Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
20.06 MB
2011-02-17 08:16:03
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
369
4454
Rövid leírás | Teljes leírás (576.2 KB)

Zala 1896 január

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Politikai ós vegyes tartalmú lap.
XXIIL évfolyam.
i fcgirtitiit tL
Kilátások.
1896. január 1. (—n) Vén szerzetei az idő. Olvasójáról ismét egy esztendő pergett le, s itt van u JLfe tajsiaiyt előlünk ízt a, mit liuz,
vallásos érzelmeit, párt a-gyűlöletet, s agitál az életbelépett törvény ellen, dacára annak, hogy nincs kilátása reá, hogy e törvényeket hamarosan revisio alá vegyék. Szükséges és hasznos törvények voltakazol^ ■ a hol icülsflleg nem
átengedve bannOnket sejtelmeinknek, óhajgnlr agitál ukcfrnok,ottT nép minden ettcn* és kívánságainknak, melyeknek teljesedésen jövő titka. Nevezetes év volt az i8<)5-diki hazánk történetében. Fontos politikai mozzanatok jelzik ez évet, melyek messze időkre \' jótékony átalakító befolyással lesznek a nem-zct fejlődésére. Tető alá jutottak az egyházpolitikai reformok, s ime a világ tovább halad, nem fordult ki sarkaiból, a a szabadelvű reformok ellenségei több szenvedély lyel mint okossággal jósolgatták. Ezek ugyan most sem hallgattak még el egészen, méppárt uj lapja az >Alkotmányt revisiót sürget, de ez a revisio nem fog bekövet-
szenv nélkül meghajlott előtte; s minthogy látja, hogy ebből sem anyagi, sem erkölcsi kára nincsen, tisztelni fogja ott is, a hol eddig intentiói iránt félrevezették. Valóban a ki magyar, Jémbernek érzi magát, annak éppen e téren nem kellene mindwn árnnaa ellentéteket keresni, hanem ellenkezőleg;
■ft ncfflict fennmaradásiunk ezredik évébe lép, az egyesítő szálakat kellene keresni* nem azokat, melyek szétválasztanak. Nem a magyar nemzetet sértő, gúnyoló és gyalázó, emberek barátságát kellene keresni, hanem egyetértésre kellene
szó. Arról van szó, hogy a nemzet egy nagy ünnepet üljön, ezer évos fennállásénak ünnepét Ezt ne zavaija oly dísaonandá, mely esetlcg a kalfójd előtt fefCM színben tüntethetné W it iiílllTl liillllVI iftnlsdof n) Magyarországot, mely ezer éves multjának számadásait mutatja be az ez évi miflennárm kiállításon
Méltán Mszke lehet vívmányaira, s nem kell félnie a világ ítéletétől, mely egy th kotmányos, szabad nemzet ünnepit jön megnézni; rgy hosszti Jcorezakot bezáró S egy új — remélhetőleg szebb és boldogabb _
józansága hamarabb beletörődött a dolgok uj rendjébe, mint az elvakult előítélet, mely éppen nem akaijs belátni, hogy mtnduok-ból a veszedelmekből, melyeket az egyházpolitikai törvények életbeléptetéséből a nemzetre nézve jósolt, egy sem érte a nemzetet s tovább sem fogja érni A helyett, hogy most már belenyugodnának az űj helyzetbe, mely a szélsőig respectálja a nép
I máshonnan jövő támadásokat annál nagyobb erővel- s annál biztosabb sikerrel lehessen "vtasszercznt;
A mit a pártéletben látunk, nem nagyon biztató a milleniumi évre nézve. Nem szükséges azért, hogy a pártok politikai nézetüket elhallgatták; egy nemzet politikai szükségleteire nézve mindig lesznek nézeteltérések s egy párt sem fogja azt tenni,
korszakot megnyíló ünnepet.
Örüljön ekkor az egész nemzet; ne álljon félre senki.
A szabadelvű kormánynak ét jilrtult még ezéökivül u. vannak fontos teendői. Mielőtt elnapolnák a január 9-én ismét meg\' nyiló országgyűlést, a költségvetésen kívül még néhány fontos javaslat vár tárgyalásra. Az bizonyos, hogy ez a sessío hamarabb Végit tbg éfni, éppen a miüeniuaü teendők miatt, mint k(főnben lett volia Az ellenzéknek a feladata a kákán csomót nem keresni s a költségvetési tárgyalást a kelleténél hosszabbra nem nyújtaná. Van és lesz mód a szóbeszédre elég. Újra megindulván az ausztriai féllel a közgazdisági kiegyezés
A „ZALA" tárcája.
■somom Pista.
— A .ZALA* ifalitl tirtá|i. — rA
Nagy sürgés forgás volt Jobban Gsrgaly aram hajlékánál, Ktroaaifgatao.
A tamilia iseaelényének: s gyögyörüségea Job...