Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
17.37 MB
2011-02-17 08:38:42
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
389
4153
Rövid leírás | Teljes leírás (445.68 KB)

Zala 1897 február

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

|0. ezAm.
NagV-KafiizBa, 1897. február hó 4-én.
XXIV. évfolyam
ZALA
Politikai és vegyeí tartalmú lap.
UWlMtirtl I f |. • I • • » kU
M, i.OmWÍ . Uf N«íl»
M ...»u» Ur.Uk mU l««rt hw*>
, A Naity-Kanlisal- es dél-zalai takarékpénztárai. a Hankegy esölet, az Ipar- éi kermke- > — \'
dalnti bank, a Nagy-kanisaai segélvegylet-astTetkeset M a letenyei takarékpénztár. ■f"tl*r yiMlaaaa 1 w. lí.r.ui « » .,nagy-kanizsai malílagyír és serfflzöde r. t." hivatalai la*U»y. im.,itr k. ,1-"- & mlim-tn
\' — \' -iiiUliait\' rtwM riüf ka«r»-
fyy., udm <ira: 10 ira/nir. Megjelenik Na^\'Knni\'Mán k»t#»nkint k^lmrr: umwM
vaaaxnap és ovdtdrtölcdja.
EUdékl »««*11 VirnsfTtS-\'iplist : fMhW /«M»
itijTtmilallM
KI/lNUTMI 1UI
K(ln hn ff ksrau IS frt — kr FiMm 4 koront II Irt — kf .Xntj.díTM I tmu (I Irt 10 kf
RlrdotkMk |*tÉ«rMM •i-HUUU
A modern társadalom a huma-nismus tükrében.
Nagy-Kanizsa, február 2.
(—n) A modern társadalmat sok mindenfélének nevezték el. Biztos jele annak, hogy vajúdik, hogy nem mindig a megál-lapodottságnak azt a képét mutatja, mely után határozottan el lehetne nevezni. Zavaros és kuszált biz az, s azért nem egészen illik reá bármely név, a melylyel eddig felruházták. Teljem megállapodóttságot (hiszen éld organismus, mely folyton fejlődik és változik is) teljes egyöntetűséget sohasem fog mutatni. De nem is mutathat. Csak
egy**-
dáifa is, a melyeket azonban hiába keres- követelményeitől, habár ez irányok éppen nénk ott, a hol vele dicsékednek; csak az! az ellenkezőt vallják. Bizony ezt a kort leg-erkölcstelenség zajos, az erény csendes és!jobban a szélsőségek korának lehetne ne-zajtalan; de reá lehetne (hutatni az előbbi vezni, mert a politikai és társadalmi élet-századokra is, a hol az Ellentétek épugy ben egyaránt a szélsőségek uralják azt egymás mellett állottak, mint mai "3P*% j \' \' A világítás más most, a felfogás is váltó-, £gy kor8zer|| szanatÓrHHII.
zott,, habár a kép lényege ugyanaz maradt.
Ugyanazon erkölcsi törvény határai között A budapesti városligeti lasorbán egy korszerű
3- , . *. I intézet jött létre amely a szenvedő emberiség
mozog az ember most is ; hiszen tapasz-. pálmába 4,„ , gyógyiudomány. terén
tal\'uk, hogy a szellem minden vivmányai missziót teljesíteni van hivatva. Dr. Herc/el na-
dacára, melyeket a jelenkor minden térén j legeltórangu látvány.o»*ag és felölel
\' j i ] ^__mindent, uim e teren eddig lelmulathaló volt.
felmutat, ugyanazok az erények, ugyan-\' Mindaz, ami a gyógyiudomány terén mar prak-azok a hibák tapasztalhatók az embernél. I Nkusnak és kitűnőnek van elisrturye és amivel « . . ,, . .! a viliig legjobb szanatóriumai csak egyes részek-
Oseredeti képet nem is fogja megtagadhatni beil dicsekedhettek, itt egy intézetben van össze-sohasem ; az ember époly kevéssé lehet j hordva és unikumot képez.
u,"a melyei.I Akár u mininmwrfl laborátoriumokat, operáló-vonásai, melyek általánosan . bizony, bé- ezzd a fogalmai egyben* mint fefcet I ^^^^ÍTlía ífn^-lyeget nyomnak rea, anélkül hogy itt-ott ez másrészt ördög, vagy lehet oly gonosz, a i mes berendezését vesszük bírálat alá, vagy a
általános jellemvonásnak bizonyos árnyalatai mit ezzel á fogalommal leölnek egybe. Alap- 8*éd gyógytornászai berendezését bámuljak, roin-,, , „ : ,, „ . , , , 7 ,. . ~Z T denQU azt a törekvést találjuk, hogy betegnek
ne volnának. Elvontan ugyan könnyű jel vonása az érzékekkel egybefüggő gyarlóság,
lemezni a társadalmat, de az elvont ítélet melyet a! lélek\'és sziv különböző fokú kiben esak relatív igazság" van. Pedig a tár- művelése széliem, gyakran egészen átal...