolgabiró nrak, a megyei iskolatanácsot önmagákban még ugy sem képezhetnék, hanem annak csupán kiegészítő tagjai lennének, sót egyébiránt azt hiszem a tekintetes megyei bizottságnak talán kivétel nélkül ók ugy is tagjai, ennélfogva megválasztatásuk teljesen jogosalt. Mind addig, mig az iskolatanácsok határozataik keresztülvitelére a szükséges hatalommal fel nem rnháztatnak, amire pedig egyhamar alig van kilátás, ez általam véleményezett módom kívül jobb expedienst nem találok.
Egyébiránt a zalamegyei tekintetes iskolatanács korlátolt hatáskörén bclól ez év lefolyta alatt is a szokott buzgalommal járt el a tanügy előmozdítása körül. Elismeréssel kell megjegyeznem, hogy az évnegyedes üléseken a tekintetes tanács tagurak mindig számosan megjelentek, a szőnyegre került ügyekben beható élénk tárgyalás nyomán mondották ki és hozták meg mindenkor érdemleges határozataikat, részrebajlatlan igazsággal jártak el az itt-ott felmerült vi-szályos és egyéb ügyek elintézésénél s a tanács üléseken kivül a tanügy előmozdítására elkövettek minden lehetőt, fogadjak ezért töiem egyenként és összesen a tanügy nevében hazafias tisztelettel párosult szívélyes köszönetemet.
A községi iskolaszékek, egyházi és világi iskolahatóságok kevés kivétellel megtették mindazt, amit ily zilál' viszonyok közt hatáskörük korlátain belül a népoktatás felvirágoztatására megtenni lehet és kell. Sajnálattal vagyok azonban kénytelen felemlíteni, hogy a községi iskolaszékek azon tisztelt elnökei közül, kikben a tanügy vezetésére jóakarat a kellő képességgel párosul, ez év folyama alatt ismét többen lemondottak állásukról.
A lemondások indokait elhallgatom, részben úgyis ismeretesek azok s ép oly sokfélék, mint amily elágazók népoktatásunk bajai. Jobb volna, ha iskolaszékek hehett egyes igazgatókkal dicsekedhetnénk ; mert a sok, fökép iudatlan szakács elsózza az ételt.
A- zalamegyei népoktatás adatairól szóló sutJ-tikai adatok ez év folyama alatt is összegyüjtettek s a nagymélt. vallás- s közoktatási m. kir. ministeriumhoz összeállítva felterjesztettek.
Ilyen az egész ország népoktatási állapotának feltüntetésére hivatott statistikai adatok begyűjtése a népoktatási törvény életbeléptetése óta már harmadszor lett megkísértve. Az első kísérlet történt 18Ö9-ben, a második 1872-ben s a harmadik 1874-ben 8 daczára ezen három izbeni kísérletnek, ha őszinték akarunk lenni, ki kell mondanunk, hogy egy hiteles és az egész Magyarország népoktatási viszonyait híven feltüntető ststistikával máig sem rendelkezünk. Máig sincsen egy olyan egyetemes népoktatási statistikánk, melyre nyugodtan és egész bizonyossággal elmondhatnék, hogy annak, minden tétele a valóságnak híven megfelel. Nem csupán Zalamegyéról szólok itt, hanem szólok általában az ország minden tankerüfctéról, kivéve talán egyedül a Budapest fővárosi tankerületet, ahol az illető értelmes tanítók és iskolaszékek közreműködésével évenként minden tanosztály és kerület adatait híven feltüntető nyomatott értesítések adatnak ki s küldetnek be a tanfelügyelőhöz. Ennek oka szerény véleményem szerint onnan vao, mert az adatok pontos beszolgáltatásáért nem az -illető felekezeti, vagy községi iskolahatóságok tétettek felelőssé, hanem a községekért felelőssé tétetett a minden hatalomnélkülí tanfel-

ügyelő. Ezért nincsen a tankernletekben a
begyűjtés körül alkalmazott eljárásnál egy
öntetűség, határozott irány. A tanfelügye
lőknek a begyűjtés körül kivetett eljárása
különbféle. Mindegyik tanfelügyelő alkal
mazza saját tankerületében azt a módot, a
melytói sikert remélhet Rendszerint a sta
tistikai rovatos ivek kiküldetnek az illető
község, vagy egyházi helyi hatóságokhoz
s azok felkéretnek a tanfelügyelő által, hogy
i a nyomtatott iveket betölteni s bizonyos idő
| alatt beszolgáltatni szíveskedjenek. Ebből
; azután kiszámithatlan zavarok fejlődnek.
i A kívánt adatok majd nagyon hiányo-
| san. majd sehogyan sem érkeznek be. Az i ilyen zavarokat, a hiányok kijavítását a tan-i felügyelő által kibocsátott s egész év tar-' tama alatt folyamatban levő sürgetések, felvilágosítások sem képesek tisztába hozni annyira, hogy végre is a tanfelügyelő ré-Bzint tapasztalatai, részint az irattárban levő különböző tárgyn hivatalos levelek nyomán kénytelen a kívánt statistikai kimutatást teljesíteni. Azon községi, vagy egyházi iskolahatóságok, melyek az adatokat soha sem küldik be, senki által sem vonatnak felelősségre. Egyetemes és megbízható ?'statistikai adatok begyűjtésére szerény véleményem szerint legbiztosabb mód volna az, j ha minden iskolával biró község pénzbünte-j tés terhe alatt kötelezetnék a tanító köz-I remüködésével minden tanév végén nyomtatott értesítés kibocsátására s annak a tanfel ügyeiéhez leendő beszolgáltatására, mint ez már eddig is a városi népiskoláknál igen helyesen gyakoroltatik. Az ily tanévi értesítések hivatva volnának az iskola belviszo-nyait részletesen, s a község tanügyi viszonyait az iskolailag hozzácsatolt egyéb, iskolával nem bíró községek, esetleg tanyák, vagy puszták tanügyi viszonyaival együtt általánosságban feltüntetni s az egyetemes népoktatási statístika megalkotásához anyagot szolgáltatni. Ez esetben egy az összes I magyarországi népiskoláknál alkalmazandó | értesitvényi minta elkészítését s annak a kö/.ségekhez leendő megküldését könnyen lehetne eszközölni.
Hz idő szerint én a folyó évi statistikai adatok begyűjtésére legsikeresebb eljá-járásnak tartottam felkérni a tekintetes megyei alispam hivatalt, hogy a magas minis-terium által kibocsátott rovatos mintáknak megfelelő adatok begyűjtéséhez a közigazgatási járás szolgabiró urak igénybevételével segédkezet nyújtani szíveskedjék.
Elismeréssel jelenthetem ki, hogy a tekintetes uiegyi-i alispán ur megkeresésemre azuunal szíves volt a kellő intézkedéseket megtenni, melynek nyomán a kivint adatok Zalainegye minden járásából, habár kissé hiányosan s némely járásból elkésve is beérkeztek.
A beérkezett adatok eredménye a következő: Van Zalamegyében ez idő szerint 70 községi, 243 felekezeti s így összesen 313 iskola. 442 működő, 3 nyugalmazott tanító, 23 tanítói özvegy, 47 tanítói árva s hiányzik 31 tanító.
Van továbbá 34196 mindennapi, 12997 ismétlő összesen 47,193 tanköteles gyermek. Ezek közöl iskolába jár 36,309, iskolába nem jár 10,884 tanköteles.
Ezenkívül a nmélt. vallás- s közoktatási magyar kir. ministeriam államkőltségen 3 állami elemi népiskolát építtetett nevezetesen Egyedután, Kursaneczen és Gani-csán. Ez állami elemi népiskolák e folyó tanévben fognak megzyittatni s a közhasználatnak átadatni.
Örömmel említhetem meg, miszerint Zalamegye népoktatása előmozdítására a nmélt. vallás- s közoktatási magyar királyi minist erium ez év folyama alatt nevezetes intézkedéseket tett A szünidők alatt Keszthelyen tanítók számára gazdasági tanfolyam rendeztetvén, abban államköltségen Zala-megyéból 3 tanító névszerint: Juhász Péter nagy-kanizsai, Bumszauer Simon, füzvölgyi és Hock Pál türjei tanítók vettek részt. Azonkívül az Enyingen Fehénnegyében szinte ez időszakban rendezett gyakorlati kertészeti tanfolyamra Zalaiaegyébói egy

tanító és pedig Németh Igniez nagy-k*nissai
lett államköltségen kiküldve. |
Nevezetes mozzanatot képez Zalame- . gye ez évi tanügyi történetében a zalaegerszegi polgiri és kereskedelmi tanoda létesítésének és felépítésének helybenhagyása, ezen iskola felépítése az előlegei terv szerint 51 ezer forintba fog kerülni, melyből 25 ezer forint államsegély kép az országos állampénztárból, 26 ezer forint pedig Zala-Egerszeg város pénztárából fog iedez-tetni.
Az építési előmunkálatok ez iskola létrehozására már megtétettek. Ezenkívül szintén Zala-Egerszegen egy felső leánynépiskola felállítása van jelenleg fölterjesztve.
Továbbá a zalamegyei népoktatás ez év folyama alatt szintén tetemes mennyiségű államsegély kegyes engedélyezésével lett előmozdítva.
A zalamegyei népoktatás ez áljaira ez évben engedélyeztetett 67,535ft államsegély és 8000 frt. államkölcsön. A 8000 fit. ál-lamkölcsönt s ezenkívül 4000 frt. államsegélyt nevezetesen Tapolcza város közönsége nyerte egy gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskola építési költségeinek fedezésére.
Ezenkívül több szegényebb községi iskola a nmélt. vallás- s közoktatás m. kir. ministerium kegyes engedélyezése folytán ingyen taneszközökkel láttatott el, továbbá az 1876-ik elejével életbe léptetendő uj méter mértékből szintén a magas ministeriam 20 gyűjteményt azon utasítással kegyeskedett hozzám beküldetni, hogy abból elóle-ges megismertetés végett 18 gyűjtemény a népesebb városi és községi népiskolák között ingyen osztassék ki, 2 gyűjtemény pedig a tanfelügyelőség számára tartassék vissza.
taufelügyeiéségi hivatalhoz eddig beérkezett 629 ügydarab, ebból végleg el-iutéztetett 60S, folyamatban elintézés alatt van 15, hátralékban van 6.
Több szűk anyagi körülményekkel küzdő néptanító ez év folyama alatt is részesült némi államsegélyben.
A nuiélt. vallás- s közök ti tisi magy. kir. miristenumnak ebbéli magas támogatásáért hazafias kötelességemnek tartom a zalamegyei iskolatanács nevében is e helyütt meleg kőszöuetet mondani.
Nem mulaszthatom el továbbá felemlíteni, hogy a zalamegyei iskolatanács, fókép a muraközi horvát és határszéli vendajku népiskoláknak alkalmas tanítókkal leendő ellathatása végett régóta belátta egy zalamegyei magyar tanitóképezde felállításának szükségességét, egyszersmint egy ez iránt még múlt évi aug. 26-án 316. szám alatt tett felterjesztésében óhaját fejezte ki, hogy ezen tervezett tanitóképezde Csáktornyán létesittetnék. Ezen felterjesztésre azonban mindeddig a magas ministerinm-tól válasz nem érkezett. Bátor vagvok eddigi tapasztalataim nyomán ismételve kijelenteni, hogy a tervezett tanitóképezde létesítése már csak azért is igen szükséges volna, mert a muraközi horvát és határszéli vendajka iskoláknál többnyire olyan tanítókat kénytelenek a községek alkalmazni, kik a magyarnyelvet nem bírják s így azt a népiskolában tanítani nem is képesek, de szükséges volna ama tervezett tanitóképezde létesítése másrészt azon okból is, hogy a magyar- és horvát, esetleg vend nyelvet bíró tanítók képzése és alkalmazása folytán itt a horvát határszélen a magyarnyelv a nép között is kell6 ápolásban, a magyar szellem továbbra is kellő támogatásban részesüljön s az ellenséges nemzetiségi elvek áramlata megakadályoztassék.
Azon reményben vagyok bátor mindezt ojolag előterjeszteni, hogy a zalamegyei hazafias érzelmű tekintetes iskolatanács a tervezett tanitóképezde felállítása iránti óhajtásátnem szűnik meg továbbra is fen tartani s annak megvalósítását a tanügy érdekében ismételve kérelmezni oly módosítással azonban; hogy mindaddig, mig Muraköz Horvátországtól egyházi tekintetben is el nem választatik 8 Magyarországhoz vissza nem csatoltatüt, a hivatolt tanitóképezde ne

Csáktornyán, hanem inkább Nagy-Kanizsán, sőt ha ez kivihető nem volna, inkább Al «i-Lendván lenne felállítva, mely helyeken Uiég Muraköz egyházi helyzete nem váttozik, az alatt is kelli biztosítékot látok az irtat, miszerint a képezdei növendékek és leendő tanítók minden idegen befolyástól menieu hazafias szellemben fognak neveltetni. Ezt nem azért találom ajánlatosabbnak, minth.i a muraközi tisztelt értelmiség hazafias érzelmei és magatartása iránt ez idó szerint méltatlan aggályokat táplálnék, hanem azért, mert épea ezen hazafias érzelmű értelmiséget szeretném a tanitóképezde vezetése miatt felmerülhető kellemetlen zsurló-dásoktól megmenteni, amire pedig mindaddig, mig Muraköz a zágrábi egyházmegyétől, egyházilag is el nem választatik és Magyarországhoz vissza nem c^atoltatik, fájaalom — s ezt nagyon is jól tudja mindenki — biztos a kilátás.
Végül eugedje meg a tekintetes megyei iskolatanács, mely Zalamegye népoktatási ügyét a lefolyt öt év tartama alatt oly lelkesült buzgalommal támogatta, e magasztos ügy felvirágoztatásán oly önzetlen tevékenységgel munkálkodott s ez által a reá ruházott kitüntető bizalomnak oly nemesen megfelelt: hogy most, midőn a tor-vénynek hódolvae megbízatásától visszalép, a magas államkormány nevében-is kifejezzem forró köszönetemet. A tekintetes megyei iskolatanács lemondása fölötti sajnálkozásomat csak azon megnyugtató reményteljes vigasztalás képes ellensúlyozni, hogj e tiszteletre méltó díszes testülettel az uj időszak küszöbén, már a jövő évnegyedes ülésben, mint ujolag megválasztott iskoia-tanácscsal ismét találkozni szerencsém ieend, s ezen vigasztaló reménvnyei zárom, be az 5 évi elsó időszak ez utolsó ülését.
A zalamcgyeí iskolatanács 1874. évi november Já-an tartott ülésének ltí-ik jkvi pontja szerint egész terjedelmébenelfogadl, s atek. megyei bizottmány által a nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. minisieriuinhuz leendő felterjesztetését elhatározta.
KeltZ.-tígerszegen, 1874. nov. 2-án.
UUCáECZ JÓZSEF s. k.
tanfelügyelő, ujintuz iskolatanács elnöke.
GYÖBFFY JÁüOá s. k. az iakulatanács jegyzője.
Zalamegye
bizottmányi közgyűlésének jegyzökönyvéből.
— ZxU-Egerueg, nov. 2. 1874. —
(221. íz.) Hwtelendy Kálmán tőispán nr ő mga a megjelent tagok, eljenzése köze elnöki székét elfoglalván, mindenekelőtt meleg lovakban fejezi ki h&saűui elismerését a felett, hogy a közgyűlésen tárgyalandó közügyek é* megyei érdesek iránt minden alkalommal ér véovesitett ügvbuigd részvétüket a bizottsági ugok ezúttal la Bzámos megjelené&üs.k.el taouai-tani szíveskedtek ; — ezután főispán ur ő mga a honfiúi kegyelet mély érzetét tolmácsoló szavakban emlékezik meg gróf Batthyány Imre, e megye több mint 25 éven át volt főispánjának f. évi azopt. hó 16 án történt elhunytáról, a ismerve — úgymond — a megye közérzliletét, melylyelaz elhunyt jeles hazafi elveastése feletti fájdalomban e megye közönségének minden Ugja osztozik, részéről is teljes részvéte kijelentésével a dicsőültnek a haza és e megye iránt nenett nagy érdemei elismeréséül tiszteletadóját leróvni kötelességének ismerte. Enel a kSzgyillést azop megjegyzése mellett, hogy a tárgyalandó ügyekhez szólni kiváoik előjegyzését az ügyrendi szabály értelmében Botfy Lajos aljegyző nr teljesitendi, megnykottnak kijelenté:
(222 sz.) Mielőtt a tárgysorozatban foglalt ügyek feletti tanácskozás megkezdetnék Novak Ferencz bizottsági tag urnák ékes szavakkal tett s a jelenvoltak közérzületével találkozott indítványa folytán határoztatik:
Zalamegye közönsége áthatva a mély fájdalom érzetétől, melyet németujvári gróf Batthyány Imre, az aranygyapjaa rend vitéze, Magyarország királyinak főloviazmeatere, » Szent-István-rend középkeresztet vitéze, egykor a királyi hétszemélyes tábla bírája és Zalavir-megyéuek 1861-ik évig több, mint 25 éven <U volt főispánjának f. évi szept. hó 16 án történt elhnnyta keltett, a gyáoeset bekövetkezte óu tartott jelen első rendes közgyűlése első nyi-latkozványával ád kifejezést á hála é» tiszteletteljes kegveletérzetének, melyre az elhunyt megyénknek több, mint 25 évi kormányosán
Folyutá, •> maUiUatea.

Melléklet a „Zalai Közlöny" 1874 évi 93-ik számához.

alatt atyai szeretettel a törvény éa alkottfiá nyos jogok tiszteletben tartásával, a baxa érdekei és e megye törvényes nhsjaí valósítása iránt mindenkor tanúsított ^nyedeü^-n buzgalma által érdemestilt, • melylyel a* elhunytnak dicső emiókét éten törvényhatóság egyeteme drága Örokj-ként őrzi, — s mid AD kegyelete B az elhalálozás feletti mély fajdalma érzetének e nyilván uUsát jegy zőköny vébe megörökíteni, a gyászoló özvegy gróf né ő nagyméhóságához intézendő részvétirai által méltó fájdalmabaui részvétét kijelenteni határozza, egyszersmiot indíttatva látja magát arra, hogy az elhunyt irá&ü mély tisztelete és nagy érdemei elisme résének adóját lerovja ax álul is, bogv érié a jelen közgyűlés alkalmával gyásxmisét szolgálhatván, azon testületileg mégje 1 énend, mivég-ból a holnapi nap reggeli 9 óráját a gyász isteni tisztelet tartására ezennel kitűzi, megbízván a megye alispánját, hogy a gyász isteni tisztelet megtartása végett szükséges intézkedéseket tegye meg.
(223 sz.) FelolvasUtott az alispáni év-negyedes jelentés a törvényhatóság állapotáról.*)
A közögyelemmel kisért alispáni évnegyedéé jelentésben a legutóbbi rendes közgyűlés óta iefo!yt évnegyed alatt a megyében előfordult közérdekübb eseményeknek, a közegészség állapotának és a közbiztonsági viszonyoknak vázlati ismertetése, annál részletesebben pedig az ezen évnegyed alatt a marbc vésztől legott Horvátországból] marbac&empészetek következtében e megyének kanizsai és csák-tornyai járásaiban is sajnosán kiütött marhavész ügye, az ez érdemben agy a nm. m. kir. földmivelési tnínisterium, valamint a megye alispánja által a marhavész tárgyiban alkotott 1874. évi 2O-dik t. ez. értelmében tett intézkedések foganatja, s végre a megyei hivatalos ügyforgalomnak, a központi és járási tisztviselők tevékenységének kimutatása, valamint a teljesítet* pénztári bavivizsgálások-nak rendszeres és hiánytalan pénztári kezelést unusitó eredménye terjesztetvén elŐ: a közgyűlés ezen évnegyede* jelentést, fen tartván annak egyes pontjaira scsve külön határozat által teendő tüzetes intézkedéseit, ason kijelenté** mellett rendeli a megyei levéltárba elértetni: miBzerínt a megyét a marhavész kiütése által ért súlyos csapás eltávolítása és a véss elfojtása végett a nm. m. kir. fbldmivelési ministerium által tett sikeres intézkedéseket hálás köszönettel és megnyugvással fogadja, valamint a megye alispánjának s_az ezen ügyben működött többi tisztviselőknek a véss terjedése elleni óvintéikedé-•ek foganatosítása körül kifejtett busgó eljárása felett megelégedését kifejezi.
(244. sz.) Az aiispáni évnegyede* jelentésnek a közmunka és tanügy állapotát tárgy azó pontjai felett tett észrevételek kellő megvitatása folytán a következők határozUtt&k :
1.) A közmunkaváltsági tartozásoknak némely járásban nem a keltő eredményűvel toganatoeiiott behajtása végért már azon okból is, Dehugy ai utépitészeii alapból a hidak javítása s egyéb az útépítés körül mulhatUnul igényelt kiadások eszközöl hetese tekintetében a közlekedés hatványára fenakádás történjék, valamint a több járásban szinte hátralékosnak kiuint természetbeni korma oka leazolgáltatása tekiotetében is sikeresebb ea erélyesebb eljárás mulhatUnul szükséges levéo: evégbúl a közgyűlés megnyugszik u^yan az abapini uioa teendő azon intézkedésben, hogy az illető szol-gabirö arak külön, feladatuknak megfelelőbb eljárásra szorgolniitg utatjiitatni fognak min duzonáhal ijelenu abbeli várakozását, hogy az összes Bzolgabiró urak, ugy a járásaikban még kint lévő, a közmunka v áh sági unuzások behajlását, valamint a természetbeni közmun-kabatmlékok I^síolgálratását ű közszolgálati hivatásuknak megfelelő erélylyel és erwiméuy ayei etzköxölni el n*-m mulasuanűják
2) Az oly n>igyfootos»águ tanügy állapotát illetőiig, h»b»r löbb iekint-tb«n örvendetes és dicséretes buzgalomról tanu-kodu eiőhaladás tényei tűnnek ki az MÜ^pÁni év negyed t-e jelentés ide vonatkozó részéből, & roég leküzdést éa eltávolítást igénylő hiányok közül fült-g és kü-lonöaen azon körülmény VODU magára * közgyűlés figyelmét, mely szerint némely járásban a gyermekek rendes iskolába járatása tekintetében nem szereztetik kellő foganat a törvény ál 1*1 elrendelt tankötelezettségnek legiukább ttért, mert a nyári időszakban a gyermekek barmok őrzésére ia battoáltatoak : ugyanazért tokintve egyfelől, hogy a megyének f«nálló s megyeszerte kihirdetett végtóse álul, a gyermekeknek barmok őrzésére való használata, agy mezei rendőrségi szempontból, valamint a tankötelezettség pontos foganatosítása érdé kéb«n ia szigorúan tiltva van i másfelől tekintve, Logy a közoktatás tárgyában alkotott
*) Ax alUpáni 4rn«gyedM jelentést lapnnk jö-
irn*. h»M 6serk.

1868 évi 38-ik t. ez. az iskolámulasztó tanköteles gyermekek szulúioek és gyámjainak iiaeg büntetése iránt tüzetesen reudeikesik, miután e részbea az iskulasUlás korul fetitorgóoak jel* zett hiányok azt mutatják, hogy s m »t idézett megyei végzésnek, sem a bivutkuiott törvény rendeletének nem szerestetik mindenÜU kellő togauat, e hátrány muihatian megszüntetését a közgyűlés megyebeli összes szolgabiró uraknak ujabban is ti való figyelmÖk tárgyává tesii azzal, miszerint el engedhet len feladatuknak ismerjék ezen ügy fontos érdekének megfelelő erelylyel és szigorral intézkedni az említett szabályok pontos végre baj tana iránt s különösen is avégett, hogy minden oly esetekben, midőn tankötelesek rendes éa pontos iskolába járatása körüli mulasztások tapasztal tatnak, a törvény által a mulasztás fokozata szerint kiszabott büntetések teljes szigorral fogaoatositassanak. Miről jelen végzés a megyebéli összes Bzolgabiró uraknak miheztartás végett kiadatni rendel-tetik.
(225 as.) Vrancsics Károly 52 szavazattal Mészáros Sándor 40 szavazata ellenében Csáktornya járási szolgabirónak s Dr. Krásovecz Ignácz egyhangúlag Csáktornya járási orvosnak választatott.
(226. sz.) Németh János volt szent-gróthi biró elleni panaszok a törvény rendes útjára uta-sittattak.
(227. az.) Kerka-Kutas- község Österrei-cher Sándor ólai lakos javára 125 ft. 15 kr. töke s járulékaiban biróüag elmarasztaltatván, Kiss János, Farkas Sándor plébános, bizottsági tagok Vasdényey Lajos azolgabiró úrral egyetembea kiküldettek, hogy a község képviselőtestületi közgyűlésében adandó felvilágosítással oda hassanak, hogy mint előre nem látott
, rendkívüli kiadás az 1871. évi 18 ik t. cs.
i 118 ik §sa szerinti kiegyenlítése eszközöltessék.
| (228. sz.) Az ügy rend tartási szabályzat
értelmében felölvastattván a közgyűlési tárgysorozat közzététele óta e mai napig beérkezett közgyűlési ügyek jegyzéke, valamennyi tárgyalás alá vétetni rendelteiéit.
(229. sz.) Vrancsics Károly azolgabiró-és Dr. Krásovec - Ignácz járási orvos urak törvényssabta mődoni esküleiétele. (Folytatása köv.)
Helyi hírek.
Pölteaberg GedŐ saját és nővére Fackh Gedőné azülelett Pöltenberg Ilona ugy Bógora Fackh Gedö és ennek gyermeke Erna és Jenoy nevében mélyen el-szomorodott szívvel jelenti szeretett felejt-hetlen jó anyjuknak illetve napának és nagyanyjuknak. Pöltenberg szül. Ká-fcowska Paula néhai Pöltenberg Ernő volt magyar honvéd tábornok özvegyének hosszasb fájdalmas betegség folytán f. hó 13-án reggel, élete 53. évében történt gyássos ki multát. A boldogultaak hűlt tetemei vasárnap, f. hó 15 én, délutáni 3 órakor szenteltettek be a rom. kath. szertartás szerint és a budai katonai sírkertben örök nyugalomra tétetlek. As engesztelő asent tniBo f. bó 20 án, délelőtt 11 ór*kor a lipótvárosi plébánia templomban fog megtartatni. Budapesten, 1874. november hó 13 án. Béke hamvaira!
— Meteorológiai észleletek a nagy
kanizsai fógymnaniuinoál 1874. évi október
hónapban. Kitép légnyomás: 749 97 millimé
ter; legnagyobb léguymnás: 761'3 mm, 26áo
reg^l 7 órakor; legcsekélyebb lé<nyomái:
7.,6"4 mm, 3 án «*te 'd órakor- — Közép hiimér-
séKlet :-j-llH>4B C; legmagasabb hőmérséklet:
-f- 2ö 1* C; 2 an délután 2 órakor; legalacso
nyauu bóme-Béklet: — 1-6° C; 26 án reggel 7
órakor. — Kizép piranyomAa : 8 03 mm. — A
Uvegö kozep Dedvess6goszá'-g.lékokbfto: 82.9*/,;
legcsekélyebb nedvesség: 42*/0 25 én délután
2 urakor. — Közép felhőzet 1U tói (10 ig szá
mítva) : 5 1. Egészen derült ég észlelteiéit 14
*zer, teljeseo boruli 26 szór. — Közép szélerős-
ség|.O-tnl !0-ig számítva): 1 8 93 észlelet kö
zül jegyeztetett összesen 87 ssél, és pedig ; északi
15, északkeleti 2, keleti 5, délkeleti 22, déli
30, délnyugati 13; szélcseud 6 azor. — A lég
köri csapadék (eső, kod) havi Összege: 52-35
mm. ?»ő esett 6 napon, köd volt 11 a apón. E
hónapban egyszer (26 án) esett a fagypont alá
a hőmérő higanya, F.
— A.fiorentini hangversenyre előjegy
zetteket van aterenc&ém értesíteni,miutin ak&r-
székjegyek elfogyván, kérem * belépőjegye
ket azonnal el vitet ni, különben felettük rendel
kezni kóojtelen vagyok. WAJDITS JÓZSEF.
— Űymen. Háry Sándor x*la-egera«egi
ügyvéd ur f. évi deczemberben tartja e*kftvő-
jét Hotton, Nagy Flóra kiaaaatonynyal, Nagy

József «ala efferszeKJáráai szolga birŐ ur bájm leányávsl. Kísérje Isten áldáaa frigyöketl
— Táremai kösleméoyeinket oWasai
szerető t előfisotőinktől bocsánaiot kérünk,
hogy a megyei közgyűlési közlemények miatt
pár nzámbol kihagyni vagyunk kénytelenek.
— A tets icanisnai polgári olvasó kör
n«v. 15 én nagygyűlést tartott Hóter Ferencz
elnöklete alatt, mely alkalommal az egyleti ne
mes eszmeért lelkesülő derék polgárok a tanács-
kozmányban Bzámo ao vettek részt. Az uj he
lyiség a nagy vendéglő e czélra elkülöacött he
lyiségében van. Krompacher ottani vendéglős
ur „omnibust* tart, melyen egyénenként 20
krért szállít.
— ifelhivásunJcra eddig Szentkirályi
Aurél síremlékére következő adományozás folyt
be: Lendvay József urtol 3 frt, Huj ga tó Sándor
úrtól 1 frt, Györffy János úrtól 5 frt, Szekeres
Jóuefné úrhölgytől 2 frt, e lapok szerkesztőjé
től 4 frt, összesen 15 frt.
— Nagy Bécsén tegnap reggel: a csép
lőgép egy nőt, ki vigyázatlanságból közel állt
hozzá, szoknyáját odakapva, — halálosan
összetörte.
— Agyon ütés. Becse helyen Kardos
István hullája f. hó 15 én a ssőlóben találtatott
meg, miután halála előtti napon néhány em
berrel verekedett, törvényszéki bonexolás tör
ténvén olyan sértések találtattak rajta, melyek
nek folytán kitüot, hogy erőszakos halállal
múlt ki.
— Pacsavidéfei levelezőnk írja, hogy
az utóbbi pacsai tűzesetnél a veszedelmet gát
lók közt legnagyobb elismerést tanuk állitha-
?áaa szerint is Belkényi segédjegyső és Németh
urak érdemelnek, mégis az első magyar álta
lános biztosító társaság kiküldött ügynöke a
tett utóvizsgálatnál az elismerést és a társaság
részéről 40 frt- jutalmat Péntek György pacsai
tanító urnák adta, ki a tűzvésznél ugyan jelen
volt, de részt s tevékenységet nem fejtett ki.

— Uj Menemü. Táboruky és Parsch
urak nemzeti zenemilkerea le édesébe a Budapes
ten megjelent: »Jaj be bui eca harang-
szó!" eredeti dal mélyebb férfi hangra; szö
vege Petőfi Sándortól, zenéjét ssersé Odry Le
bel. Ara 50 kr.
— Figyelmeztetjük a t műkedvelő
társulatokat, hogy színdarabok lemásoltatását,
diazletek, jelmezek, színpadi ékaserek, festékek,
szóval minden színpadi csikkek beasertését leg
nagyobb készséggel jutányosán ét gyorsan esz
közöljük. As eUő magyar színházi ügynökség.
(Budapesten, Vasututcza 17. az.)
— A magyar kir. jutalékkölcaönnek
nov. 14-én tartott lg-ik ki sorsolásában a követ
kező 16 sorozat nyert: 2-ÍJ, 1093, 1222, 1274,
1512,1766,2300,2365,2723, 3481, 3706,
3983, 4860, 5388, 5543 és 5882.
— Zákányból veszszük a követ kezű
tudósítást: Bruckner Kálmán vaspályái tiszt
pénztári irodáját f. hó 14-ről 15 re viradóra tol
vajok törték tel, a rendes kési pénztárban nem
találtak semmit, mert onnan a pénz a Wert-
heitn cassába tétetett, ellenben ax iróavstal
fiókja; feltörve, egyikből egy péos- ea SÍI var-
tárciát, női arczképet s más apróságokat szed
tek össze, a másik fiókból 400db. menetjegyen
kívül 1 db. 50 ftos, 3 db. 1 fios bank jegy wt s
5— ó forintra menő ezüst pénzt sat, öVtiesen
00 ftoQ felül tolvajuitak el. A kár eszerint egyé
ni s nem társulati. A csurgói járás asolqabirája
személyesen azonnal megjelent s két gyanús
egyént befogatott. A kanizsai felügyelőség által
is megtörténtek a kellő lépések,
— üj kŐnyvtk A .Franklin Társulat*
magyar írud. intését kiadótágában megjelent:
l.) .A ssöllŐ mi v élés kátéja" irta Dr.
Perlaky Mihály. 11 famettsettel ára 50 kr. 2.)
„Borászati" vagyis .pincsegasdá-
ssati káté- irta Dr. Perlaky Mihály. 11
fametszettel ára 50 kr. 3) Mikéntemeljük
gazdasagunk jövödelmét? a föld mi
velő nép sxámara irta Réti Jáoot ára 50 kr. ?
hár»m könyv a .falusi könyvtár* XIII, XIV
é» XV-du tüzeiói képeii. 4) .Asősrómai
időkből" korrajzok Snnons Tivadar után
Bú* Vitéz, ára e jeles műnek 50 kr. 5.) és 6)
Vérte&ay Arnold ujabb bestéi vei két kötet 1
frt. Ki'álókg ajaoijult. 7) és 8.) A természet
könyve. Közérdekű olvasmányos a tarmésset-
tudomáoyok köréből. Bernátéin A. után fordí
totta Dr. Toldy László. Egy egy füzet ára 50
kr. 20 füzet leaz s havonkint jelenik meg egy.
— Jó gyermekek sxámár* ígea alkalmas jata-
lomfcöayvecskék a .Fraoklin-társnlat' képes
mesekönyvei, eddig megjelentek: „Hamnpi-
pőke,*1 — ,HŐs szabó," — »A vörösbóbitas kis
Uoy,* —.Jancsi és Orsiké," .Hüvelyk Matyi,-
— és .Caipfcerózaa" színes képekkel, egynek
ára kemény táblában 80 kr.
— Hövid hirek. Bécs szegényei szá
mára ő felsége 4 ezer frtot adományozott. —A
loodooi nemzetközi kiállítást jelentékeny defi-
czittel zárták, be. — Tury Laj<* és Radovict
Sáador elegáns gazembereket körö«teti a fővá
rosi rendőraég, 100 frt jutalomdíjt nyer a késre

kerítő. — As orossesár sremélye ellea öíuso-e-kÜTéa volt készülőben, mely folfedeztaUtf. — Karoly Ferdioácd fhg. reazélyesen megbeteg-* delt Seelovitzban. — A már nagykorú Rudolf fhg. újévtől nagyobb lakosztályt és udvartar tást kap. — Hegedűs Sándor a „Hon* munkatársa f. hó 11 éo irta 1000 dik vesérczikkét. mely lakomával ünnepeltetett. — A norfolki hg. uraturiánus barát lett. — Beregtzászou uj szabadkőmives páholyt reodeeiek bf. — Beaz terczebányár a polgári casino 38 saoval 19 ellen H magyarnyelvet fogadta el ügyk^zeléai nyelvül. — A líesingi éa acbwechaü gyárak lessállitják a sör arát. — A népnyomor enyhítésére a fővárosban népkonyhát állítanak fel. — A művészeti tárgyakban dós fothi tempio. mot a királyné meglátogatta. — A múlt évben 4.177 öngyilkosság fordult elő Parisban.
Vegyes hírek.
— Phylloxera. Ezen stollö-pusztitó rovar
ellen a leghathatósb szerül mutatkozik oly víz
nek használata, melyben egy hétig dohány ázott.
Egyik földmivelő barátunk biztosít aziránt,
hogy ily módon megejtett kísérletei sikeres
eredményt szültek: Az illető azt közlötte velünk,
hogy minden 0.348 liter vizbe 12 szivarmara
dékot tett, és hogy ezen szer eredménynyel
hasznátható m&& azőllő-pusztító rovarok ellen is.
— A világot hajózta körül a .Garibaldi"
nevű olasz gőzös, mely nagy utjából október
29-én érkezett vissza Öp^iakikötőjébe, az em
iitett fregatté, midOn útjára kelt, először afri
kai és ázsiai kikötőket érintett, azután Japán
és China vizeiben tartózkodott, inuen pedig
a csendes tengeren át San Francziskóba evezett.
Innen az utazás délfelé ment Amerika uyugoii
partja hosszában, míg átkelve a Mag^lbaeo szo
roson és az Atlanti-tengeren, Buenos Árrésbe
érkezett. Rio-Janeirot érioive, Gibraltár felé tar
tott e fregatté, a Tangerben a Marokkó partján
volt utolsó állomáaozása. Innen egyenesen Spe-
ziába evezett. As utazáa 2 évi;; tartott, s mio*
hírlik, BOB: tudományos é* k<-r<skedelem-poliii-
kaí eredményt tad feímu'itini. Az olasz király
unokája, Tamásgenuai hercseg, mint tongerész-
hadnagy szintén résst vett az érdekes útban.
Történeti naptár.
Nov.
19. 1608. II. Mátyás király koronáztatása.
— 1855. Vörösmarty Mihály hala-
lozáaa. _
20.1848. A horvátok Muraközt elhagyják a Perczel Mórnak átengedik. — 1865. Az erdélyi utolsó tartomány-gyűlés megnyitása.
21.1812. Frankenburg Adolf •sületés-napja. — 1830. Kisfaludy Károly halálozása. — 1848. Uj osztrák minio-terium alakulása.
22. 1599. A törökök Kaposvár ostromát
megszüntetik. — 1745. A jászok éa
kunok megváltván magukat, niuoici.
pális jogaikat visszanyerik — 1848.
A deési csatavesztés.
23. 1456. V. László királyi esküje Te-
mesvárott, egy évre ugyanezen napon
Prágában meghalt. — 1833. Deák F.
beszéde as országgyűlésen a lengye
lek ügyébea. — 1849. A magyar ma-
nekültek Sumlába érkeznek.
24. 1494 Kiniasy Pál halálozása. -*
* 186&. A horvát követek megjelennek
a magyar országgyűlésen.
25. 1802 Gr. Széchenyi Ferencz a ma
gyar nemzeti múzeumnak alapját te
szi le.
26.32$. Konstantinápoly alapítása. — 1848. Az első és második osztrák hadtest Magyarország ellen indul.
27.1663. KottorioáJ Zrínyi Miklós 300 lovassal 2000 törököt a Murába ug-rasit. — 1824 Szilágyi Virgil Bzüla-ié«tt&pja. — 1848. A honvédelmi bizottmány a magyar hadsereget független nemzeti állásba teszi.
Érték- és váltöfelyan november. 18.
1 5*/t metaliques 70.10; 5*/* nemi.
74.60: 1860-ki álladalmi kólcsÖD 109.10; baok-réuv. 992 —; bitelintéseti réssvények 235.25; Londoo 110.25; magyar földtóbérmen Lesi kötvény 78.25; te-nesvárí földtehermentéai köt-
1 vény 77.25; erdélyi fdldtehérmentési kötvény 74.75; horvátslavoo foldt»hermenté«i kötvény
| 79.50; ezüst 104.70; cs. kir. arany 5.26-
i Napoleond'or 8.89
Laj««.
Peieifo aierkesztó:

— Béktídtttl. Gaidákra n*#y értékű. (Cséplőgépek.) A g«idakra n&ve egvik * legfontosabb találmányok kőiül u ujabb esrfpMgtfk, mely Mt ember 41 tol hajtva, egy óra ajatt annyit osépel, mint 3 osépló ember egy ag4ss napsíUtt. Minden gabnaaembt egyen-lőfcn oly jól kicsépel ho»*v egy mag sem marad a szalmában, asonban a mag meg nem sérül. Megrendelési ár franco Nagy-Kanizsán 190 írt. bj. Németországban ezen cséplőgépek eser számra terjedtek el, de e vidéken is több van mar. .Pft. Mayfarth <fc Comp. Frankfurt a. 3t- őség a legjobb beszerzési forrásul ajánl tutik. Ugyanott a megrendelések levél által tétethetnek meg.
*) E rovat alatt kBaldtuirt felelgaaeget oen
vilUl a S«erk.

Mindenkinek kDlonos figylmeh*
_ BT. Forty-félc általános
mely reodlt.vftK gyógyereje, elválaszt*, érlel5 e> «j-dalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbiito-aabb ? egyaaermind gyökftms gyógyiilátt ewk&sal kaJönnemB bajokban. — Ilj bajok ? toroKgynUadá*-legcaShnrat, b 5 r k i s-b*raág, birtyitgyik (Croup-*ngioa) mind énem a megsértések, harapá*, Marii, TÍ$ÍM vagy •»?•• Által tá-aadható sebek, megfr-rri-tások, darázs- vagy mébszarások, konok-fekélyek, xazatok (contoaiók) — meglepd gyora fajdalom csillapítással — rfigsfitt daganatok, gumSk, tályogak, pokolvar (earbancölos postai* maligna), megkemenyedések. gdnyedesak, vérkeleeek, mnfiiden mirigybet«g»«gekl jörvélyes fekelyek, fagydaganat, njjfireg, kSrommereg, vadhús, tagszivacs, csontozd, kificzamitái es megrau-dulások, helyi cstiz; továbbá « uOlés folytáni láb-felfakadaaok és Mbek, fájós fekélyzett vagy már genyes oSi mell. — Sok n5 már csirában volt emlő-

ráktól, — * kül6nb«n •Ikaralhetleo eletv«sálye9 g* wfUrtaefc meUo*és«r»i — «*jM..lüfc n«n jeles használata által mecekOU inog.
asE hasznáa g
Végre a tastbe teljesen bemélyedt bármin •?6 vagy daráaa- ea míhfolankja csupán ezen uk rövid idei hanoálata, folytán annyira el6-tOaik, hogy asatán a testből kBzBuségesen imabad kiesel, HMHÍ mfttét es fájdalom nélkül könuyeo tnaubató, mire a a«b gyógyulása nemsokára beko-etk«sik.
Esen megbecs-lUfaitUn gyógyszer, melynek jeles-ség* egbiteleaebb egyenek atánios s különös kívánatra bármikor felmutatható bixonyitT injai alul már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli, • legkalOnneműbb esetekben megpróbált batávánál éa feltflnS atkerdiVa eredményeinél Topra, melyek baasnál-lau által még havait bajokban is eléretnek, jól megalapított é» ellcrjedett hírét kcuégbevoubatlaatü igasolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, hassailati Dtasitáatal egyQtt, pottáo küldv. 10 krral több. — Egy frtnyi csomagnál kiaebb sxállitmány nem teij.ntteUk.
IS.:

i^éBywS raktár: PMÍM Tlrft
Jtatlf gjAey V»4 ki^aly-atcn 7-ik ssám alatt
Továbbá kapbatók : Nsfy Ra^Zsál: WAJOITS JÓZSEF nrnáL PftktM: Malaáinnky a. — Péctttt , SipScE J. — SftBtfM : SUmboratky. - 8z.>F«h«rvt-rtti: BraOD J. _ 8z«alMtktlyM: PilBcb F -VetzyréaMa : Perencsy K. - ZáfTáakti: Híübwfa Zs.
8*f rilbU : Bock J.
A t es. ^yógysserési is kereiktdS urak, kik
raktárt elvállalni hajlandók lennének, felasdlittatnak, miacerint e resibeni ajánlataikat éten gyógyaser késsi-tSjéhez FORTY LÁSZLÓHOZ cnmeive : Bodárs, (Eácx. ráros, fSatesa, 5l*0. szám) beküldeni sstTesltedjenek, ki megrendeté««ket is pontosan teljesít-
^J* Vidéki bérmeoUs lev«lek általi megrea-ddlósek as árúak késspéozbeni beküldése, vs^v poiU-atalyány vagy tttánvit mellett tflstént és legpontu-aabban letj«sittetnek.^_^„. é>s vogier
hirdetési ügynöksége Budapesten, Bécsben és Prágában.
aíaoitutott ISÓS-b-n, Biámos némtt, osztrák, .v.jcai. hotaodiai.tb. hírlapok Xt^eminy-bérm a Havas, Lafít.. B.lll.r *. Co és t*. La*™-*, C»rf
„.jd mindet, nagy párisi Mrlapaaa ét 200 elsó rangu frsücata »T.vta-
ozial Isastaak i a brüsseli . Isdepesdaaoi Mse' (világlap) s több mái
««tsrszasl aistrlal éí svsjwl lanok berlói, eaiköíolnek sirérte-
aakst SlisaM birlspban, sasklapokban, árkeleti és utaíáu könyvekbe,
naotárakba él egyéb biróetéai kő«16nyókb« as aiok állal kiszabott árak
szériát aláslatekat earístssssM elfogul és kSsvetít minden díjfelszámí
tás nélküiTriirlapi é. hirdetői vinonyok tekintetében tanácacsal szolgál
kSltség-vetéiek, airlapjegyiékek latyM es ?sniestvs. (1888—M)
>???»»»»»?»??
»???»?»?????»?»
k maga uemébeu egész Európában
a legaa?Xol>b, több oldalról reaAjelflk- a 12 éremmel kitüntetett
FOGL E.-féle
első cs. kir. udvari fehérmüek gyára Bócsöen,
Baklár : 25 Marinhilf, lla.uplstr.sx- 25,
nely tsoros értelemben vett siitárd*áfra a minden darabon számokban látható árak, ? gyártmányainak roppant mervü elSál-litása álul més anuyira vitte, hogy a nagybaoi kiTítelt. rala-mint a kisebb réaxlstekbaoi eladást illetőleg semmiféle kérkedS kereskedS által elérbetSt, ezenfelül teljes jótállás mellett reod-kivlllileg olcsó a legjobb minSsegfl ámcsikkeket nyajt a bistosit
t. i
* " ^inek.
^0f Levélbeli kívánatra a oruágra gyorsan és pontosan ess illő darabok T'SsaaTétetuek.
Angol cWffM iH* g>Jl*rr4. vagy anélkfll. ixebbek, mint a TÍ»tou ingek (levélbeli meg-rend*lésekuéi a nyukkörnyület mértéke mindenkor megkiván-Utík), darab)* 1 frt Su kr., 2, 2.50, 3—3.50, a legeainosabb t leggyakorlatiabbak.
RMbarfl váuti fárUa^ek,
(a nyftkmé'ték vegkirátitatik) 2, 3, 4, 5, 6 frt, a legjobbak. ftallérak legújabb minta, 1 tncrat ára 2 k. S— * frt(nyakm. megkirántatik.
Féri lyakravaJék vagy u'M
?yakkítík darabja 75 kr. 1, 2, 3 írt.g a legnjabb.
Féri lákrmvalék 1 frt, 1-60,
2—^ 60, 6 frt, lovaIsiabásl franrti* vagy magysr mintára.
éé ií
aegre&deléiek égési Magyar-.öxöltetuek, s a nem teathei
Hirltsyát (időjári. nerínU) a láb boMzQiágáaak megméré-•éve! raczAtja 4, 5, 6 f<tig, a legfinomabb ? legiztbb grap-jUbói Q! ^t cosse sienait axinejtTe 'himzeUeii 8, JÓ, 12 fit.
miiybarltayak fehér vagy
BSÍnei tuczatja 6, 3, 10, 12, 15 írt.
Igeu elegan* férfi T. bölgy batiaztuebkeodök, kUlöuléle tsioesett kQrzetlei taczatja 3, 4. 6, 8 frt, legfinomsbb 16 frt.
Mi alti szoksyák perkaiból
vagy fioom bu-chetbdl 4 frt, bimsett betéttel 5, 6, 8 frtig, aezjUylyal vairy diszoltozeihez. Miharlssyikv.gr féri kap-
ezak, tncz&tja 5,6,8, 10 fr'ig a legfinomabbak.
ken; i, ~ * frt, selyemből 6, 7 frt, kodinfluös vagy siövott lábrtvalélL 2, s—4 frt (véd a
kfiazvény etlen.)
HU vátZM-lafHi. *im*k lb0> 2 frt, finom anr okvarráasal
2 frt &0 kr., valamint svájesi
torma, aj minta, himséssel í,
3.50, 4—5 frl ogyssinte leg-
6nom«bb ru m b»rgi vásaoniogek
himséssel és e-ipkérel 6, &,
10 frt.
Néí éji vagy tfs1lat*t> hostxn ojjai 3 frt 50 kr., himsettel «, 7 frtig
Mii lábrtVftlét, lásson, per-kil vagy barctaetbll 2, Ü-5Ü,
3 frtiif, him«e**el.
Mi fU'l' va^x *Ji «•'-Sfrtck letiiaoaiabb chirtinKb61 2, 2.50, francúa batiaitb<Si,him. >é>Sel 3, 3 5(1, * frt
EfianélUrtS mellén; vagy nadrág gyapjúból dbj* 1 írt 50, 3 Itt bU k i
Mi flzlk, fSzSre (> derék komyQletmértéke megkivánta-tik) 3, 4, 5 frt
1 raciat vásua tasMtnM
1.50—2 frt, nigrabb ? fino-
m«bbak 2.50. 3.M) 4,5—8frtig.
1 toczzt czérai sltlazUsati
6, 7, 9—10 frtig a iegfioo-
mabbzk.
Asztal- r. lorilkazi-kiadak
raezfttjt exak 5, 6, 7—9 frt,
1 asztalteritek váanaMI 6
Snsséljrs vlabrotxsxKl uiboz illő kendőkkel, 5, 6. »—10 frt, 12 uemélyre mégegyszer aunyi.
30 róf szia«s ajyiearl, dbj>
7, 8, »—10 frtig,
80 r6f f„l,ériuu kázl tsaál-vásMa, B dupla eseraábul f»-hérite'len ~ ou, 9.50, 10, 13, 15 frtig, igea ajiulbatd.
sO róf ', asél^i rsabsraj
VásZM.dbja 12, 13. 15 -10 ír-..
; unom merioogyapjoból
rriz0veta<era, véd cada s
megfasáa ellen, a lefSi.sisas-
(uetib Uii, vagr aoiiak U ajáolliatd dbja feber v. aainea 5, 4, 5 frtig, a legfinomabb aelyenabSl álad ingnek 6, 6, 12 frt.
40—42 rőt' kitfiou ttkáas-vászsi Ifinom agrnemfira vagy IS n6i ingre) 14, 16, 18, 22, 24 frt.
48 rSf M|tl takissrsazss 22, 25, 30—35 frt kitUnoias; ti?,
50—64 rSf basonlitbatlan jóminSBégll riabarfl Mgv hollandi VISZea (késifonat • 7, Bzéles) 30. 35, 40, 60—60 frt.
LEVÉLBEU ?E8R«DELÉSEI (bimielj nyelvea irva) a lidikrtl kéaspéa* beküldése vagy utánvét éa jitallaa mellett gyoraaa a p<iM naaa easközöltetnek.
apSJ^ A megrandeléü levelek ekkép csimsendSk :
X El. FOGL, Wien, k. k. Hoflleferant, (?sriaUlferttrasM 25.)
50 frtii terjedi bevásárlásnál 1 bimjett o5i garnitnra
raaáaaal aístlfc. (1484-6.)

Szálloda-megnyitás Szombathelyen.
Alulírott tisztelettel jelentem a n. é. közönségnek, miszerint Szombathelyen f. nov. hó 22-én
' „Sa/E>e9iinai" uj szállodát megnyitottam.
A legjobb islés sserint berendeaett esae SBállodábao 28 eleganaan s kénjelmesdn babatoroxott vendégszoba viu, melyek eOrgönynyel is ollátvák.
A t cs. vendégek kényelmére fürdőhelyiség is van berend'-zve, melyben télen meleg, nyáron dotlsfurdó is hassnálba-tö . A vaspályából közlekedő saját társkocsim van.
Al egész szálloda rendes vízvezetékkel bir, kerthelyisége is kiváló kényelemmel fog berendeztetni.
Ami pedig az izletea ételek s tiszta italok kiszolgáltatását illeti, arról kezeskedem, ugyszinte a tisztaságról, pontos éa
hu ssolgálattételrol is. Számos látogatást kérve a t. közönség pártfogásába ajánlom magamat. Mély tisztelettel
Hainczmann János,
(1497-1) a „Sabaria- szálloda bérlője Szombathelyei.
Zenélő játékok,
melyek 4—200 darabot játszanak; diszmfivek harang,
dob-, dob és harang játékksl; mennyei hangok maadolin,
közeli távoli hanggal itb.
Zenélő szelenciék
melyek 2—16 darabotjáissanak;necaissera, szivarállvány,
Bvájczi házacskák, fénykép albumok, irö eszkösfik, keztyh-
tartók, levélnyomók, szivarkészletek, dohány és gynfatar-
tók, dotgozóaaztalok, psjaczkok, tárcsák, székek stb. min-
denik zenével ellátva. A legújabb e tekintetben! gyárt
mányokat ajánlja (1495—2)
X., Bern.
IOLL A. SEIDLITZ-PORA.
M
K porok rendkívüli t a legelterSbb eaetakben knbizaDjult _ bau.uk áRal minden, eddig eiiamert báai asarsk kbott, UgadbaUUa-,nil n% eUő heljet foglalják el mit as . aok eser, a császári birodalom loninen ree>«b6l keaeinkbez kOldett bála-iratok a legréazleussbben lana-
?itjajt, L-L-v e porok logzott tztraláaskisl. ssiisrt>tlitlt4is»t«ksil, nrs. ?ortévsil, tov.hbá lirosiMt, vess éa Idsf-kajskku. azlíéststássál, iat-sesaég okozta fi faját, »érts4slas, v.gal hrstarüra, Mktr é. ksusaMS
aásyásrs b&jlamnál a legjobb aikerrel alkalmaatatnak, a s legtartos*
rjrtgyhatáal eredménvettsk. (1407—15)
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
? A !efro*gbizhat<$bb orvoaazer a sseaved$ emberi
Árjegyzékek bénnentve küldetnek. Heller-féle vaiódi gyártmányok csak egyenes megrendelésre kaphatók. Legnagyobb raktár farnetssvény«kbőL
I móré piitideu b«laö éa kOlaS gyaladás legtöbb Itetegaig, mindenae-mf. icb- fej-, r'ul- éa i'ogfájáa, régi aérvek éa nyitoH aetok, rák, fene, •zKui^ulladáa, béimláa éa mindennemű aerUéa ellen, alb atb.
I pataczk ára hasznátati utasítással 80 kr.
Első 27 kros csarnok.
Több helybeli és vidéki t, vásárlóink altul felszolitat-tnnk, hogy nagybani vásárlásnál elorvybe részesitsüü. Ennek folytán bátorkodunk a t. közönség figyelmét kikérni az alábbi sorozatra, a melyből kitűnik, hogy nagyobb vásárlásoknál csakugyan az előbbi olcsó árnál még olcsóbbra szállítottak. Ez által reméljük, hogy a n. é. közönség ösztönözve érzi magát megrendeléseikkel bennünket szerecsélteloi.
(1464_7, frt [ kr. frt | kr.
1 db. 30 róf. legjobb minőségű fonál vászon 6 80 és 7 60
DOfiSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ. ^1 A iBgtieztiblt éa legbatkatóaabb orvoai azer Norvégia begyeiben oein caervlead? fel a meaterségeeen tiaztított bairaájssir-olajjal.
1 valódi Dapsos-kalssálzslr-atal sisll- éa tidi-bajaksál. sersrks
IBS- es r«IM,US-h«tegBBgekben legjobb gvógyhatáanai van; meggvégvitia . legid'llte-bbUsHSiy- í'OtSISaJskst, valamint a. idő.zaki sirkítstsUt.
Ara I ivegnek használati utasítással I frt
Raktárak Nagy-Kanixnan : Belus J. gyógysz Lovak K. gyógysz. Fesaell.offer J. és Rosenfeld F. uraknál.
SXsvárstt Lakoriua O Ctsktsrayáa Eárá>z ll.
Osarfél Kreisler Dávid
aasaaráratt Koha J«kal> Uorsaaiál WerU Siui. fjógjaz. ataitlnlyss nrnn.cb K. Ksnsztsa Httjtr Ukab t*i
ft^iiiovíu Utv. gvúgras.
fehérített Creász vászon finom Hollánder vászon legfinomabb chiffon . . minden szinü ágyaemú
30 50, 30 , 30 , 30'/,
— — 8 —
13 —
8 --
7 50 és 8 —
LstssySs Kalivoda J. gy6gva>.
?Urnntljss l.«tl Nándor
-Slt-sytfiy*" nbio J. -a-latktryaa Pilieb fémes a.
MUdysa Filib Fémes fj. Ssfrssyasa slezev András gjogvmz. ZáorsMas Uiu.lbacb Zs. gj.lgraz. CeTl.ok J. .1. gTigru. ItrweiK Fr- gyéjrrsv-
széles finom schnftrl parkét 8 —
, Piket parkét . . 8 —
1 tutz. fin. fehér gyeles zsebkendők 3 —
1 ', fin. fehér Batist zsebkendők wuaes aiéluek 3 --
Anatherin szájviz
érzÖ fog h us, rheumaticus fogfájdalom és fogköképiidée el len J
Nem Uíilt*m módot, folyton rér»5 fofftnomftt, jdftlmaiinat is fogkókép«5dÍMmet bagyópriUni, sóig a tutátwij JUttHrit Uéjvizet nem k««dt«m husnáloi, mely nevesatt keÜom-tJ a«égemt61 »«incaak mefTtskbEtlttoU, de fof»imnak aj életet adra. m. dohánysi*t íi megkeitlhetém.
A lejÖitititébb OrOmtnel nyilTáaitou esntUl Bteltd elíimeretfltn köniöneumei Dr. POPP bécii os. k- adrari foforros aruk, Bícs,
(1136-3) Báró Blumeua. m. k.
Kaphatók: Nacj-Kaníaain : B«ltu József fjóeji"., BoMnbefj io»nf«ld, Welisch, J. é> FeMelhoffer J. kere«kedeseb«n. — Papin r»cl.epen JH Kesxtbaljen : Pfuxtcrer gjógjnerétt, Singer M. Weiii . Zala-EferHegvn: li<W Fi, gyógyszeren. Kapronocán : Werli fj~6(J lserén. Vkraadon : Haiter gyógyaxer««s. Anmegen : Donter KajeL Scoi tratbelyon: Píltirh Ferwcs él Rudolf gyógyner. Hatir6rrideki dt.-Gyl. (jÜu. Flbie K. C. Vetspremben : Ueyr Tuskán, agy Qathard Tivadai se fiainál. — 8*éke«fehéirá>ott; Legmaon A. Rraan J. gyógyu. LOTM tierényb«n: Heúler fjóg7»»- Km)oo#in : Horváth K. gyógynereH. Keoa kemeten : Hilhofer e> Macbieid gyrSgy«a. Pskaun : Flórián J. gyógyn ESnoesden; Borvátfa J.SomftenreDd gyógyss. EapoivároU: Kobo J tMfl, Beloa ea Sebröder gyógyai. Ssegazárd: Brabsay g Booybidoo : Kramoliii J. 8sigetvirűtt:Barwartli, 8alamo&
, , agy szintén egészen színesek 3 —
1 , Gyolcs Damask szalvéta 3 20,
1 db. 30 róf. Damask törülköző1 kendők . ... 8-
Több ezer róf nj divata legjobb minőségű cosmanosi Perkalinok, és '/< széles gyapjú ruha kelméknek rőfe 27 kr.
Ezeken kivül szolgálhatunk: fehér és színes nri ingek darabja 1 frt 1.20.1.50. 2 — 3 frt.
Nagy választéka ingelók, gallérok, manchettok, és nyakravalók (agy szinte nőknek való is) olcsóbban, mint bárhol. Moll és Creppe lisse, széles fotó szőnyegek, nri plai-dotc. 6 8. és 10 frtig.
Nagy választéka téli nagy és kis kendők, bámulatos olcsó áron. Több ezer darab nagy és gyermek kötények a legjobb mosni való kelméből. Darabja 27 kr.
Miután a legnagyobb hazai és külföldi gyárakkal összeköttetésben vagyunk, tehát abban a helyzetben vágjunk,hogy bármely nagy városi raktárral versenyezhetünk és ennélfogva reméljük, hogy a t. közönség szükségleteit tőlünk fogják megrendelni
ygetvárűtt:Barwartli, 8alamo& gyogyn* Bajin : Micbitaoh &t. ea Henfeld &ai. agy Herzog IgaáotoiL — Piestttt Zcolnay W. éa ?. Zách, 8ip5«z gyógyaz. Kárádon: ?»dmbiaa*ky gy«ic7— liarezaiibaii: Kiaa gjógyas. — Tolnában : Oraff gjógya*. — Daaai&li rárott Lakán gyógyti. — Sseot-OjörgyOn: NStfaig. — AUóLd M> «7óff7B1 — Bobonezoa: Slaoa gyógyszorea* araknál
A rőf szama tárgyakból, kívánatra mintákkal is szolgálhatunk, és a postai megrendeléseket gyorsan és pontosan utánvétellel teljesítjük. — Tisztelettel maradván
Fürst és Galdner
Zala-Egerszegen.

Hamburger A.
BUDAPEST.

levélbeli kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek.

Hamburger A.
BUDAPEST.

ooooooooooo
Árverési hirdetmény.

s
sí 3 | J
fi
II
B
? —

á 2.
SS
B 5
1 I
Hamburger A.
Hamburger A.
BliD.PKST
oooooooooo
A ezég 12^00 állandó vidéki vásárlóval bir.
HAMBURGERT ADOLF
bölgyaivatar u-r alct&ra Budapesten, IV, uri-otcza 8. sz. alatt a postapalota átellenébea.
ajánlja a t ci vidiki kSiíJnségnek mindmnoma nép. ]é él oloaó
gyapot-, szőr-, czérna-, selyem- sat. hölgyruha-kelméi
dús választékit a következő kivonati árjegyzék szerint:
Ml nÜUltlaaek, legdúaabb vilaaatíkbaji, rífOnkini 30, 40, 60
ki. — frt l. HoaS-nblkelaék, perkil- > luoita róf5nkrat25, 30, 35—40 kr.
A
(?(tuti-, tanít- < ripaz iyaíj«kel»ek, röftmkmt ft 1,1 ao, 2—2 50.
SafyaMZiVBtek, tafota, F»iUe a Groagrain, röfGakjit frt. 1.50.
a, 2.50—3. SelytafUir-, llluaion- a balinilla.ai!ST«ek, röföokinl 60, 80
kr, frt 1—1.50. PoapMOlr CaebtBlrOlt. reggeli pongyolákra, rőfonkint 80 kr,
fpl 1 -1.20.
III
Aogol bársonyok, tekétek 5 niiiail, r6f»nkinl frt 1, UK), 2 -2.50. SeiymllárseRyolL, minden Bziubea, rúíöukiut frt 3, 4. 5— 10. Rlbaparketek, axineaeka miotáxottak, rofönkiat30, 35,40—50 kr. SyájZketatk, luatre-, cachemir-, terno- atb. azIWetekben, bármely
irb.D. Lttzftr, berlini gyapjú- a moir-ala';asoknyiík, (juponok) dara-
honkint frt 3, 5, 8—8.
HMfykllipak, fejkBtők a baalikok, darabonként frt 3, 5. 8 —10. BMllMk ea b«rk»ldk, (legújabb divaleiikk,) darabookmt Irt
10, 12, 15—20.
rUjyketrlík, Lon^hawlok a Plaidek, daraboskint frt6, b, 10—15. RoOI««ke«igk, berlini gjapjuból, darabaokiot frt 2, 3, 4 5. Gyapilkeaítk.kic.Ínyek i féloagyok, duabonkint frt 1, 1.60, 2—3. Stiy<*oikeiiök, minden aztnben, darabonkint frt 2, 2.50, 3-4. EolMrpe-Ofc, a broebekendők, gyapjn éa aelyembSl, darabonkist
10
N
50, 80 kr. írt 1—2 Kall Fioha-k, csiptékkel rágj hímzettek, darabookint frt 1,
i.f.0, a-3.
Á|y- a MZtalteriték, bármely azin- éa minőaegben, darabonkint
Irt 6, 6, S-10.
Nap- és Mf-erayök, DemkalQnben Iflfjysza*. minden árban.. Fnil- é> azi MUU vá»Ziak,30röfojek. végenkintírtS, 9, 10— IS Creas- éa bdrváaZMk, fehérítettek, 30 rofoaek, réfenkint frt
=2 .
1 r
10, 12, 14—16. Rnbirgl vászuk, legfioomabbak, 30 rőfoaek, Tégenkint Irt 15,
18—20
IrtnJ éa htllutfl ViSZUk, 50 rófeack, végenkiot frt 20, 22, 25—30 RUalmril vászuk, k,zifanilból, ti rSfoaek. tegeakinl frt 25,
30, 4U—50 LM- a pateit-ctlzvatok. fehérek, 30 rófSaek, Tégeakint frt 10,
12 — 15. CzSTUkasSVászok, ágynemfiekre, iü röffiiiek, Tégeckint frt 8,
10, 12—15. NuklM, ágynem&ekre, airga és fehér nioU, r6i«nkint 30, 40,

45-60 kr. CbltTuek, fehérnemOekrf, (1 rég korlllbelal 70 r5f,l rSfSnkint
25, 30. 35 40 kr. Lep«l<váS2uk, ',, éa 1, ..eleiek, rSfoukint frt 1, 1.2<>,1.M-
l .00 kr.
Plkét éa bordái atrkattk, fehérek, rófünkint 40, SO, *J 70 kr. Derekai]- . buior-cainvatok, azinesek, rőfoukint 80 kr, ín 1.
1.20—1.50. Asztftl- a kávéaabroixok. azineaek. minden nagyaagbaa, dara-
bonkint frt 3. 4, 5-6
len asztal ?• HrülkSzí keillók, tuczatonkint frt 6,-8, 10 12. Ctaaeit aUtalkttdik. >á.m-l, asinoeu.tuciatonkintrrl 2.50, :í-4 C«lpk««|,tl»yÖk, páruck.utfrtS, 10 —15. r6f5ukiut 60,75 kr. frt 1. Bütor ripszek i> cretonok, a^ineaek, rjfankiii. 50, 8U kr, frt
1, 1 50-2.
st.
Molkk, crépe.liaaek éa Urlatánok, végenkint frt 4, 5, 6 8—10. Orjaatiaok fehérek i.< ssinco , végeukmt frt 1, ,.2'). 1.50 2. LM-iartkMDík, feiiérek éa -linc.ek, tarzatonkiot (.12, 3. 4,6-8. Ffiztaerskak, holgyeK számára, derékbaaég aierint, darabonkint Irt'3, ', 5 -6.
Ingyen mellékletek adatnak
10—25 fríig egj elegán* legy«zó, ^5-^50 frtigegy berlini gjapjulteodö, 20—100 írtig pgy uép k«lmt3fuha,
éren fed

Gróf tolnai Festetics Gjörgy or ö nagyméltósíga ollirl nridalmi tisztsége
részérói kSzhirré tétetik, hogy az oliiri uradalom kebelében lérí pozrai x*l»-
vári 3 kerektt malom nyilvános irTerelés utján 3 éwe bérbe adatik
1875-ik év április 24-tól 1878-ik év április 24-éig. Az árverezés 1 é. deci.
7-én délelőtti 10 órakor fog az oUári gazdasági irodában megtartatni. A* eló-
legcs bérleti feltételek ugyanott megtekinthetők. — A bérleni kívánók kellő
bánatpénzzel ellátva tisztelettel meghivatnak. ? (1496—2)
HOFHERRM.
gazditsági gépgyaros {
az 1873. bécsi világkiállításon tv legnagyobb úgymint:
Urodalmi tisztség.
haladási ésérd era-ére mm el kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlaciigasse 22.
a közeledő vetó-idényre ajánlja kitüinó szer keze tfi
Garett-féle SOrvetŐ-gépeit, melyek a legnjabb javtásokkal ellátva, eddig minden más ilyen gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak:
Kézi CSéptógépek legjobb szerkezettel.
Járgányok és járgány-cséplőgépek. " '
Homsby-féle gabonarosták.
Lhuiilier-féle legczélszerUbb konkolytiszti tó gépek és ilyenek Pemollet-féle szerkezettel.
Richmond & Chandler féle, ngyszinte eredeti angol Bentall-féle szecskt-vágo gépek.
Répavago és répazuzó gépek. Örlö és daráló malmok járgány nyal vagy kézzel hajhatók, zmö-malrook sat. s»t.
Kitttnó anyagért és hibanélkttli szerkezetért kezesig vállilutik.
Ábrákkal ellátott jegyzékésárjegyzék kívánatra bérmentve küldetik.
A gépek megtekinihetók és megrendelhetők a
Szombathelyen, főtér 1. sz. a.
(1471-5)
lévő gépraktárban.
ooooooooooo?????????? ?..? ? ? ? ? ?
TÓTH SÁNDOR
lm Verlage von Ottó Mt«M m Wien iat
erachieotn and in der Kxpetlitiau.eJrOie* Blattén
gratíx xn habén : (1491 — 3)
Praktische Lehren
der
saját készítményül
bútor gyári raktár Szombathelyről.
Raktár
ruganyos ágyalja k,
matráczok, (1345~18) tükrök
és
i i r ? r ? függöny
vasuí-ulcza, a városházban, tartókban.
N.-KANIZSÁN
Csak a 15 év óta fennálló (1493—3j
Friedmannbazárban
. Bétt, PratersfratM 26. szám alatt
•ssl és tilt idényre.
LEGÚJABB a téli idényre!
Caak 5 frtba kerfll egy teljes angol egészségöltözék, melyek amerikai természetes gjapjnból vanoak szovo és grammi-szemfog tigithatfk, a testet gyorsas megmele,r:tik s folyton könnyű kigozolgesben Urtják. Ezen öltözék' véásézköz a megbfilés s maiBean. betegség ellen. Ily öltözék! férfi, vagy hölgy számira áll 1 ing, 1 nadrág, 2 pár hartenya, 1 pár kézele, 1 pár csipöbetítböl Mindössze ei caak 5 frt.
A közeledi
karácsonyi és njévi ajándékokul
ajánlón t. vidéki vevSiaaek gtodag válasi^ki j nagyok el kiesinyek isásoira, gazdagok és aiegéayekaek
krtól kezdve, ilínde. aivBMn, IziiisssisitMs^k, Mi«k és emiyegiékrt, rsri-
jiev. :-Bir]ldea ?'*-«1"T« talijbatni ez drűis baairban ajándékot H»áviaJaxo« olcsó iroo f nuadason tárgyskat, melyeket mások iirlapbaa hirdetnek, eokkal -obi. minSségben s olcsóbb áron
megvehetni. A wm tetzsSk készséggel visezacser^lutaek.
ijKépea itjegytik 100,000 tirgyon felül, kiránatn min-deaki bérmentve s iDgyen kap.
" Ang. 1-tíl keidvo anagj fizlet kisebb ré>toutá|/okn egiijittutriii iimételarKik UleruU jutalékot kapnak.
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, bajtott, nád-
és
szalma székekben.
Meleg ét jó téli ruhák;.
»*5«ltyit gyermekek, hölgyek is araknak 20, 30, *0, bélelve 41), 50, 60, Jl), 80, 30 kr.
L SztrvatMr keaiiyfc 80, 90 kr.
1 frt, bélelve 1 Irt SO—2. frt 20 kr.
- Séta- vagy Itl tatwlé* 40, 50, 70, 90, kettCs Iroeesiiak 1.50, ; - 1.80 kr.
keltük gyermekek, hölgyek és fiinak ezáaára 15, 30, tt, SO, ' 40 kr.
Ctémefijjau* gyapot, vagy jub-
gvapjuból gy.rmekek, hölgyek
'• és férfiaknak gyapotbél 60, 70,
" 8a, 0 kr, 1 frt, t .20, i.5O,
jímgyanjnból 1.20, 1.50, 1.80,
. i, IJbQ kr.
'Htdréf, ugyanazon mioSségböl 80
, kr, 1-20, l.SO, 2, 260, d fn.
aaaezik és aariaiy^k gyerme-
' kek. hölgyek es léííaknak 2U,
2S,30. Sí,-40, 5U,t>o,70. 80 kr.
Téli laatk a l.ginomabb.k ;uh-
gyapja szövetből elegánsan
rubámtt mellel 2.M, i, 3.50.
Nagy valaazUk posKó-bescalik-
u4 leányok él C0k asámára
90 kr, I.SU, 1.60, i.ao, í frt,
legfinomabb 2..»0. 3, .1.50 kr.
MÜI é. üiikarmaityat 80 kr, 1,
i.i:0, 1 Ö.'. t irt. Egész usajélyzat karma.<tya cso-
magbó, 3.JU. 4.30 6 frt N'l s láaykiaaük m.náen n.o-
ben SÓ. 80 kr, 1.JŰ, 1.80. i20,
2 80 kr. K»l«aHmll|«k ingelűbSI aleg-
auom.bb gyapot gyönyörűéi
1 db. M kr.
Kamatuk kicsik és nagyokuak bU, 7u, SO, 90 kr, 1, LiiO, 1.50, 1.80 kr.
eyartMknfciMUk 90.80 kr 1.20, 1.30, 1.80 kr.
rjsfeaia, vagy sxiahatfSkOto'k a legelegánsabb et selyemmel belelve 4.60 kr.
Czteőkél. a Ubafcat szárazon tartja, gyeraekek, nők ésferfiak-luk 20,36, aO kr.
Féri- és ufó eseoeaes a leftisz-tibb jub«impjnb°l dbj«80kr.
PH»i»|H|im hölgyek raánára ei^déiivfcvii a legnjabb, al ?erikák 1.60, 2, 3, 6 frt.
1000 tajfonat •>•«••••'>'»-
J lasztik s .«ÍD.
b«Bi egj r8f hoamí, ifea baja.

fésülésre alkalmas, a aaját hajtól ismerbitetlen s a divatos tri-xQ^ikhot használható, inig a késile! urt rsak 1.60 kr. dbja Znlöaoj kinyelerar*. a featoe-vesett hajból cbignouok minden esioneii a Itfgexebb • leg-divatoeb frtadrákban kaphatok-dbja 1.40, l.SO, 2.5UÍS 3 frt. Valódi bsjfu,.atok mm len síin-ben 1 röf bonni 2.60 kr.
5000 db petróleum lámpa végeladisA, kicsinyek 3ö, 70, 85 kr. nagyobbak 90 kr, 1.30, 1.60 kr, nagyok 1.80, 2, 2.60, 3. fn- Függő limpxk 80 kr. 1.20, 1.5U. finomabbak 2, 3, 4 frt. Csillárok 6. a. 12, 15 frt. A lámpák árában Oveg, golyó és lámpaerarő benfog. lalvák.
Esó ellen. v'I6di ">eo1 "5-
^..^^.^^v kopeuy vixment-s •xöTetbnl varráa uélkdl, igen tartós. Darabja nagyság sie-rint 8 9 10. 11. 12 frt, ka-puce hoszá 1 frt Kocsis-ko-peny vasug s;oietb3l 8, 10, 12 frt.
Az egyén rédése- és a tulajdon biztosítására
sürgősen ajajiundúeKyj" véd-fegyver, BI fgy uonan javított biztosító revolver, amerikai sio'li>ra legjobb Kyárbeli
1 db. 7. Hm. 7 frt. hozzá llKj'
töltés 3 fn, 1 db » Um. :) frt
hozzá 10U töltés d.& , 1 db
12 Mm. 1. frt 100 tolii! 4 f t.
Szakácshós ÍZ ebédlő asztalon.
?zen niuoatt mórinaitott fcízfi-kályhnpetrol«nin (ttté'nvl img. rika- és Ang.'lijrsxáKl.xn már több év ót* cllerje'lvc van, minden kúrben különös elismerésben részesiil Minden báz tartásban nélkulozhetlenné válik, katouáknál, tanalóknál, és vendéglőkben, iparosoknál, midőn a tflzelés ssonnaj késnél van 2 egyénre 6.60, 6.60 ec*s« '2.60-krig. $ egyénre 7 íntól 9 fiiig. Valódi vetelsdáati Iful asaél-
ktröMiyilunk fából 1.20.1.60.
2 frt. Vasból 2.60, 3 frt. Bá
lifar legújabb divatn 6.60. 7,
7.60. Jaoon bainea 7, 8 frt.

A szerencsét meg kell ragadni!
375,000 r.-márk
IrinálkosOc rareacséc eietben mint legfóbb nymáén? tion 9f-^abb B«ty péusorMláMá), melj a aagu kurmiaytól bixtoiitra
A. terr oly elSoyöien TU berenderfe, togy u tgymÍMit köretkuó 7 buxásbaji DÓ Unj- hóup alatt 43?OO nyeremény toroltatik ki * axoic köxt a köretkezó fSnyereméoyek leaiaek: 375,000 birodalmi mark, ttuetem • 2&0,Ü00( 125,000, 90,000, 60,00p, &0.000, 40,000, 36.000, 30,000, 24,000, 20,000, 18,000, 15,000, 12,000, 6000, 4000, 203-wor 2100, 4l2-s«er 1200, 6.2-«er 600, 599-sier 300, 19,7Oo-i*or 132 8tb.
A nyeremény huzatok ÍTÍTIUÍOÍ terr tierint történnek-
A legköielebbi eUS nyeren.ényhux4»ra exan nagy i ax illám által bi*w>aitou péoxsortolisDil
1 tféts eredeti sorsjegy csak 2 tallér rag7 3'/, frt — kr. baakj.
1 «1 „ „ „ 1 „ l*/4 ,. — ,, n
1 negyed „ „ „ '/, „ ., — „ 90 „ „
a péní bekfildése mellett.
Mind«Q megrendelés rögtön a legnagyobb gondossággal és a Hamburg állam czimerérel ellátott eredeti sortjegy .ujat kezébe kUldeük.
Megbix^tiikoak a hiratalos terraset éi minden boaaarol a hivatiloi sorrend ingyen megküld étik.
A nyeremények kifizetése asoanal ka?étkezik illanbixtoai-tás mellett, ét lehet egyéneién elkdidetni, ragy Ssaeköttetéseink-Dél fogvt bármely ausxtriai nagybeiyeken,
A mi sorty egyel* dájonknaJc a sxereacie kedvei, mert mar Bokax^r &xettQk ki a fouyereméuyeket, igy f. évi október 7-én ii a f5nyertfinéuy ualunk cyeretett.
Ily azilárd alapokon nyugvó TÜJalaínÜ élénk réaxrétre uámithatván. felkérjük az érdekelteket, bogy a kívánalmaknak minél poatoiabban megfelelhettCLak, f. évi Mv«a(HT 30-% tegyék meg oalunk rendeléieiket-
S. Steindecker & Comp.
(1476—1) bank- és vahóOalet Hamburgban.
Ad és vesz miDdenneraü iÜamkötFényt. vasaü és kölosio-
sorsjeiríeket.

U. i. fitösiönjult az eddig belénk helvezett hixalmat • mídSn »>gj
uj lorsolásb&ni részvételre felhivjok, igyekezni fogunk
pootos sxolgálatul tUatelt megbízóink elegedeu-^vrét ki
nyerni. A featWi.
_^_^_^. Soha állíttatott össze egy gép a gazdakő-zönség számára, mely oly gyors elterjedésnek és oly nagy tetszésnek örvendhetett volna, mint ez. — Ennek bizonyítékául szolgálnak a következő számok: 1872 —1873. évben az ifj. Weil Mór fele czégnél Frankfurtban három ezer hat-száz kézi cséplőgép, egyezer kétsxiz 2 lón szánt vono-cséplógép adatott el. — Bővebb bizonyság alkalmasint nélkülözhető e gépek kitűnősége mellett, —
Megszerezhetők: a fentebbi czégnél: Frankfart a. M.
vagy pedig Soherz Xjtllzeti asszonyságnál
Nagy- Kanizsán. <isc3-3)
Prick Vincze
gépgyára, vashámora, vasöntődéje Pécsett.'
Ajánlja gaidaaagi gépekkel ét rasktiOkkel jöl berendezett raktárit, ugymind : két (járata lUitörió raalmitt, vasállvány nyal ellátutt cözfHré»it 18" égés* SO" vastag fának, maláta és olajidtót égessen vasból X4"SO"e,0" hosaaii kémény hengerekkel, aat.
TüTábbá káaxittet&ek; giikaxnnyok minden eddig iamert
aierkeiet raerint é* pedig rammazaáját 17 írtért, ka a kaiinj
többet mind 60 minit nyom, 60 mánia alól pedig 18 frt.
vámmizaája, (1Í8I—í)
TeljeMn berendei: s5r-é< pálinka foxiWéket, emeli gépeket báayákuak, vliée góimalmoknt, fttrész müveket ee minden a rakott Badolat kéarittMhu "srasaéges gépeket

HE1LMITTEL! Sic5erer ^fila> "S*'686" 'tarch
UUIIJITII i i uu. Tausende von Zeugnissen. Philipp Neustein, (U9O_3)
Apotlieker ,aTim heil. Leopeld-
in "Wien, Sudt, Ecke der Planken- und Spiegelgasse,
lejt dem P. T. Publikum eine Reihe voa wirklichen H.UnitKln vor welche icxh immer, mógen iie von Aeriten oder Laien an«wenn>t .„' den, In allra Fiilen vor.Oglich ?lel. be.nfcrten ; al™B«w? mehr steigende Verbrauch derselben, und die Tauteode von i die TOB deo Ceheiken enuendet varden; »ir koonen daher
mit gutem GevUsen empfeolen.
gnnga-Pillen der heüigen tüüabetb ?ind leicht abrobrend, blutreinigend und dabei vollíg unzcbádlicb, be-v&kren licb. vorxugUca bei Krank-beiten der Unterleibsorgane. Wecb-selfieber, Erankheiten der Bruitor-gaoe, Hantkra&kbeiten,Augenkrank-heiten, Krankheiten dei Gebiroet, Mundes, Kiuderkrankbeiten und Franenkrankheiten, bekimpfen jede Yentopfung, die geiruze Quelle der meisteB-Krankheiten.
Wir bitten, die venuckerten Pillén der heil. Eliaabeth ausdrack-lich m Terlangen, weil die obig&n ™T:Anngen nur diese Pülen babén.
einmal diege PiUen der heiL
Elisabetb genommen, der wird nie ein anderes derartiges alittel mehr sehmen, und nur bei den verzucker-ten Pillén der heil Elijabeth blei-beo und dietez Mittel weiter anem-pfehlen. — 1 Rolle mit 8 Schacb-teln, 120 Pillén enthalterid, köttet nur 1 fl.
Bruttaaft,lindert aagenblicklich jeden Busten, BraUaebmen i 70 kr.
Gélbe Eűbenbonbonz, als vor-'.inderungi- und Anfeuch-i 10 und M kr.
oadel-Zaunpülen, ent-
fernen alkogleichje len Zuhnsehmerz i 25 kr.
m Gérome, einzigeB Mit-Gefröre á 60 kr. jnnadel-Gigaretten, gegen
-nd Bruitbeacbwerden 25
ltOck 1 S. 0. W.
Meulhin, far die Gesundheit, flr die Totlette Bestes Mittel g«-geu alléi Dubeba^en, Qeblicnkeiten,
Venuck.rten Blutraini- H. 1.50, Condeníirte Schweiaannildi á 55 kr., Ut. G«li> Speisep»l,er á 84 kr., Anatherin líundn-aMer von Poppi ií. 1.40 and nach Popp 40 kr LiebtfsFleischextract'/, Pfd. 85 kr" Dr. Faber Poritaj á 1 tt., Dr PfeifI lermann's Zannpuu * fl 1 1 25 «',''', ^d* ^•"••M'omade a' a. 1,1.50, Dr. Brown1 Haarconserrf. mngí-Pom«de in blond, braun and •ch.ara t 1 a., I)r. H.ider'í Zain-pulver a 36 kr. sind immer frizch am Láger.
Wir beehren una dem P X Publikum auch unser gro.tei L«^ ger »on' Paríumerien, 8eifen Po-Baden ect. anzuieigen, voraOglicu m Quahtit »on de--i erzfcu Par.aor nnd Londoner Haujern, die meüt auf der WeltauHteUunt in Wien die erdiejntm<ídaiUcerhi«ltenund docb büliger als .n d,r Proviuc unbeaondera diw hairftrbemittti von Dr C«lliua0n „ alkn Farben auf 1 Ja.br .lusficaend, Í31.i W., far u.,ldl»;oud 10 fl 6 W •telit in kürzo.t=r Zrft die frab.ru Farbe der ll»»re wieder hor. — Wir empfchlen noch die franaöai-zchen Chocoladeu, die bei der WeU-anajteUung 1873 die Forachritu-medaille eraielten, von 60 kr. b,h 3 «. per Pfd., den ruisiicheu Theo a 4 fl. per Pfj., luci, jj, i( pfd in eleganten Bucasen 4 í fl.
en ect, Vor D-v-_ epiJemiacue Eibige Tropfen in eizt "* laer g^na^en, uut allsogli-tcne
•erung zu uewirken. Prei. 50 kr.
ü.omuopathi>cher KafFee, vor-lüf licnes Getrau fur scbwaclw Kinder, per Pfuud 4U kr.
Kropfgvist. eia ausgezeiebnet wirkeodea .<aittel gegen Blkhluus (tropf) ». ;u kr.
Oicbtgtjiit, wunderbar wirkend gegen Gicut und Buenmatiamoj i 70 kr
Pariaerpflaatei, gegen Uuhner-aogen and iedurart ron Wuude á 39 kr.
Injection-Cadelle, ticberei und srhnvillim Mittel gegen Tripper r-nd weiasen Fluu 4 fi 1.60 und die dazu geborige Brochflre 4 60 kr^ macit jeden anderen Baht entbebi-lich.
Gardieu, beates Sehstzmittel gegen aDgteckende Krankbeiten i 1L l.bO.
Orangen- ond Citronen-Eatenx, ticá aogieich eine gőte Limonádé oder Orangeade su oereiten. Jede Ftaache entkalt 75 Glaa und köttet nar fl. 1.
Onillon, einziget Hittel gegea 8cbweré6rijk«it and allén Oaren-krankbeiten á 70 kr.
Dr. Frémout'i Selbttbilfe, ein-og wirkUcb. reellet Mittel gegen " Tnetachwiche 4 u fl.
SUrax-CréaH, tieherei Hittel g^en alleHanunnchlage.wie Flech-ten, Finnen, Flecke ect i 80 kr.
AatUíjglonva, voraUglich gegen -jmertproattn tud NatenrStaa 4 1 fl. 60 fa. 6. W.
Aucb allé möglicnen luitrumen-te ina Ueilgebraudie, wie Selbu-klj^ürer, spriuen, Bandagen ect bl.hgít. _ WirTeríendenanchPar-fume.ie-Cai»etten»oiifl. l_io Bon-b ,nure mit Cbocoladen oder'fran-.omehe Bonb.M a fl. |_TO" g"s-aej Láger »onZ.nubartt«nmidaii-deren Toüette-Artifctin.
to. Glu
Wir bittea Jaj P. T. Publikum un Vertrautn. allé Aufragen beaot-worten wir allrenleicb. Allé gaa,. baren Specialitlt«a auz P.ru, Lon-dou unj Berlin üaben »ir M Láger, besteU.n jódén Anftrag even-taell .oa Pária, efcouire? aucb allé Aultrkge ^n h,esigen Pi^tze onnejede i-roriaioo gegea Origi-nalrecbiiung.
Wir versenden entweder genn Baar odor Poatiachnaame, ái'Vv-tenduns; gezchieht glricb nacb Ka«-pfaag dcs Auftrage> und bereoh-jum die Bmball^e „un Selbatk..-
TeSúng'úfrr"Betrig kei
Obige Apotheke überniaunt
Consuttationen
mit einem T ctor der Uedkin, Mit-glied der meditiaischtín Facult&t, der sekmerzlo* ohae Folgekraiik-beiten and BerufsstSrung Uarnrőh-tenfilLate, frÍBca enttuodese and ?och to reraltete grondlicb and •ebnél!, tvacb HaatatuuchUge, Scríc-tarén, Flast bei Frauen, Blekatacht' ÜDÉrnchtbarkiiit, PoUuüoneű,
Manüesschwache,
W.
arftff Fietwrtropfea, nnfehlomrea MiUei geftm Fiebt der Art & fl. 1.60 mid 60 kr.
Warbarftff Fie nnfehlomrea MiUei d A & fl
fea, eU ebtr j»- k
ebeoio Sypbilit nnd Geschwüreje-der Art heiit. Jfder Brief wird s>U-togleich beantvonet und die nOtfai-gen Medicuaante biliigtt rerseadet — (íehoimiialtmiK Terbargt- — Ho-Borsr far 6 bríeflicbe Contaltatio-sen 6 ű.; ebesso (lbersiaat obige Apotbeke tcbr.ftlicbe Contnltatio-?en fttr Ohres-, Augen- ood Kehl-kopfkrankö onter obigen Bedtn-gnngen.
Antiantiii, erproptet Mittel fe-.-- Fuss- und Acbaetacbweiaj and nr Tmreibung da oblen Oern-ebe. i 60 kr.
Rhumin, dat alkrbeate Mittel gagín jeden Schnupfen ü 70 kr.
Die bekamten Sr^i.ii,!,^ wie Romerthanten Augenetlez« i
Jenen Damen und H»rren,die Bath far ibxe Htvare, Teint, Zahne, lowie fQr jedei aaf die Scnonheiu-pfl«ge besflglicbe Uebel ertuűten vollen, vermittelc obige Apotheke Contultationea mit den ereten Au-toritiUea in dies«m Fach«. K&aerei, brieflicae Mittbeiluagen
Haupt-Depdt «Uar bekaiuitm in- und anslpuutitcben Spe-

NAGY-KAMZ8A. 1874. november 22-én.

aaséuna.

Tix*nhtrma41k; érfoltra.

„„, «rr*
li 6 huiboi p«liU°rb«o 7 múodtior 6 ? mini*" to.íbki lotírt 6 kr.
liornníim !0 ir.'r:
[[ Kioc«titUn«tík minden (egvei birdets«írt külOi 4J 5Ü kr. SxetendS

ZALA
előbb: .ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY.'

A l*p iteiletní réamét
kiadóba Unam
Wlaulataaz. íÜna»Bt«ll«ti Unlak uak Umort munkatar' aktéi fogidtataak •!.
K&airatok nuu B«n kfüdttaák.

Nagy-Kanizsa város helyhatéiájának, nemkülönben a „zaUmegyei gazdasági egyesfllat",a.,nagy-kanizsai kereskedelmi t iparbank", a .ragy-kaaiztii ttkarékpéaztar* a ,Zala-So«ogy" gőzhajózási reszvénytárwdat, ugy a .zala-egerszegi terna-tazelté egylet* s toÚ megyei és városi egyesület hivatalét értesítője,
Heteuklnt kétszer, vasárua|»- s csütörtökön, megjelenő vegyes urtaiiiiu

alispánjának évnegye-
des jelentése.
Megyénknek a lefolyt aug., szept. és október iónapokbani állapotáról s ez idd alatt abban előfordult nevezetesebb eseményekről szerkesztett évnegyedes jelentésemet van szerencsém a t. megyei bizottságnak a következőkben előterjeszteni:
A f. év Ill-ik negyedéről beérkezett főorvosi jelentés szerint a közegészségi állapot az emberekre nézve jnl., aog;és szeptember hónaposban kedvező vok, semminemű járványos betegség nem uralgott; a beteg forgalom legcsekélyebb volt juL első két harmadába*, a. hónap utolsó részében a hideglelések és bélhurútok a megváltozott időjárás folytán nagyobb számban mutatkoztak, a szám augusztusban az egész megye területén növekedett, sót az emiitett betegségekhez epelázak és vórhasnak több esete csatlakozott. Szeptember elején azonban a kórok száma hirtelen csökkent és az egész hónap majdnem a júliusihoz hasonlított betegforgalom tekintetében; halálozás csekély volt. Az uralkodott kórjelleg csor-vásnak mondható. Itt-ott fordultak elő egyéb bajok is, de esak szórványosan, nevezetesen Pánokon és Goricsánban pokolvar néhány esete.
A gyermekek hasonlólag a felnőttekhez szinte mentve voltak a járványos nyavalyák csapásaitól, Légrádon fordult eló néhány ' torokgyik, egyéb helyeken pedig hókhurut, más említésre méltó i. egészségi állapot körében nem történt.
A hasznos háziállatokra nézve részint a főorvosi évnegyedes jelentés, részint a hozzám beérkezett egyéb hivatalos jelentések és kimutatások, — leginkább pedig a vészes helyeként kétszeri személyes megjelenésem alkalmával gyűjtött tudomásom alapján Következő szomorú jelentést vagyok kénytelen tenni a t. megyei bizottságnak:
A keleti marbavész, mely a megyénkkel szomszédos Horvátországban már pár év óta folytonosan uralgott akkor, midőn ezt már csak azon ország délnyugpti részeiben hittük létezői, f. évi aug. utolsó napjaiban Varasdmegyének Szent-Elias nert helységében kiütvén, oly gyors előhaladást tett s oly erővel dühöngött, miszerint a többek közül Várasd városának nagyszáma és szép marhaállományát legnagyobb részben megsemmisítette Hozzánk azonban korántsem ezen rohamos tovaterjedés, — hanem sajnálattal kell kimondanom, becsempészés utján hozatott be, mi leginkább annak tulajdonitható, miszerint a marhahajcsárko-dással foglalkozók tudtak utat-modot találni abban, hogy Horvatonzagban vásárlott szarvasmarháikat kijátszva a drávai átkeléseknél felállított őreinket, ba máskép nem lehete, átusztatassal U a Dráván át&zállit-hassák. Különösen alkalmasnak mutatkozott nekik az átcsempészésre Muraköz legfelső drávamelletti helységének Ternovecznek Stájer és Horvátországgal ütköző határszéle, hol Várasd megyéből ottani őrködés hiányában márkákkal a Deávin könnyen átkelvén, a Drávától a mnraközi hegyekig tartó rövid vonalon, ngy, amint nekik kedvezőbb volt, az írok kijátszására, majd. a Stájer,

majd a ternoveczi területet használták marháiknak a hegyekbe lett felhajtására, hová felérve, eltűnvén, tovább hatoltak. Hogy a marhavész éppen ezea az nton hurczolu-tott be Muraközbe, az onnan világos, mert az nem a Dráva, hanem a Mura mellett Ütött ki, hová az a jiuraközi felső vidékből származott. A csempészkedési üzelmekre nagy ösztönt adhatott a horvát hatóságnak zárvonalunk figyelembe nem vételével tanúsított azon rendellenes, sőt lehetne mondani lelkiismeretlen eljárásuk, miszerint számos idevaló marhavásárlónak, ahelyett hogy zárlatunkat tudva, őket elutasították volna, ottani vásárjaikon a marhásleveleket magok a szolgabirák is kiadták, mint erről a vészes helyekeni megjelenésem alkalmával Zsidasics szolgabiró által kiállított marhás levelekből személyesen is meggyőződtem. Ilyen marhás levelekkel szállítottak Bajcsára is az első vészthozó marhák, a szarvasmarhával kereskedő ottani lakósok által. A horvát hatóságok feleletre vonása végett azonban a magas mimsteríum által az első lépések már megtetettek, mit annyiból jelenthetek, mert épen e napokban érkezett egy leirata, melyben nemcsak ezt tudatja, de a fellebb említettem marhás leveleket is összeszedetni és felküldetni rendeli.
Ezen szomorú általános bevezetésem után részletesebb jelentésemet tisztelettel a következőkben terjesztem eló: A keleti marhavész először aug. 27-én Bajcsán kanizsai, szept. 7-én pedig Pekleniczán csáktornyai járási községekben ütött ki. Bajcsán a kiütés napjától okt. 7-ig, midőn ezen községben a vész niegszüutnek nyilváníttatott, a létezett 182 db. marhalétszámból 8 vészes udvarban lebunkóztatott s elveszett 23 db., meggyógyult 2, megmaradt 159. A bajcsai esemény ntan pár nappal Szent-Jakabon, utóbb pedig szept. 22-én Lete-nyén is keleti marbavész esetei fordulván eló, ezen községekben a vész két-három darabnak részmt elveszése, részint lebunkózá-sával szerencsésen elfojtatott s mindkét I községben a keleti marhavész okt. közepén megszűntnek nyilváníttatott s eképen a Murán innen jelenleg egyedül Fityeházán van még keleti marhavész, hol is szept. 20-án kiütvén, nagyobb mérveket öltött, mert a kiütés napjától okt. 20-ig 351 marhalétszámból 28 vészes udvarban lebunkóztatott és elveszett összesen 32 db. sFityeház községe jelenleg is a vészszabályok érteimében lezárva tartat ik s az ottani szarvasmarhák szabályszerű elbánás alatt állanak. Ujabb jelentés szerint Fityeházán okt. 26-án csak 4 db. beteg marha volt s minthogy a jelentés napjáig a szolgabirói hivatalhoz ujabb betegedési eset be nem jelentetett, igen remélhető, hogy a vész ezen községben is megszűnik.
Sokkal kiterjedtebben dulakodik a keleti marhavész Muraközben, hol amint felébb is érintettem Peklenicza községben szept. 7-én kiütvén, annyira terjedt, hogy már azon hó 12-én Ferketineczen, Podtu-renban és Macskoveczcn, szept. 27-én De-kanoveczen, okt. 4-én Szelniczán, 5-én Maroffban, Senkoveczen és Csáktornyán, 30-án Hlapiesinán, okt 12-én Novako-veczen, legnjahbac pedig okt. 29-én ér-

kezett távsürgöny szerint Lopatineczen, tfelsó-Mihályovecíen s okt. 27-én Miklano-veczen is kiütött. Mely elszámlált községekben, a táviratilag utoljáu bejelentetteket ide nem értve, okt. 28-ig lebunkóztattak és el-döglöttek : Pekleniczán 279 marhalétszámból 41 udvarban 62. Podturenban760 létszámból 113 udvarban 262, Ferketineczen 92 létszámból 5 udvarban 26, Macskove-ezen 134 létszámból 33 udvarban 50, Hlapiesinán 198 létszámból 40 udvarban 52, Szelniczán 432 létszámból 4 udvarban 11, Maroffban 110 létszámból 1, Senkoveczen 153 létszámból 2 udvarban 7, Csáktornyán 536 létszámból 1 udvarban 3, Miklaveczen 178 létszámból 1 udvarban 3, Dekanove-czen okt. 27-ig 366 létszámból 1 udvarban 2 ésNovakoveczen 558 létszámból 1 udvarban 1 db ; összesen tehát 12 uiuraközi helységben s lebunkózottakkal együtt elveszett 475 db., mely veszteség neuizetgazdászati szempontból érzékenynek, egyesekre nézve pedig valóban siralmasnak mondható.
Ennyi kellemetlenség után azoubm némi örömmel jelenthetem, miszerint a múlt hó 29-én vett jelentés szerint Csáktornya és Maron" községek a kerületi vészbizottság által vészraeBteseknek nyilváaiuaivác, a zár alól felszabadittattak, ellenben Doma-sineczen tegnap este vett távsürgöny szerint a vész ujabban is kiütött.
Ami a tett intézkedéseket illeti, amint az.első, vagyis bajcsai vészesetet a magas földmivelési ministeriuuihoi táviratilag feljelentettem, pár óra múlva már azon távirati értesítést nyertem, miszerint Ziamál Vilmos osztálytanácsos ő nagysága Nagy-Kanizsára leküldetett, ki is dr. Gracsanyi és Klíma Miklós baromorvos urakkal Kanizsán megjelenvén, a kanizsai vészbizottságot azonnal megalakította, a vészkerületet Somogy néhány községére is kiterjesztve, megállapította s a észkerületi rendszabályokat kimunkáltatta, a vésziepte községeket pedig, nevezetesen Bajcsát naponta személyesen meglátogatta. Szept. 13-án pedig velem együtt Muraközbe utazván, az ottani, akkor még csak 3 vészes községet szinte bejártuk, itt is a vészkerületet kijeleltük, a vészbizottságot megalakítottuk, a kanizsai vészkerület számára kimunkált szabályokat átidomitva ide is alkalmaztuk s mindent, ami a rendszabályok értelmében a körülményekhez képest szükségesnek mutatkozott, megtettük, különösen a letároláshoz megfci-vántatott katonai erőt, mind a kanizsai, mind a Csáktornyái járás béli községekre nézve a magas ministerium utján kieszközöltük. Ziamál osztálytanácsos ur ó nga. első ízben huzamosabb ideig Kanizsán tartózkodván, azután pedig megyénkben gyakrabban megjelenvén, szóval, tettel a legeré-Ívesebben működik s neki nemcsak a megye közönsége, de mi tisztviselők is, kiknek hála Istennek ! ez ideig nem volt alkalmunk ilyes eljárásokban praxist szerezni, tanácsai- és tanításaiért sokkal, köszönettel tartozunk. Dr. Gracsanyi és Klíma Miklós ideérkeztttk óta folytonosan a megyében vannak és a vészlepte területeken múködnek. A Drávavonal a csiktomyai vészbizottság által megállapított és vázrajzban a magas ministe-ríomhoi is feltarjeaxtetett terv szériát na-

gyobb katonai erővel, ugy a közbenső vészes helyuigek is « legszigoiuabban el&lrv* vannak s amint egy községben a keleti marhavésznek esete constatáltatik, a szükséges óvintézkedések azonnal megtétetnek. Lépések tétettek aziránt is, hogy most mar, miután a vész úgyszólván csak Muraközben uralg, a Mura-vonal is katonasággal elzá-rassék.
Kedves kötelességemnek tartom egyúttal a t. megyei bizottmány tudomására hozni, miszerint Kovács János kanizsai járásbeli szbiró ur a járásabeli marhavész ügyében tanúsított szorgalmas és erélyes eljárásával a magas földmivelési ministeriumnak nemcsak dicséretét, de abbeli bizalmát is kinyerte, melyszerint a csáktornyai járásban is vészbiztossá kineveztetett és valószínűleg a perlaki járásra nézve is legközelebb tett felterjesztésemre kineveztetni fog s minthogy ezen kineveztetése miatt állandóan Csáktornyán kell állomásoznia, a kanizsai járásban helyébe Mészáros Sándor tisztbeli szbiró ur szolgabiróvá helyettesittetett. Helyén látom itt megemlíteni azt is, ami a kibocsájtott hirdetményekből ugyhiszem a t. közönségnek ngyis eléggé tudomására jutott, hogy a megye területén mindennemű marhavasár a magas ministerium rendelete következtében betiltva van; az összes mar-halétszám pedig az egész megyében őssze-iratni rendeltetett.
A lefolyt három hónap alatt számos egyes marhahullás is történt a megye területén, ilyen eset 37 jelentetett be az alispáni hivatalnak, melyekre nézve azonnal baromorvosi vizsgálat teljesítetvén, azokon a keleti marhavész kórtünetei nem észleltetlek s az elhallott darabok különféle okokból, leginkább pedig lépfeuében s vértályog-ban és tüdőgyulladásban, 3 —4 db. pedig löherevós kövei keztéueni felpaffadásban el-döglötteknek találtattak. A lépfene nagyobb mértékben uralkodván, még a lovakban is nevezetes pusztítást okozott, külöuö-en Kis-Kanizsán a főorvosi jelentés szerint e bajban 27 ló veszett el, a szent-gróthi járásban pedig 70 juh, a tipolczai és s&meghi járásokban 25 sertés az orbáneznak esett áldozatul. Adriánczou és Bajcsán 1—1 ló a takony miatt leszuratuk, Mura-Kereszturbaa pedig egy bórférges találtatván, gyógyital alá vétetett. Mindezen bajok tovaterjedésének meggátlása végett az előirt barmászren-dörí intézkedések mindannyiszor megtétettek.
Nehéz szülés, hol szülészi beavatkozás szükségeltetett, kettő volt, miudkét eset jó sikerrel. Gyermekvesztés, vagy újszülött ki vetés nem történt.
Bonczolás teljesittetett összesen 14, orvostörvényszéki tekintetből 7, rendőriből szinte 7. Amazoknál a halál okai voltak* agyrázkódás, fejsértés folytán 4, sorvaci* 1. agygnta 1, fulladás 1. A rendőrieknél: agybénulás 2, véres tgyguta 3, elvérxéí 2. Súlyos testi sértés ejtetett 11, melyekről-a látleletek a járási orvosok által félretették . s a sértettek orvosi gyógykezelés alá véve lettek. Mérgezés, vagy mérgezési kísérlet nem történt. Tébolyodási eset 4 adta magit elő, ugyanis Baksában Koan Eszter 56 éves né, időszakióqöngésbe esett, Pongráct A*-

drisné milalyoveeá, Bakss Tréisi goricsá-nyi lakósnók és Kapdár József Vindornya-STÓllösőn megtébolyodtak 3 mindannyian a járásorvosok által gyógyittatnak.
Veszett eb aluli marásnak 3 esete fordulteld. Z.-Egerszegen, 1 pedigPetri-Ke-reszturon, az egyének azonnal ápolás a la Tétetvén, meggyógyultak, a szükséges orvos-rendöri intézkedések pedig megtínii.k.
A természetes és Alhimlí járvanyilag uralkodni az egész megye területen weg-szfint ; itt-ott ugyan fordultak i-lí'x-g.ws szelídebb lefolyása esetek, toválibM-Hfeük azonban a himlöojtás által me^ikádul; • /.ui-tott.
Öngyilkossági eset kettő jelentei.-i t be: nevezetesen Adamecz Sándor Csáktornyán magát agyon lőtte, Mester Ernő 16 éves fin Zala Szent-Lászlón szept. 29 én szinte agyonlővés által vetett véget életének.
Véletlen szerencsétlenség áhali halálozások következők fordultak eló : Hofi'mann Gottlieb Mura-Szerdahelyen a Murába fullt Janosics József zalamindszenti gyerkóczét szept 21-én kavicsozás alkalmával a leszakadt fold agyonütötte. Faragó Vendel sző-lópásztor t tófeji begyen aug. Gán magát Téletlenul ángyon lőtte. Fricdrich Ferdinánd fridaui illetőségű, de Csesztregen mestersé-gében foglalkozott czipész legény Feutós Józsefnek a megbokrosodott lovak által elragadott és feldőlt szekeréről egy faduezokra esrén, azonnal meghall. Hajdú József kis-kanizsai lakost az oltarczi erdőn aug. 12én a fa agyonütötte. Csab-RcnrtVken Símonyi N. majorgazdának 1'/, éves fia a major udvarán levő Tízzel telt meszésgödürbe tullt. Bödecs János nemes-apáthi lakost a fásszekér agyongázolta. Eapfstein Lipót Nyava-lidon magát Téletlenségböl agyon lótte. Radiovszki Péter utkaprót pedig Budolo-vics Péter sümegi urodalmi erdós lótte agyon véletlenül. Horvát József Rendeken a cséplőgép által nagy zuzódást szenvedvén, ennek következtében meghalt.
Hirtelen halállal haltak meg: Horváth János bödei lakos, kit nyavalyatörési rohama alatt a guta megütvén, meghalt. Korín István lendvalakósi lakos szept. 9-én ittas állapotban savgörcs és gntaütés által éretvén, az ul melletti árokban halva találtatott. Vörös János nagy-kutasi, Pesri József és Anisics Dániel zala-egerszegi lakósok, ez utóbbi gutaütés által szinte hirtelen halállal multak ki.
A megyét ért bejelentett csapások közül bejelentetett egy jégverés, meiyszerint aug. 13-án a Kerka völgyén jégeső vonul-ván végigaramocsai, pénteki és német-fa Inai, alsó- és felső szent-erzsébeti, csesztregi, baksai és barabási határokban a kukoricza, káposzta és hajdinákban, részben a zabokban is sok kárt okozott Tótb István cserta-lakósi lakosnak a gutorföldi hegyben volt hajléka villám által sujtatván, elégett.
A bejelentett 2b kisebb-nagyobb tűzesetből következőket látom felemlitendónek : Nagy-Eécsén sept. 5-én ismeretlen okból tüz támadván, 8 lakház, gazdasági épületek, takarmány- és élelmiszerek elégtek, a kár 14 ezer forintra tétetik. Részükre könyör-adománygyüjtés rendeltetettel. Kádon sept. 5-én este tüz támadván, 2 ház, gazdasági épületek s Tánczos János urnák cselédlaka s szérüs kertjében berakatva volt összes takarmánya s szalmás gabnája mintegy 10 ezer frt értékben elhamvasztatott. A teljesített vizsgalatból gyújtás tonik ki. Az eset annyival szomorítőbb, mert Taba László, ennek neje és 2 éves kisleánya súlyos égést szenvedtek s felgyógyulásukhoz kevés a re- { meny. Ugyan szept. 5-én Gelsén Svaslics Károly urnák lábas pajtája éjjel kigynlad-ván, birkaakla, pajtája, istállója, széna-ualma készlete, bukoricza-góréja, s több gazdasági szere elégtek, melyek bixtositva Toltak. A kár 14 ezer frlban állapíttatott ?eg. A megtartott vizsgálat a tűznek mi . okból lett származása iránt semmi eredményre sem Tezetett. A rácson szept. 21-én annyiból, mert egyszerre két helyen is ki-gyuladt, gyajtasnak gyanított okból tüz támadván, 9 lakház és melléképületek, takar-aány, öelmiszerek és egyéb eszközök 2280

frt értékben elbamvasztxttak, mely alkalommal Dömös Imre ottani lakos is a tüz áldozatául esett. T.-Dörögdön sept. 13-án Weiss Ignácznak <.5O Keresztből álló, a mezőn összerakott 2025 frt értékű rozskazalja elégett A tüz oka nem tudatik. Balaton-Henyén sept. 13-án 17 lakrész, több pajta, termés és takarmány égett el, a tüz oka ismeretlen, a kár 7680 frt. Puszta-Apátiban Leimer Ignácz ottani birtokosnál okt. 3-án éjjel annak összes gazdatagi épületei, eszközei, gabna és takarmáovnemúi elham-va<iztattak. A tüz valószínűleg szándékos gyújtásból eredt, miéit.a vizsgálat folyamatban van, de a tettes még eddig kipuhatolható uem volt.
(Folyutása köv.)
Zalamegye - '
bizotimányi közgyűlésének jegyzökönyvéből.
— Zali-Egersxeg, BOT. 3. 1374. —
(Folyutás.)
A nov. 2 ki közgyűlésről felvatt jegyzőkönyv felolvasása ? hitelesítése útin :
(230 sz.) OlvasUtottKroseci János megyei tÍBtti ügyé« ur véleményét jelenteié Szmodics György novai körjegyző és Somogyi István novai községi biró elles hivatal béli viaszaélések miatt teljesített vizsgálat tárgyában, melyszertnt ptnaszlott köijegyző az ellene beigazolt hiv»Ulbeli hanyagság é» kötelességeinek teljesitéiére való elégtelensége miatt hivatalától ai 1871 ávi lg-ik t. ex. 70. §a értelmében elbocsijtatni, Somogyi István hivatalától felfüggesztett községi bíróra néive pedig az ellene fonforgó bűntény iránt indítandó bűnvádi eljárás végett az iratoknak az illetékes kir. ügyészséghez leendő áttétele véleményeztetik.
A tiszti ügyészi vélemény folytán felolvasott vizsgálati jkönyvből kitűnvén, hogy Nova községnek a törvény rendelete Bze-riot évenkint elkészítendő községi zárszámadásai már számos év óta hiányoznak, illetőleg azok a törvényhatósághoz felülvizsgálat végett beterjesztve nem lettek; továbbá, hogy az 1871—1873 éven át a községi pótadónak kivetése, szedése, a panaszlott körjegyző és köliégi bíró által minden költségvetési előirányzat és szabályszerű kivetési arány megállapítása nélkül, hasonlólag s ugyan oly móddal t fogyasztási adónak a legelőadó czimén bevett illetékeknek is beszedése tetszésük szerinti kivetés utján eszközöltetett, mely adónemeknél a megvizsgált részletes befizetéseknek Bzámos tétele nem csupán mivel sem igazolható kivetési aránytalanságokat és egyesnek terhére önkényüíeg lovott illeték különbözeteket tanúsítottak, hanem azonfelül több kivetési és beszedési számtételeknek egymással, valamint az egyéni adó kis könyvekkel és egyes adózók álul felmutatott nyugtákkal történt összehaeonlitása nevezetes eltérések és hibás bevezetéseken kirül több sikkasztás tényét jelző adatokat is tüntetett ki, jelesül, hogy a fogyasztási adó czimén 1871 s 1872-ik évben beszedettnek igazolt 609 frt. 7 kr. összegből az adóhivatalba 573 ít. 27 kr. szolgáltatván be 35 ft. 80 kr. — a legelőadó ozimén 1872— 1874 években beeredett 166 ft. 37 kr. összegből pedig 115 tt. 46 kr. szolgáltatván be 50 ft. 91 kr. — s igy cs»k e két adónemnél is a beszedett összegből összesen 81 ft. 71 kr. visz-szatnrlatott, ebhez hozzáadva, hogy az 1871 — 18 Í4 években községi poladó czimén beszedettnek igazolt 1049 ft. 4 kr. összegről mindez idei; számadás sem tétetett, bogy mindezen adózási kivetések és beszedések, valamint egy postalarisznya vétele és hirdetési illeték czimén bevett 52 frt. 14 kr. kivetése és beszedése is, a község határozata, beleegyezése, a törvényhatóság engedélye nélkül s egyáltalán minden költségvetési előirányzat szabályszerű megállapításának mellőzésével, a kiadások én bevételek rendes nyilvántartása hiányával egyszerű és a legtöbb tételben hibása knak kitűnt magán jegjze tek alapján eszközöltetett, és hogy végre mindezeknél, sőt az államadő kivetésnek a főkönyvbe és egyéni adó kiskönyvekbe előírása s a befizetések bevezetése körül nem csupán a legrendeüe-nebb kezelést, hanem mioden számviteli teljes képtelenséget tanúsító hiányok UpaszUlutuk. Ennélfogva a közgyűlés, tekintve azt, hogy a vizsgálatul begyözott s fentebb elazátnlált pa-nasztények Szmodics György novai körjegyzőnek hivatalbeii hanyagságát, kötelmei teljesítésére való elégtelenségét s hivatala körében elkövetett visszaéléseit eléggé igazolják.őt jegyzői hivatalától az 1871. évi 18-ik t. ez. 70. § a alapján jelen határozatával végleg elbuctátja, egyszersmi.id pedig, tekintve azt, hogy a vizsgálat alkalmából felmerüli s a községi adókezelést, szabályellenes kivetések és beszedések eszközlését érdeklő sikkasztási tények elkövetésében az azokkal közvetlen terhelt Somogyi István hivatalától felfüggesztett novai községi bíróval együtt a nevezett jegyzi is vétkesnek

tflaík ki, ellenük a bűnvádi el járat foganatosítása végett a vizsgálati íratok az idézett torvény 99. §-ának rendeletéhez képest a zalaegerszegi kir. ügyészség, mint illetékes közvádlóhoz áttétetni, eVvégre jelen végzés Nagy József saolgabiró urnák, az illeti községi képvi selőtestület s az elmarasztalt Szmodics György és Somogyi I.tván előtt leendő Bzabályuserü kihirdetés és az annak folytán szükségei intézkedés végett oly hozzáadással rendeltelik kiadatni, miszerint általa szigorúan utasítandó lesz Nova község képviselő testülete tüzetesen arra, hogy a teljesített vizsgálat által kitűnt zavart községi számadási ügy rendbehozása, illetőleg a hiányzó évekrőli számadások elké Bzitteiése a számadást nem adott bíráknak feleletre vooasa, azoktól rendsseres számadátuiik-| nak bekivánása, a beadandó számadásoknak m<igviz8gálá«a, ugy nemkülönben az évenkénti költségvetési előirányzatoknak szabályszerű megállapítása, megvizsgálása, s mindezeknek a törvény tüzetes rendeletéhez képest törvény-hatósági felülvizsgálat alá terjesztése, valamint végre a törvény beo a községi háztartásra vonatkozólag előirt szabályok pontos megUrtása iránt sikeresen intézkedő! s annak kellő foganatosítására felügyelni, a torvény álul reá rovott szigorú felelősség terhe alatt elengedbetlen kötelességének ismerje.
(231. sz.) Olvastatott Krosecz János megyei tiszti ügyész urnák véleményei jelentése Kovács János nemes-vitai körjegyző ellen az adóügykezelése körüli mulasztások és hivatal-beit visszaélések mi»tt teljesített vizsgálat tárgyában, meiyszerint nevezett körjegyző kötelességeinek teljesítésére való elégtelensége és megDÍzhatlansága miatt hivatalától az 1871. évi 18 dik t- ez. 70. §sa értelmében elmozditutni véleményeztetik.
A közgyűlés Kovács János nemesviui körjegyzőt hivataliból elbocaátni s egyszers-mint tekintettel a vizsgálati jegyzőkönyv szerint ellene fennforgó sikkasztás bűntettére, az ez iránt indítandó bűnvádi eljárás végett az iratokat az idézett törvény 99-dik § sához képest a zala-egerszegi kir. ügyészség, mint illetékes köz-vádlóhoz áttétetni rendeli.
(232. sz.) Tapaazulutván, hogy az 1871. évi 18-ik törvényezikknek a községi évi költségvetési előirányzat rendszeres megállapítását, valamint a községi évi számadásoknak szabályszerű elkészítését, megvizsgálását s mindezeknek felülvizsgálat, illetőleg jóváhagyás végett a törvényhatósághoz mulhatlan beterjesztését elrendelő határozmáoyai a községek által — csekély kivétellel — nt>m a kellő pontossággal tartatnak meg, de főleg a községi számadások körül forogván fen oly a törvény tüzetes rendeletével ellenkező s a községi háztartás érdekeit sértő mulasztások, hogy amint egyes esetekben eszközölt vizsgálatok álul kitűnt, — némely községekben már régibb időtfii togva hiányzanak a községi számadások, illetőleg azok sem az illető községek képviselőtestületei állal megvizsgálva, sem a törvényhatósághoz felülvizsgálat végett beterjesztve nem lettek. Ugyanazért hivatkozva a fent idézett törvény 58, illetőleg 112, s következő szakaszaira, melyek értelmében az ott előírtakból képest elkészítendő költségvetési előirányzatot a községek képviselő testületei a következő évre mindenkor előre az őszi közgyűlésben megállapiUni, a községi számadásokat pedig mioden év leteltével a következő tavaszi közgyűlésben megvizs gálni s ugy a költségvetési előirányzatot, valamint az évi számadást az illető közgyűlés előtt 15 nappal a községházánál közszemlére kitétetni, a községi adófizetők által netán beadott észrevételeket tárgyalni, s mindezekkel felszerelten jóváhagyás végett a torvényhatosághoz beterjeszteni kötelesek. A megyebeli összes községek jelen határozattal a törvény idézett rendeleteinek pontos megtartására oly hozzáadással uUaitutnak, miszerint mindazon községeknek képviselő testületei, melyek még előbbi évekrőli számadásaikkal is hátralékban vannak, a torvény álla) reájuk rovott felelősség terhe alatt az illető számadó bírákat számadásra vonni, szóktól beveendő számadásokat törvény-szabu módon megvizsgálni s a felmerülő észrevételekkel felszerelten a törvény hatósághoz felülvizsgálat végett beterjeszteni elengedbetlen kötelességüknek ismerjék.
Végül tekintve ezen ügynek, ugy a községek ssját legközvetlenebb érdeke, valamint a törvényhatóság felügyeleti hivatása szempontjából kiválé nagy fontosságát, szükségesnek látja a közgyűlés elrendelni azt, bogy a me^yoi számvevő ur az általa vezetett nyilvántartás alapján, jelen határozat foganatja felül az évi számadásaikat s esetleg költségvetéseiket be nem terjesztett községeknek névszerinti elsorolása, valamint a hátralékban levő számadások s költségvetések évszámainak megjelölése mellett ezentu) tüzetes jelentést terjeszszen a kos gyűlés elé.
— Nov. 4. 1874. -
A nov. 3-án f-lvett jegyzőkönyv felolvasása és hitelesi lése után:
(233. sz.) Olvasutott Nagy- és Kis Kanizsa városok közös képviselőségének folyamod-Tanya, melyben a pisai hely pénz illetékek fel-

emelésére vonatkozó határozatát s a megállspi. tott uj díjszabályzatot jóváhagyatni kéri.
Ugyan e tárgyban olvasUtotl a megyei állandó választmáuynak e kérelem leljesiieaei pártoló véleményei jelenlése.
Tekintve, bogy a foly^modváuhajn fe|.
hozottak által kellőte&i~~ " ; yíogy
folyamodó vár«»»''" ? -&• » «T,-~»egesebo kiadásokra^-iijelt községi adózással túlterhelve van s hogy jövedelmének a piaczi hely pénz felemelésével előidézendő szaporítása által, smenyiben az főleg a piaczi és közterek tisztítására, ezeknek, ugy az utaknak ééjárdáknak megépítésére, a vuros befásitasára es rendszeres caaxornákkal eilalá&ár* szolgaland, mindezekben olynemú kiadások ulálandják fe-dezelüket,melyt!k nem csupán belyi, hanem köz-tekintelből is, illetőleg nem csupán a varos elő-haladása érdekében, hanem egysaersmint az ott öezpontosalo nagy vidéki forgalum Bzempont-jábol is teljes meltínylalot erdemeinek ; tekintve továbbá, hogy a kérelem ucin ujboi be hozandó olyneiafi adózás avagy díjszedés megállapítását czélozza, melyre nézve s jogosítvány az 1872. 18 ilct. ez. 121. § sa szerint csak kormányi kivételes engedély u:jao érvényesíthető, hanem már létező városi javadalomra nézve a fennálló gyakorlat módósiiasárol s illetőleg az eddig s jelenben is szedett piuczi helypénz illetékeknek a forgalom igényeire ? alapított felemeléséről van szó, és e részben végre tekintve azt, hogy > czélba, vett díjfelemelés kezelését a folyamodó városok közös képviselősége a törvény 105. §ában előirt sza-bályok pontos megtartásával Urgyalu és állapította meg a díjszabás módosítását, melyre nézve az illető érdekelt városi lakótok és iparosok részéről kifogás vagy panasz nem is emeltetett; mindezeknél fogva a kérelemnek hely adatván Nagy- és Kis-Kanizsa városok közös képviselőségének 1873. évi decz. 16-nu 50. sz. a. hozott a a piaczi helypénz illetékek felemelésére vonatkozó határocata ezennel tor-vényhstotágilag jóváhagyaük oly megjegyzéssel azonban, hogy a megállapította jóváhagyott díjszabályzat megyeszerte kihirdettetvén, az csakis a szabályszerű kihirdetési határidő letelte s illetőleg az ellene emelhető felfolyamod-ványok törvényszerű elintézése után, vagyis avégre már most kitűzöm 187Ö ik évi január 1-ső napjától fogva vétethessék folyamodó városok álul érvénybe.
(Fotvt. kar)
Helyi blrek.
— Koronás királynénk ő felsége
nevenapján nov. 19-én a •zt.-Ferenczrendiek
egyházában isteni tisztelet tartatván, a m. kir.
honvéd 8 cs. királyi sorezredi tisztek disz egyen
ruhában jelentek meg, láttuk a helybeli kir.
járásbiróság, kir. ügyészség s kir. Unfelügyelú-
séget képviselve, Nagy-Kanizs&város unácstes-
tületél a polgármesterrel, a főgymn., polgári s
elemi iskolák növendékeit tanáraik B unitóik
kal együtt, ugyszicte a polgárság szép szám
mal megjelent. Ellenben sajnosán tapasztaltuk,
hogy több magyar királyi hivatal a koronás
magyar királyné nevenapján nem unusitotu
tisztelet s hódolat érzetét ama királynő iránt,
ki nemes szivének legtisztább érzetével szereti
e hazát s büszkének vallá magát a nagy világ
előtt magyar nőnek tekintetni, ki rajongó sze
retettel unulá meg a magyarnyelvet, hogy e
sorsüldözött nemzettel a mi nyelvünkön beszél
hessen, ki a magyar irodalmat királynöileg pár
tolja s minden nemes ügyet ritka figyelemmel
előmozdít. ? közöny megdöbbenti a honfi szi
vet, mert a hol a tisztelet s mondhatni felséges
királynőnk iránt ahálaérzet hűlni kezd,
ott a legszebb bonpolgári erény magasztos vi
rágai lassú nervadásnak indulnak.
— Hivatalos. A kir. igaxságügyminia-
ter Strmdl János hadai kir. törvényszéki jog-
gyakornokot a csáktornyai kir. törvényszékkel
aljegyzővé nevezte ki.
— €r€rÓ tj. szintársulaU hétfőn, nov.
26 in utolsó előadást tart, mely alkalommal a
kitűnően játszó Gerőné asszony juulomjátéka
lesz. Felhívjak a t közönséget e két előadás
tömeges látogatásira s a jutalmazandó művésznő
lelkes pártfogására. A társulat innen Kaposvárra
távozik.
— ifyiU SMámadás a .Kanizsai Da
lárda" nov. hó 14 én rendezett hangverseny jö
vedelméről, melynek tíszU maradéka a váro
sunkba alapítandó kisded-ovoda agyének szén- '
teltetett és rendeltetése szerint már el is helyez
tetett. Bevétel: 146 frt; kiadás ; 130frt 66 kr;
maradt 15 frt 34 kr; ehuez 44 frt 66 kr felülfi-
setás tészen összesen: 60 forintot — A magas
ctél támogatásához Löwinger Ignácz ur 5 frtul,
Grünhut Fülöp ur 5 frual, Karczag látván ux '
4 íruml, Woissmsyer Antónia kisasszony 4
frtul, Ebenspaoger Leo ur 3 frtul, Ebenspao-
ger Lipót or 3 frtul, Gyorffy János ur 2 frtul,
Skublici Pál ur 2 frtul, N. N. 2 frtul, Deuuch
Mór or 2 frtul, MilhofSf Ödön ur 1 frtul, We- .
líach József ur 1 frtul, Wajdiu József ur 1 frt
ul, Kosenberg Ernő ur 1 írttal, Botho ur 1 frt-
Ul, V*lb«h Mór ur 1 frr-si, Ollop Lajos ur 1
frtul, Weiser József ur 2 frtul, Simon Gábor
ügyvéd ur 1 frtul, N. N. ur 1 frtul és a tiszta
Folytatás s malUkJeU*.

Btktídttm.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére do Barry
Londonbél.
A kedves gyógytápláiék Revaleaciére dn Jiarry eliivolit minden betegségeket, melyek „i orvosságoknak ellent állanak n. m : Gyomor-, ideg-, mell , tüdő-, máj , mirigy , hurut-, hár-jva,- lélekzés-, hólyag- és vesebajokat, gümó-
") E ro»st alatt köllötUrt íelelSssét-at nem
*Ulal • ftat

kitt, awkört, fabdosáat, kíhBgést, «n«aih«t-
lensíget, dugulást, hasmenést, álmatlaoaágot, gyengeséget, aranyeret, vizi betegséget, hideglelést, ttedulést, vérkeringést, fülzogást, émely-géit é> hinyást meg a terhesség idejében is, a mélakórt, elaoványodiat, csúzt, kosavéoyt, sáp-kórt. —
Kivonata a 76,000 bizonyítványoknak, melyek minden gyógyitáasal dacoló kóreletekre vonatkozva.
68,171-ü bUonjitrioT. Pmmtto. (Kondori mailen) okt. 2í. 1869.
Uram [ MeggySsódbeUBi, hogy mióta a caoda-te^üi Beralflaetórc do Barry-t haasiiálom. aaa* két <r óta, Brtgstgem tariieit nem e>>e«, iillehet 84 érés vagj-ok Lábaim ismét élénkek, •iemen»il*ea oijj.S, koirj uemUTefra ninea uOlc-igem ; gjoiarom oly ergí, mintha M éréi Tolnék, — rBvideo. ifjodra érjem magam. Ea prédikálok, gyóoiat hallgatok, betegeket látogatok, jókora out megteuek gyalog,

•nem ttssta, á
MtAiMt&m Mas. Kérea eit akkot ée ott, kai taxk tetwii
Abbé CaitelU Péter. Baca- Tbeol ea uraoettoi plcbáno«
nondOTi karOietbea. 75,706-ik biaonyitráiij.
Bfaa, Prttemtnuee 21. majusiaa. 1871. IftsOaMtal tanosoa Innék aaon .ikerért, me-Ijet kUSnS Earalndére do Barry-ja Utal raj'am U-paastalok. ÉQ nfjaoui tabbnor gjomnrg0rc» , kobagée-é« assmeiiéaben aaenredtem, melytől kitfluS gjógrasere alul megasabadaium.
Groamann L.
TipUUbb (Wn a hundl, SO-mraén -tg Hmili a gyinatr árát, ftlaötteknil uyy, mini gt/trmólulÖM.
Pléhsselenesékben '/, font 1 frt. 50 kr. 1 font 2 frl 50 kr., i font 4 frt 80 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 Irt . 24 font 36 frt SeTaleaciére piakotlk nclen-ciékbcu 2 frt 60 ea 4 ín 50 krral. Bevaleaoiére Cbo-eolaae táblákban 12 ceáe>é>> 1 frt 60 kr , 24-r« 2 frt 60 kr, 48-ra4frt 60 kr., porainkban 12 eaenére 1 frt

60 kr, 24-n í frt 50 kt, 43-ra ? frt SO kr, 13Ű-ra lu frt, ttS-ra 10 frt. aTC-ra M frt.
Megrendelhető Barry dn Barr * & Comp
álul, Wien, Waliflseogassa Nr. á.,
N.-KnnÍM»dn hovdlc Károly gyógytfrtárában DebrecsenbenHibáiorits IátTin gyógyssertárá> bu a kígyóhoz; Eger Tachecy Adolf és Vaile AnuloáJ; Eaxéken Dávid Gyala cyegyneréa-oél; Nagy-Becskerek Goldberg XM. Dél; Ma-rosTáaárhetytt Fogarasi DSmSbSrnél; Miskolci Esiáthy btrán gyógysierénnél; Sopron Edar Ferdinánd gyégyanréuDél; Pesten T5rök Jó-zaeiné!; Győrött Németh j Pál gyógyttorésznél; Siékes-Fehérvárott Dieballa Qyörgyaél. Te-mesvárott Pap Jótaef városi gyógysieréunél ; Versecwtn FiBcber lióricznál.
A bécsi ctég minden vidékre kfild posta utalványra vagy utánvétre.

X X X- X X S-.X.X X X X S l
Keller Ig*nácz
Árverési hirdetmény,
1258-18)
Empfíehlt sein reich assortír.^ i>ager aller GrattuogeD Herre&-, Damen- and Kin-der-Stí fletten von bester Quali tát a D d z u möglichst billigea Preisen.
Ferner mache icb das k. k. Müit&r uud Terehrangswárdiges Publikum aufmerktmw, da«s ich allé Bestellungen rom bestén In- und AuslanderLeder rerfertige und prompt und billígat berechne.
Auch wírd von mir geVauffa Waare ?u repariere.n angonoramea.
Ajánlj* gawUgon ielszerejt urak-, hői. tíjek, és gyermekek számira való topánr»k. tárát a legjobb miDÓftégüeketm lehető jutányos áron.
Ugjszinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok * cs. k. katonaság B t. közönségnek, hogy megrendeléseket a itígjobb bei és külföldi bőrből elfogadok és készítek, ax árt legjutinyo-sabbaa számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavításra elfogadom.

Gróf tolnai Festetics György arónagyméltósAga ollari arodalmi tisztsége
részéről közhírré tétetik, hogy az olliri urodalom kebelében lévó pozvai z»l»-
viri 3 kerekü malom nyilvános árverelés ntjan 3 évre bérbe adatik
1875-ik év április 24-től 1878-ik év április 24-éig. Ai árverezés t é. decz.
7-én délelőtti 10 órakor fog az ollári gazdaúgi irodában megtartatni. Az elö-
leges bérleti feltételek ngyaoott megtekinthetők. - A bérleni kívánók kellő
bánatpénzzel ellátva tisztelettel meghivatnak. (1496—3)
Urodalmi tisztség.
Szálloda-megnyitás Szombathelyen.
Alulírott tisztelettel jelentem a n. é. közö« sógnek, miszerint Szombathelyen f. nov. hó 22-én
,BeLX>a,X-lBL" uj szállodát megnyitottam.
A legjobb izlés szerint berendezett eme saállodában 23 elegánsan s kényejmesao b«butorozott vendégsxoba vaa, ma>> lyek sürgöoynyel is ellátvák.
A L ez. veodégek kérjyelmére fürdőhelyiség is van berendezve, melyben télen meleg, nyáron dousfönió is használható. A vaspályához közlekedó saját társkocsim van.
Az egész ssálloda rendes visvesaték-kel bír, kerlhulyisége is kiváló kényelemmel fug berendoztetni. Ami pedig az izletea ételek s üszU italok kiszolgáltatását illeti, arról kezeskedem, ugyszinte a tisztaságról, pontos éa htt szolgálattéteiríl is. Számot látogatást kérve a t. közönség pártfogásába ajánlom magamal
(1497-2)
Mély tisztelettel
Hainczmaon J&nos,
Sabaria" szálloda bérlője SzombathelyoH
|(u«o_9)
!
Első 27 kros csarnok.
Több helybeli és vidéki t. vásárlóink álul felszólitat-tunk, hogy nagybani vásárlásnál előnybe részesítsük. Ennek folytán bátorkodunk a t. közönség figyelmét kikérni az alábbi sorozatra, a melyből kitűnik, hogy nagyobb vásárlásoknál csakugyan az előbbi olcsó árnál még olcsóbbra szállítottuk. Ez által reméljük, hogy a n. é. közönség ösztönözve érzi magát megrendeléseikkel bennünket szerecséltetui.
(1464—%) . frt | kr. frt | kr
1 db. 30 röf. legjobb minőségű fonál vászon 6 80 és 7 60
1 , 30 , fehérített Creász vászon . 8 _
1 , 50 „ finom Hollánder vászon . 13
1 „ 30 , legfinomabb chiffon ... 8 --
1 , 30 , minden szinü ágynemű . . 7 50 és 8 —
1 , 3O'/r széles finom schnflrl parkét 8
1 » » . » , Piket parkét . 8
1 tutz. fin. fehér gyeles zsebkendők 3
1 , fin. fehér Batist zsebkendők színes üzélüek 3 —
, , ngy szintén egészen színesek 3 _
1 , Gyolcs Damask szalvéta 3 20
1 db. 30 röf. Damask törülköző kendők. ... 8 —
Több ezer róf uj divatu legjobb minőségű cosmanosi Perkalinok, és '/, széles gyapja rnba kelméknek rófe 27 kr
Ezeken kívül szolgáihatunk: fehér és szines uri ingek darabja 1 frt 1.20.1.50. 2—3 frt.
Nagy választékú ingelök, gallérok, manchettok, és nyakravalók (ugy szinte nőknek való is) olcsóbban, mint bárhol. Moll és Creppelisse, széles futó szőnyegek, nri plai-dok. 6 8. és 10 frtig.
Nagy választéka téli nagy és kis kendők, bímalatos olcsó áron. Több ezer darab nagy és gyermek kötények a legjobb mosni való kelméből. Darabja 27 kr.
Miután a legnagyobb hazai és külföldi gyárakkal összeköttetésben vagyunk, tehát abban a helyzetben vagynnk,bogy birmely nagy rárosi rakUrral versenyezhetünk és ennélfogva reméljük, hogy a t. közönség szükségleteit tőlünk fogják megrendelői
A rőf 8zamn tárgyakból, kívánatra mintákkal is szolgálhatunk, és a postai megrendeléseket gyorsan és pontosan utánvétellel teljesítjük. — Tisztelettel maradván
Fürst és Goldner
Zala-Egerszegen.
Ka,a>E»en.s?elxx és Voffler hirdetési ügynöksége Budapesten, Bécsben és Prágában.
alapiuatott ! 865-ben. siámos német, ft'itrák, nvajcxi, hollandiai stb. hírlapok hirdttminv-bérIM a Havas, Laflte. Sitiim- tCa és Ck. Laaraafe C«rf
11% pir si úr.ula ok efyetOU képritUi
m&jd minden nagy párisi fcfrlapoak é* 200 ?l*o raugn fraacsia prtvta-
czltl lapokat*; a bidsaeli Mépaatfusa k«la«- (viliglip) s toM. mi-
Msietors2*|l, aastrial és avajul lapát balti, esskSsolnek kérsMis
ssket BflutfM biriapban, saaklapokbaa, irkeleci és utazási könyvekbe,
naptárakba ét ecréb hir<lrté>i koslooyokbe aj azok álul kiszabott arak
"•érint aJáaitUkat kirtktéMkrt elíugad és kosretit mioden dijfelszimi-
tás nélkal, hírlapi és hirdetési rtsaonrak tekint»t«oen Unicscsal s.olgál
költség-vetések, hirlapjegyiékek ll|yw ét MrtMsrtVf. (1398-13)

.W Legnagyobb -»?
selycinárok-raktára.
Bécs, Stock im Eisecplatz 2. sz.
Ftanozl :i3 z3.
a uép BailaadiaiMz.
Mintát minden idSben b^rmentre kfildSk.
(1488—S)

_______ Soha állíttatott össze egy gép a gazdakö-
zőnség számára, mely oly gyors elterjedésnek és oly nagy tetszésnek örvendhetett volna, mint ez. — Ennek bizonyítékául szolgálnak a következő számok: 1872 — 1873. évben az ifj. Weil Mór féle czégnél Frankfurtban három ezer hat-száz kézi-cséplőgép, egyezer kétszáz 2 lóra szánt vono-cséplögép adatott el. — Bővebb bizonyság alkalmasint nélkülözhető e gépek kitűnősége mellett, —
Megszerezhetők : a fentebbi czégnél: Frankfurt a. M.
vagy pedig Soberz XVUlZCfc asszonyságnál
Nagy-Kanizsán. - (iso3-o
Prick Vincze
gépgyára, vashámora, vasöntödéje Pécsett.
Ajánlja gaxdmsigi gépekkel és r-szkAiAbktl jól berendezett raktárát, agymind : két ftnrala li.i!&rli-m«ln>i>t, »••-állváayiiyail Ulalolt «öxfarF»x( 18" ifán 10" va>(a| faíiiak. maláta és olajtuiól egé<i» vasból t4"30"36" h«s>m kemény híafrrftkrl sat.
Továbbá késrittetnak; xAzkitziiayok minden eddig ismert
szerkezet szerint ér pedig rámmázaáját 17 írtért, ha a kazány
többet mind 60 maisát nyom, 60 mamin alól pedig 18 írt.
vámmáisája, (i«l-6)
Teljeaen berendez: riAr-éa Balinka KtHtkrl, rwli gé«<>k> t báaráknak, vix-és «ótmalmi>knt, Hlreni m6v<ket és minden a rakott padntat késtitéséhei szttkségee gépekst

A legnagyobb
Bécsb'jn, III. Mnrxt-r nfcza 17. sz. alatt van, hon-nau képekkel (fllátott árjegyzék kívánatra ingyen berinentve küldetnek mindenkinek.
Das beste Hittel zur Conservirung und GeschmeidigmachuBg des Ledera von Stiefel, Pferdegeschicre etc. etc istdas
Russisciie Leder-Ocl.
DieBvs Oel zeicbuet lich vor Alieui durch acio Aroma ^^ dass maD mit Stiefeln, wt-lcbe mit demsHhen bearbeitet sind, ohae AB-»toes aa erregen, im Sálon crbditMaen kaiin. hurcb die Behandltmg mit dieaem Leder-Oel erbalt tiaa L«Jer Scttacx e«'^o Ui« Einwirktmg voa Laft, Hiuc nod Feacbtigkeit allfr Art; von Z -it ZQ Zeit danrit getrankt, bleibt das Ledér steis sammtartig veiclt, vird v«iiterdicht tmd erbalt eíne besoodere lála»ticitat. D«r Kuasscliwei&g wirkt aaf das so bek»Q-deite Ledér nicht tnoUr nachtbeilig ein. 1-ut^rei bl^ibt weich önti ge-sebmeidig und erlangt dadurcb eiue gröss'-rtí I>aufrbaftigkeit. Nach der Behaodluug mit Led«r-Oel kaas tla* Led<r j«d>T?uit gnwichst oder laddrt werden Qiid erbAlt daun eiaen sebóneu dauerh&ft^D Ulauz.
Flaschen zu 1 fi. und 2 fl. ő. W., sovfie in Blechflaschen 5 fl. 10 Pfd.
Mit Ucdaillen ausg.ieichnet.
Kelne gewichsten Stiefel mehr!!
K. k. auuchl. priviligirt für Otuterriich-Ungaro.
Untversal - Sálon - Spiegel - Fettlack
fttr Herren- und Damen-Stieflettcn und Pferdegeschiere.
Dem GefertigteD ist es endlich gelaugen. fi&eti vortrefflicaeft StisM-Lua sta. IU erűod.n, wodurch d*. Wloíaes dsr StícM gauz OJ-| Döthig wird^ Nnr mit Kineitf* Piosel beatreicht matt die Stiefel etc. a ad binneD veoigeo HÍSDÍMII giinsen dieselben tiefscbwitrs. Das L'>dt:r letdat daroDter dareaaasQicblr Sünduro vird ÍIM Oe^entb«.-ilo weiener, gesebmei-dig und waiserdicht.
Flh zu t, 2 ??• 3 II 4 W. vtni-néet
Rabatt
die
Fabrik und Haupt-Niederlage
Groaar? Xaelifolger
Win, Knlillliaiikt >r. S,
vn-k vij dem Café Dánra, im Hoío links.
Provinz-AnftriRe werden per Oassa oder Postnacknah
(1478—5) sofőrt ausgefuhrt.


OOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOQ

i
:íi

xxxx
HOFHERRM.
<i-izditsági gépgyáros
az 1873. bécsi világkiállításon a legnagyobb úgymint:
baladási é s é r d oai-ér e mme 1 kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlachgasse 22.
aközeledóvetó-idénvre ajánlja kit ftinó szer keze tu Garett-féle Mrvető-gépeit, melyek a legújabb jártasokkal ellátva, eddig minden más ilyen gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak: Kézi CSéplíjépek legjobb szerkezettel.
Járgányok és járgány-cséplőgépek.
SS-íéte ftétszerűíb konkolytisztité gépek és ilyenek Pernollet-féle
szerkezettel. ... ... „,«.,.»
RiChntond & Chandlerféle, agyszinte eredeti angol Bentall-féle SzecsM-
vágó-gépek.
örtóa^d0ar1ldTtaOZk jiSynyal vagy kézre! hajbatók, zuzd-malmok sat. sat. Kitünó anya-.Tt és hibanélkali szerkezetért kezesség vállaltatik. Ábrákkal ellá: un jegyzék és árjegyzék kÍYÍnatr» bementre küldetik. A gépek meKtekiuihetók és megrendelhetők a
Szombathelyen, főtér L sz. a,
(1471—6) lévő gépraktárban.

szz^^Br^m^^mr "^" -^r ^r ^F ^ ^ ^ ^ T T ^ T TT T *» *» --r -— »»»•-»•-»--------' -? - -- - - .
(1498 — 1)
| Varrógépek, részletfizetés mellett áfrt 2.50.
Varrógépek s legnagyobb TÍ-lasztékban minden rendszerből,
ugyssint:
Eredeti Singer, Howe, Wheeler*. WOton, Anger,
Y*J amint
kézi varrógépek,

clid 2 fi* 50 kr. réuletnzet& és több évi jótállás mellett.
? fgyszkita aindea&enft tü, czénja, selyem és gép-olaj. Oktatás ingyen.
Scherz Lulza
gyári raktára Nagy-Kanizsán
'??????????????????????O???????????????????»!


(1470-6)
KANITZ C.
papírraktára
nagyban és kicsinyben, kő- és könyvnyemda, monogramra, látogatójegy és pecsétbélyeggyára
Budapest, Dorottya uteza, 12. sí. a. ajánlja dús raktárát legnagyobb választékban mindennemű iroda és iskola
szereknek u. m:
Cgfvéil nyomtatványok, kfllöufele bel- f» kűirSIdi levélpapírok és borítékok, teljes iroda berendelések, xs»b- és asztali jegyiökonyvek, lént*tariól>, valtótáskák, börmappák, pémtárezák, csinos fényképalbumok lenével vagy anélkül stb.
*"*?" a legolcsóbb árakon. ^~

Levélpapír monogrammal vagy czimerrel, úgyszintén fekete nyomattal díszes kiállításban, legrOvi debb idö alatt elkészitbető. 100 drbja 50 krtól 3 frtig-j
Látogató-jegyek kőmetszve, vagy nyomtatva 100 drbja 50 krtól 1 frt 20 krig.
Levélbeli megrendelések utánvétellel leggyorsabban és legpontosabban
w eszközölttttnek. ^
OOOOOOOOOOOOOOOOÖJOOOOOOOOOOOCOOO

Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni.

FK vÜCZlA-FOLVfikONY HAJKfci-j tiAÜ FO.ST »1N Uk. JUUVEN
ó. a hajnak kedv uerintfefcetérejGOLDKN minden hajnak ax általán c
Já ók i kölöi l
j Jált aranyásóké ssint kölcaönii a leg-
léeth, aagol fogíyóiKvök fámára nyak körül nordo J f
f a,uJ a
f
USkéletesebben és meglepúbbeiL, Ám <ét ét rekedtaég ellen. 1 csomag 1 frt
PAGLIANO, igen kedveit, felolvssztó. - 'értisztitó szörp. Talödilag kozatra.
et rendBzorcUen kossTéuy gyors is aia. PAGLIANO tanártól Flórencsneii. Ára l frt 50 kr.
úsulható MiQd«iihMiu.Utltorkell|iulw mejterb-Iwe k<t»e*eitébe« «15
k ^ •» ^'
kipróbáli és jónak bizonvnlt txi.T'' a bür!
t mindeuféla szeplók, saömőrcsök,; . .. ,n.mr. A, VT kiattaek, foluk elUvolitisara. Egy llTlg;Ul'iSBimGI ELET i frt, egy uiczat 9 frt..
WEISZ JÓZSEF,
gyógjszerész a ,Sierec»enhet"
Nr. 27. Bécs, Tuchlauben Nr. 27.
% kötöttségnek legjobban.ajáslja a kovetkeií íieroket.
C0PATINE MÉGE, szerencsés eg7t-
Egvsitéte a copsUT-hslissmnir más kitn-
kr, a*en ható Uataaws anyagokkal, aj és
kr idült magfolyásoknál. Parisban a kor
házakban haaualtatik. Ciokornttvelyek-
•" aak takarva a ka ácsok. Ax
sebb nunSségfl raisal 3 frt.
Posui klüdések cs&k a cioi&agoliu díj 15 kr. hosalcutoláia : enkdaAitetaek.
Dr. CALLON FÉREG TÁBLÁCSKÁI. EESTITCTIONS FLLU1D jelaa Ezen táblácskák csalhatlsn ellenszerén'ltiak szamára. Ára 1 frt 40 kr. ajánlhatok a belférgck ellen ; igen kel* lenn isik Tan és gyermekeknek is adhatók. Ára 40 kr., skatulyákban aazz-ntlati ntaaitással egyfltL
sa-zrl HÜS-KIVONAT (] |j«bb miniségfl 1, 1 fél.
0 napi baasná tán
a haj kih&llaaa tartau megsiüntíocük, ui
oúréee elosegittetik, és tennésxates sxi-
nében puoan, fenjeien segtartaük,
ikéregképiél p«dig megakadálrozulk.
[Kz sok orvosi tekintély által ajánltatik,
' elismerő letel áll mindenki
rtaük, akedo < lrozulk. földön
ánltatik
VET0 RÍNI BALZSAM, narasi nőre- treg ára 10 frt.
nyekbSl és drága ossenúübol, a ca. Ur. YAI
<ali<xia országos kormány által azf- Uraló
Wtjdite J6aef kudó-, U*. é* ?y.sxUttlijd-o. gyom>itá
m ítí
? •?g
fíjí

> I
§1
ifi


nnyebben k*pják. Ara óbb
J a oí y p
frt, tucx»i 20 prct- olcsóbb.
NE Cfugpasta) porczelUn u Icben, ára 80 kr. o. é. rucmiiil i' prti olcsóbb. K**m fugpasta a .ejjiel* lebb szer * fogak tisztítására, úgy fogak épségben és fehéren t*rU*ára fogsaranyaak árulmatlan mó-ion fitt Tolitasára. a fogam eróaittiaére ugy vérrá megakadályozására.
CACHOU ABOMAriSE » ro*z szagnak a duliányzá* után * sxájb-il eliáYit-liiiUra, ligj' az evén, sze»u-b luluk.
tniot boruak és lörnek ivisa után i. :v.
nélkülözhetlen finomabb ét jobb ti.:-
•>ágok, sziubáxak. bálnk én salonok
látogató axátnára. hjen CACtlON tiszt*,
az egcsxségtstik legkevésbé ártalmas uo-
íényalkatré«ekból áll. és a fog*k ro[-
, y
r dobd Ul kr.
EAÜ ANruÉPUÉuQOis.;
üidása, valamint fogfájás el h-n I<-gjo!
Dr. JIKÜIC. éa tauár 3CM1UT FLO-
N HIK^A, fájdalomcsillapító, scu buaelltinea erősití fogtíucturija. Ezt-u ünctarat az eredeti reűdelrény szeriül eÍkés*Uye, a fogfájás ép oly gyors csil lapítására, mint erSiitS szájvii gyanáut már egy félszázad óta nagy ba&tuunel aJkaknasutik. Két előnye vau : 1., igen hatá*oa és kiválóan olcsó ára miau minden mii fogcseppet fölöslegessé te&z. Ü^ékb háli tíál
pp g
t használati utasítással
együtt 40 kr. 1 tnczatoál 2?prct. lcvouat
EGYETK3ÍK3 ELETPOE l>r. Gelle Eddig utol nem éretve hatásában ai emésztéa és vérusxtitásban, makacs 1>JI- jok; mint: emésztési gyengétek, ine ifé*, alte&ti bántalmaJt, bőrkiütések. befétskelt idült cstuc Nagy doboz ára 1 frL 26 kr, kis dobos : 84 kr.
SÉRVT.lFASZ. KUáloan alkaloai-bató altesü sérrekaél.készitre ésajáalrz l>r. Krisi, bzseli gyakorlati sérvorTos-til. Pléhdobozokl>an leírással együtt 3 frt 60 kr. o. é.
EGYETEMES TAPASZ, Dr. B Parisban. ?x a párt»i és Joadon-cuUások diplomájával ellitva, maga uelyeti negrixsfálva és nyiltánoi


nőkére
10 perez
k bá
alatt tartósan festetui. melyuek batán oly áluláoo&an elismert, bogy további diuérgeténre nem szorul. KétxQlek botra t. i. hót k<-fe és két csente 60 kr. Egy üveg b&jf^stoncz 2 frt.
SZKM-ESSE^CZIA Dr. Romersbau «en, a láteró fentart^^a, •zilárditása •rósitésére. 1 Üveg hámnálati utajiitá* ?gyüít 2 frL 60 kr.
NYAK BALZ5AU, Öregekben 40
O k
VALÓDI CZÜZ és RHEÜMA GYAPOT PATTISONTÓL. 1 caomftg 70 éi 4U kr., tagsiaggAtAí ellen i*.
f.lbaffílgé,nél
GLycEalN
PASTILL D1GKS riV I)? BILIN' (B ni eméiztéai ezukorkák). A hírei bi lini iar»nyniibrtl kéaxdlt pastíllák, m'-ll-éiretésuei, gyomorgorcsoél, oehéx eneu ésuél. a gyomornak étnllel é
ENT1A Dr. Sie-son. Ma.kací hasaifi-külusekuél, rosx e-mésztét&é!, arany-eres bánta LmakuáL Egy üregese basx-aálati ntasitissal 50 kr., éa 1 frt Tucz*t
i«4mára 25 prette
olcsóbb. —
STÁJER NÖTBNYSKD?, mell- é> to-dibetegek uiBira ; kSMgés r.k.dtséj ell«n, srr mint 6rej gjeti|« ueméljek nek ajanlkiti. Eyy üreg ir» 87 kr.
OS. K1R. SZAB. TASS0CH1HIS PO. MÁDÉ. A legbiitoiabb él legjobb aaj-noreuto uer 3—10 napi baasnálal után
hj kihll

10 frt.
EAÜ DE BOTOT. AR0M. SZÁJVÍZ ilágbirü kiválóan kellemes illay ise álul ég jelet gyngyhatitáTai a fájó» otxssagu fogak, ralamint esek rocha> és iá» ellen. Egy Qveg &0 kr.
FOGPOR PÜR1TAS. Ára 1 frt.
PAST1LLES DE CHOCOLAT fer-r u g i a e u x vas-caűkqlád a TÓrüsxtiuUra es tipkór alleo. Egy iKatulya ára »0 kr
HERBABN'Y J., növényi j
•illeni pilnlái bictos iwr, ax acat idüH dl ké
POPP FOGPASTÁJA. Ára 1 frt. 20 ki.
y gy
p gyógyitAíira, ax ideges kössvénj. mindenféle caox és et«k utóbajai ellen: sünt lép- *? máj daganat, gyomorbaj. megrígiőtt hasdugul&t, rixkór, altesu bajok «Uen. Egy dotwi ára, elég 1 ? fel bi napra, 1 frL 50 kr.
Dr. MAYER GYOMORESSENTIÁJA, görc», pnfaiiiú kóiika, gjoaor t7«f e-tég, hasmeoéi, valamint biztos uer a tengeri betegiég ellen, azután a
FRANZESSBER8I TO,kí- és egjéb hngybetegségek gjógjitisira, amelylyel nyilranos és magán gjógyintéjetekien a jegjobb eredmény éretett ei, amiat eit orron biaonyitások és ktszSnS iratok, melyek minden üreg mellé mellékelteinek, ralsmint as évről évre emelkedő elárnsitás, ugy a bel- mint a k«J-niusn legjobban biaonyitják.

LttícKFKLt; tOEbZiíG XÖ>E SYEK. A legkitdnóbliuok bixouyalt a<r, m«tl- és tüdőbe tegvégek, taurát, kdbö-
>O kr.
L1EBE LIEBIG - FÉLE TÁPSZER YERMKKEKNtífi a hires Liebig-le feszítésére. Egy üreg ára 70 kr.
FOGP STA, C3. K1R. SZAB. PFEF-KERMAN'.S-FÉLE. Ára 1 frt. 25 kr.
A COSDBJíSALT TEJ, késxiue a» Ajglo-6TÍsa coadetued tfitk Co., CJust, ivájci. az 6gyed(Ui Liebig báró áltai lenuett éa hásUrtások, kivándorlók. ífertnhkek (kitJedekj txámára ajánlott joad«juait tej. Ára 66 kr.
SVÁJCZI HALLÁ8I-LIQÚEÚR, flll-Mogét, fajdalom, fOlsturá*, nehéx ha.1-tlás eUen; ára 1 frL
FOG- CEMENT, kir. saabad. a fogak ÓDosására, vi 1 frt
ANATHERlNSZAl-V1Z, cs. kir. saab. n-lűüi, Pojjp J. G.JÍl, általáaosan mint legjobb fogerisitA ?wr ioienre. ~ HT«g 1 frt. 40 postán 1 frt 70
leUett
r =-?- —,- negjM
nyolczad fontos fazekakban.
MOH NÖTÉSY CZÜKOBKÁK, Di Scnneeoerger orvostól Poasonybaa. ki- .íjogyaser köhögés, «keduég7nu-rnt ellen. I skatalya 88 kr.
FOŰP0E HEIDEB tanár eUirata iserint, 1 skat 40 kr.
próbált jelesen és biztosan ható atrtr, ideggyengeség, gorca, csáz, oldalaiar* gyulsdás. Sgy ttyeg ára 1 frt 50 kr.
HINTÓ POB, általánosan ismert jeles báiuser, hnrtt, rekedtaég, kskogés ellen.

Abl^ZAOAa JUULCJNI rOK. Eseo por eiQii a Ubisxiidást é* as általa okoson kellemetlen uagot é« egétaen ártaJmatlui. Egj dobos ára 2 frt.
Dr. QdARlN kiret kohSgés és hunit illeni pora (különösen erőteljes ssemé-yeknéL Egy drb. ára Só kr.
NKUROSYUN, havasi novényekból :észfllt oövénykivonat, csúsos, köszvé-lyes általán gyeDgfllt állapotban. 1 iveg 1 Irt; erősebb 1 frt 20 kr.
PRÁGAI tiOSZVENYriiKA, ctomv gokban á60 kr., és WElDlNGER-FELE t'ÁJDALOaOilLLAPlTÓ KÖáZVÉ.SY-, Jio. 1 á b* kr., Ho. '1 (kettoa á 1 ?rt Legbistotabb uerek, ggia, köaiTényctomók, daganatok sat. eliao, asonpal csillapitr* a f áj -Jaimat.
PREND1N1-FÉLE PASTJLLÁS--ekedtség elles, énekesek és ssonokok, »k ajánlnatok. ?gy doboz ár« 40 kr
FRANZBaAMNTWEIH egy üreg 80 I. íagy 1 Irt 60 kr.
Dr. CARNEB1 SIROP Dl PALERMO * leghatásosabb vértisstitű uer, mely mai nap a kereskedésben elófordnl és kOJönösen alkalmaahatoa vér tisztátalan-ságinil.njilkii aranyérnél, MrkiQtések oél, siphilistikos dagasatoknil, köuvé-nyes és csosos lerakodásoknál, alteati hántslmw^Tiftl. uékuQkflléseknel, rou étvágyiiál, vénolulásoknál, fSfájásnál. Egy s?eg ára 1 írt 20 kx.
STURZENEGGEE SÉBTTaFASZA AiTEiTI 8ÉBVÍKNSL legjobb sikei rel alkmlsaura. Ara 3 fit 30 kr., erősebb 3 frt 70 kr.
DOB8CH MÁJZS1K ÖIÁT gyogyszeraek elumerre minden ? tOióbeWgségeknél; királó mi-
mell- és

, tgj lerónál
tgj tnczat l
PASTO.LKS FOET1FICAHTB8 (PAS TILLE DE SOHA.) Ezen paatülák igen ajánlhatók miit erítóije és élMsto szere a sémi reniazernek é« a nemi életben, aaéktH, hogy toltagtnl-nének vagy ártanánsi- a férfias gyes leséget elenyéaztik még magasabb korban U él « legjobban ajánlnatik; egy

r
oq
4
[i

r i
ff
* 5
í
i

Melléklet a „Zalai Közlöny" 1874 évi 94-ik szátftáftoz.

„vedelem 60 frtra való kiegészítésére a dalárda 1 frt 66 krral járultak. — Fogadják vért u i^v nevében legforróbb, halat k6azön«tttaket. A* egylet e n0 i6-áo ülésező választmánya luvabbá köszönetét kívánja nyilvánítani: Rózsavölgyi Szidónia, Qerő Lina kisasszonyoknak, Kartschmaroff Leó, Ollop Imre, Gerő J. araknak és Rosenberg testvéreknek szíves, becset közreműködésekért, mely által az estélj azullemi sikerét fényesen elősegítek, — mihez azon óhajt tűzzük, bogy a tiszteli érdekeltek továbbra is tarnak meg egyletünk iránti jó hajlamokat és más alkalomkor se vonják meg nagybecsü támogatásukat annak feladata teljesítésében. Kelt Kagy-Kanizsán, 1874. november 17-én. A választmány nevében: LÖWINGER IGNACZ egyleti elndk, SINGEE SAMU a. k. egyleti titkár.
— TárgysorOMOt a .florenozi négyes"
előadására : 1. D-moll négyes Opus potth.
Schuberttől, Allegro-változatok, Schorzo-Finale.
2. a1) ügy álom, Haydntól, b) Scherzo Bafftói,
c) Változatok Beethoventől. 3. B dur négyei
Opue 18 Beethoventol.Allegro, Adagio, Scherzo,
La MaHnconia.
— Cj kávéház. Csütörtökön, f. hó 19 én
nyittatott meg a „Feketesss* jó hirű vendéglő
helviíégeiben újonnan berendezett kávébál.
Horváth Jóisei bérlő e vállalatával ujabb je
lét adá annak, hogy a vendégek kényelméről
gondoskodni, kívánalmaiknak mindenben ele
get tenni feladatául tüite ki, miért bizonyára »
közönség pártfogása álul leend jutalmazva. A
megnyitás estéjén a jelenvolt szépszámú közön
séget Kovács Gábor zenekara kedélyesen ura-
lattatá.
— A vamiM közlekedésben változás tör
tént, melyet egy kissé körülírunk. Fi hó 15-tőI
kezdve nem a budapesti idő szerint érkeznek
és indulnak • vonatok az állomásokra, hanem
amennyi a helységekben van. vagyis a .nap
óra* irányadása szerint; Kanizsa és Buda
pest között 8 perez a különbség, ennélfogva a
kanizsai indóházba 8 perczczel később érkeznek
s 8 perczczel korábban indulnak a vonatok;
egyébként a legújabb menetrend lapunk mai
számiban olvasható. A „napóra- szerinti me
netrendet mind a magyar, mind al osztrák-
kormány elrendelte. Lassan-lassan viaszame-
gyünk a régi jóhoz.
— A nala-egersnegi tűzoltó-egylet
tombolával összekötött tánczvigalma a rósz idő
daczára is fényesen sikerült s 60 frt. tiszta jö
vedelmet prednjéoyezett.
t Haláloxá*. P.izs Boldizsár, a hajdani Somogy egvis vezéregyénisége, az emelkedett lelkű Lanti, a derék, teddhetlen életű családapa, hírneves ügyvéd, a láblabirói kar egyik legnemesebb alakja folyu hó 15-én hunyt el hosszas szenvedés után 14 éves korában Mar-czaliban.
— A keszthelyi „FOrdo-részvény tár-
BUiat" múlt évi jövedelme 813 frt. volt, mely
íieszeget a társulat igen helyesen a fürdő nagy ob-
biiaBririt határozott fordítani.
— A türjei altanitdi állomásra ujolag
pályázat hir.iellelik. Fizetése leend ezentúl:
100 frt, teljes ellátás, mosáses ágyoemüt kivéve.
Az állomás azonnal elfoglalható. Értekezhetni
alulirttal. U. p. Zalabér. HOCK PAL tola
nitó.
— A garda fogát az idén a Balaton
ban jól 6zei. Oly roppant mennyiségben jele
nik meg a garda, hogy 1853. óta nem emlékez
nek ily dus fogásra. Égy egy háló nyolczvan,
száz, százbusz mázsa gardát fogott ki egyszerre.
A bal oly óriási tömegben borította el a felszint,
bogv az evező lapátok nem is vizben, de merő
halban mozogtak, s emelkedés közben jobbra
balra szórták a nagy s távolról egészen feketé
nek tetsző tömeg élénk allatait. A parton már
várták a fogást a vevők: kocsi koo»it ért
s minden kocsi megtelt. Valóságos haiszüret
volt Potom áron adták és vették. Egy-egy nsgy
balásztarisznya gardát, melybe 35—40 font
fér, meglehetett venni harmincz krért. A gar
dák e rendkívüli s tdbb napig tartó hnzáaáMI
az oltani halászok gyors és csúnya időváltozást
jósolnak.
— BStdd hirek A trflisi színház leégett,
csak a ruhatár 150 ezer rubelnél nagyobb ér
tékű volt — Nov. 14-én a hó alól az esztergomi
prímás kertésze fris érett epret szedett. — A»
npatini templomból a stentaégUrtó legértéke
sebb réstét ellopták. — Cserépváralján (Borsod)
egy asszony 2 fiat ét 1 leányt szült. — Thaia*
budapeetvároai főkapitány rendőri iskola felállí
tás* tárgyában javallatot nyújtott be a belügy-
ministeriumhoz. — A fővárosban s himlő nagy
ban puBztit. —Egy berliniaörháztorzsvendégei
kérvényt akarnak benyújtani Biímarckhoz,
hogy a'frakkot buktassa meg. — Boda Ferenci
volt honvéd kapitányt, ki 48-ban Csikszékben
az első puskapormalmot áliitá iel, f. hó 14-és
eltemették. - A gödöllői kir. kaatélyban sw-
gény gyermekek számára karácsonyi aján
dékul meleg ruhákat kéazitenek. — Brook-
hau* a hires lipcsei könyvkiadó f. hó 15-én
magúit. — Kolotsvárort éjszaki fényt ttl-

tak e hó 12-én. — Eajkovice nevtt főhadnagy Brassótól fogadásból Becsig akar lovagolni. ' — A főváros határában a halászatra adót fog | vetni a balóaág. — Petőfi diszkiadásából az I Athenenm mait saombatonaz ezeredik példányt adta el. — Az éjszaki sarkhoz* az angol kormány jövő évi május bdban két gőzhajóval rendez expeditiót — A Duna vízállása oly alacsony, hogy a nagyobb hajókkali köziekedé- megakadt. — A Mártonludat a pozsonyi : izraeliták küldöttsége az idén is elvitte a feje delemnek. —Dana-Pentelén egy nazarenuat te-; mettek el saját udvarán a felekezet szertartása j szerint. — „Község Lapja" czimú szakközlöny fog Láng Géza számvevő szerkesztése mellett megindittatai.
Vegyes hírek. •
— Hogy jöttek a khinaiak a thea ivásrtt.
Hol a történelem hallgat, ott a monda tép elő
regéivel. Az csodálatos torténeteket beszél el
nekünk arról, hogy miképen honosultak meg a
mindenféle szokások és élvesetek az emberek
nél, így példáal a bort, sört és kenyeret egye
nesen az istenek adták az embernek. A kávét
a kecskéknek köszönhetjük. Egy szegény der
vis, ki boldog Arábia egyik völgyében csak egy
nyomoralt kunyhóval és néhány kecskével bírt,
ezek egy alkalommal, midőn a legelőről vissza
tértek, szokatlan élénkséget és vidámságot ta
pasztalt. Hogy eme tüneményt megfejtse, más
nap követé a kecskét és ugy tapasztalta, hogy
azok mohón estek neki egy kis cserjének és
annak leveleit, rirágait és gyümölcseitelték. A
dervis követte példájukat és főképen a gy ü-
milcsök élvesete tette őt rendkívül vidámmá
és roppant fecsegövé. A khinaiak még
theájukról tudnak egy eseményt elbeszélni.
Egy jámbor vezeklő, névszerínt Darma, ki Kr.
u. 495-ben halt meg, levágta szempilláit, hogy
az ima és a többi kegyes foglalatosságok közben
álomba ne merüljön. Es a thea eme szempillák
ból nitt volua ki. A levelek leöntésének élve
zete azonban csak 600 évvel Kr. u. lett általá
nossá, minthogy egy khinai császár ezáltal sza
badalt meg fejfájástól. Mai napság khinai em
bért theaedény nélkül oem is képzelhetünk, és
valóban teljes lehetetlenség csak megközelítőleg
is meghatározni, hogy magoka khinaiak meny
nyi tbeat fogyasztanak el. De azért a tbeaivás
náluk csakúgy, mint roinálunk, fényűzés, ugy
hogy a 3—40U millió khinaiak nagyrésze azt
se tudja, bogy mikép izük az a thea. Még ama
tartományokban sem általános a tbeaivás,
amelyekben a theacsemelét tenyésztik. A cseme
ték dombokon tenyésznek, néha 10U0 éa több
lábnyira a völgyek szÍBe fölött, ugy hogy ezek
lakói a termesztőktől kénytelenek vásárolni.
A szegényebbek a mezőkóD vadoo tenyésző le
vélek forrázatával is megelégeszuek. A mennyei
birodalom többi tartományaiba!) a tbeaivás most
oly fényűzés, melyet csak a gazdagabb osztály
beliek engedhetnek meg maguknak. — A
szegényebb emberek meleg vizüket ugyanoly
kellemesen iszazák, es inneu támadt ama vé
lemény, bogy a tbeivas a kbinaiaknál a hid^g
víz iránti uagy ellenBzenv, pedig igen termesze
tesen abban leli alapját, hogy liz eset közül
kilencznél más vizet uem lebetkapni, mint olyat,
mely rizsföldekeo vezetve körösztül és rothadt
anyagok fölvétele folytán egészségtalenoé vall.
A foralt viz ivása bizonyosan őirégi szokás és
szintoly régi mÍDden kísérlet, mely ez italt szá
rított levelek segélyével izletesebbé akarja
tenni. Eme kísérletek Dél a tbeacserje levelek
tüotek ki legjobban azon élettani batásukQá!
fogva, melyet eddig meleg viz szürcsölésénél
nem tapasztaltunk.
— Jó fogát. Bukarestből a jelenleg ott
időző Suhr czirkusról a következő mnlatságos
dolgot írják a ,Koln. Ztg'-nak : A társalat ath
letája, Rigai, birokra hívta ki Románia legerő
sebb férfiát, és mint birlett, valaki elfogadta a
kihívást azon föltétel mellett, hogy álarczot vi
selhessen. Ebből azt következtették, bogy az is
meretlen a nagy testi erejéről hires S t o u r z a
herczeg. A hazafias románok utolsó zugáig meg-
tölték a házat, a vélt román hazafi fényesen
legyőzte a francziát, erre földetrengető taps a
közönsé; részéről. Másnap jelenté Suhr, hogy
athletájarevarche-t akar venni .Megint teli ház,
megint az idegen óriás legyőzetéte. így ment
•z hét napon át, hetedik nap azonban véletle
nül leesett a* áleza az ismeretlen arcsáról, és a
közönség nem Stourza herczeget, hanem Auguaz-
tot, a társaság olownját ismeré föl. Erre szintén
nsgy zaj támadt, de ezúttal nem a tetszés, ha
nem a '.üh, a sértett nemzeti büszkeség szen
vedélyes kifakadása volt az; a közönség bero
hant az arénába és a két viadort darabokra tépi,
ha jókor el nem menekülnek. Azután felgyúj
tották a czirkust, mely a lángok martaléka lett
volna, ha a dorobanezok a tömeget szét nem
kergetik és a bódét fecskendőkkel meg nem
mentik. Subr azoiban hét napon át nép pénzt
T9tt be.


— Egy pozsonyi lakatodtginy magával
í felségével kezdett levelesén majd ékes prózá
ban, majd a Helikon isteneinek nyelvén, de
tárgya mindig nagyon prózai volt: kérvén
benne valami segélyt. De a posta-portöt meg
akarta ő felségének téríteni, mert egy ezüst 20
krajezárost is tett egyik levelébe. Az iratok
visszajöttek Pozsonyba a kapitányi hivatalba.
mely az illetőt orvosilag megvizsgáltatván, azt
találta, hogy még nem őrült ugyan, de mérték -
letlen ivas által gyakran esik beszámithatatlan
állapotba. Eltolonczozzák hazájába, Tirolor
szágba.
— Z7| körrendeletet bocsátott ki a m. kir.
honvédelmi ministerium, melyben tudatja a
városi hatósággal, bogy a honvédség nyilván
tartásából felmentési jogezimök elvesztése foly
tán a szolgálati állománya honvédségbe beosz
tandó védköteleaek a főállitási idény alatt, a
-endes sorozó bizottságok, "ennek eltelte után
pedig az állandó sorozási bizottságok álul vizs
gálandók meg; — az alkalmatosnak nem talál
tak, vagy visszahelyezendők, vagy pedig vég
legesen töröltetnek.
— A magyar nyelvet illetőleg a belűgy-
minister körrendeletet bocsátott ki a hatóság
hoz, melyben azt tudatja velők, hogy ha az
osztrákhatóságokhoz küldenek magyar
nyelvű átiratokat, azt előbb az ó felsége sze
mélye melletti ministeriumhoz küldjék, hol
lefordításukról gondoskodnak. Természetes,
hogy e minieteríumban mostforditókat kell al
kalmazni. Hanem reméljük, hogy a lajtántuli
hatóságok is gondoskodnak módról, saját átira
taik magyarra fordítása végett, mielőtt hozzánk
küldenek.
— A WpormaUm-mbbandt. K. Fehérvár
közelében a Kisfaladnál levő lőpor-malom e
hó Ildikén délután 3 órakora légbe röpült.
A malom majdnem egészen összezuzatott, a
megmaradt rész leégett. Három munkns meg
halt, három pedig salyosan megsebesült és léiig
leégett
Papirszeletek.
— Balaton partjáo bogracibol joizUn evttt cngáor.
Ilit eiiel More ? kérdi » p.ndnr Halleveit, tenék velem U'titií. KOIIODSIB, hat a bal hol van ? Hát biti ui ott ran a tfaUtonbaa.
A. — Ugyan kéjem mondja mag, as a n6 ott
nem annak a paxarto Siárnraiinak a neje t
B. — Amint én tndom — ÖITegye.
A. — Mit ? mar öivep « ?
B. - - Igen, s5t hí jol tudom — már m i i o-
d i k oiregye I
Színészet.
(M.) Füredi Kálmán első sziai kísérletéül vasárnap, nov. 15 én adatott: .Jegygyörli" — Szigethy 13 felvonáaos népszínműre. Közönség igen kevéa számmnl. A szereplők közül ki keli emelnünk Gerőt, Szentesyt, Mártont, Gerőnét, G-:rő Linátée Berzaeuyinét. Füredirő1 moBt még nem szólhatunk.— Kedd*n, nov. 17-én .Sárika a falusi egyszerűség" hozatottazinre üres ház előtt. I A színi előadások reod'-s látogatói nem egyszer ' szórakoztak olyankor Irgjobbao, mikor legke | vesebben voltak. Az ilyen esték közé számíthatjuk a keddit is. Nemcsak a darab vidított fel, haoem a játszók in igyekeztek közreműködői. Szentesyt ma iámét nt kelt emelnünk, mint ki a acelebundit termégz'Heaséggel Bze-mélyesi,té. Márton mindig kitüttó bácsi. Gerő Lina kedve* Sárika volt. Barzsenyiné a kényes, dölyföa ari dámák légkörében jól mozog, jóllehet igen sokszor nevet akkor, mikor ezt a közönségnek kellene tenni. Tomanóczy az Öreg cselédek szerepében mindig otthon érzi magát. Csobánczy, Hiskolczy, Rábay s még egy rakás y nem brillíroztak ngyan, de ez egyszer nem sokat rontottak. — Csütörtökön, nov. 19 én díszelőadásai Erzsébet ő felsége, hAnszeretelt királynénk névnapjának tiszteletére V erb a n-chich Ná n d o r ar műkedvelői közremakö-désével adatott: ,A király házasodik" czimd udvari vígjáték Tóth Kálmántól. Verbancbich ar jóakaratát mi méltányoljak; mi tudjak, hogy a színpad deszkái sikamlósok, mi tadjuk azt is, bogy mit tea oly egyénnek, ki színházba ritkán jár, színpadra fellépni olyanokkal, kik azon ebédelnek, vacsoráinak és alasuak, s me rt ezer meg ezer példát iátank, hogy ez utóbbiak közül sokan vannak, kik egy hossza életen át még lépni sem tanainak meg: dicsérettel jeleszak és adunk kifejezést azon tapasztalatunknak, hogy Verbancbich ar a helybeli műkedvelő társaságnak hasznos taqa leend. Adja Isteni — Gerő, Márton, Szentesy jól alakítottak, — Geróné és Gerő Lina tetszéssel játszottak, sőt ex utóbbi többször kiUpaoltatott. Az előadás előtt „A kegyelet ünnepe" némaképletben asép csoportozattá alakalt az összes személyzet. r

Placzl árak.
Hivatalosan jegyzett piacaiárak Nagy-Kanizaaváros piaczbiatosi könyvéből: 1874 évi november hó 18-in.
8ibo.i»Hk:«p abo to.it. ntrg itirbrt, Bua 87-90 fontol « frt. 2s kt, 86 — 8« footoi « frt 10 kr. 88-87 fontos 4 frt. — kr. Eou 74—7« fontol 8 frt 25 kr. Árpa urfostan 68—70 fontos 3 frt 20 kr. sutám raio 3 frt .80 kx Zab 1 frt. 90 kr. SapcM -fn — kr. Lilllti> lek: egT b»oi mátsa lurint. Liaii lejánomakb 18 frt. — kr. Zíe-aLliMt 10 frt - kr. F.hár keojsrUau 8 frt. — ti. FekeM korérlúst 7 frt. — kr. Bisaoara 18 frt. — kr. Árpakása 12 frt. — kr. Bia. llüt-BI-? eljeiek: sgr af*ó aont nero asoriat. Borsó 6 frt. - kr. Bak 6 frt. — kr Lraese 7 ftt. 60 kr. Köln 6 frt. _ kr. Hajdina (pohánka) 4 frt. — kr. Ka-koricaa S frt 60 b. Burjooja 1 frt — kr. Has: egr becii fost iierint. Marhahui 28 kr. Diasnoons 33 kr. Jahka. — kr. Borjuhiu 3a kr. Z.irf ílík: DUuouir 60 kr. Marhazrir 60 kr. Ssaloana 42 kr Saappao 24 kr. Limp.ol«j 36 kr. Sunriü-jjertr. bt kr- F*nj°-t7«rtTa 32 kr. Bor: ify abo aasst aki 40 pint noriiit O-bor 10 frt. — kr. Uj-kor 8 frt — kr. Sír: cfj illi anitr. lonko 4Í piul Ixeriot. Legm«zmubb 8 frL — kr. LegalacioDjahb — '"• — kr. T 0 % i f » : 1 becii 91 36 hürclrk hmn. Bakkf« 13 frt. _ kr. TolzTf. S frt. — kr. KSaúi •KJ bécei n.iiu 7U kr. Finia e|T mitS 70 kr. 8 K é n a egy bec«i miui iverint lfrt.60kr. Bilim 1 f.t._ kr. B.pi.íi- ÉlelmezioMl ejj féri 10 kr. Élelmeiéi o.lkol 1 frt. - kr. Élelmeieuet efj níí :*! kr. Élelmeiéi o-lkOl 70 kr. ÉIel>o<euel «gx gyermek 30 kr Élelmeiéi nélkül 60 kr. KUdu :
(P. h.)
Mftomger Jóaef,
Szerkesztői üzenet.
1606. K. KemeiTid. Ei érre már Dem letiet.
1507. R. Hodoi. Miginlerelet aaonoal Irtás. Többit nóval.
1508 S Migyir Sierdikelj. A kötvényt meg Tis-iitartbitám.
1609. H Legrád. KDitSnet. Táruk!
1510. „Zrínyi Péter levele a iiralomhásb41* knizXnjnk, a 'obhj Ígértet ii kérjük.
1611. D. Boda-Peat. KivánaU aseriut riaasi*
kaidnttdk.
1512. E. R. gijnáljuk, Lofy oem ulílkctnnk, dí bili tndud, hol valék.
1613. A. Bnda-Peit Siemélvei talilkoiáalg f«l-fttggeiitettflk a valuit.
lsU. 8i. Bnda-Peat. Becief Ígéretedre MÍJDO-lu„k Fogadd ndvütletQnket!
16:5 8. Helyben. bméUéi lea volna koaleee.
1616. Gyongyoi. Sajnililntitra nem nolfalhi-tunk vaUmrnDVͻl.
1517. Hí Kapoivár. Honn nem lét&ak okolta a kéiedelmet.
1618 B. B SíivMen veessitk.
naptár,
vsakeT 22-tN atnsaksr 28-k| 187*.

H.-- éi heti-
Kaiholikni aip-


nap
tár
o»ptár
•tj.
?171 K.Ev. A
végső pmitnlái
.•zonrür&l. Miti
M1V. Pr. Ev.
Luk. XVII. G.
ET, Lak. X 25—37
•2i Vssársaa
D. 26 Ceuil
U. 35 Cceii
<Hf
23 Hétio
Kelemen
KOWMB

24 Kedd
FUra
Emília

25 1 &erda
KaUlin II.
Katalin
•Si
*J6 CiűtQrtok
Konrád
Koor.

:'7 Pintek
iko.
Virgil

28 > Biombit
Soltban -
UOnthcr
m
Érték- n viltofoJyam november. 21.
ö*'e meuliques 70.10: ó*/» oeins. kölctfoa 74 65; 1860 ki álladalmi kuloaön 109.675; ba.k-részv. 9W5 —; hitelintézeti részvénvek 236.25; l.on<l-,n 110.25; magyar löl.ltehermenlesi kittvény 78- ;^enesvárí fiíldtehermeotési kot-véuy 77 25; erdélyi fóldtehermentési kötvény 7ó. —; horvát slavon foldtehermAntéAÍ kötvény 79.'<O; ezüst 104 60 ; c«. kir. arany 5.251/, Napoleond'or «.89'/,
Vasúti menetrend-
Érvényes november 15-tól 1874.
A kanizsai időtmuutó óra szerint,
indul Kaiitziiirúl
(Ksniuai vaipalyán ?• órák pontoaen a b«lvi id.1t mutatják )
Vonat Awa;
nim Óra Perc lát
>Ub Kisek, táonáci,t)omb«>-ir • Ktuméba h 2 'tt*
215 Mobaei, Zágráb él Domborárra 9 Sí délit.
•ilí Hudárs S 17 reggal
?>0i . . . l 6S lélat.
204 . 10 87 eitvs
313 8iombaíbelyre finnéi dilnOn 6 Ara
26 páréikor Bécibe) . . 5 37 reg(«l
S»l Bieabs(Siombathely,Bécaiijl> falé) 1 7 délal.
311 „ .. „ , 10 47 e.tv.
300 Prajerhof felé Trie<ube .... 4 42 ragtvl
301 „ „ „ Oráea U Bieaba S ti délot.
J1S , „ - „ , . Ilii ««v«
Brkezik Kaiiiinám /komiét.-
216 Mohit, ét Zágrábból .... 14 8 retfal
206 Easék.Mobáca,Fio>nei Dombóvárról 1 13 sélat.
218 Fiume él Dombóvárról .... S 44 eme
203 Budiról 4 17 regfel
201 „ 1 SÍ délnt.
311 „ -9 2s eitv«
314 SioobitbslyrSl 10 is regfal
302 BécibSl (Béuiuik. S.oahitli. MSI) til rejfel
312 „ „ ., „ 10 10 aett»
814 „ OrScibül, (Pracerhof felül) 1 44 rejjel
Hit Trtesit- Béd Óladból , „ . 1 19 délnt.
204 „ — - ,, . . 11) 18 eatvs.
FelelÓB tierkesztó: gátorfl jjjtt.Ezen krajezá r-h i r d e t é s
Daczára annak, hogy az árticxikkek hallatfan né ive micden várakoxást felűlmnlnak.
|0 kr egy pár gyermekhariiiiva
ii kr pipa sxárral
|0 kr egy sxJvarszipka Ujtékból
10 kJ egy csukorsxóró
jO kr egy fttggS eyufatartó
|0 kr egy öv b6rből
JO kr l fio. araoybronx medaillon
JO kr 1 csinos óraUrtó bársonyból
(0 kr egy iárkefr
|0 kr egy finom gorabíVaxlet iog-
elS, mell és gallér saámára 10 kr egy czélsxerü dnguahaxú 10 kr egy tizedes mérték 10 kr egy bnrnótsxelencxe 10 kr egy jó ol'.ó aexélbol 10 kr egy ssiaor valódi korái 10 kr egy Üvegcse legjobb folt-
tisxtitó vix vagy szappan jO kr egy ssépen feöltözött baba 10 kr egy fogkefe 10 kr egy fiuom fodrásxfésfi 10 kr egy pár divatos mif&ggS 10 kr 1 bödönke hajerSsitŐ ke&Sca 10 kr egy kötSkosárka |0 kr 1000 db jó fafogpiszkáló |0 kr egy rnhaporoló |0 kr egy fodrotófa 10 kr egy divatos óraláncz JO kr 1 albrm 12 bécsi tájképpel 10 kr egy tollkéi 2 késsel JO és 20 kr finom séUpátcxák
15 kr 1 pár nagy arSs ari kapexa
Jö.fcr 1 pár nagy erSs nSi harisnya
J5 kr 1 pár cxérna keztyü nSknek
|o kr egy pUi-lsiij bSrbSl
|6 kr egy evőkésxlet. villa és kés
16 kr egy üvegcse finom illatsxer
|5 kr 1 üvegcse valódi kölni vis
15 kr egy finom olló
20 kf egy pár uri cxérna k^xtyü 20 kr egy üveg folyó eoyv, hidegen használható
20 kr egy nagy voaó harmonika 20 kr egy kenyérkosár drótból
1 gyo fatartó, 1 6n, tartó, 1 tolltartó, 1 hamaurtá Ingyen és bementve kap bárki egy kis képekkel ellátott árQlajstromot, melyben exemyi Urcrak vannak felsorolva.
FRIKDMANN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.
Cirkular.
Wir erlauDíD mi nnchsteheod anf unsfre bílligst jestellten Herb$t-Prei*conr*nt »nf-iBfrktuD IO Btachen, uod werdeu wir »uch wie bit jetit bemüht sein, den WOoschen oaierer getíhrten Abnehmer n«cii jeder RichmoK aacbxukonimen uod diirch reelles and lolídet Gebab-rt-n da* Yertraaen tuwrrj P. T. Kundén utii- immer in erhalien.
Dűrcb a»M-re Verbiuduogi-n mit »U-u gröuten Fabriken dei Continentt habén Euer Wohlgehoreo die güustiee (jelegeulieit, 1 faron líidarf bei einer ersten BetugsqaeUe *n Fabriks-i.reiwi. xu decken.
Unaere Arükel Biod darchgebt-u<lb IMV r Qtaiúat, urnl führen wir aimmtliche Waaren xu 3 verEcbiedcnvu Pieisen; der em aug.'iíKM-h >«• ist 2. Qualiiát, der xweiUngemerkte 1. Qua-iicst unü d« drittaagfíoerku: Preii iit lli.ri,j>. i-i.a-Qiialitai.
Auf Verljnigtü (.berieoden wir c .?.,. a.- iJrei.-courante and Master-Abschaitte fraoco
uud ci'ii'-.a Kff. auimiiii per Nach&al»i:e. Acbto«g»»oll
Die Wiener IUtt« DrBafcfa»r.ki HiMfariaje St^at, Kuprechtsplitz N r. 3.
." : Prelscourant.
1 Műt-k 3(i Ellen weias, blm, meiirt otier fár-
l>itf HircLeul *l á fl. 7, 8, 9-1 Mück .0) Ellen weiaa, blau. meiirt oder fár-
}iiK Jíirchent á fl. 10, 11, 13. i 8tUck áchuiirl- oder Piqué-Barcaent » fl-
a, y. iu.
1 Siück Scbuürl- oder Piquí-Barchent */é * &•
9. 10. 1^-
1 MQck Scbnürl- od«r Piqué-Barchent */i * Ö-
10. 12, 1&.
1 Elle hocbprima Wattwoll-Barcheut á 40 kr. I-amen-TiHuerocke per Stück fl. a.50, S.50. 4.50. Kimler-i'ique.iucken, weiss oder fárbigper Stück
fl. 1, l.üo, 1.50.
Glatte Leinecwaare.
*.4 30 Eilen Garnleinwand per Stück fl. 6. 7,8. v1( ni) Ellen üarnieinwajid per Stack ti Ö, 9 10. *[4 30 Elkn gfwwcheae Stunlcreatleinwaad per
StQck Ö. 7, 8, 10. *[, 30 Ellen gevascbeno Stublcreasleioiraad per
ütück fl. 8. 10, 12. ',, bO Ellen Belfaster Webe per Stück fl. 12,
15, lö. "I, í>0 Ellen Uollender Webe per Stttck fl. 16,
iíO. 25. •i, 5i Ellen Rarobnrger W«b« ftlr HerreDho-
»en per Stück fl. üO, 2ö. 3o v( 5i E.len Kumtiurger Webe für Dameabem-
deu tí 3U, óő. 40. v, 54 Ellen Rumbnrger Webe fttr Herrenheni-
den fl. 40 50, 60.
Die W*-b-ti *ind anascbÜeaalicbe* Fabrica: May L Htlfefd.
L^iniUober ohiie Nabt per Stflck fl. 3. 3 60, 4.
Damaat-Wa&re.
Weisse Garuitoren in Haibleioen-Damast. 6 P-r». 12 P ra. 16 PTB. 24 Ppra.
a. *, ii. 7, ~
Weisse Garnituren in 6 l'ers i Pers.
üruckwaare.
Eig. Krzeug. Percilin-Hemdntoffe, per Kür á
20, s3. 25 kr. Co»ujanO)»er Érzetig. Percalin-Hemd«:-itfr vrr
Elle á 25, aO. 35 kr. Maiielpercail uud Műbelére toa per ]]]]•• J u,
S5, 40 kr. Gosm. Ledér fflr Damea- und Kinder- A nzíii:-.
per E31e á 40, 42, 45 kr. Gemoitt-rte Cosmanoser und fraazóniecher líril-
laiitin. per elle a 30. 35. 40 kr.
Giatte weisse Baumwollwahre. Cbiffoa und üemdeu-áhirüttg, [Ser KiJe á ^U,
26. 30 kr. Weiase Brillantin and Atlaigradj, per Elle á
25, 80, 3á kr. •I, franxőaiche Piqnets in allén Farben. per
Elle á 46, 50, 60 kr.
gelber Sanking, per EUe 4 20, *5, -0 kr. *lt chamoi- and weisier Nanking, pT Elle á
80, 35. 40 kr.
Tüchelwaare.
l Dtxd. Kinder-Battinttüchel, mit fárbijjen Kantén i 80. 90 kr., fl. l. 1 Útid DameB-Battibtiachfl, gesáumt mii far-
bigea Kantén a fl. 1, 1 20, 1.40. 1 Dtad. Damen-Jacooettücüel á fl 1.60, 2.5U. 3. 1 Dtzd. Herren-raacheot&cher, g<*8áunit mitíar-
bigen Kant-'D á fl. 230, a, 3.50. 1 Dud. ve>ase Kumburger Leinentnchel á fl.
2. 3, 4.
1 Dt*ö. veiue Iolander LeineDtac.ii>. » ri .'?. G. 7. 1 Dixá. weinie Belfasier Baitiit-Li'in-i>;üi;liel á
fl. 8. 9, 10. 1 Dud. Beltastw Leioent&chcl, n.it rárhigea
Kenten a fl. 5. 6. 7. 1 Dud. FouUrd- oder Katmn-Kopftüch»>), cige-
Ü. IU, fl. 14.
Reiaieiaen Jaquard. 18 PTS. 2i Pers.
oea ErieügDÍss i fl. 2, 2.50, 3. 1 Dud. Fottlsrd- oder KiUtm-Kopftücbe!. Cos-
Ü 5, fl. y, ± 1-í, ő, M.
Weisse Garaiturea ín Keinletnea-Damast.
6 Pers. 12 Pe"§. 18 Peru. 24 Pers.
manoser Erzeugnis^ A fl. 3, 3 Ú), 4. 1 Dud. farbige T»$cUenttlchel á fi. 2, 2.50, 3. 1 SiUck Herren-Seiden-Poularduschf-ntuch. mit
farbígen Kantén, daa Xeueste i 80 kr. fl.
1-20. 1.50. '
Ü. 7, fl. lü, fl. 18, fl. a.
1 l)Ud. farb. Detsert-Serriettfn fl. 2, 3, 4.
1 Dud. weisse Deftsert-Serviettea fl. 2, 3. 4.
Dusast-Hundtucner per Elle á 25, 30, 35 kr.
Keinleincn-Handtucher per Dtad. fl. 4, 6, 7.
Keinlciuun-Serrietten pt>r Dud. fl. 4, 6, 7.
1 StQck *., fárbiges Kaffeetuch 80 kr.
Reinleinen-Tiichtücher 9I4 fl. 2, 2.60, 3.
„ "I, fl. 3, 4.50. 6.
»/4 fl. 4, 5.50. 7.60. * fl. 6, Ö, 10. Retnleinen farbige Garnituren.
6 Pers. 12 Pers.
Engl. glatte Scbafwojlwaare. Sch*«ne und glatte farbige Orleana. per Clle
40, 50. 60 kr. Schwarxe und glatte farbige Demi-Lüster, per
EUe i 7U, 80. 90 kr. Scbvarze und glatte fárbige Seiden-Lüster. per
Elle á fi. 1, 1.20, 1.50.
Scbwarze Sammte, per Elie 80 kr.. fl. 1, I Zü. Sckisarxe Silk-íüeider-Sscimte, per Clle fl. 1.60,
180, 2. Farbige gestreifte Kleidersam-int*1. das Neueste
fttr Damen-nnd Kinder-Aniügcpr. El)e fl ! .SO.
Barcoeotwa&re.
1 Stück 30 EUen weis*, blau. meiirt oder fár-big Barcbent V, á fl. 6. 7, 8.
fl. 4, fl. 8.
1 Garnitur Deckea, 2 Bett- and 1 Tiscbdecke
á fi. 10, 12, 15.
Bei Bestellangen bitten wir aneugeben, ob 2.. I. oder Hocbprima-Qualitat gewünscbt ?wirc. Bei ganaea AaMUtttingea oder groaaer Atmuhme besondere Prei»«rmas»igung.
Anch bitten wir die AJreSíC genau zu beacht«>n: Nir Rapreokt»pl«tz Hr. 3, rückirárti der Ruprechukirche, vis-á-vis dem Eiagaag der Sacri^tpi.
elsje van ?
niiUtja, hogy mindeo ?
ó kr egy fin
5 kr egy fin
5 kr 1 glice
5 kr <>gj fin B
5 kr egy kflrféifi kaatsehnkból
5 kr legjolíb nftr^ny fogkeaSc*
6 kr egy Ultarékperxiely plébbol
5 kr egy pjír nsdrágóvó

5 kr c*inoí pléhtr unhiták
6 kr vadász- vny jelxC^ip
5 kr 1 sitvArtárcxx uj éa oiél«erfl 5 kr egy doboz 3 áo Duóm pe-
csétviuzszal 5 kr 12 db irán 5 kr egy foldoxöfa (Stoppbolx) 5 kr a legt»*bb fénykép
5 kr egy azivarrég fosztó
5, 10, 20, 3U, 40, 50 kr különböző hölgyek, urat fiák és leánykák Kamara ajándékul alkalmas tárgyak.
6 kr egy ficxat hajfodrótekerca
jó bőrből
8 kr eEy pyermekóra Unczcxal 10 kr egy íiuora ari nelyemcíokor 10 kr I tinóm jegyzők, naptárral 10 kr 1 doboz 1 db finom saibnel 10 kr 1 val.'.di tajtók'*!ivarszipka |0 kr egy finum garnitar, melltö
s fülbevaló 10 kr egy Üvegcse legfinomabb
illatú hajolaj fO kr egy ollúláocz 10 kr 1 fehOxS fésű bivalsxarvból JO kr 1 jó lakat bőröndök számára (0 kr egy fokra érték, bécsi és
fiaocsia mérték számára 10 kr egy ixép legyező 10 kr lpár kávé&ndx-a porcellánból 10 kr l degierttioyér porcellánból 10 kr egy csél«z«rfl mi vargép 10 kr 100 db finom varrótő, válogatva 10 kr egy jó péaxtárcxa
i késalj (ruztli) i gyertyákörs5 - v. növéovssappaj
l kr 5 db jó acceltoll 1 kr 3 db tolltartó kr 1 db irka 8, 8, ö kr diódon féle illatot
axobatfla játék i kr J kavéikattál érczliGl, exüi-
tQxve
l kr l db finom piperesxappan 3 kr egy ctélíierü kulcafogé i kr egy beken5kefe $ kr 2 caomó finom haramiát,
a ti varpapiros i kregy patentc*ip5- é» keityÜftUS
kr egy radirgnmro't 3 kr egy örök naptár 3 kr egy finom jegyxókSnyr
'i kr egj pléhtáicxa
kr egy finom z*ebgynfatart<5
Tiasagyertyácakákkal töltve 3 kr egy paiacik Wcsi haladái-
tenU
kr egy divatot féuyképkeret kr egy fettékszekréoy Iü sxin-
nel é* eeaettel kr egy rSf gynjtó (Lnnte) kr r-gy exOstOxott gydnü kr egy aaebtükOr kr egy ssájharmonika kr egy pár harinnyakOto kr 1 e*5kauál ércből, ecÜctOsTe kr egy xaeb tüzelő axer kr egy tácykafogó kr egy UÍDOS óra lánc* kr 1 lámpamancheUe OvegbS) kr egy e«üitgolyó, legjobb tiaz-
litoMer ércx ixámára kr különféle játekxr.erek kr különféle táraaaági játékok kr 1 isép képeikönyv azOvegtcel kr 1 fisom oSi raelltfi (Broche) kr egy caiuoi gy&rO kr ej*y cxiUxerfl keletnatato kr egy kiTétilaxa(1479-5)

Cirkular.
Durch 'len günsügen Kinkaaf nachfol- '
gender SpecIalltitM aind wir in it-r angeneb- |
meo La^e, dieselben zn be*onden biliigen 1
Preisen. j
ausverkaufen zu können.
die Wiener Cattun-Druck-Fabriks-N iederlage,
SUdt, HllprerhUpUtl 3.
Preiscwirant:
1 Dtxd. KÍD<ior*Ü»tt1t,t-laiCLieotilchel mit farb. Kant* 85 kr
Kant* und gesautitt fl. 1. 1 Dtad. Uam«ű-?t»tti»t-Ta*ciieiHUCüci mit farb.
Üante ami gt-samut 8- 1.30
1 Dud. l>amen-J*coaei-Ta*ciieaiü.cüel nuttáib.
KanW a. 1.60.
1 Dud. Herren-TaschentOchel mit farbigw
Kanté and geaaumt fl. :i.jO, Dieselben in
Hochprima mit dea elég. Mustéra fl 3. 1 StQck Dameotacael in Hochprima-BattUt-Clair
Dili Jtfdcm belleblgeil ^iitinor * fnm-Hiir.njfcLsih-
gest., (.bandijrtteií) 80 kr. 1 L»Ud. ?< inue LeiaenUlctul fl. -. ] Dua. tujfl. (jcsunaiitiU-Frtitjrtücucr fi. 3,
prakúscuwr uad be*»«r aU Sctiwatnn,.
1 DbtU. eng. Piqué-HajmLacher ti. 6. 1 Dud. tQrk. baie-tiaVDUtücfatix fi. 9. 1 Paar (2 StÜcttJ Pitjuébettdecken in buoten
blauen oder braunru Zcichnongec fl. 6. 1 titücJt iícttíorlegcr aus buntem gebcboreneu
Ttippidutoff fl. 2.50.
1 St. betvoflfger in gromerer Sorté fl. 3.50. 1 Öiíidí Öeiüeti C«ch~ueZ lur Llauien fl. 1. 1 St. Seiden-Cachenex in grósserer Sorté Hochprima fl. 1.60.
1 St. Berl Wolí-Cách. für Herreu fl. 1. 1 SL daas. io Uochprin.a fl. 1.60. 1 &t. b^iden-Cacheaei fur Uerren 11. 2. 1 St_ dajg. in Hocbprima fl. 3 und 4. 1 Garnitur Tíachieug 1. 6 Perounen fl. 4.&U. 1 Garnitur Tischteug f. 12 Personun S. 9.
Auf geehrtea Verl&ngen sendeo vir compiet-" ten Preiicoorant onseres Lakéra and versi-chem nur gute Waare za liefern and bitten schliesalich um genaae Beachtaog unserer Firma and Adreue.
Wiener Cattun-Dmck-Fabnks-Níederlage.
Stadt, Ripreobtsplatz Nr- 3,
nur rückto&rts der Kircke, vi$d vi* dém
Eingange sur jSacrt*t«i-0^* Wir bitten diesen Preiscouránt aafxobc-waaren, da deraelbe onr aelten veröffentlieht
wird.
árakoo nirdetrék, mégis
30 kr egy fejkefe, jó minőség
20 kr egy balhafogógép
20 kr egy xsebbévmérö, jól sxa
bályozva
20 kr egy esélaserfl kestyütágité 20 kr egy finom uebkefe flsü i
tükörrel
20 kr 1 pár virágvása porcellánból 20 kr egy jó optikai látcaS negyed mértföldayi távollal 20 kr egy jó angol borotva 2t) kr egy pár erős, hosszn női
harisnya
20 kr 1 csinos varrÓpárna. gróffal 20 kr ftgy pár nadrágtartó 25 kr egy égési evgessköx, kéa.
kanál és villa 25 kr 100 db finom levélpapiros
25 kr 1 napóra joi sxabáiyosva
26 kr egy fényképalbum
25 kr 1 omxeraüveg, optikai Üveg 80 kr egy vásárló kosárka 30 kr egy patent kösxörükő minden vágóeaxköx i zárnám 30 kr legújabb angol ssoptató-üvegek, melyek által minden dajka nélkülözhető 35 kr *gy földgömb a föld min dm népei képletes ábráival 35 kr 1 gyarmeJusinbás figurákkal 35 kr egy nagy er5* iskolatáska
sxijjkl
40 kr 100 db finom levélpapír 50 kr egy napernyő 1 frt 20 kr egy nagy jó esernyő 1 ft 30 kr 1 ssobaóra. jól i»*bá-lyoxva, két évi jótálüfc mellett 3 frt egy teljes iróasitaJ-ÖMxIef bronx öntvényből, 10 dbbó áLlváa : 1 ten tatár tó, 1 levél nyomó, 2 magas gyertyatartó 1 kéxi gyertyatartó, 1 hév ér5, '

3
a t. ohasá közörségre nézve egvpár sort kockáztatnnk » valódi
Wilhelm-féle
anliarthritis, antirhenraatikus
vértisztitó thea
ffilctt, mint k&vetkezik :
Or. Rxt, ejj nyilváuot gvdléscu « üi-ngysvrrűl igj DJ-;I»I-ko.,ik • A WíllMla-réta »»rti««ó UIM ?ejerdfBli i aépgyigymr Mv«t Bírt ivMkkr «nr Moajrkékat adja kiaiváoyei «? eaizn béatalauk alleal katikHyúaáaak — w oly .«r. mei>b« •
gaxdag agy, mtDt • szegény or"<ue»t folyamodik én biztos segélyt vár - egy oly szer, melypt a leghiivfteliu orvosok tap*s*tiilats.i
aj«ri»nak — Or. Ríd«r Iri a .IJedeciaitebe W«oh««»oH«-ie> 1871 .A Wilh«l..f« « .értititití Hie« «ty, az orvial t*ni*ytk «ze-
rM l|ea »ke üli vejyileke ily atveayaayagokaak, m.?!}?<?« koi-
vetl«D nr. emheii bőrre liatnmk, a luetyek Álul * c!Ú?»a bántal-
msk elnv..m«ih;ii..k — Oppalcztr taair és udvari tanácsol ajy
késiveiyts ágya el"tt a kovetkazSket monda A Wllbcl»f«l» VÍV.
tlaztltó tbea ia|y párttláat ít My»l«et Igényel, latit tok betol
at*, klkiet ajáaléjs, aafy kís«yea»ii«.t uarzatL UíX-i)
Ovás a hamisítás és felcserélés eilen.
A Talódi WIR»ta-féle aDtiartbrítiB, antirh''timatikm vértiu-tit^-thea c«ak az elsS aemseti Wllhalal-féle ?értisztitcr>-Ucas;yirb«a NeDukírcbenben Béa mellett, vagy általam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók
E|y dokaz 8 adaara ftlstztva, orroii használat- és uta-lltáss*] -lláira 1 frt.. a bélyeg el pakolás-dij 10 kr
A t. u. kStSnacg kényglmére a 'alídi WMuIsl-féK aatl-art»rlti» es Mrtl,imsnl|kn virtUzttté tkea kapható :
Nafy-Kailzaaa : H*ank»r| Ferwei umal. Zágrábban : Mittl-bach Zsigraoud; KSuegro: t's»csino«itl N, Keutlielyen: Ko.en-berg Kmanuelnél; Kaproroin : Werli gjogjMeréas; Sopronban : WrchoTKky; szombathelyen : Pillicb Ferenci gyógx«erén, Siat-mártt: J. Bofisin Kyófjsseréai oraxnál.
?????????»?«>?»??!??????????????<; t A maga nemében egész Európában <'.
' a legnagyobb, >Sbb oldalról rendjelek- s 12 ereimül kúSitetett i >
FOGL E.-féle
I: első cs, kir. udvari fehérmüek gyára <; Béoaben,
Raktár : <?.%) Mariabiir, Haupl»traK»F ZO,
mely szoros értelembeo Tett szilárdsága s minden darabon számokban látható árak, s gyártmányainak roppant mervu előállítása által már annyira Titie, hogy a nagybaui kivitelt, valamint a kisebb réssletekbeni eladást illetőleg semmiféle kérkedő ker-.kedö álul elérhetöt, cienfelO.1 teljes jótállás mellett rend-kitülileg olcsó a legjobb minoségn ámcsikkeket nynjt • biztosit
t. ex. vevőinek.
|V Levélbeli kívánatra a megrendelések egész Magyar. országra gyorsan és pontosan eszközöltetnek, s a nem testhes illS darabok risrsavétetsek.
Angol cUITgi lagek gallérral ?agy anélkdl, szebbek, mint a vászon ingek (levélbeli megrendeléseknél a Dyakkörnyulet mértéke mindenkor megkiván-tatik), darabja 1 frt 80 kr., 2, 3.50, 3—3.50, a legcsinoaabb
1 leggyakorlatiabbak.
RaaUargl vaaaa ftrílagek,
(a nyakmérték megkiTántatik) 2, 3, 4, 5, 6 frt, a legjobbak. Gallérok legnjabb mióta, 1 tnczat ára 2 k. 3—i frt (nyakm. megkivántatik.
Féri lyakrivaltk vagy sala* •yakkim darabja 75 kr. 1, 2, 3 frtig a legnjabb.
Féri Ittnvalék 1 frt, 1.5C, 2—2 50, S frt, lovagszabís, franczia vagy magyar mintára.
6yapot agéazaenl ?JJuakCJac-
ken) 2, 3, 4 frt, Helyemből 6. 7 frt, ködmonos vagy MoTott
lákravalék 2, s—t frt (véd a koszvény ellen.) HU váazH-Jojak, simák 1.50,
2 frt, finom nnr okrarrasuü
2 frt 60 kr., valamint svájezi
forma, oj minta, hímzéssel ü,
3.50, 4—5 frt. ogyaainte leg
finomabb rumbargi vászoningek
hímzéssel és csipkével 8, 8,
10 frt.
Mi éji ragr leülitek hoaszn njjal 3 frt 60 kr., hímzettel 6, 7 frtig.
Mi libnvaJék, rászán, per-kál ragy barcnetbol 2, 2.60,
3 frtig, hímzéssel.
Mi aeaiyoia rágj éji cor-
Mttek leggnomabb cbirtingből
2, 2.50, franczia batisztbol, hím
zéssel 3, 3.50, 4 frt
Eaéuaéftarté mellény vagy
nadrág gyapjúból dbja 1 frt 50, 2 frt 50 kr.
Ea«z«éQiarl4 mellény vagy nadrág finom merinogy&pjnból kreppsioveUterfl, réd ciúz i megfásás ellen, a legegészségesebb férfid vagy nőnek is ajánlhatö dbja fehér v. színes
3, 4, 6 frtig, w legfinomabb
selyemből alsó iognek 6, 8,
12 frt.
Harlnyak (időjiri. szerintii
a láb hossztuaganak megmérésével tnczatja 4, 5, 6 í>ttg, a legfinomabb s legszebb gyapjúból SÍ d'cosse szerint színezve hímzetten 8, 10. 12 frt.
HSIgykariuyik fehér vagy
színes tuczatja 6, 8, 10' 12, 16 <rt.
Igen elegáns férfi v. hölgy batisztssebkendSk, külOnfíie színezett ktSnettel tnccatja 3, 4, 6, 8 frt, legfinomabb 16 frt.
Mi alsatztkayák pukliból
vagy Snom barchetből 4 frt, hímzett betéttel 5, 6, 8 frtig, nssejvlval vagy diszOltozethez.
IMI kariaaytk ragy fart lupeiák, tnezatja 6,6,8, 10 frcíg a legfinomabbak.
l«l filik, füzSre (a derék klmyflletinérteke megkivanU-tik) 3, 4, 5 frt.
1 tnatat vauaa zaebkndi
1^0—2 frt, nagyobb s finomabbak 2.50,8.60. 4,5-8frtig.
6, 7, 9—10 frtig a legfino- ' '
mabbak. * '
Antal- r. tirUkozg-keidik
tnczatja csak 5, 6, 7—9 frt,
1 aaitaltariték váamUI 6
azasaélyrt (1 abroszszal ahhoz Ulö kendőkkel) 5, 6, 8—10 frt, 12nemélyre mégegyszar annyi.
30 róf azJara ajy«s»4, dbja
7, 8, 9—10 frtig,
30 rőt fehérített kW féaat-vauoa, s dnpla czérnihól fe-héritetlen 7.50, 9.60, 10, 13, 16 frtig. Igen ajánlható.
30 rSf % széles mfearfi vaaiM. dbja. 12,13, 15 -18 frt.
40—42 röf kilOnő takill-váazai (finom ágynemfire vagy 12 n5i ingre) 14, 15, 18, 22, 24 frt.
48 rSf Mfal takáeavauti 22, 25, 30—36 frt kitlnSIeg szép,
50—64 rSf basonlitbatlan jiminSaégll rtaaaWH Tagy hollandi TtUH (kézifonat s 7, szeles) 30, 35, 40, 60—60 frt.
LEVÉLBELI WSRENOELÉSEX. (bármely nyelven Írva) a vidékről készpénz beküldése vagy utánvét és jótállás mellett gyorsan s pontosan eszközöltetnek.
s|^r* A megrendelési levelek ekkép czimzeodSk :
FOOL, Wien, k. k. Hofiieferant, (MariaMIfarstraaM 25.)
60 frtif terjedő bevásárlásnál l kimaett nSi fxmitura
rtHIl átlk (14S4-6.)elóbb

10 tCT.
-KANIZSA, 18T4. norember
Hlriatsstt
6 buibo. p.tiuorb«i
miiodttoi 6 s mindm ' wvibbi lorirt 6 kr.
lor0aKint 10 vrnrt »*-•jsxnet fel.
KiiK.tíri illetik min4«o r. hiiiMéiírt k 30 kr. fi*ewod6.

©B-Uc széizn.

,Z AL A-SOMOGYI KÖZLÖNY."

Tizenharmadik évfolyam.
I

A lap izeUmai rén
"TM. rtsaét illat*
•lasstaaaár..
caak ismert nmaaalár-
K*airatok rú<aa a«m küldetnek.
nagy-Kanizsa varos helybatósáíinak, iwmkOlönben a .^lamegyei gazdasági ogyuHaf. a., nagy-kanizsai kereskedelmi s iparouk" a oagv-kanzsaJ takarA a ,Zala-Soowgy gézhajézási réswénytársulat, ugy a ,zalaegerszegi torna-tüzoltó egylet- s több megyei és városi egyesület hivatalos értesttíje
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap*
Zalamegye alispánjának évuegye-das Jelentése.
(Folytatás.)
A személj- és vagyonbiztonság elleni merényletek közül emberölési esetek kővetkezők fordultak elö: Kovács József szom-b atfai lakos neje mg. 30-án a rédicsi he-gyen. tulajdon pinczéje elótt sótörö bottal ngonüttetett. A tettes nyomoztatik. Barbás Sándor sümeghi illetőségű 44-ik gyalogez-ledbeli katona a szept. 27-én történt verekedés alkalmával kapott snlyos testi sértés következtében meghalt. Alánon József ka-rosi lakos 24 éves fiit megfenyítvén ót egy vasvillával ugy találta megütni, hogy a fin ajnnnpl meghalt. Horvát János szolga Tárnokban Szálai Pál gulyás álul okt. 3-án egy kaszával oly mértékben vágatott meg, hogy sebei folytán 3-ad napra meghalt. A tettes elfogatott. Az emberölési esetek közé tartozik a tettest illetőleg Rad-lofszky utkaprónak felébb már előadott agyonlővetése is.
Gyilkossági esetek következők történtek : Hodosáni Kalács Ferencz a lótolvaj-lási szándékból házához jött egyéneket üldözvén, az általa már elfogott egyik tolvaj által hallosán mellbe lövetett. Tóth Lórincz niihálybázi juhászbojtár szept. 15-én a beczei csárdában két ismeretlen lettes, gyanú szerint azonban Holport, Fercsák és társai által agyon veretett. A tettesek nyomoztatnak, és ezen eset folytán a beczei csárda hatóságilag beszuntettetett.
A feltöréssel párosalt tolvajságok a lefi'lyt 3 hónap alatt kisebb szambán követtettek el, mint egyébkor. Feltörettek 2 pincze, 1 padlás, 1 mészárszék, 2 kamra, 3 bolt, 8 szoba, összesen 17. Eltolvajoltattak

a padlásról 350 frt. ára rnhanemQek, egyik i | szobiból 750, a másikból 450 írt. készpén^; j egyik boltból 1000 frt. áru kelme és 480 I frt. készpénz. A többi eltolvajolt tárgyak, mint bus. készpénz, élelmi szerek csekélyebb értékűek voltak, 5 esetben a tettesek kézrekerültek, a többiekbea nyomozás alatt vannak. Ezen tolvujlásukhoz járul inég az i is, mtalysrennt a. Csáktornyái kir. ügyész-I aég irodája kulc-csal felnyitutván, abbói a I pénze.- irományokat UrUimazó szekrény ! hozzám be sem jelentett pénzmennyiséggel I ellopatott.
Egyszerű pénztolvajlia történt 3. I méhek közül egyik postai lopás, hol a szent-ivinyi postáról szállított levelekből a I szent-grothi postakocsis 445 frtot ellopott és ezen pénzből 410 frt nála meg is találtatott. Egyik 30 fnos pénz:olvajlásnál a tettes elfogatott, a 3-dik 331 frt. készpénz eltolvajlója pedig nyoinoztatik.
Szarvasmarha tolvajlás csak 2, birka-tolvajlás 1, de annál számosabb ló és ser-téstolvajlás követtetett cl. Lótolvajlás ugyanis 11 . sertés tolvajlás pedig 16 , szarvasmarha ellopatott egy ízben egy ökör-tinó, egy izben pedig 2 ökör, A birkatolvajlás 5 dbból állott. Lopott ló a kóbor czigányoknál egy izben 8, másik iz-3 találtatott; a többi lótolvajlások tárgyai 1 — 2 db. ló volt. A sertéstolvajlásoknál legnagyobb szám 24. Kétszer 12 —12 db. egy izben 9, 2 izben 8, egyszer 7, három izben 6 sertés tolvajoltatott el. A többi efféle lopások tárgyai 1-tól 4-ig terjedtek. Ezen összes marhatolvajlásoknál 13 esetnél a tettesek elfogattak, a többi 17 esetnél pedig a tettesek nyomoztatnak. Erőszakos elhajtás egy sem történt.

Csavargók elfog&tisa összesen 15 esetben tdrtént, köztük egy itben fegyveres csavargók találtattak. Ezen esetek közé tartozik a Vasmegyében elkövetett rablógyilkosságért üldözés alatt volt Fercsák Giörgynek és társa Bognár Jánosnak, kik Tapolcza és Feszt hely vidékén ang. hóban némi rémülést okoztak, elfogatása is. Fer-^ c-ákn-'k rabiótársa H"lpi>rt eltűnvén amink egy időtől fogva semmi nyoma sincs. Elfogatott még a fenebbi csavargókon kivfll két szökött katona is.
Miman tehát a közbátorság az említettem veszedelmes csavargók irányában is helyreállittatott, ugy hiszem, hogy a tek. bizottmány nézetével talalkozand azon nézetem, hogy a gyanított, de be nem bizonyított gyujtási esetektől eltekintve a közbátorság a megye területén jelenleg jó lábon áll, hol tisztelettel jelentem, miszerint afelett jelenleg fíesendbiztos és alcsendbiztns urak és egy őrmester vezetése alatt 163 közfoylárból álló közbiztonsági csapat őrködik, melybői jelenleg 3 közfoglár hiányzik.
A megyei közigazgatásra nézve van szerencsém a következőket jelenteni: ^ A természetben leszolgálanció közmunkákról a tapolezai és kanizsai járásokra nézve kimutatásokkal nem birok azon okból, mert az elsőből nem küldetett be, a maiikban pedig az ott kiütött marhavész által a közmunka leszolgálás szept. hóban a járás egy részében íaegakadályoztstott s igy az ottani szbirói hivatal is e leszolgá-latlan közmunkákról, mint jelentésében említi, csak akkor adhat kimutatást, ha a marhavész megszűntével kedvező időben nov. és decz. hónapokban a közmunka hátralékok legalább jó részben ezen járásban is leszól-

gilva lesznek. Ezen. körülményeknél fogra Uixít én is a*k * tötbi 10 jirásbeli kit-, munkákról szolgálhatok jelentéssel. Ezen 10 járásban szbiró uralt jelentesd szerint leszolgáltatult 13,529 '/, igás 6) 67,392'/, kézi napszám, kimntattatnak pedig 3448 igás és 22177 kézi napszám hátralék, me-Íj éknek leszolgáItatását szbiró urakDak erélyes köteles>égükké teendem és a jövó febr. bubán tarUndó évnegyedrs gyűlésre, midőn a közmunkák iránti compu'as is már mrgtör-ténend, kimerítő jelentéssel fog'ik szolgálni a t. mtgyei bizc.Usági közgyűlésnek, megjegyzem : miszerint a pac^ai, Mtent-gróthi, egerszegi, lendvüi és bdksai járaokban az eredménynye! egyelőre megli-het elégedni, a többi járásokban pedig a közmuuka hátralék leszolgál tatása szorgolást igényel, mit részemről nera fogok elmulasztani.
A közmunka váltság dijakból, melyek 1874.évre 41Ö35 frt. 2Ü krt tettek,2907 frt. 1U kr. befolyt, hátralékban van még 11968 Irt. 10 kr. 1873. évre meg hátralékban volt 3186 frt. 3 kr, melyből szinte befizetve van 1434 frt. 83 kr, hátráMkban maradt 1751 frt. 20 kr. Eképen a 2 évi hátralék összege tesz 13719 frt. 30 krt. A szent-gróthi és keszthelyi járások 1873-ki bátrálékjuk nem lévén az 1873-ki tartozást tisztára befizették. Dicséretet érdemelnek a baksai és perlaki járások szbirái, hol az elsőnek csak 183 frt 80 kr, a másiknak pedig 141 frt 60 kr. hátraléka van. A zalaegerszegi járás szbirája szinte kitunó szorgalmat fejtett ki a közmunkavaltság hátralékok behajtásiban, mert a 2 évre 6983 frt. 43 krnyi összeg levén járásában behajtandó, 5651 frt. 23 krt. beszedett s a még hátralékos 1332 frt. 20 krnak ez évbenTÁRCZA.
őszi séta.
Előttem ciendN Sasi táj, Utánam tarka hát tömeg ; Utcsáia mozgalom, síi vaj, Itt minden haldokló beteg.
iíífit mí »ep Tag/ ob azabad ! Szebb, mint « Táros élete ; Hol ember fi*i alkuit. Fojtó * lég . ? . tituktele.
Itt tiasta, szent a gondolat, Magautoiabb a* érzelem; Hit bautalao keresne'ott: Abrind Tilágát fallelem.
HullA virlg, halvány •agár, Á halkan exorgedő pmuk UfCT felig aW*, axebb idSk Reményiben moiolyganak.
F«l ettük ligj Kellő «a*og Oly tfdftt báj Uran-reget, A hervadó* lomb ftlrteit HGs •wü-nyain »ilálT» asét.
Megállók, mint tgj «lbfirClt, A kéji«t bouttn oízdelem, Mig * boroayo qrthomály Ködébe reu tekintetem.
Bágyadt vándorkeut végezi Utjat « nap; lUJdotott, Halván bácaúja zálogai ?s«niyi gyOagyOt, csillagot.
Itt csillag eg, ott linpa ficy, El Tismsa, iiu? ígbe iot, Ohl bol rágj boldogéig Vionn, Mi váJtj4 majd a, földi kint f 1

Imára cseng u érez izava, Nyugodni térek én is el: Legboldogabb, ki álmadik, Hi»« álom minden: tirrt lel.
HAJGATÓ
I
1873/4. tanévi szünidőm.
A poros falak közöl kiszabadulva, nem kellett sokat goodolkodijom merre? hova? — induljak, hiszen már készen voit utazúi tervem ; eszerint el tehát De ve ^erbe. Augusztus 6 és már siet velünk a vonat Veszprém falé. Alkalmasan szemlélheti u utas az elterülő rónát, majd felváltva köves emelkedéaü hegvekkel, mert a vonat, különösen ama nagy félkör alakú útnál, melyen a mozdony meglehetős lassan halad, — erre ideje elég jut; de nem tart ám ez folyton >gj> egyszeresek neki boctájtják a yaacsikót ét
( mi csakhamar Ssékes-Fejórvárnál érezzük magunkat lenni. Itt, hol ős királyaink közül többen aluazssák az örök álmát, önkényteleo visi-sza-vissza gondol az ember a dicső múltra; vágyódik látni a helyet, hol ók egykor féoylet-tek, hol porladosva nyugszanak.
Kiszállva a vaggootxli, be*iettem a városba; kettős czél lebegett szemem előtt, az emiitetten kívül még egy régi jó barátomat óhajtottam Iái ni; azonban először útitársammal szállá* foglalás után még az nap, ámbár már koiel 6 órára járt a* idő, a város megtekintésére indultunk. Nem szándékom a város leírásával foglalkozni, hinzen elég ismeretes mindnyájunk előtt Sz.-Fejérvár ; annyit mégis, miszerint jól esik az embernek, midőn agy a gyÖnyörti Vörösmarty szobrot éa r gye beket szemlél, általában magyarnyelven
j halija A közönség társalgáaát.

Másnap a folytatott szemle közben oda értünk a fő-reáltanodához, hol 8 év óta nem lá-tett barátomat, a hittanári akartam meglátogatni ; azonban mily nagy lón meglepetésem, midón egyik szivee tanár tudtomra adá, hogy a keresett néhány hó <Su plébánossá lett! Ha már ennyire vagyunk gondolám, elhatároztam magam rögtön kocsit fogadni — el hossá Lovas-berénybe.
Körülbelül kél órai utazás után odaérve, csakhamar Fortuna felé kellett fordulnom kérdezve őt: váljon mit cselekszik velem '/ A ke-rnsettjó barát helyett csakugyan egy barát fogadott; csakhogy franciskánus, ki a plébánost helyettesítendő, már napok óta ott volt; sót a kedves mama, gyermekkoromtól kezdve szeretett nénim szavai is oda nyilvánultak, hogy a hét végére várja fiát. Képzelhető leveri»ágem, azonban míg így együtt beszélgeténk, szerencse csillagsatom feltűnt komolyságom egén ; mint villám robog be a fogat és ki jön ? nem más, mint rég nem látott barátom, Edelmann Mibily volt győri játszó társam. így van jól, borura derű; még a napot is szebb pompában véltem ragyogva látni, az őszinte igaz baráti jobb szorítása itán. Hogy miként telt el cttlctem ideje ? azt nem is kísérlem leírni, az ilyest mindenki, ki már hasonló helyzetben voit képes érezni; mégis Lovasberéoy mezőváros szép helyében diszló i?ko)a megemlítését nem bírom tollamban feledni. Ha minden községnek oly szépen épült, teljesen felszerelt 4 osztályú tanodája volna, feltéve azokban jó Unitókat, akkor hazánk, csakhamar a boldogság tetőpontjára jnlna I Tudom, óhajtás marad ez még egy ideig, de valósulhat mielőbb, ha a pártfogó, az érdemdús gróf CzirákT'aaal dnak,ki olt a díszes temp-

lom fenntartása, mellett, ama mondhatni gyönyörű iskolát saját költségén felépittetve, azt berendezve, a községnek átadá. Éljenek az ily nemes főurak 1 Az idő halad, az óra távozásra int; megértve ezt a bucsaosók után viasza Fe' hérvárra és onnan a hajnalban induló vonattaf, útközben a csendes velenczei tavat is szemlélve, a tővárosba Pestre.
Itteni tartózkodásomról, miután már a lapokban részletesen, nemkülönben ugyan e b. lapok hasábjain is Hajgató Sándor barátom a néptanítók gyűlésének sark tételeit svstottsn irta Is, nem kisérlem annak újból történendő leírását, mert ezáltal csak a már olvasottak ismétlésébe kellene bocsájtkoznom ; mégis viaz-szaemlékezve a múltra, jól esett lelkemnek a, gyűlések alatt és után, sok régi pályatánaal a rég nélkülözött találkozás. Tehát csak úgy felületesen Budapestből, mint hazánk központjából kellene minden jó, nemes, czélra vezető indítvány és példának kisugáraani, hogy onnas minden réteg átbatva, buzdítva, melegítve, munkálkodjék a haza javára ! Jön is, mi elit', mert tény; de szerintem ne csak tollal, hanem szíjjal, tettel is mutassunk példát; különösen napjainkban midőn tapasztaljuk, hogy minden nemzet mint kullancs ragaszkodik ős nyelvé^ hez, miért tehát a folyton német beazéd ? !
Tudjunk, beszéljünk németül, mert kejl, hogy értsük szomszédainkat is asopban, hogy általános köznyelvvé emeltessék országunk valamely városában, azt épen nem helyeselheti senki, ha magyar vér peng ereiben!
Hiszem, ha ez igy tart, az olyan magyar ember, ki csak anya nyelvén tud beszélni, még enni is alig kap Budapesten, mert a pineaér sereg — u majdnem mind oémetll b«aál ]

leendő" behajtása Irtot Unnsitott erélye kezeskedik. A pacsai, Csáktornyái, lendvai járásokkal egyelőre az eredményt tekintve meg lehet elégedni. - atapolczai,sünieghi, kanizsai és léteméi szbiió urak pedig erélyesebb behajtásra lesznek általam utasitan-dók, mert a tapolezai járásban 3286 frt 20 krt lesz. a másik 3 járásban periig mindenütt 2O0U fnon felül van a brhajiandó hátralék, lit iáiom helyén migpmlileui azt, mis/eiint f. pben a keMthely-fftiéki. S/ent iván- zsla egerszogi, és puszta-szent-lászlói ntukra nevezetes kéypciizbcli annak iriejt b< n az nréjtitészeti számadásán elö-furdulandó befektelések tétetlek, valamint a rajki kótelepben is ujabb kófejiés fog eszközöltetni.
A körjegyzői és községi ügyviteliránt egyedül a szent-gröthi. letenyei, lendvai és baksai járások szbirái említik mogévnegye-des jelentésükben, hogy azoknak c/.«líiíerü vezetéséről a helyszínén lett megjelenésük és személyes vizsgálódásuk alapján szereztek n-agv,knak meggyőződést, a perlaki járás szbirája az ügyvitelt járásában szinte jónak mondja, a keszthelyi járás szbirája pedig e részben a községeknél haladást jelez, a többi szbiró nrak jelentése ez érdem-bpn mit sem tartalmaz. Utasittatni fognak, hogy a személyes megtekintést gyakrabban teljesítsék.
Az adóra nézve általánosan nagy hátralékok jelentetneí. A sümeglu járásban 21 ezer frt befizettetvén,60ezer frt hátralékban van. A szent-gróthiban 30 ezer frt befizettetvén, 30 ezer s néhány száz frt a hátralék. A baksai járásban is aug. hí> elején fizetetlen Tolt 29562 frt, adóból 7443 frt fizettetvén be, a hátralék 22119 frtot tesz. A pacsai járásban áltáljában az adó jelentés szerint nagyon gyéren foly be. A csóktornyai járás szbirája általánosságban az adóhátralékot a tavalinál tetemesebbnek jelenti, mit a közlekedésnek a marhavész folytán történt megszűnésével indokol, a lendvai járásban ellenben a 36780 frt tartozásból 22400 frt behajtatván, csak 14380 frt adóhátralék létezik, mit azonban a jelentés szerint az idén nem lesz oly könnyű törleszteni, mint a tavali ez időnek megfelelő időszakban volt, mert a gabnának nincs ára, a szüret nagyon silányul ütött ki, marháikból pedig a vásárok szünetelése miatt nem lehet a gazdáknak bevétele.
A tanügyre nézve mindazok, miket szbiró urak évnegyedes jelentéseikben felhoznak, következőkben összpontosíthatok: a tanítóknak hiánya érezhetőié kezd lenui, e hiány miatt a baksai járásban, habár a

rédicsi és jakabfai tinitói állomások betöltettek is, de a szilvágyi és leiiti-kApolnai iskolák most is üresen állanak, a tankötelesek iskolába járatása kielégítőnek jeleztetik, a kanizsai letenyei és lendvai járásoktól. A szent-gróthi, zala-egerezegi és buksaijárásokból oak a téli hónapokra nynj tátik kilátás a gyermekek szorgalmas bejárására,
— a nyári iskoláztatás, különösen a szent
gróthi járásban a tanonezoknak marhák ör-
zé-ére lett fcltMsználá'a nratt hiányosnak
jelentetik, üj iskolák épültek : Bagonyán,
Kerka-Szent-Miklóson. Dobriban. Lendva-
Újfaluban és Szent-Miklóson, melyeknek
elkészültével a lendvai járásban az iskolák
száma elegendőre emeltetik. Zala-Egersze
gen sz épülőben lévő uj polgári iskola e
napiban már tető alá kerül és megyei
tanintézeteinknek egyik kiváló disze lesz.
Megeoilitendónck tartom még miszerint a
perlaki járásból a tanonezoknak, ngy a
tanítóknak is amagyar nyelven tett nagyobb
eHhaladásuk jelentetik. A tanítók fizete-
sét a községek most már az előbbinél na
gyobb pontossággal szolgáltatják ki. A
kanizsai tanügy kitűnő állásának kitünte
tésére nem szükséges egyebet fölhoznom,
mint azt, hogy ott. ide értve a fogytnna-
siumot is összesen 1987 tanoncz járja az
iskolákat s kitűnő tanításban részesül.
(Vége köv.) Kivonat
a zalamegyei Il-od tanfelügyelő 1814-ik évi hivatalos naplójából.
218. — Tek.Nucsecz József I-ső tanfelügyelő nrnak Nagy-Kanizsán.
Tekintetes I-só tanfelügyelő ur !
F. évi september 10-én 553 .sz.a. kelt soraiban kért, a zala-egerszegi közigazgatási járásban levő elemi népiskolákról szóló hivatalos jelentést van szerencsém ide mellékelni. — Az iskolák körül tapasztalt hiányok pótlására az illető elöljárókat a helyszínén, az újév első heteiben pedig fölkértem az illető szolgabiró nrakat. A szolgabiró urakhoz tett átirataimban, a rovatos kimutatásban érintett hiányokon kívül megemlítem még, hogy sok helyen sok tanulónak nincs könyve, — a tankötelesek hanyagul látogatják az iskolákat, ismétlő iskola nincs, — a tanulók nemök szerént elkülönítve nincsenek — a szorgalmi idó nem tartatik meg,
- - a tanulók és tanítók számára árnyék
szék nincs és fölkértem őket, miszerint az
elősorolt hiányok az 186S-ik évi XXXVIII.
t. ez. illető §-ai értelmében mielőbb póto-
landók lévén, ez érdemben az érintett köz-

. ségekelSljáróinaksiigornjui megparancsolni
] szíveskedjenek: hogy az ismétlő oktatást a | törvény 48-ik §-a értelmében okvetlenül életbe léptessék, — hogy a nevezett torvény 11-itt §-sa 3. sz. a. g. pontja és 65 ik §-ának k. pontjában foglalt követelménynek elég tétethessék, faiskolának való helyet határuk arra alkalmatos részében kii»»öi1a«si-nak, a meglevőket jó kerítéssel s a szükséges eszközökkel ellátva az illető tanító nrak rendelkezésére bocsássák, — aczélnak meg ! nem feleló iskolai épületeketés tantermeket a ' törvény 11. § sa 1 pontja, 27 és 28 ik §-' ainak aiegfelelóleg átalakítsák, a tantermek ! berendezésénél szem előtt tartva a törvény | ide vonatkozó 29-ik § át. — az iskolát hanyagul látogató tankötelesek irányába a törvény 4-ik §-sát alkalmazzák, — a szorgalmi idő tartamára nézve arról gondoskodjanak, hogy az a törvény 11 ik § ának5-ik pontja és 54-ik §-ának értelmében mindenütt legalább 8 hó legyen, — a tanítók fizetését a törvény 143-ik §-ábau meghatározott módon ók szedjék be és szolgáltassák ki, — a szegénységüket kimutató gyermekek számára szükséges kézi-könyveket a törvény 32- ik §-sa értelmében előre beszerezzék, — éi végre erkölcsi szempontból mindenütt a tanulók használatára árnyék-széket csináltassanak. — Korlátolt állásomban, amennyiben végrehajtó hatalommal fölruházva nem vagyok, többet tenni tanácsosnak nem tartottam, mivel a községek elöljáróival szembeni parancsoló eljárásomnak szükség esetében érvényt szerezni képes nem vagyok — Honfiai üdvözlettel maradok a tek. I-só tanfelügyelő urnák Zala-Egerszegen, 1874-ik évi október hó 19-én alázatos szolgája KfiOB PÁL,
Zalamegye
bizottmányi közgyűlésének jegyzőkönyvéből.
— Zaja-Egerszeg, ocv. 4- 1871. —
(Folytatás.)
(234. sz.) A meg.) '. állandó választmány hivatkozva a folyó évi május 4-éu tartott bizottsági közgyűlésnek 3290/92 SÍ. határozatára, beterjeszti véleményes jelentését, a kiküldött-ség által elkészített hegyrendőrségi srabályter-vezet tárgyában.
Az állandó választmány javaslata és a kiküldöttaég által egészített eredeti szabály-tervezet közt lényeges eltérés a hegyrendőr-ségi hatóság alakítására és szervezetére nézve forogván fenn, a közgyűlés, tekintettel az 1871. évi 18-dik t. ez. 1—4—17 s 21. § aira, valamint az 1870. évi 42-ik t. c«. 5. §-ára nem erezhetvén magát feljogosítottnak arra, hogy a kiküldöttség által a szőlőhegységi terűletekre

nesve az illttí szőlőbirtokosokból külön hegy-községek czimen alakitant tervezett a - rendig községi köteléken kivül álló begy községeket állítson, e részben elfogadja az állandú választmány javaslatát, melyszeriot a hegyrendőrségi hatóságot azon községnek, mely-hez a szőlőhegyeknek a* idézett törvény én.J msben testületileg s belyhatoságüag tartozniuk kell — hatosági keretébe illesztett, da közvui-len az érdekelt szőlőbirtokosok által saját í- -. belőkből válaa«landó hegységi bizottmány képezze, illetőleg gyakorolja. Ezen alapelvből ki folyólag az eredeti szabálytervezetne!; az ál landó választmány javallata érleiméueni m<> dositásával a megye Terüle*.én alkalmazásba veendő állalonos hegyrendüifégi szabályrendelet következőkép állapittatik meg:
(Heg* rendőrségi B2abá!yrendalet, Zalamegye ösBzes szőlóheitységei számára.*)
Ezen szabály rendelet a megyebeli" összes községeknek kellő számú nyomtatott példányokban kiadatni, a községekben nyilvános felolvastalás * közhelyeken leendú kifüggesztés álul kihirdettetni rendeltetik oly ngvelmeztetéssel, miszerint a szabályrendelet »z*187O. évi 42-dik t. ez. ó. s 6. §-§-sai értelmében a szabályszerű kihirdetési határidő lejártával, vagyis tüzetesen 1875. évi jan. 1-ső napján lép hatályba. Amidóo is a szabályrendeletben előirt hegységi bizottmányok megalakítása is egyáltalán a szabályrendelet foganatosítása végett a kellő intézkedés a járási szbiró arak, valamint Nagy-Kanizsa város tanácsa által — ez atóbbi részéről s szabályrendelet általános fejezetének 1.) pontja értelmében megteendő lészdn.
—.Nov. 5. 1874. — (235. sz.) Felvétetett Bakónak község elöljárósága és iskolaszéki tagjainak folyamodványa, melyben a községi közös iskola javára vásárlott ingatlan birtok vétele tárgyában kötött s bemutatott szerződést a telekkönyvi be-keblestetés eszközolhetése tekintetéből jóváhagyatni kérik.
A birtokvétel nem törvényszabta módún történvén, tekintettel az 1871. évi 18 ik t. cr. 22. — c.) és 34. §.§ aira az engedély nem adatik meg, tekintve az iskolai közczélt, a hiánynak hivatalból eszkö>lendó pótlására Mészáros Sándor helyettes szolgabiró ur kiküldetik, hogy iatézkedését a hivatkozott törvény 2d §. b. I és 91. §. b.) pontjai érielmében tegye meg ja-Jentéae a legközelebbi közgyűlésre beváratváu. (236. sz.) A megyei állandó fegyelmi választmány beterjeszti Cseri István volt kottorii községi jegyző által Kollay Rókus, szbiró ur ellen emelt panaszok tárgyában teljesített vizsgálatról szóló jköoy V-1, véleményes jelentéstétel végett Krosecz János megyei tisziiügyész urnák adattak ki.
(237. sz.) Nucsecz József kir. tanfelügyelő ar átirata kíséretében bematatja a megyei iskolatanács évi jelentését a megyei tankerüiet népoktatási állapotáról.
Az évi jelentés tudomásul vétetvén az 1868. évi 38 dik t. ez. 132. §-a értelmében a nm. m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministe-riumhoz folterjesztetni rendeltetik.
*) Ezen uabáljrendaletet mielőbb ködjük Sk
Folytatás a mellékleten.Jó — tudjon ő németül — szükséges is, de hl magyar kenyeret eszik, találj* érdemesnek azon nyelvet ia megtanulni, amely hazának ta iája hordozza ! A aok minden titán, melyet az | ember a fuvarosban lat, hall és tapasztal, eljitt ismét az indulás, de nera a válás ideje, mer: szalUsuDkon már caak ketten maradtunk s igy — válni nem kellett, mert együtt utaztunk egy gyűri páljatárssal tovább.
Ki birná rendbeszedni oly húo a gondolatok özönét, melyek az agyat foglalkoztatják, különösen igy atólagosan, ha az ember Budapestről távozik : még egy pillanat és a szép város helyett mező, rét terül el a láthatáron. Uszony-ben egy kissé kiszálltunk ; biában néztem Komárom bevehetlen várát, a fügét mutató szü- ! zet n részről látni nem lehetett, eszerint meg- I kelteit elégednem azzal a mennyit a Dunapart nyújtott.
A tovaindnlás útin keresztülfutott a vonat az elterülő rónán és mi Győrbe érve elhagytuk azt. Megérkezve kedves szülő helyemen, •iettem még volt szüleim házába bátyámhoz, bevárandó a termény- és ipar kiállítás megnyitását. — Mielőtt azonban ezt részletesen meg-tekintenók, foglalkozzunk egy kissé annak némi leírásával, mi «maz időben agvőriekel annyira foglalkozatta, napjaikat ünorp,-kke emelte. — Győrött lévén, részt ve'tem a magyar orvosok és termétzetvizsgalnk XVII. n- gygyülésén. Nem szándékom a nagysz-rü ünnepélyt, vagy a győriek által tett gyűlési tagok szíves fogadtatást leírni, csak a gyűlésekben hullott és látottakról fogok oémelyet ide jegyezni.
BRUCKER ALAJOS. (Folyutása köv.)

Zalavölgyi levelek.
i.
Tekintetes szerkesztő ur ! Nemde csudál-kozni fog, hogy becses lapjának régi csősze pőlöskei nótáriuskint halottaiból feltámadt. Ja uram 14 év alatt sokon keresztül megy a halandó, annsl iiikább az ilyen magam féle csősz potentát. — Négy év hosszú idó — az alatt öt feleségem volt, a hatodikkal most járok jegybe itt Galambokon. Zalának eme gyönyörű vidékén, hol ismét, mint csősz drzóm a határt és az ugarokat. Bizony ceak áldott egy vidék is ez a Bzép Zaja vidéke. Nincs benn annyi fapapucs, mint Tolnába, annyi góböly ilrge, mint Fehérbe s annyi kifordított dómácyszur, mint Baranyába. Na meg aztán az errevaló nép tiszta magyar, barátságos, vendégszerető, embsrbecsüló, vallásos, de rajtuk is az Isten Áldása.
Hova kell egyben nagyobb áldás miut vidékünkön a jó bortermés? C»ak az a baj, nogy a vevők, mig igen gyéren látogatnak ben-nünke: s attiil felek, hogy magunknak kell elfogyasztani. Fura egy tüzes andalító édes meny-nyei harmat cseppek teremnek is e vidéken ; de megvannak is ám erre egészséges d*-rék szálas emberek — piros pozagáB menyecskék. — Az erre való p<iroépn-k mig a tarisznyája is borból van — mifelénk p-diga tariaznyakötó is kócz madzag, mégse szakasztjs le a benne lapuló kukoricza kenyér.
Node térjankva dologra. — Vidékünkön, illetőleg nálunk jóvóre épitend az uratág _ a kiskomáromi iskola mintájára uj iskolát, és meiterlakot. Lesz tehát uj iskola — jó mester, ifjú tanitó s sok aok okos kis gyermek. — De-' nique Galambok isemanczipálodin. Esztendőre megszavazott * község őOO forintot fecskendőt,

annak azután gondját kell viselni sjókarban tartani. En azt tanácsolom, hogy jó lenne tüz előtt mindig két héttel megpróbálni, (ugy-e okos egy gondolat ez szerkesztő ur?) Időjárásunk valóban télies, elment a beköszöntött hó s most olyan száraz fagyok járnak, hogy boldog a kinek ép kerekei vannak s jó sin van rajtok. Hát a bundák és téli felöllek ? Ad vocem téli felöltő. Kekem is volt. Ohl de joliasban elzálogosítottam a kanizsai indóhási traktorosnál egy útitáskámba — s ma két hete bementem érte, a crekker meg volt, de a tartamát az a jó traktér.» ur elosztogatta faczér kellnerek-nek, s midőn kiakartam váltani, hát csak az üres czekkert adu oda, azt is egy forintén. No én ia ágy jártam, mint az egyszeri a .. i földes úrfi a ki nary széllel négylovas bin-tón parádé* kocsissal behajtott Fürödre s kevés idő múlva a ferbli elvitte a banknótákat a kocsit, lovakat, s a parádés'kocsis gyalog vitte ki Füredről a négylovas ostort meg a reizetas-nit. — Tegnap voltam Garabonczon a komámnál, éppen a mesterlak előtt mentem el — azt gondoltam, hogy valami ezédula ház r mert sem becsületes kerítése nincs, az egyik ablaktáblá-ját pótolja egy darab ezukorpapiros — a má-Bik meg egy nus limitáczióval van beragasztva. SzegéDy néptanító gondoltam magamba — Ítélve a ezukorpapirosrol, ezukrod talán lehet süvegszámra, de lakásod ugyan a szent Ven délre van bízva, azunoan hallottam, hogy eré-Iye» ezolgabiránk rádorreniett az elöljáróságra. Bánom is, hogy átmentem, szegény csősz komámat nagy szomorúságba találtam hasalva, s midőn kérdem tőle mi újság ? egykedvien válaszolta: Nincs egyéb újság édes komáin, minthogy ehol a levele, azt írják K . , . Ml, hogy édes apámat ma egy hete akasztották fel, a La-

czi öcsém is gyanúba van, azt is aligha fölnem akasztják, egyéb újságot nem irtak édes komám. De most már többet nem írok, mert nincs zsír a mécsen, az a fránya asszony rántottat sütött vele a komaasszonyának. Igaz édes szerkesztő ur — rövid idomulva bemegyek Kanizsára, élne dobálja ám a scivardarabokat, a Vincze komám a bakter nagyon szereti azt tartja: pipának rövid, szivarnak kurta — hát csak agy betéve jó. Éppen most végeztem el a konstantinápolyi átázásának olvasását. Ejnye de messze etbotorkált szerkesztő ur, — csudá-lom, hogy nem szeretett bele valami török menyecske. — Most pedig így este egyet gondo-lóba eresztem magamat, a sötétben — fejembe buzom hébe hóba bárány süvegemet — mely -rol azonban nem menié elmondani senki, hogy birka volt-e hajdanában, vagy csak tokló, — s beleülök egy orbáriális robotba készült nyírfa zsólle székbe, s számba nyomom bagó-ezeplókkel átspekelt azortyogó vászon pipámat, s azon gondolkozom, hogy a lakodalmamra mi legyen a ezuspáiz, lessz tőtött vadgalam — a mit most is benyakalna
a galamboki ci8$s.
A kSltő élete.
Kopir, aigy uratAg a költő al«to,
Ahol rirág slrátvc •?te fakul
8 mi; a remény miden kinek haj in tényen',—
A kOltSaek remélni »em scabad.
Egy Tan etrapán. *iuely fairen klt«rí St,
Eszel ran Cuxeforrra elet«,
öröm,H>«Tát ? minden elhagyja Őt, — d« n«m
A atecTedíi, mely lírba «íil Tele.
Z VLAT.


d«o-iO)
A legnagyobb
Bécsben, III. Marzer utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott á rj e g y z é k kívánatra ingyen bérmentve küldetnek mindenkinek.
?j OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
*7~T~ I HFII MITTFI í Sicherer Erfolg, bewiesen durch
í j ? l JS-nek | nLIL[TI1 ll^' Tausende von Zeugnissen.
Philipp Neustein,
Apotheker ,ztun heiL Leopold"
(1490-4)
in Wien, Stadt, Ecke <ier PUnken- and Spiegelgasse,
T. Pn'iiikum cin? Reihe von wirklicheo IleLamteln <-K immer. mö^D BÍL- VOO Acriten oder Lni«n angevundet w^r-FalK-ií xoriü^licli nidi b«wibrteu ; Alu Ucweá tier immár le ojl<t:tucli tlcrs-Mn'n. und dit- Tau-.vndt* vou Zt-ugHtHscn, Bt'beilt-n entücndft wurrfpn; wir lcö;in«n daber divaclbefi mit gittem Gewlisen emjifeiilen.
Blutreini- fl. i.f»0, Condenairw SchwÉíim^rmilrli

T0TH SÁNDOR
Raktár
saját készitményü
bútor gyári raktár Szombathelyről.
brűfliche MJttheiluDgen.
Haupt-Depőt aller bekannten in- und auslandischen Spe-cialitaten der Pharmazie, Parfumerie u. Toilette.
0333333933333333393390
N.-KANIZSÁN
vasut-ulcza, a városházban.
Haszonbérbe

kerestetik a nagy-kanimi indóházhoz közel egy
circa 5 szoba-, konyha-, éléskamra-, pincze-,
és raktárból álló lakás, mely több évre Tétet- --
nék ki. Ajánlatoké lap kiadó-hivataliba adandók |?
be „B. K. 3.' jegy alatt. (1502 —1J^
???»???????»???????»???????????
A maga nemében egész Európában
t legnagyobb, több oldalról rendjelek- a 12 éremmel kitüntetett
FOGL E.-féle
első cs. kir. udvari fehérműek gyára
25,
Béosben,
X
Raktár :
I IWriahilf,
mely
t. ca. Tevőinek. gy Levél be lí kitáoaLra a megr«ndelái«k egéii országra gyorsan ás puntosao «sikO«0lt«tn»k, • a cem ill5 darabok v. sasa vétetnek.
Angol chiffon legek gallérral Hiritayák időjárás
vagy auéUul. szebbek, minta , a láb tio.siu-ágáuak
vánzoL ingek (levéibeii meg-
rendi-ísaekuéi a nyakköniyülol
menése mindenkor tuegkiván-
tatik). darabja 1 frt Ö-J Icr., 2,
ií.5U, S-—8.5U, a legeaiaosabb
3 ieggyakorlatiabbak.
Rusbnrgi váazon férfllsgek,
Moros írte.emben v«U «ilárd«ága a minden da.a«un sza-Jai! lituatA árak, < gyártmánya.nak roppant m nC el»ál-lttA^jL ált"! »iár annyira vitte, hogy a ..ngjbaui kivit-K vala-miut a hisebl< reaxletekbeni eladást illetőiéig«emniitéle kérkedő kor*-skedo által elérhetőt, ezenfelül teljes jótáüáa mellett r«nd-kivQlil«g olcsó a legjobb minönégű áraciikkelcet nynjt a bixtoait
Magyar-
testh ci
serei tnczatjd 4, ö, 6 ftg. i legfinomabb a Ugazebb gyapjúból Él d'cusse szerint színezve hímzetten 8, iÜ. 12 m.
Hőttykarluyik fehér vagy
?
színes tuczatja 6, 8, 10. 12, 15 frt.
Igen elegáns férfi v. hölgy 2, 3, 4, -*>, 6 frt, a legjoboak. batinztcsebkendek, kölöuiéle Gallérok l~gu}abb miuta. 1 I színezett körzettel tnczatja 3, iuc?at ára Ü k 3—4 frt i.nyakm. | 4, 6, ö frt. legfinomabb 16 frt.
:il,.k..,,Ii:»;ií Mii alao szoknyák parkálból
' hímzett betéttel ó, 6, 3 frl>L ussálylyal vagy disztllttfzetbei.
Hol harisnyák vagy férfl kap
Czák, lucxatjs h, 6, S, 10 friig a legfinomabbak.
NÖI fűzök, fűzőre (a dert'k környületmértt-ke megkiránta-t.k) 3, 4, ó frt.
l tuczat vátzoi zsebkendő
1.60—2 frt, u^gyobb s finomabbak 2.yü, 3.5U. 4,5—Sfrtig.
l tuczat ozérna batisztkendi
ó, 7, 9—UJ írtig a legfinomabbak.
Asztal- v. törülközo-kendfik ruczatja csak 5, 6, 7—9 frt, dam.
1 asztaltertték vászonból 6
illő kendőkkel; 5, 6. &— lu frt, 12*zeméfyre ruégegyszer annyi.
30 röf színes ágynemű, dbja T, 8, 9 —10 írtig,
3t) r5f fehérített kézi fonáj váSZOn, s dupla cxérnábol fe-
hériteiien 7.6u, 9.50, 10, IS, 15 írtig, igen ajánlható. 30 röf *,4 széles mi Vászon, dbja 12,13, Ír,-löt
40—42 TŐÍ kitüaZ takács-
viSZOn (.finom ágyneműre vagy 12 noi iugrej 14, 15, 16, 22, 24 frt.
4b rőf belgái takicsvászon
22, 25, 30—öő frt kitüoőleg sxép,
50—54 rőf basonlitbatl an jóminőségfl ruibarfl v*gy hollandi VátZOl ^kézifomU * 7, széles) 30, 35, 40, 50—60 frt. ily nyelven irva) a én jótállás mellett
Férfl nyakravaJók vagy fa'OI ! vagy finom barchetbSJ 4 nyakkötők darabja 75 kr. 1. 2, 3 írt.g a legújabb.
Férfl labravaldk 1 frt, 1.50,
2—2 5U, ó frt, lovagszabás, íranriia vagy magyar mintára.
Gyapot e|észiégi*gJjA»kv Jae-
X
? ?
ken, i, H, 4 frt, selyemből b, frt. kudmöuös vagy szövött
labravalók 2, 3—4 frt [
kösxvénv ellen
Női vásioi infl, ,
2 frt, finom uurokv«.rrás»al
2 frt 00 kr., valamiül svájezi
íwrm.i, uj minta, himx6*s«;I 3,
3.^), 4_f, fn ugysginte l<sg-
dnoniabb i .imbnrgi vÁszuningi-k
him»üs«tl és c ipkúvel 6, ti,
:o fn.
Ntl éji vagy télílsoek IIOSKH ujja. .j írt áu kr., hímzettel 6,
7 frt.ff.
Női lábravalók, vinon, per-
kál vagy barchetbÖl 2, 2.50,
3 frtii, himiéasel.
Női poagyola vagy éji cor-
Settek legnnomabb cbirtingból 2, 2.ŐU, íranexia batisztbíl, him ? 3ti'S«el S, 3.Ó0, 4 írt
Egészségtartó mellény vagy nadrág gyapjúból dbja 1 frt í>;),
2 fn 50 k:
Egészségtartó mellény vagy nadrág unom meriuogy*pjuból kreppszíSvetízerii, v«d csúr S megfázás ellen, a legegészségesebb férfi, vagy nÖuek is Ajánlható dbja fehér v. színe* 3, 4, 5 írtig, a legfinomabb selyemből alsó ingnek 6, 8, 12 frt.
LEVÉLBEU MEGRENDELÉSEK i> viilrkrSl készpénz beküldése vagy atá klk
pontosan
meg
zközöltetnek. endelési levelek ekk«p i
. FOGUL., Wien, k. k. Hoflleferant,
I
(Mariahifferstrasse 25.)
* fjO frtiir lerjedE beTÁ«ár]Mnil t hiinxett noi gftrnitan
rudilil idltik. (U8i-7.)
»???»???»?????»????????
?????<
Raktár
asztalos és
kárpitos bútorokban, hajtott, nád-
és
szalma székekben.

Illlllllllllllllllll
Kohn Gyula
norinbergi és diszmü tárából figyelembe ajánlja
"Itagyszerű kiállítását karácsonyi és újévi tárgyaknak,
ogyszirte legnagyobb választékot
'(1499—1) legjatányosabb áron.
Illlllllllll
POl'H J. V. <-M kir. udv.rox»ro»iól
Ecr«r.en, ItelvároB. Boguergasse 2. «r
Eleiül zt te t dr Fanell Gynla gyxk. wos ÜUt. Elrendelte,
tett a bé-M, piii'i brU-seti t*s a».s!er<iami klinikábao, ugy»tint«
pruff Dr, OppofOZer, Keit. TArgn. éa c*á«x kir advari ta.uá<-so>
KletZÍnbky lenini. Dr. BraBÍi. Dr. H«ll«r, Dr. Bori, D
bi ill b T 0
Keszletes tiataaa
y
?entObein
ur ».UI tfra l>r. J F6tt«i
ur áluií.
nK ilUl -lb , pr.»lT. 0,. Hatig, hemegi u.lva.i orvJi miicuwoiici.Mii, v^gre Ur. 6 0>», O' Kitier vo.. Sohlffer. . Dr. Msyer, Dr SoMItor, ca. UiUe»o« 6a fQrdÖ-orvos
ATogak tísztánta tása egyáltalában Igen alkalnas. - KitrTnö
ovAd<5sz<-re » fogakon os»zehaliuuzutt mind u ny^lkáUÜt.
A1 k al ni ftiaaa különbsen a* eUédkfé* utau ajánlható, mert a fo^ak kőit maradi hu* ?araükik igen k0un*«D rothaJitnak indulván, asiÁjból kellemetlen szagot geijesztenek
Meg azon eaettkben is el5nyuy«l alk«lmatt»tik, midőn a bor-k8 már megtelepedett minthogy a kémén védéstől megóvj*. — Mert IJZ a f"g esak legkisebb résr« iepitttatiás állal mezítelenné 16n, a csoKtfog^awtás á.Ul meg ragadut ott, tfiukre m«gy ét szomszédjait is megkárosítja.
Megadj* a fognak eredeti «ép színét, icid6n róla minden idegen nemű fedélzact che.iiik.-iilaj,' elválaszt és leh^rd.
Hfivéizeti :ogak usxtitásáia leginkább hasznavehetŐ. Megtartja azuk eredeti ír.ínét, f«injít, mi-gakadalj ózza a borkő ások-báni letfilvpedúét, s minden kellemetlen szagot lávol tart.
Az Qresvagv mái beteg iog fájdalmát nemr-sak hogy enyhíti, hanem meg isakadályozca anuak tovább terjedését.
A« Analberia-szájviz bi-bizonyult gyógyszer a rothadt foghas ellen is és bittos enybhSszer űre« fog v*gj rlieomatícaa fogfájások Uiiuáec neménél. — Az Analheria>szájvizének köun>(liéggel csilla-puja le fájdalmat, a nélkül, bogy ro« következményétől kellene tartan:, a a lebetö legrövidebb idő alatt.
Megbec»Ülend5 fökép az Anathe: in-száj TÍZ a szájbóli kellemes szag fentartásábao és a netalán létező kellemetlen szag kiemelése én eltávolításában. Erre elégséges a szájnak naponta többszöri kiöb-logetése.
Nem eléggé ajánlható szivacsos foghas számára.— Ha erre az Anatherin-azájviz csak négy hétig is az előirányzat szerint alkal-maztatik, ugy pltűnik a beteg foghus halványsága és szép rózsa-piroaaak enged helyet.
Ép ugy hathatós szer at A.natherin-szájriz külfiuösen a sero-phulban Kteuvedőknél többnyire létező mozgó fogak éa a haladottabb komáknál beálló foglius fogyaextáa ellen,
Továbbá leybiztosabbb gyógyszer az Anatherín-itájriz k6ny-nyn vérxő foghus ellen. —- Ennek oka a rendszerint a foghaa gyengesége és ilyenkor egy kemény fogkefe elkerülhetleu nzdkaéges, mert a foghust scarifícalja, miáltal aj tevékenység léptettetik életbe. |0r Ara 1 frt 40 kr., p"oaUi átküldetéssel 20 kr. -^Q
Anatherin fogpaszta.
Eí a fogpaszta, kitűnő használati czéUxerüségénel fogra, a legjobb pyógj-ster gyanánt mindenkinek méltán ajánlható, mert alkalaiazüa kellcmetea izet és enyhítést kelt a szájban s távol tart ab^ól ciinden kelkmetJen szagot.
Nem killnuben ajánlható e fogpaszta, mindazoknak, a kiknek fogai roralottak,vagy tisztátalanokéért annak használata a fogakon létező, oly káros fogkCvet eltávolítja, a fogakat tiszta fehéren és egészségben megtartja; igen ajánlható végTe e nzer tengerészeknek, tengerparti lakosok- és mindazoknak, a kik több iiben visi utazást tesanek, mert távol tartja tőlök a scorbutot
0V* Ara egy porczellán-edénynyel 1 frt 22 kr. "VS
Vegetabilis fog-pór.
Ez annyiban tisztítja a fogakat, hogy mindennapi alkalmazása nem csakhogy eltávolítja az igen alkalmatlan fogköret, hanem a fog fénye fehérítését és kényeaégét inkább elSmozditja.
U~- Ára egy skatulyával 63 kr. "V9
ruganyos ágyalja k inatráczok, tükrök
és
(1345—18)
tartókban.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán : Belus József gyógytze., Roaenberg. Kosenfeld, Weliscb, J. és FesselhofTer J. kereskedésében. — Pápán Fschepea J-, Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerest, Singer M. Weia* A. Zala-Egerszegen : Isóó F:, gyógyszerész. Éaprocczán : Werli gyógy-sseréaa. Varasdon : Haltér gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Htom bathelyeo: Pillich Ferencé és Kadolf gyógyszer. HatárSrrideki át.-Oyor gyön. Fibie E. C. Veszprémben : Meyr Tnazkan, agj Guthaxd Tivadai fiainál. — Székesfehérvárott ; Le^mann A. Hraun J. gyógy sí. Lovas-Kerényben: He isi w gyógysz. Kalocsán : Horváth tt. gyógyszeré**. Kees-Milhofer és UaehUid gyógyn. Pakson : Flórián J. gyógyt* Körmenden; Horváth J.Somzenrend^ gyógyaz. Kaposvárott: Kohn 3 Bftgl, Belus «« 8(.-hr5der gjógysz. SzegMzárd: Brahsay gyóg, Bonyhádon: Kramolin J. Síigeivárott :Barw.irth, Salamon gyógyiz. — án -. Michittch St. é» Herzfeld fiai, ngy Rerzog Ignáczoál. — Pécs«tt Zsóioay W. ék K. Zách, SípScs gyógysz. Kárádon: Zadnbáoszky gyógyts. Marcxaliban: Kiss gyógj>'sz. — Tolnában ; Oraff gyógy az. — Din* föld-rárott Lnkáci gjógjtx. - Stent-GyörgyíSn : N&tbig. — Al«ó-Leii<ivái<

dem P. welciiC noch
d??c, in aiU-n
Die Vcrza
^ungs Pillén ávr heiligen Klisubeth jiud lcicut abfűbrend. blutreiuieend . tud dnb-i voliig uuscuidhcU, be-«rá>.r';n sich V'-rzüglich b. i Kr^nk-iieit«;D der Uottírleiusorgane. W'eca- | suitnb r, Kr-tnkheueu der Brusíor-
ifiu-o, KrajikhiiteD úet (ichirnea, !
Muudes, hLÍu(it:r<rankhcite& und
KraatinkraDkoeiten, b^k&mpfen jede !
Ver»topfuag, dití gewiste Quelle der j
Wir bitien, die verzuckerten ?
Pi!len der heil. Elis^betuaubdrQck-
iich zu verSangí'n, wtil die obijten
Wiikungen nur díese PilleD habén.
Wer ti^mal Ji^-se Pillén der heil.
Eliaabeth genommen di:r wird nK*
eín anderes derarügei Hittel mclir
nehmen, uud nur bti don vprxuck«r-
ten PilU'u der heil Kiisabeth bl-. i-
' ben und dieses Mittel weiter ancm- ;
! pfehlen. — 1 H ille mit ö Sciiath-
| teln, 120 Pillén enthaltend, kostot
; nar 1 fl. ?
[ Bnmsafümdcn augeubückltch
1 jeden Húst-n, Urustsclim«rz á 70 kr.
, Gfllic Kílt'enbonb'jus, al* vor-
1 lügliclu-s Linil rungB- und AiilVucb-
j lungsmittel á 10 uad 20 kr. !
Fichtennad-'l -Zabupillen, tnt- ', . ferucn also^lüicb je len Z&hnschmerz , ; á 25 kr.
J Balsam Üérome, eiűtiges Mit- j I tel gegen Gtfröre á tiO kr. [ Fichieimadel-Cigareuen, gegen | Aathma und Brustbeschwerden íb
Stílek i fl. ü. V.
' Meuthin, fúr die üesundlieit, í fQr die Toilettfi- Buste* ihttel gi.-1 geu aües l'abthagfn, Uebhckkeiten, I Mugeasch m-rzea. Uiarrböe, Zuhu-
gegen epidemisene Krankliiiu-n. Ktoige Ti-opffD in ein halbes Glaa J Wdsser g'nügen, um alUogU-ictie j Besaerun^ zu bewirkeu. Preii6UKr. liomoop&thi^cuer Kaffee, or-zuglichea Cietraokfür Bchwacae Kiu-der, per Pfund 4ü kr.
KropfgeisL, fin auigezeichnct wirkendes Mittel gegen Bláhhals 1 (Kropf) á. ÍO kr.
tiichtgeist, wuaderbar wir kend gegen Gicht und Rheumaüsmus á 70 kr
Pariierpnaster, gegeű Hühner-augen un<l jederart TOH Wunde á Sö kr.
Injection-Cadelle, sicherei und > Mittel gegen Tripper and weissen Fluss á S. 1.60 und die daxu gehörige Brochflre á 50 kr., ' jeden aaderen ÍUht entbehr-lích.
Gardieu, bettet Schatzmittel ge-austeckende Krankheiun á fL I-.bO.
Orangen- und Citrooen-Esieiu, iich Bogk'ich eíne gute Limonádé oder Orangeade ia bereitea. Jede Fiasehe enthalt 75 Glas nud kos-tst nur fl. 1.
Oreiilon, einxiges Hittel gegen Schweroörigkeit und allén Onren-krackheiten i 70 kr.
Dr. Frémout's Sclbithilfe, ein-sig vtrklich revlles Hittel gegen <áanne*scuwach<í á a fl.
Storax-Crume, hicheres Hittel gegen alit?Haut4Qft8chláge,wie Flech-cen, Firoiea, Flecke ecu á 80 kr. Anús;)ygloma, ronüglich gegen Sommersprostén und NaseDröthe á 1 fl. 50 kr. ft. W.
Warburger Fiebertropfen, ein unfehlbarea Mittel gegen Fi éber je-der Art á fl. 1.60 un<l 60 kr.
A miamin, erproptes Mittel gegen Fuss- and .Achselachw. ÍÍB und zar Vrrtreibuűg di*s Übleu Geru-chea i r.0 kr
Rhumin, líaa aJlerbeate Mittel gegr-o jeili-n Sch'iQpfeo ^ 70 kr.
Die bekfinnten Spécialititen, wie TtomershauBen Augeoesaenz á

á 55 kr., br. Golís Spt:isepulver á 81 kr., Anatb«ríc Mundwas««r von Popp a fl. 1.40 und naca Popp 4u kr., Liebig'sFleiscbextracr */, Pld. 86 kr!' IT. Fab«;r Purita* á 1 fl., Ur. Pfeif-fiTrus.nu'd Zahnpatta á 8. 1,1 20 Polt's Reseda Krausel-Poms.de á fl. 1,1-60, Dr. firown' üaarcooaerví. rangs-Pomade in blond, braun uad scBVarx á 1 fl., Dr. H«ider'í Zahn-pulver á sö kr. iind immer fri*ch am Láger.
Wir beehren uns dem p. T Publikum auch unier grouei Láger von Parfüm érien, Seifen, Po-maden ect. aniiueigen, ronOglicb in Qualit&t ron den ertten Pariner und Lüodoner HAosern, die neut auf der Weluusatellong in Wien dití Verdienstmedaille erhielten und ilocií billiger als in der Profina, insbesoűden d&< Ha&rfarberni ttel VOÜ l»r. Callmaun ín allén Farliea auf I Jaür auareichend, á 3 fl. ö W., für Uoldblood 10 fl. ö W. btíllt in kürzester Zeit die frűheie Farl.e der Haare wieder her. — Wir uni[)felil«a noch dia franzöii-scuL-u Chocokden, die bei der Welt-aussieiluug 1873 die FortscaritU-mcuaUle erhiehee, ron b*0 kr. bit 3 fl. pür Pfd., den rusaiicnen Thee á 4 fl. per Pfd., auch in '| pfd. in eK'gauten Üüchsen i 1 S.
Auch allé mőglicbeu lnitrumen-te wm Heilgebrauche, wie Selbst-klyaürer, 6priuen, Bandagen ect. bi.ligst. — Wir versenden auch Parfüm érit-Cas&etten vonn. l—io, Bonban iere mit Cbocoladen oder fran-aoaische Bonbous á fl. 1 — 10; groa-ses Láger von Zahnbürsten und an-durtn Tuilette-Artikeln.
Wir billen das P. T.Publikum um Vertrauen, allé Anfragen beant-worten wir atlaogleich. Alté gang-bartíu Specialititen aua Parú, Lon-doQ und Berlin habén wir am Láger, bestéi len jeden Auftrag erén-tuell aus Paris, effectoiren auch allé Auftr&ge &m híesigen PUtte ohne jede Proyision gegen Origi-nalrechüung.
Wir veraenden entweder gegea
1 Baar oder Postnachnahme, die Ver-
': senduug geschiebt gleich nach Km-
I pfiJig des Auftragei und bferech-
i nen die Emballage iám Selbstkos-
l tenpreis ; der geringitn Betrag bei
j Versendung i»t 1 fl,
| Die Engroi-Abnehiner erhAltfln
i bedeutenden Rabatt.
Obige Apotheke ttberuimmt
C o n s u i t a 11 o a e n
mit eínem Doctor der Medián. Mit-glied der medisánúchen Facultit, der ichmerilos ohne Folgekrank-heiteu und BeroftstóniBg Uarnröh-renflOase, frisch entitandeae und noch ao reraJtei* grSndlich n&d achoell, auch BaataasschULge, Strír-tarén, Flnss bei Frauen, Bleichsachf Unrrachtbarkeit, Pollndoneii,
Mannesschwáche,
ebenso Sjphilis nad Geschwüreje-der Art heilt. J/derBrief wird all-•ogieich beantirortet nnddie ndthi-gen Medicamente biiligtt veneodeL — Gebeimbaitung verbQrgt — Uo-aorar für 6 briefliche Coa»altatío-nen b fl.; ebenso übernimmt obige Apotheke tchr.ftliche Coustütacio* nen fQr Ohren-, Aagen- und Kehl-kopfkranke unter obigen Bedin-gongen.
Jenen Bam«n und Herren, dia Rath fflr ihre Haare, Teint. Ziboe, aowie far jedeí auf die Schonheiu-pö«ge beaűglicbe Uebel erhalt«a vollcn, Termittelt obige Apotheke Oontaltationen mit den ersten Aa-tnrítiten in die»m Fache. iíahewi.


Árverési hirdetmény.
A. nagymélíóBágn m. Wr. péniQgyministerinoiB»k f. hó 11-én 53031. «. *,. keit m*rts rendelete foljtán a uiy kulzul kir tóMvataliál n I-sá és Ill-ik azámu kamarákban ber»Wi ároson Basieaen 5991 Málta 83 fntnyl tttzUtalu erdélyi té-aeanyiséi p4lyi"t utján eladandó. MPIV lek intet bee & t>férk»zeudó irátbeü zárt ajánlatok alapján & ua-b4tyoa tárgralis f- éri d-czember hó 9-ére A e. 11 órakor t na^y-kini-zsai kir. »óbivatalnil fog tartatni fa ennek erertményéhei képest a legtöbbet igértvel az itteni — esetleg felsőbb jÖTáhagyas fenntart*** mellett a szerződés nyomban is fog köttetni oly feltétel alatt, hogy a TÍI-lalkozó a megrasárolt sót legalább 60O mázain yi ríizletpkhpn lt*«rpénz nzetós mellett és o.yfermin tartozik átmenni, hugy az egé»i í)99l mázta l<i legkésőbb JÖTÓ éri február 10-ig cl>..tá]1itra le([T»-n. mert Vfllttnbaa r bietoiiiék gyanánt TUiratartou bánatpénz a kiatsiár javáia elveszvttut! fogna ovilTánittatni.
"Vallalkoíni bajtaodnk felhiratnak. hoffT SO kroi bílyeeg-M- és a: ajánlat összegéhez mért tíz kamatos biusvpénz üsszeitgel késvpénxbe: vntty egy állami pénztárnál a letétemén Tézist igazoló etismerrényé* ellátott írásbeli zárt ajául.t.iikat me!yt<én az ajinlau öseceg mininkéi számmal ei betűkkel világosan kiírandó — legfeljebb f. év tieciemher hó lilenc*tdikíig déleiStú 9 kilt-nci óráig — a nagy-kai.ízsai m. kir. s<íhKata.l»»- bepecsételt boritik aUtt nyújtsák be
Ezen ZÍTOB batáridőn késóbb beerkpzemiú ajánlatok figyelembe Lem Tehetik
Végre ssükségM. hogy az ijiniatok kűlnn l'oritékin kijelöltetlek: •.Ajinl.it az erdélyi nó-késrletr*-6 — n--h..gy rzeii fóürást nélkalözfi bead-TÍDvok a tárgyalás előtt fe]l)<mUs3nn*..t,
Keli -ojjronban, 1874. novembT 19-én
(1501 — 2) A m kir. pénzUgyigazgatóságtól.
Csak A 15 év óta fennálló (1493—4;
Friedraann bazárban
Bécs, Praterstrasse 26. szám alatt

d-ii i' leli i<i<-ni
•l


Ű^ LKÜUJABBa téli idén
y
r e!

Csak 5 frtta kerfll egy telje* angol pgí
ti
í.-o:t5iík.
melyek
am.TikjL> terméazetei gyapjúba: T»U
u.k
Sziive Os

tcerüieg tag th a lök, » trttwi gyrsan
me
gnele.itik
•"fo")!-
tou kön nyíl kigőzOlgisbcn Urt'ík. v
en
Olto«i;k vé(
ej<vkl>c
a mi-pbülíi ? májii«írfi bet épség el!

Ily 6lti)«ík ItrS,
vágj fai így ssimára áll 1 ínp, 1 und
r^g
2 pir b.
runya,
1 pir kecelő, 1 pir cxipúbetetlx'l Mi


k 5 frt.

I I I I I 1 I I
Soraogyvármegyébeö Bolháson, bérbe adandó 1875-ben:
1. Az eddig bérbe kiadott birtokrész egészben
vagy két elkülönitett részben, kellő belsőséggel és lak
házakkal mindegyik részhez.
2. Az uradalmi korcsma, rétekkel és szántóföl
dekkel, a mennyit az illető kibérelni kiyán.
3. A gőz- és vizi-műmalom, éhez szántóföld és
rét a mennyi kivántatik. (ISM-I)
Bővebb IHvilairosiíisí ád az uradalmi kaszoár: Bolháson és a jószág tulajdonosa.
IIIIIIIIIII


Meleg és jó téli ruhák.
Ketztrik (ryermek.-k, holjyek <? uraknak 20. .-.0, *O, béléire *u, 5o, 60, 7u, 80, 90 kr.
Snrvasbor kelzty* 8 , 90 kr,
1 frt, belelve 1 Irt 8ü—2. frt
20 kr.
Siti- >igv ftl ihawlok 4", 6>>, 70, 90, k.itó. hon.o.k 1 ÜO, - 1.8 i kr.
Kezelik. (r;«rmekrk, h6lgy»k él fér&ik mamira 15, 20, 2ő, 30, 40 kr.
ElésUBfllJJatek gyupot.T&ir; jnh-g'Apjubol gfermekek, hölgyek é« férfiaknak gyapotból tiu, 70, 80, 0 kr, ? frt, 1 .20, 1..TO, juhgyapjoból 1.20, l.áO, 1.80, 2. :i.5o kr.
N«dri| Bgyaaaaon minSségböl 80 kr, 1.20, 1.5U, A %M>, S frt-
Klpezák és barisayak greriae-kek. hölgyek éa férfiaknak 20. 2>, :;0. 3j,40, 50,60, 70, ÖO kr.
Téli b|ek.a legűnomabbak jub-grspju axötrctböl elegansau ruhiíutt roelUI 2.50, 3, 3.60.
Hafy vAlttZték poaxtó-baschlik-ból leányok é« uok gzimára 90 kr, 1.20, lto, 1.80, 2 frt, leg?nomabb 2.í>0, 8, 3.5o kr.
Nöl é> liiykarautyat 80 kr, 1, I-M, lao. 2 frt.
?gé9s t26|élyzet karmantyú csomagból 3.00. 4.50 í frt
N'-ii s lioykMdők minden sziu-beo 50. Bükr, 1.20, 1.80, 2.20,
2 80 kr.
Kilial«|n>e(tk ingedből a legfinomabb gyapot, gyönyörűen bimaelt mellei férfiak súmára 1 <<b. <0 kr.
KMtlifk kicsik éa nagyoknak 60, 1o, 80, 90 kr, l, 1.20,1 50, 1.80 b.
ayemknririotkik 60,80 kr 1.20,
1.50, 1.80 kr. Eagula, TSJV síinbáiföklttök a
lefele^anaabb és aelyemmel
bé.elce 4.50 kr. CzitöMI. a libákat lairaaon t>rt-
ja, gjermekek, nSk éa fórfiak-
n>k 20, Í5, iO kr. Férfl- és női cachensx a legtisz-
Ufch. jnhrrapjuból dója »0 kr. KUitttfeKégok hölgyek számira
ez Idényben a legnjabb, Mlfy-
darlkak 1.60, 2, S, 5 frt.
1000 h8jfonat»'«ir'"bbT»-
^^^— laazték s szin-beu, ejfj rof hosszú, igen bnja,
fésülésre alkalmas, a saját bajtól tsmerhetetlen s a divatos Iri-?úr-ikhoi haazuálliato, mit- a ké«zl»t tart csak 1.50 kr. dbja Különös kényelemrf, a lentue-tezett n.jbúl chigoonok min-d^-n szín en a kgnxebb s leg-divatosb frizurákban kaphatók-dl.ja 1 40, 1 HÚ, 2.50 és 3 fn. ValOd! hajf^.atok wiu.leu színben 1 röf hossza 2.50 kr. 5000 db putruleum lámpa vct:ela.lis», kicsinyek 35, 70, 8:'J kr. nagyobbak 90 kr, 1.20, l.őO kr, nagyok 1.10,2. 2.0Ü, 3. frt. FuggS lámpák 80 kr, I 1.20, 1.50, finomabbak 2, 3,
II 4 frt. Cüillárok 6, 8, 12, 15 frt. A lámpák árában üreg, golyó és limpaernyö benfog-lalták.
ESÖ ellen. valödi angol esE-' ^HM. kö- 3uy rtzmentes
IszőTetbKI varrás uélkul, igen tarlós. Darabja nagyság sze-| rint 6. 9. 10, 11, 12 frt, ka-puce hozzá 1 frt Kocsis-köpeny vastag szö*etb51 8, 10, 12 frt.
Az egyén védése- és a tn-lajdon biztosítására
SUrgosen ajánlandó egy jó véd-fegyver, ex egy nionan javított biztositó revolver, amerikai moduru legjobb gyárbeli
1 db. 7. Mm. 7 frt, hozzá 100
töltés 3 frt, 1 db « Mm. 9 frt,
liuzxá 100 töltés 3.5'), 1 db.
12 Mm. 11 frt, 100 tíltés 4 fit.
Szakácshös az ebédlő asztalon.
Ezen ojonan módosított f5z5-Icályhapetroleain fatestei Amerika- és AngotoiszárUan már több év óm elterjeie van, minden körben MtMiKls elismerésben részesíti Minden háztartásban nélklllözbet'enué válik, katonáknál, tanulóknál, és vendéglőkben, iparosoknál, midőn a tüzelés azonnal kéznél van. 2 egy.nre 6.60, 6.60, egíai 12.60-kiig. 6 egyénre 7 íntól 9 fitig.
Valódi végeladáan Ifazi laanl karoatlyakaak fából 1.20.1.60,
2 frt. Vasból 2.50, 3 frt. Ha
lifai legújabb divatT 6.60. 7,
7.60. Jaeson haines'7, 8 írt.
A vidék hölgyei
gyakran zavarban vannak, midón Ízlésük szerint akarnak öltözni s közvetlen környezetükben nem Ulalva e ezéinak megfelelő anyagokat, a fővárosból kivinnák szükségleteiket fedezni, de e szándékról — megbízható ezég ismeretének hiányában — az izlés, divat s anyagi előny rovására, többnyire kénytelenek lemondani. — Ezen kellemetlenség igen könnyen elkerülhető, ha a t. ez. vidéki hölgyek minden, a nói toilette s a bí.zi szükséglet körébe tartozó kelmét, vásznat, szövetet sat. bizalommal csak
HAMBURGER ADOLF
Budapest IV., uri-utcza 8-ik szám alatt, a postapalota átellenébeni
hölgy divatáru-raktárából
rendelnek me;.
Fennebbi ezégem, fennállón áu folytonosan oda működött ét működik, hogy uoi hölgyeket, kiket lak-heWük távolsága a fövároebaoi nemélres bevásárlásban gátol, a, legszigorúbb becsületesség a pontosság BEemmeltartáaa s a legmérsékeltebb árak mullett, ellássa mindazoa aiiikségletekkel, melyeket a jó izlés s divat mindenütt megkövetel.
Vidéki t ci. állandó vásárlóim éterekre menó száma eléggé tanúskodik arról, hogy ezen üzletiráaynak minden tekintetben kielégítően sikerül megfelelnem.
A t. hölgyek általános tájékozásául szolgáljon a következő kivonati
ARJEOTZÉ K:
Ml rakakelaík, legdásabb vila.«tékb»n, rőfOnkiot 30, 40, 50
kr. ?— frt 1.
?osá-rakakelaük, perkál- s batisztban r?fSniint25, 30, 35—40 kr. Pouta-, flanll-t ripsz gyapjakelaiék, rSfonkint fi 1, 1 50, 2—3 50. SelyeauzSvetek, :«tou, Faiüe s Ürosgraio, rőfönk;ut frt. 1.&0.
•l, iM—i. SeJymgazir-, Illasion- s bálirnba-naratiik, rSfonkint 60, 80
kr, frt 1—1 50. Poapadoar Caoaeailrek, reggeli pongjolákra, rgfönkint 80 kr,
frt 1 — 1.20.
Aagal birsoaysk, léketek s ninosek, rSfonkint frt 1, 1.50, 2—2.50. SetyCBOársoayok, miodea ssinbea, rőfOnkint frt 3, 4, 5—10. RakaiarketSk, színesek « mintázotuk, rőfOnkint 30, Si, 10—50 kr. Oyáazkstask, lnitre-, cachemir-, terno- stb. uOreUkben, barmelj
árban. Líszff, berlini gyapjú- s mnir-alaóasoknják, (japonok) dara-
bonkiut frt 3, 5, 6—8.
HSIjykalaBOk, fejkstök « baslikok, darabonkint frt 3, 5, 8-10. Bedalatk ea twkaltk. Ugojabb divateziki,) darabonkint frt
10, 12, 15—20.
Nagykeadtk, Longihz»lok , FUidek, darabonkint frt 6, 8, 10—15. ReoznkeaJik, berlini gyapjúból, darabonkint frt '2, 3, 4-5. 6yaFJak»Mk,kicsinjek > felnagjok, darabonkint frt 1, 1.60, 2—S. SOyeakMdlk, minden színben, darabonkint frt 2, 2.50, S t. E*kmra*-ak, • broebekendök, gjapjo it s«lrembSl, darabonkint
50. 80 kr, frt 1—2 >-K«ll Fleba-k, csipkékkel Tajj hímzettek, darabonkint frt 1,
1.50, 2—3. Afjr- s aaztaitSritik, birmel; szin- is misStecben, darabonkint
Irt 6, S,' 8 _ 10.
Nap- és sat-erayék, nemkUSnbtn ISfyarA minden árban.. Fatál- is szí éüal vászaak, 30 rSfSsek, TÍgenkint frt 8, 9,10—tz
Cms- is Mrviazuk, fehíritottek, 30 rófoaek, Tégenkint frt
10 IS, 14—15. RBUtarml Váuxak, legfinomabbak, 30 röfoiek, rigenkint frt 15,
la—a).
Irkoaj éa Mlasd VitZBak, 50 rófOsek, TÍgenkint frt 20, 23, 25—30. Raasbargl váauak, kesifouilból, 64 rSWsek, végenkint frt 25,
30, 40—ÍO. LM- S patrat-Osbrratek, fehérek, 30 rófosek, Tégenkint frt 10,
12—15. CzéralUMViSzak, agjnemlekri, 30 röfoiek, réjenkiBt frt 8,
10, IS—)5. Naakjaa, itjnemnekre, sárga is fehír szinO, rSfonkint 30, 40,
45-50 kr. CMfMMk, fehímemSekre, (1 re, korSlbelU 70 rőí,) rőfonkint
25, M, 35-40 kr. LsfaiUviazaak, '/. is szelesek, rofBnkint frt 1, 1.20,1.50—
1.80 kr.
Plkét is karttás aarkstak, ftóérek, róKnkint 40, 50, 60, 70 kr.
D«r*k*sJ' • botor-osinTatok, színesek, rSfonkint 80 kr, frt I. IM-1S0.
Aartal- ? kiTéaanrossok, nmesek, minden ' nagTBigban, darabonkint frt 3, 4, 5-6.
LM aaxtal- (* tirilkiza k«a4«k, tncaatonUat frt «, 8, 10 -12.
CsMMM-aaztsJkMMk. birmelj •ainbeo.tnesatonkintfrt 2.60, 3-4.
CaipkftgajMyik, páronkint frt 8, 10—15, rSfosküt 60,75 kr, frt 1.
Batar risuak ea cretonok, szúieask, rSfSnkint 50, 80 kr, frt 1, 1.50—2.
Maflák, eripe-Iiaiek és táj-latinok, regenkint frt 4, 5, 6 8—10.
OrnitttMk. fehérek él asineMk, Tegenkizrt írt 1, 1.20, 1.50, 2.
LMZHkkMdW, fehérek ea iainea*k, tnczatonkint frt 2, 3, 4,8—8.
Fiztasrífcak, halgjek aaámára, d«rékbőti( szerint, darabonkint frt 8, 4, 6-6.
A közeledő*
karácsonyi és újévi ajándékokul
ajánlom t. vidéki vevSimnek gazdag vál.saéku 'JitéUraiut nagyok is k.rsinyek számára, gaz lagok és .zegényeknek 6
krlól kezdve. Minden aivuara bázlaalataagak. bálok és ?eayagzokra. rsvi-
d#n : minden alkalomra találhatni ez óríis bazárban ajándékot bimnlatos olcsó áron s mindazon tárgyakat, melyeket mások hírlapban hirdetnek, aokka! jobb minSségben s olcsóbb áron
megvehetni.
A nem tetazSk készséggel viuzacser'lt-tnek Képe. árjpgyzík 100,000 tárgyin felül, kiván.lr. mindenki bérrnentve s iogyen kap.
FrhérnemOck, urak, hölgyek éa gyermekek ssámára, a legjobb mjniségben, dús választókban s rendkívül jatinyos
árakon.
HOlgyrohák, bármely kivánt kelméből, tikstikonn, haladéktalanul a legolcsóbban, a Waiabb divai nerint ké
szíttetnek el. -o > -6 J
MegrtadMuk , bdrmitumU Uvilbtli m»gU,<Uok, mindm, habár itt ntm j»gyzM ctiikrt, a UgckilyábiBl a itgmamtb értékűig, at áröttug portai ndnviuU vagy tlSUgt* btJMUlt JKslUtt — csomagoián áii ftludmitdta nélkül — a Ugnagyobb figytUmmtl haladéktalanul uzkttöltttnék. Mindén tohttSUg mtg rum felelb dru viutaviütik $ Ugkitztígtubbm béatriUtik.
a na.aati L* A ^JtCA^ — 1..-I . .ji 1 . •<„<.. «...
Levélbeh k.Tánatra minták, a rífár s kelmeuéleaség pooto. megjetóléaéval, bárbova ingyen > bérmentve küldetnek.
(1486-3) Ingyen mellékletek adatnak:
mind«0 ( 10-26 frtig egy elegáns legyetó, ) aránylagoa
oegrende- ( 25-50 frtig egy berlini gyapjnkendí, ) árengedmí-
*^^ lésbe.: ( 50-100 frtig egy ssépkelmernka, ) nyal.
Wtjdits József kiadó-, Up- és nyomd-vtnJsjdon

Melléklet a ..Zalai Közlöny" 18?4 évi 95-ik számához.

(238. sí.) Mintán »z 1869 évi aug. havában alakított megyei iskolatanács megbízatásinak törvényileg kiszabott 5 évi tartama Utalt , , f. évi aug. 3 in tartott bizottsági közgyűlés 179.jk. •«• végzésével a negye iskolataoáca jemoudáss folytán az újbóli választás eszközlései ez alkatomra kitűzte, ahhoz képes a válasz-,„ u 1868. 38. t. ex. 125 • illetőleg 126. § értelmében foganatba vétetvén az u iránt eloter-jsaztctt névjegyzék alapján közfelkiáltással megváiabzuiuk a következek:
líéiaora a megválasztott iskolaszéki ta-gnknak: GUvina Lajin, Toliuy Károly, Inkey Laszió. T&.abér Zsigmond, Szily Doaaö, Babo-cbay János, Kupricz Imre, Bokányi György, Isou Ferenci, Bcxerédy Klek, Gráuer Mihály, bkuóiica Zsigmond, Modrovics Gergely, Németh Gábor, Cseszpyak László, Gróf Batthyány Zaigmund, Beasenyey Krnó, Bogyay János, Horváih Péter. Novak Ferenex, Lisziált Fe-reuc7, Horváth György. Novak Károly, Mo!-nár Klek, Laposy Márton, Vadnay Rudolf, Balms Péter, Bohuniczky AnUl, Caepely K4-ruly, Csendes Józ»eí, Simon Pál, Nagy Pál, Kiss Béla, Kist János, Horváth Láixlo, Sáska Imre.
Ekként a megyei iskolatanács a törvényszabta ujabbi 5 éri tartamra; vagyis 1874. novembertől 1879. novemberig terjedő idóasakra újból megalakítva lett.
(23y. ss.) Nagy József azbiro ur beterjeszti a Dagonyái iskola építése tárgyában pótlólag felvett jkónyvet és a vonatkozatja ügyiratokat.
Az iratokból kitűnvén ac, hogy a törvény rendelte iskola állítása végett szövetkezett Ba> gonya, Bakónak, Filócz és Zala-Ivánczi községek múlt évi jun. 21. tartott közös tana^skoz* raány alkalmává! a bagonyai iskola felépítését elhatározván és az arra szükségelt költség fedezetének kivetési arányát f. évi május 31 én tanoit községi közgyűlésben megállapittatráii, az ellen íz érdekelt koxtégbeli lakósok részéről kifogás, avagy panasz nem emeltetett, ennélfogva az említett köxségi határozatok jóvá-hagvatnak.
í.24U.sz.) Felvétetett Koch Mihály kanizsai lakos B Krisovecz községbeli. birtokosnak felfnlyamodványa a nevezett község képviselő testülete által a községi téglavető telfp használata iránt hozott határozat elleu.
Békéa kiegylitéareaz 1871. 18 ik t. ex. 107. szakaszának ily ügyekre vonatkozó tüzetes rendelkezéséhez képest Horváth Péter ur elnöklete ahvtt Szmodits Klek bizottm. tag és Vrancsics Károly szbiró urak küldetnek ki, ellenkező esetbeu a lelek törvényes útra uta-sittatoak.
(241 sz.) Felvétetett Szent-András község elöljáróságának folyamodványa, melyben a község részére váaárolt ingatlan birtok eladásira uézve a hatóaági engedélyt megadatni kenk.
A folyamodvány alaki hiányossága miatt az engedély nem adatott meg.
(242. sz.) Páka község által az ottani körjegyző részére lakhelyiségül magán utón bérbeadott községi bax iránt Kötött szerződésre az engedély megadatik.
(243. sí.) A petesházi zúgó iránti vizsza-bályozási ügy njabb megvizsgálására uj bizottság küldetik ki, kérelmeztetvén a közmunka s közlekedési mínisteriutn által kuldeudó szakértő, mellérendeltetek Presinoxky Pál főmérnök, Plosszer Ignácx mérnök s Nsgy József ssbiró urak.
(244. sz.) Szent Antalfa. Caicsó, Szent Jakab. Tagyon, Kis, Felsós AW Dírgiese,Akali, Zánka s Ó Budavár községek folyamodványa olvastatván, melyszerint Veszprémmegyéhez kívánkoznak csatoltatni, a kérvény; mim indokolatlan, s a megye érdekével ellenkező vissza-utasittstott.
(245, az.) Izaakocz község folyamodványa az iránt, hegy a murai elzáráBok helyreállítása és fen tartására MI érdekelt községek megyei közmunkája engedtessék át: a közgyűlés az erdekeit községek axon kötelezettség alól, hogy ők saját közvetlen előnyükre megyeileg elkészített murai zárgát és elzárások fentartasát ártéri érdekeltségük arányához képest saját községi közmunkájukkal eszközöljék — fel nem oldhatja, tekintettel mindazonáltal az ez évben előtordult nagyobb mérvű vixáradásokra, ? z esetben kivételesen megengedi, hogy az tslzárás heljríalbtasára aa érdekelt községek annyi közmunkáját, amennyi a bekivánandó mérnöki jelentés szerint a közlekedés hátránya uélküJ e czélra átengedheti, a megye alispánja iorditla ihasson.
(Folyt. kíT )
Helyi hirek.
— Hivatalos. A nméltóságu. vallás- a közoktatási m. kir. ministeriuiu folyó évi október hó 21 én 1285 eln. sí. a. kelt s a tanfelügyelőkbe? intézett körrendelete értelmében a tacitó-egyletek elnökei levelezéseikben nem él-vezbeiunk portomeotezséget. Miről az illető el nSk urak miheztartás és tndomásveíei végett

tiaxtelettel értesittetnek. N. Kanizsán, 1874. nov. 14 én Nucsecz József tantelueryelS.
— Hivatalos. A foldmivelét-, ipar- és
kereskedelmi «,-kir. minitter 20,221. sz. alatt
kiadott körrendelete valamennyi törvényható
ságnak. Legújabban vett értesítés szerint, a
marhavész Zalamegy ének Fityeháxa községében
is megszűnvén, a Somogy megye területét fenye
gető veecély tetemesen alábbsxállott, miért is
a folyó évi október 30-án 19,117. sz. a. kibo-
csátort, az ország duuántuli területének marha-
íorgalmát felszabadító, és marhavásárok meg
tartását megengedő rendeletemnek hatályát
Scmogymegye területére is kiterjesztem.
— KovúcM.Játuts kaniz*«járá*i szol-
gabiró ' lapunk kedvre munkatársa ügyvédi
oklevelet nyert, f. hó 19 2U és 21-én mind n
írási, miod a s»óbeli vizagát sikeresen letette.
— A Ifagy Kaninfán alakult .Első
Zajai Üptyvédegylet* sUpszabalyai anagymél-
tóságu m. kir. belü^yministerium állal 40503
szám alatt bemutatási záradékkal ellátva lévén,
az egylet megkezdte tépy leges működését; s az
igazgató válaaxtináoyoak f. bó 21-én tartott
ülésében hozott halároxatatxerintezévidecxem-
ber hó 1-tfll kezdv« — a Horváth Lajos féle
házban kibérelt helyiségben — ax egylet tudo
mányos tanácskozásai és vitatkozásai is megin-
dúlnak. — Ugyanezen ülfsoíi a titkár és pénx-
tárnok kiküldettek a jövő évi költségvetés el-
kétzitésere, mely a legközelebb egybehívandó
közgyűlés elé fog terjesztetni. — Nagy Kani
zsán,' 1871- évi noverob. 22 én. HERTELENDY
BÉLA e. titkár. Üdvözöljük e tudományos
egyletet, mely e^yszersmint Nagy-Kanizsa dí
szét emeli és a haladását jelzi, de másrészt a
közel életbe lépő ügyvédrendtartás szerÍDt a
helybeli ügyvédi karnak a kamarát is bizto
sitja. Mint értesültünk az egylet több tagja
már egyes téleleket is bejelentett vitatkozás éj
értekezés végett. Valamint az egyleti könyvtár
megalapítása czéljából egyesek jeles jogi mun
kákat booaátotuk ax egy lel tulajdonába;
exen alapitók név-sorát közölni fogjuk. Az egy
let jelenlegi elnöke: Koch Mihály, alelnöke:
Jztaltinkovics Károly, titkára: Hertelendy
Béla, ügyésze: Veszter Imre és pénztárnoka :
Horváth Lajos. — Választmányi tagok: Li-
sxiák Ferenc* perlaki, — Koch Adolf helybeli,
— Vértessy Iván keszthelyi, — 0r. Laky
Kristóf, Tóth Lajos, Babocbay János, Kain
Vilmos, Dr Freuod Zsigmond, Dr. Horváth
Antal és Simon Gábor helybeli ügyvédek. —
— Sagy-K.anixmva.ros képviselő
sége nov. 26-án délután közgyűlést tart, tár
gyai: A piaczi helypénzszedési feltételek né
mely részének megállapítása, és legtöbb adó
fizetők névjegyzékének öezszeállitaaára és a
választott képviselők kisorsolása, ugy az uj
választások eszközlésére bizottságok kiküldése.
— l?áda# Rudolf kir. tanácsos s
győri tankerületi főigazgató mr őnga, körünkben
van ; a törbetlen erélyO tanügybarálot Isten
hozta!
— Oerö J. színtársulata körünkből
Kaposvárra távoxott; ahol vasárnap kexdi meg
működéséi. Tekintve azon sajnos körülményt,
hogy az igazgató lábbaja miatt igen gyéren
jelenhetett meg a színpadon, a nyilvános helye
ken pedig egyáltalán nem, iránta némi hidege
dé* támadt; a jótékony intézetek dicséretes
figyelembe vétele ellenben köxelismerést ara
tott; általában véveigyekexő társulata kiválóbb
pártolást érdemel, noha ami köxönségünk erő-
leljeeb szervezetü társulatot igényel.
— Lapunkat ax „Első salai ügyvéd
egylet* hivatalos orgánumául válaaxtá s nem
csak minden értesítését itt köxli, hanem ax ér
tekezések s felolvasások szövegét is lapunk ho-
x&ndja. A jog- és igazság, törvény és alkot*
mány e nagy horderejű védszSvétségét hazafias
örömmel üdvözöljük, egyetértést — a közszel
lem a legnemeab barátját, óhajtjuk látni, mert
így a nemzet javára, a haxa dicsőségére s Zala
megye díszére leend. Adja Isten!
— EőtvŐK-hOr Örömmel értesítem e
becses lapot, hogy a csurgói állam tanitóképezdei
Eötvös-kör az 1874. évben is újra megalakult.
November 14-én a tek. tanán kar jelenlétében
tar iá megalakuló ülését. Sajnos azonban, hogy
a kör azt, ki ennek első.- megalakulásán fára
dozott, ki axt négy évig vezetve mutatáa hala
dás i> anyát, ülésén nem üdvőzölheté. Az ifjúság
már előbb egy elóértekezletet tartván a kör ala
kulása ügyében, azatek. tanáriksr tudomására
hozatott, mibe az bele is nyugodott. Az Eötvös
kör öt szakból fog állam, melyek vezetését a
tanárikar következőleg vállalta el: Eötvös-kör
elnökiül tek. Mátrsy tanár urat, tiszteletbeli
elnökéül pedig tek. Bárány Ignácx ig. tanár
urat üdvözlé ax ifjúság. Paedagogiai és munka-
szaki elnöknek t. Bárány János Gyula tanító,
szépirodalmi élőiknek tek. Cibor Mór h. igaz
gató senészeti elnöknek tek. Bauer Lajos, t»*
nár, gyorsiráazati elnöknek tek. Vixy Ferenci
tanár urakat óhajtá ax ifjúság, kik ax emlilatt
szakosztályok vezetését el is fogadák. A gyors-
iráxz»ti szak ez évban jóit létre tek. Viiy. Fe-
re«ox t»oár ur tmsdiiása folytan. Pénstárnok-

nak t. Fettich Károly tanító arat jeKlé ki az ifjusng, ki azt szíveskedett is elfogadni. Egyéb tisztviselők a kör tagjai kebeléből: titkárnak Guótb Károly (Ill-ad éves;) rendezőnek Péter Sándor (Il-od éves;) könyvtárnoknak Eredics János (Il-od éves) választattak meg. Egyúttal elhatároztatott, begy vasárnap délutánonkint tnnez-próba is tarlassék, mely a szellemi munkásság mellett tágabb kört nyit a tugoknak, egy kis szórakozásra. Vezetései t- Bárány János Gyula tanító ur "alalta el. Végül lelkes él-jenzéí mellett üdvózlé a kör a tek. tan ári kar butgó tagjait, kik nem sajnálják a fáradtságot megadni a mivelődés, a haladás irányát s vezetni abban az ifjúságot, melyet tek. eloök ur vissoozott; buzditá a kör tagjait szorgalom, munkásság és kitartásra, melyek ha o*-in szil-neodnek. élűi fog a kör. s méltán viseli Eótvos egykori nagy hazánkfia dioő nxvét.
GÜÓTH KÁROLY titkár. «. — A pesti „Népoktatási kiír- altul kiadott .Olvasókönyv a haladó felnőttek Bzámá-ra" a közoktatási m. kir. minisu-rium által, as orss. kosoktatási tanács kedvező bírálata alapján sz illetó iskolák használatára melegen ajánlva tik
— A gráaei waggon-, gép- é. aczél-
gyártó társulat egyedüli képviselője M&gyar-
oraxig részen Faok» Gedó uí, Budapesten V.
Akadémia-utcza 5. ax. alatt.
— Hagy vamui terv loglalknz'atj*
újból a pénzügyi és kormány köröket. Sch.'m-
berger tőzsde lapja sxerint ugyanis egy hatal
mas franczia tők*-péasex konzorexium, m<:lyoek
élén Frény ur áll, újból fölkarolta azou tarvet,
hogy a dunántúli különböző apró vasútvonala-
kjtt, melyek jelenleg semmikép sem képesek
hivatásuknak megfelelni, egy nagy hálózatba
egyesítse és a szükséges vonalakkal kiegészítse.
Az egyesítendő vonalak volnának : a magyar
kir. államvasutak zákány zágrábi és Károiyvá*
ros fiumei vonalai, a déli vasút tág rab barcsi
vonalai; a dombovár-xákányi vasút; a pécs-
barcsi és mohács-pécsi vasutak, — összesen
tehát nyolez különböző vonal, együtt 95 mért-
foldnyi terjedelemben. A hálózat axtán még kü
lönböző szárnyvonalakkal és kapcsoló pályák
kal egészittetnék ki. A terv valósítása a forgalom
érdekében kétaégkivül előnyös lenne s a ma
gyar államkincstárnak is sok tekintetben
könnyebbségére szolgálna. Részletek egyébiránt
még nincsenek megállapítva s az egész terv
nem baladta tol ax előzetes eszmecsere stádi
umát. —
— Sümegh, noy. 21. 1874. As ifjúság
reáltanodánkban évről-évregyarapsxik, l87'/i.
tanévre beíratott a négy osztályban 110 nyilv.
tanuló, esek közül: helybeli 50, vidéki 60,
rom. kath. 74, ág, h. v. 1, izraelita 35. Az is
kola bizottmányi gyűlés nagylelkűen 14 ta
nulót, köztök vidékiek is, tandíj fizetés alól
felmentett. Igazgatóság.
— Uj nenemü. Táborsxky e. Parsch
nemzeti aenemfl kereskedésében Budapesten
megjelent ,A legújabb körtánex* zongorán
szerié EUenbogen Adolf. Ara 60 kr.
— PacsárM a lapunk 93 ik. számában
foglalt közleményre vonatkoxólag azt válaszolja
Péntek György ur, hogy a 40 írt. jutalomdijt
nem kapta, meg, noha a tűz-vizsgálati bizottaág
az elismerést résxére adta t így a tüz esetnél te-
vékenyieget kellé kitejtenie.
— Rövid hirek. Gr. Széchenyi Ödön
Konstantinápolyban 2500 főből álló tüzőrséget
sxervexett. — Kártyakeverő gépet találtak fel.

— Baja és Szabadka között a kocsipostát ki
rabolták, 9283 frt. 47 krt. vittek el. — Szege
den egy czigánybandát fogtak el, mely Pécs
káról rablott jószággal ment oda. — Pestvár
megye a bukovinai magyarok megtelepítését
jövő gyűlésén tanáoskosási tárgyai közé sororta.
— Liszt Ferencz haza jön Rómából s elfoglalja
az ország zene-akadamia elnökségét. — Béoz
a mull 1873 ik évben 1.610,410 akö sort fo
gyasztott. — Bologna és Ancona között a hófn-
vatagok miaf nagy szerencsétlenség történt,
több halott és 50 sebesültről írnak. - Rajko-
TÍCJ kapitány 10 nap alatt 128 műdet lovagolt
és Bécsbe 18-án megérkezett. — Stroumajer
püspök a napokban floDepelte meg putpöksé-
gének 26-dik évfordulóját. — Egy gyalogoló
27 nap alatt, naponkint 8 műdet haladva, Bu
dapestről Párizsba akar gyalogolni. — Rosti
deczemberben ismét vendége lesz a nemz. szín
háznak. — Károly Ferdinánd fbg. 20-án, éle
tének 56-d>k évében Seelovitxban meghalt. —
Bismarck hg. ingerült kedélyállapotban van. —
A gödöllői választókerületben Fáy Béla válasz
tatott meg orss. gyűlési képviselővé. — Szath-
márynét Debreoxenben pályatársai koszorúval
lepték meg. —
hirek.
— Bm untui rfu, ki ax 1866-ki háború alkalmával Klapka katonája lett, a külföldöm maradt s azóta semmi hire sem volt. Szülei halottnak hitték. A oi>p.ikt>u ainlás levelet kaptak a holtnak vélt fialó! Dél-Amerinából

as argentint köztársaság területéről, melyben Azt írja, hogy jó módban van B azóta meg il nősült s van két gyermeke.
— Éhin$ig Amerikában. Az Egyexfilt-Államok köztársasága az a föld, melyeknek lakói büszkék arra, hogy a világ okét tartja a legboldogabb népnek. Most ugyancsak rajuk j»r a boldogság. Mint a távírók jelzik, Nehraa-
haltak testei rohadnak. A kormány sietve itt^ tézkedett, bogy a nyomort enyhíteni lehessen
Papirszeletek.
— Lacy tábornagy hiteleaSitSl tudöstatvt köretketől«g u.>lt Jóstef caáaxárhox attgilj v»t«tt:
Ha feltigeá ?Bgiuépet DM DTttjt, eaatát T»BS-
tek a — torvé&Tti^kaAl. ^
V. Sáttdor pápa adakoxásarúl oagjaisű volt. * Egrsxer igj i>rtlaUcoxott:
UBI pí.psk — f««djt TOIUD, aüut bibornok — icefféD7, miut pápa — koldus tag-Tok.
Mikor beUgaiik U a< 5o B.j. ? kirdi XIT. Laiot eejik advaroaosától.
Quaod U piaira 1 rőtre Majutt. (síikor Í.1-í Inek t«Ux«ii íof) felt-U ax adTaroBct nüf haj-gáaul
TOrténeti naptár.
Nov.
28. 1556. Dobó István erdélyi vajdával megszfint e méltóság. — 18Ö1 Pries-nitz Vincze hires vizgyógyász halála.
29. 1780. Mária Terézia királyné halálo
zása. 1848. Perczel Mór gy»-
xelme Légrádnál. -1850. A dohányegyedáruság kexdete hazáakbaD.
30. 1848. Szent-Tamásnál a rohamok
kezdetét vették.
Decz
1. 1671. Tattenbach, Zrínyi Péier tár-sánakGráuban lefejeatetése. — 1800. Vörösmarty BZületésnapja. — 1848. Bem az erdélyi hadsereg fővezérévé neveztetik ki.
2. 1406. A nők tróorajulási joga Angol-
országbin kimondatik. — 1848. V.
Ferdinánd a trónról lemondsFerenci
Józs.-t főherczeg axt elfoglalja. —
1852. III. Napóleon császárnak válasz-
tátik 10 milió szavazó köxől 7,889,553
szavazattal.
3. 1Ü48. Jellachich Dalmaliaes Fiume
kormányztijának neveztetik ki.
4. 484. Mátyás király Bécset ostrom alá
veszi. — 1834. Vesselenyi Miklós
beszéde a szatmáry gyűlésen, mely
elitéltetését vonta maga után.
Ptaczi árak.
— A |yirl plUZM DOT. 21-diké«. Biu p. m.
8« — M fna. 3.61) — 4.80 Eo» 76—80 fel. 8.
3.<0. iip. 7U-7S ít„. 2.40.— S80. 2ab 48—601a*.
1.40. — 1.80 Kukorica 86—88 bs. 2.40. 70 KV
!•• 85 ín. 3.60—3 - . Bab 90 f». 4.40.—80.
— StZTM sor. 20. Sin 8.80 — 4.70 Bou 1.M
— 3.5U irpa ü frt. ÍO kr. — 80 kr. Zab 1 *-- 9U b.
— 2 frt. 10 kr. Kuk«iric«a 2 fru 60 kr. — 90 kr.
Sctba máziáJA HO kr. — 1 frt. Ssaltoa — frt. 70 kr.
— Stákesfsjérvartft nov il. 1874. Buu 4.
— 4.5" kr., kiuserei 3 frt 60 — 80 fa. Bou 1
frt. 10—20 kr. Árpa « írt. 30 — 60 kr. Zab 1 frt.
6U — 70 kr. Iikirioi 1 frt. 10 í frt. 30 kr.
— SlssOatssly, nov. 2t. 1874. BUM 4 30—60 kr.
Eo«i !.8O—3.50 kr. Irpa 2.40-60 kr. Zab 1.Í0 _ 80
kr Kokoriesa idői ?l.'MS kr. Marhabul foatjs
30 kr. Borjnhat fontja 40 kr. 3«rtveahn* fontja fit kr. Óbor akaja 1! frtig. Ujbor < — 7 frtt(. Ksménjía 01« 10 — IS frtif.
— KésiStSS 1874. nov. 18-in a lm.« * frt. —
kr 4 frt 30 kr. Bou 8 frt.60 kr. 3 frt. «0 kr. Áxpa
2 frt. 40 kr. 2 frt 50 kr. — Zab 1 frt. 80 kr. 2 Irt.
— kr. Kakoriesa 3 frt- 80 kr. — frt., - ki. Unt
Itft. 13 frt., mnndliut 12 frt., roulliai 9. barna Unt
8 frt. —, dara meröjs lő frt - LaacM 10 frt.
Bab 4 frt 80 kr. K».» 12 frt. — kr, Bartoara 1 frt 20
kr. Fa kemény 13 — 15, puha 9 frt Marhából 28 kr„
tabimmir 60 er. diunoliui 3t kr„ dtaanóuir6z kr. b«r-
jáhu. «0 kr. birkabna 20 kr - Ssina m. % frt 10 kr.
Saalma m. t frt 10 kr.
— Pseaett HOT. 18. Snaa 3 frt tó—S frt 86 ar.
kéuaaru 2 f.t. 90 — 3 frt li kr. &asa Z frt 85 —
3 fit. irpa 1.95 - kr 2 frt. 10 Zab l frt. 76 —
80 kr Kakerieia 2.—S.1O. Sséna máaaaja l frt. 90
kr. Sulns máiaája W kr.
— KtaztMy, sor. 20. Bn«. 8.80—410. kr.
Boái 2.80— 70 kr. irpa 2.10- 50 kr. tab 1.70—
80 kr. Kokoriesa S iO - 50 kr. Eales 2.50, kr.
Hajdina 3.40 kr.
Érték- ét vÜttftlyM november. 25.
| 5*/, metaliques 69.90; 5*/,nem*.
74.45: 1860-kiáliada.mikólts»n 109.75; baafc-isn. 994 -; hitelintézeti ressvéayak 233.7%; London 110.45; magyar roUtebarmaoiési kK-vény - 78.; te-nesvári ÍSldtehenoentési kűt-vény 77 25; erdélyi fóldtehennentési kötvany
' 74.75; horvát-sUvon földtehermentesi kötvény 79.— ; esuzt 10n.85; cs. kir. arany 5.26 Napoleond'or 8.90
felelős s^trltesztö : gátOfu U}»>.


Első 27 kros csarnok.
Több helybeli és vidéki t. vásárlóink által felszólitat-LUDIÍ, hogy nagybani vásárlásnál előnybe részesítsük. Ennek folytán bátorkodónk a t. közönség figyelmét kikérni az alábbi sorozatra, a melybói kitűnik, hogy nagyobb vásárlásoknál csakugyan az előbbi olcsó árnál még olcsóbbra szállítottuk. Ez által reméljük, hogy a n. é. közönség ösztönözve érzi magát megrendeléseikkel bennünket szerecsélleini.
()«<—8) frt | kr. fii | kr.
1 db. 30 röf. legjobb minőségű fondl vá zon 6 80 is 7 60
1 , 30 , fehérített Creász vászon . 8 —
1 , 50 , finom Hollánder vászon . — — 13 —
1 , 30 , legfinomabb chiffon ... 8 —
1 , 30 , minden színű ágynemű . . 7 50 és 8 —
1 , 3O'/i széles finom schnürl parkot — — 8 —
1 , , , , , Piket parkét . 8 —
1 tutz. fin. fehér gyeles zsebkendők 3 —
1 , fin. fehér Batist zsebkendők színes szélüek 3 —
, „ ugy szintén egészen szinesek 3 —
1 . Gyolcs Damask szalvéta 3 20
1 db. 30 rőf. Damask törülköző kendők .... 8 -

Több ezer rőf uj divatn legjobb minőségű cosmanoei Perkalinok, és «/, széles gyapjú raha kelméknek rife 27 kr.
Ezeken kivül szolgálhatunk: fehéres színes uri ingek darabja 1 frt 1.20.1.50. 2 — 3 frt.
Nagy választéka ingelők, gallérok, manetdttok, és nyakravalók (ugy szinte nőknek való is) olcsóbban, mint bárhol. Moll és Creppe üsse, széles futó szőnyegek, uri plai-dok. 6 8. és 10 frtig.
Nagy választékú téli nagy és kis kendők, bámulatos olcsó áron. Több ezer darab nagy és gyermek kötények a legjobb mosni való kelméből. Darabja 27 kr.
Miután a legnagyobb hazai és külföldi gyárakkal összeköttetésben vagyunk, tehát abban a helyzetben vagyunk,hogy bármely nagy városi raktárral versenyezhetünk és ennélfogva reméljük, hogy a t. közönség szükségleteit tőlünk fogják megrendelni.
A róf számú tárgyakból, kívánatra mintákkal is szolgálhatunk, és a postai megrendeléseket gyorsan és pontosan utánvétellel teljesítjük.;,— Tisztelettel maradván
Fürst és Goldoer
Zala-Egerszegen.

. SEIDLITZ-PORA.
I E porok i-enakirfli I a legeltíríbo aMUkben bebiaonynlt gyóijy-_ Jhata.uk által minden, eddig eli.mart kási ...rek ko.Ott, tagadhaUtla-ül aa .l.J hely.l foglaljak .1; mit a. .ok e«er, a eaáaaárí birodalom •lindu rieaebSl ke.eiokhe. Mldott hala-iretol a legréaileteaebben tann-aitjak, hogy e porok iSfiott tzsrnU.skaál, ssi6szt»«t«tl»sssssksíl, |yo *, toribbi airosik, veit é= U«g-»s).knis, >zl>M>gá«sál, ios-okorta flfikjis, vsrtslalás, ^égül lysterüra, bík.r «. bízásul
, hajlamnál a legjobb .ikerrel alkalmaztatnak, • a legtartA.b
tyo'gyhata.t eredmenyesek. (140.-16)
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
CRANCZIA BOASZESZ SÓVAL /_
r
Á legmegbiabatobb orro...er a aeenvedö emben«eg .egeael-mire minden bel.E é. «0l.5 gynladas, legtöbb bet.gaSg, mindenne-»« .eb-, fej-, mi- ét foffája., régi .írfek í. nyitott .et.k, rak, fene. •emgynlladái, bennls. •< mindennemS •«rnl*» ellen, atb itb.
I palarak ára használati utasítással 80 kr.
D
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ. -*? A legtíutább é. legbsü>ató«abb orron .sor NorT~gfg hegyeiben nem eaerélendS fel a me.ter.ege.eo tiaatitott halmájssir-olajjaL
A ralódi Dspsok-aalaájzslr-slaj mttl- é. tldí-sajtkiál, loropbo
ISS- «. rsosJUs-betegjegekben legjobb gyógyljatáe.al van; meggyógyítja a legidOltebbkisztisy- é.eiizksjsklt, valamint a. idS.aaki lirkltesSktt.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Bllsvirttt Lakorioi Q Csáktsnysl Kari.. H. Csarstl Krcialer Parid laassfárstt lóba Jakab aSsrtIMál Warli Sánd. gyogyai.
KnztMyn won.ch F. KsrstztM Bnyar Jakab íai KSsztfSa CsaeainoTita I»tr. gyógy..
Baktárak ITagy-IZaniasán: Bda* i. gyógyn Lovak K.
gyógysz. Fesselhoffer J. és Rosenfeld F. uraknál.
? " ' " LttllyM KalWoda J. gjogy...
MartzaJlsas laitl (tandor
Btásak-SzL-fyirsyes Fibic. J. gy.
Sisasatkeiyta PUieh Ferenc, gy.
fttsrilyssa He.ey Andra. gyógy*a.
Zsfrallll hfittelbaeb Z>. gyógy...
. Ceyleck J. J. gyógy.*.
, ITrweiu Fr-

Karácsonyi és újévi ajándékokul!

fpooooooooooooooooooooooooooooo
|if Imnörr n & (Dr ír Uíd)öft5Ípi rlf
Cí íl fltforflt fii jcbtB tiib, eb jnng o^r alt, •> rtirft obtr arat; man fiitbet in Giea fcii }R>cttu 9tfd)áft, KD ane bemrtig mannigfadif Vttlnot). matt anb jn (old, biQigcn frnten wrtűuft HJI^. Sfrfdjitíittií mtfrtriíintt roiffraf 1-t'tlidJt Spicli fúr t>ie Céuljuaenft, fo and) tínt immtiirt ftiU-toübl oon ttet'ífl inierrffanccn 9efet!fd>afT*fpittni fúr ffiato jtbrt tltet* K. K.
I, etssc m*a.&
f.ít Íiiirt4ui)t.
, w, m, *
M, 90. fl'
mtttJ MU nb .. tt. ii', fo. *O,

(1500—1) WAJDITS JÓZSEF
tetemesen megnagyobbított mii és könyvraktárában Aagy-Knnix-áu,
diszm&vek, albumok, képes-könyvek, naptárak, imakönyvek, monogramm levélpapírok, borítékok, látogató-, névnapi-, újévi jegyek, szállító-levelek, tintatartók, srófos írónők, rajzmintak, rajzeszközük, ég- és földgömbök, franc, ruha-író tinta, dús választékban toribba báli-, esketési meghívások, falragaszok, tinezrendek, kotilion jegyek, étlapok sat.
|V igen olcsó árért kaphatók.
il
íxx
V. í-to.
íetlO Bit X*tniet4-€t^tU, js fi 10, *0, M. 10.
^«BBKC a: Vlc^t. t. 10, SO, 10.
le 'iu. tr. 30 SO 50, 80.
~**4 frit artt fflgvtn, ( 1J0, U4, t.
f^tl. h. 10, íO, .0. 60, SO.
kruU>)»rth, ít. 10. W, 40, M, «0, |L 1.
Ua iftrr, ft. tO, éa, «, », p. 1, 1JŰ, 1.
.BMl#fp«Í(, fr. 50. eű, TO, 90, *. l.lU. í.
Hrtdt#-ía'>(iini. fr 4,m, f. I, 1^0, x. 9iuo«. i« ff. :.M, i. a.-Í.
it ^aa'trcrt, 1 l.&o, S, l.M.
friac ni: fe*rejtr(rf, tt. U. cn. ft. 10. Ii, 1", 10, «.
«aanrt( er S!t*tn
9 na<* iBrtte. It W, su. fE i, I w. J, l.'-o. pfí« im<Rnn: mtt inaUnt flni für irt** r Blrti Ht ^nj acn lafauiiBAgtftciiErn 3«' (aftttiau {# frt eint oii6-*( 5«'iftt mii WTf4ict 5u«rf! femíliiirlea Savba ftpwiratcn, EUrt mit nm


EríttHurta ftr unanfinbigt 8int<T, »u* Rt ütíolj éber fasrlftm, tr. 15, xi, »u, ><J. <vri<Jtetait Z(int «B( Bála, tt. 5, IC, So bil t j

ilgté tftt-i
f
a*en la , 1.8C
l4
( tl k
1 ««fi«tf .30. 1.8
l fi itat _ i f.. i.
:i(Cí4j|t#ípi(It MI JO, 40 fe. 6i* |t. 2. ...ti ftc SilKTvMfr, fix VtlCdMs, tiít «« ífti 3et. 1 6rSC tr. M, IS, tS, 46. ti, 8>, fl. l. Ctac icta &>tnri4t ÜOXB tUb«T t^itln* kfai (nw •«* tk otmoi Sttf nb ettttrfBfta. i Éiflő fl.
3.ifi
Jtí.iba (*>r IB 'mpft^Ica : t* íft fin ftti. mit
. ríiíiwlil «a*ae!iim WC ttflc SeiroSBer Hr
Beit ii ifrtT Jíu ouai-XratMcslorin anfarfibn. l^liti * tn S e;t:*tr ttrKaoic; rjlíl I JS tr.
stől iut nu ternn fcnrtt |
*tetaftt, Ut$ ©tfiff (t. W, 80, fi. i. l.fio. S.
4K *
tr*ítttí4B!»- 1 ét Űri 80 tr..
-?iburt, mit prefl ütomnt.ft^c tMBatsR, 1 «3t. tr. so. M, M, fl. 1, l.M), a. " -Wrttat »ien, «Hi i«ríh-.t*rr ettnac,
V), 80, (I. 1, 1 30, l.M, í, i.BO.
H f
W . SOnBcnt , ben*kiddeltun b | t
'*?# Flts* |t(r b«rrÍM]t I.-afhuirrr na* Mfeftt
(r sn, io. fL i, í.w '
5&a TbMcf '
»«»ir0i(Ix ,„,„,__ (amsit KüScifumi fr. Ki, 40.
epreit- B,v Setiljnta'tWataic C|nf tt>
aSea in itri IL 1
13»»;
_ _ Sorttntni Un ítH* Ma* Jfrtcíl i^ftn of> rAniboi ert rnte. «IH Kfpcnu (sk jtkts OXgc J!^OBlo)«T«t fc.4-K, M. " " " itl fi. M. 80.
»1t)td fr M, fl. 1.10.
[aa miíaf, 1 CÍÚI só h.
a n» RU4a - t S«. 1, tM. 3. s w.
ftfaK JKnber. fe. 8 >, í. l.ro. te
^» tttemfUkn, * -"UJí, I. i W B. 5.
B*^P» Cix Bttitf Rni' B*> ÍJÍffIb«4 nit n BI •htftm rli S fr takm U*imd)c 6Bir>
Stfft-Vtfl.-Un fr. SO. W, 70.' i:rr«t>«stt>n Ft. M. HU. (I l.W. ic* Síre) fr ?0. «r.> €>;«ít tr 80, f I - ?cr tltint SritfCt. tf int fo>n»lrtt, kfct isikig *u«taftuB|, t^trtíxtó ul i f>Ux[ sut Jhqircl, .: mit ©*[cr»d, 1 9«ttentB<<^c, 1 Iliit *üti wo K. '.W. f(i fit écrUB. ? 50, J40
5 fc — Sen rt Hit, ha tzt^t %* 1 «taí Kt mii «pl<»tí- » W
tt- i". », 4Ö <o."rl. 1, i.
Cebemtrkii; ni
ttc noa 6«l»B-$tacr»cctc at<ac CJIRS ü*fa «t*f b. *, s, B, io, is.
Utat ífiittflM.enrlH síit Uc4«nif«B<, |t
rifÍM JKflbcr («ÍT H.iitx««ll*aB, 1 ?itiá Hitttl*
?r»| fr- SS, «?, ftofte erilt fi M.
" Ht3aí-«i(j»mBtpi.<.l'arflelIenbeiaín «, tufiti
B«r«l raiíaH, Wc Bm< tni i«l tú kcncfL l ttSí
Der kleine Zauberer
ini. Dte lí»«i«tt lat benrt fütsrrid fraHint «« t. Ctufc ifT*. J«i«.»iílIr t»>
? fiai HÍ(
S*B« nna u ua *««4irt
? TftCH, S. •
... _ * clBffaet, bt.
lossat nm 1>i'tí«. 43 tr.
»ei*tm 1)1 tf.' » ít.
tiB «4nÍD|CK|r •» tf éba »-u Itate? W tr7
BBÍ Mr»i(6ttt «Hrt, y 6.
» 6<t6fl»«i hm» »a Se (a), 30 te
<« fúr Jötte i» >M ? stotb iBb fltta
|ti (UÍ Beiben, ro Fi.
kcr. M tt. | mab* 40 tt
tt M if Mt-?afd<c ait ?e»ctí.»mr «. i11*' ««o«'it«r-«tai soCfit
d n R«aa ha
ít. ott atlt ni«t
C^wir: B»S KT- i *ec»ta tJtf'tfo ) M ftcscni, (S It. ti4ítT »»T b«a
r k K
«inc «ttflt a
(<*! I3rt jrne^t »ert« rannl roerben (ónnen
BAZÁR Friedmann, »ifn, fmtírBrahr 26.
COOOOOOOOOOOO0OOQOOOOOOOOOQ

Első s legtöbb jutalmat nyert órák
legbiztosabb megrendelési helye


AUER JÓZSEF
ra kir. szabadalmazott chronometer és műórásnál
SZEGEDEN
Midőn es alkalommal leszállított árakkal ellátott árjegyzékemet a t közönségnek bematatom, reménylem, bogy a nagy közönség elismerése mellett elegendő ajánlatul szolgálnak kitüntetéseim egész sorozata, melyeket egy magyarhoni hason üzletii sem bírt ily rövid idő alatt felmutatni.
Czáfolatára ama számos szédelgC reclamnak, mely a valódi művészet rovására és a t. közönség károsítására a valódi szorgalmat és bizalmat megingatni törekszik, kénytelen vagyok kijelenteni, miezeriut hitelt csak az érdemel, ki állításait igazolni és képességét szakértő bírálatoknál is érvényesíteni is képes volt.
A legkó'selebb megtartott bécsi világtárlaton kiállított uj taiálmányu éráim mint fejlődött korunk mfirésseti színvonalára emelkedett versenyképessége által va-lamenuyi hasonnemű kiállítva volt órák felett győzelmet aratván, a bíráló bizottságtól haladási érem, miat ebjó kitüntetéssel — ai 1871. évi londoni világtártatnál angol diploma a m. őrsi. kiállításnál e*fist distérem, ő felségétől arany érem s. a. t. által ettek jutalmazva.
Árjegyzék:
Órák urak réuére:
Finom hengeróra ... 8— frt
Ezüst hengeróra i rubinnal. 10—12 ,
kristfiv. . 16-18 „
„ , d. tokkal . 14-16 ,
, horgoayóra 15 rabinnal 15—18 .
„ , dup. tokkal 21—37 ,
, valódi kulcsnétkilli re-
montoir horgony óra . 28—34 ,
, ugyan** dupla tokkal 34—38 ,
Arany horgonyóra 15 rub. 35 — 58 ,
ugyanaz dup. tokkal. 54—100 ,
. valódi kulcsnélkflli
rempntoir horgonyóra, 55 — 80 a
, ugyanaz dup. tokkal 82—150 ,
órák hSIgrek résiéVe:
Ezüst hengeróra 4 rubinnal. 12—17 frt
Arany hengeróra, , . 24—29 .
, , zománexozva 30—35 ,
. dupla tokkal 44—47 , , horgonyára 16 rubinnal 43—18 , d. tokkal 48-55 „ , valódi kulomélkali re-
montoir horgoayóra . 54—60 „ . ugyanai dup. tokkal 75—180 ,
Inga órák :
Inga óra 8 napi felhúzással . 21—31 ,
, , óra s félóra átessél 37-42 ,
, , negyed s óra ütéssel 59—69 ,
Havi regulator 35—38 „
Uj órák eladásánál 5 év, javításra adott óráknál 3 évig keseskrdem. — Kzenkivül felsxerelt ÜzleteDiben kaphatók zenélő-, serkentő-, bronz- és mindennemű órák, nemkülönben arany- és ezüsi- talmi- és aczél lánciok alegjutanyosabb árak mellett. — Órák becseréltetne-k ée javításra elfogadtatnak. — Vidéki megrendelések a pénzösszeg előleges beküldése, vagy postai utánvét mellett pontosan teljesittetnek.
Keguláxasért külön diji számitutik. — Egy inga ón csomagolási 1 frt. 50 kr. Toronyórák — valamint kastély és teremórák jutányos árak mellett a legújabb rendszer szerint készíttetnek.
Segédek és Unonoiok az óramuvánetbeni kiképzés végett kedvező feltételek mellett
V felvétetnek. (1503—1)

-KANIZSA, 1874. november 39-én.

86-1K azáin.

TiaenharfflMll árfolyam.


ZALAI KÖZLÖNY
elóbb: ,ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY.'
BslntsU i
A lap uaUni ressid UeuS kazlenSDT** iserkeastnass, —
Hlrsstssst a
UT*fi rissét ]ll :azHsa«»T<a- asenf riadóio. btowm
61
i .őrért 6 kr
NAOT-KAN1Z8J.
Bermeotetlen Irrelek esak im« anuikattát-•aktol fogadtatnak .1.
„ronmnt 10 tr«rt ••-
-jnnek fel
Kiuntári illeték mindenJ
U,,e» tord.tésert kHlonf
SU «r. fi»etend5. fc
Nagy-Kanizsa varos helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdatáqi agyesaiaf'. a .^agy-kanizsai kereskedelmi s iqarbanlt", a .nagykanizsai takarékpétutár" a .Zaia-Sopjogy* gózbajózasi részvénytársulat, agy a .zala-egeruegi torna-tűzoltó egylet* s tSbb negyei es városi egyesület hivatales értesiUja.
üetenklni kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjeleűő vegyes tartalmú lap.

Kilenczedik közleménye
a leégett hicm-szent-lástlói templom t zárda felcpitési költségére gyűlt adományoknak.
A zalnnu-gyei tekintetes alispáai hivataltól M4 írt 61 kr. — Nt. Czink Lénirt aa. f. r. áldozar s es*t«rgooimegye csémí lelkészétől 28 írt., SUEUCD 'ti* írt 62 kr.
Előbbi közlemény 3752 frt 64 krt tesz, ezzel együtt a főösszeg: 4315 frt. 26 kr
Kalamegye bizottságának
rfsz'>ttirnia nmgu gróf Batthyány Imre
b'zvegyéiiez. Nagy méltóságú grófné!
Zalamegye bizottsága alulirt napokon la:tott repdes évnegyedes közgyűlésében egy íp oly szomorn, mint a hála érzete által elengedhetlennek parancsolt kötelmét teijesité az által, hogy elsó nyilatkozványát a f. év september 16-áa elhunyt nagymél-tóságu gróf BatthyáDy Imre urnák, e megye több mint 25 éven át volt főispánjának feledheüen emléke iránti kegyelet kifejezésének szentelve, elhunyta felett mélyen érzett fajdalmát jegyzökönyvébe igtatá s a dicsőalt -nagy érdemei elismerésének tiszteletadóját leróvni sietett azzal is, hogy érte gyászmisét szolgáltatván, azon testületileg megjelent.
Midőn azonban ezzel a megye közönsége az elhunyt iránti hálateljes közérzületét, a gyásztjset után tartott első és egyetemi tényre jogosító közgyűlésében tanusitá, másfelől nem mulasztható el egyszersmint elhatározni, bogy mélven érzett résztvété-nek adassék kifejezés azok bánata iránt, kiket az elköltözötthez a földi lét leggyen-

gédebb kötelékei csatolván, az elvesztés fájdalma is legközvetlenebbül sújt
Fogadja azért nagyméltóságod általunk hőn tisztelt családja nevében is keblünk mélyéből fakadt résztvétnyilatkozatunk e kifejezését és engedje kérnünk, hogy azon kegyeletnél fogva, melylyel e megye az elhunytnak negyedszázados történelmünk fényes lapjaira vésett emlékét drága örökjeként őrzi, bennünket nagyméltóságod méltó bánatának osztályosaivá tévén, résztvétuyi-latkozatunkban enyhítő vigaszt találni mél-tóztassék a sors oly csapása felett, mely, habár fájdalom érzetével tölti is el kebleinket, de kell, hogy megnyugvást is adjon Isten intéző hatalmában és azon tudatban, hogy az elhamvadottnak a haza és családja szent körében híven betöltött földi rendeltetése véges határait tol éli ami hálás érzetünkkel ápolt emléke.
Fogadja nagyméltóságod mélyen érzett tiszteletünk kifejezését.
Kelt Zalamegyének Z.-Egerszegen, 1874. évi november hó 2-án s folytatva tartott bizottsági közgyűléséből.
Zalamegye alispánjának évnegyedes Jelentése.
(Vége.)
A f. évi termésre nézre a beérkezett jelentések nagyobb része a gabnatermést szalmára kielégítőnek jelezi, de szemre a rozs könnyű és keveset ad, a búza és árpa valamivel jobb, zab könnyű s az itt-ott későbben bfhordott ősziek és a zabok szenvedtek sz aug. havi esőzések által, kukorícza sok, burgonya elegendő termett, ez utóbbi azonban sok helyütt rothadásnak indnlt, takar-

mány elégséges, mind az agg széna, mind a sarja azonban az árvizes vidékeken, nevezetesen a Zalavölgyében sáros és rósz. A szüret mennyiségre nézve általában silánynak, minőségre azonban a termett bor jónak mondható.
Az ügyforgalom a járásoknál követ
kező volt : s
A sümeghi szbiróságnál ez évb :n beérkezett 2230 db, elintéztetett 212ri, függőben van 102.
A szt.-gróthi járásban az utolsó évnegyedben beérkezett összesen 623 db, elintéztetett 584, függőben van 39.
A keszthelyi szbiróságnál az egész évre beérkezett összesen 2207,elint. 2190, függőben van 17.
A pacsai szbiróságnál az utolsó évaegyedben beérkezett 1127. elint. 1099, függőben van 28.
A. kanizsai szbiró hivatalnál az utolsó 3 hó alatt beérkezett 1158, elint. 1132, függőben van 26.
A perlaki járásban az utolsó év negyedben beérkezett összesen 612, elint. 5SÜ, függőben van 24.
Csáktornyai járásban beérkezett és hátralékban volt 586, dint. 404, függőben van 182 db.
Letenyei szbiróságnál az évnegyedben beérkezett 1301, elint. 1278, függőben v»n 23.
A lendvai járásban az évnegyedben befolyt 789, elint 780, függőben van 9.
A baksai szbiróságnál beérkezett ukt. 2 l-ig 420 db., elint., 414, függőben van 6.
A z.-egerszegi szbiróságnál az egész évben okt. 26-ig, beérk. 4260, elint. 4134, függőben van 126.

Eképen figyelembe véve a z.-egersiesj jiris nagyiagit, mely tekintetnél togn a hátralék szimat nagynak nem mondhatni, elintézés iránti szorgolást érdemlő hátralék egyedül a Csáktornyái járásban mutatkozik. A tapolczai járás sztorijától ügyforgalmi kimutatás be nem érkezett.
A megyei pénztárt szept. lg, és okt. 23-án megvizsgálván, az ezen vizsgálatról felvett jegyzökönyveket tisztelettel idecsatolom és jelentem, miszerint a pénztárban semmi hiányt, ellenben a házi pénztárban 649 frt., 67=/, kr. maradványt találtunk, mely összeg azonban a szolga- és foglársze-mélyzetnek eho végével kiadni szokott fizetése által kimeríttetni fog, s így tnlajdon-képen az csak névleges.
A közigazgatási központi agy forgalom a lefolyt évnegyedben következő volt. Jul. m végével elintézetlen volt és befolyt okt. 31 -ig 5030 agydarab, elintéztetett 4803, elintézetlenül van 227, melyeknek jó része ezen közgyűlés alatt nyerend elintézést, az elintézettckből gyalé^ileg eliatéztetett 59, ali?pánilag pedig 4744 db.
Az árvaszéknél hátralékban volt és beérkezett 3923, elint. 2488, elíntézetle*?-1435.
Mindezekről teszem a t. megyei bizottsági közgyűlésnek tisztelettel ezen jelentésemet.
Zala-Egerszegen, nov. 1. 1874. CSUTOR IMRE,
miiipán.TÁHCZA.
A uinfiiütt.
— Lonrjg Frigye*. —
Túl meHte tengeren, hol vad rihsr sirit, Száműzött hnllatá keaergB kKnnyeit; Moboa ezikl* darab a vinkoa Oly kemény I AUsik a számuaott, sziTttben QÍDCJ remény. A tenger babjai zajgon hnUániEanak, 8 a rabnak könnyei almiban bullának.
Túl Mim tengeren, a szeretett baxán : Két bájos gyermek él, egy fia s egy leány 8 a bájos szép anya, a számOzott neje, A* ifjo éa a lány ezivéoek gyermeke. — Borda almaiban reájnk gondol 6 ; Karja kitárva van, srűl a aaenvedS.
X linjka a e fin kérdik jó anyjukat: Hogy a Tad katona hol tartja atyjukat ? Anyjnk, a jó anya könnyekkel kOakódütt, Amint kimondta, bogy: „atyátok aaimÚEGtt!* „„Ob édes jó anyánk I atyánk, fra risna j5, Nekünk a meassirSI n.ond meg, bogy mit hoz 5 ??
Kbred a számfiaott éa lát fagyos kSvet, Édes ábrándiból mi búaaa ébreden ~ Jó uojét a gyermekit karolta 6 kOrnl, — S kurOua álmoaan nebégkej felleg fiL Tovább tekint búaan, tul a kék tengeren ; nReptt*d át lelkemet ob édea Istenem!'
KŐVÁRI BÉLA.
1873/4. tanári szünidőm.
^Folyl»tii.)
Ezt elősáleg: a beiratkozás a. várochásuál történt; a 6 o. é. forintot lefizetett tag megkapta * Gyórroegje ée varos, egj stemea leiratát, melyet Fehér Ipoly paDooahalmi benezés tanár »

B&grgyüiee titkára szerkesztett. Az érdekes mú 672oldalra terjed, elöl gróf Viczav Heder es Dr. Kruesl Krizosztom pannonhalmi fő-apit arcz-képeikkel; b) A magyar orvosok és termeszét-vizsgalók 1872. sept. 16. aept. 31-ig Herkules fürdóben tartott XVI. oagygyüléséoek történeti vázlata és munkálatai, Horváth György T. K. a nagygyűlés titkára által 303 oldalra teljed í könyvét; ebben elei Csíkszeredái Szabó JÓEsef^aiUl. 1807. meghalt 1872.) orvos éa bonc tanár az erdélyi múzeum egylet néhai alelnökének) arctképével. c) Kátai Gábor orvostudor, okleveles gyógyszerésztol stb.' — „Ismeretterjesztő az orvosi és természeti tudományok koréból- czimmel, 232 oldal. d)?(y rörosréi érmet, melynek nyomata az egyik oldalán Győr varos cnmerét ábrázolja ezen körirattal: „Szabad királyi Győr városa 1874," a másik — Uinervát (a tudomány istennőjét') átkarolva Hercurtol (a kereskedelem istenétől) lábaiknál több vonatkozó jelvényt és „A magyar orvosok és természet vizsgálók XVII. nagygyűlése emlékül* irattal. Végre a jegyeket, igazolvány slb. -
Aug. 23. d. e. 11 órakor nyittatott meg Gyórmegye háza termében a gazdasági és ipar ! kiállítás. Simon Vincié csornai prépost 6 nsga | megnyitó beszéde után Kruesz Krizosztom ío-' apát o mlga, midőn a gyűlési tagok r&zéről kössönetRt mondott, a gazdássat ipar és tndo mány lánczolatát gyönyörűen körvonalozta. Az ékes beszédek után a társaság a kiállított tárgyakat szemlélte meg és innen kikocsikázott a gazd*sági gépek és erdészeti kiállítás helyére, i itt ismét Simon Vincze gazdasági egyleti elnök ő nsga, a kiállítóknak mondván köszönetét. Dél útin a .győri önkéntes tüzoitó egylet" tar-

tott mutatvány gyakorlatot a közönség előtt A város főterén ; a gymnasium, a kereskedelmi gyiilde épülete és a szomszéd házak képezték a vész helyét A kiváló gyakorlottsággal ranls totí ügyesség, a véezográs, midőu az alant álló tűzoltók ponyvát tartanak, az illető pedig vala mely ablak, vagy tetőről háttal belé ugrik, szép — de majd félelmei látványt nyujtutuk. Adja Isten, no>ry önfeláldozó Ugyességőkre minél ritkábban legyen szükség !
Ugyan ez nap volt még esti 8 órakor Győr városa részéről a kereskedelmi gyUlde termében rendezett ismerkedési estóly is, melyen Farkas Miska senetarsulata oly jelesen működött Innen lakásomra sietve, csakhamar Horpheos karjaiba vetem magam. 24-én. reggeli 3 órskor tartatott az első közgyűlés, melyet Krueaz Krizosztom ö mltsga nyitott meg. Megnyitó beszédében felemlíts Knbinyi Ágoston a központi választmány elnökének í. évi márczius hó 28 és héderváry gróf Viczay Hé-der elnöknek 1873. deo.c 23-án történt elhunytát
Jelenté, hogy Knbinyi helyett a központi választmány dr. Nendvich Károly műegyetemi tanárt és rector oiaK választotta meg. Gróf Viczay Héder, Győrvármegye néhai főispániáról mint elnöktársáról bővebben megérnie, kezvén kiemelte a grófyOemes jellemét; jelezvén, hogy fez ősök ss. emléke iránt kegyelettel, viseltetett, miről Hédervárott fölállított könyvtára, régiség gyűjteménye, a történelmi tanul mányok iránt mutatott előszeretete tanúskodnak.
Hazánk annyagi és szellemi haladása fő-tényezőit nemcsak éber figyelemmel kisérte, hanem alkalmazta is. Ó a népiskolák sorsát, a népnek értelmi es vallás erkölcsi fejlődését szi-

vén hordozva, minden bsjai és nyomorai iránt B legnagyobb részvéttel viseltetett.
Gróf Viczay Héderrel családjának utolsó sarja szilit sírba !
Végre elnök ő mltsga, reá alkalmazta Lucanusnak duóról mondott jegyzetét :
„Hi mores, haec duri immota Catonis.
Secta fűit: aervare modum fínemque tenere.
Naturam sequi, patriaeque impendere vitám,
Nec tibi, sed toti genitum secredere mundo."
Lucán. L. 2.
Ugyanezen első közgyűlésben X4otua Jánoa slelnök, a természflttudcsriByok haladása ismerteléséoel kiemelte a meteorológia, őstörtéoelem, földtan, földrajs és természotrajz'-nak a legközelebbi két év leforgása alatt általán és különösen hazánkban történt vívmányait, mely után indítványozta: „hogy a természet-rsjzi két osztály közérdekű kérdéseket tűzzön ki a jövő nagygyűlésre megvitatás végett, hogy erre nemcsak szakemberek, de általában minden művelt ember előkészulbessen.* Továbbá az elhunyt Kubi.iyi Ágoston és Kubinyi Ferenczről megemlékezve, ezek arczképeinek a győri nagygyűlés évkönyvében leendő megjelenését indítványozta. Különös figyelmet ger-j.-silfi volt Dr. Rózsay József értekezése „a hulla égetésről." A hulla eltemetése nem felel meg úgymond a közegészség igényeinek, mert a lassan bomló és ártalmas légnemeket fejlesztő holttetem rontja a levegőt, a talajvizet; bán-lalmaztatik a test a rovarok által, általában nem találja azon nyugalmat, melyet az élők a holt barátnak kívánni szoktak. Az elégetésnél említs tovább, épen ágy lehetségesek a vallási szertartások, mint a temetésnél; az égetési ta-karításmód annyival is előnnyel bír a temetés

Zalamegye -,„,!
bizottmányi közgyűlésének jegyzökönyvéből.
— ZaU-Egonueg, nor. 5. 1874. — (Folytatás.)
(24ó. sí.) C*esitregh ktt»ég képviselő tes-liileiének határoiata az aUÓ-korcBroának wa-badkézbol történt bérbeadása tárgyában bemu-utiatyáo, a jóváhagyás * az 1871. évi 18. t ez. 110. §. értelmében &z engedély megadaték.
(247. K,) Az aUó-neme»-ftpáthi kösségi korcsmának wbadkézboli bérbeadása nem en-gedteteit meg, bÉnem nyilvános árverés ut-jáni bérbeadásának megkiaértése rendelte-tett el.
(248. az.) A óm. m. kir. honvédelmi mi-?isterium in té* vénye vétetvén fel, melyben m L87Ó. évi ujonezozási előmunkálatokat elrendeli * t-gjuttal az alispáni hivatalnak ez órdeiubeo eddig tett intézkedése helyeseltetvéo a további teendőkkel alispán ar megbizatik.
(249.w.)MiháIyfa kdzség folyamodványa olvastat Tán, melywerint a régi iskola ház i telek eladását engedélyeztetni a a vételárnak kö-tös iskolai cxélokra történendő forditását hely ben hagyatni kéri.
At 1871. évi 18. t. ez. 103. szakasEs. aze-rioi a kötségi vagyon elidegenítését a képviselő testület csak »z általa evégre legaláb'.j 30 ?ap közbevetésével határosatilag külön kitti-isndő köcgyülésében összes tagjainak általáood többséére] névsserioti szavazás mellett határolhatja el, a kérvény visszaadása rendelteiéit el.
(250. sz.) L^mnye mezöviros folyamodványa, mely mellett törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja — a község tulajdonát kép;io legelőn levő elaggott fák szAndiVnolt eladására és a befolyandó vételárból az uradalom erdováltsági követelésének kielégítési; alán felmaradó összeg felosztására vonatkozó határozatát:
Miután a községi képviselő testületnek bemutatott határozatán u 1871. évi 18-ik t. ez. 103-ik szakaszában irt B a 106-ik szakasza által kívánt azon kellék teljesültének, hogy az üy határosatok a községben szokott módon ki-bírdetendők, nyoma nincsen, miután továbbá a község talajdonát képező és elárusítani szándékolt fák állítólagos elaggottsága ezakeriúi véleméoynyel nem bizooyitaiik a mivel végre azon körülmény, váljon > legeld, melyen az elárusítani szándékolt fák állanak, a volt úrbéresek járandósága fejében adatott e az ura-dúlom által avagy ezenfelül annak egyrésze agy váltatott-e meg a volt úrbéresek, vagy az egész község által kimatatva ninciien : Éunél-fogva az elősorolt hiányok pótlása végett a kérvény visszaadatik.
(251. az.) Bellátioez a több szomszédos községnek ismételt folyamodása az iránt, hogy azon vidéken egy okleveles szülésznői állomás megyei költségen rendszeresítessék.
Miután az évi költségvetésben benfog-Jalva s a ministerium altul meghagyva van, hogy uj állomás a nyomott pénz viszony oiiatc nem létesíthető B igv pénzalap hiányában folyamodók felhozott méltányos okaik mellett is ujolag oda utasitatnak, hogy csoportosulván, agy a nemzetiség, mint önérdekük

?támpontjából egyaránt nfi
szülésznőt önköltségen fogadjl
(252. sz.) Nagy Károly n.-kanissai lakosnak fölfolyamodványa as elleoe Protraann György és Varga Antal tt. o. lakótok által indítóit épi'észeti ügyben hatott város tanácsi
határozat ellen.
A város tanács végzése az építészeit bízott-sig által a helyszínén felvett jkónyvben kifejtett » a közgyűlés álul helyeseknek talált indokokra alapítva lévén, a fellebbezés elutasításával helyben hagyatott.
(Folytatása köv.)
Helyi Mrek.
— Nagy-Kanixaaváros közgyűlése.
A csütörtökön megtartott küzgyülés mefflehe-
tís zajjal- és a helypénz kérdésnél kisebbség
ben maradt fél imparlamentaris fellépésével
ezekra nézve nem a legkedvezőbb jelleggel folyt
le. A megyehatósági jóváhagyást nyert teleméit
helypénzizedés feltételeinek alkalmazás* ké
pezte a napirend elsí tárgyit, A tanics is az
általa véleményezésre kért értekezlet a hely
pénzszedés általános fogalmából kiindulva, azon
javaslatot terjeszté be elfogadás végett, hogy
mindpD a városba érkező, idegen fuvarosok
álul szállított teher és áru-szállitmányoa —
közvetlen a vasútra szállított, vagy transito áruk
kivételével — helypénzt fizetni kötelesek. A
jeleavultak többsége a helyes érteimesést elfo-
?adoi kész volts annyival inkább, mert más ér
telmezést nem csak folytonos súrlódásokra éB
visszaélésekre, de a helypénz jövedelem cso'k-
Ltné*ére adott okot, — a kisebb kereskedők
ből álló töredék saját indokolatban előnyére én
a várus kárára a régi slendrian és igazságtalan
7.HV-*roa állapotot akarta minden erőszakkal
t'<:QtarUni és, mint a város atyái nem
szégyenlettek oly enuntiatiOt teoni,haők, mint
kisebbség, lármájukkal győzni nem tudnak
beállnak Coriolán szerepét viselni a város el
len és a gyűlést zsibongva elhagyták — ily
eljárás elitélését nem kell magunknak kifejezni
- mert azt a tény macával hordja ; a közgyűlés
e tapintatlan tüntetést kellő méltánylásban ré-
szesitPtte^midőn azt figyelmen kívül hagyva a
helyes magyarázatot elfogadván, a tárgyalást
rendben és higgadtan folytatta. A virilis képvi-
selük névjegyzékének ez évi kiigazitásár a dr.
Horváth Antal ur elnöklete alatt dr. Szűkíts
Nándor, Hauser János, Benézik Ferenci és
Lówiöger Ignácz urak küldettek ki. A jövő
év elején kisorsolandó képviselők helyébe tör
ténő uj választáshoz az előmunkálatok teljesít
vén, válastlók összeírására a 4 választókerület
szerint kikül lettek: ax 1-ső kerületre Babo-
chay János elnök, Újvári Illés alelnök, Manin-
ger József jegyző; a 2 ik kerületre Koch Mihály
elnök, Hirschl Ede alelnök, Varga Sándor jegy
ző ; a 3-ik kerületre Martinkovíis Károly elnök,
Axenti György alelnök, Szeidl Ágoston jegyző;
a 4-ik kerületre Albanich József elnök, Knausz
Boldizsár alelnök, Smettana Fereocz jegyző. A
városi kölcsön végleges megkötésével a pénzü
gyi bizottság véleménye alapján a két város
delegatiója hatalmaztatott fel.
— Kádas Rudolf kir. tanácsos s fői
gazgató ur ő nga körünkből pénteken délben
Kaposvárra távozott; a nagy-kanixsai főgymna-


.denosttályat beható vizsgalatija j „/obb megelégedését nyilvánította i & tanítás sikeres eredménye-, mind az ifjnság-nak udvarias magaviselete fölött. ? lapok szerkesztője előtt ő nga elism vétet Dyilvánitá Be-recz Imre ének- és zenetanár urnák tapintatos tanmodoráért, melylyel a fAgymn, ifjúság énekes lenekarát ily rövid idí alatt is oly meglepi
(jp^ pjagy Kanizsán felállítását szükiégesnek ismeri el a kör. a miért is a válaszniánynyal egyetértve az ügyet melegeu karolja fi>[. Egyszersmind a választmány figyelmét felhívja a kör, ülése alatt megpendített 8 Készt helyen fölállítandó fitanitóképezdének létesítésére. Tekintetbe vévén. miszerint az iakolni tananyagok körébe a földmivelés, gyümölcs
kozása az ifjceúgaski Főigazgató ur afogyran. szertár, különösen a vegyészeti laboratórium csélszerütlenségét tüntetvén fel, tágasb helyiséget kíván annak berendezésére, mi előmoz-dittatnék egyelőre sz által, ha a* elemi isko Iáknak legalább egy osztálya a főgym. épületből máshová helyeztetnék át. Felhívjuk at is ktilaitzék * illetőleg » városi tanács figyelmét e körülmén vre.
— A január 7 ki n. kanizsai táncz-
vigalom rendezésére már folynak az előkészü
letek. :
— BajtóvadáMMta volt nov. 24-én a I
n.-kanizsai vadásstársaságnak,mely alkalommal j
4 őzbak, 1 róka és 49 nyúl esett. Közelebbi '
hajtóvadászat deci. 3-án lesz.
— Nagy-Kanixsa város utczáiban
ujolag 34 lámpa állitatik fel s igj összesen éje-
lenként 154 lámpa fog meggyujtatni- Dicsére
tes intézkedés ez !
— Reviczky Sándor e napokban ho
zatott 3 olasz csendőr kíséretében K.-Kanissára
s innen a fővárosba kísértetett.
— Balesetek. E hét folytán következő
balesetekről tudósították a B. V.-t: Égeofőld-
jén hétfő és kedd közti éjjel Antal Józseiné,
szül. Czédula Julianna nevű 28 éves menyecske
kútba ölte magát; öngyilkossága oka hosszas
betegeskedés miatti életuntság volt — Nagy
Pál nevű vinczellért Cserszeg hegységben a
kőfejtőben történt munkálatok alkalmával le
dőlt part agyonütötte. — Forster Kálmán csur
gói postamester agyonlőtte magát. — Szt.-
üróthon két egyén petróleum által összeégett.
— Deák Ferenc* nagy hazánkfiánál
egyik t. munkatársunk legközelebb látogatást
tevén, következő aggasztó sorokat irja hozzánk :
Királyi Pált a mily jó egészségben és kedvben
találtam, ép oly leverő vala rám nézve' Deák
Ferencz állapota, ki kedden és szerdán nagyon
rosszul volt. Ott ült egy tselly estékben s szenve
dett. Panaazolkodott, hogy: ,m> és tegnap
igen rosszul érzem magamat." Előttem közvet
len Rónay püspök volt hála tisztelgésen. A
nemes aggastyánnak egyik keze az orvossagoB
üvegen, a másik a csengetyun nyugodott.
Utolsó látogatásom óta — szeptember végén
— igen megesett. Könnyezve szoritám meg
kezét lágyan s odahagyám ót. Nem tudom meg
engedi-e Isten, hogy még egysrer életemben lát
hassam ! ? Halálával csapás készül reánk, de
sanyargatott szegény magyar hazánkra is!
Érzi ezt a fővárosban minden pártbeli 1
— A keszthelyjárási tanító - kör
jegyzőkönyvéből : Kínok feihivja a kört, a
zalam. ált- tan. test. választmányának okt.
10 én tartolt ülése alkalmával fölvett jegyző
könyv utolsó pontjához hozzá szólni, melyben
a Nbgy-Kanizsán felállítandó női tanitóképez-
dének létesítését a választmány magáévá teszi
s egyszersmind a járási köröket e tekintetben
nyilatkozatra hívja föl. A nevezett tanintézet-
?srtdményre juttatá. A rendet tantárgyak tnol- ; termelés, ugytzintén az állat gyógykezelése i» lett nincs is aUséi síebb « kellemesebb foglal J fölvétetett; hol sajátíthatná el tehát könnyebben e tantárgyakat a tanitójelelt, mint éppen KesBthelven, a hol gazdasági tanintézet léte
sík. Tanitóképezdéiuk mind oly helyekre he lyezvék, a hol a gazdászatban kisépeztetés teljes lehetetlen, a miért a n. m. vall. és kft-zokt. ministerium tetemes költséggel küldi évenkint a tanítókat 20—30 napi gazdászati tanfolyamokra. Ha tekintetbe vesszük a tana nyag halmazát, vajmi csekélyét sajátíthat el atanitó a rövid pár heti tanfolyam alatt. A Keszthelyen létesítendő fitanitóképezde mennyi költséget kímélne meg és mennyivel lenne több az eredmény ?! Azt bár ki k beismerheti.
— Megjelent Sch-warz J. csáktornyai
rabbi urnák azon szép beszéde, melyet néhai
Klein I;nácz orvos ravatalánál okt. 2 -én ma
gyar és német nyelven mondott.
— Zala-Istvándon múlt hétfőn, állí
tólag gyermekek által előidézett tűz folytán két
ház égett el, a község legszegényebb lakófait
sújtotta a romboló elem.
— S*ent~B<ilÁiuton körjegyzővé oov.
24-én Vehofsich Adolf ur egyhangúlag meg
választatott.
— Győrött Czéb Sándor nyomdatulaj
donos kiadásában megjelent s beküldetett hoz
zánk : .Legújabb nagy-győri nap
tár" az 1875. üözönséges évre. Hetedig évfo
lyam. Ara 40 kr. E naptár igen élénken vau
szerkesztve sGyőrváros,]ugy üyőrmegye viszo
nyait, jelenlegi közigazg&tátú allupotát híven
tükrözi vissza.
— A boldogság küszöbén. Két évvel
ezelőtt — irja a Kef. — egy derék fiatul orvos
érkezett Devecserbe, s megkedvelvén a helyei,
ott is maradt. Amint ő a helyei, ugy megsze
rették őt e helyen és aki legjobban megszerette,
az a másik orvos bájos leánya volt. Fölötte
ősszeillett a két szerelmes, mintha egymásnak
lettek volna teremtve : jóság » szépséggel frigyre
! lépett. Még sem voltak e-ryunUuak teremtve. Most, november 17-tn kciititt volna hűségei
j esküdniök az oltár előtt. Minden kész volt;» bájos arra dobogó szívvel várta vőlegényét. .. . A vőlegény nem érkezett.. . Szállására siettek. A vőlegény ott ült egy karszéken, feketébe öltözve jobb kezével egy arczképet szorítva szivéhez. . Halott volt. Meghalt a boldogság küszöbén. Ái arczkép arájának képe volt. Meglehet, a boldogság ölte meg. Szép aráját nem lenne csoda, ba a boldogtalanság ölné meg. Ki gondolna az oltár előtt a temetőre? Az élet néha meglepetésekkel szolgál. Ugyanerről a szomorú esetről a Qcy. Figyelő ezt irja : Sümegen (Zalam.) a napokban megrendítő eset tör-tént. Ugyanis dr. Landberger, sümegi gyakorló orvos eljegyezte magának dr. S c h u I-t h e i s z kerületi orvos leányát. — Az összeke ' lés e hó 17-én történt volna meg; már minden előkészület mogtétetett, — midőn a vőlegény két órával esküvője előtt, rögtönhalállal kimúlt.felett, amennyiben gyorsan történve, az élőkre nézve ártalmatlan módon eszközöltetik. Amit a természet az eltemetett hullán lassan és ártal-mas légnemek fejlesztése melleit végez, az ezen módnál a közegészség igényeinek megfelelően végződik. Az eltcinetés a keresztényi gol lett egyeduralkodóvá.
.Az elégetés jelenleg sokat bolygatott napi kérdéssé lőn. A történelmi népek közül. melyekelégették hulláikat említendők: a phoe-ciciaiak, a perzsák, az assyriaiak, részben a zsidók és a görögök és romaiak. Jelenleg pedig Afrika és Ázsia legtöbb népeinél van divatban ezen el takarítási mód.
Archaeologiai leletekEuropa több.helyén, : nevezetesen az angol szigetek, Dánia, Szilézia, : és Oroszhon, nemkUotiben Maltasríget tölib helyén amellett bizonyítanak, hogy a bulla- ; égetés & történelmi időket megelőző.korszakok- ; ban is divat volt. A hullaelégetés eddigelé, mint különösen X&atiu is látta, máglyán történt
Sokkal olcsóbban és a szaglási szervek ' bántalmazása Délkai Történik, ujabb kísérletek szerint a hullaégetés izzó légnemeí/- segélyével, nevezetesen Siemens mt>dj& szerint, ki a hulla ' kat a regeneratív rendszer szerint épített kály- , bakban hamvasstja «1. Bizton várhatói, hogy a bullaégetés, mely megfelt-1 tí-közegészségügy, a vallás, ax aesthetika igényeinek, ezentúl a ! sikeresen megoldandó kérdések közé fog tar ? totni." A legnagyobb érdekkel néziük a hulla : égetés moteleinek képekkel történi ilius-tráiását, mint: Siemens hullaégetési kemenezé-iét. a hullát UlŐ helyzetben « budhaistáknál, a hullát begöngyölitve, vaapad, máglya, fáklyák és hamwedreket; a síami négy dynastiájának ' dagobája (temetkezési helye) ajapáni papok ' dagobaját, a japánisajganok ItamvvecLer és da-

gobájokat. — Láttunk továbbá három fáklyát éa egy hamvvedret valóságban.
Képzelhető, hogy ily érdukes gyűlés lefolyta után teljes megelégedésnél távozhattam már meglehetősen éhezve ismerőseim körébe, vig társaságban, jó borocska mellett elbeszélve H gyűlés mozzanatait, melyből majd kifeledem, hogy jövőre a nagygyűlés zneghivatott: Szorn-bithely, Maros Szigeth és Élőpatakra; Élőpatak (fürdő Erdélyben) lón elfogadva. Ismét kisütött a nap sugara, Fel tehát gondolám a munkára t
Ma 25-én jó lenne ha testemet stét bírnám darabolni, és minden egyes részt a kellő érzékekkel ellátni. Igen, de bűvész nem leven, csak egy helyre mehettem; rajta tehát a termé-szettani szakosztályba !— A nagygyűlés tagjai szakosztályokban foglalnak ma és a következőkben helyet; ezen leírásnál megkísértem elósior összevonni a tennészettanit, amelyben magam is voltam, ezután pedig a .Napi Közlöny" szerint a többi osztályokból szándékom az általam érdekesnek turtandókat jegyezgetni-A természetuni szakosztályban sokan nem voltunk, de talán annál figyelmesebben hallgattuk Dr. Jedlik Ányos egyetemi tanár urnák Budapestről, ,Két rezgés és egy haladó mozgás ö«z-szetétele, és ezen összetett mozgás utjának rez-giró készülék (Vibograph) állal pontos leírása" tárgyat képező előadását. A gépezettel üveglemezekre leírt hangmeneti idomoknak egy példányát, előadó szívességéből velem is hozvH, szívesen gondolok az érdekes előadásra, melynek az évkönyvben leendő kinyomatását a szakosztály óhajtotta.
Tomek Anuztáz bencés tanár, egv. általa módosított Smee-féle telepe? mutatott be, elő nyeit világos magyarázattal tünteti ki. Ezután

Szilágyi Károly gyógyszerész tartott , a napfény vegytani hatásáról* zavart fogalmakban bővelkedő előadást, mely M eszmecserére nyújtott alkalmat. A második gyűlésen pedig ft. Fehér Ipoly bencés igazgató tanár értekezelt „Poggen-dorf kettős megosztási villáingépéről." A kiállított gép bemutatása mellett, mint elméleti, úgy gyakorlati kísérletekkel fűszerezte kedves előadását.
Ezen értekezés rajtokkal, valamint ft. Tomek tanár ur-é is, az évkBnyben fognak fel vétetni. — Emlékezetem után ezen szakosztály működése be volna fejezve; már most nézzünk egy kissé elórebocsájtoit Bzavaim szerint a városháznál reggelenkint kapott .Napi Közlöny"-be, az osztályok működése köréből szedjük ki azt, amit sajnálni tndok, hogy nem látás és hallás után lehetek szerencsés közölhetői. Először is az orvos sebészi szakosztály üléseiben Dr. Kátay értekezett a fertőtlenítő szerek értékéről.
Az értekecőnek saját észleleté eredményként irt műben lefertőző legjobb szerüJ ftarbol-tav ajáltatik; közhelyesléssel vett értekesés az évkönyvbe fog felvétetni.
Dr. Bodogh Albert értekezett a „higany készítmények helye a bujasenyvgyógyterén'-ről. Az értekezés tárgya : megtartandó-e a higany a bujaseny v gyógysierei között, vagy kiküszöbölendő 1 s ha megtartandó, melyik fejlődési szakban alkalmazandó az, ha alkalmasásától joggal akarunk eredményt várni? és végre miért nem vezet s higany alkalmasása eredményhez némely esetben? Értekező e kérdésekre következőleg felel meg: a higanynak nemcsak helye van a syphilis gyógykezelésben, sít úgy tekinthető as, mint fő szere a ayphilisnek, de nem a syphilis elsőd nyilatkozatai elles kell azt alkalmasai, hanem annak későbbi fejlődési

•lakaiban ; az elsőd alakok xllen jód alkalmazandó, ha siker nem éretnék el, a jód adagolásának az a jó haszna is meg van : hogy ha az a higany adagolását megelőzi, annak hatását nagy mértékben növeli; a jelesen szerkesztett mű az évkönyvbe felvételre sjáltatott. Dr. Ha-mary Dániel honvéd dandár főorvos 20 db. arany jutalmat tűzött ki, az 1848 -1874. évig, tehát 25 évről szóló, magyarnyelven megjelent eredeti és fordított orvosi ssakmuvek könyvészeti kimutatásra, melybe sz orvosi szaklapok és folyóiratok is fölemlitendők lesznek; egyúttal a megjelent önálló, eredeti magyar orvosi szakműveknek rövid, tájékoztató bírálatát is kell, hogy magában foglalja a mfl, melynek leküldési határidejéül 1875. jiin. lóét tűzte ki. — Kis Gyórgy tr. előadta a galván-viltámosság erőmű- és hótani hatásának alkalmazásait a szemészetben ; előadását két szakaszra osztva, az elsőben a bevezetett és állandó villámfolyam állal assem lobos bánulmainál előfordulni szokott kisugárzó fájdalmak biztos, és gyors enyhítését tárgyalta; a második szakassbsn a vil-lamtüznek a azempillaazőr és kettős pillatornak az eddigi műtéti eljárásoknál biztosabb és gyorsabb alkalmazását. Előadta végül a villam-tflzzel tett, s egy esetben siker koszoruzta kísérleteit, az eddig gyógyithatlannak nevezett ked-hártya száradásnál. Jeles értekezése sz évkönyvbe felvétetni határoztatott.
Sahnyer Lajos tr. a Tarosok kösegészségi, javítási eszközeiről értekezett s hazánkban, hol elegendő rá van, a csatornázás, — hol pedig vízhiány Tan, a kádrendszer alkalmazását ja-valja; értekezése sz évkönyv számára felvétetett.
II. Az ásvány- föld- és vegytani szakoss tály üléséből: Bwsnyai Mátyás szerint táv Folytatis a melléklstefl.

Bécsben, líf.llarj*i«i*<**-!*.*A *la« van, ha
nan képekkel dUtotf ^f j^egiV z^k kívánatra i; gyen bérrueiityp jkyí^t^rHjk; npi^k
Ezen k r a j c z a r-h i r d e t é s
hallatlan árakon birdetrék, mégis mi n5* egük re
|0 ki egy pár gyermekhansnya
Jn kr pipa szárral
jO kr egy ixívarmipk* tajtekból
10 ki egy cxukonxóró
10 kr egy függő eyuf*t»rtú
|0 kr egy öv bőrbÜl
JO kr 1 fin. aranybronz medailioa
10 kr 1 cjinos óratartó bársonyból
JO kr egy sárkef.-
)0 kr ogy finom gömböseiét iug-
et6, mell és gallér sxámára
|0 kr egy cxéiszerQ dagaaxliDxó
JO kr 9gy tiíede^ mérték
10 kr egy burnous.elenr.xe
10 kr egy jó olló mcxélból
10 kr egy xninor valódi korái
10 kr egy fliegc*e legjobb folt-
(0 kr egy sr.épen feflltuiott l>*l»a
JO kr egy fogkefe
JO kr egy finom fodriaiftsQ
JO kr egy pár divatul futfiiggő
(0 kr 1 bödönke hujerőiitŐ kenőcs
10 kr egy kötÖkosárka
|0 kr 1Ü00 db jó bfogpiRxkálÓ
(0 kr egy rnhaporoló
(0 kr egy fodroxófa
10 kr egy dirsKo* órmlanu
10 kr 1 album 12 bécsi tájképpel
|0 kr egy tulikés 2 kéuel
JO él 20 kr fiion léUpálcxák
|5 kr 1 pir nagy erS* ari kapeza
fő kr 1 pár nagy *r5s nSi harisnya
|5 kr 1 pár exéjroa kettyti nőknek
(5 kr egy plaiduij bi'Jrhol
j5 kr egy erökéaxlot. villa, és kés
lh kr egy Öregese finom illatszer
J5 kr 1 üvegcse valódi kölni vi*
15 kr egy fioom olló
30 kr egy pir ari cxérna kottj'ü
20 kr egy tlve-g folyó enyv, bide-
gen haasnálbató
20 kr egy nagy vonó harmonika 20 kr egy kenyérkosár drótból
Isgyen én bérmeotve kap bárki egy kis képekkel ellálott áralajrtromot, nclyb«n ezernyi tárgyak vanoak felsorolva.
FRIEDMANN BAZÁR Bécs, Praterstrasse 26.
Cirkulaí,
Wir erlauben un* nacbstehend auf untere billigtt gegteliten Herbsl-Preiteourmt auf. „ erk»m i« náción, u»d ittam wir auch wie bn jetit twmOht sein, d«n Wftaaenen anMrer .rthnen Abnenmer ucfc jedet Biekning nachsnkosnnen and darcn ntüu nád tolidet Qtbtb-n-D dal Yertrauen unserer P. T. üuuden unt immer xn erhaitsn.
Dureh unierd Yerbindungen mit den grdssten Fabriken dei Continenta habén Euer Wohlgeboren die gansrjge GelegenheiL Ibren Bedarf bei einer enten BeingiqueUe In Fabriki-T rei»en I0 decken.
Unsere Artikel lind durchgehends bester Qomiit&t, mid fahren wir tammüiche Waaren !u 3 verBchiedeoen Preisen; der ent aagemerkte itt 2. Qaalitat, der xweiungemerkte 1. Qaa-l„tl imd der drittangemerkte Preil i«t Hoehprhna-Qualitat.
Auf Verlangen ttberMnden wir complette Preiseonrante and Master-Abichniue franco
und íratii. Effectuirnng per Nlchnahme. Achtungiioil
..-- Dfe Wimr fattwDrielifitrlkt WiiirlM'
St&dt, Rapr ech tipla tx N r. 8.
PrelBOOurant.
Druckwaare.
Kig. Krzeug Percalin-Hemdstoffe, p9r Elle &
20, 23. 2"> kr. i onnaooser Erzeug. Pertaliu-Heradiitoffe, pf»r
Klie a 2.i :i(). 36 kr. Miíbfclfiercail uod Mobelcreton per Elle i 30,
35, 40 kr. í.osm. Ledér für Damen- and Kinder-AnzQge,
per Elle á 40, 42, 45 kr. üemusterte Cosmaaoier und franxoaiteber Bril-
laciiu. per elle á 30, 35, 40 kr.
1 Stück 30 Ellen weiu, blaa, melirt oder far-big Barcbent 'I, i fl. 7, 8, 9.
1 Stück M Ellen weiu, blau, melirt od«r far-big Barchent "l, i 8. 10, 1), 12.
1 Stück SchaQrl- oder Piqaé-Barcbent a fl.
8, 9, 1U.
1 Stück SchnUrl- oder Piqaí-Barchent '/, i fi.
9, 10, IS.
1 Stílek SchuQrl- oder Piqaé-Barchent '/, a fl.
10, 12, 15.
1 Elle bocbprima Wattwoll-Barcnent i 40 kr.
Dimen-Piquéröcke per-Sínek 9. 2.50, 3.50, 4.50.
Kinder.Piquédecken, weiss orfer íarbig per Stuck
fL 1, 1.20, 1.50.
Glatte weisse B&umwoilwabre, Chiffon und Hetciit.-i.-iliirtiO(j, per fcile á 20,
Glatte Leineowure.
*j4 30 Elleo GarnleiuwinJ p<-r 8tQck fi. fi, 7, 8. "j, KO Ellen ÜaroIeiDwaud per Stück ü 6,9 1U. *;4 30 Ellen gewaiclifcne Stuliicreasleiawa.nd per ' Stück fl. 7, 3. 10. *L 30 Ellen gewaschene StuhlcreasleiDwaDdper
Stflck 1 6, 10. 12. *|. 50 Elleu B«lfdster Wel, P<-r Stück fl. 12,
ia, is.
60 EUSD Holiendet Web« p«r -StQck ft. 16,
20, 25. 54 Ellen ítutnburger Wtrbe für Herrenho-
sea per Stück fl. 20, 26, 3u 54 IÍ'IBO Bumburger Webe fítr nimi*uliei&-
den fl. 30, 35. 40. 'l, 54 Kllen Kumburger W-Vlis für Herrtínham-
den fi. 40, 60, 60.
L)ie Weben üod aasichli-^sliches Fdbncat
VS, 30 kr. . V*isse Ürüiautiu und Atlajgradl, per Elle i
?2T>.'3<>, ???'• kr.
* fmuzustebe Pi^u*>u in allén Far ben, per
Elle i *5. 60. 60 kr.
*, g^üier Nanking. per Elle a íü, 25. 30 kr.
* t c:u»moi- imd weisser Naokícg, per EUe 4
30 35. 40 kr.
Tüchelwaare.
1 Dtxd. Kirjder-Batti»ttOchei, mit farbigan Kantén i 8u. 90 kr., fl. 1. I i'i/.ii. lJamtíii-Bauisttüchd, ge*&umt mit fax-
t>igec Kantén i fl- 1, 1.20, 1.40. 1 inul Dameo-Jacoaettüciiel ifl l.fiO, 2.60,8, 1 Dtzd Herrec Taschentüclier, gesiumi mitfár-
bigec Kantto á tí. 2-50, 3, A.bO. 1 litzd. weiase Humburger LeinentQchel á t!.
1, 3. i.
Leintücher ohne Nabt per Stück ft. 3, 3 50. 4
I ~~ Damaíi-Waare.
| Weisse Garaitaren Ín Üalbl-iofn-Damast.
I I'tiii. weisselnlander LeinPntachel ifl 5. fi,". l m« 4 Htlfeld.
I l>[7.d. weissc Belfaster BatüituLeineatflchel 4 -
ri ti. y, 10. 1 ! 'izú, beltasi«r Lein eiullc bel, mit farb igen
12_Pcrs.
Kxutca á fl. íi. ti. 7. I I>Lüd. Kuulard-oder Kattun-KopftQclie), eige- | ti Feri.
, , fl. 1U, tL H.
Weiáae Garaiturtiii ia HeinleiucD'Jaqaard. tí l'er» 12 Ptrt 13 iVr*. ^-1 Pers.
Dt-s Krzeugniss á fl, 2. 2.50. 3. ? ±~i~
1 Iitzd. Koulard- oder rCa.uuu-KopftUcl.el. Cos-
fl. 14," fl. üO.
t-iiJ-iuen-Ifaiuaiit. i& Pers. 24 pprs.
11 5, fl. Ö,
Wi-ísie Garniiur--ii ii: 6 Pers. 12 Per*
ciiinoavr »ítuguÍBj a fl. J, 3.50, 4. i Hűd. tar-bige Tascheiitttchel i fl. 2. 2.50, 3. ] Stiirlt Herreii-Seiden-ForjlardtasetwBtiich. mit
furinefu kaiiteu, d»6 Ne nettéi dO kr, ti.
fl. 7, fl. 12, fl. ÍS ft. -2i,
1 J)Ud. rá.rlt. besKrt-Ser.M-tt Q fl 2, 3, 4.
1 DUd. weisse l»eB<ert-S<TviotLfii fl. 2, 3, 4.
Damast-Handtüchfr [ifr Elle á 25. sO. 35 kr
Keinlein^n-Handí'lL-ütr per Dud. &. 4, 0. 7.
Kfinleineu-Servieiten p r litzd. rl. i, ü, 7.
I Stöck •/+ farbiges K«ffcituch 80 kr.
Reinleinea-TiEchtöchc 1!. ?_'. J SÜ. ;J
, »|. fl. 3, 4.ÍHJ, 8.
l*|« 8. 4, 5.50. 750 * fl. ti. 8, 10. Reittleinca farbijje Garnitúrán.
6 Pprs. 12 Pers.
Kngl. glatte Schafwollwaare. Sr'.iwurzi' und giatt^ farbige Urleans, per Elle
40. ."iO. bü kr. Sciiwar?.c imd glatte fárliige Demi-Lüster, per
Elle á 70. 80. 90 kr. Scbnarzc und ^lattr1 fárbiüe ieiden-LQjtur, ()3r
K.le a fl. I, 1.2o, 1.50.
Schwsrze Samnte. p-r Elle_80 kr.. Ü. 1. I ZO, Scknarze Silk-Klei ieT-S*mtiiU;,per EUe fi. l.üO,
1 ö". 'Z Karhigf (;e&treííte Kleidersatnmte, das Neueste
íur limneu.im>t K.iuder-Ao2tlge.pr. Kile ti i.M.
I ő. 4, fl. 8.
1 Garnitur Decken, 2 Bett- uad 1 T
8. á Ü. JO, 12, If..
?i Beatellufigen bitten trir ft.nrugebén, ob 2., 1. oder Hocbpnina-lJLialitai | gauzvn AuítstaUnngen oder gro^ger Abnahme besoadt-rf "
Ba.rchentwaare.
Auch bttteo wir die Adretite geaaa zu beacbtea: Ntir RaprtobtspUU Nr 3. rttekwárta iier Kuprecbiíkirclie, TÍÍ-Í-TÚ dein Eingaoc der Sacristei.
1 Sturk W E>li-n weisí. blau, melirt oder fár-l.iü U*rc:ient T., 4 fl. 6,
;ikkek uliiak.
lengésnek eleje 1
(1489-3)
mautja, bog-y mindtn ve
1 kr 5 db jó aciéltull
kr 2 db toiltartii 1 kr 1 db irka II, -'. ü, b kr ?nindoofél I üzolcttiizját' b kr 1 karúslw
véve. Daciára annak, hog-y at áruc néive minden várakosáat fel 11 In
rl.'-l, ctü<
5 kr egy finom kéa*lj (ra»itli) 5 kr «gy Unom gyertyakOrsŐ 5 kr 1 glicerin- v. nÖTény»t*ppxn b kr egy fisom TÍuakeoSea 5 kr egy körfó*tt kaartcbukból fi kr legjobb noTioy fv-gkenöcn
[2 kr l db finom pii>cr»wappan
kr egy rcéUxerfl knlnafogM
kr agy t.ekenűkcfe !s kr 2 ejomó fioona havaniiah
síivju-papiroe 3 kr egy patení eiipS- és kttstjrfimxu
kr egy radtrgummi
kr egy örök naptár 3-kr egy finom jepyxÓkilnyT ^ kr egy finom jóillatu j>ecs^tv.An 'í kr egy "l^btálcxa :i kr egy fioom Eiebjfynűitirtá vifl.rpvertyiríkákkil tMlre
3 kr egy pa!ac»k bírni haladis-
tenU
4 kr egy divaton fényképkeret
l kr egy feslékaxekr*u,»- ~-& *xin-neí i» aesettel egy rfff ifynjul {Lanté) , gy ezflstöxött gynsxü íCT íwbtükBr egy itájharmonika fgy par harisnyakötü 1 6i)lk»uil írrbol, eiüntizTe etjy t*(«b tOielS szer -py lánykafogó Ö kr egy csinos óraláncx
kr 1 larppsronú^bette öregből kr egy ezüatgolyó, legjolib tiii-
itló»ter érci számira ,') kr különféle jaUksxerek
kr k Ölön féle tÁríAsági játékok kr 1 BZ^P képenköiiyv snr>rcgi;el kr 1 fioom uot melIcC (Broche) kr egj csinos gyflrO kr egr csÜP«rfl keletmntttiS kr eó káWtálcaa
béi
5 kr egy Uikarékperctely plébbGl
6 kr egy pár nadrágóro
5 kr csinoa pléhtrorobítik
b kr vxilász- vagy jel»>»ip
5 kr 1 »*í vartArc** nj éa evél*Berfi
ó kr egy dobot 3 db fisom pe-
c*4tvi&sxsxal f> kr 12 db Írón 5 kr «gy foldotúfa (StopphoU) 5 kr a )eg*x>'bb fénykép
5 kr egy «xiv*rríg foittá
5, 10, 20, 30, 40, 50 kr kttlNn-bötő h fii gyek, arak, fink éi leánykák axámára ajándékai alkalmán tárgyuk
6 kr «gy tacxat bnjfndrotekerrj
jó bSrbfll
4 kr
t kr
kr
Ö kr agy gyermekorv láucscxal |O kr egy finom nri aelyemcsokor JO kr 1 finom jsgyzSk. naptárral JO kr 1 doboe 12 db finom scir.nel |0 kr 1 ralódi tajték Hivaruipka (0 kr egy finom garnitnr. melitfl
H fülbevaló 10 kr egy Uvegcte legfin miabb
illatú haj olaj |0 kr egy ollclánci 10 kr 1 feltttxo féaü bWjilaearvbúl 10 kr 1 jd Ukat bőröndök számára |0 kr egy fokmértúk, bécsi én
frauexia mérték sxámára 10 kr «gy wép legyaxS 10 kr 1 pár kávéündua porcelláobói lOkr 1 deM«rttinyér popc«llánból 10 kr egy cxélíierfl •sirargép 10 kr 100 db finom varróig, váló gátra 10 kr *fry jó pétutáresa


Cirkulár.
den gílnstigei lltit sind ^
naehfot-ir in der &ngeaeh- bt»ooderi biliigen
Durch g
gender Sptelftlltitei mtfo JLag Preiien.
ausverkaufen zu können.
g
die Wiener Cattun-Druck-
Fabriks-Niederiage, Stadt, Ruprechlsplati 3.
Preiscourant:
1 Dtxd- Kinder-B*ttÍBt-T»BcbcntOchel mit ílrb. Kanta 86 kj.
1 L)L2<i.MáacacQ-tí&m<t-TuciieutUcucJniit larü.
K*Dte und gesiumt fl- •-1 Dtzd. l>amen-li»tüai-Ta*chentüc?iel mit farb.
Kaottf und gesáumt fl. 1-30.
1 JDud. Jjamea-Jacoaet-TascbeatQcliel mit farb.
Kanté fl. 1.60.
l Ütsd. Heirca-TasebentOchel ""* farbiger Kant' und ge«áumt a. 2.60. Dieselben in Hocin>rima mit dea elég. Mustéra fl 8.
p
mii jed.'in beüebtgeo MoDogramm-Buch»t*b.
gcbL, <iiaBd&rbeit) 60 kr. 1 Dud. weiate Loineotflchei fl. *. 3 l>ud. engl. GeiundheiU-Froürtüchcr fl. ó,
praküseher und besser als Scbwamm. 1 Dtzd. i-ug. Piijue-H*BdLüctier ti. 5. 1 l>ud. türk. Baüe-lUnÜtÜcher fl. a. 1 Paar {2 StückJ -Piquébettdecken iu bunten
bl&uen odt-r brauntu ZeicnDmig-en fl. 6.
1 Stück tíeUTorleger aus butrtem gescboreiíen
Teppkltstoff fi. 2.60.
1 St. BeitvorlegtT jq grÖ»ierer Sorté fl. 3.50. 1 Stílek áeideu Üachenez fQr Damen fl. 1. 1 8t. Seíden-Cachenex in grősierer Sorté IToch-
pnma fl. 1.50.
1 St. Berl. Wolí-Cach. für Herren fl. 1.
1 Se. da*i. in Hochprima fl. 1 50.
1 bt. 6eideu-Cacbunt:i fur Uerreu fl. 2.
1 Üt. d*as. in llocü|>rima ti. i} und 4.
1 Garnitur Ti*chzeu>[ 1. tí Persouen fl- 4.5U.
1 (iarnitur Tisclieouir f. 12 Perionén Ö. 9.
Auf gfehrtea Verlangen seaden wir comptet-tc-n Preiscourmit uuseres Lagcrs uud Tersi-chtra our gutp Waare su liefern uad bittea scbliesslicb um genaue Beacittusg anserer Firma und Adre^ac.
Wiener Cattun-Druck Fabriks-Niederlaoe,
Stadt. Rapraoktsplatz Nr. 3, luír rückwSrts d*T Kirehe, vit-d-vit dtffn Eingange wur Sacrútei.
ff^1 Wir bittea íiesen Preiscaurant aufsnbc-
waaren, da derselbc ntir seltec veröffentlieht
wird.
20 kr egy fejkafe, jó min6iég
20 kr egy btlfaafogógép
20 kr egy isebhévmérö. jól sxi
bályoira
20 kr egy c«éla»erfl kevtyfttágiió 20 kr egy fiaom xsebkef« féiü aj
tükörrel
20 kr 1 pár vimgráu porceUáabóU ^0 kr egy jé optikai litcsS ne
gjod nértfoldoyi tárolUl 20 kr egy jó asgol borotva 20 kr egy pár erSa, hosizu női|
harUnya
20 kr 1 csinos varró párna sróffajj 20 kr egy pár nadrágtartó 25 kr egy eg««x evdeaakös. kén
kanál é. villa
25 kr 100 db finom levélpapiro 25 kr 1 napóra jOl saabályoxv* 25 kr egy fényképalbum 25 kr 1 orraaetadveg, optikai Qveg SO kr ery vásárló koairka 30 kr egy patent kösxörflkS min
d«n váfóenkox saámira 30 kr legújabb angol sioptató
üvegek, melyek által minden
dajka oélkOlöxbetS 35 kr egy RlLdgomb a fold min
d«n népei képleg-M ábráival 35 kr 1 gyennekasinhás figurákkal 35 kr egy nagy erSs tskolaiáxk&J
SKÍjjfcl
40 kr 100 db finom levélpapi
?H) kr egy napernyó
1 frtjiu kr egy nagy jó esery
1 ft 30 kr I saobaóra, jól atabá-lyoxVa, kit évi jótállás mellett
3 frt egy telj«a iróaml
1 hév 1 Ór
broox öntvényből, 10 dbból állvin : 1 UnUUrtc, 1 levél uyomó, i magas gyftíly»tw»o 1 kén gy*rty*tartó, mérS, 1 gyafa tartó, tartó, 1 tolltartó, 1 hi

melyek egy órában annyit csatyfKnek,a
3 csépló egy nap alatt. — Úgy szemet sem hagynék asz mában s nem aprítanak semmit,
Már oszt. ért. 150 forluton franco _. Próba-ido és képességéérti jótállás mellett szállít
113. WEIL A?O:Ft ~
gépgyára Frankfort a M. T
vagy pL-dig SoUerZ XJIXISBSI asszonyságij
Nagy-Kanizsán. <l
Haszonbérbe
ti
egy -
1! • kerestetik- a nagy-kanizsai indstiázhsz u«i egy ~
^> circa 5 szoba, konyha-, éléskamra, pincze-,J
H(> és raktárból álló lakát, mely több érre vétet-;
T| ? nék ki. Ajánlatok e lap kiadó-hivataliba adandót ±
j» be ,B. K. 3." jegy alatt.
j^«fK||Kl(K|(K*^^
Első 27 kros csarnok
Több helybeli és vidéki t. vásárlóink által felszólfa
tönk, hogy nagybani vásárlásnál előnybe részesítsük.3
nek fulytáu bátorkodunk a t. közönség figyelmét kikérj
alábbi sorozatra, a melyből kitűnik, hogy nagyobb risin
soknál csakugyan az előbbi olcsó árnál még olcsóbbra siilfíú
. luk. Ez által reméljük, hogy a n. é. közönség öuton^z
' érzi magát megrendeléseikkel bennünket szerecséltelnfc
(1464—1Ü) frt | kr. frC)
1 db. 30 róf. legjobb minőségű fonál vászon 6 80 éi t-
1 , 30 . fehérített Oreisz rászon . |
1 , 50 , finom Hollander vászon . 1#
1 , 30 , legfinomabb chiffon ... &
1 , 30 , minden szintt ágynemű . . 7 50 és ? 1 , 30'/, széles finom schnürl parkét — — t
1 . . , , . Piket parkét . j- §
1 tutz. fiu. fehér gjeles zsebkendők « %
1 , fin. fehér Batist zsebkendők színes szélQek ? ?-, , ugy szintén egészen színesek . . . . . 5 jj'
1 , Gyolcs Damask szalvéta j J,.
1 db. 30róf. Damask törülköző kendők. . . ? f.
Több ezer rőf nj divatu legjobb minótégd i Perkalinok. és ',, széles gyapjn rnha kelméknekr<
Ezeken kivül szolgálhatunk : I — s
fehéres színes uri ingek darabja 1 frt 1.20.1.50, !
Nagy választékú ingelók, gallérok, maorié
nyakravalók (ugy szinte nóknek való is) olcsóbr
hirhol. Moll és Oreppelisse, széles futó szónyegilJ,
dok. 6 8. és 10 frtig. I . _ -
Nagy választéka téli nagy és kis kendők, Dlaikl|l( olcsó áron. Több ezer darab nagy és gyermek köJény^S legjobb mosni való kelméből. Darabja 2? kr.
iíiuUiü a legnagyobb hazai és külföldi gráraki kőttetésben vagyunk, tehit abban a helyzetbsp vjgyj ! bármely nagy városi raktárral versenyezhetttík és el _ 1 reméljük, hogy a t. közönség szükségleteit tó»n»yo4jak elrendelni.
A röf számú tárgyakból, kívánatra «m
gálhatunk, és a postai megrendeléseket gyorsan és poi tosan utánvétellel teljesítjük. - Tt4k)riH
Fürst és (ídTUhe
Zala-Egefszep!-— Biztos eredménynyel ^Z
^^ " a valódi
Wilhelm-féle
antiarthrítis, antirheumatikua
vértisztitó thea
• kCY.ik.i8 betegltgek ellen hi.iuilL.Ui, 1 !4'=6—3)
11 oiiountlMt; 2) kttnéay
3) altsatiéRjM.íaysk tflea • aekatilikael ; , «) stt|-<asu>tsk és •ajaafysaaodáiok .
:.] MriKMuk nevezetesen pattuM »•»??! ;
6) k»fVcUbiatalBak ellen , 7 tKMatitísll i fant xvuett tajok «IIM kauaáluti isváayvbs* twtt, 8) u aavááyrhek aftiáaaal • befessetek elles
Ovit a bamUitá* és felcseréiét ellen.
A valódi WHMa-féle antiarthritis, ajKirheumatikni vértísz-titó-tbea csak az elsS nemzeti WlihelH-féle * értisztito-theagyarban Nennklrchenbeii Bééi mellett, vágj általam a lapokban kijelelt raktaraaaban kaphatók. Itt *•*•* ' «4M™ filítltva, orron használat- és ata-sltastal ellátva l frt, a bélyeg es pakolas-dij 10 kr. A i. ez. k&onséK kényelmén? a valódi WMketB-félt utl-arttrlUt i. utlHmwatDuit vérnaztHí tkea kapható: . HafT-Ullzaia : fttawkerf Ferwu urnái. Zágril.l.sn : Jíittl-bach Zsigmond; Kőszegen: Csaesinovits N, Keszthelyen: Rosea-!>»• * Rmsnnelnél; Kapronczis : Werli gyógyszerész; Sopruuban : Wrchovsaky ; Saombathelven : Pillich Ferencz gyógyizeréaz. Szat-mam: J. Boasin gjófj»eréaz uraknál.
Zenélő játékok,
?elvek 4 — 200 darabot játanaak; diammlrík harang, dob-, dob es harang játékkal; mennyei hangok mandnKn, közeli távoli hanggál stb.
Zenélő szelenczék
melyek 2—16 darabotjátaaanak jiiecaiaaere.aaivarallvauy, •vájcii hazacakák, fénykép albumok, iró esiköxök, koztyli-tartók, le»élnyomók, azivarkéatletek, dóban; es gyufatar. tök, dolgesóantalok, palaezkok, tárczák, izékek itb. mindenik fenével ellátva. A legnjabb e tekintetbeni gyárt-máDyokat ajánlja (1495—3)
HELLBR J KC., Beim.
Árjegyzékek bénnentve küldetnek. Heller-féle valódi gyártminyok csak egyenes megrendelésre kaphatók. Legnagyobb raktár fametasvényekból.


; Kohn Gyula , |
i norinbergi és diszmú tárából figyelembe sjánlja ? ? 1 nagyszerű kiállítását ' ? 1 karácsonyi és újévi tárgyaknak, J |
, aryermelsJóit.élsioltlDól , , ^1499—2) legjatányosabb áron. ??

Árverési hirdetmény.
A nagyméltóságo m. kár. pénzQgTminnteriunmak f. bó 11 éu 53031. u. a. kelt nioi n-ndelete folytan s laiy-kanlzaal klr. sialvatalul as 1-so és lll-ik sxámu kamarákban beraktározott Ö3HZt^sen 5991 Mázsa 83 ftMrtayl tlaiUtalas eraalyl aé-aanyiaéi pályázat utján eladandó Hely tekintetben a beérkezeaió írásbeli zárt ajánlatok alapján a aia bályos tárgyalás f. éji deczember bó 9-íre i. e. 11 órakor anagy-kani zsai kir. sóbivatiloál fog urtatai ás ennek eredményéhez képest s loi-tobbet ígérővel az itteni — esetleg felsőbb jóváhagyás fenntartása mellett a sserzódéi nyomban i> fog köttetni oly feltétel alstt, hogy a T*1 lalkoz<S a megvásárolt .ót legalább 500 mázsányi részletekben kéjzpém fizetés mellett és olyfortnán tartozik átvenni, hogy az egé*z 5991 mázsA s* legkéaóhb jlM ívi frbrnár 10-ig rtsaállitva legyrn, mert különben « biatositek gyanánt Tisazatartott bánatpénz a kintstár javára elveszettnek fogna nyilvÁnittacni.
Tállalkoani hajlandók fell.ivatnJc. hogy 50 kros bélyeggel- és az ajánlat Összegéhez mért tiz kamatos bánatpénz összeggel készpénzben vagy egy állami pénztárnál a l»téteményezíst igazoló elismervényévpl ellátott írásbeli zárt ajánlataikat, melyben az ajánlati összeg mázlinként számmal és beinkkel világosan kiírandó — legfeljebb f. év deczember hó kilenczedikéig délelStti 9. kilencz óráig — a nagy-kanizsai m. kir. soaivatalhoa bepecsételt boríték alatt nyuj^ák be.
Ezen záros határidőn később beérkexendó ajánlatok figyelembe ?ea vehetik.
Végre sí dk séfet, hogy az ajánlatok k".lao borítékán kijelöltessék : .Ajánlat az erdél/i ló-készletre' — nehogy ezen fölirást nélkdlozS beadványok a tárgjalás elótt felbontassanak.
Kelt Sopronban, 1874. november 19-én.
(1501—3) A m. kir. pénzügy igazgatóságtól.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hamborger A.
BtDAPEST.
Hamburger
BUDAPEST.
A.
KANITZ C.
papirralrtára nagyban és kicsinyben, k6- és könyvnyomda,
monogramra, látogatójegy és pecsétbelyeggyára
BnsUpesi, Dorottya Dteia, 12. »a. n. ajánlja dús raktárit legnagyobb választékban mindennemű iroda
szereknek u. m ;
C«)védi nyantatváayok, kfllSuféle bel- rá taifAldi levélpapírok —
borítékok, teljes iroda berendeiének, i'.ob r» asitnli jegyiökouyvek,
trntatartók, váltótánkak, börmappák, pénitárexák, c-iti?>>. f nyUépnlhu
mok lenével vaicy anélkfll stb.
~~ a legolcsóbb arakon. ^~
Levélpapir monogrammal vagy czimerrel, úgyszintén fekete nyomattal díszes kiállításban, legrövi debb idő alatt elkészíthető. 100 drbja 50 krtól3 frtig-
Látogató-jt gyek kó'metszve, vagy nyomtatva 100 drbja 50 krtól 1 frt 20 krig.
Levélbeli megrendelések utánvétellel leggyorsabban és legpontosabban eszközöltettnek.

5S fi
a
éál-
5
íl
SS I
il
Hamburger A.
BUDAPEST.
BlÜAPEST'

levélbeli kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek.
A czég 12000 állandó vidéki vásárlóval bir.
IIAMIHKI.KH IHHi
yir u.-r a 3E t á. r a.
, IV, Bri-tTtcza 8. sz. alatt a postapalota átellenében
ajánlja a L CB. vidiki kozooségaek ajiadínoema azép. Jé it tlaté
gyapot-, szőr-, czérna-, selyem- sat. hölgyruha-kelméi
dús válaaitékát a kovetkoií kivonati árjegyzék szerint:
Ml raaakilaék, >«gdd»bb riluitókbxn, röfsokint 30, 40, 50
kr. - ti 1. ?•••-rakakelaék, perkai- ? baüizlbm rcTOnkintM, 30, 35—40 kr.
Psiitt-, tudi- ? riiu lyapjakslsiék, rőfontmt ft 1,1 50, 2-2.60.
S«lyesuz5»»tek, tafola, FaiUa i GcosgrtLÍn, rófOnklul frt. 1.50.
?i, ZJbQ—t. SatyMZja*-, ÜIIUÍOD- ? báUrnbt-nSretak, tífOnkiut 60, 80
kr. frt 1—1 50. Pnpadon- Caetaalrak, r«gg«li pongjolikra, rőfóokint 80 kr,
fn 1-1.S0.
*•!•? kársaayak, lek«ték ? ninusk, rőionkint frt 1. 1.50, 2 -2.50. Serya»bársaay«k. nündan iiiubao, rórsnkmt frt 3, 4. 5 — 10. RakapirkBUc. ?liouek ? mmtizotuk, rőfOnÚal 30, 55, 40—50 kr. fiyáaitkateék, laatre-, cachemir-, terno- itb. •zOTetokben, bármely
irb&D. L^azir. bsrlini g7«pju- a moir-ftlaóisokorik, (jnponok) dara-
bonkint frt S, 5, 6—8
Híltykalaptk, fejkotök ? b»likok, darsbonkiat frt 3, 5. 8 — 10. Bwhlisk ea aarksIM.. llecujabb dtTatoiikk,) darabonkiut frt
10, 12, 15—20.
I o
r L
N
=: ín
NagyktMMk, Loogthawlok > Plaidek, dar.bonkint frt 6, 8, 10—15. Rsutakuilik, berlini gjapjuból darakonkiat frt 2, 8, 4 6. SyaajakaaiÜL.kic.iaj.k , félnagyok, darabonkint frt 1, 1.60, 2—3. StryaakautMk, minden mnben, darabonkint frt 2, 2.50. 3 4 Eo*arH-«*. a brocbekendftk, gyapjn iá aelvembol, darabonkint
5(1, 80 kr, frt 1—2 ftMt Fleto-k, caipk&kkel varr hímzettek, darabonkint frt 1,
1.50, S—3. Áfy- a asrUltarltók, bármely aiin- ea minSaagben darabonkint
frt 6, 6, 8-10.
Haa- ea >li triyák, o»«k0lonben I»oy«tk minden árban.. F»a*l- ea azllézill váazsak, 30 rSfösek. rígenkint frt 8, 9, 10 — lí Craas- is Mnrásmk, fehéritcaek, 30 rofoaek, recenkint frt
10. IS, 14—16. Bilmil ritnuk lecSnomabbak, 30 rSfoaek, vigeokint frt 15,
lra*>l ea kwaaaJI váazaak. 50 róm-k. TÍgenkint frt 20, Sí, 85—SO. Raakwtll ViaZM.lt. káifornlbAI. h4 ről.iaek, T.g.nkinl frt 25,
30, 40—50. LM- a aatMt-Utantak, fthí,,t. »> .-af-,i»k, vegenktnt frt 10.
12-15. Cléraakaaavtszsk. ágruemfokre, 30 rlfa,», Téa-enkint frt 8
10, Í2-15. Na>Ul|,.ág;iiemSekr<., aárga el fehír aiinO, rSfSnkint 30, 40,
4S-50 kr. Oltsuk, fehimemSekre, il ríg kSrAlbelOl 10 rif.) rSftokint
25, SO, 36-40 kr. LsssáS»lms>, •/. ea *|a aai'neaek, rSfoukint frt 1, 1J0, 1^0-
Plkét e. stTtlaa parktivk. feaérek, rófonkiat 40, 50, 60, 70 kr.
DarMUl- a bntor-csinrJitok, jainesek, rSfünkint 80 kr, frt 1. 1.20—1.50.
Asztal- a kivesabrosaotc, aaineaek minden oagyaágban, darabonkint frt 3, 4, 5—6.
LM tutal. « tirlIklzf-kMMJk, tnciatonkiat frt 6, I, 10 12.
CststM asztalka**!*., bármely aiioben.tocaaUiikintfrt 2.60, 3-4
Cslfksfllttayik, páronkint frt 8, 10—15, rőftakint 60,75 kr, frt 1.
ttatar-rinztk éa crctonok, »iiMi>i, rSfSnkint 50, 80 kr, frt 1, 1.50—2.
Haltak, cripe-liaaek é, tarlatánok, vigenkint frt 4, 5, 6 8—10.
OraastlMk. feoórtk éa ssineae«r Tefenkint frt 1, 1.20, 1.50, 2.
LM?MMtMM%, fetó-.k ea «.ine. ek, ncutonkiat frt 2,3, 4,6—8.
FiaitfM akak. bQigyek intimira, d«r«kb5iég szerint, darabonkim frt 3, 4, 5—6.
Ingyen mellékleitek átlátnak
minden műzreadeleshes :
10 —2ó frtip egy elefánt legyeií, 25—50 frtigegy berlini gyapjakendi 20 — 100 fríijc agy siiép kelmeruha,
aránrtagoa áre ng«dm«ayflL

X
X
!x
X
X X
'5

X X X
X X X
X X X
ÉOOOOOOOOOOOOOOOOCDOOOOOOOOOOOOOOC.
X Ma vasárnap, nov. 29-én
%S a „Zöldfa" vendéglő nagy termében a hires flórentini
KTSTT
Í négyes ÍÉÉ társulat
rendez.
1. hegedű: Becker Jáaoa. 2. hegeda: Ma«l Earieo. Viola: Chlottro Lnigi.
Gordonka: iliipert Frigye*. UtaOHOZAT:
1. D-moll négye* Opus poath. Schu
berttol. Allegro - váltósatok —
Scherxo-ünale.
a) Egy alom Haydntól.
2. b) Scherzo Rafftól.
c) Változatok Beethoventől.
3. B-dar négyes Opus lg Beethoventől.
Allegro — Adagio — Scherso. La Malinconia.
(1506—1)
Kezdete fél 8 éraker.
???»???»»????<
>????
^XXXXXXXXXXXXXDOOOOOOOCOOOOOOOCX
(1498-2)
???????O ???»???????????«
:: Varrógépek részletfizetés mellett á frt 2.50.
clid 2 frt 50 kr. részletfizetés és több évi jótáUás mellett.
Ugyaainte Bindennemfl
tú, ezérna, selyem és gép-olaj. Oktatás ingyen.
Scherz Luiza ;
rjari raktára Kagv-Kanilsan.

Varrógépek a legnagyobb választékban minden rendszerből,
_ úgymint:
;; Eredeti Singer, Howe, ;;Wbeeter4 WUton, Anger,
^ * valamint
<', kézi varrógépek,Jónef Hadé-, lap-étn?c

« gyorssajtó nyomiw, Ni(y-lOŰiisiB.

Melléklet a „Zalai Közlöny" 1874. évi 96-ik számához.

— B6vid hirek. Kisfaludy Karoly ha-lilának 44-dik évfordulója e hó 21-én volt. — 0eé> mellett (Erdély) a Szamosban 83, a Maróiban P»d'g 76 fontos halat foplak. — A .Franklin-társulat' Toldy látván ezerkssitéw mellet „Nemzeti Hirlap"-ot indit meg. — Bu- | ksrestben nagy ünnepélylyel leplezték le Mihály Tajda lovagszobrát. — Kepei Szegeden u fog felolvasást tariani. — A királyi o»alád a karácsonyi ünnepeket a budai várpalotában fogja megülni. — Pautély János marmaroai püspöki helyettest emlegetik leendő munkácsi püspokoek. — Rózaa Sándor haláloe ítélete élethosszig urtó fogságra lett változtatva. — Kocsik, tekeasztalok s más fényűzést czikkek megadóztatása végett is benyujtá Ghyczy adójavu-latát. — Á „Ferencz József rend"nek 5000 tagja van és jövő hó 2-án ünneplik alapításának 25-dik évfordulóját. — 50 gabonával terhelt hajó rekedt meg Paksnál a csekély vízállás miatt. — Párbaj volt Magyar Óvárott két gazdanóvendék között, egyik halva maradt. — Konsuth Lajos nemsokára Milánóba fog költözni. — A fővárosban a múlt héten 282 gyermek született és meghalt 217 egyén. — Teme*-várott egy guillotine van felállítva, melylyel a napokban két borjut öltek meg. — Dalnok község (^Erdélyben 2000 lakósaal) gyermekkertet nvit meg, alaptőkéje 12,000 frt. ét 600 köböl rozs.— Gr. Széchenyi Ödönt 60,000 frank fizetéssel a török BZulLán a tűzoltó testület azer-vezn főnőkének nevezte ki. — Hatris aaazony, ki betegápoló volt és 52 csatában vett réstt, az rKgyesült Államok' részéről Velenczébe con-gulnftk neveztetett ki. — Forster Kálmán csurgói postamester agyonlőtte magát. — Egy amerikai ur megmérlegelte a legyeket s ugy taiálla, bogy 4&,0OÜ nyom egy fontot.
Vegyes hírek.
— Gyors lovnglát a vtult században. Zu-
boviis hadnagy lovaglása alkalmából a párisi
lapnk egy másik gynrs lovaglásra emléfceztet-
nek, melyet XVI. Lajos alatt Ligoe herczeg
Bécsből Parisba állítólag hat nap alatt megtett,
ugy. ho^y egy napra 160 kilométer vagy 40
ménfőid esett. A herczeg váltott lovakkal ment;
az egész idp alatt le sem szállt, hanem nyerges
tül más luvakra emelték, és nyeregben eveit is.
Mikor Páriába érkezett, a lábáról le kellett
vágni a csizmát, azután lefeküdt és 30 órát
aludt egy húzómban.
— hmét egy ritka vadról irnak a „T.
Lapok." melynek híre szerint egy 6 mázsás
vaddisznót lutiek e napokban a gyíroki erdő
ben, mely jsleuleg egy gyárkülvárosi késesnél
a közbámulat tárgyát képezi. Et óriás disznó
nak feje sukkal nagyobb, mint egy magyar
faja ököré, B agyarai is valódi díszpéldányok.
Mint értesülünk, a disznó fejét praeparálva -a
délnifígyarországi természettudományi társulat
nak szánták, mely e tzép és ritka ajándékot
bizonynyal köszönettel is venné.

Ptaczl árak.
Hivatalosan jegyzett piaciiárak Nagy-Kanizaavárm piaczbiztosi könyvéből: 1874 évi november hó 25 én.
Olb««imle|i;,D ,1»4 »nn«t. roírS ?. érint, »•» 87—90 fontos 6 frt — kr 85—86 fontos 4 frt 80 kT. 88-87 fontot 4 frt. 45 kr. Boti 74-18 fontol 3 frt 60 kr. Arp« .erfotéíre 68—70 fontot 3 frt 80 ki. életéire T»1Ö 2 frt 45 kr. Z»b 2 frt 20 kr Repeta - frt — kr. Liutiiilik' egy bécii miisa tierint. Li«« legfinomabb 13 frt. — kr. ZteTilelisit 11 frt. — kr. Fehér kenjírliin 9 frt. — kr. Féket* kenyérliiít 7 írt. — kr. Bozad&rt 14 frt - kr ArpiluU. 16 frt. — kr. Eiu 18 frt. - H n -t • 1 y e ? e k : egy ilii auut tnérS tteriiit. Bor»6 9 frt. SO kr. B«b 5 frt. 50 kr L.octc 9 frt. - kr. Kö lei 6 frt. — kr. H»jdin« (pohínk*) 4 frt. — kr. Ke-koricza 2 írt 70 ki. Burgonya 1 frt. — kr. Du: egy bécsi font nerint. &Urb«ha« 28 kr. Dittníhui 32 kr. Jubbuj — kr. Borjnhn. 32 kr. Z t i r f é 1 4 k : Distoónir 60 kr. Marhmir 60 kr. St»lonti« 40 kr. Suppac 24 kr. Limp»ol»i 34 kr Steirin-gyertyi 5j kr. Fifgju.gyertj. 32 kr. Bor: .ej úió amit. ikA 40 pint nerint óbor 10 frt — kr. Uj-bor 1 frt. — kr. Sör: ogy al«o aojtr. «ör»ko 4 2 pint 8Eerint. Legnmgaaibb 9 frt. — kr. LegaUc*uny*bb — frt. — kr. T 1 < i f » : 1 bér.i 81 36 hírei yk boi«in Bükkf. !4 frt. - kr. Tnljrf' "> írt. — kr. KS.ién egy bécsi miua 7u kr. Faazéu egy roéru 70 kr. S i é ti i egy bécii mama írerint 1 frt. 50 kr. S r. a 1 ro a ' f"-,— kr- Nap«.ám: Élelmeiénél egy férfi 70 kr Élelmeiéi nélkül 1 frt. - kr. Élelmeiénél egy no 50 kr. Élelmeié, nílkol 70 kr. Élelmeiéuel egy gyermek 30 kr. Élelmetél nélkül 50 kr. Kiadu :
(P. h.)
Maninger József,
Heti naptáx.
?ovMbsr 29-tftl deeze«bsr 5-lg. 1874

j Hó- éi hoii-

liűlikus nap-
Proteitinii


_o»p

tár
DAptir

' 48
K Jrl»k
le.i
..k. Lukié.
XII. p^Mir
xx í.

-

Lik. XU.
«— i.

?29
Vasáraap
ü.
1 Advent
D. 1 Adven

30
Hélfö
András ap.
András
&*
I
Kedd
El
(fim
N.tal,
M
•l
SxeriU
Au
relis. t
Bibiáni
a
3
CiQtörtük
X.
Ferenci
Fer. A.
tt
4
Péntek
Bo
rbil. +
Borbála

&
S„„ntil
Sibbá* ap.
Abifi.!

Szerkesztői nzenet.
1519. P. Amint ledet közöljük, mottanában le-
hetetleu.
1520. S. Galimbok. A Karóira tzólu kézira
tot potUilag elkaldöttük czimzettaek
| 1521. B. Ke.ztbely. Okt. 1-től keidve 6ttze-
| tzedett txímainkat megkUld6ttük.
| 152^. -Fatuf toredékét tajoálatuukra nem
közölhetjük.
1523. .Boldogtágom" Közölni fogjuk.
Lnttobuxtís.
Brüon, nov. 18-án 60, 57, 41, 36, 5.
Bécs , 14-én 30, 15, 56, 74, 80.
Temesvár , . 28, 89, 85, 24, títj. |
Buda, , 21-én 2, 36, 32, 39, 54. ,

Érték- w viltéfidyM Mvenber. 28.
5e/n motaliques 69.70; ö*/« nemz. kolusóu 74.55: lH60-ki álladalmi kólnön 109.—; baok-ré«zv. 996 —; hitelintézeti rájzvéuv^k 232.75; London 110.55; magyar földtehermentéai kötvén v - 78.; teueiTári foldtahermeotéiii köt-véov 77 — ; í-rdtilvi földtehermentési kötvény 74.7ö: horvrtt-sUvoo földtehermeatési kötvény 79.— ; ezüít 105.25; o. kir. arany 5.25 Napoleond'or 8.90'/,
Vasúti menetrend.
Érvényei november 15-tíl 1874.
Á kanizsai időtmntató óra szerint,
indul Kanimáról
(Kaoiltai vaapályin BB órák pontosao a heh i idűt
mutatják )
Vonat hova :
szám Óra Perc. Idő
205 Eazék, Honact,Dombuvar s Finmeba í 2 reggel
1IS Mobact, Zágráb el Dombóvárra 2 32 délül
212 Budin 6 17 rejj-el
2OJ i 52 délot.
204 10 37 e.lve
313 giombatbelyre Iinnét délután 6 óra
25 pereikor Béctbe) . . 5 37 reggel aol Bécabe (Siombatbely, Bécmjh felé) J 7 délul
311 „ „ „ „ 1U 47 e«ti«
203 Praferhof felé Tríeistbe . . . . * 42 reggel
201 ,. „ „ Qricz «? Béc.be 2 fi délot
213 , „ - , 11 37 eatv.
Érkezik Kaniisiira komiét:
216 Uobáca ét Zágrábból 4 8 ,.-ce«1
206 Etlék, Moháct,Fiume I Dombóvárról 1 2o d.'iiit
218 Piame el dombóvárról . . . . 9 46 eitve
209 Budáról 4 17 re<ge!
201 „ 1 51 díiut.
211 „ ... 9 2S ettve
314 Stomb>thelyr5l 10 2o reggel
302" Béc.bS; iBéc.ulb Szombath. felSl) 4 ^9 reggel
312 „ „ ., „ 10 1(1 eitve
314 „ Qraczb&l, (Pragerhof felöli i 44 reggel
2Úi Trient- Béct Ollóiból „ „ . 1 13 delnt.
204 „ — — „ „ . 10 18 ettve.
Felelő* szerkesztő: Bátsrfl Lajos.
Bektildttett.
Minden betegnek erő és egészség gyógyszer és költség nélkül.
Kevalesciére du itarry
Londonból.
Mellőzése minden betegrégeknek orvosság és költség nélkül » fiaom egészségi szer Re. a-liöciére du Barrj által Londonból, mely íeinút-teknél és gyermekeknél Ötvenszeresen megtakarítja mis szerek költségeit.
Kivonat azon 76,000 gyógy esetekből gyomor ,ideg , altest-,mell-, tüdő-, torok , hang-, lélegzet-, mirigy- és hólyag-bajoknál — melyekből kívánságra hü másolatok ingyen $ bérmentesen megküldetnek.
*) E rovftt &Utt kOilöttirt fel el öis éget nem
k

64.S1O. b.xonritváBT.
Nipoly, apdl 17. iM2.
Uram Mxibetogiig kSvetke«t*b«fi bit év óta borutitó lorvfcdixi ilUpotban Toltam. N»n birtu> olvssai vagy írni; rea«ketíi fogta «1 idaf •íra«t fa «gé«z f««t«m>-t, r«jj* eméait4a, tirtii álmaÜaiuág é* mindanUUní íáfgrízkódit iátator* hajtott ? pillanatra sem volt nvagtom, amellett l«gtiafrobb fokban oi41i.kc4roi valék Sok orroi bánt «l T*1V& & nílkül, hogy kOonr«bbQlést aa«resbett«k rolna. T0k»l«t«t kéu^gbMtéaanbea 5o EUraiisclére baunilUa • mait, miot*n bárod) hónapig Ütem vele, kStsSoOm a jd (•teooek. A. Br-mleseiére a lepfSbb •Iúm*r4«t«' -d«mU. e^é»iég«a»t tökéletesen beljreillitotU ? oly áDa-pótba tett, bogy Ojüetem atáa ceibetolt. sUly kössS-nette) ? ulje> tisztelettel
66.810. bi.onyitrinj
NevcIiHieao iVojej.koeo), dec. 33. 1862,
Leányom. 17 evu, bari túltalala aimaradWa i-Ajlitx K Iegl>orz4»tdbb idecpuuttüáf B. B. V«it> táoebko tsenvedett. A*óta fj barátom taoae«ira ReTaleseiére-t adun be Deki •« «s«a V^^- táp-?xer tniadeokí bimnlatara, aki t es«&T«d6t timezta, őt takeletenen beljreillitotu ; 5 tokaltteMD egenai-ITCB. E g7Oi{7eie( itt ua?T foltllneat okokott e« >ok orrai, ki e beüi^.é^t pvogjitatíaiiaak tsrtotta, bá-mol moit, hogy gyermekemet erfit, friM i» tokil«t«« egeentégbeu Útja.
Hartic, offlciere comtable eo retrait.
Táplálóbb Imin a kumat, 50-uernm mtf-kimáli a gyógyaz«r árát, felnötttkrtfl ugy, mint gi/trntdccInUL
PléhuelenczékbeD '/, font 1 frt. 60 kx.. l font 2 frt 50 kr., i fout 4 frt 50 kr., 6 font 10 frt., 12 font 20 frt.. 34 font 36 frt. Revaleiciére piskóták taelen-i-sékbeu 2 frt 50 é« 4. frt 50 krral. SevaleKiére Cfco-cnlxdé tiblikbu 12 c..i«r. 1 frt 50 kr., 34-re 3M 50 kr , 48-r> 4 frt 50 kr., poralakban 13 oaéatéra t frt 50 kr., 24-r« i frt oO kr., 48-ra 1 frt 50kr., l*J-ra li frL, 'i8S-r» 30 frt , 67S ra 36 frt.
Megrendelheti Barry dn Barrj & Co:op
utal, Wien, WallfUciigasse Kr. 8^
y.-í'inii«»(B Lövik Károly gyógymrtirribm; D^brecienbeoMihilovio látván gjógfttenixl-bao a kigyóhoj.; Eger Tachecv Adolf ú ValU Antalnál; Eszéken Dávid Gy ula gvógjueréu-nél; Nagy-Bocskorak. Goldberg J. M. ne] j Ma-rosránárhelytt Fogaraíi DomStőrnil; Mukolci Eszithy István gyógyMoréamél; Sopron Eder Ferdinánd győgyezerésznél j Pesten TörBk Jí-zsetnél; Győrött Németby Pál gyógyizeréaznél; Székes-FehórvároU Dieballa GrySrgynél. Te-mesvárott Pap Józaef városi gyógyszerésznél ; Verseczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld pitsta utalványra vagy utánvétre.
— B*kükUtett- Gazdákra -nagy ér-tékü. (Cséplőgépek.) A gazdákra oézve egyik a legfontosabb Ulálmányok közül az ujabb Cdéplőgék, mely két ember által hajtva, egy óra alatt annyit csépel, mint 3 csépló ember egy egész nap aUtL Minden gabna neműt egyenlően oly jól kicaépei hogy egy mag sem marad a szalmában, azonban a mag meg nem sérol. Megrendelési ár franco Nagy-Kanizsán 130 frt. bj. Németországban ezen cséplőgépek eser számra terjedtek el, de e vidéken is több van már. Ph. Mayfarth & Comp. JFrttnkfurt a. M- ezég a legjobb beszerzési forrásul ajánl. Ütik. Ugyanott a megrendelések levél álul tétethetnek meg.ason nézet, mintha a haskivonat a hus tápláló alkatrészeiből azt, és annyit foglalna magában aTTiflv, és a mi a test táplálására elegendú volaa. A buskivonat légeoydus alkatrészei, mint krea-tín, kreatinin inosit«av, és a többi kiválási turmé-nvekj melyek uj áthasonlitásra nem képesek éa változatlanul takarodnak ki a szervezetből, a phoepbátok^és egyéb káiisok pedig a tápanyagok között mint fiiszer k igen becsiek ugyan, de a test táplálására egyedül annyira nem alkalma* Bak, minthogy physiologiai kísérletek bizonyítása izerint a gyorsított anyagcsere által a hus-ki vonattal készített leves eldbb kimeri ti az élet erőt, mint a tiszta vi« ; sőt természetes tápszereink legtöbbje helyesebb arányban sejti magában a légeny, széneny-vegyületeket és phos-phátobat, mint sem hngy ahuskivooat hozzáadása által azok tápértékükben növekednének, ugy, hogy a huakivonat használata inkább kivételképen csak a burgonya és rizsleves megjavítására ajánlatos, mint a melyek só szegénységük miatt, a csekélyebb minőségű tápszerekhez tartoznak. — TII. A gazdasági állatgyógyászati ée műi pari szakosztály gyűléséből': Viola Kálmán esztergomi technikus a kereskedelmi növények közöl a festő búréiról (mint bZ általa irt s a mehadiai nagygyűlésen díjjal kt-szíiruzott munka >gy cxikkérŐl) értekezett leginkább a kereskedelmi növények (mint festő, olaj, fonaJ, gjó,gy s egyéb gyári növények) nagyobb mérVü tenyésztése érdekében, melyekért oly nagy menyiségü pénzösszeg % külföldre vándorol.
A felolvasott értekezést a nzakosztály a nagygyűlés évkönyvébe ajánlja, nemkülönben felolvasónak azon indítványát, miszerint gaz-dáazstunkra szintén fontossággal bíró kereskedelmi növények tenyésztésének ismertetése a

vándor tanárok s néptanítók által a földbirtokos osztály előtt előadas&ék.
IV. A régészeti szakosztály üléseiből:
Kovács Ferencz Gyula — fehérvári tanár tar
tott előadást Zsibert falu mellett Erdélyben —
úgyszintén a Borbereken és Bibarc környékén
legújabban talált kelia régiségekről. Legérde
kesebb az utóbbi hely körül elterülő dombcso
port, melyek egyikében kerek kő alatt csont
maradványok találtattak. Ebenhöch Ferenci
győri kanonok bronzkori olvasztó edény tetejé
nek tartá a követ. A római jeletek közöl meg
emlité előadó különösen a tabnlákat. Végül in
dítványt tett, hogy a kormányt kérje meg a
nagygyűlés, miszerint ásatásokat rendéljen az
, illető hatóságok által, vagy legalább szigorúan 1 ügyeitessen fel, nehogy a leletek elszóraesanak. Ft. Holdházy János indítványozta, hogy Győrött régészeti egylet alakitassek ; mely czélra DBgs. Ebeuhöch Ferencz megígérte, hogy meg-teendi a kellő tépéaekeL
! Ha oly ügybuzgó férfiú karolja föl az
I ügyet, mint a jeles botanicus és régész Eben-hüch, hiszem — a régészeti egylet Győrött bizton meg fog alakulni! A régészeti osztály zárülés figyelmét Pály János kis-görbői plébános ur felhívta a salam egy ei Tátika várrom alatt levő hunhalmokra.
V. A társadalmi szakosztályban Kapós
József képezdei igazgató értekezett ,» nevelé-
szet és gyógyászat közti viszonyrólT* melyben
emen két foglalkozás egymáshoz való viszonyát
rajtolta különösen az élettan alapján, különös
figyelmét bírta a szakosztálynak * Srent-Pe
te rvárott Beazkói Iván álul 1763-ban — ? a
Moszkvában 1770-ben óriási mérvű nevelőin*
tézetekre, a melyekbe a rászorult gyermekek
éJetök első napjaiban vétetnek föl ? 18 évig

bentartatnak és pedig az épületben 9000, kint a vidékeo még 22,557.
Indítványozta, hogy az akadémia utján 1 keressék fel, a kormány keresse meg az orosz kormányt, hogy az emberi fejlődés köiép fo-' kaival kinyomozását ezen intézetekben a nevelés tökéletes bitese czéljára rendelje el. szerezzen ez intézetről adatokat, eshetőleg küldjön ki szakembereket és használja fel ezeknek tanulmányait.
! Dr. Orbay Antal jászkunkerületi főorvos
j „a kuruzsolás é* népgyógyászat a Jászságban"
1 erről tartott felolvsiást; elfogadtatott pedig in
dítványa, hogy a kuruzsolás ellen a magyar or-
; vosok és természetvizsgálók nagygyűlése akár
' pályázat, akár megbízás tttján népszerű kis
munka írásáról gondoskodjék, melyet ingyene-
| seo osztana ki a nép között.
j Bevégekve s> böngészést, visszatérek
gondolatimmal az aog. 27-én tartott zár közgyűlésre, ámbár délutáo 4 órakor kezdődött, mégis egy kissé megkésve alig kaptam helyet. Ezt-n gyűlésből elhagyva a szakosztályok és egyéb jelentéseket, csak azt fogom megemlíteni, hogy a győri nagygyűlés évkönyve szerkesztésére Dr. Bazinkay Gyula győrmegyei főorvos éa ft. Fehér Ipoly titkárok kérettek fel; továbbá lelkesült éjjenekben tört ki a gyűlés, midőn elnök ur indítványa, hogy a termesze (vizsgálók Győrött mukődéae emléktáblával örökitfaasék m«g elfogadtatott; Dr. Argay István győri orvos hazafias beszédében axon ajánlatot tette, bogy a nagygyűlés emlékéül a városi tűstornyon levő zászlónak sárga-fekete színét a nemzet hármas színével kész saját költségén felcserélve befestem.
Csak ugy repesett a aciv ez ily váratlanul jött dieftó ajánlaton. A zár beszédek után

szétnszolva a szükséges készületeket elvégesve, nyugodtan vártam a reggelt, melynek első óráiban már Mosonmegyébe fogom magamat találni. Ugy is lett, */«6 a2 óra és már repül a vonat, most az egyszer ugyancsak gyorsan mentünk, de hiszen külön gyorsvonaton nem ÍB képzelhető másként!
BBUCKER ALAJOS.
(Folyt, köv.)
B á 1 b a u.
Édei bev- es fflrge lábbal
Lejt«n«k a párok, Akármerre ceiek, c*upa
Mosgo Ubat látok.
Zeog a mene ! — súg a terem
Mint a teofrer árja ; Ifjau — fUrgúii — 0r«g«Heu,
B.Í bogy tndja járja.
?1 sem végzik, njrm axól mar '
.tíarom a tánca, három 1* Jobbra-bilra goudtatauol Koly & diiiom-dánom.
Járok-kelek, erre-arra
Nesdegékk ei m ! (NOMX*! .Cani* Luta mater,"
Hol van erre jó rim 7j
k aok angyal kö«"l egyet
Félre állni latok. Némán a«ii, aiini tebegaek
Mellette a párok.
Kérd Áaemre : 'hogy a „naaaim*
Mért áll amott hátul ? Axt feleltek : — bogy U mondjam .. . T
PetresMlymet árai! —
POZSOQAR artri*A.

fii

?+++
Somogyvármegyében Bolháson, bérbe adandó 1875-ben:
1. Az eddig bérbe kiadott birtokrész egészben
vagy két elkülönített r,észben, kellő belsőséggel és lak-
házakkal mindegyik részhez.
2. Az uradalmi korcsma, rétekkel és szántóföl
dekkel, a mennyit az illető kibérelni kivan.
3. A gőz- és vizi-múmalom, éhez szántóföld és
rét a mennyi kivántatik. (1004-2)
Bővebb Jehiligosittst ad az uradalmi kasznár Bolháson és a jószág tulajdonosa.
1 mii 1111111111111 mi 1111111111111111111

Das beste Mittel zar Conservirun?-und Geschmeidigmichung des Ledére von Stiefel, Pferdegeschiere etc. etc ist das
Rasslsche Leder-Oel.
Dirin Oel zeiehnet «ich vor Allém durch seln Áron* «ns, so dasa man mii Stiefeln, welcbe mit demselben be»rbeitet sind, ohoe Au •un zu ern-fen, im Sálon ertcheinen k»nn. Durch die Behandlung mu dieaem Leder-Oíl erhllt Jai Ledér Sctou gegen die Elnwirkung v..u Luft, Hitte und Feuchtigkeit aller Art ; von Zeit zn Zeit daroitgrtrunkt, bleibt du Ledér »t«s sammtartig íreich, wird wsnerdicbt ond «rhílt eine besondere Elasiidtát. D»r Kussscbweiss wirkt enf du »o beiian-delu Ledér nicst mciir nacntbeilig eiB, lettterei bleibt weich und ge -schjneidi. und erlangt dsdurch rtne grössere Dauerliaftigkeit. Nach der BehandlungmitLcder-Oelkann da» Ledér jedorzeit gewichst oder lackirt werdra und erhilt fliin -SÍIT. aoWlnim dsnerhaften Glanz.
Flaschen zn 1 6. and 2 U. ö. W., sowie in Blechfl&schen 5 fl. 10 Pfd.
Mit Hedaillen »uígeieichnet.
Keine gewichsten Stiefe] mehr!!
K. k. »a«»chl. priviligirt für Oe»terr<rich-Ungarn.
UDÍversal - Sálon - Spiegel - FettlacR
fflr Herren- und Damen-Stiefletten und Pferdegeschiere. Dem Gefertigten iat ei endlicb iietuniren, einen vortreffiicben Stl«M-Luk «to. zu ernnd.n, wodurch dzi Wlotaei «er Stl«f«l g»nz uj-nöthig wird. tíor mit einem Pin«el bestreicht man die Stiefel etc. und binnen weoigen Mioaten giínzen dieselben tiefschwjri. Das L^der 'eid^t daranter durohaus nicht, sondern irird im Gegentheile weicher, geschmei-dig und waiserdicht
Rabatt
Flii«rhen iu 1. 2 and 3 fl. «• W. versendet die
Engros
Fabrík und Haupt-Niederíage
; i Johaim Qroaar's
Wien, Kohlmarkt .V. 5,
vi»-» vis dem Café Daum, im Hote links.
Pnmnz-Anftrifje werden per Oassa oder Postnachnahme
(1478—6) sofőrt ausgeführt.
Kéretik ezen lapot minden családban jól megőrizni,
LÁBIZZADÁS
KOXT.vlS
JOUVEiíCJi LlJíBKK-FÉLíí KíiÉSZ^Ütí- NÖVÉNYEK. A legkitanőbk'Qek bizonyult sxer, mell- és tüdőbetegségek, hurut, köbö-
weriot feketéreJGOLDEN miadeu bajn&k u általán csodáit arsnysuSke stint kölcsönsi & leg-
por eluxi a lábitxadáit ét az általa okoiott kellemetlen nagot é« ogéisen ártalmatlan. Egr dobos ara 2 írt.
a fott&ktt köonyebben kapják. Araja.la.tt i&rtósao festetai. melynek hatása tökéletetebbeo és meglepőbben, Ára gé* és rekeduég ellen. 1 csomag 1 frt
e>4""o;dito b.jok elleu. Egy dobói ir^ elég 1 • 1 frt DOkr fel bip.pr I '« 5.) k
WEISZ JÓZSEF,
gyógyszerész a .Sxareczoohef
Nr. 27. Bées, Tuehlauben Nr. 27.
a közonségnok legjobban ajánlja a következő azore-ket.
PusUi kaldések csak a csomagolási dij 15 kr. hozzácsatolása mellett eszközöltetnek.
Dr. C4LL0X FÉREG TÁBLÁCSKÁI.1 RE-sTITÜTlONS FLLÜ1D jeles szer
en táblácskák csalhatlan ellezerén" ' ' ' ' ? - • - ?
íij
Hl
H
o %
cc I ?< h
"O I
Sí l
Ül
Ü3
Us

ANOUYNK NfcUKLACtCiilL.UHc-.Sai FK iNUZlA-FOLVfcuU.NY hAJKKS-j l'éetli, sagol foggyőiigyök gyermekek jTÓSZriR, a ?simára nyak körül hordorai, & Btely|ba,ruár», ízűkére legfeljebb 10 peres
l frt, tacxa.t 20 pret. olcsóbb.
loly áluláooaan elismert, itogj toribbi
dícsérgetétre oemaxoral. Kéazülék hozxi:
ODON'TISK
porcxeilás té é fál
(gp) p
gelyekben, ixa 80 kr. o. é. fuczainál 20
l lább E f ljl
prtl oicsébb. Ex«o fogp&su & legjelesebb izer x fo^ik tiattitá&ira, ügy fogak épségben és fehéren t»rti»4ra
. két keíe és két esette 50 kr. Egy üveg hajfesiönct 2 frt-
SZEM-ESSEN'CZIA Ür. Romeribaa-
g pg n, a i&terő fentartá*!., txil&rditiu.
fogt»Tanyu*k irtilmatlan módoa. eltá- iTŐsitétére. 1 ÜTeg baaználatt utasítássá)
együtt 2 frt. 60 kr.
olitására, a fogbua erősítésére ugy rétzés megakadályozására.
NYAK BALZSAM, üregekben 40 és
ÓI CZÚZ és
POT PATTIöONTGL. 1 csomag ii) kr., togsxaggktáa ellen is.
VALÓDI CZÚZ és RHÜUMA GYA
O T
70 és
CACHOÜ ARUMTISE a c-osz szag- SO kr nak a doháoyxás után a szájból eltávolítására, úgy az eves, szesze? italok, mint bornak és sörnek írása atán 8. a. nelkaiőxtjeden fisbmabb és jobb tár-uágok, síi aljánk, bálok és galonok látogató sxámára. Exen C.CHON tiszU, éék lkébé ál
PASTILL DIGES HV D? BILIN (B i í ééi kkík) hí bi
g
az egészségnek legkevésbé ártalma* QÖ-
véoyalkatrészekbdl áll, és & fogak rot-
t Uí ffájá ll ljb
(
v*Umint fogfáji* ellen legjob-ILat'). Miadeo haSzniUtkor ' " megrigoi egy pilulit, mely iltal %. iK«g megszűnik. Egy doboz 6<) Icr.

líní eméáitési cxukorkík). A híres bilim savanyavizbol készült pastillák, mell-étéiaél, gyomorgörcsaél. nehés eméts- *!? * KT0moni*k étellel ét U«tt«.
,tulya ár» Ü0 kr.
EAÜ
CHINA GLYCERIN POMÁDÉ,ah
11 A
keuiteit rjs évek
Tégelyekbeu
kr és 1 frt DOkr.
U'.sKUKL.1 fcLfcT K-.ÍENTIA Dr. Kie-
kipróbált és j-ínak buoayult BX<»re * bór P
•lépitése, friacitése és erősítésére, vaU- ?_'
mint mindenféle sxeplók, ssömórcsök,
kiütések, foluüt eltárolitisárs. Kgy Qvegj
irs i frt, egy tuczat 9 frt. j
Dr.
mésztésnéL aranyban talmiknál. Qvegcte basz-
ügy
nálati utasításai 50 kr , és 1 frt. Toczat számára 25 prette olcsóbb. —
.14^ MIKSA, fijdalomcsillapit'6. >cor-busellenes erósitú fogtiucturajs.. Kzeu tinctora, az eredeti rendelvény szerint elkészítve, a fogfájás ép olv gyurs csillapítására, miut erőiitö szájvis gyauánt sár eg; féisxázad óta nagy h&szoDust alkalmazuúk. Két elónye van : L., igeu hatásos és kiválóan olcsó ára iriatt misden más fogcseppet fölöslegessé tesz. Üvegeeskékbtín aaszuál»ü utasítással egyau 40 kr. 1 tuczatnál 25prct. levouat
BLÁCSKÁI
EGYETEMES ÉLETPOB Dr'. Gel... Eddig ntol nen éretve hatásában az emésztés éa vértiaztitásban. makacs bajok; mint; emésztési gyeugeeék. mellú-égeles, altesti bántalmaz, bSrkiatések. befészkelt idült cjár. Nagy doboz ára 1 frt. 26 kr., kis doboz : 84 kr.
Ezen táblácskák csalhatlan ellenszerén ajánlhatók a bélférgdt ellen ; igen kel leméi izük van és gyermekeksek ii adhatok. Ára 40 kr., skatulyákban haaz< nálati atasitánsal egyfltt.
SERVTAPASZ. Kiválóan alkalír
ató altesti sérveknél, készítve és ajánlva
Dr. Krisi. baseli gyakorlati sérvorvos-
til. Pléhdobozokban leírással együtt 3
frt 60 kr. o. é.
STÁJER NÖVÉNYNEDV, mell- és tü dőWtegek számára ; köhSgés rekedtség "lltn, úgymint öreg gyenge személyek nek ajánlható. Egy av<g ára 87 kr,
S.,KIR. SZAB. TANNOCHINÍN~K). MADK. A legbiztosabb és legjobb hajnövesztő sxer 3—10 napi használat után a haj kihullása tartása megszüntettetek, növése elősegittetik, és termésictes szi-uében pnhán. fényest: megtartatik a
EGYETEMES TAPASZ, Dr. Búron aib E
Pariiban. Ez a párisi es londoni fa-
pájáal llta, magu helyen megvizjgálva Js nyilvános
cnlUsok diplomájával ellátva, maguabl.lgz sök orvosi'tekütéljIlul sjÜtatik. ' es számos elismerd levél áll mindenki-
adisa helybeonagyni. Ezen tap.tu kült.-
nQsen tyúkszem, fagy. minden leheta s^r-
tea, harapái, sznrás álul okozott sebek.
Oél dé blfé
lett
egy 3 hóaapix szolgáló doboznak frt. o. é.
p, k.
fOnélj, (ennyedéa. bélférgek, kőromfo-íyás tUaa. Ejy tégely ára 30 kr
nek megtekintés végett rendelkeiéinl. Gyönyörű kiállításával a legszebb tol-'-• aszúinak is díszére szolgál. Ára


60 kr.
10 frt.
Dr. QÜARIN híre. köböges és hurut elleni pora (különösen erőteljes uemí-lil. Egy drb. ara 65 kr.
LIEBE LIEBIG - FÉLE TÁPSZER Ijekn.
ÍKEKNEK a hírei Liebig- léte.
e. Egy üreg ara 70 kr.
NSUROXYLIN, havasi növényekből kéaiOlt DőTéujkiTonat, CSUJOS, kessré-nyes általán grengfllt illapotban. 1 QTeg 1 frt; erősebb 1 frt 20 kr.
>tha. kéuiteiér<
EAÜ DE BOTOT. AR0M. SZÁJVÍZ riligbirO királóan kellemes illatja és ise álul és jeles gy^yhatásáral a fájós 0TEBMEKEENES rwzssafu fogak, ralamint esek roi és J4u eUen. h^y Breg W kr.
FOOP0B PURITAS. Art 1 frt.
PRÁGAI KÖ8ZVÉNYTHEA, oqrna-rokban á 60 kr., és WE1DINGER-FÉLE FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ KÖ3ZVÉS1Y-TAPASZ, SO. 1 á 52 kr., So. 2 (kettús
FOGP <STA, CS. DK. SZAB. PFEF-FERJ1ANN-FÉLE. Ára 1 frt. 25 kr.
PASTILLES 1>E CHO0OLAT fer-r u g i n e u x T&s-csokolid ft TértiutitMra éi sipkór alleu. Egy skatulya ára 90 kr.
A CONDENSALT TEJ, késsitre a> Angio-dviss condensed Milk Co^ Cham,
Svájcz, az efjedüU Uebig báró áltsU erejí) á 1 írt Legbiztoaaib szerek,
tagsaaggatáa, koslréiiycaoaók, daganatok sat. ellen, azonnal csillapítva a fáj
demzett és házurtások, kivándorlók/ ' ' "" J
POPP FOGPASTAJA. Ára 1 frt. 20 kr.
dalmat.
gyermekek (kisdedek) szarnánk ajánlott condensált tej. Ára 65 kr.
HERBABN'i' J., Dorénji kourén; «lleDi pilalái biztos sser, KI acat idolt
(PRENDINI-FÉLE PASTUXÁK-PAGLIANO, igen kedvelt, felolvasztó, retodtaég ellen, énekesek es szónokok, vértiaztitó ziorp, valódüag hozatva, nak ajánlhatók. Egy doboz ára 40 kr
d , ' TdUatUM* HVIU. TUOV1UVI HWWH.
FRANZBBASNTWEIN egy üveg I kr. vagy 1 trt 50 kr.
szeretlen köszveuv gjors ei »U- piQLUNO tanártól Flórenczben. Ára
pos gvógjitisira, az ideges koízvénv, , f , 50 kr
mindenféle csuz és ez»k utóbajai ellen:
lép- is majdaganat, g/omorbaj.
? altesti
Dr. CARKERI SEtOP Dl PALERMO leghatásosabb vértisztitó szer, mely mai nap a kereskedésben előfordul és különösen alkalmazható a vér tisztátalan-ságánáLnyálkás aranyérnél, bőrkiütések nél, siphilistikus daganatokuál, köazvé-
j gy
l bip.pr-, I '«. 5.) kr.
STÁJCZ1 HÍLLÁ8I-UQÚEÚS, ffll-'csangés, fájdalom, foisznria, nehés hEl-
llaa ellen; ara 1 frt.
FOG. CEMENT, ct. kir. szabad, a fugák
ónozására. Ara 1 <n-tsjet %, cjjos lerakodásoknál, altesti [bántalmaknál, siekuuUleseknél, rósz érvágyaái, vértolulásoknál, fSfájáanál.
Egy cveg ára 1 frt 20 kr.
COPATiNE MÉGE, áserenaés egyesítése a copaiv-balzsamnak más kitü-
HÚS-KIVOSAT (LIEBIG-FÉLE) le
SÍÍS! ' ' « - "
ANATHERW SZÁJVÍZ, cs. kir. szab. vá lúdi, Popp 3. G.-tói általánosan mint s legjobb fogarősitó sxer isaerve. ?gy ttv«g 1 frt. 40. kt; nóea ható blzsamoi anyagokkal, aj és postán 1 frt 70 kr tóult magfolyázoknál. Parisban a kór-háakban használtatik. CzokorhQvelyek-' takarva a ku ácsok. As Ára 1 frt 80 kr; eró- vassal 2 frt.
lovak számára. Ára 1 frt. 40 kr.
jobb minőségű
njolezad fontos fazekakban.
Dr. MAYER UY0M0RE3SEIÍT1AJA, görcs, puffasztó kólíka, gyomor gyengeség, hasmenés valamint biztos szer a tengeri betegség ellen, azután a
STDRZeNEGűER SÉRVTAPASZA ALTESTI SÉRVEKNÉL legjobb sikerrel alkalmazva. Ára 3 frt 20 kr., erősebb 8 frt 70 kr.
MOH NÖVÉKY CZOKORKÁK, Dr. Schneeberger orvostól Pozsonyban, ki-tOsó gyógyszer köhögés, rekeduég, hurut ellen. 1 skatulya 33 kr.
FRAXZEXSBERGI VTZ.kó- ésegytb hugybetegségek gyógyítására, amelyiycl ayilvános és magán gyógyintézetekben a jegjobb eredmény eretett el, amint ezt orvosi bizonyítások és köszönti* iratok, melyek miudeo üveg mellé mellé-keltetuek, valamint az érről évre emel* kedd eláruzitás, ugy a bej- mint a kül-«ilrf*„ legjobban bizsnyirják.
. ... PASTILLES FORTIFICANTESfPAS-
HINTŐ POR, álulánoaan iamert jelei háziszer, hnrút, rakedtaég, koaagés ell<
VETORINI
éa drága
tanár előirata T11IlE DE ROMA.) Éten paztillák igen ajámlhatok mint eroaitoje és éleszti anre a nemi rendszernek éa a nemi életben, anékül, hogy tojingerel-nének vagy ártanának; a férnas gyengeséget el^nyéaztik még magasabb korban u és » legjobban ajánlhatok; egy BALZSAM, karmai nővé- üreg árt 10 frt.
. kir
VALÓDI DORSCH KAJZSIB OLAJ,
ifOR BALZSAMA üvegekben 40 kr.. kiváló hatású és biztos szer az aranyér, -alamint rogaatt zzekduguláaok, roaz O>T ellen.
próbált jelesen H biztosan ható szer,
UTÜÓ gyófTizemek elismerve minden mell- és tüdőbetegségeknél; kiváló mi
ideggyengejég, göro, ertz, oldalsmiráz, noeegü es tísztaizü; egy aveg 1 frt
tn 60 kr.
BO kr ? egy ttcaat üveg"v««l«nél a» prtjt leroaat


t ?
»