Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
59.77 MB
2011-02-17 08:54:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1012
5243
Rövid leírás | Teljes leírás (736.35 KB)

Zala 1897 szeptember

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. szám.
Nagy-Kanizsa, 1897. saepteraber hó 2-án.
XXIV. évfolyam.
hwktartMf: Viroihla-*plt»l, FtaM F»18p ktarrkMwkaétett*. Mirkmlövtl totakual Mm( n»p»»-kJat 1. a, W ktot
14* iaüamM t l»p ssaUaai f**tn TMtlkwé atadaa MMlf.
ZALA
Politikai és vegyw tartalmú lap.
Utiiklrttel: Viru«kii4pll*t : finkW HMf ktafTktrakMlén.
KLúmmu iiu:
I|ta évn 11 korai* (I írt — kr VMm I k>w»« (• Irt — Ir X«f7«Um I kinu (1 írt M kr
A Nagy-Kanizsai- és dél-salai takarékpénztárak, » Uankegyesület, az Ipar- 4a kere»ke-I|rítytrt BirvuuiiM imM «k M k«a*> delmi bank, a Nagy-kanizsai segélyegylet-asövetkezet 4a a letenyei takarékpénztár ——
Mi hníuua «l • „nagy-kanizsai malátagyár éa aerfőződe r. t" a nagykanizsai önkéntea tttzoltó-egylet, Vyiittér petltaert U kr.
___ a zalamegyei gazdasági takarékpénztár rées. tára., a nkanizsai kerületi betegsegélyző
KWnMk ■« MHrtrt tímu. pénztár, a „Zalamegyei Altalánoa Tanitóteetület" hivaiukt kiaUnft. *alaaiat a UiMato
Ügyit imm áru: 19 krmjeár.
■«g|«lMlk Mag^KMiaAi heleihlat kétaic vaunáxnap ém ovEitOrtölcdA.
kfcáfc. Hsakét rtlto k*»M
Uriikriiilh lillmílk
Horvát dolgok.
A horvátországi helyzet némikép szomo-ritó ugyon, de legkevésbbé aggasztó vagy éppen válságos.
Egy ideig pedig olyannak látszott
Az agynevezett egyesült ellenzék — hogy, hogy sem —- csekély gyarapodással került a tartománygyülésbe, a miben sokan a koalicio növekvő, attraktit erejét látták kifejezésre jutni a korábbi frakcióé ellenzék-
való elszakadás vágya a koalíció bármily csekély részében sem oly erős, mint egészen más, sokkal kevésbbé hóbortos, sokkal reálisabb motívumok.
Gróf Khuen-Héderváry a minap rámutatott ezekre. Fényes poemlkus beszédben kifejezte, hogy az ugyneveMtt egyesült elleni zék oly sok, tarkábbnál-tafkább elemekből van összetákolva, hogy ugyan nagy mesterség kflllött hozzá: megkonstruálni azt a monstruózus felirati javadatot, melyben *
hez képest. | j koalicio minden egyes ámyalata jól akart
Első nagyobbszabásu szereplése pedig eliaknit miközben a káposztának - tudniillik
az Összetartó kapocsnak — is mqg kelleti
lehetett arra, hogy gondokba ejtse
koalíciónak alkalmas gondolkodásba, sőt felületes szemlélőt.
Az ellenzék felirati javaslata ugyanis oly szeparatisztíkus törekvések színében mutatja a megyarellenes pártokat, amint erft-sebben és leplezettelenebbül ezelőtt nem mutatkozott soha. A nagyhorvát álmok hallatlan brutalitással jutnak benne kifejezésre.
Ámde ez csupán tenoija a horvát ellenzék négyes, ötös, hatos, vagy nem tudom hányas hangversenyének. Éles, kirívó ugyan, de még sem uralkodó hang. Az alaphangot más adja meg.
maradni.
Egyik töredék a magyar-horvát kiegyezés hívének vallja magit, de vissza akaija azt állitani a maga „eredeti tisztaságába", ami frázisnak elég hangza**, de nagyon is tág teret enged különféle velleitásoknak.
Egy másik frakció kiegyezési revíziót követel, a horvát autonóm „önállóság" hathatósabb hangsúlyozásával.
Egy harmadik csoport osztrák-magyarhorvát tríalismust sürget.
A negyedik csupán „horvát királyiról akar tudni és nagykegyesen beérné a per-
Metjük állítani, hogy az anyaországtól | szonális unióval.
Egy ötödik, mindezeket túllicitálva, Fiume, Muraköz^ továbbá Daimacia és Isztria, de még Bosznia és Hercegovina beksbelezé-séről is mer ábrándozni — egy „nagy horvát királyság" javára. Ez a kívánság, a maga nyíltságával, most jut először kifejezésre egy pártirat keretében.
A bán meggyőzően éa a többség óriási helyeslése közt kimutatta, hogy a koalíció egész tarka-barka programmja, a felirati javaslatban a többi közt szerepl...