Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.91 MB
2010-06-09 15:12:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
477
1620
Rövid leírás | Teljes leírás (250.25 KB)

Zala 1898 március

Politikai és vegyes tartalmú lap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

24 gzani.
>'a§v-Kamz8a, l898. március hd 24-én.
OCXV. erlolvam
hKkmtMf i Vir»^il«*MUt, Meshet Ftli kteyHiiMkiililkn
A Mkmltfti irUkwal Uk«t UfM-kitt i. i. 4—1 én UM.
ii uttmS* i kf aallMii iWn
ZALA
Politikai és vegyei tartalmú lap.
IWHMwW: >iriith Ipfltt ! nmM pm.
>>«Jt>HM>IÍt«<
lUkmmH íui tm II >■■■» HM»>(
rilini S kttww IlM-u
lacrWéfr* I ><»»»» |l*fW
kmt ■M^kktoMi. Megjelenik N -Kanlisán hetenklnt kétszer: mánup él osfltörtökön IkMat Ini^M aéaM>M*«
> ■11111111 Wllll wl ham IM KiainM na (étak it
kiaéui «L
Felelős szerkesztő:
X|7M wám Ara: lO kxojcxArJ MAIsAT SÁNDOR.
-r'—'-* * kMaMnSx mittrtl ftihl fUr
A névmagyarosítás.
^Őrömmel tapasztaljuk, -hogy u ország Jjtülönböző részeiben, még a nemzetiségek lakta-, vidékeken is megindult a mozgalom a tömeges névmagyarositásrá. Midőn erre a hazafias mozgalomra rámutatunk, egyúttal megragadjuk az alkalmat, hogy mi is néhány buzditó stót intézzünk vármegyénknek, különösen pedig Nagy-Kanizsa városának és vidékének idegen nevfl közönségéhez.
Jól tudjuk nagyon, hogy az őszinte, igaz, lelkes hazafiakat nem a név válogatja. Meghisszük, hogy valaki nagyon derék, odaadó, áldozatkész fia lehet hazájának idegen hangzású névvel is. De hát azért "nem veheti tőlhmc rossz néven senki, ha azt óhajtjuk, hogy ebben a mi maroknyi, rokontalan nemzetünkben még a külső tényezők is kifejezői legyenek egybetartozásunk-nak, egységesítő törekvéseinknek.
Tudjak mi nagyon jól, hogy aa idegen nevek viselőinek nagy többsége: izraelita polgártársaink, érzelműkkel, gondolkozásunk- J kaPteljnen egygyéíorrtak a magyar nemzettel s őket immár erős benső kapocs (Űzi
a mi szent rögeinkhez .* a hazaszeretet szét-téphetetlen köteléke. És előttünk ez a fő. Nem.keressük:milyen Hévvel, hanem, hogy milyen- hévvel fűződnek ehhez a földhöz, melyről az a tudat gyökerezett szivünkbe, hogy >a nagy világon e kivül nincsen számunkra hely.»
De azért mégis hozzájok (sőt éppen ezért egyenesen hozzájok) fordulunk a névmagyarosítás érdekében ; mert erősen hisszük, hogy nekik már nem leSz áldozat megválni attól az idegen névtől, melyet II, József császártól kaptak ajándékul; mert az a meggyőződésünk, hogy jiektk kell példával elül-járni a névmagyarosításban; nekik,a velünk I egygyéforrott hazafiaknak, azok előtt, akiket talán még nem csatolnak olyan széttép-hetetlen kötelékek ehhez a földhöz, mint őiret.
Igazán jól esnék szivünknek, ha az általános népszabadság kivívásának ötvenedik évfordulóját azzal a Hazafias példát adó tettel szentelnék meg,. Uögy iflinugnaan meg-magyarosítanák nevüket. És büszkeségünk volna,, fWemelőleg hatna lelkünkre, ha ez a példás mozgalom innen Nagy-Kanizsáról, a mi izraelitánk köréből indulna ki.
Végtelen örömünkre szolgálna, ha at itteni izraelita hitközség igen érdemes fö rabbija, dr. A/immi K4t, aki Isten házában és azonkívül is igazán lelkes apostola a hazaszeretetnek, — a nemzeti egysége* ették eme külső tényezőjére ie súlyt fektetve, buzditó hatással lenne híveire.
Ugy hisszük: nagyon könnyű lesz beláttam ii izraelita polgártársainkkal, hogy nagyon furcsa dolog ai, mikor egy ilyen teljesen magyarrá lett eleme a nemzetnek még mindig a-mult században ráerőszakolt német neveket őrzi, Ha még valami ke-! gyeletes tradíció fűződnék ezekhez az idegen I nevekhez, jkkor volna értelme e ragaszkodásnak ; de így éppenséggel nincsen. Ezt a ragaszkodást még ftsleti érdekekkel sem lehet megmagyarázni; mert a mi kneeke* dlink magyar neve a velők összeköttetés* ben levő kűlfŰldi cégek elölt éppen olyan jé név lesz, mint most a német név.
Nem látunk itii egyáulán semmi akadályt arra nézve, hogy még eszel a külsős...