Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
27.19 MB
2010-06-09 15:10:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
322
3294
Rövid leírás | Teljes leírás (767.69 KB)

Zala 1898 január

Politikai és vegyes tartalmú lap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I. szara.
ü!
Ü
Nagy-Kanizsa, 1898. január hó 1-én.
87*
XXV. árfolyam
lurkwitMf t Vároi h i« • * p »l«t. FiaoM Piti kAsyTksmlndMkn.
A rnrkmlf ni irtekmi htot Uh kitt i a. 4-5 in k6»t
OZAIJW
KtoMltiMi T4r»nká« éy«M : AvU flllp Mipkiwitjlhi.
KLdmmu mi i
Iféa ém It koron (t tn — kr
rtfém • krnu (I üt — kr
SttymMVr* I koron* (1 írt ISO kr
Megjelenik N -Kanizsán hetenklnt kétszer. vasárnap 6s csütörtökön. ilnuo-k .u,^
d< iiitwH > l«p ntilwri rtutn
Politikai és vegyes tartalmú lap
M'mwwm imtiat Mk mart k*a«bM (o|un*> u. IWnM aduk viauu.
Felelős szerkesztő:
JSgym azám 4ra: lO toajcs;ár. f SJKAL.AY SÁNDOR.
Xjilttér yitllitii 1* kt
KItlwUMk, TiUalat» MrioMnkn nukntt FImWI r«!«p kMpkraMatliiiiuilik.
A huszonötödik év.
E számával a „Zala" huszonötödik évfolyamába lép. Nyugodt öntudattal tekintünk végig eddigi pályafutásán, mert ha nemj mindig egyforma erővel is, de szakadada-nul egyforma buzgalommal küzdött a szabadelvűsig mellett lluszonötévi szerény-működésén fényes sugárként ragyog át az odaadó, változatlan kitartás, melylyel a sza. badelvü eszméket hirdette.
Ez a sugár jelöl nekünk irányt a további ' müködésre lj.
Mi teljesen tisztán látjuk a feladatot, 'mely lapunkra vár. Nagyon.jól tudjuk, hogfy eszméink igazsága érdekében itt egy jól elhatalmasodott áramlattal.kell szembe álla* nunk; de ez csak szívósabbá teszi kitartásukat és megtörhetetlenebbé küzdelmünk erejét.
Érezzük, látjuk, tapasztaljuk lépten nyomon, hogy — circumdederunt nos cíiaboli inferni -r- körülvettek bennünket a pokol ördögei, akik a békétlenség, a gyűlölet romboló üsz-kével járnak (vagy inkább lappanganak) közöttünk; de mi azért nem féltjük tőlük az igazság talaját; a szeretet csendes, de örök
hatalmú erejével fogjuk' föl áldástalan szellemök csapásait És az a reményünk, |az a hitünk, hogy a körénk tömörülö ne' mes lelkek támogatásával előbb vagy utóbb, de mégis csak diadalt biztosithatunk az igaz világosságnak.
Minket az örök-eszmék fénye vezet. Változhatnak a vi-zonyok, lehetnek á körülmények a mostaniaknál is súlyosabbak, mi rendületlenül követni fogjuk eddigi irányunkat.
;» önzetlenül és miden irányban függetlenül küzdöttünk a szabadelvQség mellett eddig is, igy akarjuk folytatni is küzdelmünket.
Lapiink egyik politikai pártnak sem áll | szolgalatában, s éppen azért -küzdhet igazán függetlenül általános érvényű nagy-eszmék I igazsága érdekében. -
Az a"tudat heviti lelkünket, hogy minden küzdelemnek' erkölcsi ereje a tiszta önzetlenségben, <J!; igaz ukggyüzöUé* követésé-ben gyökerezik.
A huszonötödik év küszöbén hálásan üdvözöljük a „ZALA", közönségét, hogy talajt biztosított nekünk a liberális eszmék hirdetésére; hogy velünk volt szakadatlanul
és mellettünk maradt neme9 kitartással akkor is, mikor a sötétség terrorizmusa ugyancsak elementáris erővel hatolt be társadalmunk minden rétegébe. Ennek a lelkes közönségnek köszönhetjük mi, hogy a „ZALA" a mostani nehéz, küzdelmea időben, az általa követett irányra a mi vármegyénkben oly kedvezőtlen viszonyok között is folyton fokozódó méltánylásban részesül.
Lapunk közönségének e nemes kitartása és-jóakaratu támogatása biztosíték nekünk arra ís, hogy a. szabadelvű eszmék lobogója itt a további küzdelmek során sem fog lehanyatlam. Biztosíték nekünk arra is, hogy bármit tegyenek is a gyűlölet sötét munkásai; bárhogy űgyekezzenek is feketére festeni a fehéret ; bármennyire halmozzanak is el bennünket a rágalmak özönével: a világosság útját el nem zárhatják : A 'karaván haladni fog.
ünnep.
Ez az uj esztendő, mely reánk virradt nagy események elé állit bennünket. Kétségtelen, hogy a mon...