Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
23.52 MB
2010-06-09 15:11:35
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
359
3242
Rövid leírás | Teljes leírás (632.08 KB)

Zala 1898 február

Politikai és vegyes tartalmú lap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

10. szám.
"Nagy-Kanizsa, 1898. február hó 3-áo.
XXV. évfolyam
Ti r • ikii -ipl lal. HmM MUp Majrvksnskséisákaa.
A ■■>nsMnl Mafani Un npu kWiiMtakW.
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú lap.
14* UWI t kp Mtllwi rMtén
Megjelenik N -Kanizsán hetenklntkétszer. vasárnap és csütörtökön, um
Xlaáéhlvatel: *éMkte4flW : Ft*M M*
SLÖmtTBU ÍJUK : Ifém tm lt kmu II tn — Ir
rtUm « ktnu (I M — kr
I^Wtm | kanaa il Irt H kr
)>UIfMM
■MiMii
Bt .MWtM IraM Ml ÍMMtt IMÉM M>» »L KWrtW mi itak viMta.
S|7H wáin ára: lO icrajcxáx.
Felelős szerkesztő:
REiLAT RÁNDOB.
t« kr.
■Ilntlii>,i«likhti kMiHalui .......... rfeabst rilkf
IkpMbMitiH* iM,
A szeretet igazsága.
__ Ezelőtt vagy tizennyolc évvel történt,
hogy a Föld bensejében hánytorgó, kavargó vulkánikus anyagok vad áramlással torlódtak egy pontra, hogy utat törjenek maguknak. A feszítő erőnek ez az elementáris hatalma olyan lökést adott a Föld kQlsö burkolatának, hogy az szinte megrázkódott, vonaglott a fájdalomtól s ott, hol az lökést kapta, tátongó seb gyanánt nyilott meg a talaj, melyből végitéleti borzalmassággal ömlött ki a pokoli kénszag. -y
E fölött a pont fölött fekszik a horvátok csinos kis fővárosa: Zágráb. A rémségesen megrázkódott s több napon át vonaglott talaj fölött megjelent a nyugalmat széttépő pusztulás fekete angyala. A földrengés Zágráb szegényebb sorsú lakói között óriási károkat okozott.
Magyarok és horvátok körfll'belal olyan viszonyban voltak egymással akkor is, mint most; sőt abban az időben a horvát túlzók még talán kérMhedenebb feneked ássd szították ott ellenünk a tüzet; gyűlölt volt Zágrábban akkor is minden, amit a magyar géniusznak csak lehelete is érintett.
( És mi történt mégis, mikor a magyar morgók kinos sóhaját és még a legjelen-nemzet a horvát testvérek fővárosának pusz- j féktelenebb helyeken is — mint egy sziv titó szerencsétlenségéről értesült? jegy dobbanás, egy lélek egy gondolat —
Abban a pillanatban elfeledte a politikai tömörült, sorakozott mindenki a könyörü-ellentéteket, elfeledte horvát testvéreinknek létnek mindeneket egyesítő szent-helyeihez, ellenünk szórt igaztalan vádjait, elfeledte Akadhatott volna-é a könyörületnek azokban azoknak számtalan esetben tapasztalt en- » különböző helyeken alakult szent-gyüle-gesztelhetetlen gyűlöletét és a magyar j kereteiben csak egyetlen lélek, csak egyet-társadalom sietett legelsőbben a szeretet len sziv, melyen még csak árnya is átsuhant enyhítő kezét nyújtani Zágráb földrengés-! volna akkor a megtorlás gondolatának ? Nem sújtott károsultjai felé. Felolvasásokat, hang- i találkozott, nem aludhatott ilyen sehol, versenyeket, szini előadásokat, gyűjtéseket j Pedig milyen bőségesen táruk elénk a sors rendeztek, hogy gyűlölőinkkel szemben leg- j kezéből az alkalom. Mintha gúnyos kacajjal
elsők legyünk a szeretet oltáránál.
Alig néhány éve a felsőmagyarországi tótok között megjelent a nyomor, az éhínség sápadt, duk arcú réme. Az ínségben
mondta volna: >Ide nézzetek, milyen formájú hősöket tudok én csinálni a magyarfelókból. Mulassatok rajtuk.*
A magyar társadalom pedig nem mulatott
Ivonaglók szivtépő nyögése hatalmas meny-, rajtuk, hanem könyezett, sirt velők. És ez I dörgés erejével hullámzott végig a hazán, volt as igazi hőstett. A felnőttekkel meg j Es a tősgyökeres magyar társklalom,j osztotta kenyerét; a kis neveletlen apróság — mely azokról a mi tótjainkról nem is, egy részét karjaiba vette, hogy megmentse [igen hallott mást, mint -csak ázt,'T)ogyjg elpusztulástól. Ez volt az igazi hódító : szakadatlanul ellenünk lázonganak, hogy ■ölelés!
még az imádság is átokká lesz! És most is akárhányszo...