Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.17 MB
2010-07-19 15:01:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
817
2880
Rövid leírás | Teljes leírás (318.96 KB)

Zala 1877 január

Közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ml MaWl
#MmI ms» Mai'kraMki H3jt*ro»hfa Mw Utjt mém Mtiillil trt i k_. 1 l|M Inn & frt r«m t N.»jtí érni 1 frt 60 kr
I
« kf. Wnlr ImII I W
, níljígdl) 80 kr
HySHéri P» 11 ti o rt 10 kr.
MM »f
Mii
I - . . . .
■wwni Mr
R»*4 a 1»* MSHnal rfcM* ttl*M MiMqrt kSUtaétt
tj) >4mM itm 111 ts ikULiMOta W«Uk c.«i Immt* k««kU| 4
, í R<i)r*t/jt IMM M> >k»ik«il (1 1J , iJllnlJUtfkM MtmukU : Wdu Mér tlli|il Wi.'fa MÍ> 4 Wutt*fl» M «■ LMf ti W ka. Kai t k- 'ni iiw a,
. tli I II > ml t. »J


MEGYEI ÉRI^EJKÜ;
K OZM Ü VELÖDEÍSI, 'Í,ÁRSAJ+>ÁXLMÍ ft <5 AÍZDÁSfc ATI Hj E T I L, A"^^
A Zalamegyei Gazdasági Egysület és több etylet hivatala* közlönye
I. szám.
Nagy-Kanizsa, Szerdán 1877. Január 3.
yy Lapunk jelen ez évi 1. szá |át a .Zalamegyei gazdasági egye-lület" minden tagjának megküldöt-ItUk, igy azoknak íb, kik eddig reá lel({ nem fisettek, azon ozélból, hogy la lap tartalmával, irányárai mégia-Imerkedhessenek Megemlitjük még e [helyütt., hogy a „Zala" előfizetési Iára, a „Zalamegye gazda fa ági egyesület" t. tagjai részére :
Egésa évre 4 frt, félérre 2 frt.
KérjUk a gazdasági egyesület t. Ltagjait, kik a! lapra eddig elő nem [fizettek ét azt járatni óhajtják, hogy lap előfizetése iránt intézkedni azi-íj'veikedjenek, hogy a nyomatandó [példányok számát meghatározhassuk a lap küldésében fennakadás na ^történjék. —
Aton tisztelt oleattlinkat kik elltfuetiii ki/'ti kkul a mull Ívről, löt 1876-ról ú hái-alékbcm vannak, egiei tisztelettel jeíkir-kdtralikok wtttet beküidítére. Lapunkat emntúl etak'foda fogjuk küldeni, a honnan a ét Mfiselétek rendűm megUh ténnsk,
A kiadóhivatal.
UJ év napj&n.
(H.
11.) Az uj év első napján irjuk a aorokat. Sajátos érzés szállja meg keblünket- £ nap határt képez a múlt és jövő küzütt. S míg a multakra való visszapillantásnál korlátlan tért enged gondolatainknak, addig a jövőre nézve irányt szab ezeknek. A jelenkor nem a jósok és jóslatok kora tObbé. A sivár való, a realismus számokban nyilatkozó ténye nevet a phantázia' szülte légvárak felett, s a jóslatoknak azomorú
sorsuk szokott lenoi, s a Valóság , maghazudtolja. Nem ia akarunk; jóslatokba bocsátkozni. Nem akarunk öumaguukkal olyan dolgokat elhitetni, i melyek valóságán magunk iajíkétke-I dUnk; tünde reményeink gyenge .szálaiból nem akarunk piroa | [fátyolt 'szőni, hogy ezen keresztül róztaszin-l ben láasunk mindent, önmagunkat cqalnók meg veit).
De midőn az uj év ktUzObén visszapillantunk a lefolyt év eseményeire ; mikor keserlí, sivár valóként látjuk előttünk fel-feltünadezni mind' azt, a mit a remény sugarának derűjében egészen másképen képzel- } tünk; mikor látjuk, hogy annyi forró ' vágy, annyi nemes óh^j az IcUIk rosz körülményei folytán téljeaületlen ma- j radott; mikor a várt ábyagi jólét , helyett csak iszonynyal tapasztaljuk az anyagi romláa nagyobb fokát ;j mikor a békéd fejlődés és munkál-,! kodás pezsgő, de vidor élete 'helyett, I a kedélyek szenvedélyes izgatottsá- ' gát, mint előjeleit a vet'élymek — tapasztaljuk, Onkénytelen kérdeztük | magunktól: j Mit - rejt magában az esztendő, melynek küszbét átléptük? i Nagyobb veszélyek cs'ráit hordja-e | magával, mint az elmultak ? Vagy j periig az a jó, 'a mit hoV, feledtetni fogja-e a multak keserűségeit, viszontagságos eseményeit? Mondottuk már, hogy nem akarunk jóslatokba bocsátkozni. De nem lahet e helyei következtetéseket vonni a múltakból a jövőre ? " .
Azt tudjuk, hogy a természetben, az anyagi és erkölcsi életben valamely állapot nem lehet Őrök, nem lehet folytonosan tartós; m rt változásnak van alávetve minden, 8 e föltevésből kiindu...