Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
20.34 MB
2011-02-17 08:37:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
358
3065
Rövid leírás | Teljes leírás (530.47 KB)

Zala 1897 január

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

p/tllll
ifiifeN»L.v-lvaiu/^
f • 11 9 I wllí|l?fíj» ká* lát lattneM | lap tMllMl lk»»Wl
IMIItMé llllM kdlMill
mi«hmimImim mt Imufi t»M ^ MH fH|HÍI»!ll»l\' |)i
lM(*Ml |MB tlliMlt ftMM
Ayy«< m4m Ara: 10 ára/fttr.
XXIV. évfolyam
Politikai ah vagya* UrUlmu lap.
A Nagf-Kaniiaal- Ao dáliatai lakarAkpAnitirak, a HankagjaaAlat, m Ipar- m ktritti 1M111I liunk, 11 Nagf-kaniiaal H<>l(ólyagyÍ4f-wlvkftMt M a (alanyai lakarAkpanaUr. • „iiHny-ldtniüNfit mslálBgyAr <a lartAeAda t, hivatalin Mt>*yi.
N«n|*l*Hlit i%NKjr-MmhímAh liHruklHl k H>i«r; ▼MATDAP ém MriMftttftatfcl,
aU«*fclv»Ui tn iiii tfMm i $m%
ik»rrMr«a*«4tM
•utmanai ÁtAt
l|l» tfn II MUM II M mt k| I kdfíM (J flf ■» II lilfiMin | Imim (| ki rn ki
Wlf4»rtw> |Mlf«w ataiiWHl
■ylllMr nMiiin W kr.
hmmum*, HIMIM i >mm«É (ikUhA lnitll hIM !«■)> Mit
Tudomány és erkNIci.
Ntgy-Kialtae, jitn, K ( "I Huusaeau Jáno* Jakab, aa ijíniil, ygp a navdlAarAli cimd nagyhírű mii veriAje • djjoni tudó* társulat egyik Ifi-illílilt pályakárdéeAre, hogy mínfl höfo-iyásaal van a civiliiáció tarjedAae ai eiköl> csAk javuláaára, ait felelte, hogy káros I lefolyásnál van, a éppen ai emiitett nevelési regényében a lermAeiathei való viaaialé-rást javaaotya Houaaeau munkája már a múlt aiáiadbAii való megjelenéee alkalmát val nagy aensátiót tait, a terméaiet evangéliumának navaitAk Kétségtelen, hogy igen »uk ttdvAa dulgot tartalmaiul!, a a mi benne jó Aa QdvAa volt, ai (Abbé kevAabbé ál ti ment a nevelési gyakorlatba, De a dijufli pályakérd Aare adott feleletében két-lAgtaleuttl IHIgy igtt^ftg van. A tudta, M ismeretek bősége, a asellem mllvelta\'ge, aom liutoaitanak aankit u elbukástól, a mindig vesiedelmesehbek voltak a glaoé kei> tyika gaiemberek, mint aiok a< ogysierü, műveletlen, tudatlan gonoaitevAk, kik egy* áierQen AaitAnttket követik, mikor valami ruaaiat alkAvatnak, Aa auhaaem tudják tat* tAk kAvetkeimAnyeit tudatosan mérlegelni. Ha a ludáaaal, ai ismeretek hőségével nam ját egya««r*mind a aiiv m (íveltsége ia, a
roasi latlat Ap oly kAnnyen elkAvetik, aAt nagyobb némítással i lerméuieteaen nagyobb besiámilhalóaággttl. Mart a társadalom keményebben Ítéli inog eit ai embert, ki álláeánál, mttvaliségénél fogva jobban ural-kodhatik magán, mikor a kiaArtAa arAt akaf venni rajta.
A dr. Koroinai bünpAre némikAppen megvilágította iakulai rendsierünk hiányoa-aágát is, S habár egy pAldából nam lehet Aa nam aiabad kAvetkeitatAat vonni, mégis nam lehet eléggé hangsúlyom! ait, hogy ai ifjúságot nemcaak ismeretek kel, nemcsak tudományokkal kell ellálni< hanem aaivAt ia kA|Mini kell, jellamAt kell fajleai-leni, hogy oly kiaArtAaeknak, melyek ugAa< jAvAjAt tAnkre teaiik, alkalomadtán ellent tudjon állani, Hogy ai Anmagtartéitatáa, a jellem erőssége nagyobb tegyen mint a gonoa* vágy, mely a roaaira caAbitja, hogy tAnkre logya.
Ai utóbbi idAkben aiaporodnak eiek ai esetek, a melyek mAgi* rámuialnak a tár. aadalom egy eleven aebóre, melyet minden ewkAiiel gyógyitani kell hogy el ne hara-pódiAk. Nagy ai egoiamua, csekély ai al-truiamua; nagy a Igluyelemueretet, melyet aokan oaak buaáa jAvedelem árán hajlandók feláldoini Ki a nagy egoiamua már a fiatalságot támadja meg. Biiony, bUony a
hol a nevelAe elvei ai AniAa Aa hiuiAf namtiuu fórrá aaiból fakadóinak, a ho éppen a terméaietea fejlAdAa menetéi k0> lAitfAle ntealerkAlt eaikAiAkkel gyorsítják, • lélek Aaaihangját mogiavarják: ott ai akar niir6 helyes irányiláaát a ingyen kA*. veikeiAakApen • nemesebb jellem képiAeAt lehetet len nA leaiila -
Korunknak általában nagy hibája a kora* .érettség. Bit neveli a aifilot hái, eit nÖ« vaaiti nagyrs a társadalom j aiArt oly ke< vés • mai if...