Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
24.2 MB
2010-06-09 15:14:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
258
3652
Rövid leírás | Teljes leírás (692.21 KB)

Zala 1898 április

Politikai és vegyes tartalmú lap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

27. szám.
Nagy-Kanizsa. 1898. április hó 3-án.
XXV. eríolyam
% iMttawIéin:
Tlfiikti-ipllit, ruektl rtisp UirkimMMhi.
A owkaattnl értakaml Mut napaa-klat i. ». 4—5 Art kőit.
l lap aiallaal rtnér*
ZALA
Politikai és vegyes tartalmú lap.
a^<^_ktal*Bi" Megjelenik N -Kanizsái) hetenkint kétszer: vasárnap és csütörtökön. BíríaUwk Haa?«
IlUtUvMI; TáwMi éf«IW : Ptfkd HU* ____ tk^fan^Mn
KLörnmi IUI :
lm II krnu |l M - II rtUm « korau (I trt — kr
Mac;a<M?ra I k»r»aa (1 trt 10 kr 7«u aMMtt
M bmuiIm jffalat csak taaari kMathU (ofaHuak >1. 14al ralat mi adlak Tina
Ef7M az.ám áura: lO lcr»3oz4r.
Felelög szerkesztő; -
SZÁLAT SÁNDOR.
■yllt
11 ilwUnk, rtUaíit a klNnbikia taailkatt PlnM FU| khfi kar-akadMba taUaaaáik.
Nemzetellenes zászlóbontás.
A néppárt valóban gyönyörűen ha&d. Ksjjdte az egyházpolitikai revízióval, mely ma már — egypár száz heccz káplánon kívül — senkinek se köll, és folytatta oly eredménynyel a dolgát, hogy ma már alig van retrográd irányzat, melynek szolgálatába e párt ne szegődött, volna. Az „egészséges konzervativizmus" jelszava alatt orezághá-borítást, forradalmat csinálna, ha lehetne és egyenesen nemzetárulást prédikál, mert lehet. Az állam és a hatóságok tekintélyének lerombolása terén kezükre játszik az agrárszocialista (helyesebben kommunista) izgatóknak, Reakciót hirdet akkor, midőn a szabadelvű politika sikertől sikerhez vezeti az országot
A pánszlávokkal és románokkal régtől fogva kacérkodott. E viszonynak most meglett a gyümölcse. A párt egyik látható feje, Molnár János apát, a nemzetiségi törvény^, revízióját fölvette a programmba. Akárcsak Lukácsiut vagy Stetanovitsot hallanók Hangsúlyozta, hogy a nemzetiségi törvény »csak papiroson* van meg és követelte a törvény »nem jó«
részének megváltoztatását, persze a nem-1 zetiségi törvények javára. Azonfelül bevallotta — pirulás nélkül, szinte dicsekedve hogy a néppárt, illetőleg ő (Molnár apát) adott néhány nemzetiségi lapnak kauciót, Szóval feltárta egész rendszerét egy oly reakciónak, mely egyenesen az államegység meg bolygatására vezetne.
Tehát nem csupán a lelkiismereti szabadság, de már az egységes nemzeti kialakulás terén is visszafelé akarják dirigálni a történelem kerekét Revideálni és restaurálni I Ez a jelszó I Revideálni mindent, a mi szabadsági és a mi nemzeti vívmány. Restaurálni — talán azokat a boldog időket, a melyek megteremtésére Kolonics érsek tett esküt a maga idejében.
|ózan és hazafias olvasóközönségnek bizonyára fölösleges megmagyarázni, hogy hová vezetné Molnárék politikája. A magyar érzelmű intelligencia körében alig van ma már valaki, aki ne tudná, hogy a nemzeti államot, a magyar állam egységét három nagy érdek követeli; az ország érdeke. az uralkodóház érdeke és a monarchia nagyhatalmi állásának kérdése. Ezt
csak a néppárt nem * tudja, vagy pedig tudva vét e három érdek ellen, midőn reviziót követel a nemzetiségek javára.
Bánffy Dezső báró néhány nappal Molnár apát fölháborító programmtágitáai debut-je előtt olyan tiszta magyar politikát hangoztatott a képviselőházban, melyet lehetetlen lelkesedés nélkül magáévá nem tennie minden jó hazaiínak. Valósággal szétszedte a két nemzetközi propagandát: a szocializmust és a néppártot. A maguk tisztin nemzetellenes mivoltában mutatta be őket A miniszterelnök büszkén vallhatta magát sovinisztának A magyar államegyaég kiépítését annyi sikerrel szolgálja, hogy a nemzetellenes, állambontó törekvések ellen a törvényengedte erőnek kíméletlen alkalmazására nemcsak joga, de hazafias kötelessége a feladata szivonalán álló magyar kormánynak. ,
Magyar szempontból évek óta alig hallottunk gyászosabb, el- és megvetendőbb beszédet a ...