Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
19.66 MB
2011-02-17 08:23:25
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
358
2792
Rövid leírás | Teljes leírás (517.83 KB)

Zala 1896 július

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

53. szám
N\'agy-Kanizsn, 1896. július 2#án.
XXIII. évfolyam.
■mwkMiMaéf i riitm on.p-ni. u«.
14. lillnill a Up imIImI rMn m»tk*aé ariata klelsaéaj.
twiMltl UnUk aaak laatn knak. Ml fcfa4tataak «L
IMnut Ma klMttask vlasaa. Kjytt uim dm: 10 krajtár.
ZALA
EUItlIviilli Vífnnkis-ípllit : fftdul ttttf kSayrkmnkiiHi
n^msrtn iuk:
ti«« lm 11 karám M fn — k».) rtjim 6 korosa (« Ért — kt J IfrMm • kmu (I hi tO kf.)
Politikai és vegyes tartalmú lap. ^^ ^
A Nagy-Kanizsai- éi dél-ulti takarékpénztárak, a Bankegyesfiiét, u Ipar- és kereake- _______ ~T~ „
delmi bank, a Nagy-kanizsai segélyegyleí-szövetkezet 6a a letenyei takarékpénztár. ,TflMk r*UU»»r» 10 kr. a „nagy-kanizaai malílagyar éa eárfözóde r. t." kítaíalot kixlímyt..
Jelenik NftgyKniiUftAn lirtenklut klt»s«r vtaámap ém caríltörtö Jcö cu
BMaM, ,«U*i«t a Uiliiliikn T«*ikM*k rhikii nitt k*r»-kmmalh ihiiiiw. v \'
____Beszámolók
Nagy-Kania«a, 1896. június 28.
(—n) A képviselőház ajtai is bezárultak Hazametnek a Itépviselök is pihenni; de nem mindegyiké. Némelyek beszámolnak a választóközönségnek, eddigi tevékenységük* < rfll, a képviselőház törvényhozói müködésé-ről és kutatják, vizsgálgatják a hangulatot a jSvendű képviselőválasztásra. Jó eleve szeretnék maguknak biztosítani a tért, mert nem egy képviselő fél egy kicsit, hogy a legközelebb megejtendő választások alkalmával kisebbségben marad. Hát gondolják egy kis hangulatkeltés^ semmiképen sem árthat. AzonkivOl a beszámolással mulaszt-hatátlan kötelességet ü ró le a képviselő; dacára annak, hogy vannak képviselők, kikj megválasztatásuk után nem igen tőrödnek!
választókerületükkel,_____\' , ■ |
Hát ez a beszámoló nagyon szép dolog, de csak akkor, ha a hangulatkeltés nem az igazság rovására esik. Kétségtelen,- hogy a| politikai felfogás az egyes pártok embereinél különféle, abból azonban éppen nem kő-vetkwik, hogy a másik párton levőket gyanúsítsák, hazafiságukat kétségbe vonják ~ s csak az illető pártnak politikai hitvallását illimil- ivia Pdvözitön\'ek. A politi-
.kusoknak egyáltalán tudniok kellene, hogy
sokat igérni ig»n könnyű dolog, de a sok ígéretből kévéset is mfgfartanimflyen ne-héz. Ebben a tekintetben például szolgálhat Tisza Kálmán nagy-váradí beszámolója, IcTá legnagyobb tárgyilagossággal szólt az egyes ellenzékkjpártok különleges törekvéseiről s azokról a bizonyos irányzatokról, melyek a Közvéleményt jelenleg foglalkoztatják. Például szolgálhat arra nézve, miké-pen kelTa pártokról beszélni^ miképpen kélT politikai tevékenységüket jellemezni, anélkül, hogy jóhiszemüségök, hazafiságuk gyanúsít-tatnék, kétségbe vonatnék. Azt a szenve-délytelen, egyenes, nyílt és őszinte hangot, mely, Tisza Kálmán beszédjén végig vonul, valóbnn például vehetnék mindazok az el-lenrtki képviselők is, ük etekben a hetek ben választó közönségük előtt megjelennek és beszámolót tartanak. Ez a jövendő választásokra nézve nagyon üdvös hatású lenne, s maga a választóközönség hamarabb igazodhatnék el rajta Nem minden érv, helyes érv.. S ha az ellenzéki pártok tárgyilagosak lesznek akkor a választások simább lefolyásúak lesznék ? a válas2tóközönség nágyohb felzaklatása nélkül fognak megtörténni.
. Julius 5\'én jelenik meg nagy-kanizsai vAlaziókei Öletünk képviselője Héviiy János, akit Ugrón Gábor s több más képviselő
kerülete hangulata iránt tájékozást szerezzen.
Kerületünkben a szabadelvű párt teljesen hallgat, A párt\' vezérférfiai eddig még egy* általában nem nyilatkoztak arról, szándékoznak-e valakit felléptetni vagy sem. A néppárt már megtartotta nagy népgyüléaét nagy— hűhóval, s arról értesültünk, hogy a megy* legtöbb választókerületét már felosztották ■ néppárti képviselőket szándékozna...