Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
35.96 MB
2011-02-17 08:39:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
833
3025
Rövid leírás | Teljes leírás (457.4 KB)

Zala 1897 március

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

18 «za m.
.Va«T-KanizíCL, 1897. márcziua hó 4-én.
XXIV. éiMjwan
/jt,lf ***
i _ji<rtrr\'—*** ■
ZALA
Politikai éa vegyes tartalmú lap.
rmiMnii) •
tUm
ikfitai
eíAwtmnm tui l|Éa tm tt km fl Ct — I* Nltm • hw <S n - to tfrtkm a kara* (1 tn Mh
Ijflnk f»HM>n » *»■
> b a.__.___, P S ™ . . , \' S£ri«ti»dr
A Nsfr-Kaausaj- # Adtain (sisrtkpéBzOrsk, i KadG^fsflkt, az Ipar- ét Uraát. - —- <Mm bank, a Ms*r-kaotM*j (tf^afyteMft&reOwtec «s a ictear« takaréfcpéestár.
imo-i* íw* »»««-■* Hm*, a .^ugj-kMromt makiagyár «s Mríözöde r. I* a nagykaaizasi önkéntes Hfzolló-ígyfet jssbf a zalanam* pz&ségí takarékpénztár rész. tán. kitt mit kMimm. \'l
, . imituft\' VMxi ««•
t^m uám ár»: f H«||«l«ilk X««jr-K■■ luAn . t«ak f a t k é t ■ s • r: »" "" "" lk>
vtaánup és evCLtdrtfilEöax.
Magyar kultúrpolitika.
| alapra fektetett magyar műveltségre van (behatóan nyilatkozik Az egységes közép-j szüksége\' nemcsak egy izem pontból A iskoláról így nyilatkozik: »Én agy látom, Nsfy-Ksoízss, míreíos 2. j köznép műveltségében verhet csak erős hogy az egységes jogositfsu középiskola eai-j gyökeret a magyar állameszme, s innen méjr igen életképes, és kérőn, méltóztassék (_») Wlasics Gyula vallás és közökta- j )ndu]lu, kj g nyclv ö érzelem te- nézeteiket kiterjeszteni erre is, hiszen azért t&ögyí m\'mismr költségvetésiek í (íírttctébfiri. Azért nekünk a népnevelés és vetettem fel a kérdést, bár efismemn, hogy
tárgyalása alkalmából nagyszabású, az egész ^^ jntensiv fejlesztésre kétszeres szűk- így általánosságban nehéz a kölcsönös ka-közoktatásügyet UöMó beszédet mondott, „^„j, van jpacitácio. Én csak azt akarom elkertlm,
mely ujabban is bizonyságot tett arról a örömmel konstatálhatjuk, hogy a köz- hogy pl ha három iskola van egy városban, |eíki>smeret«sgondról,amefylyelszivénhordja oktatásügyi miniszter átalakító, javító, ki-jmind a három sablonszerüleg egyforma Magyatórtéág kultúrájának ügyét, s meny. | egészítő tevékenysége a felsőbb oktatástól\' legyen és bifurkidót létesítünk min egyikeire óhajt mindazon bajokon segíteni,Jkezdve egész le az elemi oktatás minden!ben. Ennek értelme nincs. Szeretném, ha melyek még etjdigélé itt-ott az űgy gyor- ágáig fölötte bíztató módon nyilvánul és i megértenők egymást, mert azt hiszem, hogy •tbfe fejlődését/hatalmasabb felvirágozását í érvényesül. Ez a tevékenység hívatva van az eszme életképes. Azt hiszem, hogy a hátráltatják. 0 maga jól tudja azt s felszól- !a társadalomnak is nagyobb, mélyebb ér- hol egy középiskola van, ott bizonyai tatásaiból mindig kivehető, hogy az iskolát deklődését felkölteni a közoktatás — de irányban kell gondoskodni majd a biftuv a társadalom legbecsesebb intézményének különösen a népoktatás ügy fontos kérdései { kációról is. Azon tehernek azonban nem tartja, mert nemcsak íntellígentiájának, ha- Iránt; ■ valóban, ha az Ogy felvirágozását akarom kitenni, az orazágdt, hogy minden nem haladásának hévmérője is az. Annál óhajtjuk, mindenkiben mély meggyőződéssé | egyes intézetben, különösen, ha több van egy í» inkább, mert a műveltség immár nem f Jce^fl válni annak a gondolatnak, hogy a I helyen, a.biiurkált tananyagra nézve tanárokat egyes osztályok kiváltsága, hanem az egész j közoktatásügy legfontosabb rumzeti ügyeink j állítsak be. De talán nem is tehetném hosszú népé, mely áldásaiban részesülhet, • mely- j egyike, s hogy annak hathatós támogatása, ideig, mert igen nagy tanárraennyinégre vaa
folytoflps fejlesztése az egész társadalom szükség. Tehát azt hiszem, hogy a közoktatási
nek gyermekei a kor igényelte ismereteket megszerezhetik most már.
Hisz igaz; ha valahol nemzetnek szűk-lége volt arra, hog...