Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
58 MB
2011-02-17 08:47:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
801
4860
Rövid leírás | Teljes leírás (783.82 KB)

Zala 1897 július

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

52. itfftm.
Nagy-Kanizsa. 1897. julius hó 1-én.
XXIV. éTÍoljam
lurkMlMf:
Vir..U.*P«l*« FlKk*\' \'OOP
HajTktrakaéMbaa. v owkMitjnl trtekanl UM leint 4. i. 4—1 4rt kdat.
iDttmdft • l«P n*ll«il rtatéM TOiitkraó ■!•\'« ktalmtaf
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú lap.
ItoMMnkl: Vkwkéa : r\\mkd HMf khrttraUte.
■Löraaran iui
Igém tan 1* kim (» Ért — kr
rtUm i kor»M (I W — kf
ttfjUkm I hm (1 «rt U k»
,------A Nagy-Kanizsai- és dél-zalai takarékpénztárak, a Hankegyeiölet, az Ipar- ét kereafc«-Hlrd#u—k j,nl;MI ^■iifcfcak
■útin l«wt«k euk iM*n ktMk- delmi bank, a Nagy-kanizsai segélvegylet-Szflvetkezet és a létenyei takarékpénztár. ___
a .,nagr-kariizaai malátagyár és serfőzöde r. t." a nagykanizsai önkéntes tttzoltó-egylet, >ftlttér >iI1Imh M kx. a zalamegyei gazdasági takarékpénztár rész. tára., a nkanizsai kerületi betegsegéíyzfl ———
pénztár hivataloi közlönye. bnmw, .iiuin a kfc«nn*i
— ...lU—ék Fiaekct fUl k««f»
Megjelenik NaK.y-Kani*»An lietenklnt kétaser: *.r-k«i*íb.
Kaptt ttám ára: IO krajcár.
Mt foftdUUlk «l iittrauk klM«t»k fism
?taámap én e»"Q.törtölcÖJa..
■zsL
Nem a politikai élet küzdőterének, az országgyűlésnek, kapuzárásáról akarunk szólani, mert hisz a jóJjjMpfyÚSpOHmég valószínűleg igen sok vertMka^KgyOt fog kipréselni a 16. paragrafusTN4m is valamely korszakos mozzanat befejeztéről. Csupán az erkölcsök és tudományok szentelt hajlékainak, az iskoláknak bezáródásáról.
Ezt a helyét,^melyet egyébkor a politikának szoktunk szentelni; most azoknak a Serény, szürke embereknek szenteljük, a kik az iskoláknak egyszeri), bizony bizony^ nem igen gondozott fakó falai között apostolkodnak a nemzet legfontosabb ügyének; a kulturának érdekében.
Semmivel sem kisebb fontosságú az ő "küzdőterük, mint az a tér, hol a nemzetiek választottjai, az országgyűlési képvise« lök, küzdenek a nemzet igazaiért; csak működésűk zajtalanabb.
Az országgyűlésen .elhangzó politikai beszédek szinte áthullámzanak az egész ! országon és élénken foglalkoztatják a nem- ; zet közvéleményét Az erénynek és tudo- 1 mánynak az a tenger kincse — melyét az iskolák tanító apostolai adnak át a fejlődő nemzedék lelkének a nemzeti kultura fej- I lesztésének és megszilárdításának-- nagy;
murfkája közben, — minden feltűnés nélkül lesz a nemzetfentartás közkincsévé.
Ott, az országgyűlés fényes palotájában a választottak, — itt az iskolák szerény, fakó falai között a hivatottak nagy munkája toly. ) , 1
Nem lehet eléggé (Méltányolni ezeket a szerény nevelő-apostolokat, kik az anyagi lét gondjaival is küzdve, a tetszés nyilvánítások lelkesitő hatása nélkQl, csupán hivatásuk magasztosságána| tudatából táplálják magukban azt a szent\'lelkesedést, melylyel a haza, a nemzet legfontosabb ügyét szolgálják.
Le kell borulni az ő önfeláldozásuk nagysága előtt; mert abból a buzgalomból, mely az ő életerejükből táplálkozva, a jövő nemzedékének szivét ^küzdelmekre fölvértezi, — nyeri legeid láplálékát a nemzetnek későbben kibontakozó korszelleme is Az ő buzgalmuk, odaadó \' munkásságuk lankadatlansága messzeható eredményében kisugárzik a nemzet jövőjére, mert apostoli szellemök befolyása alatt fejlődnek a jövő küzdelmeinek kiváló jellemalakjai.
És nagy, igen nagy várakozása az a nemzetnék, hogy hazánkban a jellem-fejlődés kedvezőbb méretekben és kedvezőbb irányban mutatkozzék. Ha pedig a mi tanitó-apostolaink a társadalom, a nemzet
e várakozásának meg akarnak felelni : leg-elsőbben is egyenkint és összesén vállal-kozniok kell a rendszer korrektúrájára.
Magyarország^ ^ jgframoa haladás, mely nagy időnek szomorú mulasztásait volt kénytelen pótolni lázas si...