Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
27.2 MB
2011-02-17 08:20:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
420
6382
Rövid leírás | Teljes leírás (724.26 KB)

Zala 1896 május

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

38. tfü&tn.
Nagy-Kftnizsn. TRím. május 3-án.
XXIII évfolyam.
* lurknittitf ! T t- i I « ■ i OIUp.HI> kás.
14. lillmfl t Up mlltal rl—if nmtik—i aladM ktahaiy.
é —hll»s linlth <nk l»»»ri ktask. Ml fcpátataak sl.
ZALA
• Politikai és vegyes tartalmú lap.
KiaSAhivatali Viroakte-SpeM i fluU /«/»» UifftaaMtu.
KiAmwrtm ámak i.
Igém én* » >irm ** tat) fHirr. • limai ÍI Wf — K,J K«»«<H*r» 8 kofoM (1 írt 10 te.)
Blrétttask jltáajmu k
IMntok ■« kiia.u.k >iw.
A NagHínrtiwmi- és «Mi<nlai takarékpénuárak. a BlHkegywtflBlT aiTpa~r-ia kere«k»- , TT M dalmi bank, > Na*y-kanlz«ai »e«élyegylet-szóretkezei és a latensei takarnkpénziar. ■Ttitsér «»•
a „nagykanizsai malátagyár és serfőzöde r. t" hivatalos kDzliinyr.. ffT, . A |( , $ fiiinfr
. \' — : tmmkartk\' fittel r% ÜSIfc.
%« .tríw Ara: 10 tm^fr. Jf«*|el«>alk Nagy-Kun (walii hfTfnkíiit k étn x « r; k—kw«*tei
rraumArxxap és csiltürtölcS^a.
Át exrttUvts ünnepélyek kihéppontfdt, a h\'álhtánt Mü<jijaröl\'HZ<í<j királya, az egész némtet, a l^puiifftLmfJt vTuU^iibf aafái it /r^bflk
fold jiltnlMbm mfipíjfitstta,\'------------
-Fényes; hasznos és sikerült ez a kiüli-\'
HasonlítfiatlánuT nagy és dicső nemzet hajol meg hasonlitliatlanul nagy uralkodója előtt s egyesülnek mindakettén a közős Qrtnepre. Az egyik mindbüszkébb a másikra. A király hü nemzetéhez jön, a magyar némzet felkeresi jóságos királyát, hogy egyeitilt örCníbfan, egyerölt imában adjanak hálát a Gondviselésnek. A király amiért őt választotta ki a Gondviselés, hogy ily dicső nemzet felett uralkodjék, A nemzet, amiért ezt a fenkölt királyt adta neki. Mindaketten egyesülten adnak hálát Istennek a múltért ■ ^fe^kértk fldáril § jflvendőit£*"\'Ez\' az \'egyet\'
tás. Fényn, annak dacára, hogy aránylag kis nemzet rendezi Hasznos, dacára annak, hogy közgazdasági értékét\' sokan kétségbe vonják és sikerUU, dacára annak, hogy kis és nagy ellenségeink szerették volna esikert megrontani.
A legragyogóbb" fényt e nagy nemzet i-ünnepélyeknek Ó Felségeik, legkegyelmesebb ■ •faVtffytwfe ég imádott királynénk részvétele adja. Ama pillanatban, midőn a magyar nemzet meghajol történeti nagyságai előtt és szobrokat emel történelme hőseinek, egyúttal hódoló szeretetét és hűségét tanultja a legjobb, leglovagiasabb és legalkot-mányosabb király és a legszeretettebb királyul iránt,
A „ZALA" tárcája.
A moháosi vési után. \')
(Adtlik kiijnnmii koltnrill. tyUMMtea.)
— A „Z A L A" «r«d«U tártáj.. — Irl*: HofTkuuu Kór.
(FoljrUtte.)
, A kö»»aségee diaeiplinákon kirM theologiAt palUMOpblát ia tanítottak, sOt as iakola pro-• 1 Györgynek ás nejének
j? Zsuzsannának aikerfllt Comeniua Attoa 2ÜX u jotéxet. tanárává megnyerni. Orbis Pjciuaát ladvaltrOleg Magyarországban dolgozta ; \' Jazai műintézetek hiányában nyomatott ■ M 1077-ben Noriubergábao. lííl-bea adatott 5,".\'"Kaat a jezsuitáknak, és két tanár a. bal-*«Mte. tanulókkal Gyulafehérvárra, Erdélybe °\'u! Bgy a kalbollkssokoak, mint á refor-éa nnitárioaoknak jól látogatott tan-
iéuiVtToluk- • melyeke* gyakran igen kí-NW taattríak ■flkodtek 9
«*» wltáHuaok iakolája már 1679b«o jutott SI Kristóf által ajeinilák kesébe. Siilár-kOaLu0*1 * reformátuiok álláaa a 16. náud 0a2k\'D\' ^*jdDem hírnévnek, mint a sároa-* debreceni eollegiam fa Örvendett, a mely ■cran már a 10. náud kOsepe táján alapíttatott,
iJfcf. hjMM nwx4a«k *tJ Kuyaromán kiltaráili f.J-aifftkk »«Mt dtrlHk k*T<wlMMI.
íbizonyitani, hogy mi ép oly jól és ép oly kedvező feltételek mellett képesek vagyunk szükségleteikről gondoskodni
Tulajdon testvéreink azonban irigy szem*-m...