Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.69 MB
2022-11-15 10:14:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
265
505
Rövid leírás | Teljes leírás (632.95 KB)

Zalai Közlöny 1874. 001-009. szám január

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, úgy a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1874. januar i-én

: M*.
- * 1
-__mmmm
mmmm
8 ín.
!
EKlntiii
e^esr ívre . fél erre.... -4 g negyed érre . 3 ,
Egy szám 10 kr.
Hirdetesek
6 haaábos petitsorban 7, másodszor 6 a minden további sorért 6 kr.
NYELTTÉUBKÍi soronirin: 10 krért véltnek fel. Kincstári illeték minden yes hirdetésért külö S0 kr. fizetendő
Tizenharmadik éTfolywu
előbb: „ZALA-S OM.''O
O INT
sxerkesstöhez, —
Anyagi rétiét iiietó köxi emennek pedig t iiadóhos bérmentve in- í utxendók:
XAGT-JCAXIZ6A VlssslesSáz.
BérmeoteÜen levelek csak ismert mnnkatár- | saktól fogadtatnak eí. |
Késiratok vissza nem küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasagi egyesület", a .^agy-kanizsai kereskedelmi s iparbank4 ugy a .Zaia-Somogy
gőzhajózási reszvénytársuiat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője,
Hetenkint kétszer, vasaruap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartaiuiu lap.
9t
Előfizetési telhivás
a
&khkl K §2 L§ N Y"
1874-ik évi folyamára.
Egész érre 8 frt, félévre 4 frt, évnegyedre 2 frt.
Az előfizetések mielőbbi megtételét kérjük eszközölni, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék. — Hirdetéseket jutányosán
közlünk.
Az új ér reggelén.
Egy új szülött bölcsője körül csoportosulunk.
A mult 1873-ik év bevégzé kinteljes pályafutását, — Saturnus, a kegyetlen atya, mostohaként nyélé el telhetetlen gyomrába, hogy vele együtt az emlékezet is örökre martalékaul dobassák az enyészetnek.
Czélját nem érte el a bősz öreg.
Legközelébb kimúlt gyermeke oly nyomokat hagyott maga után, melyek a századok évkönyvében kitörülhetlen fekete betűkkel jegyezvék fel és a melyeket elfeledni nem egy hamar sikerülend.
Még igen hűen él emlékezetünkben a természeti csapások mult évi hosszú sora, midőn a vészt hozó fergeteg vad ordi-tozással zúgott el határaink felett, széttépve a gazda keblében táplált remény utolsó szálait is; — emlékezzünk ama roppant veszteségre, mely egyeseket ugy, mint családokat rántott magával a szédelgés által s kiméletlenül dobá a pénzzavar örök áldozataiul; — előttünk van még az
a borzasztó kép,melyet a rémitő járvány vérnyomokkal hagyott maga után kicsiny hazánk majdnem minden pontján; — halljuk a szerencsétlenek, özvegyek, árvák, gyámoltalanok segélykiáltását, jaj-veszéklését; és mennyire fáj, hogy minden igyekezet mellett sincs tehetségünkben eloszlatni redős homlokaikról a bú sötét fellegeit, s letörülni arczaikról a forró könnyeket!
Egy az, mi táplál és vigaszt nyújt a jövőre mindnyájunknak.
A remény.
A seb, mely rajtunk ejtetett, tátongó, mély, vérzik és sajog. És a metsző fájdalom még hatványozódik, midőn látjuk, hogy nincs senki, a ki képes lenne sebeinket bekötözni, behegeszteni; midőn bármerre tekintünk körül, kétségbeesett arczokat, vagy hideg közönyösséget észlelünk; — és ha az örvénybe nyakig sülyedénk s mentő rud után tárjuk ki elzsibbadt karjainkat: ott késnek annak benyújtásával és ott cs£ náljuk a legnagyobb zavart segélykiáltásunkkal, hol mindig résen kellene állni az embereknek s a bekövetkezhető szerencsétlenségek tekintetéből: xaentc csolnakokkal rendelkeznének.
Egyedül a remény az, mely a csapások ily nem remélt csoportosulása közepett sem hagy el; a remény az, mely némileg megnyugtat s a jövő boldogság derengő fényével biztat ma, az 1874-ik év első napján ; a remény az, mely száműzi körünkből a kétségbeesést, kislelküséget és fel bátorit elébe menni a titkos jövőnek, mint a mely hivatva van javitani mindenben ott, hol a mult konokul gazdálkodott
TÁRCZA.
Újév reggelén.
A vépxet, & koncor, hallgatag öreg nr
Kedrea életpárja, — vénbanya — az idő Megszülte gyermekét, k mólt fris sirhalmán Ott ring már titkát mélyen rejtve a bölcső.
A nagy világ ujjong s es öröm mámora
A iövo fátyolát sötétebbre vonja S könnyelmű szemmel csüng a jelen gyönyörén Kéj és szenvedélyek vihara ragadja. —
Ám a bölcs s a költő — kisded ék-kövek, s rá
Istenkéztől festve ezernyi talányok — A mult sírhalma, s a jelen bölcsője közt Merész kérdőjelként szigorún ott állnak.
S felhívják a végzetet nyilatkozatra :
Minő lesz a gyermek élete folyása? — A szeretet édes tejét ezivta-e be,
Vagy bősz tigrisektől tanult mosolygása ? ! . .
A szelíd békesség áldást harmatozó
Hózsa fellegéből vetve-e nyugágya, Vagy viperákat rejt? — s egykor még a sátán Szíve is felzokog pusztítását látra! ....
És nem jön felelet. — A végzet hallgatag. " De a bölcs, ki észlel egész világ helyett A mult szövétnekét kesébe ragadva, Uralg á jövendők homályai felett. —
S a költő, ki érez törpe mUljók helyett Tündér fényével ragyogó szellemének Elégeti a jövő sötét fátyolát,''
S minden lapja tárva a titkok könyvének
Oh! mily égető kint sár szenvedő keblem 1
Mert égiek kegyes ajka nem érinte Mennyei csókjával ssegény homlokomat,
8 nem pÜlanthat nemem a titkok könyvébe.
, Csak egy drága peresig, mig kiolvashatnám
Mi vár ez ön-vérével küzdő hazára ?! ; Hadd tudnám ; újszülött ! imám fogadhat-e ?
Vagy átkot szórjak rád, rád s szülő anyádra 1 , . .
QUOTH GYULA.
Egy elfeledett Írónő.
(Regényes életrajz).
A salonok csillárai vakító fényt árasztanak szét. — A szökőkutak illatos vízcseppjei n,
— ezer szint ragyogva — törnek meg sugarai.
— A selyem pamlagokon tarka öltözetű delnők, a táncától lihegve, bájoló mnsolylyal ajkukon, szivökben elhaló s folyton megujuló érzelemmel csüggnek az esti hősök érzelmi szavain, szemeik tüzesebbek, mint a csillár reszkető fénye, vágyaik mérhetlenebbek, mint az oczeán I —
Zúg-, susog-, enyeleg a zene! A tánezoló tömeg zajló hullámként siklik tova, szerelemtől csillogó szemek, vágytól reszkető keblek, angyalszép arezok álomként lebegnek el, egy szivet sem gyötör ma a gond, nem láthatni itt most a keserv könyeit, — a dicsőség, a fény, a szerelmi mámor napja van ma! — ezt harsogják a trombiták, a poharak csöngései, ezt tökrözi vissza minden arcz :
így nem fogy az élet 1 . . Ragyogó álmokat sző a képzelem, mosolylyal kelt föl a csillárok ragyogásában a nap, boldogsággal kielégített vágygyal nyugszik le.
E tudatban siet ma kicsiny ós nagy, férfi és öreg, ismerős és rokon egymásnak „boldog uj év"-et kivánni.
E tudatban üdvözöllek én is nyájas olvasó ama sokat jelentő szavakkal:
Boldog uj évetl
A remény és szeretet tudatában öleli magához a szülő gyermekét, a férj nejét, az ifjú kedvesét, a barát barátját, — s habár az öröm, boldogság, szerelem, inség, nyomor, bánat, keserűség terhes befolyása elnyomja is a szót ajkaikon — az érzés a lélek tükrén viszsugárzik s könnyen leolvashatni onnan, mintha mondaná:
Boldog uj évet!
A remény, szeretet és hit tudatában özönlik az Ur templomába, hol imájában áldásért esedezik a koronás főre, királyunkra, védangyálunk — Erzióbet királyasa-szonyra s a magas uralkodói házra; — áldást s a nehéz munkában erélyt és kitartást kér a kormányférfiak, honatyák részére, s nem feledkezik meg iuiajában a nemzetről:
Adjon Isten szebb jíivüt nz Ébredő magyarnak !
Vajha ez uj éy képes leendene mindnyájunk óhaját teljesedéshez vinni! — vajha a nemzeti örökös vajúdás megszűnnék s a haza felvirágoztatása, jólléte oly erós alapot nyerjen, melyen sohase győ/.edel-meskedhessék az ármány, hitszegés, árulás, — de a mely megtermené az egyetértés, együttes, karöltve való haladás még eddig nem izlelt édes gyümölcsét!
Sok, nagyon sok kivánni valónk van ez évre, mivel a mult adósunk maradott. De ne legyünk követelők, higyjünk és re-
Hadd csengjenek a kristály poharak ! . . A bor képzelmet ad, lobogó tüzet gyújt a hitvány vérbe, vágyakat, örömet lehel a bárgyú főbe is!
Hadd csengjenek a kristály poharak ! Égjen zugó, mardosó lánggal az érzelem, feledje a nap az éjt, élet a halált! Harsogjanak a trombiták romboló szerelmet, csókokba olvadjon össze a forrongó érzelem, görcsös ölelésekbe az idegizgalom ! 1 . . .
Es a salonok zsibongó zajában összefolynak a trombiták hangiai, tölt poharak csengése az öröm, a mámor kiáltásai. Az üvegfényü padozat, reszket a tánezosok őrült toporzékolá-saitól, minden arezon a mámor pirja ég.
Játszi képek e hölgyalakok itt!.. Egyiknek szeme a hajnal csillaga, másikban túlvilági fényt ragyog. Mozdulataik minő a szellemeké, majd férfi karok közé szöknek, mintha eltikkadva a kéjérzettől hulllak volna oda a paradicsomból, — és amint átkulcsolja a gömbölyű rugékony kar a férfi termetet, amint epedve vágyva a két gazella szem egy más szempárra talál, mintha az érzemények vívnának a hullámzó kebelben haláltusát, öröm, ábránd, köny, csók, vágy lüktetnek az arezokon, a szivekben. Majd felszökve, piruló vonással, ujult erővel, miként a légi kép a mosolygó harmatcsepp rezegnek tánczaikban, itt lesve, ott forró pillantásokkal csalva repülnek tova, miként az árnyék , . . . a zene szól . , . a pohár csendül . . . tördelt dalok . . . vidám nevetések hangzanak tova . . . mig végre reszketve saját érzelmeik alatt, majdnem megía-1 ladva a gyönyörtől, elkáprázva a csillárok fényétől, hanyagul dobják le magukat a kere-
ményljünk, tegyünk és munkáljunk tf ,a haza fényre derül! Kiáltsunk Istenhez a költővel:
E megrongált, e szép hasát, Vezesd egy ssebb jövőbe át 1
'' MIHÁLY J. ENDRE.
Balatoni gőzhajózás.
A corruptio itt is nyilvánul! — A hazai r. társulatoknak egyesek általi kizsákmányolási kór divatja itt se maradhatott el! — Saját igazg. tagjaink egy része r. társulatunk ellen oly ezerekre menő károsítást követett el, melyért a bün vizsgálat a pesti kir. t. törvszéknél 17249/73. bz. a. már elrendeltetett.
A január 6-án Bogláron tartandó
közgyűlés után majd többet--Addig
is felhivjuk a t. részvényeseket és a hazai közvéleményt: hogy ez ügyet éber figyelmükkel kisérni szíveskedjenek.
Vétek e kis vállalatért! — Közgazdászat és közforgalom tekintetében is becses és fontos e kis hajó; a Balatonpart közép-vidékieknek pedig életkérdés; — de életképesnek is bizonyult, mert ezen kolerás és krachos első évében is bruttó 10,000 frtot .keresett. — Jövőre pedig — csak azon kőszállitásból is, mit az ínséges munkák közt előirányzott boglár-kaposi kóuthoz szükségeltetik: szép bevétele mutatkoznék. - De a fönt jelzett csalás directe 5000 frt, indirecte pedig még hl e. 10,000 frt kárt okozott neki és oly adósságokba sodorta, hogy létele van koczkán.
De köszönet a pesti kir. t. törvszék-nek, hogy gyors és erélyes elővizsgálata folytán a bünitélettel megakadályozható
vetre, hogy egj tüzes csók, a bor forró lelke uj erőt nyújtson, az uj élvezethez,
Dalt, csókot az epedő képzelemnek ! . . Tünékeny szerelmet a szeretni képtelen szívnek !!.... és miként a testtel összeolvad as árnyék, úgy karolják át egymást a szeretők, csábító suttogást dalol a csókért, élvezetért epedő ajak, égető pír ragyog az arezokon, a lángoló szív szomjas, miként a tüz, a gyönyör kimeri thetlenebb, miként az idő ! . . .
Kivül sikolt a szél, felrázva az uti port.. A Zsófia mecset ormán csikorog a félhold, ajakig turbánba burkolt alakok as épületekhez tapodva sietnek tova, és amint a belülről har- • sogó zene, a dob és réztányérok tompa és recsegő hangjai a szél sí vitásai közé vegyülnek, amint a tört poharak élénk ropogása, csengése kihallatszik, a musulman Mekka felé fordulva, ájtatos szemekkel kér dermesztő boszút a hitvány borivó giaurra, és földig borul amint a szél sivitása, u zene harsogása között is füléhez viszi a szél az éji őr ájtatosan vontatott tördelt dallamát: II Allah, al Allah! ! . . .
De azért még sokáig elhallgatja a zenét, vágyakozva tekiut föl a halvány világú óriási ablakokra, mig végre elnyomott sóhajjal lassan hazamegy, s amint belép boszusan kiáltja : A franczia követ dobzódik ismét! ! . . .
A franczia konsul — gróf Ferriol — kitűnő példánya, és egyszersmind hőse is az érzéki eudaenomismusnak. Nem oly hőse ez elvnek, ki a gyönyöröket elfogadja, ha as kínálkozik, hanem ki azt rendszerrel üzi, boldogságának egyedüli ezéljának tartja. Gyermekségétől fogva egy XV. Lajos csábító légkörét
kártérítésre — s ezzel adósságunk törleszt-hetésére s igy hajónk tovább élhetésére jogos réményt adott.
A január 6-ki boglári közgyűlésre a
t. részvényes urak megjelenni kéretnek. Kelt Kővágó-őrsön, decz. 25. 1873.
A „ZALA-SOMOGY«
gozh társ titkára.
Zalamegye szétdarabolása tárgyában.
— Első közlemény. —
A ki a fóvárosi napi lapokban megjelent törvényjavaslat szövegét elolvasta, és ki a megyék önállóságáról és ezzel összefüggő számos ügy elintézéséről csak némü-leges fogalommal bir. az felsóhajt és azt mondja: „hogy a változások csak ott és azon helyen történjenek s történhetnek meg méltányosan, a hol ezt a lakosok érdeke óhajtja, én ez úttal eltekintve az országszerte javaslatba hozott változtatásoktól, egyedül édes megyénk. Zalamegye, hazánk n8gy fia. Deák Ferencz szülő megyéjének a törvényjavaslat Ill-ik fejezet 46. §-ában körülirt elszakítása táigyuban mondom el egyéni nézetemet.
Hogy mi vezérelte a belügyi miBÍste-riumot akkor, n.kiün Zala regényes táját az anyamegyétőli elszakitására birta, azt egyáltalán meg nem foghatom, hisz arra se törvényt, se bárminő precedenst nem tudok, mely a ministeriuniot feljogosítaná arra, hogv* ezen szár.dokol: cl>/.akitást indítványba hozta, hisz ezt oly alapos indoknak kelle támogatni, moly a népek életéből azok őszinte nyilatkozata s kijelentett hajlamából származik, pedig kétlem, hogy az elszakítani szándokolt községek lakói és birtokosainak egyeteme ezt őszintén óhajthatja, és hogy e tárgyban nyilatkozott volna, — mert ha ez megtörtént volna, ugy ha máshol nem is, de legalább a napi sajtóban erről említés tétetett volna, még hallgatott erről az irodalom, hallgatott a társadalmi élet, míg csak egyszerre a lapok hasábjain a végzetteljes elhatározás, mely a bekövetkező tényeket registrálja, — vagy tán nem is élünk a szabadság hajléka, alatt ? vagy tán lehetséges az érdekelt népek akarata és tudatán kivül őket majd ide, majd pedig amoda dobni és csatolni, én ezt nem látom az alkotmányos élet-, a szabadsággal összeegyeztethetőnek, mert egy szabadsággal felruházott népnek tudnia kell, hogy mi fog vele történni, tudnia kell, hogy minő végzet vár reája, — ha mindezt tudja, ugy meggyőződése szerint nyilatkozik, szabadon egy szabad állam polgárához méltó-lag fog cselekedni.
Midőn ily a századok óta együttlét, a jó- és balsorsbani osztakozás ketté szakítása czéloztatik, kell, hogy mindkét fél, t. i. a megmaradott és elszakított rész lakói és birtokosai megkérdeztessenek és azon okok, melyek az elszakitást szükségessé teszik, kellőleg indok oltassanak, e kettőnek nyilatkozató folytán áll be azon határozott állapot, mely a kormányt a törvényt hozó testület és az ország közvéleménye előtt védeni fogja, most azonban ezen állapotra a kormány legkevésbé hivat-kozhatik. mert ugy látszik, Zalamegye helyzetét nem ismeri, mert ha ezt ismerné, lehetetlen, hogy ezen javaslatot anélkül, hogy a megyét megkérdezze, tehette volna. Én csak egyre, a közlekedési utak és hidak fentartására hivom fel figyelmét, mely, mondhatni, hogy az ország igen kevés megyéjében kiván annyi feláldozást, mint ép n Zala elnevezés alatt megmaradt részt behálózó utvonalok és azokon levó hidaknál, eddigelé az egész megye közmunka ereje annak váltsági Összege egy közös pénztárba folyt, s az a nélkülözhetlen szükséghez képest a legtakarékosabb számadási kötelezettség mellett a hidak felállítására, mások tatarozására fordította és mégis majd egy, majd más helyen átjárhatlan voltánál fogva, a közlekedést akadályozta, most ezen ki-szakítást még azon íátum is súlyosítja, hogy az uj állami ut hálózat folytán a tapolcza-regedei útvonal szinte a megye ápolása alá bocsájtatik. Itt csak az egyetlen Zala-folyót Hidvégnél átkötő n?.gy hidat említem fel, melyet, ha a megye a * o án^ tói ugy veszi át, mint az jelenleg van, ugy lehetlen, hogy azt egész évi közmunka-váltságával helyrehozni képes volna, mert ezen hídnak csak egyik részén lehetséges az átkelés, mig a másikon a pallóhiány miatt áthatolni lehetlen, ha csak az utazó önként a végveszélynek nem akar indulni, igy tehát lehetlen, hogy a kormány a népek érdekéből indult volna ki az elszakitást tüntető elaboratumával, mert ha a népek érdeke és jóléte vezérelte volna, ugy akkor, midón Zalát feldarabolni eltökélte, Somogv-és Vasmegyére is gondolnia kellett volna, és Zalát a feldarabolással két megyévé tenni és mindegyiket Somogy- és Vasból kiegészíteni kellett volna, lett volna pedig egy Zalamegye, Zala-Egerszeg székhelyivel és egy Kanizsamegye Kanizsa székhelylyel, amaz Vasból ez pedig Somogyból egészíttethetett volna ki, igy mind a terhek''meg-oszolva, mind pedig a lakosok érdekei kielégítve lettek volna; mert vegyük csak azt, hogy Kanizsa tövében levő Horvát-Szent-Miklós, mely Kanizsától gyalog egy kis óra távolban fekszik, az egy és félnapi távolban eső Kaposvárra megy, hol törvény-
sziván be, és később a leghősiesebben hsrezolva, versenyezve főrangú barátaival a dőzsölésben, nagy nevet, — mondjuk inkább a. főrangú körökben elismert kedves, a golgári rendben pedig a botrányig hírhedt győzelmet birt kivívni. Az ily hősök jelleme a jellemtelenség, állanduk az állhatatlanságban, szeretni váeyuak, dr kze-retni képtelenek, — szóval az ily hősök gvak-ran cvnikusoknak tűnnek föl, mivel megvetik a társadalom legszebb rendet, és ezen tulajdonságok mégis vannak a grófbau, főleg az utolsó nagy mértékben, melyre ő lathatólag büszke is, mint egyedüli erényére.
Párisi botrányos győzelmei, dőzsölései, a könnyelműségig vakmerő csinyjei szerezhettek neki annyi érdeinjelt, mennyire csak vágva-kozhatott, egy oly udvarlói, hol a királvtól kezd ve a legutolsó ministerig, mindeniknek háta mögött egy-egy nókegyencz állt. — A dúsgazdag ifjú és szép gróf viszonyai a legszélesebbek, de egyszersmind legváltozatosabban szövődtek össze az udvarnál annyira, hogy az ad var félték eny kedve az uj és nagyon is reményteljes Adonis ra, a legörömeatebb kívánta miszerint egy ily hós az ország haláraitól távol legyen. — Igy történt aztán, hogy az ifjú "ró! Ferriol egy reggelen miit franczia nagykő-vet ébredett föl, és még az nap Konstantiná-polyba kellett mennie. Egyébiránt a főrangú körökben később olyasmiről is suttogtak, miszerint a szép Ferriol gróf elég vakmerő lett volna a fiatal, de rút király ez időbeli kegyéneiéhez, Francziaország legszebb, legbájlobb liliomához — Dubarry grófnéhez is egy csilla-gí» estén belopózkodni, és a szép liliom nem vonta össze lepleit az izzó naphős előtt
Igaz lett legyen es vagy nem, az reánk
széke és megyehatósága székel, nem-e ér- | deke inkább Kanizsához kötné, igy van a többi községgel, mely Kanizsa környékén esik, ha megkérdezetik, biztosabb neki Kanizsa mint Kapós, mert árnezikkeit itt adja el, de szükségletét is itt veszi be, és mivel Somogy és Vas érintetlenül hagyatott, azt mutatja, hogy annak Somsicsa, ennek Horváth Boldizsáija van, ki a feldarabolásnál védte; bár az érdekeket tekintve, nem a leghelyesebben, mert ha egykét megyét feldarabolni lehetett, ugy a lakók érdekéből kellett volna azt tenni, ugy a mint azok igénye leginkább megkívánja.
Jövőre a bíróságok beosztásáról.
nem tartozik, elég az ahoz, hogy a tiatal gróf becsomagolva ritka zamatu borait, a legvidámabb arczczal lépett fol ama hajóra, mely őt a serail felé volt repítendő.
Kevés konsult kísért még ki oly szép K7.ámu közönség a kikötőig, mint a grófot. Her-gnők, grófnők, vicomte ék, palota-höijiyek tarka csoportozatot képeztek, sőt maga Dubarry grófné is jelen volt. Mondták sokan, hogy a hölgyek között többen zokogtak a jó barát eltávozásán, sót még Dubarry grófné is elérzékenyült. De mindezeknek dac/.ára a gróf épen nem látszék meghatva lenni, széles melle hemzsegett az érdemjelektől, melyeket, minta rósz nyelvek suttogták, csakis azért kapott, mert kitűnő tánezos volt.
De a gróf szép is kivánt lenni a búcsúzásnál. Sugár teat, széles mell, hosszú nyak, fiyöugéd halvány bőr, arányos orr, barna élénk szem, világos göndör haj és oly arczkifejezés, minőt a minden pillanatban váltakozó belérzé-sek sugárzottak — nem Ízléstelen alakká tevék őt. Mindenkinek tudott szépet, kedvezőt mondani. Az egyikkel érzelgett, másikkal nevetett, harmadikkal az unalomig csevegett, a minő volt ismerőse. Szóval bucsuzásával még több okot szolgáltatott arra, hogy hiányát érezhessék
(Folyt, kör.)
Királyi Pál albumába.
Zala.megyéből Királyi egyik köret, Ki Budapesten sok szépet, jót elkövet. Zalamegye im barátilag megkövet, Ke hagyj elvenni sem falut, sem egy követ.
Neveljük a népet, hogy az állam díszére és a nemzet üdvére, kötelmének megfelelhessen.
Ln nem tehetek róla, ha a tisztelt olvasó bár mit tesz is velem azért, hogy e kérdés továbbfejlesztésével türelmét igenybe veszem, mert úszta meggyőződésem az, hogy ha Magyarország elérni akarja azon boldog perczet, melj ben nagy Széchenyi arany mondata : ,Magyarország nem volt, hanem lesz-, bekövetkeztét megérni óhajtja, ugy főfigyelmét a népne-veiésre kell hogy fordítsa.
Pillantsunk csak vissza az 1848. év előtti állapotra, midőn minden hivatalt a kiváltságos osztály a létező törvények alapján vaskarral kezében tartóit,midőn még a hadjáratok döntő ereje, a szurony, szegezz es rohamban lelte dicsőségét, akkor megjárta, ha az iskolalátogatás ha az abbani taniias ment ahogy tetszett, d« most midón a 48. év előtt nem kiváltságos osztaiy előtt is feltáratott képzettségéhez aránylag a hivatalos állások elfogialhaiása tudományos képzettségéhez képest, most midőn a roham helyett gyors és biztos lövés a hadiszerek ezer küionbözo puszuto alakbani feltalálása az ész fejlódöttséget tanúsítja, most már nem maradhatunk nezói a kifejlődött kornak, nem tehetünk ugy mint a rosz gazda, ki reménydus érelt kalaszait csak nézi a mezőn anélkül, hogy annak learatasát és csűrbe gyűjtését eszközölné, míg végre eljön a zord szél és reményét visszaadja a földnek, rneiytől azt remélte, igy a reménység mellett az ehenhalásnak lesz kitéve, ezt belatva, kell hogy iskoláink ne csak legyenek, hanem abban a sarjadék pontosan a törvényben lerakott elvek szerint kötelességének megfelelve be is járjon, ott a tanitó ne a nyomor küzdelmei közt tartson előadást, hanem az édes megelégedés gyönyörében tanitsa azon sarjadékot, mely hivatva van a nemzet jóllétét és biztonságát a mi kidűlendő korunk után kezébe venni.
Nézzük állapotunkat a 48. év utáni időszak alatt, ott tapasztalunk a népnevelés ügyében teljesített egyes mozzanatokat, de akkor sem tétetett meg az, aminek megtörténni kellett volna, ha tovább megyünk és vizsgáljuk aikotmányos életünk állapotát, látni fogjuk, hogy a törvenyek halmazaba vagyunk, ma holnap a sok törvény közül azt sem tudjuk, meiyik alkalmaztussék és hajtassék végre a nép közt, csak pillantsunk a nép életbe es tekintetünket kissé tartsuk rajta, látni fogjuk, hogy a fejetlenség, a vallástalanság és az ezekkel karöltve járó féktelenség mar már tornyosuló vészként tombol előre, elpusztítandó mindazt, a mi útjában akad, törvény van, mely a népet szabaddá tette, de oly törvény nincs, mely a botbüntetés eltörlése helyett a fékte-lenségnek gátot vetni tudna, uraim, ne ámítsuk magunkat, hanem mondjuk meg őszintén, népünk a szabadságra éretlen, az még mindig a szabadságot féktelenségben képzeli, mint a szilaj csikó, mely alig hogy szabadon van, azonnal öntudatlan rohamban|szalad a mindenségbe, nem ritkán a gyors féktelenség áldozatává válik, vigyázzunk, hogy mi is ugy ne járjunk ; hogy pedig az örvényt, mely tátongó mélységében előttünk van, elkerülhessük, fordítsuk gondunkat a népnevelésre, ne engedjük, hogy a néptanítók nyomora és kétségbeesése feljajduljon, ennek hangja a tomboló ár moraja kö-zé vegyüljön, mert ha ez megtörténend, ugy nem lesz oly halló érzék, mely a tomboló vész-szó elegyült jajsóhajt kiállani tudja.
Neveljük tehát a népet, hogy az állam díszére és boldogságára, ugy a nemzet szent szabadságának továbbfejlesztésében mint védpa-izst alkalmazni lehessen, hogy édes hazánk fénykora elérkezve, ha mi nem is, legalább utódaink azt mondhassák, boldog azon ország, melynek tudományosan képzett fiait mi képezzük.
KOVÁCS JÁNOS.
Helyi hírek.
__ Újévi hírrovatunkat nem kezdhetjük meg szebben, mint a jótékonyság nemes érzetének megemlítésével, melyet Nagy-Kanizsa-város köztiazteletü polgármestere Belus József urnák lelke® kezdeményezése folytán a város öaazes tiszti kara gyakorolt. Ugyan is: Városunk tanácsa e hó 27 én méltólag ünnepelte mi.g szon alkalmat, hogy az ujonan elkészült diszes tanácsteremben az első tanácsülést
megtartá, Belus Józef polgármester ír 50 frtot ajánlott tel és t«tt le újévre a házi szegények közt leendő kiosztás végett és az egész tiszti kar, számra 25 en, a .Korona, vendéglő első eme''leti helyiségeiben díszebédet tartott, hol polgármester ur, Tandor F. jegyző, Szssonyi J. kapitány, Bartos pénztárnok, Plosszer főmérnök és többen mondottak sikeres toasztokat a város és polgársága, ugy tanácsa jóléttért; Albanich főkapitány ur inditványara 80 frtot gyűjtöttek azonnal össze a házi szegények részére, melyhez adakoztak: Albanich 5 frt, Weiss Mano 10 frt, Darázs Zsigmond 5 frt, Rátz Antal D frt, Vagner Károly 5 frt, San-weber 5 frt, Kollarits János 3 frt, Juhász György 5 frt, Osieszly Antal 5 frt, Iiesz 1 frt, Bartos 3 frt. Zauschner 5 frt, Tandor 5 frt, Szeidl Gusztáv 1 frt, Berényi 3 frt, Taródy 1 frt, Plosszer 2 frt, Szakonyi 2 frt, Botfy 5 frt Pintér Lajos 2 frt, Pap Ferencz 1 frt és Szme-tena 1 frt. Elismeréssel közöljük ez eredményt, melyben hatóságunk nemes törekvésének egyik legszebb jelentőségét találjuk és méltóknak ismerjük őket, m;nt városunk bul-dogitására törekvő nemes férfiakat, hogy ezen városunk történetében ritkán előforduló nap hőseivé lettek. Éljen ezen város nemes lakossága és érdemdús tanácsa!
— Az ujoncxoxás Zalamegyében január 19 én veszi kezdetét Csáktornyán 8 turt marcz. 14-kéig. A megyében teendő ujonezo-zás teljes kimutatását mielőbb közöljük.
— Hagy-Kanizna város képviselő testülete folyó évi január 8-an rendkívüli közgyűlést tart, melynek tárgya Kis- és Nagy-KanizsajVárosok közt fen forgó peres ügynek barátságoB utoni elintézése lesz oly formai), hogy egy bizottság kiküldése fog eszközöltetni. Igen óhajtandó, hogy a képviselőtestület min den tagja ezen gyülésb''-n ié&ztvéve közreműködjék, hogy a régi kap"i-£. mely e két város közt létezett,ismét helyre u.ütassék; kívánatos ez annál inkább is, mert e két város birtokviszonya oly összeforrt, hogy annak ketté választása mindkét részre nézve veszélyes.
— Gelsérö 1 veszszük a tudósítást, hogy az ottani szőlőhegyben birtokos Horeetzky takarékpénztári tisztviselő pinczéjét karácsony-éjjel felgyújtották; mint mondják a kár két ezer forintnál több.
— Szepetnekröl irják lapunknak, az ottani vendeglőben karácsony másnapján a. bortüzes legénység összeveszett s egymást késeikkel jelentékenyen megsebezték. A piu-czer pláne életveszeiyes sebeket kapott.
— A nagy-kanizsai főgymn. ifjú ság segély-egylete javára 1874. évi január hó 17-én a „Zöldfádhoz czimezett vendéglő nagy termében zártkörű tánczvigalmat rendez. Kezdete Va9 órakor. Belépti díj : Személy en-kint 1 frt 50 kr., családjegy 4 frt. Névre szóló jegyek előre válthatóka „Zöldfa" vendéglő 18. száma alatt, jan. 14, 15, 16 és 17-én reggel 10—12, délután 4 — 6 és este a pénztárnál. Fölülfizetések köszönettel fogadtatnak.
— }Emlékirat a hazai gazdasági tanügy tárgyában, irta Sporzon Pál igazgató a keszthelyi m. kir. gazd. fels. tanintézetnél es földműves iskolánál. Sógor György tulajdona. A csinos kiállítás, 44 lapra terjed s ára 40 kr. Nagyérdekü mü nemcsak a gazdászati pályára készülő ifjaknak, hanem minden honpolgárnak.
—Zala-Eger szegről v''eszszük a leverő tudósítást: Königmajer Károly apát s kanonok ur deczember25 én tartotta búcsúbeszédét, mondhatni: igen megható szavakban. A városi tanács elhatározta26-án viszonzásul — fáklyás-zenével tisztelni meg, mely szándékról a közönséget — minden hajdút házról-házra küldve — értesítette.A nép tehát összegyűljember-ember hátán volt, várták a menetet); de mi történt ? Először a czigányokat nem találták ; és midőn ezeket nagy nehezen összeszedték volna, a szónok sem volt fellelhető; a igy a tervezett tisztelkedés a legnagyobb scandalummal hiusult meg. Kőnigmajert, kit hivői legnagyobb része majdnem imádva tiMtelt, Egerszeg — egypár roszakaró alattomos fondorkodása következtében — igy bocsátotta el, 27-én tehát bucsut vett, és talán örökre Egerszegtől.
— Kovács Gábor népszerű zenészünk .Flóra" czimmel uj polka-francaiset szerzett, ajánlva Pallaviciní Hypoiit őrgrófné ő mltgá-gának. Ma este fogja jól szervezett zenetársulatával a „Korona* vendéglő éttermében a t. közönségnek bemutatni.
— Sümeghröl írják nekünk: Nem sokára karácson napja lesz, mit fog nekem hozni a kis Jézuska? e kérdéssel foglalkozott már hetekkel ezelőtt az egész gyermekvilág, ós iparkodott mindenik magát jól viselni,nehogy a
Folytatái a mellékleten,
4 '' Cl
o fi. ctf
'' rf fq
-o o
CO &
o É=l
rq


Cdo

m m M
-O
#
<-5 £:
* /—5 IS-
■ •
<"<■ s

MAGYARORSZÁG és A NAGYVILÁG.
Szépirodalmi és iurer^ttarjentö kopes heti ap.
r-flj 1873. JatalDiKpM „Báthory Ist?áp, Matejto napgera festménye tőraiztaiL
Szerkeuti r ÁGAI ADOLF. A ,Mj.7T*rois:ág és a Nagyvilág* mint eddig, ugy ezentúl ii rajzban öm szóban la.íí trikre lesr ugy a nap fontosabb eseményeinek mint leghivatottabb kösv*titője a bel- o* a küifotd mOvé sí mozzanat linak, mig szépirodalmi és ismeret terjesztő ezikkel. am.iz knak maradandóbb értékű foglalata, ezeknek vonzó és tannlsagos modora folytán: arra vannak hivatva, hogy e Lpot addigi híveinél mindinkább nélkülözh''tlenné s ujabb előfizetőinél mind k*dv*jobbé tegyék. .Fővárosi heti tárnájáról" Porző élénk toll* gondoskodik. Sakk-, kép- vagy Mzó-talány, minden számban. Évek sorá:: át all fftn e lap, mindinkább erősbödve és csinosodva. izon körülmény, bogy a .Magyarország és a N«gyvj!ng* a legelterjedtebb liazal ké.-es heti ktfziffny, ék.sszólóan tanoskodifc az e vallalat körül kifejtett buzgalom mellptt. A közönség tömeges pártolás: s a lin7.«i S''jtó osztatlan elismerése, mely lapunkul határozottan valamennyi verseny-tár*a Ib''Ié emeli : egyrészt jutalom, másrészt biztaín- arra, liogy kitűzött czélank felé ernye-detler.fil örekedjünk.
Xeg c »n Í2--16 olialcyi szöveggel és művészeti rajzokkal a legszebb kiállitásbau.
Minden előfizetőnek Juttat
(renldnt tét pompád jntalomtópet
Előfizet •«! fQItételek: Xf^ rUérre 2 frt 50 kr, félem & frt.
A
u
képss gyermek-folyóirat.
Metfchm hetmkiHt eyytner tgy ivn 14 oídoion.
Szerkeszti: Forgó bácsi.
Á magyar irodalom ezen négy folyóiratának,
melyek szórakoztatásra, ismeretszerzésre ugy mint a fiatalság mivel ődcsére igen bő anyagot nyújtanak, egy miveit család körcben sem volna szabad hiányoznia, cs bi ''onyára nem is hiányoznának, ha a t. közönség azokat eléggé ismerne. Alkalmat veszünk tehát magunknak ezen ncgy folyóiratot előfizetésre ajánlani cs egyúttal késznek nyilatkozunk levelezési lap vagy levél utján történt megkeresésre az illető mutatvány-számokat azonnal ingyen megküldeni
Tiszteletteljesen
Deutsch testvérek (ifj. Deutsch Mór)
Budapest, bálvárvy-utcxa 9. 8z.
„BORSSZEM JANKÓ
másfél íves, minden számában torz-arczképpsl, számos tréfás rajzzal és humorlsztikus szövsggrel megjelenő HETILAP.
lr«rkea*U CtICSEKI BORII.
Elslsetéri árai HTegreslévre « frt.
De félre a tréűval. Legyünk komolyak. A Borsszem Jankónak, fájdalom ! csak 500,000 az előfizetője.
Elég siralmas, ha ez elsőrendű európai közlöny, mely a magyar világnyelven van írva. ily csekély számú előfizetővel kénytelen tengődni, mintha csak holmi , Times* vagy „Newyork-Herald* volna.
Pedig te. oh magyar, a szappanyfogyasztó nagyhatalmak sorában kivánsz méltó helyet i. S van-e nálam szappanyabh szappa?>y ?
.. „ szapulom a hitványságot, én mosom a
^troTA- szennyeit. Csak ugy tajtékoznak tőle
És azonkívül sulykolok. És letéglázom a gő-g"''t. És vasalom simára szikrAzó sczélommal a bú és gond rendőit.
És g>őnyörködtetlek a humor szappany-huborckaival.
En. szent Rzbelais úgyse! soha más lapot nem jáiatnék a Borsszem Jankónál! .. - -De- ezt ép oly kevéssé tehetem, minthogy önmagamat ölelhetem meg. «-\
Boldog te. a ki magadhoz ölelhetsz. Maradok irigyed Bnuua Jankó.
foglalni.
Ezen kis újság, melynek immár 6-Jkkőtste kezdődik, fennállása óta oly .széles körű kedveit-ségre és elterjedtségre tett szert, hogy nem tartjuk szükségesnek tw.vebb ajánlásával előállni.
A „Kis L&p" tartalmat számonkint 8—tO finomul metszett, vonzó képet, mulattató és komoly tarta''mu elbeszéléseket, költeményeket, talányokat, erkölcsi mondásokat, zenedarabokat stb.. meKek mindannyian a gyermek emlékezetébe mélyen bevésődnek és a kis olvasót szeretettel és örömmel bilincselik áz olvasmányhoz. Rég elismert tény, hogy egy ily lap által legkönnyebben éieik el azon czél : a gyermeknek mulattató alakban oktatást nyújtani és az összes sajtó a .K i s La p"-ről már ismételten legnagyobb elismeréssel nyilatkozott.
Előfizetési dij r
1 frt 20 kr. o. é. évnegyedenkint.
4 Kis TsOp* megjelen heten kint egy iven ló oldalún. SSiUMStt képpel S OflmlapOB és
hclenkint egyszer küldetik szét.
Előfizethetni a kiadóknál: Dsutsch testvérek (1Q. Deutsch Kór) Irodalmi és művészeti intézetében. l''esten, bálvány-utcza 9. sz.

Képes Regénytár.
E1 öfíietési árs: Negyedévre 1 frt 60 kr.
* ^V^''My^ifai^Mg a l^nHtAt tlrH lOrvM+mrict t, rf,*nVek*t kMi, m«M
A Budapesti Rejtelmek
8 kötetben, két részben 96—100 nagy nyol-czadrét iven jden meg. Az első négy kötetre terjedő ré« külön czimei „A lélekvásárlók." E wm nemileg sejteti tartalmát. A lélekviaárláa, társadalmunk ezen rákfenéje a mint ázás meg száz alakban Ideért nton útfélen, politikában és szóazékea, salonban és lebmban, követ-Tálssztukoi;és azon kivül; a, leánykeresk edés. mely Magyarországból és Székelyföldről űzetik kelet felé: es képezi kiapadhatlan mo tivumát a szerfelett érdekfeszitő, bonyolult szővevényű történetnek. Történeti háttér gyanánt a majgyar l^jfló keletkezésének és felbomlásának eseményei játszanak bele a nagy vonásokkal rajzolt, hol megdöbbentő élet-höségü, hol ijesztő sötét társadalmi korrajzba A mi fölöttébb érdekessé teszi e regényt az hogy nagyobbára élő személyek szerepelnek benne és azerző as utolsó évtized chronioié seandalensebe is bele mert nyalni, hogy félig elfelejtett eseményeket qjra feieletenitaen Szerző kitftnő gondot fordított Továbbá arra, hogy a régi és nj Pest hdyrajxát titkos helyiségeit s történeti nevezetességeit eleven és élethft leírásokban mutassa be az olvasónak.
9C Meg felen minden hó 1-én, 10-én és 20-án.
Az sddi^: megje''ent fftzetek teljes számban kaphatók. Egy fttzst ára 18 ta.
Előfizethetni minden könyvárusnál é- a kiadirataiban, Pest, bálvány-utcza 9. sz.


00
Intünk n ámítástól!
tínzm . Ovak> orák
sok hirdetmény kőzől. melyek mái mogjeleutek. találkoznak, melyek csak hálólia húzzak a ve-ijék tehát mindenki oly órák vásárlásától, melyeknél n«ra eb;g jótállást kap. Tőlem vásárlott vagy vissza vétetnek, vagv másokkal cseréltetnek ki, bizonyítékul a szelíd bánásmódomnak.
í?=pn

aaS
BRSBB8BQ
At
a aaa aaa aa ■ waa aBBC8aaa«ig88g«
nsB
a kitűnően szabályzott órák, melyek 2 évi jólállásjegygyel adatnak el ; a nevezett órák következő olcsó árakon kaphatók, csakhogy nagy árulás eszközöltessék ; tehát ne mulassza senki az alkalmat a házban
olv szükséges dolog mejjvásárlágánál.
ninde» óraért jótáll, mint biirntfty. örw»nát.o---- ----
KgJ" lKen BZt''P ora ^ro"0 ciírazattai es zománc i^mail) lap
, ugyanolyan porcellán-lappal ...........J ft 60 kr.
. verőgéppel............3 ft 80 kr.
Mindez»*k egy felkeltővel (wccker) 20 krral többe kerül.
Egy óra nagy, szép. porcoíián cifrázattal.......2 ft 80 kr. 3 ft 20 kr.
„ , finom cifraaattal gazdagon sziuezre, verógép . . . 3 ft 90 kr. 4 ft 60 kr.
„ , fiuoman festett elórészszel e» uratiy kerettel vagy finom helvét faragással
verógéppel......•......5, 6, 7, 8 ft. —
Teremóra broucból üveg burával igen szép egy db........2 ft 2 ft 60 kr.
Egy db. uagy.............3 ft 30 kr. 4 ft 50 kr.
„ db. jól sxabályaott angol utaaó-óra feikeltővel borítékkal.......5 ft —
Jól szabályzott helvét zsebóra 2 évi jótállás uj-arany lánccal......4 ft 50 kr.
Bármely terem valódi díszéül szolgálnak a híres bécsi ingaórák 2 napi járgéppel 13 ft 50 kr. 8 napi
járgéppei 22 ft. 8 napi járgéppel és verógéppel 32 ft.
Finom nickel vagy praecis óra gép 5 évi jótállás; ezek a legjobb órák, melyek mai napig készítettek.
Egy db. henger-chronometer óra „ '' db. tázaranyozásssl , db. kristal üveggel . db. aranyozott . db. kettős kópi-ny „ db. ugyanez aranyozva Amerikai duplex óra kettős géppel ez
előtti áruk volt 40 ft most csak 18 ft —
9 ft 50 kr 10 ft 50 kr.
10 ft 50 kr.
11 ft. —
13 ft 50 kr.
14 ft 50 kr.
üveggel Angol órák finom géppel Egy db. remontoir kulcs nélkül , db. finomabb
ÍR ft 50 kr. 20 ft — 12 ft 50 kr. 14 ft. —
a db uj kettős kristál üveggel, ugy hogy
a gép látható, az óra nyitása nélkül 10 ft 50 kr. Ejgr db. ugyaanez, finom horgony 13 ft 60 kr.
Sói órák fiuom egy db. 12, 15, 18 ft
Horgony óra, pompásan kiállítva kristál üindennemü óra, sót azok is, melyek itt nincsenek kijeleutve. olcsóbbak, mint bárkinél. Egy jól szabályzott napóra compassal, melylyel minden óra igazitható, csak 26 krba kerül.
Óraláncok talmiaraoyból.
uj pompás, me''yek az igazi aranylánccal hasonlók.
Egy db. ugyanoly, finom 2 ft 50 kr. 3 ft 50 kr. „ db. igazi 13 latos ezüst 3 ft 50 kr. 4, 5 ft. „ db. „ „ bosszú 5 ft 50 kr. 6 ft 50 kr.
Egv db. rövid 70, >0 kr. 1 ft 20 kr. és 1 ft 50 kx. . * db. finom 1 ft 50 kr. 2 ft, 2 ft 50 és 3 ft. , hosszú nyaklánc 1 ft 80 kr. 2, S ft._
r legszebb fajú 60, 80 kr 1 ft 50 kr 2, 3 ft JEjriIieiL 12 i ezüstből 2 ft 50 kr. 3, 4 5 ft.
Egy köteg órára való 60 krtól 1 írtig.
EgyedO] kapható sz sj sagy
6 különböző alakkal kerül
«-*JcuuJ « -J
FRIEDMANN BAZARJÍBAN, BÉCS, Praterstrasse Nr. 26.
(1189—2) Ksrslygzithsi átellenében.
Minden nem tetsző tarfy vagy v.ssza vétetik, vagy 84, tárgy által kicseréltstlk, bizonyíték
a tartós josagnak. *
Olcsó ékesség üölgyek és férfiak számára.
Ezen uj érc nevezetesen talmiara:.ybol készített ék mellőzhetővé teszi az igazi arany és ezüst díszt mivel mtnd feuyre mrnd alakra naaooiú hozzá, s a mellett csak negyedressbe se kéjül annak, most az iga/mai ca*k fayonjert fizetuek. Maga a szakértő is csalatkozhatik, oly jól van utánozva.
Uj ékességek,
legdivatosabbak uj aranyból, mely folytouosan megtartja arany színét és nagyou hasonlít a valódihoz, utánzott kövekkel.
Broch, finom, 1 db. 40, 60, 80 kr., 1 ft.
„ l«gfiuomabb 1 db. 1 ft 50 kr, 1 ft 80 kr,
2 ft, 2 ft. 50 kr. Egész garuiiura, broch és fülbevalók 80 kr, 1 ft 20
kr, 1 ft 60 kr, finomabb 2 ft, 2 ft 50 kr.
3 ft 50 kr, 4, 5 ft. Braclet." finom. 1 db. 50, 80 kr, I ft.
„ legfinomabb, l ft 50 kr, 2, 3 ft. 3 ft 50 kr. A legszebb nyakravalók 1 db. iK> kr, 1 ft 20 kr,
1 ft 50 kr.
Füzó fésűk, uj arany diszitménynyel, 80 kr. 1 ft,
1 ft 50 kr, 2, 3 ft. Érmek, finom, 1 db. 20, 40, 60 kr.
lefinomabb 80 kr, 1 ft, 1.50 kr. Gyürük szépen utánzott kövekkel, 1 db. 30, 40, 50,
60, 80 kr, 1 ft Szép férfi óralánc, rövid, 50, 80 kr, 1 ft, 1 ft 60 kr, 2 ft
Nyakláncok, finom velencei alakúak, 1 ft 40 kr, 1
ft 80 kr 2 ft Tüzótük férfiak számára, 20, 40, 60. 80 kr. Gallérgombok 5 kr. és 10 kr.
Egész garniturok chmiset és manchet gombok szép
kiállítás, 50 . 70 kr, 1 ft 50 kr. 1 köteg órafüggelékek, 60, 80 kr, 1 ft Igazi aranygyűrűk kövekkel, 1 ft 50 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr.
13 latos bélyegzett ezüstlánc tüzaranvozással rövid
3 ft 50 kr, 4 ft Ugyanezek hosszú nyaklánc, 6, 7 ft. 13 latos ezüst érmek tüzarauyozá&sal és zománco-zással, 2 ft 50 kr, 3 ft" Finomnn elkészített brilautedi«z. Maga a szakértő is csalatkozhatik ez által. E disz valódi ezüstbe van foglalva, arany tűkkel ellátva ; az utánzott csillárok legfinomabb hegyi krístálbói
vannak, melyek tüzüket soha sem vesztik. 1 broche 4, 5, 6 ft 1 pár függöny 4, 6. 6 ft
1 pár ing gomb, 2 ft 50 kr, 3 ft 50 kr, 4 ft 60 kr. 1 db. tű, 1 ft 80 kr, 2 ft 80 kr, 3, 4 ft
Csillám gyürük aranyból, 1 ft 20 kr, 1 ft 50 kr.
2, 3, 5 ft Keresztek és szivek, 2, 3, 4 ft
Az örökké illatos ékesftég
termésaet indiai növényből, mely természetes jó illatát mindig megtartja, és az t^j romok szerint van készítve. Pampában meg eddig nem haladták fel és kedves illata miatt közkedvességUvé lett. üa valamely nó e diszszel valamely terembe lép ugy az
1—2 pere alatt illatos lesz. 1 broche 81 kr, 1 ft, 1 ft 20 kr, 1 ft 50 kr. 1 pár függöny 80 kr, 1 ft. 1 ft 20, 1 ft 50 kr. 1 braclet. 50,'' 60, 80 kr. 1 ft 1 ft 50 kr. 1 collier, 60, 80 kr, 1 ft 1 ft 50 kr, 2 ft, 2 ft bO kr 1 óralánc, illatos, 1 ft 40 kr.
Dl»ze*, divaton és tökéletes az uj roccoco-ék, mely a középkorban csak fejede
meknél volt található. I garnitúra broche és függöny 2 ft 50 kr, 3 ft.
„ finomabb 4 ft 50, 5, 6 ft 1 érem, 1 ft 50 kr, 2 ft 2 ft 50 kr. 1 . finomabb 3, 4, 6 ft. I pár fejtü 3, 4, 6 ft. 1 karperec, 6 ft 6 ft 50 kr. 7 ft 50 kr. 1 coliiere 3 ft 50 kr, 4 ft 50 kr, 5 ft 50 kr.
A fekete dísz. E divatos ék köszörült tehát nagy fényt fejt ki és
mégis igen olcsó. 1 garnitúra broche és fénygyöngy 30, 50, 80 kr. 1 coliiere 1, 2 és 3 soros 1 ft, 1.50, 2 ft. 1 pár fejtü, 15. 25, 30 kr. 1 diadém, 60, 80 kr, 1 ft 20 kr.
A divatos fekete disz,
üvegből, valamint jet dava bivalszaru, és ruggyantából. Egy broche 20. 30, 50, 80 kr, 1 ft „ pár függöny. 85, 35. 50. 80 kr. 2 ft . karperec, 30, 50, 60, 80 kr, 1 ft. • . nyakcollier, 50, 80 kr, 1 ft . rövid óralánc, 15, 30, 60 kr. . nyaklánc, 30, 80 kr, 1 ft n inggomb, 4 kr.
„ pár manchettegomb, 15, 20, 30, 40 kr. „ tűző fésű, 20, 40, 60, 80 kr.
Ez áruk ily minőség- és árban csakis alulirottuál kaphatók. Árjegyzékek ingyen küldetnek szét. Ily (1191—3 példány mindenkire nézve érdekes.
Bazar Eriedmann, Wien, Praterstrasse 26.
«
EGER
Nagy-Kanizsán
IGNACZ
Főtér, Wucskics-féle házban.
Ajánlja évek óta a legjobb hírben levő
uri- s hőlgyczipő-raktárát,
mely gyermekek számára készített mindennemű czipói szükségletekkel is felszerelve van. Előnyös, hogy nem gyári, hanem sajátkészitményüek, s igy a legjutá-nyosabb áron szolgálhatok.
Ugyszinte különös figyelembe ajánlja a mélyen tisztelt cs. kir. sorezredi s m. kir. honvédségi tiszt uraknak legjobb ízlés szerint kiállított és sajátkészit-"ményú, belföldi bőrből való
lovagló s magyar csizmákat,
melyeket csinosság, tartósság és olcsóság eléggé ajánl. (íioi—6)
Elsó s legtöbb kitüntetéssel jutalmazott
óráls:! m
a legjatányosabb árak mellett egyedül
™ AUER JÓZSEF
es. ic. szabadalmazott chronometer és műörásnáí
kaphatók
SZEGEDEN
Alant jegyzett tárgyakat, bámulatos olcsó áron ajánl
KANITZ C.
Papír ós dí-txmüarú raktára,
PEST,
Dorottya-utcza 12. szám.
Következőket: Íróasztal felszerelvények, bronce-, aczól-, réz- és öntöttvasból, szivartárczák, bornótszelenczék, gyufatartók. irodai és zsebténtatartók, utlszertartók,
legnagyobb választékban. Igen díszes va rókészletek, dolgozó kosárkák, kézitáskák, látogatójegyt&skák elefántcsontból, tekenősbókahéjból, albumok zenével vagy a nélkül, pénzt&r-czák, tekenősbékahéjból, kagylóból és bagariabőrből, kesztyű- és zsebkendő-sodrok, látogatójegyt&lczók,
bronce, ezüst-platina és faragott fából. Képeskönyvek, iskolatáskák, festékdobozok, takarékpénztás-kák, rajzeszközök, valamint ezer egyéb mindenféle itt fel nem hozott apróságok bámulatos olcsó áron.
Cotillon rendelek és tánezrendek
legnagyobb választékban. Egyúttal bátorkodom a t. cz. közönséget nagyszerű raktáramra levélpapírban, donrbor vagy színes monogramm úgymint fekete czégnyomattal (1207—) figyelmeztetni.
BI alom-bérbeadás.
s
A babocsai határban levő rinyaárkon három kerekű vizes-malom jövő 1874. január hó 4-én reggeli 10 órakor az uradalmi tiszti lakban, nyilvános árverés utján a legtöbbet ígérőnek három egymásutáni évekre bérbeadatik. A bérlet kezdete 1874. április 24-én.
Az illető vállalkozók kéretnek bánatpénzzel magukat ellátni. (122} — 6)
Arany érem
Felbátorítva azon kegy és elismerés által, mely szerint saját tanulmányú óráim számos bel- és külföldi kiállításnál a legjobbsikerrel versenyezve szerénytelenség nélkül kell kijelentenem, miszerint ő cs. kir. felségétől aranyérem, a londoni és bécsi világkiállításnál aranyéremmel felérő angol diploma ós kitüntetés, a kecskemet.
kiállításnál ezüst diszérem stb. által lettek jutalmazva.
Midőn tehát leszállitott árakkal ellátott uj árjegyzékemet a n. é. műpártoló közönség pártfogása végett bemutatom, bátor vagyok e szerinti megrendelést annál is inkább ajánlani, mivel óráim mind szilárdságra, mind pontosságra, ming jutányosságra nézve minden más hason üzletbeli órák felett előnynyel birván, a rendes és pontos járásért 10 évig
kezeskedem.
Orák urak rémére:
Ezüst henger-óra 4 rubinnal . . 10—12 frt.
. . „ d. tokkal 14-16 , „ , krist. üv. 13 — 15 „ „ „ n d. tokkal 16-18 . „ horgonyóra 15 rubinnal . 15—18 , „ „ d. tokkal 17-21 , , angol horg. óra krist üv. . 18—23 , , . - „ - d. tok. 21-27 „ . valódi kolcsnélküli remon-
toir horgony óra ugyanaz dnpla tokkal
Arany horgonyóra 15 rubinnal „ ugyanaz dupla tokkal . . , valódi kulcsnélküli remon-
toir kristály üveggel . , ugyanaz dupla tokkal . .
28-34 . 34—28
. 25-58 54—100
. 55-80 90—150
örák hölgyek részére
Ezüst hengerórák 4 és 8 rubinnal
Arany hengerórák.....
B „ zománezozva .
„ . , arany köpeny nyel „ 9 zománc- ós gyém.
kristály üveggel dupla tokkal . . horgony óra 15 rubinnal . .
„ „ krist. üv. • » » » d- tokkal
, valódi kulcsnélküli remontoir
n * » „ d. tk.
Ingaórák : Ingaóra 8 napi felhuzáasal
n »
12—17 írt. 24-29 „ 30-35 „ 35—39 „ 41—47 „ 38-40 „ 44—47 „ 44—45 , 46—48 „ 48-55 „ 54 - 60 „ 75-180 n
. 21-21 „
óra s félóra üt 37-42 „
negyed sóra üt. 59—69 „
Havi regulátorok......35 — 38 „
Ingaórák bepakolási dija 1 frt. 50 kr. Ezenkívül serkentők, zenélő franczia bronz és mindennemű órák, valamint aran y és ezüst, talmi és aczél láncok is igen jutányos árakon kaphatók.
Vidéki megrendelések a pénzö&ftfceg előleges beküldése vagy postai utánvét mellett pontosan teljesíttetnek.
Órák javításra vagy becserélésre elfogadtatnak.
Regül ázás ért külön dijak számittatnak. (1195 — 2)
Uradalmi tisztség.
Moll a. seidlitz-pora.
E porok rendkívüli a a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden, eddig elismert házi szerek kft ur, tagadhatatlanul u «ls6 helyet foglalják el; mit az sok ezer,."* ->iri birodalom minden részéből kezeinkhez küldött bála-iratok aieg>> -'' c*ei.l>en tanúsítják, hogy e porok lögzött szorulásoknál, emésztheti-i.enaégeknél, gyo-■•rhévaél, továbbá görcsök, vese és ideg-bajokban, szivdobogásnál, ide «esséf okozta fSfkjás, vértolulás, végül bysteriara, bukór és hozastos kásyásra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb ryógyhatást eredményeztek.
Ara 1 eedeti doboznak használati utasítással I frt
SÓVAL
A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség segedel-_ raére minden b»leS és külső gyuladán, legtöbb betegség, mindennemű seb-, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyitott sel-k, rák, fene, szemgynlladáa, bénulás és mindeunemfi sérülés ellen, stb stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
------------™ (1091-8.)
Pályázat.
Az alsó-lendvai polgári iskolánál megürült rajzta-nitói állomásra, 800 frt fizetés, 200 frt lakbér, összesen| 1000 frt évi illetmény élvezetével pályázat hirdettetik.
Pályázók a polgári iskolai rajztanitásra képesítő, erkölcsi s egyéb bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat nmélt. vallás s közoktatási magyar királyi ministerinm-l hoz czimezve 1874. évi január 15-ikéig alulirt tanfel-| ügyelőnél annál is inkább benyújtsák, mert a kitűzött határidőnél későbben beérkező folyamodványok nem vétetnek| tekintetbe. (1240—3)
Nagy-Kanizsán, 1873. deczember 22-én.
Nucsecz József,
megyei tanfelügyelő.

^Tírr " IP vjir? r A ~
<•"«>__<«V| V__•_V__•_«>_ . <» » ,
120,000 porosz tallér
mint főnyeremény.
Továbbá 80,000, 40,000, 30,000, 20,000, 16,000 2 szer 12000, 1000, 2-szer 8000, 2-szer 6000, 5-szür 4800, 13-szor 4000, 11-szer 3200, 12-szer 2400, 27-szer 2000, 3-szor 1600, 55-ször 1200, 126-szor 800, 6-szór 600, 2-szer 480, 352-szer 400 ós 200 10-szer 120, 267-szer 80 és 34,326-szor 45, 40, 20, stb. stb. p. tallér nyereményt ad az álJam által engedélyezett és biztosított
W/F* Nagy pénzsorsjáték "Vfl
melyben a töke összege
2 millió 120,000 porosz tallért tesz
s kevés hó alatt hét hozásban eszközli. A rendszereshuzás
1874. évi január 14. és 15-én lesz, melynél a sorsjegyek ára következő :
Hotel Mihalek
lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
DA legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norvégia hegyeiben nem cserélendő fel a mesterségesen tisztított halraájzair-olajjaL
A valódi Doi>soh-haJnájzsir-olaj mell- és tüdő-bajoknál, seropho l«S- és raoUtis-betegségekben legjobb gyógyhatásúd van ; meggyógyítja a légid(iltebbkiszvény- éscsúzbajokat, valamint a« időszaki bórkütegeket.
Ara 1 üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak 2Tagy-Kcmi*sán: Bel uh J. gyógy sz Lovák K. gyógysz. Fesselhoffer J. és Roseuldd F. araknál.
Mtovárott Lakovios O. Csáktsrayáa Kárász H. Csárgás Kxeisler Dávid IU|MtVár«tt Kohn Jakab Raprnozáa Werli Bánd. gjógy*%. Ktsztfceiyoa Wünsch F. KsrsaztM Breyer Jakab fiai Maxstss Csacsinovif Istv. gyógy sz
Lstoayss Kalivoda J. gyógy sz. MarozaJlbaa Isttl Nándor Báaak-8zt^y«rfyte Fibicz J. gy. Szombatbelyes Pilich Ferencz gy. Soprosykaa Mezey András gyógyss. Zágrábbao Mittelbach Zs. gyógyss. , Ceyleck J. J. gyógysz. nrvreisi Fr • gyógyi*
Alulírott jelenti a n. é. közönségnek, hogy az ő saját házát,
Servita-téren 7. sz. alatt
szállodává alakította át és leg-pompásabban berendezte.
HÉT Szoba ára: lfttól 3.50 krig.
MIHALEK F.,
(1153—14) Bxállodatolaj donos.
„ fél » 0 J» 3. e n w
» negye ^m 9 n 1-50 „ n »
Az osztr. bankjogyek beküldése legkényelmesebb a biztosság kedveért vevény melletti levélben eszközölni, egyenesen küldöm s díjtalanul a tervezetet • ax állam-czimerrel ellátott eredeti sorsjegyeket a legtávolabbi vidékre is pontosan és hallgatagon. Hozás után azonnal elküldetik a nyereménysorozat az ujitási sors-jtergy*1? * nyert összeg pedig a legszigombb titoktartás mellett rögtön kifizettetik. Büelőbb bizalommal fordulhatni a szerencse által kegyelt alulirt bankházhoz.
(1204—7)
Heckscher Zsigmond, Hamburgban.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása,Nagy-Kanizsán.
PÁLYÁZAT,
Közhírré tétetik, miszerint Kottori mezővárosban (Muraköz), a kántortanitói állomás üresedésbe jött, mely állomással 360 frt készpénz fizetés, szabad lakás, 30 írtfapénz, 5 y, szántóföld illetőleg rét haszonvétele van kapcsolatban.
Felhivatnak mindazok, a kik ezen állomást elnyerni óhajtják, miszerint kellőleg felszerelt folyamodványaikat, melyben különösen magyar- és horvát-nyelvekbeni tökéletes ljártasságoknak kell kitüntetve lennie: Kottori község elöljáróságnál jövő 1874. évi január 16-ig benyuitsák.
Kelt Kottoriban, 1873. deczember 24-én.
124i-2) A községi képviselőség.
Melléklet a „Zalai Közlöny"
1874-ik évi 1-ső számához,
Jézuska, róla megfeledkezzék; de mily sokan csalatkoztak mégis várakozásnikban, kiknek nem vo!í senkijök — vagy ha voltak is jó szülőik, do hiányzott náluk az eszköz, hogy szeretteik-nők bár mily csekélységgel is kedveskedhettek volna; — azonban az Isten mindig rendel jó *zivü embereket, kik a benne bízókat nevében tamogatják; — igy történt városunkban i«, undón a karácsonyi 8zt. ünnepik j-lkalmával nagyságos Kamazetter Vincze ur és szeretett neje Kompáuik Zs<>íia által alapított kisded óvoda kisdedei szamára ugy.mcsuk a nevezett és jótékonyságáról, upy bókezü adakozásairól országszerte ismeretes lovag ur éa kedves neje indítványozása folytán ajándékok gyűjtettek, melv ig''^n szép eredményre vezeiett, a sokféle tárgy, mely a 3 felállított na°ry karácsonyfán é« az az alatti asztalokon elhelyezve ét. íeikö-tozve volt, csizmák, czipók, meleg harisnyák, keztyük, fésűk és nagy meunyi*égü csemege és báb volt; — látni kellutt a kicsinyek örömét, midón a Bokféle tárgy köztük kiosztatott, mint ujjongtak és tapsoltak örömükben. A szíves adakozók mindannyian, de küiöuöaen azok, kik legértékesebb tárgyakkal eme adományhoz járulták, u. m. nsgos Rarnazetter Vincre, Eitner Sándor. Stámborszky Liszló, Edeskuthy Sándor és Dorner Kajtán urak fogadják tőlem a ki&Jed-ík nevében köazönetemet. B. P.
— Alsó-Dorriboruból üdvüzlet a .Zalai Közlönyének! Hat éve, hogy balységiink-ben F. F. kezdeményezése s a feledhetleu Kí-rálvi Pál lelkes pártfogása folytán .szerény olvasó-kör alakult. M. évi decz. 21 -én tartatott meg az alakulási év fordulat utolso közgyűlése, melv ben eldöntendő volt: váljon fenmaradjou vagy megbukjék az egylet. A buzgó összetartásnak sikerült a kör éielberuaradadát uizioai-tani. noha küzdeoünk kellett, mert néhányan személyes boszuból beszüntetni :«kar''ák. Több érdemes tagon kivul sokat koszönheiünk a derék H— r testvérek hazafias buzgalmának.. A tisztválasztást sikerültnek Írhatom: Elnöknek
— ha nem csalódom — Kanizsa szülöttje, a közórömre ujonau kinevezett s általunk i^en becsalt Stefán József plébános ur egyhangúlag választatott meg. Lapokat szép számmal rendeltünk meg s hogy elsó helyen van megyei kedvig lapunk a „Zalai Közlöny" nem szenved kétséget.
— Perlakról irják nekünk: Muraköz olv nagy nyomornak néz elébe, minő 1817 óta nem volt; Perlakon, Hodosánban és Kraljeve-czeu éveken át a kózépbirtoku gazdak szarvasmarha-állományaikból 5—600 írtig pénzeltek, 100 - 150 mérő szemes gabonát adhattak el. és mos; üresek a hombárok, a górék ugy annyira, hogy az úgynevezett karezgabonát sem képesek lelkészeiknek megadni.
— Zsila-Eger szegen febr. 1 én a „Zöldfa'' vendéglő termében zártkörű tánc/.vi galom tartatik. Belépti dij 2 frt. A tiszta jövedelem jótékony czelra forditiatik. A meghívót Bessenyey György bizottm. elnök, Csertán László, Chernel Gyula és Szily Dezső bizottm. tagok bocsátották ki.
— A keszthelyi georgicon lelkes alapitója gróf Festetics György születésnapjának évfordulója van jaD. 1-én. Született a nagy hazafi 174b, meghalt iöl9. apr. 2 án.
— A nagy-kanizsai segély egylet 1874. évi január hó 6-án délelőtti y órakor a helybeli „kereskedelmi egylef termében rendes közgyűlést tart. Sorozat: I. Számadási jelentés. II. Az 1874. üzlet évi számadás és könyvvizsgáló bizottmány kineveztetése. III. Határozat a tartalék alap javára megállapítandó összeg érdemében. IV. Jótékony czélokra fordítandó összeg meghatározása. V. Az egylet érdekében felmerülő indítványok hozatala VI. A sor szerint kilépett 8 választmány i tag megválasztása.
— &ümeghen 1873. deczember 28-án reggel 6 órakor Bucsák János csizmadia mester vig kedélyében egy sümoghi lakos fuvarosra, rövid szóváltás után reá lőtt; a szerencsétlen, ki fején lőn találva, jelenleg orvosi ápolás alatt van ; a vig atyafi pedig a rendőrség által már be is kisértetett.
— Farsangi hir. A nagv kanizsai fiatalság több tag ja által rendezendő január 7-iki bál sik''-re iránt már előre is legszebb remények mutatkoznak. Halljuk, hogy nemcsak helybe liek nagy számmal, de közel, sőt távol vidékekről is sokan készülnek e bálban résztvenui.
— Ez okból a rendezőség is igyekszik minden lehetőt elkövetni a tánczvigalom fényének emelésére. — A bál kedélyességét illetőleg a multb-''l vett tapasztalatainknál fogva elég garantiát birunk abban, hogy a rendezőségnek sikerült lady patronesse-ül Martinkovits Ká-rclyné szül. Győry Vilma ő nagyságát m«g nyerni.
__ Ixikosi J&wíé/tapolczai telekkönyvi irnok, az ottani kir. járásbírósághoz telekkönyv-vezető segéddé, — Berta Ignácz kir. adóvégrehajtó pedig a zala egerszegi kir. adóhivatalhoz VÍI. oszt. ideigl. adótisztté neveztetett ki.
— A keresztény-Világ béke ünnepe
— a karácson — ezidén derült s csaknem tavaszias jellegű időjárás mellett folyt le.
Mindkét templomunk zsúfolásig fömve volt reggeltől délig az áhítatos nép százai által. A kedves gyermekkori emlékeket felujitó. valóban népies karácsoni énekek megzendültére látni lehetett a jelen voltak arczain az örven detes szent ihletet, mely mindannyiszor meg-ujul, valahányszor a hivő szív húrjai a hit ele venitő fuvalraa álul gyengéden megér intetnek.
— Kanizsamegye s illetőleg Zala sz -helyének Zaia-Egerszegről Nagy-Kanizsára le ndő helyezése tárgyában nagyszámú érte-k ''/let tartatott a napokban.
— TJj zenemüvek* Taborszkv és Parsch zeneműkeresfcedéeében megjelent: l.)Soldaten-sitte, polkafrancaise F..hrbach Fülöptől, ára 50 kr. 2.) Grandé Mazurka Brilante Moravetz Edétől, ára 50 kr. 3.) Stándchen, Leise, fle hen meine Lieder von Franz Schubert, ára 60 kr. 4 ) „Herbstblátter- Walzer Fahrbach-tól, ára 80 kr.
Vegyes hirek.
— A párisi városrészek egyikében, a Gobelinben oly nagy a szegénység, hogy a kerület polgármestere minden jelentékeny kereskedőhöz levelet intézett, melyben segélyezésre felszólítja. Ezen kerület minden ötödik lakosára egy segélyezésre szoruló kerül. — Szintén Párisban a legnagyobb divatraktárak egyike elküldte segédeinek harmadát. Más üzletek leszállították a fizetéseket.
— Az Apollo zenemű folyóiratra és a magyar zene- és dalmű veszek s művésznők .Arckep- Csarnok" — ára ismételten figyelmeztetjük t. olvasóinkat. Megjelenik ez igen kedvelt s már szépen elterjedt folyóirat minden hónap 1-ső és 15-ik napján két zeneiv hsngjegy, tartalommal. Ara egész évre 6 frt., félévre i frt. E folyóirat a nemzeti szinházban színre kerülendő dalművekből (Mignon, Faust, Romeo és Júlia, Afrikai nő, Fekete Domino, Szép Ilonka stb.) egyvelegeket, átiratokat fog közölni. Az arcképcsarnok pedig Liszt Ferenc és sok nevezetes magyar zeneművész (Bihari, Csermák , Lavotta, Rózsavölgyi, Ruzsicnka, Svastics, Füredi, Tamási, Stéger, Hollósy Kornélia, Bléháné, Reményi, Joachim stb.) arcképeit fogja tartalmazni. A zenekedvelők bizonyára nem mulasztandják el e folyóirat megrendelését. Az előfizetési pénz küldendő az Apolló kiadó hivatalába Budapest, IL kerület iskola útca 681. sz.
— Hédervári gróf Yiczay Héder Győr-megye főispánja meghalt 1873. decz. 23-án esti 10 órakor 67 éves korában. — Temetése decz. 27-én volt Hédervárott. Benne nem csak Gyórmegye siratjaszerető atyját, de az egész ország egyik Ugnemeseb főurát gyászolja, ki utolsó sarja volt azon ősi családnak, mely a híres hédervári Kontot számitá ősei közé.
— Hazánkban most a municzipiumok száma 153, s ezt a törvényjavaslat, ötvenket tőre kívánja leszállítani. Ez a megyék kikeri-tésének kérdése, melytől olcsóbb közigazgatást várnak, de amely ellen nagy az izgalom mindenütt, ahol az önálló törvényhatóság megszűnése forog kérdésben.
— Bazaine tzámüzetési helye. A liguri part közelében, szemben a Croisette fokkal, mely a napoulei öblöt az antibestől elválasztja, a Lérins szigetek sziklás csoportja emelkedik "ki a tengerből. A csoportban két hosszas, párhuzamosan nyújtózkodó sziget tűnik ki, melyeket csak egy másfél kilomeler szélességű tengeri ut választ el a parttól, melyen Cannes városa terül el. E szigetek nevei St. Honorat <;s St. Marguerite. Emez magasabban fekszik,
• teskebb alakú a másiknál; fődiszél egy i ... tűlevelű erdő képezi, mely a szigetnek egész keleti részét födi. Régi időben egy Lerónak szentelt templom volt e szigeten, melyet Szt. Honoratus leromboltatott, helyébe egy zárdát alapított, melyben 699-ben nem kevesebb mint 3700 szerzetes tartózkodott. Ezer évvel később Richelieu bibornok kezébe keri-tette a szigetet és megerősítette. Alig hogy e munkálatok elkészültek, a spanyolok ostrom alá vették a szigetet és több évig tartották is magukat a szomszéd szigeteken. Az erőd, mely a sziget meredek északi partján* emelkedik még Richelieu idejéből való ; később Vauban építette ki. Ez eród magában véve nem jelentékeny, de mint fogház nem egy nevezetes embert rejtett falai közt. St. Mars, pigneroli parancsnok az ottani fogházból 1686-ban egy férfiút hozott magával, ki különösen feltűnt vas álarcza által, melyet sohasem volt szabad levennie. Ez volt ama rejtélyes „masque de fer," kinek története annyi történésznek okozott már fejtörést, annyi regényirónak szolgált már tárgyul, de még most sincs tisztába hozva. Ugyanitt volt fogva Lsgrange Chancel, ki a gründerek ősét, a hírhedt Law-t és annak védnökét, Orleansi Füjöpöt kissé nagyon is megtalálta szapulni satyráiban. Itt volt fogva 1814 ig Broglié Mór berezeg, genti püspök is~. A szigeten mohamedan sirkert is van, melyben a sivalagok fiai nyugosznak, ama kabylok, kik 1841—1859 közt a szt.-margueriti erdőben őrizte''„tek. — Eeek nevezetességei ama
helynek, melyben Bazaine husz évet fog tölteni, — ha kitölti.
Mövidhirek. Ró''.osi Jenőnek „A szerelem iskolája* czimő 5 felv. vigjátékáta dráma-bíráló bizottmány elfogadta. — Tsylor Issák, angol nyelvész azt állítja, hogy a magyarnyelv rokon a régi étrusk nyelvvel (?) - Kamtner-mayer fővárosi polgármester hivatalos közegeknek a magyar nyelvet szi vökre köti. — Bodnár Endre volt színész és kuuágotai kath. pap megnősült, lévén ugyanott reform, lelkész. — Garay János költőnk nővére Fran- j cziska meghalt s végrendeletileg 5000 frtot j hagyott jótékony czélrs. — Hymcn cín.ü Lp ; is fog szerkesztetni, no ennek sok ti tizetője lesz. — A miniszt< relnök ezentúl is az elnöki palotában fogad naponta délután látogatásokat. — Báró Krepp altábornagy Badenban 90 ik születési nap évfordulóját ülte meg. — A herczegprimásnak decz. 27-én adatott át nagy ünnepélyességgel a bíbornoki süveg. — Anglia és sz osztrák magyar monarchia közt uj szerződés köttetett a bűntettesek kiszolgáltatására. — A határőrvidéki erdőüzleti oonsor-tium lemond a 6 millió ft. cautióról, ha a szerződés megsemmisíttetik. — Lieber József barsi másod tanfelügyelő lett — Deutsch testvérek nyomdája csődöt mondott. — Ercsiről egy szolgálóleányt, ki Pestről gyalog ment két rabló megtámadta 8 frtot vettek el tőle s hogy őket meg ne ismerje, két szemét is ki szúrták. — As első magyar gőzhajózási társulat feloszlott. — A szerdahelyi emlékre eddig 4600 ft. gyűlt be. — Bazaine decz. 25-én utaztatott el. — Párisban 150 ezer munkás van kereset nélkül. — Oroszország Samaz* tartományában nagy éhség uralkodik.
— kr. Ojbor skójs .— — 5.— kr. óbor skójs 10.— .— kr. Sséna m. —.— — — .— kr.
Szalma m. — frt. Keményfa öle 14.----.— kr.
Székcsfejérvár decz. 29-én Alsd-snsrriai rnéio. — Tiszta hozz 7 - , 6 10,'' 5.60. Kétszeres 6-60. 5 20 ,5.— Rojcs 5.—, 4 80. 4.50. Árpa 4.—, 8.60, Zab 2.10, 2.20 Kukoriczs 4 20, 4.—.
Kaposvár, deczember 29. Buza 470. — 6.6 í kr. Kosa ö.fin _ ö i(j kr. Árpa 4.10 kr. Kukoricaa 4.60 kr. Zab 2.60 — 1.75 kr. Egy öl fa 6—8 60 kr.* Egy akó bor 4—5 ft.
P « c s, deczember 29-ón. Buta 7.50— 6 60 kr. Rom 6,65—6.50 kr Árpa 3 50 kr. Zab 1.95 kr. Kukorirra 4.50 kr, KMes 3.5<> kr. Burgonya 2 ft. Ujbor akója 6 50 kr Paprika fontja 40 kr.
Sopron,decs 28. 1873. Buz* 7.80 7.30 kr. Ross 5%-A ló kr. Árpn 4.58—4.25 kr. Zab 2.40—2.26 kr. Kukoricza 4.80—4.4U kr. Kvsles 3.60-3 10 kr Bab 5 20—4.60 kr.
Tőzsdei értesítés táviratilag.
B udapest. decz. 31. Bécs, decz. 31.
5.41 kr.: Reczéa arany 5.40 kr,
9.10 kr.: 20 frankos arany : 9.11 kr.
1.69 kr. : Porosz utalvány: 1.70 kr.
108.75 kr.: 100 frt ezüst: 109.00 kr
Papírszeletek.
— A minapában egy fötdmiveg állit be a városházába s interpellálja a bírót, hogy az 6 utcai-jában lévó lámpát soha sem gyújtják meg, pedig 5 is fizetett a lampákra. Honnét tndja ezt, kérdi a biró ? saját me ggyözodésemböl. — No hát tndja meg, hogy nappal nem szükség meggyújtani, este pedig minden jóravaló ember otthon vau. Eimebet
— Dictionariu m-ért külde rektor uram a msndikást a paplios. — Ez elfelejtvén ama ropogós szót, „disznó jármot" kért a tisztelendő atyaságtól.
— Egy udvari tánczvigalom alkalmival í-z égő gyertyákról forró viaszosepp hullott egy kitűnő ssépségQ hölgy márványíehér vállaira. — A nő fájdalmasan felsikoltott, • peresben egy magas rangú egyéuiség e hölgyhöz következő bókkal fordalt. .Azon véleményben voltam ekkoráig aassonyom, hogy a „karrari márvány'' érzékkel nem bir !
— Egy angoM államférfiúnak tulajdonítják a következő mondatot . ..Legjobban fizetjük azokat, akik beanünket gyilkolnak : a tábornokokat; azután azokat, akik benndnket ráazednek : a politikusokat; azután akik szórakoztatnak: az énekeseket, tánezo-sokat, zenészeket és sziuészeket; legroszabbol pedig dajasxuk azokat, akik arezuk verejtékével oktatnak bennünket; * tanitókst."
— A szórakozott pinczér mir harmad-ezor kérdé vendégét, hogy mivel szolgilhat? Végre az boszuaan feleli : »
Hozzon akármit, csak túrói rétes legyen.
Szerkesztői üzenet,
1067. 8. E ,Sylrester éjjel-'' megkésett 105b. H. K. .Karácsonyest1* hssoulag. 1069 S. 6. Füred. A papírszeletek nem közölhetők, mert igen sokszor megtörtént dolgokat tartalmaznák.
1060. Ss. J. Dobronakon. Becses sorai szerint
intézkedtünk.
1061. Sz. B. és többeknek. A beküldött kéziratok s egyéb levelekre az összehalm o zott teendők miatt később felelhetünk.
1062. L. 8. Szeged. Köszönöm, szives üdvözlet:
Üzleti szemle.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, decz. 31 én.
Időjiris: A mult napokban szeles, hideg, ma erői fagy, derült.
Gabonsüzletben: Semmi forgalom. A kérdés csak egyedül finomabb buzikra «xo<-itkozik, melyek 10—15 krral emelkedtek Rozs 5—10 krral lenállt Árpa nagy készletek mellett hanyag. Kukoricza kevés mértékben piaciunkon képvisel re, a helybeli fogyasztás számán 10 krral drágábban talál vevőt. — Kender- és lendemagban a kinálat igen gyenge lévén, ma már 20—25 krral drágábban Tétetett. — Egyéb gabnanemüek változatlanok.
Piaczi áraink alsó-aosztrisi mérő szerint:
Buza 80—81 fnt 6.06—6.10, 82—83 fnt 6.50— 6 70, 84 - 85 fnt, 7.10—7.45 kr. Rozs 76—77 fnt 4 60—4.70, 78—80 fnt 4 90—6.05 kr. Árpa sorfSsétro 4.20- 40—50— krig Árpa etetésre 3.40—3.70. Kukoricaa 4.60—70 kr. Zab 2.06—10 Hüvelyesek : Borsó 8.50 kr. Bab fehér uj 5 frt. ó 4 frt, tarka 4 frt. Lenese 7 frt. KŐlos 3.80—60kr llajdina4.10—40 Köleskása 7—8 frtig. Hajdina kása itezéje 13—15 krig. Lenmag 4.- 4.20. Leudckmag 3.80—4 ft Lóhsrmag 30—32 frt bécsi mázsája. Kendermag 3 60 kr. méreje. Repcze téli 4.40—50 krig, nyári 3,50-60, miaden 76 font. Borok: Tavalyi: 10—13 forintig. Idei: Schiller 3.80—4.10 krig. Idei: píros 4.20—4.8Üfckrif. Idei: fehér 5.—6.60 krig.
8ümegh, deczember hó 23-án 1873. Busa 6.50. —6 20 kr. Rozs 4-50 — 4.20 kr Árpa 4.30 — -—
kr. Zab 2.30 - 2.10 kr. Kukoricza 5.--4.80 kr.
Burgonya 1,60 — 1.40 kr. Bab 450 — 5.— kr. Hajdina —.--—.— kr. Marhahús 26 kr. Borjuhos 26 kr. Disznóhús 28 kr. Juhhus — kr. Szalonna
Vasúti napon kinti menetrend:
Indn) N.-K*m««4r<M Bzrcsra és Dombovárra re<ir«»
5 ór* 18 porc*
• . . délután 2 „ 43
Budira reggel 6 . 18
délután 1 . 48 "
«stve 10 » 43
. . Bécsbe reggel 5 48 . •
délutin 2 18
>• . . estve 10 , 5
. . Triesztbe reggel 5 . 3
. . déiutin 2 . 23
. . estve II . 33
Érk. Barcs- *i Dotubovirról N..K*».i*»irA reggel
4 óm 19 percr , , N.-Kanizsira délutin 1 . 21
• Budiról , reggel 4 , 43 " » • • délutin 1 . 46 ^
• . . estve 9 . 20 | „ Bécsből . reggel 4 . 33
. , délelőtt 10 . 27
•• . . estve 10 . 18
„ Triesztből , rew?0l 8 __ jq
. , délután I a y
• * . «''lve 10 , 22
t «

#) Csak Szombathelyig. Itt 7 órai virakoaia.
Felelős szerkesztő: Bátffj Lajos.
xyuttór.*)
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik.
Dr. Forty-féle altalános
mely rendkívüli gyógyereje, elváasztó, érlelő éi fájdalmat csillapító hatis* iltal leggyorsabb, legbiztosabb s egyszermind gyökeres gyógyulist eszközi különnemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás légcsőhurut, b ő r k é s-barsig. hirtyisgyik (Croup-angina) mindenemü megsértések, harapi*, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megfnrri-zisok, darázs- vagy méhszurisok, konok-fekélyek. zúzatok (contosiók) — meglepő gyors fijdalom csillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar (carbunculns pustuU maUgua), megkeményedések, genyedések, vérkelések, mnindea mirigybetogségek. görvélyes fekélyek, fagydaganat, ujjféreg, körömméregi vadhús, tagszivacs, csontszú, kificzamitis és megrin-dulisok, helyi csdz; tovibbi a szülés folytáni láb-felfakadisok és sebek, fijós fekélyzett vagy mir genyes női melL — Sok nő mir csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata iltal menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű •aálka, vagy darázs- és méhfulánkja csupin eseu tapasznak rövid idei hasznilata folytin annyira elő tűnik, hogy azutin a testből közönségesen ssaba>l kézzel, sebészi mfitét és fijdalom nélkül könuyeu kihúzható, mire a seb gyógyuüsa nemsokára bekövetkezik.
Kzen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelensége leghitelesebb egyének számos ■ különös kivá-natra bármikor felmutatható bizonyítványai által más régen s legfényesebben elismertetett — rendkívüli, s legkülönnemübb esetekben megpróbált hatásánál és feltűnő zikerdás eredményeinél fogva, melyek használ-lata álul még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított és eherjedett hirét kétségbevonhatlsnul igazolja.
-Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, postis küldve 10 krral több. — Egy frt iyi csomagnil kisebb szállítmány nem telje5ittetik.
Központi küldeményeső raktár: Psstsa Tirik iézssf gyógysaorésa urnái k''irály-utcza 7-ik szám alatt.
Tovibbi kaphatók: Msfly-Kanlzsáfl : WAJ0ITS JÓZSEF Urnái. Pakson: Malatinszky 8. — Pécsett i Sipőcz J. — Süasgss : 8Umborszky. — Sz.-Fsbsrvá-rstt: Braun J. — Szonbtthelyes: Pilücb F. — Veszprs»kSB: Ferenczy K. - Zágrábkas: Mitlbach Zs. Soprssbas : Bock J.
A L cz. gyógyszerész és kereskedő urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszólíttatnak, miszerint e rémtboai ajánlataikat esea gyógyszer készítőjéhez F0RTY LASZL0H02 esimezve: Budára, (Rácz-város, főuteza, 590. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléeeket is pontosan to^esit-
■V Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány vagy utánvét mellett tüstéut és legpontosabban teljesíttetnek.
*) K rovat alatt közlöttekért felelősséget nsm ▼állal s Sssrk,
Hirdetmén
y-
Mi kőtelezaük magunkat gyártmányunkat kizárólag a baesJ fartatas Bw (Prataratraaaa 66,) raktáriba szállítani és készitményeíík egyeaegyedül • ezégnél találhatók.
Az első tajték-, mütajtók- és borostyánkő-társulat (1182-8)
Minthogy ai osztrák-teagyar monarchia legképesebb gyár gyártmányainak eladására a kizárólagos jogot megszereztem, fölöslegei minden torábbidicaéret, minthogy e gyár világszerte ismert jósága és olcsósága minden sjánlgatást már eleve nélkülös-
Fariatoa-Bazár.
ketívé tesz.
John Buli-pipa szárastul, tajték
és borostyánkóból tokban . . 2 John Buli-pipa faragott alakkal
tokban . . . ......2
John Buli-pipa borostyánkő nélkül tokban.......1
Jon Ball pipa finom és nagy . . 5 Magyar pipa szárral é« bojttal 1 Magyar pipa meggy-ssárral ■ borostyánkővel .......2
Német pipa pántosan .... 1 Német pipa finom chinaezüst pánt.
tal.......... 2
Német pipa nagyon finom, tokkal 5 Antik pipa, tömör, dombor farag-
ványos ......... 2
Törők pipa különböző rajzú . . j 1 Törők pipa meggy szárral és bo-
rostyánszopókával ... - . 2 Törők pipa finom brons fedővel 5 Kávéházi pipa, finom, pánt nélkül 1 Török vizpipa (nargilé) tellemes különösen nőknek, minthogy a vízen megy át a füst és üdí-
tóleg hat, darabja.....j 2
Ugyanaz, nagy és finom ... 5 Meggyszár bor ostyáosxo pókárai
Íj ........ • • 5
Szivar- és czigarett szopóka száznál több rajzban ilyenek : egyenes, hajlott, koronaalaku, fejek, csoportok, állatalakok, úgyszintén fantasia-szopókák darád ja ........
Ugyanas finom
Ugyanaz legjobb minőségű,- nagy Japán-sxopóka, valódi borostyánkővel és mozaik munkával finom
Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.

Első tajték-,
es
borostyánkő-társulat.
Egyedüli raktár as osatr. •magyarbirodalom
részére :
Golden - bazar
Práter*traate 66.
Borostyánszopóka tokkal . . .
Ugyacaz nagy.......
Borost) áii-garnitúra, szivar és szi-
varkáknak tokkal.....
Garnitúra, tartalmas : szivar, szi-varka és virgiaia ssopókát bőrtokban .........
Egy garnitúra, czigarette szopóka, dohánypapir, és tüzszerszám-
tartó tokban.......
Kg)- garnitúra, pipa, sxivarssupo: ka. selyemzacskóval, bőrtokban Egy garnitúra, törőkpípa. szétszedhető szárral, borostyánnal, szivarssopókávaí, bőrtokbaa Egy garnitora,John Buli-pipa, szi-rar és czigarette-szopóka bőrtokban .........
Egy garnitúra pipa szétszedhető elefántcsontszár és czigarette-szopóka, bagaria bőrtokban . .
Teljes dohányzó garnitúra, mely áll pipából, szivar- és czi*r« rette-szopókából, tüxszeraxámbói dohányzacskóból, kanóczból, es czigarette-gépezetből stb. . .
Ehhez illő elegáns szekrényke
Nemkülönben megrendelés folytán 5 frttól 100 írtig érő darabok is k éazittetnek és gyári árakon számíttatnak.
Wien.Praterstrasse Nr. 66
Megrendelések e czim tézendók :
alatt in-
J 2
5
S
2 2
2
2
Á
valódi
----orat. szab. legajabbaa 5 Felsége által kiválta ággal kitünte''ett, ax orvosi kartól mefvlzagált , s sikereinek talált ezerfélek-pen kiprób.ólt titkos szer a patfcá-nyok, házi s mezei egerek, vakspdok és svábok teljes ki-
iruuára, (melyet sokfelé ir.egpróbáiiak hamisan utánoxui t árulni,) bamislttaa minőségben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
kereskedésében, 1''esten Scbneider G. Lipót- utcxxi ker.»kedé-
sében kapható. /l->27 n
Egy nagy bádog 1 frt, kis bádog 80 kr. v ;
Egyes bádog rargr»m<ielé«e is utánvétel mellett gyorsan teljesíttetik.
Ugyanott kapható czitrom kenőcs egyedüli szer a fagyba-lyagok és tyúkszem ellen, egj tégely 50 kr. Kivonat egj, naponta érkező hasonló dicaéró-levelekból:
Kérek axániomra még két adag arcanumot küldeni. Hatáaa feíalnmlhatlan : pincxémben tftmérdek pi kány volt, s az ön ar-cánuntával sikerült őket kipnsxtiUni. Tisztelettel
Leoben. sept. 9. 1873
Schritta I Leobenbeu.
Kérek arcannmából ismételten egy adagot küldeni, inert as mindenütt, hol vele kísérlet tételett, kittiednek bixon uít.
Tisztelettel M a y r J o s.
Lembrechteu, FeJsü-Anstría
Kérek areannmából számomra még 2 ad .got küldeni, n.i-után hatása kitttnő, mindenkinek készséggel fogom ajánlani. Kiváló tisztelettel
Canale (KQstenland) aug. 2. 1873.
HOnig F.
Egyik barátom önnek arcannméból meg ajándékozván. minthogy hatása teljesen czélszerünek bizonyult, kérek s álomra. is 6 a''tag«''t küldeni. Tiszicii Uel
Botny János.
Ittoarnobi (Banáf), földbirtokom.
Kiadások kicsinyben és nagyban. — Megrendelések utánvét vagv ax ősize g beküldése mellett pontban eszközöl tenek.
Mein reich illustrirtes
Hau pt-Ve r zei chniss
Gemüs e-, Fe 1 d-, Gras- und Blumensamen, sowie über Rosen, Obst-báume, Beerenobst, Ziergehőize, Coniferen, Florblumen. Ge-w á c h s h a u s- und Zimmerpflanzen, Staudengewáchse etc. etc. ist er-schiencn und wird auf gefalliges Verlangen gratis und franco Tersendet.
CARL SCIIMIDs
Samenhandlung, Kuns-, und Handelsgártnerei in
LAIBACH CKrainV
KOS-ELADÁS.
(1230—1)
l,»'' '' i y l
Dr. HANDLER MÓR
orvot- és sebésztudor, szülész és szemész gjógji* gyökeresen fénjes és tartón siker biztositása mellett mindennemű
TITKOS BETEGSÉGEKET
1. a* önfrrtüzéanek minden következményeit, úgymint:
magömléseket,
az ingerlékeny gyengeséget, az oiidófolyáftt, különösen a
tehetetlenséget
(1156-17) (elgyengült férfierőt),
2) húgycftöfolyáaokat (még oly idülteket is), a uemxóréssek bujakóros fekelyeit és uiá»odrenda bujakórt minden alakjaiban és elcaufitáaaiban,
3. bUffyosöBztü£méae^et»
4. fria éa idült nyák folyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyáat éa
az onnan eredő
magtalanságot,
5- bőrkiütéseket,
6. a húgyhólyag betegségeit, éa mindennemű vizelési nehézaégeket
Rendel naponkint: délelőtt 11 órától l-ig és délután 3 órától 5-ig, és este? órától S-ig.
Lakik Pesten, Lipót-város, nádor-utcia 13. sz. I em. 14. ajtó sz, Dijjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógy, szerek megktüdetnek.
N. M. G. Károlyi Lajos ur uradalmában S t o m f á n 1874
január 15-én kezdődik.
Jó, olcsó, szép
világító szerek.
Legújabb petróleumlámpák, jó szerkezetű taitarekossagi egó keszillékkel(l láug=6gyertyaláug) kétségkívül a legszebb világítás és megia 50"/0 takarítás mas vi-iagitó s^croÁ ellenében, llogy v r-senjr ue u LAuiAdiiasion, tu üaliaúan olcsók. A legáuomabb miaóseg biztosíttatik.
Egy darab konjba-lámpa teljesen Üveggel é» béilel 45, üO ne. tügj db koayiii, fal és függó-íá u-pa, teljes felszereléssel ö5 nc^ 1.20, l.uO. Egy db csinos azob^-lampa teljes foiazereiesscl 1 frt, 1.20, 1.50, 1.80. Egy db ugyanez, díszes Iciáilitáss teljes felszereléssel 1 frt, l.b0, 3. — Egy db salon-lanip^ gazdag kiálli^sssL, igen tino.u 4, 5, 0, 8, 10 frt. Egy db iu.auÍj- vagy djigozo-iampa elleu-zóvel 1 irt, 1.50. 2. — Egy ab faii lámpa, istailox, elószobáK stb. számara yO kr., 1.20. Egy do fUggó-lampa gyárat, műn.-lyek, ilzletek szamara 2 frt, 2.50, ö.5o. Egy db függó iaaipa csigával, étterinok szamára, igen finom 5, 8 frt. Egy do ugyanez legfinomabb miuojeg, aranyozott bronz-bol 15, 20, 25 frt.
A láapák áraiba az Bveg ás bál bele értetik.
Egy lauipa elleuzó, kicsiny, Kózéptinom 5 kr., nuom 10 kr., legfinomabb 15 kr., Egy ugyanaz aózépnagyságu kozé>nnom 10 . nnom 15, Egy legfiaomabbiO kr., ugyanaz nagy, középfinom 25, finom 30, legfinomabb 45 kr. Egy rőf lámnabel 4, 6, 8 kr. Egy du iámpaolió aczeibji 25 kr. Egy db lámpa-óvó (elégés ellen) 5 kr. Egy db czilinder-óvó (az llveg elp&ttauása ellen) 10 kr. Egy db cziliuderu8ztitó (mecb&niaui szerkezettel) 20 kr. Egy db lámpa-talcza, legszebb 20, 30 kr. Egy db cziliuderfjdő, legszebb 15, 25, 35 kr. Egy db csiga itlggó lámpák számára 1.40, 1.80, 2.20. Egy czi-linder-üveg 4, 5, 6 kr. Egy db Q»eg-golyó 20, 26, 30 kr. Egy pléh-bódón 1 font petróleum számára 30, 2 fontra 50 kr.
Nagybaa vásáriákaak ]a tanyás árakat azáaűt
Friedmaan bazár, Bécs, Prater-utcza, 26
__sz.
Eső-köpönyegek
utazók, gazdák, vasau tisztviselók s minden más esőnek kitett egyéa számára, az angol eső köpeny egek jaritott elpuaztithatlan, és vízhatlan szóvetból igen ajánlhatók. E köpönyegek csín és tartósságra tdialmulnak miuden eddig ellóállitouat. Megjegyzendő, hogy varrás nélkttliek, miért is jaritásnak nincsenek elávetre s ugy vannak készítve, hogy szép időben a belsó oldaluk mint divatos felöltő használható.
Egy db közönséges nagyságú 43 ujj hosizu 10 frt, minden további 2 ujj 1 írttal több. Fejvédő (kapuez) darabja l frt (■ovin éa fia, manchostor
I
llidög ellen legj''^bbin véd ajó
téli öltözék. Téli czikkek
ii<zca gyapjúból, melynk a tes^t min len artalmas időjárás elleu v.j iik es igy m egészség meg-ovasa tűz a ri<ie; ószi és téli idós/ ;kban nélkdiözhetlenek.
Ka^tyik legújabb angol bux-king gvap >:ból.
Kgy pár urak számára 50. 70, 90 kr ; 1. :ltílt 70, 90 kr.; 1.20, dupla finom kivarrva l frt, 1.20. 1.40. Egy pár hölgyek szamára 40, 60, «) kr., fiiioman bélelt 00, 80 kr., 1 frt, dupla fiaoman ki-varva 80 kr., 1.20. Egypár gyermekek szamara nagyság sr.erínt, 30, 40, 50 kr., bélelt 50, 60, 70 kr.
Utazá ás egyéb shawiek,
legfinomabb gyapotbol, szép mintával.
Égy db urak számára 70, 90
1.20, 1.60., duplahosszuságu 1.50, 1.80, 2. — Egy db gyermekek számára 40, 60, 80 kr. Kéz-auiegüék legdu. minőség. Egy pár urak számára J5, 30, 40, 50 kr. Egy plr hölgyek szamára 2S, 35. 43 kr. Egy "pár gyermekek számára 15, 2> kr.
Ejáizság inisoskék tisrta pamut-vaay gyapotbél.
Ezek télen miuieu m ígaalés elleu megóvnak s igy igen ajánlhatók.
Egy db urak számára 90 kr., 1.20, 1.3''), legfinomabb 1.50,2.—, 2.50. E<y db hölgyek szimvra 1.20, 1 40. legfinomabb 1.80,2.50, tígy db gyermekek számara 70, 8> kr., 1 frt, legfiaooiabb 1.20, 1.50, 1.80.
£gészsáfl nadrágok
Egy par urak számira 1 frt, 1.50, 2.— legfinomabb 1.50. 2.—. 2.50. Egy pár hölgyek számára 1 20, 1.80, 2.50.
Egéazség barisayák éa kapezák
tiszta gyapotbol. Egy pár férfi kapeza 30, 40, 50, 80 kr. Egy pár magas női harisnya 70, 80, 90 kr, l frt. Egy pár gyermekek számára 25, S5, 25. 60 kr.
Téli lagek legfinomabb gyapo:ból, divatosak, selyemmel kivarrt ing-elóvei.
Egy db urak számára 2.50, 3.—, á,5J, gazdig ki varrással
4 50, 5.50.
Uri éa aői sohlips-ek. igen divatosak.
Egy db 80, 35, 45, G5 kr., selyemből 50. 60 kr., I frt. Nagy választék férfi és uói ayik-keidőkbes lyoni selyemből. Kicsiny, fehér 1 frt, himzett 1.50. Sagy különféle szinü 2.—, 2 50. 3 frt. AltastaMlegJtik gyapotból darabja 60 kr.
Fejkfttik, sók. ás iéáaykák szá-
■ara, a legdivatosabaaK, legújabbak és legszebbek. Egy db nőte számara 1.80 I 2.50, j.50 Egy du loiay<a< sza-I m''vra 60, 8) cr.. 1.20,1.5J.
gyári főraktára
-UI " tFRIEOMAiW KAZAHBAN
Bascbiikok legjoob kjimébjl. tígy db szép zsinorzott l.—, 1.50, 1.80, legfinomabb selyemmel himzett 2.-, 2.50, 3.—. Egy db gyermekek számára 90 kr., 1.20, 1*50 kr.
NÜ- e» gyeraisk ■aff ak.
Egy db uóz számara, divatos
1.80, 2. — , 2.50. Egész garnitur, muff és nyak-övó (collier) .50, 4.50, 6.—. Egy db leánykák szamara 1.50, 2.—.
Egész aj az idáayre Női keadők aziaekboa : faliar, Ibalyaazia, véréa,
kék. Tiszta berlini pamutból a. legfinomabb beszövött mmiáickal.
Egy db hölgyek számára 1.20, 1.80, 2/20, 2.80, nagyobb minőség,
körülkótő 3.60, 4.50, 5. — . Egy db leánykán számara 60, 80 , 90 kr., 1.—20.
Eageaie-fejkötik legfinomabb berlini pamutból, selyemmel bélelve és szalagcsokrokzal gazdagon díszítve. Egy db ára 4.50, nyakóvóval 5.50.
KfilÖalegeaaág fér Bak száaára.
igen szép uri ing-elő legjobb gyapotkelmeból, finomau himzett mellel, gallér és ujjlyukakkal, ugy hogy minden ing fólött hor-daui leiiet, díszei és jó meleget uyujto, darabja 60 kr.
Vadász-hariaayák. magas szára
Egy pár nagy. 30 minőség 1.30; legjobb ei legmagasabb szárú 1 60, 1.90 2 30.
Gamiohí ok, fin>n rainSsóg. E<y pár magas szá-u hölgyek számára 1.20, 1.50, 1 90. Bgy pár gyerm rke''^ számára 60, 70 80, 90 kr.
Peleriae női gallérok magasak és divatosak, bálok és látogatások alkalmival abeléphhez E?y db 2.5). 3 50 4.50, 5 — Syermek-ruháoskák gyapotból. Egy do 60-90 kr, ujjaci-kákkal s finom kiállítással 1.20 1.50, 1.90.
Láb talpak, melyek ac.ipíbe rakva a lábat sxárazin és melegen tartják, s igy as egészség megóvásához szükségesek, darabja hölgyek és gyermekek számira 25 kr; urak száraira 30 kr.
Legújabb a téli idényhez!
Csak 5 forint
egy teljes angol ogészség öltözék. Ez valódi amerikai természetes kapp-pamutból szövetett és a kautschukhoz hasonló nyulékony-sággal bir; sajátsága, hogy a testet hamar kimelegíti és folytonosan enyhe párolgásban tartja. Ennélfogva ővószer meghűlés s mis betegségek ellen.
Egy ily öltözéket urak vagy hölgyek szimára képezik I ag, I alsó nadrág 2 pár harisnya vagy kapoza, egy pár kázaelagité, I pár lábtalp. Mindez óaszeveve csak 5 fariatka kerül.
aégb*1 egyedül csak kaphatók (1183—8)
Nagyban árulók rabatot nyernék.
Bécs, Prater8trasse 26.
SAGY-KAMZ8A, 1874. j&nnar 4-én.
2-lk: szám.
Tizenharmadik évfolyam.
EJéfizetesi ár:
eeesr évre . . d ír*, fél erre. . . . * , ae^yea erre "2 . Jtyy ttt.ti.rn 10 kr.
Hlrdetess*
6 haaábo. petitsorbao 7, mi«od«or 6 s minden további torért 6 kr.
yYILTTÉRBKN
ioron*m: 10 cer: v*
f<»l-
Kincutári illeték minden '' egyen hirdetésért kttlö Á '' 30 kr fisetendG.
KÖZLÖNY
1 A 1 J n«tA
előbb
-SOMOGYI KÖZLÖN
lap szellemi resxer iletd köziem enyek izeraeaxtóhex, —
anyagi részét illető kőziemenyek pedig a riadóhoz béraenrve in-téaandőfc:
ÜAGT-KA JílZSA Wiassleaááz.
Bérmentetlen levelek caak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
] Kéziratok vissza nem í fi küldetnek. &
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zaiamegyei gazdasagi egyesület", a .^agy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" ugy a ,Zala-Somogy''
gőzhajózási reszvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjeleiió vegyes tartalmú lap.
Előfizetési telhiyás
a
„Zkhkl SiSLlíí Y
1874-ik évi folyamára.
Egész évre 8 frt, félévre 4 frt, évnegyedre 2 frt.
Az előfizetések mielőbbi megtételét kérjük eszközölni, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék. — Hirdetéseket jutányosán
köziünk.
Zalamegye szétdarabol ása tárgyában.
_ Második közlemény. —
Mielőtt a járások beosztásához hozzá szólnék, szükségesnek látom még a következő állapotot felemlíteni, bepróbálására annak, hogy « mínisterium sem a népnek érdekét, sem az állam gazdálkodását szem előtt nem tartotta, mert akkor, a midőn Zalamegyét 57 községétől, abban 37,094 lélektől ''és 29''/, mertfold területtől, megfosztani akarja, s igy Zala név alatt maradim 55Va Q mértföld, 296^43 lélekkel ugyanakkor Vasmegyét 87 LJ mért-fold területének, 331,680 lakosának érin-tétlen hagyásával békében hagyja, pedig ha a térképet nézzük, látni fogjuk, hogy Zalába mennyire bekanyarodik* s alig egy mértföldnyire Zalamegye székhelyével határos; — Somogy, mely 114 Q mértföl-(iön 289.555 lakossai dicsekszik, ez is csak 4 község és három pusztával kevesbüi,
mely községek csakugyan Baranyamegyéhez, illó, hogy átcsatoltassanak.
Ha tehát vesszük a gyors közigazgatást, ha vesszük a lakosok érdekét, különösen Somogymegyének Kanizsa környékén elhelyezett községeit és pusztáit, bizton mondhatjuk, hogy e - szándékolt felosztással a népek érdeke legkevésbé sincs képviselve, mert ha Kanizsa, mely fekvése, vasúti hálózata, adófizető képessége által egy egy törvényhatóság székhelyi helyiségét ki nem érdemelte, ugy kevés varo? van, mely azt biztosabban kiérdemelhetné, és mivel Kanizsán soha a törvényhatósági székhely felállitására nézve lépesek nem tétettek, azt lehet onnét magyarázni, mert a megjelent törvényjavaslat mindenkit meglepett, és annak fizető polgárai aggódnak a jövő felett, de méltán is, mert nem csak hogy tetemes adót fizetnek az államnak, de még azon felül évenkint a városban elhelyezett katonaság és honvédség szállására 10 — 12,000 forint felülfizetést is teljesit. Most azonban édes megyénk eldara-bolása folytán, ha csak Somogyból nem kárpotoltatík,még nevezeiesb kiadá*a*k~aéz elé, mert a megyére visszamaradt 108 mértfóld útvonalon levő hidak es viz-ere-szek fen tartása, oly áldozatot fog igen} be venni, melynek lerovasa nem c^ak a közmunka befektetését, de mas áldozatot is fog igényelni, a mostoha pénzviszouyok közt a kormánytól a hiány fedezetére segélyt remélvni nem lehet. — ui és híd neikul, hogy mi módon lehet közlekedni, i^y a terményt, melv az allam iránti tartozás
v ''
lerovására mulhatlan értékesítendő, hogy mi módon lehet eszközölni, azt nem tudom, pedig sem az adót, sem más az állami kötele-
zettséget a kormány Zalától, mely tetemes megnyirbálásnak kitéve van, elengedni nem fogja.
Még van egy nevezetes és mondhatom legerzékenyebb adó lerovás, és ez a véradó; tudjuk jól, hogy Zala- és Vasmegyének ket jarasa volt, mely a győzelmekben dicsó 48. számú gyalogezredet s e mellett más hadtesteket is kiegészitni hivatva volt, mint értesülék, most az is, illetőleg a hadtestek kiállitasa vagy kiegé-szitese külön minden megyére szorítkozik, igy tehát ez oldalon is Zala lesz sújtva, az a Zala, mely a 77-és 78-ik szamu tionvéd-zászloaijat hivatva van kiegészitni, pedig, tekintve a nép sanyarú helyzetet, maholnap beáll azon szomorú állapot, hogy nem három osztályra, de egyetlen oszialyra sem lesz képes nemes feladatauak megfelelni, vagy tán ezt érdemelte Zala, hogy az igy megaláztatva a többi megye mellett tehetetlenné tétessék?
Most áttérek a szbirói járások beosztására
Az eddigi tapasztalat azt mutatta, begy a járás biróságonkinti beosztás, szbi-rosagi beosztásokkal egy keretet nem képezett, pedig népünk nincs azon szerencsés helyzetbe, hogy a fölmerülő ügyes-bajos doiga felett azou bírálatot létesiteni tudná, hogy ügye mellik-birósághoz tartozik, már pedig ha a járásbíróság a szbirósággal együtt és egy helyen székel, nem egyszer történik, hogy azon szegény embernek,kinek bármelyik bírósagot igénybe vennie kell, hogy vagy egyik,vagy másik birohoz haszontalan farad, mig ha azok egyesittetnének, ugy egy helyén lelhető volna fel mindkét biró és bármelyik szakmájához tartozik,
ügye ott intéztethetnék el, igy tehát a helyett, hogy egyes kir. bíróságok tulhalmazva vannak a teendőkkel, miből folyólag azoknál szaporítás ail be. inkább a járasbirósági székhelyeket kellene a szbirósági székhelyekkel egyensuiyba hozni és a bajon se-giini, mert ezzel ismét csak a nép érdeke lenne előmozdítva.
A törvényjavaslat 50-ik §-a szerint a megnyirbált Zalára 9 járás van kilátásba helyezve, az 53-ik §-a szerint pedig azok beosztasa a megyehatóságra a minisztérium jÓYahagyasával; mar hogy a csáktornyai járás mimodon lesz egész Muraköz nélkül beosztva, azt nem tudom, pedig azt megnyirbálni csupa lehetlen, mert az fekvé-senel fogva, de azon körülménynél fogva is, mert Zalától a Mura folyam válaszsza és egyetlen egy híd altal van összekötve, egészen egy szigetet képez e miatt, de a miatt se, hogy a nep nyelve is más, t. i. horvát, igy a tiszta magyar ajkú községek járásába osztani sem lehet, az egész szigetst, hogy egyetlen szolgabiro mimódon kormányozhatja, megkivanva a gyors intézkedést, azt képzelni sem lehet.
Íme tehát, tisztelt olvasó, megkísértettem a helyzet komoly voltát jelezni, '' barha illetékes helyen megértettem volna és a nép érdekében a kellő lépések meg-tétetnenek.
Nagy-Kanizsa, újév napján, 1874.
— a .Zalai Közlöuy* szerkesztőjéhez. —
A lefolyt év sokszerü benyomásaitól megtelve, könnyebbülést szerzek quaai chaosba zavart érzelmeimnek, midűn némileg lerajzolni engedi e tegnapi By 1 vester-dalestély t, szép- ós
TÁRCZA.
Csalódás.
Iboljázni ment a leány Illatot ligetbe ;
Aranyoa nap moaolyának Úgy örült a lelke.
Oh ! mi kedrei éledéíe A azelíd Uvaarttak
Csak mzít lebet ily »zép, mikor Bimbói fakmlnak ....
Kék ibulya. láng szerelem, Ártatlan riráfrok :
Sient érretet kelt mindenik, Kel.km váfrj "tanok. —
8ifiz gyönyK.-rel Drujtja kezét A íeg«zel>b caokerra,
É» iiedrr felsikolt: egy Kigy<S rolt alatta ....
HAJGATÓ PANDOR-
Egy elfeledett Írónő.
(Regényes életrajz) (Folytatás).
Végre íp a hajó üdvlövések között megindult. A franczia partok eltűntek. A grof dalolva szök&tt le a hajó termébe, bol harsogott a zene, csengtek a poharak. — Voltak itt nók és férfiak- Nók, kik epedő szemekkel fogadták, kik a halálba is kisérték volna ót, (!)
i de azért egymás között épen nem voltak féltékenyek. Férfiak, iQak és vének . . . Egész tábor, melynek jelszava: Élj mig lehet! ! . .
Évek muhak el azóta, mióta gróf Ferriol Konstantinápolyba lett kinevezve Francziaor-szág nagy követjéül. A franczia udvar távol törekedett őt tartani, as ifjú gróf pedig, ki a a világ bármely részében, hol bor ée nók teremnek, boldognak érezte volna magát, teljesen megkedvelte a sultán birodalmát, és háza csak ugy központja lett a tobzódásoknak, mint Párisban.
Az ifjú gróf mindenhová bebirta hizel-geni magát. A sultán, Allah árnyéka a földon, kedvenczéül választá, mire egyébként politikai érdekek is rászoriták, a könnyelmű viiág pedig szinpadjául választá a nagykövet palotáját ugy, hogy a gróf teljes kívánságát — Konstantinápolyban is divat és nők hősének lenni — teljesen elérte.
Alig mult el nap, hogy a nagykövet dob-zódáaairól, kalandairól, cynismusáról ne lett volna szó. Alig mult el nap annélkül, hogy a nagykövet termei ne hemzsegtek volna a mulatni szives örömmel kéez alakokkal.
Ily nap a mai is. — A fesztelen mulatság tetőpontját éri el, Mámortól eltelten hevernek a selyem pamlagokon. Szédülésig ugrál a közönség másik része, mig a legtöbben az asztalok körül ülnek, az ételek, italok, kifogy-hatlanul kerülnek elő, & jókedv a legmagasabbra hág, a poharak csengése áthas^zik a zenén. * _ ''
Óriási arany trónusban, csillogó V^ök öltözetben, halvány tüzes szemekkel, mosolygó arczczal, félmámorban ül az asztal előtt a nagykövet. A hölgyeknek egéss raja futká-
rozza körül, gazella szemű török hölgyek, gyémánt bogláros piczi turbanokkal fejükön, selyem bugyogókban, meztelen karokkal,hófehér vállakkal. Franczia nők a gris^tte világból, hervadhatlan mosolylyal arezukon, szemeik ben a Bzerelem ürithetlen tüzével, ajkukon a «"ágy, keblökben a felvert ösztönök. És a nagykövet, mint padisah alig mosolyog, szeméből a bor s eltompultság fénye sugárzik ki. Az asztal többi környezői tarka csoportozat, nők és férfiak, törökök, idegen nemzetbeliek. — Amott egy ifjú, alig 21 éves máltai lovag, vörös kereszttel széles mellén, halvány, de magasztos búskomoly arczczal, vállára leomló éj fürtökkel, halvány tűzben égő kék szemekkel. — E bánatos, átszellemült arcz, e szomorú tekintetű szemek, szivig ható csalódásnak kinyomatai. E társaságban ennél szebb, férfiasabb és mégis angyaljóságu arezot nem találhatunk föl. A többiek arcza jelentéktelen, eltorzitvák a ká-bitó bor s a környezet hatalma alatt, ez egyetlen alak az, kit nem széditett még el a bor s az égő pillantások, kit át n^m ölelt még egy szép kar sem, de annál többen néznek reá, — ezen egyetlen alak az, ki e mámor között nem talál szórakozást, és mintha régi képet látna maga előtt, szédület helyett ábrándokba merül.
Az andalgó zene még levertebbé teszi. — Merőn tekintve a bilÜkomra el-el mereng, majd szemének fehére látszik caak, amint föltekint, a kaczér pillantások nem zavarják föl, az est vigalma előtte érdektelen. Jobbra-balra paaák, diplomaták, török katonatisztek, a fényes kapa magasabb tisztviselői ülnek, ssebbnél-szebb nők kaczér öltözeteikben tarkázzák meg a férfi csoportot, itt enyelegve, amott ábrándozva. — A nagy teremben őrülten tolj tovább a tincs,
fekete arczu alakok, nők és férfiak szolgálnak föl óriási esi bukókat, bort, ételeket, hűsítőket hordva korul, — a falóra két órát mutat éjfél után, a zene törökdalt kezd reá, s a czíntányé-rok s dobok süketitő lármát idéznek föl. —
Most a zaj kissé szünetel .... Elkövetkezett a fásultság percze, midőn elfárad az érzés, s még a képzelem is szünetet követel. A zene elhal, a tánezosok fáradtan, lihegve ülnek le a kerevetre, a billikomok csengése elnémul.
A nagykövet ingadozva kél fel trónjából, halvány arcza kékes fehér lesz, csak nagy barna szemei fénylenek, mint égben két tüzes fáklya. Egy a vendégek közül frivol franczia dalt dúdol őrült tagjártatások között, de ajkán • elnémul a hang, amint a nagykövetre tekint.
— Hívjátok elő Aiaset! — kiáltja a nagykövet tántorogva dűlve vissza trónjába — hallani kivánom Aissét! . . .
— A vendégek némán, a csudálattól áthatva néztek körül, mintha látni kívánták volna azt, ki e nevet viseli. Két fekete szolga gyorsan távozik, caend lesz, néma csend, minőt a várakozás kifejthet.
A tánezterem kiürül. Mindnyájan begyülnek az étterembe, halk zsibongás, elfojtott nevetés zavarják fel a csendet, feazült kíváncsiság honol az arezokon,
Most a terem óriási ajtaja föltárni — Két fekete szolga előtt nőalak szökik a terembe majd meglepetve hirtelen megáll, és arcaát előbb halványság, majd bájoló pir futja át.
— Aiase! — kiáltja a nagykövet.
A nőalak e hang felé irányozza nagy kék szemeit, majd halk kiáltással a nagykő* vethes szökik, előbb leborul előtte, aztán kö-
selő t. közönsége !
O
SINGER SAMU,
a .kani,sai dalárda*1 mfiködo tagja.
rülfonja karjaival nyakát, és csókokkal halmozza el.
A vendégkoszorú a csudálkozás hangját hallatja, éa kéjes tekintettel iuggnek szemeik a a szép idegennő alakján, ki észre sem látszik venni a nagy társaságot.
— Ez leányom Aissé! — mutatja őt be a nagykő vet a társaságnak, megsimogatva a lányka szép arczát — mulattatni fog bennünket, ő szépen dalol !
A leányka lesütött szemekkel szorosan a nagykövethez simulva, félénken veti föl egy pillanatra szemeit, és midón a nagykövet, dalára megjegyzést tesz, bibor piros lesz.
— A mandolint! — kiáltja a nagykövet.
A fekete szolga átnyújtja a hangszert. A
nagy követ a leánvnak adja kezébe, s átható hangon kiáltja: Csend hölgyeim és uraim, az előadás kezdődik kedvencz dalommal. .. Aissé ! kedvencz dalomat! ! . . .
A leányka lelkesülten ragadja meg a mandolint, megcsókolja a kezet, mely azt át-nyujtá, aztán buszkén, piruló arczczafmegállva a nagykövet trónusa mellett, kis kezével átfut a húrokon.
Mély csend áll be. A legmámorosabb arcz iz a csodálkozásba olvad át. És valóban fönséges látvány . . . Egy alig 15 éves leányka, szabályos halvány arczczal, piczi turbánja alól hosszan lefúggő dús szőke hajzatul, derült homlok, gyönyörű, egyenes vonalban fekvő szemöldivek, szabáiyos görög orr, nagy kék szemek, melyek tűzben csillognak, és melynek felső szemhéjjá a szemcsillagot kissé elfedi, piczi száj, hófehér fogsor, korall ajkak, az ar-czon néha-néha elömlő pir, a csillogó tőrök öl-
kedélyesnél fennebb kifejezést érdemlő fo- , lyamát.
Ki gondolta volna, hogy a még pár hét
előtt oly szegény, árva egyletünk, melyet némelyek már örök nyugalomra taszitni szándékoztak, oly rövid idő alatt, csakugyan phönix-ként uj, tetterős életre támadni fog?!
Ennek oly szép és buzdiió bizonyítékát • leljük a roppant mennyiségű, finom izlésü és műértő jelen volt közönségben, hogy jobbat találni csak még azon tényben volnáuk képesok, a meglehetős költségek mellett még — minden szokáson kivül — tiszta jövedelmet is mutathatunk fel.
Ez eredméuyt csak annyiban teszszük magunkévá, és csak annyiban tulajdonítjuk magunknak, hogy óriás részét első sorban kitűnő szépségekből álló női-karunknak, másodízben pedig Oilop Imre műkedvelő urnák engedjük át.
Hogy az első a t. közönségre, különösen a fiatalságra nézve legtöbb vonzalommal birt, egy pillanatig sem vonjuk kétségbe. — Ki is maradhatna érzéketlen, kíváncsiság nélkül, e rózsafüzért, a grácziák e gyönyörű sorát megcsodálni és édes dallama által magát égi álmok-
O O
ba
rengettetni ?! — Kissé kímélte ugyan hangját, és ezért leginkább alkalmunk nyílt a bajo^Mitzky Terézia ésRitscher Linda kisasszonyok kitűnő ügyességét .és buzgóságát megkülönböztetni. — Dicséret hangjoknak, hódolat szépeégöknek.
Továbbá kiemelendők Ollop Imre ur kitűnő kedélyes előadásai, s nem csekély része van az általános jó kedv előidézésében, különösen igen nzHkértően szerkesztett comicus alkalmi darabjaival — és hálás köszönettel tartozunk neki, szíves, becses közreműködéseért.
A férfi kar is kitünóleg szerepelvén, általában tapsvihart aratott s tanúságot téve az irányban, hogy az egylet óriási léptekkel közeledik kitűzött czeljahoz. .
Megemlítésre méltó azon megható jelenet is, midón éjféli 12 órakor az illuminált
1874. uj év
tűzijáték, adagio és Vörösmarty szózatának a dalárda általi .elnöklése mellett üdvözöltetett.
ioiyt ezelóit, ezután is a víg táncz reggeii ö óráig, és ekkor eloszolváu, azon kielégítő öntudatot vittük magunkkal, hogy jeliigénknek: „ Szabad dal és vidor szív, dalnok ehhez maradj hív" a szónak legbensőbb értelmében feleliünk meg, és azon óhajjal, hogy a virradó és a rákövetkező években is engedje a jó Isten, hogy még számos ily énekestel} kövesse a mait.
Soraim végleges befejeztével elismerést szavazok csak rövid idő óta s mégis már sok eredménynyel mŰKödó, tevékeny és buzgó elnökünk, Löwinger Ignácz urnák, Isten tartsa meg mindnyájunk örömére számos éven át! — Éljen ö, éljen a .kanizsai dalárda" nőkarával, éljen városunknak irántunk rokonszenvvel vi-
Helyi kirek.
— Sylvester estején a zalaegerszegi | fiatalság Zala Egerszegen az „Arany bárány- , vendéglő nagy termében igen kedélyes táncz-
mulatságot rendezett, mely fesztelen vigalom között folyt le; számosan vettek részt a társaságban, — hol jelen valának Zala Egerszeg éa vidékének kedvelt hölgyei, Háry Irma, Háry Vilma, Háry Erzse, Vészics Teréz, Kozmán Ilka, Pírovits Lóri, Pirovíts Gizella, Horváth Isabella, Isoó Mariska, Kisfaludy Mariska, Gríess Gizella, Königmaver Vilma, König-mayer Etti, Graner Hedvig, Arvsy Lina, Sze-csődy Jozefa, Szecsődy Gabriella, Szecsődy Irén stb. k. a. A megjelent kedvelt hölgyeink öltö7ékein az elegantiai egyszerűség vala látható, mi átalános elismerést vivott ki. A terem berendezése díszes, kedvünk jó és reggelig tartó volt. L B.
— A kis komáromi „társas kör e napokban tartá meg isztujitó közgyűlését, melyben megválasztattak elnöknek: PappKá-roly, alelnök: Semetke Lajos, Gondnok: Deszáth Géza, Pénztárnok: Tóth Gvörgy, Jegyző: Ferenczy János, s választmányi tagokká: Hanny Andor, Sólyomi Lipót, Csincsics Alajos, Dr. Lerch Antal, Gyúrom Antal, Péczely László, Legény János urak.
— Következő sorokat vettük: Az 187s/k ik évi „m agyarCom pass" czimü II ik évfolyami évkönyvnek magyar és német nyelv-beni szerkesztéséhez hozzáfogván,- az nem csak a magyar állam összes pénz,- hitel,- iparés biztosító intézeteit, - ezeknek 1Ő73. évi mérlegeit, részvény osztalékát s. a. t. de minden hazánk területén található vasuti-gőzhajó-zási társulatokat, posta s lávirdai állomásokat is fog tartalmazni s legfeJjebb 1874-ik május-hó 1-én minden évben megjelenni. Mit becses lapjának igen tisztelt olvaso közönségével azon egyuttali kérésemmel tudatni kérném, hogy az érdeklett intézetek minden kebelükben történt változásról vagy más eseményről az alohrottat nem csak a jelenben, de a jövőre nézve i 8 értesíteni szíveskedjenek. Budapesten, Mihók Sándor a magyar Compags szerkesztője.
— Kádas Rudolf kir. tanácsos s főigazgató ur a sűmeghi reáltanodát 1873. évi dec. hó 30^n látogatásával szerencséltette.
— A 9Pesti Napló"-ban olvastuk: (ered. sürgöny) Leteoye, dec. 23. Tuboly Viktor középparii 5''J szavazata ellenében Zakál Gyula bal középi 42 szótöbbséggel megyebizott-mányí tagnak megvalasztatott.
— A „Polgári e{jyleta tisztujitása. Mint lapunk előbbi számában jeleztük, a tisztújítás dec. 26-án ment véghez a legnagyobb rendben. Elnök: Babochay János, alelnök: Sanveber József, jegyző: Oszeszli Antal, pénztárnok : Botfy Karoly, választmányi tagok : Hirschl Ede, Wellermann János, Bartos János, Nendwich Gyula, Tomsics József, Gutman S. H. Grünhut Gyula, Jack Frigyes, Gödörházy György, Berényi József, Fibcher József, póttagok : Eperjesy Sándor és Biau Pál.
— Halálozás. Mult évi december hó 27 én halt meg Pesten Líts Antal — a Zala-megyében is birtokos báró Sinay Simon magyar és oiáhországi uradalmainak igazgatója. — A kitűnő gazdászt s jó hazafiit szamosb gyermekein és rokonain kívül méltán gyászolják mindazok is, kik őt ez életbi.n ismerték. A gyászjelentés igy szól: Lits Lujza és férje Sárkány József maga és gyermekei József Andor, Ilka, Margit, Béla, Jenő ; Sidonia és férje Steinbeck József maga és gyermekei
tözet, piczi lábak, természetes naivság eszményi alakká varázsolják őt, oly alakká, ki egy ideális légkörbe való, ki egy ily romlott társaság közé mint szabadító, intő angyal lép be.
(Folyt, köv.)
A vén legény baja.
(Paródia Vörösmarty „A kit lány bajá''-ra).
Torkom a megmondhatója.
Mennyit kzomjazoin ; Mennyit szenved elcsigázva
Bortól szárazon. Nappal az forr csak fejemben.
Éjjel az gv»t«r: Mi nt moshatná torkom malmát Bor, pálinka, sör.
Rosz csigerrel Öblitgrtem
Csak a torkomat, És a korcsmáros hitelbe
Ezt is alig ad. Ah gyülölem, ab utálom,
Ámde megiszom, Mert hisz oly kiállhatatlan Szörnyen szomjazom.
Ha jövőre ismét ilyen Drága lesz a bor: Meghalok, e szomjúság majd
A torkomra forr. Mert mit egy ülőhelyemben
Meg nem iszom in, Kincs oly bor. pálinka vagy sör A föld kérőkén.
JENŐKE.
Béla, Simon, Árpád, Aladár; Gusztáv éa neje szül. Akter Etelka maga és gyermekei Géza, Irén, Ödön, Gábriel, Margit; Sándor és neje szül. Krisztinkovits Erzsébet; Lina és ferje Tarafás József maga é* gyermekei Aranka, Béla, Ilonka; Marcsa és férje Könczöl Janoa ma-ra és gyermekei Imre, Andor; es végre Gyula mélyen szomorodott szívvel jelentik szeretett atyjuk, ipjuk és nagyapjuk Lita Antalnak, báró Sina Simon ur ő nagyméltósága józságai főkormányzojának, 1873. évi deczemberhó 26 ik napján esti 10 órakor, a halotti szentségek ájtatos fölvétele után fárad-hatlan munkás életének 66-ik évében hosszas betegség után, agyhüdésben történt gyászos ki inul tát. A boldogul tnak hült tetemei 1873-lk évi deczemberhó 29 ik napjár. a. u. ''/ 3 órakor fognak lakásnról — Pesten, Erzsébet-tér 10 szám — alatti házból a kerepeai ut melleti sírkertbe, a rom. kath. szertartás szerint el-takarittatni. Az engesztelő szent mise-áldozat decemberhó 30-án d. e. 10 órakor fog a plébániatemplomban az Úrnak bemutattatni. Budapest, 1873. decemberhó 27. Béke ham-
vaira
— Zala-Egerszegről a következő távirati értesítést vettük jan. 3-án délután : A polgári iskola mai napon ünnepélyes misével, mozsarak durrogásai közt, nagy számú nép jelenlétében megnyittatott. A város ünnepélyes szint öltött. A házakon nemzeti lobogók díszlenek, délben háromszáz teritékre díszebéd rendeztetett. A lelkesedés határtalan.
— A siimeghi torna-egylet alaptőkéje gyarapítására az egyleti bizottmány, 1874. jan. 17-éa Mojzer József ur vendéglője nagy termében, sorsjátékkal egybekötött zártkörű tánczvigalraat rendez.
— Zalamegyében a hivatalos kimutatás szerint egy helj ségben — Sümegben — volt cholera és pedig 4491 lakos közöl october 26-tol az ev végéig megbetegült 296, meg-gyógyult 233 és meghalt 47, gyógykezelés alatt maradt 16.
— Pongrácz Adolf nagy-kanizsai főgymnasiumi tornatanár ur a karácsonyi szünnapok alatt Lakócsán (Somogymeg ye) vadmacskat (Felis catus) lőtt, mely vörösbarna színű 8 fekete sávokkal ellátott legszebb a legnagyobb példányok egyike, toob általa lőtt állattal együtt a nagykanizsai fógymnasium-nak adományozta, ugy szinte Kovács János szolgabiró ur a kiskanizoai határban általa lőtt hölgy meny étet (^muatela erminea) adományozott, melyeket Pintér Elek fógymn. tanar ur ruka buzgalommal tömött ki; valóban érdemesek a megtekintésre.
— Szent-György völgyéről vessszük a következő tudósítást; Dr. tíerger Ignacz plébános ur buzgolkodasa folytán nagyszámú tagokkal, megalakult az olvasókör, a jó éa nemesert lelkesülő, a közérdek és művelődés előmozdításában akadályt nem ismerő plébános urnák tevékenységé megtermi a maga gyümölcsét ; mert a szt. györgy völgyi polgárok eddig is az irodalomnak pártolói, a hírlapoknak szorgalmas olvasoi levén az olvasó kör-beu tágosabb ismeretek szerzése mellett a megtörheti en kózegyetérlésnek szellemét szilárdítják meg keblókben.
— Baksában Mendl Balázs és Sümegi Ferdinánd altal építeni kezdett, de egy időben a munkaval felhagyni látszott gőzmalom tulajdonosok a gőzmalmot lelépi ették, a tulajdonosok egyszersmint magjok tévén a molnárok is a száraz időjárás miatt, vízhiányában a vidéknek nagy hasznára es előnyére már őrölnek.
— Nagy-Kanizsaváros képviselőtestületének rendkívüli ülése nem tartatik meg jan. 8-án, mint előbbi lapunkban jeleztük. A meghivók külön, de e lapban is mint Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának hivatalos orgánumában közöltetni fog.
— jRanolder János veszprémi püspök ur, mint a „Presse" római, levelezője irja: szinte azok közt van, kire a bíbornoki kalap vár.
— Felkérem mindazokat, kik „ Pogány -vári vészszüret" czimü röpiratomra megrendelési iveket voltak szivesek tőlem elfogadni, hogy azokat f. január hó 15 ig a példányok szétküldésének könnyebb és azonnali eszközöl-hetése tekintetéből hozzám, Letenyére küldeni szíveskedjenek. Letenye. 1874. január 1-én Tuboly Viktor.
— KérelemZalay Lajos cs. kir. egy éves ön kén tea * 48/azámu aorezrednél, f. évi január 1-én estéli 8 óra tájban a „Korona" szállodától a polgári egyletig terjedő gyalogjárdán egy kis piros pénztárczát, melyben 6 darab 10 frtoa éa 7 darab 1 frtos, öaazesen 67 frt készpénz s több saját nevére azóló névjegy volt — elveszítette. Felhivatnak mindazok, kik e tárcza feltalálhatására vonatkozó útbaigazítást adhatnak, illetőleg annak megtalálóját felfedezik, e lapok szerkesztőségében jelentkezni, hol is siker esetén 20 frt jutalomban réazeait-te''nek.
Vegyes hirek.
— Király 8 Felsége Svedler község le-égettjei számára 300 frtot adományozott magán
pénztárábói-
_Magyarország javára a Svájcz. Win-
tersthurban bizottság alakult a Magyarországon choleriben elhunytak özvegyei és árvái, valamint a legújabb rosz termes folytán szűkölködő szegenyek segélyzéae végett és más összeköttetéseket szerzett Magyarországon, melyek biztosítékot nyújtanak az iránt, hogy a befolyo adományok csakugyan a segélyre szorulók kezébe fognak juttatni. A wintersthuri lap rokonszenves és meleg bangón irt czikkbeu ajánlja a bizottság felhívását polgártá-ai figyelmébe. A bizottság decz. hó 22-én már színi és zene előadást rendezett, mely szép összeget eredményezett a jótékony czél számara.
— Hegényes történetkét irnak a JUpok. Egy jómódú özvegy egy tánczestélyen iameret-seget köt E. fiatal hivatalnokkal. A viszony köztük igen gyengéd lett s a fiatal egészen elhanyagolta hivatalát, úgy hogy ő volt oka imádója szerencsétlenségének, jóvá akarta tenni hibáját Szerzett is neki egy hivatalt, a hol érte ÖUOO frtnyi biztosítékot tett le. Ez megigerte, hogy nőül veszi, de az esküvő napját egyre halogatta, míg végre nagy unszolásra jan. 15 re tűzte ki. De a napot nem várta be, hanem mintegy XlX-ik századbeli pénztárnokhoz illik, 400U frtot elsikkasztva, megszökött; az özvegy, hogy magát ne kompromittálja, kénytelen volt a biztoaitekból40üüfiot lefizetni.
— Ne pusztítsuk a ragadozó madarakat. A vadászaik ed velők jutalmakat szoktak adni azoknak, kik a kisebb vadakkal élő ragadozó madarakat irtják; pedig ez által mezőgazdasagunk felszámithatlan kárt szenved, a mennyiben részint az ártalmas rovarok, réazint a mezei egerek halálos ellenségei kevesbednek. Veszszeu inkább az a néhány fogoly és nyúifi, a mit e ragadozók felprédálnak, mintsem gazdaságunk terményeit aldözzuk fel a túlságosan ezaporodó egereknek és rovaroknak. Amerikában másként bannak a madarakkal. Cincinatiban a pacsirtát és czmegét megakarjak honosítani és még már 13 fajta apró madarat, melyek jo rovarpuszii tók. Egy tarsulat az idei tavasz folytán 10 ezer forintot fordított az emiitelt madarak meghonosítására.
— A virágkedvelöknek. A szobai növényeknek, főleg télen, nincs nagyobb ellenségük mint a por. Bebizonyított dolog, hogy a szo bákban vagy növényházakban telelő növények sokkal könnyebben kiállják a telet, ha leveleiket időnkint langyoa vízbe mártott finom azi-vacscsal a portól megtisztítjuk. Apró levelű növényeknel az öntözés, vagy Jelocsoláa ajánlható, a mit szabadban csak enyhe idővel lehet eszközölni. A gyakori, például gyönge szappanos vízzel való mosáa a rovarokat ia eltávolítja.
— Cuba szigeten a spanyolok által elitéit 8 kivégzett lázadók számat 40.000-re teszik; a csatában elesetteket nem lehet felszámítani. A lázadók pedig kivégeztek, vagy harczban megöltek összesen 75,OuO spanyolt. — Ez mind a szabadság nevében történt.
— Az uj operaház terveit a fölkért építészeknek deczember 24-ig kellett volna bem u-tatniok. Most azonban, miután e határidő rövidsége kitűnt, a belügyminiszteriam a határidőt január 15-ig megnyújtotta. Mint hirlik, néhány építész még ez időre sem készítheti el tervét, 8 ezek együttesen ujabb haladékért fognak folyamodni. A beérkező vázlatok meg-birálására a fővárosi közmunkatanács alelnökének Podmaniczky Frigyes elnöklete alatt következő urak küldettek ki: a belügyminisztérium részerői Ribáry József miniszteri tanácsos, a közmunka és közlekedési minisztérium részéről Rochlitz Gyula, a magyar királyi államvasutak fölügyelője ; a fővárosi közmunkák tanácsa részéről Szumrák Pál; a főváros részéről Gerlóczy Károly alpolgármester; az országos kéozőmftvészeti tanács részéről Pulazky Ferencz; a magyar nemzeti színház részéről Szigligeti Ede, id. igazgató, a magyar mérnök-és épit ész-egy let részéről Weber Antal építész urak küldettek ki, illetőleg választattak meg.
— Oroszországi portós levelek. A oroszországi déli részéről kiindított azon egyes nem bérmentesített levelek, melyek az osztrák-magyar államon át továbbittatna az osztrák-orosz postaszerződés értelmében minden 15 gram után 21 krajczárjával váltságolandók, melynek ia fele idegen portóképen az oszt.-magy. postajövedék javára tudatik be.
— Amputaezió vér nélkül. Az egyetem és a rokus kórházban közelebbről többszörös kísérlet tétett az Eamarch-féle műtői eljárással és sikerrel. Az eljárás lényege ebben áll: ruga nyoa polyávsl bepolyáztatik az illető végtag és pedig az ujjak hegyétől felfelé vezetett menetekkel, Ez által kiszorittatik a vér az egész végtagból. Most a műtét helye fölött a végtag erŐB, ruganyos kötelék állal leszorittatik, mi által megakadályoztatik, hogy |vér mehessen a lekötött helyen tul levő részekhez. Ezután a ruganyos pólya alulról eltávolittatik s a már vértelenné lett végtag rendesen elvétetik. Ezen műtét előnye a vér és erőveszteség megkímélése és egy segéd nélkiilözhetése.
— Rövid hirek* Az osztrák-magyar
monarchia és Anglia között a közönséges bűntettesek kiadatására szerződés köttetett. — A Kolozsvárott megjelent „Jónás Lapja" czimü baloldali lap megszűnt — Az ujonan építendő dalmű színház tervezetének megbiráláaára bizottság alakult. — Toldy Ferencz lemondott egyetemi könyv tárnoki állásáról. — A debre-czeni híres miklós-utczai kaput lebontották. — Sisa Pista rablót elfogták. — B. Prónai Dezső legközelebb a főrendi ház ülésén zokon vette, hogy a költségvetésben meghagyták a zeneakademia 30,000 forintját s a muzeumi öntvényekre szánt ötezer forintot. — As örvössé beszi klinika felállítására vonatkozó törvényjavaslat elkészült; a klinika az üllői uton levő egyetemi telkeken épül s 400,000 írtba kerül. — Deák Fer.-bez a Deákkör tagjai évforduló alkalmából üdvözlő feliratot intéztek. — Kummer pénzügy ministeri tisztviselő, ki az elsikkasztott DO ezer forintnyi \ asuti köt vény nyel Budáról megszökött, New-Yorkban agyonlőtte magát. — A nagy-körösi izr. községi iskolát, zavart pénzügyei vegeit, bezárták. — JLendvay Márton egészsége helyreállítása végett néhány hétre újra buesut vesz a pesti közönségtől s f. hó 5-en Lindtwicsébe utazik. — Az országos nóipar-egylet jelenlegi kiállítására a vidékről is sok szép munkát küldtek; a királyné 100 frtot ajándékozott az egyletnek. — A vígarda Lárom uj éttermét Sylveszter estén adták át a közönség használatára. — A bibornok prímás fővárosunkba érkezett A a királynénál kihall-gatason fog megjelenni. — Dóczy Lajos külügy ministeri titkár, ugyan e ministeriumnál osztálytanácsosaá neveztetett ki. — Medgyaszay István a szab. dunagőzhajózási társulat forgalmi igazgatója, a hajózási téli iskola részére 400 frtot adományozott. — A pozaonyvárosi Szent-Mártonról nevezett templom müsserü helyreállítására ó felsége a vallaaalapból 10000 frtnyi segélyt adományozott. — Szolnokon Horánszky Nándor a középpárt programja alap ján képviselőnek kijelöltetett. — Az egyesült magyar gőzhajózási társulat 28-án tartott rendkívüli közgyűlésén a vállalat liquidatioját kimondotta. — Trefort Ágost igen hatásos levelet intéze''t Zichy Edmund grófhoz a Thurzó-féle családi levéltárban őrzött okmányoknak Baj tó utján leendő kiadatása ügyében.
Papírszeletek.
_ (N) Gjecgi mell. Ujonczozásra vittek
ogy fiatal embert.
_ Mi baja vac ? kérdi a vizitáló orvos.
_ Gyeugs a mellem, felele a fiatal ember.
— Ki mondá a«t önnek ?
_ Anyám, mert *st mondá, ha a goljó mellemet eltalálja, a*i bizonyosan szétszakíthatja.
_ (K) Szórakozottság. X. s „Kisfaln-dr- hajón sétányt tett a Balatonon. Midőn Tihany közelébe érének sokat beazélt neki a pinczér a tihanyi riszhangról. Végül kérdé őt, hogy van-e nála
pisztoly.
_ Pisztoly nincs — feleié — hanem tor igen,
taláu ez elegendő.
— (N) Miért kapitulált Bazaine? Midőn a franczia-porosz háború alatt ama hir érkezett. hogy Bazxine kapitulált, egy paraszt igy nyilatkozott: „Nem csoda, ha francziák mindig kapitulálnak, hisz nem is lehet máskép, ha a főparancsnokságot egy nőre bizzák.* Bazainet (Bazainénak) olrafita
— Én csak azt kívánnám — kezdé az elsS — ha a Duna partján kikötS bajókat mind telve aranynyal az enyimnek mondhatnám.
— Én meg «sak azt kívánnám — szólal fel a második — ha a Dnna vize tintává válaék és annyi pénsem lenne, a mennyi számot lehetne e tintával irni.
— Én pedig aat kívánnám — mondá a harmadik — ha kivánságtok teljesülne, azonban meghalnátok, és én lennék egyedali örököstők.
Szerkesztői üzenet.
1063. XX. Ás a keszthelyi B. M. fiatal ember 1 azt mondá: szégyenli magát, hogy magyar! azért oly hossza levelet nem közölhetünk, különben : mi is resteljük, hogy magyar s örülünk, ha n.ás ; hiszen sok van ilyen miamás !
1064. B. Gy. Sárvárott. Készséggel intéz- • kedtünk. I
1065. H. Gy. 8zombathely. Bár megkésve, de , jövő számunk húzza Jelen számra már nem tudtuk kiszedetni
1066. R. D. Köszönet a szíves tudósításodért. A küldemény menni fog, vagy viszem.
Üzleti szemle.
(S. 9.) Nagy-Kanizas. jan. 2 án 1874. Időjárás: folytonos derült, hideg, száraz. Gsbonaüzlet: A lefolyt hét szeidsi éa mai he- . tivására szomorú képét mutatták gabonaüzletünk csaknem végképeni pangonlétcnek. Ebez járul még azon furcsa tény, hogy a kevés behozotté.t a szegény pórgazda alig tudja, mennyire fokozza követeléseit, holott magtáraink már Hónapok óta keszletekkel a helyszükig- telve, minden azok uráuni kérdés nélkül vagyunk. — Ismét csak finomabb búzákra érkeztek némi megrendelések.
Kukoricza a helybeli szükségletre nagy mérr-ben talál vevőt; a kínálat ebb<n aránylag hiányos : tulajdonosok lehetőleg tartozkodók.
árpa, amily keresett czikk volt előbb, ép oly
lanyha jelenleg.
Az árak különben nagy lejtéseket nem szenvednek. — Jegyzünk:
Alsó-ausztriai mérő szerint; Buza 80—81 fnt. 6 ft —6.10, 82—83 fut 6.60— 6 80, 84 85 fnt, 7.10—7 50 kr. Rozs 76—77 fnt 4.60—4.70,78—80 fnt 4 90—6.10 kr. Árpa serfőzésre 4.20- 40—50— krig Árpa etetésre 3.40—3.70. Kukoricza 4.60—75 kr. Zab 2Vb—10 Hüvelyesek : Borsó 8 20 kr. Bab fehér uj 5 frt. ó 4.20- 3o kr., tarka 4 frt. Lencse 7 frt. Kölea 3.ÖO— 7<»kr Majdiua4 lU— 40 Kö-leakáaa 7—8 frtig. Hajdin* kása itezéje 12 — 14 krig. Lenmag 4. 4.''J0 Leudekmag 3.8J—4 fL Lóbermsg 30—32 frt bécsi mázsája. Kendermag 3 60 kr. méreje. Repcze téli 4.4U—50 krig, nyári 3,5ü — 60, minden 75 font. Borok: Tavalyi: 1"—13 forintig. Idei: Schiller 4 ft—4.30 krig. Idei: piros 4.20—5 forintig Idei: fehér 5.—5 6U krig. magyar akó seprűétől
Sümegh, deczember hó 29-én 1873. Buza 6.50. —6 20 kr Roza 4.80 — 4.5U kr Árpa 4.20 — .— kr. Zab 2.20 - 2.10 kr. Kukoricza 5.2t>—5. — kr. Burgonya 1.60 — 1.40 kr. Bab 4 60 — 4.50 kr. Hajdina —.— — —.— kr. Marhahús 26 kr. Borjúhús 26 kr. Disznóhús 28 kr. Juhhus — kr Szalonna — kr. Ujbor akója 5 — — 5.— kr. Óbor akója 10.— .— kr. Széna m. —. — — — .— kr. Szalma m. — frt. Keméuyfa öle 14.12--.— kr-
— (N) Fog közt abban fogadott, ha valj kívánsága ?
adás. Három jó barát egymás on kinek less legnagyobb
Történeti naptár.
Január 1. 104. Kr. e. Marius nagy diadalát ünnepli Jugurtha fölött. — 17. Kr. n. Ovidius Naso halála számkivetésben a fekete-tenger partján. — 1362. Amuralh zultán a jancsárokat ala- | pitja. — 1706. Sopron Rákóczy által keményen bombáztatik. — 1823. Petőíi Sándor születésnapja. — 1841. A .Pesti Hírlap" Kossuth szerkesztése alatt megjelenik.
Január 2. 1320. Róbert Károly magyar király-lyá koronáztatik. — 1820. A test-gyakorló intézetek Poroszországban eltiltatnak. — 1849. Kis Ernő csatája Pancsovánál.
„ 3. 106. Kr. e. Cieero születésnapja. — 1521. Luthert a pápa másodszor kiátkozza. — 1839. Thai/ Kálmán születésnapja.
• 4. 1643. Newton születésnapja. — 1786. Mendelssohn 1849. ós Gabels-berger halálozása.
Január 4-töl január 10-ig. 1874.
Hó- éa heti-nap
Katholikus naptár
Protestáns naptár
ÍM
ntj
1; K. Ev. Miután Heródes meghalt. Mát. II. . Ján. I — Gör. Máté I. 1—25.
— Pr.
4 Vasarnap D Titus p D Izabella
5 Hétfő TVIesfor 8'' roon
6 Kedd Vízkereszt Vízkereszt
7 ^xerda Nikit* Báliut
8 Csütörtök Sörény Erhard
2 Péntek Jul<án Msrtial
10 Szombat Kem. Pál Remete Pál
R*
m
a
JHt
a
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
rg yirttér.*)
Tisztelt olvasó közönség!
Mult évi oktober havában egy német lapban következő sorok jelentek meg: Ein durch-gegangener Pandur«n vacbtmeister, aer 32 Jahre alté, Ludvig Veisz aus üross-Kanizsa nach dem er der Uutsbesitzenn Terezia Haba-tits zu Satschel am 17. d. einem Beirag von 12,000 fl. in Banknoten zu 1000 fl. gestohleu, aus letztgenanteu orte flüehug gtívorden und hat sich nach Wien geweudet, — ezen soruk tartalmaból csak annyi all, hogy én Zala Eger-szegre utazván, magánügy eiuj rendezése végeit, azonban nchany napig számításomon tovább voltam kénytelen kimaradni, szeretve tisztelt nőm, Szentiványi Amaiia, a ki engem lángoló szívvel szeret, csupa szereJemiélléiből, nem tudván magának másként megnyugvást sze rezni, zavartában a zalamegyei rendőrségnél tett jelentést, a minek folytán engem csakhamar feltalalván, illetőségem helj ére, a marczali kir. járásbíróság elé allntatott, a hol is én nőmmel Örömmel találkozván, nőm az ellenem emeli váóat visszavonván, s igy a marczali kir. járásbíróságnak ez ügyben 914./1873. sz. a hozott végzése a német lapban toriént közleményt megezáfolta.
Minthogy mindenki saját becsületének leghüebb őre, s azt megvédeni köteles, ugyan ezen szempontból közlöm a nyilvános téren, ha netán barátaim s ismerőseim a fentemiitett német lapban megjeleni közleményt olvasták, megnyugtatom őket arról: hogy az abban foglaltak alaptalanok s az egész dolog esupán sze-
relemféltés szüleménye volt, — i ni végkép elenyészett s mi az óta is a legboldogabb
életet éljük.
WEISZ LAJOS.
•) E rovat alatt köslöttekért felelősséget nem vállal a Sserk.
Minden betegnek erő és egészségi gyógyszer és költség nélkflL
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer ée költség nélküli eltávolítása a zama.os du Barry Reva-lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyermekeknél 50-szeresen megkíméli az árát. — Kivonat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-, moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy-, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből Kívánatra ingyen és bermentesen küldetnek másolatok.
64,210. bizonyítvány.
Nápoly, 1872. április 12-én.
Uram 1 Fgy májbaj következtében hét ér óta rettenetes állapotban voltain és igen elsováuyodtam. .Nem voltam képes irm vagy olvasui; egéss testem reszketett, emésztésem rosz, loiytonos álmatlanság és miud.g Urtó idegixgalomba vulUm,a mely fo.ytouosan Űzött ide s tova, és egy perczig aem hagyott nyugton, e mellett nagy mervben mélakóros. 8o* orvus kifogyott tudományából, anélkül, hogy bajomon segítettek vulna. Teljes kétségemben az ön R®valescaerejé-hez fordulUm, és moat, miután 3 hóig élveztem, hálát mondok a jó Isteuuek. A Revale»cier« a legf bb dicséretet érdemli, egészségemet tökéletesen lielyre állitotta és képessé tett. tars*d»lmi állásomat ismét elfoglalni. LegoenS''jbt> hálával és teljes tiszteletül
urehani mur^uisno.
65,810. bizonyítvány.
- JSeufchateau (Vogesek) 1872. dcezemuer 23-án.
17 éves leányom, havi tisztulása kimaradása által a legnagyobb idegroncsolásbau szenvedett as úgynevezett Sz. Vincze tán -zban, és az orvosok kétségbe vontak a meggyógyulas leuetoségit. aióu. 6py b.iáto m tanácsára Ltevaiescierevnl taglaltam, és ezen zamato* tápszer íniudazok meglrpetesére, a kik ös-mrrték, tökéletesen nirggyógyitotta ; tökéletes egészséges. Ezen felgyógyulás itt nagy feltűnést ok..»ott, a sok orvos, a k.k e*«u bajt gyógyituatlan..ak álli-toiUk, most uieg vaunak lepve, gyermekemet teljes egészségben látni.
Martin, adóhivatali tiszt.
Táplulóbb Levén a hiúnál, ÖO-szeresen megkíméli a gyógyszer aruf, felnőtteknél uyy, mint yyermekeknel.
Plébs*elenczékben >/, font 1 fr-. 60 kr.. 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr , 5 font lu frt., 12 fout 2u frt, 24 font 36 frt. Revalesciére piskóták szeien-czékben 2 frt 50 éa 4 frt 5« krral. Revalesciére Cho-i-olatée táblákban Íz csészér- 1 frt 50 kr., 2-i-re 2 frt 50 kr., 4b-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra lo frt., 288-ra 20 frt , 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry db Comp.
által, Wien, Wallfischflasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovak Karoly gyógyszertárában ; Aradon F. Tones ós társánál; Debreczenben Mihalovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán W ondrasebek K.-nál; Marosvásárhely ett Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temes-vártt Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld postautalványra vagy utánvétre.

/
120,000 porosz tallér
mint főnyeremény.
Továbbá 80,000, 40,000, 30,000, 20,000, 16,000 2 szer 12000, 1000, 2-szer 8000, 2-szer 6000, 5-ször 4800, 13-szor 4000, ll-szer 3200, 12-szer 2400,27-szer 2000, 3-szor 1600, 55-ször 1200, 126-szor 800, > -szor 600, 2-szer 480, 352-szer 400 és 200 10-szer 120, 267-szer 80 és 34,326-szor 45, 40, 20, stb. stb. p. tallér nyereményt ud az álJam által engedélyezett és biztositolt
Nagy pénzsorsjáték
melyben a tőke összege
2 millió 120,000 porosz tallért tesz
s kevés hó alatt hét húzásban eszközli. A rendszereahuzás
1874. évi január lé. és 15-én lesz, melynél a sorsjegyek ára következő :
n fél 3.— » * *
, negyed ,. „ „ 1.50 „ „ .
Az osztr. bankjegyek beküldése legkényelmesebb a biztosság kedveért vevény melletti levélben eszközölni, egyenesen küldöm a díjtalanul a tervesetet s az állam-caimerrel ellátott eredeti torsjegyeket a legtávolabbi vidékre is pontosan és hallgatagon. Huzas után azonnal elküldetik a nyereménysorozat az ujitási sors-jegyg.v*^ & nyert összeg pedig a legszigorúbb titoktartás mellett rögtön kifizettetik. Mielőbb bizalommal fordulhatni a szerencse által kegyelt alolirt bankházhoz.
(1204—8)
Heckscher Zsigmond, Hamburgban.
Ajánlható mindenkinek!
ki szép
női rnhabelmébet
jutányos áron vásárolni kíván:
Hamburger Adolf
diratáro llalete PEST,
vri~*tcMa 1-eö szám, Párisi ház.
bácfaorá Wsn és bér- ] msatvs küldstnsx ós aegrendelések utánvét mellett gyorsan essköiőltstnsk. "^m
Házeladás.
Nagy-Kanizsán, Hunyady- előbb Keresztatczában a 34-ik számú ház konyha- és kukoricza-kertekkel egvütfc szabad kézből előnyös feltételek mellett, akár részletfizetésre is, örök áron eladó. Van e telken két ház, egyik utczára szolgál 2 szöba, szabad konyha, éléskamra, pincze sat.; másik udvarban van 4 szoba, 2 taka-réktüzhelyes konyhával sat. Venni szándékozók jelentkezzenek a háztu-lajdono8nőnél ugyanott. . (ia44_i)
Orrod bisonyitrény
SP Wilhelm-féle
vértisztitó th eár a.
A nmnr+éE •■bcriaéffvek M«>l»ál*tot r*lrk aidSa
a kitfln£ WilfaHa-rtl* »érti«üt<& théát kiráJélag áry*l»rt>» ajánló®.
Ex ifénytel*8Mk látsaé eaxk&t a l«(jobb tyőgjwrre afr a b«l»ő mint mindán ama kfllaC bajoknak, mclj«-k többnyire romlott nedv«kből arainak.
Itt ABtrikábzni terjedelmes gyakorlatom alatt elegeadG alkalmam nyilott « theát alkalmaxaaba hozni és mindig esak hálás kSTetkexmé-n vakét eredmerveatem vele. kfllOvAten a kftvetkesS bajoknál :
a) a ieletuési irpMMUu eredeti betegségekben; főkép a bron-ckiák tce jaioniláaában. ha például a reggeli kihánváaok igen terhelők és kmrökkÁ 15nek. — Továbbá astbmatirai panaaioknál ; ez esetben az eredmény kitűnő volt.
b) Mtadesiesri gyeaorbetegségekltél, mint gyomorszorulás, gyomorgörcs, s romlott gyomorból eredő főfájásnál, hypocbondria. gyomor-, seb- hysteriális szenvedéseknél.
c) Aranyért bajokláJ forrósig, erős >deg-, iz-, és tapbajoknál, különösen pedig, ha ax idegek aftestszorulá^ban megdagadtak, s ilyenkor a* erőltetésben elszakadván, erős rérxést okoztak.
d) Eredeti szívbajoknál (Kleppenfehlern).
e) SyphiltS és ayphilistikn* bajok minden neménél, főkép azoknál, a hol a kenőcs-gyógyszerfélek húsba alkalmaztattak, a hol Jodkalinm hónapok ót* eredménr nélküi vétetett be - tehát üdült svphilisnél leginkább.
Exekntán a Wilhelm-féle vértisztitó thex Amerika gyógyszer-kincsét is jóréssben gaxdagitja. —
New-York. szept. 16-án 1872.
Dr Med A Groyen,
német gy k orvos New-Yorban
8erenth-Street. 73 sz. néhai német katona-törzs-orvos.
Óvás a hamisítás és felcserélés elien.
Az igazi Wilhelsrféle antiarthritis és anurhfumatis vértisztitó-szer csak az első nemzeti Wi.helm-fcle vértisztitó-theagvarbac Neunkir-chenben Bécs mellett, vagy általam az újságokban kijelelt raktárakban kaphatók
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és ut&sitássai ellátva 1 frt . a bélyeg es pakolasi díj 1<> kr.
A t. cz. közönség kényeimért- a Wiihelm-félc vértisztitó szer kapható : Nagy-Kanizsán : Rosenberfl Ferencz és Lovák Károlynál; Zágrábban: Mittlbach Zsigmondnál; Kőszegen: Csacsinovits gyógyszerésznél: Keszthelyen: Rosenberg Emanuelnél ; Kaproncán : Werl gyógyszerésznél; Sopronban: Wrchovszky R -nél ; Szombathelyen: Pillicb Kerencz gyógyszerésznél''; Szatmárott: Bossin J. gyógyszerésznél. (1214—1)Az osztrák-magyar birodalom
leppÉ rátára
k&rr«tl«nel importált thea, jamaikai ii braxlliJLl ram, oígnao, arra*, axil-vorioni. frxBosls ohaaparael, Kadétra, Sala**, port, aberry, whysky, hollandi *a franoxla. likőrök, osokoláá, theaeflteméay, oMnsl thea-•déajrek és porox«114n vix4kbóL Xg-y pint brazillal ram tvoffT*1
ejrytttt 1 frUrt ecyeaejryedftl nAluk kapkmtó. Hu: iltilank k&iT«tlenal importált trit. rn-oot tartalmazó mindan pilacxk ismarttaa cximjfjrftnfckai ú axonfjlftl a fSoUbbi térrteyTrMrtso bajofTxatt Tédj»nT7,J teb ailitva. mtij miod*B dufuibt U b« r»n «f«tr«. Pölfa<le%*tt ntánxiaok k»tó»fcfilfcf UÍOflaltat-nak. X tzálliU* poitiü. TMntoc «• hajóé utAnrói m-ilUtt WrU.ik. L«f«i»*bb rnm-»«mar»4g l/« ■•ms«17, l*<kiMbb ti»».ni«nnj>»4g I lat KÍTinatra irj»ff7i<k«» k*ai-•Ajjel ktldOak pofU afjia la^yta »« bérmentve.
DIETBICH és GOTTSCHLIG,
oi. osstr. 6i m. kir. nirari nálliték, BUDAPESTEK, nraktár U tnda: riexl-ttexa 14- sx. - Fiíkrxktár: klgyi-aUxx. párisi kis.
O
K/l
Q> &
T3
fQ
o el
-P g
Dl
MAGYARORSZAG és A NAGYVILAG.''
Szépirodalmi és ismeretterjeiztó képes hetilap.
Il-üft 1873. jpíaloffltépM „Báthory IstYán", Matejto mm festménye tórajM
Szerkeszti: ÁGAI ADOLF. A „Magyarország és a Nagyrilág" mint eddig, ugy ezentúl is rajzban szóban Ixií thkre lesz ugy a nap fontotabb eseményeinek mint leghiTatottabb kőzvetitóje a bel- és a külföld müvé»zi mozzanatainak, mig szépirodalmi és Ismeretterjesztő ezlkkei. amazoknak maradandóbb értékű togMata, exeknek voniú és tannlsagos modora folytán: arra vannak hivatva, hogy e Upot eddigi híveinél mindinkább nelkülözhetlenné s ujabb előfizetőinél mind kwivesebbé tegyék. .Fővárosi hetltárezájárdl" Porzó élénk tolla gondos-kwlik. Sakk-, kép- vag-y szó-talány, minden MzUmban. Évek •orán át áll fön e lap, mindinkább erősbödve es csinosodva. Azon körülmény, fcogy a .Magyaroraxag és a Nagyvilág* a legelterjedtebb hazai késes heti kSzlSoy, "ékesszólóan tanúskodik az e vállalat körül kifejtett buzgalom mellett. A k&xönség tömeges pártolása s a hazai sajtó osztatlan elismerése, mely lapukat határozottan valamennyi versenytársa ffflé emeli: egyrészt jutalom, másrésxt biztatás arra, hogy kitűzött cxélunk felé ernye-dstlenűl törekedjünk.
Ks£slen 12—16 oldalnyi KövGggel és mtvé-sutl rajxokkal a legszebb kiillitásban.
Klnd«& •15flx«t6a«k juttat
érenünt tét pompás jntaloite üt
EUmOsí netáutek: s«gyeáívr« 2 frt M kr, félerre 5 frt.
u
képei gyermek-folyóirat.
Jf+ginUm Ke€*nkint ogytxrr effy Jg oldalon.
Szerkeszti: Forgó báosL
A magyar irodalom ezen négy folyóiratának,
melyek szórakoztatásra, ismeretszerzésre ugy mint a fiatalság mi-velódésére igen bő anyagot nyújtanak, egy mivelt család körében sem volna szabad hiányoznia, bizonyára nem is^ hiányoznának, ha a t. közönség azokat eléggé ismerné. Alkalmat veszünk tehát magunknak ezen négy folyóiratot előfizetésre ajánlani és egyúttal késznek nyilatkozunk levelezési lap vagy levél utján történt megkeresésre az illető mutatvány-számokat azonnal ingjon megk&ldenL
Tiszteletteljesen
Deutsch testvérek (ifj.,Deutsch Mór)
Budapest, bálvány-utcxa 9. sz.
BORSSZEM JANKÓ
Másfél Ivei, nindtn száaábao torz-arczképpel, ■záxno* tréfás r&Jszal éa haxnorUxtUnu axőveggrel megj«l«aő HETILAP.
StrrkcuU CSICKZKI BOBX
Előfizetési árai Jíefyedém 9 frt.
De félre a tréfával. Legyünk komolyak.
A Borsszem Jankának, fájdalom ! csak 500,000 az el6fizetóje.
Elég siralmas, ha cz elsórendű európai közlöny, mely a magyar világnyelven van írva, ily csekély számú előfizetővel kénytelen tengódni. mintha csak holmi pTimes" vagy „Newyork-Herald" volna.
Pedig te, oh magyar, a szappanyfogyasztó nagyhatalmak sorában kivánsz méltó helyet foglalni. S van-e nálam szappanyabb szappany 5
Én szapulom a hitványságot, én mosom a szennyest. Csak ugy tajtékoznak tóle.
És azonkivQl sulykolok. És letéglázom a gőgöt. És vasalom simára szikrázó aczélommal a bű és gond rendűit.
És gyönyörködtetlek a humor szappany-bu borókaival.
Én, szent Rabelais úgyse! soha más lapot nem járatnék a Borsszem Jankónál !
De ezt ép oly kevéssé tehetem, minthogy önmagamat ölelhetem meg.
Boldog te. a ki magadhoz ölelhetsz. Maradok irigyed Bontásra Jankó.

Képes Regénytár.
E18fi«eté«i ára: Negyedévre 1 frt 50 kr.
B r*ff*nrf*y6irMtwUndte a Utfiéntokfc+HtSbb •»■*-<U*i ttk—Mtlm és rtv
rf^/wydkií ic&míí 9 oitfr
Ezen kis újság, melynek immár 6-ikkötete kezdódik. fennállása óU oly széles körű kedveit-ségre és elterjedtségre tett síért, hogy nem tartjuk szükségesnek bővebb ajánlásával előállni.
A ,,KU Lap" tartalmaz számonkint 8—io finomul metszett, vonzó képet, mulattató és komoly tartalmú elbeszéléseket költeményeket, talányokat, erkölcsi mondásokat, zenedarabokat «tb.. melyek mindannyian a gyermek emlékezetébe mélyen bevésődnek és a kis olvasót szeretettel és örömmel bilincselik az olvasmányhoz. Rég elismert tény, hogy egy ily lap által legkönnyebben éretik el azon cxél ; a gyermeknek mulattató alakban oktatást nyújtani és az összes ajtó a .Kis Lap''-ról már ismételten legnagyobb elismeréssel nyilatkozott.
Előfizetési dijr
1 frt 20 kr. o. é. évnegyedenklnt.
A ,Ki* Lap* megjelen hetenkint egy íven 16 oldalon, ixi&eiatt képpel a osiolapon és
hetenkint egyszer küldetik szét.
Előfizethetni a kiadóknál: Lentiek testvérek (1Q. Seutioh Xór) irodalmi és művészeti intézetében, Pesten, bálvány-utcza 9. st
A Budapesti Rejtelmek
8 kötetben, két réoben 96—100 nagy nyol-esadrét iren jelen meg. Ax első négy kötetre terjedő rész külön cximei „A lélekvásárlók." £ czim némileg eejteti tartalmát. A lélekráeátláa, tártadalmank esen rákfenéje ■ mint rxax meg uás alakban küért uton útfélen, politikában ée sxóexéken, talonban és lebojban, követ-rálasztáakor és ason kivttl; a leánykeresk edés, mely Magyarországból és Sxékelyftldrftl flxetik kelet felé: es képes kiapadhatlan mo timmát a szerfelett érdekfoxitó, bonyolult szöverényű történetnek. Történeti háttér gyanánt a nia^yar léffló keletkezének és
w MegjHen minden hó 2-én, 10-én és 20-án. "W A% áddlff megjelent fftsetak teljes iiáabu kapkatök. Syj fOzat ára Ifi *r. Előfizethetni Minden könyvárusnál éa a klaéőkivatalban, Peet, bálvány-nUza 9. sz.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyoraaajfn ^ynm^Wa, Nagy-Kanizsán.
Wajdits József
könyvkiadó-hivatalában N. - K a 11 i zs á n megjelent éa minden hiteles könyvárusnál kapható:
>fEaJtt vigadjunk P
közkedvességü dalkönyv nagy teljes kiadása, mely minden eddig megjelent dalkönyvct felülmúl, 50 ivre terjedő tartalommal, díszes kemény kötéssel, szinnyomatú borítékkal, ára 1 frt 80 kr.; dús aranynyomás- és aranyszegélylyel,
diszkötésben 2 frt 60 kr.
„Halljuk a szép szót!"
Magyar folktfszöntő (toaszt) kiinyv. Ára 1 frt 50 kr.
„Rajta párak, táaesoljvak !M
Legújabb m*gy*r tánc/könyv. Ara 1 frt 40 kr.
„Rajta leányok mulassunk !"
mulattató kézikönyv.
A magyar hölgyek számára gyűjtötte:
Wajdits József.
Ezen gazdag béltartalma, szép kiállítású (közel 500 lapra terjedő) csinos kemény táblába kötött könyvnek
Ara 1 írt. 60 Uzr.
LENORMA D,
a híres ozlgánynő Igazmondó vetőkártyája
32 Bxinerett kArtyiiv*! mfiffyar nt.lir.i"*! <•« sxftrflggol. Ara 60 kr. pf Postai mcgrondelósok azonnal teljesittetnek.
Előfizethetni minúen m. I uostaWvatalnál postai ntalványnyal és mMi tani UotMMl
N AGY-KAMZ8A, 1874. jannar 8-án.
3-1K: szátm.
Tizenharmadik évfolyam.
| üóflzetesi ár:
i eirear «vre
l
8 frt
tél évre .... A , aejjyen erre .1 .
«íim 10 kr.
Hirdetesek
fi hasábos petitsorban
7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
XY1LTTÉRREN toronkiut 10 krert
•..''-tneír f«l Kincstári illeték mindég ■ egyes hirdetésért külöi 30 kr. fizetendő.
I0ZL0IT
előbb:
-SOMOGYI
OzlON
ixeraesxtóhez, —
myagi rétiét illető róxlentenyek pedig a ciadófcox bérmentre in-
:ezendók:
-VAGY-KAKIZ.SA Wlasslesfcáz. Bérmentetlen l«*ei»k csak ismert munkatársaktól fogadtattuk el.
Késiratok vissza nem küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasagi egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" ugy a ,Zala-Somogy''
gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjeleuó vegyes tartalma lap«
Előfizetési íelhivás
a
Z&hkl K ® 2 L Ö> K Y"
1874-ik évi folyamára.
Egész évre 8 írt, félévre 4 frt, évnegyedre 2 frt.
tt
Az előfizetések mielőbbi megtételét kérjük eszközölni, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék. — Hirdetéseket jutányosán
közlünk.
A soproni kereskedelmi s iparkamara jegyzőkönyvéből.
A nagym. magy. kir. foldmívelési-, ipar- és kereskedelmi ministerium követ-• kezó leiratot intézett a kamarához:
Mult évi január 15-én 903/1871 sz. a. kelt, a Keszthely mellett levő balatoni hid vámdijának leszállítása iránt ide benyújtott felterjesztésére, a következőkről értesítem a kamarát.
„A Áü^uiuüKa- és közlekedésügyi mi-nister ur, kivel a felterjesztés illetékes in-intézkedés végett közölve lett, f. hó 22 én 11)730. sz. a. hozzám intézett átirata szerint, Zalamegye hatóságát felhívta, hogy tekintettel a 21)67/1870 számú közlekedés-üg\i ministeri szabályzatra, indítson ez ügyben tárgyalást.8
„A Zalamegye által eszközölt tárgyalások jegyzőkönyvéből s ezek mellékleteiből kitűnik, hogy a kamara azon előadása, miszerint a kérdéses hidon egy szekértől
egyszeri átmenetel után 35 kr., menet-jövet pedig 70 kr. váui fizettetnék, még & 12 mázsán túlterhelt jármüvekre nézve sem áll, mivel az ily terheltebb jármüvektől jövet-menet összesen 35 kr. vám Tétetik, a könnyebb jármüvek után pedig még kevesebb.*
„Továbbá a tárgyalásnál kimutattatott, hogy a hidtulajdonos urodalomnak nemcsak haszna nincs ezen hid fenntartásában, hanem évenként 725 ft. 19 kr. kára van."
„Végre megjegyeztetik, hogy a Somogy részén létező vasút a hid vám jövedelmét nem növelte, hanem tényleg apasztotta.*
„Ennélfogva Zalamegye hatóságának a mostani vámdijak meghagyása iránti ajánlata annál inkább el volt fogadandó, mivel a vámdijak leszállítása indokolva nincs s a közlekedés nagy előnyére szolgál, hogy az illető urodalom e hidat saját karával is, mindig legjobb karban fenntartja ; de tanácsos sem volna a vámdijak leszállítása, mivel ezáltal az urodalomnak e vám-szedési jogról való lemondásra alkalom adatnék, mi által a megyére uj teher szal-iana, és a közlekedés érdeke is ueui mozdit-tatnék elő. hauem kárt szenvedue, miután e hid és töltés a megye részéről csak nagyobb vám mellett tartathatnék fenn."
„Minek folytán a kamara fennérjntett kívánságának hely nem adathatik.*
Elnök ur ezen rendeletre vonatkozólag közli, miszerint a kamarának abban hivatkozott fölterjesztése a kereskedelmi mínisteriumhoz, levelező tag Breyer Gyula ur, keszthelyi lakosnak panasza folytán tétetett. A ministeri rendeletnek vétele
után Breyer ur azonnal felhivatott, miszerint felvilágosító jelentést adjon, mely J eddig be nem érkezett, beérkezte után további határozat végett a kamara elé terjesztetni fog.
Srastics János.
Van-e az ifjabb nemzedékben — ; értve azokat, kik a 60-as évek elején voltak reményteljes ifjak, fölbuzduló honfiak s fölserdüló honleánykák — vannak-e ezek kőzött, akik az .Ida*-csárdás pezs-ditő, tüzes, kaczér s mégis oly ábrándos hangjain ne ujjongtak és forogtak volna ? A fényes, zajos Kazinczy-napok alatt zendült föl az először. Annyi régi bús magyar után ez volt az első vidám friss. Mint valami tavaszhirdetó fecskének köszöutése, ez a kedves dallam is azt jelenté, hogy kiengeat a szörnyű fagy, a dermedés oszladozni kezd, a zsibbadast az uj erővel megindult vérkeringés váltja föl.
Minden közhelyen, vendéglőben vagy kávéházban, a prograuimszerü Rákóczy vagy Szózat utan, perditó frissnek miudig az „Ida" csárdás zengett föl a müvész-czigauy ujja alatt, azt dalolgatta munkaközben a cseléd, azt fütyörészte a diák s azt hajtotta a kapusziuben a főváros minden kiutornaja és harfapengetöje.
Az első vidám dal, az első uj csárdás ez volt s bár most leszorult már a napirendről — s vele sok egyvivásu politikai nagyság is azóta — hálás szívvel juttatjuk néha e dalt emlékezetünkbe most is és vele élénk színekben merül föl előttünk a nemzet ujult reményeinek virágos határa.
A zenehallgató különben nem igen
hálás. Ha szive ugy dagad is bele azon édes ittasságban, melyet valamely nóta vagy csárdás költött benne, alig jut eszébe kérdezni: váljon ki szerezte neki a gyönyört? A fölséges interpretácziónak, a cá-gány csodás előadásának közvetlenségét érzé csupán; hogy azok, mint a szinész, csak ihletett magyarázói valának valamely darabnak: ezzel nem igen törődött, hanem újrázott, éljenzett, sirt, kaczagott és — fizetett, illetőleg jutalmazott, azaz, még világosabban szólva, szórta a pénxt.
A nép, a nép! Igen, a népben születik a dal s a czigány annak a prófétája. De nehogy névtelenül, apa nélkül kerüljön a zongorázó közönség elé, a szárnyra kapott, népszerűvé lett csárdásnak miniig akadt egy jónzivü pártfogója, ki nevét, igazoló apaságának jeleként, a hangjegyes keresztlevél boritékára nagylelkűen oda-bigyeztette. „Zongorára szerzé* Száva Elemér vagy más széphangzásu név, ami alatt persze azt is lehetett érteni, hogy ,saját müve, de azt is, hogy csak zongorára alkalmazta. A nagy közönség ezzel nem törődik s igy történt éveken át, hogy Jei-teles „Kerekes András* czimü hatalmas nótáját is más valaki szerezgette zongorára mig végre a szerény szerzőt erőszakosan kellett a nyilvánosságba tuszkolni, hogy jogát megvédje.
Az „Ida''-csárdás is régóta vált ked-venczévé nagy Magyarországnak, mikor megtudtuk, hogy annak költője az öreg Svastic3. Müvével neve is széphangzásu lett a hazában és Palotási délezeg hallgatói, Simonffy nemes, finom szerkezetű dalai mellett, számottevő magyar zeneszerzeményeket csak Svastics hegedűje szolgáltatott.
TÁRCZA.
Vallomás B-ának.
Oh mi gyakran merültem el Setét szemed tengerébe, Melyben rejtve vagyon az én Szegény szivem üdvösségre : De keblemben bár Aetna volt Féléuk ajkam néma maradt, É« csak tovább vérzik keblem Az emésztő titok alatt.
A vadonnak minden fája, A pataknak csörtrC vize, Mind ismerik szerelmemet, A léget is az tölti be. Azt dalolja a csalogány És pacsirta völjjyön-hegyen, Ismeri mind csupán a ki Felkelté, ne u tudja. Te nem!
Halld te is hát, hogy szeretlek Forrón, mélyen és Örökre! Életemnek atomjait Csak ez érzés tartja össze. Az élet csak te vagy nekem, A nagy világ mind semmi és Valóság csak a szerelem !
Oh szeretlek, oh szeretlek! Többet nem tud szólni ajkam, Szivem egén világa csak Ez egyetlen egy szóban van. Ha nem tőled jő, csak hiu Képzet az üdv s kin számomra, A poklot és menyországot Csupán a te ajkad osztja.
Nem szenvedély, nem érzés az, A mit bennem felkeltettél, — Egy ürükre imádó láng, 8 millióssor több még ennél,
Ember ilyet még nem érxe, Nem is lel szót az ajk rájs, A szerelem mindenható Honnának e csodájára.
Tudom, hogy megérdemlem Szerelmedet lehetetlen, Kevesebbet még sem kérhet Az én forró, nagy szerelmem. — Szólj, vinzbangot ád-e szived Keblemnek e szent lángjára? A legszebb ajk ítéletét A legforróbb kebel várja.
Egy elfeledett irónő.
(Regényes életrajz). (Folytatás).
Picziny keze szorosan tartja a mandolint. A lelkesültség, az ártatlan kedély kinyomata arczán el varázsló, mintha nem is látná a társaságot, nem hallaná a zajt, áll ott, mint a dob-zódó társaság kebléből elszállt lelkiismeret.
— Cbejjam dalát, kedvencz dalomat! — kiáltja a nagy köret, tüzfényü szemekkel.
Aisse piczi keze villámgyorsan fut végig a húrokon, és a néma csendben, erős csengő hangon, mosolygva kezdi meg a dalt:
.összetörted borkancsómat istenem,
Már most én as örömet nem élvezőm.
Földön foly sz illatos bor, rettentő !
Mit mondjak óh ? — Részeg vagy tán teremtő ? !
„E földön mondd, ugyan ki nem vétkezett 7 Nem képzelek bűntől tiszta életet. Ha vétkemet te gonoszszal bünteted, Mi különbség van köztem és kötötted ? —
Óriási taps vihar, örömkiáltások fogadták a cynikus persa költő versének végsorait. Egy
ily társaság jelen lelkületét tükrözte as vissza. Szűnni nem akaró kiáltások rázták meg a csarnokot, a leány pedig ártatlanul, pirulva simult a nagykövethez, mandolinját kezében tartva.
Csak a máltai lovag maradt néma azon percztől kezdve, a mint a lányka bejött. Nagy szemeivel majd elnyelte őt, mohón les te minden mozdulatát és midőn a dal bevégződött, midőn a zaj kissé lecsillapult, önkéntelenül, szenvedélyesen kiáltá:
Ah, ő nem tudhatja mit beszél!!..
Oly mély érzéssel voltak e szavak kiejtve, annyi bánat s öröm honolt e hangokban, hogy a társaság némán nézett a lovagra, ki mint szobor, merően, a leány felé irányzott tüz^s szemekkel, halvány arczczal ült helyén. Éa amint a leány reá tekintett, ez még inkább simult a nagykövethez, de szemei akaratlanul a máltain nyugodtak.
— Folytasd Aisse! — susogá a nagykövet, — dalolj bort, szerelmet!! . . .
Ne, ne tovább, szép leányka e verseket! — kiáltá szenvedélyes álmából felrettenve a máltai — n» mocskold be ajkaidat, oh hiszen te nem tudhatod, miket beszélsz !
A nagykövet és a társaság kaczaja feleit e szenvedélyes szavakra, de a leány arcza hirtelen bíborpiros lett, szemeiben könyek jelentek meg, aztán megragadva a mandolint föl-föl illantva ábrándos szemeivel a lovagra reszkető angon folytatá:
l n
„Oly tömeg bort szeretnék én inni össse, Hogy siromból szálljon mindig föl a gőze, És as ivók, kik siromnál keseregnek, Maradjanak borgőzöm tol bolt-részegek.
.Hej csapláros, e világból maholnap már kikopnak Nem is lehet örökösen e nyomorú földhooonk, De a miglen áll a kancsó közöttünk, Ne félj pajtás, kezünk közt as istenünk.
.Van pokol és len, mondja as elfogult,
Ez hazugság, higyje aki rászorult.
Mert ha részeg és szerelmes a pokolba lemegyea,
Holnap az a paradicsom üres, mint a tenyerem. —
.Óh tudatlan, es a hustest semmise, Ez a kileucz kúpos ég is semmi se, E rósz földön fejét ki se veszítse, Vigadj, mert a lét egy percanyi semmi se. —
— Elég, kiáltja a nagykövet a fáradt leánykához a tetssés morajja között — most térj vissza, Allah veled 1
Ne siess még tündér — ! kiáltja a máltai mámorultan, de a leány még egy pillantást vetve reá, mély bökök után eltűnik a két fs-kete oldalán.
A zene felhangzik ismét. A tánex újra kezdődik, a poharak összetörve hevernek szerte, mindenki feledi az eszményi alakot, csak a máltai ül némán egy sarokban, fajét -kezére hajtva, ée merően nézve a csillárok fényébe.
— Mért nem tart velünk lovag? — kiáltja egy hölgy a mint könnyeden ellebeg mellette.
A máltai fel sem tekint. De a mint többen jönnek felé és tekintgetnek reá, felkél némán és kimegy a teremből, áthalad a hosszú kivilágított előcsarnokon és kilépve az ajtón aa épület legvégsőbb erkélyére megy, ott megáll, az erkély rácsosatára nehezkedik.
A szél meg-megrázza as ablakokat, szuroksetétség fogja a lovagot körül, csak as az erkélylyel átellenben alig négy lépésnyin látható egy kivilágított ablak, finom redósettal elfedve belülről.
Az „Ida" csárdást gyors egymásutánban követé a „szigligeti emlék." a „zalabéri", „baltavári", „széplaki" és több csárdás.
Feledékeny korunk már nem igen emlegeté egykor ünnepelt nevét, midőn az e napokban ismét folszinre került, de gyászos alkalomból. Az öreg Svastics bácsi meghalt.
Aggsága és gyakori betegeskedése miatt —- irja nekünk Keszthelyről a boldogult egy hive és tisztelője — már évek óta a világtól teljesen visszavonulva élt az ósz Orfcus testvére, a keszthelyi apát házánál. De bár visszavonult és folyton szenvedett, vidám kedélye nem borult el s kivált ha a múltnak emiékei villanyozták föl szivét, előkapta kedves hangszerszámját és telehegediilte lelkünket a h-gszebb hallgató és friss dalokkal. Legtöbbször s legszívesebben játszta a „baltavári" és „zula-béri'' csárdásokat és ezek hegyébe az ó „hattyúdalát", melynek nem csak a zenéjét, de szövegét is maga irta. Kár, hogy e kitűnő darab, nem lévén hangjegyre téve. ^ele együtt sirba szállt.
A jelen év tavaszán hosszantartó, su lyos fájdalmak nehezedtek rá. melyekből fölüdült ugyan némileg — de a hegedűhöz többé hozzá nem nyúlt, húrjai elnémultak. Ez időtől fogva minden iránt közönyös lett s napról napra hanyatlott ereje s mint a húrnak rezgése mindgyengébb lett, inig végre 1873-ki deczember 14-én este örökre elszenderült.
Nevét nemcsak jeles magyar szerzeményei örökítik, de emlékét jótékonysága is fogja őrizni. Szép tehetségével számtalan izben élt ó a nyomor fölsegélésére. Ha pusztán élvezet végett akarta valaki játékát hallgatni, sokszor napokon át is hasztalan kérték ; de ha azt hallotta, hogy itt éhezók rimánkodnak kenyerért, hogy ott roskatag özvegyet és neveletlen árvákat, hagyott maga után valaki, vagy hogy árviz, tűzvész, vihar, aszály pusztított valamely községben vagy határban — azonnal hangszere után nyúlt s a gyámoltalanok fölsegélésére ezreket hegedült össze.
Svastics János született 1802 ben és már a 30-as években tünt föl szerzeményei által, melyeket azonban c>ak szűkebb kör ismert. Az 50-es évek végére és a 60-asok elejére esik működésének virágja.
A gyász-szekeret, mely az örök nyugalomhelyre vitte, nagy családján és számos rokonságán kívül beláthatlan sokaság kísérte.
Ő hiv és nemes vala.*)

*) E körleményt a „ Magyarország és nagyvilág" el»ő számából vettfik át, "hol a boldogultnak sikerült arczképe is megjelent. Szerk.
A lovag gondolatokba elmerülten tekint ez ablakra, hátamögött az erkély nagy üvegajtaján keresztül halvány világosság terjed szét, b a dühöngő szél fól-fölragad egy belülről kilopódzó kaczajt, tördelt dallamot.
Ki tudja nincs-e szüksége e fiatal bánatos areznak a homálylepte csendre? ...
De hirtelen felrázza őt egy dallam merengéséből, majd erősen, majd halkan hangzik az, olykor a mandolin éles hangja is közé vegyül, a a szél felkapja s tova viszi az egyes szó tagokat. ... „Zulejma édesem !"
A szemben álló ablak mögül hangzik az. A lovag feszülten hallgat. Ez ő! — susogja halkan.
Igen, Aisse dalol, nem bort, hanem szerel met. Forrót és lángolót olvadó érzelemmel, ezek Hafiz dalai.
A világított ablak mögött selyempamla-gon ül kezében a mandolint tartva,oldalt mahagóni kis asztalka áll, költeményfüzetekkel, iróísezközökkel telten, a falakat gyönyörű festmények, az emelvényeket szobrok, e körül virágok lepik el. — A pamlag szélén öreg törokhölgy, kényelmesen imát mormolva.)
A szép leány átengedi m8gát egészen érzelmeinek. Piczi bogláros turbán diszlik fején, •elyem papucsai a földön hevernek. Majd dalol, — majd nevet, majd verseket szaval, majd elmereng.
— Nem szeretem Chejjámat! — kiált most föl piruló arczczal, — ah Zulejma, ha láttad volna, mint fájt Aissednek, hogy oly
csúnya verseket kellett eldalolnia.....és még
akkor is, midőn a »zép idegen ....
Az öreg hölgy figyelt.
Párbeszéd.
Miként kell beosztani egy félteiket birtokot, hogy a tulajdonolnak minél több évi jövedelmet hozzon, mégis a földnek termöereje ne csökkenjen.
Már alkonyodni keídett az idő, midőn Ih Berény, Somogy megyének e kies községében Ukó szerény földész N . . házához egv Szigetvar vidékéről érkezett, látogatóba jött '' ismerős beköszöntött. Va»-árnapi üunep lévén, a bazigazda nagy beszédben volt egyik, szinte b''-rényi lakos barátjával. Egyről másról, külö-nöseo a mult év mostoha körülményeiről volt a beszéd. Latogatóba jött utasunk 10 év felé járó igen nyajac es illedelmes magaviseletű 8 ajánló külsejü egyen. A szokásos: »I»ien hozia" köszöntések után a háziak vendégjeiket az a6ztHÍhoz ültették, s mig az estebéd elkészülne, n félbeszakadt társalgást ismét folytatni kezdték.
— Hát hogy dicsekedhetnek az idei aratás s szürettel? — szólt nyajasan utasunk.
— Bizony az aratae nálunk nagyon ro-szui ütött ki — szólt a házigazda. A szüret azunban megvigasztalna, ha feleáron nem kellene borainkat eladogatni, hogy gabonát vásárolhassunk. Ilyeu sanyarú évnek rég nem néz-tüuk elébe. Elbigyje öcsém uram ! (somogyi megszólítás) hogy községünkben sok házhoz be fog köszönteni a magyar ember réme — a szükség.
— Kedves bátyám uram is panaszkodik a szük év ellen, holott Somogy megyenek a legkedvezőbb viszonyú vidékéu van kozségök. Még Somogy megyenk általában is hazánk al-d ''ttabD megyéihez sorozható, megyénknek pedig iegáldottabb stermőbb része Iharos Berény éö vidéke a szomszédos helységekkel.
Már hogy érti ezt? öcsém uram ! — kér-dé a gazda — hiszen Hj^ros Berény vidékénél vannak sokkal gazdagabb termő vidékek. Ne menjünk messze, ott van Szigetvár róna vidéke, ocsem uram lakófolde, kell-e annál termőbb íold ? Hát Baranya megyének Dráva mellékéről mit szoljak ? Olt vannak am a gazdag gab-natermő mezők.
e
— Es mégis azt állitom, kedves bátyám, hogy ez az Iharos Beréuy vidéke Somogy un k, s így hazánknak is egyik k-galdottabb vidéke. Mert a berényi határ a szomszéd községek hataraival együtt kepezik Somogy megyének fensikját, az ib. berényi szőlőhegy pedig Somogy megyének eg; ik legmagasabb pontja. Nézzen csak korül majd Ibaros Berény vidéken, látni fogja, hogy a forrás vizek, mélyek Berény haíáraban vagy vidékén erednek, mind kifeié íoly, s keresztül egy Sem. Ez pedig, hogy lh. Berény vidéke magasabban fekszik — a termékenységre nézve is nagy előny ; mert mig más alantabb fekvő vidéken a tavaszi késő derek a veteméoyekben, különösen a szőlőben és gyümölcsökben sok kart tesznek, addig a berenyiek mentve vaunak. Es ez a gyümölcstermeiésre igen kedvező viszony. Hát a 8zőllőhegyókröi mit szóljak ? kell e még ennél is termőbb szollohegy ?
— Ejnye öcsém uram! de eldicsérte vidékünket és pedig magam is kezdem belátni, hogy igazat mondott. De vau ara nálunk is nagy hiány — eldicsért vidékünknek sok árnyoldala van, melyet mi herényiek érzünk legjobban. Ez pedig abból áll, hogy szénatermő
— Hallod, hallod. — Ők mulatnak, tán-czolnak, dalolnak, csak Aisse ül itt, csak ő kénytelen szomorkodni... Oh csak Hafiz dalát hallotta volna legalább !...
(Foiyt. köv.)
GOLENICH KAROLY.
Szilveszterkor.
Az elaggott rokkant évet
Kimustrálták s nyugalmazták :
Hogy szerepét, mert nem tudta
Egy ifjúnak általadják,
Siepény öreg ! veszett neved kelték
Bünöa nyakad'' hát ki is tekerték.
Rosz viszonyok, rosz emberek
Drágaságot csináltanak
Reszkess ! veszsz el ó esztendő ! ! !
Mert oka csak te vagy annak.
Szegény öreg, be sok panasz van rád,
Halj meg s berdia szél a hulád hamrát.
Télen meleg, nyáron hideg.
Megfordított komédia,
Gabnái.k nem lett s üres maradt
Hombár és a pajtatia
Te rosz öreg ! ha meghalunk éhen,
Ez is to rád íepzen majdan szégyen.
Mezeinken vetés helyett
Fürge lábu egér-tábor
0*zi hadi gyakorlatra
Ütött milliónyi sátort
Mért nem küldtel reá macoka-ráport.
Mely feleeye a nagy egér-tábort?
Borunk hisz lett, «le savanyó,
Melyet koráu szüreteltünk,
Hanem axéit te adj s/ámot
Bzokás szerint mi hely ttiiuk.
S/e^ény öreg! be sok panasz van rád,
Halj m<>g s hordja acél a hullád hamvát.
Trónok dőlnek és ''eremnek,
S a vesztes fél te kontódra
Nagy mérgesen feljajdul: hogy
Csak e rosz év ne lett volna I 1 1
réteink igen csekély mennyiségben vannak, az ugarokon és tarlóni falkás legeltetések megszűntek, mióta földjeink agy tagba vann*k kiadva. E miatt kevesebb marhát tarthatunk, s igy földjeinket sem bírjuk ugy meginivelni,
mint azt kellene tennünk.
— Sőt inkább a tagolás egyik főszeren-cséjök, kedves bátyám! Csaknem kell annyira ragaszkodni ahoz a régi elavult gazdálkodáai szokáshoz. Látja kcgye''metek a világ nagyot haladott az elmúlt két évtized alatt, e a viszonyok is nagyot változUk, tehát mi a* maradjunk mindenben a régi mellett, hanem alkalmazkodjunk hz idők éa viszonyokhoz. Igaz, hogy az öreg sorba lépett ember nehezen találja fel mugat a mostani előre haladott világban ; de azért ne rettenjen vissza régi * elavult szokásairól lemondani. A szükség mindig jó iskolamester és az embert találékonynyá teszi. Ez pedig égető szükség bátvatn uram, hogy jobb s czélszerübb gazdálkodási modort kezdjünk.
— Ej kedves öcsém uram ! de okos be szedje van. Elhallgatnám tudja Isten meddig. — De vallja ki csak, hogy kegyelmed nem csak a szükség iskolájaban tanult, és szedte össze azon szép bölcs tanulságokat, melyeknek oly szép jeleit mutatja beszedje.
— Igaz — szólt utasunk — hogy az embernek macáról beszélni nem illik, de az előbbi, személyemre vonatkozó hízelgő megjegyzéseire ki kell vallanom, Hogy biz én a falusi iskolán kivül semmi más iskolába nem jártam , de áldott emlékű jó tanítóm gyermekkoromban megkedveltette velem az olvasást. En nem szégyenlék még most is jó könyvekből olvaa gatni és tanulni mikor szabad időm van. Jó lelki atyám pedig szíves volt nekem hasznos gazdasági könyveket kölcsönözni. De a könyvekből nyert tudományokkal még nem elégszem ám meg, hanem azután szeretek körül nézni is a világba, látni és tapasztalni. Ezen mostani utazásomnak is főczélja a tapasztalás. Ezen tanulási vágyamnak köszönhetem azt is, hogy kegyelmed kedves szép családjával is megismerkedhettem.
— Na, annak nagyon örülök — szólt nyájasan a házi gazda — hogy nem kerülte el szerény házunkat, de meg is haragudtam volna ára, ha tudom, hogy itt járt, és még sem jött be hozzánk. És kérem is kedves öcsém uram, bármikor jár erre éjjel vagy nappal, házamat el ne kerülje. Arra is kérem, hojry vidéküukön szerzett tapasztalatait velem közölni szíveskedjék.
— Azt is szívesen megteszem, kedves bátyám, hanem mind a mellett igen ajánlom, Hogy valamely gazdasági lapot például a .Falusi Gazdá* t 8 hogy megyénk viszonyaival s érdekeivel is megismerkedjék, még a .Zalai Közlönyt" t vagy a „So-mogyot" járatni ne fösvény k<-djék. — A kéziuives »-lmegy évszámra vándorolni, hogy mes erségét jol értse. A kereskedő vagy más szakember éveken keresztül nyeli az iskola port, csnk mi földmivesek elégedjünk-e n»eg azzal, amit apáinktól láttunk és tanultunk. Sok év és időből merített hasznos tapasztalatok vannak ily könyvekbe vagy folyóiratokba lerakva.
— Igaz, hogy szép és hasznos a tanulás, kedves öcsém uram, kinek kedve és feje van hozzá, de mar olyan 50 éven tul járó ember,
Szegény öreg ! jobb lett volna néked
E világon egy perctig sem élned
Ha m> gunnak ma egy kormányt,
S helyébe tán ilyen sem jő,
Vajh, ki lenne oka, ha nem
Te átkozott rosz esztendő ?
Szegény öreg! gyűlöl jobb- és bal-párt,
Mert ennek is, annak is tettél kárt . ..
A férj lumpolt s felesége
Nem járhatott el a bálba,
Hogy enuek is te léax oka,
Esküszöm az üres tálra!
Szegény öreg I káromol at asszor.y,
8 alig váija, hogy szegre akasszon.
Módos polgár uj telket vess
S női utána az adója,
Melyet mivel más nem fizet,
Ezt is az 6 évre rójja,
Szegény öreg! jobb lett volna néked
Nem születni, ha nincs elég pénzed.
BugamágnAst exequátták,
S mert nincs neki talpnyi hantja,
Jámbor ó év ! te ellened
Szórja szitkát nyifa hangja.
Szegény öreg! ez a stockfisch órjás,
Elnyelne most, ha te volnál Jónás.
Kereskedő és pénxkupeez,
Mind a ketten elhallgatnak,
Mert a ,krach*-chal kölcsönösen
Ugrasztották egymást falnak.
8zegény öreg ! Ha te csinála* bankót,
Nem születik az országos b a n k r ó t
Halj meg, halj meg ó esztendő,
Hadd jöjjön csak el a másik,
Melyért oly sok boldogtalan
Éjjel nappal egyre ásit.
8zegény öreg ! a világ ast mondja :
„Ha nincs már hua, ebé legyen csontjai*
HORVÁTH GYULA.
mint magam ii — nem »ok örömöt és hasznot
huz belőle.
— Ej kedves bátyám, még abban az időben is van haszna belőle. A közpéldaszó azt mondja: ,jó pap holtig tanul'', de rá fér ám a tanulás a földmivesre is, ha akar ai életbeu szerencsés ember lenni. De meg kötelesség íb az öregnek az ifjúság előtt jó példával előjarni, már pedig a kötelesség alól senki sem vouhatja ki magát, ki a hazanak hü fia és hasznos tagj t
akar lenni.
— Na többet nem is szólok a tanulás és
olvasgatás ellen, sőt masokat is buzdítani fo gok reaja. Hanem kedves uram ócoéui kerem most már mondja el, mi hasznunk van nekünk abból a tagosztaJybó! ?
— Tudom bátyám miért vette oly zokon azt a tagosztalyt — mint az előbbi szavaiból értettem — inert nem lehet az ugaros vagy a
arlós mezőn falkában a marhákat pásztorral őriztetni. Ei bizony hátránynak latsziü ; de ha komolyan gondolkodunk és gazdálkodási rendszerünket máskép intézzük, ez sem lesz hátrány. Azért legelőször is ezen oldalrol akarom kedves bátyára a lagosztály iránti előítéletét meg-dönteui. Egy uarab sy-arvauinarha nyárom tartásánál naponkint 8U —9ü font zöld takarmány szükséges. Most az a kérdés : tud-e az a marha az ugaros vagy tarlós legeiőu ennyit legelni, ha még dolgozni is kell vele, éa kepes-e egy fél telkes gazdauak 3 hold ugar földje s ó hold tarlója a gazdasághoz megkívántató legalább 4 db marhát eltartani ? Ugy hiszem : nem. Már pedig egy és fél hold jó lohereiről egéaz tavasz éa nyaraUzak, ugy 130 napig 4 darab marhát könnyen eltartót. Be fogja ismerni, hogy ennyi marhát, ha földjét legelőnek fordítja, nem tarthat el.
(Folytatása következik)
PATAKY GÉZA.
Az országos magyar gazdaasszony egyletnek
a gazdaasszony kodas és házi ipar nyolezadik
kiállítása.
Ezúttal nyolezadik ízben lép ki az orsz. m. gazdasszony egyesülete ama terre, melyen a helyes és okszerű gazdasszonykodást, és hazánk iparát a nemes verseny sorompói közé szólítja, hogy bebizonyítva legyen egy részről, miszerint nemzeti mivelődesüuk és haladásunk ez ágakban a gyarapodas kitűnő fokával emelkedett; és más részről, hogy alkalom nyujtas-sék a szorgalmas, értelmes munkáságot és példás törekvést elismerés s a haza színe előtti kitüntetéssel tisztelni meg.
Az orsz. m. gazdasszony egylete ezen nyilvános kiállítást kötelesség érzetből minél érdekesebbe tenni igyekezvén, biztosítást nyert mindazon tárgyakuak megnyerésére, mellek nemcsak az egylet által összeállítva a bécsi világkiállításon méltó helyet foglaltak s számos kiiüuteiesben részesüllek, hanem a magas kormány megbizasábol.Ngos Korner Floris es Xan-tus János uruk által hazánk különböző vidékéről a világkiállítás részére összeállított becses, valamint hazánk iparosai által kiállított tárgyaknak fővárosunkbani bemutathatására, — rendezi kiállítását, főleg házi iparunk, gazdaasszony kodas helyes irányú és okszerű kezelésének terjesztése és megkedvelteteseért.
Ezen üdvös czél mi altal sem érhető el hamarább és biztosabban, mint oly verseny által, melynek sorompói, tehetség, értelem, szorgalom és akarat előtt nem csak felvonva állanak, de az ottani megjelenésre s az adott nemes példa vonzalma általi hatásra honleány i kötelességénél fogva minden magyar hölgy hivatva van, intézzük bizalmas és tiszteletteljes felhívásunkat hazánk minden lelkes polgár és polgárnőihez, hogy bennünket e kiállítási őszinte törekvéseinkben és tettleges részvétükkel támogatni szíveskedjenek.
(.Vége következik.)
Helyi hirek.
— Ax ujoncxoxás Zalamegy ében 18 74. január 10—22-én Csáktornyán polgári elnök Horváth Péter, orvos Dr. Grész János megyei főorvos. Jan. 27—31 Perlakon, polgári elnök Lisziák Ferencz, orvos Dr. Grész János. Febr. 27—28 in Bakaán, polgári elnök Kin János, orvos Dr. Mangin Károly t. megyei főorvos. Márczias 4—6 án Alsó-Lendván, polgári elnök Horváth László, orvos Dr. Mangin Károly. Márczius 10 —15-én Nagy-Kanizaáo, polgári elnök Babochay János, orvos Dr. Grész János^ Az eddig nevezett helyeken az állandó hadsereg részéről elnök Kéler ezredes h. elnök Kamer Lipót százados, avató tiszt Gyuricza Károly főhadnagy. — Január 19—21-én Készt-, helyen, polgári elnök Trsztyánszky Lajos, orvos Dr. Mangin. Január 27—31. Tapolczán polgári elnök Csigó Pál, orvos Dr. Mangin. Február 5 —lOSümeghen polgári elnök BessenyeyErnő, orvos Dr. Mangin. Febr. 18—21 Szent-Gróthon, polgári elnök Bessenyey Ernő, orvos Dr. Grésx János. Febr. 15 —28 án Zala-Egerszegen, polgári elnök Csutor Imre, orvos Dr. Grész János.
Márciiua 4—ö-in Pacsin polgin elnök Rajky
Lajos, orvos Dr. Grési. Márczius 11— 14-én ; L»teny<én, polgári elnök Czigány Bertalan, i orvos Dr. Mangin. Az állandó hadsereg részérói elnök Piskor Tamás százados, avatótisat Dcuisch Manó hadnagy.
— Toma-egyletl közgyűlés- Van szerencséin tisztelettel értesíteni az érdekelteket, hogy a nagy-kanizsai torna-egylet közgyüléne f. hó 10-én esti 6 órakor fog megtartatni az egylet téli torna helyiségében. Elnöki megbízásból: Hoffmann Mór titkár.
— Krach után. Itteni polgártársunk, Schönfeld Miksa ur minden egyéb érdeklődé® nélkül, csupán felebaráti nemes indalatból Raudnilzky, különben vagyontalan részvényes javára a kanizsai segély zö- egy létnél 600 frtnyi kölcsönre kezességet nyújtott, hogy az leányát minden anyagi nehézség nélkül kiházasithassa. — Ritka szívesség a „KLracb'' után, mert nem egy eset van, hogy azt mondják a pénzintéze teítbeu : nincs pénz, vagy nem ismerik a különben jol ismert egyént.
— A Keszthelyi községi iskolára nézve az uj év első napja nagyon örvendetes nap ▼ uh. Ezen a napon u. i. az iskolaszéki elnökségnél két nagylelkű alapítvány lett bejelentve, ez egyik Reibchl Venczel ur városbíró é, ki mult évi tiszteletdiját, vagyis 400 frtot tett le alapul oly czélbol, hogy annak kamataiból a kitűnőbb tanulók számara vizega-érdemdijak osztassanak ki, a kiosztást az iskolaszékre bízván, a másik tek.. Decsy Józsefné 100 frtos alapítványa, melynek kamataiból a szegényebb és jobb tanulók részére téli ruha szereztessék be. Ezen nagylelkű tettek önmagok olv ékesen szólnak, hogy nem szorulnak bővebb
dicséretre; mely mind két alapitrányozó ismert
szerénységét csak sértené. Mindenki szívből jövő .boldog ujévef kiván azoknak, kik oly magasztos intézménynek, minőnek az iskolát tartanunk kell, oly szép „boldog újévet- készítettek, és ezen tiszteletre méltó ténykedés fölötti elismerébünknek keresetlen szavakkal kifejezést adva csak azt kívánjuk, bár minél több iskolának akadnának ily nagylelkű pártolói 1
— Postarablás. F. hó 6-án este 8 órakor a Sopronból Vimpáczra menő kariolpósta-kocsit Sopron és Klimpa között utonállok támadták meg. A kocsist meggyilkolták és az összes pénzkészletet, mely 2244 frtot tett, elrabolták.
— A vasutakon a napokban sok szerencsétlenség történt, egy vasutvezetőt összezúzott; Molnárinál szinte szerencsétlenségről veszünk bírt.
— Rövidhírek A károly város-fiumei napi munkásai okt óta nemkapnak fizetést.— Jókay regényei dánnyelven is jelennek meg. — A dunapataji választókerület képviselője Szederkényi Nándor lett. — Magyarország szaporodási többlete 1875—70-ig 492,533 lélek. — A budai várpalotára a király meghagyásából csak ünnepnapok alkalmával tűzik ki a sárga-íekete lobogót. — Tbann Mór nagy festményét „Kun László találkozása habsbur^i Rudolffal a Marchmezőn", a kormány megvette a nemzeti muzeum számára. — Liptó-szt.-andrá8Í báró Andreánszky Jób f. hó 1-én hunyt el Budapesten élete 24. évében. — Klauzer Károly Sopron város tanácsnoka decz. 27-én meghalt. — A lefolyt évben a kereposi uton levő temetőben 11,318 személy temettetett
el. — Mesztenben (Vasmegye) 68 lakházat, 72 pajtát hamvasztott el a tűz.
Történeti naptár.
Január 5. 64. Kr. e. Catilina első összeesküvése a római köztársaság ellen. — 1292. Békeszerződés IV. Béla király és fia István között. — 1548. Oláh Miklós püspök Egervárát adományul nyerte. — 1849. Windischgrátz Budapestet megszállta. — 1858. Ra-deczky tábornagy meghalt Maj-landban.
„ 6. 104. Kr. e. Jugurtha a börtönben megfojtatott — 1410. D''Arc Ja^ka
— az orleansi szűz — születésnapja.
— 1821. Lónyai Menyhért, volt miniszterelnök született.
7. 1611. Báthory Erzsébet, a csejtei szörny, örökös fogságra ítéltetett, szolgaja lefejeztetett s a két nőcse-léde megégettetett. „ S. 1422.Zsizska, huszita vezér megveri Zsigmond királyt Német-Bródnál.
— 1849. A nagy-enyedi mészárlás.
— 1849. Gr. Batthány Lajos elfogatása, gr. Károly Györgyné termeiben.
9. 1356. Nagy Lajos királyunk véd-frigyet köt Albrecht osztrák her-czeggel. — 1623. Daud pasa, nagy vezér, II. Ozmán sultán gyilkosa a héttoronyba megfőj tátik. — 1658. Az erdélyi országgyülésll. Rákóczy Györgyöt megfosztá a fojedelemség-rei igénytől.
11
10. 590. Kr. e. Nabuchodonotor babilóniai király Jeruzsálem ostromát
megkezdi.-- 1783 gr. Amadé
Tádé, Liszt kiképezte tője izületeit Pozsonyban. — 1849. Guyon sikeresen védi Ipolysághoál Görgey hadtestét. — 1866. Gr. Dezsewffy Emil halálozása.
1348. Nagy Lajos királyunk Bene-veut városba ér hadseregével. — 1848. Osztrák rendelet a czensara felállítása ügyében. — 1853. A franczia császárság Ausztria és Poroszország álul elismertetik.
Üzleti szemle.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, jan. 7-ia 1374 1 d 5 j á r á a: tegnapelőtt hóesés, nedves Űrnap derült hideg, ma erőa fagy, derült
GabouaÜziet: A fővároii piacsról iámét caak lanyha tudósításon érkeznek. Helybeli árjegyzékünkre e perczig ugyan nincsenek nagy befolyással — De rövidesen várható, főkép a bavaa időre, hógy némi árcsökkenés ált be. - Jegyzünk : Alsó-ausztriai mérő szerint: Busa 80—81 fut 6.05—6.10, 82—83 fnt 6 40— 6 70, 84 85 -fnt, 7.10-7,40 kr. Rozs 76-77 Cnt 4.60—4.70, 78—80 fnt 4 90—5.10 kr. Árpa serfSzéart
4.&0- 80---kr.g. Árpa etetésre 8.40—3.70. Ka-
koricza 4.60—76 kr. Zab 2.06 — lü Hüvelyesek : Borsó 8.20 kr. Bab fehér uj 5 frt. ó 4.20—3u kr., tarka 4 frt. Lencse 7 frt. Köles 3.60—7okr Hajdina* lij—40. Köleskása 7—Ö frtig. Hajdina kása itczéje 12—14 krig. Lenmag 4.-4.3ÍO. Leudekmag 8.8 J—4 ft Lóhermag 30—32 frt bécai mátsaja. Kendermag 3 60 kr. méreje. Repcze téU 4.40—50 krig, nyári minden 76 font. Borok: Tavalyi: lo—13 forintig. Idei: Schiller 4 ft—4.30 krig. Idei -. píroa 4.20—6 fo; intig Idei: fehér 5.—5.60 krig. magyar >kó seprűitől_
ií''eleiós szerkesztő: öatorfi Lajos.
Pályázat.
Közhírré tétetik'', miszerint Kottori mezővárosban (Muraköz), a kántortanitói állomás üresedésbe jött, mely állomással 360 frt készpénz^fizetés, szabad lakás, 30 frtfapénz. 5"Vj szántóföld illetőleg rét haszonvétele van kapcsolatban Felhivatnak mindazok, a kik ezen állomást elnyerni óhajtják, miszerint kellőleg felszerelt folyamodványaikat, melyben különösen magyar- és horvát-nyelvekbeni tökéletesj * jártasságoknak kell kitüntetve lennie: Kottori község elöljáróságnál jövő 1874. évi január 15-ig benyújtsák. Kelt Kottoriban, ltí73. deczember 24-én.
(1241—3) A községi képviselőség.

Neues Jahr, Deues Qlűck!
A ussrrordentlich vortheilhafte
Hotel Mikalek
Alulírott jelenti a n. é. közönségnek, hogy az ő saját házát,
Scrvita-íéren 7. sz. alatt
szállodává aiakitotla át és leg-ponipásabban berendezte. — Szoba ár.i: 1 fttól 3.50 krig.
MIHALEK F.,
szállodatulajdonos.
115o—16)
Glück und Segen bei Cohn
Gros»e voui Staaie Hamburg garantirte Geld-Lotteri«* von über
2 Millionen 83,000 Thaler.
Dicse voriheilhafte Geld Lotterie ist di<-*mal wie-deruni mit au ~»rrot dciitljch grogén und vi«*|«*«i (■ewiiiiifu »»u-ue.stattft ; aie euh&lt iiur 65.200 Loonc. and werden in wenigen Montén in 6 Abtheilun-geu fol^cnde <á«*wiiiu«* eit ht»r k<''w<>ii<m*ii. uárnlich:
1 gro*««''r llaupMsewiiiii ?*«»tiiell 120.000 I tial«''r. speciel 1 Thaler 80,000,40,000,30,000, *0,o00,18.000
2 mai 12,000, 10,000, 2 mai 8000, 2 mai 6000, 5 mai
4800. 12 mai 4000, 11 mai 3200, 12 mai 2^00, 27mal 2000. 2 mai 1600, 54 mai 1200, 1*6 mai 8i»0, 5 mai 600, 1 mai 480, 310 mai 400, 310 mai 200, 10 mai 120, 363 mai 80, 16000 mai 44, 145Í1 mai 40, 16,8,6,
4 & 2 Thaler.
Die Gcwinnziehung der zweiten Abtheilung ist amt-lich auf den
14ten und 15ten Januar d. J.
* n
febtgestellt, zu welcher
da^ gnuzi'' Orgiuailoo* nur 6 Gld. 0*. W. d h * hal be n nur 3 Gld. Oe. W.
daH vierl l , nur l1/, Gld. Oe. W.
kostet, und sende ich diese Origiual-Loose mit Kegierungs-wnppen ^keine Promessen od«ír Privát-Loose) gegen fran-kirte Eiusenduog des Betrages selbst nach den entfern-tes en Gcgenden den geehrten Aufiraggebern sofort za. Die amtliche Ziehungsliste und die
Versendung der Gewínngelder
erfolgt sofort nach der Ziehung an jeden der Betheiligten prompt und verschwiegen.
Mein Gescháft ist bekanntlich das Aelteste uod Al-lerglücklichste, indem die bei mir Betheiligten schon die grössten Hauptgewinne von Thaler 100,000, 60,000, 50,000, oftrnals 40,000, 25,000, 20,000, sehr háufig 15,000, 12,000 Thaler, 10,000 Thaler etc., und jüngst in den Monaten October und November v. J. stattgehabteu Ziehungen die Gesammt-Summe von über 100,000 Thlr. laut amtlichen Gewinnlisten bei mir gewonnen habén.
LA2. SAMS. COHN
(1245 — 1) in Hamburg.
Ilaupf-Comptnir, Bank- und Wechselgescháft.
„ - Wajdits József
könyvkiadó-hivatalában N. - Kanizsán megjelent és minden hiteles könyvárusnál kapható :
„Rajta leányok mulasstmk !"
mulattató kézikönyv.
A magyar hölgyek számára gyűjtötte:
W<udits József.
Ezen gazdag belt&rtalmu, szép kiállítású (közel 500 lapra terjedő) csinos kemény táblája kötött könyvnek
„Rajta ?igaájiia& í
közkedvességü dalkönyv nagy teljes kiadása, mely minden eddig megjelent dalkönyvet íelülmul, 50 ívre terjedő tartalommal. diszes kemény kötéssel, szinDyomatú borítékkal, ára 1 frt 80 kr.; dús aranynyomás- és aranyszegélylyel,
diszkötésben 2 frt 60 kr.
„Halljuk a szép szót!"
Magyar felköszöntő (toaazt) könyv. Ára 1 frt 50 kr.
,B«Jt& párafeL, táaa©Ij8»& f"
tr
Legújabb mt^yar tánczkönyv. Ara 1 frt 40 kr.
Ara 1 frt 60 lcr.
LENORMA D,
a hires oziflányoő igazmondó vetőkártyája
32 irinezett kirtyivaJ magyar iláirisaal é« ssöveggel. Ara 50 kr.
Postai negreadelesek azoaaai teljsslttstaek. "W
ac
iaitüeria sxéjviz-nek
POPP J. G. kir. udv.foK<irvo*tól
Béc«h«n, belrároa, Bognergasse 2- az
Elemextrt«!t dr Faoell Gyula gyak. orvos által. Elrendelte-tett a bé<-ai, párisi br(l«s«li és anmterdami klinikában, upyszinte proff Dr. Oppoiczer, Rect. Magn. és c»á»z. k<r. udvari u.nácaoa Dr. Kletzinsky b^nini. Dr Brants, Dr. Heller. Dr. Born, Dr. Soa-nenschein urak által stb , proff "Dr. Ha tlfl, herrzftgi udvari orvoa ur által Brauiiicbweijrb.in. végre Dr. G''OtS, Dr Ritter von Schatfer, Dr. J Fetter, Dr May«r, Dr. Schüller, cl. Unác»Oi é« ftlrd6-orvo« ur álul.
A fogak tisztán ta tása egyáltalában Igen alkalmas. - Kitönő ova lósxt-re a fogakon oxzehaltnozűU mind u ny»Ikáaak.
Alkalmazása külfliiííson as ebédker.éa után ajánlható, mert a fo<;ak közt maradt hus -tarabkák igen könnyen rotliadáanak indulván, a B/.ájból kellemetlen szagot gerjesztenek
Még azon eaetekben is előnynyel alkalmaztstik. midőn a borkő már megtelepedett, minthogy a keményedéitől megóvja. — Mert ha a f»g csak legkisebb réaze lepatt&náa által mezitelennt lón, a csontfogyasztáa áital megragadutott, tönkre megy és szomszédjait is megkárosítja.
Magadja a fognak eredeti szép színét, midőn róla minden idegen nemű fedélzetet chemikaila; elválaszt és leirnrd.
Mfivészeti fogak tisztítására legiakább hasznavehető. Megtartja azok eredeti szinét, fényét, megakadályozza a borkő azok-baui letelepedését, s minden kellemetlen szagot távol tart.
Az ürea vagv más beteg fog fáidulmát nemcsak hogy enyhíti, hanem meg is akadályozza annak tovább terjedését.
Az Anafherin-szájviz bebizonyult gyógyszer * rothadt fogho« ellen is és biztos enybitőazer üres fog vagy rbeumaticus fogfájáaok minden neménél. — Az Anatherin-szÁjv''izének könnyűséggel csiila-pitja le fájdalmat, a nélkül, hoey rosz következményétől kellene t*r-lani, s a lehető legrövidebb idő alatt.
Megbecsülendő főkép az Anatherin-szájriz a szájbóli kellemes szag fentartásában és a netatln létező kellemetlen ssag kiemelése és eltávolításában. Erre elégséges a szájnak naponta többszöri kiöb-lögetéae.
Nem eléggé ajánlható szivacsos foghus számára..— Ha erre az Anatherin-szájviz csak négy hétig is az előirányzat szerint alkalmaztstik, ugy eltűnik a beteg foghus bslváuysága és szép rózsapirosnak enged helyet.
Ép ugy hathatós szer az Anatherin-szájviz különösen a sero-plinlbnn szenvedőknél többn ire létező mozgó fogak és a haladottabb komáknál beálló foghus fogyasztás ellen.
Továbbá legbiztosabbb gyógyszer as Anatherin-szájviz köny-nyen vérző foghus ellen. — Ennek oka a rendszerint s foghus gyengesége és ilyenkor egy kemény fogkefe elkerülhetleu »zükséges, mert s fogbuat scarificalja, miáltal uj tevékenység léptettetik életbe.
Ara 1 frt 40 kr., postai átküldetéssel 20 kr.
Anatherin fogpaszta.
Ez a fogpaszta, kitűnő használati czélsxerüségénel fogra, a ,legjobb gyógyszer gysnánt mindenkinek méltán ajánlható, mert alkslmaz^Us kellemetes izet éa enyhítést kelt * szájbsn a távol tart abból minden kellemetlen szagot.
Nem különben ajánlható e fogpaszta mindazoknak, a kiknek fogai romlottak,vsgy tisztátalanok,mert annak használata a fogakon létező, oly káros fogkövet eltávolítja, a fogakat tiszta fehéren és egészségben megtartja; igen ajánlható végre e szer tengerészeknek, tengerparti iakosok- és mindazoknsk, a kik több izben vízi utazást tesznek, mert távol tartja tŐlök a scorbutot
Ára egy porcxellán-edénynyel 1 frt 22 kr.
Vegetabilis fog-pör.
Ez annyiban tisztítja a fogakat, hogy mindennapi alkalmazása nem csakhogy eltávolítja az igen alkalmatlan fogkövet, hanem a fog fénye fehérítését éa kényeségét inkább előmozdítja. mm- Ára egy skatulyával 63 kr.
Kaphatók: Nagy-Kanissán : Belus Jóssef gyógysxe., Bosenbe Rosenfeld, Welisch, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán Tschepen Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerész, Singer IL Weis A. Zala-Egerszeg»-n : Isóó Ki, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógy szerész. Varasdon : flalter gyógyszerész. Sümegen : Dorner Kajet. Szom bathelyen: Pillich Ferencz és Rudolf gyógyszer. Határőrridékl Ss.-Györ-gyön. Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkau, ugy Guthard Tfvada és fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas-Berényben: Heisler gyógysx. Kalocsán : Horváth K. gyógysseréa*. Kecs-] keméten : Milhofer és Mac hleid gyógy sz. Pakson : Flórián J. gyógysa Börmenden; Horváth J.Somzenrend gyógysz Kaposvárott: Kohn J. Bögl, Belus és SchrŐder gyógysz. Szegazárd: Bransay gyógysz. — Bonyhádon: Kramolin J. Sziget váró tt -.Barwarth, Salamon gyógyas.— Kaján: Michitsch 8t. és Herzfeld fiai, ugy Herzog IgnácznáL — Pécsett; Zsolnay W. és E. Zách, Sipőcz gyógysz. Kárádon: Zadubánszky gyógysz Marczaliban: Kiss gyógyaz. — Tolnában : Graff gyógysz. — Dunaföld-várott Lukács gyógysz. — Szent-Györgyön : Nöthig. — Alaó-Lendván Kiss gyógysz. — Rohonczou: Simon gyógyszerész uraknál.
wrnmtm
T T -
''W
\ -
Dr. HANDLÜR MÓR
orvos- és sébésxtudor, szülés* és gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű
TITKOS BETEGSÉGEKET
1. az ftnfertózéanek minden következményeit, ugymiDt:
magömléseket,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyáat, különösen a
tehetetlenséget
(1156 — 17) (,elgyengült férfierőt),
2) hűgycHÖfolyáKokat (még oly idülteket is), a neiiizóréazek buja-kó ros (VkHyHi és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban,
3. liugryosőszülcüleseket,
4. fris éa idült nyákfolyásokat nőknél. az ugyuevezett fehérfolyást és
az onnan eredő
magtalanságot,
5. bőrkiütéseket,
6. a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponkint: délelőtt 11 órától l-ig és délután 3 órától 5-ig, és este? órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipót-város, nácbr-utcza 13. sz. 1. em. 14. ajtó sz• Dijjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógy szerek megküldetnek.
Mcin reich illustrirtes
Haupt-Verzeiehniss
Gemüse-, Feld-, Gras- und Blumensamen, sowie über Rosen, Obst-báumc, Beerenobst, Ziergehölze, Coniferen, Florbluroen. Ge-wáchshaus- und Z i m m erp fia n z e n, Stand engewách se etc. etc. ist er-schienen und wird auf gefalliges Vcrlangen gratis und franco versendet.
CA RL SCHMID s
Samenhandlung, Kuns-, und Handelsgártnerei íq
LAIBACH (Krain). _
Szombaton, január 10-én 1874. a „Zöldfa4 vendéglő nagy termében, itt még
sohasem látott
Természettani csoportozatot
(phisicalischer tableaux) 1 mutat be
&«sfiaaa Kde
agioskop által tüntetve eló Drumond-féle világítás (Hydrooxigen-Kalklicht) mellett.
Ezen mutatványok Németország, Olasz- és Francziaország minden nagyobb városaiban nagy hatást idéztek elő s az összes sajtó elismeréssel nyilatkozott róla.
Hélyárak: ülőhely 60 kr., földszint 40 kr., katona és deákjegyek 30 kr.
Pénztárnyitás 7 órakor, kezdete 7a8 órakor.
Jegyek előre válthatók Wajdits József könyvkereskedésében.
CM
^Előfizetési felhívás a mar irodalom Mező négy folyóiratára:
Cl
CL>
d •xl
£
f-t
-o
o pf
o
171
- w—*
M
„magyarország és a nagyvilág.
Szépirodalmi és ismeretterjesztő kópés hetilap.
Ii-üft 1873. jntalomttpllnt „Báthory Utván", Matejto nagym festménye tórajzliaiL
Szerkeszti: ÁGAI ADOLF. A „Mag^rxrország és a Nagyvilág* mint eddig, ugy ezentúl is rajzban sas6ban 1xíf tiilcre lesz ugy a nap fontosabb eseményeinek mint leghtvitottabb közvi-titóje a b-1- ét a külföld müvérii mozzanattinak, mig szépirodalmi és Ismeretterjesztő ezikkei, amazoknak maradandóbb értékű fogMata, ezeknek vonzó éa tannlsag->B modora folytán: arra vannak hivatva, hogy e hpot eddigi híveinél mindinkább n-''lkül&7h"tlenné s uiabb előfizetőinél mind k*dve*ebbé tegyék. .Fővárosi lietitárczájár.W" Porzó élénk toll* gondos-k>dik. Sakk*, kép- vagy azö-talány, mirnleu s/dinl>an. Évek torán át all fön e l«p, mindinkább erősbódvn es caiuoioiva. Azon körönu-ny, l ogy a .Magyarország és a Nagyvilág* a legelterjedtebb hn/al ké es heii kffzíBny, ékesszólóan tanúskodik az e vállaUt körül kifejtett buz- ^^ galom mellett. A közöuség tömegei pártolása » a hazai sajtó osztatlan elixmeréae, mely lapunkat határozottan valamennyi versenytársa f&lé emeli : egyrészt jutalom, másrészt biztatás arra, hogy kitűzött czélunk felé ernye-dstlenűl örekedjünk.
Ksg''slsn 12—16 oldalnyi szöveggel és mtivé-
........b kiáll: tist
:can.
sseti rajzokkal a legszebb
Klndon •lőflzetonok Jntt.'' 1
íTBiilmt tét pompás jntalonl. rf.
BttSzetésI Altételek: Kegyeiirr, 2 frt 50 kr, féiávw 5 frt.

ff
képas gyermek-folyóirat.
MvrfcUn hH*tMnt Wmct <r*x 18 oldalon. Szerkeszti: Forgö bácsi.
A magyar irodalom ezen négy folyóiratának,
melyek szórakoztatásra, ismeretszerzésre ugy mint a fiatalság mi-velŐdésére igen bő anyagot nyújtanak, egy mivelt család körcben sem volna szabad hiányoznia, ós bizonyára nem is hiányoznának, ha a t. közönség azokat eléggé ismerné. Alkalmat veszünk tehát ''magunknak ezen ncgy folyóiratot előfizetésre ajánlani cs egyúttal késznek nyilatkozunk levelezési lap vagy levcl utján törtcnt*megke-resésre az illető mutatvány-számokat azonnal ingyen megküldeni.
Tiszteletteljesen
Deutsch testvérek (ifj. Deutsch Mór)
jBudapest, bálvány-utexa 9. sz.
BORSSZEM JANKÓ
ff
asásfél iven. minden számiban torz-arczképpel. számol tréfás rajzzal és fcumorlsztikus szöveggel megjelenő HETILAP.
SverkMmti CSICSXBI MBS.
Eléflzetésl árat Kegyedévre 9 frt.
De félre a tréfával. Legyünk komolyak.
A Borsszem Jankónak, fájdalom ! csak 500.000 az előfizetője.
Elég siralmas, ha ez elsőrendű európai közlöny, mely a magyar világnyelven van irva, ily csekély számú előfizetővel kénytelen tengődni, mintha csak holmi .Times" vagy .Newyork-Herald* volna.
Pedig te. oh magyar, a szappanyfogyasztó nagyhatalmak sorában kivánsz méltó helyet foglalni. S van-e nálam szappanyabb szappany ?
Én szapulom a hitványságot, én mosom a szennyest. Csak ugy tajtékoznak tőle.
Es azonkívül sulykolok. És letéglázom a gőgöt. És vasalom simára szikrázó aczélommal a bú és gond rendűit.
És gyönyörködtetlek a humor szappany-buborékaival.
Én. szent Rabelais úgyse! soha más lapot nem járatnék a Borsszem Jankónál!
De ezt ép oly kevéssé tehetem, minthogy ftnmagamat ölelhetem meg. .
Boldog te, a ki magadhoz ölelhetsz. Maradok irigyed Boraaita Jaakó.
Képes Regénytár.
Előfizetési ára: Negyedén* 1 frt 50 kr.
JS nyény1 /oty^irjt mindig 0 Í90 éf 6f#
deti olltmaUUtkwt éarct
rf(7 ^ wcA''öí kőWi f tnWyflt eimfr
A Budapesti Rejtelmek
Ezen kis újság, melynek immár 6-Ü kötet* kezdődik, fennállása óta oly széles körű kedveit-ségre és elterjedtségre tett szert, hogy nem tartjuk szükségesnek bővebb ajánlásával előállni.
A „Kii Lap" tartalmai számonkint 8—10 finomul metszett, vonzó képet, mulattató és komoly tartalmú elbeszéléseket, költeményeket, talányokat, erkölcsi mondásokat, zenedarabokat stb., melyek mindannyian a gyermek emlékezetébe mélyen bevésődnek és a kis olvasót szeretettel és örömmel bilincselik az olvasmányhoz. Rég elismert tény. hogy egy ily lap által legkönnyebben éretik el azon czél : a gyermeknek mulattató alakban oktatást nyújtani és az öaszes •ajtó a .Kis Lap"-ról már ismételten legnagyobb elismeréssel nyilatkozott.
Előfizetési dJJs 1 frt 20 kr. o. é. évnegyedenkint.
A PKié Lap* megjelen hetenkint egy iven ló oldalon, IzineBett képpel a OSimlapOA és
betenldnt egyszer kQldetik szét.
Előfizethetni a kiadóknál: Stuticfc testvérek (iQ. Deutich Kór) irodalmi és művészeti intézetében. Pesten, bálvány-uteza sz.
8 kötetben, két részben 96—100 nagy nyol-caadrét iven jelen meg. As első négy kötetre terjedő rész külön czimet „A lélskrisirlók." £ czim némileg sejteti tartalmát. A lélekrásárlás, társadalmunk eten rákfenéje s mint sxás meg száz alakban ki sért utón útfélen, politikában és sxóesékeo, sálon ban és lebnjban, követ-választáskor és azon kivül; a leánykeresk edés, mely Magyarországból és Székelyfö.dról űzetik kelet felé: es képezi kiapadhatlan mo tinrmát a szerfelett érdekfeszjy, bonyolult szóvevényfi történetnek. Történeti háttér gyanánt a magyar légió JBfckesésének és felbomlásának eseményei játszanak bele a aagy vonásokkal r^jsolt, hol ^|§döbbentó élet-hüségü, hol ije«5tó sötét társadalmi korrajzba A mi fölöttébb érdekessé teszi e regényt az, hogy nsgyobbára éló személyek szerepelnek benne és szerzi as utolsó évtized chronique scandaleusebe is bele mert nyalni, hogy félig elfelejtett eseményeket újra feislevenitsen. Szerző kitűnő gondot fordított toTábbá arra, hogy a régi és uj Pest heljrsjzát, titkot helyiségeit s történeti nevezetességeit eleven és élethfi leírásokban mutassa be as olvasónak.
WC Meg jelen minden hó 1-én, 10-én és 20-án. "W
Az sddiff macjslamt fftzetsk teljes számban kaphatók. Egy fftzst ára 16 *x.
Előfizethetni minden kVnyTárasBál és s kiadóhivatalban, Pest, bálvány-uteza 9. sz.
tr-j
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomda tulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
i2u,u«u poros/ liiiicr
mint főnjeremény.
Továbbá 80,000, 40,000, 30,000, 20,000, 16,000 2 szer 12000, 1000, 2-szer 8000, 2-szer 6000, 5-ször 4800, 13-szor 4000, 11-szer 8200, 12-szer 2400,27-szer 2000, 3-szor 1600, 55-ször 1200, 126-szor 800, 6 szor 600, 2-szer 480, 352-szor 400 és 200 10-szer 120, 267-szer 80 és 34,326-szor 45, 40, 20, Btb. stb. p. tallér nyereményt ad az állam által engedélyezett és biztosított
WtF* Nagy pénzsorsjáték
melyben a töke összege
2 millió 120,000 porosz tallért tesz
s kevés hó alatt hét húzásban eszközli. A rendszeroahuzás
1874. évi január 14. és IS-én les*, melynél a sorsjegyek ára következő :
Ec;y egész eredeti (nem Ígérvény) 6.— kr. o. é.
, negyed , , „ 1.60 „ „ ,
At osstr. Wfckjo*yek beküldése legkényelmesebb a biztosság kedveért vovóny melletti levélben easkösölni, egyenesen küldöm a díjtalanul a tervezetet s az állam-czimerrel ellátott eredeti sorsjegyeket a legtávolabbi vidékre is pontosan és hallgatagon. Húzás után ásottnál elküldetik a nyereményaoroeat as ujitási sors-jegygyei, a nyert összeg pedig & legszigorúbb titoktartás mellett rögtön kifizettetik. Mielőbb bizalommal fordulhatui a szerencse által kegyelt alulirt bankházhoz.
Heckscher Zsigmond, Hamburgban.
(1204-—8)
4-Ue azéim
Tizenharmadik évfolyam.
Előfizetési ér:
r 4gear «vre . . d trv ] tél «vre • • • 4 a aegyea erre 3 „
Ew ÍO kr.
Hirdetések
6 hasábos petiUorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
yYILTTÉRBRJÍ
joronaixit 10 kr«rt v*-|
•♦•uiek M Kincstári illeték mindenJ hirdetésért külí
ÉSfl kr. fizetendS. ~ir~ i ■
STíi
J.1W,
lap szellemi rés: ileu. rőziemenyek sxeraeaztóhez, —
anyagi resxét ílletd I köziem enyek pedig a kiadóhoz bérmfttirvtt i»-1 téseodók:
SÁGI-KANIZSA Wlasaieskaz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
-somog
ÖZLÖKT
ÜÜ
Kéziratok vissza sem
küldetnek.
r~
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasági egyesület", a .^agy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" ugy a , Zala-Somogy
gőzhajózási részvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap*
Előfizetési íelhivás
A
„XA L ÁI KÖZLÖNY*4
1874-ik évi folyamára
Egóaa évre 8 frt, félévre 4 frt, évnegyedre 2 frt.
Az előfizetések mielőbbi megtételét kér- '' jük eszközölni, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék. — Hirdetéseket jutányosán
közlünk.
Zala-Egerszeg, Jan. 3.1874.
,Lesz még ünnep a rilágon "
A koszorús költő a hon zilált politikai viszonya feletti mély elkeseredettségében a teremtő geniusát, a remény szárny-csattogatásai közepett az édes hon jövőjének szebbre fordultával vigasztalandó, a neki oly sokszor vigaszt, örömöt nyújtó kobzon magasztos hangon -dallá a fentebbi sorokkal kezdő énekét! Hasonló helyzetben Zala-Egerszeg városának közönsége is félszázadon keresztül ama reménynyel kelt, s ama reménynyel nyugodott le, hogy el jó majd égy jobb kor, melyért apáit és ősök ősei oly hőn epedtek, majd ama szellemünnep, mely alapját képezendi a város szellemi felvirágoztatásának. — Mily sokan hunytak el reményökben, a nélkül, hogy üdvözölhették volna ezt az intézményt, mely hivatva leendett a város közönségénél a szellemi feltámadást létesíteni. A hosszú vajúdások után a türékeny remény köd-fátyolai szét foszladoztak, az ige testté lón, e mai napon a polgári iskola megnyittatott.
— E körülménynek tulajdonítandó az a lelkesülés, mely e napon a város keblét dagasztá, s mely készteté még külsőleg is kifejezést adni keble szent érzelmének. Már kora reggel mozsarak durrogatása jelzé, miszerint a város ünnepet ül, ezt jelzék a hivatalos helyiségeken lengő zászlók. — S az idegen a sürgő-forgó nép arczárói leolvas-hatá önkéntelenül is, miszerint e városnak nagyszerű ünnepe van !
Reggel 9 órakor a plébánia templomban ünnepélyes „Veni Sancte" tartatott, melyen a város intelligentiája, ugy a polgárság tömeges megjelenésével vett részt.
— A szent mise végezte után a közönség a városház termébe sereglett, hol Nucsecz József megyei e. tanfelügyelő ur meleg szavakban emlékezett meg a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úrról, s egyúttal a tanárok kinevezésére s egyéb a polgári iskolára vonatkozó magas kézirat felolvasása után a tanári kart feles-küdteté.
Az ünnepélyes eskü letéte után a nép a községi iskola egyik termében gyűlt össze, bár igen sokan helyszűke miatt a folyosón kénytelenittettek állni. — Ekkor a polgári iskola növendékei a nemzeti
hymnust éaeklék, mely után Nucsecz József taafelttgyeW ur tartott emelkedett beszédet, a történelemből vett példákkal bizo-nyitgatva a nevelés szükséges és nélkülöz-hetlen voltát. — Kitörő éljen követé főkép beszéde ama részét, hol a királyt, mint első magyar embert és a közoktatásügyi miuistert élteté, mire Árvay István ur tartott beszédet, kérve egyúttal a ta: f 1-ügyeló urat, miszerint legyen szíves tol ma c*olni újból a város részéről miniszter ,nr ó nmltóságának legbensőbb köszönet-nyíl váni-táaát az intézet létesítéséért. Erre az igazgató tartott beszédet, fejtegetve ajtörténelem útmutatása nyomán ama processust, melyben a szellemiség, a tudomány nagyobb és nagyobb hatalmat vívott ki az anyagiság, a nyers erő uralma felett, majd részletesen fejtegeté a polgári iskolák czélját, azok szervezetét. Beszéde végeztével az ifjúság .Isten áldd meg a magyart" hymnust éneklé, melylyel a megnyitási ünnepély befejeztetett.
Délután egy órakor a .Zöldfa" vendéglőben díszebéd tartatott, melyen kétszázan felül résztvettek. A felköszöntések nem maradtak el, mint minden ily ünnepély alkalmára! Etószőr Nucsecz 3tí2sef tanfH-ügyeló ur a közoktatásügyi minister úrra, ót követé Szigethy Antal ur, ki egyúttal inditványozá, miszerint sürgöny utján üdvözöljék a közoktatásügyi minisztert, valamint Csillagh László képviselő urat, mely indítvány lelkes éljennel fogadtatott s azonnal meg is valósittatott, az igazgató a város közönségére emelt poharat. Majd Szigethy Antal ur az intézet fójótevójeért, a zalavári apátság tagjaiért s legfőkép annak egyik jelen volt s a tanügyért oly lelkesülten küzdő tagja, főtisztelendő Modrovics Gergely úrért emelt poharat. — Többen szólaltak még fel, hogy ama benső örömnek, mely szivöket e napon elfogá, némileg kifejezést adjanak, s a kedélyes társaság zöme késő estig együtt volt. — A mozsarak durrogását még késő este is lehetett hallani.
Igy végződött ez örömünnep Eger-szegen. Az ünnepély méltó volt amaz öröm-és határtalan lelkesülésre, mely a város közönségének keblében honolt e napon!
Adja az Ég, hogy e lelkesülés folyton lángoljon a város közönségének szivében az ifjú intézet iránt! Adja az Ég, hogy az uj intézet mielőbb felvirágozva, a város szellemi felvirágzásának valódi tényezője legyen, hogy minél több ifjú nyerje ott szellemi kiképeztetését, kik a hon hasznos polgáraivá váljanak idővel!
Mi pedig ama reménynyel kecsegtetve magunkat, távoztunk el az ünnepély színhelyéről, hogy ily lelkesülés, ily túláradó öröm nyilvánulása mellett a tanügy, mely eddig városunkban csakis az alsónépiskolák által volt képviselve mielőbb felvirágozand. Adja az Ég!
R. 1.
Nucsecz József
mspym első tanfelügyelő ur megnyitó fostide: Hőn tisztelt közönség ■ kedvelt növendékek!
Ha a történelmet, mely a nemzetek és államok képes tárháza, átlapozzuk, semmit sem látunk jelesebben, elevenebben és gyakrabban inkább kitüntetve, mint ama szent igasságot, hogy valamint az egyes embernek, ugy as egéss polgárságnak valódi jóléte és sorsa főkép a nevelés czélszerü rendezésétől függ. Azért a legjelesebb törvényboxók és valódi bölcsek mindenkor és mindenütt ax ifjúság czélszerü neveltetésére fektették a fősúlyt. így tett Creta, Athén a, Spárta és a többi müveit nemzetek, kik as állam fenállhatáaát és felvirágoztathatá-sát egyedül a nevelés felvirágozásában látták eszközölhetőoek. Boldogok is voltak addig mig az ifjúság neveltetésével foglalkozván, egyszers-mint a polgári boldogságnak alapját vetették meg. Azonban a mint azt eltévesztették s a növendékek elhanyagolt állapota b megvesztegetett erkölcsei jutottak előtérbe, megbukott Qreczia,Roma és velökatöbbi töredék nemzetek. Igy sinlődött ezután pár ezer évig az emberiség, mig végre a műveltség azon fokára emelkedett, a melyen ma állunk. Hála az Égnek, hogy zaklatott szegény magyar hazánknak mégis mindenkor és minden körülmény köst találtattak nemes keblű és érzésű férüai, honatyái, kik belátva azt, hogy a polgárság a nemzet
wme s valódi védbástyája, annak nevel-íétéaét i^ujabban az 1868. 38. t ez. alkotása alkalmával fŐczéljaul tűzvén ki, a polgári iskolák létrehozását elrendelte. Ezen nemes intézkedésnek köszönheti Zala-Egerszeg városa is, hogy ez alkalommal polgári iskolát nyert. Éljen a király, a törvények szentesitője! éljen a miniszter, ezen törvények őre! éljenek a hon atyái, a törvények alkotói! Nincs tehát egyéb hátra, mint az, hogy az igen tisztelt »zülők gyermekeiket azon jótékony és hasznos intézetbe küldjék. Ti pedig kedves növendékek, kik elsők oly szerencsések, hogy ezen intézetbe fölvétettetek, látogassátok örömest ez iskolákat, szeressétek tanítóitokat, mint édes atyátokat, hisz a kiket igazán szeretünk, azok kedveért mindent szívesen és örömest teszünk, főleg, ha mindezt saját javunk és hasznunk előmozdításáért te8zszük. Engedelmeskedjetek mindnyájan, mindenkor és mindenben a tanító uraknakmert ők nevelők és tanitók levén, roszat tőletek soha lem kívánhatnak, de egyébiránt is a ki meg nem tanult igazán engedelmeskedni, az még soha sem vihette annyira, hogy erély-lyel tudott volna parancsolni. Most pedig önökhöz szólok tisztelt igazgató s tanító urak, kik nem szorultak intelmekre, viseljék szivükön magasztos feladatukat, mint a kiknek a nemzet legdrágább kincseinek, gyermekeinek megőrzését és fejlesztésűkben azok szellemi előhala-dását bízta önök kezeire, vegyék ezt mindenkor mellőzhetlen figyelmökbe, hogy igy a nemzet, a magas kormány és a gond viselésökre bizott növendékek hálás elismerésében lelhessék fel méltó örömüket és jutalmukat. Most pedig Isten nevében, a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszter ur kegyelmes megbízásából ez intézetet megnyitom és az ő nevében nyilvánosnak kinyilatkoztatom.
Udvardy Ignácz
polg. iskolai igazgató-tanár beszéde: Mélyen tisztelt gyülekezet! -
Ha visazaazáll emlékezetűnk a történelem világitó fáklyájának vezérlete alatt a mult idők eseményeinek vizsgálatába: önkéntelenül is ama szilárd meggyőződés támad keblünkben, miszerint minden kornak megvoltak a maga irányadó eszméi, elvei, a mely irányadó eszmék és elvek megvalósításán, érvényrejutásán
fáradoztak as illető korszakok hírneves férfiai. Hosszas volna caak némi Ing is körvonalozni amaz egyes eszméket és elveket, melyek korszellem név alatt láthatlan cherubként kijele-lék és pharoai fénynyel megvilágiták az összes emberiség haladásának megdönthetlen útját: asonban a világtörténetben caak némileg jártas is elfogulatlanul Ítélve, elmondhatja, miszerint emez elvek a nyers erő vashatalma alól mindinkább kibontakozva, a szellemiség határa felé gravitáltak oly annyira, hogy még caak a középkorban is oly fennen magasztalt nyers erő uralma teljesen eltörpült az ész s annakjmegtestesült igéje, a tudomány ellenében.
Ha valamikor, ugy főkép napjainkban tapasztalhatjuk amaz óriási előnyt, melyet a szellemiség az anyagiság felett magának kivívott : azért a jelen századot joggal nevezhetjük a tudomány, a szellemiség, a felvilágosodás és az ezekkel karöltve járó haladás századának! A jelen század nyilt hadat izent a mult korszak álul dicsőitett eszméknek ! A jelen század kibontott zászlaján vakító fénynyel tündökölnek : haladás a tudomány s a közművelődés terén ! A század emez eszméi szélvéss rohanással betöltik az egész világegyetemet ■ az összes emberiséget a szellemi ténykedésre sarkalják, hogy észak, kelet, dél és nyugat népei eme sxeilemi ténykedés által létesíthető s a korszellem követelte műveltség színvonalára emelkedjenek ! Eme szellemi pezsgésnek az emberiség haladására irányadó, jótékony béfolyáaát már js örömmel tapasztalhatjuk. Avagy nem-e eme szellemi p-zsgéa vívmányaként tűnt fel ama nagy fon tosaágu esemény, mely csak a kösel múltban előttünk lezajlott, értem a bécsi világkiállítást?! Nem-e fényes bizonyítéka ez annak, miszerint az emberiség melegen karolja fel korszakának elveit és hatványozott léptekkel törekszik azon elveket megvalósítani! S midőn észak, kelet, dél és nyugat szellemi vívmányai egyhelyre összpontosítva előttünk feltárulnak, nem e szembeszökő bizonyítéka ez a szellemiség, a tudomány teréni világbékének, melyért a hajdankor oly hőn epedett, de azt kivívnia nem sikerült!
Hogy azonban a jelen szátad a tudomány terén oly bámulatra ragadó eredményeket mutathat fel; legfőkép és egyedül amaz ügybuzgalmának lehet betudnunk, melyet a tanügy, mint a tudományos haladás né)kűlöshet-len segédeszköze körűi kifejtett. Ez képezi ama bistos alapot, melyen a tudomány Pantheonja ; felépíthető. — Itt látható csak ama nemes vetély, melylyel egyes nemzetek vasszorgalom-I mai iparkodnak minden,a tanügy felvirágozáaára cxélzó üdvös intézkedéseket éirvényre emelni, miután megczáfolhatlanul lebeg lelki szemeik előtt amaz életigazság, miszerint a tanügy szélirány os kifejtése nélkül a tudományosság terén más nemzetekkel lépési nem tarthatnak!
Örömtől dagadhat nekünk, magyaroknak keblünk, tudva, hogy édes hazánk is elfogadá a kor irányadó eszméit és elveit, sőt annak megtestesitésére irányul összes ügybuzgalmai Megragad minden alkalmat, melylyel a tanügyet, mint a tudományos haladás ikertestvérét, elémozdithatja oly annyira, hogy jogosan elmondhatjuk, miszerint néhány év alatt évtizedek mulasztásait hozá helyre. Örömmel karol fel minden oly külföldi nemes intézményt, melyről biztos tudsta van,hogy as a tanügynek nagyobb lendületet ad!
Az 1868. évi XXXVIII. törvényczikk a külföld utmutatása nyomán egy ily nemes intézménynyel ^azdagitá hazánk tanügyét, midőn mcgalkotá a külföldön virágzó s oly szép eredményeket feltűntető polgári iskolákat, amely iskolák egyikének ünnepélyes megnyitására most egy bejövén k. Bár mindnyájan, kik itt egybescreglénk, át vagyunk hatva as ily intézet czélirányos volta felől a megvagyunk győződve másrészt, miszerint nemzetünk cul-turális viszonyai fejlődésére nem kis befolyást gyokorolaud az idővel, mégis nem mulaszthatom
el & kedvező alkalmat megragadva, röviden körvonalozni a polgári iskolák czélját, annak szervezete egész lényegét, hogy azoknak, kik talán eddig arról homályos fogalommal birtak, ez irányban nézeteik tisztuljanak.
Minden intézmény létesitésénél szükséges, hogy annak alkotói tisztában legyenek azon czélokkal, melyeket valamely intézmény léte-sitése és életbeléptetése által elérni törekszenek, így vagyunk a polgári iskolákkal is. Kell czél-jának lenni, mely miatt alkottatott és olykép kell szervezve lennie, hogy a kitűzött czélt általa tejjesen elérni lehessen.
Érezte a magas kormány, miszerint közoktatásügyi rendszerünkben mielóbb betölten dó ürt képez azon körülmény, hogy a területén létező gymnasiumok és reáliskolák korántsem eszközlik a nemzet zömének, az iparosoknak gyakorlati nevelését. Nem a gymnasiumok, mint melyek az ifjak magasabb szellemi ki-képeztetésének alapját vetik meg, hogy az itt szerzett ismeretek alapján későbbi szellemi működésükben hiányt ne szenvedjenek, hanem minél öntudatosabb tevékenységgel működhessenek a tulajdonképi pályájuk elérésére szükségelt ismeretek megszerzésében.
De nem érhette el a reáltanodákkal-aem ; mert habár itt fősúlyt fektetnek a gyakorlati élet igényelte tárgyak minél nagyobb mérv-beni tanítására, mégis föczélja az ifjaknak az ezen intézetek zárkörét képező polytechnicum-ba való előkészítése.
Egyik intézetnél sincs tehát az ifjak szellemi kiképeztetésének épülete befejezve, hanem mindkettő csak alapját veti meg azon épületnek, melynek betetőzése a felsőbb tanintézetek, az úgynevezett szakiskolák számára van fentartva.
A nevezett két külön irányú intézet kö-zött egy oly intézetet kellett tehát a kormánynak létesítenie, mely önmagában teljes egészet képezzen, mely ne csak előcsarnoka legyen egy magasabb kiképeztetésnek, hanem legyen egy oly intézet, melyben még egy részt a gyakorlati irányra legyen fektetve a fősúly, más néezt ahol a megkezdett épület egyúttal be is fejeztessék.
Czélját a magas kormány megvalósítandó, figyelmét a külföldre forditá. Az ez irányban tett észlelet azt eredménvezé, miszerint Austria, Szászország, Poroszország, Bajorország legtöbb városában a gymnasium és reáliskolák mellett még egy nagyon is czélirányos, gyakorlati és szép eredményeket feltüntető intézet van, t. i. a polgári iskolák. Bécs, Prága, Dresda, Berlin, Lipcse, Magdeburg, Frankfurt, Bcaunschweig. Mühihausen, Brepia, Lübeck, Hannover, Karls-ruhe, Kassal, Stuttgart s egyéb külföldi városokban a polgári iskolák már régóta a legszebb eredményeket tüntetik fel.
A honunkban létező polgári iskolák czól-jokat, tantervűket illetőleg leginkább hasonlítanak a Lipcsében létező polgári iskolához. Midőn tehát a magyar kormány honunkban annak mintájára a polgári iskolákat fölállitá, a külföld nyomán legfőkép oda akart hatni, hogy azok, kik az iparos életbe lépnek, a szükséges ismereteknek teljesen birtokában legyenek. Es ez képezi a polgári iskolák sarkalatos elvét, anélkül azonban, hogy egyéb czéljai ne lennének.De ha kizárólagosan csak ez volna is czélja, illő, hogy a közönség melegen karolja azt fel; mert méltán megérdemli honunkban az iparos osztály, főkép a jelen korban, midőn az ipar oly óriási lendületnek örvend, ho^y az bírjon az eddig hiányzott oly iskolákkal, melyekben a pályáján szükségelt ismereteket megszerezze s a korszellem igényelte műveltség színvonalán álljon.
Röviden körvonalaztam, minő intentiója volt a magas kormánynak, midőn az lb68. XXXVIII. t. cz. alapján a polgári iskolákat honunkban megteremté. Emlitém egyúttal, miszerint föczélja volt az iparos osztály gyakorlaú kiművelése, hogy kiemelje az iparos osztályt ama szellemi sötétségből, melyben talán eddig a körülmények átkos volta miatt sinlődött, melyért talán egyesek által kicsiny léssel fogadtatott. Ez intézménynyel míg eme balhitet teljesen megsemmisítette, másrészt megkoszorúzta emez állást, mint amelyben levő a szerzett ismeretek alapján, arra valóban büszke lehet.
Emlitém azonban, hogy ez intézetnek egyéb czéljai is vannak. Feleslegesnek tartom felemlíteni e czélok mindegyikét, de egyet lehetetlen elmellőznöm, mint olyant, mely főleg e város és vidékének közönségével ifjú intézetünk iránt nem kis pártolást eredményezend.
A polgári iskolák tanterve ugyanis olykép van alkotva, hogy az egyes osztályokból a gymnasium és reáliskola megfelelő osztályaiba az ifjak minden nehézség nélkül átmehessenek. Nem saját egyéni nézetem ez mélyen t. gyülekezet, mint mely által talán a közönséget ez intézetnek minél nagyobb mérvben megnyerni iparkodnám, hanem magának a magas kormánynak intentiója ez, melynek kifejezést is ad az 1868. XXXVIII. t. cz.-ben, melynek 76. § a értelmében „a fiu gyermekek számára alkotott polgári iskolákban a tanterv úgy állapítandó meg, hogy a polgári iskola első négy évi folyama alatt, habár kimeritőb-ben, ugyanazon tantárgyak taníttassanak, ame-
lyek a középtanoda (real-gymnasium) négy alsó osztályában taníttatnak, a latin nyelv kivételével.".
Nem-e lehet ez örvendetes azon szülőkre nézve, kik eddig gyermekeiket már zsenge korukban szárnyaikra bocsátva, vidéki városokba kénytelenitettek adni, mig most a négy alsó osztályt szülővárosukban bevégezhetve, a családi tűzhely körül, a szülői szeretet őrködése alatt maradhatnak.
Talán az emiitett törvény végszavaiban megütközik a mélyen t. gyülekezet, hogy t. i. a latin nyelv nem taníttatik. Azonban ugyanazon törvény követeli, hogy a latin nyelv mint rendkívüli tantárgy, a gymnasiumba átmenni szándékozó ifjak kedveért tanittassék, és pedig olykép beosztva, hogy „a polgári iskolából e gymnasiumba átmenni kívánó növendék a gymnasium megfelelő osztályába felvétethessék."
Hiszem, mélyen t. gyülekezet, hogy felesleges tovább fejtegetnem ezen intézet czélját, előnyeit. A felhozottak nagyon is elégségesek arra. miszerint a város t. közönsége lelkesüléssel karolja fel e tanodát, mint mely hivatva van annak szellemi ki képezte tését, szellemi felvirágzását létesíteni. — Nincs is okom távolról is eme lelkesülés felett kételkedni. Elég bizonyítéka az intézet iránti lelkes ülésének ama hála-felirat,melyet a nagyméltóságú vallás- és köZbk-tatás ügyi miniszter úrhoz intézett, midőn értesült arról, hogy az intézet még a jelen tanévben megnyittatik.
Ily lelkesülés, mélyen t. gyülekezet, engem és társaimat kétszeresen serkent arra, hogy a város emez ifjú intézetének, mint oly igen féltett kincsének, felvirágoztatására mindent elküvessünk s igy e városnak egy szebb jövő alapját megvessük !
Fogadja mélyen t. gyülekezet, most, emez ünnepélyes pillanatban részemről ama lelkem mélyéből fakadó s keblem legszentebb elhatározása sugallta igéretemet, miszerint mindenben, amit egy, az intézet szellemi felvirágoztatását mindi§ tekintetben szivén hordozó, az intézet iránt lelkesülten küzdő igazgatótól várhatnak, számíthatnak reám ! Lelkesültem eddig is ifjú lánggal a tanügy iránt s mindent elkövettem, hogy a társadalom által számomra kijelelt állást lelkiismeretesen betöltsem, de e lelkesülésem most csak fokozódik, midőn annak biztos tudatában vagyok, hogy egy város legdrágább kincsének, melynek fel-virágozásához magának a városnak szellemi emelkedése van hozzáforrva, vezetését reám bizá ! Eme bizalom fog serkenteni uj pályámon, eme bizalom lesz ama szellemi kapocs, ^jmely minden törekvésemet az intézetet felvirágozta tásához csatolandja!
Fogadja a mélyen tisztelt gyülekezet most, emez ünnepélyes pillanatban necsak részemről, hanem társaim részéről is, azok nevében mondott önzetlen ígéretet, miszerint az egyetértés, a testvéri szeretet zászlaja alatt törekszenek ők is velem vallvetve mindent elkövetni, mely által az intézet jó hírnevét megalapítva, annak felvirágozását előmozdíthatjuk.
Midőn végül egyrészt a nagyméltósága vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák az intézet meleg ielkarolásaért, másrészt a város t. közönségének az intézet létesítése körüli buzgalmáért a serdülő ifjúságnak nevében, mely itt szellemi kiképpztetését nyerendi, forró köszönetemet kifejezem s egyúttal az ügy iránti további lelkesülését, meleg pártfogását kérelmezem : lehetetlen szavaimat ama szivem mélyéből jövő önzetlen óhajommal be nem fejeznem, miszerint lebegjen szüntelen ez intézet fölött a gondviselés őrszeme, hogy megszilárdulva, a hazának minél több lelkes polgárt adhasson, kik egykoron büszkén elmondhassák, hogy itt, a múzsák eme csendes hajlékában nyerték kiképeztetésöket.
Párbeszéd.
Miként kell beosztani egy féltelkes birtokot, hogy a tulajdonosnak minél több évi jövedelmet hozzon, mégis a földnek termöereje ne csökkenjen. (FolyUtáa.)
— Abban igaza van, hogy a mesterséges kaszálón több fü vagy takarmány terem, mint a pusztán legelőül hagyott ugyan akkora térségen. De ki győzne nyáron, mikor a dolog ugy is sok, még avval is vesződni, hogy még marháink számára is kaszáljon az ember minden nap. Kaszáljon és gyűjtsön a marha magának maga, elég ha mi a téli szükségről gondoskodunk.
— Nem ugy van az, kedves bátya I Nyáron ugy is van dolga többnyire a vonós marhának, s egy cseléd a vonós, marhával ugy is el van foglalva naponkint. En azt hiszem, hogy azon cseléd, ki a marha mellé van rendelve vagy állítva, annyi idő alatt, mig legeltetve a marhát jóltartaná — levághat annyi zöld takarmányt, hogy akár 6 darab marhát is jóltarthat belőle. Vonós marhája pedig a kész takarmánynyal előbb jóllakik, mintha azalatt legelt volna. S igy még a vonós marha is több munkát tehet, s mind a mellett még jobb erőben is marad. Csak hogy bizony igy több dol
ga van egy kissé a marha mellé állított cselédnek. De ha több a munka, több a haszon is. Szóljon most már ellene kedves bátyám !
__ De mit szóljak? csakugyan magam is belátom, hogy igazat mond öcsém uram.
— De lássuk már most a tagoaitás fény oldalait is. Mindennemű kenyérkeresetü vagy életpályáju emberek között a földmives az, ki nek munkája ós szorgalma utáni jutalom van kitéve legtöbb veszélynek és az időjárás szeszélyének, mert csak egy órai veszélyes eső is tönkre teheti minden szorgalmának gyümölcsét, s megfoszthatja legszebb reményeitől. De ha a földmives ugy osztja be földjeit különféle termények termelése alá, hogy minél löbb nemű növények termése után várja évi jövedelmét, már akkor nem leend annyira nz időjárás viszontagságainak kitéve. Ezt pedig csak váltó gazdaság utján érheti el. Ugy de váltó v*tés-forgást vagy váltógazdászatot csak tagositott telken űzhet, mert csak a tagositott birtokot használhatja és művelheti a tulajdonos saját akarata és belátása szerint. Ez tehát a legnagyobb előnye a tagosításnak, hogy a birtokosok váltógazdászatot űzhetnek.
< — Hát még mi előnye van a váltóvetésiforgásnak ?
— Másik haszna vagy előnye még az, hogy váltó vetésforgás mellett minden földjét használhatja s nem kell egy harmadát ugarul hagyni.
— Na már ebben ugyan nem értek egyet öcsém urammal. Hiszen igy földünket egészen kizsaroljuk termőerejéből. A földnek is kell nyugalom, hogy termőerejét visszanyerhesse, valamint az élő állatoknak is, ha fáradtak, nyugalomra van szükségök. ,
— És kedves bátyám, a váltóvetésforgás álul épen azt érheti el a gazda, hogy folytonos termelés mellett is megmarad folyvást termő-erejében. Hogy ha valamely föld termőerejéből kimerült, ennek oka az volt, hogy ugyanazon egy földben egymásután folyvást valamely földet kizsaroló növény repcse vagy buza termeltetett. Ily esetben megeshetik, hogy bő trágyázás mellett is csak silány termést kapunk, mert azon ásványi alkatrészek, melyeket a növény feloldott alakban felsziv, már hiányzanak. De ha egy bizonyos ideig nyugodni hagyjuk, mig a napfény behatása s a légnek bontó és oldó képessége által a földből ismét oldódik föl annyi ásványi rész, mely a növények táplálásához szükséges, ismét visszanyerte termőerejét. üa még azt is figyelembe veszszűk, hogy a növények is nem mindenike táplálkozik ugyanazon ásványi részszel, s hogy egyik növénynek egyik ásványi részre, másiknak más-
,. ra van szüksége, például egyik növény mint a lóher nagyban igényli a mészsavat, másik a kovasavat, egy harmadik még másféle savat, akkor kimondhatjuk, hogy ha olyan növényeket vetünk egymásután, melyek nem egyféle táplálékot igényelnek a földtől, akkor az ilyen növény termési idejét bátran ugy tekinthetjük, mintha addig nyugodott vagy ugaroltatott volna. Ebből következik, hogy ügyelnünk kell arra: hogy olajos magvu növény, repeze vagy len után ismét olajos magvat vagy liszttartalmu például buza után ne vessünk a következő má sodik vagy még harmadik éven is liszttartalmu növényt, mert ily gazdálkodással csakugyan kizsarolnók a földnek termőerejét 5 hanem váltogassuk a növényeket ugy, hogy a buza esak minden 6 dik évre kerüljön vissza ugyanazon földünkbe.
— Na már ez, kedves öcsém, nehezen fér a fejembe; de oly szépen adta elő a dolgot, hogy magam is hajlandó vagyok a váltógazdálkodáshoz.
— Mindamellett, hogy én a váltóvetésforgásnak vagyok barátja, mégis a váltórendszert csak azoknak merem ajánlani, kik győzik földjeiket eléggé trágyázni. Mert a trágya ám az egyik főtényező a váltógazdászatnál. Azért tehát csak minél több gondot és szorgalmat a trágyagödörre és halmazra. Igaz, hogy igy több gondja és dolga van a föld mívesnek, mint az ugaroló gazdálkodásnál. De tudja kegyelme-tek, hogy az Isten áldása csak a szorgalmas munkán látszik meg. A ki váltógaxdálkodáat folytat, annak bizony nem sok ideje jut.
(Folytatása következik.)
PATAKY GÉZA.
Az országos magyar gazdaasszony egyletnek
a gazdaasszcmykodás és házi ipar nyolezadik kiállítása.
(Vége.)
Kiállítási pro gramm.
I. A kiállítás megnyittatik 1874, január hó 18-án d. e. 9 órakor a kigyóuteza 2. sz. ház l-ső em. és naponkint d. e. 9 órától 5 óráig nyitva marad, január 25-ig bezárólag.
II. A kiállítás czélja lévén az ismeretterjesztés és alkalom a czélazerü beszerzésekre, mi végből a kiállított tárgyak szabad adásvétele mellett naponkinti Borsolás is rendeztetik.
III. Nagyobb ösztönserkentés, buzdítás ós a nemes törekvésnek némi jutalmazása vé-
gett minden kiállítandó tárgyra mUlmak''tü-zetnek ki, oly képen, hogy az álább leirt kiállítási tárgyak, minden egyes tagjára három, egy pénz, egy arany és egy ezüst okleveles jutalom tűzetik ki, mi az illető bíráló bizott-máay által a legjelesebbnek ítélendő három kiállítási tárgynak fog ünnepélyesen kiosztatni.
IV. A kiállítás tárgya, minden mi a gazdasszonykodási iparhoz tartozhatik, külö nősen:
1. Női kézimunkák; varrások, hímzések, minden néven nevezendő mümunkák — azontúl kender, len, selyem, ezekből készült fonal-, czérna szövetek, tekintettel ez utóbbiak mosá sára, s vasalására.
2. Mindennemű gyümölcs üde állapotában, különösen évszak szerint a szőlő — mindazok befőzés és párolás, szárítás és aszalás, cukorban jegeceztetés által és egyébkint feldolgozva, és eltarthatóságuknál fogva a kereskedelmi forgalomra elkészítve.
b) Minden konyhakerti növény üde állapotban, és befőzés s párolás, eeetbe rakás és szárítás, s egyébb alkalmas feldolgozás által, eltarthatón értékesítve.
c) Vadon tsnyésző tápnövények, különösen a gomba, üde állapotban és eltarthatóan értékesítve.
3. Ecetek, szörpök szeszek, növónyned-vek és egyébb házilag készített folyadékok.
4.. Kenyerek, kalácsok, minden néven nevezhető gadasági- ós csemege sütemények a mint azok vidékenkint divatoznak, mint: pere-cek, kétszersültek, pogácsák, lepények, bélesek és hasonlók.
5- Nyers tésztanemüek, mint tarhonya és egyébb házikészitraények, továbbá liszt, dara és korpa.
6. Húsfélék eltarthatón feldogozva, mint zsír, szalonna, sódar, kolbászok éa hus-sajtok, ludmell, halak s effélék.
7. Fris tej s snnak feldolgozása, túróban, vajban, különféle sajtokban, hová a tarhó is soroltatik
8. Szappan, gyertya házilag készitett, keményítő s egyebek.
9. Méz csurgatott slépekben, viaszsejtekben, és feldolgozva.
10. Gazd asszony kod ás i és házi iparhoz szükséges eszközök és ^épek, mint: mosógépek, mángolók, vasalók, fonógépek, rokkák, motol-lák tilók és szövőszékek, köpülök, sütők, gya-luk és aprító készülékek, tojásköltő szekrények, tömőgépek és egyebek.
V. A kiállítandó tárgyak 1874. jan. 15-ig legkésőbben a rendező bizotmánynál kígyó utcza 2- szám l.ső cm. bejelen tendúk, hogy a bejelentett tárgyakhoz alkalmazkodva a ki állítási helyiségek czélszerúen elkészíttessenek, és a tárlat lajstroma annak idejében szerkesztethessék. Később beérkezett tárgyak nem jöhetnek nyomtatás alá.
A bejelentésben megnevezendő:
a) A kiállító neve és illetőleg honnét fog a kiállitmány küldetni.
b) A kiállitmány leírása : szám — darab — illetőleg súly szerint.
c) Kijelentendő: ha vájjon eladó-e a kiállitmány ? ha igen, határozott ára — ha nem , mi történjék azzal a kiállítás után.
d) A kiállításra beküldött, s eladásra szánt tárgyak, ha a kiállítás tartama alatt el nem adathattak, a kiállítás bezárásakor és terelés utján fognak eladatni.
Megjegyzendő, hogy az eladott tárgyak után a vételi ár, miután abból 10% * kiállítás költségei fedezésére le vonatott, a kiállító tulajdonosnak adatik át.
VI. Az előre bejelentett kiállítandó tárgyak, a sütemények, üde növények kivételével január 15 én, az utóbbiak azonban a kiállítást megelőző napon, azaz január 17-én küldendők be a kiállításra ily ezim alatt :A kiállítást rendező bizo 11 m á n y n a k, kígyó utcza 2. sz. l-ső em.
VII. A kiállitmány ok elrendezése a kiállítást rendező bizottmányt illeti.
VIII. A kiállitmányok bírálására szakértő bizottmány lesz kinevezve.
1 IX. A kiállítás érdekessége tekintetéből becsesebb tárgyak kisorsolása rendeztetik akként, hogy az egyesület részére ajándékozott tárgyak naponkint ki fognak sorsoltatni.
X. A kiállítás a közönség számára 20 kr. belépti dij mellett nyitva áll. Egy sorsjegy ára 10 kr. '' ^
A kiállítás bel rendezését Braun Lajosné, Kralovánszky Istvánné vezetése mellett, Adler Antalné, Biaitz Dávidné, Kármán Lajosné, Kopstein Gyuláné, Liszy Istvánné, RözerMik-lósné és Vogel Péterné választ tagok szíveskedtek elfogadni.
A kiállítási pénztár kezelését szinte vá-lasztm. tagok felváltva kezelendik.
Kelt Budapesten 1873. nov. havában.
Qr. Zichy Pál F.-né szül. Komis Anna, pártfogón?
Damjanich János özvegye szül.Csernovits Emilia>
elnök.
Sztupa György, jegyaó.
A f
Helyi hirek.
— Lapunk 1. és 2 ik számában Zalamegye szétdarabolás* ügyében két közleményt noztunk, a ép e szám berekesztésekor Teszünk élénk tollal irt közleményt Zalamegye székhelyének kérdéséről „ Kanizsa-e vagy Egerszeg ?« Midőn egyrészről előre is felhivjuk a megyeközönség figy elmét e nagy horderejű kérdésnek lapunk teréni tárgyalására, másrészről felkérjük mindazokat, kik ez életkérdéses s tüzetesen zalamegyei ügyhez hozzá szólni kívánnak, a közlemenyek beküldésével bennünket tiszteljenek meg, hogy az eszmék tisztázásának szellemi harczában együttes erő mutatkozzék, mert az elforgácsolt erőben tulajdonkép nincs erő. Előre ! Zalamegye erős rázattatáanak néz elébe. Szép fegyver a toll, nyitott a sajtó tere, előre a győzelemért!
— Nagy-Kanizsa, 1874Január 9. Az itteni farsangi idény első fecskéje a január 7-iki ifjúsági tánczvigalom, — a „Krach" szelétől ugyan kissé megtépett szárnyakkal, de azért vigan repkedve megjelent, és a,Zöldfa" vendéglő nagy termében fészket rakott. E fészekből sok érző szivnek boldogsága kelt ki, és előre látható, hogy a kellemesen lefolyt est mindazok nyugalmát megzavarta, kik a költővel elmondhatják : „Die waren mir selige Stunden." — A lefolyt tánczvigalom számra nézve ugyan nem, de kedélyességre felül haladta az eddigi januuár 7-iki mulatságokat, a társaság pedig oly választékos volt, mint a minőt az előbbi években is látni alkalmunk lehetett; — — különösen pedig a bájos hölgy-koszorun végig tekintve egy szép virágos kertben, vagy a menyországban angyalok közt lenni képzeltük magunkat. — Ezen bájos virágok, égi angyalok királynőjét, a .bál-királynőt" megnevezni lehetetlenséggel határos, mert a báj és kellem netovábbjának oly számos képviselője volt, hogy a ,bálkirálynői* koronát többfelé tördelni, és annak egyes gyöngyeit, drága köveit a legszebbeknek nyújtani vagyunk kénytelenek. Első helyen Mar-tinkovits Károlyné ő nagyságát, ki a bálanyai tisztet kedvesen, a legnagyobb szeretetre méltósággal, tapintatosan tolté be. — Megnevezzük továbbá betűsorban mindazokat, luk bájaik, kellemeik és diszes öltözékeik által kitűntek; ezek: Blau Eugénia, Guttmann nővérek (Maschanszkerné, Kosenfeldné és Weisz-né), Hencz Antainé, Schertz Albertné, Veszter Itnréné, úrhölgyek ; — Fesselhofer Lina, Mül-ler Teréz, Práger Lina kisasszonyok, Nagy-Kanizsáról. — Nagy Malvin, Nagy-Szládovics Magda kittasszonyok Andráshidáről, Rüffl baronesse Beleznáról, Ziegler Etelka és Szijj Laura kisasszonyok Csáktornyáról, — Wfichter K»r tinka és Grabarics k. a. Ludbregből, — Kollay Ida kisaasony Kottoriból, — Inkey Stefanie Pe-rlakról, — Kampis Margit Tabáról, — Godina Roza Palinból, — Trieviz Anna Karád-ról, — Csesznák Ilka k. a. Pusztamagyarodról, — Nagy Ilon k. a. Vasmegyéből sat. — A Tánczvigalom egyes részleteit leirni nem feladatunk, mert hisz azok a megjelentek sziveibe vannak bevésve; — csak annyit akarunk még felemlíteni, hogy a társas és körtánezokat mintegy 40 pár lrjtette, még pedig teljes kényelemmel : — a füzértáncz sok és változatos látni valót nyújtott, — végre, hogy daczára a „Kracha-nak és az országos pénzügyi krízisnek, a báli deficit ez idén elmaradt.
Barát.
— Pályázat. 6 császári és apostoli királyi felsége m. évi november hó 27-én kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben megeugedni méltóztatott, hogy a magyar határőrvidéki bérbeadott alapítványi birtokok után tettleg bofizetett és rendelkezésre álló jövedelemből az lb73/fc. tanévre magyar határőrvidéki illetőségű vagyontalan tanulóknak segélyezések egy szer-mindenkorra k iszoJgáltassanak. A kiosztandó segélyek egyenkint: polgári iskolai tanulók számára évi 150 frttal, középtanodai tanulók számára évi 200 frttal, felsőbb tanodákat, egyetemet vagy jogakadémiát látogatók számára 500 frttal, középtanodai tanárkéjjezdei tanulók számára évi 400 frttal és a képzőművészeti akadémiát latogatók számára évi 600 frttal állapíttatlak meg. Ezen segélyzésnek elnyerésére a rnsgas vallás- és közoktatási m. kir. ministerium m. é. deczember hó 24-én kelt 33,394. sz. rendelete folytán pályázat hirdettetik, megjegyeztetvén, miszerint az ezt elnyerni óhajtók kötelesek a n m. vallás-és közoktatási m. kir. minisztériumhoz czimezendő, magyar nyelven szerkesztett, vagy hiteles for-ditátsal ellátott kérvényeiket azon tanodák igazgatóságához 1874. jan. 30-ig benyújtani, hol ''a-nulmányaikat jelenleg folytatják. —A kérvényhez következő bizonyítványok csatolandók: 1. a magyar határőrvidéki illetőséget igazoló okmány. 2. 187a/r tanévről szóló iskolai bizonyítvány. 3. a jelen tanévben tanusitett előmenetelről szóló tanártestületi bizonyítvány. 4. a szülőknek vagyoni állapotát, valamint a család tagjainak számát előtüntető bizonyítvány ; végül megnevezendő azon pénztár, hol a segély, adományozáz esetében, felvétetni kívántatik. Ezen segélyek bármelyikéért kellőleg
felszerelt folyamodványok a zalamegyei tankerület területén netán találkozó kérelmezőktől 1874. évi január hó 30-áig a tanfelügyelődnél is elfogadtatnak. - Nagy-Kanizsán, 1874. évi január hó 3-án. Nucsecz József tanfelügyelő.
— Hivatalos. A földmivelée-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium a fa, illetőleg a gyümölcsfa-tenyésztés előmozdítása czéljából a törvényhatóságok ajánlata folytán az alább elősorolt egyének, kik magokat részint a községi faiskola kezelése terén, részint pedig a tanuló ifjúságnak a gyümölcs-fate-nyésztésben adott oktatás körül kitüntették, a törvényhozás által e czélra engedélyezett összeg bő jutalmazásban s kitüntetésben részesültek. Zalamegye területén: Majhen János, Szafranies Ferencz tanítók.
— „A budapesti bazár'' ezelőtt .Pesti Hölgydivatlap" néven 14 évig megjelent hölgylap első száma tartalomdus változatossággal, gyönyörű divatkép- és szabás- ugy rajzmintákkal adatik ki. Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő J^irály János, főmunkatárs Komócsy József. Ara. egész évre 10 ft. félévre 5 ft negyedévre 2 ft. 50 kr. Kiválólag ajánljuk a hölgyközönség méltó figyelmébe.
— A tapolczai gazdasági iskola javára engedélyezett jótékony sorsjáték húzása jan. lén megtörtén vén,a következő számok nyertek: 5660. 5074. 9165. 5870. 9347. 9771. 1544. 1615. 6116. 7568. 3182. 1352. 7311. 6777. 5250. 6652. 1957. 1926. 1337. 9913. 579. 3431. 7774. 6710. 9338. 133. 8918. 8594. 3659. 226. 3571. 9301. 5872. 8122. 9u84. 1376. 6964. 6007. 2485. 4924. 2622. 32<>5. 1111. 2275. 6048. 6792. 1117. 9342. 7740. 4327. 6817.4213. 6776. 1448. 6207. 5607.
76. 9001. 5772. 7487. 3906. 8840. 7364.
8079. 5953. 1312. 9223. 3603. 8517. 6915.
3568. 6751. 5038. 6829. 2799. 2611. 7243.
2813. 5704. 3775. 3130. 6884. 8647. 78o2.
8108. 2414. 7021. 86. 3239. 2490. 730.
4063. 3772. 7327. 2000. 9563. 1379. 7823.
7901. 1676. 7761. 6456. 2412. 5856. 3003.
7260. 193. 1280. 2811. 3643. 4591. 6809.
6173. 5526. 1200. 5227. 7740. 7826. 7795.
2340. 6581. 9417. 6640. 4743. 4909. 7320.
7378. 3750. 6875. 7073. 9428. 5230. 3780.
5082. 2884. 1825. 4679. 3604. 5464. 7571.
2963. 8765. 8967. 3059. 3970. 465. 1431.
1765. 1225. 8684. 529. 1361. 3499. 925.
3016. 3325. 6277. 1564. 1333. 7316. 4868.
6149. 3349. 3359. 5219. 4823. 7636. 9328.
8219. 7066, 8680. 1677. 5668. 1984. 1460.
1629. 6763. 7592. 2647. 7838. 6098, 4130.
2804. 1899. 7853. 3400. 1343. 3789. 97u8.
6693. 6244. 6864. 9294. 1058, 9823. 8909.-153. 4392. 406. 1656.
— Meteorologlai észleletek a nagykanizsai főgymnasiumnál 1873. óv deczember havában. Közép légnyomás: 754*03 millimeter; legnagyobb légnyomás: 767*2 millim«ter 9-én, reggeli 7 órakor; legkisebb légnyomás: 739*0 millimeter 28-án reggel 7 órakor. — Közép hőmérséklet: — 0 i9°C: legmagasabb hőmérséklet: + 8-4°C 21-én délután 2 órakor; legalacsonyabb hőmérséklet: — 12*3*C 11 én reggel 7 órakor. — Közép páranyomás: 3*79 millimeter. — A levegő közép nedvessége azáza-lékokban:85*2*/o legcsekélyebb nedvességé 1% 18 án délután 2 órakor. — Közép felhőzet (0-tól 10-ig számitva):4*3. Egészen derült ég
| észleltetett 32-szer, teljesen borult 32-ezer. Kö-
| zép szélerősség (0-tól 10-ig számítva): 1-7. — 93 észlelet közül észleltetett összesen 66 szél, és pedig: északi: 19, északkeleti 7, délkeleti 5, déli 19, délnyugati 4, északnyugati 12; szélcsend 27-szer. Viharos szél volt 6-án este és éjjel. — A csapadék (eső, hó, köd) havi összege: 7-2 millimeter. Csekély hó esett 1 éjjel; köd volt 5 napon.
— Tapolczáról irják nekünk: Január 4-én Kerkapoly Károly volt pénzügyminister, a tapolczai kerület képviselője, rokonainak látogatására jővén, választói az nap este fáklyászenével tisztelték meg. Konkoly plébános ur tartott üdvözlő beszédet, melyben elmondá, hogy a választók teljes rokonszenv- és szeretettel viseltetnek iránta; a megtisztelt követ szívélyesen válaszolt s szűnni nem akaró éljenzés közt oszlott szét a nagy néptömeg.
— Uj lapok küldettek be hozzánk:
1.) „Szigeti Lapok*, szerkeszti Szabó Sándor, ki lapunkból szép költeményeiről ismeretes.
2.) „Irodalmi értesítő* könyvészeti szaklap, szerkeszti Márki Sándor, kiadja Kókai Lajos könyvkereskedő. 3.) Pápa- és Bakonyvidéke* szerkeszti Szőlőssy József. 4.) „Der Freie Bür-ger in Stadt und Land" szerkeszti Rill József.
— zeneművek. Taborszky éa Parsch urak zenemúkereskedésében megjelentek; 1) Spornssreichs, polkaschnell Fahrbachtól, ára 50 kr. 2) Wiener WelUusstellungsmarch, Fachrbachtól, ára 60 kr. és 3) Der Venczel kommtl polka francaise, Scbindler Józseftől, ára 50 kr.
— Rövidhirek. A pápának az angol amerikai katholikusok 1.300,000 fr. adtak
karácsonyi ajándékul. — Magyar és Erdélyországban 5 év alatt 402,533 lélek a szaporodás. — Izsó miklós bevégezte b. Eötvös József mellszobrát. — Felekyné asszony e hó végén indul Kolozsvárra vendégszerepekre.—Londonban a droschke — és omnibus — tulajdonosok petitiót nyutottak be a képviselőházhoz az nt-czák asphaltozása ellen. — A délmagyarországi természettudomány társulatnak már a hölgyek közül is vauhét tagja. — Vásonkői gr. Zichy Pál tüdő vészben, Gráczban elhuny. — A budapesti utczai uj névtáblák mártiusban fognak '' alkalmaztatni: az utcza neve mellett ott lesz a kerület neve is. — A dunaszabályozási alap kölcsönének főnyeréményét maga az alap nyerte meg. — A tabáni háztulajdonosok egy magán-vizvezeték ^létesítésén fáradoznak- — A kere-pesi temetőben 1849 óta 122,651 személt temettek el. — Nagy Szeben mellett egy Martoffy nevii altiszt feketesárga zsineggel akasztotta fel magát. — Hont megyében négy rablót kerítettek kézre, kik már régóta veszélyeztették a közbiztonságot. — Az Adony melletti római gyarmat romjaiból Domitián császár korából való emlékövet ástak ki, melyet Adony községe nem akar a muzeumnak átengedni. — Szőnyi János, a „Jász-Kunság" szerkesztője meghalt. — Az igazságügy minisztérium múlt évi ügyforgalma összesen 62.217 számot mutat
föl. — Vajda János, ismertnevü írónk aggasztó beteg.
Történeti naptár.
Január 12. 630. Mahomed próféta Mekkát elfoglalja. — 888. Vastag Károly császár nagyinségben meghal. — 1746. Pestalozzi híres nevelő születésnapja Zürichben.
, 13. 1174. III. Réla király koronázta-tása. — 1422. Kamniczi csata Zsigmond király és Ziska hadai közt. — 1811. Somssich Pál nagy publicistának születésnapjaSaárdon Somogy megyében. — 1813. Az inquisitio eltörlése Spanyolországban. — 1847. Főherczeg József nádor meghalt. — 1849. Aszódi csata.
„ 14.484. Hunnench vandal király 4966 keresztényt kegyetlenül kivégeztet.
— 1162. II. László királyunk meg-hallt. — 1301. III. Endre királyunk olasz szakácsa által megmérgeztetett s benne az Árpádvér kihalt.
— 1688. Zrínyi Ilona Munkács-várát árulás folytán átadta Ka-raffának.
15. 1682. Tökőly Imre egybekelése Munkácson Zzinyi Ilonával. — 1815. Boross Mihály születésnapja.
— 1849. A bakonybéli apátság megrohanása a császáriak által.
Szerkesztői llzenet.
1067. T. Székesfehérvár. 43-ik számdan jelent meg. de sajaálatunkra teljesen elfogyott. A beszélyt mielőbb elolvassuk, i 1068. .Utazás a pusztán * nem, de a többi
közöltetni fog.
1069. Nagy Alfréd életrajzát megkaptak.
1070. Néhány szó a lótenyésztők és tulajdo-j nosokhoz,
l 1071. L. 8. Nem kell mindent oly érzékenyen
▼enni, A megrendelést átadtam.
1072'' A szent-gróthi levél térszüke miatt a jövő számra mzraut.
1073. N. £. Bécs. Kiván»tát teljesitjük.
1074. Sp. Marczali. Nem tehetjük. A „Heine*-ból eszközölt forditásokat alkalmilag közöljük. V
1076. Br. M. Keszthely. Egy időre ismét elmarad a közlés.
1076. „A vén csikósbojtár* és „Ott ülénk . közölhetSk ; a „Kisrárosiak"-at hagyjak nyagodnL
Yasuti naponkinti menetrend:
Indal N.-Kanizsáról Barcsra és Dombo várra reggel
5 óra 18 perci délután 2 „ 43 . „ . Budára reggel 6 , 18 „
, délután 1 „ 48 , . . . ••tr* 10 „ 43 f
Bécsbe reggel 5 . 48 , •) délután 2 18 . . . . estve 10 „ 5
, , Triesztbe reggel 5 , 3
délután 2 „ 23 . . , estve 11 . 33 ,
Erk. Barcs- és Dombovárr&l N.-Kznizsára''reggel
4 óra 19 poroz. , , N.-Kauiasára délután 1 „ 21 „ , Budáról , reggel 4 . 43 ,
délután 1 „ 46 „
• „ „ estre 9 „ 20
„ Bécsből
*» w
a Triesztből
4 „ 33
délelőtt 10 „ 27
estve 10 , 18
3 „ 50
délután 1 „ 9
•»tve 10 . 22
•) Csak Szombathelyig. Itt 7 órai rárakozás.
Január H-tSl jannár 17-lg. 1874.
Hó- és hetinap Katholikus naptár Protestáns naptár uti*
Íj K. Ev. Miután Heródes meghalt Mát. IL_Pr Ján. I. — Gör. Máté I. 1—26
U| Vasársap 12 Hétfő 13 Kedd 14 Szerda 15 i Csütörtök 16 Péntek 17 Szombst D 1 Hygin Ernest Vidor Félix Mór apát Marcel P. Rem. A. » D 1 Mathild P rolni Vidor Felii p. Mór apát Matcael p. Rem. Ant m ** A. Sí a.
Felelős szerkesztő: Batorfi Lajos.
Üzleti szemle.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, jan. 9-én 1874.
Időjárás: Tegnap derült, engedékeny-, ma boralt. —
Gabnaözletünkben tegnap óta egy kis élénkség aralg. — Néhány vidéki vevő több rendbeli Tevéseket eszközölt, minek következtében ma már buza 6—10 krral, kukoricaa 10 krral több rételkedv mellett emelkedett.
árpa is némi megrendelések érkeztével emelkedő tendencziát ölt. Zab- és rossbani készletek igen hianyosak, de es ntóbbi, idei rosz minőségénél fogva a külföldre való szállitásra alkajmas nem lévén, esakis beltöldi szükségletünkre szorítkozhatik, a kereskedő számára csak alárendelt csikk sajátságával bir és ennélfogva lényeges árlejtésnek sincs alávetve.
Alsó-ausztriai mérő szerint;
Busa 80—81 fnt 6.10—6.20, 82—83 fnt 6.45— 6 75, 84 - 85 fnt, 7.15—7.40 kr. Rozs 76—77 fnt 4.60—4.70,78—80 fnt 4.90—6.10 kr. Árpa serfőzésre 4.60 - 80-5 ftrig. árpa) etetésre 3.50—3.70. Knkoricza 4.65—80 kr. Zab 2.06—10 Hüvelyesek í Borsó 8.25 kr. Bab fehér aj 5 frt. ó 4.20—30 kr., tarka 4 frt Lencse 7 frt. Köles 3.50—70kr Hajdina4.10—40. Köleskása 7—8 frtág. Hajdina kása itezéje 12—14 krig. Lenmag 4.—4.20. Lendekmag 3.80—4 ft Lóhermag 30—32 frt bécsi mázsája. Kendermag 8 60 kr. méreje. ( Repcae téli 4.40—50 krig, nyári 3,50—9O, minden 76 font. Borok: Tavalyi: 10—13 forintig. Idei: Schiller 4 ft—4.30 krig. Idei: piros 430—6 forintig. Idei: fehér 5.—5.40 krig. magyar akó seprűitől
Minden betegnek erő és egészségi gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva-lesciereje által, a mely felnőtteknél és gyermekeknél 50 szeresen megkíméli az árát. — Kivonat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-, moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy-, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből kívánatra ingyen és bérmentesen küldetnek másolatok.
Mióta pápa ő szentsége a zamatos du Barry Rovaresciére használat* által meggyógyult és sok orvos és kórház hatását elismerte, senki sem vonja többé kétségbe ezen zamatos tápszernek erejét; egyszersmind idézzük szón betegségeket, a melyeket gyógyszer és költség nélkül eltávolit: gyomor-, ideg-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakhártya-, lélekzési-, bugyhólagés vesebajokat, mellbetegségeket, szédülést, nehéz léJekzetvételt, köhögést, emésztheteüenséget, dugulást, hasmenést , álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, Tizkórt, lázt, vértódulást, fülzsibongást, ájulást és hányást még a terhesség folyamatában is, hashártyalobbot, mélakőrt, soványodást, caúzt, kösz-vényt, sápkórt — Kivonat 75,000 "bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyógyszerrel da-czoltak.
73,877-ik bizonyítvány.
588. Wie/ierthorgasse, Budán 1872. febr. 28.
Huszonnyolcz napig élvestem az Isten által küldött du Barry Revalesciérejét Ezen isteni természet adomány kétséges helyzetemben rajtam csodát müveit, a miért nem átallom ezen gyógytápszert a szenvedő emberiség valódi jótéteményének nevezni. Ezen pompás Revalesciére egy igen veszélyes tüdő és légcsőnyáktól, szédüléstől és mellszorulástól szabadított meg, a melyek minden gyógyszerrel több éven át daczoltak. Ezen természetadomány ezek után a legfőbb dicséretet érdemli és a szenvedő emberiségnek legjobban ajánlható.
KöUer Flórián, cs. k. nyuga:>-.aott katonagondnok.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-szeresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhszelenczékben »/, font 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt, 12 font 20 frt, 24 font 36 frt Revalesciére piskóták szelen-czékben 2 frt 50 ós 4 frt 50 krral. Revalesciére Cho-eolatée táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 60 krn 24-re 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt kr., 120-ra 10 frt, 288-ra 20 frt, 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp.
által, Wien, Walffischgasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Károly gyógyszertárában ; Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán "Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyett Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temesvárit Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld postautalványra vagy utánvétre.
*) E rovat alatt közlöttekért felelősséget nem ▼állal a
Az eredeti''
Wilhelm-féle
antiarthritis és antirheumatis
YértisztÍ8ztitó-thea
gyógyerejének igazolását feltüntető bizonyítványok egész sorából a kővetkezőket idézzük:
Wilhelm Ferenci gyógyszerész urnák, Neunkirchenben.
Nákofalva, febr. 28. 1873.
Megrendeltem önnek Wilhelm-féle antiarthritis és antirheumatis vértisztitó theáját, miután egy nagymérvű és fájdalmas ideg-csúzban szenvedtem. E kitűnő theának hat izbeni megrendelése és használata által egészségem annyira helyreállt, hogy belső fájdalmaim majd egészen megszűntek és csak időszakonként érzek némi gyenge villamos ütéseket.
Miután még a jobb kezemet nem használhatom, kérem, szíveskedjék a gyógyitás befejezéseül utánvét mollett az Ön kitűnő Wilh -lm vértisztitó theájából posta fordultával egy dobozzal küldeui.
Miután eme csudálatos theának kitűnő hatását ünmagamon tapasztalára, erkölcsileg kötelezve érzem magam hálám kifejezéseűl. az ön kitűnő theájának hirét minél inkább s minél távolabbra elterjeszteni.
Tisztelettel alázatos szolgája
Jankóvic Jóx&ef,
megyei orvos.
Wilhelm Ferenci gyógyszerész urnák NeunkircbeDben.
Loosdorf, 8t -Pölten mellett, márc. 26. 1873-
Miután makacs hasfájdalmaim legyőzésére használt minden eszköz sikertelen eredményre vezetett végre elhatároztam, hogy az őn antiarthritis és antirheumatis vértisztttási-ttíeáját használ*ndom és már az első doboz használatánál tetemes javulást érzek s bizalommal fordulok uraságodhoz, kérve, szíveskedjék mihamarabb az ön a nem jogtalanul dicsért Wilhelm-féle antiarthritis és antirheumatis vérusztitó theájából két dobozzal küldeni.
Kitűnő tisztelettel
Leypold Antal,
_cs. k. nyugalm ázott főhö^gy
Wilhelm Fercurz gyógyszerész urnák, Neunkirchenben.
Oberbaumgarten. márc. 28. 1872
Jelen sorokhoz van mellékelve az összeg, melyért szíveskedjék ön 12 dobozzal az ftn kitűnő Wilbeim-féle antiarthritis és an irheuma-tis vér tisztitó-theájából küldeni. Cimem most
Finla Ferenc,
lelkész.
Óvás a hamisítás és felcserélés ellen.
Az igazi Wilhelm-féle antiarthritis és antirheumatis vértisztitó-
szer csak az els6 nemzeti Wllhela-féle vértisztitó-theagyárban Neunkir- ''
chenben Bécs mellett, vagy általam az újságokban kijelelt raktárakban kaphatók.
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utasítással ellátva 1 frt, a bélyeg és pakolási dij 10 kr.
A t. cz. közönség kényelmére a Wilhelm-féle vértisztitó szer kapható : Nagy-Kaslzsán: Rosenberg Ferencz és Lovák Károlynál; Zágrábban: Míttlbach Zsigmondnál; Kőszegen: Csacsinovits gyógyszerésznél: Keszthelyen: Rosenberg Emanuelnél; Kaproncán : Werl gyógyszerésznél; Sopronban: Wrchovszky R-nél; Szombathelyen: Pillich Ferencz gyógyszerésznél; Szatmárott: Bcssin J. gyógyszerésznél. (1211 — 2)
Anatherin-szájviz
Dr. PoppG. J. cs. kir. udvari fogorvostól Bécsben, '' Stadt Bognergasee, Nr. 2. üvegekbea I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer a csúzos fogttj Hlwak-ban, gyuladásoknál, a foghus daganatai-és sebeinél; fölohsuz^a a létező fogkövet és megakadályozza annak uj képződését; az ingó fogakat a foghas erősítése által szilárdítja; s midőn a fogakat és fog-hust minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kellemes frisseséget kölcsönös és már rövid használat után eltávolítja a kellemetlen szagot
Dr. POFP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény a lehelet friseségét és tisztaságát fen tartja, azonkívül a fogaknak bófehérséget kölcsönöz azok romlását megakadályozza és a foghust erősbiti. \
Kaphatók: Kagy-Kanixaán : Belua József gyógysze., Rosenberg |Rosenfeld, Weliach, J. éi FeaaelhofFer J. kereskedésében. — Pápán
Tschepen J., Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerész, Singer M. Weisi |A. Zala-Egerszegen : laóó Fi, gyógyszeré**. Kapronczán : Werli gyógy-| szerész. Varaadon : Halter gyógyaseréaz. Sümegen : Dorner Kajet. Szom-
Ibathelyen: Pillich Ferencz éa Rudolf gyógyazer. Határőrvidéki 3z.-Györ-gyön. Fibic E. C. Veazprémben : Meyr Tuazkau, ugy Gnthard Tivadar| fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovu-Berényben: Heialer gyógyaz. Kalocaán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer éa -Machleid gyógyaz. Pakson : Flórián J. gyógyss. Börmenden; Horváth J.Somzenrend gyógyaz. Kaposvárott: Kohn J., Jőgl, Belua éa Schrőder gyógyaz. Szegazárd: Brahaay gyógyaz. —
I Bonyhádon: Kramolin J. Szigetvárott:Barwarth, Salamon gyógyss. :— Kaján : Michitsch St. éa Herzfeld fiai, agy Herzog Ignácznál. — Pécsett: Zaolnay W. éa E. Zách, Sipocz gyógyaz. Kárádon: Zadnbánazky gyógyss. M..arcxaliban: Kiaa gyógyaz. —Tolnában : Graff gyógyaz. — Dunaföld-|
Ivárutt Lukáca gyógyaz. — 8zent-Györgyön : Nöthig. — Alaó-Lendván:| Kiaa gyógyaz. — Rohonczon: Simou gyógyazeréaz araknál.
120,000 porosz tallér
mint főnyeremény.
Továbbá 80,000, 40,000, 30.000, 20.000, 16,000 2 szer 12000, 1000, 2-szer 8000, 2-szer 6000, 5 ször 4800, 13-szor 4000, 11-szer 3200, 12 <zer 2400,27-szer 2000, 3-szor 1600, 55-ször 1200, 126 szor 800, 6-szor 600, 2 szer 480, 352-szer 400 és 200 10-szer 120, 267-szer 80 és 34,326-szor 45, 40, 20, stb. stb. p. tallér nyereményt ad az ál.am által engedélyezett éa biztosított
Nagy pénzsorsjáték
melyben a tőke összege
2 millió 120,000 porosz tallért tesz
s kevés hó alatt hét húzásban eszközli.
A rendszereshuzás 1874. évi január 14. és 15-én les*,
melynél a sorsjegyek ára következő :
Egy egész eredeti (nem Ígérvény) 6. — kr. o.
O
TéT_
negyed ,
TW
n »
Hirdetmény.
Az oaztr. bankjegyek beküldése legkényelmesebb a biztosság kedveért vevéoy melletti levélben eszközölni, egyenesen küldöm s díjtalanul a tervezetet s sz állam-czimerrel ellát .tt eredrti sorajegyeket a legtávolabbi vidékre is pontosan é* hallgatagon. Huzáa után azonnal elküldetik a nyereménysorozat az ajitáai aors-Jegygy®1, » nyert öaszeg pedig a legszigorúbb titoktartás mellett rögtön kifizettetik. Mielőbb bizalommal fordulhatni a szerencse által kegyelt Julirt bankházhoz.
ar
A kir. közalap lakócsai — Somogymegye Dráva mentén fekvő uradalom rendezményből 250 méró majorsági, 150 mérő feles, 1873. évi termésű tiszta buza, 900 méró zab, folyó évi január 22-én Lakócsán, a tiszttartói irodában reggeli 10 órakor távirat utján eszközlendó miniszteri jóváhagyás fentartásával tartandó árverésen elfog adatni, melyre a venni szándékozók ezennel meghivatnak. Ezen termények megvétele érdemében zárt irásos ajánlatok is elfogadtatnak, ha azok a beigért árakhoz mért 10% bánatpénzzel ellátvák, az előadási feltételek ösmerete az ajánlat tevó által elismertetik és a zárt ajánlat január 21-ik estvéli 6 óráig a tiszttartóságnál beadatik.
Az eladandó termények, valamint az árverési feltételek az árverési határ idejéig az uradalmi helyiségekben megnézhetők.
Kelt Lakócsán, 1874. január 5-én. (.1249-1)
Az uradalmi Igazgatóság.
Neues Jahr, nenes Glück!
AusserordentUch vortheiüiafte
Glück und Segen bei Colm
GroHMe voni Staa<e Hamburg garantirte íield-Lotterie von über
2 Millionen 83,000 Thaler.
Diese vortheilhafte Geld Lotterie ist die*nial wie-derum iuit aU"»herordentli<h gro^ncn und viclcn Gewinneii au«i;eMtattt''t; sie enhiilt uur 65,200 Lootte, und werden in wenigen Monaten in 6 Abtheilun-gen folgende CiewiiitH* sichí r KPWonnrn, nümlich:
1 gro»»er llaupt-Gewimi evctuell 120,000 Thaler. speciell Thaler 80,000, 40,000.30,000, 20,000,16,1)00
2 mai 12,000, 10,000. 2 inal 8000, 2 mai 0000, 5 mai
4800, 12 mai 4000, 11 mai 3200, 12 mai 2400, 27mal 2000, 2 mai 1600, 54 mai 1200, 126 mai 800, 5 mai 600, 1 mai 480, 310 mai 400, 310 mai 200, 10 mai 120, 363 mai 80, 16000 mai44,145 41 m»l >0, !<>.«, 6, 4 & 2 Thaler.
Die Gewinnziehung der zw^iten Abth i : nmt-
licli auf den
14te; und* 15te.n Januar d. J.
festgestellt, zu welcher
cl a h ganze Originálison nur 6 Gld. 0«\ W. dan halbe „ nur 3 Gld. Oe. W.
da« vierM „ nur 1 % Gld. Oe. W.
kostet, und sende icb diese Original-Loose mit Regierungs-wappen ^keine Promessen od*r Privat-Loose) gegen fran-kirte Einsendung des Betrages selbst nach den entfern-tes en Gegenden den geehrten Auftraggebern sofort zu. Die amtliche Ziehungsliste und die
Versendung der (iewinngelder
erfolgt sofort nach der Ziehung an jeden der Betheiligten prompt und verschwiegen.
Mein Geschiift Í8t bekanntlich das A el teste uud Al-lerglücklichste, indem die bei mir Betheiligten schon die grössten Hauptgewinne von Thaler 100,000, 60,000, 50,000, oítmals 40,000, 25,000, 20,000, sehr háufig 15,000, 12,000 Thaler, 10,000 Thaler etc., und jüngst in den Monaten October und November v. J. stattgehabteu Ziehungen die Gesammt-Summe von über 100,000 Thlr. laut amtlichen Gewinnlisten bei nur gewonnen habén.
LAZ. SAMS. COHN
(1245 — 1) in Hamburg.
flaupt-Couiptoir, Bank- und Wechselgescháft.
Meghívás.
A csabrendeki takarékpéztár 1874-ik évi január hó 21-én reggel 10 órakor közgyűlést fog tartani, melyre a részvényesek ezennel meg hivatnak és melynek tárgyai a következők lesznek:
a) A társulat üzlete fölötti elnöki jelentés;
b) a nyeremény felosztása ;
c) a kilépő választmányi tagok helyetti választás ;
d) a választmány intézkedéseinek megvizsgálása ;
e) a számvizsgáló bizottság megválasztása ;
f) a netalán teendő inditványok ;
í1247-1) BARCZA SÁNDOR, elnök.
(1204—S)
Heckscher Zsigmond Hamburgban.
Moll a. seidlitz-por a.
E porok rendkívüli s a legeltérőbb estitekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden, eddig eiiamert liási sxerek köz-''itt, tAgadhautia-nui az elaő helyet foglalják el; mit az-* sok ezer, a cfcáazári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok zögzött szorulásoknál, emészthetetlensegeknél, gyo ■orbévnél, továbbá gSrosSk, vese és ideg-bajokban, szlvdobogasaái, ide gesség okozta fifijás, vértolulas, végül hysteriára, búkór é« huzamos hányásra hajlamnál a legjobb sikerrel alkahnaztatuak, a a legtartósb eyógyhatáat eredményeztek.
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
cranczia borszeszsóval.
ij A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség aegvilei-
L mére minden belső és külső gyuladás, legtöbb betegség, mindenue-mű aeb-, fej-, fül- éa fogfájáa, régi sérvek éa uvitott aeL-k, rák, f«tn«, azemgyulladás, bénulás éa mindennemfi sérülés ellen, stb. stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
----™ (1091 3.)
Dorsch-halmaj-zsirolaj
A legtiaztább éa leghathatósabb orvosi szer Morvxgia hogjen.»n nem cserélendő fel a mesterségesen tisztított halmájzsir-olajjal.
A valódi Dorsob-balaájzslr-olaJ Bell- és tidi-bajoknál, seropho Iss- és raobitiS*betegségekben legjobb gyógyhatással van; nieggyógvitjt a l''-gidültebbköszvény- ésosúzbajokat, valamint az időazaki bórkűtegeket
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
Raktárak Na^jy-Kanizsán : Belus J. gyógysz Lovák K.
gyógysz. FesselhoflFer J. ós Rosenfeld F. uraknál Belovárott Lakovica G. Csáktornyán Káráaz H. Csargón Kreialer Dávid Kaposvárott Kohn Jakab Kapronozán Werli Sánd. gjóg>az. Keszthelyen Wünach F. Keresz en Breyer Jakab fiai Kiszegea Caacainovits Iatv. gyógysz
Leteayén Kalivoda J. gyógyaz. Karozallbaa Iaztl Nándor BáMk-Szt-gy9rgy8i Fibicz J. gy. Szoabathelyea Pilich Ferencz gy. Sopronyban Mezey András gjógya*. Zágrábbal Mittelbach Za. gyógyaz. , Ceyleck J. J. gyógyaz. t Urweiaz Fr- gyóygaa.
Hirdetmény.
Kivonat az ezer mintát tartalmazó árjegyzékből.
i
5 1
•2 1
2 5
2 1
2 5 1
Első tajték-,
és
borostyánkő- társulat.
Egyedüli raktár - az oaztr.-magyarbirodalom LM részére: ^^^
^ Gulden - bazar
Praterstrasse 66.
Mi kötelezzük magunkat, gyártmányunkat kizárólag a becsi forlitos Bazaf (Praterstrasse 66,) raktárába azállitani és
kéazitményeiik egTeaegvedül e czégnél találhatók. .. 1 q\
Az első tajték-, mütajték- és borostyánkő-tórsulat (iiö^-öj
Minthogy az osztrák-magyar monarchia legképesebb gyár gyártmányainak eladására a kixárólagos jogot meg.zereztem, fölöslegea minden továbbidicséret, minthogy e gvár világszerte ismert jósága és olcsósága minden ajánlgatast mar eieve neucuioz-hetőré tesz.
John Buli-pipa szárastul, tajték éa borostyánkóból tokban . . John Buli-pipa faragott alakkal
tokban . . . , .....
John Buli-pipa borosninkó nélkül tokban ...*.... Jon Bull pipa finom és nagy . . Magyar pipa szárral és bojttal Magyar pipa meggy-szárral » borostyánkővel .......
Német pipa pántosan .... Kémet pipa tinóm chinaezüst pánt. t&l
Német pipa nagyon finom, tokkal Antik pipa, tömör, dombor farag-
ványos .........
Török pipa különböző rajzú . . Török pipa meggy szárral és bo-roatyánszopokával ..... Tőrök pipa finom bronz fedővel Kávéházi pipa, finom, pánt nélkül Török vizpipa (nargilé) kellemes különösen nőknek, minthogy a vizén megy át a füst és üdi-
tóleg hat, darabja.....
Ugyanaz, nagy és finom . . . Meggyszár borostvánszopókával
1, 2,..........
Szivar-és czigarett szopóka száznál több rajzban ilyenek : egyenes, hajlott, koronaalaku, fejek. csoportok, állatalakok, úgyszintén fantasia-szopókák da-radja . T ..... . Ugyanaz finom .... . . Ugyanaz legjobb minőségű,• nagy Japán-szopóka, valódi borostyánkővel és mozaik munkával finom
Wien,Pratesta8se Nr. 66.
Eladások kicsinyben és nagyban. — Megrendelések utánvét
vagy az összeg beküldése
Forintos-Bazár.
Borostyánszopóka tokkal . . .
Ugyanaz nagy .......
Borostyán-garnitúra, szivar és azi-
varkáknak tokkal.....
Garnitúra, tartalmaz : szivar, szi-varka és virginia szopókát bőrtokban .........
Egy garnitúra, czigarette szopóka, dohánypapir, és tüzszerszámtartó tokban.......
Egy garnitúra, pipa, szivarszopó: ka, selyemzacskóval, bőrtokban Egy garnitúra, törökpípa. szétszedhető szárral, borostyánnal, szivarszopókával, bőrtokbaa Egy garnitura,John Buli-pipa, szivar és czigarette-szopóka bőrtokban .........
Egy garnitúra pipa szétszedhető elefántcsontszár és czigarette-szopóka, bagaria bőrtokban. .
Teljes dohányzó-garnitúra, mely áll pipából, szivar- és cziga-rette-szopókából, tüzszerszámból. dohányzacskóból, kanóczból, és czigarette-gépezetból stb. . .
Ehhez illő elegáns szekrényke
Nemkülönben megrendelés folytán 5 írttól 100 frtig érő darabok is készíttetnek és gyári árakon számíttatnak.
regrendelések e czim alatt in-tézendók :
mellett pontosan e szközöltenek .
Meléklet a „Zalai Közlöny" 1874-ik évi 4-ik számához.

Jó, olcsó, sxép
világító szerek.
Legújabb petróleumlámpák, jó szerkezetű takarékossági égó készülékkel(l láng=6gyertyaláng) kétségkívül a legszebb világítás e* mégis 50°/o Ukaritás mis világító szerek ellenében. Hogy ver-«euv ne is támadhasson, az árak hallatlan olcsók. A legfinomabb tníuóseg biztosíttatik.
Egy darab konyha-lámpa teljesen üveggel és béllel 45, 60 kr. Kcy db konyha, fal és függó-lám-j>a." t-ljes felszereléssel 85 kr., 1.20, 1.50. Egy db csinos szobaiam;)* teljes felszereléssel 1 frt, 1.20, 1.50, 1.80. Egy db ugyanez, díszes kiállitass teljes felszereléssel 2 frt, 2.50, 3. — Egy db salon-lanipa gazdag kiállítassál, igen tiuom 4, 5, 6, 8, 10 frt. Egy db tanuló- vagy dolgozó-lámpa ellenzővel 1 frt, 1.50, 2. — Egy db fali lámpa, istállók, elószobák „:b. számára 90 kr.. 1.20. Egy db :ᣣ<5-lámpa gyárak, műhelyek, üzletek számára 2 frt, 2.50, 3.50. Kgy db függó lámpa csigával. éttermek szamára, igen naom 6. 8 frt. Egy db ugyanez legfinomabb minóség, aranyozott bronx-Ool 15, 20, 25 frt.
A lámpák áraiba az üv*§ ét bél bele ertetik.
Egy iampa ellenző, kicsiny, kcizepfiaom 5 kr., fiuom 10 kr., iegáuomabb 15 kr., Egy ugyanaz középnagyságú kozéjtinom 10.. tinoai 15, Egy legfinomabbiO kr., ugyanaz nagy, kózépfiaom 25, űa''iEQ 30, legfinomabb 45 kr. Egy röf lámpabél 4, 6, 8 kr. Egy db lampaolió aczélbol 25 kr. Egy ab íámpa-óvó (elégés ellen; 5 kr. tlgy db czilinder-óvó (az üveg elpa-.tanása ellen) 10 kr. Egy db czitiudertiszmó (mechanikus szer-kezettel) 20 kr. Egy db lámpa-talcza, legszebb 20, 30 kr. Egy db czilinderfedo, legszebb 15, 25, 35 kr. Egv db csiga JÜggó lámpák sza:uára 1.40, 1.80, 2.20. Egy cxi-UnJ^r-üveg 4, 5, 6 kr. Egy db üveg-golyó 20, 25, 30 kr. Egy pléu-hódón 1 font petróleum számár i 30, 2 fontra 50 kr.
Nagyban vásárlóknak jutányos arakat számit
Kriedinann bazár, Kecs, Prater-utcza. 26 sz.
Esö-köponyegek
.uazóít. gaztlak, vasúti lisztnselék I 1 mtud-''U más eszűek kitett egyén szamari, az augi>l eső köpeny egek javított elpusztithatian, es vízhatlan szövetből igen ajánlhatók. E köpönyegek csín és tar-Dsiágra telülmuluak minden eddig előállítottat. Megjegyzendő, u.igy varrás nélküliek, miért is javításnak nincsenek elavetve s agy vannak keszitve, hogy szép időben a belső oldaluk mint divatos feloltó haszualható.
Egy db közöuseges nagyságú 42 ujj uosszu 10 frt, minden további 2 ujj 1 frttal több. Fejvédő (kapuez) darabja 1 frt. (ioviu éi fia, manchester gyári főraktáré.
Hideg ellen legjobban véd a jó
téli öltözék. Téli czikkek
tiszta gyapjúból, melyek a testet minden árulmas időjárás ellen védik és igy u egészség megóvásához a rideg őszi éa téli időszakban nélkülözhetlenek.
Keztyük legújabb angol bux-king gyapotból.
Egy pár urak számára 50, 70, 90 kr; bélelt 70,90kr. ; 1.20, dupla fiaoman kivarrva 1 frt, 1.20, 1.40. Egy pár hölgyek számára 40, 60, 80 kr., finoman bélelt 60* 80 kr., 1 frt, dnpla finoman ki-varva 80 kr., 1.20. Egypár gyermekek számára nagv»ág szerint, 30, 40, 50 kr., belelt 50, 60, 70 kr.
Utazó és egyéb shawlok,
legfinomabb gyapotból, szép mintával.
Égy db urak számira 70, 90 1.20, 1.50., duplahosszuságu 1.50, 1.80, 2. — Egy db gyermekek számira 40,'' 60, 80 kr. Kéz-meisgitík legfin. minóség. Egy pár urak számira 25, 30, 40, 50 kr. Egy pir hölgyek szimira 25, 35, 45 kr. Egy pir gyermekek szimira 16, 25 kr.
Egészsóg-iaieoskék tiszta paaat vagy gyapotból.
Esek télen minden meghűlés ellen megóvnak s igy igen ajinlhatók.
Egy db urak szimira 90 kr., 1.20, 1.30, legfinomabb 1.50,2.—, 2.50. Egy db hölgyek szimira 1.20, 1 40, legfinomabb 1.80,2.50, Egy db gyermekek szimira 70, 85 kr., 1 frt. legfinomabb 1.20, 1.50, 1.80.
Egészség aadrágsk.
Egy pir urak szimira 1 frt, 1.50, 2.—, legfinomabb 1.50, 2.—, 2.50. Egy pir hölgyek szimira ,
1 20, 1.80, 2.50.
Egészaég-b&risayák és kapozák
tiszta gyapotból. Egy pir férfi kapcsa 30, 40, 50, 80 kr. Egy pir magas női harisnya 70, 80, 90 kr, 1 frt. Egy pir gyermekek számára 25, 35, 25, 60 kr.
Téil ingek legfinomabb gyapotból, divatosak, selyemmel kivarrt ing-elővel.
Egy db urak szimira 2.50,
3.—, 3,50, gazdag kivarrissal
4.50, 5.50.
Uri és lói schlips-ek, igen divatosak.
Egy db 20, 35, 45, 65 kr., selyemből 50. 60 kr., 1 frt. Nagy vilaszték férfi és női nyak-keodőkben lyoni selyemból.&icsiny, fenér 1 frt, hímzett 1.50. Nagy különféle színű 2.—, 2.50, 3 50 frt. Aitestaeiegitők gyapotból darabja 50 kr.
FsjkStók, sók és leánykák számara, a legdivatosabbak, legújabbak és legszebbek. Egy db nők számára 1.80 2.50, 3.50 Egy db leánykák számára 60, 80 kr., 1.20,1.50.
Baschlikok legjobb kelméből. Egy db szép zsinórzott l.—, 1.50, 1.80, legfinomabb selyemmel himzett 2.—, 2.50, 3.—. Egy db gyermekek számára 90 kr., 1.20, 1.60 kr.
Nói- és gyermek muff-ok.
Egy db nóa számára, divatos 1.80, 2.—, 2.50. Egész gamitur, muff ós nyak-óvó (collier) 3.50, 4.50, ü.—. Egy db leánykák számára 1.50, 2.—.
Egész sj sz idényre Nói kendők szinekbon : fehér, Ibolyaszín, vörös,
kék.Tiszta berlini pamutból a legfinomabb beszóvött mintákkal.
Egy db hölgyek számára 1.20, 1.80, 2.20, 2.80. nagyobb minóség, körülkotó 3.50, 4.50, 5.—. Egy db leánykák számára 60, 80, 90 kr., 1.—20.
Eageais-fejkötók legfinomabb berlini pamutból, selyemmel bélelve és szalagcsokrokkal gazdagon díszítve. Egy db ára 4.50. nyakóvóval 5.50.
Különlegesség férfiak szamára.
igen szép uri ing-elö legjobb gyapotkelméból, finoman himzett mellel, gallér és ujjlyukakkal, ugy hogy minden ing fölött hordani lehet, díszes és jó meleget nyújtó, darabja 60 kr.
Vadátz-harlMyák. magas szára.
Egy pár nagy. jó minóség 1.30; legjobb és legmagasabb szárú 1.60, 1.90, 2.30.
Gamache-ok, finom minőség. Egy pár magas szárú hölgyek számára 1.20, 1.50, 1.80. Egy pár gyermekek számára 60,
70, 80, 90 kr.
Pc''eHae női gallérok, magasak és divatosak, bálok és látogatások alkalmával a belépéshez. Egy db 2.50, 3 50, 4.50.5 — Qyermek-rahácskák gyapotból Egy db 60—80 kr, ujjacs-kákkal s finom kiállítással 1.20, 1.50, 1.90.
Lábtalpak, melyek a czipőbe rakva a lábat szárazan és melegeu tartják, s igy az egészség megóvásához szükségesek, darabja hölgyek és gyermekek számára 25 kr ; urak számára 30 kr.
Legújabb a téli idényhez! Csak 5 forint
egy teljes angol ogészség öltözék Ez valódi amerikai természetes kapp-pamutból szóvetett és a kautschukhox hasonló nyulékony-sággal bir; sajátsága, hogy a testet hamar kimelegiti és folytonosan enyhe párolgásban tartja. Ennélfogva óvószer meghűlés s más betegségek ellen.
Egy ily öltözéket urak vagy hölgyek számára képezik: r ng, I alsó nadrág. 2 pár barisaya vagy kapoza, egy par kézmelsgltő, I pár lábtalp. Mindez összevéve csak 5 forintba kerül.
Az itt felsorolt áruk ily minő |?D II? UH RA71RRAN*** 4rulók
ségbea egyedül csak kaphatók a T HIuI/JIIlI UitfJflLliUdLLl*
rabatot nyernek
(1183—9)
Bécs, Praterstrasse 26.
Vasárnap január 11-én 1874. a „Zöldfa" vendéglő nagy termében, itt még
sohasem látott
____4
Természettani csoportozatot
(phisicaliscber tableaux) mutat be
agioskop által tüntetve eló l)rumond-féle világítás (Hydrooxigen-Kalklicht) mellett.
. Ezen mutatványok Németország, Olasz- és Francziaország minden nagyobb városaiban nagy hatást idéztek elő s az összes sajtó elismeréssel nyilatkozott róla.
Helyárak: ülőhely 60 kr., földszint 40 kr., katona és deákjegyek 30 kr.
Pénztárnyitás 7 órakor, kezdete 7,8 órakor.
Jegyek előre válthatók Wajdits József könyvkereskedésében.
Dr. HANDLER MOR
orvos- és sebésztudor, szülész és szemész
g}''«''Ey;t gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű
TITKOS BETEGSÉGEKET
1. az önfrrtüzésiiek minden következményeit, úgymint:
magömléseket,
az ingerlékeny gyengeséget, az oiidúfolyást, különösen a
tehetetlenséget
(1156 — 18) {elgyengült férfierőt),
2) húgycsöfolyáHokal (még oly idülteket is), a nemzőrészek bujakóros fekelveit és máHodrendü bujakórt minden alakjaiban
és elcsufitásaiban,
3. iiugrycsöszü.]£méael£et^
4. fris és idült nyák folyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást és
az onnan eredő
ni a g t a 1 a n s á g o t,
5. bőrkiütéseket,
6. a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponkint: délelőtt 11 órától l-ig és délután 3 órától 5-lg, és este7 órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipót-város, nádor-uteza 13. sz. 1. em. 14. ajtó sz'' Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógy, szerek megküldetnek.
KOS-ELADÁS.
N. M. G. Károlyi Lajos ur uradalmában S t o m f á n 1874
január 15-én kezdődik. <1230-2)
_* a *a- w»ar»n »«> o t mn B»wl« d*r atr*nyaU» Bolióitat__
Es gilt nur eine Probe, j
t»m fld) uon brit (touiifnfc blUiflfn Jlrflfen btr uuten ocrjfidjnttrn <»f0rnflánbf
m fibrrjniflrn. j
_ y*"" wráu* nnUr Oaraatt* d«r b«at«a OvaUUt ▼•rkaart. -íui
1R»n ftild elnt kfMr U fl<e»t ftuSiM^i ion Un luutfUu, )>r«(ti(Ani< |o»U Ianir.i|m rlt m In B
fP.rriM» wt*.c ibt.c« i|i | Unt (ttr China unk fltt. inon |St duc Os^k.k dkl>1ilMtfT&léAl V
iür .V^WrW m,M S*™*™ !«"•«« HpiíH n. Sbttflt |r«:« UnS.^ I
,u'' *m NWUíwAHttlUhl.iw.íftMIii M. » . B _ MotU «— H»bmii RbO »(Hi«c tB««r« liu |Bt (<!■! j!
W WUner Lederwauren.''^g WBT erfl< ®ofant«|f», Nisa^rt «ib dnmia, i v+*x 5
, ,, W..n« .1* M btfi* paWtat. I jTTo. « «>« T., | W * HT *cr.« «■§•• 9«t«mffct. k«« e<M ts, M,
. . 6 '' 7 '' ''» ; tu« lnnfttm ^^F p, »> h., fU 1. J vO ,
fr JO JT''lO 5 ^T^ I ®t. K>. M, 40, K>, 60 ft. I
gs- ^MuiAn. W. só, #o, eo, n. 1, J to, i.»o. IW^ Für Harren sahrbrauohbar. I
|U»roB í.bcr, alt ewrt4i»|. '' ""^ftl-lítflt.teUínt.nnctlt. Iftii,.««. emrrn. mkl L €t ». » SO. S tO. I.W, 4 SO, ». ír^ifi ttin a«»«Mf« > fdiKí ni.ílliW *aflr»«rnn,l
^ > et. n. *.4"'', S.80 S.SO, 4, «.»0, B. •«<''«. } Wrt«0.*4*t*«k, 1 «»|Uk- nk eaidlRrU I ttdj*''ftU|4<it, mit frt*T lbmet<n > l 3«b„but|»t. I Clfltf (<(r«|
^^ » •tfi. i.sa. i «o, í>». «.».. t c«fltf n*«<in>rm«b<. i ote« A.nkfd''t I Dl« rrfia.U AuvUl l*uV* («''»« l ''d.ff C«i, l ffotl.''l
am- bet febónften 2líbum«. -S S''.^""- 1
5K f^ tr. 60, so, H. u,i1 í1k|M>||. — I • M " ^^ TOlMilIfctr
Wusik-Album. ^m ^S^WWí.tV ^ I
Sdut • ■ fc,at,€,K" 1 étfltf «i«H4>W(r n. S, S 80. rl 1 Ct«<f tUUtf tonui H, », to 1 etfl« Ér»«t« \ fl 6.50. «.M. j
fc—► Wcfclnfttn cphJn .TtíJ ^ fíMít ^rT^Á"
W^W (4tm OUl aab gnaun Ctirraft ta! i > mj i* aab 9a(oa Na fcilNr 3
PTi «... •»•«• MT ■<»»« edtaaala.P»n«f (tfdaabWW-ííffd) t>k. H
ír 40 «o fco M i , m?0"*1 ''r,u,* ^^ M e«aHf<H gaMfat <Jt rtia
a adtn Ó*lftftefcn. H
mr^.m^LJn i . ; . •rbirtb«|«t a(4t. M< aabm ©íttoBí. ts Wkr kóútriMf Q 9xüm gtrtCT fl », aab KdK Immtx Mi| aab gUai«£ '' * 0
aZTio ««?.®™»f««n», MtHab » • «iab«i[BffcI R. I.lO.
IS^iZkiJZí**?*!: * 111 . oMBSstsorr.
!«rt |tbf4 nb degant aa#g<fl^tt uab Tofct >!»• j fl. Alp»oo»-Mff.L 3 aga* fr.nnx . i f>|b. •ttiftdjí s <0, s.w. s. i
w^ nanpt-üepot "lg 1 . *aff«ti(faji.x.so>i.v..a:ior''
** Xa»ín,, Qtrrtn. unb 1 t5«P»«aU«rfct fl. 1, i « >. 1 earrtafotfta H. 1.60, S.40. ^ w« imm« «*«<• » Í
5 f! n •> Frlut* Alpaeea - l.eachler. H .
MXSítíír TZ r-;; -• *• ^ |
te^k. Vrafc 1 Ct. tr. 40, M), 6)1. 7n H<), y I I
/fir iBamm unmtlirtrlid). w 8torw.tn« erwct.ta «uf«*tí,. I
diac Unlvaml-DaBiH.TalUtt. 1 £ 1 w> » 4 fclifdbtii. PL
UBixfö&SLtffirrt?6 « |
te .''gS^ttaef P ..........1
jyjjPi edbaM€^i 4''so % SlíííSrlS.4"4 »-1
BAZAR FRIEDMANN,
Wien, Praterstrasse Nr. 26.

Hsensatíön^H
lachen nachstehende pro Iraté ErfindHngen.
Kein Zimtcerpatser mehr. Ein Sieg der Wissenachaft
XM* wufnlofcMto Ximmerbodon- > Du nama Atkám Frla>rvatiT. »<:<teJ ftUnxpuU (utt tautl^uí), jdcI^c :«a Coícm bc ®tbtauifc fr''ert it^n übc r c t>c:iM:r. Htbtm,
btn f<$;a« v»a trai ince rüfcitaS, bt -.m-r,t aa& imt JttnOHonj tinim ingoitb« wublt&uMbto Brcaia Mrrrttfcfc.t, ®ertti&ta. ifi 4ÜciB :n btr qr''trügtta Slirtr ajt )u &atxs
/ >
'' i yj
. U I C
V
aa £>ali» tartat aUc at>n»
qen ÜbíT»
tnfft, Io« ftít r«t
X'' enrisrab ^ fút <i*
SO ÍX.
Xitft
fafta »«4t bea 3maKirB|<r »an} ratb«:>rU4, ki bit ®">i«Mana ciac *&r Itiíta ift. 1 e-.iá Bodes-Wlokabftrata íoftet . . 1.
Amerik&nisches Patent.
OmbbA*, Mhini vtlaa* SUot ?aua aua crSaJ ra bei «rkra::4 brr a.nxnc jflli^ca ncaea deT.r fia i -ababirfttn (ft.Sbmi.
rrcalí un«a:b«^rÜ4). 1 90 ír
I Gulden 50 kr. ©in Dampf-Appartt
l«r DíWnfrftion Kr f««Mi<t>ra üuft. Hieatbtbrlié für ■plttJar, Scknlaa, Aam-tar, Work*t&tt«B, Wohrulmincr, icaic
Saioaa. Xirt Kabint irt t>on «i rtironct aétí''.l® a :*fefú&rt, «e baf fit a l H17te í»jtiKu> Vttca#:tt B>crteB íoaa. 1 Ctöl Toftd 1 R. 4m* $laf*< £<ítnftfti»B«.$ar|u« 50 tt-(•ta&»cB> fir fimf(i«8Ml.)
>Zmn Sebntse der Parton
• u«> lur 0idxr*r»f M O^iflcnrhumí (V Bntrlaiim aeUBKxbti. ttat guu |aat»wff« }b bt^ca: bitfrt Rab bK nnirtrbd* i«tfi Lafaa«k*Bx<B»TolT«r ah: €(<$«.
bocs elírt &n> ct.ogcnta
Maxa, éfoáflia, |o bafc Maa tc tiart Winatt ft+4 **<tt 6*úfít, ab^t.-a laaa; ti ift M Noo pia* ultn bob Bartta.
1 CrtAÍ T Diittimtitr fi "I 200 ?atr?Bca R. «.— i • 9 . f 16. » . n. 3.50 1 . ''» . . í- n. . . R.A.-Taaahaa-Plataiati, ftia ttulnr., 1 6tütf haltad f. J 1. toaptnainí I 2
Lakoart tt«r ,''ober TadtaahUyar gt» aaaat). Dirit* »ea grarbt-.irte atra»
bi«b1 tf »=t €>tibfrcrrt>ttMpiBg «Bjr.-e.i al* bit befle IBaHt \u cmí''tblti, ba »aa tur4 bit Jann btr^t "tB rint gr.''te «*»eaí«it aB#áb< . r«aa, •-•mb ift bit Sa?eB berart, baj nt Jcl*rBj*a- bei 114 ia brr laftbt trakta tar.a. 1 6taff b.oJ ,0 (r.
Elektro-^alvanische Ringé,
íúm bc<tfl »iAti#r, (út irbrn TOrufAan •ohlrhétt^r «rnnbut « bta lótbftts m(ri):r.i ádyit-itfn ift & ttftgefttOl. '' aj ber •alraa l.bltWlij
|tj«a aatta t a :::ntt 5h:aa!Ke t.-r. . gabc tiart brru.m''.ea f arifrr irjicí írurbt ningtr« tiaga ia ttbtt Orógt aa< »-B;olb anqt tri''gt aitt b«t JnUgc etneJ der^to-maqBtrtf^ra Iraítt*. BKí4ct bit anftblbart ©trrnBí bat. |u e«rbáte« Mt WilfB aflc Qicbt-, «nb
WKi. ^ttltm. t:>fi»í> x. «íb felfttr g a:ttr X«*tia; fofitt blo« «o tr. BBb xtb átii.i^trjöU ItbcrmMB )u tragta norfíMca.
Loftpölster,
ja oivWca tlca Rt.fmbta. fs an4 ffr
mr*rbei*«n- aab birit bar* ;l-rr fflafti.
|ittl, « ar bur* 8uft erieagt larrben ''aanr aW sb 54Uf»-:l*er ta b-r Oijtt aaflf>cr»
c LJttr ?<8-»Bg it ''«. S^ Biaa btf^t r in :.tt»ara >íi:m cm:trbriagín faan, «« bi: irh bcrau latí, X f. S bc4 4.
=* ©onebtti&t IrttW
trrfR:i
Kauia bcfca&trí )a tc-.púiloi. 1 ftrogt fanim! tap^faag 90 fi
Eine Wohlthat ^
»«rt« oa icr-r Slagliaí! aulgefibt i r4 8frbt''1trwng kt atB cateat-.:tta 6Ji.gfcB ea» glaí^t, ina- tana ft^r Itiebt baNt:r<> leb a''.ait tstbt^r::: •,»;tl «''agt ) I>a« ítiab !ann U.gtBJ, a»^rr4: obtr febü im 64laft bit 9iabmng tr» ^olttn. Bab :b btr(t!b<B ©tift. ai* »tnn rl tton iíotttrbru^t pj''ítttta sűrít, aám''iíb tbnc
tebt ■i^rt jjBaá ílur Clűttrr fenntn t:a ©ír & iefer írfir.buní í^á^ta 1 Ctfli 60 Tr., fca-H aaígtHattcl >0 Ti.
Neue«te chirurgische Erflndung!
EncIlaoheBelbat-myatlar mití-''ftrumrt. bti *mbet.i sab irwzo e.:cn angaWíBít!: feib-l •d{&:ra$te, fraaft ^trienta tönafB sbBt B!» fctngBBj aa Wbft baí ífttnnitat roi Jttbc. aat atmst birttl ílCfhtr ;t na<S bit t.tinftt
obit íjTŐ^te iKc -at aaf £>idcl 3aftra«i-m{ f:0:e gcail ia ft-.ncm fcV.tB- ■ etűd S A.
Ein interessanter Federhalter.
tll €t. Sí a- flatkt Sabíltca IU. bal ©rrí Osílirt 35:ar fftrO. gab tt bot «B*tTa*. «an tnrgt ibm ba 4 o a brr gtfittf-.tfltr. S3J«t«"t''ft eiata Jtbtrbalttr -.a<b ti^t«ft íln^a*: aja<í«.: laíltB, bamit bal Uftt5» :tau<btB rtlratt wrtbt, ttaí fibrrba:irt btia €4rtlbta tb<í aabtt SítJBint CntbcbniO aaáx. ^<rr srilbtrt S«o4<f »crixflr:t< ae4 btbtvttnb bit .<t*{, cab erbttlt Wt bitit-'' §t bic^eac €>:ú4 V> «a^e:teator #, ba rt flbtt eüt ®ra>«rt*Bats bna <ft tntlrrctbtB bal. Xieic RtbcrHlter ift auf fdntm ^biaa«:ber, »«ri4:itt-bar, bit Saaftraníen 4 btrati. bal maa »em ptü| bit Bbaab fOrtibtr faan. o|nt itbt 6tot»ag a«b ba« fftietn btt Tiatt btlicbig teíBl;tta ?oan. babtr Jfberaaaa jc mpftblta, bcícaftrt abtt ffr Wft(rnbt,®ta8rtt,5o«7tctr», I>ott«r«n, tr, jc. 1 €tfiá teftet 1 11 I ®B»«ib Jíaíolton''tbcrn bttja 16 ír.
Havanna-Bouquet. ^
ffc l''í, Tt tist »o fr. Ci§attr, aiali4 bit bUIl''.fK iigarrt tana in tiat e4tt Va^m''.a borit (al ^araana»9auíBtt erJtttifc t irtrbíB. Xtíft gan; nts :»rcrtnt» Or.^liial-''ítitai aiTb aa* btr Cnt>tl anb €taabt >ct tétez »«mab!<*tr la bafrfiiBi'' grrrerBt::. aib''imt t:n»''aét Crita^rjBg I Bit btrit.bta ®:rb ft: 0nc4 btí orS''Bártn 2a-l batl tntjrg a aab gt:tv bal ''tir.t Ircaia btraal-gíjti^Btltr. 4^ar«nna tttrxti tlt. tinc 5Uf4t, gcBfigtnt fsrr ''.''0 Sigatrta, ft 1.
Medixiniache Tbeerseife,
genana: btt EmkfrWt, arrrcbotrí aab fií^rrrl Siitltl gt^tB itb«í«ufranH»rtJ. SBIÍ4!«4 pltt»ttn. '' gttnKB. 3uárr. x »ti ffinbtta aab ^rtraivma ar.|BJrtnbea 1 €tii<! faaimt Inati''Bag 15 tr.
Kein Zahntchmerz mehr.
Dtbtr bar4 ífttwKe ebtt CWSItinn
jugtjefti:, icirb íb ttnttn •a:fab!itf gt^rilt bsrtb bit ntura Crr! aer ,-lítatwnu Uit <4Saraattt iB brrarl fi^tt, bo§ bri 9?i4npirtung bal rtte«r« gtgtbta Btrb. 1 Jlacoa mit flamifaag SO tr.
Praktische Erfindnng.
ifJ rt gtlaa^ta, ein iiafarulttr ju tr» 1 jfjst.i. »tlcbt» Jtbta b''^''birtn » rb: t# übtr. tri": *Ilt« Ci-brrigt ictt. bl as®utt, atí as<b aa Ptni^fti:. ®cri» Pf.n-.iliBB; ttat* TbtÜt* ©afítt faan aiar. aa9cnb:itfli<> btt br''t f<b»i tt 7intt erjtug-n, ionltf4 jc i?t.-rau6t . ifL 1 fia.
. fr, gtn-jgtnb fjr tine Wa|. trftrt > ft
Ertparnisa
— *fa
|«Itm>l M ^
n b caafrncrtm
La«eaobU>
BtpUlMs ns>
catixbrl;4.
ftati«í «n
(hiraraif a» S^ Ca j tr. Bteaa* a artrial taa» «aa
tvrti
bfi^rfi: «í tnt HU babét bal &catr« im Cfta, b» btn rtB|''iI«tnbfB eta>í |a * ees. tu &em bidtl fUttnltr.í tft btrart, ba^ t'' ftbr Iftíbt jn b«ab« ^;btn ií anb fana bab t4 in beaj(t:bta á«trana all Btst ti t-n (irffébnltifcrn Pflgel/tftB bal "LeP« rtltc gvit ft t rttr ta.
1 €taá faxát Kc^ Jeftrt bUI fl ».»0.
Persiache? Haarfarbemittel,
ttebarrt acgniblitflií griad ^aar na$ Belitbea braca eítr fcb»an ge''arot tttrbta tana; rt trbáU IBglrti* tú natfirl-frí griiíbt Gtibd ift »cb Jhtetem bcrti''tt unb ift g -.bj sa^ü-ft. i 6artí» faaml Raajttfang Ift.
Zahnperlen!!
nnfhtitíg ift tl. bts Mí fftabtt f4»a ia ftm jártrfttB 3ngtab burit bal íabntB grojt 6<t«tr» j.B t I-.bt-. Tal aatr''aint btftt JKittt! ba?«gta Anb bit rrrr^btt^ 5abartrta, a>tUfrt btn íiabtm fai áabntn btrart tr:«í>:«:Tif íaj fit f4mtt|''.c4 ibrt áábat triaiten f rtil ttatr e<banr 90 tt.
Pnlver gégéén FnB»»chweU».
Xit''tl btWÜg: bal ríftiff; tOttiírt btr gfljt a*b ben babsT<t erjtnutes uniagtntbmca ®ftn4,
foBltrcin aa(b bu ©tf<t i^uii. 1 €4«4ttl, [a««t BittCjsng. flmügtab tfte 3 Cíocatt, &0 ír.
M agen-Tr opfen,
bar4 ®e!$t alít iRagmübtL fowit Btam^f, E ttt- aab 8ct»aaiag#LpRg!át, ©obbromea, Batarr^ }t. k. fofort baa aab btfcabtn a»«bca, atJ garas* t.rtra írfelgt. 1 ?tacoa faaimt Xasttfaai *> tr.
Einii^e Hilfe
•fii ftampfletbtnbt 02^; aar bar4 bit tajöf4« Sh-amc''.btr''xümr''t lasa bitftl f#tt4Xi4< Stbtí gaa; it^cbt: tttrbta. ffil StTSB^f jol#a Bst
fofttt ft. J.40 >.
Herkn] ef-Enenx.
Ti;<t f btftt! bit Jfraft aab f i^enfcMt ^aarbeít , le srie M: ^aartoarjcl |c Idtbta nab in ftai-fta, rtrbiaftr: b#b-t fitos aaí boa trfta ® bra-jftt bel SsIfaBta bet £>«art. b«:fih|t fttatr bie corbaabíntn €f9sp?ra sab tcrbtnbtrt betta íita.-ilbang. 1 glacoa fammt Bawttfnag >0 tt.
PraktiBdb und biliig.
ítK CBáfcbtmtrTtB eber 8orbta4»* fia tca|** ftor flt«trt<f fammt patftnbcr
®ara:ti:t ^ifftrn bbk tiat $Uf$< 4<anf4<X VUlt* t ntt anb TOcrfinrinftí, afltl prfenun ta ttnoa ; fibiebta Sartos feftr bld T» tr. £tat» aOna fofttt 10 tr.
Neueste Zaubernadel-BüohBe.
Stae nt:tt Wa^ttbü^ft, atfflflt adt M> fetaea far-ttrttx eajlif^ca «:LbeVmabtla aab tait eiatt e.-mcbtung, ba| mán jebt iraüay^tt Rabt! u4 Rummtra )b* Prr íds íomaitB laffta (asa. B>ob biburit bal Koftta txrtfttet aab bal Cv4cb tr''part. X ©a$fe 45 tr.
Fliegen-Aether
für Simmrr, JK^ea, 6oI»al íc>taagcat^íatrw^tttb sab rrttd btnae 1 V« €taatx bt« grefttt g,«Mf &ütgta ccl. 1 gUfitt »o tr. __
A*

^tjJtOy

írTTfr O
Az osztrák-magyar birodalom
lepaiFii raltára


kirratl.na! iap«rUlt tW, JauMikal m braalllal rum, Mgus, uru, axíl-varlu, frajaoal* akaaaMa.dalra, Kaiara, port, abarry. wkyaky, bollaadl im fraaoxia llkőrdk. oaokoltd, thaaaűtaméay, obisai thaa-•dé&jak 4a poroxallAn ▼4«4kból. T^y pint braxlllai na »Tigf*l
♦47 Btt 1 fk-tért a(7aa«g7»d<U aAluik kapható. t:«g iltilaak kósTatlaaftl iapartaii or»i. « ot tartalavazé miadan pUacsk iaaarataa cxtaJr(T&Bkk«l áa axoaf5!4l » Áctabbi t6rr«nr-i»ra«c bejrfjult radjafy^yal Taa b«1t TBiadon darastba la vaa *f«tT«. f6.f''d >x*t: oUa^aok t.Uo<ilaf lafojUltat-nik X ixalHUi p««Ua. rmut éa bajó .unt* m iUtt WrU»ik. L*fti»#bb mm-aaaajlaif >/* mmxmíj. lacklaabb tkaamaonr 1 lat KWáaatra 4ij«(7xikat kiaa-kaiitak porta utján lágyan •• bénaantva
DIETRICH és GOTTSCHLIG,
os. oixtr. él m. Ur. udnn izáUitik, BUDAPESTED.
nrütit ia trada: riotí-atesa U- ax. - FUkrakúr: klpr»-atcia, piriti kii.

finb für bie öPerrnd}:fiie 2J?onarc^:t elnzig und *il«tn in brr gefertijten *ieb€rísgt pi ^atts.
Bazár PMEDIHA^ in WfEW, Ijraterftra^t ttr. 26.

Előfizetési felhívás a maoar irodalom Mezi négy

IV
.MAGYARORSZÁG és A NAGYVILÁG."
Szépirodalmi es ismeretterjesztő képes hetí''.ap.
Mm JflíalomtépM 3.Báthory István", Matejto nagyszerű festménye tiraizlia
J I íSrerlte«xti: ÁGAI ADOLF.
1 I A .Mai:v5»ro''«íag a NajryriláV" m-nt ^ddig, ngj ezentúl is rajzban s/6ban litt •tüVci-o leai u^v a nap fontoaabb eaetEényeinek mint lephiv^tottabb közrt-titőj« a b«»l- <t* » kaifold művészi mozzanattinak. mig szépirodalmi és Ismeretterjesxtő czikkel, stnaz^knnk maradandóbb értékű íoglilata. ezeknek vonzó es tannisafj-''á tuodora foijtan: arr« vannak hivatva, hogy e l^pot eddiei hivtinél m ndinkabb n •Ikülözh''-tlonné b uitibb el66zetúi-é! mind k<^''ive«ebbé tegyék. .FÖTárosl hetitárfzájárrtl''1 Porzó élénk tolla gondoe-k-jdik Salík-, ii^p- vagy «z6-talány, minden Nztimban! Évek során át ali i''öd e lap, mindinkább erősbödve es csinosoiva. Azon körülmény, bog}- a .Magyarország és a Nagyvilág'' a legelterjedtebb hazai késes heti k8z!5ny, ékesszólóan tanuskodis az e vaJlalat körül kifejtett buzgalom melletc A közönség tömege* pártolás* I a hazai sajtó osztatlan elismeréae, mely lapunkat határozottan valamennyi Terseny-társa f51é emeli : egyrészt jntaloni. másrészt biztataa arra, hogy kitűzött czélcnk f-ié -rnre-datlenöl törekwljQnk.

BORSSZEM JANKÓ
U
XagjtlBn 12—16 olialnyi szőve- • tivé-sxeti rajzokkal a legszebb kl. .an. Kinden aloflzatönek Jctio.:
érenüní lét pompás jntalomtépet
KUflietéfi mtílelek: Titgytáim 2 frt 50 kr, ftlírrt 5 frt.
)U
?r
képes gyeraek-folyóirat.
Mf&cim hrif-nkint oyysx<?r ryy {ven 16 oldalon. Szerkeszti: Forjfó bácsi.
A magyar irodalom ezen né^y folyóiratának,
melyek szórakoztatásra, ismeretszerzésre ugy mint a fiatalság mi-velődesére igen bő anvayot nyújtanak, egy niivelt család körcben sem volna szabad hiányoznia, cs bizonyára nem is hiányoznának, ha a t. közönség azokat eléggé ismerné. Alkalmat veszünk tehát magunknak ezen négy folyóiratot előfizetésre ajánlani és egyúttal késznek nyilatkozunk levelezési lap vagy levél utján történt megke-resesre az illető mutatviny-számokat azonnal ingyen megküldeni.
Tiszteletteljesen
Deutsch testvérek (ifj. Deutsch Mór)
Budapest, bálvány-utcza 9. sz.
■ásfél ivea, mindtu számiban torz-arezképpel, ixámoi tréfát rajsxal éa htunoriaztUma azövag-^el megj«l«nő HETILAP.
Sr*rkntU CSICSEkl BOSL
Előfizetési árat Hefyeáévre 9 frt.
De félre a tréfával. Legyünk komolyak.
A Borsszem Jankónak, fiidalom ! csak 500,000 az előfizetője.
Elég siralmas, ha ez elsörtndö európai közlöny, mely a magyar világnyelven van inra.
ily csekély számú clófizetóvel kénytelen tengődni, mintha csak holmi ,Times* vagy .Newvork-Herald* volna.
Pedig te, oh magyar, a szappanyfogyasrtó nagyhatalmak sorában kívánsz méltó helyet foglaini. S van-e nilam szappanyabb''szappany ?
En szapulom a hitványságot, én mosom a szennyest. Csak ugy tajtékoznak tólc.
És azonkivül sulykolok. És letéglázom a gó-göt. És vasalom simára szikrázó aczélommal a bú éa gond rendűit.
És gyönyörködtetlek a humor szappany-bu borékaival.
Én, szent Rabelais úgyse! soha más lapot nem járatnék a Borsszem Jankónál !
De ezt ép oly kevéssé tehetem, minthogy önmagamat ölelhetem meg. ^
Boldog te. a ki magadhoz ölelhetsz. Maradok irigyed Boraaaam Jank6.
Ezen kis ujsárg, melynek immár 6-ükitete kezdődik, fennállása óta oly szélei körú kedve lt-ségre és elterjedtségre tett szert, hogy nem tartjuk szükségesnek bővebb ajánlásival előállni.
A ,,Kil Lap" tartalmaz számonkint 8 — 10 finomul metszett, vonzó képet, mulattató és komoly tartalmú elbeszéléseket, költeményeket, talányokat, erkölcsi mondásokat, zenedarabokat jtb., melyek mindannyian a gyermek emlékezetébe mélyen bevésődnek és a kis olvasót szeretettel és örömmel bilincselik az olvasmányhoz. Rég elismert tény. hogy egy ily lap által legkönnyebben éretik el azon czél : a gyermeknek mulattató alakban oktatást "njujtani és az összes aajtó a .Kis Lap"-ről már ismételten legnagyobb elismeréssel nyilatkozott.
Előfizetési dJJ:
1 frt 20 kr. o. ó. évnegyedenkint.
A wKi* Lap* megjelen hetenkint egy íven 16 oldalon. iliatMtt képpel a Csimlapon és
hetenkint egyszer küldetik szét.
Előfizethetni a kiadóknál: Dtutich te«tvér«k (IQ. DtTXtioh K6r) irodalmi és művészeti intézetében, Pesten, bálvány-uteza 9. sz.
Képes Regénytár.
El8filetéti ára: Hegyedérre 1 frt 50 kr.
JT r+ff*rty-foly6{r<xt mindig a l<yH-dekfr**\tobb ara-d*Hi #f»faa<»aafcaf h rcatnykmt kfiali, mafyak
A Budapesti Rejtelmek
8 kötetben, két részben 96—100 nagy nyol-exadrét iren jelen meg. Az első négy kötetre terjedő rész külön czimei „A lélekrásirlók." E Gtim némileg sejteti tartalmát. A lélekráaárlás, tártadalmunk ezen rákfenéje a mint sxáx m»g száz alakban kitért utón utfálen, politikában éa szószéken, talonban ét lebajban, követ-
...... *" ........ lágbó *
érd<
„ ____SgrlC
felbomlásának eseményei játszanak bele a nagy vonásokkal rsjsolt, hol megdöbbentő élet-hüségü, hol. ijesztő sötét társadalmi korrsjzba A mi fölöttébb érdekest teezi e regényt az, bogy nagyobbárt élő stemélyek taerepelnek benne és taerxő as ntolsó évtized chroniqat scandaleusebe is bele mert nyalni, hogy fflig elfelejtett eseményekét njra felelevenitaen. Szerző kitűnő gondot fordított továbbá arra, hogy a régi ét ty Pett hely rajzát, titkot helyiségeit 1 történeti nevezetességeit eleven ét élethfi leírásokban matatta be az olvasónak.
Megjélen minden hó 1-én, 10-én é$ 20-án.
As cddlc m«s)«l«nt fftzeUk teljea asámbmn kaphatók. Kyy ffts«t ára 15
Előfizethetni minden Wnyvánunál ét a kiadékivmUlWm, Pert, bálvány-ntexa 9. sz.
tr^a
e/a
t
Wajdits József kiadí-, lap- éi uyoüiutuUjd gyamaajto uyoiaas&j
>7 AGY-KjLNIZSA, i»74. januar 15-én.
Tizenharmadik évfolyam*

ti ár: 0
. . 8 frt. ''
4
4
Előfizetési
. -ieesr "ívre
:''él evre. . . I legyed evr?
Efiy .tzam 10 kr,
Hirdetesík
6 hasábos petitsorban 7, má»od«zor 6 • minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEy
loronmnt 10 krert
>tnpr TAI Kincstáj^illeték minden V.-gyes hirdetésért külön. 30 kr. fizetendő. fr
H^----
előbb:
A-SOMOGYI KÖZLÖN
A lap uelletni reaxe lietó kőziemenyek a'' íxericezzLóhex, —
anyagi részét illetó kósiemenyek pedig a úadóhos bérmentTM m-.exenaók:
NAGY-KA N1ZSA Wlassieskaz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtat uak el.
Kéziratok vissza nem ■
küldetnek. _J
< ffgv
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasagi agyesület", a ..nagy kanizsai kereskedelmi s iparbank''- ugy a ,Zala-Somogy
gőzhajózási reszvenytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, wisarnap- > csflt''>riükön. megjelenő vegyes tartalmú lap.
Előfizetési ielhivás
a
„tkhkl K (I & L i§> H Y"
1874-ik évi folyamára.
Egész évre <S frt, félévre 4 frt, évnegyedre 2 frt.
Az előfizetések mielőbbi megtételét kérjük eszközölni, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék. — Hirdetéseket jutányosán
közlünk.
Balatoni gőzhajózás.
A január 6-iki boglári közgyűlés nem volt megtartható. Elnök ó mltsága távsür-gönyzött, hogy a Dráván át nem jöhetett. Az alelnök ur is távol levén: az igazgatóság kijelenté, hogy alapszabályaink szerint 15 nap múlva uj gyűlés lesz összehiva Keszthelyre. Erre a részvényes urak még számosabban megjelenni kéretnek, mert ha nincs is a meghívóban a liquidatió tárgyalása kitűzve, mégis e gyűlés életkérdés leend hajónkra.
Ez előtti czikkünkben jeleztük, hogy az igazg. választm. tagjaink néhánya társulatunk cassája ellen nagymérvű károsítást tettek, miért mi a többi választm. tagok együttesen a pesti kir. büntető törvényszékhez panaszt tettünk. — miért a bűn-vizsgálat ellenük 57249/873. sz. a. rögtön meg is indíttatott.
Hallgatnánk tehát az Ítélet hirdetésig, de nem lehet, mert: 1-ör. a gőzhajó-ügy __ közforgalmi közügy is; — 2-or, mert panaszlottak jogtalan üzelmeiket most is aként folytatják, hogy ez eseményekről initsem tudó részvényesektől részvényjc-gveiket névértéken alul örökben — a közgyűlésre pedig 5 —6 frtért árendába veszik, hogy szavazógépeket és hamis löbbségct teremtsenek és igy a jóhiszemű részvényesek érdekét saját jegyeikLl is leszavaztathassák.
Tartozó kötelességünk tehát üzel-meikre a részvényesek figyelmét felhívni.
A bünvizsgálati tények részleteit most még természetesen mm közölhetjük, de annyit joggal — sőt kötelességünk szerint közhírré teszünk, hogy tetteiket — miket ók „p r o v i s i ófcnak, jogos gscheftnek vagv pénzműveletnek szeretnének keresztelni ; a bűnt. törvszék 18128/873, szainu \égzésével immár „csalásoknak mi-11 ősi tette", csalásoknak hivatalosan kí-mondá, mikért a törvény büntető kezét és a kártérítést el nem kerülhetik!
A részvények összevásárlásával és bérbevevésével sem lehet ugyan a büntetés^ elkerülni, de ily hamis többséggel lehet ismét a közgyűlésen a társulatra káros végzések hozását eszközölni.
Miért legyünk hát ennek továbbra is kitéve — mi, kik pénzünket jó hiszemmel és főleg a közjóért 2 megye forgalmi összeköttetéseiért befektettük ? — Miért kelljen
e vállalatnak is épen egyesek önzése miatt elbuknia?
A ki ellen bünvizsgálat folyik, az hazai törvényeink szerint u-yis legfőbb polgári jogát képviselő-választásnálij szavazatát sem gyakorolhatja. — Alapszaba-lyaíuknak ily §-a nincs ugyan, — de per an&logiam — megvárjuk: hogy a jövő közgyűlésen — mihelyt az igazgatóság vagy elnökség kötelessége szerint a 18128/87''í. sz. bűnügyi végzést ott felolvastatja megvárjuk: hogy az e végzésben vádiot-takul nevezett egyének a gyűlésből azonnal eltávozzanak, és szavazatukat akár személyesen, akár engedményesekkel érvényesíteni megne kisértsék, — ellenesetre mi, többi részvényesek, rögtön ministerialis vizsgálatot kérünk — mely a bűnt. ügy végéig is közigazgatási uton intézkedik, mert azt csak nem engedhetjük, hogy a 18128/873 sz. végzéssel inkrimináltakkal üljünk össze egy gyűlésbe és velük szavazzunk, vagy éppen leszavaztatva legyünk épen oly társulati kérdesekben. melyek iránt épen ellenük folyik a bünvizsgálat!
Kéretnek a t. részvényes urak, hogy az elnökileg majd közhírré teendő közgyűlési napra minél számosabban megjelenjenek — ha nem is épen befektetett öszsze-geikrei tekintetből, de már mint közforgalmi közszükségletet fedező vállalat iránt tartozó érdeklődésből is!
Kanizsa-e, vagy Egerszeg?
Mióta a törvényhatóságok területi rendezéséről a ministeri törvényjavaslat az országgyűléshez benyujtatott, — a központi mozgalmat elhallgatva, városunkban is napirendre jutott a kérdés és mindenki aggódó izgatottsággal folytatja felette vitáját.
A törvényjavaslat politikai vitatásába bocsátkozni nem e lapok feladata, de a mennyire megyénk, de legfökép városunk életére bír döntó befolyással, felszólalunk annyival inkább, mert társadalmi életünk kérdése van általa felszínre dobva.
Két oldalról érdekli városunkat e kérdés : sokan aggódnak, hogy a kir. törvényszék működése fog beszüntettetni és Kanizsa-vidéke a zala-egerszegi törvényszék területéhez osztatni ; a másik rész ezekkel együtt a megye székhelyének Kanizsára át helyezését tartja szükségesnek.
Az els.ók aggodalma nem teljesen alaptalan.
Az utóbbiak kívánalma nem jogosulatlan.
Hojry Zala-Egerszeg társadalmi életének elmaradottsága, ipar és kereskedelmének hiánya, hozzáférhetlensége miatt Nagy-Kanizsával távolról sem mérkózhe-tik, az már a megyebizottmányi tagok is nem egy „teremtette" közt bizonyitgaták és bizonyítja Zalamegye közönségének J/« része.
Megengedjük, hogy egy befolyásos töredéknek — a nepotismus összekapcsolt szövetségének nagy érdeke fekszik abban, hogy az idók történeti emlékeibe kapaszkodva, Marius szerepét mutatja siránkozó
,arczczal Carthago romjain és fűt-fát mozgat önérdeke kivivására, de elérkezettnek véljük az időt, hogy sorompóba lépve kérdezzük: ki az erósebb. kinek van igaza? és oda mutassuk a határozó országos tényező elé az igazság és népkövetelmény lapját, melyből meggyőződést merítve átláthassák, hogy Zalainegyében székhely csakis Nagy-Kanizsa lehet és> hogy e város törvényszék nélkül vidékével együtt ipar-, | ^kereskedelem- és hitelben egy jelentéktelen hely rovására — de ez által nem pótolva — - visszafelé szoríttatnék és a mit benne már a természet gondos kézzel nevel, maga lankadatlan és áldozattal épit, gondatlan kézzel hervasztatnék el újnak teremtése nélkül.
Ha az a kérdés, hogy Kanizsán legyen e törvényszék vagy Zala-Egerszegen ? akkor Zala-Egerszegnek adassék előny?! hol alig 5000 lakos mellett sem ipar, sem kereskedés, sem hitelélet, sem társadalmi élet nincs, melynek polgári eleme hiányzik, lakossága a tisztviselők kivételével magasb haladási törekvéssel nem bír, a tisztviselői kar pedig tőle isoláltan él, heri a népnevelés elóhaladása még a hely anyagi j erejéhez mérten sem fejlesztetik, melynek vidéke terményt a vagyonpiaezra.kiállítani nem képes, hol a kereskedelmi összeköttetés ; a szomszéd falu határanál megszakad és azon tul nem tud róla senki semmit, hol közle-kedés nincs, vagy ami a másfél órányira fekvő Szt-lván vasútállomástól életveszély-lyel van, csak a nagy böjt folytatása, hol csak két rozzant szálloda van és a négy közgyűlés idején 7,0 részben összegyűlt vármegye nem kaphat bennök helyet, hová a közönség csak végszükségben menekszik, hogy imádkozhassék a kiszabadulásra !
Vagy Nagy-Kanizsán legyen a törvényszék, mely testvérvárosával Kis-Kanizsával 17 —18000 lakost számlál, sürü értelmes és vagyonos népesség közt,'' melynek van tekintélyes ipara, értelmes középosztálya, intelligentiája benn, ugy mint vidékén, melyet a természet már főponttá alkotott kedvező fekvése és világjeleutősé-gü vasutcsomópontja által, hova az ország és birodalom, a külföld és tengerpart fővárosaiból gyors és közvetlen közlekedés vezet, mely város majdnem külvárosa hazánk fővárosának, kapcsoló pontja a külföldnek, melynek kereskedői és lakói önálló nemzet-közi kereskedést űznek Fiúmén, Triesten, Alexandrián, Yelenczén, Marseiles-en ke-reresztül, ugy Bécscsel összekötve az európai szárazfölddel és Egyptommal, mely városnak 6 önálló pénzintézete van, melyek egyike sem veszett a mult év válságába, sót oly diadallal állották ki a közszoron-gattatás próbáit egytől egyig; hogy mig az ország minden pénzintézete jajgatva kiabalt segélyért, ezek segíteni voltak képesek és hitelük soha egy perczig meg nem ingott, képesek voltak megmenteni a keblében virágzó és szomszédos megyék kereskedelmét, hol fógymnásium van tekintélyes számú tanitványnyal, községi és felekezeti népiskola 30 osztály- és tanteremmel; polgári iskola, mely széke a dunántuli távirdaigaz-gatóság- és az ország, főtávirda állomásá-
nak, gyűjtő adópénztárnak, rendkívüli forgalmú kir. postahivatalnak, honvéd, dan-dar és zászlóalj parancsnokságnak, honvéd utász és lovas osztály parancsnokságnak, hadkiegészítő és tartalék ezredparancsnokságnak, katonai raktár, élelmezés és kóro-dáknak, nagyszámú egyesületeknek, általában székhely a társadalmi életre nézve hol a váltó- és kereskedelmi ügyek száma nagyobb, mint 5 —6 vidéké, törvényszéké együttvéve.
Az lehet csak kérdés Zalamegyében, hová gravitál a megye súlypontja, mert ettől függ sorsa a megyének és ez lehet üdvös vagy veszélyes behatással az országra.
Pedig a Zala-Egerszegről kiindult közigazgatást'' üdvösnek nem mondhatjuk, Zalamegy ében épen a megye volt legkevésbé, akár az a utonom fejlődés,akár a kereskedelem és ipar, akár a népnevelés, akár a társulás vezetője, mint kellett volna hogy az legyen, de nem lehetett azzá, nem, mert a székhely a megye közönségének hozzáférhetlen.
Zala-Egerszeg legyan megyeszékhely ? honnét a vidék felvirágoztatására irányzott törekvés kellő méltánylással nem pártoltatik, holott Kanizsán minden nemes törekvés szeretettel ápoltatik.
És Kanizsa város mindezek daczára is hová jutott? Mig Zala-Egerszeg közigazgatási vezérletével együtt minden tekintetben csökkenik, addig N.-Kanizsa, minden mostoha gondozás, minden ellenszenv daczára, a vármegye ellenére is emelkedik, virágzóbbá lesz,-és mig Zala-Egerszeg napról napra veszti közönségét, Nagy-Kanizsa az éveken át tartott nyomás daczára, a megye ellenére, vezér volt és nemcsak maga emelkedett, emelte az egész vidéket; mikor tette vagy teheti ezt Zala-Egerszeg ? habár ott lenne is a törvényhatóság székhelve.
És mi üdvös működést tehet Nagy-Kanizsán a megye, hová az egész Muraköz, Keszthely és maga Egerszeg vidék is a vasúton oly könnyen berándulhat, hisz most ki a Mura, Keszthely és Balaton vidékéről akar Egerszegre jutni, csak Nagy-Kanizsán keresztül teheti ezt, azaz mig Kanizsán az egész megye könnyen megjelenhet és gyakorolhatja üdvösen jogait, addig Egerszeg a megye alig »/10 részét gyűjti maga körül, mely rész hivatását he-tölteni alig lehet képes.
Mit tud felmutatni a Zala-Egerszeg-ról vezérelt vármegye a Muraköz magva-rositására, vagy befolyásának érvényesülésé körül ? semmit!
S mit tud az egyszerű Kanizsa felmutatni? mindent, magához kapcsolta Muraközt iparral, kereskedéssel, pénzzel és kíméletes bánásmóddal.
S nem is merjük feltenni sem a kormány, sem az országgyűlésről, ^pgy ily viszonyok ellenére hibásan intézkedjék.
Nagy-Kanizsán kell törvényszéknek lenni és kell, hogy a megyének helye, itt legyen és ezt nemcsak mi mondjuk, mondja a megye 3/« része, sót tán több is.
Föl is hívjuk most a megyei lakossá got és bizottmányi tagokat, csatlakozzanak hozzánk nyílt sisakkal, mert itt van az ideje, annak, hogy adjuk nyilatkozatunkat, arra
nézve, miszerint a megye székhelyét Kanizsán akarjuk és követeljük, és hogy Kanizsán törvényszéket okvetlen igénylünk.
- Párbeszéd.
Miként kell beosztani egy féltelkes birtokot, hogy a trilnjd ónosnak minél több évi jövedelmet hozzon, mégis a földnek termöereje ne csökkenjen.
(Folytatás.)
— Csak mondja ki uram öcsém, ha már nyelvére jött, hogy a henyélésre, korcsmábani dőzsölésekre nem igen jut ideje. De már csupán azért, hogy igy kevesebb ideje jutna a henyélésre, kár volna nem követni a váltógazdálkodást. En is ellensége vagyok a henye korcsmá-mabani dőzsölésuek, mert ott az ember a drága időn kivül még pénzét, becsületét, sőt sokszor erkölcsét is v.-sztegeti.
— Tudtam, hogy kivel beszélek ; az, az igazságnak és munkának barátja, máskép nem is szóltam volna, mert az igazságot nem lehet igen álarcz nélkül elmondani, mivel az emberek az igaz szóért hamar felhorkannak, s a he-kett. hogy az ügynek használnánk, inkább ártunk és haragot veszünk magunkra.
— De mar kedves öcsém "uram én ugyan nem haragszom. ha. valaki nékem jó tanácsot adva, az ig:»zxt is megmondja. Sőt inkább kérem önt mondja ki bátran szememb*\ ha valamit nem a maga helyén látott vagy log iátni kis gazdasagomban.
— Mihelyt beléptem az udvarba, mindjárt felÍFmert''*m. hogy szorgalmas földrnives-gazdával van dolgom, mert udvara rendben van és bekertelve, trágya halmaza is megtakarítva, éa nem látni udvarán s<mmi szemetet s az istálló körnvékén elhullat: trágvahulladé-kot. Mt-rl én, hogy megtudjam a liá-''igazdn milyen gazda, csak az istállóját 9.-* az istállóból kihordott trágyahalmazát s/.oktam szemügyre venni. Mert ki ismeri és tudja, mily megbe-csülh''-.tlen nagy kincse van a mezei gazdának & trágyában, az tudja is becsülni és megtakarítani. Mégis engedjen meg kedves bátyám, hogy némi észrevételeimet trágvahalmazára nézve elmondhassam.
— Csak ki vele kedves öcsém, szeretek én még tanulni, és mint mondám az igaz szóért nem haragszom. Mondja csak el micsoda észrevételei vannak.
— El
űször is nem láttam a trágyalének gödröt ott, hol az istálló csatornáján a trágyáié » »z állatok vizellete kitákarul. Csak a puszta földön elterül és elvesz a trágyáié, holott a trágyahalmaznak gödrét ugy kellett volna alkalmazni, h«igy az istálló csatornájn kitakaruló lfc beleszi varoghatna a trágyahalmazba, s hogy túlságos nedvrsség ne legyen a trágyahalmaz alsó rétegében,ezen gödörnek egyik szöglete felé Ijjj''ős legyen, hol az össz-gyülendő lének még e^y mélyebb gödör legyen ásva, melynek tartalmával & halmaz tóbb izbeni megöntözhetése l^ézre legyen. Ez által sokat nyerne trágyah.il-maza a minőségben. A jó trágyagödör keszitése első teendője legyen a váltogazdasagot kezdő gazdának, azért, hogy kedves bátyám megitél-
TÁRCZA.
A hűség.
Elment, bejárta a világot, Ölelve
gazdagot, szegényt^. Hogy egyesítő szent füzére Viruljon keblek üdveként.
De szerelem, rokon, baráttág Kitépte legszebb bimbaját, 8 szégyennel fenmaradt emléke Ebeknél húzta meg magát. — —
HAJQATÓ síndor.
Egy elfeledett tfóuo.
(Regényes életrajz). (.''•''oly tatás).
— Tehát nem azt énekelted gyermekem !
— Óh nem Zulejma ! — kiáltja a leányka csaknem síró hangon — Aissének csak Chéjjámot szabad szeretni, mert ő is csak azt szereti . . . Szereted te Zulejma Chéjjámot ? !
— Allah őrizzen meg tőle ! — mormogá a vén nő.
— Igazad van Zulejma! — kiáltja a leány tüzes szemekkel, éa egy ugrással az asztal előtt van s fölragad egy könyvet — engedd Zulejma édesem, hadd dobjam oda a dzsinnek-nek, hadd mulassanak rajta!
Az öreg nő még nem is felelhet, mert a leány gyorsan kitárja az ablakot . . .
— Aissé mit teszesz ?
— Akarom — kiáltja a leány 6zikrázó szemekkel, s eldobja messze a könyvet, aztán
hesse, elmondom, hogy én az enyimet mikép készítettem, ha nem lesz terhére annak meghallgatása.
— Sőt kérem csak mondja el, figyelmes hallgatói fog bennem találni.
— Tehát én egy 3*/a öl hosszú, ugyan ily széles és másfél láb mély gödröt ugy ásattam, hogy a gödör fenekének csekély esése volt egyik szöglete felé, melyet a gödörbe öntött viznek ezen szöglet felé történt folyása
1 mutatott meg. Ezen szögletbe pedig egy mé-1 lycbu 9 Q láb területü 37* láb mély gödröt | ásattam. Ezután mind a trágyagödör, mind a | trágyáié gödörnek, fenekét és odalfalait téglával és ciment-mészszel (vízhatlan rajasz) magam kiraktam, de ugy hogy a trágyagödör oldalfala menetelesen esett, hogy a megrakott j szekeret is a vonósmarha könnyen kivonhatja i a gödörből.
Ez bizony kissé költséges trágyagödör készítés volna, de mint öcsém uram mondja: hogy a trágya egyik főtényező a gazdaságban , tehát meg is érdemli, ha költséget és-gondot fordítunk reá. Hanem mondja csak el a többi | észrevételeit is. mert tudom, mikor valaki elő-szört mond, akkor lesz másodszor es harmad-1 szór is.
— Igaza van bátyám, még lesz másodszor és harmadszor is. Tehát másodszor nem czélszerü, hogy oly magasan felrakta a trágya-halmazát. Látja kegyelmed ez által igen kiszárad és igen sok rész az úgynevezett ammóniak a levegővel egyesült, mi által a lég egészségtelenebbé vált, a trágyahaimaz pedig sokat vesztett minőségéből, mert az ammoniak azon része a trágyának, mely a növény növekedését különösen elősegíti. En azért, hogy ezen neve-> zetes része a trágyának el ne veszszen, vagyis hogy ammoniakot lekössem trágyahalmazomban legalfulról kezdve több rétt-güen földet is öntöztetek. Továbbá az árnyékezékgödröt is kapcsolatba hoztam egy csatorna által a trágyáié gödörrel, melybe időnkint vasgálicz oldatot öntök, ví^fy chlornieszet hintek, hogy a kellemetlen szagát a trágyalének elvegyem. Tehát kegyelmed is. ha ilyen mesterséges trá-gyagödröt uem készíttet is, de trágyahilmazát máskor nagyobb területü rakásba rakja, igy azután nem kerül oly magas rakásba trágya-halmaza. már ha 4 láb magas, az is elég. Es végre harmadszor az sem czélszerü, hogy az alomszalmát a maga nagyságában csak aláte-ritik alomnak. Sokkal czéiszerübb azt roegvag-dalva szórni a barmok alá. mert könnyebb is a marhák alól kitakarítani és a mezőn a szét
. teregetésnék is könnyebb vele bánnt. Egy tus-I kón szekerczével egyik CJelédje aprítsa m^-g a szalmát. Ha p<*dig ezt alkalmatlannak tálalná, mikor a kazalból az aloinszalmat nyövik, e helyett. hogy jó éles kazalmetnzővel a kazalról i nem nagy szeletekben metszesse le, mi állal is j igen megaprozódik a szalma. Na de talán meg is neheztelt reám kedves bátyám észre vé te -j leimért.
'' — Isten mentsen kedves öcsém, sót igen
köszönöm a jó tanácsot. Hanem a mint látom, az én anyjuk >m készen van a vacsorával, ! hagyjuk beszédünket abba es lássunk a vacsorához. Ne hagyja áru magát kinahatni, hanem csak fogjon hozzá mint otthon. Talán az lb73-, diki termés is fog izleui. Nem ér annyit ugyan
fölkaczag teljes erejéből . . . Jer nézd Zulejma mint kapkodják a dzsinnek. Ah! !
Ez utoUó fölkiáltást a meglepetés csikarja ki . . . Megpillantá a máltai fehér alakját az erkélyen, s azonnal fölismerte a sötétség daczára is.
— Szép hölgy — susogá a lovag öntu-
«i:ií''an . . .
A leányka hirtelen visszahúzódik, ;;zián még egy pillanatra kihajolva az ablakon kezét magasra emeli, majd behúzódva becsapja maga után az ablakot.
| A lovag némán nézi e mozdulatokat, de
; egyszerre megrezzen, valami oldala mellett az I erkélyre esett le.
Gyorsan utána nyul! . . . Piczi boglá-J ros turbán az, a leány turbánja.
A lovag hirtelen köpenye alá rejti a tur-1 bánt, aztán még egy pillantást vetve a bezárt 1 ablakokra, távozik az erkélyről, és visszamegy J a társaság közé, leülvén előbbi helyére, és még
1 inkább elmereng.
Most egy kéz nehezedik vállára.
— D''Aidy ! miért oly néma ön ?! kérdi a nagykövet.
— Fontos küldetésben járok a rend érdekében — válaszol nyugodtan a lovag — a teendökrő} gondolkoztam.
— És mi ezen fontos küldetés? kérdi a nagykövet kíváncsian.
— Bocsánat, azt nem mondhatom.
— Ah, talán inkább kaland, vagy valamely sultánát érdekel ? . .
I - Óh nem, körünkkői a regényesség ki
van tiltva és az ilynemű vigalm&k, mik valóban fraaczia regényekbe illenek. I — yJn tehát az ilyféle vigalmakat regé-
mint a 72 diki; de minek is kezdették meg a szüretet nálunk oly korán, még két hetet igen elvárhattunk volna, mert a szüret utáni jo '' időkben még sokat érett volna 2 bét alatt is.
Vacsora végeztével házigazdánk ismét felvevé a beszéd fonalát ott hol félben hagyták,
igy szólván :
— Már most magam elismerom, hogy a váltógazdaság mégis jövedelmezőbb, mint az ugarolással összekötött három nyomású, mert mig igy földjeink egy harmada ugarnak hagyva hever, semmit nem jövedelmez - addig a váltó rendszernél minden földünk hoz termést.
— Igy már szeretem kegyelmetek okoskodását, és" igen örülök annak, hogy kedves uram bátyámék is velem egyetért-nek. Csak újra is figyelmeztetem kegyelmeteket nm, mit előbb is mondottam : hogy váltó gaz íá-zatot, csak akkor vihetünk sikeresen, ha a váltógazdaság fő kellékéről az elegendő és jó u>inő>égü trágyáról gondoskodtunk. Hogy ezt elérhess ik, lássuk el barmainkat tápláló szénával és más takarmány nyal és a kellő mennyiségben nekik járó sót se" vonjuk meg márkáinktól, m^ert a silányul tartott marhák nem csinálhatnak jó trágyát. Ne restelkedjünk trágya halmazunkat minél tóbször a trágyalével felöntetni. Igaz, hogv biz ez kissé ammoniak szagú; na de Dr Entz Ferencz Gábor gazdája (gazdasági olvasókönyvben) azt mondja: „a mi az orrnak büdös, az a.földnek üdvös."
— Igazsága van Öcsém uram! követni is fogom jó tanácsadását. Csak arra kérem mármost tanítson meg micsoda rendet kövessünk a váltó vetés forgásnál, és hány szakaszba oszszuk földeinket.
— Nézetem szerint a mennyire a beré-nyi földeket ismerem, több féle vetésforgás tervet is lehetne készíteni, mert van agyagos, kevéssé agyagos és van homokos is. Azért tudnom kell miféle keverékü földje van bátyám az ön telkének.
— Az én telkem a berényi községtől északra eső mezőbe került: agyagos, de azért könnyen munkálható.
— Jól van bátyám erre nézve következő vetés forgási tervet ajánlok. Ha részbe vagy szakaszba osztván a telket ugy kell a vetés forgást bosztaui, hogy az első szakaszba 2-ik évre az kerüljön, mi volt a második szakaszban a megelőző évben, és igy tovább a 3-ik évre pedig az mi az előtt 2 évvel a 3-ik szakaszba volt. A különböző gazdasági növények pedig a következő rendben kerüljenek ugyan azon szakaszba:
1-ső évben kapásnövény — kukoricza vagy burgonya erős trágyázásba ;
2-ik évben: tavaszi — árpa vagy zab ló-herrei vetve ;
3-ik évben lóhere, felüli trágyával vagy a nélkül ;
4-ik évben buza két szántásba;
5-ik évben kevert bükköny zölden ka-'' szálva ;
6 ik évben rozs, — utána még az évben hajdina, vagy ha marha létszáma kívánná ta-karmanyúl vetett kukoricza.
(Folytatása, következik.)
PATAKY GÉZA.
nyeseknek találja?! — kérdé csudálattal s arczát fintorítva a nagykövet.
— Nagyon természetes, hiszen önnek még tündérei is vannak.
— Ah ne mondja! . .
— Például a szép dalnok, ah mondja csak honnét jutott e drága gyöngyhöz ? . .
— Érdekli önt ? ! . . Vettem.
— Mit beszél, vette mint egy rabszolgát?
— Ugy-e bár, hogy csudálatos, pedig való. — Egykor kíváncsiságból elmentem ama hajóra,mely odaliskákat szállit az előkelő török világnak. A kereskedő ismert már híremből és nagy kitüntetéssel fogadott, bematatta minden hölgyét. Ah, e látvány meglepő, ha teheti, nézzen meg egy ily hajót! Figyelmemet egy alig öt éves leánygyermek foglalta el, ki, mintha csak felnőtt lenne, ugráudozott, mandolint játszott, verselt, dalolt. A kereskedő mint cirkaa-siai herczegleán^t mutatá be őt nekem, és árát 1500 livrére szabta. Természetes, hogy kifizettem, és ma mindinkább jobban szerétem e kis portékát, fölneveltettem és mint ön látta már 15 éves nagy és szép leány, szemem fénye, ki egyebet sem csinál, mint költeményeket, apró bolondságokat ir, majd dalolgat, olvas stb. *)
-És mi czélja van e leánynyal ? kérdé hirtelen a lovag.
A gróf folkaczagott és csudálattal nézett a lovagra:
— Hiszen én török vagyok! — kiáltá és tovább ment.
•) Ex történeti tény. Igy jegyzi ezt föl Tol-taire is, ki a kedve* irónő müveit először adta ki éa dicsért* meg.
Keszthely január hó 1874.
A .Keszthelyi Dalegylet* valamint minden, ugy az simult évben is évi rendes dales-télyeinek egyikétsylvester estéjén tartotta meg.
A müsorozatba kiirt dalok — eltekintve egypár lényegtelen hibát — igen jói sikerültek s valamint a dalegylet fáradhatlan működő tag-jái ugy ennek derék karmestere is legbensőbb elismerést vívtak ki.
Habár az énekek oly jól sikerültek, s a közönség várakozásának teljesen megfeleltek is, azért mégis volt valami, ami e dalestélyt a többi, a dalegylet fennállása óta tartott esté-lyektől egészen külön választja.
Ha figyelemmel kisérte valaki az előbbi estélyeket s összehasonlitota azt a mostanival, bizonyára igy kell felkiáltania: Ez nem dales-tély, hanem!....
S mi okozhatta azt, hogy ez estély nem volt oly jól sikerült, hogy ezen a tánczolni vágyó ifjúság nem elégedett meg, bizonyára nem más, mint ama Bábeli zavar, mely nemcsak a franczia négyesek alkalmával, hanem bármi más táncznál is szemlélhelő volt.
Jóllehet a rendezőség a kellő csendfentar tására minden tőle kitelhetőt elkövetett, azért egyesek rakonczátlankodásait mégsem tudta meggátolni.
Jövőben ugy hiszem, a dalegylet ily kihágások meggátlásáról előre intézkedend, mert. valamint kellemetlenül hatott az a dalegylet működő tagjaira, ép oly rósz hatást idézett elő a pártojóknál is.
Éjfélkor a dalegylet „Isten áldd meg a magyart" éneklé, s ezzel a mult, s már megvénült év eltűntét s a jelen év beköszöntését jelenté.
Ki tudja, mit hoz a már beköszöntött s az egész emberiséget rózsás reményekkel kecsegtető uj év ?
Adja az ég, hogy jelen év dalegyletünk felvirágozását hozza magával s ne legyen az oly ingadozó lábon, mint épen e sorok irása s talán megjelenésekor is.
Egyesülni kell uraim ! mert csak az egyesült erő s összetartás képes megóvni az enyészettől egy különben bármily erős lábon álló testületet. XX.
Helyi liirek.
— Cxáfolatot vettünk Szomi Kálmán dióskáli körjegyző úrtól, melyben kijelenti, hogy a lapunk mult évi 92-ik számában közölt naptárvisszaküldésről nem tud semmit s mindaz hire-tudta nélkül történt meg, ha csakugyan megtörtént volna.
— Türjéről írják lapunknak: Nem remélte senki ezelőtt csak tiz évvel is, hogy tanügyünk iránt oly érdeklődés fejlődjék ki a honfiak keblében, mint a minőt a közoktatási törvény behozatala óta sok helyen tapasztaltunk és tapasztalunk ma is. Oh ! bár ezen nemei észrevételt legalább egy századdal előbb tehettük volna, nem volnánk, még ennyire sem hátra, mint a mennyire vagyunk. — Egy szintén a nevelésügy iránt érdeklődő és a jelenben nem szunnyadó, hanem haladó koruuk egyik fő-harezosának óhajtók a nagyon tisztelt olvasó közönség blőtt elismerést szavazni: ezen nemes
A lovag némán állt helyén és úgy érzé, mintha a gróf e kaczaja és szavai lelkét szaggatták volna szét.
(Folyt, köv.)
GOLENICH KAROLY.
Szolgám rakd a . ...
(Heine).
Szolgám ! rakd a nyerget gyorsan, Szürke lovam hátára, Vágtass ax eidön keresxtfil Duukán király lakába
Lopódz be az istállóba, Menj a lovász gyerekház. Fürkészd: „Dankán lányi közül A menyasszony melyik les* T"
Ha menyasszony lesz a barna, Hozd el gyorsan a hirét; De ha jegyes lett a szőke.
Akkor ne üzd a szürkét:--
Hozz nekem egy xsinegecakét A köteles mestertől, Ballagj baza s ne szólj soha .
Ezen küldetésedről. y.
Kerkapoly Károly albumába.
n.
Kerkapoly járt nem régiben Tapolczán S jól lehet bár változtatott a polcsán; Mint követ.nem engedheti: a koczkán, Hjpgy veszprémi üljön zalai lóexán.
Hadd Badacsonyt, Tihanyt nekünk Kerkapoly Necsak merre Zala- és a Kerka fely.
keblű hazafi Bárdió Ferencz ur, a szeni-cróthi járás közigazgatási szolgabirája ; kinek ri^velme nem csak hivatalos körére''teijed ki, hanem kiterjedt hivatala körén tul is. Tudjuk, miszerint majdnem minden községben van oly fzegény szülő, ki nem hogy könyvet, vagy más iskolai eszközt tudna gyermekének szerezni, ue még ruházni sem képes. Hogy tehát ezen szegény gyermekek neveltetése el ne hanyagol-tassék, egész járására kiterjedt figyelme e tekintetben, és szigorúan ellenőrzi a községekben, akár legeltetés, akár kisebb bűntények által ruegbüntetteket, hogy azon összeg, mely abból beíoly, ne másra, hanem csakis iskolai czélra fordittassék. Fogadja azért nagyérdemű hazafi, minden nevelést pártoló egyénnek, de főleg a Sz.-Gróth járási „Tanitó-kör" ama aziv-be''.i hála nyilatkozatát: miszerint a jó Ejf^uit övéinek boldogitáaára, és a neveiéiügy előmozdítására, még igen sokáig éltéss<! A szent-gróthi járási „Tanító-kör" nevében: Hock Pál, i''irvleti alelnök.
— PaiUlH» tétetett nál''ink a nagy-ka nizsni Szent Ferenczrendüek egy háza ban a keresztelés alkalmával tanúsított eljárás ellen. Ugyani*, egyik helybeli sis/.tvi»efó uejc mint keresztanya, az uj polgárt A rpád Zoltán névre kívánta kereszteltetni, azonban a tisztelendő ur megtagadta a keresztelést, mert csak oly nevet lehet választani, mely néven ők szentet lisztéinek, mert úgymond a fentebbiek pogány-ncvek s igy a fiu Kálmán-Zsigmond nevet nyert. Ezt nem értjük, nem értjük pedig azért, inert ami az egyik keresztelő papnál szabad, mért ne volna szabad a másiknál, s erre azt a péld.it hozzuk fel, hogy Szabarban Árpád ós Zoltán névre igenis keresztelt már az ottani plébános ur.
— A polgári egylet bálja e hó 24-én
lóg megtartatni, reméljük, hogy fényesen annvival inkább, mert a tiszta jövedelem a helvbeii szegények közt osztatik ki, miért is előre ielhívju* tea a közönség figyelmét ós hi--zszük, hogy hölgyeink teljes számmal fognak megjelenni. Hallomás szerint egyesek azon mű-Ködnek, hogy ezen bál teljes fénynyel és sikerrel üssön ki, mégis ki legyen küszöbölve a feszesség és tuizoit fényűzés.
— A fögymnasiumi ifjúságnak segély egylete javára tartandó tánczvigalma, szombaton, január 17 ón lesz; a bálán vai tisztet ez alkalommal is Martinko-vics Károly né, született Győry Vilma úrhölgy teijes''itendi, ki szíves készseggel mozdít elő''minden oly ügyet, melynél a szép a nemessel van összekötve. Felhívjuk az ifjúság •barátainak figyelmét e jótékony czélu táncz-
niulaiságra.
— A zala-egerszegi torna-tűzoltó egy-jet olvasó körének f. é. január 1-én -tartott alakuló közgyü.ébébeu a tisztikar megválasztása következőképen eszközöltetett: Eluök : Remete Sándor, 11 od elnök: Hanty Károly, Jegvzők : Bottfy Lajos, Kollár Ferenc. Pénztárnok : Weisz Tivadar, Könyvtárnok: Gei-ringer Ödön, Anasics János. Bizottmányi tagok : Bozsan Emil, Hanty László, Krób Pál, Kovács Karoly ügyvéd, Megy esi Lajos, Piro-v ic-» Károly, Pohcer József, Ruzsfcs Károly, Lengyel Karoly, Szalmay József, Nagy Károly.
" _ Nyilvános köszönet. Aluljegyzett mélv hálával mondja köszönetét ama nemes keblű kanizsai polgároknak, kik felebaráti kötelességem teljesítéséről, t. i. két katona a a mu
lt év január 22 én Komárváros közelében a sinhálózaton, elkerülhetlen haláltól, továbbá ugyanaz ev april 27-én egy részeges embernek ugvanezen szerencsétlenségtől való megmentéséről e becses lapok 1873. máj. 15-iki számában
említést tenni szívesek voltak. A cs. kir. szab déli vaspálya-társaság tek. igazgatósága ez önfeláldozással véghez vitt megmentési eseteket méltányolván, egy 1873. augusztus 17-én kelt 4607/5333. sz. alatti meghagyásban elismerést szavazott és 80 frtn; i jutalom-dijban részesített. Midőn a fentebbieket tehát örömmel constatá-lom, egyúttal a hálátlanság egy szomorú bizonyítékát is akarom nyilvánosságra bocsátani. Ezzel jogosan vádlom az általam 201. számú vonat m. óv oktober 10 én Pettauból való elindulásakor nagy erőfeszítéssel a biztos haláltól megmentett Schwáb,ottani kereskedős birtokos urat, ki — felszólitván ez esetet a „Grazer Tages-post''-ban közhírré tétetni, jónak találja magát h rejtély köpenyébe ölteni. Világosság és sötétség! Nagy-Kanizsa, jan. 6-án, 1874. Koch József, a cs. kir. déii vaspálya egyik gépvezetője.
— A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet főkertésze s tanára: Beiké Tivadar urnák idei „Kerti magvak és növények árjegyzéke" megjelent.
— A letenyei képviselő Remete Géza ur kerületeben körutat tett s általában igen hídig fogadtatásban részesült, s mint táviratilag ertesültünk, Kottoriban egy zászló mellett a kozségbiró fogadta néhány horváttal, magyar s német egy sem volt jelen.
— Uj zenemüvek. Taborszky és Parsch nemzeti zenemükereskedésében Budapesten megjelentek : 1) Jellemrajzok magyar népdalokból, zongorára szerzé Zimay Lászlódra 1 ft 20 kr. Tartalma : Fohász, A hős álma, Mfen-gés, Vigasz, A viaám hazatérők éjfélkor. 2) Krach előtt és utan, polka-franoaise Angsai A.-tói, ára 50 kr. 3) Májusi eső (Pluiedu .\lai) Dupont A.-tói, ára 50 kr.
— Marczali levelezőnk irja : Sajnálattal értesítem, miszerint Szimpliczius jeles magyar zenetár8ulata közelebb foloszlik, mert Szimpliczius ur Keszthelyre szerződött. Taréul atanak ügyes tagjai ennélfogva a szélrózsa minden irányába széledni kényszerülnek ; ezen tény annál is inkább sajnálni való, mert a feloszló társulat németországi körútján, mint első rendű tüntette ki magát. Marczali város azontúl egy főélvezetétől fosztatik meg.
— Stridóról értesülünk, hogy az ottani káplán az iskolaba vallás tanításra bemenvén, nyíltan utasitá (?) az ottani tanítót, hogy a mugyar történe''met ne merészelje előadni, mert a magyaroknak nincs lörteuelmök, annál kevésbé taníthatja a magyar nyelvet, mert arra a muraközi horvátoknak nincs szükségök. Íme a „muraközi kérdés" késedelmes megoldásának fattyú kinövése! Ismételve fölhívjuk a magas kormányt a komoly intézkedésre, mert ez nyilt kihívás. Biztobitjuk a vallás- és közoktatási miniszter urat, hogy ez tény s intőpélda a „Muraközi kérdés" sikeres megoldásának gyors eszközlésére.
— Csáktornyáról veszszük a következő póttuaositast: A „Zala-Somogyi Közlöny" mult évi decz. 28 iki 104. számaban, a Csáktornyán rendezett tárczvigalomról megjelent közleményből, hihetőleg elnézés folytán Lovák Ede ur N.-Kanizsáról s Huszár Nándor jegyző ur nevei — kik szintén 1 — 1 ft. felülfiretést tettek — kihagyatott; kérem tehát szerkesztő urat. szíveskedjék ezen körülményt a „Z^lai Közlöny" legközelebbi számában nyilvánosságra hozni. St.
— Torna-egylet. Az 1874. év január 10-én esti 8 órakor megejtett tornaegyl. választások eredménye. Elnök : Walbach Mór. Alelnök: Weiszmayer Mór. Titkár : Hoffmann Mór. Pénztárnok: Rothschild Samu. Szertárnok: Bachrach Gyula. Műfelügyelő : Milhofer Ödön.
Választmányi tagok: 1. Eisler Miksa, 2. Len-
( key Károly, 3. Kohn Ede, 4. Ebenspanger
■ Leo. Póttagok: Oilop Imre, Beúelheim Győző urak.
— Rövid hirek. A lengyel származása Visoczky, forradalmi tábornok, Parisban f. hó 3 án meghalt. — Szász Kárólv tavaszszal megint elfoglalja tanácsosi állásá''t. — Szolnokon a napokban 8 és 9 óra közt reggel szivárvány volt láthatő. — Gyonkon f. hó 6 án földrengés észleltetett. — A Széchenyi-szobor még ez év folyamában föláliittatik az" akadémia előtt. — Arad vároe 375,527 írt 7 kr. adót szedett be 1873-ban. — Gizella fhgnő leánygyermeket szerencsésen szült. —„Gr. Lónyay Me-ránból haza érkezett. — (J Felségénél egv orosz ezred küldöttség jelent meg, melynek a napokban multj 25 éve, hogy tulajdonosa. — A mult héten született a fővárosban 185 gyer raek, meghalt 151 egyén. — Arad város terű létén ez idő szerint 662 czigány tauyáz. — A királyné az irgalmasok budai korodájában fek vő betegek számára több rendbeli fehérneműt s különböző nyelven irt imakönyveket küldött újévi ajándékul. — M.-Egres mellett egy „putriban négy egyén, atya, anya és két gyermek porrá égett. — Telekiben (Veszprémin.) Weisz Simon kereskedőtől a rablók 1500 frtot, 100 darab febérruhát s többféle drágaságot vittek el. — Budapesten a távirdai főállomásnál a mult évben 406,212 sürgönyt adtak fel. — A Vezúv ismét füstöl, s Palmieri tanár jelenti, hogy e füstöt nagyobbszerü kitörés fogja követni nem sokára. — Kecskeméten természettudományi társulatot terveznek a tanártestületek. — Az aradi várból, az újévet jelző ágyulövések dördülésével, négy több évre ítélt gonosztevő szokott meg. — Debreczenből uj évi ajándokul a honvédmenház részére Farkas Ferenczué úrhölgy teljes ágyneműt s többféle ruh inemü tárgyat küldött. — A német hadseregben egészen uj lövegekkel láttatik el a hadsereg.
Üzleti szemle.
Vegyes liir.
— A köztársaság elnökénél történt újévi tisztelkedés alkalmával Buffet igy szólt Mac Mahonhoz: „Midőn jó kivánatomat önhöz intézem, Francziaországhoz intézem azokat." — Mire az eluök ekkép válaszolt: „Franczia-ország az, melynek mindnyájan kell, hogv áldozzuk magunkat." — „Egyéb beszéd nem tartatott."
Történeti naptár.
Január 16. 1387. Erzsébet királynénkat Novig-radon a horvátok Mária leánya szemeláttára megfojtották.
„ 17. 1607. Franklin születésnapja. — 1764. A mádéfalvi öldöklés. — 1"848. A magyar országgyűlés eltörli a nemesek adómentességét.
18. 1251. Szent-Margit, IV. Béla leánya meghalt Margitszigeten. — 1595. III. Mohamed trónra lép, 19 testvérét megfujtatja, 17 viselős nőt a tengerbe dobat. — 1831. Népfelkelés Krakóuan. — 1849. Czuczort az osztrákok elfogják. — 1849. Klapka győzelme Schlick tábornokon Hidas-Némethinél.
(S. 8.) Nagy-Kanizaa, jan. 14-én 1874. Időjárás: A tegnap éa tegnapelőtti bonis felváltva, a mai derült, bideggeL
Gabnaüzlet : A gabnauemek gyönge képvisel-tetése és a forgalom általán változatlan lanyhaság* mellett, utóbbi árjegyzékünk i«mét irány ad 6; csak •gye iül kukoricta, mely igénytelen adatokban'' keHll piaciunkra, újra 15—20 kruyi emelkedésnek indáit.
Hüvelyiek : Kéaxletek már kimerültek; de miuden kérdéa nélkül ia.
Borok : Tavalyi borra hiányzik a vevS. — Idei nagymérvben vétetik Tyrol-, Steyer és Németország számára; a belföldi idei terméa kifogyhatlan forrást nyújt a ennélfogva caak lasaankinti áremelésnek örvend.
A la ó-ausztriai mérő szerint: Busa 80-81 fnt. 6.10 -6.20, 82—83 fnt 6 45— 6 75, 84 - 85 fnt, 7.15-7.40 kr. Roz. 76-77 fnt 4.60-4 70,78-80 fnt 4.90-5.10 kr. Árpa serfőzésre 4.&0- 80—5 ftig. Árpa etetésre 3.50—3.70. Kukori-cza 4.80-90-5 füg Zab 2.05—10 Hüvelyesek : Borsó 8 25 kr Bab fehér uj 5 frt. 6 4.20- 30 kr., tarka 4 frt. Lencse 7 frt. Köles 3.50—7ükr Hajdinái.lU—40. Köleskása 7—8 frtig. Hajdina kása itezéje 12—14 krig. Lenmag 4.-4.2U. Lendekmag 3.80—4 ft. Lóhermag 30—32 frt bécsi mázsája. Kendermag 3 60 kr. méreje Kepcze téli 4.40—50 krig, nyári 3,50-60, minden 76 font. Borok: Tavalyi: lo—13 forintig. Idei: Schiller 4.20—4.50 krig Idei: piros 4.30—6 forintig, ldai : fehér 4 50 — 5 8*> krig magyar akó seprüstöl
— Karádról Írják e lap szerkesztőjéhez : Az itt létező drágaságról a kanizsaiaknak fogalmok sinca, megjegyzendő- a heti vásár csakis hétfőn tar-tatik, és ez egy pár fazekasból éa 4—5 aa.zonybóI szokott állani, de a mit venni szándékozik az ember, azt bizonyosan nem kapja: igy egy silány káposzta-''ej 14 kr., egy iteze bab 14 kr, apró szemű picziny lencse 10 kr., 3 db tojás 10 kr., hajdina az is dobos 12 kr., két harmad részben üres kendermagnak itezéje 12 kr , zsemlye, melybőljmár több izben szándékom vo^T" hozzád egyet megtekintés végett küldeni, oly fekete, picziny éa rósz, hogy azt majdnem nagyító üveggel kell megtekinteni; de majd egyszer küldök is egyet. stb.
Szerkesztői üzenet.
1077. Pl. Lé va Rendben van minden s junius végéig előfizetés történt.
1078. „Valóján au néztem" . . , nem, de a „Női szem- czituü költemény k.adatik.
1079. M. Kövágó-Eors. S-ives köszönet a buzgalomért; valamint uagyérdekü czikkét ugy a „Szazxdvk" ama közleményét is mielőbb közMjük.
1080 „A halálbüntet srő!4 komuly*bb munkát s bővebb tani''lmanyt igényel Különbed nem áliunlc oly rémséges helyzetben, hogy rögtöubiróságra e vidékeit szükség lenne.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
Nyllttér.*) Ajánikozás.
— Egy 24 éves izr. nős tanító, ki a törvényszabta tantárgyakban, magyar-, német- és hébernyelvben alapos oktatást adni képes, oly tanítói állomást keres, hol neje, ki ügyes ipar-tanitónó, alkalmazást nyerne. — Czime : R. S. M. néptanító, post. restaute. Nemesvid (Somogy -megye).
— Beküldetett: „Die in unserem heuti-gen Blat''e befindlic.be Lotterie-Annonce dea Herrn Laz. Sums. Cohn in Hamburg ist ganz beson-ders zu beaebten, iutlern die Lotterie mit ausseror-dentlich viel Gewinnen und ausaerdem der grösste Hauptgewinn abermals auf event. 150.000 ThalST feslgestellt ist, so dass diesc Geld-Verloosung, trota dea billigeren Kinsatzes. den allergrösaten zur Seita zu stell en ist. Es ist daher eine grosse Betheiligung zu erwarteu und möge mau sich aus dicsem Grund* nchleunigst an das genxnnte Bankhaus wenden.
*) E rovat alatt közlöttekért felelősséget nem vállal a Sxerk.
Hirdetmény.
A kir. közalap lakócsai — Somogymeg3*e Dráva mentén fekvő uradalom rendezményból 250 méró majorsági. 150 mérő feles, 1873. évi termésű tiszta buza, 900 méró zab, folyó évi január 22-én Lakócsán, a tiszttartói irodában reggeli 10 órakor távirat utján eszközlendő miniszteri jóváhagyás fentartásával tartandó árverésen elfog adatni, melyre a venni szándékozók ezennel meghivatnak. Ezen Termények megvétele érdemében zárt Írásos ajánlatok is elfogadtatnak, ha azok a beigért árakhoz mért 10% bánatpénzzel ellátvák, az előadási feltételek ösmerete az ajánlat tevő által elismertetik és a zárt ajánlat január 21-ik estvéli 6 óráig a tiszttartóságnál beadatik.
Az eladandó termények, valamint az árverési feltételek az árverési határ idejéig az uradalmi helyiségekben megnézhetők.
Kelt Lakócsán, 1874. január 5-én. (1249-2)
Az nradalmi igazgatóság.
Neues Jahr, Deues Glück! Dlesmal wlederum!
ev. 150,000 Thaler.
Glück und Segen bei Cohn
GroMHe von der re«p. liAndcM-fte^ieruiiK garan-tirte (üeld-Lottcrfe von über
2 Millionen 091,000 Thaler.
Dieselbe ist diesmnl wledertim dnrcli (aewinue bedeu<cnd venilehrl; sie enhált nur 79,000 Loo»ef und müssen in wenigon Monaten in 6 Abtheilungen fol-Kcndc Gewinne sicher Kcwonocn werden, nHm-licb: 1 grotsHartigor Ilaupt-Caewinn event. 150,000 Thaler, speciell Thaler 100,000, 50,000, 25,000, 20,000, 15.000, 12,000, 2 mai 10,000, 6mal 8000, 2 mai 6000, 1 mai 5000, 22 mai 4000, 2 mai 3000, 84mal 2000, 42 mai 1500. 206 mai 1600, 8 mai 500, 418 mai 400, mai 300, 548 mai 200, 900 mai 100, 75 mai 80, 25 mai 70, 50 mai 60, 10 mai 50, 26900 mai 47, 11725 mai 40,31, 25, 22 & 2 Thaler.
Die öewinnziehung der ersten Abtheilung ist amt-lich auf den
22'': und 23": Januar d. J.
festgestellt, zu welcher
dnn ganxt'' OriRlnallooH nur 0 (áld. 0« . W. dán hal be „ nur 3 Cild. Oe. W. dnM vlerM , nur il/2 fild. Oe. W. kostet, und sende ich diese Origínal-Looso mit Kegierungs-wappen (keine Promessen oder Privat-Loose) gegen fran-kirte Einsendung des Betrages selbst nach den entfern-tes^en öegenden den geehrten Auftraggebern sofort zu. Die amtliche Ziehungsliste und dio
Yersenüung der Gcwinngdder
erfolgt sofort nach der Ziehung an jodeu der Betheiligten prompt und verselwiegon.
Mein Geschttft ist bekanntlich das Aeltesto und Al-lerglücklichste, indem die bei mir Betheiligten schon die
frössten Hauptgewinne von Thaler I0(f,000, 60,000, 0,000, oftmals 40,000, 25,000,20,000, sehr httufig 15,000, 12,000 Thaler, 10,000 Thaler etc., und jüngst in den Monaten October und November v. J. stattgehabteu Ziehungen die Gesammt-Summe von über 100,000 Thlr. laut amtlichen Gevrinnlisten bei mir gevronnen habén.
LAZ. SAMS. COHN
(1246—1) ^ in llAinburg. Ilaupt-Coniptojr, Bank- und Wechselgeechftft.
Jó, olcsó, szép
világító szerek.
Legújabb petróleumlámpák, Ijó szerkezetű takarékossági égó készülékkel(l láng=6 gyertyaláng) kétségkívül a legszebb világítás | és mégis 50°/o takarítás más világító szerek ellenében. Hogy ver-jseny ne is támadhasson, az árak | hallatlan olcsók. A legfinomabb aiinóség biztosíttatik.
Egv darab konyha-lámpa teljesen üveggel és béllel 45. 60 kr. Egy db kouvha, fal és függő-lámpa, teljes felszereléssel 85 kr., 1.20, 1.50. Egy db csinos szoba-| lámpa teljes felszereléssel 1 frt, 1.20, 1 50, 1.80. Egy db ugyanez. I díszes kiál 1 itáss telj es felszer • I essél 2 frt, 2.50, 3. — Egv db »alou-| lámpa gazdag kiállitássil. igen finom 4, 5, 6, 8, 10 frt. Egy db | tanuló- vagv dolgozó-lámpa ellenzővel^ 1 frt, 1.50. 2. — Egy db fali lámpa, istállók, előszobák stb. számára 90 kr.. 1.20. Egy db függő-lámpa gyárak, múh-iy^k. üzletek számára 2 frt, 2.50. 3.50. Egy db függó lámpa csigával, éttermek szamára, ig^n finom 5. 8* frt. Egy db ugyanez legfinomabb minóség. aranyozott bronzból 15, 20. 25 frt.
A lámpák áraiba az Qveg és bél bele értetik.
Egy lámpa ellenző, kicsiny, középfinom 5 kr., tinóm 10 kr., legfinomabb 15 kr., E^y ugyanaz Középnagyságú kózé.>riuom 10 . finom 15. Egy legfinomabb20 kr., ugyanaz nagy, középfi.iom 25. finom 30, legfinomabb 45 kr. Egy rof lámpabél 4. 6, 8 kr. Egy dí> lámpaolló aczélb-j: 2í kr. Egy .db láinpa-óvó (eléges fllen) 5 kr. Egy db cziliuder-óvó (az üveg elpattaaása ellen) 10 kr. Egy db czilindertisztitó (mechanikus "sz-;r-kezettel) 20 kr. Egy db lámpa-tálcza, legszebb 20, 30 kr. Egy db cziiinderfedo. legszebb 15. 2''i 35 kr. Egy db csiga üggó lámp:k számára 1.40, 1.80. 2.20. Egy c/.i-linder-üveg 4, 5, tí kr. Egv db Üveg-golyó 20, 25. 30 kr. *E,''y pléh-bódón 1 font petróleum számára 30, 2 fontra 50 kr.
Nagyban vásárlóknak jutányos árakat számit
Friedtuauit bazár,
B écs. l''rater-utcz*. 26 sz.
Eső-köpöuye^ek
utazók, gazdák, vasúti tisztviselők s minden más esőnek kitett egyén számára, az angol eső köpeny egek javított cipusztith&tlau, és vízhatlan szövetből igen ajánlhatók. E köpönyegek csín es tartósságra felülmúlnak minden eddig ellóállitottat. Megjegyzendő, hogy varrás nélküliek, miért is javításnak nincsenek elávetve s ugy vannak készítve, hogy szép időben a belső oldaluk mint divatos felöltő használható.
Egy db közönséges nagyságú 42 ujj hosszú 10 frt, minden további 2 ujj 1 frttal több. Fejvédő (kapucz) darabja 1 frt Csovin én fia, manchester gyári főraktáré.
Hideg ellen legjobban véd ajó
téli öltözék. Téli czikkek
tiszta gyapjúból, melyek a tesiet minden ártalmas időjárás ellen védik és igy az egészség megóvásához a rideg őszi és téli időszakban nélkülözhetlenek.
Keztyük legújabb angol bux-king gyapotból.
Egy pár urak számára 50. 70, 90 kr; bélelt 70. 90 kr.; 1.20. dupla finoman kivarrva 1 frt, 1.20. 1.40. Egv pár hólgvek számára 40. 60. 80 kr., finom.m bélelt 60, 80 kr., 1 frt, dupla finoman ki-varva 80 kr., 1.20. Egypár gyermekek számára nagvaág szerint. 30, 40. 50 kr., bélelt 50, 60, 70 kr.
Utazó és egyeb shawlok.
legfinomabb gyapotbol, szép mintával.
Égy db urak számára 70. 90 1.20, 1.50., duplahosszuságu 1.50. 1.80, 2. — Egy db gyermekek számára 40, 60. 80 kr. '' Kez melegítők legfiu. minőség. Egy par urak számára 25, 30. 40, 50 kr. Egy pir hölgyek számára 25, 35 45 kr. Egy pár gyermekek számára 15, 25 kr.
Egészség-ingecskék tiszta pamut vagy gyapotból.
Ez''k téien iniuieu in>iguülés ellen megóvnak s igy igen ajánlhatok.
Egy db urak számara 90 kr., 1.20, 1.30, legfinomabb 1.50,2.—, 2.50. Egy dt> hólgvek számára 1.20, 1 40, legfinomabb 1.80,2.50,^ Egy db gyermekek számára 70, 85 kr., 1 frt, legfinomabb 1.20, 1.50, 1.80.
Egészség nadrágok.
Egy par urak számára 1 frt, ; 1.50, 2.—, legfinomabb 1.50, 2.—, [ 2.50. Egv pár hölgyek számára i í 1 20, 1.80. 2.50.
Egészség harisnyák és kapczák
tiszta gyapotból. Egy pár férfi kapcza 30, 40, 50, 80 kr. Egy pár magas nói harisnya 70, 80, 90 kr, l frt. Egy pir gyermekek számára 25, 35, 25, 60 kr.
Téli ingek legfinomabb gyapotból, divatosak, selyemmel kivarrt ing-elóvel.
Egy db urak számára 2.50, 3.—, 3,50, gazdag ki varrással
4.50, 5.50.
Uri és női schlips-ek. igen divatosak.
Egy db 20, 35, 45, 65 kr., selyemből 50, 60 kr., 1 frt. Nagy választék férfi és nói nyakkendőkben lyoni selyemból.Kicsiny, fehér 1 frt, hímzett 1.50. Nagy különféle színű 2.—, 2.50. 3 50 frt. Altestmelegitók gyapotból darabja 50 kr.
Fejkötők, nők és leánykák számara, a legdivatosabbas, legújabbak és legszebbek. Egy db nők számára 1.80 2.50, 3.50 Egy db leanykik számara 60. 80 Kr.. 1.20,1.50.
Baschlikok legjobb kelméből. Egy db szép zsinórzott 1.—> 1.50, 1.80, legfinomabb selyemmel
himzett 2.—, 2.50, 3.—. Egy db gvermekek számára 90 kr., 1.20, 1.50 kr.
Nói- és gyermek-muff-ok.
Egy db nók számara, divatos 1.80, 2.—, 2.50. Egész garnitur, muff és nyak-óvó (collier) 3.50, 4.50, 6.—. "Egy db leánykák számára 1.50, 2.—.
Egész u] ez idényre. Női kendők színekbon : fehér, Ibolyaszín, voros. kék. Tiszta berlini pamutnál a legfinomabb beszövött mintákkal
Egy db hölgyek számára 1.20 1 80, 2.20, 2.80. nagyobb minóség, körülkotó 3.50. 4.50, 5.-. Egy db ioánvkák számára 60, 80, 90 kr., 1.—20.
Eugenie-fejkötők legfinomabb berlini pamutból, selyemmel bélelve es szalagcsokroküal gazdagon díszítve. Egy db ára 4.50. nyakóvóval 5.50.
Különlegesség férfiak szamára
Igen szép uri mg-elö gvaputKelineból, finoinaa himzeU mellel, gallér és ujjlvukakkal. ugy hogy minden ing fölött uor-da''ui lenét, díszes es jo meleget nyujto, darabja 60 kr.
Vadász-harisnyák, magas szaru.
E,gy par nagy jo minóség 1.30; legjobti es legmagasabn szaru 1 6o, 1.90, 2.30.
Gamache Ok. finom minóség. Egy pár magas szárú hölgyek számara 1.20, 1.50, 1.80. Egy pár gyermeke* számara 60,
70. 80, 90 kr.
Pelerine női gallérok, magasak és divatosak, bálok és látogatások & alkalmaval a belépéshez.
Egy db 2.5). 3 50. 4.50,5 — 6yermek-ruhacskák gyapotból. Egy db 60—80 kr, ujjacs-kákkal s finom kiállítassál 1.20, 1.50, 1.90.
Lábtalpak, melyek a csípőbe rakva a labat szárazan és melegeu tartják, s igy az egészség megóvásához szükségesek, darabja hölgyek és gyermekek számara 25 kr ; urak számára 30 kr.
Legújabb a téli idényhez!
Csak 5 forint
egy teljes angol egészség öltözék. Ez valódi amerikai természete?, kapp-pamutból szövetett és a kautschukhoz hasonló nyulékony-sággal bír; sajátsága, hogy a testet hamar kimelegíti és folytonosan enyhe párolgásban tartja. Ennélfogva óvószer meghűlés s más betegségek ellen.
Egy ily öltözéket urak vagy hölgyek számára képezik: I ng, I alsó nadrág 2 par harisnya vagy kapcza. egy par kézmelegitö, I par láb talp. Mindez összeveve csak 5 forintba kerül.
Hau|)t-V<
Mein reich illustrirtes
zcielii
1
1874 ütoer
Gemüse-, Feld-, Gr a s- und Blume nsa men. sowie über Ros-.n, Obst-báume, Beerenobst, Ziergehölze, Coniferen, Florblnmcn. bí-váchshaus- und Zimmerp flan zen. S tau d e n ge wách s e e''c. etc. ist er-schienenund wird auf gefalliges Verlangen gratis und franco versendet.
CAHL SCHMIDs
Samenbandlung, Kuns-, und Handelsgartnerei in
LAIBACII (Krain).__
A*"íeUoroltiruk Uí miD< FKIEDMAXX BAZARBAW
ségbeo egyedül csak kaphatók a 1183—10)
Nagyban árulók rabatot nyernek.
Bécs, Praterstrasse 26.
Minden nem tetsző tárgy vagy vissza vétetik, vagy más tárgy által kicseréltetik, bizonyiték a tartós jóságnak
Olcsó ékesség Hölgyek és férfiak számára.
Ezen uj ere nevezetesen talmiaranyból készített ék mellőzhetővé teszi az igazi arany és ozüst díszt mivel mind fenvre mind alakra hasonlít hozzá, s a mellett csak negyedreszbe se kerül annak, mos; az igazinál csak facon ért fizetnek. Maga a szakértő is csalatkozüatik, oly jol van utánozva.
l''j ékeanégek,
legdivatosabbak uj aranyból mely folytonosan megtartja arany szinéc és nagyon hasonlít a valódihoz,
utánzott kövekkel, liroch, finom, 1 db. 40. 60, 80 kr., 1 ft.
„ legfinomabb 1 db. 1 ft 50 kr, 1 ft 80 kr.
2 ft, 2 ft. 50 kr.
Egész garnitúra, broch és fülbevalók 80 kr, 1 ft 20 kr, 1 ft 60 kr, finomabb 2 ft, 2 ft 50 kr,
3 ft 50 kr, 4, 5 ft.
Braclet, finom, 1 db. 50, 80 kr, 1 ft.
„ legfinomabb, l ft 50 kr. 2, 3 ft, 3 ft 50 kr. A legszebb nyaKravalók 1 db. 90 kr, 1 Tt 20 "kr. 1 ft 50 kr.
Fűző fésűk, uj arany diszitménynyel, 80 kr. 1 ft,
1 ft 50 kr, 2, 3 ft. Érmek, finom, 1 db. 20, 40, 60 kr.
lefinomabb 80 kr, 1 ft, 1.50 kr. Gyűrűk szépen utánzott kövekkel, 1 db. 30, 40, 50,
60, 80 kr, 1 ft. Szép férfi óralánc, rövid, 50, 80 kr, 1 ft, 1 ft 50 kr, 2 ft.
Nvaklancok, finom velencei alakúak, 1 ft 40 kr, 1
ft 80 kr 2 ft. Tüzótük férfiak számára, 20, 40, 60. 80 kr. Gallérgombok 5 kr. és 10 kr.
Egész garuiturok chmiset és manchet gombok szép
kiállítás, 50 , 70 kr, 1 ft 50 kr. 1 köteg órafüggelékek, 60, 80 kr, 1 ft. Igazi aranygyűrűk kövekkel, 1 ft 5ü kr, 2 ft, 2 ft 50 kr.
13 latos bélyegzett ezüstlánc tüzaranyozással rövid
3 ft 50 kr, 4 ft. Ugyanezek hosszú nyaklánc, 6, 7 ft 13 latos ezüst érmek tüzaranyozással és zománco-zással, 2 ft 50 kr, 3 ft. Finoman elkészített brilantedisz. Maga a szakértő is csalatkozhatik ez által. E disz valódi ezüstbe van foglalva, arany tűkkel ellátva ; az utánzott csillárok legfinomabb hegyi kristálból
vannak, melyek tüzüket soha sem vesztik. 1 broche 4, 5, 6 ft. 1 pár függöny 4, 5, 6 ft.
1 pár ing gomb. 2 ft 50 kr, 3 ft 50 kr, 4 r"t 50 kr. 1 db. tű, 1 ft 80 kr, 2 ft 80 kr, 3, 4 ft.
Csillám gyűrűk aranyból, 1 ft 20 kr, 1 ft 5o kr,
2, 3, 5 tt. Keresztek és szivek, 2, 3, 4 ft.
Az őrükké illatos ékesség
természet iudiai növényből, mely természetes jó illatát mindig megturtja, es az uj romok szerint van készítve, l''arupaban még eddig nem haladták fel es kedves illata miatt kozkedvességüve lett. Ha valamely nő e diszszel valamely terembe lép ugy az
1—2 perc alatt illatos lesz. 1 broche 80 kr, 1 ft, 1 ft 2o kr, 1 ft 50 kr. 1 pár függöny 80 kr, 1 ft, 1 ft 20, 1 ft 50 kr. 1 braclet. ~:>0, 60, 80 kr, 1 ft, 1 ft 50 kr. I collier, 60, 80 kr, 1 ft. 1 ft 50 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr 1 óralánc, illatos, 1 ft 40 kr.
Dísze*, divatos és tökéletes az uj roccoco-ék, mely a középkorban csak fejede
mekuel volt talalhato. 1 garnitúra broeue es függöny 2 ft 50 kr, 3 ft. 1 „ finomabíi 4 lt 50, 5. 6 ft. 1 érem, 1 ft 50 kr, 2 ft, 2 ft 50 kr. 1 „ finomabb 3, 4, 5 ft. I pár fejtú 3, 4, 6, 6 ft. 1 karperec, 5 ft, 6 ft 50 kr. 7 ft 50 kr. 1 colliere 3 ft 50 kr, 4 tt 50 Kr. 5 ft 50 kr.
A fekete «li-z.
E divatos ék köszörült teha. uajj) fén^U. fejt ki és
mégis igen ^.cau. 1 garnitúra bro«he és fénygyóngy 30, 50, 80 kr. 1 colliere 1, 2 és 3 soros 1 ft. i.öO, 2 ft. 1 pár fejtú, 15, 25, 30 kr. 1 diadém, 60, 80 kr, 1 ft 20 kr. f
A divatos fekete disz,
üvegből, valamint jet, dava bivalszaiu, és ruggyantából. Egy broche 20, 30, 50, 80 kr. 1 ft. „ pár függöny, 25, 35, 50, 80 kr, 2 ft. ''„ karperec, 30, 50, 60, 80 kr, 1 ft. „ nyakcollier, 50, 80 kr, 1 ft. „ rövid óralánc, 15, 30, 60 kr. „ nyaklánc, 30, 80 kr, 1 ft. „ inggomb, 4 kr.
pár manchettegomb, 15, 20, 30, 40 kr. tűző fésű, 20, 40, 60, öo kr.
Ez áruk ily minőség- és árban csakis alulírottnál kaphatók. Árjegyzékek ingyeu küldetnek szét. Ily (1191—4 példány mindenkire nézve érdekes.
Bazar Friedmann, Wien, Praterstrasse 26.
Megrendelési levelek :
dr. J. G. POPP cs. kir. udvari fogorvos úrhoz Bécsben. Stadt, Bognergasse Nr. 2. T. ur! Egész udvariassággal kérem, hogv számomra küldjön 12 üveggel az ön Anatherin szájvizbéből. Ára ide van zárva. Tisztelettel
Malzahn-Alraásy báróné, in Bolkrathsruhe, Mecklenbur-^ '' -verin. Tisitelt kartárs ur; Mintán az ön Anather r. - ..vizevei a kísérlettét el sikerült, az ön nagyon aánlztt í . piomb-já-val szándékozom kísérletet tenni; ez oKon kérem, ku .íjon uekein egy tartálylyal mind azt, a mi ahüoz való. a használati utasítással együtt. — Kartárs urnák tisztelettel ajánlom Dr. F. Hartie,
Brauuschweigi udvari orvos, udvari tanácsos és tanár stb. T. ur 1 Az ide zárva küldött összletért szíveskedjék nekem az ön kitűnőnek bizonyult Anatherin szájvizéből és fogplom-Jifeól használati utasítással küldeni
Tisztelettel " báró Wassilkó Sándor,
(1232—1) Berhometben Bukovinában.
Kaphatók: Kagy-Kanizsán : Belus József gyógysze., Rosenbei, IRosenfeld, Welisch, J. és Fesselhofler J. kereskedésében. — Pápáu
l''schepen J., Keszthelyen: Pfiszterer gyógyszerész, 8inger M. Weisi |A. Zala-Egerszeg^n : Isóó F:, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógyszerész. Varasdon : flalter gyógyszerész. Sümegen : Üorner Kajet. Szombathelyen; Pillich Ferencz és Rudolf gyógyszer. Határőrvidéki Sz.-Györ-fön. Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkau, ugy Guthard Tivxdai i fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas-■Serényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz Jörmenden: Horváth J.8omzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J., íögl, Belus és SchrSder gyógyez. Szegszárd: Brahsay gyógysz. —I
konyhádon: Kramolin J. 8zigeivárott:Barwarth, Salamon gyógysz. _
''aján : MichiUch 8t. és Herzfeld fiai, ugy Herzog Ignácznál. — Pécsett : •olnay W. és E. Zách, 8ipőcz gyógysz. Kárádon: Zadubánszky gyógysjt Marczaliban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Graff gyógysz. — Dunaföld-Ivárott Lukács gyógysx. — 8zent-Györgyön : Nöthig. — Alsó-Lendván: IKiss gyógysz. — Rohonczon; Simon gyóg>-szerész urakuál.
Pályázati hirdetmény.
Zalamegyáben ésaKrinend-ollári községi tanitói állás, miután Heveder Ferencz iunitó ur Boldogasszonyfán meg-| választatván üresedésbe jővén,ezen állásra pályázat nyittatik, kik tehát ezen állást elnyerni akarják, felkéretnek, hogy felszerelt foly íimodványaikat a községi iskola székhez cziinezve kalulirotthoz Ollárba, hova u. p. Zala-Szt-Iván, folyó év ja-Inuár 3-ik napjáig, mint zárhatáridóre megküldeni szíveskedjenek.
Évi járandóság: 19 méró rozs, 4 mérő buza, 3 kereszt I szalmás gabna, 4 öl kemény fa, iskola fötésre 2 öl kemény !''fa a házhoz állítva-; 60— 65 tanköteles után fejenkint 1 frt tandíj, szüretkor a kemendi hegyen mint szedés, melyből legkevesebb 8 akó összejön, 1200 □ öllel véve 12 "hold | szántóföld, y, hold telek, a tanitó által munkáltatva. 200 frt kézpénz, szabadlakás s legeltetésijog, s 12 frt stoláns jövö-delem. ''
A zárhatáridőig személyes megjelenés elónynyel bír. A [megválasztott egyén a megválasztás után tartozik helyét ||azonnal elfoglalni.
Ollár 1874 jan 10.
Páuer János,
iskolaszéki elnök.

1 VAX
.v
•-''JS. VíSfel
- ve''-
Ajánltiató mindenkinek!
ki szép
női rnbabelmébet
jutányos áron vásárolni kivan:
Hamburger Adolf
divatáru üzlete PEST,
uri-vtcza l-aő szám, Párisi háx.
Hinták bárhová iagysn és ''bérmentve küldetnek és megrendelések utánvét mellett gyorsan eszközöltetnek, iq
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
5AGY-KAN1ZSA, 1874. januar 18-án.
6-1K
Tizenharmadik évfolyam,

Előfizetési ár :
i »%ev "TTe . . á fn_ fél évre.... 4 ,
js^y szám 10 kr.
Hirdetestk
6 hasábos petitsorban •7, má«odszor 6 s minden további sorírt ö kr.
nyllttérbkn
'' joronxint 10 .krert té-•.p:n«»k fel. Kincstári illeték minden^ begyes hirdetésért külön'' J 30 kr. fizetendő.
•3-
előbb:
-somog
ÖZLÖN
X lap szellemi reaxe: lletó köziemények a1 izerxesxióhez, —
anyagi reszet illető köziemenyek pedig * kiadóhoz bérmentve :n-:ézenaók:
XAGY-KANI2SA Wlasticahaz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem
küldetnek.
Nagy-Kanizsa város
helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasagi egyesület", a ..nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank" ugy a .Zala-Somogy gőzhajózási reszvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer,
vasarnap- csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap,

Előfizetési íelhívás
a
sulai kőilök
1874-ik évi folyamára.
««
Egész évre 8 frt, félévre 4 frt, évnegyedre 2 frt.
Az előfizetések mielőbbi megtételét kérjük eszközölni, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék. — Hirdetéseket jutányosán
közlünk.
Zala vármegye inoiiographiája.
E czimmel aThaly Kálmán által szerkesztett „Századok* 1873-dik évi deczem-beri füzetének tárczájánan a következőket
olvassuk ••
Ezen dicső múlttal biró, szép és nagy vármegye monograpliiájára kitűzött pálvázat határideje f. évi deczember 31-én jár le; fog e ekkorra beadatni a derék megye intentióihoz képest egy a tudomány mai színvonalán álló pályamű ?^vagy a megye a pályázati határidőt meghosszabbítón d ja. avagy Temes- és Krassómegyék, a jász-kun kerület s Pest és Kolozsvár városok példájára valakit specialiter fog megbízni a monographia megírásával? — még nem tudható. Bizton hiszszük azonban, hogy a nemes czélu ügy elszunnyadni nem fog. miután Barcza Sándor ur, a megye e kö/.tiszteletű fia, s más jelesek,
élénken érdeklődnek Zala méltó mono-graphájának létrehozatala iránt. Örömmel constatáljuk egyúttal, hogy az ügyesen szerkesztett „Zala-Somogyi Közlöny-közelebbi számaiban érdekes czikkváltás indult meg e tárgyban, a sokat olvasott öreg Mezriczky Péter, és az ifjúi lelkesedéssel teljes Skublics Pál urak között. Mezriczky ur különösen sok jó tanácsot ad vitázó társának, a családi levéltárak átbuvárlásának nélkülözhe t len volta iránt, mire nézve M. urnák mi is tökéletesen igazat adunk, hogy t. i. Zala monographiáját az ottani élő vagy kihalt főbirtokos és előkelő családok levéltárainak tüzetes átkutatása nélkül megírni nem lehet. Ily családokul jelöljük mi ki főként a hg. Batthyány akat, kiknek körmendi levéltárában tömérdek nagybecsű adatot láttunk Zala régi múltjára; továbbá a gr. Széchyeket. gr. Szapáryakat, gr. Festeticheket, gr. Széchenyieket, Inkeyeket, a fiágon kihalt Lengyeltóti Lengyeleket és Szent- György völgyi Bakacsokat, a Szarvaskendi S i tori keket, Chernelházi Cherneleket, Kehidai Deákokat, Diszeli Saárya kat, Bessenyeyeket, RumyakaJ. stb. stb., továbbá a szomszéd Vas-, Veszprém-és Somogymegyékben szerepelt fóbb családokat is. A közlevéltárak közül pedig a vasvári káptalan, veszprémi püspökség és káptalan, a türjei convent, a pannonhegyi s tihanyi benczés apátságok, továbbá Zala, Vas. Veszprém, Somog}'' vármegyék s Kaproncza sz. k. város levéltárai, valamint a budai kir. kamara, a nemzeti muzeum és a zágrábi káptalan és délszláv muzeum kézirattárainak Zalát illető okmányai is, és
/
pedig az utóbbié különösen a Zrínyiek miatt Senki ne mondja pedig, hogy családi levéltárakban csupán birtokviszonyokra vonatkozó oklevelek találhatók: vannak ott tisztán a történelmet illető missilisek is, pl. Körmenden Kanizsa történetét illetők ezer számra; és ha néhutt csak jószágos okmányok volnának is: mennyi adománylevél van az ilyenek közt, mely egész fontos történeteket sorol elő, pl. a megadományo-zottnak végbe vitt hadi stb. tetteit, melyeknek jutalmául az adományt kapta. A megye régi geographiáját pedig csakis a metalisok-ból lehet megírni, — és ily jószágos okmányokból mondhatja csak meg a monogra-phus: melyik helységet mikor, kik birták? a mi neki szintén feladata. — Mindezek a történészek által rég elfogadott elvek, — s mi inkább csak a zalai érdekelt ügyfelek részére ismételjük itt, és különösen Skublics ur számára, ki, mint czikkéból látszik, a barátirásnak és latinnyelvnek nem nagy kedvelője, — pedig, hiába, ezek nélkül uionographiát nem írhatunk, ezekkel meg kell barátkoznunk !
Párbeszéd.
Miként kell beosztani egy féltelkes birtokot, hogy a tulajdonosnak minél több évi jövedelmet hozzon, mégis a földnek terviöereje ne
csökkenjen. (Folytatás.)
— Kedves uram öcsém ! Előbb mondotta, hogy tudni kell a vetésforgási terv készítésnél miféle keverékü a föld, melyre vonatkozik a tervünk. Szeretnék egy homokosabb földre is alkalmas tervet látni, mert ezen barátomnak, ki szinte — mint én — figyelmes hallgatója volt kegyelmednek — épen ilyen homokosabb minőségű földre esett a tagja.
— A homokosabb vegyületü földre következő vetésforgást ajánlhatok, melyből már a buza és lóhere kimarad, helyettök más foglalja el a helyet, mert a buza és lóhere ilyenben csak silányul terem; de annál inkább díszlik benne a roza. Lóhere helyett pedig zab, lendek-kel keverve. Igen ajánlják ujabb gazdasági könyvekben a csillagfürtöt, mely a rozsnak igen jő előterménye, különösen sovány fóldeknll nagy szolgálatot tesz az által is, hogy zöldtrágyául alá lehet szántani. Én a következő vetés-forgást ajánlanám:
1-ső évben rozs erős trágyázásba; v
2-ik évben kapás növény kukoricza vagy burgonya:
3 ik évben zab (vagy csillagfürt);
4-ik évben lendek fél trágyázásba ;
5-ik évben rozs;
6 ik évben hajdina vagy zab.
Néhol a homokos földnek alsóbb rétege ily esetben a földet meg lehet javítani ugy is, hogy mély szántás által több agyagot keverünk homokos földünk közé. Csak hogy ebben nagyon ovatosan kell eljárni, mert ha az agyagréteg csekély g alatta ismét homok következik, akkor hagyjunk fel az agyagnak fölkeverésével, mert ez által a földünk nem volna képes az eső s más leverődések álul nyert nedvességet megtartani, mi által sok időre vagy örökre elrontanék.
— Kedves öcsém uram ! Még egy kérésem van : Bocsásson meg, hogy szavába vágok. Legyen szíves tanitson me^, hogyan oszszam tagomat ö egyenlő szakaszba. Mivel az én birtokom nem rendes négyszög alakba van kihasítva, han''-m egyik végén hegyes szögletbe megy ki. Rajzoláshoz nem sokat értek ugyan, de azért megpróbálom (rajzolja). Látja kedves öcsém mily rendetlen alakja van telkemnek. Északi hossza 121 öl ll/2 láb, mjg a déli 60 öl, szélessége pedig, mely derekon is ugyanaz 132 öl 3 láb. Ugy akarnám pedig az osztást, hogy a szakaszok reá dűljenek a dűlőre, mért máskép nem volna az oszlás czélszerü a szántás alkalmatlansága miatt.
Miután kedves bátyám oly pontos rajzát és leírását adta birtokának, a kiosztást majd
TÁRCZA.
Emléksorok
— George Wolfbrandt. — Bátoi-fi Lajos barátomnak.
Maradjatok, maradjatok b-mályba, Jólét * boldogság csendes iinpjain ! fíe lásson senki titkos fátyulába : ^Rejtett titkoknak holtak ajkain !
Merész röpte * srellera s/.ent tüzének • Ne födje fel e titkos sorokat; Mindent, habár már mindent fölfedének Titoknak már csak néhány sor marad.
Neked S7.«''>1 ez. barátom baj között Kürködnél egykor — (ne adja Isten.) Boldogtalan ba lcunél s üldözött, Kétségbe''sét'' ba (Ane sziveden : Barátod akkor e sorok szerint, Keblére vonni mindig megjelen.
KŐVÁRY BÉLA..
Egy elfeledett írónő-
(.Regényes életrajx).
(Folytatás).
A szélvész bőszült orditások között zavarja föl az óceánt; a sötét habhullámok a tenger fenekéről, miként az örvény, körbe sodorják az iszapot, szétmállott hajődarabokat és csigákat, s a villámtól megvilágított 8 dör-gésektől örökké zugó őséjjelben kiemelkedett egy kis sziget a tenger óriási tükrén . . . Málta scigete!
Mi ezen szigetnek utolsó alapja ? . . . Lehet parányi csigaházak, melyekre rátapadva az iszap, elveszett hajók, elhalt állatok csontvázai, felnőtt a tenger színéig; hogy uj hazát adjon az embereknek.
A floridai négy korallzátony fölépítésére Agassiz szerint 8000 év, tehát a négy felépítésére 32,000 év kívántatott!!. .
Mily roppant idő kell egy kis sziget felépítéséhez. A természet mily állandó . . .
Miként emelkedik a talaj, a tengerek által fölhalmozott anyagok következtében mutatja Austrália, hol a Moreton öbölben és W:n-tie Jarmani& szigeten egy évszázad alatt a ta laj 16 lábat emelkedett föl.
Igy képződhetett Málta is, a tengerek viharjai között!!!
S a kis sziget alig született meg, hadat izent a tengernek, kifeszített mellel állt a habhullámok elé, megmutatva, hogy nem mindig a nagyság győz a természetben, hanem a szilárdság . . .
S a kis sziget nem is tűrt meg gyáva embert talaján, vitézek éltek ott mind, kik az óceánon éltek, kik bebarangolták az egész vidéket azért, hogy mindenütt kitegyék magokat e halálnak, és mindenütt győzzenek !
Midőn megdördültek az osmánok ágyúi, midőn a tatárcaorda mint méhraj rohanta meg Európa kisasszonyt, s a főurak, kik egyebet sem tudtak, csak veszekedni, félve némultak el a közös veszélyben, . . . elsők voltak e kis szigetnek csekély számú lakói, kik határtalan udvariassággal eltelve Európa kisasszony iránt, felvették mellvérteiket, kibonták a nagy keresztes zászlót, s megmutatták az egész világnak, hogy kell védeni idegen hasát 1 . .
Ha Málta talpra állt a veszélyben, a győzelem bizonyos volt, ha Málta haragudott, félt az egész Európa, ha Málta megjelent a csa-tasikon, vértől ázott a föld, vérszaggal telt meg a lég, s még az égen is hosszú vérfonal jelölte utj oltat.
Ezért hivta őket az egész világ máltai vitézeknek.
Es miért voltak oly vitézek ? — Mert egyikük sem szerette az életet, szerelmesek voltak a halálba mindnyájan.
Hiszen ki már eljátszotta minden üdvét a világon, kíván-e élni? . . .
Kit megcsalt, kinek keblét összeroncsolta az, kiért élt, kiért rajongott, kell-e annak élet?...
Ki egész életét feltette egy koczkára, . . a szerelemre, . . . . s nem nyert, minek is élne tovább ? ! . . .
Ki olyannak született, mint némely növény, melyre az eső, a harmat is csak azért hull, hogy a mérget növelje benne, . . . talál-e nyugtot máshol, mint a sírban ?! . .
Pedig e sziget lakói mindnyájan ilyenek voltak, egy sem kívánt közülök élni! . .
Van ma egy társulat Angliában, melynek tagjai azok, kik nem kiv ánnak élni. Minden évnek nagypéntekjén összeül a társulat vacsorára s ekkor az ételek közül egy darab meg van mérgezve, a kinek e darab jut véletlenül, az halálfia ! . . .
Ezek a XIX. század hősei.
Mily undorító hősök, a mily kisszerűek voltak az életben, oly kisszerűek lesznek a halálban ! ! . . Mennyivel magaaztoeabban fogták föl e szomorú végzetet a máltaiak, midőn ők czélttéveestett életüknek árán, legalább a ke-
reszténység, az emberiség czéljának hoztak hasznot!! . .
E végzetteljes sziget lakói között van az általunk már ismert D''Aidy is.
Egyszerű történet hozta ide, az ilyféle történetek még ma is oly gyakoriak az életben :
,Egy bankár és annak csudaszép leánya ! inkább mondhatjuk: egy prózai apa s egy ideális leájij !! . . Jön az ifjú, szép lovag, zsebe üresebb, mint a bankáré, de feje tömöttebb, szive érzékenyebb, szemei lángolóbbak. A leány olvasni tud e szemekből, az ifjú a leány szeméből, megszeretik egymást . . . Eljön egy torz alak is, feje üres, szive nincd, de zsebe tele, ezt meg az apa érti meg ... A végeredmény lakodalom, a próza egygyéolvasztása a költeménynyel, a materiának az eszmével ... Az ifjú lovag többé nem élhet, megfosztaték holdjától, a hold nem élhet, mert elszakíták bolygójától . . . Lassankint kezd hűlni, halványodni a hold, mig egyszerre kihal ... Az ifjú most ismét érez keblében tüzet, a kétségbeesés tűzét, s elmegy Maltába lakni, elmegy azok közé, kik inkább szeretik a halált, mint az életet ...
íme ez DAidy élettörténete . . . EzS?5tt szerette a tudományt, eszméivel magaara járt, ajkai oly szépen beszéltek a mindenségről, ax eroberszeretetről, az életről, szerette az életet, mert erőt érzett szivében küzdeni az emberiségért, előbbre vinni a tudományt, megszilárdítani az erkölcsiséget. Szerette az életet, mert összhangot látott a mindenségben, jónak hitte az embereket ... És ime igy fordul meg az ember élete! ! A bölcsek ezredévekig kutatták már a boldogságot, és ma sem találták, ma sem határozták meg. A boldogság függ egy eszme-
számokkal is megtesszük itt az asztalon, azaz
kiszámitjuk mily széleseknek kell lenni a szakaszoknak egymásután. A kihasitást majd maga is megteheti a mezőn.
Először is hogy pontosan megtudjuk a tagnak terület nagyságát, szorozzuk össze a közép hosszát a szélességgel. Közép hosszát megtudjuk, ha a legkisebb és legnagyobb bosz-szuságok összegét felezzük s igy lesz kegyelmed földjének közép hossza 9072 Vs öl» "éle8* sége, vagy mint máskép nevezik^.alapvonal 132Y2 öl ezeket szorozván össze ily módon mint itt következik.
13 2 X 9 0=118 80 V y
132 X ''A= 66* V
132 X VW- 16 V«
90 X''A— 45
Va X 7«
tehát leend a területe 12.007 □ öl. Ezt most hat egyenlő részre osztva a 76/» Q ölet elhanyagolva — egy hatodrésze 2000 Q ölet tenne. Most még a középhosszuság emelkedését kell tudnunk minden ölre, csak azután kezdhetjük az osztást a déli megyénél kezdve. Közép hosszúság nevekedését megtaláljuk, ha a legnagyobb középhosszuság 90''/^ ''/$ mely tizedestörttel kifejezve 90,625 öl, és a déli hosszúság 60 öl közti 30,625 öl különbséget a a szélességgel 132y2 öl vagv 132. 5 öllel elosztjuk, a kijött eredmény — 0,.23t öl leend a középhosz nevekedése. Most a számitóknak azon fogásukkal éljünk, mit hamistételnek (Regula Falsa) neveznek. Vegyük először az "első szakasz szélességét a 60 öl hosszúság szerint 32 öl szélest)'' k. ugy de a 32 öl szélességnél 32 szer 0,231 ö,l<-t uevekedett, tehát 32 ölnek középhossza 60 -f- 7. 36° 67. 38 öl leend, mit a 32 öl szélességei szorozván a hamis eredmény 2155 ~ öl leend, mely 155 ~ öllel nagyobb a kívánt eredménynél.
(Folvtatá»a kővc:ic-z:k.)
PATAKV GÉZA.
Gazdászat és orvos-rendőrség.
A mezei egerek pusztítása tárgyábm gazdászat-és orvon-rendöri szempontból.
Mindenfelől a mezei egerek szaporodása és azoknak irtása miképenjéről emelnek szót a gazdák, mert láthatni, h«>gy azok tulszaporo-dása nagy pusztítására szolgál a veteményeknek. Már is vannak vidékek, melyeken az elvetett földeket tavaszi vetés alá venni határozták. mert végrnélkiili pusztítást tettek azokban. Mondj ák a gazdák. ho<rv gazdászati szempontból kell valamit lenni, különben kezünkből eszik ki azok a kész kenyeret.
Sok helyen már is hozzá fogtak az egerek irtásához, arsenicumot használnak liszttel összegyúrva golyó alakban. És ez azon körülmény, mely ok< t adott arra, hogy a mezei egerek pusztítását orvos rendőri szempontból is tárgyaljam. Én ily mérget soha nem fogok ajánlani a mezei egerek pusztítására, mert tudom azt, hogy a növények fölszivják a mérget nemcsak olvadt, hanem durva állapotban
tői, egy szótól, egy mosolytól, a levegőnek megrezgésétől is, de mindenesetre a valódi boldogság előidézőjének legnagyobb ténvezöje a jószívű felvilágosodott apa, és annak lerontó ja egy szívtelen, avagy anyagi hasznokat vadászó szüle! . . .
Ha elraboljátok valakitől a szerelmet, ha szétzúzzátok valakinek szerelmét, megsemmisítitek a kedélyt is, kedély nélkül, nyugodt kedély nélkül pedig boldogság absurdum. a kedélyt nem lehet — az ideális kedélyt — pénzesládával kielégíteni ...
Igy lett tudós, az emberisé -;et végnélkül szerető, a minden szépért lelkesülő D''Aissy-ból pe8simista, embertgyülölő, haláltszerető s csatákat kedvelő máltai vitéz. Egy oly nemes kedélyű emberpek, minő ő volt, szükségkép kellett elfordulnia azon világtól, mely neki soha vigaszt nem adhat s nem adott.
Nem élet volt az, mit ő e szigeten élt, hanem álom. Ha megszólalt a harczi kiirt, miként a delejes alvó, melynek szemei zárva vannak, rohant az ellenség közé, kereste a halált, de az őt kerülte. Békében pedig szobája falai között folytonos olvasással tölté idejét, az életnek alakjai eltűntek S7emei elől és csak könyvének szereplőivel társalgott, arcza soha ki nem derült, ajkán soha mosoly nem honolt, alig beszélt rendtársaival, csak esténként ment ki a tengerpartra s a csillagos ég, s a tenger zúgó habj ai között ábrándozva egy más életről, más emberekről, miként álomban szőtte az álomképeket.
Rendtársai ugy tekintek őt, mint oly embert, kinek lelkiismereti furdalásai vannak, azonban a rend tagjai megtartották öntitkaikat és nem beszélték el soha egymásnak. Legalább D Aidy soha sem szólt magáról, csak midőn neüa egy-egy szerencsétlen szerelem, apai zsar-
is, s igy nagyobb veszélyt várhatni ily elbánás j által, mint hasznot. Hagyjunk föl tehát as ■ arsenicummali mérgezéssel e helyen, s keressünk oly tárgyakat, módokat, melyekkel uincs • annyi veszély egyesítve.
Egyetlen és legkönnyebben megszerezhető pusztító mérge a házi és mezei egereknek a hamuz8Ír. Hamuból, legkivált tölgyfahamuból jó erős lúgot csinálunk, leszűrt levében búzát, vagy rozsot, hajdinát áztatunk 24 óráig, hogy fölpuhuljanak. Ettől az egereknek mig kell dögleni, ha számukra elszóratik, vagy lyukakba vettetik, 2 szem elegendő méreg egy egérnek.
A villanysav higitva— cidum phospho-ricum dilutum — is hatalmas mérge az egereknek. Lisztet kovászszá gyuratunk, e savval b apró golyó alakban hintjük azok lyukaiba, ! vagy a föld hasadékaiba.
Nagyobb gazdaságban keresztforma czö-vekeket kell leverni a veteményes mezőn, vagy ágbogot elszórni. Ilyeken a kányák ülni szeretvén, sok egeret elpusztítanak. A menyét is sok pusztítást tesz az egerekben.
Tudva ezeket, könnyű leend a veszélyes mérgeket nélkülözni és még is a lehetőségig eredményhez jutni.
TERSÁNCZKY.
Zala-Egerszeg Január 13.,E1874.
A legközelebb lefolyt napokban szerencsés valék mozzanatokat észlelni, melyek szeretett városunknak, a kor világító sugara melletti haladását, szellemi emelkedését félre-ismerhetlenül jelzik, —^pely észlelet keblemet határtalan örömmel tölté el; ugyanis : városuuk torna-egylete f. hó 11-én tartott rendes közgyűlésében, a sikerülten eszközölt tisztújítás befejezésével, melyet tombola és 35 frt tiszta jövedelmet eredményezett tánczestély követe, a primitív állapottal összekötött nehezségek fölötti teljes győzelem fényes diadalünnepét tartotta meg.
Az ünnepély esti 7 órakor vevé kezdetét, melyben a város értelmisége, minden rendű és rangú polgársága a legnagyobb lelkesedéssel vett részt.
Ámde nem mulaszthatom el kiemelni, miszerint ezen ünnepélyes jelenet, egyrészt ugyan a győzelem fölötti öröm, de más részt egy férfiú iránti elismerés és hálaérzet nyilvánulása vala.
S ezen férfiú a torna-tüzoltó-egylet elnöke Hanty László ur; ki az 1200 forint tőkével bíró egylet alapját elébbi ingásából tapintatossága, s ernyedetlen ügybuzgalma által kiemelve, városunk díszére s hosszú időre megszi-lárditá.
E buzgalom méltó elismeréseül, a közönség a zala egerszegi izraelita iskola helyiségéből kivonulva, (hol jelenleg a tornászati gyakorlatok folynak), fáklyászenével tisztelte meg, mely alkalommal a zala egerszegi polgári iskola igazgatója, Udvardy Ignácz ur, kit mint egyletünk ifjú, de lelkesült tagját van szerencsénk üdvözölni, — az összesereglettek érzelmeinek hű tolmácsolója volt.
nokságrol szóló eseményeket hallott, fájdalmasan kiáltott föl, behúzódott cellájába s nem beszélhetett vele senki.
Daczára annak, hogy legkevésbé volt közlékeny, hogy semmi mulatságban részt nem vett, hacsak erre a rendfőnök nem kényszerité, mégis leginkább őt szerették a rend tagjai, s r"l»g főnöke. Ha tettekről volt szó, ha bátorság, vakmerőségről beszéltek a szigeten, az ő neve áll; legelői, nehezebb vállalatokra öt kértek föl, s főleg a titkos küldetésekre, mert az ő titokszerü lényével ez a legtermészetesebben illett össze.
(Folyt, köv.)
GOLENICH KAROLY.
A nép nevében.
Furcsa dolgot ir az ujaág, Hogy Zalát is darabolják : Hol bor és táj büszkeségünk ; Jó Csengery, ne bagyj bennünk !
Ha már épen változás kell, Tegyék azt kis Egerszeggel : N a g y-Kanizsa legyen székünk Jó Cser.gery ne hagyj bennünk !
Jöhet ide minden vidék) Vaspálya van, — nincs mesazeség, 8 más egyéb ia szól mellettünk . . . Jó Csengery, ne hagyj bennünk 1 "
Jobb helye már teremt-ugyse ! Törvényszéknek aem lehetne, Maradjon hát hiven köztünk ; Jó Csengery, ne hagyj bennünk!
A haladás gyózzön immár Ne az érdek, e rosz mustár. — — Legyen ott fen azent az elvünk. Jó Csengery, ne bagyj bennünk l H.
Hanty László ur megköszönő beszédének befejezései után as egyleti tagok szűnni nem akaró éljenzés között, a polgári kötelesség lerovásának kellemes tudatában, megelégedetten távozván, fáklyáik lerakása után, a .Zöldfa" vendéglőben díszvacsorára gyűltek Össze, hol az ünnepelt a liberalismus fonalával átszőtt fölköszöntő beszédei hatást gyakoroltak.
Adja az Ég, hogy az elnöksége alatt levő intézet ugy saját mint városunk díszére váljék.
Szent-Oróth, január 6.1874.
F. évi január 4-én szen,t-gróthi műkedvelők által, ugyancsak Szent Gróthon adatott: .Mikulás" eredeti népszinmü, irta: Benkő Kálmán.
A „műkedvelők" állitása szerint s tiszta jövedelem, egy helyben felállítandó kórház alaptőkéjének gyarapitására lészen fordítandó: talán ugy is ez vala az inditó okok egyike, hogy az előadásra, a válogatott közönség oly meglepő nagy számmal jelent meg.
De a ki szórakozni akart is — az egy oldalú tömjénező hizelgés mellőzésével szólva — valóban élvdus órákat szerezhető magának, fent jelzett nap estéjén.
A darab előadásáról — nem bocsátkozva a részletekbe — csak kedvezőleg nyilatkozhatni, miután az, tudtunkkal igen üditő hatást gyakorolt a jelen volt közönségre.
Műkedvelőink, általában igen betalálták magukat szerepeikbe.
A dialectusra vonatkozólag azonban szeretnők valakinek megsúgni, miszerint hazai nyelvünk, ha az fölötte infestáltatik, vajmi „hejtelenűl" hangzik ám!
Egyébkint eltekintve a hajszálhasoga-tástól, első sorban Németh Zsigmond (Torkos/ de Gégés Nikodemus), Wagner Henrik (Kereszti), Geszner Bertalan (Kalmár), Páál Pongrácz (Fazekas) urakat és Sz. L. (Zarándok-nő) kisasszonyt kell elismeréssel említenünk, kik közül N. Zs. ur ez alkalommal fényes jeleit adá e téreni jeles tehetségének.
A szerepet (Mikulás) Varga Károly, egy helybeli czipész adá; a hazugság bélyegét sütnénk magunkra, ha állítani merészlenénk, miszerint szerepét nem tanulta be hibátlanul.
Az előadás után rendezett tánczvigalmon a hódító szépségű hölgykoszorú, valóban elbá-jolólag gyönyörködtető vágysovár szemeinket.
A fiatalság tánezviszketegségének, csak a mélabúsan kongó hajnali órák vetettek véget.
A kedélyes estély szerzői fogadják őszinte üdvözletünket a viszontlátásig.
MEGYESZÉLI GYULA.
Helyi hirek.
— LapunJcban említve volt, hogy Nagy-Atádról Kisasszondi Antal szűcsmester, ő Felségének 25 éves jubileuma alkalmára disz bőrköntöst készített, ezért most ő Felsége 100 frt jutalmat küldött.
— A nagy-kanizsai kölcsönügyben az alispáni hivatalhoz beterjesztett kérvény, mint lapunknak Zala-Egerszegről írják — a minisztériumhoz pártolólag felterjesztetett.
— A zalamegyei .Gazdasági Egyesület" 1874-ik évi február hó 2-án délután 5 órakor Zala-Egerszegen saját helyiségében évnegyedes közgyűlést tart, melyre a tagok tisztelettel meghivatnak. Zala-Egerszeg 1874. jan. hó 12-én. Arvay István m. k. ügyvezető elnök.
— Herczeg Eszterházy zárgondnoksága az alsó-lendvai és nempthy uradalmak fóbér-nöksége ellen a bérlet megszüntetése érdemében kimozditá8Í keresetét a csáktornyai kir. törvényszéknél, mint a .Zalai Közlöny "-nek Alsó-Lendvárói irják, — enapokbanjinditjajmeg; az előleges bírói szemle január 26-ára már el is rendeltetett.
— A Balaton oly erősen befagyott, hogy kocsikkal bátran közlekedhetnek rajta.
— Nagy- és JB^is-Kanizsa közt fen-forgó kiegyezési müvelet kidolgozására a jan. 15-én délután tartott bizottmányi ülésen egy 21 tagu bizottság küldetett ki.
— Az Eötvös-téren ásott költséges kut már elkészült s két csövön nyerhető belőle viz, hanem oly vékonyan adja ki a vizet, hogy tűzvész ulkalmával alig leend használható.
— A nagy kanizsai önkéntes tűzoltó egylet, tűzoltó szereinek szaporítására, f. évi február hó 7-én, a .Zöldfa" vendéglő nagy termében zártkörű tánczvigalmat rendez. Belépti dij 1: frt, karzat első sor 2 frt., második sor 1 frt. Szives fölülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag közöltetnek. Es egylet a leghumánusb intézmények egyike levén, melegen ajánljuk a t. közönség különösen a birtokosok méltó pártfogásába.
— Következő sorokat vettünk : C z á-f o 1 a t a az 1874-ik év jan. 15-én kelt „Zalai Közlöny" 5-ik számában közzé tett panasznak, mely rendtársam keresztelésnéli eljárása miatt emeltetett, a következő: Az igaztalan vád ellen, hogy megvédjem a ,Zalai Közlöny" érde-
mes olvasóközönsége előtt megszólást nem érdemlő rendes eljárását a keresztelő papnak, ide írom először is azon szavakat, melyek, merem hinni, az édes apának saját betűi: Született neve Kálmán, Zsiga és Zoltán, ez áll a keresztanya által ide hozott papíron, melyet hozni szoktak sokan caak azért, hogy ha elfelejtenék a gyermek vagy a szülők nevét, legalább zavar ne legyen, db a keresztelő lelkész nek erre semmi szüksége,minthogy az első kor désre t L mi legyen a neve, a keresztanyától értelmes választ vár és aszerint tovább halad. Igy történt itt is, hogy a nyert válasz eit Kálmán és Zsiga, a mint az apának kézit a''.a is kívánta, mely még mindig birtokomban van, és igy ezen nevekkel be lett végezve a keresztelés, és csak akkor jut eszükbe, hogy még a Zoltán hátra van, amit csakugyan eddig maguknál tartott kéziraton meg is találtak, de már későn. Már most kíváncsi vagyok orra, hogy lehet valakit rendes eljárásáért megszólni akkor, midőn a vád oly alapon áll, moJyet a szúnyog is elragad alóla, vagyis hogyan lehet itt panasz a lelkész ellen, mert megtagadta a a keresztelést Árpád és Zoltán nevekre, mely nevek elsejéről szó se volt, a másik csak mint Kálmán és Zsigához adott Zoltán, mint a keresztanya által elfelejtett név szerepelt, hogy minek kelljen e panaszt, mely más alaptalan megszólásával egyező, nevezni, azt a nagyérdemű „Zalai Közlöny" olvasó közönségére bi-zom. Nagy Béla, ferenczi lelkész. — Midőn e nyilatkozatot közöljük, készséggel kijelentjük, hogy azóta tndomásunkrs jött több oly eset, melynél Árpád, Zoltán névre a helybeli plo-bánián is történt keresztelés, s igy a nagy ka nizsai szent-Ferenczrendüek hazafias érzületét nem vonhatja senki kétségbe.
— Gyászhír. Lapunk bezártakor vess-szük a hirt, miszerint Udvardy Ignácz veszprémi kanonok, nagy tudomány u férfiú s jeles emberbarát tegnap, jan. 17-én délután 5 órakor meghalt. Béke porain !
— JRitka eset. Muraközben, Újudvaron, gróf Festetics György tulajdonához tartozó majorban f. évi jan. 13 ról 14 re inenó éjjel B.> pcs birkásgazdának neje, ki most 35 éves, 4, igyermeket hozott a világra, és pedig először egy leányt és azután 3 fiut. — A leány ól, fri*s és egészséges, két fiu 2 óra nmlva meghalt, a harmadik fiu pedig halv* született. Az anya jól érzi magát. ^ .
— A balatoni zala-somogy gőzhajózási részvénytársaság érdekében 1874. január hó 6-ára kitűzött nagygyűlés a közbe jött rendkívüli akadályok miatt nem tartathatván meg ; folyó évi január hó 22-én Bogláron délelőtti órákban nagygyűlés fog tartatni. E gyűlésen ugyanazon ügyek és előterjesztések lesznok elintézendők, melyek az elmaradott gyűlés tárgyául kitűzve voltak. Kelt Szőlős-Győrök ben, 1874. jan. 7. Jankovich László, elnök.
— Rövid hirek. Horváth György, Kecskeméten nem rég megválasztott követ, elhunyt. — Nagy-Váradon egy család Chiná-ból 16 milliót örököl. — Antonelli bibornokról azt irják a lapok, hogy súlyos kössvényroha-mai vannak. — N. Szebenben a himlő járvány sűrűn szedi áldozatait s jelenleg is mintegy 800— 900 fekszenek benne. — A pesti népszínház a tervezés szerint 1876 telére, az uj opera színház pedig 1877 téli idényre nyittatik meg. — Az uj vámházat május elsején adja át a kormány hivatalos használatnak. — A Szeged melletti tömöri erdő egy része, mely a város tulajdona, nemrég leégett. — Schlauch Lőrincz Szathmár egyházmegye püspöke 100 ftot adott az ungí kolera-árváknak. — Aradon közelébb a magyar színészek „Brankovics" előadásán értékes koszorút adtak Hubay igazgatónak, ki nemrég érte meg szinészkedése 25-ik évét — Posner L. Károly a honvéd menháznak egy szép albumot ajándékozott, melybe mindazok nevei be lesznek iktatva, kik a honvédmenházra adakoztak s adakoznak. — A válságos esztendőt a csődesetek rendkívül nagy száma is szomorúan jellemzik, a kettős monarchia területén 1377 csőd jelentetett be s ebből majdnem fele, 666, Magyarországra esik. — Pozsonyban legközelebb egy érdekes esküvő ment végbe 76 éves menyasszonynyal és 26 éves vőlegénynyel. — A Szilágyságról csapatosan sereglenek N.-Várad vidékére a szegény, dolgot kereső emberek. — Rudolf koronahg. had-tani tanulmányait Keinl&nder ezredes vezetése alatt kezdendi meg. — Sehleich Ede tájfestés* hazánkfia meghalt Münchenben. — óváry Lipót, ki a m. t, akadémia megbízásából kutatott Olaszországban, hazajött.
Vegyes hirek.
— A karácsonyi ünnepek Gödöllőn. Mint a M. A. Írja, a királyi udvar Gödöllőn lélek-emelőleg ülte meg a karácsonyi ünnepeket A királyné ő felsége születésnapján d. e. 9 őrskor a város elöljárósága és értelmisége, a különféle hivatalnokok, a királyi udvar személyzete díszruhában jelent meg as ünnepélyes isteni szolgálaton. 11 órakor udvari mise tartatott
melyen & királyi felségeken kivűl a koronaörökös és a magas udvari hivatalnokok voltak jelen. Az iskolás-gyermekekre nézve a valódi örömünnep d. u. 3 órakor kezdődött ó felségeik közpénztárukból 100 frtot bocsátottak a* ottani lelkész rendelkezésére, hogy azok árán a legszegényebb gyermekek számára téli öltönyöket vásároljon, azon ruhákon fölül, melyek Valéria főhgnő által nagy mennyiségben késsit tettek. A szegény gyermekek meleg téli ruhával láttattak pl, a tehetósbek tanszerekkel, a jómódúak pedig játéknemüekkel ajándékoztattak meg, 8 mindegyik kapott a királyi asztalon hetek óta megtakarított czukoralakokból. O felségeik 100 frt a református lelkésznek hasonló ezé! ból utalvány óztak, 50 frtot a besnyői zárdafőnöknek az ottani házi szegények közti kiosztás végett. Miss Trockmonton Mária udvari hölgy az iskola számára 60 ó- és újszövetségi csinos képet ajándékozott: gr. Festetics Mária a szegények házában osztogatott férfiak és nők között fehérnemüeket, Valéria herczegnő a szegények házában lakó és más háziszegényeknek kávét adott süteinénynyel együtt. Egy ne-gvedévig tartózkodott Gödöllőn a királyi udvar, de nemes jótékonyságának cselekedetei oly befő lyássál voltak a helybeliekre nézve, hogy még a legszegényebb ember is részint kegyes adományozás, részint az udvarnál kapott kereset folytán könnyebben néz a napszámot igérő tavasz elé.
— Székely-ker esz turt karácson éjjelén 12—1 óra között igen szép természeti tünemény volt látható. Vihar dühöngött, kemény dörgés és vakitó villámokkal, minőt csak julins hóban lehet látni. Reggelre hó esett, mely már a vihar alatt indult meg.
_ Oroszországi portói levelek. Ax orosz-
ország déli résxéről kiindított axon egyes nem bérmentesített levelek, melyek ax osztrákmagyar államon át továbbittatnak az osztrákorosz postaszerződés értelmében minden 15 gram után 21 krajcxárral váltságolandók, mely ntk is fele idegen portóképen az oaztrák-magyar pontajövedék javára tudatik be.
— Vámbéri Ármintól a berlini „Nordd. Alig. Ztg." egy közleményére vonatkozólag mely — mint nem rég jelentők — hazánkfiától á középázsiai néptörzsekről a „Russiache Kevue'' folyóiratban megjelent, hosszabb czá-folatot közöl. Vámbéry alaptalannak nyilvánítja azon állítást, hogy ő a kelet ázsiai viszonyok mégitélésében nézetét megváltoztatta s most az orosz táborba ment volna át. Vámbéry azt mondja, hogy hirlapilag mindig a mellett küzdött, hogy a nyugati cultura áldáaát nem az orosz, hanem az angol fegyverek vigyék el Közép Ázsia barbár turkomán törzsei kŐzé. De minthogy Anglia e tekintetben évek óta semmit sem tesz, Oroszországé lón apolgárositó szerep, s mindenesetre jobb, ha e vidékek orosz hatalom alá kerülnek, mint hogy az eddigi barbár állapotban maradjanak.
— Borzasztó tett. Adonyból írják, hogy egy a fővárosban szolgáló szegény leány ax ünnepeket otthon akarván tölteni,a hosszú útra gyalog indult. Ercsinél azonban két ismeretlen megtámadta, elvette 8 forintnyi pénzét s a csekély ajándékokat, miket hazavitt. Sirva ment tovább, mikor ismét egy férfi csatlakozott hozzá. ki részvéttel kérdezte baja felől, s mikor a lány elmondta, azt kérdé: ráismerne-e a rablókra, ha találkozna velők ?" A leány azt mondta, még tíz év múlva is megismerné. Erre az ismereti-ii füttyentett s a két rabló egyszerre előugrott. A szerencsétlen lányt fához kötözték, s kiszúrták mind a két szemét. A megvakított lányra késő este akadtak rá s bevitték a faluba.
— Petroleum fűtés által hajtható mozdonyokat ajánl a gazdáknak egy bécsi részvény-társulat. A szerkezet előnyei állitólag abban állanak , hogy teljesen veszélytelen , rögtön mozgásba hozható és beállítható, zaj nélkül dolgozik és kevés tért igénjel, végre nagyon olcsó, amennyiben óránkint és lóerőnkint csak 11 o. é. krajezárba kerül. A kezelés a társulat állítása szerint véghetetlen egyszerű, mert szerinte sokkal nagyobb ügyesség kívántatik egy petróleum lámpa meggyújtására, mint ezen szerkezet kellő kezeléeére. Megválik, mennyi ebből a reclame b mi marad való.
— Iszonyú vihar dühöngött decz. 16-án Anglia északi részeiben. Legnagyobb pusztításokat Sheffieldben tett, hol számos emberélet is veszett el, s a külvárosokban rettentő pusztításokat vitt véghez. 16 kán délben nem volt egy utcza sem, melyet romok ne borítottak volna. Egész ércxfedeleket hordott el a sxélvész, nagj műhelyeket rombolt össze, s a gyárkéményeket kártyavárak gyanánt döntögette halomra. Tripet-Lan?ben 120 láb magas kémény omlott keresxtbe S késes műhelyen s 30 munkást temetett romjai alá, 6-ot megölvén, 14-et pedig súlyosan megsebesített. E kémény össze-omlása ezenkívül 40,000 frtnji kárt is okoxott. A norfolki vashámorba is összeomlott egy ké-ménj s a teiep épületeit mf-rő rommá xuzta össze. A munkások azonban ingadozni látván a kéménjt, még idejekorán elmenekültek, csak hárman szenvedtek suljos sérülést. Ax attetcliffi
• Vasöntödében a fedelet emelte le az orkán, mire
az egyik fljfal azonnal beomlott Itt is két ember veszett el És igj tovább. Legnagjobb volt a vihar Walklej külvárosban.'' Itt egy épülőben lévő iskolaház omlott össze; az uj templom fedelére pedig egy nagy kéménj zuhant le, áttörte axt s a boltozatot, a templomban pedig összerombolta a szószéket • a padokat. Halifaxban egy kéménj omlott össse s megölt egy*fiut s megsebesített 3 férfiút. Hart-lepoolban a kikötőben lévő hajók szenvedtek nagy rongálásokat, s egy hosszú tömör kőfalból épült gépcsarnok tövig leromboltatott. Egy vasúti hidat is elsepert a vihar, Schiedsben a Tyneon horgonyzó hajók elszakadoztak láncza-ikról • elaülyedtek. Egy halászbárka halászaival együtt elveszett Még nagyobb tengeri szerencsétlenségről értesítenek Berwickből. Itt ax „Ocean" nevű hajó szenvedett hajótörést s tökéletes roncscsá lett. A legénység eltűnt s nem tudni, megmenekült-e.
— Baeaine nej*, ki férjével egy puszta szigeten temeti el éleiét, még csak huszonkét éves. ó mexikói születésű, mikor gyermek volt, valóságos királyi fény vette körül, később javait elkobozták, kedvesei elhaltak s ő maga maradt elhagyottan, árván, szegényen. Bazaine akkor ismerkedett meg vele, midőn a francziák Mexikóba érkeztek; a mindenható tábornoknak megtetaxett ax elhagyott virág s a 17 éves leány ax 50 éves férfi neje lett. Vissxanyerte családjának elkobzott vagyonát s midőn Európába jött ** egéss párisi társaság, élén a császárral hódolt Bazaine assxonynak. Irigyelte ax egész világ; sxalonjsit látogatta Izabella exki-rálynő, és Doupanloup püspök, a párisi társaság sxine, virága. Most ismét egy szegény ember szegény felesége.
— 9Én magyar nemes vagyc^!* mondá
Cs . . . . Béla jogáss B----cx Fülöp nevü
commisnek, midőn ex a tekeasxtainál Cs. által megsértetvén a hevesindulatu „patvaristát* párbajra szólitá. .Tehát nem verekszik." vi sxonzá a rőfös lovag, és két erős pofonnal bo-szulá meg állítólagos meggyaláztatását. Ezen jelenet a belvárosnak egyik leglátogatottabb kávéházában történt. A járásbíróság által B. . . . cz 40 frtnyi birságra uemtizetheiéa esetében pedig 8 napi fogságra lett Ítélve. Az elitélt boltos segéd büszkén tette le a szegényalapra szánt bírságot a bíróság asztalára.
— Ballá Gergely — az ál-Wesselényiről
— a következőt jegyzi fel a .Nagyvárad.* Balla olvasmányt kérvén, ■ Horváth Mihály egyik müvét * „Huszonöt évu czimüt adták neki olvasásra. Balla e müvet olvasni kezdvén, oly dühbe jött hogy a könyvet széttépte és lábaival tapodta. E kihágásért nyolez napi „néma börtönbe" zárták, mely fegyelmi büntetést már kiállotta.
— A bécsi Grand Hotel a Ringen január elsején viradóra meggyúlt; a tüz csakhamar elhatalmasodott s a Ringstrasse többi épületeit is fenyegette. A tűznél * katonai tüzőrség nagy tevékenységet fejtett ki. A toronyőr szintén értesítette a városi tüzérséget, mely bár minden telepből idején megérkezett a tüz terjedésének gátot vetni nem tudott. A Maximilián Strassé-ból vezették a vizet a szálloda égő fedelére, azonban mind hiába, mert a tüz elterjedt az egész padláson, hol a felhalmozott bútorok, ágy-neműek és egyéb házi eszközökben bő táplálékot talált. Perczről-perczre nőtt a veszély, a tűzoltók működését tetemesen akadályozta az éjféltájban nagyon hideggé vált lég, valamint az égő ház magassága. A szállodában ez alatt nagy volt a zavar, mit még növelt az összegyűlt néptömeg. A nagyszámmal kirendelt katonaság alig volt képes a rendet fentartani. Sokan a szálloda éttermében tartották Szilveszteréjét, mások, nagy részt utazók már békén pihentek''
— és mindnyáját felverte a tűzi lárma. Börön-; dökkel, kézidobozokkal, mindennemű málhá-val terhelve jártak keltekéig a szolgaszemélyzet a menthetők megmentésével foglalkozott.. Az üveggel fedett udvar megnépesült ijedt utazókkal, kik reggel öt óráig itt maradtak,> mikor a tüz elfojtatotts visszatértek szobáikba.
— A szálloda üxlete tovább folytattatik.
Történeti naptár.
Január 19. 1527. I. Ferdinánd Magyarország szabadalmainak fentartását ígéri. —t 1849. Theodorovics seregének vérengzése ''Versecxen. — 1858. Lendvay halálozása.
„ 20. 1065.v Salamon király békét kőt Béla fiaivát. — 1407. Zsigmond kir. a jobbágyok szabadköltözési jogát mondja ki.
„ 21. 918. A magyarok Basel városát elfoglalják s egészen feldúlják. — 1849. Görgei csauvesztése Wind-schachtnál.
„ 22. 1416. Zsigmond kir. Lyonba uta-zott. — 1621. Czobor Erxsébet gr. Thurxó György nádor öxvegjét Árvám egye egyhangúlag örökös főispánjának választja. — 1788.Bjron születése. — 1848. Perezel Szolno-
kot elfoglalja. — Ugyanez nap volt a tarczali csata Klapka és Schlick kőzött. — 1863. A lengyel felkelés kezdete.
Üzleti szemle.
(8. 8.) Kagy-Kaniua, jan. 16 án 1874.
Időjárás: derült, kedvező.
Gabuaüslet: A mai hetivásár meglehetős meny-nyiségekkel volt képviselve a g*bn* majdnem minden neméből! — Tulaj donitható es leginkább a rendkívüli jó ntak és a pénzszükölködésnek.
Vételkedv hiányában buza és árpa b—10 krral leszállt. — Roms éa kukoric**, mint s helyi szük-ségletre egyaránt kedvelt csikkek, mnltheti árakat megtartották. Jegyiünk :
Alsó-ansztriai mérő szerint;
Busa 80—81 fnt. 6.06-6.20, 82—83 fnt 6.40— 6 70, 84 - 85 fnt, 7.10— 7.30 kr. Rozs 76-77 fnt 4 50—4 80, 78—80 fnt 4 90-6.16 kr. Árpa serfőzésre 4.50 - 80—6 ftig. Árpa ete''tésre 3.50—3.70. Kukoricza 4.80—90--5 ftig Zab 2.10—15 Hüvelyesek : Borsó 8 30 kr. Bab fehér uj 5 frt ó 4.80—60 kr., tarka 4 frt. Lencse 7 20 Köles 3.60—80 kr Hajdina4.30—60. Köleskása 7—8 frtig. Hajdina kása itezéje 12—14 krig. Lenmag 4.60 - 70. Lendekmag 3.80—4 ft. Lóhennag 80—32 frt bécsi mássája. Kendermag 3 60 kr. méreje. Bepcze téli 4.40—50 krig, nyári 3,50—60, minden 75 font. Borok: Tavalyi: 9—12 forintig. Idei: Schiller 4.20—4.50 krig Idei: piros 4.30—5 forintig. Idei: fehér 4.50—5.80 krig. magyar akó seprüatől
Keszthely, január hó 16-án 1874. Buza 6.50. —6 30 kr. Rozs 5.70 — 52.0 kr. Árpa. 4.50 — 4.30 kr. Zab 2.30 - 2.20 kr. Kukoricsa 5.10—5. — kr.
Burgonya .--.- kr. Bab .--.— kr.
Hajdin* —.---.— kr Marhahna 24 kr. Borju-
hus 26 kr. Disznóhns 28 kr. Juhhus — kr. 8zalonna — kr. Ujbor akój»5.— — 5.60 kr. óbor akója
15.— .— kr. 8zéna m. —. — — — ._ kr.
szalma m. — frt. Keményfa öle 16.---.— kr.
iaraár 18-tól juiár 24-ig 1874.
Hó- és heti- Katbolikus nap-; Protestáns __J tár I naptár
utj-
7) K. Ev. Mintán Heródes meghalt MáL IL — Pr.
Ján. I. — Gör. Máté I. 1—25.
18 Vasársap D 2 .léz. Nev. D 2 Pirosk*
iy Hétfő Sár* Sár*
2<i Kedd Fab. Seb. Fáb. Seb.
2i ^ze rda Ágnes Ágnes
22 Csütörtök Vincze Vincze
23 Péntek Mária elj. Emerik
24 Szombst Timothcu* Timotbcus
f* A*
W
A
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.

Ajánikozás.
— Egy 24 éves izr. nős tanító, ki a törvényszabta tantárgyakban, magyar-, német- és hébernyelvben alapos oktatást adni képes, oly tanítói állomást keres, hol neje, ki ügyes ipar-tanítónő, alkalmazást nyerne. — Czime : R. S. M. néptanító, post. restante. Nemesvid (Somogy -megye).
— Beküldetett: „Die in unserem heuti-gen Blat''.e befindliche Lotterie Annonce des Herrn Z/OZ. Sums. Cohn in Hamburg ist ganz beson-ders zu beaebten, indem die Lotterie mit ausseror-dentíich viel Gewinnen und ansserdem der grösste Hauptgewinn abermals auf event. 150.000 Thaler festgestellt ist, so daas diese Geld-Verloosung, trotz des billigeren Einsatzes, den allergrösaten znr Seite zu stellen ist. Es ist daber eine grosse Betheiligung zu erwarten nnd möge man aich aus diesem Grundé nchleunigst an das genannte Bankhaus wenden.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Forty-féle altalanos
mely rendkívüli gyógyereje, elvá*aztó, érlelő és fájdalmat csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyazermind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü bajokban. — Ily bajok s torokgyulladáslégcsőhurut, b Ő r k é s-barság, hártyásgyik (Croup-angina) mindenemü megsértések, halapi*, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrá-zások, darázs- vagy méhszurások, konok-fekélyek, zúzatok (contosiók) — meglepő gyors fájdalom csillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar (carbunculus pústul* malign*), megkeményedések, genyedések, vérkelések, mninden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, f*gyd*g*n*t, ujjféreg, körömméreg, v*dhua, t*gsziv*ca, csontszd, kificumitás és megrán-dulások, helyi csúz; továbbá * szülés folytáni láb-felf*k*dások éa sebek, fájós fekélyzett v*gy már genyes női melL — Sok nŐ már c*iráb*n volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével —. egyedül ezen jeles sebtap&sz h*sznál*t* által menekült meg.
Végre * testbe teljesen bemélyedt bárminemű saálk*, vagy daráss- és méhfolánkja csupán ezen trpaszn&k rötid idei használat* folytán annyir* előtűnik, hogy azután * testből közönségesen ss*b*d késsel, sebészi mfitét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulás* nemsokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülbetlen gyógyszer, melynek jelec-sége leghitelesebb egyének számos s különös kivá-n*tr* bármikor felmutatható bizonyítványai álul más régen * legfényesebben elismertetett — rendkívüli, ( legkülönnemübb esetekben megpróbált h*tá*ánál é« feltűnő sikerdús eredményeinél fogv*, melyek használtat* által még elavult b*jokb*n is eléretnek, jól megal*pitott és elterjedett hirét kéUégbevonh*tl*nul rgasolj*.
Egy csomag ár* 50 kr., n*gyobb caom*g 1 frt, használati ut**itás**l együtt, postán küldve 10 krr*i több. — Egy frtnyi csom*gnál kisebb szállítmány nem telje.vittetik.
Központi Willdeményező r*ktár: Psstea TirSk JÓZStf gyógyszerész urnái király-utcz* 7-ik szám *l*tt -Továbbá k*Ph*tók : Nagy-Kanizsán : WAJDITS JÓZSEF urnái. PakSOB: M*l*tínszky S. — Pécsett'' 8ipŐcz J. — Siasfss : St*mborszky. — Sz.-Fehéryá-rstt: Braun J. — Szombathelyen": Pillích F. — Veszprénbea : Ferenczy K. - Zágrábba*: Miübach Zs. Seprasbaa: Book J.
A t. cz. gyógyszerész és kereskedő ur*k, kik r*ktárt elváü*lni h*jl*ndók lennének, felázólitutn*k, miszerint e részbeni ajánl*t*ik*t ezen gyógyszer készítőjéhez F0RTY LÁSZL0H0Z ezimezve : Budára, (Rácz-vároa, főutc**, 5»0. szám) beküldeni sxiveskedjenek, ki megrendeléseket is pontos*n teljesít-
IV Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések *z árn*k készpénzbeni beküldése, v*gy posUi utalvány v*gy utánvét mellett tüstánt ás legponto-sabban teljesíttetnek.
*) E rovat al*tt közlöttekért felelősséget nem
vállal * Saerk.
Minden betegnek erő és egészségi gyógyszer és költség nélkül.
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer éa költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva-lesciereje által, a melj felnőtteknél és gyermekeknél 50 szeresen megkiméli ax árát — Kivonat 75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-, moll-, tüdő-, nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy-, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből kívánatra ingyen és bérmentesen küldetnek másolatok.
Minden szenvedőnek egésznég a zamatos du Barry Rev*lesciereje ált*l, * mely gyógyszer használat nélkül következő betegnégeket távwlit el -. gyomor-, mell-, tüdő-, máj-, mirigy-, nyakbárty*-, lélekzési-, hugyhól*gés vesebajokat, mell betegségeket, wédülést, tiebéz lélekzetvételt, kfthögést eménztbetetlenséget, dugulást, hasmenést álmatlanságot, gyengeséget, aranyeret, vizkórt, lázt, vértódulást, fülzsibongást, ájulást és hányást még a terhemég folyamatában is, hasbártyalobbot, mélakört, sováuyodást, osázt, köszvénye sápkórt — Kivonat 75,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyógyszerrel da-cxoltak.
74,670. bizonyítvány.
Bécs, 1872. *pril hó 18-án.
Már 7 hava, hogy vig*szt*lh*tl*n állapotban volt*m. Mell- és idegb*jb*n szenvedtem, ugy, hogy naponkint fogytam szemlátomást és ennélfogva hosz-sz*bb ideig háborgatva voltam tanulmányozásomban. Hallottam az ön csodateljes Revalesciérejéről, igénybe vettem és biztosíthatom önt, hogy *s ön z*m*tos és tápláló Rev*lesciéteje h*sznál*U által, tökéletesen egészségesek és erősnek érzem mag*m*t, ugy, hogy minden reszketés nélkül vezethetem a tollat. Kötelességemet vélem teljesíteni, minden szenvedőnek, ezen aránylag igen olcsó és ízletes tápszert mint legjobb gyógyszert ajánl*ui, és m*r*dok tisztelettel
Teschner Gábor, & nyilvános telső keresk. intézet kaiig a tó ja.
73.663. bizonyítvány.
Mitrowitz, 1871. apr. 30-án.
Köszönet a jeles lisztnek, a melynek 3 havi használ*t* következtében nővérem, * ki ideges főb*j-b*n és álm*tl*aságb*n szenvedett, * j*vulás utján van. Egyutt*l tiszteletteljesen kérem önt, utánvétel utján 1 font közönséges Rev*le«ciérel küldeni, h*ss-nál*tí ut*sitáss*l együtt 8 hetes gyermekek számár*.
Tisztelettel
Kostits G. Mikol*s.
'' 73,704. bizonyítvány.
Prilep, a. p. Hollesch*u (Morv*orsz ) 1871. május 7-én.
Miután *z ön által küldött du Barry Rer-les-ciérem már rég elfogyott, és gyomorgyengeségem és emészthetlenségem ellen jó gyógyszer,ennélfogv* tisztelettel kérem önt, nekem 2 font Rev*lesciéret * valódibői utánvét utján küldeni, még pedig minél előbb.
Teljes tisztelettel
Roh*cvek József, erdész.
Táplálóbb levén a kútnál, 50-szeresen megkiméli a gyógyszer árát, fdntitteknél ugy, mint gyermekeknél.
Pléhszelenczékben font 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 frt., 24 font 36 frt. Rev*lesciére piskóták szelen-czékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krr*l. Revalesciére Cho-colatée táblákban 12 csészér« 1 frt 50 kr., 24-r« 2 frt 50 kr., 48-r* 4 frt 50 kr., por*l*kb*n 12 csésktíre 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-r* 4 frt 50 kr., 120-r* lo frt., 288-r* 20 frt, 576 r* 36 Ért.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp.
által, Wien, WaltöschgasM Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Károly gyógyszertárában ; Aradon F. Tones és társánál Debrecxenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyett Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Jéxsefnél; Sxékes-Fehérvárott Dieballa Györgynél. Temesvárit Quiriny A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricznál.
A bécsi cxég minden vidékre k&ld postautalványra vagy utánvétre.
11
Ein.K.ü.1874.
Árlejtési hirdetmény,
A n.-kanizsai kir. ügyészségi uj börtön felszerelése tekintetében a következő tárgyak,
Vaságy Deszkapolcz fából 136 Fejtábla 120
Ételtartó csésze czin. 240 Ivópohár kőből 120 Fésű 120
Asztal hosszú földhöz erősítve J
Asztal rövid földhöz
erósitve Pad hosszú földhöz
erósitve Szék -
Mosdóedény pléhből Viztartó cseber fából Üriték Ruhakefe
136 drb. Nagyobb fejtáblák íróeszköz, tintatartó Hévmérő Köpőcsésze H ugy üveg Ürtái
Ülófürdókád Nagy fürdókád Szivacs
)Közönséges klisztér Vénypohár Vizmelegitó kazán Ravatal Bonczasztal Halotthordó láda Szapuló sajtár Mosó teknvő
10 drb. i Vasaló
o
32
11
82 30 36 36 8
16garn. Viztartó cseber 3 akós
1 1 10 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3
Tűzi eszköz
Számbélyeg
Fürész
Fejsze
Ásó
Vaslapát
Taliga
Véka
Állvány a ruhatárba
Köszörűkő
Olaj lámpa
Petroleum lámpa
Borotva
Tükör
Olló
Ár
Varróeszköz Mosdóasztal Fali óra Viztartó korsó
Csizmakefe
Fekete fejtábla ajtóra 50 drb. Réz kazán Spanyol-fal 2 „ Mángorló
Szagtalan ürszék 2 „ ''Ruhaszárító kötél
besz^rzendűk lévén, e c/élból- nvilvú.ios árlejtési határnapul
Í8?4 évi feöfüác M aapjáaak (L e. 8
a nagv-kanizsai kir. ügyészség hivatalos helyiségébe ki tüzeli k 8 arra vállálkoztii kivánók oly figyelmeztetéssel bivatuak meg. Hogy az árh''jtési teltételeket a hivataloe órákban alolirt hivatalnál megtekinthetik, » hogy magukat öUO frt bánatpénzzel lássák el.
Nagy-Kanizsán, 1874. január 15-én- (P. H.) Lakj7 Kristóf,
kir. úgy ész.
(1255—1)
úgymint:
* 1 drb. 3garn. 1 drb. 10 ,
20 , 10 „ 10 , 10 „ 6 „ □ 1 • 1 n
30 „
20 „
10 ,
10 „
10 ,
10 ,
5 u
3 .
1 .
3 „
Srlja
Lvij i
Bfo
jr.: " ■ •
! i • • * lv t-i ■ •
•vr* »*
'' ; I
v • ■ I.
f -i •:
t'' • i .
ti;: 17- . '' '' '' U i. r
fetv
>|. < t '' í
í ■ *
tv; •.• .
rC-i t - 5 ; f m:: i
:«.- í i '' • *
f v i <
m I
ÍM .*» "i
Dr. HANDLER MOR
orvos- és sebésztudor, szülész és szemész
gyógyit gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű
TITKOS BETEGSÉGEKET
1. az ftnfertözésnek minden következményeit, úgymint:
magömléseket,
az iu&rrlékeny gyt''ti"eléget, az ondófolyáMt, különösen a
tehetetlenséget
(1156-18) {elgyengült férfierőt]),
2) hÚRVCMÖfolyónokat (még oly idülteket is), a nenizóréftzek bujakóros fekélyeit és másodrendű bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban,
3. nugrycsőszfű£ülésel£©t,
4. fris és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyást és
az onnan eredő
magtalanságot,
5. bőrkiütéseket,
6. a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponkint: délelőtt 11 órától l-ig és délntán 8 órától 5-ig, és este? órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipót-város,nádor-uteza 13. sz. 1. em. 14. ajtó sz• Dijjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógy, szerek megküldetnek.
A kir. közalap lakócsai — Somogymegye Dráva mentén fekvó uradalom rendezményból 250 méró majorsági, 150 mérő feles, 1873. évi termésű tiszta buza, 900 méró zab, folyó évi január 22-én Lakócsán, a tiszttartói irodában reggeli 10 órakor távirat utján eszközler.dő miniszteri jóváhagyás fentartásával tartandó árverésen, elfog adatni, melyre a venni szándékozók ezennel meghivatnak. Ezen termények megvétele érdemében zárt irásos ajánlatok is elfogadtatnak, ha azok a beigért árakhoz mért 10% bánatpénzzel ellátvák, az előadási feltételek ösinerete az ajánlat tevó által elismertetik és a zárt ajánlat január 21-ik estvéli 6 óráig a tiszttartóságnál beadatik.
Az eladandó termények, valamint az árverési feltételek az árverési határ idejéig az uradalmi helyiségekben megnézhetők.
Kelt Lakócsán, 1874. január 5-én. (1249-3)
Az uradalmi igazgatóság.
Moll a. seidlitz-pora.
E porok rendkívüli 8 a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógy hatásuk által minden, eddig elismert liázi azerek között, tagadhatatlanul az első helyet foglal ják el; mit az sok ezer, a császári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok lögzött szorulásoknál, emészthetetlenségeknel, gyo ■orhévnél, továbbá görcsök, vese és ideg-bajokban, szivdobogásnál, ide gesség okozta főfájás, vértolulás, végül hysteriara, búkor és huzamos hányásra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb eyógyhatást eredményeztek.
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt.
ranczia borszesz sóval. -**
FA legmegbízhatóbb orvosszer a szuu-cdö e...- . I-»ég s.-^eiiel-mére minden b*>lső és külső gyuladá*, legtöbb betegség, mindenne-mü seb-, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyitott nel-k. rák, fene, azemgyulladás, bénulás és mindennemű sérülés ellen, stb stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
----------- --^1091—8.
Dorsch-halmaj-zsirolaj.
A legtisztább és leghathatósabb orvosi szer Norvégia hegyeiben nem cserélendő fel a mesterségesen tisztított halmájzsir-olajjal.
A valódi Dorsch-halmájzsir-olaj mell- és tüdő-bajoknál, soropho lus- és rachitis-''>etegségekben legtöbb gyógyhatáasal van ; meggyógyítja a legid>iitebbköszvény- ésosúzbajokat, val immt az időszaki bőrkutegeket
Ara I üvegnek használati utasítással I frt
RakUlrak Nagy-Kanizsán : Belus J. gyógysz Lovák K. gyógysz. Kesaelhoffer J. és Rosenfeld F. uraknál.
Belovárott Lakovica Q. Csáktornyán Kárász H. Csurgón Kreísler Dávid Kaposvarott Kohn Jakab Kaprsnozáfl Werli Sánd. gyógysz. Keszthelyen Wüu«c.h F. Kereszten Breyer Jakab fiai KÓtZegen Csacsinovite Istv. gyógysz.
Letenyen Kalivoda J. gyógyaz. Marozaiibaa Iaxtl Nándor Bánok-Szt-györgyöa Fibícx J. gy. Szombathelyei Pilich Fereucz gy. Sopronyban Mezey András gyógym. Zagrabban Mitielbauh Zs. gyógysz Ceyleck J. J. gyógyaz. l7rweisr Fr• gyóygs*.
Neues Jahr, Deues Glück I Dlesmal wledLerum!
ev. 150,000 Thaler.
Glück und Segen bei Cohn
Gr«s»e von der resp. Landcs-He^ierung garan-tirte Geld-Lotterie von über
2 Millionen 691,000 Thaler.
Dieselbe ist dicsuial wiederum dureh Gewinne bcdi''UM''ud vermehrt; sie enhalt nur 79,000 Loose, und müssen in wenigen Monaten in 6 Abtheilungen fol-Kende Cüewíniie aiciier gcHimiifU werden, nam-lich: 1 gronMartiKer Ilaupt-Gewinn event. 150,000
1 haler. speciell Thaler 100,000, 50,000, 25,000, 20,000, 15,000, 12,000, 2 mai 10,000, 6mal 8000,
2 mai 6000, 1 mai 5000, 22 mai 4000, 2 mai 3000, 34mal 2000, 42 mai 1500, 206 mai 1600, 8 mai 500, 413 mai 400, 23 mai 300, 548 mai 200, 900 mai 100, 75 mai 80, 25 mai 70, 50 mai 60, 10 mai 50, 26900 mai 47, 11725 mai 40,31, 25, 22 & 2 Thaler.
Die Guwinnziehung der ersten Abtheilung ist amt-lich auf den
22"° und 23''" Januar d. J.
festgestellt, zu welcher
dan ganze Originalloo* nur 6 Gld. Oe. \V. da* halbe n nur 3 Gld. Oe. W.
dán viertcl » nui* V/2 Gld. Oe. W.
koátet, und sende ich d i<*.><: Original-Loose mit Kegierungs-w;ippen (keine Promessi :. ud»ir Privat-Loose) gegen fran-kirte Einsendung des Bc rages selbst nach den entfern-tes en Gegenden den geehrten Auftraggebern sofort zu. Die amiliche Ziehungsliste und die
Versendung der Gewlnngelder
erfolgt sofort nach der Ziehung an jeden der Betheiligten prompt und verschwiegen.
Mein Geschaft ist bekanntlich das Aelteste uud^Al-lerglücklichste, indem die bei mir Betheiligten schon die grössten Hauptgewinne von Thaler 100,000, 60,000, 50,000, oftmaís 40,000, 25,000,20,000, sehr báufig 15,000, 12,000 Thaler, 10.000 Thaler etc., und jüngst in den Monaten October und November v. J. stattgehabten Ziehungen die Gesammt Summe von über 100,000 Thlr. laut amtlichen GewinnIisten bei mir gewoniwi habén.
LA2. SAMS. COHN
(1246-2) in llanibure.
Ilaupt-Comptnir, Bank- und Wechselgeschíift.
fmyf lmbmélté i
Az eredeti
Wilhelm-féle
antiarthritis és antirheu.natis Yértisztisztitó-th ea
számos rélda által bebizonyult gyógyerejét éa hatásait igazoló népszerű-orvoai taglalása.
A nevezett theának köszvényes éa cauzoa bajokbani k tílnő } atását i igazoló számos körülmény, valamint annak azároos értelmes orvostól történt esetleges felvétele éa alkalmazása késztetnek minket annak kitfin.''í hatásáról szólni. Sokan vannak, kik évenkint kénfürdőket használnak, hogy ott köszvényes vagy csúzos hajaikban enyhülést, vagy azoktól menekvést leljenek s igy teljesen meggyógyulva térhessenek haza. Kótszr-resen fájdalmas lehet tehát azokra nézve, kik vagy szük anyagi Uöriil-i ményeik, vagy vagyontalanságuk folytán állá«uk — vagy övéikhez kötve
_ távol tartatnak az anya természetesen részt vehetni ; azok növekedő
fájdalomra vannak kárhoztatva. Ily esetben, hol ezen thea mint gyógyulást létesítő, nagybecsben részesítendő. Exen thea sajátságos hatással ran vizeletre, az izaadásra és a beteg vesére, mely észlelést vegyi kísérlet által mind a vizeletre, mind az izzadásra megtettük és minden, a köszvény- vagy csuzban szenvedő, ki e theáthasználja, a feltűnő változást, valamint a vizeletnél (mely néhány nap múlva mindig és mindig zavarosabb lesz. és végre csapadékot tüntet fel, melyben anomal aton lehozott izgató anyagok foglaltatnak), maga tapasztalhatja, hol örömmel észlelheti, hogy fájdalma naponkint kisebb lesz éa végre elenyészik.
Hasonloan ezen thea, lefekvés előtt használva, a bőr kigőzölgését előidézi, mely a szenvedőnek nagy könnyebbülést okox.
Ezen thea legkevésbbé sem kellemetlen ixü, rem nehezíti az eméax-I tést és elősegíti némely egyéneknél a testnyiláat (Leibea öffnung). Minden körülmény tehát oda utal, hogy mi exen theát, mint a közvény és | cauz ellen, valamint vértisztitó eszközt jelexxük.
Nyilvános köszönet
Wilhelm Ferencz gyógyszerész uraak, neunkircheni gyógyszerésznek az antiarthritisch és artirheumatisch vértisztitó thea feltalálójának. Köszvény és cauz elleni vórtisztitó.
Midőn én a nyilvánosság elé lépek, oka ennek, mert kötelmemnek tanom Wilhelm neunkircheni gyógyszerész urnák szolgálatáért legbensőbb köszönetemet kifejezni, ki nékem vértisztitó-theáját fájdalmas csúzos bajodban küldé és egyúttal másokat, kik ezen bajban axenvednek, ezen kitűnő theára figyelmessé tegyek. Nem vagyok képes azon kiuoa fájdalmakat, meljekct 3 éven keresztül minden időváltozás alkalmával szenvedek tagjaimba, lefasteni és melyektől sem semmi gyógyazer, aem a kénfürdőnek haszná ata által Badenben Bécs mellett, nem valék képes menekülni. Álmatlanul forgolódtam éjeken keresztül ágyamban, étvágyam gyengült naponkint, vizezésem zavartabb lőn, éa egész térti erőm fogyott. Négy héten keresztül nevezett theát használván, fájdalmamtól egészen megmenekültem és még most ia, midőn hat hete semmi theát aem iszom, egéaz testi állapotom megjavult. Megvagyok győződve, hogy mindegyik, ki hasonló bajokban menedéket e theában keres, valamint Wilhelm Ferencz urat, annak felfedezőjét, ugy engemet áldani fog. Kitűnő tisztelettel
Bud-chin StreUfeld, grófnő,
főhadnagy özv^ Bécs, W&hringer Hauptstrasse.
Óvás a hamisítás és felcserélés ellen.
Az igazi Wllheia-féle antiarthritis és antirheumatis vértísztitó-szer csak az első nemzeti Wiihela-féle vértisxtitó-theagyárban Neunkír-cheubeu Bécs mellett, vagy általam az újságokban kijelelt raktárakban kaphatók.
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és utasítással ellátva 1 frt, a bélyeg és pakolási díj 10 kr.
A t. cz. közönség kényelmére a Wilhelm-féle vértisztitó szer kapható : Nagy-Kaiizsáa: Rosenberg Ferencz és Lovák Károlynál; Zágrábban: Mittlbach Zsigmondnál; Kőszegen: Csacsinovits gyógyszerésznél; Keszthelyen: Rosenberg Emanuelnél; Kaproncán : Werl gyógyszerésznél ; Sopronban : Wrchovszky R.-nél; Szombathelyen : Pillich Ferencz gyógyszerésznél ; Saatmárott: Bossin J. gyógyszerésznél. (1211 — 2)
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán
\AGY-KA>17JSA, 1874. januar 22-én.
7-tk: szám
Tizenharmadik évfolyam.
=*=
3
□fiftzetéti ár:
J egear eTre . . S frt. fél evre.... 4 , iegyea eTTC • - ■> Effy szám 10 kr.
Hlrdetéssk
6 hasábos petittorban 7, másodszor 6 a minden további sorért 6 kr.
XYILTTÉRBKN toronkint 10 krert -.etnek ffti. . Kincstári illeték minden begyes hirdetésért külö
$ * 30 kr. fizetendő.
---

rt=>=
ii
lap txeiletni rétsétj JJletó köziemenyek a1 szericeaiióhez, —
anyagi resact illető köziemenyek pedig % riadóhoz bérmentve in-tézendók:
NAGY-KA XIZS A Wlataicaááz.
Bér mentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Késiratok viasza nem küldetnek.
előbb: „ZALA-SOMOGYI KÖZLÖN
-------------—
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .^aiamegyei gazdasagi aqyesOlet", a ..nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank'' ugy a .Zala-Somogy* gőzhajózási részvónytársulatugy a ,,zala egerszegi torna-uizoltó egylet'' s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiní kétszer, vasárnap- * csinor tökön, megjelenő vegyes tartalmú lap
Zala-Egerszeg városának haladása.
„ Kexdj buzgón ■ már sokra menél,halad, aki megiudult*
Vörösmarty.
Ki ne ismerné a halhatatlan emlékű magyar költő eme feukelt szelleme sugallta mondatát, s ki volna az, aki annak valóságáról már saját tapasztalatai folytán is számtalanszor meg ne győződött volna? ki czélt akar elérni, annjk az eszközöket is felkel használnia s ki a kitűzött czélt valóban elérni óhajtja, annál első kellék, hogy a kezdet nehézségeitől vissza ne rettenjen, hanem a legnagyobb erélylyel kell már kezdetben fáradoznia czélja elérésében s szükséges még a kitartásban egy tényező s ez erős akarat, melyről a koszorús költő mondja, hogy „előbb vagy utóbb, de borostyánt arat."
Egy városnak mi lehetne legfőbb s egyedüli czélja, mint lépést tartani egyéb várasokkal mindazon tényezők létesítésében, melyek a város szellemi s az ezzel karöltve járó anyagi érdekeit minél nagyobb mérvben megvalósítják, hogy büszkén elmondhassa bármikor is, miszerint megértette a korintő szózatát s az ezáltal követelt műveltség színvonalára sikerült emelkednie.
''Ha Zala-Kgerszeg városát a körvonalaztam szempontból kiindultan, figyelmünk tárgyává tiíszszük : úgy sajonnal "kell bevallásuk, miszerint a viszonyok átkos befolyása következtében, sokáig homály derengett felette mig végre a kor uralgó jelszavát: haladás a tudomány s a küzmüvelódés terén, megértve, az ót előrehaladásban félszázadon keresz'' ül lekötő lánczokat széttépte, phoenix-kén: feltámadott, hogy gyorsított léptekkel haladva, a félszázados szunnyadásával karöltve járó mulasztásokat minél nagyobb mérvben helyrehozza.
A közel napokban lezajlott két esemény ez állításunkat fényesen igazolja.—
Félszazados vajúdásai után végre sikerült a szende múzsákat csendesjkörébe varázsolni s alig tevé ezt meg, már is föltűnő erélyt fejt ki, hogy a múzsáknak épitendó Pantheon minél díszesebb s a szükségeknek minél megfelelőbb legyen s egyúttal e Pan -theon mi hamarabb létesüljön. Midőn «zt a nyilvánosságra hozzuk, csak elismerésen''-^t fejezhetjük ki már eleve is amaz egyesek; ek, kik ennek létesítésében törhetlen erélyt fejtenek ki s kiknek neve városunk évtörténe tében kétségkívül megörökitve leend, követendő példáúl az utókornak.
De van egy más és szintén fontos momentum, mely a város haladási törekvését nem kis mérvben igazolja s ez a kebelében levő torna-egylet. — ^lint minden egyletnek, élte első korszakában, a kezdet nehézségeinek leküzdésére irányulván legfőbb törekvése. távol a világ zajától iparkodott a vajúdás korszakát mielőbb átélni.— Elnökének törhetlen erélye s maguknak a tagoknak erélylyel párosult ügybuzgalma e közös törekvés eredményét létesité is.— A lefolyt évben azonban nem kisjíjitá^ok támadtak kebelében, mely újítások megtestesült bizonyítékai ez egylet életrevalóságának s melv újítások mogdönthetlen zálogául szolgálnak emez egylet mielőbbi felvirágzásának. —
Hogy ugyanis ez egylet a város anyagi érdekeinek hű őre legyen, a torna egylet ügyét oly melegen felkaroló, szeretett elnöke Hanthy László indítványára, kebelében tűzoltó egylet is alakult, s hogy tagjai ne csak a test edzésében, annak idomitásában gyakorolják magukat, hanem hogy az ép testben minél tágasb irányban kiművelt lé-
lek is lakjék, alakított egy olvasó egyletet is, melynek a társulás, a szellemi eszmecserén kivül czélja egyes, a tudomány különböző ágaiból tartott felolvasások és szóbeli előadások által, tagjait minél nagyobb mérvben kiművelni.— Ily közös czél elérésére alakított alapszabályai már is felsőbb helyen szentesítést nyertek. — Mindenki beláthatja, miszerint e három egyesitett s mégis tulajdonkép egy testületet képező egyletnek feladata nemes s hatalmas tényezőként tün fel a város szellemi felvirágzásárai hatásban.
Midőn ily magasztos hivatásra czél-zólag alakitáát fentebb emiitettem elnök az egyletet; iparkodtak is tagjai az egylet körüli fáradozásainak elismerését, irántai hálájuk lerovásáúl, nyilvánítani. —
Nem is említve, hogy az egylet f. hó 11-én tartott közgyűlésén egyhangulagés lelkes éljeuzéssel ujolag elnöküknek választották másnap fáklyászenével tisztelték meg. melyen a rendes tagokon kivül a város nagy része részt vett, midőn is Udvardy Ignácz polg. iskolai igazgató az egyleti tagok meg bízásából a következő beszéddel üdvözlé: Mélven tisztelt elnök u- !
w
Hatoljon bár a világ tudományosság szé-: <litő magaslatára; jusson bár gyakorlati érvényre í a müveit világ összes tudósai által évtizedeken 1 kere:/ ül hosszas elmélkedés, még több kisérlet I által helyeseknek s ez emberiség üdvére czél-zóknak talált minden irányú kutatás : örök megdönthetlenül fog fenállni az ősöktől legszentebb ereklyeként reánk maradt amaz elv érvényessége, hogy .ép lélek csak ép testben lak-haiikMSukáig kétségbe vonta az emberiség ez elv hatályát, mig a szép-, nemes és dicsőért oly fennen lelkesülő jeles kor azt elfogadá, melegen felkarolá és haladási zászlajára ragyogó betűkkel feljegyzé ! Avagy nem-e emez őseinktől reánk maradt elv magasztosságát s kiszámithat-lan horderejét igazolja azon erély, melyet korunk a torna és tűzoltó egj letek életbeléptetése
körül kifejt, mint mely egyletek leghívebb megtestesítői ama magasztos elvnek!
Városunk is örömmel üdvözlé korunk új szülöttjét 8 alakított egy ily egyletet — Emberi természetünkön alapuló s a mindennapi tapasztalás által fényesen igazolt tény, miszerint alakuljon bármely egylet, létesüljön bármely nemes czélra irányuló társulat: czéljának megfelelő eredményt addig sohasem képes felmutatni, mig a kezdet nehézségeit nctn sikerült legyőzni!
Mi büszkén elmondhatjuk, hogy egyletünk a vajúdás korszakán átesett s a kezdet nehézségeit sikeresen legyőzve, Öntudatos tevékenybéggel halad kitüzStt czélja felé! De midőn ezt itt, az Isten szabad ege alatt, nyíltan, leplezetlenül ki merjük mondani; midőn egyletünk virágzásnak induló állapota feletti örömünket el nem titkoljuk : kimagaslik közülünk egy férfiú, kinek az egyletünk körüli fáradozásban joggal elmondhatjuk, miszerint az oroszlán- rész valóban kijutott!.
Felesleges említenem a nemes keblű férfiú nevét! Hisz mindnyájunknak, kiket ide a tisztelet, szeretet és hála gyengéd érzetei vezé-rrltek, ajkán önkéntelenül is ellebben a szó, hogy e férfiú a mi szeretve tisztelt elnökünk!
O volt az, ki nem is említve egyletünk körül a mult években szerzett érdemeit, a jelen évben egyletünket a szó legszorosabb értelmében reorganizálta s kitartó működése által sikerült egyletünk ügyeit odavinnie, hogy ez a honi hason irányú egyletek köztojy helyet foglal el, melyre mi csak büszkék lehetünk!
Mélyen tisztelt elnök ur! Ha az emberi kebelben honoló szeretetet isteni szikra gyanánt tekinteni felvagyunk jogositva: úgy mi e legértékesebb kincsünkkel ajándékozzuk meg önt amaz ügybazgóságáért, melylyel egyletünknek egy szebb jövő biztos alapját megveté ! — Ha emberi boldogságunk legékesebb koronája a bizalom : úgy mi ünnepéiyesen kijelentjük, hogy amily bizalommal viseltettünk ön irányába a múltban, a jöv<3 a bizalom eme rózsalán-czát nemcsak szétnem tépendi, de sőt jobban és jobban erősbiti!
Midőn ön iránti hálánk némi lerovásáúl tiszteletére itt egy besereglénk:fogadjaön részünk-
TÁRCZA.
>" agy-Kanizsához.
Crt értek szivemben
Pótolhatlan nagyot, Ha szép szülőföldem, Tőled távol vagy ok !
Gyakran vetett a sors
Csalfa mosolyt Mém, De a boldogságot
Emlékedbon leiéin !
Hány he''y mnt«tta már Otthonomnak magát : De szfim feléd rom, hol Böle»5m<t ringaták !
Bubán sajg • szirom
Vigajzi benned talál : Mig fagyos kezével Nem érint a halál 1
P tán még síromban is
Nyugtom csak ugy lehet: Ha — szülőföldem — te
Fogsz adni nyughelyet! ;
___A.
Egy elfeledett irónő. *
(Regényes életraj*) (Folytatás).
D''Aidy a rend legfiatalabb és legszebb
tagja . . . Ama búskomoly hangulat, mely halvány arczát 8 egész lényét átfogta, barna dús hajfürtével, szép fekete szemöldivekkel s tüzes, majd halványan szikrázó kék szemekkel, méltó-ágos alakjával - inkább asalonok-l.a íllelt volna, mint e marezona vitézek társasába. Öuérzutes, de udvarias modorával
megnyert minden szivet, meg már első pillanatra, tudományával pedig a tudósok szeretetét . . .
Nem egy einber, nem egy nő nézte sajnálattal, midőn e szép méltóságos aWk letette a rend esküjót, hogy örökre búcsút vegyen a ! világtól . . A főnök maga ellenkezett legszilár-I dabban, de az ifjú hajthatlan maradt s kétkedve rázta fejét, midőn a főnök ama előnyök ről beszélt, melyek őt még az életben érhetnék ... —
— Minden embernek, még a legfiatalabb-nak is, van bizonyos czélja az éjetben, melyre törekszik, melyért élni kiván. En tudom, hogy ezek közül legjobban élik á^ az életet azok, kik | a szerelmet, a valódi hü vonzalmat az életben , csak első czélnak tűzik ki, ezek nem vesztenek semmit sem egy csalódás után, ezek csak akkor lennének szerencsétlenek, ha tőlük a főczé''t, legyen az gazdaság, hírnév, tettvágy, avagy ledérség, rabolnánk el, ha őket ezek elérésére képtelenné tennők. A természet egyik embernek jó fejet adott s csekély érzést aján-dokulvmásiknál az érzelem világítja meg az
1 észt. En ez utóbbiakhoz tartozom. En a tudományt is csak azért szeretem, mert érzelmeket ad, s nem volnék képes azt akként űzni, mint Herophilus, ki vagy Bzáz rabot bonczolt elevenen, hogy a boneztant elővigye. Én valódi boldogságot csak ott látok, hol érzelem honol, én érezni tudok, de hidegen számítani nem !!! . . . íme főnök ur, Önmagamat rabolták meg, önmagamat, természetemet rontották meg azok, kik elrabolták tőlem a szerelmet, ez érzelmet, mely kiengesztelt volna az élettel a halálig engem. Széttörték bensőmet, miként az érzelem húrokat is, tehetek-é róla, ha nincs oly eszköz
már többé a világon, nincs oly nő, ki e roncsolt húrokon egy szivet vidító hangot tudna eljátszani. Megraboltak engem, főnök ur, de legyen nekik Istenem irgalmas.
Es a fiatal maltai fel is esküdött és ez után örökre betárult celláj i ajtaja a világ előtt.
D''Aidy örökre megvált a világtól, becsű letének vesztése nélkül most már a rendből ki nem léphetétt. — De nem is volt soha egy pillanata az ifjúnak olyan, melyben határozott lépését megbánta volna. Miként egy madonna — lebegett előtte életálmában ő érette meghalt kedvesének arczképe, s ő, a fiatal lovag, any-nyira beélte magát ezen eszmény iségébe, hogy az élet prózai alakját egészen feledte.
Lélektani tény, hogy a legmagasabb, a legszebb erényeket nem azok bírják, kik a köznapi élet, köznapi élveket hajhászszák, hanem azok, kik elcrhetlen eszmények után rajongnak. Ha azt akarjátok — mond egy hírei pbyeholog — hogy érzéki gyermekeitek megtanulják utálni a durva kéjeket, támaszatok keblókben ideális szerelmet."
Igy volt ez a fiatal lovagnál is. Egész lényét eltölté amaz eszményiség, melynek élt, és vallásos kedélyével összhangzott ama asce-tai élet, melyet áldozatul hozott annak, ki ő érte halt el. —
Azonban lélektani tény, hogy nem azért szeretünk, mert szeretni akarunk, hanem azért, mert szeretni kénytelenek vagyunk. Ki úgy van alkotva, hogy bensőjében, lényében legmagasabb nyilvánulat az érzelem, annak szeretni kell, avagy gyűlölni, hol az érzelem világosítja meg a fejet, ott a szabadakarat nem uralkodhatik teljesen a vonzalmak felett. Jöhet ugyan idő, midőn as érzelmek le vannak verve,
midőn hullám''.á-»bau van a kedély vagy élet viharok után, de épen oly biztoj az, hogy mi-kéat a természetben az éjt nappal, a legsötétebb éjt habár holdvilágos éj váltja föl, úgy az érzelem einberéaél is, ha huzamos ideig is bizonyos fásultság alli be, ez nem tarthat vég-fogytig azért, inert érzelme nem akarat szülte hatály, hanem természeti szükség, épen olyan, mint midőn a gondolkodó fő, azaz, hol az ész van túlsúlyban, akkor is gondolkodik, midőn akarja, hogy ne gondolkodjék. —
És épen e természeti szükségben tal^jja okátazon mindennapi nyilvánulat,hogy többször is képesek vagyunk szeretni, nem jsak egyszer, — mert hiszen a természeti adomány, az érzelem, miudig egy marad, egyenlő hatályú, csak a tárgy változik, melyre ez érzelem irányozva van. Ez tehvt nem egyenlő a csapodársággal, a ledérséggel! J5s azért nem, mert mig e két utóbbinál csakis külső okok, avagy érzelem nélküli ész tám iszt ideig élő vonzalmat, avagy a tudatnélküli ösztön, addig a tiszta érzelem embere, mindenki iránt egyenlő meleg, egyenlően vonzódik, vonzodik ahoz, ki melegségének sugarait vissza nem veti. — A tiszta érzelem embere olyan — mint földünk, mely bensőjében izzó folyadékot rejt, mely az összes léterők-kel közli melegét, de nem tehet arról, ha némelyik test e melegséget nem fogadja be. — Az érzelem embere tehát kénytelen szeretni ! Az ő természetes ajándoka a sziv, a kedély, mely ha viharokat is áll ki, nem nyugszik és nem n/ugodhatik addig, mig tárgyat nem talál, melylyel melegét közölhesse. így van ez az életben ma, és igy volt ez D''Aidy-val is. Daczára titok szerű lényének, égi boldogságot érzett volna keblében, ha fájdalmá;
ről Önzetlen szivnugallta Ígéretünket, miszerint egyletünknek az ón kezében tartott 8 fennen lobogtatott zászlaja alatt,távol a viszálykodás és egyenetlenségtói, az egyetértés és testvéri sr.ere-tet|széttörheilen láncza által egy bek np-solva,lankadatlan kitartással törekszünk mindig, az egylet fevirágzására czélzó nemes intézkedéseit nemesak elfogadni, hanem egyúttal mégis valósítani.
Adja az ég, hogy mi önt egyletünkben jelen állásában sokáig üdvözölhessük! Adja az ég, hogy amaz erély és kitartás, mely eddig egyletünk körül minden ténykedését vezérlő, állandó maradjon s egyletünk minél nagyobb mérvbeni felvirágzására czélozzon ! Fogadja végül egylettársai részéről azok önzetlentkiván-ságát, hogy az ég önt egyletünk részére még sokáig éltesse, éljen !
A szűnni nem akaró éljenzés után elnök a következő beszédben köszöné meg egylettársainak eme megtiszteltetése által tanúsított bizalmát:
Tisztelt Uraim!
Szeretett Polgártársak !
Midőn szerencsém van önöket üdvözölhetni, fogadjak mindenek előtt is hálás köszönetemet irán''ami ragaszkodásuk és szeretetók iiy megtisztelő kifejezéseért.—
Tisztelt Uraim !
Tudom, hogy önök a kitüntetés eme fényes cselekményében nem érdemeknek adóznak, — hanem csakis tanúbizonyságot akarnak tenni azon félreismerhetlen igazságról, hogy nemzettörzs, melynek alkotó elemeit képezzük, elég fogékonysággal bir a polgári erényeken sarkalló ^önzéstelen törekvések méltánvlására. —
Öröm teliti Bzivemet, midőn az általam követett irány ekkénti helyeslésében, zálogát bírhatom azon feltevés igazolásának, hogy csakis polgári állásunk hivatásához csatolt kötelmeink teljesítésére szentek kitartó munkásság szerezheti meg egyeseknek, —polgártársai becsülésében és bizalmában azon babért, mely a hazafiúi törekvések fáradalmainak legszebbik jutalmát képezi.—
Szeretett Polgártársaim !
Ezen alaprafektetve kíséreltem meg szerény körünkbeni müködésoknek uj irányt adhatni;— s ha ennek következményei, helyeselve feltevésemet, sikerrel koronázta az elv kivitelet, — ugy önök uraim azok, kiknek ezen vívmányokban, elismerés szavaztatott. —Mert fel-''fogva a kor intő szavát, kellő időben felismerték annak szükségességét, hogy egy közös czél elérhetésére egyesült akarattal és erővel kell törnünk, s hogy csakis a testvéri szeretet talaján folvirágozható társsulás, egyetértés ós kitartás kölcsönözheti erkölcsi lényünknek azon erőt, mely az istenség alkotó hatalmához közel áll, — mert teremteni tud.—
S ha egy évig tartott együtlétünk alatt ezen idő rövidségéhez mérve nagyszerűnek nevezhető eredményeket vívhattunk ki, titkát annak megfejtve találjuk abban, hogy fentebbi elvek képezvén törekvéaeick vezérlő fonalát,— egyetértő akarattal sorakoztak körülém, testületünk czéljainak elérhetésére. —
Szeretett Polgártársaim !
Most pedig, midőn felismertük az üdvösen müködhetés ezen követelményeit, — engedjék
meg, hogy önöket ázon kérésemmel illethersom:
— Tápláljuk kebelünkben ezentúl is mint eddig, a testvéri szeretet és egyetértés szellemét,
— hatoljunk egyesitett erővel közös czólunk felé, — teljesítjük kitartással polgári állásunkhoz fűzött kötelmeinket, — gyakoroljuk a felebaráti szeretet elveit, — és fejlesszük a társulás eszméjét, hogy példáinkkal nemzetünk egész testére hatva, követőkre találhassunk, kik ismét egyesült erővel fognak tömörülni azon nagy horderejű munka véghezvitelére, mely hazánk jóllétének felvirágzását fogja végkövetkezményeiben tényezui. — S akkoron szeretett Polgartarsaim ! létünk a szenvedélyek ostorával felkorbácsolt tengerén, nemzetünk sorsának hajója, egy szebb jóvő szilárd talajába vetheti reménysége horgonyát, — s álláspontunk látkörének megvilágítási sikjában, a boldogság melegítő napja lészen, — hogy a világnak bemutat hasséK. azt, miszerint ezen föld, melyen apáink vére folyt, a honfiúi eré nyek által elég termékenynvé van arra téve, hogy uj életre ébresztett polgári szabadság és önérzet tudatának törzsét táplálhassa. —
Végre pedig tisztcItUraim! midőn szeretetük e fényes kifejezéseért ismételten köszönetet mondanék, nem mulaszthatom el, hogy magunkévá tett elveink követését megújítva figyelmükbe ajánljam, számomra n:.gyrabecsült sze-retetökei továbbra is kikérjem, együttes működésünkre a Mindenható áldását óhajtva kívánjam, hogy a magyarok Istene hazank javára, városunk előnyére önöket sokáig éltesse!
Az egylet tagjai többször félbeszaki-ták óljeneikkel elnökük fentebbi szavait, mintegy igazolandók: hogy ók vezérök elveit melegen felkarolják s erós szándékuk azok megvalósítására mindent elkövetni.
Igy végződött ez ünnepély, mely feljogosít bennünket arra, hogy mintegy zálogául tekintsük amaz erós bitünknek, miszerint egyletünk felfogva magasztos hivatását, csakugyan megfeleljen a benne helyezett bizalomnak, miszerint nemcsak hivatása e város anyagi és szellemi felvirágzásának előmozdítása, hanem egyúttal, hogy tagja ; eme dicső czélt szem elól soha sem tévesztve csakugyan lankadatlan ügybuzgalommal törekszenek annak megvalósítására is. — S mi, kik ismerjük ama férfiak törhetlen czél-ját, szilárd kitartását, kik egyletünk élén állnak, legfókép felvagyunk jogosítva erős hitünk, meggyőződésünk nyilt kifejezésére, miszerint ez egylet a benne helyezett várakozásnak csakugyan meg fog felelni s egy porszemmel járuland nemzeti dicsőségünk emeléséhez, melyről adja az ég, hogy egykoron büszkén elmondhassuk, a koszorús költővel:
, A nemzet Isten képe lesz,
Nagy és nemes s dicső ;
Hatalma, üdve és neve,
Az éggel mérkőző."
U- I.
De természeti szüksége, eleme volt a vonzalom. nem ő tartá föl a vonzalmat, hanem ez őt! ! . . .
Ez a föld, melyen mi lakunk, ez a föld, melynek utolsó rögecskéjében is belekapaszkodnék a haldokló, csak hogy itt éljen örökké, oly parányi a nagy mindenségben, mint a gondolatjel. —
Mi hát ehez képest már az ember?!!. Olyan, mint a porzószem, mely e gondolatjelre tapad, fénylik, majd magába szívja a tinta csepjeit, és végre nyoma sincs, hogy hová lett.
Nem olyan-é az ember, mint hulló csillag a világűrben ?! Nem olyan é, mint apró vízcsepp a tenger tükrén, nem olyan-é mint egy felkiáltó jel az élet szinpadán ! !.
Miért is él az em ber ? ! Hogy átálmodja a világot.
Az őskor bölcsei, kik reform eszméikkel bebarangolták a világűrt, egy Mózes, ki lángfelhők között mennydörögve beszélt, egy Sok-rates, ki meghalt a meggyőződésért, szép álmok közt aludták el életöket, elhitték, mindnyájan, hogy ők bölcsek, hogy ők isteni emberek . ....
Es ma előttüuk^ezen emberek már gyermekek, nem bölcsek .... Ók álmodtak !!.
Minden megváltozott már a világon, és nincs íb semmi, és nem volt, hogy meg ne változott volna. Máskép beszélünk ma mint Perikies, Cicero, máskép gondolkozunk mint Plató, máskép hiszünk, máskép teszünk, mint a múltban, csak szeretni, és szenvedni! — e kettő mindig egyenlő, mióta az ember ól. —
Az igaz, a valódi szerelem, ma is olyan, mint a rég múltban, ugyanazon Erős él közöttünk, ugyanoly forró lánggal ég az ma a XlX-ik
század emberének keblében, mint bármely rég mult időben, a szenvedés ma is csak oly nyom masztó, mint ezelőtt. —
Azon író, ki a multak emiékeit ásaa föl, ki a hitregékben, az őskor népeinek eszmekörében nagyszerűt lát, ki égig magasztalja a mult szerep vivőit, — nagyon háladatlan munkát végez, ma már az emberiség egyik része kétkedve, másik része pedig nevetve tekint ez ősalakokra, kik lehettek ugyan dicsők, hatalmasok akkor midőn éltek, de korunkhoz viszonyítva csak gyermekek . . .
Az emberiség egészen megváltozott már ma! .. ki tudja, ha korunk mai ízlése, iránya, jele, avagy hajnala-é egy szebb, dicsőbb kornak, avagy az emberiség fokonkénti sülyedé-sére mutat é?! Igaza van-é Róbertsonnak, hogy történelmileg bizonyos, miszerint az egész emberfajnak nem valami hosszú idő múlva ki kell pusztulnia, avagy az optimistáknak, hogy szebb jövő következik be? .
Akárhogy tagadjátok is, tény, hogy korunk elvesztette minden lelkesülését, tudomány, művészet, vallás apró darabokra marczangolva, nem képes ma az emberiséget kielégíteni. Igaza van Gervinusnak, hogy Napoleon óta egy valódi kitűnő szellem sem tünt föl, egy valódi nagy szellem sem. — Hát még a tudomány ? ! Ki képes ma meghalni akként meggyőződéseért, miként Sokrates ? ! Egész életét, hye-rogliphák tanulmányozására fordítani, miként Champollion ?! — Ki képes ma meghalni tndomány közben ?! . . Mai korunk jelszava az emberi, a vagyon, sz küzdelmeinknek összes czélja, erre viazonylík minden törekvésünk 11—
(Folyt, köv) .
GOLENICH KAROLY.
kiöntheti, ha megérett vonzalmát, természettől öröklött szeretet tehetségét közölhette volna. D« épen ilyen lény hiányzott. Társainak mindenike rejtett bizonyos titkot szivében, egyi-kök sem volt boldog, ezek nem nyújthatlak neki vigaszt, — és ezen örökös lehangolt kedély, vallásos meggyőződése, a régi tüz keblében, mely még szeretet maradt, es nem bírt átolvadni szent emlékké, okozták, hogy oly gyorsan tevé le szerzetesi fogadalmát. —
£letének forduló pontja lett Konstantinápolyban általunk ismert időzése. — Hixa-talos küldetés volt ez, a nagy követLez, és tbbb úrhoz. Ama jelenet, midőn az angyalszép Aissé mandolinnal kezében a terembe szökött, egyszerre felrázta a máltait fásultságából . . . A gyönyörű leányka titokszerü lénye, ártatlan, öntudatlan, és szivéből fakadó dalai, arczának rózsapirja, égő tekintete, melyet a lovagra vetett, felrázták ismét az érzelem húrjait, a lovagnak úgy tetszék, mintha régi emléke ujulna fel, és látná ismét ama régi arezot, érzelmes tekintetet, melylyel még ébrenlét alatt is álmodott . .
Es midőn a kis emlékkel, melyet Ácsétól nyert, visszatért Máltába, és cellájába zár-kozott, egészen ujnemü érzelmet érzett keblében, mely nem rokon többé az életuntsággal, hanem inkább az elégültséggel, — e kis emlék új, régen nélkülözött tápot adott az éhségtől elgyötört szi»nek, és gyakran — gyakran szivme-leget, dobogást okozott, s könnyeket csalt a szembe. —
Azonban eszében sem volt még a lovagnak az, hogy Aissét újra fogja látni. Ö neki elég volt az, hogy keserű napjai után, miként Mózea pillanthatott az ígéret földére is, olyan érzelem elegendő volt neki, minőt érez a szám
űzött, midőn haragjának porhalmazát dobogó keblére szoríthatja. —
Es ez időtől fogva álmában, éa nappal összeölelkezett ama két alak — Aissé, s a régi kedves — kezdett megérkezni ama természete idő, midőn a régmúlt megszűnik a jelen éltetője h-nni, és szent emléknek, buzd tisnak, a kedély t uemesitőuek, és őrangyalnak marad fel. — Azonban lélektani adat, hogy a vágvak annál erósebbek, minél több rokon vágy gy al vannak összekötve, minél jobban ingerlik a képzelmet, és a képzelmet pedig mindaz ingerli, mi távol áll, tehát az akadályok is.
Ez következett be a lovagnál is . . . A halvány vágy látni ismét ama kedves leányt, mindinkább erósebb lett, a képzelem, hogy mit csinál ő, gondol-é reá, az akadály, a szerzetesi eskü, a viszonlátás öröme, s annyi halmaz kívánságok, lassanként oly mozgalmassá tevék kedélyéletét, hogy a rendtársak csudáikozva néztek reá, és szívókból örültek, ha a lovag arcza néha néha elpirult. —
A lovag régi életrende megmaradt, most is oly álmodozó volt, oly szótlan, de nyugtalan is gyakran, mi azelőtt nem volt sajátja . . . Órákig elbolyongott a tengerparton, nézve a habokat, s ábrándozva irta a homokba Aissé nevét, ha beszélt, leginkább a franczia követről kérdezősködött, és környezetéről, majd konok hallgatásba merült hónapokig, majd zajos mulatság közé ment, de ott hallgatag maradt . .. szóval nyugtalan lett . . .
D''Aidy azonban tudott várni, tudott álmodni, ábrándozni, tűrni .... Igy repült el feje fölött három óv egymásután, anélkül, hogy tudott volna valamit Aisséről, avagy látta volna is őt egyszer ....
Párbeszéd.
Miként kell beosztani egy féltelkes birtokot, hogy a tulajdonosnak minél több évi jövedelmet hozzon, mégis a földnek termöereje ne csökkenjen.
(Vége.)
Most vegyünk 3 vagy 4 öllel kevesebb 28 ölet, és ezt ennek közép hosszával 66, 4 öllel szorozva kijön 1860 Q-öl második hamis eredmény, mely a kivánt eredménynél kevesebb 140 Q öllel. Most a bamis szabály szerint mondjuk, ugy viszonylik a két hamis eredmény közt 295 különzék a két hamistétel közti különzékhez a 4 hez, mint a kisebbik h;< rnis eredmény és a kivánt eredmény közti küiöuzék 140, az ismeretlen kivánt vagy be-ly esté tel és a kisebbik hamistétel közti különzékhez X-hez. Ezen ismeretlen X-et a hármas szabály utján kikeressük, azaz, a 140 nek 4-eli szorozmányát 295-tel elosztjuk , az eredmény vagyis az ismeretlen X = 1. 9. Öl, ezt a kisebb hamistételhez adva leend a helyestétel = 29. 9 öl, ha most ennek középhosszát a 29. 9 ölnek 0.231 ölleli szorzása álul kikerestük; és ezt 69, 9 ölet 29, 9 öllel szoroztok — megkaptuk a helyes eredményt a 2000 ölet. Ezután következnék a második szakasz szélességének kiszámítása, vagy a mi evvel egyre megy ki. a két szakasz összes szélességének kiszámítása. Itt a kívánt eredménynek 4000 j ölnek kell majd lenni. Hogy a hamistételek minél közelebb essenek a helyes tételhez, azárt ezeket is számitás által keressük ki. Ugyanis a nagyobbik hamístételt megtalálom, ha a 4000 ölet az előbbi helyestételhez tartozó 67 öl kö-zéphosszusággal elosztom, s az igy nyert 59 ölnek, ehez tartozó középhosszusággal 73. 63 öllel való szorozmánya, mint a nagyobbik hamis eredmény 4344 Q öl leend, tehát 344 |~| öllel nagyobb, — a kisebbik hamistételt, pedig megtalálom, ha ezeu most talált nagyobbik tételhez tartozó 73. 63 ól középhosszusággal osztom el a 4000 |~| ölet; de ha a most eképpen nyert kisebbik tételhez 53 ölhez tartozó s ennek 0.231 öllel való szorzása álul nyert 72.25 öl középhopzt, ugyan ezen 53 öllel szorozzuk, leend a kiíebbik eredmény 3829 Q öl tehát 171 öllel kisebb mint kellene. A küJönbzé-kek bői az ismeretlen helyestételt hármas szabály utján ismét megUláljuk, mint az előbbi szakasz kiszámításánál is teltük, a két hamis-tétel közti különzéket — 6-tot a kisebbik hamis eredmény különzékével 171 -el szorozva, és a két hamis eredmény közti különzékkel 515-el osztva kijött eredméoy, 2-tót hozzá adva az 53 hoz: leend a helyestétel vagyis a 4000 |~| ölhöz tartozó szélesség 55 öl. Most már ebből a második szakasz szélességét köny-nyen kitalálhatom, mert csak az előbbi szakasz 29. 9 öl szélességét kell kivonnom az 55 ölből a maradék 25. 1 öl leend a második szakasz szélessége. Ilyen módon keresem ki a 3 ik szakasz szélességét is, először a 6000 )~| ölhöz tartozó szélességet 77, 1 ölet keresem ki az előbb leirt módon ; ebből azután lovonom a megelőző 4000 !~j ölhez Urtozó 55 öl szélességet — leend a 3-ik szakasz szélessége =22. 1 öl. Igy járok el még a 4 dik és 5-dik szakasz szélességeik kiszámításával is, az utolsó 6 dikat pedig nem is kell számitanom, hanem csak az egész Ug 132. 5 öl szélességéből a megelőző
10,000 □ ölhöz tartozó 115. 4 öl szélességet levonnom. De hogy kedves bátyám uramat ezen ügyes bajos számítással ne unUssam, csak leirom kegyelmednek minden szakasz szélességét és as előbb számitásnál használt tizedes törtek helyett a szokott láb és hüvelyeket fogom írni : mint következik:
I ső szakasz szélessége 29 öl 5 láb 5 hüvelyk XX* * « 2o a 0 f 7 9
III. , „ 22 „ 0 „ 8 .
IV. „ . 20 „ 0 „ 6 „ V. , „ 18 „ l „ 8
VI.
18 „ 1 17 , 0
De mára Ulán elég is lesz a számadásokból — noha még volna fontos mondani valóm a gazdasági kettős könyvvitelről, de mivel ez is, hogy jól megUnulhassa és érthesse, hosszas tárgyalást igényel, azért azt most azon reménynyel, hogy még erre lesz máskor időnk, abba hagyom. Azonban ajánlom, hogy addig is minden bevételeit és kiadásait, továbbá földjeinek mindennemű termése menyiségét pontosan fel-jegyezze; a gabnát mérő szám, a szénát, ukar-mányt, szalmát- szekér szám vagy máza a szám. Most tehát azon jó kívánsággal szakasztom félbe beszédemet: hogy kedves bátyám még sokáig ü/hesse a legnagyobb sikerrel és szerencsével a váltógazdászatot.
Éa meg köszönöm kedves uram Öcsém a jó tanácsot, élni fogok vele és hiven követem sz elmondott elveket. Adja az ég, hogy a jövőbeni reményünk meg ne hiusuljon. A kettős könyvvitelre nézve tett szíves igéretét pedig fentartom magamnak.
—Ezen hosszas szívélyes beszélgetésre következő reggelen ulasank p legmelegebb kés-szorítások között vett bucsut a szíves házigazdától.
Ugy én is, ki e szívélyes párbeszédnek tanúja és leirója valék a nyájas olvasónak a legjobb szerencsét kiváuom.
PATAKY GÉZA.
ev. tanító.
A zala-egerszegi kir. törvényszék agyforgalmi kimutatása 1873 évről.
Váltó ügy : 1873 ik évben beérkezett 202 darab beadvány, melyből az óv végével mi sem maradt hátralékbai), ezégbejegyzés történt. 3. Óvatolás felvéleteti 42. ülés tartatott 52.
Polgári ügy: lb72-ik évről hátralékban maradt 135. 1873. évben beérkezett 36üO. lett összesen 3755. — ebből 1873 év régéig elintéztetett 3674. hátralékban maradt 81. Polgári per előadatott 206. ülés urutott 274
Bü n ügy : 1872 ik év végevei hátralékban maradtí>9. 1873 évben beérkezett 172b. lett összesen 1797. — ebből 1873. év végéig elintéztetett 1724. hátralékban maradt 73. bűnügyi vizsgálat elintéztetett 250. függőben maradt 73. ülés tartatott 223.
Telekkönyv ügy: 1872-ik óv végével hátralékban maradt 2279, 1873 évben beérkezett 6063, lett összesen 8342. ebből 1873 év végéig elintéztetett 6596. hátralékban maradt . . . 1746. UrUtott összesen 122 ülés.
Statisztikai rész változások: a birtokban élők között szerződések által 1603. esetben l, 119, 500 frt 44 kr. végrehajtáa álul
2 osetben. 9560 frt. Haláleset következtébeu 75 esetben, 1U8,414 frt 24 kr. őszesen 168v). esetben 1,237,474 frt 68 kr. A terheknél, uj terhek keletkezése következtében élők között szerződések bekebelezése által 841. esetben 614,249 frt 48 V8 kr. o. é. 516 db arany 3150 darab ezüst húszas,— igazolt előjegyzés által: 89 esetben, 17,059 frt 11 kr. végrehajtás ut-jáni bekebelezés által 94 esetben, 48,888 frt. 81 Va kr. Hagyatéki átazolgáltatáa álul : 1 esetben, 1800 frt összesen 965 esetben, 682,297 frt 4010/n kr- é- 516 darilb wanJ & 3150
darab ezüst húszas. — Hitelezők kielégítésére szolgáló bejött összeg elégtelensége miatt csőd esetekben 16,010 frt. Dologi jognak megszüntetés által 249 esetben, 189,987 frt 64 V, kr.
öiszesen 250 esetben, 205,997 frt 64''/, kr — egyszerű előjegyzések 335 esetben, 575,554 frt 19 kr: — a végrehajtási jognak már fennálló követeiésekuéli bekeblezéae által 3 esetben, 758 frt 75 kr. már betáblázott összegek átruházása által 10 esetben, 39482 frt 33 kr.
Kelt Zila-Egerszegen 1874. január 17-én.
Eluőki mcgbitásból közli SKUBLIC3 KÁLMÁN, xala-egtTiZ-''gi kir. törvényszéki jegyző.
Ügyforgalmi kimutatása
nagv-kanizaai kir. törvényszéknek 1873-ik
évről.
Az iktatóba érkezett összes beadványok
%i-| 2 •Z £ 2 1 ^ *
« t-
— -a> «e
2 s E s
i-

a
V M ** a
, > JS "2
''f-s
c
5
£ sí "O
« JB 2
-SJ ■
*© — H
* «*
— P
-1 B
l''olgári ügy . . Váltó és kereskedelmi ügy . Úrbéri ügy . . Bűnügy . . . Fegyelmi ügy . Telekkönyvi ügy Elnöki ügyforgalom . . . Bűnügyi vizsgálat . . •
OíSzeaen
247 i
1
t
41
2273''
5809
890 20! 1196 6
5342
605* 5928]
— 749
17
98
891 27: 1237 6
7615 749 llő
891
27 1217
6i
6447 749
lOj
- 128
20 1168 12
258b'' 14110 16696, 15368 1»28
Ttfltkjegyzóköuyvi másolat kiadatott . Telekkönyvi érték forgalom összesen 91 kr. és 1290 d.irab arany.
1051 drb. 2.825,100 ft.
, Helji hírek.
— A föyymnásiumi ifjúság jótékony czélu tánczvigalma fényesen sikerült, mind a báli közönség szépszáma, jókedve,mind az ifju-snif figyelmes intézkedése, rendszeretete kifogástalan vidámságot idézett elő s mi legfőbb, mint halljuk^ a tiszta jövedelem meghaladja a 1(-U forintot, mely körülmény a mostani időszakban örvendeztető. A tüzetes kimutatást s a feiülfizetések névsorát lapunk jövő száma hozza. Hogy a jótékonyczél a jelzett eredni- nyre vezetett, majd is elfeledjük a bájos hoigykoszorú néhány virágát megnevezni, de mielőtt e/.t tennők, jótékonyság és hölgykoszorú, — egy perczig megállapodik íolluuk, s elgondoljuk, mily magasztos és meunyivel ered-ménydúsabb lett volna még anyagilag az ifjúság segélyzőegylétére nézve ha ... ha ... a Nagy-Kanizsa vidéki „jétékony nőegylet" nyújtotta volna ki áldásthintő kezeit, hanem há''. a mi nincs, azutáu rendesen csak sóhajtunk . . . Martinkovics Károlyné született Győry Vilma úrhölgy, a bálanyai tisztet szokott szivélyeBséggel teljesiló s vidámsá-ot án.aztva maga körül feljegyeztük a sok közül a következő jelenvoltakat: Hencz Antalné, ki u tűzoltó-egylet tánczvigalmaban a bálanyai tisztet elfogadni sziveskedeit, Veszter Im-réné úrhölgyek sat. Bohuniczky Amália Nagy Pécseiről, tíólyomi Irma B. Edericsről, Laky Piroska Fekete pusztáról, Godina Róza és Vilma nővérek Palinból, Mitczky Terézia, Vizlendvay Magda, Halphen Leopoldina, Fea-selholer Lina kisasszonyok Nagy-Kanizsáról stb.
— Néhány 8*6 a n. kanizsai fürdő-intézet érdekében. — Miután a részvétel, mely az intézet alakulásakor oly élénken mutatkozott, ujabban csökkenni látszik és azon részvényeiket, kiknek érdeke azt kivánná, hogy másod i i bocsátásu részvényeikhez való előjogukkal élve ezeket már csak azért is hogy előbbi részvényeik reájuk nézve értékükben ne veszítsenek. mielőbb magukhoz váltsák, e befizetés körül bizonyos közönbösséget tanúsítanak, nem találom feleslegesnek nemcsak a most emiitett részvényesek, de az érdekkel viseltető közönség tájékozására is statisticai kimutatását adni intézetünk forgalmának. Az intézet megnyittatott 1873. évi február hó 23-án ezen időtől ugyanaz évi december végéig használtatott 843 első — 885 másodrendű kádfürdő; — vétetett 2637 gőzfürdő és 90 zuhanyftirdő, — mégis 6044 első és 3188 másodrendű uszoda-fürdő, mely összesen 13680 f. számot előtün-tető fürdés szám nagyon is kielégítőnek mondható egy kezdetleges forgalmi intézetre nézve
akkor, midőn ezen idő alatt ugyanezen fürdések után 5738 frt 8 kr. bruttó jövedelem folyt be : Ily forgalom már magában véve is buzdításul szolgálhatna mindenkinek, de még jobban az említett részvényeseknek az intézet további is tápolására, mely abban áll, miszerint másod kibocsátású részvényeiket az első részletként meghatározott 20 frttal mielőbb magukhoz váltsák, miután határozatilag kimondatott, hogy ezen előjogukkal a részvényesek csakis e hó végéig élhetnek. — Her teléiidy Béla f. jegyző.
— Hangverseny, mely Barcson a „Pfeifer''-féle restouratió termében á helybeli szegények javára J 874. január hó 29 én fog tartatni. Müsorozat: 1. „Hebriden nyitány" Mendelsohntól, zongorán előadják Hanny B. és Körmendy J. urak. 2. „Szent az érzet" kardal, előadja a barcsvidéki énekkar. 3 „Honi emlékeim,* zongorán előadja Körmendy J. ur. 4 .Magándal* zongora kiséreftel, előadja Schilér Róza kisasszony és Körmendy J. ur. 5. „Nabuchodonozor" Verditől, zongorán előadják Osváld Joaefa kisasszony és Körmendy J. ur. 6. .Kidőlt a fa mandolástól" kardal, előadja az éuekkar. 7. „Keringő"* Schulhoftól, zongorán előadják Kremzir Berta k. a. és''Hanny B. ur. 8. .Beteg leány * kardal, előadja az énekkar. 9 „Csárdások,* zongorán előadják Hanny B. és Körme idy J. urak. 10. „Szavalat," előadja Barla Szabó József ur. 11. „Hvmnus* kardal, előadja az énekkar. Helyárak: I. hely 1 frt. 11. hely 70 kr. III. hely 40 kr. Kezdete 7 órakor. Hangverseny után „Zártkörű lánczvigalom lesz, melynél a személyjegy 50 kr. a hölgyek tisztelett. 1 kéretnek lehető egyszerű öltözékben megje lenni. A tánczvigalomban Dankó Qyula ])• <-si első magyar zenekara fog működni.
— A keszthelyi fels gazdasági tanintézeti ifjúság álul segély egylete javára rendezett bál folyó hó 17 én tartatott meg. A tánczvigalom reggeli 6 óráig kedélyesen folyt, a terem igen 6zépen volt diszitve, de legdíszesebbé vált akkor, midőn benne a szép hölgykoszorú összegyűlt, melyből mint ki-tünőbbeket emiitjük: Fehér Lóri k. a. Spor-zonné úrnőt mint bálanyát, Galba Emília k. a. Pataky Mariska k. a. Péczelyi Flóra k. a. Kaiser Irén k. a. Király Vilma k. a.
— Jótékonyság. Ma inditatott útnak a jövő hó 2 án a cholera árvák segélyezésére rendezett zala egerszegi tombolára főispán ur ő méltóságához városunkból az első küldemény, valóban szép és értékes tárgyakkal, melyek összegyűjtése a nemeskeblü Guttmann úrhölgyek szép érdeme, az adakozásban résztvettek : Guttmann Henriknő urhö''gy 1 reggeli czípő: értékes hímzéssel; Guttmann Weiss úrhölgy egy aranyozott porcelán vását; Guttmann Masanszker urhölgv 2 darab értékes chinai virágtartó vását; Guttmann Rosenfeló úrhölgy egy porczelán tiutatartót; Nedeczky Emília úrnő 1 albumot; Nedeczky Rozs k. a. 1 szi var- és 1 gjufatartót (kézi mö); Glavina Paula úrhölgy 1 porczelán ékszertarlót; Godina Roza k. a. irótartót; Godina Angyalka lámpaernyőt; Godina Vilma k. a. reggeli czipőt (hímezve); Rosenfeld Nanette k. a. gombostű-tartót; Horváth Fanni k. a. értékes poharat; Sommer Henriette k. a. lámpafedőt és tálezát,
Markó Luiza női etui t: — Dobrin Seline ur-
'' — »•
hölgy hímzett dohányzacskót; Bogyay Ödön ur arany haltartót; Sommer József ur üveg crukortartót; Friedl János ur 3 babát, l kis ágyat; Neumann testvérek madár-kalitot; Waj-dits József ur „Rsjta leányok mulassunk* 1 kötetet; Kohn Gyula ur szivartartót, Weiss és Ledofsky porczellán ékszertartót; Fischel Fülöp ur albumot ajándékoztak ; ezen felül a lelkes gyűjtők 156 frt készpénzt gyűjtöttek; az ehez adakozók neveit jövő szamunkban közöljük — addig is caak méltó elismeréssel emlékezhetünk meg jelen alkalommal ezen gyűjtésről, ugy hölgyeinkről, kik értesülésünk szerint buzgón fáradtak a közjótékonyságban és még sok tárgyat gyűjtöttek össze, mit már jövő számunkban közölhetni remélünk.
— A „sümegi torna-egylet* alaptőkéje növelésére e hó 17-én sorsjátékkal egybekötött zártkörű tánczvigalmat rendezett Elmondhatjuk, hogy Sümeg városa s videke a legszebb társaságba volt egyesülve e kedélyes estén, melyet fesztelenség, élénkség s általános jókedv jellemezett. A társaság kivilágos viradtig mulatott együtt, midőn a jelenlevők azon megnyugtató öntudattal távozhattak, hogy még egyrészről maguknak kellemes szórakozást szerezni igyekeztek, más részről az egylet czélját előmozdítani óhajtották, s hogy ez utóbbi mégsem sikerült ugy mint remélhető volt, ennek okát bátran a meg nem jelentekre róhatjuk. A terem díszítése a legjobb Ízlésről tanúskodott; de a csinos teremnek legnagyobb s legszebb éke azon koszorú volt, melynek virágait városunk s vidéké-
'' nek hölgyei képezték, kik közöl nem mulaszt-'' hatom el megemlíteni Plósz Irma, Forster Mariska, Háczky Aranka, Szűcs Magda, Jenvay Irén, Hetyei Isabella, Berecz Gizela s Nagy Ma^da kisasszonyokat; de kivolna képes azon sok szépet mind elszámlálni, kik ez este bájaikkal veszélyeztették a férfi sziveket ? X. Y.
— A nagy-kanizsai „Polgári egylet" zártkörű tánczvi galma január 24-én, szombaton lesz a .Zöldfa* vendéglő nagy teremében ; a „Polgári egylet" bálja évek bosszú során át a fesztelen kedélyes mulatságok egyike szokott lenni, jelenleg még a tiszta jövedelem a helybeli szegények segélyezésére fordíttatván, igen óhajtandó, hogy a£ minél lálogatottabb s igy jövedelmező is legyen. Belépti dij 1 frt Jegyek előre válthatók Belus József ur gyógyszertárában, Fesselhofer József, Halphen Lázár éa Nentvrich Gyula urak kereskedésében.
— Mimen. Tschirtz Károly zala egerszegi kir. adótiszt a szép és művelt lelkű Deák Irén kisasszonynyal jegyet váltott.
Vegyes hirek.
— A H''tiit-Jörgel von Gumpoldskirchen czimü néplapnak folyó hó 10-tn megjelent száma a hatóság által lefoglaltatott amint mondják valami színbírálat miatt. Ismervén a fentnevez<-tt lapnak szellemét és kifejezé seiben való választéktalanságát épen nem csu-dálkozunk. Ez a lap az, mely igen sokszor iparkodik bennünket magyarokat .rúgásaival" háborgatni.
9
— Állatim boszuról veszünk tudomást, melyet egy Kumminger Ferdinánd nevezetű egyén hajtott végre Bécsben. Ezen egyén minél egyszerűbb mechanicus annál nagyobb korhely volt, ki mellőzve hivatását a lebujok sarában fetrengett, a legközelebbi időben viszonyt kötött h 25 éves Vopaterni Lujza szolgáló leánynyal, ki megtudva kedvesének kicsapongásait, levélben ezeket szemére hányva a viszony nyal fölmondott. A korhely szerelmes a leány lakására rohan s csak egy utolsó bucsuc8Ókért eseng, mit a jószívű leány nem tagadott meg tőle. A csók mindig szenvedélyesebb lett, míg a leány fájdalmasan fölsikoltott. A kötni valójsubancz boszuból a szegény leánynak nyelvét kettéharapta.
— Rövid hirek. Nagy-Térsán (Temes-megye) egy gazda lovai közt veszettség ütött ki. — Bécs városa is 20 millió kölcsönt vett fel (uszunk!...). — Az ujonezozás elhalasztásának oka az, hogy 200 sorozó kerületből a lajstromozásra szükséges előmunkálatok nem érkeztek fel. — A horvát országgyűlés elnapol tátott. — ld. Zeyk Miklós hátrahagyott müveit Tettey ki fogja adni. — A főváros egész területén 16 án éjjel 80 keresetnélküli egyént fogtak el. — Fest Imre az állami vaspályák igazgatótanácsának elnöke lett.— ó f ilsége.csömöri ág. hitv.ev. leány-egyházközségnek uj temploma fölépítésére 100 frtnyi segélyt adott magánpénztárából. — Közép Szolnok-megye, a kolera után maradt özvegyei és árvái javára 354 frt 77 krt. gyűjtött. — Pozsonyban egy ujonszülött gyermeknek két kezén tizenkét ujja lett. A másik gyermeknek, ki ikertestvérül született, semmi kinő vése. — A rókászat idénye elmúlván,a gödöllői falkából 10 pár kopót eladnak 50 írtjával.
— Egy budai munkás családjával ebhust vacsoralt. — A fővárosban rablőtámadáaok fordulnak elő. — Kriza püspök fia, Kálmán, a redoutban mulatott és reggel felé a rácsozaton át a kövezetre veté magát, két napra meghalt.
— A pesti iparbank hivatalszolgája 20,000 frttal megszökött. — Sipka Jancsit, kinek fejére 500 frt volt kitűzve, halva megtalálták.
— Mindig aggasztó hirek érkeznek a közbiztonságot illetőleg. — Hat rabló tartózkodik Zemplénmegyében.
Szerkesztői üzenet.
1081. ftt. Csáktornya. Becses Ígéretére számolunk.
1082. Sz. Kaposvár. ígért leveledet váljak.
1083. N. Bécs. Használjak, ha nem mind is.
1084. KI. Csáktornyán. Szive* köszönet !
1086. Többeknek Z*la-Egerszegre. Kérem a szerkesztő helyzetét figyelembe venni; tárgyilagos czáfo-latot közölnftnk kötelesség, rfyilt vitának barátja vagyunk.
1086. „Két testvér14 Heine ntán, nem közölhető.
1087. G. Budapest. Végét mielőbb kérem megküldeni. Levelünk elkerülte egymást.
1088. B. A. Zala-Egerszegen. Mai sxámonk ve-zérczikke kimerítő választ ad.
1089.'' Mohácsra. A könyvet n«m küldhetjük, mert nem tudjak kinek.
1090. N. Csány. Az iret és pénzt megkaptok, a csikket mielőbb közöljük, többire nézve is ssives készséggel iutézkodünk.
Történeti naptár.
Január 23. 1002. III. Ottó császár Romában neje által megmérgeztetett.—1440. Krakóban Ulászló lengyel királyt a magyar koronával megkínálják. — 1664. Berzenczevárát a magyarok Zrínyi Miklós alatt a törököktől viszaveszik. — 1849. Kossuth a magyar koronát Debreczenben köztiszteletre kiteszi. — 1867. Viktor Emánuel feloszlatá a magyar iegiót.
24. 336. Kr. e„ Fülöp maczedóniai király megöletett. — 1458. Hunyady Mátyás Budán királynak kiáltátik ki. — 1712. Nagy Frigyes, porosz-király születésnapja. a 25. 1355. Nagy Lajas fegyveres biztosítást ígér a lengyelkirálynak. — 1485.Mátyás király Bécset feladásra szólítja. — 1558. A jenai''akadémia megnyitása. — 1663. A magyarok Babócsát elfoglalják, a törököktől. — 1741. Mária-Theresia koronázta-tása Pozsonyban.
Hivatalos piaezl árak
Nagy-Kanittavárot piacsi biztosától.
Nagy.Kanizsán, 1874. évi január 21-éo Gabe-nemüek : alsó austr. mérő szerint Buza. 87—90 font 7.60 kr. 85 - 86 font —.— kr 83-87 font 7.50 kr. Bozs 74—78 font 5.50 kr. Árpa serfözésre 68—70 font 4.50 kr Árpa etetésre 4.25 kr. Zab 2.25 kr. Kep-eze —.— kr. LisztnemÜek : bécsi mázsa szerint. Liszt legfinomabb 18— kr. Zsemleliszt 16.— kr. Fehér kenyériiszt 13—kr. Keket® kenyérliszt 10.— kr. B«-zadara 18 kr. Bizs 16— kr. Hüvelyesek: alső aus<r. mérS szerint: Borsó 9.—kr. Bah 5.60 kr. Lencse 8.50 ki. Köles —. kr. Hajdina (pohánka) 5.— kr. Kukoricza 5 — kr. Burgouya 1.60 kr. Hus : béesi fout szerint. — Marhahús 28 kr. — Disznóhoz 32 kr. Juhhús — kr. Borjúhús 28 kr. Zsirfélék : bécsi font szerint Disznózsír 50 kr. Marbassir 60 kr. 8zalonna 46 kr. Szappan 24 kr. Lámpaolaj 36 kr. 8tearin-gyertya 65 kr. Faggyú-gyertya 32 kr. Bor: alsó austr. akó, 40 pint szerint. O-bor 12.— kr. Ujbor 6.— kr. 8ör: alsó-austr. sörakó, 42 pint szerint, Legmagasabb 7.— kr. LegaUcsonyabb 6.— kr. Tűzifa: bácsi öl, 36 hüv. hossza szerint. Bükkfa J4. — kr. Tölgyfa 10 — kr. Kőszén egy bécsi mázsa szerint 70 kr. P*szén egy mérő 70 kr. Bécsi mázsa szerint széna 1.50 kr. Szalma 1.— Napszám : egy férfi élelmezéssel—.— kr. élelmezés nélkül l.^kr.Egy nő élelmezéssel— 50 kr., élelmezés nélkül—.— kr. ügy gyermek élelmezéssel —.— kr. élelmezés nélkül —.— kr. Árpakása mázsája 20 frt. \P. H.) Pap Korencz.
Üzleti szemle.
(8. 8.) Nagy-Kanizsa, jan. 21 én 1874. Időjárás: esős, utána derült nyári, ma reggel erős köd.
Idei bor roppant kínálat mellett árából az atóbbi napok óta 20—20 krt vesztett. — Pórgazdáink sokizbeni adó-ex«cutió által szorongatva, uagymennyi-ségtket bocsáUnak a piarcára; a külföldrŐli kérdezősködés pedig csökkent
Alsó-ausztriai mérő szerint:
Buza 80—81 fnt 6.05-6.20, 82—S3 fnt 6.4<)— 6 70, 84-85 fut, 7.10—7.30 kr. Rozs 76—77 fnt 4 50-4 80,78—80 fnt 4.90 —5.15 kr. Árpa serfőzésre 4.Ö0- 80—5 ftig -Árpa etetésre 3.50—3.70. Kakori-CZJI 4.80—90--5 ftig Zab 2.10—16 Hüvelyesek: Borsó 8 30 kr. Bab fehér uj 5 frt. ó 4.30—50 kr., tarka 4 frt Lencse 7.20 Köles 3.60—80 kr. I lajdiaai.30—60. Ks-lenkása 7—8 frtig. Hajdina kása itezéje 12—14 krif. Lenmag 4.50 70. Lendekmag 3.80—4 ft Lóhermag 30—32 frt bécsi mázsája. Kendermag 3 60 kr. méreje. Bepcze téli 4.40—00 krig, nyári 3,50 —60, minden 76 font. Borok: Tavalyi: 9—12 forintig. Idei: 8chill«r
4.--4.20 krig Idei: píros 4.10—4.50 krig. Idei: fehér
4 40— 5.20 krig. magyar akó seprüstől
SUmegh, január bú 19-én 1874. ifcisa 6.90.
— 6 40 kr. Bozs 4.20 — 4.40 kr Árpa 4.10 — 4.*0 kr. Zab 2.10 2.30 kr. Kakoricza 5.10— . — kr.
Burgonya 1.40—1.60 kr. Bab .--.— kr.
Hajdina —.— — —.— kr Marhahús 26 kr. Borjahas 26 kr. Disznóhús 28 kr. Juhbus — kr. Ssalonaa
— kr. Ujbor akója5— — 4.50 kr. óbor akója
10.- 12.— kr. Széna m. —.--— .— kr.
szalma m. — frt. Ke.ué.iyfa öle 10—12 fit —.— kr.
— A „llazA* életbiztosító és hi''elbank 1873. november és deczember havi üsl et-kimátatása. BeDyujtHtott 373 drb bevallás 372,802 frt 51 kr. Kiállíttatott drb bevallás 362,951 frt — kr. Ez évben befolyt dijak összege 643,2-3 frt 78 kr. Ez évben kifizetett károk összege 17,393,743 frt 13 kr. A „Haza1'' életbiztosító és hitelbank igazgatósága.
Érték- ét váltófoiyam január 22.
5°/o metaliquea 68.50; 5*/« nemz. kölcsön 74.60: 1860 ki álladalmi kölcsön 107.50*, bank-részv. 986. —; hitelintézeti réssvények 241.75; London 113.55; magyar földtehermentési kötvény 76 — ; te-nesvári földtehermentési kötvény 94.50;erdélyi földtehermentési kötvény
74.—; horvát-slavon földtehermentési kötvény
75.—; ezüst 107.75 ; es. kir. arany .— ] Napoleond''or 9.05.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
JN3 y llt/t^X\«) Ajánikozás.
— Egy 24 éves izr. nős tanító, ki a törvényszabta tantárgyakban, magyar-, német- és hébernyelvben alapos oktatást adni képes, oly tanítói állomást keres, hol neje, ki ügyes ipar-tanítónő, alkalmazást nyerne. — Czime : R. S. M. néptanító, post. restante. Nemesvid (Somogy-megye).
•) B rovat alatt közlöttekért felelősséget seis vállal a Bserk.
11
Eln.K.Ü.1874.
Árlejtési hirdetmény.
32 „
11 * 82 w 30 „ 36 „ 36 8 , 16garn. 50 drb. 2 * 2 .
íróeszköz, tintatartó 1
Hévmérő 1
Köpőcsésze 10 .
Hugyüveg 2
Ürtál 2
Üiófürdókád 1
Nagy fürdókád 2
Szivacs 1
Közönséges klisztér 1
Vénypohár 2
Vizmelegitó kazán 1
Ravatal 1
Bonczasztal 1
Halotthordó láda 1
Szapuló sajtár 1
Mosó teknyó 2
Viztartó cseber 3 akós 1
Réz kazán 1
Mángorló 1
Ruhaszárító kötél 3
A n.-kanizsai kir. ügyészségi uj börtön felszerelése tekintetében a következő tárgyak, úgymint:
Vocá™ 136 drbJNaervobb feitáblák 10 drb. Vasaló 1 drb.
Tűzi eszköz 3garn.
Számbélyeg 1 drb.
Fűrész 10 ,
Fejsze 20 ,
Ásó 10 „
Vaslapát 10 „
Taliga 10 „
Véka _ 6 „ Állvány a ruhatárba 1 ,
Köszörűkő 1
Olaj lámpa 30
Petróleum lámpa 20
Borotva 10
Tükör 10
Olló 10
Ár 10
Varrócszköz 5
Mosdóasztal 3
Fali óra 1
Viztartó korsó 3
beszerzendők lóvén, e czélból nyilvános árlejtési határnapul
ttr& évi fefcntár M 16-ik aapjáaak d. e. i fcréja
a nagy-kanizsai kir. ügyészség hivatalos helyiségébe kitüzetik s arra vállálkozni kivánók oly figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy az árlejtési feltételeket a hivataioo órákban alolirt hivatalnál megtekinthetik, s hogy magukat 5O0 frt bánatpénzzel lássák el.
Nagy-Kanizsán, 1874. január 15-én. (P. H.) J)^ L&ky Kristóf,
(1256—2) kir. ügyész.
Vaságy 136 drb.fNagyobb fejtáblák
Deszkapolcz fából 136 Fejtábla 120
Étel tartó csésze czin. 240 Ivópohár kőből 120 Fésű 120
Asztal hosszú földhöz
erősítve 5
Asztal rövid földhöz
erősítve Pad hosszú földhöz
erősítve Szék
Mosdóedény pléhból Viztartó cseber fából Üriték Ruhakefe Csizmakefe Fekete fej tábla ajtóra Spanyol-fal Szagtalan ürszék
Dr. HANDLER MOR
orvos- és sebésztudov, szülész és szemész gyógyít gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett min lennemu
TITKOS BETEGSÉGEKET
1. az önfertőzéanek minden következményeit, úgymint:
magömléseket,
az ingerlékeny gyengc*><*gct, az ondófolyn.st, különösen a
tehetetlenséget
(1156 — 18) (elgyengült férfierőt),
2) htígvcHÓfolyá*okat (még oly idülteket is), a neitixörénzck bujakóros fekélyeit és másodrendű bujakor* mindeu alakjaiban és elcsnfitásaiban,
3. hugryosőszüküléselcet,
4. fris és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fahérfolyást és
az onnan eredő
magtalanságot,
5. bőrkiütéseket,
6. a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponkint: délelőtt 11 órától l-ig és délután 3 órától 5-ig, és este? órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipót-város, nádor-utcza 13. sz 1. em. 14 ajtó sz-Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógy, szerek megküldetnek.
Ajánlható mindenkinek!
U szép
női rnhakelméket
jutányos áron vásárolni kiván:
Hamburger Adolf
divatáru üzlete -PSST,
uri-utcza l-ső szám, Párisi ház.
f/f Hinták bárhová Ingytn éa bér-msntVi ktlAstnsk és megr-ndelések utánvét mellett gyorsan eszközöltetnek.
Fogfájdalmak,
Popp
legyenek bár csuz, természetes, vagy foghus okozta bajok Dr J. 6
& Anathcrin-Mzájvizének
használata folytán bizonyosan s mielőbb megszfinnek. Ugyanezen szer gyógyítja a fogak ing.''isát, a fogh''ts vérzését és daganatát, a fogko és fogak rotliadását és a légzés roszszagát eltávolítja. Ara egy Üreggel 1 frt 40 kr.
Dr. J. fi. Poppnak
oly módon tisztítja a fogakat, hogy ennek folytonos használata folytán az oly alkalmatlan nemcsak eltávolíttat!k, hanem a fogak fényét, fehérségét és keménységét mindig megtartja.
Kaphatók: Sagy-Kanizsán : Belus József gyógysze., Rosenberg Rosenfeld, Welisch, J. és Fesselhoffer J. kereskedésében. — Pápán : Tschepen J., Keszthelyen: Pfiszterer gyógyszerész, 8inger M. Weiss A. Zala-Egerszeg«n : Isóó F:, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógyszerész. Varasdon : H altér gyógyszerész. Sümegen: Dorner Kajet. Szombathelyen: Pillich Ferencz és Rudolf gyógyszer. Határőrvidéki Sz.-Györ-gyíin. Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkau, ugy Guthard Tivadar és fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lov&s-Berényben: Fleisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecskeméten : Milhofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz. Körmenden: Horváth J.Somzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J., Bögi, Belus és Schroder gyógysz. Szegszárd: Brahsay gyógysz. — Bonyhádon: Kramolin J. Szigetváron :Barwarth, 8alamon gyógyss.— Kaján : Michitsch St. és Herzfeld fiai, ugy Herzog Ignáczuál. — Pécsett: Zsolnay W. és E. Zách, Sipőcz gyógysz. Kárádon: Zadubánszky gyógyss.
Marcraliban: Kiss gyógysz. —Tolnában : Graff gyógysz. — Dunaföld-várott Lukács gyógysz. — Szent-Györgyön : N''üthig. — Alsó-Lendván: Kiss gyógysz. — Rohonczon: Simon gyógyszerész nrakuál.
(I2i3—1)
Valódi csőd végeladás
a
Metropqle nagy bazárban
Prateratrasse ivr. 18.
Legnagyobb raktár norinbergi rövidáru, pipere és szükséglettárgyakból, nem különben !«-gnagyobb választéka játék-,
és társasjátékoknak
30 -50val a|ább adatik a vételárnál
Mindenki, ki egy forinton felől vásárol, a béesi világkiállításról egy gyöüyörü képet kap ingyen.
Illatszerek:
kr
1 darab moadola szappan ............3
1 a növény „ .................5
* n glycerin nagy szappan . . . . . J. . 8
1 , valódi rózsa szappan......... . 10
1 . orvosi theer szappan minden bőrbetegség ellen . 18
1 doboz illatszer .............10 kr.
1 p , a legfinomabb minőségben : mint Esbouquot, Jokey-Klub, Reseda, Jasmin, Violett de mars stb. 50. 80. kr. 1 frt.
WW összes illatszerek az első angol és franeria gyárakból. Elektro-galvanizált gyürük, legjobb szer csuz, köszvény s más idegbajok ellen 1 darab csak 60 kr.
Egyedüli rakhelye as egész monarchiában a valódi Ricinusolaj-kenőcsnek Firnából (8zászor«zág), mely a haj kihullását meggátolja; egy doboz pléhretestszel s leírással 1 frt Cs. kir. szabadalmazott és valamennyi orvosi tacnltás által fogfájdalom és daganat ellen elismert szernek nyilvánított, és a száj roszszagát is eltávolitó fo gpép (Anatherum Horascum''l ára egy doboznak 1 frt 50 kr.
Egyedüli rakhelye a valódi hajnövesztő-essenznek.
Gyár: Bécs. Ruoppgasse 12 sz.
Legjobb szer, rövid idő alatti szakái növesztésére Dr. Jupsugg valódi jelével ellátva kis üvegcsével 90 kr. nagy 1
Farsangi eszközök:
Nincs többé ősshajl Ezrn hajfestőrfzer a legártalmatlanabb, mely eddig létezik, tetszés
szerint világos vagy setét marad, ára egy dob ozzal 1 frt. Nápolyr hajfestős7.er CaTibrel il >rfitt vegytanártól, Marylandból. 2 dobozzal, hibátlan 2 fit ŐO kr. Londoni éremmel 1862.
frt 50.
Csont legyező darabja .... 10 kr.
selyemmel bevonva.....25 ,
Egészen selyemmel.....40 „
Fehér atlaszba vonva 30 krtól feljebb.
Csokorral.........70 .
Pompadour........50 .
Továbbá legnagyobb választék valódi és
Nagy válasstéku Knall-Bonbonniers, mely egész carnevali öltözéket magában foglal, sapkát, keztyüt sat. 15 krtól 1 frtig.
u. m.
Legnagyobb raktár juz bonbonniersbŐl, jux alakok, lárvák: fQzértánczrcnáek, csokortartók, talmi-aranytárgyakból, u. m. melltflk fülbevalók, órák, lánczok, gyűrűk és jelvények.
kipróbált csiga és elefántcsont legyezőkből. Ezenfelül 1000 más tárgy, melyek itt aem neveztetnek meg, u:m: ékszerek urak és hölgyek számára munka, és utazó-tárgyak, utazási és vadászati aayagok, bronz-, fa- és börkészülékek, tájt — és valódi borostyán szivarszopokák, rövidáru és téli kelmék és optikai tárgyah.
Kimerítő képes árjegyzékek mindenhova ingyen éc bérmentve küldetnek.
Megrendelések vidékre pontosan eszközöltetnek. (1251 — 1)
A maga nemében egész Európában
a legnagyobb, több oldalról ren«lj«-lck- * J 2 éiomnel kitüntetett
FOGL E.-féle
első cs. kir. udvari fehériiiüek gyára
Bécsbe n,
25
25,
Baktár: LO .Hariithiir. llauptMfraMiH''
mely szoros értelemben vett szilárdsága s minden darabon szamokban látható árak, s gyártmányainak roppant mérvű előállítása által már annyira vilte. hogy a nagybani kivitelt, valamint a kisebb részletekbeni eladást illetőleg semmiféle kérkedő kereskedő által eléri.etöt, ezenfelül teljes, jótállás mellett rendki-vüliieg olcsó s legjobb minőségű áruezikkeket nyújt s biztosit
t. cz. vevőinek.
Levélbeli kívánatra a megrendelések egész Magyar-gyarországra gyorsan és pontosan eszközöltetnek, s a''tftem testhez illő darabok visszavétetnek.
Angol chiffon-ingek gallérral v. anélkül, szebbek, mint a vászon
ingek (levélbeli megrendelések nél a nyak környületmértékeniin-deukor megkívántatik),dbja 1 frt
Női alsó szoknyák perkálból r. finom barch'' tbŐl 4 frt, hímzett betéttel 5, 6 —8 frtig, uszálylyal vagy diszöltözethez.
Nöl harisnyák vagy férfi kap-
80 kr., 2, 3 50, 3—3.50, a legcsi- CZák, tuczatja 5, 6, 10 frtig a
nosabb s leggyakorlatiabbxk.
Ramburgi vászon férfiingek, (a nyakmérték megkívántatik) 2, 3, 4, 5, 6 frt, a legjobbak.
Gallérok legújabb minta. 1 tu-czat ára2k-3— 4 frt (nyakm. megkívántatik.
Férfi ayakravalók vagy talon nyakkötfik dbja 76 kr.l, 2, 3 <rtig a legújabb.
Férfi lábravalók 1 frt, 1.50,2, 2 50, S frt, lovagszabás, franczia vagy magyar mintára.
Qyapot egészségi ujjasok (Jac-ken) 2, 3, 4 frt, selyemből 6—7 frt, ködmönös vagy szövött iáb-rava''ók 2, 3—4 frt (véd a köszvény ellen.)
N*i vászos-lngek. simák 1.50— 2 frt, finom hurokvarrással 2.50 kr., valamint svájezi forma, uj minta, hímzéssel 3., 3.50 4—5 frt, ugyssinte legfinomabb rnmburgi vászoningek himzésselés csipké-kwi. dbja Í2, 13, 16—18 frt.
vei 6, 8—10 frt
Női éji vagy télllagek hosszú uj.
jal &.50 kr., hímzettel 6-7 frtig.
Női lábravalók, vászon perkál, vagy barchetből 2., 2.50—3 frtig, hímzéssel
Női pongyola vagy éji corsettek
legfinomabb chirtingből 2., 2.50, franczia batisztból, hímzéssel S., 3.50, 4 frt.
legfinomabbak
NÓi fűzők, fűzőre (a derék kör-nyületmértéke roegkivántstik) 3, 4, 5 frt.
1tuczatvászon zsebkendő 1.50 2 frt, nagyobb a finomabbak 2.50, 3.50, 4, b—8 frtig.
i tuczat czérna batisztkendő 5, 7, 9—10 frtig a legfinomabbak.
Asztal- vagy tőrSIkőző keodők tuczatja csak 5, 6, 7—9 frt, dam.
l asztalterítők vászonból 6 sze-
■élyre (1 abroszszal ahhoz illő kendőkkel) 5,6, 8-10 frt, ^személyre mégegyszer annyi.
30 rőf színes ágynemű, darabja 7. 8, 9—10 frtig.
30 rőf fehérített kézi ÍOftálvá-SZOft, s dupla czérnából tehéritet-len 7.60 kr., 9.50, 10, 13—15 frtig, igen ajánlható. 30 rőf */4 széles nimbargi vá-
40—42 rőf kitflnő takács-vá-SZOn (finom ágynemQre vagy 12 női ingre) 14, 15, 18, 22—24 frt, 48 rőf belgái takácsvászon 22.
25, 80—35 frt kitünŐleg szép.
50—54 rőfbasonlithatlan jómi-nőségü rumburgl vagy hollandi vászon (kézifonat s k/« széles) 30, 36, 40, 60—60 frt. LEVELBELI ME6RENDELESEK (bármely nyelreu Írva) a vidékről készpénz bekaldése vagy utánvét és jótállás mellett gyorsan s pontosan eszközöltetnek.
gfp* A megrendelési levelek ekkép czimzendők :
Wien, k. k. Hofliefer&nt,
(Mariahíiferstrasse 25.)
50 frtig terjedő bevásárlásnál 1 hímzett női garnitúra ráadásai adatik. (953--)
Wajdit8 József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Ksnizsán.
NAGY-ILLNIZ8A, 1874. januar 25-én.
Tizenharmadik évfolyam.

Előfizetési ár:
egesr svre . . á frt. fél evre.... 4 , negyed evre . - , Egy sz&m ÍO kr.
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBES joronkint 10 kr«rt vé-
-.etnek fel. Kincstári illeték minden \gyes hirdetésért külö 2 30 kr. fizetendő.
előbb
I KÖZLÖN
A lap szeilemi része
illető köziemenyek !l szerxeaztóhez, —
anyagi reszot iüetó köziemenyek pedig kiadóhoz béraientv* in-••ézendók:
Jí AüY-hANlZSA Wlasslcshaz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a ..nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank4'' ugy a ,Zaia-Somogy gőzhajózási részvénytársuiatugy a „zalaegerszegi toma-tüzoltó egylet0 s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- x csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap*
Zalamegye szétdarabolásáról.
Egy törvényjavaslat fog legközelebb a képviselő ház zöld asztalára kerülni, melv országszerte rendkívüli ellenszenvvel találkozott. — Majdnem minden megye és régi törvényhatóság, mely terület változást szenvedni van hivatva, minden eszközt felhasznál, hogy azt ha lehetséges megakadályozza.
A „Zalai Közlöny" folyó évi 1-ső és 2-dik számában is jelent meg egy névtelenül irt czikk, mely Zalamegyét a fenyegető földarabol tatás veszélyétói kívánja megmenteni.
Kénytelenek vagyunk meghajolni a névtelen czikkiró meleg szülőföld-szeretete előtt, de czikkének néhány, legalább nézetünk szerint nem gyakorlati részére van észrevételünk.
A czikk. mely magában véve nem egyéb sok jóakaratú óhajnál, igen hevesen kikel a belügyminisztérium ellen és e szavakkal enged" utat haragja kitörésének: „Hisz arra se törvényt, se precedenst nem tudok, mely a ministeriumot feljogosítaná arra, hogy ezen elszakitást indítványba
hozhassa, stb.0
Igen helyesen mondja czikkiró ur, hogy arra törvényt nem tud, mert az valóban nem is létezik, de felteszem, hogy ismeri a belügyminister hatáskörét és ha igen, ugy tudni fogja, miszerint a minisztériumok mindennemű indítvány előterjesztésére, már állásuk szelleménél fogva is, nem csak feljogosulva vannak, de időnkint ez indítványozás a képviselő ház által sürgősittetik is. —
Meglehet győződve továbbá a t. czikkiró arról is miszerint igen fontos indokok
támogatják a minisztérium e javaslatát, mert indok nélkül, valljon mire szolgálna a tömérdek munkával járó javaslat kidolgozása.
A közbirtokosság és a nép (ez utóbbira e tekintetben nem nagy suly fektetendő.) hangulatát tüzetesen ismerni nincs szerencsém, mindazáltal ez nem is volna tekintetbe vehető az egész állam törvényható sú gainak ujbeosztásánál. Az okok a „ha unnak, nekem is* sokat mondó elvében pókereznek.
Mi őszintén óhajtjuk, hogy Zalamegye, mely a legrégibb történelemmel biró ni" gyék közé számitható, ne szenvedjen oly változásokat, hogy múltjához képest várnak legyen nevezhető, de kénytelenek vagyunk elismerni, hogy egy vidéknek csupán regényessége nem alapos ok arra nézve, hogy a területi viszonyok ellenére régi szervezetében megmaradjon. — Ezt a t. czikkiró elismerendi. —
Igen helyes és alapos érvek azok is. melyeket a százados összetartozás körül a t. czikkirójának lát, de ismét nem elégséges arra, hogy változást tegyen egy mcsz-sze terjedő terv viszonyaiban. — Azt mondjuk mi is Nagy Frigyes királyival : „Hja áldozatot kell hozni a politikának,* Talán t. czikkiró ur kissé túlsetéten látja a következményeket ? — Mi nem találunk oly felettébb nagy érdekeltséget népünkben a közügyek iránt, hogy általában véve sokat foglalkoznék ezen ügy gyei. —
Súlyos vádat emel a t. czikkiró kormányunk ellen akkor, midőn azt állítja, hogy Zala ügyével, helyi viszonyaival a kormány ismeretlen. — Ez azonban halomra dől, ha mint hiszem a t. czikkiró tudja, miszerint Kerkapoly Károly volt
i pénzügy ér (a tárgyalásoknál meg a kormány tanács tagja) megyénk szülöttje (Ha nem csalódunk: Veszprémmegyében született. Szerk.)
Az utvonalak és hidak átkebeleztetése igen világos, hogy a mennyire eddig növelte Zala kiadásait, ugy jövőben kevesbíteni fogja és a^alai ember azért, mert az ut vagy hid Veszprémmegyében van, egy lépés kerülőt sem tesz. — Az utak épségének föntartását. pedig minden vármegye önérdekei közé számította és fogja számítani
mmaig.
Azon nézetei is helyén vannak a czikkirónak, melyek a Kanizsa környékén fekvó falvakat Kaposvártól fölötte távol lenni állítja és,hogy egy uj Kanizsa megye alakítása nem volna czélszerütlen, de itt önmagával jön következetlenségbe, mert akkor, midón saját bőrét védi, máséra alkuszik, — tudnlilik az uj megyét Somogyból kívánja j kiegészíteni.
Képviselőinknek nem b »k az >n kijelentése czikkirónak, hogy Vasnak van Hor-váthjaés Somogynak Somsichcsa, higyje el a t. czikkiró, hogy nekünk i» van Csengery Antalunk és Királyi Pál mellett más hat lelkes követünk is, és ha Zala érdekeit oly borza>ztóan fenyegetve látnák, ók lennének az elsők, kik tiltakoznának a „status quo" megsértése ellen.
Ellenkező nézeteim daczára azonban . nem mulasztom el a megye érdekei iránt tanúsított figyelmét becsülendónek nyil-í vánitani.
I KÓVÁRY.
Néhány szó a lótenyésztők- és tulajdonosokhoz.
Minthogy az 1873-ik éviXX-ik törvény végrehajtása azzal, hogy a honvédelmi minisztérium 43,250 számú körrendelete a* törvény hatóságokhoz kiküldetett, a megoldáshoz közelebb, nem lesz tán felesleges, ha a hivatkozott törvény szellemét kissé szellőztetjük, mert ma, mint az állam egy részt a hadtestek mozgósítása esetére,a szükaéglendó lóállományról magát biztosítja, más részt a törvényben érintett ked-szerint a lótenyésztő közönséget szinte biztosítja, sőt e törvény ösztönt ad
a gazdaközönségnek minél értékesb lovat nevelni, és azt szükség esetén az államnál azonnali készpénz fizetés mellett értéke-sitni, — mert ha tekintjük a törvény 1-ső §-át, azt látjuk, hogy itt az állam saját szükségletét biztosítja, ha pedig a törvény 8-ik §-át vizsgáljuk, azon meggyőződésre jövünk, hogy a biztositék illó jutalmazással jár, mert ha a beváltandó lovak meghatározott árán felül értékesb lovat állítunk elő, ugy nem tartozunk az előre megállapított árért a lovat átengedni, mert akkor ott van a kirendelt bizottság, mely a ló értéket megállapítja, s ezért azt átadni kell, továbbá ott a törvény 8. §-sa mely meghatározza, hogy mely lovak nem sorozhatok be, igy azok beadására a tulajdonos nem is kötelezhető, minők p. o. a szoptatós anya kanczák. a vemhes kanczák, melyek az állami vagy a megyei gazdasági ló-tenyésztő osztály okmányilag igazolt ménjétől vem-hessek, igy azok mentvék a kötelezettség alól, igy tehát ezen szakasz szerint a ló nemesítésre az ösztön megadatott, hogy minél nemesb méntől nyerendő csikókkal
TÁRCZA.
Dr. üdvardy lgnácz
veszprémi kanonok, s egykori kedves tanárom halaidra:
Január hó 17-én, 1874.
Megkondult a halálhnrang
A veszprémi toronyban, Udvardyt teszik nyugágyra. Csendes esti alkonyban 1
A harang int — holtat sirat —
Lelket kísér az égbe : . . . Szép — magy család dült oszlopa, Nyugodjál békeaségbe''!
Elkísérlek sirágyodhoz
Halk imával — énekkel. Tanító a tanítványtól
Többat is megérdemel!
Láttam síró angyalokat
A gyáfzkiséret között, Szemeink varázs egében
Fájdalom köny gyöngyözött !
Kit illetne a legszebb gyöngy,
Ha nem azt a tauitót, Ki éltéban lelkünk előtt Hordott üdrrilágitót ? —
Engedjetek, — hadd csókoljam — 8zá».ak helyett — hulláját b''gy tegyétek áldá-iiui közt — Földbe a koporsóját 1
Utósó kedves Tanárom
Rád is hull már a göröngy, Bár megkönn/ithetné rajtad, 8zememb51 a hálagyöngy. —
8irk«rt, te nagy köztemető l
H«nnyi szent könny hulla rád ? . .
Óvd — a közfeltámadásig — Kedveseink hült porát! —
És Te — egykor — dicső lélek Ki itt napfényünk valil :
Előttünk az üdvhonában
Újra rilágoskodjál! — —
Adj helyet szolgád lelkének Isten! csillagid között,
Ki a földi aaklatásból —
— Tőrre — hozzád költözött!
ÖRS!.
Egy elfeledett Írónő.
(Regényes életrajz).
(Folytatás).
El messze e kortól, hol állattá lett az ember!! ... El ezen kortól, hol az ész görcsös kétségbeesés között tekint az aranyborayura ! ... Ez a világ nem való nekem, vissza — vissza a régi dal közé, vissza ama korba, midőn az ember minden volt, s a vagyon alárendelt; midón a termel vények léteztek az ember, s nem ez amaz kedvéért! ! . . .
Hallom a troubadourok lágy dalát,! . .. . hallom a kardok csattogását, látom a férfias erő győzelmes küzdelmét! .... látom az ősvá-rak erkélyén a várúr angyalszép leányát .... hallom a messze távolban az egyszerű kápolna harangjának csengését, • miként az égi sphae-rák zengése hangzik ál ezen az orgona bánatos, eszményi, tördelt dallama.
Ide, ide száll képzelmem !!. *
— »Vájjon azon ember, ki életének kezdő pontján égy egész világ tetterejét érái dobogni
keblében, ki hatni akar, ktirdeni, agyában folyvást tervek iizik egymást, ereiben lüktet a tettvágy égető vére, szivében határtalan a lelkesülés, miért lesz világgy ülölővé később ?!!... Mert az ellenhatások lelánczolják minden erejét, mert az egész világ küzd képzelme, természete ellen ! —
— „És vájjon azon ember, ki keblében végtelen vonzalmat hord, agyát lázasaá teszi szive s miként a tűzhányó hegyekben, forr benne az érzelem, ki úgy született, hogy szeressen, miért lesz később melancholikus, avagy teljesen közönyös minden iránt ? . . . Mert nincs kinek szerelmét oda adja, mert annyi Bzerelmet rejt keblében, mely egy ember birtokában ha van halált hoz, mig két lény között megosztva paradicsomot alkot, avagy a világ akadályt tett a vonzalom elé! —
— „Igen ! A világ összeesküszik egy ember ellen! Ama világ, melynek nem adott a természet annyi tehetséget, és épen azért vakok belátni, hogy egy ember jobban bir szeretni, mint ők, hogy jobban bir lelkesülni, nagyobb tetteket véghez vinni, mint az ő félelemtől, • minden hitványságtól megrettenő élősdi csoportjuk !! —
— -£s mit adott az ég vigasztalásul az ily természeteknek?! . . Semmit! Ott hagyta őket magukra kiabálni a semmiségbe, felruházta őket határtalan tetterővel, határtalan érzelemmel, s a világot, nőiként a fösvény, kalitkának szabta ki !! . . Es ha van panaszunk e kalitka világ ellen, ha lánczokba vert erőnk-
, kel is megrázzuk hatalmasan a rablánczot, hogy félelemmel húzódik vissza a gyáva népség csoportja, egy más világgal mely túl az életen honol, akarjátok a végtelen vágyat kielégíteni,
miként az állatszeliditő oroszlánát, egy húsdarabbal !! —
— .Zúgj hát te szélvész! . . . Tépd ki e fold szivét is haragodban, hiszen neked meg van adva a hatalom, te rombolhatsz, ölhetsz, tiporhatsz !! . .
— É& én itt állok előtted gyönge nádként, de keblemben a tűz, az indulat, ha hangokat adhatna, túlharsogná kicsinyes haragod ! — Ám azakitsd ki szivem is e hitvány testből, hiszen te ölni jöttél, rombolni .... Rajta, itt vagyok én!. . .
Borzasztó vihar követé e hosszú indalatos szavakat. A korom sötétben a vihar ál-landó ordítása, s a zápor zuhogása volt csak hallható. Néha-néha hosszú fénysugár ékelte be magát a fekete felhő habokba, pillanatra megvilágítva a tért, sűrű erdőt óriási szikla alappal, tátongó mélyedésekkel, százados fákkal. -
A zápor víztömegeket alkotott. Tompa robajjal zuhantak le e rögtön nőtt lavinák az óriási sziklákról, elsöpörve az apróbb köveket, cserjéket, nagy fadarabokat. A szélvész keresztül visítva az őserdő fái között, útjában óriási fákat döntött le, vagy csapta a sziklák falaihoz azokat. ... A borzasztó hangzavar között egyszerre vakitó fény közben becsapott a villám, s a dörgések, zugások iszonyatos kardalát megkétszerezte a viszhang. —
Éa akk or, midőn a természet egész testében remegett, majd midőn felindulva, haragjában a tetőpontra ért, a villámok és dörgések, a víztenger között állt egy sötét alak, egy magas sziklán, s onnét kiáltotta ssét eszméit, éi erős, csengő hangja beolvadt a viharba,vagy néha-néha versenyzett is azzal. —
rendelkezzék a gazdaközönség, fájdalom ugyan, gazdaközőnségünk alsóbb osztálya nem tekintve azt, hogy minő ménnel fedezteti lovát, csak azt, hogy csikó legyen, igy ezen vélelem a jövőben hajótörés* szenved, mert valamint hatóságilag a tenyésztésre nem alkalmasitott mén a feltételtől mentve nincs, ugy az attól származott, illetőleg az attól vemhes kanczák figyelembe nem jónek, mert azt a törvény nem védi, igen helyén lenne, hogy mindazon méntartó gazdák, kik a fedezésre tartani óhajtanak, hogy azok elóbb mintsem a fedezésre bocsájtanák. azt ez az erre kirendelendő szakbizottságnak bemutatnák és az az.által kiadott engedély hatályba lépte után bocsájtanák a fedezésre, ugy biztos lenne, hogy 2 éves méncsikók a fedezésre nem bocsájtatnának, mint jelenleg nem ritkán történik. — Mert ha erre figyelem nem fordittatik, ugy beáll a''zon sajnos körülmény, hogy a hivatkozott törvény 11. §-sa szerint a kerületre kivetendő lóállományt kényszer utján kell beszerezni, mely minden esetre kellemetlen bár mire is, igy tehát nincs más menedék mint jó és a czélnak megfelelő lovat nevelni, igy az állam iránti kötelmünk lerovásában polgári kötelességünknek megfelelhetünk, mig értékes lovat nevelve, az állam által a pót lovak megtérítésére kiszabott összegen felül jutalmaztathatunk.
KOVÁCS JÁNOS.
Vadászati élv Zalában.
óh,1 mint szeretem a regényes begyeket, völgyeket látni, — óh, mily feuséges tombolni a vadregényes erdőkben, — hisz a hegység ugy is az én hazám ; ott >zülettem nem távol a Kárpátok aljaban.
Zalamegyének nagyobb része hegyes, hullámos erdőktől borítva, azonban anuak tértin több helyen az erdők letarolva, várjak az amberi munkás kezeket, hogy mielőbb serdülő lomberdők és fenyvesek körrajzai emelkedjenek a felett, — hogy azok sürü ágai és^broaáiban gyönyörködjék majdan az utókor, ott találja egykor menhelyét a nemes vad.
Ha megunjuk a társadalmat oly kevésbbé ismerő Zalavölgyét, ugy a korlátolt kilátáshoz szokott szemnek jól esik a hegyeken találni élvet. — Igy történt ez velem is; január 6-án szívélyes meghívót kaptam a kapornaki jezsuitarend házfőnökétől, — hogy rJgi szokás szerint az éven kint egyszer tartaudó haj tó vadászatra, mely 8 án volt végrehajtandó — megjelennék.
Gyönyörű nap volt,mely aranysugaraival lövelt le a száraz fagv által annyira megporha-nyult földünkre, — a nevezett nap kora reggeli óráiban fegyvereinket és az egész a pp ara tuxno t, mely egy kalandos vadászathoz igényeltetik, kocsinkra rakva, Nimród öcsémmel útnak indulánk azon édes reményben, hogv a mai kirándulásunk után a vad zöme leend általunk
=r
\
— Adjátok vissza életemet 1 ! — Engedjetek már egyszer nyugodni Csak egy pillanatnyi boldogságot követelek éu tőled nagy Isten 1 ! ..
A teremtés, a föld, az ég, minden lénynek adott vigaszt, adott életet, mért nem adott egyedül neksm, csak egy édes álmot legalább ! — Miért adtál nekem szivet haragos természet, ha vigaszt nem, caupán könyeket tudtál belé teremteni ? ! Miért adtál egy világot, ha abba nem teremtél nekem semmit 1 ! . . .
Meghajoltam előtted természet, és kétségbeesett lelkemnek oly borzasztó csalódások után ia, megvigasztaltam csöndes magány nyal, nem néztem irigy szemekkel mások boldogságára ! 1 Midőn a néma éj leszállt, s csillagos egedre néztem föl, álmodozva rági emlékeim felett s könnyeim hasztalanul hullottak vigass nélkül, hogy önmagamat sirassam, és temessem el, mugoyugodtam kiégett szivem sorsában, mert azt hittem, hogy ábrándaimat, panaszaimat, kétségbeeséseimet hallá őrangyalom odafenn ! Nem átkoztalak természet soha, mert fajdalmaimra nem tagadád meg tőlem a köny. nyeket !... Megcsaltál bár, midőn életre hiv. tál érzékeny szivet oltva belém, megcsaltál, midőn elvetted tőlem azt, miben vigaszom ke '' restem, de megadta szivem magát neked, engedte magára rakni a rabbilincseket! ! . . Lelkem nyögött a kínban, sötét keservem némává tevé ajkamat! Virágzott a föld. csillagoktól körül ragyogva mosolygott le a hold, csak én nem tudtam örülni soha, csak engem sújtottál osxihatlan keservvel,! 1 . . . Órjöugő vadsággal követeltem tőled természeti életrugómat s te néma valál, — könnyeim hullattam trónod ssámolyára, hogy teljesítsd be lelkem, szivem
elejtendő; de valamint Zalában széltében, ugy ezen minden tekintetben minta-gazdaságnak
nevezhető és correct kezelt uradalomban szintén gyéren találkozhatunk velők. Barátságos reggeli után „vadász üdv" kívánattal távozánk a kolostor falai közül, és a falu közelében egy fennsíkon történt az első lánczhajtás, mely a kijelelt térnek közepétől öböl alakban vonatott egygyé, eredmény 1 nyul, — a Il-ik erdei hajtás, a lövészek háromszögben felállítva, eredmény 5 nyul, — a III ik erdei vonal hajtás, elejtetett ö nyul, 1 róka, 1 karvaly, — a IV-ik zsákhajtás, elejtetett 7 nyul, összesen 19 nyul, 1 róka és 1 karvaly lett jól rendezett vadászati élvezetünk napi eredménye, mely ugyan nem sok egy napi meglehetős komotio után, hol i/zad a homlok a lomb nélküli fák télies árnya alatt. — Azonban hiszszük, bogy másként lesz ezután, szóval s tettel segítünk majd a hazán, és hiszszük, hogy a törvényt kezelő bizodalmas uraink a törvény paragraffussait szigorúbban fogják a j"ivóben alkalmazni, mely által tökéletesen dezolált állapotban levő jelen vadtenyészetünk jobb karba fog helyeztetni; a tilos párzási időszakban pedig komolyan fogja rendre utasítani azon pecsenye vad ászokat, kik rang-kóros szenvedélyüknek és bachusi étvágyaiknak nem képesek határt szabni, elégséget szerezni.
Valóban örömmel látnánk, hogy hazánkban a vadtenyésztésre, habár lassan is, de kezd a figyelem ébredni; hisz mi is egy nemzet vagyunk,mely hivatva van fentartani oly ügyet, melynek élvezete oly szép, oly nemes, hasznos és üdvös. Azért tehát haladjunk a Vadtenyésztéssel előre, a többit bizzuk pedig a törvényre.
NEUSZIDLER.
Z.-Szt.-Grőtli, 1874 jan. 21.
Mélyen tisztelt szerkesztő ur !
Valami Megyeszéli Gyula folyó hó 6 áról kelt, a helybeli műkedvelő előadást illető szin-birálatára nézve, nem állhatom meg, bogy észrevételemet én is közzé ne tegyem, még pedig azért, mert az abban elomlő ellenmondások, de főleg az egyoldalú bírálat szó nélkül meg nem emészthető; nem nézhetem el, ha valaki túlbecsülve erejét az ily bonczkéshez nyul, mely — ha avatott kéz nem vezeti — saját ujja felé fordul élével.
Fennemlitett ur azt mondja mindjárt elöl, hogy „a műkedvelők állítása" szerint a tiszta jövedelem egy helyben felállítandó kórház alaptőkéjének gyarapítására leszen fordítandó." — Uram! nem szokás ilynemű modorban be-Bzélni, ott hol kétely a föiött nem létezhetik, hogy váljon igaz-e ez „állítás" vagy nem, mert az eddigi négy előadás után befolyt, a község e czélra külön létező pénztárába lelett, jól kezelt jelentékeny összeg, és a műkedvelők levéltárában őrizett számadások eléggé bizonyítják a rendszeresen ellenőrizett ügyveze-test. Azt gondolja Megyeszéli ur, hogy mi is ugy cselekszünk, mint bizoojros t....i műkedvelő társulat, mely a jotékonyczélu előadások tiszta jöved-lmét bár nem a humanitás, hanem igen is Baehus oliárára szemeié. — — — Az igaz, hogy az csak csekélység lehetett, mi nem is caoda, mert ott, ho! ily féle Megyeszéliek uiú ködnek, tóbb nem is várható. — Ne tessék
vágyait, — s néma valál, idő tolta az időt, s miként kiégett világ roskadtam össze, kihall belőlem az elet melege, néma sötétségbe bori-tám minden érzelmemet. S te neked természet még nem volt elég ennyi kin, te megakarod kísérteni mennyi fájdalmat bírhat el egy véges ember, felzaklatád szivem uj érzelemre, szétnyitád annak redőit ismét, éltem fekete örvénye felett szétteritéd ismét mosolygó egedet, hogy Bötét láthatáromból kiragadva magam, mohó, görcsös vágygyal nézzem az uj hajnal világot, szerelmet adtál nekem jutalmul a kétségbeesés napja után, és én leborulva titkos lényed elé, elfelejtém pillanatra sújtott életem, s miként gyermek a férfiúi kornak, örültem uj szerelmemnek. Örömtől sújtott könyük között néztem öt, miként as égi sphaerák zengése, olyan volt hangja keservteli szivemnek, s mit szivem nem remélt soha, imádni kezdtem őt, és imádni tégedet .... Miért veszed el tehát most tőlem ismét az érzést, miért dobss átkot hajnalomra, miért vonod ismét az örvényt mindig szélesebbre, — mélyebbre köztem, ő közte ?!!... Én hü valék hozzád természet mindig, meghajoltam előtted mindig, keserv és jólét között, ráborultam hideg földedre vigaszért, sujtoló kezedet, miként az engedelmes gyermek, forró csókokkal illetém, miért nem adsz hát vigaszt, miért nem bontod ki életem éjét, hiszen oly sokáig vérzett e sziv,hogy mér-hetlen boldogság elégíthetné ki csak 1 1 . . .
A villám czikázva csapott le az erdő sűrűjébe s megrengeté az óriási sziklákat, millió ágyuk dörgéseként visszahangzott az egy ropogás s a sürü és nehéz esőcseppek, miként kilőtt golyók ütődtek a sziklákhoz, s a háborgó szélvész, könnyű játszi szerként, mint pelyhet
tehát gyanuskodni ott, hol csak elismerésnek és méltányoláanak lehet helye.
Azután lássa, én nem vagyok a tudomány felkentje, még is tudom, hogy a szinbirálónak nem a személyes rokón — vagy ellenszenv által szabad magát vezettetni, ssm ily alkalommal boszut állani azért, hogy valah* nem a színész, hanem a czipész által a bíráló urnák hitelképessége vonatott kétségbe, hanem mindenkinek egyiránt igazságot szolgálni, p. o. ha megérdemelték — a mi elvitázhatatlan — a birálaib:»n megemlített urak a dicséretet, ugy a műkedvelő nók elhallgatott nevei bizonyosan első helyen lettek vón'' megemlitendők ; hanem mint látszik Megyeszéli ur ia a körülötte levő közönséggel tart, mely a karzatról nézte, hova esik a koszorú, uem pedig azt, hogy ki érdemelte meg.
A magyar dialectusra vonatkozó „súgása" pedig egyik műkedvelő tagra sem hathatott. Bár nem vagyunk azon szerencsés — vagy is inkább szerencsétlen helyzetbe, minden alkalommal annyi — sok ügygyei bajjal összeszedett frá8Ísokkal csilloghatni, mint M. ur, mind a mellett hazánk szép nyelvét talán mindegyikünk birja ugy, mint igen tisztelt bíráló ur, ki minden áron mint szakértő akar feltűnni, egy tisztán kiejtett szó elferdítése által a figyelmet magára akarja vonni.
Végül magamat illetőleg is — ámbár nem volt szándékom — megjegyzem, hogy ön csipdeini akart, amidőn azt mondja, hogy szerepemet hibátlanul betanultam, nem is akartam többet elérni, mint ezt, mert bemagolni, ellitániázni, az ugyan nem szép, de a szerep jó betanulásához, az egész szabatos játék értendő minden részletével együtt. Tehát köszönöm a bókot, mely eredetileg megrováanak akart születni, s óhajtóm, hogy érte tartson össze bennünket a szent „kapocs" ! — — —
Noha czélom vala számos üzleti teendőim miatt többé a deszkákra fel nem lépni, de hogy önnek, illetőleg irónjának továob is anyagul szolgáljak, megmaradok jövőre is e „rózsás pályán", és ezúttal az ön egészségére egy .kedv derítő nedvvel telt poharat" ürítek, ha ez nem igaz, én legyek P . . . agár !
VARGA KÁROLY
(nem álnév).
Helyi hirek.
— Sütneghröl jelenti t. levelezőnk: A m. k. belügyi ministerium Sümegben a cholera járvány tartalma alatt Baka István városi helyettes biró urnák, különösen kitűntetett ember baráti önfeláldozó tevékenységeért, magas elismeréséi volt kegyes 4156 sz. alatt az illetőnek tudomására juttatni. —
— Strldórél kapjuk a következő levelet : A „Zalai-Közlöny" 5-ik számában olvastam. hogy Stridóról értesült, miszerint káplán ur, az ottani tanítót nyíltan utasította volna, hogy a magyar történelmet ne merészelje előadni és, hogy a magyar nyelvet annál kevésbbé tanithatja stb. stb. a mi azt illeti, hogy a tanítót nyíltan utasította volna, az nem áll, miután nékem a káplán e felül soha nem szólt, hanem a dologban csakis annyi van állítólag, hogy a káplán a gyermekeknek mondta volna, mísze-
emelte ki a fákat a talajból, a víztömegek, hosszú mély nyomokat, barázdákat hagyva magok után zúgva henteregtek, tajtékzó dühhel, szétmorzsolva az erdő ágyát, — mintha az egész természet földet duló kedvében nagy sírhantot akarna alkotni, parányi földünkből. —
S miként sziklaváron Horác egetrengető titánja, ott állott a sötét alak, fedetlen fővel, nem félve, hogy a természet haragja földobja őt az égig!! . ..
A vihar ujult erővel tört ki ... A villámok megvilágiták a sötét férfiút, szerzetesi ruhában van ő, fedetlen fővel, milyet büszkén, mintha daczolni kívánna a természet haragjával — emel föl . . .
— Adjátok ót nekem . . . kiáltja túlharsogva a vihart, majd összetört érzelmekkel rebegi ajka: Oh irgalom atyja ne hagyj el! ! ...
A merengő, a néma, az elátkozott maltái-nak hová lett nyugalma!! . .
— Mit keres ő itt e borzasztó vihar közepett, Francziaország földén, — miért szitkozódik ajka a természet ellen ? ... .
(Folyt, köv.)
rint a magyarok történelmét nem kell nekik tanulniok, hanem utóbb az is kiderült hogy ee sem igaz, hanem a káplán szavait néhány tsnuló rosszul értette és azt nékem rosszul magyarázták és most a tanulók tagadják, mintha azt a káplán mondta volna, a mi pedig a magyar-nyelv tanításit illeti, arról szó sem - olt soha. — Erről kívántam tekint szerkesztő urat értesíteni, az igazság kiderítése végett. Stridon 1874. január 21-én. Krampatics Jánc.*, községi főtanitó.
— Törvényszéki tárgyalások. A nagykanizsai kir. törvényszéknél t. évi január 29-én következő bün ügyek tárgy altatnak: Czimondor Ferencz és társai zsidi lakosok ellen emberölés, illetőleg súlyos testisértés iránt, végtárgyalás. Előadó: Gózony Ferencz kir. törvszéki biró.
— Markó József bokahási lakos ellen snlyos testisértés iránt, végtárgyalás. Előadó: ugyanaz.
— Január 30 án pedig következők : Tarbuza György és Bodor Ferencz szent-lászlói lakosok ellen, életbiztonság ellsni vétség iránt, vég tárgyal ás. Előadó: ugyanaz. — Menyhárd János szent-balázsi lakos ellen u. az iránt, Előadó: Gabelics Imre, kir. törvszéki biró ur. — E tárgyalások nyilvánosak levén, belépti jegyek a kir. törvszék jegyzői hivatalában adatnak ki.
— Tanügyi• 67. sz. A felnőttek oktatása a mólt. vallás- s közoktatási magyar kir. minister ur m. é. 33601 számú magas rendeletével 1874. évre egyelőre fel függesztő tett. A felfüggesztés indoka abban culminál, hogy az 1873. felnőttek oktatásaért megszavazott 70,000 frt tanítási tiszteletdij-alap a mult évben már annyira kimerült, hogy több, a felnőttek oktatásaival foglalkozott tanító követeléseinak kielégítését az 1874. évre kellett halasztani, holott az 1874. évi költségvetésnél csak 50,000 frt lett e czélra megszavazva. Ezen szorult anyagi körülmények okozták azt, hogy a felnőttek oktatása ez évben egyelőre, de csak is egyelőre fölfüggesztetett. Erről ZsJamegye tanítói testületét s általában mindazokat, kik a felnőttek oktatásával foglalkozni, magokban hivatást éreznek azon felhívással értesítem, hogy ez évben oktatási tiszteletdíjra biztosan csak azok számithatnak, kik ez oktatást legfeljebb f. é. oktober havában kezdik meg, és az oktatás után szokott módon az egyházi és világi helyhatósági előtt megtartandó nyilvánosvizsgálat eredményéről a szabályszerű aláira-tokkal ellátott rovatos jelentést hozzám beküldik. Nagy-Kanizaán, 1874. jan. 23-án. Nucsecz József, zalamegyei tanfelügyelő.
— Bünügyi tárgyalás. F. hó 23-án folyt le K. János kir. végrehajtó bűnügyi tárgyalása, ki sikkasztással, hamis levél készítéssel és zsarolással volt vádolva. A kir. ügyészség e három pontra fektetve a fősúlyt, kimerítő
J vád beszédjében — őt hivatalvesztésre, két évi I súlyos börtönre, hetenkint kétszeri böjttel és a félnek okozott kár megtérítésére kérte elítéltetni. Merkly Antal védügyvéd ur tapintatos beszédjében megragadva minden oldalról az enyhítő körülményeket, meglepő gyorsan felhozott érveléssel igyekezett a vádpontokat megdönteni, mi hanem is sikerült, de nevezetes módosítást szenvedett az ítélethozatalban, mert a kir. törvényszék csaknem háromnegyed óráig tanácskozott. — Elnök ur tisztjéhez illő hideg, kimért komolysággal mégegyszer előadja az ügy tényálladékát és ő Felsége nevében
A női szem.
Tobzódva 01 as elpuhult király, Mellette ssép Omil rabnője áll, Oroilka rableány; de furcaa rab, Ki egy királynál is hatalmasabb. Égést Arábiában nincs Oly drága fryöngj, oly drága kinea, Mi bájainak Árnyéka caak; A gyöngyfttzér Ham oly fehér,
Miként Omilka fogsora; Nem ég a kő tűse Miként Omil neme; Rubin nem érne fel
Kis ajka ékivel.
t
Király ha int — Antalra drága bort, A azolga futva hord. Ax ifjú udvaronc* pohárt ragad — Kőit önt ni a királyt — Btlsxkén emelve drága serleget Hizelgve igy kiált :
.Éljen a királyi O nála ninea nagyobb, Ő nála nincs er5sb, ő mond i tál etet Élet s halál felett.'' Haragra gyúl Muráth, 8imitja Sas haját. 8 komolyan igy bessél : .Eris a nagy király, De még erSsb a bor; Ha t«le vére forr, Nem tadja mit csinál.*
8 as Sas Muráth Komoly szavát Felváltja méla dal, 8 a lantos énekét Elkezdi im ekép :
.ErSs a tinta bor igaa, Mi gy8z király felett bor ax, De óh erosb a n3i sxem Mel7 királyt rabbá tesxen.'' 8 aosolyg ax elpuhult király, Itaik a megrészegül, Székében ingva fii; Omil sxexnébe nés 8 bilincse oly nahéx.
8ZENTGYÖROTI B. ZSIGMOND.
hivatalvesztésre, polgári állásához illő foglalkozásban töltendő b hetenkint kétszeri böjttel járó fél évi fogságra és az okozott kár s költség '' megtéritésére itéltnek nyilvánítja. Mindkét fél megnyugodott és fellebbezés nem történt
— A Balatonon egyik este hat halász
a roskadozó jégen hálóikat akarták a lékből kihúzni, s mind a hat beleszakadt — ötöt közülök kimentettek, de a hatodik eltűnt a jég alatt, hagyva maga után férj s spavesztett családot.
— Kővágó Eörs r6\ a következő utánzásra méltó széptettról irják lapunknak : A hon , szerelem mecse ha pislog is, de nem aludt ki j egészen ! — Községünk képviselőtestülete január 20 ki ülésében Szathmáry Mihály honvéd ezredes sat. felhívási iveire egyhangúlag belépett azon alapitók Borába, kik a bonvédmen-házbeli régi honvédek élettartalmára évenkénti 10 frt. kegyadományt adnak. — Kérem ezt közleni, nem kérkedés, de jó példa végett.
_ Lesz még a hazában*pár száz község, mely
siet a kegyelet ily csekély adóját dicső multunk romemiékei iránt csak részben is leróni ! Cz. K.
— Jótékonyság.Méltóságos Hertelendy Kálmán Zalamegye főispánjának 206./f. j. 873. számú értesítése mellett kiküldött, megyénk hölgyeihez intézett s a cboleraárvak felsegély-zésere irányozott lelkes és buzdító szavaival párosult felhívása eredménytelen nem maradt, mert a nemes czél gyarapítására sietett kiki adakozásával hozzájárulni, még pedig: ngos lukey Lászlónő, született Bittó Ágnes úrhölgy, Kécséról egy ezüst czukorszelenczét; nagyságos Wiasiics Antainé úrhölgy zárt dobozban tett adományt; Hanny testvér urak 3 db müképet; Bátorii Lajos ur munkáiból egy egy — összesen 5 — példányt; Mihály J. Endre ur világtarlati munkája 1 kötetét; Micheller Anna k. a. Merenyéról, sajátkészitményü díván vánkos takarót; Kovács Etel k. a. Kanizsáról saját-kcszitményü lámpára papagályt; Kovács Irén k. a. Kanizsáról íátogatójegy kosarat; Fülöp kisasszonyok Öarszegről egy virágcsokrot éa egy kosarat, saját kézi munkájukat; Stefánics Joz-;fa asszony Hadáról egy czukorszelenczét és csinos szivariárczát; Sversics Domonkosnő Eszteregnyéről egy üvegpoharat; Tantosy Béla-nő czukorszelenczét; Heyden Mihálynő asszonyság 12 pezsgős poharat. — Továbbá következő készpénzbeli adományok gyűltek be: nagysagos
Inkey László ur Récséról 50 frt, bakónaki jegyző gyűjtése 12 frt 6 kr., kis kanizsai jegyzőség 15 frt 74 kr., hahóti jegyzőség 4 frt 15 kr., kis-komáromi jegyzőség 57 frt, gelsei jegyzőség I3frt 80 kr.,langvizi jegyzőség 76trt Zó kr. Összesen 233 frt 99 kr., — mely adakozás által az illetők tanúbizonyságot tettek arról,mikép bennök a felebaráti szeretet őszinte akarata honol, miért is az elhagyott árvák nevében fogadják előre is leghálásb köszönetemet, a törtéut adakozásért. Kagy-Kanizsa, jan. 22.1874. Kovát8 János, szolgabíró.
— Számadás a n. kanizsai főgymn. ifjúság segély egylete javára janár 17-én rendezett tánczvigalomról. A.) Kiadások : tánezte-rcmért 80 frt, zene 100 frt, cotillion jegyekért 65 frt, diszités világítás és bútorozás 57 frt 88 kr., nyomdai költségek 27 frt, szolgálat 20 frt 60 kr., szoba a rendőrség számara 4 napra 4 frt 60 kr., apróbb kiadások 28 frt 34 kr.; a kiadások összege : 383 frt 43 kr. B.) Bevételek: a tanulók részéről begyült 108 frt 32 kr., belépti jegyekért 370 frt, fólültizetés 68 frt, és 3 db arany, mely utóbbihoz járultak : Martin-kovichné Győry Vilma úrhölgy 2 db arany nyal, Györffyné Guoth Ida úrhölgy 1 db arany nyal, nsgos inkey László ur 5 frt, nsgos Inkey Kálmán ur 5 frt, ttes Nucsecz József tanfel-ügvelő ur 3 frt, Berényi K. ur 1 frt, ft. Bjrzay Elek k. r. házfőnök ur 2 frt, ifj. Sólyomi Lipót ur 3 frt, id. Sólyómi L. ur 1 frt, Verbán-esics N. ur 50 kr, Hirschler testvérek 4 frt, Pap József tanár ur 3 frt. Fuchs János tanár ur 2 frt, Sveder János ur 50 kr, Rácz Antal orvos ur 3 írt 50 kr, N. N. 50 kr, Ollop Imre ur 1 frt 50 kr, Nagy Ferencz ur 50 kr, Bátorfi Lajos szerkesztő ur 1 frt 50 kr., Belus József polgármester ur 3 frt 50 kr., N. N. 50 kr., Ebenspanger Lipót ur 1/rt 50 kr., Botó N. ur 1 frt 50 kr., L »vák Ede ur 50 kr., F. L. 3 frt, Schmidt Gy. ur 50 kr., Skublics Nándor ur 1 frt, N. N. 50 kr., Rózsavölgyi Antal ur 50 kr., Hauser János ur 3 frt 50 kr., dr. Laky Kristóf ur 5 frt, Simon Gábor ur 1 frt, Koch Adolf járásbiró ur 1 frt 50 kr., Kovács János szolgabíró ur 5 frt. — A bevételek összege : 546 frt 32 kr. E szerént tiszta jövedelem a segél vegyiét részére: 162 frt 90 kr., és 3 db arany. — A felülfizetőknek, nemkülenben Wajdits József urnák, ki a belépti jegyeket ingyen volt szives kiállitani, végre mindenek fölött Murtinkovichné Györy Vilma ő nagyságának, kinek, mint bálanyának, legfőbb része volt abban, hogy a nemes czélu vigalom minden tekintetben oly szépen sikerült, az ifjúság segélyegylete nevében ezennel legme-jyebb köszönetét nyilvánítja az igazgatóság.
— A nagy-kanizsai általános iparosok 1874. évi január hó 28-án a .Komlóhoz"
czirazett vendéglő termében zártkörű tánezvi-galmat rendeznek Kovács Gábor zenekara működése mellett. — A tiszta jövedelem a helybeli házi szegények segélyzésére fordittatik. Belépti díj: Személyenkint 1 frt. Családjegy 2 frt. Kezdete »/,8 órakor.
— A ,,Keszthelyi női-dalkör" folyó évi január hó 31-én az „Amazon" szálloda nagytermében sorsolás és tánczczal összekötött jótékony czélu dal-estélyt tartand. — Müsoro zst: l.A dalban. Abttól. 2. Abendfried. Abttól. 3. Ima, Nabuxkóból. Werditől. 4. Tavaszi vigasz. Abttól. 5. Mein schönster Kirchengang. Hammatól. 6. Reggeli séta. Gadetől. Belépti díj 1 frt. — Egy sorsjegy ára 10 kr. Kezdete fél 8 órakor. Jegyek előre válthatók Lázár Ignácz urnái és este a pénztárnál. Működő és pártoló tagok szabad családi jegyet kapnak. Kisorsolásra szánt tárgyak a „Női Dalkör* elnökéhez küldendők. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak b a „Zalai-Közlöny "-ben nyugtáztatnak. A t. cz. vendégek kéretnek a teremben nem dohányozni.
Vegyes hirek.
— Váradon tizenkét ifjú megfogadta, hogy nem nősül, mert a mai lányokból kiveszett a háziaaság. A .Bihar" hasábjain tizen két vidéki lány felel a vádra; —kedélyes válaszuk igy hangzik: Uraim, önök az oka, hogy a leányok mind nagysámok akarnak lenni, mert ha bálba megyünk egyszerű ruhában, ránk sem néznek ! hanem bezzeg a slep-pesek körül forgolódnak; ha otthon a konyhában szorgalmatoskodunk, feltett kalapp.il lenézve kérdik: itthon van a kisasszony? mig a kanapén regényt olvosóknak kezet csókolnak ; ha magyaros négy tál étellel látjuk el, nem tetszik mig, a fényes terítékű, leves után két aszétli féle 16 tálas ebédet dicsérik! Uraim! önök mondjanak le a drága szivarok, tbca, kávé, névjegy, photographia, nakkeres utazás és más nagyuraknak való tempókról, dolgozzanak, öltözzenek magyarosan, van a vidéken sok szorgalmas, takarékos tiszta magyar leány, házasodjanak meg, legyenek hasznos tagjai az emberi társaságnak.
— Egy szerencsés hazánkfiáról a következőket olvassuk a P.Naplóban: Seikoselmeczi pipacsináló körülbelül tízenkét év előt kivándorolt Nyugatindiába, hogy ott az agyag pipa gyártásaal próbáljon szerencsét. Csekély összeggel zsebében indult el és hogy megkeresse az átszállási költséget, a „Heros" gőzhajón matrózszolgálatokat teljesített és Nyugatindiába érkezvén maga kezdett dolgozni. Jelenleg mint a ,L. C." irja, két nagyszerű telepben több mint 2000 munkásnak ad foglalkozást és igy is alig képes s számos megrendelésnek eleget tenni. Most haza jött, részint, hogy hazáját meglátogassa, részint hogy innen nebány munkást vigyen magával.
— Rövid hirek. A király számára az unghmegyei erdőségben vadászkastélyt épitnek.
— Egy 77 éves megvakult bonvédszázadosra hivja fel a „Hon" a könyörülő közönség figyelmét. — Sellyén (Somogy m.) két előkelő izr. kereskedőt raboltak ki ; mindegyiknél a falon keresztül törtek a házba, s a következő sorokat hagyták ott emlékül: .Itt voit Rádai tizenketted magával, 8 a sellyei pénzzel átutazott Sla-voniába." — Lendvainé kérelmet intézett a belügyministeriumhoz, melyben még egy évre szóló szerződésének felbontását óhajtja. — Palánkon f. hó 17-én éjjel a Hurtz féle gőzmalom kigyulladt s nagy részben leégett. — Laibach-ban oly óriási mérvben uralkodik a himlő, hogy minden nyilvános tanintézetet bezárlak. — Egy amerikai yankee, mint a humbugirók regelik, 250 rőf hosszú zongorát építtet, melyen 250 zongoráid játszanék. — Jókai műveiből Ráth M. illustrált kiadásokat rendez sajtó alá. — A honvédmenház bizottsága összeálitottaa menház pénztári vagyonának kimutatását a mult évről. E szerint 1874, január 1 -én a pénzvagyon tett 29,602 frt. 30 kr. A deczemberhavi kiadás 184 frt. volt. — Kisaszonyfán ezelőtt három évvel egy ember nyom nélkül el tünt, s most háröm év után fedezték fel, hogy tulajdon neje gyilkolta meg. — A népszínházra beérkezett három terv közül a bizotság egyetsem fogad el.
— A dalmüházra beadott hat terv, hir szerint, annyira sikerült, hogy a jury nem tud közte válogatni. — A budavári Mátyás templom átalakítás* tervei már a közokt. minister elé vannak terjesztve. — fiatala Péter egyetemi talárt a „Frankfurter Zeutung" bire szerint, oBztrák-magyar ó katholikus püspökké akarják választani Németországon. — Pozsony megyébe kho-lera mutatkozik. — A népesedési mozgalom 8taustikai kimutatása szerint a fővárosban január 4 étől 10-éie : élvs született 192 gyermek, elhalt 164 személy. — Bécsnek mult szombaton este nyitották meg kilenczedik színházát az úgynevezett „vig operával", melynek igazgatója Szvoboda. — Nyitramegye közgyűlése sajtópör indítását határozta el a „Westunga-rischer Grenzbote" ezimü pozsonyi lap ellen.
27.
28.
Történeti naptár.
Január 26. 1622. Bethlen Gábor királyi ünnepély lyel vonul be Lőcsére — 1802. Debreczeni Márton költő születése napja.
1528. II. Soliman Zápolyát magyar királynak s testvérének ismerte el.
— 1712. Bécsben Szent Ihtván templomában a337 mázsás harang először megkondul. — 1756. Mozart születésnapja. — 1810. Gyarmathy János hittani író születése Kis Gör-bön, Zalám. — 1848. a nápolyi forradalom kezdete.
814. Nagy Károly római császár halála. — 1738. Rákóczi József. II. Rákóczy Fer. fia Widdinből szózatot intéz a magyarokhoz. — 1805. Csokonai halálozása. —1849. Lü-ders orosztábornok betörése Erdélybe.—1850. A menekült magyarok óvása Észak. Amerikában Ferencz József császár rendelvényei ellen. 275. Aurelíanus római császár meggyilkoltatása. — 1664. Pécs v issza -foglaltatik rohammal a törököktől.
— 1824. A Stuart királyi ház utolsó tagja is kihal. — 1837. Puschklin halálozása. — 1858. Lendvay Mártonhalálozása. —1866. Ferencz József császár és neje Pesten nagy örömmel fogadtatnak.
Repeae tél! 4.40—50 kriR, nyári 3.50-60, rei*4«aTI font Borok: Tavalyi: 9—12 forintig. Id«i: 8chÜl«r
3.90—4.40 krig. Idei: píros 4.-4.80 krig. Id« : fehár
4.20—5.— krig. magyar akó seprüatol.
29.
Papírszeletek.
— Mit csinál kisasszony? Tán ar aranymondatokat írja ki a könyvből? — Ugyan hova gondol, — csak a frivol helyokot törülöm ki, hogy ne kelljen azokat olvasnom !
Üzleti szemle.

— A jövedelmi adó bevallásánál egy öreg muzsikus kérdeztetvén, hogy mennyit keres évente. Az öieg czigány semmit >em akart bevallani. Hát szóljon már, mennyit keres, ötven, száz, vagy ezer forintot? — „Keresek én többet is, de mi haszna, ha nem találok."
Szerkesztői üzenet.
1091. W. A „Századokat" könyvtári.<lb* kertem helyeztetni, nehogy vesiendnbe menjen.
1092. T. Székesfehérrár. A meghiwUt igen köszönöm, talán — ott leszek.
1- 93. Tapolczára. Köszönjük
1094. „Mi lesz abból a muraközi kérdésből?" czimU czikket mielőbb közöljük.
1095. X. SUmegbre. Megkésett!
1096. Zala-Szent-Gróthra. Lapnnk mai számában kflzölt ezafolatou kívül, még kettőt kaptunk, egyiket Krero-zner Rudolf, másikat Szentkapocsi aláírással, mindkettő rendreutaaitis a közlő magaviseletére uézve s amaz ''különösen a türjei műkedvelők végszámolását éles gunyorral irja le. Megengednek a t urak, ha ennyit kijelentve egy és ugyanazon tárgyról több közleményt nem hozunk s a vitát bezárjuk.
1097 „Melanie és .Az ifjú vadász" közölhető költeménv ek.
1098. A nók eszményi szépségének második közleményét megkaptak, mihelyt tárczahelyünk engedi közöljük.
1099. „Szapora volt az egér az idén..." Már hogy tud valaki ilyesmiről kadenczia.zni; bizon-bizon még kórházba kerül ön.
1100. O. K. Kívánságát tlljesitjük, ime olvassa nyomtatva :
Szeress engém kicsiny mutzi. hiszeng te vaty az legszebb luezi Azaz hogy mán öreg vaty luezám azért nem járjung keten az uczán.
(S. 8.) Nagy-Kanizsa, jan. 23 án 1874.
I d ő j á r á s : borult, ködös.
Gabnaüzlet némileg javult.
Buzira több vételkedv mutatkozott é* 10—15 kral drágábban vétetett. — A jelenlegi hangulat egyáltalában a közelebbi jövőre jobb reményekre jogosit, ha csak egy bizonyos, igen olcsó odessai liszt-behoztalra irányzott nagyobb mérvű speculatió gabnaáraiuk megszilárdításának gátot nem vet. — £ liszt mázsája 27,-3 forintig olcsóbba kerül ide állítva, mint s pesti lisztnemüek s még csak a minőségi próba és ennek eredményétől függ, hogy as aaokkali versenyt sikerrel megkezdje.
Rozsban a szükségletek többnyire Orosz- és Oláhországban fedeztetnek. — Belföldi készleteink igénytelenek és ezekre is hiányos a kérdezősködés.
árpa serfőzésre finom minőségben kedvelt czikk, de túlságos felhajtott (árában ma már nehezen emel-kedhetik ; etetésre valóra még kevés.
Kukoricás erős kezekben van s az idei speculatió számára nagy szereppel játszik.
Zab változatlan ; hiány ebben máig még nem mutatkozott.
Hajdina nagyobb mennyiségek megérkeztével
5 —10 kruyi visszamenést szenvedett. — Ezzel kapcsolatban a hajdina-ká:>«, mely 1—2 krral olcsóbban adatott elt
Babban semmi üzlet.
Alsó-ausztriai mérő szerint;
Busa 80—81 fnt 6.15 —6.35, 82—83 fnt 6.50—
6 80, 84—85 fnt, 7.15—7.35 kr. Rozs 76—77 fut 4 50—4 80,78—80 fnt 4 90—6.15 kr. Árpa serfőzésre 4.60- 80—5 fűg. Árpa etetésre 3.50—3.70. Kukori-czs 4.80—90—5 ftig Zab 2.10—16 Hüvelyesek : Borsó 8.60 kr. Bab fehér uj 5 frt ó 4.30— tarka 4 frt 50 kr., Lencse 7.20 Köles 3.60—80 kr Hajdina4.30—50. Köleskása 7—8 frtig. Hajdina kása itezéje 11—13 krig. Lenmag 4.50 — 70. Lendekmag 3.80—4 ft Lóhermag 30—32 frt bécsi mázsája. Kendermag 3.60 kr. méreje.
Január 25-til Jasiár 31-ig. 1874-
1 Hó- és hetinap Katholikus naptár Protestáns naptár $1 utH
7) K. Ev. Mintán Heródes meghalt Mát 11. -Ján. I. — Gör. Máté I. 1—26. - Pr.j
25 ; 26 27 ''28 29 30 SÍ Vssárssp Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombst | D 3. Pál ford. Polikarp Ar. sz Ján. N. Károly 8z. Fer. Adelgunds N. Péter D3. Pál ford. Polikarp Ar. száj. Ján. N. Károly Adelgunda Mártonka Virgil s § 1
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajt*.

Ajánlkozás.
— Egy 24 éves izr. nős tanitó, ki a törvényszabta tantárgyakban, magyar-, német és hébernyelvben alapos oktatást adni képes, oly tanítói állomást keres, hol neje, ki ügyes ipar-tanitónő, alkalmazást nyerne. — Czime : R. S. M. néptanító, post. restante. Nemesrid (Somogy -megye). _
Minden betegnek erő és egészségi
gyógyszer és költség nélkül.
\
Revalesciére du Barry
Londonból.
Minden betegségnek gyógyszer és költség nélküli eltávolítása a zamatos du Barry Reva-lescierejö állal, a mely felnőtteknél és gyermekeknél 50 szeresen megkíméli az árát. — Kivonat *75,000 gyógyulásból, gyomor-, ideg-, alfél-, moll-, tüdő , nyak-, torok-, lélekzeti-, mirigy-, vese és hugyhólyagbajokból, a melyekből ki-, vánatra ingyen és bérmentesen küldetnek másolatok.
64,210. bizonyítvány.
Nápoly, 1872. április 12-én.
Uram 1 Fgy májbaj következtében hét ér óta rettenetes állapotban voltam és igen elsoványodtam. Nem voltain képes írni vagy oivasui; egéss testem reszketett, emésztésem rósz, folytonos álmatlanság és mindig tartó idegizgalomba voltam.a mely folytonosan űzött ide s tova, és egy peresig sem hagyott nyugton, e mellett nigy mérvben mélakóros. Sok orvos kifogyott .tudományából, anélkül, hogy bajomon segítettek volna. Teljes kétségemben az ön R*valrscierejá-hez fordultam, és most, miután 3 hóig élvestem, hálát mondok a jó Istennek. A Revale»ciere a legf bb dicséretet érdemli, egészségemet tökéletesen helyre állitotla és képessé tett. társadalmi állásomat ismét elfoglalni. Legbensőbb hálával és telje»s tiszteletül
tíréhám murquisnő.
65,810. bizonyítvány.
Neufchateau (Vogesek) I87S deczember 23-án.
17 éves leányom, havi tisztulása kimaradása által & legnagyobb idegroncsolásban szenvedett as úgynevezett Sz. Vincze tánezban, és as orvosok kétségbe vontxk a meggyógyulás lehetőségit. Asóta egy b&iátom tanácsára Revalescierevel tápláltam, és ezen zamatos tápszer mindazok meglepetésére, a kik ös-merték, tökéleteson meggyógyította ; tökéletes egészséges. Ezen felgyógyulás itt nagy feltűnést okozott, a sok orvos, a kik ezen bajt gyógyithatlannak állították, most meg vaunak lepve, gyermekemet teljes egészségben látni.
Martin, adóhivatali tísst.
Táplálóbb levén a húsnál, 50-szeresen megkíméli a gyógyszer árát, felnőtteknél ugy, min-gyermekeknél.
Pléhszeleuczékben */, font 1 frt. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt, 12 font 20 frt., 24 font 36 frt Revalesciére piskóták saelen-csékben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciér* Cho-colatée táblákban 12 csészér« 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 12 csészére 1 frt 50 kr., 24-r« 2 frt 60 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., 120-ra 10 frt, 288-ra 20 frt, 576 ra 36 frt.
Megrendelhető Barry du Barry & Comp.
által, Wien, Wallfischflasse Nr. 8.,
N.-Kanizsán Lovák Károly gyógyszertárában ; Aradon F. Tones és társánál; Debreczenben Mihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Kassán Wondraschek K.-nál; Marosvásárhelyeit Fogarasi Dömötörnél; Pesten Török Józsefnél; Székes-Fehórvárott Dieballa Györgynél. Temes-vártt Quiriuy A. városi gyógyszerésznél; Ver-seczen Fischer Móricznál.
A bécsi czég minden vidékre küld postautalványra vagy utánvétre.
•) E rovat alatt közlöttekért felelősséget »•■ vállaU Szerk.
HIRDET ÉSEK:
Keller lgnácz
99-4 —11)
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyek ós gyermekek számára való topánraktárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ugyszinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság s t. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bőrből elfogadok és kéazitek, az árt legjutányo-sabban számítom.
Az ón raktáromban vásároltakat kijavításra elfogadom.
Empfiehlt sein reich assortirtes Láger aller Gattungen Herren-, Damen- und Kin-der-Stifietten von bester Qualitat und zu möglichst biliigen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Milit&r und verehrungswűrdiges Publikum aufmerksam, dass ich alle Bestellungen vom beaten In- und AuslánderLeder verfertige und prompt und billigst berechue.
Auch wird von mir gekaufte Waare zu reparieren angenommen.
Birtok bérbeadás.
Somogymegyében a jákói vasúti állomástól egy órai távolságra,Kadarkút községben, beállt családi viszonyok miatt egy birtok, mely 177 hold részint elvetett szántóföldből, 24 hold rét és 30 hold erdő, legjobb "karban levő uri lak és ele^ndó épületekkel ellátva, ugy szinte 65 forintnyi évenkinti regale-jog-al, kedvező fizetési feltételek mellett szabad kézből eladandó. Venni szándékozók folyó évi február hó végéig a Kreisler-családnál Kadarkuton, vagy SternI. Mór urnái ]STagy-Kanizsán, bóvebb felvilágosítást nyerhetnek alkuszok kizárásával.
Kadarkút, január hó 20 án, 1874. (1256 — 1)
Dr. HANDLEE MOB
orvos- és sebészt lulor, szülész és szemész gvógyit gyökeresen fényes és tartós siker biztosítása mellett mindennemű
TITKOS BETEGSÉGEKET
1. az Anfertőzésnek minden következményeit, úgymint:
magömléseket,
az ingerlékeny gyengeséget, az ondófolyást, különösen a
tehetetlenséget
(1156-19) {elgyengült férfierőt),
2) húgycsőfoiyátiokat (még oly idülteket is), a tiemzőrénzek bujakóros fekélyeit és má*od reudü bujakórt minden alakjaiban és elcsufitásaiban,
3. liugrycsőszükülésefcet,
4. frÍ8 és idült nyákfolyásokat nőknél, az úgynevezett fehérfolyáat és
az onnan eredő
magtalanságot,
5. bőrkiütéseket,
6 a húgyhólyag betegségeit, és mindennemű vizelési nehézségeket.
Rendel naponkint: délelőtt 11 órától l-ig és délután 3 órától 5-ig, és este? órától 8-ig.
Lakik Pesten, Lipót-város, nádor-utcza 13. sz 1. em. 14. ajtó sz-Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik, és a gyógy, szerek megküldetnek.
Al;ii>t> k6V''Uriu tiyuvxnos-ájrra hozása ama ii>eKezx!..lhatlaii Iclísme é*\ iratoknak melyek Dr Popp i 6 CS. kir. udv. fogorvos ur ioz. a vllaghi.es Anathe in szájvíz előállítójához é keztek, felmentenek .inden egyébbí dio-e:ettől bennünket.
T, cz. Popp cs. kir. u«iv foporvos urnák. Ai ön Anatherin szájvizét megvizsgáltam óa ajanlhatónak találtam
O p p o 1 z e r tanár, Rector magnif A cs. kir. bécsi klinika tanába. >zász k. udv. tanácsos etc. Ezennel elismerem. miszer^t dr. Popp J. G. cs kir udvari li''ugorvoa Anatherin száivizét már hosszabb id''í óta ti a g z e r e d-|:n én r nyel használom, és annak jó határáról telje-en megvagyok győződve
Báró Perein Lajos a k, Alólirott ezennel örömmel és az igazsághoz mérve elismeri dr. Il''opp J. G. c*. kir. udvari fogorvos urnák, hosry Anatherin-■száj vizét hosszabb idő óta használja, a azt nen< |c s a k j ó s á g a, hanem kellemes izo miatt is általában Imindenkinek legjobbau ajánlja
Bocs. Herczeg Kszterházy Teréz.
Igen tisztelt uram! Fogadja legforróbb köszönetemet azon ember-|szeretcte és jóságáért, melylyel Mária-Erzsébet-egylet ápolása alatt lévő szegény gyermekek irányában viselteti tt. Ezen pyerinekuk egy Inémelyike gilmőkórus szájvérzésben szenvedett, ön ingyen kiszolgál talt;i nekik az ön gyógy erejű Anatherin szájvizét és az ■ buzgó eljárásának köszönik a gyermekek gyors |<-s teljea felgyógyulásukat. A gyermekek, kik fájdalmaiktól 1 megszabadultak és az egylet nevében, fogadja tisztelt uram háladatos elismerésünket és köszöneiiinket.
Kitűnő tisztelettel 1232 1) Kries grófné.
A Mária-Erz^ébtt-egylet elnöknője
Fog-ólom, odvas fogak önkézzeli kitömésé:e ára 2 frt 10 kr. Anatherin-fogpép, ára 1 frt 22 kr. [Növényi fogpor, ára 63 kr.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán: Belus József gyógyaze., Roaenberg |Boseufeld, Welisch, J. éa Feaselhoffer J. kereakedósében. — Pápán
?schepen J., Keszthelyen: Pfiazterer gyógyszerész, Singer M. Weisn |A. Zala-Egerazegen : laóó Ki, gyógyazeréaz. Kapronczán : Werli gyógyszerész. Varasdon : Halter gyógyazeréaz. Sümegen : Dorner Kajet. Szom >athelyen: l''illich Fereucz és Rudolf gyógyszer. Hntárőrvidéki Sz.-Györ-ffin. Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tuazkau, U;ry Guthard Tivadar fiainál. — Székesfehérvárott; Legmaun V Hrauu J. ó^ys*. Lovhs-iHerényben: Heialer gyógysz. Kalocsán : Horváth K gyógyszerész. Keca-Ikométen : Milhofer és Mac hleid gyógysz. Pakson: Flórián J. gyógyaz li>örm»inden : Horváth J.Somzenrend gyógysz Kaposvárott: Kohn J.. llSögl, Helus éa Schrőder gyógyaz. Szeg*zárd: Brahsay gyógysz — iBouyhádou : Kramolin J. Szigetvárott:Barwarth, Salam >1 gyógyss. — IKaján : Michitach St. éa Herzfeld fiai, ugy Herzog IgnácznáL — Pécsett : ~iolnay W. éa E. Zách, Sipőcz gyógysz. Kárádon: Zadubánazky gyógysz.
Marcxaliban: Kiaa gyógysz. — Tolnában : Gratíf gyógysz. — Dunat''öld Ivárott Lukács gyógysz. -- Szent-Györgyön : .N.nthig. — Alsó-Lendván: |Kiaa eyójrysz. Rnhoncznn: Simon uraknál.
Moll a. seidlitz-pora.
E porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden, eddig elismert házi szerek köz''jtt, tagadhatatlanul az elaő helyet foglalják el; mit az sok ezer, a császári birodalom minden részéből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanu-sitják, hogy e porok lögzött szorulásoknál, emészthetetleaségeknél, gyo-nuorhevnél, továbbá görcsök, vese és ideg-bajokban, szívdobogás sál, ide gesseg okozta főfájás, vértolulas, végül bysteriara, búkor és hazamos hányasra hajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb sryogyhatást eredményeztek.
Ara I eredeti doboznak használati utasítással I frt
F
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
A legmegbízhatóbb orvosszer a szenvedő emberiség segedelmére minden b*lső és külső gyuladás, legtöbb betegság, mindennemű seb-, fej-, fül- és íopfájás, régi sérvek és nyitott seL-k, rák, fene, szemgyulladás. bénulás és mindennemfi sérülés ellen, stb stb.
I palaczk ára használati utasítással 80 kr.
(1091 - 9.
lORSCH-HAUAJ-ZSIROLAJ.
n __________________ h
- L A legtisztább és leghathatósabb orv.»si szer Norvégia hegyeiben
■pliiem cserélendő fel a mesterségesen tisztított halmájzsir-olajjal.
A valódi Dopsch-halmájzsir-olaj mell- és tQdö-bajoknál, soropho
Ins- és rachltiS-betegségekben legjobb gyógybatáasal van ; meggyógyítja a legídültebbköszvény- éscsúzbajokat, valamint as időszaki börkatyftket.
Ara I üvegnek használati utasítással I frt

Raktárak Nagy-Kanizsán: Belus J. gyógysz Lovák K gyógysz. Fesaelhoffer J. ós Rosenfeld F. uraknál
Belovárott Lakovics G. Csáktornyán Káráa* H. Csurgón Kreisler Dávid Kaposvárott Kohn Jakab Kapronczán Werli Sánd. gyónsz. Keszthelyen Wünsch F. Kereszten Breyer Jakab fiai Kőszegen Csacsinovitt Istv. gyógysz.
Letenyen Kalívoda J. gyógysz. MarozaJiban Iaztl Nándor Bánek-Szt-fyörgyio Fibicz J. gy. Szombathelyei Pilich Ferencz gy. Sopronybaa Mezey Andráa gyógysz. Zágrábban Míttelbach Zs. gyógyss . C«ylock J. J. gyógysz. , Urweisz Fr- gyóygss.
Orvosi bizonyítvány
a
Wilhelm-féle
köszvény és csúz elleni
vértisztitó theára.
á szenvedő emberiségnek lényeges szolgálatot vélek tenni, midőn a kitűnő Wilhelm-féle vértisztitó theát kiválólag figyelmébe ajánlom.
Ez igénytelennek látszó eszköz a legjobb gyógyszerre ugy a belső, mint minden ama külső bajoknak, melyek többnyire romlott nedvekből erednek.
Itt Amerikábani terjedelmes gyakorlatom alatt elegendő alkalmam nyílott e theát alkalmazasba hozni és mindig csak háíás következményeket eredményeztem vele, különösen a következő bajoknál :
a) a lólekzésl orgánumokban eredett betegségekben; főkép a bion-chiák ccegscoruláaában. ha például a reggeli kihányások igen terhel-''-k es kínzókká lőnek. — Továbbá a&thmaticai panaszoknál ; ez esetben az eredmény kitünó volt.
b) Mindennemű gyomorbetegségeknél, mint gyomorszondái, gyomorgörcs, a romlott gyomorból eredő főfájásnál, bypochondria, gyomor-, seb- és hysteriális szenvedéseknél.
c) Aranyéri bajoknál forróság, erős ideg-, iz-, és tagbajoknál, különösen pedig, ha az idegek alte*tszorulásban megdagadtak, s ilyenkor az erőltetésben elszakadván, erős vérzést okoztak.
d) Eredeti szivbajoknái (Kleppenfehlern).
e) syphiiis és syphilistikH* bajok minden neménél, fSkép azoknál, a hol a kenőcs-gyógyszerfélék húsba alkalmaztattak, a hol Jodkalium hónapok óta eredmény nélkül vétetett be tehát üdült syphilisnél leginkább.
Ezekután a WTilhelm-féle vértisztitó thea Amerika gyógyszer-kincsét is jórészben gazdagítja. —
New-York, szept. 16-án 1872.
Dr. Med. A firoyen, német gy k. orvos New-Yorban
8erenth-Street, 73 sz. nébai német katona-törzs-orros.
Óvás a hamisítás és felcserélés ellen.
Az igazi Wilhelm-féle antiarthritis és antirheumatis vértisztitó-szer csak az első nemzeti Wilhelm-féle vértisztitó-theagyárban Neunkirchenben Bécs mellett, vagy általam az újságokban kijelelt raktárakban kaphatók.
Egy doboz 8 adagra felosztva, orvosi használat- és ntasitással ellátva 1 frt, a bélyeg és pakolási dij 10 kr.
A t. cz. közönség kényelmére a Wilhelm-féle vértisztitó szer kap -ható: Nagy-Kanizsán: Rosenberg Ferenoz és Lovák Károlynál; Zágrábban : Mittlbach Zsigmondnál; Kőszegen: Csacsinovits gyógyszerésznél; Keszthelyen: Rosenberg Emannelnél; Kaproncán : Werl gyógyszerésznél ; Sopronban : Wrchovszky R.-nél; Szombathelyen : Pillich Ferencz gyógyszerésznél; Szatmárott: Bossin J. gyógyszerésznél (1211 — 8)
Nincs többé (yukszci
Biztosan ható, teljesen méregmentes tyukszemirtó tapasz, 1 doboz, 60 kr., 1 frt és 1 frt 50 kr., postán küldéssel 20.krral több. Kapható Pesten: lakásomon, a „Nemzeti szállodában Nagy-Kanizsán Lovák Károly gyógytárában.
Kessler Erzsébet.
lijen tisztelt asszonyság!
Oi^mmcl jelentem, ho^y orvossága használata folytán a felette f:i|dalmaa tyúkszem bajomtól megszabadultam, fogadja ebbeli üd vözletemet és elismerésemet, de van egy igen jó barátom, ki 8/int«''n ily nyavalyában szenved, s óhajt szabadulást, azért kér»-.m u/ én nevem alatt, legyen szíves első postafordultával 1 doboz tyúkszem elleni orvosságot küldeni.
Pdszta-Doboa, november 16-án. 1873.
Tisztelője
(1253—1)__Rárz Utváu, m. k. p.-dobosi plébános.
Wajdits József
könyvkiadó-hivatalában X. - K a n i z s á 11 megjelent és minden hiteles könyvárusnál kapható :
„Rajta leányok mulassunk !"
mulattató kézikönyv.
A magyar hölgyek számára gyűjtötte:
Wíudits József.
Ezen gazdag béltartalma, szép kiállítású (közel 500 lapra terjedő) csinos kemény táblába kötött könyvnek
„Eajta fak í44
közkedvességü dalkönyv nagy tel]68 kiadása, mely minden eddig megjelent dalkönyvet felülmúl, 50 ivre terjedő tartalommal, díszes keménykötéssel, szinnyomatú borítékkal, ára 1 frt 80 kr.; dús arany nyomás- és arany szegélyly el, diszkötésben 2 frt 60 kr.
„Halljuk a szép szöt!"
Magyar felköszöntő (toaszt) könyv. Ára 1 frt 50 kr.
„Eajta párek, táftexalj&ak
Legújabb magyar tánczkönyv. Ara 1 frt 40 kr.
Wajdits József kiadó-, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kanizsán.
Axa 1 trt 60 laar.
LEN ORMÁN D,
a hires ozigáaynő igazaondó vetőkártyája
32 színezett kártyával magyar aláiráasal és azSveggel. Ára 50 kr.
Postai ■egreideléssk azoaaal teljeslttetsek. "mm
NAGY-KANIZSA, 1874. Jdráftr


Tizenharmadik évfolyam.
1'' Előfizetési ár:
y eges? *!vre • • á fr. ''
:él evr* ... 4 , aegyen "vre 1 ,
Egy xzmn. 10 Jer.
Hirdetesek
6 hxnáboí petitsorban , má*od«zor 6 • minden további sorért 6 kr.
NY1LTTÉRBEX
toronntit 10 zr«»r: r*.
U''tnftk ie. i Kincstári illeték minden • gyes hirdetésért külön! I »0 kr. fizetendő.
előbb:
-SOMOG
ÖZLÖN
■ A lap szellemi reaze ".linó kőzi^menrek izer*emztóh«:z__
anyagi reszet lüetó köziemen vek pedig a riadóhoz bér-aenc*« in-••ezendók
N~ AGY-KANIZSA Wlaasicsbaz.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól f .gadtatuak el.
Kéiiratok vissza nem
küldetnek.
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a ..zalamegyei gazdasági egyesület4'', a ..nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", a .Zala-Somoov gőzhajózási részvénytársulat, ugy a .zala egerszegi torna-tűzoltó egylet6 s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasarnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap
Az országos deficit mimödoni megszüntetéséről.
Minthogy az országgyülésileg kiküldött 2l-es bizottság a deficit tárgyában ép most működik és a gordiusi csomót megöl-* dani vállalkozott, nem lesz tán felesleges, ha e lapok hasábjain is a kérdés szellőztetik, hisz az ügy, mely felett a bizottság fáradozik, melynek megoldása mindnyájunk érdeke, nem mondhatja senki, hogy ezt a vidéki lapoknak figyelemmel kisérni s reá észrevételeit megtenni szabad nem volna; minthogy tehát az ügy közös, elmondjuk mi is a 21 es bizottságba felmerült eszmecsere felett nézeteinket.
Igen sok szép és nemes eszme hozatott napfényre, igy például a békebirák felállítása. de uraim ez maga nem segit ki a sárból, igaz ugyan, hogy az igazságszolgáltatásra hivatott államhivatalnokok munkáit tetemesen könnyíti és kevesbíti, miből folvólag ott azok száma közt szeraélyfogyat-kozásnak kell beállni, de ez csak ügy felelne meg a kellő várakozásnak, ha még a köz-jegyzói állás, mely természetes állami dota-tió nélküli állás szinte felállitatik, ezen állás még neve/.etesb teendőket vonna macrához. igy a járásbíróságoknál még nagyobb megtakarítás crettetnék el, mert a hagyatékok elsőfokú tárgyalása, azok esetleges befejezése, ezzel kapcsolatos végrendeletek kihirdetése, minden okmány hitelesítése, neve/.etesb szerződések megkötése,mint teljes hitelességet érdemlő intézkedés a további perlekedést csirájában elölné, további idó-mulasztást nem igényelne, ezzel mind az igazságszolgáltatás gyorsittatnék,mind pedig tetemes mennyiségű pénzösszeg és idő az
állam javára meggazdálkodtatnék; — de mivel ezen intézkedéssel még nem értük el a kivánt czélt, tovább megyünk elmélkedésünkkel, remélve, hogy megértetünk és a hivatásos egyének nézetünket tán figyelemre is méltatják.
Vegyük azt, hogy igen sok birtokos család vagyonát elárusítván, az abban fektetett tőkéjével a pénzpiaezra jött és m<»t mint pénzember az uzsora eltörlésével szabad perczent mellett, annak tiszta jöved 1-mét veszi be; kérdem,jövedelme után ezen pénztőzsér minő adót fizet, mivel járul az állam terheinek fedezéséhez, „semmivel", holott azok húzzák a legtisztább jövedelmet; vagy tán azokat nem is védi a törvény, mert az állam terheinek viseléséhez egyedül a kereset adó aráuyában járulnak, de hogy nem, azoknak többször van szükségük az állam hivatalnokai közvetítéséhez, mint egy földbirtokosnak, a ki ha terem birtoka, ha nem, birtoka arányához képest az állam terheinek viselésére utalva van, és mégis ezzel a 2l-es bizottság is foglalkozik, hogy még nagyobb terhet kell reá róni, mert az országos deficit másként fedezve
nem lesz, mig amazt, a minden fáradság és költség nemm joveaeimezo toset megaaoz-
tatni nem jut senkinek eszébe, holott az is mily könnyen megtörténhetne és nem nagyítom a dolgot, ha azt mondom, hogy majd megközelítőleg annyit jövedelmezne, mint a földbirtok, mert azt ép a földadókulcs szerint kellene megadóztatni; azt mivel a tőke az illetőnek ép oly tulajdona, mint a földbirtok a birtokosé, ez pedig könnyen elérhető lenne azzal, hahogy oly törvény hozatnék, mikép semmi nemű kol-, csön adott tőke vissza nem követelhető,
a mely okmányon a hivatal előjegyzése ae»n olvasható, a bírák minden ily követe-j lés behajtásától elíiltvák; ez az alig néhány sorból álió törvény minden pénztőzsért követelése bejelentésére utalná, melyből azon nyereménye lenne az államnak, hogy a földbirtokkal egyenlő teherviselés alá vonatnék a pénztőke, s ismét és nevezetes megtakarítás, illetőleg bevétel eszközölhető volna.
A földbirtok az 1852-ik évi cataster óta uj alapon nem rendeztetett, tekintve azt, mikép az idő óta a mivelési ágakban tetemes változás jött elő. ebből fulyólag annak ujonnani osztályozása szükségessé vált, ha tehát az országgyűlés megállapítja és törvény utján kiadja a földadó mennyiséget, ugy azt a vidék termelési képességéhez felosztva, annak mikénti beosztását a mi jelelt vidék által választandó bizottság közbejöttével feloszsza, igy annak alapján folyóvá tétetik; p. o. ha az országgyűlés 32,000.000 forint földadót állapit meg és kidolgoztatik.jegyes megyék tartoz isa, azon megyék lesznek hivatva saját esedékes adójuk beosztására, igy ha az önkormányzat reá bízva van, ugy az azt maga után vonó
fcw^Aa* is. Jfíá, bizatván, leginkább
tudja azt a kellő arányban beosztani, de
minden esetre a midőn a megyékre a beosztás történni fog, kell, hogy minden megye saját megbízottja által, az országos képviselőikkel együtt azon bizottságba magát képviseltethesse.
Ezek volnának nézeteink a hiány gyökeres orvoslására nézve.
Zalamegye bizottságának
/. 1874 évi február hó 3-án tartandó
rendes évnegyedes közgyűlésében
felveendő tárgyak sorozata.
Alispáni évnegyedes jelentói a törvényhatóság állapotáról.
Csillagh László bizottsági tag által bejelentett indítvány » megye székházának kiépítése tárgjában.
A m. kir. belügyministerium ieiraU mely mellett az 1874-ik éri megyei költségvetés megállapítva leküldetik.
A megyei mérnöki hivatal jelentése, mely mellett az l«74-ik évi közmunkának a megyei utakrai mikénti felosztására vonatkozó tervezetet bemutatja.
A megjei mérnöki hivatal jelentése mely meliett az 1«74. évi utfentartási költségvetési előirányzatot bemutatja.
A Zala Egerszeg-baki megyei útvonal megvizsgálására és annak jókarba helyezése iránt teendő intézkedések megtételére kirendelt küldöttségnek eljárásáról bemutatott jelentése.
Küldöttségi jelentés Rád községnek a nemes törpónbebesi pusztán keresztülvonuló kapornak-sz.-mihályi községi útnak a megyei utak sorába leendő felvétele iránti kérvénye érdemében. —
A Teskánd, Paisszeg, Szilvágj, pórszombati, valamint Nova, szilvágyi utvonaloknak
» mwryHi Utak toriba Jeeodó folv^tolc k«*t-
tetese iránt benyújtott lolyaölöírayr
Magy. kir. Belügyministerium leirata ínséges munkák teljesítésére felvehető államkölcsön tárgyában.
Somogy megye közönségének átirata, a balatoni halászatra vonatkozó rendszabálynak a tiltott időszak alatti halászatra külön pénzbirsági büntetés kiszabásával való módositása iránt. —
Alsó Lendva mezőváros képviselő testületének folyamodványa, a város tulajdonához tartozó lakház és melléképületek eladásának jóváhagyása iránt.
\
TÁRCZA.
A rabmadárka.
Tudok én egy madárkát. Szegényke oly árva! Te tartod ót. leányka! Kalitkába tárva.
Néha-néha dalolgat. Hej de. milyen búsan ! Danájában annyi kin, Annyi fájdulom van !
Mért n*in vig e madárka! Mórt oly bu* danája ? — Mert kegyetlen úrnője Nem ballgHt reája;
És ha meghallgatja is, Soha meg nem érti, Miért oly bőn esdekel Madárkája néki.
Oh leányka ! szánd meg « Szenvedő kis árvát, A kétségbeesésnek Szegénykét ne add át.
Hogy ha meg nem szánod ót Epesztő bajában : Szivem — e kis rabmadár Meghal bánatában.
ERDÉLYI KÁROLY.
Egy elfeledett irónő.
(Regényes életrajz) (Koly tatás).
— Halált adj hát természet, ha nincs vigaszod . . . íme felingériek haragodban, és kihivlak küzdelemre az életért!! Temess el hát moBt, legalább nem lesz egy sirdomb, egy koporsó, mi födné tagjaim, nem lesz egy ember, ki könnyeket hullatna értem! !. . . .
Mintha csak meghallgatta volna a természet kérését, óriási moraj között csapolt le a villám néhány lépésnyire, s a máltai szédülve rogyott le a sziklák közé, s többé nem hallat-szék más, csak az elemek küzdelme. —
Máltából jött a lovag titkos, és gyors kül-üeicsDv-n Francziaországba ... A közelebbi utat választva átlovagolt az óriási hegységen, az őserdők között. Látta feje felett a készülő vihart, de ment előre, bátran, törhetlenül.... A legveszedelmesebb helyén érte el a vihar . . . Néhány perez kellett csak, és fáradt lova a tátongo mélységek egyikébe bukott, s a lovag megsebesítve homlokán s karján, gyalog ment tovább . . . Átázva, megfosztva kalapjától,
bukdácsolva vánszorgott a sziklákig.....
Égető láz fogta el egész testét, többé — nem látott b ha''lott semmit. — A fájdalom megtalálta útját, és együtt zúgott a természet haragjával, sirt és könyörgött, követelt és átkozódott, mindkettő. Az évekig tartó némaságot felrázta az égető láz, a fájdalmat felfokozta odáig, hol az ember nem bírhatja ki, s összeroskad súlya alatt ....
A mily jogos a természet végtelen romboló hatalma, ép oly jogos egy végtelenül szerető sziv követelése 11...
A mit a természet elrejt mosolygó csillagezrei közé, a harmatban, a lágy esti szellőben, azt kimutatja a viharban. A természet törvénye az erők hatása! ! . .
A mit az ember elrejt szive leplei közé, mit nyugodt, néma kebel alá rejt, azt föl kell mutatnia természet szerint, nem rejtheti el örökre fájdalmát, nem közönyét ! ! . . .
Miként a legsötétebb fájdalom, kiadva erős rohamoan legkínzóbb dühét, lassanként átolvad a nyugalomba, a megadásba, s ezt lassanként némi, vagy huzamos derültség váltja föl, úgy a természet is kiadta dühét, már reggel mosolygó hajnal pírral üdvö/lé az erdőt, a sziklákat. — Már reggel nem emlékeztetett semmi jel a szörnyű égre, ft ledült fák, mintha régen ott hevertek volna a sziklák között, a viz lefutott a tekervényes lejtőn, csakis az apró mohtalajon maradt esőcseppek verték vissza az ittas lombok között betévedt napsugár szivárvány szinét, s az azelőtt oly vékony sugárban csergedő patakocskák terjeszkedtek jobban szót, s a számtalan forrás kristályvize változott meg, most zavaros ta-lajszinü, s bő mennyiségű vizet bugyogva ki. — Az erdő madarai ismét meglepték a zöld lombozatot, s örülve a természet vidámságán, hálát rebegtek csattogó — csevegő hangon a mindenhatónak, hogy fenntartá őket. Félénk állatocakák remegő léptekkel, csúszva-mászva majd nagy szökelésekkel moczogtak a nedves mohok felett, s távolról elhaló harangszó, és százszoros viszhangja jetzé, hogy az emberek ismét felébredtek, hogy kürtszóval üdvözöljék egymást, majd távoli puskalövések, ft vadászebek csahogása életet adtok ft már hftldokló természetnek. —
Ott, hol tegnap éjjel szemléltük a termeszei haragját, az.erdő ama részén, hol a máltai lázától gjötórve, kiabálta a viharba lelkét, — néma csend honolt, óriási szikla halmazok nagy terjedékbeH, körülzsongva apró sürü cserjék, vagy beiszapolva talpazatuk, felül bár-Bony simán fedve szürkészöld mohtól, a sziklák között vékony erekben lefutó patakocskák tűntek föl, b a néma csendben még csörgede-zésük is meghallatszék. . . Távolabb óriási fák magasodtak föl, ott már nem sziklatalaj, de dúsnövényzet diszlett, apró cserjék nem állták el a láttávolt. —
Az ünnepélyes, titokszerü csendben egyszerre távoli nesz hallatszék, mintha valamely megfutamlott vad, sziklákról-sziklákra szökve tört volna magának utat az üldözők elől .... A nesz mindig közelebb-közelebb jött, majd követé ezt másik is, s végre, mintha az erdei nymiák keltek volna föl álmaikból s tánezra keltek volna, tompa lépések zaja, majd gyorsan — majd időszerüleg követék egymást ....
A kis állatkák figyelve ágaskodtok föl, s egy pillanat alatt eltűntek a sziklák között...
_ Olga! Olga! — halUtszék most, egy kétes hang .... Olga! Olga! Olga!... mintha száz ember kiáltott volna, verék vissza a sziklák a hangot......
A lépések egyik nehéz s ütenyazerüen, másik gyorsan, összhang nélkül,... mindig srősebben hangzottak a néma csendben ....
Most egyszerre, mintegy villámszerűén felrázta a csendet egy gyönyörűen csengd női hang, mely hol halkkai — hol erősebben, tovább ragadtatva a viszhang által oly regényesen tűnt föl, mintha láthfttotlftn angyalok
Jegyző-könyv,
mely a z.-egerszegi torna-tüzoltó egyletnek Z.-Egerszegen 1874. január hó 11- én tartott rendet közgyűléséről felvétetett.
Jelen voltak : Hanty László úr elnöklete alatt az egylet összes tisztviselői, igazgató választmánya és nagy Bzámban az egylet egyéb tagjai.
I. Miután a tagok már nagyobbrészt ösz-szegyülekeztek, elnök ur a közgyűlést következő szavakkal nyitotta meg :
Tisztelt uraim !
Midőn szerencsém van önöket ily szép számban történt megjelenésök folytán flrötnmel üdvözölhetni, bátor vagyok a mai n.pra ösz-szehivott rendes közgyűlést határozatképesnek Ítélve, ezennel megnyitottnak kijelenteni, és mindenekelőtt mult évi márczius 30-án tartott rendkívüli közgyűlés folyamáról felvett je ;y-jökönyv felolvasásának meghallgatására türelmüket kikérni.
Az idézett jegyzőkönyv felolvastatik és hitelesíttetik.
Elnök ur szót emelvén, következőképen folytatja: —
Tisztelt közgyűlés! Ezek után midőn a napirendre tűzött tárgysorozat elintézését ismert ügyszeretetükbe ajánlanám, bátor vagyok anuak első pontjához képest egyletünk mult évi működéséről elnöki jelentésemet előterjeszteni. —
Tisztelt közgyűlés!
Ezen fáradhatlan munkásságunk eredményeiben oly dus év a tényezetet végkövetkezményeit tekintve, egyletünkre nézve korszakot alkotónak nevezhető, — mert még egyrészt le-küzdhetlennek vélt akadályok törekvéseink útjáról félre gördittettek, addig bennünket feladatunk megoldásához kitartó, fáradalmaink sikere közelebb hozott, sót a cselekmények hosszú sora által jelezett haladásunk, irányában a létállás soha nem remélt emelkedését tünteti szemeink elé.
Hogy tevékenységünk ezen menetét vázolhassam, kell, miszerint első sorban azon vívmányokat emeljem ki, melyek erkölcsi léterőnk fejlesztésére gyakorolják leginkább jótékony hatásukat.
Tisztelt közgyűlés! Ha egy közös czél elérhetésére tömörült egyesek testületének vitális képességét, erkölcsi súlyát és erejét leginkább tagjainak száma és ezek intellectualis
fejlettsége képviseli, ugy a testvéri szeretet és összetartás talaján virágzásnak indult egyleti életünk körül örvendetes körülményeket constatirozhatok; mert nem csak hogy tagjainak száma ezen rövid egy év lefolyása alatt 207-re emelkedvén megkétszereződött, hanem azok részéről emelkedésünk tényezhetésére szánt közreműködés versenyében is, a lelkesültség azon jelensége volt észlelhető, mely a részvétlenség közönyén mulhatlanul mindig diadalmaskodni szokott.
Ezen tény igazsága kifejezést nyer leginkább azon ujitási és alapítási tényezetekben, melyek ezen évi működésűnket mindenek jellemzik. — Mert ezen évi tevékenységünkhozta létre azon alapszabályok uj dol-
gozatát, melynek értelmében egyletünk újonnan alakultnak tekinthető.
Ezen évi működésűnk szülte azon eredményt, mely szerint önök uraim mai nap arra hivatvák, hogy századunk szellemével karöhve járó polgárosodás követelményeinek adóivá, testületünk kötelmei legszentebbikének egyikét teljesíthetik ; és városunk t. képviselő testületének hozzánk áttett azon végzésére támaszkodva, mely szerint egy kebelünkből alakítandó tűzoltó csapat szervezésére három egymás után következő évre megszavazott 400 frtnyi évisegély mellett az általunk már erre előirányzott és teljesen kifejtett alapokon egy tűzoltó testület törzskarának megalakithatásafolytán, kortársaink becsülését és egy boldogabb utókor nemzedékének áldását kisajátitólag, a felebaráti szeretet törzsén felsarjadzó tartozásaik egy részét leróhatják.
Ugy ezen év kezdetén belül esik, fáradalmaink azon tényezete is, melyszarint a zalaegerszegi torna tűzoltó egylet olvasó körének czime alatt egy teljesen kidolgozott rendszabály alapján, a szellemi műveltség igényeinek Bzin-vonalára emelt ismeret-terjesztő kört alakítva, azt másfél száz taggal és sok nagybecsű részint saját, részint adakozás folytán összejött tudományos és szépirodalmi művekkel ellátottan útnak indítva, már ez év első napján önmagának átadhattuk.
Ezen idő évkönyvébejegyezte egyletünk azon vívmányát is, mely jogi énjének erkölcsi súlyt működésének — tagabb kört kölcsönözvén, hazánk rokonintézetének legjelesebbjeivel párhuzamos állás elfoglalhatására jogositá; — Főméltóságu vallás és közoktatás ügyi kormányunk kegyes intézménye folytán — 400 frt jutalomdíj mellett, a helyben rendszeresített hat heti tanfolyam vezetésére azon hatáskör jogával lettünk hivatva, hogy ezen tanfolyamot végzettek általunk közhitelewégü torna tanítói oklevelekkel láttathassanak el, — minek eredménye lőn, hogy ezen tanfolyam hallgatására hazánk nagyobb városaiból u ide sereglett tanerők közöl 11-en, a szigorlatot letéve, ezen jogosítvány nyal, ketten pedig látogatási bizony itvány nyal ellátva távoztak körünkből, hogy a tornászat elméletében és gyakorlatábani képzettségüket egyletünktől nyert oklevelekkel igazolják.
Ezen lefolyt év alat''. még szerencsém volt e székben mint elnök helyet foglalhatni alapszabályaink ujjá alakítása mellett egyesületünk ügyvitelében is sikerült gyökeres reformokat előidéznünk. Uj táblázatok éa ügyleti könyvek készíttetése folytán a tagsági illetmények számvitele és pénztárunk kezelése teljesen átalakit-k»iTAu, löketévé Kíustou » tagság bejelentés uj aláírási iveinek behozatala mellett belügyeink gyors és rendszeres vezetése.
(Folytatása következik.)
TÓTH LAJOS, HANTY LÁSZLÓ,
egyleti titkár. egyleti elnök
Helyi hírek.
— Zalamegyében nagy sensatiót okozott Csillagh László bizottmányi tag urnák, ki ministeri tanácsos és egyszersmint Z.-Egerszeg kerületi orsz. képviselőnek azon indítványa, mely szerint a megyeháza Zala-Egerszegen
Csesznák Sándor szbiró ur jelentése, mely mellett beterjeszti gardinovicz község elöljáróságának Leppan Alajos bellatinczi lelkész ur ellen a himlőben elhunytak hullái eltakarítása körüli mulasztása miatt emelt panasza tárgyában felvett jegyzőkönyvet. —
Kolla} Rókus szbiró ur beterjeszti Szobo-ticza és Benkovecz községek által a községi bormérés és vágóhíd haszonbérbe adása iránt magán uton kötött szerződéseket jóváhagyás végett. —
Ifjú Skublics iJLszló megyei tiszti ügyész ur jelentése, melyben szt-királyi Bene Jstván hivatalától felfüggesztett p.magyaródi körjegyző ellen elrendelt tiszti keresetre vonatkozo ügyiratokat intézkedés végett a megyei bizottsági közgyűlés elé terjesztetni kéri.
Vigánt község elöljáróságának folyamodványa, melyben a község tu''ajdonához tartozó pásztor lakház és legelő tér eladása iránt kötött szerződést jóváhagyatni kéri.
Szolgabírói jelentések, a vakok pesti- intézetében „nchai Hertelendy György alapítványa czimén" Zalamegye által kinevezendő két növendék fölvétele tárgyában közzétett hirdetmény eredményéről.
Kiküldöttség! jelentés az Alsó-Domboru község tulajdonát képező rakovniczai ma-lomfő hitelesítése tárgyában. —
Nagy József szbiró és Hetényi Ferencz 2-od mérnök ur jelentése, az Izsakocznál el-rendeltMura-elzarási munkálatok bevégeztéről.
Herfort Anna, özv. Bálint Elekné szombathelyi lakos folyamodványa,mely ben elhunyt első férjétől Dr. Horváth Károlytól született kiskorú gyermekeit örökösödés utján illető patai,kürtösi javak kinyomozása végett a megyei árvaszeknél fentforgó ügyének elintézését eszközöltetni kéri. —
A zágrábi érseki szent-szék átirata, melyben Polák Bilázs szt. máriai községi lakos törvényes nejének visszafogadására az 1823 évi juu. 24-én 16020 sz. a kelt m. kir. helytartótanács intézménye s az 1825. évi julius 11-én 7535 sz. a keit udvari rendelet értelmében kényszeritetni kéri. —
A Magyar és Horvátország,illetőleg Zala-Varasd és Kö.ösmegvék közti határvonal meg-virsgálása tárgyában kirendelt küldöttség jelentése.
A n.-kanizsai kir.ügyészség átirata, melyben az ottani kir. trvezék használatba börtön-helyiségül szükségelt ottani megyei épület kibérlése iránt a megyével kötött bérszerződést lb74. április hó végével fölmondja.
Fehér megye átirata,mely mellett a Buda gráczi államutnak törvényhatósági kezelés alátervezett bocsájtása ellen a képviselő házhoz
lUl<6íVll fofji i»«cl. ft.WZ.li. -
Szigethy Lajos szbiró jelentése,mely mellett Vesel Simon vállalkozónak a Letenye tol-mácsi községi uton levő hid fölépítéséért járó összesen 72 frt 1U krnak az érdekelt községek által hozzájárulás utjáni kielégítése tárgyában tartott tárgyalásra vonatkozó iratok felter-jasztetnek.
Nagy József szbiró jelentése, a Pozsony varasdi államutban levő vámolt útszakasz iránti vámszabadalomról a tulajdonos Eszter-házy herczegség részéről minden kárpótlás nélkül történt lemondás érdemében.
A magyar kir. honvédelmi minisztérium leirata, a hadsereg és honvédség lószükségleté-
kara a mohszönyegen járva égi kardalt hangoztatnának : . .
„KettSnk ves/tét kívánja a sorxkerék.
Nettónk tiszta lelke ellen eskílvék . . .
Ülj a tőidbe, mert nem kell meg sok idő,
S porunkhói in épen ilyen zöld ffi nó !''
A néma természet, mintha helyben hagyná a dalt, minden oldalról visszakiáhá azt, Tialk , és erüsebb karénekben ....
— Olga! Olga! — hallatszék ismét erősebben, — majd némi csend után a láthatlan nymfa folytatá:
.Ha idővel kiszállanak lelkeink.
Két cseréppel Birnnk*t majd befedik,
Később pedig más halottak airjáuak
Porunkból is cserepeket csiuálnak.....
A dal végeztével erűsebb zörrenés után, a cs«-rjék közül egy nőalak szökött ki, s hátravetve arczába omló aranyszínű fürtéit, picziny kezeit keblére szőritá, mintha fáradságtól lihegő keblét akarná lecsendesíteni, egy perezre széttekintett, majd gazella gyorsasággal felugrott, s kedves csengő hangon kiáltá, picziny kezét két oldalt szájához illesztve !! Olga ! Olfca!
Aztán semmi zaj, caak a messziről jött, elfáradt, visszhang susogá még: Olga! Olga!
A nőalak ott állt a széles sziklán és merengve nézett szét, mintha az erdők királynéja lett volna. Picziny selyemturbán diszlett fején, gyémánt kővel elől,mely vakitó sugarakat lövelt szét, gyönyörű arcza teljesen kipirult a melegtől, vörös selyem bugyogója, apró, csatos czipőkre szontva, hóna alatt könyvekkel, vállán kis fegyverrel, s oldaláu piczi táskával.... valóban ugy tűnt elé, mint a mythologiai Diana ....
Egy ideig szótlanul engedé magát elragadtatni a táj szépsége által, majd a mohos kőszikla oldalához törlé sáros czipőit, lerázta
nek mozgositás esetében fedezéséről szőlő 1873. évi 20-ikt. cz. foganatosítása tárgyában.
A magyar királyi közmunka és közlekedési minisztérium rendelete Szabó Mátyás kap-czai lakos árkolási ügyében.
A magyar királyi közmunka és közieke dési minisztérium határozata Palkovics Károly mint az Eszterházy herczegség javai zárgondnokának fetfolyamodására a szécsi-szigethi határon 1860-ban újból épített 3 hid költségeihez való hozzá járulás iránt.
A magy. kir. pénzügyminisztérium rendelete a f. évi egyenes adók kivetése, ugy a jövedelmi adó kivehető és ház adó felszólamlási bizottságok megalakítása iránt.
Glavina Lajos küldöttségi elnök ur jelentése,melylyel aNagy-Kanizsán építendő katonai laktanyára vonatkozó iratokat bemutatja.
Mihályfa község folyamodása, melyben az oda beszállásolt 1 szakasz lovas katonaságot Ukkra áthelyeztetni kéri.
Bogyay Antal szbiró ur jelentése, mely mellett a Sümegen építendő katonai laktanyára vonatkozó irítokát bemutatja.
Somogy vármegye közönségének átirata, mely mellett az adóbehajtásnak a törvényhatóságokra bizása iránt a képviselő házhoz intézett iolyamodását közli. —
Hajdúkerület közönségének átirata, mely mellett a kisebb törvényhatóságoknak czélba vett megsemmisítése ellen a képviselőházhoz benyújtott kérvényét közli.
A megyei mérnöki hivatal véleményes jelentése, Alsó-Domboru községnek a Dráva folyó kiáradásai elleni biztosítása tekintetéből emelendő véd gát érdemeoen. —
Hemusevecz község kérvénye, melyben a czirkovláni kápolnától megvásárolt ingatlan birtoknak nevére leendő átirathatábához szükséges hatósági engedély megadását kéri. —
Szlávy József minister elnök ő nagyméltóságának leirata, melyben a uiegye közönségével a-pénzügyi minisztérium vezetéséveli megbízatását tudatja.
Tüske sz. Péter község kérvénye, melyben a község tulajdonához tartozó 56- számú lak ház eladását hatóságilag jóváhagyatni kéri.
Csikszék megkeresése, melyben a köztörvényhatóságok területének uj beosztása tárgyában, a képviselő házboz intézett feliratát pártolás végett megküldi. —
Farkas Dávid zala-egerszegi lakős bizottmányi tag ur, Bogyay Antal ur hányi hely-ségbeli újonnan épített malma fejének meghi-telesitése érdemében felvett jegyzőkönyvet bemutatja.
Vesel Simon letenyei lakos vállalkozó uoi iOujc, iuOj ucu loot-lk évben O Felsége
körútja alkalmával a bandérium részére kiszolgáltatott ruhanemüek és egyebekért kiűzetett 1350 frt tőkét és kamatait behajtatni kéri.
Beregmegye megkeresése, melyben a törvényhatóságok területének uj beosztása tárgyában a képviselő házhoz intézett feliratát pártolás végett megküldi. —
Molnár Ferencz tekenyei lakos folyamodványa, az általa megvásárlott községi ingatlan birtoknak nevére telekkönyvileg leendő bekebelezéséhez törvényhatósági engedély adása iránt. —
magáról a vizcseppeket, aztán könyvét táskájába helyezve, mégegyszer kiáltott ....
Ismét semmi nesz. A szép Diana dühösen dobbantott lábával a mohszőnyegre, aztán leemelve kis fegyverét válláról, kevés készület UU;:1 a magasba lőtt . . .
Mintha ezer fegyverlövés történt volna, '' <>Iy "agy zajt csinált az az egy, a szép Di::na öröuueljesen kaczagott fel, s fegyverét váliára tevé ismét ....
Néhány perez múlva a kavicsok gördülése s a cserjék lombjainak erős sueogásától kísértetve, őrült rohamban tört elő egy állat a szép Diana felé, s merész ugrással a sziklán termett----Óriási éjfekete kutya volt ez, miként
egy oroszlán, nyakán széles vörös övvel, melyen apró aczél csillagok ragyogtak.
— Merre járt a csúnya Olga! — kiálta reá a szép Diana, de egyszerre meglepetve kiáltott föl, a mint a nagy kutya szájában egy vörös tárgyat pillantott meg. — Mohó kíváncsisággal ragadta ki a tárgyat a kutya szájából, de alig vetett reá egy pillantást, élesen sikoltott fel ... A fegyver csörrenve hullt le a köre, s a szép Diana lélekzete elszorult, a hang elakadt, s csak mereven, tüzes szemekkel tekintett a
tárgyra----
. Az a bogláros turbán volt az, melyet ő ezelőtt három évvel, ama éjjelen a máltainak
dobott. Azonnal felismerte turbánját.....És
hogy ne ismerte volna fol!!.. Hitóen álmaiban mindig előtte lebegett a máltai bánatos arcza, hányszor beszélgetett vele álmaiban . .. hányszor imádkozott buzgón, odaadólag Allahhoz, hogy csak még egyszer láthassa őt, hogy csak még egyszer beszélhessen vele ...
Ha esténként felnézett az égre, és látta a
csillagezreket, midőn dala közben egy-egy meteor sziporkázva hullott le, eszébejutott a török rege, hogy akkor mindig egy lény hal el, hogy tájt bzívének a gondolat is, hogy hátha ő talált volna meghalni?!.. És nem leborulva, könyezvejkérte, majd követelte-e Allahtól,hogy meg ne ölje őt a csatákban ? !!..
Ha Zulejma ölébe hajtva le fejét, elhallgatta az arab regéket és gyönyörködött a hős tettekben, nem azt képzelte e mindig, hogy az a hős a máltai, ki egyszer elfog jönni hozzá, megfogja lepni álmában, vagy ábrándjaiban és megfogva forró kezével az ő picziny kezét, fogja csókok között susogni: Szeretlek Aisse ?!!...
Nem azért irta-e verseit, mert őtet szerette, mert megakarta vallani az egész természetnek, meg Allahnak, az égnek, hogy csak ezt a bánatos ifjút szereti, hogy a konsult nem szeretheti úgy, mint őt, hogy még akkor is, midőn a konsul homlokon csókolja, azt hiszi: hogy a máltai ajkai azok !! ... Ha felnéz Allahra, a holdra, s látja annak bánatos, halvány arczát, nem ő jut-e eszébe, a csillagok, s nap, az erdő, az egész világ nem azt susogja-e folyton fülébe, hogy szeretlek ? !!..
A csaknem ellankadásig fokozódott, gyönyör és nyomasztó kedély ál lapot, csak pillanatig tartott. Hiszen az ember legmélyebb boldogsága soha sem tarthat tovább!!. Aissé a legnagyobb izgatottsággal ragadta ajkaihoz a turbánt, össze-vissza forgató kezében, majd dobogó kebléhez szoritá, aztán csaknem őrült hangon kiáltá a kutyának: Hol van ő ? !.. hol van ?!...
A fekete állat, elfáradtan nyujtá ki széles vérvörös nyelvét s okos szemeivel vigyázva
kisérte úrnője minden mozdulatát, és amint az fölkiáltott, egyszerre felegyenesedett, nagy, lelógó füleit feltolta, szeme kitüzesedett, s ingerülten mozgott helyén ....
Most a szép leány egy ugrással lent volt a szikláról, otthagyta fegyverét, arcza tüzes lett, szive elszorult, majd megállt pillanatra, s a kutyának nyújtva a turbánt, megsimitá annak fejét, s aztán reá kiáltott: Előre! Előre! . . .
Az okos állat felorditott örömében, füleit hegyezve, nagy ugrásokkal járta körül úrnőjét, aztán halk ugatással eltűnt a cserjék között ....
Aissé gyorsan követte őt óriási megfeszítés között tolta széjjel néhol az ágakat, majd bújva futott tova, s egy fájdalom kiáltást sem hallatott, amint egy-egy galy erősen meg-üté. Szép kaftánya és bugyogója össze-vissza foszlódott, lábai alatt szerte gurultak a kövek, némelyik erősen érinté picziny lábát, s fájdalmas szisszenést hallatott, de az okos fekete eb csaholva rohant előre, és Aissé nem látott most mást maga előtt, caak hú állatját; nem érzett fájdalmat, nem hallott más hangot, csak azt: tovább! tovább ! .. .
(Folyt, köv.)
GOLENICH KÍROLY.
Csengery Antal albumába.
IIL
Nagy-Kanissa minden üdvöst elkövete, Hogy Csengery Antal legyen a követe ; Kinek oda irányul összes ereje : Hogy Nagy-Kanizsa legyen Zala szákhelye.
S ha meglesi, nagy tettiben es bár század ok, Dicsőn hirdetik követünket századok !
építtessék ki. Valóban nem tudunk ezen eléggé csodálkozni; most mikor a megyét nagy részben megcsonkítani akarják, szándékoznak a megyeházát nagyobbítani s mig a nagy megyének elég volt a kis megyeház, addig a leendő kisebb megyének nagyobb megyeház kell. , A mostani épületek még csak tűrhetők, legkivált tekintve a nélkülözhető építkezésre fordítandó pénz hiányát; hanem hamár segíteni akar 6 méltósága a székhely nyomorúságon,mozdítsa elő az Egerszeg-csáktornyai vasút ügyét, a szent iván-egerszegi Mvonatu vasutat emelje ki az árokból, s tegyen indítványt a felől, hogy a 600 bizottmányi tag találjon helyet a megye székhelyén, a hova fejét hajtsa, legyenek kor-igényelte szállodái és este a korom setétségben ne kellessék egymás frakkját — az az atilláját — togva haladni a főutezán sat. és ily intézkedésének gratulálunk.
Hymen. Udvardy Ignácz"a zala-eger-BZí-gi polgári iskolának igazgató tanára s t. munkatársunk jan. 24 én vezette oltárhoz Horváth Pál nagy-kanizsai főelemi iskolák igazgató-tanítójának kedves leányát Francziska kisasszonyt. Kisérje boldogság szent frigyöket!
— A kik csizmadiát fogtak. F. hó
17-én este irja V. F. a szekéren hazafelé utazó zalamegyei csendbiztosnak és vele volt néhány csendőröknek Zala-Egerszegtől mintegy 1 */% óra járásnyi távolságra négy csavargó útját állotta. A lovak elé került rablók „megállj !" kiáltással feltartóztatták a szekeret, s a fenülők egyikének azon kérdésére: „mit akartok ?„pénzt idér válaBzt adtak. A csendbiztos szólt azután hozzájok. de ennek hangját megismervén, futásnak eredtek és — egyen kivül a kocsiról utánnuk küldött golyók között szerencsésen elmenekültek. Az az egy halálosan találva ösz-szerogyott. Egy időben kőmives legény volt, de azután mint veszélyes csavargó üldöztetett. Zsebeiben revolvereket és nagy éles késeket találtak. Hogy tévedésből támadták meg a rablók a csendbiztos előfogatát, az bizonyos.
— Sajnálattal jelezzük, hogy a mult szombati „Polgár Egylet" tánczvigalma, tekintve a oemes czéit, nem volt oly sikerült, mint óhajtandó vala ; a kedélyes és fesztelen mulatságot illetőleg azonban csak elismerőleg szóihatunk. Hajdan e tánczvigalom volt a leglátogatottabb, hol a bonoratorok és a polgári osztály örömmel sorakoztak, mi lehet oka e feltűnő különbségnek? később hozzászólunk, inert társadalmi kérdéseink egyik legérdekel-tebb pontja.
— Kijelentjük, hogy a stridói eseményt tárgyazn hirt, sem Csáktornyáról sem Stridóról nem irták ; jövő számunk egyébként tárgyilagos elégtételt szolgáltat.
— A nagy-kanizsai országos vásár .''vér volt, krdvtelenség a vételben s feltűnt pangás mutatkozott. Marha és lóvásár hiány miatt nem is tartatott.
— Keszthelyen febr. 15-én az „Amazon* szálloda termében álarezos bál tartatik.
— r Tanulok közlönye'''' czimü ifjúsági hetilap í-ső és 2 ik száma küldetett be hozzánk. szerkeszti Karvaly Ignácz egyetemi hallgató, kiadja Kókai Lajos könyvkereskedése. A helyes irányú lapot ajánljuk az ifjúság figyelmébe. Ara ■ gy negyedévre csak 1 frt.
— Éljen! A közügyekért s minden nemes intézmény előmozdításáért oly lánghévvel viselte''ő főispánunk Hertelendy Kálmán ur ő mltga, ki a magyar szabadságharezban honvédőrnagy volt, a honvédmenházban ellátandó rokkantak számára 1017 frt 20 krt
. küldött be a bizottságnak. Ugyancsak főispán ur a Batthyány-szoborra 575 frt 7 krt küldött Zalamegye részőről.
— Mellékelve van lapunk mai számához Foldeásy Lajos jóhirü budapesti magkereskedésének árjegyzéke, mely a kilenczedik évfolyamot érte el; tekintve, hogy Földessy ur nemcsak bő szakismerettel, de nagy gond és figyelemmel kezeli üzletének minden ágát b ez az oka, hogy évenkint nagyobb és nagyobb megrendelések érkeznek hozzá a gazdaközönségtől. Magkereskedéte Buda-pesten Mária-Valéria utcza 1. sz. alatti házban a „ Hungaria" szálloda átellenében van. Ajánljuk gazdaközönségünk méltó figyelmébe.
— Uj zenemilvek. Táborszky és P a r s c h nemzeti zenemükereskedésében Buoa-pesten legújabban megjelentek : B1 a h á n é kedvelt dalai. 24 válogatott népdal id. Ábrányi Kornéltól; ára 2 frt 50 kr. Ezen terjedelmes és díszesen kiállított zenemű közked-vességü énekesnőnknek Blaháné asszonynak sikerült arczkópével van ellátva és magában foglalja mindazon népdalokat, melyeket Blaháné a nemzeti színházban oly nagy tetszés közt szokott énekelni. Ez uj népdalok, magyar zenénk valódi gyöngyei, melyeknek becse Ábrányi jeles letétele álul még fokoztatik bizonyára egyaránt magukra fogják vonni ugy az énekesek, mint a zongorázok figyelmét, minthogy a kíséret ugy van letéve, hogy a a dallamok is benne foglaltatnak, s igy e dalok ének nélkül is játszhatók. A korábban megjelent, két magyar dalgyűjteménynek (Ábrányi
5 népdalának és Tsmássy dalainak) birtokosai bizonyára nem fognak késni gyűjteményüket e becses számmal kiegészíteni.
— Adomány. Méltóságos gróf Eszter -házy Pál ur, a sümeghi iskoláknak 5 öl fát volt szives adományozni, melyért az iskola bizottmány nevében mély köszönetét fejezi ki. Sü-megh ; a bizottmányi gyűlésnek 1874, jan. 25. felvett jegyzőkönyv 6. pontja értelmében. Brucker Alajos, iskola b. jegyző.
— Jótékonyság. Lapunk 7. számában közölteken kivül Nagy-Kanizsa város polgármesteréhez a cholera árvák javára tett főispáni felhívásra ujabban érkeztek a következő adományok : Gelsei Guttmann úrhölgyek gyűjtésében a közlötteken kivül: Varga Adel k. a. kerevet vánkost; Varga Gizella k. a. tűtartó t. — Mártinkovics Ká-rolyné úrhölgy gyűjtésében : Mártinkovics Károly né: csengetyü huzó, tüván-kos; Gelich Karolin: női diszkosár, gyöngy-tárcza; Gelich Emília: tüvánkos, lámpafedő; Varga Imréné: lámpatálcza, tolltörlő; Hencz Antalné: dohánytartó, varróvánkos; Dauscba Ottoné: látogatójegy kosár; Barcs György né lámpadisz gyöngy bői,szí vartartó; Belus Emilia: szivartárcza.női reggeli czipő himzett; Babochay Károlin: tolltörlő, álbum ; Oroszváry Luiza: női diszkosár, varróvánkos; Csizmazia Adel: pipere vánkos. — Chinorányi Gézáné gyűjtésében: Chinorányi Gézáné: egy látogatójegykosár; Vagner Károlyné pipereasztaldisz; Vellancsics Jánosné: női diszkosár: Vizlendvay Magda: szivartárcza; Blau Eugenie: tolltörlő, tüvánkos, himzett ruhatartó. — Külön adományozások: Dr. Laky Kristófné: női munkakosár, zsámoly, tintatartó; Hegedűs Józsefné szivartartó; Bottfy Károlyné: porczellán virágtartó; Zadubánszky Lajosné: szivartárcza; Lö-winger Friderika: dohánytartó;LesznerHermin: hamutartó. — Pénzadományok: I. Gelsei Guttmann család ivén: Bothó 10 frt, Karczag Béla 10 frt, Karczag István 10 frt, Wiess 3 frt, Koch Adolf 5 frt, Rosenberger Ferencz 2 frt, Hauser János 3 frt, Smidt Frigyes 3 frt, Fesselhoffer József 3 frt, Grahek Gyula 5 frt, Zerkovitz Zsigmond 5 frt, Sochor I. 10 frt, Fürst S, 2 frt, Inkey Kálmán 5 frt, Gelsei Guttmann Henrik 5 frt, Darázs Ilona 2 frt, Ollop 2 frt, gr. O''Donnell - Málvina 10 frt, Tarnóczy Gusztáv 10 frt, Pallavicaini őrgrófné 10 frt, Tóth Lajos 5 frt, Sommer Johanna 2 frt, Tárnok Alajos 2 frt, Nucsecz József 5 frt, Berzay Elek 2 frt, Farkas László 3 frt, Lówin-ger Ignácz 5 frt, Blum Schlesinger 2 frt, Rosen-berg Paulin 3 frt, Guttmann Verona 2 frt. — -II. Mártinkovics Károlyné ivén; Már tinkovics Károly 2 frt, Halassy százados-2 frt, Noé főhadnagy 50 kr., Heinzman hadnagy 50 kr., Dr. Schertz főorvos 1 frt, Micheler főhadnagy 1 frt, Horváth Károly 1 frt, Takács Zsigmond 1 frt, Hertelendy Béla 2 frt, Talabér Zsigmond 1 frt, Talabér Kálmán 1 frt, Simon Gábor 1 frt, Fülöp Kázmér 50 kr., Varga alezredes 2 frt, Belus József 5 frt 50 kr. Összesen 178 frt.
— Kinevezések. A soproni kir. pénz-ügyigazgatóság Simon Ignácz cs. kir. 48. gya-logezredbeli tartalékos szakaszvezetőjót a zalaegerszegi-, Martincsevics Mihály kir. adóbehajtót a letenyei-,Rittuper Károly kir. adóbehájtót szinte a zala-egerszegi- és Kováts Zzigmond kir adóbehajtót a keszthelyi kir adóhivatalhoz VII. OBzt. ideigl. adótisztekké nevezte ki.
— Keszthelyről irják lapunknak ! F. hó 24-én a város szép ünnepélynek volt tanuja. Pálnap előestéjén a keszthelyi f. gazd. intézeti hallgatóság fáklyászenével tisztelte megSporzon Pált, az intézet igazgatóját. Az ifjak szónoka Margalit Alfréd ur lelkes beszédében, a mult év csapásait mint a Teremtő figyelmeztető intő szózatát tünteti fel, s különösen a gabnarozsdát, mint a természet roszalását gazdálkodásunk felett. Kiemeli az igazgatónak, a tanügy terén és a szerkesztői pályán szerzett érdemeit és élénk éljenzés közt, tolmácsolja a hallgatóság, igazgatója iránti szeretetét és háláját. — Az igazgátó meleg szavakkal köszönte meg a megtiszteltetést, a hallgatósághoz jött és kedé lyes beszédekkel töltött el pár órát az ifjúság körében. Az igazgatót kísérte SparsamPál ur is, kiknek egészségökre több hallgató emelt poharat. p. 1.
— A Kis-Komárom vidék tanítói 1874. évi február hó 11-ón Kis-Komáromban saját könyvtár alapjuk növelésére hangver-menynyel egybekapcsolt tánczesiélyt rendez nek. Kezdete órakor. Belépti dijak: Sze-mélyjegy 1 frt. Családjegy 3 frt. o. é. Jegyek előre válthatók Boros Ferencz választmányi pénztárnok urnái, s estve a pénztárnál. Fölülfizetések hálás köszönettel fogadtatnak s a .Zalai-Közlöny* utján nyugtáztatnak. A hang-versenyi szüneteket Kovács Gábor n.-kanizsai zenekara töltendi be. Szállásokról gondoskodva leend. A kitűzött, nemes czél minél sikerültebb előmozdítására felhívjuk a vidék lelkes közönségét.
Vegy es hirek.
— Uj miniszteri Jcombinacziók. A tegnap estve ér kezett fővárosi lapok a következő uj miniszteri névsort közlik : Sennyei minister elnök, Ghyczy igazságügy, Tisza Kálmán bel-ÜSJ> jGorove fóldmivelés, Zichy kereskedelem és közlekedés, Trefort közoktatás ügy, Lónyay pénzügy. — Persze, az egész csak kombinaczió, és mi meg sem említettük volna, ha olyan mulatságosnak nem tűnnék föl.
— Vérengző ember halálát jelenti egy távirat Szentpétervárról: Berg tábornagy, Varsó egykori kormányzója, már nem él. Hogy élt, ezrek siratják Szibéria bányáiban ; s ezren ke eergik lengyel földön, kik apátlanok, özvegyek és gyermek nélküliek lettek ő miatta. — Bitó, rabság és szenvedések tartják fönn emlékét!
— Uj vadászterület a király számára. Az ungmegyei koronauradalomhoz tartozó, Tu-ria Remete közelében fekvő erdőségben a király számára nagy tilost szándékoznak kihasitani és a legszebb erdei rétek egyikén királyi vadászkastélyt építeni. Az ottani erdőségek igen gazdagok mindennemű vadban; igy a koronauradalmi erdőkben az utolsó évek alatt 49 vaddisznót, és számos más nagy vadat ejtettek el A szomszédos gróf Schönborn-féle uradalomban, vadászat alkalmával egy nap alatt 8 medvét és 5 szarvast lőttek.
— Rövid hirek. Török János veszélyesen beteg lett, mert megszokott kedvencz könyvtárát 14 ezer kötetnyit eladta. — Budapesten egy orvosnövendék s egy tanárjelölt lett a széngőz áldozata. — Karlovszky Gusztáv kir. ítélőtáblai bírót váltóhamisításért letartóztatták. — Fazeka* Alajos félegyházi ügyvéd, széptehetségü költő elhalt. — Gr. Zichy Ferencz 30 ezer pal..czk diószegi bakatort vitet Londonba. — Marmarosban a farkasok nagy kárt tesznek. — Rimaszombatban Kubinyi Ödön deák párti választatott követnek. — Livingstone Afrika belsejében meghalt. — Horvátországban egyszerre 8 főispán mentetett fel állásuktól. — A központi ellenzéki kör elnöke Simonyi Ernő lett. — Az aradi tűzoltók bálja alkalmávalN csak oláh és szerb zászlók használtattak. — Győrvidéken erősen dühöng a himlő. — Az utalvány lapok 5 krajczárról 6 ra emeltetnek. — Uj levélbélyegeket kapunk.
— A kolozsvári dalkör 25 arany pályadijat tűzött ki egy négyesre. - Kossuth Lajosnak ujabb levelét közlik a lapok. — Nagy-Körösön 26 án éjjel hatalmas meteor volt látható.
— Az ungvári hölgyek nőegyletet alakítottak. — A Batthyány szoborra eddig 37 ezer frt gyűlt össze- —
Papírszeletek.
— Egy falusi ember egyszer bejött a ▼árosba as ügyvédhez panaszát előadni. Midún azt körülményesen Ádámtól kezdve elmondta volna, kérdezte tőle az ügyvéd, hogy ugy történt-e minden valósággal. ,,lgen is kérem alássan, — volt a felelet, — ugy gondolom, jobb lesz, sz igazat megmondani (Ígyvéd uraiméknak, mert a bazudságokat úgyis teins uiaimék adják hozzá.
— Oh mama — mondá egy somorjai 15 éves szende leányka anyjához — mondja meg nekem, mikor megyek én már férjhez? — Soká lesz még az gyermekem. Majd ha 4 tavasz repül el fejed fölött.
— Oh édes istenem, esenge a leányka, ad hogy ez évben_4Jtavasz repüljön el fejem fölött.
Érték- és váitófolyam január 28.
5*/« metaliques 69.55; 5*/« nemz. kölcsön 74.65; 1860-ki álladalmi kölcsön 106.50; bank-rész v. 990.—; hitelintézeti részvények 242.75; London ll3.iK); magyar földtehermentési kötvény 77.— ; temesvári földtehermentési kötvény 76.— ;erdélyi földtehermentési kötvény 75.56; horvát-slavon földtehermentési kötvény 76.—; ezüst 107.70 ; cs. kir. arany 5.36*; Napoleond''or 9.04.
Szerkesztői üzenet.
1101. K. A harmadszori változtatás_sajnálatunkramegkésett. Fogadja ngod üdvösletünket!
HOt. M. N. Budapest jövó számra maradt.
1103. V. Pápe. Az ivet megkaptuk, a többit
várjuk.
1104. N. E. Bécs. Megkaptuk, késSbb nyilatkozhatunk.
1105. M. I''. .''övő számunk okvetlen hozta s ép azért, mert a a.egyegyülé« tartatik és a székhelyen vita tárgya levén, legalább késnél less.
1106. ü. Sajnálom, bogy becses tudósításod késSn érkezett. Figyelmedért köszönet!
1107. K. O. Némi modositást ssenvedve Azóta változás történt.
1108. F. L. Budapest. Készséggel.
1109. N. Helyben. Az idó későbbre halasz-tatu velünk.
1110. P. J. Velencze. Intézkedtünk.
1111. A császárfürdő t. igazgatóságának az első számtól küldjük lapunkat.
1112. P. P. Léva Nem lehet.
1113. M Budapest. Nem tehetjük
1114. 8trid )ra Minden esetre közöljük, csak még egy levelet várunk
1115. H. A. Köszönettel vettük s teljes kész-séggel felhasználjuk.
1116. P. P. és S. J. Szent-Gróthon. Bocsánat, előbbi számunkban befejeztük.
1117. K. Budapest. Rendber van, a többit magán levélben.
1118. K S. L>ya»ott. Mielőbb elolvassuk.
1119 A .Bakony kedvese- kedves kis költeményt közöljük.
1120. Bécs. A hét folytán megküldjük.
Vasúti menetrend.
Indul Kauizttáról:
"Eszék Mohács (Zákánynál) Zágráb Fiúméig
5 óra 18 perez reggel. . Zágrábig 2 „ 45 , délután.
Bud*''& 6 , 18 , reggel.
6 „ 48 . délután. 10 . 43 „ estve.
Szombathelyig (innét délután 5
óra 25 perez Bécsbe) 5 . 43 „ reggel.
Bécsig (Szombath. Bécsujh felé) 2 „ 15 „ délután.
»• •• ». ii 10 „ 55 „ este.
Pragerhof felé Triesztig 5 „ 3 „ reggel.
». „ és Bécsbe 2 „ 23 „ délután.
•» » » 11 m 33 „ este.
Érkezik Kanizsára :
Eszék, Mohács (Zákánynál), Zágrábból
4 óra 19 perez
»» i, ,, Dom-
bovár, Fiume, Zágrábból 1 Zákány-Fium e-Zágrábból 9
Budáról 4
1 9 10
ti
Szombathelyről
Bécsböl(Bécsujh Szombath.felől 4 „
* n „ 10 „
(Pragerhof felől) 3 _
Trieszt- és Bécsből 1
Triesztből 10 „
21 54 43 46 20 33 37 18 60 9 22
ii
n »»
ii »»
reggel.
délután, este. reggel, délután-este, délelőtt, reggel, este. reggel, délután. estTe.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
ivryiitrter.*)
Jelentés.
Eo alulirt szíves tudomásul adom Nagy-Kanizsa ós környéke mélyen'' tisztelt lakóinak hogy a magyar kir. orvos egyetemen nyert orvosi oklevelemmel Nagy-Kanizsára megérkezve letelepedtem, hol az orvosi tudományokban szerzett tapasztalataimat gyakorolandom.
Kegyes figyelmébe ajánlom magamat mindazoknak, kiknek orvosi segélyre szükségük van, a bel- és külbajtt ugy a női- és gyermekbetegségek gyógyászatában magamnak lehető szakképességet szereztem, melyekről szólló bizonyítványaim szives megtekintés végett általam kívánatra öemutathatók.
Lakásom az , Arany szarvas" vendéglő mellett a főtéren 3. szám 1. emelet. Orvosi rendelő óráim : délelőtt 9 —11-ig, délután 2-4 ig.
FARKAS FERENCZ, orvos sebész és szűlészmütő''
Piacai árak.
Süuegh, január hó 26-án 1874. Buza 6.20. —6 40 kr. Rozs 4.20 — 4.40 kr árpa 4.10 — 4.20 kr. Zab 2.10 - 2.20 kr. Kukoricsa 4.80—4.90 kr.
Burgonya 1.40—1.60 kr. Bab .---- kr.
Hajdina —.--—.— kr. Marhahús 26 kr. Borjúhús 26 kr. Disznóhús 28 kr. Jnhhus — kr. 8zalonna — kr. Ujbor akója 5 — — 4.50 kr. óbor akója
10. - 12.— kr. Széna m. —.--— .— kr.
szalma m. — frt. Keményfa öle 10-12 —15 frt. kr. Időjárás derült.
Szombsthely, január 23-án. Buza 5.80— 7.G0 kr.
Rozs 5.24—5.45 kr. irpa 4"-4.30 kr. Zab 2.-
2.20 kr. Kukoricza 5.20.
Székesfejérvár, január 24. Alsó-ausztriai mérő.
Tisztabuza 7.--, 6.50. 6.—. — Kétszeres 6.—,
5.90, 5.80. — Rozs 5.40, 5.30, 5.20. — Árpa 4.30, 4.20, 4—. Zab 2.50, 2.20,2.10. Kukoricza 4.50, 4.30.
Sopron, jan. 23. Buza 7.85—7 frt. Rozs 5.80 —4.70 frt. Árpa 4.80—4 frt. Zab 2.4^—2.20 kr. Kukoricza 5—5 kr. 4.80 kr.
Győr, januar 24. Buza 7.85—60 kr. Rozs 5.40—10 kr. Árpa 4.60—20 kr. Zab 2.20—2 frt. Kukoricsa 5.-4 frt 60 kr. Köles 4.-8 frt 60 kr. Bab 5.-20 kr. — 4.-90.
Czáfolat.
Müller Ignácz, gelsei birtokos és kereskedőre költött roszlelkűségü hír legkevésbbé sem igaz; sőt inkább nem régiben egy 8 14-erejü gőz-cséplőgépet vett; csupán irigységből történhetett gonosz lelkületű embertől a fent-említett s koholt hír.
Ajánlkozás.
— Egy 24 éves izr. nős tanító, ki a törvényszabta tantárgyakban, magyar-, német- és hébernyelvben alapos oktatást adni képea, oly tanítói állomást keres, hol neje, ki ügyes ipar-tanítónő, alkalmazást nyerne. — Czime : R. S. M. néptanító, post. restante. Nemesvid (Somogy-megye). _
*) K rovat alatt köalöttekért felelősséget asm
vállal*
h
ií s
Valódi csőd végeladás
a
Metropole nagy bazárban
Bécs, Praterstrasse Nr. 18.
Legnagyobb raktár norinbergi" rövidáru, pipere és szükséglettárgyakból, nem különben legnagyobb választéka játék-,
és társasjátékoknak
30-50 val alább adatik a vételárnál.
Mindenki, ki egy forinton felöl vásárol, a bécsi világkiállításról egy gyönyörű képet kap ingyen.
Illatszerek:
1 darab momlola szappan....... .... 3 kr
1 „ növény „ ............5,
1 . gljcerin nagy szappan .........8 „
1 r valódi rózsa szappan........ . 10 ,
1 „ orvosi theer szappan minden bőrbetegség ellen . 18 „ Egyedüli rakhelye az egész monarchiában & valódi Ricinusolaj-keuocsnek Firnából (Szászország), mely a haj kihullását meggátolja ; egy doboz plébretcszaxel s le;rással 1 fit.
Cs. kir szabadalmazott és valamennyi orvosi tacnhás által f.igfájdalom és daganat ellen elismert szernek nyilvánított, és a s/.áj roszszagát i» eltávolító fogpép <A uatherum Hora&cu<n ára egv doboznak 1 frt 50 kr.
1 doboz illatszer ..............10 kr.
1 „ „ a legfinomabb minőségben: mint Esbouquet,
Jokey-Klub, Reseda, Jasmin, Violett de mars stb. 50. 80. kr. 1 frt.
összes illatszerek az első anpol és franc»ia gyárakból Elektro-galvanizált gyílrük, legjobb szer csuz, köszvény s más idegbajok ellen 1 darab csak 60 kr.
Nincs többé őszhaj! Ez*n hajfeatőszer a legártalmatlanabb, mely eddig létezik, tetszés
szerint világos vagy setét mar»>l, ára egy dobozzal 1 frt. Nápolyi hajfestőszer Cambrel Morfitt vegytanártól, Marylandból. 2 dobozzal, hibátlan 2 frt 50 kr. Londoni éremmel 1862.
Egyedüli rak helye a vaíqgi hajnövesztó-essenznek.
Gyár: Bécs Ruuppg.inse 1J sz. Legjobb szer, rövid idő alatti «zakál uöreszté./r., Dr. Jupsugg valódi jelével elljtva kis Övegesével 90 kr. nagy 1 frt 50.
Farsangi eszközök :
Csont legyező darabja .... 10 kr.
selyemmel bevonva.....25 .
Egészen selyemmel.....40 .
Fehér atlaszba vonva 30 krról fel ebb.
Csokorral........70 .
Pompadour........50 .
Továbbá legnagyobb választék valódi és
tárgy, melyek itt nem neveztetnek meg, u : _______ _______ „ ____
vadászati anyagok, bronz-, fa- én bürkészíllékek, ta t — és val -di borostyán szirarszopokák rövidárn és téli kelmék éa°optikai tárgyah.
Kimeriiő képes árjegyzékek mindenhova ingyen és bérmentve küldetnek.
Megrendelőiek vidékre pontosan eszközöltetnek. (1251 — 2)
Nagy válasstéku Krall-Bonbonniers, mely egé«z carnevali öltözéket magában foglal, u. m. sapkát, keztyüt sat. 15 kriól 1 frtig.
Legnagyobb raktár jux bonbonniersből, jux alakok, lárvák: füzér''ánczrendek. csokortar-tók, talmi-aranytárgyakból, u. m. mell ük fülbevalók, órák, lánczvk, gyürük és jelvények.
V
m
kipróbált csiga és elefántcsont legyezőkből. Ezenfelül 1000 más ékszerek urak és hölgyek számára munka, és utazó-tárgyak, utazást és
Ject. !uchlauben 21
21. Tachiauben Bécs
KELBL J. J. FEHÉRRUHA GYÁRA.
a gyártmány előnyössege s a tiszta kezelés valódi solidsága folytán leghiresbnek ismert s legjob hitelű
Febérrnhagyára KELÜL J. J.-nek Bécsben, Tuchlauben 21.
ajánlja magát tisztelt vevőinek és a t. közönségnek, nagymérvű választékban levő
legújabb divatú 8 minden alakú fehérruhanemüit. eladja és elküldi a legjutányosabbra szállított
gyári áron:
Len-férfi ingek 2., 3 , 4 , 5., 6., 8 E g é s z s é g-j a e k o k gyapjú 2., 3., 4.,, É j i és téli n 6 i n g e k hosszú ujakkal
10 frt,&- 5 frt, selyem 6,7,8 frt. 4., 5., 6 frtig.
Angol > h irting ingek, (szebb mint > „ nadrágok gyapjú 3.. 4., 5., 6., N ó i nadrágok, perkail és barchentböl
a vászon) fehér és színes 2.. 2.50, 3., á „ „ selyemből 6 , 7., 8 frt. '' 1.50, 3., 2.50 3., 4 frtig.
3 frt f»0 kr. IC a pezák és harisnyák 5., 6. 7., 8., N ó i c o r s e 11 e k perkailbol 1.60, 2., 2.50,
Le g finomabban hímzett ingek 10., egész 15 frtig ) 3 frtig, himrzr., igen elegáns 3.. 4.,
4.. 5., 6, 7., 8, 10 egész 20 frtig. Zsebkendők tiszta 1-nből 2.50. 3., 4.,< 5., 6-l0 frtig, barch.ntből 2 , 2 50,
Oxfordi ingek angol 3.50, 4, 4 60, 6., 8 - < 2 frtig, battist, finom szc2élyz.> 3 frtig.
5 frtig. 5>8., 10., egész frtig flnomaníNói a 1« ó ö 11 8 n y 3., 4., 5., 6-l0 frtig,
F 1 a n e ÍJ ingek, legjobb minőség 3.50, himezve 90 kr , 1 , 1.20 3 frtig. barchentböl 2., 2 50, 3 frtig.
4.50 5.50—6 frt. Melltaka-ók finom sbirting 50—76 kr., N ő i melltyük franczia, 3., 4 , 5., 6 ,
Len-g atyák, német és franoxia szabás 1., 1.50 krig, finom vászon 80 kr.,. 7 frtig
szerint 1., 1.50., 2. 2/0-3 frtig N*y * k g a 1 I é r o,k legnjabb alak 2., 2.50,
3 frt. vászonból 5., 6 frt. Vászon nó ingek 2, 2.50, 3 írtig,
Kézelők leguiabb alak 4.40, 5., 6 frt. himezve igen elegáns 3.. 4 . 5., 6, égisz
vászonból 8., 9 frtig. 8 frtig.
Vidékrei megrendelések gyorsan és jutányosán pénzbeküldésre vagy utánvételre eszközöltetnek. Nen\ tetszők kifogástalanul becseréltetnek.
M<gr?iidei<;-<''k bármily nyelven a következő czim alatt történjenek:
ér rub.agryárosnal£ BÉCSBEN
tuchlauben 21. o»t-d
J , 1 35. 1.60. 3 frtig. finoman himezve Borotváló-köppeny, s reggeli 1.50,2., 3., 4., 5., 6., egész 10 frtig. öltöny (Negligée) 6., 19-40 frtig.
1 ®
Egészséges f@ga&!
POPP J. O. cs kir udvari fogorvos Anatherin azá)i izének] ■használat* folytán a fogak oly épségben tartatnak, minőt írás szerek-l jkel nem érhetni el, és nem csak erre, de a más részére is kitűnőiéül hat, a sokuemü külső bajtői védi, »ót a már megl«vS bajokból ki rógyitja.
Egy üveg ára 1 frt 40 kr.
Dr. POPP J. G.
Finom foghagyma » fogak használatihoz, Ilistül megmenti. Mindenkinek ajánlható.
mely ezeket a rom-|
(1235-1)
Sajat gyártmány.
Szigorúan solid szolgálat.
Pálváza
Sümegh m, városába egy okleveles tanító kerestetik; ki az I. fiosztályban tanítani és a kántori teendőkben segédkezni képes. Évi fizetése 120 frt, szabad lakás és élelmezés a főtanitónál; ágynemű és mosatás az illető gondja leend.
Mellékes jövedelemre bizton számithat. — Az állomás azonnal elfoglalható. -—
Sümeghen, jan^25. 1874.
Cseh László,
elnök.
1261-1
Legjutányosabb ár.
11
Eln.K.0.1874.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán : Belus József gyógysze., Kosenber |Rosenfeld, Welisch, J. és Fesselboffer J. kereskedésében. — Pápán :] ?schepen J., Keszthelyen : Pfiszterer gyógyszerész, Singer M. Weisn |A. Zala-Egerszeg n : lsóó F:, gyógyszerész. Kapronczán : Werli gyógyszerész. Varasdon : Halter gyógyszerész. 8ümegen : Dorner Kajet. Szom [bathelyen: Pillich Ferencz és Rudolf gyógyszer. Határőrvidéki Sz.-Gy«r-j-ftn. Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Tnszkan, ugy Guthard Tivada ín fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A. Braun J. gyógysz. Lovas iBerényben: Heisler gyógysz. Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. Kecs Ikeméten : Milhofer és Machleid gyógysz. Pakson : Flórián J. gyógysz iBörmenden : Horváth J.8omzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J. |B«gl, Belus és SchrŐder gyógysz. Szegszárd: Brahsay gyógysz. — [Bonyhádon: Kramolin J. 8zigetvárott:Barwarth, Salamon gyógysz.— iKaján: Michitoch St. és Herzfeld fiai, ugy Herzog Ignácznál. — Pécsett: |Zsoinay W. és E. Zách, Sipőcz gyógysz. Kárádon:Zadubánazky gyógysz Marcsaliban: Kiss gyógysz. — Tolnában : Graff gyógysz. — Dunaföld-Ivárott Lukács gyógysz. — Szent-Györgyön : Nöthig. — Alsó-Lendván: iKiss gyógysz. — Rohonczon: Simon gyógyszerész uraknál.
Árlejtési hirdetmény,
A n.-kanizsai kir. ügyészségi uj börtön felszerelése tekintetében a következő tárgyak, úgymint
Vaságy
Deszkapolcz fából Fejtábla 120
Ételtartó csésze czin. 240 Ivópohár kóból 120 Fésű 120
Asztal hosszú földhöz
erősitve 5
Asztal rövid földhöz
erósitve Pad hosszú földhöz
erósitve Szék
Mosdóedény pléhból Víztartó cseber fából Üriték Ruhakefe Csizmakefe Fekete fej tábla ajtóra Spanyol-fal Szagtalan ürszék
32
11 82 30 36 36 8
136 drb. Nagyobb fejtáblák 136 „ íróeszköz, tintatartó Hévméró Köpőcsésze Hugyüveg Ürtál
Clófürdókád Nagy fürdókád Szivacs
Közönséges klisztér Vénypohár Vízmelegítő kazán Ravatal ;Bonczasztal iSalotthordó láda Szapuló sajtár Mosó teknyő 16garn. Víztartó cseber 3 akós Réz kazán Mángorló Ruhaszárító kötél
10 drb. Vasaló
50 drb. 2 2
1 1 10 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3
Tűzi eszköz
Számbélyeg
Fürész
Fejsze
Ásó
Vaslapát
Taliga
Véka
Állvány a ruhatárba 1
Köszörűkő 1
Olaj lámpa 30
Petroleum lámpa 20
Borotva 10
Tükör 10
Olló 10
Ár 10
Varróeszköz 5
Mosdóasztal 3
Fali óra 1
Víztartó korsó 3
1 drb. 3garn. 1 drb. 10 , 20 „ 10 „ 10 10 6
beszerzendők lévén, e crélból nyilvános árlejtési határnapul
i®f4e évi fétaralr tó «®4& aapjának á. e. t örája
a nagy.kanizsai kir. ügyészség hivatalos helyiségébe kítüzetik a arra vállálkozni kivánók oly figyelmeztetéssel htvatnak meg, hogy az árlejtési feltételeket a hivatalo* órákban alolirt hivaUln ál megtekinthetik, s hogy magukat 500 frt bánatpénzzel lássák el.
^^J''^1111^^! 1874. január 15-én. H.) J)r< Lftky Kristóf, (1255—3) kir űgyéfit _
Wajdits József kiadó-, kp- és nyomdatulajdonos gyorssajtó nyomása, Nagy-Kaniz^
Nagy raktara a legújabb és legszebb
COTILLION-JELVÉNYEKNEK, ALAKZATOKNAK ÉS TANCZRENDEKNEK
a legolcsóbb árért található
(i26o-i) EAKIT^
papir és galanterianeműok kereskedésében Budapesten, Dorottya utoza 12. sz.