Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
26.22 MB
2010-06-10 09:15:50
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
307
3409
Rövid leírás | Teljes leírás (714.34 KB)

Zala 1898 október

Politikai lap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Huszonötödik évfolyam. 79. szám.
ItarkmUHf ; Vtiwku-ipllik riMktl ztlőp koijT-
kimkidinbai
A Mirkentfiril ittakumi lakit napn-kUt d. n. 4—fi én kőit.
KI——Jl t lsp taclliai muri tmilnt átutal hWtHa)
lUUUnnl:
VinukitfpMn: t\'úckrl Wlt l*l»T-
kirwkidtw
ZALA
Politikai lap.
Megjelénik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
<u>mrr»i tui
(ím itn 11 kmn il IN — ki. Filtm I k«M (I M -k< StUjtiim I kmu llMMkl
Xjriltttr futHkw JS knvktr
IIMhUM, rttHiil t kMMwt\'t wihhm r(wk»! r**f m»- imi Il4lll>l KlkMM.
>é\' mlUlM ll ffMk NVW l*»«l kkl kfUHI «.
I|7« mám ára M HM
Kagy-Kaiiizsa. I«y8.
\' Felelős szerkesztő: SZALAY SÁNDOR.
Vasárnap, október 2.
Megfontolva.
Az osztrák birodalmi gyűlés vagy lehe- j
. . .1 • . . í tővé teszi a gazdasági kiegyezés táréyalá-Az osztrák re.chsrathot a magyar kor- ™ , , , , .. ... . . , ... . . "vagy nem; a nemet partok vagy mány követelésének megfelelőleg megnyitói- ■ \' , , fJ , .. ,r, , ... , ,._ . .... _ I munkaképessé teszik a birodalmi gyűlést, ták és ezzel a magyar képviselőház ama___v ______, , _ Sí
kényszer előtt áll, hogy rövid idő alaU\' vagy megmaradnak öbstrufcc.ójuk mellett;
, . . „ . .. . Ez utóbbi esetben sem politikus, sem okos
határoznia kell magatartása tárgyában.^1 r \'
,. ... , . . #. .. nem lenne, ha a magyar ellenzék ugyanazt
kiegyezési lárgyalasok immár mind a két; \' „ 7.1
,„ . . .. \' ,. -..iá terrortsztikus eszközt alkalmazná és azok- ■
állam parlamentjeiben tárgyalás alá jöhet-1 M , , |
nek. kérdés tehát, a kettő közül melyiknak " pirtoknak a malmára haj-
, ... , . taná a vizet, melyek a kiegyezést nem
veszi magára az ódiumot, hogy megaka- \\ . "
... ... .. . . . . ;csupán a nyelvrendeletek, hanem annak:
dályozta a szerződés megkötését, ha t. i. az *, *
,, .. !merituma miatt is megobstruálnák. A ma-; létre nem jön. : -, i„ . —:----- „ ,, .—- , .,,
Magától értető<lik, hogy az osztrák!^ e,leniékl P*rlok semm.kép sem én«.|
. . . _ ... . ... í hetik magukat arra hivatottnak, hogy ők
reichsrath ezt az ódiumot a magyar törvény-1 • ........ . .
. , ... . . . , lássák el az osztrák baloldal dolgát
hozás nyakába szeretné varrni és a forrnak- *
hoz való merev ragaszkodást fogja felelőssé j A birodalmi gyQlés lehetetlenné teszi a
lenni a lényeg megsemmisítéséért. Miután; gazdasági kiegyezés létrejöttét a nyelvkor*
azonban nálunk köztudomásu, hogy a szer- dés miatt és mindent megobstruál, mig a
ződéses állapotot a<?m akarják fölbontani,! nyelvrendeletet vissza nem vonják. De ha
hanem a törvény rendelkezései mellett, ezek az osztrák német pártok a viszonyok nyo-
pontos megtartásával, ahhoz ragaszkodnak, mása alatt készek lennének a kiegyezési
tehát kétszeresen is elengedhetetlen, hogy I javaslatok tárgyalásába belemenni, ezt \'azzal
még egyszer és alaposan, elfogultság nélkül a nyiltan bevallott, de világosan ki nem
gondolkozzunk az ügy felett és megfonto- mondott szándékkal tennék, hogy a kiegye*
lásunk eredménye szerint állapítsuk meg a zést részleteiben vessék el, mert azt Auszt-
modus procedendii ríára nézve elfogadhatatlannak tartják. A*
osztrák parlament nézete szerint a kiegye* zési javaslatokban * foglalt előnyök Magyarország részére tulnyomóak, azok teljesítése Auuria részéről nagyobb áldozatokat igényel.
Magyarországon természeteaest egészen máskép áll a dolog, A kiegyezési javaslatok már régóta a parlament és a nyilvános megvitatás elölt vannak és ez eg&uc idő alatt egyetlen egy hang sem emelkedett a szerző...