Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
22.87 MB
2010-06-09 15:15:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
593
4470
Rövid leírás | Teljes leírás (649.93 KB)

Zala 1898 május

Politikai és vegyes tartalmú lap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

35. dzáni.
-Nagy-Kanizsa, 1898. május hó 1-én.
XXV. évfolyam
liirtiirtlili: TÍIMHI>(|IUÍ. Hmm nur kUpto^ilMlii
A ni ktakMal látat ufit
kiat 1 a. *—* én kML
M* Mm« » Up adhat rtnlri
ZALA
niimmiii •
?l Hí HMi>: AmM Ma, khritMMR
tLórnanan itái >
tm ta karMÉ (1 ta - kr • k«r*aa 11 art - kí I«Wlm I tanú (1 trt U kr
n^kmtmMmijum*,. MegjelenikN-Ktoiuánhetanklot kétizer:minap4scsütörtökön. M
Politikai és vegyes tartalmú lap.
HnMMUtM Uwtot aak Imrt kaakMl kfMllt «L ItatrmWI Ma Maak llia»
Jgy— ■Tiám Ara: lO Inejceáx.
Felelős aaerkeeatő: SIALAY SllTBtl
■yllttér |«Ull(ll 1* kv.
■ IlMtiaak, »al*ai«i t klHiMnkn iiii>nft Fiatal f*ia» . ...-------r |lfr
A helyzethez.
A Kinában és Kuba szigetén folyó dolgok fejlődésének most csak másodrendű fon toeságga van, mert a monarchia belsejében történő események veszik igénybe a poli tikai tényezők figyelmét
Az európai hatalmak kinai versenyében Ausztria Magyarorszag politikáját nem vezeti közvetlen érdek és Kuba függetlenségi nyilatkozata is csak annyibea érdekel bennünket, amennyiben a két uralkodó-család közt létezd rokoni kötelék indít arra minketv 1
Annál teljesebben igénybe veszi a köz-érdeklődést a belső helyzet fejlődése és kfllönflaen a kilátások, melyek abból a kiegyezésre származnak.
Es itt is csak egy-két olyan esemény történt legújabban, melyek a dolgok folyására befolyást gyakorolhatnak és reméljük, fognak is, mert mindegyikük békás tüneteket nyújt elénk és kísérletet a gyors egyet-'értés utjának egyengetésére
Mint az utolsó napok páratlanul fontos eseménye áll előttOnk gróf Thun osztrák miniszterelnök beszéde, melyet a birodalmi
tanács szerdai ülésében mondotta nyelvkérdésben.
Alig csillapodott le az izgatottság, melyet a birodalmi tanács ama határozata okozott, hogy Badeni volt miniszterelnök vád alá helyezési ügye parlamenti bizottsághoz utasíttassák, és alig hangzott el a németek féktelen örömzaja; máris felemelkedett gróf Thun, hogy kormány-nyilatkozatot tegyen, mely alkalmasnak látszik a parlamenti tárgyalások nyugodt menetét biztosítani.
Vagy 19 kiegyezési javallat és 9 sürgősségi indítvány, — ezek a nyelvkérdés rendesése végett parlamenti bizottság kiküldését sürgetik — fekszik a birodalmi tanács előtt.
A delegációk miatt táolsó ülését a nyári szünet előtt május 3-éa tartja a birodalmi tanács és a kilenc aflrglssfgi indítványhoz egyelőre 34 szónok inga fel magát Ez nem jelent egyebet, mint" hogy a kiegyezési javaslatok hosszú időre ki vannak zárva a vitából és hogy azok rendes parlamenti tárgyalása lehetetlen. |
Gróf Thun említett beszéde a iflrgősségi
indítványoknak a kormány ellen irányuló célzatát elvette az által, hogy ő is parlamenti bizottság kiküldése melWt nyilatkozott, melynek feladata lenne megállapítani az elveket, melyek száriát a nyelvkérdések (mert több van éa m 1 nöen" hawna - tartománynak van legalább egy) törvény ákal rendezendök lennének. E beszédre a birodalmi tanácsnak csak egy válasza lehet ée enaeka parlamenti bizottság kiküldésének ás a kiegyezési javaslatok első olvasásban való elfogadásának kellene fennie. Ezt május 5-ig el lehetne végezni a pártállás legnyo. matékosabb hangsúlyozása mellett
Ha igy lenne, akkor a bitottságok a delegációk ülésezése alatt is tárgyalhatnának és ami fő; Magyarország is munkáboc láthatna.
Magyarországon egyelőre még a bizottságok sem tárgyalhatnak, mert nem akarnak hiábavaló munkát végezni
A magyar kvóta-bizottság üzenete tok tekintetben békitőteg és előzékenyen hang* sík. Lehet, hogy e kérdésben nem merülnek fel nagy nehézségek, mert itt számok bestéinek, nem szenvedélyek.
TÁRCA.
DaUk. £
Tu...